WorldWideScience

Sample records for aan herziening naar

 1. Herziening LAC-signaalwaarden: op weg naar bodem-specifieke normen?

  NARCIS (Netherlands)

  Römkens, P.F.A.M.; Vries, de W.

  2001-01-01

  De huidige LAC-signaalwaarden voor bodemkwaliteit (gehalten aan schadelijke stoffen in de bodem waarbij normen voor gewaskwaliteit worden overschreden) zijn slechts beperkt geschikt voor een locatie-specifieke risico-inschatting m.b.t. zware metalen en arseen. Een overzicht en evaluatie van gebruikt

 2. Walter van den Broeck se utopiese uitdaging aan die globale kapitalisme in Terug naar Walden

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andries Visagie

  2012-11-01

  Full Text Available Die sosialistiese simpatieë wat die skryfwerk van die Vlaamse outeur Walter van den Broeck onderlê, skakel hom met die goed ontwikkelde tradisie van sosiaal betrokke literatuur in Vlaandere. Sy roman Terug naar Walden, gepubliseer in 2009, is ’n herbesoek aan die Waldenprojek van die Nederlandse hervormer en skrywer Frederik van Eeden (1860−1932. Van den Broeck gee te kenne dat ’n heroorweging van die sosialistiese ideale wat Van Eeden besiel het om nedersettings in Nederland en die VSA op die been te bring, geregverdig is in die lig van die ekonomiese krisis wat in 2008 deur onbesonne kapitalistiese praktyke veroorsaak is. In Terug naar Walden ontketen Ruler Marsh, die rykste man in die wêreld, ’n globale finansiële krisis in weerwraak teen die kapitalistiese stelsel wat tot die ondergang van sy ouers gelei het. Marsh keer terug na die Kempen in Vlaandere, sy familie se land van herkoms. In ’n Heideggeriaanse bevestiging van die lokale, soos versinnebeeld deur die veldpad, skakel Van den Broeck sy visie van die gemene (die gedeelde oftewel the common, ’n konsep wat teoretici soos Michael Hardt en Antonio Negri in hul Empire-trilogie vanuit die kommunistiese denke gerehabiliteer het, met ’n utopiese siening dat ’n stewiger band met die land en die mense uit die eie kontrei ’n nuttige vertrekpunt mag wees vir die ontwikkeling van lewensvatbare alternatiewe vir die kapitalisme.

 3. Orienterend onderzoek naar het gehalte aan en de indringing van natamycine in Nederlandse kaas

  NARCIS (Netherlands)

  Oostrom, van J.J.; Ruig, de W.G.

  1980-01-01

  Doordat zowel door de EEG als in het Kaasbesluit grenzen aan de hoeveelheid èn de indringing van natamycine op/in kaas gesteld gaan worden is het zinvol om deze aspecten bij Nederlandse kaas nader te onderzoeken. Hiervoor is door de heer De Ruig een concept proefplan ontworpen; dit concept diende bi

 4. Van het erf naar de stad : Samen met collega's een boerenwinkel in de stad openen, hoe pak je dat aan?

  NARCIS (Netherlands)

  Schoutsen, M.A.; Vijn, M.P.; Boxtel, van M.

  2015-01-01

  De boerderijwinkel is een bekend verschijnsel. Maar komt de consument wel naar je toe? Een mogelijkheid is het starten van een boerenwinkel in de stad. Waarbij je als boeren zelf de winkel runt, en zo de marge goed houdt. Samenwerkende ondernemers van de Groene Marke en de Vechtdalmarke lukt dat met

 5. Dierexperimenteel onderzoek naar de effecten van inhalatoire blootstelling aan pyrolysaat van verontreinigde hard-drugs, heroine en cocaine

  NARCIS (Netherlands)

  van Velsen FL; Beekhof PK; de Jong Y; Marra M; Dormans JAMA

  1985-01-01

  Het dierexperimenteel onderzoek is uitgevoerd met monsters van hard- drugs. die zijn aangetroffen bij een recent slachtoffer van de "heroine"-leuko-encephalopathie. De resultaten van een dagelijkse blootstelling van ratten gedurende 4 weken aan heroine of cocaine heeft niet geleid tot sy

 6. Koperemissies door drinkwaterleidingen (herziene editie)

  NARCIS (Netherlands)

  Verweij W; Mons MN; Aalbers JEM; Cruchten RGH van; LWD

  1996-01-01

  Ge-inventariseerd werd wat er bekend is over de fluxen van koper door (corrosie van) waterleidingen naar rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's), rwzi-slib en het oppervlaktewater. Gebleken is dat in 1993 (landelijk gemiddeld) 57% van de koperbelasting van rwzi's afkomstig is van cor

 7. De invloed van ervaring op de kwaliteit van het accountantsoordeel

  NARCIS (Netherlands)

  Nieuw Amerongen, van C.M. (Niels)

  2007-01-01

  In de jaren negentig van de vorige eeuw hebben de grootste accountantskantoren hun algemene controlemethodologie herzien naar een op bedrijfsrisico’s gebaseerde controlemethodologie. Onderscheidend aan deze controlemethodologie is dat specifieke aandacht wordt besteed aan begrippen als “bedrijfsrisi

 8. Bijvoeding met triticale-GPS of snijmaiskuil aan weidende melkkoeien

  NARCIS (Netherlands)

  Zom, R.; Schooten, van H.; Pinxterhuis, I.

  2002-01-01

  Over de effecten van het bijvoeren van triticale-GPS of snijmaoskuil aan melkkoeien weidend op gras/klaver in de herfst, was echter nog weinig bekend. Praktijkcentrum Aver Heino heeft hier onderzoek naar gedaan.

 9. Agrofood-trein naar China

  NARCIS (Netherlands)

  Guiking, K.; Zhang XiaoYong, Xiaoyong

  2015-01-01

  Transport van voedingsmiddelen en bloemen van Nederland naar China kan goed via het spoor, zegt LEI-onderzoeker Xiaoyong Zhang. Ze presenteerde haar bevindingen op 28 oktober aan een handelsdelegatie in China, met toehoorders als de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb en koning Willem-Alexander

 10. Luchtverontreiniging met CO aan de Amsterdamsestraatweg-Zuilen/Utrecht

  NARCIS (Netherlands)

  Hady MSA

  1989-01-01

  Het rapport beschrijft de resultaten van een modelmatige studie naar de bijdrage van de emissies van een industriegebied aan de westkand van Utrecht aan de CO-concentraties of leefniveau. Deze bijdrage is vergeleken met de bijdrage van het verkeer en die van bronnen binnenshuis. Vervolgens is ee

 11. Broeikasgassen melkveehouderij : op zoek naar het stuur

  NARCIS (Netherlands)

  Goselink, R.M.A.; Sebek, L.B.

  2012-01-01

  In het project Koeien & Kansen wordt gestreefd naar een zo efficiënt mogelijke stikstof- en fosfaatkringloop en sinds twee jaar ook aan het thema ‘gasvormige emissies’. Binnen laatstgenoemde thema wordt verkend welke maatregelen melkveehouders kunnen treffen om de broeikasgas- en ammoniakemissie

 12. Monitor Talent naar de Top 2010

  NARCIS (Netherlands)

  Ans Merens

  2011-01-01

  Sinds 2008 hebben 170 bedrijven en non-profitorganisaties het Charter Talent naar de Top ondertekend. Daarmee leggen zij zich vast op zelf gekozen doelen en streefcijfers om het aantal vrouwen in de top van hun organisaties te vergroten. Deelname aan het Charter is vrijwillig, maar niet vrijblijvend

 13. Blootstelling aan propoxur bij het oogsten van bloemen

  NARCIS (Netherlands)

  Brouwer, R.; Maarleveld, K. van

  1992-01-01

  Bloemen worden regelmatig met bestrijdingsmiddelen behandeld. Hierdoor kunnen naar schatting 25 000 werkers die bloemen oogsten, worden blootgesteld aan deze middelen. Uit eerder onderzoek blijkt dat dit aanleiding kan geven tot een verhoogd risico op nadelige effecten voor de gezondheid. De risicos

 14. Het verstrekken van stro, compost en tuinaarde aan mestvarkens = The supply of straw, compost and garden mould to fattening pigs

  NARCIS (Netherlands)

  Bure, R.G.; Kerk, van de P.; Koomans, P.

  1983-01-01

  Vergelijkingsonderzoek onder mestvarkens naar de invloed van achtereenvolgens stro verstrekken met behulp van manden, kompost verstrekken op een vlonder en het verstrekken van tuinaarde met behulp van een automaat op afwijkende gedragingen (zoals knabbelen aan elkaar en staartbijten) bij mestvarkens

 15. Op weg naar de volautomatische kas (interview met Anja Dieleman en Pieter de Visser); Thema: Plantmonitoring

  NARCIS (Netherlands)

  Sleegers, J.; Dieleman, J.A.; Visser, de P.H.B.

  2013-01-01

  Verschillende partijen werken aan modellen waarmee het klimaat automatisch gestuurd kan worden, naar de behoefte van de plant. Zullen groene vingers ooit overbodig worden? Zo ver is het nog lang niet. Voorlopig dient plantmonitoring vooral als verfijning van de klimaatregeling.

 16. Landbouwbeleid geen dikmaker : een verkenning naar de relatie tussen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en de volksgezondheid

  NARCIS (Netherlands)

  Berkhout, P.; Roza, P.

  2007-01-01

  Dit rapport bevat een verkennende studie naar de relatie tussen (de instrumenten van) het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en de volksgezondheid. Aanleiding is de veronderstelde negatieve relatie tussen GLB en volksgezondheid. De verkenning vangt aan met een literatuuronderzoek, gevolgd door e

 17. Kleuters aan zet

  NARCIS (Netherlands)

  T. van Schijndel; R. Franse; M. Raijmakers

  2010-01-01

  Isabella (5 jaar) stuurt haar zusje Bente naar achter. O nee, toch naar voren. Lopen, lopen, lopen, stop! Ze heeft door dat de lamp voor de schaduwen zorgt op de muur. En dat het uitmaakt waar iedereen staat. Papa Jeroen krijgt ook instructie van de dames. Zij zijn de baas en moeten lachen om hun va

 18. Acclimatie van twee militairen als preparatie voor uitzending naar Afhanistan

  NARCIS (Netherlands)

  Vrijkotte, S.; Daanen, H.A.M.

  2008-01-01

  Als voorbereiding op uitzending naar Uruzgan, een gebied in Afghanistan met in de zomermaanden zeer hoge omgevingstemperaturen, zijn twee miliairen onderworpen aan een acclimatieprogramma van 5 dagen in klimaatkamers van TNO Defensie & Veiligheid: een man van 41 jaar; 67 kg en een vrouw van 28 jaar;

 19. Zeven marketingwetten voor professionals : De kortste weg naar nieuwe opdrachten

  NARCIS (Netherlands)

  Burgers, J.; Kwakman, F.E.

  2005-01-01

  In dit boek wordt op praktische wijze verteld wat professionals aan marketing kunnen hebben en wat ze in dat kader vooral wel en niet moeten doen. de kortste weg naar nieuwe opdrachten is niet moeilijk, maar vraagt om het maken van heldere keuzes. Ervaringsdeskundigen Frank Kwakman en Jos Burgers la

 20. Van lPv4 naar lPv6

  NARCIS (Netherlands)

  Luiijf, H.A.M.

  2008-01-01

  Organisaties die het Internet Protocol(IP) gebruiken voor beveiligingsdoeleinden en aanbieders van beveiligingsproducten ontkomen de komende jaren niet aan de overgang naar het nieuwe protocol lPv6. Enerzijds is het gelukkig dat die overgang niet op één dag wereldwijd zal plaatsvinden, er is geen 'I

 1. Scoren met interim-management : De weg naar tevreden opdrachtgevers

  NARCIS (Netherlands)

  Schaveling, J.

  2010-01-01

  Tegenwoordig kijkt niemand in organisaties meer op van de aanwezigheid van interim-managers. Interim-management biedt dé flexibiliteit om het management van organisaties aan te vullen. Maar wat maakt interim-managementopdrachten succesvol? Daarover gaat 'Scoren met interim-management: de weg naar te

 2. Orienterend onderzoek naar zware metalen in verpakkingen. Onderzoek ten behoeve van de handhaving van de Regeling verpakkingen

  NARCIS (Netherlands)

  Mennen MG; Putten EM van; Fortezza F; Beek ACW van de; Veen RPM van; Dijk J van; IEM

  2003-01-01

  Ten behoeve van de handhaving van de Regeling verpakking en verpakkingsafval is een onderzoek verricht naar gehalten aan zware metalen, in het bijzonder cadmium, lood, kwik en zeswaardig chroom, in verpakkingen. Het totaalgehalte aan deze metalen in verpakkingen mag niet meer dan 100 mg/kg bedra

 3. Kansen en knelpunten van exportketens van groenten uit Suriname naar Nederland als onderdeel van project tuinbouwtechnologische vernieuwingsimpuls voor de groneteteelt in Suriname (Surituin) : verslag stakeholders workshop

  NARCIS (Netherlands)

  Milton, P.Y.; Debie, R.; Wiersema, S.G.

  2005-01-01

  In het project Surituin is een stakeholder workshop gehouden waarin relevante stakeholders zijn uitgenodigd deel te nemen aan een discussie betreffende kansen en knelpunten in de exportketen van groenten uit Suriname naar Nederland.

 4. De status van Uber – Wie betaalt er aan het eind van de rit?

  NARCIS (Netherlands)

  de Vries, Anne

  2016-01-01

  Taxi-app Uber biedt consumenten een snelle en makkelijke manier om taxi’s te bestellen. Er kleven voor de consument echter ook juridische risico’s aan het gebruik van deze app. Dit artikel bespreekt de vraag wie de consument kan aanspreken als de taxidienst niet naar behoren wordt uitgevoerd: Uber o

 5. Datarapport: TO monitoring van gehalten aan zware metalen in biotamonsters van de Oosterschelde en Westerschelde

  NARCIS (Netherlands)

  Heuvel-Greve, van den M.J.

  2009-01-01

  Voorafgaand aan de werkzaamheden op locaties in de Oosterschelde, waar vooroeververdediging zal plaatsvinden, dient een zogenaamd T0-onderzoek uitgevoerd te worden. De resultaten van deze T0-studie zullen als input gebruikt worden voor een later op te starten monitoringsprogramma naar mogelijke effe

 6. Cost-benefit analysis of stricter emission ceilings for air pollutants. National evaluation for the revision of the Gothenburg Protocol; Kosten en baten van strengere emissieplafonds voor luchtverontreinigende stoffen. Nationale evaluatie voor de herziening van het Gothenburg Protocol

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Smeets, W.

  2012-06-15

  The Netherlands experiences high benefits of strict European emission targets for air pollutants. The Dutch live longer and are healthier because of extra emission reductions. In addition, damage to nature decreases. This emerges from a cost-benefit analysis of a number of possible variants for tightening emission targets by 2020 in the context of the revision of the Gothenburg Protocol [Dutch] Nederland ondervindt hoge baten van strenge Europese emissiedoelen voor luchtverontreinigende stoffen. Nederlanders leven langer en gezonder door extra emissiereducties. Daarnaast neemt de schade aan de natuur af. Dit blijkt uit een kosten-batenanalyse van een aantal mogelijke varianten voor aanscherping van emissiedoelen per 2020 in het kader van de herziening van het Gothenburg protocol.

 7. Snuffelen aan Trichoderma

  NARCIS (Netherlands)

  Baars, J.J.P.

  2011-01-01

  Problemen met groene schimmel in champignon-compost blijven zich voor doen, ondanks alle genomen maatregelen. In een onderzoek van Plant Research International wordt nu getracht, via geurprofielen Trichoderma aggressivum al tijdens het doorgroeien aan te tonen.

 8. Grenzen aan biologische consumptie

  NARCIS (Netherlands)

  Bunte, F.H.J.; Galen, van M.A.; Kuiper, W.E.

  2007-01-01

  De vraag naar biologische producten is slechts in beperkte mate gevoelig voor veranderingen in het prijsverschil tussen biologische producten en hun niet-biologische tegenhangers. Alleen prijsbeleid is niet afdoende om een marktaandeel van 5 procent voor biologische voedingsproducten te realiseren.

 9. Orienterend onderzoek naar het gehalte aan S02 in jam

  OpenAIRE

  Worp, van de, H.H.M.; Hollman, P.

  1981-01-01

  Onderzocht werden monsters jam van aardbeien, abrikozen en kersen van 2 verschillende merken van de kwaliteitsklassen extra jam, jam en halva jam. Tevens werden onderzocht 2 monsters bosbessen jam van Albert Heijn, omdat deze voorzien waren van nieuwe etikettering met o.a. als ingrediënten declaratie "restant zwaveldioxide".

 10. Bouwen aan een kwaliteitssysteem in de revalidatiezorg: Een poging tot constructive technology assessment van een kwaliteitssysteem in een gezondheidszorginstelling

  NARCIS (Netherlands)

  W.H. van Harten (Wim)

  1997-01-01

  textabstractIn dit proefschrift staat de vraag naar de meerwaarde van (investeringen in) een kwaliteitssysteem in een revalidatiecentrum centraal. In de gezondheidszorg wordt vanaf het midden van de jaren tachtig toenemend gesproken over kwaliteit. De aandacht hiervoor groeide toen geleidelijk aan b

 11. Uitspoeling van zware metalen uit landbouwgronden; schatting van de bijdrage van uitspoeling uit landbouwgronden aan de belasting van het oppervlaktewater

  NARCIS (Netherlands)

  Römkens, P.F.A.M.; Groenenberg, J.E.; Bril, J.; Vries, de W.

  2002-01-01

  Uitspoeling van metalen vanuit de bodem naar grond- en oppervlaktewater is tot nu toe niet meegenomen bij de schattingen van de belasting van oppervlaktewater met metalen. Om te kunnen beoordelen of de bijdrage van uitspoeling wezenlijk bijdraagt aan de belasting van oppervlaktewater is een model on

 12. Tussenrapportage over fase 1 en 2 van het vervolgonderzoek naar Ra-226 in havenspeciepoldergronden

  NARCIS (Netherlands)

  Stoop P; Pennders RMJ; Lembrechts JFMM; LSO

  1994-01-01

  De ook in Nederland belangrijk toegenomen aandacht voor de risico's van radon (met name Rn-222)in het binnenhuismilieu waren voor VROM aanleiding een onderzoek te laten doen naar de relatie tussen de radonconcentratie in woningen en het gehalte aan radium (Ra-226)in de bodem waarop deze sta

 13. Tussen afkomst en toekomst. Case studies naar de schoolloopbanen van leerlingen van 10-21 jaar

  NARCIS (Netherlands)

  Terwel, J.; Rodrigues, G.R; Koot-Dees, van de D.

  2011-01-01

  Samenvatting In de achterliggende decennia is er grote vooruitgang geboekt in het onderzoek naar schoolloopbanen. Echter, in het overgrote deel van dat onderzoek komen leerlingen zelf niet in beeld. In dit boek laten we de leerlingen, hun ouders en hun leraren zelf aan het woord. Wij volgen de leerl

 14. Van landbouw naar landschap

  NARCIS (Netherlands)

  Pessers, D.W.J.M.; Kistenkas, F.H.

  2010-01-01

  De weg van de aloude Mansholt doctrine naar een geheel nieuw Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GBL) is lang. Het voordeel van de huidige mervoudige crisis kan evenwel zijn dat er eindelijk ens schot komt in de omvorming van de traditionele kwantiteitslandbouw naar een duurzame kwaliteitslan

 15. Bedrijven willen best aan bioplastics

  NARCIS (Netherlands)

  Bolck, C.H.

  2010-01-01

  Bioplastic kan een volwaardig alternatief voor conventioneel plastic zijn. Dan moet nog wel het gat tussen fundamenteel onderzoek en het gebruiksproduct gedicht worden. De vraag naar toegepast onderzoek en ontwikkelwerk is groot.

 16. Eindrapportage 'groentereststromen naar biosap'

  NARCIS (Netherlands)

  Jukema, N.J.; Kosters, P.S.R.

  2007-01-01

  Dit eindrapport beschrijft de onderzoekstechnische en procesmatige resultaten van het co-innovatieproject ‘Groentereststromen naar biosap’. Dit co-innovatieproject had tot doel het realiseren van samenwerking tussen ketenpartijen en kennisinstellingen, waarmee biologisch groentesap in bulk volgens g

 17. Gelet op de persoon van de rechter : Een observatie-onderzoek naar het strafrechtelijk beslissen in de raadkamer

  NARCIS (Netherlands)

  Duyne, P.C. van; Verwoerd, J.R.A.

  1985-01-01

  Het doel van dit onderzoek was om een verkennend en interpreterend observatie-onderzoek uit te voeren naar het beslissen in de raadkamer met als doel een zo nauwgezet mogelijke beschrijving te geven van wat zich aan beslissingssituaties en gedragingen voordoen en deze observaties waar mogelijk te in

 18. Gas. Innovators talking; Gas. Innovators aan het woord

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-02-15

  Qualitative studies have been conducted of the results of completed projects focused on energy innovation, spread over the seven themes of the top sector Energy: Energy saving in industry, Energy conservation in the built environment, Gas, Bio-energy, Smart grids, Offshore Wind, Solar PV. This provides insight into the follow-up activities and lessons of some EOS (Energy Research Subsidy) completed projects with the aim to inspire, connect and strengthen the TKIs (Topconsortia for Knowledge and Innovation) and individual companies and researchers working on energy innovation. This report concerns the research on gas [Dutch] Er is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de resultaten van afgeronde projecten gericht op energie-innovatie, verdeeld over de zeven thema's van de topsector Energie: Energiebesparing in de industrie; Energiebesparing in de gebouwde omgeving; Gas; Bio-energie; Smart grids; Wind op zee; Zon-pv. Daarmee wordt inzicht gegeven in de vervolgactiviteiten en lessen van een aantal afgesloten EOS-projecten (Energie Onderzoek Subsidie) met het oog op het inspireren, verbinden en versterken van de TKI's (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) en individuele bedrijven en onderzoekers die werken aan energie-innovatie. Dit rapport betreft het onderzoek naar gas.

 19. Smart Grids. Innovators talking; Smart Grids. Innovators aan het woord

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-02-15

  Qualitative studies have been conducted of the results of completed projects focused on energy innovation, spread over the seven themes of the top sector Energy: Energy saving in industry, Energy conservation in the built environment, Gas, Bio-energy, Smart grids, Offshore Wind, Solar PV. This provides insight into the follow-up activities and lessons of some EOS (Energy Research Subsidy) completed projects with the aim to inspire, connect and strengthen the TKIs (Topconsortia for Knowledge and Innovation) and individual companies and researchers working on energy innovation. This report concerns the research on Smart Grids [Dutch] Er is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de resultaten van afgeronde projecten gericht op energie-innovatie, verdeeld over de zeven thema's van de topsector Energie: Energiebesparing in de industrie; Energiebesparing in de gebouwde omgeving; Gas; Bio-energie; Smart grids; Wind op zee; Zon-pv. Daarmee wordt inzicht gegeven in de vervolgactiviteiten en lessen van een aantal afgesloten EOS-projecten (Energie Onderzoek Subsidie) met het oog op het inspireren, verbinden en versterken van de TKI's (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) en individuele bedrijven en onderzoekers die werken aan energie-innovatie. Dit rapport betreft het onderzoek naar Smart Grids.

 20. Solar PV. Innovators talking; Zon PV. Innovators aan het woord

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-02-15

  Qualitative studies have been conducted of the results of completed projects focused on energy innovation, spread over the seven themes of the top sector Energy: Energy saving in industry, Energy conservation in the built environment, Gas, Bio-energy, Smart grids, Offshore Wind, Solar PV. This provides insight into the follow-up activities and lessons of some EOS (Energy Research Subsidy) completed projects with the aim to inspire, connect and strengthen the TKIs (Topconsortia for Knowledge and Innovation) and individual companies and researchers working on energy innovation. This report concerns the research on solar PV [Dutch] Er is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de resultaten van afgeronde projecten gericht op energie-innovatie, verdeeld over de zeven thema's van de topsector Energie: Energiebesparing in de industrie; Energiebesparing in de gebouwde omgeving; Gas; Bio-energie; Smart grids; Wind op zee; Zon-pv. Daarmee wordt inzicht gegeven in de vervolgactiviteiten en lessen van een aantal afgesloten EOS-projecten (Energie Onderzoek Subsidie) met het oog op het inspireren, verbinden en versterken van de TKI's (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) en individuele bedrijven en onderzoekers die werken aan energie-innovatie. Dit rapport betreft het onderzoek naar zon PV.

 1. Groendaken in Tiel : een onderzoek naar de betekenis van groendaken op Ziekenhuis Rivierenland Tiel en R.K. basisschool De Achtbaan in Tiel

  NARCIS (Netherlands)

  Smit, A.; Vries, de E.A.; Lammertsma, D.R.; Boer, de T.A.; Ottburg, F.G.W.A.

  2015-01-01

  In opdracht van de gemeente Tiel is een monitoring verricht aan biodiversiteit en beleving op twee groendaken en is een quickscan naar de effecten op energieverbruik gedaan. Het dak van het Ziekenhuis Rivierenland biedt meer mogelijkheden voor insecten dan het sedum-gedomineerde dak van de R.K. basi

 2. Gevolgen van hagelschade voor de fruitteelt : onderzoek naar gevolgschade van zware hagel in de fruitteelt en praktijkervaringen na zware hagel in 2008

  NARCIS (Netherlands)

  Steeg, van der P.A.H.; Roelofs, P.F.M.M.; Vliegen-Verschure, A.

  2010-01-01

  Resultaten van onderzoek naar aanleiding van zware hagel in 2008 die in de fruitteelt grote schade aan vruchten en bomen veroorzaakte. Doel is kennis te vergaren van verschillende maatregelen om het herstel van de bomen te bevorderen en de gevolgschade zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast was het

 3. De hebzucht en angst voorbij: duurzaam financieel management : Een onderzoeksprogramma naar ethisch, maatschappelijk verantwoord denken als voorwaarde voor ons financiële handelen

  NARCIS (Netherlands)

  Boersma-De Jong, Margreet F.

  2013-01-01

  Installatierede lector Duurzaam Financieel Management aan de Hanzehogeschool Groningen Duurzaam Financieel Management is de vertaling van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) naar het financiële vak. MVO komt voort uit de gedachte dat organisaties langer bestaan naarmate ze door de eigenaar

 4. Aan de slag met begeleiding

  NARCIS (Netherlands)

  Baal, J.B. van; Halewijn, I.M.A.J.

  1997-01-01

  De Gemeente Oegstgeest heeft NIA TNO gevraagd te ondersteunen en begeleiden bij de ontwikkeling van verzuimbeleid. In dit rapport komen mogelijke oorzaken en een plan van aanpak aan de orde voor het hoge ziekteverzuim van de Gemeente Oegstgeest. In de aanpak van de verzuimanalyse is gekozen voor het

 5. Herstel brandschade aan geluidsscherm Dordrecht

  NARCIS (Netherlands)

  Leeuw, L.; Borsje, H.

  2003-01-01

  In de nacht van 8 op 9 mei 2001 staken vandalen een tegen het geluidsscherm langs de A16 ter hoogte van Dordrecht geparkeerde bromfiets in brand. Deze brand veroorzaakte uiteindelijk onder meer betonschade aan een viertal kolommen. De ernst van de betonschade is onderzocht om na te gaan of de kolomm

 6. Phishing: hengelen naar uw identiteitsgegevens

  NARCIS (Netherlands)

  Hafkamp, W.H.M.

  2005-01-01

  Phishing’ is een nieuwe vorm van oplichting waarbij criminelen op geraffineerde manier in de grote vijver van het Internet hengelen naar de identiteit van argeloze consumenten. Bijvoorbeeld door de slachtoffers met behulp van listige mass mails naar een dummy webpage te lokken die oogt als die van h

 7. Naar teeltdiagrammen voor groveden

  NARCIS (Netherlands)

  Oldeman, R.A.A.; Gremmen, J.; Goudzwaard, L.

  1985-01-01

  Teeltdiagrammen beogen een brug te vormen tussen onderzoek en praktijk. In een teeltdiagram wordt zoveel mogelijk informatie voor de praktijk samengevat. De beheerder kan gegevens aan het diagram toevoegen. Hij kan er een soort opstandslegger van maken. (Preadvies Studiekring KNBV 1984 "Groveden op

 8. Afvallen op maat: Een methode met blijvend resultaat {Tweede herziene druk

  NARCIS (Netherlands)

  Strien, T. van

  2014-01-01

  Afvallen. We hebben het Mayodieet, dr. Atkins en sonjabakkeren al geprobeerd. Jojoën we verder naar de volgende hype of kiezen we voor een methode met blijvend resultaat? Wetenschappelijk onderbouwde zelftestmethode In Afvallen op maat – Een methode met blijvend resultaat komt Tatjana van Strien m

 9. Europeanen aan het fruit door keteninnovatie

  NARCIS (Netherlands)

  Dubbeldam, R.; Wiersinga, R.C.

  2009-01-01

  Europeanen eten te weinig fruit. Om de fruitconsumptie te stimuleren en de volksgezondheid te verbeteren, werken ruim zestig kennispartners en bedrijven samen in het Europese onderzoeksprogramma ISAfruit. Wageningen UR participeert hierin met onder meer onderzoek naar trends en consumentgedreven ket

 10. Hordenloop naar open en online onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Schuwer, Robert; Rubens, Wilfred; Berkhout, Jeroen; Heinen, Mat; Bahreini, Kiavash; Vos, Marcel

  2014-01-01

  Schuwer, R., Rubens, W., Berkhout, J. Heinen, M., Bahreini, K. & Vos, M. (2014, 13 maart). Hordenloop naar open en online onderwijs. Presentatie tijdens het webinar in OpenU Hordenloop naar open en online onderwijs, Heerlen, Nederland. Beschikbaar op http://portal.ou.nl/web/hordenloop-naar-open-en-

 11. Speuren naar het goede leven

  NARCIS (Netherlands)

  Heide, van der C.M.

  2014-01-01

  In zijn boek 'Stop deze depressie nu' constateert Nobelprijswinnaar Paul Krugman dat economen een deel van de economische crisis zijn geweest, en niet van de oplossing. Martijn van der Heide, lector Geïntegreerd Natuur- en Landschapsbeheer bij Hogeschool VHL, pleit er in zijn essay 'Speuren naar het

 12. Grote behoefte aan gezinsondersteuning bij autisme

  NARCIS (Netherlands)

  Kapteijns, Aafke; Heuvel, Eline van den; Gent, Brechtje van; Teunisse, Jan-Pieter

  2013-01-01

  In opdracht van de NVA heeft het lectoraat "Levensloopbegeleiding bij Autisme" van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen onderzoek gedaan naar de ondersteuningsbehoeften van mantelzorgers van een of meerdere kinderen met autisme. In dit artikel vindt u een verslag van de resulaten van dit onderzoek.

 13. Offshore wind energy. Innovators talking; Wind op zee. Innovators aan het woord

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-02-15

  Qualitative studies have been conducted of the results of completed projects focused on energy innovation, spread over the seven themes of the top sector Energy: Energy saving in industry, Energy conservation in the built environment, Gas, Bio-energy, Smart grids, Offshore Wind, Solar PV. This provides insight into the follow-up activities and lessons of some EOS (Energy Research Subsidy) completed projects with the aim to inspire, connect and strengthen the TKIs (Topconsortia for Knowledge and Innovation) and individual companies and researchers working on energy innovation. This report concerns the research on offshore wind energy [Dutch] Er is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de resultaten van afgeronde projecten gericht op energie-innovatie, verdeeld over de zeven thema's van de topsector Energie: Energiebesparing in de industrie; Energiebesparing in de gebouwde omgeving; Gas; Bio-energie; Smart grids; Wind op zee; Zon-pv. Daarmee wordt inzicht gegeven in de vervolgactiviteiten en lessen van een aantal afgesloten EOS-projecten (Energie Onderzoek Subsidie) met het oog op het inspireren, verbinden en versterken van de TKI's (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) en individuele bedrijven en onderzoekers die werken aan energie-innovatie. Dit rapport betreft het onderzoek naar wind op zee.

 14. Energy conservation in the industry. Innovators talking; Energiebesparing in de industrie. Innovators aan het woord

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-02-15

  Qualitative studies have been conducted of the results of completed projects focused on energy innovation, spread over the seven themes of the top sector Energy: Energy saving in industry, Energy conservation in the built environment, Gas, Bio-energy, Smart grids, Offshore Wind, Solar PV. This provides insight into the follow-up activities and lessons of some EOS (Energy Research Subsidy) completed projects with the aim to inspire, connect and strengthen the TKIs (Topconsortia for Knowledge and Innovation) and individual companies and researchers working on energy innovation. This report concerns the research on energy conservation in the industry [Dutch] Er is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de resultaten van afgeronde projecten gericht op energie-innovatie, verdeeld over de zeven thema's van de topsector Energie: Energiebesparing in de industrie; Energiebesparing in de gebouwde omgeving; Gas; Bio-energie; Smart grids; Wind op zee; Zon-pv. Daarmee wordt inzicht gegeven in de vervolgactiviteiten en lessen van een aantal afgesloten EOS-projecten (Energie Onderzoek Subsidie) met het oog op het inspireren, verbinden en versterken van de TKI's (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) en individuele bedrijven en onderzoekers die werken aan energie-innovatie. Dit rapport betreft het onderzoek naar energiebesparing in de industrie.

 15. Bio-energy. Innovators talking; Bio-energie. Innovators aan het woord

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-02-15

  Qualitative studies have been conducted of the results of completed projects focused on energy innovation, spread over the seven themes of the top sector Energy: Energy saving in industry, Energy conservation in the built environment, Gas, Bio-energy, Smart grids, Offshore Wind, Solar PV. This provides insight into the follow-up activities and lessons of some EOS (Energy Research Subsidy) completed projects with the aim to inspire, connect and strengthen the TKIs (Topconsortia for Knowledge and Innovation) and individual companies and researchers working on energy innovation. This report concerns the research on bio-energy [Dutch] Er is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de resultaten van afgeronde projecten gericht op energie-innovatie, verdeeld over de zeven thema's van de topsector Energie: Energiebesparing in de industrie; Energiebesparing in de gebouwde omgeving; Gas; Bio-energie; Smart grids; Wind op zee; Zon-pv. Daarmee wordt inzicht gegeven in de vervolgactiviteiten en lessen van een aantal afgesloten EOS-projecten (Energie Onderzoek Subsidie) met het oog op het inspireren, verbinden en versterken van de TKI's (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) en individuele bedrijven en onderzoekers die werken aan energie-innovatie. Dit rapport betreft het onderzoek naar bio-energie.

 16. Zorg; wie doet er wat aan : Een studie naar zorgarrangementen van ouderen

  NARCIS (Netherlands)

  Luijkx, K.G.

  2001-01-01

  As a result of fertility decline and increasing life expectancy, the age structure of the Dutch population is changing, with a larger proportion and number of elderly persons and declining proportions and numbers of younger adults. Hence, the number of people in need of care is growing. While -at th

 17. Veel trek, weinig plek en aan snack geen gebrek (column)

  NARCIS (Netherlands)

  Wouters, Eveline

  2008-01-01

  Overgewicht bij jongeren is een groot probleem. Diverse factoren spelen daarbij een rol. Dat zijn kortweg een dosis aanleg en een ongunstige omgeving. Aan aanleg is niet veel te veranderen, aan de omgeving wel.

 18. De behoefte van vleesvarkens aan methionine + cystine, threonine en tryptofaan

  NARCIS (Netherlands)

  Lenis, N.; Diepen, van H.

  1990-01-01

  Door het Instituut voor Veevoedingsonderzoek is op het Varkensproefbedrijf te Raalte de behoefte van vleesvarkens aan de aminozuren methionine + cystine, threonine en tryptof-aan nader onderzocht. De uitslag was, dat de behoefte aan threonine op het niveau van de Nederlandse praktijksituatie lag.

 19. Orienterend onderzoek naar de kwaliteit van champignonconserven

  NARCIS (Netherlands)

  Worp, van de H.H.M.; Herstel, H.

  1981-01-01

  Oriënterend onderzoek naar de kwaliteit van champignonconserven in verband met het in werking treden, per 1 januari 1982, van Verordening PGF 1981 Verduurzaamde Groenten. Vijf monsters champignonconserven werden onderzocht op etikettering, bijzondere kwaliteitsvoorschriften, de toevoegingen keukenzo

 20. Hordenloop naar open en online onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Rubens, Wilfred; Schuwer, Robert

  2014-01-01

  Rubens, W. & Schuwer, R. (2014, 11 maart). Hordenloop naar open en online onderwijs. Presentatie tijdens het Symposium Open en Online Education van SURF, Ministerie van OCW, de VSNU en de Vereniging Hogescholen, Utrecht, Nederland

 1. Op zoek naar het klimaatneutrale landschap

  NARCIS (Netherlands)

  Meerburg, B.G.

  2009-01-01

  Sinds enige jaren wordt door Plant Research International op landgoed Het Lankheet bij Haaksbergen onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van waterzuivering door riet. Een mooi project, dat mede ondersteund wordt door waterschap Rijn en IJssel

 2. Drugsverslaafde justitiabelen : resultaten uit onderzoek naar behandelingsprogramma's

  NARCIS (Netherlands)

  Meyboom, M.L.

  1982-01-01

  Dit rapport bevat een inventarisatie van behandelingsresultaten bij aan harddrugs, voornamelijk heroïne, verslaafde justitiabelen. Daarbij is gekozen voor een invalshoek waarin de volgende vragen centraal staan: (1) Wat zijn de effecten van verschillende wijzen waarop aan heroïne verslaafde justitia

 3. Energy conservation in the built environment. Innovators talking; Energiebesparing in de gebouwde omgeving. Innovators aan het woord

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-02-15

  Qualitative studies have been conducted of the results of completed projects focused on energy innovation, spread over the seven themes of the top sector Energy: Energy saving in industry, Energy conservation in the built environment, Gas, Bio-energy, Smart grids, Offshore Wind, Solar PV. This provides insight into the follow-up activities and lessons of some EOS (Energy Research Subsidy) completed projects with the aim to inspire, connect and strengthen the TKIs (Topconsortia for Knowledge and Innovation) and individual companies and researchers working on energy innovation. This report concerns the research on energy conservation in the built environment [Dutch] Er is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de resultaten van afgeronde projecten gericht op energie-innovatie, verdeeld over de zeven thema's van de topsector Energie: Energiebesparing in de industrie; Energiebesparing in de gebouwde omgeving; Gas; Bio-energie; Smart grids; Wind op zee; Zon-pv. Daarmee wordt inzicht gegeven in de vervolgactiviteiten en lessen van een aantal afgesloten EOS-projecten (Energie Onderzoek Subsidie) met het oog op het inspireren, verbinden en versterken van de TKI's (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) en individuele bedrijven en onderzoekers die werken aan energie-innovatie. Dit rapport betreft het onderzoek naar energiebesparing in de gebouwde omgeving.

 4. Limits to green? Building blocks for green taxation; Grenzen aan groen? Bouwstenen voor een groen belastingstelsel

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Blom, M.J.; Schroten, A.; De Bruyn, S.M.; Rooijers, F.J.

  2010-01-15

  This report focuses on the question whether a further increase in environmental taxes can contribute to achieving a sustainable economy in which depletion and climate risks should be reduced to an acceptable level for 2050. The strategy to achieve this consists of four main elements: (1) Introduction of a new CO2 tax as part of the Energy Tax; (2) Broadening of the Energy Tax to sectors such as agriculture and industry and the cancellation of subsidies and tax rebates; (3) Expansion of new tax bases for import / production of natural resources (wood, fish, meat) and space; and (4) European agenda on 'greening'. [Dutch] In dit rapport staat de vraag centraal of een verdere groei van milieubelastingen een bijdrage kan leveren aan het realiseren van een duurzame economie waarin klimaat- en uitputtingsrisico's tot een aanvaardbaar niveau moeten zijn teruggebracht voor 2050. De strategie om dit te bereiken bestaat uit vier belangrijke elementen: (1) Introductie van een nieuwe CO2-heffing als onderdeel van de Energiebelasting; (2) Verbreding van de Energiebelasting naar sectoren zoals landbouw en industrie en het wegnemen van fiscale subsidies en kortingen; (3) Uitbreiding met nieuwe fiscale grondslagen import/productie van natuurlijke grondstoffen (hout, vis, vlees) en ruimte; en (4) Europese vergroeningsagenda.

 5. Do you have questions? A qualitative study of questions from energy transition to long-term energy research; Zijn er nog vragen? Een kwalitatief onderzoek naar vraagarticulatie vanuit energietransitie naar lange termijn energieonderzoek

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Macare, M.S.

  2006-08-15

  The aim of the study on the title subject is to inventory the bottlenecks and problems for stakeholders to ask the right questions with respect to energy transition and the long-term energy research strategy programmes in the Netherlands. Recommendations to solve the problems are presented. The most important effects of analyzing the so-called articulation of questions must be (1) an improved connection between the long-term research programme and the needs of industry and businesses, and (2) increasing the possibilities to apply for subsidies. [Dutch] Energieonderzoek en -innovatie vormen belangrijke en aan elkaar gerelateerde onderdelen van het energiebeleid om de overgang naar een duurzame energiehuishouding te realiseren. Voor de lange termijn bestaan op deze gebieden twee richtinggevende beleidssporen: de energieonderzoek subsidie: lange termijn (EOS-LT) en de energietransitie. In het eerste beleidsspoor, EOS-LT, wordt het publiek gefinancierd lange termijn energieonderzoek op een beperkt aantal aandachtsgebieden gericht. Hiervoor zijn lange termijn onderzoeksprogramma's opgesteld, waarin onderzoeksthema's zijn opgenomen die in aanmerking komen voor subsidie. Het tweede beleidsspoor, de energietransitie, richt zich op niet alleen op de technologische, maar ook de institutionele en politiek-bestuurlijke vernieuwingen om de duurzame energiehuishouding te realiseren. In samenspraak met verschillende stakeholders worden langetermijnvisies geformuleerd en de mogelijke wegen om deze visies te realiseren. Op basis hiervan worden kortetermijnexperimenten opgesteld om deze wegen te verkennen en aan te scherpen. EOS-LT en energietransitie zijn grotendeels onafhankelijk van elkaar tot stand gekomen, maar er zijn pogingen ondernomen om de aansluiting tussen beide trajecten te versterken. Het probleem in de praktijk is echter dat de vraag naar industrieel en fundamenteel energieonderzoek vanuit energietransitie tot nu in onvoldoende mate wordt gearticuleerd

 6. Op weg naar een RIVM DATAPORTAAL

  NARCIS (Netherlands)

  Lips F; Vries LJ de; Victoriashoop PR; Diederiks JFHA; Evers HW; Kunst JD; IMP; LSO; KIT

  2003-01-01

  Het doel van dit project is een prototype van een 'dataportaal' te bouwen. Een 'dataportaal' is een informatiesysteem voor het zoeken naar en het bekijken, gebruiken, uitwisselen en beheren van data via internettechnologie.Het prototype is ontworpen als een informatiesysteem

 7. Consultancyonderzoek naar mogelijke oorzaken uitval bij Mandevilla

  NARCIS (Netherlands)

  Noort, van F.R.; Lieffering, M.

  2011-01-01

  Referaat Wageningen UR Glastuinbouw en Marcel Lieffering Kamer- en Perkplantenadviesburo hebben in opdracht van het productschap Tuinbouw oriënterend onderzoek gedaan naar uitval in de teelt van Mandevilla. In de literatuur worden de ziekten Pythium-soorten, Phytopthora-soorten, Fusarium oxysporum e

 8. Safe Foods in Europa : werken aan voedselveiligheid op meerdere fronten

  NARCIS (Netherlands)

  Cnudde, F.

  2007-01-01

  In het Safe Foods-project slaat een internationaal team van meer dan 100 wetenschappers bruggen tussen verschillende disciplines om te werken aan voedselveiligheid. Doel is het ontwerpen van een nieuwe risicoanalyseaanpak die praktisch toepasbaar is.

 9. Tarwe bijvoeren aan vleeskuikens: invloed tarweras op resultaten

  NARCIS (Netherlands)

  Harn, van J.

  1996-01-01

  Eén van de vragen bij het bijvoeren van tarwe aan vleeskuikens is welke invloed het tarweras heeft. Het Praktijkonderzoek Pluimveehouderij (PP) heeft twee veel gebruikte tarwerassen, Ritmo en Vivant, vergeleken.

 10. Functions of the Indefinite Article a/an

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  赵元华

  2013-01-01

  There are two articles in English,the definite article the and the indefinite article a/an. This paper deals with the indefinite article a/an as it is especially complicated and multi-functional in use. Focus will be put on the major functions of the indefinite article from different angles:its lexical meaning,its grammatical function,its rhetoric meaning and its interpretation in communication with the purpose of providing a relatively full account of its usage.

 11. Klaasje J. Hartmans : investeren in onderzoek naar plantaardige bestrijdingsmiddelen noodzakelijk

  NARCIS (Netherlands)

  Delft, van R.

  2001-01-01

  Bij het zoeken naar een alternatief voor kiemremmingsmiddelen voor de aardappel ontdekte men de plantaardige stof carvon als goede vervanger. De regelgeving in Nederland en binnen Europa is dermate dichtgetimmerd, dat zelfs het onderzoek naar toepassing van dit middel, dat gewonnen kan worden uit Ka

 12. Onderzoek naar de chemische samenstelling van lekkerbekjes

  NARCIS (Netherlands)

  Cazemier, G.; Jong, de J.; Herstel, H.

  1990-01-01

  In oktober 1988 werden 40 monsters lekkerbekjes onderzocht op de gehalten aan vocht, vet, eiwit, zetmeel , fosfaat en chloride, vier van de monsters werden getest op de aanwezigheid van polyfosfaten. Daarnaast werden van alle lekkerbekjes de stuksgewichten bepaald, die bleken uiteen te lopen van L17

 13. Acclimatisatie aan de hitte in Afghanistan : inventarisatie door dagboekanalyse

  NARCIS (Netherlands)

  Daanen, H.A.M.; Jonkman, A.; Korterink, W.; Krul, A.; Raymann, R.; Smits, B.

  2008-01-01

  Een deel van de Nederlandse krijgsmacht is in het kader van ISAF uitgezonden naar Uruzgan in Afghanistan. Om de kans op operationale problemen in de hitte te minimaliseren, is besloten 10 dagen voor acclimatisatie in te lassen in Kandahar, ook een erg warm gebied. Deze kleinschalige studie in Kandah

 14. Veiligheidscultuur in de praktijk : interviewstudie naar motieven, uitvoering en effecten bij transportondernemingen en verzekeraars die actief aan schadepreventie doen.

  NARCIS (Netherlands)

  Bax, C.A. Goldenbeld, C. & Korving, H.

  2015-01-01

  Safety culture applied : motives, implementation and effects. This report discusses the following issues: how can road safety culture be implemented in transport companies and how are companies motivated to introduce a safety culture? For an answer to these questions we looked at: * programmes for t

 15. Een zwart kleed van schuld. Zoeken naar de herinnering aan Johan van Oldenbarnevelt in een digitaal Dagverhaal

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lieke van Deinsen

  2012-07-01

  Full Text Available Normal 0 21 false false false NL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standaardtabel; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;} The large-scale digitisation of early modern Dutch texts has proved to be a controversial enterprise: despite its ambitious scope, the project’s efficacy has met with widespread criticism. This article attempts to assess the methodological advantages and drawbacks of mass digitisation by combing the Dagverhaal, a late eighteenth-century periodical detailing the proceedings of the National Assembly of the Batavian Republic, for strategic invocations of Johan van Oldenbarnevelt, the eminent Dutch states-man who had been executed eighty years earlier.

 16. Een kwestie van voorkeur? Een experimentele studie naar het aanpassen van gezondheidsinstructies aan de voorkeur voor modaliteit van de ontvanger

  NARCIS (Netherlands)

  Linn, A.J.; Alblas, M.; van Weert, J.; Bol, N.

  2015-01-01

  Tailoring the mode of delivery to improve recall and behavioral intention: a matter of preference? Tailored interventions using content tailoring have been shown to be effective in improving different health behaviours. Nonetheless, the overall effect sizes remain small suggesting room for improveme

 17. Prospectieve cohortstudie naar het optreden van gezondheidsklachten na deelname aan een zwemwedstrijd in oppervlaktewater in de zomer van 1994

  NARCIS (Netherlands)

  de Wit MAS; van Asperen IA; Colle C; Schijven JF; Sprenger MJW; CIE; LWL; Provincie Gelderland; Dienst Milieu en Water Arnhem

  1995-01-01

  In de zomer van 1994 was er, met name in de provincie Gelderland, een zwemwatergerelateerde epidemie van otitis externa, veroorzaakt door aanwezigheid van Pseudomonas aeruginosa in de recreatieplassen. Teneinde een incidentieschatting van gezondheidsklachten, en in het bijzonder otitis externa, na

 18. Op zoek naar de perfecte match in vrijwilligersland

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Els van Gilst

  2015-06-01

  -to-face contact with a prospective volunteer. Specific attention to motives in interview protocols is important. The use of tests or even the development of alternative tests should also be (reconsidered. In the case of online brokerage, it is much harder to establish an accurate picture of motives. Online testing could offer a solution. However, interpretation possibilities are limited because test results cannot be supplemented with other information. This favours (for the time being face-to-face contact during online Matching.In addition, the phase model of volunteer brokerage provides volunteer centres with a framework to describe their brokerage activities. This can be useful when training (new employees and providing transparency for customers and funders.Op zoek naar de perfecte match in vrijwilligerslandDe vraag naar vrijwilligers neemt de laatste jaren sterk toe in Nederland. Dit heeft te maken met een strengere wet- en regelgeving, veranderende inzet van vrijwilligers en hervormingen in de zorg (Bekkers & Boezeman, 2009; Devilee, 2005; MOVISIE, 2014; Rutte & Samsom, 2012. Steunpunten vrijwilligerswerk kunnen als bemiddelaars bijdragen aan de regulering van de vraag naar vrijwilligers. De mate van succes van vrijwilligersbemiddeling is echter nog relatief beperkt. Uit literatuuronderzoek (Van Gilst et al., 2011 is bekend welke factoren bijdragen aan het succes van vrijwilligersbemiddeling. Dit artikel beschrijft de bemiddelingspraktijk van steunpunten vrijwilligerswerk en geeft aan wanneer en hoe de gevonden succesfactoren kunnen worden ingezet in deze bemiddelingspraktijk om het resultaat te verbeteren. De praktijkgegevens zijn afkomstig van een veldonderzoek onder steunpunten, vrijwilligers en organisaties die met vrijwilligers werken.

 19. Chronic exposure to carbon monoxide: a possible problem in the Netherlands?; Chronische blootstelling aan koolmonoxide. Is er sprake van een probleem in Nederland?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mooij, M.

  2008-07-01

  verbrandingstoestellen in woningen leiden tot risico's voor blootstelling aan koolmonoxide. Echter, met de huidige kennis en inzichten is geen landsdekkend en representatief beeld ontstaan over het optreden van chronische, herhaaldelijke, blootstelling aan koolmonoxide in Nederlandse verblijfruimten. Dit concludeert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in een verkennend onderzoek naar het optreden van chronische blootstelling aan koolmonoxide in Nederlandse verblijfruimten. De VROM-Inspectie is opdrachtgever van dit onderzoek. Blootstelling aan koolmonoxide kan verschillende gezondheidsklachten tot gevolg hebben, zoals hoofdpijn, duizelingen en concentratiestoornissen. Bij een ernstige vergiftiging kan het zelfs dodelijk zijn. Uit de ongevallenstatistiek blijkt dat er jaarlijks enkele tientallen tot honderden ongevallen plaatsvinden en er ongeveer 8-12 doden vallen als gevolg van blootstelling aan koolmonoxide. Kennis over koolmonoxide-intoxicaties blijft veelal beperkt tot acute blootstellingssituaties. Er is beperkte informatie over chronische blootstelling aan koolmonoxide. Open verbrandingsinstallaties in Nederlandse woningen leiden tot risicosituaties. Het betreft meestal afvoerloze geisers, open haarden, gaskachels en gasfornuizen. Maar ook oude en niet goed onderhouden cv-ketels kunnen leiden tot blootstelling aan koolmonoxide. Onderhoud aan verbrandingsinstallaties in Nederland is sinds begin jaren '90 niet meer verplicht en er is weinig of geen toezicht op de veiligheid van deze installaties. Het uitvoeren van onderzoek, inspecties en huisbezoeken zijn goede methoden om beter inzicht te krijgen in de landelijke situatie rondom blootstelling aan koolmonoxide in Nederlandse verblijfruimten. Het vervangen van open verbrandingsinstallaties, het uitvoeren van periodieke keuringen voor onderhoud en meer toezicht op de veiligheid van installaties zijn mogelijke opties om risicosituaties te vermijden.

 20. Scaled AAN for Fixed-Point Multiplier-Free IDCT

  Science.gov (United States)

  Zhu, P. P.; Liu, J. G.; Dai, S. K.; Wang, G. Y.

  2009-12-01

  An efficient algorithm derived from AAN algorithm (proposed by Arai, Agui, and Nakajima in 1988) for computing the Inverse Discrete Cosine Transform (IDCT) is presented. We replace the multiplications in conventional AAN algorithm with additions and shifts to realize the fixed-point and multiplier-free computation of IDCT and adopt coefficient and compensation matrices to improve the precision of the algorithm. Our 1D IDCT can be implemented by 46 additions and 20 shifts. Due to the absence of the multiplications, this modified algorithm takes less time than the conventional AAN algorithm. The algorithm has low drift in decoding due to the higher computational precision, which fully complies with IEEE 1180 and ISO/IEC 23002-1 specifications. The implementation of the novel fast algorithm for 32-bit hardware is discussed, and the implementations for 24-bit and 16-bit hardware are also introduced, which are more suitable for mobile communication devices.

 1. Scaled AAN for Fixed-Point Multiplier-Free IDCT

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. P. Zhu

  2009-01-01

  Full Text Available An efficient algorithm derived from AAN algorithm (proposed by Arai, Agui, and Nakajima in 1988 for computing the Inverse Discrete Cosine Transform (IDCT is presented. We replace the multiplications in conventional AAN algorithm with additions and shifts to realize the fixed-point and multiplier-free computation of IDCT and adopt coefficient and compensation matrices to improve the precision of the algorithm. Our 1D IDCT can be implemented by 46 additions and 20 shifts. Due to the absence of the multiplications, this modified algorithm takes less time than the conventional AAN algorithm. The algorithm has low drift in decoding due to the higher computational precision, which fully complies with IEEE 1180 and ISO/IEC 23002-1 specifications. The implementation of the novel fast algorithm for 32-bit hardware is discussed, and the implementations for 24-bit and 16-bit hardware are also introduced, which are more suitable for mobile communication devices.

 2. Speuren naar vervuiling door minuscuul plastic

  OpenAIRE

  Ramaker, R; Koelmans, A.A.

  2015-01-01

  Milieukundige Bart Koelmans onderzoekt de komende jaren of Nederlandse rivieren, beken en meren vervuild zijn met minuscule plasticdeeltjes. In laboratoriumproeven bleken deze zogenaamde nanoplastics een veel negatievere uitwerking te hebben op organismen dan grotere plasticfragmenten. Er zijn echter nog geen methodes om deze vervuiling aan te tonen in water. Koelmans project kreeg onlangs een beurs van 650 duizend euro van wetenschapsfinancier STW, aangevuld met 220 duizend euro van andere o...

 3. Geluidreductie van de pilotmaatregelen aan het HSL spoor in Lansingerland

  NARCIS (Netherlands)

  Dittrich, M.G.; Eisses, A.; Staats, F.; Prevo, R.; Hof, J. van 't

  2014-01-01

  TNO heeft in opdracht van ProRail geluid- en trillingsmetingen uitgevoerd aan de HSL in Lansingerland, ter bepaling van het geluidreducerend effect van raildempers en absorberende platen die in 2013 zijn geïnstalleerd op het Rhedaspoor. De HSL ter plaatse rijdt in een verdiept spoor gedeeltelijk voo

 4. Verslag van een bezoek aan Suriname. Werkplan 2007

  NARCIS (Netherlands)

  Putter, de H.; Sauers-Muller, van A.

  2007-01-01

  Het Surituin project is in 2005 van start gegaan als samenwerking tussen het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) in Suriname en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Nederland, samen met het Surinaams en Nederlands bedrijfsleven. Het project sluit aan bij de

 5. Toetsen om Erwinia in bloembollen aan te tonen : onderzoek Erwinia

  NARCIS (Netherlands)

  Doorn, van J.; Hollinger, T.C.; Kampen, van D.; Vreeburg, P.J.M.; Leeuwen, van P.J.; Wolf, van der J.M.

  2007-01-01

  Binnen het Erwiniaproject is een aantal toetsen ontwikkeld en zijn andere nog in ontwikkeling. Deze toetsen moeten liefst ook latent aanwezige Erwiniastammen kunnen aantonen. Dit lukt door monsters in een voedingsbodem voor Erwinia te brengen en na kweek deze bacteriën aan te tonen met serologische

 6. Naar nieuwe vormen van kennis productie en -benutting

  NARCIS (Netherlands)

  Pieters, Jules; Voogt, Joke; McKenney, Susan; De Vries, Bregje; Westbroek, Hanna; Pareja Roblin, Natalie; Handelzalts, Adam; Walraven, Amber; Ormel, Bart

  2013-01-01

  Pieters, J., Voogt, J., McKenney, S., De Vries, B., Westbroek, H., Pareja Roblin, N., Handelzalts, A., Walraven, A., & Ormel, B. (2013). Naar nieuwe vormen van kennis productie en -benutting. Meso Magazine, 189, 25-26.

 7. Haalbaarheidsstudie naar de productie en afzet van Zeeuwse cider

  NARCIS (Netherlands)

  Schreuder, S.A.M.M.; Ravesloot, M.B.M.

  2005-01-01

  Verslag van een onderzoek om inzicht te krijgen in de technische en economische mogelijkheden van de productie van cider in Zeeland. In dat kader is een bureaustudie uitgevoerd naar de kenmerken van de ciderconsumptie en productie in diverse Europese landen.

 8. Defined ambition: op weg naar een houdbaar pensioencontract

  NARCIS (Netherlands)

  Tamerus, J.

  2011-01-01

  In juni promoveerde Jan Tamerus op ‘defined ambition’. In deze bijdrage legt hij in het kort uit waarom en hoe defined ambition een noodzakelijke stap vormt op de weg naar een houdbaar pensioencontract.

 9. De meerwaarde van dynamisch rekenen aan emissies. (The added value of dynamic calculations of emissions)

  NARCIS (Netherlands)

  Wismans, L.J.J.; Brink, van den R.M.M.

  2012-01-01

  Het statisch rekenen aan emissies kan tot significante fouten leiden in het ex-ante evalueren van maatregelen en uiteindelijk ook toetsing aan normen. Om dit te onderbouwen zijn het statisch rekenen en dynamisch rekenen aan emissies vergeleken in een case studie op de A12 zowel voor een basissituati

 10. Internationaliseringsstrategiën in de Nederlandse Ingenieursbranche:van 'Domestic' naar 'Multidomestic'? : Van 'domestic' naar 'multidomestic'?

  NARCIS (Netherlands)

  F.A.J. van den Bosch (Frans); W.J.F. Schouten

  1993-01-01

  textabstractMet het verschijnen van Michael Porter's Competitive Advantage of Nations' is de belangstelling voor de invloed van de nationale omgeving op de internationale concurrentiepositie van bedrijven en bedrijfstakken gestimuleerd. De aandacht gaat daarbij echter vooral uit naar bedrijfstakken

 11. Op zoek naar werkzame bestanddelen: Een zoektocht naar de heilige graal?

  NARCIS (Netherlands)

  E. Sol

  2008-01-01

  Dit paper biedt een inzicht in de werkzaamheid van subsidies en kredieten op de bevordering van de arbeidsmarktperspectieven van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals arbeidsongeschikten, jongeren zonder startkwalificatie, alleenstaande moeders en langdurig werklozen. Aan de hand van een

 12. Orienterende studie naar blootstellingsrisico's door met asbest verontreinigde bodem

  NARCIS (Netherlands)

  Tromp, P.C.

  2002-01-01

  Bij belanghebbenden bestaat grote behoefte aan een duidelijker vaststelling van de risico's verbonden aan asbest in de bodem en de inpassing daarvan in de verschillende beleidskaders. Het inschatten van risico's op het gebied van asbest in de bodem is op dit moment nog een werkveld wat in de kinders

 13. Een zoektocht naar vleesloze dagen: groenterevolutie in Europa?

  NARCIS (Netherlands)

  Hoeven, van L.; Dagevos, H.

  2012-01-01

  Het lijkt wel of iedereen aan het vleesminderen is. Het woord flexitariër wordt steeds vaker gebruikt, zorgverzekeraar Agis biedt de Vegapolis aan voor vegetariërs en vleesverlaters, onlangs verscheen de glossy Vega, vegetarisme heeft het geitenwollensokkenimago ver achter zich gelaten, kritische me

 14. Graverij van bevers in rivierdijken in de Gelderse Poort : een onderzoek naar risicofactoren en preventieve maatregelen

  NARCIS (Netherlands)

  Niewold, F.J.J.

  2007-01-01

  Naar aanleiding van graverij door bevers op twee plaatsen in een rivierdijk van de Gelderse Poort, is onderzoek gedaan naar risicofactoren en naar mogelijke maatregelen om dit soort schade in de toekomst zo veel mogelijk te voorkomen. In mei 2007 zijn 54 voor graverij mogelijk kwetsbare dijktracés o

 15. De werkzame bestanddelen van de hulpverlening aan gezinnen met meervoudige problematiek

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Isolde Driesen

  2016-09-01

  areas of life. Social workers state that parents are often affected most by the financial problems. Other types of problems can only be effectively tackled once the financial situation is more stable or there is at least a prospect of a better financial future.The social workers in this study take an eclectic approach. There is no single methodology or approach that is considered to be the most effective. Consequently, none of the social workers questioned work according to the criteria of one specific method. They indicate that they have the knowledge and skills set of the various methods in their “toolbox” and use these in their work with clients. Finally, the social workers indicate that assistance should be clearly structured, with an action plan being formulated together with the client, including a primary goal and secondary goals that are assessed regularly during the assistance process. The insights yielded by this study contribute to our knowledge of the most effective approach to families with multiple problems. The results are currently being translated by NIM into a practical approach that fulfils the basic principles of the transformation in youth care. SAMENVATTING De werkzame bestanddelen van de hulpverlening aan gezinnen met meervoudige problematiek Er zijn in Nederland veel gezinnen die kampen met meervoudige problematiek. De hulpverlening die geboden wordt aan deze gezinnen is aan grote veranderingen onderhevig. In de afgelopen jaren zijn er overheidstaken in het sociale domein naar de gemeenten overgeheveld. Met ingang van 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning en de jeugdzorg. Deze decentralisaties zorgen voor een ware transformatie in het sociale domein. Het is nu dan ook van cruciaal belang dat er vanuit het sociale domein meer aandacht besteed wordt aan het ontwikkelen van voor de eerstelijns zorg geschikte werkzame hulpvormen voor deze doelgroep. In deze kwalitatieve studie zijn de werkzame bestanddelen

 16. Verklaren en veroordelen. Enige opmerkingen over recent onderzoek naar seksueel misbruik

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Piet de Rooy

  2014-03-01

  Full Text Available Explanation and Judgement: Some Comments on Recent Research into Sexual AbuseSexual abuse and harassment of children in the Dutch Catholic Church was widely reported in 2010. An independent investigation took place covering the period 1945-2010. The main conclusion was that abuse in the Catholic community was as high as in non-Catholic groups. The government ordered a second investigation on abuse in the resident and non-resident youth care. The main conclusion was that abuse was marked by an enormous variety in circumstances and incidents (half of the reported cases took place between coevals. These reports did not satisfy acertain number of victims. The question is whether this type of scientific historic research – directed more by analysis than by condemnation – is capable of giving full satisfaction to traumatised victims.In 2010 kwam in de publiciteit dat ook in Nederland op grote schaal seksueel misbruik van minderjarigen had plaatsgevonden in de Rooms-Katholieke Kerk. Een onafhankelijke commissie heeft daar een omvangrijk onderzoek naar verricht (over de periode 1945-2010. De belangrijkste conclusie was dat een dergelijk misbruik een wijdverbreid verschijnsel was, dat waarschijnlijk in katholieke kring even vaak voorkwam als onder niet-katholieken. Een vergelijkbaar onderzoek werd vervolgens verricht onder kinderen die onder verantwoordelijkheid van de Nederlandse overheid stonden in het kader van de kinderbescherming. De belangrijkste conclusie daarvan was dat het misbruik in zeer verschillende vormen en omstandigheden voorkwam (waaronder vrij frequent tussen leeftijdsgenoten. Een aantal slachtoffers bleek niet zeer tevreden met dit onderzoek, dat zowel onvolledig werd gevonden als te zacht in de conclusies. Daardoor rijst de vraag of een historisch-wetenschappelijk onderzoek, meer gericht op verklaren dan veroordelen, wel in staat is genoegdoening te verschaffen aan getraumatiseerde slachtoffers.

 17. LHC: op zoek naar geheimen van de oersoep

  NARCIS (Netherlands)

  Mischke, A.

  2010-01-01

  De krachtigste deeltjesversneller ter wereld, de LHC bij Genève, is, na een jaar oponthoud, klaar voor zijn ontdekkingstocht. De Utrechtse natuurkundige André Mischke gaat met zijn onderzoeksgroep op zoek naar een bizarre materietoestand die heerste vlak na de oerknal. De eerste resultaten laten nie

 18. Van producten naar diensten: levenlang-lerendiensten en open leermiddelen

  NARCIS (Netherlands)

  Koper, Rob; Schuwer, Robert

  2009-01-01

  Koper, E. J. R., & Schuwer, R. (2009). Van producten naar diensten: levenlang-lerendiensten en open leermiddelen. In K. Schlusmans et al. (Eds.), Een levenlang eigenwijs studeren: het onderwijs van de Open Universiteit Nederland (hoofdstuk 17, pp. 291-297). Heerlen, Nederland: Open Universiteit Nede

 19. Vorm en duur van thuiskraamzorg naar het oordeel van kraamvrouwen.

  NARCIS (Netherlands)

  Kerssens, J.J.

  1993-01-01

  De georganiseerde thuiskraamzorg is van groot belang in de Nederlandse verloskunde. Omdat de vraag naar kraamzorg het aanbod overtreft, is voldoende zorg echter niet meer overal beschikbaar. Steeds vaker worden minder uitgebreide vormen van kraamzorg geleverd en de gemiddelde verzorgingsduur voldoet

 20. Op zoek naar de ideale vervanging voor vlees

  NARCIS (Netherlands)

  Boekel, van M.A.J.S.

  2004-01-01

  Voor de productie van een kilogram vlees is gemiddeld zes kilogram plantaardig eiwit nodig. Een nogal inefficiënte verhouding, in de wetenschap dat de wereldbevolking groeit en daarmee de vraag naar voedsel stijgt. Daarbij wordt het milieu door de productie van vlees extra belast. Reden voor wetensc

 1. Baseline studie naar potentieel bioaccumuleerbare stoffen in oppervlaktewater

  NARCIS (Netherlands)

  Leonards, P.E.G.; Barneveld, van E.

  2004-01-01

  Onderzoek werd uitgevoerd naar de bepaling van potentieel bioaccumuleerbare verbindingen (PBS) in influent, effluent en oppervlaktewateren uit Nederland. Hierbij werd gebruik gemaakt van SPME-extractie gecombineerd met een GC-FID/MS detectie. Kwantificering en het scheidend vermogen tussen gehalten

 2. Onderzoek naar invloed van lichtschema op titers bij vleeskuikens

  NARCIS (Netherlands)

  Middelkoop, van J.H.; Harn, van J.; Voorst, van S.

  1998-01-01

  Het is bekend dat het toepassen van een lichtschema van invloed is op de uitval als gevolg van infectieziektes. Dit was aanleiding voor het PP om onderzoek te doen naar de antilichaamtiters tegen NCD, IB en Gumboro bij vleeskuikens die bij verschillende lichtschema's gehouden werden.

 3. Theater: van literatuur en markt naar autonome kunst

  NARCIS (Netherlands)

  Hildebrand, W.J.

  2004-01-01

  Vandaag wil ik u meenemen naar de tijd dat de theaterkunst, zoals wij die vandaag kennen, is ontstaan: de periode van de 15e tot en met de 18e eeuw. Theater is in zekere zin te beschouwen als het resultaat van een langdurig debat, dat in die periode in Europa is gevoerd. De inzet van dat debat is de

 4. Imago van geringe innovatiekracht is te wijten aan de oude cultuur'

  NARCIS (Netherlands)

  Vrijhoef, Ruben; Beerda, Edo

  2012-01-01

  Interview door Edo Beerda met aanstaande lector Vrijhoef. De ‘oude bouw’ werkt feodaal, vindt de specialist in ketenintegratie. De nieuwe professional moet aan een slimmer bouwproces handen en voeten geven. Vrijhoef treedt over twee weken aan als lector Nieuwe Cultuur in de Bouwketen in Utrecht.

 5. Acute blootstelling aan chloorgas in zweminrichtingen. Instructie voor eerste-hulpverlening

  NARCIS (Netherlands)

  Meulenbelt J; Remmert HP; Hofstee AWM; Savelkoul TJF

  1988-01-01

  Een aantal incidenten in Nederland waarbij groepen mensen werden blootgesteld aan chloorgas in zweminrichtingen maakten duidelijk dat er behoefte bestond aan instructie bij de eerste-hulpverlener. Bij deze instructies is een onderscheid gemaakt tussen eerste-hulp-verlening door EHBO-ers en badperso

 6. Maas-Rijnverbinding: een verkennende studie naar mogelijke scheepvaartverbindingen tussen de Maas en de Rijn alsmede naar effecten daarvan

  NARCIS (Netherlands)

  Agema, J.F.; Ferguson, A.; Stuip, J.; Tiemersma, J.J.

  1985-01-01

  In het voorliggende rapport is allereerst een inventarisatie gemaakt van studies, geïnitiëerd en uitgevoerd door diverse instanties, organisaties en/of belanghebbenden naar een verbinding tussen de Maas en de Rijn. De kern van het rapport is een tracé-onderzoek. Met behulp van een multicriteria-anal

 7. Kroniek: ’n Nuwe hand aan die stuur

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Editorial Office

  1977-03-01

  Full Text Available Dat die PU vir CHO ’n nuwe rektor het, is algemene kennis, selfs meer algemeen as wat ’n mens jou kan voorstel wanneer jy jou in ’n tradisionele Potchefstroomse gevoel van ingeslotenheid buite rondbeweeg. Wanneer ’n Suid-Amerikaanse geleerde wat klip- harde tegnies-natuurwetenskaplike werk doen aan een van ons Suid-Afrikaanse buur-universiteite, agter sy ingewikkelde appa- raat met knoppies en draadjies en wysertjies jou in sy vreemde Engels sit en inlig oor wat hy alles weet van hierdie man, nie net wat sy persoon betref nie, maar veral ook wat betref die ,,lig- ging” van sy standpunt in die huidige ontwikkelende bestel in Suid-Afrika, dan besef jy werklik dat daar ’n baie wye belang- stelling in hom is.

 8. Resolutiën Staten-Generaal 1626-1630. Omvangrijke inhoudelijke update.

  NARCIS (Netherlands)

  Nijenhuis, I.J.A.

  2011-01-01

  De update betrof een tijdrovende (vanaf 2007 tot publicatie bij elkaar toch al snel een jaar onderzoekstijd) herziening en verbetering van de inhoud van de webpublicatie. Aan de data is nieuwe informatie toegevoegd en errata zijn verwerkt.

 9. Environmental Risk Limits for Nine Trace Elements

  NARCIS (Netherlands)

  Vlaardingen PLA van; Posthumus R; Posthuma-Doodeman CJAM; SEC

  2005-01-01

  In dit rapport wordt een herziening van milieurisicogrenzen gepresenteerd voor de sporenelementen beryllium, vanadium, kobalt, selenium, molybdeen, tin, antimoon, barium en thallium. Er werd literatuuronderzoek uitgevoerd om de gegevenssets die in 1992 voor de normafleiding zijn gebruikt, aan t

 10. Leren faciliteren: In acht stappen naar een facilitair plan om uw school optimaal te ondersteunen

  NARCIS (Netherlands)

  Beckers, Ronald

  2011-01-01

  Een terugkerend thema in onderwijsland is het vinden van de balans tussen het doen van investeringen en de consequenties die beslissingen hebben voor uw exploitatie. Een gedegen facilitair plan helpt u om als school een goede gesprekspartner te zijn naar de gemeente die investeert, maar ook naar par

 11. Evaluatiestudie naar mogelijkheden voor grootschalige zeewierteelt in het zuidwestelijke Deltagebied, in het bijzonder de Oosterschelde

  NARCIS (Netherlands)

  Wald, J.

  2010-01-01

  Het centrale doel van dit onderzoek is het evalueren van mogelijkheden voor grootschalige zeewierteelt in het Oosterscheldegebied. Er is gekeken naar het maatschappelijke draagvlak in het gebied met betrekking tot de zeewierteelt. Hiernaast is onderzoek gedaan naar teeltsoorten, systemen en hun effe

 12. Biggenexport naar Duitsland: een markt te winnen : actiepunten voor de Nederlandse varkenssector

  NARCIS (Netherlands)

  Hoste, R.

  2008-01-01

  Bijna de helft van de Nederlandse biggenexport gaat naar Duitsland. Duitsland is een belangrijk afzetland, zowel qua omvang van de sector als qua afstand, kwaliteitseisen en marktprijs. Om de toenemende concurrentie in de afzet dichtbij Nederland het hoofd te bieden, is gekeken naar mogelijkheden vo

 13. Van kunst naar kunde: Cybersecurity 2,0

  NARCIS (Netherlands)

  Luiijf, H.A.M.

  2014-01-01

  De economische vooruitgang van veel landen is onlosmakelijk verbonden aan de betrouwbaarheid en het weerstandsvermogen tegen verstoring van hun Informatie- en Communicatie Technologie (ICT). In andere woorden: manage het cyber security risico. Op papier lijkt dat eenvoudig. Je voert een risicoanalys

 14. Nationaal Plan Tuberculosebestrijding 2016-2020 : Op weg naar eliminatie

  NARCIS (Netherlands)

  de Vries G; Riesmeijer R; RGI; I& V

  2016-01-01

  Het Nationaal plan tuberculosebestrijding 2016-2020 geeft aan welke maatregelen de komende vijf jaar nodig zijn om de tuberculosebestrijding in Nederland verder te verbeteren. Het doel is om de overdracht van tuberculose en het aantal patiënten de komende vijf jaar met 25 procent terug te dringen. D

 15. PPO actief in onderzoek naar kwaliteitsmodel en rotbestrijding

  NARCIS (Netherlands)

  Schaik, van A.C.R.; Derkx, M.P.M.; Schoorl, F.W.

  2007-01-01

  PPO-fruit neemt actief deel aan het Europese Isa-project. Het project beoogt de fruitconsumptie in Europa te bevorderen door kennisontwikkeling en - verspreiding op het gebied van consumptiebeleving, gezondheid, veredeling, verwerking, duurzame teelt en naoogstbehandeling. Dit artikel beschrijft wel

 16. De bijdrage van de ontwerpgerichte onderzoeksbenadering aan de R&D-aanpak in het onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Ormel, Bart; Pareja Roblin, Natalie; McKenney, Susan

  2011-01-01

  Ormel, B., Pareja, N., & McKenney, S. (2011, 8-10 June). De bijdrage van de ontwerpgerichte onderzoeksbenadering aan de R&D-aanpak in het onderwijs. Presentation at the ORD annual meeting, Maastricht, The Netherlands.

 17. Adaptation of public space to climatic change. Municipalities starting with climate adaptation; Aanpassen openbare ruimte aan klimaatverandering. Gemeenten aan de slag met klimaatadaptatie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2010-02-15

  Climate change will impact the urban environment. This publication helps communities in determining the risks and opportunities in adapting public space to climate change. A roadmap shows what can be decided and how a municipality can start to work on climate adaptation. Eleven inspiring examples are included. [Dutch] Klimaatverandering heeft gevolgen voor de stedelijke leefomgeving. Deze publicatie helpt gemeenten bij het vaststellen van de risico's en de kansen bij het aanpassen van de openbare ruimte aan klimaatverandering. Een stappenplan maakt duidelijk wat kan worden besloten en hoe een gemeente aan de slag kan gaan met klimaatadaptatie. Ter inspiratie zijn elf voorbeelden opgenomen.

 18. Samen leven met ME/CVS : Een onderzoek naar de rol van partnersteun en ziekterepresentaties bij coping met en adaptatie aan ME/CVS.

  NARCIS (Netherlands)

  Marleen Hofman, [No Value

  2013-01-01

  Achtergrond: Het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) is een chronische ziekte die wordt gekenmerkt door ernstige vermoeidheid die vaak gepaard gaat met reumatische, infectieuze en neuropsychiatrische klachten. Het is een ernstig invaliderende aandoening waar tot nog toe geen genezende behandeling

 19. Ambtshalve toetsing: gerechtvaardigde uitzondering of uitgeholde regel? Een rechtsgeleerd onderzoek naar de legitimering van het verbod van ambtshalve toetsing door de bestuursrechter van besluiten aan materieel recht

  NARCIS (Netherlands)

  Harmsen, M.

  2013-01-01

  Dutch administrative courts are, on the whole, not allowed to perform an ex officio judicial review of administrative decisions. The binding nature of nearly all rules of substantive administrative law and the specific characteristics of the administrative decisions involved, beg the question how an

 20. Onderzoek naar de mogelijke inductie van leuco-myelo-encephalopathie door inhalatoire blootstelling van een aap aan pyrolisaat van versneden heroine

  NARCIS (Netherlands)

  van der Laan JW; Timmerman A; Marra M; Wolters EC; Loeber JG; Dormans JAMA; Schipper MEI; Boot R

  1986-01-01

  Nadat vanaf 1980 enige tientallen personen het slachtoffer zijn geworden van een heroine-leuko-encephalopathie als gevolg van het "chinezen" van vnl. heroine zijn gedurende twee jaar geen slachtoffers gemeld. Twee slachtoffers in 1984, die bovendien een grote hoeveelheid heroine in het b

 1. De “ultieme HRM-vraag”: Zou jij je werkgever aanbevelen aan familie en vrienden?

  NARCIS (Netherlands)

  T. Legerstee (Tim); L.G. Tummers (Lars); S. Van Beek (Sandra); M. Lankhaar (Marcel)

  2014-01-01

  markdownabstract__Abstract__ Organisaties streven daarom naar 'loyale' werknemers. Er zijn al verschillende manieren om loyaliteit te meten, zoals via 'organisatiebetrokkenheid'. Maar is er niet één ultieme vraag die we kunnen stellen? Misschien kunnen we deze loyaliteit meten via de zogenaamde 'We

 2. Twijfels over tekort aan of overaanbod van aangepaste voorzieningen voor gehandicapten.

  NARCIS (Netherlands)

  Lengkeek, J.

  1989-01-01

  Er is onderzoek nodig naar het huidige aanbod van aangepaste recreatievoorzieningen voor gehandicapten. De bestaande cijfers spreken elkaar tegen: houdt men de minimumvraag tegen het maximumaanbod dan is er sprake van een overaanbod; vergelijkt men echter de maximumvraag met het minimumaanbod, dan i

 3. Dilemma's of sustainable consumption. A study of public support for making consumption more sustainable; Dilemma's rond duurzame consumptie. Een onderzoek naar het draagvlak voor verduurzaming van consumptie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vringer, K.; Vollebergh, H.; Dietz, F. [Planbureau voor de Leefomgeving PBL, Den Haag (Netherlands); Van Soest, D. [VU University, Amsterdam (Netherlands); Van der Heijden, E. [Tilburg University, Tilburg (Netherlands)

  2013-02-15

  onderzocht in samenwerking met de Universiteit van Tilburg, de Vrije Universiteit en bureau Veldkamp-TNS/NIPO. Het onderzoek bevestigt dat een flinke groep consumenten verduurzaming belangrijk vindt, maar er niet altijd naar handelt. Aangezien mensen zich niet altijd gedragen naar wat zij belangrijk vinden, zijn de huidige geringe marktaandelen van duurzamere productvarianten geen goede voorspellers van het draagvlak voor overheidsbeleid. Om verduurzaming van consumptie te stimuleren, lijkt het zinvol dat de overheid het plezier van het individueel bijdragen aan duurzaamheid benadrukt en ervoor zorgt dat de individuele consument er zeker van is dat voldoende anderen ook duurzamere productvarianten kopen. Consumenten geven daarbij de voorkeur aan zachte drang met bijvoorbeeld subsidies, ook als dat voor hen duurder uitvalt dan harde dwang.

 4. Roadmap 2030 Dutch Glass Industry. Towards a clean, efficient and cost-effective future; Routekaart 2030 Nederlandse Glasindustrie. Naar een schone, zuinige en rendabele toekomst

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-06-15

  This Roadmap is the result of the covenant signed by the Dutch glass industry and the Dutch national government in 2009 on a Long Term Agreement on Energy Efficiency. Participating companies committed to continuous improvement in energy performance in both manufacturing processes as well as the supply chain from raw material to final product. The Dutch glass industry has undertaken a strategic study regarding the possibilities of achieving far-reaching energy efficiency improvement by 2030. The overall industry's target is to realise an energy efficiency improvement of 25%, compared to its energy consumption and production level of 2009. Several related areas were identified for actions and measures for energy efficiency improvement: (1) Alternatives to primary raw materials; (2) Intensified use of secondary raw materials (cullet); (3) Innovations in batch preparation; (4) Innovations in glass composition; (5) Innovations in process control; (6) Innovations in furnace design; (7) New methods of waste heat recovery; (8) Improved performance of glass products [Dutch] Dit rapport is tot stand gekomen in het kader van de Meerjarenafspraak Energie-Efficientie ETS (Emission Trading System) ondernemingen, ook wel het MEE-convenant genoemd. Dit convenant nodigt de deelnemende sectoren uit tot het opstellen van een Routekaart voor 2030. De Routekaart is een strategische studie die inzichtelijk maakt hoe invulling wordt gegeven aan het realiseren van energie-efficientie verbeteringen binnen de bedrijven en in de keten op de route naar 2030. Hoofdstuk 1 is een introductie op de Routekaart 2030 en de wijze waarop de Routekaart tot stand is gekomen. Hoofdstuk 2 beschrijft in vogelvlucht de sector, op welke manier nu al invulling wordt gegeven aan duurzame ontwikkeling en energie, en geeft een beschrijving van de Vereniging van Nederlandse Glasfabrikanten (VNG). Hoofdstuk 3 beschrijft algemene trends en de visie van de sector op de toekomst. Daarnaast wordt de markt in 2030

 5. Onderzoek naar samenstelling en kwaliteit van nasimaaltijden afkomstig uit Chinese restaurants

  NARCIS (Netherlands)

  Jong, de W.J.H.J.; Herstel, H.

  1987-01-01

  Ten behoeve van Konsumenten Kontakt is een onderzoek ingesteld naar de bacteriologische kwaliteit, de samenstellende ingredienten en het zout- en glutaminezuurgehalte in monster nasimaaltijden afkomstig uit 26 Chinese restaurants.

 6. DaVinc³i: sierteeltlogistiek in een dynamische eeuw : van onderbuik naar onderbouwing

  NARCIS (Netherlands)

  Vorst, van der J.G.A.J.; Ossevoort, R.S.

  2015-01-01

  In het DaVinc³i (Dutch Agricultural Virtualized International Network with Consolidation, Coordination, Collaboration and Information availability) onderzoek deden drie Nederlandse universiteiten en een groot aantal bedrijven strategisch onderzoek naar deelgebieden van de sierteeltlogistiek. Die dee

 7. U Jóok'ol T'aan, "La salida del habla" U Jóok'ol T'aan, "The Coming Out of Speech"

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hilario Chi Canul

  2012-01-01

  Full Text Available En este escrito pretendo desarrollar la concepción, la metodología, epistemología, la didáctica y la pedagogía que está detras de U jóok'ol t'aan, "La salida del habla", desde y con las voces de algunas madres mayas, obtenidas mediante una investigación etnográfica que forma parte de mi investigación de tesis "La vitalidad del Maaya T'aan. Estudio etnográfico de la comunicación intergeneracional de los mayas de Naranjal Poniente". Por otro lado, también examino la enseñanza escolarizada de la lengua maya, específicamente el currículo estatal que se emplea para la enseñanza de la lengua maya, y la contrapongo con la adquisición de la misma lengua en las familias para generar caminos hacia una posible interculturalización de la enseñanza de las lenguas indígenas.In this writing I am trying to develop the conception of the methodology, epistemology, didactics and the pedagogy that are standing of the u jóok'ol t'aan, "the exit of the speech", from and with the voices of some Mayan mothers, obtained by means of an ethnographic investigation that comprises of my thesis research, "La vitalidad del Maaya T'aan. Estudio etnográfico de la comunicación intergeneracional de los mayas de Naranjal Poniente". On the other hand, also I try to work and oppose the sent to school education of the Mayan language, specifically the state curriculum that is used for teaching Mayan language, with the acquisition of the same language in the families, to generate ways towards a possible interculturalization of the education of the indigenous languages.

 8. Zorggebruik na schietincident in Alphen aan den Rijn: gezondheid van getroffenen en niet-getroffen omwonenden 1 jaar na dato.

  NARCIS (Netherlands)

  Dijk, C.E. van; Sman-de Beer, F. van der; Tielen, J.T.; Velden, P.G. van der; IJzermans, C.J.

  2014-01-01

  Healthcare utilisation of those affected by the shooting incident in Alphen aan den Rijn, the Netherlands; health of affected and non-affected neighbouring residents 1 year afterwards. Objective: To examine effects of the mass shooting in the city of Alphen aan den Rijn, the Netherlands, on the 9th

 9. Residence time and behaviour of sole and cod in the Offshore Wind farm Egmond aan Zee (OWEZ)

  NARCIS (Netherlands)

  Winter, H.V.; Aarts, G.M.; Keeken, van O.A.

  2010-01-01

  ‘Noordzeewind’ (a Nuon and Shell Wind Energy consortium) exploits a wind farm with 36 wind turbines off the coast of Egmond aan Zee: the Offshore Wind farm Egmond aan Zee (OWEZ). This project serves to evaluate the economical, technical, ecological and social effects of offshore wind farms in genera

 10. Verbeteren van de condities bij bewaring, verpakking en transport: Literatuuronderzoek naar de optimale omstandigheden voor het bewaren, verpakken en transport van boomkwekerijgewassen (project 3500)

  NARCIS (Netherlands)

  Hees-Boukema, van E.M.; Leek, N.A.

  1994-01-01

  Literatuuronderzoek (deel 2) naar de optimale omstandigheden voor het bewaren, verpakken en transport van boomkwekerijgewassen. Door het Boomteeltpraktijkonderzoek (BPO) is in opdracht het onderzoek uitgevoerd naar het "Verbeteren van de condities bij bewaring, verpakking en transport". Over de resu

 11. Verslag van het onderzoek naar de sterilisatieprocessen, zoals uitgevoerd in het Laboratorium voor Levende Vaccins

  NARCIS (Netherlands)

  Hellings; J.; Asten; J.van; Dorpema; J.W.

  1984-01-01

  Tijdens de controle d.d. 840222 werd het volgende geconstateerd. - De vacuum lektest voldeed aan de norm. - Het Bowie & Dick programma en het 20 min. 120 graden C rubber programma voldeden niet aan de norm, omdat het voorvacuum niet juist was afgesteld. - Het flessenprogramma voldeed niet aa

 12. Database of measurements on the offshore wind farm Egmond aan Zee

  NARCIS (Netherlands)

  Brand, A.J.; Wagenaar, J.W.; Eecen, P.J.; Holtslag, M.C.

  2012-01-01

  This paper presents the database of the measurements that have been acquired over the years in the Offshore Wind farm Egmond aan Zee (OWEZ). In addition, two topics are discussed: the analyses on this database that were performed in the past, and the potential for new analyses in the framework of th

 13. Biotechnologie en veredeling in Engeland : verslag van bezoeken aan enkele onderzoekinstellingen

  NARCIS (Netherlands)

  Dons, J.J.M.; Custers, J.B.M.

  1987-01-01

  Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op het gebied van het biotechnologisch onderzoek t.b.v. de plantenveredeling in Engeland werd een bezoek gebracht aan een aantal onderzoeksinstellingen: Institute of Horticultural Research, East Malling, Maidstone; North East London Polytechnic, Romfo

 14. India's cadeau aan de wereld: nationalisme en authenticiteit in de presentatie van yoga

  NARCIS (Netherlands)

  Aalten, A.

  2015-01-01

  Yoga wordt algemeen gepresenteerd als een eeuwenoude Indiase traditie die tegenwicht kan bieden tegen de kwalen en problemen van de westerse levensstijl in de 21ste eeuw. Recent antropologisch en historisch onderzoek laat echter zien dat de hedendaagse yoga die wereldwijd wordt beoefend pas aan het

 15. Groenbemesters in biologische teeltsystemen: Wat dragen zij bij aan een ecologisch beheer van onkruiden?

  NARCIS (Netherlands)

  Kruidhof, H.M.; Bastiaans, L.; Molema, G.J.

  2005-01-01

  In 2003 is een vierjarig project gestart met als doel de optimalisatie van de bijdrage van groenbemesters aan het onkruidbeheer in biologische teeltsystemen. Groenbemesters kunnen een belangrijke rol spelen in de vruchtwisseling en een hoge toegevoegde waarde hebben. In het najaar kan een goed ontwi

 16. Toevoeging van ß-glucanase en xylanase aan mengvoeders voor gespeende biggen

  NARCIS (Netherlands)

  Scholten, R.H.J.; Binnendijk, G.P.

  1997-01-01

  Op het proefbedrijf van het Proefstation voor de Varkenshouderij te Rosmalen is van november 1995 tot en met februari 1996 een onderzoek uitgevoerd om na te gaan wat de mogelijkheden zijn van toevoeging van de enzymen B-glucanase en xylanase (PorzymeSlOO@) aan biggenrantsoenen

 17. Deductieve onderzoekingen over aard en ontstaan van betrekkingen tussen biologische kenmerken : Een biodynamische studie aan haring

  NARCIS (Netherlands)

  Wielinga, Douwe Taco

  1958-01-01

  Organische systemen (waaronder organismen) ontlenen hun specifiek biologisch karakter aan de combinatie van drie fundamentele eigenschappen: (1) Op elk moment is het organisme een totaliteit (Ganzheit) van vitale processen. Deze processen zijn onderling verweven en hiërarchisch geordend. (2) Op kort

 18. De acute arsine-intoxicatie. Richtlijnen voor opvang door EHBO'ers, ambulance-personeel en (bedrijfs)arts van slachtoffers van expositie aan arsine

  NARCIS (Netherlands)

  Remmert HP; Cremers PMA

  1987-01-01

  De gevaren verbonden aan de expositie aan arsine maken het wenselijk dat een protocol beschikbaar is waarbij minimaal de hoofdlijnen zijn aangegeven hoe bij dergelijke ongevallen te handelen. Dit document bevat een voorstel daartoe, waarin vooral aandacht is besteed aan de medische aspecten bij

 19. Bio-energy. An overview study of environmental aspects of techniques for biomass based generated energy; Bio-energiecentrales. Inventariserend onderzoek naar milieu-aspecten bij diverse energieopwekkingtechnieken met behulp van biomassa

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Morgenstern, P.P.; De Groot, G.M.

  2010-11-15

  The RIVM conducted a short overview study of techniques applied in the Netherlands to produce biomass based fuel or biomass based generated energy. The study focuses on scale and potential emissions for different branches. Relevant laws are included in the study as well. The overview is made on behalf of the VROM-inspectorate and is meant as an overview of current developments regarding biomass based generated energy. The scope of this study was set in consultation with the VROM-Inspectorate. Most attention was given to combustion on small and average scale, gassing and pyrolysis. These techniques need different temperatures and doses of oxygen and result in different products, e.g. oil, coal and gas. The term fermentation in this study is mainly used for the fermentation of dung. If an additional organic product is added the term co-fermentation is used. [Dutch] Het RIVM heeft een overzicht gemaakt van technieken die in Nederland worden gebruikt om biobrandstoffen te produceren of energie op te wekken met behulp van biobrandstoffen. De aandacht gaat uit naar de schaal waarop dit plaatsvindt en de emissies van deze bedrijven die bij de desbetreffende technieken kunnen vrijkomen. Daarnaast is de relevante wet- en regelgeving in kaart gebracht. Het overzicht is gemaakt op verzoek van de VROM-Inspectie, die hiermee zicht wil krijgen op de huidige ontwikkelingen waarbij biomassa wordt gebruikt om energie op te wekken. In overleg met de VROM-Inspectie is het onderzoek verder afgebakend. De meeste aandacht gaat uit naar verbrandingsinstallaties op kleine of middelgrote schaal, vergassinginstallaties, pyrolyse-installaties en (co)-vergistinginstallaties. Pyrolyse, vergassing en verbranding zijn technieken waarbij verschillende temperaturen en hoeveelheden zuurstof tot verschillende producten leiden. Deze producten zijn bijvoorbeeld olie, kolen en gas. Bij vergisting wordt in dit onderzoek vooral de productie van biogas uit mest bedoeld. Er is sprake van co-vergisting als

 20. Eindrapportage ‘Verminderde Circulatie’ : demonstratie en optimalisering van aan/uit-regeling en frequentieregeling bij luchtcirculatie in palletkisten

  NARCIS (Netherlands)

  PPO Bomen-bollen,

  2005-01-01

  Het project ‘Verminderde circulatie’ had tot doel om meer inzicht te krijgen in de juiste instellingen van frequentie regelaars en aan/uit-regelingen van systeem ventilatoren ten behoeve van de circulatie in bloem bollenbewaarruimten .

 1. Over de Noodzaak en Wetenschappelijke Uitdagingen van Onderzoek naar Strategische Waarde Creatie van Management Modellen

  NARCIS (Netherlands)

  F.A.J. van den Bosch (Frans)

  2012-01-01

  textabstractDe Nederlandse versie van de in het Engels uitgesproken rede ter gelegenheid van het afscheid als Full Professor of Management aan de Rotterdam School of Management, Erasmus University, op 11 mei 2012

 2. Towards a future-proof energy system for the Netherlands; Naar een toekomstbestendig energiesysteem voor Nederland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Weterings, R.; Van Harmelen, T.; Gjaltema, J.; Jongeneel, S.; Manshanden, W.; Poliakov, E. [TNO Behavioural and Societal Sciences, Delft (Netherlands); Faaij, A.; Van den Broek, M.; Dengerink, J. [Copernicus Instituut, Universiteit Utrecht, Utrecht (Netherlands); Londo, M.; Schoots, K. [ECN Beleidsstudies, Amsterdam (Netherlands)

  2013-03-15

  The analysis performed has two goals: (1) mapping of the most important opportunities and threats of the transition to a sustainable energy supply for the economy and society of the Netherlands, and (2) identify where significant gaps are in the knowledge that is required for a transition to a future-proof energy system for Netherlands [Dutch] De uitgevoerde analyse heeft twee doelen: (1) In beeld brengen van de belangrijkste kansen en bedreigingen van de transitie naar een duurzame energievoorziening voor economie en samenleving van Nederland; en (2) Nagaan waar belangrijke lacunes liggen in de benodigde kennis voor een transitie naar een toekomstbestendig energiesysteem in Nederland.

 3. Op zoek naar Dracula. Plaatsen van verbeelding in Transsylvanië en Whitby

  NARCIS (Netherlands)

  S.L. Reijnders (Stijn)

  2010-01-01

  markdownabstractJaarlijks trekken diverse toeristen Transsylvanië binnen, op zoek naar sporen van Graaf Dracula. Zij worden gedreven door Bram Stokers Dracula (1897) of een van de vele verfilmingen uit de 20ste en 21ste eeuw. In dit artikel is onderzocht waarom mensen de behoefte hebben om fictieve

 4. De huisarts onderzocht: de Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk.

  NARCIS (Netherlands)

  Spanjer, M.

  1990-01-01

  Beknopte bespiegeling over en de eerste resultaten van de 'National Studie`, een onderzoek van het NIVEL naar de ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk. Wat betreft preventie duiden de gegevens van de studie erop dat huisartspraktijken niet actief bezig zijn met preventie. Vrijwel geen huis

 5. Onderzoek naar de radioactiviteit van gebotteld en ongebotteld mineraal- en bronwater

  NARCIS (Netherlands)

  Glastra P; Koster HW; Mattern FCM

  1988-01-01

  Dit rapport vermeldt de resultatena van het onderzoek naar de radioactiviteit van verschillende merken gebotteld en ongebotteld mineraal- en bronwater. Uit de resultaten van de metingen blijkt dat het Ra-226 gehalte varieerde van 0.3 tot 400 Bq/m3. Het Ra-228 gehalte varieerde van 30 tot 210 Bq/

 6. Bio-energiecentrales : Inventariserend onderzoek naar milieuaspecten bij diverse energieopwekkingtechnieken met behulp van biomassa

  NARCIS (Netherlands)

  Morgenstern PP; de Groot GM; IMG; mev

  2010-01-01

  Het RIVM heeft een overzicht gemaakt van technieken die in Nederland worden gebruikt om biobrandstoffen te produceren of energie op te wekken met behulp van biobrandstoffen. De aandacht gaat uit naar de schaal waarop dit plaatsvindt en de emissies van deze bedrijven die bij de desbetreffende technie

 7. Onderzoek naar betere schatting van de dichtheid van gras- en maiskuilen

  NARCIS (Netherlands)

  Zom, R.L.G.; Abbink, G.W.; Schooten, van H.A.

  2015-01-01

  Dit rapport beschrijft de resultaten van een onderzoek naar de mogelijkheden om, voor de berekening van de voervoorraden, de dichtheid van gras- en maïskuilen nauwkeuriger te schatten dan de huidige tabelwaarden. De gewashoeveelheden van 104 graskuilen, 42 maiskuilen en 108 grote balen (54 ronde en

 8. Food op de boerderij. Consumentenonderzoek naar bedrijfsbezoeken en koopgedrag in de boerderijwinkel

  NARCIS (Netherlands)

  Winter, de M.A.; Jong, de D.; Kamstra, J.H.; Roest, A.E.

  2010-01-01

  Consumenten van Food boerderijen en een online panel zijn middels kwantitatief onderzoek bevraagd naar hun ervaringen met het bezoeken van een boerderij en het koopgedrag in de boerderijwinkel. De grondhouding is positief, terwijl het aantal herhaalaankopen nog beperkt is. Dit biedt perspectief in d

 9. Een orienterend veldonderzoek naar het functioneren van 'coffeeshops' : interimverslag van het vooronderzoek 'Coffeeshops'

  NARCIS (Netherlands)

  Leuw, Ed.; Aron, U.

  1995-01-01

  Het doel van dit onderzoek is tweeledig. Ten eerste worden ten behoeve van de regeringsnota over het drugsbeleid enige impressionistische case-studies verricht naar het functioneren van coffeeshops. Ten tweede zal het vooronderzoek tenslotte leiden tot het formuleren van een probleemstelling voor na

 10. Man of vrouw? Een onderzoek naar sekseverschillen in reacties op chronische aandoeningen

  NARCIS (Netherlands)

  Roeke, M.

  2009-01-01

  Samenvatting Het doel van dit onderzoek was om sekseverschillen onder chronische patiënten op fysiek-, psychisch- en sociaal functioneren en algemene kwaliteit van leven in kaart te brengen. Daarnaast werd er naar mogelijke verklaringen voor sekseverschillen gekeken. Er werden verschillende onderzoe

 11. Onderzoek naar brandveiligheid voor dieren in veestallen = Study regarding fire safety of barns for farm animals

  NARCIS (Netherlands)

  Bokma-Bakker, M.H.; Hagen, R.R.; Bokma, S.; Bremmer, B.; Ellen, H.H.; Hopster, H.; Neijenhuis, F.; Vermeij, I.; Weges, J.

  2012-01-01

  Onderzoek naar knelpunten in de brandveiligheid van veestallen voor de dieren en verbetermogelijkheden, o.a. in regelgeving. Het onderzoek had tot doel om: - Inzicht te geven in naleving van de huidige regelgeving met betrekking tot stalbrandpreventie; - Inzicht te geven in de mogelijkheden om diere

 12. Interlaboratorium vergelijking van het onderzoek naar Aeromonas spp. in drinkwater (tweede onderzoek)

  NARCIS (Netherlands)

  Versteegh JFM; During M; Heisterkamp SH; Havelaar AH

  1988-01-01

  Door middel van kwantitatief onderzoek naar Aeromonas-bacterien in drie verschillende monsters water (De Bilt, De Meent en De Laak) werd een vergelijking gemaakt van de resultaten van Aeromonas onderzoek in 15 laboratoria in het kader van het deelproject: "Aeromonas in drinkwater". Varian

 13. Halt: een alternatieve aanpak van vandalisme : Eindrapport van een evaluatie-onderzoek naar Halt-projecten

  NARCIS (Netherlands)

  Kruissink, M.; Verwers, C.

  1989-01-01

  Doel: HALT-projecten hebben tot doel het vandalisme te bestrijden. Deze projecten zijn ontstaan uit een samenwerking van gemeente, politie en justitie. Strafrechtelijk minderjarigen die wegens vandalisme zijn aangehouden kunnen door de politie of de Officier van Justitie naar HALT verwezen worden. V

 14. Het sluitstuk van de laparotomie : een prospectief, gerandomiseerd, multicentre onderzoek naar de resultaten van fasciesluiting

  NARCIS (Netherlands)

  J.C. Wissing

  1988-01-01

  textabstractDit proefschrift beschrijft de resultaten van een perspectief gerandcmiseerd multicentre onderzoek bij 1539 patienten naar de wondgenezing na een mediane laparotamie en dan met nane de genezing van de fascie, waarbij de invloed van diverse hechtmaterialen en van twee verschillende hechtt

 15. Orienterend onderzoek naar het gebruik van lasers in de extramurale gezondheidszorg

  NARCIS (Netherlands)

  Plas M van der; Lembrechts J; LSO

  2000-01-01

  Naar aanleiding van de overweging of bepaalde medische lasertoepassingen moeten worden aangemerkt als voorbehouden handeling volgens de Wet BIG is een orienterende inventarisatie verricht van beroepen in de individuele gezondheidszorg waar lasers worden gebruikt en van de aard en omvang van de t

 16. Sturen in melkproductie en melksamenstelling : verkennende studie naar de effecten van Clinoptiloliet

  NARCIS (Netherlands)

  Verwer, C.M.; Eekeren, van N.J.M.

  2011-01-01

  In dit Biogeit rapport wordt een praktijkonderzoek beschreven naar de effecten van Clinoptiloliet op de melkproductie en melksamenstelling van geiten. Voor het onderzoek zijn 50 nieuwmelkte geiten gebruikt. De geiten werden verdeeld over 2 groepen; een controle-groep en een Clinoptiloliet-groep. Cli

 17. Visueel diagnostische vaardigheden in de medische praktijk: van onderzoek naar onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Jaarsma, Thomas; Kok, Ellen; Ravesloot, Cécile; De Bruin, Anique

  2013-01-01

  Jaarsma, T., Kok, E., Ravesloot, C., & De Bruin, A. (2012, 15 November). Visueel diagnostische vaardigheden in de medische praktijk: van onderzoek naar onderwijs [Visual diagnostic skills in medical practice: from research to education]. Presentation at the congress of the Netherlands Association fo

 18. Parasitologisch en serologisch onderzoek naar het voorkomen van Trichinella spiralis bij Nederlandse slachtvarkens

  NARCIS (Netherlands)

  Knapen F van; Franchimont JH; Fenigsen-Narucka U

  1987-01-01

  Onderzoek werd verricht naar het voorkomen van Trichinella spiralis infecties in een at random steekproef van 10075 nederlandse slachtvarkens. Direct parasitologisch onderzoek met behulp van een artificiele digestie methode van 20 gram diafragma materiaal en serologisch onderzoek met de enzyme l

 19. Boerderijen en platteland in verandering. Een onderzoek naar herbestemming van boerderijen in Friesland

  NARCIS (Netherlands)

  van der Vaart, J.H.P.

  1999-01-01

  Jacob H.P. van der Vaart (1999), Boerderijen en platteland in verandering; een onderzoek naar herbestemming van boerderijen in Friesland (Farm buildings and countryside in transformation; a study of the re-use of farm buildings in Friesland) Dissertation University Nijmegen, book published by Fryske

 20. Mediation en de vaststellingsovereenkomst: aantasting en afdwingbaarheid naar Nederlands en Amerikaans recht

  NARCIS (Netherlands)

  M.S. van Muijden

  2007-01-01

  textabstractDit onderzoek wordt verricht naar aanleiding van de sterk toegenomen belangstelling voor mediation in Nederland. In navolging van de Verenigde Staten, waar de moderne mediationmethode haar wortels heeft, is mediation sinds het midden van de jaren negentig in Nederland in opmars. Vooral i

 1. Haalbaarheidsonderzoek naar de herkolonisatie van de bever in het bekken van de Schelde en Dijle

  NARCIS (Netherlands)

  Niewold, F.J.J.

  2003-01-01

  In opdracht van de afdeling Natuur van de Vlaamse Gemeenschap is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar mogelijkheden voor terugkeer van de bever in het Dijle-Scheldebekken in Vlaanderen. Hier zijn veel natuur(ontwikkelings)gebieden aanwezig en erzijn plannen tot uitbreiding daarvan. De Europese

 2. Peter van Dam, James Kennedy, Friso Wielenga (eds., Achter de zuilen. Op zoek naar religie in naoorlogs Nederland

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kim Christiaens

  2016-04-01

  Full Text Available Peter van Dam, James Kennedy, Friso Wielenga (eds., Achter de zuilen. Op zoek naar religie in naoorlogs Nederland (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2014, 456 pp., isbn 978 90 8964 680 4.

 3. Onderzoek naar de toepasbaarheid en bruikbaarheid van de scintillatievloeistoffen minisolve en safe fluor, ten behoeve van B-radioaktiviteitsmetingen

  NARCIS (Netherlands)

  Bruchem, van G.D.; Schilt, R.

  1987-01-01

  Het rapport geeft een overzicht van de testresultaten van het onderzoek naar toepasbaarheid en bruikbaarheid van twee scintillatievloeistoffen (commercieel verkrijgbaar), Minisolve en Safe Fluor. Van deze twee scintillatievloeistoffen wordt Minisolve al 3 jaar op het RIKILT toegeast bij B - radioakt

 4. Onderzoek naar de effecten van bekalking op de nematodenfauna van drie bosopstanden in Boswachterij St. Anthonis (Peel-regio)

  NARCIS (Netherlands)

  Manger R; Schouten AJ

  1989-01-01

  In opdracht van de Directie Bos- en Landschapsbouw (voormalig Staatsbosbeheer/ sector Bosontwikkeling) van het ministerie van Landbouw en Visserij is deelgenomen aan de praktijkproef Peel. Naast bosbouwkundige aspecten wordt er in de bekalkings-proeven ook aandacht besteed aan effecten op andere

 5. V.I. Romeiko Gurko: Van militêre attaché tot generaal aan die Oosfront

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  C. De Jong

  2012-02-01

  Full Text Available Van al die militêre attachés wat die Anglo-Boereoorlog aan Britse en Republikeinse kant gedien het, was die Rus V.I. Romeiko Gurko die militêr wat in sy latere lewe die hoogste rang bereik het. In die Eerste Wêreldoorlog was hy tydelik Hoof van die Generale Staf aan die front in Oos-Europa. Sy loopbaan was net so indrukwekkend as die van sy vader, losef Vladimirovich Romeiko Gurko. Laasgenoemde is in 1828 gebore te Mohilev, het in 1846 sy graad behaal aan die militêre kollege, "Corps of Pages", en as husaar in die keurkorps die keiserlike garde gedien. Hy het bestuursposte van belang beklee en hom onderskei in die Russies-Turkse oorlog, 1877 - 78. Hy voer die ruitery aan tydens die langdurige beleg van die stad Plevna in Bulgarye. Hy trek met 70 000 soldate in Desember 1877 oor die Balkanberge. Dit was winter en die tog was baie moeilik, vergelykbaar met Napoleon se tog oor die Alpe. Hy het daarna die Turke 'n paar maal verslaan en Adrianopel beset. Na die oorlog was hy onder meer goewerneur van enkele groot stede. By sy aftrede in 1894 is hy tot veldmaarskalk bevorder. Hy sterf in 1901. Voorwaar 'n mooi loopbaan, maar sy tweede seun, Vassilii, sou nie by hom agterstaan nie. Vassilii (Engels: Basil losefovich Romeiko Gurko is gebore op 20 Mei (Russiese datum 8 Mei 1864 en het in 1885 sy graad behaal aan die militêre kollege ("Corps of Pages" en in 1892 aan die akademie van die Generale Staf sy kwalifikasie behaal. Hy was vlot in Engels, Frans en Duits. In 1899 word hy luitenant-kolonel by die kavallerie.

 6. Contribution of ECN to CEN/TC343 WG1 'Quality management system and terminology of solid recovered fuels'; Deelname ECN aan CEN/TC343 WG1 'Quality management system and terminology of solid recovered fuels'

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Boersma, A.R. [ECN Biomassa, Petten (Netherlands)

  2005-01-15

  Solid recovered fuels (SRF) are expected to fulfil an important role in Europe. At present no European standards are available for solid recovered fuels. To facilitate the use of these fuels, it is considered to be of key importance to develop standards for terminology, classification,chemical and physical characterisation, and quality management system. For this purpose a Technical Committee under supervision of the European Committee on Standardization is founded. In this framework the Energy Research Centre of the Netherlands (ECN) has represented the Netherlands in a working group on terminology and quality management systems. As a result of the joint effort of several European experts, Technical Specifications on these subjects have been developed. [Dutch] De doelstelling van het onderhavige project is het leveren van de Nederlandse bijdrage - door middel van het overdragen van informatie vanuit de Europese context naar de Nederlandse belanghebbenden en vice versa - aan de ontwikkeling van de terminologie- en kwaliteitsmanagement systeem norm (Quality Management System (QMS)) die onderdeel uitmaakt van de te ontwikkelen Europese normen voor kwaliteitsborging, classificatie en karakterisering van solid recovered fuels (SRF). Een dergelijk terminologiedocument, waarin definities en beschrijvingen van essentiele termen voorkomend in de verschillende deelnormen worden gegeven en het tweede onderdeel, een kwaliteitsmanagementsysteem, zijn vaste onderdelen van dit type normen. Gedurende de looptijd van dit project zullen deze documenten voor SRF worden uitgewerkt in een werkgroep bestaande uit Europese (afval)experts. De doelgroepen van deze norm zijn onder andere overheden, elektriciteitsproducenten, afvalproducenten, -verwerkers en -sorteerders, meetorganisaties en onderzoeksinstituten.

 7. Working together. Best practices in sustainable utility building; Samen aan de slag. Best practices in duurzame utiliteitsbouw

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Franzen, E.; Verstraete, E.; Mathlener, R.; Wenting, R. [PricewaterhouseCoopers PwC, s.l. (Netherlands); De Waal, L.; Kuijpers, S.; Veendrick, P.; Scheelbeek, J. [Rabobank International, Utrecht (Netherlands); Fraanje, P. [Bouwend Nederland, Zoetermeer (Netherlands)

  2011-10-15

  Rabobank and PwC have taken the initiative to work with players in the construction and real estate sector to find success factors of sustainable construction of utility buildings. With the cooperation of industry leaders is a selection is made of case studies, quotes and findings. They are illustrative and should inspire to seek a personal interpretation of sustainability. [Dutch] Rabobank en PwC hebben het initiatief genomen om samen met spelers in de bouw- en vastgoedsector te zoeken naar succesfactoren van duurzame utiliteitsbouw. Met medewerking van toonaangevende bedrijven is een selectie gemaakt uit praktijkvoorbeelden, quotes en bevindingen. Ze zijn illustratief en moeten inspireren om op zoek te gaan naar een eigen invulling van duurzaamheid.

 8. Deskstudie naar de mogelijkheden voor het aanwijzen van fosfaatarme gronden op basis van P-PAE

  OpenAIRE

  Ehlert, P.A.I.; Burgers, S.L.G.E.; Bussink, D.W.; Temminghoff, E. J. M.; Erp, P.J.; Riemsdijk, van, Maarten

  2007-01-01

  Het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek hanteert sinds twee jaar het onderzoekspakket Plant Available Elements (PAE). In dit pakket is fosfaat opgenomen (P-PAE). P-PAE is niet opgenomen in het protocol voor het aanwijzen van landbouwpercelen die in aanmerking komen voor een verhoogde fosfaatgebruiksnorm. Een deskstudie naar het opnemen van P-PAE als derde methode voor het aanwijzen van fosfaatarme gronden is uitgevoerd.

 9. Clean air or keeping up appearances? European regulations for the emission of NOx and particulates by modern coal-fired power plants; Schone lucht of schone schijn? Europese regulering van de emissies van NOx en fijn stof naar lucht door moderne kolencentrales

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Giljam, R.A. [Groningen Centre of Energy Law, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen (Netherlands)

  2013-01-15

  The Dutch production capacity for energy generation is currently expanded significantly. A large part of this new capacity consists of coal-fired plants. This increases the dependence on fossil fuels. This development is at odds with the endeavour to create a more sustainable society, and particularly a more sustainable energy consumption. In view of this field of tension and the consequences the construction of these plants may have for the energy transition, this article examines the requirements with regard to environmental quality that these plants must meet. The article sketches the background of the research and offers an overview of the most important European regulations in this area. It also briefly touches upon the establishment of the concrete standard in the permits and discusses existing bottlenecks in current regulations. Finally, an analysis is conducted to find out how these developments will impact the level of environmental protection that is offered [Dutch] Momenteel wordt in Nederland de productiecapaciteit voor de opwekking van energie fors uitgebreid. Een groot deel van deze nieuwe capaciteit bestaat uit kolencentrales. Hierdoor zal sprake zijn van een toename van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Deze ontwikkeling staat op gespannen voet met het streven naar een duurzamere samenleving en, in het bijzonder, een duurzamer energiegebruik. Vanwege dit spanningsveld, en de consequenties die de bouw kan hebben voor de energietransitie, wordt in dit artikel gekeken naar de eisen aan de milieukwaliteit van deze centrales. Het artikel schetst de achtergrond van het onderzoek en geeft een overzicht van de voornaamste Europese regelgeving op dit terrein. Ook wordt beknopt ingegaan op de totstandkoming van de concrete normstelling in de vergunningen en worden de bestaande knelpunten in de huidige regelgeving besproken. Tenslotte wordt geanalyseerd wat dit alles betekent voor het niveau van milieubescherming dat wordt geboden.

 10. Brandstofverbruik metingen gekoppeld aan RTK-GPS data: Resultaten behaald in het kader van “De Energieboerderij”

  NARCIS (Netherlands)

  Nieuwenhuizen, A.T.; Vermeulen, B.; Verwijs, B.R.

  2011-01-01

  Binnen het project de Energieboerderij zijn brandstofverbruik metingen gekoppeld aan RTK-GPS data uitgevoerd. De aanleiding hiervoor was om betrouwbare gegevens te produceren die aangeven hoe groot de input van fossiele energie in de vorm van diesel is. Dit is uitgewerkt door brandstofverbruik te me

 11. Het recht om relaties aan te gaan en te ontwikkelen : uitgangspunt voor rechtsvergelijking inzake (homo-)seksuele gerichtheid

  NARCIS (Netherlands)

  Waaldijk, C.

  2013-01-01

  In het (vergelijkende) seksuelegerichtheidsrecht gaat het steeds om gerichtheid op anderen - ongeacht geslacht. Deze oratie betoogt dat ‘the right to relate' hierbij het uitgangspunt kan zijn. Dit recht om relaties aan te gaan en te ontwikkelen impliceert een recht om uit de kast te komen en om same

 12. Did the pile driving during the construction of the Offshore Wind Farm Egmond aan Zee, the Netherlands, impact porpoises?

  NARCIS (Netherlands)

  Leopold, M.F.; Camphuysen, C.J.

  2009-01-01

  The Dutch consortium "NoordzeeWind" has built the first offshore wind farm in Dutch North Sea waters, known as "Offshore Wind farm Egmond aan Zee" (OWEZ) Part of the construction works consisted of driving 36 monopiles into the sea floor, during April-June 2006. The noise levels that attended this a

 13. Johannes Maccovius (1588-1644) zijn bijdrage aan de ontwikkeling van de gereformeerde theologie van de zeventiende eeuw

  NARCIS (Netherlands)

  Asselt, W.J. van

  2006-01-01

  In de kerkelijke geschiedschrijving behoort Jan Makowsky (1588-1644) bepaald niet tot de categorie van auteurs die op enigerlei sympathie kunnen rekenen(1). Deze Poolse aristocraat en zwager van Rembrandt(2), die bijna dertig jaar lang theologie en filosofie doceerde aan de universiteit van Franeker

 14. Nieuwe rassen van zoete kers : literatuurstudie naar nieuwe rassen van zoete kers

  NARCIS (Netherlands)

  Balkhoven-Baart, J.M.T.

  2004-01-01

  De kersenteelt kent sinds de jaren tachtig een opleving. De reden hiervan is onder meer de komst van nieuwe rassen en zwakke onderstammen. Hierdoor kan op een rendabele wijze een betere kwaliteit kersen geteeld worden aan kleinere bomen. De nieuwe rassen kenmerken zich door grote vruchten, goede ste

 15. Van denken naar daad: R.G. Collingwood en het levende verleden

  NARCIS (Netherlands)

  Peters, Richard

  2016-01-01

  Wie Collingwood zegt, zegt reenactment. In deze bijdrage laat Rik Peters zien dat de Britse archeoloog, historicus en filosoof veel meer te bieden heeft, ook aan historici. Staande op zijn schouders kunnen zij zijn idee van een praktische geschiedwetenschap verder uitbouwen.

 16. Chemisch en microbiologisch en sensorisch onderzoek naar de kwaliteit van broodjes tartaar

  NARCIS (Netherlands)

  Cazemier, G.; Veen, van der N.G.; Herstel, H.

  1986-01-01

  Er werden 30 monsters broodjes tartaar onderzocht. Van alle monsters werd het gewicht van de tartaar bepaald. Het vlees werd chemisch onderzocht op de gehalten aan vocht, vet, eiwit en sulfiet, terwijl ook de vleessoort geidentificeerd werd. De tartaar werd microbiologisch onderzocht op aeroob roeso

 17. Dieetmarkt slankt zelf af: vraag naar maaltijdvervangers daalt dramatisch: doe maar gewoon lijkt het credo

  NARCIS (Netherlands)

  Dagevos, H.; Pronk, A.

  2008-01-01

  Het succes van Sonja Bakker en een groeiende aandacht voor gezondheid wekken de indruk dat we in Nederland massaal aan het lijnen zijn. Het lijkt logisch te veronderstellen dat de markt voor dieetproducten hier garen bij spint en volop in de lift zit. Niets blijkt echter minder waar. Hoewel cijfers

 18. Van 'public watchdog' naar 'public watchblog': het EHRM en journalistieke weblogs

  NARCIS (Netherlands)

  M. Oosterveld; M. Oostveen

  2013-01-01

  De samenleving heeft een ‘public watchdog’ nodig om machthebbers rekenschap te laten afleggen aan het publiek. Het EHRM heeft deze rol met de nodige waarborgen omkleed door privileges te erkennen voor journalisten van traditionele media. In de huidige informatiesamenleving wordt deze waakhondfunctie

 19. "Halt": een alternatieve aanpak van vandalisme : interimrapport van een evaluatie-onderzoek naar vandalismeprojecten

  NARCIS (Netherlands)

  Kruissink, M.

  1987-01-01

  In dit interimrapport worden de zeven bestaande Halt-projecten beschreven. Daarbij komen aan de orde: de organisatie in het algemeen, de doelstellingen, de concrete werkwijze ten aanzien van de alternatieve bezigheden en de overige activiteiten die de projecten ondernamen. In het laatste hoofdstuk w

 20. De inrichting en bevoegdheden van het auditcomité naar Europees recht anno 2014

  NARCIS (Netherlands)

  van der Elst, C.F.

  2014-01-01

  De Europese Richtlijn 2014/56/EC en Verordening (EU) Nr. 537/2014 hervormen het externe toezicht op grote vennootschappen. Meteen passen zij ook het interne toezicht aan voor zover dit wordt uitgevoerd door de auditcommissie. Deze commissie krijgt van Europa een aantal specifieke taken toegewezen en

 1. Onderzoek naar de mutagene werking van acrylamide en methacrylamide bij Drosophila melanogaster

  NARCIS (Netherlands)

  Kramers PGN; Groot MG; Mout HCA; Verharen HW

  1989-01-01

  Acrylamide is mutageen in de somatische mutatie- en recombinatietest (SMART) met Drosphila melanogaster na behandeling van larven vanaf het 2e en 3e larvale stadium tot aan de verpopping, bij concentraties van 1,0 ; 1,5 en 2,0 mM in gedistilleerd water. Concentraties van 1,5 en 2,0 mM acrylamide v

 2. Computerbeveiliging kijkt naar buiten, maar het gevaar komt van binnen de organisatie!

  NARCIS (Netherlands)

  Luiijf, H.A.M.

  1997-01-01

  Ieder bedrijf wil tegenwoordig op het Internet. De voordelen zijn bekend. Wereldwijde, goedkope en snelle communicatie met tientallen miljoenen computers en toegang tot een overvloed aan gratis beschikbare informatie. De nadelen zijn minder duidelijk. Aansluiting van de computers op het voor het Int

 3. Business spiritualiteit als kracht voor organisatievernieuwing : Op zoek naar de mystiek van het zakendoen

  NARCIS (Netherlands)

  Blot Chauvigny, de P.

  2006-01-01

  Dit boek geeft antwoord op de vraag ‘Wat is Business Spiritualiteit?’. Vanuit een wetenschappelijk verantwoord perspectief wordt aan de hand van veel praktijkvoorbeelden inzicht gegeven in de wijze waarop Business Spiritualiteit als krachtbron voor organisatievernieuwing ingezet kan worden. Prof. Dr

 4. Water geven naar behoefte komt stapje dichterbij : Het mysterie van de verdwenen stikstof

  NARCIS (Netherlands)

  Kierkels, T.; Voogt, W.

  2015-01-01

  De variatie in uitspoeling van mineralen is groot tussen verschillende chrysantenbedrijven. Voor een deel ligt dat aan ondernemersbeslissingen. Om goed te kunnen sturen op minimale uitspoeling en maximale productkwaliteit zijn goede tools nodig. Een betere vochtsensor is zeer welkom, geeft teler Jos

 5. Helpt democratie Afrika? Een onderzoek naar meerpartijendemocratie, politiek arrangement en economische ontwikkeling in Afrika

  NARCIS (Netherlands)

  Koper, M.

  2016-01-01

  In het onderzoek staat de vraag centraal of de (her)invoering van een meerpartijendemocratie en bijbehorende verkiezingen vanaf begin jaren negentig in een aantal Afrikaanse landen hebben bijgedragen aan een politieke constellatie die bevorderlijk genoemd kan worden voor economische ontwikkeling. Ho

 6. Water quality standards for imidacloprid : Proposal for an update according to the Water Framework Directive

  NARCIS (Netherlands)

  Smit CE; MSP; M& V

  2014-01-01

  Herziening waterkwaliteitsnormen voor imidacloprid
  Het RIVM stelt voor om de waterkwaliteitsnorm voor het bestrijdingsmiddel imidacloprid te verlagen van 67 naar 8,3 nanogram per liter. Uit nieuwe onderzoeken blijkt dat de schadelijke effecten van imidacloprid op waterorganismen zich al bij

 7. Verkennend onderzoek naar inzetbaarheid van ED-XRF en ICPMS voor vaststelling van de gehalten aan lood, cadmium, chroom en kwik in verpakkingsmateriaal tbv de Regeling Verpakking en Verpakkingsafval

  NARCIS (Netherlands)

  Dijk J van; Beek A van de; Ritsema R; LAC

  2003-01-01

  Within the framework of the "Regulation of Packaging and Packaging Waste" are requirements for the amounts of cadmium, lead, mercury and chromium (CrVI). The sum of the amounts may not exceed the concentration of 100 ug/g. Because of analytical limitations chromium is determined as total chromium (C

 8. Diversiteit in de klas: perspectieven van de leerkracht. Een kwalitatief-empirisch onderzoek naar de wijzen waarop leerkrachten in het protestants-christelijk primair onderwijs betekenis toekennen aan religieuze en etnische diversiteit van leerlingen

  NARCIS (Netherlands)

  Versteegt, I.C.

  2010-01-01

  Diversity in the classroom: pupil diversity as constructed by teachers at Protestant-Christian primary schools in the Netherlands (Dutch, with a summary in English) Original title: Diversiteit in de klas: perspectieven van de leerkracht. This Ph.D. dissertation distinguishes the contradictory ideals

 9. Mogelijkheden voor betere coördinatie van socialezekerheidsrechten voor naar de EU gemigreerde en vanuit de EU gemigreerde derdelandonderdanen : Een onderzoek aan de hand van case study Turkije

  NARCIS (Netherlands)

  Caglayankaya, H.

  2016-01-01

  Third-country nationals can use regulation 1231/10 to invoke regulation 883/04, However, the territorial limitation imposed by regulation 1231/10 still limits third-country nationals. The main issue is that regulation 1231/10 is restricted to EU territory. Outside of the EU, any requirement regardin

 10. Over zwijgen gesproken : een medisch-antropologische studie onder vluchtelingenvrouwen in Nederland, afkomstig uit Afghanistan, Bosnië-Herzegovina en Zuid-Soedan, naar het omgaan met ervaringen van aan oorlog gerelateerd seksueel geweld

  NARCIS (Netherlands)

  Tankink, Maria Theodora Antonia

  2009-01-01

  This study discusses the question of how refugee women in the Netherlands, as indi-viduals and as members of a family and a group, act in response to their experiences of sexual violence, and why they regard silence as the best coping strategy. The women who participated in the research have differe

 11. Geraldien von Frijtag Drabbe Künzel, Hitlers broedervolk. De Nederlandse bijdrage aan de kolonisatiepolitiek van de nazi’s in Oost-Europa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jan Julia Zurné

  2016-11-01

  Full Text Available Geraldien von Frijtag Drabbe Künzel, Hitlers broedervolk. De Nederlandse bijdrage aan de kolonisatiepolitiek van de nazi’s in Oost-Europa (Amsterdam: Prometheus, 2016, 242 pp., isbn 978 90 351 4396 8.

 12. Gert Oostindie, Soldaat in Indonesië, 1945-1950. Getuigenissen van een oorlog aan de verkeerde kant van de geschiedenis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joost Coté

  2016-06-01

  Full Text Available Gert Oostindie, Soldaat in Indonesië, 1945-1950. Getuigenissen van een oorlog aan de verkeerde kant van de geschiedenis (Amsterdam: Prometheus, 2015, 320 pp., isbn 978 90 351 4349 4.

 13. Study on energy consumption at soccer club SC Everstein; Onderzoek naar energiegebruik voetbalvereniging SC Everstein

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Verhoef, F.; Entrop, A.G. [Universiteit Twente, Enschede (Netherlands)

  2011-11-15

  The University of Twente in Enschede, Netherlands, at the request of soccer club Everstein from Everdingen, Netherlands, conducted a study on the energy consumption of the club and the opportunities to reduce the consumption of energy. With some effort up to 476,000 MJ per year can be saved, a reduction of 76 percent. [Dutch] Universiteit Twente heeft op verzoek van voetbalclub Everstein uit Everdingen een onderzoek uitgevoerd naar het energiegebruik van de club en de mogelijkheden deze te verlagen. Met een beetje inspanning kan 476.000 MJ/a worden bespaard; een vermindering van 76 procent.

 14. Naar een verbeterde melding en registratie van beroepsziekten in Nederland : rapport van de Projectgroep Beroepsziekten

  OpenAIRE

  Willems, J

  1985-01-01

  In dit rapport worden 2 vragen gesteld n.l. : is het mogelijk een meldings-, registratie- en coderingssysteem van beroepsziekten te ontwikkelen, dat leidt tot een betere bruikbaarheid voor het DGA-beleid, en is het mogelijk om de huidige lijst van beroepsziekten (een limitatieve lijst uit 1962) zodanig aan te passen dat deze als nuttig instrument gebruikt kan worden bij melding van beroepsziekten. De nadelen en de gebruikswaarde van de huidige registratiemethode worden beschouwd en voorgestel...

 15. Supplementary study of possible risks and consequences of the exploration and exploitation of shale and coal gas in the Netherlands. Final report of the research questions A and B; Aanvullend onderzoek naar mogelijke risico's en gevolgen van de opsporing en winning van schalie- en steenkoolgas in Nederland. Eindrapport onderzoeksvragen A en B

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-08-15

  The Dutch Ministry of Economic Affairs has given the consortium consisting of Witteveen and Bos, Arcadis and Fugro an assignment to investigate the possible risks and effects of exploration and exploitation of shale gas and coal bed methane in The Netherlands. The main questions of the research have been outlined in 55 research question that have been answered in the shape of technical notes. This summary contains the most important findings of this research. Attention is paid to Conventional versus unconventional gas, Footprint and nuisance, Methane emissions and climate footprint, Earthquakes and subsidence, Water usage, Fraccing fluid, Safety, Ground water, Relation with current legislation [Dutch] Het Ministerie van Economische Zaken heeft het consortium Witteveen+Bos, Arcadis en Fugro opdracht gegeven voor een onderzoek naar mogelijke risico's en gevolgen van opsporen en winnen van schaliegas (en steenkoolgas) in Nederland. De hoofdvragen van het onderzoek zijn uitgewerkt in 55 onderzoeksvragen, die in achtergrondnotities zijn beantwoord. Aandacht is besteed aan Conventioneel versus onconventioneel gas, Ruimtebeslag en hinder, Methaanemissies en klimaatvoetafdruk, Bodembewegingen, Watergebruik, Frac-vloeistof, Veiligheid, Grondwater, en de Relatie met huidige mijnbouwwetgeving.

 16. Onderstam M.8 als alternatief voor M.9 : vraag naar minder gevoelige onderstam voor bacterievuur neemt toe

  NARCIS (Netherlands)

  Steeg, van der P.A.H.; Maas, F.M.

  2012-01-01

  Bacterievuur is in toenemende mate een bedreiging voor de appelteelt in Europa. Nederlandse boomkwekers produceren veel onderstammen en bomen bestemd voor export naar vrijwel alle landen in Europa. Door het toenemende handelsverkeer van plantmateriaal in de EU neemt de kans op verspreiding van en aa

 17. Scholieren over onderwijs ; verslag van een studie naar houdingen, percepties en welbevinden van leerlingen in het voortgezet onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Schuurman, M.I.M.

  1984-01-01

  ln het eerste hoofdstuk werd een drietal vraagstellinqen voor hetonderzoek geformuleerd. Deze vraagstellingen luidden als volgt: a. Welke zijn de resultaten van vroeger onderzoek naar onderwijsbeleving van leerlingen in het voortgezet onderwijs? b. Welke inhoud kan er, rekening houdend met de beteke

 18. Interim-rapportage van onderzoek naar gastro-enteritis in huisartsenpeilstations (NIVEL) 1996-1999. Resultaten van het eerste jaar

  NARCIS (Netherlands)

  de Wit MAS; Kortbeek LM; van Leeuwen WJ; Koopmans MPG; Vinje J; Bartelds AIM; Conyn-van Spaendonck MAE; CIE

  1998-01-01

  In 1996 is een onderzoek gestart naar gastro-enteritis in huisartsenpraktijken. Het onderzoek zal doorgaan tot in 1999. In dit rapport zijn de resultaten van het eerste jaar beschreven. Bij 33 van de 43 peilstations werd een patient-controleonderzoek uitgevoerd. De incidentie van gastro-enteriti

 19. Wonen, studeren en werken op het Binnengasthuisterrein: op weg naar een ontwerp op basis van gedeelde belangen

  NARCIS (Netherlands)

  Kruit, J.; Jonge, de F.H.; Bijlsma, T.; Kruizinga, C.; Brouwer, S.M.; Galli, G.; Tian, L.

  2015-01-01

  Het Binnengasthuisterrein wordt intensief gebruikt door bewoners, studenten en medewerkers van de UvA, toeleveringsbedrijven, passanten en toeristen. Het ziet er naar uit dat het aantal gebruikers de komende jaren zal toenemen. Tegengestelde belangen en visies tussen bewoners, diverse andere partije

 20. Op zoek naar een loopbaan: Loopbaanoriëntatie en loopbaanverwerving in het heden en in de toekomst

  NARCIS (Netherlands)

  N.A.F.M. Schreiner (Norman)

  2005-01-01

  textabstractIn deze dissertatie OP ZOEK NAAR EEN LOOPBAAN staat de vraag centraal hoe in de toekomst het proces van individuele loopbaanoriëntatie en loopbaanverwerving zich kan ontwikkelen. Ter omheining van de studie formuleert en beargumenteert de auteur Norman Schreiner vijf aannames: (1) de st

 1. Energy companies in the Netherlands work on sustainable use of natural gas. Manifesto; Nederlandse bedrijven werken aan duurzame gasinzet. Manifest

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ten Berge, J.B.M. [ENECO Energie, Rotterdam (Netherlands); Boersma, M.A.M. [Essent, Arnhem (Netherlands); Dijkgraaf, H.G. [Nederlandse Gasunie, Groningen (Netherlands); Platenkamp, R.J. [Nederlandse Aardolie Maatschappij NAM, Assen (Netherlands)

  2004-06-29

  This manifesto concerns the vision of several Dutch energy companies with regard to sustainable use of natural gas in the Netherlands. The aim is to realize innovations in the field of efficient supply of natural gas, improving the efficiency of gas appliances, use of natural gas in transportation, development of 'virtual power plants', and experimental applications for 'green' gas and hydrogen. [Dutch] Dit manifest beschrijft de visie en ambitie die wij hebben ten aanzien van de verduurzaming van het gasgebruik in Nederland. Met onze ondertekening maken wij als spelers op de Nederlandse gasmarkt ons gezamenlijke streven kenbaar om innovaties te realiseren die bedoeld zijn als gerichte stappen op weg naar een duurzame gas- en energieinzet. De acties richten zich op de volgende terreinen: verdere verhoging van de leveringsefficientie in de aardgasketen als totaal (van put naar pit), verhoging van de efficientie van aardgastoepassingen, inzet van aardgas voor transportdoeleinden, de ontwikkeling van 'virtual power plants' en experimentele toepassingen voor 'groen gas' en waterstof.

 2. The dispersed fluorescence spectrum of NaAr - Ground and excited state potential curves

  Science.gov (United States)

  Tellinghuisen, J.; Ragone, A.; Kim, M. S.; Auerbach, D. J.; Smalley, R. E.; Wharton, L.; Levy, D. H.

  1979-01-01

  Potential curves for the ground state and the first excited state of NaAr were determined. The van der Waals molecule NaAr was prepared by supersonic free jet expansion of a mixture of sodium, argon, and helium. The electronic transition from the ground state to the first excited state A2pi was excited by a tunable dye laser and the resulting fluorescence was studied. The dispersed fluorescence spectra show discrete and diffuse features, corresponding to transitions from excited vibrational levels of the A state to bound and unbound levels of the x state. The characteristic reflection structure in the bound-free spectra permits an unambiguous assignment of the vibrational numbering in the A state, and this assignment together with previously measured spectroscopic constants are used to calculate the potential curve of the A state. The discrete structure in the fluorescence spectra is used to determine the potential curve of the x state in the well region, and the repulsive part of the X curve is then deduced through trial-and-error simulation of the bound-free spectra.

 3. Jong en anders. Onderzoek naar de aandacht voor lesbische, homo, bi-jongeren, transgenderjongeren en jongeren met een intersekse conditie in de jeugdsector

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michelle Emmen

  2015-09-01

  issue into suggestions for questions concerning sexual and gender diversity in the intake. At the level of professionals, further research would be useful: action research to determine what kinds of specific competences are needed to support LGBTi young people. Incorporating these competences into the curriculums of universities of applied science will ensure that future professionals know how to support LGBTi young people. SAMENVATTINGJong en anders. Onderzoek naar de aandacht voor lesbische, homo, bi-jongeren, transgenderjongeren en jongeren met een intersekse conditie in de jeugdsectorOmdat LHBT-jongeren een slechtere psychische gezondheid hebben en vaker suïcidaal zijn (Kuyper, 2015; Van Bergen & Van Lisdonk, 2010; Kuyper 2015; Collier, Bos & Sandfort, 2013; Van Beusekom, Collier, Bos & Sandfort, 2014; Keuzenkamp, 2012 ligt het voor de hand dat zij vaker in aanraking komen met professionals in de jeugdsector. In 2014 is voor het eerst in Nederland een onderzoek uitgevoerd naar de mate waarin en op welke manier er onder professionals die werken met jongeren aandacht is voor het bestaan, de specifieke risico’s, behoeften en problemen van LHBT-jongeren en jongeren met een intersekse conditie (Rossenberg, 2013; Van Lisdonk, 2014. Het gaat om een beschrijvend vragenlijstonderzoek onder 421 professionals, aangevuld met kwalitatieve input uit een expertmeeting. Uit de resultaten blijkt dat aandacht van professionals voor seksuele voorkeur en genderidentiteit niet vanzelfsprekend is. Er is sprake van een gebrek aan kennis over deze jongeren: 41% weet niet hoe te signaleren dat een jongere worstelt met LHB-gevoelens en voor transgenderjongeren is dat 64%. Geen van de respondenten ontmoette ooit bewust een jongere met een intersekse conditie. Professionals brengen LHBT-gevoelens niet in verband met andere psychische en sociale problemen die deze jongeren hebben. Zij ervaren LHBT-gevoelens zelf niet als iets bijzonders en zien geen rol voor zichzelf in het ondersteunen van

 4. Werkbezoek Surituin volgroen, augustus 2006 : verslag van werkbezoek 7-11 augustus aan het Ministerie van LVV, afdeling ODLOAAV te Paramaribo, Suriname

  NARCIS (Netherlands)

  Prado, Del G.; Wijk, van C.A.P.

  2006-01-01

  Doelstelling van het project is verhoging van zowel de hoeveelheid, als de kwaliteit van de export van groenten naar Nederland. De doelstelling betreffende kwaliteitsverbetering heeft zoewel betrekking op vermindering van verliezen veroorzaakt door suboptimale verpakking en koeling, als mede op verm

 5. De "ander" als steun en spanningsbron: De precaire praktijk van lichte steun aan mensen met een psychiatrische achtergrond vanuit een welzijnsvoorziening

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anne Elberse

  2015-09-01

  kleinschalig onderzoek naar de wijkvoorziening “Koffie om de Hoek” centraal. Koffie om de Hoek is een inloopmogelijkheid in een wijkcentrum, bedoeld voor mensen met een psychiatrische achtergrond. De voorziening heeft als doel de drempel om contacten te leggen en activiteiten te ondernemen buiten de wereld van de GGZ te verkleinen. Aan de hand van de vijf belangrijkste onderzoeksbevindingen wordt geïllustreerd hoe precair de praktijk van lichte steun is binnen deze voorziening. Bezoekers ervaren professionals en andere mensen die gebruik maken van de voorziening als een belangrijke bron van steun, maar de omgang met “de ander” (de andere bezoekers en professionals kan ook tot spanningen leiden. Die kunnen zo hoog oplopen dat bezoekers afhaken, zelfs wanneer de voorziening het enige moment in de week biedt waarop zij contact hebben met “de ander”. In het laatste deel van het artikel wordt stilgestaan bij de betekenis van de bevindingen voor de voorziening en wordt ervoor gepleit om gebruikers en professionals in zorg en welzijn nadrukkelijker bij evaluatief onderzoek te betrekken dan doorgaans het geval is.

 6. Use of EC-blowers contribute to green investment; Gebruik van EC-ventilatoren levert bijdrage aan groene investering

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Huijgens, G.; Ridder, A.

  2009-07-01

  Despite their small share in the entire use, applying EC blowers (electronically commutated) in coolers and condensers can provide an interesting contribution to a sound green investment. This additional investment with EC blowers will pay off through more efficient energy use and easy operation with rpm control. [Dutch] Door gebruik te maken van EC-ventilatoren (EC staat voor 'electronically commutated') op koelers en condensors kan, ondanks het kleine aandeel in het totaalverbruik, toch een interessante bijdrage geleverd worden aan een verantwoorde groene investering. Deze meerinvestering met EC-ventilatoren betaalt zich uit in zuinig energieverbruik en eenvoudige aansturing met toerenregeling.

 7. Strip and start anew. Provincial government building shows environmental ambition; Strippen en opnieuw beginnen. Provinciekantoor geeft uitdrukking aan milieuambitie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Lieshout, M.

  2012-12-15

  The 25 year old office building of the Dutch province Noord-Holland in Haarlem has been thoroughly and sustainable renovated. The office has been stripped down to the concrete shell and renovated to a new working environment for fourteen hundred civil servants, fully equipped for the New World of Work concept. Also important is the improvement of the Energy Performance Coefficient from 1.7 to 0.5 [Dutch] Nog geen 25 jaar na oplevering is het kantoor van de provincie Noord- Holland in Haarlem grondig en duurzaam herbouwd. Het kantoor is gestript tot het betonnen casco waarna voor veertienhonderd ambtenaren een werkomgeving werd gecreeerd die volledig is ingericht op het Het Nieuwe Werken en - zeker zo belangrijk - waarvan de EPC indrukwekkend is verbeterd: van 1,7 naar 0,5.

 8. Vision document on transport scarcity. Policy line for shortage in transport capacity on the electricity grid; Visiedocument transportschaarste. Beleidslijn inzake de schaarste aan transportcapaciteit op het elektriciteitsnetwerk

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2009-01-15

  The Netherlands Competition Authority (NMa) has observed an increasing problem in relation to possible future shortage of transport capacity in the electricity grid. This vision document aims to provide clarity to market parties with regard to their general vision on this shortage problem [mk]. [Dutch] De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft geconstateerd dat er in toenemende mate problemen optreden die verband houden met de (mogelijk toekomstige) schaarste aan transportcapaciteit op het elektriciteitsnetwerk.Met dit Visiedocument beoogt de NMa zoveel mogelijk duidelijkheid te verschaffen aan marktpartijen met betrekking tot zijn algemene visie ten aanzien van de schaarsteproblematiek.

 9. Working on Energy Transition in the Netherlands. Report of the Internet Energy Debate; Werken aan Energietransitie in Nederland. Rapportage van het Internet Energiedebat

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Braat, F.W.; Bruinsma, O. (eds.)

  2010-12-15

  The aim of the debate was to gain insight (highlights and gaps) in the Dutch approach to energy transition and to get a feel for the sense of urgency. The results of the internet debate address the problems and (Dutch) challenges as could be deduced from the contributions and reactions. We suggest that the following four topics are relevant to keep in mind when participating in co-ordinated activities in the Netherlands such as the 'transition platforms' as initiated by the Dutch ministries involved: (1) The definition of energy transition - transform the community from the bottom up; (2) The goal of energy transition - develop systems to replace systems; (3) The organisation of energy transition - articulate user requirements and conditions; (4) Energy transition systems thinking - direct support also at nascent business models. [Dutch] Het doel van het energiedebat was (1) Het aan de hand van meningen en argumenten verkrijgen van gedeeld inzicht in het complexe onderwerp 'Werken aan Energietransitie in Nederland' en in vragen zoals: Welk energietransitieproblemen moeten opgelost worden?; Welke technologieen worden wanneer belangrijk?; Wie stuurt het energietransitieproces van Nederland aan?; en Is het huidige onderwijs voor Young Professionals wel adequaat om de energietransitie efficient en doeltreffend aan te pakken en om een uitdagende loopbaan te vinden?; (2) Het vinden van gemeenschappelijke uitgangspunten en het identificeren van belangwekkende argumenten waardoor op een menselijke, bestuurlijke, praktische en maatschappelijke wijze aan 'Werken aan Energietransitie in Nederland' vorm gegeven kan worden; en (3) Het bepalen van de omvang van Energietransitie voor de BV Nederland door het inventariseren van vereiste kennis, kunde en middelen, de hiaten en de sterke punten. Aan de hand van 36 uitspraken verdeeld over 7 belangrijke aspecten van 'Werken aan Energietransitie in Nederland' is beoogd het gemeenschappelijk

 10. De distributie van vlees, vleeswaren en vleessnacks

  NARCIS (Netherlands)

  Klein Kranenberg, H.; Vlieger, de J.J.

  1988-01-01

  Nagegaan is via welke afzetkanalen de produkten vanaf de slachterij naar de binnenlandse consumenten, de binnenlandse verwerkende bedrijven en naar buitenlandse afnemers gaan. Bij de afzet aan binnenlandse consumenten is onderscheid gemaakt tussen de huishoudelijke en de buitenhuishoudelijke markt.

 11. Gezondheidsrisico's in verband met het werken met Polychloorbifenylen : een onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Geuskens, R.B.M.; Nossent, S.M.; Koëter, H.B.W.M.; Dreef-van der Meulen, H.C.; Stijkel, A.; Zielhuis, R.L.

  1989-01-01

  Met behulp van gegevens verkregen uit een werkplekinventarisatie naar gegevens over produktie/gebruik, risicopopulatie en (mogelijke) blootstelling aan polychloorbifenylen (PCB's), en een literatuurstudie naar mogelijke schadelijke eigenschappen van PCB's op het reproductiesysteem en/of nageslacht (

 12. Literatuurstudie en in vitro onderzoek naar antibacteriële werking van voeradditieven ter vermindering van de Streptococcus suis problematiek = Desk study and in vitro analysis of antibacterial effects of feed additives to reduce Streptococcus suis in the field

  NARCIS (Netherlands)

  Smith, H.E.; Greeff, de A.; Faber, I.; Peet-Schwering, van der C.M.C.; Kluivers-Poodt, M.; Troquet, L.M.P.

  2014-01-01

  In opdracht van het Productschap Vee en Vlees en het ministerie van Economische Zaken is een literatuurstudie uitgevoerd naar voeradditieven waarvan beschreven is dat zij een direct bacteriedodend effect hebben, bij voorkeur tegen Streptococcus suis. De top 5 voeradditieven, die uit deze studie naar

 13. Omslag van denken in tech-niveaus naar denken in structurele veranderingen : Wageningse tuinbouwkennis wereldwijd zeer gewild

  NARCIS (Netherlands)

  Kierkels, T.; Elings, A.

  2015-01-01

  Overal ter wereld groeit de behoefte aan bedekte teelt. De productie moet omhoog en het gebruik van inputs omlaag, bijvoorbeeld die van water. Experts van Wageningen UR Glastuinbouw adviseren over de hele wereld de opkomende kastuinbouwsector, vaak in nauwe samenwerking met het Nederlandse bedrijfsl

 14. Naar een effecten voorspellings-model voor de bodem-fauna: BOEF. MOVE-BOdEmFauna, versie 1

  NARCIS (Netherlands)

  Alkemade JRM; Esbroek MLP van; LBG

  1994-01-01

  Een van de aandachtspunten in het milieubeleid is de voorspelling van effecten van milieuveranderingen op ecosystemen. Het Multistress mOdel voor de VEgetatie (MOVE) beantwoordt aan deze behoefte. Binnen dit model wordt een relatie gelegd tussen veranderingen van bodemeigenschappen, zoals zuurg

 15. Het tijdelijk verlaten van de inrichting : Een onderzoek naar besluitvorming bij het algemeen en regimesgebonden verlof voor gedetineerden

  NARCIS (Netherlands)

  Nelissen, P.Ph.; Schreurs, M.L.J.J.; Smeets, B.F.C.

  2006-01-01

  In dit onderzoek wordt nagegaan hoe het huidige verlofbeleid verloopt, welke de uitvoering is en of er bepaalde knelpunten zijn. De volgende vragen komen hierbij aan de orde: Welk doel dient het verlofbeleid in het gevangeniswezen? Past het nog in een modern en functioneel kader van sanctietoepassin

 16. Enkele biotechnieken in inhalatie- en pulmonair toxicologisch onderzoek. Hun toepassing bij het onderzoek naar schadelijke effecten van luchtverontreiniging

  NARCIS (Netherlands)

  Bos J; Boere AJF; Marra M; van Bree L; Rombout PJA

  1986-01-01

  Bij inhalatie-toxicologische en pulmonair-toxicologische studies worden stoffen onderzocht die een systemische werking hebben en/of lokale effecten veroorzaken in weefsel van de respiratie tractus. Bij dat onderzoek wordt een varieteit aan biotechnieken gebruikt. Aangezien deze technieken ook een

 17. Het vrijheidsbegrip bij J. G. Fichte : een critische analyse naar aanleiding van Fichte's hoofdwerken uit zijn eerste periode

  NARCIS (Netherlands)

  Frederikse, Theodoor Christiaan

  1948-01-01

  Joahnn Gottlieb Fichte was wijsgeer. Zijn filosofie heeft steeds slechts in zeer geringe mate de interesse van theologische zijde gewekt. Namen als van E. Hirsch en F. Gogarten (in diens eerste periode) zijn de uitzonderingen die de regel bevestigen. De redenen hiervoor zijn niet moeilijk aan te wij

 18. Onderzoek naar de inductie van chromosoomafwijkingen en "sister- chromatid exchanges" door acrylamide met Chinese hamster cellen in vitro

  NARCIS (Netherlands)

  Knaap; A.G.A.C.; Bergkamp; W.G.M.; Groot; M.G.

  1986-01-01

  Acrylamide bleek een clastogene werking te hebben in een test op chromosoomafwijkingen met Chinese hamster cellen in vitro vanaf 0,1 mg/ml (1,4 mmol/l), zowel in aan- als afwezigheid van een systeem voor metaboliosche activering (S9). Tevens induceerde acrylamide in deze cellen een significante

 19. Het verhogen van de biogasopbrengst door middel van thermische drukhydrolyse van de voeding van de vergister; verwachte toename van opbrengst aan biogas t.o.v. toename van proceskosten

  NARCIS (Netherlands)

  Kootstra, A.M.J.; Visser, de C.L.M.

  2014-01-01

  Deze studie is opgezet om na te gaan of de extra opbrengst aan biogas opweegt tegen de extra kosten die moeten worden gemaakt om een Thermische Druk Hydrolyse (TDH) proces te koppelen aan een vergister. Er is berekend hoe hoog de te verwachten extra investeringskosten en operationele kosten zijn, en

 20. Thermal sludge treatment. Pilot project on the possibilities and marginal conditions; Thermische slibontsluiting. Pilot-onderzoek naar de mogelijkheden en randvoorwaarden

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Berkhof, D.; Koornneef, E.; Janus, H. [Royal Haskoning DHV, Amersfoort (Netherlands)

  2012-09-15

  As part of the agreements within the framework of the Dutch Green Deal between Water Boards and the Ministry of Economic Affairs, Agriculture and Innovation (ELI) a research program has been set up which addresses the implementation of new developments that can improve energy efficiency in the treatment of waste water. Attention is paid to supercritical gasification, supercritical oxidation and conventional gasification. The study on conventional gasification is split into two phases: research into the economic feasibility in combination with TDH (thermal pressure hydrolysis) and drying, and next to that a pilot plant. This report concerns phase 2: pilot projects on thermal sewage treatment [Dutch] Als onderdeel van de afspraken in het kader van de Green Deal tussen Waterschappen en het ministerie van ELI is een onderzoeksprogramma opgesteld gericht op het implementeren van nieuwe ontwikkelingen die de energie efficientie bij de verwerking van afvalwater kunnen verbeteren. Daarbij wordt gekeken naar superkritische vergassing en oxidatie en naar conventionele vergassing. De studie naar conventionele vergassing is gesplitst in 2 fasen: onderzoek naar de economische haalbaarheid in combinatie met TDH (thermische druk hydrolyse), en drogen en daarnaast een onderzoek op pilot plant/praktijkschaal. In de onderhavige rapportage wordt fase 2, het onderzoek op pilot plant/praktijkschaal naar thermische slibontsluiting (TSO) beschreven.

 1. Je kunt een rivier niet twee keer oversteken ... : Intreerede aan de Haagse Hogeschool voor het lectoraat Financial Inclusion and New Entrepreneurship, 24-5-2013

  NARCIS (Netherlands)

  Molenaar, Klaas

  2013-01-01

  Om actief te kunnen deelnemen aan de samenleving, moet iemand toegang hebben tot financiële diensten. Onze samenleving wordt steeds meer divers, mobiliteit en sociale media beiden nieuwe kansen voor ondernemende mensen. Ondernemers zijn niet meer plaats gebonden en kennen geen grenzen als zij markte

 2. Het gehalte aan cadmium, lood, koper, mangaan en zink in sla, spinazie en andijvie uit de kas en van de volle grond

  NARCIS (Netherlands)

  Ellen G; Tolsma K; van Loon JW

  1988-01-01

  In totaal 41 monster sla, 38 spinazie en 41 andijvie, 50% van de volle grond en 50% uit de kas, zijn geanalyseerd op gehalten aan cadmium, lood, koper, mangaan en zink. De gemiddelde gehalten, in mg/kg vers produkt waren: cadmium in sla 0,012, in spinazie 0,027 en in andijvie 0,024 ; lood in sla 0

 3. Groei en begrazing van mosselzaad, primaire productie en picoplankton in de Waddenzee: Technisch Rapport project Meerjarig effect- en productiemetingen aan MZI's in de Westerlijke Waddenzee, Oosterschelde en Voordelta

  NARCIS (Netherlands)

  Kamermans, P.; Jak, R.G.; Jacobs, P.; Riegman, R.

  2014-01-01

  In het kader van het project: “Meerjarige effectmetingen aan MZI’s in de Westelijke Waddenzee en de Oosterschelde”, uitgevoerd door IMARES in opdracht van het Ministerie van LNV (thans EZ), zijn er in 2010 tot en met 2013 veldmetingen verricht bij een MZI. Centrale vraag binnen deelproject 1 betreft

 4. Hulpverleners en hun omgeving. Een kwalitatieve studie naar de rol van de organisatiecultuur

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peter Raeymaeckers

  2009-09-01

  Full Text Available The starting point of this article is that social workers exert a certain amount of “discretionary power”. This discretionary power allows workers to interpret the rules of the organisation (Lipsky, 1980; Luyten, 1993; Driessens, 2003. Whereas earlier studies focus on how this discretionary power is used, this article presents the results of a qualitative research on the role of the organisational culture in determining the everyday practises of social workers. 25 social workers and 3 team leaders of three local centres of the Antwerp public centre of social welfare are interviewed. The article describes how these social workers define the activation of their clients and how these definitions are developed within the organisational culture of the three centres. The authors also discuss differences in organisational culture and the impact of these differences on the way clients are guided towards activation. It is shown that the three centres are characterised by a different organisational culture which has an impact on the way social workers deal with the activation of their clients. Dit artikel vertrekt vanuit het uitgangspunt dat maatschappelijk werkers discretionaire ruimte hebben. Deze discretionaire ruimte maakt het mogelijk om de regels van de organisatie te interpreteren (Lipsky, 1980; Luyten, 1993; Driessens, 2003. Terwijl vroegere studies zich concentreren op de manier waarop deze discretionaire ruimte wordt gebruikt, wordt in dit artikel ingegaan op de invloed van de organisatiecultuur op de dagelijkse praktijken van maatschappelijk werkers. Het artikel presenteert de resultaten van een kwalitatief onderzoek naar verschillen in organisatiecultuur en het effect van deze verschillen op de manier waarop cliënten naar activering worden begeleid. 25 maatschappelijk werkers en 3 teamleaders, verdeeld over drie sociale centra binnen het OCMW van Antwerpen, zijn voor deze studie geïnterviewd. De resultaten laten zien dat de drie

 5. Een zoektocht naar de identiteit van het sociaalwerkonderzoek: een reflectie over de kenmerken van een academische discipline

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peter Raeymaeckers

  2016-06-01

  Full Text Available SAMENVATTINGEen zoektocht naar de identiteit van het sociaalwerkonderzoek: een reflectie over de kenmerken van een academische discipline Wat is sociaalwerkonderzoek? Verschillende auteurs stellen vast dat het sociaalwerkonderzoek zich niet makkelijk laat definiëren. Sommigen drukken de eigenheid van sociaalwerkonderzoek graag uit in termen van eclecticisme, holisme en diversiteit. Dit is niet zonder gevaar. De specifieke eigenheid van het sociaalwerkonderzoek dreigt hierdoor immers verloren te gaan. Deze bezorgdheid vormt de aanzet voor dit artikel. We schetsen de contouren van een academische discipline die door de recente internationale definitie van het sociaal werk op de voorgrond is komen te staan. Hoe gaan we te werk? We stellen vast dat we de grenzen van het sociaalwerkonderzoek niet stevig kunnen vastzetten. Het is wel mogelijk om enkele kenmerken te formuleren. Een eerste kenmerk gaat over de inhoud en betreft het terrein waarop de sociaalwerkonderzoeker zich begeeft. Een tweede behandelt de wetenschappelijke methode en een derde bekijkt de verhouding tussen theorie en praktijk. Een vierde kenmerk gaat over de gemeenschappelijke maatschappelijke bezorgdheid die eigen is aan elke sociaalwerkonderzoeker. Meer specifiek benadrukken we het belang van de bezorgdheid over sociale uitsluiting en sociale rechtvaardigheid op verschillende terreinen van het maatschappelijke leven.  ABSTRACTThe identity of social work research: reflections on an academic discipline What is social work research? Scholars agree that the search for the identity of social work research is a challenging task. Some authors express this identity in terms of holism, eclecticism or diversity. We, however, argue that when scholars embrace the diversity of social work research, social work research loses its specific identity. We therefore believe that it is crucial that social workers as well as social work academics reflect on the identity of social work research. We

 6. Handreikingen Cyber Security voor GCCS2015

  NARCIS (Netherlands)

  Luiijf, H.A.M.

  2015-01-01

  Nederland heeft drie handreikingen overhandigd aan de deelnemende landen en private partijen die deelnamen aan de Global Conference on GlobalSpace 2015. Hieronder een korte beschrijving en verwijzingen naar de handreikingen

 7. APLIKASI TEKNIK AAN DI REAKTOR RSG-GAS PADA PENENTUAN UNSUR ESENSIAL DAN TOKSIK DI DALAM IKAN DAN PAKAN IKAN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Saeful Yusuf

  2015-03-01

  Full Text Available Pada makalah ini diuraikan tentang aplikasi teknik AAN (Analisis Aktivasi Neutron dalam penentuan konsentrasi unsur-unsur esensial dan cemaran yang terkandung di dalam beberapa spesies ikan dan pakan ikan. Unsur-unsur esensial yang terkandung dalam pakan ikan buatan juga dianalisis untuk mengetahui pengaruhnya terhadap ikan. Penentuan unsur menggunakan teknik AAN dengan metode perbandingan dan metode k0-AAN. Sampel diiradiasi di reaktor RSG-GAS yang memiliki fluks neutron thermal 5 x 1013 n.cm-2.s-1 pada daya 15 MW. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 12 unsur di dalam 11 spesies ikan air laut dan air tawar telah ditentukan yaitu As, Br, Cr, Co, Cs, Fe, Hg, K, Na, Rb, Se and Zn. Konsentrasi cemaran As didalam ikan laut sudah melampaui batas maksimum 1 mg/kg, sedangkan konsentrasi cemaran Hg masih dibawah batas maksimum 0,5 mg/kg, baik untuk ikan laut maupun ikan air tawar. Unsur K dan Na merupakan unsur makroesensial sedangkan unsur Cr, Co, Fe, Se and Zn adalah termasuk unsur mikroesensial. Secara umum ditunjukkan bahwa kandungan mineral didalam ikan laut lebih tinggi konsentrasinya dibandingkan ikan air tawar. Br, Cs dan Rb merupakan unsur-unsur non esensial yang teridentifikasi dalam semua ikan yang dianalisis. Penelitian terhadap pakan ikan air tawar menunjukkan bahwa semua unsur yang teridentifikasi juga terdapat di dalam ikan laut dan ikan air tawar. Hal ini menunjukkan bahwa pakan ikan berkontribusi terhadap konsentrasi unsur di dalam ikan air tawar. Kata kunci : Analisis aktivasi neutron, unsur esensial, unsur cemaran, ikan, pakan ikan   This paper reported on the application of NAA (Neutron Activation Analysis Technique in the determination of the concentration of the essential and toxic elements in some species of fish and fish feed. Determination of elements using instrumental NAA technique with comparison and k0-INAA methods. Samples were irradiated in the RSG-GAS which has a thermal neutron flux  5.0E +13 ncm-2s-1. The results

 8. Vergelijking van effectniveaus voor bodemorganismen met het maximaal toelaatbaar risico. Een veldstudie naar de invloed van zware metalen in een gradient te Budel

  NARCIS (Netherlands)

  Alkemade JRM; Schouten AJ; Kersten P; Esbroek MLP van; LBG

  1996-01-01

  Deze studie is een onderdeel van het project 'Validatie van toxiciteitsgegevens en risicogrenzen bodem'. Het project heeft tot doel de ecotoxicologische normstelling voor de bodem nader te onderbouwen. Dit gebeurt o.a. door onderzoek naar de representativiteit van laboratorium-gegevens

 9. Loonsomheffing: Een onderzoek naar de mogelijkheid tot het invoeren van een loonsomheffing als alternatief voor de huidige heffingen op het loon

  NARCIS (Netherlands)

  F.M. Werger (Frank)

  2011-01-01

  markdownabstract__Abstract__ De overstap naar een loonsomheffing is mogelijk. Dat concludeert Frank Werger in zijn proefschrift “Loonsomheffing”. Op dit moment staat het onderwerp loonsomheffing volop in de aandacht, temeer omdat de regering overweegt een dergelijke heffing in te voeren. De voorges

 10. Onderzoek naar den kostprijs van melk, uitgaande van den huidigen vleeschprijs van 75 ct. voor mager vee, in de periode mei 1946 - april 1947

  NARCIS (Netherlands)

  Landbouw-Economisch Instituut,

  1946-01-01

  Doel van het onderzoek was het berekenen van de kostprijs af-boerderij, in verschillende weidestreken van ons land, per kg melk met het in het gebied bestaande gemiddelde vetgehalte. Daar de uitbetaling van het melkgeld steeds plaats heeft naar vetgehalte, is ook de prijs per procent melkvet bereken

 11. Onderzoek naar de concentraties in bloed van pentachloorfenol (PCP) en gamma-hexachloorcyclohexaan (gamma-HCH) van bewoners en toekomstige bewoners van een gerenoveerd pakhuis te Amsterdam

  NARCIS (Netherlands)

  Remmert HP; van den Doel R; Hofstee AWM; Meulenbelt J; Greve PA; Slob W; Meyer HHP; van den Boogert ALF; Savelkoul TJF

  1987-01-01

  Bij huidige en toekomstige bewoners van een gerenoveerd pakhuis te Amsterdam waarvan houten balken bewerkt waren met PCP en gamma-HCH, werd een onderzoek verricht naar de concentraties van deze stoffen in het bloed als maat voor de lichaamsbelasting. Tussen de beide groepen werd geen statistisch si

 12. ‘Ik dacht van: ik ga gewoon naar de middelbare school’. Over de betekenis van hulpbronnen in de schoolloopbaan van leerlingen

  NARCIS (Netherlands)

  Van de Koot - Dees, D.; Rodrigues, G.R; Terwel, J.

  2011-01-01

  Dit artikel betreft een longitudinaal, overwegend kwalitatief onderzoek naar de schoolloopbaan van leerlingen. Het gehanteerde onderwijspedagogisch perspectief gaat uit van een visie op de taak van de school en op de hulpbronnen (resources) die bij de ontwikkeling van leerlingen een rol spelen. Uit

 13. ADAM in Holland? : Verslag van het onderzoek naar de haalbaarheid van de pilot monitoring van drugsgebruik onder arrestanten bij de politie Haaglanden

  NARCIS (Netherlands)

  Broek, Hans van den; Klerks, Peter; Otter, Paul den

  1999-01-01

  In de VS worden sinds 1987 systematisch gegevens verzameld over drugsgebruik onder aangehouden verdachten in het kader van het ADAM-programma. Als eerst stap naar een mogelijke Nederlandse ADAM wil het ministerie bezien in hoeverre er draagvlak bestaat voor een pilot in de politieregio Haaglanden.

 14. Towards minimum energy houses with EPC {<=}0; Op weg naar minimum energie woningen met EPC {<=}0

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Den Dulk, F.W. [Piode - ontwerp- en adviesbureau BNA, Amersfoort (Netherlands)

  2012-09-15

  The purpose of the publication is to inform stakeholders about the current state concerning energy efficient building of houses and residential buildings. Also guidance is provided with regard to steps to follow and some practical examples are given. The energy concepts shown are based on known and marketable techniques. An energy concept is a balanced and tailored set of design measures, building construction facilities, installation and (sustainable) energy supply. Optimization is based on energy savings and costs and benefits and it must also meet requirements for health, safety, comfort and ease of operation [Dutch] Het doel van de publicatie is om belanghebbenden te informeren over de huidige stand van zaken m.b.t. vergaand energiezuinig bouwen. Tevens wordt een handreiking geboden over de te volgen stappen en zijn een aantal voorbeelden opgenomen over de praktijk. De publicatie is beperkt tot seriematige woningbouw. De energieconcepten zijn op het niveau van de individuele woning of een woongebouw. De weergegeven energieconcepten zijn gebaseerd op bekende- en marktrijpe technieken. Een energieconcept is een afgewogen en op elkaar afgestemd samenstel van ontwerpmaatregelen, bouwkundige maatregelen en voorzieningen, de installatie en de (duurzame) energievoorziening . Optimalisatie vindt plaats op basis van energiebesparing en kosten/baten terwijl tevens moet worden voldaan aan eisen voor veiligheid, gezondheid, comfort en bedieningsgemak.

 15. Potenties van groen! : de invloed van groen in en om de stad op overgewicht bij kinderen en op het binden van huishoudens met midden- en hoge inkomens aan de stad

  NARCIS (Netherlands)

  Vreke, J.; Donders, J.L.M.; Langers, F.; Salverda, I.E.; Veeneklaas, F.R.

  2006-01-01

  Generieke effecten van groen in en om de stad zijn in kaart gebracht. Voor twee van deze effecten zijn relevante aspecten beschreven en analyses uitgevoerd. Een statistische analyse, waarbij is gecorrigeerd voor etniciteit en sociaal-economische status, naar prevalentie van overgewicht bij kinderen

 16. Herziene richtlijn Preventie wiegendood [Revised guideline Prevention of cot death

  NARCIS (Netherlands)

  Flinsenberg, T.W.H.; Ruys, J.H.; Engelberts, A.C.; Velzen-Mol, H.W.M. van

  2008-01-01

  Er zijn nieuwe inzichten in de pathogenese van wiegendood. Op grond daarvan is door de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde en de Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland een nieuwe richtlijn ‘Preventie wiegendood’ opgesteld; deze vervangt de consensustekst uit 1996.

 17. Segmentation research on (potential) users of domotica and technical control of behavior. Summary and conclusions; Segmentatie onderzoek naar (potentiele) gebruikers domotica en technische gedragssturing. Samenvatting en conclusies

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Peeck, V.; Verheggen, P.P.; Schreurs, J.P. [Motivaction, Amsterdam (Netherlands)

  2001-10-01

  The quantitative study on the title subject is based on the third measurement of the multi-client study in which attention is paid to attitudes (and use) of energy en the interest for domotica. The results are correlated with different types of communities. [Dutch] Het kwantitatieve deelonderzoek is gebaseerd op de derde meting van het multiclientonderzoek Socioconsult van Motivaction waarin specifiek aandacht is besteed aan attitude (en gebruik) ten aanzien van energie en de interesse van domotica. Deze gegevens zijn gekoppeld aan de woonbelevingsgroepen, een domeinspecifieke segmentatie op het gebied van woonbeleving. In dit rapport worden de verschillende woonbelevingsgroepen beschreven.

 18. Vaarwel aan etnosentrisme*

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. M. Kirsten

  1981-03-01

  Full Text Available In this article the author deals with the problem of ethnocentrism within the framework of the larger problem of primitivity and modernity. Ethnocentrism strats from the premise of a normative comparison between primitive and modern cultures on the basis of inter-cultural criteria which are determined by the idiosyncratic cultural situation. This comparison must inevitably culminate in a self-centred glorification of the idiosyncratic national and group traditions and values This dilemma may be avoided, according to the author, should primitivity and modernity not be regarded as two normatively different ways of life (in the sense that the latter should necessarily be better or higher than the preceding one, but as alternative cultural strategies. Primitivity and modernity are cultural strategies oriented in and directed at totally divergent value systems. It is methodologically incorrect to measure the one in terms of the other. There are no logical or ethical grounds to regard the technical and scientific develop­ ment of Western civilization (that is, in terms of cultural values more highly than the so-called primitive cultures. In fact, Western (utilitarian value orientation is in itself suspect. The motif of technico-scientific control underlying this goes hand in hand with control and stewardship of man himself. Western man has in fact come into the point: where he himself is becoming the victim of his own uncontrollable urge for power.

 19. Samen werken aan duurzaamheid

  NARCIS (Netherlands)

  Jacobs, J.

  2001-01-01

  This thesis is about a particular dilemma of sustainability. It arises if a sustainable solution of one sector implies a non-sustainable solution for another sector involved. I use Gadamers theory of hermeneutic as an analytical tool for a possible approach of this dilemma.I assume that in the case

 20. Werken aan inclusie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Douwe van Houten

  2008-09-01

  Full Text Available This article elucidates the concepts of inclusion and diversity, and describes several examples of inclusive practices in Dutch society. The author explains his interpretation of diversity and combines this perspective with the concept of equality. He states that this combination is very important in an inclusive society. He concludes by sketching some general characteristics of the best practices described in the article.

 1. Hulpverlening aan Surinaamse lagereschoolleerlingen

  NARCIS (Netherlands)

  Plet, E.G.

  2003-01-01

  The aim of this study is in the first place to obtain a clear insight into the state of affairs regarding problem pupils within Primary Education (PE) as well as concerning the role, meaning and function of the existing assistance offered to them. Secondly, we seek to deepen the insight into the bas

 2. Carnaval aan de Amstel

  NARCIS (Netherlands)

  Nabben, T.

  2013-01-01

  Na de sombere jaren tachtig veranderde Amsterdam met de komst van house en ecstasy in een ‘euforische stad’, met zijn uitbundige uitgaansleven als de verzinnebeelding van de economische renaissance. Nu, vijfentwintig jaar later, wordt de invloed en economische betekenis van een bloeiend nachtleven d

 3. Samen rekenen aan duurzaamheid

  NARCIS (Netherlands)

  Boone, J.A.

  2011-01-01

  Internationale bedrijven, van Walmart en Ahold tot Unilever en McDonalds, gaan samen standaardmethoden vaststellen voor het meten van de duurzaamheid van hun producten. Wageningen UR wordt het Europese centrum van de samenwerking.

 4. Energy Handbook; Energy Vademecum

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Israels, E.; Stofberg, F.

  2010-05-15

  This is the third and revised print of the Handbook energy-conscious designing of new dwellings. The handbook addresses the latest developments in the field of developing, designing and realizing of new dwellings. [Dutch] Dit is een derde en sterk herziene druk van het 'Vademecum energiebewust ontwerpen van nieuwbouwwoningen', dat in 1992 verscheen. In het 'EnergieVademecum' komen de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van energiebewust ontwikkelen, ontwerpen en realiseren van nieuwbouwwoningen aan bod.

 5. Inelastic processes in Na+-Ne, Na+-Ar, Ne+-Na, and Ar+-Na collisions in the energy range 0.5-14 keV

  Science.gov (United States)

  Lomsadze, R. A.; Gochitashvili, M. R.; Kezerashvili, R. Ya.

  2015-12-01

  Absolute cross sections for charge-exchange, ionization, and excitation in Na+-Ne and Na+-Ar collisions were measured in the ion energy range 0.5 -10 keV using a refined version of a capacitor method and collision and optical spectroscopy methods simultaneously in the same experimental setup. Ionization cross sections for Ne+-Na and Ar+-Na collisions are measured at energies of 2 -14 keV using a crossed-beam spectroscopy method. The experimental data and the schematic correlation diagrams are used to analyze and determine the mechanisms for these processes. For the charge-exchange process in Na+-Ar collisions two nonadiabatic regions are revealed and mechanisms responsible for these regions are explained. Structural peculiarity on the excitation function for the resonance lines of argon atoms in Na+-Ar collisions are observed and the possible mechanisms of this phenomenon are explored. The measured ionization cross sections for Na+-Ne and Ne+-Na collisions in conjunction with the Landau-Zener formula are used to determine the coupling matrix element and transition probability in a region of pseudocrossing of the potential curves.

 6. Verantwoording van gegevens en procedures voor de 1e tranche interventiewaarden: van RIVM-rapporten naar de Notitie Interventie-waarden bodemsanering

  NARCIS (Netherlands)

  van den Berg R; LBG

  1997-01-01

  In 1994 is de Notitie Interventiewaarden Bodemsanering aangeboden aan de Tweede Kamer en zijn na goedkeuring door de Tweede Kamer de interventiewaarden van kracht geworden. Tijdens het proces van de eerste rapportage van zowel de humaan-toxicologische als ecotoxicologische onderbouwing van voorstel

 7. RemBrand Fase 1 ; Niet harder rijden, maar voorkomen en slimmer bestrijden. Quick Research Scan naar een model voor de operationeleen maatschappelijke prestaties gericht op brandveiligheid

  NARCIS (Netherlands)

  Dijk, W.J.; Don, J.A.; Butter, M.; Bousché, H.F.

  2013-01-01

  Brandveiligheid is een brede maatschappelijke verantwoordelijkheid die niet exclusief aan te brandweer valt toe te bedelen. Op dit moment voorziet de Wet Veiligheidsregio’s niet in een vorm van maatschappelijke verantwoording die rekening houdt met zowel het blussen alsook het voorkomen, beperken en

 8. Social Media in de Detailhandel; Een onderzoek naar het gebruik van social media sites door (web)winkels en consumenten in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Weltevreden, J.W.J.; De Berg, E.; Boels, H.; De Boer, R.; Adelaar, T.; Krawczyk, A.

  2011-01-01

  Social media zijn momenteel het gesprek van de dag. In slechts enkele jaren tijd hebben social media sites als YouTube, Facebook en LinkedIn een miljoenenpubliek aan zich gebonden. En het aantal consumenten en bedrijven dat gebruik maakt van deze online platformen groeit nog steeds sterk. Hoewel er

 9. Onderzoek naar de invloed van vervanging van sublimaat door natriumazide als conserveringsmiddel voor melk op de spreiding en het niveau van de eiwitbepaling volgens Kjeldahl

  NARCIS (Netherlands)

  Polanen, van A.; Werdmuller, G.; Veen, van der N.G.

  1985-01-01

  Voor de bepaling van het eiwitgehalte in melk volgens de Kjeldahlmethode is de invloed nagegaan van de vervanging van sublimaat door natriumazide als conserveringsmiddel. Daartoe is aan de hand van enkele jaaroverzichten per rondzending van het eiwitgehalte het gemiddelde van elk laboratorium, de st

 10. Natuurlijk gedrag en behoeften van pekingeenden; van theorie naar praktijk = Natural behavior and requirements of Pekin ducks; from theory to practice

  NARCIS (Netherlands)

  Krimpen, van M.M.; Ruis, M.A.W.

  2011-01-01

  Wageningen UR Livestock Research is verzocht om aan de hand van een literatuurstudie na te gaan hoe welzijnsverbeteringen in de vleeseendenhouderij geïmplementeerd kunnen worden. Naast een samenvatting van relevante nationale en internationale literatuur met betrekking tot het welzijn van eenden, zi

 11. Onderzoek naar de herkomst van zware metalen en organische stoffen in GFT-compost. Deel I.1 Kwaliteit van GFT-compost

  NARCIS (Netherlands)

  Dekker PM; LAE

  1995-01-01

  GFT-compost, afkomstig van gescheiden ingezameld huishoudelijk afval, voldoet in de regel niet aan de kwaliteitseisen van zeer schone compost (AmvB BOOM). In het component-onderzoek wordt nagegaan of de belastende stoffen afkomstig zijn van bepaalde componenten in GFT, zodat deze componenten eve

 12. Thermal energy storage. Towards optimal use of geothermal energy; Warmte- en koudeopslag. Naar een optimale benutting van bodemenergie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Brinkman, I.; Aerts, R.J.J.; Brans, E.H.P. [Pels Rijcken en Droogleever Fortuijn, Den Haag (Netherlands)

  2012-09-15

  When installing and exploiting thermal energy storage systems (TES), a multitude of regulations from various angles need to be taken into account. In this article, the following questions are answered: (1) which regulations are particularly relevant for TES projects, (2) how can parties involved in TES take these regulations into account, and (3) are the involved systems of laws and regulations effectively balanced? [Dutch] Bij de plaatsing en exploitatie van warmte- en koudeopslag systemen (WKO's) dient men rekening te houden met een veelheid aan regelgeving uit verschillende hoeken. De volgende vragen worden beantwoord: (1) welke regels zijn specifiek relevant voor WKO-projecten, (2) hoe kunnen de bij WKO betrokken partijen daarmee rekening houden, en (3) zijn de betrokken stelsels van wet- en regelgeving effectief en met elkaar in balans?.

 13. Emergency power supply for households. A study on wishes and options; Noodstroomvoorziening voor huishoudens. Een onderzoek naar wensen en mogelijkheden

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pouwels, W.

  2007-03-04

  The objective of this study is to list the options and desirability of emergency power supply for households. The study maps practical information in relation to emergency power supply and contributes to insight in the development of security of supply. Moreover, research has been conducted among consumers, the outcome of which contributes to the existing scientific knowledge in relation to the theory of planned behavior and risk perception. Moreover, the study provides insight in the consumers' purchase intentions with regard to emergency power supply and the coming about of this intention. The first part addresses the technical aspects of this project, i.e. the need for and the solutions regarding emergency power supply. In the second part, the human aspect in this project is addressed, with main focus on the theory of planned behavior and risk perception. [mk]. [Dutch] Het doel van het huidige onderzoek is het inventariseren van de mogelijkheden en wenselijkheid van noodstroomvoorziening voor huishoudens. In het onderzoek is praktische informatie met betrekking tot noodstroomvoorzieningen in kaart gebracht en een bijdrage geleverd aan het inzicht in de ontwikkeling van de leveringszekerheid. Tevens is er onderzoek gedaan onder consumenten waarvan de uitkomsten een bijdrage leveren aan de reeds aanwezige wetenschappelijke kennis met betrekking tot de theorie van gepland gedrag en risicoperceptie. Daarnaast geeft het onderzoek inzicht in de aanschafintentie voor een noodstroomvoorziening door consumenten en de totstandkoming van deze intentie. Het eerste deel gaat in op de technische aspecten van dit project, te weten de noodzaak en de oplossingen met betrekking tot noodstroomvoorzieningen. In het tweede deel wordt ingegaan op het menselijke aspect binnen dit project, met als speerpunt de theorie van gepland gedrag en risicoperceptie.

 14. Paul and God's temple : a historical interpretation of cultic imagery in the Corinthian correspondence

  NARCIS (Netherlands)

  Hogeterp, Albert Livinus Augustinus

  2004-01-01

  Paulus en Gods tempel. Een historische interpretatie van cultische beeldspraak in Paulus’ brieven aan de Korintiërs Aan het begin van mijn onderzoek naar cultische beeldspraak in Paulus’ brieven aan de Korintiërs heb ik de historische vraag gesteld wat de beelden van offer, priesterschap en tempel b

 15. Korte mededelingen

  NARCIS (Netherlands)

  NN,

  1962-01-01

  Een merkwaardige vorm van Convolvulus arvensis L. Van Convolvulus arvensis werd op 27 juli 1960 te Rotterdam, aan de weg naar Schiedam, aan de rand van het spoorwegemplacement, windend om de spijlen van een daar ter plaatse aanwezig hek, een aantal exemplaren gevonden, die aan de hoofdstengels, in p

 16. Smart Materials in the Netherlands. From fundamental research to innovative societal applications; Smart Materials in Nederland. Van Fundamenteel Onderzoek naar Innovatieve Maatschappelijke Toepassingen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Callant, C.

  2012-11-15

  Research in the field of smart materials in the Netherlands is subdivided into structural materials research and functional materials research. In addition, it shows a breakdown by type of material: metals, polymers and composites. Netherlands is particularly active in a number of sub-areas carries out research on a global level, such as selfhealing materials and biomimetic materials [Dutch] Onderzoek op het gebied van slimme materialen wordt in Nederland onderverdeeld in constructief materiaalonderzoek en functioneel materiaalonderzoek. Daarnaast kent men een onderverdeling naar soort materiaal: metalen, polymeren en composieten. Nederland is op een aantal deelgebieden bijzonder actief en voert daarbij onderzoek uit op wereldniveau, zoals selfhealing materials en biomimetic materials.

 17. Moerasvogels op peil; deelrapport 1: peilen op riet; literatuurstudie naar de sturende processen en factoren voor de achteruitgang en herstel van jonge verlandingspopulaties van riet (Phragmites australis) in laagveenmoerassen en rivierkleigebieden

  NARCIS (Netherlands)

  Belgers, J.D.M.; Arts, G.H.P.

  2003-01-01

  Dit rapport beschrijft de resultaten van een literatuurstudie naar processen en factoren die een rol spelen bij de achteruitgang en het herstel van waterriet. In de literatuur bestaat consensus dat een niet-natuurlijk peilbeheer mede verantwoordelijk is voor het verdwijnen van waterriet. Tevens drag

 18. CQ-index Reumatoïde Artritis: onderzoek naar het discriminerend vermogen: kwaliteit van reumazorg vanuit het perspectief van patiënten met reumatoïde artritis.

  NARCIS (Netherlands)

  Koopman, L.; Rademakers, J.J.D.J.M.

  2008-01-01

  Patiënten vinden de kwaliteit van de reumazorg goed en de verschillen in ervaren kwaliteit tussen ziekenhuizen zijn klein, zo blijkt uit onderzoek naar het discriminerend vermogen van de CQ-index Reumatoïde artritis. De CQ-index Reumatoïde Artritis biedt een goede basis voor het meten van de kwalite

 19. Better spent. Towards an 'Evidence-based' environmental policy; Beter besteed. Naar 'Evidence-based' milieubeleid

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2003-11-01

  The aim of the 'Groene Rekenkamer' (Green Audit Office) is to examine and review the scientific value of white papers, bills and other proposals on different environmental subjects. Also attention will be paid to the suitability, effectiveness and efficiency of laws and regulations with respect to public health and environmental targets and to analyze and clarify possible risks of the implementation of policy (cost benefit analysis) [Dutch] Milieu- en volksgezondheidsregels en -wetten blijken te vaak een zeer beperkte wetenschappelijke basis te hebben. Maatregelen op deze terreinen worden veelal ingegeven door publieke en politieke perceptie in plaats van harde wetenschappelijke gegevens. Met name op het gebied van milieu, ruimtelijke ordening en volksgezondheid heeft dit geleid tot dure, onnodige en soms zelfs contraproductieve maatregelen. De Groene Rekenkamer heeft als doel beleid- en wetsvoorstellen op verschillende terreinen te toetsen aan beschikbare wetenschappelijke gegevens. Daarnaast zal het haar taak zijn de doelmatigheid van wet en regelgeving (in termen van gestelde volksgezondheid en milieudoelen) te analyseren en de mogelijke risico's van beleidsimplementatie te verhelderen (kosten-baten analyse)

 20. Comparison of the Dynamic Wake Meandering Model, Large-Eddy Simulation, and Field Data at the Egmond aan Zee Offshore Wind Plant: Preprint

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Churchfield, M. J.; Moriarty, P. J.; Hao, Y.; Lackner, M. A.; Barthelmie, R.; Lundquist, J.; Oxley, G. S.

  2014-12-01

  The focus of this work is the comparison of the dynamic wake meandering model and large-eddy simulation with field data from the Egmond aan Zee offshore wind plant composed of 36 3-MW turbines. The field data includes meteorological mast measurements, SCADA information from all turbines, and strain-gauge data from two turbines. The dynamic wake meandering model and large-eddy simulation are means of computing unsteady wind plant aerodynamics, including the important unsteady meandering of wakes as they convect downstream and interact with other turbines and wakes. Both of these models are coupled to a turbine model such that power and mechanical loads of each turbine in the wind plant are computed. We are interested in how accurately different types of waking (e.g., direct versus partial waking), can be modeled, and how background turbulence level affects these loads. We show that both the dynamic wake meandering model and large-eddy simulation appear to underpredict power and overpredict fatigue loads because of wake effects, but it is unclear that they are really in error. This discrepancy may be caused by wind-direction uncertainty in the field data, which tends to make wake effects appear less pronounced.

 1. Sustainable towards a second gas revolution. The Groningen Way; Duurzaam op weg naar een tweede gasrevolutie. De Groningen Way

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Euverink, G.J.; Van Gemert, W.J.T.; Groeneveld, M.J.W.; Stokman, F.N.; Visser, C.

  2013-10-15

  The authors suggest to give the Dutch province Groningen a pioneering role in the energy transition, in which aboveground biogas production must be stimulated, and thus natural gas reserves can be left untouched. For that, the produced gas must be transferred to 'green' gas to be able to mix it into the natural gas distribution system. The applied techniques which the authors propose are based on power-to-gas, for which a surplus of sustainably produced energy (e.g. solar and wind energy) is used to generate hydrogen from the electrolysis of water. From hydrogen and CO2 'green' gas can be produced. In addition, the authors suggest to improve green gas installations which produce gas from sewage sludge and organic waste. This can be done using biological enzymes [Dutch] De auteurs stellen voor om de provincie Groningen een voortrekkersrol te geven in de energietransitie, waarbij bovengrondse biogasproductie gestimuleerd moet worden, zodat het huidige aardgas gewoon in de bodem kan blijven zitten. Daarbij moet het gas wel worden opgewerkt tot groen gas, zodat het rechtstreeks aan het aardgasnet geleverd kan worden. De technieken die de wetenschappers daarbij voorstellen is de gebruikmaking van Power-to-gas, waarbij overtollig duurzaam geproduceerde energie, uit bijvoorbeeld zon en wind, wordt gebruikt om uit water waterstof te maken. Door die waterstof vervolgens met CO2 te verbinden, kan er er groen gas van worden gemaakt. Daarnaast stelt de denktank verbeterde groengasinstallaties voor die gas halen uit rioolslib en biologisch afval. Dit kan met behulp van biologische enzymen die zelf hoge druk opbouwen.

 2. Eerste boek. Titels IVa-Ve

  NARCIS (Netherlands)

  Blom, T.; Cleiren, C.P.M.; Crijns, J.H.; Verpalen, M.J.M.

  2015-01-01

  IVa: Bijzondere bevoegdheden tot opsporing V: Bijzondere bevoegdheden tot opsporing voor het onderzoek naar het beramen of plegen van ernstige misdrijven in georganiseerd verband Va: Bijstand aan opsoring door burgers Vb: bijzondere bevoegdheden tot opsporing van terroristische misdrijven Vc: Bijsta

 3. Atmospheric Input, Thematic report no. VI, Dutch Priority Programme on Acidification, phase 3

  NARCIS (Netherlands)

  Erisman JW; LLO

  1995-01-01

  Dit thematisch rapport vat de belangrijkste resultaten van het onderzoek naar de atmosferische depositie in Nederland samen. Beschreven worden de huidige depositie niveaus van verzurende componenten op natuurgebieden in Nederland, bepaald aan de hand van onder andere nationale en internationale

 4. Als ondernemer schep ik mijn eigen leeromgeving

  NARCIS (Netherlands)

  Verstegen, J.A.A.M.; Lans, T.; Duijvestijn, T.

  2008-01-01

  Schaalvergroting en toenemende complexiteit leiden ertoe dat steeds meer glastuinbouwbedrijven door meerdere ondernemers wordt geleid. Om voeding te geven aan overheidsbeleid en onderwijsprogramma's is er een onderzoek gestart naar teamcompetenties. Daarin wordt op bedrijfsniveau onderzocht hoe comp

 5. eLearning

  NARCIS (Netherlands)

  Hartog, R.J.M.; Schaaf, van der H.

  2003-01-01

  Uitleg van de betekenis en mogelijkheden van Learning Management Systemen (LMS), ook wel elektronische leeromgevingen (ELO's) of Virtual Learning Environments (VLE's) genoemd, waarbij wordt verwezen naar de situatie aan Wageningen UR

 6. Bouwmaterialen paalmatrassystemen: Delft Cluster Blijvend Vlakke Wegen, WP3

  NARCIS (Netherlands)

  Van der Meij, R.; Van Ruijven, J.

  2007-01-01

  Dit rapport betreft een literatuurstudie naar bouwmaterialen die in paalmatrassystemen worden gebruikt. De volgende aspecten komen aan bod: • Materialen voor paalmatrassystemen (palen, geotextielen, matrasmateriaal) • Hiaten in kennis (op basis van interviews) Door middel van deze literatuurstudie e

 7. Wat kunnen sociaal-democraten van Piketty leren?

  NARCIS (Netherlands)

  de Beer, P.T.

  2014-01-01

  Piketty schreef een mooi, 'groot' verhaal. De praktische les is te streven naar een evenwichtiger vermogensverdeling zonder de groei te remmen: meer huizenbezit zonder schulden, minder pensioenaftrek aan de top en delen in de winst door werknemers.

 8. Wat doen burgers in de participatiesamenleving?

  NARCIS (Netherlands)

  Kerstholt, J.H.; Paradies, G.

  2014-01-01

  Eén van de centrale gevolgen van de transitie van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving is dat burgers een actievere bijdrage aan het publieke belang moeten leveren. Is dit een haalbaar streven?

 9. High performance management bij franchise-supermarkten

  NARCIS (Netherlands)

  Sloot, Laurens; van Nierop, Erjen; de Waal, Andre

  2016-01-01

  In dit artikel wordt een onderzoek gepresenteerd naar de mate waarin franchise-supermarkten voldoen aan de vijf factoren van high performanceorganisaties (HPO): hoge kwaliteit managers, hoge kwaliteit medewerkers, openheid en actiegerichtheid, continue verbetering en vernieuwing, en langetermijngeri

 10. Aankoopfactoren van vlees

  NARCIS (Netherlands)

  Tacken, G.M.L.

  2001-01-01

  In het kader van het onderzoeksprogramma 'Toekomstige veehouderijsystemen' is onderzoek verricht naar duurzame en economisch haalbare veehouderijconcepten. Daarbij kwam als één van de onderwerpen de aankoopfactoren van vlees aan bod.

 11. Motorische ontwikkelingsstoornissen : DCD en dyspraxie

  NARCIS (Netherlands)

  Geuze, Reint; Swaab, Hanna; Bouma, Anke; Hendriksen, Jos; König, Claudia

  2016-01-01

  De term motorische ontwikkelingsstoornissen verwijst naar een gebrekkige of vertraagde ontwikkeling van motorische vaardigheden bij kinderen, waarbij geen duidelijke medische diagnose kan worden gesteld. Het gebrek aan motorische vaardigheden heeft vaak negatieve gevolgen voor hun activiteiten in he

 12. Gezond oud worden in eigen wijk ; Age-friendly environments

  NARCIS (Netherlands)

  Staalduinen, W.H. van

  2014-01-01

  Wat kan de omgeving bijdragen aan gezond en zelfstandig oud worden? Gemeentes doen onderzoek naar wat ouderen nodig hebben en welke obstakels in de wijk moeten worden overwonnen om langer thuis te kunnen blijven wonen.

 13. Regionaal gekwetter : Ervaringen met Twitter bij incidentbestrijding

  NARCIS (Netherlands)

  Voorst, J. van; Treurniet, W.

  2011-01-01

  Het professioneel gebruik van Twitter krijgt binnen de veiligheidsregio’s steeds meer aandacht. Deze aandacht gaat vooral uit naar de kracht van Twitter als communicatiemiddel. Kan Twitter ook een bijdrage leveren aan de beeldvorming van hulpverleningsdiensten?

 14. Verwachte economische effecten van uitbreidingsplannen

  NARCIS (Netherlands)

  Backus, G.; Bens, P.

  1994-01-01

  Vierentwintig varkenshouders hebben deelgenomen aan een onderzoek naar de effecten van voorgenomen uitbreidingsplannen. Gezinsuitgaven, betalingscapaciteit, ouderdom van de stallen en de uitbreidingsstrategie hebben een grote invloed op de bedrijfsresultaten

 15. Uitspoeling van zware metalen uit landbouwbodems : toetsing van modelberekeningen middels veldmetingen

  NARCIS (Netherlands)

  Bonten, L.T.C.

  2009-01-01

  De zware metaalconcentraties zijn in veel oppervlaktewateren in Nederland te hoog. Uitspoeling uit bodems is een belangrijke bron van oppervlaktewaterbelasting. Uitspoeling wordt geschat met modelberekeningen. Dit onderzoek toetst de gebruikte modellen aan veldmetingen. Er is gekeken naar: i) de sch

 16. Estrategias de alimentacion y manejo para alcanzar la uniformidad y calidad deseadas en porcino

  NARCIS (Netherlands)

  Hartog, den L.A.; Smits, C.H.M.

  2005-01-01

  De rijksoverheid heeft het geld voor het soortenbeleid overgeheveld naar de provincies. Enkele provinciale ambtenaren aan het woord over de uitvoering van het beleid m.b.t. de bescherming van soorten in hun provincies

 17. Water Delight: Kleurrijk debat over thema’s heen

  NARCIS (Netherlands)

  Moors, E.J.; Block, de D.; Bruin, de K.; Liebrand, J.

  2015-01-01


  Hebben we meer vrouwen nodig in watermanagement, of gewoon meer diversiteit aan (sociale) competenties? En hoe brengen we mooie Nederlandse plannen naar implementatie elders? Techniek, milieu, genderproblematiek, economische duurzaamheid: alle kanten van internationaal watermanagement werden be

 18. Hoe ouder, hoe mobieler : combineren van gerontologie- en mobiliteitskennis bevordert succesvol ouder worden

  NARCIS (Netherlands)

  Farla, J.C.M.; Peine, A.; Bekking, Koen; Talens, Hillie

  2011-01-01

  Vraag een willekeurig persoon naar de mobiliteit van ouderen en de kans is reeel dat je hoort dat ouderen niet meer zelfstandig kunnen deelnemen aan het verkeer. Ze moeten dus worden opgehaald of gewoon thuisblijven. Maar vraag je daarna naar de eigen mobiliteit in de toekomst, dan verwachten de mee

 19. Open innovatie : de innoverende gebruiker

  NARCIS (Netherlands)

  Vandeberg, R.

  2006-01-01

  We willen altijd weer iets nieuws. Een eenvoudig voorbeeld voor deze hang naar vernieuwing is de inhoud van de gemiddelde kledingkast, die jaarlijks aan verandering onderhevig is. We hebben deze hang naar alsmaar nieuwe dingen niet meer nodig om te overleven; we hebben voor ieder seizoen de passende

 20. LINH-cijfers: meer impetigo, vooral in landelijk en Zuid-Nederland.

  NARCIS (Netherlands)

  Koning, S.; Jabaaij, L.

  2006-01-01

  Vergeleken met 1987, ging in 2001 een kwart meer kinderen voor de huidziekte impetigo (‘krentenbaard’ of ‘kinderzeer’) naar de huisarts: van jaarlijks 16,5 naar 20,6 gevallen per 1000 kinderen. Dat blijkt uit onderzoek van Sander Koning, onderzoeker aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en huisarts

 1. Immissie-, gewas en depositieonderzoek in de omgeving Van Voorden Gieterij BV te Zaltbommel

  NARCIS (Netherlands)

  Mennen MG; Putten EM van; Krystek P; IMD; LAC

  2004-01-01

  In de leefomgeving rond het bedrijf Van Voorden Gieterij BV in Zaltbommel is een immissieonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek maakt deel uit van een studie naar de blootstelling van omwonenden aan stoffen, die door de gieterij worden geemitteerd, en naar de gezondheidsklachten en hinder van omwon

 2. Emissieonderzoek bij Van Voorden gieterij BV te Zaltbommel

  NARCIS (Netherlands)

  Broekman MH; Mennen MG; Bloemen HJTh; IMD; LVM

  2004-01-01

  Bij het bedrijf Van Voorden Gieterij BV in Zaltbommel zijn emissiemetingen uitgevoerd. Deze metingen maken deel uit van een onderzoek naar de blootstelling van omwonenden aan stoffen, die door de gieterij worden geemitteerd, en naar de gezondheidsklachten en hinder van omwonenden. Het doel van de

 3. Overal robots : automatisering van de liefde tot de dood

  NARCIS (Netherlands)

  Royakkers, L.; Damen, F.; Est, R. van; Besters, M.; Brom, F.; Dorren, G.; Smits, M.W.

  2012-01-01

  Amerikaanse drones, onbemande luchtvaartuigen, vliegen boven Afghanistan, op zoek naar terroristen. Tegelijkertijd speelt in Japan een robot de hoofdrol in een toneelstuk. Eva, een zorgrobot – gebouwd door studenten aan de TU Delft – verricht huishoudelijke taken en voegt zich al lerend naar de wens

 4. Hoe word je stadsboer? resultaten van verkenningen bij Tilburg en Zoetermeer

  NARCIS (Netherlands)

  Berg, van den L.M.

  2001-01-01

  Ook in het stedelijk uitloopgebied willen boeren hun vak serieus blijven uitvoeren, al moeten ze zich vaak noodgedwongen richten naar de wensen van de stedelingen (bijv. beheer openbaar groen, nevenactiviteiten op de boerderij, etc.). Alterra deed onderzoek naar stadslandbouw aan de noordrand van Ti

 5. De Eeuwwende 1900 (dl. 5): De Componisten

  NARCIS (Netherlands)

  Klukhuhn, A.; Staverman, D.; Vermeulen, E.; Audi, P.; Flothuis, M.; Schonberger, E.

  1994-01-01

  In het vooruitzicht van de overgang naar het derde millennium heeft het Studium Generale in de afgelopen jaren ruim aandacht besteed aan het verschijnsel 'eeuwwende'. Met als vertrekpunt 1600 is er gekeken naar wat zich rond een eeuwwisseling allemaal afspeelde over de hele breedte van het culturele

 6. Routekeuze van automobilisten : resultaten van een vragenlijstonderzoek.

  NARCIS (Netherlands)

  Goldenbeld, C. Drolenga, J. & Smits, A.

  2007-01-01

  Dit rapport doet verslag van een vragenlijstonderzoek naar routekeuze van automobilisten in de regio Den Haag. Aan meer dan 400 automobilisten uit vier woongebieden op 20-25 km afstand ten noorden van Den Haag is gevraagd welke routes zij regelmatig met de auto naar Den Haag rijden, en welke alterna

 7. Op weg naar een hogere groente- en fruitconsumptie: barrières en succesfactoren : eerste inventarisatie en verkenning van kennis en meest kansrijke interventies rondom het verhogen groente- en fruitconsumptie

  NARCIS (Netherlands)

  Sluis, van der A.A.; Stijnen, D.A.J.M.; Maaskant, A.J.; Zeinstra, G.G.; Vingerhoeds, M.H.; Heuts, F.; Heijnen, J.

  2013-01-01

  Gezond eten en drinken is naast voldoende beweging, één van de belangrijkste manieren om zelf te zorgen dat je gezond en vitaal oud wordt. Een ongezond voedingspatroon en een ongezonde levensstijl zorgen voor een enorme stijging van de kosten voor medische zorg, verlies aan arbeidsproductiviteit en

 8. Love at first swipe? Een kwalitatieve interviewstudie naar de motieven en doeleinden van gebruikers van de applicatie Tinder [Love at first swipe? A qualitative interview study of the motives and purposes of Tinder users

  NARCIS (Netherlands)

  Daalmans, S.; Cunningham, C.; Ommen, M.E. van

  2016-01-01

  Dit onderzoek had tot doel inzicht te verkrijgen in de doeleinden en beweegredenen waarmee de populaire applicatie Tinder wordt gebruikt. Aan de hand van diepte-interviews met gebruikers wordt duidelijk dat er een vijftal gebruikswijzen bestaan voor de applicatie, dat deze verschillen voor mannen en

 9. Pestalozzi opnieuw aan het woord.

  NARCIS (Netherlands)

  Thoomes, D.T.

  2005-01-01

  Im Jahre 1996 wird weltweit Pestalozzis 250. Geburtstag gefeiert. Man täte dies nicht, wären seine Gedanken bloss zeitbedingt und darum nur für den Historiker von Interesse. Nein: Pestalozzi hat uns in seinem Werk Impulse von zeitloser Gültigkeit hinterlassen.

 10. Van profijtbeginsel naar rendementsdenken

  NARCIS (Netherlands)

  Gelderen, A.J.S. van

  2015-01-01

  Het ‘rendementsdenken’ is een ongelukkige verzamelnaam voor allerlei kwalen in het huidige hoger onderwijs. Verschillende vormen van rendement worden op een hoop gegooid en er gebeurt juist veel in het hoger onderwijs dat het ‘rendement’, óók het financiële rendement, juist niet ten goede komt. Dat

 11. Naar strategieen van voedingsvoorlichting

  NARCIS (Netherlands)

  Westmaas-Jes, M.M.

  1977-01-01

  Cardiovascular diseases account for a large part of total mortality: in 1974 45.7% of all deaths in the Netherlands were due to these diseases. As at least part of these diseases is man-made, the need for prevention is often stressed. The Netherlands Heart Foundation has many activities which aim at

 12. Van Richmond naar Reid.

  NARCIS (Netherlands)

  Jagt, L.J.

  2008-01-01

  With continually renewed editions of her book What is social casework? (eleven printings from 1950 till 1977) Marie Kamphuis followed the developments of social casework in the USA and translated them for the Dutch situation. When she was not longer involved, the gathering of information about devel

 13. Van afval naar maaltijd

  NARCIS (Netherlands)

  Pereira da Silva, F.I.D.G.

  2013-01-01

  Het doel van het project is om te onderzoeken in hoever het benutten van afval of reststromen voor de productie van, voor mensen geschikt voedsel, haalbaar is. Door middel van een case (uitgevoerd in samenwerking met het bedrijf Smeding) worden een aantal aspecten omtrent de voedselkwaliteit en -vei

 14. Van huis naar school.

  NARCIS (Netherlands)

  Levelt, P.B.M.

  1989-01-01

  In the Netherlands about two and a half million children are going each day to school as pedestrian, as cyclist or as moped- rider. It is important to remember that these children are forced by the society to go to school and the society has therefore the responsibility for the safe journey to schoo

 15. Onderzoek naar toepassing minikanaalwarmtewisselaars

  NARCIS (Netherlands)

  Van de Bor, D.M.; Infante Ferreira, C.A.

  2014-01-01

  In een recent onderzoek is de toepassing van compressie-resorptiewarmtepompen in de Nederlandse procesindustrie en in het bijzonder de toepassing van een minikanaalwarmtewisselaar in een dergelijke warmtepomp onderzocht (van de Bor, 2014a). Zowel de technische als de economische prestaties van compr

 16. Naar een gezondere voedselkeuze

  NARCIS (Netherlands)

  Winter, de M.A.; Backus, G.B.C.

  2010-01-01

  Meer wetenschappelijk onderzoek met inbegrip van keiharde data om onderbouwd en gericht maatregelen te kunnen nemen. Dat was de belangrijkste aanbeveling uit een bijzonder rondetafelgesprek, gehouden op initiatief van Wageningen UR en Ahold. Een internationale groep topmensen uit de industrie, unive

 17. Enterprising with energy. Behavioral study on the motives of greenhouse owners to save energy; Ondernemen met energie. Gedragsonderzoek naar de drijfveren van glastuinders ten aanzien van energiebesparing

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Verstegen, J.; Westerman, E.; Ravensbergen, P.; Bremmer, J.

  2003-05-01

  Based on the results of interviews with representatives in the greenhouse sector in the Netherlands insight is given into constraints and motives for energy conservation and the use of renewable energy in greenhouses. [Dutch] In de AMvB Glastuinbouw zijn individuele energieverbruiknormen voor 2010 vastgesteld. Doelstelling van dit onderzoek was om, met het oog op deze AMvB, duidelijk te krijgen welke belemmeringen en drijfveren er zijn voor verdere energiebesparing en inzet van duurzame energie door ondernemers in de glastuinbouw. Hiertoe zijn aan de hand van een uitgebreide vragenlijst interviews uitgevoerd op 29 glasbloemen-, 34 glasgroente- en 32 potplantenbedrijven. Op basis van variabelen met betrekking tot de perceptie, de houding en het gedrag van ondernemers ten aanzien van energiebesparing, zijn met behulp van clusteranalyse de bedrijven onderverdeeld in vijf clusters. Het rapport besluit met enkele hoofdlijnen uit de resultaten en een beschrijving per cluster van bedrijfssituaties, belemmeringen en drijfveren van ondernemers, in zogenaamde clusterprofielen.

 18. Ongevallen met langzaam verkeer en zwaar verkeer op wegen met een snelheidslimiet van 50 of 80 km/uur : aanzet tot aanvullende veiligheidscriteria voor een Kwaliteitsnet Goederenvervoer.

  NARCIS (Netherlands)

  Dijkstra, A.

  2009-01-01

  Verschillende Nederlandse overheden streven naar kwaliteits-netten voor goederenvervoer, dat wil zeggen routes waarlangs zwaar verkeer bij voorkeur zou moeten rijden. Er zijn diverse criteria opgesteld waar de kwaliteitsnetten aan moeten voldoen. Dit rapport draagt bij aan een verdere uitbreiding va

 19. Mens (dood of levend) of dier? Attitudes over en morele implicaties van orgaanverwerving

  NARCIS (Netherlands)

  T. Visak; L.W. Kranenburg (Leonieke); M.T. Hilhorst (Medard); J.J. van Busschbach (Jan); W. Zuidema; W. Weimar (Willem); J.N.M. IJzermans (Jan); J. Passchier (Jan)

  2004-01-01

  textabstractDit rapport is het verslag van een verkennende studie naar attitudes met betrekking tot orgaandonatie, en de morele implicaties hiervan. Psychologisch en ethisch onderzoek vullen elkaar in dit rapport aan. Er wordt aandacht geschonken aan twee ontwikkelingen op het gebied van orgaanverwe

 20. The Creolisation of London Kinship : Mixed African-Caribbean and White British Extended Families, 1950-2003

  NARCIS (Netherlands)

  Bauer, Elaine

  2010-01-01

  In de afgelopen vijftig jaar heeft het Verenigd Koninkrijk een aanzienlijke groei meegemaakt van gemengde gezinnen met een Afro-Caribische en blanke achtergrond. The Creolisation of London Kinship levert een belangrijke bijdrage aan zowel onderzoek naar verwantschap als aan bredere maatschappelijke

 1. Understanding HDL function : studies in preclinical models and patients

  NARCIS (Netherlands)

  Annema, Wijtske

  2013-01-01

  HDL-functie draagt mogelijk bij aan het risico op hart- en vaatziekten Slecht werkende High-density lipoproteïne (HDL) draagt mogelijk bij aan het risico op hart- en vaatziekten. Dat concludeert Wijtske Annema, die onderzoek deed naar de relatie tussen HDL-functie en hart- en vaatziekten. HDL wordt

 2. Disgenoten en ongenode gasten

  NARCIS (Netherlands)

  Tielens, A.G.M.

  2001-01-01

  Ze liggen op de loer, ruiken wanneer je er aan komt, komen naar je toe, boren zich door je huid heen en richten daar een feestmaal aan. Daarna zoeken ze zich een weg via hart en longen en nestelen zich uiteindelijk voor jaren in je aderen om zich daar in bijna volstrekte ledigheid te goed te doen aa

 3. Brandstof en plastic uit dezelfde biomassa

  NARCIS (Netherlands)

  Ree, van R.

  2009-01-01

  De productie van tweede generatie biobrandstoffen is nog te duur om aan de grote vraag naar duurzame brandstof te kunnen voldoen. Een consortium van internationale organisaties werkt daarom aan een beter productieproces en wil meer uit biomassa gaan halen dan alleen ethanol

 4. Het Zevengebergte als supergroeve. Drachenfels, Stenzelberger, Wolkenburger en basalt

  NARCIS (Netherlands)

  Nijland, T.G.

  2015-01-01

  Vanuit Nederlands perspectief kan het Zevengebergte aan de Rijn tegenover Bonn als één grote groeve worden beschouwd. In de middeleeuwen leverde het gebied de bekende Drachenfels trachiet. In de 19e eeuw stichten Nederlanders de Basalt AG in Linz om aan de grote vraag naar basalt voor waterbouwkundi

 5. Open data and beyond: Exploring existing open data projects to prepare a successful open data strategy; Deelrapport inleiding open data

  NARCIS (Netherlands)

  Van Loenen, B.

  2012-01-01

  Netwerkbedrijf Alliander was begin 2011 zich aan het oriënteren naar de mogelijkheid om haar gegevens als open data ter beschikking te stellen aan een ieder. Echter wat open data nu precies is, welke mogelijke knelpunten moeten worden opgelost om open data te implementeren, de impact die open data z

 6. Psychopathologie : grondslagen, determinanten, mechanismen

  NARCIS (Netherlands)

  Stel, Jaap van der

  2009-01-01

  Deze studie gaat over de zoektocht naar de determinanten, mechanismen en de kenmerken van psychopathologie vanuit wetenschapsfilosofisch perspectief. Zij is ontstaan vanuit de waarneming dat een overvloed aan data gepaard gaat met een armoede aan goed onderbouwde en diepgaande theorieën. In deze stu

 7. Kansen voor vrouwelijk talent : over carrières en barrières van vrouwen bij Wageningen UR

  NARCIS (Netherlands)

  Lebbink, S.; Steuten, C.; Neefjes, M.

  2013-01-01

  Dit rapport inventariseert de situatie van de doorstroming van vrouwelijke wetenschappers aan Wageningen UR. Zo blijkt er binnen Wageningen University een dik glazen plafond te bestaan, te meten aan de doorstroom van de ene functieschaal naar de volgende. In dit rapport beschrijven we een aantal oor

 8. Het Semantic Web en de bibliotheek : een verkenning

  NARCIS (Netherlands)

  Kunneman, F.

  2010-01-01

  Het Internet dankt haar populariteit onder andere aan het feit dat het een grote hoeveelheid aan informatie voor mensen toegankelijk maakt. De uitspraak “dat googlen we even”, verwijzend naar de meest gebruikte zoekmachine op het Internet, is dan ook geme

 9. Lifecycle performance. Special issue on management and maintenance, hybrid ventilation concepts, installation-low buildings; Lifecycle performance. Themanummer over beheer en onderhoud, hybride ventilatieconcepten, installatie-arme gebouwen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Thierauf, I. [Universiteit Utrecht, Utrecht (Netherlands); Kurvers, S.R.; Van den Ham, E.R.; Leijten, J.L. [Sectie Climate Design and Sustainability, Afdeling Architectural Engineering and Technology, Faculteit Bouwkunde, Technische Universiteit Delft TUD, Delft (Netherlands); Juricic, S. [Ecole National des Travaux Publics de l' Etat, Lyon (France); Jacobs, P. [Afdeling Energy and Comfort Systems, TNO, Delft (Netherlands); Versteeg, H. [LBP Sight, Nieuwegein (Netherlands); Van Loon, P.P.M. [Stichting Scholen van Morgen, Rotterdam (Netherlands); Hoek, H.C.; Van Eeden, H.; Nibbelink, J. [Collectief C-on, Haarlem (Netherlands); Veerman, J.; Maassen, W.H. [Royal Haskoning DHV, Nijmegen (Netherlands); Derksen, A.H.P. [ISSO, Rotterdam (Netherlands); Morren, K. [Universiteit Twente, Enschede (Netherlands)

  2012-12-15

  In 9 articles various aspects regarding the title topic are discussed: energy efficiency and user comfort, ventilation in new houses with balanced ventilation, the revised assessment for ventilation performance, air quality in school buildings, buildings with only a few installations, hybrid ventilation, the management and maintenance process, and future performance requirements [Dutch] In 9 artikelen wordt aandacht besteed aan diverse aspecten m.b.t. het titelonderwerp: energie-efficientie en gebruikerscomfort, ventilatie in nieuwbouwwoningen met balansventilatie, de herziene beoordelingsrichtlijn ventilatie prestatie, luchtkwaliteit in schoolgebouwen, installatie-arme gebouwen, hybride ventilatie, het beheer- en onderhoudsproces, en de toekomstige prestatie-eisen.

 10. Greening and earning. Searching for chances for the Dutch economy; Vergroenen en verdienen. Op zoek naar kansen voor de Nederlandse economie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hanemaaijer, A.; Manders, T.; Raspe, O.; Van den Berge, M.; Brandes, L.; Van der Esch, S.; Notenboom, J.; Reudink, M.

  2013-10-15

  This Signals Report focuses on the interface between greening and competitiveness, especially with regard to the chances that are offered by greening. It describes how the Netherlands is doing, how we are doing compared to other countries. It also identifies bottlenecks and barriers that companies encounter in realizing their ambition to become greener, and the report looks across the border to learn from other countries. Based on this analysis, the report outlines opportunities for policy signals to facilitate the transition to a green, innovative and competitive Dutch economy [Dutch] Dit Signalenrapport richt zich op het raakvlak tussen vergroening en concurrentiekracht en vooral op de kansen die vergroening biedt. Het beschrijft hoe Nederland ervoor staat, hoe we het doen ten opzichte van andere landen, het inventariseert knelpunten en barrieres waar bedrijven tegenaan lopen bij het realiseren van hun ambitie om te vergroenen, en het kijkt over de grens om te leren van andere landen. Op basis van deze analyse schetst dit signalenrapport mogelijkheden voor beleid om de overgang naar een groene, innovatieve en concurrerende Nederlandse economie te bevorderen.

 11. Toeschouwer in de speeltuin van weleer. Een interview met Piel Calis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mathijs Sanders

  2000-12-01

  Full Text Available Twintig jaar lang werkte Piet Calis aan zijn onderzoek naar de verborgen geschiedenis van de Nederlandse literatuur tussen 1941 en 1951. Gefascineerd door wat zich voordeed in de jaren voor de literaire omwenteling van de Vijftigers, begon hij een speurtocht naar wat zich achter de schermen van literaire tijdschriften afspeelde. Calis onderzocht een grote hoeveelheid documentair materiaal (tijdschriftafleveringen, redactie- en uitgeversarchieven en particuliere correspondenties en voerde gesprekken met schrijvers en redacteurs. De verborgen geschiedenis die daarmee aan het licht kwam documenteerde hij in een viertal lijvige boeken over schrijvers en tijdschriften tussen 1941 en 1951: de jaren van de Duitse bezetting tot aan de doorbraak van de Beweging van Vijftig.

 12. Wat beschermen zeereservaten eigenlijk in de Nederlandse Noordzee

  OpenAIRE

  Lindeboom, H. J.

  2013-01-01

  In een studie naar gebieden met bijzondere ecologische waarden zijn in 2005 een aantal gebieden in de Noordzee geïdentificeerd die aan criteria van de Vogel- en Habitatrichtlijn of aan ecologische criteria voldeden. Meer dan twintig jaar geleden stelde de auteur voor om de zee ruimtelijk beter te verdelen. Is het niet zinvol om op een beperkt aantal plaatsen aan natuurbescherming te doen. In Australië lukte dat in elk geval.

 13. Strategic Capacity RNLA Central Maintenance Depot for Electronic Materials (ECW), Investigation into the Future Workload of ECW. (Strategische Omvang Elektronische Centrale Werkplaats (ECW) onderzoek naar de toekomstige werkiast van ECW)

  Science.gov (United States)

  1998-03-01

  ontwikkelingen in de informatietechnologie (IT). De meest compacte term die hierbij gehanteerd wordt is ’digitalisatie’. Een belangrijke inspiratiebron voor...baar te maken. [12] In veel van deze ontwikkelingen speelt informatietechnologie (IT) een rol. Men spreekt van digitalisatie, zijnde het geheel van...maatregelen voor de optimale toepassing van informatietechnologie ter verhoging van de operationele effectivi- teit [2]. Het belang dat aan informatie

 14. Close to the wind. A European strategy for the (top)sectors in the Netherlands; Scherp aan de wind. Handvat voor een Europese strategie voor Nederlandse (top)sectoren

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2011-08-15

  ) Strengthen Europe's position in the global arena; (2) Use European resources strategically as leverage for national policy; (3) Align with European societal priorities; (4) Develop a strategic plan for employing European and Dutch policy in each priority area; and (5) Develop the basic principles of the strategic plan for each individual policy and implement them consistently. [Dutch] De centrale rol van onderzoek en innovatie in de nieuwe Europese strategie biedt grote kansen voor Nederland. Het vergt wel een aantal aanpassingen in het overheidsbeleid: Nederland moet voluit gaan bijdragen aan het versterken van de Europese positie. Maar Nederland moet tegelijkertijd aan de eigen positie denken. Dat kan door 'scherp aan de wind' te gaan varen en strategischer met Europees beleid om te gaan. De raad doet een aantal aanbevelingen om nog effectiever met Europees beleid om te gaan en om de aansluiting te verbeteren, onder andere: Benut de Europese Structuurfondsen maximaal om Nederlandse topregio's als Eindhoven en Wageningen verder te ontwikkelen; Zet een co-financieringsfonds op om (bedrijfs)deelname aan Europese programma's in de toekomst te garanderen en te stimuleren; Zet de programma's van het ERC en NWO meer complementair in, om zo dubbelingen in het onderzoek te voorkomen.

 15. Biomass collection. A survey of municipal and regional projects on locally collected biomass; Inzameling biomassa. Een inventarisatie naar gemeentelijke en regionale projecten op basis van regionaal ingezamelde biomassa

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Laat, P.; Verhagen, B.

  2005-11-15

  The aim of the title survey was to list all the projects with regard to collecting biomass in the Netherlands, carried out by municipalities, provinces and other parties, and providing insight in the progress and bottlenecks. [Dutch] Doel van het onderzoek was het in kaart brengen van alle projecten op het gebied van inzameling en het verschaffen van inzicht in de voortgang en eventuele knelpunten. De inventarisatie heeft zicht niet beperkt tot de inzamelings-projecten van gemeenten alleen. Ook projecten gericht op het realiseren van een installatie op basis van regionaal ingezamelde biomassa zijn in kaart gebracht. En ook andere marktpartijen dan gemeenten en provincies zijn benaderd. Met behulp van de kennis van deze marktpartijen kon het beeld van de gemeentelijke projecten compleet worden gemaakt. Maar tegelijkertijd zijn deze marktpartijen ook van belang bij de uitvoering van de gemeentelijke projecten. In hoofdstuk 1 wordt de methodiek van het onderzoek toegelicht. In hoofdstuk 2 wordt op basis van een telefonische enquete, de telefoonronde, een compleet beeld van de gemeentelijke en regionale biomassa projecten gegeven. In hoofdstuk 3 worden aan de hand van interviews een zestal projecten beschreven. Tenslotte worden in hoofdstuk 4 enkele conclusies getrokken.

 16. On the way towards clean air. Plan to improve the air quality of the Zuidvleugel area, Netherlands; Op weg naar schone lucht. Plan van Aanpak Luchtkwaliteit Zuidvleugel

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Janse, P.; Klooster, J.P.G.N.

  2006-01-15

  An overview is given of measures to be taken to improve the air quality in the area Zuidvleugel of western urban area in the Netherlands ('Randstad'), including an estimation of costs to implement and realize the measures in a short term. [Dutch] In de Zuidvleugel van de Randstad is de lucht vervuild. De luchtkwaliteit voldoet niet aan de Europese normen voor de stoffen stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10). Verbetering van de luchtkwaliteit staat daarom hoog op de agenda van de rijksoverheid en bestuurders in de Zuidvleugel. In opdracht van de Provincie Zuid-Holland heeft CE een inventarisatie, beoordeling en kostenraming gemaakt van maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Vervolgens heeft CE een voorstel geformuleerd voor een effectief maatregelpakket, dat in beginsel op korte termijn kan worden uitgevoerd. Bij het samenstellen van het maatregelpakket is rekening gehouden met: effect op luchtkwaliteit (in termen van concentraties); kosteneffectiviteit; uitvoerbaarheid (maatschappelijk draagvlak/honing en azijn); termijn waarop gestart kan worden met uitvoering. In het rapport zijn de hoofdlijnen opgenomen van het pakket van maatregelen in de Zuidvleugel en een indicatie van de kosten in de periode 2006-2010.

 17. Risicoberekening voor in het milieu geloosde radionucliden - Onderbouwing richtlijn voor vergunningen (RIBRON) EERSTE HERZIENE VERSIE

  NARCIS (Netherlands)

  Laheij GMH; Blaauboer RO; Lembrechts JFMM; LSO

  1996-01-01

  For standardization of environmental protection the risks posed by sources of ionizing radiation and/or radioactivity need to be quantified. Based on the requirements in the Dutch policy paper ORS and the recent EU directive on basic safety standards, the determination will result in emission limit

 18. Over de werkelijkheid van drie werelden : een pleidooi voor en een herziening van Poppers Driewereldentheorie

  NARCIS (Netherlands)

  Veening, Eite Pieter

  1998-01-01

  This book is an attempt to present a coherent and relevant reconstruction, expansion and revision of Karl Popper's Three-World-Theory (abbreviated to 3Wt). This theory is part of Popper's (rare) metaphysical work; he developed it in the sixties and he referred to it in a number of his later publicat

 19. Warm tapwater in herziene EPC-bepaling. Grote verlaging energiegebruik en EPC door juiste systeemkeuze

  NARCIS (Netherlands)

  Wolferen, J. van

  2012-01-01

  De epc voor woningen en utiliteit wordt vanaf 1 juli bepaald volgens de nieuwe norm NEN 7120. ln dit artikel wordt de bepalingsmethode voor het energiegebruik voor warmtapwater op hoofdlijnen beschreven. Tevens worden de belangrijlcste wijzigingen in de bepalingsmethode voor warm tapwater toegelicht

 20. Samenvatting van de standaard 'Diabetes mellitus type 2' (tweede herziening) van het Nederlands Huisartsen Genootschap

  NARCIS (Netherlands)

  Bouma, M.; Rutten, G.E.H.M.; Grauw, W.J.C. de; Wiersma, T.; Goudswaard, A.N.

  2006-01-01

  The practice guideline 'Diabetes mellitus type 2' (second revision) addresses the diagnosis, treatment and management of adults with diabetes mellitus type 2 in general practice. The aim of management is the prevention and treatment of diabetes-related symptoms and complications such as cardiovascul

 1. De diagnostiek van vitamine-B12-deficiëntie herzien

  NARCIS (Netherlands)

  Wiersinga, W J; de Rooij, S E J A; Huijmans, J G M; Fischer, C; Hoekstra, Joost B. L.

  2005-01-01

  Vitamin B12 (cobalamin) deficiency is a common disorder with potential irreversible haematological and neurological consequences. Currently used diagnostic tests such as the evaluation of serum vitamin B12 and the Schilling test are insufficient, e.g. the positive predictive value of a low serum vit

 2. Herziening van de status van quarantaine organismen : zijn Liriomyza trifolii en Liriomyza huidobrensis nog wel quarantainewaardig?

  NARCIS (Netherlands)

  Westerman, E.; Boertjes, B.C.; Oude Lansink, A.G.J.M.; Balk-Theuws, L.W.

  2005-01-01

  Overheid en bedrijfsleven willen voor twee specifieke organismen, Lyriomyza trifolii (Floridamineervlieg) en Lyriomyza huidobrensis (Nerfmineervlieg) een duidelijk beeld krijgen van de quarantainewaardigheid en de consequenties van het voorkomen op de quarantainelijst. Hiertoe is een Pest Risk Analy

 3. Herziening interventiewaarde lood; evaluatie van de afleiding van de interventiewaarde grond/sediment en grondwater

  NARCIS (Netherlands)

  Lijzen JPA; Baars AJ; Crommentuijn GH; Otte PF; Plassche E van de; Rikken MGJ; Rompelberg CJM; Sips AJAM; Swartjes FA; LBG; CSR; nBO

  1999-01-01

  This report documents the important aspects in deriving the intervention values for lead (Pb) for soil/sediment and groundwater as part of a current ongoing running evaluation of existing intervention values. Reported for lead are the physical-chemical properties, the ecotoxicological serious soil-

 4. Towards a sustainable livestock sector. Developments between 2000 and 2010; Op weg naar een duurzame veehouderij. Ontwikkelingen tussen 2000 en 2010

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Zeijts, H.; Van Eerdt, M.M.; Willems, W.J.; Rood, G.A.; Den Boer, A.C.; Nijdam, D.S.

  2010-06-15

  A more sustainable livestock sector has been the ambition of the Dutch Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality. The goals have been set high. More sustainable production methods are still needed, as is healthier livestock, animal suffering has to be kept to a minimum, and all of this in a healthy commercial climate. The Netherlands Environmental Assessment Agency has drawn up the balance of progress made over the past ten years. Unquestionably, the sector is moving towards sustainability. However, development is slow and so far the desired 'redesign' is not visible - a redesign that was recommended by the Wijffels Committee in 2001. Advances have been made in certain areas. Today, animal suffering is less than it was some ten years ago. New vaccination methods with different policies have resulted in less of a need for the application of large-scale animal euthanasia. The use of sustainable stables is gaining ground, albeit at a modest pace. The success of free-range egg farming demonstrates that consumers can coerce a market towards sustainability. Further, there has been a spectacular decrease in emissions of nitrogen and phosphates into the environment. However, in other areas little or no progress has been made. Long-distance transport of livestock takes place just as often as it did in 2000. Livestock farmers still use excessive amounts of antibiotics, and the consumer knows little about the environmental burden of products coming from the livestock industry. The Netherlands Environmental Assessment Agency is also looking towards the future. With clear goals and a tight schedule, the desired 'redesign' could still be developed. [Dutch] De doelstelling van dit rapport is om kwantitatief en kwalitatief inzicht te geven in de vorderingen die tussen 2000 en 2010 zijn gemaakt in het tot stand brengen van een duurzame veehouderij, geordend naar de zes speerpunten uit de Toekomstvisie op de veehouderij. De ontwikkelingen worden verklaard

 5. Van Risicomanagement naar Succes Governance

  NARCIS (Netherlands)

  Joosten, H.J.M.

  2013-01-01

  Alle IT incidenten die WebWereld in oktober 2011 [1] heeft gemeld, zijn veroorzaakt door één van de top 10 exploits, zoals die op het OWASP-afstreeplijstje van 2010 reeds zijn vermeld [2]. Het is merkwaardig dat regelmatig wordt gemeld dat servers zijn gecompromitteerd doordat, bijvoorbeeld, securit

 6. Naar een nieuw Nederlands voedingspeilingsysteem

  NARCIS (Netherlands)

  Ocke MC; Hulshof KFAM; Bakker MI; Stafleu A; Streppel MT; TNO Kwaliteit van Leven; CVG; TNO Kwaliteit van Leven; SIR

  2006-01-01

  Here, proposals are presented for a new system of dietary monitoring. The core of the system comprises a (semi-)continuous collection of data pertaining to the general population aged from 4 to 69 years. Separate surveys are advised for the various components made up of specific target groups, spec

 7. Naar een innovatie belonende bouwpraktijk?

  NARCIS (Netherlands)

  Dorée, André; Boes, Hans

  2002-01-01

  De afgelopen maanden schreven Boes en Dorée in dit blad twee stukken waarin ze de ontwikkelingen rondom de bouwfraude belichtten. In het eerste artikel voorspelden ze een aanscherping van de regelgeving; met name de aanbestedingsregelgeving. In het tweede artikel vroegen ze aandacht voor een meer ge

 8. Naar nieuwe verdienmodellen voor vlees

  NARCIS (Netherlands)

  Poppe, K.J.

  2014-01-01

  De vraag is hoe vlees in de keten op een andere manier tot waarde kan worden gebracht en zodanig dat dit lonend is voor de partijen in de keten. Het project ‘Verdienmodellen’ richt zich op het ontwikkelen en beoordelen van alternatieve businessmodellen met een ander ‘waarde(n)perspectief’ voor de vl

 9. Towards a broader weighing and regulating framework for investments in interconnectors. The societal cost benefit analysis; Naar een breder afwegings- en reguleringskader voor investeringen in interconnectoren. De Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sijm, J.P.M.; Welle, A.J. van der [ECN Policy Studies, Petten (Netherlands); Tieben, B.; Hof, B.; Kocsis, V. [SEO Economisch Onderzoek, Amsterdam (Netherlands)

  2013-04-15

  Interconnectors that link national grids are important for further integration of the European electricity grid. Against this background, the main question of this study is as follows: What does a broadened assessment and regulatory framework for investments in interconnectors look like which secures optimal contribution of these investments to the social welfare of the involved countries? To answer this question, the broadened assessment framework is developed first, i.e. the Social Cost-Benefit Analysis (SCBA). Next, the implications for the regulatory framework are analysed with regard to the following three aspects: (1) cost allocation, (2) network planning, and (3) efficiency versus investment incentives. Finally, a case study is conducted of a 'fictitious but realistic' investment project in interconnection to illustrate how certain social effects from the developed SCBA framework can be practically and concretely established [Dutch] Interconnectoren voor de verbinding tussen nationale netwerken zijn belangrijk voor de verdere integratie van het Europese elektriciteitsnetwerk. In het huidige afwegingskader worden investeringsbeslissingen ten aanzien van interconnectoren in Nederland genomen door de nationale netwerkbeheerder, TenneT, na goedkeuring door het Ministerie van Economische Zaken (EZ), gebaseerd op een advies van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Binnen dit kader baseert TenneT zijn investeringsbeslissingen in het bijzonder op de kosten en handelseffecten van de interconnector. Een belangrijke beperking van dit kader is dat er relatief weinig aandacht wordt besteed aan andere overwegingen en (externe) effecten, zowel positief als negatief, zoals de effecten op meer marktintegratie en concurrentie, de voorzienings- en leveringszekerheid van elektriciteit, de inpassing van duurzame elektriciteit in het net, milieueffecten, de effecten op netwerkcongestie en op investeringen in nieuwe productiecapaciteit. De vraag is nu hoe zowel

 10. Natural refrigerants better for the environment? Phasing out R-22 and the search for alternatives; Natuurlijke koudemiddelen beter voor het milieu? Uitfasering R-22 zorgt voor zoektocht naar alternatieven

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Meijer, W. [Unit Applied Systems and Engineering, Daikin Airconditioning Netherlands, Capelle a/d IJssel (Netherlands)

  2010-11-15

  The use of the refrigerant R-22 in pristine form in refrigerating machinery or airconditioning systems is no longer permitted since January 1, 2010. However, up to 2015 regenerated refrigerant can still be applied, although it is questioned whether this coolant will still be available in sufficient quantities. In just over four years time it should be clear what to do with existing cooling installations. [Dutch] R-22 mag sinds 1 januari 2010 niet meer in maagdelijke vorm aan koelinstallaties of airconditioningsystemen worden toegevoegd. Wel mag nog tot 2015 gebruik worden gemaakt van geregenereerd koudemiddel, waarvan het nog maar de vraag is of het in voldoende mate beschikbaar blijft. In iets meer dan vier jaar tijd moet dus duidelijk zijn wat met staande installaties wordt gedaan.

 11. Green growth and natural capital in the Dutch economy. An elaboration of the agrifood- and recreational sector; Groene groei en natuurlijk kapitaal in de Nederlandse economie. Een uitwerking naar de agrifood- en recreatiesector

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Brouwer, F.; Smits, M.J.

  2013-05-15

  Ecosystem services provide the social benefits of natural capital. Control of the supply of these ecosystems services is required in order to maintain the available natural capital in the longer term. This is part of a 'green growth' strategy, in which is a long-term development of the economy is linked to the preservation of the available natural capital [Dutch] Ecosysteemdiensten leveren de maatschappelijke baten van natuurlijk kapitaal. Sturing op de levering van deze ecosystemendiensten is nodig om op de langere termijn het beschikbare natuurlijk kapitaal in stand te kunnen houden. Dit maakt deel uit van een 'groene groei' strategie, waarbij een lange-termijn ontwikkeling van de economie gekoppeld is aan de instandhouding van het beschikbare natuurlijk kapitaal.

 12. Huidreacties toegeschreven aan het gebruik van broomhexine

  NARCIS (Netherlands)

  van Riemsdijk, M M; van der Klauw, M M; Stricker, B H; Herings, R M

  1994-01-01

  Since 1972, the Netherlands Centre for Monitoring of Adverse Reactions to Drugs has received 22 reports of skin reactions attributed to use of bromhexine. The reports concerned II men and II women. The ages ranged between 5 months and 88 years. The skin reactions occurred within one to 30 days after

 13. Kansen Zantedeschia aan alle kanten belicht

  NARCIS (Netherlands)

  Dwarswaard, A.; Leeuwen, van P.J.

  2011-01-01

  Zantedeschia heeft in de knollenteelt een vaste plaats veroverd. De teelt is nog steeds relatief nieuw. Reden voor de KAVB-productgroep Zantedeschia om ook dit jaar een jaarvergadering te houden, met daarbij aandacht voor promotie en onderzoek. Een impressie van zaken die nu spelen.

 14. Aan de poort van de sociale werkvoorziening

  NARCIS (Netherlands)

  Terpstra, J.B.

  1985-01-01

  In 1980 about 75.000 people in the Netherlands had a job in the Social Employment (sociale werkvoorziening), comparable with sheltered workshops for disabled persons. The Social Employment offers work under adapted circumstances. This facility is executed on the basis of the Social Employment Facili

 15. Mentha X dumetorum Schult. aan de Voerenbeek

  NARCIS (Netherlands)

  Jansen, M.T.

  1961-01-01

  Mentha X dumetorum Schult. is de zeldzaam voorkomende bastaard van M. aquatica L. en M. longifolia (L.) Huds. De Voerenbeek of Voer zoeke men niet bij Voerendaal; het is nl. de beek die even bezuiden Eysden, nog juist op Nederlands gebied in de Maas uitmondt. Op Belgisch gebied ontspringt hij bij Si

 16. Glutenvrije oergranen sluiten aan bij gezondheidtrend

  NARCIS (Netherlands)

  Janssens, S.R.M.

  2008-01-01

  Er liggen kansen voor de productie van glutenvrije oergranen in Nederland, maar deze liggen niet zozeer bij mensen met een glutenvrij dieet. De keten kan het beste inspelen op de huidige trends gezondheid en authenticiteit, waarmee ze een bredere doelgroep aanspreekt. Dit blijkt uit een verkenning d

 17. Separatisme, islamisme en regionalisme aan Ruslands zuidgrens

  NARCIS (Netherlands)

  M. Jansen

  2010-01-01

  Marc Jansen focuses on the Northern Caucasus, home to dozens of nationalities mainly of Muslim origin, and Russia's problem area, its 'inner abroad'. Although the Chechen struggle for independence has largely been crushed, the turmoil continues. Terrorist attempts at disrupting Russian society organ

 18. Computer use exposed : blootstelling aan computergebruik blootgelegd

  NARCIS (Netherlands)

  Richter, J.M.

  2009-01-01

  Ever since the introduction of the personal computer, our daily lives are infl uenced more and more by computers. A day in the life of a PhD-student illustrates this: “At the breakfast table, I check my e-mail to see if the meeting later that day has been confi rmed, and I check the time table of th

 19. Nieuwe leeromgevingen en onderwijsbeleving aan de universiteit

  OpenAIRE

  Peeraer, Jef; Verhoeven, Jef

  2006-01-01

  Recent years the role of ICT in higher education has got a lot of attention. This research wants to contri bute to this field. The research draws an image of the limitations of new learning environments and at the same time nuances classical theories of equality cl opportunities in education. Based on quantitative data (an e-survey among freshmen of a large univei sity in the first semester of the academie year 2004-2005) we investigate the influence of the social back¬ground of the freshmen,...

 20. Koppeling van anonieme huisartsgegevens aan ziekenhuisregistraties

  NARCIS (Netherlands)

  Struijs JN; Baan CA; Slobbe LCJ; Droomers M; Westert GP; PZO

  2005-01-01

  This report focuses on the health care utilisation of chronically ill people by linking data on referrals by general practitioners (GPs) with data on health care utilisation in the Netherlands. The GP data were obtained from the Second Dutch National survey of General Practice, carried out by the Na

 1. The future of the landfill sector. On the road to 2030. Scenario, problem analysis and solutions; De toekomst van de stortsector. Op weg naar 2030. Scenarioverkenning, probleemanalyse en oplossingsrichtingen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hopstaken, C.F.; Van der Maesen, M. [FFact, Delft (Netherlands); Van der Zee, F.A.; De Jong, J.M.; Dijkgraaf, E. [SEOR Erasmus School of Economics, Erasmus Universiteit, Rotterdam (Netherlands)

  2010-11-15

  The Dutch waste management plan 2009-2021 (LAP2) is an independent study of the economic situation of the landfill sector. The primary goal of the study is to examine if the current developments in waste management are to lead to measures by the Government in view of safeguarding future landfill opportunities (utility function). Three central research questions are: (1) Is the landfill capacity in relation to the utility function sufficiently protected/safeguarded for the future?; (2) Should the Government take measures to safeguard the utility function?; (3) Which measures can the sector itself (operators and competent authorities) take to safeguard the utility function? Which solutions are promising and supported by the entire sector?. [Dutch] In het Landelijk Afvalbeheerplan 2009-2021 (LAP2) is een onafhankelijk onderzoek naar de economische situatie van de stortsector aangekondigd. Het primaire doel van het onderzoek is te onderzoeken of de huidige ontwikkelingen in het afvalbeheer moeten leiden tot het nemen van maatregelen door het Rijk om met het oog op de toekomst de mogelijkheid tot het storten van afval (de nutsfunctie) veilig te stellen. De drie centrale onderzoeksvragen zijn (1) Is de stortcapaciteit in relatie tot de nutsfunctie ook in de toekomst (voldoende) beschermd/veilig gesteld?; (2) Dient het Rijk maatregelen te nemen om de nutsfunctie veilig te stellen?; en (3) Welke maatregelen kan de sector (exploitanten en bevoegd gezag) met het oog op het veilig stellen van de nutsfunctie zelf treffen? Welke oplossingsrichtingen zijn kansrijk en worden sectorbreed gedragen?.

 2. Throw caution to the winds. Recommendation on acceleration of the transition to a sustainable energy economy in the Netherlands; Remmen los. Advies over versnelling van de transitie naar een duurzame energiehuishouding in Nederland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2011-10-15

  With regard to the title subject several councils in the Netherlands formulated recommendations for five roads to follow to remove constraints of the present system and accelerate the transition to a sustainable energy economy: (1) Set up a mandatory and consistent goal for a sustainable energy system in 2050, preferably in a European context, but otherwise national; (2) Set up a charter between government, business and civil society with a long term strategy for making sustainable the energy-intensive industry and the fossil energy sector in the Netherlands; (3) use a wider framework for the debate on the usefulness and the need for energy transition in the Netherlands; (4) Stimulate markets for energy conservation and renewable energy; (5) Take away legal and institutional barriers to energy transition. [Dutch] De raden geven aanbevelingen voor vijf noodzakelijk te bewandelen wegen die belemmeringen van het bestaande systeem wegnemen en de transitie naar een duurzame energiehuishouding versnellen: (1) Stel een bindend en consistent doel vast voor een duurzame energiehuishouding in 2050, bij voorkeur in Europees verband maar anders nationaal; (2) Stel een charter op tussen overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties met een langetermijnstrategie voor de verduurzaming dan wel afbouw van energie-intensieve bedrijvigheid en de fossiele energiesector in Nederland; (3) Hanteer een breder frame voor het debat over nut en noodzaak van de energietransitie in Nederland; (4) Stimuleer markten voor energiebesparing en hernieuwbare energie; (5) Neem juridische en institutionele barrieres voor energietransitie weg.

 3. From the 'electricity grid' to the future 'smart grid'; Van de achterhaalde 'electricity grid' naar de toekomstige 'smart grid'

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Winter, J.

  2011-08-30

  During the TechConnect World Conference (Boston, MA, USA, 13-16 June 2011), which focused on fundamental and applied research in the fields of clean tech and nanotechnology, the activities of nanotechnology options in the clean tech were addressed and critically set out. Nanotechnology for energy storage, new generation fuels and nanomaterials for clean sustainable technologies were among the subjects on the interface between cleantech and nanotechnology. Moreover, research was presented on nano applications in conventional energy types such as oil and gas. [Dutch] Tijdens de TechConnect World Conference (Boston, MA, USA, 13-16 juni 2011), gericht op zowel fundamenteel als toegepast onderzoek op de gebieden cleantech en nanotechnologie, werd onder andere de bedrijvigheid van nanotechnologiemogelijkheden in de cleantech uitgelicht en kritisch uiteengezet. Nanotechnologie voor energieopslag, nieuwe generatie brandstoffen en nanomaterialen voor schone en duurzame technologieen waren de onderwerpen op het raakvlak van clean- en nanotechnologie. Daarnaast werd op de conferentie onderzoek gepresenteerd naar nanotoepassingen in conventionele energievormen als olie en gas.

 4. Internal audit on the rise : Observaties uit de praktijk

  NARCIS (Netherlands)

  Paape, L.; Commandeur, H.R.; Pijl, van der G.

  2005-01-01

  Dit artikel behandelt enkele resultaten van vier casestudies naar de gevolgen van de invoering van corporate governance regelgeving voor internal audit in de afgelopen tien jaar. Internal audit staat in de belangstelling en lijkt aan belang te winnen. Bij de vier organisaties is nagegaan hoe het zit

 5. The Acoustics of Social Learning: Designing learning processes that contribute to a more sustainable world.

  NARCIS (Netherlands)

  Wals, A.E.J.; Hoeven, van der E.M.M.M.; Blanken, H.

  2009-01-01

  De auteurs beschrijven hier de mogelijke betekenis van sociaal leren bij het realiseren van transities naar een wereld die duurzamer is dan de huidige. Sociaal leren is in dit essay voor het gemak - de werkelijkheid laat zich immers moeilijk vangen in een schema of een model - opgehangen aan een lee

 6. Finance middle managers and financial statement fraud

  NARCIS (Netherlands)

  Linke, Kristina Gisela Babette

  2012-01-01

  Verslaggevingsfraude is het manipuleren van de boekhouding om betere cijfers te laten zien. Kristina Linke onderzocht deze vorm van fraude, waarbij zij vooral keek naar de rol van de controller. Dat gebeurde aan de hand van 244 aanklachten in de periode 2000-2006 in de Verenigde Staten. Uit het onde

 7. Alles was wir sehen, ist ein Bild : Philipp Otto Runge in het licht van de vroeg-romantische poëzietheorie van Friedrich Schlegel en Novalis

  NARCIS (Netherlands)

  Kintz, P.A.M.

  2009-01-01

  Philipp Otto Runge geldt als een van de radicaalste vernieuwers van de Duitse schilderkunst aan het begin van de 19de eeuw. De reden: hij brak met de heersende classicistische traditie en zocht naar nieuwe wegen voor de kunst. Échte kunst, zei Runge, is als religie: zij is spreekbuis van het onzicht

 8. Adverse events following immunisation under the National Vaccination Programme of the Netherlands. Number XII - Reports in 2005

  NARCIS (Netherlands)

  van der Maas NAT; PHaff TAJ; Wesselo C; Dzaferagic A; Vermeer-de Bondt PE; CIE

  2007-01-01

  De bijwerkingenbewaking van het Rijksvaccinatieprogramma over 2005 liet een duidelijke afname zien van het aantal meldingen met 52%. Dit betrof vooral een daling van meldingen na DKTP-Hib vaccinaties. De daling in het aantal meldingen is toe te schrijven aan de overgang naar een acellulair DKTP-Hi

 9. Vereenvoudiging van het Welfare Quality protocol voor vleeskalveren

  NARCIS (Netherlands)

  Reenen, van C.G.; Vereijken, P.F.G.; Buist, W.G.; Thissen, J.T.N.M.; Engel, B.

  2012-01-01

  In dit rapport wordt de resultaten beschreven van onderzoek naar mogelijkheden om het Welfare Quality® protocol voor het beoordelen van welzijn van vleeskalveren te vereenvoudigen. Uitgangspunt voor het vereenvoudingsonderzoek was een data-set met waarnemingen aan vleeskalveren op in totaal 224 vlee

 10. yOUdevelop or not yOUdevelop

  NARCIS (Netherlands)

  Verjans, Steven; Evers, Arnoud

  2017-01-01

  Een onderzoek naar de stand van zaken op de werkvloer bij docenten en ondersteuners. Welke activiteiten worden ondernomen, welke doelen heeft men, welke motivatie, en welke aspecten in de omgeving spelen een rol bij dit alles (leiderschap, autonomie)? Het project besteedt met name ook specifieke aan

 11. Pijn nog onvoldoende herkend en behandeld bij postoperatieve patiënten: evaluatie van het VMS Veiligheidsthema 'Vroege herkenning en behandeling van pijn'.

  NARCIS (Netherlands)

  Blok, C. de; Schilp, J.; Wagner, C.

  2013-01-01

  Veel patiënten ervaren pijn na een operatie. dit kan inzichtelijk gemaakt worden door regelmatig naar pijn te vragen aan de hand van gestandaardiseerde meetinstrumenten. De auteurs evalueerden de mate waarin Nederlandse ziekenhuizen de interventies van het VMS Veiligheidsprogramma rondom het thema '

 12. Sourcing van Internal Auditing-activiteiten : De uitbestedingsbeslissing en de invloed van Transaction Cost Economics-variabelen

  NARCIS (Netherlands)

  Elten, van H.J.

  2005-01-01

  Internal Auditing – traditioneel een intern management control-instrument – wordt in toenemende mate uitbesteed aan externe dienstverleners. In dit artikel wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de invloed van Transaction Cost Economics-variabelen op de mate van uitbesteding van Internal Auditi

 13. Capacitive bioanodes for electricity storage in Microbial Fuel Cells

  NARCIS (Netherlands)

  Deeke, A.

  2014-01-01

  Denkend aan het opraken van de fossiele brandstoffen, wordt de noodzaak om naar hernieuwbare alternatieven te kijken alleen maar groter. Zon, wind, water en biomassa zijn al hernieuwbare bronnen die actueel gebruikt worden. Maar voor zonne-, wind- en waterenergie beperkt die discontinue aanwezigheid

 14. Religie als ontstaansbron voor opvoedkundig handelen - over de religieuze achtergrond van Pestalozzi's denken

  NARCIS (Netherlands)

  Thoomes, Daan

  2000-01-01

  Aan het sociaal-pedagogisch en onderwijskundig handelen van Pestalozzi lagen verschillende motieven ten grondslag. In zijn streven naar mondigheid, zelfstandigheid en zelfredzaamheid van zijn pupillen, was hij beïnvloed door het denken van de Verlichting en het klimaat van de Franse Revolutie (hij w

 15. A pilot study to investigate nitrate and nitrite kinetics in healthy volunteers with both normal and artificially increased gastric pH after sodium nitrate ingestion

  NARCIS (Netherlands)

  Colbers EPH; Hegger C; Kortboyer JM; Meulenbelt J; NVIC

  1996-01-01

  Door de afdeling Medische Toxicologie van het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) van het RIVM is een pilot-studie uitgevoerd naar de kinetiek van nitraat en nitriet na een orale dosis van 10 mg natriumnitraat per kg lichaamsgewicht aan acht gezonde vrijwilligers ( vier mannen en vier

 16. Melamine in sojaschilfers, oorzaak van verschillen tussen laboratoria

  NARCIS (Netherlands)

  Mol, J.G.J.; Egmond, van H.J.; Jong, de J.

  2009-01-01

  In november 2008 is door het bedrijfsleven in een tweetal partijen diervoedergrondstoffen (sojaschilfers/-meel) melamine aangetroffen op niveaus tussen 40 en 800 mg/kg. Naar aanleiding hiervan heeft de VWA aan RIKILT verzocht om deze monsters (genomen door het bedrijfsleven) te analyseren op melamin

 17. Fysisch - chemische en sensorische vleeskwaliteitsparameters van twee soorten varkens- en rundvlees = Physical, chemical and sensoric meat quality parameters of two kinds of pork and beef

  NARCIS (Netherlands)

  Wal, van der P.G.; Walstra, P.; Mateman, G.

  1988-01-01

  In het kader van een onderzoek naar de consumentenbeoordeling van vers vlees werden vleeskwaliteitsmetingen en -beoordelingen uitgevoerd aan 2 spieren van 48 varkens en 48 koeien. De verzameling van het monstermateriaal geschiedde op meerdere dagen op verschillende slachterijen. Bij de varkens werde

 18. Merdeka en Pride De rol van twee Japanse oorlogsfilms in de historiografische controverse rondom de Tweede Wereldoorlog

  NARCIS (Netherlands)

  Rommelse, Gijs

  2014-01-01

  abstractDit artikel schetst welke rol de films Merdeka en Pride spelen in de controverse rondom de historiografie. Eerst zal gekeken worden naar beide films, waarna aandacht wordt besteed aan de aard van de historische polemiek. Voor heel wat mensen is de interpretatie van de Tweede Wereldoorlog, zo

 19. Eerste inventarisatie van de effecten van licht op het welzijn van (gezelschaps)dieren

  NARCIS (Netherlands)

  Bracke, M.B.M.; Wolthuis-Fillerup, M.

  2012-01-01

  Dit rapport geeft een eerste inventarisatie naar de effecten van licht op het welzijn van (gezelschaps)dieren. Aanleiding is het ontwerp Besluit Gezelschapsdieren waarin het algemene doelvoorschrift is opgenomen dat het licht moet voldoen aan de ethologische en fysiologische behoeften van de dieren.

 20. Cookies, Coleslaw, and Stoops : The Influence of Dutch on the North American Languages

  NARCIS (Netherlands)

  Sijs, van der Nicoline

  2009-01-01

  Van Santa Claus (Sinterklaas) en zijn slee (sleigh) tot aan de dollar (vernoemd naar de daalder) en Yankees (Jan Kees), de Nederlandse taal is van grote invloed geweest op het Amerikaans-Engels. Yankees, cookies en dollars laat zien hoe de Nederlandse erfenis tot ver buiten New York reikt en zelfs t

 1. Cell lines and Salmonella

  NARCIS (Netherlands)

  de Jonge R; Hendriks H; Garssen J; MGB; LPI

  2001-01-01

  Infectie met Salmonella kan gepaard gaan met de invasie van darmepitheelcellen. De aan de invasie voorafgaande aanhechting leidt reeds tot de transmigratie van witte bloedcellen (neutrofielen) vanuit de bloedbaan naar het epitheelweefsel. De migratie wordt gestimuleerd door de productie van chemok

 2. Vooruit met de geit. Marktkansen voor Geitenvlees! Een duik in de keten van The Green Peas

  NARCIS (Netherlands)

  Livestock Research,

  2012-01-01

  De geitensector loopt tegen verschillende problemen aan. The Green Peas is gevraagd door Wageningen UR Livestock Research (WUR) om onderzoek te doen naar het verwaarden van duurzaam, Nederlands geitenvlees. The Green Peas is gevraagd vanwege haar expertise op het gebied van duurzaam voedselonderzoek

 3. Het EDTA-gehalte van 20 monsters gesteriliseerde peulvruchten, in september 1984 gekocht te Karlsruhe en Emmerich

  NARCIS (Netherlands)

  Westerling, F.J.

  1984-01-01

  In tegenstelling tot Nederland is in Duitsland de toevoeging van EDTA (ethyleendiaminetetra-azijnzuur) aan geconserveerde peulvruchten niet toegestaan. Bij export van deze produkten naar Duitsland dient de nederlandse producent hier rekening mee te houden. In verband hiermee is een onderzoek verrich

 4. Het effect van creatief schrijven op het lezen van korte verhalen

  NARCIS (Netherlands)

  T. Janssen; H. van den Bergh

  2010-01-01

  Schrijven en lezen zijn complementaire vaardigheden, niet alleen bij referentiële teksten, maar ook bij fictionele. Janssen en Van den Bergh doen verslag van een onderzoek naar de invloed van creatief schrijven op het lezen van verhalen. Als leerlingen, voorafgaand aan het lezen van een verhaal, een

 5. Notitie over vangsten en discards van de pulsvisserij van de ARM25 / ARM33 / TH6

  NARCIS (Netherlands)

  Rasenberg, M.M.M.

  2014-01-01

  In 2011 en 2012 zijn Vof Zeevisserijbedrijf C. Caljouw en Zn. (ARM25), Visserijbedrijf Van Belzen vof (ARM33) en Zeevisserijbedrijf Johanna Cornelia K.J. Bout en Zn. cv. (TH6) overgeschakeld naar de pulsvisserij. De drie chepen hebben deelgenomen aan de pulskormonitoring en in dit onderzoek gegevens

 6. De Dogon en hun toeristen

  NARCIS (Netherlands)

  Beek, van W.E.A.; Bedaux, R.; Waals, J.D.

  2003-01-01

  Reizigers komen al heel lang naar het Dogongebied in Mali. Het eerste hotel in Sangha bijvoorbeeld dateert al van vóór de Eerste Wereldoorlog. Door zijn visuele rijkdom en de erkenning als Werelderfgoed door de UNESCO is het Dogongebied een bezienswaardigheid geworden. Tot aan de laatste decennia, t

 7. Sports and amputation

  NARCIS (Netherlands)

  Bragaru, Mihail

  2013-01-01

  Een amputatie van een ledemaat heeft meestal een negatieve impact op het psychosociale en fysieke welzijn. Kijkend naar de klinische data van de gemiddelde populatie, zou deze negatieve impact verminderd kunnen worden door regelmatig deel te nemen aan sport. Echter, er is weinig bekend over de invlo

 8. Innovatieve governance voor het groene domein Governance-arrangementen voor vermaatschappelijking van het natuurbeleid en verduurzaming van de koffieketen

  NARCIS (Netherlands)

  Arnouts, R.C.M.; Kamphorst, D.A.; Arts, B.J.M.; Tatenhove, van J.

  2012-01-01

  Het Planbureau voor de Leefomgeving geeft advies aan de rijksoverheid over sturing van het groene domein. De laatste tijd wordt hierbij steeds meer aandacht gevraagd voor governance. Dit werkdocument bevat een verslag van onderzoek naar innovatieve governance-arrangementen die op de thema’s vermaats

 9. Histologisch beeld van in vitro gekweekte ratte-embryo's (18 tot 22 somieten)

  NARCIS (Netherlands)

  Langenfeld K; Verhoef A; Garbis-Berkvens JM; Peters PWJ

  1987-01-01

  Bij het onderzoek naar het effect van stoffen op in vitro groeiende ratte-embryo's worden de embryo's aan het einde van de kweek periode beoordeeld volgens het morfologisch score-systeem van Brown en Fabro. Zij hebben dan 18 tot 22 somieten. Met behulp van dit systeem worden de ontwikkel

 10. Statistical modelling of spatio-temporal dependencies in NGS data

  NARCIS (Netherlands)

  Ranciati, Saverio

  2016-01-01

  Next-generation sequencing (NGS) heeft zich snel gevestigd als de huidige standaard in de genetische analyse. Deze omschakeling van microarray naar NGS vereist nieuwe statistische strategieën om de onderzoeksvragen aan te pakken. Ten eerste, NGS data bestaat uit discrete waarnemingen, meestal gekenm

 11. Get in or get lost, Social Business or no Business

  NARCIS (Netherlands)

  Reep, Frans van der

  2011-01-01

  1e alinea column: De grote beweging via ketenomkering naar customer self care en bottom-up self assembled teaming is zich snel aan het voltrekken. De klant neemt het initiatief en Tofflers prosumership wordt zichtbaar. Het aantal business voorbeelden wordt snel groter, al gaat het om je auto zelf s

 12. Methaanemissie uit melkveedrijfmest bij gebruik van drijvende ballen = Reduction methane emission from dairy slurry using floating balls

  NARCIS (Netherlands)

  Dooren, van H.J.C.; Blanken, K.

  2012-01-01

  In 2009 is het project “Methaanreductie via huisvesting” uitgevoerd (Starmans en Melse, 2010). Aanleiding voor dit project was de reductie van de methaanemissie, die naar voren kwam bij emissiemetingen aan betonroosters voorzien van rubber hoezen met kleppen (Van Dooren et al, 2009) en de drijvende

 13. Het cliché: Bepalingen mestkwaliteit te weinig onderbouwd

  NARCIS (Netherlands)

  Visser, de M.; Lantinga, E.A.

  2004-01-01

  In het onderzoek naar mestkwaliteit binnen het project Bioveem is de waarde onderzocht van aanvullende bepalingen aan drijfmestmonsters. De resultaten werden vergeleken met uitgebreide chemische analyses. Bij de aanvullende bepalingen ging het om een chromatogram van de mest, de koolzuurproductie (m

 14. Active video games: Can they contribute to the prevention of excessive weight gain in gaming adolescents?

  NARCIS (Netherlands)

  Simons, M.

  2015-01-01

  In dit proefschrift wordt onderzocht in hoeverre beweeggames kunnen bijdragen aan de preventie van overgewicht bij 12- tot 16-jarigen. Uit het onderzoek blijkt dat dit soort games nog niet kunnen concurreren met de gangbare computergames en daarom niet aantrekkelijk genoeg zijn voor jongeren om naar

 15. Een (Duits) eitje : afzet biologische pluimveehouderij 2005

  NARCIS (Netherlands)

  Werf, van der J.T.N.; Kijlstra, A.

  2005-01-01

  Het aantal biologische pluimveebedrijven in Nederland neemt snel toe. Veel van de grotere biologische bedrijven exporteren hun eieren via pakstations naar Duitsland. De rest van de bedrijven zet de eieren binnenlands af via pakstations en een deel verkoopt ze direct aan huis of via natuurvoedingswin

 16. Quality in smallholder dairy farming in Minas Gerais, Brazil

  NARCIS (Netherlands)

  Poelarends, J.J.; Schiere, H.

  2008-01-01

  Dit rapport bespreekt de resultaten van een onderzoek naar de zuivelkwaliteit van kleinschalige boerderijen in Minas Gerais, Brazilië. De volgende ondewerpen kwamen daarbij aan de orde: product- en proceskwaliteit, de positie van de boeren en toekomstige kansen en bedreigingen voor deze boeren

 17. Bloeiende bedrijventerreinen. Economische analyse ten ondersteuning presentatie

  NARCIS (Netherlands)

  Bos, E.J.

  2014-01-01

  De Green Deal Blauwzaam Lint streeft onder meer naar het creëren van meer biodiversiteit op bedrijventerreinen. Met de helpdeskvraag wordt beoogd om ondernemers in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden te enthousiasmeren om (meer) groen aan te gaan leggen op of nabij hun bedrijventerrein. In dit ond

 18. Korte mededeling

  NARCIS (Netherlands)

  Reijerse, Fons (A.) I.

  1997-01-01

  Tijdens de inventarisatie van km-hok 52.14.42 (N. van Venray) trof ik op 3 september 1996 een exemplaar aan van Galeopsis ladanum L. (Brede raai). De plant stond op de overgang van een geploegde akker naar een bosrand (merendeels Pinus sylvestris met ondergroei van Prunus serotina) met NNO-expositie

 19. Regionale identiteit van natuur en landschap; een verkenning van een containerbegrip en de bruikbaarheid als sturingsinstrument

  NARCIS (Netherlands)

  Kruit, J.; Salverda, I.E.; Hendriks, C.M.A.

  2004-01-01

  Een verkennend onderzoek naar de betekenis en bruikbaarheid van het containerbegrip regionale identiteit als sturings-instrument. Aan de hand van een literatuurverkenning is het begrip geanalyseerd. Door middel van interviews met gebruikers van het begrip zijn de analyseresultaten getoetst en aangev

 20. Beheersing resistente melganzevoet : beheersing van melganzevoet (Chenopodium album) die minder gevoelig is voor de herbiciden met de werkzame stoffen metamitron en metribuzin

  NARCIS (Netherlands)

  Hoek, H.; Wijnholds, K.H.

  2013-01-01

  In opdracht van het Productschap Akkerbouw heeft het PPO-AGV in 2010 en 2011 onderzoek gedaan naar mogelijkheden tot bestrijding van resistente melganzevoet (Chenopodium album) in aardappelen en suikerbieten. In aardappelen leidt de toevoeging van een linuron bevattend middel aan Sencor niet tot een

 1. Succesvol interim-management : Meesterschap in een tijdelijke context

  NARCIS (Netherlands)

  Schaveling, J.

  2010-01-01

  Als flexibele optie om het management van organisaties aan te vullen, past interim-management helemaal in deze tijd. Maar wat maakt een interim-managementopdracht succesvol? ‘Succesvol interim-management’ is een studie naar de succesfactoren van interim-management. In de literatuur worden verschille

 2. Container Monitoring Device (case)

  NARCIS (Netherlands)

  Maas, A.; Ruijsbroek, W.G.J.

  2015-01-01

  Stage Gate 11 is een bedrijf dat technologische innovaties naar de markt brengt. De drie ondernemers hebben een nieuw product ontwikkeld, de Container Monitoring Device, een product dat stalen containers ‘smart’ maakt door er allerlei sensoren aan te koppelen. Maar waar ligt precies de toegevoegde w

 3. Biozuiveringssystemen voor de open teelten : stand van zaken van onderzoek 2009

  NARCIS (Netherlands)

  Wenneker, M.; Beltman, W.H.J.; Lans, van der A.; Weide, van der R.Y.; Werd, de H.A.E.

  2010-01-01

  In dit project werd gezocht naar zuiveringssystemen voor de verwerking van restwater die gemakkelijk op bedrijven zijn te implementeren. Daarbij is voor agrariërs belangrijk dat de systemen goedkoop en betrouwbaar zijn, met een minimum aan arbeid, maar hoog rendement.

 4. Welzijn van dieren in reizende circussen

  NARCIS (Netherlands)

  Hopster, H.; Dierendonck, van M.; Brandt, van den H.; Reemen, van K.

  2009-01-01

  Op verzoek van de minister van LNV onderzocht Wageningen UR Livestock Research het welzijn van circusdieren. In haar brief naar de Tweede Kamer geeft diezelfde minister aan dat zij de aanbevelingen die het onderzoeksinstituut deed, wil overnemen. Na onderzoek stelt Livestock Research van Wageningen

 5. Differences in motives for running and perceived importance of app functionalities between fast and slow runners

  NARCIS (Netherlands)

  Baart de la Faille-Deutekom, Marije; Danninga, Joan; Vervoorn, Cees

  2015-01-01

  Op basis van een cross-sectioneel onderzoek onder deelnemers aan een hardloopevenement worden verschillen tussen snelle en langzame hardlopers onderzocht. Verschillen in motieven voor hardlopen en ervaren belang van app functionaliteiten werden in kaart gebracht. Ook werd gekeken naar verschillen in

 6. Mestvergisting bij korte verblijftijden

  NARCIS (Netherlands)

  Timmerman, M.; Eekert, van M.H.A.; Riel, van J.W.; Schuman, E.

  2013-01-01

  In vier (semi-)continu bedreven laboratorium reactoren is onderzoek gedaan naar het effect van het verkorten van de verblijftijd op de biogasproductie van varkens- en rundveemest en het gehalte aan vluchtige vetzuren in de vergister. Tevens is onderzocht wat het effect is van het toevoegen van een k

 7. Recent developments in counterfeits and imitations of Viagra, Cialis and Levitra. A 2005-2006 update

  NARCIS (Netherlands)

  Venhuis BJ; Barends DM; Zwaagstra ME; de Kaste D; KCF

  2007-01-01

  Er wordt een sterke trend waargenomen naar steeds professionelere vervalsingen en imitaties van Viagra, Cialis en Levitra ten aanzien van het uiterlijk van de tabletten, capsules en verpakking. Deze toenemende professionele presentatie zal potentiele gebruikers misleiden aan te nemen dat deze midde

 8. Muon performance studies in ATLAS towards a search for the Standard Model Higgs boson

  NARCIS (Netherlands)

  van der Poel, E.F.

  2012-01-01

  Egge van der Poel deed onderzoek naar het Higgs-boson, het missende puzzelstukje in de natuurkundige beschrijving van elementaire deeltjes. Zijn onderzoek richtte zich op de ATLAS-detector bij de Large Hedron Collider (LHC). Deze detector kan worden gebruikt om een breed scala aan natuurkundige proc

 9. Wat kunnen sociaaldemocraten van Piketty leren?

  NARCIS (Netherlands)

  de Beer, P.

  2014-01-01

  Thomas Piketty schreef een mooi, ‘groot’ verhaal. De praktische les voor sociaaldemocraten is te streven naar een evenwichtiger vermogensverdeling zonder de groei te remmen: meer huizenbezit zonder schulden, minder pensioenaftrek aan de top en delen in de winst door werknemers.

 10. Gezondheidsrisico's brand EL AL-Boeing

  NARCIS (Netherlands)

  van Bruggen M; Janssen PJCM; Kliest JJG; Meulenbelt J; Smetsers RCGM; Uijt de Haag PAM; de Mik G; Elzinga G; IEM; CSR; VIC; LSO; SB4; DIR

  1998-01-01

  Op verzoek van het ministerie van VWS heeft het RIVM onderzoek verricht naar mogelijke gezondheidsrisico's van de verbranding of verspreiding van stoffen en goederen die zich aan boord bevonden van de in 1992 verongelukte El Al-Boeing. Allereerst heeft het RIVM de in de ladinglijst genoemde st

 11. Complex regional pain syndrome related dystonia : exploratory metabolomics and therapeutic studies

  NARCIS (Netherlands)

  Plas, Anton Adriaan van der

  2013-01-01

  Dit proefschrift beschrijft de resultaten van aan aantal studies naar bewegingsstoornissen en pijn bij patiënten met complex regionaal pijnsyndroom (CRPS). Ten eerste werd het effect onderzocht van intrathecaal baclofen op verschillende pijnkwaliteiten bij CRPS-patiënten, de invloed bestudeerd van v

 12. Geografische daderprofilering ; Een inventarisatie van randvoorwaarden en succesfactoren

  NARCIS (Netherlands)

  Brake, G.M. te; Eikelboom, A.R.

  2008-01-01

  In deze uitgave wordt verslag gedaan van een onderzoek naar een in de Verenigde Staten ontwikkelde methode om het woongebied van een vermoedelijke dader van een reeks van delicten te identificeren: geografische daderprofilering. Aan de hand van informatie over de locaties van delicten wordt met behu

 13. Teeltonderzoek oregano

  NARCIS (Netherlands)

  Mheen, van der H.J.C.J.

  2008-01-01

  Na een korte inleiding over het Oregano-project in Flevoland worden in deze samenvatting de resultaten van teeltonderzoek aan Oregano weergegeven. Het ging om de deugdelijkheidsbeproeving van vijf herbiciden, onderzoek naar de optimale stikstofbemesting, het volgen van de biomassa en het oliegehalte

 14. Acetals of 1-aryl-2,2-dimethyl-1,3-propanediols synthesis and use as chiral auxiliary

  NARCIS (Netherlands)

  Ebens, Rijko Hendrik Ebe

  1993-01-01

  Dit proefschrift beschrijft een studie naar stereoselectieve reacties aan chirale acetalen. De onderzochte acetalen zijn derivaten van enantiomeer zuiver 1-phenyl- en 1-(0-chloropheny1)-2,2-dimethyl-1,3-propaandiol2 .18a en 2.18b. Diolen van dit type zijn eenvoudig synthetisch toegankelijk. Beide en

 15. Precision Spectroscopy of Neutral Radium: Towards Searches for Permanent Electric Dipole Moments : Towards searches for permanent electric dipole moments

  NARCIS (Netherlands)

  Santra, Bodhaditya

  2013-01-01

  De drie discrete symmetrieën ladingconjugatie (C), pariteit (P) en tijdsomkeer (T) zijn onderdeel van het Standaard Model. Het behoud en de schending van deze symmetrieën leggen een enorme beperking op aan de theorie. De schending van CP kan bestudeerd worden door naar permanente elektrische dipoolm

 16. Getijcentrale in de Brouwersdam: een verkennende studie

  NARCIS (Netherlands)

  Vrijling, J.K.; Van Duivendijk, J.; Jonkman, S.N.

  2008-01-01

  DELTA NV heeft in december 2007 opdracht gegeven aan de TU Delft, Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen, voor het verrichten van een verkennende studie naar de mogelijkheden van energiewinning bij introductie van een (gedempt) getij op het Grevelingenmeer. De studie past in de beleidsvoorne

 17. Hoe ontwerpt u een effectieve MOOC? Voorbeelden uit de praktijk

  NARCIS (Netherlands)

  Firssova, Olga; Brouns, Francis

  2016-01-01

  Wat is kenmerkend voor het design van Massive Open Online Courses (MOOCs)? Wat maakt ontwerpen van MOOCs bijzonder uitdagend maar ook bijzonder interessant? In de workshop over MOOC Ontwerp gaat u actief op zoek naar antwoorden aan de hand van ervaringen met het ontwerpen en uitleveren van MOOCs in

 18. Reacties van COSO op de maatschappij van nu : De geüpdate versie van het framework voor internal control, een grote sprong voorwaarts of (te) veel mooie woorden?

  NARCIS (Netherlands)

  Droogsma, J.

  2013-01-01

  In dit artikel rapporteren we de uitkomsten van het onderzoek naar de organisatieculturen van zorginstellingen in Nederland en de mogelijke rol van de financial (controller in de zorg) daarbij. De Nederlandse zorgsector zal meer aandacht moeten schenken aan een veranderingsproces om sterker te worde

 19. De psychologische aspekten van reumatoide artritis

  OpenAIRE

  Ploeg, Francesco Antonius Everardus van der

  1980-01-01

  In dit proefschrift wordt een onderzoek beschreven naar de psygologische aspekten van reumatoïde artritis (ra). Er werden twee vraagstellingen onderzocht. Ten eerste, bestaan er bepaalde typerende persoonlijkheidskenmerken van patiënten lijdende aan reumatoïde artritis? Ten tweede, wat is het verband tussen het verloop van reumatoïde artritis en psychologische variabelen? ... Zie: Samenvatting

 20. De psychologische aspekten van reumatoide artritis

  NARCIS (Netherlands)

  Ploeg, Francesco Antonius Everardus van der

  1980-01-01

  In dit proefschrift wordt een onderzoek beschreven naar de psygologische aspekten van reumatoïde artritis (ra). Er werden twee vraagstellingen onderzocht. Ten eerste, bestaan er bepaalde typerende persoonlijkheidskenmerken van patiënten lijdende aan reumatoïde artritis? Ten tweede, wat is het verban

 1. Rendeert natuurcompensatie?

  NARCIS (Netherlands)

  Gaaff, A.; Vader, J.

  2005-01-01

  In dit rapport wordt verslag gedaan van een verkennend onderzoek naar de toepassing van natuurcompensatie. Het onderzoek is gebaseerd op bestaande literatuur en een aantal gesprekken met praktijkdeskundigen. Er is specifieke aandacht besteed aan effectiviteit en efficiëntie van natuurcompensatie. Ec

 2. Huisartsen motiveren om samen te werken met bedrijfsartsen

  NARCIS (Netherlands)

  Heuvel, F.M.M. van den; Buijs, P.C.; Putten, D.J. van

  2003-01-01

  De stuurgroep van het ZonMw-Deskundigheidsbevorderingsproject ‘Leren samenwerken bij Sociaal Medische Begeleiding’ heeft TNO Arbeid gevraagd om een beknopt, kwalitatief onderzoek uit te voeren naar wat huisartsen kan motiveren om aandacht te besteden aan samenwerking met bedrijfsartsen. In dit kader

 3. The role of stress in the etiology of asthma

  NARCIS (Netherlands)

  Vink, Nienke Marije

  2013-01-01

  Stress vergroot kans op ontwikkeling astma Kinderen die rondom de geboorte of in de eerste vier levensjaren blootgesteld zijn aan stress hebben een grotere kans om voor hun zestiende levensjaar astma te ontwikkelen. Dat concludeert Nienke Vink in een onderzoek naar de recente toename van het aantal

 4. Roken tijdens de zwangerschap: trends in de periode 2001-2010

  NARCIS (Netherlands)

  Lanting, C.I.; Wouwe, J.P. van; Burg, I. van den; Segaar, D.; Pal-de Bruin, K.M. van der

  2012-01-01

  Het vaststellen van trends in de rookprevalentie onder zwangeren in de periode 2001-2010 en deze prevalentie relateren aan verschillen naar opleidingsniveau. Beschrijvend; landelijke peilingen. In 2001, 2002, 2003, 2005, 2007 en 2010 werden via organisaties voor jeugdgezondheidszorg tijdens het peri

 5. Optimale, energiezuinige bewaring van lelieplantgoed

  NARCIS (Netherlands)

  Vasen, R.; Diepen, G.; Gude, H.

  2009-01-01

  Tijdens het seizoen staan de lelies een flinke tijd in de koelcel. Wat is de beste manier van bewaren om een optimale bolkwaliteit te behouden en een minimum aan energie te gebruiken? DLV Plant en PPO zijn in opdracht van de partijen in de MJA-Energie op zoek gegaan naar de meest energiezuinige bewa

 6. Rhizopus in Kalanchoë

  NARCIS (Netherlands)

  Paternotte, S.J.

  2001-01-01

  In 2001 is door PPO-glastuinbouw onderzoek gedaan aan Rhizopus stolonifer in Kalanchoë ( verslag PPO 533). Naar aanleiding van dit onderzoek en na gesprekken met de begeleidingscommissie en telers van Kalanchoë moerplanten is de conclusie getrokken dat vooral grote schommelingen in watergehalte van

 7. Kennisbehoefte en kennisbeschikbaarheied over de rol van uitspoeling van zware metalenuit de bodem in het landelijk gebied

  NARCIS (Netherlands)

  Bonten, L.T.C.; Romkens, P.F.A.M.

  2008-01-01

  Dit rapport geeft een overzicht van de beschikbare kennis over zware metaalemissies naar het oppervlaktewater en geeft een inschatting van de bijdrage van landbouw aan deze emissies. De laatste jaren is veel vooruitgang geboekt betreffende kennis van zware metaalemissies. De belangrijkste huidige ke

 8. Volle bak op nuttige preidag : Landelijke preidag bij Proefboerderij Vredepeel

  NARCIS (Netherlands)

  Stallen, J.; PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente

  2007-01-01

  Het was druk op de landelijk preidag 2007, bij PPO Vredepeel . Naast belangstelling uit Nederland ontbrak het ook niet aan buitenlandse interesse, met sectorgenoten uit België, Scandinavië, Frankrijk en Engeland. De meeste belangstelling van de aanwezigen ging uit naar de demonstratie van klembandro

 9. Beleidsondersteunend onderzoek haaien en roggen

  NARCIS (Netherlands)

  Overzee, van H.M.J.; Kraan, M.L.; Quirijns, F.J.

  2014-01-01

  Naar aanleiding van het door de EU in 2009 aangenomen European Union Action Plan for the Conservation and Management of Sharks, is er behoefte aan het verwerven van meer kennis over haaien en roggen die in de Noordzee voorkomen en door Nederlandse vissers worden gevangen. Deze kennis zou tevens van

 10. Ayurvedische kruiden bij Hollandse koeproblemen : een verslag van een praktijkproef in Overijssel

  NARCIS (Netherlands)

  Groot, M.J.; Raeijmaeckers, L.; Thybaut, R.; Nij Bijvank, H.; Vreriks, M.; Hooft, van 't K.

  2015-01-01

  Dit rapport beschrijft een proef met een Ayurvedisch recept tegen mastitis bij Nederlandse koeien met hoog celgetal. De proef is opgezet naar aanleiding van een werkbezoek aan India van een groep dierenartsen en boeren uit Overijssel in april 2014, in het kader van een uitwisselingsproject van Oxfam

 11. Will EU biofuel policies affect global agricultural markets

  NARCIS (Netherlands)

  Banse, M.A.H.; Meijl, van H.; Tabeau, A.A.; Woltjer, G.B.

  2008-01-01

  De analyse laat zien dat een toegenomen vraag naar gewassen voor biobrandstof onder de huidige EU-richtlijnen zowel Europees als wereldwijd grote gevolgen heeft voor de landbouw en biodiversiteit. De huidige stijging van de voedselprijzen kan slechts ten dele toegeschreven worden aan de teelt van ge

 12. Thrombin-activatable fibrinolysis inhibitor and bacterial infections

  NARCIS (Netherlands)

  Valls Serón, M.

  2011-01-01

  Mercedes Valls Serón onderzocht een onderdeel van het fibrinolytische systeem dat verantwoordelijk is voor het oplossen van bloedstolsels. Ze keek naar de wisselwerking tussen de zogenaamde trombine-activeerbare fibrinolyse inhibitors - of TAFI - en bacteriën. De binding van TAFI aan een specifieke

 13. ECO-driving met behulp van serious gaming en social media (fase 1)

  NARCIS (Netherlands)

  Kuiper, H.; Boonekamp, R.C.; Bijlsma, T.; Jansen, S.T.H.; Obdeijn, C.; Stuiver, A.; Spronkmans, S.; Bijnen, D.; Versteegh, T.

  2013-01-01

  Dit rapport beschrijft fase 1 van een EL&I cofinancieringstraject waarin onderzoek wordt gedaan naar gedragsbeïnvloeding bij automobilisten om CO2-reductie te bereiken met behulp van Serious gaming en Social Media. Het onderzoek sluit goed aan bij het overheidswerkprogramma “Schoon en Zuinig” waarbi

 14. Augmentation of the neurochemical and behavioural effects of SSRIs

  OpenAIRE

  Rea, Kieran

  2006-01-01

  Depressie is een veel voorkomende psychiatrische aandoening, die bij ongeveer twintig procent van de mensheid ooit zal optreden. Antidepressiva die tegenwoordig het meest worden gebruikt, vallen in de categorie selectieve serotonine heropname remmers (SSHR). Kieran Rea onderzocht of en hoe de SSHR's te verbeteren zijn. Daarbij keek hij onder andere naar combinaties van farmaca. De resultaten werden gerelateerd aan werkingsmechanismen op neuraal celniveau.

 15. Ziek en Zeer : Erwinia chrysanthemi in Amaryllidaceae

  NARCIS (Netherlands)

  Vink, P.

  2011-01-01

  In dit artikel een verslag van het onderzoek naar de gevoeligheid van narcissen voor de bacterie Erwinia chrysanthemi (tegenwoordig Dickeya dadantii). Uit een infectieproef is gebleken dat deze bacterie tijdens een reguliere bollenteelt in Lisse niet in staat was om narcisbollen aan te tasten. Toch

 16. Bijlagen visie on-board-monitoring in de binnenvaart

  NARCIS (Netherlands)

  Verbeek, R.P.; Harmsen, J.; Mensch, P. van

  2015-01-01

  In deze memo zijn de resultaten gepresenteerd van een analyse naar de impact van verschillende opties voor het vergroenen van de binnenvaart. In deze analyse zijn de volgende maatregelen opgenomen:  Vervroegd vervangen van de motor om in 2025 te voldoen aan CCRII;  Installeren van een On Board Mon

 17. De ontogenese van de darm bij Mus musculus L.

  NARCIS (Netherlands)

  Pleeging, Johannes Hermanus

  1975-01-01

  Een onderzoek werd verricht naar de ontwikkeling van de darm bij de muis (Mus Musculus L, stam C57 BL/RIJ en stam C57 BL/OSCN), aan embryonen van opeenvolgende leeftijden. Hiertoe werden van de maagdarmtractus van de embryonen 8 tot 16,5 dag p.c. reconstructies vervaardigd. Enige waarnemingen werden

 18. Breakthrough ideas 2008

  NARCIS (Netherlands)

  Thiadens, Th.J.G.

  2008-01-01

  In het begin van elk jaar geeft Harvard Business Review aan welke ideeën naar haar mening in dat jaar gaan doorbreken. Drie van de twintig heb ik er eens voor u uitgepakt. Dat zijn de cybercrimeservice-economie, de happy metadata trails en het effect van de blackberry.

 19. Capitalizing Istanbul: reading Orhan Pamuk’s literary cityscape

  NARCIS (Netherlands)

  Almas, H.E.

  2011-01-01

  Hacer Esra Almas deed onderzoek naar de band tussen het stadsschap van Istanbul en literair kapitaal aan de hand van het werk van de Turkse schrijver Orhan Pamuk. De grootste stad van Turkije is tevens een van de grootste steden ter wereld, en representeert zowel de globalistische aspiraties als het

 20. Precision spectroscopy of neutral radium : towards searches for permanent electric dipole moments

  NARCIS (Netherlands)

  Santra, Bodhaditya

  2012-01-01

  De drie discrete symmetrieën ladingconjugatie (C), pariteit (P) en tijdsomkeer (T) zijn onderdeel van het Standaard Model. Het behoud en de schending van deze symmetrieën leggen een enorme beperking op aan de theorie. De schending van CP kan bestudeerd worden door naar permanente elektrische dipoolm

 1. Report on implementation of PARCOM Recommendation 91/4 on radioactive discharges by the Netherlands. OSPAR: nuclear installations

  NARCIS (Netherlands)

  Tanzi CP; Kwakman PJM; LSO

  2009-01-01

  Dit rapport beschrijft de lozing van radioactieve stoffen naar de zee door nucleaire installaties in Nederland tussen 1998 en 2007. Ook staan de technieken beschreven die worden toegepast om die lozingen te beperken. Het rapport geeft daarmee invulling aan de aanbevelingen uit het OSPAR-verdrag om

 2. Final report of a quantitative survey on the public perception of nuclear energy. Study on the social support among citizens; Eindrapportage kwantitatief onderzoek publieksperceptie kernenergie. Onderzoek naar het maatschappelijk draagvlak onder burgers

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wolters, M.; Haufe, M.; Wendte, R.; De Jonge, J.; Merkx, P. [SmartAgent Company, Amersfoort (Netherlands)

  2009-11-15

  The aim of the title study is to obtain a representative and independent image of the conceptions and opinions among the Dutch population with regard to nuclear energy in 2009 in general and with regard to four nuclear energy scenarios from the Energy report in particular: (1a) No new nuclear power plants; (1b) no new nuclear power plants unless inherently safe; (2) Replace the Borssele plant in 2033; (3) new nuclear power plants after 2020 (in addition to replacing Borssele). The study consisted of a qualitative and a quantitative component. In this report the quantitative study is reported. Moreover, part of the PQR (Partners in Quality Research) study of 2006 was replicated and the desk research with regard to the public perception of nuclear energy in other countries. The results of the qualitative study are included in the Report on Qualitative Research of the Public Perception of Nuclear Energy. [Dutch] Het doel van het titelonderzoek is het verkrijgen van een representatief en onafhankelijk beeld van de opvattingen en meningen bij de Nederlandse bevolking inzake Kernenergie anno 2009 in het algemeen, en de vier kernenergiescenario's uit het Energierapport in het bijzonder: 1a: geen nieuwe kerncentrales; 1b: geen nieuwe kerncentrales, tenzij inherent veilig; 2: Borssele vervangen in 2033; 3: nieuwe kerncentrale na 2020 (naast vervanging Borssele). Het onderzoek bestond uit een kwalitatieve en een kwantitatieve component. In het voorliggende rapport wordt verslag gedaan van het kwantitatieve onderzoek. Het rapport bevat ook de uitkomsten van de replicatie van het PQR (Partners in Quality Research) onderzoek uit 2006 en de uitkomsten van het deskresearch naar de publieksperceptie van kernenergie in andere landen. De resultaten van het kwalitatieve onderzoek zijn te vinden in de Rapportage Kwalitatief Onderzoek Publieksperceptie Kernenergie.

 3. Met gezonde bijen naar de heide

  NARCIS (Netherlands)

  Cornelissen, B.; Calis, J.

  2010-01-01

  Op 22 maart 2010 kwam een bont gezelschap van bijenhouders van ABTB, ANI en NBV bijeen in Hoenderloo. Het onderwerp die avond was de vraag: “Hoe combineer ik varroabestrijding met de heidedracht?” Hieronder het antwoord en wel in de vorm van de basisprincipes van varroa bestrijding plus een concrete

 4. Literatuurstudie naar interacties tussen grasvegetaties en walnotenbeplantingen

  NARCIS (Netherlands)

  Oosterbaan, A.; Valk, H.; Werf, van der A.K.

  2001-01-01

  Uit literatuurstudie is gebleken dat gecombineerde productie van gras met vruchten en hout van walnoten een perspectiefvolle mogelijkheid is. Pas na een jaar of tien wordt het grasproductieniveau ten gevolge van licht-, vocht- en voedingstoffenconcurrentie gestaag lager. Bij een gesloten kronendak i

 5. Kunnen luchtwassers legionella verspreiden naar de omgeving?

  NARCIS (Netherlands)

  Bartels, A.A.; Schalk, J.A.C.; Melse, R.W.

  2013-01-01

  Industrieën en veehouderijen gebruiken luchtwassers om ongewenste chemische of organische stoffen, gassen of geuren te verwijderen uit lucht of gas. Onder bepaalde condities (temperatuur en zuurgraad), kan legionella in bepaalde typen natte luchtwassers uitgroeien. Als waternevel het systeem kan ver

 6. Naar een ecotopensysteem zoute wateren Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Leewis RJ; Jong DJ de; Dankers N; LWD-BOW

  1999-01-01

  In the context of the Policy-oriented ecological research for the North Sea and Wadden Sea (BEON) spearhead study, "Habitat disturbance", it soon became apparent that the questions arising on habitat disturbance could only be approached efficiently when a clear, preferably geographical, classificati

 7. Van kostprijsgedreven naar marktgericht ondernemen: Factsheet

  NARCIS (Netherlands)

  Splinter, G.M.

  2014-01-01

  Hoe krijg je de Nederlandse glastuinbouw weer gezond? De STichting versterking Afzetpositie Producenten van glasgroenten (STAP) stimuleert groentetelers om meer marktgericht te ondernemen. Deze omslag begint bij de ondernemers zelf, is de gedachte hierachter. Dit is een belangrijke voorwaarde om de

 8. Speuren naar vervuiling door minuscuul plastic

  NARCIS (Netherlands)

  Ramaker, R.; Koelmans, A.A.

  2015-01-01

  Milieukundige Bart Koelmans onderzoekt de komende jaren of Nederlandse rivieren, beken en meren vervuild zijn met minuscule plasticdeeltjes. In laboratoriumproeven bleken deze zogenaamde nanoplastics een veel negatievere uitwerking te hebben op organismen dan grotere plasticfragmenten. Er zijn echte

 9. Biggenexport naar Duitsland: een markt te winnen

  NARCIS (Netherlands)

  Hoste, R.

  2008-01-01

  Door stijgende biggenexporten vanuit Nederland en Denemarken neemt de concurrentie op de Duitse afzetmarkt toe. Om de concurrentiekracht op de Duitse markt te verbeteren, zijn goede communicatie en meer aandacht voor biggengezondheid belangrijke actiepunten voor de Nederlandse varkenssector

 10. Homo economicus: van positief naar normatief

  NARCIS (Netherlands)

  Grol, R.F.; Sent, E.-M.

  2016-01-01

  Homo economicus werd in de interpretatie van neoklassieke economen zoals Milton Friedman als basis voor ‘positieve’ voorspellingen gepositioneerd. Dat zijn voorspellingen over wat is. Gedragseconomen zoals Amos Tversky en Daniel Kahneman zetten de homo economicus juist weg als zijnde ‘normatief’. Da

 11. Doelmatigheid van onderzoek naar het verplaatsingsgedrag.

  NARCIS (Netherlands)

  Flury, F.C.

  1979-01-01

  Research into the movement behaviour of the population has the aim to obtain common knowledge on the movement behaviour, on the factors which influence the movement behaviour and the measure in which they do so. It is particularly to know if and in which way the movement behaviour changes under the

 12. Van Groen naar Goud : Research Data Management

  NARCIS (Netherlands)

  Huizing, Bernardus; Goldberg, Maarten

  2014-01-01

  The topic 'Research Data Management' brings academia currently in turmoil. Besides the scientific publication universities, publishers and data repositories are also very interested in the research data on which all these beautiful publications are based. The researcher is strongly encouraged to dep

 13. Op weg naar een RIVM DATAPORTAAL

  NARCIS (Netherlands)

  Lips F; Vries LJ de; Victoriashoop PR; Diederiks JFHA; Evers HW; Kunst JD; IMP; LSO; KIT

  2003-01-01

  The aim of this project was to build a prototype of a 'data portal'. The 'data portal' is an information system for searching, viewing, using, exchanging and managing data using internet technology.The prototype has been designed as a multi tier information system architecture of the RIVM informatio

 14. Gerecyclede kunststoffen: van afval naar nieuwe mogelijkheden

  NARCIS (Netherlands)

  Beurden, van K. (Karin); Brinks, G.J. (Ger); Lammers, M. (Marike); Overbeek, K. (Karin)

  2011-01-01

  Nederland raakt langzamerhand vertrouwd met het scheiden van plastic afval. De campagne „Plastic Heroes‟ maakt burgers bewust van het belang hiervan. „Plastic Heroes‟ moet ertoe leiden dat eind 2012 42% van al het Nederlandse plastic verpakkingsafval efficiënt wordt gerecycled. Tijd

 15. Nieuw onderzoek naar de ziekte van Lyme

  NARCIS (Netherlands)

  Vliet, van A.J.H.; Wijngaard, van den K.; Bron, W.A.

  2015-01-01

  Jaarlijks krijgen ongeveer 25.000 mensen de ziekte van Lyme. Dat blijkt uit nieuwe onderzoeksgegevens van het RIVM. Hoewel het aantal mensen bij wie jaarlijks de ziekte van Lyme wordt vastgesteld lijkt te stabiliseren, blijft het aantal nieuwe patiënten groot. De meeste mensen genezen na een antibio

 16. Bioraffinage : naar een optimale verwaarding van biomassa

  NARCIS (Netherlands)

  Annevelink, E.; Harmsen, P.F.H.

  2010-01-01

  Dit boekje is geschreven met als doel bioraffinage meer bekendheid te geven. In hoofdstuk 1 is de Biobased Economy beschreven en de sleutelrol die bioraffinage daarin speelt, met een focus op Nederland. Bioraffinage is een zeer brede term en een classificatiesysteem is noodzakelijk; dit is beschreve

 17. Naar publiek rapporteren over scholen : juridische aspecten

  NARCIS (Netherlands)

  Deli, D.E.J.A.

  2000-01-01

  Het project beoogde na te gaan in hoeverre het publiek rapporteren van gegevens omtrent verschillende aspecten van de scholen noodzakelijk en verantwoord is om scholen op hun kwaliteit te kunnen vergelijken. Het desbetreffende onderzoek, uitgevoerd door een onderzoeksteam van de Universiteit Antwerp

 18. Zwemmers op zoek naar een vast punt.

  NARCIS (Netherlands)

  Maas, L.R.M.

  2016-01-01

  Archimedes’ uitspraak “Geef mij een vast punt en ik zal de aarde bewegen” geldt ook voor zwemmers. In hun geval om, op meer bescheiden schaal, hun lichaam voort te stuwen. Tijdens mooi weer kan dat vermogen om zich tegen water af te zetten verminderen. Opwarming van oppervlaktewater leidt tot een gr

 19. Onderzoek naar de kwaliteit van chocoladerepen

  NARCIS (Netherlands)

  Sledsens, A.M.J.; Herstel, H.

  1989-01-01

  Om de kwaliteit van in willekeurige winkels gekochte chocoladerepen te kunnen beoordelen heeft Konsumenten Kontakt het RIKILT verzocht 24 monsters chocoladerepen te onderzoeken. Alle monsters zijn onderzocht op nettogewicht, totaal vet, vocht, saccharose, lactose, theobromine, triglyceridensamenstel

 20. Van maakbare samenleving naar maakbare mens?

  NARCIS (Netherlands)

  Dunk, H.W. von der

  2000-01-01

  In Hindoetempels op Bali staan bij de ingang links en rechts twee godheden opgesteld: Vishnu, de god van het goede en Shiva die het kwaad representeert als godheid van de destructie. Helemaal zo eenvoudig ligt het eigenlijk niet. Het A en O van alle historische wijsheid is trouwens 'dat het nooit zo

 1. Onderzoek naar de samenstelling van geemulgeerde sauzen

  NARCIS (Netherlands)

  Essers, M.L.; Herstel, H.

  1986-01-01

  Van de Consumentenbond zijn eind maart 1985 56 monsters geëmulgeerde sauzen ontvangen voor chemisch en sensorisch onderzoek. De resultaten van het chemisch onderzoek zijn indien mogelijk vergeleken met de declaratie op de verpakking en de gestelde eisen in de Warenwet.

 2. Naar een nieuw bewaarsysteem voor bloembollen

  NARCIS (Netherlands)

  Wildschut, J.; Sapounas, A.

  2011-01-01

  Als resultaat van brainstormen met telers, systeembouwers, voorlichters en onderzoekers zijn twee nieuwe concepten van een bewaarsysteem voor bloembollen nader uitgewerkt. Modelmatig zijn de concepten doorgerekend op energieverbruik en op de mate waarin ergens in het systeem de ethyleengrens van 100

 3. Maakt de buurt het verschil? Een sociaal-pedagogische kijk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sven De Visscher

  2010-03-01

  Dit artikel analyseert de manier waarop de buurt als gebouwde, gedeelde en geleefde omgeving tussenkomt in alledaagse socialisatieprocessen en zo mee vorm geeft aan de verhouding tussen individu en samenleving. Er wordt gebruik gemaakt van kwalitatief onderzoeksmateriaal dat werd verzameld in drie Gentse wijken in het kader van een doctoraatsstudie naar de sociaalpedagogische betekenis van de woonomgeving. De onderzoeksresultaten worden besproken in het licht van de stelling dat de buurt een drager is van maatschappelijke ontwikkelingen en betekenissen en dat buurtgerichte interventies niet enkel moeten geanalyseerd worden op de vraag wat werkt in welke context, maar ook op de vraag naar welke grondslagen aan de basis liggen van buurtgerichte interventies en tot welke invulling van stedelijk samenleven deze bijdragen.

 4. Impact of dynamic traffic management on air quality. Final report of a study on the impact of dynamic traffic management on the air quality along highways; Invloed DVM op de luchtkwaliteit. Eindrapport onderzoek naar het effect van dynamisch verkeersmanagement op de luchtkwaliteit langs snelwegen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Drewes, W.; Fransen, W. [DHV, Amersfoort (Netherlands)

  2009-12-15

  Within the Air Quality Innovation programme (IPL) a broad survey has been carried out on the possibilities of Dynamic Traffic Management (DTM) to improve air quality. This report finalizes the survey that was carried out within the IPL, and summarizes the results of the separate reports. Next to this final report, also a recommendation was made with regard to applying DTM to improve air quality. The final report starts with a comprehensive summary of the results of all the sub-surveys. In addition, for each sub-survey and other relevant publications, used in preparing the recommendation, the key issues and abstracts are presented. [Dutch] Binnen het Innovatieprogramma Luchtkwaliteit (IPL) is breed onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om met Dynamisch Verkeersmanagement (DVM) de luchtkwaliteit te verbeteren. Dit rapport sluit het onderzoek dat binnen het IPL is uitgevoerd af en vat de afzonderlijk gerapporteerde resultaten samen. Naast dit eindrapport is ook een toepassingsadvies gericht op het inzetten van DVM ter verbetering van de luchtkwaliteit opgesteld. Het eindrapport begint met een integrale samenvatting van de resultaten van alle deelonderzoeken. Daarnaast zijn van elk deelonderzoek en andere relevante publicaties die gebruikt zijn bij het opstellen van het toepassingsadvies de kernpunten en beknopte samenvattingen opgenomen.

 5. What precisely works in Appreciative Inquiry?

  OpenAIRE

  Aksu, Kübra

  2014-01-01

  In deze masterproef wordt, aan de hand van kwalitatief onderzoek, gepeild naar de werkende elementen van Appreciative Inquiry. De recente wetenschappelijke literatuur omtrent Appreciative Inquiry bekritiseert een te grote focus op het positieve. Een focus op het positieve is nuttig maar het is geen doel op zich. Het doel van Appreciative Inquiry is het genereren van een nieuwe en betere toekomst. Daarnaast is er, in de context van change management, een sterke groei waar te nemen in het aanta...

 6. Cyberdefensie in oprichting

  OpenAIRE

  Luiijf, H.A.M.

  2002-01-01

  Op 5 juni jongstleden activeerde demissionair Minister voor Grote Steden- en integratiebeleid, Rogier van Boxtel, het Computer Emergency Response Team voor de Rijksoverheid (CERT-RO). Tevens kondigde Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, Monique de Vries, een alarmeringsfunctie voor 'cyberonheil' aan voor burgers en het MKB. Deze activiteiten zijn te beschouwen als de eerste stappen op de weg naar een nationale defensie in de virtuele wereld.

 7. Energy measures in the beer production. Energy and water conservation in breweries; Energiemaatregelen bij de productie van bier. Bierbrouwers zuiniger met energie en water

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Jong, K. [Energieprojecten.com, Steenwijk (Netherlands)

  2004-05-01

  A brief overview is given of energy saving measures that were taken in several breweries in different places in the world. [Dutch] Het brouwen van bier vraagt vakmanschap. Tenslotte is bier een natuurproduct. Maar het eerlijke handwerk van de vakman is natuurlijk wel vrijwel geheel overgenomen door machines. Bij het productieproces doet men er alles aan om efficient met energie om te gaan, waarbij vooral wordt gekeken naar het waterverbruik, de inzet van duurzame energie en het hergebruik van de afvalstromen.

 8. Motorische ontwikkelingsstoornissen: DCD en dyspraxie

  OpenAIRE

  2016-01-01

  De term motorische ontwikkelingsstoornissen verwijst naar een gebrekkige of vertraagde ontwikkeling van motorische vaardigheden bij kinderen, waarbij geen duidelijke medische diagnose kan worden gesteld. Het gebrek aan motorische vaardigheden heeft vaak negatieve gevolgen voor hun activiteiten in het dagelijks leven, Deze kinderen worden volgens de criteria van DSM-5 (zie hoofdstuk 1) geclassificeerd met een Developmental Coordination Disorder (DCD), een term die in Nederland inmiddels goed i...

 9. Determinanten van de geneigdheid tot groupon-gebruik: toepassing van de theorie van gepland gedrag

  OpenAIRE

  Peeters, Andy

  2013-01-01

  In deze thesis wordt onderzocht welke factoren een invloed hebben op de Groupon proneness. Er wordt met andere woorden een onderzoek gedaan naar welke factoren er toe leiden dat mensen geneigd zijn om Groupon te gebruiken. De centrale onderzoeksvraag is: 'Welke factoren hebben een invloed op de geneigdheid om Groupon te gebruiken?' We gaan een antwoord geven op deze vraag aan de hand van de 'theorie van gepland gedrag', waarin we de theorie van de 'Big five' integreren. Vervolgens ...

 10. Teeltonderzoek oregano

  OpenAIRE

  2008-01-01

  Na een korte inleiding over het Oregano-project in Flevoland worden in deze samenvatting de resultaten van teeltonderzoek aan Oregano weergegeven. Het ging om de deugdelijkheidsbeproeving van vijf herbiciden, onderzoek naar de optimale stikstofbemesting, het volgen van de biomassa en het oliegehalte gedurende de gewasontwikkeling, de instandhouding (vegetatief) en vergelijking (generatief) van het in 2005 geselecteerde plantmateriaal en de oriëntatie op toepassingen van het restproduct.

 11. Aggregate exposure to chemicals

  OpenAIRE

  Wolterink G; van de Ven BM; ter Burg W; Verkaik-Kloosterman J; SIR; CVG

  2010-01-01

  Het risico van een chemische stof is lastig te beoordelen als mensen via verschillende routes en producten aan deze stof staan blootgesteld (geaggregeerde blootstelling). Dat komt meestal doordat relevante blootstellingsgegevens ontbreken. Het kan bijvoorbeeld onbekend zijn in welke producten de stoffen voorkomen en in welke concentratie. Dit is de conclusie van het RIVM op basis van studies naar vier stoffen. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) en...

 12. From Waste to Food. Harvesting energy and utilizing CO2 from waste flows in greenhouse horticulture; Van afval naar voedsel. Nieuwe Nuts in de praktijk. Een Cradle to Cradle benadering voor gemeenten en glastuinbouw

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Braber, K.J. [BuildDesk Benelux, Delft (Netherlands)] [and others

  2009-12-15

  zelf weten. Daarbij kunnen beleidsmakers een grote bijdrage leveren aan de ontwikkeling van succesvolle projecten. Het informeren en motiveren van tuinders om met vernieuwende ideeën te komen, is een belangrijke stap. Door als gemeente met marktpartijen in gesprek te gaan, ontstaan nieuwe denkwijzen. Organiseer een proefproject, onderzoek welke afvalstromen beschikbaar zijn en schep ruimte voor innovatieve tuinders in het beleid van uw gemeente. Deze publicatie laat zien welke rol gemeenten kunnen spelen bij het inzetten van lokale afvalstromen voor benutting in de glastuinbouw. En welke winst dit oplevert voor de lokale economie en het milieu.

 13. De bijdrage van leefstijl aan gewichtsstijging bij jong volwassenen

  NARCIS (Netherlands)

  Wendel-Vos GCW; Nooyens ACJ; Schuit AJ; PZO

  2004-01-01

  In this report, the contribution of lifestyle to weight gain in young adults is addressed. Aspects of lifestyle factors associated with weight gain differ between men and women. For example, among men consumption of savoury snacks seemed to be associated with weight gain, whereas among women consump

 14. Armastus ja anarhia / J[aan] R[uus

  Index Scriptorium Estoniae

  J. R.

  1993-01-01

  Helsingi filmifestivali "Armastus ja anarhia" mängufilmid "Nekromantik I" (1987) ja "Nekromantik II" (1991), režissöör Jörg Buttgereit ja "Trellimõrtsukas" (1979), režissöör Abel Ferrara, Tallinna kinos "Eha". Arvustavad Rainer Sarnet, Jaak Kilmi, Marko Raat ja J. R. (Jaan Ruus)

 15. Toevoeging van enkele onderdelen aan een dynamisch pensmodel

  NARCIS (Netherlands)

  Bannink, A.; Dijkstra, J.

  2009-01-01

  Het pensmodel van Dijkstra et al. (1992) werd op 3 onderdelen aangepast: een weergave werd toegevoegd voor 1. de invloed van het voeropnamepatroon en van de verkleining en passage van deeltjes op pensfermentatie bij melkkoeien; 2. de invloed van langketen vetzuren op het verloop van de pensfermentat

 16. Hermeneutiese uitdagings aan Christosentriese prediking vanuit Ou-Testamentiese narratiewe

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hendrik S.W. Strauss

  2014-02-01

  Full Text Available Baie predikers vind dit moeilik om Christus vanuit die Ou Testament te verkondig. Die probleem van Christosentriese prediking uit die Ou Testament is wesenlik ’n hermeneutiese probleem. In hierdie artikel word gepoog om ’n antwoord hierop te bied deur eerstens bepaalde ankers in ’n see van hermeneutiese moontlikhede te identifiseer. Hierdie ankers sluit in die Christelike karakter van die Ou Testament en die eenheid tussen die Ou en Nuwe Testament met ’n universele boodskap. Ten einde Christus op ’n geloofwaardige en verantwoordelike wyse vanuit die Ou Testament te preek, is ’n eksegetiese metode waarin rekening gehou word met die karakter van die Ou Testament, sowel as die verhouding daarvan tot die Nuwe Testament, onontbeerlik. Die holisties histories-kritiese metode dien, na ons mening, Christosentriese prediking uit die Ou Testament die beste, aangesien dit die literêre, historiese en teologiese aspekte van ’n teks verreken. Terwyl ’n verantwoordelike eksegetiese metode die basis lê vir Christosentriese prediking uit die Ou Testament, word daar ook ’n verkenning gedoen van sinvolle (organiese oorgange vanuit Ou-Testamentiese narratiewe na die Nuwe Testament. Aangesien Christosentriese prediking uit die Ou Testament nie sonder gevare is nie, word enkele slaggate ten opsigte daarvan uit die Ou-Testamentiese narratiewe uitgelig.Hermeneutical challenges encountered by Christ-centered preaching from Old Testament narratives. Many ministers find it difficult to preach Christ from the Old Testament. The problem of Christocentric preaching from the Old Testament is essentially a hermeneutical problem. In this article an answer is proposed, firstly by identifying specific anchors in a sea of hermeneutic possibilities. These include the Christian character of the Old Testament, and the unity between the Old and New Testaments with a universal message. In order to preach Christ in a credible and responsible manner from the Old Testament, an exegetical method, which takes into account the character of the Old Testament as well as its relationship to the New Testament, is essential. The holistic historic-critical method, we believe, serves Christocentric preaching from the Old Testament the best as it takes the literary, historical and theological aspects of the text into consideration. As a responsible exegetical method lays the foundations for Christocentric preaching from the Old Testament, an exploration of meaningful (organic transitions from Old Testament narratives to the New Testament is made. Seeing that Christocentric preaching from the Old Testament is not without dangers, some pitfalls regarding Christocentric preaching from the Old Testament narratives are highlighted.

 17. Hermeneutiese uitdagings aan Christosentriese prediking vanuit Ou-Testamentiese narratiewe

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hendrik S.W. Strauss

  2014-09-01

  Full Text Available Baie predikers vind dit moeilik om Christus vanuit die Ou Testament te verkondig. Die probleem van Christosentriese prediking uit die Ou Testament is wesenlik ’n hermeneutiese probleem. In hierdie artikel word gepoog om ’n antwoord hierop te bied deur eerstens bepaalde ankers in ’n see van hermeneutiese moontlikhede te identifiseer. Hierdie ankers sluit in die Christelike karakter van die Ou Testament en die eenheid tussen die Ou en Nuwe Testament met ’n universele boodskap. Ten einde Christus op ’n geloofwaardige en verantwoordelike wyse vanuit die Ou Testament te preek, is ’n eksegetiese metode waarin rekening gehou word met die karakter van die Ou Testament, sowel as die verhouding daarvan tot die Nuwe Testament, onontbeerlik. Die holisties histories-kritiese metode dien, na ons mening, Christosentriese prediking uit die Ou Testament die beste, aangesien dit die literêre, historiese en teologiese aspekte van ’n teks verreken. Terwyl ’n verantwoordelike eksegetiese metode die basis lê vir Christosentriese prediking uit die Ou Testament, word daar ook ’n verkenning gedoen van sinvolle (organiese oorgange vanuit Ou-Testamentiese narratiewe na die Nuwe Testament. Aangesien Christosentriese prediking uit die Ou Testament nie sonder gevare is nie, word enkele slaggate ten opsigte daarvan uit die Ou-Testamentiese narratiewe uitgelig.

 18. Steun aan de landbouw, wat betekent de PSE?

  NARCIS (Netherlands)

  Berkum, van S.

  2003-01-01

  Nu er besluiten zijn genomen over de hervorming van het Europees landbouwbeleid en de EU met meer dan honderd landen in de wereld is gewikkeld in WTO-onderhandelingen om nieuwe afspraken te maken over de wereldhandel.

 19. Een vrouw met een lang bestaande wond aan haar vinger

  NARCIS (Netherlands)

  Paulus, Vera A A; Franken, Ralph J P M; van der Heijden, EPA

  2015-01-01

  A 79-year-old woman consulted a plastic surgeon, because since 3 years she had a large wound at the base of her left index finger. Histology of a skin biopsy showed cutaneous squamous cell carcinoma. Because of the extension of the defect, amputation of the index finger with a split-skin-graft was p

 20. Pieken in het celgetal: Mastitisverwekker te herkennen aan specifiek piekpatroon

  NARCIS (Netherlands)

  Haas, de Y.; Barkema, H.W.; Schukken, Y.H.; Veerkamp, R.F.

  2003-01-01

  Gedurende de lactatie verloopt het celgetal volgens een bepaalde curve. Afwijkingen daarvan kunnen veroorzaakt worden door mastitis. S. aureus, E. coli en S. uberis zijn van elkaar te onderscheiden door specifieke piekpatronen

 1. Kalibratie van Ellenbergs milieu-indicatiegetallen aan werkelijk gemeten bodemfactoren

  NARCIS (Netherlands)

  Alkemade JRM; Wiertz J; Latour JB; LBG

  1996-01-01

  Momenteel wordt een multiple stress model ontwikkeld waarmee op nationale schaal de kans op voorkomen van plantesoorten wordt voorspeld als gevolg van verdroging, verzuring en vermesting (SMART-MOVE). Het model bestaat uit een bodemmodule (SMART) en een vegetatie module (MOVE). Essentiele invoe

 2. Circulatie bij leverziekten : bepaling van het hartminuutvolume aan het ziekbed

  NARCIS (Netherlands)

  Versteeg, Piet

  1964-01-01

  SUMMARY It has been common knowledge for more than a century that changes in the structures of the vascular bed can occur in diseases of the liver. An extensive venous collateral circulation can develop in Laennec's cirrhosis of the liver and in the case of extrahepatic portal block, the most seriou

 3. Prehospitale zorg aan polytraumapatiënten in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Lichtveld, R.A.

  2007-01-01

  This thesis evaluates the prehospital care and outcomes of severely injured patients. Chapter 1 addresses the impact of trauma on society and presents a brief outline of this thesis with description of the different studies that are reported. Chapter 2 describes the patients who were studied and the

 4. Mechanofysiologisch onderzoek aan de zijlijn van de pos

  NARCIS (Netherlands)

  van Maarseveen, Josephus Theodorus Petrus Wilhelmus

  1994-01-01

  This thesis describes the results of a study on the lateral line of the ruff. The lateral line organ is an organ, found in aquatic amphibians and fishes, used to detect water motions. The elementary detection units are neurornasts: groups of hair cells (depending on the species and the location of t

 5. Science fiction (SF - wat is eintlik aan die gang?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. W. Venter

  2000-05-01

  Full Text Available ’n Paar jaar gelede was daar ’n uitstalling in die Everard Read Galery in Johannesburg. Dit was ’n versameling kunswerke in die vorm van hologramme en apparaat wat ’n mens die geleentheid gegee het om rekenaargeskepte “skynwerklikhede” of “virtual realities” te ervaar. Die uitstaller was Don Searll en hy het die uitstalling “Haptics” genoem.

 6. Die stand van kliniese evaluering aan Suider-Afrikaanse Universiteite

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. Mulder

  1992-09-01

  Full Text Available The fact that clinical evaluation is a difficult and complex task of nursing education has been emphasized in the nursing literature since the early seventies. It is, nevertheless, a most important component of the teaching-learning process of nursing students and it has definite advantages. It: * contributes to the improvement of the standard of nursing care * helps to identify problem areas for research and * contributes to high level professional preparation. In the light of these factors the aims of the study were to: * determine and describe the position of clinical evaluation as a component of the teaching of undergraduate students in departments of nursing at universities in Southern Africa; * draw up a proto-theoretical model for clinical evaluation. The second aim will be fully discussed in a follow-up article. The empirical data showed that nursing educationists in Southern Africa are not entirely up to standard regarding the skills required for clinical evaluation.

 7. Verlichting en signalering aan de achterzijde van voertuigen.

  NARCIS (Netherlands)

  Roszbach, R.

  1974-01-01

  The recogniseability of vehicles can be much improved by standardisation of their illumination. In particular the standardisation of the rear-lights of cars, trucks, lorries and bicycles is important from the point of view of road safety. The conspicuousness of all vehicles can be improved when ve

 8. Olie tast vissenlever aan (interview J.H.W. Schobben)

  NARCIS (Netherlands)

  Wolkers, H.; Schobben, J.H.M.

  2010-01-01

  Het olielek in de Golf van Mexico spuwt per dag zo'n 800 duizend liter olie in zee. Volgens ecotoxicoloog John Schobben, hoofd van de afdeling Milieu bij Imares, is deze olieramp anders dan anderen: 'De milieueffecten zijn deels veel minder zichtbaar.'

 9. Ongevallen op nat wegdek. II: Maatregelen aan de weg.

  NARCIS (Netherlands)

  Welleman, A.G.

  1979-01-01

  As stated in part I of this article (see IRRD abstract no 244564) the influence of rain on traffic safety can be measured from the number of injured or killed road users. Statistical analyses of data on accidents on wet roads and factors influencing these are presented. Parameters such as driver, ve

 10. Predictive policing : politiewerk aan de hand van voorspellingen

  NARCIS (Netherlands)

  Vries, A. de; Smit, S.

  2016-01-01

  George Orwell waarschuwt in zijn boek 1984 (Orwell 1949) voor een overheid die haar onderdanen monitort en alles in de gaten houdt. In de film Minority Report is de 'pre-crime squad' in staat om moorden te voorspellen en daders preventief op te pakken. De Nederlandse politie heeft dankzij de omvormi

 11. Behoefte aan opvoedingsondersteuning van ouders van jonge kinderen

  NARCIS (Netherlands)

  Asscher, Jessica; Hermanns, Jo; Dekovic, M.

  2008-01-01

  The present study examines the role of similarity in music preferences in the formation and discontinuation of friendships over a one-year period. Questionnaire data were gathered from 283 Dutch same-sex mutual best friends (Mean age = 12.97) in two waves with a one-year interval. Results show consi

 12. Lopend leren; Wat hebben deelnemers en organisatoren aan Gemba walks?

  OpenAIRE

  Benders, Jos; Poelen, Sjors; Schouteten, Roel

  2016-01-01

  The Dutch network 'Lean in de zorg' aims to disseminate and extend knowledge about using 'lean' in health care. Gemba walks are an important way of exchanging knowledge between network members. The paper discusses the lessons Gemba organizers and participants claim to have learned.

 13. Blootstelling aan ultraviolette straling. Een analyse van het probleemveld

  NARCIS (Netherlands)

  Slaper H; Eggink GJ

  1991-01-01

  This report provides an overview and analysis of the knowledge, concerning exposure to ultraviolet radiation (UV), and the risks associated with UV-exposure. Sources of UV are found in the outdoor environment, in the indoor environment, an in medical therapies and labour situations. Although limit

 14. Prediking aan die hand van die metafoor van fiksieskryf

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lourens Bosman

  2008-01-01

  Full Text Available Preaching according to the metaphor of fiction writing In this article the writers propose an alternative to modernistic linear and propositional ways of preaching. They argue that the context asks for preaching that is more in line with the dominant metaphors of the post-modern culture in which the listeners live their everyday lives. The preacher should be seen less as the bearer of final truths (the one who carries the light or acts as witness to the truth, and more as someone who participates in the reflection of ideas. They propose a narrative paradigm for preaching that moves beyond the use of stories as illustrations, to one where the preacher, in the narrative style, becomes the co-author of new life stories in the preaching event. The ABDCE model for fiction writing, proposed by Anne Lamott, is then used as a model for the structuring of the sermon. Structured along these lines, the sermon moves from a specific Action and its cultural and historical Background, through a Development, where something new starts to unfold before the listeners, to a Climax of new insight and an Ending that invites the listeners to take part in the telling and retelling of their own stories in the light of the Great Story of God and his people.

 15. Stoppen met roken: hoe pakken wij dat aan?

  NARCIS (Netherlands)

  Jacobs-van der Bruggen, M.; Donker, G.; Verkleij, H.; Baan, C.

  2007-01-01

  Background: Smoking is the cause of a great deal of morbidity and mortality. General practitioners (GPs) can help prevent smoking-related diseases by following an active anti-smoking policy, i.e. by taking the initiative to discuss stopping smoking with their patients. The aim of our research is to

 16. Standaardisatie van persoonsdosimetrie bij beroepsmatige blootstelling aan ioniserende straling

  NARCIS (Netherlands)

  Eleveld H; Tanzi CP; LSO

  2004-01-01

  The Ministry of Social Affairs and Employment requested RIVM to investigate the standardisation of individual monitoring for occupational exposures to ionising radiation. Law lays down the assessment of the effective or equivalent dose of exposed workers. According to the objective of this study a s

 17. Diagnostische ammoniakproeven; Diagnostiek van portale kollaterale cirkulatie aan het ziekbed.

  NARCIS (Netherlands)

  Gips, Christiaan Hendrik

  1968-01-01

  This thesis is concerned with the use of ammoniumsalts in the diagnosis of diseases of the liver and portal vascular tree. Chapter 1. Metabolism of ammonia. Ammonia is liberated by deamination of aminoacids in the kidney and during exercise in muscle, by urease activity in the salivary glands and in

 18. Samenwerking met ouders aan de randen van het onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Doornenbal, J.M.; Fukkink, R.

  2014-01-01

  In dit hoofdstuk wordt de driehoeksrelatie besproken tussen kind, ouders en professionals in de context van de kinderopvang inclusief de buitenschoolse opvang en de school. Vanuit het theoretisch perspectief van Bronfenbrenner wordt het belang getoond van het verbinden van leefwerelden waarin kinder

 19. Detectie van radioactief schroot met poortdetectoren - Onderzoek aan een testprotocol

  NARCIS (Netherlands)

  Blaauboer RO; Overwater RMW; LSO

  2003-01-01

  There are various possibilities for radioactive sources to end up in a shipment of scrap metal. These sources could be artificial ones or for instance tubing from the oil and gas extraction industry containing natural radioactive deposits. In any case, it is undesirable that these sources end up in

 20. Die toeganklikheid van internetbronne in inligtingverskaffing aan regsgeleerdes / Tanya Feiertag

  OpenAIRE

  Feiertag, Tanya

  1999-01-01

  The information needed for any law related research problem ultimately must be found in the law as expressed in the primary sources inter alia in statutes and cases. In addition secondary sources, for example textbooks, law journals, digests, indexes, dictionaries, encyclopaedias and loose-leaf publications are used to provide citations to relevant statutes and cases. In the past jurists were bound to make use of the basically chronological publication of statutes and cases and secondary reso...

 1. De WW en nieuwe sociale risico's. Internationaalrechtelijke grenzen aan hervormingsvoorstellen

  NARCIS (Netherlands)

  Hermans, K.H.

  2014-01-01

  Subject of this study is the relationship between proposals for an adjustment of the Dutch Unemployment Insurance Act (WW) and the international social security conventions. These proposals aim to adjust the WW to variation in the individual life cycle: they aim to provide more protection against ne

 2. De bijdrage van ecologisch milieubeheer aan de kwaliteit van natuurgebieden

  NARCIS (Netherlands)

  Eijsackers, H.J.P.

  2008-01-01

  Natuurbeheer heeft drie relaties met milieubeheer. Namelijk: 1. via man-made ecosystemen; 2. via de invloed van negatieve milieuomstandigheden op de natuur; 3. via de mogelijkheid om natuurlijke processen in te zetten om verontreiniging in natuurgebieden op te ruimen. In dit artikel komen alle drie

 3. Milieu-effecten van verkeers- en vervoerbeleid aan de voordeur

  NARCIS (Netherlands)

  Geurs KT; MTV; UU/Ruimtelijke Wetenschappen - Vakgroep

  1995-01-01

  This report describes a model to link national to local traffic forecasts. The model takes into account the empirical relationship between national and local transport developments, as well as mobility effects of the implementation of traffic and transport policy at the local level. Output of the mo

 4. Verslag project “Aan de slag met intermediairs”

  NARCIS (Netherlands)

  Wildschut, J.; Lans, van der A.M.

  2014-01-01

  Het project State of the Art liet o.a. zien dat uiteenlopende bewaarwanden sterk verbeterd kunnen worden waarmee de luchtverdeling over de kisten gelijkmatiger wordt. Er kan dan flink worden teruggetoerd terwijl de minst beluchte laag toch nog voldoende lucht krijgt. Door het 3de machts verband tuss

 5. Ozon bezig aan stille wederopstanding in de tuinbouw

  NARCIS (Netherlands)

  Ruijven, van J.P.M.

  2014-01-01

  Ozon lijkt een comeback te maken binnen de glastuinbouw. Waar de ontsmettingsinstallaties vorige eeuw nogal eens te maken hadden met storingen en veiligheidsproblemen, lijken die aspecten tegenwoordig beter onder controle. Dit maakt de weg vrij voor andere toepassingen van de techniek dan alleen ont

 6. Die bestuur van didaktiese steunstelsels aan ‘n verplegingskollege

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. Pullen

  1998-09-01

  Full Text Available The learning accompanists (nurse educator, in the didactic situation within the context of a nursing college, is midst a process of transformation. This transformation has a direct influence on the learning accompanists didactic role fulfilment. Didactic support systems enables the learning accompanist to fulfil her/his didactic role. These didactic support systems should be managed during the process of transformation, in such a way that it enables the learning accompanist to fulfil her/his didactic role. A new creative approach to the management of the didactic situation is necessary. The goal of this study was to describe guidelines for the management of didactic support systems, at a nursing college, to enable the learning accompanist to fulfil her/his didactic role. An inductive, qualitative, contextual, exploring, descriptive strategy was used to reach the goal of the study. No explicit conceptual framework was used as point of departure. Because the participants are midst a process of transformation, their knowledge and experience was used as source of data, as they can express their needs and views the best. The goal of this study was reached by setting four objectives. The uniqueness of the study lies in the relevance within the current time frame context and that it expresses the needs of the learner accompanists and the views of the managers at a nursing college. An abundance of possibilities for further research was created.

 7. Centronotus fasciatus Bl. & Schn. aan de Nederlandsche kust

  NARCIS (Netherlands)

  Popta, C.M.L.

  1916-01-01

  In de collectie van het Leidsche Museum bevindt zich een Centronotus fasciatus Bl. & Sch., volgens de opgave op het etiket afkomstig van de Hollandsche kust. De kenmerken van dit individu, dat 230 mm. lang is, zijn: De hoogte van het langwerpige lichaam gaat 9 7/12 en de lengte van den, evenals het

 8. Van dijkversterking naar dijkvervaging: Onderzoek naar de mogelijkheden van brede waterkeringen in Groningen.

  NARCIS (Netherlands)

  Oedekerk, M.

  2006-01-01

  Climate change will cause increasing physical loads on the flood defence of the Province of Groningen along the North Sea over the next decades. This is caused by a sea level rise between 15 and 35 centimetres whilst the ground level is lowering between 38 and 48 centimetres until the year 2050. Thi

 9. De stap naar hoger beroep : Een onderzoek naar appelgedrag van burgers in bestuursrechtelijke zaken

  NARCIS (Netherlands)

  Boekema, Ilona Martje

  2015-01-01

  Dutch litigants in administrative law cases appeal quite often – appeal rates are significantly higher than in most civil law cases and criminal law cases. This research aims to explain this by analysing which factors influence the decision to appeal for review. Why does one citizen appeal a negativ

 10. Naar een verbetering van strafmotiveringen: een onderzoek naar de effectiviteit van het PROMIS model

  NARCIS (Netherlands)

  van den Hoven, P.; Plug, H.J.

  2008-01-01

  The advancement of the justification of criminal sentences. Research into the effectiveness of the PROMIS model In response to both laymen and professionals criticizing the obscurity of criminal sentences, the Dutch judiciary, in 2004, started a large-scale project called Promis. The aim of the proj

 11. Op weg naar evenwicht: een onderzoek naar zorgplichten op het internet

  NARCIS (Netherlands)

  N.A.N.M. van Eijk; T.M. van Engers; C. Wiersma; C.A. Jasserand; W. Abel

  2010-01-01

  Commissioned by the WODC (Wetenschappelijk Onderzoeken Documentatiecentrum), research has been conducted on duties of care on the Internet, more specifically from the perspective of Internet service providers. Internet service providers currently find themselves in the spotlight, both in a national

 12. Energy conservation indicators cold and heat storage. Revision factsheet cold and heat storage 2009; Besparingskentallen koude- en warmteopslag. Herziening factsheet koude- en warmteopslag 2009

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bosselaar, L. [SenterNovem, Utrecht (Netherlands); Koenders, M.J.B.; Van Helden, M.J.C.; Kleinlugtenbelt, J.H. [IF Technology, Arnhem (Netherlands)

  2009-08-15

  The aim of the title revision is to update the existing indicators for cold and heat storage as given in the Protocol Monitoring Sustainable Energy [Dutch] Het doel van het onderzoek is om de bestaande set van kentallen voor koude- en warmteopslag uit het Protocol Monitoring Duurzame Energie te actualiseren.

 13. Teelt van knolvenkel

  NARCIS (Netherlands)

  Buishand, T.; Jonge, de P.

  1984-01-01

  Herziene teelthandleiding over plantkundige eigenschappen, grond, bemesting, ervaringen met rassen in Nederland, zaaien en planten, onkruidbestrijding, ziekten en plagen, oogst, bewaring, aflevering, voorbeelden van arbeidsbehoefte en saldoberekeningen

 14. Charging up for the future of plug-in hybrids and range extenders. An exploration of options for increased battery utilisation; Opladen voor de toekomst van plug-in hybrides en range extenders. Een verkenning naar mogelijkheden voor vergroten van het elektrische gebruik

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Essen, H.; Schroten, A.; Aarnink, S.

  2013-05-15

  If the full potential of plug-in hybrids and electric cars with a range extender is to be usefully exploited, it is important that these vehicles be used in battery mode as much as possible. This means that users' charging and driving behaviour needs to be positively influenced. This can be achieved through suitably designed financial incentives on the part of employers and government, further expansion of battery-charging infrastructure, and transferring knowledge on driving style. Improved driving and charging behaviour will lead to lower effective fuel consumption, reduced CO2 emissions and improved air quality. These are some of the results of this study in which it is examined how the performance of plug-in hybrids and cars with a range extender can be improved. It is the first study to look into the factors governing practical usage of such vehicles and the options available to the various parties to improve that usage. To this end a literature study was carried out and interviews were held with employers, leasing companies, trade associations, government agencies and other parties [Dutch] Om het potentieel van plug-in hybrides en elektrische auto's met een range extender te benutten is het van belang dat deze auto's zoveel mogelijk elektrisch worden gereden. Hiervoor is het nodig om het oplaad- en rijgedrag van de gebruikers positief te beïnvloeden. Dit kan door het geven van slimme financiële prikkels door werkgevers en overheid, het verder uitbreiden van de laadinfrastructuur en kennisoverdracht over rijgedrag. Een verbeterd rij- en laadgedrag zorgt voor een lager brandstofpraktijkverbruik, minder CO2-uitstoot en een betere luchtkwaliteit. Dit staat onder meer in de studie 'Opladen voor de toekomst van plug-in hybrides en range extenders' van CE Delft, waarin op verzoek van de Nederlandse importeurs van Toyota en Opel is onderzocht hoe het elektrisch gebruik kan worden verbeterd. Hierin is voor het eerst gekeken naar de factoren

 15. Supplement to the methodology for risk evaluation: Emission Scenario Document for Product Type 2: Private and public health area disinfectants and other biocidal products (sanitary and medical sector)

  NARCIS (Netherlands)

  Poel P van der; CSR

  2001-01-01

  Dit rapport is een aangepaste versie van RIVM rapport 601450 002. Herziening vond plaats in het kader van het project "Verzameling, herziening en ontwikkeling van biocide emissie scenario's voor het milieu" (werkgroep EUBEES). Het rapport bevat een beschrijving van de behandelde t

 16. Transition pathway for climate-neutral mushroom cultivation. The agenda for a climate-neutral and economic effective mushroom cultivation in 2020; Transitiepad klimaatneutrale paddenstoelenteelt. De agenda voor een klimaatneutrale en economisch rendabele paddenstoelenteelt in 2020

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Suurmeijer, J.M. [Grontmij, Amersfoort (Netherlands); Hilkens, J. [AdVisie, Herkenbosch (Netherlands)

  2011-11-15

  To realize the ambition of climate-neutral and economically viable mushroom cultivation in new businesses as of 2020, a vision and a transition pathway need to be developed. The energy saving options discussed in the report 'Onderzoek naar het energiezuinig paddenstoelenbedrijf anno 2010' ('Study of an energy efficient mushroom cultivation business in 2010') serve as starting point. Three transition pathways have been developed. Each transition pathway contributes to a future-proof mushroom cultivation sector, to increasing energy efficiency or to deployment of sustainable energy in the mushroom cultivation sector [Dutch] Voor het realiseren van de ambitie om vanaf 2020 in nieuwe bedrijven klimaatneutraal en economisch rendabel paddenstoelen te kunnen telen, dient een visie en een transitiepad te worden opgesteld. De energiebesparingsopties uit het rapport 'Onderzoek naar het energiezuinig paddenstoelenbedrijf anno 2010' dienen hierbij als uitgangspunt. Er zijn drie transitiepaden ontwikkeld. Elk transitiepad geeft zijn bijdrage aan een toekomstbestendige paddenstoelensector, aan het verhogen van de energie-efficiency of aan de toepassing van duurzame energie in de paddenstoelensector.

 17. Supply of dry ambient air in Alstroemenia. Test on the impact of the supply of dry ambient air on the microclimate and crops in alstroemeria; Droge buitenlucht toevoeren in Alstroemeria. Praktijkproef naar de invloed van droge buitenlucht toevoeren op microklimaat en gewas in alstroemeria

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van der Helm, F.; Van Weel, P.; Raaphorst, M.

  2012-08-15

  After one year of dry air distribution in Alstroemeria it is shown that it can effectively lower the vapour deficit between the leaves. It resulted in a decrease of leaf tip damage of 70% compared to the reference, but not to a decrease of spontaneously broken stems. The research is conducted in practice at Hoogenboom Alstroemeria on 1000 m{sup 2} within a larger greenhouse compartment planted with the variety 'Primadonna'. Wageningen UR has conducted the research with an air distribution system of 8 m{sup 3}/m{sup 2} from supplier Lekhabo. The dry air was distributed in the crop by two transparent air tubes. Climate could not be controlled in the research area separate from the reference, therefore more dry air was required than expected, which is contradictive with energy saving. Growers that want to use dry air to either to prevent leaf tips or to save energy will have to find a balance between these two benefits that partly contradict. Both advantages are required to make the investment profitable. It is calculated that nurseries with a relatively small heat and power cogeneration and greenhouses that are already equipped with a second screen can probably profitably invest in a simple and small capacity dry air distribution system [Dutch] Na ruim een jaar opgewarmde buitenlucht toevoeren in Alstroemeria is duidelijk geworden dat hiermee effectief het vocht deficit tussen het gewas verlaagd kan worden. Dit leidde in dit onderzoek tot een afname van vochtblaadjes van 70%, maar niet tot minder afgroeiers. De proef is uitgevoerd in 1000 m{sup 2} binnen een afdeling met het ras Primadonna bij het bedrijf Hoogenboom alstroemeria in Nieuwe Wetering. De proef is door Wageningen UR glastuinbouw uitgevoerd met een installatie voor aanvoer van 8m{sup 3}/m{sup 2} per uur lucht door twee slurven aan de zijkant van het bed. In de proefomgeving kon het klimaat niet apart geregeld worden op het toevoeren van buitenlucht. Hierdoor is steeds relatief veel buitenlucht

 18. Hybrid heat pump technoloy for industrial waste heat; Concept hybride warmtepomp. Meer Industriele restwarmte herbruikbaar

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van der Pal, M.; Van den Heuvel, K. [Energieonderzoek Centrum Nederland ECN, Petten (Netherlands); Infante Ferreira, C. [Technische Universiteit Delft TUD, Delft (Netherlands)

  2011-09-15

  ECN has recently started research on a hybrid adsorption-compression heat transformer concept. Using this technology low-temperature waste heat can be reused, yielding considerable primary energy savings. A study in cooperation with the Delft University of Technology shows the hybrid technology can already be used with waste heat temperatures of 70C, e.g. in the drying process in a paper factory. The technology is also economically feasible. [Dutch] ECN is onlangs begonnen met onderzoek naar hybride adsorptiecompressie warmtetransformatoren. Deze technologie kan worden gebruikt om restwarmte op te waarderen naar nuttige warmte. Hiermee kunnen grote besparingen worden behaald op primair energiegebruik. Een studie uitgevoerd in samenwerking met de TU Delft toont aan dat deze technologie bruikbaar is met restwarmte vanaf 70C, bijvoorbeeld van een papierfabfiek. Naast technologisch is de technologie ook economisch haalbaar gebleken.

 19. Scan of impediments for Blue Energy Netherlands. Obstacles for commercial exploitation; Belemmeringenscan Blue Energy Nederland. Hindernissen tot commerciele exploitatie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bruggers, M.; Icke, J.; Van der Zwan, S. [Deltares, Delft (Netherlands)

  2010-08-15

  This report focuses on the current state of the technology, the required innovations and the general feasibility of a Blue Energy installation in the Netherlands. Research has been done on the technical aspects of and the influence on and by the environment. The technical aspects include issues related to required water flows, water quality, required space and influence on ecology. Finally, the quick scan delivers an overview of relevant parties and an overview of relevant literature. [Dutch] Deze rapportage focust op de huidige stand van de techniek, de benodigde innovaties en de algemene haalbaarheid van een Blue Energy installatie in Nederland. Daartoe is onderzoek gedaan naar de technische aspecten en naar de invloed van en op de omgeving. De technische aspecten betreffen zaken als membranen en benodigde voorzuivering en de omgevingsaspecten betreffen zaken gerelateerd aan benodigde waterstromen, waterkwaliteit, ruimtebeslag en invloed op de ecologie. Tenslotte levert de quick scan een overzicht op van relevante partijen, evenals een overzicht van relevante literatuur.

 20. Smart vehicles, smart traffic: naar een nieuwe mobiliteit

  NARCIS (Netherlands)

  Nijmeijer, H.; Martens, M.H.; Arem, B. van

  2015-01-01

  In ons kleine en drukke Nederland is vlot en veilig verkeer belangrijk. Daarin is nog veel te verbeteren. Nederlanders staan samen zo’n 43 miljoen uur per jaar in de file, het equivalent van 26 duizend full-time banen. Het aantal verkeersdoden neemt af, maar het aantal ernstig gewonden neemt juist t