WorldWideScience

Sample records for aan herziening naar

 1. Orienterend onderzoek naar de bepaling van het gehalte aan glucosinolaten in raapzaad met behulp van NIRS

  Frankhuizen, R.; Munsteren, van A.J.; Veen, van der N.G.; Herstel, H.

  1987-01-01

  Met behulp van een research Nabij Infrarood Reflectie Spectrometer (NIRS) (Technicon Infra-Alyzer 500) is oriënterend onderzoek uitgevoerd naar de bepaling van het gehalte aan glucosinolaten in raapzaad met behulp van NIRS.

 2. Herziening LAC-signaalwaarden: op weg naar bodem-specifieke normen?

  Römkens, P.F.A.M.; Vries, de W.

  2001-01-01

  De huidige LAC-signaalwaarden voor bodemkwaliteit (gehalten aan schadelijke stoffen in de bodem waarbij normen voor gewaskwaliteit worden overschreden) zijn slechts beperkt geschikt voor een locatie-specifieke risico-inschatting m.b.t. zware metalen en arseen. Een overzicht en evaluatie van gebruikt

 3. Walter van den Broeck se utopiese uitdaging aan die globale kapitalisme in Terug naar Walden

  Andries Visagie

  2012-11-01

  Full Text Available Die sosialistiese simpatieë wat die skryfwerk van die Vlaamse outeur Walter van den Broeck onderlê, skakel hom met die goed ontwikkelde tradisie van sosiaal betrokke literatuur in Vlaandere. Sy roman Terug naar Walden, gepubliseer in 2009, is ’n herbesoek aan die Waldenprojek van die Nederlandse hervormer en skrywer Frederik van Eeden (1860−1932. Van den Broeck gee te kenne dat ’n heroorweging van die sosialistiese ideale wat Van Eeden besiel het om nedersettings in Nederland en die VSA op die been te bring, geregverdig is in die lig van die ekonomiese krisis wat in 2008 deur onbesonne kapitalistiese praktyke veroorsaak is. In Terug naar Walden ontketen Ruler Marsh, die rykste man in die wêreld, ’n globale finansiële krisis in weerwraak teen die kapitalistiese stelsel wat tot die ondergang van sy ouers gelei het. Marsh keer terug na die Kempen in Vlaandere, sy familie se land van herkoms. In ’n Heideggeriaanse bevestiging van die lokale, soos versinnebeeld deur die veldpad, skakel Van den Broeck sy visie van die gemene (die gedeelde oftewel the common, ’n konsep wat teoretici soos Michael Hardt en Antonio Negri in hul Empire-trilogie vanuit die kommunistiese denke gerehabiliteer het, met ’n utopiese siening dat ’n stewiger band met die land en die mense uit die eie kontrei ’n nuttige vertrekpunt mag wees vir die ontwikkeling van lewensvatbare alternatiewe vir die kapitalisme.

 4. De herziene ergotherapierichtlijn CVA

  Edith Cup; Ton Satink; Yvonne Heerkens

  2012-01-01

  De herziene ergotherapierichtlijn CVA (Cerebraal Vasculair Accident) is volop in ontwikkeling en wordt in maart 2013 gepresenteerd. De herziene richtlijn is vanzelfsprekend nóg meer evidence-based, cliëntgecentreerd, op het handelen gericht en in de context gesitueerd. Deze column heeft een

 5. Orienterend onderzoek naar het gehalte aan en de indringing van natamycine in Nederlandse kaas

  Oostrom, van J.J.; Ruig, de W.G.

  1980-01-01

  Doordat zowel door de EEG als in het Kaasbesluit grenzen aan de hoeveelheid èn de indringing van natamycine op/in kaas gesteld gaan worden is het zinvol om deze aspecten bij Nederlandse kaas nader te onderzoeken. Hiervoor is door de heer De Ruig een concept proefplan ontworpen; dit concept diende bi

 6. Verkenning van mogelijkheden voor onderzoek naar blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen bij omwonenden

  Bogers RP; Schram-Bijkerk HE; Devilee JLA; Knol AB; Breugelmans ORP; M& G; M& V

  2014-01-01

  De Gezondheidsraad heeft recent geadviseerd om te onderzoeken in welke mate mensen die in Nederland rond velden met bollen- of fruitteelt wonen, blootstaan aan gewasbeschermingsmiddelen. De huidige toelatingsprocedure bevat geen aparte beoordeling van de gezondheidsrisico's voor omwonenden en

 7. Zeg, bent u misschien de nieuwe professional? De omslag van de visie over welzijn naar het handelen van de nieuwe professional

  Maaike Kluft

  2012-03-01

  Met de introductie van de Wmo en het uitvoeringsprogramma Welzijn Nieuwe Stijl, worden welzijnsorganisaties gestimuleerd om hun manier van werken en de prioriteiten die zij stellen aan de geboden ondersteuning te herzien. De Nederlandse samenleving maakt een ommezwaai van welzijnsstaat naar participatiestaat, wat betekent dat burgers meer verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun leven, maar ook voor hun omgeving en sociale netwerk. Dit artikel gaat in op de ondersteuning die nodig is om deze ommezwaai te realiseren en op de consequenties die dit heeft op het werk en de houding van de sociale professional.

 8. Onderzoek naar de kostprijs van asperges in verschillende teeltcentra : prijspeil 1956/57

  Does, van der J.

  1956-01-01

  In het kader van een geleidelijke algehele herziening van de kostprijsberekeningen der voornaamste groentegewassen, is in dit rapport de aspergeteelt in de 4 belangrijkste teeltcentra behandeld. De basisgegevens, welke aan de uitgevoerde berekeningen ten grondslag liggen zijn, wat de kostenkant

 9. Van het erf naar de stad : Samen met collega's een boerenwinkel in de stad openen, hoe pak je dat aan?

  Schoutsen, M.A.; Vijn, M.P.; Boxtel, van M.

  2015-01-01

  De boerderijwinkel is een bekend verschijnsel. Maar komt de consument wel naar je toe? Een mogelijkheid is het starten van een boerenwinkel in de stad. Waarbij je als boeren zelf de winkel runt, en zo de marge goed houdt. Samenwerkende ondernemers van de Groene Marke en de Vechtdalmarke lukt dat met

 10. Dierexperimenteel onderzoek naar de effecten van inhalatoire blootstelling aan pyrolysaat van verontreinigde hard-drugs, heroine en cocaine

  van Velsen FL; Beekhof PK; de Jong Y; Marra M; Dormans JAMA

  1985-01-01

  Het dierexperimenteel onderzoek is uitgevoerd met monsters van hard- drugs. die zijn aangetroffen bij een recent slachtoffer van de "heroine"-leuko-encephalopathie. De resultaten van een dagelijkse blootstelling van ratten gedurende 4 weken aan heroine of cocaine heeft niet geleid tot sy

 11. Koperemissies door drinkwaterleidingen (herziene editie)

  Verweij W; Mons MN; Aalbers JEM; Cruchten RGH van; LWD

  1996-01-01

  Ge-inventariseerd werd wat er bekend is over de fluxen van koper door (corrosie van) waterleidingen naar rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's), rwzi-slib en het oppervlaktewater. Gebleken is dat in 1993 (landelijk gemiddeld) 57% van de koperbelasting van rwzi's afkomstig is van cor

 12. De uitgever aan het woord / 2009

  Huibers, Theo W.C.; Voermans, Koen; van Hoorn, Hedde

  2009-01-01

  Het boek 'De uitgever aan het woord 2009' gaat over de trends en ontwikkelingen in de Nederlandse uitgeefsector. Het is een jaarlijks repeterend onderzoek dat in 2003 is opgezet door Theo Huibers (Thaesis). Allereerst komen de algemene trends en ontwikkelingen aan bod. Hierbij wordt gekeken naar de

 13. Ruimte voor sport in Enschede: Onderzoek naar de behoefte aan binnen- en buitensportvoorzieningen in de periode 2015, 2020, 2025 en 2030

  Romijn, D.; Breedveld, K.

  2016-01-01

  Deze rapportage brengt de huidige en toekomstige behoefte aan sportruimte in beeld voor de georganiseerde buitensport (voetbal, hockey, korfbal, rugby, atletiek en honk- en softbal) en de binnensport in de gemeente Enschede. De gemeente Enschede heeft in juni 2015 nieuw beleid vastgesteld waarin de

 14. Vrouwen, een minderheid? Literatuuronderzoek naar genderverschillen in neurofysiologisch onderzoek en verslag van een mainstreaming project van het biologie -onderwijs aan de Rijksuniversiteit Groningen.

  Pol-Meijer Margriet M. Th. van der, [No Value; Butter, Maureen E.

  2003-01-01

  Dit rapport doet verslag van een gender mainstreaming project in het medisch biologisch onderwijs aan het Opleidingsinstituut Biologie van de Rijksuniversiteit Groningen. Aanleiding tot dit project vragen van WECF (Women in Europe for a Common Future) over genderverschillen met betrekking tot

 15. Onderzoek naar de kostprijs van asperges in verschillende teeltcentra : prijspeil 1956/57

  Does, van der J.

  1956-01-01

  In het kader van een geleidelijke algehele herziening van de kostprijsberekeningen der voornaamste groentegewassen, is in dit rapport de aspergeteelt in de 4 belangrijkste teeltcentra behandeld. De basisgegevens, welke aan de uitgevoerde berekeningen ten grondslag liggen zijn, wat de kostenkant betr

 16. De invloed van ervaring op de kwaliteit van het accountantsoordeel

  Nieuw Amerongen, van C.M. (Niels)

  2007-01-01

  In de jaren negentig van de vorige eeuw hebben de grootste accountantskantoren hun algemene controlemethodologie herzien naar een op bedrijfsrisico’s gebaseerde controlemethodologie. Onderscheidend aan deze controlemethodologie is dat specifieke aandacht wordt besteed aan begrippen als “bedrijfsrisi

 17. Bijvoeding met triticale-GPS of snijmaiskuil aan weidende melkkoeien

  Zom, R.; Schooten, van H.; Pinxterhuis, I.

  2002-01-01

  Over de effecten van het bijvoeren van triticale-GPS of snijmaoskuil aan melkkoeien weidend op gras/klaver in de herfst, was echter nog weinig bekend. Praktijkcentrum Aver Heino heeft hier onderzoek naar gedaan.

 18. Luchtverontreiniging met CO aan de Amsterdamsestraatweg-Zuilen/Utrecht

  Hady MSA

  1989-01-01

  Het rapport beschrijft de resultaten van een modelmatige studie naar de bijdrage van de emissies van een industriegebied aan de westkand van Utrecht aan de CO-concentraties of leefniveau. Deze bijdrage is vergeleken met de bijdrage van het verkeer en die van bronnen binnenshuis. Vervolgens is ee

 19. Agrofood-trein naar China

  Guiking, K.; Zhang XiaoYong, Xiaoyong

  2015-01-01

  Transport van voedingsmiddelen en bloemen van Nederland naar China kan goed via het spoor, zegt LEI-onderzoeker Xiaoyong Zhang. Ze presenteerde haar bevindingen op 28 oktober aan een handelsdelegatie in China, met toehoorders als de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb en koning Willem-Alexander

 20. Broeikasgassen melkveehouderij : op zoek naar het stuur

  Goselink, R.M.A.; Sebek, L.B.

  2012-01-01

  In het project Koeien & Kansen wordt gestreefd naar een zo efficiënt mogelijke stikstof- en fosfaatkringloop en sinds twee jaar ook aan het thema ‘gasvormige emissies’. Binnen laatstgenoemde thema wordt verkend welke maatregelen melkveehouders kunnen treffen om de broeikasgas- en ammoniakemissie

 1. Monitor Talent naar de Top 2010

  Ans Merens

  2011-01-01

  Sinds 2008 hebben 170 bedrijven en non-profitorganisaties het Charter Talent naar de Top ondertekend. Daarmee leggen zij zich vast op zelf gekozen doelen en streefcijfers om het aantal vrouwen in de top van hun organisaties te vergroten. Deelname aan het Charter is vrijwillig, maar niet vrijblijvend

 2. Blootstelling aan propoxur bij het oogsten van bloemen

  Brouwer, R.; Maarleveld, K. van

  1992-01-01

  Bloemen worden regelmatig met bestrijdingsmiddelen behandeld. Hierdoor kunnen naar schatting 25 000 werkers die bloemen oogsten, worden blootgesteld aan deze middelen. Uit eerder onderzoek blijkt dat dit aanleiding kan geven tot een verhoogd risico op nadelige effecten voor de gezondheid. De risicos

 3. Het verstrekken van stro, compost en tuinaarde aan mestvarkens = The supply of straw, compost and garden mould to fattening pigs

  Bure, R.G.; Kerk, van de P.; Koomans, P.

  1983-01-01

  Vergelijkingsonderzoek onder mestvarkens naar de invloed van achtereenvolgens stro verstrekken met behulp van manden, kompost verstrekken op een vlonder en het verstrekken van tuinaarde met behulp van een automaat op afwijkende gedragingen (zoals knabbelen aan elkaar en staartbijten) bij mestvarkens

 4. Op weg naar de volautomatische kas (interview met Anja Dieleman en Pieter de Visser); Thema: Plantmonitoring

  Sleegers, J.; Dieleman, J.A.; Visser, de P.H.B.

  2013-01-01

  Verschillende partijen werken aan modellen waarmee het klimaat automatisch gestuurd kan worden, naar de behoefte van de plant. Zullen groene vingers ooit overbodig worden? Zo ver is het nog lang niet. Voorlopig dient plantmonitoring vooral als verfijning van de klimaatregeling.

 5. Landbouwbeleid geen dikmaker : een verkenning naar de relatie tussen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en de volksgezondheid

  Berkhout, P.; Roza, P.

  2007-01-01

  Dit rapport bevat een verkennende studie naar de relatie tussen (de instrumenten van) het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en de volksgezondheid. Aanleiding is de veronderstelde negatieve relatie tussen GLB en volksgezondheid. De verkenning vangt aan met een literatuuronderzoek, gevolgd door e

 6. Kleuters aan zet

  T. van Schijndel; R. Franse; M. Raijmakers

  2010-01-01

  Isabella (5 jaar) stuurt haar zusje Bente naar achter. O nee, toch naar voren. Lopen, lopen, lopen, stop! Ze heeft door dat de lamp voor de schaduwen zorgt op de muur. En dat het uitmaakt waar iedereen staat. Papa Jeroen krijgt ook instructie van de dames. Zij zijn de baas en moeten lachen om hun va

 7. Acclimatie van twee militairen als preparatie voor uitzending naar Afhanistan

  Vrijkotte, S.; Daanen, H.A.M.

  2008-01-01

  Als voorbereiding op uitzending naar Uruzgan, een gebied in Afghanistan met in de zomermaanden zeer hoge omgevingstemperaturen, zijn twee miliairen onderworpen aan een acclimatieprogramma van 5 dagen in klimaatkamers van TNO Defensie & Veiligheid: een man van 41 jaar; 67 kg en een vrouw van 28 jaar;

 8. Scoren met interim-management : De weg naar tevreden opdrachtgevers

  Schaveling, J.

  2010-01-01

  Tegenwoordig kijkt niemand in organisaties meer op van de aanwezigheid van interim-managers. Interim-management biedt dé flexibiliteit om het management van organisaties aan te vullen. Maar wat maakt interim-managementopdrachten succesvol? Daarover gaat 'Scoren met interim-management: de weg naar te

 9. Van lPv4 naar lPv6

  Luiijf, H.A.M.

  2008-01-01

  Organisaties die het Internet Protocol(IP) gebruiken voor beveiligingsdoeleinden en aanbieders van beveiligingsproducten ontkomen de komende jaren niet aan de overgang naar het nieuwe protocol lPv6. Enerzijds is het gelukkig dat die overgang niet op één dag wereldwijd zal plaatsvinden, er is geen 'I

 10. Zeven marketingwetten voor professionals : De kortste weg naar nieuwe opdrachten

  Burgers, J.; Kwakman, F.E.

  2005-01-01

  In dit boek wordt op praktische wijze verteld wat professionals aan marketing kunnen hebben en wat ze in dat kader vooral wel en niet moeten doen. de kortste weg naar nieuwe opdrachten is niet moeilijk, maar vraagt om het maken van heldere keuzes. Ervaringsdeskundigen Frank Kwakman en Jos Burgers la

 11. Orienterend onderzoek naar zware metalen in verpakkingen. Onderzoek ten behoeve van de handhaving van de Regeling verpakkingen

  Mennen MG; Putten EM van; Fortezza F; Beek ACW van de; Veen RPM van; Dijk J van; IEM

  2003-01-01

  Ten behoeve van de handhaving van de Regeling verpakking en verpakkingsafval is een onderzoek verricht naar gehalten aan zware metalen, in het bijzonder cadmium, lood, kwik en zeswaardig chroom, in verpakkingen. Het totaalgehalte aan deze metalen in verpakkingen mag niet meer dan 100 mg/kg bedra

 12. Kansen en knelpunten van exportketens van groenten uit Suriname naar Nederland als onderdeel van project tuinbouwtechnologische vernieuwingsimpuls voor de groneteteelt in Suriname (Surituin) : verslag stakeholders workshop

  Milton, P.Y.; Debie, R.; Wiersema, S.G.

  2005-01-01

  In het project Surituin is een stakeholder workshop gehouden waarin relevante stakeholders zijn uitgenodigd deel te nemen aan een discussie betreffende kansen en knelpunten in de exportketen van groenten uit Suriname naar Nederland.

 13. De status van Uber – Wie betaalt er aan het eind van de rit?

  de Vries, Anne

  2016-01-01

  Taxi-app Uber biedt consumenten een snelle en makkelijke manier om taxi’s te bestellen. Er kleven voor de consument echter ook juridische risico’s aan het gebruik van deze app. Dit artikel bespreekt de vraag wie de consument kan aanspreken als de taxidienst niet naar behoren wordt uitgevoerd: Uber o

 14. Datarapport: TO monitoring van gehalten aan zware metalen in biotamonsters van de Oosterschelde en Westerschelde

  Heuvel-Greve, van den M.J.

  2009-01-01

  Voorafgaand aan de werkzaamheden op locaties in de Oosterschelde, waar vooroeververdediging zal plaatsvinden, dient een zogenaamd T0-onderzoek uitgevoerd te worden. De resultaten van deze T0-studie zullen als input gebruikt worden voor een later op te starten monitoringsprogramma naar mogelijke effe

 15. De status van Uber – Wie betaalt er aan het eind van de rit?

  de Vries, Anne

  2016-01-01

  Taxi-app Uber biedt consumenten een snelle en makkelijke manier om taxi’s te bestellen. Er kleven voor de consument echter ook juridische risico’s aan het gebruik van deze app. Dit artikel bespreekt de vraag wie de consument kan aanspreken als de taxidienst niet naar behoren wordt uitgevoerd: Uber o

 16. De status van Uber – Wie betaalt er aan het eind van de rit?

  de Vries, Anne

  2016-01-01

  Taxi-app Uber biedt consumenten een snelle en makkelijke manier om taxi’s te bestellen. Er kleven voor de consument echter ook juridische risico’s aan het gebruik van deze app. Dit artikel bespreekt de vraag wie de consument kan aanspreken als de taxidienst niet naar behoren wordt uitgevoerd: Uber

 17. Cost-benefit analysis of stricter emission ceilings for air pollutants. National evaluation for the revision of the Gothenburg Protocol; Kosten en baten van strengere emissieplafonds voor luchtverontreinigende stoffen. Nationale evaluatie voor de herziening van het Gothenburg Protocol

  Smeets, W.

  2012-06-15

  The Netherlands experiences high benefits of strict European emission targets for air pollutants. The Dutch live longer and are healthier because of extra emission reductions. In addition, damage to nature decreases. This emerges from a cost-benefit analysis of a number of possible variants for tightening emission targets by 2020 in the context of the revision of the Gothenburg Protocol [Dutch] Nederland ondervindt hoge baten van strenge Europese emissiedoelen voor luchtverontreinigende stoffen. Nederlanders leven langer en gezonder door extra emissiereducties. Daarnaast neemt de schade aan de natuur af. Dit blijkt uit een kosten-batenanalyse van een aantal mogelijke varianten voor aanscherping van emissiedoelen per 2020 in het kader van de herziening van het Gothenburg protocol.

 18. Beleidskader Bevolkingsonderzoeken naar Kanker

  Klein A; van Velzen R; CVB; V& Z

  2016-01-01

  Het Beleidskader Bevolkingsonderzoeken naar Kanker (BBK) geeft een overzicht van de wettelijke en beleidsmatige kaders voor de drie bevolkingsonderzoeken in Nederland naar kanker: borst-, baarmoederhals- en darmkanker. Daarnaast beschrijft het de samenwerking en onderlinge verhoudingen van partijen

 19. Snuffelen aan Trichoderma

  Baars, J.J.P.

  2011-01-01

  Problemen met groene schimmel in champignon-compost blijven zich voor doen, ondanks alle genomen maatregelen. In een onderzoek van Plant Research International wordt nu getracht, via geurprofielen Trichoderma aggressivum al tijdens het doorgroeien aan te tonen.

 20. Snuffelen aan Trichoderma

  Baars, J.J.P.

  2011-01-01

  Problemen met groene schimmel in champignon-compost blijven zich voor doen, ondanks alle genomen maatregelen. In een onderzoek van Plant Research International wordt nu getracht, via geurprofielen Trichoderma aggressivum al tijdens het doorgroeien aan te tonen.

 1. Grenzen aan biologische consumptie

  Bunte, F.H.J.; Galen, van M.A.; Kuiper, W.E.

  2007-01-01

  De vraag naar biologische producten is slechts in beperkte mate gevoelig voor veranderingen in het prijsverschil tussen biologische producten en hun niet-biologische tegenhangers. Alleen prijsbeleid is niet afdoende om een marktaandeel van 5 procent voor biologische voedingsproducten te realiseren.

 2. Bouwen aan een kwaliteitssysteem in de revalidatiezorg: Een poging tot constructive technology assessment van een kwaliteitssysteem in een gezondheidszorginstelling

  W.H. van Harten (Wim)

  1997-01-01

  textabstractIn dit proefschrift staat de vraag naar de meerwaarde van (investeringen in) een kwaliteitssysteem in een revalidatiecentrum centraal. In de gezondheidszorg wordt vanaf het midden van de jaren tachtig toenemend gesproken over kwaliteit. De aandacht hiervoor groeide toen geleidelijk aan b

 3. Uitspoeling van zware metalen uit landbouwgronden; schatting van de bijdrage van uitspoeling uit landbouwgronden aan de belasting van het oppervlaktewater

  Römkens, P.F.A.M.; Groenenberg, J.E.; Bril, J.; Vries, de W.

  2002-01-01

  Uitspoeling van metalen vanuit de bodem naar grond- en oppervlaktewater is tot nu toe niet meegenomen bij de schattingen van de belasting van oppervlaktewater met metalen. Om te kunnen beoordelen of de bijdrage van uitspoeling wezenlijk bijdraagt aan de belasting van oppervlaktewater is een model on

 4. Orienterend onderzoek naar het gehalte aan S02 in jam

  Worp, van de, H.H.M.; Hollman, P.

  1981-01-01

  Onderzocht werden monsters jam van aardbeien, abrikozen en kersen van 2 verschillende merken van de kwaliteitsklassen extra jam, jam en halva jam. Tevens werden onderzocht 2 monsters bosbessen jam van Albert Heijn, omdat deze voorzien waren van nieuwe etikettering met o.a. als ingrediënten declaratie "restant zwaveldioxide".

 5. Tussen afkomst en toekomst. Case studies naar de schoolloopbanen van leerlingen van 10-21 jaar

  Terwel, J.; Rodrigues, G.R; Koot-Dees, van de D.

  2011-01-01

  Samenvatting In de achterliggende decennia is er grote vooruitgang geboekt in het onderzoek naar schoolloopbanen. Echter, in het overgrote deel van dat onderzoek komen leerlingen zelf niet in beeld. In dit boek laten we de leerlingen, hun ouders en hun leraren zelf aan het woord. Wij volgen de leerl

 6. Tussenrapportage over fase 1 en 2 van het vervolgonderzoek naar Ra-226 in havenspeciepoldergronden

  Stoop P; Pennders RMJ; Lembrechts JFMM; LSO

  1994-01-01

  De ook in Nederland belangrijk toegenomen aandacht voor de risico's van radon (met name Rn-222)in het binnenhuismilieu waren voor VROM aanleiding een onderzoek te laten doen naar de relatie tussen de radonconcentratie in woningen en het gehalte aan radium (Ra-226)in de bodem waarop deze sta

 7. Van landbouw naar landschap

  Pessers, D.W.J.M.; Kistenkas, F.H.

  2010-01-01

  De weg van de aloude Mansholt doctrine naar een geheel nieuw Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GBL) is lang. Het voordeel van de huidige mervoudige crisis kan evenwel zijn dat er eindelijk ens schot komt in de omvorming van de traditionele kwantiteitslandbouw naar een duurzame kwaliteitslan

 8. Bedrijven willen best aan bioplastics

  Bolck, C.H.

  2010-01-01

  Bioplastic kan een volwaardig alternatief voor conventioneel plastic zijn. Dan moet nog wel het gat tussen fundamenteel onderzoek en het gebruiksproduct gedicht worden. De vraag naar toegepast onderzoek en ontwikkelwerk is groot.

 9. Eindrapportage 'groentereststromen naar biosap'

  Jukema, N.J.; Kosters, P.S.R.

  2007-01-01

  Dit eindrapport beschrijft de onderzoekstechnische en procesmatige resultaten van het co-innovatieproject ‘Groentereststromen naar biosap’. Dit co-innovatieproject had tot doel het realiseren van samenwerking tussen ketenpartijen en kennisinstellingen, waarmee biologisch groentesap in bulk volgens

 10. Eindrapportage 'groentereststromen naar biosap'

  Jukema, N.J.; Kosters, P.S.R.

  2007-01-01

  Dit eindrapport beschrijft de onderzoekstechnische en procesmatige resultaten van het co-innovatieproject ‘Groentereststromen naar biosap’. Dit co-innovatieproject had tot doel het realiseren van samenwerking tussen ketenpartijen en kennisinstellingen, waarmee biologisch groentesap in bulk volgens g

 11. Zoektocht naar het ideale zetmeelgewas : Interview met o.a. Klaas Wijnholds op de proefboerderij 't Kompas in Valthermond

  Wiepkema, P.R.; Wijnholds, K.H.

  2012-01-01

  Kostenbesparing was jarenlang het credo in de zetmeelaardappelteelt. Vanaf 2012 verschuift de focus echter naar verhoging van de opbrengst en kwaliteit. Met het project 20-15-10 werken Avebe, PPO-proefboerderij 't Kompas en telers samen aan een hoger rendement.

 12. Gelet op de persoon van de rechter : Een observatie-onderzoek naar het strafrechtelijk beslissen in de raadkamer

  Duyne, P.C. van; Verwoerd, J.R.A.

  1985-01-01

  Het doel van dit onderzoek was om een verkennend en interpreterend observatie-onderzoek uit te voeren naar het beslissen in de raadkamer met als doel een zo nauwgezet mogelijke beschrijving te geven van wat zich aan beslissingssituaties en gedragingen voordoen en deze observaties waar mogelijk te in

 13. Solar PV. Innovators talking; Zon PV. Innovators aan het woord

  NONE

  2013-02-15

  Qualitative studies have been conducted of the results of completed projects focused on energy innovation, spread over the seven themes of the top sector Energy: Energy saving in industry, Energy conservation in the built environment, Gas, Bio-energy, Smart grids, Offshore Wind, Solar PV. This provides insight into the follow-up activities and lessons of some EOS (Energy Research Subsidy) completed projects with the aim to inspire, connect and strengthen the TKIs (Topconsortia for Knowledge and Innovation) and individual companies and researchers working on energy innovation. This report concerns the research on solar PV [Dutch] Er is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de resultaten van afgeronde projecten gericht op energie-innovatie, verdeeld over de zeven thema's van de topsector Energie: Energiebesparing in de industrie; Energiebesparing in de gebouwde omgeving; Gas; Bio-energie; Smart grids; Wind op zee; Zon-pv. Daarmee wordt inzicht gegeven in de vervolgactiviteiten en lessen van een aantal afgesloten EOS-projecten (Energie Onderzoek Subsidie) met het oog op het inspireren, verbinden en versterken van de TKI's (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) en individuele bedrijven en onderzoekers die werken aan energie-innovatie. Dit rapport betreft het onderzoek naar zon PV.

 14. Gas. Innovators talking; Gas. Innovators aan het woord

  NONE

  2013-02-15

  Qualitative studies have been conducted of the results of completed projects focused on energy innovation, spread over the seven themes of the top sector Energy: Energy saving in industry, Energy conservation in the built environment, Gas, Bio-energy, Smart grids, Offshore Wind, Solar PV. This provides insight into the follow-up activities and lessons of some EOS (Energy Research Subsidy) completed projects with the aim to inspire, connect and strengthen the TKIs (Topconsortia for Knowledge and Innovation) and individual companies and researchers working on energy innovation. This report concerns the research on gas [Dutch] Er is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de resultaten van afgeronde projecten gericht op energie-innovatie, verdeeld over de zeven thema's van de topsector Energie: Energiebesparing in de industrie; Energiebesparing in de gebouwde omgeving; Gas; Bio-energie; Smart grids; Wind op zee; Zon-pv. Daarmee wordt inzicht gegeven in de vervolgactiviteiten en lessen van een aantal afgesloten EOS-projecten (Energie Onderzoek Subsidie) met het oog op het inspireren, verbinden en versterken van de TKI's (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) en individuele bedrijven en onderzoekers die werken aan energie-innovatie. Dit rapport betreft het onderzoek naar gas.

 15. Smart Grids. Innovators talking; Smart Grids. Innovators aan het woord

  NONE

  2013-02-15

  Qualitative studies have been conducted of the results of completed projects focused on energy innovation, spread over the seven themes of the top sector Energy: Energy saving in industry, Energy conservation in the built environment, Gas, Bio-energy, Smart grids, Offshore Wind, Solar PV. This provides insight into the follow-up activities and lessons of some EOS (Energy Research Subsidy) completed projects with the aim to inspire, connect and strengthen the TKIs (Topconsortia for Knowledge and Innovation) and individual companies and researchers working on energy innovation. This report concerns the research on Smart Grids [Dutch] Er is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de resultaten van afgeronde projecten gericht op energie-innovatie, verdeeld over de zeven thema's van de topsector Energie: Energiebesparing in de industrie; Energiebesparing in de gebouwde omgeving; Gas; Bio-energie; Smart grids; Wind op zee; Zon-pv. Daarmee wordt inzicht gegeven in de vervolgactiviteiten en lessen van een aantal afgesloten EOS-projecten (Energie Onderzoek Subsidie) met het oog op het inspireren, verbinden en versterken van de TKI's (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) en individuele bedrijven en onderzoekers die werken aan energie-innovatie. Dit rapport betreft het onderzoek naar Smart Grids.

 16. De hebzucht en angst voorbij: duurzaam financieel management : Een onderzoeksprogramma naar ethisch, maatschappelijk verantwoord denken als voorwaarde voor ons financiële handelen

  Boersma-De Jong, Margreet F.

  2013-01-01

  Installatierede lector Duurzaam Financieel Management aan de Hanzehogeschool Groningen Duurzaam Financieel Management is de vertaling van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) naar het financiële vak. MVO komt voort uit de gedachte dat organisaties langer bestaan naarmate ze door de eigenaar

 17. Gevolgen van hagelschade voor de fruitteelt : onderzoek naar gevolgschade van zware hagel in de fruitteelt en praktijkervaringen na zware hagel in 2008

  Steeg, van der P.A.H.; Roelofs, P.F.M.M.; Vliegen-Verschure, A.

  2010-01-01

  Resultaten van onderzoek naar aanleiding van zware hagel in 2008 die in de fruitteelt grote schade aan vruchten en bomen veroorzaakte. Doel is kennis te vergaren van verschillende maatregelen om het herstel van de bomen te bevorderen en de gevolgschade zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast was het

 18. Gevolgen van hagelschade voor de fruitteelt : onderzoek naar gevolgschade van zware hagel in de fruitteelt en praktijkervaringen na zware hagel in 2008

  Steeg, van der P.A.H.; Roelofs, P.F.M.M.; Vliegen-Verschure, A.

  2010-01-01

  Resultaten van onderzoek naar aanleiding van zware hagel in 2008 die in de fruitteelt grote schade aan vruchten en bomen veroorzaakte. Doel is kennis te vergaren van verschillende maatregelen om het herstel van de bomen te bevorderen en de gevolgschade zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast was het

 19. Over taalkwesties in de Europese Unie en de kunst van het juridisch vertalen : en beschouwing naar aanleiding van I. Sumner and H.C.S. Warendorf

  X.E. Kramer (Xandra)

  2006-01-01

  textabstractIn deze bijdrage wordt naar aanleiding van het verschijnen van een Engelse vertaling van Boek I BW en aanverwante wetten (Sumner en Warendorf, 2003) en Boek IV BW en aanverwante wetten (Sumner en Warendorf, 2005) aandacht besteed aan de rol van taal en vertalingen bij de harmonisatie van

 20. Aan de slag met begeleiding

  Baal, J.B. van; Halewijn, I.M.A.J.

  1997-01-01

  De Gemeente Oegstgeest heeft NIA TNO gevraagd te ondersteunen en begeleiden bij de ontwikkeling van verzuimbeleid. In dit rapport komen mogelijke oorzaken en een plan van aanpak aan de orde voor het hoge ziekteverzuim van de Gemeente Oegstgeest. In de aanpak van de verzuimanalyse is gekozen voor het

 1. Aan de slag met begeleiding

  Baal, J.B. van; Halewijn, I.M.A.J.

  1997-01-01

  De Gemeente Oegstgeest heeft NIA TNO gevraagd te ondersteunen en begeleiden bij de ontwikkeling van verzuimbeleid. In dit rapport komen mogelijke oorzaken en een plan van aanpak aan de orde voor het hoge ziekteverzuim van de Gemeente Oegstgeest. In de aanpak van de verzuimanalyse is gekozen voor het

 2. Herstel brandschade aan geluidsscherm Dordrecht

  Leeuw, L.; Borsje, H.

  2003-01-01

  In de nacht van 8 op 9 mei 2001 staken vandalen een tegen het geluidsscherm langs de A16 ter hoogte van Dordrecht geparkeerde bromfiets in brand. Deze brand veroorzaakte uiteindelijk onder meer betonschade aan een viertal kolommen. De ernst van de betonschade is onderzocht om na te gaan of de kolomm

 3. Phishing: hengelen naar uw identiteitsgegevens

  Hafkamp, W.H.M.

  2005-01-01

  Phishing’ is een nieuwe vorm van oplichting waarbij criminelen op geraffineerde manier in de grote vijver van het Internet hengelen naar de identiteit van argeloze consumenten. Bijvoorbeeld door de slachtoffers met behulp van listige mass mails naar een dummy webpage te lokken die oogt als die van h

 4. Naar teeltdiagrammen voor groveden

  Oldeman, R.A.A.; Gremmen, J.; Goudzwaard, L.

  1985-01-01

  Teeltdiagrammen beogen een brug te vormen tussen onderzoek en praktijk. In een teeltdiagram wordt zoveel mogelijk informatie voor de praktijk samengevat. De beheerder kan gegevens aan het diagram toevoegen. Hij kan er een soort opstandslegger van maken. (Preadvies Studiekring KNBV 1984 "Groveden op

 5. Afvallen op maat: Een methode met blijvend resultaat {Tweede herziene druk

  Strien, T. van

  2014-01-01

  Afvallen. We hebben het Mayodieet, dr. Atkins en sonjabakkeren al geprobeerd. Jojoën we verder naar de volgende hype of kiezen we voor een methode met blijvend resultaat? Wetenschappelijk onderbouwde zelftestmethode In Afvallen op maat – Een methode met blijvend resultaat komt Tatjana van Strien m

 6. Anatomisch onderzoek naar het ontstaan en de opbouw van bastknobbels in straatbomen: Het onderzoek is uitgevoerd bij Fraxinus excelsior 'Atlas' en 'Westhofs Glorie', Gelditsia triacanthos 'Inermis' en Acer saccharinum 'Pyramidale'

  Kuik, van A.J.; Lammeren, van A.A.M.

  2006-01-01

  In opdracht van de gemeente Alphen aan den Rijn is een onderzoek opgezet naar de ontwikkeling en opbouw van bastknobbels in een aantal boomsoorten. Deze bastknobbels zijn de laatste jaren in aantal sterk toegenomen en komen op verschillende boomsoorten voor, zowel dicht bij het maaiveld, midden op

 7. Europeanen aan het fruit door keteninnovatie

  Dubbeldam, R.; Wiersinga, R.C.

  2009-01-01

  Europeanen eten te weinig fruit. Om de fruitconsumptie te stimuleren en de volksgezondheid te verbeteren, werken ruim zestig kennispartners en bedrijven samen in het Europese onderzoeksprogramma ISAfruit. Wageningen UR participeert hierin met onder meer onderzoek naar trends en consumentgedreven ket

 8. Hordenloop naar open en online onderwijs

  Schuwer, Robert; Rubens, Wilfred; Berkhout, Jeroen; Heinen, Mat; Bahreini, Kiavash; Vos, Marcel

  2014-01-01

  Schuwer, R., Rubens, W., Berkhout, J. Heinen, M., Bahreini, K. & Vos, M. (2014, 13 maart). Hordenloop naar open en online onderwijs. Presentatie tijdens het webinar in OpenU Hordenloop naar open en online onderwijs, Heerlen, Nederland. Beschikbaar op http://portal.ou.nl/web/hordenloop-naar-open-en-

 9. Speuren naar het goede leven

  Heide, van der C.M.

  2014-01-01

  In zijn boek 'Stop deze depressie nu' constateert Nobelprijswinnaar Paul Krugman dat economen een deel van de economische crisis zijn geweest, en niet van de oplossing. Martijn van der Heide, lector Geïntegreerd Natuur- en Landschapsbeheer bij Hogeschool VHL, pleit er in zijn essay 'Speuren naar het

 10. Speuren naar het goede leven

  Heide, van der C.M.

  2014-01-01

  In zijn boek 'Stop deze depressie nu' constateert Nobelprijswinnaar Paul Krugman dat economen een deel van de economische crisis zijn geweest, en niet van de oplossing. Martijn van der Heide, lector Geïntegreerd Natuur- en Landschapsbeheer bij Hogeschool VHL, pleit er in zijn essay 'Speuren naar het

 11. Bio-energy. Innovators talking; Bio-energie. Innovators aan het woord

  NONE

  2013-02-15

  Qualitative studies have been conducted of the results of completed projects focused on energy innovation, spread over the seven themes of the top sector Energy: Energy saving in industry, Energy conservation in the built environment, Gas, Bio-energy, Smart grids, Offshore Wind, Solar PV. This provides insight into the follow-up activities and lessons of some EOS (Energy Research Subsidy) completed projects with the aim to inspire, connect and strengthen the TKIs (Topconsortia for Knowledge and Innovation) and individual companies and researchers working on energy innovation. This report concerns the research on bio-energy [Dutch] Er is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de resultaten van afgeronde projecten gericht op energie-innovatie, verdeeld over de zeven thema's van de topsector Energie: Energiebesparing in de industrie; Energiebesparing in de gebouwde omgeving; Gas; Bio-energie; Smart grids; Wind op zee; Zon-pv. Daarmee wordt inzicht gegeven in de vervolgactiviteiten en lessen van een aantal afgesloten EOS-projecten (Energie Onderzoek Subsidie) met het oog op het inspireren, verbinden en versterken van de TKI's (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) en individuele bedrijven en onderzoekers die werken aan energie-innovatie. Dit rapport betreft het onderzoek naar bio-energie.

 12. Energy conservation in the industry. Innovators talking; Energiebesparing in de industrie. Innovators aan het woord

  NONE

  2013-02-15

  Qualitative studies have been conducted of the results of completed projects focused on energy innovation, spread over the seven themes of the top sector Energy: Energy saving in industry, Energy conservation in the built environment, Gas, Bio-energy, Smart grids, Offshore Wind, Solar PV. This provides insight into the follow-up activities and lessons of some EOS (Energy Research Subsidy) completed projects with the aim to inspire, connect and strengthen the TKIs (Topconsortia for Knowledge and Innovation) and individual companies and researchers working on energy innovation. This report concerns the research on energy conservation in the industry [Dutch] Er is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de resultaten van afgeronde projecten gericht op energie-innovatie, verdeeld over de zeven thema's van de topsector Energie: Energiebesparing in de industrie; Energiebesparing in de gebouwde omgeving; Gas; Bio-energie; Smart grids; Wind op zee; Zon-pv. Daarmee wordt inzicht gegeven in de vervolgactiviteiten en lessen van een aantal afgesloten EOS-projecten (Energie Onderzoek Subsidie) met het oog op het inspireren, verbinden en versterken van de TKI's (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) en individuele bedrijven en onderzoekers die werken aan energie-innovatie. Dit rapport betreft het onderzoek naar energiebesparing in de industrie.

 13. Offshore wind energy. Innovators talking; Wind op zee. Innovators aan het woord

  NONE

  2013-02-15

  Qualitative studies have been conducted of the results of completed projects focused on energy innovation, spread over the seven themes of the top sector Energy: Energy saving in industry, Energy conservation in the built environment, Gas, Bio-energy, Smart grids, Offshore Wind, Solar PV. This provides insight into the follow-up activities and lessons of some EOS (Energy Research Subsidy) completed projects with the aim to inspire, connect and strengthen the TKIs (Topconsortia for Knowledge and Innovation) and individual companies and researchers working on energy innovation. This report concerns the research on offshore wind energy [Dutch] Er is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de resultaten van afgeronde projecten gericht op energie-innovatie, verdeeld over de zeven thema's van de topsector Energie: Energiebesparing in de industrie; Energiebesparing in de gebouwde omgeving; Gas; Bio-energie; Smart grids; Wind op zee; Zon-pv. Daarmee wordt inzicht gegeven in de vervolgactiviteiten en lessen van een aantal afgesloten EOS-projecten (Energie Onderzoek Subsidie) met het oog op het inspireren, verbinden en versterken van de TKI's (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) en individuele bedrijven en onderzoekers die werken aan energie-innovatie. Dit rapport betreft het onderzoek naar wind op zee.

 14. Grote behoefte aan gezinsondersteuning bij autisme

  Kapteijns, Aafke; Heuvel, Eline van den; Gent, Brechtje van; Teunisse, Jan-Pieter

  2013-01-01

  In opdracht van de NVA heeft het lectoraat "Levensloopbegeleiding bij Autisme" van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen onderzoek gedaan naar de ondersteuningsbehoeften van mantelzorgers van een of meerdere kinderen met autisme. In dit artikel vindt u een verslag van de resulaten van dit onderzoek.

 15. De brief aan de Kolossenzen en de brief aan de Efeziërs

  Kooten, Geurt Henk van; Fokkelman/Jan,; Weren/Wim,

  2003-01-01

  Geurt Henk van Kooten, “De brief aan de Kolossenzen en de brief aan de Efeziërs,” in De Bijbel literair: Opbouw en gedachtegang van de bijbelse geschriften en hun onderlinge relaties (ed. Jan Fokkelman and Wim Weren; Zoetermeer: Uitgeverij Meinema; Kapellen: Uitgeverij Pelckmans, 2003), 627-638

 16. Grondwatereffecten aan de oppervlakte (gebracht): Onderzoek naar effecten van stopzetting grondwaterontrekking DSM Delft - Technisch rapport

  Roelofsen, F.; Goorden, N.

  2008-01-01

  Deze rapportage bevat de beschrijving van de afzonderlijke modellen en is om die reden opgebouwd uit 5 delen. Deel I beschrijft de totstandkoming van de geo(hydro)logie van de ondergrond. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen Pleistoceen en Holoceen waarbij het Holoceen zowel regionaal als ook in

 17. Met de Groene Scan naar een Groene Stad - Verbindingen leggen en werken aan een gezamenlijk plan

  Verzandvoort, S.J.E.

  2011-01-01

  Doel van de workshop was het verbinden van verschillende ideeën en hun initiatiefnemers voor een duurzame ontwikkeling van de Provincie Zeeland, een duurzame ontwikkeling geschetst in streefbeelden. Burgers, (mede)overheden, onderwijs- en kennisinstellingen, bedrijfsleven en maatschappelijke organis

 18. Zorg; wie doet er wat aan : een studie naar zorgarrangementen van ouderen

  Luijkx, K.G.

  2001-01-01

  As a result of fertility decline and increasing life expectancy, the age structure of the Dutch population is changing, with a larger proportion and number of elderly persons and declining proportions and numbers of younger adults. Hence, the number of people in need of care is growing.

 19. Zorg; wie doet er wat aan : Een studie naar zorgarrangementen van ouderen

  Luijkx, K.G.

  2001-01-01

  As a result of fertility decline and increasing life expectancy, the age structure of the Dutch population is changing, with a larger proportion and number of elderly persons and declining proportions and numbers of younger adults. Hence, the number of people in need of care is growing. While -at th

 20. NIVEL: van solo- naar groepspraktijk.

  Lammers, E.

  2003-01-01

  Van de huisartsen die vorig jaar hun opleiding hebben afgerond, is tweederde vrouw, wil 86% parttime werken en zou slechts 2% in een solopraktijk aan de slag willen. Van de huidige 7.939 werkzame huisartsen is 72% man, werkt 42% parttime en is 40% werkzaam in een solopraktijk. Er gaat dus nogal wat

 1. Veel trek, weinig plek en aan snack geen gebrek (column)

  Wouters, Eveline

  2008-01-01

  Overgewicht bij jongeren is een groot probleem. Diverse factoren spelen daarbij een rol. Dat zijn kortweg een dosis aanleg en een ongunstige omgeving. Aan aanleg is niet veel te veranderen, aan de omgeving wel.

 2. De behoefte van vleesvarkens aan methionine + cystine, threonine en tryptofaan

  Lenis, N.; Diepen, van H.

  1990-01-01

  Door het Instituut voor Veevoedingsonderzoek is op het Varkensproefbedrijf te Raalte de behoefte van vleesvarkens aan de aminozuren methionine + cystine, threonine en tryptof-aan nader onderzocht. De uitslag was, dat de behoefte aan threonine op het niveau van de Nederlandse praktijksituatie lag.

 3. Geluiden tijdens narcose en hun invloed op het postoperatief beloop : een klinisch onderzoek naar de invloed van verschillende geluidsprikkels tijdens algehele anesthesie op het postoperatief beloop van bepaalde patiënten (het STRIC-onderzoek)

  Bonke, Benno

  1980-01-01

  textabstractAls inleiding op bet onderzoek, zoals in dit proefschrift beschreven, wil ik eerst enkele opmerkingen maken over de keuze van het onderzoeksondertoerv. Aan de afdeling medische psychologie van de Medische Faculteit van de Erasmus Universiteit te Rotterdam bestond bij het begin van mijn aanstelling de wens onderzoek te verrichten naar bepaalde basisbegrippen uit de psychotherapie. Basisbegrippen die als hoeksteen (kunnen) dienen in een dynamisch georiënteerde psychotherapie en waar...

 4. Hordenloop naar open en online onderwijs

  Rubens, Wilfred; Schuwer, Robert

  2014-01-01

  Rubens, W. & Schuwer, R. (2014, 11 maart). Hordenloop naar open en online onderwijs. Presentatie tijdens het Symposium Open en Online Education van SURF, Ministerie van OCW, de VSNU en de Vereniging Hogescholen, Utrecht, Nederland

 5. Op zoek naar het klimaatneutrale landschap

  Meerburg, B.G.

  2009-01-01

  Sinds enige jaren wordt door Plant Research International op landgoed Het Lankheet bij Haaksbergen onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van waterzuivering door riet. Een mooi project, dat mede ondersteund wordt door waterschap Rijn en IJssel

 6. Orienterend onderzoek naar de kwaliteit van champignonconserven

  Worp, van de H.H.M.; Herstel, H.

  1981-01-01

  Oriënterend onderzoek naar de kwaliteit van champignonconserven in verband met het in werking treden, per 1 januari 1982, van Verordening PGF 1981 Verduurzaamde Groenten. Vijf monsters champignonconserven werden onderzocht op etikettering, bijzondere kwaliteitsvoorschriften, de toevoegingen keukenzo

 7. Drugsverslaafde justitiabelen : resultaten uit onderzoek naar behandelingsprogramma's

  Meyboom, M.L.

  1982-01-01

  Dit rapport bevat een inventarisatie van behandelingsresultaten bij aan harddrugs, voornamelijk heroïne, verslaafde justitiabelen. Daarbij is gekozen voor een invalshoek waarin de volgende vragen centraal staan: (1) Wat zijn de effecten van verschillende wijzen waarop aan heroïne verslaafde justitia

 8. Energy conservation in the built environment. Innovators talking; Energiebesparing in de gebouwde omgeving. Innovators aan het woord

  NONE

  2013-02-15

  Qualitative studies have been conducted of the results of completed projects focused on energy innovation, spread over the seven themes of the top sector Energy: Energy saving in industry, Energy conservation in the built environment, Gas, Bio-energy, Smart grids, Offshore Wind, Solar PV. This provides insight into the follow-up activities and lessons of some EOS (Energy Research Subsidy) completed projects with the aim to inspire, connect and strengthen the TKIs (Topconsortia for Knowledge and Innovation) and individual companies and researchers working on energy innovation. This report concerns the research on energy conservation in the built environment [Dutch] Er is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de resultaten van afgeronde projecten gericht op energie-innovatie, verdeeld over de zeven thema's van de topsector Energie: Energiebesparing in de industrie; Energiebesparing in de gebouwde omgeving; Gas; Bio-energie; Smart grids; Wind op zee; Zon-pv. Daarmee wordt inzicht gegeven in de vervolgactiviteiten en lessen van een aantal afgesloten EOS-projecten (Energie Onderzoek Subsidie) met het oog op het inspireren, verbinden en versterken van de TKI's (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) en individuele bedrijven en onderzoekers die werken aan energie-innovatie. Dit rapport betreft het onderzoek naar energiebesparing in de gebouwde omgeving.

 9. Step by step towards an energy efficient district; Stap voor stap naar een energiezuinige wijk

  Celie, N. [Deerns raadgevende ingenieurs, Rijswijk (Netherlands); Van Luijpen, M.R.; Sweeb, M. [Yacht, Randstad, Diemen (Netherlands)

  2011-04-15

  Building Brains has been set up by TNO as a cooperative and started September 21, 2009. The aim of the project was to answer the question how the energy consumption in the Netherlands can be reduced by 50% up to 2030 or how the built environment can be made energy-neutral. This issue of the magazine is dedicated to Building Brains project. Sustainability and energy conservation are current topics on the agenda of many organizations. The emphasis on this topics may be inspired by an ideology, economic considerations, image building or carrying out a social responsibility or possibly enforced by law. Many organizations struggle with translating the ambition in the field of energy saving and sustainability into practice, partly because the collection of reliable data and knowledge of sustainable technologies is a specialism and time consuming and costly accordingly. There seems to be no tools available that provide this support. The Quick Urban Energy Scan can help. [Dutch] Building Brains is een door TNO opgezet samenwerkingsproject dat op 21 september 2009 van start ging. Het doel van het project is antwoord te geven op de vraag hoe tot 2030 het energiegebruik in Nederland kan worden gehalveerd of hoe de gebouwde omgeving energieneutraal kan worden gemaakt. Deze aflevering van het tijdschrift TVVL is vrijwel geheel gewijd aan het Building Brains project. In dit artikel wordt aandacht besteed aan de rol die de zogenaamde Quick Urban Energy Scan (QUES) kan spelen in de vertaling van beleidsanbities voor duurzaamheid naar concrete uitvoering van herstructurerings- of nieuwbouwprojecten.

 10. Do you have questions? A qualitative study of questions from energy transition to long-term energy research; Zijn er nog vragen? Een kwalitatief onderzoek naar vraagarticulatie vanuit energietransitie naar lange termijn energieonderzoek

  Macare, M.S.

  2006-08-15

  The aim of the study on the title subject is to inventory the bottlenecks and problems for stakeholders to ask the right questions with respect to energy transition and the long-term energy research strategy programmes in the Netherlands. Recommendations to solve the problems are presented. The most important effects of analyzing the so-called articulation of questions must be (1) an improved connection between the long-term research programme and the needs of industry and businesses, and (2) increasing the possibilities to apply for subsidies. [Dutch] Energieonderzoek en -innovatie vormen belangrijke en aan elkaar gerelateerde onderdelen van het energiebeleid om de overgang naar een duurzame energiehuishouding te realiseren. Voor de lange termijn bestaan op deze gebieden twee richtinggevende beleidssporen: de energieonderzoek subsidie: lange termijn (EOS-LT) en de energietransitie. In het eerste beleidsspoor, EOS-LT, wordt het publiek gefinancierd lange termijn energieonderzoek op een beperkt aantal aandachtsgebieden gericht. Hiervoor zijn lange termijn onderzoeksprogramma's opgesteld, waarin onderzoeksthema's zijn opgenomen die in aanmerking komen voor subsidie. Het tweede beleidsspoor, de energietransitie, richt zich op niet alleen op de technologische, maar ook de institutionele en politiek-bestuurlijke vernieuwingen om de duurzame energiehuishouding te realiseren. In samenspraak met verschillende stakeholders worden langetermijnvisies geformuleerd en de mogelijke wegen om deze visies te realiseren. Op basis hiervan worden kortetermijnexperimenten opgesteld om deze wegen te verkennen en aan te scherpen. EOS-LT en energietransitie zijn grotendeels onafhankelijk van elkaar tot stand gekomen, maar er zijn pogingen ondernomen om de aansluiting tussen beide trajecten te versterken. Het probleem in de praktijk is echter dat de vraag naar industrieel en fundamenteel energieonderzoek vanuit energietransitie tot nu in onvoldoende mate wordt gearticuleerd

 11. Limits to green? Building blocks for green taxation; Grenzen aan groen? Bouwstenen voor een groen belastingstelsel

  Blom, M.J.; Schroten, A.; De Bruyn, S.M.; Rooijers, F.J.

  2010-01-15

  This report focuses on the question whether a further increase in environmental taxes can contribute to achieving a sustainable economy in which depletion and climate risks should be reduced to an acceptable level for 2050. The strategy to achieve this consists of four main elements: (1) Introduction of a new CO2 tax as part of the Energy Tax; (2) Broadening of the Energy Tax to sectors such as agriculture and industry and the cancellation of subsidies and tax rebates; (3) Expansion of new tax bases for import / production of natural resources (wood, fish, meat) and space; and (4) European agenda on 'greening'. [Dutch] In dit rapport staat de vraag centraal of een verdere groei van milieubelastingen een bijdrage kan leveren aan het realiseren van een duurzame economie waarin klimaat- en uitputtingsrisico's tot een aanvaardbaar niveau moeten zijn teruggebracht voor 2050. De strategie om dit te bereiken bestaat uit vier belangrijke elementen: (1) Introductie van een nieuwe CO2-heffing als onderdeel van de Energiebelasting; (2) Verbreding van de Energiebelasting naar sectoren zoals landbouw en industrie en het wegnemen van fiscale subsidies en kortingen; (3) Uitbreiding met nieuwe fiscale grondslagen import/productie van natuurlijke grondstoffen (hout, vis, vlees) en ruimte; en (4) Europese vergroeningsagenda.

 12. Study on the effect of retrofit soot filters on the emission of diesel engine-fuelled passenger cars; Onderzoek naar het effect van retrofit roetfilters op de emissies van personenwagens met een dieselmotor

  Verbeek, R.; Vermeulen, R.J. [TNO Industrie en Techniek, Delft (Netherlands); Krul, C.A.M. [TNO Kwaliteit van Leven, Delft (Netherlands); Kooter, I.M.; Houtzager, M.M.G. [TNO Bouw en Ondergrond, Delft (Netherlands); Cassee, F.R.; Gerlofs-Nijland, M.E. [National Institute for Public Health and the Environment RIVM, Bilthoven (Netherlands)

  2007-10-22

  TNO and RIVM have conducted comparative research of three different types of retrofit soot filters. During a test cycle in which a standard drive is imitated, measurements of particles and chemical components were conducted, both in relation to size and composition and concentration. Moreover, in vitro toxicity research was done for different types of samples of exhaust fumes. Based on this exploratory study an increase of the negative effects of diesel engine emissions on public health rising from the use of the retrofit soot filters subsidized by the Dutch Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment (VROM) is not expected. [mk]. [Dutch] TNO en RIVM hebben vergelijkend onderzoek gedaan aan drie verschillende soorten retrofit roetfilters. Tijdens een testcyclus waarbij een standaard autorit werd nagebootst zijn metingen gedaan naar deeltjes en chemische componenten, zowel naar grootte als samenstelling en concentratie. Er is tevens in vitro toxiciteitonderzoek gedaan aan verschillende type monsters van de uitlaatgassen. Samenvattend kan gesteld worden dat geen indicaties naar voren zijn gekomen dat bij toepassing van het retrofit roetfilter de toxiciteit van de uitlaatgassen zal toenemen. Op basis van dit verkennend onderzoek is vooralsnog geen toename te verwachten van de negatieve effecten van dieselmotoruitstoot op de volksgezondheid door toepassing van de door VROM gesubsidieerde retrofit roetfilters.

 13. Consultancyonderzoek naar mogelijke oorzaken uitval bij Mandevilla

  Noort, van F.R.; Lieffering, M.

  2011-01-01

  Referaat Wageningen UR Glastuinbouw en Marcel Lieffering Kamer- en Perkplantenadviesburo hebben in opdracht van het productschap Tuinbouw oriënterend onderzoek gedaan naar uitval in de teelt van Mandevilla. In de literatuur worden de ziekten Pythium-soorten, Phytopthora-soorten, Fusarium oxysporum e

 14. Op weg naar een RIVM DATAPORTAAL

  Lips F; Vries LJ de; Victoriashoop PR; Diederiks JFHA; Evers HW; Kunst JD; IMP; LSO; KIT

  2003-01-01

  Het doel van dit project is een prototype van een 'dataportaal' te bouwen. Een 'dataportaal' is een informatiesysteem voor het zoeken naar en het bekijken, gebruiken, uitwisselen en beheren van data via internettechnologie.Het prototype is ontworpen als een informatiesysteem

 15. Safe Foods in Europa : werken aan voedselveiligheid op meerdere fronten

  Cnudde, F.

  2007-01-01

  In het Safe Foods-project slaat een internationaal team van meer dan 100 wetenschappers bruggen tussen verschillende disciplines om te werken aan voedselveiligheid. Doel is het ontwerpen van een nieuwe risicoanalyseaanpak die praktisch toepasbaar is.

 16. Tarwe bijvoeren aan vleeskuikens: invloed tarweras op resultaten

  Harn, van J.

  1996-01-01

  Eén van de vragen bij het bijvoeren van tarwe aan vleeskuikens is welke invloed het tarweras heeft. Het Praktijkonderzoek Pluimveehouderij (PP) heeft twee veel gebruikte tarwerassen, Ritmo en Vivant, vergeleken.

 17. Functions of the Indefinite Article a/an

  赵元华

  2013-01-01

  There are two articles in English,the definite article the and the indefinite article a/an. This paper deals with the indefinite article a/an as it is especially complicated and multi-functional in use. Focus will be put on the major functions of the indefinite article from different angles:its lexical meaning,its grammatical function,its rhetoric meaning and its interpretation in communication with the purpose of providing a relatively full account of its usage.

 18. LOP's in de gemeentelijke praktijk : een beknopte analyse naar de doorwerking van LOP's in 30 gemeenten

  Wielen, van der P.; Fontein, R.J.

  2009-01-01

  De regeling ter subsidiëring van Landschapsontwikkelingsplannen (LOP's) wordt herzien. Eén van de door LNV gewenste verbeterpunten – op basis van een uitgevoerde evaluatie - voor het functioneren van LOP's is een betere inbedding in de lokale planvorming. Onduidelijk voor LNV is hoe de afgelopen 10

 19. Nationale 'good practices' voor de VWA : studie naar drie soortgelijke autoriteiten in Nederland

  Wubben, E.F.M.; Hubeek, F.B.

  2005-01-01

  In 2005 is door onderzoekers van Wageningen UR en LNV DK een verkennende studie verricht: drie inspectiediensten - PD, IVW-DL en AFM - zijn verkend voor 'good practices' voor de VWA bij de herziening van het financieringsstelsel dat per 1 januari 2006, behoudens de financiële artikelen, in

 20. Klaasje J. Hartmans : investeren in onderzoek naar plantaardige bestrijdingsmiddelen noodzakelijk

  Delft, van R.

  2001-01-01

  Bij het zoeken naar een alternatief voor kiemremmingsmiddelen voor de aardappel ontdekte men de plantaardige stof carvon als goede vervanger. De regelgeving in Nederland en binnen Europa is dermate dichtgetimmerd, dat zelfs het onderzoek naar toepassing van dit middel, dat gewonnen kan worden uit Ka

 1. Acclimatisatie aan de hitte in Afghanistan : inventarisatie door dagboekanalyse

  Daanen, H.A.M.; Jonkman, A.; Korterink, W.; Krul, A.; Raymann, R.; Smits, B.

  2008-01-01

  Een deel van de Nederlandse krijgsmacht is in het kader van ISAF uitgezonden naar Uruzgan in Afghanistan. Om de kans op operationale problemen in de hitte te minimaliseren, is besloten 10 dagen voor acclimatisatie in te lassen in Kandahar, ook een erg warm gebied. Deze kleinschalige studie in Kandah

 2. Sociale media: nieuwe wegen naar sociale innovatie

  Salverda, I.E.; Jagt, van der P.D.; Willemse, R.; Onwezen, M.C.; Top, J.L.

  2013-01-01

  Hoewel de rol en impact van internet en de sociale media in de samenleving algemeen worden aangenomen, is het nog niet duidelijk of en hoe het communiceren en delen van informatie via internet en de sociale media bijdragen aan het ontstaan van sociale innovatie. Hoofdvragen van deze verkenning zijn

 3. Van precisielandbouw naar smart farming technology

  Kempenaar, C.; Kocks, C.G.

  2013-01-01

  Tijdens deze inaugurele rede wordt toegelicht hoe precisielandbouw wordt uitgevoerd en in de toekomst uitgevoerd gaat worden en hoe de 2 lectoren met het lectoraat daar een bijdrage aan willen leveren. Zij focussen zich op precisielandbouw in akkerbouwmatige teelten en in melkveehouderij.

 4. Smart Grids: naar een gedifferentieerd distributiestelsel

  Buist, G.; Pront-van Bommel, S.

  2010-01-01

  Deze notitie beschrijft de diverse concepten, bevat een selectie van de meest sprekende kenmerken en functies die aan smart grids worden toegekend, en laat zien welke plaats deze systemen toekomt binnen een sterk veranderende energiesector. Deze notitie gaat vooral uit van het zogeheten ‘Smart

 5. Onderzoek naar de samenstelling van fabriekskaas

  Sledsens, A.M.J.; Veen, van der, H.B.; Herstel, H.

  1985-01-01

  Van de Consumentenbond werden 50 monsters fabriekskaas ontvangen, te weten 18 monsters jonge Goudse kaas, 21 monsters jong belegen Goudse kaas, 2 monsters Amsterdammerkaas, 1 monster Maasdammer kaas en 8 monsters kaas aangeduid als Kollumer, Maasdammer, Texelaar, Beerendshoeve, IJsselkaas of Leerdammer. De monsters werden onderzocht op het gehalte aan vocht, vet, zout, nitraat en (gedeeltelijk) natamycine.

 6. Onderzoek naar de chemische samenstelling van lekkerbekjes

  Cazemier, G.; Jong, de J.; Herstel, H.

  1990-01-01

  In oktober 1988 werden 40 monsters lekkerbekjes onderzocht op de gehalten aan vocht, vet, eiwit, zetmeel , fosfaat en chloride, vier van de monsters werden getest op de aanwezigheid van polyfosfaten. Daarnaast werden van alle lekkerbekjes de stuksgewichten bepaald, die bleken uiteen te lopen van L17

 7. Op zoek naar de perfecte match in vrijwilligersland

  Els van Gilst

  2015-06-01

  -to-face contact with a prospective volunteer. Specific attention to motives in interview protocols is important. The use of tests or even the development of alternative tests should also be (reconsidered. In the case of online brokerage, it is much harder to establish an accurate picture of motives. Online testing could offer a solution. However, interpretation possibilities are limited because test results cannot be supplemented with other information. This favours (for the time being face-to-face contact during online Matching.In addition, the phase model of volunteer brokerage provides volunteer centres with a framework to describe their brokerage activities. This can be useful when training (new employees and providing transparency for customers and funders.Op zoek naar de perfecte match in vrijwilligerslandDe vraag naar vrijwilligers neemt de laatste jaren sterk toe in Nederland. Dit heeft te maken met een strengere wet- en regelgeving, veranderende inzet van vrijwilligers en hervormingen in de zorg (Bekkers & Boezeman, 2009; Devilee, 2005; MOVISIE, 2014; Rutte & Samsom, 2012. Steunpunten vrijwilligerswerk kunnen als bemiddelaars bijdragen aan de regulering van de vraag naar vrijwilligers. De mate van succes van vrijwilligersbemiddeling is echter nog relatief beperkt. Uit literatuuronderzoek (Van Gilst et al., 2011 is bekend welke factoren bijdragen aan het succes van vrijwilligersbemiddeling. Dit artikel beschrijft de bemiddelingspraktijk van steunpunten vrijwilligerswerk en geeft aan wanneer en hoe de gevonden succesfactoren kunnen worden ingezet in deze bemiddelingspraktijk om het resultaat te verbeteren. De praktijkgegevens zijn afkomstig van een veldonderzoek onder steunpunten, vrijwilligers en organisaties die met vrijwilligers werken.

 8. Veiligheidscultuur in de praktijk : interviewstudie naar motieven, uitvoering en effecten bij transportondernemingen en verzekeraars die actief aan schadepreventie doen.

  Bax, C.A. Goldenbeld, C. & Korving, H.

  2015-01-01

  Safety culture applied : motives, implementation and effects. This report discusses the following issues: how can road safety culture be implemented in transport companies and how are companies motivated to introduce a safety culture? For an answer to these questions we looked at: * programmes for t

 9. Een zwart kleed van schuld. Zoeken naar de herinnering aan Johan van Oldenbarnevelt in een digitaal Dagverhaal

  Lieke van Deinsen

  2012-07-01

  Full Text Available Normal 0 21 false false false NL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standaardtabel; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;} The large-scale digitisation of early modern Dutch texts has proved to be a controversial enterprise: despite its ambitious scope, the project’s efficacy has met with widespread criticism. This article attempts to assess the methodological advantages and drawbacks of mass digitisation by combing the Dagverhaal, a late eighteenth-century periodical detailing the proceedings of the National Assembly of the Batavian Republic, for strategic invocations of Johan van Oldenbarnevelt, the eminent Dutch states-man who had been executed eighty years earlier.

 10. Een kwestie van voorkeur? Een experimentele studie naar het aanpassen van gezondheidsinstructies aan de voorkeur voor modaliteit van de ontvanger

  Linn, A.J.; Alblas, M.; van Weert, J.; Bol, N.

  2015-01-01

  Tailoring the mode of delivery to improve recall and behavioral intention: a matter of preference? Tailored interventions using content tailoring have been shown to be effective in improving different health behaviours. Nonetheless, the overall effect sizes remain small suggesting room for improveme

 11. Prospectieve cohortstudie naar het optreden van gezondheidsklachten na deelname aan een zwemwedstrijd in oppervlaktewater in de zomer van 1994

  de Wit MAS; van Asperen IA; Colle C; Schijven JF; Sprenger MJW; CIE; LWL; Provincie Gelderland; Dienst Milieu en Water Arnhem

  1995-01-01

  In de zomer van 1994 was er, met name in de provincie Gelderland, een zwemwatergerelateerde epidemie van otitis externa, veroorzaakt door aanwezigheid van Pseudomonas aeruginosa in de recreatieplassen. Teneinde een incidentieschatting van gezondheidsklachten, en in het bijzonder otitis externa, na

 12. Chronic exposure to carbon monoxide: a possible problem in the Netherlands?; Chronische blootstelling aan koolmonoxide. Is er sprake van een probleem in Nederland?

  Mooij, M.

  2008-07-01

  verbrandingstoestellen in woningen leiden tot risico's voor blootstelling aan koolmonoxide. Echter, met de huidige kennis en inzichten is geen landsdekkend en representatief beeld ontstaan over het optreden van chronische, herhaaldelijke, blootstelling aan koolmonoxide in Nederlandse verblijfruimten. Dit concludeert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in een verkennend onderzoek naar het optreden van chronische blootstelling aan koolmonoxide in Nederlandse verblijfruimten. De VROM-Inspectie is opdrachtgever van dit onderzoek. Blootstelling aan koolmonoxide kan verschillende gezondheidsklachten tot gevolg hebben, zoals hoofdpijn, duizelingen en concentratiestoornissen. Bij een ernstige vergiftiging kan het zelfs dodelijk zijn. Uit de ongevallenstatistiek blijkt dat er jaarlijks enkele tientallen tot honderden ongevallen plaatsvinden en er ongeveer 8-12 doden vallen als gevolg van blootstelling aan koolmonoxide. Kennis over koolmonoxide-intoxicaties blijft veelal beperkt tot acute blootstellingssituaties. Er is beperkte informatie over chronische blootstelling aan koolmonoxide. Open verbrandingsinstallaties in Nederlandse woningen leiden tot risicosituaties. Het betreft meestal afvoerloze geisers, open haarden, gaskachels en gasfornuizen. Maar ook oude en niet goed onderhouden cv-ketels kunnen leiden tot blootstelling aan koolmonoxide. Onderhoud aan verbrandingsinstallaties in Nederland is sinds begin jaren '90 niet meer verplicht en er is weinig of geen toezicht op de veiligheid van deze installaties. Het uitvoeren van onderzoek, inspecties en huisbezoeken zijn goede methoden om beter inzicht te krijgen in de landelijke situatie rondom blootstelling aan koolmonoxide in Nederlandse verblijfruimten. Het vervangen van open verbrandingsinstallaties, het uitvoeren van periodieke keuringen voor onderhoud en meer toezicht op de veiligheid van installaties zijn mogelijke opties om risicosituaties te vermijden.

 13. Scaled AAN for Fixed-Point Multiplier-Free IDCT

  P. P. Zhu

  2009-01-01

  Full Text Available An efficient algorithm derived from AAN algorithm (proposed by Arai, Agui, and Nakajima in 1988 for computing the Inverse Discrete Cosine Transform (IDCT is presented. We replace the multiplications in conventional AAN algorithm with additions and shifts to realize the fixed-point and multiplier-free computation of IDCT and adopt coefficient and compensation matrices to improve the precision of the algorithm. Our 1D IDCT can be implemented by 46 additions and 20 shifts. Due to the absence of the multiplications, this modified algorithm takes less time than the conventional AAN algorithm. The algorithm has low drift in decoding due to the higher computational precision, which fully complies with IEEE 1180 and ISO/IEC 23002-1 specifications. The implementation of the novel fast algorithm for 32-bit hardware is discussed, and the implementations for 24-bit and 16-bit hardware are also introduced, which are more suitable for mobile communication devices.

 14. Scaled AAN for Fixed-Point Multiplier-Free IDCT

  Zhu, P. P.; Liu, J. G.; Dai, S. K.; Wang, G. Y.

  2009-12-01

  An efficient algorithm derived from AAN algorithm (proposed by Arai, Agui, and Nakajima in 1988) for computing the Inverse Discrete Cosine Transform (IDCT) is presented. We replace the multiplications in conventional AAN algorithm with additions and shifts to realize the fixed-point and multiplier-free computation of IDCT and adopt coefficient and compensation matrices to improve the precision of the algorithm. Our 1D IDCT can be implemented by 46 additions and 20 shifts. Due to the absence of the multiplications, this modified algorithm takes less time than the conventional AAN algorithm. The algorithm has low drift in decoding due to the higher computational precision, which fully complies with IEEE 1180 and ISO/IEC 23002-1 specifications. The implementation of the novel fast algorithm for 32-bit hardware is discussed, and the implementations for 24-bit and 16-bit hardware are also introduced, which are more suitable for mobile communication devices.

 15. Speuren naar vervuiling door minuscuul plastic

  Ramaker, R; Koelmans, A.A.

  2015-01-01

  Milieukundige Bart Koelmans onderzoekt de komende jaren of Nederlandse rivieren, beken en meren vervuild zijn met minuscule plasticdeeltjes. In laboratoriumproeven bleken deze zogenaamde nanoplastics een veel negatievere uitwerking te hebben op organismen dan grotere plasticfragmenten. Er zijn echter nog geen methodes om deze vervuiling aan te tonen in water. Koelmans project kreeg onlangs een beurs van 650 duizend euro van wetenschapsfinancier STW, aangevuld met 220 duizend euro van andere o...

 16. Toetsen om Erwinia in bloembollen aan te tonen : onderzoek Erwinia

  Doorn, van J.; Hollinger, T.C.; Kampen, van D.; Vreeburg, P.J.M.; Leeuwen, van P.J.; Wolf, van der J.M.

  2007-01-01

  Binnen het Erwiniaproject is een aantal toetsen ontwikkeld en zijn andere nog in ontwikkeling. Deze toetsen moeten liefst ook latent aanwezige Erwiniastammen kunnen aantonen. Dit lukt door monsters in een voedingsbodem voor Erwinia te brengen en na kweek deze bacteriën aan te tonen met serologische

 17. Werken met taalportfolio's in het talenonderwijs aan volwassenen

  Broeder, P.; Sorce, M.R.

  2008-01-01

  Werken met portfolio’s is in het talenonderwijs (nog) een veelbelovend nieuw instrument om met leerlingen te werken aan taal. Met een taalportfolio kan de gebruiker de eigen taalkennis inschatten en bewijzen van zijn talenkennis verzamelen. Ook kan door het werken met een taalportfolio het verdere l

 18. Verslag van een bezoek aan Suriname. Werkplan 2007

  Putter, de H.; Sauers-Muller, van A.

  2007-01-01

  Het Surituin project is in 2005 van start gegaan als samenwerking tussen het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) in Suriname en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Nederland, samen met het Surinaams en Nederlands bedrijfsleven. Het project sluit aan bij de

 19. Tijdsbesteding aan televisie in Europese landen : crossnationale vergelijkingen en verklaringen

  Vergeer, Maurice; Coenders, Marcel; Scheepers, Peer

  2008-01-01

  Deze studie richt zich op de verklaring van de tijd die individuen in vijftien landen besteden aan televisiekijken op basis van persoonskenmerken. Ook crossnationale verschillen in het aantal zenders per land en de aard van het televisieaanbod worden aangemerkt als verklaring voor de tijd besteed

 20. Geluidreductie van de pilotmaatregelen aan het HSL spoor in Lansingerland

  Dittrich, M.G.; Eisses, A.; Staats, F.; Prevo, R.; Hof, J. van 't

  2014-01-01

  TNO heeft in opdracht van ProRail geluid- en trillingsmetingen uitgevoerd aan de HSL in Lansingerland, ter bepaling van het geluidreducerend effect van raildempers en absorberende platen die in 2013 zijn geïnstalleerd op het Rhedaspoor. De HSL ter plaatse rijdt in een verdiept spoor gedeeltelijk voo

 1. Quality improvement in neurology: AAN Parkinson disease quality measures

  Cheng, E.M.; Tonn, S.; Swain-Eng, R.; Factor, S.A.; Weiner, W.J.; Bever, C.T.

  2010-01-01

  Background: Measuring the quality of health care is a fundamental step toward improving health care and is increasingly used in pay-for-performance initiatives and maintenance of certification requirements. Measure development to date has focused on primary care and common conditions such as diabetes; thus, the number of measures that apply to neurologic care is limited. The American Academy of Neurology (AAN) identified the need for neurologists to develop measures of neurologic care and to establish a process to accomplish this. Objective: To adapt and test the feasibility of a process for independent development by the AAN of measures for neurologic conditions for national measurement programs. Methods: A process that has been used nationally for measure development was adapted for use by the AAN. Topics for measure development are chosen based upon national priorities, available evidence base from a systematic literature search, gaps in care, and the potential impact for quality improvement. A panel composed of subject matter and measure development methodology experts oversees the development of the measures. Recommendation statements and their corresponding level of evidence are reviewed and considered for development into draft candidate measures. The candidate measures are refined by the expert panel during a 30-day public comment period and by review by the American Medical Association for Current Procedural Terminology (CPT) II codes. All final AAN measures are approved by the AAN Board of Directors. Results: Parkinson disease (PD) was chosen for measure development. A review of the medical literature identified 258 relevant recommendation statements. A 28-member panel approved 10 quality measures for PD that included full specifications and CPT II codes. Conclusion: The AAN has adapted a measure development process that is suitable for national measurement programs and has demonstrated its capability to independently develop quality measures. GLOSSARY

 2. De meerwaarde van dynamisch rekenen aan emissies. (The added value of dynamic calculations of emissions)

  Wismans, L.J.J.; Brink, van den R.M.M.

  2012-01-01

  Het statisch rekenen aan emissies kan tot significante fouten leiden in het ex-ante evalueren van maatregelen en uiteindelijk ook toetsing aan normen. Om dit te onderbouwen zijn het statisch rekenen en dynamisch rekenen aan emissies vergeleken in een case studie op de A12 zowel voor een basissituati

 3. Haalbaarheidsstudie naar de productie en afzet van Zeeuwse cider

  Schreuder, S.A.M.M.; Ravesloot, M.B.M.

  2005-01-01

  Verslag van een onderzoek om inzicht te krijgen in de technische en economische mogelijkheden van de productie van cider in Zeeland. In dat kader is een bureaustudie uitgevoerd naar de kenmerken van de ciderconsumptie en productie in diverse Europese landen.

 4. Defined ambition: op weg naar een houdbaar pensioencontract

  Tamerus, J.

  2011-01-01

  In juni promoveerde Jan Tamerus op ‘defined ambition’. In deze bijdrage legt hij in het kort uit waarom en hoe defined ambition een noodzakelijke stap vormt op de weg naar een houdbaar pensioencontract.

 5. Naar nieuwe vormen van kennis productie en -benutting

  Pieters, Jules; Voogt, Joke; McKenney, Susan; De Vries, Bregje; Westbroek, Hanna; Pareja Roblin, Natalie; Handelzalts, Adam; Walraven, Amber; Ormel, Bart

  2013-01-01

  Pieters, J., Voogt, J., McKenney, S., De Vries, B., Westbroek, H., Pareja Roblin, N., Handelzalts, A., Walraven, A., & Ormel, B. (2013). Naar nieuwe vormen van kennis productie en -benutting. Meso Magazine, 189, 25-26.

 6. Naar nieuwe vormen van kennis productie en -benutting

  Pieters, Jules; Voogt, Joke; McKenney, Susan; De Vries, Bregje; Westbroek, Hanna; Pareja Roblin, Natalie; Handelzalts, Adam; Walraven, Amber; Ormel, Bart

  2013-01-01

  Pieters, J., Voogt, J., McKenney, S., De Vries, B., Westbroek, H., Pareja Roblin, N., Handelzalts, A., Walraven, A., & Ormel, B. (2013). Naar nieuwe vormen van kennis productie en -benutting. Meso Magazine, 189, 25-26.

 7. Haalbaarheidsstudie naar de productie en afzet van Zeeuwse cider

  Schreuder, S.A.M.M.; Ravesloot, M.B.M.

  2005-01-01

  Verslag van een onderzoek om inzicht te krijgen in de technische en economische mogelijkheden van de productie van cider in Zeeland. In dat kader is een bureaustudie uitgevoerd naar de kenmerken van de ciderconsumptie en productie in diverse Europese landen.

 8. Internationaliseringsstrategiën in de Nederlandse Ingenieursbranche:van 'Domestic' naar 'Multidomestic'? : Van 'domestic' naar 'multidomestic'?

  F.A.J. van den Bosch (Frans); W.J.F. Schouten

  1993-01-01

  textabstractMet het verschijnen van Michael Porter's Competitive Advantage of Nations' is de belangstelling voor de invloed van de nationale omgeving op de internationale concurrentiepositie van bedrijven en bedrijfstakken gestimuleerd. De aandacht gaat daarbij echter vooral uit naar bedrijfstakken

 9. Internationaliseringsstrategiën in de Nederlandse Ingenieursbranche:van 'Domestic' naar 'Multidomestic'? : Van 'domestic' naar 'multidomestic'?

  F.A.J. van den Bosch (Frans); W.J.F. Schouten

  1993-01-01

  textabstractMet het verschijnen van Michael Porter's Competitive Advantage of Nations' is de belangstelling voor de invloed van de nationale omgeving op de internationale concurrentiepositie van bedrijven en bedrijfstakken gestimuleerd. De aandacht gaat daarbij echter vooral uit naar bedrijfstakken

 10. Op zoek naar werkzame bestanddelen: Een zoektocht naar de heilige graal?

  E. Sol

  2008-01-01

  Dit paper biedt een inzicht in de werkzaamheid van subsidies en kredieten op de bevordering van de arbeidsmarktperspectieven van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals arbeidsongeschikten, jongeren zonder startkwalificatie, alleenstaande moeders en langdurig werklozen. Aan de hand van een

 11. Orienterende studie naar blootstellingsrisico's door met asbest verontreinigde bodem

  Tromp, P.C.

  2002-01-01

  Bij belanghebbenden bestaat grote behoefte aan een duidelijker vaststelling van de risico's verbonden aan asbest in de bodem en de inpassing daarvan in de verschillende beleidskaders. Het inschatten van risico's op het gebied van asbest in de bodem is op dit moment nog een werkveld wat in de kinders

 12. Een zoektocht naar vleesloze dagen: groenterevolutie in Europa?

  Hoeven, van L.; Dagevos, H.

  2012-01-01

  Het lijkt wel of iedereen aan het vleesminderen is. Het woord flexitariër wordt steeds vaker gebruikt, zorgverzekeraar Agis biedt de Vegapolis aan voor vegetariërs en vleesverlaters, onlangs verscheen de glossy Vega, vegetarisme heeft het geitenwollensokkenimago ver achter zich gelaten, kritische

 13. Een zoektocht naar vleesloze dagen: groenterevolutie in Europa?

  Hoeven, van L.; Dagevos, H.

  2012-01-01

  Het lijkt wel of iedereen aan het vleesminderen is. Het woord flexitariër wordt steeds vaker gebruikt, zorgverzekeraar Agis biedt de Vegapolis aan voor vegetariërs en vleesverlaters, onlangs verscheen de glossy Vega, vegetarisme heeft het geitenwollensokkenimago ver achter zich gelaten, kritische me

 14. Graverij van bevers in rivierdijken in de Gelderse Poort : een onderzoek naar risicofactoren en preventieve maatregelen

  Niewold, F.J.J.

  2007-01-01

  Naar aanleiding van graverij door bevers op twee plaatsen in een rivierdijk van de Gelderse Poort, is onderzoek gedaan naar risicofactoren en naar mogelijke maatregelen om dit soort schade in de toekomst zo veel mogelijk te voorkomen. In mei 2007 zijn 54 voor graverij mogelijk kwetsbare dijktracés o

 15. Graverij van bevers in rivierdijken in de Gelderse Poort : een onderzoek naar risicofactoren en preventieve maatregelen

  Niewold, F.J.J.

  2007-01-01

  Naar aanleiding van graverij door bevers op twee plaatsen in een rivierdijk van de Gelderse Poort, is onderzoek gedaan naar risicofactoren en naar mogelijke maatregelen om dit soort schade in de toekomst zo veel mogelijk te voorkomen. In mei 2007 zijn 54 voor graverij mogelijk kwetsbare dijktracés

 16. De werkzame bestanddelen van de hulpverlening aan gezinnen met meervoudige problematiek

  Isolde Driesen

  2016-09-01

  areas of life. Social workers state that parents are often affected most by the financial problems. Other types of problems can only be effectively tackled once the financial situation is more stable or there is at least a prospect of a better financial future.The social workers in this study take an eclectic approach. There is no single methodology or approach that is considered to be the most effective. Consequently, none of the social workers questioned work according to the criteria of one specific method. They indicate that they have the knowledge and skills set of the various methods in their “toolbox” and use these in their work with clients. Finally, the social workers indicate that assistance should be clearly structured, with an action plan being formulated together with the client, including a primary goal and secondary goals that are assessed regularly during the assistance process. The insights yielded by this study contribute to our knowledge of the most effective approach to families with multiple problems. The results are currently being translated by NIM into a practical approach that fulfils the basic principles of the transformation in youth care. SAMENVATTING De werkzame bestanddelen van de hulpverlening aan gezinnen met meervoudige problematiek Er zijn in Nederland veel gezinnen die kampen met meervoudige problematiek. De hulpverlening die geboden wordt aan deze gezinnen is aan grote veranderingen onderhevig. In de afgelopen jaren zijn er overheidstaken in het sociale domein naar de gemeenten overgeheveld. Met ingang van 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning en de jeugdzorg. Deze decentralisaties zorgen voor een ware transformatie in het sociale domein. Het is nu dan ook van cruciaal belang dat er vanuit het sociale domein meer aandacht besteed wordt aan het ontwikkelen van voor de eerstelijns zorg geschikte werkzame hulpvormen voor deze doelgroep. In deze kwalitatieve studie zijn de werkzame bestanddelen

 17. Verklaren en veroordelen. Enige opmerkingen over recent onderzoek naar seksueel misbruik

  Piet de Rooy

  2014-03-01

  Full Text Available Explanation and Judgement: Some Comments on Recent Research into Sexual AbuseSexual abuse and harassment of children in the Dutch Catholic Church was widely reported in 2010. An independent investigation took place covering the period 1945-2010. The main conclusion was that abuse in the Catholic community was as high as in non-Catholic groups. The government ordered a second investigation on abuse in the resident and non-resident youth care. The main conclusion was that abuse was marked by an enormous variety in circumstances and incidents (half of the reported cases took place between coevals. These reports did not satisfy acertain number of victims. The question is whether this type of scientific historic research – directed more by analysis than by condemnation – is capable of giving full satisfaction to traumatised victims.In 2010 kwam in de publiciteit dat ook in Nederland op grote schaal seksueel misbruik van minderjarigen had plaatsgevonden in de Rooms-Katholieke Kerk. Een onafhankelijke commissie heeft daar een omvangrijk onderzoek naar verricht (over de periode 1945-2010. De belangrijkste conclusie was dat een dergelijk misbruik een wijdverbreid verschijnsel was, dat waarschijnlijk in katholieke kring even vaak voorkwam als onder niet-katholieken. Een vergelijkbaar onderzoek werd vervolgens verricht onder kinderen die onder verantwoordelijkheid van de Nederlandse overheid stonden in het kader van de kinderbescherming. De belangrijkste conclusie daarvan was dat het misbruik in zeer verschillende vormen en omstandigheden voorkwam (waaronder vrij frequent tussen leeftijdsgenoten. Een aantal slachtoffers bleek niet zeer tevreden met dit onderzoek, dat zowel onvolledig werd gevonden als te zacht in de conclusies. Daardoor rijst de vraag of een historisch-wetenschappelijk onderzoek, meer gericht op verklaren dan veroordelen, wel in staat is genoegdoening te verschaffen aan getraumatiseerde slachtoffers.

 18. Van kunst naar kunde: Cybersecurity 2,0

  Luiijf, H.A.M.

  2014-01-01

  De economische vooruitgang van veel landen is onlosmakelijk verbonden aan de betrouwbaarheid en het weerstandsvermogen tegen verstoring van hun Informatie- en Communicatie Technologie (ICT). In andere woorden: manage het cyber security risico. Op papier lijkt dat eenvoudig. Je voert een

 19. Innovators talking. A review of and preview on energy innovation projects; Innovators aan het woord. Een terugblik en vooruitblik op energie-innovatieprojecten

  NONE

  2013-02-15

  A qualitative study has been conducted of the results of completed projects focused on energy innovation, spread over the seven themes of the top sector Energy: Energy saving in industry, Energy conservation in the built environment, Gas, Bio-energy, Smart grids, Offshore Wind, Solar PV. This provides insight into the follow-up activities and lessons of some EOS (Energy Research Subsidy) completed projects with the aim to inspire, connect and strengthen the TKIs (Topconsortia for Knowledge and Innovation) and individual companies and researchers working on energy innovation [Dutch] Er is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de resultaten van afgeronde projecten gericht op energie-innovatie, verdeeld over de zeven thema's van de topsector Energie: Energiebesparing in de industrie; Energiebesparing in de gebouwde omgeving; Gas; Bio-energie; Smart grids; Wind op zee; Zon-pv. Daarmee wordt inzicht gegeven in de vervolgactiviteiten en lessen van een aantal afgesloten EOS-projecten (Energie Onderzoek Subsidie) met het oog op het inspireren, verbinden en versterken van de TKI's (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) en individuele bedrijven en onderzoekers die werken aan energie-innovatie.

 20. Onderzoek naar ‘Lissers’ bij hyacint van start

  Vreeburg, P.J.M.; Kock, de M.; Vink, P.; Korsuize, C.A.

  2011-01-01

  Het verschijnsel ‘Lissers’ veroorzaakt al enkele jaren achtereen schade in de broei bij hyacint. Oorzaak is een fytoplasma, dat vroeger slechts incidenteel voor kwam. Hierdoor is nog weinig bekend over beschermende maatregelen. PPO start daarom onderzoek naar de bestrijding van de overbrenger (dwerg

 1. Lupineveredeling voor kalkrijke bodems : onderzoek naar perspectiefvolle lijnen

  Nuijten, E.; Prins, U.

  2013-01-01

  Lupine (Lupinus spp) trekt belangstelling van zowel biologische als gangbare akkerbouwers die zoeken naar een vlinderbloemig gewas om hun vruchtwisseling te verruimen, niet alleen als veevoer, maar ook voor humane voeding. De beschikbare rassen kunnen echter alleen op kalkarme (zand-)grond geteeld

 2. Baseline studie naar potentieel bioaccumuleerbare stoffen in oppervlaktewater

  Leonards, P.E.G.; Barneveld, van E.

  2004-01-01

  Onderzoek werd uitgevoerd naar de bepaling van potentieel bioaccumuleerbare verbindingen (PBS) in influent, effluent en oppervlaktewateren uit Nederland. Hierbij werd gebruik gemaakt van SPME-extractie gecombineerd met een GC-FID/MS detectie. Kwantificering en het scheidend vermogen tussen gehalten

 3. Op zoek naar de ideale vervanging voor vlees

  Boekel, van M.A.J.S.

  2004-01-01

  Voor de productie van een kilogram vlees is gemiddeld zes kilogram plantaardig eiwit nodig. Een nogal inefficiënte verhouding, in de wetenschap dat de wereldbevolking groeit en daarmee de vraag naar voedsel stijgt. Daarbij wordt het milieu door de productie van vlees extra belast. Reden voor wetensc

 4. LHC: op zoek naar geheimen van de oersoep

  Mischke, A.

  2010-01-01

  De krachtigste deeltjesversneller ter wereld, de LHC bij Genève, is, na een jaar oponthoud, klaar voor zijn ontdekkingstocht. De Utrechtse natuurkundige André Mischke gaat met zijn onderzoeksgroep op zoek naar een bizarre materietoestand die heerste vlak na de oerknal. De eerste resultaten laten nie

 5. Onderzoek naar residuen van antibiotica en chemotherapeutica bij slachtkippen

  Aerts, M.M.L.; Nouws, J.; Beek, W.

  1985-01-01

  N.a.v. berichten als zou in Nederland, evenals in Belgie, ongeveer 4% van de slachtkippen antimicrobiele residuen bevatten zijn in de periode 1985-04-22 tot 1985-06-13 255 vleesmonsters microbiologisch gescreend op de aanwezigheid van antibiotica. Daarnaast werd met chemische methoden gekeken naar d

 6. Vorm en duur van thuiskraamzorg naar het oordeel van kraamvrouwen.

  Kerssens, J.J.

  1993-01-01

  De georganiseerde thuiskraamzorg is van groot belang in de Nederlandse verloskunde. Omdat de vraag naar kraamzorg het aanbod overtreft, is voldoende zorg echter niet meer overal beschikbaar. Steeds vaker worden minder uitgebreide vormen van kraamzorg geleverd en de gemiddelde verzorgingsduur voldoet

 7. Onderzoek naar invloed van lichtschema op titers bij vleeskuikens

  Middelkoop, van J.H.; Harn, van J.; Voorst, van S.

  1998-01-01

  Het is bekend dat het toepassen van een lichtschema van invloed is op de uitval als gevolg van infectieziektes. Dit was aanleiding voor het PP om onderzoek te doen naar de antilichaamtiters tegen NCD, IB en Gumboro bij vleeskuikens die bij verschillende lichtschema's gehouden werden.

 8. Van producten naar diensten: levenlang-lerendiensten en open leermiddelen

  Koper, Rob; Schuwer, Robert

  2009-01-01

  Koper, E. J. R., & Schuwer, R. (2009). Van producten naar diensten: levenlang-lerendiensten en open leermiddelen. In K. Schlusmans et al. (Eds.), Een levenlang eigenwijs studeren: het onderwijs van de Open Universiteit Nederland (hoofdstuk 17, pp. 291-297). Heerlen, Nederland: Open Universiteit Nede

 9. Van producten naar diensten: levenlang-lerendiensten en open leermiddelen

  Koper, Rob; Schuwer, Robert

  2009-01-01

  Koper, E. J. R., & Schuwer, R. (2009). Van producten naar diensten: levenlang-lerendiensten en open leermiddelen. In K. Schlusmans et al. (Eds.), Een levenlang eigenwijs studeren: het onderwijs van de Open Universiteit Nederland (hoofdstuk 17, pp. 291-297). Heerlen, Nederland: Open Universiteit Nede

 10. Verslag Nationale Cyber Security Strategie 2 : Van bewust naar bekwaam

  Luiijf, H.A.M.

  2014-01-01

  Op 28 oktober 2013 werd de tweede Nationale Cyber Security Strategie (NCSS 2) uitgebracht, twee en een half jaar na de eerste. De strategische focus verschuift van publiek-private samenwerking naar publiek-private participatie en strategische samenwerking. De nieuwe strategie beoogt dat, Nederland

 11. Hergroei van gespoelde vaste planten na export naar de VS

  Dalfsen, van P.; Gude, H.; Miller, W.B.; Lans, van der A.M.; Dalen-Sanders, van L.

  2004-01-01

  Voor de export naar de VS worden vaste planten in Nederland gespoeld. Dit spoelen is bedoeld om al het zand tussen de wortels te verwijderen en gebeurt daarom vaak meerdere malen en onder hoge druk. Na inpakken, bewaren en vervoer blijken verschillende soorten vaste planten niet meer in staat de

 12. "Kom mee naar buiten......" ... een tijdsbesteding met perspectief!

  Jaarsma, C.F.; Webster, M.J.; Huis, F.; Tuunter, E.; Loon, van M.

  2007-01-01

  De vraag naar mobiliteit is voor een belangrijk deel gericht op verplaatsingen in de vrije tijd. Om redenen van beperkt beschikbare vrije tijd en belasting van het milieu is het gewenst dat deze verplaatsingen zoveel mogelijk per fiets en te voet plaats kunnen vinden in de directe woonomgeving van

 13. Onderzoek naar invloed van lichtschema op titers bij vleeskuikens

  Middelkoop, van J.H.; Harn, van J.; Voorst, van S.

  1998-01-01

  Het is bekend dat het toepassen van een lichtschema van invloed is op de uitval als gevolg van infectieziektes. Dit was aanleiding voor het PP om onderzoek te doen naar de antilichaamtiters tegen NCD, IB en Gumboro bij vleeskuikens die bij verschillende lichtschema's gehouden werden.

 14. Theater: van literatuur en markt naar autonome kunst

  Hildebrand, W.J.

  2004-01-01

  Vandaag wil ik u meenemen naar de tijd dat de theaterkunst, zoals wij die vandaag kennen, is ontstaan: de periode van de 15e tot en met de 18e eeuw. Theater is in zekere zin te beschouwen als het resultaat van een langdurig debat, dat in die periode in Europa is gevoerd. De inzet van dat debat is de

 15. Snelheidslimieten op het fabrieksterrein van DSM te Geleen : advies uitgebracht aan de Begeleidingscommissie Projekt Verkeersgedrag.

  Schreuder, D.A.

  2012-01-01

  De aan de SWOV gestelde vraag luidt: welke snelheidslimiet is voor de twee locaties van DSM in Geleen optimaal? De praktijk leert dat het uitsluitend instellen van een snelheidslimiet er niet toe leidt dat weggebruikers zich aan zo'n limiet zullen houden. Daarom dient te worden toegevoegd de vraag

 16. Acute blootstelling aan chloorgas in zweminrichtingen. Instructie voor eerste-hulpverlening

  Meulenbelt J; Remmert HP; Hofstee AWM; Savelkoul TJF

  1988-01-01

  Een aantal incidenten in Nederland waarbij groepen mensen werden blootgesteld aan chloorgas in zweminrichtingen maakten duidelijk dat er behoefte bestond aan instructie bij de eerste-hulpverlener. Bij deze instructies is een onderscheid gemaakt tussen eerste-hulp-verlening door EHBO-ers en badperso

 17. Imago van geringe innovatiekracht is te wijten aan de oude cultuur'

  Vrijhoef, Ruben; Beerda, Edo

  2012-01-01

  Interview door Edo Beerda met aanstaande lector Vrijhoef. De ‘oude bouw’ werkt feodaal, vindt de specialist in ketenintegratie. De nieuwe professional moet aan een slimmer bouwproces handen en voeten geven. Vrijhoef treedt over twee weken aan als lector Nieuwe Cultuur in de Bouwketen in Utrecht.

 18. Maas-Rijnverbinding: een verkennende studie naar mogelijke scheepvaartverbindingen tussen de Maas en de Rijn alsmede naar effecten daarvan

  Agema, J.F.; Ferguson, A.; Stuip, J.; Tiemersma, J.J.

  1985-01-01

  In het voorliggende rapport is allereerst een inventarisatie gemaakt van studies, geïnitiëerd en uitgevoerd door diverse instanties, organisaties en/of belanghebbenden naar een verbinding tussen de Maas en de Rijn. De kern van het rapport is een tracé-onderzoek. Met behulp van een multicriteria-anal

 19. Kroniek: ’n Nuwe hand aan die stuur

  Editorial Office

  1977-03-01

  Full Text Available Dat die PU vir CHO ’n nuwe rektor het, is algemene kennis, selfs meer algemeen as wat ’n mens jou kan voorstel wanneer jy jou in ’n tradisionele Potchefstroomse gevoel van ingeslotenheid buite rondbeweeg. Wanneer ’n Suid-Amerikaanse geleerde wat klip- harde tegnies-natuurwetenskaplike werk doen aan een van ons Suid-Afrikaanse buur-universiteite, agter sy ingewikkelde appa- raat met knoppies en draadjies en wysertjies jou in sy vreemde Engels sit en inlig oor wat hy alles weet van hierdie man, nie net wat sy persoon betref nie, maar veral ook wat betref die ,,lig- ging” van sy standpunt in die huidige ontwikkelende bestel in Suid-Afrika, dan besef jy werklik dat daar ’n baie wye belang- stelling in hom is.

 20. Leren faciliteren: In acht stappen naar een facilitair plan om uw school optimaal te ondersteunen

  Beckers, Ronald

  2011-01-01

  Een terugkerend thema in onderwijsland is het vinden van de balans tussen het doen van investeringen en de consequenties die beslissingen hebben voor uw exploitatie. Een gedegen facilitair plan helpt u om als school een goede gesprekspartner te zijn naar de gemeente die investeert, maar ook naar par

 1. Biggenexport naar Duitsland: een markt te winnen : actiepunten voor de Nederlandse varkenssector

  Hoste, R.

  2008-01-01

  Bijna de helft van de Nederlandse biggenexport gaat naar Duitsland. Duitsland is een belangrijk afzetland, zowel qua omvang van de sector als qua afstand, kwaliteitseisen en marktprijs. Om de toenemende concurrentie in de afzet dichtbij Nederland het hoofd te bieden, is gekeken naar mogelijkheden vo

 2. Evaluatiestudie naar mogelijkheden voor grootschalige zeewierteelt in het zuidwestelijke Deltagebied, in het bijzonder de Oosterschelde

  Wald, J.

  2010-01-01

  Het centrale doel van dit onderzoek is het evalueren van mogelijkheden voor grootschalige zeewierteelt in het Oosterscheldegebied. Er is gekeken naar het maatschappelijke draagvlak in het gebied met betrekking tot de zeewierteelt. Hiernaast is onderzoek gedaan naar teeltsoorten, systemen en hun effe

 3. PPO actief in onderzoek naar kwaliteitsmodel en rotbestrijding

  Schaik, van A.C.R.; Derkx, M.P.M.; Schoorl, F.W.

  2007-01-01

  PPO-fruit neemt actief deel aan het Europese Isa-project. Het project beoogt de fruitconsumptie in Europa te bevorderen door kennisontwikkeling en - verspreiding op het gebied van consumptiebeleving, gezondheid, veredeling, verwerking, duurzame teelt en naoogstbehandeling. Dit artikel beschrijft wel

 4. Van kunst naar kunde: Cybersecurity 2,0

  Luiijf, H.A.M.

  2014-01-01

  De economische vooruitgang van veel landen is onlosmakelijk verbonden aan de betrouwbaarheid en het weerstandsvermogen tegen verstoring van hun Informatie- en Communicatie Technologie (ICT). In andere woorden: manage het cyber security risico. Op papier lijkt dat eenvoudig. Je voert een risicoanalys

 5. Op naar meerwaarde! eHealth-monitor 2014.

  Krijgsman, J.; Peeters, J.; Burghouts, A.; Brabers, A.; Jong, J. de; Beenkens, F.; Friele, R.; Gennip, L. van

  2014-01-01

  Nederlandse patiënten zijn in vergelijking met vorig jaar beter op de hoogte van het bestaan van eHealth-mogelijkheden bij hun zorgverleners. Voorbeelden zijn online herhaalrecepten aanvragen of vragen stellen aan de dokter via e-mail. Nederlandse artsen maken in vergelijking met vorig jaar nog meer

 6. Nationaal Plan Tuberculosebestrijding 2016-2020 : Op weg naar eliminatie

  de Vries G; Riesmeijer R; RGI; I& V

  2016-01-01

  Het Nationaal plan tuberculosebestrijding 2016-2020 geeft aan welke maatregelen de komende vijf jaar nodig zijn om de tuberculosebestrijding in Nederland verder te verbeteren. Het doel is om de overdracht van tuberculose en het aantal patiënten de komende vijf jaar met 25 procent terug te dringen. D

 7. De bijdrage van de ontwerpgerichte onderzoeksbenadering aan de R&D-aanpak in het onderwijs

  Ormel, Bart; Pareja Roblin, Natalie; McKenney, Susan

  2011-01-01

  Ormel, B., Pareja, N., & McKenney, S. (2011, 8-10 June). De bijdrage van de ontwerpgerichte onderzoeksbenadering aan de R&D-aanpak in het onderwijs. Presentation at the ORD annual meeting, Maastricht, The Netherlands.

 8. De bijdrage van de ontwerpgerichte onderzoeksbenadering aan de R&D-aanpak in het onderwijs

  Ormel, Bart; Pareja Roblin, Natalie; McKenney, Susan

  2011-01-01

  Ormel, B., Pareja, N., & McKenney, S. (2011, 8-10 June). De bijdrage van de ontwerpgerichte onderzoeksbenadering aan de R&D-aanpak in het onderwijs. Presentation at the ORD annual meeting, Maastricht, The Netherlands.

 9. Eco-labels voor visserij en viskweek : benchmark aan de hand van FAO-richtlijnen

  Vos, de B.I.; Bikker, A.M.; Soma, K.

  2010-01-01

  In deze nota wordt de vraag beantwoord in hoeverre de volgende eco-labels: Marine Stewardship Council (MSC), Friend of the Sea (FOS), KRAV, Naturland, SKAL en Milieukeur voldoen aan de richtlijnen van de FAO.

 10. Botrytis richt veel schade aan in tal van gewassen (Aantasting is sterk cultivar afhankelijk)

  Arkesteijn, M.; Paternotte, S.J.

  2010-01-01

  Botryotinia fuckeliana of grauwe schimmel (Botrytis) is een algemeen voorkomende schimmelziekte, die schade kan aanrichten in een breed scala aan tuinbouwgewassen. Botrytis is een zwakteparasiet. Daarom zijn verzwakt, afstervend weefsel en wonden gemakkelijke invalspoorten. De aanpak bestaat uit een

 11. Adaptation of public space to climatic change. Municipalities starting with climate adaptation; Aanpassen openbare ruimte aan klimaatverandering. Gemeenten aan de slag met klimaatadaptatie

  NONE

  2010-02-15

  Climate change will impact the urban environment. This publication helps communities in determining the risks and opportunities in adapting public space to climate change. A roadmap shows what can be decided and how a municipality can start to work on climate adaptation. Eleven inspiring examples are included. [Dutch] Klimaatverandering heeft gevolgen voor de stedelijke leefomgeving. Deze publicatie helpt gemeenten bij het vaststellen van de risico's en de kansen bij het aanpassen van de openbare ruimte aan klimaatverandering. Een stappenplan maakt duidelijk wat kan worden besloten en hoe een gemeente aan de slag kan gaan met klimaatadaptatie. Ter inspiratie zijn elf voorbeelden opgenomen.

 12. Onderzoek naar de mogelijke inductie van leuco-myelo-encephalopathie door inhalatoire blootstelling van een aap aan pyrolisaat van versneden heroine

  van der Laan JW; Timmerman A; Marra M; Wolters EC; Loeber JG; Dormans JAMA; Schipper MEI; Boot R

  1986-01-01

  Nadat vanaf 1980 enige tientallen personen het slachtoffer zijn geworden van een heroine-leuko-encephalopathie als gevolg van het "chinezen" van vnl. heroine zijn gedurende twee jaar geen slachtoffers gemeld. Twee slachtoffers in 1984, die bovendien een grote hoeveelheid heroine in het b

 13. Samen leven met ME/CVS : Een onderzoek naar de rol van partnersteun en ziekterepresentaties bij coping met en adaptatie aan ME/CVS.

  Marleen Hofman, [No Value

  2013-01-01

  Achtergrond: Het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) is een chronische ziekte die wordt gekenmerkt door ernstige vermoeidheid die vaak gepaard gaat met reumatische, infectieuze en neuropsychiatrische klachten. Het is een ernstig invaliderende aandoening waar tot nog toe geen genezende behandeling

 14. Ambtshalve toetsing: gerechtvaardigde uitzondering of uitgeholde regel? Een rechtsgeleerd onderzoek naar de legitimering van het verbod van ambtshalve toetsing door de bestuursrechter van besluiten aan materieel recht

  Harmsen, M.

  2013-01-01

  Dutch administrative courts are, on the whole, not allowed to perform an ex officio judicial review of administrative decisions. The binding nature of nearly all rules of substantive administrative law and the specific characteristics of the administrative decisions involved, beg the question how an

 15. Dilemma's of sustainable consumption. A study of public support for making consumption more sustainable; Dilemma's rond duurzame consumptie. Een onderzoek naar het draagvlak voor verduurzaming van consumptie

  Vringer, K.; Vollebergh, H.; Dietz, F. [Planbureau voor de Leefomgeving PBL, Den Haag (Netherlands); Van Soest, D. [VU University, Amsterdam (Netherlands); Van der Heijden, E. [Tilburg University, Tilburg (Netherlands)

  2013-02-15

  onderzocht in samenwerking met de Universiteit van Tilburg, de Vrije Universiteit en bureau Veldkamp-TNS/NIPO. Het onderzoek bevestigt dat een flinke groep consumenten verduurzaming belangrijk vindt, maar er niet altijd naar handelt. Aangezien mensen zich niet altijd gedragen naar wat zij belangrijk vinden, zijn de huidige geringe marktaandelen van duurzamere productvarianten geen goede voorspellers van het draagvlak voor overheidsbeleid. Om verduurzaming van consumptie te stimuleren, lijkt het zinvol dat de overheid het plezier van het individueel bijdragen aan duurzaamheid benadrukt en ervoor zorgt dat de individuele consument er zeker van is dat voldoende anderen ook duurzamere productvarianten kopen. Consumenten geven daarbij de voorkeur aan zachte drang met bijvoorbeeld subsidies, ook als dat voor hen duurder uitvalt dan harde dwang.

 16. Radiologische consequenties van zinkrijke filterkoek bij Hoogovens Staal te IJmuiden (een voorbeeldstudie)

  Laheij GMH; Eggink GJ; LSO

  1996-01-01

  Overeenkomstig de herziene Euratom-Richtlijn Basisnormen dienen de lidstaten zelf invulling te geven aan het stralenbeschermingsbeleid met betrekking tot radioactieve isotopen die van natuurlijke oorsprong zijn. In dat kader zijn, als voorbeeldstudie, de radiologische consequenties onderzocht van

 17. Resolutiën Staten-Generaal 1626-1630. Omvangrijke inhoudelijke update.

  Nijenhuis, I.J.A.

  2011-01-01

  De update betrof een tijdrovende (vanaf 2007 tot publicatie bij elkaar toch al snel een jaar onderzoekstijd) herziening en verbetering van de inhoud van de webpublicatie. Aan de data is nieuwe informatie toegevoegd en errata zijn verwerkt.

 18. Radiologische consequenties van zinkrijke filterkoek bij Hoogovens Staal te IJmuiden (een voorbeeldstudie)

  Laheij GMH; Eggink GJ; LSO

  1996-01-01

  Overeenkomstig de herziene Euratom-Richtlijn Basisnormen dienen de lidstaten zelf invulling te geven aan het stralenbeschermingsbeleid met betrekking tot radioactieve isotopen die van natuurlijke oorsprong zijn. In dat kader zijn, als voorbeeldstudie, de radiologische consequenties onderzocht van e

 19. Environmental Risk Limits for Nine Trace Elements

  Vlaardingen PLA van; Posthumus R; Posthuma-Doodeman CJAM; SEC

  2005-01-01

  In dit rapport wordt een herziening van milieurisicogrenzen gepresenteerd voor de sporenelementen beryllium, vanadium, kobalt, selenium, molybdeen, tin, antimoon, barium en thallium. Er werd literatuuronderzoek uitgevoerd om de gegevenssets die in 1992 voor de normafleiding zijn gebruikt, aan t

 20. De “ultieme HRM-vraag”: Zou jij je werkgever aanbevelen aan familie en vrienden?

  T. Legerstee (Tim); L.G. Tummers (Lars); S. Van Beek (Sandra); M. Lankhaar (Marcel)

  2014-01-01

  markdownabstract__Abstract__ Organisaties streven daarom naar 'loyale' werknemers. Er zijn al verschillende manieren om loyaliteit te meten, zoals via 'organisatiebetrokkenheid'. Maar is er niet één ultieme vraag die we kunnen stellen? Misschien kunnen we deze loyaliteit meten via de zogenaamde 'We

 1. Twijfels over tekort aan of overaanbod van aangepaste voorzieningen voor gehandicapten.

  Lengkeek, J.

  1989-01-01

  Er is onderzoek nodig naar het huidige aanbod van aangepaste recreatievoorzieningen voor gehandicapten. De bestaande cijfers spreken elkaar tegen: houdt men de minimumvraag tegen het maximumaanbod dan is er sprake van een overaanbod; vergelijkt men echter de maximumvraag met het minimumaanbod, dan i

 2. Roadmap 2030 Dutch Glass Industry. Towards a clean, efficient and cost-effective future; Routekaart 2030 Nederlandse Glasindustrie. Naar een schone, zuinige en rendabele toekomst

  NONE

  2012-06-15

  This Roadmap is the result of the covenant signed by the Dutch glass industry and the Dutch national government in 2009 on a Long Term Agreement on Energy Efficiency. Participating companies committed to continuous improvement in energy performance in both manufacturing processes as well as the supply chain from raw material to final product. The Dutch glass industry has undertaken a strategic study regarding the possibilities of achieving far-reaching energy efficiency improvement by 2030. The overall industry's target is to realise an energy efficiency improvement of 25%, compared to its energy consumption and production level of 2009. Several related areas were identified for actions and measures for energy efficiency improvement: (1) Alternatives to primary raw materials; (2) Intensified use of secondary raw materials (cullet); (3) Innovations in batch preparation; (4) Innovations in glass composition; (5) Innovations in process control; (6) Innovations in furnace design; (7) New methods of waste heat recovery; (8) Improved performance of glass products [Dutch] Dit rapport is tot stand gekomen in het kader van de Meerjarenafspraak Energie-Efficientie ETS (Emission Trading System) ondernemingen, ook wel het MEE-convenant genoemd. Dit convenant nodigt de deelnemende sectoren uit tot het opstellen van een Routekaart voor 2030. De Routekaart is een strategische studie die inzichtelijk maakt hoe invulling wordt gegeven aan het realiseren van energie-efficientie verbeteringen binnen de bedrijven en in de keten op de route naar 2030. Hoofdstuk 1 is een introductie op de Routekaart 2030 en de wijze waarop de Routekaart tot stand is gekomen. Hoofdstuk 2 beschrijft in vogelvlucht de sector, op welke manier nu al invulling wordt gegeven aan duurzame ontwikkeling en energie, en geeft een beschrijving van de Vereniging van Nederlandse Glasfabrikanten (VNG). Hoofdstuk 3 beschrijft algemene trends en de visie van de sector op de toekomst. Daarnaast wordt de markt in 2030

 3. Ecotoxicologisch onderzoek naar effecten van verontreinigingen in uiterwaarden op steenuilen (Athene noctua): een integratie

  Brink, van den N.W.; Groen, N.M.; Jonge, de J.; Wegener, J.W.M.; Bosveld, A.T.C.

  2001-01-01

  In dit rapport wordt een integratie gepresenteerd van resultaten van ecotoxicologisch onderzoek naar effecten van verontreinigingen op steenuilen (Athene noctua) in de Achterhoek en de Gelderse Poort. Van verschillende compartimenten van de voedselketen van de steenuil zijn monsters verzameld en

 4. Milieuvriendelijke verpakking voor biologisch zuivel : een onderzoek naar het gebruiksgemak van een milieuvriendelijke zuivelverpakking

  Poelman, A.A.M.

  2006-01-01

  Binnen het Beleidsondersteunend Programma Biologische Veehouderij (BO-04-002) van het Ministerie van LNV is een consumentenonderzoek uitgevoerd naar de acceptatie en het gebruiksgemak van een milieuvriendelijke verpakking met potentie voor de Nederlandse biologische zuivelsector. De verpakking, die

 5. Onderzoek naar samenstelling en kwaliteit van nasimaaltijden afkomstig uit Chinese restaurants

  Jong, de W.J.H.J.; Herstel, H.

  1987-01-01

  Ten behoeve van Konsumenten Kontakt is een onderzoek ingesteld naar de bacteriologische kwaliteit, de samenstellende ingredienten en het zout- en glutaminezuurgehalte in monster nasimaaltijden afkomstig uit 26 Chinese restaurants.

 6. DaVinc³i: sierteeltlogistiek in een dynamische eeuw : van onderbuik naar onderbouwing

  Vorst, van der J.G.A.J.; Ossevoort, R.S.

  2015-01-01

  In het DaVinc³i (Dutch Agricultural Virtualized International Network with Consolidation, Coordination, Collaboration and Information availability) onderzoek deden drie Nederlandse universiteiten en een groot aantal bedrijven strategisch onderzoek naar deelgebieden van de sierteeltlogistiek. Die dee

 7. Groen voor lucht : van theorie naar groene praktijk, toepassingen om lucht te zuiveren

  Kuypers, V.H.M.; Vries, de E.A.

  2007-01-01

  Afgelopen periode zijn grote bouwprojecten stilgelegd vanwege het overschrijden van Europese luchtkwaliteitsnormen. De zoektocht naar allerlei mogelijke oplossingen voor dit probleem is versneld in gang gezet. In een eerdere Alterra publicatie (Brochure Groen voor Lucht) wordt beschreven op welke wi

 8. Invloed van bodemverontreiniging op de gehalten aan zware metalen en PAK in gewassen uit moestuinen aan de Peterswijk te Dedemsvaart (gemeente Hardenberg); opname van lood, cadmium, zink, arseen, chroom, koper, nikkel en PAK door sla, radijs, wortel en kool

  Römkens, P.F.A.M.; Rietra, R.P.J.J.

  2007-01-01

  Verhoogde gehalten aan zware metalen en PAK in de bodem in (moes)tuinen aan de Peterswijk te Dedemsvaart (Gemeente Hardenberg) vormen mogelijk een risico voor de kwaliteit van de geteelde gewassen. Om na te gaan deze stoffen opgenomen worden en daarmee een risico vormen voor de mens, is in 5 tuinen

 9. U Jóok'ol T'aan, "La salida del habla" U Jóok'ol T'aan, "The Coming Out of Speech"

  Hilario Chi Canul

  2012-01-01

  Full Text Available En este escrito pretendo desarrollar la concepción, la metodología, epistemología, la didáctica y la pedagogía que está detras de U jóok'ol t'aan, "La salida del habla", desde y con las voces de algunas madres mayas, obtenidas mediante una investigación etnográfica que forma parte de mi investigación de tesis "La vitalidad del Maaya T'aan. Estudio etnográfico de la comunicación intergeneracional de los mayas de Naranjal Poniente". Por otro lado, también examino la enseñanza escolarizada de la lengua maya, específicamente el currículo estatal que se emplea para la enseñanza de la lengua maya, y la contrapongo con la adquisición de la misma lengua en las familias para generar caminos hacia una posible interculturalización de la enseñanza de las lenguas indígenas.In this writing I am trying to develop the conception of the methodology, epistemology, didactics and the pedagogy that are standing of the u jóok'ol t'aan, "the exit of the speech", from and with the voices of some Mayan mothers, obtained by means of an ethnographic investigation that comprises of my thesis research, "La vitalidad del Maaya T'aan. Estudio etnográfico de la comunicación intergeneracional de los mayas de Naranjal Poniente". On the other hand, also I try to work and oppose the sent to school education of the Mayan language, specifically the state curriculum that is used for teaching Mayan language, with the acquisition of the same language in the families, to generate ways towards a possible interculturalization of the education of the indigenous languages.

 10. Zorggebruik na schietincident in Alphen aan den Rijn: gezondheid van getroffenen en niet-getroffen omwonenden 1 jaar na dato.

  Dijk, C.E. van; Sman-de Beer, F. van der; Tielen, J.T.; Velden, P.G. van der; IJzermans, C.J.

  2014-01-01

  Healthcare utilisation of those affected by the shooting incident in Alphen aan den Rijn, the Netherlands; health of affected and non-affected neighbouring residents 1 year afterwards. Objective: To examine effects of the mass shooting in the city of Alphen aan den Rijn, the Netherlands, on the 9th

 11. Residence time and behaviour of sole and cod in the Offshore Wind farm Egmond aan Zee (OWEZ)

  Winter, H.V.; Aarts, G.M.; Keeken, van O.A.

  2010-01-01

  ‘Noordzeewind’ (a Nuon and Shell Wind Energy consortium) exploits a wind farm with 36 wind turbines off the coast of Egmond aan Zee: the Offshore Wind farm Egmond aan Zee (OWEZ). This project serves to evaluate the economical, technical, ecological and social effects of offshore wind farms in genera

 12. Beoordelen van beroepsmatige blootstelling aan chronische toxische stoffen met of zonder drempeldosis via een 8-uurs MAC

  Marquart, J.; Scheffers, T.M.L.

  2001-01-01

  Bij beoordeling aan chronisch toxische stoffen negeert de huidige toetsing aan de MAC de cumulatieve dosis waarop de MAC over het algemeen is gebaseerd. Zelfs indien er een overschrijdingskans van maximaal 5% wordt aangehouden. De meest voorzichtige methode om hier wel rekening mee te houden is via

 13. Verbeteren van de condities bij bewaring, verpakking en transport: Literatuuronderzoek naar de optimale omstandigheden voor het bewaren, verpakken en transport van boomkwekerijgewassen (project 3500)

  Hees-Boukema, van E.M.; Leek, N.A.

  1994-01-01

  Literatuuronderzoek (deel 2) naar de optimale omstandigheden voor het bewaren, verpakken en transport van boomkwekerijgewassen. Door het Boomteeltpraktijkonderzoek (BPO) is in opdracht het onderzoek uitgevoerd naar het "Verbeteren van de condities bij bewaring, verpakking en transport". Over de resu

 14. Kijken naar porno : Subcorticale hersenactiviteit weerspiegelt negatieve maar niet positieve impliciete seksuele associaties

  Bosman, Renske; Borg, Charmaine; Jong, de Peter J.; Georgiadis, Janniko

  Samenvatting Achtergrond Aan de ene kant kunnen mensen visuele seksuele stimulatie (VSS) ervaren als plezierig, maar aan de andere kant kunnen mensen VSS ook ervaren als iets “viezigs” en negatief. Dit onderzoek richt zich op de vraag hoe het brein bij vrouwen reageert op VSS en hoe de

 15. Verslag van het onderzoek naar de sterilisatieprocessen, zoals uitgevoerd in het Laboratorium voor Levende Vaccins

  Hellings; J.; Asten; J.van; Dorpema; J.W.

  1984-01-01

  Tijdens de controle d.d. 840222 werd het volgende geconstateerd. - De vacuum lektest voldeed aan de norm. - Het Bowie & Dick programma en het 20 min. 120 graden C rubber programma voldeden niet aan de norm, omdat het voorvacuum niet juist was afgesteld. - Het flessenprogramma voldeed niet aa

 16. Aspecten van het onderzoek naar de tijdelijke gevolgen van een bronbemaling te Apeldoorn op het grondwaterniveau

  Stol, P.T.

  1968-01-01

  Ten behoeve van de werkzaamheden aan de spoorwegtunnel aan de Chr. Geurtsweg in Apeldoorn werd bronbemaling toegepast. Het feit dat hierbij waterstandsverlagingen zouden optreden was aanleiding tot het analyseren van de waterstanden in en om Apeldoorn. In juni 1967 werd hierover verslag gedaan in

 17. Groenbemesters in biologische teeltsystemen: Wat dragen zij bij aan een ecologisch beheer van onkruiden?

  Kruidhof, H.M.; Bastiaans, L.; Molema, G.J.

  2005-01-01

  In 2003 is een vierjarig project gestart met als doel de optimalisatie van de bijdrage van groenbemesters aan het onkruidbeheer in biologische teeltsystemen. Groenbemesters kunnen een belangrijke rol spelen in de vruchtwisseling en een hoge toegevoegde waarde hebben. In het najaar kan een goed ontwi

 18. Bijdrage van Green Deals aan de beleidsdoelen voor natuur en biodiversiteit

  Henkens, R.J.H.G.; Oorschot, M.M.P.; Ganzevles, J.

  2017-01-01

  Het afsluiten van Green Deals (GDs), waarbij maatschappelijke partners worden uitgenodigd om metoplossingen voor groene groei te komen, is een optie waarmee de Nederlandse overheid innovatiestimuleert. In dit onderzoek is nagegaan wat de bijdrage is van de 41 GDs Biodiversiteit (eind 2016) aan debel

 19. India's cadeau aan de wereld: nationalisme en authenticiteit in de presentatie van yoga

  Aalten, A.

  2015-01-01

  Yoga wordt algemeen gepresenteerd als een eeuwenoude Indiase traditie die tegenwicht kan bieden tegen de kwalen en problemen van de westerse levensstijl in de 21ste eeuw. Recent antropologisch en historisch onderzoek laat echter zien dat de hedendaagse yoga die wereldwijd wordt beoefend pas aan het

 20. India's cadeau aan de wereld: nationalisme en authenticiteit in de presentatie van yoga

  Aalten, A.

  2015-01-01

  Yoga wordt algemeen gepresenteerd als een eeuwenoude Indiase traditie die tegenwicht kan bieden tegen de kwalen en problemen van de westerse levensstijl in de 21ste eeuw. Recent antropologisch en historisch onderzoek laat echter zien dat de hedendaagse yoga die wereldwijd wordt beoefend pas aan het

 1. Database of measurements on the offshore wind farm Egmond aan Zee

  Brand, A.J.; Wagenaar, J.W.; Eecen, P.J.; Holtslag, M.C.

  2012-01-01

  This paper presents the database of the measurements that have been acquired over the years in the Offshore Wind farm Egmond aan Zee (OWEZ). In addition, two topics are discussed: the analyses on this database that were performed in the past, and the potential for new analyses in the framework of th

 2. Toevoeging van ß-glucanase en xylanase aan mengvoeders voor gespeende biggen

  Scholten, R.H.J.; Binnendijk, G.P.

  1997-01-01

  Op het proefbedrijf van het Proefstation voor de Varkenshouderij te Rosmalen is van november 1995 tot en met februari 1996 een onderzoek uitgevoerd om na te gaan wat de mogelijkheden zijn van toevoeging van de enzymen B-glucanase en xylanase (PorzymeSlOO@) aan biggenrantsoenen

 3. Deductieve onderzoekingen over aard en ontstaan van betrekkingen tussen biologische kenmerken : Een biodynamische studie aan haring

  Wielinga, Douwe Taco

  1958-01-01

  Organische systemen (waaronder organismen) ontlenen hun specifiek biologisch karakter aan de combinatie van drie fundamentele eigenschappen: (1) Op elk moment is het organisme een totaliteit (Ganzheit) van vitale processen. Deze processen zijn onderling verweven en hiërarchisch geordend. (2) Op kort

 4. De acute arsine-intoxicatie. Richtlijnen voor opvang door EHBO'ers, ambulance-personeel en (bedrijfs)arts van slachtoffers van expositie aan arsine

  Remmert HP; Cremers PMA

  1987-01-01

  De gevaren verbonden aan de expositie aan arsine maken het wenselijk dat een protocol beschikbaar is waarbij minimaal de hoofdlijnen zijn aangegeven hoe bij dergelijke ongevallen te handelen. Dit document bevat een voorstel daartoe, waarin vooral aandacht is besteed aan de medische aspecten bij

 5. De acute arsine-intoxicatie. Richtlijnen voor opvang door EHBO'ers, ambulance-personeel en (bedrijfs)arts van slachtoffers van expositie aan arsine

  Remmert HP; Cremers PMA

  1987-01-01

  De gevaren verbonden aan de expositie aan arsine maken het wenselijk dat een protocol beschikbaar is waarbij minimaal de hoofdlijnen zijn aangegeven hoe bij dergelijke ongevallen te handelen. Dit document bevat een voorstel daartoe, waarin vooral aandacht is besteed aan de medische aspecten bij

 6. A fast draw. Analysis of a level playing field for a high-speed line and low cost carriers; Snel naar gelijk spel. Aanzet tot analyse van een gelijk speelveld voor hoge snelheidslijn en low cost carriers

  Van Essen, H.P.; Warringa, G.E.A.; Boon, B.H.

  2004-11-01

  For several lines in Europe Low Cost Carriers (LCCs) are considered as competitive means of transportation for high-speed lines (HSL in Dutch). A desk study has been carried out to gain insight in marginal external costs and levies of LCCs and HSLs in the Netherlands. The results can contribute to the discussion on a level playing field in this sector. Also an overview is given of other costs and levies. [Dutch] Low Cost Carriers (LCC's) worden op verschillende trajecten in Europa nogal eens beschouwd als concurrenten van de hoge snelheidslijnen (HSL). Om inzicht te verkrijgen in de externe kosten van LCC's en HSL en daarmee een bijdrage te leveren aan de discussie over een gelijk speelveld ('level playing field') heeft CE in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat DG Luchtvaart een deskstudie uitgevoerd naar de marginale externe kosten en heffingen van LCC's en HSL in Nederland. Daarnaast is een globale inventarisatie gemaakt van de overige kosten en heffingen. Tegenover de meeste externe kostenposten staat geen noemenswaardige heffing om de kosten te internaliseren,met als enige uitzondering geluidsoverlast door het vliegtuig. Dit betekent dat in het algemeen er te weinig rekening wordt gehouden met de externe effecten die zowel de HSL als het vliegtuig veroorzaken. Deze studie vormt een eerste aanzet tot een antwoord op de vraag naar een gelijk speelveld en rechtvaardigt geen definitief oordeel. Voor een eerlijke vergelijking tussen HSL en LCC dienen naast de externe kosten, in het bijzonder de kosten, afschrijvingen en overdrachten van bestaande luchtvaart- en HSL-infrastructuur en verschillende vormen van directe en indirecte overheidssteun nader te worden onderzocht.

 7. Bio-energy. An overview study of environmental aspects of techniques for biomass based generated energy; Bio-energiecentrales. Inventariserend onderzoek naar milieu-aspecten bij diverse energieopwekkingtechnieken met behulp van biomassa

  Morgenstern, P.P.; De Groot, G.M.

  2010-11-15

  The RIVM conducted a short overview study of techniques applied in the Netherlands to produce biomass based fuel or biomass based generated energy. The study focuses on scale and potential emissions for different branches. Relevant laws are included in the study as well. The overview is made on behalf of the VROM-inspectorate and is meant as an overview of current developments regarding biomass based generated energy. The scope of this study was set in consultation with the VROM-Inspectorate. Most attention was given to combustion on small and average scale, gassing and pyrolysis. These techniques need different temperatures and doses of oxygen and result in different products, e.g. oil, coal and gas. The term fermentation in this study is mainly used for the fermentation of dung. If an additional organic product is added the term co-fermentation is used. [Dutch] Het RIVM heeft een overzicht gemaakt van technieken die in Nederland worden gebruikt om biobrandstoffen te produceren of energie op te wekken met behulp van biobrandstoffen. De aandacht gaat uit naar de schaal waarop dit plaatsvindt en de emissies van deze bedrijven die bij de desbetreffende technieken kunnen vrijkomen. Daarnaast is de relevante wet- en regelgeving in kaart gebracht. Het overzicht is gemaakt op verzoek van de VROM-Inspectie, die hiermee zicht wil krijgen op de huidige ontwikkelingen waarbij biomassa wordt gebruikt om energie op te wekken. In overleg met de VROM-Inspectie is het onderzoek verder afgebakend. De meeste aandacht gaat uit naar verbrandingsinstallaties op kleine of middelgrote schaal, vergassinginstallaties, pyrolyse-installaties en (co)-vergistinginstallaties. Pyrolyse, vergassing en verbranding zijn technieken waarbij verschillende temperaturen en hoeveelheden zuurstof tot verschillende producten leiden. Deze producten zijn bijvoorbeeld olie, kolen en gas. Bij vergisting wordt in dit onderzoek vooral de productie van biogas uit mest bedoeld. Er is sprake van co-vergisting als

 8. Retourstromen van nutriënten en organische stof naar de biologische landbouw = Reststromen van organische stof en nutriënten naar de biologische landbouw

  Dekker, P.H.M.; Bus, C.B.; Geel, van W.C.A.

  2009-01-01

  Doordat de biologische landbouw nutriënten en organische stof afvoert naar de samenleving, maar weinig nutriënten en organische stof uit deze samenleving terugneemt, ontstaat een verliespost in de nutriënten- en organische stofkringloop. De biologische landbouw is voor de nutriëntenvoorziening

 9. Eindrapportage ‘Verminderde Circulatie’ : demonstratie en optimalisering van aan/uit-regeling en frequentieregeling bij luchtcirculatie in palletkisten

  PPO Bomen-bollen,

  2005-01-01

  Het project ‘Verminderde circulatie’ had tot doel om meer inzicht te krijgen in de juiste instellingen van frequentie regelaars en aan/uit-regelingen van systeem ventilatoren ten behoeve van de circulatie in bloem bollenbewaarruimten .

 10. The practice of neurology, 2000-2010: report of the AAN Member Research Subcommittee.

  Adornato, B T; Drogan, O; Thoresen, P; Coleman, M; Henderson, V W; Henry, K A; Liu, L; Mortimer, J A; Schneck, M J; Borenstein, A R

  2011-11-22

  To present an analysis of American Academy of Neurology (AAN) membership demographics and practice trends over the past decade. Data from the 2009 AAN Census and 2010 Practice Profile Form (PPF) surveys were compared to results from 2004 and 2000 surveys. The Census was sent to all AAN members, and the PPF was sent to a random sample of US practicing neurologists. Since 2000, AAN membership increased by 31%, and the number of US neurologist-members increased by 14%. Mean age of US neurologists increased from 48.6 to 53.3 years, and 23.9% of neurologists are women. There was a 15% increase in the proportion of neurologists relative to the US population, from 3.41 neurologists per 100,000 population in 2000 to 3.92 neurologists in 2009. In 2009, 24.1% of US neurologists were in solo practice, 27.8% were in a neurology group, and 35.6% were in multispecialty/university settings, with little change in practice arrangements over time. The top 5 practice interest areas were unchanged since 2004 as were the number of hours devoted to patient care (42.3) or total work hours per week (57.1). Little change was observed in performed procedures, except increased use of botulinum toxin and nerve blocks and a decline in lumbar punctures. Neurologists rely more on physician assistants to see follow-up and new patients independently (p neurologic diagnosis and therapy, there has been little change in practice characteristics of US neurologists.

 11. Over de Noodzaak en Wetenschappelijke Uitdagingen van Onderzoek naar Strategische Waarde Creatie van Management Modellen

  F.A.J. van den Bosch (Frans)

  2012-01-01

  textabstractDe Nederlandse versie van de in het Engels uitgesproken rede ter gelegenheid van het afscheid als Full Professor of Management aan de Rotterdam School of Management, Erasmus University, op 11 mei 2012

 12. Towards a future-proof energy system for the Netherlands; Naar een toekomstbestendig energiesysteem voor Nederland

  Weterings, R.; Van Harmelen, T.; Gjaltema, J.; Jongeneel, S.; Manshanden, W.; Poliakov, E. [TNO Behavioural and Societal Sciences, Delft (Netherlands); Faaij, A.; Van den Broek, M.; Dengerink, J. [Copernicus Instituut, Universiteit Utrecht, Utrecht (Netherlands); Londo, M.; Schoots, K. [ECN Beleidsstudies, Amsterdam (Netherlands)

  2013-03-15

  The analysis performed has two goals: (1) mapping of the most important opportunities and threats of the transition to a sustainable energy supply for the economy and society of the Netherlands, and (2) identify where significant gaps are in the knowledge that is required for a transition to a future-proof energy system for Netherlands [Dutch] De uitgevoerde analyse heeft twee doelen: (1) In beeld brengen van de belangrijkste kansen en bedreigingen van de transitie naar een duurzame energievoorziening voor economie en samenleving van Nederland; en (2) Nagaan waar belangrijke lacunes liggen in de benodigde kennis voor een transitie naar een toekomstbestendig energiesysteem in Nederland.

 13. Prize something, including quality. The price of supply interruption. On the search for {phi}. Technical report; Op prijs gesteld, maar ook op kwaliteit. De prijs van stroomonderbrekingen. Op zoek naar {phi}. Technisch rapport

  Baarsma, B.E.; Berkhout, P.H.G.; Hop, J.P.

  2004-04-01

  The Dutch Office of Energy Regulation (DTe) plans to adjust the present regulations with regard to regional electricity network companies. In 2002 an integrated model for pricing and quality regulations is drafted, which is expected to be implemented in 2005. This report serves as input for such a model. Quality is defined in terms of electricity supply disruptions. The aim of the study on the title subject is to determine prices for different types of power supply disruptions. The study is based on a survey among 12,400 households and nearly 2,500 small and medium-sized businesses in the Netherlands. [Dutch] De Dienst uitvoering en Toezicht energie (DTe) is voornemens om de huidige regelgeving ten aanzien van de regionale elektriciteitsnetbedrijven aan te passen. Hiertoe zijn in 2002 verkenningen voor een geintegreerd prijs- en kwaliteitsreguleringsmodel opgesteld, dat naar verwachting begin 2005 worden ingevoerd. Dit rapport dient als input voor het kwaliteitsreguleringsmodel. Kwaliteit is hier gedefinieerd in termen van stroomonderbrekingen. Het doel van het onderzoek is om prijskaartjes vast te stellen voor verschillende soorten stroomonderbrekingen. Zo kunnen de onderbrekingskosten verschillen afhankelijk van bijvoorbeeld het tijdstip (dagdeel, dag van de week, seizoen), de duur van de onderbreking, het wel of niet ontvangen van een waarschuwing vooraf en het aantal onderbrekingen. Het onderzoek is gebaseerd op een enquete onder 12.400 huishoudens en bijna 2500 MKB-bedrijven.

 14. Sturen in melkproductie en melksamenstelling : verkennende studie naar de effecten van Clinoptiloliet

  Verwer, C.M.; Eekeren, van N.J.M.

  2011-01-01

  In dit Biogeit rapport wordt een praktijkonderzoek beschreven naar de effecten van Clinoptiloliet op de melkproductie en melksamenstelling van geiten. Voor het onderzoek zijn 50 nieuwmelkte geiten gebruikt. De geiten werden verdeeld over 2 groepen; een controle-groep en een Clinoptiloliet-groep. Cli

 15. Witte lupine voor kalkrijke bodems : onderzoek over twee jaar naar perspectiefvolle lijnen

  Nuijten, H.A.C.P.; Prins, U.

  2014-01-01

  Lupine (Lupinus spp) kan interessant zijn voor zowel biologische als gangbare akkerbouwers die zoeken naar een vlinderbloemig gewas om hun vruchtwisseling te verruimen, niet alleen als veevoer maar ook voor humane voeding. De beschikbare rassen kunnen echter alleen op kalkarme (zand‐)grond geteeld

 16. Haalbaarheidsonderzoek naar de herkolonisatie van de bever in het bekken van de Schelde en Dijle

  Niewold, F.J.J.

  2003-01-01

  In opdracht van de afdeling Natuur van de Vlaamse Gemeenschap is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar mogelijkheden voor terugkeer van de bever in het Dijle-Scheldebekken in Vlaanderen. Hier zijn veel natuur(ontwikkelings)gebieden aanwezig en erzijn plannen tot uitbreiding daarvan. De Europese

 17. Boerderijen en platteland in verandering. Een onderzoek naar herbestemming van boerderijen in Friesland

  van der Vaart, J.H.P.

  1999-01-01

  Jacob H.P. van der Vaart (1999), Boerderijen en platteland in verandering; een onderzoek naar herbestemming van boerderijen in Friesland (Farm buildings and countryside in transformation; a study of the re-use of farm buildings in Friesland) Dissertation University Nijmegen, book published by Fryske

 18. Het sluitstuk van de laparotomie : een prospectief, gerandomiseerd, multicentre onderzoek naar de resultaten van fasciesluiting

  J.C. Wissing

  1988-01-01

  textabstractDit proefschrift beschrijft de resultaten van een perspectief gerandcmiseerd multicentre onderzoek bij 1539 patienten naar de wondgenezing na een mediane laparotamie en dan met nane de genezing van de fascie, waarbij de invloed van diverse hechtmaterialen en van twee verschillende hechtt

 19. Orienterend onderzoek naar het gebruik van lasers in de extramurale gezondheidszorg

  Plas M van der; Lembrechts J; LSO

  2000-01-01

  Naar aanleiding van de overweging of bepaalde medische lasertoepassingen moeten worden aangemerkt als voorbehouden handeling volgens de Wet BIG is een orienterende inventarisatie verricht van beroepen in de individuele gezondheidszorg waar lasers worden gebruikt en van de aard en omvang van de t

 20. De huisarts onderzocht: de Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk.

  Spanjer, M.

  1990-01-01

  Beknopte bespiegeling over en de eerste resultaten van de 'National Studie`, een onderzoek van het NIVEL naar de ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk. Wat betreft preventie duiden de gegevens van de studie erop dat huisartspraktijken niet actief bezig zijn met preventie. Vrijwel geen huis

 1. Mediation en de vaststellingsovereenkomst: aantasting en afdwingbaarheid naar Nederlands en Amerikaans recht

  M.S. van Muijden

  2007-01-01

  textabstractDit onderzoek wordt verricht naar aanleiding van de sterk toegenomen belangstelling voor mediation in Nederland. In navolging van de Verenigde Staten, waar de moderne mediationmethode haar wortels heeft, is mediation sinds het midden van de jaren negentig in Nederland in opmars. Vooral i

 2. Op weg naar een cleantech toekomst : beknopt verslag van de lustrumconferentie van ACRRES

  PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente

  2013-01-01

  Verslag van de lustrumconferentie van het Application Centre for Renewable REScources (ACRRES) op 7 maart 2013 te Lelystad. De afbeeldingen uit presentaties en de foto’s in het verslag vormen een selectie uit de presentaties en foto’s die zijn gepresenteerd resp. gemaakt tijdens het symposium: Naar

 3. Visueel diagnostische vaardigheden in de medische praktijk: van onderzoek naar onderwijs

  Jaarsma, Thomas; Kok, Ellen; Ravesloot, Cécile; De Bruin, Anique

  2013-01-01

  Jaarsma, T., Kok, E., Ravesloot, C., & De Bruin, A. (2012, 15 November). Visueel diagnostische vaardigheden in de medische praktijk: van onderzoek naar onderwijs [Visual diagnostic skills in medical practice: from research to education]. Presentation at the congress of the Netherlands Association fo

 4. Food op de boerderij. Consumentenonderzoek naar bedrijfsbezoeken en koopgedrag in de boerderijwinkel

  Winter, de M.A.; Jong, de D.; Kamstra, J.H.; Roest, A.E.

  2010-01-01

  Consumenten van Food boerderijen en een online panel zijn middels kwantitatief onderzoek bevraagd naar hun ervaringen met het bezoeken van een boerderij en het koopgedrag in de boerderijwinkel. De grondhouding is positief, terwijl het aantal herhaalaankopen nog beperkt is. Dit biedt perspectief in d

 5. Onderzoek naar betere schatting van de dichtheid van gras- en maiskuilen

  Zom, R.L.G.; Abbink, G.W.; Schooten, van H.A.

  2015-01-01

  Dit rapport beschrijft de resultaten van een onderzoek naar de mogelijkheden om, voor de berekening van de voervoorraden, de dichtheid van gras- en maïskuilen nauwkeuriger te schatten dan de huidige tabelwaarden. De gewashoeveelheden van 104 graskuilen, 42 maiskuilen en 108 grote balen (54 ronde en

 6. Een verkenning naar toepassing van drones in landbouw en natuur : drijfveren, kansen en consequenties

  Wal, van der Tamme; Meijer, Marcel; Rip, Frans I.

  2016-01-01

  Dit rapport is een nadere uitwerking van het rapport van WODC (Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie) uit begin 2015 naar het gebruik van drones. Deze uitwerking, gemaakt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, is gericht op

 7. Op zoek naar Dracula. Plaatsen van verbeelding in Transsylvanië en Whitby

  S.L. Reijnders (Stijn)

  2010-01-01

  markdownabstractJaarlijks trekken diverse toeristen Transsylvanië binnen, op zoek naar sporen van Graaf Dracula. Zij worden gedreven door Bram Stokers Dracula (1897) of een van de vele verfilmingen uit de 20ste en 21ste eeuw. In dit artikel is onderzocht waarom mensen de behoefte hebben om fictieve

 8. Een orienterend veldonderzoek naar het functioneren van 'coffeeshops' : interimverslag van het vooronderzoek 'Coffeeshops'

  Leuw, Ed.; Aron, U.

  1995-01-01

  Het doel van dit onderzoek is tweeledig. Ten eerste worden ten behoeve van de regeringsnota over het drugsbeleid enige impressionistische case-studies verricht naar het functioneren van coffeeshops. Ten tweede zal het vooronderzoek tenslotte leiden tot het formuleren van een probleemstelling voor na

 9. Parasitologisch en serologisch onderzoek naar het voorkomen van Trichinella spiralis bij Nederlandse slachtvarkens

  Knapen F van; Franchimont JH; Fenigsen-Narucka U

  1987-01-01

  Onderzoek werd verricht naar het voorkomen van Trichinella spiralis infecties in een at random steekproef van 10075 nederlandse slachtvarkens. Direct parasitologisch onderzoek met behulp van een artificiele digestie methode van 20 gram diafragma materiaal en serologisch onderzoek met de enzyme l

 10. Boerderijen en platteland in verandering. Een onderzoek naar herbestemming van boerderijen in Friesland

  van der Vaart, J.H.P.

  1999-01-01

  Jacob H.P. van der Vaart (1999), Boerderijen en platteland in verandering; een onderzoek naar herbestemming van boerderijen in Friesland (Farm buildings and countryside in transformation; a study of the re-use of farm buildings in Friesland) Dissertation University Nijmegen, book published by Fryske

 11. Bio-energiecentrales : Inventariserend onderzoek naar milieuaspecten bij diverse energieopwekkingtechnieken met behulp van biomassa

  Morgenstern PP; de Groot GM; IMG; mev

  2010-01-01

  Het RIVM heeft een overzicht gemaakt van technieken die in Nederland worden gebruikt om biobrandstoffen te produceren of energie op te wekken met behulp van biobrandstoffen. De aandacht gaat uit naar de schaal waarop dit plaatsvindt en de emissies van deze bedrijven die bij de desbetreffende technie

 12. Man of vrouw? Een onderzoek naar sekseverschillen in reacties op chronische aandoeningen

  Roeke, M.

  2009-01-01

  Samenvatting Het doel van dit onderzoek was om sekseverschillen onder chronische patiënten op fysiek-, psychisch- en sociaal functioneren en algemene kwaliteit van leven in kaart te brengen. Daarnaast werd er naar mogelijke verklaringen voor sekseverschillen gekeken. Er werden verschillende onderzoe

 13. Nieuwe verontreinigingen in de bodem : een verkennende literatuurstudie naar de mogelijke risico's van hormoonverstoorders en diergeneesmiddelen

  Lahr, J.

  2007-01-01

  een verkennende studie van de wetenschappelijke literatuur naar het voorkomen en de mogelijke risico’s van hormoonverstorende stoffen (inclusief hormonen) en diergeneesmiddelen in het bodemmilieu. De belangrijkste conclusie is dat er nog veel onbekend is over het voorkomen van deze stoffen in de

 14. Halt: een alternatieve aanpak van vandalisme : Eindrapport van een evaluatie-onderzoek naar Halt-projecten

  Kruissink, M.; Verwers, C.

  1989-01-01

  Doel: HALT-projecten hebben tot doel het vandalisme te bestrijden. Deze projecten zijn ontstaan uit een samenwerking van gemeente, politie en justitie. Strafrechtelijk minderjarigen die wegens vandalisme zijn aangehouden kunnen door de politie of de Officier van Justitie naar HALT verwezen worden. V

 15. Interlaboratorium vergelijking van het onderzoek naar Aeromonas spp. in drinkwater (tweede onderzoek)

  Versteegh JFM; During M; Heisterkamp SH; Havelaar AH

  1988-01-01

  Door middel van kwantitatief onderzoek naar Aeromonas-bacterien in drie verschillende monsters water (De Bilt, De Meent en De Laak) werd een vergelijking gemaakt van de resultaten van Aeromonas onderzoek in 15 laboratoria in het kader van het deelproject: "Aeromonas in drinkwater". Varian

 16. Onderzoek naar de radioactiviteit van gebotteld en ongebotteld mineraal- en bronwater

  Glastra P; Koster HW; Mattern FCM

  1988-01-01

  Dit rapport vermeldt de resultatena van het onderzoek naar de radioactiviteit van verschillende merken gebotteld en ongebotteld mineraal- en bronwater. Uit de resultaten van de metingen blijkt dat het Ra-226 gehalte varieerde van 0.3 tot 400 Bq/m3. Het Ra-228 gehalte varieerde van 30 tot 210 Bq/

 17. Onderzoek naar brandveiligheid voor dieren in veestallen = Study regarding fire safety of barns for farm animals

  Bokma-Bakker, M.H.; Hagen, R.R.; Bokma, S.; Bremmer, B.; Ellen, H.H.; Hopster, H.; Neijenhuis, F.; Vermeij, I.; Weges, J.

  2012-01-01

  Onderzoek naar knelpunten in de brandveiligheid van veestallen voor de dieren en verbetermogelijkheden, o.a. in regelgeving. Het onderzoek had tot doel om: - Inzicht te geven in naleving van de huidige regelgeving met betrekking tot stalbrandpreventie; - Inzicht te geven in de mogelijkheden om diere

 18. Sturen in melkproductie en melksamenstelling : verkennende studie naar de effecten van Clinoptiloliet

  Verwer, C.M.; Eekeren, van N.J.M.

  2011-01-01

  In dit Biogeit rapport wordt een praktijkonderzoek beschreven naar de effecten van Clinoptiloliet op de melkproductie en melksamenstelling van geiten. Voor het onderzoek zijn 50 nieuwmelkte geiten gebruikt. De geiten werden verdeeld over 2 groepen; een controle-groep en een Clinoptiloliet-groep.

 19. Een verkenning naar toepassing van drones in landbouw en natuur : drijfveren, kansen en consequenties

  Wal, van der Tamme; Meijer, Marcel; Rip, Frans I.

  2016-01-01

  Dit rapport is een nadere uitwerking van het rapport van WODC (Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie) uit begin 2015 naar het gebruik van drones. Deze uitwerking, gemaakt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, is gericht op d

 20. Het sluitstuk van de laparotomie : een prospectief, gerandomiseerd, multicentre onderzoek naar de resultaten van fasciesluiting

  J.C. Wissing

  1988-01-01

  textabstractDit proefschrift beschrijft de resultaten van een perspectief gerandcmiseerd multicentre onderzoek bij 1539 patienten naar de wondgenezing na een mediane laparotamie en dan met nane de genezing van de fascie, waarbij de invloed van diverse hechtmaterialen en van twee verschillende

 1. Ik maak er een eind aan. Over psychiatrie, een doodswens, en de rol van de hulpverlener

  Moniek van der Krogt

  2011-12-01

  Full Text Available On psychiatry, a client’s wish to die and the responsibilities of the social worker Research shows that each year, about 300 Dutch psychiatric patients emphatically and repeatedly ask for euthanasia. Two to five of those requests are honored. About 50 of the 300 patients eventually commit suicide. The process to request for euthanasia is long and complicated and such a request is rarely approved. Figures show that in 2009, 1525 people committed suicide. 750 (49% of these suicides are associated with a psychiatric history or psychiatric problems. In her work as a social worker the author is regularly confronted with clients who have a death wish. In this article, the role of the social worker when confronted with a wish to die, is explored. Ik maak er een eind aan. Over psychiatrie, een doodswens, en de rol van de hulpverlener Jaarlijks vragen circa 300 psychiatrische patiënten nadrukkelijk en herhaaldelijk om hulp bij zelfdoding. Twee tot vijf van die verzoeken worden gehonoreerd. Ongeveer 50 van de 300 patiënten pleegt uiteindelijk zelfmoord. Het proces om euthanasie aan te vragen is lang en ingewikkeld en zo’n verzoek wordt dus zelden goedgekeurd. Cijfers rondom zelfdoding tonen aan dat in 2009 1525 mensen zelfmoord pleegden. 750 (49% van deze zelfmoorden wordt in verband gebracht met een psychiatrisch verleden of psychiatrische klachten. In haar werk als hulpverlener heeft de schrijver van dit artikel regelmatig te maken met cliënten die aangeven dood te willen. In dit artikel wordt de rol van de hulpverlener, wanneer deze geconfronteerd wordt met een doodswens, uiteengezet.

 2. Onderzoek naar de toepasbaarheid en bruikbaarheid van de scintillatievloeistoffen minisolve en safe fluor, ten behoeve van B-radioaktiviteitsmetingen

  Bruchem, van G.D.; Schilt, R.

  1987-01-01

  Het rapport geeft een overzicht van de testresultaten van het onderzoek naar toepasbaarheid en bruikbaarheid van twee scintillatievloeistoffen (commercieel verkrijgbaar), Minisolve en Safe Fluor. Van deze twee scintillatievloeistoffen wordt Minisolve al 3 jaar op het RIKILT toegeast bij B - radioakt

 3. Peter van Dam, James Kennedy, Friso Wielenga (eds., Achter de zuilen. Op zoek naar religie in naoorlogs Nederland

  Kim Christiaens

  2016-04-01

  Full Text Available Peter van Dam, James Kennedy, Friso Wielenga (eds., Achter de zuilen. Op zoek naar religie in naoorlogs Nederland (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2014, 456 pp., isbn 978 90 8964 680 4.

 4. Oorlewing van die skerpioen Opistophthalmus pugnax (Scorpionidae ná blootstelling aan ’n letale dosis SO2-gas

  Willie J. van Aardt

  2013-02-01

  Full Text Available Skerpioene is bekend vir hul aanpasbaarheid by toestande in ’n droë habitat, min voedsel en radioaktiewe bestraling. Niks is bekend oor hul aanpasbaarheid by skadelike gasse nie. Resultate van hierdie eksperiment by Opistophthalmus pugnax bewys dat hulle ’n hoë dosis van 1000 dele per miljoen SO2 kan oorleef wat nie die geval is by die mens nie. Byvoorbeeld, die suurstofverbruikskoers neem eerder toe van 4.16 µmol/g-1 uur-1 na 7.69 µmol/g-1uur-1, een uur ná blootstelling aan SO2. Veertig minute na blootstelling was die ṀO2 steeds bykans twee keer hoër in vergelyking met die ṀO2 aan die begin. Hierdie bevinding moet deur verdere eksperimente nagevors word, veral wat die rol van spirakulumsluiting speel by blootstelling aan SO2.

 5. Onderzoek naar de effecten van bekalking op de nematodenfauna van drie bosopstanden in Boswachterij St. Anthonis (Peel-regio)

  Manger R; Schouten AJ

  1989-01-01

  In opdracht van de Directie Bos- en Landschapsbouw (voormalig Staatsbosbeheer/ sector Bosontwikkeling) van het ministerie van Landbouw en Visserij is deelgenomen aan de praktijkproef Peel. Naast bosbouwkundige aspecten wordt er in de bekalkings-proeven ook aandacht besteed aan effecten op andere

 6. V.I. Romeiko Gurko: Van militêre attaché tot generaal aan die Oosfront

  C. De Jong

  2012-02-01

  Full Text Available Van al die militêre attachés wat die Anglo-Boereoorlog aan Britse en Republikeinse kant gedien het, was die Rus V.I. Romeiko Gurko die militêr wat in sy latere lewe die hoogste rang bereik het. In die Eerste Wêreldoorlog was hy tydelik Hoof van die Generale Staf aan die front in Oos-Europa. Sy loopbaan was net so indrukwekkend as die van sy vader, losef Vladimirovich Romeiko Gurko. Laasgenoemde is in 1828 gebore te Mohilev, het in 1846 sy graad behaal aan die militêre kollege, "Corps of Pages", en as husaar in die keurkorps die keiserlike garde gedien. Hy het bestuursposte van belang beklee en hom onderskei in die Russies-Turkse oorlog, 1877 - 78. Hy voer die ruitery aan tydens die langdurige beleg van die stad Plevna in Bulgarye. Hy trek met 70 000 soldate in Desember 1877 oor die Balkanberge. Dit was winter en die tog was baie moeilik, vergelykbaar met Napoleon se tog oor die Alpe. Hy het daarna die Turke 'n paar maal verslaan en Adrianopel beset. Na die oorlog was hy onder meer goewerneur van enkele groot stede. By sy aftrede in 1894 is hy tot veldmaarskalk bevorder. Hy sterf in 1901. Voorwaar 'n mooi loopbaan, maar sy tweede seun, Vassilii, sou nie by hom agterstaan nie. Vassilii (Engels: Basil losefovich Romeiko Gurko is gebore op 20 Mei (Russiese datum 8 Mei 1864 en het in 1885 sy graad behaal aan die militêre kollege ("Corps of Pages" en in 1892 aan die akademie van die Generale Staf sy kwalifikasie behaal. Hy was vlot in Engels, Frans en Duits. In 1899 word hy luitenant-kolonel by die kavallerie.

 7. Contribution of ECN to CEN/TC343 WG1 'Quality management system and terminology of solid recovered fuels'; Deelname ECN aan CEN/TC343 WG1 'Quality management system and terminology of solid recovered fuels'

  Boersma, A.R. [ECN Biomassa, Petten (Netherlands)

  2005-01-15

  Solid recovered fuels (SRF) are expected to fulfil an important role in Europe. At present no European standards are available for solid recovered fuels. To facilitate the use of these fuels, it is considered to be of key importance to develop standards for terminology, classification,chemical and physical characterisation, and quality management system. For this purpose a Technical Committee under supervision of the European Committee on Standardization is founded. In this framework the Energy Research Centre of the Netherlands (ECN) has represented the Netherlands in a working group on terminology and quality management systems. As a result of the joint effort of several European experts, Technical Specifications on these subjects have been developed. [Dutch] De doelstelling van het onderhavige project is het leveren van de Nederlandse bijdrage - door middel van het overdragen van informatie vanuit de Europese context naar de Nederlandse belanghebbenden en vice versa - aan de ontwikkeling van de terminologie- en kwaliteitsmanagement systeem norm (Quality Management System (QMS)) die onderdeel uitmaakt van de te ontwikkelen Europese normen voor kwaliteitsborging, classificatie en karakterisering van solid recovered fuels (SRF). Een dergelijk terminologiedocument, waarin definities en beschrijvingen van essentiele termen voorkomend in de verschillende deelnormen worden gegeven en het tweede onderdeel, een kwaliteitsmanagementsysteem, zijn vaste onderdelen van dit type normen. Gedurende de looptijd van dit project zullen deze documenten voor SRF worden uitgewerkt in een werkgroep bestaande uit Europese (afval)experts. De doelgroepen van deze norm zijn onder andere overheden, elektriciteitsproducenten, afvalproducenten, -verwerkers en -sorteerders, meetorganisaties en onderzoeksinstituten.

 8. Working together. Best practices in sustainable utility building; Samen aan de slag. Best practices in duurzame utiliteitsbouw

  Franzen, E.; Verstraete, E.; Mathlener, R.; Wenting, R. [PricewaterhouseCoopers PwC, s.l. (Netherlands); De Waal, L.; Kuijpers, S.; Veendrick, P.; Scheelbeek, J. [Rabobank International, Utrecht (Netherlands); Fraanje, P. [Bouwend Nederland, Zoetermeer (Netherlands)

  2011-10-15

  Rabobank and PwC have taken the initiative to work with players in the construction and real estate sector to find success factors of sustainable construction of utility buildings. With the cooperation of industry leaders is a selection is made of case studies, quotes and findings. They are illustrative and should inspire to seek a personal interpretation of sustainability. [Dutch] Rabobank en PwC hebben het initiatief genomen om samen met spelers in de bouw- en vastgoedsector te zoeken naar succesfactoren van duurzame utiliteitsbouw. Met medewerking van toonaangevende bedrijven is een selectie gemaakt uit praktijkvoorbeelden, quotes en bevindingen. Ze zijn illustratief en moeten inspireren om op zoek te gaan naar een eigen invulling van duurzaamheid.

 9. Clean air or keeping up appearances? European regulations for the emission of NOx and particulates by modern coal-fired power plants; Schone lucht of schone schijn? Europese regulering van de emissies van NOx en fijn stof naar lucht door moderne kolencentrales

  Giljam, R.A. [Groningen Centre of Energy Law, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen (Netherlands)

  2013-01-15

  The Dutch production capacity for energy generation is currently expanded significantly. A large part of this new capacity consists of coal-fired plants. This increases the dependence on fossil fuels. This development is at odds with the endeavour to create a more sustainable society, and particularly a more sustainable energy consumption. In view of this field of tension and the consequences the construction of these plants may have for the energy transition, this article examines the requirements with regard to environmental quality that these plants must meet. The article sketches the background of the research and offers an overview of the most important European regulations in this area. It also briefly touches upon the establishment of the concrete standard in the permits and discusses existing bottlenecks in current regulations. Finally, an analysis is conducted to find out how these developments will impact the level of environmental protection that is offered [Dutch] Momenteel wordt in Nederland de productiecapaciteit voor de opwekking van energie fors uitgebreid. Een groot deel van deze nieuwe capaciteit bestaat uit kolencentrales. Hierdoor zal sprake zijn van een toename van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Deze ontwikkeling staat op gespannen voet met het streven naar een duurzamere samenleving en, in het bijzonder, een duurzamer energiegebruik. Vanwege dit spanningsveld, en de consequenties die de bouw kan hebben voor de energietransitie, wordt in dit artikel gekeken naar de eisen aan de milieukwaliteit van deze centrales. Het artikel schetst de achtergrond van het onderzoek en geeft een overzicht van de voornaamste Europese regelgeving op dit terrein. Ook wordt beknopt ingegaan op de totstandkoming van de concrete normstelling in de vergunningen en worden de bestaande knelpunten in de huidige regelgeving besproken. Tenslotte wordt geanalyseerd wat dit alles betekent voor het niveau van milieubescherming dat wordt geboden.

 10. Deskstudie naar de mogelijkheden voor het aanwijzen van fosfaatarme gronden op basis van P-PAE

  Ehlert, P.A.I.; Burgers, S.L.G.E.; Bussink, D.W.; Temminghoff, E. J. M.; Erp, P.J.; Riemsdijk, van, Maarten

  2007-01-01

  Het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek hanteert sinds twee jaar het onderzoekspakket Plant Available Elements (PAE). In dit pakket is fosfaat opgenomen (P-PAE). P-PAE is niet opgenomen in het protocol voor het aanwijzen van landbouwpercelen die in aanmerking komen voor een verhoogde fosfaatgebruiksnorm. Een deskstudie naar het opnemen van P-PAE als derde methode voor het aanwijzen van fosfaatarme gronden is uitgevoerd.

 11. Het recht om relaties aan te gaan en te ontwikkelen : uitgangspunt voor rechtsvergelijking inzake (homo-)seksuele gerichtheid

  Waaldijk, C.

  2013-01-01

  In het (vergelijkende) seksuelegerichtheidsrecht gaat het steeds om gerichtheid op anderen - ongeacht geslacht. Deze oratie betoogt dat ‘the right to relate' hierbij het uitgangspunt kan zijn. Dit recht om relaties aan te gaan en te ontwikkelen impliceert een recht om uit de kast te komen en om same

 12. Brandstofverbruik metingen gekoppeld aan RTK-GPS data: Resultaten behaald in het kader van “De Energieboerderij”

  Nieuwenhuizen, A.T.; Vermeulen, B.; Verwijs, B.R.

  2011-01-01

  Binnen het project de Energieboerderij zijn brandstofverbruik metingen gekoppeld aan RTK-GPS data uitgevoerd. De aanleiding hiervoor was om betrouwbare gegevens te produceren die aangeven hoe groot de input van fossiele energie in de vorm van diesel is. Dit is uitgewerkt door brandstofverbruik te me

 13. Did the pile driving during the construction of the Offshore Wind Farm Egmond aan Zee, the Netherlands, impact porpoises?

  Leopold, M.F.; Camphuysen, C.J.

  2009-01-01

  The Dutch consortium "NoordzeeWind" has built the first offshore wind farm in Dutch North Sea waters, known as "Offshore Wind farm Egmond aan Zee" (OWEZ) Part of the construction works consisted of driving 36 monopiles into the sea floor, during April-June 2006. The noise levels that attended this a

 14. Johannes Maccovius (1588-1644) zijn bijdrage aan de ontwikkeling van de gereformeerde theologie van de zeventiende eeuw

  Asselt, W.J. van

  2006-01-01

  In de kerkelijke geschiedschrijving behoort Jan Makowsky (1588-1644) bepaald niet tot de categorie van auteurs die op enigerlei sympathie kunnen rekenen(1). Deze Poolse aristocraat en zwager van Rembrandt(2), die bijna dertig jaar lang theologie en filosofie doceerde aan de universiteit van Franeker

 15. Did the pile driving during the construction of the Offshore Wind Farm Egmond aan Zee, the Netherlands, impact porpoises?

  Leopold, M.F.; Camphuysen, C.J.

  2009-01-01

  The Dutch consortium "NoordzeeWind" has built the first offshore wind farm in Dutch North Sea waters, known as "Offshore Wind farm Egmond aan Zee" (OWEZ) Part of the construction works consisted of driving 36 monopiles into the sea floor, during April-June 2006. The noise levels that attended this

 16. Helpt democratie Afrika? Een onderzoek naar meerpartijendemocratie, politiek arrangement en economische ontwikkeling in Afrika

  Koper, M.

  2016-01-01

  In het onderzoek staat de vraag centraal of de (her)invoering van een meerpartijendemocratie en bijbehorende verkiezingen vanaf begin jaren negentig in een aantal Afrikaanse landen hebben bijgedragen aan een politieke constellatie die bevorderlijk genoemd kan worden voor economische ontwikkeling. Ho

 17. Water geven naar behoefte komt stapje dichterbij : Het mysterie van de verdwenen stikstof

  Kierkels, T.; Voogt, W.

  2015-01-01

  De variatie in uitspoeling van mineralen is groot tussen verschillende chrysantenbedrijven. Voor een deel ligt dat aan ondernemersbeslissingen. Om goed te kunnen sturen op minimale uitspoeling en maximale productkwaliteit zijn goede tools nodig. Een betere vochtsensor is zeer welkom, geeft teler Jos

 18. Business spiritualiteit als kracht voor organisatievernieuwing : Op zoek naar de mystiek van het zakendoen

  Blot Chauvigny, de P.

  2006-01-01

  Dit boek geeft antwoord op de vraag ‘Wat is Business Spiritualiteit?’. Vanuit een wetenschappelijk verantwoord perspectief wordt aan de hand van veel praktijkvoorbeelden inzicht gegeven in de wijze waarop Business Spiritualiteit als krachtbron voor organisatievernieuwing ingezet kan worden. Prof. Dr

 19. Het syndroom van Guillain-Barré. Een onderzoek naar restverschijnselen

  Jager, Aeiko Eppo Jurjen de

  1988-01-01

  In deze studie wordt aan de hand van litteratuuronderzoek en op grond van de bevindingen bij een eigen patientengroep bestaande uit 63 patienten met het syndroom van Guillain-Barré, een antwoord gezocht op drie vragen. De eerste vraag was: ,,hoeveel restverschijnselen zal een patient die het

 20. Emotie, bloedsuiker en hersenstam : een experimenteel onderzoek naar den invloed van de emotie op het bloedsuikergehalte

  Palies, Albert Lourens Cornelis

  1933-01-01

  In de inleiding wordt op het verschil van opvatting in de psychiatrie van v66r drie kwart eeuw en nu gewezen. Van een onderzoek der hersenen bij geestelijke afwijkingen is men hoe langer hoe meer zijn aandacht gaan schenken aan het onderzoek van den geheelen mensch. Hoofdstuk II legt het verband tus

 1. Dieetmarkt slankt zelf af: vraag naar maaltijdvervangers daalt dramatisch: doe maar gewoon lijkt het credo

  Dagevos, H.; Pronk, A.

  2008-01-01

  Het succes van Sonja Bakker en een groeiende aandacht voor gezondheid wekken de indruk dat we in Nederland massaal aan het lijnen zijn. Het lijkt logisch te veronderstellen dat de markt voor dieetproducten hier garen bij spint en volop in de lift zit. Niets blijkt echter minder waar. Hoewel cijfers

 2. Onderzoek naar de mutagene werking van acrylamide en methacrylamide bij Drosophila melanogaster

  Kramers PGN; Groot MG; Mout HCA; Verharen HW

  1989-01-01

  Acrylamide is mutageen in de somatische mutatie- en recombinatietest (SMART) met Drosphila melanogaster na behandeling van larven vanaf het 2e en 3e larvale stadium tot aan de verpopping, bij concentraties van 1,0 ; 1,5 en 2,0 mM in gedistilleerd water. Concentraties van 1,5 en 2,0 mM acrylamide v

 3. Van denken naar daad: R.G. Collingwood en het levende verleden

  Peters, Richard

  2016-01-01

  Wie Collingwood zegt, zegt reenactment. In deze bijdrage laat Rik Peters zien dat de Britse archeoloog, historicus en filosoof veel meer te bieden heeft, ook aan historici. Staande op zijn schouders kunnen zij zijn idee van een praktische geschiedwetenschap verder uitbouwen.

 4. "Halt": een alternatieve aanpak van vandalisme : interimrapport van een evaluatie-onderzoek naar vandalismeprojecten

  Kruissink, M.

  1987-01-01

  In dit interimrapport worden de zeven bestaande Halt-projecten beschreven. Daarbij komen aan de orde: de organisatie in het algemeen, de doelstellingen, de concrete werkwijze ten aanzien van de alternatieve bezigheden en de overige activiteiten die de projecten ondernamen. In het laatste hoofdstuk w

 5. Naar een geïntegreerde interventie in de organisatie van de informatievoorziening

  Panneman, Fons; van den Wall Bake, Casper; Terlouw, Linda; Greefhorst, Danny; van Eck, Pascal; de Hoog, Jaap

  2012-01-01

  Binnen het managementdomein van informatievoorziening is een aantal disciplines ontstaan, allen gericht op een optimale inzet van ICT in organisaties. Zo tref je ook binnen het Ngi de afdelingen Informatiemanagement, Architectuur en Governance aan, die elkaar inhoudelijk lijken te overlappen. Deze

 6. Van 'public watchdog' naar 'public watchblog': het EHRM en journalistieke weblogs

  M. Oosterveld; M. Oostveen

  2013-01-01

  De samenleving heeft een ‘public watchdog’ nodig om machthebbers rekenschap te laten afleggen aan het publiek. Het EHRM heeft deze rol met de nodige waarborgen omkleed door privileges te erkennen voor journalisten van traditionele media. In de huidige informatiesamenleving wordt deze waakhondfunctie

 7. Nieuwe rassen van zoete kers : literatuurstudie naar nieuwe rassen van zoete kers

  Balkhoven-Baart, J.M.T.

  2004-01-01

  De kersenteelt kent sinds de jaren tachtig een opleving. De reden hiervan is onder meer de komst van nieuwe rassen en zwakke onderstammen. Hierdoor kan op een rendabele wijze een betere kwaliteit kersen geteeld worden aan kleinere bomen. De nieuwe rassen kenmerken zich door grote vruchten, goede ste

 8. Chemisch en microbiologisch en sensorisch onderzoek naar de kwaliteit van broodjes tartaar

  Cazemier, G.; Veen, van der N.G.; Herstel, H.

  1986-01-01

  Er werden 30 monsters broodjes tartaar onderzocht. Van alle monsters werd het gewicht van de tartaar bepaald. Het vlees werd chemisch onderzocht op de gehalten aan vocht, vet, eiwit en sulfiet, terwijl ook de vleessoort geidentificeerd werd. De tartaar werd microbiologisch onderzocht op aeroob roeso

 9. De inrichting en bevoegdheden van het auditcomité naar Europees recht anno 2014

  van der Elst, C.F.

  2014-01-01

  De Europese Richtlijn 2014/56/EC en Verordening (EU) Nr. 537/2014 hervormen het externe toezicht op grote vennootschappen. Meteen passen zij ook het interne toezicht aan voor zover dit wordt uitgevoerd door de auditcommissie. Deze commissie krijgt van Europa een aantal specifieke taken toegewezen en

 10. Computerbeveiliging kijkt naar buiten, maar het gevaar komt van binnen de organisatie!

  Luiijf, H.A.M.

  1997-01-01

  Ieder bedrijf wil tegenwoordig op het Internet. De voordelen zijn bekend. Wereldwijde, goedkope en snelle communicatie met tientallen miljoenen computers en toegang tot een overvloed aan gratis beschikbare informatie. De nadelen zijn minder duidelijk. Aansluiting van de computers op het voor het Int

 11. Outline of the security of the Netherlands gas supply in the period to 2020; Verkenning naar de voorzienings- en leveringszekerheid van de Nederlandse gasvoorziening in de periode tot 2020

  De Joode, J. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands); Touber, F. [TC Energy Projects, Amstelveen (Netherlands)

  2008-07-15

  This study explores the gas security of supply position of the Netherlands. More specifically, the focus is on the ability of the Dutch gas system to deal with peak gas demand and gas supply interruptions. We first quantitatively assess the peak demand and supply capacity situation for the Netherlands and then assess the different options available to market actors to cover gas demand in the short run. Furthermore, the study includes a limited market consultation on the issue at stake. Based on our findings we draft a number of policy recommendations aimed at improving the Dutch gas security of supply position. [Dutch] In dit verkennende onderzoek wordt gekeken naar de leveringszekerheidssituatie op de Nederlandse gasmarkt in de periode tot 2020. Doelstelling hierbij is antwoord te geven op de volgende vraagstelling: Leiden, op middellange termijn (tot medio 2020), de veranderende omstandigheden tot een toename van het risico dat op korte termijn onvoldoende gas beschikbaar is of niet kan worden geleverd in tijden van piekvraag of interrupties in het gasaanbod? Indien het risico inderdaad toeneemt, wat zijn de mogelijkheden om de leveringszekerheid te verbeteren? In Hoofdstuk 2 wordt eerst ingegaan op de begrippen voorzieningszekerheid en leveringszekerheid. In literatuur en door beleidsmakers worden deze begrippen nogal eens met verschillende ideeen geassocieerd. Teneinde verwarring te voorkomen presenteren wij in Hoofdstuk 2 een karakterisering van de verschillende dimensies van voorzieningszekerheid. Hieruit volgt onder meer een heldere afbakening van het probleem dat dit onderzoek beoogt te adresseren, namelijk de leveringszekerheid. In Hoofdstuk 3 wordt een kwantitatieve analyse gepresenteerd van de ontwikkeling van de Nederlandse behoefte aan gas tijdens momenten van schaarste enerzijds, en de verschillende mogelijkheden waarin in die behoefte kan worden voorzien anderzijds, in de periode tot 2020. Centraal hierbij is de vraag of er voldoende in deze behoefte

 12. Water quality standards for imidacloprid : Proposal for an update according to the Water Framework Directive

  Smit CE; MSP; M& V

  2014-01-01

  Herziening waterkwaliteitsnormen voor imidacloprid
  Het RIVM stelt voor om de waterkwaliteitsnorm voor het bestrijdingsmiddel imidacloprid te verlagen van 67 naar 8,3 nanogram per liter. Uit nieuwe onderzoeken blijkt dat de schadelijke effecten van imidacloprid op waterorganismen zich al bij

 13. Geraldien von Frijtag Drabbe Künzel, Hitlers broedervolk. De Nederlandse bijdrage aan de kolonisatiepolitiek van de nazi’s in Oost-Europa

  Jan Julia Zurné

  2016-11-01

  Full Text Available Geraldien von Frijtag Drabbe Künzel, Hitlers broedervolk. De Nederlandse bijdrage aan de kolonisatiepolitiek van de nazi’s in Oost-Europa (Amsterdam: Prometheus, 2016, 242 pp., isbn 978 90 351 4396 8.

 14. Gert Oostindie, Soldaat in Indonesië, 1945-1950. Getuigenissen van een oorlog aan de verkeerde kant van de geschiedenis

  Joost Coté

  2016-06-01

  Full Text Available Gert Oostindie, Soldaat in Indonesië, 1945-1950. Getuigenissen van een oorlog aan de verkeerde kant van de geschiedenis (Amsterdam: Prometheus, 2015, 320 pp., isbn 978 90 351 4349 4.

 15. Gert Oostindie, Soldaat in Indonesië, 1945-1950. Getuigenissen van een oorlog aan de verkeerde kant van de geschiedenis

  Joost Coté

  2016-06-01

  Full Text Available Gert Oostindie, Soldaat in Indonesië, 1945-1950. Getuigenissen van een oorlog aan de verkeerde kant van de geschiedenis (Amsterdam: Prometheus, 2015, 320 pp., isbn 978 90 351 4349 4.

 16. Productivity and sick leave. Couple with building simulation; Productiviteit en ziekteverzuim. Koppelen aan gebouwsimulatie

  Wijsman, A.; Kok, V.; Plokker, W. [Vabi Software, Delft (Netherlands)

  2008-11-15

  The indoor environment has a clear effect on the productivity and sick leave of office workers, as is demonstrated by the ISSO/REHVA handbook on productivity in offices (ISSO/Rehva 901 'Binnenmilieu en productiviteit in kantoren' or 'Indoor environment and productivity in office buildings'). Information from this handbook has been connected to information obtained from the building simulation program VA114. This makes it possible to draw conclusions about the effects of measures, taken to improve the indoor environment, on energy consumption and productivity, both being expressed as costs. The purpose of this article is to demonstrate the possibilities of this coupling, rather than to deduce or offer guidelines. [Dutch] Het Binnenmilieu heeft duidelijk invloed op de productiviteit en het ziekteverzuim van de medewerkers. De ISSO/ REHVA-handleiding 901 'Binnenmilieu en productiviteit in kantoren' laat dit zien. Informatie uit de handleiding is gekoppeld aan informatie uit het gebouwsimulatieprogramma VA114. Hiermee kunnen uitspraken worden gedaan over de effecten van genomen maatregelen voor het binnenmilieu op het energiegebruik en op de productiviteit, beide ook uitgedrukt in kosten. Doel van dit artikel is om de mogelijkheden van deze uitbreiding te demonstreren, niet het afleiden of geven van richtlijnen.

 17. Diversiteit in de klas: perspectieven van de leerkracht. Een kwalitatief-empirisch onderzoek naar de wijzen waarop leerkrachten in het protestants-christelijk primair onderwijs betekenis toekennen aan religieuze en etnische diversiteit van leerlingen

  Versteegt, I.C.

  2010-01-01

  Diversity in the classroom: pupil diversity as constructed by teachers at Protestant-Christian primary schools in the Netherlands (Dutch, with a summary in English) Original title: Diversiteit in de klas: perspectieven van de leerkracht. This Ph.D. dissertation distinguishes the contradictory ideals

 18. Diversiteit in de klas: perspectieven van de leerkracht. Een kwalitatief-empirisch onderzoek naar de wijzen waarop leerkrachten in het protestants-christelijk primair onderwijs betekenis toekennen aan religieuze en etnische diversiteit van leerlingen

  Versteegt, I.C.

  2010-01-01

  Diversity in the classroom: pupil diversity as constructed by teachers at Protestant-Christian primary schools in the Netherlands (Dutch, with a summary in English) Original title: Diversiteit in de klas: perspectieven van de leerkracht. This Ph.D. dissertation distinguishes the contradictory ideals

 19. Verkennend onderzoek naar inzetbaarheid van ED-XRF en ICPMS voor vaststelling van de gehalten aan lood, cadmium, chroom en kwik in verpakkingsmateriaal tbv de Regeling Verpakking en Verpakkingsafval

  Dijk J van; Beek A van de; Ritsema R; LAC

  2003-01-01

  Within the framework of the "Regulation of Packaging and Packaging Waste" are requirements for the amounts of cadmium, lead, mercury and chromium (CrVI). The sum of the amounts may not exceed the concentration of 100 ug/g. Because of analytical limitations chromium is determined as total chromium

 20. Mogelijkheden voor betere coördinatie van socialezekerheidsrechten voor naar de EU gemigreerde en vanuit de EU gemigreerde derdelandonderdanen : Een onderzoek aan de hand van case study Turkije

  Caglayankaya, H.

  2016-01-01

  Third-country nationals can use regulation 1231/10 to invoke regulation 883/04, However, the territorial limitation imposed by regulation 1231/10 still limits third-country nationals. The main issue is that regulation 1231/10 is restricted to EU territory. Outside of the EU, any requirement regardin

 1. Verkennend onderzoek naar inzetbaarheid van ED-XRF en ICPMS voor vaststelling van de gehalten aan lood, cadmium, chroom en kwik in verpakkingsmateriaal tbv de Regeling Verpakking en Verpakkingsafval

  Dijk J van; Beek A van de; Ritsema R; LAC

  2003-01-01

  Within the framework of the "Regulation of Packaging and Packaging Waste" are requirements for the amounts of cadmium, lead, mercury and chromium (CrVI). The sum of the amounts may not exceed the concentration of 100 ug/g. Because of analytical limitations chromium is determined as total chromium (C

 2. Nutrition in adolescence : a longitudinal study in dietary patterns from teenager to adult = [Voeding bij jongeren : een longitudinale studie naar het voedingspatroon van de tiener- tot aan de volwassenleeftijd

  Post, G.B.

  1989-01-01

  This thesis reports the longitudinal changes in dietary intake of a group of Dutch adolescents, 103 girls and 97 boys from about 12 to 21 years of age (part of 'The Amsterdam Growth and Health Study'). The subjects were pupils of a secondary school, and measured five times. A dietary

 3. Over zwijgen gesproken : een medisch-antropologische studie onder vluchtelingenvrouwen in Nederland, afkomstig uit Afghanistan, Bosnië-Herzegovina en Zuid-Soedan, naar het omgaan met ervaringen van aan oorlog gerelateerd seksueel geweld

  Tankink, Maria Theodora Antonia

  2009-01-01

  This study discusses the question of how refugee women in the Netherlands, as indi-viduals and as members of a family and a group, act in response to their experiences of sexual violence, and why they regard silence as the best coping strategy. The women who participated in the research have differe

 4. Supplementary study of possible risks and consequences of the exploration and exploitation of shale and coal gas in the Netherlands. Final report of the research questions A and B; Aanvullend onderzoek naar mogelijke risico's en gevolgen van de opsporing en winning van schalie- en steenkoolgas in Nederland. Eindrapport onderzoeksvragen A en B

  NONE

  2013-08-15

  The Dutch Ministry of Economic Affairs has given the consortium consisting of Witteveen and Bos, Arcadis and Fugro an assignment to investigate the possible risks and effects of exploration and exploitation of shale gas and coal bed methane in The Netherlands. The main questions of the research have been outlined in 55 research question that have been answered in the shape of technical notes. This summary contains the most important findings of this research. Attention is paid to Conventional versus unconventional gas, Footprint and nuisance, Methane emissions and climate footprint, Earthquakes and subsidence, Water usage, Fraccing fluid, Safety, Ground water, Relation with current legislation [Dutch] Het Ministerie van Economische Zaken heeft het consortium Witteveen+Bos, Arcadis en Fugro opdracht gegeven voor een onderzoek naar mogelijke risico's en gevolgen van opsporen en winnen van schaliegas (en steenkoolgas) in Nederland. De hoofdvragen van het onderzoek zijn uitgewerkt in 55 onderzoeksvragen, die in achtergrondnotities zijn beantwoord. Aandacht is besteed aan Conventioneel versus onconventioneel gas, Ruimtebeslag en hinder, Methaanemissies en klimaatvoetafdruk, Bodembewegingen, Watergebruik, Frac-vloeistof, Veiligheid, Grondwater, en de Relatie met huidige mijnbouwwetgeving.

 5. Study on energy consumption at soccer club SC Everstein; Onderzoek naar energiegebruik voetbalvereniging SC Everstein

  Verhoef, F.; Entrop, A.G. [Universiteit Twente, Enschede (Netherlands)

  2011-11-15

  The University of Twente in Enschede, Netherlands, at the request of soccer club Everstein from Everdingen, Netherlands, conducted a study on the energy consumption of the club and the opportunities to reduce the consumption of energy. With some effort up to 476,000 MJ per year can be saved, a reduction of 76 percent. [Dutch] Universiteit Twente heeft op verzoek van voetbalclub Everstein uit Everdingen een onderzoek uitgevoerd naar het energiegebruik van de club en de mogelijkheden deze te verlagen. Met een beetje inspanning kan 476.000 MJ/a worden bespaard; een vermindering van 76 procent.

 6. Naar een verbeterde melding en registratie van beroepsziekten in Nederland : rapport van de Projectgroep Beroepsziekten

  Willems, J

  1985-01-01

  In dit rapport worden 2 vragen gesteld n.l. : is het mogelijk een meldings-, registratie- en coderingssysteem van beroepsziekten te ontwikkelen, dat leidt tot een betere bruikbaarheid voor het DGA-beleid, en is het mogelijk om de huidige lijst van beroepsziekten (een limitatieve lijst uit 1962) zodanig aan te passen dat deze als nuttig instrument gebruikt kan worden bij melding van beroepsziekten. De nadelen en de gebruikswaarde van de huidige registratiemethode worden beschouwd en voorgestel...

 7. Wonen, studeren en werken op het Binnengasthuisterrein: op weg naar een ontwerp op basis van gedeelde belangen

  Kruit, J.; Jonge, de F.H.; Bijlsma, T.; Kruizinga, C.; Brouwer, S.M.; Galli, G.; Tian, L.

  2015-01-01

  Het Binnengasthuisterrein wordt intensief gebruikt door bewoners, studenten en medewerkers van de UvA, toeleveringsbedrijven, passanten en toeristen. Het ziet er naar uit dat het aantal gebruikers de komende jaren zal toenemen. Tegengestelde belangen en visies tussen bewoners, diverse andere partije

 8. Op zoek naar een loopbaan: Loopbaanoriëntatie en loopbaanverwerving in het heden en in de toekomst

  N.A.F.M. Schreiner (Norman)

  2005-01-01

  textabstractIn deze dissertatie OP ZOEK NAAR EEN LOOPBAAN staat de vraag centraal hoe in de toekomst het proces van individuele loopbaanoriëntatie en loopbaanverwerving zich kan ontwikkelen. Ter omheining van de studie formuleert en beargumenteert de auteur Norman Schreiner vijf aannames: (1) de st

 9. Interim-rapportage van onderzoek naar gastro-enteritis in huisartsenpeilstations (NIVEL) 1996-1999. Resultaten van het eerste jaar

  de Wit MAS; Kortbeek LM; van Leeuwen WJ; Koopmans MPG; Vinje J; Bartelds AIM; Conyn-van Spaendonck MAE; CIE

  1998-01-01

  In 1996 is een onderzoek gestart naar gastro-enteritis in huisartsenpraktijken. Het onderzoek zal doorgaan tot in 1999. In dit rapport zijn de resultaten van het eerste jaar beschreven. Bij 33 van de 43 peilstations werd een patient-controleonderzoek uitgevoerd. De incidentie van gastro-enteriti

 10. Op reis voor vrede: met het Journael van de Nederlandse vredesmissie naar Zweden en Rusland, 1615-1616

  Blom, F.R.E.; Bas-Backer, P.W.A.

  2014-01-01

  Op reis voor vrede is na Nova Zembla het tweede grote zeventiende-eeuwse reisverhaal naar het onbarmhartig koude Noorden. In de winter van 1615 trekken drie Nederlandse gezanten de bevroren wildernis van noordwest Rusland in. Het nobele doel van hun missie is om te bemiddelen in de allesverwoestende

 11. Onderstam M.8 als alternatief voor M.9 : vraag naar minder gevoelige onderstam voor bacterievuur neemt toe

  Steeg, van der P.A.H.; Maas, F.M.

  2012-01-01

  Bacterievuur is in toenemende mate een bedreiging voor de appelteelt in Europa. Nederlandse boomkwekers produceren veel onderstammen en bomen bestemd voor export naar vrijwel alle landen in Europa. Door het toenemende handelsverkeer van plantmateriaal in de EU neemt de kans op verspreiding van en aa

 12. Lectoren en hun publicaties ; Onderzoek naar de bereidheid van lectoren om publicaties ‘Open Access’ te publiceren

  Hilleke van der Reijden; Sylvia Schoenmakers; Jan Companjen; Annelies de Jeu; Dr. Daan Andriessen

  2011-01-01

  In het najaar van 2010 is een onderzoek gehouden onder alle lectoren in Nederland naar hun houding ten opzichte van Open Access. Open Access is het digitaal, online, gratis en vrij van de meeste auteursrechtrestricties beschikbaar maken van onderzoeksresultaten. Uit het onderzoek blijkt dat lectoren

 13. Interim-rapportage van onderzoek naar gastro-enteritis in huisartsenpeilstations (NIVEL) 1996-1999. Resultaten van het eerste jaar

  de Wit MAS; Kortbeek LM; van Leeuwen WJ; Koopmans MPG; Vinje J; Bartelds AIM; Conyn-van Spaendonck MAE; CIE

  1998-01-01

  In 1996 is een onderzoek gestart naar gastro-enteritis in huisartsenpraktijken. Het onderzoek zal doorgaan tot in 1999. In dit rapport zijn de resultaten van het eerste jaar beschreven. Bij 33 van de 43 peilstations werd een patient-controleonderzoek uitgevoerd. De incidentie van

 14. Kwaliteit van de arbeid in de Nederlandse metaalindustrie : een enquête-onderzoek naar de functies van werkvoorbereider en onderhoudsmonteur

  Alders, B.C.M.; Christis, J.; Bilderbeek, R.H.

  1992-01-01

  Dit rapport presenteert de voornaamste uitkomsten van een enquête-onderzoek in de metaalindustrie naar de functies van werkvoorbereiders en onderhoudsmonteurs. Doel van het onderzoek is het verkrijgen van een inzicht in : de kwalitatieve veranderingen in de arbeidsinhoud en de voorwaarden waaronder

 15. Scholieren over onderwijs ; verslag van een studie naar houdingen, percepties en welbevinden van leerlingen in het voortgezet onderwijs

  Schuurman, M.I.M.

  1984-01-01

  ln het eerste hoofdstuk werd een drietal vraagstellinqen voor hetonderzoek geformuleerd. Deze vraagstellingen luidden als volgt: a. Welke zijn de resultaten van vroeger onderzoek naar onderwijsbeleving van leerlingen in het voortgezet onderwijs? b. Welke inhoud kan er, rekening houdend met de

 16. Onderzoek naar het voorkomen van ochratoxine A in mengvoeders en granen ; monsters getrokken in Nederland in 1995

  Sizoo EA; Egmond HP van; ARO

  1997-01-01

  In 1995 werd onderzoek verricht naar het voorkomen van ochratoxine A in granen bestemd voor menselijke consumptie en in diverse typen mengvoeders en granen bestemd voor dierlijke consumptie. De betreffende partijen waren bestemd voor de Nederlandse markt. De monsters voor menselijke consumptie

 17. Scholieren over onderwijs ; verslag van een studie naar houdingen, percepties en welbevinden van leerlingen in het voortgezet onderwijs

  Schuurman, M.I.M.

  1984-01-01

  ln het eerste hoofdstuk werd een drietal vraagstellinqen voor hetonderzoek geformuleerd. Deze vraagstellingen luidden als volgt: a. Welke zijn de resultaten van vroeger onderzoek naar onderwijsbeleving van leerlingen in het voortgezet onderwijs? b. Welke inhoud kan er, rekening houdend met de beteke

 18. Energy companies in the Netherlands work on sustainable use of natural gas. Manifesto; Nederlandse bedrijven werken aan duurzame gasinzet. Manifest

  Ten Berge, J.B.M. [ENECO Energie, Rotterdam (Netherlands); Boersma, M.A.M. [Essent, Arnhem (Netherlands); Dijkgraaf, H.G. [Nederlandse Gasunie, Groningen (Netherlands); Platenkamp, R.J. [Nederlandse Aardolie Maatschappij NAM, Assen (Netherlands)

  2004-06-29

  This manifesto concerns the vision of several Dutch energy companies with regard to sustainable use of natural gas in the Netherlands. The aim is to realize innovations in the field of efficient supply of natural gas, improving the efficiency of gas appliances, use of natural gas in transportation, development of 'virtual power plants', and experimental applications for 'green' gas and hydrogen. [Dutch] Dit manifest beschrijft de visie en ambitie die wij hebben ten aanzien van de verduurzaming van het gasgebruik in Nederland. Met onze ondertekening maken wij als spelers op de Nederlandse gasmarkt ons gezamenlijke streven kenbaar om innovaties te realiseren die bedoeld zijn als gerichte stappen op weg naar een duurzame gas- en energieinzet. De acties richten zich op de volgende terreinen: verdere verhoging van de leveringsefficientie in de aardgasketen als totaal (van put naar pit), verhoging van de efficientie van aardgastoepassingen, inzet van aardgas voor transportdoeleinden, de ontwikkeling van 'virtual power plants' en experimentele toepassingen voor 'groen gas' en waterstof.

 19. Jong en anders. Onderzoek naar de aandacht voor lesbische, homo, bi-jongeren, transgenderjongeren en jongeren met een intersekse conditie in de jeugdsector

  Michelle Emmen

  2015-09-01

  issue into suggestions for questions concerning sexual and gender diversity in the intake. At the level of professionals, further research would be useful: action research to determine what kinds of specific competences are needed to support LGBTi young people. Incorporating these competences into the curriculums of universities of applied science will ensure that future professionals know how to support LGBTi young people. SAMENVATTINGJong en anders. Onderzoek naar de aandacht voor lesbische, homo, bi-jongeren, transgenderjongeren en jongeren met een intersekse conditie in de jeugdsectorOmdat LHBT-jongeren een slechtere psychische gezondheid hebben en vaker suïcidaal zijn (Kuyper, 2015; Van Bergen & Van Lisdonk, 2010; Kuyper 2015; Collier, Bos & Sandfort, 2013; Van Beusekom, Collier, Bos & Sandfort, 2014; Keuzenkamp, 2012 ligt het voor de hand dat zij vaker in aanraking komen met professionals in de jeugdsector. In 2014 is voor het eerst in Nederland een onderzoek uitgevoerd naar de mate waarin en op welke manier er onder professionals die werken met jongeren aandacht is voor het bestaan, de specifieke risico’s, behoeften en problemen van LHBT-jongeren en jongeren met een intersekse conditie (Rossenberg, 2013; Van Lisdonk, 2014. Het gaat om een beschrijvend vragenlijstonderzoek onder 421 professionals, aangevuld met kwalitatieve input uit een expertmeeting. Uit de resultaten blijkt dat aandacht van professionals voor seksuele voorkeur en genderidentiteit niet vanzelfsprekend is. Er is sprake van een gebrek aan kennis over deze jongeren: 41% weet niet hoe te signaleren dat een jongere worstelt met LHB-gevoelens en voor transgenderjongeren is dat 64%. Geen van de respondenten ontmoette ooit bewust een jongere met een intersekse conditie. Professionals brengen LHBT-gevoelens niet in verband met andere psychische en sociale problemen die deze jongeren hebben. Zij ervaren LHBT-gevoelens zelf niet als iets bijzonders en zien geen rol voor zichzelf in het ondersteunen van

 20. Theoretical calculation of low-lying states of NaAr and NaXe

  Laskowski, B. C.; Langhoff, S. R.; Stallcop, J. R.

  1981-01-01

  Potential curves as well as dipole moments and linking transition moments are calculated for the ground X 2 Sigma + and low lying excited A 2 Pi, B 2 Sigma +, C 2 Sigma +, (4) 2 Sigma +, (2) 2 Pi and (1) 2 Delta states of NaAr and NaXe. Calculations are performed using a self-consistent field plus configuration-interaction procedure with the core electrons replaced by an ab initio effective core potential. The potential curves obtained are found to be considerably less repulsive than the semiempirical curves of Pascale and Vandeplanque (1974) and to agree well with existing experimental data, although the binding energies of those states having potential minima due to van der Waals interactions are underestimated. Emission bands are also calculated for the X 2 Sigma + - C 2 Sigma + excimer transitions of NaAr and NaXe using the calculated transition moments and potential curves, and shown to agree well with experiment on the short-wavelength side of the maximum.

 1. The dispersed fluorescence spectrum of NaAr - Ground and excited state potential curves

  Tellinghuisen, J.; Ragone, A.; Kim, M. S.; Auerbach, D. J.; Smalley, R. E.; Wharton, L.; Levy, D. H.

  1979-01-01

  Potential curves for the ground state and the first excited state of NaAr were determined. The van der Waals molecule NaAr was prepared by supersonic free jet expansion of a mixture of sodium, argon, and helium. The electronic transition from the ground state to the first excited state A2pi was excited by a tunable dye laser and the resulting fluorescence was studied. The dispersed fluorescence spectra show discrete and diffuse features, corresponding to transitions from excited vibrational levels of the A state to bound and unbound levels of the x state. The characteristic reflection structure in the bound-free spectra permits an unambiguous assignment of the vibrational numbering in the A state, and this assignment together with previously measured spectroscopic constants are used to calculate the potential curve of the A state. The discrete structure in the fluorescence spectra is used to determine the potential curve of the x state in the well region, and the repulsive part of the X curve is then deduced through trial-and-error simulation of the bound-free spectra.

 2. Verkennend onderzoek naar de ecologische duurzaamheid van de opfokstal van de Lankerenhof - Stalklimaat, mestkwaliteit en ammoniakemissie van een biologische opfokstal met mestdroging door een verwarmingsinstallatie

  Dekker, S.E.M.; Groot Koerkamp, P.W.G.

  2010-01-01

  Verkennend onderzoek op de Lankerenhof naar het stalklimaat, de luchtkwaliteit, de ammoniakemissie en de mestkwaliteit gedurende de eerste vijf weken van de opfokperiode in een biologische opfokstal met verwarming door over strooisel geblazen warme lucht. Het beoogde stalklimaat werd goed

 3. Werkbezoek Surituin volgroen, augustus 2006 : verslag van werkbezoek 7-11 augustus aan het Ministerie van LVV, afdeling ODLOAAV te Paramaribo, Suriname

  Prado, Del G.; Wijk, van C.A.P.

  2006-01-01

  Doelstelling van het project is verhoging van zowel de hoeveelheid, als de kwaliteit van de export van groenten naar Nederland. De doelstelling betreffende kwaliteitsverbetering heeft zoewel betrekking op vermindering van verliezen veroorzaakt door suboptimale verpakking en koeling, als mede op verm

 4. De "ander" als steun en spanningsbron: De precaire praktijk van lichte steun aan mensen met een psychiatrische achtergrond vanuit een welzijnsvoorziening

  Anne Elberse

  2015-09-01

  kleinschalig onderzoek naar de wijkvoorziening “Koffie om de Hoek” centraal. Koffie om de Hoek is een inloopmogelijkheid in een wijkcentrum, bedoeld voor mensen met een psychiatrische achtergrond. De voorziening heeft als doel de drempel om contacten te leggen en activiteiten te ondernemen buiten de wereld van de GGZ te verkleinen. Aan de hand van de vijf belangrijkste onderzoeksbevindingen wordt geïllustreerd hoe precair de praktijk van lichte steun is binnen deze voorziening. Bezoekers ervaren professionals en andere mensen die gebruik maken van de voorziening als een belangrijke bron van steun, maar de omgang met “de ander” (de andere bezoekers en professionals kan ook tot spanningen leiden. Die kunnen zo hoog oplopen dat bezoekers afhaken, zelfs wanneer de voorziening het enige moment in de week biedt waarop zij contact hebben met “de ander”. In het laatste deel van het artikel wordt stilgestaan bij de betekenis van de bevindingen voor de voorziening en wordt ervoor gepleit om gebruikers en professionals in zorg en welzijn nadrukkelijker bij evaluatief onderzoek te betrekken dan doorgaans het geval is.

 5. Use of EC-blowers contribute to green investment; Gebruik van EC-ventilatoren levert bijdrage aan groene investering

  Huijgens, G.; Ridder, A.

  2009-07-01

  Despite their small share in the entire use, applying EC blowers (electronically commutated) in coolers and condensers can provide an interesting contribution to a sound green investment. This additional investment with EC blowers will pay off through more efficient energy use and easy operation with rpm control. [Dutch] Door gebruik te maken van EC-ventilatoren (EC staat voor 'electronically commutated') op koelers en condensors kan, ondanks het kleine aandeel in het totaalverbruik, toch een interessante bijdrage geleverd worden aan een verantwoorde groene investering. Deze meerinvestering met EC-ventilatoren betaalt zich uit in zuinig energieverbruik en eenvoudige aansturing met toerenregeling.

 6. Lectorale rede Guus Wijngaards: Van eStudent tot Kenniswerker; Van organisatie- naar

  Wijngaards, Guus

  2004-01-01

  Aan mij valt vanmorgen de eer te beurt deze lectorale rede uit te spreken. U verwacht van mij waarschijnlijk dat ik – als “hogeschoolbrede” Lector eLearning - het nu ga hebben over alle verworvenheden en geweldige mogelijkheden van de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën (ICT) en wat die nu, en in de nabije toekomst, betekenen voor het onderwijs binnen Hogeschool INHOLLAND. Als dat zo is, dan moet ik U toch een beetje teleurstellen: ik ben natuurlijk wel enthousiast over de onophou...

 7. Strip and start anew. Provincial government building shows environmental ambition; Strippen en opnieuw beginnen. Provinciekantoor geeft uitdrukking aan milieuambitie

  Van Lieshout, M.

  2012-12-15

  The 25 year old office building of the Dutch province Noord-Holland in Haarlem has been thoroughly and sustainable renovated. The office has been stripped down to the concrete shell and renovated to a new working environment for fourteen hundred civil servants, fully equipped for the New World of Work concept. Also important is the improvement of the Energy Performance Coefficient from 1.7 to 0.5 [Dutch] Nog geen 25 jaar na oplevering is het kantoor van de provincie Noord- Holland in Haarlem grondig en duurzaam herbouwd. Het kantoor is gestript tot het betonnen casco waarna voor veertienhonderd ambtenaren een werkomgeving werd gecreeerd die volledig is ingericht op het Het Nieuwe Werken en - zeker zo belangrijk - waarvan de EPC indrukwekkend is verbeterd: van 1,7 naar 0,5.

 8. Gezondheidsrisico's in verband met het werken met Polychloorbifenylen : een onderzoek

  Geuskens, R.B.M.; Nossent, S.M.; Koëter, H.B.W.M.; Dreef-van der Meulen, H.C.; Stijkel, A.; Zielhuis, R.L.

  1989-01-01

  Met behulp van gegevens verkregen uit een werkplekinventarisatie naar gegevens over produktie/gebruik, risicopopulatie en (mogelijke) blootstelling aan polychloorbifenylen (PCB's), en een literatuurstudie naar mogelijke schadelijke eigenschappen van PCB's op het reproductiesysteem en/of nageslacht (

 9. De distributie van vlees, vleeswaren en vleessnacks

  Klein Kranenberg, H.; Vlieger, de J.J.

  1988-01-01

  Nagegaan is via welke afzetkanalen de produkten vanaf de slachterij naar de binnenlandse consumenten, de binnenlandse verwerkende bedrijven en naar buitenlandse afnemers gaan. Bij de afzet aan binnenlandse consumenten is onderscheid gemaakt tussen de huishoudelijke en de buitenhuishoudelijke markt.

 10. Gezondheidsrisico's in verband met het werken met Dieldrin : een onderzoek

  Geuskens, R.B.M.; Nossent, S.M.; Koëter, H.B.W.M.; Dreef-van der Meulen, H.C.; Stijkel, A.; Zielhuis, R.L.

  1989-01-01

  Op basis van gegevens verkregen uit een oriënterende werkplekinventarisatie naar gegevens over produktie/gebruik, risicopopulatie en (mogelijke) blootstelling aan dieldrin en een literatuurstudie naar mogelijke schadelijke eigenschappen van dieldrin op het reproduktiesysteem en/of nageslacht

 11. Opvolging van het landelijk protocol ambulancezorg

  Remco Ebben; Joke Mintjes; Lilian Vloet

  2011-01-01

  De huidige protocollen voor acute zorg zijn aan herziening toe. Ze zijn niet ontwikkeld volgens de algemeen geaccepteerde evidence based richtlijn ontwikkeling (EBRO) methode, ze bevatten geen proces - en uitkomstindicatoren en ze zijn niet ontwikkeld met het oog op de keten Ambulancezorg, SEH en

 12. Hoe gebruiken SEH-verpleegkundigen het Landelijk Protocol Spoedeisende Hulp?

  Remco Ebben; Lilian Vloet; Joke Mintjes

  2010-01-01

  De huidige protocollen voor acute zorg zijn aan herziening toe. Ze zijn niet ontwikkeld volgens de algemeen geaccepteerde evidence based richtlijn ontwikkeling (EBRO) methode, ze bevatten geen proces - en uitkomstindicatoren en ze zijn niet ontwikkeld met het oog op de keten Ambulancezorg, SEH en

 13. Vision document on transport scarcity. Policy line for shortage in transport capacity on the electricity grid; Visiedocument transportschaarste. Beleidslijn inzake de schaarste aan transportcapaciteit op het elektriciteitsnetwerk

  NONE

  2009-01-15

  The Netherlands Competition Authority (NMa) has observed an increasing problem in relation to possible future shortage of transport capacity in the electricity grid. This vision document aims to provide clarity to market parties with regard to their general vision on this shortage problem [mk]. [Dutch] De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft geconstateerd dat er in toenemende mate problemen optreden die verband houden met de (mogelijk toekomstige) schaarste aan transportcapaciteit op het elektriciteitsnetwerk.Met dit Visiedocument beoogt de NMa zoveel mogelijk duidelijkheid te verschaffen aan marktpartijen met betrekking tot zijn algemene visie ten aanzien van de schaarsteproblematiek.

 14. Working on Energy Transition in the Netherlands. Report of the Internet Energy Debate; Werken aan Energietransitie in Nederland. Rapportage van het Internet Energiedebat

  Braat, F.W.; Bruinsma, O. (eds.)

  2010-12-15

  The aim of the debate was to gain insight (highlights and gaps) in the Dutch approach to energy transition and to get a feel for the sense of urgency. The results of the internet debate address the problems and (Dutch) challenges as could be deduced from the contributions and reactions. We suggest that the following four topics are relevant to keep in mind when participating in co-ordinated activities in the Netherlands such as the 'transition platforms' as initiated by the Dutch ministries involved: (1) The definition of energy transition - transform the community from the bottom up; (2) The goal of energy transition - develop systems to replace systems; (3) The organisation of energy transition - articulate user requirements and conditions; (4) Energy transition systems thinking - direct support also at nascent business models. [Dutch] Het doel van het energiedebat was (1) Het aan de hand van meningen en argumenten verkrijgen van gedeeld inzicht in het complexe onderwerp 'Werken aan Energietransitie in Nederland' en in vragen zoals: Welk energietransitieproblemen moeten opgelost worden?; Welke technologieen worden wanneer belangrijk?; Wie stuurt het energietransitieproces van Nederland aan?; en Is het huidige onderwijs voor Young Professionals wel adequaat om de energietransitie efficient en doeltreffend aan te pakken en om een uitdagende loopbaan te vinden?; (2) Het vinden van gemeenschappelijke uitgangspunten en het identificeren van belangwekkende argumenten waardoor op een menselijke, bestuurlijke, praktische en maatschappelijke wijze aan 'Werken aan Energietransitie in Nederland' vorm gegeven kan worden; en (3) Het bepalen van de omvang van Energietransitie voor de BV Nederland door het inventariseren van vereiste kennis, kunde en middelen, de hiaten en de sterke punten. Aan de hand van 36 uitspraken verdeeld over 7 belangrijke aspecten van 'Werken aan Energietransitie in Nederland' is beoogd het gemeenschappelijk

 15. Het verhogen van de biogasopbrengst door middel van thermische drukhydrolyse van de voeding van de vergister; verwachte toename van opbrengst aan biogas t.o.v. toename van proceskosten

  Kootstra, A.M.J.; Visser, de C.L.M.

  2014-01-01

  Deze studie is opgezet om na te gaan of de extra opbrengst aan biogas opweegt tegen de extra kosten die moeten worden gemaakt om een Thermische Druk Hydrolyse (TDH) proces te koppelen aan een vergister. Er is berekend hoe hoog de te verwachten extra investeringskosten en operationele kosten zijn, en

 16. Literatuurstudie en in vitro onderzoek naar antibacteriële werking van voeradditieven ter vermindering van de Streptococcus suis problematiek = Desk study and in vitro analysis of antibacterial effects of feed additives to reduce Streptococcus suis in the field

  Smith, H.E.; Greeff, de A.; Faber, I.; Peet-Schwering, van der C.M.C.; Kluivers-Poodt, M.; Troquet, L.M.P.

  2014-01-01

  In opdracht van het Productschap Vee en Vlees en het ministerie van Economische Zaken is een literatuurstudie uitgevoerd naar voeradditieven waarvan beschreven is dat zij een direct bacteriedodend effect hebben, bij voorkeur tegen Streptococcus suis. De top 5 voeradditieven, die uit deze studie naar

 17. EM: effectieve microben of effectieve magie? : Een onderzoek naar de effectiviteit van Effectieve Micro-organismen (EM)

  Bruggen, van A.H.C.; Blok, W.J.; Vos, de O.J.; Volker, D.; Diepen, G.

  2008-01-01

  In dit onderzoek werden de effecten bepaald van het microbiële middel EM (Effectieve Microorganismen) op het verloop van het composteringsproces en op de ziektewerendheid tegen wortelziekten. EM werd ook toegevoegd aan biologisch beteelde gronden in de vorm van gefermenteerd organisch materiaal

 18. EM: effectieve microben of effectieve magie? : Een onderzoek naar de effectiviteit van Effectieve Micro-organismen (EM)

  Bruggen, van A.H.C.; Blok, W.J.; Vos, de O.J.; Volker, D.; Diepen, G.

  2008-01-01

  In dit onderzoek werden de effecten bepaald van het microbiële middel EM (Effectieve Microorganismen) op het verloop van het composteringsproces en op de ziektewerendheid tegen wortelziekten. EM werd ook toegevoegd aan biologisch beteelde gronden in de vorm van gefermenteerd organisch materiaal (bok

 19. Modelleren en meten van team resilience: literatuur- en veldstudie naar de veerkracht en de wendbaarheid van teams van storingsmonteurs

  Steijger, N.; Beek, F.A. van der; Gallis, R.; Schraagen, J.M.; Vorm, J.K.J. van der

  2013-01-01

  Teams vormen een belangrijke schakel in het bevorderen van veerkrachtige en wendbare organisaties i.c. resilient organisaties. Wij beschouwen een resilient organisatie of bedrijf als een sociotechnisch systeem dat voldoet aan de definitie van Hollnagel: “the intrinsic ability of a system to adjust

 20. Naar een effecten voorspellings-model voor de bodem-fauna: BOEF. MOVE-BOdEmFauna, versie 1

  Alkemade JRM; Esbroek MLP van; LBG

  1994-01-01

  Een van de aandachtspunten in het milieubeleid is de voorspelling van effecten van milieuveranderingen op ecosystemen. Het Multistress mOdel voor de VEgetatie (MOVE) beantwoordt aan deze behoefte. Binnen dit model wordt een relatie gelegd tussen veranderingen van bodemeigenschappen, zoals zuurg

 1. Omslag van denken in tech-niveaus naar denken in structurele veranderingen : Wageningse tuinbouwkennis wereldwijd zeer gewild

  Kierkels, T.; Elings, A.

  2015-01-01

  Overal ter wereld groeit de behoefte aan bedekte teelt. De productie moet omhoog en het gebruik van inputs omlaag, bijvoorbeeld die van water. Experts van Wageningen UR Glastuinbouw adviseren over de hele wereld de opkomende kastuinbouwsector, vaak in nauwe samenwerking met het Nederlandse bedrijfsl

 2. Het vrijheidsbegrip bij J. G. Fichte : een critische analyse naar aanleiding van Fichte's hoofdwerken uit zijn eerste periode

  Frederikse, Theodoor Christiaan

  1948-01-01

  Joahnn Gottlieb Fichte was wijsgeer. Zijn filosofie heeft steeds slechts in zeer geringe mate de interesse van theologische zijde gewekt. Namen als van E. Hirsch en F. Gogarten (in diens eerste periode) zijn de uitzonderingen die de regel bevestigen. De redenen hiervoor zijn niet moeilijk aan te wij

 3. Het tijdelijk verlaten van de inrichting : Een onderzoek naar besluitvorming bij het algemeen en regimesgebonden verlof voor gedetineerden

  Nelissen, P.Ph.; Schreurs, M.L.J.J.; Smeets, B.F.C.

  2006-01-01

  In dit onderzoek wordt nagegaan hoe het huidige verlofbeleid verloopt, welke de uitvoering is en of er bepaalde knelpunten zijn. De volgende vragen komen hierbij aan de orde: Welk doel dient het verlofbeleid in het gevangeniswezen? Past het nog in een modern en functioneel kader van sanctietoepassin

 4. Onderzoek naar de inductie van chromosoomafwijkingen en "sister- chromatid exchanges" door acrylamide met Chinese hamster cellen in vitro

  Knaap; A.G.A.C.; Bergkamp; W.G.M.; Groot; M.G.

  1986-01-01

  Acrylamide bleek een clastogene werking te hebben in een test op chromosoomafwijkingen met Chinese hamster cellen in vitro vanaf 0,1 mg/ml (1,4 mmol/l), zowel in aan- als afwezigheid van een systeem voor metaboliosche activering (S9). Tevens induceerde acrylamide in deze cellen een significante

 5. Thermal sludge treatment. Pilot project on the possibilities and marginal conditions; Thermische slibontsluiting. Pilot-onderzoek naar de mogelijkheden en randvoorwaarden

  Berkhof, D.; Koornneef, E.; Janus, H. [Royal Haskoning DHV, Amersfoort (Netherlands)

  2012-09-15

  As part of the agreements within the framework of the Dutch Green Deal between Water Boards and the Ministry of Economic Affairs, Agriculture and Innovation (ELI) a research program has been set up which addresses the implementation of new developments that can improve energy efficiency in the treatment of waste water. Attention is paid to supercritical gasification, supercritical oxidation and conventional gasification. The study on conventional gasification is split into two phases: research into the economic feasibility in combination with TDH (thermal pressure hydrolysis) and drying, and next to that a pilot plant. This report concerns phase 2: pilot projects on thermal sewage treatment [Dutch] Als onderdeel van de afspraken in het kader van de Green Deal tussen Waterschappen en het ministerie van ELI is een onderzoeksprogramma opgesteld gericht op het implementeren van nieuwe ontwikkelingen die de energie efficientie bij de verwerking van afvalwater kunnen verbeteren. Daarbij wordt gekeken naar superkritische vergassing en oxidatie en naar conventionele vergassing. De studie naar conventionele vergassing is gesplitst in 2 fasen: onderzoek naar de economische haalbaarheid in combinatie met TDH (thermische druk hydrolyse), en drogen en daarnaast een onderzoek op pilot plant/praktijkschaal. In de onderhavige rapportage wordt fase 2, het onderzoek op pilot plant/praktijkschaal naar thermische slibontsluiting (TSO) beschreven.

 6. Handreikingen Cyber Security voor GCCS2015

  Luiijf, H.A.M.

  2015-01-01

  Nederland heeft drie handreikingen overhandigd aan de deelnemende landen en private partijen die deelnamen aan de Global Conference on GlobalSpace 2015. Hieronder een korte beschrijving en verwijzingen naar de handreikingen

 7. Radioactief cesium in fungi

  Kuyper, Th.W.

  1987-01-01

  Naar aanleiding van persberichten in september 1986 over verhoogde gehaltes aan radioactief cesium (137 Cs) in paddestoelen en de raadgeving om alle vruchtlichamen te plukken en ter vernietiging als radioactief afval aan te bieden, wordt achtergrondinformatie uit de literatuur verschaft.

 8. Groei en begrazing van mosselzaad, primaire productie en picoplankton in de Waddenzee: Technisch Rapport project Meerjarig effect- en productiemetingen aan MZI's in de Westerlijke Waddenzee, Oosterschelde en Voordelta

  Kamermans, P.; Jak, R.G.; Jacobs, P.; Riegman, R.

  2014-01-01

  In het kader van het project: “Meerjarige effectmetingen aan MZI’s in de Westelijke Waddenzee en de Oosterschelde”, uitgevoerd door IMARES in opdracht van het Ministerie van LNV (thans EZ), zijn er in 2010 tot en met 2013 veldmetingen verricht bij een MZI. Centrale vraag binnen deelproject 1 betreft

 9. Het gehalte aan cadmium, lood, koper, mangaan en zink in sla, spinazie en andijvie uit de kas en van de volle grond

  Ellen G; Tolsma K; van Loon JW

  1988-01-01

  In totaal 41 monster sla, 38 spinazie en 41 andijvie, 50% van de volle grond en 50% uit de kas, zijn geanalyseerd op gehalten aan cadmium, lood, koper, mangaan en zink. De gemiddelde gehalten, in mg/kg vers produkt waren: cadmium in sla 0,012, in spinazie 0,027 en in andijvie 0,024 ; lood in sla

 10. Je kunt een rivier niet twee keer oversteken ... : Intreerede aan de Haagse Hogeschool voor het lectoraat Financial Inclusion and New Entrepreneurship, 24-5-2013

  Molenaar, Klaas

  2013-01-01

  Om actief te kunnen deelnemen aan de samenleving, moet iemand toegang hebben tot financiële diensten. Onze samenleving wordt steeds meer divers, mobiliteit en sociale media beiden nieuwe kansen voor ondernemende mensen. Ondernemers zijn niet meer plaats gebonden en kennen geen grenzen als zij markte

 11. Het gehalte aan cadmium, lood, koper, mangaan en zink in sla, spinazie en andijvie uit de kas en van de volle grond

  Ellen G; Tolsma K; van Loon JW

  1988-01-01

  In totaal 41 monster sla, 38 spinazie en 41 andijvie, 50% van de volle grond en 50% uit de kas, zijn geanalyseerd op gehalten aan cadmium, lood, koper, mangaan en zink. De gemiddelde gehalten, in mg/kg vers produkt waren: cadmium in sla 0,012, in spinazie 0,027 en in andijvie 0,024 ; lood in sla 0

 12. Een zoektocht naar de identiteit van het sociaalwerkonderzoek: een reflectie over de kenmerken van een academische discipline

  Peter Raeymaeckers

  2016-06-01

  Full Text Available SAMENVATTINGEen zoektocht naar de identiteit van het sociaalwerkonderzoek: een reflectie over de kenmerken van een academische discipline Wat is sociaalwerkonderzoek? Verschillende auteurs stellen vast dat het sociaalwerkonderzoek zich niet makkelijk laat definiëren. Sommigen drukken de eigenheid van sociaalwerkonderzoek graag uit in termen van eclecticisme, holisme en diversiteit. Dit is niet zonder gevaar. De specifieke eigenheid van het sociaalwerkonderzoek dreigt hierdoor immers verloren te gaan. Deze bezorgdheid vormt de aanzet voor dit artikel. We schetsen de contouren van een academische discipline die door de recente internationale definitie van het sociaal werk op de voorgrond is komen te staan. Hoe gaan we te werk? We stellen vast dat we de grenzen van het sociaalwerkonderzoek niet stevig kunnen vastzetten. Het is wel mogelijk om enkele kenmerken te formuleren. Een eerste kenmerk gaat over de inhoud en betreft het terrein waarop de sociaalwerkonderzoeker zich begeeft. Een tweede behandelt de wetenschappelijke methode en een derde bekijkt de verhouding tussen theorie en praktijk. Een vierde kenmerk gaat over de gemeenschappelijke maatschappelijke bezorgdheid die eigen is aan elke sociaalwerkonderzoeker. Meer specifiek benadrukken we het belang van de bezorgdheid over sociale uitsluiting en sociale rechtvaardigheid op verschillende terreinen van het maatschappelijke leven.  ABSTRACTThe identity of social work research: reflections on an academic discipline What is social work research? Scholars agree that the search for the identity of social work research is a challenging task. Some authors express this identity in terms of holism, eclecticism or diversity. We, however, argue that when scholars embrace the diversity of social work research, social work research loses its specific identity. We therefore believe that it is crucial that social workers as well as social work academics reflect on the identity of social work research. We

 13. Biological resources. From fossil to biomass; Biogrondstoffen. Van fossiel naar biomassa

  NONE

  2010-07-01

  This report describes the options and techniques used for obtaining biomass and for converting them into usable and commercially deployable bioresources. The cahier also pays attention to barriers to such a green economy. Sustainable large-scale production of biomass and biofuels requires sound preconditions to ensure that the circumstances of people in poor countries and the environment do not deteriorate, but improve instead. [Dutch] De mogelijkheden en technieken om biomassa te verkrijgen en om te zetten in bruikbare en commercieel toepasbare biogrondstoffen worden beschreven. Het cahier besteedt ook aandacht aan de belemmeringen voor een dergelijke groene economie. Een duurzame productie van biomassa en biobrandstoffen op grote schaal vereist goede voorwaarden, zodat de omstandigheden van mensen in arme landen en het milieu niet verslechteren, maar juist verbeteren.

 14. Hulpverleners en hun omgeving. Een kwalitatieve studie naar de rol van de organisatiecultuur

  Peter Raeymaeckers

  2009-09-01

  Full Text Available The starting point of this article is that social workers exert a certain amount of “discretionary power”. This discretionary power allows workers to interpret the rules of the organisation (Lipsky, 1980; Luyten, 1993; Driessens, 2003. Whereas earlier studies focus on how this discretionary power is used, this article presents the results of a qualitative research on the role of the organisational culture in determining the everyday practises of social workers. 25 social workers and 3 team leaders of three local centres of the Antwerp public centre of social welfare are interviewed. The article describes how these social workers define the activation of their clients and how these definitions are developed within the organisational culture of the three centres. The authors also discuss differences in organisational culture and the impact of these differences on the way clients are guided towards activation. It is shown that the three centres are characterised by a different organisational culture which has an impact on the way social workers deal with the activation of their clients. Dit artikel vertrekt vanuit het uitgangspunt dat maatschappelijk werkers discretionaire ruimte hebben. Deze discretionaire ruimte maakt het mogelijk om de regels van de organisatie te interpreteren (Lipsky, 1980; Luyten, 1993; Driessens, 2003. Terwijl vroegere studies zich concentreren op de manier waarop deze discretionaire ruimte wordt gebruikt, wordt in dit artikel ingegaan op de invloed van de organisatiecultuur op de dagelijkse praktijken van maatschappelijk werkers. Het artikel presenteert de resultaten van een kwalitatief onderzoek naar verschillen in organisatiecultuur en het effect van deze verschillen op de manier waarop cliënten naar activering worden begeleid. 25 maatschappelijk werkers en 3 teamleaders, verdeeld over drie sociale centra binnen het OCMW van Antwerpen, zijn voor deze studie geïnterviewd. De resultaten laten zien dat de drie

 15. APLIKASI TEKNIK AAN DI REAKTOR RSG-GAS PADA PENENTUAN UNSUR ESENSIAL DAN TOKSIK DI DALAM IKAN DAN PAKAN IKAN

  Saeful Yusuf

  2015-03-01

  Full Text Available Pada makalah ini diuraikan tentang aplikasi teknik AAN (Analisis Aktivasi Neutron dalam penentuan konsentrasi unsur-unsur esensial dan cemaran yang terkandung di dalam beberapa spesies ikan dan pakan ikan. Unsur-unsur esensial yang terkandung dalam pakan ikan buatan juga dianalisis untuk mengetahui pengaruhnya terhadap ikan. Penentuan unsur menggunakan teknik AAN dengan metode perbandingan dan metode k0-AAN. Sampel diiradiasi di reaktor RSG-GAS yang memiliki fluks neutron thermal 5 x 1013 n.cm-2.s-1 pada daya 15 MW. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 12 unsur di dalam 11 spesies ikan air laut dan air tawar telah ditentukan yaitu As, Br, Cr, Co, Cs, Fe, Hg, K, Na, Rb, Se and Zn. Konsentrasi cemaran As didalam ikan laut sudah melampaui batas maksimum 1 mg/kg, sedangkan konsentrasi cemaran Hg masih dibawah batas maksimum 0,5 mg/kg, baik untuk ikan laut maupun ikan air tawar. Unsur K dan Na merupakan unsur makroesensial sedangkan unsur Cr, Co, Fe, Se and Zn adalah termasuk unsur mikroesensial. Secara umum ditunjukkan bahwa kandungan mineral didalam ikan laut lebih tinggi konsentrasinya dibandingkan ikan air tawar. Br, Cs dan Rb merupakan unsur-unsur non esensial yang teridentifikasi dalam semua ikan yang dianalisis. Penelitian terhadap pakan ikan air tawar menunjukkan bahwa semua unsur yang teridentifikasi juga terdapat di dalam ikan laut dan ikan air tawar. Hal ini menunjukkan bahwa pakan ikan berkontribusi terhadap konsentrasi unsur di dalam ikan air tawar. Kata kunci : Analisis aktivasi neutron, unsur esensial, unsur cemaran, ikan, pakan ikan   This paper reported on the application of NAA (Neutron Activation Analysis Technique in the determination of the concentration of the essential and toxic elements in some species of fish and fish feed. Determination of elements using instrumental NAA technique with comparison and k0-INAA methods. Samples were irradiated in the RSG-GAS which has a thermal neutron flux  5.0E +13 ncm-2s-1. The results

 16. Loonsomheffing: Een onderzoek naar de mogelijkheid tot het invoeren van een loonsomheffing als alternatief voor de huidige heffingen op het loon

  F.M. Werger (Frank)

  2011-01-01

  markdownabstract__Abstract__ De overstap naar een loonsomheffing is mogelijk. Dat concludeert Frank Werger in zijn proefschrift “Loonsomheffing”. Op dit moment staat het onderwerp loonsomheffing volop in de aandacht, temeer omdat de regering overweegt een dergelijke heffing in te voeren. De voorges

 17. Onderzoek naar den kostprijs van melk, uitgaande van den huidigen vleeschprijs van 75 ct. voor mager vee, in de periode mei 1946 - april 1947

  Landbouw-Economisch Instituut,

  1946-01-01

  Doel van het onderzoek was het berekenen van de kostprijs af-boerderij, in verschillende weidestreken van ons land, per kg melk met het in het gebied bestaande gemiddelde vetgehalte. Daar de uitbetaling van het melkgeld steeds plaats heeft naar vetgehalte, is ook de prijs per procent melkvet bereken

 18. ‘Ik dacht van: ik ga gewoon naar de middelbare school’. Over de betekenis van hulpbronnen in de schoolloopbaan van leerlingen

  Van de Koot - Dees, D.; Rodrigues, G.R; Terwel, J.

  2011-01-01

  Dit artikel betreft een longitudinaal, overwegend kwalitatief onderzoek naar de schoolloopbaan van leerlingen. Het gehanteerde onderwijspedagogisch perspectief gaat uit van een visie op de taak van de school en op de hulpbronnen (resources) die bij de ontwikkeling van leerlingen een rol spelen. Uit

 19. Onderzoek naar de concentraties in bloed van pentachloorfenol (PCP) en gamma-hexachloorcyclohexaan (gamma-HCH) van bewoners en toekomstige bewoners van een gerenoveerd pakhuis te Amsterdam

  Remmert HP; van den Doel R; Hofstee AWM; Meulenbelt J; Greve PA; Slob W; Meyer HHP; van den Boogert ALF; Savelkoul TJF

  1987-01-01

  Bij huidige en toekomstige bewoners van een gerenoveerd pakhuis te Amsterdam waarvan houten balken bewerkt waren met PCP en gamma-HCH, werd een onderzoek verricht naar de concentraties van deze stoffen in het bloed als maat voor de lichaamsbelasting. Tussen de beide groepen werd geen statistisch si

 20. Vergelijking van effectniveaus voor bodemorganismen met het maximaal toelaatbaar risico. Een veldstudie naar de invloed van zware metalen in een gradient te Budel

  Alkemade JRM; Schouten AJ; Kersten P; Esbroek MLP van; LBG

  1996-01-01

  Deze studie is een onderdeel van het project 'Validatie van toxiciteitsgegevens en risicogrenzen bodem'. Het project heeft tot doel de ecotoxicologische normstelling voor de bodem nader te onderbouwen. Dit gebeurt o.a. door onderzoek naar de representativiteit van laboratorium-gegevens

 1. ADAM in Holland? : Verslag van het onderzoek naar de haalbaarheid van de pilot monitoring van drugsgebruik onder arrestanten bij de politie Haaglanden

  Broek, Hans van den; Klerks, Peter; Otter, Paul den

  1999-01-01

  In de VS worden sinds 1987 systematisch gegevens verzameld over drugsgebruik onder aangehouden verdachten in het kader van het ADAM-programma. Als eerst stap naar een mogelijke Nederlandse ADAM wil het ministerie bezien in hoeverre er draagvlak bestaat voor een pilot in de politieregio Haaglanden.

 2. Herziene richtlijn Preventie wiegendood [Revised guideline Prevention of cot death

  Flinsenberg, T.W.H.; Ruys, J.H.; Engelberts, A.C.; Velzen-Mol, H.W.M. van

  2008-01-01

  Er zijn nieuwe inzichten in de pathogenese van wiegendood. Op grond daarvan is door de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde en de Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland een nieuwe richtlijn ‘Preventie wiegendood’ opgesteld; deze vervangt de consensustekst uit 1996.

 3. Towards minimum energy houses with EPC {<=}0; Op weg naar minimum energie woningen met EPC {<=}0

  Den Dulk, F.W. [Piode - ontwerp- en adviesbureau BNA, Amersfoort (Netherlands)

  2012-09-15

  The purpose of the publication is to inform stakeholders about the current state concerning energy efficient building of houses and residential buildings. Also guidance is provided with regard to steps to follow and some practical examples are given. The energy concepts shown are based on known and marketable techniques. An energy concept is a balanced and tailored set of design measures, building construction facilities, installation and (sustainable) energy supply. Optimization is based on energy savings and costs and benefits and it must also meet requirements for health, safety, comfort and ease of operation [Dutch] Het doel van de publicatie is om belanghebbenden te informeren over de huidige stand van zaken m.b.t. vergaand energiezuinig bouwen. Tevens wordt een handreiking geboden over de te volgen stappen en zijn een aantal voorbeelden opgenomen over de praktijk. De publicatie is beperkt tot seriematige woningbouw. De energieconcepten zijn op het niveau van de individuele woning of een woongebouw. De weergegeven energieconcepten zijn gebaseerd op bekende- en marktrijpe technieken. Een energieconcept is een afgewogen en op elkaar afgestemd samenstel van ontwerpmaatregelen, bouwkundige maatregelen en voorzieningen, de installatie en de (duurzame) energievoorziening . Optimalisatie vindt plaats op basis van energiebesparing en kosten/baten terwijl tevens moet worden voldaan aan eisen voor veiligheid, gezondheid, comfort en bedieningsgemak.

 4. Potenties van groen! : de invloed van groen in en om de stad op overgewicht bij kinderen en op het binden van huishoudens met midden- en hoge inkomens aan de stad

  Vreke, J.; Donders, J.L.M.; Langers, F.; Salverda, I.E.; Veeneklaas, F.R.

  2006-01-01

  Generieke effecten van groen in en om de stad zijn in kaart gebracht. Voor twee van deze effecten zijn relevante aspecten beschreven en analyses uitgevoerd. Een statistische analyse, waarbij is gecorrigeerd voor etniciteit en sociaal-economische status, naar prevalentie van overgewicht bij kinderen

 5. Segmentation research on (potential) users of domotica and technical control of behavior. Summary and conclusions; Segmentatie onderzoek naar (potentiele) gebruikers domotica en technische gedragssturing. Samenvatting en conclusies

  Peeck, V.; Verheggen, P.P.; Schreurs, J.P. [Motivaction, Amsterdam (Netherlands)

  2001-10-01

  The quantitative study on the title subject is based on the third measurement of the multi-client study in which attention is paid to attitudes (and use) of energy en the interest for domotica. The results are correlated with different types of communities. [Dutch] Het kwantitatieve deelonderzoek is gebaseerd op de derde meting van het multiclientonderzoek Socioconsult van Motivaction waarin specifiek aandacht is besteed aan attitude (en gebruik) ten aanzien van energie en de interesse van domotica. Deze gegevens zijn gekoppeld aan de woonbelevingsgroepen, een domeinspecifieke segmentatie op het gebied van woonbeleving. In dit rapport worden de verschillende woonbelevingsgroepen beschreven.

 6. Smelting of biomass residues and wastes to produce energy and materials. A study on possible feedstock mixtures and a preliminary design for a smelter; Smelten van biomassa-reststromen en afval tot (duurzame) energie en grondstoffen. Een onderzoek naar mogelijke brandstofmengsels en een smeltervoorontwerp

  Boersma, A.R.; Pels, J.R.; Oudhuis, A.B.J. [ECN Biomass, Petten (Netherlands); Lotens, J.P. [Solid Chemical Solutions SCS, Ellecom (Netherlands)

  2006-05-15

  orienterende smeltexperimenten. Uit deze experimenten is een aantal succesvolle smelten gemaakt, die aan een nadere analyse zijn onderworpen, naast een aantal niet geschikte verglaasde smelten. Bij de analyse van de smeltresultaten (door middel van visuele inspectie, XRD en SEM) is speciaal gelet op het gedrag van een aantal specifieke biomassa-as en afval gerelateerde elementen zoals fosfor en alkalimetalen. Op basis van de analyses uitgevoerd op de monsters afkomstig van de labschaal testen is geconstateerd dat de meeste monsters microkristallijn zijn, zoals gewenst voor synthetisch basalt. De smeltproducten zijn verder geevalueerd met het oog op toepasbaarheid bijvoorbeeld als bouwstof. Ten aanzien van de uitloogbaarheid worden geen problemen verwacht. Er mag aan de hand van de resultaten geconcludeerd worden dat een samenstelling van de smelt op hoofdelementen goed berekend kan worden op basis van de chemische analyse van de ingaande brand- en grondstoffen. Verder zijn de resultaten van de smeltexperimenten vertaald naar een voorontwerp van een commerciele smelterinstallatie. Hiertoe zijn proces flow diagrams opgesteld van de verschillende processecties voor een capaciteit van 25.000 ton/jaar. De massa- en energiebalansen voor zowel het bedrijven van de installatie onder oxiderende als reducerende condities zijn opgesteld waarbij het thermisch vermogen en het rendement zijn berekend. Het geschatte thermische rendement onder oxiderende condities is circa 67%. Onder reducerende condities (smeltend vergassen) is het totaal energetisch rendement ongeveer 85% waarvan 60% van de energetische inhoud in het stookgas zit. Op basis van de resultaten van dit project kan worden geconcludeerd dat het technische mogelijk lijkt een synthetisch basalt te vormen op basis van biomassa-houdende reststromen. Dit zou daarmee een oplossing kunnen zijn voor deze reststromen. Of het economisch mogelijk is, is op dit moment nog onduidelijk en maakt geen onderdeel uit van deze studie. Dit zal sterk

 7. Samen werken aan duurzaamheid

  Jacobs, J.

  2001-01-01

  This thesis is about a particular dilemma of sustainability. It arises if a sustainable solution of one sector implies a non-sustainable solution for another sector involved. I use Gadamers theory of hermeneutic as an analytical tool for a possible approach of this

 8. Samen rekenen aan duurzaamheid

  Boone, J.A.

  2011-01-01

  Internationale bedrijven, van Walmart en Ahold tot Unilever en McDonalds, gaan samen standaardmethoden vaststellen voor het meten van de duurzaamheid van hun producten. Wageningen UR wordt het Europese centrum van de samenwerking.

 9. Vaarwel aan etnosentrisme*

  J. M. Kirsten

  1981-03-01

  Full Text Available In this article the author deals with the problem of ethnocentrism within the framework of the larger problem of primitivity and modernity. Ethnocentrism strats from the premise of a normative comparison between primitive and modern cultures on the basis of inter-cultural criteria which are determined by the idiosyncratic cultural situation. This comparison must inevitably culminate in a self-centred glorification of the idiosyncratic national and group traditions and values This dilemma may be avoided, according to the author, should primitivity and modernity not be regarded as two normatively different ways of life (in the sense that the latter should necessarily be better or higher than the preceding one, but as alternative cultural strategies. Primitivity and modernity are cultural strategies oriented in and directed at totally divergent value systems. It is methodologically incorrect to measure the one in terms of the other. There are no logical or ethical grounds to regard the technical and scientific develop­ ment of Western civilization (that is, in terms of cultural values more highly than the so-called primitive cultures. In fact, Western (utilitarian value orientation is in itself suspect. The motif of technico-scientific control underlying this goes hand in hand with control and stewardship of man himself. Western man has in fact come into the point: where he himself is becoming the victim of his own uncontrollable urge for power.

 10. Werken aan inclusie

  Douwe van Houten

  2008-09-01

  Full Text Available This article elucidates the concepts of inclusion and diversity, and describes several examples of inclusive practices in Dutch society. The author explains his interpretation of diversity and combines this perspective with the concept of equality. He states that this combination is very important in an inclusive society. He concludes by sketching some general characteristics of the best practices described in the article.

 11. Samen rekenen aan duurzaamheid

  Boone, J.A.

  2011-01-01

  Internationale bedrijven, van Walmart en Ahold tot Unilever en McDonalds, gaan samen standaardmethoden vaststellen voor het meten van de duurzaamheid van hun producten. Wageningen UR wordt het Europese centrum van de samenwerking.

 12. Samen werken aan duurzaamheid

  Jacobs, J.

  2001-01-01

  This thesis is about a particular dilemma of sustainability. It arises if a sustainable solution of one sector implies a non-sustainable solution for another sector involved. I use Gadamers theory of hermeneutic as an analytical tool for a possible approach of this dilemma.I assume that in the case

 13. Hulpverlening aan Surinaamse lagereschoolleerlingen

  Plet, E.G.

  2003-01-01

  The aim of this study is in the first place to obtain a clear insight into the state of affairs regarding problem pupils within Primary Education (PE) as well as concerning the role, meaning and function of the existing assistance offered to them. Secondly, we seek to deepen the insight into the bas

 14. Carnaval aan de Amstel

  Nabben, T.

  2013-01-01

  Na de sombere jaren tachtig veranderde Amsterdam met de komst van house en ecstasy in een ‘euforische stad’, met zijn uitbundige uitgaansleven als de verzinnebeelding van de economische renaissance. Nu, vijfentwintig jaar later, wordt de invloed en economische betekenis van een bloeiend nachtleven d

 15. Samen werken aan duurzaamheid

  Jacobs, J.

  2001-01-01

  This thesis is about a particular dilemma of sustainability. It arises if a sustainable solution of one sector implies a non-sustainable solution for another sector involved. I use Gadamers theory of hermeneutic as an analytical tool for a possible approach of this dilemma.

 16. Inelastic processes in Na+-Ne, Na+-Ar, Ne+-Na, and Ar+-Na collisions in the energy range 0.5-14 keV

  Lomsadze, R. A.; Gochitashvili, M. R.; Kezerashvili, R. Ya.

  2015-12-01

  Absolute cross sections for charge-exchange, ionization, and excitation in Na+-Ne and Na+-Ar collisions were measured in the ion energy range 0.5 -10 keV using a refined version of a capacitor method and collision and optical spectroscopy methods simultaneously in the same experimental setup. Ionization cross sections for Ne+-Na and Ar+-Na collisions are measured at energies of 2 -14 keV using a crossed-beam spectroscopy method. The experimental data and the schematic correlation diagrams are used to analyze and determine the mechanisms for these processes. For the charge-exchange process in Na+-Ar collisions two nonadiabatic regions are revealed and mechanisms responsible for these regions are explained. Structural peculiarity on the excitation function for the resonance lines of argon atoms in Na+-Ar collisions are observed and the possible mechanisms of this phenomenon are explored. The measured ionization cross sections for Na+-Ne and Ne+-Na collisions in conjunction with the Landau-Zener formula are used to determine the coupling matrix element and transition probability in a region of pseudocrossing of the potential curves.

 17. Natuurlijk gedrag en behoeften van pekingeenden; van theorie naar praktijk = Natural behavior and requirements of Pekin ducks; from theory to practice

  Krimpen, van M.M.; Ruis, M.A.W.

  2011-01-01

  Wageningen UR Livestock Research is verzocht om aan de hand van een literatuurstudie na te gaan hoe welzijnsverbeteringen in de vleeseendenhouderij geïmplementeerd kunnen worden. Naast een samenvatting van relevante nationale en internationale literatuur met betrekking tot het welzijn van eenden, zi

 18. Onderzoek naar de herkomst van zware metalen en organische stoffen in GFT-compost. Deel I.1 Kwaliteit van GFT-compost

  Dekker PM; LAE

  1995-01-01

  GFT-compost, afkomstig van gescheiden ingezameld huishoudelijk afval, voldoet in de regel niet aan de kwaliteitseisen van zeer schone compost (AmvB BOOM). In het component-onderzoek wordt nagegaan of de belastende stoffen afkomstig zijn van bepaalde componenten in GFT, zodat deze componenten

 19. Verantwoording van gegevens en procedures voor de 1e tranche interventiewaarden: van RIVM-rapporten naar de Notitie Interventie-waarden bodemsanering

  van den Berg R; LBG

  1997-01-01

  In 1994 is de Notitie Interventiewaarden Bodemsanering aangeboden aan de Tweede Kamer en zijn na goedkeuring door de Tweede Kamer de interventiewaarden van kracht geworden. Tijdens het proces van de eerste rapportage van zowel de humaan-toxicologische als ecotoxicologische onderbouwing van voorstel

 20. Onderzoek naar de invloed van vervanging van sublimaat door natriumazide als conserveringsmiddel voor melk op de spreiding en het niveau van de eiwitbepaling volgens Kjeldahl

  Polanen, van A.; Werdmuller, G.; Veen, van der N.G.

  1985-01-01

  Voor de bepaling van het eiwitgehalte in melk volgens de Kjeldahlmethode is de invloed nagegaan van de vervanging van sublimaat door natriumazide als conserveringsmiddel. Daartoe is aan de hand van enkele jaaroverzichten per rondzending van het eiwitgehalte het gemiddelde van elk laboratorium, de st

 1. Social Media in de Detailhandel; Een onderzoek naar het gebruik van social media sites door (web)winkels en consumenten in Nederland

  Weltevreden, J.W.J.; De Berg, E.; Boels, H.; De Boer, R.; Adelaar, T.; Krawczyk, A.

  2011-01-01

  Social media zijn momenteel het gesprek van de dag. In slechts enkele jaren tijd hebben social media sites als YouTube, Facebook en LinkedIn een miljoenenpubliek aan zich gebonden. En het aantal consumenten en bedrijven dat gebruik maakt van deze online platformen groeit nog steeds sterk. Hoewel er

 2. Diplomatie voor Wetenschap, Technologie en Innovatie. Een AWTI-achtergrondstudie naar de organisatie en resultaten van WTIdiplomatie in het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland

  Goetheer, J.D.; Bakker, B.J.; Bijnsdorp, S.D.

  2017-01-01

  Op verzoek van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Economische Zaken en Buitenlandse Zaken werkt de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI) aan een advies over hoe wetenschap, technologie en innovatie (WTI) en diplomatie elkaar beter kunnen ondersteunen en

 3. RemBrand Fase 1 ; Niet harder rijden, maar voorkomen en slimmer bestrijden. Quick Research Scan naar een model voor de operationeleen maatschappelijke prestaties gericht op brandveiligheid

  Dijk, W.J.; Don, J.A.; Butter, M.; Bousché, H.F.

  2013-01-01

  Brandveiligheid is een brede maatschappelijke verantwoordelijkheid die niet exclusief aan te brandweer valt toe te bedelen. Op dit moment voorziet de Wet Veiligheidsregio’s niet in een vorm van maatschappelijke verantwoording die rekening houdt met zowel het blussen alsook het voorkomen, beperken en

 4. Lichtbehoefte bij de broei van tulp in meerlagensystemen : Onderzoek naar de mogelijkheden van lichtkleuren en lichtniveaus van LED-licht toegepast in broeisystemen voor tulpen

  Dam, van M.F.N.; Wildschut, J.; Gude, H.

  2012-01-01

  Sinds de komst van de LED-verlichting is er al het een en ander aan onderzoek gedaan. Daaruit blijkt dat de groei en ontwikkeling van planten bij LED-licht anders is dan bij de traditionele kunstmatige lichtbronnen (TL en hogedruklampen). Dit houdt in dat het telen onder LED-lampen weer opnieuw moet

 5. Onderzoek naar de herkomst van zware metalen en organische stoffen in GFT-compost. Deel I.1 Kwaliteit van GFT-compost

  Dekker PM; LAE

  1995-01-01

  GFT-compost, afkomstig van gescheiden ingezameld huishoudelijk afval, voldoet in de regel niet aan de kwaliteitseisen van zeer schone compost (AmvB BOOM). In het component-onderzoek wordt nagegaan of de belastende stoffen afkomstig zijn van bepaalde componenten in GFT, zodat deze componenten eve

 6. Paul and God's temple : a historical interpretation of cultic imagery in the Corinthian correspondence

  Hogeterp, Albert Livinus Augustinus

  2004-01-01

  Paulus en Gods tempel. Een historische interpretatie van cultische beeldspraak in Paulus’ brieven aan de Korintiërs Aan het begin van mijn onderzoek naar cultische beeldspraak in Paulus’ brieven aan de Korintiërs heb ik de historische vraag gesteld wat de beelden van offer, priesterschap en tempel b

 7. Korte mededelingen

  NN,

  1962-01-01

  Een merkwaardige vorm van Convolvulus arvensis L. Van Convolvulus arvensis werd op 27 juli 1960 te Rotterdam, aan de weg naar Schiedam, aan de rand van het spoorwegemplacement, windend om de spijlen van een daar ter plaatse aanwezig hek, een aantal exemplaren gevonden, die aan de hoofdstengels, in p

 8. Energy Handbook; Energy Vademecum

  Israels, E.; Stofberg, F.

  2010-05-15

  This is the third and revised print of the Handbook energy-conscious designing of new dwellings. The handbook addresses the latest developments in the field of developing, designing and realizing of new dwellings. [Dutch] Dit is een derde en sterk herziene druk van het 'Vademecum energiebewust ontwerpen van nieuwbouwwoningen', dat in 1992 verscheen. In het 'EnergieVademecum' komen de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van energiebewust ontwikkelen, ontwerpen en realiseren van nieuwbouwwoningen aan bod.

 9. Thermal energy storage. Towards optimal use of geothermal energy; Warmte- en koudeopslag. Naar een optimale benutting van bodemenergie

  Brinkman, I.; Aerts, R.J.J.; Brans, E.H.P. [Pels Rijcken en Droogleever Fortuijn, Den Haag (Netherlands)

  2012-09-15

  When installing and exploiting thermal energy storage systems (TES), a multitude of regulations from various angles need to be taken into account. In this article, the following questions are answered: (1) which regulations are particularly relevant for TES projects, (2) how can parties involved in TES take these regulations into account, and (3) are the involved systems of laws and regulations effectively balanced? [Dutch] Bij de plaatsing en exploitatie van warmte- en koudeopslag systemen (WKO's) dient men rekening te houden met een veelheid aan regelgeving uit verschillende hoeken. De volgende vragen worden beantwoord: (1) welke regels zijn specifiek relevant voor WKO-projecten, (2) hoe kunnen de bij WKO betrokken partijen daarmee rekening houden, en (3) zijn de betrokken stelsels van wet- en regelgeving effectief en met elkaar in balans?.

 10. Emergency power supply for households. A study on wishes and options; Noodstroomvoorziening voor huishoudens. Een onderzoek naar wensen en mogelijkheden

  Pouwels, W.

  2007-03-04

  The objective of this study is to list the options and desirability of emergency power supply for households. The study maps practical information in relation to emergency power supply and contributes to insight in the development of security of supply. Moreover, research has been conducted among consumers, the outcome of which contributes to the existing scientific knowledge in relation to the theory of planned behavior and risk perception. Moreover, the study provides insight in the consumers' purchase intentions with regard to emergency power supply and the coming about of this intention. The first part addresses the technical aspects of this project, i.e. the need for and the solutions regarding emergency power supply. In the second part, the human aspect in this project is addressed, with main focus on the theory of planned behavior and risk perception. [mk]. [Dutch] Het doel van het huidige onderzoek is het inventariseren van de mogelijkheden en wenselijkheid van noodstroomvoorziening voor huishoudens. In het onderzoek is praktische informatie met betrekking tot noodstroomvoorzieningen in kaart gebracht en een bijdrage geleverd aan het inzicht in de ontwikkeling van de leveringszekerheid. Tevens is er onderzoek gedaan onder consumenten waarvan de uitkomsten een bijdrage leveren aan de reeds aanwezige wetenschappelijke kennis met betrekking tot de theorie van gepland gedrag en risicoperceptie. Daarnaast geeft het onderzoek inzicht in de aanschafintentie voor een noodstroomvoorziening door consumenten en de totstandkoming van deze intentie. Het eerste deel gaat in op de technische aspecten van dit project, te weten de noodzaak en de oplossingen met betrekking tot noodstroomvoorzieningen. In het tweede deel wordt ingegaan op het menselijke aspect binnen dit project, met als speerpunt de theorie van gepland gedrag en risicoperceptie.

 11. Storen broedvogels zich aan het geluid van race-elementen? : effect van de in 2010/2011 op het TT-Circuit gehouden Superbike- en Superleage-evenementen op broedvogels in het Natura 2000-gebied Witterveld

  Henkens, R.J.H.G.; Liefting, M.; Hallmann, C.; Kleunen, van A.

  2012-01-01

  Het management van TT-Circuit Assen wil in het broedseizoen een extra auto- of motorsportevenement organiseren met een substantiele geluidsuitstraling. Het circuit grenst echter aan het Natura 2000-gebied Witterveld met o.a. de natuurbehoudsdoelstelling ‘het waarborgen van de voor de fauna

 12. Smart Materials in the Netherlands. From fundamental research to innovative societal applications; Smart Materials in Nederland. Van Fundamenteel Onderzoek naar Innovatieve Maatschappelijke Toepassingen

  Callant, C.

  2012-11-15

  Research in the field of smart materials in the Netherlands is subdivided into structural materials research and functional materials research. In addition, it shows a breakdown by type of material: metals, polymers and composites. Netherlands is particularly active in a number of sub-areas carries out research on a global level, such as selfhealing materials and biomimetic materials [Dutch] Onderzoek op het gebied van slimme materialen wordt in Nederland onderverdeeld in constructief materiaalonderzoek en functioneel materiaalonderzoek. Daarnaast kent men een onderverdeling naar soort materiaal: metalen, polymeren en composieten. Nederland is op een aantal deelgebieden bijzonder actief en voert daarbij onderzoek uit op wereldniveau, zoals selfhealing materials en biomimetic materials.

 13. CQ-index Reumatoïde Artritis: onderzoek naar het discriminerend vermogen: kwaliteit van reumazorg vanuit het perspectief van patiënten met reumatoïde artritis.

  Koopman, L.; Rademakers, J.J.D.J.M.

  2008-01-01

  Patiënten vinden de kwaliteit van de reumazorg goed en de verschillen in ervaren kwaliteit tussen ziekenhuizen zijn klein, zo blijkt uit onderzoek naar het discriminerend vermogen van de CQ-index Reumatoïde artritis. De CQ-index Reumatoïde Artritis biedt een goede basis voor het meten van de kwalite

 14. CQ-index Reumatoïde Artritis: onderzoek naar het discriminerend vermogen: kwaliteit van reumazorg vanuit het perspectief van patiënten met reumatoïde artritis.

  Koopman, L.; Rademakers, J.J.D.J.M.

  2008-01-01

  Patiënten vinden de kwaliteit van de reumazorg goed en de verschillen in ervaren kwaliteit tussen ziekenhuizen zijn klein, zo blijkt uit onderzoek naar het discriminerend vermogen van de CQ-index Reumatoïde artritis. De CQ-index Reumatoïde Artritis biedt een goede basis voor het meten van de kwalite

 15. Moerasvogels op peil; deelrapport 1: peilen op riet; literatuurstudie naar de sturende processen en factoren voor de achteruitgang en herstel van jonge verlandingspopulaties van riet (Phragmites australis) in laagveenmoerassen en rivierkleigebieden

  Belgers, J.D.M.; Arts, G.H.P.

  2003-01-01

  Dit rapport beschrijft de resultaten van een literatuurstudie naar processen en factoren die een rol spelen bij de achteruitgang en het herstel van waterriet. In de literatuur bestaat consensus dat een niet-natuurlijk peilbeheer mede verantwoordelijk is voor het verdwijnen van waterriet. Tevens drag

 16. CQ-index Reumatoïde Artritis: onderzoek naar het discriminerend vermogen: kwaliteit van reumazorg vanuit het perspectief van patiënten met reumatoïde artritis.

  Koopman, L.; Rademakers, J.J.D.J.M.

  2008-01-01

  Patiënten vinden de kwaliteit van de reumazorg goed en de verschillen in ervaren kwaliteit tussen ziekenhuizen zijn klein, zo blijkt uit onderzoek naar het discriminerend vermogen van de CQ-index Reumatoïde artritis. De CQ-index Reumatoïde Artritis biedt een goede basis voor het meten van de

 17. Literatuuronderzoek naar het optreden van Cylincrocarpon in de teelt van aardbeien : aangevuld met informatie over andere pathogenen betrokken bij het ziektecomplex Zwart wortelrot of “Black root rot”

  Evenhuis, A.

  2007-01-01

  Onderzoek naar kennis over Cylindrocarpon in de teelt van aardbeien in de wetenschappelijke literatuur. Informatie wordt verzameld over de levenswijze van de schimmel en mogelijke beheersmaatregelen. Naast Cylindrocarpon zijn ook andere schimmels en nematoden betrokken bij het zogenaamde “Zwart

 18. Better spent. Towards an 'Evidence-based' environmental policy; Beter besteed. Naar 'Evidence-based' milieubeleid

  NONE

  2003-11-01

  The aim of the 'Groene Rekenkamer' (Green Audit Office) is to examine and review the scientific value of white papers, bills and other proposals on different environmental subjects. Also attention will be paid to the suitability, effectiveness and efficiency of laws and regulations with respect to public health and environmental targets and to analyze and clarify possible risks of the implementation of policy (cost benefit analysis) [Dutch] Milieu- en volksgezondheidsregels en -wetten blijken te vaak een zeer beperkte wetenschappelijke basis te hebben. Maatregelen op deze terreinen worden veelal ingegeven door publieke en politieke perceptie in plaats van harde wetenschappelijke gegevens. Met name op het gebied van milieu, ruimtelijke ordening en volksgezondheid heeft dit geleid tot dure, onnodige en soms zelfs contraproductieve maatregelen. De Groene Rekenkamer heeft als doel beleid- en wetsvoorstellen op verschillende terreinen te toetsen aan beschikbare wetenschappelijke gegevens. Daarnaast zal het haar taak zijn de doelmatigheid van wet en regelgeving (in termen van gestelde volksgezondheid en milieudoelen) te analyseren en de mogelijke risico's van beleidsimplementatie te verhelderen (kosten-baten analyse)

 19. Comparison of the Dynamic Wake Meandering Model, Large-Eddy Simulation, and Field Data at the Egmond aan Zee Offshore Wind Plant: Preprint

  Churchfield, M. J.; Moriarty, P. J.; Hao, Y.; Lackner, M. A.; Barthelmie, R.; Lundquist, J.; Oxley, G. S.

  2014-12-01

  The focus of this work is the comparison of the dynamic wake meandering model and large-eddy simulation with field data from the Egmond aan Zee offshore wind plant composed of 36 3-MW turbines. The field data includes meteorological mast measurements, SCADA information from all turbines, and strain-gauge data from two turbines. The dynamic wake meandering model and large-eddy simulation are means of computing unsteady wind plant aerodynamics, including the important unsteady meandering of wakes as they convect downstream and interact with other turbines and wakes. Both of these models are coupled to a turbine model such that power and mechanical loads of each turbine in the wind plant are computed. We are interested in how accurately different types of waking (e.g., direct versus partial waking), can be modeled, and how background turbulence level affects these loads. We show that both the dynamic wake meandering model and large-eddy simulation appear to underpredict power and overpredict fatigue loads because of wake effects, but it is unclear that they are really in error. This discrepancy may be caused by wind-direction uncertainty in the field data, which tends to make wake effects appear less pronounced.

 20. Verwachte economische effecten van uitbreidingsplannen

  Backus, G.; Bens, P.

  1994-01-01

  Vierentwintig varkenshouders hebben deelgenomen aan een onderzoek naar de effecten van voorgenomen uitbreidingsplannen. Gezinsuitgaven, betalingscapaciteit, ouderdom van de stallen en de uitbreidingsstrategie hebben een grote invloed op de bedrijfsresultaten

 1. Estrategias de alimentacion y manejo para alcanzar la uniformidad y calidad deseadas en porcino

  Hartog, den L.A.; Smits, C.H.M.

  2005-01-01

  De rijksoverheid heeft het geld voor het soortenbeleid overgeheveld naar de provincies. Enkele provinciale ambtenaren aan het woord over de uitvoering van het beleid m.b.t. de bescherming van soorten in hun provincies

 2. Uitspoeling van zware metalen uit landbouwbodems : toetsing van modelberekeningen middels veldmetingen

  Bonten, L.T.C.

  2009-01-01

  De zware metaalconcentraties zijn in veel oppervlaktewateren in Nederland te hoog. Uitspoeling uit bodems is een belangrijke bron van oppervlaktewaterbelasting. Uitspoeling wordt geschat met modelberekeningen. Dit onderzoek toetst de gebruikte modellen aan veldmetingen. Er is gekeken naar: i) de sch

 3. Bouwmaterialen paalmatrassystemen: Delft Cluster Blijvend Vlakke Wegen, WP3

  Van der Meij, R.; Van Ruijven, J.

  2007-01-01

  Dit rapport betreft een literatuurstudie naar bouwmaterialen die in paalmatrassystemen worden gebruikt. De volgende aspecten komen aan bod: • Materialen voor paalmatrassystemen (palen, geotextielen, matrasmateriaal) • Hiaten in kennis (op basis van interviews) Door middel van deze literatuurstudie e

 4. Estrategias de alimentacion y manejo para alcanzar la uniformidad y calidad deseadas en porcino

  Hartog, den L.A.; Smits, C.H.M.

  2005-01-01

  De rijksoverheid heeft het geld voor het soortenbeleid overgeheveld naar de provincies. Enkele provinciale ambtenaren aan het woord over de uitvoering van het beleid m.b.t. de bescherming van soorten in hun provincies

 5. High performance management bij franchise-supermarkten

  Sloot, Laurens; van Nierop, Erjen; de Waal, Andre

  2016-01-01

  In dit artikel wordt een onderzoek gepresenteerd naar de mate waarin franchise-supermarkten voldoen aan de vijf factoren van high performanceorganisaties (HPO): hoge kwaliteit managers, hoge kwaliteit medewerkers, openheid en actiegerichtheid, continue verbetering en vernieuwing, en langetermijngeri

 6. Aankoopfactoren van vlees

  Tacken, G.M.L.

  2001-01-01

  In het kader van het onderzoeksprogramma 'Toekomstige veehouderijsystemen' is onderzoek verricht naar duurzame en economisch haalbare veehouderijconcepten. Daarbij kwam als één van de onderwerpen de aankoopfactoren van vlees aan bod.

 7. Big data en handschriften van Christiaan Huygens

  Damen, J.C.M.

  2013-01-01

  In de achtste aflevering van een serie combinatiebesprekingen (digitaalandspeciaal) schenkt Jos Damen aandacht aan een onderzoek naar big data van bibliotheekcatalogi en een catalogus van het werk van het Nederlandse genie Christiaan Huygens.

 8. Regionaal gekwetter : Ervaringen met Twitter bij incidentbestrijding

  Voorst, J. van; Treurniet, W.

  2011-01-01

  Het professioneel gebruik van Twitter krijgt binnen de veiligheidsregio’s steeds meer aandacht. Deze aandacht gaat vooral uit naar de kracht van Twitter als communicatiemiddel. Kan Twitter ook een bijdrage leveren aan de beeldvorming van hulpverleningsdiensten?

 9. Wat kunnen sociaal-democraten van Piketty leren?

  de Beer, P.T.

  2014-01-01

  Piketty schreef een mooi, 'groot' verhaal. De praktische les is te streven naar een evenwichtiger vermogensverdeling zonder de groei te remmen: meer huizenbezit zonder schulden, minder pensioenaftrek aan de top en delen in de winst door werknemers.

 10. Het cliché: Bepalingen mestkwaliteit te weinig onderbouwd

  Visser, de M.; Lantinga, E.A.

  2004-01-01

  In het onderzoek naar mestkwaliteit binnen het project Bioveem is de waarde onderzocht van aanvullende bepalingen aan drijfmestmonsters. De resultaten werden vergeleken met uitgebreide chemische analyses. Bij de aanvullende bepalingen ging het om een chromatogram van de mest, de koolzuurproductie

 11. eLearning

  Hartog, R.J.M.; Schaaf, van der H.

  2003-01-01

  Uitleg van de betekenis en mogelijkheden van Learning Management Systemen (LMS), ook wel elektronische leeromgevingen (ELO's) of Virtual Learning Environments (VLE's) genoemd, waarbij wordt verwezen naar de situatie aan Wageningen UR

 12. Eerste boek. Titels IVa-Ve

  Blom, T.; Cleiren, C.P.M.; Crijns, J.H.; Verpalen, M.J.M.

  2015-01-01

  IVa: Bijzondere bevoegdheden tot opsporing V: Bijzondere bevoegdheden tot opsporing voor het onderzoek naar het beramen of plegen van ernstige misdrijven in georganiseerd verband Va: Bijstand aan opsoring door burgers Vb: bijzondere bevoegdheden tot opsporing van terroristische misdrijven Vc: Bijsta

 13. Motorische ontwikkelingsstoornissen : DCD en dyspraxie

  Geuze, Reint; Swaab, Hanna; Bouma, Anke; Hendriksen, Jos; König, Claudia

  2016-01-01

  De term motorische ontwikkelingsstoornissen verwijst naar een gebrekkige of vertraagde ontwikkeling van motorische vaardigheden bij kinderen, waarbij geen duidelijke medische diagnose kan worden gesteld. Het gebrek aan motorische vaardigheden heeft vaak negatieve gevolgen voor hun activiteiten in he

 14. Handleiding Fytobac, Biofilter en Heliosec : werking, constructie en het gebruik voor afvalwater verontreinigd met gewasbeschermingsmiddelen

  Werd, de H.A.E.; Looij, J.H.

  2013-01-01

  Deze handleiding geeft aan hoe biologische zuivering en gebruik van verdampingsbakken gebruikt kan worden om water verontreinigd met gewasbeschermingsmiddelen te reinigen. Schoonmaken van de spuit op een perceel waarop de middelen toegepast zijn, is altijd toegestaan, als afspoeling naar oppervlakte

 15. Gezond oud worden in eigen wijk ; Age-friendly environments

  Staalduinen, W.H. van

  2014-01-01

  Wat kan de omgeving bijdragen aan gezond en zelfstandig oud worden? Gemeentes doen onderzoek naar wat ouderen nodig hebben en welke obstakels in de wijk moeten worden overwonnen om langer thuis te kunnen blijven wonen.

 16. Als ondernemer schep ik mijn eigen leeromgeving

  Verstegen, J.A.A.M.; Lans, T.; Duijvestijn, T.

  2008-01-01

  Schaalvergroting en toenemende complexiteit leiden ertoe dat steeds meer glastuinbouwbedrijven door meerdere ondernemers wordt geleid. Om voeding te geven aan overheidsbeleid en onderwijsprogramma's is er een onderzoek gestart naar teamcompetenties. Daarin wordt op bedrijfsniveau onderzocht hoe comp

 17. Handleiding Fytobac, Biofilter en Heliosec : werking, constructie en het gebruik voor afvalwater verontreinigd met gewasbeschermingsmiddelen

  Werd, de H.A.E.; Looij, J.H.

  2013-01-01

  Deze handleiding geeft aan hoe biologische zuivering en gebruik van verdampingsbakken gebruikt kan worden om water verontreinigd met gewasbeschermingsmiddelen te reinigen. Schoonmaken van de spuit op een perceel waarop de middelen toegepast zijn, is altijd toegestaan, als afspoeling naar

 18. Atmospheric Input, Thematic report no. VI, Dutch Priority Programme on Acidification, phase 3

  Erisman JW; LLO

  1995-01-01

  Dit thematisch rapport vat de belangrijkste resultaten van het onderzoek naar de atmosferische depositie in Nederland samen. Beschreven worden de huidige depositie niveaus van verzurende componenten op natuurgebieden in Nederland, bepaald aan de hand van onder andere nationale en internationale

 19. Wat doen burgers in de participatiesamenleving?

  Kerstholt, J.H.; Paradies, G.

  2014-01-01

  Eén van de centrale gevolgen van de transitie van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving is dat burgers een actievere bijdrage aan het publieke belang moeten leveren. Is dit een haalbaar streven?

 20. Eerste boek. Titels IVa-Ve

  Blom, T.; Cleiren, C.P.M.; Crijns, J.H.; Verpalen, M.J.M.

  2015-01-01

  IVa: Bijzondere bevoegdheden tot opsporing V: Bijzondere bevoegdheden tot opsporing voor het onderzoek naar het beramen of plegen van ernstige misdrijven in georganiseerd verband Va: Bijstand aan opsoring door burgers Vb: bijzondere bevoegdheden tot opsporing van terroristische misdrijven Vc:

 1. Water Delight: Kleurrijk debat over thema’s heen

  Moors, E.J.; Block, de D.; Bruin, de K.; Liebrand, J.

  2015-01-01


  Hebben we meer vrouwen nodig in watermanagement, of gewoon meer diversiteit aan (sociale) competenties? En hoe brengen we mooie Nederlandse plannen naar implementatie elders? Techniek, milieu, genderproblematiek, economische duurzaamheid: alle kanten van internationaal watermanagement werden be

 2. Schadelijke effecten van Dieldrin op voortplanting en nageslacht, anders dan via de inwerking op het erfelijk materiaal : een literatuurstudie

  Koëter, H.B.W.M.; Dreef-van der Meulen, H.C.; Stijkel, A.; Zielhuis, R.L.

  1989-01-01

  Literatuuronderzoek naar de schadelijke effecten van Dieldrin op voortplanting en nageslacht. Dierproefgegevens en humane gegevens worden geevalueerd. Aandacht wordt besteed aan blootstelling, effecten t.a.v. zwangerschap en nageslacht, effecten t.a.v. de geslachtsorganen, endocrien systeem en

 3. Sustainable towards a second gas revolution. The Groningen Way; Duurzaam op weg naar een tweede gasrevolutie. De Groningen Way

  Euverink, G.J.; Van Gemert, W.J.T.; Groeneveld, M.J.W.; Stokman, F.N.; Visser, C.

  2013-10-15

  The authors suggest to give the Dutch province Groningen a pioneering role in the energy transition, in which aboveground biogas production must be stimulated, and thus natural gas reserves can be left untouched. For that, the produced gas must be transferred to 'green' gas to be able to mix it into the natural gas distribution system. The applied techniques which the authors propose are based on power-to-gas, for which a surplus of sustainably produced energy (e.g. solar and wind energy) is used to generate hydrogen from the electrolysis of water. From hydrogen and CO2 'green' gas can be produced. In addition, the authors suggest to improve green gas installations which produce gas from sewage sludge and organic waste. This can be done using biological enzymes [Dutch] De auteurs stellen voor om de provincie Groningen een voortrekkersrol te geven in de energietransitie, waarbij bovengrondse biogasproductie gestimuleerd moet worden, zodat het huidige aardgas gewoon in de bodem kan blijven zitten. Daarbij moet het gas wel worden opgewerkt tot groen gas, zodat het rechtstreeks aan het aardgasnet geleverd kan worden. De technieken die de wetenschappers daarbij voorstellen is de gebruikmaking van Power-to-gas, waarbij overtollig duurzaam geproduceerde energie, uit bijvoorbeeld zon en wind, wordt gebruikt om uit water waterstof te maken. Door die waterstof vervolgens met CO2 te verbinden, kan er er groen gas van worden gemaakt. Daarnaast stelt de denktank verbeterde groengasinstallaties voor die gas halen uit rioolslib en biologisch afval. Dit kan met behulp van biologische enzymen die zelf hoge druk opbouwen.

 4. Hoe word je stadsboer? resultaten van verkenningen bij Tilburg en Zoetermeer

  Berg, van den L.M.

  2001-01-01

  Ook in het stedelijk uitloopgebied willen boeren hun vak serieus blijven uitvoeren, al moeten ze zich vaak noodgedwongen richten naar de wensen van de stedelingen (bijv. beheer openbaar groen, nevenactiviteiten op de boerderij, etc.). Alterra deed onderzoek naar stadslandbouw aan de noordrand van Ti

 5. Function of soluble guanylyl cyclase and cGMP signaling in chemotaxis of Dictyostelium discoideum

  Veltman, Douwe Maurits

  2007-01-01

  Losse biologische cellen kunnen gericht bewegen. De witte bloedcellen van het afweerorgaan gaan bijvoorbeeld bij een infectie actief op zoek naar bacteriën. Douwe Veltman werkte mee aan onderzoek naar het bewegingsmechanisme van het organisme Dictyostellium disoideum. Hij onderzocht de functie van

 6. De arbeidssituatie van huisartsen-in-opleiding = The work situation of trainee general practitioners

  Putten, D.J. van; Jettinghoff, K.; Sloten, G.C. van; Ven, C. van de; Vroome, E.M.M. de

  2006-01-01

  Dit is een cross-sectioneel onderzoek naar kenmerken van de arbeidssituatie van huisartsen in opleiding (aios) en naar de bijdrage van werk-, leer- en privéomstandigheden aan het optreden van emotionele uitputting en overwegingen om te stoppen met de opleiding. Aios in dienst van SBOH hebben een vra

 7. Immissie-, gewas en depositieonderzoek in de omgeving Van Voorden Gieterij BV te Zaltbommel

  Mennen MG; Putten EM van; Krystek P; IMD; LAC

  2004-01-01

  In de leefomgeving rond het bedrijf Van Voorden Gieterij BV in Zaltbommel is een immissieonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek maakt deel uit van een studie naar de blootstelling van omwonenden aan stoffen, die door de gieterij worden geemitteerd, en naar de gezondheidsklachten en hinder van omwon

 8. Emissieonderzoek bij Van Voorden gieterij BV te Zaltbommel

  Broekman MH; Mennen MG; Bloemen HJTh; IMD; LVM

  2004-01-01

  Bij het bedrijf Van Voorden Gieterij BV in Zaltbommel zijn emissiemetingen uitgevoerd. Deze metingen maken deel uit van een onderzoek naar de blootstelling van omwonenden aan stoffen, die door de gieterij worden geemitteerd, en naar de gezondheidsklachten en hinder van omwonenden. Het doel van de

 9. Open innovatie : de innoverende gebruiker

  Vandeberg, R.

  2006-01-01

  We willen altijd weer iets nieuws. Een eenvoudig voorbeeld voor deze hang naar vernieuwing is de inhoud van de gemiddelde kledingkast, die jaarlijks aan verandering onderhevig is. We hebben deze hang naar alsmaar nieuwe dingen niet meer nodig om te overleven; we hebben voor ieder seizoen de passende

 10. Overal robots : automatisering van de liefde tot de dood

  Royakkers, L.; Damen, F.; Est, R. van; Besters, M.; Brom, F.; Dorren, G.; Smits, M.W.

  2012-01-01

  Amerikaanse drones, onbemande luchtvaartuigen, vliegen boven Afghanistan, op zoek naar terroristen. Tegelijkertijd speelt in Japan een robot de hoofdrol in een toneelstuk. Eva, een zorgrobot – gebouwd door studenten aan de TU Delft – verricht huishoudelijke taken en voegt zich al lerend naar de wens

 11. Monitoring effecten vliegbewegingen Den Helder Airport: resultaten 2009

  Smit, C.J.

  2011-01-01

  Vanwege de nog steeds toenemende vraag naar vliegbewegingen vanuit de offshore-industrie bleken 22.000 vleigbewegingen onvoldoende om aan de vraag te kunnen voldoen. Daarom heeft Den Helder Airport de wens geuit het aantal vluchten uit te breiden naar 25.000. Een dergelijke behoefte zou kunnen leide

 12. Monitoring van effecten van vliegbewegingen bij Den Helder Airport: resultaten 2010

  Smit, C.J.

  2011-01-01

  Vanwege de nog steeds toenemende vraag naar vliegbewegingen vanuit de offshore-industrie bleken 22.000 vliegbewegingen onvoldoende om aan de vraag te kunnen voldoen. Daarom heeft Den Helder Airport de wens geuit het aantal vluchten uit te breiden naar 25.000. Een dergelijke behoefte zou kunnen leide

 13. De Eeuwwende 1900 (dl. 5): De Componisten

  Klukhuhn, A.; Staverman, D.; Vermeulen, E.; Audi, P.; Flothuis, M.; Schonberger, E.

  1994-01-01

  In het vooruitzicht van de overgang naar het derde millennium heeft het Studium Generale in de afgelopen jaren ruim aandacht besteed aan het verschijnsel 'eeuwwende'. Met als vertrekpunt 1600 is er gekeken naar wat zich rond een eeuwwisseling allemaal afspeelde over de hele breedte van het culturele

 14. LINH-cijfers: meer impetigo, vooral in landelijk en Zuid-Nederland.

  Koning, S.; Jabaaij, L.

  2006-01-01

  Vergeleken met 1987, ging in 2001 een kwart meer kinderen voor de huidziekte impetigo (‘krentenbaard’ of ‘kinderzeer’) naar de huisarts: van jaarlijks 16,5 naar 20,6 gevallen per 1000 kinderen. Dat blijkt uit onderzoek van Sander Koning, onderzoeker aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en huisarts

 15. De Eeuwwende 1900 (dl. 5): De Componisten

  Klukhuhn, A.; Staverman, D.; Vermeulen, E.; Audi, P.; Flothuis, M.; Schonberger, E.

  1994-01-01

  In het vooruitzicht van de overgang naar het derde millennium heeft het Studium Generale in de afgelopen jaren ruim aandacht besteed aan het verschijnsel 'eeuwwende'. Met als vertrekpunt 1600 is er gekeken naar wat zich rond een eeuwwisseling allemaal afspeelde over de hele breedte van het culturele

 16. Hoe ouder, hoe mobieler : combineren van gerontologie- en mobiliteitskennis bevordert succesvol ouder worden

  Farla, J.C.M.; Peine, A.; Bekking, Koen; Talens, Hillie

  2011-01-01

  Vraag een willekeurig persoon naar de mobiliteit van ouderen en de kans is reeel dat je hoort dat ouderen niet meer zelfstandig kunnen deelnemen aan het verkeer. Ze moeten dus worden opgehaald of gewoon thuisblijven. Maar vraag je daarna naar de eigen mobiliteit in de toekomst, dan verwachten de mee

 17. Overal robots : automatisering van de liefde tot de dood

  Royakkers, L.; Damen, F.; Est, R. van; Besters, M.; Brom, F.; Dorren, G.; Smits, M.W.

  2012-01-01

  Amerikaanse drones, onbemande luchtvaartuigen, vliegen boven Afghanistan, op zoek naar terroristen. Tegelijkertijd speelt in Japan een robot de hoofdrol in een toneelstuk. Eva, een zorgrobot – gebouwd door studenten aan de TU Delft – verricht huishoudelijke taken en voegt zich al lerend naar de wens

 18. Overal robots : automatisering van de liefde tot de dood

  Royakkers, L.; Damen, F.; Est, R. van; Besters, M.; Brom, F.; Dorren, G.; Smits, M.W.

  2012-01-01

  Amerikaanse drones, onbemande luchtvaartuigen, vliegen boven Afghanistan, op zoek naar terroristen. Tegelijkertijd speelt in Japan een robot de hoofdrol in een toneelstuk. Eva, een zorgrobot – gebouwd door studenten aan de TU Delft – verricht huishoudelijke taken en voegt zich al lerend naar de

 19. Routekeuze van automobilisten : resultaten van een vragenlijstonderzoek.

  Goldenbeld, C. Drolenga, J. & Smits, A.

  2007-01-01

  Dit rapport doet verslag van een vragenlijstonderzoek naar routekeuze van automobilisten in de regio Den Haag. Aan meer dan 400 automobilisten uit vier woongebieden op 20-25 km afstand ten noorden van Den Haag is gevraagd welke routes zij regelmatig met de auto naar Den Haag rijden, en welke alterna

 20. Study on the methodology for allocating costs of grid losses; Onderzoek naar de methodologie voor de verdeling van de kosten van netverliezen

  Aalberts, A.; Dekker, G.; Jaarsma, S.; Tieben, B.; Vlug, N.

  2011-03-29

  The research question in this report: 'Where are grid losses caused and in which (objective) manner can the costs of these grid losses be allocated to the buyers. The key questions answered in the research are: (1) In which locations of the electricity grid are losses caused and what is the volume of these losses?; (2) How are the costs of grid losses allocated to the various groups of end users?; and (3) What are alternative way(s) to allocate the costs of grid losses to the buyers?. [Dutch] De onderzoeksvraag in dit rapport is 'Waar worden netverliezen veroorzaakt en op welke (objectieve) wijzen zijn de kosten voor deze netverliezen aan afnemers toe te rekenen?. De kernvragen die door het onderzoek worden beantwoord, zijn: (1) Waar in het elektriciteitsnet worden netverliezen veroorzaakt en wat is de omvang van deze verliezen?; (2) Op welke wijze worden de kosten van netverliezen over de verschillende groepen eindgebruikers verdeeld?; en (3) Op welke alternatieve wijze(n) kunnen de kosten van netverlies aan afnemers worden toegerekend?.

 1. Love at first swipe? Een kwalitatieve interviewstudie naar de motieven en doeleinden van gebruikers van de applicatie Tinder [Love at first swipe? A qualitative interview study of the motives and purposes of Tinder users

  Daalmans, S.; Cunningham, C.; Ommen, M.E. van

  2016-01-01

  Dit onderzoek had tot doel inzicht te verkrijgen in de doeleinden en beweegredenen waarmee de populaire applicatie Tinder wordt gebruikt. Aan de hand van diepte-interviews met gebruikers wordt duidelijk dat er een vijftal gebruikswijzen bestaan voor de applicatie, dat deze verschillen voor mannen en

 2. Geluiden tijdens narcose en hun invloed op het postoperatief beloop : een klinisch onderzoek naar de invloed van verschillende geluidsprikkels tijdens algehele anesthesie op het postoperatief beloop van bepaalde patiënten (het STRIC-onderzoek)

  B. Bonke (Benno)

  1980-01-01

  textabstractAls inleiding op bet onderzoek, zoals in dit proefschrift beschreven, wil ik eerst enkele opmerkingen maken over de keuze van het onderzoeksondertoerv. Aan de afdeling medische psychologie van de Medische Faculteit van de Erasmus Universiteit te Rotterdam bestond bij het begin van mijn

 3. Op weg naar een hogere groente- en fruitconsumptie: barrières en succesfactoren : eerste inventarisatie en verkenning van kennis en meest kansrijke interventies rondom het verhogen groente- en fruitconsumptie

  Sluis, van der A.A.; Stijnen, D.A.J.M.; Maaskant, A.J.; Zeinstra, G.G.; Vingerhoeds, M.H.; Heuts, F.; Heijnen, J.

  2013-01-01

  Gezond eten en drinken is naast voldoende beweging, één van de belangrijkste manieren om zelf te zorgen dat je gezond en vitaal oud wordt. Een ongezond voedingspatroon en een ongezonde levensstijl zorgen voor een enorme stijging van de kosten voor medische zorg, verlies aan arbeidsproductiviteit en

 4. Pestalozzi opnieuw aan het woord.

  Thoomes, D.T.

  2005-01-01

  Im Jahre 1996 wird weltweit Pestalozzis 250. Geburtstag gefeiert. Man täte dies nicht, wären seine Gedanken bloss zeitbedingt und darum nur für den Historiker von Interesse. Nein: Pestalozzi hat uns in seinem Werk Impulse von zeitloser Gültigkeit hinterlassen.

 5. Het Zevengebergte als supergroeve. Drachenfels, Stenzelberger, Wolkenburger en basalt

  Nijland, T.G.

  2015-01-01

  Vanuit Nederlands perspectief kan het Zevengebergte aan de Rijn tegenover Bonn als één grote groeve worden beschouwd. In de middeleeuwen leverde het gebied de bekende Drachenfels trachiet. In de 19e eeuw stichten Nederlanders de Basalt AG in Linz om aan de grote vraag naar basalt voor waterbouwkundi

 6. Ongevallen met langzaam verkeer en zwaar verkeer op wegen met een snelheidslimiet van 50 of 80 km/uur : aanzet tot aanvullende veiligheidscriteria voor een Kwaliteitsnet Goederenvervoer.

  Dijkstra, A.

  2009-01-01

  Verschillende Nederlandse overheden streven naar kwaliteits-netten voor goederenvervoer, dat wil zeggen routes waarlangs zwaar verkeer bij voorkeur zou moeten rijden. Er zijn diverse criteria opgesteld waar de kwaliteitsnetten aan moeten voldoen. Dit rapport draagt bij aan een verdere uitbreiding va

 7. Psychopathologie : grondslagen, determinanten, mechanismen

  Stel, Jaap van der

  2009-01-01

  Deze studie gaat over de zoektocht naar de determinanten, mechanismen en de kenmerken van psychopathologie vanuit wetenschapsfilosofisch perspectief. Zij is ontstaan vanuit de waarneming dat een overvloed aan data gepaard gaat met een armoede aan goed onderbouwde en diepgaande theorieën. In deze stu

 8. Kansen voor vrouwelijk talent : over carrières en barrières van vrouwen bij Wageningen UR

  Lebbink, S.; Steuten, C.; Neefjes, M.

  2013-01-01

  Dit rapport inventariseert de situatie van de doorstroming van vrouwelijke wetenschappers aan Wageningen UR. Zo blijkt er binnen Wageningen University een dik glazen plafond te bestaan, te meten aan de doorstroom van de ene functieschaal naar de volgende. In dit rapport beschrijven we een aantal oor

 9. Disgenoten en ongenode gasten

  Tielens, A.G.M.

  2001-01-01

  Ze liggen op de loer, ruiken wanneer je er aan komt, komen naar je toe, boren zich door je huid heen en richten daar een feestmaal aan. Daarna zoeken ze zich een weg via hart en longen en nestelen zich uiteindelijk voor jaren in je aderen om zich daar in bijna volstrekte ledigheid te goed te doen aa

 10. Historisch overzicht van openbare informatie over de gezondheidseffecten, classificatie en normstelling voor PFOA en DMAC toegespitst op blootstelling van werknemers

  Visser MJ; ter Burg W; Muller JJA; ICH; M&V

  2016-01-01

  Berichtgeving over de chemiefabriek Dupont/Chemours in Dordrecht heeft naar voren gebracht dat werknemers in het verleden mogelijk zijn blootgesteld aan de stoffen PFOA (perfluoroctaanzuur) of de bijbehorende zouten en aan DMAC (N,N-dimethylacetamide). Dit was voor de minister van Sociale Zaken en

 11. Open data and beyond: Exploring existing open data projects to prepare a successful open data strategy; Deelrapport inleiding open data

  Van Loenen, B.

  2012-01-01

  Netwerkbedrijf Alliander was begin 2011 zich aan het oriënteren naar de mogelijkheid om haar gegevens als open data ter beschikking te stellen aan een ieder. Echter wat open data nu precies is, welke mogelijke knelpunten moeten worden opgelost om open data te implementeren, de impact die open data z

 12. Brandstof en plastic uit dezelfde biomassa

  Ree, van R.

  2009-01-01

  De productie van tweede generatie biobrandstoffen is nog te duur om aan de grote vraag naar duurzame brandstof te kunnen voldoen. Een consortium van internationale organisaties werkt daarom aan een beter productieproces en wil meer uit biomassa gaan halen dan alleen ethanol

 13. Understanding HDL function : studies in preclinical models and patients

  Annema, Wijtske

  2013-01-01

  HDL-functie draagt mogelijk bij aan het risico op hart- en vaatziekten Slecht werkende High-density lipoproteïne (HDL) draagt mogelijk bij aan het risico op hart- en vaatziekten. Dat concludeert Wijtske Annema, die onderzoek deed naar de relatie tussen HDL-functie en hart- en vaatziekten. HDL wordt

 14. De leraar kan rekenen!

  Keijzer, R.

  2013-01-01

  Regelmatig verschijnen berichten in de pers over de geringe rekenvaardigheid van de leraar basisonderwijs. Om de berichten kracht bij te zetten, verwijst men nogal eens naar zwak rekenende studenten aan de lerarenopleiding basisonderwijs. Het is goed dat de lerarenopleiding eisen stelt aan de

 15. The Creolisation of London Kinship : Mixed African-Caribbean and White British Extended Families, 1950-2003

  Bauer, Elaine

  2010-01-01

  In de afgelopen vijftig jaar heeft het Verenigd Koninkrijk een aanzienlijke groei meegemaakt van gemengde gezinnen met een Afro-Caribische en blanke achtergrond. The Creolisation of London Kinship levert een belangrijke bijdrage aan zowel onderzoek naar verwantschap als aan bredere maatschappelijke

 16. Understanding HDL function : studies in preclinical models and patients

  Annema, Wijtske

  2013-01-01

  HDL-functie draagt mogelijk bij aan het risico op hart- en vaatziekten Slecht werkende High-density lipoproteïne (HDL) draagt mogelijk bij aan het risico op hart- en vaatziekten. Dat concludeert Wijtske Annema, die onderzoek deed naar de relatie tussen HDL-functie en hart- en vaatziekten. HDL wordt

 17. Mens (dood of levend) of dier? Attitudes over en morele implicaties van orgaanverwerving

  T. Visak; L.W. Kranenburg (Leonieke); M.T. Hilhorst (Medard); J.J. van Busschbach (Jan); W. Zuidema; W. Weimar (Willem); J.N.M. IJzermans (Jan); J. Passchier (Jan)

  2004-01-01

  textabstractDit rapport is het verslag van een verkennende studie naar attitudes met betrekking tot orgaandonatie, en de morele implicaties hiervan. Psychologisch en ethisch onderzoek vullen elkaar in dit rapport aan. Er wordt aandacht geschonken aan twee ontwikkelingen op het gebied van orgaanverwe

 18. Het Semantic Web en de bibliotheek : een verkenning

  Kunneman, F.

  2010-01-01

  Het Internet dankt haar populariteit onder andere aan het feit dat het een grote hoeveelheid aan informatie voor mensen toegankelijk maakt. De uitspraak “dat googlen we even”, verwijzend naar de meest gebruikte zoekmachine op het Internet, is dan ook geme

 19. Respect in the lowlands and the UK: a cultural comparison of policy and practice

  Prof. Dr. Jan Steyaert

  2006-01-01

  Het debat over leefbaarheid wordt steeds vaker gekoppeld aan normen en waarden, aan respect. Daarmee lijkt het terrein van activiteiten waar de overheid zich mee inlaat te groeien, ondanks veelvuldige verwijzing naar eigen verantwoordelijkheid. In deze tekst wordt gekeken hoe de (lokale) overheid

 20. Onderzoek naar toepassing minikanaalwarmtewisselaars

  Van de Bor, D.M.; Infante Ferreira, C.A.

  2014-01-01

  In een recent onderzoek is de toepassing van compressie-resorptiewarmtepompen in de Nederlandse procesindustrie en in het bijzonder de toepassing van een minikanaalwarmtewisselaar in een dergelijke warmtepomp onderzocht (van de Bor, 2014a). Zowel de technische als de economische prestaties van compr

 1. Van bulk naar kwaliteit.

  Ziggers, G.W.

  1993-01-01

  De uitvoering van het project IKB (Integrale Kwaliteits Beheersing) ondersteunt de marktgerichte produktie van vleeskuikens. Maatregelen moeten waarborgen geven voor een veilig en kwalitatief goed produkt en een stabilizering of vergroting van de afzetmarkt

 2. Van afval naar maaltijd

  Pereira da Silva, F.I.D.G.

  2013-01-01

  Het doel van het project is om te onderzoeken in hoever het benutten van afval of reststromen voor de productie van, voor mensen geschikt voedsel, haalbaar is. Door middel van een case (uitgevoerd in samenwerking met het bedrijf Smeding) worden een aantal aspecten omtrent de voedselkwaliteit en -vei

 3. Van huis naar school.

  Levelt, P.B.M.

  1989-01-01

  In the Netherlands about two and a half million children are going each day to school as pedestrian, as cyclist or as moped- rider. It is important to remember that these children are forced by the society to go to school and the society has therefore the responsibility for the safe journey to schoo

 4. Van Richmond naar Reid.

  Jagt, L.J.

  2008-01-01

  With continually renewed editions of her book What is social casework? (eleven printings from 1950 till 1977) Marie Kamphuis followed the developments of social casework in the USA and translated them for the Dutch situation. When she was not longer involved, the gathering of information

 5. Op zoek naar

  Keulen, Jean-Paul

  2006-01-01

  A six billions euros machine to look for something that perhaps does not even exists. It seems insane, but if the Higgs boson is found, then a piece of the very important puzzle of physics will be discovered. (4 pages)

 6. Van profijtbeginsel naar rendementsdenken

  Gelderen, A.J.S. van

  2015-01-01

  Het ‘rendementsdenken’ is een ongelukkige verzamelnaam voor allerlei kwalen in het huidige hoger onderwijs. Verschillende vormen van rendement worden op een hoop gegooid en er gebeurt juist veel in het hoger onderwijs dat het ‘rendement’, óók het financiële rendement, juist niet ten goede komt. Dat

 7. Naar strategieen van voedingsvoorlichting

  Westmaas-Jes, M.M.

  1977-01-01

  Cardiovascular diseases account for a large part of total mortality: in 1974 45.7% of all deaths in the Netherlands were due to these diseases. As at least part of these diseases is man-made, the need for prevention is often stressed. The Netherlands Heart Foundation has many activities which aim at

 8. Van Richmond naar Reid.

  Jagt, L.J.

  2008-01-01

  With continually renewed editions of her book What is social casework? (eleven printings from 1950 till 1977) Marie Kamphuis followed the developments of social casework in the USA and translated them for the Dutch situation. When she was not longer involved, the gathering of information about devel

 9. Naar een gezondere voedselkeuze

  Winter, de M.A.; Backus, G.B.C.

  2010-01-01

  Meer wetenschappelijk onderzoek met inbegrip van keiharde data om onderbouwd en gericht maatregelen te kunnen nemen. Dat was de belangrijkste aanbeveling uit een bijzonder rondetafelgesprek, gehouden op initiatief van Wageningen UR en Ahold. Een internationale groep topmensen uit de industrie, unive

 10. Enterprising with energy. Behavioral study on the motives of greenhouse owners to save energy; Ondernemen met energie. Gedragsonderzoek naar de drijfveren van glastuinders ten aanzien van energiebesparing

  Verstegen, J.; Westerman, E.; Ravensbergen, P.; Bremmer, J.

  2003-05-01

  Based on the results of interviews with representatives in the greenhouse sector in the Netherlands insight is given into constraints and motives for energy conservation and the use of renewable energy in greenhouses. [Dutch] In de AMvB Glastuinbouw zijn individuele energieverbruiknormen voor 2010 vastgesteld. Doelstelling van dit onderzoek was om, met het oog op deze AMvB, duidelijk te krijgen welke belemmeringen en drijfveren er zijn voor verdere energiebesparing en inzet van duurzame energie door ondernemers in de glastuinbouw. Hiertoe zijn aan de hand van een uitgebreide vragenlijst interviews uitgevoerd op 29 glasbloemen-, 34 glasgroente- en 32 potplantenbedrijven. Op basis van variabelen met betrekking tot de perceptie, de houding en het gedrag van ondernemers ten aanzien van energiebesparing, zijn met behulp van clusteranalyse de bedrijven onderverdeeld in vijf clusters. Het rapport besluit met enkele hoofdlijnen uit de resultaten en een beschrijving per cluster van bedrijfssituaties, belemmeringen en drijfveren van ondernemers, in zogenaamde clusterprofielen.

 11. Toeschouwer in de speeltuin van weleer. Een interview met Piel Calis

  Mathijs Sanders

  2000-12-01

  Full Text Available Twintig jaar lang werkte Piet Calis aan zijn onderzoek naar de verborgen geschiedenis van de Nederlandse literatuur tussen 1941 en 1951. Gefascineerd door wat zich voordeed in de jaren voor de literaire omwenteling van de Vijftigers, begon hij een speurtocht naar wat zich achter de schermen van literaire tijdschriften afspeelde. Calis onderzocht een grote hoeveelheid documentair materiaal (tijdschriftafleveringen, redactie- en uitgeversarchieven en particuliere correspondenties en voerde gesprekken met schrijvers en redacteurs. De verborgen geschiedenis die daarmee aan het licht kwam documenteerde hij in een viertal lijvige boeken over schrijvers en tijdschriften tussen 1941 en 1951: de jaren van de Duitse bezetting tot aan de doorbraak van de Beweging van Vijftig.

 12. Wat beschermen zeereservaten eigenlijk in de Nederlandse Noordzee

  Lindeboom, H. J.

  2013-01-01

  In een studie naar gebieden met bijzondere ecologische waarden zijn in 2005 een aantal gebieden in de Noordzee geïdentificeerd die aan criteria van de Vogel- en Habitatrichtlijn of aan ecologische criteria voldeden. Meer dan twintig jaar geleden stelde de auteur voor om de zee ruimtelijk beter te verdelen. Is het niet zinvol om op een beperkt aantal plaatsen aan natuurbescherming te doen. In Australië lukte dat in elk geval.

 13. Greening and earning. Searching for chances for the Dutch economy; Vergroenen en verdienen. Op zoek naar kansen voor de Nederlandse economie

  Hanemaaijer, A.; Manders, T.; Raspe, O.; Van den Berge, M.; Brandes, L.; Van der Esch, S.; Notenboom, J.; Reudink, M.

  2013-10-15

  This Signals Report focuses on the interface between greening and competitiveness, especially with regard to the chances that are offered by greening. It describes how the Netherlands is doing, how we are doing compared to other countries. It also identifies bottlenecks and barriers that companies encounter in realizing their ambition to become greener, and the report looks across the border to learn from other countries. Based on this analysis, the report outlines opportunities for policy signals to facilitate the transition to a green, innovative and competitive Dutch economy [Dutch] Dit Signalenrapport richt zich op het raakvlak tussen vergroening en concurrentiekracht en vooral op de kansen die vergroening biedt. Het beschrijft hoe Nederland ervoor staat, hoe we het doen ten opzichte van andere landen, het inventariseert knelpunten en barrieres waar bedrijven tegenaan lopen bij het realiseren van hun ambitie om te vergroenen, en het kijkt over de grens om te leren van andere landen. Op basis van deze analyse schetst dit signalenrapport mogelijkheden voor beleid om de overgang naar een groene, innovatieve en concurrerende Nederlandse economie te bevorderen.

 14. Strategic Capacity RNLA Central Maintenance Depot for Electronic Materials (ECW), Investigation into the Future Workload of ECW. (Strategische Omvang Elektronische Centrale Werkplaats (ECW) onderzoek naar de toekomstige werkiast van ECW)

  1998-03-01

  ontwikkelingen in de informatietechnologie (IT). De meest compacte term die hierbij gehanteerd wordt is ’digitalisatie’. Een belangrijke inspiratiebron voor...baar te maken. [12] In veel van deze ontwikkelingen speelt informatietechnologie (IT) een rol. Men spreekt van digitalisatie, zijnde het geheel van...maatregelen voor de optimale toepassing van informatietechnologie ter verhoging van de operationele effectivi- teit [2]. Het belang dat aan informatie

 15. Lifecycle performance. Special issue on management and maintenance, hybrid ventilation concepts, installation-low buildings; Lifecycle performance. Themanummer over beheer en onderhoud, hybride ventilatieconcepten, installatie-arme gebouwen

  Thierauf, I. [Universiteit Utrecht, Utrecht (Netherlands); Kurvers, S.R.; Van den Ham, E.R.; Leijten, J.L. [Sectie Climate Design and Sustainability, Afdeling Architectural Engineering and Technology, Faculteit Bouwkunde, Technische Universiteit Delft TUD, Delft (Netherlands); Juricic, S. [Ecole National des Travaux Publics de l' Etat, Lyon (France); Jacobs, P. [Afdeling Energy and Comfort Systems, TNO, Delft (Netherlands); Versteeg, H. [LBP Sight, Nieuwegein (Netherlands); Van Loon, P.P.M. [Stichting Scholen van Morgen, Rotterdam (Netherlands); Hoek, H.C.; Van Eeden, H.; Nibbelink, J. [Collectief C-on, Haarlem (Netherlands); Veerman, J.; Maassen, W.H. [Royal Haskoning DHV, Nijmegen (Netherlands); Derksen, A.H.P. [ISSO, Rotterdam (Netherlands); Morren, K. [Universiteit Twente, Enschede (Netherlands)

  2012-12-15

  In 9 articles various aspects regarding the title topic are discussed: energy efficiency and user comfort, ventilation in new houses with balanced ventilation, the revised assessment for ventilation performance, air quality in school buildings, buildings with only a few installations, hybrid ventilation, the management and maintenance process, and future performance requirements [Dutch] In 9 artikelen wordt aandacht besteed aan diverse aspecten m.b.t. het titelonderwerp: energie-efficientie en gebruikerscomfort, ventilatie in nieuwbouwwoningen met balansventilatie, de herziene beoordelingsrichtlijn ventilatie prestatie, luchtkwaliteit in schoolgebouwen, installatie-arme gebouwen, hybride ventilatie, het beheer- en onderhoudsproces, en de toekomstige prestatie-eisen.

 16. Close to the wind. A European strategy for the (top)sectors in the Netherlands; Scherp aan de wind. Handvat voor een Europese strategie voor Nederlandse (top)sectoren

  NONE

  2011-08-15

  ) Strengthen Europe's position in the global arena; (2) Use European resources strategically as leverage for national policy; (3) Align with European societal priorities; (4) Develop a strategic plan for employing European and Dutch policy in each priority area; and (5) Develop the basic principles of the strategic plan for each individual policy and implement them consistently. [Dutch] De centrale rol van onderzoek en innovatie in de nieuwe Europese strategie biedt grote kansen voor Nederland. Het vergt wel een aantal aanpassingen in het overheidsbeleid: Nederland moet voluit gaan bijdragen aan het versterken van de Europese positie. Maar Nederland moet tegelijkertijd aan de eigen positie denken. Dat kan door 'scherp aan de wind' te gaan varen en strategischer met Europees beleid om te gaan. De raad doet een aantal aanbevelingen om nog effectiever met Europees beleid om te gaan en om de aansluiting te verbeteren, onder andere: Benut de Europese Structuurfondsen maximaal om Nederlandse topregio's als Eindhoven en Wageningen verder te ontwikkelen; Zet een co-financieringsfonds op om (bedrijfs)deelname aan Europese programma's in de toekomst te garanderen en te stimuleren; Zet de programma's van het ERC en NWO meer complementair in, om zo dubbelingen in het onderzoek te voorkomen.

 17. Herziening interventiewaarde lood; evaluatie van de afleiding van de interventiewaarde grond/sediment en grondwater

  Lijzen JPA; Baars AJ; Crommentuijn GH; Otte PF; Plassche E van de; Rikken MGJ; Rompelberg CJM; Sips AJAM; Swartjes FA; LBG; CSR; nBO

  1999-01-01

  This report documents the important aspects in deriving the intervention values for lead (Pb) for soil/sediment and groundwater as part of a current ongoing running evaluation of existing intervention values. Reported for lead are the physical-chemical properties, the ecotoxicological serious soil-

 18. Warm tapwater in herziene EPC-bepaling. Grote verlaging energiegebruik en EPC door juiste systeemkeuze

  Wolferen, J. van

  2012-01-01

  De epc voor woningen en utiliteit wordt vanaf 1 juli bepaald volgens de nieuwe norm NEN 7120. ln dit artikel wordt de bepalingsmethode voor het energiegebruik voor warmtapwater op hoofdlijnen beschreven. Tevens worden de belangrijlcste wijzigingen in de bepalingsmethode voor warm tapwater toegelicht

 19. Romeinse sla (bindsla) : de vollegrondsteelt van A tot Z in beknopte vorm. Herziene 2e druk

  Wijk, van C.A.P.

  2008-01-01

  Deze teelthandleiding voor Romeinse sla (bindsla) is tot stand gekomen door ervaringen in demo-teelten in de praktijk en vanuit de literatuur door Nederlandse teeltervaring uit het verleden. Bedrijfstechnische past de teelt van romeinse sla in de vollegrond goed bij bedrijven waar andere

 20. De diagnostiek van vitamine-B12-deficiëntie herzien

  Wiersinga, W J; de Rooij, S E J A; Huijmans, J G M; Fischer, C; Hoekstra, Joost B. L.

  2005-01-01

  Vitamin B12 (cobalamin) deficiency is a common disorder with potential irreversible haematological and neurological consequences. Currently used diagnostic tests such as the evaluation of serum vitamin B12 and the Schilling test are insufficient, e.g. the positive predictive value of a low serum vit

 1. Risicoberekening voor in het milieu geloosde radionucliden - Onderbouwing richtlijn voor vergunningen (RIBRON) EERSTE HERZIENE VERSIE

  Laheij GMH; Blaauboer RO; Lembrechts JFMM; LSO

  1996-01-01

  For standardization of environmental protection the risks posed by sources of ionizing radiation and/or radioactivity need to be quantified. Based on the requirements in the Dutch policy paper ORS and the recent EU directive on basic safety standards, the determination will result in emission limit

 2. Over de werkelijkheid van drie werelden : een pleidooi voor en een herziening van Poppers Driewereldentheorie

  Veening, Eite Pieter

  1998-01-01

  This book is an attempt to present a coherent and relevant reconstruction, expansion and revision of Karl Popper's Three-World-Theory (abbreviated to 3Wt). This theory is part of Popper's (rare) metaphysical work; he developed it in the sixties and he referred to it in a number of his later publicat

 3. Herziening van de status van quarantaine organismen : zijn Liriomyza trifolii en Liriomyza huidobrensis nog wel quarantainewaardig?

  Westerman, E.; Boertjes, B.C.; Oude Lansink, A.G.J.M.; Balk-Theuws, L.W.

  2005-01-01

  Overheid en bedrijfsleven willen voor twee specifieke organismen, Lyriomyza trifolii (Floridamineervlieg) en Lyriomyza huidobrensis (Nerfmineervlieg) een duidelijk beeld krijgen van de quarantainewaardigheid en de consequenties van het voorkomen op de quarantainelijst. Hiertoe is een Pest Risk Analy

 4. Samenvatting van de standaard 'Diabetes mellitus type 2' (tweede herziening) van het Nederlands Huisartsen Genootschap

  Bouma, M.; Rutten, G.E.H.M.; Grauw, W.J.C. de; Wiersma, T.; Goudswaard, A.N.

  2006-01-01

  The practice guideline 'Diabetes mellitus type 2' (second revision) addresses the diagnosis, treatment and management of adults with diabetes mellitus type 2 in general practice. The aim of management is the prevention and treatment of diabetes-related symptoms and complications such as cardiovascul

 5. Biomass collection. A survey of municipal and regional projects on locally collected biomass; Inzameling biomassa. Een inventarisatie naar gemeentelijke en regionale projecten op basis van regionaal ingezamelde biomassa

  De Laat, P.; Verhagen, B.

  2005-11-15

  The aim of the title survey was to list all the projects with regard to collecting biomass in the Netherlands, carried out by municipalities, provinces and other parties, and providing insight in the progress and bottlenecks. [Dutch] Doel van het onderzoek was het in kaart brengen van alle projecten op het gebied van inzameling en het verschaffen van inzicht in de voortgang en eventuele knelpunten. De inventarisatie heeft zicht niet beperkt tot de inzamelings-projecten van gemeenten alleen. Ook projecten gericht op het realiseren van een installatie op basis van regionaal ingezamelde biomassa zijn in kaart gebracht. En ook andere marktpartijen dan gemeenten en provincies zijn benaderd. Met behulp van de kennis van deze marktpartijen kon het beeld van de gemeentelijke projecten compleet worden gemaakt. Maar tegelijkertijd zijn deze marktpartijen ook van belang bij de uitvoering van de gemeentelijke projecten. In hoofdstuk 1 wordt de methodiek van het onderzoek toegelicht. In hoofdstuk 2 wordt op basis van een telefonische enquete, de telefoonronde, een compleet beeld van de gemeentelijke en regionale biomassa projecten gegeven. In hoofdstuk 3 worden aan de hand van interviews een zestal projecten beschreven. Tenslotte worden in hoofdstuk 4 enkele conclusies getrokken.

 6. On the road for 2020. Can solar energy cool and freeze in a sustainable way?; Op weg naar 2020. Kan zonne-energie duurzaam koelen en vriezen?

  Ezzahiria, S.M.; Infante Ferreira, C.A. [Afdeling Proces en Energie, Technische Universiteit Delft, Delft (Netherlands); Krieg, J. [Unilver Food Health Research Institute, Vlaardingen (Netherlands); Van Gerwen, R. [Unilever Engineering Excellence Team, Vlaardingen (Netherlands)

  2009-04-15

  collectors is extremely long. Most factories already use electrically driven vapour compression systems or are considering to implement these systems. An increase in the use of sustainable energy will only take place if the pay-out time for solar energy supported plants is reduced to values which are considered acceptable by the industry (mostly less than 5 years) [Dutch] Op twee fabriekslocaties van Unilever is onderzocht hoeveel brandstof er bespaard zou kunnen worden door toepassing van zonelektrische en/of zonthermische energie. Door deze besparing zal de CO2-emissie van de elektriciteitscentrale worden gereduceerd. Thermische energie wordt opgewekt door het toepassen van zonnecollectoren, terwijl elektrische energie wordt opgewekt door fotovoltaische collectoren. De combinatie van bovengenoemde systemen noemt men een hybride systeem. Er is een aantal zeer uiteenlopende zongedreven koelinstallaties met elkaar vergeleken die onder de Nederlandse klimatologische omstandigheden veelbelovend zouden kunnen presteren. Onderzoekers hebben enkele jaren.geleden het CycleTempo-model ontwikkeld voor een trigeneratiesysteem, dat warmte, kracht en koude opwekt. De koude werd opgewekt met behulp van een absorptiekoelmachine die werd aangedreven door de warmte uit de WKK. Dit model is als uitgangspunt genomen en is aangepast aan de specifieke configuratie en werkcondities van de referentiefabriek. De elektriciteit wordt nu gebruikt voor aandrijving van de tweetraps dampcompressiekoelsystemen. De thermische energie, afkomstig van de zonnecollectoren, wordt toegevoegd aan de warmwaterstroom. De elektrische energie, afkomstig van de fotovoltaische collectoren, wordt toegevoegd aan de elektrische energie die bij de WKK wordt geproduceerd. Uit het onderzoek is gebleken dat het meest efficiente systeem (met of zonder zonondersteuning) voor beide locaties het hybride systeem is, waarbij zowel een absorptie- als een dampcompressiesysteem wordt ingezet. Een goede tweede voor beide locaties

 7. On the way towards clean air. Plan to improve the air quality of the Zuidvleugel area, Netherlands; Op weg naar schone lucht. Plan van Aanpak Luchtkwaliteit Zuidvleugel

  Janse, P.; Klooster, J.P.G.N.

  2006-01-15

  An overview is given of measures to be taken to improve the air quality in the area Zuidvleugel of western urban area in the Netherlands ('Randstad'), including an estimation of costs to implement and realize the measures in a short term. [Dutch] In de Zuidvleugel van de Randstad is de lucht vervuild. De luchtkwaliteit voldoet niet aan de Europese normen voor de stoffen stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10). Verbetering van de luchtkwaliteit staat daarom hoog op de agenda van de rijksoverheid en bestuurders in de Zuidvleugel. In opdracht van de Provincie Zuid-Holland heeft CE een inventarisatie, beoordeling en kostenraming gemaakt van maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Vervolgens heeft CE een voorstel geformuleerd voor een effectief maatregelpakket, dat in beginsel op korte termijn kan worden uitgevoerd. Bij het samenstellen van het maatregelpakket is rekening gehouden met: effect op luchtkwaliteit (in termen van concentraties); kosteneffectiviteit; uitvoerbaarheid (maatschappelijk draagvlak/honing en azijn); termijn waarop gestart kan worden met uitvoering. In het rapport zijn de hoofdlijnen opgenomen van het pakket van maatregelen in de Zuidvleugel en een indicatie van de kosten in de periode 2006-2010.

 8. Towards a sustainable livestock sector. Developments between 2000 and 2010; Op weg naar een duurzame veehouderij. Ontwikkelingen tussen 2000 en 2010

  Van Zeijts, H.; Van Eerdt, M.M.; Willems, W.J.; Rood, G.A.; Den Boer, A.C.; Nijdam, D.S.

  2010-06-15

  A more sustainable livestock sector has been the ambition of the Dutch Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality. The goals have been set high. More sustainable production methods are still needed, as is healthier livestock, animal suffering has to be kept to a minimum, and all of this in a healthy commercial climate. The Netherlands Environmental Assessment Agency has drawn up the balance of progress made over the past ten years. Unquestionably, the sector is moving towards sustainability. However, development is slow and so far the desired 'redesign' is not visible - a redesign that was recommended by the Wijffels Committee in 2001. Advances have been made in certain areas. Today, animal suffering is less than it was some ten years ago. New vaccination methods with different policies have resulted in less of a need for the application of large-scale animal euthanasia. The use of sustainable stables is gaining ground, albeit at a modest pace. The success of free-range egg farming demonstrates that consumers can coerce a market towards sustainability. Further, there has been a spectacular decrease in emissions of nitrogen and phosphates into the environment. However, in other areas little or no progress has been made. Long-distance transport of livestock takes place just as often as it did in 2000. Livestock farmers still use excessive amounts of antibiotics, and the consumer knows little about the environmental burden of products coming from the livestock industry. The Netherlands Environmental Assessment Agency is also looking towards the future. With clear goals and a tight schedule, the desired 'redesign' could still be developed. [Dutch] De doelstelling van dit rapport is om kwantitatief en kwalitatief inzicht te geven in de vorderingen die tussen 2000 en 2010 zijn gemaakt in het tot stand brengen van een duurzame veehouderij, geordend naar de zes speerpunten uit de Toekomstvisie op de veehouderij. De ontwikkelingen worden verklaard

 9. Affairs and selective shopping in a spiral of exaggeration. What is the matter with the UN Climate Panel?; Affaires en selectief winkelen in een spiraal van overdrijving. Wat is er toch aan de hand mt het VN-Klimaatpanel?

  Labohm, H.

  2007-07-01

  In two articles the state-of-the-art in the discussion on climate change will be analyzed. In this first article the author pays attention to scientific skirmishes that have taken place in and around the climate panel of the UN (IPCC or Intergovernmental Panel on Climate Change) and how the conclusions and recommendations are translated and interpreted in political terms. In the second article the author will analyse a few shortcomings of the scientific basis of the human greenhouse hypothesis as formulated by the IPCC. [Dutch] In twee artikelen wordt de actuele stand van zaken in de klimaatdiscussie ganalyseerd. In dit eerste artikel besteedt de auteur aandacht aan de wetenschappelijke schermutselingen die in en rond het klimaatpanel van de VN (het IPCC of Intergovernmental Panel on Climate Change) hebben plaatsgevonden en de wijze waarop de bevindingen van het panel in de politiek zijn vertaald. In het tweede artikel zal de auteur enkele tekortkomingen analyseren van de wetenschappelijke onderbouwing van de menselijke broeikashypothese door het IPCC.

 10. Gezondheidsrisico's in verband met het werken met Dieldrin : een onderzoek

  Geuskens, R.B.M.; Nossent, S.M.; Koëter, H.B.W.M.; Dreef-van der Meulen, H.C.; Stijkel, A; Zielhuis, R.L.

  1989-01-01

  Op basis van gegevens verkregen uit een oriënterende werkplekinventarisatie naar gegevens over produktie/gebruik, risicopopulatie en (mogelijke) blootstelling aan dieldrin en een literatuurstudie naar mogelijke schadelijke eigenschappen van dieldrin op het reproduktiesysteem en/of nageslacht (6000S-AIST-73/2) is een evaluatie gemaakt van het gezondheidsrisico van werken met dieldrin. Er zijn aanwijzingen voor reproduktierisico's m.b.t. tot blootstelling van volwassenen. Voor vrouwen in de vru...

 11. Literatuurstudie rond de noties van duurzaamheid en corporate social responsibility

  Mantels, Iris

  2010-01-01

  Er bestaat een enorm aanbod aan academische literatuur omtrent de concepten duurzaamheid en Corporate Social Responsibility (CSR). Aan de hand van negen generalistische academische tijdschriften wordt het onderzoek naar deze begrippen tussen 1970 en 2010 in kaart gebracht en wordt er een typologie ontwikkeld op basis van de definitie van het kernconcept, de onderliggende logica, de gestelde onderzoeksvraag en de onderzoeksresultaten in de geanalyseerde artikels. Daarnaast wordt de evolutie in...

 12. Towards a broader weighing and regulating framework for investments in interconnectors. The societal cost benefit analysis; Naar een breder afwegings- en reguleringskader voor investeringen in interconnectoren. De Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA)

  Sijm, J.P.M.; Welle, A.J. van der [ECN Policy Studies, Petten (Netherlands); Tieben, B.; Hof, B.; Kocsis, V. [SEO Economisch Onderzoek, Amsterdam (Netherlands)

  2013-04-15

  Interconnectors that link national grids are important for further integration of the European electricity grid. Against this background, the main question of this study is as follows: What does a broadened assessment and regulatory framework for investments in interconnectors look like which secures optimal contribution of these investments to the social welfare of the involved countries? To answer this question, the broadened assessment framework is developed first, i.e. the Social Cost-Benefit Analysis (SCBA). Next, the implications for the regulatory framework are analysed with regard to the following three aspects: (1) cost allocation, (2) network planning, and (3) efficiency versus investment incentives. Finally, a case study is conducted of a 'fictitious but realistic' investment project in interconnection to illustrate how certain social effects from the developed SCBA framework can be practically and concretely established [Dutch] Interconnectoren voor de verbinding tussen nationale netwerken zijn belangrijk voor de verdere integratie van het Europese elektriciteitsnetwerk. In het huidige afwegingskader worden investeringsbeslissingen ten aanzien van interconnectoren in Nederland genomen door de nationale netwerkbeheerder, TenneT, na goedkeuring door het Ministerie van Economische Zaken (EZ), gebaseerd op een advies van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Binnen dit kader baseert TenneT zijn investeringsbeslissingen in het bijzonder op de kosten en handelseffecten van de interconnector. Een belangrijke beperking van dit kader is dat er relatief weinig aandacht wordt besteed aan andere overwegingen en (externe) effecten, zowel positief als negatief, zoals de effecten op meer marktintegratie en concurrentie, de voorzienings- en leveringszekerheid van elektriciteit, de inpassing van duurzame elektriciteit in het net, milieueffecten, de effecten op netwerkcongestie en op investeringen in nieuwe productiecapaciteit. De vraag is nu hoe zowel

 13. Is nudgen naar volkorenbrood mogelijk?

  Vingerhoeds, M.H.; Koning, Rosella; Kleef, van E.

  2017-01-01

  De consumptie van voldoende vezels is een belangrijke factor in
  het voorkomen van welvaartsaandoeningen, zoals obesitas, diabetes
  II, hart- en vaatziekten en bepaalde vormen van kanker.
  Per dag wordt geadviseerd 30 tot 40 gram vezels te eten. De huidige
  inname is gemiddeld echter

 14. Naar een dashboard duurzame inzetbaarheid

  Blatter, B.; Dorenbosch, L.; Keijzer, L.

  2015-01-01

  Vlaanderen kent de Monitor Werkbaar Werk als informatiebron over de kwaliteit van werk voor de Vlaamse Regering, sociale partners, werkgevers en andere arbeidsmarktpartijen. Nederland kent sinds 2010 een soortgelijk instrument: het Dashboard Duurzame Inzetbaarheid. In deze bijdrage zetten we het

 15. Naar een nieuw Nederlands voedingspeilingsysteem

  Ocke MC; Hulshof KFAM; Bakker MI; Stafleu A; Streppel MT; TNO Kwaliteit van Leven; CVG; TNO Kwaliteit van Leven; SIR

  2006-01-01

  Here, proposals are presented for a new system of dietary monitoring. The core of the system comprises a (semi-)continuous collection of data pertaining to the general population aged from 4 to 69 years. Separate surveys are advised for the various components made up of specific target groups, spec

 16. Naar een Actieplan Heischrale graslanden

  Zee, van der Friso; Bobbink, Roland; Loeb, Roos; Wallis de Vries, Michiel; Oostermeijer, Gerard; Luijten, Sheila; Graaf, de Maaike

  2017-01-01

  Heischraal grasland is een van oorsprong soortenrijk ecosysteem in het zandlandschap, het heuvellandschap en de duinen. De staat van instandhouding van de habitattypen H6230 en H2130C (waar dit ecosysteem in Nederland wordt verdeeld) is slecht, met name de droge varianten. Dat is extra zorgelijk,

 17. Van Risicomanagement naar Succes Governance

  Joosten, H.J.M.

  2013-01-01

  Alle IT incidenten die WebWereld in oktober 2011 [1] heeft gemeld, zijn veroorzaakt door één van de top 10 exploits, zoals die op het OWASP-afstreeplijstje van 2010 reeds zijn vermeld [2]. Het is merkwaardig dat regelmatig wordt gemeld dat servers zijn gecompromitteerd doordat, bijvoorbeeld, securit

 18. Naar een innovatie belonende bouwpraktijk?

  Dorée, André; Boes, Hans

  2002-01-01

  De afgelopen maanden schreven Boes en Dorée in dit blad twee stukken waarin ze de ontwikkelingen rondom de bouwfraude belichtten. In het eerste artikel voorspelden ze een aanscherping van de regelgeving; met name de aanbestedingsregelgeving. In het tweede artikel vroegen ze aandacht voor een meer ge

 19. Naar nieuwe verdienmodellen voor vlees

  Poppe, K.J.

  2014-01-01

  De vraag is hoe vlees in de keten op een andere manier tot waarde kan worden gebracht en zodanig dat dit lonend is voor de partijen in de keten. Het project ‘Verdienmodellen’ richt zich op het ontwikkelen en beoordelen van alternatieve businessmodellen met een ander ‘waarde(n)perspectief’ voor de vl

 20. Natural refrigerants better for the environment? Phasing out R-22 and the search for alternatives; Natuurlijke koudemiddelen beter voor het milieu? Uitfasering R-22 zorgt voor zoektocht naar alternatieven

  Meijer, W. [Unit Applied Systems and Engineering, Daikin Airconditioning Netherlands, Capelle a/d IJssel (Netherlands)

  2010-11-15

  The use of the refrigerant R-22 in pristine form in refrigerating machinery or airconditioning systems is no longer permitted since January 1, 2010. However, up to 2015 regenerated refrigerant can still be applied, although it is questioned whether this coolant will still be available in sufficient quantities. In just over four years time it should be clear what to do with existing cooling installations. [Dutch] R-22 mag sinds 1 januari 2010 niet meer in maagdelijke vorm aan koelinstallaties of airconditioningsystemen worden toegevoegd. Wel mag nog tot 2015 gebruik worden gemaakt van geregenereerd koudemiddel, waarvan het nog maar de vraag is of het in voldoende mate beschikbaar blijft. In iets meer dan vier jaar tijd moet dus duidelijk zijn wat met staande installaties wordt gedaan.

 1. Green growth and natural capital in the Dutch economy. An elaboration of the agrifood- and recreational sector; Groene groei en natuurlijk kapitaal in de Nederlandse economie. Een uitwerking naar de agrifood- en recreatiesector

  Brouwer, F.; Smits, M.J.

  2013-05-15

  Ecosystem services provide the social benefits of natural capital. Control of the supply of these ecosystems services is required in order to maintain the available natural capital in the longer term. This is part of a 'green growth' strategy, in which is a long-term development of the economy is linked to the preservation of the available natural capital [Dutch] Ecosysteemdiensten leveren de maatschappelijke baten van natuurlijk kapitaal. Sturing op de levering van deze ecosystemendiensten is nodig om op de langere termijn het beschikbare natuurlijk kapitaal in stand te kunnen houden. Dit maakt deel uit van een 'groene groei' strategie, waarbij een lange-termijn ontwikkeling van de economie gekoppeld is aan de instandhouding van het beschikbare natuurlijk kapitaal.

 2. Separatisme, islamisme en regionalisme aan Ruslands zuidgrens

  M. Jansen

  2010-01-01

  Marc Jansen focuses on the Northern Caucasus, home to dozens of nationalities mainly of Muslim origin, and Russia's problem area, its 'inner abroad'. Although the Chechen struggle for independence has largely been crushed, the turmoil continues. Terrorist attempts at disrupting Russian society organ

 3. Bloei van sering aan afgesneden takken

  Sijtsema, W.

  1962-01-01

  Investigations were described on the forcing of cut branches of Syringa vulgaris cv. Mad Stepman. Flower buds were initiated between approximately 21 June and 15 September. The stages of initiation were described and photographed. Flower buds were in summer rest from the beginning of June;

 4. Computer use exposed : blootstelling aan computergebruik blootgelegd

  Richter, J.M.

  2009-01-01

  Ever since the introduction of the personal computer, our daily lives are infl uenced more and more by computers. A day in the life of a PhD-student illustrates this: “At the breakfast table, I check my e-mail to see if the meeting later that day has been confi rmed, and I check the time table of th

 5. 'Waardewerkers' werken aan imago van verbrede landbouw

  Noorduyn, L.

  2005-01-01

  De achttien innovatieve en multifunctionele ondernemers van het netwerk Waardewerken willen met ondersteuning van Wageningen UR hun vorm van landbouw uit hun isolement te halen. Alleen kunnen ze dat niet. Daarom zoeken ze samenwerking met andere partijen. In ‘keukentafelgesprekken’ geven ze een

 6. Glutenvrije oergranen sluiten aan bij gezondheidtrend

  Janssens, S.R.M.

  2008-01-01

  Er liggen kansen voor de productie van glutenvrije oergranen in Nederland, maar deze liggen niet zozeer bij mensen met een glutenvrij dieet. De keten kan het beste inspelen op de huidige trends gezondheid en authenticiteit, waarmee ze een bredere doelgroep aanspreekt. Dit blijkt uit een verkenning d

 7. Mentha X dumetorum Schult. aan de Voerenbeek

  Jansen, M.T.

  1961-01-01

  Mentha X dumetorum Schult. is de zeldzaam voorkomende bastaard van M. aquatica L. en M. longifolia (L.) Huds. De Voerenbeek of Voer zoeke men niet bij Voerendaal; het is nl. de beek die even bezuiden Eysden, nog juist op Nederlands gebied in de Maas uitmondt. Op Belgisch gebied ontspringt hij bij Si

 8. Rudis pakt ook agressieve variant Fusarium aan

  Dwarswaard, A.; Bulle, A.A.E.

  2013-01-01

  Schimmels kunnen relatief gemakkelijk muteren. Wat lange tijd een milde aandoening was kan door mutatie een agressieve vorm worden. Dit doet zich voor bij Fusarium oxysporum, de schimmel die onder meer zuur in tulp veroorzaakt. PPO onderzocht op verzoek van Bayer CropScience of het

 9. Aan de poort van de sociale werkvoorziening

  Terpstra, J.B.

  1985-01-01

  In 1980 about 75.000 people in the Netherlands had a job in the Social Employment (sociale werkvoorziening), comparable with sheltered workshops for disabled persons. The Social Employment offers work under adapted circumstances. This facility is executed on the basis of the Social Employment Facili

 10. Kansen Zantedeschia aan alle kanten belicht

  Dwarswaard, A.; Leeuwen, van P.J.

  2011-01-01

  Zantedeschia heeft in de knollenteelt een vaste plaats veroverd. De teelt is nog steeds relatief nieuw. Reden voor de KAVB-productgroep Zantedeschia om ook dit jaar een jaarvergadering te houden, met daarbij aandacht voor promotie en onderzoek. Een impressie van zaken die nu spelen.

 11. Koppeling van anonieme huisartsgegevens aan ziekenhuisregistraties

  Struijs JN; Baan CA; Slobbe LCJ; Droomers M; Westert GP; PZO

  2005-01-01

  This report focuses on the health care utilisation of chronically ill people by linking data on referrals by general practitioners (GPs) with data on health care utilisation in the Netherlands. The GP data were obtained from the Second Dutch National survey of General Practice, carried out by the Na

 12. Nieuwe leeromgevingen en onderwijsbeleving aan de universiteit

  Peeraer, Jef; Verhoeven, Jef

  2006-01-01

  Recent years the role of ICT in higher education has got a lot of attention. This research wants to contri bute to this field. The research draws an image of the limitations of new learning environments and at the same time nuances classical theories of equality cl opportunities in education. Based on quantitative data (an e-survey among freshmen of a large univei sity in the first semester of the academie year 2004-2005) we investigate the influence of the social back¬ground of the freshmen,...

 13. Huidreacties toegeschreven aan het gebruik van broomhexine

  van Riemsdijk, M M; van der Klauw, M M; Stricker, B H; Herings, R M

  1994-01-01

  Since 1972, the Netherlands Centre for Monitoring of Adverse Reactions to Drugs has received 22 reports of skin reactions attributed to use of bromhexine. The reports concerned II men and II women. The ages ranged between 5 months and 88 years. The skin reactions occurred within one to 30 days after

 14. The future of the landfill sector. On the road to 2030. Scenario, problem analysis and solutions; De toekomst van de stortsector. Op weg naar 2030. Scenarioverkenning, probleemanalyse en oplossingsrichtingen

  Hopstaken, C.F.; Van der Maesen, M. [FFact, Delft (Netherlands); Van der Zee, F.A.; De Jong, J.M.; Dijkgraaf, E. [SEOR Erasmus School of Economics, Erasmus Universiteit, Rotterdam (Netherlands)

  2010-11-15

  The Dutch waste management plan 2009-2021 (LAP2) is an independent study of the economic situation of the landfill sector. The primary goal of the study is to examine if the current developments in waste management are to lead to measures by the Government in view of safeguarding future landfill opportunities (utility function). Three central research questions are: (1) Is the landfill capacity in relation to the utility function sufficiently protected/safeguarded for the future?; (2) Should the Government take measures to safeguard the utility function?; (3) Which measures can the sector itself (operators and competent authorities) take to safeguard the utility function? Which solutions are promising and supported by the entire sector?. [Dutch] In het Landelijk Afvalbeheerplan 2009-2021 (LAP2) is een onafhankelijk onderzoek naar de economische situatie van de stortsector aangekondigd. Het primaire doel van het onderzoek is te onderzoeken of de huidige ontwikkelingen in het afvalbeheer moeten leiden tot het nemen van maatregelen door het Rijk om met het oog op de toekomst de mogelijkheid tot het storten van afval (de nutsfunctie) veilig te stellen. De drie centrale onderzoeksvragen zijn (1) Is de stortcapaciteit in relatie tot de nutsfunctie ook in de toekomst (voldoende) beschermd/veilig gesteld?; (2) Dient het Rijk maatregelen te nemen om de nutsfunctie veilig te stellen?; en (3) Welke maatregelen kan de sector (exploitanten en bevoegd gezag) met het oog op het veilig stellen van de nutsfunctie zelf treffen? Welke oplossingsrichtingen zijn kansrijk en worden sectorbreed gedragen?.

 15. Throw caution to the winds. Recommendation on acceleration of the transition to a sustainable energy economy in the Netherlands; Remmen los. Advies over versnelling van de transitie naar een duurzame energiehuishouding in Nederland

  NONE

  2011-10-15

  With regard to the title subject several councils in the Netherlands formulated recommendations for five roads to follow to remove constraints of the present system and accelerate the transition to a sustainable energy economy: (1) Set up a mandatory and consistent goal for a sustainable energy system in 2050, preferably in a European context, but otherwise national; (2) Set up a charter between government, business and civil society with a long term strategy for making sustainable the energy-intensive industry and the fossil energy sector in the Netherlands; (3) use a wider framework for the debate on the usefulness and the need for energy transition in the Netherlands; (4) Stimulate markets for energy conservation and renewable energy; (5) Take away legal and institutional barriers to energy transition. [Dutch] De raden geven aanbevelingen voor vijf noodzakelijk te bewandelen wegen die belemmeringen van het bestaande systeem wegnemen en de transitie naar een duurzame energiehuishouding versnellen: (1) Stel een bindend en consistent doel vast voor een duurzame energiehuishouding in 2050, bij voorkeur in Europees verband maar anders nationaal; (2) Stel een charter op tussen overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties met een langetermijnstrategie voor de verduurzaming dan wel afbouw van energie-intensieve bedrijvigheid en de fossiele energiesector in Nederland; (3) Hanteer een breder frame voor het debat over nut en noodzaak van de energietransitie in Nederland; (4) Stimuleer markten voor energiebesparing en hernieuwbare energie; (5) Neem juridische en institutionele barrieres voor energietransitie weg.

 16. From the 'electricity grid' to the future 'smart grid'; Van de achterhaalde 'electricity grid' naar de toekomstige 'smart grid'

  De Winter, J.

  2011-08-30

  During the TechConnect World Conference (Boston, MA, USA, 13-16 June 2011), which focused on fundamental and applied research in the fields of clean tech and nanotechnology, the activities of nanotechnology options in the clean tech were addressed and critically set out. Nanotechnology for energy storage, new generation fuels and nanomaterials for clean sustainable technologies were among the subjects on the interface between cleantech and nanotechnology. Moreover, research was presented on nano applications in conventional energy types such as oil and gas. [Dutch] Tijdens de TechConnect World Conference (Boston, MA, USA, 13-16 juni 2011), gericht op zowel fundamenteel als toegepast onderzoek op de gebieden cleantech en nanotechnologie, werd onder andere de bedrijvigheid van nanotechnologiemogelijkheden in de cleantech uitgelicht en kritisch uiteengezet. Nanotechnologie voor energieopslag, nieuwe generatie brandstoffen en nanomaterialen voor schone en duurzame technologieen waren de onderwerpen op het raakvlak van clean- en nanotechnologie. Daarnaast werd op de conferentie onderzoek gepresenteerd naar nanotoepassingen in conventionele energievormen als olie en gas.

 17. Yankees, cookies en dollars : De invloed van het Nederlands op de Noord-Amerikaanse talen

  Sijs, van der Nicoline

  2009-01-01

  Van Santa Claus (Sinterklaas) en zijn slee (sleigh) tot aan de dollar (vernoemd naar de daalder) en Yankees (Jan Kees), de Nederlandse taal is van grote invloed geweest op het Amerikaans-Engels. Yankees, cookies en dollars laat zien hoe de Nederlandse erfenis tot ver buiten New York reikt en zelfs t

 18. Cookies, Coleslaw, and Stoops : The Influence of Dutch on the North American Languages

  Sijs, van der Nicoline

  2009-01-01

  Van Santa Claus (Sinterklaas) en zijn slee (sleigh) tot aan de dollar (vernoemd naar de daalder) en Yankees (Jan Kees), de Nederlandse taal is van grote invloed geweest op het Amerikaans-Engels. Yankees, cookies en dollars laat zien hoe de Nederlandse erfenis tot ver buiten New York reikt en zelfs t

 19. Merdeka en Pride De rol van twee Japanse oorlogsfilms in de historiografische controverse rondom de Tweede Wereldoorlog

  Rommelse, Gijs

  2014-01-01

  abstractDit artikel schetst welke rol de films Merdeka en Pride spelen in de controverse rondom de historiografie. Eerst zal gekeken worden naar beide films, waarna aandacht wordt besteed aan de aard van de historische polemiek. Voor heel wat mensen is de interpretatie van de Tweede Wereldoorlog, zo

 20. Vereenvoudiging van het Welfare Quality protocol voor vleeskalveren

  Reenen, van C.G.; Vereijken, P.F.G.; Buist, W.G.; Thissen, J.T.N.M.; Engel, B.

  2012-01-01

  In dit rapport wordt de resultaten beschreven van onderzoek naar mogelijkheden om het Welfare Quality® protocol voor het beoordelen van welzijn van vleeskalveren te vereenvoudigen. Uitgangspunt voor het vereenvoudingsonderzoek was een data-set met waarnemingen aan vleeskalveren op in totaal 224 vlee