WorldWideScience

Sample records for aan herziening naar

 1. Herziening LAC-signaalwaarden: op weg naar bodem-specifieke normen?

  NARCIS (Netherlands)

  Römkens, P.F.A.M.; Vries, de W.

  2001-01-01

  De huidige LAC-signaalwaarden voor bodemkwaliteit (gehalten aan schadelijke stoffen in de bodem waarbij normen voor gewaskwaliteit worden overschreden) zijn slechts beperkt geschikt voor een locatie-specifieke risico-inschatting m.b.t. zware metalen en arseen. Een overzicht en evaluatie van gebruikt

 2. Marktonderzoek naar de behoefte van vaktherapeuten aan onderzoek en opleiding

  OpenAIRE

  Smeijsters, Henk

  2008-01-01

  In 2002 werd met het oog op de in te richten kenniskring Kennisontwikkeling Vaktherapieën (KenVaK) en de start van de Masteropleiding Vaktherapieën een marktonderzoek uitgevoerd naar de behoefte van het werkveld op het gebied van onderzoeksactiviteiten en opleidingsactiviteiten die respectievelijk binnen de kenniskring en de masteropleiding voorrang zouden moeten hebben. Op basis van de resultaten zijn destijds binnen KenVaK onderzoeksprojecten en binnen de masteropleiding onderwijsactiviteit...

 3. Orienterend onderzoek naar het gehalte aan en de indringing van natamycine in Nederlandse kaas

  NARCIS (Netherlands)

  Oostrom, van J.J.; Ruig, de W.G.

  1980-01-01

  Doordat zowel door de EEG als in het Kaasbesluit grenzen aan de hoeveelheid èn de indringing van natamycine op/in kaas gesteld gaan worden is het zinvol om deze aspecten bij Nederlandse kaas nader te onderzoeken. Hiervoor is door de heer De Ruig een concept proefplan ontworpen; dit concept diende bi

 4. Dierexperimenteel onderzoek naar de effecten van inhalatoire blootstelling aan pyrolysaat van verontreinigde hard-drugs, heroine en cocaine

  NARCIS (Netherlands)

  van Velsen FL; Beekhof PK; de Jong Y; Marra M; Dormans JAMA

  1985-01-01

  Het dierexperimenteel onderzoek is uitgevoerd met monsters van hard- drugs. die zijn aangetroffen bij een recent slachtoffer van de "heroine"-leuko-encephalopathie. De resultaten van een dagelijkse blootstelling van ratten gedurende 4 weken aan heroine of cocaine heeft niet geleid tot sy

 5. Herziening van de zedendelicten? : Een analyse van Titel XIV, Tweede Boek, Wetboek van Strafrecht met het oog op samenhang, complexiteit en normstelling

  NARCIS (Netherlands)

  Lindenberg, Kai; van Dijk, Alwin

  2015-01-01

  De zedendelicten zoals omschreven in Titel XIV, Boek 2 van het Wetboek van Strafrecht, zijn geen rustig bezit. Sinds 1886 – en met name de laatste vijfentwintig jaar – is veel aan de zedentitel gesleuteld en toegevoegd. Diverse malen is daarbij gesproken over algehele herziening, maar uiteindelijk h

 6. Koperemissies door drinkwaterleidingen (herziene editie)

  NARCIS (Netherlands)

  Verweij W; Mons MN; Aalbers JEM; Cruchten RGH van; LWD

  1996-01-01

  Ge-inventariseerd werd wat er bekend is over de fluxen van koper door (corrosie van) waterleidingen naar rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's), rwzi-slib en het oppervlaktewater. Gebleken is dat in 1993 (landelijk gemiddeld) 57% van de koperbelasting van rwzi's afkomstig is van cor

 7. PPO zoekt naar mogelijkheden aanpak Burkholderia

  OpenAIRE

  Dwarswaard, A.; Van Dam

  2014-01-01

  In de bloemen- en knollenteelt van gladiool komt de afgelopen decennia met enige regelmaat de bacterieziekte Burkholderia voor. Vorig jaar startte PPO met een onderzoek naar de mogelijkheden om deze ziekte aan te pakken. Een tussenstand.

 8. Ruimte voor sport in Enschede: Onderzoek naar de behoefte aan binnen- en buitensportvoorzieningen in de periode 2015, 2020, 2025 en 2030

  NARCIS (Netherlands)

  Romijn, D.; Breedveld, K.

  2016-01-01

  Deze rapportage brengt de huidige en toekomstige behoefte aan sportruimte in beeld voor de georganiseerde buitensport (voetbal, hockey, korfbal, rugby, atletiek en honk- en softbal) en de binnensport in de gemeente Enschede. De gemeente Enschede heeft in juni 2015 nieuw beleid vastgesteld waarin de

 9. Agrofood-trein naar China

  NARCIS (Netherlands)

  Guiking, K.; Zhang XiaoYong, Xiaoyong

  2015-01-01

  Transport van voedingsmiddelen en bloemen van Nederland naar China kan goed via het spoor, zegt LEI-onderzoeker Xiaoyong Zhang. Ze presenteerde haar bevindingen op 28 oktober aan een handelsdelegatie in China, met toehoorders als de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb en koning Willem-Alexander

 10. Monitor Talent naar de Top 2010

  OpenAIRE

  Ans Merens

  2011-01-01

  Sinds 2008 hebben 170 bedrijven en non-profitorganisaties het Charter Talent naar de Top ondertekend. Daarmee leggen zij zich vast op zelf gekozen doelen en streefcijfers om het aantal vrouwen in de top van hun organisaties te vergroten. Deelname aan het Charter is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Ieder jaar moeten de ondertekenaars over hun resultaten rapporteren aan de Commissie Monitoring Talent. De jaarlijkse monitor met deze resultaten wordt sinds kort door het SCP in samenwerking met...

 11. Kennissysteem voor het bepalen van effecten van brongerichte maatregelen op de uitspoeling van N en P naar grond- en oppervlaktewater : bijdrage maatregelen WB21 aan de realisatie van de KRW

  NARCIS (Netherlands)

  Os, van E.A.; Noij, I.G.A.M.; Bakel, van P.J.T.; Winter, de W.P.; Bolt, van der F.J.E.

  2009-01-01

  KIS-Hydrometra is een kennissysteem om de effecten van brongerichte en hydrologische maatregelen op de uitspoeling van N en P naar het oppervlaktewater te bepalen. Maatregelen zijn geordend op hun werking en in factsheets eenduidig beschreven en zijn toepasbaar op het agrarisch bedrijf. Factoren en

 12. Op weg naar de volautomatische kas (interview met Anja Dieleman en Pieter de Visser); Thema: Plantmonitoring

  NARCIS (Netherlands)

  Sleegers, J.; Dieleman, J.A.; Visser, de P.H.B.

  2013-01-01

  Verschillende partijen werken aan modellen waarmee het klimaat automatisch gestuurd kan worden, naar de behoefte van de plant. Zullen groene vingers ooit overbodig worden? Zo ver is het nog lang niet. Voorlopig dient plantmonitoring vooral als verfijning van de klimaatregeling.

 13. Blootstelling aan propoxur bij het oogsten van bloemen

  NARCIS (Netherlands)

  Brouwer, R.; Maarleveld, K. van

  1992-01-01

  Bloemen worden regelmatig met bestrijdingsmiddelen behandeld. Hierdoor kunnen naar schatting 25 000 werkers die bloemen oogsten, worden blootgesteld aan deze middelen. Uit eerder onderzoek blijkt dat dit aanleiding kan geven tot een verhoogd risico op nadelige effecten voor de gezondheid. De risicos

 14. Measurement, control and energy illusions. Conventional active ceiling induction convectors; Meet-, regel- en energie-illusies. Aan de hand van traditionele actieve plafondinductieconvectoren

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schmitz, H. [Orange Climate Group OCG Autarkis, Holten (Netherlands)

  2013-05-15

  Attention is paid to the revised standard NEN-EN 15251 (Indoor environmental input parameters for design and assessment of energy performance of buildings addressing indoor air quality, thermal environment, lighting and acoustics) [Dutch] Aandacht wordt besteed aan de herziene norm NEN-EN 15251 (Binnenmilieu gerelateerde input parameters voor ontwerp en beoordeling van energieprestatie van gebouwen voor de kwaliteit van binnenlucht, het thermisch comfort, de verlichting en akoestiek)

 15. Zeven marketingwetten voor professionals : De kortste weg naar nieuwe opdrachten

  NARCIS (Netherlands)

  Burgers, J.; Kwakman, F.E.

  2005-01-01

  In dit boek wordt op praktische wijze verteld wat professionals aan marketing kunnen hebben en wat ze in dat kader vooral wel en niet moeten doen. de kortste weg naar nieuwe opdrachten is niet moeilijk, maar vraagt om het maken van heldere keuzes. Ervaringsdeskundigen Frank Kwakman en Jos Burgers la

 16. Kleuters aan zet

  NARCIS (Netherlands)

  T. van Schijndel; R. Franse; M. Raijmakers

  2010-01-01

  Isabella (5 jaar) stuurt haar zusje Bente naar achter. O nee, toch naar voren. Lopen, lopen, lopen, stop! Ze heeft door dat de lamp voor de schaduwen zorgt op de muur. En dat het uitmaakt waar iedereen staat. Papa Jeroen krijgt ook instructie van de dames. Zij zijn de baas en moeten lachen om hun va

 17. Orienterend onderzoek naar zware metalen in verpakkingen. Onderzoek ten behoeve van de handhaving van de Regeling verpakkingen

  NARCIS (Netherlands)

  Mennen MG; Putten EM van; Fortezza F; Beek ACW van de; Veen RPM van; Dijk J van; IEM

  2003-01-01

  Ten behoeve van de handhaving van de Regeling verpakking en verpakkingsafval is een onderzoek verricht naar gehalten aan zware metalen, in het bijzonder cadmium, lood, kwik en zeswaardig chroom, in verpakkingen. Het totaalgehalte aan deze metalen in verpakkingen mag niet meer dan 100 mg/kg bedra

 18. Sleutelen aan eigen inzetbaarheid : Kansen en keerzijdes van job crafting als methodiek ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid in de context van lagergeschoold werk

  NARCIS (Netherlands)

  Dorenbosch, Luc; Gründemann, Rob; Sanders, Jos

  2011-01-01

  Dit rapport beschrijft de achtergrond en bevindingen van een studie naar de bijdrage van job crafting aan duurzame inzetbaarheid. Job crafting gaat uit van het principe dat werknemers zelf bewust (en soms minder bewust) aanpassingen doen aan de taakinhoud en –uitvoering, zodat het werk beter aanslui

 19. Effecten van expositie aan organische oplosmiddelen op het centrale zenuwstelsel bij huisschilders

  NARCIS (Netherlands)

  Hooisma, J.; Hänninen, H.; Weerd, A. de; Emmen, H.H.; Poortvliet, D.; Kulig, B.

  1992-01-01

  In dit rapport worden de resultaten beschreven van een dwarsdoorsnede onderzoek naar de effecten van expositie aan organische oplosmiddelen bij jonge en oudere schilders. Het doel van het onderzoek was tweeledig nl. (a) het verzamelen van informatie betreffende het voorkomen van subjectieve klachten

 20. De HAN-zorggame: spelenderwijs werken aan ketendenken in de zorg

  NARCIS (Netherlands)

  Bogers, Enide; Westerman, Richard; Faber-de Lange, Brigitte; Weijers, Stef

  2013-01-01

  Hoe kunnen we inhoudelijke kennis, ketenbewustzijn en soft skills op een laagdrempelige, hoog-kwalitatieve wijze aan de zorgprofessionals aanbieden? Dat was de vraag die de HAN gesteld is door zorgprofessionals naar aanleiding van onvoldoende afstemming in de zorgketen. De literatuur liet zien dat e

 1. De status van Uber – Wie betaalt er aan het eind van de rit?

  NARCIS (Netherlands)

  de Vries, Anne

  2016-01-01

  Taxi-app Uber biedt consumenten een snelle en makkelijke manier om taxi’s te bestellen. Er kleven voor de consument echter ook juridische risico’s aan het gebruik van deze app. Dit artikel bespreekt de vraag wie de consument kan aanspreken als de taxidienst niet naar behoren wordt uitgevoerd: Uber o

 2. Snuffelen aan Trichoderma

  NARCIS (Netherlands)

  Baars, J.J.P.

  2011-01-01

  Problemen met groene schimmel in champignon-compost blijven zich voor doen, ondanks alle genomen maatregelen. In een onderzoek van Plant Research International wordt nu getracht, via geurprofielen Trichoderma aggressivum al tijdens het doorgroeien aan te tonen.

 3. Cost-benefit analysis of stricter emission ceilings for air pollutants. National evaluation for the revision of the Gothenburg Protocol; Kosten en baten van strengere emissieplafonds voor luchtverontreinigende stoffen. Nationale evaluatie voor de herziening van het Gothenburg Protocol

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Smeets, W.

  2012-06-15

  The Netherlands experiences high benefits of strict European emission targets for air pollutants. The Dutch live longer and are healthier because of extra emission reductions. In addition, damage to nature decreases. This emerges from a cost-benefit analysis of a number of possible variants for tightening emission targets by 2020 in the context of the revision of the Gothenburg Protocol [Dutch] Nederland ondervindt hoge baten van strenge Europese emissiedoelen voor luchtverontreinigende stoffen. Nederlanders leven langer en gezonder door extra emissiereducties. Daarnaast neemt de schade aan de natuur af. Dit blijkt uit een kosten-batenanalyse van een aantal mogelijke varianten voor aanscherping van emissiedoelen per 2020 in het kader van de herziening van het Gothenburg protocol.

 4. Grenzen aan biologische consumptie

  NARCIS (Netherlands)

  Bunte, F.H.J.; Galen, van M.A.; Kuiper, W.E.

  2007-01-01

  De vraag naar biologische producten is slechts in beperkte mate gevoelig voor veranderingen in het prijsverschil tussen biologische producten en hun niet-biologische tegenhangers. Alleen prijsbeleid is niet afdoende om een marktaandeel van 5 procent voor biologische voedingsproducten te realiseren.

 5. Tussenrapportage over fase 1 en 2 van het vervolgonderzoek naar Ra-226 in havenspeciepoldergronden

  NARCIS (Netherlands)

  Stoop P; Pennders RMJ; Lembrechts JFMM; LSO

  1994-01-01

  De ook in Nederland belangrijk toegenomen aandacht voor de risico's van radon (met name Rn-222)in het binnenhuismilieu waren voor VROM aanleiding een onderzoek te laten doen naar de relatie tussen de radonconcentratie in woningen en het gehalte aan radium (Ra-226)in de bodem waarop deze sta

 6. Orienterend onderzoek naar het gehalte aan S02 in jam

  NARCIS (Netherlands)

  Worp, van der H.; Hollman, P.

  1981-01-01

  Onderzocht werden monsters jam van aardbeien, abrikozen en kersen van 2 verschillende merken van de kwaliteitsklassen extra jam, jam en halva jam. Tevens werden onderzocht 2 monsters bosbessen jam van Albert Heijn, omdat deze voorzien waren van nieuwe etikettering met o.a. als ingrediënten declarati

 7. Bouwen aan een kwaliteitssysteem in de revalidatiezorg: Een poging tot constructive technology assessment van een kwaliteitssysteem in een gezondheidszorginstelling

  NARCIS (Netherlands)

  W.H. van Harten (Wim)

  1997-01-01

  textabstractIn dit proefschrift staat de vraag naar de meerwaarde van (investeringen in) een kwaliteitssysteem in een revalidatiecentrum centraal. In de gezondheidszorg wordt vanaf het midden van de jaren tachtig toenemend gesproken over kwaliteit. De aandacht hiervoor groeide toen geleidelijk aan b

 8. Geurherinneringen aan Veenendaal

  OpenAIRE

  Thoomes, D.T.

  2007-01-01

  Bij jeugdherinneringen spelen details dikwijls een grote rol. Zo herinnerde Hella Haasse zich een lampenkap met franje. Als zij later nog eens ergens franje aantrof herinnerde dat haar aan een sfeer van huiselijkheid. Voor de historische beschrijving van een dorp worden ook wel eens de veranderingen in geluiden, kleuren en geuren genoemd. Geuren zijn vaak heel kenmerkend en kunnen bepaalde herinneringen wakker roepen. In de psychologische functieleer is die relatie reeds lang bekend, maar in ...

 9. Gelet op de persoon van de rechter : Een observatie-onderzoek naar het strafrechtelijk beslissen in de raadkamer

  NARCIS (Netherlands)

  Duyne, P.C. van; Verwoerd, J.R.A.

  1985-01-01

  Het doel van dit onderzoek was om een verkennend en interpreterend observatie-onderzoek uit te voeren naar het beslissen in de raadkamer met als doel een zo nauwgezet mogelijke beschrijving te geven van wat zich aan beslissingssituaties en gedragingen voordoen en deze observaties waar mogelijk te in

 10. Serologisch onderzoek naar het effect van de kinkhoestvaccinwisselingen in het RVP van 2004 tot 2008. Overgang van whole cell naar acellulair vaccin bij 1-jarige kinderen

  OpenAIRE

  Berbers GAM; Jones N; LIS

  2009-01-01

  Kinderen die sinds 2005 met het nieuwe kinkhoestvaccin zijn gevaccineerd, maken meer antistoffen tegen de ziekte aan dan bij gebruik van het oude vaccin. Aangezien het effect van het vaccin pas op lange termijn merkbaar is in de bevolking, is nu nog niet duidelijk of hierdoor het aantal gevallen van kinkhoest zal dalen. Dit blijkt uit een onderzoek van het RIVM naar het effect van de wisselingen van het kinkhoestvaccin tussen 2004 en 2008 in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) bij ruim 400 kin...

 11. Bedrijven willen best aan bioplastics

  NARCIS (Netherlands)

  Bolck, C.H.

  2010-01-01

  Bioplastic kan een volwaardig alternatief voor conventioneel plastic zijn. Dan moet nog wel het gat tussen fundamenteel onderzoek en het gebruiksproduct gedicht worden. De vraag naar toegepast onderzoek en ontwikkelwerk is groot.

 12. Loyaliteit varkenhouders aan slachterij groeit

  NARCIS (Netherlands)

  Baltussen, W.H.M.; Bommel, van K.H.M.; Backus, G.B.C.

  2008-01-01

  Het aantal afnemers van varkens per vleesvarkenshouder neemt af. Vooral het aantal varkenshouders met drie of meer afnemers daalt sterk. De trend naar minder afnemers wijst op een betere ketenhechtheid, waardoor kosten bespaard kunnen worden.

 13. Groendaken in Tiel : een onderzoek naar de betekenis van groendaken op Ziekenhuis Rivierenland Tiel en R.K. basisschool De Achtbaan in Tiel

  NARCIS (Netherlands)

  Smit, A.; Vries, de E.A.; Lammertsma, D.R.; Boer, de T.A.; Ottburg, F.G.W.A.

  2015-01-01

  In opdracht van de gemeente Tiel is een monitoring verricht aan biodiversiteit en beleving op twee groendaken en is een quickscan naar de effecten op energieverbruik gedaan. Het dak van het Ziekenhuis Rivierenland biedt meer mogelijkheden voor insecten dan het sedum-gedomineerde dak van de R.K. basi

 14. Gas. Innovators talking; Gas. Innovators aan het woord

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-02-15

  Qualitative studies have been conducted of the results of completed projects focused on energy innovation, spread over the seven themes of the top sector Energy: Energy saving in industry, Energy conservation in the built environment, Gas, Bio-energy, Smart grids, Offshore Wind, Solar PV. This provides insight into the follow-up activities and lessons of some EOS (Energy Research Subsidy) completed projects with the aim to inspire, connect and strengthen the TKIs (Topconsortia for Knowledge and Innovation) and individual companies and researchers working on energy innovation. This report concerns the research on gas [Dutch] Er is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de resultaten van afgeronde projecten gericht op energie-innovatie, verdeeld over de zeven thema's van de topsector Energie: Energiebesparing in de industrie; Energiebesparing in de gebouwde omgeving; Gas; Bio-energie; Smart grids; Wind op zee; Zon-pv. Daarmee wordt inzicht gegeven in de vervolgactiviteiten en lessen van een aantal afgesloten EOS-projecten (Energie Onderzoek Subsidie) met het oog op het inspireren, verbinden en versterken van de TKI's (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) en individuele bedrijven en onderzoekers die werken aan energie-innovatie. Dit rapport betreft het onderzoek naar gas.

 15. Solar PV. Innovators talking; Zon PV. Innovators aan het woord

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-02-15

  Qualitative studies have been conducted of the results of completed projects focused on energy innovation, spread over the seven themes of the top sector Energy: Energy saving in industry, Energy conservation in the built environment, Gas, Bio-energy, Smart grids, Offshore Wind, Solar PV. This provides insight into the follow-up activities and lessons of some EOS (Energy Research Subsidy) completed projects with the aim to inspire, connect and strengthen the TKIs (Topconsortia for Knowledge and Innovation) and individual companies and researchers working on energy innovation. This report concerns the research on solar PV [Dutch] Er is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de resultaten van afgeronde projecten gericht op energie-innovatie, verdeeld over de zeven thema's van de topsector Energie: Energiebesparing in de industrie; Energiebesparing in de gebouwde omgeving; Gas; Bio-energie; Smart grids; Wind op zee; Zon-pv. Daarmee wordt inzicht gegeven in de vervolgactiviteiten en lessen van een aantal afgesloten EOS-projecten (Energie Onderzoek Subsidie) met het oog op het inspireren, verbinden en versterken van de TKI's (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) en individuele bedrijven en onderzoekers die werken aan energie-innovatie. Dit rapport betreft het onderzoek naar zon PV.

 16. Smart Grids. Innovators talking; Smart Grids. Innovators aan het woord

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-02-15

  Qualitative studies have been conducted of the results of completed projects focused on energy innovation, spread over the seven themes of the top sector Energy: Energy saving in industry, Energy conservation in the built environment, Gas, Bio-energy, Smart grids, Offshore Wind, Solar PV. This provides insight into the follow-up activities and lessons of some EOS (Energy Research Subsidy) completed projects with the aim to inspire, connect and strengthen the TKIs (Topconsortia for Knowledge and Innovation) and individual companies and researchers working on energy innovation. This report concerns the research on Smart Grids [Dutch] Er is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de resultaten van afgeronde projecten gericht op energie-innovatie, verdeeld over de zeven thema's van de topsector Energie: Energiebesparing in de industrie; Energiebesparing in de gebouwde omgeving; Gas; Bio-energie; Smart grids; Wind op zee; Zon-pv. Daarmee wordt inzicht gegeven in de vervolgactiviteiten en lessen van een aantal afgesloten EOS-projecten (Energie Onderzoek Subsidie) met het oog op het inspireren, verbinden en versterken van de TKI's (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) en individuele bedrijven en onderzoekers die werken aan energie-innovatie. Dit rapport betreft het onderzoek naar Smart Grids.

 17. Phishing: hengelen naar uw identiteitsgegevens

  NARCIS (Netherlands)

  Hafkamp, W.H.M.

  2005-01-01

  Phishing’ is een nieuwe vorm van oplichting waarbij criminelen op geraffineerde manier in de grote vijver van het Internet hengelen naar de identiteit van argeloze consumenten. Bijvoorbeeld door de slachtoffers met behulp van listige mass mails naar een dummy webpage te lokken die oogt als die van h

 18. Praktijkonderzoek naar chip's

  NARCIS (Netherlands)

  Huiskes, J.H.

  1989-01-01

  Momenteel wordt door onderzoek en bedrijfsleven hard gewerkt aan de ontwikkeling van een injecteerbaar electronische transponder voor varkens. Deze transponder, in de wandeling chip genoemd bevat het levensnummer van het varken. Het levensnummer gaat het hele leven van het varken mee.

 19. Certificering in het Hoger Onderwijs: De medewerking van professionals aan kwaliteitscontrole

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Everard van Kemenade

  2010-06-01

  Dit artikel presenteert de resultaten van een onderzoek naar de bereidheid van professionals in Hogescholen in Nederland en Vlaanderen om mee te werken aan het accreditatieproces. Betoogd wordt dat accreditatie eigenlijk een vorm van certificering is. Conclusies zijn dat professionals loyaal zijn naar hun organisatie en bereid zijn verantwoording af te leggen. De nadruk in de certificering zou dan echter moeten liggen op de inhoud van het werk en de beoordeling zou moeten worden gedaan door vakgenoten (peer review. Er treden meer problemen op bij het certificeringproces, als het management de certificering onvoldoende ondersteunt of als de interne kwaliteitszorg onvoldoende op orde is. Er is een risico dat er window dressing optreedt. Uiteindelijk leidt dat tot de conclusie dat controle (door middel van bijvoorbeeld ISO of HKZcertificering gescheiden zou moeten worden van verbetering. Er zijn voldoende overeenkomsten tussen hoger onderwijs en maatschappelijk werk om te bezien of de resultaten ook gelden voor maatschappelijk werk.

 20. De rol van leerkracht-kind interacties in de ontwikkeling van probleemgedrag tijdens de transitie naar de lagere school

  OpenAIRE

  Verschueren, K; Cadima, J.; Doumen, Sarah

  2014-01-01

  Deze longitudinale studie onderzocht de unieke bijdrage van conflict in de dyadische leerkracht-kind relatie, enerzijds, en emotionele steun van de leerkracht op klasniveau, anderzijds, aan de ontwikkeling van agressief gedrag tijdens de transitie van de kleuter- naar de lagere school. Tevens werd nagegaan of deze leerkracht-kind interacties de verdere toename van agressie bij kinderen met relatief veel agressief gedrag in de kleuterperiode konden versterken of bufferen. Deelnemers ware...

 1. Trendrapport : Vraag naar arbeid 2006

  NARCIS (Netherlands)

  Sonja Bekker, [No Value; Peter Ester, [No Value; Gerard Evers, [No Value; Anne Gielen, [No Value; Edith Josten, [No Value; Marcel Kerkhofs, [No Value; Amelia Román, [No Value; Joop Schippers, [No Value; Marian de Voogd-Hamelink, [No Value

  2007-01-01

  Dit OSA Trendrapport Vraag naar Arbeid 2006 peilt hoe het Nederlandse bedrijfsleven in de afgelopen jaren de bakens heeft gezet en verzet op een aantal terreinen zoals omvang en samenstelling van het personeelsbestand, arbeidsvoorwaarden, personeelsbeleid, scholingsactiviteiten, arbeidsomstandighede

 2. Telezorg: van Buzz naar Business?

  OpenAIRE

  Hettinga, Marike

  2009-01-01

  In deze rede beschreef ik de kloof die er bij telezorginnovaties ligt tussen project en praktijk. Er circuleren veel beloftes over telezorg, wat ik betitelde als de Buzz. De vraag is hoe je van beloftes naar structurele inbedding in de zorgpraktijk komt: naar Business. Een aanpak gebaseerd op business modellen biedt wellicht uitkomst, betoogde ik. En dus willen we als lectoraat een op deze leest geschoeide Innovatie- en OpschalingsLeidraad ontwikkelen die telezorgprojecten kan ondersteunen bi...

 3. Hordenloop naar open en online onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Schuwer, Robert; Rubens, Wilfred; Berkhout, Jeroen; Heinen, Mat; Bahreini, Kiavash; Vos, Marcel

  2014-01-01

  Schuwer, R., Rubens, W., Berkhout, J. Heinen, M., Bahreini, K. & Vos, M. (2014, 13 maart). Hordenloop naar open en online onderwijs. Presentatie tijdens het webinar in OpenU Hordenloop naar open en online onderwijs, Heerlen, Nederland. Beschikbaar op http://portal.ou.nl/web/hordenloop-naar-open-en-

 4. Europeanen aan het fruit door keteninnovatie

  NARCIS (Netherlands)

  Dubbeldam, R.; Wiersinga, R.C.

  2009-01-01

  Europeanen eten te weinig fruit. Om de fruitconsumptie te stimuleren en de volksgezondheid te verbeteren, werken ruim zestig kennispartners en bedrijven samen in het Europese onderzoeksprogramma ISAfruit. Wageningen UR participeert hierin met onder meer onderzoek naar trends en consumentgedreven ket

 5. Over taalkwesties in de Europese Unie en de kunst van het juridisch vertalen: en beschouwing naar aanleiding van I. Sumner and H.C.S. Warendorf

  OpenAIRE

  Kramer, Xandra

  2006-01-01

  textabstractIn deze bijdrage wordt naar aanleiding van het verschijnen van een Engelse vertaling van Boek I BW en aanverwante wetten (Sumner en Warendorf, 2003) en Boek IV BW en aanverwante wetten (Sumner en Warendorf, 2005) aandacht besteed aan de rol van taal en vertalingen bij de harmonisatie van het burgerlijk recht in de EU, in de Europese procespraktijk en de vertaling van (Nederlandse) rechtsbegrippen. Vervolgens worden de genoemde vertalingen nader bekeken. Abstract: [On linguistic is...

 6. Op zoek naar klanten dichtbij

  NARCIS (Netherlands)

  Dekking, A.J.G.; Jansma, J.E.

  2015-01-01

  Lokaalvoedselflevoland.nl, PPO Wageningen UR en het Centrum voor Biologische Landbouw ontwikkelden rond Almere een website die agrarische bedrijven en consumenten met elkaar in contact brengt. Intussen is de site verbreed naar heel Flevoland, en doen al 60 bedrijven mee.

 7. Report of the study on bellow gas meters; Rapportage naar aanleiding van het onderzoek naar balgenmeters

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fransen, T.; Van Liere, M.; Van der Meulen, B.; Te Velthuis, M.

  2008-07-15

  In March 2007, AnMar Research published a study on the (in)correct use of bellow gas measuring and the consequences for small users of gas. In this report, AnMar states that structural measuring errors have occurred with gas meters as well as a volume conversion error, causing the Dutch consumer to overpay millions of euros annually. This led to questions in the Dutch Lower House and the Minister of Economic Affairs consequently promised an inquiry into measuring and gas technical aspects as well as a study of the processing of possible measuring deviations by energy suppliers. This publication reports on the results of these studies. [mk]. [Dutch] In maart 2007 heeft AnMar Research Laboratories een onderzoek gepubliceerd over de (in)correcte gasmeting door balgenmeters en de gevolgen daarvan voor kleinverbruikers van gas. In dit rapport stelt AnMar dat sprake is van een structurele meetfout door gasmeters en een volumeherleidingsfout, waardoor de Nederlandse consument vele miljoenen euro's op jaarbasis teveel zou betalen. Volgend op vragen in de Tweede Kamer heeft de Minister van Economische Zaken een meet- en gastechnisch onderzoek en een onderzoek naar de verwerking van eventuele meetafwijkingen door energieleveranciers aan de Tweede Kamer toegezegd. In Hoofdstuk 2 zullen we zien dat sprake is van een structureel te hoog gemeten volume, met name door een te laag veronderstelde temperatuur van het gas. Afgaande op de daadwerkelijk gemeten temperatuur, blijkt voor de gemiddelde consument het volume ongeveer 3,25% te hoog uit te vallen. In Hoofdstuk 3 is te lezen dat dit te hoge volume tot een meetwinst voor de leveranciers leidt. Deze door de leverancier gemaakte meetwinst is echter lager dan 3,25%. Dat komt doordat tijdens het transport gas 'verloren' gaat. Zo resteert voor de leveranciers uiteindelijk nog ongeveer 1,5% meetwinst van de in potentie 3,25%. Deze meetwinst van 1,5% wordt door de leveranciers verdisconteerd in de leveringstarieven en

 8. Reisverslag van een bezoek aan IJsland

  NARCIS (Netherlands)

  Pomper, A.B.

  1986-01-01

  Beknopt verslag van het symposium "water-rock interaction 5", welke in Reykjavik gehouden werd (augustus 1986). Daarnaast is tijdens veldonderzoek aandacht besteed aan vulkanische verschijnselen en geomorfologische gevolgen

 9. Toevoegen silicium aan voedingsoplossing het overwegen waard

  NARCIS (Netherlands)

  Kierkels, T.; Voogt, W.; Heuvelink, E.

  2006-01-01

  Silicium is een apart element. Het is niet essentieel voor de plant, maar kan wel een positief effect hebben op ziekteresistentie, productie, verdamping en vergiftiging door bijvoorbeeld mangaan. Onderzoek toonde positieve effecten van siliciumtoediening aan bij saintpaulia, roos, komkommer, courget

 10. Collectivisme en individualisme: culturen aan de telefoon

  OpenAIRE

  Swaanenburg, G.Th.H.; Wierenga, Berend

  1997-01-01

  textabstractNederland kent een diversiteit aan subculturen en daarmee gepaard gaande subculturele normen en waarden. Deze normen en waarden dragen ertoe bij dat personen handelen hoe ze handelen. Steeds vaker proberen marketeers de normen en waarden van subculturen. als onderdeel van de Nederlandse samenleving. aan te grijpen om daar vervolgens hun marketingstrategie op af te stemmen. Hiervoor is gedegen marktonderzoek nodig. In dit artikel wordt een veldonderzoek beschreven onder Turkse en a...

 11. Bio-energy. Innovators talking; Bio-energie. Innovators aan het woord

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-02-15

  Qualitative studies have been conducted of the results of completed projects focused on energy innovation, spread over the seven themes of the top sector Energy: Energy saving in industry, Energy conservation in the built environment, Gas, Bio-energy, Smart grids, Offshore Wind, Solar PV. This provides insight into the follow-up activities and lessons of some EOS (Energy Research Subsidy) completed projects with the aim to inspire, connect and strengthen the TKIs (Topconsortia for Knowledge and Innovation) and individual companies and researchers working on energy innovation. This report concerns the research on bio-energy [Dutch] Er is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de resultaten van afgeronde projecten gericht op energie-innovatie, verdeeld over de zeven thema's van de topsector Energie: Energiebesparing in de industrie; Energiebesparing in de gebouwde omgeving; Gas; Bio-energie; Smart grids; Wind op zee; Zon-pv. Daarmee wordt inzicht gegeven in de vervolgactiviteiten en lessen van een aantal afgesloten EOS-projecten (Energie Onderzoek Subsidie) met het oog op het inspireren, verbinden en versterken van de TKI's (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) en individuele bedrijven en onderzoekers die werken aan energie-innovatie. Dit rapport betreft het onderzoek naar bio-energie.

 12. Energy conservation in the industry. Innovators talking; Energiebesparing in de industrie. Innovators aan het woord

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-02-15

  Qualitative studies have been conducted of the results of completed projects focused on energy innovation, spread over the seven themes of the top sector Energy: Energy saving in industry, Energy conservation in the built environment, Gas, Bio-energy, Smart grids, Offshore Wind, Solar PV. This provides insight into the follow-up activities and lessons of some EOS (Energy Research Subsidy) completed projects with the aim to inspire, connect and strengthen the TKIs (Topconsortia for Knowledge and Innovation) and individual companies and researchers working on energy innovation. This report concerns the research on energy conservation in the industry [Dutch] Er is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de resultaten van afgeronde projecten gericht op energie-innovatie, verdeeld over de zeven thema's van de topsector Energie: Energiebesparing in de industrie; Energiebesparing in de gebouwde omgeving; Gas; Bio-energie; Smart grids; Wind op zee; Zon-pv. Daarmee wordt inzicht gegeven in de vervolgactiviteiten en lessen van een aantal afgesloten EOS-projecten (Energie Onderzoek Subsidie) met het oog op het inspireren, verbinden en versterken van de TKI's (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) en individuele bedrijven en onderzoekers die werken aan energie-innovatie. Dit rapport betreft het onderzoek naar energiebesparing in de industrie.

 13. Offshore wind energy. Innovators talking; Wind op zee. Innovators aan het woord

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-02-15

  Qualitative studies have been conducted of the results of completed projects focused on energy innovation, spread over the seven themes of the top sector Energy: Energy saving in industry, Energy conservation in the built environment, Gas, Bio-energy, Smart grids, Offshore Wind, Solar PV. This provides insight into the follow-up activities and lessons of some EOS (Energy Research Subsidy) completed projects with the aim to inspire, connect and strengthen the TKIs (Topconsortia for Knowledge and Innovation) and individual companies and researchers working on energy innovation. This report concerns the research on offshore wind energy [Dutch] Er is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de resultaten van afgeronde projecten gericht op energie-innovatie, verdeeld over de zeven thema's van de topsector Energie: Energiebesparing in de industrie; Energiebesparing in de gebouwde omgeving; Gas; Bio-energie; Smart grids; Wind op zee; Zon-pv. Daarmee wordt inzicht gegeven in de vervolgactiviteiten en lessen van een aantal afgesloten EOS-projecten (Energie Onderzoek Subsidie) met het oog op het inspireren, verbinden en versterken van de TKI's (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) en individuele bedrijven en onderzoekers die werken aan energie-innovatie. Dit rapport betreft het onderzoek naar wind op zee.

 14. Zorg; wie doet er wat aan : Een studie naar zorgarrangementen van ouderen

  NARCIS (Netherlands)

  Luijkx, K.G.

  2001-01-01

  As a result of fertility decline and increasing life expectancy, the age structure of the Dutch population is changing, with a larger proportion and number of elderly persons and declining proportions and numbers of younger adults. Hence, the number of people in need of care is growing. While -at th

 15. Zorg; wie doet er wat aan : Een studie naar zorgarrangementen van ouderen

  OpenAIRE

  Luijkx, K.G.

  2001-01-01

  As a result of fertility decline and increasing life expectancy, the age structure of the Dutch population is changing, with a larger proportion and number of elderly persons and declining proportions and numbers of younger adults. Hence, the number of people in need of care is growing. While -at the same time- the number of people that can provide care declines and numerous independently living elderly are on waiting lists for professional care. Concerns about care for the elderly in the fut...

 16. Veel trek, weinig plek en aan snack geen gebrek (column)

  NARCIS (Netherlands)

  Wouters, Eveline

  2008-01-01

  Overgewicht bij jongeren is een groot probleem. Diverse factoren spelen daarbij een rol. Dat zijn kortweg een dosis aanleg en een ongunstige omgeving. Aan aanleg is niet veel te veranderen, aan de omgeving wel.

 17. Hordenloop naar open en online onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Rubens, Wilfred; Schuwer, Robert

  2014-01-01

  Rubens, W. & Schuwer, R. (2014, 11 maart). Hordenloop naar open en online onderwijs. Presentatie tijdens het Symposium Open en Online Education van SURF, Ministerie van OCW, de VSNU en de Vereniging Hogescholen, Utrecht, Nederland

 18. Op zoek naar het klimaatneutrale landschap

  NARCIS (Netherlands)

  Meerburg, B.G.

  2009-01-01

  Sinds enige jaren wordt door Plant Research International op landgoed Het Lankheet bij Haaksbergen onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van waterzuivering door riet. Een mooi project, dat mede ondersteund wordt door waterschap Rijn en IJssel

 19. Drugsverslaafde justitiabelen : resultaten uit onderzoek naar behandelingsprogramma's

  NARCIS (Netherlands)

  Meyboom, M.L.

  1982-01-01

  Dit rapport bevat een inventarisatie van behandelingsresultaten bij aan harddrugs, voornamelijk heroïne, verslaafde justitiabelen. Daarbij is gekozen voor een invalshoek waarin de volgende vragen centraal staan: (1) Wat zijn de effecten van verschillende wijzen waarop aan heroïne verslaafde justitia

 20. DYNAMIND: Naar dynamisch en gestructureerd vraaggestuurd leren met digitaal mindmappen

  OpenAIRE

  Stokhof, Harry; Sluijsmans, Dominique; Vlokhoven, Haske van; Peters, Martijn

  2011-01-01

  Werken met papieren mindmaps lijkt echter nog onvoldoende uit te nodigen tot het herzien en herschikken van conceptuele verbanden (Stokhof, De Vries 2009). Mindmapping via meer dynamische tools lijkt dit meer mogelijk te maken. In dit quasi-experimentele exploratieve onderzoek worden twee vragen onderzocht: - Wat zijn de effecten van digitaal mindmapping op de intrinsieke motivatie, de leerstrategie en leerstofbeheersing van leerlingen in vergelijking met papieren conceptmapping? De hypothese...

 1. Energy conservation in the built environment. Innovators talking; Energiebesparing in de gebouwde omgeving. Innovators aan het woord

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-02-15

  Qualitative studies have been conducted of the results of completed projects focused on energy innovation, spread over the seven themes of the top sector Energy: Energy saving in industry, Energy conservation in the built environment, Gas, Bio-energy, Smart grids, Offshore Wind, Solar PV. This provides insight into the follow-up activities and lessons of some EOS (Energy Research Subsidy) completed projects with the aim to inspire, connect and strengthen the TKIs (Topconsortia for Knowledge and Innovation) and individual companies and researchers working on energy innovation. This report concerns the research on energy conservation in the built environment [Dutch] Er is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de resultaten van afgeronde projecten gericht op energie-innovatie, verdeeld over de zeven thema's van de topsector Energie: Energiebesparing in de industrie; Energiebesparing in de gebouwde omgeving; Gas; Bio-energie; Smart grids; Wind op zee; Zon-pv. Daarmee wordt inzicht gegeven in de vervolgactiviteiten en lessen van een aantal afgesloten EOS-projecten (Energie Onderzoek Subsidie) met het oog op het inspireren, verbinden en versterken van de TKI's (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) en individuele bedrijven en onderzoekers die werken aan energie-innovatie. Dit rapport betreft het onderzoek naar energiebesparing in de gebouwde omgeving.

 2. Op weg naar een RIVM DATAPORTAAL

  NARCIS (Netherlands)

  Lips F; Vries LJ de; Victoriashoop PR; Diederiks JFHA; Evers HW; Kunst JD; IMP; LSO; KIT

  2003-01-01

  Het doel van dit project is een prototype van een 'dataportaal' te bouwen. Een 'dataportaal' is een informatiesysteem voor het zoeken naar en het bekijken, gebruiken, uitwisselen en beheren van data via internettechnologie.Het prototype is ontworpen als een informatiesysteem

 3. Smart grids in France, work to be done. How smart is the new French meter Linky?; Smart grids in Frankrijk, werk aan de winkel. Hoe slim is de nieuwe Franse meter Linky?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Polo, J.

  2010-12-15

  New kinds of energy require adjustment towards a flexible Electricity grid, both on demand and on supply side, a so-called 'smart grid'. Such an intelligent grid requires an intelligent meter in the home of the consumer. The First French experiments with 'Linky', the French smart meter have been launched in two regions. [Dutch] Nieuwe vormen van energie vereisen de aanpassing naar een flexibel elektriciteitsnetwerk, zowel aan de vraag- als aan de aanbodkant, een smart grid'. Zo'n intelligent netwerk vraagt om een intelligente meter bij de consument thuis. De eerste Franse experimenten met de Linky, de Franse smart meter, zijn gestart in twee regio's.

 4. Kunnen luchtwassers legionella verspreiden naar de omgeving?

  OpenAIRE

  Bartels, A.A.; Schalk, J.A.C.; Melse, R.W.

  2013-01-01

  Industrieën en veehouderijen gebruiken luchtwassers om ongewenste chemische of organische stoffen, gassen of geuren te verwijderen uit lucht of gas. Onder bepaalde condities (temperatuur en zuurgraad), kan legionella in bepaalde typen natte luchtwassers uitgroeien. Als waternevel het systeem kan verlaten, is niet uit te sluiten dat legionella zich naar de omgeving kan verspreiden. Of legionella daadwerkelijk bij deze luchtwassers groeit en zich verspreidt, moet nader worden onderzocht. Dit bl...

 5. Klaasje J. Hartmans : investeren in onderzoek naar plantaardige bestrijdingsmiddelen noodzakelijk

  NARCIS (Netherlands)

  Delft, van R.

  2001-01-01

  Bij het zoeken naar een alternatief voor kiemremmingsmiddelen voor de aardappel ontdekte men de plantaardige stof carvon als goede vervanger. De regelgeving in Nederland en binnen Europa is dermate dichtgetimmerd, dat zelfs het onderzoek naar toepassing van dit middel, dat gewonnen kan worden uit Ka

 6. Van kennistransfer naar co-creatie

  NARCIS (Netherlands)

  Vaandrager, L.

  2011-01-01

  Lang stond innovatie gelijk aan het in de praktijk opnemen van nieuwe wetenschappelijke kennis. Het denken over kennistransfer is echter veranderd. In dit artikel aandacht voor de basale vragen: wat is kennis? Hoe ontstaat nieuwe kennis? En wordt ontwikkelde kennis eigenlijk wel toegepast?

 7. Van precisielandbouw naar smart farming technology

  NARCIS (Netherlands)

  Kempenaar, C.; Kocks, C.G.

  2013-01-01

  Tijdens deze inaugurele rede wordt toegelicht hoe precisielandbouw wordt uitgevoerd en in de toekomst uitgevoerd gaat worden en hoe de 2 lectoren met het lectoraat daar een bijdrage aan willen leveren. Zij focussen zich op precisielandbouw in akkerbouwmatige teelten en in melkveehouderij.

 8. Onderzoek naar de chemische samenstelling van lekkerbekjes

  NARCIS (Netherlands)

  Cazemier, G.; Jong, de J.; Herstel, H.

  1990-01-01

  In oktober 1988 werden 40 monsters lekkerbekjes onderzocht op de gehalten aan vocht, vet, eiwit, zetmeel , fosfaat en chloride, vier van de monsters werden getest op de aanwezigheid van polyfosfaten. Daarnaast werden van alle lekkerbekjes de stuksgewichten bepaald, die bleken uiteen te lopen van L17

 9. Nationale 'good practices' voor de VWA : studie naar drie soortgelijke autoriteiten in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Wubben, E.F.M.; Hubeek, F.B.

  2005-01-01

  In 2005 is door onderzoekers van Wageningen UR en LNV DK een verkennende studie verricht: drie inspectiediensten - PD, IVW-DL en AFM - zijn verkend voor 'good practices' voor de VWA bij de herziening van het financieringsstelsel dat per 1 januari 2006, behoudens de financiële artikelen, in EU-lidsta

 10. Op zoek naar de perfecte match in vrijwilligersland

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Els van Gilst

  2015-06-01

  -to-face contact with a prospective volunteer. Specific attention to motives in interview protocols is important. The use of tests or even the development of alternative tests should also be (reconsidered. In the case of online brokerage, it is much harder to establish an accurate picture of motives. Online testing could offer a solution. However, interpretation possibilities are limited because test results cannot be supplemented with other information. This favours (for the time being face-to-face contact during online Matching.In addition, the phase model of volunteer brokerage provides volunteer centres with a framework to describe their brokerage activities. This can be useful when training (new employees and providing transparency for customers and funders.Op zoek naar de perfecte match in vrijwilligerslandDe vraag naar vrijwilligers neemt de laatste jaren sterk toe in Nederland. Dit heeft te maken met een strengere wet- en regelgeving, veranderende inzet van vrijwilligers en hervormingen in de zorg (Bekkers & Boezeman, 2009; Devilee, 2005; MOVISIE, 2014; Rutte & Samsom, 2012. Steunpunten vrijwilligerswerk kunnen als bemiddelaars bijdragen aan de regulering van de vraag naar vrijwilligers. De mate van succes van vrijwilligersbemiddeling is echter nog relatief beperkt. Uit literatuuronderzoek (Van Gilst et al., 2011 is bekend welke factoren bijdragen aan het succes van vrijwilligersbemiddeling. Dit artikel beschrijft de bemiddelingspraktijk van steunpunten vrijwilligerswerk en geeft aan wanneer en hoe de gevonden succesfactoren kunnen worden ingezet in deze bemiddelingspraktijk om het resultaat te verbeteren. De praktijkgegevens zijn afkomstig van een veldonderzoek onder steunpunten, vrijwilligers en organisaties die met vrijwilligers werken.

 11. Functions of the Indefinite Article a/an

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  赵元华

  2013-01-01

  There are two articles in English,the definite article the and the indefinite article a/an. This paper deals with the indefinite article a/an as it is especially complicated and multi-functional in use. Focus will be put on the major functions of the indefinite article from different angles:its lexical meaning,its grammatical function,its rhetoric meaning and its interpretation in communication with the purpose of providing a relatively full account of its usage.

 12. Veiligheidscultuur in de praktijk : interviewstudie naar motieven, uitvoering en effecten bij transportondernemingen en verzekeraars die actief aan schadepreventie doen.

  NARCIS (Netherlands)

  Bax, C.A. Goldenbeld, C. & Korving, H.

  2015-01-01

  Safety culture applied : motives, implementation and effects. This report discusses the following issues: how can road safety culture be implemented in transport companies and how are companies motivated to introduce a safety culture? For an answer to these questions we looked at: * programmes for t

 13. Veiligheidscultuur in de praktijk : interviewstudie naar motieven, uitvoering en effecten bij transportondernemingen en verzekeraars die actief aan schadepreventie doen.

  OpenAIRE

  Bax, C.A. (red.) Goldenbeld, C. Knapper, A. Vaartjes, I. & Groot-Mesken, J. de

  2015-01-01

  Safety culture applied : motives, implementation and effects. This report discusses the following issues: how can road safety culture be implemented in transport companies and how are companies motivated to introduce a safety culture? For an answer to these questions we looked at: * programmes for the prevention of damages offered by insurers and trade associations; * the reasons and motivation of companies to participate in such a programme; * the measures that have been taken and the effect...

 14. Een zwart kleed van schuld. Zoeken naar de herinnering aan Johan van Oldenbarnevelt in een digitaal Dagverhaal

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lieke van Deinsen

  2012-07-01

  Full Text Available Normal 0 21 false false false NL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standaardtabel; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;} The large-scale digitisation of early modern Dutch texts has proved to be a controversial enterprise: despite its ambitious scope, the project’s efficacy has met with widespread criticism. This article attempts to assess the methodological advantages and drawbacks of mass digitisation by combing the Dagverhaal, a late eighteenth-century periodical detailing the proceedings of the National Assembly of the Batavian Republic, for strategic invocations of Johan van Oldenbarnevelt, the eminent Dutch states-man who had been executed eighty years earlier.

 15. Acclimatisatie aan de hitte in Afghanistan : inventarisatie door dagboekanalyse

  NARCIS (Netherlands)

  Daanen, H.A.M.; Jonkman, A.; Korterink, W.; Krul, A.; Raymann, R.; Smits, B.

  2008-01-01

  Een deel van de Nederlandse krijgsmacht is in het kader van ISAF uitgezonden naar Uruzgan in Afghanistan. Om de kans op operationale problemen in de hitte te minimaliseren, is besloten 10 dagen voor acclimatisatie in te lassen in Kandahar, ook een erg warm gebied. Deze kleinschalige studie in Kandah

 16. Van burn-out naar bevlogenheid

  OpenAIRE

  Hoekx, Laura

  2015-01-01

  Het fenomeen burn-out is tegenwoordig niet meer uit de media weg te denken. Steeds meer mensen gaan ten onder aan werkstress en geraken opgebrand. Dat heeft niet alleen voor de persoon in kwestie negatieve gevolgen, zowel mentaal als lichamelijk, maar ook voor de organisatie. Een minder bekend en relatief nieuw begrip is bevlogenheid of engagement, de tegenhanger van burn-out. Bevlogen mensen zijn energiek, voelen zich betrokken bij de organisatie en kunnen lang en onvermoeibaar doorgaan met ...

 17. Haalbaarheidsstudie naar de productie en afzet van Zeeuwse cider

  NARCIS (Netherlands)

  Schreuder, S.A.M.M.; Ravesloot, M.B.M.

  2005-01-01

  Verslag van een onderzoek om inzicht te krijgen in de technische en economische mogelijkheden van de productie van cider in Zeeland. In dat kader is een bureaustudie uitgevoerd naar de kenmerken van de ciderconsumptie en productie in diverse Europese landen.

 18. Defined ambition: op weg naar een houdbaar pensioencontract

  NARCIS (Netherlands)

  J. Tamerus

  2011-01-01

  In juni promoveerde Jan Tamerus op ‘defined ambition’. In deze bijdrage legt hij in het kort uit waarom en hoe defined ambition een noodzakelijke stap vormt op de weg naar een houdbaar pensioencontract.

 19. Internationaliseringsstrategiën in de Nederlandse Ingenieursbranche:van 'Domestic' naar 'Multidomestic'? : Van 'domestic' naar 'multidomestic'?

  NARCIS (Netherlands)

  F.A.J. van den Bosch (Frans); W.J.F. Schouten

  1993-01-01

  textabstractMet het verschijnen van Michael Porter's Competitive Advantage of Nations' is de belangstelling voor de invloed van de nationale omgeving op de internationale concurrentiepositie van bedrijven en bedrijfstakken gestimuleerd. De aandacht gaat daarbij echter vooral uit naar bedrijfstakken

 20. Op zoek naar werkzame bestanddelen: Een zoektocht naar de heilige graal?

  NARCIS (Netherlands)

  E. Sol

  2008-01-01

  Dit paper biedt een inzicht in de werkzaamheid van subsidies en kredieten op de bevordering van de arbeidsmarktperspectieven van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals arbeidsongeschikten, jongeren zonder startkwalificatie, alleenstaande moeders en langdurig werklozen. Aan de hand van een

 1. Een zoektocht naar vleesloze dagen: groenterevolutie in Europa?

  NARCIS (Netherlands)

  Hoeven, van L.; Dagevos, H.

  2012-01-01

  Het lijkt wel of iedereen aan het vleesminderen is. Het woord flexitariër wordt steeds vaker gebruikt, zorgverzekeraar Agis biedt de Vegapolis aan voor vegetariërs en vleesverlaters, onlangs verscheen de glossy Vega, vegetarisme heeft het geitenwollensokkenimago ver achter zich gelaten, kritische me

 2. De groeten aan de kids! Gedachten over leenwoorden en leenwoordtheorie

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, M.G. de

  2009-01-01

  SAMENVATTING Het Engelse leenwoord kids is een voorbeeld van een ontleningsproces in actie. Het wordt hier gebruikt om alle relevante aspecten van de bestudering van leenwoorden aan de orde te stellen. RIASSUNTO Il prestito kids in olandese è un buon esempio di un processo di mutuazione in atto. Qu

 3. Toetsen om Erwinia in bloembollen aan te tonen : onderzoek Erwinia

  NARCIS (Netherlands)

  Doorn, van J.; Hollinger, T.C.; Kampen, van D.; Vreeburg, P.J.M.; Leeuwen, van P.J.; Wolf, van der J.M.

  2007-01-01

  Binnen het Erwiniaproject is een aantal toetsen ontwikkeld en zijn andere nog in ontwikkeling. Deze toetsen moeten liefst ook latent aanwezige Erwiniastammen kunnen aantonen. Dit lukt door monsters in een voedingsbodem voor Erwinia te brengen en na kweek deze bacteriën aan te tonen met serologische

 4. Tijdsbesteding aan televisie in Europese landen : crossnationale vergelijkingen en verklaringen

  NARCIS (Netherlands)

  Vergeer, Maurice; Coenders, Marcel; Scheepers, Peer

  2008-01-01

  Deze studie richt zich op de verklaring van de tijd die individuen in vijftien landen besteden aan televisiekijken op basis van persoonskenmerken. Ook crossnationale verschillen in het aantal zenders per land en de aard van het televisieaanbod worden aangemerkt als verklaring voor de tijd besteed aa

 5. Geluidreductie van de pilotmaatregelen aan het HSL spoor in Lansingerland

  NARCIS (Netherlands)

  Dittrich, M.G.; Eisses, A.; Staats, F.; Prevo, R.; Hof, J. van 't

  2014-01-01

  TNO heeft in opdracht van ProRail geluid- en trillingsmetingen uitgevoerd aan de HSL in Lansingerland, ter bepaling van het geluidreducerend effect van raildempers en absorberende platen die in 2013 zijn geïnstalleerd op het Rhedaspoor. De HSL ter plaatse rijdt in een verdiept spoor gedeeltelijk voo

 6. Onderzoek naar de samenstelling en kwaliteit van roomijs

  NARCIS (Netherlands)

  Sledsens, A.M.J.; Veen, van der N.G.; Herstel, H.

  1985-01-01

  Van de Consumentenbond (CB) werden 17 monsters voorverpakt roomijs, met een inhoud van 1 liter, ontvangen. De monsters werden chemisch, microbiologisch en sensorisch onderzocht. De resultaten werden gerapporteerd aan de CB.

 7. Verklaren en veroordelen. Enige opmerkingen over recent onderzoek naar seksueel misbruik

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Piet de Rooy

  2014-03-01

  Full Text Available Explanation and Judgement: Some Comments on Recent Research into Sexual AbuseSexual abuse and harassment of children in the Dutch Catholic Church was widely reported in 2010. An independent investigation took place covering the period 1945-2010. The main conclusion was that abuse in the Catholic community was as high as in non-Catholic groups. The government ordered a second investigation on abuse in the resident and non-resident youth care. The main conclusion was that abuse was marked by an enormous variety in circumstances and incidents (half of the reported cases took place between coevals. These reports did not satisfy acertain number of victims. The question is whether this type of scientific historic research – directed more by analysis than by condemnation – is capable of giving full satisfaction to traumatised victims.In 2010 kwam in de publiciteit dat ook in Nederland op grote schaal seksueel misbruik van minderjarigen had plaatsgevonden in de Rooms-Katholieke Kerk. Een onafhankelijke commissie heeft daar een omvangrijk onderzoek naar verricht (over de periode 1945-2010. De belangrijkste conclusie was dat een dergelijk misbruik een wijdverbreid verschijnsel was, dat waarschijnlijk in katholieke kring even vaak voorkwam als onder niet-katholieken. Een vergelijkbaar onderzoek werd vervolgens verricht onder kinderen die onder verantwoordelijkheid van de Nederlandse overheid stonden in het kader van de kinderbescherming. De belangrijkste conclusie daarvan was dat het misbruik in zeer verschillende vormen en omstandigheden voorkwam (waaronder vrij frequent tussen leeftijdsgenoten. Een aantal slachtoffers bleek niet zeer tevreden met dit onderzoek, dat zowel onvolledig werd gevonden als te zacht in de conclusies. Daardoor rijst de vraag of een historisch-wetenschappelijk onderzoek, meer gericht op verklaren dan veroordelen, wel in staat is genoegdoening te verschaffen aan getraumatiseerde slachtoffers.

 8. Verlies aan polychloorbifenylen (PCB) en organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB) tijdens uitloogproeven

  OpenAIRE

  Rood GA; Broekman MH; Aalbers TG; LAE

  1995-01-01

  In het kader van het Taakstellend Plan ter ondersteuning van de normcommissie 390 11 afvalstoffen'(TSP) wordt door het RIVM een set van uitloogproeven voor organische componenten ontwikkeld. Deze uitloogproeven voor organische componenten worden gebaseerd op de reeds bestaande voorschriften voor anorganische stoffen. Voorafgaand aan onderhavig onderzoek zijn concept-voorschriften voor de kolomproef en cascadeproef voor Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK) ontwikkeld. In onder...

 9. De werkzame bestanddelen van de hulpverlening aan gezinnen met meervoudige problematiek

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Isolde Driesen

  2016-09-01

  areas of life. Social workers state that parents are often affected most by the financial problems. Other types of problems can only be effectively tackled once the financial situation is more stable or there is at least a prospect of a better financial future.The social workers in this study take an eclectic approach. There is no single methodology or approach that is considered to be the most effective. Consequently, none of the social workers questioned work according to the criteria of one specific method. They indicate that they have the knowledge and skills set of the various methods in their “toolbox” and use these in their work with clients. Finally, the social workers indicate that assistance should be clearly structured, with an action plan being formulated together with the client, including a primary goal and secondary goals that are assessed regularly during the assistance process. The insights yielded by this study contribute to our knowledge of the most effective approach to families with multiple problems. The results are currently being translated by NIM into a practical approach that fulfils the basic principles of the transformation in youth care. SAMENVATTING De werkzame bestanddelen van de hulpverlening aan gezinnen met meervoudige problematiek Er zijn in Nederland veel gezinnen die kampen met meervoudige problematiek. De hulpverlening die geboden wordt aan deze gezinnen is aan grote veranderingen onderhevig. In de afgelopen jaren zijn er overheidstaken in het sociale domein naar de gemeenten overgeheveld. Met ingang van 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning en de jeugdzorg. Deze decentralisaties zorgen voor een ware transformatie in het sociale domein. Het is nu dan ook van cruciaal belang dat er vanuit het sociale domein meer aandacht besteed wordt aan het ontwikkelen van voor de eerstelijns zorg geschikte werkzame hulpvormen voor deze doelgroep. In deze kwalitatieve studie zijn de werkzame bestanddelen

 10. Onderzoek naar invloed van lichtschema op titers bij vleeskuikens

  NARCIS (Netherlands)

  Middelkoop, van J.H.; Harn, van J.; Voorst, van S.

  1998-01-01

  Het is bekend dat het toepassen van een lichtschema van invloed is op de uitval als gevolg van infectieziektes. Dit was aanleiding voor het PP om onderzoek te doen naar de antilichaamtiters tegen NCD, IB en Gumboro bij vleeskuikens die bij verschillende lichtschema's gehouden werden.

 11. Op zoek naar de ideale vervanging voor vlees

  NARCIS (Netherlands)

  Boekel, van M.A.J.S.

  2004-01-01

  Voor de productie van een kilogram vlees is gemiddeld zes kilogram plantaardig eiwit nodig. Een nogal inefficiënte verhouding, in de wetenschap dat de wereldbevolking groeit en daarmee de vraag naar voedsel stijgt. Daarbij wordt het milieu door de productie van vlees extra belast. Reden voor wetensc

 12. Huisartsenzorg in cijfers: kinkhoest van kinder- naar tienerziekte.

  OpenAIRE

  Donker, G.; Gevel, J. van de

  2011-01-01

  Kinkhoest komt ondanks een hoge vaccinatiegraad nog regelmatig voor. Om de drie tot vier jaar is er een epidemie. Sinds de invoering van het acellulaire vaccin - voor vierjarigen in 2001 en voor nuljarigen in 2005 - worden de epidemieën milder en is de piek verschoven naar de tienerleeftijd. (aut. ref.)

 13. Van producten naar diensten: levenlang-lerendiensten en open leermiddelen

  NARCIS (Netherlands)

  Koper, Rob; Schuwer, Robert

  2009-01-01

  Koper, E. J. R., & Schuwer, R. (2009). Van producten naar diensten: levenlang-lerendiensten en open leermiddelen. In K. Schlusmans et al. (Eds.), Een levenlang eigenwijs studeren: het onderwijs van de Open Universiteit Nederland (hoofdstuk 17, pp. 291-297). Heerlen, Nederland: Open Universiteit Nede

 14. Maas-Rijnverbinding: een verkennende studie naar mogelijke scheepvaartverbindingen tussen de Maas en de Rijn alsmede naar effecten daarvan

  NARCIS (Netherlands)

  Agema, J.F.; Ferguson, A.; Stuip, J.; Tiemersma, J.J.

  1985-01-01

  In het voorliggende rapport is allereerst een inventarisatie gemaakt van studies, geïnitiëerd en uitgevoerd door diverse instanties, organisaties en/of belanghebbenden naar een verbinding tussen de Maas en de Rijn. De kern van het rapport is een tracé-onderzoek. Met behulp van een multicriteria-anal

 15. Onderzoek naar een geschikte combinatie toetsmethoden ter bepaling van de aquatische toxiciteit van milieugevaarlijke stoffen. Bijl.2: Onderzoek naar de bruikbaarheid van Lemna minor (eendekroos) voor routine toxiciteitsonderzoek en vergelijking van deze waterplant met eencellige groenalgen

  NARCIS (Netherlands)

  Adema DMM; de Zwart D

  1984-01-01

  Als aanvulling op het project "Onderzoek naar een geschikte combinatie toetsmethoden ter bepaling van de aquatische toxiciteit van milieugevaarlijke stoffen" werd vergelijkend onderzoek verricht naar de bruikbaarheid en gevoeligheid van eendekroos (Lemna minor) als toetsorganisme. Deze wa

 16. Diergezondheid in de veehouderij, op weg naar duurzaamheid

  OpenAIRE

  Leenstra, F.R.; Bergevoet, R.H.M.; Kimman, T G; Vriesekoop, P.W.J.

  2010-01-01

  In opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is een beschouwing geschreven over ontwikkelingen met betrekking tot diergezondheid in de afgelopen decennia. Deze beschouwing is door het PBL benut als onderliggende informatie voor haar rapportage over de voortgang naar een duurzame veehouderij.The Netherlands Environmental Assessment Agency (PBL) ordered an essay on developments in animal health in The Netherlands in the past decennia. PBL used this essay for her report on the progr...

 17. Kringlooplandbouw in Noord-Nederland : van marge naar mainstream

  OpenAIRE

  Holster, H.C.; Opheusden, van, J.H.J.; Gerritsen, A.L.; Kieft, H; H. Kros; Plomp, M.; Verhoeven, F.; Vries, de, H.J.C.; Essen, van, J. Theresia; Sonneveld, M.P.W.; Venekamp, A.

  2014-01-01

  Sinds 1990 wordt er in Noord-Nederland, waaronder de Noordelijke Friese Wouden en de provincie Drenthe, door melkveehouders, wetenschappers en beleidsmakers geëxperimenteerd om de kringloop van mineralen op het bedrijf zo goed mogelijk te sluiten. Steeds meer agrarisch ondernemers worden zich bewust van het belang van het sluiten van de kringloop ingegeven door aanscherping in mestwetgeving, schaarste van grondstoffen, hogere kosten van kunstmest en belasting van de omgeving. Zij zullen naar ...

 18. Wat blijft en wat verandert in het onderwijs (naar aanleiding van het rapport-Dijsselbloem)

  OpenAIRE

  Thoomes, D.T.

  2008-01-01

  Wie de discussies naar aanleiding van het rapport-Dijsselbloem volgt, kan de indruk krijgen dat alle onderwijsvernieuwingen uit de afgelopen jaren fout zijn geweest en dat het onderwijs vóór die tijd veel beter was en dat het daarom het beste is om maar weer terug te keren naar de didactiek van vroeger.

 19. Fork naar Farm. deelrapport: experimentele kweek van yellowtail kingfish (Seriola lalandi) en de implementatie hiervan

  NARCIS (Netherlands)

  Abbink, W.; Blanco Garcia, A.; Poelman, M.

  2011-01-01

  In Nederland is sprake van een toenemende vraag naar duurzaam en lokaal geproduceerde vis. Het doel van het Fork naar Farm project was het begeleiden van de productie van een nieuwe vissoort binnen de Nederlandse viskweeksector en Afrikaanse meerval volgens een certificeringsschema waarin duurzaamhe

 20. Duurzaamheid biologische reststromen voor groentesap : onderdeel van project "Groenteresttromen naar biosap"

  NARCIS (Netherlands)

  Kosters, P.S.R.; Voort, van der M.P.J.

  2007-01-01

  In deze rapportage wordt verslag gedaan van de duurzaamheid van de biosap keten. Het onderzoek naar de duurzaamheid van biologische reststromen voor biosap is één van de vijf deelonderzoeken van het project "Groentereststromen naar biosap", dat in 2006 werd uitgevoerd door Praktijkonderzoek Plant &a

 1. Leren faciliteren: In acht stappen naar een facilitair plan om uw school optimaal te ondersteunen

  NARCIS (Netherlands)

  Beckers, Ronald

  2011-01-01

  Een terugkerend thema in onderwijsland is het vinden van de balans tussen het doen van investeringen en de consequenties die beslissingen hebben voor uw exploitatie. Een gedegen facilitair plan helpt u om als school een goede gesprekspartner te zijn naar de gemeente die investeert, maar ook naar par

 2. Nationaal Plan Tuberculosebestrijding 2016-2020 : Op weg naar eliminatie

  NARCIS (Netherlands)

  de Vries G; Riesmeijer R; RGI; I& V

  2016-01-01

  Het Nationaal plan tuberculosebestrijding 2016-2020 geeft aan welke maatregelen de komende vijf jaar nodig zijn om de tuberculosebestrijding in Nederland verder te verbeteren. Het doel is om de overdracht van tuberculose en het aantal patiënten de komende vijf jaar met 25 procent terug te dringen. D

 3. Van kunst naar kunde: Cybersecurity 2,0

  NARCIS (Netherlands)

  Luiijf, H.A.M.

  2014-01-01

  De economische vooruitgang van veel landen is onlosmakelijk verbonden aan de betrouwbaarheid en het weerstandsvermogen tegen verstoring van hun Informatie- en Communicatie Technologie (ICT). In andere woorden: manage het cyber security risico. Op papier lijkt dat eenvoudig. Je voert een risicoanalys

 4. Onderzoek naar voedingsgedrag, met speciale aandacht voor correspondentieanalyse.

  NARCIS (Netherlands)

  Steenkamp, J.E.B.M.; Trijp, van J.C.M.

  1988-01-01

  Een recent ontwikkelde techniek waarmee de inhoud van kruistabellen grafisch wordt weergegeven. In dit artikel wordt de bruikbaarheid van correspondentie-analyse voor de interpretatie van grote kruistabellen geillustreerd aan de hand van gegevens over consumptie-frequentie van verschillende dranken

 5. Van object naar inhoud - interview met Gert Goris

  NARCIS (Netherlands)

  E. Bouwer (Erik)

  2011-01-01

  textabstractDe UB van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft een helder tweesporenbeleid, dat bijdraagt aan een stevige verankering in de business – de wetenschappelijke kennisproductie en het opleiden van studenten. De bibliotheek heeft ‘de collectie’ losgelaten en informatie centraal gesteld: van

 6. Dilemma's of sustainable consumption. A study of public support for making consumption more sustainable; Dilemma's rond duurzame consumptie. Een onderzoek naar het draagvlak voor verduurzaming van consumptie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vringer, K.; Vollebergh, H.; Dietz, F. [Planbureau voor de Leefomgeving PBL, Den Haag (Netherlands); Van Soest, D. [VU University, Amsterdam (Netherlands); Van der Heijden, E. [Tilburg University, Tilburg (Netherlands)

  2013-02-15

  onderzocht in samenwerking met de Universiteit van Tilburg, de Vrije Universiteit en bureau Veldkamp-TNS/NIPO. Het onderzoek bevestigt dat een flinke groep consumenten verduurzaming belangrijk vindt, maar er niet altijd naar handelt. Aangezien mensen zich niet altijd gedragen naar wat zij belangrijk vinden, zijn de huidige geringe marktaandelen van duurzamere productvarianten geen goede voorspellers van het draagvlak voor overheidsbeleid. Om verduurzaming van consumptie te stimuleren, lijkt het zinvol dat de overheid het plezier van het individueel bijdragen aan duurzaamheid benadrukt en ervoor zorgt dat de individuele consument er zeker van is dat voldoende anderen ook duurzamere productvarianten kopen. Consumenten geven daarbij de voorkeur aan zachte drang met bijvoorbeeld subsidies, ook als dat voor hen duurder uitvalt dan harde dwang.

 7. Onderzoek naar de mogelijke inductie van leuco-myelo-encephalopathie door inhalatoire blootstelling van een aap aan pyrolisaat van versneden heroine

  NARCIS (Netherlands)

  van der Laan JW; Timmerman A; Marra M; Wolters EC; Loeber JG; Dormans JAMA; Schipper MEI; Boot R

  1986-01-01

  Nadat vanaf 1980 enige tientallen personen het slachtoffer zijn geworden van een heroine-leuko-encephalopathie als gevolg van het "chinezen" van vnl. heroine zijn gedurende twee jaar geen slachtoffers gemeld. Twee slachtoffers in 1984, die bovendien een grote hoeveelheid heroine in het b

 8. Aviation without limits. Luchtvaart grenzeloos; Een studie naar het energieverbruik en de specifieke milieubelasting van luchtvaart, gerelateerd aan de bij de voortstuwing gebruikte brandstoffen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hoogenstrijd, G.J.

  1993-10-01

  The objective of the title study is to determine whether limits will arise to the predicted growth of commercial aviation because of its associated environmental impact. First, a general description of aviation is given, followed by an outline of the current world aviation fuel consumption, which mainly consists of kerosene consumption in the Northern hemisphere. Also the nature and scale of emissions, caused by aviation, are reviewed. Next, attention is paid to the chemical and physical processes in the atmosphere, related to the aircraft emissions, as well as the environmental effects of the different gases. Model studies show that the impact of emissions can be substantial. Subsequently, the developments of aviation of the last decade and the expected potential developments are considered. During the last decade the emission indices of CO, VOC and soot decreased, whereas the index of NO[sub x] increased. Most of the forecasts assume a doubling of the volume of world civil aviation in the period 1988-2000. No saturation of growth is expected after the year 2000. An average annual fuel growth rate of 2.5% in the period 1990-2010 is forecasted by the International Civil Aviation Organization (ICAO). Finally, the energy consumption and emissions of different modes of transportation are compared with data for aviation. The comparisons show that there is a strong difference in emissions. Per passenger kilometer NO[sub x] emissions by aircraft are in between the emissions of cars and trains and the CO[sub 2] emissions are in the same order of magnitude as those caused by road transport. From the results of the title study it appears that data on emissions and environmental impact of aviation are unreliable. It is concluded that the (current potential) environmental impact of aviation may be significant and that an increase is likely to occur. 30 figs., 25 tabs., 1 appendix, 80 refs.

 9. Verkeersrisico's in Nederland 1978-1980 : een vergelijkend onderzoek naar de aantallen doden gerelateerd aan de in het verkeer afgelegde afstanden in de jaren 1978, 1979 en 1980.

  NARCIS (Netherlands)

  Harris, S.

  1982-01-01

  Death-rates per 108 kilometres travelled are calculated for the Netherlands during the years 1978, 1979 and 1980. Official road-accident death data is related to data from the National Travel Survey. The data excludes children younger than 12 years old. The possible margins of error in the National

 10. Ambtshalve toetsing: gerechtvaardigde uitzondering of uitgeholde regel? Een rechtsgeleerd onderzoek naar de legitimering van het verbod van ambtshalve toetsing door de bestuursrechter van besluiten aan materieel recht

  NARCIS (Netherlands)

  Harmsen, M.

  2013-01-01

  Dutch administrative courts are, on the whole, not allowed to perform an ex officio judicial review of administrative decisions. The binding nature of nearly all rules of substantive administrative law and the specific characteristics of the administrative decisions involved, beg the question how an

 11. Onderzoek naar de relatie van eikensterfte met droogte en bodemchemie

  OpenAIRE

  Oosterbaan, A.; Bobbink, R.; Decuyper, M.

  2014-01-01

  In verband met verhevigde eikensterfte is onderzocht of er verband is tussen de eikensterfte en droogte en/of bodemchemie. Hiervoor is op tien locaties in een opstand met veel sterfte en een opstand met weinig sterfte de jaarringbreedte van de laatste 50 jaar vergeleken met weersgegevens van de dichtstbijzijnde weerstations, de hoeveelheid fijne wortels op 0-25 cm en 25-50 cm diepte bepaald en aan de hand van grondmonsters de bodemchemie gekarakteriseerd. Uit dit onderzoek is gebleken dat er ...

 12. Roadmap 2030 Dutch Glass Industry. Towards a clean, efficient and cost-effective future; Routekaart 2030 Nederlandse Glasindustrie. Naar een schone, zuinige en rendabele toekomst

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-06-15

  This Roadmap is the result of the covenant signed by the Dutch glass industry and the Dutch national government in 2009 on a Long Term Agreement on Energy Efficiency. Participating companies committed to continuous improvement in energy performance in both manufacturing processes as well as the supply chain from raw material to final product. The Dutch glass industry has undertaken a strategic study regarding the possibilities of achieving far-reaching energy efficiency improvement by 2030. The overall industry's target is to realise an energy efficiency improvement of 25%, compared to its energy consumption and production level of 2009. Several related areas were identified for actions and measures for energy efficiency improvement: (1) Alternatives to primary raw materials; (2) Intensified use of secondary raw materials (cullet); (3) Innovations in batch preparation; (4) Innovations in glass composition; (5) Innovations in process control; (6) Innovations in furnace design; (7) New methods of waste heat recovery; (8) Improved performance of glass products [Dutch] Dit rapport is tot stand gekomen in het kader van de Meerjarenafspraak Energie-Efficientie ETS (Emission Trading System) ondernemingen, ook wel het MEE-convenant genoemd. Dit convenant nodigt de deelnemende sectoren uit tot het opstellen van een Routekaart voor 2030. De Routekaart is een strategische studie die inzichtelijk maakt hoe invulling wordt gegeven aan het realiseren van energie-efficientie verbeteringen binnen de bedrijven en in de keten op de route naar 2030. Hoofdstuk 1 is een introductie op de Routekaart 2030 en de wijze waarop de Routekaart tot stand is gekomen. Hoofdstuk 2 beschrijft in vogelvlucht de sector, op welke manier nu al invulling wordt gegeven aan duurzame ontwikkeling en energie, en geeft een beschrijving van de Vereniging van Nederlandse Glasfabrikanten (VNG). Hoofdstuk 3 beschrijft algemene trends en de visie van de sector op de toekomst. Daarnaast wordt de markt in 2030

 13. De “ultieme HRM-vraag”: Zou jij je werkgever aanbevelen aan familie en vrienden?

  NARCIS (Netherlands)

  T. Legerstee (Tim); L.G. Tummers (Lars); S. Van Beek (Sandra); M. Lankhaar (Marcel)

  2014-01-01

  markdownabstract__Abstract__ Organisaties streven daarom naar 'loyale' werknemers. Er zijn al verschillende manieren om loyaliteit te meten, zoals via 'organisatiebetrokkenheid'. Maar is er niet één ultieme vraag die we kunnen stellen? Misschien kunnen we deze loyaliteit meten via de zogenaamde 'We

 14. Welkom in Rotterdam! : een studie naar interculturele ontmoetingen tussen 'oude' en 'nieuwe' Rotterdammers

  NARCIS (Netherlands)

  Muijres, M.E.A.; Aarts, M.N.C.

  2011-01-01

  Maatschappelijke solidariteit tussen verschillende bevolkingsgroepen bestaat nog wel degelijk in de huidige multiculturele samenleving van Rotterdam. Dat concluderen onderzoekers in een studie van de Wetenschapswinkel van Wageningen UR (University & Research centre) naar de effecten van de inter

 15. DaVinc³i: sierteeltlogistiek in een dynamische eeuw : van onderbuik naar onderbouwing

  NARCIS (Netherlands)

  Vorst, van der J.G.A.J.; Ossevoort, R.S.

  2015-01-01

  In het DaVinc³i (Dutch Agricultural Virtualized International Network with Consolidation, Coordination, Collaboration and Information availability) onderzoek deden drie Nederlandse universiteiten en een groot aantal bedrijven strategisch onderzoek naar deelgebieden van de sierteeltlogistiek. Die dee

 16. Verbeteren van de condities bij bewaring, verpakking en transport: Literatuuronderzoek naar de optimale omstandigheden voor het bewaren, verpakken en transport van boomkwekerijgewassen (project 3500)

  NARCIS (Netherlands)

  Hees-Boukema, van E.M.; Leek, N.A.

  1994-01-01

  Literatuuronderzoek (deel 2) naar de optimale omstandigheden voor het bewaren, verpakken en transport van boomkwekerijgewassen. Door het Boomteeltpraktijkonderzoek (BPO) is in opdracht het onderzoek uitgevoerd naar het "Verbeteren van de condities bij bewaring, verpakking en transport". Over de resu

 17. Vijf technologieclusters banen de weg naar energiezuiniger telen. Blik op duurzame, integrale teeltsystemen

  NARCIS (Netherlands)

  Knoll, B.; Janssen, E.G.O.N.

  2014-01-01

  Vorig iaar stelden AVAG en TNO een 'Technologie Roadmap' op. Daarin wordt geschetst hoe technologische innovatie tot 2020 kan bijdragen aan de ontwikkeling van kansrijke, energie. zuinige teeltsystemen. Vanwege de veelheid en verscheidenheid aan leveranciers, systemen en componenten is een integrale

 18. U Jóok'ol T'aan, "La salida del habla" U Jóok'ol T'aan, "The Coming Out of Speech"

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hilario Chi Canul

  2012-01-01

  Full Text Available En este escrito pretendo desarrollar la concepción, la metodología, epistemología, la didáctica y la pedagogía que está detras de U jóok'ol t'aan, "La salida del habla", desde y con las voces de algunas madres mayas, obtenidas mediante una investigación etnográfica que forma parte de mi investigación de tesis "La vitalidad del Maaya T'aan. Estudio etnográfico de la comunicación intergeneracional de los mayas de Naranjal Poniente". Por otro lado, también examino la enseñanza escolarizada de la lengua maya, específicamente el currículo estatal que se emplea para la enseñanza de la lengua maya, y la contrapongo con la adquisición de la misma lengua en las familias para generar caminos hacia una posible interculturalización de la enseñanza de las lenguas indígenas.In this writing I am trying to develop the conception of the methodology, epistemology, didactics and the pedagogy that are standing of the u jóok'ol t'aan, "the exit of the speech", from and with the voices of some Mayan mothers, obtained by means of an ethnographic investigation that comprises of my thesis research, "La vitalidad del Maaya T'aan. Estudio etnográfico de la comunicación intergeneracional de los mayas de Naranjal Poniente". On the other hand, also I try to work and oppose the sent to school education of the Mayan language, specifically the state curriculum that is used for teaching Mayan language, with the acquisition of the same language in the families, to generate ways towards a possible interculturalization of the education of the indigenous languages.

 19. Residence time and behaviour of sole and cod in the Offshore Wind farm Egmond aan Zee (OWEZ)

  NARCIS (Netherlands)

  Winter, H.V.; Aarts, G.M.; Keeken, van O.A.

  2010-01-01

  ‘Noordzeewind’ (a Nuon and Shell Wind Energy consortium) exploits a wind farm with 36 wind turbines off the coast of Egmond aan Zee: the Offshore Wind farm Egmond aan Zee (OWEZ). This project serves to evaluate the economical, technical, ecological and social effects of offshore wind farms in genera

 20. De “ultieme HRM-vraag”: Zou jij je werkgever aanbevelen aan familie en vrienden?

  OpenAIRE

  Legerstee, Tim; Tummers, Lars; van Beek, Sandra; Lankhaar, Marcel

  2014-01-01

  markdownabstract__Abstract__ Organisaties streven daarom naar 'loyale' werknemers. Er zijn al verschillende manieren om loyaliteit te meten, zoals via 'organisatiebetrokkenheid'. Maar is er niet één ultieme vraag die we kunnen stellen? Misschien kunnen we deze loyaliteit meten via de zogenaamde 'Werkgever Net Promotor Score'. Deze vraag is afgeleid van het artikel van Frederick Reichfeld uit de Harvard Business Review, getiteld "The one number you need to grow". Reichfeld stelt er een 'ultiem...

 1. Rapportage onderzoek aan bastknobbels en aantasting van bast door korstmossen aantasting van bast door korstmossen

  OpenAIRE

  Lammeren, van, ACAP Andre; Kieft, H; Donkers (e.a.), J.

  2008-01-01

  In het hier beschreven onderzoek is nagegaan wat de aard en oorzaak is van het pokdalig uiterlijk van de stam van de es, wat het effect is van korstmosbegroeiing op de essenbast en hoe de reeds eerder beschreven bastknobbels ontstaan. Het is een voortgangsrapportage van een grotere studie naar oorzaak en gevolg van boomaantastingen. Hier worden verschijnselen beschreven maar er is vooralsnog geen uitspraak over hoe de aantastingen zoals bastknobbels zijn veroorzaakt

 2. Database of measurements on the offshore wind farm Egmond aan Zee

  NARCIS (Netherlands)

  Brand, A.J.; Wagenaar, J.W.; Eecen, P.J.; Holtslag, M.C.

  2012-01-01

  This paper presents the database of the measurements that have been acquired over the years in the Offshore Wind farm Egmond aan Zee (OWEZ). In addition, two topics are discussed: the analyses on this database that were performed in the past, and the potential for new analyses in the framework of th

 3. Local Birds in and around the Offhore wind Farm Egmond aan Zee (OWEZ)

  NARCIS (Netherlands)

  Leopold, M.F.; Dijkman, E.M.; Teal, L.R.

  2011-01-01

  This report presents the final results of a four-year study of seabird distribution patterns in and around the first offshore wind farm in Dutch North Sea waters. This wind farm, known as OWEZ (Offshore Wind farm Egmond aan Zee) is situated 10 - 18 km off the Dutch mainland coast, northwest of the p

 4. Local Birds in and around the Offhore wind Farm Egmond aan Zee (OWEZ)

  OpenAIRE

  Leopold, M.F.; Dijkman, E.M.; Teal, L.R.

  2011-01-01

  This report presents the final results of a four-year study of seabird distribution patterns in and around the first offshore wind farm in Dutch North Sea waters. This wind farm, known as OWEZ (Offshore Wind farm Egmond aan Zee) is situated 10 - 18 km off the Dutch mainland coast, northwest of the port of IJmuiden

 5. Biotechnologie en veredeling in Engeland : verslag van bezoeken aan enkele onderzoekinstellingen

  NARCIS (Netherlands)

  Dons, J.J.M.; Custers, J.B.M.

  1987-01-01

  Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op het gebied van het biotechnologisch onderzoek t.b.v. de plantenveredeling in Engeland werd een bezoek gebracht aan een aantal onderzoeksinstellingen: Institute of Horticultural Research, East Malling, Maidstone; North East London Polytechnic, Romfo

 6. India's cadeau aan de wereld: nationalisme en authenticiteit in de presentatie van yoga

  NARCIS (Netherlands)

  A. Aalten

  2015-01-01

  Yoga wordt algemeen gepresenteerd als een eeuwenoude Indiase traditie die tegenwicht kan bieden tegen de kwalen en problemen van de westerse levensstijl in de 21ste eeuw. Recent antropologisch en historisch onderzoek laat echter zien dat de hedendaagse yoga die wereldwijd wordt beoefend pas aan het

 7. Sleutelen aan substraat om plaagdruk te verlagen (interview met Gerben Messelink)

  NARCIS (Netherlands)

  Diemen, van B.; Messelink, G.J.

  2007-01-01

  Substraat eigenschappen beïnvloeden de ontwikkeling van bodemgerelateerde plagen en natuurlijke vijanden. Uit onderzoek van WUR Glastuinbouw bij kalanchoë bleek dat vocht en afbreekbaarheid veel invloed hebben op de plaag duponchelia en zijn bestrijder, de roofmijt hypoaspis. Kan er zo aan substrate

 8. Toevoeging van ß-glucanase en xylanase aan mengvoeders voor gespeende biggen

  NARCIS (Netherlands)

  Scholten, R.H.J.; Binnendijk, G.P.

  1997-01-01

  Op het proefbedrijf van het Proefstation voor de Varkenshouderij te Rosmalen is van november 1995 tot en met februari 1996 een onderzoek uitgevoerd om na te gaan wat de mogelijkheden zijn van toevoeging van de enzymen B-glucanase en xylanase (PorzymeSlOO@) aan biggenrantsoenen

 9. Deductieve onderzoekingen over aard en ontstaan van betrekkingen tussen biologische kenmerken : Een biodynamische studie aan haring

  NARCIS (Netherlands)

  Wielinga, Douwe Taco

  1958-01-01

  Organische systemen (waaronder organismen) ontlenen hun specifiek biologisch karakter aan de combinatie van drie fundamentele eigenschappen: (1) Op elk moment is het organisme een totaliteit (Ganzheit) van vitale processen. Deze processen zijn onderling verweven en hiërarchisch geordend. (2) Op kort

 10. Verdeling van de blootstelling aan fijn stof in de Nederlandse bevolking

  NARCIS (Netherlands)

  Kruize H; Freijer JI; Franssen EAM; Fischer PH; Lebret E; Bloemen HJTh; LBM

  2001-01-01

  In opdracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg is de blootstelling van de Nederlandse bevolking aan fijn stof geschat met behulp van het EXPOLIS model. In dit kans- of probabilistische model is blootstelling een combinatie van de concentratie luchtverontreiniging in verschillende ruimten (&ap

 11. Over de Noodzaak en Wetenschappelijke Uitdagingen van Onderzoek naar Strategische Waarde Creatie van Management Modellen

  NARCIS (Netherlands)

  F.A.J. van den Bosch (Frans)

  2012-01-01

  textabstractDe Nederlandse versie van de in het Engels uitgesproken rede ter gelegenheid van het afscheid als Full Professor of Management aan de Rotterdam School of Management, Erasmus University, op 11 mei 2012

 12. Towards a future-proof energy system for the Netherlands; Naar een toekomstbestendig energiesysteem voor Nederland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Weterings, R.; Van Harmelen, T.; Gjaltema, J.; Jongeneel, S.; Manshanden, W.; Poliakov, E. [TNO Behavioural and Societal Sciences, Delft (Netherlands); Faaij, A.; Van den Broek, M.; Dengerink, J. [Copernicus Instituut, Universiteit Utrecht, Utrecht (Netherlands); Londo, M.; Schoots, K. [ECN Beleidsstudies, Amsterdam (Netherlands)

  2013-03-15

  The analysis performed has two goals: (1) mapping of the most important opportunities and threats of the transition to a sustainable energy supply for the economy and society of the Netherlands, and (2) identify where significant gaps are in the knowledge that is required for a transition to a future-proof energy system for Netherlands [Dutch] De uitgevoerde analyse heeft twee doelen: (1) In beeld brengen van de belangrijkste kansen en bedreigingen van de transitie naar een duurzame energievoorziening voor economie en samenleving van Nederland; en (2) Nagaan waar belangrijke lacunes liggen in de benodigde kennis voor een transitie naar een toekomstbestendig energiesysteem in Nederland.

 13. Prize something, including quality. The price of supply interruption. On the search for {phi}. Technical report; Op prijs gesteld, maar ook op kwaliteit. De prijs van stroomonderbrekingen. Op zoek naar {phi}. Technisch rapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Baarsma, B.E.; Berkhout, P.H.G.; Hop, J.P.

  2004-04-01

  The Dutch Office of Energy Regulation (DTe) plans to adjust the present regulations with regard to regional electricity network companies. In 2002 an integrated model for pricing and quality regulations is drafted, which is expected to be implemented in 2005. This report serves as input for such a model. Quality is defined in terms of electricity supply disruptions. The aim of the study on the title subject is to determine prices for different types of power supply disruptions. The study is based on a survey among 12,400 households and nearly 2,500 small and medium-sized businesses in the Netherlands. [Dutch] De Dienst uitvoering en Toezicht energie (DTe) is voornemens om de huidige regelgeving ten aanzien van de regionale elektriciteitsnetbedrijven aan te passen. Hiertoe zijn in 2002 verkenningen voor een geintegreerd prijs- en kwaliteitsreguleringsmodel opgesteld, dat naar verwachting begin 2005 worden ingevoerd. Dit rapport dient als input voor het kwaliteitsreguleringsmodel. Kwaliteit is hier gedefinieerd in termen van stroomonderbrekingen. Het doel van het onderzoek is om prijskaartjes vast te stellen voor verschillende soorten stroomonderbrekingen. Zo kunnen de onderbrekingskosten verschillen afhankelijk van bijvoorbeeld het tijdstip (dagdeel, dag van de week, seizoen), de duur van de onderbreking, het wel of niet ontvangen van een waarschuwing vooraf en het aantal onderbrekingen. Het onderzoek is gebaseerd op een enquete onder 12.400 huishoudens en bijna 2500 MKB-bedrijven.

 14. Op zoek naar Dracula. Plaatsen van verbeelding in Transsylvanië en Whitby

  NARCIS (Netherlands)

  S.L. Reijnders (Stijn)

  2010-01-01

  markdownabstractJaarlijks trekken diverse toeristen Transsylvanië binnen, op zoek naar sporen van Graaf Dracula. Zij worden gedreven door Bram Stokers Dracula (1897) of een van de vele verfilmingen uit de 20ste en 21ste eeuw. In dit artikel is onderzocht waarom mensen de behoefte hebben om fictieve

 15. Op weg naar een cleantech toekomst : beknopt verslag van de lustrumconferentie van ACRRES

  NARCIS (Netherlands)

  PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente

  2013-01-01

  Verslag van de lustrumconferentie van het Application Centre for Renewable REScources (ACRRES) op 7 maart 2013 te Lelystad. De afbeeldingen uit presentaties en de foto’s in het verslag vormen een selectie uit de presentaties en foto’s die zijn gepresenteerd resp. gemaakt tijdens het symposium: Naar

 16. Nieuwe energie voor de Veenkoloniën, op zoek naar regionale comfortzones; Plananalyse

  NARCIS (Netherlands)

  Kempenaar, J.; Waal, de R.M.; Brink, van den A.

  2012-01-01

  De 9e Eo Wijers ideeënprijsvraag is gehouden tussen juni 2011 en maart 2012 met als titel ‘Nieuwe energie voor de Veenkoloniën, op zoek naar regionale comfortzones’. Net als in voorgaande jaren heeft de Eo Wijersstichting een analyse laten uitvoeren van de ingezonden plannen, deze keer uitgevoerd do

 17. Korte inventarisatie naar voorbehandeling van mest t.b.v. hogere biogasproductie

  NARCIS (Netherlands)

  Timmerman, M.; Rulkens, W.H.

  2009-01-01

  Er heeft een korte inventarisatie plaatsgevonden naar het effect van verschillende technieken van ontsluiting van slib en mest op de biogasproductie. Hierdoor is een globaal inzicht verkregen in het perspectief van verschillende methoden van voorbehandeling/ontsluiting van drijfmest om de biogasprod

 18. Onderzoek naar brandveiligheid voor dieren in veestallen = Study regarding fire safety of barns for farm animals

  NARCIS (Netherlands)

  Bokma-Bakker, M.H.; Hagen, R.R.; Bokma, S.; Bremmer, B.; Ellen, H.H.; Hopster, H.; Neijenhuis, F.; Vermeij, I.; Weges, J.

  2012-01-01

  Onderzoek naar knelpunten in de brandveiligheid van veestallen voor de dieren en verbetermogelijkheden, o.a. in regelgeving. Het onderzoek had tot doel om: - Inzicht te geven in naleving van de huidige regelgeving met betrekking tot stalbrandpreventie; - Inzicht te geven in de mogelijkheden om diere

 19. Een orienterend veldonderzoek naar het functioneren van 'coffeeshops' : interimverslag van het vooronderzoek 'Coffeeshops'

  NARCIS (Netherlands)

  Leuw, Ed.; Aron, U.

  1995-01-01

  Het doel van dit onderzoek is tweeledig. Ten eerste worden ten behoeve van de regeringsnota over het drugsbeleid enige impressionistische case-studies verricht naar het functioneren van coffeeshops. Ten tweede zal het vooronderzoek tenslotte leiden tot het formuleren van een probleemstelling voor na

 20. De huisarts onderzocht: de Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk.

  NARCIS (Netherlands)

  Spanjer, M.

  1990-01-01

  Beknopte bespiegeling over en de eerste resultaten van de 'National Studie`, een onderzoek van het NIVEL naar de ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk. Wat betreft preventie duiden de gegevens van de studie erop dat huisartspraktijken niet actief bezig zijn met preventie. Vrijwel geen huis

 1. Halt: een alternatieve aanpak van vandalisme : Eindrapport van een evaluatie-onderzoek naar Halt-projecten

  NARCIS (Netherlands)

  Kruissink, M.; Verwers, C.

  1989-01-01

  Doel: HALT-projecten hebben tot doel het vandalisme te bestrijden. Deze projecten zijn ontstaan uit een samenwerking van gemeente, politie en justitie. Strafrechtelijk minderjarigen die wegens vandalisme zijn aangehouden kunnen door de politie of de Officier van Justitie naar HALT verwezen worden. V

 2. Met lure&kill-systeem vliegen motten vanzelf naar het insecticide

  NARCIS (Netherlands)

  Kierkels, T.; Griepink, F.C.

  2008-01-01

  Insecten worden zo sterk aangetrokken door feromonen - seksstoffen - dat je daar bij de bestrijding gebruik van kunt maken. Als het insect naar het insecticide toekomt, hoef je niet areaaldekkend te spuiten. Dat heeft veel voordelen. Plant Research International is al ver met de ontwikkeling van zo'

 3. Onderzoek naar de radioactiviteit van gebotteld en ongebotteld mineraal- en bronwater

  NARCIS (Netherlands)

  Glastra P; Koster HW; Mattern FCM

  1988-01-01

  Dit rapport vermeldt de resultatena van het onderzoek naar de radioactiviteit van verschillende merken gebotteld en ongebotteld mineraal- en bronwater. Uit de resultaten van de metingen blijkt dat het Ra-226 gehalte varieerde van 0.3 tot 400 Bq/m3. Het Ra-228 gehalte varieerde van 30 tot 210 Bq/

 4. Onderzoek naar opgeloste organische stoffen in het perkolatiewater van de vuilstortplaats Ambt-Delden

  NARCIS (Netherlands)

  Harmsen, J.

  1977-01-01

  In deze nota worden de resultaten beschreven van onderzoek naar de aard en concentratie van opgeloste organische stoffen in het percolatiewater van de vuilstortplaats in Ambt-Delden. Veel van de in percolatiewater voorkomende bestanddelen kunnen betrekkelijk gemakkelijk worden bepaald met behulp van

 5. Man of vrouw? Een onderzoek naar sekseverschillen in reacties op chronische aandoeningen

  NARCIS (Netherlands)

  Roeke, M.

  2009-01-01

  Samenvatting Het doel van dit onderzoek was om sekseverschillen onder chronische patiënten op fysiek-, psychisch- en sociaal functioneren en algemene kwaliteit van leven in kaart te brengen. Daarnaast werd er naar mogelijke verklaringen voor sekseverschillen gekeken. Er werden verschillende onderzoe

 6. Het sluitstuk van de laparotomie : een prospectief, gerandomiseerd, multicentre onderzoek naar de resultaten van fasciesluiting

  NARCIS (Netherlands)

  J.C. Wissing

  1988-01-01

  textabstractDit proefschrift beschrijft de resultaten van een perspectief gerandcmiseerd multicentre onderzoek bij 1539 patienten naar de wondgenezing na een mediane laparotamie en dan met nane de genezing van de fascie, waarbij de invloed van diverse hechtmaterialen en van twee verschillende hechtt

 7. Boerderijen en platteland in verandering. Een onderzoek naar herbestemming van boerderijen in Friesland

  NARCIS (Netherlands)

  van der Vaart, J.H.P.

  1999-01-01

  Jacob H.P. van der Vaart (1999), Boerderijen en platteland in verandering; een onderzoek naar herbestemming van boerderijen in Friesland (Farm buildings and countryside in transformation; a study of the re-use of farm buildings in Friesland) Dissertation University Nijmegen, book published by Fryske

 8. Residence time and behaviour of sole and cod in the Offshore Wind farm Egmond aan Zee (OWEZ)

  OpenAIRE

  Winter, H. V.; Aarts, G.M.; Keeken, van, O.A.

  2010-01-01

  ‘Noordzeewind’ (a Nuon and Shell Wind Energy consortium) exploits a wind farm with 36 wind turbines off the coast of Egmond aan Zee: the Offshore Wind farm Egmond aan Zee (OWEZ). This project serves to evaluate the economical, technical, ecological and social effects of offshore wind farms in general. To gather knowledge which will result from this project, a Monitoring and Evaluation Program (NSW6MEP) has been developed. Knowledge on environmental impact gained by this project will be made a...

 9. Onderzoek naar de toepasbaarheid en bruikbaarheid van de scintillatievloeistoffen minisolve en safe fluor, ten behoeve van B-radioaktiviteitsmetingen

  NARCIS (Netherlands)

  Bruchem, van G.D.; Schilt, R.

  1987-01-01

  Het rapport geeft een overzicht van de testresultaten van het onderzoek naar toepasbaarheid en bruikbaarheid van twee scintillatievloeistoffen (commercieel verkrijgbaar), Minisolve en Safe Fluor. Van deze twee scintillatievloeistoffen wordt Minisolve al 3 jaar op het RIKILT toegeast bij B - radioakt

 10. Een zoektocht naar de identiteit van het sociaalwerkonderzoek: een reflectie over de kenmerken van een academische discipline

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peter Raeymaeckers

  2016-06-01

  Full Text Available SAMENVATTINGEen zoektocht naar de identiteit van het sociaalwerkonderzoek: een reflectie over de kenmerken van een academische discipline Wat is sociaalwerkonderzoek? Verschillende auteurs stellen vast dat het sociaalwerkonderzoek zich niet makkelijk laat definiëren. Sommigen drukken de eigenheid van sociaalwerkonderzoek graag uit in termen van eclecticisme, holisme en diversiteit. Dit is niet zonder gevaar. De specifieke eigenheid van het sociaalwerkonderzoek dreigt hierdoor immers verloren te gaan. Deze bezorgdheid vormt de aanzet voor dit artikel. We schetsen de contouren van een academische discipline die door de recente internationale definitie van het sociaal werk op de voorgrond is komen te staan. Hoe gaan we te werk? We stellen vast dat we de grenzen van het sociaalwerkonderzoek niet stevig kunnen vastzetten. Het is wel mogelijk om enkele kenmerken te formuleren. Een eerste kenmerk gaat over de inhoud en betreft het terrein waarop de sociaalwerkonderzoeker zich begeeft. Een tweede behandelt de wetenschappelijke methode en een derde bekijkt de verhouding tussen theorie en praktijk. Een vierde kenmerk gaat over de gemeenschappelijke maatschappelijke bezorgdheid die eigen is aan elke sociaalwerkonderzoeker. Meer specifiek benadrukken we het belang van de bezorgdheid over sociale uitsluiting en sociale rechtvaardigheid op verschillende terreinen van het maatschappelijke leven.  ABSTRACTThe identity of social work research: reflections on an academic discipline What is social work research? Scholars agree that the search for the identity of social work research is a challenging task. Some authors express this identity in terms of holism, eclecticism or diversity. We, however, argue that when scholars embrace the diversity of social work research, social work research loses its specific identity. We therefore believe that it is crucial that social workers as well as social work academics reflect on the identity of social work research. We

 11. Participeren in onzekerheid - Literatuuronderzoek naar het inzetten van participatie in wetenschappelijke beleidsadvisering

  OpenAIRE

  Turnhout, E.; Leroy, P.

  2004-01-01

  Abstract Nederlands Bij complexe beleidsproblemen, zoals milieu-, natuur- en duurzaamheidsvraagstukken, zijn politici, beleidsmakers, stakeholders, burgers en wetenschappers het er vaak niet over eens wat nu eigenlijk het probleem is. Ook als er wel een gedeelde probleemdefinitie is, kan er discussie blijven over de oplosssingen. Afhankelijk van hoe naar de verhouding tussen wetenschap en beleid wordt gekeken, kan gekozen worden voor het op een bepaalde wijze betrekken van stakeholders in de ...

 12. Die faktore gemeenskaplik aan die selfondersoekvraelys van Holland en die nuwe Suid-Afrikaanse beroepsbelangstellingsvraelys

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  C. Swanevelder

  1992-06-01

  Full Text Available The factors common to the Self Directed Search of Holland (SDS and the new South African Vocational Interest Inventory (SAVII. The new South African Vocational Interest Inventory was locally developed with the purpose to create a single vocational interest inventory for all population groups in the RSA. In this study the common factors underlying the SDS and the SAVII were determined with the aid of interbattery factor analysis. The results indicate that there are six common factors underlying the two instruments for both the standard nine boys and girls, and that these factors agree with the six factors built into the SDS by Holland. Opsomming Die nuwe Suid-Afrikaanse Beroepsbelangstellingsvraelys (SABBV is plaaslik ontwikkel met die doel om 'n enkele beroepsbelangstellingsvraelys vir alle bevolkingsgroepe binne die RSA, daar te stel. In hierdie studie is daar ondersoek ingestel na die gemeenskaplike faktore onderliggend aan die SABBV en die Selfondersoekvraelys (SOV van Holland met behulp van 'n interbatteryfaktorontleding. Daar is bevind dat daar ses gemeenskaplike faktore onderliggend aan die twee instrumente is vir sowel standerd nege seuns as dogters, en dat hierdie faktore ooreenstem met die ses faktore wat deur Holland in die SOV ingebou is.

 13. V.I. Romeiko Gurko: Van militêre attaché tot generaal aan die Oosfront

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  C. De Jong

  2012-02-01

  Full Text Available Van al die militêre attachés wat die Anglo-Boereoorlog aan Britse en Republikeinse kant gedien het, was die Rus V.I. Romeiko Gurko die militêr wat in sy latere lewe die hoogste rang bereik het. In die Eerste Wêreldoorlog was hy tydelik Hoof van die Generale Staf aan die front in Oos-Europa. Sy loopbaan was net so indrukwekkend as die van sy vader, losef Vladimirovich Romeiko Gurko. Laasgenoemde is in 1828 gebore te Mohilev, het in 1846 sy graad behaal aan die militêre kollege, "Corps of Pages", en as husaar in die keurkorps die keiserlike garde gedien. Hy het bestuursposte van belang beklee en hom onderskei in die Russies-Turkse oorlog, 1877 - 78. Hy voer die ruitery aan tydens die langdurige beleg van die stad Plevna in Bulgarye. Hy trek met 70 000 soldate in Desember 1877 oor die Balkanberge. Dit was winter en die tog was baie moeilik, vergelykbaar met Napoleon se tog oor die Alpe. Hy het daarna die Turke 'n paar maal verslaan en Adrianopel beset. Na die oorlog was hy onder meer goewerneur van enkele groot stede. By sy aftrede in 1894 is hy tot veldmaarskalk bevorder. Hy sterf in 1901. Voorwaar 'n mooi loopbaan, maar sy tweede seun, Vassilii, sou nie by hom agterstaan nie. Vassilii (Engels: Basil losefovich Romeiko Gurko is gebore op 20 Mei (Russiese datum 8 Mei 1864 en het in 1885 sy graad behaal aan die militêre kollege ("Corps of Pages" en in 1892 aan die akademie van die Generale Staf sy kwalifikasie behaal. Hy was vlot in Engels, Frans en Duits. In 1899 word hy luitenant-kolonel by die kavallerie.

 14. Kennisverkenner: van een geo-informatie systeem (GIS) naar een geo-kennis systeem (GKS)

  NARCIS (Netherlands)

  Wien, J.E.; Zeeuw, de K.; Janssen, H.

  2006-01-01

  Veel kennis heeft een ruimtelijk aspect en zeker in de agrarische sector zijn activiteiten en bedrijfseigenschappen aan een moment in de tijd en een geografische positie gebonden. Door het gecombineerd ontsluiten van kennis en locatie wordt ruimtelijk zoeken door het kennisnetwerk mogelijk. De Kenni

 15. Dieetmarkt slankt zelf af: vraag naar maaltijdvervangers daalt dramatisch: doe maar gewoon lijkt het credo

  NARCIS (Netherlands)

  Dagevos, H.; Pronk, A.

  2008-01-01

  Het succes van Sonja Bakker en een groeiende aandacht voor gezondheid wekken de indruk dat we in Nederland massaal aan het lijnen zijn. Het lijkt logisch te veronderstellen dat de markt voor dieetproducten hier garen bij spint en volop in de lift zit. Niets blijkt echter minder waar. Hoewel cijfers

 16. Op weg naar een realtime twitter anlyse tijdens crisis voor operationeel crisismanagement

  NARCIS (Netherlands)

  Terpstra, T.; Vries, A. de; Paradies, G.; Stronkman, R.

  2012-01-01

  Dit artikel sluit aan op de ontwikkeling dat steeds meer mensen gebruik maken van sociale media en tijdens een crisis of incident informatie en opinies hierover publiceren, waardoor er een nieuwe informatiebron is ontstaan. Hieruit zouden waterschappen en veiligheidsregio‟s relevantie informatie kun

 17. Van 'public watchdog' naar 'public watchblog': het EHRM en journalistieke weblogs

  NARCIS (Netherlands)

  M. Oosterveld; M. Oostveen

  2013-01-01

  De samenleving heeft een ‘public watchdog’ nodig om machthebbers rekenschap te laten afleggen aan het publiek. Het EHRM heeft deze rol met de nodige waarborgen omkleed door privileges te erkennen voor journalisten van traditionele media. In de huidige informatiesamenleving wordt deze waakhondfunctie

 18. "Halt": een alternatieve aanpak van vandalisme : interimrapport van een evaluatie-onderzoek naar vandalismeprojecten

  NARCIS (Netherlands)

  Kruissink, M.

  1987-01-01

  In dit interimrapport worden de zeven bestaande Halt-projecten beschreven. Daarbij komen aan de orde: de organisatie in het algemeen, de doelstellingen, de concrete werkwijze ten aanzien van de alternatieve bezigheden en de overige activiteiten die de projecten ondernamen. In het laatste hoofdstuk w

 19. Nieuwe rassen van zoete kers : literatuurstudie naar nieuwe rassen van zoete kers

  NARCIS (Netherlands)

  Balkhoven-Baart, J.M.T.

  2004-01-01

  De kersenteelt kent sinds de jaren tachtig een opleving. De reden hiervan is onder meer de komst van nieuwe rassen en zwakke onderstammen. Hierdoor kan op een rendabele wijze een betere kwaliteit kersen geteeld worden aan kleinere bomen. De nieuwe rassen kenmerken zich door grote vruchten, goede ste

 20. Onderzoek naar de mutagene werking van acrylamide en methacrylamide bij Drosophila melanogaster

  NARCIS (Netherlands)

  Kramers PGN; Groot MG; Mout HCA; Verharen HW

  1989-01-01

  Acrylamide is mutageen in de somatische mutatie- en recombinatietest (SMART) met Drosphila melanogaster na behandeling van larven vanaf het 2e en 3e larvale stadium tot aan de verpopping, bij concentraties van 1,0 ; 1,5 en 2,0 mM in gedistilleerd water. Concentraties van 1,5 en 2,0 mM acrylamide v

 1. Working together. Best practices in sustainable utility building; Samen aan de slag. Best practices in duurzame utiliteitsbouw

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Franzen, E.; Verstraete, E.; Mathlener, R.; Wenting, R. [PricewaterhouseCoopers PwC, s.l. (Netherlands); De Waal, L.; Kuijpers, S.; Veendrick, P.; Scheelbeek, J. [Rabobank International, Utrecht (Netherlands); Fraanje, P. [Bouwend Nederland, Zoetermeer (Netherlands)

  2011-10-15

  Rabobank and PwC have taken the initiative to work with players in the construction and real estate sector to find success factors of sustainable construction of utility buildings. With the cooperation of industry leaders is a selection is made of case studies, quotes and findings. They are illustrative and should inspire to seek a personal interpretation of sustainability. [Dutch] Rabobank en PwC hebben het initiatief genomen om samen met spelers in de bouw- en vastgoedsector te zoeken naar succesfactoren van duurzame utiliteitsbouw. Met medewerking van toonaangevende bedrijven is een selectie gemaakt uit praktijkvoorbeelden, quotes en bevindingen. Ze zijn illustratief en moeten inspireren om op zoek te gaan naar een eigen invulling van duurzaamheid.

 2. Spechten als mogelijke oorzaak van schade aan laanbomen in boomkwekerijen : een studie uitgevoerd in opdracht van het Productschap Tuinbouw

  NARCIS (Netherlands)

  Kopinga, J.; Blitterswijk, van H.

  2009-01-01

  De laatste jaren veroorzaken spechten steeds meer schade op kwekerijen van laanbomen. Er zijn meerdere bedrijven bekend waarop recentelijk (vanaf 2006) schade is aangericht. Bestrijding van spechten is bij wet aan banden gelegd en het is lastig de schade vergoed te krijgen bij het Faunafonds, aangez

 3. Did the pile driving during the construction of the Offshore Wind Farm Egmond aan Zee, the Netherlands, impact porpoises?

  NARCIS (Netherlands)

  Leopold, M.F.; Camphuysen, C.J.

  2009-01-01

  The Dutch consortium "NoordzeeWind" has built the first offshore wind farm in Dutch North Sea waters, known as "Offshore Wind farm Egmond aan Zee" (OWEZ) Part of the construction works consisted of driving 36 monopiles into the sea floor, during April-June 2006. The noise levels that attended this a

 4. Rekenaargesteunde onderrig (RGO in die Departement Grieks aan die UOVS: Die moonthkhede van RGO in Grieksonderrig

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. Van W. Cronje

  2013-02-01

  Full Text Available In hierdie artikel word besin oor die vraag of RGO inderdaad in die onderrig van Grieks moontlik is en word aangedui hoe bekende RGO-tegnieke soos die opbou van databanke en itemgenerering werkbaar gemaak kan word in die rekenarisering van die ondem'g van Grieks. Die gebruik van SPINX 2000 ('n program wat aan die UOVS ontwikkel is word ook bespreek. In this article the reasons are discussed why CAE in Greek is indeed possible. The ways in which well-known techniques in CAE, e.g. the processing of data and the generating of items, can be applied, are discussed, as well as the use of SPINX 2000, a program develped at UOFS.

 5. Educational Intervention Improves Compliance With AAN Guidelines for Return Epilepsy Visits: A Quality Improvement Project.

  Science.gov (United States)

  Nelson, Gary R; Filloux, Francis M; Kerr, Lynne M

  2016-10-01

  In 2011, the American Academy of Neurology (AAN) released guidelines for return seizure visits detailing 8 points that should be addressed during such visits. These guidelines are designed to improve routine follow-up care for epilepsy patients. The authors performed a quality improvement project aimed at increasing compliance with these guidelines after educating providers about them. The authors performed a chart review before and after an intervention which included: education regarding the guidelines, providing materials to remind providers of the guidelines, and templates to facilitate compliance. The authors reviewed charts at 2 and 6 months after the intervention. Significant improvement in documentation of 4 of the 8 measures was observed after this educational intervention. This suggests that simple educational interventions may help providers change practice and can improve compliance with new guidelines while requiring minimal time and resources to implement. PMID:27306884

 6. Aanvullend serologisch onderzoek naar de immunogeniteit van in het RIVM bereid meningococcen groep A+C polysaccharide vaccin

  OpenAIRE

  Nagel; J; Beuvery; E C; Kanhai; V; Zee, van der, J.S.; J S

  1985-01-01

  Uit de in dit aanvullende onderzoek verkregen gegevens werd geconcludeerd: 1. De ELISA van antistoffen gericht tegen groep A en groep C kapselpolysacchariden geeft resultaten die in bevredigende mate zijn gecorreleerd met die van de bactericidie-proef. 2. De immuunrespons, gemeten 14 dagen na vaccinatie voldoet aan de internationale WHO eis met betrekking tot de stijging van de antistofgehalten en aan die m.b.t. het percentage personen (max. 10%) dat geen of een te geringe stijging vertoont. ...

 7. Het begin van eeuwige oorlog : Op weg naar de eeuwige vrede?

  OpenAIRE

  Graaff, B.G.J. de

  2013-01-01

  Twee eeuwen geleden verschenen de geschriften van Von Clausewitz en Kant, die nog steeds veel invloed hebben op het westerse denken over oorlog en vrede. Kant was van mening dat een wereldvrede realiseerbaar was. Door het proces van integratie leek Europa in de periode 1945 – 2000 flinke stappen te zetten op weg naar een vreedzame Kantiaanse wereldgemeenschap. Er was sprake van een afname van de duur van conflicten, en een steeds geringer dodental per conflict. Volgens de auteur is de ‘war on...

 8. Study on energy consumption at soccer club SC Everstein; Onderzoek naar energiegebruik voetbalvereniging SC Everstein

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Verhoef, F.; Entrop, A.G. [Universiteit Twente, Enschede (Netherlands)

  2011-11-15

  The University of Twente in Enschede, Netherlands, at the request of soccer club Everstein from Everdingen, Netherlands, conducted a study on the energy consumption of the club and the opportunities to reduce the consumption of energy. With some effort up to 476,000 MJ per year can be saved, a reduction of 76 percent. [Dutch] Universiteit Twente heeft op verzoek van voetbalclub Everstein uit Everdingen een onderzoek uitgevoerd naar het energiegebruik van de club en de mogelijkheden deze te verlagen. Met een beetje inspanning kan 476.000 MJ/a worden bespaard; een vermindering van 76 procent.

 9. Converteren van een bestaande pick-and-place machine naar een geautomatiseerde plasmasnijder

  OpenAIRE

  Meukens, Dennis; Abrams, Diederik

  2014-01-01

  ACRO (AutomatiseringsCentrum Research en Opleidingen) bouwt jaarlijks talrijke testopstellingen en prototypes in het kader van onderzoeksprojecten. Om de mechanische realisering van deze projecten te vergemakkelijken en te versnellen wil ACRO een automatische plasmasnijder laten ontwikkelen die aan de hand van 2D CAD-bestanden allerlei vormen kan uitsnijden uit zowel dun- en dikwandig plaatmateriaal. Het doel van deze masterproef is het ontwerpen en realiseren van een automatische plasmasn...

 10. Een verkennend onderzoek naar de mentale belasting in de glastuinbouw = A survey to the mental load in greenhouse horticulture

  NARCIS (Netherlands)

  Belt, A.H.M.

  1988-01-01

  Om inzicht te krijgen in de mentale (over)belasting in de glastuinbouw, de wijze waarop de werker deze ervaart en wat de oorzaken zijn van een eventueel optredende overbelasting is in 1984-'85 op 70 glastuinbouwbedrijven een enquete gehouden. Gekeken is naar de belasting op korte termijn (informatie

 11. Onderzoek naar het gebruik van medroxyprogesteron-, chloormadinon-, megestrol- en melengestrol-acetaat in slachtdieren ; Methodevalidatie en bewakingsonderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Zoontjes PW; Stolker AAM; Stephany RW; Ginkel LA van; ARO

  1996-01-01

  Ten behoeve van bewakingsonderzoek werd onderzoek verricht naar de aanwezigheid van residuen van deze stoffen met groeibevorderende werking in monsters niervet. Daar het gebruik van genoemde stoffen voor dit doel niet is toegestaan geldt geen Maximale Residue Limiet (MRL). Vanwege het feit dat b

 12. Preventieve Wellness, ook in Nederland : Een onderzoek naar trends, kansen en uitdagingen op het gebied van preventieve wellness

  NARCIS (Netherlands)

  Lombarts, Angelique

  2013-01-01

  De vraag naar nieuwe innovatieve wellnessproducten was in 2010 de aanleiding tot het onderzoek waarvan u hier het eindresultaat voor u heeft. Docente en research fellow Roos Gerritsma van de minor Sports, Wellness & Lifestyle had vele afstudeeronderzoeken en stages begeleid en was mede daardoor goed

 13. Scholieren over onderwijs ; verslag van een studie naar houdingen, percepties en welbevinden van leerlingen in het voortgezet onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Schuurman, M.I.M.

  1984-01-01

  ln het eerste hoofdstuk werd een drietal vraagstellinqen voor hetonderzoek geformuleerd. Deze vraagstellingen luidden als volgt: a. Welke zijn de resultaten van vroeger onderzoek naar onderwijsbeleving van leerlingen in het voortgezet onderwijs? b. Welke inhoud kan er, rekening houdend met de beteke

 14. Onderstam M.8 als alternatief voor M.9 : vraag naar minder gevoelige onderstam voor bacterievuur neemt toe

  NARCIS (Netherlands)

  Steeg, van der P.A.H.; Maas, F.M.

  2012-01-01

  Bacterievuur is in toenemende mate een bedreiging voor de appelteelt in Europa. Nederlandse boomkwekers produceren veel onderstammen en bomen bestemd voor export naar vrijwel alle landen in Europa. Door het toenemende handelsverkeer van plantmateriaal in de EU neemt de kans op verspreiding van en aa

 15. Aanvullend onderzoek naar concentraties koper, chroom en arseen in luchtstof, bodem en gras bij houtverduurzamingsbedrijven in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Mennen MG; Knol-de Vos T; Fortezza F; van de Beek ACW; Ritsema R; Piso S; Kliest JJG; LAC; IEM

  1998-01-01

  Beschreven wordt een aanvullend onderzoek naar de luchtconcentraties en de verspreiding van koper, arseen en chroom bij twee van de circa dertig houtverduurzamingsbedrijven in Nederland. Het aanvullend onderzoek had tot doel meer duidelijkheid te krijgen omtrent enkele onzekerheden in de conclusies

 16. Defined ambition: Een noodzakelijke stap in de evolutie van het pensioencontract naar een duurzaam evenwicht tussen "willen" en "kunnen"

  NARCIS (Netherlands)

  J.H. Tamerus

  2011-01-01

  Defined benefit is niet vol te houden. Vanwege de almaar stijgende levensverwachting en de sterk veranderde verhouding tussen jong en oud moeten de onvoorwaardelijkheid van de opgebouwde aanspraken en de vaste pensioenleeftijd worden los gelaten. De stap moet worden gezet van defined benefit naar de

 17. Van 't bos los?; een verkennende studie naar de interactie tussen recreatieve gebruikers en beheerders van het Nederlandse bos

  NARCIS (Netherlands)

  Moerdijk, L.J.; Molenaar, de H.G.; Verbij, E.E.M.

  2000-01-01

  In 1998 is op een inductieve wijze onderzoek gedaan naar de vervreemding die plaatsvindt tussen bosgebruikers en bosbeheerders. Door allerlei ontwikkelingen in de samenleving is de afhankelijkheid van het bos enorm afgenomen en heeft bos vooral een functie van ontspanning en rust. In dit onderzoek i

 18. Interim-rapportage van onderzoek naar gastro-enteritis in huisartsenpeilstations (NIVEL) 1996-1999. Resultaten van het eerste jaar

  NARCIS (Netherlands)

  de Wit MAS; Kortbeek LM; van Leeuwen WJ; Koopmans MPG; Vinje J; Bartelds AIM; Conyn-van Spaendonck MAE; CIE

  1998-01-01

  In 1996 is een onderzoek gestart naar gastro-enteritis in huisartsenpraktijken. Het onderzoek zal doorgaan tot in 1999. In dit rapport zijn de resultaten van het eerste jaar beschreven. Bij 33 van de 43 peilstations werd een patient-controleonderzoek uitgevoerd. De incidentie van gastro-enteriti

 19. Verkennend onderzoek naar inzetbaarheid van ED-XRF en ICPMS voor vaststelling van de gehalten aan lood, cadmium, chroom en kwik in verpakkingsmateriaal tbv de Regeling Verpakking en Verpakkingsafval

  NARCIS (Netherlands)

  Dijk J van; Beek A van de; Ritsema R; LAC

  2003-01-01

  Within the framework of the "Regulation of Packaging and Packaging Waste" are requirements for the amounts of cadmium, lead, mercury and chromium (CrVI). The sum of the amounts may not exceed the concentration of 100 ug/g. Because of analytical limitations chromium is determined as total chromium (C

 20. Over zwijgen gesproken : een medisch-antropologische studie onder vluchtelingenvrouwen in Nederland, afkomstig uit Afghanistan, Bosnië-Herzegovina en Zuid-Soedan, naar het omgaan met ervaringen van aan oorlog gerelateerd seksueel geweld

  NARCIS (Netherlands)

  Tankink, Maria Theodora Antonia

  2009-01-01

  This study discusses the question of how refugee women in the Netherlands, as indi-viduals and as members of a family and a group, act in response to their experiences of sexual violence, and why they regard silence as the best coping strategy. The women who participated in the research have differe

 1. Verkeersveiligheidsgevolgen van verlaging van de minimumleeftijd van de categorie A1-motor naar 16 of 17 jaar. Notitie d.d. 19 mei 2009 aan het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

  NARCIS (Netherlands)

  Norden, Y. van & Schoon, C.C.

  2009-01-01

  Road safety effects of lowering the minimum age for the A1 motorcycle licence to 16 or 17; Memorandum dd 19 May 2009 addressed to the Dutch Ministry of Transport. In 2013, a new European Directive will get into force which sets the minimum age for the A1 (up to 125cc) motorcycle licence at 16 years

 2. Diversiteit in de klas: perspectieven van de leerkracht. Een kwalitatief-empirisch onderzoek naar de wijzen waarop leerkrachten in het protestants-christelijk primair onderwijs betekenis toekennen aan religieuze en etnische diversiteit van leerlingen

  NARCIS (Netherlands)

  Versteegt, I.C.

  2010-01-01

  Diversity in the classroom: pupil diversity as constructed by teachers at Protestant-Christian primary schools in the Netherlands (Dutch, with a summary in English) Original title: Diversiteit in de klas: perspectieven van de leerkracht. This Ph.D. dissertation distinguishes the contradictory ideals

 3. Mogelijkheden voor betere coördinatie van socialezekerheidsrechten voor naar de EU gemigreerde en vanuit de EU gemigreerde derdelandonderdanen : Een onderzoek aan de hand van case study Turkije

  NARCIS (Netherlands)

  Caglayankaya, H.

  2016-01-01

  Third-country nationals can use regulation 1231/10 to invoke regulation 883/04, However, the territorial limitation imposed by regulation 1231/10 still limits third-country nationals. The main issue is that regulation 1231/10 is restricted to EU territory. Outside of the EU, any requirement regardin

 4. The contribution of wood combustion to PM10 and PM2.5 during a winter period in Schoorl, Netherlands; De bijdrage van houtverbranding aan PM10 en PM2.5 tijdens een winterperiode in Schoorl, Nederland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kos, G.P.A.; Weijers, E.P. [ECN Biomassa, Kolen en Milieuonderzoek, Petten (Netherlands)

  2009-11-15

  metingen verricht die tot doel hadden het geven van inzicht in de lokale immissie als gevolg van lokale emissie van houtkachels. Hiervoor zijn PM10- en PM2.5-concentraties gemeten in het gebied waar de emissies plaats vinden (Schoorl) en ook in een niet al te ver weg gelegen achtergrondgebied (open veld te Burgervlotbrug). Behalve bepaling van verschil in massaconcentratie is ook gekeken naar verschil in levoglucosangehaltes. Met het gevonden verschil aan levoglucosangehaltes en massaconcentraties, die gevonden werden bij monstername bij luchtaanvoer uit westelijke richtingen, kon aangetoond worden, dat er een significante houtrookbelasting op leefniveau is in woonwijken waar met hout gestookt wordt. Het aandeel van lokale houtrook aan lokaal fijnstof wordt voor de onderzochte periode geschat op minimaal 9% en op maximaal 27% voor PM10 en op minimaal 30% tot maximaal 39 % voor PM2.5. De verhouding van levoglucosan met de toegenomen fijnstofconcentratie is een factor 41.6 voor PM2.5 en een factor 36.5 voor PM10. Ook op de achtergrondlocatie werd (in veel mindere mate) levoglucosan aangetoond, wat er op duidt dat er ook een algemene aanvoer is van houtrook bij westelijke aanvoerrichting van de lucht.

 5. EN MORGEN GEZOND WEER OP. Een institutioneel onderzoek naar het takenpakket en de handelingen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene, 1940-1995

  NARCIS (Netherlands)

  Broos IECM; Slagter S; Erich HE; BDA; PIVOT/Rijksarchiefdienst

  1996-01-01

  Een institutioneel onderzoek wordt beschreven naar het voormalige Rijksinstituut voor Volksgezondheid (RIV) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene (RIVM) in de periode 1940-1995. De methode van het institutioneel onderzoek, ontwikkeld door de Projectgroep Invoering Verkorting O

 6. Onderzoek naar het voorkomen van concentratieverschillen tussen opgiet en champignons voor wat betreft zwaveldioxide, keukenzout en mononatriumglutaminaat bij monsters verduurzaamde champignons

  NARCIS (Netherlands)

  Driessen, J.J.M.; Veen, van N.G.; Worp, van der H.H.M.; Werdmuller, G.

  1984-01-01

  Onderzoek naar concentratieverschillen voor zwaveldioxide, keukenzout en mononatriumglutaminaat tussen opgiet en champignons afkomstig uit dezelfde verpakkingseenheid, bij monsters verduurzaamde champignons om na te gaan of bij toekomstig onderzoek volstaan kan worden met onderzoek van de opgiet.

 7. De distributie van vlees, vleeswaren en vleessnacks

  NARCIS (Netherlands)

  Klein Kranenberg, H.; Vlieger, de J.J.

  1988-01-01

  Nagegaan is via welke afzetkanalen de produkten vanaf de slachterij naar de binnenlandse consumenten, de binnenlandse verwerkende bedrijven en naar buitenlandse afnemers gaan. Bij de afzet aan binnenlandse consumenten is onderscheid gemaakt tussen de huishoudelijke en de buitenhuishoudelijke markt.

 8. Gezondheidsrisico's in verband met het werken met Polychloorbifenylen : een onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Geuskens, R.B.M.; Nossent, S.M.; Koëter, H.B.W.M.; Dreef-van der Meulen, H.C.; Stijkel, A.; Zielhuis, R.L.

  1989-01-01

  Met behulp van gegevens verkregen uit een werkplekinventarisatie naar gegevens over produktie/gebruik, risicopopulatie en (mogelijke) blootstelling aan polychloorbifenylen (PCB's), en een literatuurstudie naar mogelijke schadelijke eigenschappen van PCB's op het reproductiesysteem en/of nageslacht (

 9. Onderzoek naar de toepasbaarheid en bruikbaarheid van de scintillatievloeistoffen minisolve en safe fluor, ten behoeve van B-radioaktiviteitsmetingen

  OpenAIRE

  Bruchem, van, J.; Schilt, R.

  1987-01-01

  Het rapport geeft een overzicht van de testresultaten van het onderzoek naar toepasbaarheid en bruikbaarheid van twee scintillatievloeistoffen (commercieel verkrijgbaar), Minisolve en Safe Fluor. Van deze twee scintillatievloeistoffen wordt Minisolve al 3 jaar op het RIKILT toegeast bij B - radioaktiviteitsmetingen. Deze testen zijn zowel voor tritium als koolstof uitgevoerd. De scintillatievloeistoffen verschillen in dovingscurves en telefficiëntie minimaal. De opnamecapaciteit van water is ...

 10. Defined ambition: Een noodzakelijke stap in de evolutie van het pensioencontract naar een duurzaam evenwicht tussen "willen" en "kunnen"

  OpenAIRE

  Tamerus, J.H.

  2011-01-01

  Defined benefit is niet vol te houden. Vanwege de almaar stijgende levensverwachting en de sterk veranderde verhouding tussen jong en oud moeten de onvoorwaardelijkheid van de opgebouwde aanspraken en de vaste pensioenleeftijd worden los gelaten. De stap moet worden gezet van defined benefit naar defined ambition. In dit boek biedt Jan Tamerus inzicht in de achtergronden van de noodzaak van deze ingrijpende stap. Alleen zo kan vanuit de focus op het doel van pensioen de economische en sociale...

 11. De "ander" als steun en spanningsbron: De precaire praktijk van lichte steun aan mensen met een psychiatrische achtergrond vanuit een welzijnsvoorziening

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anne Elberse

  2015-09-01

  kleinschalig onderzoek naar de wijkvoorziening “Koffie om de Hoek” centraal. Koffie om de Hoek is een inloopmogelijkheid in een wijkcentrum, bedoeld voor mensen met een psychiatrische achtergrond. De voorziening heeft als doel de drempel om contacten te leggen en activiteiten te ondernemen buiten de wereld van de GGZ te verkleinen. Aan de hand van de vijf belangrijkste onderzoeksbevindingen wordt geïllustreerd hoe precair de praktijk van lichte steun is binnen deze voorziening. Bezoekers ervaren professionals en andere mensen die gebruik maken van de voorziening als een belangrijke bron van steun, maar de omgang met “de ander” (de andere bezoekers en professionals kan ook tot spanningen leiden. Die kunnen zo hoog oplopen dat bezoekers afhaken, zelfs wanneer de voorziening het enige moment in de week biedt waarop zij contact hebben met “de ander”. In het laatste deel van het artikel wordt stilgestaan bij de betekenis van de bevindingen voor de voorziening en wordt ervoor gepleit om gebruikers en professionals in zorg en welzijn nadrukkelijker bij evaluatief onderzoek te betrekken dan doorgaans het geval is.

 12. De sectie Corylifolii Lindl. en verwanten van het genus Rubus L. in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Beek, van de Bram

  2014-01-01

  In het kader van het voorbereiden van de checklist van de Nederlandse bramen was er dringend behoefte aan een herziening van de sectie Corylifolii Lindl.. Dit artikel voorziet daarin. De volgende nieuwe taxa werden beschreven: — Nieuwe sectie: Subidaei (Focke) A.Beek. Omdat de Subidaei in een andere

 13. Literatuurstudie en in vitro onderzoek naar antibacteriële werking van voeradditieven ter vermindering van de Streptococcus suis problematiek = Desk study and in vitro analysis of antibacterial effects of feed additives to reduce Streptococcus suis in the field

  NARCIS (Netherlands)

  Smith, H.E.; Greeff, de A.; Faber, I.; Peet-Schwering, van der C.M.C.; Kluivers-Poodt, M.; Troquet, L.M.P.

  2014-01-01

  In opdracht van het Productschap Vee en Vlees en het ministerie van Economische Zaken is een literatuurstudie uitgevoerd naar voeradditieven waarvan beschreven is dat zij een direct bacteriedodend effect hebben, bij voorkeur tegen Streptococcus suis. De top 5 voeradditieven, die uit deze studie naar

 14. Onderzoek naar de mogelijke effecten van de in het IMP-gestelde basiskwaliteit op een tweetal zoetwaterorganismen

  NARCIS (Netherlands)

  Canton JH; Buijze A; Dikkenberg RP van den; Boer JLM de; Wegman RCC

  1987-01-01

  Water dat m.b.t. een aantal zware metalen, een olie, een oppervlakteactieve stof, een cholinesteraseremmer en een gechloreerde koolwaterstof voldoet aan de in het IMP-water gestelde eisen (dus 1,0 "IMP") blijkt bij langdurende blootstelling onder laboratoriumomstandigheden effecten te

 15. Enkele biotechnieken in inhalatie- en pulmonair toxicologisch onderzoek. Hun toepassing bij het onderzoek naar schadelijke effecten van luchtverontreiniging

  NARCIS (Netherlands)

  Bos J; Boere AJF; Marra M; van Bree L; Rombout PJA

  1986-01-01

  Bij inhalatie-toxicologische en pulmonair-toxicologische studies worden stoffen onderzocht die een systemische werking hebben en/of lokale effecten veroorzaken in weefsel van de respiratie tractus. Bij dat onderzoek wordt een varieteit aan biotechnieken gebruikt. Aangezien deze technieken ook een

 16. Het tijdelijk verlaten van de inrichting : Een onderzoek naar besluitvorming bij het algemeen en regimesgebonden verlof voor gedetineerden

  NARCIS (Netherlands)

  Nelissen, P.Ph.; Schreurs, M.L.J.J.; Smeets, B.F.C.

  2006-01-01

  In dit onderzoek wordt nagegaan hoe het huidige verlofbeleid verloopt, welke de uitvoering is en of er bepaalde knelpunten zijn. De volgende vragen komen hierbij aan de orde: Welk doel dient het verlofbeleid in het gevangeniswezen? Past het nog in een modern en functioneel kader van sanctietoepassin

 17. Onderzoek naar de inductie van chromosoomafwijkingen en "sister- chromatid exchanges" door acrylamide met Chinese hamster cellen in vitro

  NARCIS (Netherlands)

  Knaap; A.G.A.C.; Bergkamp; W.G.M.; Groot; M.G.

  1986-01-01

  Acrylamide bleek een clastogene werking te hebben in een test op chromosoomafwijkingen met Chinese hamster cellen in vitro vanaf 0,1 mg/ml (1,4 mmol/l), zowel in aan- als afwezigheid van een systeem voor metaboliosche activering (S9). Tevens induceerde acrylamide in deze cellen een significante

 18. Een prospectief onderzoek naar de mate van angstloochening en de invloed van begeleiding bij kunstnierpatiënten

  NARCIS (Netherlands)

  G.P.L.A. van den Broek

  1980-01-01

  textabstractOnderzoek over de psychische reacties van kunstnierpatiënten kan inzicht geven in de mechanismen die een rol spelen bij de aanpassing aan chronische ziekte. De kunstnierbehandeling, in feite een resultaat van de ontdekking van de colloïdchemie, kan pas sinds 1960 gedurende lange tijd men

 19. Runes around the North Sea and on the Continent AD 150-700; texts & contexts

  OpenAIRE

  Looijenga, Jantina Helena

  1997-01-01

  Het onderzoek naar de oudste runeninscripties van het Europese continent, Engeland en Denemarken voerde onderzoekster van Liverpool aan de Ierse Zee naar Constanza aan de Zwarte Zee; van Zürich naar Bergen; van Parijs naar Stockholm. In dit enorme gebied kende men reeds bij het begin van de vroege middeleeuwen het runenschrift (rond 500 AD). Ergens in dit gebied moet een kern gelegen hebben, waar het begon - vermoedelijk in de eerste eeuw AD. Het localiseren van dat oorsprongsgebied begon me ...

 20. Strip and start anew. Provincial government building shows environmental ambition; Strippen en opnieuw beginnen. Provinciekantoor geeft uitdrukking aan milieuambitie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Lieshout, M.

  2012-12-15

  The 25 year old office building of the Dutch province Noord-Holland in Haarlem has been thoroughly and sustainable renovated. The office has been stripped down to the concrete shell and renovated to a new working environment for fourteen hundred civil servants, fully equipped for the New World of Work concept. Also important is the improvement of the Energy Performance Coefficient from 1.7 to 0.5 [Dutch] Nog geen 25 jaar na oplevering is het kantoor van de provincie Noord- Holland in Haarlem grondig en duurzaam herbouwd. Het kantoor is gestript tot het betonnen casco waarna voor veertienhonderd ambtenaren een werkomgeving werd gecreeerd die volledig is ingericht op het Het Nieuwe Werken en - zeker zo belangrijk - waarvan de EPC indrukwekkend is verbeterd: van 1,7 naar 0,5.

 1. Vision document on transport scarcity. Policy line for shortage in transport capacity on the electricity grid; Visiedocument transportschaarste. Beleidslijn inzake de schaarste aan transportcapaciteit op het elektriciteitsnetwerk

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2009-01-15

  The Netherlands Competition Authority (NMa) has observed an increasing problem in relation to possible future shortage of transport capacity in the electricity grid. This vision document aims to provide clarity to market parties with regard to their general vision on this shortage problem [mk]. [Dutch] De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft geconstateerd dat er in toenemende mate problemen optreden die verband houden met de (mogelijk toekomstige) schaarste aan transportcapaciteit op het elektriciteitsnetwerk.Met dit Visiedocument beoogt de NMa zoveel mogelijk duidelijkheid te verschaffen aan marktpartijen met betrekking tot zijn algemene visie ten aanzien van de schaarsteproblematiek.

 2. Hulpverleners en hun omgeving. Een kwalitatieve studie naar de rol van de organisatiecultuur

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Peter Raeymaeckers

  2009-09-01

  Full Text Available The starting point of this article is that social workers exert a certain amount of “discretionary power”. This discretionary power allows workers to interpret the rules of the organisation (Lipsky, 1980; Luyten, 1993; Driessens, 2003. Whereas earlier studies focus on how this discretionary power is used, this article presents the results of a qualitative research on the role of the organisational culture in determining the everyday practises of social workers. 25 social workers and 3 team leaders of three local centres of the Antwerp public centre of social welfare are interviewed. The article describes how these social workers define the activation of their clients and how these definitions are developed within the organisational culture of the three centres. The authors also discuss differences in organisational culture and the impact of these differences on the way clients are guided towards activation. It is shown that the three centres are characterised by a different organisational culture which has an impact on the way social workers deal with the activation of their clients. Dit artikel vertrekt vanuit het uitgangspunt dat maatschappelijk werkers discretionaire ruimte hebben. Deze discretionaire ruimte maakt het mogelijk om de regels van de organisatie te interpreteren (Lipsky, 1980; Luyten, 1993; Driessens, 2003. Terwijl vroegere studies zich concentreren op de manier waarop deze discretionaire ruimte wordt gebruikt, wordt in dit artikel ingegaan op de invloed van de organisatiecultuur op de dagelijkse praktijken van maatschappelijk werkers. Het artikel presenteert de resultaten van een kwalitatief onderzoek naar verschillen in organisatiecultuur en het effect van deze verschillen op de manier waarop cliënten naar activering worden begeleid. 25 maatschappelijk werkers en 3 teamleaders, verdeeld over drie sociale centra binnen het OCMW van Antwerpen, zijn voor deze studie geïnterviewd. De resultaten laten zien dat de drie

 3. Handreikingen Cyber Security voor GCCS2015

  NARCIS (Netherlands)

  Luiijf, H.A.M.

  2015-01-01

  Nederland heeft drie handreikingen overhandigd aan de deelnemende landen en private partijen die deelnamen aan de Global Conference on GlobalSpace 2015. Hieronder een korte beschrijving en verwijzingen naar de handreikingen

 4. Het Visueel Profiel : een onderzoek naar visuele perceptie, visuele activiteiten, participatie, probleemgedrag en opvoedingskenmerken bij kinderen en jongeren met oculaire slechtziendheid

  NARCIS (Netherlands)

  Looijestijn, Paulus Leonardus

  2004-01-01

  Voor de hulperlening aan kinderen en jongeren met visuele beperkingen is een pedagogisch kader voor de interactie tussen slechtziendheid, ontwikkeling en opvoedingssituatie onontbeerlijk. Een dergelijk kader is niet voorhanden. Met behulp van literatuuronderzoek is nagegaan welke benaderingen van sl

 5. Je kunt een rivier niet twee keer oversteken ... : Intreerede aan de Haagse Hogeschool voor het lectoraat Financial Inclusion and New Entrepreneurship, 24-5-2013

  NARCIS (Netherlands)

  Molenaar, Klaas

  2013-01-01

  Om actief te kunnen deelnemen aan de samenleving, moet iemand toegang hebben tot financiële diensten. Onze samenleving wordt steeds meer divers, mobiliteit en sociale media beiden nieuwe kansen voor ondernemende mensen. Ondernemers zijn niet meer plaats gebonden en kennen geen grenzen als zij markte

 6. Werken aan schoner oppervlaktewater in intensieve maïsteeltgebieden. Pilotstudie Maïscasus in de Hoge en Lage Raam in 2008

  NARCIS (Netherlands)

  Backbier, B.M.A.; Hulst, van der W.

  2009-01-01

  De maïsteelt is een grote gebruiker van herbiciden en er zijn zelfs typische maïsteeltmiddelen. In heel beperkte mate worden zelfs herbiciden in zo’n mate gevonden, dat ecologische normen worden overschreden. Een werkgroep is opgezet om deze problematiek aan te pakken. In 2008 zijn de activiteiten g

 7. Het gehalte aan cadmium, lood, koper, mangaan en zink in sla, spinazie en andijvie uit de kas en van de volle grond

  NARCIS (Netherlands)

  Ellen G; Tolsma K; van Loon JW

  1988-01-01

  In totaal 41 monster sla, 38 spinazie en 41 andijvie, 50% van de volle grond en 50% uit de kas, zijn geanalyseerd op gehalten aan cadmium, lood, koper, mangaan en zink. De gemiddelde gehalten, in mg/kg vers produkt waren: cadmium in sla 0,012, in spinazie 0,027 en in andijvie 0,024 ; lood in sla 0

 8. Partners van CVA-patiënten; een onderzoek naar de gevolgen van cerebrovasculair accident voor de partner van de patiënt.

  NARCIS (Netherlands)

  Schure, Lidwina Maria

  1995-01-01

  Dit boek geeft de resultaten weer van een onderzoek naar de gevolgen van een cerebrovasculair accident voor de partner van de patiënt. Samenvatting van deel I: Inleiding. Het doel van deze studie was om de gevolgen van een beroerte of hersenbloeding (cerebrovasculair accident of cva) voor de partner

 9. Een slimme gok? : Onderzoek naar de mogelijkheden om de aard en de omvang van illegale kansspelen in Nederland vast te stellen

  NARCIS (Netherlands)

  Wilkinson, C.; Vunderink, L.; Heijden, P.G.M. van der

  2008-01-01

  In dit onderzoek is gekeken naar wat er al bekend is over de illegale kansspelen in Nederland en of er methoden zijn om per type kansspel de aard en omvang van illegale kansspelen betrouwbaar vast te stellen en of deze methoden in de praktijk haalbaar zijn, en zo ja, wat (per type kansspel) de beste

 10. Towards minimum energy houses with EPC {<=}0; Op weg naar minimum energie woningen met EPC {<=}0

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Den Dulk, F.W. [Piode - ontwerp- en adviesbureau BNA, Amersfoort (Netherlands)

  2012-09-15

  The purpose of the publication is to inform stakeholders about the current state concerning energy efficient building of houses and residential buildings. Also guidance is provided with regard to steps to follow and some practical examples are given. The energy concepts shown are based on known and marketable techniques. An energy concept is a balanced and tailored set of design measures, building construction facilities, installation and (sustainable) energy supply. Optimization is based on energy savings and costs and benefits and it must also meet requirements for health, safety, comfort and ease of operation [Dutch] Het doel van de publicatie is om belanghebbenden te informeren over de huidige stand van zaken m.b.t. vergaand energiezuinig bouwen. Tevens wordt een handreiking geboden over de te volgen stappen en zijn een aantal voorbeelden opgenomen over de praktijk. De publicatie is beperkt tot seriematige woningbouw. De energieconcepten zijn op het niveau van de individuele woning of een woongebouw. De weergegeven energieconcepten zijn gebaseerd op bekende- en marktrijpe technieken. Een energieconcept is een afgewogen en op elkaar afgestemd samenstel van ontwerpmaatregelen, bouwkundige maatregelen en voorzieningen, de installatie en de (duurzame) energievoorziening . Optimalisatie vindt plaats op basis van energiebesparing en kosten/baten terwijl tevens moet worden voldaan aan eisen voor veiligheid, gezondheid, comfort en bedieningsgemak.

 11. JAR 2013, 193, (rolnr. C/09/433443/HA ZA/12-1463, ECLI:NL:RBDHA:2013:7749: overgang van ene payrollbedrijf naar andere geen overgang van onderneming, inlenende werkge)

  NARCIS (Netherlands)

  J.P.H. Zwemmer

  2013-01-01

  Tot mei 2010 verzorgde BDG de detachering en payrolling van ongeveer 600 werknemers bij AgentschapNL, een overheidsinstantie. In 2010 is de opdracht tot het verrichten van payrolldienstverlening door de Staat uitbesteed aan CapitalP in plaats van aan BDG. Tussen partijen is een geschil ontstaan over

 12. Coal as a pillar under the bridge to sustainable energy; Steenkool is pijler onder brug naar duurzame energie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kop, L. (ed.)

  2005-09-01

  Enhanced Coal Bed Methane (ECBM) is based on the injection of supercritical CO2 in coal seams. Carbon dioxide replaces extra methane from the coal and CO2 can be stored underground. In a test in Poland methane was produced with a high percentage of CH4 (97-98%) and only 2% CO2. [Dutch] Enhanced Coal Bed Methane (ECBM) werkt met injectie van superkritische CO2 in steenkoollagen. Het kooldioxide verdringt daarbij een hoeveelheid extra methaangas uit de steenkool die niet spontaan naar boven komt met CBM. Een prettig neveneffect van ECBM is dat daarmee CO2 in de ondergrond wordt opgeslagen. Het gas dat met ECBM wordt gewonnen is erg schoon. Bij een proef in Polen werd gas gewonnen dat voor 97-98 procent uit methaan bestaat en voor twee procent uit CO2. Deze percentages varieren per locatie en per aangeboorde laag.

 13. Segmentation research on (potential) users of domotica and technical control of behavior. Summary and conclusions; Segmentatie onderzoek naar (potentiele) gebruikers domotica en technische gedragssturing. Samenvatting en conclusies

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Peeck, V.; Verheggen, P.P.; Schreurs, J.P. [Motivaction, Amsterdam (Netherlands)

  2001-10-01

  The quantitative study on the title subject is based on the third measurement of the multi-client study in which attention is paid to attitudes (and use) of energy en the interest for domotica. The results are correlated with different types of communities. [Dutch] Het kwantitatieve deelonderzoek is gebaseerd op de derde meting van het multiclientonderzoek Socioconsult van Motivaction waarin specifiek aandacht is besteed aan attitude (en gebruik) ten aanzien van energie en de interesse van domotica. Deze gegevens zijn gekoppeld aan de woonbelevingsgroepen, een domeinspecifieke segmentatie op het gebied van woonbeleving. In dit rapport worden de verschillende woonbelevingsgroepen beschreven.

 14. The role of atmospheric stability/turbulence on wakes at the Egmond aan Zee offshore wind farm

  Science.gov (United States)

  Barthelmie, R. J.; Churchfield, M. J.; Moriarty, P. J.; Lundquist, J. K.; Oxley, G. S.; Hahn, S.; Pryor, S. C.

  2015-06-01

  The aim of the paper is to present results from the NREL SOWFA project that compares simulations from models of different fidelity to meteorological and turbine data from the Egmond aan Zee wind farm. Initial results illustrate that wake behavior and impacts are strongly impacted by turbulence intensity [1]. This includes both power losses from wakes and loading illustrated by the out of plane bending moment. Here we focus on understanding the relationship between turbulence and atmospheric stability and whether power losses due to wakes can effectively be characterized by measures of turbulence alone or whether atmospheric stability as a whole plays a fundamental role in wake behavior. The study defines atmospheric stability using the Monin-Obukhov length estimated based on the temperature difference between 116 and 70 m. The data subset selected using this method for the calculation of the Monin-Obukhov length indicate little diurnal or directional dependence of the stability classes but a dominance of stable classes in the spring/unstable classes in fall and of near-neutral classes at high wind speeds (Figure 2). The analysis is complicated by the need to define turbulence intensity. We can select the ratio of the standard deviation of wind speed to mean wind speed in each observation period using data from the meteorological mast, in which case a substantial amount of data must be excluded due to the presence of the wind farm. An alternative is to use data from the wind turbines which could provide a larger data set for analysis. These approaches are examined and compared to illustrate their robustness. Finally, power losses from wakes are categorized according to stability and/or turbulence in order to understand their relative importance in determining the behavior of wind turbine wakes.

 15. Inelastic processes in Na+-Ne, Na+-Ar, Ne+-Na, and Ar+-Na collisions in the energy range 0.5-14 keV

  Science.gov (United States)

  Lomsadze, R. A.; Gochitashvili, M. R.; Kezerashvili, R. Ya.

  2015-12-01

  Absolute cross sections for charge-exchange, ionization, and excitation in Na+-Ne and Na+-Ar collisions were measured in the ion energy range 0.5 -10 keV using a refined version of a capacitor method and collision and optical spectroscopy methods simultaneously in the same experimental setup. Ionization cross sections for Ne+-Na and Ar+-Na collisions are measured at energies of 2 -14 keV using a crossed-beam spectroscopy method. The experimental data and the schematic correlation diagrams are used to analyze and determine the mechanisms for these processes. For the charge-exchange process in Na+-Ar collisions two nonadiabatic regions are revealed and mechanisms responsible for these regions are explained. Structural peculiarity on the excitation function for the resonance lines of argon atoms in Na+-Ar collisions are observed and the possible mechanisms of this phenomenon are explored. The measured ionization cross sections for Na+-Ne and Ne+-Na collisions in conjunction with the Landau-Zener formula are used to determine the coupling matrix element and transition probability in a region of pseudocrossing of the potential curves.

 16. Windtunnelonderzoek naar de doorstroming van groenelementen rondom een veehouderijbedrijf : effecten van groenelementen op de luchtkwaliteit rond stalgebouwen door doorstroming van geventileerde stallucht

  NARCIS (Netherlands)

  Pronk, A.A.; Holterman, H.J.; Meer, van der S.; Erbrink, H.; Ogink, N.W.M.

  2014-01-01

  Groenelementen dragen in potentie bij aan het verlagen van de concentraties fijnstof afkomstig uit stallen doordat fijnstof door het groenelement wordt afgevangen. Afvangst treedt alleen op als de emissies ook daadwerkelijk het groenelement instromen. De vorm, hoogte en afstand van het groenelement

 17. Diabetes mellitus in de zwangerschap : een toetsend onderzoek naar de resultaten van opsporing en behandeling in het AZR-Dijkzigt van 1973 tot 1982

  NARCIS (Netherlands)

  J.P.J.A. Kuijken

  1983-01-01

  textabstractMet dit toetsend onderzoek is getracht de volgende vraagstellingen te beantwoorden. - In hoeverre voldoen de in het AZR-D gehanteerde methoden voor opsporing en diagnostiek van diabetes mellitus in de zwangerschap aan de, op grond van gegevens uit de literatuur, daaraan te stellen eisen.

 18. Verantwoording van gegevens en procedures voor de 1e tranche interventiewaarden: van RIVM-rapporten naar de Notitie Interventie-waarden bodemsanering

  NARCIS (Netherlands)

  van den Berg R; LBG

  1997-01-01

  In 1994 is de Notitie Interventiewaarden Bodemsanering aangeboden aan de Tweede Kamer en zijn na goedkeuring door de Tweede Kamer de interventiewaarden van kracht geworden. Tijdens het proces van de eerste rapportage van zowel de humaan-toxicologische als ecotoxicologische onderbouwing van voorstel

 19. Referentiekader geldboetes : verslag van een onderzoek naar de hoogte en wijze van berekening van geldboetes in het bestuursrecht en het strafrecht

  NARCIS (Netherlands)

  Bröring, H.E.; Uijl, M. den; Tollenaar, A.; Kwakman, N.J.M.; Keulen, B.F.

  2012-01-01

  In dit onderzoek staat de volgende vraag centraal: Hoe wordt de boetehoogte in het bestuursrecht en het strafrecht bepaald en op welke wijze kan meer eenheid gebracht worden in de systematiek waarmee de boetehoogte wordt vastgesteld? Aan de hand van wetten (Wetboek van Strafrechtt; wetten met een

 20. Denken over een duurzame toekomst (dl. 1): Naar een duurzame veiligheid? Verslag van het symposium gehouden op 12 mei 1989 te Utrecht

  NARCIS (Netherlands)

  Spronk, T.; Myers, N.; Court, T. de la; Opschoor, J.B.; Goedmakers, A.M.C; Houwelingen, J. van

  1989-01-01

  Sedert 1981 worden jaarlijks op of omstreeks 1 maart aan verschillende universiteiten in Nederland en Belgie universitaire vredesdagen georganiseerd, d.w.z. dagen waarop activiteiten plaatsvinden rond de problematiek van oorlog, vrede en veiligheid. Het initiatief tot het houden van de universitaire

 1. Social Media in de Detailhandel; Een onderzoek naar het gebruik van social media sites door (web)winkels en consumenten in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Weltevreden, J.W.J.; De Berg, E.; Boels, H.; De Boer, R.; Adelaar, T.; Krawczyk, A.

  2011-01-01

  Social media zijn momenteel het gesprek van de dag. In slechts enkele jaren tijd hebben social media sites als YouTube, Facebook en LinkedIn een miljoenenpubliek aan zich gebonden. En het aantal consumenten en bedrijven dat gebruik maakt van deze online platformen groeit nog steeds sterk. Hoewel er

 2. Onderzoek naar de invloed van vervanging van sublimaat door natriumazide als conserveringsmiddel voor melk op de spreiding en het niveau van de eiwitbepaling volgens Kjeldahl

  NARCIS (Netherlands)

  Polanen, van A.; Werdmuller, G.; Veen, van der N.G.

  1985-01-01

  Voor de bepaling van het eiwitgehalte in melk volgens de Kjeldahlmethode is de invloed nagegaan van de vervanging van sublimaat door natriumazide als conserveringsmiddel. Daartoe is aan de hand van enkele jaaroverzichten per rondzending van het eiwitgehalte het gemiddelde van elk laboratorium, de st

 3. The local contribution of wood burning to PM10 and PM2.5; De lokale bijdrage van houtverbranding aan PM10 en PM2,5

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kos, G.; Weijers, E. [ECN Biomassa, Kolen en Milieuonderzoek, Petten (Netherlands)

  2011-04-15

  In January 2009, the concentrations of wood smoke in Schoorl, the Netherlands, were established by means of levoglucosan measurements (a hydrocarbon compound that is characteristic for wood smoke). Local wood smoke contributes significantly to the concentration of particulate matter: between 9% and 27% for PM10 and between 30% and 29% for PM2.5. [Dutch] In februari 2009 zijn in Schoorl in Noord-Holland concentraties houtrook bepaald door levoglucosanmetingen (een voor houtrook kenmerkende koolwaterstofverbinding). Lokale houtrook draagt daar significant bij aan de concentratie fijn stof: tussen 9% en 27% voor PM10 en tussen 30% en 39% voor PM2,5.

 4. Richtlijn 'screening en diagnostiek van het mammacarcinoom' (herziening).

  OpenAIRE

  Zonderland, H. M.; Tuut, M.K.; den Heeten, G. J.; van Asperen, C J; de Bock, G H; Rutqers, E.J.; Westenend, P.J.; Smit, G.M.; Benraadt, J.

  2008-01-01

  Revised practice guideline 'Screening and diagnosis of breast cancer' The evidence-based revision of the practice guideline 'Screening and diagnosis of breast cancer' was necessitated by new insights, for instance on the cost-effectiveness of screening modalities other than mammography. Mammography is the only screening modality that is recommended for the general population. In the Netherlands, women from 50-75 years of age are invited for screening. However, in view of the ongoing increase ...

 5. Samen rekenen aan duurzaamheid

  NARCIS (Netherlands)

  Boone, J.A.

  2011-01-01

  Internationale bedrijven, van Walmart en Ahold tot Unilever en McDonalds, gaan samen standaardmethoden vaststellen voor het meten van de duurzaamheid van hun producten. Wageningen UR wordt het Europese centrum van de samenwerking.

 6. Werken aan inclusie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Douwe van Houten

  2008-09-01

  Full Text Available This article elucidates the concepts of inclusion and diversity, and describes several examples of inclusive practices in Dutch society. The author explains his interpretation of diversity and combines this perspective with the concept of equality. He states that this combination is very important in an inclusive society. He concludes by sketching some general characteristics of the best practices described in the article.

 7. Samen werken aan duurzaamheid

  NARCIS (Netherlands)

  Jacobs, J.

  2001-01-01

  This thesis is about a particular dilemma of sustainability. It arises if a sustainable solution of one sector implies a non-sustainable solution for another sector involved. I use Gadamers theory of hermeneutic as an analytical tool for a possible approach of this dilemma.I assume that in the case

 8. Hulpverlening aan Surinaamse lagereschoolleerlingen

  NARCIS (Netherlands)

  Plet, E.G.

  2003-01-01

  The aim of this study is in the first place to obtain a clear insight into the state of affairs regarding problem pupils within Primary Education (PE) as well as concerning the role, meaning and function of the existing assistance offered to them. Secondly, we seek to deepen the insight into the bas

 9. Vaarwel aan etnosentrisme*

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. M. Kirsten

  1981-03-01

  Full Text Available In this article the author deals with the problem of ethnocentrism within the framework of the larger problem of primitivity and modernity. Ethnocentrism strats from the premise of a normative comparison between primitive and modern cultures on the basis of inter-cultural criteria which are determined by the idiosyncratic cultural situation. This comparison must inevitably culminate in a self-centred glorification of the idiosyncratic national and group traditions and values This dilemma may be avoided, according to the author, should primitivity and modernity not be regarded as two normatively different ways of life (in the sense that the latter should necessarily be better or higher than the preceding one, but as alternative cultural strategies. Primitivity and modernity are cultural strategies oriented in and directed at totally divergent value systems. It is methodologically incorrect to measure the one in terms of the other. There are no logical or ethical grounds to regard the technical and scientific develop­ ment of Western civilization (that is, in terms of cultural values more highly than the so-called primitive cultures. In fact, Western (utilitarian value orientation is in itself suspect. The motif of technico-scientific control underlying this goes hand in hand with control and stewardship of man himself. Western man has in fact come into the point: where he himself is becoming the victim of his own uncontrollable urge for power.

 10. Paul and God's temple : a historical interpretation of cultic imagery in the Corinthian correspondence

  NARCIS (Netherlands)

  Hogeterp, Albert Livinus Augustinus

  2004-01-01

  Paulus en Gods tempel. Een historische interpretatie van cultische beeldspraak in Paulus’ brieven aan de Korintiërs Aan het begin van mijn onderzoek naar cultische beeldspraak in Paulus’ brieven aan de Korintiërs heb ik de historische vraag gesteld wat de beelden van offer, priesterschap en tempel b

 11. From black to green energy. Geopolitics of global energy transition; Van zwarte naar groene energie. Geopolitiek van mondiale energietransitie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Slingerland, S.; Van Geuns, L.; Van der Linde, C.

  2008-05-15

  The transition to a global low-carbon energy sector is on the agenda of policymakers in the Netherlands, Europe and world-wide. However, the way in which the international political discussion takes place makes it far from clear that such a transition will indeed take place. Conflicts of interest between climate concerns, energy security, access to energy and profits made from fossil fuels should be analysed more properly and taken into account in international energy and climate negotiations in order to prevent that an energy crisis will be the only way forward towards a low-carbon energy sector. [Dutch] De overgang naar een wereldwijde koolstofarme energie sector staat op de agenda van beleidsmakers in Nederland, Europa en wereldwijd. Echter, de manier waarop de internationale politieke discussie plaats vindt, maakt het verre van duidelijk dat een dergelijke transitie daadwerkelijk zal plaatsvinden. Belangenconflicten tussen zorgen over het klimaat, energiezekerheid, toegang tot energie en de winst die uit fossiele brandstoffen komt, moet beter worden geanalyseerd en worden meegenomen in de internationale energie-en klimaatonderhandelingen om te voorkomen dat een energie-crisis de enige manier wordt om een koolstofarme energie-sector te realizeren.

 12. Green gas in the natural gas distribution system. Towards a zero-energy dairy industry. Part 1; Groen gas op het aardgasnet. Naar een energieneutrale zuivelketen. Deel 1

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bruinsma, B. [KWA Bedrijfsadviseurs, Amersfoort (Netherlands)

  2007-09-15

  This is the second report in a series on 'zero-energy dairy industry' in the Netherlands. In this first report options were explored. In the second report three concrete pilot projects were presented (Beemster, Koudum. St. Oedenrode). In the third report we focus on making the transport part zero-energy [Dutch] Dit rapport is het eerste rapport in de reeks 'naar een energieneutrale zuivelketen' waarin de mogelijkheden worden verkend. In het tweede apport worden drie concrete pilotprojecten gepresenteerd (Beemster, Koudum. St. Oedenrode). In het derde rapport zoomen we in op het energieneutraal maken van het onderdeel transport in de zuivelketen.

 13. Smart Materials in the Netherlands. From fundamental research to innovative societal applications; Smart Materials in Nederland. Van Fundamenteel Onderzoek naar Innovatieve Maatschappelijke Toepassingen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Callant, C.

  2012-11-15

  Research in the field of smart materials in the Netherlands is subdivided into structural materials research and functional materials research. In addition, it shows a breakdown by type of material: metals, polymers and composites. Netherlands is particularly active in a number of sub-areas carries out research on a global level, such as selfhealing materials and biomimetic materials [Dutch] Onderzoek op het gebied van slimme materialen wordt in Nederland onderverdeeld in constructief materiaalonderzoek en functioneel materiaalonderzoek. Daarnaast kent men een onderverdeling naar soort materiaal: metalen, polymeren en composieten. Nederland is op een aantal deelgebieden bijzonder actief en voert daarbij onderzoek uit op wereldniveau, zoals selfhealing materials en biomimetic materials.

 14. Een slimme gok?: Onderzoek naar de mogelijkheden om de aard en de omvang van illegale kansspelen in Nederland vast te stellen

  OpenAIRE

  Wilkinson, C.; Vunderink, L.; van der Heijden, P.G.M.

  2008-01-01

  In dit onderzoek is gekeken naar wat er al bekend is over de illegale kansspelen in Nederland en of er methoden zijn om per type kansspel de aard en omvang van illegale kansspelen betrouwbaar vast te stellen en of deze methoden in de praktijk haalbaar zijn, en zo ja, wat (per type kansspel) de beste methode is om de aard en omvang van illegale kansspelen vast te stellen, met de bijbehorende onderzoeksopzet en benodigde expertise. Het onderzoek betreft de volgende typen illegale kansspelen: po...

 15. Windtunnelonderzoek naar de doorstroming van groenelementen rondom een veehouderijbedrijf : effecten van groenelementen op de luchtkwaliteit rond stalgebouwen door doorstroming van geventileerde stallucht

  OpenAIRE

  Pronk, A.A.; Holterman, H.J.; Meer, Van Der, Alex J.; Erbrink, H.; Ogink, N.W.M.

  2014-01-01

  Groenelementen dragen in potentie bij aan het verlagen van de concentraties fijnstof afkomstig uit stallen doordat fijnstof door het groenelement wordt afgevangen. Afvangst treedt alleen op als de emissies ook daadwerkelijk het groenelement instromen. De vorm, hoogte en afstand van het groenelement rondom de emissiebron hebben invloed op de fractie van de stalemissie die daadwerkelijk door het groenelement zal stromen en dus in aanmerking komt voor afvangst. Om een geode schatting te kunnen m...

 16. Storen broedvogels zich aan het geluid van race-elementen? : effect van de in 2010/2011 op het TT-Circuit gehouden Superbike- en Superleage-evenementen op broedvogels in het Natura 2000-gebied Witterveld

  NARCIS (Netherlands)

  Henkens, R.J.H.G.; Liefting, M.; Hallmann, C.; Kleunen, van A.

  2012-01-01

  Het management van TT-Circuit Assen wil in het broedseizoen een extra auto- of motorsportevenement organiseren met een substantiele geluidsuitstraling. Het circuit grenst echter aan het Natura 2000-gebied Witterveld met o.a. de natuurbehoudsdoelstelling ‘het waarborgen van de voor de fauna noodzakel

 17. Europa: een supermacht? De Europese ordening in een multi-polaire wereld. Verslag van de lezingen gehouden in het kader van de universitaire vredesdagen aan de Rijksuniversteit Utrecht van 14 en 15 maart 1991

  NARCIS (Netherlands)

  Kip, R.; Berg, H. van den; Siekmann, R.C.R.; Staden, A. van; Siccama, J.G.; Brenner, Y.S.; Hommes, E.W.; Vucht Tijssen, L. van

  1991-01-01

  Sedert 1981 worden jaarlijks op of omstreeks 1 maart aan verschillende universiteiten in Nederland en België universitaire vredesdagen georganiseerd, d.w.z. dagen waarop activiteiten plaatsvinden rond de problematiek van oorlog, vrede en veiligheid. Het initiatief tot het houden van de universitaire

 18. Het gehalte aan cadmium, lood, koper, mangaan en zink in sla, spinazie en andijvie uit de kas en van de volle grond

  OpenAIRE

  Ellen G; Tolsma K; van Loon JW

  1988-01-01

  In totaal 41 monster sla, 38 spinazie en 41 andijvie, 50% van de volle grond en 50% uit de kas, zijn geanalyseerd op gehalten aan cadmium, lood, koper, mangaan en zink. De gemiddelde gehalten, in mg/kg vers produkt waren: cadmium in sla 0,012, in spinazie 0,027 en in andijvie 0,024 ; lood in sla 0,013, in spinazie 0,039 en in andijvie 0,017 ; koper in sla 0,70, in spinazie 0,81 en in andijvie 0,61 ; mangaan in sla 1,06, in spinazie 2,29 en in andijvie 1,18; zink in sla 2,65, in spinazie 6,11 ...

 19. Studie naar de invloed van leemlagen in de ondergrond op de vochtvoorziening van gras en mais in een gebied nabij Rucphen (West - Brabant) : de toepassing van remote sensing technieken en hydrologische modelberekeningen

  NARCIS (Netherlands)

  Spaans, J.H.

  1985-01-01

  Door het Technisch Secretariaat van de Commissie Grondwaterwet Waterleidingbedrijven wo~dt onderzoek gedaan naar de invloed van grondwateronttrekkingen door het pompstation Schijf. Het onderzoeksgebied is 6500 hectare groot en ligt rondom de plaats Rucphen (West-Brabant). Op 21 juli 1983 zijn na een

 20. Sustainable towards a second gas revolution. The Groningen Way; Duurzaam op weg naar een tweede gasrevolutie. De Groningen Way

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Euverink, G.J.; Van Gemert, W.J.T.; Groeneveld, M.J.W.; Stokman, F.N.; Visser, C.

  2013-10-15

  The authors suggest to give the Dutch province Groningen a pioneering role in the energy transition, in which aboveground biogas production must be stimulated, and thus natural gas reserves can be left untouched. For that, the produced gas must be transferred to 'green' gas to be able to mix it into the natural gas distribution system. The applied techniques which the authors propose are based on power-to-gas, for which a surplus of sustainably produced energy (e.g. solar and wind energy) is used to generate hydrogen from the electrolysis of water. From hydrogen and CO2 'green' gas can be produced. In addition, the authors suggest to improve green gas installations which produce gas from sewage sludge and organic waste. This can be done using biological enzymes [Dutch] De auteurs stellen voor om de provincie Groningen een voortrekkersrol te geven in de energietransitie, waarbij bovengrondse biogasproductie gestimuleerd moet worden, zodat het huidige aardgas gewoon in de bodem kan blijven zitten. Daarbij moet het gas wel worden opgewerkt tot groen gas, zodat het rechtstreeks aan het aardgasnet geleverd kan worden. De technieken die de wetenschappers daarbij voorstellen is de gebruikmaking van Power-to-gas, waarbij overtollig duurzaam geproduceerde energie, uit bijvoorbeeld zon en wind, wordt gebruikt om uit water waterstof te maken. Door die waterstof vervolgens met CO2 te verbinden, kan er er groen gas van worden gemaakt. Daarnaast stelt de denktank verbeterde groengasinstallaties voor die gas halen uit rioolslib en biologisch afval. Dit kan met behulp van biologische enzymen die zelf hoge druk opbouwen.

 1. Schurft en aardappelen : introductie

  NARCIS (Netherlands)

  Bus, C.B.

  2003-01-01

  In deze introductie wordt ingegaan op enkele resultaten van het onderzoek naar de beheersing van schurft in aardappelen door teeltmaatregelen, chemische bestrijding en rassenverschillen; drie soorten schurft komen aan bod: poerderschurft, gewone schurft en netschurft.

 2. Gezond, gezonder, gezondst? Wat zijn gezonde roosters?

  NARCIS (Netherlands)

  Verbiest, S.; Goudswaard, A.; Kooij-de Bode, H.; Looze, M. de; Bosch, T.; Blok, M.

  2013-01-01

  Veel organisaties zijn om uiteenlopende redenen op zoek naar nieuwe roosters of roosteraanpassingen. Naast een vergrijzend personeelsbestand, kan het gaan om redenen als behoefte aan meerflexibiliteit in de bezetting, noodzaaktot langere openingstijden voor de klanten, of noodzaak tot kostenbesparin

 3. Regionaal gekwetter : Ervaringen met Twitter bij incidentbestrijding

  NARCIS (Netherlands)

  Voorst, J. van; Treurniet, W.

  2011-01-01

  Het professioneel gebruik van Twitter krijgt binnen de veiligheidsregio’s steeds meer aandacht. Deze aandacht gaat vooral uit naar de kracht van Twitter als communicatiemiddel. Kan Twitter ook een bijdrage leveren aan de beeldvorming van hulpverleningsdiensten?

 4. Hergebruik van ijzer en staal in STREAM: een analyse van de verklarende variabelen achter de inzet van ijzer- en staalschroot

  NARCIS (Netherlands)

  Dam JD van; Elzenga HE; Smit JRK; LAE

  1996-01-01

  Teneinde de milieubelasting als gevolg van economische activiteiten te prognotiseren worden economische scenario's van het Centraal Planbureau (CPB) getransformeerd naar fysieke scenario's. Door koppeling van emissie- en energiefactoren aan de geprognotiseerde fysieke productie kunnen

 5. Als ondernemer schep ik mijn eigen leeromgeving

  NARCIS (Netherlands)

  Verstegen, J.A.A.M.; Lans, T.; Duijvestijn, T.

  2008-01-01

  Schaalvergroting en toenemende complexiteit leiden ertoe dat steeds meer glastuinbouwbedrijven door meerdere ondernemers wordt geleid. Om voeding te geven aan overheidsbeleid en onderwijsprogramma's is er een onderzoek gestart naar teamcompetenties. Daarin wordt op bedrijfsniveau onderzocht hoe comp

 6. Motorische ontwikkelingsstoornissen : DCD en dyspraxie

  NARCIS (Netherlands)

  Geuze, Reint; Swaab, Hanna; Bouma, Anke; Hendriksen, Jos; König, Claudia

  2016-01-01

  De term motorische ontwikkelingsstoornissen verwijst naar een gebrekkige of vertraagde ontwikkeling van motorische vaardigheden bij kinderen, waarbij geen duidelijke medische diagnose kan worden gesteld. Het gebrek aan motorische vaardigheden heeft vaak negatieve gevolgen voor hun activiteiten in he

 7. Assessment of technical documentation of Annex II medical devices

  NARCIS (Netherlands)

  Roszek B; van Drongelen AW; Geertsma RE; van Tienhoven EAE; BMT

  2005-01-01

  Onderzoek werd verricht naar de beschikbaarheid en kwaliteit van de technische documentatie (dossier) van medische hulpmiddelen. Fabrikanten van medische hulpmiddelen zijn verplicht om documentatie beschikbaar te hebben die voldoet aan de bepalingen in de Europese Richtlijn Medische Hulpmiddelen (M

 8. Estrategias de alimentacion y manejo para alcanzar la uniformidad y calidad deseadas en porcino

  NARCIS (Netherlands)

  Hartog, den L.A.; Smits, C.H.M.

  2005-01-01

  De rijksoverheid heeft het geld voor het soortenbeleid overgeheveld naar de provincies. Enkele provinciale ambtenaren aan het woord over de uitvoering van het beleid m.b.t. de bescherming van soorten in hun provincies

 9. Invloed van zeeschepen op luchtkwaliteit

  NARCIS (Netherlands)

  Mooy M; Mennen M; IMD

  2008-01-01

  Uit deze literatuurstudie blijkt dat de zeescheepvaart substantieel bijdraagt aan de uitstoot van zwaveldioxide, stikstofoxiden, fijn stof en nikkelverbindingen naar de lucht op nationaal niveau. Niettemin is alleen een verhoogde concentratie stikstofdioxide waargenomen in de directe omgeving v

 10. eLearning

  OpenAIRE

  Hartog, R.J.M.; Schaaf, van der, R.J.

  2003-01-01

  Uitleg van de betekenis en mogelijkheden van Learning Management Systemen (LMS), ook wel elektronische leeromgevingen (ELO's) of Virtual Learning Environments (VLE's) genoemd, waarbij wordt verwezen naar de situatie aan Wageningen UR

 11. Gezond oud worden in eigen wijk ; Age-friendly environments

  NARCIS (Netherlands)

  Staalduinen, W.H. van

  2014-01-01

  Wat kan de omgeving bijdragen aan gezond en zelfstandig oud worden? Gemeentes doen onderzoek naar wat ouderen nodig hebben en welke obstakels in de wijk moeten worden overwonnen om langer thuis te kunnen blijven wonen.

 12. Transportstromen verschuiven door toepassing 3-D

  NARCIS (Netherlands)

  Janssen, G.R.

  2014-01-01

  3-D printing is aan een gestage opmars bezig.ln een paar jaar tijd is er een miljardenmarkt ontstaan die exponentieel groeit. TNO deed onderzoek naar de impact van deze ontwikkelingen op supply chains.

 13. A contrastive study of similes in English and Norwegian : A corpus-based analysis of features of the English similes like a/an + noun and as + adjective + as+ noun and their most frequent translation correspondences in the Norwegian language

  OpenAIRE

  2012-01-01

  Within the framework of the present study, simile, which is a special kind of metaphor, is investigated both on the syntactic and conceptual levels. The starting point of the research are two English simile frames: "like a/an [noun]" and "as [adjective] as [noun]" which are first of all established as most frequent mutual translation correspondences with the Norwegian "som en/ei/et [noun]" and "like [adjective] som [noun]". These four structures are then further investigated in terms of ve...

 14. Comparison of the Dynamic Wake Meandering Model, Large-Eddy Simulation, and Field Data at the Egmond aan Zee Offshore Wind Plant: Preprint

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Churchfield, M. J.; Moriarty, P. J.; Hao, Y.; Lackner, M. A.; Barthelmie, R.; Lundquist, J.; Oxley, G. S.

  2014-12-01

  The focus of this work is the comparison of the dynamic wake meandering model and large-eddy simulation with field data from the Egmond aan Zee offshore wind plant composed of 36 3-MW turbines. The field data includes meteorological mast measurements, SCADA information from all turbines, and strain-gauge data from two turbines. The dynamic wake meandering model and large-eddy simulation are means of computing unsteady wind plant aerodynamics, including the important unsteady meandering of wakes as they convect downstream and interact with other turbines and wakes. Both of these models are coupled to a turbine model such that power and mechanical loads of each turbine in the wind plant are computed. We are interested in how accurately different types of waking (e.g., direct versus partial waking), can be modeled, and how background turbulence level affects these loads. We show that both the dynamic wake meandering model and large-eddy simulation appear to underpredict power and overpredict fatigue loads because of wake effects, but it is unclear that they are really in error. This discrepancy may be caused by wind-direction uncertainty in the field data, which tends to make wake effects appear less pronounced.

 15. Boer zocht vrouw, maar het liefst dicht bij huis...

  NARCIS (Netherlands)

  Ekamper, P.; van Poppel, F.W.A.

  2007-01-01

  In Nederland,maar ook in België, Duitsland, Engeland, Noorwegen, Zweden en de VS beleven miljoenen tv-kijkers al enkele jaren plezier aan het kijken naar boeren op het dating-pad.Op het internet zijn agrarische dating-sites te vinden en ook met advertenties op melkflessen zoeken boeren naar een vrou

 16. Hoe word je stadsboer? resultaten van verkenningen bij Tilburg en Zoetermeer

  NARCIS (Netherlands)

  Berg, van den L.M.

  2001-01-01

  Ook in het stedelijk uitloopgebied willen boeren hun vak serieus blijven uitvoeren, al moeten ze zich vaak noodgedwongen richten naar de wensen van de stedelingen (bijv. beheer openbaar groen, nevenactiviteiten op de boerderij, etc.). Alterra deed onderzoek naar stadslandbouw aan de noordrand van Ti

 17. Overal robots : automatisering van de liefde tot de dood

  NARCIS (Netherlands)

  Royakkers, L.; Damen, F.; Est, R. van; Besters, M.; Brom, F.; Dorren, G.; Smits, M.W.

  2012-01-01

  Amerikaanse drones, onbemande luchtvaartuigen, vliegen boven Afghanistan, op zoek naar terroristen. Tegelijkertijd speelt in Japan een robot de hoofdrol in een toneelstuk. Eva, een zorgrobot – gebouwd door studenten aan de TU Delft – verricht huishoudelijke taken en voegt zich al lerend naar de wens

 18. Monitoring van effecten van vliegbewegingen bij Den Helder Airport: resultaten 2010

  NARCIS (Netherlands)

  Smit, C.J.

  2011-01-01

  Vanwege de nog steeds toenemende vraag naar vliegbewegingen vanuit de offshore-industrie bleken 22.000 vliegbewegingen onvoldoende om aan de vraag te kunnen voldoen. Daarom heeft Den Helder Airport de wens geuit het aantal vluchten uit te breiden naar 25.000. Een dergelijke behoefte zou kunnen leide

 19. Monitoring effecten vliegbewegingen Den Helder Airport: resultaten 2009

  NARCIS (Netherlands)

  Smit, C.J.

  2011-01-01

  Vanwege de nog steeds toenemende vraag naar vliegbewegingen vanuit de offshore-industrie bleken 22.000 vleigbewegingen onvoldoende om aan de vraag te kunnen voldoen. Daarom heeft Den Helder Airport de wens geuit het aantal vluchten uit te breiden naar 25.000. Een dergelijke behoefte zou kunnen leide

 20. Immissie-, gewas en depositieonderzoek in de omgeving Van Voorden Gieterij BV te Zaltbommel

  NARCIS (Netherlands)

  Mennen MG; Putten EM van; Krystek P; IMD; LAC

  2004-01-01

  In de leefomgeving rond het bedrijf Van Voorden Gieterij BV in Zaltbommel is een immissieonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek maakt deel uit van een studie naar de blootstelling van omwonenden aan stoffen, die door de gieterij worden geemitteerd, en naar de gezondheidsklachten en hinder van omwon

 1. De Eeuwwende 1900 (dl. 5): De Componisten

  NARCIS (Netherlands)

  Klukhuhn, A.; Staverman, D.; Vermeulen, E.; Audi, P.; Flothuis, M.; Schonberger, E.

  1994-01-01

  In het vooruitzicht van de overgang naar het derde millennium heeft het Studium Generale in de afgelopen jaren ruim aandacht besteed aan het verschijnsel 'eeuwwende'. Met als vertrekpunt 1600 is er gekeken naar wat zich rond een eeuwwisseling allemaal afspeelde over de hele breedte van het culturele

 2. Vloerontwerp voor 50% ammoniakemissiereductie. Snelle afvoer van urine is de oplossing

  NARCIS (Netherlands)

  Bouquet, G.Chr.; Braam, C.R.

  1997-01-01

  Uit het IMAG-DLO onderzoek naar ammoniakemissie-arme stallen is een vloerontwerp voor rundvee naar voren gekomen, dat voldoet aan de door de overheid gestelde eis van minimaal 50 procent reductie ten opzichte van een traditionele ligboxenstal met betonroosters en een onder de stalvloer gelegen mestk

 3. Nutrition, Nutritional State and Related Conditions in Older Adults with Intellectual Disabilities

  OpenAIRE

  Bastiaanse, Luc

  2014-01-01

  markdownabstract__Abstract__ Het onderzoek naar voeding en voedingstoestand van oudere mensen met een verstandelijke beperking maakt deel uit van een grote epidemiologische studie naar de gezondheid van ouderen met een verstandelijke beperking: de GOUD studie. In de GOUD-studie is onderzoek gedaan naar het voorkomen van aandoeningen gerelateerd aan een drietal thema's: voeding en voedingstoestand, angst en depressie, en lichamelijke activiteit en fitheid. De belangrijkste conclusies uit het d...

 4. De humane eiwitbehoefte en eiwitconsumptie en de omzetting van plantaardig eiwit naar dierlijk eiwit = Human protein requirements and protein intake and the conversion of vegetable protein into animal protein

  NARCIS (Netherlands)

  Sebek, L.B.J.; Temme, E.H.M.

  2009-01-01

  In deze notitie wordt allereerst beschreven hoe aan het begrip ‘eiwitbehoefte van de mens’ inhoud wordt gegeven, hoeveel dierlijk eiwit er in Nederland geconsumeerd wordt, welke mogelijkheden er zijn om dierlijk eiwit te vervangen door plantaardig eiwit en onder welke voorwaarden deze vervanging kan

 5. Love at first swipe? Een kwalitatieve interviewstudie naar de motieven en doeleinden van gebruikers van de applicatie Tinder [Love at first swipe? A qualitative interview study of the motives and purposes of Tinder users

  NARCIS (Netherlands)

  Daalmans, S.; Cunningham, C.; Ommen, M.E. van

  2016-01-01

  Dit onderzoek had tot doel inzicht te verkrijgen in de doeleinden en beweegredenen waarmee de populaire applicatie Tinder wordt gebruikt. Aan de hand van diepte-interviews met gebruikers wordt duidelijk dat er een vijftal gebruikswijzen bestaan voor de applicatie, dat deze verschillen voor mannen en

 6. Op weg naar een hogere groente- en fruitconsumptie: barrières en succesfactoren : eerste inventarisatie en verkenning van kennis en meest kansrijke interventies rondom het verhogen groente- en fruitconsumptie

  NARCIS (Netherlands)

  Sluis, van der A.A.; Stijnen, D.A.J.M.; Maaskant, A.J.; Zeinstra, G.G.; Vingerhoeds, M.H.; Heuts, F.; Heijnen, J.

  2013-01-01

  Gezond eten en drinken is naast voldoende beweging, één van de belangrijkste manieren om zelf te zorgen dat je gezond en vitaal oud wordt. Een ongezond voedingspatroon en een ongezonde levensstijl zorgen voor een enorme stijging van de kosten voor medische zorg, verlies aan arbeidsproductiviteit en

 7. Van huis naar school.

  NARCIS (Netherlands)

  Levelt, P.B.M.

  1989-01-01

  In the Netherlands about two and a half million children are going each day to school as pedestrian, as cyclist or as moped- rider. It is important to remember that these children are forced by the society to go to school and the society has therefore the responsibility for the safe journey to schoo

 8. Op zoek naar

  CERN Multimedia

  Keulen, Jean-Paul

  2006-01-01

  A six billions euros machine to look for something that perhaps does not even exists. It seems insane, but if the Higgs boson is found, then a piece of the very important puzzle of physics will be discovered. (4 pages)

 9. Van Richmond naar Reid.

  NARCIS (Netherlands)

  Jagt, L.J.

  2008-01-01

  With continually renewed editions of her book What is social casework? (eleven printings from 1950 till 1977) Marie Kamphuis followed the developments of social casework in the USA and translated them for the Dutch situation. When she was not longer involved, the gathering of information about devel

 10. Naar strategieen van voedingsvoorlichting

  NARCIS (Netherlands)

  Westmaas-Jes, M.M.

  1977-01-01

  Cardiovascular diseases account for a large part of total mortality: in 1974 45.7% of all deaths in the Netherlands were due to these diseases. As at least part of these diseases is man-made, the need for prevention is often stressed. The Netherlands Heart Foundation has many activities which aim at

 11. Praktijkonderzoek naar interventies

  OpenAIRE

  Smeijsters, Henk

  2010-01-01

  Dit artikel beschrijft de eerste fase van het onderzoeksproject dat als doel heeft ontwikkelen, uitvoeren en verbeteren van vaktherapeutische interventies in de Justiciele Jeugdinrichtingen (JJI)en de Gesloten Jeugdzorg(GJ.

 12. Naar een gezondere voedselkeuze

  NARCIS (Netherlands)

  Winter, de M.A.; Backus, G.B.C.

  2010-01-01

  Meer wetenschappelijk onderzoek met inbegrip van keiharde data om onderbouwd en gericht maatregelen te kunnen nemen. Dat was de belangrijkste aanbeveling uit een bijzonder rondetafelgesprek, gehouden op initiatief van Wageningen UR en Ahold. Een internationale groep topmensen uit de industrie, unive

 13. Terug naar de krulstaart

  NARCIS (Netherlands)

  Zonderland, J.J.

  2010-01-01

  Ongeveer de helft van alle gangbare varkensbedrijven in Nederland heeft te maken met staartbijten bij gespeende biggen of vleesvarkens. Staartbijten is een complex probleem. Door het verstrekken van effectief hokverrijkingsmateriaal kan staartbijten sterk worden teruggedrongen en dus ook de noodzaak

 14. Van profijtbeginsel naar rendementsdenken

  NARCIS (Netherlands)

  Gelderen, A.J.S. van

  2015-01-01

  Het ‘rendementsdenken’ is een ongelukkige verzamelnaam voor allerlei kwalen in het huidige hoger onderwijs. Verschillende vormen van rendement worden op een hoop gegooid en er gebeurt juist veel in het hoger onderwijs dat het ‘rendement’, óók het financiële rendement, juist niet ten goede komt. Dat

 15. Het Zevengebergte als supergroeve. Drachenfels, Stenzelberger, Wolkenburger en basalt

  NARCIS (Netherlands)

  Nijland, T.G.

  2015-01-01

  Vanuit Nederlands perspectief kan het Zevengebergte aan de Rijn tegenover Bonn als één grote groeve worden beschouwd. In de middeleeuwen leverde het gebied de bekende Drachenfels trachiet. In de 19e eeuw stichten Nederlanders de Basalt AG in Linz om aan de grote vraag naar basalt voor waterbouwkundi

 16. Open data and beyond: Exploring existing open data projects to prepare a successful open data strategy; Deelrapport inleiding open data

  NARCIS (Netherlands)

  Van Loenen, B.

  2012-01-01

  Netwerkbedrijf Alliander was begin 2011 zich aan het oriënteren naar de mogelijkheid om haar gegevens als open data ter beschikking te stellen aan een ieder. Echter wat open data nu precies is, welke mogelijke knelpunten moeten worden opgelost om open data te implementeren, de impact die open data z

 17. The Creolisation of London Kinship : Mixed African-Caribbean and White British Extended Families, 1950-2003

  NARCIS (Netherlands)

  Bauer, Elaine

  2010-01-01

  In de afgelopen vijftig jaar heeft het Verenigd Koninkrijk een aanzienlijke groei meegemaakt van gemengde gezinnen met een Afro-Caribische en blanke achtergrond. The Creolisation of London Kinship levert een belangrijke bijdrage aan zowel onderzoek naar verwantschap als aan bredere maatschappelijke

 18. Disgenoten en ongenode gasten

  NARCIS (Netherlands)

  Tielens, A.G.M.

  2001-01-01

  Ze liggen op de loer, ruiken wanneer je er aan komt, komen naar je toe, boren zich door je huid heen en richten daar een feestmaal aan. Daarna zoeken ze zich een weg via hart en longen en nestelen zich uiteindelijk voor jaren in je aderen om zich daar in bijna volstrekte ledigheid te goed te doen aa

 19. Brandstof en plastic uit dezelfde biomassa

  NARCIS (Netherlands)

  Ree, van R.

  2009-01-01

  De productie van tweede generatie biobrandstoffen is nog te duur om aan de grote vraag naar duurzame brandstof te kunnen voldoen. Een consortium van internationale organisaties werkt daarom aan een beter productieproces en wil meer uit biomassa gaan halen dan alleen ethanol

 20. Aios vaardig aan het roer

  NARCIS (Netherlands)

  J.A. Baane; M.J. Heineman; J.O. Busari; C.R.M.G. Fluit; E. Jippes; C.D. de Kroon

  2008-01-01

  A few years ago the Dutch Central Board of Medical Specialists decided to improve postgraduate specialty training programmes. Teams in the various districts related to the eight Dutch University Medical Centres are implementing innovative programmes aimed at enhancing workplace-based learning and te

 1. Pestalozzi opnieuw aan het woord.

  OpenAIRE

  Thoomes, D.T.

  2005-01-01

  Im Jahre 1996 wird weltweit Pestalozzis 250. Geburtstag gefeiert. Man täte dies nicht, wären seine Gedanken bloss zeitbedingt und darum nur für den Historiker von Interesse. Nein: Pestalozzi hat uns in seinem Werk Impulse von zeitloser Gültigkeit hinterlassen.

 2. Overview of research on correction factors for automated PM10 measurements in the Netherlands; Overzicht van onderzoek naar correctiefactoren voor automatische PM10 metingen in Nederland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Jonge, D.; Van der Meulen, A.; Van den Elshout, S.; Van der Laan, J.; Kummu, P.; Visser, J.; Weijers, E.; Van Loon, J.; Severijnen, M.

  2005-07-01

  PM10 measurements are complicated. The automated monitors, which are used to measure the PM10 concentration in ambient air, show an underestimation in relation to the reference method. This report contains an overview of research on the correction factors for automated PM10 measurements by DCMR Milieudienst Rijnmond, GGD Amsterdam, Province Noord-Brabant, Province Limburg and RIVM (National Institute of Public Health and Environmental Protection). To improve the quality and comparability of the various factors, it is of main concern to further harmonise the research in the Netherlands in this area. This report is the beginning of this process. Continuation of this research is needed. [Dutch] PM10 metingen zijn niet eenvoudig. De automatische meetapparatuur die wordt toegepast om de concentratie PM10 in de buitenlucht te bepalen, geeft een onderschatting ten opzichte van de gravimetrische referentiemethode volgens NEN EN 12341. Dit heeft te maken met de aanwezigheid van vluchtige componenten in fijn stof. Dit rapport bevat een overzicht van de onderzoeken naar de correctiefactoren voor automatische PM10 metingen door DCMR, GGD Amsterdam, Provincie Noord-Brabant, Provincie Limburg en het RIVM in de afgelopen jaren.Om de kwaliteit, en vergelijkbaarheid, van de verschillende factoren te verbeteren is het van belang de verschillende onderzoeken die op dit gebied binnen Nederland worden uitgevoerd verder te harmoniseren.

 3. Greening and earning. Searching for chances for the Dutch economy; Vergroenen en verdienen. Op zoek naar kansen voor de Nederlandse economie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hanemaaijer, A.; Manders, T.; Raspe, O.; Van den Berge, M.; Brandes, L.; Van der Esch, S.; Notenboom, J.; Reudink, M.

  2013-10-15

  This Signals Report focuses on the interface between greening and competitiveness, especially with regard to the chances that are offered by greening. It describes how the Netherlands is doing, how we are doing compared to other countries. It also identifies bottlenecks and barriers that companies encounter in realizing their ambition to become greener, and the report looks across the border to learn from other countries. Based on this analysis, the report outlines opportunities for policy signals to facilitate the transition to a green, innovative and competitive Dutch economy [Dutch] Dit Signalenrapport richt zich op het raakvlak tussen vergroening en concurrentiekracht en vooral op de kansen die vergroening biedt. Het beschrijft hoe Nederland ervoor staat, hoe we het doen ten opzichte van andere landen, het inventariseert knelpunten en barrieres waar bedrijven tegenaan lopen bij het realiseren van hun ambitie om te vergroenen, en het kijkt over de grens om te leren van andere landen. Op basis van deze analyse schetst dit signalenrapport mogelijkheden voor beleid om de overgang naar een groene, innovatieve en concurrerende Nederlandse economie te bevorderen.

 4. Toeschouwer in de speeltuin van weleer. Een interview met Piel Calis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mathijs Sanders

  2000-12-01

  Full Text Available Twintig jaar lang werkte Piet Calis aan zijn onderzoek naar de verborgen geschiedenis van de Nederlandse literatuur tussen 1941 en 1951. Gefascineerd door wat zich voordeed in de jaren voor de literaire omwenteling van de Vijftigers, begon hij een speurtocht naar wat zich achter de schermen van literaire tijdschriften afspeelde. Calis onderzocht een grote hoeveelheid documentair materiaal (tijdschriftafleveringen, redactie- en uitgeversarchieven en particuliere correspondenties en voerde gesprekken met schrijvers en redacteurs. De verborgen geschiedenis die daarmee aan het licht kwam documenteerde hij in een viertal lijvige boeken over schrijvers en tijdschriften tussen 1941 en 1951: de jaren van de Duitse bezetting tot aan de doorbraak van de Beweging van Vijftig.

 5. Nuclear Energy and Sustainable Development. Theoretical Reflections and Critical-Interpretative Research Towards a Better Support for Decision Making (Kernenergie en duurzame ontwikkeling. Theoretische reflecties en kritisch-interpretatief onderzoek naar een betere ondersteuning van de besluitvorming)

  OpenAIRE

  Laes, Erik

  2006-01-01

  In dit proefschrift bestuderen we de rol van kernenergie in België in het licht van een brede maatschappelijke vraag naar meer duurzame ontwikkeling. Hoewel het concept ‘duurzame ontwikkeling’ reeds een lange ontwikkelingsgeschiedenis heeft doorgemaakt, verkreeg het pas in 1987 een ruime internationale weerklank met de publicatie van het rapport “Our Common Future” (ook wel het ‘Brundtland-rapport’ genoemd) door de Wereldcommissie voor Milieu en Ontwikkeling. Een concrete uiting van deze be...

 6. Lifecycle performance. Special issue on management and maintenance, hybrid ventilation concepts, installation-low buildings; Lifecycle performance. Themanummer over beheer en onderhoud, hybride ventilatieconcepten, installatie-arme gebouwen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Thierauf, I. [Universiteit Utrecht, Utrecht (Netherlands); Kurvers, S.R.; Van den Ham, E.R.; Leijten, J.L. [Sectie Climate Design and Sustainability, Afdeling Architectural Engineering and Technology, Faculteit Bouwkunde, Technische Universiteit Delft TUD, Delft (Netherlands); Juricic, S. [Ecole National des Travaux Publics de l' Etat, Lyon (France); Jacobs, P. [Afdeling Energy and Comfort Systems, TNO, Delft (Netherlands); Versteeg, H. [LBP Sight, Nieuwegein (Netherlands); Van Loon, P.P.M. [Stichting Scholen van Morgen, Rotterdam (Netherlands); Hoek, H.C.; Van Eeden, H.; Nibbelink, J. [Collectief C-on, Haarlem (Netherlands); Veerman, J.; Maassen, W.H. [Royal Haskoning DHV, Nijmegen (Netherlands); Derksen, A.H.P. [ISSO, Rotterdam (Netherlands); Morren, K. [Universiteit Twente, Enschede (Netherlands)

  2012-12-15

  In 9 articles various aspects regarding the title topic are discussed: energy efficiency and user comfort, ventilation in new houses with balanced ventilation, the revised assessment for ventilation performance, air quality in school buildings, buildings with only a few installations, hybrid ventilation, the management and maintenance process, and future performance requirements [Dutch] In 9 artikelen wordt aandacht besteed aan diverse aspecten m.b.t. het titelonderwerp: energie-efficientie en gebruikerscomfort, ventilatie in nieuwbouwwoningen met balansventilatie, de herziene beoordelingsrichtlijn ventilatie prestatie, luchtkwaliteit in schoolgebouwen, installatie-arme gebouwen, hybride ventilatie, het beheer- en onderhoudsproces, en de toekomstige prestatie-eisen.

 7. On the road for 2020. Can solar energy cool and freeze in a sustainable way?; Op weg naar 2020. Kan zonne-energie duurzaam koelen en vriezen?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ezzahiria, S.M.; Infante Ferreira, C.A. [Afdeling Proces en Energie, Technische Universiteit Delft, Delft (Netherlands); Krieg, J. [Unilver Food Health Research Institute, Vlaardingen (Netherlands); Van Gerwen, R. [Unilever Engineering Excellence Team, Vlaardingen (Netherlands)

  2009-04-15

  collectors is extremely long. Most factories already use electrically driven vapour compression systems or are considering to implement these systems. An increase in the use of sustainable energy will only take place if the pay-out time for solar energy supported plants is reduced to values which are considered acceptable by the industry (mostly less than 5 years) [Dutch] Op twee fabriekslocaties van Unilever is onderzocht hoeveel brandstof er bespaard zou kunnen worden door toepassing van zonelektrische en/of zonthermische energie. Door deze besparing zal de CO2-emissie van de elektriciteitscentrale worden gereduceerd. Thermische energie wordt opgewekt door het toepassen van zonnecollectoren, terwijl elektrische energie wordt opgewekt door fotovoltaische collectoren. De combinatie van bovengenoemde systemen noemt men een hybride systeem. Er is een aantal zeer uiteenlopende zongedreven koelinstallaties met elkaar vergeleken die onder de Nederlandse klimatologische omstandigheden veelbelovend zouden kunnen presteren. Onderzoekers hebben enkele jaren.geleden het CycleTempo-model ontwikkeld voor een trigeneratiesysteem, dat warmte, kracht en koude opwekt. De koude werd opgewekt met behulp van een absorptiekoelmachine die werd aangedreven door de warmte uit de WKK. Dit model is als uitgangspunt genomen en is aangepast aan de specifieke configuratie en werkcondities van de referentiefabriek. De elektriciteit wordt nu gebruikt voor aandrijving van de tweetraps dampcompressiekoelsystemen. De thermische energie, afkomstig van de zonnecollectoren, wordt toegevoegd aan de warmwaterstroom. De elektrische energie, afkomstig van de fotovoltaische collectoren, wordt toegevoegd aan de elektrische energie die bij de WKK wordt geproduceerd. Uit het onderzoek is gebleken dat het meest efficiente systeem (met of zonder zonondersteuning) voor beide locaties het hybride systeem is, waarbij zowel een absorptie- als een dampcompressiesysteem wordt ingezet. Een goede tweede voor beide locaties

 8. On the way towards clean air. Plan to improve the air quality of the Zuidvleugel area, Netherlands; Op weg naar schone lucht. Plan van Aanpak Luchtkwaliteit Zuidvleugel

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Janse, P.; Klooster, J.P.G.N.

  2006-01-15

  An overview is given of measures to be taken to improve the air quality in the area Zuidvleugel of western urban area in the Netherlands ('Randstad'), including an estimation of costs to implement and realize the measures in a short term. [Dutch] In de Zuidvleugel van de Randstad is de lucht vervuild. De luchtkwaliteit voldoet niet aan de Europese normen voor de stoffen stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10). Verbetering van de luchtkwaliteit staat daarom hoog op de agenda van de rijksoverheid en bestuurders in de Zuidvleugel. In opdracht van de Provincie Zuid-Holland heeft CE een inventarisatie, beoordeling en kostenraming gemaakt van maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Vervolgens heeft CE een voorstel geformuleerd voor een effectief maatregelpakket, dat in beginsel op korte termijn kan worden uitgevoerd. Bij het samenstellen van het maatregelpakket is rekening gehouden met: effect op luchtkwaliteit (in termen van concentraties); kosteneffectiviteit; uitvoerbaarheid (maatschappelijk draagvlak/honing en azijn); termijn waarop gestart kan worden met uitvoering. In het rapport zijn de hoofdlijnen opgenomen van het pakket van maatregelen in de Zuidvleugel en een indicatie van de kosten in de periode 2006-2010.

 9. Close to the wind. A European strategy for the (top)sectors in the Netherlands; Scherp aan de wind. Handvat voor een Europese strategie voor Nederlandse (top)sectoren

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2011-08-15

  ) Strengthen Europe's position in the global arena; (2) Use European resources strategically as leverage for national policy; (3) Align with European societal priorities; (4) Develop a strategic plan for employing European and Dutch policy in each priority area; and (5) Develop the basic principles of the strategic plan for each individual policy and implement them consistently. [Dutch] De centrale rol van onderzoek en innovatie in de nieuwe Europese strategie biedt grote kansen voor Nederland. Het vergt wel een aantal aanpassingen in het overheidsbeleid: Nederland moet voluit gaan bijdragen aan het versterken van de Europese positie. Maar Nederland moet tegelijkertijd aan de eigen positie denken. Dat kan door 'scherp aan de wind' te gaan varen en strategischer met Europees beleid om te gaan. De raad doet een aantal aanbevelingen om nog effectiever met Europees beleid om te gaan en om de aansluiting te verbeteren, onder andere: Benut de Europese Structuurfondsen maximaal om Nederlandse topregio's als Eindhoven en Wageningen verder te ontwikkelen; Zet een co-financieringsfonds op om (bedrijfs)deelname aan Europese programma's in de toekomst te garanderen en te stimuleren; Zet de programma's van het ERC en NWO meer complementair in, om zo dubbelingen in het onderzoek te voorkomen.

 10. Towards a sustainable livestock sector. Developments between 2000 and 2010; Op weg naar een duurzame veehouderij. Ontwikkelingen tussen 2000 en 2010

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Zeijts, H.; Van Eerdt, M.M.; Willems, W.J.; Rood, G.A.; Den Boer, A.C.; Nijdam, D.S.

  2010-06-15

  A more sustainable livestock sector has been the ambition of the Dutch Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality. The goals have been set high. More sustainable production methods are still needed, as is healthier livestock, animal suffering has to be kept to a minimum, and all of this in a healthy commercial climate. The Netherlands Environmental Assessment Agency has drawn up the balance of progress made over the past ten years. Unquestionably, the sector is moving towards sustainability. However, development is slow and so far the desired 'redesign' is not visible - a redesign that was recommended by the Wijffels Committee in 2001. Advances have been made in certain areas. Today, animal suffering is less than it was some ten years ago. New vaccination methods with different policies have resulted in less of a need for the application of large-scale animal euthanasia. The use of sustainable stables is gaining ground, albeit at a modest pace. The success of free-range egg farming demonstrates that consumers can coerce a market towards sustainability. Further, there has been a spectacular decrease in emissions of nitrogen and phosphates into the environment. However, in other areas little or no progress has been made. Long-distance transport of livestock takes place just as often as it did in 2000. Livestock farmers still use excessive amounts of antibiotics, and the consumer knows little about the environmental burden of products coming from the livestock industry. The Netherlands Environmental Assessment Agency is also looking towards the future. With clear goals and a tight schedule, the desired 'redesign' could still be developed. [Dutch] De doelstelling van dit rapport is om kwantitatief en kwalitatief inzicht te geven in de vorderingen die tussen 2000 en 2010 zijn gemaakt in het tot stand brengen van een duurzame veehouderij, geordend naar de zes speerpunten uit de Toekomstvisie op de veehouderij. De ontwikkelingen worden verklaard

 11. De diagnostiek van vitamine-B12-deficiëntie herzien

  NARCIS (Netherlands)

  Wiersinga, W J; de Rooij, S E J A; Huijmans, J G M; Fischer, C; Hoekstra, Joost B. L.

  2005-01-01

  Vitamin B12 (cobalamin) deficiency is a common disorder with potential irreversible haematological and neurological consequences. Currently used diagnostic tests such as the evaluation of serum vitamin B12 and the Schilling test are insufficient, e.g. the positive predictive value of a low serum vit

 12. De standaard 'Urinesteenlijden' (eerste herziening) van het Nederlands Huisartsen Genootschap; reactie vanuit de urologie

  NARCIS (Netherlands)

  Ancona, F.C.H. d'; Mulders, P.F.A.

  2008-01-01

  The Dutch College of General Practitioners has made a useful revision of its practice guideline 'Urolithiasis', in which new imaging techniques and medical treatment modalities are implemented. Sonography is useful but CT has now become the gold standard imaging technique. CT images should be examin

 13. Risicoberekening voor in het milieu geloosde radionucliden - Onderbouwing richtlijn voor vergunningen (RIBRON) EERSTE HERZIENE VERSIE

  NARCIS (Netherlands)

  Laheij GMH; Blaauboer RO; Lembrechts JFMM; LSO

  1996-01-01

  For standardization of environmental protection the risks posed by sources of ionizing radiation and/or radioactivity need to be quantified. Based on the requirements in the Dutch policy paper ORS and the recent EU directive on basic safety standards, the determination will result in emission limit

 14. Romeinse sla (bindsla) : de vollegrondsteelt van A tot Z in beknopte vorm. Herziene 2e druk

  OpenAIRE

  Wijk, van, J.

  2008-01-01

  Deze teelthandleiding voor Romeinse sla (bindsla) is tot stand gekomen door ervaringen in demo-teelten in de praktijk en vanuit de literatuur door Nederlandse teeltervaring uit het verleden. Bedrijfstechnische past de teelt van romeinse sla in de vollegrond goed bij bedrijven waar andere bladgewassen geteeld worden. Om te benadrukken dat de teelt, ook bij dit kleine gewas, vraaggestuurd en vanuit de handel dient plaats te vinden zijn eerst zaken rond gebruik en handel in beeld gebracht. Vervo...

 15. Afwijkend Gedrag : Maatschappelijk verantwoord waarnemen van gedrag in context van veiligheid – tweede herziene druk

  NARCIS (Netherlands)

  Rest, J.H.C. van; Roelofs, M.L.; Nunen, A.M. van

  2014-01-01

  Het uitgangspunt van dit onderzoek is dat met een beter begrip van afwijkend gedrag betere keuzes kunnen worden gemaakt om veiligheid (en daarmee vrijheid) te borgen en te organiseren, en dat daarmee het draagvlak in de maatschappij voor proactief toezicht wordt behouden en/of vergroot. Het herkenne

 16. Warm tapwater in herziene EPC-bepaling. Grote verlaging energiegebruik en EPC door juiste systeemkeuze

  NARCIS (Netherlands)

  Wolferen, J. van

  2012-01-01

  De epc voor woningen en utiliteit wordt vanaf 1 juli bepaald volgens de nieuwe norm NEN 7120. ln dit artikel wordt de bepalingsmethode voor het energiegebruik voor warmtapwater op hoofdlijnen beschreven. Tevens worden de belangrijlcste wijzigingen in de bepalingsmethode voor warm tapwater toegelicht

 17. Koeling in de herziene EPC-bepaling. NEN 7120 bepaalt de EPC voor woningen en utiliteit

  NARCIS (Netherlands)

  Wolferen, J. van

  2011-01-01

  De epc voor woningen en utiliteit wordt vanaf I luli bepaald volgens NEN 7120. Deze norm, 'Energieprestatie van gebouwen (rec), geeft de bepalingswijze voor de EPC voor zowel woningen als utiliteit, waar dit nu nog in afuonderlijl

 18. A change of course in research on the greenhouse effect on earth. Towards a scientific climatology; Een koersverlegging in het onderzoek naar het aardse broeikaseffect

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Roersch, A.

  2009-07-01

  The convergence of global warming and the increase of the CO2 concentration in the atmosphere over one hundred years and more accurately determined for the last thirty years does not necessarily point towards a causal connection given the irregularities that emerge in both trends. A correlation that is assumed up to now is based on the assumption that CO2 would provide a significant contribution to the so-called greenhouse effect on earth. The extent of an assumed effect could be questioned though. Moreover, there is rising doubt about whether or not the observed rise in temperature in the last century, on a time scale of 1000 years is really special, as recently assumed. Elaborate study of paleobiological data shows that the so-called warm Middle Ages cannot be ignored. A previous article in this magazine suggested that new pathways for study will follow that may shed a new light on the functioning of the Earth's greenhouse. A new paradigm will have to be formulated after that to test the observations. The basis and desirability of a paradigm change is elaborated in this article. [Dutch] Het samenvallen van mondiale opwarming en stijging van de CO2-concentratie in de atmosfeer over honderd jaar, meer nauwkeurig vastgesteld over de laatste dertig jaar, wijst niet noodzakelijk op een causaal verband, gezien de onregelmatigheden die zich in beide trends voordoen. Een tot op heden veronderstelde correlatie is gebaseerd op de aanname dat CO2 een belangrijke bijdrage zou leveren aan het zogenaamde aardse broeikaseffect. De omvang van een te verwachten effect kan echter ter discussie worden gesteld. Voorts rijst twijfel of de waargenomen opwarming in de vorige eeuw, op een tijdschaal van 1000 jaar, wel zo bijzonder is, zoals recentelijk werd verondersteld. Nader onderzoek van onder andere paleobiologische gegevens wijst uit dat de zogenaamde Warme Middeleeuwen niet genegeerd kunnen worden. In een voorgaand artikel in dit tijdschrift is gesuggereerd dat hieruit

 19. Decision enhancement and business process agility

  OpenAIRE

  Amiyo, Mercy Rebecca

  2012-01-01

  Business Process Agility (BPA) is het vermogen om bedrijfsprocessen snel en correct aan te passen, als reactie op interne en externe veranderingen in de bedrijfsomgeving, ook als hiervoor geen vooraf gedefiniëerde richtlijnen voor zijn. Organisaties zijn steeds meer op zoek naar manieren om agile te worden in hun processen, en om te kunnen gaan met dynamische bedrijfsomgevingen. Deze verhoogde vraag naar BPA heeft geleid tot een verandering in Business Process Management (BPM) in de richting ...

 20. Au Coeur de la Cour: een analyse van de organisatie en het personeel van de griffie van de Raad van Vlaanderen (1386-1795)

  OpenAIRE

  Verfaillie, Joke

  2014-01-01

  Het voorliggende proefschrift behandelt de griffie van de Raad van Vlaanderen (1386-1795), de hoogste justitieraad van het voormalige graafschap Vlaanderen. Bij wijze van centrale vraag wordt op zoek gegaan naar bevestiging of ontkrachting van een hypothese. De griffie van een vroegmoderne justitieraad kan immers, naar analogie met moderne griffies, worden beschouwd als het zenuwcentrum van alle administratieve activiteiten. De griffiers of zogenoemde ‘schrijvers’, die aan het hoofd van die d...

 1. Met automatisering naar verbeterd diermanagement

  NARCIS (Netherlands)

  Ipema, A.H.; Ouweltjes, W.; Koning, de C.J.A.M.

  2008-01-01

  De Nederlandse melkveehouderij staat voor een aantal uitdagingen. De toekomstvisie van de minister van LNV verwoordt dat een maatschappelijk verantwoorde (melk)veehouderij onder andere wordt gekenmerkt door duurzaamheid, waarbij dieren centraal staan. Dit betekent dat de bedrijfsvoering 'om het dier

 2. Naar nieuwe verdienmodellen voor vlees

  NARCIS (Netherlands)

  Poppe, K.J.

  2014-01-01

  De vraag is hoe vlees in de keten op een andere manier tot waarde kan worden gebracht en zodanig dat dit lonend is voor de partijen in de keten. Het project ‘Verdienmodellen’ richt zich op het ontwikkelen en beoordelen van alternatieve businessmodellen met een ander ‘waarde(n)perspectief’ voor de vl

 3. Towards a broader weighing and regulating framework for investments in interconnectors. The societal cost benefit analysis; Naar een breder afwegings- en reguleringskader voor investeringen in interconnectoren. De Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sijm, J.P.M.; Welle, A.J. van der [ECN Policy Studies, Petten (Netherlands); Tieben, B.; Hof, B.; Kocsis, V. [SEO Economisch Onderzoek, Amsterdam (Netherlands)

  2013-04-15

  Interconnectors that link national grids are important for further integration of the European electricity grid. Against this background, the main question of this study is as follows: What does a broadened assessment and regulatory framework for investments in interconnectors look like which secures optimal contribution of these investments to the social welfare of the involved countries? To answer this question, the broadened assessment framework is developed first, i.e. the Social Cost-Benefit Analysis (SCBA). Next, the implications for the regulatory framework are analysed with regard to the following three aspects: (1) cost allocation, (2) network planning, and (3) efficiency versus investment incentives. Finally, a case study is conducted of a 'fictitious but realistic' investment project in interconnection to illustrate how certain social effects from the developed SCBA framework can be practically and concretely established [Dutch] Interconnectoren voor de verbinding tussen nationale netwerken zijn belangrijk voor de verdere integratie van het Europese elektriciteitsnetwerk. In het huidige afwegingskader worden investeringsbeslissingen ten aanzien van interconnectoren in Nederland genomen door de nationale netwerkbeheerder, TenneT, na goedkeuring door het Ministerie van Economische Zaken (EZ), gebaseerd op een advies van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Binnen dit kader baseert TenneT zijn investeringsbeslissingen in het bijzonder op de kosten en handelseffecten van de interconnector. Een belangrijke beperking van dit kader is dat er relatief weinig aandacht wordt besteed aan andere overwegingen en (externe) effecten, zowel positief als negatief, zoals de effecten op meer marktintegratie en concurrentie, de voorzienings- en leveringszekerheid van elektriciteit, de inpassing van duurzame elektriciteit in het net, milieueffecten, de effecten op netwerkcongestie en op investeringen in nieuwe productiecapaciteit. De vraag is nu hoe zowel

 4. Green growth and natural capital in the Dutch economy. An elaboration of the agrifood- and recreational sector; Groene groei en natuurlijk kapitaal in de Nederlandse economie. Een uitwerking naar de agrifood- en recreatiesector

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Brouwer, F.; Smits, M.J.

  2013-05-15

  Ecosystem services provide the social benefits of natural capital. Control of the supply of these ecosystems services is required in order to maintain the available natural capital in the longer term. This is part of a 'green growth' strategy, in which is a long-term development of the economy is linked to the preservation of the available natural capital [Dutch] Ecosysteemdiensten leveren de maatschappelijke baten van natuurlijk kapitaal. Sturing op de levering van deze ecosystemendiensten is nodig om op de langere termijn het beschikbare natuurlijk kapitaal in stand te kunnen houden. Dit maakt deel uit van een 'groene groei' strategie, waarbij een lange-termijn ontwikkeling van de economie gekoppeld is aan de instandhouding van het beschikbare natuurlijk kapitaal.

 5. Active video games: Can they contribute to the prevention of excessive weight gain in gaming adolescents?

  OpenAIRE

  M. Simons

  2015-01-01

  In dit proefschrift wordt onderzocht in hoeverre beweeggames kunnen bijdragen aan de preventie van overgewicht bij 12- tot 16-jarigen. Uit het onderzoek blijkt dat dit soort games nog niet kunnen concurreren met de gangbare computergames en daarom niet aantrekkelijk genoeg zijn voor jongeren om naar over te stappen. Simons raadt de fabrikanten van de beweeggames dan ook aan om beweeggames aantrekkelijker te maken voor deze doelgroep door bijvoorbeeld meer kenmerken van de traditionele niet-ac...

 6. Graph Mining: het efficient en exhaustief genereren van grafen

  OpenAIRE

  Daenen, Jonny

  2009-01-01

  Abstract Vele zaken uit onze dagelijkse wereld kunnen voorgesteld worden met behulp van grafen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan moleculen, sociale netwerken, 3D-modellen, processen, . . . Soms kan het interessant zijn om in een verzameling van zulke structuren op zoek te gaan naar terugkerende patronen, zodat we bijvoorbeeld objecten makkelijker kunnen classi'ceren, gemeenschappelijke eigenschappen ontdekken, . . . Een manier om dit aan te pakken is om de objecten onder de vorm van grafen ...

 7. Benthic foraminifera biofacies-analysis and stable isotopes of the Middle Eocene to Oligocene successions in the southern North Sea Basin. Tools for stratigraphy and for reconstruction of the extreme climates.

  OpenAIRE

  De Man, Ellen

  2006-01-01

  Tijdens het Paleogeen (65 tot 23 Miljoen jaar geleden) vinden er een aan tal klimaatsveranderingen plaats die qua oorsprong en omvang uniek blijken t e zijn in de recente geschiedenis van de Aarde. Vanaf het Vroeg Eoceen, éé n van de warmste periodes op Aarde, koelde het klimaat geleidelijk aan af tot min imum waarden. De zogenaamde Oi-1 afkoelingsfase luidde hierbij de overgang in van de Eocene broeikasperiode naar de Oligocene ijstijdperiode. Naast deze graduele afkoelingstrend vonde...

 8. De invloed van interactiviteit op de effectiviteit bij televisiereclame voor bekende versus onbekende merken

  OpenAIRE

  VRANCKEN, Dieter

  2007-01-01

  Televisieadvertenties: je kan ervan houden of je kan ze verafschuwen. Feit is echter dat ze reeds decennia lang een vertrouwd beeld zijn bij de modale burger. De laatste tijd is het uitzicht van deze televisieadvertenties echter aan het veranderen. Massacommunicatie wordt steeds minder effectief en marketeers zoeken naar methoden om mensen persoonlijker aan te spreken. Digitale televisie waarbij een gepersonaliseerd aanbod mogelijk is en televisieadvertenties die interageren me...

 9. From the 'electricity grid' to the future 'smart grid'; Van de achterhaalde 'electricity grid' naar de toekomstige 'smart grid'

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Winter, J.

  2011-08-30

  During the TechConnect World Conference (Boston, MA, USA, 13-16 June 2011), which focused on fundamental and applied research in the fields of clean tech and nanotechnology, the activities of nanotechnology options in the clean tech were addressed and critically set out. Nanotechnology for energy storage, new generation fuels and nanomaterials for clean sustainable technologies were among the subjects on the interface between cleantech and nanotechnology. Moreover, research was presented on nano applications in conventional energy types such as oil and gas. [Dutch] Tijdens de TechConnect World Conference (Boston, MA, USA, 13-16 juni 2011), gericht op zowel fundamenteel als toegepast onderzoek op de gebieden cleantech en nanotechnologie, werd onder andere de bedrijvigheid van nanotechnologiemogelijkheden in de cleantech uitgelicht en kritisch uiteengezet. Nanotechnologie voor energieopslag, nieuwe generatie brandstoffen en nanomaterialen voor schone en duurzame technologieen waren de onderwerpen op het raakvlak van clean- en nanotechnologie. Daarnaast werd op de conferentie onderzoek gepresenteerd naar nanotoepassingen in conventionele energievormen als olie en gas.

 10. Throw caution to the winds. Recommendation on acceleration of the transition to a sustainable energy economy in the Netherlands; Remmen los. Advies over versnelling van de transitie naar een duurzame energiehuishouding in Nederland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2011-10-15

  With regard to the title subject several councils in the Netherlands formulated recommendations for five roads to follow to remove constraints of the present system and accelerate the transition to a sustainable energy economy: (1) Set up a mandatory and consistent goal for a sustainable energy system in 2050, preferably in a European context, but otherwise national; (2) Set up a charter between government, business and civil society with a long term strategy for making sustainable the energy-intensive industry and the fossil energy sector in the Netherlands; (3) use a wider framework for the debate on the usefulness and the need for energy transition in the Netherlands; (4) Stimulate markets for energy conservation and renewable energy; (5) Take away legal and institutional barriers to energy transition. [Dutch] De raden geven aanbevelingen voor vijf noodzakelijk te bewandelen wegen die belemmeringen van het bestaande systeem wegnemen en de transitie naar een duurzame energiehuishouding versnellen: (1) Stel een bindend en consistent doel vast voor een duurzame energiehuishouding in 2050, bij voorkeur in Europees verband maar anders nationaal; (2) Stel een charter op tussen overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties met een langetermijnstrategie voor de verduurzaming dan wel afbouw van energie-intensieve bedrijvigheid en de fossiele energiesector in Nederland; (3) Hanteer een breder frame voor het debat over nut en noodzaak van de energietransitie in Nederland; (4) Stimuleer markten voor energiebesparing en hernieuwbare energie; (5) Neem juridische en institutionele barrieres voor energietransitie weg.

 11. Pastorale berading aan persone geaffekteer deur MIV

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Francois G. Minnie

  2012-11-01

  Full Text Available Pastoral counselling to people affected by HIV.HIV is a pandemic which influences each and everyone in South Africa, the country in the world with the largest number of people living with HIV. The impact of HIV on the social, economical and micro level is tremendous. The effect of HIV on individual households is immediate, and poverty, sickness, stress, death and loneliness contribute to the devastation caused by this phenomenon.The pastoral counsellor should be equipped with the necessary knowledge to guide and support the person affected by HIV. The counselee must be empowered to handle his or her specific crisis significantly. Perspectives based on Scripture suggest how the Christian believer can manage sickness, suffering and death. The Scripture guides the Christian in times of suffering and conflict to persevere in the hope that God will give deliverance. In the article, it will be shown how the pastoral counsellor must, according to Scripture and as a called shepherd, admonish, educate, support and guide the counselee to accept the ministry of reconciliation, given to her or him by God through Christ his Son. The counselee affected by HIV will have to be empowered by the necessary knowledge in order to care for and support the person affected by HIV and be able to digest and cope with his or her own pain and stress. Pastoral counsellors can make use of the proposed counselling model in order to counsel persons affected by HIV.

 12. Glutenvrije oergranen sluiten aan bij gezondheidtrend

  NARCIS (Netherlands)

  Janssens, S.R.M.

  2008-01-01

  Er liggen kansen voor de productie van glutenvrije oergranen in Nederland, maar deze liggen niet zozeer bij mensen met een glutenvrij dieet. De keten kan het beste inspelen op de huidige trends gezondheid en authenticiteit, waarmee ze een bredere doelgroep aanspreekt. Dit blijkt uit een verkenning d

 13. Separatisme, islamisme en regionalisme aan Ruslands zuidgrens

  NARCIS (Netherlands)

  M. Jansen

  2010-01-01

  Marc Jansen focuses on the Northern Caucasus, home to dozens of nationalities mainly of Muslim origin, and Russia's problem area, its 'inner abroad'. Although the Chechen struggle for independence has largely been crushed, the turmoil continues. Terrorist attempts at disrupting Russian society organ

 14. Mentha X dumetorum Schult. aan de Voerenbeek

  NARCIS (Netherlands)

  Jansen, M.T.

  1961-01-01

  Mentha X dumetorum Schult. is de zeldzaam voorkomende bastaard van M. aquatica L. en M. longifolia (L.) Huds. De Voerenbeek of Voer zoeke men niet bij Voerendaal; het is nl. de beek die even bezuiden Eysden, nog juist op Nederlands gebied in de Maas uitmondt. Op Belgisch gebied ontspringt hij bij Si

 15. Retroflecterende materialen aan fietsen en bromfietsen.

  NARCIS (Netherlands)

  1977-01-01

  The SWOV has been asked to make a study of the effectiveness of the rear light of a bicycle and the use of retroflective materials for mopeds and bicycles. More specifically the use of retroflective tyres, retroflective spokes and a retroflective insurance plate. After an introduction and a theore

 16. Clippen gelijkwaardig aan coiling bij hersenaneurysma

  NARCIS (Netherlands)

  Bakker, N A; Veeger, N J G M; van Dijk, J. Marc C.

  2015-01-01

  The 10-year follow-up results of the International Subarachnoid Aneurysm Trial essentially show the same results as the 5-year follow-up: no significant differences between endovascular coiling and neurosurgical clipping of ruptured intracranial aneurysms in terms of functional outcome (primary endp

 17. Computer use exposed : blootstelling aan computergebruik blootgelegd

  NARCIS (Netherlands)

  Richter, J.M.

  2009-01-01

  Ever since the introduction of the personal computer, our daily lives are infl uenced more and more by computers. A day in the life of a PhD-student illustrates this: “At the breakfast table, I check my e-mail to see if the meeting later that day has been confi rmed, and I check the time table of th

 18. Eisen te stellen aan de verkeersverlichting.

  NARCIS (Netherlands)

  Schreuder, D.A.

  1978-01-01

  For the fundamental set-up of realistic recommendations for the quality and quantity of public lighting, the knowledge of requirements is necessary. These requirements can be in principle derived directly from the correlation between accidents and the quality of lighting, and indirectly from the cor

 19. Contributions to optimization modeling for pension fund ALM

  NARCIS (Netherlands)

  Streutker, Matthijs Hilbert

  2012-01-01

  Pensioenfondsen vinden het moeilijk om de specifieke situatie waarin ze zich bevinden, zoals de mate van vergrijzing van de deelnemers of de hoogte van de dekkingsgraad, te vertalen naar beleggingsbeleid. Analyses tonen aan dat een simulatiemodel, dat promovendus Matthijs Streutker onderzocht, resul

 20. Decision enhancement and business process agility

  NARCIS (Netherlands)

  Amiyo, Mercy Rebecca

  2012-01-01

  Business Process Agility (BPA) is het vermogen om bedrijfsprocessen snel en correct aan te passen, als reactie op interne en externe veranderingen in de bedrijfsomgeving, ook als hiervoor geen vooraf gedefiniëerde richtlijnen voor zijn. Organisaties zijn steeds meer op zoek naar manieren om agile te

 1. Mestvergisting bij korte verblijftijden

  NARCIS (Netherlands)

  Timmerman, M.; Eekert, van M.H.A.; Riel, van J.W.; Schuman, E.

  2013-01-01

  In vier (semi-)continu bedreven laboratorium reactoren is onderzoek gedaan naar het effect van het verkorten van de verblijftijd op de biogasproductie van varkens- en rundveemest en het gehalte aan vluchtige vetzuren in de vergister. Tevens is onderzocht wat het effect is van het toevoegen van een k

 2. Transitie & innovatie : inspirerende projecten Kennisbasisonderzoek VI 2011-2014

  NARCIS (Netherlands)

  Schoorlemmer, H.B.; Leeuwen, van M.A.E.

  2014-01-01

  Vier jaar geleden is begonnen met Kennisbasisprogramma Transitie en Innovatie. De opdracht van het Ministerie van Economische Zaken was kennis te verzamelen om meer grip te krijgen op de transitie naar een duurzamere samenleving. Wageningen UR is voortvarend aan de slag gegaan met het doorgronden va

 3. Histologisch beeld van in vitro gekweekte ratte-embryo's (18 tot 22 somieten)

  NARCIS (Netherlands)

  Langenfeld K; Verhoef A; Garbis-Berkvens JM; Peters PWJ

  1987-01-01

  Bij het onderzoek naar het effect van stoffen op in vitro groeiende ratte-embryo's worden de embryo's aan het einde van de kweek periode beoordeeld volgens het morfologisch score-systeem van Brown en Fabro. Zij hebben dan 18 tot 22 somieten. Met behulp van dit systeem worden de ontwikkel

 4. Statistical modelling of spatio-temporal dependencies in NGS data

  NARCIS (Netherlands)

  Ranciati, Saverio

  2016-01-01

  Next-generation sequencing (NGS) heeft zich snel gevestigd als de huidige standaard in de genetische analyse. Deze omschakeling van microarray naar NGS vereist nieuwe statistische strategieën om de onderzoeksvragen aan te pakken. Ten eerste, NGS data bestaat uit discrete waarnemingen, meestal gekenm

 5. Beheersing resistente melganzevoet : beheersing van melganzevoet (Chenopodium album) die minder gevoelig is voor de herbiciden met de werkzame stoffen metamitron en metribuzin

  NARCIS (Netherlands)

  Hoek, H.; Wijnholds, K.H.

  2013-01-01

  In opdracht van het Productschap Akkerbouw heeft het PPO-AGV in 2010 en 2011 onderzoek gedaan naar mogelijkheden tot bestrijding van resistente melganzevoet (Chenopodium album) in aardappelen en suikerbieten. In aardappelen leidt de toevoeging van een linuron bevattend middel aan Sencor niet tot een

 6. De gestandaardiseerde inrichtingsstructuur in het HvB "Het Schouw"

  NARCIS (Netherlands)

  Rook, A.

  1982-01-01

  Dit is het verslag van een verkennend onderzoek naar de effecten van een organisatie gestructureerd volgens het GIS-model. Daarbij komen de volgende vragen aan de orde: Wat zijn de essentiële kenmerken van het GIS-model?Volgens welke organisatiestructuur en werkwijze wordt in Het Schouw gewerkt?In h

 7. Korte mededeling

  NARCIS (Netherlands)

  Reijerse, Fons (A.) I.

  1997-01-01

  Tijdens de inventarisatie van km-hok 52.14.42 (N. van Venray) trof ik op 3 september 1996 een exemplaar aan van Galeopsis ladanum L. (Brede raai). De plant stond op de overgang van een geploegde akker naar een bosrand (merendeels Pinus sylvestris met ondergroei van Prunus serotina) met NNO-expositie

 8. Meadow bird ecology at different spatial scales : responses to environmental conditions and implications for management

  NARCIS (Netherlands)

  Verhulst, J.

  2007-01-01

  Het aantal weidevogels in Nederland loopt schrikbarend terug. Zo daalde het aantal broedende grutto’s de afgelopen twintig jaar van 100 duizend naar 45 duizend. Dit ondanks het feit dat de overheid jaarlijks circa 30 miljoen besteedt aan weidevogelbescherming op het boerenland. Boeren kiezen vooral

 9. Container Monitoring Device (case)

  NARCIS (Netherlands)

  Maas, A.; Ruijsbroek, W.G.J.

  2015-01-01

  Stage Gate 11 is een bedrijf dat technologische innovaties naar de markt brengt. De drie ondernemers hebben een nieuw product ontwikkeld, de Container Monitoring Device, een product dat stalen containers ‘smart’ maakt door er allerlei sensoren aan te koppelen. Maar waar ligt precies de toegevoegde w

 10. Regionale identiteit van natuur en landschap; een verkenning van een containerbegrip en de bruikbaarheid als sturingsinstrument

  NARCIS (Netherlands)

  Kruit, J.; Salverda, I.E.; Hendriks, C.M.A.

  2004-01-01

  Een verkennend onderzoek naar de betekenis en bruikbaarheid van het containerbegrip regionale identiteit als sturings-instrument. Aan de hand van een literatuurverkenning is het begrip geanalyseerd. Door middel van interviews met gebruikers van het begrip zijn de analyseresultaten getoetst en aangev

 11. A pilot study to investigate nitrate and nitrite kinetics in healthy volunteers with both normal and artificially increased gastric pH after sodium nitrate ingestion

  NARCIS (Netherlands)

  Colbers EPH; Hegger C; Kortboyer JM; Meulenbelt J; NVIC

  1996-01-01

  Door de afdeling Medische Toxicologie van het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) van het RIVM is een pilot-studie uitgevoerd naar de kinetiek van nitraat en nitriet na een orale dosis van 10 mg natriumnitraat per kg lichaamsgewicht aan acht gezonde vrijwilligers ( vier mannen en vier

 12. Welzijn van dieren in reizende circussen

  NARCIS (Netherlands)

  Hopster, H.; Dierendonck, van M.; Brandt, van den H.; Reemen, van K.

  2009-01-01

  Op verzoek van de minister van LNV onderzocht Wageningen UR Livestock Research het welzijn van circusdieren. In haar brief naar de Tweede Kamer geeft diezelfde minister aan dat zij de aanbevelingen die het onderzoeksinstituut deed, wil overnemen. Na onderzoek stelt Livestock Research van Wageningen

 13. Roken tijdens de zwangerschap: trends in de periode 2001-2010

  NARCIS (Netherlands)

  Lanting, C.I.; Wouwe, J.P. van; Burg, I. van den; Segaar, D.; Pal-de Bruin, K.M. van der

  2012-01-01

  Het vaststellen van trends in de rookprevalentie onder zwangeren in de periode 2001-2010 en deze prevalentie relateren aan verschillen naar opleidingsniveau. Beschrijvend; landelijke peilingen. In 2001, 2002, 2003, 2005, 2007 en 2010 werden via organisaties voor jeugdgezondheidszorg tijdens het peri

 14. The role of stress in the etiology of asthma

  NARCIS (Netherlands)

  Vink, Nienke Marije

  2013-01-01

  Stress vergroot kans op ontwikkeling astma Kinderen die rondom de geboorte of in de eerste vier levensjaren blootgesteld zijn aan stress hebben een grotere kans om voor hun zestiende levensjaar astma te ontwikkelen. Dat concludeert Nienke Vink in een onderzoek naar de recente toename van het aantal

 15. Breakthrough ideas 2008

  NARCIS (Netherlands)

  Thiadens, Th.J.G.

  2008-01-01

  In het begin van elk jaar geeft Harvard Business Review aan welke ideeën naar haar mening in dat jaar gaan doorbreken. Drie van de twintig heb ik er eens voor u uitgepakt. Dat zijn de cybercrimeservice-economie, de happy metadata trails en het effect van de blackberry.

 16. Geografische daderprofilering ; Een inventarisatie van randvoorwaarden en succesfactoren

  NARCIS (Netherlands)

  Brake, G.M. te; Eikelboom, A.R.

  2008-01-01

  In deze uitgave wordt verslag gedaan van een onderzoek naar een in de Verenigde Staten ontwikkelde methode om het woongebied van een vermoedelijke dader van een reeks van delicten te identificeren: geografische daderprofilering. Aan de hand van informatie over de locaties van delicten wordt met behu

 17. De bepaling van cadmium in plantaardige en dierlijke produkten met behulp van grafietoven atomaire absorptie spectrometrie

  NARCIS (Netherlands)

  Horstman, H.J.; Delft, van W.; Beek, van H.; Baars, A.J.; Vos, G.; Werdmuller, G.A.

  1989-01-01

  Er werd een onderzoek uitgevoerd naar de bepaling van cadmium in plantaardige en dierlijke produkten m.b.v. grafietoven-atomaire absorptie spectrometrie (GFAAS). Aandacht werd besteed aan: 1. de monsterontsluiting (droge verassing met of zonder toevoeging van magnesiumnitraat vs. natte destructie me

 18. Cookies, Coleslaw, and Stoops : The Influence of Dutch on the North American Languages

  NARCIS (Netherlands)

  Sijs, van der Nicoline

  2009-01-01

  Van Santa Claus (Sinterklaas) en zijn slee (sleigh) tot aan de dollar (vernoemd naar de daalder) en Yankees (Jan Kees), de Nederlandse taal is van grote invloed geweest op het Amerikaans-Engels. Yankees, cookies en dollars laat zien hoe de Nederlandse erfenis tot ver buiten New York reikt en zelfs t

 19. Immunogenicity and safety of monovalent RIVM meningococcal B OMP vesicle F91 vaccine administered to children that received hexavalent meningococcal B vaccine 2.5 years ago

  NARCIS (Netherlands)

  Lafeber AB; van Limpt CJP; Berbers GAM; Labadie J; de Kleijn ED; de Groot R; Rumke HC; van Alphen AJW; LVO

  2000-01-01

  Dit rapport beschrijft een follow-up studie naar veiligheid en immunogeniciteit van monovalent P1.7h,4 OMV vaccin (MonoMen) gebruikt als boostervaccinatie in kinderen eerder gevaccineerd met hexavalent MenB vaccin. De deelnemers aan deze studie zijn in het kader van een eerdere studie gevaccineerd

 20. Pilot-onderzoek voor het Pienter-project: Seroprevalenties voor bof, mazelen, rubella, kinkhoest, Toxoplasma gondii, Toxocara, T. spiralis en hepatitis A

  NARCIS (Netherlands)

  de Melker HE; van der Peet TE; Berbers WAM; van den Akker R; van Knapen F; Schellekens JFP; Conyn-van Spaendonck MAE; CIE; LVO; VIR; LPM; LBA

  1995-01-01

  Inleiding: Serosurveillance - onderzoek naar de aanwezigheid van specifieke antistoffen in de populatie - kan een belangrijke bijdrage leveren aan het inzicht in het voorkomen van infectieziekten. Met name ter bewaking van de immuniteit van de bevolking voor ziekten waartegen in het kader van het R

 1. Vereenvoudiging van het Welfare Quality protocol voor vleeskalveren

  NARCIS (Netherlands)

  Reenen, van C.G.; Vereijken, P.F.G.; Buist, W.G.; Thissen, J.T.N.M.; Engel, B.

  2012-01-01

  In dit rapport wordt de resultaten beschreven van onderzoek naar mogelijkheden om het Welfare Quality® protocol voor het beoordelen van welzijn van vleeskalveren te vereenvoudigen. Uitgangspunt voor het vereenvoudingsonderzoek was een data-set met waarnemingen aan vleeskalveren op in totaal 224 vlee

 2. Pijn nog onvoldoende herkend en behandeld bij postoperatieve patiënten: evaluatie van het VMS Veiligheidsthema 'Vroege herkenning en behandeling van pijn'.

  NARCIS (Netherlands)

  Blok, C. de; Schilp, J.; Wagner, C.

  2013-01-01

  Veel patiënten ervaren pijn na een operatie. dit kan inzichtelijk gemaakt worden door regelmatig naar pijn te vragen aan de hand van gestandaardiseerde meetinstrumenten. De auteurs evalueerden de mate waarin Nederlandse ziekenhuizen de interventies van het VMS Veiligheidsprogramma rondom het thema '

 3. Hybride laser/chip-koppeling voor coherente ontvanger

  NARCIS (Netherlands)

  Joppe, J.L.

  1989-01-01

  Door ontwikkelingen als de digitale (high definition) televisie zal de behoefte aan breedbandig datatransport sterk toenemen. Optische communicatie is bij uitstek geschikt om deze functie te vervullen. Het Fysisch en Elektrontsch Laboratorium TNO (FEL-TNO) draagt door onderzoek naar de koppeling van

 4. Het effect van creatief schrijven op het lezen van korte verhalen

  NARCIS (Netherlands)

  T. Janssen; H. van den Bergh

  2010-01-01

  Schrijven en lezen zijn complementaire vaardigheden, niet alleen bij referentiële teksten, maar ook bij fictionele. Janssen en Van den Bergh doen verslag van een onderzoek naar de invloed van creatief schrijven op het lezen van verhalen. Als leerlingen, voorafgaand aan het lezen van een verhaal, een

 5. Get in or get lost, Social Business or no Business

  NARCIS (Netherlands)

  Reep, Frans van der

  2011-01-01

  1e alinea column: De grote beweging via ketenomkering naar customer self care en bottom-up self assembled teaming is zich snel aan het voltrekken. De klant neemt het initiatief en Tofflers prosumership wordt zichtbaar. Het aantal business voorbeelden wordt snel groter, al gaat het om je auto zelf s

 6. Bioraffinage voor fosforarme mest

  NARCIS (Netherlands)

  Meesters, K.P.H.

  2011-01-01

  Verlaging van het fosforgehalte van veevoer wordt gezien als één van de beste manieren om de fosfaatuitstoot van de Nederlandse veehouderij naar beneden te brengen. Koen Meesters, onderzoeker bij Food and Biobased Research, werkt samen met Productschap Diervoeder en veevoerfabrikant Brokking aan de

 7. Vele koper en zink in veevoeders zorgelijk

  NARCIS (Netherlands)

  Jongbloed, A.W.; Römkens, P.F.A.M.

  2009-01-01

  De landbouw is verantwoordelijk voor het grootste deel van de koper- en zinkemissies naar de bodem. De metalen zijn meestal afkomstig uit veevoeders. De gehalten aan koper en zink in oppervlaktewater overschrijden in diverse regio’s het maximaal toelaatbare niveau. En bij ongewijzigd beleid zullen d

 8. Methaanemissie uit natuurlijk geventileerde melkveestallen = Methane emission from cubicle housing systems for dairy cows

  NARCIS (Netherlands)

  Huis in 't Veld, J.W.H.; Monteny, G.J.

  2003-01-01

  In het kader van het Reductieplan Overige Broeikasgassen (ROB) is in opdracht van Novem onderzoek uitgevoerd naar de methaanemissie uit melkveestallen. Het onderzoek werd uitgevoerd op 13 melkveebedrijven, parallel aan ammoniakemissie-metingen die werden uitgevoerd in het kader van het project Koeie

 9. Fysisch - chemische en sensorische vleeskwaliteitsparameters van twee soorten varkens- en rundvlees = Physical, chemical and sensoric meat quality parameters of two kinds of pork and beef

  NARCIS (Netherlands)

  Wal, van der P.G.; Walstra, P.; Mateman, G.

  1988-01-01

  In het kader van een onderzoek naar de consumentenbeoordeling van vers vlees werden vleeskwaliteitsmetingen en -beoordelingen uitgevoerd aan 2 spieren van 48 varkens en 48 koeien. De verzameling van het monstermateriaal geschiedde op meerdere dagen op verschillende slachterijen. Bij de varkens werde

 10. Hoe ontwerpt u een effectieve MOOC? Voorbeelden uit de praktijk

  OpenAIRE

  Firssova, Olga; Brouns, Francis

  2016-01-01

  Wat is kenmerkend voor het design van Massive Open Online Courses (MOOCs)? Wat maakt ontwerpen van MOOCs bijzonder uitdagend maar ook bijzonder interessant? In de workshop over MOOC Ontwerp gaat u actief op zoek naar antwoorden aan de hand van ervaringen met het ontwerpen en uitleveren van MOOCs in twee Europese projecten: EMMA en ECO.

 11. Innovatieve governance voor het groene domein Governance-arrangementen voor vermaatschappelijking van het natuurbeleid en verduurzaming van de koffieketen

  NARCIS (Netherlands)

  Arnouts, R.C.M.; Kamphorst, D.A.; Arts, B.J.M.; Tatenhove, van J.

  2012-01-01

  Het Planbureau voor de Leefomgeving geeft advies aan de rijksoverheid over sturing van het groene domein. De laatste tijd wordt hierbij steeds meer aandacht gevraagd voor governance. Dit werkdocument bevat een verslag van onderzoek naar innovatieve governance-arrangementen die op de thema’s vermaats

 12. Wieden zonder handwerk : wat mogen we van de onkruidrobot verwachten?

  NARCIS (Netherlands)

  Lokhorst, C.; Achten, V.T.J.M.; Bakker, T.; Goense, D.; Vermeulen, G.D.

  2003-01-01

  IMAG en WUR werken aan de ontwikkeling van een wiedrobot die geschikt is voor de Nederlandse omstandigheden en die het benodigde aantal uren handwieden in de biologische vollegrondsteelten kan helpen verminderen. Inmiddels is een programma van eisen geformuleerd en is onderzoek gestart naar de maats

 13. Veldspectrometer voor Centrum Geo-Informatie (WUR)

  NARCIS (Netherlands)

  Bartholomeus, H.; Schaepman, M.E.

  2004-01-01

  Eind 2003 is door de leerstoelgroep Geo-Informatie en Remote Sensing van Wageningen UR een veldspectrometer (ASD Fieldspec Pro FR) aangeschaft. Naar aanleiding hiervan wordt ingegaan op wat een veldspectrometer meet, hoe die gebruikt wordt, en wat de praktische toepassingen zijn. Dit aan de hand van

 14. Active video games: Can they contribute to the prevention of excessive weight gain in gaming adolescents?

  NARCIS (Netherlands)

  Simons, M.

  2015-01-01

  In dit proefschrift wordt onderzocht in hoeverre beweeggames kunnen bijdragen aan de preventie van overgewicht bij 12- tot 16-jarigen. Uit het onderzoek blijkt dat dit soort games nog niet kunnen concurreren met de gangbare computergames en daarom niet aantrekkelijk genoeg zijn voor jongeren om naar

 15. Muon performance studies in ATLAS towards a search for the Standard Model Higgs boson

  NARCIS (Netherlands)

  E.F. van der Poel

  2012-01-01

  Egge van der Poel deed onderzoek naar het Higgs-boson, het missende puzzelstukje in de natuurkundige beschrijving van elementaire deeltjes. Zijn onderzoek richtte zich op de ATLAS-detector bij de Large Hedron Collider (LHC). Deze detector kan worden gebruikt om een breed scala aan natuurkundige proc

 16. Het cliché: Bepalingen mestkwaliteit te weinig onderbouwd

  NARCIS (Netherlands)

  Visser, de M.; Lantinga, E.A.

  2004-01-01

  In het onderzoek naar mestkwaliteit binnen het project Bioveem is de waarde onderzocht van aanvullende bepalingen aan drijfmestmonsters. De resultaten werden vergeleken met uitgebreide chemische analyses. Bij de aanvullende bepalingen ging het om een chromatogram van de mest, de koolzuurproductie (m

 17. Beleidsondersteunend onderzoek haaien en roggen

  NARCIS (Netherlands)

  Overzee, van H.M.J.; Kraan, M.L.; Quirijns, F.J.

  2014-01-01

  Naar aanleiding van het door de EU in 2009 aangenomen European Union Action Plan for the Conservation and Management of Sharks, is er behoefte aan het verwerven van meer kennis over haaien en roggen die in de Noordzee voorkomen en door Nederlandse vissers worden gevangen. Deze kennis zou tevens van

 18. Bijlagen visie on-board-monitoring in de binnenvaart

  NARCIS (Netherlands)

  Verbeek, R.P.; Harmsen, J.; Mensch, P. van

  2015-01-01

  In deze memo zijn de resultaten gepresenteerd van een analyse naar de impact van verschillende opties voor het vergroenen van de binnenvaart. In deze analyse zijn de volgende maatregelen opgenomen:  Vervroegd vervangen van de motor om in 2025 te voldoen aan CCRII;  Installeren van een On Board Mon

 19. Finance middle managers and financial statement fraud

  NARCIS (Netherlands)

  Linke, Kristina Gisela Babette

  2012-01-01

  Verslaggevingsfraude is het manipuleren van de boekhouding om betere cijfers te laten zien. Kristina Linke onderzocht deze vorm van fraude, waarbij zij vooral keek naar de rol van de controller. Dat gebeurde aan de hand van 244 aanklachten in de periode 2000-2006 in de Verenigde Staten. Uit het onde

 20. Capacitive bioanodes for electricity storage in Microbial Fuel Cells

  NARCIS (Netherlands)

  Deeke, A.

  2014-01-01

  Denkend aan het opraken van de fossiele brandstoffen, wordt de noodzaak om naar hernieuwbare alternatieven te kijken alleen maar groter. Zon, wind, water en biomassa zijn al hernieuwbare bronnen die actueel gebruikt worden. Maar voor zonne-, wind- en waterenergie beperkt die discontinue aanwezigheid

 1. Literatuuronderwijs in de Tweede Fase

  NARCIS (Netherlands)

  Moors, Hanneke; Siermann, Laurine; Smet, Karien de

  2007-01-01

  In deze PGO willen wij onderzoek doen naar literatuuronderwijs. Net als CKV en Muziek is Literatuur een kunstvorm is die aan leerplichtigen wordt onderwezen. Al jaren discussieert men over de invulling van literatuuronderwijs op de middelbare school. Dit heeft voornamelijk te maken met het feit dat

 2. Sourcing van Internal Auditing-activiteiten : De uitbestedingsbeslissing en de invloed van Transaction Cost Economics-variabelen

  NARCIS (Netherlands)

  Elten, van H.J.

  2005-01-01

  Internal Auditing – traditioneel een intern management control-instrument – wordt in toenemende mate uitbesteed aan externe dienstverleners. In dit artikel wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de invloed van Transaction Cost Economics-variabelen op de mate van uitbesteding van Internal Auditi

 3. Teeltonderzoek oregano

  NARCIS (Netherlands)

  Mheen, van der H.J.C.J.

  2008-01-01

  Na een korte inleiding over het Oregano-project in Flevoland worden in deze samenvatting de resultaten van teeltonderzoek aan Oregano weergegeven. Het ging om de deugdelijkheidsbeproeving van vijf herbiciden, onderzoek naar de optimale stikstofbemesting, het volgen van de biomassa en het oliegehalte

 4. Hoe ontwerpt u een effectieve MOOC? Voorbeelden uit de praktijk

  NARCIS (Netherlands)

  Firssova, Olga; Brouns, Francis

  2016-01-01

  Wat is kenmerkend voor het design van Massive Open Online Courses (MOOCs)? Wat maakt ontwerpen van MOOCs bijzonder uitdagend maar ook bijzonder interessant? In de workshop over MOOC Ontwerp gaat u actief op zoek naar antwoorden aan de hand van ervaringen met het ontwerpen en uitleveren van MOOCs in

 5. Toets op Erwinia in hyacint bijna praktijkklaar

  NARCIS (Netherlands)

  Dwarswaard, A.; PPO Bomen-bollen,

  2008-01-01

  Erwinia chrysanthemi houdt al enkele jaren de gemoederen in hyacint flink bezig. PPO en BKD werken in een van de onderzoeksprojecten naar deze bacterie samen aan de ontwikkeling van een toetsmethode voor de praktijk. PPO-onderzoeker Joop van Doorn en Hoofd laboratorium Ton van Schadewijk van de BKD

 6. De psychologische aspekten van reumatoide artritis

  NARCIS (Netherlands)

  Ploeg, Francesco Antonius Everardus van der

  1980-01-01

  In dit proefschrift wordt een onderzoek beschreven naar de psygologische aspekten van reumatoïde artritis (ra). Er werden twee vraagstellingen onderzocht. Ten eerste, bestaan er bepaalde typerende persoonlijkheidskenmerken van patiënten lijdende aan reumatoïde artritis? Ten tweede, wat is het verban

 7. Matching groene bedrijventerreinen: Steekterpoort; gebiedsinventarisatie en scenariostudie

  NARCIS (Netherlands)

  Kuypers, V.H.M.; Hounjet, M.W.A.; Vries, de E.A.

  2007-01-01

  Steekterpoort ligt ten zuidoosten van Alphen aan de Rijn tussen de N11, Gouwe en Oude Rijn. Dit gebied transformeert van een landbouwgebied naar een industrieterrein. Het primaire doel was te onderzoeken of een innovatief duurzaam bedrijventerrein met de ambitie van nul-emissie in het gebied mogelij

 8. CO2 niet meer dan genoeg: Teelt van Tomaat in 2012 bij Improvement Centre met lichtafhankelijk doseren van CO2

  NARCIS (Netherlands)

  Gelder, de A.; Warmenhoven, M.G.; Dieleman, J.A.; Klapwijk, P.; Baar, van P.H.

  2014-01-01

  Wageningen UR Glastuinbouw heeft met financiering van Kas als Energiebron en Samenwerken aan Vaardigheden onderzoek gedaan naar efficienter gebruik van CO2. In een kasproef bij GreenQ/Improvement Centre is een CO2 doseerstrategie getest, waarbij iets meer CO2 wordt gegeven dan er op basis van de hoe

 9. Optimale, energiezuinige bewaring van lelieplantgoed

  NARCIS (Netherlands)

  Vasen, R.; Diepen, G.; Gude, H.

  2009-01-01

  Tijdens het seizoen staan de lelies een flinke tijd in de koelcel. Wat is de beste manier van bewaren om een optimale bolkwaliteit te behouden en een minimum aan energie te gebruiken? DLV Plant en PPO zijn in opdracht van de partijen in de MJA-Energie op zoek gegaan naar de meest energiezuinige bewa

 10. ECO-driving met behulp van serious gaming en social media (fase 1)

  NARCIS (Netherlands)

  Kuiper, H.; Boonekamp, R.C.; Bijlsma, T.; Jansen, S.T.H.; Obdeijn, C.; Stuiver, A.; Spronkmans, S.; Bijnen, D.; Versteegh, T.

  2013-01-01

  Dit rapport beschrijft fase 1 van een EL&I cofinancieringstraject waarin onderzoek wordt gedaan naar gedragsbeïnvloeding bij automobilisten om CO2-reductie te bereiken met behulp van Serious gaming en Social Media. Het onderzoek sluit goed aan bij het overheidswerkprogramma “Schoon en Zuinig” waarbi

 11. Internal audit on the rise : Observaties uit de praktijk

  NARCIS (Netherlands)

  Paape, L.; Commandeur, H.R.; Pijl, van der G.

  2005-01-01

  Dit artikel behandelt enkele resultaten van vier casestudies naar de gevolgen van de invoering van corporate governance regelgeving voor internal audit in de afgelopen tien jaar. Internal audit staat in de belangstelling en lijkt aan belang te winnen. Bij de vier organisaties is nagegaan hoe het zit

 12. The impact of mindfulness meditation in promoting a culture of safety on a acute psychiatric ward

  NARCIS (Netherlands)

  Meijel, Berno van

  2012-01-01

  Deze pilot studie naar de effecten van een aangepast Mindfulness-Based Stress Reduction programma in cursus vorm aangeboden aan medewerkers van een acute psychiatrische unit biedt een indicatie voor positieve effecten ten aanzien van stress, aandacht, concentratie en zelfbewustzijn van de deelnemers

 13. Invloed van waterconditioners en hulpstoffen op de effectiviteit van gewasbeschermingsmiddelen

  NARCIS (Netherlands)

  Zeeland, van M.G.

  2007-01-01

  In 2005 heeft de gebruikerscommissie naar aanleiding van de literatuurstudie over hulpstoffen drie aanbevelingen voor verder onderzoek geformuleerd. In 2006 zijn twee daarvan in onderzoek genomen, namelijk: wordt door toevoegen van waterconditioners (Easi-mix, Intake, X-change) aan hard water de eff

 14. Ziek en Zeer : Erwinia chrysanthemi in Amaryllidaceae

  NARCIS (Netherlands)

  Vink, P.

  2011-01-01

  In dit artikel een verslag van het onderzoek naar de gevoeligheid van narcissen voor de bacterie Erwinia chrysanthemi (tegenwoordig Dickeya dadantii). Uit een infectieproef is gebleken dat deze bacterie tijdens een reguliere bollenteelt in Lisse niet in staat was om narcisbollen aan te tasten. Toch

 15. De ontogenese van de darm bij Mus musculus L.

  NARCIS (Netherlands)

  Pleeging, Johannes Hermanus

  1975-01-01

  Een onderzoek werd verricht naar de ontwikkeling van de darm bij de muis (Mus Musculus L, stam C57 BL/RIJ en stam C57 BL/OSCN), aan embryonen van opeenvolgende leeftijden. Hiertoe werden van de maagdarmtractus van de embryonen 8 tot 16,5 dag p.c. reconstructies vervaardigd. Enige waarnemingen werden

 16. Getijcentrale in de Brouwersdam: een verkennende studie

  NARCIS (Netherlands)

  Vrijling, J.K.; Van Duivendijk, J.; Jonkman, S.N.

  2008-01-01

  DELTA NV heeft in december 2007 opdracht gegeven aan de TU Delft, Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen, voor het verrichten van een verkennende studie naar de mogelijkheden van energiewinning bij introductie van een (gedempt) getij op het Grevelingenmeer. De studie past in de beleidsvoorne

 17. Acetals of 1-aryl-2,2-dimethyl-1,3-propanediols synthesis and use as chiral auxiliary

  NARCIS (Netherlands)

  Ebens, Rijko Hendrik Ebe

  1993-01-01

  Dit proefschrift beschrijft een studie naar stereoselectieve reacties aan chirale acetalen. De onderzochte acetalen zijn derivaten van enantiomeer zuiver 1-phenyl- en 1-(0-chloropheny1)-2,2-dimethyl-1,3-propaandiol2 .18a en 2.18b. Diolen van dit type zijn eenvoudig synthetisch toegankelijk. Beide en

 18. Huisartsen motiveren om samen te werken met bedrijfsartsen

  NARCIS (Netherlands)

  Heuvel, F.M.M. van den; Buijs, P.C.; Putten, D.J. van

  2003-01-01

  De stuurgroep van het ZonMw-Deskundigheidsbevorderingsproject ‘Leren samenwerken bij Sociaal Medische Begeleiding’ heeft TNO Arbeid gevraagd om een beknopt, kwalitatief onderzoek uit te voeren naar wat huisartsen kan motiveren om aandacht te besteden aan samenwerking met bedrijfsartsen. In dit kader

 19. Reacties van COSO op de maatschappij van nu : De geüpdate versie van het framework voor internal control, een grote sprong voorwaarts of (te) veel mooie woorden?

  NARCIS (Netherlands)

  Droogsma, J.

  2013-01-01

  In dit artikel rapporteren we de uitkomsten van het onderzoek naar de organisatieculturen van zorginstellingen in Nederland en de mogelijke rol van de financial (controller in de zorg) daarbij. De Nederlandse zorgsector zal meer aandacht moeten schenken aan een veranderingsproces om sterker te worde

 20. Precision spectroscopy of neutral radium : towards searches for permanent electric dipole moments

  NARCIS (Netherlands)

  Santra, Bodhaditya

  2012-01-01

  De drie discrete symmetrieën ladingconjugatie (C), pariteit (P) en tijdsomkeer (T) zijn onderdeel van het Standaard Model. Het behoud en de schending van deze symmetrieën leggen een enorme beperking op aan de theorie. De schending van CP kan bestudeerd worden door naar permanente elektrische dipoolm

 1. Report on implementation of PARCOM Recommendation 91/4 on radioactive discharges by the Netherlands. OSPAR: nuclear installations

  NARCIS (Netherlands)

  Tanzi CP; Kwakman PJM; LSO

  2009-01-01

  Dit rapport beschrijft de lozing van radioactieve stoffen naar de zee door nucleaire installaties in Nederland tussen 1998 en 2007. Ook staan de technieken beschreven die worden toegepast om die lozingen te beperken. Het rapport geeft daarmee invulling aan de aanbevelingen uit het OSPAR-verdrag om

 2. Hulpverlening aan adolescenten : een bijdrage aan methodiekontwikkeling in Trainingscentra voor Kamerbewoning

  NARCIS (Netherlands)

  Klomp, Martinus

  1992-01-01

  This study is concerned with the guidance of youngsters in half way homes, a rather recent form of residential youth care. A half way home is an ordinary, relatively large house in a residential area where 4 to 8 youngsters with behavioral problems are living. Every person has his own room; kitchen

 3. Proef met ongevalshulp per helicopter : herziene opzet voor een evaluatie-onderzoek met betrekking tot de kosten-effectiviteit.

  NARCIS (Netherlands)

  Mathijssen, M.P.M. Harris, S. & Blokland-Vogelesang, A.W. van

  1995-01-01

  The SWOV Institute for Road Safety Research and the Rotterdam Erasmus University Centre for Health Care Policy and Law (CGR) have formulated a study design. The aim is to assist the evaluation of a trial in terms of cost-effectiveness. During the trial, a helicopter trauma team will render assistanc

 4. Doelmatigheid van onderzoek naar het verplaatsingsgedrag.

  NARCIS (Netherlands)

  Flury, F.C.

  1979-01-01

  Research into the movement behaviour of the population has the aim to obtain common knowledge on the movement behaviour, on the factors which influence the movement behaviour and the measure in which they do so. It is particularly to know if and in which way the movement behaviour changes under the

 5. Vier jaar onderzoek naar de kastanjeziekte

  NARCIS (Netherlands)

  Os, van G.J.; Dijkshoorn-Dekker, M.W.C.

  2009-01-01

  De afgelopen jaren heeft de kastanjeziekte zich in snel tempo over Nederland verspreid. De ziekte in paardenkastanje komt ook voor in België, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Met steun van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de werkgroep Aesculaap de afgelop

 6. Onderzoek naar de samenstelling van geemulgeerde sauzen

  NARCIS (Netherlands)

  Essers, M.L.; Herstel, H.

  1986-01-01

  Van de Consumentenbond zijn eind maart 1985 56 monsters geëmulgeerde sauzen ontvangen voor chemisch en sensorisch onderzoek. De resultaten van het chemisch onderzoek zijn indien mogelijk vergeleken met de declaratie op de verpakking en de gestelde eisen in de Warenwet.

 7. Gerecyclede kunststoffen: van afval naar nieuwe mogelijkheden

  NARCIS (Netherlands)

  Beurden, van K. (Karin); Brinks, G.J. (Ger); Lammers, M. (Marike); Overbeek, K. (Karin)

  2011-01-01

  Nederland raakt langzamerhand vertrouwd met het scheiden van plastic afval. De campagne „Plastic Heroes‟ maakt burgers bewust van het belang hiervan. „Plastic Heroes‟ moet ertoe leiden dat eind 2012 42% van al het Nederlandse plastic verpakkingsafval efficiënt wordt gerecycled. Tijd

 8. Zeehavenontwikkeling in Nederland: Naar een beter beleidsvormingsproces

  NARCIS (Netherlands)

  Van Ham, J.C.

  2010-01-01

  Sea Ports are of vital importance to the Dutch economy. If port expansion is perceived necessary by the port authorities, they contact local public authorities (i.e. Mayor & Aldermen). Besides the authorities, most other stakeholders recognize port expansion as a basic need as well. Port planning is

 9. Homo economicus: van positief naar normatief

  NARCIS (Netherlands)

  Grol, R.F.; Sent, E.-M.

  2016-01-01

  Homo economicus werd in de interpretatie van neoklassieke economen zoals Milton Friedman als basis voor ‘positieve’ voorspellingen gepositioneerd. Dat zijn voorspellingen over wat is. Gedragseconomen zoals Amos Tversky en Daniel Kahneman zetten de homo economicus juist weg als zijnde ‘normatief’. Da

 10. Naar een andere kennisagenda voor de GGZ

  NARCIS (Netherlands)

  Jonge, Marlieke de; Jongsma, Frank; Lohuis, Gerard; Polstra, L.; Schilperoort, Ronald; Schout, Gert

  2010-01-01

  De kennisagenda ‘Psychische gezondheid, een maatschappelijk belang’ is een uitwerking van een convenant tussen ggz Nederland, ZonMW en het Trimbos-instituut met de intentie tot samenwerking in het kader van kennisbeleid. De kennisagenda moet ‘coördinatie en sturing’ teweegbrengen op het gebied van k

 11. Naar een ecotopensysteem zoute wateren Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Leewis RJ; Jong DJ de; Dankers N; LWD-BOW

  1999-01-01

  In the context of the Policy-oriented ecological research for the North Sea and Wadden Sea (BEON) spearhead study, "Habitat disturbance", it soon became apparent that the questions arising on habitat disturbance could only be approached efficiently when a clear, preferably geographical, classificati

 12. Op weg naar een RIVM DATAPORTAAL

  NARCIS (Netherlands)

  Lips F; Vries LJ de; Victoriashoop PR; Diederiks JFHA; Evers HW; Kunst JD; IMP; LSO; KIT

  2003-01-01

  The aim of this project was to build a prototype of a 'data portal'. The 'data portal' is an information system for searching, viewing, using, exchanging and managing data using internet technology.The prototype has been designed as a multi tier information system architecture of the RIVM informatio

 13. Van Groen naar Goud : Research Data Management

  NARCIS (Netherlands)

  Huizing, Bernardus; Goldberg, Maarten

  2014-01-01

  The topic 'Research Data Management' brings academia currently in turmoil. Besides the scientific publication universities, publishers and data repositories are also very interested in the research data on which all these beautiful publications are based. The researcher is strongly encouraged to dep

 14. Met gezonde bijen naar de heide

  NARCIS (Netherlands)

  Cornelissen, B.; Calis, J.

  2010-01-01

  Op 22 maart 2010 kwam een bont gezelschap van bijenhouders van ABTB, ANI en NBV bijeen in Hoenderloo. Het onderwerp die avond was de vraag: “Hoe combineer ik varroabestrijding met de heidedracht?” Hieronder het antwoord en wel in de vorm van de basisprincipes van varroa bestrijding plus een concrete

 15. Literatuurstudie naar interacties tussen grasvegetaties en walnotenbeplantingen

  NARCIS (Netherlands)

  Oosterbaan, A.; Valk, H.; Werf, van der A.K.

  2001-01-01

  Uit literatuurstudie is gebleken dat gecombineerde productie van gras met vruchten en hout van walnoten een perspectiefvolle mogelijkheid is. Pas na een jaar of tien wordt het grasproductieniveau ten gevolge van licht-, vocht- en voedingstoffenconcurrentie gestaag lager. Bij een gesloten kronendak i

 16. Kunnen luchtwassers legionella verspreiden naar de omgeving?

  NARCIS (Netherlands)

  Bartels, A.A.; Schalk, J.A.C.; Melse, R.W.

  2013-01-01

  Industrieën en veehouderijen gebruiken luchtwassers om ongewenste chemische of organische stoffen, gassen of geuren te verwijderen uit lucht of gas. Onder bepaalde condities (temperatuur en zuurgraad), kan legionella in bepaalde typen natte luchtwassers uitgroeien. Als waternevel het systeem kan ver

 17. Bioraffinage : naar een optimale verwaarding van biomassa

  NARCIS (Netherlands)

  Annevelink, E.; Harmsen, P.F.H.

  2010-01-01

  Dit boekje is geschreven met als doel bioraffinage meer bekendheid te geven. In hoofdstuk 1 is de Biobased Economy beschreven en de sleutelrol die bioraffinage daarin speelt, met een focus op Nederland. Bioraffinage is een zeer brede term en een classificatiesysteem is noodzakelijk; dit is beschreve

 18. Pilotstudie naar een beleidsmonitoringsysteem voor straling (BMS)

  NARCIS (Netherlands)

  Pruppers MJM; Blaauboer RO; Hiemstra YS; Janssen MPM; Matthuisen AJCM; Pennders RMJ; LSO

  2000-01-01

  In 1997 the Laboratory of Radiation Research explored the possibilities for an information system for monitoring the radiation protection sitiuation in the Netherlands and the influence of the radiation protection policy on this situation, as commissioned by the Radiation, Nuclear and Biosafety Dire

 19. Naar een nieuw bewaarsysteem voor bloembollen

  NARCIS (Netherlands)

  Wildschut, J.; Sapounas, A.

  2011-01-01

  Als resultaat van brainstormen met telers, systeembouwers, voorlichters en onderzoekers zijn twee nieuwe concepten van een bewaarsysteem voor bloembollen nader uitgewerkt. Modelmatig zijn de concepten doorgerekend op energieverbruik en op de mate waarin ergens in het systeem de ethyleengrens van 100

 20. Chronische, onverklaarde pijn : van klacht naar doel

  NARCIS (Netherlands)

  van Gijn, J; Bierman, W F; Zuketto, C; Rooijmans, H G

  2000-01-01

  Every physician encounters patients with physical symptoms that remain unexplained, despite appropriate investigations. Medical curricula and textbooks fail to provide guidance about the management of such problems. Particularly specialists tend to feel helpless; this often leads to more referrals a

 1. Nieuw onderzoek naar de ziekte van Lyme

  NARCIS (Netherlands)

  Vliet, van A.J.H.; Wijngaard, van den K.; Bron, W.A.

  2015-01-01

  Jaarlijks krijgen ongeveer 25.000 mensen de ziekte van Lyme. Dat blijkt uit nieuwe onderzoeksgegevens van het RIVM. Hoewel het aantal mensen bij wie jaarlijks de ziekte van Lyme wordt vastgesteld lijkt te stabiliseren, blijft het aantal nieuwe patiënten groot. De meeste mensen genezen na een antibio

 2. Vervangende toestemming tot verhuizing naar Finland

  NARCIS (Netherlands)

  A.J.M. Nuytinck (André)

  2013-01-01

  markdownabstract__Abstract__ In de onderhavige beschikking gaat de Hoge Raad in op de betekenis van het in artikel 1:247 lid 4 BW bedoelde gelijkwaardig ouderschap en op de vraag of op het uitgangspunt hiervan een uitzondering kan worden gemaakt.

 3. MVO ambitions in SMEs in the Netherlands; MVO-ambities in het MKB

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bertens, C.; Veldhuis-Van Essen, C.; Snoei, J. [EIM, Panteia, Zoetermeer (Netherlands)

  2011-06-15

  In the spring of 2011, the Dutch SME Policy panel asked 1,663 SMEs with a staff of 2 to 250 a number of questions about their attention for corporate social responsibility. The companies were inquired about their perception of their position on an imaginary SME ladder and their ambitions with regard to that ladder in 3 years time. The research results were subsequently weighed for the total Dutch SME sector. [Dutch] In het voorjaar van 2011 zijn in het Beleidspanel MKB aan 1.663 MKBbedrijven met tussen 2 en 250 werkzame personen een aantal vragen gesteld over hun aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, in het MKB ook vaak duurzaam ondernemen genoemd. Aan de bedrijven is onder meer gevraagd naar hun perceptie van hun positie op een denkbeeldige MVO-ladder en hun ambitie op die ladder over 3 jaar. De onderzoeksresultaten zijn vervolgens gewogen naar het totale Nederlandse MKB.

 4. Economische analyse van de Nederlandse biotechnologiesector

  OpenAIRE

  Giessen, A.M. van der; Gijsbers, G.W.; Koops, R.; Zee, F.A. van der

  2014-01-01

  In opdracht van de Commissie Genetische Modificatie (COGEM) heeft TNO een deskstudie uitgevoerd getiteld “Economische analyse van de Nederlandse biotechnologiesector”. Deze analyse is één van de voorstudies die de COGEM laat uitvoeren als voorbereiding op de Trendanalyse Biotechnologie, die naar verwachting in 2015 zal worden uitgevoerd. Voor deze analyse heeft de COGEM aan TNO gevraagd ontwikkelingen, trends en kansen van de biotechnologie opnieuw in kaart te brengen, met een nadruk op econo...

 5. A pilot study to investigate nitrate and nitrite kinetics in healthy volunteers with both normal and artificially increased gastric pH after sodium nitrate ingestion

  OpenAIRE

  Colbers EPH; Hegger C; Kortboyer JM; Meulenbelt J; NVIC

  1996-01-01

  Door de afdeling Medische Toxicologie van het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) van het RIVM is een pilot-studie uitgevoerd naar de kinetiek van nitraat en nitriet na een orale dosis van 10 mg natriumnitraat per kg lichaamsgewicht aan acht gezonde vrijwilligers ( vier mannen en vier vrouwen). Natriumnitraat is toegediend bij normale en kunstmatig verhoogde maagsap pH. De maagsap pH is verhoogd door inname van 40 mg omeprazol per dag gedurende 15 dagen voor de toediening van n...

 6. Religie als ontstaansbron voor opvoedkundig handelen - over de religieuze achtergrond van Pestalozzi's denken

  OpenAIRE

  Thoomes, Daan

  2000-01-01

  Aan het sociaal-pedagogisch en onderwijskundig handelen van Pestalozzi lagen verschillende motieven ten grondslag. In zijn streven naar mondigheid, zelfstandigheid en zelfredzaamheid van zijn pupillen, was hij beïnvloed door het denken van de Verlichting en het klimaat van de Franse Revolutie (hij was altijd 'parteiisch fürs Volk'). Maar behalve sociaal-politieke motieven spelen godsdienstige opvattingen eveneens een rol in zijn pedagogiek.

 7. De Rijkseenheid, spreekbuis van conservatief-koloniaal Nederland

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Arjen Taselaar

  1999-06-01

  Full Text Available Tussen 1929 en 1940 verscheen De Rijkseenheid. Het lobbytijdschrift speelde een belangrijke rol in het debat tussen de voor- en tegenstanders van een grotere mate van zelfbestuur van Nederlands-Indië. De Rijkseenheid wierp zich op als de beschermer van de Nederlandse economische belangen in de Oost. Haar mission statement was weinig minder dan een oorlogsverklaring aan alles wat maar naar antikoloniaal zweemde.

 8. A candidate therapeutic vaccine against hepatitis C virus infection: Use of a recombinant alphavirus vector

  OpenAIRE

  Ip, Peng

  2014-01-01

  Peng Peng Ip beschrijft in dit proefschrift haar onderzoek naar de ontwikkeling van een immuuntherapie gericht tegen hepatitis C virus infecties. Wereldwijd zijn ongeveer 150 miljoen mensen chronisch besmet met hepatitis C virus (HCV) en jaarlijks sterven 350.000 mensen aan een HCV-gerelateerde leverziekte zoals cirrose of leverkanker. In Nederland zijn ongeveer 60.000 mensen besmet met HCV, vaak nog zonder het te weten. Het doel van het promotie onderzoek was om een vaccin tegen HCV infectie...

 9. Newly introduced vaccines: effectiveness and determinants of acceptance

  OpenAIRE

  Gefenaite, Giedre

  2014-01-01

  Sinds het begin van de twintigste eeuw, zijn veel infectieziekten onder controle door grootschalige vaccinatieprogramma's. Toch staan huidige vaccinatie programma's in Europa voor uitdagingen als gevolg van bezorgdheid over de effectiviteit en de veiligheid van vaccinatie. De algemene doelstelling van dit proefschrift is dan ook om een bijdrage te leveren aan het onderzoek naar nieuw ingevoerde vaccins door het beoordelen van de effectiviteit en de determinanten van acceptatie. De routinemati...

 10. Prakijkproef ijzersuppletie voor fosfaatvastlegging in laagveenplassen

  OpenAIRE

  Chrzanowski, Clara; Geurts, Jeroen; Ter Heerdt, Gerard; Immers, Anne; Declerck, Steven A.J.

  2015-01-01

  De laagveenplas Terra Nova kampt al jaren met blauwalgenbloei en lage bedekkingen met waterplanten, ondanks jaarlijkse biomanipulatiemaatregelen. Een belangrijke oorzaak hiervan is de fosfaatrijke waterbodem met een laag ijzergehalte, die zorgt voor een hoge fosfaatnalevering naar de waterlaag. Om het ijzergehalte van de bodem te verhogen, werd geleidelijk ijzer aan de plas toegevoegd gedurende anderhalf jaar. Tijdens en na de ijzersuppletie daalden de fosfaatconcentraties in de waterlaag naa...

 11. Leeg Duits of Low Dutch? Nederlands wat verdween

  OpenAIRE

  Noordegraaf, Jan

  2011-01-01

  In de Amerikaanse staten New York en New Jersey werd tot in de twintigste eeuw nog een variëteit van het Nederlands gesproken door nazaten van de eerste Nederlandse kolonisten in Noord-Amerika. Dit artikel geeft een beknopt overzicht van het onderzoek naar het zogenoemde 'Leeg Duits' (Laag Duits, Low Dutch) dat in de loop van de twintigste eeuw heeft plaatsgevonden en geeft desiderata aan voor het verdere onderzoek.

 12. Every picture tells a story. Communicatie door gebruik van innovatieve datavisualisatie: Aanvraag RAAK-MKB

  OpenAIRE

  Bakker, Piet

  2011-01-01

  Het doel van het project Every Picture Tells a Story is om samen met het werkveld methoden, technieken en kennis te ontwikkelen voor het produceren van effectieve infographics. Dit is nodig omdat de vraag naar infographics in de markt snel toeneemt. Bedrijfsleven en overheden kiezen er steeds vaker voor om infographics te gebruiken om grote hoeveelheden of complexe informatie begrijpelijk te maken voor hun doelgroepen. Om aan de vraag van deze opdrachtgever te kunnen blijven voldoen hebben pr...

 13. WIETEX-Monitoring (door)kweek mosselen op mosselkorf (palen en ponton) 2007

  OpenAIRE

  Kamermans, P.; Zweeden, van, C.; Bakker, A.G.; Vlies, van der, I.

  2007-01-01

  Dit rapport bevat de resultaten van de monitoring van de zaadinvang, waarbij speciaal aandacht is besteed aan het effect van het type korf (paal of ponton) en de hoogte van het touw in de korf (onder of boven). Ook werd er dit jaar gekeken naar het aantal mossellarven dat zich in het water bevindt. Daarnaast worden observaties van de kweker gerapporteerd. Dit betreft de oogst en doorkweek, de visuele kenmerken van de invangsystemen, en de aanwezigheid van vogels en zeezoogdieren.

 14. De Mediation-richtlijn: de laatste aanwinst voor de geschillenbeslechting in Europa

  OpenAIRE

  Kramer, Xandra

  2008-01-01

  textabstractNa een moeizame totstandkoming is Richtlijn 2008/52/EG betreffende bepaalde aspecten van bemiddeling in burgerlijke en handelszaken vastgesteld. De richtlijn heeft tot doel de toegang tot de alternatieve geschillenbeslechting te vergemakkelijken en de minnelijke schikking van geschillen te bevorderen, door het gebruik hiervan aan te moedigen en te zorgen voor een evenwichtige samenhang tussen mediation en behandeling in rechte. Deze regeling past binnen het streven naar een betere...

 15. Nogmaals Amaranthus hybridus L. (Groene amarant) en A. bouchonii Thell. (Franse amarant)

  OpenAIRE

  Duistermaat, Leni (H.)

  1999-01-01

  In 1998 werd melding gemaakt van een nieuwe Amarant voor de Nederlandse flora: Amaranthus bouchonii (Franse amarant).¹ Vanwege de wijdere verspreiding van dit nummer van Gorteria naar alle actieve FLORON-waarnemers is het zinvol nog even in te gaan op de herkenning van deze nieuwe soort. Amaranthus bouchonii (Franse amarant) lijkt waarschijnlijk al vele jaren in Nederland aanwezig te zijn, maar is al die tijd onopgemerkt gebleven en waarschijnlijk voor Amaranthus hybridus (Groene amarant) aan...

 16. Motorische ontwikkelingsstoornissen: DCD en dyspraxie

  OpenAIRE

  Geuze, Reint; Swaab, Hanna; Bouma, Anke; Hendriksen, Jos; König, Claudia

  2016-01-01

  De term motorische ontwikkelingsstoornissen verwijst naar een gebrekkige of vertraagde ontwikkeling van motorische vaardigheden bij kinderen, waarbij geen duidelijke medische diagnose kan worden gesteld. Het gebrek aan motorische vaardigheden heeft vaak negatieve gevolgen voor hun activiteiten in het dagelijks leven, Deze kinderen worden volgens de criteria van DSM-5 (zie hoofdstuk 1) geclassificeerd met een Developmental Coordination Disorder (DCD), een term die in Nederland inmiddels goed i...

 17. Teeltonderzoek oregano

  OpenAIRE

  Mheen, van der, H.J.C.J.

  2008-01-01

  Na een korte inleiding over het Oregano-project in Flevoland worden in deze samenvatting de resultaten van teeltonderzoek aan Oregano weergegeven. Het ging om de deugdelijkheidsbeproeving van vijf herbiciden, onderzoek naar de optimale stikstofbemesting, het volgen van de biomassa en het oliegehalte gedurende de gewasontwikkeling, de instandhouding (vegetatief) en vergelijking (generatief) van het in 2005 geselecteerde plantmateriaal en de oriëntatie op toepassingen van het restproduct.

 18. Sleep bruxism: contemporary insights in diagnosis, etiology and management

  OpenAIRE

  Zaag, van der, J.

  2012-01-01

  Jac. van der Zaag deed onderzoek naar de diagnose, de etiologie en de behandelingsmethoden van slaapbruxisme Bruxisme is een bewegingsstoornis van het kauwstelsel die onder andere wordt gekenmerkt door tandenknarsen en klemmen. Het treedt zowel op gedurende de dag (waakbruxisme) als tijdens de slaap (slaapbruxisme). Tandartsen worden regelmatig geconfronteerd met patiënten met problemen die mogelijk gerelateerd zijn aan bruxisme, zoals ernstige gebitsslijtage in de vorm van attritie (mechanis...

 19. Kansen en dilemma’s van digitale democratie - Wat kan digitale burgerbetrokkenheid betekenen voor het Nederlandse parlement?

  OpenAIRE

  Edwards, Arthur; Kool, Dennis de

  2015-01-01

  textabstractNederlandse burgers willen meer betrokken worden bij politieke besluitvorming. Volgend voorjaar gaan we voor het eerst naar de stembus voor een nationaal referendum dat burgers zelf hebben aangevraagd. Ook het SCP-rapport Meer democratie, minder politiek en de monitor over de democratische legitimiteit in Nederland uit 2013 laten zien, dat de Nederlandse burger al jaren behoefte heeft aan meer directe betrokkenheid bij beleid en politiek. Onderzoek van het Rathenau Instituut toont...

 20. Impact of dynamic traffic management on air quality. Final report of a study on the impact of dynamic traffic management on the air quality along highways; Invloed DVM op de luchtkwaliteit. Eindrapport onderzoek naar het effect van dynamisch verkeersmanagement op de luchtkwaliteit langs snelwegen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Drewes, W.; Fransen, W. [DHV, Amersfoort (Netherlands)

  2009-12-15

  Within the Air Quality Innovation programme (IPL) a broad survey has been carried out on the possibilities of Dynamic Traffic Management (DTM) to improve air quality. This report finalizes the survey that was carried out within the IPL, and summarizes the results of the separate reports. Next to this final report, also a recommendation was made with regard to applying DTM to improve air quality. The final report starts with a comprehensive summary of the results of all the sub-surveys. In addition, for each sub-survey and other relevant publications, used in preparing the recommendation, the key issues and abstracts are presented. [Dutch] Binnen het Innovatieprogramma Luchtkwaliteit (IPL) is breed onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om met Dynamisch Verkeersmanagement (DVM) de luchtkwaliteit te verbeteren. Dit rapport sluit het onderzoek dat binnen het IPL is uitgevoerd af en vat de afzonderlijk gerapporteerde resultaten samen. Naast dit eindrapport is ook een toepassingsadvies gericht op het inzetten van DVM ter verbetering van de luchtkwaliteit opgesteld. Het eindrapport begint met een integrale samenvatting van de resultaten van alle deelonderzoeken. Daarnaast zijn van elk deelonderzoek en andere relevante publicaties die gebruikt zijn bij het opstellen van het toepassingsadvies de kernpunten en beknopte samenvattingen opgenomen.

 1. Op weg naar evenwicht: een onderzoek naar zorgplichten op het internet

  NARCIS (Netherlands)

  N.A.N.M. van Eijk; T.M. van Engers; C. Wiersma; C.A. Jasserand; W. Abel

  2010-01-01

  Commissioned by the WODC (Wetenschappelijk Onderzoeken Documentatiecentrum), research has been conducted on duties of care on the Internet, more specifically from the perspective of Internet service providers. Internet service providers currently find themselves in the spotlight, both in a national

 2. Op weg naar evenwicht: een onderzoek naar zorgplichten op het internet

  OpenAIRE

  Eijk, N.A.M. van; Engers, T.M. van; Wiersma, C.; Jasserand, C.A.; Abel, W.

  2010-01-01

  Commissioned by the WODC (Wetenschappelijk Onderzoeken Documentatiecentrum), research has been conducted on duties of care on the Internet, more specifically from the perspective of Internet service providers. Internet service providers currently find themselves in the spotlight, both in a national and international context, with regard to their relationship both with governments and other private parties, on for example questions of (civil) liability. This research focuses on duties of care ...

 3. Van fixaties naar domotica? Op weg naar ‘goede’ vrijheidsbeperking voor mensen met dementie.

  OpenAIRE

  Depla, M.; Zwijsen, S.; Boekhorst, S. te; A. Francke; Hertogh, C.

  2010-01-01

  Ouderen in verpleeghuizen worden nogal eens vastgebonden om onveilige situaties te voorkomen. Verpleeghuizen zoeken oplossingen voor dit probleem. Onderzoekers van het EMGO+ en het NIVEL onderzochten of zogenoemde ‘domotica’ – slimme technologie zoals camera’s, GPS of infraroodsensoren – een alternatief kunnen zijn voor vrijheidsbeperkende maatregelen zoals onrustbanden of bedhekken. Domotica is een samentrekking van het Latijnse ‘domus’ – huis – en robotica. Het staat onder meer voor technol...

 4. Van dijkversterking naar dijkvervaging: Onderzoek naar de mogelijkheden van brede waterkeringen in Groningen.

  NARCIS (Netherlands)

  Oedekerk, M.

  2006-01-01

  Climate change will cause increasing physical loads on the flood defence of the Province of Groningen along the North Sea over the next decades. This is caused by a sea level rise between 15 and 35 centimetres whilst the ground level is lowering between 38 and 48 centimetres until the year 2050. Thi

 5. Mechanofysiologisch onderzoek aan de zijlijn van de pos

  NARCIS (Netherlands)

  van Maarseveen, Josephus Theodorus Petrus Wilhelmus

  1994-01-01

  This thesis describes the results of a study on the lateral line of the ruff. The lateral line organ is an organ, found in aquatic amphibians and fishes, used to detect water motions. The elementary detection units are neurornasts: groups of hair cells (depending on the species and the location of t

 6. Adsorptie van Al-ionen aan het kleimineraal montmorilloniet

  NARCIS (Netherlands)

  Bruggenwert, M.G.M.

  1972-01-01

  The adsorption of aluminium ions onto sodium and calcium montmorillonite was studied. Under the experimental conditions (pH 3.5 and 5 and different total salt concentrations) the adsorbed aluminium ions were found to be in the form Al 3+, except when adsorbed onto c

 7. Science fiction (SF - wat is eintlik aan die gang?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. W. Venter

  2000-05-01

  Full Text Available ’n Paar jaar gelede was daar ’n uitstalling in die Everard Read Galery in Johannesburg. Dit was ’n versameling kunswerke in die vorm van hologramme en apparaat wat ’n mens die geleentheid gegee het om rekenaargeskepte “skynwerklikhede” of “virtual realities” te ervaar. Die uitstaller was Don Searll en hy het die uitstalling “Haptics” genoem.

 8. Die toeganklikheid van internetbronne in inligtingverskaffing aan regsgeleerdes / Tanya Feiertag

  OpenAIRE

  Feiertag, Tanya

  1999-01-01

  The information needed for any law related research problem ultimately must be found in the law as expressed in the primary sources inter alia in statutes and cases. In addition secondary sources, for example textbooks, law journals, digests, indexes, dictionaries, encyclopaedias and loose-leaf publications are used to provide citations to relevant statutes and cases. In the past jurists were bound to make use of the basically chronological publication of statutes and cases and secondary reso...

 9. Standaardisatie van persoonsdosimetrie bij beroepsmatige blootstelling aan ioniserende straling

  OpenAIRE

  Eleveld H; Tanzi CP; LSO

  2004-01-01

  The Ministry of Social Affairs and Employment requested RIVM to investigate the standardisation of individual monitoring for occupational exposures to ionising radiation. Law lays down the assessment of the effective or equivalent dose of exposed workers. According to the objective of this study a summary is provided of possibilities to relate the monitoring results to the effective dose and its registration in the National Dose Registration and Information System (NDRIS). Thus the possibilit...

 10. Behoefte aan opvoedingsondersteuning van ouders van jonge kinderen

  NARCIS (Netherlands)

  Asscher, Jessica; Hermanns, Jo; Dekovic, M.

  2008-01-01

  The present study examines the role of similarity in music preferences in the formation and discontinuation of friendships over a one-year period. Questionnaire data were gathered from 283 Dutch same-sex mutual best friends (Mean age = 12.97) in two waves with a one-year interval. Results show consi

 11. De WW en nieuwe sociale risico's. Internationaalrechtelijke grenzen aan hervormingsvoorstellen

  NARCIS (Netherlands)

  Hermans, K.H.

  2014-01-01

  Subject of this study is the relationship between proposals for an adjustment of the Dutch Unemployment Insurance Act (WW) and the international social security conventions. These proposals aim to adjust the WW to variation in the individual life cycle: they aim to provide more protection against ne

 12. Diagnostische ammoniakproeven; Diagnostiek van portale kollaterale cirkulatie aan het ziekbed.

  NARCIS (Netherlands)

  Gips, Christiaan Hendrik

  1968-01-01

  This thesis is concerned with the use of ammoniumsalts in the diagnosis of diseases of the liver and portal vascular tree. Chapter 1. Metabolism of ammonia. Ammonia is liberated by deamination of aminoacids in the kidney and during exercise in muscle, by urease activity in the salivary glands and in

 13. Pieken in het celgetal: Mastitisverwekker te herkennen aan specifiek piekpatroon

  NARCIS (Netherlands)

  Haas, de Y.; Barkema, H.W.; Schukken, Y.H.; Veerkamp, R.F.

  2003-01-01

  Gedurende de lactatie verloopt het celgetal volgens een bepaalde curve. Afwijkingen daarvan kunnen veroorzaakt worden door mastitis. S. aureus, E. coli en S. uberis zijn van elkaar te onderscheiden door specifieke piekpatronen

 14. Stoppen met roken: hoe pakken wij dat aan?

  NARCIS (Netherlands)

  Jacobs-van der Bruggen, M.; Donker, G.; Verkleij, H.; Baan, C.

  2007-01-01

  Background: Smoking is the cause of a great deal of morbidity and mortality. General practitioners (GPs) can help prevent smoking-related diseases by following an active anti-smoking policy, i.e. by taking the initiative to discuss stopping smoking with their patients. The aim of our research is to

 15. Verlies aan polychloorbifenylen (PCB) en organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB) tijdens uitloogproeven

  NARCIS (Netherlands)

  Rood GA; Broekman MH; Aalbers TG; LAE

  1995-01-01

  In het kader van het Taakstellend Plan ter ondersteuning van de normcommissie 390 11 afvalstoffen'(TSP) wordt door het RIVM een set van uitloogproeven voor organische componenten ontwikkeld. Deze uitloogproeven voor organische componenten worden gebaseerd op de reeds bestaande voorschriften vo

 16. Detectie van radioactief schroot met poortdetectoren - Onderzoek aan een testprotocol

  NARCIS (Netherlands)

  Blaauboer RO; Overwater RMW; LSO

  2003-01-01

  There are various possibilities for radioactive sources to end up in a shipment of scrap metal. These sources could be artificial ones or for instance tubing from the oil and gas extraction industry containing natural radioactive deposits. In any case, it is undesirable that these sources end up in

 17. Verlichting en signalering aan de achterzijde van voertuigen.

  NARCIS (Netherlands)

  Roszbach, R.

  1974-01-01

  The recogniseability of vehicles can be much improved by standardisation of their illumination. In particular the standardisation of the rear-lights of cars, trucks, lorries and bicycles is important from the point of view of road safety. The conspicuousness of all vehicles can be improved when ve

 18. Ongevallen op nat wegdek. II: Maatregelen aan de weg.

  NARCIS (Netherlands)

  Welleman, A.G.

  1979-01-01

  As stated in part I of this article (see IRRD abstract no 244564) the influence of rain on traffic safety can be measured from the number of injured or killed road users. Statistical analyses of data on accidents on wet roads and factors influencing these are presented. Parameters such as driver, ve

 19. Prediking aan die hand van die metafoor van fiksieskryf

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lourens Bosman

  2008-01-01

  Full Text Available Preaching according to the metaphor of fiction writing In this article the writers propose an alternative to modernistic linear and propositional ways of preaching. They argue that the context asks for preaching that is more in line with the dominant metaphors of the post-modern culture in which the listeners live their everyday lives. The preacher should be seen less as the bearer of final truths (the one who carries the light or acts as witness to the truth, and more as someone who participates in the reflection of ideas. They propose a narrative paradigm for preaching that moves beyond the use of stories as illustrations, to one where the preacher, in the narrative style, becomes the co-author of new life stories in the preaching event. The ABDCE model for fiction writing, proposed by Anne Lamott, is then used as a model for the structuring of the sermon. Structured along these lines, the sermon moves from a specific Action and its cultural and historical Background, through a Development, where something new starts to unfold before the listeners, to a Climax of new insight and an Ending that invites the listeners to take part in the telling and retelling of their own stories in the light of the Great Story of God and his people.

 20. Behoort die saaklike ooreenkoms aan vormvereistes onderwerp te word?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  PJW Schutte

  2008-10-01

  Full Text Available SHOULD THE REAL AGREEMENT BE SUBJECTED TO FORMALITIES?No formalities are required in South African law in respect of the real agreement relating to the transfer of ownership in immovable property. The agreement is, for example, derived from surrounding circumstances, such as the fact that the parties concluded an obligatory agreement which is aimed at the transfer of property, or the fact that the transferor has signed a power of attorney, or the fact that the transferee has paid transfer duty. However, this circumstantial evidence is not conclusive proof that an agreement to transfer property has in fact been concluded. The transferor might have signed the power of attorney, for example, while he was erroneously under the impression that he was signing an option, or the transferee might refuse to take delivery because the property does not correspond to the thing agreed upon. In each situation neither of the parties has the intention to transfer property, and ownership could therefore not be transferred. Yet registration is possible even in the absence of a valid real agreement. This may result in an incorrect register because the person who is indicated as the owner is in fact not. It therefore appears that there is a deficiency in South African law with regard to land registration and a need for greater certainty regarding the question as to whether or not a real agreement has in fact been concluded. In this paper two solutions are explored: (1 the defect can be rectified by requiring the parties to appear (either in person or by a representative before a conveyancer and to declare that they respectively intend to transfer and obtain property, as is the case in the Netherlands and Germany. The conveyancer should reduce the agreement to writing and the document by which the parties are bound should then be lodged with the registrar as proof of the real agreement; (2 the real agreement may be incorporated into the deed of transfer. Any one of these proposals will remove any doubt regarding the existence of the real agreement and will ensure that the register reflects the true legal position.The article is in the Afrikaans language.

 1. Circulatie bij leverziekten : bepaling van het hartminuutvolume aan het ziekbed

  NARCIS (Netherlands)

  Versteeg, Piet

  1964-01-01

  SUMMARY It has been common knowledge for more than a century that changes in the structures of the vascular bed can occur in diseases of the liver. An extensive venous collateral circulation can develop in Laennec's cirrhosis of the liver and in the case of extrahepatic portal block, the most seriou

 2. Armastus ja anarhia / J[aan] R[uus

  Index Scriptorium Estoniae

  J. R.

  1993-01-01

  Helsingi filmifestivali "Armastus ja anarhia" mängufilmid "Nekromantik I" (1987) ja "Nekromantik II" (1991), režissöör Jörg Buttgereit ja "Trellimõrtsukas" (1979), režissöör Abel Ferrara, Tallinna kinos "Eha". Arvustavad Rainer Sarnet, Jaak Kilmi, Marko Raat ja J. R. (Jaan Ruus)

 3. Betere dokters door selectie van studenten aan de poort

  NARCIS (Netherlands)

  Borleffs, J.C.; Kuks, J.B.; Cohen-Schotanus, J.

  2009-01-01

  In the Netherlands, most universities use a lottery system, weighted by average examination grades, to admit students to medical school. However, the political climate for pre-entry selection procedures is changing rapidly. A study by the University Medical Center Rotterdam revealed that pre-entry s

 4. Verslag project “Aan de slag met intermediairs”

  NARCIS (Netherlands)

  Wildschut, J.; Lans, van der A.M.

  2014-01-01

  Het project State of the Art liet o.a. zien dat uiteenlopende bewaarwanden sterk verbeterd kunnen worden waarmee de luchtverdeling over de kisten gelijkmatiger wordt. Er kan dan flink worden teruggetoerd terwijl de minst beluchte laag toch nog voldoende lucht krijgt. Door het 3de machts verband tuss

 5. Centronotus fasciatus Bl. & Schn. aan de Nederlandsche kust

  NARCIS (Netherlands)

  Popta, C.M.L.

  1916-01-01

  In de collectie van het Leidsche Museum bevindt zich een Centronotus fasciatus Bl. & Sch., volgens de opgave op het etiket afkomstig van de Hollandsche kust. De kenmerken van dit individu, dat 230 mm. lang is, zijn: De hoogte van het langwerpige lichaam gaat 9 7/12 en de lengte van den, evenals het

 6. iTIRM: ruwheidsmetingen aan oppervlakken tijdens bewerking

  NARCIS (Netherlands)

  Bijl, R.J.M. van der; Brug, H. van; Fähnle, O.W.

  2000-01-01

  Het fabriceren van optische elementen zoals lenzen en spiegels gebeurt door glasoppervlakken te bewerken met slijp- en polijstprocessen. Eerst wordt door middel van slijpen de vorm van het oppervlak gemaakt; hierbij ontstaan ook kleine scheurtjes onder het oppervlak, de zogenaamde ‘sub surface damag

 7. Ozon bezig aan stille wederopstanding in de tuinbouw

  NARCIS (Netherlands)

  Ruijven, van J.P.M.

  2014-01-01

  Ozon lijkt een comeback te maken binnen de glastuinbouw. Waar de ontsmettingsinstallaties vorige eeuw nogal eens te maken hadden met storingen en veiligheidsproblemen, lijken die aspecten tegenwoordig beter onder controle. Dit maakt de weg vrij voor andere toepassingen van de techniek dan alleen ont

 8. Blootstelling aan ultraviolette straling. Een analyse van het probleemveld

  NARCIS (Netherlands)

  Slaper H; Eggink GJ

  1991-01-01

  This report provides an overview and analysis of the knowledge, concerning exposure to ultraviolet radiation (UV), and the risks associated with UV-exposure. Sources of UV are found in the outdoor environment, in the indoor environment, an in medical therapies and labour situations. Although limit

 9. Samenwerking met ouders aan de randen van het onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Doornenbal, J.M.; Fukkink, R.

  2014-01-01

  In dit hoofdstuk wordt de driehoeksrelatie besproken tussen kind, ouders en professionals in de context van de kinderopvang inclusief de buitenschoolse opvang en de school. Vanuit het theoretisch perspectief van Bronfenbrenner wordt het belang getoond van het verbinden van leefwerelden waarin kinder

 10. Hermeneutiese uitdagings aan Christosentriese prediking vanuit Ou-Testamentiese narratiewe

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hendrik S.W. Strauss

  2014-09-01

  Full Text Available Baie predikers vind dit moeilik om Christus vanuit die Ou Testament te verkondig. Die probleem van Christosentriese prediking uit die Ou Testament is wesenlik ’n hermeneutiese probleem. In hierdie artikel word gepoog om ’n antwoord hierop te bied deur eerstens bepaalde ankers in ’n see van hermeneutiese moontlikhede te identifiseer. Hierdie ankers sluit in die Christelike karakter van die Ou Testament en die eenheid tussen die Ou en Nuwe Testament met ’n universele boodskap. Ten einde Christus op ’n geloofwaardige en verantwoordelike wyse vanuit die Ou Testament te preek, is ’n eksegetiese metode waarin rekening gehou word met die karakter van die Ou Testament, sowel as die verhouding daarvan tot die Nuwe Testament, onontbeerlik. Die holisties histories-kritiese metode dien, na ons mening, Christosentriese prediking uit die Ou Testament die beste, aangesien dit die literêre, historiese en teologiese aspekte van ’n teks verreken. Terwyl ’n verantwoordelike eksegetiese metode die basis lê vir Christosentriese prediking uit die Ou Testament, word daar ook ’n verkenning gedoen van sinvolle (organiese oorgange vanuit Ou-Testamentiese narratiewe na die Nuwe Testament. Aangesien Christosentriese prediking uit die Ou Testament nie sonder gevare is nie, word enkele slaggate ten opsigte daarvan uit die Ou-Testamentiese narratiewe uitgelig.

 11. Hermeneutiese uitdagings aan Christosentriese prediking vanuit Ou-Testamentiese narratiewe

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hendrik S.W. Strauss

  2014-02-01

  Full Text Available Baie predikers vind dit moeilik om Christus vanuit die Ou Testament te verkondig. Die probleem van Christosentriese prediking uit die Ou Testament is wesenlik ’n hermeneutiese probleem. In hierdie artikel word gepoog om ’n antwoord hierop te bied deur eerstens bepaalde ankers in ’n see van hermeneutiese moontlikhede te identifiseer. Hierdie ankers sluit in die Christelike karakter van die Ou Testament en die eenheid tussen die Ou en Nuwe Testament met ’n universele boodskap. Ten einde Christus op ’n geloofwaardige en verantwoordelike wyse vanuit die Ou Testament te preek, is ’n eksegetiese metode waarin rekening gehou word met die karakter van die Ou Testament, sowel as die verhouding daarvan tot die Nuwe Testament, onontbeerlik. Die holisties histories-kritiese metode dien, na ons mening, Christosentriese prediking uit die Ou Testament die beste, aangesien dit die literêre, historiese en teologiese aspekte van ’n teks verreken. Terwyl ’n verantwoordelike eksegetiese metode die basis lê vir Christosentriese prediking uit die Ou Testament, word daar ook ’n verkenning gedoen van sinvolle (organiese oorgange vanuit Ou-Testamentiese narratiewe na die Nuwe Testament. Aangesien Christosentriese prediking uit die Ou Testament nie sonder gevare is nie, word enkele slaggate ten opsigte daarvan uit die Ou-Testamentiese narratiewe uitgelig.Hermeneutical challenges encountered by Christ-centered preaching from Old Testament narratives. Many ministers find it difficult to preach Christ from the Old Testament. The problem of Christocentric preaching from the Old Testament is essentially a hermeneutical problem. In this article an answer is proposed, firstly by identifying specific anchors in a sea of hermeneutic possibilities. These include the Christian character of the Old Testament, and the unity between the Old and New Testaments with a universal message. In order to preach Christ in a credible and responsible manner from the Old Testament, an exegetical method, which takes into account the character of the Old Testament as well as its relationship to the New Testament, is essential. The holistic historic-critical method, we believe, serves Christocentric preaching from the Old Testament the best as it takes the literary, historical and theological aspects of the text into consideration. As a responsible exegetical method lays the foundations for Christocentric preaching from the Old Testament, an exploration of meaningful (organic transitions from Old Testament narratives to the New Testament is made. Seeing that Christocentric preaching from the Old Testament is not without dangers, some pitfalls regarding Christocentric preaching from the Old Testament narratives are highlighted.

 12. Die bestuur van didaktiese steunstelsels aan ‘n verplegingskollege

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. Pullen

  1998-09-01

  Full Text Available The learning accompanists (nurse educator, in the didactic situation within the context of a nursing college, is midst a process of transformation. This transformation has a direct influence on the learning accompanists didactic role fulfilment. Didactic support systems enables the learning accompanist to fulfil her/his didactic role. These didactic support systems should be managed during the process of transformation, in such a way that it enables the learning accompanist to fulfil her/his didactic role. A new creative approach to the management of the didactic situation is necessary. The goal of this study was to describe guidelines for the management of didactic support systems, at a nursing college, to enable the learning accompanist to fulfil her/his didactic role. An inductive, qualitative, contextual, exploring, descriptive strategy was used to reach the goal of the study. No explicit conceptual framework was used as point of departure. Because the participants are midst a process of transformation, their knowledge and experience was used as source of data, as they can express their needs and views the best. The goal of this study was reached by setting four objectives. The uniqueness of the study lies in the relevance within the current time frame context and that it expresses the needs of the learner accompanists and the views of the managers at a nursing college. An abundance of possibilities for further research was created.

 13. Ozon bezig aan stille wederopstanding in de tuinbouw

  OpenAIRE

  Ruijven, van, L.J.

  2014-01-01

  Ozon lijkt een comeback te maken binnen de glastuinbouw. Waar de ontsmettingsinstallaties vorige eeuw nogal eens te maken hadden met storingen en veiligheidsproblemen, lijken die aspecten tegenwoordig beter onder controle. Dit maakt de weg vrij voor andere toepassingen van de techniek dan alleen ontsmetting. Agrozone onderzoekt momenteel samen met Wageningen UR Glastuinbouw wat de toepassingsmogelijkheden zijn.

 14. Konseptuele kunstenaar Willem Boshoff se geheime briewe aan Nelson Mandela

  OpenAIRE

  Swanepoel, M.C. [Rita

  2013-01-01

  Nelson Rolihlahla Mandela (born 1918) is all over the world respected as a political freedom icon, and a beloved leader affectionately known as Madiba. He served 27 years in prison on Robben Island, in Pollsmoor and Victor Verster prison after he and other ANC resistance leaders were found guilty of high treason against the former apartheid regime during the Rivonia trials in 1964. They were sentenced to life-long imprisonment. Mandela was released in 1990. In 1994 he became the ...

 15. Una Crocefissione e una Pietà di Michelangelo per gli ‘spirituali’

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Forcellino

  2011-02-01

  Full Text Available Een Kruisiging en een Pietà van Michelangelo voor de ‘spirituali’Maria Forcellino reconstrueert de verschillende fasen van haar onderzoek rond twee paneelschilderingen, een Kruisiging en een Pietà. Op grond van stilistische kenmerken en materiaaltechnische gegevens, kunnen deze paneelschilderingen toegeschreven worden aan Michelangelo Buonarroti. Zij waren bekend in de groep van ‘spirituali’, religieuze hervormers met wie de kunstenaar nauwe betrekkingen had in de jaren dertig en veertig van de zestiende eeuw. Samen met haar broer, de kunsthistoricus en restaurator Antonio Forcellino, begon de schrijfster enkele jaren geleden aan de zoektocht naar de twee schilderijen. Inmiddels is, mede door middel van infrarood-reflectografie, de toeschrijving aan Michelangelo nader bevestigd.

 16. Weggebruikers en het herziene Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens RVV : eindrapportage over de tweede nameting en over de resultaten van eerder onderzoek.

  OpenAIRE

  Goldenbeld, C.

  1994-01-01

  On November 1, 1991, a revised Traffic Regulations and Road Traffic Signs Code (RVV 1990) came into force in the Netherlands. As part of the RVV 1990 evaluation conducted amongst road users, a number of consecutive questionnaire studies were carried out. These studies investigated: (1) whether the road are aware of the amendments to the regulations; (2) the road users' opinion about the new regulations; (3) the road users' opinion about the information campaign that supported the introduction...

 17. Energy conservation indicators cold and heat storage. Revision factsheet cold and heat storage 2009; Besparingskentallen koude- en warmteopslag. Herziening factsheet koude- en warmteopslag 2009

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bosselaar, L. [SenterNovem, Utrecht (Netherlands); Koenders, M.J.B.; Van Helden, M.J.C.; Kleinlugtenbelt, J.H. [IF Technology, Arnhem (Netherlands)

  2009-08-15

  The aim of the title revision is to update the existing indicators for cold and heat storage as given in the Protocol Monitoring Sustainable Energy [Dutch] Het doel van het onderzoek is om de bestaande set van kentallen voor koude- en warmteopslag uit het Protocol Monitoring Duurzame Energie te actualiseren.

 18. Charging up for the future of plug-in hybrids and range extenders. An exploration of options for increased battery utilisation; Opladen voor de toekomst van plug-in hybrides en range extenders. Een verkenning naar mogelijkheden voor vergroten van het elektrische gebruik

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Essen, H.; Schroten, A.; Aarnink, S.

  2013-05-15

  If the full potential of plug-in hybrids and electric cars with a range extender is to be usefully exploited, it is important that these vehicles be used in battery mode as much as possible. This means that users' charging and driving behaviour needs to be positively influenced. This can be achieved through suitably designed financial incentives on the part of employers and government, further expansion of battery-charging infrastructure, and transferring knowledge on driving style. Improved driving and charging behaviour will lead to lower effective fuel consumption, reduced CO2 emissions and improved air quality. These are some of the results of this study in which it is examined how the performance of plug-in hybrids and cars with a range extender can be improved. It is the first study to look into the factors governing practical usage of such vehicles and the options available to the various parties to improve that usage. To this end a literature study was carried out and interviews were held with employers, leasing companies, trade associations, government agencies and other parties [Dutch] Om het potentieel van plug-in hybrides en elektrische auto's met een range extender te benutten is het van belang dat deze auto's zoveel mogelijk elektrisch worden gereden. Hiervoor is het nodig om het oplaad- en rijgedrag van de gebruikers positief te beïnvloeden. Dit kan door het geven van slimme financiële prikkels door werkgevers en overheid, het verder uitbreiden van de laadinfrastructuur en kennisoverdracht over rijgedrag. Een verbeterd rij- en laadgedrag zorgt voor een lager brandstofpraktijkverbruik, minder CO2-uitstoot en een betere luchtkwaliteit. Dit staat onder meer in de studie 'Opladen voor de toekomst van plug-in hybrides en range extenders' van CE Delft, waarin op verzoek van de Nederlandse importeurs van Toyota en Opel is onderzocht hoe het elektrisch gebruik kan worden verbeterd. Hierin is voor het eerst gekeken naar de factoren

 19. Transition pathway for climate-neutral mushroom cultivation. The agenda for a climate-neutral and economic effective mushroom cultivation in 2020; Transitiepad klimaatneutrale paddenstoelenteelt. De agenda voor een klimaatneutrale en economisch rendabele paddenstoelenteelt in 2020

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Suurmeijer, J.M. [Grontmij, Amersfoort (Netherlands); Hilkens, J. [AdVisie, Herkenbosch (Netherlands)

  2011-11-15

  To realize the ambition of climate-neutral and economically viable mushroom cultivation in new businesses as of 2020, a vision and a transition pathway need to be developed. The energy saving options discussed in the report 'Onderzoek naar het energiezuinig paddenstoelenbedrijf anno 2010' ('Study of an energy efficient mushroom cultivation business in 2010') serve as starting point. Three transition pathways have been developed. Each transition pathway contributes to a future-proof mushroom cultivation sector, to increasing energy efficiency or to deployment of sustainable energy in the mushroom cultivation sector [Dutch] Voor het realiseren van de ambitie om vanaf 2020 in nieuwe bedrijven klimaatneutraal en economisch rendabel paddenstoelen te kunnen telen, dient een visie en een transitiepad te worden opgesteld. De energiebesparingsopties uit het rapport 'Onderzoek naar het energiezuinig paddenstoelenbedrijf anno 2010' dienen hierbij als uitgangspunt. Er zijn drie transitiepaden ontwikkeld. Elk transitiepad geeft zijn bijdrage aan een toekomstbestendige paddenstoelensector, aan het verhogen van de energie-efficiency of aan de toepassing van duurzame energie in de paddenstoelensector.

 20. Supply of dry ambient air in Alstroemenia. Test on the impact of the supply of dry ambient air on the microclimate and crops in alstroemeria; Droge buitenlucht toevoeren in Alstroemeria. Praktijkproef naar de invloed van droge buitenlucht toevoeren op microklimaat en gewas in alstroemeria

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van der Helm, F.; Van Weel, P.; Raaphorst, M.

  2012-08-15

  After one year of dry air distribution in Alstroemeria it is shown that it can effectively lower the vapour deficit between the leaves. It resulted in a decrease of leaf tip damage of 70% compared to the reference, but not to a decrease of spontaneously broken stems. The research is conducted in practice at Hoogenboom Alstroemeria on 1000 m{sup 2} within a larger greenhouse compartment planted with the variety 'Primadonna'. Wageningen UR has conducted the research with an air distribution system of 8 m{sup 3}/m{sup 2} from supplier Lekhabo. The dry air was distributed in the crop by two transparent air tubes. Climate could not be controlled in the research area separate from the reference, therefore more dry air was required than expected, which is contradictive with energy saving. Growers that want to use dry air to either to prevent leaf tips or to save energy will have to find a balance between these two benefits that partly contradict. Both advantages are required to make the investment profitable. It is calculated that nurseries with a relatively small heat and power cogeneration and greenhouses that are already equipped with a second screen can probably profitably invest in a simple and small capacity dry air distribution system [Dutch] Na ruim een jaar opgewarmde buitenlucht toevoeren in Alstroemeria is duidelijk geworden dat hiermee effectief het vocht deficit tussen het gewas verlaagd kan worden. Dit leidde in dit onderzoek tot een afname van vochtblaadjes van 70%, maar niet tot minder afgroeiers. De proef is uitgevoerd in 1000 m{sup 2} binnen een afdeling met het ras Primadonna bij het bedrijf Hoogenboom alstroemeria in Nieuwe Wetering. De proef is door Wageningen UR glastuinbouw uitgevoerd met een installatie voor aanvoer van 8m{sup 3}/m{sup 2} per uur lucht door twee slurven aan de zijkant van het bed. In de proefomgeving kon het klimaat niet apart geregeld worden op het toevoeren van buitenlucht. Hierdoor is steeds relatief veel buitenlucht

 1. Effects of kilometre pricing on the GDP; Effecten van kilometerbeprijzing op het bbp

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Poort, J.; Hof, B.; Koopmans, C. [Stichting Economisch Onderzoek SEO, Amsterdam (Netherlands); Blom, M.; De Bruyn, S.; Schroten, A. [CE Delft, Delft (Netherlands); Marlet, G.; Van Woerskens, C. [Atlas voor Gemeenten, Utrecht (Netherlands)

  2010-01-15

  What are the effects of road pricing on the gross domestic product? Despite the many studies that have been carried out on the subject of road pricing in recent years, this question is still not fully answered. This study tries to answer the question and connects closely to previous research on the welfare effects of road pricing. [Dutch] Wat zijn de effecten van kilometerbeprijzing op het bruto binnenlands product? Ondanks het vele onderzoek dat de afgelopen jaren is verricht naar Anders Betalen voor Mobiliteit, is deze vraag vooralsnog onderbelicht gebleven. Deze studie geeft antwoord op de vraag, en sluit daarbij nauw aan bij eerder onderzoek naar de welvaartseffecten van kilometerbeprijzing: welke welvaartseffecten zijn van invloed op het bbp, welke niet, en in welke mate?.

 2. New fracking technologies in the USA; Nieuwe fracking-technologieen in de Verenigde Staten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van der Meij-Kranendonk, J.

  2012-03-15

  At the moment, 23% of the natural gas in the USA is extracted from shale gas fields and, according to the US Energy Information Administration, this will increase to 49% in 2035. The production of shale gas does have a number of down sides, such as its high water use, possibly being the cause of earthquakes, the environmental impact and the flaring. This articles discusses the various technological solutions to the challenges facing the shale gas industry. [Dutch] Op dit moment wordt 23% van het natuurlijke gas in de USA gewonnen uit schaliegasvelden en zal naar verwachting van de U.S. Energy Information Administration stijgen naar 49% in 2035. Aan de productie van schaliegas zit een aantal mindere kanten, zoals het grote watergebruik, het mogelijk veroorzaken van aardbevingen, de omgevingsimpact en het affakkelen. In dit artikel worden verschillende technologische oplossingen besproken voor de uitdagingen voor de schaliegasindustrie.

 3. Consumentenonderzoek naar biologische produkten : hoe het marktaandeel vergroot kan worden

  NARCIS (Netherlands)

  Baggerman, T.; Hack, M.D.

  1992-01-01

  The consumer attitude towards organic farming and organic food is investigated. Objects of research were: knowledge of organic farming, perception of organic food, the influence of socio-economical characteristics, motivation to buy or not to buy and market dynamics

 4. Naar een richtlijn voor locatiespecifieke ecologische risicobeoordeling met de TRIADE

  NARCIS (Netherlands)

  Rutgers M; Schouten AJ; Dirven-van Breemen EM; Otte PF; Mesman M; LER

  2005-01-01

  At present, the Remediation Urgency Method can be used in the Netherlands to determine the urgency of remediation for seriously contaminated sites. This methodology includes a site-specific ecological risk assessment based on the presence of contaminants, the sensitivity of the ecosystem with respe

 5. Naar een handelingsgericht ethiekbeleid voor zorgorganisaties : een normatieve verkenning

  NARCIS (Netherlands)

  Dartel, Johannes Nicolaas Gomarius Maria van

  2012-01-01

  From a philosophical perspective this study explores a normative concept of ethics management for Health Care Organizations. Much attention has been paid to care as a form of action. Arendt’s typology of action that stresses qualitative differences between human activities is central in the concept.

 6. Van 'oud' geheugen naar digitaal brein. Massadigitalisering in praktijk

  NARCIS (Netherlands)

  Klijn, Edwin

  2015-01-01

  abstractEdwin Klijn From ‘old’ memory to digital brain. Practice of Massa Digitizing Digitization of Dutch cultural heritage collections is speeding up. Yet, still only a small portion of all analogue collections can be consulted online in digital format. Often digital collections remain hidden from

 7. Onderzoek naar inheemse wilde fauna, verslag over 2013

  NARCIS (Netherlands)

  Tulden, van P.W.

  2014-01-01

  Met betrekking tot een aantal opgedragen Wettelijke Onderzoekstaken (WOT) treedt het Central Veterinairy Institute op als Nationaal Referentie Laboratorium (NRL) voor aangifteplichtige virale, parasitaire, protozoaire en bacteriële ziekten, TSE’s en antimicrobiële resistentie. Dit verslag geeft een

 8. Informatiestroomversnelling. Arbo digitaal: van arpa naar app (2)

  NARCIS (Netherlands)

  Gallis, R.; Noort, A.

  2012-01-01

  De nieuwe media van vandaag kunnen morgen al achterhaald zijn. Kun je als arboprofessional wel een goede keuze maken uit al die media? In deze serie van drie artikelen geven we een schets van enkele ontwikkelingen rond nieuwe media en arbeidsomstandigheden. In deel twee bekijken we wat er tegenwoord

 9. Pestalozzi's zoektocht naar het wezen van de mens

  OpenAIRE

  Thoomes, D.T.

  2000-01-01

  Voor de interpretatie van de opvoedkundige theorie van J.H. Pestalozzi zijn zijn 'Nachforschungen'(uit 1797)van grote betekenis. Zelf sprak hij in dit verband over de 'Philosophie meiner Politik'. Kenmerkend voor de mens en dus ook voor de opvoeding is, volgens Pestalozzi, dat hij tegelijkertijd functioneert op natuurlijk, maatschappelijk en zedelijk niveau.

 10. Onderzoek naar de toepasbaarheid van SOS-chromotest

  NARCIS (Netherlands)

  Voogd CE; van der Stel JJ; Verharen HW; van Bruchem MC

  1988-01-01

  Met 35 stoffen werd de mutagene activiteit onderzocht met een SOS-chromotest kit, de Ames-test en de fluctuatietest met Klebsiella pneumoniae. Voorzover het alkylerende stoffen betreft die basenpaar substituties veroorzaken, blijkt er een goede overeenstemming te bestaan met de resultaten van ander

 11. Op zoek naar een nieuwe kijk op verkeersveiligheid.

  NARCIS (Netherlands)

  Wegman, F.C.M.

  1998-01-01

  It appears likely that traffic safety targets for 2000 and 2010 are not going to be met without additional policymaking efforts. Various aspects are relevant, which concern organisation, financing and meaning. This calls for a new look at traffic safety. Traffic safety is conceptually a very importa

 12. Op zoek naar de heilige graal van katalysatorprojecten in stadsontwikkeling

  NARCIS (Netherlands)

  Verheul, W.J.

  2013-01-01

  Iconische bouwwerken brengen de stad in beweging. Beroemde voorbeelden zijn het Guggenheim Museum Bilbao of het Sydney Opera House. Stadsbestuurders, ontwikkelaars en ontwerpers hopen doorgaans dat hun vastgoedproject een aanjagende werking heeft op de ontwikkeling van de buurt of de stad als geheel

 13. Ontziebeleid als valkuil: naar een vakmanscenario voor oudere werknemers

  NARCIS (Netherlands)

  Zinsmeister, J.; Van Hoof, J.

  2013-01-01

  Op grond van de geraadpleegde literatuur komt Zinsmeister tot het standpunt dat ieder signaal van verminderde productiviteit bij oudere werknemers wordt geinterpreteerd als overbelasting en als reden om hen te ontzien, terwijl juist vaak sprake is van onderbelasting: oudere werknemers krijgen vaak a

 14. Handreiking multimediaformaten: naar optimale toegang van audio, video en afbeeldingen

  OpenAIRE

  Folmer, E.J.A.; Wams, N.; Knubben, B.

  2010-01-01

  Multimedia maken meer en meer deel uit van de manier waarop we ons dagelijks uitdrukken; audio en video maken inmiddels het overgrote deel uit van het internetverkeer. Daarbij maken we gebruik van allerhande formaten, soms zonder daar goed bij stil te staan. Deze handreiking geeft achtergrond bij de de keuzes die u kunt maken om video en audio beschikbaar te stellen. Open Standaarden zijn daarbij (nog) minder gangbaar dan gesloten standaarden, maar zijn wel in opkomst en dragen bovendien bete...

 15. Onderzoek naar de mutagene werking van methylvinylether met microorganismen

  NARCIS (Netherlands)

  Voogd CE; van der Stel JJ; Verharen HW

  1984-01-01

  Met het gas methylvinylether is geen mutagene werking gevonden met Klebsiella pneumoniae bij 50% (v/v) of minder in de lucht. Met de Salmonella typhimurium stammen TA 98 en TA 100, met en zonder metabolische activering, is met methylvinylether geen mutagene werking gevonden bij 2,5% (v/v) en lager.

 16. Netwerkbeveiliging terug naar de bron : OSI model brengt uitkomst

  NARCIS (Netherlands)

  Joosten, H.J.M.; Wolthuis, R.

  2007-01-01

  In de toekomst vervagen de netwerkgrenzen onontkoombaar. Grote bedrijven hebben hiertoe al concrete stappen gezet. Daarom moet opnieuw worden nagedacht over de toegangscontrole van bedrijfsnetwerken, niet alleen om de beheerslast van onder meer firewalls in toom te kunnen houden, maar ook om nieuwe

 17. Onderzoek naar de Preventierichtlijn agglomeratie Utrecht : belangrijkste bevindingen

  NARCIS (Netherlands)

  Cozijn, C.; Essers, J.J.A.

  1993-01-01

  Door het Bureau Criminaliteitspreventie van de politie Utrecht zijn in 1991 en 1992 experimenten uitgevoerd met als doel het uittesten van de mogelijkheden van 'de preventielijn'. De bedoeling is om de arbeidsintensieve en daardoor dure persoonlijke preventieadviezen bij mensen thuis, te vervangen d

 18. Ondanks 'keuzebiografie' blijft de keuze beperkt: participatie naar levensfase.

  NARCIS (Netherlands)

  Houtum, L. van; Cardol, M.; Jong, J.D. de

  2012-01-01

  In the current Dutch policy the emphasis is on the participation of all citizens. This study focuses on the general population’s participation through the perspective of the life course. This perspective makes it possible to study the participation of people during different phases of their life as

 19. Op zoek naar de samenleving: wegen van sociologen

  OpenAIRE

  2001-01-01

  This book discribes the main current sociological paradigms. Attention is paid to the main focus of the theories and their methodological consequences. In ten chapters the following theories are discussed: M. Weber, E. Durkheim, functionalism, the critical sociology of the Frankfurter Schule, the radical sociology, symbolic interactionism, exchange theory, ethnomethodology, critical theory of J. Habermas, and systemstheory of N. Luhmann

 20. Naar een vaccinatieprogramma voor Nederland in de 21ste eeuw

  NARCIS (Netherlands)

  Zeijst BAM van der; Dijkman MI; Kramers PGN; Luytjes W; Rumke HC; Welte R; SB1; VTV; LVR; LVO; CZO

  2000-01-01

  A view is presented on the future vaccination policy in the Netherlands. The report addresses the following four subjects. (i) Improvement of the current national vaccination programme (RVP). Maintaining and improving the quality of the RVP requires efforts related to efficacy, safety and adverse e

 1. Onderzoek naar de radioactiviteit van oppervlaktewater. Resultaten 1986

  NARCIS (Netherlands)

  Mattern FCM; Drost RMS; Glastra P; Koolwijk AC; Zanten R van

  1988-01-01

  Als gevolg van Tsjernobyl werden in mei t/m juli 1986 Sr-89, Ru-103, Cs-134 en Cs-137 aangetroffen. De Sr-90 concentraties in Rijn, Maas en Roer waren in die periode met ca. 6 Bq/m3 verhoogd. De nuclidenverhoudingen Cs-137/Cs-134 en Sr-90/Sr-89 komen goed overeen met die in de neerslag in mei 19

 2. Diagnostiek en onderwijsinnovatie. Een onderzoek naar werkwijzen in de leerlingbegeleiding

  NARCIS (Netherlands)

  Meijer, Willem

  1991-01-01

  This study adresses the question if pupil counselling can contribute to educational reform. Pupil counselling is carried out by the staff of local and regional educational support agencies (OBDs), at the request of primary schools. Although the main purpose of counselling is diagnosing and hopefully

 3. Onderzoek naar prescriptie-interventies in een openbare apotheek

  NARCIS (Netherlands)

  Van Noord, E.; Van Der Graaf, C.J.; De Gier, J.J.

  2009-01-01

  Objective: To describe the frequency, nature, determinants and clinical relevance of prescription modifications in a Dutch community pharmacy. Design: A descriptive, retrospective study of the documented prescription modifications during dispensing in 2007. Methods: The frequency and nature of presc

 4. Parodontitis en systemische ziekten - van wetenschap naar praktijk

  NARCIS (Netherlands)

  Thomas, R Z; Loos, B G; Teeuw, W; Kunnen, A; van Winkelhoff, A J; Abbas, F

  2015-01-01

  The evidence for an association between systemic diseases and periodontitis is strongest with diabetes mellitus type 2 and cardiovascular disease. There is a moderate association of periodontitis with adverse pregnancy outcomes and rheumatoid arthritis. Periodontal treatment has, on average, a posit

 5. Eerste resultaten onderzoek naar meest geschikte ras-onderstamcombinaties

  NARCIS (Netherlands)

  Maas, F.M.; Beurskens, Stan

  2009-01-01

  In 2008 is in samenspraak met het Wijngaardiersgilde en met subsidie van het ministerie van LNV een onderzoek gestart om verspreid over Nederland en voor verschillende bodemtypen te onderzoeken hoe de verschillende druiven ras-onderstamcombinaties zich ontwikkelen. 14 Rode en 14 witte druivenrassen

 6. Van marginaal naar mainstream? Populisme in de Nederlandse geschiedenis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Koen Vossen

  2012-06-01

  Full Text Available From Marginal to Mainstream?: Populism in Dutch HistoryIn this article populism is perceived as a thin ideology with specific core concepts (a homogeneous people, a treacherous elite and popular sovereignty that can flourish when specific conditions are met (political dissatisfaction, convergence of the established parties, increasingly opaque governance and new media. In the Netherlands one might discern three ‘populist moments’ – a period between 1916 and 1918, a period between 1963 and 1967 and a period which started in 2001/2002 and which seems not yet to be over. In electoral terms the first and second populist moments were rather weak. Both times the populist rhetoric was incorporated by (one of the established parties. In 2001/2002 the established parties again attempted to incorporate populism but with less result. The new populism of the twenty-first century proved to be much stronger and much more durable in terms of its electoral strength and its programmatic appeal.

 7. Onderzoek naar bemesting als mogelijke oorzaak voor verfijning in Crocus

  NARCIS (Netherlands)

  Leeuwen, van P.J.; Trompert, J.P.T.

  2005-01-01

  Verfijning in Crocus is een verschijnsel waarbij de nieuwe knollen op de oude knol niet uitgroeien tot leverbare maten. Het is dus geen echte verfijning waarbij de vermeerdering sterk toeneemt, maar het niet uitgroeien van knollen. Vaak blijven na het rooien de nieuwe knollen vast zitten op de oude

 8. Serious gaming ; onderzoek naar knelpunten en mogelijkheden van serious gaming

  NARCIS (Netherlands)

  Kranenburg, K. van; Mijke Slot, M.; Staal, M.; Leurdijk, A.; Burgmeijer, J.

  2006-01-01

  Gaming is een wereldwijde, omvangrijke industrie geworden. In deze industrie komt uit onverwachte hoek een interessante innovatie: serious gaming. In serious gaming gaat het niet om entertainment, maar staat een nuttige toepassing centraal. De toepassingen zijn zeer divers en kunnen variëren van edu

 9. Beschouwingen over een onderzoek naar de waterschapslasten in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Mansholt, D.R.

  1941-01-01

  Water control is very important for the Netherlands. There is a variety of water- control organizations.Usually such an organization consists of the landowners in the district, or in a polder. They are responsible for all public works in their district. They must pay for construction, depreciations,

 10. Peer assessment in universitair onderwijs : een onderzoek naar bruikbare ontwerpen

  NARCIS (Netherlands)

  Berg, B.A.M. van den

  2003-01-01

  Peer assessment in university teaching: an exploration of useful designs Learning to communicate is an integral part of higher education. Learning to write at an acceptable academic level cannot be isolated from learning the particular discipline content. The acquisition of academic writing is a lon

 11. Op weg naar de landelijke invoering van perinatale audit

  NARCIS (Netherlands)

  Leeman LD; Waelput AJM; Eskes M; Achterberg PW; VTV

  2007-01-01

  In the near future perinatal audit will start in the Netherlands, with a systematic critical analysis of the quality of care of perinatal mortality. The National Institute for Public Health and the Environment designed a plan for the implementation of perinatal audit. The slower decline of perinatal

 12. Estlandse uithaal naar oud-ambassadeur / Hans Jacobs

  Index Scriptorium Estoniae

  Jacobs, Hans

  2008-01-01

  Hollandi ajakirjanikud küsisid president Toomas Hendrik Ilveselt arvamust endise Hollandi suursaadiku Hans Glaubitzi tagakiusamise kohta. Eestis visiidil olnud Hollandi kuninganna Beatrix'i ja president Toomas Hendrik Ilvese kohtumisest

 13. Effecten van onderwatergeluid op walvissen : Op zoek naar aanvaardbare grenzen

  NARCIS (Netherlands)

  Lam, F.P.A.

  2012-01-01

  Walvissen ‘kijken’ onder water met hun oren, maar er zijn steeds meer geluidsbronnen op zee. Hoe komen we er achter wanneer walvissen last krijgen van het onderwatergeluid dat door de mens wordt gemaakt? Een van deze geluidsbronnen is sonar van de marine voor het opsporen van onderzeeboten. TNO onde

 14. Atmosferische fluxen van zware metalen naar de Noordzee

  OpenAIRE

  Otten, P.; Injuk, J.; Rojas, C.; van Grieken, R.

  1992-01-01

  The North Sea is being under loaded in many ways, both by organic and anorganic pollutants. Transport over rivers is the most evident way. Direct emission along the coastline and dumping of toxic materials by vessels are another two causes of pollution. Exploitation of oil and gas platforms also lead to operational emission of certain noxious substances. “Last but not least” a part of the pollutants also reach the North Sea through the atmosphere.This article specifically concerns the latter ...

 15. Bruggen en wegen naar een duurzame Randstad in 2040

  NARCIS (Netherlands)

  d'Haese, N.

  2008-01-01

  Dit rapport werd geschreven door het Dutch Research Institute for Transitions in opdracht van Delft Cluster. Het rapport kadert binnen het PIZZA-project, een samenwerking tussen 6 Bsik-programma’s van de 8 voor ruimte en KSI. Het doel van dit project is een methodiek voor transitiemonitoring te ontw

 16. Van relativisme naar oordeelsvorming. Recente tendensen in de wetenschapsgeschiedschrijving

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ed Jonker

  2011-03-01

  Full Text Available From relativism to evaluation. Recent trends in the historiography of science and the humanitiesHistorians of science have taken leave of finalism. No longer do they write teleological histories of scientific progress. Instead of a grand narrative on the triumph of science they now tend to write small stories on local knowledge. This is the result of several decades of criticism of Whig history. Starting with neo-marxist critique in the interwar years, enhanced in the social history of the 1970s, science was seen as an economic commodity and as a social product. Cultural history and anthropology added the view that scientists and scholars are mere mortals, muddling through messy life. This critique was topped off with postmodern criticism of knowledge as power, which translates into the accusation that historiography is only legitimating cultural and political oppression.To counter these allegations, many historians have insulated themselves into a kind of retro-historicism that shies away from any teleology, coherence, meaning and evaluation. It depicts the production of knowledge as a practical, local activity that is strictly limited to its cultural context. No claims to truth, validity, let alone progress or even development were allowed.This situation of rampant relativism could not last. Total abstinence of any evaluation of knowledge claims, quality of research or success of theories has proven unsatisfactory. The need has arisen to study broader issues of traveling knowledge and longer lines of scientific development. There is a shift of interest into traditions of knowledge that spring the bonds of locality and context. Why do some scientific theories and research practices succeed in surpassing paradigms and bridging epistemic ruptures? In this respect disciplines are in the process of being rehabilitated. Instead of oppressive structures they become the vehicles of sustained knowledge growth. Especially the role of education and academic training is focused on. Facing up to the charges of conceptual anachronism, historians of knowledge now opt for a cautiously evaluative history. The alternative would be an intellectually barren historicism.

 17. BOGO van groene grondstoffen naar biobased materialen. eigenschappen van polymerlkzuur

  NARCIS (Netherlands)

  Schennink, G.G.J.; Beukelaer, de H.J.; Molenveld, K.

  2013-01-01

  Deze opdracht geeft inzicht in de eigenschappen van PLA en daarmee de toepassingsmogelijkheden. Het praktijkdeel van deze opdracht laat zien hoe door keuze van de juiste PLA typen en temperatuurbehandeling de maximale gebruikstemperatuur (HDT=Heat Distortion Temperature) verhoogd kan worden.

 18. Zoeken naar de kern van cultuurverandering: Inzicht, meten, sturen

  NARCIS (Netherlands)

  A.J.M. Straathof (Alex)

  2009-01-01

  textabstractAanleiding: Wie een organisatie binnenloopt, ziet niet wat de cultuur van die organisatie is. Een theoretisch kader is nodig om feiten en ervaringen met elkaar in verband te brengen, zodat de werking van de organisatiecultuur kan worden begrepen. Stromingen die zich in de wetenschappelij

 19. Onderzoek naar de bepaling van fluoride in een doorstroomsysteem

  NARCIS (Netherlands)

  Neele J; Nagtegaal-Wouterse GWM; Reijnders HFR

  1989-01-01

  Een snelle methode voor de bepaling van fluoride in een doorstroomsysteem met potentiometrische detectie en een lage onderste analysegrens is ontwikkeld. De mate waarin fluoride uit fluoride-verbindingen wordt vrijgemaakt door complexvormende stoffen is gevolgd om vast te stellen hoeveel tijd hierv

 20. Smart vehicles, smart traffic: naar een nieuwe mobiliteit

  NARCIS (Netherlands)

  Nijmeijer, H.; Martens, M.H.; Arem, B. van

  2015-01-01

  In ons kleine en drukke Nederland is vlot en veilig verkeer belangrijk. Daarin is nog veel te verbeteren. Nederlanders staan samen zo’n 43 miljoen uur per jaar in de file, het equivalent van 26 duizend full-time banen. Het aantal verkeersdoden neemt af, maar het aantal ernstig gewonden neemt juist t