WorldWideScience
 
 
1

Scenarios for total utilisation of hydrogen as an energy carrier in the future Danish energy system. Final report; Scenarier for samlet udnyttelse af brint som energibaerer i Danmarks fremtidige energisystem. Slutrapport  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

This is the final report from a project performed for the Danish Energy Agency under its Hydrogen Programme. The project, which within the project group goes by the abbreviated title 'Hydrogen as an energy carrier', constructs and analyses different total energy scenarios for introducing hydrogen as an energy carrier, as energy storage medium and as a fuel in the future Danish energy system. The primary aim of the project is to study ways of handling the large deficits and surpluses of electricity from wind energy expected in the future Danish energy system. System-wide aspects of the choice of hydrogen production technologies, distribution methods, infrastructure requirements and conversion technologies are studied. Particularly, the possibility of using in the future the existing Danish natural gas distribution grid for carrying hydrogen will be assessed. For the year 2030, two scenarios are constructed: One using hydrogen primarily in the transportation sector, the other using it as a storage option for the centralised power plants still in operation by this year. For the year 2050, where the existing fossil power plants are expected to have been phased out completely, the scenarios for two possible developments are investigated: Either, there is a complete decentralisation of the use of hydrogen, converting and storing electricity surpluses into hydrogen in individual buildings, for later use in vehicles or regeneration of power and heat. Or, some centralised infrastructure is retained, such as hydrogen cavern stores and a network of vehicle hydrogen filling stations. The analysis is used to identify the components in an implementation strategy, for the most interesting scenarios, including a time sequence of necessary decisions and technology readiness. The report is in Danish, because it is part of the dissemination effort of the Hydrogen Committee, directed at the Danish population in general and the Danish professional community in particular. (au)

Hauge Petersen, A.; Engberg Pedersen, T.; Joergensen, K. (and others)

2001-04-01

2

Varmeplan Danmark 2010  

DEFF Research Database (Denmark)

Hvor Varmeplan Danmark (2008) fokuserede på, hvordan Danmark bør opvarmes for på lang sigt at kunne overgå til 100 % vedvarende energi, så følger Varmeplan 2010 op med en handlingsplan med fokus på, hvordan vi kommer i gang med at realisere planerne, så samfundet kan drage nytte af fordelene. Samlet set tegnede der sig et billede af, at den fornuftige løsning vil være at kombinere en gradvis udvidelse af fjernvarmeområderne med individuelle varmepumper i de resterende boliger. Analyserne pegede på, at den hensigtsmæssige kombination ville være at udvide den nuværende fjernvarmeandel fra 46 % til et sted imellem 63 % og 70 %. I forlængelse af disse anbefalinger opstiller Varmeplan Danmark 2010 et konkret udbygningsscenarie frem til år 2020 samt analyserer de barrierer der p.t. forhindrer en gennemførelse, hvor fjernvarmemarkedet udvides med 24%, samt ændringer i de øvrige opvarmningsteknologier. Analyserne viser, at en realisering af udbygningsscenariet omfatter en nettoforøgelse af investeringerne på 70 mia.kr. Det vil skabe dansk beskæftigelse svarende til 7-8.000 personer i 10 år. I år 2020 vil det reducere forbruget af fossile brændsler med 32 PJ/år og CO2-emissionen med 2 mio.tons/år. De samlede udgifter til opvarmning vil falde med ca. 10 % svarende til 1 mia.kr./år. En afgørende fordel er desuden, at varmeplan Danmark 2010 scenariet gennem udvikling af flere varmelagre, decentral kraftvarme og varmepumper tilfører fleksibilitet til el-systemet svarende til, at el-overløbet reduceres med små 40 % ift. referencen (i et lukket system uden handel med el), hvilket i et åbent system med handel med el kan omsættes til en øget fortjeneste på i størrelsesordnen 50-100 mio.kr./år. De konkrete tal skal tages med den usikkerhed denne type af analyser medfører, men selve konklusionen om at fleksibiliteten øges, er robust. Ved en udvidelse af fjernvarmemarkedet svarende til udbygningsscenariet, kombineret med rumvarmebesparelser på 50 % i gennemsnit i 2030 er IDA’s klimaplan 2050 brugt til at vist, at der er synergier ved at kombinere udvidelsen og besparelser mht. såvel økonomi som CO2-emmisioner og brændselseffektivitet. Rumvarmebesparelser og udvidelse af fjernvarmeområder har alene hver for sig fordele, men kombineret kan disse fordele blive endnu større, både mht. brændselseffektivitet og omkostninger. I et fremtidigt energisystem baseret på 100 % vedvarende energi spiller fjernvarme en nøglerolle, hvis man skal have et brændselseffektivt energisystem. Anbefalingen om at opretholde og udvide fjernvarmen samt spare på rumvarme er analyseret i IDAs Klimaplan 2050 og i forskningsprojektet CEESA, der handler om scenarier for 100 % vedvarende energi. Fjernvarmeudvidelserne og forskellige forsyningssystemer er blevet analyseret her. Analyserne viser, at individuelle opvarmningsformer vil øge presset på biomasseressourcen, selvom der er sparet på rumvarmen. Desuden vil de individuelle opvarmningsformer have større omkostninger end fjernvarme. I Varmeplan Danmark 2010 er der ligeledes identificeret en række barrierer for at dette kan gennemføres, samt udarbejdet forslag til virkemidler til at imødegå disse. De foreslåede virkemidler spænder bredt i karakter, og inkluderer således både informative, restriktive samt økonomiske virkemidler. I den nuværende situation er påvirkningen af statskassen afgørende for de politiske handlemuligheder. Der er derfor gennemført et overslag over konsekvenserne for statskassen, som viser, at de foreslåede virkemidler vil kræve øgede tilskud hhv. reducerede skatteindtægter for i størrelsesordnen 400 mio.kr./år i 2011 stigende til 2 mia.kr./år i 2020. Til gengæld vil den øgede beskæftigelse generere øgede skatteindtægter for i størrelsesordnen 2,5 mia.kr. Nettopåvirkningen af statskassen er således positiv og ligger i størrelsesordnen 2 mia.kr. i 2011 faldende til neutral i 2020. Det skal understreges, at der hvad angår statsbudgettet er tale om et overslag, der ikke inkluderer momsvirkninger og evt. afledede mult

Dyrelund, Anders; Fafner, Klaus

2010-01-01

3

Solceller i fremtidens danske energisystem  

DEFF Research Database (Denmark)

I fremtiden vil både solceller og vindkraft have lavere omkostninger end traditionelle kraftværker. Det går stærkt med opsætningen af solceller i Danmark. Der godkendes omkring 150 ansøgninger om dagen hos Energinet.dk. I alt er der installeret 34 MW heraf 24 MW alene indtil maj 2012. Dette svarer til knap 0,1% af det danske elforbrug. Der er gode muligheder for at udnytte solen til el i Danmark. De seneste års kraftige stigning i opsætning af solceller skyldes, dels at prisen er faldet, dels at nye tilskudsordninger er kommet til såsom håndværkerfradrag og virksomhedsordning. Disse ordninger trækker sammen med nettoafregningsordningen solceller ud af demonstrationsfasen og ind i en udbredningsfase. Omfanget af solceller i energisystemet hænger i høj grad sammen med, hvilken teknologisk udvikling og hvilken pris der kan forventes i fremtiden. På kort sigt er de samfundsøkonomiske omkostninger ved solcellestrøm større end ved landmøller og havmøller.

Mathiesen, Brian Vad; Sperling, Karl

2012-01-01

4

Politisk ekstremisme i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Rapporterne ”Politisk ekstremisme i Danmark – en forundersøgelse til kortlægning af højre – og venstreekstremisme” og ”Anti-demokratiske og voldsfremmende miljøer i Danmark, som bekender sit til islamistisk ideologi. Hvad ved vi?” stiller skarpt på bl.a. grupperingernes organisering, aktiviteter, rekrutteringsmetoder og brugen af sociale medier bl.a. Facebook og blogs. Rapporterne viser, at der er grupperinger i Danmark, der er parate til at gøre brug af politisk vold for at opnå deres mål. Rapporterne giver på baggrund af eksisterende viden et overordnet vue over det ekstremistiske landskab i Danmark, mens den større nationale kortlægning vil gå et spadestik dybere og give et mere detaljeret billede af omfanget og karakteren af de lokale udfordringer med ekstremisme. Den nationale kortlægning igangsættes hen over sommeren.

Larsen, Chris Holmsted

2012-01-01

5

Udkants-Danmark i forvandling  

DEFF Research Database (Denmark)

Udkants-Danmark kan ses som et kondenseret spejl af et samfundsmæssigt yderområde, som fungerer under svære betingelser og derfor bør politikere og planlæggere fremover operere med en bred, generisk definition af Udkants-Danmark

Madsen, Mogens Ove

2012-01-01

6

Fremtidige nedbørsændringer i Danmark : En oversigt over den aktuelle viden i sommeren 2011  

DEFF Research Database (Denmark)

The adaptation to a changing future climate, e.g. with more extreme precipitation events, presents a major challenge for society. Without proper handling of larger water flows, it is probable that an increase in the strength and frequency of extreme precipitation events in Denmark will lead to more frequent floodings within both urban and rural areas, causing serious societal and economic damage. Expected change in precipitation patterns will furthermore lead to more frequent and longer dry periods in summer and increased amounts of precipitation in winter. Global observations of precipitation for the last 100 years show general geographical patterns in the change of total precipitation. Local and regional temporal variations are generally so large, however, that it is not possible to attribute such changes to anthropogenic climate change. This report provides a brief review of current knowledge with respect to observed and expected future precipitation change in Denmark, based on Danish as well as international studies since 2007. Both observations and model calculations are considered.

Drews, Martin; Boberg, Fredrik

2011-01-01

7

Danmark som indvandrerland  

DEFF Research Database (Denmark)

Ideen om den danske etniske homogenitet, hvor indvandring var af minimal betydning for det danske samfunds udseende for 100, 200 eller 300 år siden, er en skrøne. Danmark har altid været præget af indvandring. I artiklen gives der især en række eksempler fra København.

Parby, Jakob; Schmidt, Garbi

2011-01-01

8

Insekticidresistens hos væggelus i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Væggelus indsamlet på 20 forskellige lokaliteter i Danmark blev testet for resistens mod pyrethroider og organophosfater, de to grupper af insektgifte der er tilladt til bekæmpelse af væggelus i Danmark. Der blev fundet udbredt resistens mod de syntetiske pyrethroider, permethrin og deltamethrin. Organophosfaten chlorpyrifos, var der derimod kun let nedsat følsomhed for og denne viste sig fuldt effektiv når væggelusene blev eksponeret på overflader behandlet med de kommercielle produkter. Da chlorpyrifos næppe bliver gen-registreret, står man tilbage med pyrethroiderne, som ikke længere kan anbefales til bekæmpelse af væggelus.

Kilpinen, Ole; Jensen, Karl-Martin Vagn

2008-01-01

9

«Den gamle kroppen» - Sykepleierstudenters tanker om eldreomsorg som fremtidig arbeidsplass.  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Artikkelens hensikt og mål er å beskrive hvordan sykepleierstudenter erfarer at sykepleierutdanningen påvirker deres holdninger til gamle mennesker, og til den kommunale eldreomsorgen som fremtidig arbeidsplass. Studentuttalelsene danner grunnlag for diskusjon om hvordan innholdet i sykepleierutdanningen kan bidra til å utvikle studentenes holdninger til eldreomsorg som karrierevei. Artikkelen er basert på førsteforfatterens masteroppgave der kvalitative intervjuer ble gjennomført med fire tredjeårsstudenter ved en norsk sykepleierutdanning. I analysen av datamaterialet ble et fenomenologisk- hermeneutisk perspektiv lagt til grunn. Informantene fremhever at geriatri har stått sentralt i undervisningen om gamle, og at perspektivet om kroppen som levd liv ikke oppleves å ha hatt en sentral plass. Informantens utsagn tolkes til at de savner dette perspektivet i undervisningen.

Stine Gjessing Bruun; Mari Wolff Skaalvik

2010-01-01

10

Mod bæredygtig FM i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Klodens begrænsede ressourcer og klimaforandringer kalder på innovation og pionerer indenfor FM faget. Der er brug for nytænkning og gode eksempler på, hvordan FM opgaver forenes med et bæredygtigt samfundsperspektiv. I Danmark synes der, at være store udviklingspotentialer i FM verdenen på dette område, og pt. er der ingen endelige svar på, hvad bæredygtig FM egentlig er.

Holm, Camilla BØje; Pietras, Carsten

2013-01-01

11

Har Danmark forstået vandrammedirektivets vandplaner?  

DEFF Research Database (Denmark)

I Danmark har man valgt en implementering af vandrammedirektivet, hvor vandplanerne er gjort til dokumenter med egen retskraft. Myndighederne er efter miljømålslovens § 3, stk. 2 bundet af vandplanen ved udøvelse af beføjelser i medfør af lovgivningen og skal herunder sikre gennemførelsen af vandplanens indsatsprogram. Man har dermed taget et EU-retligt instrument, der først og fremmest er konstrueret til at tjene informationsformål, og brugt det til et nationalt regulerings- og styringsformål.

Baaner, Lasse

12

Lukning af Geobiblioteket, Geocenter Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Et af verdens største og bedste biblioteker for fagene geografi og geologi finder man i København. Det er en skatkiste af dokumentation, som er uden lige, og som især har fokus på Danmark, Færøerne og Grønland, men desuden rummer fantastiske samlinger fra riger og lande over hele kloden. Der er blot det "men", at besparelserne på Københavns Universitet indebærer at Geobiblioteket nu bliver nedlagt. Udgivelsesdato: juni

Matthiessen, Christian Wichmann

2010-01-01

13

Ny Nordisk Skole : fællestræk, forskelle og fremtidige dilemmaer  

DEFF Research Database (Denmark)

Ny Nordisk skole er en rigtig god idé af mange pædagogiske, politiske og økonomiske grunde. Men dén nordiske skolemodel har aldrig eksisteret. De nordiske skoleprincipper – demokrati, dannelse og dynamik - repræsenterer ikke realiteter, snarere idealer, om end ikke altid lige ideelle - og de nordiske uddannelsessystemer har aldrig været ens. Ikke desto mindre er der meget, der samler os eller adskiller os fra resten af verden. Den nordiske uddannelsestænkning er etableret inden for de klassiske velfærdsstats universalistiske horisont og forsøgt udmøntet i den udelte enhedsskole – ”Skolen for Alle” – offentlig drevet og finansieret via progressiv beskatning. Men hvad sker der i dag, når de nordiske uddannelsesidealer skal realiseres i en ny kontekst tegnet af konkurrencestat, transnational uddannelsespolitik, neoliberalisme og globalisering? Kommer forsøgene på at opgradere den nordiske skole til at betyde demontering af de nordiske skoleprincipper til fordelt for ”Sorteringsskolen”– den specialiserede og selekterende skole? Heltidsskolen og lærernes overenskomster samt forholdet mellem folkeskoler og privatskoler er de aktuelle brændpunkter i Danmark i dag.

Hjort, Katrin

2013-01-01

14

Forbrydelse betaler sig i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Forbrydelse straffes ikke nævneværdigt i Danmark, så hvorfor skal politiet fange forbryderne? Naturligvis skal strafudmålingen understøtte den almindelige moral, så enhver potentiel forbryder end ikke overvejer, om det kan betale sig at begå kriminalitet. Hvorfor griber politikerne ikke effektivt ind mod kriminaliteten i Danmark og giver politiet de nødvendige redskaber? Fordi små og velorganiserede grupper i samfundet, i modsætning til de uorganiserede skatteydere, har en øknonomisk interesse i at kriminaliteten ikke stoppes. F.eks. kan forsikringsselskaberne sælge flere og stadigt større forsikringer til utrygge borgere, mens advokaterne skal føre sagerne ved retten og sørge for, at deres klienter får tiltalefrafald, eller at de bliver erklæret psykisk syge i gerningsøjeblikket. Andre lever af at fortælle de kriminelle, at de ikke må stjæle eller overfalde andre, og af at føre nytteløse kampagner mod ny kriminalitet. Det er ikke de enkelte medarbejdere selv, som ønsker denne udvikling, men de er en del af en interessegruppe, hvor professionelle repræsenterer gruppens interesser på en automatisk og upersonlig måde og uagtet de samfundsøkonomiske konsekvenser.

Svendsen, Gert Tinggaard

1998-01-01

15

Danmarks ynglebestand af skarver i 2012  

DEFF Research Database (Denmark)

I 2012 var der 27.109 par ynglende skarver i Danmark. Det var 1.567 flere par end i 2011, hvilket svarer til en fremgang på 6,1 %. Ud fra optællinger af reder i de danske skarvkolonier præsenterer vi her en oversigt over antal og geografisk fordeling af ynglende skarver i Danmark i 2012. Vi giver en opgørelse over de forvaltningstiltag, som Naturstyrelsen under Miljøministeriet gennemførte i udvalgte kolonier i 2012. Sidst vises i en tabel, hvordan antallet af reder har udviklet sig i de enkelte kolonier i de sidste fire år.

Bregnballe, Thomas; Therkildsen, Ole Roland

16

Modeller til coaching psykologi i Danmark  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Artiklen giver et overblik over bredden af coaching modeller i Danmark og fremstiller i detaljeret grad‘Praksis’modellen. Modellen anses som et centralt redskab i løsningsfokuseret coaching og terapi. Praksismodellen kan således blive et vigtigt værktøj til at hjælpe coachée mod at opnå mål i coaching sessioner,der har et problemløsnings-orienteret fokus.

Ole Michael Spaten; Anna Imer; Stephen Palmer

2012-01-01

17

At tænke over Danmark : Jens Haanings DANMARK og Recent Danish History  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen diskuterer to værker af den danske billedkunstner Jens Haaning, DANMARK (2004-) og Recent Danish History (2008), primært i lyset af den tyske psykoanalytiker Wilhelm Reichs måde at analysere den sociale sindstilstand gennem individets personlige sindstilstand på. Selvom begge værker vises at gøre lige præcis dette, udpeges der også forskelle: DANMARK beskrives som samlende, Recent Danish History som adspredende; DANMARK som arkivisk, Recent Danish History som anti-arkivisk.

van der Meijden, Peter Alexander

2009-01-01

18

Typeinddeling og kvalitetselementer for marine områder i Danmark : Vandrammedirektiv-projekt, Fase 1  

DEFF Research Database (Denmark)

ABSTRACT - FORORD: Denne rapport er det første skridt i det udviklingsarbejde, som er en forudsætning for implementeringen af Vandrammedirektivet (EU's Direktiv om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger 2000/60/EF) i marine områder i Danmark. Miljøstyrelsen nedsatte i december 2000 en styringsgruppe for projektet bestående af Henning Karup, Jens Brøgger Jensen, Steen Pedersen (Miljøstyrelsen), Stig Helmig (Skov- og Naturstyrelsen), Nanna Rask (Fyns Amt), Bent Sømod (Århus Amt), Trine Christiansen og Kurt Nielsen (Danmarks Miljøundersøgelser). Nanna Rask har været Amtsrådsforeningens repræsentant, og Bent Sømod har arbejdet som konsulent for Danmarks Miljøundersøgelser. Rapportens anbefalinger og konklusioner er udgangspunkt for det fortsatte udviklingsarbejde, som foregår såvel nationalt som i internationale samarbejdsprojekter. Rapporten kan derfor ikke betragtes som udkast til en fremtidig vejledning for planlægning af vandkvaliteten i marine områder. INDLEDNING: Vandrammedirektivet har til formål at forebygge forurening og forringelse af den økologiske tilstand samt at danne grundlag for restaurering af vandområder med henblik på at opnå en god økologisk og kemisk tilstand. Direktivet udstikker generelle retningslinier for, hvordan et klassifikations- og målsætningssystem i vandløb, søer og kystvande samt grundvand kan opstilles på baggrund af referencetilstanden i de pågældende områder. Klassifikations- og målsætningssystemet, som udvikles med baggrund i Vandrammedirektivet, skal afløse det nuværende målsætningssystem, som har udgangspunkt i den gældende vejledning for planlægningen af vandkvaliteten i danske kystvande, Miljøstyrelsens vejledning i Recipientkvalitetsplanlægning, del 2 kystvande 1983. Miljøstyrelsens vejledning, del 2 kystvande bygger på et hovedprincip om, at forureningen skal kunne kontrolleres ved såkaldte konfliktfronter omkring forureningskilder. Konfliktfronten er den afstand fra forureningskilden, hvor forureningspåvirkningen netop kan spores. Forureningspåvirkningen fra de enkelte kilder antages at kunne måles ud fra størrelsen af arealet af det forurenede område. Vej-ledningen forudsætter også, at de danske kystområder er upåvirkede eller kun svagt påvirkede af forurening, hvorfor den ikke tager højde for den generelle forurening, der som bekendt påvirker alle danske kystområder. Vejledningen indeholder endvidere ikke kvanti-tative biologiske krav til de enkelte målsætningsklasser, sådan som det er forudsat i Vandrammedirektivet. Det nuværende planlægningssystem kan altså ikke leve op til de fælles europæiske standarder og dermed ikke anvendes som et fremtidigt planlægningsredskab under Vandrammedirektivet. Amterne har, som ansvarlige for planlægningen af vandkvaliteten, hidtil i varierende omfang anvendt vejledningens målsætningssystem. Nogle amter har ændret systemet betydeligt og udviklet egne principper for fastlæggelse af målsætninger. Andre amter har anvendt vejledningens målsætningssystem med mindre ændringer. Amterne har således anvendt meget forskellige metoder i deres plan-lægning af vandkvaliteten. Amterne har tidligere givet udtryk for, at den gældende vejledning anses generelt for at være forældet (Hansen, 1995). Miljøstyrelsen har i erkendelse af, at der ikke eksisterer et målsætningssystem for de danske kystvande, som opfylder Vandrammedirektivets krav, igangsat et udviklingsarbejde. Danmarks Miljøundersøgelser og Århus Amt har udarbejdet denne arbejdsrapport som resultatet af projektets Fase 1. ABSTRACT: Summary The report provides a characterization and analyses of the runoff in Danish rivers. The basis of the report is the archive of hydrometric data collected over the last century. The runoff is described by means of characteristic parameters, duration curves, extreme value analyses, trend analyses and mapping of runoff and water balance. The report presents an overwiev of the national hydrometric data archive pro-viding maps, tables and key data.

Nielsen, K.; SØmod, B.

2001-01-01

19

Forskning og udviklingsarbejde i Danmark 1967-2006  

DEFF Research Database (Denmark)

Nærværende notat er den første samlede fremstilling af de danske Forsknings- og Udviklingsdata, FoU, for hele den periode hvori disse er indsamlet for Danmark. Danmark startede blandt de første lande med at indsamle FoU-data tilbage i 1967.

Lauridsen, Per Stig; Graversen, Ebbe Krogh

2013-01-01

20

Skovmårens biologi og levevis i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

 Skovmåren er et af landets mest sjældne pattedyr. Den har været meget sjælden i de sidste 100 år, men trods en fredning allerede tilbage i 1934 har dens status ikke ændret sig væsentligt. I de seneste årtier er udbredelsen tilsyneladende gået lidt frem. Detaljeret kendskab til artens biologi og levevis i danske kulturlandskaber har været sparsomt. Rapporten giver det første samlede overblik over skovmårens biologi og levevis i Danmark efter undersøgelser af artens ynglebiologi og fødevalg, bestandens aldersstruktur og genetik samt territoriestørrelser og habitatvalg. Sidstnævnte blev kortlagt i Sorø Sønderskov i vinteren 2006. Slutteligt gives forslag til en aktiv forvaltning og videre undersøgelser for at sikre skovmårbestandens bevaringsstatus fremover.

Elmeros, Morten; Birch, Mette Marie

2008-01-01

 
 
 
 
21

CEEH Videnskabelig rapport nr. 10 : CEEH’s beregning af helbredsomkostninger fra luftforurening i Klimakommissionens fremtidsforløb  

DEFF Research Database (Denmark)

Klimakommissionen præsenterede deres rapport ”Grøn energi – vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler” i september 2010 (Klimakommissionen 2010), hvor de viser, hvorledes det danske energisystem kan gøres uafhængigt af fossile brændsler inden 2050. Bag ved hovedrapporten ligger en lang række detaljerede scenarieberegninger, der også er anvendt som udgangspunkt for den forrige regerings energistrategi, som blev præsenteret den 24. februar 2011. Som led i Klimakommissionens arbejde blev der også lavet detaljerede økonomiske analyser, både teknisk-økonomiske beregninger og vurderinger af makroøkonomiske effekter. Alle omkostninger og gevinster for samfundet blev dog ikke opgjort. Eksternaliteter såsom helbredseffekter, skade på natur, nedbrydning af bygninger mv. er ikke inddraget i Klimakommissionens økonomiske vurderinger. Motivationen for denne rapport er at udnytte den viden om omkostninger ved helbredseffekter fra luftforurening, der er opnået i det danske tværfaglige forskningscenter Center for Energi, Miljø og Helbred (CEEH), til at vurdere hvor meget det danske samfund kan spare i helbredsomkostninger ved at omstille til et energisystem uafhængigt af fossile brændsler. CEEH er et strategisk forskningscenter i Energi, Miljø og Helbred påbegyndt januar 2007. Centret er et samarbejde mellem de videnskabelige discipliner: atmosfærefysik og -kemi, sundhedsvidenskab og energisystemanalyse. Modelværktøjer fra disse discipliner danner grundlag for en optimering af Danmarks fremtidige energiforsyning, hvor der fokuseres på helbredsomkostninger fra luftforurening fra energiforbrug. En generel beskrivelse af ideen bag CEEH findes i CEEH Scientific report no. 1. Kendskab til luftforureningens omfang og dens skadelige virkninger på mennesker bruges i en kombination af atmosfæriske transportmodeller og systemanalysemodeller, sammen med registre over befolkningens bosteder, aldersfordeling og sundhedstilstand. Dermed kan de samfundsøkonomiske omkostninger fra sygdom eller tidlig død som følge af luftforurening fra det danske energisystem beregnes. I CEEH beregnes heldbredsomkostningerne under forskellige fremtidige scenarier frem til år 2050. Modelberegningerne er en iterativ proces, idet de beregnede energi-scenarier danner basis for emissions-scenarier, som igen er basis for bestemmelse af heldbredsomkostninger, der så igen skal bruges til energisystem scenarierne og så fremdeles. I det følgende gives først et kort overblik over de beregnede helbredsomkostninger fra luftforurening i Klimakommissionens scenarier, hvorefter beregningsmetoden beskrives, efterfulgt af en mere detaljeret gennemgang af de beregnede omkostninger. Afslutningsvist præsenteres nogle forbehold i forbindelse med de aktuelle beregninger, og der konkluderes på de fundne resultater. Beregningsmetoden der forbinder helbredsomkostningerne og emissionerne med energisystemer er beskrevet i CEEH Scientific report no. 3 og tidligere anvendt i IDAs Klimaplan 2050, dog med foreløbige omkostningsniveauer - og emissionsfaktorer (Mathiesen et.el, 2009).

Karlsson, K.; Ystanes FØyn, T. H.

2011-01-01

22

Danmarks Radio - mellem enhedskultur og pluralisme  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Radioen er ikke, hvad den har været. Engang var Stadsradiofonien et lands- dækkende monopol med en næsten ophøjet kulturel og politisk status. I dag er Danmarks Radio blot ét blandt mange medietilbud, der konsumeres mens vi foretager os alt muligt andet; står op, kører bil, spiser og går i seng. Til gengæld har vi flere radioapparater pr. indbygger og bruger mere tid på radiolytning end nogensinde før. Mange af radioens fortalere har i dag svært ved at vænne sig til dens æn- drede status og længes måske ubevidst tilbage til dengang, radioen slet og ret konstituerede en landsdækkende kultur og den politiske dagsorden. Henrik Dahl analyserer her vores brug af radioen og hovedtrækkene i vores programmønster fra 20´erne og til idag. Han viser herved dels skiftet i ra- dioens kulturelle funktion og dels de ændrede programmæssige og orga- nisatoriske udfordringer, som denne nye og mere pluralistiske funktion stiller til Danmarks Radio. Hvordan kan organisationen på en gang fast- holde sin genkendelighed, dvs. en kanalidentitet i henholdsvis P1,2 og 3, bevare flertallet af lytterne og politikernes velvilje, og samtidig opret- holde en kulturel profil som public service-institution? - i en tid præget af lokalradioernes og andre mediers kommercielt betingede konkurrence om lytterne.

Henrik Dahl

1991-01-01

23

Danmarks ynglebestand af skarver i 2013  

DEFF Research Database (Denmark)

Årets optælling af skarvreder viste, at der i 2013 var 24.586 par ynglende skarver fordelt på 65 kolonier i Danmark. Det svarer til en nedgang på 10 % i forhold til 2012. Yngleantallet i 2013 er det laveste antal, vi har haft siden 1990. Den største regionale nedgang fandt sted i det Sydvestlige Kattegat. Her faldt redeantallet med 1.286 reder fra 2012 til 2013. Den største koloni fandtes på Samsø, og den husede 1.858 reder. I 2013 foretog Naturstyrelsen indgreb i fem kolonier og gav tilladelse til bortskræmning på en enkelt lokalitet. I alt blev der foretaget indgreb i 1.493 reder, og heraf blev æggene i 1.401 reder olieret. Indgrebene i danske skarvkolonier havde dermed et beskedent omfang i 2013 sammenlignet med årene 2001-2012.

Bregnballe, Thomas; Hyldgaard, Alexandra

2013-01-01

24

Danmarks position i det internationale elitesportskapløb : Post Beijing  

DEFF Research Database (Denmark)

Udviklingen i international eliteidræt har igangsat et globalt våbenkapløb i international elitesport (De Bosscher 2007, Houlihan & Green 2008). Stadigt flere lande udvikler medaljekapabilitet og mange lande investerer stadigt flere ressourcer i kampen for international succes. Også herhjemme er der kommet stigende fokus på resultaterne. Dette er blandt andet kommet til udtryk i den resultatkontrakt, Team Danmark, har indgået med Kulturministeriet. Heri gives resultatperspektivet en hidtil høj vægt idet resultatkontrakten konkretiserer, at Team Danmark skal sikre, at Danmark vinder flere medaljer ved EM, VM og OL i perioden 2005-2008 end i den tilsvarende forudgående periode. Oven på det nyligt overstående OL i Kina, er der igen kommet gang i debatten om dansk eliteidræt. Selvom medaljehøsten ved legene levede op til målet, har Team Danmark efterfølgende klaget sin sag, og forlangt flere penge til elitearbejdet med et argument om, at uden forøgede ressourcer vil Danmark tabe sportsligt terræn i fremtiden. [1] Artiklen vurderer på denne baggrund den danske position i det internationale elitesportskapløb, og identificerer de problemstillinger som organiseringen af dansk eliteidræt står overfor. Herunder identificeres faktorer, der er afgørende for international sportslig succes ligesom en kort resultatanalyse af det danske niveau foretages. Afsluttende diskuteres rimeligheden af forøgede bevillinger til Team Danmark.   Udgivelsesdato: 13.december

Storm, Rasmus K.

2009-01-01

25

Mad, terroir og tv: Smag på Danmark!  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Mad fylder mere i medierne, men hvordan underholder fx et madprogram på tv? Med afsæt i de 13 afsnit af Claus Meyer-serien Smag på Danmark! undersøger vi, hvordan serien er konstrueret og fortalt. Især ser vi på, hvilken rolle de 13 forskellige steder, som serien foregår på, har. Vi diskuterer begreber som terroir og mytologisering. Serien etablerer dobbeltheder og relationer, og i tråd med dette forlenes sted som terroir både med al og med ingen betydning. Mad knyttes som et tegn, med Barthes in mente, til stedet, men på en måde, der leverer rum for seerens eget forestillingsarbejde. Serien demonstrerer for seerne, hvordan smagsdomme kan foregå med Meyer som seerens stedfortræder i et ferie- og fritidsunivers. Den nydelse, som serien konstant etablerer, demonstrerer og anticiperer, kan seeren deltage i med sit eget fantasiarbejde: Det er god underholdning, fordi så meget er overladt til seernes forestillingsarbejde. Food, Terroir, and Television: Taste Denmark! Food has become more dominant in the media landscape, but how does a food programme on television entertain us? We analyse how the 13 episodes of the Claus Meyer series Smag på Danmark (Taste Denmark!)are constructed and narrated. We pay particular attention to the different locations of the episodes and discuss the terms terroir and mythologization. The series establishes ambiguities and relations, and in this connection the location understood as terroir means everything – and at the same time means nothing at all. With reference to Barthes, the series links food as a sign to location, but in such a way that room is left for the viewer’s own imagination. The series demonstrates to the viewers how judgements of taste can be made in a time of leisure and a universe of holidays, with Meyer acting as the viewer’s proxy. The series is constantly establishing, demonstrating and anticipating a pleasure in which the viewer can participate in his or her own imagination. This makes excellent entertainment because so much is left to be worked through in the viewer’s own imagination.

Dorthe Refslund Christensen; Karen Klitgaard Povlsen

2008-01-01

26

Fuel cells and electrolysers in future energy systems  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

Effektive brændselsceller og elektrolysesystemer er stadigvæk på udviklingsstadiet. I denne Ph.d.?afhandling analyseres fremtidens brændselsceller og elektrolyseanlæg i fremtidige vedvarende energisystemer. Forbrændingsteknologier dækker i dag størstedelen af elektri? citets?, varme? og transportbeh...

Mathiesen, Brian Vad

27

Danmarks biodiversitet 2010 : Status, udvikling og trusler  

DEFF Research Database (Denmark)

Vi undersøger i denne rapport, om Danmark har nået EU’s mål om at standse tabet af biodiversitet ved udgangen af 2010. Undersøgelsen gennemføres for skov, kyst, græsland/hede, mose/eng, søer, vandløb, hav, agerland og det urbane landskab. For hvert af disse ni økosystemer er udvalgt mellem 10 og 20 elementer, som tilsammen repræsenterer de truede arter, levesteder og processer i økosystemet. I alt vurderes udviklingen af 139 elementer af biodiversitet, hvoraf 47 % er i tilbagegang, 25 % er stabile eller i fremgang og 28 % har ukendt udvikling. For hvert økosystem fremlægges baggrunden for udviklingen i form af en status for biodiversiteten og en gennemgang af truslerne. Genetisk og mikrobiologisk diversitet er vigtige for den samlede biodiversitet, men det er endnu ikke muligt at vurdere udviklingen. Biodiversitet har stor værdi for samfundet, men en gennemgang af de eksisterende studier viser, at værdien afhænger af hvordan man spørger. Rapporten viser, at der er behov for målrettet handling og bedre viden, hvis tabet af biodiversitet skal standses.

2011-01-01

28

Højhuse i Danmark 1950-2010  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Med udgangspunkt i det moderne højhus' fødsel i det 19. århundredes USA samt fænomenets internationale historie, belyser artiklen højhusets historie og udbredelse i Danmark. Fra velfærdsstatens funktionalistiske boligkolosser i midten af det tyvende århundrede, over 1970'erne og 80'ernes modreaktion og 'småt er godt'-mentalitet til de seneste årtiers individuelle og amerikansk inspireredeprestige-projekter med vartegnsambitioner, sættes den danske udvikling ind i en europæisk kontekst og prioriteret bevidsthedshistorisk forklaringsramme. Siden midten af det tyvende århundrede har erhvervshøjhuse i bycenteret hørt til de mest karakteristiske træk ved storbyers udvikling verden over, men i Danmark er den slags højhuse endnu relativt sjældne. Også i danske byer peger udviklingen i de seneste år dog i retning af flere høje, markante byggerier i eller nær bymidten.Abstract:In recent decades, the distinctive urban setup, with a nucleus dominated by clusters of office towers, has spread to most parts of the world. Economic growth and structural conditions are obviously of fundamental importance for this development, but as the present article shows, the limited construction of such centrally located high-rise buildings in Danish (and European) cities may also be put into a framework of history of consciousness. The first modern skyscrapers were erected in American cities in the late 19th Century, but it was not until the middle of the 20th Century that a related, but dissimilar development gained momentum in Europe and Denmark. In Copenhagen, as well as in other European cities, office towers fitted badly into the the maze of streets in the city centres, and they also conflicted with the laws that restricted building heights. Because of the post-war shortage of housing and the rapid economic growth of the 1950s and -60s, the first high-rise buildings in Denmark were built in the mid-1950s in the form of suburban residential towers. Since then, these pre-fabricated concrete towers have affected the Danish townscape for better and perhaps especially for worse; and this may be one of the reasons why high-rise buildings fell into disrepute in Denmark. At any rate, the first generation of high-rise buildings in this country was mostly suburban, and a child of European modernism and functionalism. Due to a fear of Americanization and the ruining of Copenhagen"s "unique" low skyline, only a few "American" highrise buildings were allowed to be built in Copenhagen"s inner city in this period. From the early 1970s until 1990, practically no high-rise buildings were constructed in Denmark. The building activity was affected by low economic growth; and in addition, the bad experience from the 1950s and -60s influenced the new catchword of the building industry: dense, low. Since the last decade of the 20th Century, however, high-rise buildings have once again become fashionable in Denmark. Not all types of high-rise buildings, though, but characteristic and unique "American" commercial high-rise buildings in or near city centres. This development may be seen not only in Copenhagen, but also in several of the larger provincial towns. Public opposition to these towers is still significant, but as a consequence of increased globalization and the race for attracting multinational companies and the favour of the professions, municipal councils in Denmark are bending over backwards to signal progressiveness and an attractive business environment - for instance by stimulating theconstruction of office towers.

Rasmus Braad Christensen

2010-01-01

29

Arealanvendelse i Danmark siden slutningen af 1800-tallet  

DEFF Research Database (Denmark)

Rapporten viser resultater og metoder for DMUs opgørelse af arealanvendelsen i Danmark fra slutningen af 1800-tallet og frem til i dag. Datagrundlaget beskrives og sammenholdes med hensyn til anvendte definitioner af arealtyper. Arealudviklingen for følgende arealklasser er beskrevet: agerland, skov, lysåbne arealer (fersk eng, overdrev, strandeng, hede, mose og klit), søer og vandløb, samt bebygget areal.

Levin, Gregor; Normander, Bo

2008-01-01

30

Reaktioner i Danmark på den tyske liberalteologi i 1908  

DEFF Research Database (Denmark)

Adolf. v. Harnacks indflydelse i Danmark. Liberalteologiske udgivelser i 1908,F.C. Krarups og Vald. Ammundsens holdninger.Kritik fra grundtvigske og indremissionske teologer og fra det teologiske fakultet.Teologiens virkning i praksis. Ammundsens planer om nyudgave af sin Lutherbog if. hans arkivalier i Rigsarkivet. Harnacks besøg i Oslo og København.

Lausten, Martin Schwarz

2012-01-01

31

Arbeidslivsregimer i Danmark og Norge - går de hver sin vei?  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen undersøger, med udgangspunkt i multinationale selskabers personalepraksisser i de to lande, om der kan identificeres forskelle i de danske og norske arbejdsmarkedssystemer og samarbejdskulturer. Baseret på en spørgeskemaundersøgelse, hvor 203 HR-ledere i multinationale selskaber i Danmark og Norge deltog, viser analysen tre overordenede forhold: 1) Multinationale selskaber anerkender overordnet i vid udstrækning fagforeninger - dog er virksomheder, der opererer i Norge, mere positive over for fagforeninger end virksomheder, der opererer i Danmark. 2) Danskejede multinationale selskaber i Danmark konsulterer i mindre grad fagforeninger angående ansættelser/afskedigelser og organisering af arbejdet end norskejede multinationale selskaber i Norge 3) HR-prakssiser er meget ens i Norge og Danmark, når det gælder medarbejderinvolvering og kommunikation. De fundne forskelle kan i vid udstrækning tilskrives forskelle i de to landes arbejdsmarkedssystemer. Hvor det norske system via lovgivning forpligter ledelser til at informere medarbejdere om ændringer i bemanding, er forpligtelsen i det danske system funderet i Samarbejdsaftalen - og det danske system er instutionelt via flexicurity-modellen gearet til større fleksibilitet i ansættelser og afskedigelser end det norske. Dette synes at smitte af på graden af information og kommunikation om disse emner i multinationale selskaber.

Navrbjerg, Steen Erik; Gooderham, Paul

2011-01-01

32

Call centre i Danmark 2004 - Ledelse, samarbejde og teknologi  

DEFF Research Database (Denmark)

Cornell University i staten New York, USA har igangsat en international benchmarking undersøgelse af HR management og ’performance’ i call centre. Den har titlen ”The Global Call Center Industry Project. Strategy, HR Practices, & Performance”. Undersøgelsen er sponsoreret af ”Russell Sage Foundation”. Den finder sted gennem et samarbejde mellem uafhæn-gige forskere i og omkring universitetsmiljøerne i en række lande i EU, Nordamerika, Afrika, det sydlige Asien, Syd-Øst Asien og Australien. I Danmark er det Danmarks Tekniske Universitet der er ansvarlig for un-dersøgelsen. CASA (Center for Alternativ Samfunds Analyse) har fået til opgave at gennemføre undersøgelsen og herunder at analysere og afrappor-tere undersøgelsens resultater. Den danske del af undersøgelsen er gennem-ført i perioden marts 2004 – oktober 2004.

El-Salanti, Nadia; SØrensen, Ole Henning

2004-01-01

33

Danmarks samlede udledning af drivhusgasser faldt i 2007  

DEFF Research Database (Denmark)

I 2007 faldt Danmarks samlede udledning af drivhusgasser med 6,6 % i forhold til 2006. Korrigeret for de årlige udsving i temperatur, eksporten af el og CO2-optag i skove og jorde var tale om en stigning fra 2006 på 0,9 %. Samlet var nettoudledningen 5,9 % lavere end i 1990. Set i forhold til basisåret 1990 har trafikken stået for den største stigning, mens de stationære kilder og landbruget har stået for en markant reduktion af deres udledninger af drivhusgasser.

Pedersen, Jens Christian

2009-01-01

34

Film og TV-produktion i USA og Danmark  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Med baggrund i den amerikanske film og TV-industris historie diskuterer Poul Erik Nielsen i denne artikel de produktionelle og organisatoriske for- hold og sammenholder dette med den forandringsproces dansk film film og TV-dramatik står midt i. Han fremhæver centrale forskelle mellem det amerikanske og danske system men argumenterer for nædvendigheden af at etablere et samarbejde mellem film og TV-branchen i Danmark, hvis man vil sikre en national filmproduktion og populærkulturel TV-dramatik med bred gennemslagskraft i forhold til publikum.

Poul Erik Nielsen

1995-01-01

35

Betragtninger i forbindelse med jordskælvet i Danmark december 2008  

DEFF Research Database (Denmark)

I december 2008 blev Danmark ramt af et jordskælv med en styrke på 4,7 efter Richterskalaen. Der er ikke rapporteret om svigt/skader som følge af jordskælvet. Litteraturstudier viser da også, at jordskælv op til en styrke på 5 på Richterskalaen næppe vil føre til kollaps af almindeligt velbyggede bygninger. Kun hvis der fremover kommer jordskælv med en styrke større end 5 på Richterskalaen, forventes bygningsskader af et vist omfang. Ved sådanne jordskælv må   første omgang forventes skader på bygninger, der ikke er opført i overensstemmelse med normerne. Herefter vil visse bygninger opført efter de nye Eurocodes, der har et lavere sikkerhedsniveau, komme i farezonen, og til sidst må der forventes skader på bygninger bygget efter de tidligere gældende normer.

Nielsen, JØrgen; Hansen, Klavs Feilberg

2010-01-01

36

En analyse af potentialet for salg af fødevarer gennem Internettet i Danmark og England  

DEFF Research Database (Denmark)

I Kim Ramus ph.d.-projekt gennemføres en undersøgelse af danske og britiske forbrugeres holdninger og præferencer til handel med fødevarer på Internettet, hvor formålet er at finde potentialet for salg af fødevarer online. Internettet er ganske udbredt i begge lande, men England er dog et godt stykke foran Danmark med supermarkedskæden Tesco i spidsen, når det gælder salg af fødevarer. I Danmark er der endnu ingen landsdækkende kæder, som for alvor er gået i gang med at sælge fødevarer online.

Ramus, Kim Bjarne

2001-01-01

37

"SNS ønsker vurdering af: 1. Hvorvidt materialet giver begrundet formodning om, at GMO’en udgør en risiko for menneskers sundhed eller miljøet, således at Ungarn har grund til at begrænse eller forbyde brug og/eller salg af GMO’en som eller i produkter på sit område. 2. Hvorvidt det nye materiale som Ungarn har fremsendt giver anledning til kommentarer eller ændringer i den risikovurdering som Danmark har gennemført i forbindelse med tilladelsen til markedsføring af majslinien MON810. " Zea mays (MON810), Indsigelse fra Ungarn vedr. nye oplysninger der påvirker risikovurderingen. Modtaget 20-05-2005, deadline 01-07-2005, svar 24-06-2005. : C-F-95-12-02-  

DEFF Research Database (Denmark)

"DMU vurderer at det præsenterede undersøgelsesmateriale fra Ungarn ikke giver nogen videnskabelig velbegrundet formodning om at den ovennævnte MON810-majs udgør en risiko for miljøet. Ungarn har således for nærværende ingen videnskabeligt baseret grund til at forbyde dyrkning og salg af såsæd indeholdende MON810 på deres område. DMU vurderer ligeledes at det fremlagte materiale ikke giver grund til at ændre den tidligere danske risikovurdering af MON810. DMU mener dog at der ved en eventuel fremtidig dyrkning af insektresistent GM-majs i Danmark, der for nærværende er udenfor anvendelsesområdet, skal foreligge et specifikt overvågningsprogram der belyser eventuelle effekter på ikke-målorganismer, her specielt sommerfuglebestande i og nær marken samt jordbundsfaunaen i marken."

Kjellsson, GØsta

38

Overvågning af aviær influenza i vilde fugle 2012 i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Overvågningen af aviær influenza (AI) virus i vilde fugle i Danmark i 2012 er udført i samarbejde mellem Fødevarestyrelsen (FVST), Veterinærinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU-VET) og Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet (SNM) i henhold til ”Aftale mellem Fødevarestyrelsen og Veterinærinstituttet om overvågning af aviær influenza i vilde fugle i Danmark i 2012” (bilag 4). Overvågning af AI på EU niveau går tilbage til 2002, og Danmark er underlagt EU kommissionens bestemmelser for udformning af overvågningen, der dog har skiftet gennem årene i takt med indhøstede erfaringer. I 2012 blev der udført passiv overvågning af døde vilde fugle, der blev fundet i naturen på lokaliteter, der fordelte sig over det meste af landet. Der blev testet 18 fugle, og ingen af disse var positive for HPAI. To prøver var positive for LPAI virus, men disse virus var ikke af influenza A H5/H7 subtype. Der blev i 2012 testet færre fugle i den passive overvågning end de forrige år. I den aktiveovervågning af levende vilde fugle blev der i alt testet 1214 fugle som 305 prøver/pools af kloaksvabere fra så vidt muligt op til 5 fugle af samme art, fundet på samme sted og tid. De fleste fugle blev indsamlet i Hovedstadsregionen, Syd- og Midtsjælland, på Fyn og i Sønderjylland. I alt var 17 forskellige fuglearter repræsenteret med en overvægt af svømmeænder og måger. Veterinærafdeling Øst (FVST-Øst) udtog 120 prøver fra 600 stk. nedlagt fjervildt, der alle var gråænder. Prøverne blev udtaget på Kivan Food i Næstved. SNM udtog de øvrige prøver fra 614 fugle svarende til 185 prøver/pools. Alle 305 prøver blev testet på DTU-VET. Heraf blev 32 % af prøverne fundet positive for AI virus ved PCR. Af de positive prøver var 28 % LPAI H5, og 2 % LPAI H7. AI virus kunne dyrkes fra 13 % af de PCR positive prøver. Disse tal var på samme niveau som i 2011, hvor overvågningen blev udført på samme måde som i 2012. De oftest identificerede subtyper på danske AI virusisolater i perioden 2003-2011 var H3N8, H4N6 og H6N2 fundet i andefugle. Ved subtypning af AI virusisolaterne fra 2012 blev der fundet virus med følgende subtyper: H2N2, H2N3, H3N2, H3N8, H4N6, H6N9, H9N2 og H10N5. Desuden kunne 2 isolater kun H-subtypes som henholdsvis H2 og H16 virus, og et isolat reagerede som både H7 og H10 samt N2. H16 isolatet var fra en måge, hvilket er i overensstemmelse med at dette er en subtype, der normalt kun findes i mågefugle. De øvrige isolater var fra gråænder og krikænder. AI virusisolater med H2N2, H6N9, H9N2 og H10N5 subtypekombinationerne er ikke tidligere fundet under overvågningen af vilde fugle i Danmark, men alle deres H- og N-gener er fundet i andre kombinationer. Der blev isoleret paramyxovirus (PMV) fra 20 prøver. Alle PMV isolaterne var fra andefugle (gråand, krikand og pibeand). Otte af disse var avirulente PMV1 isolater. Resultatet kunne antyde at andefuglene ofte har paramyxovirus, og ænder betragtes da også som naturlig vært for de fundne PMV typer PMV1, 4, 6 og 9. Mange af prøverne viste sig at indeholde en blanding af flere virus (flere AI virus eller AI og PMV virus). Formålet med den aktive overvågning var at foretage en screening for LPAI virus og at karakterisere de identificerede virus. Resultaterne fra overvågningen i 2012 indikerede at fuglearten er den mest betydende faktor for indsamling af AI virus positive prøver. I overensstemmelse med tidligere var de fleste positive prøver fra gråænder. Forskelle i indsamlingsstrategierne og deraf følgende håndtering af prøverne undervejs til laboratoriet synes ikke at have afgørende betydning i denne sammenhæng. De to indsamlingsmetoder, hhv. nedlagt fjervildt på vildthåndteringsstation og indfangelse af levende vilde fugle samt jagt varetaget af SNM, synes at supplere hinanden godt. Således fandtes både mange AI virus positive prøver, hvoraf en rimelig andel kunne dyrkes, samtidig med at prøverne blev udtaget fra flere forskellige arter i målgruppen.

Hjulsager, Charlotte Kristiane; Trebbien, Ramona

2013-01-01

39

Folkekirkens fremtidige styrelse  

DEFF Research Database (Denmark)

Folkekirkens struktur og ledelse er til debat i øjeblikket. Men der er fare for, at det bliver en meget intern folkekirkelig debat, og kirken er for betydningsfuld for hele samfundet til, at det er hensigtsmæssigt. Forholdet mellem staten, folkekirken og de andre trossamfund bør interessere langt uden for kirkens kredse.

Kærgård, Niels

2013-01-01

40

Arbejdsmarkedsrelationer i Danmark : fra konfliktbaseret konsensus til konsensusbaseret konflikt  

DEFF Research Database (Denmark)

Bogen giver en samlet fremstilling af udviklingstræk i arbejdsmarkedsrelationerne på det danske arbejdsmarked.  Der sættes fokus på fagforeninger, på arbejdsgiverorganisationer og diskuteres årsager til medlemsskab eller mangel på samme. Bogen indeholder en analyse af udviklingstræk i overenskomst- og aftalesystemet på det danske arbejdsmarked sammenlignet med andre europæiske lande. I bogens kapitler gennemgås der dels forskellige samfundsvidenskabelige teorier om udviklingen på arbejdsmarkedet, dels sættes der fokus på samspillet mellem fagforeninger, arbejdsgivere og stat i den danske overenskomst- og aftalesystem. Samtidigt indeholder bogen kapitler der belyser konsekvenserne af EU-samarbejdet for det danske arbejdsmarked, ligesom globaliseringens konsekvenser vurderes. Boger er på 318 sider indeholder følgende kapitler. 1. Arbejdsmarkedsrelationer i Danmark, 2. Teorier om de industrielle relationer, 3. Faglige organisationer og de industrielle relationer, 4. Arbejdsgiverorganisering og de industrielle relationer, 5. Staten og de industrielle relationer, 6. Overenskomstsystemets grundtræk og udviklingstendenser, 7. Mod nye ledelses-medarbejderrelationer, 8. Komparative perspektiver på arbejdsmarkedsrelationerne i Europa, 9. Europæisering af de industrielle relationer, 10. Globaliseringens udfordringer og den danske IR-model, 11. Konklusion - Fra konfliktbaseret konsensus til konsensusbaseret konflikt.   

Jensen, Carsten StrØby

2007-01-01

 
 
 
 
41

Natur og Miljø 2009 - Del A: Danmarks miljø under globale udfordringer  

DEFF Research Database (Denmark)

Den danske miljøtilstandsrapport udgives hvert fjerde år, og Natur og Miljø 2009 er den femte i rækken. Natur og Miljø 2009 giver en samlet vurdering af naturens og miljøets tilstand i Danmark og består af to delrapporter og en hjemmeside på adressen www.naturogmiljoe.dmu.dk. Del A af Natur og Miljø 2009 (dvs. nærværende rapport) er en tværgående analyse af Danmarks natur og miljø set i en global sammenhæng. Del B er et opslagsværk med indikatorbaseret information om naturens og miljøets tilstand, opdelt efter ti overordnede temaer.

Normander, Bo; Jensen, Trine Susanne

2009-01-01

42

Et alternativt blik på I hjertet af Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Kapitlet lader de etniske minoriteter komme til orde i bogen I hjertet af Danmark som belyser det danske- de fælles institutioner og mentale mønstre i Danmark fra en majoritetssynsvinkel.Forfatterens egen forskning inden for etnicitet, diaspora og psykosocial intervention danner grundlag for de etniske minoritetsunge stemmer. som understreger at de også er danske på deres egne måde, måske med nogle andre dimensioner. Det konkluderes at der er behov for en inkluderende og mangfoldig opfattelse af det danske og en danske identitet, som kunne være del af de pluralistiskeidentiteter.

Singla, Rashmi

2008-01-01

43

Det intelligente energisystem  

DEFF Research Database (Denmark)

I fremtidens VE-samfund er det nødvendigt, at elsektoren sammentænkes med varme-, gas- go transportsektorerne. Elbiler bliver en nøgleteknologi, og brint skal kombineres med kulstof fra biomasse eller atmosfæren, så der kan fremstilles brændstoffer til transportsektoren.

Mathiesen, Brian Vad; Lund, Henrik

2012-01-01

44

Danmarks rolle i de globale værdikæder for konventionel og certificeret soja og palmeolie  

DEFF Research Database (Denmark)

Dette notat kortlægger Danmarks rolle i de globale handelsveje for soja og palmeolie ved brug af import- og eksportstatistikker, fremlægger de økonomiske aspekter ved import og brug af certificeret soja og palmeolie, og diskuterer, hvorvidt certificeringsordningerne kan beskrives som legitime og bibringer merværdi til den danske del af værdikæden for soja og palmeolie.

Bosselmann, Aske Skovmand; Gylling, Morten

45

Danmarks største rumforskningsmiljø ligger i Lyngby : Fredag den 23. nov. 2012 blev DTU Space officielt samlet på en adresse  

DEFF Research Database (Denmark)

At der her er tale om et internationalt forskningsmiljø i særklasse blev understreget af den amerikanske ambassadør i Danmark Laurie S. Fulton der blandt andet fremhævede det tætte samarbejde med NASA

Svensmark, Ulla

2012-01-01

46

At ændre nutiden gennem fortiden – mundtlig historiefortælling i Danmark  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Mange i dag tænker umiddelbart, at mundtlig fortælling af traditionelle sagn og eventyr mest hører fortiden til. Men inden for de sidste årtier er der opstået en ny interesse for mundtlig historiefortælling i Danmark. De nye fortællere beretter traditionelle sagn og eventyr, men også historier de selv har oplevet eller fundet på, eller historier fra skønlitterære værker. Man får indtryk af, at historiefortælling stadig har en forbindelse til fortiden. De største fortællefestivaler finder sted i historiske omgivelser på museer, og nutidens historiefortællere henviser ofte til fortælletraditionens lange historie, når de taler og skriver om historiefortælling.Hidtil har den nye interesse for historiefortælling ikke været genstand for forskning, men artiklen fremlægger et studie af historiefortælleres syn på fortælling og fortid. Fokus er, hvilke betydninger begreberne nostalgi og autenticitet har for fortællerne. Artiklen bygger primært på interviews med historiefortællere. Fortællerne blev blandt andet bedt om at beskrive, hvordan de umiddelbart forestillede sig, at historiefortælling fandt sted i fortiden. Det er et positivt billede af fortiden, der toner frem, og fortællerne bruger billederne af fortiden som afsæt til at kritisere træk af den moderne levemåde. De kritiserer medierne og de elektriske apparater for at gøre mennesker passive og ødelægge deres nærvær med andre levende mennesker. Ved at genoptage - hvad fortællerne opfatter som - en ældgammel og uddød tradition, ønsker de at skabe nogle oplevelser, som det moderne menneske savner i vore dages samfund. For fortællerne danner fortiden et idealiseret modbillede til nutiden og rummer dermed mulighed for, at fortællerne kan tale om deres idealer og håb for historiefortælling.Changing the Present through the Past - Oral Story-Telling in DenmarkToday, many people spontaneously think that oral transmission of traditional legends and fairy tales are a thing of the past. But in the last few decades a new interest has arisen in Denmark in oral story-telling. The new story-tellers relatetraditional legends and fairy tales, but also adventures that they themselves have experienced or invented, or stories from works of fiction. One has the impressionthat story-telling still has a link to the past. The major story-telling festivalstake place in historical surroundings in museums, and present-day story-tellers frequently point to the long history of the story-telling tradition when they speakor write about story-telling.So far, the new interest in story-telling has not been a subject for research, but the present article presents a study of the view of the story-tellers on story-telling and the past. Focus is on which meanings the concepts of nostalgia and authenticityhave for the story-tellers.The article is primarily based on interviews with story-tellers. They were interalia asked to describe how they would spontaneously imagine that story-telling took place in the past. It is a positive picture of the past that emerges, and the story-tellers use images of the past as a platform from which to criticize modernways of life. They criticize the media and electronic gadgets for making people passive and spoiling their being together with other living human beings. By reviving - what the storytellers see as - an ancient and extinct tradition, they wish to create experiences that modern man misses in present-day society. For the story-tellers, the past presents an idealized contrast to the present and thus contains a possibility for the story-tellers to expand about their ideals and hopes for story-telling. 

Lene Andersen

2010-01-01

47

Frivilligcentrene i Danmark : Fjerde og afsluttende delrapport vedrørende evaluering af puljen til oprettelse af nye og styrkelse af eksisterende frivilligcentre i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Rapporten udgør den fjerde og afsluttende delrapport vedrørende evalueringen af 'Puljen til oprettelse af nye og styrkelse af eksisterende frivilligcentre i Danmark'. Udviklingspuljen er en del af sats­pulje­aftalen 2005, hvor satspuljeordførerne besluttede at afsætte 49 millioner kr. til en styrkelse og udvikling af frivilligcentrenes arbejde. Det over­ord­nede mål med puljen var at gøre det lettere for flere mennesker at finde adgang til et frivilligt engagement ved at gøre frivilligcentrene mere kendte blandt borgerne, ved at skabe nye og flere aktiviteter samt forbedre det lokale samspil omkring centrene. Den treårige udviklingspulje (2006 - 2008) har været admini­streret af Indenrigs- og Socialministeriet.

Henriksen, Lars Skov

2009-01-01

48

HRM-Earth.dk : Et overblik over HRM i Danmark. Cranet-undersøgelsen 2008  

DEFF Research Database (Denmark)

Undersøgelsen tager temperaturen på Human Resource Management i Danmark. Der ses på brugen af HRM-redskaber og virkemidler, som generelt bliver bredere. HRM bliver i stigende grad et strategisk indsatsområde for virksomhederne. Undersøgelsen kortlægger endvidere faktorer omkring outsourcing af HR-funktionen, incitamenter og personalegoder, etik, performance samt kønsproblematikker i HR-arbejdet. Cranet er en internationalt koordineret analyse, som afvikles parallelt i 40 lande.

Hjalager, Anne-Mette; Holt Larsen, Henrik

2009-01-01

49

Domesticeringen af Ford i Danmark : Den kulturelle tilegnelse af Ford og fordismen, 1920-1940  

DEFF Research Database (Denmark)

Det amerikanske automobilfirma Ford Motor Company med hovedkvarter i Detroit begyndte at drive forretning i Danmark omkring 1906. De første aktiviteter blev konsolideret samme år ved udnævnelsen af motorforhandleren F. Bülow & Co. til salgsagent i Danmark og importør af Ford automobiler til det skandinaviske marked. Dermed havde Ford tidligt fået et stærkt fodfæste i Nordeuropa, som udviklingen i salget af Ford autobiler de næste årtier til fulde skulle demonstrere. Ford Motor Company er i dag den fjerde største bilproducent på verdensmarkedet, men går man tilbage til 1920'rne var selskabet førende med en markedsandel på mere end 50%. En position som Ford måtte afgive til General Motors i løbet af årtiet. I Danmark var mere end hvert andet indregistreret automobil i 1930 antageligt af mærket Ford, og helt frem til verdenskrigens udbrud var Ford Motor Company et brand, som spillede en meget markant rolle i den danske offentlighed. Dette paper undersøger hvordan og med hvilke midler, Fords brand image blev formidlet gennem virksomhedens handlinger og gennem reklamer for firmaets produkter i den danske motor-offentlighed. Der var tale om en helt ny type offentlighed, som i bogstaveligste forstand voksede sig stor og stærk i den selv samme periode som Ford Motor Company gennem udbredelse af bilismen. Det var især FDM's medlemsblad MOTOR, som løbende bragte en stor mængde artikler om Ford Motor Company og reklamer for firmaets produkter i hele perioden 1906-1940. De to store aktører, storproducenten af automobiler og motorfolkets forbrugerorganisation, samarbejdede i hele perioden om at udbrede grundlaget for den kulturelle tilegnelse af automobilet i brede dele af befolkningen. Ugebladet MOTOR er dermed en hovedkilde til automobilkulturens udbredelse i Danmark, og kan levere et særdeles omfangsrigt kildemateriale til denne undersøgelse.

Wagner, Michael

50

Vingeindsamling fra jagtsæsonen 2001/2002 i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Fra jagtsæsonen 2001/02 indsendte 410 jægere i alt 11.202 vinger til DMU, Kalø. Det var 916 flere vinger der indkom fra seks færre jægere end i jagtsæsonen 2000/01. Der blev indsendt 8.960 andevinger hvoraf 6.192 kom fra svømmeænder og 2.768 fra dykænder. Fra blishøns indkom 64 vinger, fra gæs 280, fra vadefugle 1.656 og fra måger 242. Der blev registreret fremgang i antal indsendte vinger for 20 af de 29 undersøgte arter, tilbagegang for otte og for én art var antallet af vinger uændret i forhold til jagtsæsonen 2000/01. De største fremgange blev registreret for gråand hvoraf antallet af vinger steg med 309 (14%), for krikand med 280 (16%) og for pibeand med 235 (20%). De største tilbagegange forekom for havlit der faldt med 71 vinger (64%), for blishøne med 74 (54%) og for dobbeltbekkasin med 134 (20%). For de øvrige arter varierede antallene af indsendte vinger mindre med små frem- eller tilbagegange i forhold til jagtsæsonen 2000/01. Blandt svømmeandearterne var ynglesæsonen i 2001 over gennemsnittet for pibeand og spidsand og under gennemsnittet for gråand og krikand. Blandt dykandearterne var ynglesæsonen i 2001 under middel for ederfugl og hvinand. For de øvrige andearter indkom der for få vinger til at ynglesæsonen i 2001 kunne belyses. For grågås, dobbeltbekkasin, skovsneppe og sølvmåge var ynglesæsonen i 2001 under gennemsnittet. Oplysninger om nedlæggelsesdatoer for de fugle hvoraf der er indsendt vinger, er anvendt til at belyse jagtudbyttets tidsmæssige fordeling gennem jagtsæsonen, og den køns- og aldersmæssige fordeling af vingerne er anvendt til at belyse jagtudbyttets sammensætning gennem jagtsæsonen af dels unge og gamle fugle, dels hanner og hunner. De tidsmæssige fordelinger viste at svømmeænder og bekkasiner kom senere til Danmark end i andre år, men at de blev i længere tid end i andre år, formodentlig på grund af et meget mildt efterår. De indsendte oplysninger om anvendte jagtformer viste at 93% af pibeænderne og 75% krikænderne blev nedlagt ved trækjagt, især under aften- og morgentræk. Af pibeand blev en tredjedel af de fugle der blev skudt på morgentræk, nedlagt fra skydepram. Af gråand blev 74% nedlagt ved trækjagt og 16% på opfløj. Lokkefugle anvendtes overvejende i forbindelse med morgentrækjagt, og 69% af pibeænderne og 58% af gråænderne blev nedlagt ved brug af lokkefugle under morgentrækjagt. På aftentræk blev 16% af pibeænderne og 10% af gråænderne skudt for lokkefugle. Blandt dykandearterne blev 98% af hvinænderne skudt på træk med morgentræk som den dominerende jagtform (94%). Næsten alle de hvinænder der blev skudt på morgentræk, blev nedlagt ved brug af lokkefugle, og to tredjedele blev skudt fra skydepram. Af ederfuglene blev 28% skudt på træk og 67% ved jagt fra motorbåd eller -pram. Blandt gæssene blev 61% nedlagt på morgentræk, 16% på aftentræk og 16% på dagtræk. Blandt vadefuglearterne blev 45% af dobbeltbekkasinerne nedlagt i forbindelse med trækjagt, og 50% ved at jæger eller hund lettede fuglene. Af skovsneppe blev 73% skudt 'for stående/stødende hund' og 20% på klapjagter. At 73% af skovsnepperne skulle være nedlagt 'for stående/stødende hund' anses for urealistisk, og vingematerialet synes for denne art ikke at være repræsentativt med hensyn til at belyse de anvendte jagtformer. Blandt mågearterne blev 41% af fuglene nedlagt på træk, 24% fra motorbåd og 30% ved bl.a. minkfarme. Jagtudbyttets størrelse i 2000/01-sæsonen er for de arter der er omfattet af vingeindsamlingen, beregnet ved at kombinere oplysninger fra vildtudbyttestatistikken med resultater fra vingeindsamlingen. Denne beregning viste at jagtudbyttet af gråand i jagtsæsonen 2000/01 faldt med 13% til 638.100 fugle. I gruppen 'Andre svømmeænder' steg udbyttet i jagtsæsonen 2000/01 i forhold til den foregående jagtsæson fra 99.300 til 128.800, og fremgangen kunne først og fremmest tilskrives et større udbytte af pibeand og krikand. Blandt dykænderne faldt jagtudbyttet af ederfugl fra 95.100 fugle i jag

Clausager, I.

2002-01-01

51

Et lykkeligt fornuftsægteskab? Turistforeningen for Danmark mellem hjemstavnsturisme og eksportturisme ca. 1888-1967  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Artiklen baserer sig på undersøgelser af Turistforeningen for Danmarks virke med hovedvægt på perioden 1923-1945. Nedsættelsen af „Udenrigsministeriets Udvalg for Turistpropaganda i Udlandet" i 1934 betød en gennemgribende forandring, hvor staten for første gang involverede sig aktivt i Turistforeningens organisationog arbejde. Turisme blev herved i højere grad opfattet som et eksporterhverv og indrettet efter sit økonomiske indtjeningspotentiale. Hermed lagdes grunden til den organisation og den turismeopfattelse, som kom til at dominere efterkrigstidens danske turisme, mens tidligere, konkurrerende syn på turismen på sigt marginaliseredes. En gennemgang af Turistforeningens brochurer og udgivelservil i øvrigt demonstrere, at „Danmark som turistland" repræsenteredes i meget forskellige og konkurrerende diskurser, lige fra en hjemstavnsorientering med vægt på oldtid, landskaber og landbokultur til det „moderne Danmark" med levende byliv, uhøjtidelig harmoni, ungdommelighed og social ansvarlighed. Overordnet betød mellemkrigstiden både i organisation og repræsentation en forskydning af turistarbejdet fra provinsens lokale, folkelige forankring til byernes, primært københavnske, erhvervsinteresser.Abstract: A Happy Marriage of Convenience?The Danish National Tourist Organization c.1888-1967Turistforeningen for Danmark was the Danish National Tourist Organization from 1923-1967. It replaced Den danske Turistforening which dissolved in the turmoil following World War I, and was itself replaced in 1967 by Danmarks Turistråd. This article offers an outline of the development of Turistforeningen for Danmark with a main focus on the interwar-period 1923-1939. Through an analysis of the organization's activities to attract foreign visitors as well as to„enhance"the travel of Danes within their own country it is shown, how two distinct understandings of „tourism" co-existed, and was balanced against each other, within the organization. Commercial interests, primarily based in Copenhagen and the larger tourist destinations, saw tourism as an economic activity and an „exporting trade" to be exploited in an ever-increasing international tourismmarket. On the other hand were the more than 100 local tourist associations, to a large degree non-commercial, which saw tourism as an educational or „ideal" activity, meaning cultural and educational where visiting scenery, prehistoric sites, historic town centres and seeing local customs should teach locals and visitors alike about the region and the nation at large. The basic partnershipbetween commercial interests and local tourism was maintained throughout the period, but government involvement in 1935 made Turistforeningen for Danmark a state-sponsored organization, dramatically increasing the available funding, but also shifting the balance within the organization in favour of commercial interests.It also meant noticeable changes in the representations of Denmark through brochures and guidebooks and the beginnings of a modern tourism discourse of 'fairy-tale Denmark', stressing tranquillity, laid-back city-life, social welfare and design. This development was halted by World War II, but though co-operation (as well as organizational debate) persisted throughout the 1950's and 1960's, the commercial and professional understanding of tourism became increasingly dominant, thereby pushing different ways of managing and thinking about tourism to the margins.

Mikael Frausing

2010-01-01

52

Friluftsliv i Danmark : Unges deltagelse i organiseret friluftsliv set i kulturelt perspektiv  

DEFF Research Database (Denmark)

  Friluftsliv i Danmark Unges deltagelse i organiseret  friluftsliv set i kulturelt perspektiv.   Introduktion Dette projekt handler om unge menneskers organiserede friluftsliv i Danmark med et komparativt perspektiv til New Zealand. Baggrunden for studiet er en markant udvikling indenfor friluftsliv i Danmark indenfor de sidste 30 - 40 år, som synes dels at resultere i at friluftsliv i højere grad end tidligere organiseres og tilbydes i pædagogiske kontekster, og dels at introducere nye aktiviteter, som i særlig grad appellerer til unge mennesker. Målet med undersøgelsen er at undersøge det organiserede friluftsliv med relation til unge i et kulturelt perspektiv med henblik på at opnå en større forståelse for motiver, værdier og betydninger af friluftsliv. Friluftsliv ses som et fænomen, der er socialt, historisk og kulturelt konstrueret, og som udtrykker forholdet mellem menneske, krop, natur og identitet, og som får indhold og mening i og gennem en sociokulturel kontekst (Pedersen, 1999). Overordneti undersøgelsen er der valgt at fokusere på to forskellige praksisformer - settings (Dietricht 2002) - i friluftsliv i Danmark i dag - enkelt friluftsliv og adventure. Kategoriseringen af de to settings bygger på en teoretisk funderet og empirisk underbygget forestilling om moderne friluftsliv som bestående af flere retninger eller kategorier (Andkjær 2003). Undersøgelsen har til formål: - at opnå en grundlæggende forståelse for motiver og betydninger knyttet til unge menneskers deltagelse i organiseret friluftsliv - at udvikle ny viden om den kulturelle betydning eller betydninger af organiseret friluftsliv. - at perspektivere dansk friluftsliv i relation til internationale traditioner og tendenser.   Design og metode Projektet indledes med en forskningsoversigt over dansk, nordisk og international forskning i friluftsliv, som blandt andet peger på den sparsomme danske forskning i friluftsliv som kulturelt fænomen, og dermed motiverer denne undersøgelses mål og perspektiv. Projektet består af tre dele, hvori friluftsliv undersøges med anvendelse af såvel kvantitative som kvalitative metoder og som relaterer sig til de tre skitserede formål. Den kvantitative del af projektet, der især omfatter første spørgsmål i problemformuleringen, består af en spørgeskemaundersøgelse med fokus på unge menneskers opfattelser af, erfaringer med og holdninger til friluftsliv. Der anvendes kvantitativ metode med strukturerede spørgeskemaer med relativt faste svarkategorier, og empirien består af grupper af unge mennesker, som deltager i organiseret friluftsliv indenfor de to valgte settings, det enkle friluftsliv eller adventure, på høj- og efterskoler samt i spejderorganisationer. Den kvalitative undersøgelse, der især retter sig mod det andet spørgsmål i problemstillingen, arbejder udfra et hermeneutisk udgangspunkt med casestudy som overordnet forskningsmetode. Undersøgelsen har karakter af et fler-casestudy med inddragelse af en række cases som repræsentanter for de to settings i organiseret friluftsliv i Danmark. I selve analysen anvendes etnologisk kulturanalyse (Ehn 2001) kombineret med konfigurationsanalyse (Eichberg, 2001, 2006). Kulturanalysen ses som den primære analysemetode i casestudiet, og målet er at undersøge de betydningsbærende elementer i friluftsliv samt afdække, hvordan centrale værdier og betydninger tematiseres igennem praksis. Konfigurationsanalysen repræsenterer en metode med særligt fokus på krop og bevægelse i relation til den samfundsmæssige kontekst, og tænkes på denne måde at kvalificere kulturanalysen. Empirien i den kvalitative undersøgelse består af kvalitative semistrukturerede interviews med deltagere og ledere i friluftsliv fra de udvalgte cases. Herudover inddrages struktureret og direkte deltagende observation af praksis samt dokumentmateriale. I den komparative, perspektiverende del, er der foretaget et kvalitativt casestudy af Outdoor Education i New Zealand med anvendelse af metoder svarende til den kvalitative undersøgelse af or

Andkjær, SØren

2008-01-01

53

Religion i Sverige, Norge og Danmark : Observationer i en række empiriske undersøgelser  

DEFF Research Database (Denmark)

Hensigten med denne oversigt over forskellige empiriske undersøgelser af religion og tro i Norge, Danmark og Sverige har været at finde yderligere bevismateriale end det, jeg præsenterer i Mord og metafysik. Disse undersøgelser peger på en forandret holdning til tro, en vækst af åndelighed frem for institutionel tro, en forståelse der for mange ligger indbygget i betegnelsen religion og i nogen grad også tro. Derfor ser resultatet i den svenske undersøgelse lidt plumret ud; der synes at være et vakuum af respondenter, der ikke kan levere det svar, som de reelt ønsker. Sammenlagt peger disse undersøgelser på, at tro og religion er radikalt forandret i de skandinaviske samfund. Den er svundet kraftigt ind, men den er bestemt ikke forsvundet.

Hansen, Kim Toft

2012-01-01

54

Stordriftsfordele og optimal størrelse i almen praksis : En empirisk undersøgelse af alment praktiserende læger i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

  Baggrund: De alment praktiserende læger i Danmark oplever en udvikling i retning af færre og større lægehuse. Der mangler dog evidens om de eventuelle økonomiske stordriftsfordele, som kan begrunde denne udvikling. Formål: Det er undersøgelsens formål at estimere "economies of scale", som mål for, om der er uudnyttede økonomiske stordriftsfordele knyttet til den nuværende organisering af almenpraksis. Endvidere er det formålet at estimere en økonomisk "optimal" praksisstørrelse. Data: Der anvendes tværsnitsdata fra en stikprøve på 327 solo- og kompagniskabspraksis indeholdende administrative regnskabsdata, oplysninger fra sygesikringen og praksisundersøgelsen for år 2006. Metode: Studiet anvender en kvadratisk funktionel form til at estimere en kort- og langsigtet omkostningsfunktion. Dernæst anvendes den langsigtede omkostningsfunktion til at estimere "economies of scale" i den nuværende struktur af alment praktiserende læger. Endvidere benyttes den kortsigtede omkostningsfunktion og "envelope condition" til at estimere en økonomisk optimal størrelse for et alment praktiserende lægehus målt på antallet af læger pr. praksis. Resultater: Præliminære beregninger viser, at der er langsigtede stordriftsfordele knyttet til den nuværende konfiguration af almen praksis sektoren. Det optimale antal læger er estimeret til 5.7 læger pr. praksis. Følsomhedsanalyse baseret på partielle ændringer af parameterestimaterne i modellen for den optimale praksisstørrelse viser, at det optimale antal læger pr. lægehus ligger i et samlet 95 % konfidensinterval mellem 4,6 og 7,6, læger pr. lægehus. Konklusion: Undersøgelsen indikerer, at den optimale praksisstørrelse ligger over det nuværende gennemsnitlige niveau, som er på 1,7 læger per praksisenhed (2006).

Kristensen, Troels

2009-01-01

55

Den danske lægevagt i internationalt perspektiv : - en sammenlignende undersøgelse af lægevagt i Danmark, England, Holland, Norge og Sverige  

DEFF Research Database (Denmark)

Lægevagtsområdet har været genstand for debat. Debatten har blandt andet haft politisk fokus på hele akutområdet og på eventuelt at inddrage sygeplejersker i visitationen med inspiration fra vores nabolande. I den anledning har Lægeforeningen ønsket at få udarbejdet en sammenlignende analyse af lægevagtord-ningen i Danmark med tilsvarende ordninger i England, Holland, Sverige og Norge. Analysen skal bidrage til en kvalificeret beslutningsproces vedrørende organisering af lægevagtordningen. Analysen er udarbejdet i en 3-måneders periode fra december 2009 til marts 2010. Metode Undersøgelsen er foretaget som et kombineret litteratur-, interview- og korrespondancestudie med ind-dragelse af centralt placerede og aktive fremtrædende nøglerepræsentanter fra forskningsmiljøer omkring out-of-hours (OOH) i de undersøgte lande. Resultater OOH-organisationerne i England, Holland, Sverige og Norge afviger fra den danske lægevagtsorganisation. I disse lande er OOH decentralt styret og har ingen fælles national organisering som i Danmark. I Holland, Norge og Danmark har man en lægefaglig deltagelse i ledelsen af lægevagten med indbygget faglig selvsty-ring og ansvar for arbejdstilrettelæggelse og bemanding inden for geografisk mindre enheder. I England og Sverige er OOH organisatorisk placeret under offentlig ledelse. Alle lande har telefonisk visitation, men kun i Danmark varetages visitationen af læger, som altovervejende er speciallæger i almen medicin og med klinisk funktion som sådan. I de øvrige lande visiterer sygeplejersker eller andet sundhedspersonale. I Eng-land, Sverige, Holland og dele af Norge anvendes it-baserede beslutningsstøttesystemer til at kvalificere visitationen. Brugen af beslutningssystemet er kun obligatorisk i den svenske 1177-ordning. Kun i Danmark har man et nationalt it-baseret journalsystem, som elektronisk ajourfører patienternes basisoplysninger med automatisk korrespondance til egen læges journalsystem. Visitationskapaciteten i de sygeplejerskebe-34 tjente telefoniske visitationer eromkring 4-6 patienter pr. visitator pr. time, mens kapaciteten i den danske lægebemandede visitation giver mulighed for mindst 15 patienter pr. visitator pr. time. Konklusion Undersøgelsen har været begrænset af manglende sammenligneligt statistisk materiale og tilstrækkeligt relevant og videnskabeligt kvalificeret litteratur for området. Det er derfor ikke muligt at foretage en enty-dig konklusion af, hvorvidt lægevagtsydelserne i Holland, England, Sverige og Norge har et mere hensigts-mæssigt og sikkert behandlingsresultat end lægevagten i Danmark. For at kunne komme med entydige konklusioner finder vi, at man skal sikre ny viden inden for fem afgørende punkter. 1. Man ved ikke, om lægen er bedst til jobbet som visitator eller ej. 2. Der er ikke foretaget målrettede undersøgelser af, hvor-vidt de it-baserede beslutningsstøttesystemer øger faglighed og kvalitet i visitationen. 3. Vore oplysninger tyder på en højere produktivitet ved lægevisitation sammenlignet med sygeplejerskevisitation. 4. Telefonisk visitation er afgørende for antallet af konsultationer og sygebesøg, og speciallæger har mulighed for og ser ud til at afslutte flere i telefonkonsultationer. 5. Lægevagten er fagligt selvstyret, og sikrer derved et kon-stant lægeligt tilbud uanset døgn- og årstidsvariation og behov for ekstra bemanding ved eksempelvis epi-demier.

Flarup, Lone; Moth, Grete

2010-01-01

56

National Environmental Research Institute. Report and activities 1997-98; Danmarks Miljoeundersoegelser. Beretning og aktiviteter 1994-95  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

This annual review published by National Environmental Research Institute, NERI (Danmarks Miljoeundersoegelse, DMU), treats the activities in 1997 and briefly the planned activities in 1998. Research is undertaken in the departments of terrestrial ecology, policy analysis, marine ecology and microbiology, freshwater biology, environmental chemistry, emission and air pollution, and the wildlife ecology. The aim of NERI is to develope and implement methods to promote a consistency of political priorities with regard to Danish research and to perform the function of intermediary organ and also to advise public authorities and private firms. (SM) 727 refs.

Pedersen, J.C. [ed.

1998-04-01

57

CIT-AWARE-09 - En undersøgelse af it-sikkerhed blandt borgerne i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Denne rapport præsenterer og giver an analyse af resultaterne fra en undersøgelse af it-sikkerhed blandt borgere i Danmark. Undersøgelsen blev gennemført i efteråret 2009 af CIT-AWARE konsortiet, som et led i det overordnede projekt “Borgernes IT-sikkerhed”, der blev støttet af Statens Strategiske Forskningsråd. Undersøgelsen blev udført som en anonym, webbaseret spørgeskemaundersøgelse, hvor der blev stillet spørgsmål inden for 8 tekniske områder: Generelt kendskab til it-sikkerhed, Datasikring, Adgangskoder, Virus og andet ondskabsfuldt programmel, E-mail, Download, E-banking og ehandel og Mobiltelefoner. Undersøgelsens formål var at belyse hvad folk ved om it-sikkerhed og de praktiske foranstaltninger, der bruges for at opnå et højt sikkerhedsniveau, hvad folk har af holdninger til it-sikkerhed og hvordan folk opfører sig i praksis i situationer, hvor it-sikkerhed er af afgørende betydning. For at registrere den praktiske opførsel blev relevante spørgsmål stillet inden for rammerne af nogle interaktive scenarier, der efterligner situationer fra den almindelige brug af computeren. Denne tekniske tiltag blev kombineret med feedback til respondenterne med hensyn til, hvor godt de klarede sig i forhold til god sikkerhedsmæssig praksis. Det kunne konstateres, at denne fremgangsmåde havde en målbar oplærende effekt og således forøgede respondenternes præstation med hensyn til it-sikkerhed, en effekt som respondenterne selv fandt meget tilfredsstillende. Rapporten består af to dele. Del I beskriver undersøgelsens form og de overordnede resultater og anbefalinger. Del II indeholder en mere detaljeret præsentation af de spørgsmål, der indgik i undersøgelsen, og detaljeret statistisk materiale om de svar, som blev indsamlet.

Sharp, Robin

2010-01-01

58

KGB's kontakt- og agentnet i Danmark : Sagerne i PET's arkiv vedrørende Arne Herløv Petersen og Jørgen Dragsdahl  

DEFF Research Database (Denmark)

I perioden 1975-1999 indhentede PET et betydeligt antal efterretninger om danske statsborgere, der mistænktes for at have stået i forbindelse med KGB. Oplysningerne stammede fra to KGB-officerer, Oleg Gordijevskij og Vasilij Mitrokhin, der hoppede af til Vesten i henholdsvis 1985 og 1992. Delberetningen giver en samlet karakteristik af dette omfangsrige materiale og redegør for de kildemæssige og bevismæssige spørgsmål, som er forbundet med anvendelsen af Gordijevskijs og Mitrokhins oplysninger. Dernæst analyseres to konkrete efterforskningssager, som kaster nyt lys over KGB's operationer i Danmark og PET's kontraefterretningsindsats under den kolde krig. De to sager, som begge har en politisk-ideologisk dimension, vedrører forfatter Arne Herløv Petersen og journalist Jørgen Dragsdahl. De to skribenter beskrives i interne KGB-rapporter som henholdsvis "fortrolig kontakt" og "agent" for KGB.

Heiberg, Morten Rievers

2009-01-01

59

National Environmental Research Institute. Report and activities 1994-95; Danmarks Miljoeundersoegelser. Beretning og aktiviteter 1994-95  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

This annual review published by National Environmental Research Institute, NERI (Danmarks Miljoeundersoegelse, DMU), treats the activities in 1994 and briefly the planned activities in 1995, the resources and economy of the institution during 1993. Research is undertaken in the departments of terrestrial ecology, policy analysis, marine ecology and microbiology, freshwater biology, environmental chemistry, emission and air pollution, and the wildlife ecology. The aim of NERI is to develope and implement methods to promote a consistency of political priorities with regard to Danish research and to perform the function of intermediary organ and also to advise public authorities and private firms. A description of all planned activities is available in the publication ``R and D Project 1995``. (CLS) (435 refs.)

Christensen, H. [ed.

1995-03-01

60

Opgørelse for plejekrævende naturarealer : Beskrivelse af anvendt data og metode samt præsentation af resultater for opgørelse over arealstørrelser af plejekrævende naturarealer i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Tilgroning af lysåbne arealer som følge af manglende pleje i form af græsning og / eller høslæt hører til de største trusler mod den biologiske mangfoldighed i Danmark i dag. Et naturareals størrelse er vigtig for om muligheden for pleje. Mindre og isolerede arealer er ofte for små til at det er økonomisk rentabelt at foretage afgræsning og / eller høslæt. Hvis mindre arealer ligger i forbindelse med andre arealer, hvor der kan foretages græsning / høslæt, er der potentiale for fællespleje. Det samlede areal, hvor der kan foretages fællespleje kan således være stor nok til at plejen er økonomisk rentabel. I denne rapport opgøres størrelsesfordelingen af naturarealer som kræver pleje i form af græsning og / eller høslæt i Danmark. Størrelsesfordelingen opgøres for de enkelte naturtyper (eng, hede, mose, ovedrev og strandeng) og for disse naturtyper i sammenhæng med andre tilgrænsende arealer med potentiale for fællespleje. Analyserne er foretaget på baggrund af aktuelle tilgængelige kortdata over naturtyper oglandbrugets arealanvendelse. Resultaterne viser, at når tilgrænsende arealer med potentiale for fællespleje inddrages i naturplejen, bliver der færre arealer, som er for små og isolerede for at der kan foretages en økonomisk rentabel pleje i form af afgræsning og / eller høslæt. Resultaterne danner baggrund for rapporten ”Analyse af behovet for græsning og høslæt på beskyttede naturarealer” (Nygaard et al., 2012).

Levin, Gregor

2013-01-01

 
 
 
 
61

Tryg i Naturen. En undersøgelse af sikkerhedsforholdene ved aktivt friluftsliv i det kystnære område i Danmark med fokus på sikkerhedskulturen hos jollefiskere, havkajakroere og kitesurfere : Samlet rapport  

DEFF Research Database (Denmark)

Undersøgelsen TRYG i naturen har til formål at afdække og diskutere sikkerhedsforholdene ved aktivt friluftsliv i det kystnære område i Danmark med udgangspunkt i fire forskningsspørgsmål. • Hvad er omfanget af og mønstrene ift. ulykker og nærved-ulykker i forbindelse med aktivt friluftsliv i de kystnære områder? • Hvordan er sikkerhedskulturen ved jollefiskeri, havkajakroning og kitesurfing? • Hvilke erfaringer og resultater findes internationalt i forhold til sikkerhed ved aktivt friluftsliv i de kystnære områder? • Hvilke tiltag kan forbedre sikkerheden ved friluftsliv i Danmark i de kystnære områder? Undersøgelsens ambition er at bidrage med forskningsmæssig viden om sikkerhed og risiko ved deltagelse i kystfriluftsliv med fokus på sikkerhedskulturen hos jollefiskere, havkajakroere og kitesurfere. På baggrund heraf er det intentionen at anbefale konkrete tiltag til optimering af sikkerheden for udøverne. Håbet er, at dette kan føre til øget deltagelse i aktivt friluftsliv, hvilket på sigt kan resultere i en sundhedsmæssig effekt. Undersøgelsen består af 4 selvstændige delundersøgelser, som undersøger og behandler de forskellige forskningsspørgsmål. De enkelte delundersøgelser præsenteres selvstændigt og grundigt i den samlede rapport (Andkjær & Arvidsen 2012). Her har den interesserede læser mulighed for at få indblik i begrebsanvendelse, metodevalg og teoretisk baggrund. Det er her ligeledes muligt at følge den analytiske vej frem mod resultater og anbefalinger indenfor undersøgelsens forskellige dele. Ønsker man derfor at forstå baggrund og argumenter for resultaterne og de anbefalede tiltag, er det nødvendigt at gå til den samlede rapport. Denne rapport rummer den afsluttende opsummering med anbefalinger til praktiske tiltag og videre forskning og udvikling på området. Der er tale om en relativt omfattende opsummering, hvor de centrale resultater og anbefalinger er gengivet i form af modeller og tekstbokse. Hvis man ønsker den hurtige vej til resultaterne, kan det derfor anbefales, at man søger efter og læser de særlige tekstbokse med opsummeringer. Samtidigt skal det indføjes, at dette nødvendigvis vil resultere i en voldsom forenkling, hvor baggrund og argumenter såvel som detaljer og nuancer vil forsvinde.

Andkjær, SØren; Arvidsen, Jan

2012-01-01

62

Tryg i Naturen. En undersøgelse af sikkerhedsforholdene ved aktivt friluftsliv i det kystnære område i Danmark med fokus på sikkerhedskulturen hos jollefiskere, havkajakroere og kitesurfere : Resultater og anbefalinger  

DEFF Research Database (Denmark)

Undersøgelsen TRYG i naturen har til formål at afdække og diskutere sikkerhedsforholdene ved aktivt friluftsliv i det kystnære område i Danmark med udgangspunkt i fire forskningsspørgsmål. • Hvad er omfanget af og mønstrene ift. ulykker og nærved-ulykker i forbindelse med aktivt friluftsliv i de kystnære områder? • Hvordan er sikkerhedskulturen ved jollefiskeri, havkajakroning og kitesurfing? • Hvilke erfaringer og resultater findes internationalt i forhold til sikkerhed ved aktivt friluftsliv i de kystnære områder? • Hvilke tiltag kan forbedre sikkerheden ved friluftsliv i Danmark i de kystnære områder? Undersøgelsens ambition er at bidrage med forskningsmæssig viden om sikkerhed og risiko ved deltagelse i kystfriluftsliv med fokus på sikkerhedskulturen hos jollefiskere, havkajakroere og kitesurfere. På baggrund heraf er det intentionen at anbefale konkrete tiltag til optimering af sikkerheden for udøverne. Håbet er, at dette kan føre til øget deltagelse i aktivt friluftsliv, hvilket på sigt kan resultere i en sundhedsmæssig effekt. Undersøgelsen består af 4 selvstændige delundersøgelser, som undersøger og behandler de forskellige forskningsspørgsmål. De enkelte delundersøgelser præsenteres selvstændigt og grundigt i den samlede rapport (Andkjær & Arvidsen 2012). Her har den interesserede læser mulighed for at få indblik i begrebsanvendelse, metodevalg og teoretisk baggrund. Det er her ligeledes muligt at følge den analytiske vej frem mod resultater og anbefalinger indenfor undersøgelsens forskellige dele. Ønsker man derfor at forstå baggrund og argumenter for resultaterne og de anbefalede tiltag, er det nødvendigt at gå til den samlede rapport. Denne rapport rummer den afsluttende opsummering med anbefalinger til praktiske tiltag og videre forskning og udvikling på området. Der er tale om en relativt omfattende opsummering, hvor de centrale resultater og anbefalinger er gengivet i form af modeller og tekstbokse. Hvis man ønsker den hurtige vej til resultaterne, kan det derfor anbefales, at man søger efter og læser de særlige tekstbokse med opsummeringer. Samtidigt skal det indføjes, at dette nødvendigvis vil resultere i en voldsom forenkling, hvor baggrund og argumenter såvel som detaljer og nuancer vil forsvinde.

Andkjær, SØren; Arvidsen, Jan

2012-01-01

63

Kulturelle skel i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

I denne artikel analyseres sammenhængen mellem kulturelle præferencer og social baggrund ud fra et surveymateriale om kulturelle forbrug i Aalborg, der underlægges korrespondance- og klusteranalyser. Der træder tydelige mønstre frem i form af forskelle i præferencer, og disse forskelle kan knyttes til forskelle i kulturel og økonomisk kapital. Dog synes ikke en inddeling i tre hovedklasser efter mønster fra Bourdieus Distinction oplagt i disse danske data, hvor de mest kapitalstærke grupper heller ikke har en lige så markeret smag. Der er hverken luksus, klassisk dannelse eller avantgardisme, der særkender de mest kapitalstærke i Aalborg, men forskellene fra den mere folkelige smag er alligevel tydelige, hvorfor modsætninger mellem det abstrakte og det konkrete, mellem det sjældne og det almindelige, det kostbare og det billige, deltagelse eller ikke deltagelse mv. kan trækkes. Derigennem tegnes også et billede af forskelle både mellem forskellige kapitalstærke grupper og mellem forskellige mindre privilegerede grupper.

Prieur, Annick; Rosenlund, Lennart

2010-01-01

64

Tungmetalnedfald i Danmark 1998  

DEFF Research Database (Denmark)

Tungmetaller i luft og nedbør måles i de danske netværk af målestationer. Resultater af målingerne for Cr, Ni, Cu, Zn, As, Cd og Pb i 1998 var som gennemsnittet for alle målestationer for våddeposition hhv. Cr 0,15; Ni 0,3; Cu 0,9; Zn 9,3; As 0,2; Cd 0,04 og Pb 1,3 mg/m2 og for de atmosfæriske koncentrationer hhv. Cr 0,4; Ni 1,2; Cu 1,6; Zn 14; As 0,6; Cd 0,3 og Pb 7 ng/m3. Siden 1989 er både deposition og koncentrationer faldet med mellem en faktor 2 og 5

Hovmand, M.; Kemp, K.

2000-01-01

65

Aegdonation i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Egg-donation is an efficient treatment of female infertility caused by ovarian failure. Although the use of volunteer donors has been allowed in Denmark since 1 January 2007, there is a shortage of oocyte donors, which is in contrast to the increasing demand from couples in need of donor eggs. In this paper we discuss possibilities to enhance the recruitment of volunteer donors. In order to increase the number of egg-donations, the Danish legislation should be changed to allow the use of crossed anonymous donation. Udgivelsesdato: 2009-Sep-21

Larsen, Elisabeth Clare; Petersen, Karsten

2009-01-01

66

Synstruende xeroftalmi i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

A 54-year-old alcoholic was admitted with keratomalacia in 2001. The right cornea had an ulceration and the left cornea had stromal necrosis and a perforation. Serum retinol and serum betacaroten were extremely low. Treatment consisted of high-dose retinol and left sided cornea transplantation. The right eye healed with little scarring, vision: 0.5. The left eye was stabilized after a second cornea transplantation and covering with conjunctiva, vision: hand movement at a distance of 1 m. This proves the existence of symptomatic vitamin A deficiency among socially exposed subjects in Denmark. Udgivelsesdato: 2010-Jan-4

HØngaard, Sarah Katrine; Hjortdal, Jesper

2010-01-01

67

Chernobyl accident and Danmark  

International Nuclear Information System (INIS)

[en] The report describes the Chernobyl accident and its consequences for Denmark in particular. It was commissioned by the Secretary of State for the Environment. Volume 1 contains copies of original documents issued by Danish authorities during the first accident phase and afterwards. Evaluations, monitoring data, press releases, legislation acts etc. are included. (author)

1986-01-01

68

Udbytteannonceringseffekten i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

  SUMMARY: This event study is the first to examine the price effect of dividend announcements on the Copenhagen Stock Exchange (CSE). Almost all Danish dividend announcements (98%) coincide with the release of the yearly accounting report, and we find that an unexpected dividend increase leads to a significant announcement effect of 2.6%. Controlling for simultaneous earnings announcements we find a significant announcement effect of the same order. This announcement effect is at least in line with results reported for UK and US markets, but differs from results reported for Continental Europe where the announcement effect typically is insignificant or negative.We find that an unexpected dividend decrease leads to an insignificant announcement effect of          -0.9%. Controlling for simultaneous earnings announcements we find an insignificant announcement effect of the same order. This announcement effect differs from results reported from UK/US as well as results reported from Continental Europe. In UK/USthe announcement effect is numerically larger and significantly negative. In Continental Europe the announcement effect is typically positive although insignificant.We also find that unexpected dividends and unexpected earnings both contain significant information in explaining the announcement effect of the yearly accounting report. Furthermore we find significant interaction effects of the simultaneous announcement of dividends and earnings.There have been published several studies regarding the announcement effect of unexpected earnings on CSE. This study complements these studies since we are able to control for unexpected dividends. Controlling for unexpected dividends this study lends support to a more optimistic view regarding market efficiency than the most recent study does.Finally, we find indications that the owner structure may explain the asymmetric announcement effect of unexpected increases/decreases in dividends.    Overall, the findings are in support of a signaling hypothesis. However, there are indications that this explanation does not hold for firms dominated by large shareholders where the results are more in line with results reported from Continental Europe.

Raaballe, Johannes; Laustrup, Esben Kolind

2006-01-01

69

Jodindtagelse i Danmark.  

DEFF Research Database (Denmark)

Iodine deficiency with a high frequency of goitre and, in severely affected areas, cretinism is common in some areas of the world. In Denmark the iodine intake as evaluated by urinary iodine excretion has been at a stable low level for many years, except for the part of the population now taking iodine supplementation as part of vitamin/ mineral preparations. The iodine intake is lowest in the western part of the country where an epidemiological study of elderly subjects has demonstrated a high frequency of goitre and hyperthyroidism in women. This supports the suggestion of a controlled moderate increase in iodine intake via an iodine supplementation program. Udgivelsesdato: 1997-Apr-7

Pedersen, K M; NØhr, S B

1997-01-01

70

Udbytteannonceringseffekter i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

This event study is the first to examine the price effect of dividend announcements on the Copenhagen Stock Exchange (CSE). Almost all Danish dividend announcements (98%) coincide with the release of the yearly accounting report, and we find that an unexpected dividend increase leads to a significant announcement effect of 2.6%. Controlling for simultaneous earnings announcements, we find a significant announcement effect of the same order. This announcement effect is at least in line with results reported for UK and US markets, but differs from results reported for Continental Europe where the announcement effect typically is insignificant or negative.We find that an unexpected dividend decrease leads to an insignificant announcement effect of -0.9%. Controlling for simultaneous earnings announcements, we find an insignificant announcement effect of the same order. This announcement effect differs from results reported from UK/US as well as results reported from Continental Europe. In the UK/US, the announcement effect is numerically larger and significantly negative. In Continental Europe, the announcement effect is typically positive although insignificant.We also find that unexpected dividends and unexpected earnings both contain significant information in explaining the announcement effect of the yearly accounting report. Furthermore, we find significant interaction effects of the simultanous announcement of dividends and earnings.There have been published several studies regarding the announcement effect of unexpected earnings on CSE. This study complements these studies since we are able to control for unexpected dividends. Controlling for unexpected dividends, this study lends support to a more optimistic view regarding market efficiency than the most recent study does.Finally, we find indications that the owner structure may explain the asymmetric announcement effect of unexpected increases/decreases in dividends.Overall, the findings are in support of a signaling hypothesis. However, there are indications that this explanation does not hold for firms dominated by large shareholders where the results are more in line with results reported from Continental Europe.

Raaballe, J.; Laustrup, E. K.

2005-01-01

71

Problemskabende ungdomsgrupper i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Baggrunden for denne rapport er et ønske om at belyse, hvad der kendetegner grupper af unge med problemskabende og kriminel adfærd – som grupper. Undersøgelsens empiri udgøres af interview 12 steder i landet med i alt 55 professionelle fagfolk, der kender og arbejder med de unge i lokalområderne. Med problemskabende ungdomsgrupper forstås: Grupper af unge, der primært mødes på gaden, har en uroskabende adfærd og er i risikozonen for at begå – eller allerede begår – kriminalitet. Undersøgelsen viser, at de problemskabende ungdomsgrupper overordnet kan inddeles i tre analytiske kategorier: Bekymrende vennegrupper, territorielle uroskabende ungdomsgrupper og kriminelle ungdomsgrupper.

Perry, Kevin

2013-01-01

72

Bedre friarealer i ældre boligområder  

DEFF Research Database (Denmark)

En halv million boliger i de gamle bycentre - en fjerdedel af Danmarks boligmasse beboet af en femtedel af landets befolkning - har ingen eller kun små og ubrugelige friarealer. Rapporten belyser problemets omfang, beskriver metoder til friarealforbedringer, gennemgår lovgivningen og de økonomiske muligheder, og opstiller til sidst et forslag til program for en fremtidig indsats.

Foerlev, B.

1983-01-01

73

Tumorstamceller i gliomer--et mål for fremtidig behandling?  

DEFF Research Database (Denmark)

Despite intensive research, gliomas still lead to death in most cases. The isolation of brain tumour stem cells from gliomas has paved the way for a growing body of evidence suggesting that these cells are responsible for the resistance of gliomas towards conventional therapy. Recent results suggest that the growth of brain tumours can be inhibited by treatment strategies targeting the brain tumour stem cells. Here, the brain tumour stem cell paradigm is described with a focus on tumour stem cell characteristics and the role of this subpopulation of tumour cells in the resistance towards radiation and chemotherapy. Udgivelsesdato: 2008-Sep-15

Christensen, Karina; SchrØder, Henrik Daa

2008-01-01

74

Fedmekirurgi i Danmark--er vi på rette vej?  

DEFF Research Database (Denmark)

INTRODUCTION: In 2005 the National Board of Health (NBH) published guidelines on bariatric surgery in Denmark. The aim of the present study was to shed light on the national bariatric effort in relation to these guidelines. MATERIAL AND METHODS: The analysis is based on extraction of the following data from the National Patient Registry in the period from 2005 through 2007: annual number of operations, type of operation, laparoscopic versus open procedure. Furthermore, the centres were compared. RESULTS: A total of 2,098 bariatric procedures were performed in the years 2005 to 2007. Apart from a single operation, all operations were performed at departments selected by the NBH. During the period an increase of approximately 400% in the number of operations was observed, and the rise was largest at the private clinics, which performed approx. 60% of the operations in 2007. Not all public departments fulfilled the recommendation from the NBH of a minimum of 100 annual operations. The proportion of banding procedures performed at private clinics was significantly lower than the proportion performed at public hospitals. Significantly more open operations were performed at private clinics, a tendency which was attributable to the activities of one of the private clinics. CONCLUSION: The frequency with which bariatric surgery is performed follows a strongly increasing trend and the procedures are only performed at the public departments selected by the National Board of Health and at the private centres that have entered into an agreement with Danish Regions. Since the operative access and selection of procedures varies between departments we conclude that research should be a firm requirement for all centres, and that research efforts should comprise cooperation concerning the database recommended by the NBH. Udgivelsesdato: 2008-Dec-8

Funch-Jensen, Peter; Iversen, Maria Gerding

2008-01-01

75

????????? National Environmental Research Institute (Danmark) NERI Danmarks Miljøundersøgelser DMU  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

The National Environmental Research Institute (NERI) is an independent research institute under the Danish Ministry of the Environment. NERI undertakes both applied research, directed at alleviating specific environmental problems, and long-term strategic research. The rese...

Wang, Nan????

76

ESRI Brugerklub Danmark Seminar 2009  

DEFF Research Database (Denmark)

En dynamisk model til at simulere et støt stigende havspejl, som det findes i et tidevandsmiljø, er udviklet vha. ModelBuilder-værktøjet til ArcGIS 9.3. Modellen er implementeret for et udsnit af halvøen Skallingen, som er beliggende vest for Esbjerg i Midtjylland.

BalstrØm, Thomas

2009-01-01

77

Type 2-diabetes i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Our vision is that the opportunistic screening system will be improved in order to find patients with occult type 2 diabetes (T2D), since an early treatment based on a correct phenotyping is the goal. Individual goals for HbA1c, blood pressure and lipids must be set up, and the number of drugs used must fit with the patient's phenotype to avoid polypharmacy. A new flow chart for the organisation of T2D has been formulated giving the general practitioners the role as co-ordinators.

Beck-Nielsen, Henning; Henriksen, Jan Erik

2012-01-01

78

Praehospitale laegebaserede behandlinger i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

INTRODUCTION: With the reduction of administrative Regions in Denmark to a total of five, more focus has been given to prehospital services. Since access to and quality of prehospital treatment is not standardized, it may very well vary between regions. MATERIAL AND METHODS: Information was collected from all existing physician-based units in Denmark through official sources and subsequently verified by direct contact to the administrative unit's prehospital organization. Data was collected in the period 1 December 2007 to 31 January 2008. RESULTS: There is great variation in coverage of Danish prehospital physician-based units. The number of dedicated prehospital units in significantly lower in Region North Jutland than in the remaining regions (measured as units pr. million inhabitants as well as is units per 10,000 square kilometers). Generally, the dedicated physician-based prehospital units are staffed with a specialist in anaesthesiology. CONCLUSION: There is considerable variation in the coverage of the physician-based prehospital units in Denmark. There are sound medical arguments for having a specialist in anaesthesiology staffing physician-based prehospital units. All administrative regions - except Region Nordjylland - offer advanced physician prehospital treatment on a 24-hours basis. Udgivelsesdato: 2009-Aug

Kindberg, Karsten; Nielsen, SØren Loumann

2009-01-01

79

Anvendelse af informationsteknologi i større danske virksomheders miljøstyring og -rapportering  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen beskriver resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse i Danmarks største virksomheder udført af PricewaterhouseCoopers Danmark, om deres anvendelse af IT til at understøtte miljøfunktionen. Den generelle konklusion er, at der er forholdsvis lille fokus på udbygning af IT i miljøfunktionen og at forretningsgangsperspektivet ikke har slået i gennem. Endvidere at brug af almindelige kontorapplikationer er højt i forhold til det antal specialudviklede rammesystemer, der findes på markedet. For de adspurgte virksomheder står effektivisering og omkostningsreduktioner som vigtige fremtidige opgaver for miljøfunktionen. Der kan dog stilles spørgsmålstegn ved, hvorvidt det vil være muligt at nå disse mål, sålænge opbygningen af miljøinformationssystemer ikke prioriteres højere.

Rikhardsson, Pall M.

2001-01-01

80

'Klimaplanlægning – en ny udfordring i den lokale planlægning'  

DEFF Research Database (Denmark)

Kapitlet beskriver og diskuterer følgende temaer: • Udfordringer, som en fremtidig klimaplanlægning skal forholde sig til. • De institutionelle rammer for klimaplanlægning, herunder lovgivning og vejledning, samt koblingen til energiplanlægning. • Eksisterende klimaplanlægning og organisatoriske udfordringer. • Fremtidens integrerede energiplanlægning og klimaplanlægning. Dette kapitel tager udgangspunkt i den kommunale klimaplanlægning i Danmark, i og med der er særlige udfordringer tilknyttet især den fysiske planlægning og energiplan- lægningen i relation til det forandrende klima.

Wejs, Anja; Sperling, Karl

2013-01-01

 
 
 
 
81

Kongenit diafragmahernie. Mortaliteten i vest-Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

INTRODUCTION: The aim was to clarify the mortality rate and results of surgical treatment in children with congenital diaphragmatic hernia (CDH) born in Western Denmark. MATERIAL AND METHODS: A retrospective cohort study of all live-born infants with CDH born in Western Denmark between 1995 and 2005. The cohort enrolled 82 children, which was divided into two groups, before and after 1998, when the multidisciplinary treatment centre at Odense University Hospital (OUH) was established. RESULTS: The overall mortality between 1998 and 2005 was 23%, which was significantly lower than between 1995 and 1998, when it was 67%. The frequency of vaginal delivery, treatment with high-frequency oscillatory ventilation (HFO) and inotropic medications was higher in the second period, but the difference was not statistically significant. There was no access to extracorporal membranous oxygenation (ECMO). Postoperative complications were registered in half of the children. Three children were re-operated due to recurrence ofthe hernia. CONCLUSION: The overall mortality rate in live-born children with CDH was 23% in the setting of a multidisciplinary treatment centre, which was similar to that reported by other centres. In cases with prenatally diagnosed CDH, delivery in a multidisciplinary treatment centre is recommended.

Andersen, K; Rindom, B

2009-01-01

82

Undersøgelse af moderne økonomistyringsværktøjer i Danmark 2001  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen er resultatet af en undersøgelse af 154 virksomhederforetaget indenfor et samlebegreb, der her benævnes 'ModerneØkonomistyrings-Værktøjer' (MØV). MØV omfatter her: ActivityBased Costing, Activity Based Management, target costing, lifecycle-costing, kaizen costing, Total Quality Management, ikkefinansielleperformance mål, quality costing, cost of engineering,strategic costing, Business Excellence Modellen, BalancedScorecard, videnregnskab, Economic Value Added, samtShareholder Value. Disse begreber er udvalgt, da de vurderes atvære de mest kendte og mest omdiskuterede såvel i teorien som ipraksis. De inkluderede værktøjer er således ikke udtømmende forlisten af nyere økonomistyringskoncepter og ledelsesmodeller. Dataer indsamlet ved hjælp af et spørgeskema udsendt dels postalt delsvia e-mails. Formålet har været at få en form for state-of-the-artviden på området. Dette betyder, at der kun er få forklarendevirksomhedsvariable inddraget. Undersøgelsen viser bl.a., atøkonomistyringen i disse år bevæger sig ind på nye områder, menat dette kun sker langsomt og med et rimeligt stort time-lag til følge,i forhold til hvornår et given koncept første gang blev eksponeret ilitteraturen. Et andet resultat er, at ABC og Balanced Scorecardrangerer på et højt niveau, når man ser på kendskab, hvorimodKaizen Costing og Strategic Costing ligger forholdsvist lavt, trodsdet faktum, at disse i teorien har været kendt i langt længere tid.Dog ser det ud til, at de sidstnævnte mere tekniske og mereveldefinerede koncepter umiddelbart giver en større nytte. Et tredjeresultat er, at trods relativt godt kendskab og en positiv holdning,er den konkrete anvendelse af koncepterne langt mindre end først antaget.

Nielsen, Steen; Melander, Preben

2003-01-01

83

Forebyggende helbredsundersøgelser af gravide kvinder i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

A questionnaire about the content of a concrete antenatal examination and their own qualifications was sent to a random sample consisting of 1/3 of general practitioners in Denmark, all of the midwives who had antenatal consultations, the medical staffs of 26 departments of obstetrics and gynaecology and 26 surgical departments with more than 100 deliveries in 1985. The medical staffs could describe three different types of antenatal examinations depending upon the place and function. The percentages of replies received were 62 for general practice, 86 for midwives and 63, 69 and 55 for the medical staffs of the institutions involved. 49% of the general practitioners had worked in departments of obstetrics and gynaecology for at least six months. 62% of the doctors who described antenatal examination in week 16-18 were house officers or registrars and 28% were specialists. Among the medical staff who described an antenatal examination of a woman with an at risk pregnancy, 61% were consultants or senior registrars and 49% were specialists. The commonest goal for postgraduate training where non-specialists were concerned was general practice. Supervision in one form or another was possible in all of the departments participating, as a rule because an experienced colleague was present in the outpatient department. Supervision may be improved by alterations in the working arrangements.

Kristensen, F B; Andersen, K V

1989-01-01

84

Beredskabet omkring smittefarlige patienter i Danmark.  

DEFF Research Database (Denmark)

Patients with contagious diseases were not seen as a threat to the general public health for several years. However, the threat of bioterrorism in 2001 and the outbreak of SARS in 2003 changed the picture. For now, most governments want to be prepared for a worst case scenario. In Denmark, the health authorities recommend the establishment of isolation units with a capacity of treating 30 patients in eastern Denmark and 30 in western Denmark. In eastern Denmark an isolation unit will be opened this year (2007). It has 28 negative-pressure rooms with enough space for intensive care and room for 56 patients.

Kronborg, Gitte; Jensen, Elsebeth Tvenstrup

2007-01-01

85

Heating plan for Denmark; Varmeplan Danmark  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

Today, district heating supplies 46% of the Danish net heating demand. The present report analyses whether it will be feasible for Denmark to extend the share of district heating or whether other alternatives are better. The analysis relates to the government's and parliament's plans to reduce Denmark's CO{sub 2} emission in the short term as well as to transfer the energy supply to be based fully on renewable energy sources in the long term. Calculations show that CO{sub 2} emissions from the heating sector can be halved by the year 2020, and that the sector can become almost CO{sub 2} neutral by around the year 2030. The prognosis for the year 2020 is 1) district heating supply is extended from 46% to about 60% of the market; 2) the consumers save further 25% of heat consumption and lowers the return temperature; 3) about 70% of all new buildings are supplied with district heat or heat from central heating plants; 4) the use of surplus heat during summer and the competition between different heating sources are increased through further coupling of the district heating systems; 5) the district heat production is extended using more heat storage, more renewable energy, and surplus heat, including heat from use of waste, cogeneration, biogas, solar energy, biomass, geothermal energy, heat pumps, and electric boilers for using surplus wind energy; 6) the CO{sub 2} emission from the heating sector is halved. To achieve this prognosis there are several challenges. The local governments must find a suitable delimitation between district heating and individual heat pumps where the advantages of district heating (efficiency and security of supply) are balanced against the relatively large investments in distribution networks. The district heating supplying sector must make the heat supply more efficient taking into account the consumers' possibilities to save heat consumption. The building owners must reduce the consumption of electric power, heat, and cooling, and reduce the return temperature wherever it is advantageous economically. (ln)

2008-10-15

86

Udvikling og udfordringer ifertilitetsbehandling i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

In Denmark, a total of 31,000 assisted reproductive technology (ART) and intrauterine insemination treatments yearly results in the delivery of around 6,300 children, which represents 9% of the Danish birth cohort. The delivery rate following ART (in vitro fertilization/intracytoplasmatic sperm injection, frozen embryo replacement and oocyte donation) has been stable around 20% per cycle initiated during the last decade, despite the transfer of fewer embryos. The future challenges are the increasing age of women seeking fertility treatment, the development of biomarkers of embryonic implantation potential as well as the improvement of embryo culture, and embryo freezing techniques.

Ingerslev, Hans Jakob; Humaidan, Peter

2012-01-01

87

Udvikling og udfordringer i fertilitetsbehandling i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

In Denmark, a total of 31,000 assisted reproductive technology (ART) and intrauterine insemination treatments yearly results in the delivery of around 6,300 children, which represents 9% of the Danish birth cohort. The delivery rate following ART (in vitro fertilization/intracytoplasmatic sperm injection, frozen embryo replacement and oocyte donation) has been stable around 20% per cycle initiated during the last decade, despite the transfer of fewer embryos. The future challenges are the increasing age of women seeking fertility treatment, the development of biomarkers of embryonic implantation potential as well as the improvement of embryo culture, and embryo freezing techniques.

Ingerslev, Hans Jakob; Humaidan, Peter

2012-01-01

88

Forekomsten af passiv rygning i Danmark.  

DEFF Research Database (Denmark)

The occurrence of passive smoking in the adult population in Denmark has not been described previously. This article publishes data from three investigations all of which were carried out in 1987. One was an interview investigation of a random section of the Danish population carried out by the Danish Institute for Statistics and Social Research (n = 1,464), the second was an investigation in Glostrup and the third was an investigation of employees in the Danish Customs and Excise (n = 3,775). Despite differences in the formulation of the questions and populations, the three investigations showed consistent results as regards the occurrence of passive smoking among adult Danes. About 12% of non-smokers were exposed to passive smoking for at least eight hours and 40% for at least one hour daily. Altogether 73% were exposed to passive smoking daily. About one third of the non-smokers were inconvenienced by passive smoking at work and a corresponding fraction had taken steps to reduce the extent of passive smoking in their daily life. Udgivelsesdato: 1990-Aug-27

Kristensen, T S; MØller, L

1990-01-01

89

Lepra--stadig aktuel i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

A case of borderline tuberculoid leprosy in a 27 year old woman from the Philippines is presented. The diagnosis was made after repeated biopsies. Only a single mycobacterium was present and the histology of the initial biopsies was inconclusive. This case emphasizes that leprosy is still imported to Denmark, and that the diagnosis is often difficult and delayed for years.

Jensen, A G; Bygbjerg, Ib Christian

1992-01-01

90

Psykisk helbred blandt asylbørn i Danmark.  

DEFF Research Database (Denmark)

INTRODUCTION: There is growing concern for the mental health of asylum-seeking children due to protracted periods of stay at asylum centres and an increasing need for psycho-social measures. The objective of this study is to survey asylum-seeking children's mental health in Denmark. MATERIALS AND METHODS: The population comprised all asylum-seeking children aged 4-16 years living at asylum centres run by the Danish Red Cross. In order to assess their mental health the Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) was employed along with four questions from the Health Behaviour in School-Aged Children questionnaire (HBSC). The respondents were teachers of the 4-16 year-old and the 11-16 year old children. The data collection took place from October to December 2006. We received responses for 246 children, equivalent to 95% of the study population. RESULTS: Based on SDQ, 35% of asylum-seeking children showed evidence of having a psychiatric disorder. The results from the SDQ were supported by the results from the HBSC which showed that asylum-seeking children had numerous physical and psychological symptoms, poor self-perceived quality of life and a fragile social network. CONCLUSION: Emotional and behavioural problems were highly prevalent among asylum-seeking children--also in comparison to children in the general population. This is in accordance with former studies. The causes of the children's condition should be reviewed and relevant psychological and psychiatric treatment should be secured. Furthermore, the long-term consequences of asylum-seeking children's poor mental health need to be clarified. Udgivelsesdato: 2007-Oct-22

Nielsen, Signe Smith; NØrredam, Marie

2007-01-01

91

Risikovurdering for Downs syndrom i Danmark - sekundærpublikation  

DEFF Research Database (Denmark)

In 2004 The Danish National Board of Health introduced a new guideline regarding prenatal screening. All pregnant women are now offered a Down's syndrome risk assessment. The new guideline has had an impact on the number of invasive early prenatal procedures. The number of procedures fell by 50% from 2000 to 2006. 90% of the foetuses with Down's syndrome are detected prenatally. Denmark is one of the first countries in the world in which risk assessment for Down's syndrome has been successfully implemented at a national level. Udgivelsesdato: 2010-Jun-7

Ekelund, Charlotte Kvist; Andersen, Hans Jakob

2010-01-01

92

Diagnoseregistrering af primaer ovariecancer i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

The purpose of this status article was to summarise the registration of ovarian cancer in Denmark up to 2007. In Denmark ovarian cancer is registered in four different registers/databases: The Danish Cancer Registry (CR), The Pathology Data Bank (PDB), The National Registry of Patients (LPR) and The Danish Gynaecology Cancer Database (DGCD). All four registers are obligatory, but none are 100% complete. In the future a faithful electronic registration by an electronic patient record will probably complete the variable profit ratio and data completeness. Udgivelsesdato: 2009-Feb-2

Petri, Anette Lykke; HØgdall, Claus

2009-01-01

93

Integration gennem voksen- og efteruddannelse : landerapport Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

I de nordiske lande står en relativt stor andel af indvandrere og efterkommere uden for arbejdsmarkedet. Højkonjunkturen, der varede frem til omkring 2008, gav indvandrere bedre muligheder for at komme ind på arbejdsmarkedet. Voksen- og efteruddannelse kan være et redskab til at støtte den proces, eventuelt med etablering af særlige tilbud rettet mod specifikke behov. På den baggrund besluttede Nordisk Ministerråd ved rådgivningsgruppen for det nordiske samarbejde om voksnes læring, SVL, i efteråret 2008 at igangsætte et studie om integration gennem voksen- og efteruddannelse. Formålet med studiet har været at kortlægge de nationale strategier og tiltag i de nordiske lande, med henblik på at øge indvandreres og efterkommeres deltagelse i voksen- og efteruddannelse og at kortlægge hvad der eksisterer af særligt indrettede voksen- og efteruddannelsestilbud. Studiet fokuserer på anvendelsen af voksen- og efteruddannelse i relation til integration af indvandrere og efterkommere på arbejdsmarkedet. Der foreligger en rapport for hvert af de nordiske lande og en samlet rapport med beskrivelse af hovederfaringerne fra hvert af de nordiske lande og af forskelle og ligheder mellem landene. Erfaringer fra det danske delstudie viser blandt andet at: – Fagundervisning kobles tilsvarende i stigende grad med sprogundervisning i forbindelse med uddannelser inden for det ordinære uddannelsessystem – Sammenkoblingen af fag og sprog lader til at have en positiv effekt på udbyttet af begge dele – Andelen af indvandrere er steget på flere uddannelser. I takt hermed har stadigt flere uddannelser udviklet særlige tiltag som er rettet specifikt mod tosprogede – Der er gode erfaringer med at fokusere på samarbejde og koordinering mellem relevante aktører i forbindelse med integrationsprojekter – Klare mål for deltagerne lader til at bidrage positivt til projekternes succes – Anvendelsen af online-undervisning er i stigning, men stadig ikke udbredt. En øget anvendelse kan bidrage til at undervisningen bliver mere fleksibel i både tid og rum

Geiger, Tinne; Lund, Karen

2010-01-01

94

Omkostningseffektivitet ved hypertensionsbehandling med Losartan i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Formålet med denne analyse var set såvel fra samfundets som fra det danske sundhedsvæsens perspektiv at evaluere omkostningseffektiviteten af losartan sammenlignet med atenolol ved behandling af hypertension, baseret på Losartan Intervention For Endpoint (LIFE)-undersøgelsens data Udgivelsesdato: 16. oktober

Keiding, Hans; Hildebrandt, Per

2006-01-01

95

Anbefaling af ens vaekstkurver i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Growth monitoring is essential for the evaluation of health in children. Growth and final height have changed over time, the secular trend, and therefore updated growth curves are important. In this article the growth curves in use in Denmark are reviewed. In 2003 two different growth curves with older reference populations were used for growth evaluation after the neonatal period, and five different growth curves were in use for neonatal growth evaluation. To make growth evaluation more homogeneous we recommend one updated Scandinavian growth curve for child growth monitoring in Denmark. Udgivelsesdato: 2007-Apr-30

Birkebæk, Niels; Kamperis, Konstantinos

2007-01-01

96

Cystektomi i Danmark 2000-2005  

DEFF Research Database (Denmark)

INTRODUCTION: The organization and results after cystectomy in Denmark are unknown. MATERIALS AND METHODS: Based upon the Danish National Hospital Register and discharge notes, postoperative hospitalization, readmission within 30 days, re-operations and mortality after cystectomy in Denmark in the period January 1, 2000-December 31, 2005 were assessed. RESULTS: There were 995 cystectomies with a median postoperative hospital stay of 18.9 days (including readmissions) and hospital mortality of 3.7%. The operations were performed in seven departments without difference in outcome between departments. Morbidity was observed in 58%, 16.8% of which were re-operated for wound or urinary diversion complications. CONCLUSION: It is concluded that cystectomy should be performed in only five departments in Denmark, and the results suggest that an intensified multicenter collaboration should be initiated to improve outcome. Udgivelsesdato: 2008-Jan-21

Johansen, Lars SØndergaard; Christensen, Tom Howy

2008-01-01

97

Iodine intake in Denmark; Jodindtagelse i Danmark  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

Iodine deficiency with a high frequency of goitre and, in severely affected areas, cretinism is common in some areas of the world. In Denmark the iodine intake as evaluated by urinary iodine excretion has been at a stable low level for many years, except for the part of the population now taking iodine supplementation as part of vitamin/mineral preparations. The iodine intake is lowest in the western part to the country where an epidemiological study of elderly subjects has demonstrated a high frequency of goitre and hyperthyroidism in women. This supports the suggestion of a controlled moderate increase in iodine intake via an iodine supplementation program. (au) 40 refs.

Pedersen, K.M.; Noehr, S.B.; Laurberg, P. [Aalborg Sygehus, Medicinsk Endokrinologisk Afd. og Gynaekologisk/Obstetrisk afd. (Denmark)

1997-04-01

98

Methotrexatbehandling af rheumatoid artritis i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

In the recommended early, aggressive and continuous treatment strategy of rheumatoid arthritis (RA), methotrexate (MTX) is the anchor drug, and although generally well tolerated approximately 50% of the RA patients discontinue MTX treatment within five years. In a large Danish cohort study among newly diagnosed patients with RA only 21% had started MTX treatment within 90 days after referral to hospital and the median time-to-treatment initiation was 120 days. Furthermore, MTX compliance is considered generally high among Danish RA patients and the patients have strong beliefs about MTX necessity.

Thurah, Annette de; NØrgaard, Mette

2011-01-01

99

Sprogtilegnelse i Danmark : Nutid og fremtid  

DEFF Research Database (Denmark)

  Forskning behøver egentlig ikke begrunde sig selv. Mennesket har altid stræbt efter ny viden, også selv om nytteværdien ikke altid er klar eller måske først bliver det lang tid senere - eller måske aldrig. Sprogforskere får ofte spørgsmålet: hvad kan det bruges til? Det kræver sommetider nogle længere udredninger, men vi håber at det fremgår af de foregående kapitler at forskning i sprogtilegnelse ikke alene er interessant i sig selv, men også har stor samfundsmæssig værdi. For det meste går sprogtilegnelsen "af sig selv", men ikke altid. For at der kan sættes ind med de rette tiltag, er det nødvendigt at have detaljeret viden om den normale sprogtilegnelsesproces og om hvor og hvorfor der opstår problemer. Formålet med dette kapitel er at give et overblik over nogle af de vigtigste indsigter i sprogtilegnelsen som de foregående kapitler har givet, og at pege på nye forskningsmæssige og samfundsmæssige perspektiver.

HØjen, Anders; Bleses, Dorthe

2009-01-01

100

Carpooling in Denmark?; Delebiler i Danmark?  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The author discusses how changes in car ownership and use could lead to energy savings and pollution abatement in Denmark. The concept is such that a group of persons, who do not necessarily know each other, share ownership in a number of cars so that there are considerably less people than cars. A car is only used when there are no other means of transport, and in this way short car journeys are avoided. The advantages and disadvantages of this system are explained, real examples are given and the management and economics of the system and the advantages to the environment are dealt with. Potentials for the use of this system in Denmark are described in detail. (ARW)

Bruun, K. [Center for Alternativ Samfundsanalyse, CASA (Denmark)

1995-12-31

 
 
 
 
101

Er danske medicinstuderende bekymrede i relation til deres fremtidige virke? En spørgeskemaundersøgelse  

DEFF Research Database (Denmark)

Knowledge about the thoughts of Danish medical students regarding their job future is limited. The aim of this study was to investigate whether medical students are concerned about their future work, and if so, to describe the types of concerns they have, to what degree they are concerned, possible reasons for and consequences of their concerns; furthermore, to evaluate if gender and semester influate on the concerns.

Andersson, Signe Neumann; Østergaard, Doris

2007-01-01

102

Challenges for the Sogn area of the North Sea; Nye og fremtidige prosjekter  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The challenges in this area are the development of oil and gas fields distributed on several structures and the establishment of new infrastructure in the area, and direct well flow to land. This involves underwater processing, hydrate problems and power distribution. On the Ormen Lange field, great challenges are connected with sea water temperatures below zero and hydrate problems. The extreme seabed topography implies problems when pipes are laid. Water depth is 1100 m. Finally, Norsk Hydro's engagement off the coast of Angola is discussed. Norsk Hydro and Sonangol have formed a strategic alliance called SONAP that aims to become operator on block 34.

Fougner, Christopher [Norsk Hydro, Oslo (Norway)

1999-07-01

103

Perspective analysis 2020. Hordaland future role as petroleum region; Perspektivanalyse 2020. Hordalands fremtidige rolle som petroleumsregion  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The report compiles developments and challenges for the petroleum industry in Norway. It forms the context for assessing the Hordaland petroleum region. Scenarios are developed and discussed and Norway, Hordaland part by combining the scope of global trends in the extent to which national (and regional) are able to tackle the challenges that the petroleum industry must be prepared to meet.(eb)

Berrefjord, Ole; Heum, Per

2011-07-01

104

Termination of petroleum production - future management of installations. Avslutning av petroleumsproduksjon - fremtidig disponering av innretninger  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The report presents a legislative proposal given by the petroleum committee on the management of abandoned well installations on the Norwegian continental shelf. The given proposal comprises both the existing and future rules and regulations on the removal of fixed installations with the exception of sea bed installed pipeline systems. The administrative and economic consequences thereof, are discussed. In the main headings, the proposal is covered as follow: Historical account and survey of existing legislation and international law; demand of regulation; general viewpoints and main points in the committee proposal; form of procedure and terms; public possessioning; fiscal treatment of removal costs; other types of changes in the petroleum law; legality; remarks to the individual regulations; proposed changes in the petroleum law

1993-01-01

105

An aquifer based energy system. Akviferbaserat energisystem; Utvaerdering SAS huvudkontor Solna  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

Measurements and evaluation of the aquifer based energy system at the SAS head office are presented. Energy sources in the system are three cold and two warm wells at the aquifer. External energy is electricity. Three heat pumps in series are used for heating. The coefficient of performance for heating is about 3. For space cooling, where direct ground water cooling is used, the ratio between produced cooling energy and consumed electric energy is about 10. The system availability has been high. (L.E.).

Aabyhammar, T.; Berglund, S.; Eriksson, Anders (AIB Anlaeggningsteknik AB, Solna (SE)); Johansson, Sam (Royal Inst. of Tech., Stockholm (SE). Dept. of Hydraulic Engineering)

1991-01-01

106

Hvordan kan staten fremme innovation, der fører til bæredygtige energisystemer? : Forskellige teoretiske approaches  

DEFF Research Database (Denmark)

I forbindelse med finanskrisen er der kommet globalt fokus på, at en omstilling til bæredygtig ener-giproduktion kan udgøre et nyt vækstlokomotiv og reducere CO2-udslip (Klimakommissionen 2010; OECD 2011). I et politologisk perspektiv er et relevant spørgsmål derfor, hvordan offentlige politikker kan fremme innovation, der sikrer en sådan omstilling. Artiklen undersøger, om nyere systemiske transitionsteorier indebærer en reformulering af statens rolle i innovationsprocesser sammenlignet med traditionelle økonomiske teorier om innovationsfremme. Det gør den dels gen-nem teori-review, dels gennem en sammenligning af hollandsk og dansk energipolitik, idet den hol-landske politik eksplicit hviler på transitionsteorien. Vi finder, at økonomiske teorier og transitions-teorier på det abstrakte plan understøtter forskellige ambitionsniveauer for energipolitikken, men bruger af samme værktøjskasse. Artiklen konkluderer, at transitionstilgangen som implementeret i den hollandske energipolitik ikke indebærer en afgørende nytænkning af policy og indtil videre har skabt mindre innovation i energiproduktionen end den danske tilgang. Forklaringen herpå ligger dog snarere i den konkrete sammensætning og implementering af policy instrumenter end i teoriforskelle.

Nielsen, Helle Ørsted; Pedersen, Anders Branth

2013-01-01

107

Smart grid strategy - the future intelligent energy system. [Denmark]; Smart grid-strategi - fremtidens intelligente energisystem  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The Government's Smart Grid Strategy brings Danish consumers a big step closer to managing their own energy consumption. The strategy, combines electricity meters read on an hourly basis with variable tariffs and a data hub. It will make it possible for consumers to use the power when it is least expensive. ''Today we set the course for developing a smart energy network that will reduce the cost of converting to sustainable energy, cut electricity bills and create brand new products consumers will welcome,'' says Minister of Climate, Energy and Building Martin Lidegaard. Encouraging consumers to use energy more efficiently is a key aspect of the strategy. The remote-read electricity meters are crucial if consumers are to play a role in optimising the flexible energy network. (LN)

NONE

2013-04-15

108

Laws for local energy systems. A review; Lagar foer lokala energisystem. En oeversikt  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

This report gives a popular descriptive orientation of existing laws regarding the establishment of small-scale energy technology, like wind power plants, heat pumps, solar heating and others, and also of more efficient power generation. In the first part of the report 11 different local energy systems are described, together with their environmental impact. The second part gives a review of more than 20 laws. The central content of the laws are described, not the complete text

Bylund, S.I. [Bygginfo AB, Stockholm (Sweden); Moe, N.; Bjoerk, J. [Swedish National Board for Industrial and Technical Development (NUTEK), Stockholm (Sweden); Goethe, S.; Froste, H. [Swedish Environmental Protection Agency, Solna (Sweden); Larsen, B.; Gyberg, A. [Boverket, Karlskrona (Sweden)

1996-10-01

109

»There be light!« : »Stormen paa Kjøbenhavn« (1845) and the Danish Reception of French Grand Opera  

DEFF Research Database (Denmark)

Operaen "Stormen paa Kjøbenhavn" (1845) af Henrik Rung og Thomas Overskou var den første, og for så vidt eneste, danske opera, der tydeligt lagde sig op af den samtidige franske grand opera genre: En gennemkomponeret opera i 5 akter over et historisk sujet, med udstrakt brug af koret osv. Som kontekst for operaens tilblivelse på dette tidspunkt ses på den ene side den specifikke musikalske kulturimport der gik forud, der bestod af danske bearbejdninger og opførelser af franske grand operaer i perioden mellem 1830 og frem til 1845 (kulminerende med den ambitiøse opsætning af Meyerbeers Hugenotterne på det Kgl. Teater i 1844), på den anden side en bredere musik- og kulturhistorisk baggrund, som fx angår politiske spørgsmål som "Stormen paa Kjøbenhavn" knytter an til (om fædrelandskærlighed, enevælde, frihed mm), debatter om musikdramatikkens (og teaterets sangeres) aktuelle og fremtidige standard i Danmark på dette tidspunkt, spørgsmål om værdisætninger i Danmark omkring fransk (opera)kultur mm. Udgivelsesdato: 2010

Hesselager, Jens

2010-01-01

110

Description of the HIA line in the CEEH integrated modelling chain : CEEH Scientific Report No. 5  

DEFF Research Database (Denmark)

Formålet med denne rapport er at beskrive ”HIA-linjen” i den integrerede modelkæde af energi-miljø-helbred og omkostninger i CEEH. I CEEH er udviklet en række modeller, der i en samlet kæde kan estimere helbredskonsekvenser og heraf afledte samfundsmæssige omkostninger af udledning af luftforurening belyst ved scenarier for fremtidig energiproduktion i Danmark. Den anvendte metodologi kaldes “Impact Pathway”, og består i en selvstændig modellering af alle fremtidige udledninger af luftforurening i Balmorel-modellen, en efterfølgende modellering af transport af og kemisk omdannelse af den udledte forurening i en af to forskellige Atmosfærisk Kemisk Transport modeller - enten NERI eller DMI-modellen. De modellerede koncentrationsfelter, udglattes henover de 98 danske kommuner, og de resulterende helbredseffekter kan derefter beregnes i den udviklede sundhedskonsekvensmodel (Health Impact Assessment model). Dernæst kan de samfundsmæssige omkostninger beregnes og tilknyttes de i Balmorel-modellen beregnede udledninger, således at der kan beregnes en samlet enhedsomkostning for luftforurening til brug for yderligere modelleringer af fremtidig energiproduktion i Danmark. CEEH HIA-linjen præsenterer en ny måde at modellere og beregne samfundsmæssige helbredsomkostninger fra luftforurening på, i det der her direkte modelleres både demografisk udvikling, luftforurening og sygelighed og dødelighed i en integreret model. Modelleringen af de samlede helbreds konsekvenser ved dansk udledt luftforurening i perioden fra 2005 til 2030, giver 2.000 ekstra lungekræftdødsfald, 3.950 ekstra hjertesygdomsdødsfald, 7.375 dødsfald fra blodprop i hjernen, 1.750 KOL-dødsfald og 11,475 for tidlige dødsfald af andre årsager. Opgjort som tabte leveår finder vi et tab af 163.075 år i den modellerede 25 års periode. De samfundsmæssige omkostninger beløber sig i perioden til 456 mio. kr. for lungekræft, 662 mio. kr. for hjertesygdom, 687 mio. kr. for blodprop i hjernen, 140 mio. kr. for KOL, 202 mio. DKK for død af andre årsager, og i alt 2.149 mio. kr. i perioden fra 2005 to 2030.

Flachs, Esben Meulengracht; no-lastname, no-firstname

2012-01-01

111

Det Medicinske Politi : Sundhedspolitikken i Danmark 1750-1860  

DEFF Research Database (Denmark)

Fattigdom og sygdom hang nøje sammen, opdagede man i oplysningstiden. Læger udarbejdede et koncept - Det Medicinske Politi: Sygdomme skulle ikke længere blot bekæmpes, men også forebygges. Den danske regering var stort set med på forslagene, og resultatet blev i første omgang ansættelse af embedslæger, oprettelse af Fødselsstiftelsen og sygehuse, lovgivning om epidemibekæmpelse og koppevaccination. Da disse basale ting var på plads, nedsattes en såkaldt Sundhedspolitikommission i 1802 for at lave et samlet lovudkast for sundhedsvæsenet. Kommissionen sendte et meget detaljeret spørgeskema om befolkningens levevilkår og sundhedsforhold til alle embedslæger. Svarene er med deres omhyggelige og fyldige oplysninger om befolkningens boligforhold, spisevaner, fritidsbeskæftigelser og om manglerne ved den offentlige hygiejne en drøm for den historisk interesserede. Af forskellige grunde trak det ud med at udstede loven. Først da den nye epidemi - koleraen - havde vist lovens nødvendighed, kunne regeringen efter intens brevveksling med Sundhedskollegiet og lange diskussioner i Rigsdagens to Ting påbyde sundhedsvedtægter. Alle købstæder og også alle landkommuner, hvor amtmanden skønnede det nødvendigt, skulle udarbejde disse vedtægter efter en nøje - ca. 15 sider lang - vejledning af justitsministeren. Som permanent kontrol skulle protokolførende sundhedskommissioner oprettes efter forbilleder fra kolerabekæmpelsen.

Bonderup, Gerda

2006-01-01

112

To importerede tilfaelde af "West Nile fever" i Danmark.  

DEFF Research Database (Denmark)

In the light of the current American epidemic, and since West Nile fever (WNF) has never previously been reported in Denmark, we describe two cases imported from Israel and Canada, respectively. WNF was diagnosed in a 46-year-old Danish tourist returning from Israel and a visiting 73-year-old Canadian citizen with Danish ancestry. The former manifested itself clinically as a mild flu-like illness, the latter as serious infection of the central nervous system. Thus, in addition to representing a rare case of West Nile encephalitis, it also constitutes one of the first reported cases of human infection of Canadian origin.

Knudsen, Troels Bygum; Wilcke, Jon Torgny R

2003-01-01

113

En metadatabase over geografisk relaterede databaser i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Metadata er data om data. Det er et register som giver en række informatio-ner om forskellige databaser. Formålet med en metadatabase er at give brugerne en oversigt over hvilke databaser der er til rådighed. Formålet er også at give ejerne og producenterne af data en adgang til potentielle bruge-re for at oplyse om de dataprodukter de kan udbyde. Man kan derfor op-fatte metadata som telefonbogens gule sider, en service hvor udbydere og kunder kan mødes.I foredraget vil vi beskrive de erfaringer vi har gjort med opbygning af en metadatabase over danske geografisk relaterede databaser og kort. Arbejdet har taget udgangspunkt en den europæiske standard for metadata som er udarbejdet af CEN og målet er at etablere en metadataservice på internettet.I metadatabasen er det først og fremmest kort af alle typer, men det er også databaser over personer, bygninger, ejendomme, geologi, miljø og meget mere. Man regner med at 80% af de offentlige databaser har en geografisk relation, enten direkte ved hjælp af koordinater eller indirekte i form af en adresse eller en geografisk betegnelse. I de skandinaviske lande er der siden 1960 blev opbygget meget omfatten-de databaser af denne type, og nyttiggørelsen af disse data har stor politisk bevågenhed. Opbygning af en metadatabase er et led i denne nyttiggørelse.I dag er størsteparten af kort på digital form. Det samme gælder for databa-serne. Den digitale verden er derfor grundlaget for metadatabasen, idet den på digital form beskriver digitale data. Det udelukker ikke at enkelte pro-dukter, som beskrives i metadatabasen kun foreligger på analog form.I et samarbejde mellem KMS og DTU er der blevet skabt en metadatabase under navnet Infodatabase som har været i drift siden d. 10 april 1997. Driften varetages af KMS.

Jacobi, Ole Illum; Christensen, Jesper Vinter

1997-01-01

114

Fund af småsommerfugle fra Danmark i 2009 (Lepidoptera)  

DEFF Research Database (Denmark)

This article reports and comments on interesting Danish Microlepidoptera collected in 2009 and include remarkable findings from previous years. The classification and nomenclature follow the Danish catalogue (Karsholt & Stadel Nielsen, 1998) which is based on the European checklist (Karsholt & Razowski (eds.), 1996). Six species are reported as new to the Danish fauna: 1) Stigmella stettinensis (Heinemann, 1871) (Nepticulidae). One specimen was taken in a light trap in Copenhagen; 2) Schiffermuelleria grandis (Desvignes, 1842) (Oecophoridae). One specimen has been collected at light on the Island Langeland; 3) Goniodoma limoniella (Stainton, 1884) (Coleophoridae). Numerous specimens have been taken both in a light trap and flying around the host plant on the Island of Rømø in south-west Jutland. The species is regarded as recently established; 4) Lozotaeniodes formosana (Geyer, 1830) (Tortricidae). One specimen was taken in a light trap in the Copenhagen area; 5) Cydia lobarzewskii (Nowicki, 1860) (Tortricidae). One specimen has been taken in a light trap on the Island Møn in southern Denmark; 6) Ecpyrrhorrhoe rubiginalis (Hübner, 1796) (Pyralidae). One specimen has been taken in a light trap on the island Bornholm. We introduced a special list of species with uncertain status last year (Buhl et al., 2009: 67). This year the following two species is transferred to this list: Caloptilia azaleella (Brants, 1913) and Cacoecimorpha pronubana (Hübner, 1799). Also Tuta absoluta (Meyrick, 1917) (Gelechiidae), of which one specimen was caught in a light trap in Copenhagen area, is placed on this list. The species is a well known pest on tomatoes spreading in Europe and now for the first time recorded from Denmark. The total number of Danish Nepticulidae is now 86; Oecophoridae 30; Coleophoridae 118; Tortricidae 383 and of Pyralidae 196; this results in a total of 1560 species of Microlepidoptera (families Micropterigidae-Pyralidae) found in Denmark. The total amount of Macrolepidoptera mentioned from Denmark is now 962, bringing the number of Danish Lepidoptera to a total of 2522 species.

Buhl, Otto; Falck, Per

2010-01-01

115

Tællinger af vandfugle i Danmark 1998-99  

DEFF Research Database (Denmark)

Denne rapport præsenterer Miljø- og Energiministeriets seks feltstationer med beskrivelse af deres historie, naturforhold og overvågningsprogram. Resultaterne af fugleobservationer i 1997 beskrives i sammenhæng med tidligere års udvikling. Desuden præsenteres resultater af tre undersøgelser af henholdsvis almindelig ryle, sortterne og skarv. Præsentation af feltstationerne Vejlerne ligger ved Limfjorden. Området omfatter ferske strandenge, rørskove og lavvandede søer. Det blev afvandet i forrige århundrede, men senere opgivet. Reservatet blev oprettet i 1958 og omfatter både de Østlige og Vestlige Vejler, i alt ca. 5.500 ha. Feltstationen blev oprettet i 1978, og siden har observatørerne registreret fuglelivet i Vejlerne og de omgivende arealer foruden vandstand, saltholdighed og drift af området. Tipperne ligger i den sydlige del af Ringkøbing Fjord. Fuglelivet blev fredet i 1898. Reservatet blev oprettet i 1928, og samme år startede registreringen af fuglelivet. Reservatet omfatter Tipperne, Poldene i Nymindestrømmen, Havrvig grund og Klægbanke. Tipperne består af saltpåvirkede strandenge, rørskove og fladvandede fjordområder, i alt 2.200 ha. Fuglene registreres på Tipperreservatet, Værnengene og Skallingen. Der registreres også vandstand, saltholdighed og drift af området. Desuden følges bunddyrene i fjorden og orkidéer på engene. Langli ligger i den nordlige del af Vadehavet. Øen med omgivende vandarealer blev fredet i 1982, hvor observationer af fuglene også startede. Reservatet, der er en del af en samlet fredning af Vadehavet, omfatter øen Langli på 80 ha og vandarealer på i alt ca. 8.000 ha. Øen består af klitter og salte strandenge. Vandområdet er præget af tidevand, hvor vidtstrakte sand- og mudderflader og spredte muslingebanker er synlige ved lavvande. Vorsø ligger i Horsens Fjord. Reservatet blev oprettet i 1929. Det omfatter foruden øen, Vorsø på 65 ha, et omkringliggende fjordområde på 830 ha. Øen er bevokset med skov og åbne partier med urter og krat på tidligere marker. Fjordområdet er lavvandet. Foruden Vorsø er der flere små øer i reservatet. Feltstationen blev oprettet i 1979, og siden er der udført registreringer af fugle med fokus på skarv. Der er også foretaget fangst af insekter. Suserup blev oprettet i 1990. Det omkringliggende landskab omfatter søer, skove og agerland. Observationerne omfatter registrering af fugle i søerne: Tystrup-Bavelse, Sorø og Tissø, optællinger i skove og i agerland. Der er også foretaget registreringer af sommerfugle. Ertholmene ligger øst for Bornholm. Øgruppen består af 3 større øer, hvoraf Græsholm blev fredet i 1926. Øerne er dannet af klipper med sparsom vegetation, og det omkringliggende vandområde er dybt. Observationer af fuglelivet startede i 1937. I 1976 blev der oprettet en feltstation, og systematisk ringmærkning af småfugle påbegyndtes. Ynglefugle registreres, og bestande af ederfugl og alk følges nærmere. Fugleovervågning på feltstationerne 1997 Vejlerne Det fugtige forår i 1997 bevirkede, at der var meget vand i Vejlerne, hvilket gav store antal af ynglende knopsvaner, andefugle, rørhøge og vandhøns. For de sidstnævnte var antallet af ynglende vandrikse og plettet rørvagtel* på højde med de store antal i 1930'erne. For vadefuglene rødben og klyde var ynglesæsonen ligeledes god, hvorimod almindelig ryle, brushane* og vibe havde en dårlig sæson. Sortterne* er gået tilbage gennem en årrække, hvor de ikke har fået unger på vingerne. I 1997 blev der imidlertid produceret 18 flyvefærdige unger. Blandt de rastende fugle er gæssene steget betydeligt i antal. Det gælder kanadagås, blisgås, kortnæbbet gås og grågæs. Også svømmeænderne: gråand, pibeand, skeand og krikand er gået frem. Atlingand blev endog observeret i de hidtil største antal. Lave vandstande i efteråret gav store antal af vadefugle: hvidklire, svaleklire, tinksmed og dobbeltbekkasin. Tipperne Havde en dårlig ynglesæson for andefugle: knopsvane, atlingand, knarand, spidsand og skeand. Flere

Pihl, S.; Laubek, B.

1999-01-01

116

Forekomst, symptomer og diagnostik af tuberkulose i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

In Denmark the prevalence of tuberculosis (TB) is low, but updated knowledge on the diagnostic techniques available is still important. We summarise the current procedure for diagnosing TB with emphasis on sputum culture, use of interferon gamma release assays and the clinical and radiological manifestations of tuberculosis.

Hilberg, Ole; Hyldgaard, Charlotte

2011-01-01

117

Socialfaglig praksis i Danmark : - og hvordan denne bog kan anvendes  

DEFF Research Database (Denmark)

Værtspublikationen: Børn i Risiko er oversat fra norsk. Denne samler en stor mængde forskningsresultater om udsatte børn og unge. Introkapitlet præsenterer en forståelse af begrebet socialfaglighed - og hvordan denne bog kan anvendes i det praktiske sociale arbejde - med udgangspunkt i denne forståelse.

Kildedal, Karin

2013-01-01

118

Fald i dødeligheden af hjertesygdomme i Danmark : nogle metodeproblemer  

DEFF Research Database (Denmark)

Mortality rates in Denmark from ischaemic heart diseases (IHD), other heart diseases and sudden death of unknown cause are presented for the period 1968-1992. In all age groups, mortality from IHD is higher at the beginning of the period than at the end. For other heart disease, the plot of the mortality rate is U-shaped for the age groups 65-84 and > or = 85, whereas for the age group 30-64 it first decreases and is then constant. There are an increasing number of deaths from symptomatic heart disease. For the group of unknown cause, the rates are increasing for all sex and age groups The relationship between deaths from IHD and death from unknown cause varies with period, age, sex and region. For women in Copenhagen in the age group 30-64, the mortality rate from unknown cause is higher than the rate for IHD at the end of period. Vital statistics must therefore be used cautiously in analysing trends for IHD, and even the validity of temporal changes within a country must be questioned.

Juel, K; SjØl, Anette

1996-01-01

119

Pumped storage power plants in Denmark. Pumpekraftvaerker i Danmark  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

In 1988 there are about 250 pumped storage power plants throughout the world, yet it is difficult to obtain data about them. They are usually situated in mountainous areas so that great differences in height can be obtained between the upper and lower water storage facilities. These plants consist of the power system (turbines, pumps, generators, motors, etc.) natural or artificial water storage facilities, and water routes, (in and outgoing constructions, pressure pipes, etc.). In Denmark, reversible pumping turbines are preferred, and here specific Danish products are examined (62.5MW and a 125 MW). Possible designs for water storage basins are analyzed in detail, also with regard to their comparative economic advantages. It has been considered reasonable to site this kind of power plant in Danish coastal regions, this would be the first case where the sea has been used for the lower water storage basin. Possible sites in Jutland and on the island of Als have been investigated. In a basin for a 250 MW pumped storage power plant with optimal production throughout 8 hours, a siting 60 m above sea level could cover power production for an area of about 100 hectars. Material for a dam surrounding the lower water storage system could be produced when digging out the basin. The dam should be about 20m higher than the surrounding terrain and the volume would be about 3,2 mio. m/sup 3/. The filled basin would contain 14.0 mio. m/sup 3/ water. The velocity and volume of outgoing water masses would be very considerable and would exact safety precautions to protect ships and bathers. A tentative cost benefit analysis is presented which indicates that the possible establishment of this type of power plant in Denmark could be of considerable interest. (AB). 15 refs.

1988-12-15

120

Fund af småsommerfugle fra Danmark i 2010 (Lepidoptera)  

DEFF Research Database (Denmark)

This article reports and comments on interesting Danish Microlepidoptera collected in 2010 and include remarkable findings from previous years. The classification and nomenclature follow the Danish catalogue (Karsholt & Stadel Nielsen, 1998) which is based on the European checklist (Karsholt & Razowski (eds.), 1996). Fourteen species are reported as new to the Danish fauna: 1) Stigmella sakhalinella Puplesis, 1984. Many larvae were found mining leaves of Betula sp. in the island of Falster in south-eastern Denmark; 2) Ectoedemia heringi (Toll, 1934). Three larvae were found mining leaves of Quercus sp. in the island of Bornholm; 3) Phyllonorycter mespilella (Hübner, 1905), One specimen has been breed from a mine found on Pyrus sp. in the island of Lolland in southern Denmark; 4) Coleophora parthenogenella Falck, 2010. This newly described species is recorded from four districts in eastern Denmark and in two districts in southern Sweden. Only females are known; 5) Coleophora ballotella (Fischer v. Röslerstamm, 1839). Three specimens were taken in light traps in the south-eastern islands of Møn and Bornholm; 6) Blastobasis lacticolella Rebel, 1940. Numerous specimens were taken in one locality near Copenhagen; 7) Atremaea lonchoptera Staudinger, 1871. One specimen was taken at light on the island of Lolland in southern Denmark; 8) Celypha woodiana (Barrett, 1882). Six specimens were collected at light in the south-eastern islands of Møn and Bornholm; 9) Ochromolopis ictella (Hübner, 1813). One specimen were taken at light on the island of Lolland in southern Denmark; 10) Platyptilia nemoralis Zeller, 1841. Two specimens were collected at light in south-eastern Denmark in the 1996 and 2003; 11) Marasmarcha lunaedactyla (Haworth, 1811). One specimen were taken in a light trap in Bornholm; 12) Crombrugghia tristis (Zeller, 1841). Two specimens were taken in light traps in Bornholm; 13) Emmelina argoteles (Meyrick, 1922). One specimen was taken in a light trap on Bornholm; 14) Phycitodes lacteella (Rotschild, 1915).One specimen was taken in a light trap on Bornholm. We introduced a special list of species with uncertain status last year (Buhl et al., 2009: 67). This year the following species is transferred to this list: Aethes rubiginana (Walsingham, 1903) (Tortricidae). Leucinodes orbonalis (Guenée, 1854) (Pyralidae) is recorded as introduced to Denmark as larvae with aubergines from Thailand. Unusual host plants are listed for: Parornix scoticella (Stt.), Phyllonorycter oxyacanthae (Frey), Phyllonorycter sorbi (Frey), Coleophora spinella (Schrk.). The total number of Danish Nepticulidae is now 88; Gracillariidae 87; Coleophoridae 120; Blastobasidae 4; Gelechiidae 177; Tortricidae 384; Epermeniidae 7; Pterophoridae 46 and Pyralidae 197; this results in a total of 1574 species of Microlepidoptera (families Micropterigidae-Pyralidae) found in Denmark. The total amount of Macrolepidoptera mentioned from Denmark is now 965, bringing the number of Danish Lepidoptera to a total of 2539 species.

Buhl, Otto; Falck, Per

2011-01-01

 
 
 
 
121

Heating plan for Denmark. Appendices; Varmeplan Danmark. Bilagsrapport  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

Today, district heating supplies 46% of the Danish net heating demand. The present report analyses whether it will be feasible for Denmark to extend the share of district heating or whether other alternatives are better. The analysis relates to the government's and parliament's plans to reduce Denmark's CO{sub 2} emission in the short term as well as to transfer the energy supply to be based fully on renewable energy sources in the long term. The appendix volume contains 15 appendices: 1) Heating map; 2) The potential of a future district heating extension; 3) The characteristics of the district heat distribution system; 4) Model for the Danish district heat distribution net; 5) Heating savings through extra insulation; 6) Supply to new built-up areas with district heating; 7) Supply to new built-up areas from central heating plants; 8) The potential of using waste heat; 9) The potential of using biogas; 10) The potential of using large scale solar heat; 11) Use of local straw resources; 12) Cogeneration optimization; 13) Scenario analyses; 14) The potential of cost effective heating savings; 15) Model of heating plan for Denmark (ln)

2008-10-15

122

Heat plan Denmark 2010. Main report; Varmeplan Danmark 2010. Hovedrapport  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

Heat Plan Denmark 2010 is an update of Heat Plan Denmark 2008 and confirms how the sector has reduced the CO{sub 2} emission in Denmark since 1980 and how this development can continue in a cost effective way to an almost CO{sub 2} neutral heating sector in 2030. The study is based on an overall least cost evaluation of the best existing technology taking into account the interaction between buildings, district heating and the power system with a large share of wind energy. It provides recommendations to the central administration, to municipalities, to district heating companies and to consumers on how to continue the development of the heating sector in the most cost effective way towards a CO{sub 2} neutral society in a sustainable way, mainly: 1) to increase the market share of District heating from 50 % to 70%; 2) to supply 70% of all new buildings with district heating; 3) to supply 30 % with heat pumps; 4) to encourage end-users to save heat and reduce the return temperature; 5) to use more renewable energy, such as waste to energy with fluegas condensation, biofuel CHP, large scale solar heating, geothermal energy and electric boilers and heat pumps to absorb surplus wind energy. (ln)

Dyrelund, A.; Fafner, K.; Ulbjerg, F. (and others)

2010-09-15

123

Heat plan Denmark 2010. Appendix report; Varmeplan Danmark 2010. Bilagsrapport  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

Heat Plan Denmark 2010 is an update of Heat Plan Denmark 2008 and confirms how the sector has reduced the CO{sub 2} emission in Denmark since 1980 and how this development can continue in a cost effective way to an almost CO{sub 2} neutral heating sector in 2030. The study is based on an overall least cost evaluation of the best existing technology taking into account the interaction between buildings, district heating and the power system with a large share of wind energy. The present appendix report contains the technical and economical documentation for the main report. (ln)

Dyrelund, A.; Fafner, K.; Ulbjerg, F. (and others)

2010-09-15

124

Jøder og kristne i Danmark fra middelalderen til nyere tid  

DEFF Research Database (Denmark)

Forholdet belyses fra kilder som kalkmalerier, andagtsbøger, prædikensamlinger, dokumenter i Rigsarkievts og landsarkivets samlinger, Det mosaiske Troessamfunds arkiv.Kristenteologers af traditionen pr5ægede antijødiske holdninger afløses i et vist omfang af mere tolerant indstilling i Oplysningstiden. Udviklingen føres op til og med antisemitismen i 1930´erne og 1940´erne og holdninger i kirken til zionismen og oprettelsen af staten Israel.

Lausten, Martin Schwarz

2012-01-01

125

Første påvisning af Clostridium difficile type 027 i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Increasing rates of Clostridium difficile-associated diarrhoea (CDAD) with an unusual, severe course have been reported in Canada, USA and several European countries since 2003. A new virulent strain, PCR ribotype 027 (CD027), is associated with this increase. We report the first Danish case of CDAD caused by CD027. A 85-year-old woman was admitted to hospital with pneumonia. Following treatment initially with penicillin, secondly with moxifloxacin she developed bloody diarrhoea. A stool specimen showed CD027. She was treated with metronidazol for ten days and recovered completely. Udgivelsesdato: 2009-May

SØes, Lillian M; Brock, Inger

2009-01-01

126

Dødeligheden blandt langtidsindlagte psykiatriske patienter i Danmark, 1972-1988  

DEFF Research Database (Denmark)

By use of the computerized, nationwide psychiatric case register in Denmark, three cohorts of psychiatric patients hospitalized for at least one year during either 1972, 1977 or 1982, were identified and followed until April 1, 1988, regarding time of death. A decline in overall excess mortality compared with the general population was seen from the 1972-cohort to the 1982-cohort irrespective of sex, age group and diagnosis. This may be due to real improved survival, but could also reflect different mechanisms of selection. To analyse cause of death, 298 long-stay patients at Psychiatric hospital in Arhus were followed for 5.5 years. Lung disease caused the highest excess mortality. The authors emphasize that risk of death in long-stay patients below 50 years of age is still fourfold compared to the general population and point to the necessity of improving medical care.

Licht, R W; Mortensen, P B

1994-01-01

127

Risikovurdering for Downs syndrom i Danmark--sekundaerpublikation  

DEFF Research Database (Denmark)

In 2004 The Danish National Board of Health introduced a new guideline regarding prenatal screening. All pregnant women are now offered a Down's syndrome risk assessment. The new guideline has had an impact on the number of invasive early prenatal procedures. The number of procedures fell by 50% from 2000 to 2006. 90% of the foetuses with Down's syndrome are detected prenatally. Denmark is one of the first countries in the world in which risk assessment for Down's syndrome has been successfully implemented at a national level.

Ekelund, Charlotte Kvist; Andersen, Hans Jakob

2010-01-01

128

Smart Grid in Denmark; Smart Grid i Danmark  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

Electricity consumption and electricity production in Denmark will change significantly in future years. Electricity customers will demand new services in line with that they replace oil furnaces with electric heat pumps and the traditional petrol car with an electric car. The electricity sector must be ready to deliver those services with the same high delivery reliability as before. This must happen in a situation where power generation is increasingly coming from renewable energy. The purpose of the present analysis was to describe and analyse the specific challenges facing the electricity system in the next 15 to 25 years. To describe how and to what extent the Smart Grid solutions can make the power system ready to handle these challenges. Energinet.dk and the Danish Energy Association has analysed the part of the Smart Grid that enables an efficient interaction between wind power production, heat pumps in residential buildings as well as electric and plug-in hybrid cars. The basis of the analysis is that the Danish electricity sector in 2025 can handle a) that the wind power capacity has expanded to cover 50 % of the annual Danish electricity consumption, b) that there in total are 600.000 electric and plug-in hybrid vehicles and c) that there are 300.000 individual heat pumps. The conclusion of the report's economic analysis is that the Smart Grid is the most effective and cheapest way to expand the power system, so that it is ready to handle future challenges. A number of assumptions are made about expected future development of electricity generation and electricity consumption in Denmark. These conditions are associated with some uncertainty because it is difficult to predict how rapid the development will be. This leads to an uncertainty that naturally will affect the calculations. A significant change in assumptions will obviously change the size of the projected investments and benefits. Overall, the calculations are assessed to be so robust that the conclusion is clear: If we want a society with widespread use of electricity for transport and heating, Smart Grid is the most effective and cheapest solution. In the analysis sensitivity calculations are performed, that show that this conclusion is robust under assumptions of both fewer as well as more electric cars compared to the basic assumptions used in the analysis. In particular, the Smart Grid is a very effective solution if there will be an even greater number of electric vehicles in the long term. (ln)

2010-07-01

129

Mangelfuld implementering af retningslinjer for basal genoplivning i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

INTRODUCTION: Early bystander cardiopulmonary resuscitation (CPR) improves survival following out of hospital cardiac arrest. Bystanders perform basic life support in less than one third of witnessed cardiac arrests. Furthermore, the quality of CPR differs considerably. Unambiguous course material may improve education in resuscitation and further the provision and efficiency of CPR. In 2005 the European Resuscitation Council (ERC) published guidelines for adult basic life support. The objective of this investigation is to evaluate the adherence of Danish course material for laypeople to the ERC Guidelines. MATERIALS AND METHODS: Printed Danish course material is compared to the ERC Guidelines with respect to algorithm, resuscitation techniques and illustrations. RESULTS: The majority of the investigated material does not adhere to the ERC Guidelines, especially with regard to resuscitation techniques and illustrations. There were considerable discrepancies concerning airway management, recognition of cardiacarrest, activation of emergency medical services and chest compressions. CONCLUSION: We demonstrate substantial differences between Danish course material and the ERC Guidelines. This may have implications for CPR provided by bystanders. Udgivelsesdato: 2008-Aug-25

Steensen, Christian Overgaard; Krarup, Niels Henrik

2008-01-01

130

Anmeldelse af kronisk hepatitis B og C i Danmark.  

DEFF Research Database (Denmark)

INTRODUCTION: It became mandatory to report cases of chronic hepatitis B and C in Denmark in May 2002. The "treating doctor" is obliged to make the report. The purpose of this study is to find out how many patients with chronic hepatitis B or C who are monitored in the Danish health care system are reported to the State Serum Institute (SSI) and to find out who makes the report and from these numbers to estimate the total number of patients in Denmark with chronic hepatitis B and C. MATERIALS AND METHODS: Patients with chronic hepatitis B or C who were reported to the SSI before June 20th 2006 were cross-referenced with patients included in the Danish Database of Hepatitis B and C (DANHEP) on the basis of their social security number. RESULTS: The study found that only 50% of patients monitored at Danish hospitals with chronic hepatitis B or C are registered with the SSI. Respectively 47% and 38% of these were registered by their general practitioner, a few percent by a doctor whose place of employment is not registered, and the rest by doctors working at hospitals. CONCLUSION: This study demonstrates that the reporting of patients with chronic hepatitis B and C in Denmark is considerably inadequate. It is important that general practitioners as well as doctors working at hospitals are aware of their duty to report these diseases. An optimal reporting rate could be achieved by making it mandatory to notify the laboratory diagnosis of chronic hepatitis B and C as well as establishing an electronic reporting system, where data from laboratories are cross-referenced with clinical and epidemiological data.

Hansen, Nanna; Cowan, Susan

2008-01-01

131

Forebyggende helbredsundersøgelser af gravide kvinder i Danmark. Struktur og tilrettelaeggelse  

DEFF Research Database (Denmark)

In Denmark, pregnant women are offered antenatal care in a nationwide programme. This programme is organized around health examinations in general practice, midwives centres and hospital outpatient departments. During the winter 1986/87 a nationwide investigation of antenatal care was carried out in Denmark. A random sample of approximately 1/3 of the general practitioners, all of the midwives who had antenatal consultations and the medical staffs of 26 departments of obstetrics and gynaecology with more than 100 deliveries in 1985 received a questionnaire about the content of a definite antenatal examination and certain conditions of organization. The obstetricians could describe three different types of antenatal examinations depending upon the place and arrangement of work. The percentage replies received were 62 for general practice, 86 for the midwives and 62, 69 and 55 from the doctors in the place of delivery. 50% of the pregnant women had been attached to the same practice for at least five years. 70%of the general practitioners performed approximately one antenatal examination weekly. Only few hospital districts had attempted to have the first examination by the midwife at the 12th week of pregnancy. 25% of the places for examination by midwives were outside hospitals, which, according to the guidelines for antenatal care, do not entirely fulfill the intentions concerning situation in the patient's immediate surroundings. All of the obstetric departments offered routine examinations in the 16th-18th weeks and a number of these also routine examinations in the third trimester.(ABSTRACT TRUNCATED AT 250 WORDS)

Andersen, K V; Kristensen, F B

1989-01-01

132

Vingeindsamling fra jagtsæsonen 1999/2000 i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Fra jagtsæsonen 1999/2000 blev der til DMU, Kalø, i alt indsendt 10.272 vinger af 386 jægere. Det var 3.506 flere vinger og 50 flere deltagende jægere end året før. Der blev indsendt 8.432 andevinger hvoraf 5.333 kom fra svømmeænder og 3.099 fra dykænder. Fra blishøns indkom 98 vinger, fra gæs 293, fra vadefugle 1.279 og fra måger 170. Der blev registreret fremgang i antal indsendte vinger for 19 arter og tilbagegang for 10 arter i forhold til jagtsæsonen 1998/99. De største fremgange blev konstateret for ederfugl hvoraf antallet af vinger steg med 1.391 (149%), for gråand som steg med 1.282 (78%), krikand med 576 (62%) og dobbeltbekkasin med 229 (56%). De største nedgange forekom hos sølvmåge hvor antallet faldt med 116 vinger (50%) og for hvinand med et fald på 105 vinger (24%). For de øvrige arter var der talmæssigt kun mindre frem- eller tilbagegange i antallet af indsendte vinger sammenlignet med året før. Blandt svømmeænderne var ynglesæsonen i 1999 over gennemsnittet for gråand og under gennemsnittet for spidsand, pibeand, krikand og skeand. Blandt dykænderne havde ederfugl og hvinand en ynglesæson omkring eller lidt over middel, mens den for sortand og toppet skallesluger var under gennemsnittet af de foregående 17 år. Af de øvrige andearter indkom der for få vinger til at ynglesæsonen i 1999 kunne belyses. Grågås og dobbeltbekkasin havde i 1999 en ynglesæson under gennemsnittet, mens skovsneppens var omkring gennemsnittet af de foregående år. Den tidsmæssige fordeling af indsendte vinger fra svømmeænder var som i de foregående sæsoner. Blandt dykænderne afveg ederfuglens tidsmæssige fordeling ved at være mere jævnt fordelt gennem jagtsæsonen end i tidligere år undtagen i den sidste halvdel af februar, hvorfra dens vingeandel udgjorde 36%. For de øvrige dykænder afveg den tidsmæssige fordeling af indsendte vinger ikke væsentligt fra tidligere år. Den tidsmæssige fordeling af indsendte vinger fra dobbelt- og enkeltbekkasin samt skovsneppe var også sammenfaldende med fordelingerne i de foregående år. Jagtudbyttets køns- og alderssammensætning afspejler tydeligt efterårsbestandenes sammensætning og ændringer gennem jagtsæsonen. For pibeand og krikand udgør gamle hanner og hunner forholdsvis større andele af jagtudbyttet i begyndelsen af jagtsæsonen end senere, mens det omvendte gør sig gældende for ederfugl, hvoraf gamle fugle andrager op mod 90% af udbyttet i februar. De indsendte oplysninger om anvendte jagtformer viste, at 86% af pibeænderne og 95% krikænderne blev nedlagt ved trækjagt, især under aften- og morgentræk. Af pibeænderne blev a af de fugle, der blev skudt på morgentræk, nedlagt fra skydepram. Af gråand blev 76% nedlagt ved trækjagt og 17% på opfløj. Lokkefugle anvendtes overvejende i forbindelse med morgentrækjagt, hvorunder 65% af pibeænderne og 36% af krikænderne blev nedlagt ved brug af lokkefugle. På aftentræk blev 23% af pibeænderne og kun 9% af krikænderne skudt for lokkefugle. Blandt dykænderne blev 95% af hvinænderne skudt på træk med morgentræk som den dominerende jagtform (81%). Praktisk talt alle de hvinænder, der blev skudt på morgentræk, blev nedlagt ved brug af lokkefugle og halvdelen blev skudt fra skydepram. Af ederfuglene blev 29% skudt på træk og 71% ved jagt fra motorbåd eller motorpram. Alle gæs blev nedlagt på morgentræk, idet gåsejagt kun var tilladt indtil kl. 11. Blandt vadefuglene blev 48% af dobbeltbekkasinerne nedlagt i forbindelse med trækjagt og 51% ved at jæger eller hund lettede fuglene. Af skovsneppe blev 70% skudt for stående hund og 11% på klapjagter. De 70% nedlagt for stående hund er sandsynligvis for høj en andel, da vingematerialet for denne art ikke synes at være repræsentativt med hensyn til at belyse de anvendte jagtformer. Blandt måger blev 62% nedlagt på træk, 10% fra motorbåd og 3% ved lossepladser og minkfarme. Jagtudbyttet i 1998/99-sæsonen er for de arter, der er omfattet af vingeindsamlingen, beregnet ved at kombinere oplysninger fra vild

Clausager, I.

2000-01-01

133

Vingeindsamling fra jagtsæsonen 2000/2001 i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Fra jagtsæsonen 2000/2001 blev der til DMU, Kalø, i alt indsendt 10.286 vinger af 416 jægere. Det var 14 flere vinger og 30 flere deltagende jægere end i jagtsæsonen 1999/2000. Der blev indsendt 7.848 andevinger; heraf 5.253 fra svømmeænder og 2.595 fra dykænder. Fra blishøns indkom 138 vinger, fra gæs 243, fra vadefugle 1.875 og fra måger 182. Der blev registreret fremgang i antal indsendte vinger for 17 af de 29 undersøgte arter, og tilbagegang for 12, i forhold til jagtsæsonen 1999/2000. De største fremgange blev konstateret for skovsneppe hvoraf antallet af vinger steg med 538 (93%), for pibeand med 493 (72%) og for krikand med 223 (15%). De største tilbagegange forekom for gråand der faldt med 792 vinger (27%), og for ederfugl der faldt med 563 vinger (24%). For de øvrige arter varierede antallet af indsendte vinger mindre med små frem- eller tilbagegange i forhold til jagtsæsonen 1999/2000. Blandt svømmeænderne var ynglesæsonen i 2000 over gennemsnittet for pibeand og under gennemsnittet for gråand og krikand, mens den var omkring middel for spidsand. Blandt dykænderne var ynglesæsonen i 2000 under middel for ederfugl og hvinand. Af de øvrige andearter indkom der for få vinger til at ynglesæsonen i 2000 kunne belyses. For grågås og dobbeltbekkasin var ynglesæsonen i 2000 omkring gennemsnittet, mens skovsneppe i 2000 havde den bedste ynglesæson i de sidste 16 år. Den tidsmæssige fordeling af de indsendte vinger fra svømmeænder var på grund af det milde efterår mere udstrakt end i de foregående år. Blandt dykænderne afveg den tidsmæssige fordeling af de indsendte vinger ikke væsentligt fra tidligere år. Det milde efterår foranledigede også en mere vidt udstrakt tidsmæssig fordeling af de indsendte vinger fra dobbeltbekkasin, mens fordelingerne af enkeltbekkasin og skovsneppe var sammenfaldende med fordelingerne i de foregående år. Der forekom dog usædvanligt mange skovsnepper i den sidste uge af jagtsæsonen. Belyst igennem de indsamlede vinger afspejler jagtudbyttets køns- og alderssammensætning tydeligt efterårsbestandenes sammensætning og ændringer gennem jagtsæsonen. For pibeand og krikand udgør gamle hanner og hunner forholdsvis større andele af jagtudbyttet i begyndelsen af jagtsæsonen end senere, mens det omvendte gælder for ederfugl og hvinand hvoraf gamle fugle udgør op til 90% af udbyttet i slutningen af jagtsæsonen. De indsendte oplysninger om anvendte jagtformer viste at 93% af pibeænderne og 91% af krikænderne blev nedlagt ved trækjagt, især under aften- og morgentræk. Af pibeænderne blev næsten halvdelen af de fugle der blev skudt på morgentræk, nedlagt fra skydepram. Af gråand blev 78% nedlagt ved trækjagt og 17% på opfløj. Lokkefugle anvendtes overvejende i forbindelse med morgentrækjagt hvorunder 80% af pibeænderne og 67% af krikænderne blev nedlagt ved brug af lokkefugle. På aftentræk blev 18% af pibeænderne og kun 8% af krikænderne skudt for lokkefugle. Blandt dykænderne blev 92% af hvinænderne skudt på træk med morgentræk som den dominerende jagtform (81%). Alle de hvinænder der blev skudt på morgentræk, blev nedlagt ved brug af lokkefugle og mere end halvdelen blev skudt fra skydepram. Af ederfuglene blev 15% skudt på træk og 83% ved jagt fra motorbåd eller -pram. Blandt gæssene blev 61% nedlagt på morgentræk og 27% på aftentræk. Blandt vadefuglene blev 35% af dobbeltbekkasinerne nedlagt i forbindelse med trækjagt, og 64% ved at jæger eller hund lettede fuglene. Af skovsneppe blev 76% skudt 'for stående/stødende hund' og 15% på klapjagter. At 76% af skovsnepperne skulle være nedlagt 'for stående/stødende hund' anses for urealistisk, og vingematerialet synes for denne art ikke at være repræsentativt med hensyn til at belyse de anvendte jagtformer. Blandt måger blev 48% nedlagt på træk og 35% fra motorbåd. Jagtudbyttets størrelse i 1999/2000-sæsonen er for de arter der er omfattet af vingeindsamlingen, beregnet ved at kombinere oplysninger fra vildtudbyttestatistikken med resultater fra

Clausager, I.

2001-01-01

134

Genoptraeden af kernikterus hos nyfødte børn i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

INTRODUCTION: Kernicterus is an infrequent but serious complication of neonatal hyperbilirubinaemia. The purpose of this investigation was to describe the incidence of the condition in Denmark, its causes and its prevention. A follow-up was done to illustrate the serious consequences of this disease. METHODS: The study included all infants in Denmark born term or near term, with symptoms of classical kernicterus, in the period from 1977 to 2003. RESULTS: From 1977 to 1993, no cases of kernicterus were reported. In the following period, from 1994 to 2002, eight patients were registered. The maximum plasma total bilirubin concentration was 531-745 mol/l. The aetiology was determined in two infants: spherocytosis and galactosaemia. Most likely, ABO blood type immunization was the reason in four cases. In two cases, the aetiology was unknown. Seven infants had symptoms of chronic bilirubin encephalopathy. One child had only minor signs of this condition. Seven were boys, and six infants were of Caucasian descent.Two of the infants died. CONCLUSION: The incidence of kernicterus in Denmark is increasing, as in the rest of the Western world; this after a period of at least 20 years in which no cases were reported. A change in the assessment of the risk and inadequate knowledge of the serious consequences of bilirubin encephalopathy may be explanations. Through information and education of health personnel, it is possible to provide sufficient information to parents, perform screening procedures and commence therapy at the appropriate time. This could possibly contribute to a reduction in the incidence of the disease and its serious consequences. Udgivelsesdato: 2006-Feb-13

Bjerre, Jesper V.; Ebbesen, Finn

2006-01-01

135

Sælfinger erhvervet i Danmark og diagnosticeret ved PCR-teknik  

DEFF Research Database (Denmark)

Seal finger is an unusual infection in Denmark but is seen quite often in Greenland. A 69 year-old Danish man developed severe infection after cutting his finger on a sea urchin while handling a fishing net. Treatment with beta-lactam antibiotics had no effect. Standard culture from the lesion was negative. A Mycoplasma species was detected by PCR and DNA sequencing and subsequently cultured on special media. Specifically asked about exposure to sea mammals the patient could inform that a dead seal had also been trapped in the fishing net.

Jansen, Louise Charlotte; Justesen, Ulrik Stenz

2012-01-01

136

Behandling af mediale collum femoris frakturer i Danmark.  

DEFF Research Database (Denmark)

Variations in the treatment of medial fractures of the neck of the femur were investigated by means of a questionnaire sent to all hospital departments which operated on these fractures. 91% replied. 86% of the departments used thromboembolic prophylaxis as a routine and 24% employed prophylactic antibiotics. Operation was only performed prophylactically on cases of impacted fractures in 24% of the departments. Orthopaedic departments operated earlier and more frequently preferred cancellous bone screws as the method of osteosynthesis rather than a sliding screw plate. The latter method was preferred by the non-orthopaedic departments. Patients were mobilized earlier in the orthopaedic departments and fewer postoperative x-rays were taken than in the non-orthopaedic departments.

JØrgensen, L G; Hededam, L T

1990-01-01

137

Selvvurderet helbred blandt unge fra etniske minoriteter i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

INTRODUCTION: Only a few studies on the health status of ethnic minorities in Denmark have been carried out. These studies have shown a higher mental and physical morbidity rate and an increased prevalence of social problems among adults. The purpose of this study was to compare the self-reported health status of ethnic Danish youths and young first- and second-generation immigrants from non-Western countries to establish whether there is an association between ethnicity and "belief in the ability to affect one's own health". MATERIALS AND METHODS: We surveyed a cohort of 6,203 ninth-grade students (aged 15 to 16 years), including 264 first-generation and 391 second-generation immigrants from non-Western countries. Self-reported health and self-efficacy, defined as the belief in the ability to affect one's own health, were included in the analyses, using SPSS cross-tabulations and logistical regression analysis. RESULTS: A direct association between ethnicity and self-reported health status was found. Both first- and second-generation immigrants rated their health worse than did ethnic Danish youths. The association was statistically significant for first-generation immigrant girls when controlling for relevant risk factors for ill health. Significant associations between self-reported health status and belief in the ability to affect one's own health were found for both first- and second-generation immigrants of both sexes, compared to ethnic Danish youths. CONCLUSION: Factors related to immigration and immigrants' social conditions may partially explain the ethnic differences in self-reported health status. However, cultural differences may influence the ethnic and gender differences in health status and self-efficacy, as ethnic minorities are less likely to believe in their ability to affect their own health. It is recommended that this knowledge be implemented when developing health promotion programs in the public schools. Udgivelsesdato: 2006-Apr-24

Bennedsen, Anne; Ibfelt, Else Helene

2006-01-01

138

Praeimplantations genetisk diagnostik. De første erfaringer i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Preimplantation genetic diagnosis (PGD) is a possible alternative to prenatal diagnosis, whereby families with serious inherited diseases can avoid having children with the disease. The genetic diagnosis is performed on embryos before implantation and therefore implies IVF. Hence, PGD offers the possibility of transferring embryos without disease, thereby avoiding termination of pregnancy owing to an affected fetus.

Ingerslev, Hans Jakob; Hindkjaer, J

2001-01-01

139

Forvist til omsorg : Grønlændere med handicap nedsendt til Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Anmeldelsen refererer til en netop udgivet bog af Grønbæk Jensen & Knigge og udbygger dennes problemstilling ved at tilføje en diskussion om forholdet mellem faglighed og nærhed/hjemstavn. Udgivelsesdato: December 2008

Jensen, Niels Rosendal

2008-01-01

140

Increasing drug expenditures in an ageing population : Demographic and pharmacoepidemiological factors as drivers  

DEFF Research Database (Denmark)

  I lighed med mange andre lande er sundhedsomkostningerne steget betydeligt de sidste ti år i Danmark - ikke mindst lægemiddeludgifterne. Da ældre gennemsnitligt har større behov for og forbrug af sundhedsydelser end yngre, kan aldringen i befolkningen udgøre en betydelig udfordring for fremtidens sundhedsvæsen.   Formålet med projektet har været at undersøge drivende kræfter bag observerede og fremtidige stigninger i udgifter ved brug af receptpligtige lægemidler. Et delformål var udvikling af egnede metoder. Tre aspekter blev analyseret:    1) Betydning af aldring for fremtidige udgifter ved lægemiddelforbrug 2) Drivkræfter bag observeret stigende forbrug af kardiovaskulære lægemidler 3) Betydningen af aldring og ændret forbrugsmønster på fremtidige udgifter ved brug af kardiovaskulære lægemidler    Projektet består af tre registerbaserede delstudier af lægemiddelforbrug i Danmark. Der blev udviklet en fremskrivningsmodel til vurdering af aldringens betydning under hensyntagen til høje udgifter det sidste leveår (afstand til død) for fremtidige lægemiddeludgifter samt en farmakoepidemiologisk model til vurdering af betydningen af ændringer i henholdsvis behandlingsincidens, behandlingsophør og bruger-dødelighed (modelparametrene) for observerede og projekterede ændringer i lægemiddelforbrug og udgifter.   Studie 1: I perioden 2003-2030, vil aldringen i befolkningen - alt andet lige - bevirke en stigning i lægemiddeludgifter på henholdsvis 16,9 % og 17,9 % med og uden hensyntagen til afstand til død. Lægemiddeludgifterne steg med faldende afstand til død - mindst udtalt blandt ældre. Studie 2: Tre lægemiddelkategorier var ansvarlige for to tredjedele af den stigende kardiovaskulære behandlingsintensitet i perioden 1996-2005. Snarere end aldringen var stigende behandlingsincidens drivkraften bag det stigende forbrug af flere kardiovaskulære lægemidler. Farmakoepidemiologisk uligevægt var medvirkende til stigende behandlingsprævalens. Studie 3: Fortsætter de historiske trends for modelparametre (med specielt stigende behandlingsincidens) gennem 2006-2015, vil stigende forbrug af ACE-hæmmere, angiotensin II antagonister og statiner medføre en udgiftsstigning på 176%. Uændrede modelparameter værdier siden 2006 vil medføre en udgiftsstigning på 64% - aldringen alene en stigning på 14%.   Uagtet aldringens ringe betydning som drivkraft bag det stigende lægemiddelforbrug, udgør aldringen i befolkningen en væsentlig udfordring for fremtidens sundhedsvæsen. Højt forbrug af lægemidler blandt ældre og midaldrende må tilskrives behandling og forebyggelse af en række kroniske tilstande, snarere end højt forbrug det sidste leveår.             Forsætter den historiske trend med specielt stigende behandlingsincidens vil det stigende forbrug af tre kardiovaskulære lægemidler medføre en udgiftsstigning mellem 1996-2005 svarende til 60% af den samlede lægemiddeludgiftsstigning de foregående ti år. En stigende behandlingsincidens vil næppe være en følge af stigende morbiditet, men snarere en følge af anbefalinger i kliniske guidelines fra medicinske selskaber.                  Styrken ved den farmakoepidemiologiske model ligger dog først og fremmest i mulighederne for at analysere den farmakoepidemiologiske dynamik bag observeret forbrug. Bedre håndtering af behandlingsvarighed samt inddragelse of markører for sygdomsstatus og socioøkonomiske forhold vil kunne forbedre modellen yderligere.

Kildemoes, Helle Wallach

2008-01-01

 
 
 
 
141

Jordbrug og klimaændringer - samspil til vandmiljøplaner  

DEFF Research Database (Denmark)

De menneskeskabte klimaændringer skyldes udledning af drivhusgasser, især kuldioxid, metan, lattergas og CFC. Den samlede udledning af disse gasser er stigende og forventes frem til år 2100 at føre til en stigning den globale middeltemperatur på mellem 1,4 og 5,8 C. Variationsbredden er udtryk for variation i scenarierne for den fremtidige udledning af drivhusgasser og usikkerhed i klimamodellerne. Selv ved en stabilisering af atmosfærens indhold af drivhusgasserne på det nuværende niveau vil der ske en global temperaturstigning på yderligere1C. Beregninger med globale og regionale klimamodeller viser følgende tendenser for Danmark i år 2100 i forhold til 1990 for de mestanvendte udslipsscenarier. Den årlige middel-temperatur vil stige med 3-5 C. Nedbøren i vinterperioden vil stige med 20-40%, mens nedbøren i sommerperioden vil falde med 10-25%. Der vil endvidere være en tendens til flere episoder med kraftig nedbør, især i efteråret. Danmark har tiltrådt FN's klimakonvention og den tilhørende Kyoto-protokol,der forpligtigeren række industrilande til en 5% reduktion i udledningen af drivhusgasser. Danmark har forpligtiget sig til at reducere den samlede udledning af drivhusgasser med 21% i forhold til 1990-niveauet. Målsætningen skal være realiseret i 2008-2012. Uden yderligere tiltag forventes den samlede danske udledning af stige med13%. Selv med korrektion for el-import i basisåret og eleksport i forpligtigelsesperioden forventes reduktionen kun at blive på 9%.

Olesen, J. E.; Gyldenkærne, S.

2004-01-01

142

Ways to reduce emissions. The concept of a novel horizontally integrated energy system. Emissionsbegraensningar med nya energisystem  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The MARNES code is a German linear programming (LP)model that have been created to optimize energy-systems. It is developed by KFA in Juelich (BRD). Another LP-programme, MARKAL, has been used as a basic for MARNES. MARNES was created to handle the concept of NHIES technologies (Novel Horisontally Integrated Energy Systems). The MARNES code optimizes available technologies with the objective of minimizing costs under given boundary conditions. Optimization can also be undertaken with the objective of minimizing emissions such as CO{sub 2}. A conventional energy system can be compared with a vertical process in which a certain energy carrier is used, in a process that is unique for this particular energy carrier, to obtain the required type of energy, electricity or methanol or whatever you desire. The concept of NHIES is to decompose, and thus cleaning, primary energy inputs into CO, H{sub 2} and O{sub 2} in order to synthesize the final energy carriers in a stoichiometric optimal composition. Thus the energy system is producing a minimum of emissions and and a maximum useful energy considering the actual demand of energy. In this report an evaluation of the MARNES code is made and compared with MARKAL. The MARKAL programme is capable of doing almost everything that MARNES can do, and thus our recommendation is to try to improve the MARKAL model in the direction of being avle to acknowledge the NHIES-concept. The MARKAL model is being converted into a format for personal computer handling.

Mander, P. de.

1989-02-21

143

Emissionsbegraensningar med nya energisystem. (Ways to reduce emissions. The concept of a novel horizontally integrated energy system).  

Science.gov (United States)

The MARNES code is a German linear programming (LP)model that have been created to optimize energy-systems. It is developed by KFA in Juelich (BRD). Another LP-programme, MARKAL, has been used as a basic for MARNES. MARNES was created to handle the concep...

P. de Mander

1989-01-01

144

Robust and sustainable bioenergy: Biomass in the future Danish energy system; Robust og baeredygtig bioenergi: Biomasse i fremtidens danske energisystem  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The publication is a collection of articles about new, exciting technologies for the production of bioenergy, which received support from Danish research programmes. The green technologies must be sustainable so that future generations' opportunities for bioenergy use is not restricted, and the solutions must be robust in relation to security of supply, costs and energy economy. In this context, research plays a crucial role. Research is especially carried out within the use of residues as bio-waste, straw, wood and manure for energy purposes, but there are also projects on energy crops, as well as research into how algae from the sea can increase the production of biomass. (LN)

Skoett, T.

2012-09-15

145

The future of clean energy, from vision to a real alternative; Fremtidens rene energisystem, fra visjon til reelt alternativ  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

Research on environment-protecting and renewable energy has been a high national priority in recent years. Research in this field for the first time were brought together in one program when RENERGI was established in 2004. For nearly 10 years, RENERGI has been central to the public funding of energy research and, not least, helped a good structuring of competence building.(eb)

NONE

2012-07-01

146

Sustainable energy systems. [Denmark]. Baeredygtige energisystemer; Et studie i Storstroems amt. SESAM - Sustainable Energy Systems Analysis Model  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

With the aim of investigating potentials for the promotion of sustainable energy systems in Storstroems municipality, Denmark, a coordinated effort was made to develop an energy system model for the analysis of various scenarios for the future development of the municipality's energy systems. The model is a SESAM model (Sustainable Energy Systems Analysis Model) which is a general computer-model for the analysis of alternative development scenarios for local, regional or national energy systems, and it was further developed during the course of the project. It can now be used in relation to the Danish Energy Agency's EnergiDataBase for regional and local energy planning. The model is described and elaborated in detail and involved calculation procedures are explained. It is claimed that the model showed that over a short number of years it should be possible to reduce the annual consumption of fossil fuels by 50%, and thus reduce the emission of carbon dioxide accordingly. Sulphur dioxide and nitrogen dioxide will also be reduced. These results could be achieved without flue gas cleaning and without using up the area's biomass- supply potential and by only using a small part of potential wind power production. Concentration on possible energy conserving initiatives (especially with regard to changes in heat consumption) played a significant part in the scenarios tested. (AB)

Illum, K.

1991-02-01

147

Det illegale stofmarked i Århus : Status og udvikling over 10 år  

DEFF Research Database (Denmark)

  Det illegale stofmarked i Århus er en beskrivelse af udbuddet og aktørerne på stofmarkedet i Danmarks næststørste by. Undersøgelsen bygger på materiale beslaglagt af Østjyllands Politi i årene 2002 og 2003 som efterfølgende er undersøgt på Retskemisk Afdeling i Århus. Der fokuseres primært på den hårde narkotika, lægemidler i illegal handel samt de anaboliske steroider. Undersøgelsen forsøger bl.a. at besvare spørgsmål som: Hvad indeholder en narkoprøve? Hvordan ser hård narkotika ud? Hvilke lægemidler forhandles på det illegale marked? Og hvilke personer er involveret i handlen med narkotika? Foruden en fremstilling af den aktuelle situation giver undersøgelsen en beskrivelse af de ændringer stofmarkedet har gennemgået de seneste 10 år.  Det illegale stofmarked er et emne som ofte tiltrækker mediernes og offentlighedens interesse. Da emnet imidlertid er vanskeligt at belyse, omgæres det af rygter og mytedannelse. Formålet med denne udgivelse er at viderebringe faktuelle oplysninger til brug i den fremtidige debat og forebyggelse.

Lindholst, Christian; Andreasen, Mette Findal

2008-01-01

148

Fytoremediering af forurening med olie- og tjæreprodukter  

DEFF Research Database (Denmark)

Dette projekt er udført under Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening. Projektet omhandler en gennemgang og vurdering af den publicerede litteratur om emnet. Fytoremediering er en teknologi til at oprense lokaliteter for forurening ved hjælp af planter. Der er dels lagt vægt på at udrede begreber og redegøre for relevante processer, og dels er der lagt vægt på at opridse de seneste års udvikling på området og de resultater, der er opnået. Der beskrives både laboratorieforsøg og feltforsøg. Projektet omhandler olie- og tjæreprodukter. Således er der medtaget afsnit om PAH, BTEX, alkaner og desuden et mindre afsnit om MTBE, da dette stof også er en problematisk bestanddel i benzin. Denne fokusering i projektet betyder ikke, at man kun bruger fytoremediering til oprensning af organisk forurening, da teknologien ligeledes er forsøgt anvendt til at oprense uorganiske forbindelser herunder tungmetal. Det er også bevidst undladt at fokusere på oprensning af andre organiske stoffer, så som pesticider, selvom teknologien er anvendelig til formålet. Sidst i projektet opridses perspektiverne for den fremtidige forskning og der redegøres dermed også for, hvor der er huller i den nuværende viden. Arbejdet med dette projekt er et samarbejde mellem Afdeling for Mikrobiel Økologi og Bioteknologi på Danmarks Miljøundersøgelser og Institut for Miljøteknologi på Danmarks Tekniske Universitet. Tak til Steward Strand, University of Washington, for hjælp med afsnit om MTBE.

Karlson, Ulrich; Nielsen, Mette

2001-01-01

149

Byen, vejen og landskabet : på vej mod en dansk bytype  

DEFF Research Database (Denmark)

Det danske motorvejsnet er det fysiske omdrejningspunkt for meget store dele af de ændringer vi ser i landskabet i dag. Det danske motorvejsnet var imidlertid tænkt, planlagt og skabt som hurtige og effektive forbindelsesveje mellem de danske landsdele og ikke som katalysator for en transformation af et landskab. Motorvejsnettet har fået vores oplevelse af afstande i Danmark til at 'krympe' og gør, at vi i dag hurtigere kan nå meget længere end tidligere med bil. Men motorvejene indgår også i den livsstil, vi er ved at udvikle, og fungerer som ramme for helt nye typer af landskabs- og byområder, som planlæggere af det danske motorvejsnet næppe havde forestillet sig. Disse helt nye landskabs- og byområder kommer til at præge vores fremtidige rejseoplevelser og kan paradoksalt nok medvirke til, at motorvejene på sigt 'sander' til i trafik og dermed mister deres rolle som netop hurtige og effektive forbindelsesveje mellem de enkelte dele af Danmark og dermed mellem os danskere. Uanset hvad der sker, kan den største taber igen gå hen og blive Landskabet.

Harder, Henrik; MØller, Ib

2008-01-01

150

Bioenergy - present consumption and future priority in the Nordic energy market; Bioenergi - dagens bruk og fremtidig satsing i det nordiske energimarkedet  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

This conference paper reviews the main lines in the present and the expected use of bioenergy in the Nordic countries, considering bioenergy one of the ``new renewable energy sources``. Unlike the situation in Norway, where bioenergy is only beginning to gain the financial support of the authorities, in Denmark, Finland and Sweden bioenergy has for many years had a considerable share of the total energy consumption. In Finland and Sweden the present emphasis is on electricity and heat production from above all wood fuels, while in Denmark straw and biogas are the most interesting sources. Some statistical data are given and the data for the various countries compared. The differences in the industrial characteristics of the various countries are clearly reflected in their use of bioenergy. The type and amount of governmental funding for bioenergy is discussed and some thoughts given on future priority in the Nordic bioenergy market. This paper was presented at the Nordic Bioenergy Conference held in Oslo, Norway, 1997. 10 refs., 1 figure, 5 tabs.

Diesen, E.

1997-12-31

151

Future industrial use of natural gas. Utilization in low temperature technological processes. Fremtidig naturgasanvendelse i industrien. Procesteknisk anvendelse indenfor lavtemperaturomraadet; Flaskevasker  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The general aim was to promote the industrial use of natural gas directly in low temperature processes. The method was to demonstrate concrete possibilities in connection with heating up systems and to illustrate typical ways of saving energy and money in these relations. In this case a bottle-washer was investigated because it normally uses a great deal of energy and it is easy to heat decentrally. In most breweries and factories producing soft drinks a steam producing boiler is used and the hot steam is distributed in the building via pipes. In most cases this system is easily substituted with a decentral heat supply, thus saving a considerable amount of energy. The production system of a firm producing soft drinks is described in detail, and calculations of its current energy consumption and heat losses, and that reckoned after the retrofitting, plus a cost benefit analysis, are presented. It was concluded that 116 MWh (11.2%) could be saved annually, and more could be saved if the equipment producing steam could be adjusted to actual needs. The use of the boiler was continued only for the production of the steam which is necessary in some production processes. (AB).

1991-01-15

152

Conditions of the influence of the current and future role of wood in the energy supply. Forhold med indflydelse paa traes nuvaerende og fremtidige rolle i energiforsyningen  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

There are special conditions connected with the use of wood fuels. Wood is a natural resource the accessibility of which is limited by the fact that it has to be allowed to grow first, harvesting must take future wood resources into account. This is named ''sustainable development''. Recommendations for technical developments allowing conversion of coal fired district heating plants, and cogeneration plants, to enable them to be wood-fuelled are given. Denmarks national energy policy and, more especially, fuel pricing policy are discussed. It is suggested that it is the government's current pricing and taxation policies which hinder the increased use of wood fuels. (AB).

Houmann Jakobsen, H. (Afd. f. Maskinteknik, Skovteknisk Institut (DK))

1990-07-01

153

Governmental exposure connected to possible slide scale execution for future field developments; Statens eksponering knyttet til mulig glideskalautoevelse paa fremtidige feltutbygginger  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

In the allotment of exploitation permits the governmental and Statoil parts have in the beginning been 50 % in all. This usually is divided in 30 % to the government and 20 % to Statoil. The slide scale system gives the government the right to increase the propriety share in a development project in connection with approval of the development plans. It is also possible in some permits to use the slide scale at a later date. The slide scale system was abolished for new permits in connection with the state budget discussions in 1993. The practice of giving Statoil and SDOE a share of at least 50 % was also eased. At the allotment time the uncertainty of the resource potential and the economy in the development project was considerable. However the companies have expectations for the location potentials. On this bases they made their allotment applications for exploitation permits. The application also contained an offer for a slide scale. In connection with the allotments the companies and the authorities also negotiated for the slice scale design and level. When the final propriety composition was to be established the slide scale offers were important criterias. The background for the slide scale system is the wish of the authorities to involve a larger part of the basic interest in large findings. The slide scale is an attempt from the authorities to make the system progressive with respect to reserve size. This progressiveness is difficult to obtain by aid of the taxation system because the companies are the objects not the fields. In order to establish a portfolio of possible developments where the slide scale option is present we have used data rom Wood Mackenzie from March 1993. The fields which are used as well as the contribution to the government by the use of a slide scale for the single field in increased present value is shown. The yearly alterations in governmental income are shown for use of the slide scale system for all the fields in the portfolio as well as the accumulated alteration in present value. In the first years the alterations in income is negative as there is little production and large investments in the fields in the portfolio. Furthermore thereis a marked ''dip'' in the income from 2002 to 2007 as there are large investments in the development of Midgard. We also have made the same calculations when Smoerbukk Soer is replaced by a common development of Smoerbukk and Smoerbukk Soer and 34/11 is included in the portfolio. This however, only shows small alterations compared to the basic example. The accumulated governmental income shows an increase towards the year 2013 while the alterations in income will show a positive fluctuation from the year 1999 onwards in the level of 1,00 to 2,00. In the calculations there are used fields and assumptions from Wood Mackenzie, March 1993. These assumptions may seem somewhat optimistic. Therefore the alterations in the governmental income when other price premises are laid down are briefly dealt with. When a currency exchange rate of 7 NOK to 1 $ and a constant oil price are stipulated the limiting value of profits for execution of a slide scale would be apr. 16.5 $ a barrel for the portfolio as a whole.

Bjoerstad, Heidi; Sunnevaag, Kjell

1993-07-01

154

Nye oplysninger om effekter af Bt-majs på sommerfugle. MON810, BT11. Brev fra Greenpeace til Miljøministeren. Modtaget 17-12-2004, deadline 22-12-2004, svar 22-12-2004  

DEFF Research Database (Denmark)

"De nye oplysninger medfører ingen væsentlige ændringer af DMUs tidligere risikovurdering af Bt-11 majsen (C/F/96.05.10, mail pr. 28-08-2003). Dog har vi en tilføjelse vedrørende behov for specifik overvågning (se nedenfor). Vi har ikke tidligere foretaget nogen konkret risikovurdering af MON810-majsen, der blev godkendt til dyrkning før moratoriet, men vores kommentarer nedenfor gælder principielt også for den sag. Ved dyrkning vurderer DMU at der er en lille risiko for at pollenspredning til sjældne sommerfuglelarvers foderplanter kan have negative konsekvenser for disse i forvejen truede arters fortsatte forekomst. Derfor har DMU ved tidligere risikovurdering af Bt-majslinier til dyrkning (majslinie 1507 og Bt-11) foreslået at der indføres en 5 m dyrkningsfri bufferzone til naturhabitater hvor larver af truede/sjældne sommerfugle findes. En andet virkemiddel kunne være at omgive randen af Bt-majsmarker med et værnebælte af konventionel majs. På grund af den usikkerhed der findes på området vil det indtil der foreligger et bedre vidensgrundlag være relevant med en specifik overvågning af truede eller sjældne sommerfuglearter hvor der er habitater for disse i nærheden af Bt-majsmarker. Ved risikovurderingen af en eventuel påvirkning af danske arter af sommerfugle og andre ikke-mål insekter fra Bt-majspollen under danske forhold er det væsentligt at Bt-majsen og andre Bt-afgrøder for nærværende ikke skal dyrkes i Danmark. DMU mener dog at det vil være en fordel at være forberedt på en fremtidig dyrkning af Bt-afgrøder i Danmark. Dertil kommer at hvis Bt-majs bliver dyrket i vore sydlige nabolande kan der eventuelt ske en negativ påvirkning af de sommerfuglearter som ind i mellem forekommer som trækgæster til Danmark med potentiale for at etablere sig. "

Strandberg, Morten Tune; Kjellsson, GØsta

155

Selection of system for the district heating plant in Hedemora. Val av energisystem foer fjaerrvaermeverk i Hedemora; Foersoek till en allsidig belysning  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The use of biofuels is expected to increase in Sweden. The growing and harvesting of biofuels affect the landscape and the habitat for plants and animals. This may conflict with environmentalists. In cost-benefit analysis all kinds of effects are translated into monetary terms, despite the fact that all effects cannot be converted to money, e.g. changes in the landscape and in the habitat of endangered species. Another planning tool is positional analysis. It aims at a many-sided illumination of a decision situation. Components in the analysis are: identification of relevant institutions and interested parties; identification of the problem; design of alternatives; identification of affected systems; comparisons of monetary and non-monetary effects for studied alternatives; analysis of affected interests and activities; summary of identified effects and activities and conditional conclusions related to possible values, risks and uncertainty. Positional analysis is applied on a proposed reconstruction of the district heating plant in the town of Hedemora. Three alternatives are compared, (1) continue with the present system, (2) add a unit for gasification of biomass and use the gas for co-production of heat and electrical power, (3) convert some of the boilers to allow for the use of wood powder as a fuel. Effects are studied from different aspects; monetary, social, ecological and in relation to know-how. Based on the analysis a general discussion of positional analysis as a planning tool is carried out. It is concluded that the method is useful in its systematic way of illuminating consequences of the alternatives considered from different points of view and for different affected activities. Since consequences are analysed from different aspects, not only the monetary, the study easily grows in size. The main disadvantage is the difficulty to keep the study from becoming too extensive, without missing important information.

Mattsson, J.E.

1991-01-01

156

Integrated energy and environmental planning for Bornholm. [Denmark]. Integreret energi- og miljoeplanlaegning for Bornholm; Rapport D2: Miljoemaessig rangordning af energisystemer  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

This report arranges a number of changes in the Bornholm energy system according to their capacity to live up to various environmental demands. The changes in the energy system are arranged according to reduction of CO{sub 2}-, SO{sub 2}-, NO{sub x}- and Cadmium-emissions, using economical methods. The investigated changes in the energy system are to achieve the greatest possible emission reduction for the above prioritized pollutants. 50 changes of the energy system are analyzed and compared to the reference energy system. The changes involve the choice of end use technologies, conversion- and distribution technologies, fuels, cleaning technologies, and ways of operating the energy technology. Methods in conjunction with the use of the arranged system changes for scenario construction are discussed. One could characterize the method as a ''cost-effectiveness analysis'', where a number of constraints are specified. (AB) 12 refs.

Emborg, L.; Juul-Kristensen, B. (Fysisk Laboratorium 3, DTH, Lyngby (DK))

1991-04-15

157

Adaption of the power distribution system to a sustainable energy system - Smart meters and intelligent nets; Anpassning av elnaeten, till ett uthaalligt energisystem - Smarta maetare och intelligenta naet  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The conversion of the energy system towards sustainability is a major challenge for society. The conversion includes a large-scale introduction of renewable electricity and the electrification of transport. Adaptations of the grid are needed in order to cope with this development: - Facilitate an increased introduction of renewable electricity; - Enabling power reduction at peak load; - Improve incentives for energy efficiency; - Creating conditions for more active purchasers of electricity. Security of supply must be high, although the new production affects the electricity grid in a different way than today. Therefore, new technical solutions, a so-called smart grid, is necessary in order to, inter alia, prevent congestion and over voltages, but also to enhance the operational safety in general. There is new technology that can help adjust the grid in an efficient and flexible way. Intelligent networks, or smart grids, is the collection of new technology, function and regulatory framework in the electricity market, etc. that cost-effectively facilitate introduction and utilization of renewable electricity generation, leading to reduced energy consumption, contributes to power reduction in peak load and creates conditions for active electricity customers. Sweden is one of the countries that score high in terms of active electricity customers and feedback of consumption for electricity customers. There is a direct consequence of introduction of the metering reform and installation of the AMR, in which Sweden was one of the first countries in Europe. As for modern technology to increase transmission capacity of transmission networks such as HVDC and FACTS technology, Sweden is a world leader. This technology will play an important role in enabling large-scale use of renewable electricity generation on European level. The investigation has resulted in the following proposals: - A knowledge platform created to be collect and disseminate relevant knowledge of research, development and demonstration to all stakeholders. An independent Coordination Council is established as a base for platform. - Funding for research, development and demonstration shall be done by existing structures. The EI should be given a increased role both as regards the allocation of resources and capabilities to develop the function and regulatory framework in the electricity market, - Svenska Kraftnaet is given the task to develop a comprehensive action plan for how the Swedish electricity grid will be adapted to the objectives for the development of renewable electricity generation and conversion of energy system. An important prerequisite for action is a system for equalizing the costs of connecting wind and other renewable energy sources, - Increased incentives for network companies to invest in smart grid is introduced in regulation; - Hourly metering is introduced for the majority of electricity customers, - EI should be instructed to review electricity companies' tariff structures in order to reduce peak load, - EI should be given the task of designing functional requirements of the customer information in order to increase opportunities to actively respond to market price signals, - EI is given the task of analyzing roles and responsibilities of different players in order to identify and suggest possible measures for to promote the use and development of smart grids, - EI should be instructed to analyze whether the current split in the national, regional and local networks are efficient. The timetable for implementing the above proposals are determined with consideration of the prior regulation. Results should be available well before March 2015 to provide electricity traders to adjust their investment plans; fall 2013 is proposed as the target date

Bollen, Math

2010-11-15

158

Dual purpose absorption machines in an energy system based on waste incineration; Absorptionsmaskiner foer kyl- och vaermeproduktion i energisystem med avfallsfoerbraenning  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The demand for district cooling in Sweden has been increasing during the recent years and is expected to increase even more. The reason for this is for example more frequent use of computers and higher demand for indoor climate control via air conditioning. During the summer there is also a surplus of heat, especially in energy systems that includes waste incineration. This surplus makes it interesting to consider heat-driven cooling as an alternative to satisfy the increasing demand of district cooling. Today many energy systems in Sweden use absorption heat pumps, for production of district heating using waste heat from the combustion units. To this point the absorption heat pumps have not been considered as chillers due to their relatively high investment cost in combination with the short cooling season. However, the surplus of heat during the summer season means that there is access to 'free' driving heat for the absorption chillers. This would be a cheap and environmentally friendly way to produce district cooling. The aim of this study was to examine the opportunities for using absorption machines for production of district heating during wintertime and district cooling during summertime. Factors to be considered were how this change would be made technically and during which months the absorption heat pumps should be used for cold and heat production, respectively. In addition a comparison between absorption cooling and other cooling techniques was made. The study was based on Vattenfall Vaerme Uppsala ABs (VVU) energy system in Uppsala. VVU has recently invested in two new absorption heat pumps that, together with four old ones, are planned to produce district heating as well as district cooling depending on the season. The results of the study are: The technical change between heat and cold production with absorption heat pumps is relatively simple. When used as a chiller the evaporator heat is taken from the district cooling return water, which thereby is cooled. Heat from the waste combustion unit is used as driving heat. The absorbent (lithium bromide) also has to be diluted to avoid crystallization. Using absorption heat pumps for cold production during summertime gives a positive impact on the overall energy system. The cold production makes use for an increased waste incineration, which in turn (thanks to waste treatment fees) gives increased income to the system. For an optimal use of the energy system the absorption machines should be used for cooling production during the period of April through October. May through September the condenser heat is cooled by cooling towers while it in April and October is used for production of district heating. The reason for this is a higher demand of heating in April and October than in May through September. Compared to other examined cooling techniques absorption cooling turned out to be the best alternative considering economy as well as emissions of carbon dioxide.

Brorsson, Maria [Royal Inst. of Technology, Stockholm (Sweden). Dept. of Chemical Engineering and Technology

2005-03-01

159

Lokale og Anlægsfondens evalueringspraksis : og metoder til evaluering af faciliteters brug  

DEFF Research Database (Denmark)

På baggrund af en gennemgang og analyse af samtlige Fondens evalueringer og brugerundersøgelser siden 2003 samt rapporten Brugerindflydelse og brugertilfredshed - ved brug af idrætsanlæg fra 2005 identificeres mulighederne for at sikre en fortsat udvikling af Fondens nuværende evalueringspraksis. Denne findes meget omfattende og unik i national såvel som international sammenhæng og giver anledning til en bred viden om Fondens virke og om de støttede projekter samt deres anvendelse og drift. Dette kvalificerer dermed Fondens virke i overensstemmelse med den overordnede målsætning og strategi om at fremme idræts-, kultur- og fritidsfaciliteter, der er arkitektonisk nyskabende og henvender sig til et bredt udsnit af befolkningen. Videre er der på overordnet niveau undersøgt litteratur indenfor feltet metoder til evaluering af faciliteters brug, hvor sådanne evalueringer indebærer undersøgelser af kompleks og kontekstuel art, som fordrer brug af en integreret evalueringsstrategi. Der er på grundlag af ovenstående gennemgang af Fondens evalueringer samt litteraturstudier udarbejdet en vejledende evalueringsmodel til brug ved tilrettelæggelse af evalueringer. Videre er der beskrevet konkrete eksempler på, hvordan der ses muligheder for en videreudvikling af Fondens evaluerings-praksis med henblik på at opnå yderligere viden i fremtidige evalueringer. Specifikt i forhold til evalueringer af anvendelse og drift af støttede projekter tager de vejledende anbefalinger udgangspunkt i en integreret evalueringsstrategi og metoder, der aktuelt benyttes ved AD:MT til vidensdannelse om adfærd i det offentlige rum. Endelig perspektiveres Fondens evalueringspraksis i forhold til arkitektonisk designmetode. Ved Fondens videreformidling af den viden, der opnås via Fondens evalueringer, muliggøres implementering af denne viden som parameter i den arkitektoniske designproces. Dette kan i sidste ende bidrage til at højne den arkitektoniske kvalitet af fremtidige idræts-, kultur- og fritidsfaciliteter i Danmark.

Christensen, Cecilie Breinholm; Harder, Henrik

2013-01-01

160

Indoor Environmental Quality of the first European ModelHome 2020 : Home for Life  

DEFF Research Database (Denmark)

Indeklimakvaliteten i vores bygninger er afgørende for vores sundhed. I udviklingen af bæredygtige boliger i fremtiden ligger en stor udfordring i at kombinere energieffektivitet med sunde og gode indeklimaforhold og samtidig skabe smukke bygninger og miljøer, der giver mere end de tager. Active House visionen tager netop denne udfordring op ved at kombinere energi, indeklima og miljø til at udvikle ideer og viden om vores fremtidige bygninger. ModelHome 2020 projektet tager udgangspunkt i Active House vision og materialiserer det ved at designe og konstruere seks bygninger som forslag til vores fremtidige bæredygtige bygninger. Disse bygninger udgør et laboratorium i en-til-en skala for udforskning af alle mulige aspekter. Rigtige mennesker flytter ind i disse bygninger for at gøre det muligt at udforske ikke blot den tekniske udførelse af bygninger, men især også at skabe mulighed for at udforske kvaliteter og erfaring der skabes ved at bo i huset. Dette paper fokuserer på at udforske indeklimakvaliteten i det første ModelHome 2020 boligprojekt - enfamiliehuset Bolig for livet i Danmark. Huset er målt gennem et år, mens en test familie har boet i huset og har udført normale dagligdagsaktiviteter. Dermed er både den tekniske ydeevne af huset og beboernes oplevelser målt. For at kunne udføre denne hybrid måling er målemetoder fra forskellige videnskabelige felter anvendt. Natur-og ingeniørvidenskabelige metoder understøtter måling af de kvantitative aspekter såsom temperatur og CO2-niveau. Metoder fra kunstneriske og humanistiske videnskaber anvendes til måling af beboerne oplevelser - og dermed bygningens evne til at yde i en mere kvalitativ optik. Disse metoder omfatter observation, interviews og kulturelle sonder. Paperet beskriver resultater for dagslysmiljø, termiskmiljø, og den indendørs luftkvalitet - præsenteret gennem både kvantitative og kvalitative fremstillinger. Endelig drøfter paperet, hvordan de forskellige resultater kan udfordre og støtte hinanden i at skabe en sund vurdering af fremtidens bæredygtige boliger - baseret på et menneskeligt centreret perspektiv.

Foldbjerg, Peter; Olesen, Gitte Gylling HammershØj

 
 
 
 
161

Indoor Environmental Quality og the first European ModelHome 2020 : Home for Life  

DEFF Research Database (Denmark)

Indeklimakvaliteten i vores bygninger er afgørende for vores sundhed. I udviklingen af bæredygtige boliger i fremtiden ligger en stor udfordring i at kombinere energieffektivitet med sunde og gode indeklimaforhold og samtidig skabe smukke bygninger og miljøer, der giver mere end de tager. Active House visionen tager netop denne udfordring op ved at kombinere energi, indeklima og miljø til at udvikle ideer og viden om vores fremtidige bygninger. ModelHome 2020 projektet tager udgangspunkt i Active House vision og materialiserer det ved at designe og konstruere seks bygninger som forslag til vores fremtidige bæredygtige bygninger. Disse bygninger udgør et laboratorium i en-til-en skala for udforskning af alle mulige aspekter. Rigtige mennesker flytter ind i disse bygninger for at gøre det muligt at udforske ikke blot den tekniske udførelse af bygninger, men især også at skabe mulighed for at udforske kvaliteter og erfaring der skabes ved at bo i huset. Dette paper fokuserer på at udforske indeklimakvaliteten i det første ModelHome 2020 boligprojekt - enfamiliehuset Bolig for livet i Danmark. Huset er målt gennem et år, mens en test familie har boet i huset og har udført normale dagligdagsaktiviteter. Dermed er både den tekniske ydeevne af huset og beboernes oplevelser målt. For at kunne udføre denne hybrid måling er målemetoder fra forskellige videnskabelige felter anvendt. Natur-og ingeniørvidenskabelige metoder understøtter måling af de kvantitative aspekter såsom temperatur og CO2-niveau. Metoder fra kunstneriske og humanistiske videnskaber anvendes til måling af beboerne oplevelser - og dermed bygningens evne til at yde i en mere kvalitativ optik. Disse metoder omfatter observation, interviews og kulturelle sonder. Paperet beskriver resultater for dagslysmiljø, termiskmiljø, og den indendørs luftkvalitet - præsenteret gennem både kvantitative og kvalitative fremstillinger. Endelig drøfter paperet, hvordan de forskellige resultater kan udfordre og støtte hinanden i at skabe en sund vurdering af fremtidens bæredygtige boliger - baseret på et menneskeligt centreret perspektiv.

Olesen, Gitte Gylling HammershØj; Hansen, Ellen Kathrine

162

Understanding of Danish Passive Houses based on Pilot Project Comfort Houses  

DEFF Research Database (Denmark)

Denne afhandling er et samfinansieret ph.d.-projekt mellem Saint-Gobain Isover Scandinavia og Institut for Byggeri og Anlæg, Aalborg Universitet. Formålet med projektet er at undersøge begrebet passivhuse i Danmark. I flere år har forskning og udvikling af lavenergibyggeriet primært foregået i forskningsmiljøer og resultaterne har indtil nu kun i begrænset omfang været anvendt i praksis. En undtagelse er i Tyskland, Østrig og Schweiz, hvor bygningskonceptet passivhuse har fået relativt stor kommerciel succes. Da denne ph.d.-afhandling blev indledt var den danske byggebranche kun lige begyndt at interessere sig for passivhus konceptet, men mængden af viden på daværende tidspunkt var meget begrænset. For at fremskynde processen med at bygge danske passivhuse eller andre lavenergi byggerier tog Saint-Gobain Isover initiativet til pilotprojektet Komfort Husene, ti parcelhuse bygget som passivhuse. Saint-Gobain Isover ønskede at vidensdele med byggebranchen og andre interesserede, hvorved denne ph.d.-afhandling var en del af strategien. For at konceptet passivhuse kan opnå en betydelig succes i Danmark postuleres det, at det er nødvendigt med en holistisk tilgang. Udover energibesparelser og nye konstruktive løsninger, mere kvalitative aspekter såsom arkitektur, hverdagsliv og fremtids levebehov skal integreres i den fremtidige forståelse af passivhuse. Dette Ph.d. projekt har derfor sat sig for at undersøgelse følgende forskningsspørgsmål: Hvad kan erfaringerne fra Komfort Husene afklare om den fremtidige produktion og anvendelse af danske passivhuse? Dette kan besvares gennem studier af forskellige studieemner for at kunne skabe en mere holistisk forståelse af begrebet både kvalitativt og kvantitativt. Hovedfokus vil ligge indenfor emnerne Designproces, Arkitektur og Hverdagslivet og Indeklima, hvilket vil svare på følgende underforskningsspørgsmål: - Hvordan har konsortier bag Komfort Husene grebet designprocessen an i forhold til samarbejde, metode og værktøjer? Og hvilke barrierer og muligheder ligger inden for disse tilgange? - Hvordan oplever beboerne i Komfort Husene passivhus arkitekturen og de tekniske systemer? Og har deres hverdagsliv ændret sig ved at flytte ind i et passivhus? I så fald hvordan? - I hvor høj grad lever Komfort Huse op til et behageligt indeklima? Og hvordan opleve beboerne indeklimaet i Komfort Husene og tilpasningen af dette? For at undersøge disse forhold flere typer analyser baseret på forskellige typer data, der har involveret forskellige slags aktører var nødvendig. Komfort Husene blev fulgt fra den første idé til den endelige udformning ved at deltage i workshops med konsortier og ved at interviewe de forskellige konsortier i projektet om designprocessen. Derudover blev byggeprocessen af husene fulgt, og mindst femogtyve håndværkere fra byggepladsen er blevet interviewet uformel. Der er taget tusindvis af billeder, som er brugt til at kommunikere projektet. Efter husene var færdiggjorte og beboerne flyttet ind, blev disse interviewet om både hvordan de oplever arkitekturen, hvordan deres hverdag er i huset, og hvordan de oplever indeklimaet. Samtidig blev beboerne erfaringer sammenlignet med det målte indeklima, som derved vurderer både husets præstation i forhold til det forventede, men også beboernes adfærd og forståelse af indeklimaet. Forskningen har resulteret i en liste af anbefalinger, som er vigtige for udformningen af fremtidige passivhuse i Danmark. For det første viser undersøgelsen, at den integrerede designproces er en velegnet designmetode når der designes passivhuse. Men for at støtte den integrerede design proces er der dog nogle omstændigheder, som er nødvendige: aktører i designteamet er nødt til at afstemme forventninger og blive enige om hvilke mål de går efter, der skal etableres en interesse i hinandens fagområder og endelig skal det være muligt at indarbejde de forskellige kompetencer i projektet fra begyndelsen af designprocessen. I forhold til beboernes hverdagsliv, har nogle gennemgået forandringer e

Brunsgaard, Camilla

2010-01-01

163

Hvilke ældre bilister fornyer deres kørekort og hvorfor? : En undersøgelse om kørekortfornyelse ved 70 års alderen  

DEFF Research Database (Denmark)

Andelen af ældre mennesker er i disse år hastigt stigende i de industrialiserede lande, herunder i Danmark. Årsagen hertil er de store efterkrigstidsgenerationer, den forlængede levealder samt den lave fødselsrate i de seneste årtier. I Danmark er 16,8 % af populationen på nuværende tidspunkt 65 år eller ældre. Det forventes, at denne andel vil stige til 24,4 % i 2040 (Danmarks Statistik, 2011). Det er især de store årgange, som på nuværende tidspunkt er i 60’erne, som får andelen af ældre til at stige markant i fremtiden. Derudover har der været en konstant stig-ning i andelen af ældre personer med kørekort. Dette betyder, at en større andel af den fremti-dige ældrepopulation vil have kørekort, og at der forventes en markant stigning i antallet af æl-dre bilister i de kommende år. Undersøgelser fra andre lande har dog vist, at hvis der findes et kørekortfornyelsessystem, hvor ældre bilister screenes for at kunne fortsætte med at køre bil, er der mange ældre, der vælger ikke at forny deres kørekort (Hakamies-Blomqvist & Wahlström, 1998; Levy, 1995). Selvom al-dersbetinget kørekortfornyelse med tilhørende screening har til formål at frasortere de bilister, som ikke længere kan køre sikkert, er der faktisk mange raske bilister, især ældre kvinder, som vælger at stoppe med at køre (Hakamies-Blomqvist & Wahlström, 1998; Siren, Hakamies-Blomqvist & Lindeman, 2004). Dette kan medføre mobilitetsproblemer og øget afhængighed af både formel og uformel hjælp til den daglige transport. I Danmark skal kørekortet fornyes første gang, når man fylder 70, og herefter skal kørekortet fornyes jævnligt. Når kørekortet ønskes fornyet, skal der indhentes en lægeattest, som munder ud i en anbefaling (fornyes /ikke fornyes). Der er altså tale om en slags aldersbaseret scree-ning, idet alle bilister skal gennemgå undersøgelsen for at kunne forny kørekortet. Der findes ingen tal for hvor mange, der vælger at forny deres kørekort, og hvor mange, der vælger ikke at gøre det. Vi ved heller ikke, hvad der motiverer disse beslutninger, eller hvilke grupper af ældre, der er mere tilbøjelige til at forny eller ikke forny deres kørekort. Den nærvæ-rende undersøgelse har til formål at undersøge, hvilke danske bilister, der vælger at forny/ikke forny deres kørekort i forbindelse med den første kørekortfornyelse ved 70-års alderen og hvor-for.

Siren, Anu Kristiina; Haustein, Sonja

2012-01-01

164

En "Copenhagen effect"? : Danmarks svar på Centros: en vidtgående selskabsreform, der styrker "selskabernes frie bevægelighed".  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen efterprøver på grundlag af den danske selskabsreform 2009/10, om den liberalisering og internationalisering, der herved har fundet sted af den danske lovgivning om aktie- og anpartsselskaber, er så betydningsfuld, at det fremtidigt giver mening at tale om en "Copenhagen effect" i konkurrence med den allerede kendte "London effect". Udgivelsesdato: Juni 2009

Werlauff, Erik

2009-01-01

165

Stigende astmadødelighed i Danmark 1969-1988. Ikke på grund af ændret kodepraksis  

DEFF Research Database (Denmark)

We have studied asthma mortality in Denmark from 1969 to 1988. Age standardized mortality rates calculated in three age groups, 10-34, 35-59, and > 60 years, disclosed similar trends. Increasing mortality from asthma in the mid-1970s to 1988 was seen in all three age groups with higher mortality in 1979-1988 as compared with 1969-1978 of 95%, 55%, and 69%, respectively. Since the eighth revision of the International Classification of Diseases (ICD-8) was used in Denmark over the entire 20-year period, changes in coding practice due to change of classification system cannot explain the findings.

Juel, K; Pedersen, Poul A

1993-01-01

166

Brugen af Geografiske Informationssystemer til effektundersøgelse af Intelligent Farttilpasning i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Geografiske Informationssystemer er anvendt til at dels at dokumentere, hvilke effekter Intelligent Farttilpasning har på hastighedsoverskridelser, og dels til at undersøge, hvordan disse overskridelser kan præsenteres meningsfuldt i spatiale analyser. Analyser af effekten på kørselsadfærden er foretaget for ti af de deltagende bilister i et nordjysk Intelligent Fartilpasningsforsøg for unge bilister. Hovedresultaterne er, at Intelligent Farttilpasning nedbringer både størrelsen af hastighedsoverskridelser og længden på disse. Uden Intelligent Farttilpasning blev der især kørt for hurtigt på lange lige vejstrækninger, på strækninger, hvor hastighedsgrænsen ændres, samt på strækninger, hvor hastighedsgrænsen var lavere end den normale hastighedsgrænse for denne vejtype. Det blev fundet, at længden af hastighedsoverskridelserne samt metoden Natural Neighbor Interpolation tilsammen var velegnede til at beskrive kørselsadfærden ved spatiale analyser.

Agerholm, Niels; Tradisauskas, Nerius

2012-01-01

167

Fra rakkere til dyrlæger : En kort oversigt over veterinærfagets historie i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

I 1761 blev verdens første veterinære skole grundlagt i Frankrig. Det skete efter kongelig befaling fra Ludvig XV (1710-1774), som lod den franske hestekender Claude Bourgelat (1712-1779) grundlægge skolen i Lyon. To år senere ankom de første tre danske studerende til skolen med det formål at studere veterinærvidenskab. En af disse var Christian Peter Abildgaard (1740-1801), som dengang var ung medicinstuderende. Efter opholdet i Lyon så det ud til, at han udelukkende ville komme til at virke som læge, men en fornyet politisk interesse for veterinærfaget gjorde, at han i 1773 kunne etablerede nordens første veterinærskole i København.

Alstrup, Aage Kristian Olsen

2013-01-01

168

Konsensus for behandling og kontrol af borderline-tumor i ovariet i Danmark.  

DEFF Research Database (Denmark)

In order to obtain an impression of the consensus in Denmark of the treatment and control of border-line tumours of the ovary (BTO), a questionnaire was sent to all 43 departments of gynaecology/obstetrics and of surgery with gynaecology/obstetrics. Thirty-seven (86%) departments replied. The results of the investigation are presented. It is concluded that about 75% (87% in stage Ia and 65% in stage Ib) perform restrictive surgery on younger patients in the early stages. Indication for chemotherapy is found only in patients with more advanced stages. Very few find an indication for radiotherapy. Treatment and control of BTO in Denmark are in agreement with current international principles.

Lundvall, L; Lund, B A

1990-01-01

169

Danske sikkerhedspolitiske udfordringer i Arktis : Hvilke sikkerhedspolitiske udfordringer står Danmark overfor i Arktis?  

DEFF Research Database (Denmark)

This essay is an analysis of the geopolitical power game in the Arctic region between Arctic 5: United States, Russia, Canada, Norway and Denmark. The aim is to answer following question: Which security-policy challenges does Denmark face in the Arctic? Through Barry Buzan’s 5 security policy sectors (Political, Military, Economic, Societal, and Environmental) the essay analyses the regional implications of the race for territory towards the North Pole in order to secure the expected findings of natural resources and enhanced possibilities of using northern routes. The region is looked at with geopolitical glasses and the essay finds that Denmark is in the middle with the role of a mediator. The United States and Russia, being the big political, military and economic powers in the region, have a lot at stake. This is why Denmark very carefully should take the lead in enhancing cooperation and dialog to improve mutual understanding. This work has already commenced with the Ilulissat-meeting, where Denmark with great success established a forum for cooperation. The basic theory on international politics that is used for this essay is neo-realism.

Tolstrup, Michael

2011-01-01

170

Aendringer i immunstatus blandt nydiagnosticerede hiv-inficerede i Danmark 1995-2005  

DEFF Research Database (Denmark)

INTRODUCTION: The incidence of new HIV diagnoses in Denmark has remained stable since 1991, but it has increased among the subgroup of homosexual men in recent years. This may reflect an actual increase in newly infected, e.g. as a result of increased risk behaviour, or it may reflect increased HIV testing. To clarify the causes of this increase we describe and analyse the development of HIV infection in Denmark in the period 1995-2005 with special emphasis on the route of transmission, immunological status at the time of diagnosis and the prevalence of patients at risk of transmitting HIV. MATERIALS AND METHODS: Observational study based on the Danish HIV Cohort Study, which includes all adults seen at Danish HIV clinics since 1995. RESULTS: From 2000 to 2004 the number of newly-infected homosexual men increased (from 69 to 123), particularly in persons under 30 years (from 5 to 42). The median CD4 cell count at the time of diagnosis increased in this group (median 19.1 cells/microL per year [95% CI: 3.7-11.3]), while it remained stable among heterosexually infected. The number of newly-diagnosed homosexually infected under 30 years with a CD4 cell count over 400 cells/microL increased from 0 in 2000 to 23 in 2004. The prevalence of patients with high viral load (and thus potentially at risk of transmitting HIV) decreased in all risk groups. CONCLUSION: Newly-diagnosed homosexual men present at an earlier stage of disease progression and with a better preserved immune system today than 5-10 years ago, presumably due to a combination of frequent HIV testing and increased risk behaviour among young homosexuals in particular. Increased preventive measures targeting known risk groups are necessary to prevent further spread. Udgivelsesdato: 2008-Feb-25

HØegh, Simon; Lohse, Nicolai

2008-01-01

171

Aendringer i immunstatus blandt nydiagnosticerede hiv-inficerede i Danmark 1995-2005.  

DEFF Research Database (Denmark)

INTRODUCTION: The incidence of new HIV diagnoses in Denmark has remained stable since 1991, but it has increased among the subgroup of homosexual men in recent years. This may reflect an actual increase in newly infected, e.g. as a result of increased risk behaviour, or it may reflect increased HIV testing. To clarify the causes of this increase we describe and analyse the development of HIV infection in Denmark in the period 1995-2005 with special emphasis on the route of transmission, immunological status at the time of diagnosis and the prevalence of patients at risk of transmitting HIV. MATERIALS AND METHODS: Observational study based on the Danish HIV Cohort Study, which includes all adults seen at Danish HIV clinics since 1995. RESULTS: From 2000 to 2004 the number of newly-infected homosexual men increased (from 69 to 123), particularly in persons under 30 years (from 5 to 42). The median CD4 cell count at the time of diagnosis increased in this group (median 19.1 cells/microL per year [95% CI: 3.7-11.3]), while it remained stable among heterosexually infected. The number of newly-diagnosed homosexually infected under 30 years with a CD4 cell count over 400 cells/microL increased from 0 in 2000 to 23 in 2004. The prevalence of patients with high viral load (and thus potentially at risk of transmitting HIV) decreased in all risk groups. CONCLUSION: Newly-diagnosed homosexual men present at an earlier stage of disease progression and with a better preserved immune system today than 5-10 years ago, presumably due to a combination of frequent HIV testing and increased risk behaviour among young homosexuals in particular. Increased preventive measures targeting known risk groups are necessary to prevent further spread.

HØegh, Simon; Lohse, Nicolai

2008-01-01

172

New gasification plants for combined heat and power in Denmark; Nye forgasningsanlaeg til kraftvarme i Danmark  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

In Danish energy planning, the role of combined heat and power generation has been increasing. This has aroused an interest in gasification of biofuels. Several gasification techniques are being developed and the focus is on wood rather than straw. This conference paper describes the present projects in this field and lists the advantages and disadvantages of each technique. The tar content of the gas is a problem. A recent attempt has been made to decompose the tar in biogas plants. Gasification plants are supposed to be commercially available within a few years

Houmoeller, S.

1997-12-31

173

Nye mål for naturfagsundervisning i USA - Vil vi samme vej i Danmark?  

DEFF Research Database (Denmark)

This analysis takes a look at the new USA “Framework for K-12 Science Education: Practices, Crosscutting Concepts and Core Ideas” from 2011, followed by work this year towards writing new standards. The framework is based on three essential pedagogical tenets. First is that science learning needs to use a developmental progression throughout schooling so that students continuously add to and revise what they know about science and what they can do to learn more. Second, the framework advocates a focus on just a few core concepts in science and engineering. The third goal is to consciously integrate learning science knowledge with the practices of scientific inquiry and engineering design. The analysis ends with a list of points from the US framework which could work as an inspiration in a Danish context.

Evans, Robert Harry; Horst, Sebastian

2012-01-01

174

Fortsat tuberkuloseproblemer blandt danskere og grønlændere i Danmark og behov for styrket kontrol  

DEFF Research Database (Denmark)

Active transmission of Mycobacterium tuberculosis (Mt) continues at surprisingly high rates in Denmark. The transmission is particularly observed in specific high risk segments of the population with social problems such as homelessness, alcohol, and/or drug abuse. The patients are infected with the "Danish Cluster 2" Mt outbreak strain, and the transmission is attributed to delayed diagnosis. This situation demands increased focus on early tuberculosis diagnosis, control of transmission, and improved actions calls for prioritising the prevention and control of tuberculosis politically and economically.

Lillebæk, Troels; Andersen, Ase Bengård

2012-01-01

175

Status for bæredygtig transport i Danmark - med Kohberg Bakery Group A/S som eksempel  

DEFF Research Database (Denmark)

I denne artikel sættes fokus bæredygtighed og transport. Baggrunden for artiklen er en undersøgelse i et antal danske virksomheder i samarbejde med DHL Global Forwarding, gennemført i sommeren 2009, med fokus på virksomhedernes arbejde med bæredygtighed og transport. Indledningen giver en baggrund for emnet, bæredygtighed, transport og Supply Chain Management. Dette er udgangspunkt for en præsentation af resultaterne fra undersøgelsen af bæredygtig transport. Undersøgelsen opsummeres og leder frem til et eksempel på hvordan Kohberg Bakery Group A/S i praksis arbejder med bæredygtighed og transport. Artiklen afsluttes med en række implikationer for henholdsvis kunder (transportkøberne) og transport leverandørerne Udgivelsesdato: April

Haas, Henning de; Kronborg Jensen, Jesper

2010-01-01

176

Epidemiologi og behandling af hovedtraumer i Danmark 1994-2002, belyst ved sygehusstatistik  

DEFF Research Database (Denmark)

INTRODUCTION: The purpose of this study was to illuminate the trends in the numbers of hospitalized head-injured patients in Denmark from 1994 to 2002 compared to the preceding decade, and to comment on the response to recommendations from the National Board of Health concerning hospital treatment. MATERIALS AND METHODS: The National Patient Registry and the national register of causes of death were searched for ICD10 diagnoses corresponding to structural brain injury, selected cranial fracture diagnoses, and concussion as a first or secondary diagnosis. RESULTS AND CONCLUSION: The most important tendencies were an increasing number of intracranial haemorrhages and a decrease in the numbers of other structural brain injuries, cranial fractures and brain concussions. Age at injury and the ratio of males to females increased for all categories. The death rate in hospital was a constant 16.5% for intracranial haemorrhages but decreased for other structural brain injuries, from 19.3% in 1994 to 15.3% in 2002. The number of hospitalizations of more than three months' duration increased correspondingly. In all, deaths in hospital decreased from 5.3 to 5.0 per 100,000 population. Two centres for rehabilitation of the most severely injured 16% were established during the study period. The increasing number of hospitalizations of duration exceeding three months, but where the inclusion criteria for these centres were not fulfilled, emphasizes the need for follow-up of recommendations concerning county/regional hospital-based rehabilitation units for patients with moderate to severe head injury. In addition, better organization and coordination of follow-up of patients with sequelae after concussion are desirable.

Engberg, Aase Worsaa; Teasdale, Thomas William

2007-01-01

177

Alternativ behandling i Danmark--brug, brugere og årsager til brug  

DEFF Research Database (Denmark)

INTRODUCTION: The purpose of this study was to examine the use of complementary and alternative medicine (CAM) in Denmark, possible associations between the use of CAM and various socio-economic variables, and motives for the use of CAM. MATERIALS AND METHODS: Our data derived from the Danish Health and Morbidity Survey, 2003. The sample consisted of 4,000 Danish citizens aged 18 years or older, of whom 2,593 (65%) completed the interviews. Multivariate logistic regression analysis was used to examine the association between the use of CAM and various socio-economic variables. RESULTS: The survey revealed that 40.2% had ever used CAM and 20.1% had used CAM within the last year. Of those reporting having used CAM ever, reflexology (22.7%), massage/osteopathy/other manipulative techniques (16.5%) and acupuncture (16.2%) were the most frequently used. The use of CAM was more common among women than men, among people aged 30-66 years and among people with 13-14 years of education. There was no association betweenmarital status and CAM. Thirty-nine percent of those having ever used CAM stated that CAM is a supplement to the treatment received in the conventional Danish health care system. CAM was used mainly to treat mild symptoms/diseases (39%) and as prevention or for increased well-being (22%). More women than men stated that they wished to take an active part in their own treatment (30% versus 14%) and cited the unwanted side effects of conventional medicine (16% versus 7%) as a motive for using CAM. CONCLUSION: This study shows that the use of CAM is not a hot trend but the continuation of a trend that shows no signs of slowing down. Udgivelsesdato: 2006-Feb-13

LØnroth, Helle Langhoff; Ekholm, Ola

2006-01-01

178

Optimizing gas extraction at landfills in Denmark; Optimering af gasindvinding pae deponeringsanlaeg i Danmark  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

In landfills which contain organic material and anaerobic decomposition takes place, and landfill gas (LFG) is produced. The LFG contains approximately 50% methane, which contributes to the greenhouse effect when emitting from the landfill. Approximately 19% of the greenhouse gases in the atmosphere are methane, and around 8% of this is emission from landfills. This means that roughly 1.5% of the global warming is related to emission from landfills. Extraction of LFG for energy purposes was started 30 years ago in USA. In Denmark 26 LFG plants have been established since 1985. The gas is utilized for CHP or pure power production in gas engine/generator units. In some cases the LFG is used in gas burners in connection with boilers for district heating systems. 24 million m{sup 3} was recovered in 2004, which is equivalent to a reduction of CO{sub 2} of 160.000 tons CO{sub 2}/year. (BA)

Willumsen, H.C. [LFG Consult (Denmark)

2005-07-01

179

“Anders And, han virker så dansk” -At vokse op med Disney i Danmark  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Siden Mickey Mouse først så dagens lys i 1928, har Walt Disneys figurer og eventyruniverser bredt sig til hele jordkloden: Anders And, Mickey Mouse, Snehvide, Simba, Tarzan m.fl. Indtil for 10-15 år siden var den normale Disneyoplevelse for en dansker først og fremmest knyttet til det skriftlige medie, nemlig tegneserie-bladene og især Anders And & Co. I dag er 'Disneykulturen' en stærk flerarmet mediekultur, som går på tværs af generationer og krydser landegrænser; og Disneys tilstedeværelse i børns populærkultur i næsten hele verden er blevet meget mere omfat- tende, siden eventyrets begyndelse i 1920erne. I denne artikel belyser Anne Mette Stevn gennem en historisk orienteret receptionsanalyse, hvorledes danskernes brug og oplevelse af Disneys produkter har ud- viklet sig.

Anne Mette Stevn

1999-01-01

180

Menneskehandel i rengøringsbranchen? : En kvalitativ undersøgelse af migrations- og arbejdsvilkårene for en gruppe migrantarbejdere i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Denne rapport fokuserer på migrations-, arbejds- og levevilkårene for udenlandske arbejdere i den danske rengøringssektor. Formålet med rapporten er at afdække, hvorvidt der indenfor dette område forekommer tvangsarbejde, menneskehandel eller menneskehandelslignende forhold, samt at kortlægge nogle af de problemstillinger, der præger rekrutteringsprocessen i denne sektor. Rapporten er baseret på en række kvalitative interviews med en gruppe migrantarbejdere samt ekspertinterviews med fagpersoner, der besidder et særligt kendskab til forholdene for udenlandsk arbejdskraft i rengøringsbranchen.

Korsby, Trine Mygind

2011-01-01

 
 
 
 
181

Epidemiologi af pludselig opstået nontraumatisk hjerneskade i Danmark 1994-2002.  

DEFF Research Database (Denmark)

The purpose of this study was to illuminate trends in the incidence and duration of hospital courses in Denmark in 1994-2002 for patients with non-traumatic brain injury of sudden onset, due to spontaneous subarachnoid haemorrhage, revival after cardiac arrest, near-drowning, near-suffocation or electric shock and to compare to corresponding data from a contemporary investigation of head injuries. MATERIALS AND METHODS: The national hospital register was searched for hospital courses starting between 1 January 1994 and 31 December 2002, including rehabilitation and corresponding to ICD10 diagnoses covering the above-mentioned causes of non-traumatic brain injuries. RESULTS AND CONCLUSION: After direct age-standardization to the European Standard population, the incidence of hospital courses after SAH decreased slightly to 12.3 per 100,000 of the population in 2002. Mean age at injury increased by 3.6 years to 56.2. In particular for men, the maximum age-specific incidence increased considerably. Hospital lethality increased slightly to 29.2%. The age-standardized incidence of hospital courses after revival following cardiac arrest increased from 3.37 in 1994 to 4.49 per 100,000 in 2002. During the same period, hospital lethality decreased from 42.9% to 34.0%, and the number of courses of long duration increased correspondingly. All in all, bed occupancy beyond 3 months after SAH and cardiac arrest was half of the occupancy after traumatic injuries. A number of other less numerous causes of non-trauma-tic brain injury should also be taken into consideration. For equal treatment and rehabilitation of patients with hospital courses beyond three months, the number of hospital beds should be the same for traumatic and non-traumatic brain injuries.

Engberg, Aase Worså; Teasdale, Thomas William

2007-01-01

182

New energy and innovation in Denmark; Ny energi og innovation i Danmark  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The objective of this project is to analyse the framework conditions for development of energy technologies in Denmark through an innovation perspective. The project is an analytical contribution to the discussion of development and possible improvements of the framework conditions and public-private interplay in the energy area. Moreover, the project provides new insight in Danish energy innovation in general and in development dynamics on individual technology areas. Main elements of the analysis are in-depth studies of innovation dynamics and framework conditions on five selected technology areas - all strategic priority areas within Danish energy research and development. The areas are: bio energy, hydrogen technology and fuel cells, wind power technology, solar cells, and energy efficient end-use technologies. Another main element is a broad questionnaire survey across the energy sector and its different actor groups. More than 300 organisations answered the questionnaire. The main results of the project are a.o. that 1) the Danish energy innovation system and the framework conditions for development of energy technologies on many points are well-developed and not immature in general. 2) The energy technology industry is one of the most important industries in Denmark with large export and an innovativeness that is higher than in the manufacturing industry in general. 3) Despite EU, internationalisation and globalisation and despite significant international connections, the energy innovation system is anchored primarily on the domestic level. Strengthening of the framework conditions and ambitious competences and goals on Danish level is therefore required to maintain a strong Danish energy technology development. 4) The technology areas differ significantly with respect to innovation dynamics, competence bases, actors, etc. and it is therefore needed that policy efforts to some extent are adjusted to the individual technology areas. Among the more detailed conclusions are e.g. that stop-go tendencies in the R and D support should be reduced; that the balance between application-based knowledge (learning-by-doing) and science-based knowledge can be improved in some of the technology areas; and that the pronounced traditions for public/private interaction and for cross-going collaboration and discussion are an important stronghold of Danish energy innovation.

Dannemand Andersen, P.; Borup, M.; Gregersen, B.; Nygaard Tanner, A.

2009-07-01

183

Svær D-vitamin-mangel hos børn født i Danmark af kvinder med mørk hud  

DEFF Research Database (Denmark)

Rickets due to malnutrition is rare in Denmark. The Danish Board of Health recommend that: pregnant women are treated with a daily dose of vitamin D daily (10 micrograms); emigrants with coloured skin have their vitamin D level assessed during pregnancy; all children receive a daily dose of vitamin D (10 micrograms) until two years old. Despite of these recommendations two cases of severe nutritional rickets among children of emigrants were discovered upon hospital admission. The symptoms were heterogeneous: delayed walking skills and convulsions. We conclude that nutritional rickets is a tricky diagnosis, but is preventable.

Brok, Jesper; Huusom, Lene

2011-01-01

184

Grønland i Hverdag og Fest - Kolonialisme, nationalisme og folkelig oplysning i mellemkrigstidens Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Taking its point of departure in a widely used general education textbook on Greenland, published in 1928 by the Danish geographer Sophie Petersen, the article demonstrates how nationalism and colonialism were closely linked in Denmark in the yesrs between the two world wars. The Greenlanders were raised on Danish nationalism framed in an ethnic/cultural understanding of the concept of the nation which was easily transferred to a Greenlandic context. Thus, Danish colonialim contained the seed of Greenlandic nationalism, which it eventually became difficult for Denmark to object to, born as it was of the same arguments that underpinned Danish nationalism. Thus, the history of Danish nationalism is also the key to understanding the developments that led to Greenlandic authonomy.

Thisted, Kirsten

2012-01-01

185

The greenhouse effect and climatic change. Drivhuseffekt og klimaaendringer; Hvad kan det betyde for Danmark  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The Danish Minister for the Environment initiated in the spring of 1991 a survey of possible effects of climatic changes on Denmark. The publication is a report on this survey. During the last century the average temperature in Denmark increased by nearly 0,5 deg. C up to about 1950, but has since exhibited a decreasing tendency - in contrast to the global average. Annual precipitation has increased by about 10%, and the number of hours of sunshine has decreased. During the next 100 years, the summer temperature may increase by 1-3 deg. C and the winter temperature by 2-5 deg. C. During the same period precipitation may increase by between 0 and 20 deg. C. Currently, there is a relative sea level rise of about 1mm per year in the south, and south- westerly part of Denmark, decreasing towards zero (or even slightly falling) in the northern part. It is estimated that in northern Jutland the relative sea level rise will be smaller that the global average. In the year 2080 it may have risen by about 50cm in the Lolland Falster region, and in the southern part of Jutland, but only by 30cm in northern Jutland. In natural ecosystems there could be changes, but effects on agricultural activities, forestry and fishing will be relatively small - yet careful planning and adaption will be necessary. It is indicated that direct consequences can be both positive and negative and probably in most cases will be modest. Denmark is, ecologically as well as politically and economically, a small open system, and the most important effects may arise in relation to the rest of the world. (AB).

Fenger, J. (Danmarks Miljoeundersoegelser (DK)); Torp, U. (Miljoeministeriets Department (DK)) (eds.)

1992-01-01

186

Udviklingen i behandlingen af intrakapsulaere femurfrakturer i Danmark 1996-2007  

DEFF Research Database (Denmark)

INTRODUCTION: The treatment of medial collum femoris fractures (MCFF) is a topic for discussion. Recommendations favour internal fixation at all four levels of displacement (Garden type I-IV) for patients younger than 75 years. Older patients with undisplaced fractures (Garden type I-II) are being offered internal fixation, while arthroplasty is offered to patients with displaced fractures (Garden type III-IV). The aim of the present survey is to map the extent and the development in the use of the above mentioned methods in Denmark. METHODS: A questionnaire was distributed to all 39 emergency wards in Denmark. The results were compared with those of a similar survey from 1996. RESULTS: In the period 1996-2007, the number of wards treating MCFF was reduced by 50%. In 2007 only a single mixed surgery ward remained compared with 14 in 1996. Garden type I fractures were treated with internal fixation in 77% of the wards and conservatively in 8%. In 1996, 60% were offered surgery. Garden type II fractures were treated with internal fixation in all wards in 2007 as well as in 1996. Garden type III fractures were treated with internal fixation in 12% of the wards, while 81% of the wards offered age-graduated treatment. Garden type IV fractures were treated with internal fixation in one among 26 wards, 81% performs treatment according to the above standards. The period 1996 to 2007 has seen a 12-13% decrease in the number of patients with displaced MCFF who are offered age-graduated treatment. CONCLUSION: International recommendations seem to have been accepted widely in Danish orthopaedic wards. Nearly all wards currently offer age-graduated treatment. Udgivelsesdato: 2008-Sep-15

Dimon, Tine Jochewet Ravn; Laursen, Jens Ole

2008-01-01

187

Brugen af Geografiske Informationssystemer til effektundersøgelse af Intelligent Farttilpasning i Danmark  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Geografiske Informationssystemer er anvendt til at dels at dokumentere, hvilke effekter Intelligent Farttilpasning har på hastighedsoverskridelser, og dels til at undersøge, hvordan disse overskridelser kan præsenteres meningsfuldt i spatiale analyser. Analyser af effekten på kørselsadfærden er foretaget for ti af de deltagende bilister i et nordjysk Intelligent Fartilpasningsforsøg for unge bilister. Hovedresultaterne er, at Intelligent Farttilpasning nedbringer både størrelsen af hastighedsoverskridelser og længden på disse. Uden Intelligent Farttilpasning blev der især kørt for hurtigt på lange lige vejstrækninger, på strækninger, hvor hastighedsgrænsen ændres, samt på strækninger, hvor hastighedsgrænsen var lavere end den normale hastighedsgrænse for denne vejtype. Det blev fundet, at længden af hastighedsoverskridelserne samt metoden Natural Neighbor Interpolation tilsammen var velegnede til at beskrive kørselsadfærden ved spatiale analyser.

Lars Bolet; Niels Agerholm; Nerius Tradisauskas; Harry Lahrmann

2013-01-01

188

Forebyggende helbredsundersøgelser af gravide kvinder i Danmark. Almindelige helbredsgener i svangerskabet  

DEFF Research Database (Denmark)

The study was conducted in order to describe the extent and content of advice on common ailments in pregnancy given by doctor or midwife during prenatal visits and to describe the frequency of ailments in the period before the visits. The design was a nationwide cross-sectional study based on questionnaires completed by pregnant women who had seen a general practitioner (GP), midwife or hospital doctor for prenatal care. Ailments and advice in connection with one specific visit were reported. The questionnaires were completed by 517 women after a prenatal visit to their GP (92% of eligible), by 514 women after a prenatal visit to the midwife (91% of eligible), and by 203 women after a prenatal visit to a doctor in the maternity department in pregnancy week 16-18 (84% of eligible). The results showed that nausea, pollakisuria, tiredness and heartburn had been present during the period before the visit in about half the women. Between a third and a fourth of the women had been discomforted by back pain, discharge or cramps. From 15 to 58 percent had been given advice, depending on the symptom. The advice was of many different kinds. To a large extent the women wanted to talk to the health professionals about the ailments, and most often they wanted to talk to a midwife about the ailments. We conclude that common ailments of pregnancy are frequent and they should be investigated more. Nearly all pregnant women want to talk about the subject during prenatal visits. The objectives of giving advice should be clearer, and clinical studies of the effectiveness of the advice are needed.

Lindenskov, Lena; Kristensen, F B

1994-01-01

189

Projection of Denmark's energy consumption and emission of greenhouse gases; Danmarks energifremskrivning  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The purpose of the baseline projection is to get an assessment of how energy consumption and emissions of greenhouse gases will evolve in the future, if no new policy measures are introduced, often referred to as a 'frozen policy' scenario. The actual development will continuously be influenced by new political initiatives, and the projection is thus not to be regarded as a long-term prognosis, but rather as a progress which from some given objectives, defines the challenges of future energy policy. The baseline projection is based on a number of general economic conditions (the output of industries, private consumption, fuel prices, etc.), a number of technology-specific assumptions (how much different types of facilities cost, what is their efficiency, etc.) and assumptions about what energy market players will do on purely market terms. Projections of this nature will always be subject to many central and uncertain assumptions. A different development than the assumed will therefore be able to move the outcome in both directions. This year's energy projections are associated with a particular uncertainty due to the large uncertainty about the duration of the economic crisis for the global economy. This uncertainty affects directly the energy projection, as economic activity and demand for energy services are closely linked. The big drop in energy consumption due to the downturn in the economy from 2008 to 2009 illustrates this. (ln)

2010-04-15

190

Europæisk offentlighed i danske medier – Danmark som foregangsland for udviklingen af en transnational politisk journalistik?  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available This article focuses on the Europeanization of the Danish news media. Europeanization of media content refers to two central criteria: a) an increased focus on European themes and actors, and b) an evaluation of theses themes and actors from a connation state dominated point of view. According to such criteria,recent studies across Europe, have documented a significant level of overall Europeanization of Danish media at the level of media content. This article compares the results of some of the most recent studies of Europeanization and tries to answer the question of what makes Denmark a best-case example, when it comes to Europeanization of the news media.

Mark Ørsten

2006-01-01

191

National action plan for renewable energy in Denmark; National handlingsplan for vedvarende energi i Danmark  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

Renewable energy sources shall lead to a reduced emission of greenhouse gases in the European Union (EU) and to an improved security of energy supply. Therefore, the EU has defined a general target of at least 20% of renewable energy in 2020 of the final energy consumption. The target is divided between the 27 member countries in the EU Directive on Renewable Energy. With a target of 30%, Denmark is among those countries which have committed itself to the largest use of renewable energy. Also transport shall increasingly be based on renewable energy. The EU directive on renewable energy therefore contains a special target for the share of renewable energy for transportation of at least 10% in each member country by 2020. On 23 June 2010, Denmark sent its national action plan for renewable energy to the EU Commission. The action plan follows the outline required by the EU and describes the Danish energy policy for the renewable energy field and how Denmark will meet the demands in the EU directive. (ln)

2010-06-15

192

Klar svækkelse af den faglige organisering de sidste ti år i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Notatet beskriver udviklingen i det faglige organiseringsmønster siden 1980 med vægt på udviklingen de seneste ti år. Det påpeges, at man for første gang siden 1960erne kan se en vedvarende tendens både til faldende medlemstal og til falden-de organisationsgrader. Faldet i organisationsgraden skyldes især at fagforbundene ikke har kunnet følge med den stigende arbejdsstyrke. Det påpeges desuden, at LO’s dominerende position på det organiserede arbejdsmarked bliver svækket, idet LO’s andel af samtlige fagligt organiserede er markant faldende, fra 73% i 1980 til 65% i dag, hvilket især skyldes arbejdsstyrkens stigende uddannelsesniveau. Fort-sætter denne udvikling, vil LO nå ned på 50% i 2024. Udgivelsesdato: 17. august

Scheuer, Steen

193

Danmarks sikkerhedspolitiske udfordringer i Arktis : Hvilke sikkerhedspolitiske udfordringer står Danmark overfor i Arktis? Spørgsmålet besvares ved hjælp af en analyse af den nuværende situation i Arktis, herunder forholdet mellem Grønland og Danmark, samt en vurdering af Danmarks bevæggrunde for landets ageren i det arktiske område.  

DEFF Research Database (Denmark)

This essay is an analysis of the Danish situation in the Arctic region. The aim of the essay is to answer the following question: What security challenges does Denmark face in the Arctic? Barry Buzans theory regarding security policy in five sectors extracted from the book; “People, States and Fear” is used to conduct the analysis. In order to gain access to an explanation of why the identified challenges should be seen as challenges from a Danish perspective, traditional theory in regard to international relationships have been used. The findings are that Denmark faces challenges in the military sector, the political sector, the economical sector, the societal sector and the environmental sector. But these challenges should not lead to a revolution of how Danish policy should be conducted in the future. The main challenges is to maintain the current balance in the arctic region whereas: military low intensity, enable economic benefits from the coming reclamation of oil, gas and minerals, maintain Greenland within the Danish regency –despite Greenlandic self-government, sustain the Danish position on the international scene, and ensure that environmental actions do not hamper the extractions of the Greenlandic “gold”. The overall main challenge for Denmark is to “Stay calm”

Lynge, Jesper Heiner

2010-01-01

194

Den østamerikanske brakvandskrabbe Rhithropanopeus harrisii i Danmark : Gammel gæst og ny invasiv art  

DEFF Research Database (Denmark)

Estuarine mud crab (Harris mud crab, white-fingered mud crab) in Denmark: Old guest and new invasive species Rhithropanopeus harrisii has been recognized in Europe since 1949. It was, however, introduced from the American east coast at least 75 years earlier, but was described and became known under another name, the Zuidersee crab (Pilumnus tridentatus Maitland, 1874). In Denmark it was found for the first time in 1953 in the harbour of Copenhagen. It seems to have been absent for more than 50 years, until it turned up again in 2008 in southern Denmark (Nysted Nor, the Baltic coast of Lolland) and around Copenhagen. It was reported also in 2009 and 2010 from the earlier known localities and some new in southern Zealand. A specimen with 28 mm carapace width is the largest ever recorded for the species.

Tendal, Ole Secher; Olesen, JØrgen

2011-01-01

195

Green taxes in EU and Denmark; Groenne skatter og afgifter i EU og Danmark  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

One of the most essential means to reach an increased sustainability in the world is to increase the use of economical means and hereby extend the polluter-pay-principle. The EU-commission, OECD and other governments in the EU-countries recommend an increased use of green taxes. This book takes as its starting point the implementation of a green tax reform, where the taxation is moved from tax on manpower to tax on resource consumption and pollution. Hereby both the environmental effort and the economic development are strengthened. The book briefly examines the different definitions of sustainability and outlines the principles for a green tax reform. The elaboration of green taxes, the reversing entry to environmental aims or to the Exchequer, the relation to the social distribution, the financing of the welfare state, the development of the green taxes in the EU countries, removal of environmentally damaging subsidies and the positive effect of the existing green taxes are subjects treated in the book. Finally the book presents a proposal for some Danish possibilities to increase existing green taxes or to introduce new Danish green taxes. (EHS)

Dyck-Madsen, S.

2000-12-01

196

Brint research in Denmark - Challenges and perspectives; Brintforskning i Danmark - udfordringer og perspektiver  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

Nordel is a body for co-operation between the transmission system operators (TSO's) in Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden with the primary objective to create conditions for and develop an efficient and harmonised Nordic electricity market, regardless of national borders. Furthermore, Nordel serves as forum for contact between the TSOs and representatives of the market players in the Nordic countries. The statistical part of Nordel's annual report includes data about: Exchange of electricity; Gross consumption; Electricity generation; Installed capacity; Generation of condensing power; Net consumption; Transmission capacity; Pumped storage power; Losses; Occasional power to electric boilers; Total consumption; CHP generation. (BA)

Noerskov, J.K. [Danmarks Tekniske Univ., Lyngby (Denmark); Feidenhans' l, R. [Risoe National Lab., Materials Res. Dept., Roskilde (DK)] (eds.)

2004-05-01

197

General and applied electrochemistry in Denmark. Generel og anvendt elektrokemi i Danmark  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The symposium of the Danish Electrochemical Association ''General and applied electrochemistry in Denmark'' comprehended the following sections: a)fundamental and theoretical electrochemistry b) new electrode and electrolyte materials c) analytical electrochemistry d) organic electrochemistry e) corrosion and metal protection. (EG).

Ulstrup, J.; Bernth, N.; Hjuler, H.Aa. (eds.)

1986-04-01

198

Administrative stordriftsfordele ved kommunalre-formen i Danmark – sandede eller tilsandede?  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available The Danish Local Government Reform in 2007 reduced the number of municipalities from 271 to 98 and the number of Regions from 14 to 5 along with major changes in tasks, finances and the equalisation scheme. One of the objectives of the reform was to realize administrative economies of scale. Measured by administrative costs, this article concludes that the amalgamated municipalities so far have not realized the expected administrative economies of scale. It is, however, also shown that the potential economies of scale prior to the Reform was inflated in a Reform legitimating process. Before as well as after the Reform, administrative economies of scale exist if analysing on administrative costs. Technically administrative costs by decentralised agencies, however, cannot be calculated and are therefore not included in the analysis. Basing the analysis instead on administrative personnel, including administrative staff employed at schools, kindergartens etc., the conclusion is that larger municipalities do not spend less resources on administration than smaller municipalities.

Kurt Houlberg

2012-01-01

199

Social ulighed i incidens og overlevelse efter kraeft i Danmark--sekundaerpublikation  

DEFF Research Database (Denmark)

This register-based study describes social variations in cancer incidence and survival in 3.22 million Danish residents born 1925-1973 and aged >or= 30 years. We followed up for cancer incidence in 1994-2003 and for survival in 1994-2006, yielding 147,973 cancers. The incidence increased with lower education and income, especially for tobacco- and other lifestyle-related cancers. Social inequality in the prognosis of most cancers was observed, with poorer relative survival related to fewer advantages, often most pronounced in the first year after diagnosis.

Dalton, Susanne Oksbjerg; Schüz, Joachim

2010-01-01

200

Per Pettersons Ekkoland – Danmark : Nordjyllands genlyd i en norsk forfatters værk  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen introducerer til Per Pettersons forfatterskab med udgangspunkt i en analyse af hans første roman Ekkoland – med hovedvægt på handlingssted, genre og stil. Titlen gengiver Paul la Cours betegnelse for Jylland, og romanen foregår i Nordjylland. Ekkoland er mere novelleagtig end nogen af de senere romaner, men afprøver samtidig nogle af Per Petterson væsentlige romangreb siden hen, fx udgangspunktet i hovedpersonens bevidsthed og de smidige skift mellem tider og steder – som her altså også er lande og sprog.

GemzØe, Anker

2011-01-01

 
 
 
 
201

Udvikling og afregningsmønster for kirurgi i privat og offentligt sygehusregi i Danmark 2004-2008  

DEFF Research Database (Denmark)

INTRODUCTION: The organisation and the reimbursement pattern for surgery in Denmark are relatively unknown. MATERIAL AND METHODS: The organisation and activity of hip and knee replacement, laparoscopic cholecystectomy and inguinal herniotomy, low-back surgery and obesity surgery were analysed together with the surgery reimbursement pattern in Denmark in the 5-year period 2004-2008 based on national register data. RESULTS: During the 4-year period 2004-2007 activity rose for all types of surgery, except laparoscopic cholecystectomy. A predominant part of the increased activity was seen within the private sector, especially in obesity and low-back surgery. A predominant part of the activity in the private sector was financed via public sector funding. CONCLUSION: The results show increased surgical activity in five common operations and call for intensified monitoring of activity and quality to secure research and further development on a nationwide basis. Udgivelsesdato: 2009-May

Kehlet, Henrik; HindsØ, Klaus

2009-01-01

202

Epidemiologi, sygdomspræsentation og forløb af idiopatisk trombocytopenisk purpura hos børn i Danmark 1998-2000  

DEFF Research Database (Denmark)

INTRODUCTION: Idopathic Thrombocytopenic Purpura (ITP) is a condition with isolated thrombocytopenia and bleeding symptoms in skin and mucous membranes. It is easy to establish the diagnosis, but treatment is controversial, possibly due to different estimates of the risk for serious bleeding. We present the epidemiology and clinical course of ITP during the first 6 months after diagnosis in Danish children diagnosed from 1998-2000. MATERIALS AND METHODS: The Nordic Society of Paediatric Haematology and Oncology conducted a prospective registration study of children with newly diagnosed ITP from 1998-2000. The study included children < 15 years of age with newly diagnosed, untreated ITP and platelet count (TBC) < 30 x 10(9) /l. Information about bleeding symptoms, TBC, treatment and ITP related episodes was recorded at diagnosis and during the first six months. RESULTS: Of 109 included children 81% had a short symptom history, 46% a preceding viral infection. At diagnosis 62% had TBC < 10 x 10(9) /l, 41% mucosal bleeding, and 72% received medical treatment. Follow-up was available for 91 children. Sixty seven children with acute ITP had TBC < 150 x 10(9) /l for 11 days (median). Twenty four children suffered chronic ITP, 8 of them had persistent TBC < 20 x 10(9) /l. Insidious onset had a 64% predictive value for chronic ITP. Of the 57 registered ITP-related episodes, 45 occurred in chronic cases, 23 of them in six of the children with persistent TBC < 20 x 10(9) /l. CONCLUSION: It is likely that children with newly diagnosed ITP recover quickly, and the risk of serious bleeding is low. A small group of children with persistent severe thrombocytopenia experience significant morbidity. Udgivelsesdato: 2008-May-26

Kjaersgaard, Mimi; Edslev, Pernille Wendtland

2008-01-01

203

Kvaliteten af astmabehandling i Danmark. Hvor langt er vi--og hvor langt er patienterne?  

DEFF Research Database (Denmark)

INTRODUCTION: Despite the availability of safe and effective therapies for asthma, many patients have sub-optimal asthma control. AIM: To assess the current status with regard to the treatment and monitoring of adult asthmatics and to identify factors of importance for compliance with controller therapy. MATERIALS AND METHODS: Based on information from focus group interviews, we developed a questionnaire focusing on knowledge of asthma, compliance and therapy. The participants (n = 509) answered the questionnaire over the Internet. RESULTS: Approximately 70% of patients were treated with inhaled corticosteroids (ICS), whereas 25% were only treated with a short-acting beta2-agonist, 20% of whom had severe asthma. In the preceding year, 46% of patients had their lung function measured. Up to 25% of patients stated that they forgot or deliberately decided not to take their ICS at least twice a week. The most frequent reason for non-compliance was lack of asthma symptoms. Non-compliance was associated with disagreement with the statement that ICS is an essential part of asthma therapy (p<0.002). Self-assessed asthma severity was positively associated with regular scheduled doctor visits (p<0.001) and good compliance (p<0.001). CONCLUSION: The treatment and monitoring of asthma in Denmark is not in accordance with guidelines, e.g. with regard to patient education and the use of spirometry. Non-compliance with controller therapy is frequent, and the reasons seem to be accessible through education of both patients and doctors.

Ulrik, Charlotte Suppli; Lange, Peter

2008-01-01

204

Kvaliteten af astmabehandling i Danmark : Hvor langt er vi - og hvor langt er patienterne?  

DEFF Research Database (Denmark)

INTRODUCTION: Despite the availability of safe and effective therapies for asthma, many patients have sub-optimal asthma control. AIM: To assess the current status with regard to the treatment and monitoring of adult asthmatics and to identify factors of importance for compliance with controller therapy. MATERIALS AND METHODS: Based on information from focus group interviews, we developed a questionnaire focusing on knowledge of asthma, compliance and therapy. The participants (n = 509) answered the questionnaire over the Internet. RESULTS: Approximately 70% of patients were treated with inhaled corticosteroids (ICS), whereas 25% were only treated with a short-acting beta2-agonist, 20% of whom had severe asthma. In the preceding year, 46% of patients had their lung function measured. Up to 25% of patients stated that they forgot or deliberately decided not to take their ICS at least twice a week. The most frequent reason for non-compliance was lack of asthma symptoms. Non-compliance was associated with disagreement with the statement that ICS is an essential part of asthma therapy (p<0.002). Self-assessed asthma severity was positively associated with regular scheduled doctor visits (p<0.001) and good compliance (p<0.001). CONCLUSION: The treatment and monitoring of asthma in Denmark is not in accordance with guidelines, e.g. with regard to patient education and the use of spirometry. Non-compliance with controller therapy is frequent, and the reasons seem to be accessible through education of both patients and doctors Udgivelsesdato: 2008/1/21

Ulrik, Charlotte Suppli; Lange, Peter

2008-01-01

205

Danmarks første nationalordbog : Om Videnskabernes Selskabs Ordbog I-VIII (1793-1905)  

DEFF Research Database (Denmark)

Videnskabernes Selskabs Ordbog (forkortet VSO) er uden tvivl den danske ordbog, som har haft den længste (to århundreder), mest problemfyldte og af personlige intriger mest prægede tilblivelseshistorie. Med nærværende bidrag gives for første gang nogensinde en nogenlunde retfærdig analyse af udvalgte ordbogsartikler fra værket forbundet med en detaljerig gennemgang af denne den afgjort mest forviklede affære i dansk ordbogsskrivnings historie. I vort bidrag gør vi brug af den selektive historiografiske metode, som på kritisk vis udvælger særligt relevante data og gengiver dem i en dømmende og bedømmende ramme, dvs. en datidsimmanent men kritisk analyse forbundet med et ønske om at lære af historien. Kongen, dvs. i praksis Ove Høegh-Guldberg, der bl.a. finansierede størstedelen af arbejdet, havde en klar mening om brugergruppen, ordbogen skulle være både for folket og for videnskabsmænd, dvs. for såvel lærde som ulærde, ganske enkelt for alle danskere og kun for danskere. Alligevel blev det til en ordbog primært for lærde. Allerede før udgivelsen af første bind blev værket kritiseret. Den største kritiker var Peter Erasmus Müller, som helt konkret henviser til de enkelte artikler og angivelser. Siden er den konkrete indholdskritik aldrig blevet gengivet eller diskuteret, man har kun hæftet sig ved, at ordbogen var blevet kritiseret og i øvrigt var og forblev kritisabel. Man ved - for det siger alle - at ordbogen er af ringe lødighed, og gentager uefterprøvet, at ordbogen har givet anledning til kritik. VSO er imidlertid langt bedre end sit rygte. Vort bidrag vil vise, at den gængse bedømmelse ikke er korrekt. Det gælder i særlig grad, når kritikken ikke er tidsimmanent og ikke er immanent i forhold til ordbogens forudsete opbygning.

Bergenholtz, Henning; Pálfi, Loránd-Levente

2008-01-01

206

Indicator report. Danmark's national strategy for sustainable development: a shared future - balanced development  

International Nuclear Information System (INIS)

[en] The Danish vision of sustainable development is based on eight objectives and principles: 1) The welfare society must be developed and economic growth must be decoupled from environmental impacts. 2) There must be a safe and healthy environment for everyone, and we must maintain a high level of protection. 3) We must secure a high degree of bio-diversity and protect ecosystems. 4) Resources must be used more efficiently. 5) We must take action at an international level 6) Environmental considerations must be taken into account in all sectors. 7) The market must support sustainable development. 8) Sustainable development is a shared responsibility and we must measure progress. (au)

2002-01-01

207

Lumbal spondylodese for degenerativ ryglidelse i Danmark i 2005-2006  

DEFF Research Database (Denmark)

INTRODUCTION: The indication and use of lumbar spinal fusion surgery for degenerative conditions is being debated. PURPOSE: The objective of this study was to describe recent trends in lumbar fusion surgery for degenerative conditions in Denmark. MATERIAL AND METHODS: A cohort study using a sample from the Danish National Patient Registry was used. RESULTS: In 2005 and 2006, 2,064 and 891 lumbar fusions were performed in 14 public and 6 private hospitals. The annual activity increased from 993 to 1,118 procedures at public hospitals and from 393 to 510 procedures at private hospitals. Lumbar disc arthroplasty was performed in 196 cases, anterior fusion in 162 case, posterior fusion in 2,309 cases, while combined anterior and posterior fusion were performed in 347 cases. The indications for surgery were based on the diagnosis spondylosis in 245 cases, spinal stenosis in 1,174 cases, discuss degeneration in 947 cases, degenerative spondylolisthesis in 600 cases and non-specific lumbar pain in 45 cases. Posterior fusion was performed in 74.3% and 81.9% in public and private hospitals, respectively. Combined anterior and posterior fusion was performed in 12.1% and 10.1% in public and private hospitals, respectively. CONCLUSION: Lumbar fusion rates for degenerative conditions increased from 2005 to 2006 with variation in operative procedures in relation to diagnoses. We propose to monitor data in a database to improve registration of various fusion techniques for various indications and to support further research. Udgivelsesdato: 2009-Sep-21

Rasmussen, Sten; Jensen, Claus Munk

2009-01-01

208

Hvis Al Bashir kommer forbi : - skal Danmark udlevere Sudans præsident til Den Internationale Straffedomstol?  

DEFF Research Database (Denmark)

For første gang i sin historie udstedte Den Internationale Straffedomstol (»ICC«) i marts 2009 en arrestordre mod et siddende statsoverhoved. Artiklen behandler en række spørgsmål om statsrepræsentanters immunitet, fortolkningen af Statutten for Den Internationale Straffedomstol (»ICC Statutten«) og forholdet mellem bindende Sikkerhedsrådsresolutioner og andre folkeretlige regler, der udspringer af denne begivenhed. Udgivelsesdato: 4. juli 2009

Kjeldgaard-Pedersen, Astrid

2009-01-01

209

Bredbåndskapacitet i accesnettet : En analyse af bredbåndsbehov i Danmark i et 2020 perspektiv  

DEFF Research Database (Denmark)

Der er en stående diskussion om kravene til udbygningen af bredbåndsnettene med TDC som en af de centrale deltagere. Notatet omhandler et felt med stærke og divergerende opfattelser og interesser. Notatets mål er at fremlægge et realistisk bud på båndbreddebehov for private brugere og små og mellemstore virksomheder frem til 2020 i lyset af den teknologiske udvikling.

Henten, Anders; Falch, Morten

210

Forebyggelse af arbejdsulykker i Danmark- De fleste virksomheder vil ikke, men de få kan godt  

DEFF Research Database (Denmark)

Bidraget fremlægger erfaringer fra danske virksomheder, der aktivt forebygger arbejdsulykker. Disse foregangsvirksomheder anvender en bred vifte af metoder og fremgangsmåder, en orkestrering, ofte med sikkerhedslederen som en central ildsjæl.

Koch, Christian

1999-01-01

211

National Nursing Audit on Hip Fractures in Denmark  

DEFF Research Database (Denmark)

  Baggrund og formål Hoftebrud kan betegnes som en folkesygdom da ca.10.000 personer hvert år pådrager sig et hoftebrud i Danmark. Patienterne er gennemsnitlig 80 år, 3 ud af 4 er kvinder, og til indlæggelsen knytter sig ofte en betydelig komorbiditet med risiko for medicinske komplikationer. Formålet med denne undersøgelse var derfor at kortlægge den nationale kvalitet af behandlingen og plejen til patienter med hoftebrud på alle danske ortopædkirurgiske afdelinger. Metode En tværsnitsundersøgelse der blev gennemført i 2008 som en retrospektiv deskriptiv undersøgelse med anvendelse af systematisk journalaudit fra 2007. I undersøgelsen indgik alle afdelinger der modtog > 50 patienter om året i Danmark, i alt 30 afdelinger. Fra hver afdeling / hospital indgik 18 - 20 konsekutive patienter i journalauditten. Patienterne var indlagt i perioden august til december 2007, i alt 594 patienter. Udvalgte data fra journalaudit beskrives og diskuteres i relation til anbefalingerne i det accelererede operationsforløb / referenceprogram for hoftebrud. I denne artikel indgik data om anvendelse af  skriftlige kliniske vejledninger, smertevurdering, ernæring, aktivitet, medinddragelse af patient og pårørende. Resultater Alle ortopædkirurgiske afdelinger i hele landet har skriftlige kliniske vejledninger til pleje og behandling af patienter der indlægges for hoftebrud, dog er der flere som ikke følger den eksisterende evidens. De områder hvor sygeplejen er hovedansvarlig kræves det at dokumentationen tages alvorligt. Indenfor områderne; objektiv smertevurdering, ernæring  og aktivitet, herunder ADL-sygepleje ses en begyndende prioritering af områderne, men systematisk fremadrettet pleje og opfølgning er stadig mangelfuld inden for alle områderne. Ved medinddragelse af patient og pårørende viser undersøgelsen, at patienternes behov og ønsker ikke i tilstrækkeligt imødekommes ved udskrivelsen.  Fremtidige aspekter Sygeplejen bør tage et selvstændigt ansvar for organiseringen af plejen og administration af behandlingen.En mere ensartet dokumentation vil gøre det lettere at genfinde data, og derved anvende dem i kvalitetsarbejdet.

Rud, Kirsten; Specht, Kirsten

212

Missing Links - Et case studie af et nationalt mobilitetsknudepunkt/lokalt tilbagegangssted  

DEFF Research Database (Denmark)

Udkantsdanmark har med jævne mellemrum været på den politiske dagsorden og del af den offentlige debat i Danmark. I den offentlige debat samt i en række konventionelle teorier er problemerne med udkantsområder ofte blevet set som et spørgsmål om for lidt mobilitet og for svag forbindelse til de regionale og nationale bycentre. Forbedret og øget infrastruktur er således ofte taget op som løsningen for disse områder. Denne artikel argumenterer imod denne begrænsede forståelse af problemer relateret til udkantsområder. Nogle udkantsområder, der oplever befolkningstilbagegang, er i virkeligheden særdeles godt forbundet til de store nationale netværk af byer, infrastrukturer og industrier. Artiklen viser konkret gennem et casestudie af Hirtshals, baseret på en til formålet udviklet ’mobil metode’ samt studier af byplaner og luftfotos, hvordan dette byområde har en stor mængde mobilitet, der passerer gennem området i form af turister, forretningsrejsende, gods og offshore-industri, og det har en national motorvej, en togrute og færgeforbindelser til en række nordiske lande. Dog oplever byen stadig de samme problemer som en række andre perifere byer: fraflytning, bymæssigt forfald, mangel på unge, høj arbejdsløshed osv. Denne negative udvikling påvirker byen Hirtshals som et oplevet og levet sted. Artiklen argumenterer derfor teoretisk på baggrund af casestudiet for nødvendigheden af at mobilitet og sted i højere grad samtænkes og forstås som gensidigt afhængige. Det betyder konkret i forhold til den analyserede case, at sted og mobilitet ikke blot skal leve i sameksistens side om side, men bør tænkes sammen således, at stederne og mobilitetsstrukturerne påvirker og udvikler hinanden i den fremtidige byudviklingsproces.

Lange, Ida Sofie GØtzsche; Laursen, Lea Louise Holst

213

Forests between global warming and local wood use  

DEFF Research Database (Denmark)

Bæredygtigheden i udvidet træanvendelse til energiudnyttelse i atmosfæriske brændere er stillet til diskussion, fordi den accelererer den globale opvarmning for årtier og ofte intensiverer lokal luftforurening med alvorlige sundhedsskader til følge. Skovudviklingen i Danmark og Østrig bliver sammenlignet, hvorved sidstnævnte inkluderer data om skiftende CO2-balancer. De gensidige relationer mellem brug af fossil energi og biomasse fremkommer i deres større kompleksitet. Der tages hensyn til den genanpasningstid der vedrører CO2 i atmosfæren efter afbrænding af biomasse såvel som usikkerheden af den fremtidige klimaregulering gennem skovene. Der gøres opmærksom på det fysiske faktum at der fremkommer et overskud af CO2-emissioner fra al slags biomasse, når den bliver brugt til at erstatte fossile brændsler, hvilket peger på en øget CO2-gæld fra træafbrænding. Bevislasten med at dokumentere, hvor stor en chance der kan regnes med for at opnå en målsætning om CO2-neutralitet inden for en given periode ligger under alle omstændigheder ved projekterne. Det afvises at promovere afbrænding af træ ved at udstede forhåndskreditter af CO2-neutralitet. CO2-emissioner fra træafbrænding burde indberettes sammen med nationale statistikker vedrørende terrestriske økosystemers udvikling for at fremme fuldstændige kulstofregnskaber. Alvorlige sundhedspåvirkninger fra lokal luftforurening gennem brænderøg burde udløse indgreb fra myndighedernes side. Træanvendelse til ikke-energetiske formål f.eks. i byggesektoren burde prioriteres.

Czeskleba-Dupont, Rolf

2009-01-01

214

Energy strategy 2025. Perspectives towards 2025 and introductory action plan for the future power infrastructure; Energistrategi 2025. Perspektiver frem mod 2025 og oplaeg til handlingsplan for den fremtidige el-infrastruktur  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The Danish Government's long-term energy strategy follows up on the political agreement of 29 March 2004. The energy strategy is a coherent formulation of the Government's long-term energy policy. The pivotal point for the energy strategy is liberalized energy markets and market based tools for obtaining goals such as efficiency, security of supply and environment. The focus is increasingly on the substantial business potential within development of new and more efficient energy technology, in which Denmark takes up several globally strong positions. Furthermore, transportation energy consumption has been included directly in an energy strategy for the first time. At the same time as the energy strategy is presented, a summarizing background report from the Danish Energy Agency with facts, analyses and evaluations is published, as well as a report from energinet.dk that summarizes the system responsibilities' input to that part of the energy strategy that deals with power infrastructure. (BA)

NONE

2005-07-01

215

Integreret energi- og miljoeplanlaegning for Bornholm. Rapport D2: Miljoemaessig rangordning af energisystemer. (Integrated energy and environmental planning for Bornholm. Report D2: Arranging - according to environmental effects - of a number of energy systems).  

Science.gov (United States)

This report arranges a number of changes in the Bornholm energy system according to their capacity to live up to various environmental demands. The changes in the energy system are arranged according to reduction of CO(sub 2)-, SO(sub 2)-, NO(sub x)- and ...

L. Emborg B. Juul-Kristensen

1991-01-01

216

Technical possibilities and potential for high temperature heat pumps in district heating and industrial energy systems. Final report; Tekniska moejligheter och potential foer hoegtemperaturvaermepumpar i kommunala och industriella energisystem. Slutrapport  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

This report discusses technical limitations for heat pumps that can deliver heat at a temperature above 80 deg C. The study is limited to heat pump alternatives using natural refrigerants with one exception, HFC-236 fa that is discussed in a short section. For compression heat pumps different hydrocarbons are interesting refrigerants. It gives high COP, has good transport properties and low saturation pressures. The disadvantage is the security measures that have to be done if it should be used in large-scale applications. In cases where the security issue of hydrocarbons not can be accepted HFC-236 fa is an alternative. It has a worse COP and requires a larger compressor than isobutane but it is not flammable. It also has a high Global Warming Potential. Two other refrigerants that might, in the future, be interesting to use at this temperature is ammonia and carbon dioxide. The disadvantage of ammonia is its high saturation pressures requiring development of components and its high compressor discharge temperatures. Carbon dioxide will at this temperature deliver heat in the supercritical region. That means that it is necessary to be able to cool the gas to a low temperature if competitive COP should be achieved. The supercritical or transcritical cycle also gives possibilities to optimize the pressure level in the gas cooler. Generally carbon dioxide also leads to small volumes and small pressure ratios, while the absolute pressure levels are very high. A relatively common heat pump technology in industry at high temperatures is mechanical vapor recompression where it can give very high COP. The disadvantage with this technology is large volume flows when the source temperature becomes lower. This also means that turbo compressors is most commonly used which together with the small molecule weight of water gives small pressure rise in each compressor step. Absorption heat pumps and heat transformers with Lithium bromide/water as working pair are also possible to use. Single stage processes can be used to a temperature level of approximately 100 deg C and 150 deg C respectively. The temperature lift is however limited by the process to approximately 50 deg C and 60 deg C. Larger lifts can be achieved with more advanced cycles. High temperatures for the absorption heat pumps also means a high temperature for the heat required and high temperatures in the cycle also increase the risk of corrosion. The compression-absorption heat pump is an interesting technology for high temperature heat pumps, especially if the heat sink has a large temperature difference. The most commonly investigated working pair is ammonia/water. The technology is still in a state of development but some prototype installations exist. Questions still exist about the choice of compressors and design of vital parts of the process. In the report, the possibilities of using a heat pump for high temperatures in a district heating system have also been studied. Since every district heating system has a unique mix of production technologies, heat demand, temperatures and geographical conditions it is very difficult to make any general conclusions from a study like this. Some important conditions that has to prevail to have any chance for a heat pump for high temperatures in a district heating system to be economically competitive is however that: There has to be a demand for a high temperature from the heat pump during a large part of the year. That means that it cannot be available capacity in other production technologies, for example boilers with low running costs that can increase the temperature. The heat demand cannot vary too much during the year since that means that production technologies that are needed during part of the year for heat capacity reasons in the district heating system can be used to increase the temperature. It should be noted that there might be many other applications and reasons that makes a high temperature heat pump competitive in district heating than those mentioned and studied in this report. Every such installation theref

Eriksson, Marcus [Chalmers Univ. of Technology, Goeteborg (Sweden)

2005-06-01

217

A green thread: five strategic principles that lead us to a sustainable energy system towards 2050; En groenn traad: fem strategiske prinsipper som leder oss til et baerekraftig energisystem mot 2050  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The overall goal for the world is to limit global warming to two degrees in 2050, which requires an emission level of maximum two tonnes per capita in 2050, assuming we start cutting emissions in time. The climate challenge can only be solved through a comprehensive adjustment of the energy system and a well-functioning energy system is required to achieve the climate targets. This also applies for Norway, as two-thirds of our greenhouse gas emissions are linked to energy use in the petroleum, industry, transport and heating sectors. At the same time, secure access to energy is a precondition for financial development, both in the least developed parts of the world and the western world. In the last 100 years, the development in the Norwegian economy has been very closely connected to the energy sector, first through development of industry based on utilisation of the hydropower resources, and subsequently through recovery of oil and gas on the Norwegian shelf. At the same time, the development within ICT has facilitated an increasingly service-based economy where electricity is a crucial input factor. Through electrification of society, the power system has become an increasingly important critical infrastructure on a par with telecommunications, water supply, the transport system, health services, etc. - perhaps the most important we have considering all the processes in society that directly depend on stabile access to electricity. If we are to achieve the two-degree target in 2050, we must immediately start cutting emissions globally to prevent the accumulated emissions from becoming too large. It will be cost efficient, in a global perspective, to start now. To a large degree, this also applies for Norway. Purchasing quotas can be used to a certain degree in the short term, but in the long term we must also cut the physical emissions here at home. The reason behind this is that we must have implemented most of the emission-reducing measures on a global basis by 2050, also in industrialised countries. Then there will be no surplus of cheap quotas and we must expect much higher quota prices than today. It we wait too long, there will also be very great implementation challenges when major emissions cuts are made in a short period, and Norwegian businesses will become less competitive and have less business opportunities due to inadequate adaptation at home. In this perspective, purchase of quotas is a payment extension and not a permanent solution. Norwegian climate policy up towards 2020, such as the Storting's (Norwegian Parliament's) climate agreement from 2008, is only a first step that must be followed up with further cuts at a steady pace towards 2050.There are many political and strategic challenges associated with the climate and energy policy. Adapting the energy systems will require extensive measures over a long period of time. However, we are not good at making decisions that are necessary in the long term, but uncomfortable in the short term. It is difficult to see consequences of decisions across sectors. This leads to policies being characterised by an inability to see the big picture. It is difficult to imagine what will happen towards 2050 because the world is dynamic and innovative. Inadequate strategies not only entail inadequate climate target achievements, but also a decline in value creation. The adaptation in Norway and internationally creates new business opportunities for energy companies, industrial companies and service suppliers both in the short and long term. It is therefore crucial for both the climate and our economic development that we manage to create good strategies within energy and climate.A green thread is a tool for long-term strategic choices that unite climate, energy and value creation. A green thread is based on two constants: The two-degree target must be achieved in 2050. This entails a requirement for a maximum of two tonnes of emissions per capita in the world and Norway.We must have a well-functioning energy system. A well-functioning energy system is characte

NONE

2011-07-01

218

Chaucer in Denmark : A Study of the Translation and Reception History 1782-2012  

DEFF Research Database (Denmark)

En undersøgelse af reception og oversættelse af den engelske middelalderforfatter Geoffrey Chaucer i Danmark 1782-2012. Afhandlingen analyserer Chaucer i Danmark som et eksempel på engelsk i Danmark, dvs. sprog, litteratur, kultur og uddannelse, fra oplysningstiden til i dag.

Klitgård, Ebbe

2013-01-01

219

Comparison of programs for energy calculation that is used in Denmark; Sammenligning af energiberegningsprogrammer, der anvendes i Danmark  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The aim of the project was to compare the results from a number of simulation programs and to obtain a better knowledge of the accuracy of the programs with regards to heat balance and temperature conditions. There is no simple, single procedure that can be used to validate a model. It must be noticed, that a simulation made by two different persons made on the same well defined building probably will give different results. In this project three different items have been in focus; 1: inter-model comparisons (comparison of calculated results with results from other models). 2: analytical verification (comparison of calculated results with exact analytical solutions). 3: empirical validation (comparison of calculated results with experimental data). The main emphasis has been on three different programs: BLAST, SUNCODE and TSBI3, of which the last mentioned program is the program mostly used by Danish consultants. For the inter-model comparison it has been chosen to use two geometrically identical rooms, one being thermally very light (an envelope with gipsum boards on timber frames) and the other very heavy (an envelope 0,10 m of concrete on the interior). Different window areas and orientations have been used for the analyses. Furthermore the results from the IEA SHC Task 8 shoe-box (a room-size box-shaped building with two south facing windows) have been used together with the results from calculations with TSBI3 and SUNCODE. It must be concluded that the above-mentioned programs of course have some differences in their way of calculating the input, and therefore also in the results. Anyway there is only approx. a 5% difference between TSBI3 and SUNCODE when calculating the energy consumption for heating, while the differences are bigger, when considering energy consumption for cooling. (au)

Engelund Thomsen [DTH. Laboratoriet for Varmeisolering (Denmark); Wittchen, K. B. [Statens Byggeforsknings Institut (Denmark)

1994-11-01

220

Livet i skolen - skolen i livet : eleverindringer om de materielle og sansede skolehverdag, Danmark 1948-2008  

DEFF Research Database (Denmark)

Dryppende blækpenne, malede ølkasser, klasseværelsets kaos og lærerindens ringlende armbånd. Materialiteter og stemninger gør sig gældende i de ofte fragmenterede erindringer om skole og uddannelse i afhandlingens tregenerationelle studie. Med interesse for elevernes skolehverdag og senere uddannelsesforløb i perioden 1945-2008 kvalificerer afhandlingen brugen af interviewbaserede erindringer til det uddannelseshistoriske arbejde. Igennem seks artikler eksperimenteres med livsfortællinger og gruppeinterview som indgang til at undersøge elevsubjektets skiftende tilblivelsesprocesser i en både materiel og sanset skolehverdag. Med poststrukturalistiske begreber om tidslighed og samtidighed diskuteres, hvordan fortiden forstyrrer og intensiveres i nutiden. I analyser af erindringernes både sproglige, materielle og affektive dimensioner trækkes på teorier af bl.a. Judith Butler, Karen Barad, Eelco Runia og Brian Massumi.

Rasmussen, Lisa Rosén

2011-01-01

 
 
 
 
221

Development in the gross energy consumption Denmark 1948-90. Udviklingen i bruttoenergiforbruget Danmark 1948-90  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

From the end of the nineteen forties energy consumption in Denmark increased sharply. After 1970 the consumption stabilized at about 800 petajoule, - the strong growth trend in Denmark was also stabilized at this time. The explanation for this must be a combination of the normal development in the national income and energy prices, population growth (leading, for example, to greater heating needs) and the fact that there are more cars on the road. At the same time great efforts have been made, after the oil crisis, to reduce energy consumption in Denmark, by insulationg buildings, development of cogeneration etc. Thus gross consumption of energy in relation to space heating has fallen by 30% despite the increase in the number of homes. Stabilization in the actual energy consumption has lead to a fall in energy intensity. Energy intensity is defined as gross consumption in relation to the gross national product. A short-term model for energy consumption in Denmark is presented in addition to relevant data. It is concluded that the elasticity of the national income and prices with regard to Denmark's gross energy consumption is estimated to be 0-85 and -0.17 for the period 1948-90. These changes are not considered significant enough to discard a hypothesis on constant elasticity during the whole period of 1948-90, in other words there has not necessarily been any structural change in the demand for energy supply after the first oil crisis. The strongly defined turn in energy consumption at this time could be explained by the higher actual prices of energy together with a weaker economic growth. (AB).

Bentzen, J.

1992-07-01

222

Flora : Fra blomstergudinde i det antikke Rom over Danmark til hele verdens betegnelse for en håndbog om planter  

DEFF Research Database (Denmark)

Flora var en romersk gudinde for blomstring og frugtbarhed. I overensstemmelse med renæssancens genbrug af antikke guder anvendte P.G.B. Ferrari i 1633 Floras navn på en bog om havebrug og Simon Pauli kaldte i 1648 en bog om danske nyttige planter for Flora Danica, begge med reference til den romerske blomstergudinde. Herfra spores ordet "flora" til det moderne brug som globalt anvendt betegnelse for en regionalt begrænset håndbog om planter.

Friis, Ib

2010-01-01

223

The Danish transport infrastructure 2030. Report from the Danish Infrastructure Commission; Danmarks transportinfrastruktur 2030. Betaenkning fra Infrastrukturkommissionen  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The Danish Infrastructure Commission was appointed in November 2006 following a government decision. The terms of reference for the work of the commission state that 'the overall objective is for Denmark to maintain and develop its position as one of the countries in the world with the best transport systems, despite the fact that growing traffic volumes are increasing the requirements in the long term'. On this background, the commission has been given the following main tasks: 1) To analyse and assess the key challenges and development potential for the infrastructure and national traffic investments until 2030. 2) To identify and assess the strategic options and priorities and to put forward suggestions to strengthen the basis for the national investment decisions in the transport area. Furthermore, the commission was given the task of analysing and assessing proposals for strategies for handling a number of selected issues. These include the issue of cost-effective organisation and management of construction projects, the handling of preservation, climate and environmental concerns, the opportunity for better utilisation of the infrastructure by means of modern IT, and the significance of the long-term physical planning. The Danish Infrastructure Commission recommends six focus areas to be used as the starting point for planning the future transport system. Transport is about quality of life and prosperity - about connections between people, families and businesses. Infrastructure contributes to ensuring that we can get to work, and that products and goods can be transported to their destination in the shops and to the consumers. This makes infrastructure a vital cornerstone for our welfare and prosperity. Mobility is a key element in the competitiveness of businesses - and thus also for the growth conditions of Danish society. Efficient transport systems contribute to ensuring that goods can be produced in the best and least expensive location. The production and distribution of goods become simpler and less expensive, because faster and more reliable delivery to the consumers is ensured. And high mobility contributes to businesses being able to attract the right manpower. At the same time, it is important to be aware that the development in the climate and environmental areas may influence our planning of infrastructure as well as urban planning. (au)

2008-01-15

224

Denmark 1900-1991: Energy consumption, GDP and energy prices; Danmark 1990-1991. Energiforbrug, BFI og energipriser  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The aim was to illustrate and generally analyze data for energy consumption and prices in Denmark during the period 1990-1991. In relation to the presented data on gross and net energy consumption the significance of climate correction is discussed and graphs show the effective price of energy. The long-term connection between energy consumption, energy prices and gross domestic product at factor cost is debated. It is demonstrated how the relation between energy, and gross domestic product at factor cost, develops, and the level of domestic supply of energy during the current century is described. It is explained that, up to 1970, energy consumption had increased at an alarming rate which can be related to the national income during that period. Lately, increases have been more gradual, related to high, effective energy prices. It is stated that some influential effects are irreversible, such as improvements in thermal insulation in buildings and technical energy-saving innovations, and because of this even a fall in energy prices will not result in a return to former levels of energy consumption. The possibility of a new energy price shock in the future could excite even more energy saving activities. In the short term it is more difficult to see the relation between energy consumption and national income development, there are so many influential factors, such as gross domestic product, weather, prices and the number of domiciles etc., to take into consideration. But the estimation of long term elasticity of national income and prices rests at anticipated levels. (AB) (24 refs.).

Bentzen, J.

1993-02-01

225

Marine Spatial Data Infrastruktur : hvad er status for en infrastruktur for geografisk data til søs i Danmark.  

DEFF Research Database (Denmark)

En bæredygtig fremtid har stået højt på den politiske dagsorden siden Brundtlandsrapporten udkom i 1987. Geodata spiller en væsentlig rolle i opfyldelse af dette mål. Med udgangspunkt i geodata kan der skabes en datainfrastruktur, der kan være med til at understøtte den planlægning, administration og generelt det beslutningsgrundlag, der er nødvendige værktøjer for at kunne opnå bæredygtighed i såvel det økonomiske, det sociale og det miljømæssige perspektiv. Sammenhængen udlægges i teori og modeldannelse af blandt andet diskurserne omhandlende Land Administration System (LAS) og Spatially Enabled Society, såvel som i teorier om digital forvaltning (eGovernment). Alle diskurser anerkender vigtigheden af Spatial Data Infrastructure (SDI), og dermed af geodata, som et redskab og katalysator for processen.

Stigsen, Tino Kastbjerg; Weber, Michael

2011-01-01

226

Projection of Denmark's energy consumption and emission of greenhouse gases 2012; Danmarks energifremskrivning 2012  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The Danish energy Agency's baseline projection of Denmark's energy consumption and greenhouse gas emissions is not a forecast, but describes the development which may occur in the coming years, based on a number of assumptions about technological development, prices, economic development, etc., hypothetically assuming that no new initiatives or measures beyond those already taken are implemented. The consumption of coal and natural gas are expected to fall by 50 % and 27 %, respectively, the next 8 years, and overall Denmark's fossil fuel consumption is reduced by approx. 120 PJ by 2020. Instead, renewable energy consumption will increase by more than 40 % from 2011 to 2020. The largest contribution to new renewable energy comes from the future offshore wind farms at Anholt, Krieger's Flak and Horns Rev, and from the increased use of biomass. With this conversion, the share of renewable energy in electricity supply is expected to increase from approx. 40 % in 2011 to around 69 % in 2020 and to 75 % in 2025. Final energy consumption drops from 640 PJ in 2011 to 632 PJ in 2020 as a consequence of a decline in industrial and household energy consumption, while the transport sector's energy consumption is expected to increase. With the projection's assumptions, a renewable energy share in the transport sector of 11 % may be achieved. Denmark's total greenhouse gas emissions are expected to decrease to 45.1 million tons of CO{sub 2} equivalent in 2020. This corresponds directly to the total emissions being reduced by 35 % compared to emissions in the 1990 base year. The figure is, however, highly uncertain. (LN)

NONE

2012-09-15

227

The biofuel potential of crop based biomass in Denmark in 2020; Danmarks potentiale for afgroedebaseret biobraendstofproduktion i aar 2020  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

According to climate change observations and foresights several countries including Denmark have committed to reduce GHGemissions. However, the transport sector is still increasing its GHGemissions. Substitution of fossil fuels with biofuels seems to be the best way to reduce CO{sub 2}-emission from this sector on the shorter term. This project evaluates how Denmark can produce enough biofuels to fulfil the political goal of 10 % substitution of the fossil fuel consumption in the year of 2020. This project also approaches the suitability of different crop species to the biofuel industry. Maize and sugar beet are the most suitable crops for biofuel production when only focusing on maximum biofuel yield. Alfalfa is likewise showings great potential and is the most suitable crop in terms of sustainable biofuel production, because of low energy requirements (diesel, fertilizer, pesticide and irrigation) during cropping. Even though maize has higher needs for energy during cropping, it will still be suitable for sustainable biofuel production because of the high biofuel yield. Present calculations show that it is possible to meet the required amount of biofuels by using domestic biomass, which is currently exported (cereal grain) or not utilized (eg. straw). However, these calculations assume that it will become possible to convert the whole amount of carbohydrates into biofuel before 2020. In terms of assessing the biofuel production potential three storylines are defined for the development until 2020. Changes in land use and crop composition are suggested for each storyline to adjust the biofuel production to Danish agriculture. The biofuel production potential is also assessed for two regions in Denmark. Here the region of Storstroem shows greater potential than the region of Soenderjylland because of low density of domestic animals. (au)

Bertelsen Blume, S.

2008-02-15

228

Socio-economic analysis of CCS/EOR in Denmark; Samfundsoekonomisk analyse af CCS/EOR i Danmark  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The Danish Energy Agency has initiated an analysis of the socio-economic sustainability of a CCS / EOR system based on CO{sub 2} capture from Danish sources and injected into selected Danish North Sea oil fields. The analysis shall assess the socioeconomic consequences of such a project as well as highlight the budgetary economic effects for the parties involved. Taking into account a realistic time frame for conversion of the cogeneration power plants and for the extent of the possible capture of CO{sub 2} in each of these plants, it has been chosen only to presuppose the establishment of CCS in three plants, namely Studstrupvaerket, Fynsvaerket and Nordjyllandsvaerket. Only the oil fields Dan, Halfdan and Gorm were selected for the analysis. The analysis shows that in the selected oil fields it is possible to increase the oil production by approx. 151 million. barrels of oil to the year 2049, which corresponds to approx. 40% of the estimated potential in these fields. The increased oil production requires that approx. 95 million. tonnes of CO{sub 2} is captured in the three power plants, which are subsequently transported and injected in the oil fields in the North Sea. The transport of CO{sub 2} from the CHP plants to the North Sea are assumed to be done by ship, since this solution is economically favorable and also offers logistical advantages and increased flexibility. The analysis shows that both the budget economic and the socio-economic analysis as a whole provide a positive economic net present value over a 30-year period. The socio-economic benefit is expected to be about. 3.5 billion DKK higher. This difference is due to especially the following conditions: a) CO{sub 2} emissions of CO{sub 2} transport are only included in the socio-economic analysis, since shipping is outside the quota system. In the socio-economic analysis, the estimated value of damage impact on the environment is included; b) The value of the oil produced after 2049 is included in the socio-economic analysis as terminal values, while the budget economic analysis does not include effects beyond 30 years; c) The value of district heating losses in the socio-economic analysis are assumed to correspond to the socio-economic costs of district heating, while the value in the budget economic analysis is calculated as the district heating consumers' expected additional price at the transition from cogeneration to district heating.; d) The cost of SO{sub 2} emissions is in the socio-economic analysis set to damaging effects while in the budget economic analysis it is set to the level of charges. (LN)

NONE

2012-12-15

229

Banker i Danmark 24/9-2013 En finansieringsanalyse : En analyse af danske pengeinstitutters finansieringsomkostninger for første ½ år af 2013  

DEFF Research Database (Denmark)

I analysen indgår også delårs ændringer (½ år og kvartal) for de institutter der rapporterer med denne frekvens. Highlights for denne analyse er: • Pengeinstitutternes finansieringsomkostninger når nye og lavere niveauer • Der er finansieringsmæssigt ikke belæg for at udlånsrenterne skal op • En finansieringsmæssigt øget polarisering er i gang Sidst i analysen præsenteres nogle overtagelse/fusions-scenarier og en aktuel vellykket overtagelse/fusion kommenteres

Krull, Lars

230

Udvikling og demonstration af Danmarks første lavenergiklasse 1 kontorbyggeri med fokus på elforbrug : Slutrapport for ELFORSK projekt 341-032  

DEFF Research Database (Denmark)

EnergiMidt’s nye kontorbygning er etableret som Lavenergiklasse 1 byggeri, og selv om det har vist et væsentligt højere forbrug end forventet i de første 1,5 års drift, er der tilvejebragt omfattende erfaring og viden om udvikling og implementering af Lavenergiklasse 1 byggeri, samt af mulighederne for forbedringer, så lavenergikravet realistisk kan opfyldes Medarbejdernes forventninger til de nye systemer og indeklimaet er i høj grad indfriet, men der er desuden gjort mange erfaringer omkring, hvordan man kan introducere og tilpasse ny teknologi på arbejdspladsen for medarbejderne.

Stephansen, Carl; Knudsen, Henrik Nellemose

2012-01-01

231

Security of energy supply: Account of the security of supply in Denmark; Energiforsyningssikkerhed. Redegoerelse om forsyningssikkerheden i Danmark  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

A secure and stable energy supply is a prerequisite for a society like the Danish. Through many years of active energy policy we in Denmark have developed an efficient energy system with a very high security of supply. In coming decades it is necessary to implement a major transformation of our energy supplies to more renewable energy and phase out fossil fuels. The Government's vision is that we must have a Denmark that is independent of fossil fuels. With such a fundamental transformation of our energy supply and energy system it becomes a challenge to maintain the high security of supply, as we know it today. Conversely, it is not a long term solution to continue to allow society to be dependent on fossil fuels. And it is against this background, the Danish Minister for Climate and Energy submit this account on security of energy supplies in Denmark. The account shows that we in Denmark have a high security of supply. There is still access to sufficient energy resources, we have a well-functioning infrastructure, and we have good access to the exchange of energy within the EU and other countries. This places Denmark in a good situation. Today, Denmark has a significant import of especially petroleum and coal and export of petroleum and gas. The future declining production of oil and gas in the North Sea means an increasing need for imported fuels from fewer and fewer countries and regions, and at the same time there will be an increased international demand for the same fuels. This brings Denmark in the same situation as the other EU countries. Thus we have the basis for reducing consumption of fossil fuels and instead accommodate increasing amounts of renewable energy in our energy supply, but it requires a further development of the system to be possible to store energy and manage energy consumption. It will be necessary if the growing parts of our energy must come from fluctuating sources like wind and solar energy. Efficiency in energy supply has doubled since the oil crises of the 1970s. Now we must start the next step in the transformation of the energy supply. We must continue with developing efficient energy consumption significantly, and we must replace the consumption of fossil fuels with renewable energy. The account shows that it is possible. But it does not come by itself, and it requires intelligent solutions. Development and implementation of energy efficient and cost effective solutions for production, distribution, trading and use of energy will be necessary. And the work must be done at national level as well as at EU level. (ln)

2010-02-15

232

Book review: Historia och samtid: danska folkbibliotek i förändring.  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Recension av: Jochumsen, Henrik & Hvenegaard Rasmussen, Casper. Folkebiblioteket under forandring: modernitet felt og diskurs. Köpenhamn: Danmarks Biblioteksforening och Danmarks Biblioteksskole, 2006

Dolatkhah, Mats

2007-01-01

233

Ynglefugle i Vadehavet, 1996  

DEFF Research Database (Denmark)

Denne rapport præsenterer resultaterne af en optælling af ynglefugle i den danske del af Vade-havet i 1996. Der er tale om den hidtil mest omfattende koordinerede ynglefugle-optæl-ling, idet tællingen for første gang også omfattede største-delen af marskområderne bag digerne. Optællingen var et led i overvågningen af hele det samlede Vadehav fra Ho Bugt i Danmark til Den Helder i Holland. Den dækkede alle ynglende vadefugle, måger og terner, enkelte kysttilknyttede ænder, samt Blå Kærhøg og Mosehornugle. Formålet med optællingen i 1996 var at vurdere de samlede ynglefuglebestande, deres forde-ling og bestands-udviklingen ved sammenligning med tidligere optællinger i den danske del af Vadehavet. På baggrund af resultaterne gives forslag til beskyt-telses-foranstaltninger, fremtidige optællinger og forbedring af optællingsmetoder. I optællingerne deltog 29 personer. Projektet foregik i et samarbejde mellem Danmarks Miljø-under-søgelser og Dansk Ornitologisk Forening. Da dette programs første dækkende optæl--ling af områderne foran digerne løb af stablen i 1991 deltog 17 personer. Dækningen i forlandsområderne og på vadehavsøerne var næsten komplet, mens der i de fleste områder bag digerne blev foretaget mindst én optælling af Vibe, Stor Kobber-sneppe og Rødben. Det er for første gang muligt at vurdere bestanden for en række af de talrigt ynglen-de arter i Vadehavet. Resultaterne fra optællingen i det danske Vadehav har tidligere været præsenteret (Thorup 1997). Til forskel fra denne arbejdsrapport præsenterer nærværende rapport kort over de fleste arters fordeling og for visse arter også tæthed. De samlede bestandstal for den danske del af Vadehavet afviger lidt og sammentællinger i delområder i nærværende rapport afviger også i visse henseender fra arbejdsrapporten. Dels er der efter arbejdsrapportens færdiggørelse indkommet enkelte supplerende oplysninger, dels er sammentællingerne i regioner gjort sammenligne-lige med den tidligere optælling i 1991. Desuden er beregningsmetoderne ændret lidt, og estimeringen afbestands-størrelserne i denne rapport er præciserede ved, at der er benyttet arealberegninger og oplysninger om bestands-tætheder ved vurderingen af bestandsstørrelser i ikke optalte områder. Bestanden af Strandskade i det danske Vadehav i 1996 vurderes til ca. 2.900 par. Arten tåler en intensiv udnyttelse af landskabet og synes i fremgang. Dog er der sket bety-delige forskydninger i forekomsten siden 1991. Viben trives ikke i det intensivt dyr-kede landbrugsland bag digerne, og bestanden foran digerne er meget lille. Bestanden i 1996 vurderes at være ca. 2.475 par. Stor Kobbersneppe er gået meget tilbage i antal siden 1991. Der ynglede ca. 250 par i 1996, hvilket svarer til, hvad der ynglede alene i Tøndermarsken i 1983. Bestanden af Rødben i Vadehavet i 1996 vurderes til ca. 4.700 par. Det svarer til, hvad man førhen vurderede, der ynglede i hele Danmark. Ikke desto mindre er arten i tilbage-gang i marsken bag digerne, men der er dog kun brugbare optællinger fra Tønder-marsken. Her skete den store tilbagegang i 1980'erne, mens bestanden har været stabilt lav i 1990'erne. Forlandsområder med ekstensiv afgræsning kan have meget tætte bestande af Rød-ben, og bestanden på forlandsområderne er evt. i fremgang. Dog udgør arealer med eksten-siv afgræsning tilsyneladende en forholdsvis lille andel af det samlede strand-engs-areal. De kolonirugende fugle er forsøgt optalt årligt, siden programmet startede i 1990. Men dækningen i 1996 var for første gang næsten komplet. Især har de meget store strande på Rømø været mangelfuldt dækket tidligere år. På Rømø Vesterstrand var der i 1996 meget store kolonier af Dværgterne og Havterne. I alt blev der i 1996 registreret 219 par Dværgterner og 1.060 par Havterner; omtrent dobbelt så mange som der nogensinde tidligere er blevet optalt. Hættemågebestanden er stadig i stigning i Vadehavet, og i Danmark findes bestanden især i de voksende kolonier i to klæggrave samt på Langli. I a

Rasmussen, L. M.; Thorup, O.

1998-01-01

234

Techno-Economics of Residential Broadband Deployment : Multimedia Services in Residential Broadband Networks  

DEFF Research Database (Denmark)

PhD-projektet har titlen ”Techno-Economics of residential broadband deployment” (”Tekno-økonomisk analyse af bredbåndsforbindelser til private husstande”). Det omhandler den aktuelle markedssituation for bredbåndstjenester, hvor elselskaberne udfordrer de traditionelle teleselskaber ved massiv udrulning af optiske fibre til slutbrugerne. De gamle teleoperatører besidder som oftest en veludbygget infrastruktur i kraft af deres eksisterende telenet (”det rå kobber”), og de vil typisk foretrække en xDSL-baseret strategi (forskellige varianter af Digital Subscriber Line-teknologien: ADSL, VDSL, etc.), hvor hastigheden for dataforbindelser gradvist kan øges til 10-50 Mbit/s eller endnu mere, for at få størst muligt udbytte af deres tidligere investeringer. Forsyningsselskaberne er derimod ikke bundet af sådanne hensyn, og de vil ofte gå direkte efter en fiber-til-hjemmet løsning (FTTH, Fiber-to-the-Home), som på længere sigt tilbyder en langt større datakapacitet. Valget af den rigtige strategi for bredbåndsudrulning afhænger af et komplekst samspil mellem mange faktorer, og der er behov for præcise tekno-økonomiske modeller som beslutningsgrundlag. Eksisterende modeller tager ikke i tilstrækkelig grad hensyn til de dynamiske ændringer i markedet, som konkurrencen giver anledning til. PhD-arbejdet og afhandlingen indeholder en grundig analyse af transmissionskravene for fremtidige bredbåndstjenester og de tekniske faktorer, som har betydning for udrulningsstrategien. Tilgangen i projektet er tværfaglig og kombinerer en solid teknisk viden om telenet og tjenester med økonomisk teori og teori for regulering af telekommunikation. På grundlag heraf opstilles en tekno-økonomisk omkostningsmodel, der simulerer kapitaludgifter og ydelser. Som et særligt element i modellen benyttes spilteori til at simulere vekselvirkningen mellem konkurrerende infrastrukturer. Arbejdet har et særligt fokus på det danske marked. Det følger de generelle principper fra den danske LRAIC-model (Long Run Average Incremental Cost) og inddeler Danmark i 4 geografiske profiler. Under hensyntagen til den eksisterende kobber-infrastruktur identificeres de mest fordelagtige strategier for aktørerne for hver af disse profiler. Bl.a. påpeges vigtigheden af tidshorisonten for investeringen, forskellene mellem storbyregioner og landområder, og betydningen - for de gamle teleoperatører – af at placere DSL-udstyr ude i knudepunkterne som en forsvarsstrategi. Det konkluderes på grundlag af modelsimuleringer, at fiberudrulning i Danmark kun vil være fordelagtig i storbyerne, hvis mindst 25 % af samtlige husstande abonnerer på tjenesten. I resten af landet vil fiberudrulning kun være fordelagtig, hvis graveomkostningerne kan deles med andre anlægsarbejder. Samlet set yder PhD-arbejdet et væsentligt bidrag til vores viden om bredbåndsudrulning i et dynamisk marked som det danske, og det forbedrer beslutningsgrundlaget for fremtidige valg af strategier både for teleselskaberne og deres konkurrenter. Abstract: The PhD project has the title Techno-Economics of Residential Broadband Deployment. It investigates the current market situation of broadband services, where the electricity companies challenge the incumbent telecom operators by extensive deployment of optical fibres to the end users. Very often the old telecom operators have a well-developed infrastructure on account of their existing telecom network (”the raw copper”), and typically they will prefer an xDSL-based strategy (various types of Digital Subscriber Line-technology: ADSL, VDSL, etc.), where the rate of speed of data connections are increased gradually to 10-50 Mbit/s or even more, in order to gain as much profit as possible from their previous investments. However, the operators are not restricted by these considerations, and they will often choose a fiber-to-the home solution (FTTH, Fiber-to-the-Home), which will offer a far more substantial data capacity in the long run. The choice of the proper broadband deployment strategy is depending on a co

Sigurdsson, Halldor Matthias

2007-01-01

235

Expert opinion on “best practices” in the delivery of health care services to immigrants in Denmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Introduktion: Levering af sundhedsydelser til indvandrere er et felt, der er under udvikling og som der er stigende opmærksomhed omkring. Morbiditets- og mortalitetsmønstre hos indvandrere vil ofte adskille sig fra majoritetsbefolkningens og i mange tilfælde ses dårlige sundhedsudfald for indvandrerpopulationerne. Desuden rapporteres der i danske såvel som udenlandske studier, at sundhedsprofessionelle støder på problemer i mødet med indvandrerpatienterne. Materiale og metoder: En Delphi-proces med fokus på ’best practice i levering af sundhedsydelser til indvandrere’ blev gennemført med otte danske eksperter fra den akademiske verden (2), NGO’er (1), politiske beslutningstagere (2) og praktiserende behandlere (3). Eksperterne foreslog indledningsvist 60 forskellige faktorer af betydning for levering af sundhedsydelser til indvandrere. Disse blev kondenseret til 32 faktorer inden faktorerne blev genudsendt til eksperterne. I første omgang blev de udsendt til eksperterne for at vurdere vigtigheden af hver enkelt faktor og dernæst med henblik på at opnå konsensus mellem de deltagende eksperter. Data er blevet indsamlet i perioden fra juni 2008 til januar 2009 og er sket som led i et større EU-projekt. Resultater: I artiklen præsenteres de 11 faktorer, der af eksperterne er vurderet til at have den største betydning for levering af sundhedsydelser til indvandrere. De tre vigtigste faktorer udgøres af adgang til tolke, kvalitet af tolkeservice og sikre compliance inden for medicinområdet. Disse efterfølges af faktorerne at have tilstrækkelig tid i konsultationen, sammenhæng i tilbud, interdisciplinært samarbejde, afsættelse af ressourcer, behandlerens rolle, anerkendelse af den enkelte patient, uddannelse af sundhedsprofessionelle og studerende samt tolkning over telefonen. Konklusion: En Delphi-proces kan være et værdifuldt værktøj til at opnå konsensus blandt eksperter inden for det undersøgte område – i dette tilfælde i forhold til levering af sundhedsydelser til indvandrere. På dette grundlag kan Delphi-processen være med til at skabe et beslutningsgrundlag for fremtidige politiske beslutninger. Set i lyset af fundene i dette studie kan det virke paradoksalt, at man fra politisk hold ønsker at indføre brugerbetaling på tolkebistand for personer, der har opholdt sig mere end syv år i Danmark fra juni 2011. Da det kan forventes, at gruppen af indvandrere med ophold i Danmark over syv år og begrænsede danskkundskaber i forvejen vil høre til blandt de mest udsatte og sårbare indvandrere vil dette tiltag sandsynligvis føre til en yderligere marginalisering af en allerede udsat gruppe. En mere fleksibel organisering og finansiering af arbejdet i almen praksis som eksempelvis mulighed for længere konsultationer for sårbare grupper, inklusiv nogle indvandrere, kan give rum til at overkomme eventuelle kulturelle barrierer mellem læge og patient.

Jensen, Natasja Koitzsch; Nielsen, Signe Smith

2010-01-01

236

Investering og prisdannelse på et liberaliseret elmarked  

DEFF Research Database (Denmark)

Hvorledes vil elpriserne på det nordiske elmarked udvikle sig, såfremt der i de kommende 10-15 år ikke udbygges væsentligt med ny elkapacitet i Norden ud over de få anlæg, der på nuværende tidspunkt er besluttet? Og hvilke vilkår skal der til for atinvestorer vil initiere nye investeringer i kraftværker? Sagt meget kort er dette baggrunden for det EFP-støttede projekt "Forsyningssikkerhed og økonomisk efficiens i det fremtidige elsystem", som i et samarbejde mellem Forskningscenter Risø, Eltra,Elkraft System og RAM-løse edb har ført til udarbejdelse af denne rapport. Udgangspunktet for projektarbejdet har været den nordiske elmarkedsmodel og dennes evne til at håndtere udbygningen af den nødvendige kapacitet på længere sigt. Centralt iprojektet har været en kvantitativ analyse af, hvorledes priserne kan se ud på det nordiske elmarked i fremtiden afhængigt af omfanget af foretagne nyinvesteringer i elproduktionskapacitet. Ved hjælp af elmarkedsmodellen Balmorel er der opstillet etbasisscenarie frem til 2020, som kun indeholder de allerede i dag vedtagne beslutninger om udbygning med ny elkapacitet. Frem til 2010 kan dette basisscenarie betragtes som et sandsynligt forløb. Men for perioden 2010-20 kan beregningerne primærtbetragtes som illustrationer af, hvordan elpriserne kan udvikle sig, såfremt der ikke foretages yderligere investeringer. For perioden 2010-20 er det således et såkaldt "worst case", der er gennemregnet. I forhold til basisscenariet er der yderligeregennemregnet en række forskellige cases for året 2015, bl.a. konsekvenserne af våd- og tørår og en usædvanlig kold vinterperiode. Endvidere er det i projektet analyseret, hvorledes prisudviklingen på elmarkedet påvirker profitabiliteten i nyeinvesteringer i elkapacitet afhængigt af en række eksogene hændelser, som eksempelvis udbygning med vindkraft og prisen på CO2-markedet. Dette er gjort ved at analysere rentabiliteten i et nyt værk, placeret enten i Øst- eller Vest-Danmark. Analyserne erblevet gennemført for tre situationer: 1) For en enkelt investor uden besiddelse af andre elanlæg, 2) For en enkelt investor med en egen portefølje af elproduktionsanlæg, hvorfor et nyt anlæg vil konkurrere med ham selv og, endelig, 3) For tokonkurrerende investorer, der investerer i det samme kendte anlæg, henholdsvis i Øst- og Vest-Danmark. I alle tilfælde investeres i et naturgas-fyret combined cycle anlæg med levering af både el og varme. Herudover er investorens egen mulighed fortidsmæssigt at "time" sin investering søgt kvantificeret i beregningerne, altså hvornår er det optimalt for ham at investere.

Morthorst, Poul Erik; Jensen, Stine Grenaa

2005-01-01

237

Strategier for integreret sundhedsfremme - et review  

DEFF Research Database (Denmark)

Danske kommuner har siden strukturreformen stået for forebyggelse og sundhedsfremme. I forlængelse af skiftende regeringers folkesundhedsprogrammer har man her satset på at udvikle og implementere en række enstrengede forebyggelsesindsatser med udgangspunkt i KRAM-faktorerne (kost, rygning, alkohol og motion) ? fx i form af rygestopkurser, motionskurser, motiverende samtaler m.v. De enstrengede indsatser er i dag veludbyggede og efterhånden veldokumenterede. Men der savnes erfaringer med sundhedsfremmestrategier, der formår at adressere sundheden for en bredere del af befolkningen og ikke kun adresserer de mere ressourcestærke. Den sociale ulighed i sundheden er nemlig et voksende problem for samfundet, hvilket er blevet dokumenteret i en række rapporter gennem de seneste år i Danmark, men også i WHO. Bogen bygger på litteraturgennemgang af projekter i danske kommuner og boligområder, dokumentanalyser af rapporter, ekspertinterview med nøgleaktører i feltet, international litteratur samt deltagelse på konferencer. Den har til formål at samle viden om integrerede sundhedsfremmeindsatser og reflektere over, hvordan kommunerne i samarbejde med diverse netværk kan udforme og støtte lokale indsatser over for ulighed i sundhed efter disse erfaringer og koncepter. Bogen omhandler derved, hvilke processer, tilgange og strategier der har betydning for, at kommunal sundhedsfremme i praksis kan være en reel fælles opgave mellem borgere, professionelle, kommunale og civile aktører. Vi har heri valgt at diskutere og drage erfaringer fra indsatser og tilgange, der vægter ressourcemobilisering, empowerment og borgerinddragelse. I undersøgelsen kobles de teoretiske perspektiver med udvalgte eksempler fra aktuelle kommunale indsatstyper og platforme for sundhedsfremme. Undersøgelsen har taget et første spadestik til en forhåbentlig fremtidig mere dybdegående og nationalt baseret udforskning af sundhedsfremmearbejdet i kommuner og lokalsamfund for at mindske social ulighed i sundhed ud fra de ovennævnte tilgange. Aktuelt håber vi,at bogen kan bidrage med refleksion, ideer og diskussioner til metoder og tilgange i sundhedsfremmearbejdet, der har mere almen relevans.

Lau, Charlotte Bech; Holm, Jesper

2012-01-01

238

Biomasse til transportsektoren  

DEFF Research Database (Denmark)

Transportsektoren bliver en af de helt store udfordringer i et fremtidigt energisystem baseret på 100 procent vedvarende energi. Selv med de mest optimistiske antagelser om nye teknologier kan behovet næppe dækkes med biobrændstoffer baseret på danske resurser. Løsningen består i at begrænse stigningstakten i transportbehovet og få så meget el ind i transportsektoren som muligt.

Mathiesen, Brian Vad; Connolly, David

2012-01-01

239

Does the long-term interest rate predict future inflation? : a multi-country analysis  

DEFF Research Database (Denmark)

Fisher hypotesen indebærer, at spændet mellem den lange rente og inflationstakten er den optimale prediktor af fremtidige ændringer i inflationstakten. Denne hypotese undersøges med data fra 13 OECD lande. Resultaterne viser, at der er store forskelle mellem landene m.h.t. den lange rentes evne til at forudsige den fremtidige inflation.

Engsted, Tom

1995-01-01

240

The use of biomass in Denmark. Goal and means in ``Energy 21``; Biomasseanvendelse i Danmark. Maal og virkemidler i ``Energi 21``  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

This conference paper discusses the role of biomass in Denmark up to 2005. The energy action plan ``Energy 21``, which was adopted in 1996, conforms to the goal of reducing the CO{sub 2} emission by 20% by 2005 compared to the 1988 level and by 50% by 2030. In 2030, 20% of the net energy consumption will come from biomass. The instruments for achieving this ambitious goal take the form of agreements with the electricity utilities, taxes and charges, and selective subsidies to the use of biomass technologies, to electricity produced from biomass, and to research and development. Revisions of the Biomass Agreement may contribute to achieving the goals. The market conditions for the electricity utilities for buying straw and wood chips have been made more flexible and biogas may now be used for decentralized combined heat and power in natural gas regions. The development and demonstration projects have paid off by having brought the development to a level where a forced biomass utilization is possible. The development of biomass is undergoing a comprehensive readjustment. 1 figure, 5 tabs.

Odgaard, O.

1997-12-31

 
 
 
 
241

Economics for wind turbines in Denmark. Investments, operation and maintenance costs for selected vintages of turbines; Oekonomi for vindmoeller i Danmark. Etablerings- drifts- og vedligeholdelsesomkostninger for udvalgte generationer  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

During the last two decades of operational experience with wind turbines in Denmark, a number of investigations on wind energy economics have been carried out on behalf of the Danish Energy Agency. The aim of this study has been to analyse the development of investments cost, O and M-cost, insurance costs etc. including the economic and technical lifetime of wind turbines. Based on a questionnaire and an existing database, time series for O and M-cost components are established going back to the early 80's. These time series are used to analyse the development of O and M-costs during the lifetime of different turbine sizes and vintages. A major issue of the project is to use the results achieved for older turbines (55kW to 150 kW) to establish an expected development of O and M-costs for newer larger turbines, typically of the 500kW to 750kW sizes.(au)

Hjuler Jensen, P.; Morthorst, P.E.; Skriver, S.; Rasmussen, M.; Larsen, H.; Hansen, L.H.; Nielsen, P.; Lemming, J.

2002-10-01

242

Videnskabelig aktivitet på klinisk fysiologisk/nuklearmedicinske afdelinger i Danmark i perioden 1989-1994.En bibliometrisk analyse af "impact" og citeringsfrekvens.  

DEFF Research Database (Denmark)

This study reports a bibliometric analysis of 860 scientific publications of which 763 are papers in scientific journals emanating from departments of clinical physiology and nuclear medicine in Denmark in the years 1989-1994. The number of publications decreased significantly over time. The 763 papers were published in 239 different scientific journals, 80% in journals with an official "impact factor". The average impact per paper remained almost constant over time and was significantly above the national average. A close relationship was found between the number of papers from a department and its cumulated impact. In an analysis of 217 papers a direct relation was found between the journal impact factor and the citation factor. A linear relation was found between cumulated citations and time, and the number of citations per year reached a maximum 3-7 years after publication, whereas the general maximum for all medical specialties is 2-3 years. It is concluded that the total number of scientific papers from Danish departments of clinical physiology & nuclear medicine fell in the years 1989-1991, but the impact per paper was almost constant and above the national average. There seems to be a good agreement between journal impact factor and overall citation frequency in papers from clinical physiology & nuclear medicine.

Hansen, H B; Brinch, K

1998-01-01

243

Videnskabelig aktivitet på klinisk fysiologisk/nuklearmedicinske afdelinger i Danmark i perioden 1989-1994.En bibliometrisk analyse af "impact" og citeringsfrekvens  

DEFF Research Database (Denmark)

This study reports a bibliometric analysis of 860 scientific publications of which 763 are papers in scientific journals emanating from departments of clinical physiology and nuclear medicine in Denmark in the years 1989-1994. The number of publications decreased significantly over time. The 763 papers were published in 239 different scientific journals, 80% in journals with an official "impact factor". The average impact per paper remained almost constant over time and was significantly above the national average. A close relationship was found between the number of papers from a department and its cumulated impact. In an analysis of 217 papers a direct relation was found between the journal impact factor and the citation factor. A linear relation was found between cumulated citations and time, and the number of citations per year reached a maximum 3-7 years after publication, whereas the general maximum for all medical specialties is 2-3 years. It is concluded that the total number of scientific papers fromDanish departments of clinical physiology & nuclear medicine fell in the years 1989-1991, but the impact per paper was almost constant and above the national average. There seems to be a good agreement between journal impact factor and overall citation frequency in papers from clinical physiology & nuclear medicine. Udgivelsesdato: 1998-Aug-3

Hansen, HB; Brinch, K

1998-01-01

244

Focal point. Focal point; Bilag 1. Kommenteret liste over demonstrations- og kulbrinteprojekter i Danmark stoettet af EF (DG17). Udtraek fra SESAME databasen den 13. dec. 90  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

A comprehensive list, with comments, of energy demonstration projects carried out in Denmark and which have been financially supported by the European Communities. Individual projects are described in detail and each reference (drawn from the SESAME database) provides other useful information on researchers and institues etc. The projects concern wind energy, hydrocarbons, solar energy, liquification, gasification, geothermal energy, energy conservation, electricity and heating, solid fuels, and biomass and energy from wastes. (AB).

Scheldon Nielsen, E.

1991-05-15

245

Adoption, psykiske lidelser og kriminalitet blandt 15-27 årige. En landsomfattende sammenlignelig registerbaseret undersøgelse af adopterede og af stedbørn sammenlignet med ikke-adopterede i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

  Forskning viser, at adopterede har en større risiko for psykisk sygdom, men er adoption også en risikofaktor for kriminalitet? Formålet er at udrede om variablen 'adopteret' er en selvstændig risikofaktor for domsafsigelser samt uddybe, om adopterede med psykisk sygdom også har større risiko for at blive kriminelle end ikke-adopterede. Metoden er et landsomfattende registerbaseret studie mellem 1994-2004. Kohorten er på 282.986 15-27 årige. 1,3 % er adopterede og stedbørn. Resultaterne viser, at 'adopteret' ikke er en risikofaktor for internationalt adopterede og dansk-fødte = 12 mdr., men dansk adopterede > 12 mdr. samt stedbørn har 3-4 gange højere risiko. Derimod er 'oprindelse' en risikofaktor for kriminalitet for internationalt adopterede og for indvandrere. Alder ved adoption, kontakt til psykiatrien og 'bor ikke hos forælder' er risiko for dom og recidiv. Drenge får i langt højere grad end piger en dom, men unge pigers risiko for psykiatrisk kontakt er større end drenges. Stedbørnene udgør en overset risikogruppe. Konklusionen er, at det ikke er adoption som sådan, som er en risikofaktor for dom, men det er konteksten og den måde, vi håndterer begrebet adoption på. En kønsspecifik omsorg for barnet, med nytænkning i forhold til bortadoption og institutionalisering, er vigtig, for at sikre såvel drenge som piger en ungdom fri for kriminalitet og psykiske sygdomme.

Laubjerg, Merete; Petersson, Birgit

246

White paper on perspectives of biofuels in Denmark - with focus on 2nd generation bioethanol; Hvidbog om perspektiver for biobraendstoffer i Danmark - med fokus paa 2. generations bioethanol  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The white paper presents the perspectives - both options and barriers - for a Danish focus on production and use of biomass, including sustainable 2nd generation bioethanol, for transport. The white paper presents the current knowledge of biofuels and bioethanol and recommendations for a Danish strategy. (ln)

Larsen, Gy.; Foghmar, J.

2009-11-15

247

Storage of carbon dioxide in deep aquifers. Possibilities for storage in Sweden and Denmark; Lagring av koldioxid i djupa akviferer. Lagringsmoejligheter i Sverige och Danmark  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

This report presents basic information on the general requirements for storage of CO{sub 2} in deep aquifers. Based on these requirements the potential of storage in Sweden and Denmark is assessed. The study has not included any new investigations of the bedrock. The main aim has instead been to update and compile existing information that describe the overall geological situation in Sweden and Denmark, and the potential of finding deep aquifers that can be used for storage of CO{sub 2}. Suitable aquifers that more or less fulfil the requirements of depth, net sand, porosity and permeability are in Sweden present in the southern Baltic, SW Skaane and southern Kattegatt. In these areas there are a wide range of different geological and geophysical investigations performed in connection to oil and gas exploration, mapping and research purposes. The varying quality of the existing data in the different areas gives, however, difficulties in individual ranking of the potential aquifers. The physical properties of the Cambrian sandstone aquifer in the southern Baltic are relatively well known as well as the distribution and thickness of the formation. The general characteristics indicate favourable conditions for CO{sub 2}-storage. In spite of the wide range of data there are, however, uncertainties regarding the lateral communication and homogeneity of the individual sandstone layers. It is also uncertain if there are confined aquifers big enough and suitable for storage. In SW Skaane there are several deep aquifers that fulfil the basic geological requirements for CO{sub 2}-storage. There are three identified formations and intervals that have favourable properties, i.e. the Arnager Greensand and Lower Cretaceous interval, the Hoeganaes Formation and the Bunter Sandstone. The identified potential aquifers are dominated by alternating sequences of sandstone, siltstone and claystone. Some of the sandstone intervals are excellent aquifers, which is verified by hydrotests performed during investigations of their capacity to produce warm water for geothermal purposes. The multilayered Gassumformation, corresponding to the Hoeganaes Formation, is in Denmark used for storage of natural gas and, thus, verifies that this type of formation can be used for storage. Even if the identified aquifers in SW Skaane have good properties the absence of suitable closed structures is a great disadvantage concerning the storage potential. In southernmost Kattegatt, adjacent to Danish waters, there is an anticlinal structure and deep aquifers belonging to the Skagerrak Formation that makes the area interesting for additional studies concerning CO{sub 2}-storage. There is a possibility that there is a closed structure suitable for storage. Denmark has in comparison to Sweden and many other countries in Europe favourable geological conditions for storage of CO{sub 2} in deep aquifers. The industry and the Geological Survey of Denmark (GEUS) have since the late 1990-ties participated in several EU financed projects concerning CCS, which, has consequently resulted in a wide range of knowledge concerning CCS. Regional mapping projects in Denmark, performed by GEUS, have localised a number of suitable deep aquifers and closed structures for CO{sub 2}-storage. These structures are estimated to receive and store the whole CO{sub 2} emission from Energy production sources furnished by fossil fuel in Denmark corresponding to several hundred of years of production. Concerning the potential of CO{sub 2}-storage in Sweden there are a number of questions that have to answered before it is possible to make a better evaluation of the identified aquifers: What size of storage is acceptable for Swedish conditions? What maximum distance from the source is commercially acceptable? Is it only feasible to perform storage in closed structures or can other types of aquifers also be considered? The first two questions are strongly related to each other and have to be considered from a commercial approach where logistic and transport issues are addressed. Case studies for

Erlstroem, Mikael

2008-12-15

248

Updated analysis of Denmark's possibilities of reducing NO{sub X} emissions; En opdateret analyse af Danmarks muligheder for at reducere emissionerne af NOx  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The update of the measures included in the 2006 analysis has given the following key results: 1) A number of measures such as boosting and reburning on power stations and other large point sources are no longer considered as relevant measures. 2) Minor revisions and adjustments have been implemented for measures in the industry, district heating sector, for mobile sources and for offshore. 3) Additional measures have been considered. This includes primarily the use of SNCR (Selective Non-Catalytic Reduction) and SCR (Selective Catalytic Reduction). Most sources of NO{sub x} emissions can be fitted with either of these abatement technologies. There is for example a potential by more frequent replacement of the catalytic elements in the SCR units. Also by increased ammonia dosing the reduction in SNCR units can be increased. These are relevant measures in waste incineration installations. The report includes rough estimates of reduction potentials and costs. The calculations show the costs and benefits of the relevant measures. The measures are ranked according to their shadow price with the damage costs of emissions of one kg NO{sub x}, being DKK 52 per kg NO{sub x}. The measures with a shadow price of less than the damage costs would give a welfare-economic surplus. This implies that the most cost-effective measures are 1) Better controls for gas engines at combined heat and power plants (CHP) 2) Optimisation of SNCR in waste incineration installations 3) Replacement to low-NO{sub x} burners at light oil fuel kettles in industry and CHP The measures in CHP and industry remove 3300 tonnes NO{sub x} in 2010. The measures imply a cost of DKK 3 million per year for the business sector and DKK 12 million per year for the government due to a loss in tax revenues. Moreover reductions can be expected from the measures within the waste incineration installations, but the exact potential has not been estimated here. A number of sensitivity analyses have been carried out where assumptions are changed to show their influence on the results. The analysis show that the measures are robust to changes in interest rates and in the prices of electricity, gas and oil. However, if the investments are carried out at lower costs, four more measures would give a welfare-economic surplus. If the damage costs of emissions are lowered, fewer measures will give a welfare-economic surplus. Compared to the analysis from 2006, fewer measures will now give a welfareeconomic surplus, due to a lower damage cost of emissions. However better controls for gas engines at combined heat and power plants (CHP) and replacement to low-NOx burners at light oil fuel kettles in industry do still give a welfare-economic surplus. Moreover, replacement to low-NO{sub x} burners at light oil fuel kettles in CHP is now also a cost effective measure. Besides, their might be a potential for cost effective NO{sub x} reductions by optimising SNCR in waste incineration installations. (author)

COWI A/S, Kgs. Lyngby (Denmark)

2009-07-01

249

Denmark 1900-1991: Energy consumption, GDP and energy prices. [BDI = Bruttofaktorindkomst; GDP: Gross Domestic Product]. Danmark 1990-1991. Energiforbrug, BFI og energipriser  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The aim was to illustrate and generally analyze data for energy consumption and prices in Denmark during the period 1990-1991. In relation to the presented data on gross and net energy consumption the significance of climate correction is discussed and graphs show the effective price of energy. The long-term connection between energy consumption, energy prices and gross domestic product at factor cost is debated. It is demonstrated how the relation between energy, and gross domestic product at factor cost, develops, and the level of domestic supply of energy during the current century is described. It is explained that, up to 1970, energy consumption had increased at an alarming rate which can be related to the national income during that period. Lately, increases have been more gradual, related to high, effective energy prices. It is stated that some influential effects are irreversible, such as improvements in thermal insulation in buildings and technical energy-saving innovations, and because of this even a fall in energy prices will not result in a return to former levels of energy consumption. The possibility of a new energy price shock in the future could excite even more energy saving activities. In the short term it is more difficult to see the relation between energy consumption and national income development, there are so many influential factors, such as gross domestic product, weather, prices and the number of domiciles etc., to take into consideration. But the estimation of long term elasticity of national income and prices rests at anticipated levels. (AB) (24 refs.).

Bentzen, J.

1993-02-01

250

Forebyggende helbredsundersøgelser af gravide kvinder i Danmark. Anamnesepraksis og samtale om proenatal diagnostik ved tidlig undersøgelse i svangerskabet hos praktiserende loege, på fødestedet og hos jordemoder  

DEFF Research Database (Denmark)

In Denmark, pregnant women are offered antenatal care in a nationwide programme. This programme is organized around health examinations in general practice, hospital outpatient departments and at midwives' centres. During winter 1986-1987, a nationwide investigation of antenatal care was carried out. A random sample of approximately 1/3 of the general practitioners, all of the midwives who had antenatal consultations and the medical staffs of 26 departments of obstetrics and gynaecology received a questionnaire about content of a definite antenatal examination. 62% of the general practitioners, 63% of the doctors at the place of delivery and 86% of the midwives replied. Among the pregnant women, 92% replied from general practice, 84% from hospital outpatient departments and 91% from midwives' centres. The interviews about date of delivery and genetic counselling at early visits in general practice, hospital outpatient departments and at midwives' centres were in agreement with the nationwide guidelines. Employment of routine ultrasound scanning was not associated with less detailed history taking by the doctors at hospital outpatient departments, where ultrasound scanning was employed only on special indications. It was concluded that there was a considerable overlap between the interview about the date of delivery and genetic counselling at early visits in general practice and in hospital outpatient departments and, to some extent, at the midwives' centres. The sharing of responsibility for care of pregnant women by three professional groups requires specification of the content of the consultation. Official guidelines should be more specific about this point.

Lindenskov, Lena; Andersen, A M

1993-01-01

251

Rapportering fra fagpanelet til vurdering af engelsk A-niveau på de fire 3-årige gymnasiale uddannelser i Danmark : Bilag til evalueringsrapporten Engelsk i gymnasiale uddannelser  

DEFF Research Database (Denmark)

Ækvivalensvurdering: Et fagligt panel bestående af Karen M. Lauridsen, Bent Preisler og Arnt Lykke Jakobsen foretog en sammenlignende analyse af udvalgte eksamensopgaver og -besvarelser fra hhx, htx, matematisk og sproglig linje i det almene gymnasium. Fagpanelets opgave var på baggrund af gennemlæsning af fagbilag for engelsk i htx, hhx og det almene gymnasium, stx (mat.) og stx (spr.), at: vurdere de stillede fire skriftlige opgaver til sommereksamen 2003 vurdere 36 opgavebesvarelser sammenligne indhold og niveau på tværs af uddannelserne afrapportere skriftligt på baggrund af afholdte møder.

Jakobsen, Arnt Lykke; Lauridsen, Karen M.

2004-01-01

252

Projection of Denmark's energy consumption and emission of greenhouse gases to 2025; Fremskrivning af Danmarks energiforbrug og udledning af drivhusgasser frem til 2025  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

Energy policies are changing in Denmark as well as internationally. Since the latest projection was published January 2008 the Danish political system has agreed on a national energy agreement, furthermore EU has presented a proposal concerning promotion of renewable energy and reduction of greenhouse gases. Thus a need for an update of Denmark's energy consumption and emission of greenhouse gases has arisen. Two scenarios are presented: 1) An agreement projection - Danish Energy Authority's new basic projection, 2) An updated basic projection without the energy agreement. It must be stressed that long term projections imply uncertainties which are expected to increase during the projection period. (BA)

2008-07-15

253

Survey of public green energy research, development and demonstration in Denmark; Kortlaegning af offentlig groen energiforskning, -udvikling og -demonstration i Danmark  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The Danish energy research has a leading position in the world - both in terms of volume and quality. This is the result of a survey of the public green energy research, development and demonstration. The Danish Ministry of Climate, Energy and Building and the Ministry of Science, Innovation and Higher Education have prepared the survey, which provides a factual status with a number of key figures for the public green energy-related RD and D. The survey shows the basic fact that Denmark has a good foundation for RD and D in green energy. Moreover, the survey shows that prioritisation of energy research can be a major driving force behind increased growth and employment. (LN)

2012-07-01

254

Kunst og naturvidenskab under samme tag : Kollokvium om at udstille kunst og naturvidenskab. Steno Museet, Danmarks Videnskabshistoriske Museum, Århus, 25. september 2006  

DEFF Research Database (Denmark)

In the fall of 2006 the Steno Museum (Aarhus, Denmark) exhibited the installation Room One created by the american artist Rosamond Purcell. The installation is a lifesize model of the Danish physician Ole Worm’s curiosity cabinet, Museum Wormianum, from the 17th. century. It is an artwork – but depicting a naturalist’s laboratory. When one adds that it has also been called the first museum in Denmark, it seemed obvious to make the artwork the occasion of a symposium on the relationship between art, science and museums. At the symposium, the artist as well as a number of science historians and curators discussed the definitions of art and science then and now and spoke about the attempts to cross borders which take place within the museums. Different ways of exhibiting were brought into focus, and Purcell’s installation formed the basis for many interesting discussions about the museum as a place of learning and of aesthetic experience.

Meyer, Mette Kia Krabbe; Teglhus, Hanne

2006-01-01

255

Biomass for biogas plants in Denmark - in the short and long term; Biomasse til biogasanlaeg i Danmark - pae kort og langt sigt  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

In the short term, it is one of the major challenges for the developments of the biogas sector that resources of organic waste of the type (organic industrial wastes) that have heretofore been used, generally are estimated to be nearly exhausted. This has led to a number of new biogas projects based on the use of corn (energy crops) as additional biomass to livestock manure. However, Danish policy now has implemented a restriction on the use of corn and other energy crops for biogas production. It is with the restriction clarified that there is a need to use other additional biomass for biogas production. There is a need in the short term to clarify how alternative biomasses such as straw, nature preservation biomass, household waste, etc. in a technically and economically reliable and satisfactory way can be used for biogas production, so that the dependence of energy crops can be reduced. Additionally, it will be essential if the yield of using manure can be increased to reduce economic dependence on energy crops. In the longer term it is essential to strengthen the assessment of the resource potential of biomass available for the production of biogas, and thus what the contribution of biogas in the long term is estimated to be in the future energy supply based on renewable energy. The present report presents the current and future biomass resources potential and biogas production potential. The biomass resources are primarily agricultural and municipal wastes. (LN)

Birkmose, T.; Hjort-Gregersen, K.; Stefanek, K.

2013-04-15

256

Kragefuglejagt i Danmark : Reguleringen af krage, husskade, skovskade, råge og allike i sæsonen 1990/91 og jagtudbyttet i perioden 1943-1993  

DEFF Research Database (Denmark)

Mere end hver femte af de jægere, der fik udbytte i jagtsæsonen 1990 /-91, nedlagde én eller flere kragefugle. Kragefugle omfatter i denne forbindelse fem arter: Krage (Corvus corone), husskade (Pica pica), skovskade (Garrulus glandarius), råge (C. frugilegus) og allike (C. monedula). Med 91.000 råger, 68.000 krager, 43.000 husskader, 7.000 alliker og 4.000 skovskader kom det samlede udbytte af kragefugle i den pågældende sæson op på i alt 213.000 fugle. Det lovmæssige grundlag for at jage, bekæmpe og regulere kragefugle har ændret sig radikalt gennem tiden. Frem til 1982 var krage og husskade i praksis jagtbare året rundt. Efter 1967 måtte de dog ikke længere ombringes ved hjælp af gift, men i perioden 1967-1982 måtte de i stedet fanges i fælde uden for yngletiden. I 1982 blev det forbudt at drive jagt på kragefugle. Samtidig blev det tilladt at bekæmpe - regulere - kragefuglene inden for nogle rammer, som i prak-sis gav mulighed for at efterstræbe kragefuglene i stort set samme omfang og med de samme midlersom før 1982. I 1994 blev mulighederne for at efterstræbe kragefugle stærkt begrænset, idet der blev indført en - i forhold til tidligere - kort jagt- og reguleringsperiode på krage og husskade og en kort reguleringsperiode for rågeunger, mens skovskade og allike blev totalfredet. For at fremskaffe grundlag for en vurdering af kragefuglejagtens omfang og mulige bestandsregulerende effekt set i forhold til de praktiske muligheder for at jage og regulere kragefugle blev der udsendt 4.191 spørgebreve til jægere, som i jagtsæsonen 1990/91 opgav til vildtudbyttestatistikken at have nedlagt én eller flere kragefugle. Jægerne blev spurgt om forskellige forhold vedrørende deres kragefugleudbytte og -jagt (hvor, hvornår, hvordan og hvorfor) og om deres indtryk af bestandsudviklingen. Der er ingen sammenhæng mellem svingningerne i jagtudbyttet og svingningerne i bestandene. Derimod afspejler vildtudbyttestatistikken i store træk bestandenes relative, geografiske fordeling. De tætteste bestande findes generelt på Sjælland og Bornholm og de tyndeste i Syd- og Vestjylland, mens Fyn samt Øst- og Nordjylland ligger på et niveau derimellem. Jagten på krage, husskade og allike fandt hovedsageligt sted i forårsmånederne, formentlig i et forsøg på at fjerne lokale ynglefugle; for krage og husskades vedkommende oftest for at formindske prædationen på småvildt og småfugle, og for allikes vedkommende oftest for at forhindre redebyggeri i skorstene. Jagten på råge fandt næsten udelukkende sted i form af jagt på de store unger i kolonierne i maj måned, dels for at reducere bestanden for at formindske skader på landbrugsafgrøder dels for at få kød til gryden. Det var ikke muligt at jage skovskade så intensivt og målrettet, som det var tilfældet for de øvrige kragefuglearter. Mere end halvdelen af skovskadeudbyttet blev således nedlagt i efterårsmånederne under klap- og drivjagter, som hovedsageligt var rettet mod andre vildtarter. Det ser ud til, at jægerne indtil 1994 i nogen grad har kunnet opnå den reduktion af kragefuglebestandene, som de har tilstræbt med den gennemførte jagt og regulering. Men tilsvarende har det også vist sig, at bestandene straks begynder at vokse igen, hvis efterstræbelsen lempes. Derfor må der med de begrænsede muligheder for jagt og regulering, som blev indført i 1994, imødeses en yderligere vækst i bestandene.

Asferg, T.; Prang, A.

1998-01-01

257

Brown-coal reserves of Denmark. Report phase 2. Prepared for the Ministry of Energy. Danmarks Brunkulsreserver. Rapport fase 2. Udfoert for Energiministeriet  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

In Denmark brown coal deposits are located in central and western Jutland. Generally the brown coal layers are situated at depths of 15 to 25 metres and with thicknesses varying from a few centimetres up to 4 or 5 metres. In september 1980 DGU initiated a project dealing with the location and quality of brown coal by use of EDP-techniques. During the first phase of the project the boring information was converted into EDP-readable symbols and stored in a data bank. From this data bank a map on the scale of 1:200,000 was plotted locating the brown coal areas, and a preliminary calculation of the amount of brown coal was made. During the second phase the geographical locations of the borings were plotted, and the amount of brown coals of each boring calculated. EDP-plotprogrammes were used to plot the broen coal areas and to calculate the thickness of the brown coal at hand. In order to estimate the depth at which the brown coal is bedded, some physical paramters p.ex. like the ''digging index'' were calculated. The digging index, the total amount of brown coal, the EDP-calculated amount of brown coal already exploited, and the results of the chemical analyses indicate the occurrence, quantity and quality of the potential brown coal reserves in Denmark.

Grambo-Rasmussen, A.

1984-01-01

258

Length of stay in total hip and knee arthroplasty in Danmark I: volume, morbidity, mortality and resource utilization. A national survey in orthopaedic departments in Denmark  

DEFF Research Database (Denmark)

INTRODUCTION: The goal of this study was to evaluate hospital stays for patients operated on with primary total hip- and knee-arthroplasty (THA and TKA) in Denmark in order to focus on the relationship between duration of hospital stay, surgical volume, morbidity and mortality and resources. MATERIALS AND METHODS: According to the National Register on Patients in 2004 concerning postoperative length of hospital stay, readmissions (30 days) and mortality (30 and 90 days), departments with short and long hospital stay were compared and potential economical savings were estimated if all departments reduced their stays to match the departments with the shortest hospital stay. RESULTS: Postoperative hospital stay varied between departments from 4.5 to 12 days. Two-thirds of the departments had stays of more than seven days. A high surgical volume tended to correlate with short hospital stay and reduced mortality. A nation-wide reduction of hospital stay after THA and TKA to five days would free 28,000 hospital beds and produce economic savings of approx. 13 million Euro. CONCLUSION: Nation-wide implementation of fast-track THA and TKA would result in a significant decrease in the needed number of hospital beds and generate economic savings with similar or better outcome.

Husted, Henrik; Hansen, HC

2006-01-01

259

Life Cycle Cost Optimization of a BOLIG+ Zero Energy Building  

DEFF Research Database (Denmark)

Bygninger er ansvarlige for omkring 40 % af verdens primære energiforbrug. Hvis man tager det totale forbrug igennem en bygnings komplette livscyklus i betragtning, er energiforbrug og -produktion et vigtigt emne, når det sættes i konteksten af klimaændringer, mangel på energikilder og reduktionen af det globale energiforbrug. En energiforbrugende såvel som energiproducerende bygning kaldet Zero Energy Building (ZEB) - energineutralt byggeri - anses for en af de løsninger, der kan være med til at ændre energiforbrugsbilledet i byggesektoren og derved bidrage til reduktion af det globale energiforbrug. Dog kræver ZEB-konceptet en klar forståelse og ensartet definition før det kan implementeres fuldt ud i nationale byggevedtægter og internationale standarder. ZEB-konceptet er en energibesparende løsning hvis succesfulde tilpasning til det virkelige liv i særdeleshed afhænger af den private bygningsejers tilgang til dette. For denne målgruppe er omkostningerne ofte en barriere når der skal investeres penge i miljø- og klimavenlige produkter. Derfor har dette ph.d.-projekt taget udgangspunkt i en fremtidig privat ZEB ejer, for at undersøge den omkostningsoptimale ZEB definition, der kan anvendes i en dansk kontekst. Undersøgelsen af forskellige ZEB-tilgange indikerede et gennemgående koncept for energineutralt byggeri - Zero Energy Building - som en bygning med betydeligt reduceret energibehov, der er afbalanceret med en tilsvarende energiproduktion fra vedvarende energikilder. Og med dette som en general ramme bør hver ZEB-definition præciseres yderligere med hensyn til: (1) forbindelse til energiinfrastrukturen eller mangel på samme, (2) enhed benyttet til beregning af balancen, (3) balanceperioden, (4) energibrugstyper i balancen, (5) krav til minimum energiydeevne, (6) muligheder for vedvarende energiforsyning, og (7) krav til interaktionen mellem energiforsyningen og bygningen. Desuden har undersøgelsen afsløret, at de fremtidige ZEB-definitioner, der skal anvendes i Danmark, bør være mest fokuseret på ZEB’er, der er forbundet med energiforsyningen – net ZEB’er og den årlige primære energi balance. En Life Cycle Cost (LCC) – livscyklusomkostninger – analyse blev udført i form af en undersøgelse af en etagebolig net ZEB med det formål at fastslå henholdsvis den omkostningsoptimale ”nul” energibalance, kravene til minimum energiydeevne og mulighederne for at forsyne bygningen med vedvarende energi. Beregningerne omfattede tre niveauer af energirammer, der afspejlede de danske lavenergibygningsklassifikationer inkluderet i nuværende byggevedtægter og ti vedvarende energiforsyningssystemer med både on-site og off-site forsynings muligheder. Resultaterne viste, at selv om off-site mulighederne har lavere livscyklusomkostninger i forhold til on-site alternativerne kan brugen af dem fremme vedvarende energiteknologier frem for energieffektive og – besparende teknologier. Således modarbejder det de danske planer om gradvis at gøre kravene strammere for energibehovet. Ydermere viste resultaterne, at fjernvarme er en mindre omkostningsfordelagtig løsning end en varmepumpe for en privat bygningsejer. Endeligt regner den omkostningsoptimale ”nul”-energibalance kun for det bygningsrelaterede energiforbrug med 2010-niveau energipriser.

Marszal, Anna Joanna

2012-01-01

260

Det sydkinesiske Hav. : "Kina søger at opnå dominans i Det sydkinesiske Hav ved sikkerhedspolitisk at udfordre andre stater i området". Med Spratly-øerne som case, anvendes to forskellige sikkerhedspolitiske perspektiver med henblik på at påvise Kinas sikkerhedspolitiske adfærd med det formål at undersøge, om der kan fastlægges en entydig tendens, der kan perspektivere Kinas fremtidige adfærd.  

DEFF Research Database (Denmark)

This thesis explores Chinese security policy in the case of the Spratly-dispute. By analyzing the perspectives of the system of states and of the community of states, Chinese possible behavioral tendencies as a state among other states are pointed out. More specifically, the analysis is based on two theories of international relations within the overarching realism; Offensive Realism and The English School. The thesis argues that a war between China and states in the South China Sea is not likely within the next decade. However, territorial disputes can escalate towards smaller local armed conflicts in the system of states, but also towards stable peace in a regional community of states. The dispute is based, at least in part, in China’s quest for greater power. Overall, Beijing apparently has taken an increasingly aggressive stance in a range of its security policy dealings, both with the United States and with Asian states. Given the financial crisis and the trend of global economic interdependence, Beijing’s recent conduct could forecast some serious struggles in the future, as China take advantages from its growing commercial influence to leverage its position in the Asian security landscape, as an opponent or a partner.

Krarup, Lars

2011-01-01

 
 
 
 
261

Water Education ved DTU – en e-læringplatform i Moodle til individualiseret kompetenceopbygning i samfundets vandsektor  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Omstruktureringen af kommunerne i forbindelse med amternes nedlæggelse og privatiseringen af det danske samfunds vand- og spildevandsforsyning har givet store omvæltninger og nye udfordringer for mange personalegrupper. I vandbranchen er der derfor i dag et stort behov for individualiseret kompetenceopbygning inden for hele vandets kredsløb, afstrømmet regnvand, overfladevand, grundvand, vandforsyning, spildevandstransport og -rensning samt vandkvalitet og vandhygiejne.At behovet for efter- og videreuddannelse er stort beror på et skøn baseret på samtaler med fagpersoner i branchen. Desværre foreligger der ikke konkrete behovsopgørelser, og det er også uklart, hvor stor betalingsviljen til kompetenceudvikling er hos virksomhederne og kommunerne.Der er i dag det samme behov for et kompetenceløft på universitetsområdet, fordi der er sket en markant internationalisering, hvorved mange udenlandske studerende følger engelsksprogede masterprogrammer. På Danmarks Tekniske Universitet (DTU) foregår alle masterkurser på engelsk, og ca. halvdelen af de studerende på DTU Miljø's (Institut for Vand og Miljøteknologi) masterkurser er udenlandske gæstestuderende. Det er i dag en væsentlig opgave/problem at sikre, at disse studerende har de nødvendige faglige forudsætninger, når de starter på de planlagte kurser. Ellers sænkes undervisningsniveauet markant, og ressourceforbruget af hjælpelærere øges. Så også her er der brug for tilbud om individualiseret kompetenceopbygning.Men også over for de danske studerende er der behov for markante ændringer i undervisningsmetoderne. Der er en klar tendens til, at mange studerende bruger lærebøgerne som referenceværker. En voksende andel af de studerende sidder ikke mere og læser lærebøgerne igennem som i "gamle dage". E-læring kan være et middel til at give effektiv læring til disse mange studerende, der fra barnsben er tilvænnet IT-verdenen.I fremtiden vil der blive mere utraditionelle undervisningsbehov. Nogle større virksomheder vil i fremtiden skulle satse mere på salg af integrerede løsninger, f.eks. vand- og spildevandsløsninger for hele byområder. Dette kræver, at der er kompetente personer hos bygherrerne til at drive de fremtidige komplekse systemer. Her kan tilbud om uddannelse af bygherrens personale indgå som en konkurrenceparameter i virksomhedernes tilbud. Og netop her vil et fleksibelt e-læringssystem kunne få stor betydning.Målsætningen for udvikling af e-læringssystemet Water Education ved DTU er at opfylde ovennævnte undervisningsbehov. Projektet er i en udviklingsfase, hvorfor de praktiske erfaringer om udvikling af e-læringsmodulerne og brugernes vurderinger af fordele og ulemper er begrænsede. IT- og Telestyrelsen har medfinansieret projektet og deltaget aktivt i følgegruppemøder.

Erik Arvin; Henrik Bregnhøj; Immaculada M. Buendia; Eva Eriksson; Peter Steen Mikkelsen

2010-01-01

262

Strong trade unions meet EEC workers : locating, monitoring and organising EEC workers in the Danish construction sector  

DEFF Research Database (Denmark)

Selv om Danmark ikke har oplevet en lige så stor tilstrømning af arbejdstagere fra Østeuropa, som man har i England og Irland, er danske fagforeninger inden for byggesektoren bekymrede for, at det kollektive overenskomstsystem kan risikere at blive undermineret af østarbejdernes tilstedeværelse. Årsagen er, at østarbejderne, især de udstationerede arbejdere, ofte arbejder under forhold præget af afvigelser fra kollektive aftaler, enten i form af underbetaling eller andre overtrædelser af de vilkår og betingelser, der er specificeret i aftalerne. Det er langtfra ligetil at afgøre hvordan fagforeningerne bedst reagerer på denne situation: de kan forfølge en strategi centreret omkring overvågning og kontrol. Det implicerer et tættere samarbejde med offentlige myndigheder (fx skatte-og udlændingemyndighederne) med henblik på at pålægge de arbejdsgivere, der overtræder gældende aftaler og lovgivning, sanktioner og bøder - en strategi, der ofte mødes med mistillid fra østarbejdernes side. Eller skal fagforeningerneførst og fremmest fokusere på arbejdspladsen og dér forsøge at organisere østarbejderne? Eller er de i stand til at gøre begge dele? I denne artikel beskriver vi de problemer og udfordringer fagforeningerne har mødt som følge af østarbejdernes tilstedeværelse i den danske bygge- og anlægssektor, og vi analyserer de strategier fagforeningerne har valgt som svar på disse problemer og udfordringer. De resultater, der præsenteres i denne artikel er primært baseret på interviews med repræsentanter fra fagforeninger og arbejdsgiverforeninger i den danske bygge- og anlægssektor, samt med repræsentanter fra de offentlige myndigheder. Såvel repræsentanter fra centralt niveau som repræsentanter fra lokale fagforeningsafdelinger og individuelle arbejdsgivere er blevet interviewet. Artiklen er baseret på et forskningsprojekt, der blev gennemført fra december 2006 til december 2007 om østarbejdere i den danske bygge- og anlægssektor. I de første to afsnit af artiklen skitseres den danske overgangsordning vedrørende østarbejdere og østarbejdernes veje ind i den danske bygge -og anlægssektor, samt de problemer og udfordringer, som fagforeningerne har oplevet i den forbindelse. I de efterfølgende tre sektioner analyserer vi fagforeningernes strategier og tiltag, der sigter mod at løse disse problemer og udfordringer: 1) gennem påvirkning af staten; 2) i samarbejde med arbejdsgiverforeninger via det kollektive overenskomstsystem og 3) gennem en autonom indsats fra fagforeningers side. Endelig konkluderer vi på analyserne og peger på fremtidige perspektiver vedrørende østarbejderne i den danske bygge -og anlægssektor.

Andersen, SØren Kaj; Hansen, Jens Arnholtz

2008-01-01

263

Green energy - the road to a Danish energy system without fossil fuels. Documentation section of the overall report from the Danish Commission on Climate Change Policy; Groen energi - vejen mod et dansk energisystem uden fossile braendsler. Dokumentationsdelen til Klimakommissionens samlede rapport  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The Danish Commission on Climate Change Policy presents a proposal for how Denmark can become independent of fossil fuels and, at the same time, meet the target of reducing greenhouse gases by 80%-95% compared with 1990. In addition, 40 specific recommendations for initiatives which will contribute to the realisation of the vision are presented. The documentation section of the overall report, presents the Climate Commission's work in more detail, as well as a description of the comprehensive analyses on which the Climate Commission has based its recommendations. The background documents, which have been prepared at the request of the Climate Commission are available (in Danish) at the Commission's website, www.klimakommissionen.dk. (LN)

2010-09-15

264

Improved Design Basis for Laterally Loaded Large Diameter Pile : experimental based approach  

DEFF Research Database (Denmark)

Siden opførsel af verdens første havvindmølle park i 1991 ved Vindeby I Danmark, er der sket en stor udvikling af inden for havvindmøller - I 1991 blev der installeret 11 møller hver med en kapacitet på 450kW i et område med vanddybder mellem 2 og 6 m, mens de nyeste parker består af optil 175 møller hver med en kapacitet på 3.6 MW og på vanddybder omkring 25 m. I gennem årerne har der til havvindmøller været anvendt forskellige funderingstyper og i dag er monopæle den mest anvendte type med en typisk diameter på 4-6 m ved vanddybder omring 25m. Den fremtidige udvikling går i retning af større parker, med større møller og ved større vanddybder. Grundet de mange erfaringer med brugen af monopæle er det interessant at undersøge muligheden for at optimere designet af monopæle, specielt med henblik på samspillet mellem jord og struktur. Målet er at gøre brugen af monopæle ved større vanddybder mere attraktiv. Ved design af fundamenter til vindmøller er der et stort fokus på stivheden af den samlede konstruktion, mølle-tårn-fundament, da stivheden har en direkte indflydelse på størrelsen af de laster som påvirker konstruktionen og møllens produktivitet. Gældende design praksis er at anvende standard p-y kurver som oprindeligt er udviklet for slanke pæle med en diameter på 0.6 m. Den øgede fokus på den samlede stivhed af konstruktionen har medført stor forsknings aktivitet inden for monopæle med store diametre. Sammenligning af de forskellige forskningsresultater viser nogen variation og i nogle tilfælde modstridende forhold - men samlet set er konklusionerne: • Standard p-y kurver kan ikke fyldestgørende præsentere opførslen af stive monopæle med store diametre. • Initial stivheden af p-y kurver er afhængig af diameter, dybde og jordens styrke, og forøgelse af hver parameter øger stivheden. • Den cykliske opførsel af tværbelastede pæle er afhængig af udformningen af den cykliske belastning (last amplitude, last retning mv.). Opførsel af monopæle er et klassisk jord-struktur problem, som er afhængig af pælens stivhed og jordens ikke-lineære opførsel. Jordens opførsel danner grundlag for anvendelse af fysiske modeller, som kan tage hensyn til ikke-lineariteten til undersøgelse af den generelle opførsel af pælene. Det primære formål med den nærværende forskning er: • Undersøge den statiske og cykliske opførsel af stive pæle med store diametre i sand ved brug af fysisk modellering og sammenligne de fundne resultater med standard p-y kurver. Nærværende forskning er baseret på brug af den geotekniske centrifuge på Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Ved opstart af forskningen blev det klart at centrifugen på DTU var ikke var tidssvarende, og formålet blev ændret til at etablere moderne centrifuge faciliteter og påbegynde forskning indenfor den statiske og cykliske opførsel af pæle med store diametre. Hovedelementer i etablering af moderne centrifuge faciliteter er: Forsøgsstyring, dataopsamling, forberedelse af sand prøver og udstyr til og gennemførelse af forsøg på tværbelastede pæle. Forskningen er præciseret tilat undersøge statisk og cyklisk opførsel af stive pæle med en diameter på 1-3 m i tørt sand ved brug af centrifuge forsøg og sammenligne resultaterne med brug af standard p-y kurver. Det er valg at undersøge pæle med en længde på 6 til 10 gange pæle diameteren. Den generelle opførsel af monopæle i tørt sand er blevet undersøgt ved hjælp af centrifuge forsøg. Statiske pæle forsøg er brugt til at undersøge pælenes initiale stivhed og den ultimative bæreevne, mens ændringen af pælenes flytning og stivhed undersøges i de cykliske forsøg som funktion af antallet af last cykler. Det konkluderes ud fra de udførte forsøg at standard p-y kurver ikke kan beskrive den statiske opførelse, og der er ved forsøgene er observeret et mindre stift respons og en større bæreevne end forventet fra brug af standard p-y kurver. Den målte initial stivhed af jord-pæl responset, svarende til initial stivheden af p-y

Leth, Caspar Thrane

2013-01-01

265

Reference values for acoustic rhinometry in decongested school children and adults. The most sensitive measurement for change in nasal patency  

DEFF Research Database (Denmark)

Vi har givet et referencemateriale for akustisk rhinometri i skolebørn og voksne. Fremtidig evaluering af forandringer i næsehulen bør indeholde information om næses volumen fra et 2-5 cm interval og ikke kun minimumsarealet i voksne og skolebørn.

Straszek, Sune; Schlünssen, V.

2007-01-01

266

GMO-afgrøder ikke den eneste løsning  

DEFF Research Database (Denmark)

Er GMO-afgrøder den optimale løsning på klodens fremtidige plantebaserede fødevareproduktion? Findes der alternativer? Det er der to meget klare svar på:GMOafgrøderer ikke den eneste løsning, og ja, der findes mange og langt mere attraktive, bæredygtige løsninger

Jacobsen, Niels; Jacobsen, Sven-Erik

2010-01-01

267

Analysis on the furthering of competition in relation to the establishment of large off-shore wind farms in Denmark. Main report; Analyse vedroerende fremme af konkurrence ved etablering af store havmoelleparker i Danmark. Hovedrapport  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The report, based on the 2010 tender for Anholt Offshore Wind Farm, is an analysis of how competition in the offshore wind power area can be increased, and a lower consumer price achieved. The study concludes that there is broad support for the Danish tender model among relevant parties, just as the process of working with Danish authorities and connecting to the power grid were viewed positively by potential investors in Danish offshore wind farms. But the report also found that inflexible guidelines in the Anholt Offshore Wind Farm tender contributed to a higher settlement price. One example singled out by the report was the threat of drastic fines and short deadlines. Moreover, the tender also occurred at a time when the production of wind turbines and foundations could not keep pace with increasing demand, particularly in Germany and the United Kingdom. Deloitte forecasts that the price for building and operating offshore wind farms, despite the increasing demand for offshore wind turbines, can be cut by between 25% and 30% by 2020, given the right framework guidelines and tender conditions. Applied to the planned Kriegers Flak Offshore Wind Farm, this calculation would result in a settlement price of between DKK 0.781 and DKK 0.979/kWh. The settlement price for Anholt Offshore Wind farm is currently DKK 1.051/kWh. The report recommends that the tender be altered to permit a greater dialogue with potential bidders, and to allow for information about the tenders to be spread internationally. Deloitte's report is based on interviews with individuals from a number of energy companies, investors, and public agencies, and takes into account other countries' experiences building offshore wind farms, as well as an evaluation of the competitive conditions within the offshore wind sector. (ENS)

Joergensen, Carsten; Enevoldsen, M. (Deloitte, Copenhagen (Denmark))

2011-04-15

268

Simulation of fossil energy consumption and emission of greenhouse gasses. Three scenarios of a 100% conversioner to organic farming in Denmark; Simulering af fossilt energiforbrug og emission af drivhusgasser. Tre scenarier for omlaegning til 100 % oekologisk jordbrug i Danmark  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The aim with this report is (1) To describe a method for simulation of agricultural energy use and emission of greenhouse gasses, (2) To use this method to quantify the consequences of a 100% conversion to organic farming in Denmark. The situation for Danish agriculture in 1996 is compared with three scenarios for 100% conversion: (A) Full self-supply with fodder (0% import). Hereby the possible pig production is limited. (B) 15% import of fodder for ruminants, and 25% import for non-ruminants (15/25%). Here the pig production is limited too, but less than in scenario A. (C) The same animal production as in 1996 (unlimited import of fodder). For each scenario the vegetable and animal production are compared with their corresponding fossil energy use, simulated for the present crop yields in organic farming and expected improved, future crop yields. The total energy use in the form of bio-fuels and metabolic energy in crops is larger in Danish agriculture 1996 than in the organic scenarios. Contrary to this, the energy use per fodder unit in the crop production, as well as per livestock unit in the livestock production, was lower in the organic scenarios (Scenario A had the lowest fodder import and was most energy effective, while scenario C was the least energy effective). However, the total production was also lower in the organic scenarios, which furthermore had different constitutions. Therefore, direct comparison is difficult. Finally, energy use was simply converted to emission of the greenhouse gas CO{sub 2} and compared with the emission of the two other significant greenhouse gasses CH{sub 4} and N{sub 2}O. (au)

Dalgaard, T.; Halberg, N. [Forskningscenter Foulum, Afd. for Jordbrugssystemer (Denmark); Fenger, J. [Danmarks Miljoeundersoegelser, Afd. for Atmosfaerisk Miljoe (Denmark)

2000-07-01

269

Evaluation of possibilities for use of green technology for purification of waste water in Denmark. [Energy conservation]. Vurdering af mulighederne for anvendelse af groen teknologi til rensning af spildevand i Danmark  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

Government demands for a higher level of purification of waste water have been fulfilled upto now by increasing the number of water purifying systems based on conventional technology. But it is currently reckoned that this strategy could significantly increase total energy consumption in the future. Green'' technolgy, systems based on plants which purify the water through natural biological processes, could contribute to energy conservation. The report presents a measuring programme which should show to which extent the stable operation of various green water purifying systems which suffer the Danish climate depends on the maintenance of optimal conditions for plant growth. (AB).

Boisen, T.

1991-08-15

270

Low- and intermediate level radioactive waste from Risoe, Denmark. Site studies. Report no. 1. Oestermarie - Paradisbakkerne, Bornholm Region; Lav- og mellem radioaktivt affald fra Risoe, Danmark. Omegnsstudier. Rapport nr. 1. Omraede Oestermarie - Paradisbakkerne, Bornholms Regionskommune  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The low- and intermediate-level radioactive wastes from Risoe (the nuclear reactor buildings, different types of material from the research periods and waste from hospitals and research institutes) have to be stored in a final disposal in Denmark for at least 300 years. In 2011, the results of the first analyses of 20 potential areas for siting a waste disposal were published. Of these potential areas, 6 specific sites were selected for further detailed studies. The site studies include information about geology, land use, nature preservation, archaeology, drinking water supply etc. The 5 municipalities with the 6 selected sites have been visited to obtain as much information about local conditions as possible. The present report describes the results for the area at Oestermarie-Paradisbakkerne in the region of Bornholm, East Denmark. (LN)

Gravesen, P.; Nilsson, B.; Binderup, M.; Larsen, Tine; Schack Pedersen, S.A.

2012-07-01

271

Smart grid in Denmark 2.0. Implementing three key recommendations from the Smart Grid Network. [DanGrid]; Smart Grid i Danmark 2.0. Implementering af tre centrale anbefalinger fra Smart Grid netvaerket  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

In 2011 the Smart Grid Network, established by the Danish Climate and Energy minister in 2010, published a report which identifies 35 recommendations for implementing smart grid in Denmark. The present report was prepared by the Danish Energy Association and Energinet.dk and elaborates three of these recommendations: Concept for controlling the power system; Information model for the dissemination of data; Roadmap for deployment of smart grid. Concept of Smart Grid: The concept mobilizes and enables electric power demand response and production from smaller customers. This is done by customers or devices connected to the power system modify their behavior to meet the needs of the power system. The concept basically distinguishes between two different mechanisms to enable flexibility. One is the use of price signals (variable network tariffs and electricity prices), which gives customers a financial incentive to move their electricity consumption and production to times when it is of less inconvenience to the power system. The second is flexibility products, where a pre-arranged and well-specified performance - for example, a load reduction in a defined network area - can be activated as required by grid operators and / or Energinet.dk at an agreed price. Information Model for Disseminating Data: The future power system is complex with a large number of physical units, companies and individuals are actively involved in the power system. Similarly, the amount of information needed to be collected, communicated and processed grows explosively, and it is therefore essential to ensure a well-functioning IT infrastructure. A crucial element is a standardized information model in the Danish power system. The concept therefore indicates to use international standards to define an information model. Roadmap Focusing on Grid Companies' Role: There is a need to remove two key barriers. The first barrier is that the existing regulation does not support the grid using smart grid technology. The second barrier is that network companies today do not have a real opportunity to use price signals as an instrument to recover customers' flexibility. This report has developed a roadmap with special focus on grid companies' role, describing the most important steps towards a smart grid. (LN)

NONE

2012-11-01

272

Aspects of research on environmental economy in Denmark, selected industrial countries and international organizations, 1992-94; Aspekter af miljoeoekonomisk forskning i Danmark, udvalgte industrilande og internationale organisationer, 1992-94  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

A description of research and literature on environmental economy, which also covers regulation in the form of taxation, quotas and subsidies related to activities which are pollutive, evaluations of environmental and natural advantages, and calculations of the costs and advantages of pollution control and abatement. Works that deal with evaluations of national budgeting related to the environment, relevant statistics and the economics of resources are also covered. The countries whose research and literature on these subjects and others ranging under the heading of environmental economy are selected for inclusion are Denmark, France, Norway, the Netherlands, the United Kingdom, Sweden, Germany, Canada, USA and Australia. Developments within Danish research and initiatives related to `Det Strategiske Miljoeforskningsprogram` (The Strategic Research Programme) are surveyed in detail. The activities of international organizations within this field are elaborated and the contents of leading periodicals which deal with environmental economy are surveyed. (AB) (30 refs.)

Jensen, B.

1994-12-31

273

Strategy for research, development and demonstration regarding hydrogen technology in Denmark. Phase 1 - Background and appendix report; Strategi for forskning, udvikling og demonstration vedroerende brintteknologi i Danmark. Fase 1 - Baggrunds- og bilagsrapport  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

Hydrogen as an energy carrier is rapidly ascending the international energy and research political agenda. Around the world great things are expected from hydrogen as a future solution to the challenges within the energy and transport sector. Staking on hydrogen is tightly connected to security of supply and to climatic and environmental issues. The oil production will peak within the next decades and at the same time the energy demand will rise. A significant reason for using hydrogen as an energy carrier is to locate alternatives to fossil fuels, hereby securing future energy supplies. Furthermore, hydrogen is a clean energy carrier and will contribute to a reduction of greenhouse gas emission and local pollution. Finally, staking on hydrogen might create interesting high-tech business sectors benefiting job creation and economic growth. (BA)

NONE

2004-08-01

274

A cost-effective fulfilment of Denmark's reduction commitments. Documentation of projection and analyses of the energy sector; En omkostningseffektiv opfyldelse af Danmarks reduktionsforpligtelse - dokumentation af fremskrivning og analyser pae energiomraedet  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

This documentation report describes the projections and analyses that formed the basis of an interdepartmental report 'En omkostningseffektiv klimastrategi' prepared by the Danish Ministry of Finance, the Danish Ministry of the Environment, the Danish Ministry of Economics and Business Affairs and the Danish Ministry of Taxation. The report contains: Projections of fuel prices, emissions and estimations of additional environmental impacts; Documentation for projections of future greenhouse gas emissions in the energy field; Documentation of the analyses of undertakings in the energy field. (ba)

NONE

2003-02-01

275

Potential and barriers for biogas production in Denmark at widely expanded organic farming with focus on the soil carbon content; Potentiale og barrierer for biogasproduktion i Danmark ved omfattende oekologisk jordbrug med fokus paa dyrkningsjordens kulstofforhold  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The Ph.D. thesis describes the influence from continued expansion of organic farming systems to the potential for energy production from biogas in Denmark. The project analyses the consequence from three categories of barriers: 1) Practical barriers, 2) The attitude of organic farmers, and 3) Agricultural biological problems. Economic and political barriers are not examined. When the barriers can be quantified, they are included in the calculation of the maximum biogas potential. When not, the implications of barriers are expressed qualitatively. It has been a particular goal to provide new information on whether agricultural biological problems are a barrier to biogas production in organic farming systems. One important question in this connection is whether biogas production has a negative influence on the soil carbon content compared to composting. This question is investigated by an experiment. The project is based on technical and natural science disciplines, with an interdisciplinary basis ranging over energy planning, agricultural science, microbiology, and crop, and animal operation. (au)

Buch Salomonsen, K.

2000-06-01

276

Low- and intermediate level radioactive waste from Risoe, Denmark. Site studies. Report no. 4. Hvidbjerg, Thyholm, Struer Municipality; Lav- og mellem radioaktivt affald fra Risoe, Danmark. Omegnsstudier. Rapport nr. 4. Omraede Hvidbjerg, Thyholm, Struer Kommune  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The low- and intermediate-level radioactive wastes from Risoe (the nuclear reactor buildings, different types of material from the research periods and waste from hospitals and research institutes) have to be stored in a final disposal in Denmark for at least 300 years. In 2011, the results of the first analyses of 20 potential areas for siting a waste disposal were published. Of these potential areas, 6 specific sites were selected for further detailed studies. The site studies include information about geology, land use, nature preservation, archaeology, drinking water supply etc. The 5 municipalities with the 6 selected sites have been visited to obtain as much information about local conditions as possible. The present report describes the results for the area Hvidbjerg, Thyholm, in the Municipality of Struer, northern Jutland. (LN)

Gravesen, P.; Nilsson, B.; Binderup, M.; Larsen, Tine; Schack Pedersen, S.A.

2012-07-01

277

Un avenir postcolonial groenlando-danois ? : Trois scénarios pour la dissolution de la Communauté du royaume - et trois autres pour son maintien et sa modification  

DEFF Research Database (Denmark)

Grønland har nylig vedtaget at gå fra 'hjemmestyre' til 'selvstyre' i forhold til Danmark. Oplevelsen er, at formel selvstændighed hermed er et skridt nærmere. Samtidig er der i Grønland en udbredt enighed om, at man endnu behøver hjælp og støtte udefra. I Danmark beskrives 'Rigsfællesskabet' mellem Danmark og Grønland metaforisk som forholdet mellem forældre og en opvoksende teenager. Artiklen opstiller, på baggrund af diskursanalyser af grønlandske og danske debatter, en række scenarier for rigsfællesskabets opløsning - og undersøger om en opløsning er uundgåelig.

Gad, Ulrik Pram

2009-01-01

278

Political Leadership - Future Challenges  

DEFF Research Database (Denmark)

Bidraget analyserer behovet for studiet af politisk lederskab, gennemgår forskningslitteraturen og diskuterer fremtidens politiske lederskab med reference til egne undersøgelser af lokalt lederskab international og i Danmark

Klausen, Kurt Klaudi

2013-01-01

279

JSF Autonomic Logistics : Udfordringer ved implementeringen af en moderne logistik-koncept”  

DEFF Research Database (Denmark)

Forsvaret (FSV) står overfor anskaffelsen af et erstatningskampfly for F-16. Det amerikan-ske Joint Strike Fighter (JSF) fly er blandt andet kandidat hertil, men med flyet følger en logistikkoncept (benævnt Autonomic Logistics (AL)), som er betydeligt anderledes end de for FSV hidtil anvendte logistiske koncepter. Fokus må derfor rettes mod de doktrinære, teknologiske og strukturelle tiltag, som implementeringen af denne logistikkoncept vil af-stedkomme. Det hidtil kendte logistikkoncept for F-16 er kendetegnet ved at være baseret på et frag-menteret dokumentkompleks, som er opbygget over de 28 år, som flyet har været i brug i Danmark. Vedligeholdelse og forsyning er, både nationalt og i forbindelse med INTOPS, kendetegnet ved traditionelle, logistiske principper, som er styret, og dermed integreret, i FSV teknologiske styringsværktøj DeMars. Strukturen er i dag dimensioneret ud fra disse traditionelle principper. Implementeringen af JSF AL betyder implicit ibrugtagning af et globalt, logistisk styrings-princip AL Global Sustainment (ALGS), som styres og ledes centralt i et samarbejde mel-lem leverandøren Lockheed Martin (LM) og JSF projektkontoret. Den logistiske støtte ba-seres samtidig på kontraktlige forhold mellem LM og FSV (Performance Based Logistics, PBL), hvori FSV vil fastsætte omfanget af den logistiske støtte og en procentvis rådighed af JSF flåden. Det doktrinære grundlag for anvendelsen af dette globale, og betydeligt centraliserede logistikkoncept, skal afdækkes, idet en mulig suverænitetsafgivelse i f.m. de nye beslutnings- og ledelsesprocesser, samt den udstrakte leverandørafhængighed, ville kunne have indflydelse på FSV typevalg. Teknologisk vil JSF blive faciliteret af en global brugerplatform kaldt ALIS. Implementerin-gen af ALIS vil præsentere FSV for en del konkrete opgaver – bl.a. m.h.p. at tilsikre en effektiv og hensigtsmæssig synkronisering mellem ALIS og FSV nuværende styringsværk-tøj DeMars. Men styringsværktøjet vil også stille krav til tidlige, principielle vurderinger om de to styringssystemers anvendelse. JSF AL er fortsat under udvikling, men vil strukturelt være kendetegnet ved øget samar-bejde mellem FSV og LM, samt underleverandører, hvor opgavesættet løses i såvel FSV nationale struktur, som i den internationale, kommercielle JSF struktur. I f.t. i dag vil et så-dant opsæt stille krav om rettidig og fornuftig tilpasning af FSV logistikstruktur, hvorfor for-hold heromkring bør afdækkes forud for implementeringen af JSF AL. Analysen af de doktrinære, teknologiske og strukturelle elementer af JSF AL viser, at der er et tæt afhængighedsforhold disse tre elementer imellem. Det doktrinære område synes for nuværende, at være det område, som bør tillægges størst fokus, idet der heri fortsat er betydelige uafklarede områder. Doktrinerne vil i denne tidlige fase af JSF AL udviklingen være grundlag for den teknologiske og strukturelle udvikling, om end der fortløbende vil være gensidig påvirkning af de tre elementer. På baggrund af analysen anbefaler specialet forud for typevalget (på kort sigt), at afdække risikoen for suverænitetsafgivelse og leverandørafhængighed i f.m. beslutnings- og ledel-sesprocesser, idet dette forhold muligvis ville kunne påvirke et typevalg. Indenfor en perio-de på 2-5 år (på mellemlang sigt) vil FSV skulle afklare de doktrinære forhold omkring kon-trol og styring af JSF ALGS, samt forhold under anvendelse af PBL koncepten. Herudover er det nødvendigt, indenfor denne tidsramme, at klarlægge de teknologiske udfordringer ved implementering af ALGS, samt grundlaget for den fremtidige logistiske struktur. På JSF Autonomic Logistics – udfordringer ved implementeringen af en moderne logistikkoncept Side 4 lang sigt, dvs. umiddelbart før modtagelsen af JSF flyet, må FSV afdække udestående spørgsmål om teknikerkompetencer og teknisk uddannelse. Specialets struktur er indsat som udfoldeligt bilag 1. Et begrebsapparat er herudover ind-sat som bilag 2 og en forkortelsesliste som tillæg B.

Laursen, Kaj Selwood

2008-01-01

280

Energy Optimized Configuration of Concrete Element with PCM  

DEFF Research Database (Denmark)

Byggesektoren er ansvarlig for ca. 40 % af verdenens totale primærenergiforbrug og hoveddelen af denne energi bliver brugt til at fastholde tilfredsstillende indeklimaforhold med opvarmning, afkøling og ventilation. De traditionelle energikilder er derudover uigenkaldeligt ved at formindskes og prisen på energi og brændstof stiger gradvist. Oven i det har udledning af gasser i atmosfæren forårsaget langtidsvarige og skadelige forandringer i det globale klima. Som en reaktion på dette er lande startet med at indføre nye, mere krævende lovgivninger og standarder til fremtidig konstruktion og renovering af bygninger. For eksempel forudsætter de nye energirammer i Danmark en reduktion af primærenergiforbruget ved bygninger på forholdsvis 25 % i 2010, 50 % i 2015 og 75 % i 2020 sammenlignet med tal fra 2006. Byggesektoren må, som en konsekvens heraf, udstyres med de nye teknologier, der muliggør overholdelse af de nye krav vedrørende de nye energirammer. Konceptet, der præsenteres og udvikles i denne afhandling, fokuserer på energioptimering og potentiallet med det nye produkt, der kan udnytte lagring af høj termisk energi (TES) og termiskstyrede bygningssystemer (TABS). Afhandlingen undersøger potentialet ved at inkorporere mikroindkapslet faseskiftmateriale (PCM) i et betondækelement med hulkerne, for at øge kapaciteten for dynamisk varmelagring i den interne klimaskærm i fleretagesbygninger. Undersøgelsen udforsker ydermere afkølingskapaciteten og præstationsevnen for betondæk med PCM og integreret TABS, og fremhæver begrænsninger og udfordringer ved den nye teknologi. Det fremlagte værk bruger adskillige metoder til at undersøge den dynamiske ydelsesevne for det nyudviklede produkt. Som følge deraf udvikles forsøgsopstillingerne og metodelæren først, for at bestemme de termiske egenskaber for det nye materiale, så som PCM-beton-kombinationen, og derefter for at undersøge ydelsesevnen for de udviklede dæk i en 1:1 skala. Forskningen er planlagt som en iterativ proces, hvor den første numeriske undersøgelse af dækket med PCM udføres ved brug af de teoretiskbestemte termiske egenskaber for PCM-betonmaterialet. Årsagen til denne iterative forskning er manglen på forsøgsbestemte termiske egenskaber for dette relativt nye materiale. I det andet trin af denne forskning bestemmes de termiske egenskaber for PCM-betonen gennem forsøg og efterfølgende opdateres de første numeriske modeller med de målte termiske egenskaber for det nye kompositmateriale. Til sidst valideres resultaterne fra den numeriske analyse med fuldskalaforsøg, der udføres i et specialudviklet og modificeret hot box apparat. Fuldskalaforsøgene udføres også for de specialudviklede profileret dæk med reliefer, hvorpå varmeudvekslingsoverfladen forøges i forhold til standard flade dæk. De profilerere dæk undersøges med henblik på mængden af varme, der kan lagres i løbet af en typisk dag-nat cyklus i en kontorbygning med specialdesignede spelteindblæsning. For og fremmest observeredes det, at antagelserne for de teoretiske termiske egenskaber skilte sig ud fra de forsøgsbestemte termiske egenskaber for PCM-beton. Resultaterne opnået fra de første (teoretiske) og opdaterede (forsøg) numeriske modeller reflekterer som følge deraf en væsentlig uoverensstemmelse i den dynamiske varmelagring og afkølingskapacitet for de udviklede dæk. Den forsøgsbestemte termiske ledningsevne og specifikke varmekapacitet for PCM-beton er væsentlig lavere end dem fra de teoretiske beregninger, hvilket i begge tilfælde resulterer i dårligere varmelagring og afkølingseffektpræstationer end oprindeligt forventet. Resultaterne fra fuldskalaundersøgelsen af dynamisk varmelagring i dækkene indikerede, at der ikke er nogen betydelig forskel mellem dækkene med udvidet varmeudvekslingsoverflade og ét med en ordinær flad overflade. Derudover blev der ikke observeret nogen betydelig forbedring for dækkene med PCM i forhold til deres referencedæk med almindelig mørtelstøbning. Derimod blev en forbedring i varmelagrin

Pomianowski, Michal Zbigniew

2012-01-01

 
 
 
 
281

Anvendt 3D modellering og parametrisk formgivning  

DEFF Research Database (Denmark)

Det felt der er opstået i Danmark i forbindelse med Building Information Modeling (BIM) og det digitale byggeri (DDB) – lovgivning om bygherrekrav og digital arbejdsmetode, kræver en løbende dialog for at sikre en succesfuld anvendelse i praksis. Arkitektonisk forskning på dette område kan derfor hjælpe med at identificere problemer og fordele, og fokusere på vigtigheden af at være i stand til at påvirke udviklingen af moderne 3D teknologier og systemer i en plausibel retning for kvaliteten af fremtidens arkitektoniske projekter. Forskningsspørgsmål er: Hvorledes kan en diagrammatisk metode sikre kreativitet i det parametriske system? Denne Ph.d. afhandling søger at skabe en teoretisk ramme, med henblik på at identificere og klarlægge nye potentialer for anvendt 3D modellering og parametrisk formgivningspraksis. Efter at have fået denne klarhed, er det nødvendigt at drøfte anvendelse og etik i de nye kommunikationsmidler og gennem interviews og praksis-baseret forskning etablere et brugbart fundament ud fra disse erfaringer. Den digitale udvikling skal ses som en helhed, der tager del i samspillet mellem både en historisk tradition og en langsigtet vision. Et værktøj, og en metode, der med mulighederne for simuleringer i relation til det tredimensionelle rum, med tiden ændrer vores opfattelse af virkeligheden, og dermed vores opfattelse af arkitektur. Den første del af afhandlingen viser hvordan håndteringen af den digitale information er blevet grundlaget for en stor del af kommunikationen i den moderne verden. I arkitektur er dette blevet et centralt begreb, fordi skabelsen af arkitektur i høj grad handler om ordnet at kunne kommunikere intentioner omkring både æstetik og konstruktioner på en overskuelig måde, der samtidig ikke tilsidesætter den finesse der ligger i dens kompleksiteten. Det verdenssyn ligger i modernitetens forskellige fronter diskuteres og fænomenet krise er bragt i spil som en aktuel og mulig anskuelse af et udgangspunkt for en fremtidig udvikling gennem en 'bruddets æstetik'. At være i stand til at tage fat der hvor der er en krise eller et komplekst problem, er i virkeligheden en meget arkitektfaglig tilgang til verden. At skabe smukke løsninger på tekniske problemer er en del af denne forudsætning for at kunne agere som en skabende arkitekt indenfor arkitekturens bundne kunstform. Med introduktionen af digitale ledelsesværktøjer og med indførelsen af BIM er der opstået en ny mulighed for at kunne overskue byggeri og dermed den information, der er det bærende element. Der er dog sjældent en fuldstændig gnidningsfri overgang fra en tradition til en ny, og at introducere en helt ny tankegang, har med DDB vist sig at være vanskeligere end antaget. Specielt vanskeligt bliver det, når der på et overordnet plan er tale om en tankegang der kun ledet af en meget klar bevidsthed, ser ud til at kunne geares til at kunne rumme det, der traditionelt set er betragtet som værende værdier ved skabelsen af arkitektur. I bestræbelserne på at ville overskue og kontrollere processerne, ender man tilsyneladende somme tider i den uheldige situation, at det der ikke lader sig indfange i systemet, ligeså stille bliver faset ud som uvæsentligt. Arkitektens rolle er således under forandring, og har allerede ændret sig fra at være omdrejningspunktet for de arkitektoniske byggeprojekter til at være en specialist på linie med mange andre interessenter, alle med hver deres dagsorden. Det fordrer en stillingtagen hos arkitekterne, en øget bevidsthed, om hvorvidt det vi gør, overhovedet giver mening på denne måde og i en sådan kontekst. Ligeledes kræver de former for værktøj der anvendes i en digital arkitekturproduktion, en øget bevidsthed hos brugeren. Dette er ikke blot de tekniske kompetencer, som selvfølgelig er en forudsætning, men et overblik over hvad det er for en vekselvirkning en ny teknologi forårsager. De digitale værktøjer stammer ofte fra et regime der handler om optimering, strukturering og analyser ud fra kvantificerbare data. Det benægtes

Hermund, Anders

2011-01-01

282

(How) can They become like Us? : Danish identity politics and the conflicts of 'Muslim relations'  

DEFF Research Database (Denmark)

Denne afhandling analyserer danske politiske debatter om forholdet til 'muslimer' som gensidigt påvirkende politik-fortællinger. Teoretisk undersøger afhandlingen hvordan forskellige politikker, for hvordan forholdet til den anden skal være, bidrager til radikalisering af konflikt mellem selv og anden i kraft af de særlige måder hvorpå den anden inviteres (eller ikke inviteres) til fremtidig interaktion. Afhandlingen analyserer debatter om indvandrere og flygtninges integration og menneskerettigheder, terrorbekæmpelse, ytringsfrihed og tyrkisk EU medlemskab. Analysen konkluderer at der ikke findes en enkelt sikkerhedsdiskurs om dansk identitet i forhold til muslimer – men de fortællinger, der fremmes, er struktureret på en sådan måde, at de lægger op til fremtidig interaktion, som leder i dén retning.

Gad, Ulrik Pram

2010-01-01

283

Properties of Sealing Materials in Groundwater Wells  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

Danmark er det eneste land i verden, der næsten udelukkende får drikkevand fra grundvandsmagasinerne, der er beliggende relativt terræn nært. Der har af den grund været stor fokus på drikkevandets kvalitet. Danmarks og Grønlands Geologisk Undersøgelse (GEUS) har gennem en lang årrække indsamlet data...

Köser, Claus

284

Danske rødvine indeholder kun lidt resveratrol  

DEFF Research Database (Denmark)

Resveratrol er et af de biologisk aktive stoffer i rødvin. Tidligere bestemmelser viser, at vin lavet på druen Pinot Noir har det højeste indhold af resveratrol. I Danmark dyrkes andre sorter til vinfremstilling. Her beskrives for første gang indholdet af resveratrol i vine lavet på druer dyrket i Danmark. Resveratrolindholdet er bestemt ved brug af LC-MS

Andersen, Heidi D.; Cohen, Malene

2008-01-01

285

Genplant planeten  

DEFF Research Database (Denmark)

Med Genplant Planeten inviterede Skoven i Skolen og skovbruget i Danmark skolebørn over hele Danmark ud at plante mange træer i månederne op til FN's klimatopmøde i december 2009. Genplant Planeten fortsætter i mindre målestok med Genplant Planeten Måned i april 2010.

Bendix, Malene

2010-01-01

286

DMU-forskere med i ny filmserie  

DEFF Research Database (Denmark)

Der er masser af flotte oplevelser at hente under overfladen af havet omkring Danmark. Det kan du forvisse dig om i filmserien "Et Hav af Liv". Her medvirker medarbejdere fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet i indslag om stenrev, sæler og marsvin.

Pedersen, Jens Christian

2010-01-01

287

Privatisering. Diplomatiet under forvandling.  

DEFF Research Database (Denmark)

Det traditionelle diplomati er under voldsom forvandling. Det erstattes i stigende grad af en aktiv markedsføring af nationen, og nu er Danmark er også kommet med på bølgen. Med den seneste finanslov har Udenrigsministeriet afsat 7,7 mio. kroner om året frem til 2010 til at pleje Danmarks image gennem – eller offentlighedsdiplomati, som det også kaldes. public diplomacy.

Adler-Nissen, Rebecca

2008-01-01

288

Special Issues Grid Denmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Prosjektet «Financialisation of Social Welfare» studerer konsekvenser av finansialisering på husholdsnivå. I den anledning ble det utarbeidet en database for institusjonelle data på en rekke velferdsområder for Norge, Danmark og UK. Dette er dataene for Danmark. - Statens Institutt for Forbruksforskning, Norge

JØrgensen, Tanja; Jakobsen, Turf Böcker

289

Full Grid Denmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Prosjektet «Financialisation of Social Welfare» studerer konsekvenser av finansialisering på husholdsnivå. I den anledning ble det utarbeidet en database for institusjonelle data på en rekke velferdsområder for Norge, Danmark og UK. Dette er dataene for Danmark. - Statens Institutt for Forbruksforskning, Norge

JØrgensen, Tanja; Jakobsen, Turf Böcker

290

Økologisk risikovurdering af en genmodificeret bomuld GHB-614 i anmeldelse til godkendelse vedr. markedsføring under Forordning 1829/2003/EF : EFSA/GMO/ES/2012/104  

DEFF Research Database (Denmark)

DCE vurderer at GM-majsen, som alle andre majs, ikke kan etableres, spredes eller krydse med andre plantearter i dyrkede arealer eller i naturen i Danmark, da de klimatiske forhold udelukker dette. En markedsføring af GM-majsen kan derfor ikke have nogen uønskede økologiske konsekvenser udenfor markarealet i Danmark.

Kjellsson, GØsta; SØrensen, Jesper Givskov

291

Beregning af rejsetider for rejser med bil og kollektiv trafik : ALTRANS  

DEFF Research Database (Denmark)

Rapporten dokumenterer hvorledes der i forbindelse med forskningsprojektet ALTRANS er opbygget en model af transportsystemet for bil- og kollektivrejser i Danmark i det geografiske informationssystem ARC/INFO, og hvorledes denne model er anvendt til beregning af rejsetider for rejser hentet fra Danmarks Statistiks transportvaneundersøgelse.

Thorlacius, P.

1998-01-01

292

The Right to Drinking Water and Sanitation in Denmark  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

I Danmark er retten til adgang til vand og sanitet ikke absolut, i den forstand at der er ret til fri adgang til vand og sanitet. Danmark har ratificeret, men ikke indarbejdet i ICESCR, og national ret anses for at være i overensstemmelse med konventionen. Alligevel kan man argumentere for, at den f...

Baaner, Lasse; Edinger, Wieke Willemijn Huizing; Anker, Helle Tegner

293

Matematikundervisningen ved universiteter og højere læreanstalter  

DEFF Research Database (Denmark)

Beretning om matematikundervisningen ved universiteter og højere læreanstalter i Danmark i 1900-tallet.  Afsnit: Universitet og Læreanstalt 1900-1960  -  1960'erne. Nybrud på de to universiteter  -  De to klassiske universiteter 1970-2000  -  Tre nye universiteter  -  Danmarks Tekniske Højskole 1960-2000  -  Andre højere uddannelser  

Madsen, Tage Gutmann

2008-01-01

294

Naturbeskyttelse og turisme i Nord- og Østgrønland  

DEFF Research Database (Denmark)

Denne rapport er et input til den fremtidige forvaltning af natur og dyreliv i Nationalparken i Nord- og Østgrønland. Rapporten er ud-arbejdet i overensstemmelse med "Strategiplan for Nationalpar-ken/Biosfæreområdet i Nord- og Østgrønland", som Grønlands Landsting vedtog i efteråret 2004. Rapporten omfatter tillige området syd for Nationalparken ned til 70°N. Rapporten omhandler hovedsa-geligt biologiske forhold.

Aastrup, P. J.; Egevang, C.

2005-01-01

295

Alternative badesteder omkring Københavns havnefront  

DEFF Research Database (Denmark)

1 planche med tekst og foto udstillet på udstillingen 'Byforskningens rum'. Alternative badesteder omkring Københavns Havnefront er et forskningsprojekt støttet af Bygge- og Anlægsfonden i samarbejde med Kunstakademiets Arkitektskole. Projektet søger at afdække de aspekter der har betydning og indflydelse på lokaliseringen af fremtidige bademuligheder i Københavns havnearealer.

Welling, Helen

296

Tektoniske visioner i arkitektur  

DEFF Research Database (Denmark)

Essays om 6 berømte arkitekters initiativer i retning af industrialiseret byggeri - afrundet med reflektioner over de fremtidige perspektiver for tektonik, etik og byggeskik. Tektonik handler om udformning og sammenføjning af formelementer til en helhed - om forholdet mellem ide, formprincipper, byggeteknologi og konstruktiv struktur. Alle bygværker rummer en tektonisk vision, som kan være mere eller mindre eksplicit, primitiv eller avanceret, vilkårlig eller bevidst tilsigtet.

Beim, Anne

2004-01-01

297

Døden på glas : - om fostre i anatomiske samlinger  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen beskriver den eneste danske samling af præparerede fostre og børn, og hvorfor den blev fremstillet. Den var en del af Museum Saxtorphianum og artiklen diskuterer hvordan disse fostre blev til præparater. Musealiseringen, overgangen fra medicinske studieobjekter til museumsgenstande med stort formidlingspotentiale, belyses og fremtidige formidlingsformer diskuteres.

Meyer, Ion

2008-01-01

298

Renoveringer af almene bebyggelser 2004-2007  

DEFF Research Database (Denmark)

Med udgangspunkt i en evaluering af aktuelle renoveringer på ti almene boligbebyggelser diskuterer denne rapport de arkitektoniske potentialer og problemer, der fi ndes i denne type bebyggelser. På den baggrund opstilles der i rapporten en række tjeklister og anbefalinger, der kan bringes i spil ved lignende fremtidige renoveringer. Rapporten henvender sig til boligselskaber og til ansvarlige for kommende renoveringer.

Bech-Danielsen, Claus

2008-01-01

299

Geodata som katalysator for digital forvaltning  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Geografisk information har ikke haft den store bevågenhed i hverken nationale digitaliseringsstrategier eller i modeller for og undersøgelser af modenheden af digital forvaltning. Udviklingen ser ud til at være ved at ændres, idet den seneste danske fællesoffentlige strategi for digitalisering af den offentlige sektor behandler geodata som et element i den fremtidige indsats.

Line Hvingel; Henning Sten Hansen

2011-01-01

300

Common Concern for retsudviklingen i Grønland  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen behandler indledningsvis de komplekse kompetenceforhold, der er tale om i Grønland, og den udfordring som inuitterne står over for som konsekvens af klimaændringer og råstof- og olieindvindingsinteresser. Deres internationale menneskerettigheder og de globale miljøretlige forpligtelser over for dem og fremtidige generationer inddrages i en argumentation for, at der er forpligtelser til at beskytte kultur og natur i det arktiske område.

Basse, Ellen Margrethe; Sommer, Tine

2013-01-01

 
 
 
 
301

Konsekvenser ved ophævelse af det danske forsvarsforbehold : Gennem en analyse af de forpligtigelser og bestemmelser der foreligger på det militære område i form af Traktaten for den Europæiske Union (TEU) og tilhørende protokoller, som Danmark har været henholdsvis friholdt for eller forhindret i at deltage i, samt en efterfølgende analyse af andre EU småstaters muligheder for at agere i på det politiske niveau i FSFP, vil jeg udlede hvilke konsekvenser en ophævelse af forsvarsforbeholdet medfører for dansk forsvar, og hvilke muligheder Danmark som småstat kan forvente at få for at agere i EU FSFP sammenhæng.  

DEFF Research Database (Denmark)

Since Denmark introduced the opt-outs for the second referendum of Maastricht treqaty, they have been debated. Within a year Denmark will have general election, and both the present government and the opposition has expressed intentions to abolish the defence opt-out. This paper explores the consequences of lifting the defence opt-out for both the Danish armed forces and Denmark as a state. By first analysing the part of the Treaty of the European Union relevant to the CSDP, which the defence opt-out shielded Denmark against, the consequences for the defence level is established. The paper concludes that the doctrinal, technological and organisational consequences for Danish armed forces all are limited. This is due to the fact, that the EU has selected NATO as the primary originator and driver of doctrines, standardisation and technological development. Without speculating in the expected level of ambition on behalf of the state of Denmark, if the defence opt-out is removed, the paper then moves to examine Ireland, Sweden and Finland’s leverage in the EU CSDP from at theory of adaptation. The findings indicate, that Danish activism can be applied in CSDP, but due to the institutional binding Denmark will be forced to select winnable cases.

Vestergaard, Jan

2011-01-01

302

Tax-free Transfer of Assets in Denmark to Foreign Companies  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen analyserer skattefri virksomhedsomdannelse efter den særlige danske lovgivning herom, dvs. hvor én eller flere fysiske personer ønsker at omdanne deres virksomhed til et aktie- eller anpartsselskab. Ifølge dansk lov kan dette kun ske til et selskab, der er hjemmehørende i Danmark, men artiklen behandler dette krav i EU-retlig sammenhæng og påviser, at det pågældende krav er fællesskabstridigt. Det påvises samtidig, hvordan Danmark inden for rammerne af fællesskabsretten kan beskytte sig mod tab af skatteindtægter ved at kræve, at omdannelsen skal ske til et selskab, der enten er hjemmehørende i Danmark, eller som har et dansk fast driftssted, hvortil virksomheden overføres

RØnfeldt, Thomas; Werlauff, Erik

2008-01-01

303

Vurdering af danske grundvandsmagasiners sårbarhed overfor vejsalt  

DEFF Research Database (Denmark)

Denne rapport er udarbejdet af Geologisk Institut, Aarhus Universitet, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) og Rambøl i forbindelse med et udviklingsprojekt under den Nationale Grundvandskortlægning. Rapporten er udarbejdet i samarbejde med By- og Landskabsstyrelsen, Miljøministeriet. Årligt bruges der ca. 300.000 tons vejsalt til glatførebekæmpelse i Danmark. Samtidig viser studier i flere skandinaviske lande samt i Nordamerika, at klorid fra vejsaltning påvirker grundvandskvaliteten negativt. Disse forhold danner baggrunden for at vurdere, om salt fra glatførebekæmpelsen påvirker kvaliteten af grundvands- og drikkevandsressourcen i Danmark både på nationalt plan og i en del af Storkøbenhavn.

Kristiansen, SØren Munch; Hansen, Birgitte

2010-01-01

304

IDA´s klimaplan 2050 : Tekniske energisystemanalyser og samfundsøkonomisk konsekvensvurdering - Baggrundsrapport  

DEFF Research Database (Denmark)

100 % vedvarende energi og kraftig reduktion af energiforbrug Den nuværende primære energiforsyning, dvs. brændselsforbrug og vedvarende energi til produktion af el og varme til private husholdninger samt til transport og industri, er på godt 800 PJ. Hvis der ikke indføres nye tiltag, forventes energiforbruget at falde marginalt frem til 2015, men derefter at stige gradvist frem til 2050 til ca. 950 PJ. I Klimaplanen foreslås tiltag, der kan nedbringe den primære energiforsyning til 707 PJ i 2015, 556 PJ i 2030 og 442 PJ i 2050. Samtidig øges andelen af vedvarende energi fra vindmøller, solceller, solvarme, bølgekraft og biomasse. I referenceenergi-systemerne stiger andelen fra ca. 16% i 2008 til 22% i 2015 og ca. 25-29% i 2030 og 2050. I Klimaplanen stiger andelen af vedvarende energi til 30% i 2015 og 47% i 2030. I 2050 er det danske energisystem, inkl. transport, baseret på 100% vedvarende energi. Energisystemet i 2015 er baseret på tiltag, der kan realiseres med nuværende teknologi. I 2030 er store dele af transportsystemet ændret, fjernvarmesystemet er udvidet kraftigt, kraftværkernes effektivitet er forbedret, og der er indført flere eksisterende og nye vedvarende energiteknologier, samt gennemført yderligere besparelser. Generelt er store dele af de fossile brændsler erstattet med elforbrug. I særdeleshed i transporten, som består af flere elbiler og flere eldrevne tog. I Klimaplanen er der konstrueret et energisystem baseret på 100% vedvarende energi, med udgangspunkt i tiltag der implementeres på kortere sigt i 2015 og i 2030. De tiltag der implementeres på kort sigt sigter mod at reducere anvendelsen af fossile brændsler, og at disse energisystemer ikke stiller sig i vejen for det langsigtede mål om at være uafhængigt af fossile brændsler, når olie- og naturgasressourcerne hører op. Resultatet er, at dette er muligt, men at balancen mellem store forbrug af biomasse og store mængder el til direkte anvendelse eller til produktion af syntetiske brændsler fortsat er en udfordring. Her gives et bud på, hvordan denne balance kan opnås. I 2050 er det nødvendigt at anvende en mindre andel af el-produktionen i elektrolyseanlæg til fremstilling af syntetiske brændsler. I Klimaplanen er der i både 2015 og 2030 tilstrækkelige nationale biomasseressourcer. Imidlertid udgør ressourcerne en udfordring i 2050 energisystemet, hvor der i Klimaplanen anvendes 284 PJ. Dette forbrug kan potentielt forsynes med nationale ressourcer, men omvendt vil dette ikke levne mange ressourcer til evt. materialeproduktion. Det er således en udfordring i fremtiden, om en større del af brændselsforbruget i industri og flytransport kan overgå til direkte eller indirekte eldrift, eller om der kan gennemføres yderligere besparelser. I Klimaplanen er der således konstrueret et 100% vedvarende energisystem, der potentielt kan opretholdes på nationale biomasseressourcer. Det er dog ikke noget mål i Klimaplanen, at der ikke skal handles med biomasse. Men Klimaplanen giver mulighed for, at vi ikke bliver afhængige af import af biomasse, som vi vil være afhængige af import af olie og naturgas et referenceforløb, når vi ikke har flere ressourcer tilbage i Nordsøen. Kraftig reduktion i udslippet af drivhusgasser Tiltagene i Klimaplanen medfører, at udslippet af drivhusgasser falder med ca. 90% i 2050 i forhold til 2000. Energisystemet udgør kun en del af udslippet af drivhusgasser. Denne del reduceres til 36 mio. ton CO2 i 2015, 21 mio. ton CO2 i 2030 og er fjernet helt i 2050. Herudover foreslås i Klimaplanen, at udslippet fra industrielle processer og landbrug reduceres, og der tages højde for ekstrabidraget fra fly, pga. udledninger i atmosfæren. Alt i alt kan udledningerne i 2050 reduceres til 7,2% af udslippet i 2000. Hvis bidraget fra flytransport medtages, er reduktionen på 10,2%. Bedre samfundsøkonomi med mere vedvarende energi Klimaplanen tænkes gennemført over en periode frem til 2050 ved løbende at erstatte udtjente anlæg, når levetiden for disse udløber, og de alligevel skal udsk

Mathiesen, Brian Vad; Lund, Henrik

2009-01-01

305

Selskabsloven (lov om aktie- og anpartsselskaber) med kommentarer  

DEFF Research Database (Denmark)

Bogen gennemgår samtlige 375 paragraffer i selskabsloven, gældende i Danmark for aktie- og anpartsselskaber fra den 1. marts 2010, og knytter - over 1343 sider - uddybende og analyserende kommentarer til hver enkelt paragraf i loven.

Werlauff, Erik; Schaumburg-Müller, Peer

2010-01-01

306

Håndhygiejne i daginstitutionen. : En spørgeskemaundersøgelse blandt personale i danske daginstitutioner  

DEFF Research Database (Denmark)

Som led i indsatsen med at styrke håndhygiejnen i danske daginstitutioner belyser Danmarks Pædagogiske Universitet pædagoger, pædagogmedhjælpere og lederes holdninger til håndhygiejne, herunder om det pædagogiske personale selv har en form for ejerskabsfølelse over for dette sundhedsmæssige anliggende.

Christiansen, Irene; Jensen, Jeanette Magne

2005-01-01

307

Stars og striber. : Amerikansk indflydelse på eksperimenterende dansk kunst 1961-75  

DEFF Research Database (Denmark)

Dansk (og nordisk) eksperimenterende kunst efter 2.verdenskrig sammenholdt med udviklingen i USA. Der er ikke blot tale om indflydelse fra amerikansk kunst til dansk, men i lige så høj grad om en selvstændig udvikling i Danmark.

Ørum, Tania

2010-01-01

308

Fatigue in outpatients with inflammatory bowel disease is common and multifactorial  

DEFF Research Database (Denmark)

En undersøgelse blandt 425 patienter med kronisk inflammatorisk tarmsygdom i Danmark, Norge og Sverige viste at ca. 44% var trætte. Hverken anæmi eller jernmangel var foreneligt med træthed. Træthed var mest udtalt for kvinder og patienter med Crohn's sygdom.

Bager, Palle; Befrits, Ragner

2012-01-01

309

Hvis iPad’er i folkeskolen er svaret, hvad var spørgsmålet så?  

DEFF Research Database (Denmark)

Stafetindlæg af Jeppe Bundsgaard, ph.d. og lektor ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole ved Aarhus Universitet. Medlem af Forskningsprogram for medier og it i læringsperspektiv og af forskningsenheden i Tekstpædagogik og Kommunikative Kompetencer.

Bundsgaard, Jeppe

2012-01-01

310

Forskelle og ligheder mellem skånske og danske mediers dækning af Øresundsregionen 2002 – 2012  

DEFF Research Database (Denmark)

I rapporten konstateres at “Lighederne er flere end forskellene mellem skånske og danske medier. Det generelle billede er, at Øresundsregionen igennem årene er havnet udenfor mediernes søgelys i både Danmark og Sverige”

Eberholst, Mads Kæmsgaard; Ørsten, Mark

2013-01-01

311

Kommunikation som udenrigspolitik?  

DEFF Research Database (Denmark)

Branding Danmark er bl.a. blevet kritiseret for at være varm luft og mangle et samlet budskab. Men fra et kommunikationssynspunkt er projektet helt enestående. Det har nemlig placeret kommunikation som en integreret del af den danske udenrigspolitik

Rasmussen, Rasmus Kjærgaard

2010-01-01

312

Dansk Hjerteregister. Årsberetning 2008  

DEFF Research Database (Denmark)

Dansk Hjerteregister (DHR) er en klinisk kvalitetsdatabase, som primært har til formål at registrere aktivitet og overlevelse indenfor invasiv kardiologisk behandling ved iskæmisk hjertesygdom, dvs. KAG og PCI samt hjerteoperationer (CABG og klapoperationer) i Danmark.

Kildemoes, Helle Wallach; HanehØj, Kirsten

2009-01-01

313

Dansk Hjerteregsiter. Årsberetning 2008  

DEFF Research Database (Denmark)

Dansk Hjerteregister (DHR) er en klinisk kvalitetsdatabase, som primært har til formål at registrere aktivitet og overlevelse indenfor invasiv kardiologisk behandling ved iskæmisk hjertesygdom, dvs. KAG og PCI samt hjerteoperationer (CABG og klapoperationer) i Danmark.

Kildemoes, Helle Wallach; HanehØj, Kirsten

2009-01-01

314

Thresholds  

DEFF Research Database (Denmark)

Studier af rumlige overgange i arabisk arkitektur udført i forbindelse med arkitekturworkshoppen Imagination, Damaskus, Syrien, august 2008 med deltagelse af studerende fra Syrien, Tyskland og Danmark

Hansen, Peter Mandal

2009-01-01

315

Integrated vs. Federated Search : Hvad er hvad?  

DEFF Research Database (Denmark)

Oplæg om forskelle og ligheder mellem integrated og federated search i bibliotekskontekst. Holdt ved temadag om "Integrated Search - samsøgning i alle kilder" på Danmarks Biblioteksskole den 22. januar 2009.

LØvschall, Kasper

316

Ny dom gør CFC-lovgivningen overflødig  

DEFF Research Database (Denmark)

I artiklen fokuseres på kriteriet 'ledelsens sæde'. Det anføres, at en nyligt afsagt dom, TfS 1995, 577 VLD medfører, at en lang række udenlandske datterselskaber underkastes fuld skattepligt til Danmark. Dommen, der anket til Højesteret, kritiseres.

Winther-SØrensen, Niels

1995-01-01

317

Menneskeudstilling : Fremvisninger af eksotiske mennesker i Zoologisk Have og Tivoli  

DEFF Research Database (Denmark)

I bogen undersøges levende etnografiske udstillinger i Danmark i årtierne omkring 1900 med særligt fokus på køn og race. Analyser af autenticitetsforestillinger, folkeoplysning, seksualisering samt raceforskning står centralt i værket.

Andreassen, Rikke; Henningsen, Anne Folke

2011-01-01

318

Professional Learning in Part-time University Study  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen behandler voksne studerendes læring i deltidsuddannelser på universitetsniveau i Danmark. Bl.a. diskuteres forholdet mellem forskning og undervisning i sådanne uddannelser. Eksempler hentes fra Masteruddannelsen i læreprocesser ved Aalborg Universitet.

Rasmussen, Palle

2007-01-01

319

Adaptioner, spinoffs og selvstændige produktioner : strategier i svensk og dansk tv-krimi  

DEFF Research Database (Denmark)

I Sverige benytter tv-selskaberne primært adaptioner i forbindelse med krimigenren. I Danmark dominerer selvstændige produktioner. Ud fra en række eksempler diskuteres fordele og ulemper ved de to strategier.

Agger, Gunhild

2011-01-01

320

La experiencia de Dinamarca con las concesiones pesqueras transferibles  

DEFF Research Database (Denmark)

Erfaringerne med omsættelige fiskekvoters indførelse i Danmark i 2003 og 2007 og deres konsekvenser i form af kvote koncentration, spekulation, profitdreven monopolisering og erstatning af garn- og snurrefiskeri med tung bundtrawling.

HØjrup, Thomas

2013-01-01

 
 
 
 
321

Aktuel bog om CO2-afgifter  

DEFF Research Database (Denmark)

Oxford University Press har netop udsendt en grundig bog om kulstof-energi beskatning. Bogen er redigeret af professorerne Mikael Skou Andersen, Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet og Paul Ekins, University College London.

Pedersen, Jens Christian

2009-01-01

322

100 dage for tænketanken Kraka  

DEFF Research Database (Denmark)

Drop den overfladiske kritik af, hvorvidt tænketanken Kraka er godt for Politiken eller Peter Mogensens lønseddel. Det interessante spørgsmål er, om den er god for Danmark og vores idé-politiske infrastruktur.

Boje Rasmussen, Martin MØller

323

Psykoterapeuterne og de psykoterapeutiske ydelser : Uddannelse, kvalitetssikring samt praktiske, rammemæssige og økonomiske forhold  

DEFF Research Database (Denmark)

Kapitlet redegør i tal og ord for a) hvem der i Danmark tilbyder psykoterapeutisk behandling, b) psykoterapeuternes uddannelsesmæssige baggrund, c) de praktiske, rammemæssige og økonomiske forhold ved psykoterapi, d) kvalitetssikring af psykoterapi og endelig e) den første samtale.

Jacobsen, Claus Haugaard

2013-01-01

324

Forsvar af doktorafhandling om luftforurening  

DEFF Research Database (Denmark)

Torsdag d. 3. december forsvarer sektionsleder, seniorforsker og adjungeret professor Ole Hertel, Danmarks Miljøundersøgelser ved Aarhus Universitet (DMU) sin doktorafhandling om værktøjer til at bestemme luftforureningens påvirkning af mennesker og natur.

Pedersen, Jens Christian

2009-01-01

325

Dansk elitesport i fremgang – men New Zealand klarer sig langt bedre!  

DEFF Research Database (Denmark)

Både Team Danmark og DIF har ved årsskiftet givet udtryk for gedigen tilfredshed med elitens resultater i 2011. Dansk elitesport vandt betydeligt flere medaljer ved VM og EM i 2011 end i det senest umiddelbart sammenlignelige forolympiske år, 2007. Fremgangen gælder, uanset om man kun ser på Team Danmark-støttede sportsgrene eller på alle discipliner inklusive idrætsgrene, der ikke er på det olympiske program.

Nielsen, Klaus; Storm, Rasmus K.

326

Den danske Rødliste opdateret med 1.256 arter af planter og dyr  

DEFF Research Database (Denmark)

I dag offentliggør Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet rødlistestatus for i alt 1.256 arteraf danske insekter, svampe og karplanter. Status viser at hver tredje af de arter hvor der findes tilstrækkelige data er kategoriseret som truet i mindre eller større grad eller som forsvundet fra Danmark. Fire af de 1.256 arter er forsvundet i forhold til den forrige status i 1997.

Pedersen, Jens Christian; Wind, Peter

2009-01-01

327

Monopol på Ligestilling? : Etniske minoritetskvinder om 'dansk' ligestilling  

DEFF Research Database (Denmark)

Hvordan ser kvinder med indvandrer- eller flygtningebaggrund på ’dansk’ ligestilling? Hvem definerer hvad der forstås som kønsligestilling i det danske samfund? Er der fx plads til at også kvinder der er praktiserende muslimer og er bosiddende i Danmark kan bidrage til forståelser af kønsligestilling? Denne artikel diskuterer disse spørgsmål og dokumenterer hvorledes en række kvinder med etnisk minoritetsbaggrund taler om kønsligestilling i forbindelse med deres erfaringer som frontløbere i en række frivillige lokale kvindeforeninger rundt om i Danmark.

Pristed Nielsen, Helene

2012-01-01

328

God smag og bordskik er den bedste slankekur : Amerikanere bliver fede af at fokusere på ernæring. Franskmænd bliver slanke af gode smagsoplevelser.  

DEFF Research Database (Denmark)

Rockwool Fondens Forskningsenhed har for nylig offentliggjort rapporten ’Helbred, trivsel og overvægt blandt danskerne’, der viser, at antallet af svært overvægtige i USA og Storbritannien er over dobbelt så stort som i Danmark. Den franske madsociolog Claude Fischler beskæftiger sig med sammenhængen mellem måltidskultur og fedme, og hans forskning peger på, at vi i Danmark måske, og stik mod vore bedste intentioner, stille og roligt er på vej mod amerikanske og britiske tilstande.

Andersen, Boris

2011-01-01

329

Mellem retssag og rundbordssamtale : Retsmægling i teori og praksis  

DEFF Research Database (Denmark)

Bogen handler om retsmægling i Danmark. Den nugældende ordning og lovgivning gennemgås sammen med baggrunden for ordningen. Der er i bogen et særligt fokus på retsmægling i praksis. Via en empirisk, kvalitativ undersøgelse og en tværfaglig tilgang gives der et indblik i, hvordan retsmægling foregår, og hvordan praksis kan forstås. Regulering og praksis perspektiveres med erfaringer med retsmægling i USA, og der gives anbefalinger til udvikling af retsmægling i Danmark.

Adrian, Lin

2012-01-01

330

Skuffende redegørelse fra C20-selskaberne om bestyrelsesmedlemmers uafhængighed  

DEFF Research Database (Denmark)

Sammensætningen af selskabers bestyrelse fylder meget i corporate governance-debatten i Danmark og er samtidig tillagt et helt afsnit i de gældende corporate governance-anbefalinger fra Komitéen for god Selskabsledelse. C20-selskaberne er de aktieselskaber i Danmark, der nyder størst mediebevågenhed. Det er derfor skuffende at måtte konstatere, at denne artikels undersøgelse af C20-selskabernes redegørelser om deres bestyrelsesmedlemmernes uafhængighed viser, at kvaliteten af de offentliggjorte oplysninger er så utilstrækkelige, at de ikke fortjener betegnelsen best practice.

Madsen, Marina Bitsch

2011-01-01

331

Hydrogen for transport in Denmark towards 2050. Contribution to electric-powered transport, growth, CO{sub 2} reduction and independence of fossil fuels; Brint til transport i Danmark frem mod 2050. Bidrag til elektrisk transport, vaekst, CO{sub 2} reduktion og fossil uafhaengighed. Baggrundsrapport. Endelig udgave  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

Significant funding has been invested internationally in the development of hydrogen and fuel cells for the last 10 years, among others by the leading car makers. In Denmark alone businesses have, along with contributions from public programs, invested two billion DKK since 2001. The investments have helped to develop and mature hydrogen and fuel cells so that a deployment can be initiated from 2015. With the Danish government's new initiative, ''Our Energy'', which is targeted towards a switch to a fossil fuel-independent society in 2050, it is obvious that hydrogen is included as one of many technologies that can help solve the challenge within the transport sector. The Hydrogen Link Denmark Association and selected Danish players in the Hydrogen and Fuel Cell Partnership in Denmark has therefore prepared this analysis which describes a possible contribution to electrical transport, growth, CO{sub 2} reduction and fossil fuel independence by introduction of hydrogen for transport in Denmark up to 2050. The analysis is based on a possible share of hydrogen cars in the Danish car fleet in 2050 of 50% and the secondary effects of activation of the energy policy objectives for fossil fuel independence, and not least the significant potential for Danish exports of hydrogen and fuel cell technology and affected jobs. Similarly, the contribution of hydrogen for transport in relation to balancing the increased share of fluctuating renewable energy production was analyzed. (LN)

Wennike, F. (Hydrogen Link Danmark (Denmark)); Mortensgaard, A. (Brint and Braendselscelle Partnerskabet, Copenhagen (Denmark)); Sloth, M. (H2 Logic A/S, Herning (Denmark))

2011-12-15

332

DanGrid. Report from working group 24. Roadmap for Smart Grid in Denmark with emphasis on the transmission companies' role; DanGrid. Delrapport. Arbejdsgruppe 24. Roadmap for Smart Grid i Danmark med saerlig vaegt pae netselskabernes rolle  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The present report identifies a number of recommendations where specifically grid companies, but also authorities, customers and market players must initiate actions and activities to realize Smart Grid in Denmark by 2020. The report forms the basis for each network operator to implement Smart Grid, and is divided such that: 1 the management can create an overview of the steps to be taken in connection with the implementation, and 2. the technical department can develop a series of concrete actions to be implemented in the Smart Grid. The measures are divided into four groups: 1 - Establishment of business case and strategy: Efforts that support that each network operator prepares a business case and define a strategy for the creation of a Smart Grid. 2 - New technology in the grid: Measures relating to the importation of new technology in the grid, for example establishment of technology solutions for automating and monitoring the load on the network, and installing additional measurements at strategic points in the distribution network. 3 - Enabling customers' demand response: Initiatives that support that the grid company actively involves end users through price signals or by entering into agreements to regulate or move power consumption to a time of free capacity in the grid. 4 - Other activities: Measures which are horizontal and support that network companies develop a Smart Grid. New economic regulation of network companies is required to support the introduction of new technology in the grid, and at the same time crucial to enable customers' demand response. IT and data security must be established and customer engagement as active consumers of electricity should be strengthened. (LN)

Lomholt Finnemann, K. [DONG Energy, Virum (Denmark); Soerensen, Per [TRE-FOR, Kolding (Denmark); Larsen, Jim [EnergiMidt, Silkeborg (Denmark); Balasiu, A. [Siemens, Ballerup (Denmark); Holmberg Rasmussen, L. [Nordjysk Elhandel, Aalborg (Denmark); Moeller Joergensen, J. [Energinet.dk, Fredericia (Denmark); Norsk Jensen, A.; Nejsum, T.; Andersen, Kim [Dansk Energi, Frederiksberg (Denmark)

2012-09-15

333

EU-Altener project, Insolplan as opening project contribution to campaign for 50 solar energy and urban ecology building projects in Denmark[Innovative solar planning]; EU-Altener projekt, Insolplan som foerste projektbidrag til kampagne for 50 solenergi/byoekologiske byggerier i Danmark  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

In 2001 the international competition for architects, InSolPlan (Innovative solar planning), was initiated through the EU-Altener II program. The aim of the competition was to develop innovative planning of new housing areas in Denmark (Roskilde), Germany (Herten) and The Netherlands (Lelystad). Special emphasis was put on a low overall primary energy use, the use of solar energy (active and passive), renewable energies and innovative technologies. Through the admission of participation the cooperation between investors, architects and energy planners has been promoted. In particular, this competition was intended to motivate the transfer of knowledge within the EU and lead to international collaborations. This report presents the results from the Insolplan competition. Furthermore, it contains various suggestions for energy and environmental quality marking of building, a very relevant focus point if the intention is to approach the official EU policy of sustainability and CO{sub 2} reduction within the building sector. (BA)

NONE

2003-12-01

334

Nye familieformer og færre børn (web-publikation)  

DEFF Research Database (Denmark)

Fertiliteten i Danmark ses ofte som en konsekvens af et ændret familiebillede, af unge menneskers ønsker om selvrealisering, men også af de vilkår, børnefamilier lever under og hvilke vanskeligheder, begge køn, men dog især kvinder, har med at kombinere familie- og arbejdsliv. Det er ofte implicit, at det er en ny situation, at der er mange, der lever alene, ikke danner familie og ikke får barn.     Kapitlet beskriver udviklingen i familie- og fødselsmønstret i Danmark fra omkring 1900 til begyndelsen af 1980?erne ved familiedannelse og -opløsning, og der vil blive lagt vægt på at beskrive fertiliteten i forskellige aldersgrupper, kvinders og mænds alder ved det første barns fødsel, det samlede antal børn i familier og omfanget af barnløshed. Endelig vil de beskrevne udviklinger blive relateret til væsentlige politiske og lovgivningsmæssige forhold i Danmark.                       Udviklingen i det 20. århundrede betragtes med et tilbageblik fra det nye årtusinde, hvor det er blevet en selvfølge, at kvinder og mænd kan praktisere en effektiv planlægning af børnefødsler og familiedannelse, og rent faktisk gør det. Historien op gennem det 20. århundrede viser således et Danmark, hvor det i stadig højere grad blev muligt for befolkningen at begrænse sin reproduktion, men også et Danmark, hvor sene førstefødsler og omfanget af barnløshed i begyndelsen af århundredet var mere udbredt end i begyndelsen af 1980?erne, hvor dette kapitel slutter.   Den lave fertilitet i Danmark ses ofte som en konsekvens af et ændret familiebillede, af unge menneskers ønsker om selvrealisering, men også af de vilkår, børnefamilier lever under og hvilke vanskeligheder, begge køn, men dog især kvinder, har med at kombinere familie- og arbejdsliv. Det er ofte implicit, at det er en ny situation, at der er mange, der lever alene, ikke danner familie og ikke får barn.     Kapitlet beskriver udviklingen i familie- og fødselsmønstret i Danmark fra omkring 1900 til begyndelsen af 1980?erne ved familiedannelse og -opløsning og der vil blive lagt vægt på at beskrive fertiliteten i forskellige aldersgrupper, kvinders og mænds alder ved det første barns fødsel, det samlede antal børn i familier og omfanget af barnløshed. Endelig vil de beskrevne udviklinger blive relateret til væsentlige politiske og lovgivningsmæssige forhold i Danmark.   Udviklingen i det 20. århundrede betragtes med et tilbageblik fra det nye årtusinde, hvor det er blevet en selvfølge, at kvinder og mænd kan praktisere en effektiv planlægning af børnefødsler og familiedannelse, og rent faktisk gør det. Historien op gennem det 20. århundrede viser således et Danmark, hvor det i stadig højere grad blev muligt for befolkningen at begrænse sin reproduktion, men også et Danmark, hvor sene førstefødsler og omfanget af barnløshed i begyndelsen af århundredet var mere udbredt end i begyndelsen af 1980?erne, hvor dette kapitel slutter.

Knudsen, Lisbeth B.

2004-01-01

335

Scenarier for byvækst i Europa : fokus på peri-urbane områder  

DEFF Research Database (Denmark)

In the EU co-financed research project PLUREL (2007-2010) scenarios where used to model possible futures for urban development in Europe. The scenarios and first results were presented in the previous factsheet “Fremtidig byvækst i Europa: Scenarier og tab af naturområder”. In this factsheet modelling results related to how urban areas will grow are presented. The overall conclusion is that peri-urban areas - opposite to urban or rural areas - will experience the highest growth rates of urbanisation.

Fertner, Christian; Nielsen, Thomas Alexander Sick

2011-01-01

336

Paradoxes in corporate theories of technological innovations  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen har været præsenteret ved ovennævnte konference. Artiklen analyserer nogle tilsyneladende paradokser, der optræder inden for de virksomhedsrelaterede teorier om innovationsledelse. Løsningen heraf fremtræder som nogle af de centrale opgaver at få løst i den kommende tid. Der pointeres imidlertid, at dette næppe kan lykkes uden samtidig at reformulere væsentlige dele af ovennævnte innovationsteorier. Forfatterne fremhæver Giddens strukturationsperspektiv som et interessant og relevant perspektiv, der indbyder til nærmere undersøgelse. I diskussionen behandles implikationer for planlægningens rolle og fremtidige betydning.

UlhØi, John Parm; Holm(ORG), Claus

1996-01-01

337

Den Europæiske union er på vej mod at udvikle og implementere europæiske regnskabsstandarder indenfor den offentlige sektor (EPSAS)  

DEFF Research Database (Denmark)

I maj 2013 var Europa-Kommissionen og Eurostat vært for en konference med formålet at forhandle om den fremtidige udvikling af harmoniserede offentlige regnskabsstandarder (European Public Sector Stardards' EPSAS), som skal anvendes af alle medlemslande i den Europæiske Union. Konfererencen, som blev holdt i Bryssel, samlede internationale organisatoner såsom International Federation of Accountants (FAC), Verdensbanken og International Monetary Fund (IMF) samt interessenter og beslutningstagere fra EU's medlemslande.

Pontoppidan, Caroline Aggestam

2013-01-01

338

Bedre produktivitet ved renovering : Forsøg med planlægning, styring og opfølgning på sager  

DEFF Research Database (Denmark)

Det er en udbredt opfattelse, at priserne er for høje, og at kvaliteten er for dårlig i renoveringen. I denne rapport gives en beskrivelse af forsøg på tre ejendomme i Odense, hvor man har undersøgt de forskellige dele i renoveringsprocessen. Der er arbejdet med rollefordelingen, beskrivelsen, fejl og mangler, og især hvordan parterne kan gennemføre en systematisk dokumentation af priser, ressoruceforbrug, produktionsresultat og værdier. Der gives anbefalinger til bygherrer, rådgivere og håndværkere, og en erhvervsmæssig perspektivering stiller forslag til den fremtidige udvikling.

Bertelsen, Niels Haldor

2004-01-01

339

Watch out - the powerusers are coming  

DEFF Research Database (Denmark)

Denne artikel analyserer og diskuterer de fremtidige udfordringer, som højere uddannelser kan forudse, når de traditionelle organisatoriske former og normer fra industrisamfundet møder den første generation af studerende, der har levet hele deres liv med it, internet og de konstante forandringer, der karakteriserer informationssamfundet. For at analysere præmisserne for disse udfordringer for både studerende og undervisningsinstitutionerne, ser artiklen på den nære fremtids studerende, som lige nu er i folkeskolen og kaldes ´power users´ eller ´game generation´. de nutidige organisationer, der må tilpasse sig fremtidens behov og krav En måde at få indsigt i fremtidens studerende og karakteren af mødet mellem generationerne på er forskning, der retter sig mod folkeskolen. Yderligere en nøgle til organisationsperspektivet er at identificere organisationernes forandringsparathed og potentielle barrierer for at tilpasse sig informationssamfundet og ´power user /game generation´. Baseret på analysen, fremstiller artiklen en skitse af forhindringer for en succesful konfrontation mellem uddannelsessystemet og de fremtidige IKT 'power users' og argumenterer for nødvendigheden af at integrere top-down og bottom-up initiativer i fremtidige organisationer. Processen kræver awareness og støtte fra både bevilgende myndigheder og fra institutionernes ledelser. Artiklen focuserer eksplicit på samarbejdende lærerkollegier som et redskab til at forbedre både indiviuel og organisatorisk tilpasningsevne.

Levinsen, Karin

2007-01-01

340

En post-kolonial grønlandsk-dansk fremtid? : tre scenarier for rigsfællesskabets opløsning - og tre for dets beståen og forandring  

DEFF Research Database (Denmark)

Grønland har nylig vedtaget at gå fra 'hjemmestyre' til 'selvstyre' i forhold til Danmark. Oplevelsen er, at formel selvstændighed hermed er et skridt nærmere. Samtidig er der i Grønland en udbredt enighed om, at man endnu behøver hjælp og støtte udefra. I Danmark beskrives 'Rigsfællesskabet' mellem Danmark og Grønland metaforisk som forholdet mellem forældre og en opvoksende teenager. Artiklen opstiller, på baggrund af diskursanalyser af grønlandske og danske debatter, en række scenarier for, hvordan grønlandske og danske forestillinger om rigsfællesskabet kan spille sammen i fremtiden. Mest sandsynligt forekommer en kollision mellem dansk utålmodighed med grønlandsk 'uansvarlighed' og grønlandsk utålmodighed med dansk 'paternalisme'. Størst chance for en fortsættelse af Rigsfællesskabet er der – paradoksalt nok – hvis det tømmes for indhold.

Gad, Ulrik Pram

2009-01-01

 
 
 
 
341

Hvordan påvirker indvandrernes integration, ressourcer og diaspora deres bosætningspræferencer?  

DEFF Research Database (Denmark)

Etniske minoriteters boligønsker må i vid udstrækning antages, at have de samme årsager, som generelt er fundet i forbindelse med studier af boligvalg i Danmark og andre europæiske lande. Men indvandreres bosætning i Danmark og andre lande afviger så meget fra den indfødte befolknings, at den ikke bare kan forklares ved de samme årsager. En mulig forklaring er, at indvandrere har særlige præferencer for at bo i byområder med et etnisk netværk, de kan støtte sig til – såkaldte etniske enklaver. I dette paper ses på, i hvilket omfang indvandrere i Danmark har præferencer for at bo i såkaldte multietniske boligområder og for at bo tæt på venner og familie, og i hvor stor en udstrækning dette kan forklares ved variable, som belyser deres baggrund, integration og ressourcer.

Andersen, Hans Skifter

342

Validating a mathematical model for inverse osmosis in an experimental flat membrane plant; Validacion de un modelo matematico para osmosis inversa con una planta piloto de membranas planas  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The different theories regarding inverse osmosis have given rise to mathematical models. This article describes an experiment using the model developed by Slater et al. based on the solution-diffusion theory. A DOW DANMARK SEPARATION SYSTEMS OI LAB-UNIT M 20 was employed together with a pair of type HR 98 PP flat membranes also from DOW DANMARK A/S SEPARATION SYSTEMS. The solution used to study the operational variables was KCI. The findings in regard to volumetric flows and permeate concentrations conformed to the expected trends. The model`s constants were also determined and their predictive value verified. (Author) 9 refs.

Gomez Gotor, A.; Salama, B.; Argudo, C.

1999-05-01

343

Scandinavia  

DEFF Research Database (Denmark)

Skandinaviens politiske kultur i senmiddelalderen var præget af variationer over samme tema: det kristne kongedømme baseret på loven. Fra dette fælles udgangspunkt går udviklingen i Danmark-Norge og Sverige hver sin vej. I Danmark-Norge slår et konservativt, aristokratisk præget valgkongedømme i 1660 over i et enevældigt arvekongedømme, og der udvikles, med delvis undtagelse af Sorø adelige Akademis velmagtsdage, aldrig nogen stærk naturretlig tradition eller selvstændig akademisk politisk videnskab. I Sverige blomstrer den politiske videnskab, og der udvikles en stærk naturretlig tradition. Begge dele er med til at forklare, at Sverige efter en generation med enevælde (1680-1719) vendte tilbage til decideret konstitutionelt styre.

Olden-JØrgensen, Sebastian

2008-01-01

344

Rwanda. Dansk støtte er en god investering  

DEFF Research Database (Denmark)

Danmark fortsætter militær støtte til Rwanda mens andre lande fryser bistand Rwandas regering har siden 2005 bidraget betydeligt til fredsbevarende operationer. Rwanda har gennem sit styrkebidrag til fredsbevarende operationer potentialet til at spille en væsentlig regional rolle pga. landets militære styrke og erfaring med forsoning, konfliktløsning og genopbygning efter krigen og folkemordet i 1994. Aktuelt bidrager Rwanda med 4,577 soldater til fredsbevarende missioner i FN-regi, hvilket betyder, at Rwanda er det land i verden, der leverer det sjette største militære styrkebidrag til FN. Danmark ligger nummer 84 på denne liste med et bidrag på 34 soldater.

Larsen, Josefine Kühnel

2012-01-01

345

Education, Learning and Development in the Periphery  

DEFF Research Database (Denmark)

Palle Rasmussens artikkel handler om utdannelse, læring og utvikling i utkantområder, belyst gjennom utdanningens rolle i den regionale utviklingen i Danmark. Rasmussen peker på at Danmark har et velutviklet utdanningssystem som sikrer en relativt lik fordeling av befolkningens utdanningsmuligheter. Likevel, utviklingen mot en vitenøkonomi tenderer mot å konsentrere yrkesutdanninger og videregående utdanning i og omkring noen få vekstsentra. Det fører til at utkantområdene blir etterlatt med et stagnerende yrkesliv, sosial fragmentering og overvekt av eldre innbyggere med lav utdanning. Erfaringsbaserte former for lokal innovasjon samt yrkesrettet og allmenn voksenutdanning kan, etter Rasmussens oppfatning, muligens bidra til å snu denne utviklingen.

Rasmussen, Palle

2012-01-01

346

Natur og Miljø 2009 - Del B: Fakta  

DEFF Research Database (Denmark)

Den danske miljøtilstandsrapport udgives hvert fjerde år, og Natur og Miljø 2009 er den femte i rækken. Natur og Miljø 2009 giver en samlet vurdering af naturens og miljøets tilstand i Danmark og består af to delrapporter og en hjemmeside på adressen www.naturogmiljoe.dmu.dk. Del A af Natur og Miljø 2009 er en tværgående analyse af Danmarks natur og miljø set i en global sammenhæng. Del B (dvs. nærværende rapport) er et opslagsværk med indikatorbaseret information om naturens og miljøets tilstand, opdelt efter ti overordnede temaer.

Normander, Bo; Henriksen, Casper Ingerslev

2009-01-01

347

Kvægbruget har betydning for den globale udledning af klimagasser  

DEFF Research Database (Denmark)

Der er en stigende opmærksomhed på, at den menneske skabte aktivitet forøger udledningen af drivhusgasser til asmosfæren og dermed bidrager til den globale temperaturstigning. I et globalt perspektiv er det anslået, at jordbruget er årsagen til 18% af den samlede udledning af drivhusgasser, og i de seneste opgørelser fra FAO henføres ca. 22% heraf til at stamme fra mælkeproduktionen. Også i Danmark er bidraget fra jordbruget markant, 16% ifølge den seneste nationale opgørelse. Ved en skønsmæssig opdeling på produtionsgrene udgør kvægbruget ca. 40% heraf i Danmark.

Kristensen, Troels

2013-01-01

348

Arbejdsmiljøindsatsen i 25 år - succes eller fiasko?  

DEFF Research Database (Denmark)

Denne udredning er udarbejdet af CASA på foranledning af arbejdsmiljøudvalget i Ingeniørforeningen i Danmark (IDA). Udvalget har ønsket en indledende udredning om effekterne af den forebyggende arbejdsmiljøindsats i Danmark de sidste 25 år samt nogle bud på, hvordan denne indsats kan styrkes fremover. Udredningen er udarbejdet i perioden 1. februar til 1. juli 2000. Udgangspunktet for udredningen var spørgsmålet om, der er opstået et paradoksproblem: På trods af en stor indsats inden for arbejdsmiljøsystemet de sidste 25 år er det ikke muligt at konstatere en klar helbredsmæssig effekt af denne indsats.

Hasle, Peter; Broberg, Ole

2000-01-01

349

Carl Ottos forbryderhoveder : Frenologi og det intellektuelle miljø i København i første halvdel af 1800-tallet  

DEFF Research Database (Denmark)

Frenologiens fremkomst i Danmark i første halvdel af 1800-tallet er en spændende og ikke mindst underholdende historie, fordi den involverer mange fremtrædende personer i datidens medicinske og videnskabelige kredse samt i det københavnske samfund mere generelt. Diskussionerne omkring denne ?videnskab? foregik på flere niveauer og afspejler samtidigt de grundlæggende forandringer, der skete i det intellektuelle, videnskabelige og medicinske miljø i perioden. Derfor tages der i artiklen højde for de både sociale, kulturelle, filosofiske og rent videnskabelige dimensioner der spillede en rolle da frenologien blev introduceret i Danmark.

Jacobsen, Anja Skaar

2004-01-01

350

Arkitektur der bevæger. : Den ny bykirke, epokegørende arkitektkonkurrence.  

DEFF Research Database (Denmark)

Supermarked, klatreklub, hotel, kontor, moské, bolig, restaurant, arbejdsformidling, diskotek, galleri eller koncertsal? Mulighederne er mange, når man besøger de mange lande omkring Danmark, der har taget folkekirker ud af brug og indrettet dem til andre formål. Herhjemme skal vi først nu til at tage fat på den følelsesladede debat. Center for Idræt og Arkitektur har sammen med Kirkefondet og Bygningskultur Danmark fundets økonomien til en arkitektkonkurrence om ny brug af bykirken. En sådan konkurrence er unik for arkitektstanden, fordi den vil tilvejebringe helt ny viden om grænserne for ny brug af en hidtil "urørt" bygningstype.

Kural, René

2008-01-01

351

Danskernes brug af autoværksteder i Sverige  

DEFF Research Database (Denmark)

Da Øresundsbroen åbnede i 2000 betød det, at det blev lettere at transportere sig mellem Danmark og Sverige. Men det betød også, at et svensk lavtlønsområde blev koblet sammen med et dansk højtlønsområde. Mens lønningerne i Københavnsområdet ligger over gennemsnittet i Danmark, ligger lønningerne i Sydsverige under de gennemsnitlige svenske lønninger. Det kunne derfor forventes, at danskere i stigende grad ville tage til Sydsverige og få foretaget serviceydelser som bilreparationer, hvor lønnen udgør en betydelig udgift. Der er ingen tvivl om, at flere danskere er taget til Sverige med det mål at få repareret bil, men omfanget er dog ikke helt belyst.

Lyck, Lise

2006-01-01

352

Vikingeborgen i Limfjordslandet  

DEFF Research Database (Denmark)

Midt i Limfjordslandet ligger ruinen et kæmpemæssigt militæranlæg fra en krig, der sikkert aldrig kom. Verdens største vikingeborg, Aggersborg, ses i dag som en mægtig cirkelformet jordvold på en bakke nord for Løgstør. Rundt om i Danmark lå flere lignende fæstninger, de såkaldte trelleborge. Arkæologien har vist, at borgene blev bygget omkring eller kort før år 980, mens Harald Blåtand var konge, og så godt som sikkert på hans befaling. Hverken før eller siden fik folk i vikingetidens Danmark noget lignende at se. Hvordan blev et byggeri som dette muligt? For nylig er det lykkedes at kaste nyt lys over sagen.

Sindbæk, SØren Michael

2013-01-01

353

Hvis den samfundsmæssige udvikling fortsætter, så bor jeg ikke her om 10 år  

DEFF Research Database (Denmark)

En ny undersøgelse fra Center for Ungdomsforskning viser, at unge nydanskere drømmer om at flytte til udlandet i fremtiden. Mange af de unge føler sig socialt ekskluderet i Danmark pga. deres religiøse tilhørsforhold. Det er dog ikke ligegyldigt, hvilke unge man spørger. Drømmen om at forlade Danmark trives især blandt unge, der er kommet til landet som flygtninge eller er efterkommere af flygtninge. Samtidig er der etniske forskelle på, hvor de unge ønsker at rejse hen, hvilket knytter sig til de etniske gruppers forskellige migrationshistorier.

Shakoor, Tallat

2008-01-01

354

Ferske vandområder - Søer : Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1997  

DEFF Research Database (Denmark)

Forord: Denne rapport er udarbej-det af Danmarks Mil-jøunder-søgelser som et led i den lands-dæk-ken-de rapportering af Vand-miljøpla-nens Over-vågningspro-gram. Over-vågningsprogram-met blev iværksat efteråret 1988. Hensigten med Vand-miljøplanens over-vågningsprogram er at undersøge effekten af de reguleringer og in-vesteringer, som er- gennemført i forbindelse med Vandmil-jøplanen (1987). Sy-stema-tisk ind-samling af data gør det muligt at opgøre udled-nin-ger af kvæl-stof og fosfor til vandmiljøet samt at registrere de økologiske effekter, der følger af ændringer i be-lastningen af vand-miljøet med nærings-salte. Danmarks Miljøundersø-gelser har som sektor-forskningsinstitu-tion i Miljø- og Energiministeriet til opgave at forbedre og styrke det fagli-ge grundlag for de mil-jøpolitiske prioriteringer og beslut-ninger. En væsentlig del af denne opgave er overvågning af miljø og natur. Det er derfor et naturligt led i Danmarks Miljø-undersø-gelsers opgave at forestå den landsdækkende rapportering af overvågningsprogram-met inden for områder-ne: ferske vande, marine om-råder, land-overvågning og atmos-færen. I overvågningsprogram-met er der en klar arbejdsdeling og an-svars-deling mellem amterne og Københavns og Fre-deriksberg kommuner og de statslige myndigheder. Rapporterne Ferske vandområder - vandløb og kilder og Fer-ske vandområder - søer er således baseret på amtskommunale data og rapporter af over-vågningen af de ferske vande. Rapporten Marine områder. Åbne farvand - miljøtilstand, årsagssammenhænge og udvikling er ba-seret på amtskommunale data og rapporter af overvågningen af kystvande og fjorde samt Dan-marks Miljøundersøgel-sers og vore nabolandes over-vågning af de åbne havområder. Rapporten Landover-vågningsoplande er baseret på data indbe-rettet af amtskommuner-ne fra 6 overvågnings-oplande og er ud-arbejdet i samarbejde med Danmarks Geologi-ske Un-dersøgel-se. Endelig er rapporten Atmosfærisk deposition af kvælstof baseret på Danmarks Miljø-undersø-gelsers overvågnings-ind-sats. Bagest i denne rapport findes en sammenfatning af resultaterne fra samtlige overvågningsrapporter fra Danmarks Miljøundersø-gelser. Rapporten Landovervågningsoplande er baseret på data indberettet af amtskommunerne fra 6 overvågningsoplande, og er udarbejdet i samarbejde med Danmarks Geologiske Undersøgelse. Endelig er rapporten Atmosfærisk deposition af kvælstof baseret på Danmarks Miljøundersøgelsers overvågningsindsats. Bagest i denne rapport findes en sammenfatning af resultaterne fra samtlige overvågningsrapporter fra Danmarks Miljøundersøgelser. Resumé: 37 søer indgår i overvågningsprogrammet for søer, men der kun 36 søer med resultater fra 1997. I alt 37 søer indgår i det landsdækkende Overvågningsprogram. Søerne er udvalgt, så de er repræsentative for danske søer, og søerne spænder fra helt rene, klarvandede søer til søer, der er stærkt forurenede som følge af eksisterende eller tidligere tiders spildevandsudledninger. For en enkelt af de 37 søer foreligger der dog ingen resultater fra 1997, idet prøvetagningen i Hejrede Sø blev suspenderet, da et havørnepar ynglede ved søen, og der indførtes færdselsforbud. Amterne varetager drift af programmet Amtskommunerne forestår den standardiserede prøveindsamling og beskriver hvert år de enkelte søers miljøtilstand i regionale rapporter. De indsamlede data indberettes til Danmarks Miljøundersøgelser, som udarbejder årlige statusrapporter om den generelle tilstand og udviklingen i alle søerne. Dette års rapport omfatter således resultater fra de 9 første overvågningsår. Kildefordeling for tilførslen Belastningen af søerne har været domineret af tilførslen fra det åbne land, der gennemsnitligt har bidraget med ca. 50% af fosfor og ca. 75% af kvælstoftilførslen. I de to tørre år, 1996 og 1997, har denne andel dog været mindre som følge af den mindre afstrømning. Punktkildernes andel (eksklusiv bidrag for spredt bebyggelse og dambrug) har i samme peri

Jensen, J. P.; Jeppesen, E.

1998-01-01

355

Laser diagnostics of combustion phenomena related to engines/gas turbines. Technical report  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The following project has been a one year project bridging the time between the NUTEK program in 'Motorrelaterad foerbraenning' and the new STEM program in 'Energisystem i vaegfordon. The activities has included three Ph. D students and the project has been directed towards two main areas. The first area is the development and application of a new laser diagnostic technique based on laser-induced fluorescence from atomic species for measurements of two-dimensional temperatures in combustion systems. The technique has shown to have distinct advantages compared to more commonly used laser techniques and it has been applied both in engines (VOLVO PV) as well as in gas turbines (VOLVO Aero Corp.) A major advantage is the potential, recently investigated, to make measurements in sooty environments. The second area is in the area of development and application of a technique for measurements of two-dimensional soot volume fractions and particle sizes. The technique is called Laser-induced Incandescence, LII, and here a laser beam is heating the particle considerably above the flame temperature and by detecting the increased blackbody radiation, the parameters above can be inferred. During the year most work has been to develop the technique, but distinct applications in burners, engines and model fires are planned.

Alden, Marcus [Lund Inst. of Technology (Sweden). Dept. of Combustion

2000-05-01

356

Etnografiske udstillinger - aktuelle tendenser  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen præsenterer et overordnet billede af udviklingen indenfor etnografiske udstillinger og gennem det 20. århundrede. Der argumenteres for, at etnografiske udstillinger, efter repræsentationsdebattens slag mod de evolutionistiske og kulturrelativistiske udstillingsformer, har stået i et vadested, hvor der er blevet eksperimenteret med mange forskellige udtryk, uden at der har udkrystalliseret sig et bud på, hvad der kendetegner den moderne etnografiske udstilling. Artiklen afslutter med et argument for, at det stigende fokus på genstande i etnografien, etnografiens anvendelse indenfor brugerdreven innovation og den tværfaglige konstitution af de temaer, etnografiske udstillinger omhandler i dag, vil lægge grunden for nye fremtidige eksperimenter inden for genren.

Bjerregaard, Peter

2008-01-01

357

Solen må aldrig skinne, og Sofie må aldrig smile : Interview med Piv Bernth  

DEFF Research Database (Denmark)

Som producent på alle tre sæsoner af Forbrydelsen har Piv Bernth spillet en vigtig rolle i Forbrydelsens tilblivelsesproces og har sammen med Søren Sveistrup været seriens dynamo. I april 2012 blev Bernth udnævnt til DRs nye dramachef og skal i samarbejde med fiktionschef Nadia Kløvedal Reich være med til at lægge kursen for DRs fremtidige dramaserier. Bernth fortæller i dette interview om bl.a. underlægningsmusikkens nuancer, om Sarah Lund som karakter, om Forbrydelsens rolle i landskabet af andre DR-serier, ligesom hun spidder The Killing (AMC, 2011-12), som hun mener fraviger sit ophav på afgørende punkter.

Nielsen, Jakob Isak

2012-01-01

358

Ezekiel's Visionary Call as Prologue : From Complexity and Changeability to order and Stability?  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen viser, hvordan Ez 1 fungerer som prolog til hele Ezekiels Bog og derved skaber en klar spænding mellem visionen af de levende væsner i kap. 1 og visionen af templet i epilogen, kap. 40-48. Ez 1 signalerer kompleksitet og foranderlighed og er præget af kategorioverskridelser (fx er de levende væsner skildret som monstre). I Ez 40-48 signalerer det nye tempel det modsatte: orden og stabilitet. Hermed forkynder bogen, at Jahve kan ændre situationen for de eksilerede og desuden sikre fremtidig stabilitet. Derudover inddrages afsnit fra Apokalypsen i Ny Testamente, hvor motiver fra Ezekiels Bog genbruges.

Nielsen, Kirsten

2008-01-01

359

Trivsel og udformning af fremtidens plejeboliger? : Nordiska nätverket för forskning om äldres boende d. 23 - 24 mars 2010.  Chalmers Arkitektskola Gøteborg Sverige.  

DEFF Research Database (Denmark)

Formidling af de forskningsresultater der blev tilvejebragt gennem det tværfaglige forskningsprojekt "Trivsel og Boligform." Formålet med projekt Trivsel og Boligform var at tilvejebringe forskningsbaseret viden om trivselsmæssige aspekter af fysiske, boligmæssige forhold i plejeboligen med 24 t. pleje. Dette skete dels gennem afdækning og systematisering af dansk såvel som international forskningsbaseret viden om trivsel og plejeboligens udformning og indretning, dels ved gennemførelse af empiriske undersøgelser om dette emne. For opbygning af forskningsbaseret viden. Afslutnings perspektiveres med i hvilken retning fokus vil rettes i fremtidige forskningsprojekter indenfor dette område.

Knudstrup, Mary-Ann

360

Verden i Norden - Norden i Verden : Hvad var ideerne bag det nordiske kultursamarbejde? Hvilke udfordringer står Norden overfor idag?  

DEFF Research Database (Denmark)

Det nordiske kultursamarbejde har siden kulturaftalen mellem de nordiske lande i 1971 udvikling sig i flere retninger. Artiklen er udarbejdet på opfordring af Nordisk Ministerråd, som et afsæt for at beskrive, analysere og vurdere det nordiske kultursamarbejde historiske udvikling og fremtidige udfordringer i en globaliseret verden. Hvor bør de nordiske landes kulturpolitik og det nordiske kultursamarbejde tage fat ved indgangen til det 21. århundrede, hvis Norden skal sætte sig spor i Europa og den øvrige verden med udgangspunkt i den velfærdsbaserede kulturpolitik, der er oparbejdet efter 2. verdenskrig? Hvilke temaer skal humniora og socialvidenskab sætte på den kulturpolitiske dagsorden, hvis forskningens skal være på højde med de nye udfordringer?

Duelund, Peter

2012-01-01

 
 
 
 
361

Født til Succes? Knopskydninger som kilde til innovation  

DEFF Research Database (Denmark)

Denne artikel præsenterer den nyeste teoretiske forskning i sammenhængen mellem entreprenørers erfaringsmæssige baggrund og deres fremtidige succes og innovationsevne. En række studier tyder nemlig på, at disse faktorer er tæt forbundet i kraft af nedarvede organisatoriske rutiner, som entreprenøren har med fra sin tidligere arbejdsplads. Denne teoretiske påstand undersøges gennem et detaljeret studie af udviklingen af den trådløse kommunikationsindustri omkring Aalborg samt gennem referencer til et kvantitativt studie af 3.500 opstartsvirksomheder i den danske fremstillingssektor. Begge studier peger i retningen af, at nye knopskydende virksomheder med erfaringer fra gode virksomheder har større sandsynlighed for succes, samt at disse virksomheder også er mere innovative i deres første tid end andre ældre virksomheder.

Dahl, Michael Slavensky

2004-01-01

362

The End of ‘the end of impunity’? : The International Criminal Court and the Challenge from Truth Commissions  

DEFF Research Database (Denmark)

Med dets udtrykkelige ambition om at bringe "an end to impunity" står den Internationale Straffedomstol (ICC) over for nogle alvorlige udfordringer fra betingede amnestier uddelt af fremtidige nationale sandhedskommissioner - en udfordring der nødvendiggør fundamentale straffeetiske overvejelser. I denne artikel opridser jeg denne udfordring, og jeg diskuterer en mulig løsning på den formuleret af Declan Roche. Ifølge denne løsning bør ICC's chefanklager respektere nationale amnestier og kun retsforfølge og straffe de gerningsmænd der har afvist at samarbejde med en evt. sandhedskommission. Jeg argumenterer imidlertid for, at denne løsning er uholdbar. Hvis vi retfærdiggør ICC med henvisning til afskrækkelse, bør vi som hovedregel ikke acceptere nationale amnestier tildelt af sandhedskommissioner. Udgivelsesdato: May

Holtermann, Jakob von Holderstein

2010-01-01

363

Morphware - Fremtidens Embedded System Platform  

DEFF Research Database (Denmark)

FPGA'er bliver i stigende grad brugt som komponenter i embedded systemer. Faldende priser, større kapacitet og en større felksibilitet har gjort FPGA'en til en attraktiv og konkurrencedygtig teknologi der tillader en stadig stigende grad af system integration, hvor traditionel hardware og software kombineres og rekonfigureres. Muligheden for at rekonfigurere systemet, og specielt rekonfigurerer det medens det kører, giver nogle helt nye muligheder for at designe og programmere embedded systemer. Dette foredrag vil give et indblik i disse nye og fremtidige muligheder.

Madsen, Jan Technical University of Denmark,

2006-01-01

364

Modellering og måling af metan-emission fra kvæg  

DEFF Research Database (Denmark)

Udvikling af og kendskab til de metoder, der bruges til måling af kvægs metan-emission udgør en vigtig del af forskningen indenfor området. I dette indlæg præsenteres de mest anvendte metoder til måling og estimation af kvægs metan-emission, herunder modeller, in vitro inkubation, kammer-metoder, SF6-metoden og CO2-metoden. De enkelte metoder beskrives og fordele, ulemper og anvendelsesområder sammenlignes. Dette er vigtig baggrundsinformation for forståelse og fortolkning af øvrige forskningsresultater og for at kunne planlægge fremtidige projekter.

Storm, I; Hellwing, Anne Louise Frydendahl

2011-01-01

365

Global Industriel E-handel  

DEFF Research Database (Denmark)

Afhandlingen undersøger danske industrivirksomheders transformationsproces på vej mod en ny æra, hvor Internettet anvendes som et centralt redskab i samhandelen med andre virksomheder, og hvor virksomhedens konkurrenceevne og globaliseringsproces styrkes som følge af anvendelsen. Formålet med afhandlingen er, at forstå i hvilke rutiner i købs og salgsprocesserne Internettet kan anvendes, hvorledes denne anvendelse styrker virksomhedens globaliseringsproces og hvorledes dens virkelighedsopfattelse som følge heraf ændres. Den opnåede forståelse kan forhåbentlig hjælpe andre virksomheder i samme situation samt angive implikationer for fremtidig forskning med fokus på virksomheders samvirke og globaliseringsproces.

Rask, Morten

2001-01-01

366

Landvindinger : Landdistriktsforskning og -perspektiver  

DEFF Research Database (Denmark)

Bogens formål er dels at gøre status over dansk landdistriktsforskning anno 2006, dels give nogle bud på fremtidige perspektiver og udfordringer. Hvad ved vi indtil nu? I hvilken retning går udviklingen? Og hvordan kan vi selv påvirke denne udvikling? Bogen er tvær- og populærvidenskabelig. Også politikere og embedsfolk, studerende planlæggere, landbrugere og øvrige ervhervsgrupper på landet, organisationsfolk, græsrødder samt almindeligt interesserede vil kunne få stor glæde af at læse de 18 korte og letlæselige kapitler, der fordeler sig indenfor fire hovedemner: landbrug, fødevarer, landskab/forvaltning samt bred tilgang. (Uddrag fra bagsideteksten).

2007-01-01

367

Interview : Uholdbart når kompetence defineres af markedet  

DEFF Research Database (Denmark)

Det såkaldte humboldtske universitetsideal står i frit fald. Så det burde ikke komme som nogen overraskelse, at det demokratiske fundament slår revner. Det kommer i hvert fald ikke bag på Laura Louise Sarauw fra Københavns Universitet, der i sin ph.d.-afhandling har sat stort spørgsmålstegn ved de senere års reformer på uddannelsesområdet på Danmarks universitete

Sarauw, Laura Louise; Hollesen, Laika

368

Energiforbrug til opvarmning af bygninger : Enhedsforbrug til varmeplanlægning  

DEFF Research Database (Denmark)

Rapporten giver oplysninger om enhedsforbrug til varme og varmt brugsvand i forskellige typer af bygninger baseret på en analyse af et omfattende datamateriale. Formålet med undersøgelsen har været at ajourføre denne del af grundlaget for både landsdækkende og lokal varmeplanlægning i Danmark.

Budde, J.; Pedersen, D.O.

1986-01-01

369

International study of flashbulb and event memory of 9/11  

DEFF Research Database (Denmark)

Det her præsenterede uddrag af en større international spørgeskemaundersøgelse med ca. 1100 deltagere fra fire amerikanske stater og tre europæiske nationer (Danmark, Holland, England) undersøger sammenhænge mellem nationalitet, alder, metakognition, medieforbrug og hukommelse for begivenhederne i USA d. 11. september 2001 samt egen modtagelse af nyheden herom.

Shapiro, Lauren; Hansen, Tia

2005-01-01

370

When cooking fish wreaks havoc in Danish kitchens  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

Mangel på viden om køb og tilberedning af fisk hæmmer forbruget af spisefisk i Danmark. En undersøgelse viser, at denne manglende viden kan medføre mange kaotiske episoder i de danske køkkener, men også at den samme mangel kan imødekommes gennem forholdsvis simple tiltag. , Ignorance about the purchase...

Nørgaard, Maria Kümpel

371

Hvorfor er administrationen af de danske punktafgifter så problematisk?  

DEFF Research Database (Denmark)

Danmark er et af de lande i verden, der har flest punktafgifter. Det burde, alt andet lige, give en vis erfaring i udarbejdelsen af afgiftslove. Derfor kan det undre, at punktafgiftslovgivningen fortsat byder på "uforståelige" og vanskeligt administrerbare love. Problemet synes at være, at lovgiver ikke gør sig klart hvilke administrative problemer lovgivningen byder de berørte virksomheder.

Thygesen, Jette

2012-01-01

372

Fra information til læring : Bibliotek og uddannelse i vidensamfundet  

DEFF Research Database (Denmark)

Antologi om perspektiver i og erfaringer med udvikling af samarbejde mellem biblioteker og uddannelser for at støtte de studerendes udvikling af studie- og informationskompetence. Artiklerne bygger på projekter under forskningsprojektet "Bibliotekerne som aktiv læringspartner - nye roller for forskningsbibliotekerne", som blev støttet af DEFF (Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek) i perioden 2005-2007.

2007-01-01

373

Stationsbyen : Smeltedigel eller segregation  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen forsøger at sætte konkret fokus på det kulturmøde mellem land og by, der opstod med udviklingen af stationsbyerne i perioden 1880-1940 langs jernbanenettet ii Danmark. Udviklingen af og medlemsskaber i byens foreninger og deres inclusion og exclusion af medlemmer bruges til at vise noget om den sociale og kulturelle mobilitet, der foregik i byen.

Eriksen, Sidsel

1999-01-01

374

Aktionsforskning  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen beskriver det  videnskabsteoretiske fundament for aktionsforskning som samfunds- og humanvidenskabelig metode. Der gennemgås en case fra en undersøgelse vedr. borgerinddragelse i udvikling af nationalparker i Danmark. Artiklen beskriver også teknisk de anvendte metoder og hvordan man analyserer det empiriske materiale fra et aktionsforskningsforløb.

Nielsen, Birger Steen; Nielsen, Kurt Aagaard

2010-01-01

375

Artikelserie om projektet "Bedre sundhed for mor og barn"  

DEFF Research Database (Denmark)

Denne artikelserie var startskuddet til en længere debat i Practicus om projektet "Bedre sundhed for mor og barn". Fortalere lagde vægt på, at projektet vil forbedre svangreomsorgen i Danmark. Kritikere frarådede praktiserende læger at deltage på basis af generelle etiske overvejelser og hensynet til den enkelte gravide. Udgivelsesdato: 1996

Olivarius, Niels de Fine; Olsen, J.

1996-01-01

376

Identitet : De sammenhængende bånd 1. film ud af 7  

DEFF Research Database (Denmark)

dentitet fremstilles i filmen som en proces. Identiteten er altid til forhandling i mødet med det omkringliggende samfund. Filmen følger bl.a. Aminula fra Afghanistan, Marina fra Sydafrika og Amy fra Gambia i deres fortælling om at ændre selvopfattelse i mødet med Danmark. Fysisk medie: DVD

Bouchet, Dominique

377

Kvinders smag for mænd, mænds smag for kvinder : heteroseksualitet som smagsfællesskab  

DEFF Research Database (Denmark)

  Heteronormativitet og hierarkiske dikotomier: mænd over kvinder, hetero over homo, normal over queer udgør det sparsomme begrebsrepertoire i de dominerende fortællinger om heteroseksualitet i den danske køns- og seksualitetsforskning. Her promoveres en alternativ videnskabelig historie i det senmoderne Danmark om heteroseksualitet som smagsfællesskab.

WØldike, Morten Emmerik

2007-01-01

378

Sådan styrer du 126 samtidige projekter!  

DEFF Research Database (Denmark)

Et af Danmarks pt. største forretnings- og IT programmer løses i 126 projekter, hvor store dele af projekterne gennemføres parallelt. Hvordan styrer man så stort et program? Det handler om at kunne skalere de grundlæggende projektledelsesdiscipliner til programniveau samt tilføje enkelte kraftfulde virkemidler, der kan nedbringe usikkerheden og sikre en effektfuld opfølgning og styring af projekterne.

Fladkjær Nielsen, Ann-Dorte; Svejvig, Per

2012-01-01

379

Video som virtuel tilgang til uddannelse  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Første gang publiceret i UNEV nr. 3: Internet Video: Teknik og pædagogik mødes på nettet, april - juni 2004, red. Jens Dørup. ISSN 1603-5518.Med udgangspunkt i et tilbageblik til Thomas Edisons opfindelse af filmfremviseren diskuteres i artiklen videomediets potentialer, specielt i forhold til undervisningen i brugen af komplekse instrumenter ved Danmarks Tekniske Universitet.

Per Møller

2004-01-01

380

Pragmatik  

DEFF Research Database (Denmark)

Oversigt over pragmatikkens udviklingshistorie i Danmark fra Paul Diderichsen og frem med hovedvægt på en tematisk belysning af de logisk-filosofiske problemstillinger, der knytter sig til, hvad det vil sige at forstå en ytring eller en tekst. Artiklen giver et rids af berører klassiske skoledannere inden for den filosofiske pragmatik som Austin, Grice, Searle og Habermas.      

Widell, Peter; Ulbæk, Ib

2006-01-01

 
 
 
 
381

Continued pollution from mining at Maarmorilik  

DEFF Research Database (Denmark)

Næsten 20 år efter, at minedriften efter bly og zink ved Maarmorilik i Uummannaq kommune i det nordvestlige Grønland blev indstillet, belastes de omkringliggende fjorde og landområder fortsat med de to metaller. Det fremgår af den seneste rapport fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet over resultaterne af overvågningen af miljøtilstanden i området. Overvågningen finansieres af det grønlandske råstofdirektorat.

Voigt, Steen

2008-01-01

382

Gæsteprofessor starter forskningsprogram om kviksølv i Arktis  

DEFF Research Database (Denmark)

Det er lykkedes Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet at tiltrække professor i mikrobiologi Dr. Tamar Barkay fra Rutgers - State University of New Jersey, USA, som gæsteprofessor i et år. I DMU skal hun initerere et internationalt forskningsprogram om mikroorganismers betydning for kviksølvs kredsløb i Arktis.

Pedersen, Jens Christian

2010-01-01

383

Skolekomedier er mange ting : Det folkelige teaters funktion i middelalder og renæssance  

DEFF Research Database (Denmark)

En kort gennemgang af skolekomedier i Danmark fra fastelavnsspillene om "Den utro hustru" (ca. 1500) og "Paris' dom" (ca. 1520) i middelalderen over "Karrig Niding" (1598) og mellemspillet om "Hercules og Omphale" (1607) m.fl. til den nyopdagede "Morten Nielsens bindegilde" fra 1630'erne.

SØndergaard, Leif

2010-01-01

384

Sverige Mot Narkotika  

DEFF Research Database (Denmark)

Hvert andet år afholdes i Sverige en konference, hvis mage ikke findes i resten af verden. Danmark har været betragtet som Nordens enfant terrible. Forbuds-Sverige har vi til gengæld kaldt broderlandet. Men der er tilløb til tilnærmelser, dialog og gensidig respekt.

Jourdan, Michael

2007-01-01

385

Handbook for the construction of pitch-regulated 7,5 kW wind turbines producing electric power independent of the distribution network. Byggehaandbog for netuafhaengig pitchreguleret el-producerende 7,5 kW vindmoelle  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

This handbook for the construction of net independent pitch-regulated 7,5 kW wind turbines with variable numbers of revolutions, presents instructions, drawings and lists of parts for the construction of the DANmark 7 wind turbine. The electicity can be used for space heating, battery charging, electric engines etc. (CLS).

Lakkenborg, J.; Yde, L.; Rasmussen, P.

1989-12-01

386

Master in Urban Quality : Study Programme and Study Catalogue  

DEFF Research Database (Denmark)

Udvikling og indholdsmæssig beskrivelse af en international master i bæredygtig byudvikling og designmæssig kvalitet. Arbejdet er et samarbejdsprojekt mellem Berlage institut, Holland; Chulalongkorn University, Thailand; Mahidol University, Thailand; University Kebangsaan Malaysia, Malaysia; og Aalboeg Universitet, Danmark. (Asean-EU University Network Program)

2006-01-01