WorldWideScience

Sample records for aan herziening naar

 1. Netherlands climate policy to be revised. Towards a cost-effective, sustainable society; Nederlands klimaatbeleid is toe aan herziening. Naar een betaalbare, duurzame samenleving. Part 2

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Dorp, H.W. [Van Dorp Installaties, Amsterdam (Netherlands); Schmitz, H. [Autarkis, Almere (Netherlands)

  2009-09-15

  This is the second article in a series of two. The first article addresses current Dutch energy policy by means of an important energy formula and calculations were made based on 7.2 million Dutch dwellings. This article addresses climate policy with a comparison of the social cost on the level of new housing construction of both policy lines. More specifically, the investment effect of carbon dioxide storage in the soil in Barendrecht and Geleen, both Netherlands, is discussed as well as the annual investment in the 220 and 380 kV high voltage grid. Some recommendations and necessary policy adjustments are suggested that will strengthen the competitive edge of the SMBs compared to large energy companies and will help realize a truly affordable sustainable society. [Dutch] Dit is het tweede artikel van een serie van twee. In het eerste artikel is aan de hand van een belangrijke energieformule het huidige Nederlandse milieubeleid besproken en op basis van de 7,2 miljoen Nederlandse woningen berekend. In dit deel komt het klimaatbeleid aan de orde met een vergelijking van de maatschappelijke kosten op woningbouwniveau van de beide beleidslijnen. Meer in het bijzonder wordt de investeringseffectiviteit van kooldioxideopslag in de bodem te Barendrecht en Geleen besproken, en de jaarlijkse investeringen in het 220 en 380 kV-hoogspanningsnet. Ook komen aanbevelingen en noodzakelijke beleidswijzigingen aan de orde ter versterking van de concurrentiepositie van het mkb ten opzichte van grote energiebedrijven en ter realisering van een echte, betaalbare, duurzame maatschappij.

 2. Dutch environmental policy up for revision. Towards a cost-effective, sustainable society. Part 1; Nederlands klimaatbeleid is toe aan herziening. Naar een betaalbare, duurzame samenleving

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Dorp, H.W. [Van Dorp Installaties, Amsterdam (Netherlands); Schmitz, H. [Autarkis, Almere (Netherlands)

  2009-07-15

  In a series of two articles an important energy formula is used to discuss current Dutch environmental policy and calculations are made based on 7.2 million dwellings. Normally, everyone who has an opinion on energy and carbon dioxide emissions should know this formula and be able to apply it. The second article discusses climate policy and provides a comparison of the social cost at new housing level for both policy lines. More specifically, the investment effectiveness of carbon dioxide in the soil near Barendrecht and Geleen is discussed as well as the annual investments in the 220 and 380 kV high tension grid. Moreover, some recommendations and necessary policy adjustments to strengthen the competitive edge of the SMB compared to large energy companies and to realize an affordable and sustainable society are provided. [Dutch] In een serie van twee artikelen wordt aan de hand van een belangrijke energieformule het huidige Nederlandse milieubeleid besproken en op basis van de 7,2 miljoen Nederlandse woningen berekend. Normaliter zou iedereen, die zich een mening vormt over energie en kooldioxide-emissies, deze formule moeten kennen en kunnen toepassen. In het tweede artikel komt het klimaatbeleid aan de orde met een vergelijking van de maatschappelijke kosten op woningbouwniveau van de beide beleidslijnen. Meer in het bijzonder wordt de investeringseffectiviteit van kooldioxideopslag in de bodem te Barendrecht en Geleen besproken, en de jaarlijkse investeringen in het 220 en 380 kV-hoogspanningsnet. Ook komen aanbevelingen en noodzakelijke beleidswijzigingen aan de orde ter versterking van de concurrentiepositie van het mkb ten opzichte van grote energiebedrijven en ter realisering van een betaalbare, duurzame maatschappij.

 3. Marktonderzoek naar de behoefte van vaktherapeuten aan onderzoek en opleiding

  OpenAIRE

  Smeijsters, Henk

  2008-01-01

  In 2002 werd met het oog op de in te richten kenniskring Kennisontwikkeling Vaktherapieën (KenVaK) en de start van de Masteropleiding Vaktherapieën een marktonderzoek uitgevoerd naar de behoefte van het werkveld op het gebied van onderzoeksactiviteiten en opleidingsactiviteiten die respectievelijk binnen de kenniskring en de masteropleiding voorrang zouden moeten hebben. Op basis van de resultaten zijn destijds binnen KenVaK onderzoeksprojecten en binnen de masteropleiding onderwijsactiviteit...

 4. Herziening van de zedendelicten? : Een analyse van Titel XIV, Tweede Boek, Wetboek van Strafrecht met het oog op samenhang, complexiteit en normstelling

  NARCIS (Netherlands)

  Lindenberg, Kai; van Dijk, Alwin

  2015-01-01

  De zedendelicten zoals omschreven in Titel XIV, Boek 2 van het Wetboek van Strafrecht, zijn geen rustig bezit. Sinds 1886 – en met name de laatste vijfentwintig jaar – is veel aan de zedentitel gesleuteld en toegevoegd. Diverse malen is daarbij gesproken over algehele herziening, maar uiteindelijk h

 5. PPO zoekt naar mogelijkheden aanpak Burkholderia

  OpenAIRE

  Dwarswaard, A.; Van Dam

  2014-01-01

  In de bloemen- en knollenteelt van gladiool komt de afgelopen decennia met enige regelmaat de bacterieziekte Burkholderia voor. Vorig jaar startte PPO met een onderzoek naar de mogelijkheden om deze ziekte aan te pakken. Een tussenstand.

 6. Zeg, bent u misschien de nieuwe professional? De omslag van de visie over welzijn naar het handelen van de nieuwe professional

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maaike Kluft

  2012-03-01

  Full Text Available Would you perhaps be the new professional? Translating the vision on social work towards the new professional’s action With the introduction of the “Wet Maatschappelijke Ondersteuning” (Social Support Act and the government programme “Welzijn Nieuwe Stijl” (New Style Social Work, social work organizations in The Netherlands are stimulated to re-assess their ways of working. Dutch society is transforming from a welfare state into a participation state, which means that citizens will have to be more in control of their own lives, play an active part in their communities and actively make use of their social networks. This article focuses on the kind of support that is needed from the social worker and the competences required to realise this transformation. Zeg, bent u misschien de nieuwe professional? De omslag van de visie over welzijn naar het handelen van de nieuwe professional Met de introductie van de Wmo en het uitvoeringsprogramma Welzijn Nieuwe Stijl, worden welzijnsorganisaties gestimuleerd om hun manier van werken en de prioriteiten die zij stellen aan de geboden ondersteuning te herzien. De Nederlandse samenleving maakt een ommezwaai van welzijnsstaat naar participatiestaat, wat betekent dat burgers meer verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun leven, maar ook voor hun omgeving en sociale netwerk. Dit artikel gaat in op de ondersteuning die nodig is om deze ommezwaai te realiseren en op de consequenties die dit heeft op het werk en de houding van de sociale professional.

 7. Monitor Talent naar de Top 2010

  OpenAIRE

  Ans Merens

  2011-01-01

  Sinds 2008 hebben 170 bedrijven en non-profitorganisaties het Charter Talent naar de Top ondertekend. Daarmee leggen zij zich vast op zelf gekozen doelen en streefcijfers om het aantal vrouwen in de top van hun organisaties te vergroten. Deelname aan het Charter is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Ieder jaar moeten de ondertekenaars over hun resultaten rapporteren aan de Commissie Monitoring Talent. De jaarlijkse monitor met deze resultaten wordt sinds kort door het SCP in samenwerking met...

 8. Aan de slag met niet kerende grondbewerking

  OpenAIRE

  Muijtjens, S.; Swerts, M.; Vervaeke, I.; Meuffels, G.J.H.M.

  2012-01-01

  Glooiende hellingen leveren een prachtig landschap op, maar jammer genoeg gaat dit vaak gepaard met bodemerosie. Zowel voor landbouwers als burgers is erosie ongewenst. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat nietkerende grondbewerking en groenbedekking opvallend effectief zijn in de strijd tegen erosie. Toch blijkt het toepassen van niet-kerende grondbewerking niet zo evident. Hoe ga je aan de slag met niet-kerende grondbewerking? Met deze brochure trachten we om jou op weg te helpen naar e...

 9. Kennissysteem voor het bepalen van effecten van brongerichte maatregelen op de uitspoeling van N en P naar grond- en oppervlaktewater : bijdrage maatregelen WB21 aan de realisatie van de KRW

  NARCIS (Netherlands)

  Os, van E.A.; Noij, I.G.A.M.; Bakel, van P.J.T.; Winter, de W.P.; Bolt, van der F.J.E.

  2009-01-01

  KIS-Hydrometra is een kennissysteem om de effecten van brongerichte en hydrologische maatregelen op de uitspoeling van N en P naar het oppervlaktewater te bepalen. Maatregelen zijn geordend op hun werking en in factsheets eenduidig beschreven en zijn toepasbaar op het agrarisch bedrijf. Factoren en

 10. Measurement, control and energy illusions. Conventional active ceiling induction convectors; Meet-, regel- en energie-illusies. Aan de hand van traditionele actieve plafondinductieconvectoren

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schmitz, H. [Orange Climate Group OCG Autarkis, Holten (Netherlands)

  2013-05-15

  Attention is paid to the revised standard NEN-EN 15251 (Indoor environmental input parameters for design and assessment of energy performance of buildings addressing indoor air quality, thermal environment, lighting and acoustics) [Dutch] Aandacht wordt besteed aan de herziene norm NEN-EN 15251 (Binnenmilieu gerelateerde input parameters voor ontwerp en beoordeling van energieprestatie van gebouwen voor de kwaliteit van binnenlucht, het thermisch comfort, de verlichting en akoestiek)

 11. Zeven marketingwetten voor professionals : De kortste weg naar nieuwe opdrachten

  NARCIS (Netherlands)

  Burgers, J.; Kwakman, F.E.

  2005-01-01

  In dit boek wordt op praktische wijze verteld wat professionals aan marketing kunnen hebben en wat ze in dat kader vooral wel en niet moeten doen. de kortste weg naar nieuwe opdrachten is niet moeilijk, maar vraagt om het maken van heldere keuzes. Ervaringsdeskundigen Frank Kwakman en Jos Burgers la

 12. Van sloop naar behoud: Renovatie Complex 208 te Rotterdam

  OpenAIRE

  Dubbeling, D.J.

  2015-01-01

  Flats uit de eerste naoorlogse decennia liebben na een of twee eerdere renovatierondes het einde van hun levensduur wel bereilct. Of toch niet? De balans tussen slopen en renoveren slaat door naar renoveren. Dat is mooi te illustreren aan de hand van flats in Lombardijen die behouden zijn voor de doelgroep.

 13. Orienterend onderzoek naar zware metalen in verpakkingen. Onderzoek ten behoeve van de handhaving van de Regeling verpakkingen

  NARCIS (Netherlands)

  Mennen MG; Putten EM van; Fortezza F; Beek ACW van de; Veen RPM van; Dijk J van; IEM

  2003-01-01

  Ten behoeve van de handhaving van de Regeling verpakking en verpakkingsafval is een onderzoek verricht naar gehalten aan zware metalen, in het bijzonder cadmium, lood, kwik en zeswaardig chroom, in verpakkingen. Het totaalgehalte aan deze metalen in verpakkingen mag niet meer dan 100 mg/kg bedra

 14. Kleuters aan zet

  NARCIS (Netherlands)

  T. van Schijndel; R. Franse; M. Raijmakers

  2010-01-01

  Isabella (5 jaar) stuurt haar zusje Bente naar achter. O nee, toch naar voren. Lopen, lopen, lopen, stop! Ze heeft door dat de lamp voor de schaduwen zorgt op de muur. En dat het uitmaakt waar iedereen staat. Papa Jeroen krijgt ook instructie van de dames. Zij zijn de baas en moeten lachen om hun va

 15. Sleutelen aan eigen inzetbaarheid : Kansen en keerzijdes van job crafting als methodiek ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid in de context van lagergeschoold werk

  NARCIS (Netherlands)

  Dorenbosch, Luc; Gründemann, Rob; Sanders, Jos

  2011-01-01

  Dit rapport beschrijft de achtergrond en bevindingen van een studie naar de bijdrage van job crafting aan duurzame inzetbaarheid. Job crafting gaat uit van het principe dat werknemers zelf bewust (en soms minder bewust) aanpassingen doen aan de taakinhoud en –uitvoering, zodat het werk beter aanslui

 16. Ontwikkeling van een optisch systeem, gekoppeld aan een microcomputer, voor het opmeten van remzones van antibiotica

  OpenAIRE

  de Neeling AJ; Budding RW

  1985-01-01

  Een optisch systeem, gekoppeld aan een Apple microcomputer, werd toegepast voor het fotograferen van remzones van antibiotica. Voor de koppeling van de Apple-computer en de centrale RIVM-computer werd een communicatieprogramma, KERMIT geimplementeerd. De beeldinformatie uit de Apple werd verzonden naar de centrale computer (UNIX- besturingssysteem). Hiermee werden de oppervlakten van de remzones bepaald.

 17. Effecten van expositie aan organische oplosmiddelen op het centrale zenuwstelsel bij huisschilders

  NARCIS (Netherlands)

  Hooisma, J.; Hänninen, H.; Weerd, A. de; Emmen, H.H.; Poortvliet, D.; Kulig, B.

  1992-01-01

  In dit rapport worden de resultaten beschreven van een dwarsdoorsnede onderzoek naar de effecten van expositie aan organische oplosmiddelen bij jonge en oudere schilders. Het doel van het onderzoek was tweeledig nl. (a) het verzamelen van informatie betreffende het voorkomen van subjectieve klachten

 18. De HAN-zorggame: spelenderwijs werken aan ketendenken in de zorg

  NARCIS (Netherlands)

  Bogers, Enide; Westerman, Richard; Faber-de Lange, Brigitte; Weijers, Stef

  2013-01-01

  Hoe kunnen we inhoudelijke kennis, ketenbewustzijn en soft skills op een laagdrempelige, hoog-kwalitatieve wijze aan de zorgprofessionals aanbieden? Dat was de vraag die de HAN gesteld is door zorgprofessionals naar aanleiding van onvoldoende afstemming in de zorgketen. De literatuur liet zien dat e

 19. De status van Uber – Wie betaalt er aan het eind van de rit?

  NARCIS (Netherlands)

  de Vries, Anne

  2016-01-01

  Taxi-app Uber biedt consumenten een snelle en makkelijke manier om taxi’s te bestellen. Er kleven voor de consument echter ook juridische risico’s aan het gebruik van deze app. Dit artikel bespreekt de vraag wie de consument kan aanspreken als de taxidienst niet naar behoren wordt uitgevoerd: Uber o

 20. Randwegen onder de loep : een verkennend onderzoek naar de effecten van randwegen op de ruimtelijke kwaliteit

  OpenAIRE

  Kruit, J.; Lüdtke, S.; Schöne, M.B.

  2000-01-01

  Dit rapport beschrijft een verkennend onderzoek naar de invloed van randwegen op de ruimtelijke kwaliteit van het stedelijke weefsel aan de hand van zeven steden: Deventer, Den Bosch, Almere, Arnhem, Enschede, Apeldoorn en Breda. Op basis van het analysemateriaal is een typologie opgesteld van randwegen. Vervolgens zijn aanbevelingen geformuleerd waarmee de bijdrage van de verschillende typen randwegen aan de ruimtelijke kwaliteit van stadslandschappen vergroot kan worden.

 1. Resultaten uit de PPP-studies naar criminaliteit en criminaliteitspreventie op bedrijventerrreinen: een selectie naar ondernemingen uit het Midden- en Kleinbedrijf

  OpenAIRE

  Sabee, V.; Bedem, R.F.A. van den; Essers, J.J.A.

  1994-01-01

  Deze rapportage heeft betrekking op bedrijventerreinen in vijf steden: Zwijndrecht, Hoorn, Almere, Venlo en Schiedam/Rotterdam. De gegevens hebben betrekking op het huidige niveau van de criminaliteit en het beveiligingsbeleid van de bedrijven. Daarnaast is gekeken naar de visie van de respondenten op het functioneren van de politie en de bereidheid om mee te werken aan een eventueel samenwerkingsverband.

 2. Personeelsbeleid in KMO's: een onderzoek naar de kenmerken van een effectief KMO-personeelsbeleid. Cahier 9: Alles op een rij

  OpenAIRE

  Sels, Luc; Van Hootegem, Geert; Delmotte, Jeroen; Lamberts, Miet

  2002-01-01

  Kleine en middelgrote ondernemingen zijn de laatste jaren een gegeerd studieobject gebleken. KMO’s danken die aandacht aan een geleidelijke herwaardering van het kleinschalig ondernemerschap. De groeiende aandacht straalt echter niet in gelijke mate op alle domeinen van het KMO-bedrijfsbeheer af. Onderzoek naar personeelsbeleid in of ‘op maat van’ KMO’s is schaars. Het VIONA-project Personeelsbeleid in KMO’s: een onderzoek naar de kenmerken van een effectief KMO-personeelsbeleid vult deze lee...

 3. Personeelsbeleid in KMO's: een onderzoek naar de kenmerken van een effectief KMO-personeelsbeleid. Cahier 5: Beloning in KMO's

  OpenAIRE

  Delmotte, Jeroen; Sels, Luc; Lamberts, Miet; Van Hootegem, Geert

  2002-01-01

  Kleine en middelgrote ondernemingen zijn de laatste jaren een gegeerd studieobject gebleken. KMO’s danken die aandacht aan een geleidelijke herwaardering van het kleinschalig ondernemerschap. De groeiende aandacht straalt echter niet in gelijke mate op alle domeinen van het KMO-bedrijfsbeheer af. Onderzoek naar personeelsbeleid in of ‘op maat van’ KMO’s is schaars. Het VIONA-project Personeelsbeleid in KMO’s: een onderzoek naar de kenmerken van een effectief KMO-personeelsbeleid vult deze lee...

 4. Cost-benefit analysis of stricter emission ceilings for air pollutants. National evaluation for the revision of the Gothenburg Protocol; Kosten en baten van strengere emissieplafonds voor luchtverontreinigende stoffen. Nationale evaluatie voor de herziening van het Gothenburg Protocol

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Smeets, W.

  2012-06-15

  The Netherlands experiences high benefits of strict European emission targets for air pollutants. The Dutch live longer and are healthier because of extra emission reductions. In addition, damage to nature decreases. This emerges from a cost-benefit analysis of a number of possible variants for tightening emission targets by 2020 in the context of the revision of the Gothenburg Protocol [Dutch] Nederland ondervindt hoge baten van strenge Europese emissiedoelen voor luchtverontreinigende stoffen. Nederlanders leven langer en gezonder door extra emissiereducties. Daarnaast neemt de schade aan de natuur af. Dit blijkt uit een kosten-batenanalyse van een aantal mogelijke varianten voor aanscherping van emissiedoelen per 2020 in het kader van de herziening van het Gothenburg protocol.

 5. Orienterend onderzoek naar het gehalte aan S02 in jam

  NARCIS (Netherlands)

  Worp, van der H.; Hollman, P.

  1981-01-01

  Onderzocht werden monsters jam van aardbeien, abrikozen en kersen van 2 verschillende merken van de kwaliteitsklassen extra jam, jam en halva jam. Tevens werden onderzocht 2 monsters bosbessen jam van Albert Heijn, omdat deze voorzien waren van nieuwe etikettering met o.a. als ingrediënten declarati

 6. Chauffeur aan het stuur?

  OpenAIRE

  Taede Tillema, Jaco Berveling, George Gelauff, Jan van der Waard, Lucas Harms en Harry Derriks

  2015-01-01

  Zelfrijdende auto’s kunnen onze maatschappij ingrijpend veranderen. Of dat gebeurt hangt af van hoeveel de auto daadwerkelijk zelf kan maar ook van wat de consument wil. Worden auto’s een tweede luxe huiskamer of blijft een bestuurder noodzakelijk? Ook de deeleconomie is van invloed. Als veel mensen zelfrijdende voertuigen en ritten gaan delen verandert dit het verkeer- en vervoersysteem radicaal. Dit zijn een aantal conclusies uit het rapport ‘Chauffeurs aan het stuur?- Zelfrijdende voertuig...

 7. Geurherinneringen aan Veenendaal

  OpenAIRE

  Thoomes, D.T.

  2007-01-01

  Bij jeugdherinneringen spelen details dikwijls een grote rol. Zo herinnerde Hella Haasse zich een lampenkap met franje. Als zij later nog eens ergens franje aantrof herinnerde dat haar aan een sfeer van huiselijkheid. Voor de historische beschrijving van een dorp worden ook wel eens de veranderingen in geluiden, kleuren en geuren genoemd. Geuren zijn vaak heel kenmerkend en kunnen bepaalde herinneringen wakker roepen. In de psychologische functieleer is die relatie reeds lang bekend, maar in ...

 8. Personeelsbeleid in KMO’s: een onderzoek naar de kenmerken van een effectief KMO-personeelsbeleid. Cahier 6: Werknemersinvloed en participatie in KMO’s.

  OpenAIRE

  Delmotte, Jeroen; Lamberts, Miet; Sels, Luc; Van Hootegem, Geert

  2002-01-01

  Kleine en middelgrote ondernemingen zijn de laatste jaren een gegeerd studieobject gebleken. KMO’s danken die aandacht aan een geleidelijke herwaardering van het kleinschalig ondernemerschap. De groeiende aandacht straalt echter niet in gelijke mate op alle domeinen van het KMO-bedrijfsbeheer af. Onderzoek naar personeelsbeleid in of ‘op maat van’ KMO’s is schaars. Het VIONA-project Personeelsbeleid in KMO’s: een onderzoek naar de kenmerken van een effectief KMO-personeelsbeleid vult deze lee...

 9. Personeelsbeleid in KMO’s: een onderzoek naar de kenmerken van een effectief KMO-personeelsbeleid. Cahier 8: Optimale praktijken en effecten van HRM in KMO’s.

  OpenAIRE

  Delmotte, Jeroen; Lamberts, Miet; Sels, Luc; Van Hootegem, Geert

  2002-01-01

  Kleine en middelgrote ondernemingen zijn de laatste jaren een gegeerd studieobject gebleken. KMO’s danken die aandacht aan een geleidelijke herwaardering van het kleinschalig ondernemerschap. De groeiende aandacht straalt echter niet in gelijke mate op alle domeinen van het KMO-bedrijfsbeheer af. Onderzoek naar personeelsbeleid in of ‘op maat van’ KMO’s is schaars. Het VIONA-project Personeelsbeleid in KMO’s: een onderzoek naar de kenmerken van een effectief KMO-personeelsbeleid vult deze lee...

 10. Personeelsbeleid in KMO's: een onderzoek naar de kenmerken van een effectief KMO-personeelsbeleid. Cahier 7: Gebruik van tewerkstellingsmaatregelen en houding tegenover het overheidsbeleid in KMO's

  OpenAIRE

  Delmotte, Jeroen; Lamberts, Miet; Sels, Luc; Van Hootegem, Geert

  2002-01-01

  Kleine en middelgrote ondernemingen zijn de laatste jaren een gegeerd studieobject gebleken. KMO’s danken die aandacht aan een geleidelijke herwaardering van het kleinschalig ondernemerschap. De groeiende aandacht straalt echter niet in gelijke mate op alle domeinen van het KMO-bedrijfsbeheer af. Onderzoek naar personeelsbeleid in of ‘op maat van’ KMO’s is schaars. Het VIONA-project Personeelsbeleid in KMO’s: een onderzoek naar de kenmerken van een effectief KMO-personeelsbeleid vult deze lee...

 11. Personeelsbeleid in KMO’s: een onderzoek naar de kenmerken van een effectief KMO-personeelsbeleid. Cahier 2: Waarom en hoe van dit onderzoek?

  OpenAIRE

  Delmotte, Jeroen; Lamberts, Miet; Sels, Luc; Van Hootegem, Geert

  2002-01-01

  Kleine en middelgrote ondernemingen zijn de laatste jaren een gegeerd studieobject gebleken. KMO’s danken die aandacht aan een geleidelijke herwaardering van het kleinschalig ondernemerschap. De groeiende aandacht straalt echter niet in gelijke mate op alle domeinen van het KMO-bedrijfsbeheer af. Onderzoek naar personeelsbeleid in of ‘op maat van’ KMO’s is schaars. Het VIONA-project Personeelsbeleid in KMO’s: een onderzoek naar de kenmerken van een effectief KMO-personeelsbeleid vult deze lee...

 12. Proefproject aandachtstoffen Wet milieugevaarlijke stoffen

  OpenAIRE

  Poel P van der; Ros JPM

  1988-01-01

  Dit rapport behandelt de uitvoering van het proefproject aandachtstoffen en geeft aanbevelingen aan het DGM voor vervolgonderzoek. De aandachtstoffenlijst wordt krachtens art. 22 Wet milieugevaarlijke stoffen vastgesteld en minstens eenmaal per jaar herzien, terwijl regelmatig onderzoek uitgevoerd moet worden naar stoffen die op deze lijst voorkomen. Voor het beschreven proefproject werden schriftelijke enquetes uitgevoerd voor vertegenwoordigers uit de categorieen kleurstoffen (trypan blue),...

 13. Serologisch onderzoek naar het effect van de kinkhoestvaccinwisselingen in het RVP van 2004 tot 2008. Overgang van whole cell naar acellulair vaccin bij 1-jarige kinderen

  OpenAIRE

  Berbers GAM; Jones N; LIS

  2009-01-01

  Kinderen die sinds 2005 met het nieuwe kinkhoestvaccin zijn gevaccineerd, maken meer antistoffen tegen de ziekte aan dan bij gebruik van het oude vaccin. Aangezien het effect van het vaccin pas op lange termijn merkbaar is in de bevolking, is nu nog niet duidelijk of hierdoor het aantal gevallen van kinkhoest zal dalen. Dit blijkt uit een onderzoek van het RIVM naar het effect van de wisselingen van het kinkhoestvaccin tussen 2004 en 2008 in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) bij ruim 400 kin...

 14. Schrijven van managementletters via e-learning: een analytisch en psychometrisch onderzoek naar de kwaliteiten van een formatieve, objectief scoorbare intaketoets

  OpenAIRE

  Meuffels, B.

  2008-01-01

  In dit analytisch-psychometrisch onderzoeksrapport is, concreet gesteld, de vraag onderzocht of het mogelijk is de intaketoets bij het e-learningprogramma Schrijven van managementletters voor Deloitte (een diagnostisch instrumentarium dat uit objectief te scoren vragen c.q. items bestaat) te verkorten van 80 naar 60 items, zonder al te groot verlies in betrouwbaarheid en validiteit - aangenomen uiteraard dat de 80-item toets voldoet aan de vigerende psychometrische eisen die doorgaans aan een...

 15. Personeelsbeleid in KMO’s: een onderzoek naar de kenmerken van een effectief KMO-personeelsbeleid. Cahier 1: Wat weten we over KMO’s en over personeelsbeleid in KMO’s?.

  OpenAIRE

  Delmotte, Jeroen; Lamberts, Miet; Sels, Luc; Van Hootegem, Geert

  2002-01-01

  Kleine en middelgrote ondernemingen zijn de laatste jaren een gegeerd studieobject gebleken. KMO’s danken die aandacht aan een geleidelijke herwaardering van het kleinschalig ondernemerschap. De groeiende aandacht straalt echter niet in gelijke mate op alle domeinen van het KMO-bedrijfsbeheer af. Onderzoek naar personeelsbeleid in of ‘op maat van’ KMO’s is schaars. Het VIONA-project Personeelsbeleid in KMO’s: een onderzoek naar de kenmerken van een effectief KMO-personeelsbeleid vult deze lee...

 16. Personeelsbeleid in KMO’s: een onderzoek naar de kenmerken van een effectief KMO-personeelsbeleid. Cahier 3: Van werving tot ontslag … het verhaal van de personeelsstromen binnen KMO’s

  OpenAIRE

  Lamberts, Miet; Delmotte, Jeroen; Sels, Luc; Van Hootegem, Geert

  2002-01-01

  Kleine en middelgrote ondernemingen zijn de laatste jaren een gegeerd studieobject gebleken. KMO’s danken die aandacht aan een geleidelijke herwaardering van het kleinschalig ondernemerschap. De groeiende aandacht straalt echter niet in gelijke mate op alle domeinen van het KMO-bedrijfsbeheer af. Onderzoek naar personeelsbeleid in of ‘op maat van’ KMO’s is schaars. Het VIONA-project Personeelsbeleid in KMO’s: een onderzoek naar de kenmerken van een effectief KMO-personeelsbeleid vult deze lee...

 17. Solar PV. Innovators talking; Zon PV. Innovators aan het woord

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-02-15

  Qualitative studies have been conducted of the results of completed projects focused on energy innovation, spread over the seven themes of the top sector Energy: Energy saving in industry, Energy conservation in the built environment, Gas, Bio-energy, Smart grids, Offshore Wind, Solar PV. This provides insight into the follow-up activities and lessons of some EOS (Energy Research Subsidy) completed projects with the aim to inspire, connect and strengthen the TKIs (Topconsortia for Knowledge and Innovation) and individual companies and researchers working on energy innovation. This report concerns the research on solar PV [Dutch] Er is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de resultaten van afgeronde projecten gericht op energie-innovatie, verdeeld over de zeven thema's van de topsector Energie: Energiebesparing in de industrie; Energiebesparing in de gebouwde omgeving; Gas; Bio-energie; Smart grids; Wind op zee; Zon-pv. Daarmee wordt inzicht gegeven in de vervolgactiviteiten en lessen van een aantal afgesloten EOS-projecten (Energie Onderzoek Subsidie) met het oog op het inspireren, verbinden en versterken van de TKI's (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) en individuele bedrijven en onderzoekers die werken aan energie-innovatie. Dit rapport betreft het onderzoek naar zon PV.

 18. Gas. Innovators talking; Gas. Innovators aan het woord

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-02-15

  Qualitative studies have been conducted of the results of completed projects focused on energy innovation, spread over the seven themes of the top sector Energy: Energy saving in industry, Energy conservation in the built environment, Gas, Bio-energy, Smart grids, Offshore Wind, Solar PV. This provides insight into the follow-up activities and lessons of some EOS (Energy Research Subsidy) completed projects with the aim to inspire, connect and strengthen the TKIs (Topconsortia for Knowledge and Innovation) and individual companies and researchers working on energy innovation. This report concerns the research on gas [Dutch] Er is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de resultaten van afgeronde projecten gericht op energie-innovatie, verdeeld over de zeven thema's van de topsector Energie: Energiebesparing in de industrie; Energiebesparing in de gebouwde omgeving; Gas; Bio-energie; Smart grids; Wind op zee; Zon-pv. Daarmee wordt inzicht gegeven in de vervolgactiviteiten en lessen van een aantal afgesloten EOS-projecten (Energie Onderzoek Subsidie) met het oog op het inspireren, verbinden en versterken van de TKI's (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) en individuele bedrijven en onderzoekers die werken aan energie-innovatie. Dit rapport betreft het onderzoek naar gas.

 19. Smart Grids. Innovators talking; Smart Grids. Innovators aan het woord

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-02-15

  Qualitative studies have been conducted of the results of completed projects focused on energy innovation, spread over the seven themes of the top sector Energy: Energy saving in industry, Energy conservation in the built environment, Gas, Bio-energy, Smart grids, Offshore Wind, Solar PV. This provides insight into the follow-up activities and lessons of some EOS (Energy Research Subsidy) completed projects with the aim to inspire, connect and strengthen the TKIs (Topconsortia for Knowledge and Innovation) and individual companies and researchers working on energy innovation. This report concerns the research on Smart Grids [Dutch] Er is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de resultaten van afgeronde projecten gericht op energie-innovatie, verdeeld over de zeven thema's van de topsector Energie: Energiebesparing in de industrie; Energiebesparing in de gebouwde omgeving; Gas; Bio-energie; Smart grids; Wind op zee; Zon-pv. Daarmee wordt inzicht gegeven in de vervolgactiviteiten en lessen van een aantal afgesloten EOS-projecten (Energie Onderzoek Subsidie) met het oog op het inspireren, verbinden en versterken van de TKI's (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) en individuele bedrijven en onderzoekers die werken aan energie-innovatie. Dit rapport betreft het onderzoek naar Smart Grids.

 20. Certificering in het Hoger Onderwijs: De medewerking van professionals aan kwaliteitscontrole

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Everard van Kemenade

  2010-06-01

  Dit artikel presenteert de resultaten van een onderzoek naar de bereidheid van professionals in Hogescholen in Nederland en Vlaanderen om mee te werken aan het accreditatieproces. Betoogd wordt dat accreditatie eigenlijk een vorm van certificering is. Conclusies zijn dat professionals loyaal zijn naar hun organisatie en bereid zijn verantwoording af te leggen. De nadruk in de certificering zou dan echter moeten liggen op de inhoud van het werk en de beoordeling zou moeten worden gedaan door vakgenoten (peer review. Er treden meer problemen op bij het certificeringproces, als het management de certificering onvoldoende ondersteunt of als de interne kwaliteitszorg onvoldoende op orde is. Er is een risico dat er window dressing optreedt. Uiteindelijk leidt dat tot de conclusie dat controle (door middel van bijvoorbeeld ISO of HKZcertificering gescheiden zou moeten worden van verbetering. Er zijn voldoende overeenkomsten tussen hoger onderwijs en maatschappelijk werk om te bezien of de resultaten ook gelden voor maatschappelijk werk.

 1. Geweld verslagen?: Een studie naar de preventie van geweld in het publieke en semi-publieke domein

  OpenAIRE

  Knaap, L.M. van der; Nijssen, L.T.J.; Bogaerts, S.

  2006-01-01

  In dit rapport wordt verslag gedaan van een synthese van 48 studies naar de effecten van preventie van geweld in het publieke en semi-publieke domein. De volgende onderzoeksvragen zijn geformuleerd:Welke maatregelen ter preventie van geweld in het publieke en het semi-publieke domein zijn bekend en op hun effecten onderzocht in Nederland?Welke mechanismen liggen ten grondslag aan effectieve maatregelen ter preventie van geweld in het publieke en het semi-publieke domein?Onder welke omstandigh...

 2. De rol van leerkracht-kind interacties in de ontwikkeling van probleemgedrag tijdens de transitie naar de lagere school

  OpenAIRE

  Verschueren, K; Cadima, J.; Doumen, Sarah

  2014-01-01

  Deze longitudinale studie onderzocht de unieke bijdrage van conflict in de dyadische leerkracht-kind relatie, enerzijds, en emotionele steun van de leerkracht op klasniveau, anderzijds, aan de ontwikkeling van agressief gedrag tijdens de transitie van de kleuter- naar de lagere school. Tevens werd nagegaan of deze leerkracht-kind interacties de verdere toename van agressie bij kinderen met relatief veel agressief gedrag in de kleuterperiode konden versterken of bufferen. Deelnemers ware...

 3. Trendrapport : Vraag naar arbeid 2006

  NARCIS (Netherlands)

  Sonja Bekker, [No Value; Peter Ester, [No Value; Gerard Evers, [No Value; Anne Gielen, [No Value; Edith Josten, [No Value; Marcel Kerkhofs, [No Value; Amelia Román, [No Value; Joop Schippers, [No Value; Marian de Voogd-Hamelink, [No Value

  2007-01-01

  Dit OSA Trendrapport Vraag naar Arbeid 2006 peilt hoe het Nederlandse bedrijfsleven in de afgelopen jaren de bakens heeft gezet en verzet op een aantal terreinen zoals omvang en samenstelling van het personeelsbestand, arbeidsvoorwaarden, personeelsbeleid, scholingsactiviteiten, arbeidsomstandighede

 4. Telezorg: van Buzz naar Business?

  OpenAIRE

  Hettinga, Marike

  2009-01-01

  In deze rede beschreef ik de kloof die er bij telezorginnovaties ligt tussen project en praktijk. Er circuleren veel beloftes over telezorg, wat ik betitelde als de Buzz. De vraag is hoe je van beloftes naar structurele inbedding in de zorgpraktijk komt: naar Business. Een aanpak gebaseerd op business modellen biedt wellicht uitkomst, betoogde ik. En dus willen we als lectoraat een op deze leest geschoeide Innovatie- en OpschalingsLeidraad ontwikkelen die telezorgprojecten kan ondersteunen bi...

 5. Op zoek naar klanten dichtbij

  NARCIS (Netherlands)

  Dekking, A.J.G.; Jansma, J.E.

  2015-01-01

  Lokaalvoedselflevoland.nl, PPO Wageningen UR en het Centrum voor Biologische Landbouw ontwikkelden rond Almere een website die agrarische bedrijven en consumenten met elkaar in contact brengt. Intussen is de site verbreed naar heel Flevoland, en doen al 60 bedrijven mee.

 6. Europeanen aan het fruit door keteninnovatie

  NARCIS (Netherlands)

  Dubbeldam, R.; Wiersinga, R.C.

  2009-01-01

  Europeanen eten te weinig fruit. Om de fruitconsumptie te stimuleren en de volksgezondheid te verbeteren, werken ruim zestig kennispartners en bedrijven samen in het Europese onderzoeksprogramma ISAfruit. Wageningen UR participeert hierin met onder meer onderzoek naar trends en consumentgedreven ket

 7. Over taalkwesties in de Europese Unie en de kunst van het juridisch vertalen: en beschouwing naar aanleiding van I. Sumner and H.C.S. Warendorf

  OpenAIRE

  Kramer, Xandra

  2006-01-01

  textabstractIn deze bijdrage wordt naar aanleiding van het verschijnen van een Engelse vertaling van Boek I BW en aanverwante wetten (Sumner en Warendorf, 2003) en Boek IV BW en aanverwante wetten (Sumner en Warendorf, 2005) aandacht besteed aan de rol van taal en vertalingen bij de harmonisatie van het burgerlijk recht in de EU, in de Europese procespraktijk en de vertaling van (Nederlandse) rechtsbegrippen. Vervolgens worden de genoemde vertalingen nader bekeken. Abstract: [On linguistic is...

 8. Inventarisatie hulpstoffen : onderzoek naar het effect van toevoeging hulpstoffen bij bestrijding van valse meeldauw (Peronospora destructor) en bladvlekken (Botrytis squamosa) in ui

  OpenAIRE

  Meier, R.; Schepers, H.T.A.M.

  2010-01-01

  Voor de bestrijding van valse meeldauw in ui is de inzet van fungiciden vooralsnog onontbeerlijk. Om de emissie naar het milieu en de kosten zoveel mogelijk te beperken is in een veldproef in zaaiui onderzocht of door toevoeging van hulpstoffen aan fungiciden de effectiviteit tegen schimmelziektes wordt verhoogd en de dosering van de fungiciden daardoor verlaagd kan worden. Voor de toevoeging van een aantal hulpstoffen blijkt dat inderdaad het geval te zijn.

 9. Kan LO bijdragen aan de beweegnorm?

  OpenAIRE

  Slingerland, Menno; Borghouts, Lars

  2008-01-01

  In dit artikel wordt besproken in hoeverre de les LO kan bijdragen aan een actieve leefstijl. Er wordt een aantal strategieën beschreven die gericht zijn op intensivering van de les LO, met als achterliggend doel een grotere bijdrage van de les LO aan de beweegnorm.

 10. Kan LO bijdragen aan de Beweegnorm?

  OpenAIRE

  Slingerland, Menno; Borghouts, Lars

  2008-01-01

  In dit overzichtsartikel wordt besproken in hoeverre de les LO kan bijdragen aan een actieve leefstijl. Er worden een aantal strategieën beschreven die gericht zijn op de intensivering van de les LO, met als achterliggend doel een grotere bijdrage van de les LO aan de Beweegnorm.

 11. Neuromuscular Highlights-AAN 2005.

  Science.gov (United States)

  Cheema, Zahid; Saperstein, David; Jackson, Carolyn; Newman, Daniel

  2006-06-01

  Summary of Neuromuscular Presentations at the 57 Annual AAN 2005 meeting in Miami Florida on topics of Facioscapulohumeral muscular dystrophy (FSHD), Duchenne muscular dystrophy (DMD), Diabetic Neuropathy, Charco Marie Tooth disease (CMT), Comparison of injected steroids versus Surgery for carpal tunnel syndrome, Rituximab in Anti-MAG associated polyneuropathy, Cannabis based medicine (CBM) in the treatment of neuropathic pain, utility of skin biopsy with intraepidermal nerve fiber density (IENFD) in sensory complaints, comparing sympathetic skin responses (SSRs) and skin biopsy in diagnosing small fiber sensory neuropathy, Chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy (CIDP) clinical and electrophysiologic predictors, affect of limb warming in mild ulnar nerve conduction study (NCS) abnormalities, Tamoxifen affect in ALS, open label study of 3,4 DAP, Pyridostigmine and Ephedrine in fast channel syndrome, Mexilitine as an antimyotonia treatment in myotonic dystrophy (DM1), frontal lobe impairment evaluation in DM1 and DM2 patients and phenotype-genotype correlation in patients with dysferlinopathy. PMID:19078809

 12. Speuren naar het goede leven

  OpenAIRE

  Heide,, M.

  2014-01-01

  In zijn boek 'Stop deze depressie nu' constateert Nobelprijswinnaar Paul Krugman dat economen een deel van de economische crisis zijn geweest, en niet van de oplossing. Martijn van der Heide, lector Geïntegreerd Natuur- en Landschapsbeheer bij Hogeschool VHL, pleit er in zijn essay 'Speuren naar het goede leven' voor om de economische wetenschap weer de wetenschap te maken zoals die oorspronkelijk was: een sociale wetenschap waarin alles draait om het dagelijks handelen van mensen. Het essay ...

 13. Toevoegen silicium aan voedingsoplossing het overwegen waard

  NARCIS (Netherlands)

  Kierkels, T.; Voogt, W.; Heuvelink, E.

  2006-01-01

  Silicium is een apart element. Het is niet essentieel voor de plant, maar kan wel een positief effect hebben op ziekteresistentie, productie, verdamping en vergiftiging door bijvoorbeeld mangaan. Onderzoek toonde positieve effecten van siliciumtoediening aan bij saintpaulia, roos, komkommer, courget

 14. Collectivisme en individualisme: culturen aan de telefoon

  OpenAIRE

  Swaanenburg, G.Th.H.; Wierenga, Berend

  1997-01-01

  textabstractNederland kent een diversiteit aan subculturen en daarmee gepaard gaande subculturele normen en waarden. Deze normen en waarden dragen ertoe bij dat personen handelen hoe ze handelen. Steeds vaker proberen marketeers de normen en waarden van subculturen. als onderdeel van de Nederlandse samenleving. aan te grijpen om daar vervolgens hun marketingstrategie op af te stemmen. Hiervoor is gedegen marktonderzoek nodig. In dit artikel wordt een veldonderzoek beschreven onder Turkse en a...

 15. Offshore wind energy. Innovators talking; Wind op zee. Innovators aan het woord

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-02-15

  Qualitative studies have been conducted of the results of completed projects focused on energy innovation, spread over the seven themes of the top sector Energy: Energy saving in industry, Energy conservation in the built environment, Gas, Bio-energy, Smart grids, Offshore Wind, Solar PV. This provides insight into the follow-up activities and lessons of some EOS (Energy Research Subsidy) completed projects with the aim to inspire, connect and strengthen the TKIs (Topconsortia for Knowledge and Innovation) and individual companies and researchers working on energy innovation. This report concerns the research on offshore wind energy [Dutch] Er is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de resultaten van afgeronde projecten gericht op energie-innovatie, verdeeld over de zeven thema's van de topsector Energie: Energiebesparing in de industrie; Energiebesparing in de gebouwde omgeving; Gas; Bio-energie; Smart grids; Wind op zee; Zon-pv. Daarmee wordt inzicht gegeven in de vervolgactiviteiten en lessen van een aantal afgesloten EOS-projecten (Energie Onderzoek Subsidie) met het oog op het inspireren, verbinden en versterken van de TKI's (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) en individuele bedrijven en onderzoekers die werken aan energie-innovatie. Dit rapport betreft het onderzoek naar wind op zee.

 16. Bio-energy. Innovators talking; Bio-energie. Innovators aan het woord

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-02-15

  Qualitative studies have been conducted of the results of completed projects focused on energy innovation, spread over the seven themes of the top sector Energy: Energy saving in industry, Energy conservation in the built environment, Gas, Bio-energy, Smart grids, Offshore Wind, Solar PV. This provides insight into the follow-up activities and lessons of some EOS (Energy Research Subsidy) completed projects with the aim to inspire, connect and strengthen the TKIs (Topconsortia for Knowledge and Innovation) and individual companies and researchers working on energy innovation. This report concerns the research on bio-energy [Dutch] Er is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de resultaten van afgeronde projecten gericht op energie-innovatie, verdeeld over de zeven thema's van de topsector Energie: Energiebesparing in de industrie; Energiebesparing in de gebouwde omgeving; Gas; Bio-energie; Smart grids; Wind op zee; Zon-pv. Daarmee wordt inzicht gegeven in de vervolgactiviteiten en lessen van een aantal afgesloten EOS-projecten (Energie Onderzoek Subsidie) met het oog op het inspireren, verbinden en versterken van de TKI's (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) en individuele bedrijven en onderzoekers die werken aan energie-innovatie. Dit rapport betreft het onderzoek naar bio-energie.

 17. Energy conservation in the industry. Innovators talking; Energiebesparing in de industrie. Innovators aan het woord

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-02-15

  Qualitative studies have been conducted of the results of completed projects focused on energy innovation, spread over the seven themes of the top sector Energy: Energy saving in industry, Energy conservation in the built environment, Gas, Bio-energy, Smart grids, Offshore Wind, Solar PV. This provides insight into the follow-up activities and lessons of some EOS (Energy Research Subsidy) completed projects with the aim to inspire, connect and strengthen the TKIs (Topconsortia for Knowledge and Innovation) and individual companies and researchers working on energy innovation. This report concerns the research on energy conservation in the industry [Dutch] Er is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de resultaten van afgeronde projecten gericht op energie-innovatie, verdeeld over de zeven thema's van de topsector Energie: Energiebesparing in de industrie; Energiebesparing in de gebouwde omgeving; Gas; Bio-energie; Smart grids; Wind op zee; Zon-pv. Daarmee wordt inzicht gegeven in de vervolgactiviteiten en lessen van een aantal afgesloten EOS-projecten (Energie Onderzoek Subsidie) met het oog op het inspireren, verbinden en versterken van de TKI's (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) en individuele bedrijven en onderzoekers die werken aan energie-innovatie. Dit rapport betreft het onderzoek naar energiebesparing in de industrie.

 18. Cultuur aan/op het werk. Een onderzoek naar de impact van cultuur op onethisch werknemersgedrag

  OpenAIRE

  Wouters, Kristel

  2016-01-01

  In recent years, there has been an increasing interest in integrity and unethical employee behaviour (UEB), in the public as well as the private sector. Many organisations try to prevent UEB trough different policy interventions. Although the impact of organisational factors (e.g. autonomy, rules and procedures, competition, etc.) seems important, research into the general impact of these factors on different types of UEB is limited. Rather than focusing on several factors at the organisation...

 19. Zorg; wie doet er wat aan : Een studie naar zorgarrangementen van ouderen

  OpenAIRE

  Luijkx, K.G.

  2001-01-01

  As a result of fertility decline and increasing life expectancy, the age structure of the Dutch population is changing, with a larger proportion and number of elderly persons and declining proportions and numbers of younger adults. Hence, the number of people in need of care is growing. While -at the same time- the number of people that can provide care declines and numerous independently living elderly are on waiting lists for professional care. Concerns about care for the elderly in the fut...

 20. Contacten buiten de kantooruren: klachten gepresenteerd aan de huisarts en aan

  OpenAIRE

  IJzermans, C.J.; Mentink, S.; Klaphake, L.M.M.; Grieken, J.J.M. van; Bindels, P.J.E. (Patrick J. E.)

  2002-01-01

  Doel: Vaststellen in hoeverre klachten die buiten de kantooruren worden gepresenteerd aan de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) van een ziekenhuis en aan huisartsen verschillend zijn en of het volgens de artsen terecht is dat een patiënt contact opneemt.

 1. Hordenloop naar open en online onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Rubens, Wilfred; Schuwer, Robert

  2014-01-01

  Rubens, W. & Schuwer, R. (2014, 11 maart). Hordenloop naar open en online onderwijs. Presentatie tijdens het Symposium Open en Online Education van SURF, Ministerie van OCW, de VSNU en de Vereniging Hogescholen, Utrecht, Nederland

 2. Potentiele puntemissies van gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlaktewater berekend met POSSUM

  OpenAIRE

  Beltman, W.H.J.; Werd, de, H.A.E.

  2013-01-01

  Activiteiten met gewasbeschermingsmiddelen kunnen leiden tot puntemissies naar oppervlaktewater met als gevolg overschrijdingen van normen. Voor drie voorbeeld bedrijven is de potentiële emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlaktewater berekend met het POSSUM model (POint Sources SUrface water Model)

 3. DYNAMIND: Naar dynamisch en gestructureerd vraaggestuurd leren met digitaal mindmappen

  OpenAIRE

  Stokhof, Harry; Sluijsmans, Dominique; Vlokhoven, Haske van; Peters, Martijn

  2011-01-01

  Werken met papieren mindmaps lijkt echter nog onvoldoende uit te nodigen tot het herzien en herschikken van conceptuele verbanden (Stokhof, De Vries 2009). Mindmapping via meer dynamische tools lijkt dit meer mogelijk te maken. In dit quasi-experimentele exploratieve onderzoek worden twee vragen onderzocht: - Wat zijn de effecten van digitaal mindmapping op de intrinsieke motivatie, de leerstrategie en leerstofbeheersing van leerlingen in vergelijking met papieren conceptmapping? De hypothese...

 4. Energy conservation in the built environment. Innovators talking; Energiebesparing in de gebouwde omgeving. Innovators aan het woord

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-02-15

  Qualitative studies have been conducted of the results of completed projects focused on energy innovation, spread over the seven themes of the top sector Energy: Energy saving in industry, Energy conservation in the built environment, Gas, Bio-energy, Smart grids, Offshore Wind, Solar PV. This provides insight into the follow-up activities and lessons of some EOS (Energy Research Subsidy) completed projects with the aim to inspire, connect and strengthen the TKIs (Topconsortia for Knowledge and Innovation) and individual companies and researchers working on energy innovation. This report concerns the research on energy conservation in the built environment [Dutch] Er is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de resultaten van afgeronde projecten gericht op energie-innovatie, verdeeld over de zeven thema's van de topsector Energie: Energiebesparing in de industrie; Energiebesparing in de gebouwde omgeving; Gas; Bio-energie; Smart grids; Wind op zee; Zon-pv. Daarmee wordt inzicht gegeven in de vervolgactiviteiten en lessen van een aantal afgesloten EOS-projecten (Energie Onderzoek Subsidie) met het oog op het inspireren, verbinden en versterken van de TKI's (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) en individuele bedrijven en onderzoekers die werken aan energie-innovatie. Dit rapport betreft het onderzoek naar energiebesparing in de gebouwde omgeving.

 5. Smart grids in France, work to be done. How smart is the new French meter Linky?; Smart grids in Frankrijk, werk aan de winkel. Hoe slim is de nieuwe Franse meter Linky?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Polo, J.

  2010-12-15

  New kinds of energy require adjustment towards a flexible Electricity grid, both on demand and on supply side, a so-called 'smart grid'. Such an intelligent grid requires an intelligent meter in the home of the consumer. The First French experiments with 'Linky', the French smart meter have been launched in two regions. [Dutch] Nieuwe vormen van energie vereisen de aanpassing naar een flexibel elektriciteitsnetwerk, zowel aan de vraag- als aan de aanbodkant, een smart grid'. Zo'n intelligent netwerk vraagt om een intelligente meter bij de consument thuis. De eerste Franse experimenten met de Linky, de Franse smart meter, zijn gestart in twee regio's.

 6. Een lange reis van bodem naar zee

  OpenAIRE

  Bouwman, A.F.

  2012-01-01

  In stroomgebieden van rivieren worden sediment, koolstof en nutriënten (zoals stikstof, fosfor en silicium) naar de oceaan vervoerd. Dit is een lange weg, via de bodem, over het oppervlak, door grondwater, oeverzones, rivieren, meren, en wetlands. Ieder van deze elementen van het landschap fungeert als filter door de koppeling van het hydrologische systeem en biogeochemische processen. De mens beïnvloedt de nutriëntenstromen en de hydrologie van riviersystemen en verstoort daarmee de biogeoch...

 7. Kunnen luchtwassers legionella verspreiden naar de omgeving?

  OpenAIRE

  Bartels, A.A.; Schalk, J.A.C.; Melse, R.W.

  2013-01-01

  Industrieën en veehouderijen gebruiken luchtwassers om ongewenste chemische of organische stoffen, gassen of geuren te verwijderen uit lucht of gas. Onder bepaalde condities (temperatuur en zuurgraad), kan legionella in bepaalde typen natte luchtwassers uitgroeien. Als waternevel het systeem kan verlaten, is niet uit te sluiten dat legionella zich naar de omgeving kan verspreiden. Of legionella daadwerkelijk bij deze luchtwassers groeit en zich verspreidt, moet nader worden onderzocht. Dit bl...

 8. Van kennistransfer naar co-creatie

  NARCIS (Netherlands)

  Vaandrager, L.

  2011-01-01

  Lang stond innovatie gelijk aan het in de praktijk opnemen van nieuwe wetenschappelijke kennis. Het denken over kennistransfer is echter veranderd. In dit artikel aandacht voor de basale vragen: wat is kennis? Hoe ontstaat nieuwe kennis? En wordt ontwikkelde kennis eigenlijk wel toegepast?

 9. Onderzoek naar de chemische samenstelling van lekkerbekjes

  NARCIS (Netherlands)

  Cazemier, G.; Jong, de J.; Herstel, H.

  1990-01-01

  In oktober 1988 werden 40 monsters lekkerbekjes onderzocht op de gehalten aan vocht, vet, eiwit, zetmeel , fosfaat en chloride, vier van de monsters werden getest op de aanwezigheid van polyfosfaten. Daarnaast werden van alle lekkerbekjes de stuksgewichten bepaald, die bleken uiteen te lopen van L17

 10. Op zoek naar de perfecte match in vrijwilligersland

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Els van Gilst

  2015-06-01

  -to-face contact with a prospective volunteer. Specific attention to motives in interview protocols is important. The use of tests or even the development of alternative tests should also be (reconsidered. In the case of online brokerage, it is much harder to establish an accurate picture of motives. Online testing could offer a solution. However, interpretation possibilities are limited because test results cannot be supplemented with other information. This favours (for the time being face-to-face contact during online Matching.In addition, the phase model of volunteer brokerage provides volunteer centres with a framework to describe their brokerage activities. This can be useful when training (new employees and providing transparency for customers and funders.Op zoek naar de perfecte match in vrijwilligerslandDe vraag naar vrijwilligers neemt de laatste jaren sterk toe in Nederland. Dit heeft te maken met een strengere wet- en regelgeving, veranderende inzet van vrijwilligers en hervormingen in de zorg (Bekkers & Boezeman, 2009; Devilee, 2005; MOVISIE, 2014; Rutte & Samsom, 2012. Steunpunten vrijwilligerswerk kunnen als bemiddelaars bijdragen aan de regulering van de vraag naar vrijwilligers. De mate van succes van vrijwilligersbemiddeling is echter nog relatief beperkt. Uit literatuuronderzoek (Van Gilst et al., 2011 is bekend welke factoren bijdragen aan het succes van vrijwilligersbemiddeling. Dit artikel beschrijft de bemiddelingspraktijk van steunpunten vrijwilligerswerk en geeft aan wanneer en hoe de gevonden succesfactoren kunnen worden ingezet in deze bemiddelingspraktijk om het resultaat te verbeteren. De praktijkgegevens zijn afkomstig van een veldonderzoek onder steunpunten, vrijwilligers en organisaties die met vrijwilligers werken. 

 11. Op zoek naar de perfecte match in vrijwilligersland

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Els van Gilst

  2015-06-01

  -to-face contact with a prospective volunteer. Specific attention to motives in interview protocols is important. The use of tests or even the development of alternative tests should also be (reconsidered. In the case of online brokerage, it is much harder to establish an accurate picture of motives. Online testing could offer a solution. However, interpretation possibilities are limited because test results cannot be supplemented with other information. This favours (for the time being face-to-face contact during online Matching.In addition, the phase model of volunteer brokerage provides volunteer centres with a framework to describe their brokerage activities. This can be useful when training (new employees and providing transparency for customers and funders.Op zoek naar de perfecte match in vrijwilligerslandDe vraag naar vrijwilligers neemt de laatste jaren sterk toe in Nederland. Dit heeft te maken met een strengere wet- en regelgeving, veranderende inzet van vrijwilligers en hervormingen in de zorg (Bekkers & Boezeman, 2009; Devilee, 2005; MOVISIE, 2014; Rutte & Samsom, 2012. Steunpunten vrijwilligerswerk kunnen als bemiddelaars bijdragen aan de regulering van de vraag naar vrijwilligers. De mate van succes van vrijwilligersbemiddeling is echter nog relatief beperkt. Uit literatuuronderzoek (Van Gilst et al., 2011 is bekend welke factoren bijdragen aan het succes van vrijwilligersbemiddeling. Dit artikel beschrijft de bemiddelingspraktijk van steunpunten vrijwilligerswerk en geeft aan wanneer en hoe de gevonden succesfactoren kunnen worden ingezet in deze bemiddelingspraktijk om het resultaat te verbeteren. De praktijkgegevens zijn afkomstig van een veldonderzoek onder steunpunten, vrijwilligers en organisaties die met vrijwilligers werken.

 12. Functions of the Indefinite Article a/an

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  赵元华

  2013-01-01

  There are two articles in English,the definite article the and the indefinite article a/an. This paper deals with the indefinite article a/an as it is especially complicated and multi-functional in use. Focus will be put on the major functions of the indefinite article from different angles:its lexical meaning,its grammatical function,its rhetoric meaning and its interpretation in communication with the purpose of providing a relatively full account of its usage.

 13. Monitoringsmethoden voor aantal bezoeken aan natuurgebieden met elkaar vergeleken

  OpenAIRE

  Goossen, C.M.

  2015-01-01

  Beheerders van bos- en natuurgebieden willen graag weten hoeveel en waar recreanten in een gebied komen. Het monitoren van het bezoek aan deze gebieden is de laatste jaren niet of nauwelijks gedaan. Ook trends zijn niet zichtbaar. Het bedrijfsleven wil eveneens meetgegevens beschikbaar hebben wanneer ze besluiten om te investeren in nieuwe natuur of wanneer ze willen bijdragen aan het beheer van bestaande natuur. In deze paper worden traditionele methoden vergeleken met nieuwe methoden om bez...

 14. Veiligheidscultuur in de praktijk : interviewstudie naar motieven, uitvoering en effecten bij transportondernemingen en verzekeraars die actief aan schadepreventie doen.

  NARCIS (Netherlands)

  Bax, C.A. Goldenbeld, C. & Korving, H.

  2015-01-01

  Safety culture applied : motives, implementation and effects. This report discusses the following issues: how can road safety culture be implemented in transport companies and how are companies motivated to introduce a safety culture? For an answer to these questions we looked at: * programmes for t

 15. Veiligheidscultuur in de praktijk : interviewstudie naar motieven, uitvoering en effecten bij transportondernemingen en verzekeraars die actief aan schadepreventie doen.

  OpenAIRE

  Bax, C.A. (red.) Goldenbeld, C. Knapper, A. Vaartjes, I. & Groot-Mesken, J. de

  2015-01-01

  Safety culture applied : motives, implementation and effects. This report discusses the following issues: how can road safety culture be implemented in transport companies and how are companies motivated to introduce a safety culture? For an answer to these questions we looked at: * programmes for the prevention of damages offered by insurers and trade associations; * the reasons and motivation of companies to participate in such a programme; * the measures that have been taken and the effect...

 16. Een zwart kleed van schuld. Zoeken naar de herinnering aan Johan van Oldenbarnevelt in een digitaal Dagverhaal

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lieke van Deinsen

  2012-07-01

  Full Text Available Normal 0 21 false false false NL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standaardtabel; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;} The large-scale digitisation of early modern Dutch texts has proved to be a controversial enterprise: despite its ambitious scope, the project’s efficacy has met with widespread criticism. This article attempts to assess the methodological advantages and drawbacks of mass digitisation by combing the Dagverhaal, a late eighteenth-century periodical detailing the proceedings of the National Assembly of the Batavian Republic, for strategic invocations of Johan van Oldenbarnevelt, the eminent Dutch states-man who had been executed eighty years earlier.

 17. Van burn-out naar bevlogenheid

  OpenAIRE

  Hoekx, Laura

  2015-01-01

  Het fenomeen burn-out is tegenwoordig niet meer uit de media weg te denken. Steeds meer mensen gaan ten onder aan werkstress en geraken opgebrand. Dat heeft niet alleen voor de persoon in kwestie negatieve gevolgen, zowel mentaal als lichamelijk, maar ook voor de organisatie. Een minder bekend en relatief nieuw begrip is bevlogenheid of engagement, de tegenhanger van burn-out. Bevlogen mensen zijn energiek, voelen zich betrokken bij de organisatie en kunnen lang en onvermoeibaar doorgaan met ...

 18. Defined ambition: op weg naar een houdbaar pensioencontract

  NARCIS (Netherlands)

  J. Tamerus

  2011-01-01

  In juni promoveerde Jan Tamerus op ‘defined ambition’. In deze bijdrage legt hij in het kort uit waarom en hoe defined ambition een noodzakelijke stap vormt op de weg naar een houdbaar pensioencontract.

 19. Chronic exposure to carbon monoxide: a possible problem in the Netherlands?; Chronische blootstelling aan koolmonoxide. Is er sprake van een probleem in Nederland?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mooij, M.

  2008-07-01

  verbrandingstoestellen in woningen leiden tot risico's voor blootstelling aan koolmonoxide. Echter, met de huidige kennis en inzichten is geen landsdekkend en representatief beeld ontstaan over het optreden van chronische, herhaaldelijke, blootstelling aan koolmonoxide in Nederlandse verblijfruimten. Dit concludeert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in een verkennend onderzoek naar het optreden van chronische blootstelling aan koolmonoxide in Nederlandse verblijfruimten. De VROM-Inspectie is opdrachtgever van dit onderzoek. Blootstelling aan koolmonoxide kan verschillende gezondheidsklachten tot gevolg hebben, zoals hoofdpijn, duizelingen en concentratiestoornissen. Bij een ernstige vergiftiging kan het zelfs dodelijk zijn. Uit de ongevallenstatistiek blijkt dat er jaarlijks enkele tientallen tot honderden ongevallen plaatsvinden en er ongeveer 8-12 doden vallen als gevolg van blootstelling aan koolmonoxide. Kennis over koolmonoxide-intoxicaties blijft veelal beperkt tot acute blootstellingssituaties. Er is beperkte informatie over chronische blootstelling aan koolmonoxide. Open verbrandingsinstallaties in Nederlandse woningen leiden tot risicosituaties. Het betreft meestal afvoerloze geisers, open haarden, gaskachels en gasfornuizen. Maar ook oude en niet goed onderhouden cv-ketels kunnen leiden tot blootstelling aan koolmonoxide. Onderhoud aan verbrandingsinstallaties in Nederland is sinds begin jaren '90 niet meer verplicht en er is weinig of geen toezicht op de veiligheid van deze installaties. Het uitvoeren van onderzoek, inspecties en huisbezoeken zijn goede methoden om beter inzicht te krijgen in de landelijke situatie rondom blootstelling aan koolmonoxide in Nederlandse verblijfruimten. Het vervangen van open verbrandingsinstallaties, het uitvoeren van periodieke keuringen voor onderhoud en meer toezicht op de veiligheid van installaties zijn mogelijke opties om risicosituaties te vermijden.

 20. Internationaliseringsstrategiën in de Nederlandse Ingenieursbranche:van 'Domestic' naar 'Multidomestic'? : Van 'domestic' naar 'multidomestic'?

  NARCIS (Netherlands)

  F.A.J. van den Bosch (Frans); W.J.F. Schouten

  1993-01-01

  textabstractMet het verschijnen van Michael Porter's Competitive Advantage of Nations' is de belangstelling voor de invloed van de nationale omgeving op de internationale concurrentiepositie van bedrijven en bedrijfstakken gestimuleerd. De aandacht gaat daarbij echter vooral uit naar bedrijfstakken

 1. De bereidwilligheid tot kredietverlening aan private familiale KMO's

  OpenAIRE

  Comhair, Stéphanie; Moors, Kim

  2015-01-01

  Onze masterproef onderzoekt of er door de banken een onderscheid gemaakt wordt tussen familiale en niet-familiale kmo's bij het verleren van kredieten en welke hierbij een voordeel geniet. We zijn begonnen met een literatuurstudie van reeds bestaande wetenschappelijke artikels en zijn vervolgens op basis van de gevonden informatie langs gegaan bij banken, familiale en niet-familiale kmo's om te polsen naar hun meningen en ervaringen.

 2. Aan de bron van het wiskundig leren denken

  OpenAIRE

  Verhoef, Nellie

  2010-01-01

  Nellie Verhoef is vakdidacticus wiskunde aan de Universiteit van Twente. Zij heeft educatief verlof en vult dat in door vier maanden te verblijven op de Universiteit vanWarwick om daar samen tewerken met David Tall, deskundige op het terrein van het wiskundig leren denken.

 3. Tijdsbesteding aan televisie in Europese landen : crossnationale vergelijkingen en verklaringen

  NARCIS (Netherlands)

  Vergeer, Maurice; Coenders, Marcel; Scheepers, Peer

  2008-01-01

  Deze studie richt zich op de verklaring van de tijd die individuen in vijftien landen besteden aan televisiekijken op basis van persoonskenmerken. Ook crossnationale verschillen in het aantal zenders per land en de aard van het televisieaanbod worden aangemerkt als verklaring voor de tijd besteed aa

 4. De groeten aan de kids! Gedachten over leenwoorden en leenwoordtheorie

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, M.G. de

  2009-01-01

  SAMENVATTING Het Engelse leenwoord kids is een voorbeeld van een ontleningsproces in actie. Het wordt hier gebruikt om alle relevante aspecten van de bestudering van leenwoorden aan de orde te stellen. RIASSUNTO Il prestito kids in olandese è un buon esempio di un processo di mutuazione in atto. Qu

 5. Onderzoek naar de samenstelling en kwaliteit van roomijs

  NARCIS (Netherlands)

  Sledsens, A.M.J.; Veen, van der N.G.; Herstel, H.

  1985-01-01

  Van de Consumentenbond (CB) werden 17 monsters voorverpakt roomijs, met een inhoud van 1 liter, ontvangen. De monsters werden chemisch, microbiologisch en sensorisch onderzocht. De resultaten werden gerapporteerd aan de CB.

 6. Verklaren en veroordelen. Enige opmerkingen over recent onderzoek naar seksueel misbruik

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Piet de Rooy

  2014-03-01

  Full Text Available Explanation and Judgement: Some Comments on Recent Research into Sexual AbuseSexual abuse and harassment of children in the Dutch Catholic Church was widely reported in 2010. An independent investigation took place covering the period 1945-2010. The main conclusion was that abuse in the Catholic community was as high as in non-Catholic groups. The government ordered a second investigation on abuse in the resident and non-resident youth care. The main conclusion was that abuse was marked by an enormous variety in circumstances and incidents (half of the reported cases took place between coevals. These reports did not satisfy acertain number of victims. The question is whether this type of scientific historic research – directed more by analysis than by condemnation – is capable of giving full satisfaction to traumatised victims.In 2010 kwam in de publiciteit dat ook in Nederland op grote schaal seksueel misbruik van minderjarigen had plaatsgevonden in de Rooms-Katholieke Kerk. Een onafhankelijke commissie heeft daar een omvangrijk onderzoek naar verricht (over de periode 1945-2010. De belangrijkste conclusie was dat een dergelijk misbruik een wijdverbreid verschijnsel was, dat waarschijnlijk in katholieke kring even vaak voorkwam als onder niet-katholieken. Een vergelijkbaar onderzoek werd vervolgens verricht onder kinderen die onder verantwoordelijkheid van de Nederlandse overheid stonden in het kader van de kinderbescherming. De belangrijkste conclusie daarvan was dat het misbruik in zeer verschillende vormen en omstandigheden voorkwam (waaronder vrij frequent tussen leeftijdsgenoten. Een aantal slachtoffers bleek niet zeer tevreden met dit onderzoek, dat zowel onvolledig werd gevonden als te zacht in de conclusies. Daardoor rijst de vraag of een historisch-wetenschappelijk onderzoek, meer gericht op verklaren dan veroordelen, wel in staat is genoegdoening te verschaffen aan getraumatiseerde slachtoffers.

 7. Innovation in energy networks. A study on the changing relation between regulation, technology and market in liberalized energy markets; Innovatie in energienetwerken. Een studie naar de veranderende verhouding tussen regulering, techniek en markt in geliberaliseerde energiemarkten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kuenneke, R.W.; Bouwmans, I.; Kling, W.L.; Slootweg, J.G.; Stout, H.D.; De Vries, L.J. [Technische Universiteit Delft, Delft (Netherlands); Van Poelje, H.; Wolters, M. [Universiteit Twente, Enschede (Netherlands)

  2001-10-01

  The purpose of this study is to contribute to the development a view on the future of the energy infrastructure for the next 10-15 years, including the related regulation, focusing on the strategic options for development of networks. Attention is paid to (1) planning concepts (to what extent should existing planning concepts be revised as a result of liberalization and technical innovation); and (2) positioning of networks (what are the consequences of the separation of energy markets in commercial and regulated sectors for the development of the energy sector) [Dutch] Deze studie beoogt een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een toekomstbeeld van de energie infrastructuur voor de komende 10 a 15 jaar en de bijpassende regulering, waarbij de strategische ontwikkelingsmogelijkheden van netwerkbedrijven centraal staan. De positie van netwerkbedrijven bevindt zich in een spanningsveld tussen techniek, markt en regulering. Stond in het verleden vaak technische optimalisatie op de voorgrond, thans vragen marktpartijen om flexibiliteit, lage kosten, en een hoge mate van dienstverlening op maat. De politiek wil graag de vervulling van uiteenlopende nutstaken gegarandeerd zien en is beducht voor de concurrentieverhoudingen in de liberale energiemarkt. Dit spanningsveld biedt niet alleen interessante uitdagingen, maar leidt ook tot fundamentele dilemma's die om een structurele aanpak vragen. Als hoeders van een goed functionerend netwerk hebben netwerkbedrijven een bijzonder vergaande verantwoordelijkheid die om de ontwikkeling van een strategische langetermijnvisie vraagt. Dit onderzoek wil hiervoor een eerste aanzet geven. Twee thema's zijn nader uitgewerkt: (1) Planningsconcepten: In hoeverre dienen als gevolg van liberalisering en technische innovaties bestaande planningsconcepten te worden herzien?; en (2) Positionering netwerkbedrijven: Wat zijn de consequenties van de scheiding van energiemarkten in commerciele en gereguleerde gedeeltes (&apos

 8. Onderzoek naar invloed van lichtschema op titers bij vleeskuikens

  NARCIS (Netherlands)

  Middelkoop, van J.H.; Harn, van J.; Voorst, van S.

  1998-01-01

  Het is bekend dat het toepassen van een lichtschema van invloed is op de uitval als gevolg van infectieziektes. Dit was aanleiding voor het PP om onderzoek te doen naar de antilichaamtiters tegen NCD, IB en Gumboro bij vleeskuikens die bij verschillende lichtschema's gehouden werden.

 9. Huisartsenzorg in cijfers: kinkhoest van kinder- naar tienerziekte.

  OpenAIRE

  Donker, G.; Gevel, J. van de

  2011-01-01

  Kinkhoest komt ondanks een hoge vaccinatiegraad nog regelmatig voor. Om de drie tot vier jaar is er een epidemie. Sinds de invoering van het acellulaire vaccin - voor vierjarigen in 2001 en voor nuljarigen in 2005 - worden de epidemieën milder en is de piek verschoven naar de tienerleeftijd. (aut. ref.)

 10. De regio aan zet : monitor van de kenniswerkplaatsen

  OpenAIRE

  Beers, P.J.; Dijkshoorn-Dekker, M.W.C.; Jong, de, Franciska; Geerling-Eiff, F.A.; Vogelzang, T.A.; Vrolijk, M.

  2012-01-01

  De afgelopen vier jaar hebben de GKC-instellingen, samen met het GKC-programma Regionale Transitie, Ministerie van EL&I en regionale overheden, gewerkt aan het realiseren van een landelijk dekkende (infra)structuur van leer-/kennisarrangementen in de regio. Dit is inclusief regionale kenniswerkplaatsen als uitvoerings- en leeromgeving. Momenteel zijn er arrangementen geoperationaliseerd of in ontwikkeling in 8 regio’s: Noordoost Friesland, Veenkoloniën, Groene Kennispoort Twente, Gelderse...

 11. Onderzoek naar een geschikte combinatie toetsmethoden ter bepaling van de aquatische toxiciteit van milieugevaarlijke stoffen. Bijl.2: Onderzoek naar de bruikbaarheid van Lemna minor (eendekroos) voor routine toxiciteitsonderzoek en vergelijking van deze waterplant met eencellige groenalgen

  NARCIS (Netherlands)

  Adema DMM; de Zwart D

  1984-01-01

  Als aanvulling op het project "Onderzoek naar een geschikte combinatie toetsmethoden ter bepaling van de aquatische toxiciteit van milieugevaarlijke stoffen" werd vergelijkend onderzoek verricht naar de bruikbaarheid en gevoeligheid van eendekroos (Lemna minor) als toetsorganisme. Deze wa

 12. Een verkenning naar de natuurwaarden van de Zeeuwse Banken

  OpenAIRE

  Goudswaard, P.C.; Bemmelen, van, R.S.A.; Bos, O.G.

  2011-01-01

  Het gebied van de Zeeuwse Banken in Nederland is een onderdeel van een grotere geologische formatie die zich uitstrekt van de Franse Kanaal / Noordzeekust via het Belgische kustgebied tot in Nederland. Het Nederlandse deel van dit systeem loopt vanaf de Belgisch Nederlandse zeegrens in het zuidwesten en eindigt naar het noordoosten ter hoogte van de Kop van Goeree. Het gebied Zeeuwse Banken kwalificeert zich onder de habitatrichtlijn als type H1110 met een eigen karakteristiek buiten de direc...

 13. Diergezondheid in de veehouderij, op weg naar duurzaamheid

  OpenAIRE

  Leenstra, F.R.; Bergevoet, R.H.M.; Kimman, T G; Vriesekoop, P.W.J.

  2010-01-01

  In opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is een beschouwing geschreven over ontwikkelingen met betrekking tot diergezondheid in de afgelopen decennia. Deze beschouwing is door het PBL benut als onderliggende informatie voor haar rapportage over de voortgang naar een duurzame veehouderij.The Netherlands Environmental Assessment Agency (PBL) ordered an essay on developments in animal health in The Netherlands in the past decennia. PBL used this essay for her report on the progr...

 14. Kringlooplandbouw in Noord-Nederland : van marge naar mainstream

  OpenAIRE

  Holster, H.C.; Opheusden, van, J.H.J.; Gerritsen, A.L.; Kieft, H; H. Kros; Plomp, M.; Verhoeven, F.; Vries, de, H.J.C.; Essen, van, J. Theresia; Sonneveld, M.P.W.; Venekamp, A.

  2014-01-01

  Sinds 1990 wordt er in Noord-Nederland, waaronder de Noordelijke Friese Wouden en de provincie Drenthe, door melkveehouders, wetenschappers en beleidsmakers geëxperimenteerd om de kringloop van mineralen op het bedrijf zo goed mogelijk te sluiten. Steeds meer agrarisch ondernemers worden zich bewust van het belang van het sluiten van de kringloop ingegeven door aanscherping in mestwetgeving, schaarste van grondstoffen, hogere kosten van kunstmest en belasting van de omgeving. Zij zullen naar ...

 15. Haalbaarheidsstudie naar het inzetten van AGV's in een flexibele werkvloeromgeving

  OpenAIRE

  Van Aken, Mitras; Evens, Bart

  2015-01-01

  Het onderzoekscentrum Sirris te Diepenbeek onderzoekt innovatieve technologieën voor Belgische bedrijven (voornamelijk KMO's)die actief zijn in de technologische sector. Vele KMO's zijn nog niet vertrouwd met AGV-systemen. Daarom doet deze masterproef onderzoek naar de haalbaarheid van AGV's in KMO-productieomgevingen. Ook wordt een AGV geïmplementeerd in een demo-opstelling. Het doel is te bestuderen welke mogelijkheden de commercieel beschikbare AGV's kunnen bieden. Daarnaast achterhaalt de...

 16. Wat blijft en wat verandert in het onderwijs (naar aanleiding van het rapport-Dijsselbloem)

  OpenAIRE

  Thoomes, D.T.

  2008-01-01

  Wie de discussies naar aanleiding van het rapport-Dijsselbloem volgt, kan de indruk krijgen dat alle onderwijsvernieuwingen uit de afgelopen jaren fout zijn geweest en dat het onderwijs vóór die tijd veel beter was en dat het daarom het beste is om maar weer terug te keren naar de didactiek van vroeger.

 17. Leren faciliteren: In acht stappen naar een facilitair plan om uw school optimaal te ondersteunen

  NARCIS (Netherlands)

  Beckers, Ronald

  2011-01-01

  Een terugkerend thema in onderwijsland is het vinden van de balans tussen het doen van investeringen en de consequenties die beslissingen hebben voor uw exploitatie. Een gedegen facilitair plan helpt u om als school een goede gesprekspartner te zijn naar de gemeente die investeert, maar ook naar par

 18. Onderzoek naar voedingsgedrag, met speciale aandacht voor correspondentieanalyse.

  NARCIS (Netherlands)

  Steenkamp, J.E.B.M.; Trijp, van J.C.M.

  1988-01-01

  Een recent ontwikkelde techniek waarmee de inhoud van kruistabellen grafisch wordt weergegeven. In dit artikel wordt de bruikbaarheid van correspondentie-analyse voor de interpretatie van grote kruistabellen geillustreerd aan de hand van gegevens over consumptie-frequentie van verschillende dranken

 19. Van kunst naar kunde: Cybersecurity 2,0

  NARCIS (Netherlands)

  Luiijf, H.A.M.

  2014-01-01

  De economische vooruitgang van veel landen is onlosmakelijk verbonden aan de betrouwbaarheid en het weerstandsvermogen tegen verstoring van hun Informatie- en Communicatie Technologie (ICT). In andere woorden: manage het cyber security risico. Op papier lijkt dat eenvoudig. Je voert een risicoanalys

 20. Nationaal Plan Tuberculosebestrijding 2016-2020 : Op weg naar eliminatie

  NARCIS (Netherlands)

  de Vries G; Riesmeijer R; RGI; I& V

  2016-01-01

  Het Nationaal plan tuberculosebestrijding 2016-2020 geeft aan welke maatregelen de komende vijf jaar nodig zijn om de tuberculosebestrijding in Nederland verder te verbeteren. Het doel is om de overdracht van tuberculose en het aantal patiënten de komende vijf jaar met 25 procent terug te dringen. D

 1. Dilemma's of sustainable consumption. A study of public support for making consumption more sustainable; Dilemma's rond duurzame consumptie. Een onderzoek naar het draagvlak voor verduurzaming van consumptie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vringer, K.; Vollebergh, H.; Dietz, F. [Planbureau voor de Leefomgeving PBL, Den Haag (Netherlands); Van Soest, D. [VU University, Amsterdam (Netherlands); Van der Heijden, E. [Tilburg University, Tilburg (Netherlands)

  2013-02-15

  onderzocht in samenwerking met de Universiteit van Tilburg, de Vrije Universiteit en bureau Veldkamp-TNS/NIPO. Het onderzoek bevestigt dat een flinke groep consumenten verduurzaming belangrijk vindt, maar er niet altijd naar handelt. Aangezien mensen zich niet altijd gedragen naar wat zij belangrijk vinden, zijn de huidige geringe marktaandelen van duurzamere productvarianten geen goede voorspellers van het draagvlak voor overheidsbeleid. Om verduurzaming van consumptie te stimuleren, lijkt het zinvol dat de overheid het plezier van het individueel bijdragen aan duurzaamheid benadrukt en ervoor zorgt dat de individuele consument er zeker van is dat voldoende anderen ook duurzamere productvarianten kopen. Consumenten geven daarbij de voorkeur aan zachte drang met bijvoorbeeld subsidies, ook als dat voor hen duurder uitvalt dan harde dwang.

 2. Onderzoek naar de relatie van eikensterfte met droogte en bodemchemie

  OpenAIRE

  Oosterbaan, A.; Bobbink, R.; Decuyper, M.

  2014-01-01

  In verband met verhevigde eikensterfte is onderzocht of er verband is tussen de eikensterfte en droogte en/of bodemchemie. Hiervoor is op tien locaties in een opstand met veel sterfte en een opstand met weinig sterfte de jaarringbreedte van de laatste 50 jaar vergeleken met weersgegevens van de dichtstbijzijnde weerstations, de hoeveelheid fijne wortels op 0-25 cm en 25-50 cm diepte bepaald en aan de hand van grondmonsters de bodemchemie gekarakteriseerd. Uit dit onderzoek is gebleken dat er ...

 3. Roadmap 2030 Dutch Glass Industry. Towards a clean, efficient and cost-effective future; Routekaart 2030 Nederlandse Glasindustrie. Naar een schone, zuinige en rendabele toekomst

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-06-15

  This Roadmap is the result of the covenant signed by the Dutch glass industry and the Dutch national government in 2009 on a Long Term Agreement on Energy Efficiency. Participating companies committed to continuous improvement in energy performance in both manufacturing processes as well as the supply chain from raw material to final product. The Dutch glass industry has undertaken a strategic study regarding the possibilities of achieving far-reaching energy efficiency improvement by 2030. The overall industry's target is to realise an energy efficiency improvement of 25%, compared to its energy consumption and production level of 2009. Several related areas were identified for actions and measures for energy efficiency improvement: (1) Alternatives to primary raw materials; (2) Intensified use of secondary raw materials (cullet); (3) Innovations in batch preparation; (4) Innovations in glass composition; (5) Innovations in process control; (6) Innovations in furnace design; (7) New methods of waste heat recovery; (8) Improved performance of glass products [Dutch] Dit rapport is tot stand gekomen in het kader van de Meerjarenafspraak Energie-Efficientie ETS (Emission Trading System) ondernemingen, ook wel het MEE-convenant genoemd. Dit convenant nodigt de deelnemende sectoren uit tot het opstellen van een Routekaart voor 2030. De Routekaart is een strategische studie die inzichtelijk maakt hoe invulling wordt gegeven aan het realiseren van energie-efficientie verbeteringen binnen de bedrijven en in de keten op de route naar 2030. Hoofdstuk 1 is een introductie op de Routekaart 2030 en de wijze waarop de Routekaart tot stand is gekomen. Hoofdstuk 2 beschrijft in vogelvlucht de sector, op welke manier nu al invulling wordt gegeven aan duurzame ontwikkeling en energie, en geeft een beschrijving van de Vereniging van Nederlandse Glasfabrikanten (VNG). Hoofdstuk 3 beschrijft algemene trends en de visie van de sector op de toekomst. Daarnaast wordt de markt in 2030

 4. Kan de mens die nieuwe rol aan in een automatische auto. Marieke Martens, TNO/UT : Gedragsonderzoek belangrijk bij transitie naar zelfrijdende voertuigen

  OpenAIRE

  Martens, M.H.

  2013-01-01

  Auto's die gedeeltelijk automatisch rijden krijgen minder ongelukken en verbeteren de doorstroming. Maar dan moeten ze wel 100 procent veilig functioneren. Volgens verkeerspsycholoog Marieke Martens kan dat alleen als voldoende rekening is gehouden met de gedragseffecten van systemen die een deel van de rijtaak overnemen.

 5. Verkeersrisico's in Nederland 1978-1980 : een vergelijkend onderzoek naar de aantallen doden gerelateerd aan de in het verkeer afgelegde afstanden in de jaren 1978, 1979 en 1980.

  NARCIS (Netherlands)

  Harris, S.

  1982-01-01

  Death-rates per 108 kilometres travelled are calculated for the Netherlands during the years 1978, 1979 and 1980. Official road-accident death data is related to data from the National Travel Survey. The data excludes children younger than 12 years old. The possible margins of error in the National

 6. Limits to social innovation. Shifts in Flemish strategic projects towards market oriented approaches Grenzen aan sociale innovatie. Verschuivingen in Vlaamse strategische projecten naar marktgerichte benaderingen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pieter Van den Broeck

  2012-12-01

  Full Text Available According to recent analyses, many strategic projects are part of a “New Urban Policy” favouring private developments and enhancing gentrification and social exclusion. Alternative projects should be more transformative, integrated and emancipatory. In order to test these claims for the Flemish region, I use Moulaert and Nussbaumer’s model (2005a on the concept of social innovation to evaluate the socio-spatial innovation capacity of two Flemish strategic projects. The analysis suggests that social innovation is possible but that Flemish strategic projects are strongly affected by market, property and management oriented approaches.Volgens recente analyses zijn vele strategische projecten onderdeel van een “Nieuw Stedelijk Beleid”, dat private ontwikkeling, sociale verdringing en exclusie bevordert. Alternatieve projecten zouden meer transformatief, geïntegreerd en emancipatorisch (moeten zijn. Om deze uitspraken te testen voor de Vlaamse situatie, gebruikt dit artikel een model van Moulaert en Nussbaumer’s (2005a concept van sociale innovatie en evalueert daarmee de sociaal-ruimtelijke innovatiecapaciteit van twee Vlaamse strategische projecten. De analyse suggereert dat sociale innovatie mogelijk is, maar dat Vlaamse strategische projecten sterk beïnvloed worden door markt-, eigendoms- en managementgerichte benaderingen.

 7. Ambtshalve toetsing: gerechtvaardigde uitzondering of uitgeholde regel? Een rechtsgeleerd onderzoek naar de legitimering van het verbod van ambtshalve toetsing door de bestuursrechter van besluiten aan materieel recht

  NARCIS (Netherlands)

  Harmsen, M.

  2013-01-01

  Dutch administrative courts are, on the whole, not allowed to perform an ex officio judicial review of administrative decisions. The binding nature of nearly all rules of substantive administrative law and the specific characteristics of the administrative decisions involved, beg the question how an

 8. Aviation without limits. Luchtvaart grenzeloos; Een studie naar het energieverbruik en de specifieke milieubelasting van luchtvaart, gerelateerd aan de bij de voortstuwing gebruikte brandstoffen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hoogenstrijd, G.J.

  1993-10-01

  The objective of the title study is to determine whether limits will arise to the predicted growth of commercial aviation because of its associated environmental impact. First, a general description of aviation is given, followed by an outline of the current world aviation fuel consumption, which mainly consists of kerosene consumption in the Northern hemisphere. Also the nature and scale of emissions, caused by aviation, are reviewed. Next, attention is paid to the chemical and physical processes in the atmosphere, related to the aircraft emissions, as well as the environmental effects of the different gases. Model studies show that the impact of emissions can be substantial. Subsequently, the developments of aviation of the last decade and the expected potential developments are considered. During the last decade the emission indices of CO, VOC and soot decreased, whereas the index of NO[sub x] increased. Most of the forecasts assume a doubling of the volume of world civil aviation in the period 1988-2000. No saturation of growth is expected after the year 2000. An average annual fuel growth rate of 2.5% in the period 1990-2010 is forecasted by the International Civil Aviation Organization (ICAO). Finally, the energy consumption and emissions of different modes of transportation are compared with data for aviation. The comparisons show that there is a strong difference in emissions. Per passenger kilometer NO[sub x] emissions by aircraft are in between the emissions of cars and trains and the CO[sub 2] emissions are in the same order of magnitude as those caused by road transport. From the results of the title study it appears that data on emissions and environmental impact of aviation are unreliable. It is concluded that the (current potential) environmental impact of aviation may be significant and that an increase is likely to occur. 30 figs., 25 tabs., 1 appendix, 80 refs.

 9. Ambtshalve toetsing: gerechtvaardigde uitzondering of uitgeholde regel? Een rechtsgeleerd onderzoek naar de legitimering van het verbod van ambtshalve toetsing door de bestuursrechter van besluiten aan materieel recht

  OpenAIRE

  Harmsen, M.

  2013-01-01

  Dutch administrative courts are, on the whole, not allowed to perform an ex officio judicial review of administrative decisions. The binding nature of nearly all rules of substantive administrative law and the specific characteristics of the administrative decisions involved, beg the question how and to what extent this prohibition can be justified. According to recent legal history a (more) reciprocal way of establishing and maintaining administrative relationships between citizens and admin...

 10. DaVinc³i: sierteeltlogistiek in een dynamische eeuw : van onderbuik naar onderbouwing

  NARCIS (Netherlands)

  Vorst, van der J.G.A.J.; Ossevoort, R.S.

  2015-01-01

  In het DaVinc³i (Dutch Agricultural Virtualized International Network with Consolidation, Coordination, Collaboration and Information availability) onderzoek deden drie Nederlandse universiteiten en een groot aantal bedrijven strategisch onderzoek naar deelgebieden van de sierteeltlogistiek. Die dee

 11. Welkom in Rotterdam! : een studie naar interculturele ontmoetingen tussen 'oude' en 'nieuwe' Rotterdammers

  NARCIS (Netherlands)

  Muijres, M.E.A.; Aarts, M.N.C.

  2011-01-01

  Maatschappelijke solidariteit tussen verschillende bevolkingsgroepen bestaat nog wel degelijk in de huidige multiculturele samenleving van Rotterdam. Dat concluderen onderzoekers in een studie van de Wetenschapswinkel van Wageningen UR (University & Research centre) naar de effecten van de inter

 12. Die verband tussen prestasiemotivering en prestasie aan 'n bestuursbeoordelingsentrum

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  L. Stroebel

  1983-11-01

  Full Text Available A survey of the literature indicates that the traditional selection methods, i.e. psychometric predictors, have up to date not been very successful in the identification of future leaders. The Assessment Centre is a technique that has in recent years been applied worldwide as an alternative method. Although scientifically justifiable, it is very costly and time consuming. In order to find a method of pre-selection to the assessment centre it is hypothesised that there is a significant positive correlation between achievement motivation and an individual's achievement at an assessment centre. A significant correlation (p Opsomming'n Oorsig van die literatuur dui daarop dat die tradisionele keuringsmetodes, dit is psigometriese voorspellers, tot datum nie baie suksesvol was in die identifisering van toekomstige leiers nie. Die takseersentrum is 'n tegniek wat in resente jare wêreldwyd as alternatiewe metode aangewend is. Alhoewel dit wetenskaplik verantwoordbaar is, is dit tyd- en koste intensief. In 'n soeke na 'n vorm van preseleksie word die hipotese gestel dat daar 'n beduidende positiewe verband tussen prestasiemotivering en prestasie aan 'n takseersentrum bestaan. 'n Beduidende korrelasie (p

 13. De “ultieme HRM-vraag”: Zou jij je werkgever aanbevelen aan familie en vrienden?

  NARCIS (Netherlands)

  T. Legerstee (Tim); L.G. Tummers (Lars); S. Van Beek (Sandra); M. Lankhaar (Marcel)

  2014-01-01

  markdownabstract__Abstract__ Organisaties streven daarom naar 'loyale' werknemers. Er zijn al verschillende manieren om loyaliteit te meten, zoals via 'organisatiebetrokkenheid'. Maar is er niet één ultieme vraag die we kunnen stellen? Misschien kunnen we deze loyaliteit meten via de zogenaamde 'We

 14. Agromere: Stadslandbouw in Almere, van toekomstbeelden naar ontwerp

  OpenAIRE

  Jansma, J.E.; Dekking, A.J.G.; Migchels, G.; de Buck, A.J.; Ruijs, M.N.A.; Galema, P.J.; Visser, A J

  2010-01-01

  Het project Agromere verkende of (stads)landbouw een natuurlijk onderdeel zou kunnen worden van moderne stedelijke ontwikkeling. Om de kansen en belemmeringen van landbouw in de stad concreet te maken is Almere als case gekozen. Almere staat aan de vooravond van de zogenaamde Schaalsprong 2030. Om de regio’s Amsterdam en Utrecht te ontlasten zou Almere met ca. 60.000 woningen moeten groeien in de periode tot 2030. Een deel van de ontwikkeling zou in een gebied van ca. 3.000 ha ten Noordoosten...

 15. Metamorphosis of the coal sector. From dirty to clean?; Metamorfose van de kolensector. Van vies naar schoon?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van den Heuvel, S.

  2008-05-15

  The author surveys the extreme make-over of the coal industry: from dirty to clean. To many of us, coal might seem the energy source of the past. In many countries of Western Europe, coal mines were closed decades ago and in most cases gas has replaced coal for heating. However, the worldwide use of coal has never been as high as it is today and coal consumption is expected to increase by 70% until 2030. This increase has mainly to do with the rapid growth of energy consumption in China and India. There are, however, environmental problems related to coal, the most prominent being the very high CO2 emissions, causing climate change. Capturing CO2 and burying it in geological formation underground, a technology called Carbon Capture and Storage (CCS), could potentially alleviate the CO2 burden that is inevitably related to coal. However, CCS is not yet a proven method and there are many uncertainties to be taken away. This leaves a gap between the international and European policy goals of decreasing global CO2 emissions and the emissions caused by coal. In fact, it shows the necessity of reaching an international climate agreement (post Kyoto) and of creating a fair efforts sharing balance between the industrialized and developing countries. [Dutch] De auteur geeft een overzicht van de extreme veranderingen in de steenkoolindustrie om deze schoner te laten produceren. Voor velen van ons lijken kolen misschien de energiebron van het verleden. In veel landen van West-Europa, werden kolenmijnen tientallen jaren geleden gesloten en in de meeste gevallen heeft aardgas steenkool vervangen voor verwarming. Echter, het wereldwijde gebruik van steenkool is nog nooit zo hoog geweest als nu en het verbruik van steenkool zal naar verwachting met 70% stijgen tot 2030. Deze stijging heeft vooral te maken met de snelle groei van het energieverbruik in China en India. Er zijn echter milieuproblemen in verband met steenkool, waarvan de meest prominente de zeer hoge CO2-uitstoot

 16. Residence time and behaviour of sole and cod in the Offshore Wind farm Egmond aan Zee (OWEZ)

  NARCIS (Netherlands)

  Winter, H.V.; Aarts, G.M.; Keeken, van O.A.

  2010-01-01

  ‘Noordzeewind’ (a Nuon and Shell Wind Energy consortium) exploits a wind farm with 36 wind turbines off the coast of Egmond aan Zee: the Offshore Wind farm Egmond aan Zee (OWEZ). This project serves to evaluate the economical, technical, ecological and social effects of offshore wind farms in genera

 17. U Jóok'ol T'aan, "La salida del habla" U Jóok'ol T'aan, "The Coming Out of Speech"

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hilario Chi Canul

  2012-01-01

  Full Text Available En este escrito pretendo desarrollar la concepción, la metodología, epistemología, la didáctica y la pedagogía que está detras de U jóok'ol t'aan, "La salida del habla", desde y con las voces de algunas madres mayas, obtenidas mediante una investigación etnográfica que forma parte de mi investigación de tesis "La vitalidad del Maaya T'aan. Estudio etnográfico de la comunicación intergeneracional de los mayas de Naranjal Poniente". Por otro lado, también examino la enseñanza escolarizada de la lengua maya, específicamente el currículo estatal que se emplea para la enseñanza de la lengua maya, y la contrapongo con la adquisición de la misma lengua en las familias para generar caminos hacia una posible interculturalización de la enseñanza de las lenguas indígenas.In this writing I am trying to develop the conception of the methodology, epistemology, didactics and the pedagogy that are standing of the u jóok'ol t'aan, "the exit of the speech", from and with the voices of some Mayan mothers, obtained by means of an ethnographic investigation that comprises of my thesis research, "La vitalidad del Maaya T'aan. Estudio etnográfico de la comunicación intergeneracional de los mayas de Naranjal Poniente". On the other hand, also I try to work and oppose the sent to school education of the Mayan language, specifically the state curriculum that is used for teaching Mayan language, with the acquisition of the same language in the families, to generate ways towards a possible interculturalization of the education of the indigenous languages.

 18. Rapportage onderzoek aan bastknobbels en aantasting van bast door korstmossen aantasting van bast door korstmossen

  OpenAIRE

  Lammeren, van, ACAP Andre; Kieft, H; Donkers (e.a.), J.

  2008-01-01

  In het hier beschreven onderzoek is nagegaan wat de aard en oorzaak is van het pokdalig uiterlijk van de stam van de es, wat het effect is van korstmosbegroeiing op de essenbast en hoe de reeds eerder beschreven bastknobbels ontstaan. Het is een voortgangsrapportage van een grotere studie naar oorzaak en gevolg van boomaantastingen. Hier worden verschijnselen beschreven maar er is vooralsnog geen uitspraak over hoe de aantastingen zoals bastknobbels zijn veroorzaakt

 19. De “ultieme HRM-vraag”: Zou jij je werkgever aanbevelen aan familie en vrienden?

  OpenAIRE

  Legerstee, Tim; Tummers, Lars; van Beek, Sandra; Lankhaar, Marcel

  2014-01-01

  markdownabstract__Abstract__ Organisaties streven daarom naar 'loyale' werknemers. Er zijn al verschillende manieren om loyaliteit te meten, zoals via 'organisatiebetrokkenheid'. Maar is er niet één ultieme vraag die we kunnen stellen? Misschien kunnen we deze loyaliteit meten via de zogenaamde 'Werkgever Net Promotor Score'. Deze vraag is afgeleid van het artikel van Frederick Reichfeld uit de Harvard Business Review, getiteld "The one number you need to grow". Reichfeld stelt er een 'ultiem...

 20. Towards a future-proof energy system for the Netherlands; Naar een toekomstbestendig energiesysteem voor Nederland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Weterings, R.; Van Harmelen, T.; Gjaltema, J.; Jongeneel, S.; Manshanden, W.; Poliakov, E. [TNO Behavioural and Societal Sciences, Delft (Netherlands); Faaij, A.; Van den Broek, M.; Dengerink, J. [Copernicus Instituut, Universiteit Utrecht, Utrecht (Netherlands); Londo, M.; Schoots, K. [ECN Beleidsstudies, Amsterdam (Netherlands)

  2013-03-15

  The analysis performed has two goals: (1) mapping of the most important opportunities and threats of the transition to a sustainable energy supply for the economy and society of the Netherlands, and (2) identify where significant gaps are in the knowledge that is required for a transition to a future-proof energy system for Netherlands [Dutch] De uitgevoerde analyse heeft twee doelen: (1) In beeld brengen van de belangrijkste kansen en bedreigingen van de transitie naar een duurzame energievoorziening voor economie en samenleving van Nederland; en (2) Nagaan waar belangrijke lacunes liggen in de benodigde kennis voor een transitie naar een toekomstbestendig energiesysteem in Nederland.

 1. Over de Noodzaak en Wetenschappelijke Uitdagingen van Onderzoek naar Strategische Waarde Creatie van Management Modellen

  NARCIS (Netherlands)

  F.A.J. van den Bosch (Frans)

  2012-01-01

  textabstractDe Nederlandse versie van de in het Engels uitgesproken rede ter gelegenheid van het afscheid als Full Professor of Management aan de Rotterdam School of Management, Erasmus University, op 11 mei 2012

 2. India's cadeau aan de wereld: nationalisme en authenticiteit in de presentatie van yoga

  NARCIS (Netherlands)

  A. Aalten

  2015-01-01

  Yoga wordt algemeen gepresenteerd als een eeuwenoude Indiase traditie die tegenwicht kan bieden tegen de kwalen en problemen van de westerse levensstijl in de 21ste eeuw. Recent antropologisch en historisch onderzoek laat echter zien dat de hedendaagse yoga die wereldwijd wordt beoefend pas aan het

 3. Database of measurements on the offshore wind farm Egmond aan Zee

  NARCIS (Netherlands)

  Brand, A.J.; Wagenaar, J.W.; Eecen, P.J.; Holtslag, M.C.

  2012-01-01

  This paper presents the database of the measurements that have been acquired over the years in the Offshore Wind farm Egmond aan Zee (OWEZ). In addition, two topics are discussed: the analyses on this database that were performed in the past, and the potential for new analyses in the framework of th

 4. Local Birds in and around the Offhore wind Farm Egmond aan Zee (OWEZ)

  NARCIS (Netherlands)

  Leopold, M.F.; Dijkman, E.M.; Teal, L.R.

  2011-01-01

  This report presents the final results of a four-year study of seabird distribution patterns in and around the first offshore wind farm in Dutch North Sea waters. This wind farm, known as OWEZ (Offshore Wind farm Egmond aan Zee) is situated 10 - 18 km off the Dutch mainland coast, northwest of the p

 5. Local Birds in and around the Offhore wind Farm Egmond aan Zee (OWEZ)

  OpenAIRE

  Leopold, M.F.; Dijkman, E.M.; Teal, L.R.

  2011-01-01

  This report presents the final results of a four-year study of seabird distribution patterns in and around the first offshore wind farm in Dutch North Sea waters. This wind farm, known as OWEZ (Offshore Wind farm Egmond aan Zee) is situated 10 - 18 km off the Dutch mainland coast, northwest of the port of IJmuiden

 6. Prize something, including quality. The price of supply interruption. On the search for {phi}. Technical report; Op prijs gesteld, maar ook op kwaliteit. De prijs van stroomonderbrekingen. Op zoek naar {phi}. Technisch rapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Baarsma, B.E.; Berkhout, P.H.G.; Hop, J.P.

  2004-04-01

  The Dutch Office of Energy Regulation (DTe) plans to adjust the present regulations with regard to regional electricity network companies. In 2002 an integrated model for pricing and quality regulations is drafted, which is expected to be implemented in 2005. This report serves as input for such a model. Quality is defined in terms of electricity supply disruptions. The aim of the study on the title subject is to determine prices for different types of power supply disruptions. The study is based on a survey among 12,400 households and nearly 2,500 small and medium-sized businesses in the Netherlands. [Dutch] De Dienst uitvoering en Toezicht energie (DTe) is voornemens om de huidige regelgeving ten aanzien van de regionale elektriciteitsnetbedrijven aan te passen. Hiertoe zijn in 2002 verkenningen voor een geintegreerd prijs- en kwaliteitsreguleringsmodel opgesteld, dat naar verwachting begin 2005 worden ingevoerd. Dit rapport dient als input voor het kwaliteitsreguleringsmodel. Kwaliteit is hier gedefinieerd in termen van stroomonderbrekingen. Het doel van het onderzoek is om prijskaartjes vast te stellen voor verschillende soorten stroomonderbrekingen. Zo kunnen de onderbrekingskosten verschillen afhankelijk van bijvoorbeeld het tijdstip (dagdeel, dag van de week, seizoen), de duur van de onderbreking, het wel of niet ontvangen van een waarschuwing vooraf en het aantal onderbrekingen. Het onderzoek is gebaseerd op een enquete onder 12.400 huishoudens en bijna 2500 MKB-bedrijven.

 7. Op weg naar een cleantech toekomst : beknopt verslag van de lustrumconferentie van ACRRES

  NARCIS (Netherlands)

  PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente

  2013-01-01

  Verslag van de lustrumconferentie van het Application Centre for Renewable REScources (ACRRES) op 7 maart 2013 te Lelystad. De afbeeldingen uit presentaties en de foto’s in het verslag vormen een selectie uit de presentaties en foto’s die zijn gepresenteerd resp. gemaakt tijdens het symposium: Naar

 8. Nieuwe energie voor de Veenkoloniën, op zoek naar regionale comfortzones; Plananalyse

  NARCIS (Netherlands)

  Kempenaar, J.; Waal, de R.M.; Brink, van den A.

  2012-01-01

  De 9e Eo Wijers ideeënprijsvraag is gehouden tussen juni 2011 en maart 2012 met als titel ‘Nieuwe energie voor de Veenkoloniën, op zoek naar regionale comfortzones’. Net als in voorgaande jaren heeft de Eo Wijersstichting een analyse laten uitvoeren van de ingezonden plannen, deze keer uitgevoerd do

 9. Het sluitstuk van de laparotomie : een prospectief, gerandomiseerd, multicentre onderzoek naar de resultaten van fasciesluiting

  NARCIS (Netherlands)

  J.C. Wissing

  1988-01-01

  textabstractDit proefschrift beschrijft de resultaten van een perspectief gerandcmiseerd multicentre onderzoek bij 1539 patienten naar de wondgenezing na een mediane laparotamie en dan met nane de genezing van de fascie, waarbij de invloed van diverse hechtmaterialen en van twee verschillende hechtt

 10. Met lure&kill-systeem vliegen motten vanzelf naar het insecticide

  NARCIS (Netherlands)

  Kierkels, T.; Griepink, F.C.

  2008-01-01

  Insecten worden zo sterk aangetrokken door feromonen - seksstoffen - dat je daar bij de bestrijding gebruik van kunt maken. Als het insect naar het insecticide toekomt, hoef je niet areaaldekkend te spuiten. Dat heeft veel voordelen. Plant Research International is al ver met de ontwikkeling van zo'

 11. Korte inventarisatie naar voorbehandeling van mest t.b.v. hogere biogasproductie

  NARCIS (Netherlands)

  Timmerman, M.; Rulkens, W.H.

  2009-01-01

  Er heeft een korte inventarisatie plaatsgevonden naar het effect van verschillende technieken van ontsluiting van slib en mest op de biogasproductie. Hierdoor is een globaal inzicht verkregen in het perspectief van verschillende methoden van voorbehandeling/ontsluiting van drijfmest om de biogasprod

 12. Van verplichte spuitlicenties naar 'geïntegreerd leren in de gewasbescherming'

  OpenAIRE

  Lans, T.; Wesselink, R.

  2003-01-01

  In het in dit artikel gepresenteerde pilot-project 'Van verplichte spuitlicenties naar geïntegreerd leren in de gewasbescherming' probeert men in het kader van het project Brainport ('een leven-lang leren') een innovatief concept te ontwerpen waarin

 13. Boerderijen en platteland in verandering. Een onderzoek naar herbestemming van boerderijen in Friesland

  NARCIS (Netherlands)

  van der Vaart, J.H.P.

  1999-01-01

  Jacob H.P. van der Vaart (1999), Boerderijen en platteland in verandering; een onderzoek naar herbestemming van boerderijen in Friesland (Farm buildings and countryside in transformation; a study of the re-use of farm buildings in Friesland) Dissertation University Nijmegen, book published by Fryske

 14. De huisarts onderzocht: de Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk.

  NARCIS (Netherlands)

  Spanjer, M.

  1990-01-01

  Beknopte bespiegeling over en de eerste resultaten van de 'National Studie`, een onderzoek van het NIVEL naar de ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk. Wat betreft preventie duiden de gegevens van de studie erop dat huisartspraktijken niet actief bezig zijn met preventie. Vrijwel geen huis

 15. Onderzoek naar de toepasbaarheid en bruikbaarheid van de scintillatievloeistoffen minisolve en safe fluor, ten behoeve van B-radioaktiviteitsmetingen

  NARCIS (Netherlands)

  Bruchem, van G.D.; Schilt, R.

  1987-01-01

  Het rapport geeft een overzicht van de testresultaten van het onderzoek naar toepasbaarheid en bruikbaarheid van twee scintillatievloeistoffen (commercieel verkrijgbaar), Minisolve en Safe Fluor. Van deze twee scintillatievloeistoffen wordt Minisolve al 3 jaar op het RIKILT toegeast bij B - radioakt

 16. Biologie en bestrijding van tomatenmineermot: Tuta absoluta tast bladeren, stengels en vruchten aan

  OpenAIRE

  Linden, van der, E.H.; Staaij, van der, M.

  2010-01-01

  Sinds de tomatenmineermot Tuta absoluta voor het eerst optrad in Spanje heeft de plaag zich in enkele jaren tijd over het hele Middellandse Zeegebied verspreid. In Nederland wordt het motje of de rups soms aangetroffen op tomaten uit Zuid-Europa die hier worden verpakt. Tot op heden is geen sprake van permanente vestiging op teeltbedrijven in Nederland. In dit artikel komt de biologie en bestrijding aan bod.

 17. Residence time and behaviour of sole and cod in the Offshore Wind farm Egmond aan Zee (OWEZ)

  OpenAIRE

  Winter, H. V.; Aarts, G.M.; Keeken, van, O.A.

  2010-01-01

  ‘Noordzeewind’ (a Nuon and Shell Wind Energy consortium) exploits a wind farm with 36 wind turbines off the coast of Egmond aan Zee: the Offshore Wind farm Egmond aan Zee (OWEZ). This project serves to evaluate the economical, technical, ecological and social effects of offshore wind farms in general. To gather knowledge which will result from this project, a Monitoring and Evaluation Program (NSW6MEP) has been developed. Knowledge on environmental impact gained by this project will be made a...

 18. Onderzoek naar de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen en verwante verbindingen in oppervlaktewater (samenvattend rapport over 1984)

  OpenAIRE

  Wammes; J.IJ.; Wegman; R.C.C.; Greve; P.A.

  1986-01-01

  De resultaten van het systematisch lange-termijn-onderzoek naar het voorkomen van bestrijdingsmiddelen en verwante verbindingen in Ned. oppervlaktewater zijn voor het jaar 1984 samengevat. Het programma werd t.o.v. 1983 ingekort met de bepaling van extraheerbare organische zwavelverbindingen, endosulfan (alfa- en beta-), triadimefon, triadimenol en de fenoxycarbonzuren en uitgebreid met de analyse van aldicarb, metalaxyl, fenbutatinoxide, iprodione en een aantal fosforverbindingen. Tevens wer...

 19. Samen op zoek naar oplossingen voor probleemplagen in de biologische teelt van houtig kleinfruit

  OpenAIRE

  Beliën, Tim

  2013-01-01

  Biologisch geteeld kleinfruit is enorm geliefd bij het grote publiek. Biotelers van houtig kleinfruit kampen echter met een aantal probleemplagen en -ziekten die ze zonder de krachtige chemische gewasbeschermingsmiddelen het hoofd moeten bieden. Daarom werd in 2013 in het kader van een CCBT-project in gezamenlijk overleg gezocht naar alternatieve oplossingen voor de bestrijding van deze plagen en ziekten. In de loop van dit project werden diverse overlegmomenten georganiseerd tussen telers, v...

 20. Participeren in onzekerheid - Literatuuronderzoek naar het inzetten van participatie in wetenschappelijke beleidsadvisering

  OpenAIRE

  Turnhout, E.; Leroy, P.

  2004-01-01

  Abstract Nederlands Bij complexe beleidsproblemen, zoals milieu-, natuur- en duurzaamheidsvraagstukken, zijn politici, beleidsmakers, stakeholders, burgers en wetenschappers het er vaak niet over eens wat nu eigenlijk het probleem is. Ook als er wel een gedeelde probleemdefinitie is, kan er discussie blijven over de oplosssingen. Afhankelijk van hoe naar de verhouding tussen wetenschap en beleid wordt gekeken, kan gekozen worden voor het op een bepaalde wijze betrekken van stakeholders in de ...

 1. Parasitologisch en serologisch onderzoek naar het voorkomen van Trichinella spiralis bij Nederlandse slachtvarkens

  OpenAIRE

  Knapen F van; Franchimont JH; Fenigsen-Narucka U

  1987-01-01

  Onderzoek werd verricht naar het voorkomen van Trichinella spiralis infecties in een at random steekproef van 10075 nederlandse slachtvarkens. Direct parasitologisch onderzoek met behulp van een artificiele digestie methode van 20 gram diafragma materiaal en serologisch onderzoek met de enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) werden naast elkaar uitgevoerd. Er werden geen trichinen aangetroffen, terwijl bij 76 dieren serologische aanwijzingen werden gevonden voor contact met T.spiralis. De ...

 2. Longitudinaal onderzoek naar rug-, nek-, en schouderklachten : deelrapport 4 : Werkkenmerken en psychische klachten

  OpenAIRE

  Proper, K.; Bongers, P; de Jonge, J; Houtman, I.L.D.; Kompier, M.A.J.; Reuver, M.M.E.N.

  2000-01-01

  Dit onderzoek is onderdeel van een grootschalig longitudinaal onderzoek naar werkgerelateerde en niet-werkgerelateerde risicofactoren van klachten over het bewegingsapparaat. Dit onderzoek in is 1993 geïnitieerd door de Ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), gezamenlijk met het Landelijk instituut sociale verzekeringen (Lisv). In het kader van dit onderzoek zijn ook gegevens verzameld over psychische klachten en werkstressrisico's. I...

 3. Ik maak er een eind aan. Over psychiatrie, een doodswens, en de rol van de hulpverlener

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Moniek van der Krogt

  2011-12-01

  Full Text Available On psychiatry, a client’s wish to die and the responsibilities of the social worker Research shows that each year, about 300 Dutch psychiatric patients emphatically and repeatedly ask for euthanasia. Two to five of those requests are honored. About 50 of the 300 patients eventually commit suicide. The process to request for euthanasia is long and complicated and such a request is rarely approved. Figures show that in 2009, 1525 people committed suicide. 750 (49% of these suicides are associated with a psychiatric history or psychiatric problems. In her work as a social worker the author is regularly confronted with clients who have a death wish. In this article, the role of the social worker when confronted with a wish to die, is explored. Ik maak er een eind aan. Over psychiatrie, een doodswens, en de rol van de hulpverlener Jaarlijks vragen circa 300 psychiatrische patiënten nadrukkelijk en herhaaldelijk om hulp bij zelfdoding. Twee tot vijf van die verzoeken worden gehonoreerd. Ongeveer 50 van de 300 patiënten pleegt uiteindelijk zelfmoord. Het proces om euthanasie aan te vragen is lang en ingewikkeld en zo’n verzoek wordt dus zelden goedgekeurd. Cijfers rondom zelfdoding tonen aan dat in 2009 1525 mensen zelfmoord pleegden. 750 (49% van deze zelfmoorden wordt in verband gebracht met een psychiatrisch verleden of psychiatrische klachten. In haar werk als hulpverlener heeft de schrijver van dit artikel regelmatig te maken met cliënten die aangeven dood te willen. In dit artikel wordt de rol van de hulpverlener, wanneer deze geconfronteerd wordt met een doodswens, uiteengezet.

 4. Nieuwe rassen van zoete kers : literatuurstudie naar nieuwe rassen van zoete kers

  NARCIS (Netherlands)

  Balkhoven-Baart, J.M.T.

  2004-01-01

  De kersenteelt kent sinds de jaren tachtig een opleving. De reden hiervan is onder meer de komst van nieuwe rassen en zwakke onderstammen. Hierdoor kan op een rendabele wijze een betere kwaliteit kersen geteeld worden aan kleinere bomen. De nieuwe rassen kenmerken zich door grote vruchten, goede ste

 5. Kennisverkenner: van een geo-informatie systeem (GIS) naar een geo-kennis systeem (GKS)

  NARCIS (Netherlands)

  Wien, J.E.; Zeeuw, de K.; Janssen, H.

  2006-01-01

  Veel kennis heeft een ruimtelijk aspect en zeker in de agrarische sector zijn activiteiten en bedrijfseigenschappen aan een moment in de tijd en een geografische positie gebonden. Door het gecombineerd ontsluiten van kennis en locatie wordt ruimtelijk zoeken door het kennisnetwerk mogelijk. De Kenni

 6. Kwaliteit van de arbeid, preventieve arbomaatregelen en productiviteit. Koppeling WEA-steekproef aan registratiebestanden

  OpenAIRE

  Dhondt, S.; Vergeer, R.; Kraan, K.O.; Houtman, I.L.D.; Vroome, E.M.M. de; Zwieten, M.H.J. van

  2012-01-01

  TNO voert voor het ministerie van SZW onderzoek uit in het kader de Aanvullende Rijksbijdrage Monitoring van de Arbeid 2011 en 2012. Eén van de deelprojecten is de verdiepingsstudie WEA (Werkgevers Enquête Arbeid), waarbij arbobeleid in relatie met kwaliteit van de arbeid en productiviteit wordt onderzocht. Het doel van het project was om de gegevens van de WEA te koppelen aan bestanden van het CBS om deze te verrijken met financiële gegevens en met trendinformatie. Op die manier zouden de vo...

 7. Recidivemeting onder de deelnemers aan de Sociale Vaardigheidstraining voor groepen van het Leger des Heils

  OpenAIRE

  Laan, A.M. van der; Knaap, L.M. van der; Wartna, B.S.J.

  2005-01-01

  Het onderzoek maakt gebruik van de, in het kader van de WODC-Recidivemonitor ontwikkelde, methodiek voor recidivemetingen en biedt zicht bieden op de recidive na deelname aan de groepstraining “Sociale Vaardigheden” van het Leger des Heils. Tevens geeft dit onderzoek een indruk van de recidive in deze groep ten opzicht van een vergelijkingsgroep. Verder biedt het onderzoek zicht op de vraag welke achtergrondkenmerken een rol spelen bij het al dan niet vóórkomen van recidive.

 8. Oorlewing van die skerpioen Opistophthalmus pugnax (Scorpionidae ná blootstelling aan ’n letale dosis SO2-gas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Willie J. van Aardt

  2013-02-01

  Full Text Available Skerpioene is bekend vir hul aanpasbaarheid by toestande in ’n droë habitat, min voedsel en radioaktiewe bestraling. Niks is bekend oor hul aanpasbaarheid by skadelike gasse nie. Resultate van hierdie eksperiment by Opistophthalmus pugnax bewys dat hulle ’n hoë dosis van 1000 dele per miljoen SO2 kan oorleef wat nie die geval is by die mens nie. Byvoorbeeld, die suurstofverbruikskoers neem eerder toe van 4.16 µmol/g-1 uur-1 na 7.69 µmol/g-1uur-1, een uur ná blootstelling aan SO2. Veertig minute na blootstelling was die ṀO2 steeds bykans twee keer hoër in vergelyking met die ṀO2 aan die begin. Hierdie bevinding moet deur verdere eksperimente nagevors word, veral wat die rol van spirakulumsluiting speel by blootstelling aan SO2.

 9. Die faktore gemeenskaplik aan die selfondersoekvraelys van Holland en die nuwe Suid-Afrikaanse beroepsbelangstellingsvraelys

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  C. Swanevelder

  1992-06-01

  Full Text Available The factors common to the Self Directed Search of Holland (SDS and the new South African Vocational Interest Inventory (SAVII. The new South African Vocational Interest Inventory was locally developed with the purpose to create a single vocational interest inventory for all population groups in the RSA. In this study the common factors underlying the SDS and the SAVII were determined with the aid of interbattery factor analysis. The results indicate that there are six common factors underlying the two instruments for both the standard nine boys and girls, and that these factors agree with the six factors built into the SDS by Holland. Opsomming Die nuwe Suid-Afrikaanse Beroepsbelangstellingsvraelys (SABBV is plaaslik ontwikkel met die doel om 'n enkele beroepsbelangstellingsvraelys vir alle bevolkingsgroepe binne die RSA, daar te stel. In hierdie studie is daar ondersoek ingestel na die gemeenskaplike faktore onderliggend aan die SABBV en die Selfondersoekvraelys (SOV van Holland met behulp van 'n interbatteryfaktorontleding. Daar is bevind dat daar ses gemeenskaplike faktore onderliggend aan die twee instrumente is vir sowel standerd nege seuns as dogters, en dat hierdie faktore ooreenstem met die ses faktore wat deur Holland in die SOV ingebou is.

 10. Aanvullend serologisch onderzoek naar de immunogeniteit van in het RIVM bereid meningococcen groep A+C polysaccharide vaccin

  OpenAIRE

  Nagel; J; Beuvery; E C; Kanhai; V; Zee, van der, J.S.; J S

  1985-01-01

  Uit de in dit aanvullende onderzoek verkregen gegevens werd geconcludeerd: 1. De ELISA van antistoffen gericht tegen groep A en groep C kapselpolysacchariden geeft resultaten die in bevredigende mate zijn gecorreleerd met die van de bactericidie-proef. 2. De immuunrespons, gemeten 14 dagen na vaccinatie voldoet aan de internationale WHO eis met betrekking tot de stijging van de antistofgehalten en aan die m.b.t. het percentage personen (max. 10%) dat geen of een te geringe stijging vertoont. ...

 11. Het begin van eeuwige oorlog : Op weg naar de eeuwige vrede?

  OpenAIRE

  Graaff, B.G.J. de

  2013-01-01

  Twee eeuwen geleden verschenen de geschriften van Von Clausewitz en Kant, die nog steeds veel invloed hebben op het westerse denken over oorlog en vrede. Kant was van mening dat een wereldvrede realiseerbaar was. Door het proces van integratie leek Europa in de periode 1945 – 2000 flinke stappen te zetten op weg naar een vreedzame Kantiaanse wereldgemeenschap. Er was sprake van een afname van de duur van conflicten, en een steeds geringer dodental per conflict. Volgens de auteur is de ‘war on...

 12. Study on energy consumption at soccer club SC Everstein; Onderzoek naar energiegebruik voetbalvereniging SC Everstein

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Verhoef, F.; Entrop, A.G. [Universiteit Twente, Enschede (Netherlands)

  2011-11-15

  The University of Twente in Enschede, Netherlands, at the request of soccer club Everstein from Everdingen, Netherlands, conducted a study on the energy consumption of the club and the opportunities to reduce the consumption of energy. With some effort up to 476,000 MJ per year can be saved, a reduction of 76 percent. [Dutch] Universiteit Twente heeft op verzoek van voetbalclub Everstein uit Everdingen een onderzoek uitgevoerd naar het energiegebruik van de club en de mogelijkheden deze te verlagen. Met een beetje inspanning kan 476.000 MJ/a worden bespaard; een vermindering van 76 procent.

 13. Converteren van een bestaande pick-and-place machine naar een geautomatiseerde plasmasnijder

  OpenAIRE

  Meukens, Dennis; Abrams, Diederik

  2014-01-01

  ACRO (AutomatiseringsCentrum Research en Opleidingen) bouwt jaarlijks talrijke testopstellingen en prototypes in het kader van onderzoeksprojecten. Om de mechanische realisering van deze projecten te vergemakkelijken en te versnellen wil ACRO een automatische plasmasnijder laten ontwikkelen die aan de hand van 2D CAD-bestanden allerlei vormen kan uitsnijden uit zowel dun- en dikwandig plaatmateriaal. Het doel van deze masterproef is het ontwerpen en realiseren van een automatische plasmasn...

 14. Naar een monitor voor beleving van de leefomgeving. Handreiking en vragenlijst voor GGD'en

  OpenAIRE

  van Overveld AJP; Franssen EAM; IMG

  2009-01-01

  Het RIVM heeft een monitor opgesteld in de vorm van een vragenlijst waarmee kan worden gemeten hoe mensen hun leefomgeving beleven. Medisch-milieukundig medewerkers van GGD'en kunnen met deze handreiking op een uniforme manier gegevens over beleving verzamelen en deze gebruiken voor hun adviezen aan gemeenten. Inzicht in beleving biedt aanknopingspunten voor een 'gezonder' beleid dat erop gericht is de leefomgeving van bewoners te verbeteren. Door ontwikkelingen in de tijd te v...

 15. Rekenaargesteunde onderrig (RGO in die Departement Grieks aan die UOVS: Die moonthkhede van RGO in Grieksonderrig

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. Van W. Cronje

  2013-02-01

  Full Text Available In hierdie artikel word besin oor die vraag of RGO inderdaad in die onderrig van Grieks moontlik is en word aangedui hoe bekende RGO-tegnieke soos die opbou van databanke en itemgenerering werkbaar gemaak kan word in die rekenarisering van die ondem'g van Grieks. Die gebruik van SPINX 2000 ('n program wat aan die UOVS ontwikkel is word ook bespreek. In this article the reasons are discussed why CAE in Greek is indeed possible. The ways in which well-known techniques in CAE, e.g. the processing of data and the generating of items, can be applied, are discussed, as well as the use of SPINX 2000, a program develped at UOFS.

 16. Onderstam M.8 als alternatief voor M.9 : vraag naar minder gevoelige onderstam voor bacterievuur neemt toe

  NARCIS (Netherlands)

  Steeg, van der P.A.H.; Maas, F.M.

  2012-01-01

  Bacterievuur is in toenemende mate een bedreiging voor de appelteelt in Europa. Nederlandse boomkwekers produceren veel onderstammen en bomen bestemd voor export naar vrijwel alle landen in Europa. Door het toenemende handelsverkeer van plantmateriaal in de EU neemt de kans op verspreiding van en aa

 17. Interim-rapportage van onderzoek naar gastro-enteritis in huisartsenpeilstations (NIVEL) 1996-1999. Resultaten van het eerste jaar

  NARCIS (Netherlands)

  de Wit MAS; Kortbeek LM; van Leeuwen WJ; Koopmans MPG; Vinje J; Bartelds AIM; Conyn-van Spaendonck MAE; CIE

  1998-01-01

  In 1996 is een onderzoek gestart naar gastro-enteritis in huisartsenpraktijken. Het onderzoek zal doorgaan tot in 1999. In dit rapport zijn de resultaten van het eerste jaar beschreven. Bij 33 van de 43 peilstations werd een patient-controleonderzoek uitgevoerd. De incidentie van gastro-enteriti

 18. Jong en anders. Onderzoek naar de aandacht voor lesbische, homo, bi-jongeren, transgenderjongeren en jongeren met een intersekse conditie in de jeugdsector

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michelle Emmen

  2015-09-01

  issue into suggestions for questions concerning sexual and gender diversity in the intake. At the level of professionals, further research would be useful: action research to determine what kinds of specific competences are needed to support LGBTi young people. Incorporating these competences into the curriculums of universities of applied science will ensure that future professionals know how to support LGBTi young people. SAMENVATTINGJong en anders. Onderzoek naar de aandacht voor lesbische, homo, bi-jongeren, transgenderjongeren en jongeren met een intersekse conditie in de jeugdsectorOmdat LHBT-jongeren een slechtere psychische gezondheid hebben en vaker suïcidaal zijn (Kuyper, 2015; Van Bergen & Van Lisdonk, 2010; Kuyper 2015; Collier, Bos & Sandfort, 2013; Van Beusekom, Collier, Bos & Sandfort, 2014; Keuzenkamp, 2012 ligt het voor de hand dat zij vaker in aanraking komen met professionals in de jeugdsector. In 2014 is voor het eerst in Nederland een onderzoek uitgevoerd naar de mate waarin en op welke manier er onder professionals die werken met jongeren aandacht is voor het bestaan, de specifieke risico’s, behoeften en problemen van LHBT-jongeren en jongeren met een intersekse conditie (Rossenberg, 2013; Van Lisdonk, 2014. Het gaat om een beschrijvend vragenlijstonderzoek onder 421 professionals, aangevuld met kwalitatieve input uit een expertmeeting. Uit de resultaten blijkt dat aandacht van professionals voor seksuele voorkeur en genderidentiteit niet vanzelfsprekend is. Er is sprake van een gebrek aan kennis over deze jongeren: 41% weet niet hoe te signaleren dat een jongere worstelt met LHB-gevoelens en voor transgenderjongeren is dat 64%. Geen van de respondenten ontmoette ooit bewust een jongere met een intersekse conditie. Professionals brengen LHBT-gevoelens niet in verband met andere psychische en sociale problemen die deze jongeren hebben. Zij ervaren LHBT-gevoelens zelf niet als iets bijzonders en zien geen rol voor zichzelf in het ondersteunen van

 19. Over zwijgen gesproken : een medisch-antropologische studie onder vluchtelingenvrouwen in Nederland, afkomstig uit Afghanistan, Bosnië-Herzegovina en Zuid-Soedan, naar het omgaan met ervaringen van aan oorlog gerelateerd seksueel geweld

  NARCIS (Netherlands)

  Tankink, Maria Theodora Antonia

  2009-01-01

  This study discusses the question of how refugee women in the Netherlands, as indi-viduals and as members of a family and a group, act in response to their experiences of sexual violence, and why they regard silence as the best coping strategy. The women who participated in the research have differe

 20. Verkeersveiligheidsgevolgen van verlaging van de minimumleeftijd van de categorie A1-motor naar 16 of 17 jaar. Notitie d.d. 19 mei 2009 aan het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

  NARCIS (Netherlands)

  Norden, Y. van & Schoon, C.C.

  2009-01-01

  Road safety effects of lowering the minimum age for the A1 motorcycle licence to 16 or 17; Memorandum dd 19 May 2009 addressed to the Dutch Ministry of Transport. In 2013, a new European Directive will get into force which sets the minimum age for the A1 (up to 125cc) motorcycle licence at 16 years

 1. Verkennend onderzoek naar inzetbaarheid van ED-XRF en ICPMS voor vaststelling van de gehalten aan lood, cadmium, chroom en kwik in verpakkingsmateriaal tbv de Regeling Verpakking en Verpakkingsafval

  NARCIS (Netherlands)

  Dijk J van; Beek A van de; Ritsema R; LAC

  2003-01-01

  Within the framework of the "Regulation of Packaging and Packaging Waste" are requirements for the amounts of cadmium, lead, mercury and chromium (CrVI). The sum of the amounts may not exceed the concentration of 100 ug/g. Because of analytical limitations chromium is determined as total chromium (C

 2. EN MORGEN GEZOND WEER OP. Een institutioneel onderzoek naar het takenpakket en de handelingen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene, 1940-1995

  NARCIS (Netherlands)

  Broos IECM; Slagter S; Erich HE; BDA; PIVOT/Rijksarchiefdienst

  1996-01-01

  Een institutioneel onderzoek wordt beschreven naar het voormalige Rijksinstituut voor Volksgezondheid (RIV) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene (RIVM) in de periode 1940-1995. De methode van het institutioneel onderzoek, ontwikkeld door de Projectgroep Invoering Verkorting O

 3. Characteristics of DC or AC high-voltage grids. Contribution of the Energy research Centre of the Netherlands (ECN) to the PREGO-project; Kenmerken van gelijkstroom of wisselstroom hoogspanningsnetwerken. ECN-bijdrage aan het PREGO-project

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lako, P. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands)

  2003-11-01

  (totaal 7500 MW) impliceert dat in 2020 ca. 24% van de huidige elektriciteitsvraag met windenergie kan worden gedekt. Bij een stijgende elektriciteitsvraag zal dit percentage lager vallen. Dit percentage duidt erop dat de inpassing van zo'n windvermogen - in combinatie met een meer beperkt PV-vermogen en een aanzienlijk warmtekrachtvermogen - grote impact kan hebben op de elektriciteitsvoorziening. Offshore windparken brengen elektriciteitstransport met zich, in de toekomst wellicht op basis van hoogspanningsgelijkstroom High Voltage Direct Current (HVDC). HVDC komt in aanmerking bij het overbruggen van (zeer) grote afstanden op land en van kleinere afstanden offshore, of bij 'Back-to-back' koppeling van asynchrone netwerken. Een groot voordeel van HVDC is dat asynchrone netwerken kunnen worden gekoppeld. Vermogensuitwisselingen zijn met HVDC gemakkelijker te sturen dan met HVAC (High Voltage Alternating Current). Studies uit het Verenigd Koninkrijk en Duitsland geven aan dat HVDC niet alleen voordelen kan bieden in termen van lagere kosten van elektriciteitstransport, maar ook vanwege minder sterke koppeling van netten (en daardoor minder grote kans op grootschalige uitval) en vanwege minder grote milieueffecten (vermijding van bovengrondse hoogspanningsleidingen op land). De belangrijkste reden om het potentieel en de grenzen van HVAC en HVDC nader te onderzoeken is de toenemende inzet van intermitterende energiebronnen, zoals wind en zon, en de gevolgen daarvan voor het hoogspanningsnet. De gepresenteerde data kunnen bruikbaar zijn voor verkennende modelstudies naar de invloed van een toenemende bijdrage van duurzaam opgewekte elektriciteit. Ook zullen 'tools' moeten worden ontwikkeld voor het modelleren en beheersen van elektriciteitsleverantie aan het net. Gecombineerde technologieen voor opwekking en transport van grote hoeveelheden elektriciteit zullen innovaties met zich meebrengen in 'automatic load flow controls', &apos

 4. Voldoen de aantallen zeekoeten aan de drempel-waarde voor kwalificatie van het Friese Front als Vogelrichtlijn-gebied?

  OpenAIRE

  Leopold, M.F.; Bemmelen, van, R.S.A.

  2014-01-01

  Ministerie van EZ heeft voornemens het Friese Front aan te wijzen als Natura 2000-gebied voor de zeekoet, op basis van de Europese Vogelrichtlijn. Voor het onderbouwen van de instandhoudingsdoelstelling, de selectie en de begrenzing van het Vogelrichtlijngebied is een gedegen onderbouwing nodig. In eerdere rapportages werd (impliciet) uitgegaan van een schatting van Wetlands International (2002) van 8 miljoen vogels (1% norm: 80 000 vogels). Later gebruikten Skov et al. (2007) echter de Noord...

 5. Onderzoek naar de mutagene werking van 2,3-epoxypropylmethacrylaat met L5178Y muizelymfoomcellen

  OpenAIRE

  Knaap, van der, J.A.; A.G.A.C.; Langebroek; P G

  1985-01-01

  2,3-epoxypropylmethacrylaat of glycidylmethacrylaat bleek een mutagene werking te hebben in een genmutatie test met L5178Y muize-lymfoomcellen (vanaf 0.05 ml/l of 0,38 mmol/l), zowel in aan- als afwezigheid van een systeem voor metabolische activering (S9). Cytotoxische effecten werden gevonden, vanaf 0,1 ml/l (0,75 mmol/l) met S9 en vanaf 0,03 ml/l (0,23 mmol/l) zonder S9

 6. Onderzoek naar de inductie van chromosoomafwijkingen en "sister- chromatid exchanges" door vinylacetaat met Chinese hamster cellen in vitro

  OpenAIRE

  Knaap, van der, J.A.; A.G.A.C.; Bergkamp; W.G.M.; Groot, de, C.P.G.M.; M.G.

  1986-01-01

  Vinylacetaat bleek een clastogene werking te hebben in een test op chromosoomafwijkingen met Chinese hamstercellen in vitro vanaf 0,25 mmol/l zowel in aan- als in afwezigheid van een systeem voor metabolische activering (S9). Tevens induceerde vinylacetaat in deze cellen een sifnificante toename in het aantal zuster-chromatide uitwisselingen (SCE's) per cel, zowel in aan als in afwezigheid van een systeem voor metabolische activering (S9) bij concentraties van 0,03125 ul/ml (respectievel...

 7. Onderzoek naar de inductie van chromosoomafwijkingen en "sister- chromatid exchanges" door acrylamide met Chinese hamster cellen in vitro

  OpenAIRE

  Knaap, van der, J.A.; A.G.A.C.; Bergkamp; W.G.M.; Groot, de, C.P.G.M.; M.G.

  1986-01-01

  Acrylamide bleek een clastogene werking te hebben in een test op chromosoomafwijkingen met Chinese hamster cellen in vitro vanaf 0,1 mg/ml (1,4 mmol/l), zowel in aan- als afwezigheid van een systeem voor metaboliosche activering (S9). Tevens induceerde acrylamide in deze cellen een significante toename in het aantal zuster-chromatide uitwisselingen (SCE's) per cel, zowel in aan- als afwezigheid van een systeem voor metabolische activering (S9) bij concentraties van 0,6 en 1 mg/ml (respec...

 8. Onderzoek naar de toepasbaarheid en bruikbaarheid van de scintillatievloeistoffen minisolve en safe fluor, ten behoeve van B-radioaktiviteitsmetingen

  OpenAIRE

  Bruchem, van, J.; Schilt, R.

  1987-01-01

  Het rapport geeft een overzicht van de testresultaten van het onderzoek naar toepasbaarheid en bruikbaarheid van twee scintillatievloeistoffen (commercieel verkrijgbaar), Minisolve en Safe Fluor. Van deze twee scintillatievloeistoffen wordt Minisolve al 3 jaar op het RIKILT toegeast bij B - radioaktiviteitsmetingen. Deze testen zijn zowel voor tritium als koolstof uitgevoerd. De scintillatievloeistoffen verschillen in dovingscurves en telefficiëntie minimaal. De opnamecapaciteit van water is ...

 9. Netwerkmanagement in samenwerkingsverbanden Weer Samen Naar School Plus : een evaluatieonderzoek gericht op coordinatoren WSNS als effectieve netwerkmanagers

  OpenAIRE

  Hartog, M. den

  2004-01-01

  Being a manager in a network is different from being a manager in a single hierarchical organization. This evaluation research describes to what extent and in what way managers (or coordinators) of primary education networks Weer Samen Naar School (WSNS) are effective networkmanagers. In short a literature research, a survey and two case studies were the methods used, to find an answer to this question. Literature about public networkmanagement showed what an effective networkmanager does. Th...

 10. De distributie van vlees, vleeswaren en vleessnacks

  NARCIS (Netherlands)

  Klein Kranenberg, H.; Vlieger, de J.J.

  1988-01-01

  Nagegaan is via welke afzetkanalen de produkten vanaf de slachterij naar de binnenlandse consumenten, de binnenlandse verwerkende bedrijven en naar buitenlandse afnemers gaan. Bij de afzet aan binnenlandse consumenten is onderscheid gemaakt tussen de huishoudelijke en de buitenhuishoudelijke markt.

 11. Literatuurstudie en in vitro onderzoek naar antibacteriële werking van voeradditieven ter vermindering van de Streptococcus suis problematiek = Desk study and in vitro analysis of antibacterial effects of feed additives to reduce Streptococcus suis in the field

  NARCIS (Netherlands)

  Smith, H.E.; Greeff, de A.; Faber, I.; Peet-Schwering, van der C.M.C.; Kluivers-Poodt, M.; Troquet, L.M.P.

  2014-01-01

  In opdracht van het Productschap Vee en Vlees en het ministerie van Economische Zaken is een literatuurstudie uitgevoerd naar voeradditieven waarvan beschreven is dat zij een direct bacteriedodend effect hebben, bij voorkeur tegen Streptococcus suis. De top 5 voeradditieven, die uit deze studie naar

 12. Thermal sludge treatment. Pilot project on the possibilities and marginal conditions; Thermische slibontsluiting. Pilot-onderzoek naar de mogelijkheden en randvoorwaarden

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Berkhof, D.; Koornneef, E.; Janus, H. [Royal Haskoning DHV, Amersfoort (Netherlands)

  2012-09-15

  As part of the agreements within the framework of the Dutch Green Deal between Water Boards and the Ministry of Economic Affairs, Agriculture and Innovation (ELI) a research program has been set up which addresses the implementation of new developments that can improve energy efficiency in the treatment of waste water. Attention is paid to supercritical gasification, supercritical oxidation and conventional gasification. The study on conventional gasification is split into two phases: research into the economic feasibility in combination with TDH (thermal pressure hydrolysis) and drying, and next to that a pilot plant. This report concerns phase 2: pilot projects on thermal sewage treatment [Dutch] Als onderdeel van de afspraken in het kader van de Green Deal tussen Waterschappen en het ministerie van ELI is een onderzoeksprogramma opgesteld gericht op het implementeren van nieuwe ontwikkelingen die de energie efficientie bij de verwerking van afvalwater kunnen verbeteren. Daarbij wordt gekeken naar superkritische vergassing en oxidatie en naar conventionele vergassing. De studie naar conventionele vergassing is gesplitst in 2 fasen: onderzoek naar de economische haalbaarheid in combinatie met TDH (thermische druk hydrolyse), en drogen en daarnaast een onderzoek op pilot plant/praktijkschaal. In de onderhavige rapportage wordt fase 2, het onderzoek op pilot plant/praktijkschaal naar thermische slibontsluiting (TSO) beschreven.

 13. De "ander" als steun en spanningsbron: De precaire praktijk van lichte steun aan mensen met een psychiatrische achtergrond vanuit een welzijnsvoorziening

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anne Elberse

  2015-09-01

  kleinschalig onderzoek naar de wijkvoorziening “Koffie om de Hoek” centraal. Koffie om de Hoek is een inloopmogelijkheid in een wijkcentrum, bedoeld voor mensen met een psychiatrische achtergrond. De voorziening heeft als doel de drempel om contacten te leggen en activiteiten te ondernemen buiten de wereld van de GGZ te verkleinen. Aan de hand van de vijf belangrijkste onderzoeksbevindingen wordt geïllustreerd hoe precair de praktijk van lichte steun is binnen deze voorziening. Bezoekers ervaren professionals en andere mensen die gebruik maken van de voorziening als een belangrijke bron van steun, maar de omgang met “de ander” (de andere bezoekers en professionals kan ook tot spanningen leiden. Die kunnen zo hoog oplopen dat bezoekers afhaken, zelfs wanneer de voorziening het enige moment in de week biedt waarop zij contact hebben met “de ander”. In het laatste deel van het artikel wordt stilgestaan bij de betekenis van de bevindingen voor de voorziening en wordt ervoor gepleit om gebruikers en professionals in zorg en welzijn nadrukkelijker bij evaluatief onderzoek te betrekken dan doorgaans het geval is.    

 14. Runes around the North Sea and on the Continent AD 150-700; texts & contexts

  OpenAIRE

  Looijenga, Jantina Helena

  1997-01-01

  Het onderzoek naar de oudste runeninscripties van het Europese continent, Engeland en Denemarken voerde onderzoekster van Liverpool aan de Ierse Zee naar Constanza aan de Zwarte Zee; van Zürich naar Bergen; van Parijs naar Stockholm. In dit enorme gebied kende men reeds bij het begin van de vroege middeleeuwen het runenschrift (rond 500 AD). Ergens in dit gebied moet een kern gelegen hebben, waar het begon - vermoedelijk in de eerste eeuw AD. Het localiseren van dat oorsprongsgebied begon me ...

 15. Use of EC-blowers contribute to green investment; Gebruik van EC-ventilatoren levert bijdrage aan groene investering

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Huijgens, G.; Ridder, A.

  2009-07-01

  Despite their small share in the entire use, applying EC blowers (electronically commutated) in coolers and condensers can provide an interesting contribution to a sound green investment. This additional investment with EC blowers will pay off through more efficient energy use and easy operation with rpm control. [Dutch] Door gebruik te maken van EC-ventilatoren (EC staat voor 'electronically commutated') op koelers en condensors kan, ondanks het kleine aandeel in het totaalverbruik, toch een interessante bijdrage geleverd worden aan een verantwoorde groene investering. Deze meerinvestering met EC-ventilatoren betaalt zich uit in zuinig energieverbruik en eenvoudige aansturing met toerenregeling.

 16. Hulpverleners en hun omgeving. Een kwalitatieve studie naar de rol van de organisatiecultuur

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peter Raeymaeckers

  2009-09-01

  Full Text Available The starting point of this article is that social workers exert a certain amount of “discretionary power”. This discretionary power allows workers to interpret the rules of the organisation (Lipsky, 1980; Luyten, 1993; Driessens, 2003. Whereas earlier studies focus on how this discretionary power is used, this article presents the results of a qualitative research on the role of the organisational culture in determining the everyday practises of social workers. 25 social workers and 3 team leaders of three local centres of the Antwerp public centre of social welfare are interviewed. The article describes how these social workers define the activation of their clients and how these definitions are developed within the organisational culture of the three centres. The authors also discuss differences in organisational culture and the impact of these differences on the way clients are guided towards activation. It is shown that the three centres are characterised by a different organisational culture which has an impact on the way social workers deal with the activation of their clients. Dit artikel vertrekt vanuit het uitgangspunt dat maatschappelijk werkers discretionaire ruimte hebben. Deze discretionaire ruimte maakt het mogelijk om de regels van de organisatie te interpreteren (Lipsky, 1980; Luyten, 1993; Driessens, 2003. Terwijl vroegere studies zich concentreren op de manier waarop deze discretionaire ruimte wordt gebruikt, wordt in dit artikel ingegaan op de invloed van de organisatiecultuur op de dagelijkse praktijken van maatschappelijk werkers. Het artikel presenteert de resultaten van een kwalitatief onderzoek naar verschillen in organisatiecultuur en het effect van deze verschillen op de manier waarop cliënten naar activering worden begeleid. 25 maatschappelijk werkers en 3 teamleaders, verdeeld over drie sociale centra binnen het OCMW van Antwerpen, zijn voor deze studie geïnterviewd. De resultaten laten zien dat de drie

 17. Een zoektocht naar de identiteit van het sociaalwerkonderzoek: een reflectie over de kenmerken van een academische discipline

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peter Raeymaeckers

  2016-06-01

  Full Text Available SAMENVATTINGEen zoektocht naar de identiteit van het sociaalwerkonderzoek: een reflectie over de kenmerken van een academische discipline Wat is sociaalwerkonderzoek? Verschillende auteurs stellen vast dat het sociaalwerkonderzoek zich niet makkelijk laat definiëren. Sommigen drukken de eigenheid van sociaalwerkonderzoek graag uit in termen van eclecticisme, holisme en diversiteit. Dit is niet zonder gevaar. De specifieke eigenheid van het sociaalwerkonderzoek dreigt hierdoor immers verloren te gaan. Deze bezorgdheid vormt de aanzet voor dit artikel. We schetsen de contouren van een academische discipline die door de recente internationale definitie van het sociaal werk op de voorgrond is komen te staan. Hoe gaan we te werk? We stellen vast dat we de grenzen van het sociaalwerkonderzoek niet stevig kunnen vastzetten. Het is wel mogelijk om enkele kenmerken te formuleren. Een eerste kenmerk gaat over de inhoud en betreft het terrein waarop de sociaalwerkonderzoeker zich begeeft. Een tweede behandelt de wetenschappelijke methode en een derde bekijkt de verhouding tussen theorie en praktijk. Een vierde kenmerk gaat over de gemeenschappelijke maatschappelijke bezorgdheid die eigen is aan elke sociaalwerkonderzoeker. Meer specifiek benadrukken we het belang van de bezorgdheid over sociale uitsluiting en sociale rechtvaardigheid op verschillende terreinen van het maatschappelijke leven.  ABSTRACTThe identity of social work research: reflections on an academic discipline What is social work research? Scholars agree that the search for the identity of social work research is a challenging task. Some authors express this identity in terms of holism, eclecticism or diversity. We, however, argue that when scholars embrace the diversity of social work research, social work research loses its specific identity. We therefore believe that it is crucial that social workers as well as social work academics reflect on the identity of social work research. We

 18. Jong en anders. Onderzoek naar de aandacht voor lesbische, homo, bi-jongeren, transgenderjongeren en jongeren met een intersekse conditie in de jeugdsector

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michelle Emmen

  2015-09-01

  issue into suggestions for questions concerning sexual and gender diversity in the intake. At the level of professionals, further research would be useful: action research to determine what kinds of specific competences are needed to support LGBTi young people. Incorporating these competences into the curriculums of universities of applied science will ensure that future professionals know how to support LGBTi young people. SAMENVATTINGJong en anders. Onderzoek naar de aandacht voor lesbische, homo, bi-jongeren, transgenderjongeren en jongeren met een intersekse conditie in de jeugdsectorOmdat LHBT-jongeren een slechtere psychische gezondheid hebben en vaker suïcidaal zijn (Kuyper, 2015; Van Bergen & Van Lisdonk, 2010; Kuyper 2015; Collier, Bos & Sandfort, 2013; Van Beusekom, Collier, Bos & Sandfort, 2014; Keuzenkamp, 2012 ligt het voor de hand dat zij vaker in aanraking komen met professionals in de jeugdsector. In 2014 is voor het eerst in Nederland een onderzoek uitgevoerd naar de mate waarin en op welke manier er onder professionals die werken met jongeren aandacht is voor het bestaan, de specifieke risico’s, behoeften en problemen van LHBT-jongeren en jongeren met een intersekse conditie (Rossenberg, 2013; Van Lisdonk, 2014. Het gaat om een beschrijvend vragenlijstonderzoek onder 421 professionals, aangevuld met kwalitatieve input uit een expertmeeting. Uit de resultaten blijkt dat aandacht van professionals voor seksuele voorkeur en genderidentiteit niet vanzelfsprekend is. Er is sprake van een gebrek aan kennis over deze jongeren: 41% weet niet hoe te signaleren dat een jongere worstelt met LHB-gevoelens en voor transgenderjongeren is dat 64%. Geen van de respondenten ontmoette ooit bewust een jongere met een intersekse conditie. Professionals brengen LHBT-gevoelens niet in verband met andere psychische en sociale problemen die deze jongeren hebben. Zij ervaren LHBT-gevoelens zelf niet als iets bijzonders en zien geen rol voor zichzelf in het ondersteunen van

 19. De sectie Corylifolii Lindl. en verwanten van het genus Rubus L. in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Beek, van de Bram

  2014-01-01

  In het kader van het voorbereiden van de checklist van de Nederlandse bramen was er dringend behoefte aan een herziening van de sectie Corylifolii Lindl.. Dit artikel voorziet daarin. De volgende nieuwe taxa werden beschreven: — Nieuwe sectie: Subidaei (Focke) A.Beek. Omdat de Subidaei in een andere

 20. Handreikingen Cyber Security voor GCCS2015

  NARCIS (Netherlands)

  Luiijf, H.A.M.

  2015-01-01

  Nederland heeft drie handreikingen overhandigd aan de deelnemende landen en private partijen die deelnamen aan de Global Conference on GlobalSpace 2015. Hieronder een korte beschrijving en verwijzingen naar de handreikingen

 1. Het Visueel Profiel : een onderzoek naar visuele perceptie, visuele activiteiten, participatie, probleemgedrag en opvoedingskenmerken bij kinderen en jongeren met oculaire slechtziendheid

  NARCIS (Netherlands)

  Looijestijn, Paulus Leonardus

  2004-01-01

  Voor de hulperlening aan kinderen en jongeren met visuele beperkingen is een pedagogisch kader voor de interactie tussen slechtziendheid, ontwikkeling en opvoedingssituatie onontbeerlijk. Een dergelijk kader is niet voorhanden. Met behulp van literatuuronderzoek is nagegaan welke benaderingen van sl

 2. Slakkenschade in aardappelen : inventarisatie naar potentiële factoren die problemen met slakken in aardappelen veroorzaken (2009)

  OpenAIRE

  Rozen, van, K.; Ester, A.; Meuffels, G.J.H.M.; Crombach, C.J.E.; Schiffelers, R.; Crijns, J.

  2010-01-01

  Veel telers in het zuidoosten van Nederland maakten in 2009 melding van gaten in aardappelen veroorzaakt door slakken. Ze gaven aan dat dit vaak pas wordt geconstateerd tijdens het inschuren van de aardappelen of zelfs pas in de bewaring. Het is echter nauwelijks bekend welke omstandigheden leiden tot dit probleem en wat voor soort slakken in dit gebied de schade veroorzaken. Verondersteld wordt dat een teelt van groenbemesters en al of niet kerende grondbewerking de problemen veroorzaken. Ha...

 3. Werken aan schoner oppervlaktewater in intensieve maïsteeltgebieden. Pilotstudie Maïscasus in de Hoge en Lage Raam in 2008

  NARCIS (Netherlands)

  Backbier, B.M.A.; Hulst, van der W.

  2009-01-01

  De maïsteelt is een grote gebruiker van herbiciden en er zijn zelfs typische maïsteeltmiddelen. In heel beperkte mate worden zelfs herbiciden in zo’n mate gevonden, dat ecologische normen worden overschreden. Een werkgroep is opgezet om deze problematiek aan te pakken. In 2008 zijn de activiteiten g

 4. Je kunt een rivier niet twee keer oversteken ... : Intreerede aan de Haagse Hogeschool voor het lectoraat Financial Inclusion and New Entrepreneurship, 24-5-2013

  NARCIS (Netherlands)

  Molenaar, Klaas

  2013-01-01

  Om actief te kunnen deelnemen aan de samenleving, moet iemand toegang hebben tot financiële diensten. Onze samenleving wordt steeds meer divers, mobiliteit en sociale media beiden nieuwe kansen voor ondernemende mensen. Ondernemers zijn niet meer plaats gebonden en kennen geen grenzen als zij markte

 5. Klachten, klachtenbehandeling en rapportage over klachten: een inventariserend onderzoek over klachtenbehandeling en gegevensverstrekking aan de Inspectie in het kader van de wet Klachtrecht.

  OpenAIRE

  Straten, G.F.M.; Friele, R.D.

  1997-01-01

  Het doel van het onderzoek is meer inzicht te verwerven in het functioneren van de klachtrecht cliënten zorgsector, de wijze waarop gegevens over klachten worden opgeslagen en aan de inspectie worden gerapporteerd. Uit dit onderzoek blijkt dat er twee kernproblemen zijn. Het eerste kernprobleem is de selectiviteit van de verstrekte gegevens over klachten. Het tweede kernprobleem betreft de gegevensopslag en -verstrekking.

 6. Social media in het MKB-monitor: Een onderzoek naar het gebruik van sociale media door MKB-ers in Noord/Oost Nederland

  OpenAIRE

  Winter, Corné; de Vries, Sjoerd

  2012-01-01

  In dit whitepaper vindt u de resultaten van onze jaarlijkse social media MKB-monitor. Met deze monitor doen we onderzoek naar het gebruik van sociale media in het MKB. In dit whitepaper vindt u de resultaten van de monitor en kansen voor de toekomst

 7. Partners van CVA-patiënten; een onderzoek naar de gevolgen van cerebrovasculair accident voor de partner van de patiënt.

  NARCIS (Netherlands)

  Schure, Lidwina Maria

  1995-01-01

  Dit boek geeft de resultaten weer van een onderzoek naar de gevolgen van een cerebrovasculair accident voor de partner van de patiënt. Samenvatting van deel I: Inleiding. Het doel van deze studie was om de gevolgen van een beroerte of hersenbloeding (cerebrovasculair accident of cva) voor de partner

 8. Een slimme gok? : Onderzoek naar de mogelijkheden om de aard en de omvang van illegale kansspelen in Nederland vast te stellen

  NARCIS (Netherlands)

  Wilkinson, C.; Vunderink, L.; Heijden, P.G.M. van der

  2008-01-01

  In dit onderzoek is gekeken naar wat er al bekend is over de illegale kansspelen in Nederland en of er methoden zijn om per type kansspel de aard en omvang van illegale kansspelen betrouwbaar vast te stellen en of deze methoden in de praktijk haalbaar zijn, en zo ja, wat (per type kansspel) de beste

 9. Towards minimum energy houses with EPC {<=}0; Op weg naar minimum energie woningen met EPC {<=}0

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Den Dulk, F.W. [Piode - ontwerp- en adviesbureau BNA, Amersfoort (Netherlands)

  2012-09-15

  The purpose of the publication is to inform stakeholders about the current state concerning energy efficient building of houses and residential buildings. Also guidance is provided with regard to steps to follow and some practical examples are given. The energy concepts shown are based on known and marketable techniques. An energy concept is a balanced and tailored set of design measures, building construction facilities, installation and (sustainable) energy supply. Optimization is based on energy savings and costs and benefits and it must also meet requirements for health, safety, comfort and ease of operation [Dutch] Het doel van de publicatie is om belanghebbenden te informeren over de huidige stand van zaken m.b.t. vergaand energiezuinig bouwen. Tevens wordt een handreiking geboden over de te volgen stappen en zijn een aantal voorbeelden opgenomen over de praktijk. De publicatie is beperkt tot seriematige woningbouw. De energieconcepten zijn op het niveau van de individuele woning of een woongebouw. De weergegeven energieconcepten zijn gebaseerd op bekende- en marktrijpe technieken. Een energieconcept is een afgewogen en op elkaar afgestemd samenstel van ontwerpmaatregelen, bouwkundige maatregelen en voorzieningen, de installatie en de (duurzame) energievoorziening . Optimalisatie vindt plaats op basis van energiebesparing en kosten/baten terwijl tevens moet worden voldaan aan eisen voor veiligheid, gezondheid, comfort en bedieningsgemak.

 10. JAR 2013, 193, (rolnr. C/09/433443/HA ZA/12-1463, ECLI:NL:RBDHA:2013:7749: overgang van ene payrollbedrijf naar andere geen overgang van onderneming, inlenende werkge)

  NARCIS (Netherlands)

  J.P.H. Zwemmer

  2013-01-01

  Tot mei 2010 verzorgde BDG de detachering en payrolling van ongeveer 600 werknemers bij AgentschapNL, een overheidsinstantie. In 2010 is de opdracht tot het verrichten van payrolldienstverlening door de Staat uitbesteed aan CapitalP in plaats van aan BDG. Tussen partijen is een geschil ontstaan over

 11. Onderzoek naar de inductie van chromosoomafwijkingen en "sister- chromatid exchanges" door methecrylamide met Chinese hamster cellen in vitro

  OpenAIRE

  Knaap, van der, J.A.; A.G.A.C.; Bergkamp; W.G.M.; Groot, de, C.P.G.M.; M.G.

  1987-01-01

  Methacrylamide is onderzocht in een test op chromosoomafwijkingen en een test op zuster-chromatide uitwisselingen (SCE's) in V79 Chinese hamster cellen in vitro ; vanwege lage toxiciteit konden hoge concentraties (tot 10 mg/ml, 117,4 mmol/l) worden getest. Methacrylamide induceerde een significate, concentratie gerelateerde toename in het aantal SCE's per cel vanaf 2,5 mg/ml (29,4 mmol/l) zowel in aan- als in afwezigheid van metabolische activering. Daarentegen zijn er onvoldoende a...

 12. Integratie van het diversiteitsbeleid in het organisatiebeleid. Een praktijkstudie bij Center Parcs België en Randstad Group Belgium aan de hand van het 7S-diversiteitsinstrument

  OpenAIRE

  EEVERS, Sofie; LAENEN, Kim

  2008-01-01

  'In welke mate is het diversiteitsbeleid geïntegreerd in het organisatiebeleid van Center Parcs België en Randstad Group Belgium en in welke mate is het 7S-diversiteitsinstrument, gebaseerd op het model van McKinsey, een goede hulp om dit (verder) te bewerkstelligen?' Dit is de onderzoeksvraag die wij in onze masterproef trachten nagaan. Onder diversiteit verstaan we álle mogelijke aspecten waarop mensen van elkaar kunnen verschillen. We kijken dus naar diversiteit in de ruime zin. Met het oo...

 13. Segmentation research on (potential) users of domotica and technical control of behavior. Summary and conclusions; Segmentatie onderzoek naar (potentiele) gebruikers domotica en technische gedragssturing. Samenvatting en conclusies

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Peeck, V.; Verheggen, P.P.; Schreurs, J.P. [Motivaction, Amsterdam (Netherlands)

  2001-10-01

  The quantitative study on the title subject is based on the third measurement of the multi-client study in which attention is paid to attitudes (and use) of energy en the interest for domotica. The results are correlated with different types of communities. [Dutch] Het kwantitatieve deelonderzoek is gebaseerd op de derde meting van het multiclientonderzoek Socioconsult van Motivaction waarin specifiek aandacht is besteed aan attitude (en gebruik) ten aanzien van energie en de interesse van domotica. Deze gegevens zijn gekoppeld aan de woonbelevingsgroepen, een domeinspecifieke segmentatie op het gebied van woonbeleving. In dit rapport worden de verschillende woonbelevingsgroepen beschreven.

 14. Onderwysersopleiding as prakties-sielkundige antwoord op die eise wat die moderne tyd aan die Calvinistiese filosofie en praktyk van die opvoeding stel

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D.H. Cilliers

  1969-03-01

  Full Text Available Die tema van hierdie simposium gaan oor hoe die eise van die moderne tyd deur die Calvinistiese filosofie en praktyk van die opvoeding benader kan word. Aan my is toebedeel die prakties-sielkundige aspek daarvan; maar dit is ’n geweldige wye onderwerp en daarom gaan ek my meer bepaald toespits op een besondere aspek daarvan naamlik die van die onderwyser en onderwysersopleiding.

 15. Bioassays en chemische metingen, is er een relatie?; multivariate analyse van chemische en biologische waarnemingen aan sedimenten van de Waddenzee en het Zeehavenkanaal

  OpenAIRE

  Brink, van den, W.; Kater, B.J.

  2000-01-01

  Dit rapport beschrijft de resultaten van de multivariatieanalyse van twee onderzoeken uitgevoerd door het Rijksinstituut voor Kust en Zee. In het Waddenonderzoek zijn sedimenten van zestien plaatsen in de Waddenzee zowel chemisch als biologisch beoordeeld met behulp van chemische metingen en een aantal laboratoriumbiotests in vitro en in vivo. De gegevensset van de Waddenzee is verzameld om na te gaan of waargenomen effecten in de biotests gerelateerd zijn aan de chemische karakteristieken, e...

 16. Ze luisteren gewillig en vinden het prachtig. Maar ik roep dit al jaren. Onderzoek naar bewonersbijeenkomsten en de relatie tussen burgers en gemeente in Almere

  OpenAIRE

  Bleijenberg, Christine; Dessing, Nick; Renes, Reint Jan

  2013-01-01

  Burgerparticipatie en interactieve beleidsontwikkeling zijn niet meer weg te denken uit de manier van werken van Nederlandse gemeenten (WRR, 2012). Bewonersbijeenkomsten zijn hierbij, ondanks alle online mogelijkheden, een bekende en frequent toegepaste methode voor interactie tussen gemeente en burgers. Bestuurskundig onderzoek naar burgerparticipatie richt zich vaak op de tevredenheid van burgers en overheid met de resultaten, de samenwerking, de vorm en het democratisch gehalte van project...

 17. Denken over een duurzame toekomst (dl. 1): Naar een duurzame veiligheid? Verslag van het symposium gehouden op 12 mei 1989 te Utrecht

  NARCIS (Netherlands)

  Spronk, T.; Myers, N.; Court, T. de la; Opschoor, J.B.; Goedmakers, A.M.C; Houwelingen, J. van

  1989-01-01

  Sedert 1981 worden jaarlijks op of omstreeks 1 maart aan verschillende universiteiten in Nederland en Belgie universitaire vredesdagen georganiseerd, d.w.z. dagen waarop activiteiten plaatsvinden rond de problematiek van oorlog, vrede en veiligheid. Het initiatief tot het houden van de universitaire

 18. The role of atmospheric stability/turbulence on wakes at the Egmond aan Zee offshore wind farm

  Science.gov (United States)

  Barthelmie, R. J.; Churchfield, M. J.; Moriarty, P. J.; Lundquist, J. K.; Oxley, G. S.; Hahn, S.; Pryor, S. C.

  2015-06-01

  The aim of the paper is to present results from the NREL SOWFA project that compares simulations from models of different fidelity to meteorological and turbine data from the Egmond aan Zee wind farm. Initial results illustrate that wake behavior and impacts are strongly impacted by turbulence intensity [1]. This includes both power losses from wakes and loading illustrated by the out of plane bending moment. Here we focus on understanding the relationship between turbulence and atmospheric stability and whether power losses due to wakes can effectively be characterized by measures of turbulence alone or whether atmospheric stability as a whole plays a fundamental role in wake behavior. The study defines atmospheric stability using the Monin-Obukhov length estimated based on the temperature difference between 116 and 70 m. The data subset selected using this method for the calculation of the Monin-Obukhov length indicate little diurnal or directional dependence of the stability classes but a dominance of stable classes in the spring/unstable classes in fall and of near-neutral classes at high wind speeds (Figure 2). The analysis is complicated by the need to define turbulence intensity. We can select the ratio of the standard deviation of wind speed to mean wind speed in each observation period using data from the meteorological mast, in which case a substantial amount of data must be excluded due to the presence of the wind farm. An alternative is to use data from the wind turbines which could provide a larger data set for analysis. These approaches are examined and compared to illustrate their robustness. Finally, power losses from wakes are categorized according to stability and/or turbulence in order to understand their relative importance in determining the behavior of wind turbine wakes.

 19. Die kognitiewe, persoonlikheids- en belangstellingsprofiele van homogene klasse, gevorm aan die hand van die jung-persoonlikheidsvraelys

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  C. A. Carstens

  1991-06-01

  Full Text Available The cognitive, personality and interest profiles of homogeneous classes formed with reference to the Jung Personality Questionnaire. The principal aim of the study was to determine whether individuals can be classified into natural classes according to the dimensions of the Jung Personality Questionnaire (JPQ, viz. introversionextraversion, feeling-thinking, intuition-sensing and perception-judging. Five clusters were obtained by means of a cluster analysis. Multivariate analysis of variance revealed statistically significant differences between the obtained clusters in terms of the mean vectors of scores from the Senior Aptitude Test (SAT, the Sixteen Personality Factor Questionnaire (16-PF and the 19 Field Interest Inventory (19-FII. One-way analysis of variance was used to test the differences amongst the five clusters in terms of the above mentioned mean scores. Statistically significant results were obtained. Opsomming Die hoofdoel van die studie was om die teorie van Jung te gebruik ten einde vas te stel of persone in natuurlike klasse ingedeel kan word aan die hand van die vier bipolere persoonlikheidsdimensies van die Jung- persoonlikheidsvraelys (JPV, naamlik introversie- ekstraversie, gevoel-denke, intuisie-waarneming en persepsiebeoordeling. Deur middel van bondelontleding is vyf bondels verkry en met behulp van meerveranderlike variansieontleding is vasgestel dat die bondels statistics beduidend van mekaar verskil ten opsigte van die vektore van gemiddeldes van die Senior Aanlegtoets (SAT, die Sestien-persoonlikheidsfaktorvraelys (16-PF, en die Negentienveld-belangstellingsvraelys (19-VBV. Die verskille tussen bondels ten opsigte van die bogemelde tellings, is deur middel van eenrigting-variansieontleding ondersoek en statistics beduidende resultate is verkry.

 20. Werken aan inclusie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Douwe van Houten

  2009-01-01

  Full Text Available This article elucidates the concepts of inclusion and diversity, and describes several examples of inclusive practices in Dutch society. The author explains his interpretation of diversity and combines this perspective with the concept of equality. He states that this combination is very important in an inclusive society. He concludes by sketching some general characteristics of the best practices described in the article.

 1. Vaarwel aan etnosentrisme*

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. M. Kirsten

  1981-03-01

  Full Text Available In this article the author deals with the problem of ethnocentrism within the framework of the larger problem of primitivity and modernity. Ethnocentrism strats from the premise of a normative comparison between primitive and modern cultures on the basis of inter-cultural criteria which are determined by the idiosyncratic cultural situation. This comparison must inevitably culminate in a self-centred glorification of the idiosyncratic national and group traditions and values This dilemma may be avoided, according to the author, should primitivity and modernity not be regarded as two normatively different ways of life (in the sense that the latter should necessarily be better or higher than the preceding one, but as alternative cultural strategies. Primitivity and modernity are cultural strategies oriented in and directed at totally divergent value systems. It is methodologically incorrect to measure the one in terms of the other. There are no logical or ethical grounds to regard the technical and scientific develop­ ment of Western civilization (that is, in terms of cultural values more highly than the so-called primitive cultures. In fact, Western (utilitarian value orientation is in itself suspect. The motif of technico-scientific control underlying this goes hand in hand with control and stewardship of man himself. Western man has in fact come into the point: where he himself is becoming the victim of his own uncontrollable urge for power.

 2. Samen werken aan duurzaamheid

  NARCIS (Netherlands)

  Jacobs, J.

  2001-01-01

  This thesis is about a particular dilemma of sustainability. It arises if a sustainable solution of one sector implies a non-sustainable solution for another sector involved. I use Gadamers theory of hermeneutic as an analytical tool for a possible approach of this dilemma.I assume that in the case

 3. Hulpverlening aan Surinaamse lagereschoolleerlingen

  NARCIS (Netherlands)

  Plet, E.G.

  2003-01-01

  The aim of this study is in the first place to obtain a clear insight into the state of affairs regarding problem pupils within Primary Education (PE) as well as concerning the role, meaning and function of the existing assistance offered to them. Secondly, we seek to deepen the insight into the bas

 4. Gewoon aan de slag?

  OpenAIRE

  Saskia Keuzenkamp; Ans Oudejans

  2011-01-01

  Het vergroten van de veiligheid van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders is een speerpunt van het lesbisch- en homo-emancipatiebeleid van het kabinet. De leden van deze groepen moeten immers open kunnen zijn over hun seksuele voorkeur of genderidentiteit als zij dat willen. Ze moeten gevrijwaard zijn van discriminatie of andere negatieve uitingen. In hoeverre is dat het geval? Hoe veilig voelen lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders ...

 5. Werken aan inclusie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Douwe van Houten

  2008-09-01

  Full Text Available This article elucidates the concepts of inclusion and diversity, and describes several examples of inclusive practices in Dutch society. The author explains his interpretation of diversity and combines this perspective with the concept of equality. He states that this combination is very important in an inclusive society. He concludes by sketching some general characteristics of the best practices described in the article.

 6. Non-fiscal price incentives. The energy-efficiency impact of differentiated energy prices; Niet-fiscale prijsprikkels. Onderzoek naar het besparingseffect van gedifferentieerde energieprijzen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Leguijt, C.; Blom, M.B.J.; Schepers, B.L.; Warringa, G.E.A.

  2012-02-15

  An exploratory study has been carried out on the potential impact of non-fiscal energy incentives. The study will feed into the Dutch government policies on energy efficiency in the built environment. The study takes in both electricity and gas, and private dwellings as well as utility buildings. The following non-fiscal price incentives were considered: (1) consumer prices indexed to consumption volume; (2) consumer prices indexed to time of consumption; (3) the energy-efficiency impact of 'autonomous' increases in energy prices. The energy-efficiency effects of price changes (options 1 and 3) were calculated on the basis of price elasticities, while for option 2 use was made of the results of the Social Cost-Benefit Analysis of Smart Grids carried out by CE Delft in collaboration with KEMA. The conclusions of the study are as follows: (a) Although differentiating consumer prices by consumption volume may yield energy savings of up to 2%, this would require market agreements in breach of the competition rules underpinning the liberalised energy market. This option is therefore unfeasible via consumer prices; (b) The energy savings accruing from indexing consumer prices to time of consumption are uncertain, as the main impact will be a temporal shift in consumption. This option is highly feasible, as such differentiation will in all likelihood evolve of its own accord with the roll-out of smart meters and smart grids; (c) The energy-efficiency impact of autonomous energy price rises is 0.2 to 0.4% per annum [Dutch] CE Delft heeft in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden voor niet-fiscale energieprijsprikkels. De studie maakt onderdeel uit van het plan van aanpak energiebesparing gebouwde omgeving van BZK. De verkenning betreft zowel elektriciteit als gas, en zowel huishoudens als utiliteitbouw. De niet-fiscale prijsprikkels die zijn verkend betreffen: (1

 7. Richtlijn 'screening en diagnostiek van het mammacarcinoom' (herziening).

  OpenAIRE

  Zonderland, H. M.; Tuut, M.K.; den Heeten, G. J.; van Asperen, C J; de Bock, G H; Rutqers, E.J.; Westenend, P.J.; Smit, G.M.; Benraadt, J.

  2008-01-01

  Revised practice guideline 'Screening and diagnosis of breast cancer' The evidence-based revision of the practice guideline 'Screening and diagnosis of breast cancer' was necessitated by new insights, for instance on the cost-effectiveness of screening modalities other than mammography. Mammography is the only screening modality that is recommended for the general population. In the Netherlands, women from 50-75 years of age are invited for screening. However, in view of the ongoing increase ...

 8. Green gas in the natural gas distribution system. Towards a zero-energy dairy industry. Part 1; Groen gas op het aardgasnet. Naar een energieneutrale zuivelketen. Deel 1

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bruinsma, B. [KWA Bedrijfsadviseurs, Amersfoort (Netherlands)

  2007-09-15

  This is the second report in a series on 'zero-energy dairy industry' in the Netherlands. In this first report options were explored. In the second report three concrete pilot projects were presented (Beemster, Koudum. St. Oedenrode). In the third report we focus on making the transport part zero-energy [Dutch] Dit rapport is het eerste rapport in de reeks 'naar een energieneutrale zuivelketen' waarin de mogelijkheden worden verkend. In het tweede apport worden drie concrete pilotprojecten gepresenteerd (Beemster, Koudum. St. Oedenrode). In het derde rapport zoomen we in op het energieneutraal maken van het onderdeel transport in de zuivelketen.

 9. Een slimme gok?: Onderzoek naar de mogelijkheden om de aard en de omvang van illegale kansspelen in Nederland vast te stellen

  OpenAIRE

  Wilkinson, C.; Vunderink, L.; van der Heijden, P.G.M.

  2008-01-01

  In dit onderzoek is gekeken naar wat er al bekend is over de illegale kansspelen in Nederland en of er methoden zijn om per type kansspel de aard en omvang van illegale kansspelen betrouwbaar vast te stellen en of deze methoden in de praktijk haalbaar zijn, en zo ja, wat (per type kansspel) de beste methode is om de aard en omvang van illegale kansspelen vast te stellen, met de bijbehorende onderzoeksopzet en benodigde expertise. Het onderzoek betreft de volgende typen illegale kansspelen: po...

 10. Smart Materials in the Netherlands. From fundamental research to innovative societal applications; Smart Materials in Nederland. Van Fundamenteel Onderzoek naar Innovatieve Maatschappelijke Toepassingen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Callant, C.

  2012-11-15

  Research in the field of smart materials in the Netherlands is subdivided into structural materials research and functional materials research. In addition, it shows a breakdown by type of material: metals, polymers and composites. Netherlands is particularly active in a number of sub-areas carries out research on a global level, such as selfhealing materials and biomimetic materials [Dutch] Onderzoek op het gebied van slimme materialen wordt in Nederland onderverdeeld in constructief materiaalonderzoek en functioneel materiaalonderzoek. Daarnaast kent men een onderverdeling naar soort materiaal: metalen, polymeren en composieten. Nederland is op een aantal deelgebieden bijzonder actief en voert daarbij onderzoek uit op wereldniveau, zoals selfhealing materials en biomimetic materials.

 11. Onderzoek naar de inductie van chromosoomafwijkingen en "sister- chromatid exchanges" door 2,3-epoxypropylmethacrylaat met Chinese hamster cellen in vitro

  OpenAIRE

  Knaap, van der, J.A.; A.G.A.C.; Bergkamp; W.G.M.; Groot, de, C.P.G.M.; M.G.

  1986-01-01

  2,3-epoxypropylmethacrylaat of glycidylmethacrylaat bleek een clastogene werking te hebben in een test op chromosoomafwijkingen met Chinese hamster cellen in vitro, zowel in aan- als afwezigheid van een systeem voor metabolische activering (S9), bij concentraties vanaf 0,03 ul/ml (0,23 mmol/l). Tevens induceerde 2,3-epoxypropylmethacrylaat in deze cellen een significante toename in het aantal zuster-chromatide uitwisselingen (SCE's) per cel, zowel in afwezigheid van metabolische activeri...

 12. Denken over een duurzame toekomst (dl. 1): Naar een duurzame veiligheid? Verslag van het symposium gehouden op 12 mei 1989 te Utrecht

  OpenAIRE

  Spronk, T.; Myers, N; Court, T. de la; J.B. (Hans) Opschoor; Goedmakers, A.M.C; Houwelingen, J. van

  1989-01-01

  Sedert 1981 worden jaarlijks op of omstreeks 1 maart aan verschillende universiteiten in Nederland en Belgie universitaire vredesdagen georganiseerd, d.w.z. dagen waarop activiteiten plaatsvinden rond de problematiek van oorlog, vrede en veiligheid. Het initiatief tot het houden van de universitaire vredesdagen werd in het midden van de zeventiger jaren genomen door de Nobelprijswinnaars McBride, De Duve, Prigogine en Kastler met het oogmerk de discussie over oorlog, vrede en veiligheid tusse...

 13. Een verkenning van begraven dekzandbodems in een bodembeschermingsgebied ten zuidoosten van Almere; een interdisciplinair onderzoek naar de kwaliteit van het bodemarchief, met implicaties voor archeologische waarden

  OpenAIRE

  Makaske, B.; Smeerdijk, van, D.G.; Kooistra, M.J.; Haring, R.M.K.; Verbauwen, E.C.; Smit, S.

  2002-01-01

  In het bodembeschermingsgebied aan het Eemmeer ten zuidoosten van Almere is een geologisch-bodemkundig, micromorfologisch, paleo-ecologisch en geochemisch onderzoek uitgevoerd van begraven dekzandgronden en het hierop liggende basisveen. Hierbij zijn vier bodemprofielen uit het gebied in detail onderzocht. Daarnaast is er een gebiedsdekkende inventarisatie van recente verstorende bodemingrepen uitgevoerd. Het doel van het onderzoek was een kwaliteitsbepaling van het bodemarchief rond de overg...

 14. Waterwijzer Landbouw, fase 2. Modellering van het bodem-water-plantsysteem met het gekoppelde instrumentarium SWAP-WOFOST

  OpenAIRE

  Kroes, J.G.; Bartholomeus, R.; Van Dam; Hack-ten Broeke, M.J.D.; Supit, I.; Hendriks, R. F. A.; De, Wit, A.; Bolt, van der, F.J.E.; Walvoort, D.J.J.; Hoving, I.E.; Bakel, van, Bas

  2015-01-01

  Voor het bepalen van de effecten van de ingrepen in de waterhuishouding op landbouwopbrengsten zijn in Nederland al geruime tijd drie methodes in gebruik: de HELPtabellen, de TCGB-tabellen en AGRICOM. In bijna elke berekening wordt gebruik gemaakt van een van deze methodes. Landbouw, waterbeheerders en waterleidingbedrijven dringen al langere tijd aan op een herziening van deze methodes, onder meer omdat ze gebaseerd zijn op verouderde meteorologische gegevens en ze niet klimaatrobuust zijn.

 15. Storen broedvogels zich aan het geluid van race-elementen? : effect van de in 2010/2011 op het TT-Circuit gehouden Superbike- en Superleage-evenementen op broedvogels in het Natura 2000-gebied Witterveld

  NARCIS (Netherlands)

  Henkens, R.J.H.G.; Liefting, M.; Hallmann, C.; Kleunen, van A.

  2012-01-01

  Het management van TT-Circuit Assen wil in het broedseizoen een extra auto- of motorsportevenement organiseren met een substantiele geluidsuitstraling. Het circuit grenst echter aan het Natura 2000-gebied Witterveld met o.a. de natuurbehoudsdoelstelling ‘het waarborgen van de voor de fauna noodzakel

 16. Europa: een supermacht? De Europese ordening in een multi-polaire wereld. Verslag van de lezingen gehouden in het kader van de universitaire vredesdagen aan de Rijksuniversteit Utrecht van 14 en 15 maart 1991

  NARCIS (Netherlands)

  Kip, R.; Berg, H. van den; Siekmann, R.C.R.; Staden, A. van; Siccama, J.G.; Brenner, Y.S.; Hommes, E.W.; Vucht Tijssen, L. van

  1991-01-01

  Sedert 1981 worden jaarlijks op of omstreeks 1 maart aan verschillende universiteiten in Nederland en België universitaire vredesdagen georganiseerd, d.w.z. dagen waarop activiteiten plaatsvinden rond de problematiek van oorlog, vrede en veiligheid. Het initiatief tot het houden van de universitaire

 17. Het gehalte aan cadmium, lood, koper, mangaan en zink in sla, spinazie en andijvie uit de kas en van de volle grond

  OpenAIRE

  Ellen G; Tolsma K; van Loon JW

  1988-01-01

  In totaal 41 monster sla, 38 spinazie en 41 andijvie, 50% van de volle grond en 50% uit de kas, zijn geanalyseerd op gehalten aan cadmium, lood, koper, mangaan en zink. De gemiddelde gehalten, in mg/kg vers produkt waren: cadmium in sla 0,012, in spinazie 0,027 en in andijvie 0,024 ; lood in sla 0,013, in spinazie 0,039 en in andijvie 0,017 ; koper in sla 0,70, in spinazie 0,81 en in andijvie 0,61 ; mangaan in sla 1,06, in spinazie 2,29 en in andijvie 1,18; zink in sla 2,65, in spinazie 6,11 ...

 18. Sustainable towards a second gas revolution. The Groningen Way; Duurzaam op weg naar een tweede gasrevolutie. De Groningen Way

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Euverink, G.J.; Van Gemert, W.J.T.; Groeneveld, M.J.W.; Stokman, F.N.; Visser, C.

  2013-10-15

  The authors suggest to give the Dutch province Groningen a pioneering role in the energy transition, in which aboveground biogas production must be stimulated, and thus natural gas reserves can be left untouched. For that, the produced gas must be transferred to 'green' gas to be able to mix it into the natural gas distribution system. The applied techniques which the authors propose are based on power-to-gas, for which a surplus of sustainably produced energy (e.g. solar and wind energy) is used to generate hydrogen from the electrolysis of water. From hydrogen and CO2 'green' gas can be produced. In addition, the authors suggest to improve green gas installations which produce gas from sewage sludge and organic waste. This can be done using biological enzymes [Dutch] De auteurs stellen voor om de provincie Groningen een voortrekkersrol te geven in de energietransitie, waarbij bovengrondse biogasproductie gestimuleerd moet worden, zodat het huidige aardgas gewoon in de bodem kan blijven zitten. Daarbij moet het gas wel worden opgewerkt tot groen gas, zodat het rechtstreeks aan het aardgasnet geleverd kan worden. De technieken die de wetenschappers daarbij voorstellen is de gebruikmaking van Power-to-gas, waarbij overtollig duurzaam geproduceerde energie, uit bijvoorbeeld zon en wind, wordt gebruikt om uit water waterstof te maken. Door die waterstof vervolgens met CO2 te verbinden, kan er er groen gas van worden gemaakt. Daarnaast stelt de denktank verbeterde groengasinstallaties voor die gas halen uit rioolslib en biologisch afval. Dit kan met behulp van biologische enzymen die zelf hoge druk opbouwen.

 19. Schurft en aardappelen : introductie

  NARCIS (Netherlands)

  Bus, C.B.

  2003-01-01

  In deze introductie wordt ingegaan op enkele resultaten van het onderzoek naar de beheersing van schurft in aardappelen door teeltmaatregelen, chemische bestrijding en rassenverschillen; drie soorten schurft komen aan bod: poerderschurft, gewone schurft en netschurft.

 20. Assessment of technical documentation of Annex II medical devices

  NARCIS (Netherlands)

  Roszek B; van Drongelen AW; Geertsma RE; van Tienhoven EAE; BMT

  2005-01-01

  Onderzoek werd verricht naar de beschikbaarheid en kwaliteit van de technische documentatie (dossier) van medische hulpmiddelen. Fabrikanten van medische hulpmiddelen zijn verplicht om documentatie beschikbaar te hebben die voldoet aan de bepalingen in de Europese Richtlijn Medische Hulpmiddelen (M

 1. Invloed van zeeschepen op luchtkwaliteit

  NARCIS (Netherlands)

  Mooy M; Mennen M; IMD

  2008-01-01

  Uit deze literatuurstudie blijkt dat de zeescheepvaart substantieel bijdraagt aan de uitstoot van zwaveldioxide, stikstofoxiden, fijn stof en nikkelverbindingen naar de lucht op nationaal niveau. Niettemin is alleen een verhoogde concentratie stikstofdioxide waargenomen in de directe omgeving v

 2. Transportstromen verschuiven door toepassing 3-D

  NARCIS (Netherlands)

  Janssen, G.R.

  2014-01-01

  3-D printing is aan een gestage opmars bezig.ln een paar jaar tijd is er een miljardenmarkt ontstaan die exponentieel groeit. TNO deed onderzoek naar de impact van deze ontwikkelingen op supply chains.

 3. Hergebruik van ijzer en staal in STREAM: een analyse van de verklarende variabelen achter de inzet van ijzer- en staalschroot

  NARCIS (Netherlands)

  Dam JD van; Elzenga HE; Smit JRK; LAE

  1996-01-01

  Teneinde de milieubelasting als gevolg van economische activiteiten te prognotiseren worden economische scenario's van het Centraal Planbureau (CPB) getransformeerd naar fysieke scenario's. Door koppeling van emissie- en energiefactoren aan de geprognotiseerde fysieke productie kunnen

 4. Regionaal gekwetter : Ervaringen met Twitter bij incidentbestrijding

  OpenAIRE

  Van Voorst, J.; Treurniet, W.

  2011-01-01

  Het professioneel gebruik van Twitter krijgt binnen de veiligheidsregio’s steeds meer aandacht. Deze aandacht gaat vooral uit naar de kracht van Twitter als communicatiemiddel. Kan Twitter ook een bijdrage leveren aan de beeldvorming van hulpverleningsdiensten?

 5. eLearning

  OpenAIRE

  Hartog, R.J.M.; Schaaf, van der, R.J.

  2003-01-01

  Uitleg van de betekenis en mogelijkheden van Learning Management Systemen (LMS), ook wel elektronische leeromgevingen (ELO's) of Virtual Learning Environments (VLE's) genoemd, waarbij wordt verwezen naar de situatie aan Wageningen UR

 6. Estrategias de alimentacion y manejo para alcanzar la uniformidad y calidad deseadas en porcino

  NARCIS (Netherlands)

  Hartog, den L.A.; Smits, C.H.M.

  2005-01-01

  De rijksoverheid heeft het geld voor het soortenbeleid overgeheveld naar de provincies. Enkele provinciale ambtenaren aan het woord over de uitvoering van het beleid m.b.t. de bescherming van soorten in hun provincies

 7. Tariff advice for the supply of heat to small-scale consumers in 2011; Tariefadvies voor de levering van warmte aan kleinverbruikers 2011

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2010-12-16

  The title advice is based on the principle of 'not more than otherwise' (nmda, abbreviated in Dutch), which principle is applied for the calculation of the contribution for connection to the energy supply system, the reduced rate for those paying standing charges, and the price of heat. The principle implies that the determined tariff for the supply of heat is such that, on average, the consumer of heat does not pay more than in case natural gas is used for an individual central heating system. From the year 2000 on the tariff advice includes a so-called cost-effectiveness contribution. In this advice attention is paid to the cost-effectiveness contribution, the connection contribution, the reduced rate, and the heat price. In the final chapter the indexing and updating of the different tariff elements of the advice are discussed. [Dutch] In 1993 heeft EnergieNed haar eerste tariefadvies voor de levering van warmte aan kleinverbruikers uitgebracht. Dit tariefadvies verving het eerdere advies uit 1985 van de toenmalige VESTIN. In het advies van 1993 werd de warmteprijs voor het eerst vastgesteld op basis van marktwaarde en niet zoals eerder het geval was op basis van een geschat rendement van de cv-ketel. De tariefadviezen gaan uit van het 'niet-meer-dan-anders' beginsel (nmda-beginsel). Dit nmda-beginsel wordt toegepast voor de berekening van de aansluitbijdrage, het vastrecht en de warmteprijs en komt er op neer dat er een zodanig tarief voor de geleverde warmte wordt gevraagd dat het de warmteverbruiker gemiddeld niet meer kost dan bij gebruik van aardgas voor individuele centrale verwarming. SenterNovem zag er op toe dat deze drie componenten een correct uitgangspunt vormden voor de toepassing van het nmda-beginsel op basis van marktwaarde. Vanaf 1993 zijn de EnergieNed adviezen jaarlijks geindexeerd en/of aan de veranderende marktomstandigheden aangepast. Eveneens zijn de gevolgen van de EPN-wetgeving in de tariefelementen verwerkt. Met

 8. Tariff advice for the supply of heat to small-scale consumers in 2010; Tariefadvies voor de levering van warmte aan kleinverbruikers 2010

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schurink, H.B.

  2009-12-19

  The title advice is based on the principle of 'not more than otherwise' (nmda, abbreviated in Dutch), which principle is applied for the calculation of the contribution for connection to the energy supply system, the reduced rate for those paying standing charges, and the price of heat. The principle implies that the determined tariff for the supply of heat is such that, on average, the consumer of heat does not pay more than in case natural gas is used for an individual central heating system. From the year 2000 on the tariff advice includes a so-called cost-effectiveness contribution. In this advice attention is paid to the cost-effectiveness contribution, the connection contribution, the reduced rate, and the heat price. In the final chapter the indexing and updating of the different tariff elements of the advice are discussed. [Dutch] In 1993 heeft EnergieNed haar eerste tariefadvies voor de levering van warmte aan kleinverbruikers uitgebracht. Dit tariefadvies verving het eerdere advies uit 1985 van de toenmalige VESTIN. In het advies van 1993 werd de warmteprijs voor het eerst vastgesteld op basis van marktwaarde en niet zoals eerder het geval was op basis van een geschat rendement van de cv-ketel. De tariefadviezen gaan uit van het 'niet-meer-dan-anders' beginsel (nmda-beginsel). Dit nmda-beginsel wordt toegepast voor de berekening van de aansluitbijdrage, het vastrecht en de warmteprijs en komt er op neer dat er een zodanig tarief voor de geleverde warmte wordt gevraagd dat het de warmteverbruiker gemiddeld niet meer kost dan bij gebruik van aardgas voor individuele centrale verwarming. SenterNovem zag er op toe dat deze drie componenten een correct uitgangspunt vormden voor de toepassing van het nmda-beginsel op basis van marktwaarde. Vanaf 1993 zijn de EnergieNed adviezen jaarlijks geindexeerd en/of aan de veranderende marktomstandigheden aangepast. Eveneens zijn de gevolgen van de EPN-wetgeving in de tariefelementen verwerkt. Met

 9. The discursive other dynamics in plant scientists' talk on Phytophthora with experts and the public

  OpenAIRE

  Mogendorff, K.G.

  2014-01-01

  In toenemende mate wordt van wetenschappers verlangd dat ze technologieën ontwikkelen die nuttig zijn voor en in de samenleving. Het proefschrift The discursive Other kijkt naar hoe plantonderzoekers deze verwachting oppakken. Het proefschrift analyseert bijeenkomsten waarin plantonderzoekers verantwoording afleggen over hun deels omstreden onderzoek naar ziektebestrijding in aardappelen. Dat doen ze aan collega-experts of aan het bredere publiek. Het blijkt dat plantonderzoekers vooral prate...

 10. A contrastive study of similes in English and Norwegian : A corpus-based analysis of features of the English similes like a/an + noun and as + adjective + as+ noun and their most frequent translation correspondences in the Norwegian language

  OpenAIRE

  2012-01-01

  Within the framework of the present study, simile, which is a special kind of metaphor, is investigated both on the syntactic and conceptual levels. The starting point of the research are two English simile frames: "like a/an [noun]" and "as [adjective] as [noun]" which are first of all established as most frequent mutual translation correspondences with the Norwegian "som en/ei/et [noun]" and "like [adjective] som [noun]". These four structures are then further investigated in terms of ve...

 11. Europa: een supermacht? De Europese ordening in een multi-polaire wereld. Verslag van de lezingen gehouden in het kader van de universitaire vredesdagen aan de Rijksuniversteit Utrecht van 14 en 15 maart 1991

  OpenAIRE

  Kip, R.; Berg, H. van den; Siekmann, R.C.R.; A. van Staden; Siccama, J.G.; Y. S. Brenner; Hommes, E.W.; Vucht Tijssen, L. van

  1991-01-01

  Sedert 1981 worden jaarlijks op of omstreeks 1 maart aan verschillende universiteiten in Nederland en België universitaire vredesdagen georganiseerd, d.w.z. dagen waarop activiteiten plaatsvinden rond de problematiek van oorlog, vrede en veiligheid. Het initiatief tot het houden van de universitaire vredesdagen werd in het midden van de jaren zeventig genomen door de Nobelprijswinnaars McBride, De Duve, Prigogine en Kastler met het oogmerk de discussie over de genoemde onderwerpen tussen acad...

 12. Comparison of the Dynamic Wake Meandering Model, Large-Eddy Simulation, and Field Data at the Egmond aan Zee Offshore Wind Plant: Preprint

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Churchfield, M. J.; Moriarty, P. J.; Hao, Y.; Lackner, M. A.; Barthelmie, R.; Lundquist, J.; Oxley, G. S.

  2014-12-01

  The focus of this work is the comparison of the dynamic wake meandering model and large-eddy simulation with field data from the Egmond aan Zee offshore wind plant composed of 36 3-MW turbines. The field data includes meteorological mast measurements, SCADA information from all turbines, and strain-gauge data from two turbines. The dynamic wake meandering model and large-eddy simulation are means of computing unsteady wind plant aerodynamics, including the important unsteady meandering of wakes as they convect downstream and interact with other turbines and wakes. Both of these models are coupled to a turbine model such that power and mechanical loads of each turbine in the wind plant are computed. We are interested in how accurately different types of waking (e.g., direct versus partial waking), can be modeled, and how background turbulence level affects these loads. We show that both the dynamic wake meandering model and large-eddy simulation appear to underpredict power and overpredict fatigue loads because of wake effects, but it is unclear that they are really in error. This discrepancy may be caused by wind-direction uncertainty in the field data, which tends to make wake effects appear less pronounced.

 13. Immissie-, gewas en depositieonderzoek in de omgeving Van Voorden Gieterij BV te Zaltbommel

  NARCIS (Netherlands)

  Mennen MG; Putten EM van; Krystek P; IMD; LAC

  2004-01-01

  In de leefomgeving rond het bedrijf Van Voorden Gieterij BV in Zaltbommel is een immissieonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek maakt deel uit van een studie naar de blootstelling van omwonenden aan stoffen, die door de gieterij worden geemitteerd, en naar de gezondheidsklachten en hinder van omwon

 14. Boer zocht vrouw, maar het liefst dicht bij huis...

  NARCIS (Netherlands)

  Ekamper, P.; van Poppel, F.W.A.

  2007-01-01

  In Nederland,maar ook in België, Duitsland, Engeland, Noorwegen, Zweden en de VS beleven miljoenen tv-kijkers al enkele jaren plezier aan het kijken naar boeren op het dating-pad.Op het internet zijn agrarische dating-sites te vinden en ook met advertenties op melkflessen zoeken boeren naar een vrou

 15. Overal robots : automatisering van de liefde tot de dood

  NARCIS (Netherlands)

  Royakkers, L.; Damen, F.; Est, R. van; Besters, M.; Brom, F.; Dorren, G.; Smits, M.W.

  2012-01-01

  Amerikaanse drones, onbemande luchtvaartuigen, vliegen boven Afghanistan, op zoek naar terroristen. Tegelijkertijd speelt in Japan een robot de hoofdrol in een toneelstuk. Eva, een zorgrobot – gebouwd door studenten aan de TU Delft – verricht huishoudelijke taken en voegt zich al lerend naar de wens

 16. Nutrition, Nutritional State and Related Conditions in Older Adults with Intellectual Disabilities

  OpenAIRE

  Bastiaanse, Luc

  2014-01-01

  markdownabstract__Abstract__ Het onderzoek naar voeding en voedingstoestand van oudere mensen met een verstandelijke beperking maakt deel uit van een grote epidemiologische studie naar de gezondheid van ouderen met een verstandelijke beperking: de GOUD studie. In de GOUD-studie is onderzoek gedaan naar het voorkomen van aandoeningen gerelateerd aan een drietal thema's: voeding en voedingstoestand, angst en depressie, en lichamelijke activiteit en fitheid. De belangrijkste conclusies uit het d...

 17. Love at first swipe? Een kwalitatieve interviewstudie naar de motieven en doeleinden van gebruikers van de applicatie Tinder [Love at first swipe? A qualitative interview study of the motives and purposes of Tinder users

  NARCIS (Netherlands)

  Daalmans, S.; Cunningham, C.; Ommen, M.E. van

  2016-01-01

  Dit onderzoek had tot doel inzicht te verkrijgen in de doeleinden en beweegredenen waarmee de populaire applicatie Tinder wordt gebruikt. Aan de hand van diepte-interviews met gebruikers wordt duidelijk dat er een vijftal gebruikswijzen bestaan voor de applicatie, dat deze verschillen voor mannen en

 18. Naar strategieen van voedingsvoorlichting

  NARCIS (Netherlands)

  Westmaas-Jes, M.M.

  1977-01-01

  Cardiovascular diseases account for a large part of total mortality: in 1974 45.7% of all deaths in the Netherlands were due to these diseases. As at least part of these diseases is man-made, the need for prevention is often stressed. The Netherlands Heart Foundation has many activities which aim at

 19. Op zoek naar

  CERN Multimedia

  Keulen, Jean-Paul

  2006-01-01

  A six billions euros machine to look for something that perhaps does not even exists. It seems insane, but if the Higgs boson is found, then a piece of the very important puzzle of physics will be discovered. (4 pages)

 20. Terug naar de krulstaart

  NARCIS (Netherlands)

  Zonderland, J.J.

  2010-01-01

  Ongeveer de helft van alle gangbare varkensbedrijven in Nederland heeft te maken met staartbijten bij gespeende biggen of vleesvarkens. Staartbijten is een complex probleem. Door het verstrekken van effectief hokverrijkingsmateriaal kan staartbijten sterk worden teruggedrongen en dus ook de noodzaak

 1. Naar een gezondere voedselkeuze

  NARCIS (Netherlands)

  Winter, de M.A.; Backus, G.B.C.

  2010-01-01

  Meer wetenschappelijk onderzoek met inbegrip van keiharde data om onderbouwd en gericht maatregelen te kunnen nemen. Dat was de belangrijkste aanbeveling uit een bijzonder rondetafelgesprek, gehouden op initiatief van Wageningen UR en Ahold. Een internationale groep topmensen uit de industrie, unive

 2. Praktijkonderzoek naar interventies

  OpenAIRE

  Smeijsters, Henk

  2010-01-01

  Dit artikel beschrijft de eerste fase van het onderzoeksproject dat als doel heeft ontwikkelen, uitvoeren en verbeteren van vaktherapeutische interventies in de Justiciele Jeugdinrichtingen (JJI)en de Gesloten Jeugdzorg(GJ.

 3. Naar de bollen

  OpenAIRE

  Koopmans, C.; Marlet, G.; Willebrands, D.

  2014-01-01

  In de periode 2020-2040 is het bouwen van woningen in de Bollenstreek voor de samenleving rendabeler dan in Almere. Woningbouw in het Westland brengt echter hoge kosten met zich mee, omdat dan kassen moeten worden verplaatst. Dit blijkt uit een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) van verplaatsen van tuinbouw ten behoeve van nieuwe woningen.

 4. Disgenoten en ongenode gasten

  NARCIS (Netherlands)

  Tielens, A.G.M.

  2001-01-01

  Ze liggen op de loer, ruiken wanneer je er aan komt, komen naar je toe, boren zich door je huid heen en richten daar een feestmaal aan. Daarna zoeken ze zich een weg via hart en longen en nestelen zich uiteindelijk voor jaren in je aderen om zich daar in bijna volstrekte ledigheid te goed te doen aa

 5. Greening and earning. Searching for chances for the Dutch economy; Vergroenen en verdienen. Op zoek naar kansen voor de Nederlandse economie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hanemaaijer, A.; Manders, T.; Raspe, O.; Van den Berge, M.; Brandes, L.; Van der Esch, S.; Notenboom, J.; Reudink, M.

  2013-10-15

  This Signals Report focuses on the interface between greening and competitiveness, especially with regard to the chances that are offered by greening. It describes how the Netherlands is doing, how we are doing compared to other countries. It also identifies bottlenecks and barriers that companies encounter in realizing their ambition to become greener, and the report looks across the border to learn from other countries. Based on this analysis, the report outlines opportunities for policy signals to facilitate the transition to a green, innovative and competitive Dutch economy [Dutch] Dit Signalenrapport richt zich op het raakvlak tussen vergroening en concurrentiekracht en vooral op de kansen die vergroening biedt. Het beschrijft hoe Nederland ervoor staat, hoe we het doen ten opzichte van andere landen, het inventariseert knelpunten en barrieres waar bedrijven tegenaan lopen bij het realiseren van hun ambitie om te vergroenen, en het kijkt over de grens om te leren van andere landen. Op basis van deze analyse schetst dit signalenrapport mogelijkheden voor beleid om de overgang naar een groene, innovatieve en concurrerende Nederlandse economie te bevorderen.

 6. Toeschouwer in de speeltuin van weleer. Een interview met Piel Calis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mathijs Sanders

  2000-12-01

  Full Text Available Twintig jaar lang werkte Piet Calis aan zijn onderzoek naar de verborgen geschiedenis van de Nederlandse literatuur tussen 1941 en 1951. Gefascineerd door wat zich voordeed in de jaren voor de literaire omwenteling van de Vijftigers, begon hij een speurtocht naar wat zich achter de schermen van literaire tijdschriften afspeelde. Calis onderzocht een grote hoeveelheid documentair materiaal (tijdschriftafleveringen, redactie- en uitgeversarchieven en particuliere correspondenties en voerde gesprekken met schrijvers en redacteurs. De verborgen geschiedenis die daarmee aan het licht kwam documenteerde hij in een viertal lijvige boeken over schrijvers en tijdschriften tussen 1941 en 1951: de jaren van de Duitse bezetting tot aan de doorbraak van de Beweging van Vijftig.

 7. Psychometrische kwaliteiten van de Recidive Inschattingsschalen (RISc): Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid, interne consistentie en congruente validiteit

  OpenAIRE

  Knaap, L.M. van der; Leenarts, L.E.W.; Nijssen, L.T.J.

  2007-01-01

  Het instrument Recidive Inschattings Schalen (RISc) is gebaseerd op een Engelstalig instrument (OASys). Tijdens de ontwikkeling van de RISc is aandacht besteed aan de vertaling van het instrument, aan de kwaliteit van de items en aan de interne consistentie van de schalen van het instrument. Verder onderzoek naar de betrouwbaarheid en validiteit van de RISc is echter noodzakelijk omdat de psychometrische kwaliteiten voor een Nederlandse populatie onbekend zijn. Daarnaast dient het instrument ...

 8. Agrobiodiversiteit en duurzaam bodembeheer in de provincie Limburg (Venray e.o) : eind rapportage

  OpenAIRE

  Dogterom , J.; Korthals, G.W.; Gastel-Topper, van, A.W.W.; Meuffels, G.J.H.M.

  2010-01-01

  De Vereniging Innovatief Platteland (VIP) wil met innovaties en duurzame activiteiten werken aan een duurzame landbouw in het gebied rondom Venray. Werken aan biodiversiteit en duurzaam bodembeheer hoort daar nadrukkelijk bij. Door dit project is een aanzet gegeven in het gebied rondom Venray tot het verder implementeren en doorvertalen van wetenschappelijke kennis naar de praktijk. Er is in een nauwe interactie tussen wetenschap, adviseurs en andere intermediairen en ondernemers gewerkt aan ...

 9. Nuclear Energy and Sustainable Development. Theoretical Reflections and Critical-Interpretative Research Towards a Better Support for Decision Making (Kernenergie en duurzame ontwikkeling. Theoretische reflecties en kritisch-interpretatief onderzoek naar een betere ondersteuning van de besluitvorming)

  OpenAIRE

  Laes, Erik

  2006-01-01

  In dit proefschrift bestuderen we de rol van kernenergie in België in het licht van een brede maatschappelijke vraag naar meer duurzame ontwikkeling. Hoewel het concept ‘duurzame ontwikkeling’ reeds een lange ontwikkelingsgeschiedenis heeft doorgemaakt, verkreeg het pas in 1987 een ruime internationale weerklank met de publicatie van het rapport “Our Common Future” (ook wel het ‘Brundtland-rapport’ genoemd) door de Wereldcommissie voor Milieu en Ontwikkeling. Een concrete uiting van deze be...

 10. Hulde aan ons ou vertalers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H. F. van Rooy

  1983-03-01

  Full Text Available The author presents a survey of the men involved in the Afrikaans translations of the Bible, stretching from the earliest efforts to 7979. In the first section he presents the translators: J.D. du Toil, H.C.M . Fourie, B.B. Keet.J.D . Kestell, E.E. van Rooyen.

 11. Pestalozzi opnieuw aan het woord.

  OpenAIRE

  Thoomes, D.T.

  2005-01-01

  Im Jahre 1996 wird weltweit Pestalozzis 250. Geburtstag gefeiert. Man täte dies nicht, wären seine Gedanken bloss zeitbedingt und darum nur für den Historiker von Interesse. Nein: Pestalozzi hat uns in seinem Werk Impulse von zeitloser Gültigkeit hinterlassen.

 12. Aios vaardig aan het roer

  NARCIS (Netherlands)

  J.A. Baane; M.J. Heineman; J.O. Busari; C.R.M.G. Fluit; E. Jippes; C.D. de Kroon

  2008-01-01

  A few years ago the Dutch Central Board of Medical Specialists decided to improve postgraduate specialty training programmes. Teams in the various districts related to the eight Dutch University Medical Centres are implementing innovative programmes aimed at enhancing workplace-based learning and te

 13. On the road for 2020. Can solar energy cool and freeze in a sustainable way?; Op weg naar 2020. Kan zonne-energie duurzaam koelen en vriezen?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ezzahiria, S.M.; Infante Ferreira, C.A. [Afdeling Proces en Energie, Technische Universiteit Delft, Delft (Netherlands); Krieg, J. [Unilver Food Health Research Institute, Vlaardingen (Netherlands); Van Gerwen, R. [Unilever Engineering Excellence Team, Vlaardingen (Netherlands)

  2009-04-15

  collectors is extremely long. Most factories already use electrically driven vapour compression systems or are considering to implement these systems. An increase in the use of sustainable energy will only take place if the pay-out time for solar energy supported plants is reduced to values which are considered acceptable by the industry (mostly less than 5 years) [Dutch] Op twee fabriekslocaties van Unilever is onderzocht hoeveel brandstof er bespaard zou kunnen worden door toepassing van zonelektrische en/of zonthermische energie. Door deze besparing zal de CO2-emissie van de elektriciteitscentrale worden gereduceerd. Thermische energie wordt opgewekt door het toepassen van zonnecollectoren, terwijl elektrische energie wordt opgewekt door fotovoltaische collectoren. De combinatie van bovengenoemde systemen noemt men een hybride systeem. Er is een aantal zeer uiteenlopende zongedreven koelinstallaties met elkaar vergeleken die onder de Nederlandse klimatologische omstandigheden veelbelovend zouden kunnen presteren. Onderzoekers hebben enkele jaren.geleden het CycleTempo-model ontwikkeld voor een trigeneratiesysteem, dat warmte, kracht en koude opwekt. De koude werd opgewekt met behulp van een absorptiekoelmachine die werd aangedreven door de warmte uit de WKK. Dit model is als uitgangspunt genomen en is aangepast aan de specifieke configuratie en werkcondities van de referentiefabriek. De elektriciteit wordt nu gebruikt voor aandrijving van de tweetraps dampcompressiekoelsystemen. De thermische energie, afkomstig van de zonnecollectoren, wordt toegevoegd aan de warmwaterstroom. De elektrische energie, afkomstig van de fotovoltaische collectoren, wordt toegevoegd aan de elektrische energie die bij de WKK wordt geproduceerd. Uit het onderzoek is gebleken dat het meest efficiente systeem (met of zonder zonondersteuning) voor beide locaties het hybride systeem is, waarbij zowel een absorptie- als een dampcompressiesysteem wordt ingezet. Een goede tweede voor beide locaties

 14. QuickScan on the potential of carbon storage in the Dutch dairy cattle industry; QuickScan naar de potentie van koolstofopslag in de Nederlandse melkveehouderij

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Elferink, E.; Rougoor, C.; Terryn, L.; Van der Weijden, W. [CLM Onderzoek en Advies, Culemborg (Netherlands)

  2012-02-15

  With the quick scan it is examined whether the organic matter in the soil of cattle farms can be increased. That way this sector can contribute to sustainable development and its own 'license to produce'. The objectives are to (1) provide an overview of how organic matter content in Dutch grass and maize fields have developed over the past decades and what were the driving factors, (2) map of the ecological and technical storage potential of the soil of Dutch dairy cattle farming, (3) make an inventory of current and potential barriers and stimulating factors for implementing carbon agriculture, and (4) identify opportunities for the development and implementation of the carbon cycle as an integrated management tool for cattle farmers [Dutch] Met de quickscan is onderzocht of het organische stofgehalte in de bodem van de rundveehouderij duurzaam en blijvend kan worden verhoogd. Daarmee zou de sector een bijdrage kunnen leveren aan het klimaat, duurzaam ondernemen en haar eigen license to produce. De doelstellingen zijn (1) een overzicht geven van hoe organische stofgehalten in Nederlandse gras- en maislanden zich de afgelopen decennia hebben ontwikkeld en wat daarbij vermoedelijk sturende factoren waren; (2) in kaart brengen van het ecologisch/technisch opslagpotentieel van de bodem van de NL melkveehouderij; (3) inventariseren van actuele en potentiele belemmerende en stimulerende factoren voor het implementeren van koolstoflandbouw; en (4) mogelijkheden inventariseren voor het ontwikkelen en implementeren van de koolstofkringloop als integraal managementinstrument voor de veehouder.

 15. Close to the wind. A European strategy for the (top)sectors in the Netherlands; Scherp aan de wind. Handvat voor een Europese strategie voor Nederlandse (top)sectoren

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2011-08-15

  ) Strengthen Europe's position in the global arena; (2) Use European resources strategically as leverage for national policy; (3) Align with European societal priorities; (4) Develop a strategic plan for employing European and Dutch policy in each priority area; and (5) Develop the basic principles of the strategic plan for each individual policy and implement them consistently. [Dutch] De centrale rol van onderzoek en innovatie in de nieuwe Europese strategie biedt grote kansen voor Nederland. Het vergt wel een aantal aanpassingen in het overheidsbeleid: Nederland moet voluit gaan bijdragen aan het versterken van de Europese positie. Maar Nederland moet tegelijkertijd aan de eigen positie denken. Dat kan door 'scherp aan de wind' te gaan varen en strategischer met Europees beleid om te gaan. De raad doet een aantal aanbevelingen om nog effectiever met Europees beleid om te gaan en om de aansluiting te verbeteren, onder andere: Benut de Europese Structuurfondsen maximaal om Nederlandse topregio's als Eindhoven en Wageningen verder te ontwikkelen; Zet een co-financieringsfonds op om (bedrijfs)deelname aan Europese programma's in de toekomst te garanderen en te stimuleren; Zet de programma's van het ERC en NWO meer complementair in, om zo dubbelingen in het onderzoek te voorkomen.

 16. Towards a sustainable livestock sector. Developments between 2000 and 2010; Op weg naar een duurzame veehouderij. Ontwikkelingen tussen 2000 en 2010

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Zeijts, H.; Van Eerdt, M.M.; Willems, W.J.; Rood, G.A.; Den Boer, A.C.; Nijdam, D.S.

  2010-06-15

  A more sustainable livestock sector has been the ambition of the Dutch Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality. The goals have been set high. More sustainable production methods are still needed, as is healthier livestock, animal suffering has to be kept to a minimum, and all of this in a healthy commercial climate. The Netherlands Environmental Assessment Agency has drawn up the balance of progress made over the past ten years. Unquestionably, the sector is moving towards sustainability. However, development is slow and so far the desired 'redesign' is not visible - a redesign that was recommended by the Wijffels Committee in 2001. Advances have been made in certain areas. Today, animal suffering is less than it was some ten years ago. New vaccination methods with different policies have resulted in less of a need for the application of large-scale animal euthanasia. The use of sustainable stables is gaining ground, albeit at a modest pace. The success of free-range egg farming demonstrates that consumers can coerce a market towards sustainability. Further, there has been a spectacular decrease in emissions of nitrogen and phosphates into the environment. However, in other areas little or no progress has been made. Long-distance transport of livestock takes place just as often as it did in 2000. Livestock farmers still use excessive amounts of antibiotics, and the consumer knows little about the environmental burden of products coming from the livestock industry. The Netherlands Environmental Assessment Agency is also looking towards the future. With clear goals and a tight schedule, the desired 'redesign' could still be developed. [Dutch] De doelstelling van dit rapport is om kwantitatief en kwalitatief inzicht te geven in de vorderingen die tussen 2000 en 2010 zijn gemaakt in het tot stand brengen van een duurzame veehouderij, geordend naar de zes speerpunten uit de Toekomstvisie op de veehouderij. De ontwikkelingen worden verklaard

 17. Waterwijs Laag Nederland: een eerste aanzet tot ontwikkeling van een planvormend systeem voor het landgebruik en waterbeheer

  OpenAIRE

  van Walsum, P. E. V.; Vergroesen, T.; Dik, P.E.; Haasnoot, M.; Verschelling, E.

  2003-01-01

  In Laag Nederland spelen ten aanzien van de waterhuishouding de volgende problemen: ¿ sterke toename van de faalkans van het boezemsysteem als gevolg van klimaatverandering; ¿ daarmee samenhangende toenemende vraag naar waterberging ten behoeve van wateroverlast (piekberging), maar ook voor het opvangen van waterschaarste; ¿ toenemende behoefte aan inlaatwater, o.a. voor de doorspoelbehoefte als gevolg van zoute kwel; ¿ uit- en afspoeling van nutriënten naar het oppervlaktewater; ¿ bodemdalin...

 18. Criminogene problemen onder daders die in aanmerking komen voor gedragsinterventies

  OpenAIRE

  Knaap, L.M. van der; Weijters, G.; Bogaerts, S.

  2007-01-01

  Onderzoek naar criminogene factoren zal in eerste instantie gebeuren aan de hand van een research synthese. Daarnaast ligt het accent in dit onderzoek naar de prevalentie van criminogene factoren bij Nederlandse gedetineerden. Het is noodzakelijk een precies beeld te hebben van de omvang van de criminogene problematiek van gedetineerden. De te beantwoorden vragen zijn: Wat is de prevalentie van criminogene tekorten van gedetineerden en niet-gedetineerden reclasseringscliënten die in aanmerkin...

 19. Au Coeur de la Cour: een analyse van de organisatie en het personeel van de griffie van de Raad van Vlaanderen (1386-1795)

  OpenAIRE

  Verfaillie, Joke

  2014-01-01

  Het voorliggende proefschrift behandelt de griffie van de Raad van Vlaanderen (1386-1795), de hoogste justitieraad van het voormalige graafschap Vlaanderen. Bij wijze van centrale vraag wordt op zoek gegaan naar bevestiging of ontkrachting van een hypothese. De griffie van een vroegmoderne justitieraad kan immers, naar analogie met moderne griffies, worden beschouwd als het zenuwcentrum van alle administratieve activiteiten. De griffiers of zogenoemde ‘schrijvers’, die aan het hoofd van die d...

 20. Het lukt niet zonder werk : over psychische klachten, arbeidsparticipatie en herstel

  OpenAIRE

  Blonk, R.W.B.

  2006-01-01

  Dit boek bevat een inaugurale rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar ‘Arbeidsparticipatie en psychische klachten' aan de Universiteit Utrecht, 29 maart 2006. Reïntegratie gaat in deze rede over het begeleiden naar werk van werknemers die ziek thuis zitten. Activering handelt over het begeleiden naar werk van langdurig werklozen. In beide gevallen gaat om de begeleiding van mensen met arbeidsgerelateerde psychische klachten. Dwz. klachten die ontstaan als g...

 1. Decision enhancement and business process agility

  OpenAIRE

  Amiyo, Mercy Rebecca

  2012-01-01

  Business Process Agility (BPA) is het vermogen om bedrijfsprocessen snel en correct aan te passen, als reactie op interne en externe veranderingen in de bedrijfsomgeving, ook als hiervoor geen vooraf gedefiniëerde richtlijnen voor zijn. Organisaties zijn steeds meer op zoek naar manieren om agile te worden in hun processen, en om te kunnen gaan met dynamische bedrijfsomgevingen. Deze verhoogde vraag naar BPA heeft geleid tot een verandering in Business Process Management (BPM) in de richting ...

 2. Actief op zoek naar klachten

  OpenAIRE

  Doornbos, N.

  2015-01-01

  Nationale ombudsman Reinier van Zutphen ziet het als zijn opdracht om die mensen die niet in staat zijn hun klachten zelf te verwoorden, uit eigen beweging op te zoeken. 'Na de zomer tanken we de Ombudsbus weer vol en trekken we het land in. Ik zal zorgen dat ik benaderbaar ben voor iedereen.'

 3. Romeinse sla (bindsla) : de vollegrondsteelt van A tot Z in beknopte vorm. Herziene 2e druk

  OpenAIRE

  Wijk, van, J.

  2008-01-01

  Deze teelthandleiding voor Romeinse sla (bindsla) is tot stand gekomen door ervaringen in demo-teelten in de praktijk en vanuit de literatuur door Nederlandse teeltervaring uit het verleden. Bedrijfstechnische past de teelt van romeinse sla in de vollegrond goed bij bedrijven waar andere bladgewassen geteeld worden. Om te benadrukken dat de teelt, ook bij dit kleine gewas, vraaggestuurd en vanuit de handel dient plaats te vinden zijn eerst zaken rond gebruik en handel in beeld gebracht. Vervo...

 4. De diagnostiek van vitamine-B12-deficiëntie herzien

  NARCIS (Netherlands)

  Wiersinga, W J; de Rooij, S E J A; Huijmans, J G M; Fischer, C; Hoekstra, Joost B. L.

  2005-01-01

  Vitamin B12 (cobalamin) deficiency is a common disorder with potential irreversible haematological and neurological consequences. Currently used diagnostic tests such as the evaluation of serum vitamin B12 and the Schilling test are insufficient, e.g. the positive predictive value of a low serum vit

 5. Koeling in de herziene EPC-bepaling. NEN 7120 bepaalt de EPC voor woningen en utiliteit

  NARCIS (Netherlands)

  Wolferen, J. van

  2011-01-01

  De epc voor woningen en utiliteit wordt vanaf I luli bepaald volgens NEN 7120. Deze norm, 'Energieprestatie van gebouwen (rec), geeft de bepalingswijze voor de EPC voor zowel woningen als utiliteit, waar dit nu nog in afuonderlijl

 6. Warm tapwater in herziene EPC-bepaling. Grote verlaging energiegebruik en EPC door juiste systeemkeuze

  NARCIS (Netherlands)

  Wolferen, J. van

  2012-01-01

  De epc voor woningen en utiliteit wordt vanaf 1 juli bepaald volgens de nieuwe norm NEN 7120. ln dit artikel wordt de bepalingsmethode voor het energiegebruik voor warmtapwater op hoofdlijnen beschreven. Tevens worden de belangrijlcste wijzigingen in de bepalingsmethode voor warm tapwater toegelicht

 7. Afwijkend Gedrag : Maatschappelijk verantwoord waarnemen van gedrag in context van veiligheid – tweede herziene druk

  NARCIS (Netherlands)

  Rest, J.H.C. van; Roelofs, M.L.; Nunen, A.M. van

  2014-01-01

  Het uitgangspunt van dit onderzoek is dat met een beter begrip van afwijkend gedrag betere keuzes kunnen worden gemaakt om veiligheid (en daarmee vrijheid) te borgen en te organiseren, en dat daarmee het draagvlak in de maatschappij voor proactief toezicht wordt behouden en/of vergroot. Het herkenne

 8. Towards a broader weighing and regulating framework for investments in interconnectors. The societal cost benefit analysis; Naar een breder afwegings- en reguleringskader voor investeringen in interconnectoren. De Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sijm, J.P.M.; Welle, A.J. van der [ECN Policy Studies, Petten (Netherlands); Tieben, B.; Hof, B.; Kocsis, V. [SEO Economisch Onderzoek, Amsterdam (Netherlands)

  2013-04-15

  Interconnectors that link national grids are important for further integration of the European electricity grid. Against this background, the main question of this study is as follows: What does a broadened assessment and regulatory framework for investments in interconnectors look like which secures optimal contribution of these investments to the social welfare of the involved countries? To answer this question, the broadened assessment framework is developed first, i.e. the Social Cost-Benefit Analysis (SCBA). Next, the implications for the regulatory framework are analysed with regard to the following three aspects: (1) cost allocation, (2) network planning, and (3) efficiency versus investment incentives. Finally, a case study is conducted of a 'fictitious but realistic' investment project in interconnection to illustrate how certain social effects from the developed SCBA framework can be practically and concretely established [Dutch] Interconnectoren voor de verbinding tussen nationale netwerken zijn belangrijk voor de verdere integratie van het Europese elektriciteitsnetwerk. In het huidige afwegingskader worden investeringsbeslissingen ten aanzien van interconnectoren in Nederland genomen door de nationale netwerkbeheerder, TenneT, na goedkeuring door het Ministerie van Economische Zaken (EZ), gebaseerd op een advies van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Binnen dit kader baseert TenneT zijn investeringsbeslissingen in het bijzonder op de kosten en handelseffecten van de interconnector. Een belangrijke beperking van dit kader is dat er relatief weinig aandacht wordt besteed aan andere overwegingen en (externe) effecten, zowel positief als negatief, zoals de effecten op meer marktintegratie en concurrentie, de voorzienings- en leveringszekerheid van elektriciteit, de inpassing van duurzame elektriciteit in het net, milieueffecten, de effecten op netwerkcongestie en op investeringen in nieuwe productiecapaciteit. De vraag is nu hoe zowel

 9. Towards a clean economy in 2050. An outline of roads. How the Netherlands can become climate-neutral; Naar een schone economie in 2050. Routes verkend. Hoe Nederland klimaatneutraal kan worden

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ros, J.; Koelemeijer, R.; Elzenga, H.; Peters, J. [Planbureau voor de Leefomgeving PBL, Den Haag (Netherlands); Hekkenberg, M. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands)

  2011-11-15

  In the Netherlands it is possible to reduce the emission of greenhouse gases by 80% in 2050. Therefore it is necessary to start working on a mix of four elements: energy conservation, biomass, CO2 capture and storage, and clean electricity. By order of the Ministry of Infrastructure and Environment PBL and ECN explored the possibilities to achieve 80 percent less greenhouse gases emission in 2050. The main conclusion is that the solution lies in the use of a range of techniques. [Dutch] Nederland kan in 2050 80 procent minder broeikasgassen uitstoten. Daarvoor is het nodig nu al in te zetten op een mix van 4 elementen: energiebesparing, biomassa, CO2-afvang en opslag, en schone elektriciteit. Op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu verkenden PBL en ECN de mogelijkheden om te komen tot 80 procent minder broeikasgassen in 2050; de onderzoeksinstituten concluderen dat de oplossing ligt in de inzet van een scala aan technieken.

 10. Green growth and natural capital in the Dutch economy. An elaboration of the agrifood- and recreational sector; Groene groei en natuurlijk kapitaal in de Nederlandse economie. Een uitwerking naar de agrifood- en recreatiesector

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Brouwer, F.; Smits, M.J.

  2013-05-15

  Ecosystem services provide the social benefits of natural capital. Control of the supply of these ecosystems services is required in order to maintain the available natural capital in the longer term. This is part of a 'green growth' strategy, in which is a long-term development of the economy is linked to the preservation of the available natural capital [Dutch] Ecosysteemdiensten leveren de maatschappelijke baten van natuurlijk kapitaal. Sturing op de levering van deze ecosystemendiensten is nodig om op de langere termijn het beschikbare natuurlijk kapitaal in stand te kunnen houden. Dit maakt deel uit van een 'groene groei' strategie, waarbij een lange-termijn ontwikkeling van de economie gekoppeld is aan de instandhouding van het beschikbare natuurlijk kapitaal.

 11. Syntactic and Phonological Processing in Developmental Dyslexia.

  OpenAIRE

  Rispens, Judith Elisabeth

  2004-01-01

  In dit proefschrift is verslag gedaan van een aantal studies naar de gevoeligheid voor werkwoordsmorfologie, in het bijzonder congruentie tussen het werkwoord en het onderwerp, bij personen met ontwikkelingsdyslexie. Ontwikkelingsdyslexie refereert aan een leesstoornis die niet voortkomt uit een tekort aan intelligentie, onderwijs of neurosensorische vermogens, maar juist wordt gekenmerkt door een discrepantie tussen het verwachtte leesniveau (op basis van de algemene cognitieve en fysieke on...

 12. Benthic foraminifera biofacies-analysis and stable isotopes of the Middle Eocene to Oligocene successions in the southern North Sea Basin. Tools for stratigraphy and for reconstruction of the extreme climates.

  OpenAIRE

  De Man, Ellen

  2006-01-01

  Tijdens het Paleogeen (65 tot 23 Miljoen jaar geleden) vinden er een aan tal klimaatsveranderingen plaats die qua oorsprong en omvang uniek blijken t e zijn in de recente geschiedenis van de Aarde. Vanaf het Vroeg Eoceen, éé n van de warmste periodes op Aarde, koelde het klimaat geleidelijk aan af tot min imum waarden. De zogenaamde Oi-1 afkoelingsfase luidde hierbij de overgang in van de Eocene broeikasperiode naar de Oligocene ijstijdperiode. Naast deze graduele afkoelingstrend vonde...

 13. Groen-blauwe netwerken in duurzame gebiedsontwikkeling

  OpenAIRE

  Opdam, P.F.M.; Elands, B.H.M.; Grashof-Bokdam, C.J.; Haan; Hagens, J.E.; Knaap, van der, J.A.; Snep, R.P.H.; Steingröver, E.G.

  2009-01-01

  Gebiedsontwikkeling heeft als doel het fysieke landschap aan te passen aan de wensen van de gebruikers, zodat het landschap beter, mooier en waardevoller wordt. In de loop van het ontwikkelingsproces worden daarover besluiten genomen waarbij uiteenlopende waarden en belangen tegen elkaar worden afgewogen. Het combineren van functies en het zoeken naar overlap van belangen wordt bemoeilijkt door begripsverwarring. Het concept groen-blauwe netwerken kan dat oplossen. Dat stelt Paul Obdam, onder...

 14. De Waddendijk: Kansen voor een uniek vrijetijdslandschap

  OpenAIRE

  Hartman, Stefan; Heslinga, Jasper; Oskam, Jeroen; Revier, Hans; Vries, Mindert de; Zandberg, Tjeerd

  2014-01-01

  Dit rapport is een voorstel voor het in kaart brengen van de mogelijkheden voor toeristische en recreatieve ontwikkelingen langs de Waddendijk. Een groeiende hoeveelheid initiatieven en plannen in dit gebied duidt op een behoefte aan vernieuwing, een vernieuwing die soms nodig wordt geacht om de gevolgen van bevolkingskrimp te verzachten en de leefbaarheid te vergroten, soms door de economische potentie die letterlijk aan dit gebied voorbijgaat omdat alle bezoekers naar de eilanden varen, som...

 15. Active video games: Can they contribute to the prevention of excessive weight gain in gaming adolescents?

  OpenAIRE

  M. Simons

  2015-01-01

  In dit proefschrift wordt onderzocht in hoeverre beweeggames kunnen bijdragen aan de preventie van overgewicht bij 12- tot 16-jarigen. Uit het onderzoek blijkt dat dit soort games nog niet kunnen concurreren met de gangbare computergames en daarom niet aantrekkelijk genoeg zijn voor jongeren om naar over te stappen. Simons raadt de fabrikanten van de beweeggames dan ook aan om beweeggames aantrekkelijker te maken voor deze doelgroep door bijvoorbeeld meer kenmerken van de traditionele niet-ac...

 16. De invloed van interactiviteit op de effectiviteit bij televisiereclame voor bekende versus onbekende merken

  OpenAIRE

  VRANCKEN, Dieter

  2007-01-01

  Televisieadvertenties: je kan ervan houden of je kan ze verafschuwen. Feit is echter dat ze reeds decennia lang een vertrouwd beeld zijn bij de modale burger. De laatste tijd is het uitzicht van deze televisieadvertenties echter aan het veranderen. Massacommunicatie wordt steeds minder effectief en marketeers zoeken naar methoden om mensen persoonlijker aan te spreken. Digitale televisie waarbij een gepersonaliseerd aanbod mogelijk is en televisieadvertenties die interageren me...

 17. Groepsverzekering voor KMO's

  OpenAIRE

  Aerts, Ilse

  2015-01-01

  Bieden uw KMO-klanten een groepsverzekering aan voor hun werknemers? Mooi zo. Toch lijkt dit niet zo erg evident. Dit type verzekeringsproduct is tegenwoordig immers niet zo hot op de markt en al helemaal niet bij de Belgische KMO's. Ilse Aerts, lector Financiën - Verzekeringen en Immobiliën aan de Katholieke Hogeschool VIVES voerde onderzoek naar dit fenomeen en vertelde Vrijuit over haar voornaamste bevindingen.

 18. Graph Mining: het efficient en exhaustief genereren van grafen

  OpenAIRE

  Daenen, Jonny

  2009-01-01

  Abstract Vele zaken uit onze dagelijkse wereld kunnen voorgesteld worden met behulp van grafen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan moleculen, sociale netwerken, 3D-modellen, processen, . . . Soms kan het interessant zijn om in een verzameling van zulke structuren op zoek te gaan naar terugkerende patronen, zodat we bijvoorbeeld objecten makkelijker kunnen classi'ceren, gemeenschappelijke eigenschappen ontdekken, . . . Een manier om dit aan te pakken is om de objecten onder de vorm van grafen ...

 19. From the 'electricity grid' to the future 'smart grid'; Van de achterhaalde 'electricity grid' naar de toekomstige 'smart grid'

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Winter, J.

  2011-08-30

  During the TechConnect World Conference (Boston, MA, USA, 13-16 June 2011), which focused on fundamental and applied research in the fields of clean tech and nanotechnology, the activities of nanotechnology options in the clean tech were addressed and critically set out. Nanotechnology for energy storage, new generation fuels and nanomaterials for clean sustainable technologies were among the subjects on the interface between cleantech and nanotechnology. Moreover, research was presented on nano applications in conventional energy types such as oil and gas. [Dutch] Tijdens de TechConnect World Conference (Boston, MA, USA, 13-16 juni 2011), gericht op zowel fundamenteel als toegepast onderzoek op de gebieden cleantech en nanotechnologie, werd onder andere de bedrijvigheid van nanotechnologiemogelijkheden in de cleantech uitgelicht en kritisch uiteengezet. Nanotechnologie voor energieopslag, nieuwe generatie brandstoffen en nanomaterialen voor schone en duurzame technologieen waren de onderwerpen op het raakvlak van clean- en nanotechnologie. Daarnaast werd op de conferentie onderzoek gepresenteerd naar nanotoepassingen in conventionele energievormen als olie en gas.

 20. A pilot study to investigate nitrate and nitrite kinetics in healthy volunteers with both normal and artificially increased gastric pH after sodium nitrate ingestion

  NARCIS (Netherlands)

  Colbers EPH; Hegger C; Kortboyer JM; Meulenbelt J; NVIC

  1996-01-01

  Door de afdeling Medische Toxicologie van het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) van het RIVM is een pilot-studie uitgevoerd naar de kinetiek van nitraat en nitriet na een orale dosis van 10 mg natriumnitraat per kg lichaamsgewicht aan acht gezonde vrijwilligers ( vier mannen en vier

 1. Monitoringplan Deltaprogramma Waddengebied : advies voor het toekostbestendig maken van het monitoringsysteem voor waterveilidheid in het Waddengebied

  OpenAIRE

  De Groot,, P.A.J.; Vroom, J.; Oost, A.P.; Burgers, G.; Oeveren, van, J.C.; Smith, S. R.; Tamis, J.E.

  2014-01-01

  Het Waddengebied krijgt de komende eeuw te maken met klimaatverandering. Naarmate de zeespiegel verder stijgt, vraagt het intergetijdengebied van de Waddenzee meer zand en onttrekt dat naar verwachting aan de buitendelta’s en de eilandkusten. Het is dan de vraag of het meegroeivermogen van het gebied voldoende is om de zeespiegelstijging bij te houden.

 2. Muon performance studies in ATLAS towards a search for the Standard Model Higgs boson

  NARCIS (Netherlands)

  E.F. van der Poel

  2012-01-01

  Egge van der Poel deed onderzoek naar het Higgs-boson, het missende puzzelstukje in de natuurkundige beschrijving van elementaire deeltjes. Zijn onderzoek richtte zich op de ATLAS-detector bij de Large Hedron Collider (LHC). Deze detector kan worden gebruikt om een breed scala aan natuurkundige proc

 3. Beleidsondersteunend onderzoek haaien en roggen

  NARCIS (Netherlands)

  Overzee, van H.M.J.; Kraan, M.L.; Quirijns, F.J.

  2014-01-01

  Naar aanleiding van het door de EU in 2009 aangenomen European Union Action Plan for the Conservation and Management of Sharks, is er behoefte aan het verwerven van meer kennis over haaien en roggen die in de Noordzee voorkomen en door Nederlandse vissers worden gevangen. Deze kennis zou tevens van

 4. Pilot-onderzoek voor het Pienter-project: Seroprevalenties voor bof, mazelen, rubella, kinkhoest, Toxoplasma gondii, Toxocara, T. spiralis en hepatitis A

  NARCIS (Netherlands)

  de Melker HE; van der Peet TE; Berbers WAM; van den Akker R; van Knapen F; Schellekens JFP; Conyn-van Spaendonck MAE; CIE; LVO; VIR; LPM; LBA

  1995-01-01

  Inleiding: Serosurveillance - onderzoek naar de aanwezigheid van specifieke antistoffen in de populatie - kan een belangrijke bijdrage leveren aan het inzicht in het voorkomen van infectieziekten. Met name ter bewaking van de immuniteit van de bevolking voor ziekten waartegen in het kader van het R

 5. Cookies, Coleslaw, and Stoops : The Influence of Dutch on the North American Languages

  NARCIS (Netherlands)

  Sijs, van der Nicoline

  2009-01-01

  Van Santa Claus (Sinterklaas) en zijn slee (sleigh) tot aan de dollar (vernoemd naar de daalder) en Yankees (Jan Kees), de Nederlandse taal is van grote invloed geweest op het Amerikaans-Engels. Yankees, cookies en dollars laat zien hoe de Nederlandse erfenis tot ver buiten New York reikt en zelfs t

 6. Capacitive bioanodes for electricity storage in Microbial Fuel Cells

  NARCIS (Netherlands)

  Deeke, A.

  2014-01-01

  Denkend aan het opraken van de fossiele brandstoffen, wordt de noodzaak om naar hernieuwbare alternatieven te kijken alleen maar groter. Zon, wind, water en biomassa zijn al hernieuwbare bronnen die actueel gebruikt worden. Maar voor zonne-, wind- en waterenergie beperkt die discontinue aanwezigheid

 7. Literatuuronderwijs in de Tweede Fase

  NARCIS (Netherlands)

  Moors, Hanneke; Siermann, Laurine; Smet, Karien de

  2007-01-01

  In deze PGO willen wij onderzoek doen naar literatuuronderwijs. Net als CKV en Muziek is Literatuur een kunstvorm is die aan leerplichtigen wordt onderwezen. Al jaren discussieert men over de invulling van literatuuronderwijs op de middelbare school. Dit heeft voornamelijk te maken met het feit dat

 8. Mestvergisting bij korte verblijftijden

  NARCIS (Netherlands)

  Timmerman, M.; Eekert, van M.H.A.; Riel, van J.W.; Schuman, E.

  2013-01-01

  In vier (semi-)continu bedreven laboratorium reactoren is onderzoek gedaan naar het effect van het verkorten van de verblijftijd op de biogasproductie van varkens- en rundveemest en het gehalte aan vluchtige vetzuren in de vergister. Tevens is onderzocht wat het effect is van het toevoegen van een k

 9. Finance middle managers and financial statement fraud

  NARCIS (Netherlands)

  Linke, Kristina Gisela Babette

  2012-01-01

  Verslaggevingsfraude is het manipuleren van de boekhouding om betere cijfers te laten zien. Kristina Linke onderzocht deze vorm van fraude, waarbij zij vooral keek naar de rol van de controller. Dat gebeurde aan de hand van 244 aanklachten in de periode 2000-2006 in de Verenigde Staten. Uit het onde

 10. Huisartsen motiveren om samen te werken met bedrijfsartsen

  NARCIS (Netherlands)

  Heuvel, F.M.M. van den; Buijs, P.C.; Putten, D.J. van

  2003-01-01

  De stuurgroep van het ZonMw-Deskundigheidsbevorderingsproject ‘Leren samenwerken bij Sociaal Medische Begeleiding’ heeft TNO Arbeid gevraagd om een beknopt, kwalitatief onderzoek uit te voeren naar wat huisartsen kan motiveren om aandacht te besteden aan samenwerking met bedrijfsartsen. In dit kader

 11. Get in or get lost, Social Business or no Business

  NARCIS (Netherlands)

  Reep, Frans van der

  2011-01-01

  1e alinea column: De grote beweging via ketenomkering naar customer self care en bottom-up self assembled teaming is zich snel aan het voltrekken. De klant neemt het initiatief en Tofflers prosumership wordt zichtbaar. Het aantal business voorbeelden wordt snel groter, al gaat het om je auto zelf s

 12. Hoe ontwerpt u een effectieve MOOC? Voorbeelden uit de praktijk

  OpenAIRE

  Firssova, Olga; Brouns, Francis

  2016-01-01

  Wat is kenmerkend voor het design van Massive Open Online Courses (MOOCs)? Wat maakt ontwerpen van MOOCs bijzonder uitdagend maar ook bijzonder interessant? In de workshop over MOOC Ontwerp gaat u actief op zoek naar antwoorden aan de hand van ervaringen met het ontwerpen en uitleveren van MOOCs in twee Europese projecten: EMMA en ECO.

 13. De bepaling van cadmium in plantaardige en dierlijke produkten met behulp van grafietoven atomaire absorptie spectrometrie

  NARCIS (Netherlands)

  Horstman, H.J.; Delft, van W.; Beek, van H.; Baars, A.J.; Vos, G.; Werdmuller, G.A.

  1989-01-01

  Er werd een onderzoek uitgevoerd naar de bepaling van cadmium in plantaardige en dierlijke produkten m.b.v. grafietoven-atomaire absorptie spectrometrie (GFAAS). Aandacht werd besteed aan: 1. de monsterontsluiting (droge verassing met of zonder toevoeging van magnesiumnitraat vs. natte destructie me

 14. Decision enhancement and business process agility

  NARCIS (Netherlands)

  Amiyo, Mercy Rebecca

  2012-01-01

  Business Process Agility (BPA) is het vermogen om bedrijfsprocessen snel en correct aan te passen, als reactie op interne en externe veranderingen in de bedrijfsomgeving, ook als hiervoor geen vooraf gedefiniëerde richtlijnen voor zijn. Organisaties zijn steeds meer op zoek naar manieren om agile te

 15. Matching groene bedrijventerreinen: Steekterpoort; gebiedsinventarisatie en scenariostudie

  NARCIS (Netherlands)

  Kuypers, V.H.M.; Hounjet, M.W.A.; Vries, de E.A.

  2007-01-01

  Steekterpoort ligt ten zuidoosten van Alphen aan de Rijn tussen de N11, Gouwe en Oude Rijn. Dit gebied transformeert van een landbouwgebied naar een industrieterrein. Het primaire doel was te onderzoeken of een innovatief duurzaam bedrijventerrein met de ambitie van nul-emissie in het gebied mogelij

 16. Wieden zonder handwerk : wat mogen we van de onkruidrobot verwachten?

  NARCIS (Netherlands)

  Lokhorst, C.; Achten, V.T.J.M.; Bakker, T.; Goense, D.; Vermeulen, G.D.

  2003-01-01

  IMAG en WUR werken aan de ontwikkeling van een wiedrobot die geschikt is voor de Nederlandse omstandigheden en die het benodigde aantal uren handwieden in de biologische vollegrondsteelten kan helpen verminderen. Inmiddels is een programma van eisen geformuleerd en is onderzoek gestart naar de maats

 17. Immunogenicity and safety of monovalent RIVM meningococcal B OMP vesicle F91 vaccine administered to children that received hexavalent meningococcal B vaccine 2.5 years ago

  NARCIS (Netherlands)

  Lafeber AB; van Limpt CJP; Berbers GAM; Labadie J; de Kleijn ED; de Groot R; Rumke HC; van Alphen AJW; LVO

  2000-01-01

  Dit rapport beschrijft een follow-up studie naar veiligheid en immunogeniciteit van monovalent P1.7h,4 OMV vaccin (MonoMen) gebruikt als boostervaccinatie in kinderen eerder gevaccineerd met hexavalent MenB vaccin. De deelnemers aan deze studie zijn in het kader van een eerdere studie gevaccineerd

 18. Maas moet nog schoner

  OpenAIRE

  Meuffels, G.J.H.M.

  2012-01-01

  Jaarlijks wordt echter een half miljard liter Maaswater gebruikt voor drinkwaterproductie in Zuid- Nederland. Maar het rivierwater bevat nog steeds gewasbeschermingsmiddelen in concentraties die de milieukwaliteitsnormen overschrijden. In het tweejarige project Samen werken aan een schone Maas zoeken Wageningen UR en adviesbureaus CLM en DLV Plant met overheden, agrarische ondernemers en zeven spuitmachinefabrikanten naar oplossingen

 19. Wintergranen voor waterberging

  OpenAIRE

  Crijns, J.; Meuffels, G.J.H.M.

  2013-01-01

  Bij aanleg van een graanbufferstrook kan mogelijk het erosieremmend effect gecombineerd worden met plantaardige productie. Via een bevloeiingsproef is gezocht naar het waterbergend vermogen van een graanbufferstrook. In een perceel van proefboerderij Wijnandsrade (Zuid-Limburg) met een hellingspercentage van 4% werd aan de onderzijde van het perceel op de wendakker de proef aangelegd.

 20. CO2 niet meer dan genoeg: Teelt van Tomaat in 2012 bij Improvement Centre met lichtafhankelijk doseren van CO2

  NARCIS (Netherlands)

  Gelder, de A.; Warmenhoven, M.G.; Dieleman, J.A.; Klapwijk, P.; Baar, van P.H.

  2014-01-01

  Wageningen UR Glastuinbouw heeft met financiering van Kas als Energiebron en Samenwerken aan Vaardigheden onderzoek gedaan naar efficienter gebruik van CO2. In een kasproef bij GreenQ/Improvement Centre is een CO2 doseerstrategie getest, waarbij iets meer CO2 wordt gegeven dan er op basis van de hoe

 1. The impact of mindfulness meditation in promoting a culture of safety on a acute psychiatric ward

  NARCIS (Netherlands)

  Meijel, Berno van

  2012-01-01

  Deze pilot studie naar de effecten van een aangepast Mindfulness-Based Stress Reduction programma in cursus vorm aangeboden aan medewerkers van een acute psychiatrische unit biedt een indicatie voor positieve effecten ten aanzien van stress, aandacht, concentratie en zelfbewustzijn van de deelnemers

 2. Contributions to optimization modeling for pension fund ALM

  NARCIS (Netherlands)

  Streutker, Matthijs Hilbert

  2012-01-01

  Pensioenfondsen vinden het moeilijk om de specifieke situatie waarin ze zich bevinden, zoals de mate van vergrijzing van de deelnemers of de hoogte van de dekkingsgraad, te vertalen naar beleggingsbeleid. Analyses tonen aan dat een simulatiemodel, dat promovendus Matthijs Streutker onderzocht, resul

 3. Breakthrough ideas 2008

  OpenAIRE

  Thiadens, Th.J.G.

  2008-01-01

  In het begin van elk jaar geeft Harvard Business Review aan welke ideeën naar haar mening in dat jaar gaan doorbreken. Drie van de twintig heb ik er eens voor u uitgepakt. Dat zijn de cybercrimeservice-economie, de happy metadata trails en het effect van de blackberry.

 4. Hybride laser/chip-koppeling voor coherente ontvanger

  NARCIS (Netherlands)

  Joppe, J.L.

  1989-01-01

  Door ontwikkelingen als de digitale (high definition) televisie zal de behoefte aan breedbandig datatransport sterk toenemen. Optische communicatie is bij uitstek geschikt om deze functie te vervullen. Het Fysisch en Elektrontsch Laboratorium TNO (FEL-TNO) draagt door onderzoek naar de koppeling van

 5. Statistical modelling of spatio-temporal dependencies in NGS data

  NARCIS (Netherlands)

  Ranciati, Saverio

  2016-01-01

  Next-generation sequencing (NGS) heeft zich snel gevestigd als de huidige standaard in de genetische analyse. Deze omschakeling van microarray naar NGS vereist nieuwe statistische strategieën om de onderzoeksvragen aan te pakken. Ten eerste, NGS data bestaat uit discrete waarnemingen, meestal gekenm

 6. Precision spectroscopy of neutral radium : towards searches for permanent electric dipole moments

  NARCIS (Netherlands)

  Santra, Bodhaditya

  2012-01-01

  De drie discrete symmetrieën ladingconjugatie (C), pariteit (P) en tijdsomkeer (T) zijn onderdeel van het Standaard Model. Het behoud en de schending van deze symmetrieën leggen een enorme beperking op aan de theorie. De schending van CP kan bestudeerd worden door naar permanente elektrische dipoolm

 7. Mentha X dumetorum Schult. aan de Voerenbeek

  NARCIS (Netherlands)

  Jansen, M.T.

  1961-01-01

  Mentha X dumetorum Schult. is de zeldzaam voorkomende bastaard van M. aquatica L. en M. longifolia (L.) Huds. De Voerenbeek of Voer zoeke men niet bij Voerendaal; het is nl. de beek die even bezuiden Eysden, nog juist op Nederlands gebied in de Maas uitmondt. Op Belgisch gebied ontspringt hij bij Si

 8. Staatsvakken en kerkelijke vakken aan openbare universiteiten

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H. M. Vroom

  1997-08-01

  Full Text Available Theology at the state universities in the Netherlands since 1876: State disciplines and church disciplines In three contributions the organisation of (protestant theology in the Netherlands since 1876 has been described. In this first part the Dutch law on higher education (1876 is dealt with, its background (especially separation of state and church and equal treatment of religious traditions. This law has established a dual system (�duplex ordo�: �state professors� and �church professors�, all paid by the government. Various evaluations of this arrangement are discussed and its recent modification and the motifs thereof are given. In practice, the theological faculties at the state universities have been mostly reformed faculties.

 9. Retroflecterende materialen aan fietsen en bromfietsen.

  NARCIS (Netherlands)

  1977-01-01

  The SWOV has been asked to make a study of the effectiveness of the rear light of a bicycle and the use of retroflective materials for mopeds and bicycles. More specifically the use of retroflective tyres, retroflective spokes and a retroflective insurance plate. After an introduction and a theore

 10. Belewenis van persone na aan selfmoord slagoffers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. Kinsella

  1993-05-01

  Full Text Available The purpose of this study was to examine the experience of people close to suicide victims. Ten participants recited their experience through written essays, which was then analysed. Themes that were identified included a need for structure and ventilation of feelings, denial and avoidance behaviour, mixed feelings, a need to find meaning in the suicide, the development of empathy for other suffering people, impaired social relationships, and questions surrounding the suicide. These themes were used to develop a framework for supporting people close to suicide victims through general, sub-professional and professional measures.

 11. Pastorale berading aan persone geaffekteer deur MIV

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Francois G. Minnie

  2012-11-01

  Full Text Available Pastoral counselling to people affected by HIV.HIV is a pandemic which influences each and everyone in South Africa, the country in the world with the largest number of people living with HIV. The impact of HIV on the social, economical and micro level is tremendous. The effect of HIV on individual households is immediate, and poverty, sickness, stress, death and loneliness contribute to the devastation caused by this phenomenon.The pastoral counsellor should be equipped with the necessary knowledge to guide and support the person affected by HIV. The counselee must be empowered to handle his or her specific crisis significantly. Perspectives based on Scripture suggest how the Christian believer can manage sickness, suffering and death. The Scripture guides the Christian in times of suffering and conflict to persevere in the hope that God will give deliverance. In the article, it will be shown how the pastoral counsellor must, according to Scripture and as a called shepherd, admonish, educate, support and guide the counselee to accept the ministry of reconciliation, given to her or him by God through Christ his Son. The counselee affected by HIV will have to be empowered by the necessary knowledge in order to care for and support the person affected by HIV and be able to digest and cope with his or her own pain and stress. Pastoral counsellors can make use of the proposed counselling model in order to counsel persons affected by HIV.

 12. Pastorale berading aan persone geaffekteer deur MIV

  OpenAIRE

  Francois G. Minnie; George A. Lotter

  2012-01-01

  Pastoral counselling to people affected by HIV.HIV is a pandemic which influences each and everyone in South Africa, the country in the world with the largest number of people living with HIV. The impact of HIV on the social, economical and micro level is tremendous. The effect of HIV on individual households is immediate, and poverty, sickness, stress, death and loneliness contribute to the devastation caused by this phenomenon.The pastoral counsellor should be equipped with the necessary kn...

 13. Computer use exposed : blootstelling aan computergebruik blootgelegd

  NARCIS (Netherlands)

  Richter, J.M.

  2009-01-01

  Ever since the introduction of the personal computer, our daily lives are infl uenced more and more by computers. A day in the life of a PhD-student illustrates this: “At the breakfast table, I check my e-mail to see if the meeting later that day has been confi rmed, and I check the time table of th

 14. Hulpverlening aan adolescenten : een bijdrage aan methodiekontwikkeling in Trainingscentra voor Kamerbewoning

  NARCIS (Netherlands)

  Klomp, Martinus

  1992-01-01

  This study is concerned with the guidance of youngsters in half way homes, a rather recent form of residential youth care. A half way home is an ordinary, relatively large house in a residential area where 4 to 8 youngsters with behavioral problems are living. Every person has his own room; kitchen

 15. Proef met ongevalshulp per helicopter : herziene opzet voor een evaluatie-onderzoek met betrekking tot de kosten-effectiviteit.

  NARCIS (Netherlands)

  Mathijssen, M.P.M. Harris, S. & Blokland-Vogelesang, A.W. van

  1995-01-01

  The SWOV Institute for Road Safety Research and the Rotterdam Erasmus University Centre for Health Care Policy and Law (CGR) have formulated a study design. The aim is to assist the evaluation of a trial in terms of cost-effectiveness. During the trial, a helicopter trauma team will render assistanc

 16. Grote vraag naar lokstof Tuta absoluta

  OpenAIRE

  Griepink, F.C.

  2009-01-01

  Pherobank van Wageningen UR draait overuren door de Tuta absoluta. De mot die in het Middellandse Zeegebied een sterk groeiend probleem is in de tomatenteelt, werd dit jaar voor het eerst ook in Nederland gevonden. Pherobank levert lokstoffen die in Spanje en andere landen worden gebruikt om de mot te bestrijden

 17. Naar een andere kennisagenda voor de GGZ

  NARCIS (Netherlands)

  Jonge, Marlieke de; Jongsma, Frank; Lohuis, Gerard; Polstra, L.; Schilperoort, Ronald; Schout, Gert

  2010-01-01

  De kennisagenda ‘Psychische gezondheid, een maatschappelijk belang’ is een uitwerking van een convenant tussen ggz Nederland, ZonMW en het Trimbos-instituut met de intentie tot samenwerking in het kader van kennisbeleid. De kennisagenda moet ‘coördinatie en sturing’ teweegbrengen op het gebied van k

 18. Vier jaar onderzoek naar de kastanjeziekte

  NARCIS (Netherlands)

  Os, van G.J.; Dijkshoorn-Dekker, M.W.C.

  2009-01-01

  De afgelopen jaren heeft de kastanjeziekte zich in snel tempo over Nederland verspreid. De ziekte in paardenkastanje komt ook voor in België, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Met steun van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de werkgroep Aesculaap de afgelop

 19. Met gezonde bijen naar de heide

  NARCIS (Netherlands)

  Cornelissen, B.; Calis, J.

  2010-01-01

  Op 22 maart 2010 kwam een bont gezelschap van bijenhouders van ABTB, ANI en NBV bijeen in Hoenderloo. Het onderwerp die avond was de vraag: “Hoe combineer ik varroabestrijding met de heidedracht?” Hieronder het antwoord en wel in de vorm van de basisprincipes van varroa bestrijding plus een concrete

 20. Zeehavenontwikkeling in Nederland: Naar een beter beleidsvormingsproces

  NARCIS (Netherlands)

  Van Ham, J.C.

  2010-01-01

  Sea Ports are of vital importance to the Dutch economy. If port expansion is perceived necessary by the port authorities, they contact local public authorities (i.e. Mayor & Aldermen). Besides the authorities, most other stakeholders recognize port expansion as a basic need as well. Port planning is

 1. Nieuw onderzoek naar de ziekte van Lyme

  NARCIS (Netherlands)

  Vliet, van A.J.H.; Wijngaard, van den K.; Bron, W.A.

  2015-01-01

  Jaarlijks krijgen ongeveer 25.000 mensen de ziekte van Lyme. Dat blijkt uit nieuwe onderzoeksgegevens van het RIVM. Hoewel het aantal mensen bij wie jaarlijks de ziekte van Lyme wordt vastgesteld lijkt te stabiliseren, blijft het aantal nieuwe patiënten groot. De meeste mensen genezen na een antibio

 2. Van Groen naar Goud : Research Data Management

  NARCIS (Netherlands)

  Huizing, Bernardus; Goldberg, Maarten

  2014-01-01

  The topic 'Research Data Management' brings academia currently in turmoil. Besides the scientific publication universities, publishers and data repositories are also very interested in the research data on which all these beautiful publications are based. The researcher is strongly encouraged to dep

 3. Pilotstudie naar een beleidsmonitoringsysteem voor straling (BMS)

  NARCIS (Netherlands)

  Pruppers MJM; Blaauboer RO; Hiemstra YS; Janssen MPM; Matthuisen AJCM; Pennders RMJ; LSO

  2000-01-01

  In 1997 the Laboratory of Radiation Research explored the possibilities for an information system for monitoring the radiation protection sitiuation in the Netherlands and the influence of the radiation protection policy on this situation, as commissioned by the Radiation, Nuclear and Biosafety Dire

 4. Op weg naar een RIVM DATAPORTAAL

  NARCIS (Netherlands)

  Lips F; Vries LJ de; Victoriashoop PR; Diederiks JFHA; Evers HW; Kunst JD; IMP; LSO; KIT

  2003-01-01

  The aim of this project was to build a prototype of a 'data portal'. The 'data portal' is an information system for searching, viewing, using, exchanging and managing data using internet technology.The prototype has been designed as a multi tier information system architecture of the RIVM informatio

 5. Vervangende toestemming tot verhuizing naar Finland

  NARCIS (Netherlands)

  A.J.M. Nuytinck (André)

  2013-01-01

  markdownabstract__Abstract__ In de onderhavige beschikking gaat de Hoge Raad in op de betekenis van het in artikel 1:247 lid 4 BW bedoelde gelijkwaardig ouderschap en op de vraag of op het uitgangspunt hiervan een uitzondering kan worden gemaakt.

 6. Hygiene op basisscholen in de provincie Groningen

  OpenAIRE

  Vroegop, J.S.

  2000-01-01

  Van de 129 basisscholen die hebben meegedaan aan de enquête “hygiëne op scholen” geeft 71.3% van de scholen aan klachten te krijgen over de hygiëne en het schoonmaken op de school. Openbare scholen krijgen significant vaker klachten dan de bijzondere scholen. Wanneer de directies van de scholen naar hun mening wordt gevraagd dan geeft 56% een negatief oordeel over de schoonmaaktoestand. Van de bijzondere scholen geeft slechts 31% een onvoldoende. Naarmate de school meer leerlingen en klasloka...

 7. MVO ambitions in SMEs in the Netherlands; MVO-ambities in het MKB

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bertens, C.; Veldhuis-Van Essen, C.; Snoei, J. [EIM, Panteia, Zoetermeer (Netherlands)

  2011-06-15

  In the spring of 2011, the Dutch SME Policy panel asked 1,663 SMEs with a staff of 2 to 250 a number of questions about their attention for corporate social responsibility. The companies were inquired about their perception of their position on an imaginary SME ladder and their ambitions with regard to that ladder in 3 years time. The research results were subsequently weighed for the total Dutch SME sector. [Dutch] In het voorjaar van 2011 zijn in het Beleidspanel MKB aan 1.663 MKBbedrijven met tussen 2 en 250 werkzame personen een aantal vragen gesteld over hun aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, in het MKB ook vaak duurzaam ondernemen genoemd. Aan de bedrijven is onder meer gevraagd naar hun perceptie van hun positie op een denkbeeldige MVO-ladder en hun ambitie op die ladder over 3 jaar. De onderzoeksresultaten zijn vervolgens gewogen naar het totale Nederlandse MKB.

 8. Peer review of the stress test performed on European nuclear power plants following the Fukushima accident. Country report for The Netherlands; Peer review van de stresstest van de europese kerncentrales naar aanleiding van het ongeval in Fukushima. Landrapport voor Nederland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-04-15

  plaatsgevonden zowel in de periode tussen de thematische beoordelingen en de country peer review, als tijdens de country peer review zelf. Dit 'country peer review report' werd opgesteld na voltooiing van de country peer review, na een slotbespreking met het desbetreffende land en een bezoek aan een kerncentrale (NPP). Het vormt onderdeel van het Eindrapport welke de resultaten van de thematische beoordelingen met die van de 'country reviews' combineert.

 9. Zeevogels op de Noordzee : achtergronddocument bij Natuurverkenning 2011

  OpenAIRE

  Leopold, M.F.; Bemmelen, van, R.S.A.; Geelhoed, S.C.V.

  2011-01-01

  In dit werkdocument wordt een aantal belangrijke functies van de Nederlandse Noordzee in de levenscyclus van zeevogels besproken aan de hand van twee thema’s. Allereerst kijken we naar verspreiding en trends van een aantal vogelsoorten waarbij het voorkomen van voedselbronnen vermoedelijk sturend is, maar waar de soorten tegenstrijdige trends laten zien die mogelijk door dieetsamenstelling en beschikbaarheid van geschikt voedsel kunnen worden verklaard. Ten tweede wordt ingegaan op een drieta...

 10. Representativiteitsonderzoek monstername bij sorteerproeven met huishoudelijk afval. Deel I: Voorbereiding onderzoek, en de resultaten van een proefonderzoek

  OpenAIRE

  Siemons JAEM

  1988-01-01

  Dit is het eerste deel van een verslaggeving over het onderzoek naar de vraag of de resultaten uit de sorteerproeven met het huishoudelijk afval volgens de huidige methode een juist beeld geven van de samenstelling van dit afval in Nederland. Er wordt vooral aandacht besteed aan de wijze van (steekproef)trekking van de onderzoekseenheden c.q. huishoudens uit de totale populatie huishoudens in Nederland. Op grond van de statistische theorie waarmee veronderstellingen t.a.v. een bepaalde repres...

 11. Kantelende dienstverlening in de Vlaamse centrumsteden: een beschrijvend, verklarend en evaluerend onderzoek van het Mechelse meldsysteem

  OpenAIRE

  Vander Elst, Simon; De rynck, Filip; Sellenslagh, Pieter; Groffils, Liesbet

  2014-01-01

  Managementsamenvatting In dit onderzoeksrapport bestuderen we de individuele dienstverlenings-architectuur van één Vlaamse centrumstad en de evolutie van deze architectuur van een aanbodgericht naar een meer vraaggericht organisatietype. We voerden een casestudie uit in de stad Mechelen. We koppelden drie doelstellingen aan de casestudie: (1) het beschrijven van de kenmerken van de stedelijke dienstverleningsarchitectuur, (2) het evalueren van de performantie van deze architectuur, en (3) ...

 12. Methodische Verkenning Zelfrijdende Auto's en Bereikbaarheid

  OpenAIRE

  Snelder, M.; Van Arem, B.; Hoogendoorn, R.G.; Van Nes, R.

  2015-01-01

  De verwachting is dat de zelfrijdende auto op termijn gaat bijdragen aan het verbeteren van de doorstroming, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid. Zodra de zelfrijdende auto een substantiële trend is, wordt deze meegenomen in de afwegingen voor nieuwe infrastructuur, onder andere via de Nationale Markt en Capaciteits-Analyse (NMCA). Om hier klaar voor te zijn is een verkenning uitgevoerd naar de manier waarop de bereikbaarheids- en doorstromingseffecten van zelfrijdende auto's met het LMS...

 13. Research synthese Geweld verslagen

  OpenAIRE

  Knaap, L. van der; Bogaerts, S.

  2006-01-01

  Dit is een kort overzicht van de belangrijkste bevindingen uit het onderzoeksrappport 'Geweld verslagen?' waarin verslag wordt gedaan van een synthese van 48 studies naar de effecten van preventie van geweld in het publieke en semi-publieke domein. Het volledige rapport is te vinden via het vak 'Links' aan de rechterkant. Deze uitgave is verschenen in de nieuwe reeks Fact sheet (nr. 2006-23).

 14. A pilot study to investigate nitrate and nitrite kinetics in healthy volunteers with both normal and artificially increased gastric pH after sodium nitrate ingestion

  OpenAIRE

  Colbers EPH; Hegger C; Kortboyer JM; Meulenbelt J; NVIC

  1996-01-01

  Door de afdeling Medische Toxicologie van het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) van het RIVM is een pilot-studie uitgevoerd naar de kinetiek van nitraat en nitriet na een orale dosis van 10 mg natriumnitraat per kg lichaamsgewicht aan acht gezonde vrijwilligers ( vier mannen en vier vrouwen). Natriumnitraat is toegediend bij normale en kunstmatig verhoogde maagsap pH. De maagsap pH is verhoogd door inname van 40 mg omeprazol per dag gedurende 15 dagen voor de toediening van n...

 15. Nogmaals Amaranthus hybridus L. (Groene amarant) en A. bouchonii Thell. (Franse amarant)

  OpenAIRE

  Duistermaat, Leni (H.)

  1999-01-01

  In 1998 werd melding gemaakt van een nieuwe Amarant voor de Nederlandse flora: Amaranthus bouchonii (Franse amarant).¹ Vanwege de wijdere verspreiding van dit nummer van Gorteria naar alle actieve FLORON-waarnemers is het zinvol nog even in te gaan op de herkenning van deze nieuwe soort. Amaranthus bouchonii (Franse amarant) lijkt waarschijnlijk al vele jaren in Nederland aanwezig te zijn, maar is al die tijd onopgemerkt gebleven en waarschijnlijk voor Amaranthus hybridus (Groene amarant) aan...

 16. De Mediation-richtlijn: de laatste aanwinst voor de geschillenbeslechting in Europa

  OpenAIRE

  Kramer, Xandra

  2008-01-01

  textabstractNa een moeizame totstandkoming is Richtlijn 2008/52/EG betreffende bepaalde aspecten van bemiddeling in burgerlijke en handelszaken vastgesteld. De richtlijn heeft tot doel de toegang tot de alternatieve geschillenbeslechting te vergemakkelijken en de minnelijke schikking van geschillen te bevorderen, door het gebruik hiervan aan te moedigen en te zorgen voor een evenwichtige samenhang tussen mediation en behandeling in rechte. Deze regeling past binnen het streven naar een betere...

 17. Religie als ontstaansbron voor opvoedkundig handelen - over de religieuze achtergrond van Pestalozzi's denken

  OpenAIRE

  Thoomes, Daan

  2000-01-01

  Aan het sociaal-pedagogisch en onderwijskundig handelen van Pestalozzi lagen verschillende motieven ten grondslag. In zijn streven naar mondigheid, zelfstandigheid en zelfredzaamheid van zijn pupillen, was hij beïnvloed door het denken van de Verlichting en het klimaat van de Franse Revolutie (hij was altijd 'parteiisch fürs Volk'). Maar behalve sociaal-politieke motieven spelen godsdienstige opvattingen eveneens een rol in zijn pedagogiek.

 18. Veranderingen op de arbeidsmarkt van oefentherapeuten.

  OpenAIRE

  Hassel, D.T.P. van; Kenens, R.J.

  2013-01-01

  Marktwerking en transparantie-eisen spelen een steeds belangrijkere rol binnen de oefentherapie. Zoals in een eerder artikel in dit tijdschrift (Hingstman en Veenhof 2012) al werd aangegeven, liggen per 1 januari 2008 de prijzen voor oefentherapie niet meer vast. Zorgverzekeraars stimuleren de concurrentie door meer kwaliteitseisen aan oefentherapiepraktijken te stellen. Praktijken moeten kunnen aantonen dat zij volgens richtlijnen werken. Ook kunnen patiënten inmiddels direct naar oefenthera...

 19. Ambulant jongerenwerk : Vinden, binden, motiveren en doorleiden : de actuele relevantie van de klassieker.

  OpenAIRE

  Metz, Judith

  2011-01-01

  Literatuuronderzoek naar de invloed van 'Welzijn Nieuwe Stijl'. Binnen deze ontwikkeling is er veel aandacht voor outreachend werken (de Eropaf-methode). Een van de acht bakens die richting geven aan de verdere ontwikkeling heet letterlijk ‘Direct eropaf’. Ingegaan wordt op de doelgroepen, de aard van het werk (Wat is ambulant jongerenwerk?), de pedagogische opdracht, methodische uitgangspunten en vaardigheden en randvoorwaarden voor de professional. Ten slotte worden in het onderzoek de resu...

 20. Prakijkproef ijzersuppletie voor fosfaatvastlegging in laagveenplassen

  OpenAIRE

  Chrzanowski, Clara; Geurts, Jeroen; Ter Heerdt, Gerard; Immers, Anne; Declerck, Steven A.J.

  2015-01-01

  De laagveenplas Terra Nova kampt al jaren met blauwalgenbloei en lage bedekkingen met waterplanten, ondanks jaarlijkse biomanipulatiemaatregelen. Een belangrijke oorzaak hiervan is de fosfaatrijke waterbodem met een laag ijzergehalte, die zorgt voor een hoge fosfaatnalevering naar de waterlaag. Om het ijzergehalte van de bodem te verhogen, werd geleidelijk ijzer aan de plas toegevoegd gedurende anderhalf jaar. Tijdens en na de ijzersuppletie daalden de fosfaatconcentraties in de waterlaag naa...

 1. Vraaggestuurde ketens

  OpenAIRE

  Vlieger, de, J.J.; Holster, H.C.; Houwers, H.W.J.; Roelofs, P.F.M.M.; Wolf, C.W.G

  2005-01-01

  In dit rapport van de Animal Sciences Group, Agrotechnology & Food Innovations en het LEI wordt ingegaan op vraagsturing in ketens met het doel een antwoord te vinden op de vraag: 'Wat kan de overheid onder bepaalde randvoorwaarden aan de markt overlaten en wat moet men zelf ter hand nemen?' Na een 'quick scan' van de bestaande literatuur uit binnen- en buitenland is de literatuur naar vraagsturing en transparantie intensiever verkend en de daarin aanwezige kennisleemtes aangegeven. Tensl...

 2. Economische analyse van de Nederlandse biotechnologiesector

  OpenAIRE

  Giessen, A.M. van der; Gijsbers, G.W.; Koops, R.; Zee, F.A. van der

  2014-01-01

  In opdracht van de Commissie Genetische Modificatie (COGEM) heeft TNO een deskstudie uitgevoerd getiteld “Economische analyse van de Nederlandse biotechnologiesector”. Deze analyse is één van de voorstudies die de COGEM laat uitvoeren als voorbereiding op de Trendanalyse Biotechnologie, die naar verwachting in 2015 zal worden uitgevoerd. Voor deze analyse heeft de COGEM aan TNO gevraagd ontwikkelingen, trends en kansen van de biotechnologie opnieuw in kaart te brengen, met een nadruk op econo...

 3. Diergezondheid en vruchtbaarheid op bedrijven met aangescherpt mineralenmanagement

  OpenAIRE

  Poelarends, J.J.; Smolders, E.A.A.

  2004-01-01

  Dit rapport beschrijft het onderzoek naar de relatie tussen scherp met mineralen managen en de diergezondheid op 17 Koeien & Kansen bedrijven en 17 referentiebedrijven. Aan bod komen bedrijfsresultaten, vruchtbaarheid, uiergezondheid, stofwisseling, klauwgezondheid, dierenartskosten en mineralen in voer en dier.This report describes the study into the relationship between effcient nutrient (N and P) management en animal health on 17 demonstration farms and 17 control farms. Results will b...

 4. Zandhagedissen kunnen Lyme verwijderen

  OpenAIRE

  Spitzen-van der Sluijs, A.

  2010-01-01

  Onlangs hebben het RIVM en RAVON onderzoek gedaan naar zandhagedissen en teken. Teken kunnen diverse ziektes overbrengen op hun gastheer, zoals de ziekte van Lyme. Sommige gastheren zijn echter incompetent, ze raken niet besmet met de bacterie of kunnen deze zelfs verwijderen uit het bloed. Op deze manier dragen ze niet bij aan het verspreiden van, in dit geval, de ziekte van Lyme. De zandhagedis is een dergelijke incompetente gastheer.

 5. WIETEX-Monitoring (door)kweek mosselen op mosselkorf (palen en ponton) 2007

  OpenAIRE

  Kamermans, P.; Zweeden, van, C.; Bakker, A.G.; Vlies, van der, I.

  2007-01-01

  Dit rapport bevat de resultaten van de monitoring van de zaadinvang, waarbij speciaal aandacht is besteed aan het effect van het type korf (paal of ponton) en de hoogte van het touw in de korf (onder of boven). Ook werd er dit jaar gekeken naar het aantal mossellarven dat zich in het water bevindt. Daarnaast worden observaties van de kweker gerapporteerd. Dit betreft de oogst en doorkweek, de visuele kenmerken van de invangsystemen, en de aanwezigheid van vogels en zeezoogdieren.

 6. Recirculatie van percolatiewater

  OpenAIRE

  Beker D

  1988-01-01

  Er is een proef uitgevoerd naar het effect van het recirculeren van percolatiewater van een vuilstortplaats. Hierbij zijn op een stortterrein 2 proefvakken van huishoudelijk afval (hoogte 3 m) aangelegd, waarvan 1 vak, gedurende 1 jaar werd bevloeid met 2 m3/m2 percolatiewater afkomstig van een ander deel van het stortterrein. Beide velden stonden bloot aan de natuurlijke neerslag. Na circa 1 jaar bevond het "gerecirculeerde" vak zich in de methanogene fase, terwijl dit bij het ande...

 7. Photon statistics and power-law blinking of single semiconductor nanocrystals

  OpenAIRE

  Verberk, Rogier

  2005-01-01

  Al voordat het grote publiek kennismaakte met nanotechnologie, besteedde de wetenschap aandacht aan steeds kleinere objecten. Sinds 15 jaar is het bijvoorbeeld mogelijk om met speciale microscopen naar individuele moleculen te kijken! Deze techniek hebben we nu gebruikt om halfgeleider nanokristallen te bestuderen. Halfgeleiders zijn materialen die worden gebruikt in computers. Afhankelijk van hun bewerking en toepassing kunnen zij stroom goed of slecht geleiden. Maar deze nanokristallen zijn...

 8. Sleep bruxism: contemporary insights in diagnosis, etiology and management

  OpenAIRE

  Zaag, van der, J.

  2012-01-01

  Jac. van der Zaag deed onderzoek naar de diagnose, de etiologie en de behandelingsmethoden van slaapbruxisme Bruxisme is een bewegingsstoornis van het kauwstelsel die onder andere wordt gekenmerkt door tandenknarsen en klemmen. Het treedt zowel op gedurende de dag (waakbruxisme) als tijdens de slaap (slaapbruxisme). Tandartsen worden regelmatig geconfronteerd met patiënten met problemen die mogelijk gerelateerd zijn aan bruxisme, zoals ernstige gebitsslijtage in de vorm van attritie (mechanis...

 9. Kansen en dilemma’s van digitale democratie - Wat kan digitale burgerbetrokkenheid betekenen voor het Nederlandse parlement?

  OpenAIRE

  Edwards, Arthur; Kool, Dennis de

  2015-01-01

  textabstractNederlandse burgers willen meer betrokken worden bij politieke besluitvorming. Volgend voorjaar gaan we voor het eerst naar de stembus voor een nationaal referendum dat burgers zelf hebben aangevraagd. Ook het SCP-rapport Meer democratie, minder politiek en de monitor over de democratische legitimiteit in Nederland uit 2013 laten zien, dat de Nederlandse burger al jaren behoefte heeft aan meer directe betrokkenheid bij beleid en politiek. Onderzoek van het Rathenau Instituut toont...

 10. Emissie van Cryptosporidium en Giardia door landbouwhuisdieren

  OpenAIRE

  Schrijven JF; de Bruin HAM; Engels GB; Leenen EJTM; MGB

  1999-01-01

  Het hier gepresenteerde deelonderzoek richt zich op de relatieve bijdrage van verschillende populaties landbouwhuisdieren via mest en afvalwater aan de totale emissie van Cryptosporidium en Giardia in Nederland. Vleeskalveren vormen per jaar in Nederland via hun mest een grote emissiebron van beide protozoa, namelijk naar schatting 1,5 m 10 tot de zestinede macht oocysten van Cryptosporidium en 2,8 m 10 tot de vijftiende macht cysten van Giardia. In mest van melkkoeien zijn ook Giardia-cysten...

 11. Achilles tendinopathy: new insights in cause of pain, diagnosis and management

  OpenAIRE

  Dijk, van, W.; Kerkhoffs, G.M.M.J.; Sterkenburg, van, M.N.

  2012-01-01

  Maayke van Sterkenburg deed onderzoek naar chronische achillespeesklachten. Deze klachten komen wereldwijd veel voor; vaak bij sporters, maar soms ook bij niet-sporters. Globaal kunnen de verschillende klachten worden onderverdeeld in klachten van het middengedeelte van de pees en klachten bij de aanhechting aan het hielbeen. Er zijn veel therapeutische mogelijkheden, de meeste met matige uitkomst. Bij klachten in het middengedeelte van de pees wordt vaak als een van de laatste opties de dege...

 12. Every picture tells a story. Communicatie door gebruik van innovatieve datavisualisatie: Aanvraag RAAK-MKB

  OpenAIRE

  Bakker, Piet

  2011-01-01

  Het doel van het project Every Picture Tells a Story is om samen met het werkveld methoden, technieken en kennis te ontwikkelen voor het produceren van effectieve infographics. Dit is nodig omdat de vraag naar infographics in de markt snel toeneemt. Bedrijfsleven en overheden kiezen er steeds vaker voor om infographics te gebruiken om grote hoeveelheden of complexe informatie begrijpelijk te maken voor hun doelgroepen. Om aan de vraag van deze opdrachtgever te kunnen blijven voldoen hebben pr...

 13. De Rijkseenheid, spreekbuis van conservatief-koloniaal Nederland

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Arjen Taselaar

  1999-06-01

  Full Text Available Tussen 1929 en 1940 verscheen De Rijkseenheid. Het lobbytijdschrift speelde een belangrijke rol in het debat tussen de voor- en tegenstanders van een grotere mate van zelfbestuur van Nederlands-Indië. De Rijkseenheid wierp zich op als de beschermer van de Nederlandse economische belangen in de Oost. Haar mission statement was weinig minder dan een oorlogsverklaring aan alles wat maar naar antikoloniaal zweemde.

 14. Media en ADHD: Mediagebruik lijkt een subtiel effect te hebben op kinderen die daar gevoelig voor zijn, maar onderzoek is nog gaande

  OpenAIRE

  Nikkelen, S.; Valkenburg, P.

  2013-01-01

  Televisiekijken, gamen, chatten: kinderen zijn er steeds meer mee bezig. Tegelijkertijd krijgen steeds meer kinderen de diagnose ADHD. In hoeverre hangen die ontwikkelingen met elkaar samen? Worden kinderen drukker naarmate ze meer media gebruiken? Daar doen we bij CcaM onderzoek naar. We kijken welke aspecten van media - bijvoorbeeld snelheid, gewelddadigheid - kunnen bijdragen aan gedragsproblemen, en proberen zo te komen tot aanbevelingen voor ouders en hulpverleners.

 15. A candidate therapeutic vaccine against hepatitis C virus infection: Use of a recombinant alphavirus vector

  OpenAIRE

  Ip, Peng

  2014-01-01

  Peng Peng Ip beschrijft in dit proefschrift haar onderzoek naar de ontwikkeling van een immuuntherapie gericht tegen hepatitis C virus infecties. Wereldwijd zijn ongeveer 150 miljoen mensen chronisch besmet met hepatitis C virus (HCV) en jaarlijks sterven 350.000 mensen aan een HCV-gerelateerde leverziekte zoals cirrose of leverkanker. In Nederland zijn ongeveer 60.000 mensen besmet met HCV, vaak nog zonder het te weten. Het doel van het promotie onderzoek was om een vaccin tegen HCV infectie...

 16. Newly introduced vaccines: effectiveness and determinants of acceptance

  OpenAIRE

  Gefenaite, Giedre

  2014-01-01

  Sinds het begin van de twintigste eeuw, zijn veel infectieziekten onder controle door grootschalige vaccinatieprogramma's. Toch staan huidige vaccinatie programma's in Europa voor uitdagingen als gevolg van bezorgdheid over de effectiviteit en de veiligheid van vaccinatie. De algemene doelstelling van dit proefschrift is dan ook om een bijdrage te leveren aan het onderzoek naar nieuw ingevoerde vaccins door het beoordelen van de effectiviteit en de determinanten van acceptatie. De routinemati...

 17. Acceptatie van homoseksuelen, biseksuelen en transgenders in Nederland 2013

  OpenAIRE

  Saskia Keuzenkamp; Lisette Kuyper

  2013-01-01

  Op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Directie Emancipatie, rapporteert het SCP om het jaar over de trends in acceptatie en de actuele stand van zaken. Op 17 mei komt hier een nieuwe editie van uit. In deze korte rapportage schetsen we een beeld van de sociale acceptatie in Nederland anno 2013. Er wordt aandacht besteed aan de positie van Nederland in vergelijking met andere Europese landen, trends in acceptatie en naar de houding van specifieke bevolkingsg...

 18. Krimp en mobiliteit: gevolgen van demografische veranderingen voor mobiliteit

  OpenAIRE

  Lucas Harms, Marie-José Olde Kalter, Peter Jorritsma

  2010-01-01

  Tot 2030 komen er in Nederland ongeveer een miljoen inwoners bij. Die bevolkingsgroei zal zich naar verwachting vooral voordoen in de Randstad en uitlopers van de Randstad: Almere, Alkmaar, Zwolle, Arnhem, Breda, Tilburg en Eindhoven. De Randstad wordt Handstad. In landelijke gebieden aan de rand van Nederland – Noordoost-Groningen, Zeeuws-Vlaanderen, de Achterhoek en Zuid-Limburg -  loopt de bevolking terug. Wat betekenen die ontwikkelingen voor het verkeer en vervoer? Wordt het nog dru...

 19. Staalkaarten stadslandbouw+; ontwikkelstrategieën om te komen tot stadslandbouw in Almere Oosterwold

  OpenAIRE

  Jansma, J.E.; Veen, E.J.; Dekking, A.J.G.; Vijn, M.P.; Sukkel, W.; Schoutsen, M.A.; Visser, A J

  2011-01-01

  Dit rapport verkent de vraag hoe stadslandbouw economisch, ecologisch en sociaal gezien kan bijdragen aan de ambities van Almere Oosterwold. De vraag concentreert zich rond mogelijke bedrijfstypen, mogelijke verbindingen met de stad, organisatievormen en mogelijke locaties. Maar het is ook belangrijk meer te weten over randvoorwaarden, kansen en potentiële belemmeringen van het beoogde productieve landschap. En uiteindelijk de kernvraag, wat wordt de ontwikkelingsroute naar stadslandbouw in A...

 20. Op weg naar evenwicht: een onderzoek naar zorgplichten op het internet

  NARCIS (Netherlands)

  N.A.N.M. van Eijk; T.M. van Engers; C. Wiersma; C.A. Jasserand; W. Abel

  2010-01-01

  Commissioned by the WODC (Wetenschappelijk Onderzoeken Documentatiecentrum), research has been conducted on duties of care on the Internet, more specifically from the perspective of Internet service providers. Internet service providers currently find themselves in the spotlight, both in a national

 1. Op weg naar evenwicht: een onderzoek naar zorgplichten op het internet

  OpenAIRE

  Eijk, N.A.M. van; Engers, T.M. van; Wiersma, C.; Jasserand, C.A.; Abel, W.

  2010-01-01

  Commissioned by the WODC (Wetenschappelijk Onderzoeken Documentatiecentrum), research has been conducted on duties of care on the Internet, more specifically from the perspective of Internet service providers. Internet service providers currently find themselves in the spotlight, both in a national and international context, with regard to their relationship both with governments and other private parties, on for example questions of (civil) liability. This research focuses on duties of care ...

 2. Van fixaties naar domotica? Op weg naar ‘goede’ vrijheidsbeperking voor mensen met dementie.

  OpenAIRE

  Depla, M.; Zwijsen, S.; Boekhorst, S. te; A. Francke; Hertogh, C.

  2010-01-01

  Ouderen in verpleeghuizen worden nogal eens vastgebonden om onveilige situaties te voorkomen. Verpleeghuizen zoeken oplossingen voor dit probleem. Onderzoekers van het EMGO+ en het NIVEL onderzochten of zogenoemde ‘domotica’ – slimme technologie zoals camera’s, GPS of infraroodsensoren – een alternatief kunnen zijn voor vrijheidsbeperkende maatregelen zoals onrustbanden of bedhekken. Domotica is een samentrekking van het Latijnse ‘domus’ – huis – en robotica. Het staat onder meer voor technol...

 3. Una Crocefissione e una Pietà di Michelangelo per gli ‘spirituali’

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Forcellino

  2011-02-01

  Full Text Available Een Kruisiging en een Pietà van Michelangelo voor de ‘spirituali’Maria Forcellino reconstrueert de verschillende fasen van haar onderzoek rond twee paneelschilderingen, een Kruisiging en een Pietà. Op grond van stilistische kenmerken en materiaaltechnische gegevens, kunnen deze paneelschilderingen toegeschreven worden aan Michelangelo Buonarroti. Zij waren bekend in de groep van ‘spirituali’, religieuze hervormers met wie de kunstenaar nauwe betrekkingen had in de jaren dertig en veertig van de zestiende eeuw. Samen met haar broer, de kunsthistoricus en restaurator Antonio Forcellino, begon de schrijfster enkele jaren geleden aan de zoektocht naar de twee schilderijen. Inmiddels is, mede door middel van infrarood-reflectografie, de toeschrijving aan Michelangelo nader bevestigd.

 4. Aspekte van medisynevoorsiening aan distriksgeneeshere en -aptekers / Johanna Catharina Gouws

  OpenAIRE

  Gouws, Johanna Catharina

  1993-01-01

  It has been alleged that the distribution and consumption of medicine by the government medical services is unsatisfactory. One complaint is that wastage of state medicine occurs. To counter these claims the government has made several changes to the way in which medicine is dispensed to certain patients in South Africa. One way of distributing medicine to state patients is through the services of district surgeons and district pharmacies. This method of distribution h...

 5. De WW en nieuwe sociale risico's. Internationaalrechtelijke grenzen aan hervormingsvoorstellen

  NARCIS (Netherlands)

  Hermans, K.H.

  2014-01-01

  Subject of this study is the relationship between proposals for an adjustment of the Dutch Unemployment Insurance Act (WW) and the international social security conventions. These proposals aim to adjust the WW to variation in the individual life cycle: they aim to provide more protection against ne

 6. Nagraadse verpleegkundenavorsing aan Suid-Afrikaanse Universiteite 1969—1979

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  L.R. Uys

  1982-09-01

  Full Text Available A survey of the first eleven years of post-graduate nursing research at South African universities classifies the projects according to research design, objectives and area of speciality. Strengths and weaknesses, especially with regard to research design and objectives, are identified and recommendations made to promote a healthy nursing research structure in South Africa.

 7. Standaardisatie van persoonsdosimetrie bij beroepsmatige blootstelling aan ioniserende straling

  OpenAIRE

  Eleveld H; Tanzi CP; LSO

  2004-01-01

  The Ministry of Social Affairs and Employment requested RIVM to investigate the standardisation of individual monitoring for occupational exposures to ionising radiation. Law lays down the assessment of the effective or equivalent dose of exposed workers. According to the objective of this study a summary is provided of possibilities to relate the monitoring results to the effective dose and its registration in the National Dose Registration and Information System (NDRIS). Thus the possibilit...

 8. Cartesiaanse en newtoniaanse natuurwetenschap aan de Leuvense Artesfakulteit

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  G. Vanpaemel

  1982-01-01

  Full Text Available Cartesian and Newtonian science al the Leuven Faculty of Arts

  The dissemination of Cartesian and Newtonian science in the Leuven Faculty of Arts shows that in both cases the direct influence of Descartes and Newton was replaced by an indirect influence through the Cartesian and Newtonian textbooks. At the same time the sharp controversy between both systems did not occur at the level of science education. To define the 'Cartesian' and 'Newtonian' points of view in the curriculum, we cannot use the criteria of conceptual resemblance (e.g. between Descartes and Cartesianism or controversial antithesis (between Cartesianism and Newtonianism. We have to look more closely at the role of the textbooks, the position of their authors, their styles, and the people who did or did not read them. Whatever may come out as 'Cartesian' or 'Newtonian' should in the first place be the description of a historical process, rather than based on rigorous methodological or epistemological issues.

 9. Armastus ja anarhia / J[aan] R[uus

  Index Scriptorium Estoniae

  J. R.

  1993-01-01

  Helsingi filmifestivali "Armastus ja anarhia" mängufilmid "Nekromantik I" (1987) ja "Nekromantik II" (1991), režissöör Jörg Buttgereit ja "Trellimõrtsukas" (1979), režissöör Abel Ferrara, Tallinna kinos "Eha". Arvustavad Rainer Sarnet, Jaak Kilmi, Marko Raat ja J. R. (Jaan Ruus)

 10. Milieu-effecten van verkeers- en vervoerbeleid aan de voordeur

  OpenAIRE

  Geurs KT; MTV; UU/Ruimtelijke Wetenschappen - Vakgroep Milieukunde

  1995-01-01

  This report describes a model to link national to local traffic forecasts. The model takes into account the empirical relationship between national and local transport developments, as well as mobility effects of the implementation of traffic and transport policy at the local level. Output of the model is the local intensity per road type and per vehicle type. The effects of local implementation of national traffic and transport policy on the local traffic intensities, noise nuisance and air ...

 11. Die toeganklikheid van internetbronne in inligtingverskaffing aan regsgeleerdes / Tanya Feiertag

  OpenAIRE

  Feiertag, Tanya

  1999-01-01

  The information needed for any law related research problem ultimately must be found in the law as expressed in the primary sources inter alia in statutes and cases. In addition secondary sources, for example textbooks, law journals, digests, indexes, dictionaries, encyclopaedias and loose-leaf publications are used to provide citations to relevant statutes and cases. In the past jurists were bound to make use of the basically chronological publication of statutes and cases and secondary reso...

 12. Diagnostische ammoniakproeven; Diagnostiek van portale kollaterale cirkulatie aan het ziekbed.

  NARCIS (Netherlands)

  Gips, Christiaan Hendrik

  1968-01-01

  This thesis is concerned with the use of ammoniumsalts in the diagnosis of diseases of the liver and portal vascular tree. Chapter 1. Metabolism of ammonia. Ammonia is liberated by deamination of aminoacids in the kidney and during exercise in muscle, by urease activity in the salivary glands and in

 13. Stoppen met roken: hoe pakken wij dat aan?

  NARCIS (Netherlands)

  Jacobs-van der Bruggen, M.; Donker, G.; Verkleij, H.; Baan, C.

  2007-01-01

  Background: Smoking is the cause of a great deal of morbidity and mortality. General practitioners (GPs) can help prevent smoking-related diseases by following an active anti-smoking policy, i.e. by taking the initiative to discuss stopping smoking with their patients. The aim of our research is to

 14. Blootstelling aan ultraviolette straling. Een analyse van het probleemveld

  NARCIS (Netherlands)

  Slaper H; Eggink GJ

  1991-01-01

  This report provides an overview and analysis of the knowledge, concerning exposure to ultraviolet radiation (UV), and the risks associated with UV-exposure. Sources of UV are found in the outdoor environment, in the indoor environment, an in medical therapies and labour situations. Although limit

 15. Ozon bezig aan stille wederopstanding in de tuinbouw

  OpenAIRE

  Ruijven, van, L.J.

  2014-01-01

  Ozon lijkt een comeback te maken binnen de glastuinbouw. Waar de ontsmettingsinstallaties vorige eeuw nogal eens te maken hadden met storingen en veiligheidsproblemen, lijken die aspecten tegenwoordig beter onder controle. Dit maakt de weg vrij voor andere toepassingen van de techniek dan alleen ontsmetting. Agrozone onderzoekt momenteel samen met Wageningen UR Glastuinbouw wat de toepassingsmogelijkheden zijn.

 16. Aan duiding van Zen-trekke by Breyten Breytenbach

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. H. Steenberg

  1985-03-01

  Full Text Available The author undertakes his analysis on the basis of his statement that he found it impossible to read Breytenbach without recourse to Zen-Buddhism. He deals briefly with the issue of the topicality of Zen-Buddhism. He analyses certain poems to point out the Zen-Buddhist experiential context and approach to reality before going on to a discussion of what constitutes Zen-Buddhism. The method of Zen-Buddhism, a looking into the self, a meditation, leads ultimately to a strongly ascetic lifestyle, and this spiritual discipline becomes determining for one's experience and life. He gives a diagrammatic representation of the implications of self-analysis in the Zen framework before analysing Breytenbach's poetry to indicate motifs and steps in the process. The analyses involve the theory of knowledge, the way to nirvana, the concepts of time and eternity and mysticism, a true acceptance of reality, the oneness of all things (including the "I", the awareness of mortality, death, the worldly, and in a long final section, the fallibility of language. The final conclusion is that the poetry in the relevant volumes demands a great deal of co-creative activity on the part of the reader. While Biblical and Zennist allusions converge, it emerges that Biblical referencesare merely communicative devices within a framework of over-arching Zen-Buddhist thought.

 17. Iedereen aan het werk! Maar waar zijn de jobs?

  OpenAIRE

  Roels, Frank

  2010-01-01

  Based upon the official figures from social security agencies (RVA, VDAB, ACTiRIS, FOREM) the number of vacancies is approx. 1/10 of the number of registered unemployed, not including part-time workers, temporary lay-offs, older persons who are waved, and early ("bridge") pensioned. Most vacant jobs as listed require specific abilities and years of experience. Proposals to increase the mean age of retirement, and to continuously "activate" jobless including sanctions, will not create any mor...

 18. Pieken in het celgetal: Mastitisverwekker te herkennen aan specifiek piekpatroon

  NARCIS (Netherlands)

  Haas, de Y.; Barkema, H.W.; Schukken, Y.H.; Veerkamp, R.F.

  2003-01-01

  Gedurende de lactatie verloopt het celgetal volgens een bepaalde curve. Afwijkingen daarvan kunnen veroorzaakt worden door mastitis. S. aureus, E. coli en S. uberis zijn van elkaar te onderscheiden door specifieke piekpatronen

 19. Konseptuele kunstenaar Willem Boshoff se geheime briewe aan Nelson Mandela

  OpenAIRE

  Swanepoel, M.C. [Rita

  2013-01-01

  Nelson Rolihlahla Mandela (born 1918) is all over the world respected as a political freedom icon, and a beloved leader affectionately known as Madiba. He served 27 years in prison on Robben Island, in Pollsmoor and Victor Verster prison after he and other ANC resistance leaders were found guilty of high treason against the former apartheid regime during the Rivonia trials in 1964. They were sentenced to life-long imprisonment. Mandela was released in 1990. In 1994 he became the ...

 20. Leeshulp 4 – 6 : groepsgewijze leeshulp aan zwakke lezers

  OpenAIRE

  Blok, Henk; Oostdam, Ron; Boendermaker, Conny

  2011-01-01

  Tussen 2009 en 2011 zijn op scholen in Almere en Lelystad twee experimenten uitgevoerd. Ze hadden tot doel om vast te stellen of de methodiek begeleid hardop lezen een effectieve remediërende aanpak is voor zwakke technische lezers in de leerjaren 4 tot en met 6. Begeleid hardop lezen houdt in dat een leerling een tekst hardop voorleest, waarbij een ervaren lezer (bijvoorbeeld een onderwijsassistent) stimuleert, controleert en corrigeert. In het eerste experiment is de methodiek één-op-één aa...

 1. Charging up for the future of plug-in hybrids and range extenders. An exploration of options for increased battery utilisation; Opladen voor de toekomst van plug-in hybrides en range extenders. Een verkenning naar mogelijkheden voor vergroten van het elektrische gebruik

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Essen, H.; Schroten, A.; Aarnink, S.

  2013-05-15

  If the full potential of plug-in hybrids and electric cars with a range extender is to be usefully exploited, it is important that these vehicles be used in battery mode as much as possible. This means that users' charging and driving behaviour needs to be positively influenced. This can be achieved through suitably designed financial incentives on the part of employers and government, further expansion of battery-charging infrastructure, and transferring knowledge on driving style. Improved driving and charging behaviour will lead to lower effective fuel consumption, reduced CO2 emissions and improved air quality. These are some of the results of this study in which it is examined how the performance of plug-in hybrids and cars with a range extender can be improved. It is the first study to look into the factors governing practical usage of such vehicles and the options available to the various parties to improve that usage. To this end a literature study was carried out and interviews were held with employers, leasing companies, trade associations, government agencies and other parties [Dutch] Om het potentieel van plug-in hybrides en elektrische auto's met een range extender te benutten is het van belang dat deze auto's zoveel mogelijk elektrisch worden gereden. Hiervoor is het nodig om het oplaad- en rijgedrag van de gebruikers positief te beïnvloeden. Dit kan door het geven van slimme financiële prikkels door werkgevers en overheid, het verder uitbreiden van de laadinfrastructuur en kennisoverdracht over rijgedrag. Een verbeterd rij- en laadgedrag zorgt voor een lager brandstofpraktijkverbruik, minder CO2-uitstoot en een betere luchtkwaliteit. Dit staat onder meer in de studie 'Opladen voor de toekomst van plug-in hybrides en range extenders' van CE Delft, waarin op verzoek van de Nederlandse importeurs van Toyota en Opel is onderzocht hoe het elektrisch gebruik kan worden verbeterd. Hierin is voor het eerst gekeken naar de factoren

 2. Energy conservation indicators cold and heat storage. Revision factsheet cold and heat storage 2009; Besparingskentallen koude- en warmteopslag. Herziening factsheet koude- en warmteopslag 2009

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bosselaar, L. [SenterNovem, Utrecht (Netherlands); Koenders, M.J.B.; Van Helden, M.J.C.; Kleinlugtenbelt, J.H. [IF Technology, Arnhem (Netherlands)

  2009-08-15

  The aim of the title revision is to update the existing indicators for cold and heat storage as given in the Protocol Monitoring Sustainable Energy [Dutch] Het doel van het onderzoek is om de bestaande set van kentallen voor koude- en warmteopslag uit het Protocol Monitoring Duurzame Energie te actualiseren.

 3. Supply of dry ambient air in Alstroemenia. Test on the impact of the supply of dry ambient air on the microclimate and crops in alstroemeria; Droge buitenlucht toevoeren in Alstroemeria. Praktijkproef naar de invloed van droge buitenlucht toevoeren op microklimaat en gewas in alstroemeria

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van der Helm, F.; Van Weel, P.; Raaphorst, M.

  2012-08-15

  After one year of dry air distribution in Alstroemeria it is shown that it can effectively lower the vapour deficit between the leaves. It resulted in a decrease of leaf tip damage of 70% compared to the reference, but not to a decrease of spontaneously broken stems. The research is conducted in practice at Hoogenboom Alstroemeria on 1000 m{sup 2} within a larger greenhouse compartment planted with the variety 'Primadonna'. Wageningen UR has conducted the research with an air distribution system of 8 m{sup 3}/m{sup 2} from supplier Lekhabo. The dry air was distributed in the crop by two transparent air tubes. Climate could not be controlled in the research area separate from the reference, therefore more dry air was required than expected, which is contradictive with energy saving. Growers that want to use dry air to either to prevent leaf tips or to save energy will have to find a balance between these two benefits that partly contradict. Both advantages are required to make the investment profitable. It is calculated that nurseries with a relatively small heat and power cogeneration and greenhouses that are already equipped with a second screen can probably profitably invest in a simple and small capacity dry air distribution system [Dutch] Na ruim een jaar opgewarmde buitenlucht toevoeren in Alstroemeria is duidelijk geworden dat hiermee effectief het vocht deficit tussen het gewas verlaagd kan worden. Dit leidde in dit onderzoek tot een afname van vochtblaadjes van 70%, maar niet tot minder afgroeiers. De proef is uitgevoerd in 1000 m{sup 2} binnen een afdeling met het ras Primadonna bij het bedrijf Hoogenboom alstroemeria in Nieuwe Wetering. De proef is door Wageningen UR glastuinbouw uitgevoerd met een installatie voor aanvoer van 8m{sup 3}/m{sup 2} per uur lucht door twee slurven aan de zijkant van het bed. In de proefomgeving kon het klimaat niet apart geregeld worden op het toevoeren van buitenlucht. Hierdoor is steeds relatief veel buitenlucht

 4. Transition pathway for climate-neutral mushroom cultivation. The agenda for a climate-neutral and economic effective mushroom cultivation in 2020; Transitiepad klimaatneutrale paddenstoelenteelt. De agenda voor een klimaatneutrale en economisch rendabele paddenstoelenteelt in 2020

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Suurmeijer, J.M. [Grontmij, Amersfoort (Netherlands); Hilkens, J. [AdVisie, Herkenbosch (Netherlands)

  2011-11-15

  To realize the ambition of climate-neutral and economically viable mushroom cultivation in new businesses as of 2020, a vision and a transition pathway need to be developed. The energy saving options discussed in the report 'Onderzoek naar het energiezuinig paddenstoelenbedrijf anno 2010' ('Study of an energy efficient mushroom cultivation business in 2010') serve as starting point. Three transition pathways have been developed. Each transition pathway contributes to a future-proof mushroom cultivation sector, to increasing energy efficiency or to deployment of sustainable energy in the mushroom cultivation sector [Dutch] Voor het realiseren van de ambitie om vanaf 2020 in nieuwe bedrijven klimaatneutraal en economisch rendabel paddenstoelen te kunnen telen, dient een visie en een transitiepad te worden opgesteld. De energiebesparingsopties uit het rapport 'Onderzoek naar het energiezuinig paddenstoelenbedrijf anno 2010' dienen hierbij als uitgangspunt. Er zijn drie transitiepaden ontwikkeld. Elk transitiepad geeft zijn bijdrage aan een toekomstbestendige paddenstoelensector, aan het verhogen van de energie-efficiency of aan de toepassing van duurzame energie in de paddenstoelensector.

 5. Naar een richtlijn voor locatiespecifieke ecologische risicobeoordeling met de TRIADE

  NARCIS (Netherlands)

  Rutgers M; Schouten AJ; Dirven-van Breemen EM; Otte PF; Mesman M; LER

  2005-01-01

  At present, the Remediation Urgency Method can be used in the Netherlands to determine the urgency of remediation for seriously contaminated sites. This methodology includes a site-specific ecological risk assessment based on the presence of contaminants, the sensitivity of the ecosystem with respe

 6. Atmosferische fluxen van zware metalen naar de Noordzee

  OpenAIRE

  Otten, P.; Injuk, J.; Rojas, C.; van Grieken, R.

  1992-01-01

  The North Sea is being under loaded in many ways, both by organic and anorganic pollutants. Transport over rivers is the most evident way. Direct emission along the coastline and dumping of toxic materials by vessels are another two causes of pollution. Exploitation of oil and gas platforms also lead to operational emission of certain noxious substances. “Last but not least” a part of the pollutants also reach the North Sea through the atmosphere.This article specifically concerns the latter ...

 7. Van 'oud' geheugen naar digitaal brein. Massadigitalisering in praktijk

  NARCIS (Netherlands)

  Klijn, Edwin

  2015-01-01

  abstractEdwin Klijn From ‘old’ memory to digital brain. Practice of Massa Digitizing Digitization of Dutch cultural heritage collections is speeding up. Yet, still only a small portion of all analogue collections can be consulted online in digital format. Often digital collections remain hidden from

 8. Onderzoek naar inheemse wilde fauna, verslag over 2013

  NARCIS (Netherlands)

  Tulden, van P.W.

  2014-01-01

  Met betrekking tot een aantal opgedragen Wettelijke Onderzoekstaken (WOT) treedt het Central Veterinairy Institute op als Nationaal Referentie Laboratorium (NRL) voor aangifteplichtige virale, parasitaire, protozoaire en bacteriële ziekten, TSE’s en antimicrobiële resistentie. Dit verslag geeft een

 9. Van SCHEP naar VEP, het voederwaarderingssysteem voor paarden

  OpenAIRE

  de Bruin, G; Knaap, J.; Smolders, E.A.A.; Spek, van der, P.J.

  1997-01-01

  Veel voedermiddelen zijn geschikt voor paarden en pony's, maar niet ieder voedermiddel bevat evenveel energie, en niet ieder paard heeft een gelijke energiebehoefte. Dit gegeven houdt de vraag actueel hoeveel voer een paard dagelijks nodig heeft.

 10. Parodontitis en systemische ziekten - van wetenschap naar praktijk

  NARCIS (Netherlands)

  Thomas, R Z; Loos, B G; Teeuw, W; Kunnen, A; van Winkelhoff, A J; Abbas, F

  2015-01-01

  The evidence for an association between systemic diseases and periodontitis is strongest with diabetes mellitus type 2 and cardiovascular disease. There is a moderate association of periodontitis with adverse pregnancy outcomes and rheumatoid arthritis. Periodontal treatment has, on average, a posit

 11. Systematisch onderzoek naar Nederlandse contactvariëteiten

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nicoline van der Sijs

  2014-12-01

  Full Text Available Systematic research into contact varieties of Dutch The purpose of this article is to show that the compilation of a corpus of Dutch contact varieties, CoVaCo, will offer new and interesting possibilities for research. Paragraph 2 gives an overview of Dutch contact varieties and the texts available in these varieties, digitally or in printed form. This proves that building CoVaCo is feasible. Paragraph 3 presents a number of limited case studies to show the research potential of CoVaCo. Finally, in paragraph 4, I ask researchers for practical support in building CoVaCo.

 12. Naar een nieuwe stedelijke mobiliteitscultuur: parkeerbeleid als hefboom

  OpenAIRE

  Lauwers, Dirk

  2008-01-01

  Sustainable urban development urges a new mobility paradigm, new concepts for mobility design and a new mobility culture. Several cases in Europe show that cities possess an important key: namely parking policy. According to D. Banister four crucial elements exist to obtain a sustainable mobility policy: making the best use of technology, reflecting the external cost in the actual cost of travel and integrating land use planning and mobility planning. The fourth crucial element is clearly tar...

 13. Pestalozzi's zoektocht naar het wezen van de mens

  OpenAIRE

  Thoomes, D.T.

  2000-01-01

  Voor de interpretatie van de opvoedkundige theorie van J.H. Pestalozzi zijn zijn 'Nachforschungen'(uit 1797)van grote betekenis. Zelf sprak hij in dit verband over de 'Philosophie meiner Politik'. Kenmerkend voor de mens en dus ook voor de opvoeding is, volgens Pestalozzi, dat hij tegelijkertijd functioneert op natuurlijk, maatschappelijk en zedelijk niveau.

 14. Peer assessment in universitair onderwijs : een onderzoek naar bruikbare ontwerpen

  NARCIS (Netherlands)

  Berg, B.A.M. van den

  2003-01-01

  Peer assessment in university teaching: an exploration of useful designs Learning to communicate is an integral part of higher education. Learning to write at an acceptable academic level cannot be isolated from learning the particular discipline content. The acquisition of academic writing is a lon

 15. Netwerkbeveiliging terug naar de bron : OSI model brengt uitkomst

  NARCIS (Netherlands)

  Joosten, H.J.M.; Wolthuis, R.

  2007-01-01

  In de toekomst vervagen de netwerkgrenzen onontkoombaar. Grote bedrijven hebben hiertoe al concrete stappen gezet. Daarom moet opnieuw worden nagedacht over de toegangscontrole van bedrijfsnetwerken, niet alleen om de beheerslast van onder meer firewalls in toom te kunnen houden, maar ook om nieuwe

 16. Op weg naar de landelijke invoering van perinatale audit

  OpenAIRE

  Leeman LD; Waelput AJM; Eskes M; Achterberg PW; VTV

  2007-01-01

  In the near future perinatal audit will start in the Netherlands, with a systematic critical analysis of the quality of care of perinatal mortality. The National Institute for Public Health and the Environment designed a plan for the implementation of perinatal audit. The slower decline of perinatal mortality in the Netherlands in comparison to surrounding countries gave cause to this plan. There are suggestions that improvement of (preventive) care can lead to perinatal health gains. Perinat...

 17. Psychologische interventies bij kanker - zoeken naar de juiste maat

  OpenAIRE

  Pool, G.

  2009-01-01

  Currently cancer is the first cause of death in Western society, but also: many patients survive, due to improved treatments. During the past 30 years psycho-oncology has grown from a non-issue to an important aspect of cancer-rehabilitation. Psychological adaptation to cancer is a complex process, where daily hassles go along with existential concerns. Depending on the phase of disease-treatment-outcome, the patient struggles with loss of health, loss of control and with anxiety. Ego documen...

 18. Consumentenonderzoek naar biologische produkten : hoe het marktaandeel vergroot kan worden

  NARCIS (Netherlands)

  Baggerman, T.; Hack, M.D.

  1992-01-01

  The consumer attitude towards organic farming and organic food is investigated. Objects of research were: knowledge of organic farming, perception of organic food, the influence of socio-economical characteristics, motivation to buy or not to buy and market dynamics

 19. Zoeken naar romantiek. Geavanceerd onderzoeksinstrumentarium in de DBNL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  René van Stipriaan

  2010-09-01

  Full Text Available Around the year 2000 there was great optimism about the development of research facilities as a result of the ongoing digitization of historical resources in the humanities. Ten years later, the progress made is not as big as was expected. Poor quality of most digital files, in combination with a lack of co-operation, keeps the development of the „digital humanities‟ at a low pace. The Digital Library of Dutch Letters is a relatively small, but steady growing highly standardized website, which contains by now about two million pages of transcribed sources from the Middle Ages until our days. In order to demonstrate the performance of its search engine, the author focuses on a dispute among Dutch scholars on the degree of involvement of Dutch literature in the international romantic movement. Taking into account the limited scope of the available digitized resources from the romantic period, a few simple surveys show the worth of simple search strategies by well chosen keywords, on the basis of a homogenic well-structured database. Romanticism does indeed seem to have arrived relatively late in Dutch letters.

 20. Van relativisme naar oordeelsvorming. Recente tendensen in de wetenschapsgeschiedschrijving

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ed Jonker

  2011-03-01

  Full Text Available From relativism to evaluation. Recent trends in the historiography of science and the humanitiesHistorians of science have taken leave of finalism. No longer do they write teleological histories of scientific progress. Instead of a grand narrative on the triumph of science they now tend to write small stories on local knowledge. This is the result of several decades of criticism of Whig history. Starting with neo-marxist critique in the interwar years, enhanced in the social history of the 1970s, science was seen as an economic commodity and as a social product. Cultural history and anthropology added the view that scientists and scholars are mere mortals, muddling through messy life. This critique was topped off with postmodern criticism of knowledge as power, which translates into the accusation that historiography is only legitimating cultural and political oppression.To counter these allegations, many historians have insulated themselves into a kind of retro-historicism that shies away from any teleology, coherence, meaning and evaluation. It depicts the production of knowledge as a practical, local activity that is strictly limited to its cultural context. No claims to truth, validity, let alone progress or even development were allowed.This situation of rampant relativism could not last. Total abstinence of any evaluation of knowledge claims, quality of research or success of theories has proven unsatisfactory. The need has arisen to study broader issues of traveling knowledge and longer lines of scientific development. There is a shift of interest into traditions of knowledge that spring the bonds of locality and context. Why do some scientific theories and research practices succeed in surpassing paradigms and bridging epistemic ruptures? In this respect disciplines are in the process of being rehabilitated. Instead of oppressive structures they become the vehicles of sustained knowledge growth. Especially the role of education and academic training is focused on. Facing up to the charges of conceptual anachronism, historians of knowledge now opt for a cautiously evaluative history. The alternative would be an intellectually barren historicism.

 1. Handreiking multimediaformaten: naar optimale toegang van audio, video en afbeeldingen

  OpenAIRE

  Folmer, E.J.A.; Wams, N.; Knubben, B.

  2010-01-01

  Multimedia maken meer en meer deel uit van de manier waarop we ons dagelijks uitdrukken; audio en video maken inmiddels het overgrote deel uit van het internetverkeer. Daarbij maken we gebruik van allerhande formaten, soms zonder daar goed bij stil te staan. Deze handreiking geeft achtergrond bij de de keuzes die u kunt maken om video en audio beschikbaar te stellen. Open Standaarden zijn daarbij (nog) minder gangbaar dan gesloten standaarden, maar zijn wel in opkomst en dragen bovendien bete...

 2. Peer assessment in universitair onderwijs : een onderzoek naar bruikbare ontwerpen

  OpenAIRE

  Berg, B.A.M. van den

  2003-01-01

  Peer assessment in university teaching: an exploration of useful designs Learning to communicate is an integral part of higher education. Learning to write at an acceptable academic level cannot be isolated from learning the particular discipline content. The acquisition of academic writing is a long-term matter. So, in many curricula, teachers look for proper methods to provide more support to students in developing their writing competency. This research focuses on the contribution of peer ...

 3. Estlandse uithaal naar oud-ambassadeur / Hans Jacobs

  Index Scriptorium Estoniae

  Jacobs, Hans

  2008-01-01

  Hollandi ajakirjanikud küsisid president Toomas Hendrik Ilveselt arvamust endise Hollandi suursaadiku Hans Glaubitzi tagakiusamise kohta. Eestis visiidil olnud Hollandi kuninganna Beatrix'i ja president Toomas Hendrik Ilvese kohtumisest

 4. Bruggen en wegen naar een duurzame Randstad in 2040

  NARCIS (Netherlands)

  d'Haese, N.

  2008-01-01

  Dit rapport werd geschreven door het Dutch Research Institute for Transitions in opdracht van Delft Cluster. Het rapport kadert binnen het PIZZA-project, een samenwerking tussen 6 Bsik-programma’s van de 8 voor ruimte en KSI. Het doel van dit project is een methodiek voor transitiemonitoring te ontw

 5. Serious gaming ; onderzoek naar knelpunten en mogelijkheden van serious gaming

  NARCIS (Netherlands)

  Kranenburg, K. van; Mijke Slot, M.; Staal, M.; Leurdijk, A.; Burgmeijer, J.

  2006-01-01

  Gaming is een wereldwijde, omvangrijke industrie geworden. In deze industrie komt uit onverwachte hoek een interessante innovatie: serious gaming. In serious gaming gaat het niet om entertainment, maar staat een nuttige toepassing centraal. De toepassingen zijn zeer divers en kunnen variëren van edu

 6. Nicolaas Hartsoeker (1656-1725: van mechanisme naar vitalisme

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M.R. Wielema

  1992-10-01

  Full Text Available

  Nicolaas Hartsoeker (1656-1723: from mechanism to vitalism

  Nicolaas Hartsoeker was a Dutch physician and physicist who wrote a number of books, in French, on physics, optics and biology, and took part in the lively scientific and philosophical debate at the beginning of the eighteenth century. Although initially he was deeply influenced by the mechanistic approach to biology cultivated by the Cartesians, he subsequently criticized and abandoned it, and developed a vitalistic philosophy, according to which the life and inovement of organisins are the outcome of vegetative souls. He even postulated a world-soul, in order to account for the movement which takes place in nature as a whole. He strongly defended these views in his correspondence with Leibniz, who was critical not only of his atomism and voluntarism, but also of his vitalism. Hartsoeker was not influential, and his views seem soon to have been forgotten. They are, however, a clear indication of the profound dissatisfaction with Cartesian mechanistic conceptions which was felt by many scientists towards the close of the seventeenth century.

 7. Huisartsenzorg in cijfers: onderzoek naar SOLK na rampen.

  OpenAIRE

  IJzermans, J.

  2013-01-01

  De NHG-Standaard Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) beschrijft ‘klachten die langer dan enkele weken duren en waarvoor, na medisch onderzoek, geen aandoening is gevonden die de klachten voldoende verklaart’. Er wordt dus aangenomen dat een onderliggende ziekte afdoende is uitgesloten. Voor wetenschappelijk onderzoek onder patiënten levert deze definitie problemen op. Er is geen ICPC-code voor SOLK en met behulp van vragenlijsten kan niet worden vastgesteld of zelfge...

 8. Onderzoek naar de Preventierichtlijn agglomeratie Utrecht : belangrijkste bevindingen

  NARCIS (Netherlands)

  Cozijn, C.; Essers, J.J.A.

  1993-01-01

  Door het Bureau Criminaliteitspreventie van de politie Utrecht zijn in 1991 en 1992 experimenten uitgevoerd met als doel het uittesten van de mogelijkheden van 'de preventielijn'. De bedoeling is om de arbeidsintensieve en daardoor dure persoonlijke preventieadviezen bij mensen thuis, te vervangen d

 9. EDTA: Literatuuronderzoek naar de orale toxiciteit voor de mens

  OpenAIRE

  Janssen PJCM; Knaap AGAC; Taalman RDFM

  1990-01-01

  For the food additive EDTA the WHO allocated an ADI of 2.5 mg/kg body weight in 1974. The complexing agent EDTA may affect the metabolism of metal ions ; this aspect was not discussed in detail in the 1974 evaluation of the WHO. In particular effects due to the binding of zinc ions are reported in literature. The report offers an exploratory discussion of EDTA-Zn interaction and its toxicological impact. An evaluation of the ADI with respect to the possible adverse effect of EDTA on zinc meta...

 10. Ondanks 'keuzebiografie' blijft de keuze beperkt: participatie naar levensfase.

  NARCIS (Netherlands)

  Houtum, L. van; Cardol, M.; Jong, J.D. de

  2012-01-01

  In the current Dutch policy the emphasis is on the participation of all citizens. This study focuses on the general population’s participation through the perspective of the life course. This perspective makes it possible to study the participation of people during different phases of their life as

 11. Op weg naar de landelijke invoering van perinatale audit

  NARCIS (Netherlands)

  Leeman LD; Waelput AJM; Eskes M; Achterberg PW; VTV

  2007-01-01

  In the near future perinatal audit will start in the Netherlands, with a systematic critical analysis of the quality of care of perinatal mortality. The National Institute for Public Health and the Environment designed a plan for the implementation of perinatal audit. The slower decline of perinatal

 12. Van marginaal naar mainstream? Populisme in de Nederlandse geschiedenis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Koen Vossen

  2012-06-01

  Full Text Available From Marginal to Mainstream?: Populism in Dutch HistoryIn this article populism is perceived as a thin ideology with specific core concepts (a homogeneous people, a treacherous elite and popular sovereignty that can flourish when specific conditions are met (political dissatisfaction, convergence of the established parties, increasingly opaque governance and new media. In the Netherlands one might discern three ‘populist moments’ – a period between 1916 and 1918, a period between 1963 and 1967 and a period which started in 2001/2002 and which seems not yet to be over. In electoral terms the first and second populist moments were rather weak. Both times the populist rhetoric was incorporated by (one of the established parties. In 2001/2002 the established parties again attempted to incorporate populism but with less result. The new populism of the twenty-first century proved to be much stronger and much more durable in terms of its electoral strength and its programmatic appeal.

 13. Zoeken naar de kern van cultuurverandering: Inzicht, meten, sturen

  NARCIS (Netherlands)

  A.J.M. Straathof (Alex)

  2009-01-01

  textabstractAanleiding: Wie een organisatie binnenloopt, ziet niet wat de cultuur van die organisatie is. Een theoretisch kader is nodig om feiten en ervaringen met elkaar in verband te brengen, zodat de werking van de organisatiecultuur kan worden begrepen. Stromingen die zich in de wetenschappelij

 14. Onderzoek naar de bepaling van fluoride in een doorstroomsysteem

  NARCIS (Netherlands)

  Neele J; Nagtegaal-Wouterse GWM; Reijnders HFR

  1989-01-01

  Een snelle methode voor de bepaling van fluoride in een doorstroomsysteem met potentiometrische detectie en een lage onderste analysegrens is ontwikkeld. De mate waarin fluoride uit fluoride-verbindingen wordt vrijgemaakt door complexvormende stoffen is gevolgd om vast te stellen hoeveel tijd hierv

 15. Agromere : Stadslandbouw in Almere, van toekomstbeelden naar het ontwerp

  OpenAIRE

  Jansma, J.E.; Dekking, A.J.G.; Migchels, G.; Buck, de, A.J.; Ruijs, M.N.A.; Galama, P.J.; Visser, A J

  2010-01-01

  Het project Agromere verkende of (stads)landbouw een natuurlijk onderdeel zou kunnen worden van moderne stedelijke ontwikkeling. Om de kansen en belemmeringen van landbouw in de stad concreet te maken is Almere als case gekozen. Samen met een groep stakeholders is een denkbeeldige wijk Agromere ontworpen. In deze wijk met ca. 5.000 inwoners gaan landbouw en wonen samen op 250 ha. Uitgangspunt bij het ontwerp waren de volgende principes: zoveel mogelijk zelfvoorzienend qua voedselproductie, la...

 16. Onderzoek naar prescriptie-interventies in een openbare apotheek

  NARCIS (Netherlands)

  Van Noord, E.; Van Der Graaf, C.J.; De Gier, J.J.

  2009-01-01

  Objective: To describe the frequency, nature, determinants and clinical relevance of prescription modifications in a Dutch community pharmacy. Design: A descriptive, retrospective study of the documented prescription modifications during dispensing in 2007. Methods: The frequency and nature of presc

 17. Design and effects of pricing for road traffic. Effectiveness, efficiency and acceptation from a multi-disciplinary perspective; Vormgeving en effecten van prijsbeleid op de weg. Effectiviteit, Efficientie en Acceptatie vanuit een Multidisciplinair Perspectief

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Verhoef, E.T. (ed.) [Afdeling Ruimtelijke Economie, Vrije Universiteit, Amsterdam (Netherlands); Koopmans, C.C. (ed.) [Stichting voor Economisch Onderzoek SEO, Universiteit van Amsterdam UvA, Amsterdam (Netherlands); Bliemer, M.C.J. [Sectie Transport en Planning, Technische Universiteit Delft, Delft (Netherlands); Bovy, P.H.L. [Sectie Transport en Planning, Technische Universiteit Delft, Delft (Netherlands); Steg, L. [Afdeling Psychologie, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen (Netherlands); Van Wee, G.P. [Faculteit Techniek, Bestuur en Management, Technische Universiteit Delft, Delft (Netherlands)

  2004-09-01

  The Dutch government plans to implement paying for the use of roads in order to traffic-jams and also to improve the safety and environment. Several options to pay for the use of roads are taken into consideration and are compared with respect to the effects on safety, economics, environment, behavior. [Dutch] Files vormen een toenemend maatschappelijk probleem, dat naar verwachting niet alleen met nieuwe wegen en betere verkeerstechnische benutting van wegen kan worden opgelost. Daarom overweegt het kabinet op termijn betalen naar gebruik invoeren. Dit kan tevens leiden tot gunstige effecten voor veiligheid en milieu. De wetenschappelijke wereld heeft de afgelopen jaren veel kennis opgebouwd met betrekking tot mogelijkheden en onmogelijkheden van verschillende vormen van betalen naar gebruik. In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de mogelijkheden en onmogelijkheden van verschillende vormen van betalen naar gebruik. Het gaat daarbij met name om een weergave van wetenschappelijke feiten en lacunes/witte vlekken. In hoofdstuk 2 van dit rapport wordt ingegaan op het speelveld van beprijzing. Het gaat daarbij om een korte schets van de belangrijkste keuzes die bij het vormgeven van beprijzing moeten worden gemaakt en de criteria die daarbij een rol (kunnen) spelen. Hoofdstuk 3 gaat vanuit economisch perspectief nader in op de motivatie, doelstellingen, vormgeving en effecten van prijsbeleid. Daarna volgen hoofdstukken waarin beprijzing vanuit verschillende disciplines wordt belicht. In hoofdstuk 4 worden de verkeerskundige gedragseffecten van beprijzing beschreven. Milieu-, veiligheids- en ruimtelijke effecten worden behandeld in hoofdstuk 5. In hoofdstuk 6 wordt beprijzing geevalueerd vanuit een maatschappelijk-economisch perspectief, met speciale aandacht voor de aanwending van opbrengsten van beprijzing. De psychologische aspecten van beprijzing komen aan de orde in hoofdstuk 7. In hoofdstuk 8 worden criteria geformuleerd voor de keuze tussen verschillende

 18. Praktijkstudie naar emoties in het verkeer : vragenlijststudie naar kenmerken zoals frequentie, aanleiding en gevolgen voor de veiligheid.

  NARCIS (Netherlands)

  Levelt, P.B.M.

  2003-01-01

  Now and again, traffic behaviour takes on an impulsive character; then we are in the field of emotions. This study forms part of a series of SWOV studies about emotions in traffic. In these, the question is if and how emotions influence traffic behaviour, and thus road safety. In this study, a searc

 19. Ascaris lumbricoides L. in een dorpspraktijk; een onderzoek naar graad en wijze der besmetting en naar mogelijkheden ter bestrijding

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, Jan Jacob

  1963-01-01

  In het dorp Tange-Alteveer, liggend op de grens van de Groninger Veenkolonien en Westwerwolde, in het Noord-Oosten van Nederland, blijkt besmetting met ascariden veel voor te komen, vooral onder de jongere bevolkingsgroepen. Het uitblijven van resultaat op langere termijn met de gebruikelijke behand

 20. Shifting renewable energy in transport into the next gear. Developing a methodology for taking into account all electricity, hydrogen and methane from renewable sources in the 10% transport target; Hernieuwbare energie in transport naar een hogere versnelling. Ontwikkeling van een methode dat rekening houdt met alle elektriciteit, waterstof en methaan uit hernieuwbare bronnen in de 10% transportdoelsteling

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kampman, B.; Leguijt, C.; Bennink, D. [CE Delft, Delft (Netherlands); Wentrup, K.; Dreblow, E.; Gruenig, M. [Ecologic Institute, Berlin (Germany); Schmidt, P.; Wurster, R.; Weindorf, W. [Ludwig-Boelkow-Systemtechnik, Muenchen-Ottobrunn (Germany)

  2012-01-15

  vastgesteld dat 10% van alle in de transportsector gebruikte energie in 2020 uit hernieuwbare bronnen moet komen. De richtlijn schrijft ook voor welke berekeningsmethoden in deze context gebruikt dienen te worden voor de biobrandstoffen en hernieuwbare elektriciteit die door voertuigen worden gebruikt. Bij biobrandstoffen worden alleen die brandstoffen in de berekening meegenomen die feitelijk in de transportsector worden gebruikt. Voor de bijdrage van elektriciteit uit hernieuwbare bron wordt een iets anders methode gebruikt, omdat deze gewoonlijk aan het elektriciteitsnet wordt onttrokken, waarbij de precieze herkomst van de gebruikte energie niet wordt bijgehouden: in hun berekeningen worden lidstaten daarom geacht het gemiddelde aandeel van hernieuwbare elektriciteit hiervoor te gebruiken. De Richtlijn schrijft ook voor dat, wanneer dat nodig mocht blijken, de Europese Commissie een voorstel moet presenteren waarin wordt aangegeven hoe de totale hoeveelheid door elektrische voertuigen gebruikte hernieuwbare elektriciteit berekend dient te worden en een methodologie wordt gegeven om de bijdrage van waterstof uit hernieuwbare bronnen in de transportsector op te nemen. Daarnaast is er de vraag hoe biomethaan dat in het aardgasnet wordt ingebracht in de 10%-transportdoelstelling moet worden verdisconteerd wanneer voertuigen uit datzelfde net worden gevuld - via een route die vergelijkbaar is met die van elektriciteitsgebruik in de transportsector. Door DG Energie van de Commissie zijn CE Delft, Ecologic Institute en Ludwig-Bölkow-Systemtechnik (LBST) gevraagd ondersteuning te bieden bij het besluitvormingstraject rondom de drie genoemde routes voor transportenergie: hernieuwbare elektriciteit, waterstof en biomethaan, waarbij distributie via landelijke netten plaatsvindt. Dat heeft geleid tot een uitgebreid rapport waarin verschillende methodologische opties worden uitgewerkt en beoordeeld en conclusies worden getrokken voor zowel de korte en middellange termijn (tot 2020

 1. Action research als relevante vorm van interventieonderzoek: Verslag van het World Congress on Action Learning and Action Research & Participatory Action Research 2006

  OpenAIRE

  Coyan Tromp

  2008-01-01

  Eind augustus 2006 vond in Groningen het gecombineerde internationale congress over Action Learning and Action Research/Participatory Action Research (ALARPM 7th/PAR 11th) plaats. Onderzoekers van over de hele wereld namen deel om te luisteren naar key-note speakers, om een workshop te geven of bij te wonen en om ervaringen uit te wisselen. De 290 deelnemers hadden een ruime keus: naast de zeven centrale lezingen was er een scala aan workshops over thema’s uit vijf verschillende stromingen (S...

 2. Dag van de mensenrechten

  OpenAIRE

  Verhofstadt, Dirk

  2015-01-01

  67 jaar geleden, op 10 december 1948, werd de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens quasi unaniem goedgekeurd. Wel waren er onthoudingen van onder meer Rusland, Saoedi-Arabië en Zuid Afrika. De goedkeuring van de UVRM betekende een mijlpaal in de menselijke geschiedenis en dit om drie redenen. In de eerste plaats betrof het een zuiver seculiere tekst, dus zonder verwijzing naar een god. Het toonde aan dat men geen bovennatuurlijke kracht nodig had om te komen tot moreel hoogstaande...

 3. [Behavioral Pharmaceutical Care Scale: research on the extent of the implementation of pharmaceutical care in Belgian pharmacies

  OpenAIRE

  Foulon, Veerle; De Wulf, Isabelle

  2007-01-01

  In dit onderzoek werd gepeild naar de mate waarin Farmaceutische Zorg toegepast wordt in de Belgische apotheek. Hiervoor werd gebruik gemaakt van de BPCS, een gevalideerde vragenlijst bestaande uit 3 dimensies en 14 domeinen. 623 Belgische apothekers namen aan het onderzoek deel. De totale score op de BPCS schommelde tussen 29 en 131 in het score-interval 15-160. De mediaan was 74. Er werd goed gescoord op adviseren en informatief ondersteunen van patiënten (gemiddelde scores van 72.2 % e...

 4. Improvement of screen regulation by means of the pyrgeometer; Verbetering van de schermregeling met de pyrgeometer

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bij de Vaate, J. [DLV Plant, Wageningen (Netherlands)

  2012-02-15

  The radiation meter (pyrgeometer) measures energy loss as a result of radiation, and can thus contribute to energy management by influencing the screen control. In this project measurements and the benefits of the screen control are monitored over a longer period at six growers [Dutch] De uitstralingsmeter (pyrgeometer) meet energieverlies door uitstraling, en kan daardoor een bijdrage leveren aan het energiebeheer door invloed op de schermregeling. In dit project is bij een zestal telers over een langere periode gekeken naar de meting en de mogelijke voordelen in de regeling.

 5. Cookies, Coleslaw, and Stoops : The Influence of Dutch on the North American Languages

  OpenAIRE

  Sijs, van der, Nicoline

  2009-01-01

  Van Santa Claus (Sinterklaas) en zijn slee (sleigh) tot aan de dollar (vernoemd naar de daalder) en Yankees (Jan Kees), de Nederlandse taal is van grote invloed geweest op het Amerikaans-Engels. Yankees, cookies en dollars laat zien hoe de Nederlandse erfenis tot ver buiten New York reikt en zelfs terug te vinden is in de indianentalen. Dit jaar wordt herdacht dat vierhonderd jaar geleden, in 1609, Henry Hudson met zijn VOC-schip voor anker ging bij Manhattan. In zijn kielzog landden Nederlan...

 6. De reflectieve kwaliteit van E-PeerFeedback

  OpenAIRE

  Kral, Marijke; Popta, Esther van; Simons, P.R.J.

  2012-01-01

  Dit paper beschrijft het eerste deel van een promotieonderzoek (1) naar de bijdrage van E-PeerFeedback aan het verbeteren van reflectie door HBO-studenten binnen Virtual Action Learning. Doel is eerst het ontwikkelen van een instrument om de reflectieve kwaliteit van E-Peerfeedback te meten. Reflectieve kwaliteit van feedback vatten we op als de kwaliteit van de redenering. Een redenering omvat een verklaring. Uit het onderzoek is gebleken dat in minder dan 40% van de E-PeerFeedback géén spra...

 7. Action research als relevante vorm van interventieonderzoek: Verslag van het World Congress on Action Learning and Action Research & Participatory Action Research 2006

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Coyan Tromp

  2008-10-01

  Full Text Available Eind augustus 2006 vond in Groningen het gecombineerde internationale congress over Action Learning and Action Research/Participatory Action Research (ALARPM 7th/PAR 11th plaats. Onderzoekers van over de hele wereld namen deel om te luisteren naar key-note speakers, om een workshop te geven of bij te wonen en om ervaringen uit te wisselen. De 290 deelnemers hadden een ruime keus: naast de zeven centrale lezingen was er een scala aan workshops over thema’s uit vijf verschillende stromingen (Standards/Ethics, Education/Action Learning, Organizational Development, Rural Development/Developmental Cooperation/Social Innovation, Health. Een impressie van het congres.

 8. Action research als relevante vorm van interventieonderzoek: Verslag van het World Congress on Action Learning and Action Research & Participatory Action Research 2006

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Coyan Tromp

  2006-12-01

  Full Text Available Eind augustus 2006 vond in Groningen het gecombineerde internationale congress over Action Learning and Action Research/Participatory Action Research (ALARPM 7th/PAR 11th plaats. Onderzoekers van over de hele wereld namen deel om te luisteren naar key-note speakers, om een workshop te geven of bij te wonen en om ervaringen uit te wisselen. De 290 deelnemers hadden een ruime keus: naast de zeven centrale lezingen was er een scala aan workshops over thema’s uit vijf verschillende stromingen (Standards/Ethics, Education/Action Learning, Organizational Development, Rural Development/Developmental Cooperation/Social Innovation, Health. Een impressie van het congres.

 9. Immunogenicity and safety of monovalent RIVM meningococcal B OMP vesicle F91 vaccine administered to children that received hexavalent meningococcal B vaccine 2.5 years ago

  OpenAIRE

  Lafeber AB; Limpt CJP van; Berbers GAM; Labadie J; de Kleijn ED; de Groot R; Rumke HC; van Alphen AJW; LVO

  2000-01-01

  Dit rapport beschrijft een follow-up studie naar veiligheid en immunogeniciteit van monovalent P1.7h,4 OMV vaccin (MonoMen) gebruikt als boostervaccinatie in kinderen eerder gevaccineerd met hexavalent MenB vaccin. De deelnemers aan deze studie zijn in het kader van een eerdere studie gevaccineerd met hexavalent MenB vesicle vaccin of met HepB vaccin (controle groep). Tijdens de studie traden geen ernstige bijwerkingen op. Systemische bijwerkingen werden vooral gerapporteerd tijdens de 2e en ...

 10. Een nieuwe visie op de afstamming: Is het ontstaan van een kind een actief of passief proces?

  OpenAIRE

  Kuijper, P.A.W.

  2014-01-01

  markdownabstractOp 17 april 2014 zou de heer mr. drs. P.A.W. Kuijper promoveren op het proefschrift dat thans voor u ligt. Half januari 2014 heeft de promotiecommissie het manuscript goedgekeurd. Op 24 januari 2014 vertrok de promovendus voor een korte wintersportvakantie naar Oostenrijk. Daar heeft hij nog de laatste hand aan zijn proefschrift gelegd en de puntjes op de i gezet. Door een noodlottig skiongeval is hij aldaar op 1 februari 2014 op slechts 73-jarige leeftijd overleden. Al snel k...

 11. Evaluation of learning moments, investment cost and life cost of five EOS DEMO/UKR projects; Evaluatie leermomenten, investerings- en levensduurkosten van vijf EOS DEMO/UKR projecten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-03-15

  Subsidised, energy efficient building example projects in the Netherlands show that the additional cost of 10 to 15% for the initial investment are compensated by the much lower energy cost later on. A study has been conducted of the relation between investments, housing expenses and energy efficient building [Dutch] Gesubsidieerde, energiezuinig gebouwde voorbeeldprojecten in Nederland tonen aan dat de meerkosten van 10% tot 15% voor de initiele investering opwegen tegen de veel lagere energiekosten later. Een studie is uitgevoerd naar de relatie tussen investeringen, woonlasten en energiezuinig bouwen.

 12. Heat at full steam. Working programme for sustainable supply of heat and cold; Warmte op stoom. Werkprogramma voor verduurzaming van de warmte- en koudevoorziening

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2008-12-15

  With this working programme, the Dutch cabinet aims to accelerate the transition toward a sustainable heat and cold system. The implementation of this working programme will lead to a fossil energy saving equaling the electricity use of 1.4 million households in 2012. In the working programme, three types of measures are elaborated: knowledge development and sharing, improving market conditions and enhancing collaboration. [mk]. [Dutch] Met dit werkprogramma wil het Kabinet de omslag naar een duurzame warmte- en koudehuishouding versnellen. Met de uitvoering van het nu voorliggend werkprogramma wordt een besparing aan fossiele energie bereikt die in 2012 oploopt tot een hoeveelheid die gelijk is aan het elektriciteitsgebruik van 1,4 miljoen huishoudens. In het werkprogramma worden drie soorten maatregelen uitgewerkt: kennis ontwikkelen en delen, marktcondities verbeteren en samenwerking bevorderen.

 13. Roadmap ICT 2030; Routekaart ICT 2030

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-06-15

  Extra attention for 'ICT and energy' can lead to significant energy savings, both in the ICT sector (Greening of ICT), as in other sectors (Greening by ICT). That has been elaborated as a vision of ICT Office in this roadmap. Actions are formulated to get started. Innovations and measures are connected to energy saving targets [Dutch] Extra aandacht voor 'ICT en energie' kan leiden tot grote energiebesparingen, zowel in de ICT sector zelf (Greening of ICT), als in andere sectoren (Greening by ICT). Dat is in deze Routekaart als visie van ICT-Office uitgewerkt. Acties zijn geformuleerd om daadwerkelijk aan de slag te kunnen gaan. Aan de innovaties en maatregelen zijn doelstellingen ten aanzien van energiebesparing gekoppeld, die zijn vertaald naar concrete bedragen.

 14. Outlines of the PBL Working programme 2012; Hoofdlijnen PBL Werkprogramma 2012

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-01-15

  In this note, the Netherlands Environmental Assessment Agency (PBL) sketches the outlines of its working programme for 2012. With the intended research in this working programme, PBL aims to contribute to scientific substantiation and evaluation of the Dutch cabinet's policy in a wide range of areas: environment, mobility, space, living, energy, water, food provision, nature, international collaboration, declining population, administrative reforms and international competitive position. The PBL study is aligned to three (of the six) governmental strategic knowledge themes that have been selected for this administrative period, i.e. Dealing with scarcity of resources and space; (2) the competitive position of the Netherlands; (3) Towards a new division of responsibilities among the state and society and a new balance between rights and obligations [Dutch] Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) schetst in deze notitie de hoofdlijnen van zijn werkprogramma voor 2012. Met het voorgenomen onderzoek in dit werkprogramma wil het PBL bijdragen aan wetenschappelijke onderbouwing en evaluatie van het kabinetsbeleid op een breed scala aan terreinen: milieu, mobiliteit, ruimte, wonen, energie, water, voedselvoorziening, natuur, internationale samenwerking, bevolkingskrimp, decentralisatie, bestuurlijke vernieuwing en internationale concurrentiepositie. PBL-onderzoek sluit aan bij drie (van de zes) rijksbrede strategische kennisthema's die zijn gekozen voor deze kabinetsperiode, te weten: (1) Omgaan met schaarste aan ruimte en grondstoffen; (2) Het concurrentievermogen van Nederland; (3) Naar een nieuwe verantwoordelijkheidsverdeling tussen staat en samenleving en een nieuwe balans tussen rechten en plichten.

 15. Base rates in the SDE Plus Scheme 2014 (Dutch Renewable Energy Scheme). Final recommendation; Basisbedragen in de SDE+ 2014. Eindadvies

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lensink, S.M. (ed.)

  2013-09-15

  On assignment of the Dutch Ministry of Economic Affairs, ECN and DNV KEMA have studied the cost of renewable electricity production. This cost assessment for various categories is part of advice on the subsidy base rates for the feed-in support scheme SDE+. This report contains the advice on the cost of projects in the Netherlands targeted for realization in 2014, covering installation technologies for the production of green gas, biogas, renewable electricity and renewable heat. A draft version of this advice has been discussed with the market in an open consultation round [Dutch] Het Ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft aan ECN en DNV KEMA advies gevraagd over de hoogte van de basisbedragen in het kader van de SDE+-regeling voor 2014. Evenals bij vergelijkbare onderzoeken in voorgaande jaren hebben ECN en DNV KEMA er in overleg met het ministerie voor gekozen om een conceptadvies aan de markt voor te leggen. In de maand juni is de markt geconsulteerd. Dit rapport betreft het eindadvies, waarin de inbreng van de marktpartijen naar inzicht van ECN en DNV KEMA is meegewogen. ECN en DNV KEMA adviseren het ministerie over de hoogte van de basisbedragen voor door het ministerie voorgeschreven categorieen. De Minister van EZ beslist over de openstelling van de SDE+-regeling in 2014, de open te stellen categorieen en de basisbedragen voor nieuwe SDE+-beschikkingen in 2014. Het proces staat beschreven in Hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3 behandelt de prijsontwikkelingen voor elektriciteit, gas en biomassa. Hoofdstuk 4 geeft per categorie een overzicht van de technisch-economische parameters van de hernieuwbare-energieopties. Hoofdstuk 5 besluit met conclusies waarbij de vertaalslag naar basisbedragen gemaakt is aan de hand van beknopt beschreven financiele parameters.

 16. Logistiek in een zorgomgeving: Cliënt centraal

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dennis Moeke

  2010-03-01

  Patiënten/cliënten hebben veelal beperkte invloed op zorglevering en zorgverlening, terwijl zij daar wel behoefte aan hebben. De behoefte vanuit de patiënt/cliënt om invloed uit te kunnen oefenen op het zorgproces laat zich vertalen in een logistieke ontwerpeis. De logistieke sturing zal moeten inspelen op de wensen van de cliënt. Maar om welk type wensen gaat het in de zorg en hoe verhouden ze zich tot andere zorgspecifieke ontwerpvariabelen, of anders geformuleerd, wat is specifiek aan de logistiek in een zorgomgeving? Dit artikel beschrijft de zoektocht naar een integraal antwoord voor de Nederlandse situatie met als resultaat de volgende definitie voor logistiek in een zorgomgeving: het zo beheersen van behandel-/ zorg-/ondersteuningsprocessen en de daarmee verbonden inzet van medewerkers, informatie- en goederenstromen, dat tegen optimale kosten aan de wensen van cliënten/mensen kan worden voldaan. Tevens is een model ontwikkeld, waarin de zorgspecifieke context en de samenhang met logistiek wordt gepresenteerd.

 17. The global financial crisis: response of social workers to the financial capability of vulnerable households in South Africa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lambert Karel Engelbrecht

  2011-05-01

  De huidige mondiale financiële crisis wordt gezien als een van de meest ernstige sinds de Tweede Wereldoorlog. Traditioneel houden sociaal werkers zich bezig met sociale risico’s, en de vraag rijst of zij voldoende zijn toegerust om de financiële zelfredzaamheid van kwetsbare huishoudens te vergroten of te ondersteunen. Deze vraag ligt ten grondslag aan dit artikel en wordt beantwoord door gebruik te maken van een actuele secundaire analyse van de Zuid-Afrikaanse situatie. De Zuid-Afrikaanse sociale ontwikkelingsfilosofie, het macrokader van het maatschappelijk welzijnsbeleid, heeft ten doel om de kwaliteiten van burgers, die bij kunnen dragen aan hun sociale en economische participatie, te versterken. De vertaling van dit doel in de praktijk van het sociaal werk is nochtans controversieel, aangezien onderzoek laat zien dat slechts een klein deel van de huishoudens erin slaagt onafhankelijk te worden van bijstand, en dat de financiële kwetsbaarheid en ontwikkelingsindex van het land een neergaande beweging maakt. Het artikel sluit af met de constatering dat zowel het stimuleren van financiële inclusie, als het faciliteren van sociale interventies op microniveau essentieel zijn om een zinvolle bijdrage te leveren aan de financiële kwaliteiten en zelfredzaamheid van kwetsbare huishoudens – een reactie die goed van een Zuid-Afrikaans scenario naar een moniale context kan worden vertaald.

 18. Voldoen de aantallen Grote Jagers aan de drempelwaarde voor kwalificatie van Friese Front als Vogelrichtlijngebied?

  OpenAIRE

  Geelhoed, S.C.V.; Leopold, M.F.; Bemmelen, van, R.S.A.; Lindeboom, H. J.

  2013-01-01

  Het Friese Front staat op de nominatie om aangewezen te worden als Vogelrichtlijngebied, vanwege grote aantallen Zeekoeten die daar, met jongen, in de zomer verblijven. Een tweede vogelsoort, de Grote Jager, kwalificeert zich wellicht ook, maar er bestaat onduidelijkheid over de aantallen die van het gebied gebruik maken en of deze de drempelwaarde voor kwalificatie als doelsoort voor een Vogelrichtlijngebied overschrijden. Onderzocht is of de aantallen Grote Jagers op het Friese Front met ze...

 19. De kosteneffectiviteit van interventies gericht op verslaving aan alcohol en drugs

  NARCIS (Netherlands)

  Suijkerbuijk, A W M; van Gils, P F; Greeven, P G J; de Wit, G A

  2015-01-01

  BACKGROUND: A large number of interventions are available for the treatment of addiction. Professionals need to know about the effectiveness and cost-effectiveness of interventions so they can prioritise appropriate interventions for the treatment of addiction. AIM: To provide an overview of the sci

 20. Energy in the Zuidas district [Amsterdam, Netherlands]; Energie aan de Zuidas

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Frederiks, N. (ed.)

  2005-07-15

  In this magazine you can read what is happening in the field of energy in the Zuidas, a new district of Amsterdam, Netherlands, and how this area can become a sustainable and energy efficient project. Issues with regard to the energy supply are discussed, focusing on the many opportunities that the development of this project offers [Dutch] In dit magazine leest u wat er allemaal gebeurt op energiegebied in de Zuidas, een nieuwe wijk van Amsterdam en hoe de Zuidas een duurzaam en energiezuinig project moet worden. Vraagstukken rond de energievoorziening worden belicht, maar vooral de vele kansen en mogelijkheden die de ontwikkeling van dit project biedt.

 1. Condition monitoring of wind turbines. A literature study; Conditiebewaking aan windturbines. Een verkennende studie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Verhoef, J.P.; Verbruggen, T.W. [ECN Wind, Petten (Netherlands)

  2001-06-01

  A literature study has been carried out within the framework of the Wind turbine Operation and Maintenance based on Condition Monitoring project (WT-{omega}). The aim of the project is to develop, evaluate and demonstrate condition monitoring techniques for offshore wind turbines. This will be realized by selecting a set of condition monitoring techniques on the basis of which information can be collected for a better planning of maintenance.

 2. Gehalte aan PCB's en organochloorpesticiden in mariene organismen van de Belgische kustwateren

  OpenAIRE

  VANDAMME, K.; Baeteman, M.

  1982-01-01

  Polychlorinated biphenyls (PCBs) and some oranochlorine pesticides were measured in flounder, cod, sole, shrimps and mussels by capillary gaschromatography. PCBs predomiated among the organochlorine residues and represented 75 to 90 % of the global content. The average PCB-concentration in the wet tissue ranged from 39.5 ppb in shrimps to 261.1 ppb in mussels. From the group "DDT and its metabolites"only the derivates p,p'-DDE and p,p'-DDD could be quantified.The different organochlorine pest...

 3. 'n Doelwitbestuursprogram vir atletiek aan Blanke sekondêre skole in Transvaal / Leon Oberholzer

  OpenAIRE

  Oberholzer, Leon

  1987-01-01

  A formal hierarchical structure in schools results in a centralised form of management. Management by objectives can break a formal hierarchical structure at a school with the result that members of the staff will participate more readily. There is a relationship between play, game and sport, forming a continuum leading from play to game to sport. This continuum is not only continuous but it is also mutually inclusive and interwoven. Education is the most complete equipme...

 4. De bijdrage van praktijkonderzoek aan de kwaliteit van aanstaande leraren basisonderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  van Katwijk, Lidewij; Jansen, Ellen; van Veen, Klaas

  2015-01-01

  The central question in this research is: What is the contribution of practitioner research to the professional development of student teachers primary school? Intended result is to gain insight into the relationship between the quality of practitioner research and the quality of pedagogical teachin

 5. Voorligting aan die senior leerlinge van die primêre skool / Jacobus du Preez Nel

  OpenAIRE

  Nel, Jacobus du Preez

  1981-01-01

  The problems of senior pupils of primary schools are of a twofold nature. Firstly, these pupils experience problems of a personality-educational nature and to a lesser extent, in the choice of a vocation, -- as a result of the particular phase of life in which they find themselves. Secondly, these pupils experience problems as result of the important decisions which they must make with regard to the various study directions offered in secondary education. In this in...

 6. Johan Frederik Hennert, wiskundige en filosoof te Utrecht aan het eind der achttiende eeuw

  OpenAIRE

  Bos, H.J.M.

  1984-01-01

  Johan Frederik Hennert, mathematician and philosopher in Utrecht, end eighteenth century

  J.F. Hennert was professor of mathematics, astronomy and philosophy in Utrecht from 1764 till 1804. He was born in Berlin in 1733. After studying in Berlin (with Euler) and Paris, he settled in the Netherlands. His publications in mathematics and astronomy show that he was well informed about the recent developments in these fields and that he was able to produ...

 7. Johan Frederik Hennert, wiskundige en filosoof te Utrecht aan het eind der achttiende eeuw

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H.J.M. Bos

  1984-01-01

  Full Text Available Johan Frederik Hennert, mathematician and philosopher in Utrecht, end eighteenth century

  J.F. Hennert was professor of mathematics, astronomy and philosophy in Utrecht from 1764 till 1804. He was born in Berlin in 1733. After studying in Berlin (with Euler and Paris, he settled in the Netherlands. His publications in mathematics and astronomy show that he was well informed about the recent developments in these fields and that he was able to produce modest but decent research. His didactical ideas in mathematics and philosophy were quite modern and led to some controversy over his teaching. His strong Orangist conviction involved him in political trouble during the short period of patriot rule in Utrecht 1786-87. The article presents a sketch of his work, his career and his lively personality.

 8. Entrepreneurial journalism : de bijdrage van ondernemerschap aan de publieke functie van journalistiek

  NARCIS (Netherlands)

  Leurdijk, Andra

  2015-01-01

  Entrepreneurial Journalism is gaining in interest, first in the United States, but now also increasingly in Europe and in the Netherlands. This can be explained by a combination of factors. Firstly, reorganisations and substantial lay-offs in recent years at news publishers, especially of regional n

 9. Veiligheidscultuur in het verkeer : bijdragen aan het seminar van 12 november 2002.

  NARCIS (Netherlands)

  Schagen, I. van (red.)

  2003-01-01

  On 12th November 2002 in Soesterberg in the Netherlands, the 'Behaviour and Traffic — Contact Group for Research and Policy' organized a seminar, with as theme 'Safety Culture in Traffic'. This was aimed at establishing the state of affairs about the phenomenon of a safety culture in traffic, and th

 10. Een kwantitatieve analyse van Nederlandse bijdragen aan internationaal arbeids- en organisatiepsychologisch onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  C.K.W. de Dreu

  2010-01-01

  The author reports a quantitative analysis of the absolute and relative numbers of publications in six high-ranking journals on work and organisational psychology, (co-)authored by scientists with a Dutch, German, or British affiliation. In contrast to Germany and Great Britain, analyses reveal a st

 11. Die behoefte aan dinamiese tersiêre Geskiedeniskurrikula tot voordeel van mededissiplines en gunstiger beroepsmoontlikhede

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  E. S. van Eeden

  1993-03-01

  Full Text Available The study of History in South Africa demands high standards in the rapidlychanging late twentieth century. Standards require reform and change in research themes, in methodology and in the instruction of the discipline. During the seventies and eighties the practice of History has already been characterized by much reform. For example, some aspects of curricula on tertiary level changed from a purely chronological approach and began to lean towards the inclusion of innovative and contemporary relevant themes of periods perceived as significant. Presently, however, commentators from other disciplines still think of History as a subject dealing only with endless facts embedded in past politics. The mam reason for this distorted image is probably that the trend of reconstructing History curricula is not being sufficiently explored or marketed at the tertiary level. This emphasises the task of the historian to adapt curricula dynamically in order to enhance other disciplines to their benefit. Adaptation will have the added advantage of improving employment for graduates with a training in History. In this article the dynamic change which tertiary History curricula should adopt in order to improve disciplinary curricular interaction and favourable employment opportunities is discussed.

 12. Isoleren en beperken van JavaScript aan de cliëntzijde

  OpenAIRE

  Van Acker, Steven

  2015-01-01

  In today’s web applications, no one disputes the important role of JavaScript asa client-side programming language. JavaScript can turn the Web into a lively,dynamic and interactive end-user experience. Unfortunately, JavaScript canalso be used to steal sensitive information and abuse powerful functionality. Sloppy input validation can make a web application vulnerable, allowingmalicious JavaScript code to leak into a web application’s JavaScript executionenvironment, where it leads to un...

 13. De lesbrieven van Gerrit Jan Mulder aan Marie Porreij (1875-1879

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fia Dieteren

  1997-10-01

  Full Text Available

  Letters of instruction from Gerrit Jan Mulder to Marie Porreij (1875-1879


  Between 1875 and 1879 the emeritus professor of chemistry at the University of Utrecht, Gerrit Jan Mulder (1802-1880, probably wrote about 80 letters to Marie Porreij (1851- 1931, who was at that time employed as a governess in the Dutch East Indies. Thirteen of Mulder's letters have been kept, Marie burned her own letters to Mulder. The contents of Mulder's letters form the basis of this article.

  Mulder taught Marie Porreij his views on the principles of philosophy, Latin, astrology, physics, mathematics, et cetera, during a period in which the Dutch women's liberation movement was trying to further the educational prospects for women. As a conservative, Mulder opposed this movement. Nevertheless he acted as mentor to Marie Porreij, who would become one of the leading Dutch feminists in the 1890s.

  The article focuses on Mulder's ideas on education in general and on women's education in particular, showing the current conservative ideas on this matter. The question is how Mulder could reconcile his conservative ideas on women's education, as he had published them in the 1870s, with the lessons he taught Marie Porreij. The answer is sought in his conviction that the use of one's God given talents, whether a man's or a woman's, should prevail over the everyday roles. As he regarded Marie Porreij as a very talented woman, she was allowed to obtain more knowledge than just an ordinary woman.

 14. De bijdrage van strategische analyse aan strategievorming in de gezondheidszorg

  OpenAIRE

  Kramer, Belenda

  2001-01-01

  textabstractJaarlijks verschijnen vele publicaties over strategievorming. In deze publicaties kunnen de meest uiteenlopende onderwerpen het netvlies passeren: sterke verhalen over visies en idealen, ingewikkelde rekenmethodes en analyses, complexe systeemmodellen en politieke verwikkelingen in en buiten de organisatie. Het gemeenschappelijk element 'strategievorming' uit zich in een gerichtheid op de lange termijn koers van de organisatie op onderv.rerpen :in de organisatie en haar omgeving d...

 15. Die strafregtelike aanspreeklikheid van en straftoemeting aan regspersone / deur Pieter Gerhardus du Toit

  OpenAIRE

  Du Toit, Pieter Gerhardus

  2010-01-01

  Modern juristic persons often are powerful entities and they play an influential role in society. Their activities are often accompanied by serious transgressions that have a severely detrimental impact on human beings and their environment. The effective prosecution of juristic persons is therefore necessary. The juridical foundations of the liability of juristic persons are, however, one of the most controversial issues in criminal law theory. Individualistic theories postulate that juri...

 16. Hoofdpijn door geneesmiddelen : Aan de top van de meest gemelde bijwerkingen

  NARCIS (Netherlands)

  De Groot, M.C.H.; Stoker, L.J.; Van Puijenbroek, E.P.

  2002-01-01

  The Netherlands Pharmacovigilance Centre Lareb evaluates the reports as generated by the spontaneous adverse event reporting system in the Netherlands. This article describes the association between the adverse drug reactions (ADRs), headache and migraine and reported suspected drugs. In a case/non-

 17. Regverdiging van ontslag van 'n werknemer skuldig aan seksuele teistering / deur Anika Pretorius.

  OpenAIRE

  Pretorius, Anika

  2012-01-01

  Although the importance of the rights of employees has been emphasised since the establishment of South Africa as a democratic state in 1994, sexual harassment in the workplace has remained an ever-present evil. Due to the subordinate position of an employee in the workplace, it often occurs that employers, managers and other persons in positions of authority abuse their powers to harass subordinates. The following questions arise: what is the appropriate sanction in case of sexual harassment...

 18. Verkeersslachtoffers door botsingen tegen geopende laadkleppen van vrachtauto's : inventarisatie van aantallen slachtoffers en veiligheidseisen aan laadkleppen.

  NARCIS (Netherlands)

  Schoon, C.C. & Darouache, S.

  2004-01-01

  SWOV is often asked the question of how many casualties there are each year in collisions with an opened lorry tailboard. This was the reason to determine the size of this problem, and to simultaneously examine what could be done to improve safety. Casualties as a result of collisions with tailboard

 19. Aantal middelen blijkt schadelijk voor oorworm : onderzoek PPO en PCfruit toont aan

  NARCIS (Netherlands)

  Helsen, H.H.M.; Peusens, G.; Beliën, T.; Vlas, de M.J.

  2011-01-01

  Oorwormen zijn belangrijke, natuurlijke vijanden van plagen zoals appelbloedluis en perenbladvlo. PPO en Proefcentrum Fruitteelt in België onderzochten wat het effect is van de in de fruitteelt gebruikte gewasbeschermingsmiddelen en bladmeststoffen op oorwormen. Een aantal van deze middelen blijkt s

 20. Aging in relation to the environment; Vergrijzing nieuwe loot aan milieustam

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kester, J. [ECN Duurzame Energie in de Gebouwde Omgeving DEGO, Petten (Netherlands)

  2005-01-01

  The aim of the NIDO-programme 'Growing old in your own home' (EOW, abbreviated in Dutch) of the National Initiative Sustainable Development (NIDO, abbreviated in Dutch) was to initiate and stimulate the development of sustainable houses for elderly people with more comfort and safety and low use of energy and materials, focusing on information and communication technology applications, also know as domotics. In this article an overview is given of the EOW programme, its contents and results. [Dutch] De afgelopen twee jaar hebben ouderen, woningcorporaties, zorginstellingen, onderzoekers en consultants zich verdiept in de praktische uitwerking van een duurzame toepassing van informatie- en communicatietechnologie in de huisvesting van ouderen. Dit gebeurde in het NIDO-programma 'In Eigen Omgeving Oud Worden'. De resultaten van dit programma zijn van belang voor alle partijen die betrokken zijn bij huisvesting voor senioren.

 1. Reductie van blootstelling aan omgevingstabaksrook in de horeca door ventilatie en luchtreiniging

  OpenAIRE

  Gids WF de; Opperhuizen A; TNO Bouw, Delft; TOX

  2004-01-01

  One of the goals of the Dutch government is to reduce the consumption of tobacco products and protect the non-smoker, for example, by creating smoke-free workplaces in the hospitality industry. Currently, dilution ventilation is the usual application in the hospitality industry. However, with the use of optimal ventilation (replacement ventilation rather than dilution ventilation, with correct air exchange rates and separation between smokers and non-smokers areas) and air cleaning, quite con...

 2. GPS-logger onderzoek aan Buizerds helpt vogelaanvaringen op militaire vliegvelden te voorkomen

  NARCIS (Netherlands)

  H. van Gasteren; I Both; J. Shamoun-Baranes; J.O. Laloë; W. Bouten

  2014-01-01

  Op de hele wereld is de aanwezigheid van vogels op en rond vliegvelden een probleem voor de vliegveiligheid, waarbij sommige vogelsoorten meer risico opleveren dan andere. Om de kans op ongelukken te verkleinen worden landingsterreinen vogelonaantrekkelijk beheerd, worden vogels verjaagd en soms gev

 3. Aardappelveredeling in de praktijk : gentechnologie kwam er niet aan te pas

  NARCIS (Netherlands)

  Driessen, E.; PPO Praktijkonderzoek Plant en Omgeving,

  2008-01-01

  Akkerbouwer en hobbykweker Niek Vos is de ontdekker van de Bionica, de eerste biologische consumptieaardappel die resistent is tegen de gevreesde aardappelziekte phytophthora. Na jaren geduldig kruisen van verschillende rassen, veel vakkennis, enorme inzet en hulp van veredelingsbedrijf Meijer, lukt

 4. Mogelijke vermindering van het benzineverbruik door de instelling van snelheidsbeperkingen. Consult aan Rijkswaterstaat te Den Haag.

  NARCIS (Netherlands)

  1974-01-01

  The consumption of petrol by cars increases as the speed is higher, so speed limits will give the possibility to decrease the fuel consumption. Calculations are made to estimate the decrease of fuel consumptions by speed limits of 100, 90 and 80 km/h for traffic outside built-up areas. It is conclud

 5. Verkenning mogelijke schaarste aan micronutriënten in het voedselsysteem

  NARCIS (Netherlands)

  Chardon, W.J.; Oenema, O.

  2013-01-01

  Onder een micro-nutriënt wordt verstaan: een element dat essentieel is voor de groei en het functioneren van de plant, een dier of de mens, maar waarvan de benodigde hoeveelheid relatief klein is. In dit rapport zijn zes elementen geselecteerd omdat zij aantoonbaar essentieel zijn voor meerdere soor

 6. Latere ontwikkelingen in de theologie-opvatting aan de Vrije Universiteit (VU - Deel III

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H. M. Vroom

  1998-08-01

  Full Text Available Later developments at the Free University at Amsterdam In this contribution the developments at the faculty of theology of the Vrije Universiteit at Amsterdam are described, especially Kuyper�s holistic conception of Christian faith and his bifurcation of Christian and non-christian science. Developments in the understanding of the authority of the Bible, Christian ethics, historical criticism, and dialogue since the sixties are described.

 7. Ongevallen op nat wegdek. 1: Risicobepalende factoren en aanbevelingen aan de wegbeheerder.

  NARCIS (Netherlands)

  Schlösser, L.H.M. & Doornekamp, J.

  1979-01-01

  The influence of rain on traffic safety can be measured off the number of injured or killed road users. The chance to get involved in an accident is twice when it is raining. Recommendations are given for the highway administrator for giving priorities to the creations and to the detection of places

 8. Alternatieve remmethoden kuipplanten : alternatieve remmethoden bij Solanum door toevoegingen aan de potgrond

  NARCIS (Netherlands)

  Krijger, D.J.G.; Schuttler, H.G.

  2004-01-01

  Verslag van een onderzoek van opgepotte stekken Solanum rantonettii met als doel om de strekkingsroei te remmen waardoor het gebruik van chemische remstof (daminozide) overbodig of verminderd zou kunnen worden.

 9. Vragen aan de huisarts over hiv and aids van 1988-2004.

  NARCIS (Netherlands)

  Kerssens, J.J.

  2005-01-01

  Sinds 1988 worden er door de continue Morbiditeits Registratie Peilstations Nederland, een landelijk netwerk van huisartsen, gegevens verzameld over contacten tussen huisartsen en patiënten waarbij vragen over aids of bezorgdheid over besmetting met hiv zijn besproken. De registratie wil inzicht ver

 10. De bijdrage van praktijkonderzoek aan de kwaliteit van aanstaande leraren basisonderwijs

  OpenAIRE

  van Katwijk, Lidewij; Jansen, Ellen; van Veen, Klaas

  2015-01-01

  The central question in this research is: What is the contribution of practitioner research to the professional development of student teachers primary school? Intended result is to gain insight into the relationship between the quality of practitioner research and the quality of pedagogical teaching behavior of student teachers primary school. Review of the inquiry based attitude in practice could add an extra dimension to the assessment of student teachers. As possible explanatory factors f...

 11. La bataille des mémoires. Herinneringen aan de Slag om Algiers in Historia Magazine

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Désirée Schyns

  2010-12-01

  Full Text Available  Entre 1971 et 1974 Yves Courrière, rédacteur en chef de l‟hebdomadaire Historia Magazine, fait paraître une série de numéros spéciaux sur la guerre d‟Algérie. La revue est un objet d‟études intéressant, parce qu‟elle ne donne pas une représentation historique („objective‟, mais plutôt mémorielle („subjective‟ de cette guerre de décolonisation. Elle donne la parole à des partisans de l‟Algérie française, mais aussi à ceux qui se sont battus pour une Algérie indépendante. Il est frappant que ce soient surtout des officiers français qui donnent leur vision sur le passé récent et douloureux. Des pages de la revue émane de temps en temps une idéologie coloniale qui n‟est pas mise en question. Ma contribution s‟insère dans le cadre plus large de l‟évolution de la mémoire de la guerre d‟Algérie et se concentre sur la bataille d‟Alger (1957 en particulier. En guise d‟exemple, j‟analyse un article du général Jacquin qui montre la vision de cet ancien militaire sur la bataille et qui met en question l‟usage de la torture par les Français. Je compare cet article au film La Bataille d'Alger (Gillo Pontecorvo, 1966, qui donne une toute autre représentation de cet épisode historique. L‟analyse et la comparaison démontrent que Historia Magazine se trouvait au coeur d‟une bataille des mémoires.

 12. Die medium van onderrig aan Suid-Afrikaanse universiteite: die geval van Afrikaans

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H.P. van Coller

  2003-08-01

  Full Text Available The medium of instruction at South African universities: The case of Afrikaans In this article the focus is on the diminished role of Afrikaans as medium of instruction at South African universities. The tendency world-wide is that governments regard universities as national assets and therefore continuously encroach on what is idealistically termed “academic freedom”. In South Africa the ideologically-driven government has targeted education as a strategic terrain and has published several white papers and promulgated as many labour laws with the stress on “redress”, “access”, “equal opportunities”, “recognition of prior learning” and a “uniform qualification system”. All these measures are aimed to create one uniform education system and the use of Afrikaans as medium of instruction is clearly seen as detrimental to this august ideal.

 13. Andragogie - In moontlike oplossing vir kerklike onderrig aan volwassenes in 'n multikulturele situasie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. Buekes

  1996-01-01

  Full Text Available Androgogy - a possible solution to the catechism of adults in a multicultural situation. Multicultural education has become a world-wide phenomenon. International communication has made the world smaller, and multicultural education has become a need which every country, nation and church has to address. A lot has happened on the political and ecclesiastical fronts in South Africa since 1990. The division between peoples due to apartheid has largely disappeared in some urban circles. Multicultural church services created a challenge to the Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika as well. This article is an attempt to demonstrate that andragogy is a possible solution to the catechism of adults in such a way that neither social groups nor a specific church loses its identity.

 14. Pastorale berading aan die streslyer in die SAPD / Francois Gysbertus Minnie

  OpenAIRE

  Minnie, Francois Gysbertus

  2001-01-01

  The SAPS member is daily confronted with stress. The SAPS, as organisation as well as the public, put immense stress on the SAPS member in the execution of his duties to combat crime and violence in South Africa. Coping with stress is therefore important for the SAPS member to function properly. Stress is the reaction of a person to harmful and unpleasant internal and external stimuli, which can be characterised by a disturbance of the balance between the individual and his ...

 15. Die werksgeskiedenis van oudstudente van die Departement Verpleegkunde aan die universiteit van die Oranje Vrystaat

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  L.R. Uys

  1988-09-01

  Full Text Available In 1986, a survey of 327 ex-students of the Department of Nursing at the University of the Orange Free State was done. A questionnaire covering the following aspects was sent to all graduates and diplomates: where and in what capacity they worked after their training, who their employers were, how long they worked and which further training they have had. It was found that these ex-students were very active in the profession, with a long service record in many types of services across the country.

 16. ‘Laat uw Naam geheiligd worden’: Een uiting van eerbied aan God

  OpenAIRE

  Evert-Jan Vledder

  2011-01-01

  Along with Norman Metzler, I will argue that the first petition of the Lord’s prayer: ‘Hallowed be thy Name’ (Mt 6:9b) is not the first petition in proper sense. It rather can be seen as a ‘parenthetical doxological phrase’ that describes closer the address ‘Our Father in Heaven’ (Mt 6:9b), following examples in both Jewish and Muslim traditions. The question will be raised whether the devotional address to God is not a stronger base for respectful co-existence and dialogue with each other th...

 17. ‘Laat uw Naam geheiligd worden’: Een uiting van eerbied aan God

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Evert-Jan Vledder

  2011-06-01

  Full Text Available Along with Norman Metzler, I will argue that the first petition of the Lord’s prayer: ‘Hallowed be thy Name’ (Mt 6:9b is not the first petition in proper sense. It rather can be seen as a ‘parenthetical doxological phrase’ that describes closer the address ‘Our Father in Heaven’ (Mt 6:9b, following examples in both Jewish and Muslim traditions. The question will be raised whether the devotional address to God is not a stronger base for respectful co-existence and dialogue with each other than a rather general moral demand of ‘having respect for each other’?

 18. Buite-aardse rasionaliteit: Uitvlug in fantasie of grootste uitdaging ooit aan filosofie en teologie?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. J. Antonites

  1996-01-01

  Full Text Available Extra terrestrial intelligence: Escape in fantasy or greatest challenge to philosophy and theology ever? The concept of extra-terrestrial intelligence was first mooted by philosophers like  Aristotle and Lucretius as well as natural scientists like Huygens and Whewell.  It is  considered whether UFO reports rather than  indicating something real provide a symptom of the  current religious cultural situation in Europe. Should rational life elsewhere in the universe be real, it is argued that biological life would be a neccessary condition.  The divergence and convergence hypotheses are examined.The fundamental prerequisite is the existence of other solar systems with planets other than our own. Insights from biology and astronomy are placed in the context of philosophical discourse.

 19. Enige opmerkingen over de aanpassing van de zeeraket (Cakile maritima Scop.) aan het strand

  NARCIS (Netherlands)

  Veldkamp, J.F.

  1971-01-01

  It has been assumed that the sea-rockets, Cakile Mill., are adapted to life on the beach. It is here suggested that the habit of the plants, their annual cycle, the structure of the fruit and the consequent distribution by the sea cannot be regarded as typical, special adaptations to the sandy beach

 20. Vermengde leer: Innovering in die onderrig van Praktiese Teologie aan voorgraadse studente

  OpenAIRE

  Ian A. Nell

  2013-01-01

  Blended learning: Innovation in the teaching of practical theology to undergraduate students. Blended learning is becoming increasingly prevalent in the academic environment. This approach to learning was developed for various reasons, including the problem of information overloading and the need for integration of theory and praxis. Recent research indicates that changes in the brain necessary for success in the learning process are related to numerous factors like practical exercises, emoti...

 1. Kwartiermaken werken aan ruimte voor anders-zijn : openbare les december 2011

  NARCIS (Netherlands)

  Kal, Doortje

  2011-01-01

  In de uitnodiging voor deze les wordt de vraag opgeworpen wat kwartiermaken betekent voor de opleiding tot sociale professional in tijden van materiële en morele onzekerheid. Zygmunt Bauman (2011) spreekt over vloeibare tijden waarin zowel instituties als het individuele leven vloeibaar, dat wil zeg

 2. Kringlopen in de biologische landbouw, deel II: Studiedag 'Optimaal Intersectoraal': een breed scala aan uitdagingen

  NARCIS (Netherlands)

  Wit, de J.; Barendrecht, W.

  2004-01-01

  Verslag van een workshop georganiseerd door LBI en WUR over het sluiten van kringlopen in de biologische landbouw. Een en ander in het kader van het LNV-onderzoeksprogramma 'Intersectorale samenwerking binnen de biologische landbouw'. De huidige situatie in de Nederlandse biologische landbouw wordt

 3. Die taak en metodes van die musiek-opvoeding aan S.A. Universiteite.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. P. Malan

  1955-03-01

  Full Text Available In ’n vorige artikel het ek verskillende aspekte van die Musiekopvoeding in Suid-Afrika oorsigtelik behandel en onder andere verwys na die dringende noodsaaklikheid van ’n sistematiese, gebalanseerde opleiding van ’n nuwe Musiekonderwyserstipe.1

 4. 'n Bestuursmodel vir oop afstandsleer aan die NWU / Johanna Maria van Zyl

  OpenAIRE

  Van Zyl, Johanna Maria

  2012-01-01

  Distance education as delivery mode is currently attracting more and more learners globally who want to improve their skills and qualifications. This is necessitated by especially the limited components of existing contact universities, financial expenditure and working learners. The presenting of open distance learning by existing contact universities in South Africa is relatively unknown. Consequently the aim of this study is also to investigate a model for Open Distance Lear...

 5. Verkeersslachtoffers door botsingen tegen geopende laadkleppen van vrachtauto's : inventarisatie van aantallen slachtoffers en veiligheidseisen aan laadkleppen.

  OpenAIRE

  Schoon, C.C. & Darouache, S.

  2004-01-01

  SWOV is often asked the question of how many casualties there are each year in collisions with an opened lorry tailboard. This was the reason to determine the size of this problem, and to simultaneously examine what could be done to improve safety. Casualties as a result of collisions with tailboards cannot be distinguished in the national road casualty registration. That is why this study used the Injury Surveillance System 'LIS' of the Consumer Safety Institute. The LIS database contains ca...

 6. Carrière met kikkersprongen. Met succes werken aan inzetbaarheid

  NARCIS (Netherlands)

  A. Nauta; R. Dessing; Th. Kooiman

  2008-01-01

  Werkgevers en werknemers dagen elkaar veel te weinig uit en daarom zijn veel werknemers minder breed inzetbaar dan nodig zou zijn voor de organisatie en henzelf. Brede inzetbaarheid is het vermogen om de baan die men heeft te houden of de baan te krijgen die men wenst. Inzetbaarheid is strategisch b

 7. Buite-aardse rasionaliteit: Uitvlug in fantasie of grootste uitdaging ooit aan filosofie en teologie?

  OpenAIRE

  A. J. Antonites

  1996-01-01

  Extra terrestrial intelligence: Escape in fantasy or greatest challenge to philosophy and theology ever? The concept of extra-terrestrial intelligence was first mooted by philosophers like  Aristotle and Lucretius as well as natural scientists like Huygens and Whewell.  It is  considered whether UFO reports rather than  indicating something real provide a symptom of the  current religious cultural situation in Europe. Should rational life elsewhere in the universe be real, it is argued that b...

 8. Geensceneerde landbouw : bouwen aan en spelen met een model van de Nederlandse landbouw

  NARCIS (Netherlands)

  Bakker, T.

  1986-01-01

  In oktober 1984 werd door de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid een studie gepubliceerd onder de titel "Bouwstenen voor een geintegreerde landbouw". In die studie - die onlangs een vervolg kreeg in "Speelruimte voor een geintegreerde landbouw" - heeft ook het LEI inbreng gehad door het

 9. Vermengde leer: Innovering in die onderrig van Praktiese Teologie aan voorgraadse studente

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ian A. Nell

  2013-01-01

  Full Text Available Blended learning: Innovation in the teaching of practical theology to undergraduate students. Blended learning is becoming increasingly prevalent in the academic environment. This approach to learning was developed for various reasons, including the problem of information overloading and the need for integration of theory and praxis. Recent research indicates that changes in the brain necessary for success in the learning process are related to numerous factors like practical exercises, emotions and background factors while learning. The purpose of this research was to evaluate through empirical research the innovative use of blended learning by first-year students in practical theology. The results of two empirical surveys indicate a positive experience of a variety of forms of learning by the students. The results are interpreted with the aid of theoretical insights from the fields of pedagogy and practical theology. Four pedagogical strategies are discussed, all of which individually contribute to the learning process. This includes pedagogies of contextualisation, interpretation, formation and performance. In conclusion, a number of recommendations are made about the use of blended learning in practical-theological teaching. It is done by making use of a case study within a theodramatic approach to practical theology. The use of the film Son of Man is examined as example in the light of the envisaged outcomes for practical-theological teaching.

 10. Die belangrikheid van besoeke aan nuwe intrekkers as deel van die werkprogram van die gemeentepredikant

  OpenAIRE

  P. J. van Zyl; T. F.J. Dreyer

  1996-01-01

  The importance of visits to newcomers as part of the work programme of the parish minister In the current theological literature about parish-visiting, a gap is identified with regard to the importance of visiting newcomers in a congregation. With this in mind an empirical study was undertaken to evaluate the matter in actual practice. The starting point (hypothesis) of this study is: Visits to newcomers is a very important facet of any parish minister's work.  Such visits can help to establi...

 11. Preparative purification of antibodies with protein A-an alternative to conventional chromatography

  International Nuclear Information System (INIS)

  Protein A coated magnetic particles are used for the preparative purification of antibodies from up to 100 L cell culture supernatant. The comparison with conventional column and expanded bed chromatography results in similar yield and purity of the product but much faster separation times

 12. Pastorale begeleiding aan adolessente wat ly onder prestasiedruk / Susanna Maria Mac Intyre

  OpenAIRE

  Mac Intyre, Susanna Maria

  2008-01-01

  The primary goal of this study is to research the pressure imposed upon adolescents to perform as well as to suggest practical guidelines to counsel them. It is found that adolescents experience both external (parents, teachers, coaches and friends) and internal (perfectionism and the fear of failure) factors. Stress, anxiousness, depression, eating disorders, substance and alcohol abuse and even suicide have been found in terms of the effects of performance pressure as fo...

 13. Natriumbicarbonaatinfusie bij intoxicatie met tricyclische antidepressiva : aanbevolen ondanks gebrek aan wetenschappelijk bewijs

  NARCIS (Netherlands)

  Vrijlandt, P J; Bosch, T M; Zijlstra, J G; Tulleken, J E; Ligtenberg, J J; van der Werf, T S

  2001-01-01

  Sodium bicarbonate infusion is widely recommended in textbooks for patients who present with self-poisoning from tricyclic antidepressives. Cardiac conduction disorders could also be treated or prevented by means of such an infusion. The scientific basis for these recommendations was investigated by

 14. Duurzame Ontwikkeling door Collectief Bewonersinitiatief. Leidraad voor professionals om bewonersgroepen aan de duurzaamheidsopgave te verbinden

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fred Sanders

  2014-08-01

  Full Text Available ‘The joint residents’ initiative aimed at renewable energy optimization has been increasing in The Netherlands. This is evident from the survey carried out for this study during 2012 of ‘renewable energy residents initiative’ in The Netherlands, as well as the changing government policy. The engineering sector is contributing to this development by introducing new types of energy systems for housing complexes with multiple households.The underlying reasons for this change are the societal change towards less government involvement and the increase of civilian initiative in society. The underlying reason is the disappointing outcome of the current energy program, referring to the monitoring of the ‘Central Planning Bureau’ (CPB, 2009, and the ‘Energy Research Centre of The Netherlands’ ( ECN, 2010. The agreements with third parties, housing associations and developers did not result in the required and desired results (Ministry VROM & NEPROM, 2008 (Ministry VROM & Aedes, 2009. The task of the governmental program ‘Clean and Efficient ‘ for the ‘ urban environment’ is daunting (Ministry VROM, 2007a. Before 2020, CO2 emissions must (with 1990 as reference be reduced by 30 %. Renewable energy share will have to contribute 20% to this decrease (in the less stringent ‘Energy Agreement’ (Ministry EZ, 2013 this contribution of renewable energy has remained unchanged unless the new 14% target for 2020. This is in accordance with the restated agreements with the rental sector and project development entrepreneurs (Ministry BZK & Hire Partners, 2012 (Ministry BZK & Partners, 2012.This is further supported by recent government policies. In 2011, the government developed, the ‘Plan for energy saving within urban environment‘ (Ministry BiZa, 2011b, including the ‘Block for Block’ program (Ministry BiZa, 2011a which was aimed at reducing the energy consumption on the basis of clusters of homes. In addition, the program ‘Promoting Renewable Energy’ ( SDE emerged during this period and the subsequent ‘National Energy Agreement for Sustainable Growth’ (hereinafter called the ‘Energy Agreement’ (Ministry EZ, 2013 which are focusing on the achievement of the national goals for renewable energy emphasizing on citizen participation and initiative.However, in practice there is no breakthrough in this field: the inventory of ‘joint residents initiative’ for ‘renewable energy’ conducted in 2012 showed that only 0.2 % of Dutch households are involved. This result is consistent with the conceptual model of the ‘Transition Theory‘ ( Rotmans, 2003 (Rogers 2003. According to this model- based approach for the introduction of renewable energy innovations only 2 to 3% of the population of the ‘innovation type’ would like to participate in new developments. This could increase to 15% if the group described as ‘early adopters ‘ would participate as well. As such it will be necessary to further research the possibilities of stimulating sustainable development through ‘joint residents initiatives’.Sustainable development according to the approach of the UN Brundtland Commission (1987, includes both a physical as well a social and sustainable developments places in a durable context: ‘the developments that meet the needs of the present without compromising those of future generations.’ This would require a perfect and sustainable balance of ecological, economic and social interests. Within an urban environment, the restructuring activities (technical quality, the quality of living and quality of life in neighbourhoods and districts, social problem solving (how people interact in social cohesion and sustainability challenges (environmental, energy -related as well as the sustainability challenge (now and in the future are to be the most timely and urgent.The relationships, described by Brundtland between physical, social and sustainable, laid the groundwork to involve the knowledge and experience of ‘residents initiatives’ in the Dutch neighbourhood restructuring challenges, for investigating ‘the potential’ of residents initiating renewable energy in the home environment. As was reflected in the central research question: ‘Under which conditions do social cohesion and sustainable corporate residents initiative influence each other successfully, for the sake of renewable energy in the built environment for living?’In order to be able to answer the central research question, two lines of research were followed; in addition to research on conditions for social cohesion (a social collective of residents, conditions for residents collectives to invest in renewable energy were investigated. The research methodology included a combination of literature review, case studies at various levels (group discussions, interviews and research among professionals (group discussions. This included (besides the literature search all qualitative research to get the motivations and reasons behind ‘residents decisions’ more clear.The above mentioned case studies included both neighbourhoods that are known for the present social cohesion and sustainability realized as a result of ‘residents initiative’. This included the districts IJburg Amsterdam and Hoograven Utrecht, some ecological neighbourhoods in The Netherlands, as well as the GWL site in Amsterdam and ‘City of the Sun’ in Heerhugowaard. The geographic scale on which ‘residents initiatives’ appear, has therewith a part of the research and a component in analyses.Finally, group discussions with professionals regarding the role of resident initiatives, both in urban development (real estate professionals and energy transition (renewable energy in the environment (energy professionals were conducted. This was included to establish the attitude and roles of professionals towards ‘residents initiative’.The conclusion is that three ‘Blocking dilemmas’ further prevent the development of ‘joint residents initiative’ for renewable energy. These ‘Blocking themes’ are: the limited motivation of residents to act sustainably, that social and sustainable ‘residents initiatives’ are not mutual acting together giving start conditions, and the fact that the professionals involved primarily act with a long term view and not short term as residents that generally do. The survey results also provide insight into new perspective for a more significant transition to renewable energy from joint initiative of resident groups. Three ‘Chance Full development opportunities’ may also contribute. These are: mainly the ‘Pull’ conditions motivate residents, residents are willing to follow ‘leaders’ (residents and/or professionals, and social cohesion provides durability on ‘joint residents initiatives’.Involvement and integration of renewable energy through ‘joint residents initiative’ cannot therefore be considered separately from the entire spectrum of sustainable development of energy sources. This because residents (individually and in groups derive their motivation to improve the quality of life in their home environment rather, both socially and physically, as that on the basis of the renewable energy aspects alone. For a far-reaching transition of ‘residents involvement’, beyond that of the ‘early adopters’, it is not only necessary that professionals and residents are aware of this, leaders (initiating residents or professionals are needed to start such initiatives. Only when this condition is fulfilled, projects on neighbourhood scale will be successful. The underlying reason is that residents and professionals due to their underlying interests rather act on the scale of the individual property (including the immediate environment and the scale of the neighbourhood, the city and the region, respectively. Both local and national government can make a substantial contributions by informing citizens on a less fragmented basis, and more so as a part of the viability statement. Furthermore, taken the above aspects in the contract and covenant formation with professional companies will also improve the situation. Above all, professionals will need to listen (and to act in accordance with to what motivates people in any situation. To obtain a full impression of the ‘Pull’ factors of residents is the first step to a successful transition towards a more significant integration of renewable energy sources in the urban environment in The Netherlands.

 15. Dan hecht ik eer geloof aan het verhaal: over enkele narratieve teksten van Martinus Nijhoff

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  F.R.W. Stolk

  2010-07-01

  Full Text Available Then, sooner, I give credence to the tale: on some narrative texts by Martinus Nijhoff With short lyrical poems being the poetical standard nowadays, long story-telling poems can be seen as a provocative genre. Characteristics of modern epic poems can be explored by examining a brief and a story-telling poem by Martinus Nijhoff.

 16. Entrepreneurial journalism: de bijdrage van ondernemerschap aan de publieke functie van journalistiek

  OpenAIRE

  Leurdijk, Andra

  2015-01-01

  Entrepreneurial Journalism is gaining in interest, first in the United States, but now also increasingly in Europe and in the Netherlands. This can be explained by a combination of factors. Firstly, reorganisations and substantial lay-offs in recent years at news publishers, especially of regional newspapers, have resulted in a growing number of freelancers and self-employed journalists. They need to be entrepreneurial in order to develop their specialism and brand, pitch their stories and ne...

 17. Die verhouding tussen indikatief en paraklese in die brief aan die Efesiërs

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  G. J. C. Jordaan

  1990-06-01

  Full Text Available The letter of the apostle Paul to the Ephesians is divided into two main sections. The first section is Ephesians 1:3 - 3:21 and is presented by the apostle as a prayer (1:16; 3:13,14; the second section is found in Ephesians 4:1 - 6:24 and is presented as a paraclesis (4:1.

 18. Grenzen voor luchtkwaliteit: Effecten van discontinue blootstelling aan etheen en stikstofoxiden op paprika

  NARCIS (Netherlands)

  Dijk, van C.J.; Meinen, E.; Dueck, T.A.

  2011-01-01

  Het doseren van rookgassen met CO2 in de glastuinbouw kan grote gevolgen hebben voor het rendement van de bedrijven. Concentraties van toxische componenten kunnen sterk fluctueren in de tijd en komen zelden tot nooit alleen voor. Om het effect van deze typen blootstellingen in te kunnen schatten zij

 19. Dichte kassen stellen hogere eisen aan luchtkwaliteit (interview met Tom Dueck)

  NARCIS (Netherlands)

  Arkesteijn, M.; Dueck, T.A.

  2012-01-01

  Planten hebben CO2 nodig voor hun fotosynthese. Maar afhankelijk van welke CO2-bron kunnen er ook (rook) gassen mee de kas in komen, met een averechts effect op de groei en productkwaliteit. Wat is de laatste stand van zaken wat betreft deze schadelijke gassen. En hoe kunnen telers meer inzicht krij

 20. Teeltonderzoek aan koolzaad voor biobrandstof 2003-2006 : verslag veldproeven Ebelsheerd en Vredepeel

  OpenAIRE

  Geel, van, P.P.; Borm, G.E.L.; Beers, Van, Eduard J.; Floot, H.; Meuffels, G.J.H.M.; Mheen, van der, H.J.C.J.; Verstegen, H.A.G.

  2007-01-01

  In diverse delen van Nederland zijn initiatieven ontwikkeld om een productiekolom op te zetten voor de winning van biobrandstof uit koolzaad. In opdracht van het Hoofdproductschap Akkerbouw heeft PPO van 2003 t/m 2006 teeltonderzoek uitgevoerd in koolzaad. Het onderzoek richtte zich op de mogelijkheden om de rendabiliteit van de teelt te verhogen en op het verkennen van de koolzaadteelt op zandgrond. Naast de traditionele teelt van winterkoolzaad kregen de teelt en opbrengstpotentie van zomer...