WorldWideScience
1

Scenarios for total utilisation of hydrogen as an energy carrier in the future Danish energy system. Final report; Scenarier for samlet udnyttelse af brint som energibaerer i Danmarks fremtidige energisystem. Slutrapport  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

This is the final report from a project performed for the Danish Energy Agency under its Hydrogen Programme. The project, which within the project group goes by the abbreviated title 'Hydrogen as an energy carrier', constructs and analyses different total energy scenarios for introducing hydrogen as an energy carrier, as energy storage medium and as a fuel in the future Danish energy system. The primary aim of the project is to study ways of handling the large deficits and surpluses of electricity from wind energy expected in the future Danish energy system. System-wide aspects of the choice of hydrogen production technologies, distribution methods, infrastructure requirements and conversion technologies are studied. Particularly, the possibility of using in the future the existing Danish natural gas distribution grid for carrying hydrogen will be assessed. For the year 2030, two scenarios are constructed: One using hydrogen primarily in the transportation sector, the other using it as a storage option for the centralised power plants still in operation by this year. For the year 2050, where the existing fossil power plants are expected to have been phased out completely, the scenarios for two possible developments are investigated: Either, there is a complete decentralisation of the use of hydrogen, converting and storing electricity surpluses into hydrogen in individual buildings, for later use in vehicles or regeneration of power and heat. Or, some centralised infrastructure is retained, such as hydrogen cavern stores and a network of vehicle hydrogen filling stations. The analysis is used to identify the components in an implementation strategy, for the most interesting scenarios, including a time sequence of necessary decisions and technology readiness. The report is in Danish, because it is part of the dissemination effort of the Hydrogen Committee, directed at the Danish population in general and the Danish professional community in particular. (au)

Hauge Petersen, A.; Engberg Pedersen, T.; Joergensen, K. (and others)

2001-04-01

2

Varmeplan Danmark 2010  

DEFF Research Database (Denmark)

Hvor Varmeplan Danmark (2008) fokuserede på, hvordan Danmark bør opvarmes for på lang sigt at kunne overgå til 100 % vedvarende energi, så følger Varmeplan 2010 op med en handlingsplan med fokus på, hvordan vi kommer i gang med at realisere planerne, så samfundet kan drage nytte af fordelene. Samlet set tegnede der sig et billede af, at den fornuftige løsning vil være at kombinere en gradvis udvidelse af fjernvarmeområderne med individuelle varmepumper i de resterende boliger. Analyserne pegede på, at den hensigtsmæssige kombination ville være at udvide den nuværende fjernvarmeandel fra 46 % til et sted imellem 63 % og 70 %. I forlængelse af disse anbefalinger opstiller Varmeplan Danmark 2010 et konkret udbygningsscenarie frem til år 2020 samt analyserer de barrierer der p.t. forhindrer en gennemførelse, hvor fjernvarmemarkedet udvides med 24%, samt ændringer i de øvrige opvarmningsteknologier. Analyserne viser, at en realisering af udbygningsscenariet omfatter en nettoforøgelse af investeringerne på 70 mia.kr. Det vil skabe dansk beskæftigelse svarende til 7-8.000 personer i 10 år. I år 2020 vil det reducere forbruget af fossile brændsler med 32 PJ/år og CO2-emissionen med 2 mio.tons/år. De samlede udgifter til opvarmning vil falde med ca. 10 % svarende til 1 mia.kr./år. En afgørende fordel er desuden, at varmeplan Danmark 2010 scenariet gennem udvikling af flere varmelagre, decentral kraftvarme og varmepumper tilfører fleksibilitet til el-systemet svarende til, at el-overløbet reduceres med små 40 % ift. referencen (i et lukket system uden handel med el), hvilket i et åbent system med handel med el kan omsættes til en øget fortjeneste på i størrelsesordnen 50-100 mio.kr./år. De konkrete tal skal tages med den usikkerhed denne type af analyser medfører, men selve konklusionen om at fleksibiliteten øges, er robust. Ved en udvidelse af fjernvarmemarkedet svarende til udbygningsscenariet, kombineret med rumvarmebesparelser på 50 % i gennemsnit i 2030 er IDA’s klimaplan 2050 brugt til at vist, at der er synergier ved at kombinere udvidelsen og besparelser mht. såvel økonomi som CO2-emmisioner og brændselseffektivitet. Rumvarmebesparelser og udvidelse af fjernvarmeområder har alene hver for sig fordele, men kombineret kan disse fordele blive endnu større, både mht. brændselseffektivitet og omkostninger. I et fremtidigt energisystem baseret på 100 % vedvarende energi spiller fjernvarme en nøglerolle, hvis man skal have et brændselseffektivt energisystem. Anbefalingen om at opretholde og udvide fjernvarmen samt spare på rumvarme er analyseret i IDAs Klimaplan 2050 og i forskningsprojektet CEESA, der handler om scenarier for 100 % vedvarende energi. Fjernvarmeudvidelserne og forskellige forsyningssystemer er blevet analyseret her. Analyserne viser, at individuelle opvarmningsformer vil øge presset på biomasseressourcen, selvom der er sparet på rumvarmen. Desuden vil de individuelle opvarmningsformer have større omkostninger end fjernvarme. I Varmeplan Danmark 2010 er der ligeledes identificeret en række barrierer for at dette kan gennemføres, samt udarbejdet forslag til virkemidler til at imødegå disse. De foreslåede virkemidler spænder bredt i karakter, og inkluderer således både informative, restriktive samt økonomiske virkemidler. I den nuværende situation er påvirkningen af statskassen afgørende for de politiske handlemuligheder. Der er derfor gennemført et overslag over konsekvenserne for statskassen, som viser, at de foreslåede virkemidler vil kræve øgede tilskud hhv. reducerede skatteindtægter for i størrelsesordnen 400 mio.kr./år i 2011 stigende til 2 mia.kr./år i 2020. Til gengæld vil den øgede beskæftigelse generere øgede skatteindtægter for i størrelsesordnen 2,5 mia.kr. Nettopåvirkningen af statskassen er således positiv og ligger i størrelsesordnen 2 mia.kr. i 2011 faldende til neutral i 2020. Det skal understreges, at der hvad angår statsbudgettet er tale om et overslag, der ikke inkluderer momsvirkninger og evt. afledede mult

Dyrelund, Anders; Fafner, Klaus

2010-01-01

3

Danmark i forbeholdsfælden  

DEFF Research Database (Denmark)

Danmark har med sine tre forbehold mistet kontrollen med væsentlige dele af sin europapolitik. Med Lissabon-traktaten udelukkes Danmark også fra det politi- og strafferetlige samarbejde. Forbeholdene er i dag blevet en spændetrøje: Danmark har minimum af indflydelse, begrænset selvstændighed og kun ganske lidt kontrol over forbeholdenes omfang. Artiklen kan rekvireres hos brita@udenrigs.dk Udgivelsesdato: 2009

Adler-Nissen, Rebecca

2009-01-01

4

Fremtidige nedbørsændringer i Danmark : En oversigt over den aktuelle viden i sommeren 2011  

DEFF Research Database (Denmark)

The adaptation to a changing future climate, e.g. with more extreme precipitation events, presents a major challenge for society. Without proper handling of larger water flows, it is probable that an increase in the strength and frequency of extreme precipitation events in Denmark will lead to more frequent floodings within both urban and rural areas, causing serious societal and economic damage. Expected change in precipitation patterns will furthermore lead to more frequent and longer dry periods in summer and increased amounts of precipitation in winter. Global observations of precipitation for the last 100 years show general geographical patterns in the change of total precipitation. Local and regional temporal variations are generally so large, however, that it is not possible to attribute such changes to anthropogenic climate change. This report provides a brief review of current knowledge with respect to observed and expected future precipitation change in Denmark, based on Danish as well as international studies since 2007. Both observations and model calculations are considered.

Drews, Martin; Boberg, Fredrik

2011-01-01

5

Politisk ekstremisme i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Rapporterne ”Politisk ekstremisme i Danmark – en forundersøgelse til kortlægning af højre – og venstreekstremisme” og ”Anti-demokratiske og voldsfremmende miljøer i Danmark, som bekender sit til islamistisk ideologi. Hvad ved vi?” stiller skarpt på bl.a. grupperingernes organisering, aktiviteter, rekrutteringsmetoder og brugen af sociale medier bl.a. Facebook og blogs. Rapporterne viser, at der er grupperinger i Danmark, der er parate til at gøre brug af politisk vold for at opnå deres mål. Rapporterne giver på baggrund af eksisterende viden et overordnet vue over det ekstremistiske landskab i Danmark, mens den større nationale kortlægning vil gå et spadestik dybere og give et mere detaljeret billede af omfanget og karakteren af de lokale udfordringer med ekstremisme. Den nationale kortlægning igangsættes hen over sommeren.

Larsen, Chris Holmsted

2012-01-01

6

Moralpolitik i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

I Danmark falder stillingtagen til moralpolitiske emner som abort, kunstig befrugtning, homoseksuelle ægteskaber og aktiv dødshjælp udenfor normal partipolitik. De betragtes som ’ikke-politiske’. I stedet anses de for at være særlige, ’etiske’ spørgsmål, som folketingspolitikerne må tage individuelt, personligt stilling til. Og derfor vies moralpolitiske spørgsmål ikke megen opmærksomhed i dansk politik. I modsætning til i Danmark opfattes moralpolitiske spørgsmål i de fleste lande som helt ’normale’ politiske emner, som partierne ofte giver betydelig opmærksomhed – på linje med skatte-, trafik-, forbruger-, forsknings- eller udenrigspolitik. Mest kendt er nok USA, hvor netop abort og homoseksuelle ægteskaber er højpolitiserede emner. Det samme er tilfældet i Frankrig og i Spanien. Da den daværende socialistiske regering i Spanien i 2010 besluttede at indføre fri abort, deltog op mod en million spaniere i en protestmarch. Den borgerligere regering, der vandt regeringsmagten i 2011, planlægger igen at fjerne retten til fri abort. Ved at have afpolitiseret moralpolitik er Danmark i et internationalt perspektiv undtagelsen og ikke reglen. Bogen Moralpolitik forklarer, hvorfor moralpolitik er afpolitiseret i Danmark, men ikke i de feste andre lande. Og den undersøger, hvordan danske politikere i fraværet af partidisciplin tager stilling til moralpolitiske emner, når Folketinget - trods den manglende politisering - vælger retligt at regulere disse.

Albæk, Erik; Green-Pedersen, Christoffer

2014-01-01

7

Montgomery - Danmarks befrier  

DEFF Research Database (Denmark)

Biografi om den britiske feltmarskal Bernard Law Montgomery (1887-1976). Fremstillingen giver et billede af hans liv og personlighed og diskuterer den internationale faglitteraturs synspunkter på hans evner som general og hans optræden i forhold til sine allierede kolleger under Anden Verdenskrig. Skildringen af hans mål og handlinger i krigens sidste måneder i forhold til befrielsen af Danmark er baseret på kildestudier i Montgomerys private papirer og i britiske og danske arkiver. Der føjes dermed ny sider til beretningen om befrielsesdagene i maj og Montgomerys besøg i København den 12.5. Det samme gælder for den arkivbaserede skildring af Montgomerys kritik af Danmarks forsvarsberedskal i 1950´erne, hvor han var næstkommanderende i NATO.

Sevaldsen, JØrgen

2007-01-01

8

2508 : Danmark - Østjylland  

OpenAIRE

Videoen viser resultatet af en mulig byudvikling i år 2508 i det østjyske bybånd i Danmark. Videoen viser en computeranimeret tur fra Århus til Fredericia. Videoen er lavet i et samarbejde mellem Henrik Harder, Peter Bro, Thomas Sick Nielsen og Simon Wind, Mikkel Stensgaard. Under arbejdet med animationen havde videoe havde arbejdstitlen "drøm eller mareridt. Fysisk medie: Video - fil Tidspunkt for udsendelse: 2008/08/13

2008-01-01

9

Danmarks indvandrere skaber udvikling  

DEFF Research Database (Denmark)

Mens den danske regering har fokus på integration og hjemsendelse, er herboende indvandrere i færd med initiativer, der skal forbedre forholdene i de samfund, som de kommer fra. Det gælder f.eks. for indvandrere og flygtninge fra Somalia, Marokko, Pakistan og Tyrkiet. Situationen er sådan at hvis de engagerer sig i udviklingsprojekter i hjemlandet, bliver de beskyldt for manglende vilje til integration. Og hvis de engagerer sig i integration, beskyldes de for manglende engagement i hjemlandet. Det bevirker at indvandrerne er uenige om, hvor de skal bruge deres positive engagement og kræfter - i hjemlandet eller i Danmark. Udgivelsesdato: 30. marts

Christiansen, Connie CarØe

2007-01-01

10

Læren af 1864 : Krig, politik og stat i Danmark i 150 år  

DEFF Research Database (Denmark)

Krigen 1864 står som malet ind i den danske hukommelse. Det er fortællingen om et nederlag, men hvordan har dette nederlag præget Danmark siden da? I 1864 blev historien skrevet på slagmarken i det sydlige Jylland og 150 år senere er denne krigshistorie stadig synlig ved Dannevirke, på Dybbøl eller ved de talrige mindesmærker i Sønderjylland. 1864 fik en mening, som gik langt videre end de konkrete begivenheder, og som levede i den usynlige del af historien, som sætter rammer for fremtidige handlinger. I 150 året for krigen bliver den mere synlig i mindeudstillinger, tv-serie og andre konkrete markeringer af den store nationale begivenhed, men hvor stor en rolle spiller 1864 uden for projektørlyset? General deMezas fyring efter tilbagetoget fra Dannevirke var en vigtig begivenhed i 1864, og præger det danske officerskorps den dag i dag. Denne historie lever i dag sit helt eget liv afkoblet de virkelige begivenheder. Fyringen bliver i denne antologi hevet frem i lyset, da den fortæller både om 1864, ogom hvordan forholdet i dag bør være mellem den politiske og militære ledelse. Denne bog ser på, hvad 1864 har betydet og stadig betyder for Danmark og ikke mindst for Danmarks rolle i verden. Bogen er skrevet af forskere fra historie og samfundsvidenskaberne, der med deres meget forskellige traditioner ser på Læren af 1864.

2014-01-01

11

Bør Danmark undskylde, bør Norge takke?  

DEFF Research Database (Denmark)

Norge fejrer 200-året for skilsmissen med Danmark og vedtagelsen af den frie Eidsvoll-grundlov af 17. maj 1814. På overfladen er der i dag ikke mange "lig i laste" i det dansk-norske forhold. Men historien kaster på godt og ondt stadig sin lange skygge. Uden en forståelse af unionen Danmark-Norge forstår man hverken nutidens Danmark eller nutidens Norge.

GlenthØj, Rasmus; Ottosen, Morten Nordhagen

2014-01-01

12

Insekticidresistens hos væggelus i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Væggelus indsamlet på 20 forskellige lokaliteter i Danmark blev testet for resistens mod pyrethroider og organophosfater, de to grupper af insektgifte der er tilladt til bekæmpelse af væggelus i Danmark. Der blev fundet udbredt resistens mod de syntetiske pyrethroider, permethrin og deltamethrin. Organophosfaten chlorpyrifos, var der derimod kun let nedsat følsomhed for og denne viste sig fuldt effektiv når væggelusene blev eksponeret på overflader behandlet med de kommercielle produkter. Da chlorpyrifos næppe bliver gen-registreret, står man tilbage med pyrethroiderne, som ikke længere kan anbefales til bekæmpelse af væggelus.

Kilpinen, Ole; Jensen, Karl-Martin Vagn

2008-01-01

13

Motorveje og byudvikling i Danmark  

OpenAIRE

I dette paper præsenteres resultaterne af en række analyser fra fase 1. i forskningsprojektet BVL (Byen Vejen og Landskabet) støttet af fonden Realdania med kr. 2.154.000. I paperets første del kortlægges argumenterne bag realiseringen af motorvejsnettet, og det konkluderes, at der på trods af anlæggets radikalitet og betydning for udviklingen i Danmark ikke har været en bred offentlig diskussion om mål og konsekvenser af realiseringen af et samlet dansk motorvejsnet. I paperets ande...

Hovgesen, Henrik Harder; Nielsen, Thomas Alexander Sick

2004-01-01

14

Presserejsen 1958 : Danmarks Biblioteksforenings fremstød for bibliotekssagen  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen omhandler et PR-initiativ, som Danmarks Biblioteksforening tog i samarbejde med danske aviser og blade i 1958 ved at foretage en rejse rundt i Danmark til forskellige biblioteker. Begreber som propaganda, presserejse, PR og relationik indgår i artiklen med udgangspunkt i teorier og metoder fra bl.a. Bernays, Cutlip & Center, Ellul, Gregory, Hanson, Lattimore, Merkelsen, Miller, samt Whyte.

Dyrbye, Martin

2014-01-01

15

Interreligiøse relationer i Danmark i ældre tid  

DEFF Research Database (Denmark)

Behandlingen af engelske flygtninge i Danmark i 1553. Synet på islam og muslimer i reformationstidens Danmark hos teologerne Peder Palladius og Niels Hemmingsen, kongerne Chr.d.3. og Fred.d.2. Desuden redegørelse for missionsforsøg blandt jøder i København i 1700-tallet samt opgøret mellem biskop Martensen og overrabbiner Wolff omkring 1876.

Lausten, Martin Schwarz

2014-01-01

16

Danmarks Kyster – Dannelse, processer og udfordringer  

DEFF Research Database (Denmark)

Danmarks kystlinje strækker sig mere end 7.300 km og langs kysten findes noget af Danmarks mest dynamiske natur. Kysten har altid spillet en central rolle for mennesker, og kystzonen er forbundet med store økonomiske og rekreative interesser. De danske kyster er et resultat af bølger, strømme, kort- og langtidsændringer i havniveauet samt de geologiske forhold. Disse processer bevirker, at kystens udseende er under konstant forandring. Med et øget fokus på klimaforandringer er der et forstærket behov for at forstå, hvordan Danmarks kyster opfører sig, og hvordan de udvikler sig i fremtiden.

Fruergaard, Mikkel; Aagaard, Troels

2014-01-01

17

HIV-smittedes hverdagsliv i Danmark  

OpenAIRE

HIV-smittedes hverdagsliv i Danmark Vores interesse i dette projekt er baseret pa? et ønske om at undersøge et forholdsvis uudforsket omra?de og sa?ledes udbrede kendskabet til HIV. Projektet omhandler HIV-smittedes hverdagsliv i Danmark, og hvordan de ha?ndterer følelser relateret til sygdommen. Dette er bearbejdet ud fra en socialkonstruktivistisk tilgang. Vi har undersøgt problemstillingen pa? baggrund af fem kvalitative interview med fire HIV-smittede, der adskiller sig fra hi...

Simonsen, Amanda Winther Manfeld; Senderovitz, Nana Elisabeth Paja

2014-01-01

18

Motorveje og byudvikling i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

I dette paper præsenteres resultaterne af en række analyser fra fase 1. i forskningsprojektet BVL (Byen Vejen og Landskabet) støttet af fonden Realdania med kr. 2.154.000. I paperets første del kortlægges argumenterne bag realiseringen af motorvejsnettet, og det konkluderes, at der på trods af anlæggets radikalitet og betydning for udviklingen i Danmark ikke har været en bred offentlig diskussion om mål og konsekvenser af realiseringen af et samlet dansk motorvejsnet. I paperets anden del analyseres udviklingen langs motorvejene i de seneste år. Det antages her, at motorvejene har betydning for byudviklingen, idet motorvejene tiltrækker trafik og byggeri og dermed er med til fokuserer f.eks. pendlingsstrømme på motorvejsnettet. I de senere år har der været en tendens til, at der opføres flere forskellige typer af erhvervsbyggeri langs motorvejsnettet, hvilket paperets statistik kan dokumentere.

Hovgesen, Henrik Harder; Nielsen, Thomas Alexander Sick

2004-01-01

19

Implementering og anvendelse af Activity-based Costing i Danmark : En strukturel ligningsmodel  

DEFF Research Database (Denmark)

Activity-Based Costing (ABC) er i dag ét af mest omtalte "moderne" økonomistyringsværktøjer blandt virksomheder og i forskerverdenen. Baseret på en en undersøgelse af 90 mellemstore og større danske fremstillingsvirksomheder præsenteres en Strukturel lignings model, som giver en helhedsforståelse for, hvilke rationelle, videns-, holdnings- og størrelsesmæssige anvendelsesmotiver, der indgår i implementeringen og anvendelsen af ABC. Der er ikke tvivl om, at kendskabet til ABC er højt og at mange virksomheder vurderer i øjeblikket, hvorvidt ABC kunne være et relevant værktøj til styring af bl.a. lønsomhed og virksomhedens indirekte eller faste omkostninger. Denne undersøgelses problemfelt tages derfor i at skabe en større indsigt i området, set i relation til det fremtidige potentiale og cost/benefit som implementering af ABC generelt forventes at have i danske virksomheder. Til sidst perspektiveres også til forskellige centrale undersøgelser om ABC fortrinvis gennemført i Norden. Det skal ligeledes pointeres, at der til dato ikke er lavet større danske undersøgelser af, hvor stor anvendelse ABC har i Danmark.

Nielsen, Steen; Jakobsen, Morten

2007-01-01

20

Hvilke planter er hjemmehørende i Danmark?  

DEFF Research Database (Denmark)

Der har i de senere år været debat om, hvorvidt konkrete plantearter - fx Ær (Acer pseudoplatanus) og Gyvel (Cytisus scoparius) - er hjemmehørende arter i Danmark eller indførte fremmede (Buchwald 2008, 20110: Friis 2010: Møller 2011; Bruun2011). En medvirkende årsag til diskussionerne er, at derr er stor forskel på, hvilke arter forskellige floraværker angiver som fremmede benholdsvis danske. Antal hjemmehørende arter i Danmark angives fra ca. 1000 (Wind 2000) til ca. 1500 (fx Bruun 2011), når der ses bort fra apomiktiske småarter af mælkebøtte, bøgeurt og brombær, samt hybrider og underarter. I tidens vigtigste floraer er der uenighed om næsten 500 arters tilhørsforhold.

Erik, Buchwald,; Wind, Peter

2013-01-01

21

Tijdschrift voor Skandinavistiek : Et postkolonialt Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Bidragene tematiserer dels Danmarks rolle som postkolonial nation, det vil sige den erindring eller mangel på samme som danskerne har til denne omstændighed, dels de sfærer som den erfaring har påvirket - fra teologi og politik til litteratur og kultur i bredere forstand.

2009-01-01

22

Typeinddeling og kvalitetselementer for marine områder i Danmark : Vandrammedirektiv-projekt, Fase 1  

DEFF Research Database (Denmark)

ABSTRACT - FORORD: Denne rapport er det første skridt i det udviklingsarbejde, som er en forudsætning for implementeringen af Vandrammedirektivet (EU's Direktiv om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger 2000/60/EF) i marine områder i Danmark. Miljøstyrelsen nedsatte i december 2000 en styringsgruppe for projektet bestående af Henning Karup, Jens Brøgger Jensen, Steen Pedersen (Miljøstyrelsen), Stig Helmig (Skov- og Naturstyrelsen), Nanna Rask (Fyns Amt), Bent Sømod (Århus Amt), Trine Christiansen og Kurt Nielsen (Danmarks Miljøundersøgelser). Nanna Rask har været Amtsrådsforeningens repræsentant, og Bent Sømod har arbejdet som konsulent for Danmarks Miljøundersøgelser. Rapportens anbefalinger og konklusioner er udgangspunkt for det fortsatte udviklingsarbejde, som foregår såvel nationalt som i internationale samarbejdsprojekter. Rapporten kan derfor ikke betragtes som udkast til en fremtidig vejledning for planlægning af vandkvaliteten i marine områder. INDLEDNING: Vandrammedirektivet har til formål at forebygge forurening og forringelse af den økologiske tilstand samt at danne grundlag for restaurering af vandområder med henblik på at opnå en god økologisk og kemisk tilstand. Direktivet udstikker generelle retningslinier for, hvordan et klassifikations- og målsætningssystem i vandløb, søer og kystvande samt grundvand kan opstilles på baggrund af referencetilstanden i de pågældende områder. Klassifikations- og målsætningssystemet, som udvikles med baggrund i Vandrammedirektivet, skal afløse det nuværende målsætningssystem, som har udgangspunkt i den gældende vejledning for planlægningen af vandkvaliteten i danske kystvande, Miljøstyrelsens vejledning i Recipientkvalitetsplanlægning, del 2 kystvande 1983. Miljøstyrelsens vejledning, del 2 kystvande bygger på et hovedprincip om, at forureningen skal kunne kontrolleres ved såkaldte konfliktfronter omkring forureningskilder. Konfliktfronten er den afstand fra forureningskilden, hvor forureningspåvirkningen netop kan spores. Forureningspåvirkningen fra de enkelte kilder antages at kunne måles ud fra størrelsen af arealet af det forurenede område. Vej-ledningen forudsætter også, at de danske kystområder er upåvirkede eller kun svagt påvirkede af forurening, hvorfor den ikke tager højde for den generelle forurening, der som bekendt påvirker alle danske kystområder. Vejledningen indeholder endvidere ikke kvanti-tative biologiske krav til de enkelte målsætningsklasser, sådan som det er forudsat i Vandrammedirektivet. Det nuværende planlægningssystem kan altså ikke leve op til de fælles europæiske standarder og dermed ikke anvendes som et fremtidigt planlægningsredskab under Vandrammedirektivet. Amterne har, som ansvarlige for planlægningen af vandkvaliteten, hidtil i varierende omfang anvendt vejledningens målsætningssystem. Nogle amter har ændret systemet betydeligt og udviklet egne principper for fastlæggelse af målsætninger. Andre amter har anvendt vejledningens målsætningssystem med mindre ændringer. Amterne har således anvendt meget forskellige metoder i deres plan-lægning af vandkvaliteten. Amterne har tidligere givet udtryk for, at den gældende vejledning anses generelt for at være forældet (Hansen, 1995). Miljøstyrelsen har i erkendelse af, at der ikke eksisterer et målsætningssystem for de danske kystvande, som opfylder Vandrammedirektivets krav, igangsat et udviklingsarbejde. Danmarks Miljøundersøgelser og Århus Amt har udarbejdet denne arbejdsrapport som resultatet af projektets Fase 1. ABSTRACT: Summary The report provides a characterization and analyses of the runoff in Danish rivers. The basis of the report is the archive of hydrometric data collected over the last century. The runoff is described by means of characteristic parameters, duration curves, extreme value analyses, trend analyses and mapping of runoff and water balance. The report presents an overwiev of the national hydrometric data archive pro-viding maps, tables and key data.

Nielsen, K.; SØmod, B.

2001-01-01

23

At tænke over Danmark : Jens Haanings DANMARK og Recent Danish History  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen diskuterer to værker af den danske billedkunstner Jens Haaning, DANMARK (2004-) og Recent Danish History (2008), primært i lyset af den tyske psykoanalytiker Wilhelm Reichs måde at analysere den sociale sindstilstand gennem individets personlige sindstilstand på. Selvom begge værker vises at gøre lige præcis dette, udpeges der også forskelle: DANMARK beskrives som samlende, Recent Danish History som adspredende; DANMARK som arkivisk, Recent Danish History som anti-arkivisk.

van der Meijden, Peter Alexander

2009-01-01

24

Team Danmarks støttekoncept : Evaluering af støttekonceptet for 2005 - 2008  

OpenAIRE

Evaluering af Team Danmarks støttekoncept 2005-2008 med omfattende analyser af Team Danmarks virke, dets støttekoncept og de samarbejdsrelationer med specialforbund, udøvere, politisk valgte ledere, trænere mv., som udmøntningen af støttekonceptet forudsætter. Herunder analyse af resultatudviklingen i dansk elitesport.

Storm, Rasmus K.

2009-01-01

25

Tendenser inden for den nyere fagsprogsforskning i Danmark  

OpenAIRE

I artiklen præsenteres hovedtendenserne i den fagsproglige forskning, der er foregået specielt med rod i handelshøjskolerne i Danmark i de seneste 25 år. Efter en indledning om fagsprogsbegreber og rammerne for fagsproglig forskning i Danmark præsenteres fagsproglige arbejder inden for områderne korpuslingvistik, terminologi, fagleksikografi, lingvistik i snæver forstand (syntax, semantik, tekstlingvistik, pragmatik) og oversættelse. Artiklen afsluttes med en omfattende bibliografi.

Bergenholtz, Henning; Engberg, Jan

2005-01-01

26

Holdninger og ønsker til Danmarks natur  

DEFF Research Database (Denmark)

Projektet om befolkningens holdninger og ønsker til naturen i Danmark er baseret på en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse med 1200 besvarede spørgeskemaer (61%) gennemført i 2002 for Naturrådet. Projektet belyser naturens anvendelse og betydning for befolkningen, deres vurdering af en række miljø- og naturproblemer og ønsker til ændringer. Ligeledes afdækker undersøgelsen, hvorfra folk får viden om naturen og deres tillid til en række naturpolitiske aktører, samt oplevelsen af og interessen for indflydelse på beslutningsprocesser omkring naturforhold. Undersøgelsen belyser således danskernes holdninger til en række aktuelle og konkrete spørgsmål på den naturpolitiske dagsorden. Undersøgelsens resultater bidrager samlet med ny viden om, hvad befolkningen mener om en række problemer og muligheder i naturen og kan i sig selv ses som et skridt mod en øget borgerinddragelse i beslutningsprocesser omkring naturforhold. Den danske naturpolitiks overordnede mål om at være baseret på et solidt folkeligt mandat skaber dog behov for at øge borgerinddragelsen gennem brug af mange andre virkemidler. På baggrund af denne undersøgelse af befolkningens holdninger og ønsker til Danmarks natur kan det samlet konkluderes, at udfordringerne for naturforvaltningen fremover peger i retning af en generelt højere prioritering af naturområdet, en øget borgerinddragelse samt en bedre og mere troværdig vidensformidling om natur fra bl.a. politikernes og myndighedernes side.

Kaae, Berit Charlotte; Madsen, Lene MØller

2003-01-01

27

Overvågning af aviær influenza i vilde fugle i Danmark 2013  

DEFF Research Database (Denmark)

Overvågningen af aviær influenza (AI) virus i vilde fugle i Danmark i 2013 blev udført i samarbejde mellem Fødevarestyrelsen (FVST), Veterinærinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU-VET) og Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet (SNM) i henhold til ”Aftale mellem Fødevarestyrelsen og Veterinærinstituttet om overvågning af aviær influenza i vilde fugle i Danmark i 2013” (bilag 4). Overvågning af AI på EU niveau går tilbage til 2002, og Danmark er underlagt EU kommissionens bestemmelser for udformning af overvågningen, der dog har skiftet gennem årene i takt med indhøstede erfaringer. I 2013 blev der udført passiv overvågning af døde vilde fugle, der blev fundet i naturen. Der blev testet 10 fugle, og ingen af disse var positive for AI virus. Tre blev indsendt af Veterinærafdeling Øst, de øvrige var indsendt faldvildt fra private indsamlere.

Hjulsager, Charlotte Kristiane; Krog, Jesper Schak

2014-01-01

28

Coachingpsykologi i Danmark - forskning, teori og praksis  

DEFF Research Database (Denmark)

Coaching har en lang historie, meget srot udbredelse, og coaching-industriens ydelser har i årevis været eksponentielt stigende ligesom antallet af artikler og bøger. Men hvis fokus er på systematisk, stringen coaching-forskning, er resultatet nedslående. Det er først det sidste tiår, at coaching har været på forskningens dagsorden på universiteter på verdensplan. Derfor er det stadig relativt uvist, hvad der virker i coachin, hvordan, hvorfor, hvornår og for hvem, coaching virker. Coaching er ikke det samme som coachingpsykologi, og en coach er ikke bare en coach, idet alle kan kalde sig coach. Artiklen præsenterer forskelle og definitioner af coaching og coadhingpsykologi og analysere coaching-fænomenet i Danmark med et historisk og europæisk udblik. Sluttelig beskrives et uddannelsesforløb i coachingpsykologi på kandidatdelen af psykologiuddannelsen.

Spaten, Ole Michael

2013-01-01

29

Danmarks ynglebestand af skarver i 2014  

DEFF Research Database (Denmark)

Årets optælling af skarvreder viste, at der i 2014 ynglede 30.503 par skarver i Danmark, hvilket svarer til en fremgang på 23 % i forhold til 2013. Yngleantallet blev dermed højere end i de foregående fire år. Antallet af kolonier steg til 76 i 2014, hvilket var fem flere end det hidtil højeste antal kolonier. Antallet af ynglepar gik frem i alle regioner. De største fremgange sås i Smålandsfarvandet, i den sydvestlige del af Kattegat samt i den nordlige del af Sjælland (stigninger på hhv. 1.580, 1.402 og 1.191 reder fra 2013 til 2014). Den største koloni fandtes på Samsø, og den husede 2.414 reder. I 2014 foretog Naturstyrelsen indgreb i fem kolonier, og de bevirkede, at ingen unger kom på vingerne i 1.723 reder (5,7 % af alle reder). I 2013 og 2014 havde indgrebene i danske skarvkolonier et beskedent omfang sammenlignet med årene 2001-2012, hvor 2.600-7.200 reder årligt blev reguleret.

Bregnballe, Thomas; Therkildsen, Ole Roland

2014-01-01

30

Danmarks biodiversitet 2010 : Status, udvikling og trusler  

DEFF Research Database (Denmark)

Vi undersøger i denne rapport, om Danmark har nået EU’s mål om at standse tabet af biodiversitet ved udgangen af 2010. Undersøgelsen gennemføres for skov, kyst, græsland/hede, mose/eng, søer, vandløb, hav, agerland og det urbane landskab. For hvert af disse ni økosystemer er udvalgt mellem 10 og 20 elementer, som tilsammen repræsenterer de truede arter, levesteder og processer i økosystemet. I alt vurderes udviklingen af 139 elementer af biodiversitet, hvoraf 47 % er i tilbagegang, 25 % er stabile eller i fremgang og 28 % har ukendt udvikling. For hvert økosystem fremlægges baggrunden for udviklingen i form af en status for biodiversiteten og en gennemgang af truslerne. Genetisk og mikrobiologisk diversitet er vigtige for den samlede biodiversitet, men det er endnu ikke muligt at vurdere udviklingen. Biodiversitet har stor værdi for samfundet, men en gennemgang af de eksisterende studier viser, at værdien afhænger af hvordan man spørger. Rapporten viser, at der er behov for målrettet handling og bedre viden, hvis tabet af biodiversitet skal standses.

2011-01-01

31

Socialt entreprenørskab i tal og tale : Danmark anno 2009  

DEFF Research Database (Denmark)

Denne artikel perspektiverer socialt entreprenørskab i Danmark i et historisk rids og tegner samtidig konturerne af danskernes aktuelle deltagelse i socialt entreprenørskab. Socialt entreprenørskab har historiske rødder i tre socialøkonomiske bølger, hvor den kooperative bevægelse og offentlige forsøgs- og udviklingsprogrammer har haft stor betydning. Det første kvantitative datasæt fra GEM Monitor om socialt entreprenørskab i Danmark og Storbritanien viser, at der er en høj andel af befolkningen i Danmark, som er engageret i aktiviteter med socialt formål med en lige del kvinder og mænd aktive. Socialt entreprenørskab er ligeledes stærkt knyttet til den frivillige verden. Socialt entreprenørskab kan derfor opfattes som en ny aktivitetsform, der betoner en forretningsmæssig tilgang til sociale og miljømæssige problemer.

Hulgård, Lars; Lundgaard Andersen, Linda

2010-01-01

32

Højhuse i Danmark 1950-2010  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Med udgangspunkt i det moderne højhus' fødsel i det 19. århundredes USA samt fænomenets internationale historie, belyser artiklen højhusets historie og udbredelse i Danmark. Fra velfærdsstatens funktionalistiske boligkolosser i midten af det tyvende århundrede, over 1970'erne og 80'ernes modreaktion og 'småt er godt'-mentalitet til de seneste årtiers individuelle og amerikansk inspireredeprestige-projekter med vartegnsambitioner, sættes den danske udvikling ind i en europæisk kontekst og prioriteret bevidsthedshistorisk forklaringsramme. Siden midten af det tyvende århundrede har erhvervshøjhuse i bycenteret hørt til de mest karakteristiske træk ved storbyers udvikling verden over, men i Danmark er den slags højhuse endnu relativt sjældne. Også i danske byer peger udviklingen i de seneste år dog i retning af flere høje, markante byggerier i eller nær bymidten.Abstract:In recent decades, the distinctive urban setup, with a nucleus dominated by clusters of office towers, has spread to most parts of the world. Economic growth and structural conditions are obviously of fundamental importance for this development, but as the present article shows, the limited construction of such centrally located high-rise buildings in Danish (and European cities may also be put into a framework of history of consciousness. The first modern skyscrapers were erected in American cities in the late 19th Century, but it was not until the middle of the 20th Century that a related, but dissimilar development gained momentum in Europe and Denmark. In Copenhagen, as well as in other European cities, office towers fitted badly into the the maze of streets in the city centres, and they also conflicted with the laws that restricted building heights. Because of the post-war shortage of housing and the rapid economic growth of the 1950s and -60s, the first high-rise buildings in Denmark were built in the mid-1950s in the form of suburban residential towers. Since then, these pre-fabricated concrete towers have affected the Danish townscape for better and perhaps especially for worse; and this may be one of the reasons why high-rise buildings fell into disrepute in Denmark. At any rate, the first generation of high-rise buildings in this country was mostly suburban, and a child of European modernism and functionalism. Due to a fear of Americanization and the ruining of Copenhagen"s "unique" low skyline, only a few "American" highrise buildings were allowed to be built in Copenhagen"s inner city in this period. From the early 1970s until 1990, practically no high-rise buildings were constructed in Denmark. The building activity was affected by low economic growth; and in addition, the bad experience from the 1950s and -60s influenced the new catchword of the building industry: dense, low. Since the last decade of the 20th Century, however, high-rise buildings have once again become fashionable in Denmark. Not all types of high-rise buildings, though, but characteristic and unique "American" commercial high-rise buildings in or near city centres. This development may be seen not only in Copenhagen, but also in several of the larger provincial towns. Public opposition to these towers is still significant, but as a consequence of increased globalization and the race for attracting multinational companies and the favour of the professions, municipal councils in Denmark are bending over backwards to signal progressiveness and an attractive business environment - for instance by stimulating theconstruction of office towers.

Rasmus Braad Christensen

2010-11-01

33

At blive voksenunderviser i Østersøregionen : National Rapport: Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Målet med denne rapport er at bidrage til en uddybning af spørgsmålet om den professionaliseringen af voksenundervisere i Danmark ved at kortlægge de nuværende muligheder for forberedende uddannelse og ved at undersøge en række centrale strukturelle karakteristiska, der kendetegner professionaliseringsprocesser inden for voksenuddannelsesområdet. Undersøgelsens fokus er personer der lever af at undervise voksne på kurser og uddannelsesforløb der modtager tilskud fra det offentlige.

Milana, Marcella; Larson, Anne

2009-01-01

34

Forandringer og meningsskabelse - Danmarks Designskoles omstilling til et designuniversitet  

OpenAIRE

This project examines (1) how organizational change can bee understood as the translation of an idea, which travel in time and space and (2) how individuals makes sense of these changes. This is illustrated by the changes which has occurred at Danmarks Des-ignskole in the transition to an university.

Jensen, Anne Lund; Hansen, Anne Katinka; Hansen, Niels

2007-01-01

35

At gøre en dyd af nødvendigheden. Hans Hedtoft og Danmarks internationale placering fra Norden til NATO  

DEFF Research Database (Denmark)

Hans Hedtofts afgørende rolle for Danmarks internationale sikkerhedspolitiske stilling fra ikke-allieret brobyggerrolle over forsøget på deltagelse i et nordisk forsvarsforbund til medlemskab af Atlantpagten/NATO tematiseres. Hedtofts NATO-loyale, men samtidig på flere områder forbeholdne tilgang til Danmarks indledende politisk-militære tilpasning til NATO-medlemskabets krav og udfordringer dokumenteres; Hedtoft tillægges en betydelig rolle for udformningen af Danmarks profil i NATO også i de følgende årtier.

Villaume, Poul

2009-01-01

36

Musikplanlægning i Danmarks Radio - et interview med to musikansvarlige  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Danmarks Radio er en væsentlig faktor i det danske musikliv i dag. Musikindustrien får sine potentielle hits præsenteret og den levende musik kommer ud via transmissionsvognene. DR har tre orkestre og 2 kor og producerer selv musik af høj kvalitet. Der er tale om et kredsløb - eller fødekæde om man vil - hvor radioen indgår som distributionskanal, udstillingsvindue og formidler af både musik og diskussionen omkring den. Hvordan forvalter Danmarks Radio sin musik- og kulturpolitiske funktion? Hvem bestemmer hvad der skal spilles i radioen? Er det medarbejderne, programcheferne eller radioledelsen? Og hvem tager man hensyn til? Lyttertal? Den offentlige mening? - I dette dobbeltinterview med to chefer, Bent-Erik Rasmussen og Torben Bille, der er ansvarlige for musikken på henholdsvis P2 (undtagen Danmarkskanalen og P3, prøver vi at belyse de overvejelser der ligger bag den seneste kanalomlægning og den daglige styring af danskernes musikoplevelser.

Jørgen Poulsen

1992-08-01

37

Motorveje og byudvikling i Danmark, et kort historisk rids  

DEFF Research Database (Denmark)

Denne artikel præsenterer resultaterne af en række historiske analyser fra fase 1 i forskningsprojektet Byen, Vejen og Landskabet, der er støttet af fonden Realdania. Artiklen giver en kort præsentation af baggrunden for motorvejsnettet i Danmark. På trods af anlæggets radikalitet og potentielle økonomiske og bymæssige betydning er det gennemført stykvis og baseret på mange ad hoc beslutninger. I kraft af den nære tilknytning til de største danske byer synes motorvejene i dag at fungere som magnet for byudviklingen i kanten af og mellem eksisterende byer. Sådan var motorvejene i Danmark oprindeligt ikke tænkt. Faktisk rummede det første forslag til et samlet dansk motorvejsnet fra 1936/37, udarbejdet af en kreds af private danske virksomheder, en helt anden vision for, hvad motorvejsnettet skulle bruges til og hvordan det skulle fungere. Nemlig visionen om forbindelser mellem regioner og byer, hvor man med høj hastighed, op til 80 km/t kunne bringe varer frem, uden at skulle tage hensyn til krydsende trafik. Udgivelsesdato: oktober

Harder, Henrik; Nielsen, Thomas Alexander Sick

2007-01-01

38

Transportvaneundersøgelsen : Faktaark om transport og alder i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

I forhold til mange andre lande, er danskernes brug af cykel en langt mere central del af det samlede transportbillede. I gennemsnit foretager danskere i alderen 10-84 år 0,49 cykelture per dag, med en gennemsnitslængde på 2,98 km for hver tur, svarende til 1,45 km om dagen. Cykelture udgør i dag 17 % af alle personture i Danmark, og 4 % af transporten i kilometer. Gennemsnitstallene dækker over store variationer geografisk og ml. forskellige befolkningsgrupper.

Poulsen, Jonas Nicolai Deckers

39

Motorveje og byudvikling i Danmark, et kort historisk rids  

OpenAIRE

Denne artikel præsenterer resultaterne af en række historiske analyser fra fase 1 i forskningsprojektet Byen, Vejen og Landskabet, der er støttet af fonden Realdania. Artiklen giver en kort præsentation af baggrunden for motorvejsnettet i Danmark. På trods af anlæggets radikalitet og potentielle økonomiske og bymæssige betydning er det gennemført stykvis og baseret på mange ad hoc beslutninger. I kraft af den nære tilknytning til de største danske byer synes motorvejene i dag at f...

Harder, Henrik; Nielsen, Thomas Alexander Sick

2007-01-01

40

Betragtninger i forbindelse med jordskælvet i Danmark december 2008  

DEFF Research Database (Denmark)

I december 2008 blev Danmark ramt af et jordskælv med en styrke på 4,7 efter Richterskalaen. Der er ikke rapporteret om svigt/skader som følge af jordskælvet. Litteraturstudier viser da også, at jordskælv op til en styrke på 5 på Richterskalaen næppe vil føre til kollaps af almindeligt velbyggede bygninger. Kun hvis der fremover kommer jordskælv med en styrke større end 5 på Richterskalaen, forventes bygningsskader af et vist omfang. Ved sådanne jordskælv må   første omgang forventes skader på bygninger, der ikke er opført i overensstemmelse med normerne. Herefter vil visse bygninger opført efter de nye Eurocodes, der har et lavere sikkerhedsniveau, komme i farezonen, og til sidst må der forventes skader på bygninger bygget efter de tidligere gældende normer.

Nielsen, JØrgen; Hansen, Klavs Feilberg

2010-01-01

41

Overvågning af aviær influenza i vilde fugle 2012 i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Overvågningen af aviær influenza (AI) virus i vilde fugle i Danmark i 2012 er udført i samarbejde mellem Fødevarestyrelsen (FVST), Veterinærinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU-VET) og Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet (SNM) i henhold til ”Aftale mellem Fødevarestyrelsen og Veterinærinstituttet om overvågning af aviær influenza i vilde fugle i Danmark i 2012” (bilag 4). Overvågning af AI på EU niveau går tilbage til 2002, og Danmark er underlagt EU kommissionens bestemmelser for udformning af overvågningen, der dog har skiftet gennem årene i takt med indhøstede erfaringer. I 2012 blev der udført passiv overvågning af døde vilde fugle, der blev fundet i naturen på lokaliteter, der fordelte sig over det meste af landet. Der blev testet 18 fugle, og ingen af disse var positive for HPAI. To prøver var positive for LPAI virus, men disse virus var ikke af influenza A H5/H7 subtype. Der blev i 2012 testet færre fugle i den passive overvågning end de forrige år. I den aktiveovervågning af levende vilde fugle blev der i alt testet 1214 fugle som 305 prøver/pools af kloaksvabere fra så vidt muligt op til 5 fugle af samme art, fundet på samme sted og tid. De fleste fugle blev indsamlet i Hovedstadsregionen, Syd- og Midtsjælland, på Fyn og i Sønderjylland. I alt var 17 forskellige fuglearter repræsenteret med en overvægt af svømmeænder og måger. Veterinærafdeling Øst (FVST-Øst) udtog 120 prøver fra 600 stk. nedlagt fjervildt, der alle var gråænder. Prøverne blev udtaget på Kivan Food i Næstved. SNM udtog de øvrige prøver fra 614 fugle svarende til 185 prøver/pools. Alle 305 prøver blev testet på DTU-VET. Heraf blev 32 % af prøverne fundet positive for AI virus ved PCR. Af de positive prøver var 28 % LPAI H5, og 2 % LPAI H7. AI virus kunne dyrkes fra 13 % af de PCR positive prøver. Disse tal var på samme niveau som i 2011, hvor overvågningen blev udført på samme måde som i 2012. De oftest identificerede subtyper på danske AI virusisolater i perioden 2003-2011 var H3N8, H4N6 og H6N2 fundet i andefugle. Ved subtypning af AI virusisolaterne fra 2012 blev der fundet virus med følgende subtyper: H2N2, H2N3, H3N2, H3N8, H4N6, H6N9, H9N2 og H10N5. Desuden kunne 2 isolater kun H-subtypes som henholdsvis H2 og H16 virus, og et isolat reagerede som både H7 og H10 samt N2. H16 isolatet var fra en måge, hvilket er i overensstemmelse med at dette er en subtype, der normalt kun findes i mågefugle. De øvrige isolater var fra gråænder og krikænder. AI virusisolater med H2N2, H6N9, H9N2 og H10N5 subtypekombinationerne er ikke tidligere fundet under overvågningen af vilde fugle i Danmark, men alle deres H- og N-gener er fundet i andre kombinationer. Der blev isoleret paramyxovirus (PMV) fra 20 prøver. Alle PMV isolaterne var fra andefugle (gråand, krikand og pibeand). Otte af disse var avirulente PMV1 isolater. Resultatet kunne antyde at andefuglene ofte har paramyxovirus, og ænder betragtes da også som naturlig vært for de fundne PMV typer PMV1, 4, 6 og 9. Mange af prøverne viste sig at indeholde en blanding af flere virus (flere AI virus eller AI og PMV virus). Formålet med den aktive overvågning var at foretage en screening for LPAI virus og at karakterisere de identificerede virus. Resultaterne fra overvågningen i 2012 indikerede at fuglearten er den mest betydende faktor for indsamling af AI virus positive prøver. I overensstemmelse med tidligere var de fleste positive prøver fra gråænder. Forskelle i indsamlingsstrategierne og deraf følgende håndtering af prøverne undervejs til laboratoriet synes ikke at have afgørende betydning i denne sammenhæng. De to indsamlingsmetoder, hhv. nedlagt fjervildt på vildthåndteringsstation og indfangelse af levende vilde fugle samt jagt varetaget af SNM, synes at supplere hinanden godt. Således fandtes både mange AI virus positive prøver, hvoraf en rimelig andel kunne dyrkes, samtidig med at prøverne blev udtaget fra flere forskellige arter i målgruppen.

Hjulsager, Charlotte Kristiane; Trebbien, Ramona

2013-01-01

42

Fremtidens Fjernvarme - Litteraturstudie  

DEFF Research Database (Denmark)

Der er gennemført et litteraturstudie hvor en lang række danske og udenlandske databaser er afsøgt. 45 artikler, rapporter og brochurer er identificeret, der omhandler fjernvarmens rolle i det fremtidige energisystem. Der gives korte resuméer af hver artikel/ rapport/ brochure og derudover præsenteres overblik over hvad der kan konkluderes ud fra litteraturen samlet set på områderne system, teknologi, liberalisering og CO2 kvoter. Endelig præsenteres udkast til en SWOT analyse af fjernvarmens rolle i fremtidens energisystem og der kommes med forslag til fremtidige analyser og projekter.

Münster, Marie; Hansen, Lise-Lotte Pade

2006-01-01

43

Et alternativt blik på I hjertet af Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Kapitlet lader de etniske minoriteter komme til orde i bogen I hjertet af Danmark som belyser det danske- de fælles institutioner og mentale mønstre i Danmark fra en majoritetssynsvinkel.Forfatterens egen forskning inden for etnicitet, diaspora og psykosocial intervention danner grundlag for de etniske minoritetsunge stemmer. som understreger at de også er danske på deres egne måde, måske med nogle andre dimensioner. Det konkluderes at der er behov for en inkluderende og mangfoldig opfattelse af det danske og en danske identitet, som kunne være del af de pluralistiskeidentiteter.

Singla, Rashmi

2008-01-01

44

Fuel cells and electrolysers in future energy systems  

DEFF Research Database (Denmark)

Effektive brændselsceller og elektrolysesystemer er stadigvæk på udviklingsstadiet. I denne Ph.d.?afhandling analyseres fremtidens brændselsceller og elektrolyseanlæg i fremtidige vedvarende energisystemer. Forbrændingsteknologier dækker i dag størstedelen af elektri? citets?, varme? og transportbehovet. Sammenlignet med disse traditionelle teknologier har brændselsceller en højere nyttevirkning. Der findes dog typer af energisystemer, hvor brændselsbesparelsen går tabt i teknologier andre steder i systemet. Udgangspunktet for denne Ph.d.?afhandling er, at de forbedringer, der opnås ved at indføre brændselsceller, afhænger af energisystemets specifikke design og reguleringsmuligheder. Af samme årsag tilfører nogle brændselsceller mere værdi til energisystemet end andre. I afhandlingen præsenteres der både energisystemer, hvor brændselsceller opnår synergief? fekter med andre komponenter i energisystemet, og energisystemer, hvor brændselscel? lens højere nyttevirkning går tabt i andre dele af systemet. For at kunne identificere passende anvendelsesmuligheder for brændselsceller og elektro? lyseanlæg i fremtidige energisystemer, skal der tages hensyn til, i hvilken retning energisy? stemerne udvikler sig. I denne Ph.d.?afhandling analyseres brændselsceller i forbindelse med energisystemer, der gradvist ændres fra det nuværende design, med store mængder fossile forbrændingsteknologier, til et fremtidigt design, der er baseret på 100% vedvaren? de energi. Brændselsceller og elektrolyseanlæg er analyseret i disse fremtidige vedvarende energisystemer, og konklusionerne skal derfor ses i denne kontekst. I fremtidige energisystemer er der en risiko for, at de højere nyttevirkninger, der opnås ved hjælp af brændselsceller, går tabt, fordi systemet ikke er udrustet til at udnytte brændsels? cellernes fulde potentiale. Hvis brændselsceller erstatter gasturbiner i kraftvarmeværker, kan disse forbedringer gå tabt, fordi en større del af varmebehovet nu skal dækkes af ked? ler. I integrerede energisystemer kan den lavere varmeproduktion fra brændselscellekraft? varme erstattes af varme fra varmepumper i stedet for varme fra kedler ved brug af var? melagre. Dette giver en synergi mellem brændselsceller og varmepumper, hvor det fulde potentiale af brændselscellerne kan udnyttes. I integrerede energisystemer med større mængder fluktuerende vedvarende energi giver brændselsceller større brændselsbesparel? ser end i traditionelle energisystemer. De er derfor vigtige skridt på vejen mod fremtidige 100% vedvarende energisystemer. Brugen af brændselsceller i decentrale kraftvarmeværker i stedet for gasturbiner ser særligt lovende ud, fordi brændselscellerne har en højere nyttevirkning i både fuldlast og dellast. Brændselsceller bør ikke udvikles til grundlastværker men derimod til fleksible regulerbare værker i energisystemer med store mængder fluktuerende vedvarende energi og kraftvar? me. Grundlastværker er ikke nødvendige i disse energisystemer. Med disse egenskaber kan brændselscellerne erstatte kondenskraftværker. Der kan opnås en synergi ved at bruge brændselsceller i vedvarende energisystemer, fordi antallet af driftstimer mindskes og brændselscellernes levetid bliver mindre afgørende. Brintbaserede mikrokraftvarmeanlæg med brændselsceller i individuelle husstande er ikke egnede til vedvarende energisystemer på grund af store tab i omdannelsen til hydrogen samt lavere reguleringsmuligheder i sådanne systemer. På kort sigt kan naturgasbaserede brændselsceller i mikrokraftvarmeanlæg udbrede kraftvarmeproduktionen, udover hvad der kan lade sig gøre med decentrale brændselscellekraftvarmeværker. Dette kan potenti? elt set øge effektiviteten af energisystemet og erstatte produktionen på kulkraftværker, men der er en risiko for, at produktionen på mere effektive brændselscellekraftvarmevær? ker dermed bliver fortrængt. På lang sigt bør det dog overvejes, hvilke brændselstyper mi? krokraftvarmeanlæg kan anve

Mathiesen, Brian Vad

2008-01-01

45

Simuleringsstudier af konsekvenser af mund- og klovesyge i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Mund- og klovesyge (MKS) hærger stadig rundt om i verden, trods stadige og intensive forsøg på at bekæmpe sygdommen. Efter udbruddet i Storbritanien i 2001 blev der rejst spørgsmålstegn ved nedslagningen af raske dyr som en forebyggende foranstaltning. Samtidig har udviklingen på vaccine-området betydet, at det i dag er muligt at skelne mellem vaccinerede og smittede dyr. Derfor har vi, i et projekt støttet af NaturErhverv, valgt at sammenligne forskellige kontrol strategier mod MKS, dels for at se på hvor stor omfanget af en dansk epidemi kan blive, og dels for at sammenligne forskellige kontrolstrategier. Undersøgelsen er lavet ved hjælp af såkaldte stokastiske simuleringsmodeller. Vi har benyttet tre forskellige modeller og vil præsentere udvalgte resultater. Danske besætningsdata og flyttedata er brugt som input i modellerne, input vedr. det danske beredskab er hentet som et mix af data og ekspert-vurderinger, og virusspecifikke data er hentet fra litteraturen. Henved 100 forskellige kontrolstrategier er blevet sammenlignet, hvoraf et udvalg vil blive præsenteret. Som udgangspunkt har vi simuleret en epidemi, hvor kontrolforanstaltningerne beskrevet i EU-direktivet plus 3-dages forbud mod flytninger af dyr er benyttet (basis). Desuden har vi blandt andre set på følgende kontrolstrategier, hvor der ud over basis-foranstaltningerne indgår yderligere foranstaltninger: • Nedslagning i zoner omkring diagnosticerede besætninger – zoner af varierende størrelser og iværksat efter hhv 14 dage eller 10, 20, 30 eller 50 diagnosticerede besætninger. • Vaccination med efterfølgende nedslagning af vaccinerede besætninger (VacToCull) – samme princip som ovenfor • Vaccination uden efterfølgende nedslagning af vaccinerede besætninger (VacToLive) – samme princip som ovenfor For hver kontrolstrategi har vi simuleret 5000 epidemier af mund- og klovesyge. Resultaterne viser, at et udbrud af MKS i Danmark kan blive meget dyrt. Men også, at yderligere foranstaltninger vil formindske omfanget, varigheden og de økonomiske omkostninger ved et udbrud. Desuden viser resultaterne, at vaccination mhp. at dyrene skal leve til slagtning ikke er optimalt ud fra en økonomisk betragtning, hvilket først og fremmest skyldes det store eksporttab der medfølger.

Boklund, Anette; Hisham Beshara Halasa, Tariq

46

Stor ståhej for ingenting : En sociologisk optælling af niqabier i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Burka-debatten i 2009-2010 døde stort set ud, efter at forskere havde undersøgt, hvor mange kvinder, der bærer ansigtsdækkende beklædning i Danmark. I denne artikel redegøres for nogle af de metoder og beregninger, som lå til grund for det offentliggjorte resultat på 100-200 kvinder i alt, hvoraf omkring halvdelen er etnisk danske kvinder, der er konverteret til islam.

Warburg, Margit; Johansen, Birgitte Schepelern

47

At ændre nutiden gennem fortiden – mundtlig historiefortælling i Danmark  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Mange i dag tænker umiddelbart, at mundtlig fortælling af traditionelle sagn og eventyr mest hører fortiden til. Men inden for de sidste årtier er der opstået en ny interesse for mundtlig historiefortælling i Danmark. De nye fortællere beretter traditionelle sagn og eventyr, men også historier de selv har oplevet eller fundet på, eller historier fra skønlitterære værker. Man får indtryk af, at historiefortælling stadig har en forbindelse til fortiden. De største fortællefestivaler finder sted i historiske omgivelser på museer, og nutidens historiefortællere henviser ofte til fortælletraditionens lange historie, når de taler og skriver om historiefortælling.Hidtil har den nye interesse for historiefortælling ikke været genstand for forskning, men artiklen fremlægger et studie af historiefortælleres syn på fortælling og fortid. Fokus er, hvilke betydninger begreberne nostalgi og autenticitet har for fortællerne. Artiklen bygger primært på interviews med historiefortællere. Fortællerne blev blandt andet bedt om at beskrive, hvordan de umiddelbart forestillede sig, at historiefortælling fandt sted i fortiden. Det er et positivt billede af fortiden, der toner frem, og fortællerne bruger billederne af fortiden som afsæt til at kritisere træk af den moderne levemåde. De kritiserer medierne og de elektriske apparater for at gøre mennesker passive og ødelægge deres nærvær med andre levende mennesker. Ved at genoptage - hvad fortællerne opfatter som - en ældgammel og uddød tradition, ønsker de at skabe nogle oplevelser, som det moderne menneske savner i vore dages samfund. For fortællerne danner fortiden et idealiseret modbillede til nutiden og rummer dermed mulighed for, at fortællerne kan tale om deres idealer og håb for historiefortælling.Changing the Present through the Past - Oral Story-Telling in DenmarkToday, many people spontaneously think that oral transmission of traditional legends and fairy tales are a thing of the past. But in the last few decades a new interest has arisen in Denmark in oral story-telling. The new story-tellers relatetraditional legends and fairy tales, but also adventures that they themselves have experienced or invented, or stories from works of fiction. One has the impressionthat story-telling still has a link to the past. The major story-telling festivalstake place in historical surroundings in museums, and present-day story-tellers frequently point to the long history of the story-telling tradition when they speakor write about story-telling.So far, the new interest in story-telling has not been a subject for research, but the present article presents a study of the view of the story-tellers on story-telling and the past. Focus is on which meanings the concepts of nostalgia and authenticityhave for the story-tellers.The article is primarily based on interviews with story-tellers. They were interalia asked to describe how they would spontaneously imagine that story-telling took place in the past. It is a positive picture of the past that emerges, and the story-tellers use images of the past as a platform from which to criticize modernways of life. They criticize the media and electronic gadgets for making people passive and spoiling their being together with other living human beings. By reviving - what the storytellers see as - an ancient and extinct tradition, they wish to create experiences that modern man misses in present-day society. For the story-tellers, the past presents an idealized contrast to the present and thus contains a possibility for the story-tellers to expand about their ideals and hopes for story-telling. 

Lene Andersen

2010-12-01

48

Molekylær karakterisering af influenzavirus fra vilde fugle i Danmark i 2012  

DEFF Research Database (Denmark)

Aviær influenza (AI) virus indeholder 8 genom (RNA) segmenter, som koder for 13 proteiner. De mest variable proteiner er overflade glykoproteinerne hemagglutinin (HA) og neuraminidase (NA), der kodes af hhv. HA og NA genom segmenterne. HA og NA danner basis for subtypeklassificering af AI virus. Vilde vandfugle anses for at være den naturlige vært for AI virus, og i forbindelse med flere udbrud af højpatogen aviær influenza (HPAI) virus i fjerkræ er der fundet et tilsvarende lavpatogene aviær influenza (LPAI) virus i vilde vandfugle. AI virus kan spredes over lange afstande af vilde fugle, herunder potentielt også HPAI virus. Vilde fugle er derfor et oplagt mål for overvågning af AI virus, og Danmarks topologi med lange kyststrækninger og vadeområder er ideelle foder- og rastepladser for de mange vilde vandfugle, der trækker over Danmark eller overvintrer her.

Hjulsager, Charlotte Kristiane; Krog, Jesper Schak

2013-01-01

49

Den finansielle krise i Danmark: Diskussion af rapporten fra Udvalget om årsagerne til finanskrisen: Duplik  

DEFF Research Database (Denmark)

I Finans/Invest nr. 1/14 replicerede Jesper Rangvid på vores indlæg i Finans/Invest nr. 8/13, hvor vi diskuterede udvalgte dele af rapporten fra Udvalget om årsagerne til finanskrisen. Desværre adresserer Rangvid kun enkelte af de spørgsmål, vi stillede i vores første indlæg. Der er fortsat mange uafklarede punkter, som det efter vores opfattelse er nødvendigt at få opklaret, hvis man vil have en dybere forståelse af krisen, som den udfoldede sig i Danmark.

Engsted, Tom; Raaballe, Johannes

2014-01-01

50

Hvorfor er økumeni så svær i Danmark? : Brikker til en mosaik  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen søger at give en forklaring på, hvorfor det har været så vanskeligt at drive økumenisk teologi i Danmark, især de seneste tyve år. Gennem dels et nationalhistorisk, dels et kirkehistorisk rids demonstreres det, at danskerne har rettet blikket ind ad og i stedet etableret en folkekirke, som i sig selv er et økumenisk projekt, fordi den ideelt (og praktisk) skal samle hele den danske befolkning.

Pedersen, Else Marie Wiberg

2007-01-01

51

Danmarks Radios stemmer : Undersøgt gennem et studie af kanalspeakeren på P1 1925-2012  

DEFF Research Database (Denmark)

Siden Statsradiofoniens start i 1925 har kanalspeakeren været en fast tilbagevendende stemme i sendefladen, der skulle skabe et ankerpunkt for lytteren ved at fortælle om hvad der netop er udsendt eller hvad der kommer. I dag tænker de færreste måske over funktionen, men i radioens barndom var kanalspeakerne kändisser, hvis fortalelser i æteren såvel som private gøren og laden blev fulgt nøje i dagspressen. Anna Lawaetz har med ph.d.-afhandlingen Danmarks Radios stemmer med udgangspunkt i kanalspeakerne på P1 i perioden 1925-2012 gennem empiriske studier kortlagt fortællingen om institutionens stemmer – nøje udvalgte ikke-fiktionsstemmer i Danmarks Radio igennem tiden. Samtidig har hun lavet en konkret analyse af stemmerne baseret på både akustiske målinger og kategorisering af oplevelsen af stemmerne. Fx taler kanalspeakerne på P1 i dag ikke hurtigere end tidligere, men pauserne er blevet kortere, hvilket samlet set skaber en oplevelse af et let øget taletempo. Studiet kom også med overraskende resultater som fx et særligt målbart stemmebrugsideal for de kvindelige kanalspeakere. Den konkrete undersøgelse peger metodisk ind i det nye forskningsfelt Digital humanities, hvor adgangen til store datamængder kræver udvikling af nye metoder. Den metodiske udvikling har her været baseret på optagelser af stemmer for at undersøge hvordan man videnskabeligt kan arbejde med optagelser af stemmer som mere end teksttransskriptioner inden for det kulturvidenskabelige felt med afsæt i Danmarks Radios radioarkiv.

Lawaetz, Anna

2014-01-01

52

Vingeindsamling fra jagtsæsonen 2001/2002 i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Fra jagtsæsonen 2001/02 indsendte 410 jægere i alt 11.202 vinger til DMU, Kalø. Det var 916 flere vinger der indkom fra seks færre jægere end i jagtsæsonen 2000/01. Der blev indsendt 8.960 andevinger hvoraf 6.192 kom fra svømmeænder og 2.768 fra dykænder. Fra blishøns indkom 64 vinger, fra gæs 280, fra vadefugle 1.656 og fra måger 242. Der blev registreret fremgang i antal indsendte vinger for 20 af de 29 undersøgte arter, tilbagegang for otte og for én art var antallet af vinger uændret i forhold til jagtsæsonen 2000/01. De største fremgange blev registreret for gråand hvoraf antallet af vinger steg med 309 (14%), for krikand med 280 (16%) og for pibeand med 235 (20%). De største tilbagegange forekom for havlit der faldt med 71 vinger (64%), for blishøne med 74 (54%) og for dobbeltbekkasin med 134 (20%). For de øvrige arter varierede antallene af indsendte vinger mindre med små frem- eller tilbagegange i forhold til jagtsæsonen 2000/01. Blandt svømmeandearterne var ynglesæsonen i 2001 over gennemsnittet for pibeand og spidsand og under gennemsnittet for gråand og krikand. Blandt dykandearterne var ynglesæsonen i 2001 under middel for ederfugl og hvinand. For de øvrige andearter indkom der for få vinger til at ynglesæsonen i 2001 kunne belyses. For grågås, dobbeltbekkasin, skovsneppe og sølvmåge var ynglesæsonen i 2001 under gennemsnittet. Oplysninger om nedlæggelsesdatoer for de fugle hvoraf der er indsendt vinger, er anvendt til at belyse jagtudbyttets tidsmæssige fordeling gennem jagtsæsonen, og den køns- og aldersmæssige fordeling af vingerne er anvendt til at belyse jagtudbyttets sammensætning gennem jagtsæsonen af dels unge og gamle fugle, dels hanner og hunner. De tidsmæssige fordelinger viste at svømmeænder og bekkasiner kom senere til Danmark end i andre år, men at de blev i længere tid end i andre år, formodentlig på grund af et meget mildt efterår. De indsendte oplysninger om anvendte jagtformer viste at 93% af pibeænderne og 75% krikænderne blev nedlagt ved trækjagt, især under aften- og morgentræk. Af pibeand blev en tredjedel af de fugle der blev skudt på morgentræk, nedlagt fra skydepram. Af gråand blev 74% nedlagt ved trækjagt og 16% på opfløj. Lokkefugle anvendtes overvejende i forbindelse med morgentrækjagt, og 69% af pibeænderne og 58% af gråænderne blev nedlagt ved brug af lokkefugle under morgentrækjagt. På aftentræk blev 16% af pibeænderne og 10% af gråænderne skudt for lokkefugle. Blandt dykandearterne blev 98% af hvinænderne skudt på træk med morgentræk som den dominerende jagtform (94%). Næsten alle de hvinænder der blev skudt på morgentræk, blev nedlagt ved brug af lokkefugle, og to tredjedele blev skudt fra skydepram. Af ederfuglene blev 28% skudt på træk og 67% ved jagt fra motorbåd eller -pram. Blandt gæssene blev 61% nedlagt på morgentræk, 16% på aftentræk og 16% på dagtræk. Blandt vadefuglearterne blev 45% af dobbeltbekkasinerne nedlagt i forbindelse med trækjagt, og 50% ved at jæger eller hund lettede fuglene. Af skovsneppe blev 73% skudt 'for stående/stødende hund' og 20% på klapjagter. At 73% af skovsnepperne skulle være nedlagt 'for stående/stødende hund' anses for urealistisk, og vingematerialet synes for denne art ikke at være repræsentativt med hensyn til at belyse de anvendte jagtformer. Blandt mågearterne blev 41% af fuglene nedlagt på træk, 24% fra motorbåd og 30% ved bl.a. minkfarme. Jagtudbyttets størrelse i 2000/01-sæsonen er for de arter der er omfattet af vingeindsamlingen, beregnet ved at kombinere oplysninger fra vildtudbyttestatistikken med resultater fra vingeindsamlingen. Denne beregning viste at jagtudbyttet af gråand i jagtsæsonen 2000/01 faldt med 13% til 638.100 fugle. I gruppen 'Andre svømmeænder' steg udbyttet i jagtsæsonen 2000/01 i forhold til den foregående jagtsæson fra 99.300 til 128.800, og fremgangen kunne først og fremmest tilskrives et større udbytte af pibeand og krikand. Blandt dykænderne faldt jagtudbyttet af ederfugl fra 95.100 fugle i jag

Clausager, I.

2002-01-01

53

Et lykkeligt fornuftsægteskab? Turistforeningen for Danmark mellem hjemstavnsturisme og eksportturisme ca. 1888-1967  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Artiklen baserer sig på undersøgelser af Turistforeningen for Danmarks virke med hovedvægt på perioden 1923-1945. Nedsættelsen af „Udenrigsministeriets Udvalg for Turistpropaganda i Udlandet" i 1934 betød en gennemgribende forandring, hvor staten for første gang involverede sig aktivt i Turistforeningens organisationog arbejde. Turisme blev herved i højere grad opfattet som et eksporterhverv og indrettet efter sit økonomiske indtjeningspotentiale. Hermed lagdes grunden til den organisation og den turismeopfattelse, som kom til at dominere efterkrigstidens danske turisme, mens tidligere, konkurrerende syn på turismen på sigt marginaliseredes. En gennemgang af Turistforeningens brochurer og udgivelservil i øvrigt demonstrere, at „Danmark som turistland" repræsenteredes i meget forskellige og konkurrerende diskurser, lige fra en hjemstavnsorientering med vægt på oldtid, landskaber og landbokultur til det „moderne Danmark" med levende byliv, uhøjtidelig harmoni, ungdommelighed og social ansvarlighed. Overordnet betød mellemkrigstiden både i organisation og repræsentation en forskydning af turistarbejdet fra provinsens lokale, folkelige forankring til byernes, primært københavnske, erhvervsinteresser.Abstract: A Happy Marriage of Convenience?The Danish National Tourist Organization c.1888-1967Turistforeningen for Danmark was the Danish National Tourist Organization from 1923-1967. It replaced Den danske Turistforening which dissolved in the turmoil following World War I, and was itself replaced in 1967 by Danmarks Turistråd. This article offers an outline of the development of Turistforeningen for Danmark with a main focus on the interwar-period 1923-1939. Through an analysis of the organization's activities to attract foreign visitors as well as to„enhance"the travel of Danes within their own country it is shown, how two distinct understandings of „tourism" co-existed, and was balanced against each other, within the organization. Commercial interests, primarily based in Copenhagen and the larger tourist destinations, saw tourism as an economic activity and an „exporting trade" to be exploited in an ever-increasing international tourismmarket. On the other hand were the more than 100 local tourist associations, to a large degree non-commercial, which saw tourism as an educational or „ideal" activity, meaning cultural and educational where visiting scenery, prehistoric sites, historic town centres and seeing local customs should teach locals and visitors alike about the region and the nation at large. The basic partnershipbetween commercial interests and local tourism was maintained throughout the period, but government involvement in 1935 made Turistforeningen for Danmark a state-sponsored organization, dramatically increasing the available funding, but also shifting the balance within the organization in favour of commercial interests.It also meant noticeable changes in the representations of Denmark through brochures and guidebooks and the beginnings of a modern tourism discourse of 'fairy-tale Denmark', stressing tranquillity, laid-back city-life, social welfare and design. This development was halted by World War II, but though co-operation (as well as organizational debate persisted throughout the 1950's and 1960's, the commercial and professional understanding of tourism became increasingly dominant, thereby pushing different ways of managing and thinking about tourism to the margins.

Mikael Frausing

2010-11-01

54

Domesticeringen af Ford i Danmark : Den kulturelle tilegnelse af Ford og fordismen, 1920-1940  

DEFF Research Database (Denmark)

Det amerikanske automobilfirma Ford Motor Company (1903) med hovedkvarter i Detroit begyndte at drive forretning i Danmark omkring 1906. Dermed havde Ford tidligt fået et stærkt fodfæste i Nordeuropa, som udviklingen i salget af Ford automobiler de næste årtier til fulde skulle demonstrere. Artiklen har fokus på Ford Motor Companys aktiviteter som agent for fordismen i en dansk kulturel kontekst. Hvordan reagerede de danske forretningsforbindelser, politikere, arbejdere og deres fagforeninger, samt forbrugerne på fordismen og de amerikanske forretningsmetoder. På hvilken måde blev forbrugeren defineret og inklineret af Ford Motor Company og de danske forhandlere gennem annoncer og andre marketingstiltag, og hvordan blev Ford automobilet kulturelt iscenesat som en ’dansk’ bil.

Wagner, Michael

2011-01-01

55

Friluftsliv i Danmark : Unges deltagelse i organiseret friluftsliv set i kulturelt perspektiv  

DEFF Research Database (Denmark)

  Friluftsliv i Danmark Unges deltagelse i organiseret  friluftsliv set i kulturelt perspektiv.   Introduktion Dette projekt handler om unge menneskers organiserede friluftsliv i Danmark med et komparativt perspektiv til New Zealand. Baggrunden for studiet er en markant udvikling indenfor friluftsliv i Danmark indenfor de sidste 30 - 40 år, som synes dels at resultere i at friluftsliv i højere grad end tidligere organiseres og tilbydes i pædagogiske kontekster, og dels at introducere nye aktiviteter, som i særlig grad appellerer til unge mennesker. Målet med undersøgelsen er at undersøge det organiserede friluftsliv med relation til unge i et kulturelt perspektiv med henblik på at opnå en større forståelse for motiver, værdier og betydninger af friluftsliv. Friluftsliv ses som et fænomen, der er socialt, historisk og kulturelt konstrueret, og som udtrykker forholdet mellem menneske, krop, natur og identitet, og som får indhold og mening i og gennem en sociokulturel kontekst (Pedersen, 1999). Overordneti undersøgelsen er der valgt at fokusere på to forskellige praksisformer - settings (Dietricht 2002) - i friluftsliv i Danmark i dag - enkelt friluftsliv og adventure. Kategoriseringen af de to settings bygger på en teoretisk funderet og empirisk underbygget forestilling om moderne friluftsliv som bestående af flere retninger eller kategorier (Andkjær 2003). Undersøgelsen har til formål: - at opnå en grundlæggende forståelse for motiver og betydninger knyttet til unge menneskers deltagelse i organiseret friluftsliv - at udvikle ny viden om den kulturelle betydning eller betydninger af organiseret friluftsliv. - at perspektivere dansk friluftsliv i relation til internationale traditioner og tendenser.   Design og metode Projektet indledes med en forskningsoversigt over dansk, nordisk og international forskning i friluftsliv, som blandt andet peger på den sparsomme danske forskning i friluftsliv som kulturelt fænomen, og dermed motiverer denne undersøgelses mål og perspektiv. Projektet består af tre dele, hvori friluftsliv undersøges med anvendelse af såvel kvantitative som kvalitative metoder og som relaterer sig til de tre skitserede formål. Den kvantitative del af projektet, der især omfatter første spørgsmål i problemformuleringen, består af en spørgeskemaundersøgelse med fokus på unge menneskers opfattelser af, erfaringer med og holdninger til friluftsliv. Der anvendes kvantitativ metode med strukturerede spørgeskemaer med relativt faste svarkategorier, og empirien består af grupper af unge mennesker, som deltager i organiseret friluftsliv indenfor de to valgte settings, det enkle friluftsliv eller adventure, på høj- og efterskoler samt i spejderorganisationer. Den kvalitative undersøgelse, der især retter sig mod det andet spørgsmål i problemstillingen, arbejder udfra et hermeneutisk udgangspunkt med casestudy som overordnet forskningsmetode. Undersøgelsen har karakter af et fler-casestudy med inddragelse af en række cases som repræsentanter for de to settings i organiseret friluftsliv i Danmark. I selve analysen anvendes etnologisk kulturanalyse (Ehn 2001) kombineret med konfigurationsanalyse (Eichberg, 2001, 2006). Kulturanalysen ses som den primære analysemetode i casestudiet, og målet er at undersøge de betydningsbærende elementer i friluftsliv samt afdække, hvordan centrale værdier og betydninger tematiseres igennem praksis. Konfigurationsanalysen repræsenterer en metode med særligt fokus på krop og bevægelse i relation til den samfundsmæssige kontekst, og tænkes på denne måde at kvalificere kulturanalysen. Empirien i den kvalitative undersøgelse består af kvalitative semistrukturerede interviews med deltagere og ledere i friluftsliv fra de udvalgte cases. Herudover inddrages struktureret og direkte deltagende observation af praksis samt dokumentmateriale. I den komparative, perspektiverende del, er der foretaget et kvalitativt casestudy af Outdoor Education i New Zealand med anvendelse af metoder svarende til den kvalitative undersøgelse af or

Andkjær, SØren

2008-01-01

56

Regeringsgrundlag i Danmark : Hvordan benytter regeringen dem, og hvordan reagerer oppositionen?  

DEFF Research Database (Denmark)

Regeringsgrundlag er blevet et almindeligt fænomen i Danmark siden 1993. Ud fra kodning af samtlige 1751 vedtagne love under tre regeringer mellem 1993 og 2007 påviser denne artikel, at regeringsgrundlag har betydning for forholdet mellem regering og opposition angående vedtagelsen af lovgivning. For det første har regeringens styrke betydning for, hvordan regeringen forsøger at få sit regeringsgrundlag gennemført. Flertalsregeringer benytter hyppigere sit eget flertal. Mindretalsregeringer med fast støtte fra et flertal benytter en “studehandelsstrategi”, mens mindretalsregeringer uden fast støtte er henvist til en kompromisstrategi. For oppositionen indgår regeringsgrundlagene i den politiske konkurrence med regeringen, så lovene, der udspringer derfra, bliver genstand for større modstand i form af flere spørgsmål og større modstand mod loven, når de vedtages.

Christiansen, Flemming Juul; Pedersen, Helene Helboe

2014-01-01

57

Religion i Sverige, Norge og Danmark : Observationer i en række empiriske undersøgelser  

DEFF Research Database (Denmark)

Hensigten med denne oversigt over forskellige empiriske undersøgelser af religion og tro i Norge, Danmark og Sverige har været at finde yderligere bevismateriale end det, jeg præsenterer i Mord og metafysik. Disse undersøgelser peger på en forandret holdning til tro, en vækst af åndelighed frem for institutionel tro, en forståelse der for mange ligger indbygget i betegnelsen religion og i nogen grad også tro. Derfor ser resultatet i den svenske undersøgelse lidt plumret ud; der synes at være et vakuum af respondenter, der ikke kan levere det svar, som de reelt ønsker. Sammenlagt peger disse undersøgelser på, at tro og religion er radikalt forandret i de skandinaviske samfund. Den er svundet kraftigt ind, men den er bestemt ikke forsvundet.

Hansen, Kim Toft

2012-01-01

58

Tak, Danmark!  

DEFF Research Database (Denmark)

Forfatterne til denne kronik er dybt taknemmelige, fordi de blev født i et land med ”mulighedslighed”. I USA er ”mulighedskløften” til gengæld vokset, og derfor får talentfulde børn fra fattige familier ikke tilsvarende chancer.

Svendsen, Gert Tinggaard; Svendsen, Gunnar Lind Haase

2015-01-01

59

Indfødte folk og humant materiale på museum - en voksende etisk og museumspolitisk debat. En repatrieringssag fra Danmarks Nationalmuseum.  

DEFF Research Database (Denmark)

Tilstedeværelsen af humant materiale i museale samlinger og udstillinger er i stigende grad blevet problematiseret inden for de sidste årtier, særligt i forhold til indfødte folk som New Zealands maorier. Stadig flere krav på repatriering af sådant materiale fremsættes kloden over, og også skandinaviske museer såsom Danmarks Nationalmuseum har på anmodning tilbagesendt humant materiale af maori oprindelse til new zealandske institutioner. Repatrieringsfænomenet og dets indvirkninger især hos de institutioner der møder krav om at afhænde materiale, er blevet kilde til en voksende international debat. Men hvilken betydning har denne udvikling for de, der anmoder om og modtager det repatrierede materiale? Denne artikel belyser med udgangspunkt i en repatrieringssag fra Danmarks Nationalmuseum den rolle, den verdensomspændende repatriering af humant materiale spiller i new zealandsk museal praksis.

JØrgensen, Helle

2005-01-01

60

Et relevant flyvevåben i et afbalanceret forsvar – kun muligt med andre flytyper : Debatindlæg  

DEFF Research Database (Denmark)

Indlægget peger på at Danmark har mere end den ene mulighed for at sammensætte Flyvevåbnet end den ensidige debat som tilhængerne af Joint Strike Fighter peger på. Også med andre og billigere flytyper kan Flyvevåbnet løse meget relevante fremtidige opgaver.

Jensen, Lars H. Ehrensvärd

2009-01-01

61

Dådyrknoglerne fra Hollerup : sikre spor af mennesker fra interglacialtid i Danmark?  

DEFF Research Database (Denmark)

Dådyrknoglerne fra sø-aflejringen i Hollerup dateret til Eem mellemistiden (130.000-115.000) blev gjort til nationale klenodier, da de af Møhl-Hansen (i 1955) blev tolket som efterladenskaberne af et måltid, hvor mindst ét dyr var blevet slagtet og knoglerne brudt op for at få adgang til den næringsrige marv. Dateringen taget i betragtning kunne de skyldige nemlig kun være repræsentanter af neandertalmennesket, og dermed var dådyrknoglerne fra Hollerup de første sikre spor, efter at der havde været mennesker i Danmark før den sidste istid. Eftersom denne konklusion blev draget for over 50 år siden, har vores undersøgelse til formål at analysere disse mærker på ny for at etablere, hvorvidt knoglerne og deres brud, med de tekniske forbedringer og komparative midler vi har i dag, endegyldigt kan knyttes til menneskelig adfærd. Resultatet af undersøgelsen viser, at bruddene ikke kan tolkes som værende menneskeskabte, og der sættes dermed spørgsmålstegn ved deres tilknytning til neandertalmennesket. Bliver spørgsmålet om tilstedeværelsen af neandertalere i de danske egne under den sidste mellemistid placeret i en bredere international kontekst, så er det – paradoksalt nok – netop denne periode, der fremstår som måske den mindst gunstige for denne arts udbredelse mod nord. Om dette resultat kan relateres til topografiske og klimatiske omstændigheder under Eem mellemistiden, vil til slut blive diskuteret med henblik på at belyse sammenhængen mellem biodiversitet, neandertalernes tilpasningsevner og et bæredygtigt subsistensgrundlag.

Riede, Felix; Egeland, Charles P.

2013-01-01

62

Den danske lægevagt i internationalt perspektiv : - en sammenlignende undersøgelse af lægevagt i Danmark, England, Holland, Norge og Sverige  

DEFF Research Database (Denmark)

Lægevagtsområdet har været genstand for debat. Debatten har blandt andet haft politisk fokus på hele akutområdet og på eventuelt at inddrage sygeplejersker i visitationen med inspiration fra vores nabolande. I den anledning har Lægeforeningen ønsket at få udarbejdet en sammenlignende analyse af lægevagtord-ningen i Danmark med tilsvarende ordninger i England, Holland, Sverige og Norge. Analysen skal bidrage til en kvalificeret beslutningsproces vedrørende organisering af lægevagtordningen. Analysen er udarbejdet i en 3-måneders periode fra december 2009 til marts 2010. Metode Undersøgelsen er foretaget som et kombineret litteratur-, interview- og korrespondancestudie med ind-dragelse af centralt placerede og aktive fremtrædende nøglerepræsentanter fra forskningsmiljøer omkring out-of-hours (OOH) i de undersøgte lande. Resultater OOH-organisationerne i England, Holland, Sverige og Norge afviger fra den danske lægevagtsorganisation. I disse lande er OOH decentralt styret og har ingen fælles national organisering som i Danmark. I Holland, Norge og Danmark har man en lægefaglig deltagelse i ledelsen af lægevagten med indbygget faglig selvsty-ring og ansvar for arbejdstilrettelæggelse og bemanding inden for geografisk mindre enheder. I England og Sverige er OOH organisatorisk placeret under offentlig ledelse. Alle lande har telefonisk visitation, men kun i Danmark varetages visitationen af læger, som altovervejende er speciallæger i almen medicin og med klinisk funktion som sådan. I de øvrige lande visiterer sygeplejersker eller andet sundhedspersonale. I Eng-land, Sverige, Holland og dele af Norge anvendes it-baserede beslutningsstøttesystemer til at kvalificere visitationen. Brugen af beslutningssystemet er kun obligatorisk i den svenske 1177-ordning. Kun i Danmark har man et nationalt it-baseret journalsystem, som elektronisk ajourfører patienternes basisoplysninger med automatisk korrespondance til egen læges journalsystem. Visitationskapaciteten i de sygeplejerskebe-34 tjente telefoniske visitationer eromkring 4-6 patienter pr. visitator pr. time, mens kapaciteten i den danske lægebemandede visitation giver mulighed for mindst 15 patienter pr. visitator pr. time. Konklusion Undersøgelsen har været begrænset af manglende sammenligneligt statistisk materiale og tilstrækkeligt relevant og videnskabeligt kvalificeret litteratur for området. Det er derfor ikke muligt at foretage en enty-dig konklusion af, hvorvidt lægevagtsydelserne i Holland, England, Sverige og Norge har et mere hensigts-mæssigt og sikkert behandlingsresultat end lægevagten i Danmark. For at kunne komme med entydige konklusioner finder vi, at man skal sikre ny viden inden for fem afgørende punkter. 1. Man ved ikke, om lægen er bedst til jobbet som visitator eller ej. 2. Der er ikke foretaget målrettede undersøgelser af, hvor-vidt de it-baserede beslutningsstøttesystemer øger faglighed og kvalitet i visitationen. 3. Vore oplysninger tyder på en højere produktivitet ved lægevisitation sammenlignet med sygeplejerskevisitation. 4. Telefonisk visitation er afgørende for antallet af konsultationer og sygebesøg, og speciallæger har mulighed for og ser ud til at afslutte flere i telefonkonsultationer. 5. Lægevagten er fagligt selvstyret, og sikrer derved et kon-stant lægeligt tilbud uanset døgn- og årstidsvariation og behov for ekstra bemanding ved eksempelvis epi-demier.

Flarup, Lone; Moth, Grete

2010-01-01

63

Når virkeligheden kommer i vejen. De æstetiske muligheder og grænser indenfor Danmarks Radio, bl.a. med henblik på "Voksdugen"  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Når de æstetiske overvejelser skal udmøntes i konkrete program- mer, kommer virkeligheden ofte i vejen. John Carlsen og Bo Dam- gaard skriver i denne artikel med udgangspunkt i deres egne er- faringer, især omkring deres sidste fællesprojekt "Voksdugen", om muligheder og grænser for at overskride de normer, som lig- ger i Danmarks Radio. De refererer til det i marts afholdte seminar om tv-æstetik og henviser direkte til den i forordet citerede indbydelse, når de harcelerer over medieforskningens sendrægtighed til at tage tv-æstetikken op.

Bo Damgaard

1986-08-01

64

Den eneste ene - hvordan etniske minoritetsunge i Danmark danner par : Konflikt og intervention  

DEFF Research Database (Denmark)

Rapporten handler om etniske unges måde at danne par på. Rapporten er baseret på en større empirisk undersøgelse gennemført af forfatteren i 2003 og er desuden inspireret af forfatterens egen ph.d.-afhandling: "Ungdom, etnicitet og psychosocial intervention" (2000, Københavns Universitet). Rapporten viser et sammensat billede af, hvordan de etniske, unge i Danmark danner par. De gør det i et mønster, der hverken ligner deres egne forældres eller de majoritetsunges (dvs. de unge danskes). Blandt de etniske, unge er der mange, der i modsætning til deres forældregeneration har et kæresteforhold. Men sammenlignet med de majoritetsunge (danske) er der ikke ret mange etniske, unge, der lever i et papirløst forhold. Til gengæld er der flere, for hvem familiens accept spiller en stor rolle, når de gifter sig. En del af de etniske forældre er fleksible og er i stand til at acceptere den unges synspunkter og valg angående partner. Forældrene bliver dermed medspillere i den unges pardannelse. Til gengæld kan en mindre del af forældrene betragtes som rigide, og her er der selvfølgelig større risiko for konflikter. De professionelle påpeger, at de fleste unge, der flygter hjemmefra, før eller senere dog genoptager kontakten til forældrene. For nogles vedkommende kan der imidlertid gå mange år. Rapporten fokuserer særligt på forældrenes rolle i de unges pardannelse og på både de unges og forældrenes oplevelse af samfundsmæssig diskrimination. Især den massive fokus på de problematiske former for pardannelse - tvangsægteskaberne - indgår som en del af de unge og forældrenes oplevelse af diskrimination. Med udgangspunkt i en række nationale og internationale erfaringer er der udarbejdet en hensigtsmæssig interventionsmodel for at hjælpe de unge med deres pardannelsesproblemer. Rapporten henvender sig til både praktikere, undervisere og forskere i feltet ungdom, etnicitet, familierelationer, kulturstudier samt socialpædagogisk/psykologisk rådgivning og - behandling.

Singla, Rashmi

2006-01-01

65

Hvorfor akut kræft? Et bud på en epidemisk forståelse af tid og kræft-tendenser i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen tager udgangspunkt i den danske akut-kræft-agenda i nullerne, der kulminerede i 2007, hvor den danske regering og Danske Regioner indgik en aftale om akut handling og blandt andet indførte kræft-pakkerne. Aftalen beskrives ofte som en kolossal præstation og succeshistorie, og den udvikling, der gik forud, omtales gerne som en forbrødring, en kulturændring, ja sågar et mirakel. Påstande om revolutioner og mirakler i det danske sundhedsvæsen rejser interessante antropologiske spørgsmål om kulturel fortid og kulturelle forskelle i måden at opfatte og behandle sygdomme på. Den danske akut-kræft-agenda i nullerne er interessant, fordi den viser, at en biologisk og epidemiologisk stabil sygdom godt kan mutere socialt og kulturelt og pludselig ændre karakter i folks bevidsthed. Målet med denne artikel er derfor at forstå selve muligheden for en sådan ændring: Hvad gjorde det muligt at rammesætte kræft som akut sygdom i Danmark i nullerne? Analysen her peger på, at akut kræft i Danmark var resultatet af 1) en eksponentiel vækst i kræft-repræsentationer som overlevelsesestimater og ventetidsfrekvenser (øget digital tydelighed), 2) magtfulde minder om kræft, 3) øget levealder og 4) en kontekst af kulturel polaritet ? karakteriseret ved bobleøkonomi og frygtpolitik.

TØrring, Marie Louise

2014-01-01

66

Punkttællinger af ynglefugle i eng, by og skov 1998. Danmark : Naturovervågning  

DEFF Research Database (Denmark)

Siden 1976 er der årligt udført en landsdækkende tælling af danske ynglefugle. Tællingerne foretages efter punktoptællingsmetoden i et samarbejde mellem Danmarks Mi-ljøundersøgelser, Skov- og Naturstyrelsen, Dansk Ornitologisk Forening og Ornis Consult A/S. I denne rapport præsenteres resultaterne fra tællingerne gennemført i foråret og sommeren 1998. Program-met er med sine nu 23 år blandt de ældste fugletællingspro-gram-mer i Europa. I 1998 taltes på 350 ruter, hvoraf 289 var gengangere, d.v.s. ruter, der også blev talt i 1997 under stort set tilsvarende forhold. Ynglesæsonen 1998 fulgte efter en usædvanligt mild vinter og et efterår med en svigtende frøsætning hos såvel rødgran som bøg og eg. Bestandene af vandfugle var i 1997-1998 præget af fremgange for de særligt vinterfølsomme arter (blishøne og fiskehejre), mens billedet for de resterende arter er mere uklart. Set over hele perioden skal fremhæves skarvens bestandsfremgang og efterfølgende stagnation samt en meget markant nedgang i bestanden af hættemåge. I øvrigt synes vintervejret at være en vigtig faktor med tilbagegange efter hårde vintre for bl.a. fiskehejre, grønbenet rørhøne og blishøne. Det milde vintervejr og den svigtende frøsætning fulgtes af markante fremgange for en række vinterfølsomme småfuglearter (gærdesmutte, rødhals, fuglekonge) samt tilbagegange for hovedparten af de arter, der ernærer sig af bognødder gennem vinterperioden (ringdue, blåmejse, musvit, spætmejse og bogfinke). I 1998 var de eneste signifikante ændringer for agerlandets fugle en fremgang for tornsanger samt mindre tilbagegange for tornirisk, stær og gulspurv. Set over hele perioden er især vibe, kornværling og stær gået meget tilbage i antal. Det er især standfugle og kort-distan-cetrækkerne, d.v.s. arter der tilbringer hovedparten af deres livscyklus i agerlandet, der er gået tilbage. Blandt disse har bestandene af sanglærke og tornirisk dog været stabile eller præget af mindre fremgange siden midten af 80'erne. For de 4 arter, der tilbringer vinteren i Middelhavsområdet (sangdrossel, munk, gransanger og hvid vipstjert), er tendensen 1997-1998 entydigt fremgang. Blandt langdistancetrækkerne kan noteres en vedvarende fremgang for de fleste af de arter, der tilbringer vinteren i egnene omkring Middelhavet, d.v.s. hvid vipstjert, munk og gransanger. Det samme gælder Afrikatrækkerne, idet gøg, mursejler, nattergal og tornsanger går signifikant frem mellem de to år. For de øvrige arter ses ingen signifikante ændringer. Derimod er tendensen, set over de seneste 10-20 år, til-bagegang for hovedparten af de arter, der overvintrer i Afrika. I denne gruppe synes kun skovpiberen at være i decideret fremgang. I rapporten præsenteres desuden et skovindeks, der omfatter alle typer af skovbe-voks-ninger og der foretages sammenligninger mellem bestandsudviklingen i skov og i andre naturtyper. F.eks. tyder meget på, at jernspurvs tilbagegang herhjemme især har fundet sted udenfor skoven, hvorimod sangdrossel og løvsanger synes at klare sig dårligere i skoven sammenlignet med udenfor. Endeligt præsenteres i rapporten separate resultater for bymæssig bebyggelse og enge, der foretages sammenligninger med svenske ynglefugle-tællinger, der gives eksempler på biotop-kodefordelinger for jernspurv og solsort, og der gives en kortfattet omtale af et nyt Euromoniterings-projekt.

Jacobsen, E. M.

1999-01-01

67

Macaria artesiaria (Denis & Schiffermüller, 1775) (Geometridae) fundet i Danmark : Et eksemplar af denne måler blev i 2012 fundet på Møns Klint  

DEFF Research Database (Denmark)

Macaria artesiaria (Denis & Schiffermüller, 1775) (Geometridae) found in Danmark. A male specimen of M. artesiaria was caught in an automatical light trap in south-eastern Denmark at the island of Møn in 2012. It is the first record of this species from Denmark. Characteristics of the moth and its biology are discussed in some details. Based on this single record it is too early to comment on the possible status of M. artesiaria in Denmark.

Karsholt, Ole

2012-01-01

68

Fluoridering af drikkevandet i Danmark? : Er der alternativer? Hvor meget vil blødgøring af drikkevandet øge forekomsten af dental caries hos børn og unge?  

DEFF Research Database (Denmark)

Første gang sammenhængen mellem caries (huller i tænderne) og fluoridindholdet i drikkevand blev diskuteret i vandværkskredse i Danmark var ved årsmødet i 1958. Her blev det oplyst, at fluorid i drikkevand beskytter mod caries, men man konstaterede også, at der nok ikke var stemning for fluorid-tilsætning til drikkevandet (fluoridering). Siden da er emnet ikke taget op. Formålet med dette indlæg er at besvare spørgsmålene: 1. Er der behov for fluoridering af drikkevandet i Danmark? 2. Er der alternativer? Hvordan påvirker blødgøring af vand og andre vandbehandlingsmetoder dental caries hos børn og unge? Som baggrund herfor vil vi redegøre for resultaterne af et netop afsluttet studium af sammenhængen mellem caries og drikkevandets sammensætning, specielt m.h.t. luoridindholdet og vandets calciumindhold (hårdhed). Undersøgelsen bekræfter, at fluorid i drikkevand i væsentlig grad beskytter mod caries, men desuden har calcium også en beskyttende virkning, omend i ringere grad end for fluorid. Undersøgelsen viser, at en del danskere, f.eks. i Vestjylland, har relativt mange tilfælde af caries p.g.a. drikkevandets lave indhold af fluorid og calcium. På den baggrund kan det konkluderes, at fluoridering af drikkevandet ville være til gavn for mange unge mennesker. Der er formentlig mange negative følelser forbundet med fluoridering i Danmark, hvorimod det er ”rutine” i bl.a. USA. Men nu, hvor det er en kendsgerning, at der er unødvendigt mange tilfælde af caries – trods fluoridtilsætning til tandpasta og god tandlægepleje - er spørgsmålet, om man i Danmark kan finde alternative måder at reducere forekomsten af caries på, såfremt man fravælger fluoridering. En måde, som har været undersøgt i Grønland er fluortilsætning til salt. Denne metode er dog mindre effektiv end fluoridering af drikkevandet. Blødgøring af vand er kommet på dagsordenen i den danske vandsektor. Teknikken vil medføre adskillige fordele for forbrugerne, men uden supplerende fluoridering af drikkevandet vil forekomsten af dental caries hos børn og unde stige. Hvis man f.eks. fjerner 80 mg/l calcium fra drikkevandet gennem blødgøringen skal man supplere med tilsætning af ca. 0,5 mg/l af fluorid for at processen er dental caries neutral. Det er næsten dobbelt så meget som der i forvejen er i drikkevandet mange steder i Danmark.

Arvin, Erik; Spliid, Henrik

2010-01-01

69

En dansk militær kapacitet til håndtering og indhentning af informationer fra CPERS : Med udgangspunkt i den eksisterende aftale om forsvarets ordning og de forventede fremtidige opgaver samt relevante NATO doktriner: • Analyseres hvilke overordnede krav der stilles til et dansk koncept for håndtering af CPERS (tilbageholdte og tilfangetagne personer). • På baggrund af disse krav fremsættes forslag til indhold af et nationalt koncept, hvor formål, organisation og doktrin kort beskrives.  

OpenAIRE

Danmark har siden starten af 1990’erne deltaget i et stigende antal internationale operationer. Et af de problemer der er opstået i den forbindelse, er de danske styrkebidrags evne til at håndtere personer, der kommer i enhedens varetægt og muligheden for at indhente informationer fra disse personer. Det er specialets udgangspunkt, at forsvaret i forbindelse med tilpasningen til de nye opgaver ikke råder over en kapacitet til håndtering og indhentning af informationer fr...

Assum, Jens Frederik Haack

2010-01-01

70

Jeg er blevet frygtelig tolerant over for Danmarks Radio. Interview med Esben Højlund Carlsen, fakta-chef på TV2  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Esben Højlund Carlsen er fakta-chef for TV2 og står for indkøb af fremmed- produktioner, etablering af co-produktionsaftaler med udlandet, samt indkøb og bestilling af danske programmer inden for faktaområdet. Faktaområdet dækker alt lige fra undervisningsstof, wild life, hobby, erotik, udland, de små dyr til halvdelen af børneprogrammerne. I dette interview fortæller Esben Højlund Carlsen om hvad man gør når man skal udfylde det store hul, som en ny TV-kanal er, for det har været nød- vendigt at indgå pakke-aftaler med nogle få store danske producenter. Han kommer også ind på sine erfaringer fra TV-Syd med dramaproduktioner med amatørskuespillere, og gør sig nogle tanker om hvordan TV-2 kan skabe sig sit eget image i forhold til Danmarks Radio. Esben Højlund Carlsen startede TV-2 for kun godt et år siden, og der har været nok at se til for at TV-2 kan gå i luften som planlagt den 1. oktober 1988.

Carsten Y. Hansen

1988-08-01

71

Forudsigelse af udviklingen i dødelighed af iskaemisk hjertesygdom i Danmark 1982-1991 ved anvendelse af simulationsmodellen Prevent  

DEFF Research Database (Denmark)

The simulation model "Prevent" estimates the effect on mortality of changes of exposures to risk factors taking the multifactorial nature of the associations between risk factors and diseases, time dimensions, and demography into account. The objective of the study is to compare the actual development of ischaemic heart disease mortality in Danmark from 1982 to 1991 with the estimated mortality based on the development of four risk factors. The sources of data used in the study are national population data and mortality rates and prevalences of risk factors from population surveys (Glostrup Population Studies). Relative risk estimates are those implemented in the Dutch version of Prevent based on international literature. The risk factors are: tobacco smoking, hypertension, cholesterol, and alcohol consumption. Results are given for ages below 65 years. The pronounced decline in mortality of ischaemic heart disease in Denmark cannot be foreseen by the model based on the development of the associated risk factors. However, the combined trend of risk factors for the last 10 to 15 years is only modest and does not indicate the dramatic decline in mortality. Prevent is too simple to make a satisfactory forecast of mortality, which however, is not the main purpose of the model. By comparing the development of a reference and an intervention population the effects of unknown factors are to some extent eliminated and the model may therefore give a good impression of the benefits of preventive interventions.

BrØnnum-Hansen, Henrik; SjØl, A

1996-01-01

72

Malariavacciner, en nødvendighed for fremtidig malariakontrol. Status og fremtidsudsigter  

DEFF Research Database (Denmark)

Traditional malaria control is in a crisis on account of chemo-resistance of Plasmodium falciparum and insecticide-resistance of the malaria mosquito. New ways to control malaria have been opened by the possibility of producing a vaccine. Several malaria proteins (e.g. CSP, gp195, Pf155/RESA, GLURP) have been sequenced and it has been shown that most of the proteins have repetitive units. Analyses of T- and B-cell epitopes show that T-cell epitopes are mainly localized to the non-conserved parts of the antigens. Repeated malaria infections, therefore, may be seen as a number of primary infections, which partly explains the very slow development of immunity to the parasite. The initial three vaccination experiments in humans did not succeed in inducing a complete protection of the individual but it showed that partial immunization is possible.

Petersen, E; HØgh, B

1990-01-01

73

Den lange vej mod 9. april : Historien om de fyrre år før den tyske operation mod Norge og Danmark i 1940  

DEFF Research Database (Denmark)

26. marts 1940 havde Storadmiral Erich Raeder overtalt Hitler til at iværksætte ”Unternehmen Weserübung”, invasionen af Norge og Danmark. Det skete på trods af, at de allierede da havde standset deres forberedelser til en operation i Nordskandinavien. Den yderst dristige tyske operation var ikke et resultat af en pludselig indskydelse, men den logiske kulmination af årtiers udvikling, hvor Tysklands flåde febrilsk havde søgt veje til at yde et effektivt bidrag til sejren. Også den britiske minering af norsk farvand, der blev gennemført samtidig med at de tyske transporter nærmede sig norske kystbyer, fulgte tidligere begivenheder. Den afgørende udvikling var sket i årene 1916-18, hvor det reelt mere havde været en serie af held end de danske og norske regeringers afbalancerende neutralitetspolitik, der havde hindret, at begge landene blev inddraget i krigen. Her fortælles historien om den lange vej til 9. april for første gang.

Clemmesen, Michael Hesselholt

2010-01-01

74

Tryg i Naturen. En undersøgelse af sikkerhedsforholdene ved aktivt friluftsliv i det kystnære område i Danmark med fokus på sikkerhedskulturen hos jollefiskere, havkajakroere og kitesurfere : Resultater og anbefalinger  

DEFF Research Database (Denmark)

Undersøgelsen TRYG i naturen har til formål at afdække og diskutere sikkerhedsforholdene ved aktivt friluftsliv i det kystnære område i Danmark med udgangspunkt i fire forskningsspørgsmål. • Hvad er omfanget af og mønstrene ift. ulykker og nærved-ulykker i forbindelse med aktivt friluftsliv i de kystnære områder? • Hvordan er sikkerhedskulturen ved jollefiskeri, havkajakroning og kitesurfing? • Hvilke erfaringer og resultater findes internationalt i forhold til sikkerhed ved aktivt friluftsliv i de kystnære områder? • Hvilke tiltag kan forbedre sikkerheden ved friluftsliv i Danmark i de kystnære områder? Undersøgelsens ambition er at bidrage med forskningsmæssig viden om sikkerhed og risiko ved deltagelse i kystfriluftsliv med fokus på sikkerhedskulturen hos jollefiskere, havkajakroere og kitesurfere. På baggrund heraf er det intentionen at anbefale konkrete tiltag til optimering af sikkerheden for udøverne. Håbet er, at dette kan føre til øget deltagelse i aktivt friluftsliv, hvilket på sigt kan resultere i en sundhedsmæssig effekt. Undersøgelsen består af 4 selvstændige delundersøgelser, som undersøger og behandler de forskellige forskningsspørgsmål. De enkelte delundersøgelser præsenteres selvstændigt og grundigt i den samlede rapport (Andkjær & Arvidsen 2012). Her har den interesserede læser mulighed for at få indblik i begrebsanvendelse, metodevalg og teoretisk baggrund. Det er her ligeledes muligt at følge den analytiske vej frem mod resultater og anbefalinger indenfor undersøgelsens forskellige dele. Ønsker man derfor at forstå baggrund og argumenter for resultaterne og de anbefalede tiltag, er det nødvendigt at gå til den samlede rapport. Denne rapport rummer den afsluttende opsummering med anbefalinger til praktiske tiltag og videre forskning og udvikling på området. Der er tale om en relativt omfattende opsummering, hvor de centrale resultater og anbefalinger er gengivet i form af modeller og tekstbokse. Hvis man ønsker den hurtige vej til resultaterne, kan det derfor anbefales, at man søger efter og læser de særlige tekstbokse med opsummeringer. Samtidigt skal det indføjes, at dette nødvendigvis vil resultere i en voldsom forenkling, hvor baggrund og argumenter såvel som detaljer og nuancer vil forsvinde.

Andkjær, SØren; Arvidsen, Jan

2012-01-01

75

Tryg i Naturen. En undersøgelse af sikkerhedsforholdene ved aktivt friluftsliv i det kystnære område i Danmark med fokus på sikkerhedskulturen hos jollefiskere, havkajakroere og kitesurfere : Samlet rapport  

DEFF Research Database (Denmark)

Undersøgelsen TRYG i naturen har til formål at afdække og diskutere sikkerhedsforholdene ved aktivt friluftsliv i det kystnære område i Danmark med udgangspunkt i fire forskningsspørgsmål. • Hvad er omfanget af og mønstrene ift. ulykker og nærved-ulykker i forbindelse med aktivt friluftsliv i de kystnære områder? • Hvordan er sikkerhedskulturen ved jollefiskeri, havkajakroning og kitesurfing? • Hvilke erfaringer og resultater findes internationalt i forhold til sikkerhed ved aktivt friluftsliv i de kystnære områder? • Hvilke tiltag kan forbedre sikkerheden ved friluftsliv i Danmark i de kystnære områder? Undersøgelsens ambition er at bidrage med forskningsmæssig viden om sikkerhed og risiko ved deltagelse i kystfriluftsliv med fokus på sikkerhedskulturen hos jollefiskere, havkajakroere og kitesurfere. På baggrund heraf er det intentionen at anbefale konkrete tiltag til optimering af sikkerheden for udøverne. Håbet er, at dette kan føre til øget deltagelse i aktivt friluftsliv, hvilket på sigt kan resultere i en sundhedsmæssig effekt. Undersøgelsen består af 4 selvstændige delundersøgelser, som undersøger og behandler de forskellige forskningsspørgsmål. De enkelte delundersøgelser præsenteres selvstændigt og grundigt i den samlede rapport (Andkjær & Arvidsen 2012). Her har den interesserede læser mulighed for at få indblik i begrebsanvendelse, metodevalg og teoretisk baggrund. Det er her ligeledes muligt at følge den analytiske vej frem mod resultater og anbefalinger indenfor undersøgelsens forskellige dele. Ønsker man derfor at forstå baggrund og argumenter for resultaterne og de anbefalede tiltag, er det nødvendigt at gå til den samlede rapport. Denne rapport rummer den afsluttende opsummering med anbefalinger til praktiske tiltag og videre forskning og udvikling på området. Der er tale om en relativt omfattende opsummering, hvor de centrale resultater og anbefalinger er gengivet i form af modeller og tekstbokse. Hvis man ønsker den hurtige vej til resultaterne, kan det derfor anbefales, at man søger efter og læser de særlige tekstbokse med opsummeringer. Samtidigt skal det indføjes, at dette nødvendigvis vil resultere i en voldsom forenkling, hvor baggrund og argumenter såvel som detaljer og nuancer vil forsvinde.

Andkjær, SØren; Arvidsen, Jan

2012-01-01

76

Prostitution i Danmark  

OpenAIRE

Prostitution in Denmark - Poor slut or independent woman? Criminalization or legalization? The main subject in this project is prostitution in Denmark and the Danish legalisation concerning the subject. First the circumstances and living conditions of the prostitutes´ will be studied. After this the current legalization on the subject will be discussed and it will be discussed whether prostitution should be legalized as a business or criminalized to buy. There have been made som...

Weng, Millie Cammilla

2012-01-01

77

Prostitution - tvangsprostitution i Danmark  

OpenAIRE

This project is about trafficked women forced to prostitution in Denmark. The focus of the project is on the terrible situation of the women, which is exempli-fied through a case study. The actions that the government has taken to oblige this, is explored and analysed. Their situation is additionally analysed through a theory of social marginalization. By implying a theory of empowerment we come up with alternative solutions on how the Danish government can help the trafficked women to a bett...

Skovlund, Klara; Sørensen, Cæcilie; Korntved, Signe; Hirsch, Kiki; Sommer, Charlotte

2010-01-01

78

Pendling i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Pendling opstår bl.a. når folk sælger deres arbejdskraft. Når folk hver dag skal udbyde deres arbejdskraft på et arbejdsmarked, må de rejse mellem hjem og arbejde for at kunne gennemføre denne transaktion. For flertallet af danskerne begynder pendling med industrialiseringen omkring midten af 1800-tallet, hvor der for første gang blev betydelig fysisk adskillelse mellem hjem og arbejdsplads. Parallelt blev transportsystemerne ændret og opgraderet, og siden er pendlingsomfanget, de tilbagelagte afstande og udviklingen i trafikken stort set kun øget. Pendling kan samfundsøkonomisk opfattes som en omkostning, et økonomisk tab på grund af de direkte udgifter til transportmidler, el, benzin m.m. samt et tab af tid, der også har en værdi. Samtidig er pendling dog også en nødvendig forudsætning for at opretholde det arbejdsmarked, som vi kender. Pendling er påvirket af personlige præferencer samt socioøkonomiske forhold (alder, uddannelse, antallet af børn), arbejdsmarkedsforhold, bopælslokalisering samt virksomhedens lokalisering og udvikling. Både adgangen til transportmidler og udbygningen af infrastrukturen med bl.a. flere motorveje bidrager til at øge rejsehastighederne og dermed mulighederne for pendling.

Pilegaard, Ninette; Nielsen, Thomas Alexander Sick

2013-01-01

79

Mangfoldighedsledelse i Danmark  

OpenAIRE

For at opnå en større forståelse for den forretningsmæssige anvendelse af mangfoldigheden i danske organisationer er der blevet foretaget en interviewundersøgelse med fjorten danske virksomheder. Der er udført i alt 82 baggrundsinterview i løbet af efteråret 2002 og foråret 2003. 43 baggrundsinterview er med danskere og 39 er med folk af anden national baggrund. Interviewene er ud fra en etnografisk metodik udført som åbne dialoger. Den etniske mangfoldighed er en realitet på det ...

Lauring, Jakob

2005-01-01

80

Enighed om Danmarks hastighedspolitik?  

DEFF Research Database (Denmark)

Er der partipolitisk konsensus i dansk hastighedspolitik? Dette spørgsmål er særdeles relevant, da fart som ulykkes- og skadesfaktor ifølge Færdselssikkerhedskommissionen er den største udfordring i dansk trafiksikkerhedsarbejde. EU-Kommissionen har tilsvarende peget på høj hastighed og hastighed, der ikke er afstemt efter forholdene, som en af de vigtigste årsager til ulykker. Vejhastighed og restriktioner kunne måske associeres med forskellige politiske ideologier, således at f.eks. en liberal politisk tilgang vil tendere mod ingen eller høje hastighedsgrænser på vejene og begrænset kontrol. Ved at interviewe en trafikpolitiker fra hvert af Folketingets partier afdækkes, i hvilket omfang hastighedspolitikken er præget af enighed eller uenighed mellem de politiske partier. Svaret spiller formentlig en væsentlig rolle for, hvordan de politiske processer forløber, og hvordan viden anvendes i politikdannelsen.

SØrensen, Claus Hedegaard; Siren, Anu Kristiina

2013-01-01

81

Disney i Danmark  

OpenAIRE

Alle har et forhold til Disneys figurer, der findes i ethvert dansk børneværelse - i blade, på film, som musik og som krammedyr, på tøj og skoletasker. Alligevel findes der kun ganske lidt samlet viden om, hvad verdens største mediegigant betyder for brugerne - børnene selv. Gennem analyse af interview med 48 børn og deres forældre belyses den indflydelse, Disneys univers har på danske børns identitet i spændingsfeltet mellem det globale og det lokale.

Drotner, Kirsten

2003-01-01

82

Aegdonation i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Egg-donation is an efficient treatment of female infertility caused by ovarian failure. Although the use of volunteer donors has been allowed in Denmark since 1 January 2007, there is a shortage of oocyte donors, which is in contrast to the increasing demand from couples in need of donor eggs. In this paper we discuss possibilities to enhance the recruitment of volunteer donors. In order to increase the number of egg-donations, the Danish legislation should be changed to allow the use of crossed anonymous donation. Udgivelsesdato: 2009-Sep-21

Larsen, Elisabeth Clare; Petersen, Karsten

2009-01-01

83

Put Danmark I Lommen  

OpenAIRE

As changes of consumer’s behavior are greatly affected by higher standard of living, individualization, lack of time and great expectations of life, they also serve as an influential factor for creating products satisfying the new consumers’ needs. Consumers’ demand worldwide tend to increase towards more customized products that would satisfy the need of experience consumption, products that offer additional value should be created in order to meet this demand. This report investigat...

Pehoeva A.; Romanova, G.

2012-01-01

84

Medicinpriser i Danmark  

OpenAIRE

Projektet tager afsæt i den prisstigning på antidepressivet Sertralin, som patienter erfarede i slutningen af 2011. Flere patienter oplevede ikke at have råd til deres medicin, hvilket synes paradoksalt taget i betragtning af, at vi befinder os i en af de mest omfattende velfærdsstater i verden. Projektet er en kritisk realistisk funderet undersøgelse, som gennem politologi og økonomi søger at blotlægge de årsagsforklarende elementer bag prisstigningen. Projektet undersøger således...

Andersen, Tina Vestergaard; Parnam, Frederik; Christensen, Caroline Damsgaard; Møss, Michael

2013-01-01

85

Tungmetalnedfald i Danmark 1998  

DEFF Research Database (Denmark)

Tungmetaller i luft og nedbør måles i de danske netværk af målestationer. Resultater af målingerne for Cr, Ni, Cu, Zn, As, Cd og Pb i 1998 var som gennemsnittet for alle målestationer for våddeposition hhv. Cr 0,15; Ni 0,3; Cu 0,9; Zn 9,3; As 0,2; Cd 0,04 og Pb 1,3 mg/m2 og for de atmosfæriske koncentrationer hhv. Cr 0,4; Ni 1,2; Cu 1,6; Zn 14; As 0,6; Cd 0,3 og Pb 7 ng/m3. Siden 1989 er både deposition og koncentrationer faldet med mellem en faktor 2 og 5

Hovmand, M.; Kemp, K.

2000-01-01

86

Chernobyl accident and Danmark  

International Nuclear Information System (INIS)

The report describes the Chernobyl accident and its consequences for Denmark in particular. It was commissioned by the Secretary of State for the Environment. Volume 1 contains copies of original documents issued by Danish authorities during the first accident phase and afterwards. Evaluations, monitoring data, press releases, legislation acts etc. are included. (author)

87

PHYTOSOCIOLOGY IN DANMARK  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available

As a contribution to the European Vegetation Survey, this paper reviews the development of phytosociology in Denmark. Phytosociology in Denmark was initiated by Warming and Raunkier in the 1890’s with the production of important papers on how to describe vegetation units and to measure them. The followed a long period of collection of vegetation data and development of data treatment methods, such as the similarity index by Sorensen in 1948. Few of the studies were strictly phytosociological, but rather informal floristic vegetation descriptions and ecological accounts, often with most emphasis on species-environment relationship. A few papers deal with community ecology and syntaxonomy, often a s apart of regional revisions. A stringent and consequent approach to describe plant communities in Denmark is much needed but yet to be adopted. An updated view of the past and recent types of plant communities and their ecology and status is badly need for any future planning of land use and conservation actions, management and monitoring.

T. KRIENKE

1996-01-01

88

Udbytteannonceringseffekten i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

  SUMMARY: This event study is the first to examine the price effect of dividend announcements on the Copenhagen Stock Exchange (CSE). Almost all Danish dividend announcements (98%) coincide with the release of the yearly accounting report, and we find that an unexpected dividend increase leads to a significant announcement effect of 2.6%. Controlling for simultaneous earnings announcements we find a significant announcement effect of the same order. This announcement effect is at least in line with results reported for UK and US markets, but differs from results reported for Continental Europe where the announcement effect typically is insignificant or negative.We find that an unexpected dividend decrease leads to an insignificant announcement effect of          -0.9%. Controlling for simultaneous earnings announcements we find an insignificant announcement effect of the same order. This announcement effect differs from results reported from UK/US as well as results reported from Continental Europe. In UK/USthe announcement effect is numerically larger and significantly negative. In Continental Europe the announcement effect is typically positive although insignificant.We also find that unexpected dividends and unexpected earnings both contain significant information in explaining the announcement effect of the yearly accounting report. Furthermore we find significant interaction effects of the simultaneous announcement of dividends and earnings.There have been published several studies regarding the announcement effect of unexpected earnings on CSE. This study complements these studies since we are able to control for unexpected dividends. Controlling for unexpected dividends this study lends support to a more optimistic view regarding market efficiency than the most recent study does.Finally, we find indications that the owner structure may explain the asymmetric announcement effect of unexpected increases/decreases in dividends.    Overall, the findings are in support of a signaling hypothesis. However, there are indications that this explanation does not hold for firms dominated by large shareholders where the results are more in line with results reported from Continental Europe.

Raaballe, Johannes; Laustrup, Esben Kolind

2006-01-01

89

Udbytteannonceringseffekter i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

This event study is the first to examine the price effect of dividend announcements on the Copenhagen Stock Exchange (CSE). Almost all Danish dividend announcements (98%) coincide with the release of the yearly accounting report, and we find that an unexpected dividend increase leads to a significant announcement effect of 2.6%. Controlling for simultaneous earnings announcements, we find a significant announcement effect of the same order. This announcement effect is at least in line with results reported for UK and US markets, but differs from results reported for Continental Europe where the announcement effect typically is insignificant or negative.We find that an unexpected dividend decrease leads to an insignificant announcement effect of -0.9%. Controlling for simultaneous earnings announcements, we find an insignificant announcement effect of the same order. This announcement effect differs from results reported from UK/US as well as results reported from Continental Europe. In the UK/US, the announcement effect is numerically larger and significantly negative. In Continental Europe, the announcement effect is typically positive although insignificant.We also find that unexpected dividends and unexpected earnings both contain significant information in explaining the announcement effect of the yearly accounting report. Furthermore, we find significant interaction effects of the simultanous announcement of dividends and earnings.There have been published several studies regarding the announcement effect of unexpected earnings on CSE. This study complements these studies since we are able to control for unexpected dividends. Controlling for unexpected dividends, this study lends support to a more optimistic view regarding market efficiency than the most recent study does.Finally, we find indications that the owner structure may explain the asymmetric announcement effect of unexpected increases/decreases in dividends.Overall, the findings are in support of a signaling hypothesis. However, there are indications that this explanation does not hold for firms dominated by large shareholders where the results are more in line with results reported from Continental Europe.

Raaballe, J.; Laustrup, E. K.

2005-01-01

90

Kulturelle skel i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

I denne artikel analyseres sammenhængen mellem kulturelle præferencer og social baggrund ud fra et surveymateriale om kulturelle forbrug i Aalborg, der underlægges korrespondance- og klusteranalyser. Der træder tydelige mønstre frem i form af forskelle i præferencer, og disse forskelle kan knyttes til forskelle i kulturel og økonomisk kapital. Dog synes ikke en inddeling i tre hovedklasser efter mønster fra Bourdieus Distinction oplagt i disse danske data, hvor de mest kapitalstærke grupper heller ikke har en lige så markeret smag. Der er hverken luksus, klassisk dannelse eller avantgardisme, der særkender de mest kapitalstærke i Aalborg, men forskellene fra den mere folkelige smag er alligevel tydelige, hvorfor modsætninger mellem det abstrakte og det konkrete, mellem det sjældne og det almindelige, det kostbare og det billige, deltagelse eller ikke deltagelse mv. kan trækkes. Derigennem tegnes også et billede af forskelle både mellem forskellige kapitalstærke grupper og mellem forskellige mindre privilegerede grupper.

Prieur, Annick; Rosenlund, Lennart

2010-01-01

91

Udvikling i laegemiddelforbruget i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Information on all drugs dispensed in Denmark is registered and used for the compilation of statistics which are presented on the internet as a service for healthcare authorities. The registered information is also used for ad hoc analysis of suspected suboptimal prescription patterns and for scientific purposes. In conclusion, Denmark has a solid foundation on which to monitor and analyse drug consumption. Udgivelsesdato: 2009-Mar-2

Madsen, Hans Klarskov; Hallas, Jesper

2009-01-01

92

Type 2-diabetes i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Our vision is that the opportunistic screening system will be improved in order to find patients with occult type 2 diabetes (T2D), since an early treatment based on a correct phenotyping is the goal. Individual goals for HbA1c, blood pressure and lipids must be set up, and the number of drugs used must fit with the patient's phenotype to avoid polypharmacy. A new flow chart for the organisation of T2D has been formulated giving the general practitioners the role as co-ordinators.

Beck-Nielsen, Henning; Henriksen, Jan Erik

2012-01-01

93

ESRI Brugerklub Danmark Seminar 2009  

DEFF Research Database (Denmark)

En dynamisk model til at simulere et støt stigende havspejl, som det findes i et tidevandsmiljø, er udviklet vha. ModelBuilder-værktøjet til ArcGIS 9.3. Modellen er implementeret for et udsnit af halvøen Skallingen, som er beliggende vest for Esbjerg i Midtjylland.

BalstrØm, Thomas

2009-01-01

94

Hiv og kontaktopsporing i Danmark.  

DEFF Research Database (Denmark)

INTRODUCTION: Counselling and partner notification play significant roles in the prevention of HIV. In Denmark, there is no overall strategy or monitoring concerning partner notification and the results of partner notification are unknown. The primary purposes of the study were to describe the present organisation and conditions concerning partner notification in Denmark. MATERIALS AND METHODS: Information about organizational factors was collected through a questionnaire and supplementary interviews. The study population was all consecutive, newly-diagnosed HIV positive persons in the period from 1 May 2005 to 1 June 2006. During this period 254 were diagnosed with HIV. RESULTS: The study showed significant differences in the organisation of partner notification. A total of 123 index cases were offered partner notification. The stated number of partners per index case was 2.4, and 1.4 partners were traced per index case and 0.28 new HIV positives were found per index case. CONCLUSION: Partner notification was offered to approximately half of the newly-diagnosed HIV positives. Partner notification is carried out very differently in Danish hospitals. Every fourth traced partner was HIV positive without knowing it. A more intensive and uniform effort with regard to partner notification is necessary. Udgivelsesdato: 2008-Sep-8

Rodkjær, Lotte Ørneborg; Østergaard, Lars

2008-01-01

95

EU-undantagen skadar Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Time has run away from the Danish EU exemptions from the EU. Denmark has no say in the EU's major challenges, writes Ian Manners, coordinator of the Danish exception report and Senior Researcher and Head of the EU Unit at the Danish Institute for International Studies, DIIS. In the context of discussions on the Lisbon Treaty, it is easy to forget that Denmark sixteen years ago, in 1992, also said no to a treaty reform. Yesterday featured Danish Institute for International Studies, DIIS, an impact assessment report on this no for the Danish Folketing. The report was commissioned in November 2007 by the parliament's EU committee to investigate the consequences of remaining outside the EU cooperation in a number of areas. The exceptions came at a time when the EU was facing a number of changes after the Cold War. Danish concerns about what these changes might mean result that the Danish people rejected the Maastricht Treaty in 1992. The Danish government emerged thus the areas of cooperation withinthe EU do not want to participate in: the third level of the EMU - the euro - supranational cooperation on justice and internal affairs, RIA, as well as security and defense policies - including the citizenship of the Union. No other Member State has made such representations even though the EU has doubled in size from 12 to 27 members. In all three areas, the consequences of remaining outside the EU cooperation has become increasingly apparent. Denmark has since 1982 maintained a fixed exchange rate against the German mark (to 1999) and then against the euro. This means that the Danish central bank's main goal has been to maintain the value of the Danish krone against the euro. This has been done by directly following the European Central Bank, ECB, exchange rates and by intervening in the money market when deemed necessary. The consequence is that the Danish exchange rates set by the ECB in Frankfurt. Besides this shadowing policy of the euro implies exclusion a number of other expenses. The most important consequence of remaining outside EMU cooperation is that Denmark is a member of either the ECB's Governing Council or the so-called Eurogroup of eurozone finance ministers. Both of these groups are important decisions related to the current and future direction of the EU's economic policy. Denmark is also mainly outside cooperation in justice and internal affairs, RIA. A large part of this cooperation, such as the European Court and the European Parliament, fell within the EU's remit as a result of the Treaty of Amsterdam 1997th This means that Denmark since 1998 have had only partial participation in areas concerning cooperation in both asylum as civil matters through limited parallel agreements. A large part of EU cooperation on border controls, asylum, immigration and judicial cooperation is thus without Danish participation. Denmark, still as an equal partner in the intergovernmental cooperation on policing and criminal justice, but these issues are expected to become part of the EU's area of ??responsibility in the near future which means that Denmark is again left out. During the 2003-2004 year intergovernmental conference to entrenched itself Denmark a potential addition to the EU Treaty, which allows to re-join the parts of RIA. For this to happen, however, the Lisbon Treaty enter into force and Danish voters must vote yes in a referendum. The third main area of ??cooperation outside Denmark is the EU's security and defense policy, SFP, where Denmark is only involved in the civilian aspects of EU external policies. This non-participation has led to Denmark's withdrawal from peacekeeping operations. Denmark does not UN-sanctioned humanitarian and peacekeeping missions, such as the mission in Chad. Moreover, is not participating in the European Defence Agency and has little influence in discussions about future military and peacekeeping structures in the EU. Since participation in all these areas is dependent on intergovernmental and parliamentary approval appears Danish non-participating contradictory and diffic

Manners, Ian

2008-01-01

96

Danmark rundt – the American Way  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available I den radikale udgave af homogeniseringstesen truer en vestlig/ameri- kansk (populærkultur med at udrydde andre kulturer og tilrane sig glo- balt herredømme. Globaliseringsskeptikere derimod peger på tenden- sen til at bestyrke den lokale egenart, hvilket kaldes domesticering. I artiklen påviser Henrik Skovmark og Dennis Christiansen, hvordan den danske tv-serie Rejseholdet rummer træk, som både peger i retning af et homogeniseret, amerikansk tv-produkt og et domesticeret, dansk tv- produkt. Rejseholdet er således blevet til i en proces af global kulturel udveksling, som af den svenske antropolog Ulf Hannerz betegnes som kulturel kreolisering.

Dennis Christiansen

2003-09-01

97

Praehospitale laegebaserede behandlinger i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

INTRODUCTION: With the reduction of administrative Regions in Denmark to a total of five, more focus has been given to prehospital services. Since access to and quality of prehospital treatment is not standardized, it may very well vary between regions. MATERIAL AND METHODS: Information was collected from all existing physician-based units in Denmark through official sources and subsequently verified by direct contact to the administrative unit's prehospital organization. Data was collected in the period 1 December 2007 to 31 January 2008. RESULTS: There is great variation in coverage of Danish prehospital physician-based units. The number of dedicated prehospital units in significantly lower in Region North Jutland than in the remaining regions (measured as units pr. million inhabitants as well as is units per 10,000 square kilometers). Generally, the dedicated physician-based prehospital units are staffed with a specialist in anaesthesiology. CONCLUSION: There is considerable variation in the coverage of the physician-based prehospital units in Denmark. There are sound medical arguments for having a specialist in anaesthesiology staffing physician-based prehospital units. All administrative regions - except Region Nordjylland - offer advanced physician prehospital treatment on a 24-hours basis. Udgivelsesdato: 2009-Aug

Kindberg, Karsten; Nielsen, SØren Loumann

2009-01-01

98

Solar heating systems from Batec Solvarme A/S, Velux Danmark A/S, and SONNENKRAFT Scandinavia A/S. Measurements and calculations; Solvarmeanlaeg fra Batec Solvarme A/S, Velux Danmark A/S og SONNENKRAFT Scandinavia A/S - Maalinger og beregninger  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The aim of the project is to test marketed solar heating systems in a laboratory test facility and to establish contact between installers of solar heating systems and house owners wanting to install solar heating systems. Two small SDHW systems from Batec Solvarme A/S and from Velux Danmark A/S have been tested under realistic conditions side-by-side with a small solar combi system from Sonnenkraft Scandinavia A/S. The thermal performances of the systems have been measured for a long test period. Measured thermal performances have been compared to thermal performances calculated with detailed simulation models for a short period for the three systems. A good agreement between measured and calculated thermal performances was achieved for all the systems. The yearly thermal performance for the three systems was calculated for different hot water consumptions based on the weather data from the Danish Test Reference Year. The thermal performances are compared to the thermal performances of earlier tested marketed solar heating systems. The thermal performances for the three tested systems are lower than the thermal performances of the most efficient of the earlier tested systems. The reason is that the three systems are high flow systems with a hot water tank with a built in heat exchanger spiral, which equalize temperature differences in the hot water tank during operation periods of the solar collector. Low flow systems with a highly thermal stratified hot water tank, such as a mantle tank, have higher thermal performances than high flow solar heating systems based on spiral tanks. Further, two of the tested systems are based on hot water tanks with pipe connections to the upper part of the tank. These pipe connections results in high thermal bridges and thereby in a low thermal performance of the solar heating system. It is recommended to use hot water tanks with no pipe connections and penetrations through the insulation in the upper part of the tank. The tests form a good basis for development of improved marketed systems. (au)

Andersen, Elsa; Furbo, S.

2009-01-15

99

Perspective analysis 2020. Hordaland future role as petroleum region; Perspektivanalyse 2020. Hordalands fremtidige rolle som petroleumsregion  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The report compiles developments and challenges for the petroleum industry in Norway. It forms the context for assessing the Hordaland petroleum region. Scenarios are developed and discussed and Norway, Hordaland part by combining the scope of global trends in the extent to which national (and regional) are able to tackle the challenges that the petroleum industry must be prepared to meet.(eb)

Berrefjord, Ole; Heum, Per

2011-07-01

100

Efficient district heating in the future energy system. Final report; Effektiv fjernvarme i fremtidens energisystem. Slutrapport  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The purpose of this project is to illustrate how district heating can develop its role in the future Danish energy system, for example by reducing energy losses and the dynamic use of common technologies such as cogeneration and heat storage, and less widespread technologies such as heat pumps, geothermal heating, and cooling. The aim is also to analyse how electricity and district heating can interact more effectively, and to point out how framework conditions are important for district heating's continued development and efficiency. In the project, a linear optimization model is developed and applied as to analyse the interaction between district heating supply on the one hand, and energy savings, CO{sub 2} targets, wind power and the international electricity market on the other hand. Furthermore, more close-case operational analyses of district heating systems have been made in Ringkoebing and the metropolitan area, based on data from the district heating companies. Finally, a wide range of challenges for district heating in the long term were discussed and analysed during meetings with the project's reference group, including the need for development and demonstration projects. (ln)

2009-07-01

101

The position of fuels in the Norwegian energy system; Brenslers plass i det norske energisystem  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

This report discusses the use of energy for heating in private houses and houses within the service sector as by 1990. The net temperature corrected energy consumption for heating within the two sectors is calculated to 34 TWh for 1990. The flexible energy consumption (i.e. the difference between maximum possible and minimum possible electricity consumption) is calculated to 19.4 TWh. The electricity consumption can be reduced by 12.4 TWh if the present flexibility is fully exploited. Similarly the use of fuels and district heating can be reduced by 7 TWh. Also included are installation costs for various types of heating systems in dwellings and commercial buildings. 12 figs., 40 tabs.

Hjelle, K.; Sandbakken, S.; Ljones, A.; Fredriksen, O.

1992-10-01

102

Hvordan kan staten fremme innovation, der fører til bæredygtige energisystemer? : Forskellige teoretiske approaches  

DEFF Research Database (Denmark)

I forbindelse med finanskrisen er der kommet globalt fokus på, at en omstilling til bæredygtig ener-giproduktion kan udgøre et nyt vækstlokomotiv og reducere CO2-udslip (Klimakommissionen 2010; OECD 2011). I et politologisk perspektiv er et relevant spørgsmål derfor, hvordan offentlige politikker kan fremme innovation, der sikrer en sådan omstilling. Artiklen undersøger, om nyere systemiske transitionsteorier indebærer en reformulering af statens rolle i innovationsprocesser sammenlignet med traditionelle økonomiske teorier om innovationsfremme. Det gør den dels gen-nem teori-review, dels gennem en sammenligning af hollandsk og dansk energipolitik, idet den hol-landske politik eksplicit hviler på transitionsteorien. Vi finder, at økonomiske teorier og transitions-teorier på det abstrakte plan understøtter forskellige ambitionsniveauer for energipolitikken, men bruger af samme værktøjskasse. Artiklen konkluderer, at transitionstilgangen som implementeret i den hollandske energipolitik ikke indebærer en afgørende nytænkning af policy og indtil videre har skabt mindre innovation i energiproduktionen end den danske tilgang. Forklaringen herpå ligger dog snarere i den konkrete sammensætning og implementering af policy instrumenter end i teoriforskelle.

Nielsen, Helle Ørsted; Pedersen, Anders Branth

2013-01-01

103

Offshore power network in central green energy; Offshore kraftnett sentralt i groent energisystem  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

It has been said and written a lot about the need for restructuring in the energy sector to reduce greenhouse gas emissions. Renewable energy plays a central role in these discussions. We shall not repeat the discussions here, but note that based on our natural resources, Norway has a good position to contribute in the field of renewable energy. (AG)

Pleym, Anngjerd

2009-07-01

104

Ascariasis er en zoonose i Danmark- sekundærpublikation  

DEFF Research Database (Denmark)

Forekomsten af humane spolorminfektioner (askariose) er tidligere forklaret ved, at smitten enten er erhvervet under udlandsrejser eller ved indtagelse af uforarbejdede levnedsmidler importeret fra lande, hvor sygdommen er almindeligt forekommende. Epidemiologiske undersøgelser udført i Viborg Amt peger imidlertid på, at svin er hovedsmittekilden. Resultaterne af populationsgenetiske undersøgelser bekræfter denne teori. Sundhedspersonalet bør være opmærksomt på, at den helt dominerende smittevej for spolorm her i landet er fra svin til mennesker, og at specielt mindre børns kontakt med svinegødning derfor bør forhindres. Udgivelsesdato: 23. januar

Nejsum, Peter; Parker, E. Davis

2006-01-01

105

Cystektomi i Danmark 2000-2005  

DEFF Research Database (Denmark)

INTRODUCTION: The organization and results after cystectomy in Denmark are unknown. MATERIALS AND METHODS: Based upon the Danish National Hospital Register and discharge notes, postoperative hospitalization, readmission within 30 days, re-operations and mortality after cystectomy in Denmark in the period January 1, 2000-December 31, 2005 were assessed. RESULTS: There were 995 cystectomies with a median postoperative hospital stay of 18.9 days (including readmissions) and hospital mortality of 3.7%. The operations were performed in seven departments without difference in outcome between departments. Morbidity was observed in 58%, 16.8% of which were re-operated for wound or urinary diversion complications. CONCLUSION: It is concluded that cystectomy should be performed in only five departments in Denmark, and the results suggest that an intensified multicenter collaboration should be initiated to improve outcome. Udgivelsesdato: 2008-Jan-21

Johansen, Lars SØndergaard; Christensen, Tom Howy

2008-01-01

106

Udvikling og udfordringer i fertilitetsbehandling i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

In Denmark, a total of 31,000 assisted reproductive technology (ART) and intrauterine insemination treatments yearly results in the delivery of around 6,300 children, which represents 9% of the Danish birth cohort. The delivery rate following ART (in vitro fertilization/intracytoplasmatic sperm injection, frozen embryo replacement and oocyte donation) has been stable around 20% per cycle initiated during the last decade, despite the transfer of fewer embryos. The future challenges are the increasing age of women seeking fertility treatment, the development of biomarkers of embryonic implantation potential as well as the improvement of embryo culture, and embryo freezing techniques.

Ingerslev, Hans Jakob; Humaidan, Peter

2012-01-01

107

Transportvaneundersøgelsen : Faktaark om kollektiv transport i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Kollektiv transport omfatter al bus- og togtrafik, dog undtaget turistbusser. Den gennemsnitlige kollektive tur er på 27,5 km. Hver dansker rejser i gennemsnit med kollektiv transport hver femte dag (0,2 ture/dag), og rejser således i gennemsnit kollektivt 5,6 km hver dag. Kollektiv transport udgør 14 % af den samlede transport målt i kilometer og 7 % af turene.

Poulsen, Jonas Nicolai Deckers

108

Pankreatikoduodenektomi i Danmark 2005-2008  

DEFF Research Database (Denmark)

Pancreaticoduodenectomy (PD) is associated with high mortality and morbidity. Results can be optimised through centralisation and adjustment of perioperative care. The aim of this study was to describe organisation, postoperative stay, readmission and hospital mortality in the period 2005-2008 and to evaluate postoperative care and treatment after PD in 2007-2008.

Brandsborg, SØren; Jensen, Lone Susanne

2010-01-01

109

Coachingpsykologi i Danmark - forskning, teori og praksis  

OpenAIRE

Coaching har en lang historie, meget srot udbredelse, og coaching-industriens ydelser har i årevis været eksponentielt stigende ligesom antallet af artikler og bøger. Men hvis fokus er på systematisk, stringen coaching-forskning, er resultatet nedslående. Det er først det sidste tiår, at coaching har været på forskningens dagsorden på universiteter på verdensplan. Derfor er det stadig relativt uvist, hvad der virker i coachin, hvordan, hvorfor, hvornår og for hvem, coaching virker...

Spaten, Ole Michael

2013-01-01

110

Leverresektioner i Danmark 2002-2007  

DEFF Research Database (Denmark)

INTRODUCTION: We evaluated the organisation, management and outcome for patients undergoing elective liver resection in Denmark in the period 2002-2007. MATERIAL AND METHODS: Nationwide data based on the National Patient Registry and discharge information from hospital departments in the period 1 January 2002 to 31 December 2007 were analysed. RESULTS: Twenty-three departments performed 818 resections with five departments performing 96% and 18 departments performing 4% of the operations. The amount of non-anatomical resections constituted 30% (248 of 818) of the resections. The median postoperative stay was nine days, and the hospital mortality rate was 3.9%, distributed between 2.4% for non-anatomical resections, 2.9% for segmental resections and 5.2% for right-sided hepatectomy. CONCLUSION: The number of treated patients was too small as was the number referred to highly specialised liver surgery units. Moreover, the amount of non-anatomical resections was too high as was the average postoperative stay andthe hospital mortality rate. In future, we propose that liver resections be centralised in 2-3 hospitals each capable of providing all the following services: surgery, hepatology, oncology and interventional radiology. Udgivelsesdato: 2009-Apr-20

Jensen, Lone S; Mortensen, Frank V

2009-01-01

111

Gottlieb Bindesbøll : Danmarks første moderne arkitekt  

DEFF Research Database (Denmark)

Monografien præsenterer og analyserer for første gang den danske arkitekt Gottlieb Bindesbølls (1800-56) samlede værk. Den viser, hvordan historicismen på trods af afhængigheden af ældre stilarter bød på meget fornyelse. Bindesbøll skaber helhed på en hidtil uset måde, der leder tankerne hen på naturens måde at "formgive" på. Han opfinder tegn, der udogmatisk anskueliggøde bygningernes bestemmelse. Og når han genbruger historien, blander han gerne epoker, regioner og kulturer på original vis. Bogen uddyber også, hvordan Bindesbølls arbejder er knyttet til et nationalliberalt projekt, der fører til demokratiets indførelse i 1848.

Kristensen, Peter Thule

2013-01-01

112

Pendling i Danmark, baggrund og udvikling  

DEFF Research Database (Denmark)

For den brede befolkning tager pendling sin begyndelse med udviklingen af transportmidlerne og opgraderingen af transportsystemerne i kølvandet på industrialiseringen. Siden er pendlingsomfanget, afstande og udviklingen i trafikken stort set kun øget. Konsekvenserne er bl.a. en større fleksibilitet i forhold til, hvordan man kombinerer bolig og arbejde, nye geografiske mønstre og udviklingspres, hvor historisk adskilte byer nu knyttes sammen af daglig pendling, såvel som øget miljøbelastning og gener i form af øget trængsel. Udgivelsesdato: Oktober

Harder, Henrik; Nielsen, Thomas Alexander Sick

2007-01-01

113

Pendling i Danmark, baggrund og udvikling  

OpenAIRE

For den brede befolkning tager pendling sin begyndelse med udviklingen af transportmidlerne og opgraderingen af transportsystemerne i kølvandet på industrialiseringen. Siden er pendlingsomfanget, afstande og udviklingen i trafikken stort set kun øget. Konsekvenserne er bl.a. en større fleksibilitet i forhold til, hvordan man kombinerer bolig og arbejde, nye geografiske mønstre og udviklingspres, hvor historisk adskilte byer nu knyttes sammen af daglig pendling, såvel som øget miljøbel...

Harder, Henrik; Nielsen, Thomas Alexander Sick

2007-01-01

114

Risikovurdering for Downs syndrom i Danmark - sekundærpublikation  

DEFF Research Database (Denmark)

In 2004 The Danish National Board of Health introduced a new guideline regarding prenatal screening. All pregnant women are now offered a Down's syndrome risk assessment. The new guideline has had an impact on the number of invasive early prenatal procedures. The number of procedures fell by 50% from 2000 to 2006. 90% of the foetuses with Down's syndrome are detected prenatally. Denmark is one of the first countries in the world in which risk assessment for Down's syndrome has been successfully implemented at a national level.

Ekelund, Charlotte Kvist; Andersen, Hans Jakob

2010-01-01

115

Danmarks Økonomisk Monetære Integration i EU  

OpenAIRE

The project is a critical assessment of the Danish economical monetary integration in the EU. The assignment will highlight the problem definition; What characterizes economical monetary integration in Denmark, and why is the integration different from Finland? For this, the following theories will be used; Adam Smith's theory of the Invisible Hand and Absolute Advantages, David Ricardo's theory of comparative advantages, neofunctionalism and intergovernmentalism.

Mærks-møller, Christian; Elmegaard, Joachim; Jensen, Rasmus Wagner; Wolf, Pernille

2012-01-01

116

Lepra--stadig aktuel i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

A case of borderline tuberculoid leprosy in a 27 year old woman from the Philippines is presented. The diagnosis was made after repeated biopsies. Only a single mycobacterium was present and the histology of the initial biopsies was inconclusive. This case emphasizes that leprosy is still imported to Denmark, and that the diagnosis is often difficult and delayed for years.

Jensen, A G; Bygbjerg, Ib Christian

1992-01-01

117

Anbefaling af ens vaekstkurver i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Growth monitoring is essential for the evaluation of health in children. Growth and final height have changed over time, the secular trend, and therefore updated growth curves are important. In this article the growth curves in use in Denmark are reviewed. In 2003 two different growth curves with older reference populations were used for growth evaluation after the neonatal period, and five different growth curves were in use for neonatal growth evaluation. To make growth evaluation more homogeneous we recommend one updated Scandinavian growth curve for child growth monitoring in Denmark.

Birkebaek, Niels Holtum; Kamperis, Konstantinos

2007-01-01

118

Værdisætning af syv mulige nationalparker i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Rapporten formidler resultaterne af en nationalt repræsentativ undersøgelse af befolkningens værdisætning af en mulig nationalpark i et af syv områder. Undersøgelse viser, at befolkningen mener, at en forbedret naturbeskyttelse er det væsentligste formål med at oprette en nationalpark, men også rekreative værdier tillægges vægt. Det afspejles i betalingsviljen for en ekstra indsats for generel naturbeskyttelse samt for det enkelte områdes særlige dyre- og planteliv, der tilsammen er på 580 kr. pr. år pr. husstand. Til sammenligning er betalingsviljen for flere stier i en nationalpark knap 70 kr. pr. år pr. husstand. I en rangordning af hvor befolkningen helst ser en ny nationalpark, skiller Lille Vildmose og Vadehavet sig ud som de højst prioriterede, mens Læsø og Nordsjælland ligger lavest. Rangordningen afspejles også i betalingsviljen, der for Læsø og Nordsjælland er signifikant lavere end for de øvrige områder. Betalingsviljen for Lille Vildmose er 309 kroner højere end for Læsø. Betalingsviljen for en fuldt udbygget nationalpark med en væsentlig ekstra indsats for såvel generel naturbeskyttelse som for områdets særlige dyr og planter samt yderligere adgangsmuligheder og stier varierer mellem 1.430-1.750 kr. pr. år pr. husstand.

Jacobsen, Jette Bredahl; Thorsen, Bo Jellesmark

2006-01-01

119

Vildtudbyttet i Danmark i jagtsæsonen 2000 / 2001  

DEFF Research Database (Denmark)

I denne rapport præsenteres den danske vildtudbyttestatistik for jagt-sæsonen 2000/2001. Vildt-udbytte-stati-stik-ken er et af de vigtigste red-skaber til over-våg-ning af de jagtbare pattedyr og fugle. Tendenser og sving-ninger i udbyttet kan for de fleste vildtarter bruges som indika-tor for bestandenes udvikling. Den 1. april 2001 indførte Skov- og Naturstyrelsen et nyt system til administration af jagttegn og indsamling af vildtudbytteoplysninger. Den lovpligtige indberet-ning af vildtudbytte kan nu ikke længere ske på bagsiden af det girokort der benyttes ved ind-beta-ling af den årlige jagt-tegns-afgift. Jægerne skal enten ind-sende oplysninger om per-son-ligt nedlagt vildt på et særligt vildt-udbytte-skema eller ind-taste ud-byt-tet via Internettet. Op-lys--ningerne på vildt-udbytte-skemaerne ind-tastes centralt af et servicebureau. Der er konstateret en større grad af usikkerhed i årets vildt-udbytte-statistik end normalt. Usikkerheden skyldes især at en del jægere er registreret for usandsynligt store udbytter af især kronvildt, dåvildt og sika. Direkte henvendelse til en del af disse jægere bekræftede at der i næsten alle tilfælde var tale om fejlregistrering. Fejlene er opstå-et i forbin-del-se med den manuelle ind-tastning af vildtudbytte-oplys-ningerne på de indsendte skemaer, og de har des-værre ikke kunnet findes og rettes på en systematisk og fagligt holdbar måde. Der er efter-følgende indført kontrol-proce-du-rer som fremover skal opfange sådanne åbenlyst forkerte oplysninger. I alt 166.850 personer løste jagttegn i sæsonen 2000/2001. Det samle-de vildtudbytte blev 2,614 mill. stykker vildt. Det er et fald på godt 117.700 (4,3%) i forhold til den fore--gå-ende sæson. De jægere der fik udbytte (70,1%), nedlagde i gennemsnit 22,3 stykker vildt. Faldet i det samlede udbytte skyldes hoved-sagelig store ned-gange i ud-byttet af gråænder (-93.100), fasaner (-28.300), ring-duer (-23.200) og krager (-19.200). Der var dog også et par mar-kante fremgange, nemlig for skovsneppe (+20.300) og samlegruppen Andre svømmeænder (+29.500). Udbyttet af harer faldt 3,4% til 95.800. Dermed er hareudbyttet for andet år i træk under 100.000 og mindre end udbyttet af rådyr. Der blev også registreret et fald i udbyttet af en anden vigtig vildtart i det åbne land, agerhønen. Udbyttet faldt 9,1% og var igen mindre end 50.000. Ræveudbyttet faldt også lidt (3,6%) i landet som helhed, men der var en lille fremgang i det nordlige Jylland hvor bestandene tilsyne-laden-de stadig er i vækst efter at have været stærkt reduceret i en periode på grund af ræveskab. Fremgangen for samlegruppen Andre svømmeænder skyl-des især markante fremgange i udbyttet af pibeænder og krik-ænder. Stigningen i skovsneppeudbyttet skal hovedsageligt ses på baggrund af en særdeles god ynglesæson. Gunstige vejrforhold i jagtsæsonen bevirkede desuden at snepperne blev længere tid i landet end nor-malt.. Foruden vildtudbyttestatistikken for sæsonen 2000/2001 inde-holder denne årsrapport et tema-kapitel med en beskri-velse af de over-ordne-de mønstre i den geogra-fiske fordeling af jagtudbyttet i forhold til jægernes bopæl. Analysen er lavet på baggrund af vildt-udbytte-oplys-ninger for sæsonen 1999/2000. Det generelle mønster i fordelingen af jagtudbyttet mellem jægerens hjemamt og udeamt(er) viser at de fleste jægere (85,6%) går på jagt i eget amt hvor de også nedlægger største-delen af deres jagtudbytte (78,1%). De største afvigelser fra dette mønster findes for jægere med bopæl i områder og amter med stor befolkningstæthed, især Køben-havns Amt. I den anden ende af spektret ligger Bornholm. De fleste bornholm-ske jægere kommer kun på jagt på Bornholm, men til gen-gæld kommer der kun ganske få jægere til Bornholm udefra. De jægere der var på jagt både i eget amt og uden for eget amt, ned-lagde i alt 24,7% af det samlede udbytte. De nedlagde gen-nemsnitligt dobbelt så meget som de øvrige aktive jægere, i alt 41,6 stykker vildt pr. jæger. Endvidere viser analyserne a

Asferg, T.

2002-01-01

120

Diagnoseregistrering af primaer ovariecancer i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

The purpose of this status article was to summarise the registration of ovarian cancer in Denmark up to 2007. In Denmark ovarian cancer is registered in four different registers/databases: The Danish Cancer Registry (CR), The Pathology Data Bank (PDB), The National Registry of Patients (LPR) and The Danish Gynaecology Cancer Database (DGCD). All four registers are obligatory, but none are 100% complete. In the future a faithful electronic registration by an electronic patient record will probably complete the variable profit ratio and data completeness. Udgivelsesdato: 2009-Feb-2

Petri, Anette Lykke; HØgdall, Claus

2009-01-01

121

Vidensstien - En del af Danmarks nye togperron  

OpenAIRE

Abstract Do you know the feeling of waiting on a train on a crowded platform and not knowing whether or not you will find a seat inside the train? Often the answer is moving further down the platform. But how can we get travellers to realize this? We are trying to solve this problem in our assignment. We have chosen this subject, because of our own experiences in our everyday life. Based on the social theory of Erving Goffman and the Actor-network-theory we have observed the behavior of pe...

Hejlskov, Mette; Barnett Jørgensen, Titian Annemarie; Jakob Madsen, Frederik; Rostholm Schultz, Agnethe; Vinter, Mathias; Kongsmar, Steffen; Willaume Andersen, Anna-cathrine

2012-01-01

122

Mikrokraftvarme i Danmark : Driftsstrategier og økonomi  

OpenAIRE

Many studies of CHP- technology in Denmark have shown that there still is a big potential for installation of such units in isolated regions (without connection to the public district heat system).Heat supply in those areas is today served by individually heating of the houses with oil burners. Electricity is bought from a local energy supply compa-ny. Here, micro combined heat and power production (CHP) gives a possibility for decentralized heat and electricity production, with better usage ...

Mehinagic, Belma

2009-01-01

123

Kongenit diafragmahernie. Mortaliteten i vest-Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

INTRODUCTION: The aim was to clarify the mortality rate and results of surgical treatment in children with congenital diaphragmatic hernia (CDH) born in Western Denmark. MATERIAL AND METHODS: A retrospective cohort study of all live-born infants with CDH born in Western Denmark between 1995 and 2005. The cohort enrolled 82 children, which was divided into two groups, before and after 1998, when the multidisciplinary treatment centre at Odense University Hospital (OUH) was established. RESULTS: The overall mortality between 1998 and 2005 was 23%, which was significantly lower than between 1995 and 1998, when it was 67%. The frequency of vaginal delivery, treatment with high-frequency oscillatory ventilation (HFO) and inotropic medications was higher in the second period, but the difference was not statistically significant. There was no access to extracorporal membranous oxygenation (ECMO). Postoperative complications were registered in half of the children. Three children were re-operated due to recurrence ofthe hernia. CONCLUSION: The overall mortality rate in live-born children with CDH was 23% in the setting of a multidisciplinary treatment centre, which was similar to that reported by other centres. In cases with prenatally diagnosed CDH, delivery in a multidisciplinary treatment centre is recommended.

Andersen, K; Rindom, B

2009-01-01

124

Transmission af hepatitis E i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

A case of acute hepatitis due to hepatitis E virus genotype 3 was diagnosed by serology and genomic sequencing. Phylogenetic analysis demonstrated a strain identical to one isolated from a Swedish pig, which supports the hypothesis that swine serves as reservoirs for HEV infection. The patient did not have any recent travel history, had experienced no contact with animals and the origin of the infection remained unknown. We emphasize that health personnel should be aware of acute hepatitis E even among patients without a travel history. Udgivelsesdato: 2009-Jun-22

Lindberg, Jens; Böttiger, Blenda

2009-01-01

125

Prostatacancer i Danmark 1943-2002  

DEFF Research Database (Denmark)

Previous studies in Denmark have reported an increase in prostate cancer (PC) incidence- and mortality rates. So far, it has not been possible to establish the rising incidence as a consequence of an increase in diagnostic procedures. This study reviews the trends in PC incidence and mortality rates in Denmark during the 60-year-period from 1943 to 2002.

Brasso, Klaus; Ingimarsdottir, Inga Jona

2007-01-01

126

Vertikal smitte med hiv i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

INTRODUCTION: Vertical transmission of HIV can be reduced if the pregnant woman and new born child receive antiretroviral treatment. Delivery by caesarean section and avoidance of breast feeding further reduce vertical transmission. The aim of this study was to describe the treatment of HIV-positive pregnant women in Denmark and the risk of vertical transmission. MATERIAL AND METHODS: We retrospectively describe the risk of vertical transmission of HIV among HIV-positive women giving birth in Denmark during the period, mid-1994 to February 2000. RESULTS: Fifty children were born. One mother gave birth twice during the study period, and one had twins. Five (10%) children were infected. All five were born by vaginal delivery. Three of the five mothers and three of the children did not receive antiretroviral treatment. The remaining two mothers were only given intrapartum treatment. In none of the five mothers was the HIV-infection known until the time of delivery or later. Transmission of HIV did not occur in the 34 mother-child pairs who received antepartum and intrapartum antiretroviral treatment, who had a caesarean delivery, who did not breast-feed, and whose children were given postpartum antiretroviral treatment. DISCUSSION: It is important to identify HIV-infection in pregnant women in order to provide the relevant treatment and prevent vertical transmission of HIV. Udgivelsesdato: 2002-Nov-18

Kvinesdal, Birgit Bak; Valerius, Niels Henrik

2002-01-01

127

Aktiveringspolitikken i Danmark - i arbejde som arbejdsløs  

OpenAIRE

In the recent time, several political reforms have been implemented in the danish welfare state. Many of which have been applied with a broad and unitary mandate across the political spectrum, and without any noticeably protests. The reforms are often big and very complex, which makes it difficult, even for scholared professionals to evaluate on the social effects, especially over a longer period of time. The latest big social reform in Denmark was was on the subject of the unemployment w...

Diderichsen, Emil

2014-01-01

128

Laparoskopisk operation for kolorektal cancer i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

INTRODUCTION: Laparoscopic resection of colorectal cancer may be oncologically equal to open surgery. Since 2001 the departments performing colorectal cancer surgery in Denmark, have reported variables for patient diagnostics, treatment and course to the DCCG database. MATERIAL AND METHODS: This article is based on data for patients classified with laparoscopic procedure until 31.12.2007. RESULTS: From an annual number of 50 operations, the number increased to 761 completed laparoscopic operations in 2007. The median number of investigated lymph nodes in radical colon operation increased from 11 in 2001-2005 to 15 in 2007. The median blood loss was 50 ml. The postoperative complications were 27% after rectum surgery and 20% after colon surgery, whereas the rate of anastomotic leakage was 7% in both groups. Total 30-day-mortality was 5.5% in the rectum group and 3% in the colon group, and the median length of stay was eight and four days, respectively. Departments performing more than 100 laparoscopic procedures removed significantly more lymph nodes during colon surgery and had lower rate of anastomosis leakage compared with departments with less experience. CONCLUSION: The oncologic quality of laparoscopic surgery was satisfying in the short term. The postoperative complication rate was equal to international results. Yet, a rate of 7% anastomotic leakage after colon surgery warrants further investigation. Udgivelsesdato: 2009-Oct

Mynster, Tommie; Harling, Henrik

2009-01-01

129

Fald i forbruget af forsøgsdyr i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Igennem flere årtier lå det danske forbrug af forsøgsdyr ret konstant på omkring 300-350 tusinde om året. Imidlertid er der i de senere år set et fald, således at der i den seneste opgørelse fra 2012 blev anvendt 253 tusinde forsøgsdyr. I denne artikel ser vi nærmere på baggrunden for dette fald, idet en væsentlig del af årsagen formentlig skyldes finanskrisen, der satte ind i 2008.

Alstrup, Aage Kristian Olsen

2014-01-01

130

Formaldehydkoncentrationen i nybyggede huse i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

er en tendens til, at nybyggede, især større huse har høje koncentrationer af formaldehyd i indeluften. I to ud af 20 undersøgte huse er der endda fundet formaldehydkoncentrationer, der ligger over den grænseværdi, som Verdenssundhedsorganisationen WHO har fastsat. I de to huse var luftskiftet kun det halve af, hvad der kræves i bygningsreglementet. De undersøgte 20 nybyggede typehuse ligger i Nordsjælland og måleperioden var mellem februar og juni 2007.

Logadóttir, Ásta; Gunnarsen, Lars

2008-01-01

131

Et fortsat fald i menarchealderen i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

INTRODUCTION: The aim was to follow the development of the parameters of the distribution of age at menarche in Danish women in recent decades. MATERIAL AND METHODS: The study is based on retrospective data from six different samples with a total of 42,784 women, born in the period 1923-1973. RESULTS: We report a renewed decline in the mean menarcheal age in a large Danish sample after a period with a halt in the trend towards an earlier age at menarche in many North European countries. We find a continuously declining mean menarcheal age in Denmark in women born in the years 1964-1973. In a sample of textile workers born in the years 1939-1968 (n = 12,605) we find a higher mean menarcheal age of one year. DISCUSSION: The results indicate that menarcheal age is still delayed in certain groups in Denmark. It can therefore be expected that the menarcheal age will fall even more in the future.

Olesen, A W; Jeune, B

2001-01-01

132

Matematikvanskeligheder og lavt præsterende elever i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen beskriver som sit udgangspunkt at der gennem de seneste år har vist sig en voksende dansk interesse for matematikvanskeligheder og for den gruppe af unge og voksne danskere der præsterer lavt i internationale undersøgelser, men at dansk teoretisk og empirisk belysning af disse områder er sparsom. Som teoretisk belysning af begrebet matematikvanskeligheder peges der på tre aktuelle nordiske bidrag: livsmatematik, mestring og regnehuller, og mulighederne for at udnytte forskellige typer empiriske data i relation til disse diskuteres. Det fremlægges eksemplarisk hvilken kvalitativ indsigt der kan peges på ud fra danske 15-åriges svar på enkeltopgaver i PISA 2003, som muligvis kan være med til at belyse begrebet matematikvanskeligheder. Dette sammenholdes i en diskussion af hvordan man - ved at kombinere PISA-undersøgelsernes teoretiske beskrivelser af niveauer for elevpræstationer gennem analyser af enkeltopgaver - kan bidrage til videreudvikling af dansk evalueringskultur der kan støtte forebyggelsen og afhjælpningen af elevers vanskeligheder med læring af matematik.

Lindenskov, Lena; Weng, P.

2005-01-01

133

Praehospitalt hjertestop i Danmark. Er beredskabet effektivt?  

DEFF Research Database (Denmark)

The chain-of-survival concept is an established principle in the treatment of out-of-hospital cardiac arrest. Survival is improved when out-of-hospital cardiac arrest is followed by a sequence of events: early access to help, early cardiopulmonary resuscitation, early defibrillation and early advanced care. The Danish emergency medical system is only to some extent in accordance with the standards of the chain-of-survival concept. The current way of evaluating the efficiency of the system is based mainly upon the driving time for the ambulance, but the time that counts for the patient is the time between the emergency call and the start of adequate treatment. Options for defibrillation and--in some cities--advanced life support are good, but hard to exploit as ambulances frequently arrive too late for treatment to be effective.

Hallas, P

2000-01-01

134

Statistics Denmark: Key Indictors = Danmarks Statistik  

Science.gov (United States)

This site offers monthly updated statistics on key economic indicators in Denmark. These include: demand and supply, new manufacturing orders, construction, tourism, internal trade, transport, consumer and wholesale price index, and the labor market.

1998-01-01

135

Udvikling og udfordringer ifertilitetsbehandling i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

In Denmark, a total of 31,000 assisted reproductive technology (ART) and intrauterine insemination treatments yearly results in the delivery of around 6,300 children, which represents 9% of the Danish birth cohort. The delivery rate following ART (in vitro fertilization/intracytoplasmatic sperm injection, frozen embryo replacement and oocyte donation) has been stable around 20% per cycle initiated during the last decade, despite the transfer of fewer embryos. The future challenges are the increasing age of women seeking fertility treatment, the development of biomarkers of embryonic implantation potential as well as the improvement of embryo culture, and embryo freezing techniques.

Ingerslev, Hans Jakob; Humaidan, Peter

2012-01-01

136

The Norwegian Electric Power System - System Description and Future Developments; Norsk kraftforsyning - dagens system og fremtidig utvikling  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

This report presents a description of the present Norwegian electric power system, as well as a discussion of emerging trends and future developments in this system. The report provides the basis for FFI's current vulnerability analysis of the electric power system. Norway's electric power system is getting increasingly complex, due to a large-scale implementation of electronic components and information systems. Workforce reductions and efficiency improvements dominate the development of the electric power sector. Norway is also becoming increasingly dependent on foreign power sources. These trends provide for an entirely different electric power system than just a few years ago. Also, these trends make it virtually impossible to present a ''static'' description of the system. Thus, the report also contains a scenario, describing possible future developments of the system until 2010. (author)

Hagen, Janne Merete; Nystuen, Kjell Olav; Fridheim, Haavard; Rutledal, Frode

2000-09-01

137

De fra folkekirken afvigende trossamfund : mellem flertalsdominans og mindretalstilpasning i den danske religionsmodel  

DEFF Research Database (Denmark)

Trossamfund i Danmark, der vælger at søge om godkendelse og bemyndigelse til at forvalte ægteskab, skal vurderes af Det Rådgivende Udvalg vedr. Trossamfund under Ankestyrelsen. Udvalget arbejder efter en række formelle og indholdsmæssige krav og kriterier, der evaluerer trossamfundenes religionsbegreb, organisationsforhold og demokratiske praksis. Denne artikel undersøger udvalgets retningslinjer og den implicitte vægtning af værdier, som folkekirken og de afvigende trossamfund indgår i. Generelt kritiseres den ministerielle godkendelsespraksis for at støde minoritetsforkyndere væk fra staten og for at risikere diskrimination ved at trække grænser i det religiøse landskab. Artiklen diskuterer, hvilke værdier, der kan gøres til genstand for interkulturel evaluering og ser folkekirkelighed som fælles værdi og fremtidig ressource.

Vinding, Niels Valdemar

2012-01-01

138

Den kirurgiske service i Danmark--er det tid til reorganisering?  

DEFF Research Database (Denmark)

Denmark is a small country (about 5 million inhabitants) and has a unique registration of hospital admissions, surgical procedures and specific person-numbers in national registers. However, there is currently no system to monitor the overall quality of surgical care. Also, surgical services are provided in a large number of hospitals. In order to provide a rational basis of professional and administrative strategies to monitor and improve the quality of surgical care, establishment of a nation-wide monitoring system and quality improvement programme is required as well as regionalisation of major procedures.

Kehlet, Henrik; Ottesen, Bent S

2003-01-01

139

EU i Danmark EU i Danmark - En indholdsanalyse af Berlingske Tidendes nyhedsformidling af EU  

OpenAIRE

#This report examines Berlingske Tidende’s dissemination of EU-news and the democratic aspects of the presentations hereof. The report also contains a content analysis of the articles brought by Berlingske Tidende during January and February of 2006. The report furthermore identifies which frames the news have been published in and the future perspectives for Danish EU-dissemination.

Bjerregaard, Peter P.

2006-01-01

140

Robust and sustainable bioenergy: Biomass in the future Danish energy system; Robust og baeredygtig bioenergi: Biomasse i fremtidens danske energisystem  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The publication is a collection of articles about new, exciting technologies for the production of bioenergy, which received support from Danish research programmes. The green technologies must be sustainable so that future generations' opportunities for bioenergy use is not restricted, and the solutions must be robust in relation to security of supply, costs and energy economy. In this context, research plays a crucial role. Research is especially carried out within the use of residues as bio-waste, straw, wood and manure for energy purposes, but there are also projects on energy crops, as well as research into how algae from the sea can increase the production of biomass. (LN)

Skoett, T.

2012-09-15

141

Description of the HIA line in the CEEH integrated modelling chain : CEEH Scientific Report No. 5  

DEFF Research Database (Denmark)

Formålet med denne rapport er at beskrive ”HIA-linjen” i den integrerede modelkæde af energi-miljø-helbred og omkostninger i CEEH. I CEEH er udviklet en række modeller, der i en samlet kæde kan estimere helbredskonsekvenser og heraf afledte samfundsmæssige omkostninger af udledning af luftforurening belyst ved scenarier for fremtidig energiproduktion i Danmark. Den anvendte metodologi kaldes “Impact Pathway”, og består i en selvstændig modellering af alle fremtidige udledninger af luftforurening i Balmorel-modellen, en efterfølgende modellering af transport af og kemisk omdannelse af den udledte forurening i en af to forskellige Atmosfærisk Kemisk Transport modeller - enten NERI eller DMI-modellen. De modellerede koncentrationsfelter, udglattes henover de 98 danske kommuner, og de resulterende helbredseffekter kan derefter beregnes i den udviklede sundhedskonsekvensmodel (Health Impact Assessment model). Dernæst kan de samfundsmæssige omkostninger beregnes og tilknyttes de i Balmorel-modellen beregnede udledninger, således at der kan beregnes en samlet enhedsomkostning for luftforurening til brug for yderligere modelleringer af fremtidig energiproduktion i Danmark. CEEH HIA-linjen præsenterer en ny måde at modellere og beregne samfundsmæssige helbredsomkostninger fra luftforurening på, i det der her direkte modelleres både demografisk udvikling, luftforurening og sygelighed og dødelighed i en integreret model. Modelleringen af de samlede helbreds konsekvenser ved dansk udledt luftforurening i perioden fra 2005 til 2030, giver 2.000 ekstra lungekræftdødsfald, 3.950 ekstra hjertesygdomsdødsfald, 7.375 dødsfald fra blodprop i hjernen, 1.750 KOL-dødsfald og 11,475 for tidlige dødsfald af andre årsager. Opgjort som tabte leveår finder vi et tab af 163.075 år i den modellerede 25 års periode. De samfundsmæssige omkostninger beløber sig i perioden til 456 mio. kr. for lungekræft, 662 mio. kr. for hjertesygdom, 687 mio. kr. for blodprop i hjernen, 140 mio. kr. for KOL, 202 mio. DKK for død af andre årsager, og i alt 2.149 mio. kr. i perioden fra 2005 to 2030.

Flachs, Esben Meulengracht; no-lastname, no-firstname

2012-01-01

142

Increasing drug expenditures in an ageing population : Demographic and pharmacoepidemiological factors as drivers  

DEFF Research Database (Denmark)

  I lighed med mange andre lande er sundhedsomkostningerne steget betydeligt de sidste ti år i Danmark - ikke mindst lægemiddeludgifterne. Da ældre gennemsnitligt har større behov for og forbrug af sundhedsydelser end yngre, kan aldringen i befolkningen udgøre en betydelig udfordring for fremtidens sundhedsvæsen.   Formålet med projektet har været at undersøge drivende kræfter bag observerede og fremtidige stigninger i udgifter ved brug af receptpligtige lægemidler. Et delformål var udvikling af egnede metoder. Tre aspekter blev analyseret:    1) Betydning af aldring for fremtidige udgifter ved lægemiddelforbrug 2) Drivkræfter bag observeret stigende forbrug af kardiovaskulære lægemidler 3) Betydningen af aldring og ændret forbrugsmønster på fremtidige udgifter ved brug af kardiovaskulære lægemidler    Projektet består af tre registerbaserede delstudier af lægemiddelforbrug i Danmark. Der blev udviklet en fremskrivningsmodel til vurdering af aldringens betydning under hensyntagen til høje udgifter det sidste leveår (afstand til død) for fremtidige lægemiddeludgifter samt en farmakoepidemiologisk model til vurdering af betydningen af ændringer i henholdsvis behandlingsincidens, behandlingsophør og bruger-dødelighed (modelparametrene) for observerede og projekterede ændringer i lægemiddelforbrug og udgifter.   Studie 1: I perioden 2003-2030, vil aldringen i befolkningen - alt andet lige - bevirke en stigning i lægemiddeludgifter på henholdsvis 16,9 % og 17,9 % med og uden hensyntagen til afstand til død. Lægemiddeludgifterne steg med faldende afstand til død - mindst udtalt blandt ældre. Studie 2: Tre lægemiddelkategorier var ansvarlige for to tredjedele af den stigende kardiovaskulære behandlingsintensitet i perioden 1996-2005. Snarere end aldringen var stigende behandlingsincidens drivkraften bag det stigende forbrug af flere kardiovaskulære lægemidler. Farmakoepidemiologisk uligevægt var medvirkende til stigende behandlingsprævalens. Studie 3: Fortsætter de historiske trends for modelparametre (med specielt stigende behandlingsincidens) gennem 2006-2015, vil stigende forbrug af ACE-hæmmere, angiotensin II antagonister og statiner medføre en udgiftsstigning på 176%. Uændrede modelparameter værdier siden 2006 vil medføre en udgiftsstigning på 64% - aldringen alene en stigning på 14%.   Uagtet aldringens ringe betydning som drivkraft bag det stigende lægemiddelforbrug, udgør aldringen i befolkningen en væsentlig udfordring for fremtidens sundhedsvæsen. Højt forbrug af lægemidler blandt ældre og midaldrende må tilskrives behandling og forebyggelse af en række kroniske tilstande, snarere end højt forbrug det sidste leveår.             Forsætter den historiske trend med specielt stigende behandlingsincidens vil det stigende forbrug af tre kardiovaskulære lægemidler medføre en udgiftsstigning mellem 1996-2005 svarende til 60% af den samlede lægemiddeludgiftsstigning de foregående ti år. En stigende behandlingsincidens vil næppe være en følge af stigende morbiditet, men snarere en følge af anbefalinger i kliniske guidelines fra medicinske selskaber.                  Styrken ved den farmakoepidemiologiske model ligger dog først og fremmest i mulighederne for at analysere den farmakoepidemiologiske dynamik bag observeret forbrug. Bedre håndtering af behandlingsvarighed samt inddragelse of markører for sygdomsstatus og socioøkonomiske forhold vil kunne forbedre modellen yderligere.

Kildemoes, Helle Wallach

2008-01-01

143

Jordbrug og klimaændringer - samspil til vandmiljøplaner  

DEFF Research Database (Denmark)

De menneskeskabte klimaændringer skyldes udledning af drivhusgasser, især kuldioxid, metan, lattergas og CFC. Den samlede udledning af disse gasser er stigende og forventes frem til år 2100 at føre til en stigning den globale middeltemperatur på mellem 1,4 og 5,8 C. Variationsbredden er udtryk for variation i scenarierne for den fremtidige udledning af drivhusgasser og usikkerhed i klimamodellerne. Selv ved en stabilisering af atmosfærens indhold af drivhusgasserne på det nuværende niveau vil der ske en global temperaturstigning på yderligere1C. Beregninger med globale og regionale klimamodeller viser følgende tendenser for Danmark i år 2100 i forhold til 1990 for de mestanvendte udslipsscenarier. Den årlige middel-temperatur vil stige med 3-5 C. Nedbøren i vinterperioden vil stige med 20-40%, mens nedbøren i sommerperioden vil falde med 10-25%. Der vil endvidere være en tendens til flere episoder med kraftig nedbør, især i efteråret. Danmark har tiltrådt FN's klimakonvention og den tilhørende Kyoto-protokol,der forpligtigeren række industrilande til en 5% reduktion i udledningen af drivhusgasser. Danmark har forpligtiget sig til at reducere den samlede udledning af drivhusgasser med 21% i forhold til 1990-niveauet. Målsætningen skal være realiseret i 2008-2012. Uden yderligere tiltag forventes den samlede danske udledning af stige med13%. Selv med korrektion for el-import i basisåret og eleksport i forpligtigelsesperioden forventes reduktionen kun at blive på 9%.

Olesen, J. E.; Gyldenkærne, S.

2004-01-01

144

Fund af småsommerfugle fra Danmark i 2009 (Lepidoptera)  

DEFF Research Database (Denmark)

This article reports and comments on interesting Danish Microlepidoptera collected in 2009 and include remarkable findings from previous years. The classification and nomenclature follow the Danish catalogue (Karsholt & Stadel Nielsen, 1998) which is based on the European checklist (Karsholt & Razowski (eds.), 1996). Six species are reported as new to the Danish fauna: 1) Stigmella stettinensis (Heinemann, 1871) (Nepticulidae). One specimen was taken in a light trap in Copenhagen; 2) Schiffermuelleria grandis (Desvignes, 1842) (Oecophoridae). One specimen has been collected at light on the Island Langeland; 3) Goniodoma limoniella (Stainton, 1884) (Coleophoridae). Numerous specimens have been taken both in a light trap and flying around the host plant on the Island of Rømø in south-west Jutland. The species is regarded as recently established; 4) Lozotaeniodes formosana (Geyer, 1830) (Tortricidae). One specimen was taken in a light trap in the Copenhagen area; 5) Cydia lobarzewskii (Nowicki, 1860) (Tortricidae). One specimen has been taken in a light trap on the Island Møn in southern Denmark; 6) Ecpyrrhorrhoe rubiginalis (Hübner, 1796) (Pyralidae). One specimen has been taken in a light trap on the island Bornholm. We introduced a special list of species with uncertain status last year (Buhl et al., 2009: 67). This year the following two species is transferred to this list: Caloptilia azaleella (Brants, 1913) and Cacoecimorpha pronubana (Hübner, 1799). Also Tuta absoluta (Meyrick, 1917) (Gelechiidae), of which one specimen was caught in a light trap in Copenhagen area, is placed on this list. The species is a well known pest on tomatoes spreading in Europe and now for the first time recorded from Denmark. The total number of Danish Nepticulidae is now 86; Oecophoridae 30; Coleophoridae 118; Tortricidae 383 and of Pyralidae 196; this results in a total of 1560 species of Microlepidoptera (families Micropterigidae-Pyralidae) found in Denmark. The total amount of Macrolepidoptera mentioned from Denmark is now 962, bringing the number of Danish Lepidoptera to a total of 2522 species.

Buhl, Otto; Falck, Per

2010-01-01

145

Menarkalderen blandt skolepiger i Odense. Falder menarkalderen fortsat i Danmark?  

DEFF Research Database (Denmark)

The average age at the menarche has decreased from the 1850s to the 1950s. It is controversial whether there has been a continued decrease since the 1950s. The object of this investigation is to illustrate whether this trend has continued into the 1980s. This study is based on the ages at the menarche as recalled by 908 girls aged 14-16 years in 40 schools in Odense. The information was obtained during intervals of differing lengths and consequently, the parameters of the distribution of the age at the menarche were estimated in a randomly grouped normal distribution. The average age at the menarche was found to be the same throughout the municipality (13.27 years; 95% confidence limit 13.20-13.35). The variations were found to be significantly differentiated by the type of school district. The variations were low in the suburbs and in the surrounding rural districts, higher in the inner city areas and highest among girls attending private schools. Compared with the results from other recent Danish studies, these findings suggest a halt in the decline of the average age at the menarche, which may be temporary. Udgivelsesdato: 1993-Feb-15

Boldsen, J L; Jeune, B

1993-01-01

146

Fund af småsommerfugle fra Danmark i 2011 (Lepidoptera)  

DEFF Research Database (Denmark)

This article reports and comments on interesting Danish Microlepidoptera collected in 2011 and include remarkable findings from previous years. The classification and nomenclature follow the new Danish checklist (Karsholt & Stadel Nielsen, in press). Ten species are reported as new to the Danish fauna, most of them collected in light traps, especially in the island of Bornholm: 1) Agonopterix bipunctosa (Curtis, 1850)(Depressariidae) and 2) Monochroa sepicolella (Herrich-Schäffer, 1854)(Gelechiidae): one specimen of each in light traps in Bornholm; 3) Phalonidia udana (Guenée, 1845)(Tortricidae), which has been shown to be distinct from P. manniana (FR.), seems to be widely distributed in Denmark; 4) Aethes fennicana (Hering, 1924)(Tortricidae): three specimens were collected in a light trap in the island of Lolland; 5) Epinotia cinereana (Haworth, 1811) (Tortricidae), which has been shown to be distinct from E. nisella (Cl.), has been found in several districts but is much rarer than the latter;6) Wockia asperipunctella (Bruand, 1851)(Urodidae) is recorded from one specimen found in Bornholm in 1984; 7) Sciota fumella (Eversmann, 1844)(Pyralidae) was found in 10 specimens collected in light traps in Bornholm during the first week of July, together with one specimen of 8) Sciota lucipetella (Jalava, 1978) (Pyralidae); 9) Ephestia unicolorella Staudinger, 1881 (Pyralidae): one specimen was collected in a light trap in western Jutland, and 10) Pseudobissetia terrestrellus (Christoph, 1885)(Crambidae): one specimen of this southern species was collected in a light trap south of Copenhagen in the same night (3th July) as the two above mentioned Sciota species. We moreover record an imported species, Zelleria oleastrella (Millière, 1864)(Yponomeutidae), which has not earlier been found in Denmark. The Oegoconia species, which in previous lists was dealt with as O. caradjai Popescu-Gorj & C?pu?e, 1965, has turned out to be O. novimundi Busck, 1915. We can moreover report findings of larvae of Yponomeuta irrorella (Hb.) on Malus, where larvae occurred singly and apart from nests of other Yponomeuta species. The total number of Danish Depresariidae is now 46, Gelechiidae 178, Tortricidae 387, Urodidae 1, Pyralidae 78 and Crambidae 123. This results in a total of 1584 species of Microlepidoptera found in Denmark. The total amount of Macrolepidoptera recorded from Denmark is now 967, bringing the number of Danish Lepidoptera to a total of 2551 species. There are moreover 10 species on the so-called observation list, containing species of uncertain status, which was erected in 2009.

Buhl, Otto; Falck, Per

2012-01-01

147

Forebyggelse af vertikal transmission af human immundefektvirus i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

INTRODUCTION: Human immunodeficiency virus (HIV) is a RNA virus that can be transmitted parenterally, sexually or vertically. An effective prevention strategy has been implemented in industrialised countries, thereby reducing vertical transmission from 15-25% to < 1%. The aim of this study was to describe vertical transmission of HIV in Denmark after the introduction of ART. MATERIALS AND METHODS: The study was a retrospective study of all HIV-infected women who gave birth in Denmark between 1 January 2000 and 31 May 2005 and their children. RESULTS: 83 HIV-infected women gave birth to 96 children during the study period. In 79% of the cases, the woman knew her HIV status at the beginning of her pregnancy. The median CD4 count before delivery was 447 x 10(6)/l, and in 76% of the cases the HIV-RNA was < 20 copies/ml. 88% of the women delivered by Caesarean section. None of the children were breastfed. None of the children were infected during pregnancy, delivery or after birth. During the same period of time, 8 children were diagnosed with HIV in Denmark; they were born to mothers whose HIV infection was not diagnosed during pregnancy or delivery and therefore preventive treatment was not initiated. CONCLUSION: As long as preventive treatment strategies are followed, there is no transmission of HIV from mother to child, neither during pregnancy nor during or after birth.

Rasmussen, Maria Birkvad; Rasmussen, Johannes Boyen

2008-01-01

148

beta-thalassaemia major hos børn og unge i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

INTRODUCTION: Beta-thalassemia major occurs with increasing frequency among Danish children as a result of immigration. The aim of the study was to estimate the occurrence of beta-thalassemia major in Denmark, analyse the treatment and organ functions, and identify areas for an improved treatment strategy. MATERIAL AND METHODS: During 1998-99 all Danish pediatric departments were contacted for identification of children aged 0-18 years with beta-thalassemia major. Blood transfusions and chelation therapy were registered, and for Eastern Denmark clinical, endocrine, cardiac, and serologic parameters were performed. RESULTS: Twenty-six children had beta-thalassemia major. Out of these, 20 received blood transfusions, and 17 patients were chelated. Eight patients were not chelated owing to previous bone marrow transplantation, treatment with hydroxyurea or ferritin < 2000 micrograms/l and young age. One patient had died. The body height was between 1.5 and -5.4 SDS (median -1.7) and the sitting height was -0.6 to -5.6 SDS (median -2.3). The bone age was delayed 1-5 years (median -2.5) in six out of ten examined patients, and puberty delayed in four out of five. A dilated left ventricle was documented in one out of eight patients examined. All patients were HIV and hepatitis C negative. For 75% of the children, the parents were related. DISCUSSION: Children and adolescents with beta-thalassemia major in Denmark experience major heterogenicity with regard to treatment and late effects. An earlier and more effective iron chelation therapy together with improved patient support may reduce growth disturbances and endocrine and cardiac late effects. Udgivelsesdato: 2002-Dec-2

Jung, Anne; Main, Katharina Maria

2002-01-01

149

Forebyggelse af vertikal transmission af human immundefektvirus i Danmark.  

DEFF Research Database (Denmark)

INTRODUCTION: Human immunodeficiency virus (HIV) is a RNA virus that can be transmitted parenterally, sexually or vertically. An effective prevention strategy has been implemented in industrialised countries, thereby reducing vertical transmission from 15-25% to < 1%. The aim of this study was to describe vertical transmission of HIV in Denmark after the introduction of ART. MATERIALS AND METHODS: The study was a retrospective study of all HIV-infected women who gave birth in Denmark between 1 January 2000 and 31 May 2005 and their children. RESULTS: 83 HIV-infected women gave birth to 96 children during the study period. In 79% of the cases, the woman knew her HIV status at the beginning of her pregnancy. The median CD4 count before delivery was 447 x 10(6)/l, and in 76% of the cases the HIV-RNA was < 20 copies/ml. 88% of the women delivered by Caesarean section. None of the children were breastfed. None of the children were infected during pregnancy, delivery or after birth. During the same period of time, 8 children were diagnosed with HIV in Denmark; they were born to mothers whose HIV infection was not diagnosed during pregnancy or delivery and therefore preventive treatment was not initiated. CONCLUSION: As long as preventive treatment strategies are followed, there is no transmission of HIV from mother to child, neither during pregnancy nor during or after birth.

Rasmussen, Maria Birkvad; Rasmussen, Johannes Boyen

2008-01-01

150

Kommunikation om klima : Evaluering af 'Det klimavenlige Danmark'  

OpenAIRE

I denne rapport sammenfattes resultaterne af en evaluering af effekten af formidling af viden om klimaproblemer og energibesparelser til den brede befolkning gennem henholdsvis brug af hjemmesider og gennem tv-programmer. Rapporten konkluderer, at hjemmesiderne særligt appellerer til en gruppe, som også står for nogle af de største CO2-udslip – nemlig de 30-50-årige parcelhusejere. Det er dog særligt dem, der i forvejen er mest interesserede i emnet, som benytter hjemmesiderne. I forh...

Gram-hanssen, Kirsten; Christensen, Toke Haunstrup; Haagerup, Christian Deichmann; Hjortholt Simonsen, Susanne

2010-01-01

151

Nye medier - ny journalistik? En pilotundersøgelse af netnyhedsproduktionen i Danmark  

OpenAIRE

Based on a pilot study this article examines the research hypotheses in the field of online-journalism, with particular focus on the Nordic literature. It argues that the growth of online journalism and online newspapers is not necessarily the case of new kind of journalism; on the one hand, the pilot study confirms a blurring of the relationship between journalists and readers, and a change in the form of continuous real-time editing and publishing. Yet it appears that many of the characteri...

Janni Møller Hartley

2009-01-01

152

Nye medier - ny journalistik? En pilotundersøgelse af netnyhedsproduktionen i Danmark  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Based on a pilot study this article examines the research hypotheses in the field of online-journalism, with particular focus on the Nordic literature. It argues that the growth of online journalism and online newspapers is not necessarily the case of new kind of journalism; on the one hand, the pilot study confirms a blurring of the relationship between journalists and readers, and a change in the form of continuous real-time editing and publishing. Yet it appears that many of the characteristics of online journalism are well known, and thus, the development might rather be seen as a radicalisation of some traditional journalistic routines in the production of news. A radicalization that indicates that news in the Digital Age can be seen as a dynamic process rather than a static product.

Janni Møller Hartley

2009-09-01

153

Anmeldelse af kronisk hepatitis B og C i Danmark.  

DEFF Research Database (Denmark)

INTRODUCTION: It became mandatory to report cases of chronic hepatitis B and C in Denmark in May 2002. The "treating doctor" is obliged to make the report. The purpose of this study is to find out how many patients with chronic hepatitis B or C who are monitored in the Danish health care system are reported to the State Serum Institute (SSI) and to find out who makes the report and from these numbers to estimate the total number of patients in Denmark with chronic hepatitis B and C. MATERIALS AND METHODS: Patients with chronic hepatitis B or C who were reported to the SSI before June 20th 2006 were cross-referenced with patients included in the Danish Database of Hepatitis B and C (DANHEP) on the basis of their social security number. RESULTS: The study found that only 50% of patients monitored at Danish hospitals with chronic hepatitis B or C are registered with the SSI. Respectively 47% and 38% of these were registered by their general practitioner, a few percent by a doctor whose place of employment is not registered, and the rest by doctors working at hospitals. CONCLUSION: This study demonstrates that the reporting of patients with chronic hepatitis B and C in Denmark is considerably inadequate. It is important that general practitioners as well as doctors working at hospitals are aware of their duty to report these diseases. An optimal reporting rate could be achieved by making it mandatory to notify the laboratory diagnosis of chronic hepatitis B and C as well as establishing an electronic reporting system, where data from laboratories are cross-referenced with clinical and epidemiological data.

Hansen, Nanna; Cowan, Susan

2008-01-01

154

Forebyggende helbredsundersøgelser af gravide kvinder i Danmark. Struktur og tilrettelaeggelse  

DEFF Research Database (Denmark)

In Denmark, pregnant women are offered antenatal care in a nationwide programme. This programme is organized around health examinations in general practice, midwives centres and hospital outpatient departments. During the winter 1986/87 a nationwide investigation of antenatal care was carried out in Denmark. A random sample of approximately 1/3 of the general practitioners, all of the midwives who had antenatal consultations and the medical staffs of 26 departments of obstetrics and gynaecology with more than 100 deliveries in 1985 received a questionnaire about the content of a definite antenatal examination and certain conditions of organization. The obstetricians could describe three different types of antenatal examinations depending upon the place and arrangement of work. The percentage replies received were 62 for general practice, 86 for the midwives and 62, 69 and 55 from the doctors in the place of delivery. 50% of the pregnant women had been attached to the same practice for at least five years. 70%of the general practitioners performed approximately one antenatal examination weekly. Only few hospital districts had attempted to have the first examination by the midwife at the 12th week of pregnancy. 25% of the places for examination by midwives were outside hospitals, which, according to the guidelines for antenatal care, do not entirely fulfill the intentions concerning situation in the patient's immediate surroundings. All of the obstetric departments offered routine examinations in the 16th-18th weeks and a number of these also routine examinations in the third trimester.(ABSTRACT TRUNCATED AT 250 WORDS)

Andersen, K V; Kristensen, F B

1989-01-01

155

Mod en udvidelse af feminismen - nu også i Danmark?  

DEFF Research Database (Denmark)

Det er gennem artikuleringer som dem, der bliver præsenteret af Khankan og Bom/ Motlani, at vi får mulighed for til stadighed at undersøge grundlaget for fortsat at erklære at feminismen har et budskab til kvinder af i dag - uanset herkomst og tilhørsforhold. De er nemlig konkrete eksempler på muslimske kvinder af i dag som på linje med andre kvinder forsøger at forsone pragmatisme og principper i deres live uden at gå på kompromis med egne drømme og ønsker.

Christiansen, Connie CarØe

2008-01-01

156

Forekomst, symptomer og diagnostik af tuberkulose i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

In Denmark the prevalence of tuberculosis (TB) is low, but updated knowledge on the diagnostic techniques available is still important. We summarise the current procedure for diagnosing TB with emphasis on sputum culture, use of interferon gamma release assays and the clinical and radiological manifestations of tuberculosis.

Hilberg, Ole; Hyldgaard, Charlotte

2011-01-01

157

Selvvurderet helbred blandt unge fra etniske minoriteter i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

INTRODUCTION: Only a few studies on the health status of ethnic minorities in Denmark have been carried out. These studies have shown a higher mental and physical morbidity rate and an increased prevalence of social problems among adults. The purpose of this study was to compare the self-reported health status of ethnic Danish youths and young first- and second-generation immigrants from non-Western countries to establish whether there is an association between ethnicity and "belief in the ability to affect one's own health". MATERIALS AND METHODS: We surveyed a cohort of 6,203 ninth-grade students (aged 15 to 16 years), including 264 first-generation and 391 second-generation immigrants from non-Western countries. Self-reported health and self-efficacy, defined as the belief in the ability to affect one's own health, were included in the analyses, using SPSS cross-tabulations and logistical regression analysis. RESULTS: A direct association between ethnicity and self-reported health status was found. Both first- and second-generation immigrants rated their health worse than did ethnic Danish youths. The association was statistically significant for first-generation immigrant girls when controlling for relevant risk factors for ill health. Significant associations between self-reported health status and belief in the ability to affect one's own health were found for both first- and second-generation immigrants of both sexes, compared to ethnic Danish youths. CONCLUSION: Factors related to immigration and immigrants' social conditions may partially explain the ethnic differences in self-reported health status. However, cultural differences may influence the ethnic and gender differences in health status and self-efficacy, as ethnic minorities are less likely to believe in their ability to affect their own health. It is recommended that this knowledge be implemented when developing health promotion programs in the public schools. Udgivelsesdato: 2006-Apr-24

Bennedsen, Anne; Ibfelt, Else Helene

2006-01-01

158

Ovariekraeft i Danmark. Status for den kirurgiske indsats  

DEFF Research Database (Denmark)

INTRODUCTION: In Denmark women have not only one of the highest risks of ovarian cancer but also the highest mortality rate. The primary surgery is a key factor in the outcome. MATERIALS AND METHODS: Surgery for the treatment of ovarian cancer in Denmark was evaluated for the period from 1 July 2002 to 31 December 2003 using data from the Danish National Patient Registry (Landspatientregisteret, LPR) as well as the letter with the discharge note. The analysis included all primary surgical procedures during this period where information about number of surgical procedures per department, post-operative hospital stay, complications and mortality were obtained. RESULTS: 765 women, mean age 61 years (range 5-96 years), were operated on for ovarian cancer. The operations were distributed among 52 different hospital departments, and the surgery for advanced stage III patients took place in 32 different departments. The mean postoperative hospital stay was 9.0 days; 28% experienced one or more complications, and 8.1% were reoperated. The mortality rate was 4.2%. CONCLUSION: This first nationwide evaluation of surgery for ovarian cancer in Denmark showed that the surgery took place in far more hospital departments than the five recommended by the Danish National Board of Health. There seems to be room for improvement of quality, and a plan for the next five years is presented. Udgivelsesdato: 2006-Apr-10

Marx, Charlotte Iben; MØller, Charlotte

2006-01-01

159

Foreningerne i Danmark - i samspil med det offentlige  

DEFF Research Database (Denmark)

Analyse af potentialerne for et større og tættere samspil mellem den offentlige og den frivillige sektor samt en diskussion af to forskellige scenarier for et sådant samspil: 'Samskabelse eller samproduktion' og 'Demokratisk deltagelse'

Ibsen, Bjarne

2014-01-01

160

Visualisering af Danmarks erhvervsgeografi vha. kvadratnetsklynger : Forskningsprojektet ATLAS  

OpenAIRE

Det danske kvadratnet og muligheden for at få detaljerede data på kvadratnets-klynger åbner nye muligheder for GIS-baserede kortlægninger, hvor udviklingstræk kan detekteres og fremstilles uafhængigt af administrative enheder som f.eks. kommuner. I paperet anvendes grunddata for kvadratnettets mindste enheder (100x100 meter) i kombination med en opgørelse af arbejdspladser på brancher inden for ca. 8000 kvadratnets-klynger, til at visualisere lokaliseringstendenser og udviklingstræk ...

Hovgesen, Henrik Harder; Nielsen, Thomas Alexander Sick; Kappel, Mikkel

2005-01-01

161

Risikovurdering for Downs syndrom i Danmark--sekundaerpublikation  

DEFF Research Database (Denmark)

In 2004 The Danish National Board of Health introduced a new guideline regarding prenatal screening. All pregnant women are now offered a Down's syndrome risk assessment. The new guideline has had an impact on the number of invasive early prenatal procedures. The number of procedures fell by 50% from 2000 to 2006. 90% of the foetuses with Down's syndrome are detected prenatally. Denmark is one of the first countries in the world in which risk assessment for Down's syndrome has been successfully implemented at a national level.

Ekelund, Charlotte Kvist; Andersen, Hans Jakob

2010-01-01

162

Energy 2030. Energi 2030; Lavenergiscenarier for Danmark, Norge og Sverige  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The report presents preliminary results of a study addressing the question of how the Scandinavian countries can reduce emissions of pollutants resulting from energy use (including transport) in order to attain certain environmental goals by 2030. The pollutants considered are SO{sub 2}, NO{sub x}, and CO{sub 2}. Goals for reductions in SO{sub 2} and NO{sub x} emissions have been defined so that they correspond to the maximum deposition levels that can be sustained if the most vulnerable Scandinavian ecosystems are to be preserved. As transboundary effects are important with regard to these pollutants, permissible emissions by the Scandinavian countries themselves have been arrived at by applying a ''principle of solidarity''. That is, the same per caput emissions levels have been assumed to prevail in all countries contributing to depositions in Scandinavia. 91 refs., 32 figs., 27 tabs.

Benestad, O.; Kristiansen, A.; Selvig, E.; Westskog, H. (Oslo Univ., Senter for Utvikling og Miljoe (NO)); Emborg, L.; Meyer, N.I. (Danmarks Tekniske Hoegskole, Lyngby (DK)); Brinck, L. (Lund Univ., Inst. for miljoe og energisystem (SE))

1991-01-01

163

Kommenteret checkliste over Danmarks bier - Del 2: Andrenidae (Hymenoptera, Apoidea)  

DEFF Research Database (Denmark)

This paper presents Part 2 of a checklist for the taxa of bees occurring in Den- mark, dealing with the family Andrenidae, and covering 61 species. The re- maining four families (Halictidae, Melittidae, Megachilidae and Apidae) will be dealt with in future papers. The following 13 species are hereby recorded as new to the Danish bee fauna: Andrena alfkenella Perkins, 1914, Andrena apicata Smith, 1847, Andrena fulvida Schenck, 1853, Andrena gelriae van der Vecht, 1927, Andrena intermedia Thomson, 1870, Andrena minutuloides Perkins, 1914, Andrena nasuta Giraud, 1863, Andrena niveata Friese, 1887, Andrena nycthemera Imhoff, 1868, Andrena semilaevis Pérez, 1903, Andrena similis Smith, 1849, An- drena simillima Smith, 1851 and Andrena subopaca Nylander, 1848. Andrena nana (Kirby, 1802) is excluded from the Danish checklist. Species that have the po- tential to occur in Denmark are discussed briefly.

Calabuig, Isabel; Madsen, Henning Bang

2009-01-01

164

Vingeindsamling fra jagtsæsonen 2000/2001 i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Fra jagtsæsonen 2000/2001 blev der til DMU, Kalø, i alt indsendt 10.286 vinger af 416 jægere. Det var 14 flere vinger og 30 flere deltagende jægere end i jagtsæsonen 1999/2000. Der blev indsendt 7.848 andevinger; heraf 5.253 fra svømmeænder og 2.595 fra dykænder. Fra blishøns indkom 138 vinger, fra gæs 243, fra vadefugle 1.875 og fra måger 182. Der blev registreret fremgang i antal indsendte vinger for 17 af de 29 undersøgte arter, og tilbagegang for 12, i forhold til jagtsæsonen 1999/2000. De største fremgange blev konstateret for skovsneppe hvoraf antallet af vinger steg med 538 (93%), for pibeand med 493 (72%) og for krikand med 223 (15%). De største tilbagegange forekom for gråand der faldt med 792 vinger (27%), og for ederfugl der faldt med 563 vinger (24%). For de øvrige arter varierede antallet af indsendte vinger mindre med små frem- eller tilbagegange i forhold til jagtsæsonen 1999/2000. Blandt svømmeænderne var ynglesæsonen i 2000 over gennemsnittet for pibeand og under gennemsnittet for gråand og krikand, mens den var omkring middel for spidsand. Blandt dykænderne var ynglesæsonen i 2000 under middel for ederfugl og hvinand. Af de øvrige andearter indkom der for få vinger til at ynglesæsonen i 2000 kunne belyses. For grågås og dobbeltbekkasin var ynglesæsonen i 2000 omkring gennemsnittet, mens skovsneppe i 2000 havde den bedste ynglesæson i de sidste 16 år. Den tidsmæssige fordeling af de indsendte vinger fra svømmeænder var på grund af det milde efterår mere udstrakt end i de foregående år. Blandt dykænderne afveg den tidsmæssige fordeling af de indsendte vinger ikke væsentligt fra tidligere år. Det milde efterår foranledigede også en mere vidt udstrakt tidsmæssig fordeling af de indsendte vinger fra dobbeltbekkasin, mens fordelingerne af enkeltbekkasin og skovsneppe var sammenfaldende med fordelingerne i de foregående år. Der forekom dog usædvanligt mange skovsnepper i den sidste uge af jagtsæsonen. Belyst igennem de indsamlede vinger afspejler jagtudbyttets køns- og alderssammensætning tydeligt efterårsbestandenes sammensætning og ændringer gennem jagtsæsonen. For pibeand og krikand udgør gamle hanner og hunner forholdsvis større andele af jagtudbyttet i begyndelsen af jagtsæsonen end senere, mens det omvendte gælder for ederfugl og hvinand hvoraf gamle fugle udgør op til 90% af udbyttet i slutningen af jagtsæsonen. De indsendte oplysninger om anvendte jagtformer viste at 93% af pibeænderne og 91% af krikænderne blev nedlagt ved trækjagt, især under aften- og morgentræk. Af pibeænderne blev næsten halvdelen af de fugle der blev skudt på morgentræk, nedlagt fra skydepram. Af gråand blev 78% nedlagt ved trækjagt og 17% på opfløj. Lokkefugle anvendtes overvejende i forbindelse med morgentrækjagt hvorunder 80% af pibeænderne og 67% af krikænderne blev nedlagt ved brug af lokkefugle. På aftentræk blev 18% af pibeænderne og kun 8% af krikænderne skudt for lokkefugle. Blandt dykænderne blev 92% af hvinænderne skudt på træk med morgentræk som den dominerende jagtform (81%). Alle de hvinænder der blev skudt på morgentræk, blev nedlagt ved brug af lokkefugle og mere end halvdelen blev skudt fra skydepram. Af ederfuglene blev 15% skudt på træk og 83% ved jagt fra motorbåd eller -pram. Blandt gæssene blev 61% nedlagt på morgentræk og 27% på aftentræk. Blandt vadefuglene blev 35% af dobbeltbekkasinerne nedlagt i forbindelse med trækjagt, og 64% ved at jæger eller hund lettede fuglene. Af skovsneppe blev 76% skudt 'for stående/stødende hund' og 15% på klapjagter. At 76% af skovsnepperne skulle være nedlagt 'for stående/stødende hund' anses for urealistisk, og vingematerialet synes for denne art ikke at være repræsentativt med hensyn til at belyse de anvendte jagtformer. Blandt måger blev 48% nedlagt på træk og 35% fra motorbåd. Jagtudbyttets størrelse i 1999/2000-sæsonen er for de arter der er omfattet af vingeindsamlingen, beregnet ved at kombinere oplysninger fra vildtudbyttestatistikken med resultater fra

Clausager, I.

2001-01-01

165

Vingeindsamling fra jagtsæsonen 1999/2000 i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Fra jagtsæsonen 1999/2000 blev der til DMU, Kalø, i alt indsendt 10.272 vinger af 386 jægere. Det var 3.506 flere vinger og 50 flere deltagende jægere end året før. Der blev indsendt 8.432 andevinger hvoraf 5.333 kom fra svømmeænder og 3.099 fra dykænder. Fra blishøns indkom 98 vinger, fra gæs 293, fra vadefugle 1.279 og fra måger 170. Der blev registreret fremgang i antal indsendte vinger for 19 arter og tilbagegang for 10 arter i forhold til jagtsæsonen 1998/99. De største fremgange blev konstateret for ederfugl hvoraf antallet af vinger steg med 1.391 (149%), for gråand som steg med 1.282 (78%), krikand med 576 (62%) og dobbeltbekkasin med 229 (56%). De største nedgange forekom hos sølvmåge hvor antallet faldt med 116 vinger (50%) og for hvinand med et fald på 105 vinger (24%). For de øvrige arter var der talmæssigt kun mindre frem- eller tilbagegange i antallet af indsendte vinger sammenlignet med året før. Blandt svømmeænderne var ynglesæsonen i 1999 over gennemsnittet for gråand og under gennemsnittet for spidsand, pibeand, krikand og skeand. Blandt dykænderne havde ederfugl og hvinand en ynglesæson omkring eller lidt over middel, mens den for sortand og toppet skallesluger var under gennemsnittet af de foregående 17 år. Af de øvrige andearter indkom der for få vinger til at ynglesæsonen i 1999 kunne belyses. Grågås og dobbeltbekkasin havde i 1999 en ynglesæson under gennemsnittet, mens skovsneppens var omkring gennemsnittet af de foregående år. Den tidsmæssige fordeling af indsendte vinger fra svømmeænder var som i de foregående sæsoner. Blandt dykænderne afveg ederfuglens tidsmæssige fordeling ved at være mere jævnt fordelt gennem jagtsæsonen end i tidligere år undtagen i den sidste halvdel af februar, hvorfra dens vingeandel udgjorde 36%. For de øvrige dykænder afveg den tidsmæssige fordeling af indsendte vinger ikke væsentligt fra tidligere år. Den tidsmæssige fordeling af indsendte vinger fra dobbelt- og enkeltbekkasin samt skovsneppe var også sammenfaldende med fordelingerne i de foregående år. Jagtudbyttets køns- og alderssammensætning afspejler tydeligt efterårsbestandenes sammensætning og ændringer gennem jagtsæsonen. For pibeand og krikand udgør gamle hanner og hunner forholdsvis større andele af jagtudbyttet i begyndelsen af jagtsæsonen end senere, mens det omvendte gør sig gældende for ederfugl, hvoraf gamle fugle andrager op mod 90% af udbyttet i februar. De indsendte oplysninger om anvendte jagtformer viste, at 86% af pibeænderne og 95% krikænderne blev nedlagt ved trækjagt, især under aften- og morgentræk. Af pibeænderne blev a af de fugle, der blev skudt på morgentræk, nedlagt fra skydepram. Af gråand blev 76% nedlagt ved trækjagt og 17% på opfløj. Lokkefugle anvendtes overvejende i forbindelse med morgentrækjagt, hvorunder 65% af pibeænderne og 36% af krikænderne blev nedlagt ved brug af lokkefugle. På aftentræk blev 23% af pibeænderne og kun 9% af krikænderne skudt for lokkefugle. Blandt dykænderne blev 95% af hvinænderne skudt på træk med morgentræk som den dominerende jagtform (81%). Praktisk talt alle de hvinænder, der blev skudt på morgentræk, blev nedlagt ved brug af lokkefugle og halvdelen blev skudt fra skydepram. Af ederfuglene blev 29% skudt på træk og 71% ved jagt fra motorbåd eller motorpram. Alle gæs blev nedlagt på morgentræk, idet gåsejagt kun var tilladt indtil kl. 11. Blandt vadefuglene blev 48% af dobbeltbekkasinerne nedlagt i forbindelse med trækjagt og 51% ved at jæger eller hund lettede fuglene. Af skovsneppe blev 70% skudt for stående hund og 11% på klapjagter. De 70% nedlagt for stående hund er sandsynligvis for høj en andel, da vingematerialet for denne art ikke synes at være repræsentativt med hensyn til at belyse de anvendte jagtformer. Blandt måger blev 62% nedlagt på træk, 10% fra motorbåd og 3% ved lossepladser og minkfarme. Jagtudbyttet i 1998/99-sæsonen er for de arter, der er omfattet af vingeindsamlingen, beregnet ved at kombinere oplysninger fra vild

Clausager, I.

2000-01-01

166

Hvordan får man etableret GCP-enheder i Danmark?  

DEFF Research Database (Denmark)

According to a new EU Directive investigator initiated drug trials are to comply with the guidelines for Good Clinical Practice (GCP) as of May 2004. This implies that trials should be conducted according to a set of Standard Operating Procedures (SOPs) and be subject to monitoring and auditing. In 2001, investigators in Denmark initiated 73 drug trials. In order to provide GCP services and guidance to the investigators it is proposed to establish 3-4 regional GCP units at the three university hospitals. The estimated annual cost for the 3-4 GCP units will be between DDK 7.5 and 10 million.

Krogsgaard, Kim; Andreasen, Per Buch

2003-01-01

167

Kommenteret checkliste over Danmarks bier – Del 1: Colletidae (Hymenoptera, Apoidea)  

DEFF Research Database (Denmark)

This paper presents Part 1 of a checklist for the taxa of bees occurring in Denmark, dealing with the family Colletidae, and covering 27 species. The remaining five families will be dealt with in future papers. The following species are hereby recorded as new to the Danish bee fauna: Colletes floralis Eversmann, 1852, Hylaeus angustatus (Schenck, 1861) and Hylaeus gracilicornis (Morawitz, 1867). Hylaeus annulatus (Linnaeus, 1758) is excluded from the Danish checklist. Species that have the potential to occur in Denmark are discussed briefly. A systematic overview of the bee families and genera of Denmark is presented.

Madsen, Henning Bang; Calabuig, Isabel

2008-01-01

168

Alkoholindustriens disciplinering af nydelse. Forebyggelseskampagner til unge i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Aims – To analyze how two youth alcohol prevention campaigns funded by the Danish alcohol industry articulate the relationship between alcohol, intoxication and pleasure. Design – The two campaigns are first analyzed by applying an analytical model developed by Karlsson and Bergmark (2009) to analyze drug prevention campaigns in Sweden. After this a more detailed analysis of how the two campaigns articulate pleasure is done. Results – Both campaigns recognize recreational motives for consuming alcohol. In both campaigns pleasure is central to the regulation of alcohol consumption among young people. Both campaigns aim to associate alcohol consumption with a disciplined pleasure that does not involve intoxication. In this way alcohol policy becomes a politics of pleasure. Conclusion – Alcohol prevention that aims to moderate alcohol consumption among young people by associating alcohol consumption with disciplined pleasure can be seen as a corporate social responsibility strategy by the alcohol industry. These strategies become relevant to include in order to understand prevention efforts within the national state.

Demant, Jakob; Houborg, Esben

2011-01-01

169

Fund af småsommerfugle fra Danmark i 2012 (Lepidoptera)  

DEFF Research Database (Denmark)

This ar ti cle re ports and com ments on in ter est ing Dan ish Micro lepi - doptera col lected in 2012 and in cludes re mark able find ings from pre - vi ous years. The clas si fi ca tion and no men cla ture fol low the new Dan ish check list (Karsholt & Stadel Nielsen, 2013). Three spe cies are re ported as new to the Dan ish fauna: 1) Bryotropha basaltinella (Zeller, 1839) (Gelechiidae): one spec i men was caught in a light trap near Co pen ha gen; 2) Aethes triangulana (Treitschke, 1835) and 3) Pelochrista mollitana (Zeller, 1847) (Tortricidae): one spec i men of each were caught in light traps in Born holm. We more over trans fer Caloptilia azaleella (Brants, 1913) (Gra cil lariidae) from the ob ser va tion list to the main list of Dan ish Lepidoptera. The to tal num ber of Dan ish Gracillariidae is now 88, Gelechiidae 178 and of Tortricidae 389. This re sults in a to tal of 1587 spe cies of Microlepidoptera found in Den mark. The to tal amount of Macro - lepidoptera re corded from Den markis now 969, bring ing the num ber of Dan ish Lepidoptera to a to tal of 2556 species. With the new Dan ish check list the so-called ob ser va tion list has been ex tended to in clude both spe cies of un cer tain faunistic sta tus in Den - mark and spe cies of un cer tain tax o nomic sta tus. There are 13 spe cies of Lepidoptera on the for mer and 11 spe cies on the latter.

Buhl, Otto; Falck, Per

2013-01-01

170

Første påvisning af Clostridium difficile type 027 i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Increasing rates of Clostridium difficile-associated diarrhoea (CDAD) with an unusual, severe course have been reported in Canada, USA and several European countries since 2003. A new virulent strain, PCR ribotype 027 (CD027), is associated with this increase. We report the first Danish case of CDAD caused by CD027. A 85-year-old woman was admitted to hospital with pneumonia. Following treatment initially with penicillin, secondly with moxifloxacin she developed bloody diarrhoea. A stool specimen showed CD027. She was treated with metronidazol for ten days and recovered completely. Udgivelsesdato: 2009-May

SØes, Lillian M; Brock, Inger

2009-01-01

171

Forekomst af traumatisk hjerneskade i Danmark, belyst ved sygehusstatistik  

DEFF Research Database (Denmark)

The occurrence of traumatic brain injury is illustrated with data from the nationwide computer-based registration (Landspatientregisteret) of discharges, discharged persons and diagnoses according to the WHO Classification of Diseases (ICD) carried out by the Danish National Board of Health. After correction for readmissions during 1986, a total discharge rate for 1986 of 3.32 per 1,000 inhabitants was found for diagnoses ICD 850 (commotio cerebri), 851 (contusio, dilaceratio, conquassatio cerebri), 852 (haemorrhagia intracranialis traumatica sive non specificata), and 854 (laesio traumatica intracranialis alia sive non specificata) as the primary or parallel diagnosis. 90% of the patients had diagnosis ICD 850. For ICD 850 and 851, the number of discharges was constant during 1981-1986, but decreased 14%, respectively 13% from 1986 to 1988. For ICD 850, the number of bed days decreased 29% to 31,419 from 1981 to 1988. On the contrary, discharges under diagnosis ICD 852 increased from 600 per year in 1981-1983 to 800 per year in 1985-1988. A computer-printout for 1988 from the corresponding registration in Frederiksborg County (representing 6.6% of the Danish population) covering the diagnoses ICD 851-854 revealed 75 patients discharged under these diagnoses. Examination of the respective hospital records showed that 29 of these patients had been admitted with sequelae of traumatic brain injury occurring in previous years. Twenty-three residents of Frederiksborg County had suffered recent traumatic brain injury corresponding to ICD 851-4.(ABSTRACT TRUNCATED AT 250 WORDS)

Engberg, A W; Biering-SØrensen, F

1990-01-01

172

Udviklingen i ynglebestanden af Sølvmåger i Danmark 1920-2012  

DEFF Research Database (Denmark)

Population development of the Herring Gull Larus argentatus in Denmark 1920-2012 Based on more than 6000 counts, this paper describes the development of the population of breeding Herring Gulls in Denmark since the 1920s. As part of this review, all published as well as a large number of unpublished data concerning breeding numbers of all colonial coastal bird species recorded at individual sites were organised in a database. Furthermore, to ensure an updated overview of total breeding numbers in Denmark, a country wide survey of these species was conducted in 2010 with the help of many volunteers. Based on the coverage of breeding sites censused in individual years we selected specific years where counts of Herring Gulls had been conducted at the most imporant localities as well as on a very large number of other less important breeding localities. For the sites that had not been covered in these selected years, we developed estimates of breeding numbers by using the average of the number of breeding pairs recorded in the two years before and the two years after the selected year (in case no counts had been conducted during these four years, we used the data from the nearest other year with a count, unless it had been conducted more than five years earlier or later than the selected year; Tabs 1 and 2). Using the data and estimates from the years with the most detailed and extensive countrywide counts, the Danish breeding population held in the order of 3000 pairs in 1920, 5000 pairs in 1940, 17¤000 pairs in 1960, 76¤000 pairs in 1970, 66¤000 pairs in 1974, 60¤000 pairs in 1988, 62¤000 pairs in 1996 and 87¤000 pairs in 2010 (Tabs 1-4, Figs 1-3; see also the electronic Appendixes 1-4). The rapid growth of the Danish breeding population after 1940, and especially during the 1960s (16 % p.a.), parallels the growth generally found in north-western Europe during this period. Like in other parts of Europe, the fast growth in Denmark is attributed to increased protection combined with periods of easy access to resources in the form of organic refuse from garbage dumps and discards from fisheries. The population development differed considerably between eastern and western Denmark. In 1974, almost 61% of the entire population bred in the eastern part of the country (eastern Zealand and Bornholm; regions 11-14). Most of these birds bred in two colonies: Græsholmen off Bornholm (at least 13¤000 pairs in 1974) and Saltholm off Copenhagen (some 43¤000 pairs in 1970). However, around 1974 the authorities initiated culling programmes at Græsholmen and Saltholm as well as in two smaller colonies in northern Jutland. These programmes ran until 1984, killing around 45¤000 adult Herring Gulls. At the same time, the large open dumps near Copenhagen and Malmø – which especially during winter provided food for both the Saltholm and Græsholm birds – were closed down. This resulted in a decline of the Danish breeding population as a whole, and a geographical shift in the growth centre from eastern to western Denmark. By 2010, only 19% of the population was breeding in eastern Denmark. Growth has especially taken place in the Limfjord-area (region 3) in northern Jutland. In 1974, 4 % of the Danish population bred here compared to 25 % in 2010. No Danish studies of e.g. survival, breeding success or food selection of Herring Gulls have been undertaken, which hampers our evaluation of the reasons for the population development in Denmark, especially since the mid 1980s.

Bregnballe, Thomas; Lyngs, Peter

2014-01-01

173

Det Medicinske Politi : Sundhedspolitikken i Danmark 1750-1860  

DEFF Research Database (Denmark)

Fattigdom og sygdom hang nøje sammen, opdagede man i oplysningstiden. Læger udarbejdede et koncept - Det Medicinske Politi: Sygdomme skulle ikke længere blot bekæmpes, men også forebygges. Den danske regering var stort set med på forslagene, og resultatet blev i første omgang ansættelse af embedslæger, oprettelse af Fødselsstiftelsen og sygehuse, lovgivning om epidemibekæmpelse og koppevaccination. Da disse basale ting var på plads, nedsattes en såkaldt Sundhedspolitikommission i 1802 for at lave et samlet lovudkast for sundhedsvæsenet. Kommissionen sendte et meget detaljeret spørgeskema om befolkningens levevilkår og sundhedsforhold til alle embedslæger. Svarene er med deres omhyggelige og fyldige oplysninger om befolkningens boligforhold, spisevaner, fritidsbeskæftigelser og om manglerne ved den offentlige hygiejne en drøm for den historisk interesserede. Af forskellige grunde trak det ud med at udstede loven. Først da den nye epidemi - koleraen - havde vist lovens nødvendighed, kunne regeringen efter intens brevveksling med Sundhedskollegiet og lange diskussioner i Rigsdagens to Ting påbyde sundhedsvedtægter. Alle købstæder og også alle landkommuner, hvor amtmanden skønnede det nødvendigt, skulle udarbejde disse vedtægter efter en nøje - ca. 15 sider lang - vejledning af justitsministeren. Som permanent kontrol skulle protokolførende sundhedskommissioner oprettes efter forbilleder fra kolerabekæmpelsen.

Bonderup, Gerda

2006-01-01

174

To importerede tilfaelde af "West Nile fever" i Danmark.  

DEFF Research Database (Denmark)

In the light of the current American epidemic, and since West Nile fever (WNF) has never previously been reported in Denmark, we describe two cases imported from Israel and Canada, respectively. WNF was diagnosed in a 46-year-old Danish tourist returning from Israel and a visiting 73-year-old Canadian citizen with Danish ancestry. The former manifested itself clinically as a mild flu-like illness, the latter as serious infection of the central nervous system. Thus, in addition to representing a rare case of West Nile encephalitis, it also constitutes one of the first reported cases of human infection of Canadian origin.

Knudsen, Troels Bygum; Wilcke, Jon Torgny R

2003-01-01

175

MOOCs - perspektiver for UC-sektoren i Danmark  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available I en tid, hvor økonomien er under pres i den danske uddannelsessektor, og hvor ønsket om rationalisering af undervisningen går hånd i hånd med et ønske om øget kvalitet gennem yderligere digitalisering, bliver spørgsmålet om inddragelse af MOOCs (Massive Open Online Courses interessant. En MOOC er et gratis kursustilbud uden adgangsbegrænsning og uden begrænsning i deltagerantal. Litteraturen (Barbour, 2012; Kim, 2012 viser, at flere universiteter relativt hovedkulds, og måske mest af frygt for ikke at få en central placering i kapløbet om de internationale studerende, har kastet sig over denne uddannelses- og kursusform. Som et bidrag til en kvalificeret drøftelse af perspektiverne for MOOCs i UC-sektoren beskriver denne artikel fænomenet og diskuterer læringsmæssige perspektiver rettet mod det globale marked for uddannelse. Målet er gennem et litteratur-review og erfaringer fra deltagelse i et antal MOOCs at afdække, hvad det kræver at udbyde en MOOC, hvad andre har gjort, hvem der udbyder, hvem der deltager, og hvilke perspektiver der kunne være for de nordiske lande.Abstract in EnglishDue to an increasing financial pressure in the Danish educational sector and a demand for rationalization as well as higher quality through digitization, the question of whether or not to adopt MOOCs (Massive Open Online Courses becomes interesting. A MOOC is a free, online course offered to all with no entry level demands and with no limitation on participant numbers. Studies (Barbour, 2012; Kim, 2012 show that several universities have plunged into this type of courses relatively headlong, perhaps mainly driven by fear of losing out in the competition for international students.  With the intention of contributing to an informed discussion of the university college perspectives of MOOCs, this article describes the phenomenon and discusses its peda-gogical perspectives in the context of the global education market. Through a literature review as well as hands-on participation in a number of MOOCs, the aim is to uncover what it takes to offer a MOOC, what others have done, who the providers are, who the participants are, and what perspectives MOOCs might hold in a Scandinavian context.

Hanne Wacher Kjærgaard

2013-11-01

176

MOOCs - perspektiver for UC-sektoren i Danmark  

OpenAIRE

I en tid, hvor økonomien er under pres i den danske uddannelsessektor, og hvor ønsket om rationalisering af undervisningen går hånd i hånd med et ønske om øget kvalitet gennem yderligere digitalisering, bliver spørgsmålet om inddragelse af MOOCs (Massive Open Online Courses) interessant. En MOOC er et gratis kursustilbud uden adgangsbegrænsning og uden begrænsning i deltagerantal. Litteraturen (Barbour, 2012; Kim, 2012) viser, at flere universiteter relativt hovedkulds, og måsk...

Hanne Wacher Kjærgaard; Lars Peter Bech Kjeldsen; Vibe Alopaeus Jelsbak; Thomas Bendsen

2013-01-01

177

Sælfinger erhvervet i Danmark og diagnosticeret ved PCR-teknik  

DEFF Research Database (Denmark)

Seal finger is an unusual infection in Denmark but is seen quite often in Greenland. A 69 year-old Danish man developed severe infection after cutting his finger on a sea urchin while handling a fishing net. Treatment with beta-lactam antibiotics had no effect. Standard culture from the lesion was negative. A Mycoplasma species was detected by PCR and DNA sequencing and subsequently cultured on special media. Specifically asked about exposure to sea mammals the patient could inform that a dead seal had also been trapped in the fishing net.

Jansen, Louise Charlotte; Justesen, Ulrik Stenz

2012-01-01

178

Mangelfuld implementering af retningslinjer for basal genoplivning i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

INTRODUCTION: Early bystander cardiopulmonary resuscitation (CPR) improves survival following out of hospital cardiac arrest. Bystanders perform basic life support in less than one third of witnessed cardiac arrests. Furthermore, the quality of CPR differs considerably. Unambiguous course material may improve education in resuscitation and further the provision and efficiency of CPR. In 2005 the European Resuscitation Council (ERC) published guidelines for adult basic life support. The objective of this investigation is to evaluate the adherence of Danish course material for laypeople to the ERC Guidelines. MATERIALS AND METHODS: Printed Danish course material is compared to the ERC Guidelines with respect to algorithm, resuscitation techniques and illustrations. RESULTS: The majority of the investigated material does not adhere to the ERC Guidelines, especially with regard to resuscitation techniques and illustrations. There were considerable discrepancies concerning airway management, recognition of cardiacarrest, activation of emergency medical services and chest compressions. CONCLUSION: We demonstrate substantial differences between Danish course material and the ERC Guidelines. This may have implications for CPR provided by bystanders. Udgivelsesdato: 2008-Aug-25

Steensen, Christian Overgaard; Krarup, Niels Henrik

2008-01-01

179

Mellem lyst og pligt: Filmkultur og filmkritik i Danmark  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Filmen står måske i dag for de fleste, som det af de audiovisuelle medier der er tættest på at repræsentere kunsten. Men sådan har det ikke altid været. Som alle nye medier måtte filmen først igennem en lang historisk fase, hvor den nærmest blev betragtet som en trussel mod kulturen, indtil den i dag er blevet en statsbeskyttet filmkultur. I denne artikel skriver Peter Schepelern oplagt og underholdende om den danske filmkulturs udvikling fra skadelig kultur til kunst, og samtidig fortæller han historien om kritikken og teorierne om filmen fra starten til i dag i lyset af de store ideologiske og kulturelle bevægelser og i relation til de andre kunstarter. Hans konklusion er, at filmen i dag har erhvervet respektabilitet i det etablerede kulturlivs øjne, men stadigvæk ikke har fået ligestilling.

Peter Schepelern

1995-09-01

180

Brugerinvolvering og programmering for masterplan konkurrence på Bispebjerg Hospital  

DEFF Research Database (Denmark)

Sundhedsfaciliteter har for nylig fået en masse opmærksomhed i Danmark, fordi der er planlagt 37 hospitalsprojekter de næste 10-15 år (http:// www.godtsygehusbyggeri.dk/Byggeprojekterne.aspx). Projekterne er både helt nye hospitaler, nye hospitalsbygninger samt videreudvikling af eksisterende hospitaler. Der er også en del fokus på de indledende stadier af designprocesser med brugerinvolvering og konkurrence-programmering, med det formål at opnå moderne og fremragende hospitaler, der understøtter behovene hos fremtidige patienter, sundhedspersonale og samfundet. Denne artikel har til formål at præsentere resultaterne af et casestudie på Bispebjerg Hospital, som jeg gennemførte som en del af mit PhD-projekt om Usability Briefing for hospitaler. PhD-projektet inkluderer studier af metoder og resultater af brugerinvolvering i design samt organisering og gennemførelse af god programmering.

Fronczek-Munter, Aneta

2013-01-01

181

Adaption of the power distribution system to a sustainable energy system - Smart meters and intelligent nets; Anpassning av elnaeten, till ett uthaalligt energisystem - Smarta maetare och intelligenta naet  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The conversion of the energy system towards sustainability is a major challenge for society. The conversion includes a large-scale introduction of renewable electricity and the electrification of transport. Adaptations of the grid are needed in order to cope with this development: - Facilitate an increased introduction of renewable electricity; - Enabling power reduction at peak load; - Improve incentives for energy efficiency; - Creating conditions for more active purchasers of electricity. Security of supply must be high, although the new production affects the electricity grid in a different way than today. Therefore, new technical solutions, a so-called smart grid, is necessary in order to, inter alia, prevent congestion and over voltages, but also to enhance the operational safety in general. There is new technology that can help adjust the grid in an efficient and flexible way. Intelligent networks, or smart grids, is the collection of new technology, function and regulatory framework in the electricity market, etc. that cost-effectively facilitate introduction and utilization of renewable electricity generation, leading to reduced energy consumption, contributes to power reduction in peak load and creates conditions for active electricity customers. Sweden is one of the countries that score high in terms of active electricity customers and feedback of consumption for electricity customers. There is a direct consequence of introduction of the metering reform and installation of the AMR, in which Sweden was one of the first countries in Europe. As for modern technology to increase transmission capacity of transmission networks such as HVDC and FACTS technology, Sweden is a world leader. This technology will play an important role in enabling large-scale use of renewable electricity generation on European level. The investigation has resulted in the following proposals: - A knowledge platform created to be collect and disseminate relevant knowledge of research, development and demonstration to all stakeholders. An independent Coordination Council is established as a base for platform. - Funding for research, development and demonstration shall be done by existing structures. The EI should be given a increased role both as regards the allocation of resources and capabilities to develop the function and regulatory framework in the electricity market, - Svenska Kraftnaet is given the task to develop a comprehensive action plan for how the Swedish electricity grid will be adapted to the objectives for the development of renewable electricity generation and conversion of energy system. An important prerequisite for action is a system for equalizing the costs of connecting wind and other renewable energy sources, - Increased incentives for network companies to invest in smart grid is introduced in regulation; - Hourly metering is introduced for the majority of electricity customers, - EI should be instructed to review electricity companies' tariff structures in order to reduce peak load, - EI should be given the task of designing functional requirements of the customer information in order to increase opportunities to actively respond to market price signals, - EI is given the task of analyzing roles and responsibilities of different players in order to identify and suggest possible measures for to promote the use and development of smart grids, - EI should be instructed to analyze whether the current split in the national, regional and local networks are efficient. The timetable for implementing the above proposals are determined with consideration of the prior regulation. Results should be available well before March 2015 to provide electricity traders to adjust their investment plans; fall 2013 is proposed as the target date

Bollen, Math

2010-11-15

182

Sustainable development as a target for the Nordic Countries' energy systems. Baeredygtig udvikling som maalsaetning for nordiske landes energisystemer  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

An investigation has been carried out on how criteria for sustainable development of energy systems can be integrated into energy models in the Nordic countries. Sustainability for an energy system can be characterized by the following elements: (1) How the ecosystem is influenced in the short and long term by: depletion of resources required for future energy production, industrial production etc. and a deterioration of the quality of the environment. (2) How the energy system affects the wealth of future generations with respect to: the stock of capital wealth and productive resources such as fuels and other raw materials and the quality of the ecosystem comprising system characteristics such as genetic variation, population levels of different species and more human specific environment goals. (3) National and international equity. Methodological problems related to these criteria are discussed in relation to long-term energy forecasting and the use of environmental goals as restrictions in energy planning. Further, a concrete investigation is made of how environmental goals and the concept of sustainable development have been treated in recent energy action plans in the Nordic countries. A preliminary calculation has been done of the environmental consequences in the form of reduced sulphur and nitrogen deposition associated with the emission reduction targets in the Nordic plans and these targets are combined with scenarious for emission abatement in some of the neighbouring countries around the Baltic Sea. It is concluded that if a noticeable improvement in the environment in the Nordic countries in the form of less sulphur and nitrogen deposition is to be achieved, then it will be necessary to reduce emissions in the Nordic countries and inthe neighbouring countries especially in Eastern Europe simultaneously. (AB) 40 refs.

Halsnaes, K.

1990-01-01

183

Værktøjer til brug for risikovurdering og prioritering af grundvandstruende forureninger  

DEFF Research Database (Denmark)

De mange kortlagte jordforureninger, der udgør en trussel mod grundvandet, gør det nødvendigt at fremskaffe tilstrækkelig viden om forureningerne til dels at kunne udføre troværdige risikovurderinger, dels for at kunne foretage de rigtige oprydninger. Gennem årene er der i Danmark opnået stor viden, erfaring og rutine med risikovurderinger af jordforureninger, blandt andet ved hjælp af Miljøstyrelsens vejledninger (Miljøstyrelsen, 1996; Miljøstyrelsen, 1998) og JAGG-modellen (Miljøstyrelsen, 2009c). Undersøgelser og oprydninger er imidlertid meget dyre, og det er derfor vigtigt at de mest truende forureninger ryddes op først. Det store spørgsmål for regionerne er derfor: Hvor og hvordan beskytter vi vores grundvand bedst muligt? Udover jordforureningsloven vil vandplanerne under Vandrammedirektivet sætte yderligere krav til at sikre den bedst mulige grundvandsbeskyttelse. Set samlet har det affødt et behov for at gennemføre risikovurderinger på oplandsskala. Rapporten opstiller en vision for den fremtidige risikovurdering på oplandsskala og identificeret udviklingsbehov. Samtidig afdækkes de hidtidige erfaringer med risikovurderingsmetoder og -værktøjer i Danmark, primært centreret om JAGG, behovet for at gennemføre risikovurderinger af grundvandstruende jordforureninger på oplands- og regional skala, samt hvordan risikovurderingerne på oplandsskala bliver udført i dag.

DØssing Overheu, Niels; Tuxen, Nina

2011-01-01

184

Nye oplysninger om effekter af Bt-majs på sommerfugle. MON810, BT11. Brev fra Greenpeace til Miljøministeren. Modtaget 17-12-2004, deadline 22-12-2004, svar 22-12-2004  

DEFF Research Database (Denmark)

"De nye oplysninger medfører ingen væsentlige ændringer af DMUs tidligere risikovurdering af Bt-11 majsen (C/F/96.05.10, mail pr. 28-08-2003). Dog har vi en tilføjelse vedrørende behov for specifik overvågning (se nedenfor). Vi har ikke tidligere foretaget nogen konkret risikovurdering af MON810-majsen, der blev godkendt til dyrkning før moratoriet, men vores kommentarer nedenfor gælder principielt også for den sag. Ved dyrkning vurderer DMU at der er en lille risiko for at pollenspredning til sjældne sommerfuglelarvers foderplanter kan have negative konsekvenser for disse i forvejen truede arters fortsatte forekomst. Derfor har DMU ved tidligere risikovurdering af Bt-majslinier til dyrkning (majslinie 1507 og Bt-11) foreslået at der indføres en 5 m dyrkningsfri bufferzone til naturhabitater hvor larver af truede/sjældne sommerfugle findes. En andet virkemiddel kunne være at omgive randen af Bt-majsmarker med et værnebælte af konventionel majs. På grund af den usikkerhed der findes på området vil det indtil der foreligger et bedre vidensgrundlag være relevant med en specifik overvågning af truede eller sjældne sommerfuglearter hvor der er habitater for disse i nærheden af Bt-majsmarker. Ved risikovurderingen af en eventuel påvirkning af danske arter af sommerfugle og andre ikke-mål insekter fra Bt-majspollen under danske forhold er det væsentligt at Bt-majsen og andre Bt-afgrøder for nærværende ikke skal dyrkes i Danmark. DMU mener dog at det vil være en fordel at være forberedt på en fremtidig dyrkning af Bt-afgrøder i Danmark. Dertil kommer at hvis Bt-majs bliver dyrket i vore sydlige nabolande kan der eventuelt ske en negativ påvirkning af de sommerfuglearter som ind i mellem forekommer som trækgæster til Danmark med potentiale for at etablere sig. "

Strandberg, Morten Tune; Kjellsson, GØsta

185

Indlaeggelsesvarighed efter operation med hofte- og knaealloplastik i Danmark. I: volumen, morbiditet, mortalitet og resurseforbrug. En landsdaekkende undersøgelse på ortopaedkirurgiske afdelinger i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

INTRODUCTION: The goal of this study was to evaluate hospital stays for patients operated on with primary total hip- and knee-arthroplasty (THA and TKA) in Denmark in order to focus on the relationship between duration of hospital stay, surgical volume, morbidity and mortality and resources. MATERIALS AND METHODS: According to the National Register on Patients in 2004 concerning postoperative length of hospital stay, readmissions (30 days) and mortality (30 and 90 days), departments with short and long hospital stay were compared and potential economical savings were estimated if all departments reduced their stays to match the departments with the shortest hospital stay. RESULTS: Postoperative hospital stay varied between departments from 4.5 to 12 days. Two-thirds of the departments had stays of more than seven days. A high surgical volume tended to correlate with short hospital stay and reduced mortality. A nation-wide reduction of hospital stay after THA and TKA to five days would free 28,000 hospital beds and produce economic savings of approx. 13 million Euro. CONCLUSION: Nation-wide implementation of fast-track THA and TKA would result in a significant decrease in the needed number of hospital beds and generate economic savings with similar or better outcome.

Husted, Henrik; Hansen, Hans Christian

2006-01-01

186

Lokale og Anlægsfondens evalueringspraksis : og metoder til evaluering af faciliteters brug  

DEFF Research Database (Denmark)

På baggrund af en gennemgang og analyse af samtlige Fondens evalueringer og brugerundersøgelser siden 2003 samt rapporten Brugerindflydelse og brugertilfredshed - ved brug af idrætsanlæg fra 2005 identificeres mulighederne for at sikre en fortsat udvikling af Fondens nuværende evalueringspraksis. Denne findes meget omfattende og unik i national såvel som international sammenhæng og giver anledning til en bred viden om Fondens virke og om de støttede projekter samt deres anvendelse og drift. Dette kvalificerer dermed Fondens virke i overensstemmelse med den overordnede målsætning og strategi om at fremme idræts-, kultur- og fritidsfaciliteter, der er arkitektonisk nyskabende og henvender sig til et bredt udsnit af befolkningen. Videre er der på overordnet niveau undersøgt litteratur indenfor feltet metoder til evaluering af faciliteters brug, hvor sådanne evalueringer indebærer undersøgelser af kompleks og kontekstuel art, som fordrer brug af en integreret evalueringsstrategi. Der er på grundlag af ovenstående gennemgang af Fondens evalueringer samt litteraturstudier udarbejdet en vejledende evalueringsmodel til brug ved tilrettelæggelse af evalueringer. Videre er der beskrevet konkrete eksempler på, hvordan der ses muligheder for en videreudvikling af Fondens evaluerings-praksis med henblik på at opnå yderligere viden i fremtidige evalueringer. Specifikt i forhold til evalueringer af anvendelse og drift af støttede projekter tager de vejledende anbefalinger udgangspunkt i en integreret evalueringsstrategi og metoder, der aktuelt benyttes ved AD:MT til vidensdannelse om adfærd i det offentlige rum. Endelig perspektiveres Fondens evalueringspraksis i forhold til arkitektonisk designmetode. Ved Fondens videreformidling af den viden, der opnås via Fondens evalueringer, muliggøres implementering af denne viden som parameter i den arkitektoniske designproces. Dette kan i sidste ende bidrage til at højne den arkitektoniske kvalitet af fremtidige idræts-, kultur- og fritidsfaciliteter i Danmark.

Christensen, Cecilie Breinholm; Harder, Henrik

2013-01-01

187

Indoor Environmental Quality og the first European ModelHome 2020 : Home for Life  

DEFF Research Database (Denmark)

Indeklimakvaliteten i vores bygninger er afgørende for vores sundhed. I udviklingen af bæredygtige boliger i fremtiden ligger en stor udfordring i at kombinere energieffektivitet med sunde og gode indeklimaforhold og samtidig skabe smukke bygninger og miljøer, der giver mere end de tager. Active House visionen tager netop denne udfordring op ved at kombinere energi, indeklima og miljø til at udvikle ideer og viden om vores fremtidige bygninger. ModelHome 2020 projektet tager udgangspunkt i Active House vision og materialiserer det ved at designe og konstruere seks bygninger som forslag til vores fremtidige bæredygtige bygninger. Disse bygninger udgør et laboratorium i en-til-en skala for udforskning af alle mulige aspekter. Rigtige mennesker flytter ind i disse bygninger for at gøre det muligt at udforske ikke blot den tekniske udførelse af bygninger, men især også at skabe mulighed for at udforske kvaliteter og erfaring der skabes ved at bo i huset. Dette paper fokuserer på at udforske indeklimakvaliteten i det første ModelHome 2020 boligprojekt - enfamiliehuset Bolig for livet i Danmark. Huset er målt gennem et år, mens en test familie har boet i huset og har udført normale dagligdagsaktiviteter. Dermed er både den tekniske ydeevne af huset og beboernes oplevelser målt. For at kunne udføre denne hybrid måling er målemetoder fra forskellige videnskabelige felter anvendt. Natur-og ingeniørvidenskabelige metoder understøtter måling af de kvantitative aspekter såsom temperatur og CO2-niveau. Metoder fra kunstneriske og humanistiske videnskaber anvendes til måling af beboerne oplevelser - og dermed bygningens evne til at yde i en mere kvalitativ optik. Disse metoder omfatter observation, interviews og kulturelle sonder. Paperet beskriver resultater for dagslysmiljø, termiskmiljø, og den indendørs luftkvalitet - præsenteret gennem både kvantitative og kvalitative fremstillinger. Endelig drøfter paperet, hvordan de forskellige resultater kan udfordre og støtte hinanden i at skabe en sund vurdering af fremtidens bæredygtige boliger - baseret på et menneskeligt centreret perspektiv.

Olesen, Gitte Gylling HammershØj; Hansen, Ellen Kathrine

188

Indoor Environmental Quality of the first European ModelHome 2020 : Home for Life  

DEFF Research Database (Denmark)

Indeklimakvaliteten i vores bygninger er afgørende for vores sundhed. I udviklingen af bæredygtige boliger i fremtiden ligger en stor udfordring i at kombinere energieffektivitet med sunde og gode indeklimaforhold og samtidig skabe smukke bygninger og miljøer, der giver mere end de tager. Active House visionen tager netop denne udfordring op ved at kombinere energi, indeklima og miljø til at udvikle ideer og viden om vores fremtidige bygninger. ModelHome 2020 projektet tager udgangspunkt i Active House vision og materialiserer det ved at designe og konstruere seks bygninger som forslag til vores fremtidige bæredygtige bygninger. Disse bygninger udgør et laboratorium i en-til-en skala for udforskning af alle mulige aspekter. Rigtige mennesker flytter ind i disse bygninger for at gøre det muligt at udforske ikke blot den tekniske udførelse af bygninger, men især også at skabe mulighed for at udforske kvaliteter og erfaring der skabes ved at bo i huset. Dette paper fokuserer på at udforske indeklimakvaliteten i det første ModelHome 2020 boligprojekt - enfamiliehuset Bolig for livet i Danmark. Huset er målt gennem et år, mens en test familie har boet i huset og har udført normale dagligdagsaktiviteter. Dermed er både den tekniske ydeevne af huset og beboernes oplevelser målt. For at kunne udføre denne hybrid måling er målemetoder fra forskellige videnskabelige felter anvendt. Natur-og ingeniørvidenskabelige metoder understøtter måling af de kvantitative aspekter såsom temperatur og CO2-niveau. Metoder fra kunstneriske og humanistiske videnskaber anvendes til måling af beboerne oplevelser - og dermed bygningens evne til at yde i en mere kvalitativ optik. Disse metoder omfatter observation, interviews og kulturelle sonder. Paperet beskriver resultater for dagslysmiljø, termiskmiljø, og den indendørs luftkvalitet - præsenteret gennem både kvantitative og kvalitative fremstillinger. Endelig drøfter paperet, hvordan de forskellige resultater kan udfordre og støtte hinanden i at skabe en sund vurdering af fremtidens bæredygtige boliger - baseret på et menneskeligt centreret perspektiv.

Foldbjerg, Peter; Olesen, Gitte Gylling HammershØj

189

Energy strategy 2025. Perspectives towards 2025 and introductory action plan for the future power infrastructure; Energistrategi 2025. Perspektiver frem mod 2025 og oplaeg til handlingsplan for den fremtidige el-infrastruktur  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The Danish Government's long-term energy strategy follows up on the political agreement of 29 March 2004. The energy strategy is a coherent formulation of the Government's long-term energy policy. The pivotal point for the energy strategy is liberalized energy markets and market based tools for obtaining goals such as efficiency, security of supply and environment. The focus is increasingly on the substantial business potential within development of new and more efficient energy technology, in which Denmark takes up several globally strong positions. Furthermore, transportation energy consumption has been included directly in an energy strategy for the first time. At the same time as the energy strategy is presented, a summarizing background report from the Danish Energy Agency with facts, analyses and evaluations is published, as well as a report from energinet.dk that summarizes the system responsibilities' input to that part of the energy strategy that deals with power infrastructure. (BA)

NONE

2005-07-01

190

Hvilke ældre bilister fornyer deres kørekort og hvorfor? : En undersøgelse om kørekortfornyelse ved 70 års alderen  

DEFF Research Database (Denmark)

Andelen af ældre mennesker er i disse år hastigt stigende i de industrialiserede lande, herunder i Danmark. Årsagen hertil er de store efterkrigstidsgenerationer, den forlængede levealder samt den lave fødselsrate i de seneste årtier. I Danmark er 16,8 % af populationen på nuværende tidspunkt 65 år eller ældre. Det forventes, at denne andel vil stige til 24,4 % i 2040 (Danmarks Statistik, 2011). Det er især de store årgange, som på nuværende tidspunkt er i 60’erne, som får andelen af ældre til at stige markant i fremtiden. Derudover har der været en konstant stig-ning i andelen af ældre personer med kørekort. Dette betyder, at en større andel af den fremti-dige ældrepopulation vil have kørekort, og at der forventes en markant stigning i antallet af æl-dre bilister i de kommende år. Undersøgelser fra andre lande har dog vist, at hvis der findes et kørekortfornyelsessystem, hvor ældre bilister screenes for at kunne fortsætte med at køre bil, er der mange ældre, der vælger ikke at forny deres kørekort (Hakamies-Blomqvist & Wahlström, 1998; Levy, 1995). Selvom al-dersbetinget kørekortfornyelse med tilhørende screening har til formål at frasortere de bilister, som ikke længere kan køre sikkert, er der faktisk mange raske bilister, især ældre kvinder, som vælger at stoppe med at køre (Hakamies-Blomqvist & Wahlström, 1998; Siren, Hakamies-Blomqvist & Lindeman, 2004). Dette kan medføre mobilitetsproblemer og øget afhængighed af både formel og uformel hjælp til den daglige transport. I Danmark skal kørekortet fornyes første gang, når man fylder 70, og herefter skal kørekortet fornyes jævnligt. Når kørekortet ønskes fornyet, skal der indhentes en lægeattest, som munder ud i en anbefaling (fornyes /ikke fornyes). Der er altså tale om en slags aldersbaseret scree-ning, idet alle bilister skal gennemgå undersøgelsen for at kunne forny kørekortet. Der findes ingen tal for hvor mange, der vælger at forny deres kørekort, og hvor mange, der vælger ikke at gøre det. Vi ved heller ikke, hvad der motiverer disse beslutninger, eller hvilke grupper af ældre, der er mere tilbøjelige til at forny eller ikke forny deres kørekort. Den nærvæ-rende undersøgelse har til formål at undersøge, hvilke danske bilister, der vælger at forny/ikke forny deres kørekort i forbindelse med den første kørekortfornyelse ved 70-års alderen og hvor-for.

Siren, Anu Kristiina; Haustein, Sonja

2012-01-01

191

Urbanisation, urban growth and planning in the Copenhagen Metropolitan Region with reference studies from Europe and the USA  

DEFF Research Database (Denmark)

87% af den danske befolkning bor i byområder - urbanisering i Danmark har nået en højdepunkt. Samtidig vokser byerne videre: Hvert år bliver 15 km2 – et areal på størrelse med Ringsted – omdannet til byformål i Danmark. Tidligere perifere landdistrikter påvirkes af urbaniseringen som følge af dannelsen af metropolregioner, hvoraf de bynære (peri-urbane) områder er et af forandringens brændpunkter. Landbrugs- og naturområder er under stærkt transformationspres. Planlægningsstrategier er nødvendige for at sikre en fremtidig afbalanceret og bæredygtig udvikling i hele byregionen. Analysen af urbanisering og byvækst i bynære områder, var kernen i denne undersøgelse, herunder socio-demografisk og funktionel dynamik, konsekvenser for arealanvendelsen og muligheder for fysisk planlægning. Hovedstadsområdet var hovedcasestudiet, men andre europæiske byregioner og byer fra USA blev brugt som reference undersøgelser. Metoderne omfattede kvantitative analyser af register- og arealanvendelses data samt en kvalitativ analyse af planlægningsværktøjer. Undersøgelsen viser, at selvom de fleste ændringer i arealanvendelse kan findes tæt på byerne, så er der mange andre faktorer, som påvirker udviklingen i et langt større geografisk område. I hovedstadsområdet kan vi se tilflytning til både peri-urbane områder og til bykernen, men domineret af forskellige sociale grupper. Det peri-urbane landbrug tilpasser sig i form af multifunktionelle og ikke-produktionsrelaterede aktiviteter, samt by-orienterede aktiviteter. Naturområder er i mange tilfælde godt beskyttet - dog er de områder, der ligger tættest på byerne stadig truet og byspredning er et fortsat problem. Den seneste økonomiske krise har bremset urbanisering i nogle af de peri-urbane områder i hovedstadsområdet, og regionen er i en fase af konsolidering. Projektet blev finansieret af Center for Strategisk Byforskning (Realdania Forskning) og EU-FP6 forsknings-projektet "PLUREL - Peri-urban land use relationships -Strategies and Sustainability Assessment Tools for Urban-Rural Linkages" (EC FP6 036921).

Fertner, Christian

2012-01-01

192

The down-to-earth energy system. A collection of facts on the use of biomass for energy in rural areas; Det jordnaere energisystem. En vidensindsamling om anvendelse af biomasse til energi i landdistrikterne  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The aim of the project was to produce a a survey of the feasibility of the use of biomass as fuel for the production of mainly space-heating for buildings in rural regions in Denmark. Solutions should also be discovered that could lead to jobs for the unemployed, a reduction of the cost of producing energy, a decrease in environmental pollution and a better consideration for the protection of the countryside. The forms of biomass that are dealt with in the light of their possible use as fuel are wood chips, young willow shoots and chips, elephant grass, corn, straw and straw pellets, standing crops and rape seed oil. They are each described under the headings of description and available amounts, dependence on site quality, cultivation, energy balance, energy prices, combustion quality, environmental impacts and pollution reduction, stokers and stoking techniques, emissions, special demands regarding growers, distributors and consumers, effects on the landscape and on local architecture, and on the possibilities for employment in the region. The social -psychological effects of people becoming responsible for their own heating supply are also dealt with. It is generally concluded that the use of biomass as fuel for producing heating in rural areas results in beneficial effects on employment rates and local economy, also when environmental protection is taken into consideration. (AB) 70 refs.

Gregersen, P.

1995-09-01

193

UP-report. Fuel-based energy systems. Basis of the Development platform. Fuel to the Swedish Energy Agency's strategy work FOKUS; UP-rapport. Braenslebaserade energisystem. Underlag fraan Utvecklingsplattformen. Braensle till Energimyndighetens strategiarbete FOKUS  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The report serves as input to the Swedish Energy Agency's strategies and priorities for research and innovation in the fuel-based energy system for the period 2011 - 2016. The report has been compiled by members of the development platform Fuel. This report provides background and conditions for the fuel based energy system, and proposed priorities and activities for future efforts in this area. The development platform has contributed with valuable experience and knowledge which enabled the Swedish Energy Agency to then develop a strategy that meets the needs of the society and business.

NONE

2012-11-01

194

A green thread: five strategic principles that lead us to a sustainable energy system towards 2050; En groenn traad: fem strategiske prinsipper som leder oss til et baerekraftig energisystem mot 2050  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The overall goal for the world is to limit global warming to two degrees in 2050, which requires an emission level of maximum two tonnes per capita in 2050, assuming we start cutting emissions in time. The climate challenge can only be solved through a comprehensive adjustment of the energy system and a well-functioning energy system is required to achieve the climate targets. This also applies for Norway, as two-thirds of our greenhouse gas emissions are linked to energy use in the petroleum, industry, transport and heating sectors. At the same time, secure access to energy is a precondition for financial development, both in the least developed parts of the world and the western world. In the last 100 years, the development in the Norwegian economy has been very closely connected to the energy sector, first through development of industry based on utilisation of the hydropower resources, and subsequently through recovery of oil and gas on the Norwegian shelf. At the same time, the development within ICT has facilitated an increasingly service-based economy where electricity is a crucial input factor. Through electrification of society, the power system has become an increasingly important critical infrastructure on a par with telecommunications, water supply, the transport system, health services, etc. - perhaps the most important we have considering all the processes in society that directly depend on stabile access to electricity. If we are to achieve the two-degree target in 2050, we must immediately start cutting emissions globally to prevent the accumulated emissions from becoming too large. It will be cost efficient, in a global perspective, to start now. To a large degree, this also applies for Norway. Purchasing quotas can be used to a certain degree in the short term, but in the long term we must also cut the physical emissions here at home. The reason behind this is that we must have implemented most of the emission-reducing measures on a global basis by 2050, also in industrialised countries. Then there will be no surplus of cheap quotas and we must expect much higher quota prices than today. It we wait too long, there will also be very great implementation challenges when major emissions cuts are made in a short period, and Norwegian businesses will become less competitive and have less business opportunities due to inadequate adaptation at home. In this perspective, purchase of quotas is a payment extension and not a permanent solution. Norwegian climate policy up towards 2020, such as the Storting's (Norwegian Parliament's) climate agreement from 2008, is only a first step that must be followed up with further cuts at a steady pace towards 2050.There are many political and strategic challenges associated with the climate and energy policy. Adapting the energy systems will require extensive measures over a long period of time. However, we are not good at making decisions that are necessary in the long term, but uncomfortable in the short term. It is difficult to see consequences of decisions across sectors. This leads to policies being characterised by an inability to see the big picture. It is difficult to imagine what will happen towards 2050 because the world is dynamic and innovative. Inadequate strategies not only entail inadequate climate target achievements, but also a decline in value creation. The adaptation in Norway and internationally creates new business opportunities for energy companies, industrial companies and service suppliers both in the short and long term. It is therefore crucial for both the climate and our economic development that we manage to create good strategies within energy and climate.A green thread is a tool for long-term strategic choices that unite climate, energy and value creation. A green thread is based on two constants: The two-degree target must be achieved in 2050. This entails a requirement for a maximum of two tonnes of emissions per capita in the world and Norway.We must have a well-functioning energy system. A well-functioning energy system is characte

NONE

2011-07-01

195

Den symbolske borg - et studie af aristokratiske landskaber i middelalderens England og Danmark  

OpenAIRE

Aristocratic landscape is mainly a term used to describe castle building and adjacent gardens in the Renaissance. This study argues that aristocratic landscapes were also a part of the medieval castle building, and that the organization and location of castles was enrolled in the symbolic ideology of the medieval world in both Norfolk in England and Denmark. By applying a historic-geographical methodology supplemented by a phenomenological view on landscape, it illustrates that aristocratic l...

Stick, Sune

2010-01-01

196

Udviklingen i behandlingen af intrakapsulaere femurfrakturer i Danmark 1996-2007  

DEFF Research Database (Denmark)

INTRODUCTION: The treatment of medial collum femoris fractures (MCFF) is a topic for discussion. Recommendations favour internal fixation at all four levels of displacement (Garden type I-IV) for patients younger than 75 years. Older patients with undisplaced fractures (Garden type I-II) are being offered internal fixation, while arthroplasty is offered to patients with displaced fractures (Garden type III-IV). The aim of the present survey is to map the extent and the development in the use of the above mentioned methods in Denmark. METHODS: A questionnaire was distributed to all 39 emergency wards in Denmark. The results were compared with those of a similar survey from 1996. RESULTS: In the period 1996-2007, the number of wards treating MCFF was reduced by 50%. In 2007 only a single mixed surgery ward remained compared with 14 in 1996. Garden type I fractures were treated with internal fixation in 77% of the wards and conservatively in 8%. In 1996, 60% were offered surgery. Garden type II fractures were treated with internal fixation in all wards in 2007 as well as in 1996. Garden type III fractures were treated with internal fixation in 12% of the wards, while 81% of the wards offered age-graduated treatment. Garden type IV fractures were treated with internal fixation in one among 26 wards, 81% performs treatment according to the above standards. The period 1996 to 2007 has seen a 12-13% decrease in the number of patients with displaced MCFF who are offered age-graduated treatment. CONCLUSION: International recommendations seem to have been accepted widely in Danish orthopaedic wards. Nearly all wards currently offer age-graduated treatment. Udgivelsesdato: 2008-Sep-15

Dimon, Tine Jochewet Ravn; Laursen, Jens Ole

2008-01-01

197

National action plan for renewable energy in Denmark; National handlingsplan for vedvarende energi i Danmark  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

Renewable energy sources shall lead to a reduced emission of greenhouse gases in the European Union (EU) and to an improved security of energy supply. Therefore, the EU has defined a general target of at least 20% of renewable energy in 2020 of the final energy consumption. The target is divided between the 27 member countries in the EU Directive on Renewable Energy. With a target of 30%, Denmark is among those countries which have committed itself to the largest use of renewable energy. Also transport shall increasingly be based on renewable energy. The EU directive on renewable energy therefore contains a special target for the share of renewable energy for transportation of at least 10% in each member country by 2020. On 23 June 2010, Denmark sent its national action plan for renewable energy to the EU Commission. The action plan follows the outline required by the EU and describes the Danish energy policy for the renewable energy field and how Denmark will meet the demands in the EU directive. (ln)

2010-06-15

198

Smart Grid in Denmark. Appendix report; Smart Grid i Danmark. Bilagsrapport  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

Electricity consumption and electricity production in Denmark will change significantly in future years. Electricity customers will demand new services in line with that they replace oil furnaces with electric heat pumps and the traditional petrol car with an electric car. The electricity sector must be ready to deliver those services with the same high delivery reliability as before. This must happen in a situation where power generation is increasingly coming from renewable energy. The purpose of the present analysis was to describe and analyse the specific challenges facing the electricity system in the next 15 to 25 years. Energinet.dk and the Danish Energy Association has analysed the part of the Smart Grid that enables an efficient interaction between wind power production, heat pumps in residential buildings as well as electric and plug-in hybrid cars. The appendix report describes the following issues: Scenarios for the power system's future loads; Optimisation of the power distribution grid for the future; Electro technical challenges in the future power grid; Components for handling the future challenges; Value of power system deliveries through establishing a Smart Grid; Economic analyses. (ln)

2010-07-01

199

Overvågning af voksenbefolkningens tandstatus og tandlægebesøg i Danmark. Situationen i 2005 og udviklingen siden 1987.  

DEFF Research Database (Denmark)

Formål - At beskrive aktuel tandstatus og tandlægebesøg hos voksne danskere, at analysere effekten af socio-demografiske faktorer, og at belyse ændringerne i voksnes tandforhold over tid. Materiale og metode - En nationalt repræsentativ stikprøve af 14.566 danskere i alderen 16 år og derover; responsrate 67 %. Dataindsamling vha. interviews i 2005; spørgeskema inkluderede selv-rapporteret antal tilstedeværende tænder og tandlægebesøg gennem de seneste fem år. - En nationalt repræsentativ stikprøve af 14.566 danskere i alderen 16 år og derover; responsrate 67 %. Dataindsamling vha. interviews i 2005; spørgeskema inkluderede selv-rapporteret antal tilstedeværende tænder og tandlægebesøg gennem de seneste fem år. Resultater - I alt var 7 % tandløse; andelen var dog 28 % blandt personer på 65 år og derover. Som helhed havde 81 % af de interviewede mindst 20 tænder; andelen var dog 39 % blandt personer på 65 år og derover. Regelmæssige tandlægebesøg blev oplyst af 79 % af respondenterne; andelen var 66 % blandt personer på 65 år og derover. Antal af tænder var stærkt korreleret med hyppighed af tandlægebesøg. Tandstatus og regelmæssige tandlægebesøg varierede alt efter region, uddannelse og personlig indkomst. Social ulighed i tandstatus gjaldt også for personer med regelmæssige tandlægebesøg. Sammenligning af 2005-data med tilsvarende studier fra 1987, 1994 og 2000 viser klart, at tandstatus og tandlægebesøg hos voksne danskere er forbedret markant gennem perioden på knap 20 år. I alt var 7 % tandløse; andelen var dog 28 % blandt personer på 65 år og derover. Som helhed havde 81 % af de interviewede mindst 20 tænder; andelen var dog 39 % blandt personer på 65 år og derover. Regelmæssige tandlægebesøg blev oplyst af 79 % af respondenterne; andelen var 66 % blandt personer på 65 år og derover. Antal af tænder var stærkt korreleret med hyppighed af tandlægebesøg. Tandstatus og regelmæssige tandlægebesøg varierede alt efter region, uddannelse og personlig indkomst. Social ulighed i tandstatus gjaldt også for personer med regelmæssige tandlægebesøg. Sammenligning af 2005-data med tilsvarende studier fra 1987, 1994 og 2000 viser klart, at tandstatus og tandlægebesøg hos voksne danskere er forbedret markant gennem perioden på knap 20 år. Konklusion - Generelt set er der sket betydelige forbedringer i befolkningens tandstatus og regelmæssige tandlægebesøg. Imidlertid er den sociale ulighed i tandforhold stabil over tid; uligheden er uretfærdig og en etisk udfordring for politikere og myndigheder på sundhedsområdet. Forbedring af levevilkårene, etablering af en retfærdig finansieringsordning, og tilvejebringelse af et opsøgende tandplejesystem er vigtige faktorer for fremme af sundheden. Generelt set er der sket betydelige forbedringer i befolkningens tandstatus og regelmæssige tandlægebesøg. Imidlertid er den sociale ulighed i tandforhold stabil over tid; uligheden er uretfærdig og en etisk udfordring for politikere og myndigheder på sundhedsområdet. Forbedring af levevilkårene, etablering af en retfærdig finansieringsordning, og tilvejebringelse af et opsøgende tandplejesystem er vigtige faktorer for fremme af sundheden.

Petersen, Poul Erik; Ekholm, Ola

2010-01-01

200

Det øvrige vi nyde : Studier af landgilde og landbrugsproduktion i Danmark i 1600-tallet  

DEFF Research Database (Denmark)

  Bøndergårdene var i tidlig moderne tid underlagt godsejere, typisk hovedgårde under Kronen, adelige samt efter enevældets indførelse tillige borgere. For at opnå brugsretten til gårdene måtte bønderne yde en række faste afgifter, engangsydelser og arbejdsforpligtigelser. Denne afhandling fokuserer på de faste afgifter, den såkaldte landgilde. Landgilden må ses som en del af produktionen på fastsættelsestidspunktet, og hele ideen bag betalingen i naturalier var netop, at gårdene selv kunne producere afgifterne. Det kan derfor ikke overraske, at visse egne udviklede en forkærlighed for visse persiller, og at vi i dag kan kortlægge disse som egnsspecifikke persiller. Men den samlede størrelse af landgilden, angivet i fællesenheden tønder hartkorn, og de forskellige produkter, som landgilden blev ydet i, persillerne, var ikke en afspejling af produktionen, sådan som flere historikere har tolket den som. Den samlede landgilde var derimod et særligt udpluk og udvalg af produktionen, hvor særligt to kriterier spillede ind. 1) Godsejernes økonomiske interesser i at få persilvarer, der matchede mulighederne for eksport og andet salg, og 2) bøndernes behov for kun at yde landgilde i form af de produkter, der var tilovers efter, at de havde sat varer af til eget forbrug og til gårdenes videre produktion. Svend Gissels brug af begrebet funktionelt betinget landgilde (1968), hvor persillerne skulle afspejle udnyttelse af en tilsvarende tilliggende, kan dermed ikke betragtes som rigtigt. Det ville være mere korrekt at benytte begreber som den skæve landgilde eller den udvalgte landgilde for at understrege, at landgilden ganske vist var en del af produktionen, men det var en udvalgt del, som ikke nødvendigvis svarede til fordelingen mellem de forskellige elementer i gårdens samlede produktion. Størrelse af den samlede landgilde relaterede selvfølgelig i et vist omfang til ressourcerne, og generelt var hartkornet per areal højt i egne med gode og mange ressourcer. Men jo mere kildematerialet studeres, både lokalt og regionalt, jo mere tydeligt er det, at landgilden kunne være ganske uretfærdig. Landgilden var blevet fastsat lokalt og over en lang periode, og derfor ikke nødvendigvis ud fra et ensartet regelsæt. Allerede ved fastsættelsen kunne der være forskelle fra egn til egn og fra gård til gård. Herefter blev landgilden endda fastfrosset på trods af ændringer i gårdenes tilliggende og udførte forbedringer i nogle egne. De gårde, der var bedst stillet og havde den relativt set laveste landgilde, lå i egne, hvor der siden fastsættelsen af landgilden havde været mulighed for ekspansion - særligt ved nyopdyrkning, hvilket gav et langt højere afkast per areal. Omvendt havde gårde i egne ramt af sandflugt nogle af de relativt set højeste landgilder, da deres ressourcer var formindsket betydeligt, uden at landgilden nødvendigvis var blevet tilsvarende reduceret.

Dam, Peder

2009-01-01

201

Aendringer i immunstatus blandt nydiagnosticerede hiv-inficerede i Danmark 1995-2005.  

DEFF Research Database (Denmark)

INTRODUCTION: The incidence of new HIV diagnoses in Denmark has remained stable since 1991, but it has increased among the subgroup of homosexual men in recent years. This may reflect an actual increase in newly infected, e.g. as a result of increased risk behaviour, or it may reflect increased HIV testing. To clarify the causes of this increase we describe and analyse the development of HIV infection in Denmark in the period 1995-2005 with special emphasis on the route of transmission, immunological status at the time of diagnosis and the prevalence of patients at risk of transmitting HIV. MATERIALS AND METHODS: Observational study based on the Danish HIV Cohort Study, which includes all adults seen at Danish HIV clinics since 1995. RESULTS: From 2000 to 2004 the number of newly-infected homosexual men increased (from 69 to 123), particularly in persons under 30 years (from 5 to 42). The median CD4 cell count at the time of diagnosis increased in this group (median 19.1 cells/microL per year [95% CI: 3.7-11.3]), while it remained stable among heterosexually infected. The number of newly-diagnosed homosexually infected under 30 years with a CD4 cell count over 400 cells/microL increased from 0 in 2000 to 23 in 2004. The prevalence of patients with high viral load (and thus potentially at risk of transmitting HIV) decreased in all risk groups. CONCLUSION: Newly-diagnosed homosexual men present at an earlier stage of disease progression and with a better preserved immune system today than 5-10 years ago, presumably due to a combination of frequent HIV testing and increased risk behaviour among young homosexuals in particular. Increased preventive measures targeting known risk groups are necessary to prevent further spread.

HØegh, Simon; Lohse, Nicolai

2008-01-01

202

Aendringer i immunstatus blandt nydiagnosticerede hiv-inficerede i Danmark 1995-2005  

DEFF Research Database (Denmark)

INTRODUCTION: The incidence of new HIV diagnoses in Denmark has remained stable since 1991, but it has increased among the subgroup of homosexual men in recent years. This may reflect an actual increase in newly infected, e.g. as a result of increased risk behaviour, or it may reflect increased HIV testing. To clarify the causes of this increase we describe and analyse the development of HIV infection in Denmark in the period 1995-2005 with special emphasis on the route of transmission, immunological status at the time of diagnosis and the prevalence of patients at risk of transmitting HIV. MATERIALS AND METHODS: Observational study based on the Danish HIV Cohort Study, which includes all adults seen at Danish HIV clinics since 1995. RESULTS: From 2000 to 2004 the number of newly-infected homosexual men increased (from 69 to 123), particularly in persons under 30 years (from 5 to 42). The median CD4 cell count at the time of diagnosis increased in this group (median 19.1 cells/microL per year [95% CI: 3.7-11.3]), while it remained stable among heterosexually infected. The number of newly-diagnosed homosexually infected under 30 years with a CD4 cell count over 400 cells/microL increased from 0 in 2000 to 23 in 2004. The prevalence of patients with high viral load (and thus potentially at risk of transmitting HIV) decreased in all risk groups. CONCLUSION: Newly-diagnosed homosexual men present at an earlier stage of disease progression and with a better preserved immune system today than 5-10 years ago, presumably due to a combination of frequent HIV testing and increased risk behaviour among young homosexuals in particular. Increased preventive measures targeting known risk groups are necessary to prevent further spread. Udgivelsesdato: 2008-Feb-25

HØegh, Simon; Lohse, Nicolai

2008-01-01

203

Social ulighed i incidens og overlevelse efter kraeft i Danmark--sekundaerpublikation  

DEFF Research Database (Denmark)

This register-based study describes social variations in cancer incidence and survival in 3.22 million Danish residents born 1925-1973 and aged >or= 30 years. We followed up for cancer incidence in 1994-2003 and for survival in 1994-2006, yielding 147,973 cancers. The incidence increased with lower education and income, especially for tobacco- and other lifestyle-related cancers. Social inequality in the prognosis of most cancers was observed, with poorer relative survival related to fewer advantages, often most pronounced in the first year after diagnosis.

Dalton, Susanne Oksbjerg; Schüz, Joachim

2010-01-01

204

Indicator report. Danmark's national strategy for sustainable development: a shared future - balanced development  

International Nuclear Information System (INIS)

The Danish vision of sustainable development is based on eight objectives and principles: 1) The welfare society must be developed and economic growth must be decoupled from environmental impacts. 2) There must be a safe and healthy environment for everyone, and we must maintain a high level of protection. 3) We must secure a high degree of bio-diversity and protect ecosystems. 4) Resources must be used more efficiently. 5) We must take action at an international level 6) Environmental considerations must be taken into account in all sectors. 7) The market must support sustainable development. 8) Sustainable development is a shared responsibility and we must measure progress. (au)

205

Analyse af finansieringsomkostninger for udvalgte pengeinstitutter for året 2012 : Banker i Danmark 14/4-2013  

DEFF Research Database (Denmark)

Highlights Bunden er nået? Finansieringsomkostningerne ”bunder ud” (i hvert fald for de bedste) Massive udfordringer for de ”pressede” Blev værre sidst på året Og de kan identificeres Øget polarisering Markedet er rationelt Risiko ”koster”

Krull, Lars

206

“Anders And, han virker så dansk” -At vokse op med Disney i Danmark  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Siden Mickey Mouse først så dagens lys i 1928, har Walt Disneys figurer og eventyruniverser bredt sig til hele jordkloden: Anders And, Mickey Mouse, Snehvide, Simba, Tarzan m.fl. Indtil for 10-15 år siden var den normale Disneyoplevelse for en dansker først og fremmest knyttet til det skriftlige medie, nemlig tegneserie-bladene og især Anders And & Co. I dag er 'Disneykulturen' en stærk flerarmet mediekultur, som går på tværs af generationer og krydser landegrænser; og Disneys tilstedeværelse i børns populærkultur i næsten hele verden er blevet meget mere omfat- tende, siden eventyrets begyndelse i 1920erne. I denne artikel belyser Anne Mette Stevn gennem en historisk orienteret receptionsanalyse, hvorledes danskernes brug og oplevelse af Disneys produkter har ud- viklet sig.

Anne Mette Stevn

1999-09-01

207

New energy and innovation in Denmark; Ny energi og innovation i Danmark  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The objective of this project is to analyse the framework conditions for development of energy technologies in Denmark through an innovation perspective. The project is an analytical contribution to the discussion of development and possible improvements of the framework conditions and public-private interplay in the energy area. Moreover, the project provides new insight in Danish energy innovation in general and in development dynamics on individual technology areas. Main elements of the analysis are in-depth studies of innovation dynamics and framework conditions on five selected technology areas - all strategic priority areas within Danish energy research and development. The areas are: bio energy, hydrogen technology and fuel cells, wind power technology, solar cells, and energy efficient end-use technologies. Another main element is a broad questionnaire survey across the energy sector and its different actor groups. More than 300 organisations answered the questionnaire. The main results of the project are a.o. that 1) the Danish energy innovation system and the framework conditions for development of energy technologies on many points are well-developed and not immature in general. 2) The energy technology industry is one of the most important industries in Denmark with large export and an innovativeness that is higher than in the manufacturing industry in general. 3) Despite EU, internationalisation and globalisation and despite significant international connections, the energy innovation system is anchored primarily on the domestic level. Strengthening of the framework conditions and ambitious competences and goals on Danish level is therefore required to maintain a strong Danish energy technology development. 4) The technology areas differ significantly with respect to innovation dynamics, competence bases, actors, etc. and it is therefore needed that policy efforts to some extent are adjusted to the individual technology areas. Among the more detailed conclusions are e.g. that stop-go tendencies in the R and D support should be reduced; that the balance between application-based knowledge (learning-by-doing) and science-based knowledge can be improved in some of the technology areas; and that the pronounced traditions for public/private interaction and for cross-going collaboration and discussion are an important stronghold of Danish energy innovation.

Dannemand Andersen, P.; Borup, M.; Gregersen, B.; Nygaard Tanner, A.

2009-07-01

208

Gør tiggeri lovligt i Danmark : Forbuddet mod tiggeri risikerer at skabe mere alvorlig kriminalitet.  

DEFF Research Database (Denmark)

Uanset om tiggeriet skyldes, at man er faldet ud af det danske samfund, eller man er født I e fattigt europæisk land, ændrer et forbud mod tiggeri ikke på, at der stadig er brug for penge, skriver Fatima Sabir.

Sabir, Fatima

2014-01-01

209

Udnyttelse af industrielle organiske restprodukter i en mere bæredygtig og vedvarende energiproduktion i Danmark  

OpenAIRE

Since the industrial revolution, the proportion of CO2 in the atmosphere has increased from 280 ppm to 392 ppm. In line with this increase, the global temperature due to the greenhouse effect has enhanced by 0.6 degrees. One of the main reasons for this increase is the combustion of fossil fuels. In the Danish energy production 39.7% is based on the fossil fuel coal. A pessimistic assessment assumes that coal will not be an available resource within the next 200 years. Energy production of co...

Persson, Nikolaj; Lee, Trine; Solmer-hansen, Sanne

2013-01-01

210

Skandinavia sett fra Nürnberg 1493: Skildringen av Danmark, Sverige og Norge i Hartmann Schedels Liber chronicarum  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Scandinavia seen from Nürnberg 1493: The depiction of Denmark, Sweden and Norway in the Liber chronicarum by Hartmann Schedel. The present paper provides an edition with facing translation into Norwegian of the passage on Scandinavia in Hartmann Schedel’s Liber chronicarum, printed by Anton Koberger at Nuremberg in 1493. The text and translation is accompanied by reproductions of two maps included in the Liber chronicarum and a facsimile of the passage on Scandinavia. To the translation are added elucidating notes.

Espen Karlsen

2014-11-01

211

Nye mål for naturfagsundervisning i USA : vil vi samme vej i Danmark?  

DEFF Research Database (Denmark)

Analysen ser nærmere på den nye ramme for naturfagsundervisning i USA som udkom i 2011, og som i år bliver udmøntet i nye målbeskrivelser. Den nye ramme er opbygget ud fra tre dimensioner: praksisser inden for naturvidenskab og ingeniørarbejde, tværgående begreber og faglige kerneidéer. Rammen fremhæver at naturfagsundervisning bør bygge på en progression gennem uddannelsesforløbet, at undervisningen skal fokusere på nogle få faglige kerneidéer i naturvidenskab og teknologi for at undgå stoftrængsel, og at arbejde med at lære naturvidenskabelig viden skal integreres med det at arbejde undersøgelsesbaseret (inquiry based), herunder også med designmetoder, bl.a. for at øge fokus på det kreative og ingeniørarbejde. Analysen afsluttes med at opsummere hvad i det amerikanske arbejde der kan være inspiration for udviklingen af dansk naturfagsundervisning.

Evans, Robert Harry; Horst, Sebastian

2012-01-01

212

Green taxes in EU and Denmark; Groenne skatter og afgifter i EU og Danmark  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

One of the most essential means to reach an increased sustainability in the world is to increase the use of economical means and hereby extend the polluter-pay-principle. The EU-commission, OECD and other governments in the EU-countries recommend an increased use of green taxes. This book takes as its starting point the implementation of a green tax reform, where the taxation is moved from tax on manpower to tax on resource consumption and pollution. Hereby both the environmental effort and the economic development are strengthened. The book briefly examines the different definitions of sustainability and outlines the principles for a green tax reform. The elaboration of green taxes, the reversing entry to environmental aims or to the Exchequer, the relation to the social distribution, the financing of the welfare state, the development of the green taxes in the EU countries, removal of environmentally damaging subsidies and the positive effect of the existing green taxes are subjects treated in the book. Finally the book presents a proposal for some Danish possibilities to increase existing green taxes or to introduce new Danish green taxes. (EHS)

Dyck-Madsen, S.

2000-12-01

213

Overlevelsen ved dissemineret sklerose i Danmark. En landsdækkende undersøgelse for perioden 1948-1986  

DEFF Research Database (Denmark)

We estimated survival probability and excess death rates for patients with multiple sclerosis (MS) on the basis of data from the Danish Multiple Sclerosis Registry, which includes virtually all patients diagnosed with MS in Denmark since 1948. We reviewed and reclassified all case records according to standardized diagnostic criteria. By linkage to the Danish Central Population Registry and the National Registry of Causes of Death complete follow-up of all MS patients was achieved, with the exception of 25 patients who had emigrated. A total of 2300 of the 6727 MS patients included in the study had died before the onset of the disease was 28 years in men (compared with 40 years in the matched general male population) and 33 years in women (versus 46 years). The excess death rate between onset and follow-up (observed deaths per 1000 person-year minus the expected number of deaths in a matched general population) was 14.3 in men, which was significantly higher than in women (12.0). Excess mortality increased with age at onset of MS in people of each sex. The 10-year excess death rate has decreased significantly in recent decades. Excess mortality was highest in cases with cerebellar symptoms at onset.

BrØnnum-Hansen, Henrik; Koch-Henriksen, Nils

1995-01-01

214

Fedtstoffernes betydning for forebyggelse af hjerte-kar-sygdom i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

In Denmark death from cardiovascular disease (CVD) has decreased, mainly due to a 72% reduction since 1990 in death from ischaemic heart disease from reduced smoking, elimination of industrial trans fatty acids in the diet, and more effective medical treatment. Replacement of saturated fat by carbohydrate and/or n-6 polyunsaturated fat may increase CVD, but it is reduced by substitution with n-3 fats, monounsaturated fat, or low glycaemic index carbohydrates. Despite a high saturated fat content dark chocolate and cheese may reduce CVD and diabetes risk and eggs may be neutral, and less restrictive dietary recommendations are indicated.

Astrup, Arne; Larsen, Mogens Lytken

2014-01-01

215

Kommenteret checkliste over Danmarks bier – Del 3: Melittidae & Megachilidae (Hymenoptera, Apoidea)  

DEFF Research Database (Denmark)

This paper presents Part 3 of a checklist for the taxa of bees occurring in Denmark, dealing with the families Melittidae and Megachilidae, and covering 53 species. The remaining two families (Halictidae and Apidae) will be dealt with in future papers. The following two species are hereby recorded as belonging to the Danish bee fauna: Melitta tricincta Kirby, 1802 and Hoplosmia spinulosa (Kirby, 1802). Megachile pyrenaea Pérez, 1890 and Osmia bicolor (Schrank, 1781) are excluded from the Danish checklist. Species that have the potential to occur in Denmark are discussed briefly.

Madsen, Henning Bang; Calabuig, Isabel

2010-01-01

216

Modelling deposition of dioxin in Denmark; Modellering af dioxindeposition i Danmark  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

We have estimated the deposition of dioxin in Denmark for the years 1970, 1975, 1980, 1985, 1990, 1995, 2000 and 2004 as well as the contribution to air concentrations and depositions from Danish sources relative to the contribution from other European sources. The estimate is based on model simulations with the high-resolution atmospheric chemistry transport model DEHM, where dioxin is modelled as one compound in form of particles. Two different expert emission estimates from EMEP's Meteorological Synthesizing Centre East were used as model input. There are large differences in estimated emissions for some countries from 1990 and onwards, which has a large influence on the simulated depositions. However, it has not been possible to determine which estimate is the most realistic. The concentrations of dioxin in air as well as the depositions increase slightly up to 1980, from where they decrease until 2004. The simulated air concentrations in 2004 are 3,2 fg I-TEQ/m3 and 0,8 fg I-TEQ/m3 for the two emission estimates. The deposited amount of dioxin to Danish land surfaces are 36 g I-TEQ and 9 g I-TEQ for the two emission estimates for 2004. The relative contribution from Danish sources to the deposition of dioxin to Danish land surfaces are 14% and 15% for the two emission estimates for 2004. Despite of large differences in emissions and simulated air concentrations and depositions between the two applied emission estimates, the relative contribution of the Danish sources to the deposition in Denmark does not differ much between the two emission estimates. The contribution of Danish sources to the deposition to Danish land surfaces is estimated to be between 10% and 20%, although there is a large regional variation, from less than 5% to more than 40%. It should be kept in mind that there are sources that are not included in this estimate, such as sources outside Europe and re-emission from previously deposited dioxin, which potentially can give a large contribution to the deposition. It is difficult to determine how trustworthy the model results are, partly because the applied model set-up was simplified and partly due to the large uncertainties on the applied emission estimates. Finally the simulated concentrations and depositions are not in accordance with previously made Danish measurements. The simulated air concentrations are one order of magnitude lower than the measured air concentrations, while the simulated depositions are also lower, but of the same order of magnitude as the deposition estimated from measurements. The difference between simulated and measured concentrations and depositions could indicate either that the model set-up is not adequate, that there are sources not included in the emission estimates, or that the included sources in the emission estimates are too low. It is interesting to notice that the difference between simulated and measured depositions is smaller than the difference between simulated and measured air concentrations. (au)

Mantzius Hansen, K.; Christensen, Jesper H.

2008-06-15

217

Anvendelse af fibrinolytika ved behandling af akut myokardieinfarkt i Danmark. En spørgeskemaundersøgelse  

DEFF Research Database (Denmark)

Questionnaires were sent to all Danish departments admitting patients with acute myocardial infarction (AMI) in order to investigate the attitudes of the departments to thrombolytic therapy in AMI. Two questionnaires were used: one with few questions which was answered by all 68 departments, and a more comprehensive questionnaire which was answered by 51 departments. The study shows that thrombolytic therapy now is use in all departments as opposed to 25% two years ago. In connection with introduction of thrombolytic therapy scientific studies are performed in 75% of the departments. In all departments, streptokinase (SK) is the drug of first choice and recombinant tissue plasminogen activator (rt-PA) is used in 2/3 of the departments in cases where SK-antibodies are suspected.

Nielsen, J D; Stoltenberg, Meredin

1990-01-01

218

Temaer i receptionen af amerikansk blues i Danmark og England fra 1959-63  

OpenAIRE

Specialet undersøger danske aviser og et dansk og et engelsk jazzmagasin for at finde ud af hvordan den amerikansk blues mopdtages i de to lande. Der er en særlig fortælling om blues, der præger opfattelsen hos nogle musikinteresserede i starten af 1960'erne, som placerer genren i en ikke defineret førindustriel tid. Ellers modtages blues positivt

Lading Lunn, Morten Andreas

2008-01-01

219

Brint research in Denmark - Challenges and perspectives; Brintforskning i Danmark - udfordringer og perspektiver  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

Nordel is a body for co-operation between the transmission system operators (TSO's) in Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden with the primary objective to create conditions for and develop an efficient and harmonised Nordic electricity market, regardless of national borders. Furthermore, Nordel serves as forum for contact between the TSOs and representatives of the market players in the Nordic countries. The statistical part of Nordel's annual report includes data about: Exchange of electricity; Gross consumption; Electricity generation; Installed capacity; Generation of condensing power; Net consumption; Transmission capacity; Pumped storage power; Losses; Occasional power to electric boilers; Total consumption; CHP generation. (BA)

Noerskov, J.K. [Danmarks Tekniske Univ., Lyngby (Denmark); Feidenhans' l, R. [Risoe National Lab., Materials Res. Dept., Roskilde (DK)] (eds.)

2004-05-01

220

Menneskehandel i rengøringsbranchen? : En kvalitativ undersøgelse af migrations- og arbejdsvilkårene for en gruppe migrantarbejdere i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Denne rapport fokuserer på migrations-, arbejds- og levevilkårene for udenlandske arbejdere i den danske rengøringssektor. Formålet med rapporten er at afdække, hvorvidt der indenfor dette område forekommer tvangsarbejde, menneskehandel eller menneskehandelslignende forhold, samt at kortlægge nogle af de problemstillinger, der præger rekrutteringsprocessen i denne sektor. Rapporten er baseret på en række kvalitative interviews med en gruppe migrantarbejdere samt ekspertinterviews med fagpersoner, der besidder et særligt kendskab til forholdene for udenlandsk arbejdskraft i rengøringsbranchen.

Korsby, Trine Mygind

2011-01-01

221

Kan vi det, der skal til? : behov og produktion af GI-viden i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen fremlægger resultaterne fra en undersøgelse, der blev gennemført hen over vinteren 2009-2010. Undersøgelsen viser bl.a., at der er en stor efterspørgsel på folk med indsigt i geografisk informationsteknologi inden for de kommende to år. Specielt efterspørges super-konsulenter, geo-business managers, geo-dataloger og landmålingsteknikere/landmålere. Inden for de tre førstenævnte kategorier halter udannelsesinstitutionerne efter mht. at tilpasse sig fremtidens behov, fordi der stadigvæk i et stort antal uddannes generalister med lav indsigt og mellem til høj, men klassisk indsigt i geografisk informationsteknologi.

Skov-Petersen, Hans; BalstrØm, Thomas

2010-01-01

222

Stærkt stigende hyppighed af hoftebrud i Danmark fra 1977 til 1999.  

DEFF Research Database (Denmark)

INTRODUCTION: The incidence of hip fractures has been increasing throughout the world including the Nordic countries. The aim of this study was to examine if there is a similar trend in Denmark. MATERIALS AND METHODS: Statistics from the National Hospital Discharge Register on the number of patients with at least one occurrence of hip fracture in the years 1977 to 1999 compared to the number of inhabitants in Denmark (numbers from Statistics Denmark). RESULTS: The total number of patients with at least one hip fracture increased from approximately 6,500 in 1977 to approximately 11,000 in 1999. Since approximately 1995 the number has been relatively stable. The largest absolute increase was among women (from 4,800 to 9,000 per year), while a smaller absolute but large relative increase was seen among men (from approximately 1,600 to 3,200 per year). The incidence rates increased among men below the age of 50 years, while a more moderate increase was observed among women below the age of 50. The incidence ratesremained relatively stable among men and women aged 50 to 69 years, while a limited increase was observed among women aged 70 to 79 years. Among men and women above the age of 80, the incidence rates increased until approximately 1992, followed by stagnation. CONCLUSION: The number of hip fractures increased up to approximately 1995 in Denmark followed by stagnation. In view of the large number of hip fractures, a multi-pronged strategy including general practice, primary nursing care, nursing homes, orthopaedic surgeons, and medical specialties is needed in order to reduce the number of hip fractures. Udgivelsesdato: 2008-Feb-18

Vestergaard, Peter; Rejnmark, Lars

2008-01-01

223

Svær D-vitamin-mangel hos børn født i Danmark af kvinder med mørk hud  

DEFF Research Database (Denmark)

Rickets due to malnutrition is rare in Denmark. The Danish Board of Health recommend that: pregnant women are treated with a daily dose of vitamin D daily (10 micrograms); emigrants with coloured skin have their vitamin D level assessed during pregnancy; all children receive a daily dose of vitamin D (10 micrograms) until two years old. Despite of these recommendations two cases of severe nutritional rickets among children of emigrants were discovered upon hospital admission. The symptoms were heterogeneous: delayed walking skills and convulsions. We conclude that nutritional rickets is a tricky diagnosis, but is preventable.

Brok, Jesper; Huusom, Lene

2011-01-01

224

Optimizing gas extraction at landfills in Denmark; Optimering af gasindvinding pae deponeringsanlaeg i Danmark  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

In landfills which contain organic material and anaerobic decomposition takes place, and landfill gas (LFG) is produced. The LFG contains approximately 50% methane, which contributes to the greenhouse effect when emitting from the landfill. Approximately 19% of the greenhouse gases in the atmosphere are methane, and around 8% of this is emission from landfills. This means that roughly 1.5% of the global warming is related to emission from landfills. Extraction of LFG for energy purposes was started 30 years ago in USA. In Denmark 26 LFG plants have been established since 1985. The gas is utilized for CHP or pure power production in gas engine/generator units. In some cases the LFG is used in gas burners in connection with boilers for district heating systems. 24 million m{sup 3} was recovered in 2004, which is equivalent to a reduction of CO{sub 2} of 160.000 tons CO{sub 2}/year. (BA)

Willumsen, H.C. [LFG Consult (Denmark)

2005-07-01

225

Brugen af Geografiske Informationssystemer til effektundersøgelse af Intelligent Farttilpasning i Danmark  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available

Geografiske Informationssystemer er anvendt til at dels at dokumentere, hvilke effekter Intelligent Farttilpasning har på hastighedsoverskridelser, og dels til at undersøge, hvordan disse overskridelser kan præsenteres meningsfuldt i spatiale analyser. Analyser af effekten på kørselsadfærden er foretaget for ti af de deltagende bilister i et nordjysk Intelligent Fartilpasningsforsøg for unge bilister. Hovedresultaterne er, at Intelligent Farttilpasning nedbringer både størrelsen af hastighedsoverskridelser og længden på disse. Uden Intelligent Farttilpasning blev der især kørt for hurtigt på lange lige vejstrækninger, på strækninger, hvor hastighedsgrænsen ændres, samt på strækninger, hvor hastighedsgrænsen var lavere end den normale hastighedsgrænse for denne vejtype. Det blev fundet, at længden af hastighedsoverskridelserne samt metoden Natural Neighbor Interpolation tilsammen var velegnede til at beskrive kørselsadfærden ved spatiale analyser.

Lars Bolet

2013-01-01

226

Englands overvågning af Danmakr - Engelske diplomaters arbejde i Danmark 1777-1780  

OpenAIRE

The outbreak of the American war of Independence and the intervention of France in the conflict, forced England to consider its relations with the neutral powers of Europe, especially the neutral rights to trade with the belligerent powers was a matter of big concern. Neutrality in the 18th century was not an unequivocal and generally accepted international legal concept concerning the relations between states. The question of neutral rights during the American war of Independence was a...

Jensen, Morten Kargaard

2013-01-01

227

Lumbal spondylodese for degenerativ ryglidelse i Danmark i 2005-2006  

DEFF Research Database (Denmark)

INTRODUCTION: The indication and use of lumbar spinal fusion surgery for degenerative conditions is being debated. PURPOSE: The objective of this study was to describe recent trends in lumbar fusion surgery for degenerative conditions in Denmark. MATERIAL AND METHODS: A cohort study using a sample from the Danish National Patient Registry was used. RESULTS: In 2005 and 2006, 2,064 and 891 lumbar fusions were performed in 14 public and 6 private hospitals. The annual activity increased from 993 to 1,118 procedures at public hospitals and from 393 to 510 procedures at private hospitals. Lumbar disc arthroplasty was performed in 196 cases, anterior fusion in 162 case, posterior fusion in 2,309 cases, while combined anterior and posterior fusion were performed in 347 cases. The indications for surgery were based on the diagnosis spondylosis in 245 cases, spinal stenosis in 1,174 cases, discuss degeneration in 947 cases, degenerative spondylolisthesis in 600 cases and non-specific lumbar pain in 45 cases. Posterior fusion was performed in 74.3% and 81.9% in public and private hospitals, respectively. Combined anterior and posterior fusion was performed in 12.1% and 10.1% in public and private hospitals, respectively. CONCLUSION: Lumbar fusion rates for degenerative conditions increased from 2005 to 2006 with variation in operative procedures in relation to diagnoses. We propose to monitor data in a database to improve registration of various fusion techniques for various indications and to support further research. Udgivelsesdato: 2009-Sep-21

Rasmussen, Sten; Jensen, Claus Munk

2009-01-01

228

Epidemiologi og behandling af hovedtraumer i Danmark 1994-2002, belyst ved sygehusstatistik  

DEFF Research Database (Denmark)

INTRODUCTION: The purpose of this study was to illuminate the trends in the numbers of hospitalized head-injured patients in Denmark from 1994 to 2002 compared to the preceding decade, and to comment on the response to recommendations from the National Board of Health concerning hospital treatment. MATERIALS AND METHODS: The National Patient Registry and the national register of causes of death were searched for ICD10 diagnoses corresponding to structural brain injury, selected cranial fracture diagnoses, and concussion as a first or secondary diagnosis. RESULTS AND CONCLUSION: The most important tendencies were an increasing number of intracranial haemorrhages and a decrease in the numbers of other structural brain injuries, cranial fractures and brain concussions. Age at injury and the ratio of males to females increased for all categories. The death rate in hospital was a constant 16.5% for intracranial haemorrhages but decreased for other structural brain injuries, from 19.3% in 1994 to 15.3% in 2002. The number of hospitalizations of more than three months' duration increased correspondingly. In all, deaths in hospital decreased from 5.3 to 5.0 per 100,000 population. Two centres for rehabilitation of the most severely injured 16% were established during the study period. The increasing number of hospitalizations of duration exceeding three months, but where the inclusion criteria for these centres were not fulfilled, emphasizes the need for follow-up of recommendations concerning county/regional hospital-based rehabilitation units for patients with moderate to severe head injury. In addition, better organization and coordination of follow-up of patients with sequelae after concussion are desirable.

Engberg, Aase Worsaa; Teasdale, Thomas William

2007-01-01

229

Projection of Denmark's energy consumption and emission of greenhouse gases; Danmarks energifremskrivning  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The purpose of the baseline projection is to get an assessment of how energy consumption and emissions of greenhouse gases will evolve in the future, if no new policy measures are introduced, often referred to as a 'frozen policy' scenario. The actual development will continuously be influenced by new political initiatives, and the projection is thus not to be regarded as a long-term prognosis, but rather as a progress which from some given objectives, defines the challenges of future energy policy. The baseline projection is based on a number of general economic conditions (the output of industries, private consumption, fuel prices, etc.), a number of technology-specific assumptions (how much different types of facilities cost, what is their efficiency, etc.) and assumptions about what energy market players will do on purely market terms. Projections of this nature will always be subject to many central and uncertain assumptions. A different development than the assumed will therefore be able to move the outcome in both directions. This year's energy projections are associated with a particular uncertainty due to the large uncertainty about the duration of the economic crisis for the global economy. This uncertainty affects directly the energy projection, as economic activity and demand for energy services are closely linked. The big drop in energy consumption due to the downturn in the economy from 2008 to 2009 illustrates this. (ln)

2010-04-15

230

Den første Karl Gustav-krig 1657-58 : Danmarks dummeste krig?  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen diskuterer den første Karl Gustav-krig i forskellige persketiver og konkluderer, at krigen ikke bør opfattes som et dårligt forberedt og uigennemtænkt forsøg på dansk revanche inden for rammerne af en nordisk rivalisering, men snarere som  en velovervejet satsning og et led i den dansk-svenske rivalisering om regional magt og indflydelse i Baltikum og Nordtyskland. Når krigen endte så katastrofalt, skyldtes det ekstreme vejrforhold og en dansk ledelse, der handlede i panik. Under den anden Karl Gustav-krig 1658-60 normaliseredes situationen, og krigens udfald blev derfor det forventelige, nemlig en opretholdelse af magtbalancen, sådan som stormagterne Frankrig, England og Nederlandene ønskede det. Krigen illustrerer dermed på én gang to grundvilkår for tidens udenrigspolitik: chanceudnyttelse og samspillet mellem regionale konflikter og den europæiske magtbalance, hvor den sidstnævnte faktor viser sig stadig mere dominerende.

Olden-JØrgensen, Sebastian

2008-01-01

231

Grønland i Hverdag og Fest - Kolonialisme, nationalisme og folkelig oplysning i mellemkrigstidens Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Taking its point of departure in a widely used general education textbook on Greenland, published in 1928 by the Danish geographer Sophie Petersen, the article demonstrates how nationalism and colonialism were closely linked in Denmark in the yesrs between the two world wars. The Greenlanders were raised on Danish nationalism framed in an ethnic/cultural understanding of the concept of the nation which was easily transferred to a Greenlandic context. Thus, Danish colonialim contained the seed of Greenlandic nationalism, which it eventually became difficult for Denmark to object to, born as it was of the same arguments that underpinned Danish nationalism. Thus, the history of Danish nationalism is also the key to understanding the developments that led to Greenlandic authonomy.

Thisted, Kirsten

2012-01-01

232

Kulturen i kassen : Sammenhængen mellem socialklasse og tv-forbrug i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

I denne artikel studerer vi sammenhængen mellem kulturelle praktikker og socialklasse. Vi gør brug af nyere metoder inden for den geometriske dataanalyse ved hjælp af det fri statistikprogram R, hvortil vi præsenterer et nyt program, der muliggør specifik multipel korrespondanceanalyse. Ved at benytte data fra repræsentativt udsnit af befolkningen på en udbredt kulturel praksis, tv-forbrug, sikrer vi os, at analysen har tilstrækkeligt homogenitet til at kunne identificere særegne kulturelle praktikker, som er relevante for at få forstå centrale distinktionsmønstre i det danske samfund i dag. Vi identificerer fire segmenter af tv-forbrug, som, stratificerer på aldersgruppe, har overraskende sammenhænge med socialklasse.

Andrade, Stefan Bastholm; Karlson, Kristian

2011-01-01

233

Den østamerikanske brakvandskrabbe Rhithropanopeus harrisii i Danmark : Gammel gæst og ny invasiv art  

DEFF Research Database (Denmark)

Estuarine mud crab (Harris mud crab, white-fingered mud crab) in Denmark: Old guest and new invasive species Rhithropanopeus harrisii has been recognized in Europe since 1949. It was, however, introduced from the American east coast at least 75 years earlier, but was described and became known under another name, the Zuidersee crab (Pilumnus tridentatus Maitland, 1874). In Denmark it was found for the first time in 1953 in the harbour of Copenhagen. It seems to have been absent for more than 50 years, until it turned up again in 2008 in southern Denmark (Nysted Nor, the Baltic coast of Lolland) and around Copenhagen. It was reported also in 2009 and 2010 from the earlier known localities and some new in southern Zealand. A specimen with 28 mm carapace width is the largest ever recorded for the species.

Tendal, Ole Secher; Olesen, JØrgen

2011-01-01

234

En "Copenhagen effect"? : Danmarks svar på Centros: en vidtgående selskabsreform, der styrker "selskabernes frie bevægelighed".  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen efterprøver på grundlag af den danske selskabsreform 2009/10, om den liberalisering og internationalisering, der herved har fundet sted af den danske lovgivning om aktie- og anpartsselskaber, er så betydningsfuld, at det fremtidigt giver mening at tale om en "Copenhagen effect" i konkurrence med den allerede kendte "London effect". Udgivelsesdato: Juni 2009

Werlauff, Erik

2009-01-01

235

Når der bliver sat pris på teatret : Prisbelønnet lettisk teaterforestilling på vej til Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Galina Polischujs forestilling Put, bejini! (Blow, wind!), der vandt flere priser ved Spelmanu Nakts i november 2005. Forestillingen anmeldes og perspektiveres til diskussioner om historieskrivning og national kanon. Udgivelsesdato: marts

Kuhlmann, Annelis

2006-01-01

236

Hitler-flygtninges rolle i afnazificeringen af de tyske flygtninge i Danmark 1945-1949  

OpenAIRE

This project report elaborates on the role of Hitler-refugees in the denazification of German refugees in Danish refugee camps in the years 1945-1949. This is done by exploring the phenomenon through a three step analysis. First the text focuses on how the Hitler-refugees were associated with the work of denazifying the German refugees in the Danish camps, an association characterised by the newspaper Deutsche Nachrichten and The German Anti-nazistic Organizations Refugee committee (TAOF). Th...

Wennerwald, Tina Seierø

2012-01-01

237

Resistens hos brune rotter : Monitering af resistens hos den brune rotte i Danmark 2001-2008  

DEFF Research Database (Denmark)

I perioden 2001-2008 har Skadedyrlaboratoriet gennemført en systematisk undersøgelse af rotter for eventuel resistens for at skaffe et landsdækkende overblik over den geografiske udbredelse samt niveau for resistens blandt rotter. Der er fundet lokaliteter med resistens mod coumatetralyl, bromadiolon eller difenacoum i omkring halvdelen af de undersøgte kommuner. Det vurderes, at resistens fortsat vil spredes i landet, og i områder med svag resistens kan resistensen forventes at stige til et højere niveau.

Lodal, Jens

2010-01-01

238

Resistens hos brune rotter : Monitering af resistens hos den brune rotte i Danmark 2008  

DEFF Research Database (Denmark)

I 2008 satte Skadedyrlaboratoriet, Aarhus Universitet, fokus på rotter fra de områder, der dækker det tidligere Københavns Amt samt Bornholms Regionskommune. Desuden blev rotter fra nogle få andre kommuner undersøgt. Resistens af betydning for den praktiske bekæmpelse blev fundet blandt rotter fanget på lokaliteter i kommunerne Glostrup, Brøndby, København og Fredericia samt fra den tidligere Ribe Kommune i den nuværende Esbjerg Kommune.

Lodal, Jens

2010-01-01

239

Epidemiologi, sygdomspræsentation og forløb af idiopatisk trombocytopenisk purpura hos børn i Danmark 1998-2000  

DEFF Research Database (Denmark)

INTRODUCTION: Idopathic Thrombocytopenic Purpura (ITP) is a condition with isolated thrombocytopenia and bleeding symptoms in skin and mucous membranes. It is easy to establish the diagnosis, but treatment is controversial, possibly due to different estimates of the risk for serious bleeding. We present the epidemiology and clinical course of ITP during the first 6 months after diagnosis in Danish children diagnosed from 1998-2000. MATERIALS AND METHODS: The Nordic Society of Paediatric Haematology and Oncology conducted a prospective registration study of children with newly diagnosed ITP from 1998-2000. The study included children < 15 years of age with newly diagnosed, untreated ITP and platelet count (TBC) < 30 x 10(9) /l. Information about bleeding symptoms, TBC, treatment and ITP related episodes was recorded at diagnosis and during the first six months. RESULTS: Of 109 included children 81% had a short symptom history, 46% a preceding viral infection. At diagnosis 62% had TBC < 10 x 10(9) /l, 41% mucosal bleeding, and 72% received medical treatment. Follow-up was available for 91 children. Sixty seven children with acute ITP had TBC < 150 x 10(9) /l for 11 days (median). Twenty four children suffered chronic ITP, 8 of them had persistent TBC < 20 x 10(9) /l. Insidious onset had a 64% predictive value for chronic ITP. Of the 57 registered ITP-related episodes, 45 occurred in chronic cases, 23 of them in six of the children with persistent TBC < 20 x 10(9) /l. CONCLUSION: It is likely that children with newly diagnosed ITP recover quickly, and the risk of serious bleeding is low. A small group of children with persistent severe thrombocytopenia experience significant morbidity. Udgivelsesdato: 2008-May-26

Kjaersgaard, Mimi; Edslev, Pernille Wendtland

2008-01-01

240

Bredbåndskapacitet i accesnettet : En analyse af bredbåndsbehov i Danmark i et 2020 perspektiv  

DEFF Research Database (Denmark)

Der er en stående diskussion om kravene til udbygningen af bredbåndsnettene med TDC som en af de centrale deltagere. Notatet omhandler et felt med stærke og divergerende opfattelser og interesser. Notatets mål er at fremlægge et realistisk bud på båndbreddebehov for private brugere og små og mellemstore virksomheder frem til 2020 i lyset af den teknologiske udvikling.

Henten, Anders; Falch, Morten

241

Activity Based Costings anvendelse til beslutningstagen : Erfaringer baseret på større danske fremstillingsvirksomheder  

DEFF Research Database (Denmark)

Activity-Based Costing (ABC) er stadig ét af mest omtalte "moderne" økonomistyringsværktøjer såvel blandt private virksomheder af undersøgelsen, som i offentlige organisationer. En ny state-of-the-art undersøgelse af 90 mellemstore og større danske fremstillingsvirksomheder blev gennemført i 2003 og resultatet vises her for første gang. Resultatet giver en helhedsforståelse for, hvilke rationelle, videns-, holdnings- og størrelsesmæssige anvendelsesmotiver, der indgår ved i såvel implementeringen som anvendelsen af ABC. Der er ikke tvivl om, at kendskabet til ABC i Danmark er højt, og at fremkomsten vil øges de næste år frem. Mange virksomheder vurderer således, hvorvidt ABC kunne være et relevant styrings- og rapporteringsværktøj hvad angår en stor del af de indirekte eller faste omkostninger. Undersøgelsens problemfelt er derfor rettet mod at skabe en større indsigt i området, set i relation til de fremtidige muligheder, herunder en cost/benefit betragtning ved implementering af ABC. Vi har tilføjet en del kvalitative kommentarer, som respondenterne har tilføjet. Disse er vigtige i forhold til en forståelse for, hvorfor eller hvorfor ikke ABC anvendes. Til sidst perspektiveres også til blot et fåtal af tilsvarende internationale undersøgelser i Skandinavien, USA og U.K.

Nielsen, Steen

2007-01-01

242

Missing Links - Et case studie af et nationalt mobilitetsknudepunkt/lokalt tilbagegangssted  

DEFF Research Database (Denmark)

Udkantsdanmark har med jævne mellemrum været på den politiske dagsorden og del af den offentlige debat i Danmark. I den offentlige debat samt i en række konventionelle teorier er problemerne med udkantsområder ofte blevet set som et spørgsmål om for lidt mobilitet og for svag forbindelse til de regionale og nationale bycentre. Forbedret og øget infrastruktur er således ofte taget op som løsningen for disse områder. Denne artikel argumenterer imod denne begrænsede forståelse af problemer relateret til udkantsområder. Nogle udkantsområder, der oplever befolkningstilbagegang, er i virkeligheden særdeles godt forbundet til de store nationale netværk af byer, infrastrukturer og industrier. Artiklen viser konkret gennem et casestudie af Hirtshals, baseret på en til formålet udviklet ’mobil metode’ samt studier af byplaner og luftfotos, hvordan dette byområde har en stor mængde mobilitet, der passerer gennem området i form af turister, forretningsrejsende, gods og offshore-industri, og det har en national motorvej, en togrute og færgeforbindelser til en række nordiske lande. Dog oplever byen stadig de samme problemer som en række andre perifere byer: fraflytning, bymæssigt forfald, mangel på unge, høj arbejdsløshed osv. Denne negative udvikling påvirker byen Hirtshals som et oplevet og levet sted. Artiklen argumenterer derfor teoretisk på baggrund af casestudiet for nødvendigheden af at mobilitet og sted i højere grad samtænkes og forstås som gensidigt afhængige. Det betyder konkret i forhold til den analyserede case, at sted og mobilitet ikke blot skal leve i sameksistens side om side, men bør tænkes sammen således, at stederne og mobilitetsstrukturerne påvirker og udvikler hinanden i den fremtidige byudviklingsproces.

Lange, Ida Sofie GØtzsche; Laursen, Lea Louise Holst

2014-01-01

243

Hvornår er det slut? : Hvorfor og hvordan man måler på krigsindsatser  

DEFF Research Database (Denmark)

Den danske indsats i Afghanistan er ved at slutte, og de sidste danske kampsoldater er fløjet tilbage til Danmark. Men hvordan kan man vide, at krigen nærmer sig sin afslutning, og at der ikke længere er behov for danske kampsoldater i Afghanistan, men derimod for militære instruktører og eksperter i genopbygning? I artiklen argumenteres der for, at performance-målinger kan bruges til at besvare disse spørgsmål. Artiklen tager udgangspunkt i, at strategisk debat blandt politikere ikke bør ophøre med krigsengagementers start, men derimod fortsætter i krigsengagementernes fulde forløb. Strategisk debat forudsætter informationer fra krigsområder, og performance-målinger er et virksomt instrument i denne sammenhæng. Med afsæt i den danske Afghanistan-strategi, i Helmandplanerne samt i deres afrapporteringer diskuteres det i artiklen, hvordan performance-målinger kan bringes i anvendelse i dansk regi i forbindelse med fremtidige militære indsatser. Historiske eksempler og koncepter fra performance-litteraturen diskuteres i artiklen, før fokus rettes mod fremadrettet dansk brug af performance- målinger. Afslutningsvis anvises fire anbefalinger for fremtiden.

Larsen, Kristian Knus

2014-01-01

244

Consumption in out-of-hours health care: Danes double Dutch?  

DEFF Research Database (Denmark)

Huibers L, Moth G, Andersen M, Grunsven van Grunsven P, Giesen P, Christensen MB, Olesen F Dette studie ser nærmere på borgernes forbrug af lægevagten uden for normal åbningstid i Danmark og Holland. Resultaterne viser, at danskerne i den undersøgte to-måneders periode havde 80 kontakter (pr. 1000 indbyggere) vedrørende akut lægehjælp, mens hollænderne kun havde 50 (pr. 1000 indbyggere). Den største forskel blev fundet for børn i alderen 0-5 år og for yngre voksne i alderen 20-35 år. Særligt telefonkonsultationer viste betydelige differencer. Danskerne fik også flere hjemmesøg (10/1000) end hollænderne (5/1000). Til gengæld havde hollænderne flere kliniske konsultationer (25/1000) end danskerne (23/1000). Alt i alt ser danskerne ud til at have flere kontakter med lægevagten uden for normal åbningstid – særligt for den yngre del af befolkningen. Fremtidige studier bør undersøge, om alle kontakter til lægevagten er lige relevante, så det fremover bliver muligt at identificere de faktorer, der synes at giveunødig belastning på lægevagten. Ny viden på området vil give bedre muligheder for at sikre en mere optimal brug af ressourcerne i lægevagten og dermed også en mindre belastning på lægevagten.

Huibers, Linda; Moth, Grete

2014-01-01

245

On Point - But Going Where? : The US Army's Ideas of Its Future Role After Afghanistan  

DEFF Research Database (Denmark)

Philip Ulrich argumenterer for, at der i øjeblikket foregår to sideløbende udviklinger i den amerikanske hær, som et resultat af den nye strategiske situation. Den ene udvikling sker som resultat af USA’s overordnede fokusskifte mod Asien, og hvorledes den amerikanske hær søger at definere en rolle i den nye Asien-strategi. Problematikken for den amerikanske hær i forhold til fokusskiftet, består i at skulle vænne sig til en sekundær rolle i forhold til den amerikanske flåde og flyvevåben efter i mere end 10 år at have ført an i USA’s internationale engagement. Den anden udvikling foregår på det doktrinære område. Her søger den amerikanske hær at integrere de seneste 10 års erfaringer fra Irak og Afghanistan i deres doktriner, samtidig med at den udvikler nye doktriner til fremtidige konflikter og udfordringer. Den primære udfordring, som er defineret af en amerikanske hær, er såkaldte Hybrid Threats - en kombination af konventionelle og ukonventionelle koncepter, som kan blive anvendt af fjendtligestatslige og ikke-statslige aktører. Briefet ser ligeledes på, hvad betydning denne udvikling i det amerikanske forsvar har for USA’s NATO allierede, herunder Danmark. Især i forhold til de nedskæringer som de fleste europæiske NATO lande står overfor, er udviklingen i USA interessant, da det har betydning for hvilke roller de europæiske allierede kan blive nødt til at påtage sig, samt hvilke kapaciteter de enkelte lande må prioritere for fremtiden.

Ulrich, Philip Christian

2012-01-01

246

Offshore Wind Power : Grid Connection and Reliability  

DEFF Research Database (Denmark)

Formålet med projektet er at undersøge vindmølleparkers indflydelse på elsystemers pålidelighed. Det er et særligt vigtigt emne i forhold til store havmølleparker, fordi hvis en stor havmøllepark havarerer, kan det have betydelig indflydelse på balancen i elsystemet, og fordi havmølleparker normalt er vanskeligere at nå frem til end landmøller. En vindmølleparks pålidelighed og produktion afhænger af vindhastigheden, vindmølleteknologien, mølleparkens layout og nettilslutning. Desuden stiller havmiljøet installatørerne over for nye udfordringer, såsom parkens dimensioner og vanskeligheder med at nå frem til de havarerede komponenter i tilfælde af hårdt vejr. Denne afhandling beskriver de faktorer, der påvirker vurderingen, og undersøger de mest brugbare modeller til analyse af disse faktorer. Projektet indeholder et overblik over de tilgængelige modeller til undersøgelse af havmølleparkers pålidelighed, og en ny model, der tager hensyn til alle relevante faktorer, som påvirker evalueringen, er udviklet.I henhold til denne beskrivelse er der udført simuleringer, og både vindmølleparkejerens og elsystemoperatørens interesser evalueres og sammenlignes. Disse beregninger er udført med en sekventiel Monte Carlo-metode, der, på trods af længere beregningstid, har vist stor fleksibilitet i udførelsen af pålidelighedsundersøgelser, især i forbindelse med vindproduktion, og samtidig opnås et stort udvalg af resultater, som kan bruges i vurderingen. Modelleringen udvides herefter til at omfatte hele systemet; det vil sige inklusive centrale kraftværker, decentral produktion baseret på både vindenergi og kraftvarmeteknologi (CHP), last og transmissionskomponenter. De forskellige modeller er så anvendt til at repræsentere to velkendte model-elsystemer, RBTS og IEEE-RTS, og til at beregne deres pålidelighed for at verificere de fremsatte teser ved at sammenligne de opnåede resultater med dem, der er tilgængelige i litteraturen. Desuden vurderes pålideligheden af det nuværende scenarie og mulige fremtidige scenarier for elsystemet i det vestlige Danmark, hvor vindproduktionen udvides med både havmøller og landmøller, og belastningen stiger, mens nogle konventionelle kraftværker kan nedlægges. De beregnede resultater for pålidelighed refererer både til en ”generation adequacy assessment” og en ”composite reliability analysis” med henblik på at nå en bred række af resultater. Undersøgelserne i dette projekt udføres ved hjælp af simuleringer af steady-state-betingelser samt dedikerede pålidelighedsanalyser ved hjælp af Matlab og elsystem-analyseværktøjet Power Factory fra DIgSILENT. Resultaterne af de forskellige analyser bør give nye instrumenter og overvejelser med henblik på at udføre pålidelighedsevalueringer af elsystemer, hvor en stor mængde af vindenergi er tilsluttet. Samtidig kan resultaterne bruges til at vurdere, hvilke yderligere aspekter der kan være relevante for elsystemoperatør og vindmølleparkejer, når store vindmølleparker er forbundet til transmissionssystemet, og til at analysere pålideligheden af fremtidige konfigurationer af elsystemer, når en stor mængde vindenergi er sluttet til systemet.

Negra, Nicola Barberis

2008-01-01

247

Security of energy supply: Account of the security of supply in Denmark; Energiforsyningssikkerhed. Redegoerelse om forsyningssikkerheden i Danmark  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

A secure and stable energy supply is a prerequisite for a society like the Danish. Through many years of active energy policy we in Denmark have developed an efficient energy system with a very high security of supply. In coming decades it is necessary to implement a major transformation of our energy supplies to more renewable energy and phase out fossil fuels. The Government's vision is that we must have a Denmark that is independent of fossil fuels. With such a fundamental transformation of our energy supply and energy system it becomes a challenge to maintain the high security of supply, as we know it today. Conversely, it is not a long term solution to continue to allow society to be dependent on fossil fuels. And it is against this background, the Danish Minister for Climate and Energy submit this account on security of energy supplies in Denmark. The account shows that we in Denmark have a high security of supply. There is still access to sufficient energy resources, we have a well-functioning infrastructure, and we have good access to the exchange of energy within the EU and other countries. This places Denmark in a good situation. Today, Denmark has a significant import of especially petroleum and coal and export of petroleum and gas. The future declining production of oil and gas in the North Sea means an increasing need for imported fuels from fewer and fewer countries and regions, and at the same time there will be an increased international demand for the same fuels. This brings Denmark in the same situation as the other EU countries. Thus we have the basis for reducing consumption of fossil fuels and instead accommodate increasing amounts of renewable energy in our energy supply, but it requires a further development of the system to be possible to store energy and manage energy consumption. It will be necessary if the growing parts of our energy must come from fluctuating sources like wind and solar energy. Efficiency in energy supply has doubled since the oil crises of the 1970s. Now we must start the next step in the transformation of the energy supply. We must continue with developing efficient energy consumption significantly, and we must replace the consumption of fossil fuels with renewable energy. The account shows that it is possible. But it does not come by itself, and it requires intelligent solutions. Development and implementation of energy efficient and cost effective solutions for production, distribution, trading and use of energy will be necessary. And the work must be done at national level as well as at EU level. (ln)

2010-02-15

248

Livet i skolen - skolen i livet : eleverindringer om de materielle og sansede skolehverdag, Danmark 1948-2008  

DEFF Research Database (Denmark)

Dryppende blækpenne, malede ølkasser, klasseværelsets kaos og lærerindens ringlende armbånd. Materialiteter og stemninger gør sig gældende i de ofte fragmenterede erindringer om skole og uddannelse i afhandlingens tregenerationelle studie. Med interesse for elevernes skolehverdag og senere uddannelsesforløb i perioden 1945-2008 kvalificerer afhandlingen brugen af interviewbaserede erindringer til det uddannelseshistoriske arbejde. Igennem seks artikler eksperimenteres med livsfortællinger og gruppeinterview som indgang til at undersøge elevsubjektets skiftende tilblivelsesprocesser i en både materiel og sanset skolehverdag. Med poststrukturalistiske begreber om tidslighed og samtidighed diskuteres, hvordan fortiden forstyrrer og intensiveres i nutiden. I analyser af erindringernes både sproglige, materielle og affektive dimensioner trækkes på teorier af bl.a. Judith Butler, Karen Barad, Eelco Runia og Brian Massumi.

Rasmussen, Lisa Rosén

2011-01-01

249

Banker i Danmark 24/9-2013 En finansieringsanalyse : En analyse af danske pengeinstitutters finansieringsomkostninger for første ½ år af 2013  

DEFF Research Database (Denmark)

I analysen indgår også delårs ændringer (½ år og kvartal) for de institutter der rapporterer med denne frekvens. Highlights for denne analyse er: • Pengeinstitutternes finansieringsomkostninger når nye og lavere niveauer • Der er finansieringsmæssigt ikke belæg for at udlånsrenterne skal op • En finansieringsmæssigt øget polarisering er i gang Sidst i analysen præsenteres nogle overtagelse/fusions-scenarier og en aktuel vellykket overtagelse/fusion kommenteres

Krull, Lars

250

The Danish transport infrastructure 2030. Report from the Danish Infrastructure Commission; Danmarks transportinfrastruktur 2030. Betaenkning fra Infrastrukturkommissionen  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The Danish Infrastructure Commission was appointed in November 2006 following a government decision. The terms of reference for the work of the commission state that 'the overall objective is for Denmark to maintain and develop its position as one of the countries in the world with the best transport systems, despite the fact that growing traffic volumes are increasing the requirements in the long term'. On this background, the commission has been given the following main tasks: 1) To analyse and assess the key challenges and development potential for the infrastructure and national traffic investments until 2030. 2) To identify and assess the strategic options and priorities and to put forward suggestions to strengthen the basis for the national investment decisions in the transport area. Furthermore, the commission was given the task of analysing and assessing proposals for strategies for handling a number of selected issues. These include the issue of cost-effective organisation and management of construction projects, the handling of preservation, climate and environmental concerns, the opportunity for better utilisation of the infrastructure by means of modern IT, and the significance of the long-term physical planning. The Danish Infrastructure Commission recommends six focus areas to be used as the starting point for planning the future transport system. Transport is about quality of life and prosperity - about connections between people, families and businesses. Infrastructure contributes to ensuring that we can get to work, and that products and goods can be transported to their destination in the shops and to the consumers. This makes infrastructure a vital cornerstone for our welfare and prosperity. Mobility is a key element in the competitiveness of businesses - and thus also for the growth conditions of Danish society. Efficient transport systems contribute to ensuring that goods can be produced in the best and least expensive location. The production and distribution of goods become simpler and less expensive, because faster and more reliable delivery to the consumers is ensured. And high mobility contributes to businesses being able to attract the right manpower. At the same time, it is important to be aware that the development in the climate and environmental areas may influence our planning of infrastructure as well as urban planning. (au)

2008-01-15

251

Book review : Malene Hauxner: "Fra naturlig natur til supernatur; europæisk landskabsarkitektur 1967-2007 set fra Danmark", Ikaros Press, 2010  

DEFF Research Database (Denmark)

SUPERNATUR is the third and final volume of a trilogy on European landscape architecture and urbanism in the 20th century and on landscape architecture’s spectacular ability to address the complex challenges of our time. The relationship between humankind and nature constitutes a fundamental axis in any cultural epoch; in landscape architecture the interpretation of and dealing with this is obviously essential. The trilogy is built on the premise that landscape architecture’s genuine modes of expression represent a key to and reveal insights into our attitudes towards nature but also to culture, the good city and the good life.

Braae, Ellen Marie

2011-01-01

252

Energy 2030. Low energy scenarios for Denmark, Norway and Sweden; Energi 2030. Lavenergiscenarier for Danmark, Norge og Sverige  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The report presents preliminary results of a study addressing the question of how the Scandinavian countries can reduce emissions of pollutants resulting from energy use (including transport) in order to attain certain environmental goals by 2030. The pollutants considered are SO{sub 2}, NO{sub x}, and CO{sub 2}. Goals for reductions in SO{sub 2} and NO{sub x} emissions have been defined so that they correspond to the maximum deposition levels that can be sustained if the most vulnerable Scandinavian ecosystems are to be preserved. As transboundary effects are important with regard to these pollutants, permissible emissions by the Scandinavian countries themselves have been arrived at by applying a ``principle of solidarity``. That is, the same per caput emissions levels have been assumed to prevail in all countries contributing to depositions in Scandinavia. 91 refs., 32 figs., 27 tabs.

Benestad, O.; Kristiansen, A.; Selvig, E.; Westskog, H. [Oslo Univ., Senter for Utvikling og Miljoe (NO); Emborg, L.; Meyer, N.I. [Danmarks Tekniske Hoegskole, Lyngby (DK); Brinck, L. [Lund Univ., Inst. for miljoe og energisystem (SE)

1991-12-31

253

Projection of Denmark's energy consumption and emission of greenhouse gases 2012; Danmarks energifremskrivning 2012  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The Danish energy Agency's baseline projection of Denmark's energy consumption and greenhouse gas emissions is not a forecast, but describes the development which may occur in the coming years, based on a number of assumptions about technological development, prices, economic development, etc., hypothetically assuming that no new initiatives or measures beyond those already taken are implemented. The consumption of coal and natural gas are expected to fall by 50 % and 27 %, respectively, the next 8 years, and overall Denmark's fossil fuel consumption is reduced by approx. 120 PJ by 2020. Instead, renewable energy consumption will increase by more than 40 % from 2011 to 2020. The largest contribution to new renewable energy comes from the future offshore wind farms at Anholt, Krieger's Flak and Horns Rev, and from the increased use of biomass. With this conversion, the share of renewable energy in electricity supply is expected to increase from approx. 40 % in 2011 to around 69 % in 2020 and to 75 % in 2025. Final energy consumption drops from 640 PJ in 2011 to 632 PJ in 2020 as a consequence of a decline in industrial and household energy consumption, while the transport sector's energy consumption is expected to increase. With the projection's assumptions, a renewable energy share in the transport sector of 11 % may be achieved. Denmark's total greenhouse gas emissions are expected to decrease to 45.1 million tons of CO{sub 2} equivalent in 2020. This corresponds directly to the total emissions being reduced by 35 % compared to emissions in the 1990 base year. The figure is, however, highly uncertain. (LN)

NONE

2012-09-15

254

Adult Literacy Policy in Denmark - the Discursive Effects of PIAAC : Voksenuddannelsespolitik i Danmark - de diskursive effekter af PIAAC  

DEFF Research Database (Denmark)

The results of the first PIAAC survey were published in October 2013. In the case of Denmark, the survey showed that Denmark is below OECD average when it comes to reading skills, above average in regard to numeracy and on average in regard to IT skills. In this paper, we analyse how the PIAAC results were covered by the media and how different stakeholders within the field of adult literacy took PIAAC as an opportunity to try to influence how the problem of adult literacy in Denmark should be represented to be. The analysis is based on Bacchi’s ‘what’s the problem represented to be?’ approach to policy analysis and Kingdon and Zahariadis’ multiple streams theory. The analysis shows that PIAAC did not provoke the same kind of national ’shock’ as PISA and that adult literacy is low on the political agenda compared to basic schooling.

Cort, Pia; Larson, Anne

255

Health effects of ambient particulate matter - a quantitative assessment; Helbredseffekter af partikulaer luftforurening i Danmark - et forsoeg paa kvantificering  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

Introduction: Ambient air pollution is a risk factor for mortality and morbidity. The aim of this study was to quantify the health effects related to particulate matter (PM{sub 10}) in Denmark. Materials and methods: We used relative risk estimates in relation to PM{sub 10} based on the epidemiological literature. Population exposure to PM{sub 10} was calculated. Cases attributable to PM{sub 10} were estimated for mortality, cardiovascular and respiratory hospital admissions, chronic bronchitis, acute bronchitis, restricted activity days, and asthma attacks. Moreover, we attempted to estimate health-related gains from equipping all heavy-duty vehicles in Denmark with particle filters. Results: We estimated the average population PM{sub 10} exposure to be about 22 {mu}g/m{sup 3}, about one third of which can be attributed to natural (not man-made) PM{sub 10}. The number of cases per year attributable to the estimated exposure included about 5,000 deaths, about 5,000 hospital admissions, about 5,000 cases of chronic bronchitis, about 17,000 cases of acute bronchitis, about 2000,000 asthma attacks, and about three million restricted activity days. The health-related gains from installing particle filters on all heavy-duty vehicles in Denmark are uncertain; the estimates for mortality ranged from 22 to 1,250, depending on the assumptions. Discussion: Although air pollution constitutes only a minor risk factor on the individual level, it seems to be a major public health problem. The particle characteristics responsible for the estimated health effects are not well understood. The ultrafine particle fraction may cause a much greater impact on health than indicated by the mass. (au)

Raaschou-Nielsen, O.; Palmgren, F.; Solvang Jensen, S.; Waahlin, P.; Berkowicz, R.; Hertel, O.; Vrang, M.L.; Loft, S.H.

2002-07-01

256

Biogas production in Denmark - Assessments of the operational and societal economy; Biogasproduktion i Danmark - Vurderinger af drifts- og samfundsoekonomi  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

In the mid 1990's, the increase in the biogas production came from 20 centralised biogas plants. Since then the increase in biogas production has come mainly from farm biogas plants and it is estimated that around 8% of all slurry today is used to produce biogas. With the energy agreement from 2012 and a new political ambition of using up to 50% of all slurry and manure in the production of biogas, new targets, as well as a new framework have been set up for the future biogas production in Denmark. The aim of this report is to assess the business and socio-economics of biogas in Denmark under the new conditions given by the 2012 energy agreement. It is the aim to highlight many of the different parameters which, in effect, decides the economic outcome. Furthermore, it is the aim to look at the socio-economic gains and costs related to biogas production, including the positive side effects which come from biogas. The analysis of farm biogas indicates that the business profit is positive of around 0.4 million DKK per year, while the result for the organic plant is a deficit of around 4 million DKK per year despite the assumption that the farms are located relatively near the biogas plant. In the socio-economic analysis, the value of replaced natural gas is included as well as the value of increased fertiliser value and reduced nitrogen leaching. In the calculations, a net tax factor of 35% has been used to change the factor prices to consumer prices. A tax distortion factor (dead weight loss factor) of 20% has been used to account for the subsidies given and the change in taxation required. This is done even though the Danish PSO levy ensures that the subsidies given do actually affect the price of the energy bought by the consumer. The interest is set at 4.25% following the recommendation by the Ministry of Finance and The Environment Agency. The analyses show that the direct socio-economic costs are 39.5 million DKK and that the tax distortion effect costs 5.0 million DKK per year. The direct income is 21.4 million DKK and the values of the side effects are 2.3 million DKK per year. The net cost is 20.8 million DKK or 2.8 DKK per m{sup 3} methane. The net socio-economic costs are larger as the subsidy is not included in the income and because the costs are higher. Sensitivity analyses show that increased use of animal manure can reduce the societal costs to 632 DKK per tonne CO{sub 2}. The cheapest option is increased use of deep bedding which can reduce the costs to 414 DKK per tonne CO{sub 2}. Using more maize increases the socio economic costs considerable. The socio-economic costs related to upgraded biogas are higher than selling it to combined power and heat plants, as the upgraded biogas does not replace much more CO{sub 2}, but the costs are higher. Even when the reduced loss of heat is included, the socio-economic costs are still lower using CHP than when upgrading biogas to bio natural gas. The societal costs are slightly higher from a farm plant than the Case 2012, but the difference is not large. The socio-economic costs based on an organic plant are, on the other hand, much higher as the costs are close to 3,000 DKK per tonne CO{sub 2}. The socio-economic costs have increased due to the changed calculation methods and increased costs for the purchase of the solid fraction. On the other hand, it is expected that society might have to pay a higher price towards the Danish goal of independence from fossil fuels in 2050. In the short term, the low EU CO{sub 2}-quota price does mean that biogas has become more expensive and less competitive. In the long run, binding CO{sub 2} quotas should increase the CO{sub 2} quota price and increase the need for green energy like biogas. It is not likely that the goal of using 50% of all slurry will be achieved by 2020, but the energy agreement from 2012 has created a foundation which will ensure an increase in the future Danish biogas production. (LN)

Jacobsen, Brian H.; Laugesen, F.M.; Dubgaard, A.; Bojesen, M.

2013-06-15

257

Socio-economic analysis of CCS/EOR in Denmark; Samfundsoekonomisk analyse af CCS/EOR i Danmark  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The Danish Energy Agency has initiated an analysis of the socio-economic sustainability of a CCS / EOR system based on CO{sub 2} capture from Danish sources and injected into selected Danish North Sea oil fields. The analysis shall assess the socioeconomic consequences of such a project as well as highlight the budgetary economic effects for the parties involved. Taking into account a realistic time frame for conversion of the cogeneration power plants and for the extent of the possible capture of CO{sub 2} in each of these plants, it has been chosen only to presuppose the establishment of CCS in three plants, namely Studstrupvaerket, Fynsvaerket and Nordjyllandsvaerket. Only the oil fields Dan, Halfdan and Gorm were selected for the analysis. The analysis shows that in the selected oil fields it is possible to increase the oil production by approx. 151 million. barrels of oil to the year 2049, which corresponds to approx. 40% of the estimated potential in these fields. The increased oil production requires that approx. 95 million. tonnes of CO{sub 2} is captured in the three power plants, which are subsequently transported and injected in the oil fields in the North Sea. The transport of CO{sub 2} from the CHP plants to the North Sea are assumed to be done by ship, since this solution is economically favorable and also offers logistical advantages and increased flexibility. The analysis shows that both the budget economic and the socio-economic analysis as a whole provide a positive economic net present value over a 30-year period. The socio-economic benefit is expected to be about. 3.5 billion DKK higher. This difference is due to especially the following conditions: a) CO{sub 2} emissions of CO{sub 2} transport are only included in the socio-economic analysis, since shipping is outside the quota system. In the socio-economic analysis, the estimated value of damage impact on the environment is included; b) The value of the oil produced after 2049 is included in the socio-economic analysis as terminal values, while the budget economic analysis does not include effects beyond 30 years; c) The value of district heating losses in the socio-economic analysis are assumed to correspond to the socio-economic costs of district heating, while the value in the budget economic analysis is calculated as the district heating consumers' expected additional price at the transition from cogeneration to district heating.; d) The cost of SO{sub 2} emissions is in the socio-economic analysis set to damaging effects while in the budget economic analysis it is set to the level of charges. (LN)

NONE

2012-12-15

258

The biofuel potential of crop based biomass in Denmark in 2020; Danmarks potentiale for afgroedebaseret biobraendstofproduktion i aar 2020  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

According to climate change observations and foresights several countries including Denmark have committed to reduce GHGemissions. However, the transport sector is still increasing its GHGemissions. Substitution of fossil fuels with biofuels seems to be the best way to reduce CO{sub 2}-emission from this sector on the shorter term. This project evaluates how Denmark can produce enough biofuels to fulfil the political goal of 10 % substitution of the fossil fuel consumption in the year of 2020. This project also approaches the suitability of different crop species to the biofuel industry. Maize and sugar beet are the most suitable crops for biofuel production when only focusing on maximum biofuel yield. Alfalfa is likewise showings great potential and is the most suitable crop in terms of sustainable biofuel production, because of low energy requirements (diesel, fertilizer, pesticide and irrigation) during cropping. Even though maize has higher needs for energy during cropping, it will still be suitable for sustainable biofuel production because of the high biofuel yield. Present calculations show that it is possible to meet the required amount of biofuels by using domestic biomass, which is currently exported (cereal grain) or not utilized (eg. straw). However, these calculations assume that it will become possible to convert the whole amount of carbohydrates into biofuel before 2020. In terms of assessing the biofuel production potential three storylines are defined for the development until 2020. Changes in land use and crop composition are suggested for each storyline to adjust the biofuel production to Danish agriculture. The biofuel production potential is also assessed for two regions in Denmark. Here the region of Storstroem shows greater potential than the region of Soenderjylland because of low density of domestic animals. (au)

Bertelsen Blume, S.

2008-02-15

259

Miljø- og arbejdsmiljøvenlig bygningsisolering af fåreuld og hør : Feasibilitystudier vedr. mulighederne for at opstarte produktion i Danmark på danske råvarer  

DEFF Research Database (Denmark)

Resume af rapport om miljø- og arbejdsmiljøvenlig bygningsisolering af fåreuld og hør og mulighederne for at starte en dansk produktion, udarbejdet af Esbensen Rådgivende Ingeniører, Sonnerup ECO Advise og HBC A/S under Energistyrelsens udviklingsprogram "Miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering"

Hansen, Ernst Jan de Place

260

Ynglefugle i Vadehavet, 1996  

DEFF Research Database (Denmark)

Denne rapport præsenterer resultaterne af en optælling af ynglefugle i den danske del af Vade-havet i 1996. Der er tale om den hidtil mest omfattende koordinerede ynglefugle-optæl-ling, idet tællingen for første gang også omfattede største-delen af marskområderne bag digerne. Optællingen var et led i overvågningen af hele det samlede Vadehav fra Ho Bugt i Danmark til Den Helder i Holland. Den dækkede alle ynglende vadefugle, måger og terner, enkelte kysttilknyttede ænder, samt Blå Kærhøg og Mosehornugle. Formålet med optællingen i 1996 var at vurdere de samlede ynglefuglebestande, deres forde-ling og bestands-udviklingen ved sammenligning med tidligere optællinger i den danske del af Vadehavet. På baggrund af resultaterne gives forslag til beskyt-telses-foranstaltninger, fremtidige optællinger og forbedring af optællingsmetoder. I optællingerne deltog 29 personer. Projektet foregik i et samarbejde mellem Danmarks Miljø-under-søgelser og Dansk Ornitologisk Forening. Da dette programs første dækkende optæl--ling af områderne foran digerne løb af stablen i 1991 deltog 17 personer. Dækningen i forlandsområderne og på vadehavsøerne var næsten komplet, mens der i de fleste områder bag digerne blev foretaget mindst én optælling af Vibe, Stor Kobber-sneppe og Rødben. Det er for første gang muligt at vurdere bestanden for en række af de talrigt ynglen-de arter i Vadehavet. Resultaterne fra optællingen i det danske Vadehav har tidligere været præsenteret (Thorup 1997). Til forskel fra denne arbejdsrapport præsenterer nærværende rapport kort over de fleste arters fordeling og for visse arter også tæthed. De samlede bestandstal for den danske del af Vadehavet afviger lidt og sammentællinger i delområder i nærværende rapport afviger også i visse henseender fra arbejdsrapporten. Dels er der efter arbejdsrapportens færdiggørelse indkommet enkelte supplerende oplysninger, dels er sammentællingerne i regioner gjort sammenligne-lige med den tidligere optælling i 1991. Desuden er beregningsmetoderne ændret lidt, og estimeringen afbestands-størrelserne i denne rapport er præciserede ved, at der er benyttet arealberegninger og oplysninger om bestands-tætheder ved vurderingen af bestandsstørrelser i ikke optalte områder. Bestanden af Strandskade i det danske Vadehav i 1996 vurderes til ca. 2.900 par. Arten tåler en intensiv udnyttelse af landskabet og synes i fremgang. Dog er der sket bety-delige forskydninger i forekomsten siden 1991. Viben trives ikke i det intensivt dyr-kede landbrugsland bag digerne, og bestanden foran digerne er meget lille. Bestanden i 1996 vurderes at være ca. 2.475 par. Stor Kobbersneppe er gået meget tilbage i antal siden 1991. Der ynglede ca. 250 par i 1996, hvilket svarer til, hvad der ynglede alene i Tøndermarsken i 1983. Bestanden af Rødben i Vadehavet i 1996 vurderes til ca. 4.700 par. Det svarer til, hvad man førhen vurderede, der ynglede i hele Danmark. Ikke desto mindre er arten i tilbage-gang i marsken bag digerne, men der er dog kun brugbare optællinger fra Tønder-marsken. Her skete den store tilbagegang i 1980'erne, mens bestanden har været stabilt lav i 1990'erne. Forlandsområder med ekstensiv afgræsning kan have meget tætte bestande af Rød-ben, og bestanden på forlandsområderne er evt. i fremgang. Dog udgør arealer med eksten-siv afgræsning tilsyneladende en forholdsvis lille andel af det samlede strand-engs-areal. De kolonirugende fugle er forsøgt optalt årligt, siden programmet startede i 1990. Men dækningen i 1996 var for første gang næsten komplet. Især har de meget store strande på Rømø været mangelfuldt dækket tidligere år. På Rømø Vesterstrand var der i 1996 meget store kolonier af Dværgterne og Havterne. I alt blev der i 1996 registreret 219 par Dværgterner og 1.060 par Havterner; omtrent dobbelt så mange som der nogensinde tidligere er blevet optalt. Hættemågebestanden er stadig i stigning i Vadehavet, og i Danmark findes bestanden især i de voksende kolonier i to klæggrave samt på Langli. I a

Rasmussen, L. M.; Thorup, O.

1998-01-01

261

Combining C- and X-band Weather Radars for Improving Precipitation Estimates over Urban Areas  

DEFF Research Database (Denmark)

Emnet for denne afhandling er vejrradar baseret måling af nedbør. Måling af nedbørens tidslige og stedlige variationer ved hjælp af vejrradar giver en række muligheder inden for afløbsteknikken som traditionelle punktmålinger fra regnmålere ikke er anvendelige til. Detaljeret viden om hvordan nedbøren er faldet mellem regnmålerne er i sig selv værdifuldt til retrospektive analyser af afløbssystemers funktionalitet. Herudover muliggør fladedistribuerede radarmålinger også radarbaserede prognoser af nedbøren. I og med radaren er i stand til at observere nedbøren før den når byen, kan radarmålingen anvendes til at forudsige afløbssystemets fremtidige belastning og tilstand. Sådanne forudsigelser er nødvendige for en fornuftigt integreret realtidsstyring af afløbssystemet. Realtidsstyringens beslutningsgrundlag og handlemuligheder er direkte afhængige af præcise forudsigelser af den fremtidige systemtilstand. Derfor er præcise og pålidelig vejrradar baserede nedbørsmålinger et vigtigt element i afløbsteknikkens fremtidige udvikling. I dette ph.d. projekt undersøges to typer af vejrradarer, som begge anvendes i Danmark. Næsten hele landet er i dag dækket af et netværk af meteorologisk C-bånds-vejrradarer. Herudover er de større danske byer også dækket af små lokale LAWR-vejrradarer (Local Area Weather Radar). C-båndsnetværket ejes og drives af Dansk Meteorologisk Institut (DMI), hvorimod de små urbane vejrradarer ejes og drives individuelt af lokale forsknings¬virksomheder. Til trods for at de to vejrradartyper principielt fungerer på samme måde, indeholder systemerne også væsentlige forskelligheder hvad angår teknologi, tidslig opløsning, stedlig opløsning, rækkevidde og scanningsstrategi. Undersøgelsen havde fokus på at kombinere nedbørsmålingerne fra de to radartyper på en sådan måde, at styrkerne fra det ene radarsystem udnyttes til at kompensere for svaghederne i det andet system og omvendt. Det mest centrale element i forskningsarbejdet har således været at studere konsekvenserne af radarernes indbyrdes forskelligheder og forstå de reelle styrker og svagheder, for herigennem at opnå den mest fordelagtige kombinationsstrategi. Projektet har resulteret i udviklede metoder, som forbedrer nedbørsestimaterne fra begge radartyper. Ydermere er der gennem projektet opnået en bedre forståelse af hvordan radar-observationer relaterer sig til nedbøren ved jordniveau. Det blev i projektet konstateret, at LAWR-observationerne var væsentlig rigere end forventet, og at dette forhindrede en fornuftig kombination af de to typer af radarer. Derfor blev der ydet en stor indsats for at forbedre LAWR-radarens nedbørsestimater. Disse forbedringer har resulteret i, at LAWR-radaren i dag er sammenlignelig med C-båndsradaren, hvorfor en fornuftig kombination af de to principielt er mulig. Resultaterne af projektet viser dog også, at LAWR-radaren stadig er det ’svageste led’ i kombinationen. I regi af ph.d. projektet, blev en interpolations metode til interpolation af C-bånds observationer også udviklet. Ved at forøge den tidslige opløsning af de ellers lav-opløselige C-bånds-data, er metoden er i stand til at forbedre C-båndsradarens observationer betydeligt. Der er på baggrund af de opnåede resultater konkluderet, at tidslige interpolerede C-bånds observationer præsterer væsentlig bedre estimater for nedbøren end kombinationen af de to typer af vejrradarer.

Nielsen, Jesper Ellerbæk

2013-01-01

262

Techno-Economics of Residential Broadband Deployment : Multimedia Services in Residential Broadband Networks  

DEFF Research Database (Denmark)

PhD-projektet har titlen ”Techno-Economics of residential broadband deployment” (”Tekno-økonomisk analyse af bredbåndsforbindelser til private husstande”). Det omhandler den aktuelle markedssituation for bredbåndstjenester, hvor elselskaberne udfordrer de traditionelle teleselskaber ved massiv udrulning af optiske fibre til slutbrugerne. De gamle teleoperatører besidder som oftest en veludbygget infrastruktur i kraft af deres eksisterende telenet (”det rå kobber”), og de vil typisk foretrække en xDSL-baseret strategi (forskellige varianter af Digital Subscriber Line-teknologien: ADSL, VDSL, etc.), hvor hastigheden for dataforbindelser gradvist kan øges til 10-50 Mbit/s eller endnu mere, for at få størst muligt udbytte af deres tidligere investeringer. Forsyningsselskaberne er derimod ikke bundet af sådanne hensyn, og de vil ofte gå direkte efter en fiber-til-hjemmet løsning (FTTH, Fiber-to-the-Home), som på længere sigt tilbyder en langt større datakapacitet. Valget af den rigtige strategi for bredbåndsudrulning afhænger af et komplekst samspil mellem mange faktorer, og der er behov for præcise tekno-økonomiske modeller som beslutningsgrundlag. Eksisterende modeller tager ikke i tilstrækkelig grad hensyn til de dynamiske ændringer i markedet, som konkurrencen giver anledning til. PhD-arbejdet og afhandlingen indeholder en grundig analyse af transmissionskravene for fremtidige bredbåndstjenester og de tekniske faktorer, som har betydning for udrulningsstrategien. Tilgangen i projektet er tværfaglig og kombinerer en solid teknisk viden om telenet og tjenester med økonomisk teori og teori for regulering af telekommunikation. På grundlag heraf opstilles en tekno-økonomisk omkostningsmodel, der simulerer kapitaludgifter og ydelser. Som et særligt element i modellen benyttes spilteori til at simulere vekselvirkningen mellem konkurrerende infrastrukturer. Arbejdet har et særligt fokus på det danske marked. Det følger de generelle principper fra den danske LRAIC-model (Long Run Average Incremental Cost) og inddeler Danmark i 4 geografiske profiler. Under hensyntagen til den eksisterende kobber-infrastruktur identificeres de mest fordelagtige strategier for aktørerne for hver af disse profiler. Bl.a. påpeges vigtigheden af tidshorisonten for investeringen, forskellene mellem storbyregioner og landområder, og betydningen - for de gamle teleoperatører – af at placere DSL-udstyr ude i knudepunkterne som en forsvarsstrategi. Det konkluderes på grundlag af modelsimuleringer, at fiberudrulning i Danmark kun vil være fordelagtig i storbyerne, hvis mindst 25 % af samtlige husstande abonnerer på tjenesten. I resten af landet vil fiberudrulning kun være fordelagtig, hvis graveomkostningerne kan deles med andre anlægsarbejder. Samlet set yder PhD-arbejdet et væsentligt bidrag til vores viden om bredbåndsudrulning i et dynamisk marked som det danske, og det forbedrer beslutningsgrundlaget for fremtidige valg af strategier både for teleselskaberne og deres konkurrenter. Abstract: The PhD project has the title Techno-Economics of Residential Broadband Deployment. It investigates the current market situation of broadband services, where the electricity companies challenge the incumbent telecom operators by extensive deployment of optical fibres to the end users. Very often the old telecom operators have a well-developed infrastructure on account of their existing telecom network (”the raw copper”), and typically they will prefer an xDSL-based strategy (various types of Digital Subscriber Line-technology: ADSL, VDSL, etc.), where the rate of speed of data connections are increased gradually to 10-50 Mbit/s or even more, in order to gain as much profit as possible from their previous investments. However, the operators are not restricted by these considerations, and they will often choose a fiber-to-the home solution (FTTH, Fiber-to-the-Home), which will offer a far more substantial data capacity in the long run. The choice of the proper broadband deployment strategy is depending on a co

Sigurdsson, Halldor Matthias

2007-01-01

263

Unequal Expectations : Subjective Beliefs, Academic Performance, and Inequality of Educational Opportunity  

DEFF Research Database (Denmark)

Denne afhandling undersøger den rolle, som unges forventninger til deres fremtidige muligheder i uddannelsessystemet spiller i skabelsen af uddannelsesmæssig chanceulighed i postindustrielle samfund. Afhandlingen tager afsæt i teorien om rationelle valghandlinger, der er i de senere år har vundet indpas i den internationale, sociologiske forskning i chanceulighed. Hovedargumentet er, at unge danner deres uddannelsesforventninger ved at vurdere konsekvenserne af de uddannelsesvalg, de står over for i deres uddannelseskarrierer. Denne forventningsdannelse anskues i afhandlingen som en læringsproces, hvorigennem de unge forholder sig til både sig selv og fremtiden i lyset af deres faglige formåen og sociale baggrund. En vigtig konsekvens af denne læringsproces er, at den sociale baggrund sætter sig igennem i unges uddannelsesvalg selv blandt unge med samme faglige kvalifikationer. Chanceuligheden virker med andre ord igennem de forventninger, unge har til deres fremtid. Afhandlingen udvikler disse idéer over femkapitler. I kapitel I, der er et introducerende oversigtskapitel, placeres afhandlingens forskningsmæssige bidrag inden for den sociologiske forskningstradition. Kapitlet redegør for, hvordan teorier, der placerer årsagen til chanceulighed i familiers forskellige økonomiske og kulturelle ressourcer, komplementeres af teorier, der placerer årsagen i unges socialt strukturerede orientering mod deres uddannelsesmæssige fremtid. Kapitlet definerer endvidere begrebet ”forventning”, der spiller en central rolle i afhandlingens teoretiske bidrag. Sidst diskuterer kapitlet, med udgangspunkt i en analyse af social ulighed i uddannelsesforventninger blandt unge i Danmark, hvordan afhandlingen kan informere fremtidige uddannelsesreformer, der har til hensigt at forøge den sociale mobilitet. ? I kapitel II og III, der udgør afhandlingens mere teoretiske bidrag, undersøges den læringsproces, hvorigennem unge danner deres uddannelsesforventninger. Det overordnede argument i de to kapitler er, at unge opdaterer deres forventninger i lyset af de signaler om deres faglige formåen, de får i skolen. I kapitel II studeres den betydning, som inddeling af elever efter evner har for gymnasieelevers uddannelsesforventninger i USA. I kapitel III rettes blikket mod årskarakterens rolle i forventningsdannelsen blandt socialt udsatte gymnasieelever i USA. De empiriske analyser i begge kapitler viser entydigt, at unge aktivt regulerer deres uddannelsesforventninger på baggrund af de signaler, de får om deres faglige formåen i gymnasiet. Analyserne i de to kapitler viser dermed, at uddannelsessystemet spiller en central rolle i unges forventningsdannelse. Kapitel IV og V udgør afhandlingens mere metodologiske bidrag. I kapitel IV udvikles en generel metode til at bryde totale effekter ned i direkte og indirekte effekter i logistiske regressionsmodeller. Metoden løser et problem, der længe har voldt den sociologiske metodeforskning problemer: At man ikke direkte kan sammenligne logistiske regressionskoefficienter på tværs af modeller med forskellige baggrundsvariable. I kapital V anvendes denne metode til at konceptualisere og kvantificere den social baggrunds indflydelse på uddannelsesvalg blandt unge med samme faglige kvalifikationer. Denne indflydelse forklares af teorien om relativ risiko aversion, der antager, at unges forventede afkast af uddannelse afhænger af deres sociale baggrund. Kapitlet tester denne antagelse indirekte ved at dekomponere chanceuligheden i at få en universitetsuddannelse for en kohorte født i 1954 i Danmark. Analysen viser, at ca. 60 procent af chanceuligheden skyldes socialbaggrundsforskelle i de forventede afkast af uddannelsen. Analysens resultater er dermed i tråd med den internationale forskning på området, der viser, at uddannelsesforventninger har en central betydning i skabelsen af uddannelsesmæssig chanceulighed i postindustrielle samfund.

Karlson, Kristian Bernt

2013-01-01

264

Expert opinion on “best practices” in the delivery of health care services to immigrants in Denmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Introduktion: Levering af sundhedsydelser til indvandrere er et felt, der er under udvikling og som der er stigende opmærksomhed omkring. Morbiditets- og mortalitetsmønstre hos indvandrere vil ofte adskille sig fra majoritetsbefolkningens og i mange tilfælde ses dårlige sundhedsudfald for indvandrerpopulationerne. Desuden rapporteres der i danske såvel som udenlandske studier, at sundhedsprofessionelle støder på problemer i mødet med indvandrerpatienterne. Materiale og metoder: En Delphi-proces med fokus på ’best practice i levering af sundhedsydelser til indvandrere’ blev gennemført med otte danske eksperter fra den akademiske verden (2), NGO’er (1), politiske beslutningstagere (2) og praktiserende behandlere (3). Eksperterne foreslog indledningsvist 60 forskellige faktorer af betydning for levering af sundhedsydelser til indvandrere. Disse blev kondenseret til 32 faktorer inden faktorerne blev genudsendt til eksperterne. I første omgang blev de udsendt til eksperterne for at vurdere vigtigheden af hver enkelt faktor og dernæst med henblik på at opnå konsensus mellem de deltagende eksperter. Data er blevet indsamlet i perioden fra juni 2008 til januar 2009 og er sket som led i et større EU-projekt. Resultater: I artiklen præsenteres de 11 faktorer, der af eksperterne er vurderet til at have den største betydning for levering af sundhedsydelser til indvandrere. De tre vigtigste faktorer udgøres af adgang til tolke, kvalitet af tolkeservice og sikre compliance inden for medicinområdet. Disse efterfølges af faktorerne at have tilstrækkelig tid i konsultationen, sammenhæng i tilbud, interdisciplinært samarbejde, afsættelse af ressourcer, behandlerens rolle, anerkendelse af den enkelte patient, uddannelse af sundhedsprofessionelle og studerende samt tolkning over telefonen. Konklusion: En Delphi-proces kan være et værdifuldt værktøj til at opnå konsensus blandt eksperter inden for det undersøgte område – i dette tilfælde i forhold til levering af sundhedsydelser til indvandrere. På dette grundlag kan Delphi-processen være med til at skabe et beslutningsgrundlag for fremtidige politiske beslutninger. Set i lyset af fundene i dette studie kan det virke paradoksalt, at man fra politisk hold ønsker at indføre brugerbetaling på tolkebistand for personer, der har opholdt sig mere end syv år i Danmark fra juni 2011. Da det kan forventes, at gruppen af indvandrere med ophold i Danmark over syv år og begrænsede danskkundskaber i forvejen vil høre til blandt de mest udsatte og sårbare indvandrere vil dette tiltag sandsynligvis føre til en yderligere marginalisering af en allerede udsat gruppe. En mere fleksibel organisering og finansiering af arbejdet i almen praksis som eksempelvis mulighed for længere konsultationer for sårbare grupper, inklusiv nogle indvandrere, kan give rum til at overkomme eventuelle kulturelle barrierer mellem læge og patient.

Jensen, Natasja Koitzsch; Nielsen, Signe Smith

2010-01-01

265

Studerende mulighed for opnåelse af kompetence til udvikling af professionen i positionen mellem central styring og decentral autonomi  

DEFF Research Database (Denmark)

Dette paper bygger på et casestudie af, hvordan blended læring implementeres i to professionsuddannelser ved University College Nord i Danmark. Denne forskning afslører studerendes udfordringer mellem central styring og decentral autonomi: 1) På den ene side de ydre styringsbetingelser, og kravet om at de studerende tilpasser sig eksisterende rammevilkår som målorientering og produktionskrav 2) På den anden side kravet om selvstændig læring, refleksion, vidensdeling og opnåelse af kompetence til udvikling af faget. Både ud fra et blended læringsperspektiv og ud fra uddannelsernes kompetencemål skal de studerendes opnå selvstyret læring for at kvalificere sig til kommende profession, videreuddannelse, livslang læring og professionsudvikling. Denne kvalificering kan være i risiko for at blive undergravet af den centrale styring. På baggrund heraf undersøges problemstillingen: Hvordan opleves studerendes betingelser for vidensudvikling under et blended lærings professionsbachelorsforløb? Der inddrages resultater fra 9 fokusgruppeinterviews foretaget 3 gange indenfor 1½ år. Informanterne er studerende, lektorer og praktikvejledere fra i lærer- og radiografuddannelsen. Resultaterne fra casestudiet peger på, at de studerende befinder sig i et dilemma mellem ydrestyring og kravet selvstyring og udvikling af kompetencer til faglig udvikling. Dette viser sig ved, at de studerende i nogle situationer ikke opnår adgang til autentiske og/eller refleksive læringssituationer, som fundament for erhvervelse af kompetencer til udvikling af professionen. Det konkluderes, at der er behov for øget opmærksomhed på og italesættelse af de studerendes læringsbetingelser og vilkår, både hvad angår de curriculumbestemte styringsfaktorer og de arbejdsvilkår, som rammesætter uddannelsen, praktikken og de studerendes fremtidige professionspraksis. Det anbefales, at der arbejdes både centralt og decentralt med at minimere de studerendes dilemmaposition mellem central styring og autonomi til gavn for samfundet og brugerne af de professionelles ydelser.

Dau, Susanne

2014-01-01

266

Green energy - the road to a Danish energy system without fossil fuels. Documentation section of the overall report from the Danish Commission on Climate Change Policy; Groen energi - vejen mod et dansk energisystem uden fossile braendsler. Dokumentationsdelen til Klimakommissionens samlede rapport  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The Danish Commission on Climate Change Policy presents a proposal for how Denmark can become independent of fossil fuels and, at the same time, meet the target of reducing greenhouse gases by 80%-95% compared with 1990. In addition, 40 specific recommendations for initiatives which will contribute to the realisation of the vision are presented. The documentation section of the overall report, presents the Climate Commission's work in more detail, as well as a description of the comprehensive analyses on which the Climate Commission has based its recommendations. The background documents, which have been prepared at the request of the Climate Commission are available (in Danish) at the Commission's website, www.klimakommissionen.dk. (LN)

2010-09-15

267

Mussel farming as a large-scale bioengineering tool: a numerical modelling case study in Rødsand lagoon, Denmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Rødsand lagoon in southeast Denmark is a non-tidal coastal lagoon, which is home to a wide range of marine flora and fauna and is protected under Natura 2000. An increase in turbidity within the lagoon may reduce the ecosystem health due to hindered light penetration. A threat to the lagoonal ecosystem is related to future increasing storm intensities (Olesen et al., 2014), which are presumed to increase the suspended sediment concentration (SSC) within the lagoon. Furthermore the planned construction of a tunnel between Germany and Denmark may propose a threat to the lagoon due to a possible spill of sediment, which could increase the longshore sediment influx to Rødsand lagoon. Mussels can reduce the SSC in marine environments (Schröder et al., 2014), why the implementation of a mussel farm has been considered as a management option. In the present study we developed a module to include mussels as a bioengineering measure in a numerical sediment transport model and investigated how the implementation of an exterior mussel farm affect the sediment dynamics within Rødsand lagoon. On the basis of 2D modelling (MIKE21 by DHI) and field measurements, the flow and sediment dynamics to and from Rødsand lagoon were simulated during a one year period. A mussel farm was numerically modelled through a module extension. The sediments that passed the mussel farm were filtered according to a selected filtration capacity and regenerated as biodeposits with an optional settling velocity estimated based on literature reviews. The model simulations showed that gale-force wind conditions generated a larger sediment transport to Rødsand lagoon than fair weather conditions, and thus typically generated a higher SSC within the lagoon. The SSC within Rødsand lagoon was reduced by 18% with the implementation of a mussel farm within the modelled year. The generated bio-deposits settled within a fan of approximately 400m from the mussel farm, and thereby reduced the sediment transport through the inlets to Rødsand lagoon. The reduction in sediment transport was greatest at the inlet closest to the mussel farm. The effects of the mussel farm on the sediment dynamics were persistent during both fair- and gale-force wind conditions. This suggests that the implementation of a mussel farm has the potential to reduce the sediment transport to Rødsand lagoon and thereby reduce the turbidity caused by suspended sediments. Apart from bioengineering purposes, the mussel module extension can be utilized to improve and develop sediment transport models where known natural patches of mussels are present. Acknowledgements This study is part of the research project “SEDILINK – Flow circulation and sediment dynamics in a nontidal coastal lagoonal system – Rødsand lagoon, Denmark” co-funded by Femern A/S and DHI. References Olesen M., et al. (2014). Fremtidige klimaforandringer i Danmark. Danmarks Klimacenter rapport. Danmarks Meteorologiske Institut. www.dmi.dk/klimaforandringer. Schröder T., Stank J., Schernewski G. and Krost P. (2014). The impact of a mussel farm on water transparency in the Kiel Fjord. Ocean & Coastal Management, 101:42-52.

Forsberg, Pernille Louise; Ernstsen, Verner Brandbyge

268

Does the long-term interest rate predict future inflation? : a multi-country analysis  

DEFF Research Database (Denmark)

Fisher hypotesen indebærer, at spændet mellem den lange rente og inflationstakten er den optimale prediktor af fremtidige ændringer i inflationstakten. Denne hypotese undersøges med data fra 13 OECD lande. Resultaterne viser, at der er store forskelle mellem landene m.h.t. den lange rentes evne til at forudsige den fremtidige inflation.

Engsted, Tom

1995-01-01

269

Life Cycle Cost Optimization of a BOLIG+ Zero Energy Building  

DEFF Research Database (Denmark)

Bygninger er ansvarlige for omkring 40 % af verdens primære energiforbrug. Hvis man tager det totale forbrug igennem en bygnings komplette livscyklus i betragtning, er energiforbrug og -produktion et vigtigt emne, når det sættes i konteksten af klimaændringer, mangel på energikilder og reduktionen af det globale energiforbrug. En energiforbrugende såvel som energiproducerende bygning kaldet Zero Energy Building (ZEB) - energineutralt byggeri - anses for en af de løsninger, der kan være med til at ændre energiforbrugsbilledet i byggesektoren og derved bidrage til reduktion af det globale energiforbrug. Dog kræver ZEB-konceptet en klar forståelse og ensartet definition før det kan implementeres fuldt ud i nationale byggevedtægter og internationale standarder. ZEB-konceptet er en energibesparende løsning hvis succesfulde tilpasning til det virkelige liv i særdeleshed afhænger af den private bygningsejers tilgang til dette. For denne målgruppe er omkostningerne ofte en barriere når der skal investeres penge i miljø- og klimavenlige produkter. Derfor har dette ph.d.-projekt taget udgangspunkt i en fremtidig privat ZEB ejer, for at undersøge den omkostningsoptimale ZEB definition, der kan anvendes i en dansk kontekst. Undersøgelsen af forskellige ZEB-tilgange indikerede et gennemgående koncept for energineutralt byggeri - Zero Energy Building - som en bygning med betydeligt reduceret energibehov, der er afbalanceret med en tilsvarende energiproduktion fra vedvarende energikilder. Og med dette som en general ramme bør hver ZEB-definition præciseres yderligere med hensyn til: (1) forbindelse til energiinfrastrukturen eller mangel på samme, (2) enhed benyttet til beregning af balancen, (3) balanceperioden, (4) energibrugstyper i balancen, (5) krav til minimum energiydeevne, (6) muligheder for vedvarende energiforsyning, og (7) krav til interaktionen mellem energiforsyningen og bygningen. Desuden har undersøgelsen afsløret, at de fremtidige ZEB-definitioner, der skal anvendes i Danmark, bør være mest fokuseret på ZEB’er, der er forbundet med energiforsyningen – net ZEB’er og den årlige primære energi balance. En Life Cycle Cost (LCC) – livscyklusomkostninger – analyse blev udført i form af en undersøgelse af en etagebolig net ZEB med det formål at fastslå henholdsvis den omkostningsoptimale ”nul” energibalance, kravene til minimum energiydeevne og mulighederne for at forsyne bygningen med vedvarende energi. Beregningerne omfattede tre niveauer af energirammer, der afspejlede de danske lavenergibygningsklassifikationer inkluderet i nuværende byggevedtægter og ti vedvarende energiforsyningssystemer med både on-site og off-site forsynings muligheder. Resultaterne viste, at selv om off-site mulighederne har lavere livscyklusomkostninger i forhold til on-site alternativerne kan brugen af dem fremme vedvarende energiteknologier frem for energieffektive og – besparende teknologier. Således modarbejder det de danske planer om gradvis at gøre kravene strammere for energibehovet. Ydermere viste resultaterne, at fjernvarme er en mindre omkostningsfordelagtig løsning end en varmepumpe for en privat bygningsejer. Endeligt regner den omkostningsoptimale ”nul”-energibalance kun for det bygningsrelaterede energiforbrug med 2010-niveau energipriser.

Marszal, Anna Joanna

2012-01-01

270

Etableringen af et automobilbaseret fritids regime i Europa i det 20. årh : Tilegnelsen af automobilet til masseforbrug i Danmark, Italien og Sovjetunionen  

OpenAIRE

Comparative analysis of tourism and of its development in three different countries – Denmark, Italy and Soviet Union – has revealed the importance of the car as the keystone for changes in the habits of leisure time consumption all over in Europe. Even considering the specific features (social, economic and political) of each country, and the different decades in which this phenomenon has occurred, “individual” travel and stay has become, in Twentieth Century, the characteristics of ...

Cassamagnaghi, Silvia; Moretto, Giovanni; Wagner, Michael

2010-01-01

271

Projection of Denmark's energy consumption and emission of greenhouse gases to 2025; Fremskrivning af Danmarks energiforbrug og udledning af drivhusgasser frem til 2025  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

Energy policies are changing in Denmark as well as internationally. Since the latest projection was published January 2008 the Danish political system has agreed on a national energy agreement, furthermore EU has presented a proposal concerning promotion of renewable energy and reduction of greenhouse gases. Thus a need for an update of Denmark's energy consumption and emission of greenhouse gases has arisen. Two scenarios are presented: 1) An agreement projection - Danish Energy Authority's new basic projection, 2) An updated basic projection without the energy agreement. It must be stressed that long term projections imply uncertainties which are expected to increase during the projection period. (BA)

2008-07-15

272

Technology dependent BC and OC emissions for Danmark, Greenland and the Faroe Islands calculated for the time period 1990-2030  

Science.gov (United States)

This paper explains the first emission inventory for BC and OC for Danish sources related to fuel combustion for the historical 1990-2008 period and the forecast years 2009-2030. The core basis for the BC/OC inventory is the Danish TSP emission inventories and projections. The relevant BC/OC emission factor information is based primarily on the European models GAINS and COPERT IV. Residential sources are the largest contributor to TSP, BC and OC emissions, representing in 2008 70%, 62 % and 83% of the total, followed by road transport exhaust and non exhaust, other mobile sources and other stationary sources. The total Danish emissions of TSP, BC and OC decrease by 14%, 28% and 12%, respectively, from 1990 to 2030. The emissions for Greenland and the Faroe Islands are less than 1% of the Danish total. For residential wood combustion a small number of detailed BC/OC measurements are available from the literature. These emission data are, however, disregarded in the Danish case, either due to lack of combustion unit representation, or data being related to wood type not accounted for in the Danish fuel data. To improve the inventory in this part, more emission measurements are needed especially for new stoves and boilers, which will become increasingly dominant in the future. For private stoves as such, it is desirable to develop a functional filter technology in order to bring down the particulate emissions in the future just as efficiently as for road transport and larger non road mobile machinery types. The work presented in this paper may serve as an input for policy makers dealing with the environmental impacts from combustion related BC and OC emissions. Further the calculated results can be used for air dispersion modelling purposes following a spatial distribution of the detailed emission inventory data.

Winther, Morten; Nielsen, Ole-Kenneth

2011-10-01

273

En komparativ studie av Norge og Danmark:frivillighet og beordring til internasjonale operasjoner - stykkevis og delt eller fullt og helt?  

OpenAIRE

This study deals with the transition to mandatory positing for Danish and Norwegian officers. Inboth countries, the end of the Cold War meant a stronger international role with deployments inconflict areas far from home. Traditionally, Norwegian and Danish officers had participated inUN peacekeeping operations, although postings in e.g. Congo or the Middle East wereoccasionally referred to as “vacationing”. These postings were entirely voluntary.In the new, post-89 international climate, ...

Tomter, Ranie Elisabeth

2010-01-01

274

Samarbejdsdrevet social innovation i et kritisk psykologisk og dialogteoretisk perspektiv - om at tilrettelægge og udføre en innovationsproces der kan skabe gode betingelser for flygtningefamilier i Danmark  

OpenAIRE

This thesis combines critical psychology, dialogic communication theory and innova-tion theory in orchestrating and carrying out a process of collaborative social innova-tion with the objective to create good conditions so that refugees living in Denmark can obtain a good life. The target of the innovation process is a citizen group of Bur-mese refugees living in the municipality of Odsherred. In this thesis we adopt a collaborative research approach, which entails treating the social ag...

Jensen, Ninni Azalie; Narud, Sandra

2014-01-01

275

Survey of public green energy research, development and demonstration in Denmark; Kortlaegning af offentlig groen energiforskning, -udvikling og -demonstration i Danmark  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The Danish energy research has a leading position in the world - both in terms of volume and quality. This is the result of a survey of the public green energy research, development and demonstration. The Danish Ministry of Climate, Energy and Building and the Ministry of Science, Innovation and Higher Education have prepared the survey, which provides a factual status with a number of key figures for the public green energy-related RD and D. The survey shows the basic fact that Denmark has a good foundation for RD and D in green energy. Moreover, the survey shows that prioritisation of energy research can be a major driving force behind increased growth and employment. (LN)

2012-07-01

276

Kragefuglejagt i Danmark : Reguleringen af krage, husskade, skovskade, råge og allike i sæsonen 1990/91 og jagtudbyttet i perioden 1943-1993  

DEFF Research Database (Denmark)

Mere end hver femte af de jægere, der fik udbytte i jagtsæsonen 1990 /-91, nedlagde én eller flere kragefugle. Kragefugle omfatter i denne forbindelse fem arter: Krage (Corvus corone), husskade (Pica pica), skovskade (Garrulus glandarius), råge (C. frugilegus) og allike (C. monedula). Med 91.000 råger, 68.000 krager, 43.000 husskader, 7.000 alliker og 4.000 skovskader kom det samlede udbytte af kragefugle i den pågældende sæson op på i alt 213.000 fugle. Det lovmæssige grundlag for at jage, bekæmpe og regulere kragefugle har ændret sig radikalt gennem tiden. Frem til 1982 var krage og husskade i praksis jagtbare året rundt. Efter 1967 måtte de dog ikke længere ombringes ved hjælp af gift, men i perioden 1967-1982 måtte de i stedet fanges i fælde uden for yngletiden. I 1982 blev det forbudt at drive jagt på kragefugle. Samtidig blev det tilladt at bekæmpe - regulere - kragefuglene inden for nogle rammer, som i prak-sis gav mulighed for at efterstræbe kragefuglene i stort set samme omfang og med de samme midlersom før 1982. I 1994 blev mulighederne for at efterstræbe kragefugle stærkt begrænset, idet der blev indført en - i forhold til tidligere - kort jagt- og reguleringsperiode på krage og husskade og en kort reguleringsperiode for rågeunger, mens skovskade og allike blev totalfredet. For at fremskaffe grundlag for en vurdering af kragefuglejagtens omfang og mulige bestandsregulerende effekt set i forhold til de praktiske muligheder for at jage og regulere kragefugle blev der udsendt 4.191 spørgebreve til jægere, som i jagtsæsonen 1990/91 opgav til vildtudbyttestatistikken at have nedlagt én eller flere kragefugle. Jægerne blev spurgt om forskellige forhold vedrørende deres kragefugleudbytte og -jagt (hvor, hvornår, hvordan og hvorfor) og om deres indtryk af bestandsudviklingen. Der er ingen sammenhæng mellem svingningerne i jagtudbyttet og svingningerne i bestandene. Derimod afspejler vildtudbyttestatistikken i store træk bestandenes relative, geografiske fordeling. De tætteste bestande findes generelt på Sjælland og Bornholm og de tyndeste i Syd- og Vestjylland, mens Fyn samt Øst- og Nordjylland ligger på et niveau derimellem. Jagten på krage, husskade og allike fandt hovedsageligt sted i forårsmånederne, formentlig i et forsøg på at fjerne lokale ynglefugle; for krage og husskades vedkommende oftest for at formindske prædationen på småvildt og småfugle, og for allikes vedkommende oftest for at forhindre redebyggeri i skorstene. Jagten på råge fandt næsten udelukkende sted i form af jagt på de store unger i kolonierne i maj måned, dels for at reducere bestanden for at formindske skader på landbrugsafgrøder dels for at få kød til gryden. Det var ikke muligt at jage skovskade så intensivt og målrettet, som det var tilfældet for de øvrige kragefuglearter. Mere end halvdelen af skovskadeudbyttet blev således nedlagt i efterårsmånederne under klap- og drivjagter, som hovedsageligt var rettet mod andre vildtarter. Det ser ud til, at jægerne indtil 1994 i nogen grad har kunnet opnå den reduktion af kragefuglebestandene, som de har tilstræbt med den gennemførte jagt og regulering. Men tilsvarende har det også vist sig, at bestandene straks begynder at vokse igen, hvis efterstræbelsen lempes. Derfor må der med de begrænsede muligheder for jagt og regulering, som blev indført i 1994, imødeses en yderligere vækst i bestandene.

Asferg, T.; Prang, A.

1998-01-01

277

Rapportering fra fagpanelet til vurdering af engelsk A-niveau på de fire 3-årige gymnasiale uddannelser i Danmark : Bilag til evalueringsrapporten Engelsk i gymnasiale uddannelser  

DEFF Research Database (Denmark)

Ækvivalensvurdering: Et fagligt panel bestående af Karen M. Lauridsen, Bent Preisler og Arnt Lykke Jakobsen foretog en sammenlignende analyse af udvalgte eksamensopgaver og -besvarelser fra hhx, htx, matematisk og sproglig linje i det almene gymnasium. Fagpanelets opgave var på baggrund af gennemlæsning af fagbilag for engelsk i htx, hhx og det almene gymnasium, stx (mat.) og stx (spr.), at: vurdere de stillede fire skriftlige opgaver til sommereksamen 2003 vurdere 36 opgavebesvarelser sammenligne indhold og niveau på tværs af uddannelserne afrapportere skriftligt på baggrund af afholdte møder.

Jakobsen, Arnt Lykke; Lauridsen, Karen M.

2004-01-01

278

Hydrogen technologies. Strategy for research, development and demonstration in Denmark, June 2005; Brintteknologier. Strategi for forskning, udvikling og demonstration i Danmark, juni 2005  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

Hydrogen as energy carrier makes its mark on the international energy and research political agenda. In numerous places around the world great expectations are tied to hydrogen and fuel cell technology as a significant contributor to a future sustainable energy economy, which implies gradual reduction of fossil fuel dependence, reduction of greenhouse gas emission and increased use of renewable energy. Denmark has even now an international position of strength in this area. This position has been reached through continuous research and development efforts since the early 1990ies. This strategy report describes existing and future technologies within hydrogen production, distribution and use. Furthermore, the international development is described. The report points at areas in which Danish research and development can assist in helping Danish industry to influence the future global market for hydrogen and fuel cell technologies. (BA)

NONE

2005-06-01

279

Videnskabelig aktivitet på klinisk fysiologisk/nuklearmedicinske afdelinger i Danmark i perioden 1989-1994.En bibliometrisk analyse af "impact" og citeringsfrekvens  

DEFF Research Database (Denmark)

This study reports a bibliometric analysis of 860 scientific publications of which 763 are papers in scientific journals emanating from departments of clinical physiology and nuclear medicine in Denmark in the years 1989-1994. The number of publications decreased significantly over time. The 763 papers were published in 239 different scientific journals, 80% in journals with an official "impact factor". The average impact per paper remained almost constant over time and was significantly above the national average. A close relationship was found between the number of papers from a department and its cumulated impact. In an analysis of 217 papers a direct relation was found between the journal impact factor and the citation factor. A linear relation was found between cumulated citations and time, and the number of citations per year reached a maximum 3-7 years after publication, whereas the general maximum for all medical specialties is 2-3 years. It is concluded that the total number of scientific papers fromDanish departments of clinical physiology & nuclear medicine fell in the years 1989-1991, but the impact per paper was almost constant and above the national average. There seems to be a good agreement between journal impact factor and overall citation frequency in papers from clinical physiology & nuclear medicine. Udgivelsesdato: 1998-Aug-3

Hansen, HB; Brinch, K

1998-01-01

280

Videnskabelig aktivitet på klinisk fysiologisk/nuklearmedicinske afdelinger i Danmark i perioden 1989-1994.En bibliometrisk analyse af "impact" og citeringsfrekvens.  

DEFF Research Database (Denmark)

This study reports a bibliometric analysis of 860 scientific publications of which 763 are papers in scientific journals emanating from departments of clinical physiology and nuclear medicine in Denmark in the years 1989-1994. The number of publications decreased significantly over time. The 763 papers were published in 239 different scientific journals, 80% in journals with an official "impact factor". The average impact per paper remained almost constant over time and was significantly above the national average. A close relationship was found between the number of papers from a department and its cumulated impact. In an analysis of 217 papers a direct relation was found between the journal impact factor and the citation factor. A linear relation was found between cumulated citations and time, and the number of citations per year reached a maximum 3-7 years after publication, whereas the general maximum for all medical specialties is 2-3 years. It is concluded that the total number of scientific papers from Danish departments of clinical physiology & nuclear medicine fell in the years 1989-1991, but the impact per paper was almost constant and above the national average. There seems to be a good agreement between journal impact factor and overall citation frequency in papers from clinical physiology & nuclear medicine.

Hansen, H B; Brinch, K

1998-01-01

281

Dødeligheden i de første seks år efter kolecystektomi. Opgørelse af samtlige kolecystektomier blandt kvinder i Danmark i perioden 1977-1981.  

DEFF Research Database (Denmark)

It has been a prevailing assumption that cholecystectomy patients by and large follow a pattern of survival similar to that of the normal population. This paper presents a population-based study of the long-term survival after cholecystectomy in order to reassess this assumption. Based on data available in the Danish National Hospital Register, the records of all Danish women who were operated between 1977 and 1981 were examined and studied up to six years subsequent to surgery. Cholecystectomy patients who were free of diagnosed cancer and who had no major co-surgery (n = 11,123) were compared to both hysterectomy patients and a sample of the female population. Adjusting for age and other covariates, patients with psychiatric hospital admissions prior to surgery experienced a threefold risk of dying within six years after surgery. Patients with prior somatic admissions and patient with acute admissions had a relative risk (RR) of about 1.5. Cholecystectomy patients had a significantly increased mortality when compared to hysterectomy patients, RR = 1.3 (1.1-1.6), and to the population sample. Heart diseases and cancer occurred significantly more often as causes of death among cholecystectomy patients when compared to hysterectomy patients, but our data suggest that the occurrence of many other causes of death may be increased among cholecystectomy patients as well. The authors concluded that cholecystectomy patients are subject to relatively higher levels of mortality than previously assumed in parts of the literature. Furthermore, the increase seems to be attributable to a multitude of causes of death. The most likely explanation of the excess mortality among cholecystectomy patients is that gallbladder patients are relatively fragile. Indeed, with this vulnerable group of patients the potential trauma of the surgical intervention itself needs careful consideration. Udgivelsesdato: 1998-Feb-2

Andersen, T F; BrØnnum-Hansen, H

1998-01-01

282

Barneleg. Marginalier på en emaljeret kande i Danmarks Nationalmuseum = Child's play : marginal images on an enamelled ewer in the National Museum of Denmark / Poul Grinder-Hansen  

Index Scriptorium Estoniae

14. sajandi rikkalike emailkaunistustega kullatud hõbekann Taani Rahvusmuuseumi kogust, mida kasutati missal vee ja veini segamiseks. Kann on valmistatud Pariisi töökojas käsikirjade illuminaatori Jean Pucelli stiilis ja emailkaunistused kujutavad marginaalseid stseene mängivatest lastest

Grinder-Hansen, Poul 1956-

2006-01-01

283

Length of stay in total hip and knee arthroplasty in Danmark I: volume, morbidity, mortality and resource utilization. A national survey in orthopaedic departments in Denmark  

DEFF Research Database (Denmark)

INTRODUCTION: The goal of this study was to evaluate hospital stays for patients operated on with primary total hip- and knee-arthroplasty (THA and TKA) in Denmark in order to focus on the relationship between duration of hospital stay, surgical volume, morbidity and mortality and resources. MATERIALS AND METHODS: According to the National Register on Patients in 2004 concerning postoperative length of hospital stay, readmissions (30 days) and mortality (30 and 90 days), departments with short and long hospital stay were compared and potential economical savings were estimated if all departments reduced their stays to match the departments with the shortest hospital stay. RESULTS: Postoperative hospital stay varied between departments from 4.5 to 12 days. Two-thirds of the departments had stays of more than seven days. A high surgical volume tended to correlate with short hospital stay and reduced mortality. A nation-wide reduction of hospital stay after THA and TKA to five days would free 28,000 hospital beds and produce economic savings of approx. 13 million Euro. CONCLUSION: Nation-wide implementation of fast-track THA and TKA would result in a significant decrease in the needed number of hospital beds and generate economic savings with similar or better outcome.

Husted, Henrik; Hansen, HC

2006-01-01

284

Forebyggende helbredsundersøgelser af gravide kvinder i Danmark. Anamnesepraksis og samtale om proenatal diagnostik ved tidlig undersøgelse i svangerskabet hos praktiserende loege, på fødestedet og hos jordemoder  

DEFF Research Database (Denmark)

In Denmark, pregnant women are offered antenatal care in a nationwide programme. This programme is organized around health examinations in general practice, hospital outpatient departments and at midwives' centres. During winter 1986-1987, a nationwide investigation of antenatal care was carried out. A random sample of approximately 1/3 of the general practitioners, all of the midwives who had antenatal consultations and the medical staffs of 26 departments of obstetrics and gynaecology received a questionnaire about content of a definite antenatal examination. 62% of the general practitioners, 63% of the doctors at the place of delivery and 86% of the midwives replied. Among the pregnant women, 92% replied from general practice, 84% from hospital outpatient departments and 91% from midwives' centres. The interviews about date of delivery and genetic counselling at early visits in general practice, hospital outpatient departments and at midwives' centres were in agreement with the nationwide guidelines. Employment of routine ultrasound scanning was not associated with less detailed history taking by the doctors at hospital outpatient departments, where ultrasound scanning was employed only on special indications. It was concluded that there was a considerable overlap between the interview about the date of delivery and genetic counselling at early visits in general practice and in hospital outpatient departments and, to some extent, at the midwives' centres. The sharing of responsibility for care of pregnant women by three professional groups requires specification of the content of the consultation. Official guidelines should be more specific about this point.

Lindenskov, Lena; Andersen, A M

1993-01-01

285

White paper on perspectives of biofuels in Denmark - with focus on 2nd generation bioethanol; Hvidbog om perspektiver for biobraendstoffer i Danmark - med fokus paa 2. generations bioethanol  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The white paper presents the perspectives - both options and barriers - for a Danish focus on production and use of biomass, including sustainable 2nd generation bioethanol, for transport. The white paper presents the current knowledge of biofuels and bioethanol and recommendations for a Danish strategy. (ln)

Larsen, Gy.; Foghmar, J.

2009-11-15

286

Adoption, psykiske lidelser og kriminalitet blandt 15-27 årige. En landsomfattende sammenlignelig registerbaseret undersøgelse af adopterede og af stedbørn sammenlignet med ikke-adopterede i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

  Forskning viser, at adopterede har en større risiko for psykisk sygdom, men er adoption også en risikofaktor for kriminalitet? Formålet er at udrede om variablen 'adopteret' er en selvstændig risikofaktor for domsafsigelser samt uddybe, om adopterede med psykisk sygdom også har større risiko for at blive kriminelle end ikke-adopterede. Metoden er et landsomfattende registerbaseret studie mellem 1994-2004. Kohorten er på 282.986 15-27 årige. 1,3 % er adopterede og stedbørn. Resultaterne viser, at 'adopteret' ikke er en risikofaktor for internationalt adopterede og dansk-fødte = 12 mdr., men dansk adopterede > 12 mdr. samt stedbørn har 3-4 gange højere risiko. Derimod er 'oprindelse' en risikofaktor for kriminalitet for internationalt adopterede og for indvandrere. Alder ved adoption, kontakt til psykiatrien og 'bor ikke hos forælder' er risiko for dom og recidiv. Drenge får i langt højere grad end piger en dom, men unge pigers risiko for psykiatrisk kontakt er større end drenges. Stedbørnene udgør en overset risikogruppe. Konklusionen er, at det ikke er adoption som sådan, som er en risikofaktor for dom, men det er konteksten og den måde, vi håndterer begrebet adoption på. En kønsspecifik omsorg for barnet, med nytænkning i forhold til bortadoption og institutionalisering, er vigtig, for at sikre såvel drenge som piger en ungdom fri for kriminalitet og psykiske sygdomme.

Laubjerg, Merete; Petersson, Birgit

287

Biomass for biogas plants in Denmark - in the short and long term; Biomasse til biogasanlaeg i Danmark - pae kort og langt sigt  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

In the short term, it is one of the major challenges for the developments of the biogas sector that resources of organic waste of the type (organic industrial wastes) that have heretofore been used, generally are estimated to be nearly exhausted. This has led to a number of new biogas projects based on the use of corn (energy crops) as additional biomass to livestock manure. However, Danish policy now has implemented a restriction on the use of corn and other energy crops for biogas production. It is with the restriction clarified that there is a need to use other additional biomass for biogas production. There is a need in the short term to clarify how alternative biomasses such as straw, nature preservation biomass, household waste, etc. in a technically and economically reliable and satisfactory way can be used for biogas production, so that the dependence of energy crops can be reduced. Additionally, it will be essential if the yield of using manure can be increased to reduce economic dependence on energy crops. In the longer term it is essential to strengthen the assessment of the resource potential of biomass available for the production of biogas, and thus what the contribution of biogas in the long term is estimated to be in the future energy supply based on renewable energy. The present report presents the current and future biomass resources potential and biogas production potential. The biomass resources are primarily agricultural and municipal wastes. (LN)

Birkmose, T.; Hjort-Gregersen, K.; Stefanek, K.

2013-04-15

288

Soybean biomass produced in Argentina : myths and realities. Presented at Beyond Kyoto: Addressing the Challenges of Climate Change, Aarhus University, Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Soybean biomass for biodiesel, is considered by some to reduce greenhouse gas emissions and mitigate climate change when compared with fossil fuel. To ensure that the production of biofuels is ‘sustainable', EU institutions and national governments are currently designing certification schemes. This paper questions the validity of proposed environmental standards, using the production of Argentine soybean as a case study. The study concludes that to certify soy monocultures as sustainable would exacerbate existing climatic and environmental problems.

Semino, Stella Maris

289

Dynamic simulation of system designs for refrigeration systems in supermarkeds  

OpenAIRE

Energibruk i supermarkeder er blant de høyeste innefor bygningssektoren i Norge. Norske supermarkeder har typisk et årlig energibehov på mellom 400 og 600 kWh/m^2 . Opp mot 50 % av dette totale energibehovet går til kuldeanlegg for kjøling og frysing av produkter for salg, både til fremvisning og lagring. Samtidig stilles høye krav til ventilasjon og belysning i butikkarealene. Energisystemer i supermarkeder opererer etter strenge krav og kriterier, som ofte er motstridende for kunder ...

Watvedt, Lars Siewers

2011-01-01

290

Methane steam reforming kinetics over Ni-YSZ anode materials for Solid Oxide Fuel Cells  

OpenAIRE

Faststof oxid brændselsceller (SOFC) er en teknologi med stort potentiale. Dens høje effektivitet gør den til et relevant alternativ til eksisterende teknologier til at udnytte fossile brændstoffer, og dens fleksibilitet med hensyn til brændstof gør den uvurderlig i overgangen fra et energisystem baseret på fossile brændsler til et baseret på bæredygtige energikilder. Den samlede effektivitet af et SOFC system med naturgas som brændsel kan blive væsentligt forbedret ved at lade...

Mogensen, David; Hendriksen, Peter Vang; Nielsen, Jens Ulrik; Grunwaldt, Jan-dierk

2011-01-01

291

Two Month Plan: Sustainable House of the Future : Active House 2020  

DEFF Research Database (Denmark)

Indtil nu har fokus på at reducere energiforbruget i bygninger primært været baseret på passive principper ved at isolere bygningen for at optimere den i forhold til at holde varmen. For dette er succeskriteriet relativt simpelt - et målt energiforbrug til opvarmning. Dette projekt fokuserer på metoder, der peger mod en mere holistisk og helhedsorienteret måde at designe, optimere og bo i og med fremtidige bygninger. For at optimere livskvalitet i vores bygninger skal der designes med rigeligt dagslys og frisk luft. For at følge visionen om at skabe holistisk huse til frie og hele liv, anvendes betegnelsen Active House. I modsætning til passivhus tilføjer Active House aktive teknologier til den optimerede bygningsform, der forsyner huset med energi, for eksempel solvarmeanlæg til varmt vand eller solceller til at lave elektricitet. I overensstemmelse med denne vision for Active House, vil VKR Holding i løbet af en to-årig periode bygge otte individuelle demonstrationsbyggerier i fem forskellige europæiskelande: Syv enkelt-familie-huse, hvoraf den ene er et renoveringsprojekt, og en industriel / kommerciel bygning. De otte huse er geografisk placeret over hele Europa, med to huse i Danmark, Tyskland og Østrig samt et hus i Frankrig og Storbritannien henholdsvis. Hvert demonstrationsbyggeri har sit eget særpræg, da de er designet og bygget under hensyntagen til lokale, kulturelle og klimatiske forhold og med forskellige hold af arkitekter, ingeniører og entreprenører. De otte Husene er alle bygget efter et helhedsorienteret perspektiv med fokus på at kombinere en æstetisk energi-design med høj komfort og et godt indeklima og samtidig sikre minimal påvirkning af miljøet. Når husene er bygget flytter familier ind for at teste dem og således det kan registreres hvordan de oplever at bo i og med husene for at undersøge, om oplevelser, komfort, indeklima og energi lever op til forventningerne. Ph.d. projektet består i at overvåge og måle disse huse og mennesker for at opnå forståelse af, hvordan de aktive og passive teknologier, bygningsdesign, samspillet med miljøet funktion i forhold til tekniske og energimæssige krav såvel som i forhold til oplevelser, sundhed og velvære. Case Study Research metode vil blive anvendt til at behandle hvert enkelt hus som en individuel case. Interviews og konstant overvågning vil blandt andre måleteknikker bruges til at indsamle data, der endelig vil blive sammenstillet (analyseret) og drøftet med henblik på at udvikle en metode til at evaluere aktive huse i fremtiden.

Olesen, Gitte Gylling HammershØj

2010-01-01

292

Strong trade unions meet EEC workers : locating, monitoring and organising EEC workers in the Danish construction sector  

DEFF Research Database (Denmark)

Selv om Danmark ikke har oplevet en lige så stor tilstrømning af arbejdstagere fra Østeuropa, som man har i England og Irland, er danske fagforeninger inden for byggesektoren bekymrede for, at det kollektive overenskomstsystem kan risikere at blive undermineret af østarbejdernes tilstedeværelse. Årsagen er, at østarbejderne, især de udstationerede arbejdere, ofte arbejder under forhold præget af afvigelser fra kollektive aftaler, enten i form af underbetaling eller andre overtrædelser af de vilkår og betingelser, der er specificeret i aftalerne. Det er langtfra ligetil at afgøre hvordan fagforeningerne bedst reagerer på denne situation: de kan forfølge en strategi centreret omkring overvågning og kontrol. Det implicerer et tættere samarbejde med offentlige myndigheder (fx skatte-og udlændingemyndighederne) med henblik på at pålægge de arbejdsgivere, der overtræder gældende aftaler og lovgivning, sanktioner og bøder - en strategi, der ofte mødes med mistillid fra østarbejdernes side. Eller skal fagforeningerneførst og fremmest fokusere på arbejdspladsen og dér forsøge at organisere østarbejderne? Eller er de i stand til at gøre begge dele? I denne artikel beskriver vi de problemer og udfordringer fagforeningerne har mødt som følge af østarbejdernes tilstedeværelse i den danske bygge- og anlægssektor, og vi analyserer de strategier fagforeningerne har valgt som svar på disse problemer og udfordringer. De resultater, der præsenteres i denne artikel er primært baseret på interviews med repræsentanter fra fagforeninger og arbejdsgiverforeninger i den danske bygge- og anlægssektor, samt med repræsentanter fra de offentlige myndigheder. Såvel repræsentanter fra centralt niveau som repræsentanter fra lokale fagforeningsafdelinger og individuelle arbejdsgivere er blevet interviewet. Artiklen er baseret på et forskningsprojekt, der blev gennemført fra december 2006 til december 2007 om østarbejdere i den danske bygge- og anlægssektor. I de første to afsnit af artiklen skitseres den danske overgangsordning vedrørende østarbejdere og østarbejdernes veje ind i den danske bygge -og anlægssektor, samt de problemer og udfordringer, som fagforeningerne har oplevet i den forbindelse. I de efterfølgende tre sektioner analyserer vi fagforeningernes strategier og tiltag, der sigter mod at løse disse problemer og udfordringer: 1) gennem påvirkning af staten; 2) i samarbejde med arbejdsgiverforeninger via det kollektive overenskomstsystem og 3) gennem en autonom indsats fra fagforeningers side. Endelig konkluderer vi på analyserne og peger på fremtidige perspektiver vedrørende østarbejderne i den danske bygge -og anlægssektor.

Andersen, SØren Kaj; Hansen, Jens Arnholtz

2008-01-01

293

Betydningen af pesticider for forekomsten af vilde bier : - og metoder til undersøgelse af denne  

DEFF Research Database (Denmark)

Både i Danmark og andre steder er der observeret en nedgang i de insekter, der bestøver landmandens afgrøder og de vilde planter. Tilbagegangen falder sammen med, at landbrugsdriften er blevet mere intensiv, og anvendelsen af pesticider er øget. Vi ved imidlertid ikke, hvilken rolle pesticiderne har spillet i nedgangen i bestøvere sammenlignet med andre aspekter af landbrugspraksis. I den nuværende regulering af sprøjtemidlerne tages specielle hensyn til honningbierne, fordi de er vigtige for bestøvningen af nogle afgrøder, og for at sikre honningproduktionen. De vilde bier er dog også vigtige for bestøvningen af fx kløver og mange vilde planter. Da humlebier og andre vilde bier har en anden adfærd og placerer deres reder andre steder end honningbierne, er det ikke givet, at de er beskyttet mod pesticideksponering, selv om honningbierne er. I pilotprojektet ”Betydningen af pesticider for forekomsten af vilde bier og honningbier” har Aarhus Universitet på to landbrugsbedrifter gennemført en indledende undersøgelse af, om humlebier udsættes for pesticider i danske landbrugsområder. Humlebistader blev sat ud i to værkstedsområder (ved Fensten og Rodstenseje syd for Odder), hvor driftsformen hovedsageligt var hhv. konventionelt og økologisk. Da der kun indgik to værkstedsområder i undersøgelsen, var det ikke målet at sammenligne økologiske og konventionelle brug, men at få to områder med maksimal forskel i pesticidbelastning for at få det bedste udgangspunkt for at vurdere pesticidernes mulige betydning for de vilde bier. I løbet af sommeren fulgte vi humlebiernes trivsel ved at måle vægten af humlebistaderne og samlede bier fra staderne for at måle pesticidindholdet. Vi så på, om der var en sammenhæng mellem pesticidanvendelsen i de to områder, pesticidindholdet i humlebierne og forekomsten af honningbier og humlebier i nærliggende kløvermarker. Desuden blev humlebier og murerbiers følsomhed over for udvalgte pesticider testet i laboratoriet og sammenlignet med tidligere målte effekter på honningbier. Vi undersøgte også mulige indirekte effekter af pesticidanvendelsen i form af to ukrudtsmidlers påvirkning af blomstring i rød- og hvidkløver, som begge er vigtige fødekilder for bier. Der blev set på nektar- og pollenproduktion, længde af blomstringsperiode og antal af blomster samt effekt på biomasse og frøproduktion. Endelig var et af hovedformålene med projektet at evaluere de anvendte metoder med henblik på en fremtidig, mere tilbundsgående undersøgelse af pesticidernes betydning for de bestøvende insekter i landbrugslandet.

Bruus, Marianne; Dupont, Yoko Luise

2013-01-01

294

Improved Design Basis for Laterally Loaded Large Diameter Pile : experimental based approach : revised version  

DEFF Research Database (Denmark)

Siden opførsel af verdens første havvindmølle park i 1991 ved Vindeby I Danmark, er der sket en stor udvikling af inden for havvindmøller - I 1991 blev der installeret 11 møller hver med en kapacitet på 450kW i et område med vanddybder mellem 2 og 6 m, mens de nyeste parker består af optil 175 møller hver med en kapacitet på 3.6 MW og på vanddybder omkring 25 m. I gennem årerne har der til havvindmøller været anvendt forskellige funderingstyper og i dag er monopæle den mest anvendte type med en typisk diameter på 4-6 m ved vanddybder omring 25m. Den fremtidige udvikling går i retning af større parker, med større møller og ved større vanddybder. Grundet de mange erfaringer med brugen af monopæle er det interessant at undersøge muligheden for at optimere designet af monopæle, specielt med henblik på samspillet mellem jord og struktur. Målet er at gøre brugen af monopæle ved større vanddybder mere attraktiv. Ved design af fundamenter til vindmøller er der et stort fokus på stivheden af den samlede konstruktion, mølle-tårn-fundament, da stivheden har en direkte indflydelse på størrelsen af de laster som påvirker konstruktionen og møllens produktivitet. Gældende design praksis er at anvende standard p-y kurver som oprindeligt er udviklet for slanke pæle med en diameter på 0.6 m. Den øgede fokus på den samlede stivhed af konstruktionen har medført stor forsknings aktivitet inden for monopæle med store diametre. Sammenligning af de forskellige forskningsresultater viser nogen variation og i nogle tilfælde modstridende forhold - men samlet set er konklusionerne: • Standard p-y kurver kan ikke fyldestgørende præsentere opførslen af stive monopæle med store diametre. • Initial stivheden af p-y kurver er afhængig af diameter, dybde og jordens styrke, og forøgelse af hver parameter øger stivheden. • Den cykliske opførsel af tværbelastede pæle er afhængig af udformningen af den cykliske belastning (last amplitude, last retning mv.). Opførsel af monopæle er et klassisk jord-struktur problem, som er afhængig af pælens stivhed og jordens ikke-lineære opførsel. Jordens opførsel danner grundlag for anvendelse af fysiske modeller, som kan tage hensyn til ikke-lineariteten til undersøgelse af den generelle opførsel af pælene. Det primære formål med den nærværende forskning er: • Undersøge den statiske og cykliske opførsel af stive pæle med store diametre i sand ved brug af fysisk modellering og sammenligne de fundne resultater med standard p-y kurver. Nærværende forskning er baseret på brug af den geotekniske centrifuge på Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Ved opstart af forskningen blev det klart at centrifugen på DTU var ikke var tidssvarende, og formålet blev ændret til at etablere moderne centrifuge faciliteter og påbegynde forskning indenfor den statiske og cykliske opførsel af pæle med store diametre. Hovedelementer i etablering af moderne centrifuge faciliteter er: Forsøgsstyring, dataopsamling, forberedelse af sand prøver og udstyr til og gennemførelse af forsøg på tværbelastede pæle. Forskningen er præciseret tilat undersøge statisk og cyklisk opførsel af stive pæle med en diameter på 1-3 m i tørt sand ved brug af centrifuge forsøg og sammenligne resultaterne med brug af standard p-y kurver. Det er valg at undersøge pæle med en længde på 6 til 10 gange pæle diameteren. Den generelle opførsel af monopæle i tørt sand er blevet undersøgt ved hjælp af centrifuge forsøg. Statiske pæle forsøg er brugt til at undersøge pælenes initiale stivhed og den ultimative bæreevne, mens ændringen af pælenes flytning og stivhed undersøges i de cykliske forsøg som funktion af antallet af last cykler. Det konkluderes ud fra de udførte forsøg at standard p-y kurver ikke kan beskrive den statiske opførelse, og der er ved forsøgene er observeret et mindre stift respons og en større bæreevne end forventet fra brug af standard p-y kurver. Den målte initial stivhed af jord-pæl responset, svarende til initial stivheden af p-y

Leth, Caspar Thrane

2013-01-01

295

Improved Design Basis for Laterally Loaded Large Diameter Pile : experimental based approach  

DEFF Research Database (Denmark)

Siden opførsel af verdens første havvindmølle park i 1991 ved Vindeby I Danmark, er der sket en stor udvikling af inden for havvindmøller - I 1991 blev der installeret 11 møller hver med en kapacitet på 450kW i et område med vanddybder mellem 2 og 6 m, mens de nyeste parker består af optil 175 møller hver med en kapacitet på 3.6 MW og på vanddybder omkring 25 m. I gennem årerne har der til havvindmøller været anvendt forskellige funderingstyper og i dag er monopæle den mest anvendte type med en typisk diameter på 4-6 m ved vanddybder omring 25m. Den fremtidige udvikling går i retning af større parker, med større møller og ved større vanddybder. Grundet de mange erfaringer med brugen af monopæle er det interessant at undersøge muligheden for at optimere designet af monopæle, specielt med henblik på samspillet mellem jord og struktur. Målet er at gøre brugen af monopæle ved større vanddybder mere attraktiv. Ved design af fundamenter til vindmøller er der et stort fokus på stivheden af den samlede konstruktion, mølle-tårn-fundament, da stivheden har en direkte indflydelse på størrelsen af de laster som påvirker konstruktionen og møllens produktivitet. Gældende design praksis er at anvende standard p-y kurver som oprindeligt er udviklet for slanke pæle med en diameter på 0.6 m. Den øgede fokus på den samlede stivhed af konstruktionen har medført stor forsknings aktivitet inden for monopæle med store diametre. Sammenligning af de forskellige forskningsresultater viser nogen variation og i nogle tilfælde modstridende forhold - men samlet set er konklusionerne: • Standard p-y kurver kan ikke fyldestgørende præsentere opførslen af stive monopæle med store diametre. • Initial stivheden af p-y kurver er afhængig af diameter, dybde og jordens styrke, og forøgelse af hver parameter øger stivheden. • Den cykliske opførsel af tværbelastede pæle er afhængig af udformningen af den cykliske belastning (last amplitude, last retning mv.). Opførsel af monopæle er et klassisk jord-struktur problem, som er afhængig af pælens stivhed og jordens ikke-lineære opførsel. Jordens opførsel danner grundlag for anvendelse af fysiske modeller, som kan tage hensyn til ikke-lineariteten til undersøgelse af den generelle opførsel af pælene. Det primære formål med den nærværende forskning er: • Undersøge den statiske og cykliske opførsel af stive pæle med store diametre i sand ved brug af fysisk modellering og sammenligne de fundne resultater med standard p-y kurver. Nærværende forskning er baseret på brug af den geotekniske centrifuge på Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Ved opstart af forskningen blev det klart at centrifugen på DTU var ikke var tidssvarende, og formålet blev ændret til at etablere moderne centrifuge faciliteter og påbegynde forskning indenfor den statiske og cykliske opførsel af pæle med store diametre. Hovedelementer i etablering af moderne centrifuge faciliteter er: Forsøgsstyring, dataopsamling, forberedelse af sand prøver og udstyr til og gennemførelse af forsøg på tværbelastede pæle. Forskningen er præciseret tilat undersøge statisk og cyklisk opførsel af stive pæle med en diameter på 1-3 m i tørt sand ved brug af centrifuge forsøg og sammenligne resultaterne med brug af standard p-y kurver. Det er valg at undersøge pæle med en længde på 6 til 10 gange pæle diameteren. Den generelle opførsel af monopæle i tørt sand er blevet undersøgt ved hjælp af centrifuge forsøg. Statiske pæle forsøg er brugt til at undersøge pælenes initiale stivhed og den ultimative bæreevne, mens ændringen af pælenes flytning og stivhed undersøges i de cykliske forsøg som funktion af antallet af last cykler. Det konkluderes ud fra de udførte forsøg at standard p-y kurver ikke kan beskrive den statiske opførelse, og der er ved forsøgene er observeret et mindre stift respons og en større bæreevne end forventet fra brug af standard p-y kurver. Den målte initial stivhed af jord-pæl responset, svarende til initial stivheden af p-y

Leth, Caspar Thrane

2013-01-01

296

Fagbøger : en usynlig del af børnelitteraturen?  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen beskriver den hidtidige forskning i faglitteratur for børn og peger på mangler inden for denne forskning. Samtidig antydes mulige synsvinkler for fremtidig beskæftigelse med fagbøger på et videnskabeligt grundlag.

Skyggebjerg, Anna Karlskov

2012-01-01

297

GMO-afgrøder ikke den eneste løsning  

DEFF Research Database (Denmark)

Er GMO-afgrøder den optimale løsning på klodens fremtidige plantebaserede fødevareproduktion? Findes der alternativer? Det er der to meget klare svar på:GMOafgrøderer ikke den eneste løsning, og ja, der findes mange og langt mere attraktive, bæredygtige løsninger

Jacobsen, Niels; Jacobsen, Sven-Erik

2010-01-01

298

Vandstande og saltholdighed i Limfjorden ved lukket Thyborøn Kanal  

OpenAIRE

På Aalborg Universitet er der netop afsluttet nogle omfattende edb-beregninger med vandstandsforhold og saltholdighed i Limfjorden. Disse beregninger dokumenterer, at en lukning af Thyborøn Kanal med en dæmning indeholdende en gennemstrømningssluse, vil være i stand til at reducere de nuværende og fremtidige stormfloder i den indre Limfjord markant. Dette vil kunne kompensere virkningen af de fremtidige vandstandsstigninger og klimaændringer det nærmeste århundrede. Det er desuden vi...

Nørgaard, Jørgen Harck; Bentzen, Thomas Ruby; Larsen, Torben

2012-01-01

299

Nabo til GMO. Et speciale om regulering af dyrkning af genmodificerede sukkerroer  

OpenAIRE

Formålet med specialet er at diskutere konsekvenser af en fremtidig implementering af adskillelsen mellem dyrkning af GM-sukkerroer og ikke-GM-sukkerroer. Det gør vi på baggrund af en tresidet undersøgelse, som omfatter kritisk gennemgang af grundlaget for regulering af GM-sukkerroer, ni kvalitative interviews og simuleringer for landskabsudvikling. Den første del indeholder en kritik af de nuværende og fremtidige reguleringsinstrumenter set på baggrund af forsigtighe...

Qvist, Helen Witt

2004-01-01

300

Risici ved ophævelsen af kvotebekendtgørelsen for NOx og SO2 for kraftværkerne  

DEFF Research Database (Denmark)

Rapporten belyser de mulige konsekvenser ved ophævelse af ”Bekendtgørelse om begrænsning af udledning af svovldioxid og kvælstofoxider fra kraftværker”, nr. 885 af 18. december 1991. (Herefter kvotebekendtgørelsen). Det er foretaget en basisfremskrivning af NOx-emissionen frem til 2025 for de værker, der har været omfattet af kvotebekendtgørelsen. Derudover er effekten af en række mulige fremtidige udviklinger inddraget i vurderingen af den fremtidige NOx-emission.

Nielsen, Ole-Kenneth; Nielsen, Malene

2011-01-01

301

Integrering og ekskludering:Jødenes stilling i Den danske anordningen av 29. mars 1814 og i Den norske Grunnloven av 17. mai 1814  

OpenAIRE

Våren 1814 ble jøder integrert i Danmark og ekskludert i Norge. Denne oppgaven handler om hvordan Det Jødiske Frihetsbrevet av 29. mars 1814 ble til i Danmark, og hvordan bestemmelsen i paragraf 2, som nekter jøder adgang til riket, ble til. I tillegg blir det drøftet hvorfor disse bestemmelsene ble til. Frihetsbrevet i Danmark ble til gjennom et samarbeid mellom myndighetene, særlig representert av kong Frederik 6 og den mosaiske menigheten i København. Ekskluderingsbestemmelsen i par...

Leite, Ingvild

2012-01-01

302

Integrering og ekskludering: Jødenes stilling i Den danske anordningen av 29. mars 1814 og i Den norske Grunnloven av 17. mai 1814  

OpenAIRE

Våren 1814 ble jøder integrert i Danmark og ekskludert i Norge. Denne oppgaven handler om hvordan Det Jødiske Frihetsbrevet av 29. mars 1814 ble til i Danmark, og hvordan bestemmelsen i paragraf 2, som nekter jøder adgang til riket, ble til. I tillegg blir det drøftet hvorfor disse bestemmelsene ble til. Frihetsbrevet i Danmark ble til gjennom et samarbeid mellom myndighetene, særlig representert av kong Frederik 6 og den mosaiske menigheten i København. Ekskluderingsbestemmelsen i par...

Leite, Ingvild

2012-01-01

303

Betænkelig bankunion betaler sig ikke  

DEFF Research Database (Denmark)

Allerede fra november 2014 planlægges Den Europæiske Bankunion at træde i kraft. ... Altså endnu en bailout, som den vi ser, når ECB køber de sydeuropæiske landes usælgelige statsobligationer. Er det i Danmarks interesseSpørgsmålet er, om det er i Danmarks interesse at melde sig ind i en sådan forsikringsordning. Man kan mene, at Danmark vil have gavn af en europæisk stabilisering og som sådan også på linje med Tyskland bør bidrage til fællesskabet. ...

Thomsen, Steen

2014-01-01

304

Development and demonstration of Denmark's first low-energy class 1 office building with focus on electricity consumption. Final report; Udvikling og demonstration af Danmarks foerste lavenergiklasse 1 kontorbyggeri med fokus pae elforbrug. Slutrapport  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The company EnergiMidt's new office building is established as a low-energy class 1 building, and although it has shown a significantly higher consumption than expected in the first 1.5 years of operation, extensive experience and knowledge of the development and implementation of a low-energy class 1 building was provided, as well as of the possibilities for improvements so that low energy requirements can realistically be achieved. Employees' expectations for the new systems and indoor climate are largely met, but considerable experience is also gained about how to introduce and adapt new technology in the workplace for the employees. (LN)

Stephansen, C. [En2tech, Skanderborg (Denmark); Nellemose Knudsen, H. [Aalborg Univ., Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), Koebenhavn (Denmark); Busk Rohde, T. [EnergiMidt, Silkeborg (Denmark); Nielsen, Allan [Insight Building Automation, Silkeborg (Denmark)

2012-12-15

305

Low- and intermediate level radioactive waste from Risoe, Denmark. Site studies. Report no. 4. Hvidbjerg, Thyholm, Struer Municipality; Lav- og mellem radioaktivt affald fra Risoe, Danmark. Omegnsstudier. Rapport nr. 4. Omraede Hvidbjerg, Thyholm, Struer Kommune  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The low- and intermediate-level radioactive wastes from Risoe (the nuclear reactor buildings, different types of material from the research periods and waste from hospitals and research institutes) have to be stored in a final disposal in Denmark for at least 300 years. In 2011, the results of the first analyses of 20 potential areas for siting a waste disposal were published. Of these potential areas, 6 specific sites were selected for further detailed studies. The site studies include information about geology, land use, nature preservation, archaeology, drinking water supply etc. The 5 municipalities with the 6 selected sites have been visited to obtain as much information about local conditions as possible. The present report describes the results for the area Hvidbjerg, Thyholm, in the Municipality of Struer, northern Jutland. (LN)

Gravesen, P.; Nilsson, B.; Binderup, M.; Larsen, Tine; Schack Pedersen, S.A.

2012-07-01

306

Analysis on the furthering of competition in relation to the establishment of large off-shore wind farms in Denmark. Main report; Analyse vedroerende fremme af konkurrence ved etablering af store havmoelleparker i Danmark. Hovedrapport  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The report, based on the 2010 tender for Anholt Offshore Wind Farm, is an analysis of how competition in the offshore wind power area can be increased, and a lower consumer price achieved. The study concludes that there is broad support for the Danish tender model among relevant parties, just as the process of working with Danish authorities and connecting to the power grid were viewed positively by potential investors in Danish offshore wind farms. But the report also found that inflexible guidelines in the Anholt Offshore Wind Farm tender contributed to a higher settlement price. One example singled out by the report was the threat of drastic fines and short deadlines. Moreover, the tender also occurred at a time when the production of wind turbines and foundations could not keep pace with increasing demand, particularly in Germany and the United Kingdom. Deloitte forecasts that the price for building and operating offshore wind farms, despite the increasing demand for offshore wind turbines, can be cut by between 25% and 30% by 2020, given the right framework guidelines and tender conditions. Applied to the planned Kriegers Flak Offshore Wind Farm, this calculation would result in a settlement price of between DKK 0.781 and DKK 0.979/kWh. The settlement price for Anholt Offshore Wind farm is currently DKK 1.051/kWh. The report recommends that the tender be altered to permit a greater dialogue with potential bidders, and to allow for information about the tenders to be spread internationally. Deloitte's report is based on interviews with individuals from a number of energy companies, investors, and public agencies, and takes into account other countries' experiences building offshore wind farms, as well as an evaluation of the competitive conditions within the offshore wind sector. (ENS)

Joergensen, Carsten; Enevoldsen, M. (Deloitte, Copenhagen (Denmark))

2011-04-15

307

Low- and intermediate level radioactive waste from Risoe, Denmark. Site studies. Report no. 2. Roedbyhavn, Lolland Municipality; Lav- og mellem radioaktivt affald fra Risoe, Danmark. Omegnsstudier. Rapport nr. 2. Omraede Roedbyhavn, Lolland Kommune  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The low- and intermediate-level radioactive wastes from Risoe (the nuclear reactor buildings, different types of material from the research periods and waste from hospitals and research institutes) have to be stored in a final disposal in Denmark for at least 300 years. In 2011, the results of the first analyses of 20 potential areas for siting a waste disposal were published. Of these potential areas, 6 specific sites were selected for further detailed studies. The site studies include information about geology, land use, nature preservation, archaeology, drinking water supply etc. The 5 municipalities with the 6 selected sites have been visited to obtain as much information about local conditions as possible. The present report describes the results for the area at Roedbyhavn in the Municipality of Lolland, southern Denmark. (LN)

Gravesen, P.; Nilsson, B.; Binderup, M.; Larsen, Tine; Schack Pedersen, S.A.

2012-07-01

308

Low- and intermediate level radioactive waste from Risoe, Denmark. Site studies. Report no. 1. Oestermarie - Paradisbakkerne, Bornholm Region; Lav- og mellem radioaktivt affald fra Risoe, Danmark. Omegnsstudier. Rapport nr. 1. Omraede Oestermarie - Paradisbakkerne, Bornholms Regionskommune  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The low- and intermediate-level radioactive wastes from Risoe (the nuclear reactor buildings, different types of material from the research periods and waste from hospitals and research institutes) have to be stored in a final disposal in Denmark for at least 300 years. In 2011, the results of the first analyses of 20 potential areas for siting a waste disposal were published. Of these potential areas, 6 specific sites were selected for further detailed studies. The site studies include information about geology, land use, nature preservation, archaeology, drinking water supply etc. The 5 municipalities with the 6 selected sites have been visited to obtain as much information about local conditions as possible. The present report describes the results for the area at Oestermarie-Paradisbakkerne in the region of Bornholm, East Denmark. (LN)

Gravesen, P.; Nilsson, B.; Binderup, M.; Larsen, Tine; Schack Pedersen, S.A.

2012-07-01

309

Low- and intermediate level radioactive waste from Risoe, Denmark. Site studies. Report no. 5. Thise, Skive Municipality; Lav- og mellem radioaktivt affald fra Risoe, Danmark. Omegnsstudier. Rapport nr. 5. Omraede Thise, Skive Kommune  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The low- and intermediate-level radioactive wastes from Risoe (the nuclear reactor buildings, different types of material from the research periods and waste from hospitals and research institutes) have to be stored in a final disposal in Denmark for at least 300 years. In 2011, the results of the first analyses of 20 potential areas for siting a waste disposal were published. Of these potential areas, 6 specific sites were selected for further detailed studies. The site studies include information about geology, land use, nature preservation, archaeology, drinking water supply etc. The 5 municipalities with the 6 selected sites have been visited to obtain as much information about local conditions as possible. The present report describes the results for the area Thise, in the Municipality of Skive, northern Jutland. (LN)

Gravesen, P.; Nilsson, B.; Binderup, M.; Larsen, Tine; Schack Pedersen, S.A.

2012-07-01

310

Low- and intermediate level radioactive waste from Risoe, Denmark. Site studies. Report no. 6. Skive Vest, Skive Municipality; Lav- og mellem radioaktivt affald fra Risoe, Danmark. Omegnsstudier. Rapport nr. 6. Omraede Skive Vest, Skive Kommune  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The low- and intermediate-level radioactive wastes from Risoe (the nuclear reactor buildings, different types of material from the research periods and waste from hospitals and research institutes) have to be stored in a final disposal in Denmark for at least 300 years. In 2011, the results of the first analyses of 20 potential areas for siting a waste disposal were published. Of these potential areas, 6 specific sites were selected for further detailed studies. The site studies include information about geology, land use, nature preservation, archaeology, drinking water supply etc. The 5 municipalities with the 6 selected sites have been visited to obtain as much information about local conditions as possible. The present report describes the results for the area Skive Vest, in the Municipality of Skive, northern Jutland. (LN)

Gravesen, P.; Nilsson, B.; Binderup, M.; Larsen, Tine; Schack Pedersen, S.A.

2012-07-01

311

Smart grid in Denmark 2.0. Implementing three key recommendations from the Smart Grid Network. [DanGrid]; Smart Grid i Danmark 2.0. Implementering af tre centrale anbefalinger fra Smart Grid netvaerket  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

In 2011 the Smart Grid Network, established by the Danish Climate and Energy minister in 2010, published a report which identifies 35 recommendations for implementing smart grid in Denmark. The present report was prepared by the Danish Energy Association and Energinet.dk and elaborates three of these recommendations: Concept for controlling the power system; Information model for the dissemination of data; Roadmap for deployment of smart grid. Concept of Smart Grid: The concept mobilizes and enables electric power demand response and production from smaller customers. This is done by customers or devices connected to the power system modify their behavior to meet the needs of the power system. The concept basically distinguishes between two different mechanisms to enable flexibility. One is the use of price signals (variable network tariffs and electricity prices), which gives customers a financial incentive to move their electricity consumption and production to times when it is of less inconvenience to the power system. The second is flexibility products, where a pre-arranged and well-specified performance - for example, a load reduction in a defined network area - can be activated as required by grid operators and / or Energinet.dk at an agreed price. Information Model for Disseminating Data: The future power system is complex with a large number of physical units, companies and individuals are actively involved in the power system. Similarly, the amount of information needed to be collected, communicated and processed grows explosively, and it is therefore essential to ensure a well-functioning IT infrastructure. A crucial element is a standardized information model in the Danish power system. The concept therefore indicates to use international standards to define an information model. Roadmap Focusing on Grid Companies' Role: There is a need to remove two key barriers. The first barrier is that the existing regulation does not support the grid using smart grid technology. The second barrier is that network companies today do not have a real opportunity to use price signals as an instrument to recover customers' flexibility. This report has developed a roadmap with special focus on grid companies' role, describing the most important steps towards a smart grid. (LN)

NONE

2012-11-01

312

A cost-effective fulfilment of Denmark's reduction commitments. Documentation of projection and analyses of the energy sector; En omkostningseffektiv opfyldelse af Danmarks reduktionsforpligtelse - dokumentation af fremskrivning og analyser pae energiomraedet  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

This documentation report describes the projections and analyses that formed the basis of an interdepartmental report 'En omkostningseffektiv klimastrategi' prepared by the Danish Ministry of Finance, the Danish Ministry of the Environment, the Danish Ministry of Economics and Business Affairs and the Danish Ministry of Taxation. The report contains: Projections of fuel prices, emissions and estimations of additional environmental impacts; Documentation for projections of future greenhouse gas emissions in the energy field; Documentation of the analyses of undertakings in the energy field. (ba)

NONE

2003-02-01

313

Low- and intermediate level radioactive waste from Risoe, Denmark. Site studies. Report no. 3. Kertinge Mark, Kerteminde Municipality; Lav- og mellem radioaktivt affald fra Risoe, Danmark. Omegnsstudier. Rapport nr. 3. Omraede Kertinge Mark, Kerteminde Kommune  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The low- and intermediate-level radioactive wastes from Risoe (the nuclear reactor buildings, different types of material from the research periods and waste from hospitals and research institutes) have to be stored in a final disposal in Denmark for at least 300 years. In 2011, the results of the first analyses of 20 potential areas for siting a waste disposal were published. Of these potential areas, 6 specific sites were selected for further detailed studies. The site studies include information about geology, land use, nature preservation, archaeology, drinking water supply etc. The 5 municipalities with the 6 selected sites have been visited to obtain as much information about local conditions as possible. The present report describes the results for the area Kertinge Mark in the Municipality of Kerteminde, the island Funen. (LN)

Gravesen, P.; Nilsson, B.; Binderup, M.; Larsen, Tine; Schack Pedersen, S.A.

2012-07-01

314

Dansk militær kapacitetsopbygning i Afrika : Er regeringens Afrika-strategi et udtryk for et kommende skifte i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik - i relation til anvendelsen af forsvaret kapaciteter uden for Danmarks grænser?  

OpenAIRE

Africa is struggling with poverty, poor governance and lack of democratic values. With the “Africa Strategy” the Danish government demonstrates a prioritized effort in solving Africa’s growing problems. To implement the strategy a secure environment in Africa is essential, thus the military capacity building will give the Danish Armed Forces a vital role, in order for Denmark to achieve its aim. Since the end of The Cold War Denmark has been a part of several internationa...

Nielsen, Lars Bjerring Ravn

2011-01-01

315

Scenarios for the transportation sector's energy consumption in Denmark. Focus on road transport. Documentation report; Scenarier for transportsektorens energiforbrug i Danmark. Med fokus paa vejtransporten. Dokumentationsrapport  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The purpose of this project was to make a number of predictions of how the Danish energy consumption for transport purposes may evolve until 2035. The analyses include the total energy consumption for passenger and freight transport and transportation-related energy consumption in the production industry. Air and maritime transport and freight trains are not considered in the analyses. Five scenarios have been calculated, including a reference scenario, three technology scenarios (efficiency, electric vehicle, a biofuel scenario), and a combined scenario. For all scenarios, the development of fuel consumption is calculated and CO{sub 2} emissions both locally and totally are presented. The analyses show that the total energy consumption and total CO{sub 2} emission had a peak in 2007, after which the already registered decrease is likely to continue. This continued decline happens in spite of continued growth in transport services, primarily due to the assumed and expected development of more fuel-efficient cars. (ln)

Hethey, J.; Kofoed-Wiuff, A.; Lindboe, H.H.

2011-05-15

316

Potential and barriers for biogas production in Denmark at widely expanded organic farming with focus on the soil carbon content; Potentiale og barrierer for biogasproduktion i Danmark ved omfattende oekologisk jordbrug med fokus paa dyrkningsjordens kulstofforhold  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The Ph.D. thesis describes the influence from continued expansion of organic farming systems to the potential for energy production from biogas in Denmark. The project analyses the consequence from three categories of barriers: 1) Practical barriers, 2) The attitude of organic farmers, and 3) Agricultural biological problems. Economic and political barriers are not examined. When the barriers can be quantified, they are included in the calculation of the maximum biogas potential. When not, the implications of barriers are expressed qualitatively. It has been a particular goal to provide new information on whether agricultural biological problems are a barrier to biogas production in organic farming systems. One important question in this connection is whether biogas production has a negative influence on the soil carbon content compared to composting. This question is investigated by an experiment. The project is based on technical and natural science disciplines, with an interdisciplinary basis ranging over energy planning, agricultural science, microbiology, and crop, and animal operation. (au)

Buch Salomonsen, K.

2000-06-01

317

Strategy for research, development and demonstration regarding hydrogen technology in Denmark. Phase 1 - Background and appendix report; Strategi for forskning, udvikling og demonstration vedroerende brintteknologi i Danmark. Fase 1 - Baggrunds- og bilagsrapport  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

Hydrogen as an energy carrier is rapidly ascending the international energy and research political agenda. Around the world great things are expected from hydrogen as a future solution to the challenges within the energy and transport sector. Staking on hydrogen is tightly connected to security of supply and to climatic and environmental issues. The oil production will peak within the next decades and at the same time the energy demand will rise. A significant reason for using hydrogen as an energy carrier is to locate alternatives to fossil fuels, hereby securing future energy supplies. Furthermore, hydrogen is a clean energy carrier and will contribute to a reduction of greenhouse gas emission and local pollution. Finally, staking on hydrogen might create interesting high-tech business sectors benefiting job creation and economic growth. (BA)

NONE

2004-08-01

318

Agening and qualification : -Continuing vocational training for older employees in SMEs and development of regional support structures.  

DEFF Research Database (Denmark)

"Alder og kvalifikationer" - et Leonardo da Vinci EU finansieret projekt, der sammenligner ældres stilling på arbejdsmarkedet i Belgien, Holland, Tyskland og Danmark. Projektet blev koordineret af Erfurt universitet.

Pedersen, Bibi Bording; SØrensen, John Houman

2006-01-01

319

Taanlaste sillauuringu nurjas eestlaste saamatus / Mehis Tulk, Andres Sepp  

Index Scriptorium Estoniae

2006. aastal Saaremaa püsiühenduse finants- ja keskkonnaanalüüsi koostanud Taani firmal Ramboll Danmark jäi lõplik trass välja valimata Eestis toimunud seadusemuudatuse ja Eesti ministeeriumide saamatuse tõttu

Tulk, Mehis, 1967-

2008-01-01

320

Political Leadership - Future Challenges  

DEFF Research Database (Denmark)

Bidraget analyserer behovet for studiet af politisk lederskab, gennemgår forskningslitteraturen og diskuterer fremtidens politiske lederskab med reference til egne undersøgelser af lokalt lederskab international og i Danmark

Klausen, Kurt Klaudi

2013-01-01

321

Udvikling og initial validering af et web-baseret spørgeskema til identifikation af prædiktorer for usikker sex blandt unge danskere.  

DEFF Research Database (Denmark)

Titel Udvikling og initial validering af et webbaseret spørgeskema til identifikation af prædiktorer for usikker sex blandt unge danskere. Introduktion Formålet med dette studie var at udvikle og initialt validere et spørgeskema, der kan identificere prædiktorer for usikker sex - og dermed øget risiko for seksuelt overførte infektioner og uønsket teenager graviditet - blandt unge danskere i alderen 18-24 år. Materiale og metode Studiet blev gennemført som et mixed method studie, indeholdende en kvalitativ og kvantitativ del. Der blev gennemført fire semistrukturerede fokusgruppeinterview med 18 højskoleelever i alderen 18-23 år med henblik på relevante emner til identifikation af prædiktorer for usikker sex. Efterfølgende blev det webbaserede spørgeskema konstrueret og pilottestet ved hjælp af 13 individuelle kognitive interview. I den kvantitative del af studiet, der havde fokus på at validere spørgeskemaet, blev 224 3.G elever inviteret. Antallet af deltagere, der indgik i analyserne af spørgeskemaets svarprocenter samt analysen af prædiktorer for usikker sex blandt unge i Danmark, var 120 (54 %), og antallet af deltagere, der indgik i analysen af test-retest reliabiliteten, var 54 (24 %). Resultater Fire hovedkategorier af prædiktorer for usikker sex blev identificeret i fokusgruppeinterviewene. 1) Alkohol, der bevirker, at kondomet bliver glemt. 2) Byture og ture til udlandet/festivaler, der er tæt associeret med one night stands og ofte fører til usikker sex. 3) Et lavt selvværd, der kan medføre grænseoverskridende seksuel aktivitet. 4) Øget seksuel erfaring, der kan medføre manglende kondombrug. Af de 120 deltagere i den kvantitative del af studiet var 64 % piger, og aldersgruppen var mellem 18 og 20 år. Der blev fundet en høj ceiling effekt (>15 %) for de items, der relaterede sig til respondenternes alkoholindtagelse hele livet samt det sidste år, og en høj floor effekt for det item, der relaterede sig til alkoholindtagelsen den sidste måned. Både Rosenbergs Self-esteem skala og kondom Self-efficacy skalaerne viste god intern overensstemmelse (?>0,8), og spørgeskemaets test-retest reliabilitet viste god overens-stemmelse mellem de to målinger. 76 % af de respondenter, der var udvalgt til at svare på spørgeskemaet derhjemme, besvarede skemaet mod 25 % af dem, der var udvalgt til at besvare det på skolen (p-værdi = 0,0001). Når der ikke blev korrigeret for de andre prædiktorer, blev der fundet statistisk forhøjet risiko for usikker sex i form af manglende kondombrug, hvis respondenterne havde indtaget alkohol (crude OR = 2,5 (95 % CI: 1,0-6,7)) eller havde mødt deres seneste partner i byen (crude OR = 4,0 (95 % CI: 1,1-15,6). Ved justering for de andre prædiktorer blev der fundet en tendens til øget risiko for usikker sex i form af manglende kondombrug for samtlige prædiktorer ved både den seksuelle debut og den seneste partner. Samme tendens blev fundet for usikker sex, defineret som manglende brug af p-piller, minipiller og p-ring, når respondenten havde indtaget alkohol forud for den seksuelle debut og seneste seksuelle aktivitet. Konklusion Alkohol, mødested, herunder byture og ture til udlandet/festivaler, selvværd og seksuel erfaring kan have betydning for, om unge danskere dyrker usikker sex, og kan derfor betragtes som mulige prædiktorer. På grund af ceiling og floor effekt i det udviklede spørgeskema kan items, der omhandler unges alkoholind-tagelse være forbundet med over- og/eller underrapportering. Det vil derfor være en god ide at justere disse items i et fremtidigt studie. Generelt, og især efter den foreslåede justering, vurderes det udviklede webbaserede spørgeskema at være validt og brugbart til monitorering af sundhed og sex blandt unge danskere i alderen 18-24 år med henblik på fremtidige forebyggende interventioner. Et spørgeskema af denne karakter kan med fordel administreres ved at blive mailet hjem til deltagerne med henblik på at opnå så høj en svarprocent som muligt.

JØrgensen, Marianne Johansson

2011-01-01

322

Energy Optimized Configuration of Concrete Element with PCM  

DEFF Research Database (Denmark)

Byggesektoren er ansvarlig for ca. 40 % af verdenens totale primærenergiforbrug og hoveddelen af denne energi bliver brugt til at fastholde tilfredsstillende indeklimaforhold med opvarmning, afkøling og ventilation. De traditionelle energikilder er derudover uigenkaldeligt ved at formindskes og prisen på energi og brændstof stiger gradvist. Oven i det har udledning af gasser i atmosfæren forårsaget langtidsvarige og skadelige forandringer i det globale klima. Som en reaktion på dette er lande startet med at indføre nye, mere krævende lovgivninger og standarder til fremtidig konstruktion og renovering af bygninger. For eksempel forudsætter de nye energirammer i Danmark en reduktion af primærenergiforbruget ved bygninger på forholdsvis 25 % i 2010, 50 % i 2015 og 75 % i 2020 sammenlignet med tal fra 2006. Byggesektoren må, som en konsekvens heraf, udstyres med de nye teknologier, der muliggør overholdelse af de nye krav vedrørende de nye energirammer. Konceptet, der præsenteres og udvikles i denne afhandling, fokuserer på energioptimering og potentiallet med det nye produkt, der kan udnytte lagring af høj termisk energi (TES) og termiskstyrede bygningssystemer (TABS). Afhandlingen undersøger potentialet ved at inkorporere mikroindkapslet faseskiftmateriale (PCM) i et betondækelement med hulkerne, for at øge kapaciteten for dynamisk varmelagring i den interne klimaskærm i fleretagesbygninger. Undersøgelsen udforsker ydermere afkølingskapaciteten og præstationsevnen for betondæk med PCM og integreret TABS, og fremhæver begrænsninger og udfordringer ved den nye teknologi. Det fremlagte værk bruger adskillige metoder til at undersøge den dynamiske ydelsesevne for det nyudviklede produkt. Som følge deraf udvikles forsøgsopstillingerne og metodelæren først, for at bestemme de termiske egenskaber for det nye materiale, så som PCM-beton-kombinationen, og derefter for at undersøge ydelsesevnen for de udviklede dæk i en 1:1 skala. Forskningen er planlagt som en iterativ proces, hvor den første numeriske undersøgelse af dækket med PCM udføres ved brug af de teoretiskbestemte termiske egenskaber for PCM-betonmaterialet. Årsagen til denne iterative forskning er manglen på forsøgsbestemte termiske egenskaber for dette relativt nye materiale. I det andet trin af denne forskning bestemmes de termiske egenskaber for PCM-betonen gennem forsøg og efterfølgende opdateres de første numeriske modeller med de målte termiske egenskaber for det nye kompositmateriale. Til sidst valideres resultaterne fra den numeriske analyse med fuldskalaforsøg, der udføres i et specialudviklet og modificeret hot box apparat. Fuldskalaforsøgene udføres også for de specialudviklede profileret dæk med reliefer, hvorpå varmeudvekslingsoverfladen forøges i forhold til standard flade dæk. De profilerere dæk undersøges med henblik på mængden af varme, der kan lagres i løbet af en typisk dag-nat cyklus i en kontorbygning med specialdesignede spelteindblæsning. For og fremmest observeredes det, at antagelserne for de teoretiske termiske egenskaber skilte sig ud fra de forsøgsbestemte termiske egenskaber for PCM-beton. Resultaterne opnået fra de første (teoretiske) og opdaterede (forsøg) numeriske modeller reflekterer som følge deraf en væsentlig uoverensstemmelse i den dynamiske varmelagring og afkølingskapacitet for de udviklede dæk. Den forsøgsbestemte termiske ledningsevne og specifikke varmekapacitet for PCM-beton er væsentlig lavere end dem fra de teoretiske beregninger, hvilket i begge tilfælde resulterer i dårligere varmelagring og afkølingseffektpræstationer end oprindeligt forventet. Resultaterne fra fuldskalaundersøgelsen af dynamisk varmelagring i dækkene indikerede, at der ikke er nogen betydelig forskel mellem dækkene med udvidet varmeudvekslingsoverflade og ét med en ordinær flad overflade. Derudover blev der ikke observeret nogen betydelig forbedring for dækkene med PCM i forhold til deres referencedæk med almindelig mørtelstøbning. Derimod blev en forbedring i varmelagrin

Pomianowski, Michal Zbigniew

2012-01-01

323

(How) can They become like Us? : Danish identity politics and the conflicts of 'Muslim relations'  

DEFF Research Database (Denmark)

Denne afhandling analyserer danske politiske debatter om forholdet til 'muslimer' som gensidigt påvirkende politik-fortællinger. Teoretisk undersøger afhandlingen hvordan forskellige politikker, for hvordan forholdet til den anden skal være, bidrager til radikalisering af konflikt mellem selv og anden i kraft af de særlige måder hvorpå den anden inviteres (eller ikke inviteres) til fremtidig interaktion. Afhandlingen analyserer debatter om indvandrere og flygtninges integration og menneskerettigheder, terrorbekæmpelse, ytringsfrihed og tyrkisk EU medlemskab. Analysen konkluderer at der ikke findes en enkelt sikkerhedsdiskurs om dansk identitet i forhold til muslimer – men de fortællinger, der fremmes, er struktureret på en sådan måde, at de lægger op til fremtidig interaktion, som leder i dén retning.

Gad, Ulrik Pram

2010-01-01

324

Danske rødvine indeholder kun lidt resveratrol  

DEFF Research Database (Denmark)

Resveratrol er et af de biologisk aktive stoffer i rødvin. Tidligere bestemmelser viser, at vin lavet på druen Pinot Noir har det højeste indhold af resveratrol. I Danmark dyrkes andre sorter til vinfremstilling. Her beskrives for første gang indholdet af resveratrol i vine lavet på druer dyrket i Danmark. Resveratrolindholdet er bestemt ved brug af LC-MS

Andersen, Heidi D.; Cohen, Malene

2008-01-01

325

Økologisk risikovurdering af en genmodificeret bomuld GHB-614 i anmeldelse til godkendelse vedr. markedsføring under Forordning 1829/2003/EF : EFSA/GMO/ES/2012/104  

DEFF Research Database (Denmark)

DCE vurderer at GM-majsen, som alle andre majs, ikke kan etableres, spredes eller krydse med andre plantearter i dyrkede arealer eller i naturen i Danmark, da de klimatiske forhold udelukker dette. En markedsføring af GM-majsen kan derfor ikke have nogen uønskede økologiske konsekvenser udenfor markarealet i Danmark.

Kjellsson, GØsta; SØrensen, Jesper Givskov

326

Bynke-ambrosie  

DEFF Research Database (Denmark)

Bynke-ambrosie spreder sig som invasiv art i store dele af Europa. Den findes endnu kun sporadisk i Danmark, men det frygtes, at den gennem tilpasning og ændrede klimaforhold kan få mulighed for at sprede sig. Den er stærkt allergifremkaldende og giver store sundhedsmæssige problemer. Det er derfor vigtigt at hindre bynke-ambrosie i at sprede sig i Danmark

ButtenschØn, Rita M.; Holst, Niels

2010-01-01

327

Medicine and management in a comparative perspective : the case of Denmark and England  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen indeholder en komparativ analyse af England og Danmark, hvor den måde man har søgt at styre lægerne som profession sammenlignes og vurderes. Det konkluderes at man i Danmark har søgt at indkorporere lægerne i ledelse hvor amn i UK har søgt at erstatter læger med generalister som ledere i sygehusvæsenet. Udgivelsesdato: july

Kirkpatrick, Ian; Jespersen, Peter Kragh

2009-01-01

328

Forord  

DEFF Research Database (Denmark)

De ialt 7 bidrag samt forord tematiserer Danmarks rolle som postkolonial nation. Fra analyser af rejselitteratur over dansk grønlandspolitik til teologi påviser bidragene, at Danmarks fortid som kolonination den dag i dag kan registreres på forskellig vis og har betydning blandt andet for den måde vi fører politik og skriver litteraturhistorie.

Larsen, Ingemai; Thisted, Kirsten

2009-01-01

329

Harekillingerne overlever ikke deres første sommer  

DEFF Research Database (Denmark)

Der er færre harekillinger som bliver voksne end tidligere, og det er hovedårsagen til den tilbagegang i bestanden af harer vi har set i Danmark gennem de sidste 50 år. Det fremgår af en ny ph.d.-afhandling fra Danmarks Miljøundersøgelser ved Aarhus Universitet. Afhandlingen giver også et bud på en praktisk anvendelig metode til at overvåge bestanden af harer.

Pedersen, Jens Christian

2009-01-01

330

Tektoniske visioner i arkitektur  

DEFF Research Database (Denmark)

Essays om 6 berømte arkitekters initiativer i retning af industrialiseret byggeri - afrundet med reflektioner over de fremtidige perspektiver for tektonik, etik og byggeskik. Tektonik handler om udformning og sammenføjning af formelementer til en helhed - om forholdet mellem ide, formprincipper, byggeteknologi og konstruktiv struktur. Alle bygværker rummer en tektonisk vision, som kan være mere eller mindre eksplicit, primitiv eller avanceret, vilkårlig eller bevidst tilsigtet.

Beim, Anne

2004-01-01

331

Sosiale medier og politiet  

OpenAIRE

I artikkelen diskuteres hvilket ansvar Politihøgskolen kan ha i forhold til bruk av sosiale medier, og man spør om skolen som "politiutdannere" bør sørge for at studentene utvikler et etisk refleksjonsnivå. I artikkelen diskuteres også hvordan studentene skal forholde seg til sosiale medier i sin rolle som fremtidig tjenesteperson.

Bjørkelo, Brita; Sunde, Inger Marie

2012-01-01

332

Renoveringer af almene bebyggelser 2004-2007  

OpenAIRE

Med udgangspunkt i en evaluering af aktuelle renoveringer på ti almene boligbebyggelser diskuterer denne rapport de arkitektoniske potentialer og problemer, der fi ndes i denne type bebyggelser. På den baggrund opstilles der i rapporten en række tjeklister og anbefalinger, der kan bringes i spil ved lignende fremtidige renoveringer. Rapporten henvender sig til boligselskaber og til ansvarlige for kommende renoveringer.

Bech-danielsen, Claus

2008-01-01

333

Projektet Byen, Vejen og Landskabet : analyser af pendling og byudvikling  

OpenAIRE

Forskningsprojektet: Byen, Vejen og Landskabet er et samarbejdsprojekt mellem Aalborg Universitet, Vejdirektoratet og Den Kongelige Veterinær og Landbohøjskole, 50% er sponsoreret af Fonden Real Dania. Forskningsprojektet afvikles i tre faser, hvor der fokuseres på byudvikling langs motorvejen, landskabet, de rumlige/oplevelsesmæssige sammenhænge mellem vej og landskab og slutteligt visioner for fremtidige motorvejsstrækningers samspil med byudvikling og landskab i motorvejskorridorer. ...

Nielsen, Thomas Alexander Sick; Hovgesen, Henrik Harder

2004-01-01

334

Robotteknik i undervisningen – virker det?  

DEFF Research Database (Denmark)

Brugen af robotteknik i undervisningen fremkalder begejstring – men hvad ved vi om det? Et nyt systematisk review af Fabiane Benitti sætter fokus på robotteknik i skoleundervisningen. Reviewet søger at klarlægge brugen af robotteknik som undervisnings- og læremiddel. Det præsenterer en sammenstilling af empirisk evidens for robotteknikkens effektivitet i uddannelsessammenhæng og kommer på den baggrund med fremtidige forskningsperspektiver vedrørende robotteknik i uddannelse og undervisning.

Neubert, Katja

335

Støjregulering af Metroselskabets arbejde med etablering af Cityringen - Del II : Del II: Afgørelserne vedrørende anlæg i Københavns Kommune og ændringen af Cityringloven  

DEFF Research Database (Denmark)

I artiklen redegøres der for, hvordan Københavns Kommune forvaltede sine ejerinteresser som miljømyndighed samt de mange klagenævnsafgørelser, der blev truffet af Natur- og Miljøklagenævnet med kritik f kommunens afgørelser. Nævnets ophævelse af påbud fik kun en kort gyldighedsperiode, idet Folketinget ændrede cityringloven og samtidig ophævede de trufne klagenævnsafgørelsers fremtidige virkning.

Basse, Ellen Margrethe

2014-01-01

336

Condition Monitoring of Subsea Pipelines  

OpenAIRE

Et undervannsproduksjonssystem består av en subsea-brønn, brønnhode, produksjonstre, manifolder, strømningsrør, kontrollenheter og eventuelt prosesseringsutstyr. Et økende antall undervannsinstallasjoner og et fremtidig ønske om komplette undervannsfabrikker er avhengig av et pålitelig og velfungerende sensorsystem. Kontinuerlig og direkte informasjon om strukturenes tekniske tilstand kan bidra til en mer kostnadseffektiv produksjon i tillegg til å...

Moe, Camilla

2013-01-01

337

Menneskerettighederne og Holocaust  

DEFF Research Database (Denmark)

Menneskerettighederne er i dag et centralt element i de fleste demokratiske staters opbygning, og de er afgørende for staternes forståelse af sig selv. Holocaust og menneskerettighederne bliver ofte set som forbundne, men er de det? Hvor står menneskerettighederne i dag? Og hvad gør man for at forhindre fremtidige folkedrab?

Wæhrens, Anne

338

Socio-economic consequences of large scale resource development; cases of mining in Greenland : Circumpolar Arctic Social Sciences Ph.D. Network. Proceedings of the Eight Conference  

DEFF Research Database (Denmark)

Med behovet for at søge nye økonomiske veje for Grønland følger også nødvendigheden af at se på de mulige problemer og negative konsekvenser af sådanne udviklinger. Ved at se på tidligere erfaringer med minedrift i Grønland præsenteres en række kort- og langtidskonsekvenser af disse aktiviteter med henblik på at vise hvor man især skal fokusere i fremtidige konsekvensanalyser.

Rasmussen, Rasmus Ole

2004-01-01

339

El futuro y el condicional en el sistema verbal español moderno  

DEFF Research Database (Denmark)

Det søges påvist at fleksiverne i de spanske tempora futuro og condicional har en begrænset, men konstant betydning. Bl.a. påvises de semantiske forskelle mellem futuro simple, futuro perifrástico og presente brugt om fremtidige situationer. Den syntaktiske analyse søges integreret i en pragmatisk analyse.

Jensen, Kjær

2002-01-01

340

Tax-free Transfer of Assets in Denmark to Foreign Companies  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen analyserer skattefri virksomhedsomdannelse efter den særlige danske lovgivning herom, dvs. hvor én eller flere fysiske personer ønsker at omdanne deres virksomhed til et aktie- eller anpartsselskab. Ifølge dansk lov kan dette kun ske til et selskab, der er hjemmehørende i Danmark, men artiklen behandler dette krav i EU-retlig sammenhæng og påviser, at det pågældende krav er fællesskabstridigt. Det påvises samtidig, hvordan Danmark inden for rammerne af fællesskabsretten kan beskytte sig mod tab af skatteindtægter ved at kræve, at omdannelsen skal ske til et selskab, der enten er hjemmehørende i Danmark, eller som har et dansk fast driftssted, hvortil virksomheden overføres

RØnfeldt, Thomas; Werlauff, Erik

2008-01-01

341

Specialoperationer - luftkapaciteters centrale rolle  

DEFF Research Database (Denmark)

Briefet fokuserer på specialoperationers værnsfælles (joint) natur, og argumenterer ud fra dette faktum, at flykapaciteter bør opfattes som en integreret del af Danmarks samlede specialoperationskapacitet. Dette har hidtil ikke været tilfældet, idet både beslutningstagerniveauet og den brede offentlighed tror at specialoperationsstyrkerne kun består af de maritime og landbaserede enheder, som f.eks. Frømandskorpset og Jægerkorpset. Briefet giver et praktisk eksempel på hvordan en værnsfælles (omfattende alle Forsvarets kapaciteter) kapacitet kan udvide Danmarks strategiske muligheder langt ud over hvad de fleste mennesker tror det muligt for en småstat. Eksemplet illustrerer en fiktiv specialoperations-evakuering af danske borgere fra en sammenbrudt stat 6.000 km fra Danmark.

Jensen, Lars H. Ehrensvärd

2012-01-01

342

DR og musikken - en blues til 90´erne  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Musikken i radioen er et af de mange underbelyste temaer inden for me- dieforskningen i Danmark. Forfatteren til den følgende artikel har gennem nogle år arbejdet som musik-medarbejder i Danmarks Radio - med base i Østjyllands Radio. I artiklen fokuserer han på produktionsaspektet. Hvilke funktionssammenhænge indgår musikken i inden for den kanalombrudte Danmarks Radio - både som selvstændig programform og som "akkompag- nement" til andet programstof? Dernæst følger man musikproduktionens mange former og får her afdækket både ex- og implicitte rammer for musik- politikken i institutionen. Herudfra rejses spørgsmålet om musikkens rolle i DR som aktiverende eller registrerende i forhold til det musikliv, som findes uden for institutionen.

Lars Ole Bonde

1991-08-01

343

Thresholds  

DEFF Research Database (Denmark)

Studier af rumlige overgange i arabisk arkitektur udført i forbindelse med arkitekturworkshoppen Imagination, Damaskus, Syrien, august 2008 med deltagelse af studerende fra Syrien, Tyskland og Danmark

Hansen, Peter Mandal

2009-01-01

344

Historisierung der Energiefrage : Bent Sørensen, A history of energy. Northern Europe from the stone age to the present day, Abingdon, New York 2012, 536 S., br., 46,- Euro  

DEFF Research Database (Denmark)

Anmeldelse af prof.em.Bent Sørensens bog, der præsenterer energiregnskaber fra Neanderthalerne til vor tid inden for det geografiske område, som Danmark dækker/har dækket. Bidrag til et kommende fag energi-historie.

Czeskleba-Dupont, Rolf

2014-01-01

345

Integrated vs. Federated Search : Hvad er hvad?  

DEFF Research Database (Denmark)

Oplæg om forskelle og ligheder mellem integrated og federated search i bibliotekskontekst. Holdt ved temadag om "Integrated Search - samsøgning i alle kilder" på Danmarks Biblioteksskole den 22. januar 2009.

LØvschall, Kasper

346

Feminismens vej ind i prostitutionsdebatten går gennem polemikken om menneskehandel  

DEFF Research Database (Denmark)

Policyfeltet menneskehandel er i løbet af de sidste seks år vokset frem i Danmark. Artiklen diskuterer, hvorvidt dette policyfelt har været en løftestang for feministiske argumenter i den offentlige danske debat om prostitutionslovgivningen.

Spanger, Marlene

2009-01-01

347

Landbruget betyder forsvindende lidt for dansk økonomi  

DEFF Research Database (Denmark)

Hvis danske landmænd ophørte med at producere, ville nationalindkomsten i Danmark falde med ca. 3,5 procent. Dansk økonomi har overlevet langt større fald. Under krisen 2008-2009 faldt den f.eks. med cirka fem pct.

Kjeldsen-Kragh, SØren

2014-01-01

348

Forskelle og ligheder mellem skånske og danske mediers dækning af Øresundsregionen 2002 – 2012  

DEFF Research Database (Denmark)

I rapporten konstateres at “Lighederne er flere end forskellene mellem skånske og danske medier. Det generelle billede er, at Øresundsregionen igennem årene er havnet udenfor mediernes søgelys i både Danmark og Sverige”

Eberholst, Mads Kæmsgaard; Ørsten, Mark

2013-01-01

349

Efforts and models of education for parents : the Danish approach  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen omfatter en gennemgang af modeller for forældreuddannelse, der fortrinsvis anvendes i Danmark. Artiklen indlejrer modellerne i nogle bredere blikke på uddannelsessystemet og den aktuelle diskurs om ansvarliggørelse af forældre.   Udgivelsesdato: Marts 2010

Jensen, Niels Rosendal

2010-01-01

350

Integrated vs. Federated Search : Hvad er hvad?  

OpenAIRE

Oplæg om forskelle og ligheder mellem integrated og federated search i bibliotekskontekst. Holdt ved temadag om "Integrated Search - samsøgning i alle kilder" på Danmarks Biblioteksskole den 22. januar 2009.

Løvschall, Kasper

2009-01-01

351

Håndhygiejne i daginstitutionen. : En spørgeskemaundersøgelse blandt personale i danske daginstitutioner  

DEFF Research Database (Denmark)

Som led i indsatsen med at styrke håndhygiejnen i danske daginstitutioner belyser Danmarks Pædagogiske Universitet pædagoger, pædagogmedhjælpere og lederes holdninger til håndhygiejne, herunder om det pædagogiske personale selv har en form for ejerskabsfølelse over for dette sundhedsmæssige anliggende.

Christiansen, Irene; Jensen, Jeanette Magne

2005-01-01

352

Ny dom gør CFC-lovgivningen overflødig  

DEFF Research Database (Denmark)

I artiklen fokuseres på kriteriet 'ledelsens sæde'. Det anføres, at en nyligt afsagt dom, TfS 1995, 577 VLD medfører, at en lang række udenlandske datterselskaber underkastes fuld skattepligt til Danmark. Dommen, der anket til Højesteret, kritiseres.

Winther-SØrensen, Niels

1995-01-01

353

La experiencia de Dinamarca con las concesiones pesqueras transferibles  

DEFF Research Database (Denmark)

Erfaringerne med omsættelige fiskekvoters indførelse i Danmark i 2003 og 2007 og deres konsekvenser i form af kvote koncentration, spekulation, profitdreven monopolisering og erstatning af garn- og snurrefiskeri med tung bundtrawling.

HØjrup, Thomas

2013-01-01

354

Kryptisk adfærd hos naive og tilvænnede juvenile pighvarrer Psetta maxima (L.) og skrubber Platichthys flesus (L.)  

OpenAIRE

Dette speciale er udarbejdet på cand.scient. linjen ved Aarhus Universitet, Afdelingen for Marin Økologi i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet Aqua, Afdelingen for Akvakultur og Havøkologi i perioden juni 2007 til juni 2008

Kristensen, Louise

2008-01-01

355

Dansk Hjerteregsiter. Årsberetning 2008  

DEFF Research Database (Denmark)

Dansk Hjerteregister (DHR) er en klinisk kvalitetsdatabase, som primært har til formål at registrere aktivitet og overlevelse indenfor invasiv kardiologisk behandling ved iskæmisk hjertesygdom, dvs. KAG og PCI samt hjerteoperationer (CABG og klapoperationer) i Danmark.

Kildemoes, Helle Wallach; HanehØj, Kirsten

2009-01-01

356

Dansk Hjerteregister. Årsberetning 2008  

DEFF Research Database (Denmark)

Dansk Hjerteregister (DHR) er en klinisk kvalitetsdatabase, som primært har til formål at registrere aktivitet og overlevelse indenfor invasiv kardiologisk behandling ved iskæmisk hjertesygdom, dvs. KAG og PCI samt hjerteoperationer (CABG og klapoperationer) i Danmark.

Kildemoes, Helle Wallach; HanehØj, Kirsten

2009-01-01

357

Hvorfra kom reformationstidens danske salmer?  

DEFF Research Database (Denmark)

En analyse af de danske salmebøger 1529 - 1535 viser, at reformationstidens tyske salmer, ikke mindst Luthers salmer, er nået Øresunds-området og dermed Danmark via Rostock. Udgivelsesdato: September 2008

Balslev-Clausen, Peter

2008-01-01

358

The Imitation Game: Alan Turings enigmatiske imitationsspil  

DEFF Research Database (Denmark)

Alan Turing revolutionerede computervidenskaben og modtog først verdens anerkendelse længe efter sin død. Nu sætter filmen 'The Imitation Game', der har premiere i Danmark 29. januar 2015, fokus på det oversete geni.

Bentzen, Martin Mose

359

Professional Learning in Part-time University Study  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen behandler voksne studerendes læring i deltidsuddannelser på universitetsniveau i Danmark. Bl.a. diskuteres forholdet mellem forskning og undervisning i sådanne uddannelser. Eksempler hentes fra Masteruddannelsen i læreprocesser ved Aalborg Universitet.

Rasmussen, Palle

2007-01-01

360

Aktuel bog om CO2-afgifter  

DEFF Research Database (Denmark)

Oxford University Press har netop udsendt en grundig bog om kulstof-energi beskatning. Bogen er redigeret af professorerne Mikael Skou Andersen, Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet og Paul Ekins, University College London.

Pedersen, Jens Christian

2009-01-01

361

Calculating the Economic and Environmental Effects of Agricultural Production  

DEFF Research Database (Denmark)

Projekt: Bæredygtige strategier i landbruget. Et tværfagligt forskningsprojekt med deltagelse af Statens Jordbrugsøkonomiske Institut, Statens Planteavlsforsøg, Statens Jordbrugstekniske Forsøg, Statens Husdyrsforsøg, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole og Danmarks Miljøundersøgelser.

Skop, E.; Schou, J. S.

1996-01-01

362

Ti millioner fra forskningsråd til drivhusgasarbejde  

DEFF Research Database (Denmark)

Seniorforsker Lise Lotte Sørensen, Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet, har fået støtte fra Det Strategiske Forskningsråd til at undersøge udvekslingen af drivhusgasser mellem atmosfæren og landjord og havområder.

Pedersen, Jens Christian

2011-01-01

363

Valgretsdebatens vitale stemmer : -Et offentlighedsperspektiv  

DEFF Research Database (Denmark)

Med afsæt i habermasiansk og feministisk offentlighedsteori analyserer artiklen en del af valgretsdebatten frem mod opnåelse af valgretten i Danmark 1915. Artiklen diskuterer kvinders politiske modenhed på baggrund af John Stuart Mills tænkning

Fiig, Christina

2014-01-01

364

Civil Procedure In Denmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Bogen foretager en ajourført gennemgang af dansk civilproces efter de store retsplejereformer i 2007. Den behandler spørgsmål om domstolenes indretning, anlæg og forberedelse af civile retssager, bevismateriale og bevisbyrde, internationale procesretlige spørgsmål, herunder forholdet til Bruxelles I-forordningen og Danmarks deltagelse i denne via parallelkonvention, menneskerettighedskonventionens betydning for dansk procesret, afsigelse af dom og kendelse, anke og kære, fuldbyrdelse i Danmark af domme fra danske og udenlandske domstole samt voldgift i Danmark i danske og internationale voldgiftssager efter den store danske voldgiftsreform med Uncitral-modelloven som forbillede. Bogen er skrevet dels på grundlag af traditionel retsvidenskabelig forskning, dels på grundlag af forfatterens mangeårige deltagelse som medlag af Retsplejerådet, der løbende vurderer behovet for reformer af den civile retspleje i Danmark, og endelig på grundlag forfatterens betydelige personlige erfaringer som dommer i danske og internationale voldgiftssager.

Werlauff, Erik

2009-01-01

365

The LANCHART Corpus of Spoken Danish. Report from a corpus in progress  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen gennemgår opbygningen af den talesprogsdatabase som Danmarks Grundforskningsfonds Center for Sociolingvistiske Sprogforandringsstudier har opbygget siden 2005. Den giver også en indføring i de kodninger der gennemføres af de indsamlede data.

Gregersen, Frans

2007-01-01

366

Uddannelse og bæredygtig udvikling : fornyelse og Fremtidssikring  

DEFF Research Database (Denmark)

Om uddannelse for bæredygtig udvikling, sådan som den er ved at tegne sig i Danmark i løbet af UNESCOs 10-år for Uddannelse for bæredygtig udvikling (UBU, og tiåret for UBU: TUBU) - internationalt Education for Sustainable Development (ESD). Udgivelsesdato: januar

Breiting, SØren

2008-01-01

367

Langtidsforsøg med totrinsforgasseren "Viking"  

DEFF Research Database (Denmark)

Projektets formål har været at få erfaringer med langtidsdrift, samt at løbende forbedre anlæggets komponenter i takt med de indvundne driftserfaringer. Status for Vikingforgasseren ved projektets afslutning er: • En række komponenter er løbende forbedret med henblik på driftssikkerhed, levetid, lav investering og miljøegenskaber. • Der er gennemført de forudsatte langtidsforsøg og anlægget har passeret 2800 driftstimer, heraf 2500 timer med motordrift. Anlægget er inspiceret for hver 500 timer. • På det lille 75 kWth anlæg er demonstreret en netto elvirkningsgrad på 25 %, hvilket er unikt for et så lille anlæg. Fremragende dellastegenskaber er eftervist og anlægget kræver kun bemanding ved opstart. • Der er kørt med en række forskellige træbrændsler og der er opnået en høj omsætningsgrad og en god gaskvalitet. Uforbrændt kulstof i asken har således været mellem 0,1 og 1 % af den indfødte tørre biomasse og rågassen er stort set uden tjære. • Reguleringsstrategier og computermodeller er udviklet og afprøvet,og indgår i den iværksatte opskalering af konceptet. Arbejdet efterfølges af projektet ”Indpasning af totrinsforgasser i et energisystem” som gennemføres i øjeblikket med støtte fra PSO (projekt FU4201). Formålet med dette projekt er, at undersøge anlæggets sikkerhedsmæssige tilstand samt udvikle og implementere et nyt styresystem for fleksibelt varme- og elaftag. Arbejdet har i stor udstrækning dannet baggrund for samarbejdet med industrivirksomheden Weiss A/S om opskalering og kommercialisering af totrinsforgasseren. I første fase af samarbejdet designes og opføres et pilotanlæg på ca. 600 kWth/200 kWel på Weiss’s fabrik i Hadsund. Denne fase støttes ligeledes af PSO (projekt FU4202). Arbejdet efterfølges af projektet ”Indpasning af totrinsforgasser i et energisystem” som gennemføres i øjeblikket.

Henriksen, Ulrik Birk; Ahrenfeldt, Jesper

2005-01-01

368

Rapport vedrørende bibliometrisk analyse af dansk IKT-forskning fra 2004-2007  

DEFF Research Database (Denmark)

Rapporten omfatter en bibliometrisk analyse af dansk forskning indenfor informations-, kommunikations- og teknologiområdet i perioden 2004-2007, herunder en sammenligning med en række lande (Danmark, Finland, Holland, Irland, Norge, Storbritannien, Sverige og Tyskland).  Da IKT-området ikke er et veldefineret eller velafgrænset forskningsområde er det en udfordring at identificere et velegnet datasæt til analysen. Grundet problemer med dækningsgrad og med at isolere IKT-området anvendes en kombination af to databaser i analysen: INSPEC og Scopus.  Dette betyder at analysens fokus er på tekniske og naturvidenskabelig publikationer med tilknytning til IKT.  Forud for analyser er der udviklet metoder til udtræk og sammenkørsel af data fra de to kilder. Analysens grundlag er 88.134 dokumenter fra IKT-området publiceret af ovennævnte lande, inklusive detaljeret emneklassifikation fra INSPEC og citationsdata fra Scopus. Disse inkluderer publikationer fra konferencer som er en vigtig publikationskanal indenfor IKT-området. Det bekræftes af analysens resultater. Resultaterne viser at Danmarks hovedvægt på IKT-området ligger indenfor gruppe B (Electrical and Electronic Engineering) efterfulgt af gruppe C (Computers and Control Technology) - hvilket er på linje med de fleste andre lande i analysen. Danmarks totale relative volumen er på 3 % af de 8 landes produktion, hvilket i forhold til landenes indbyggertal placerer Danmark på en 6.-plads i forhold til de andre lande, kun efterfulgt af de store lande Storbritannien og Tyskland. Danmark ligger altså i bund med hensyn til antal publikationer set i forhold til indbyggertal sammenlignet med de mindre lande vi normalt sammenligner os med. Analysen udpeger desuden en række områder hvor Danmark har særlig fokus i forhold til de andre lande. Resultaterne af citationsanalyserne viser, at Danmark har den største gennemslagskraft blandt landene indenfor fire undergrupper: B0 (General topics, engineering mathematics, and materials science), B2 (Components, electron devices and materials), B4: (Optical materials and applications, electro-optics and optoelectronics), B8 (Power systems and applications), samt C3 (Control technology). Derudover er det bemærkelsesværdig, at Danmark, sammen med Holland, udviser en stor grad af kontinuitet i deres gennemslagskraft i de individuelle undersøgte emnegrupper.  Dette betyder, at Danmark og Holland i mange af disse grupper har en gennemslagskraft for deres forskningspublikationer over gennemsnittet for de undersøgte lande.  Dette betyder ikke, at der ikke også er grupper hvor Danmark ikke opnår en gennemslagskraft på eller over gennemsnittet, det er der.  Det betyder, at set over alle emneområder så har Danmark og Holland den største gennemslagskraft for deres forskningspublikationer.

Schneider, Jesper Wiborg; Larsen, Birger

2008-01-01

369

Nachbar zweier deutscher Staaten. Dänemark, die Bundesrepublik und die DDR : i Jan Hecker-Stampehl (udg.), Nordeuropa und die beiden deutschen Staaten. Aspekte einer Beziehungsgeschichte im Zeichen des Kalten Krieges  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen omhandler den danske politik over for de to tyske stater fra 1949. Danmark var eneste NATO- land, der under den Kolde Krig havde grænser til begge tyske stater, og det stillede Danmark i en særlig position.   The article treats with Danish politics towards the two German states after 1949. Denmark was the only memberstate of the NATO which during the Cold war had frontiers with both German states. This situation put Denmark in a special position.

Lammers, Karl Christian

2007-01-01

370

Mobility in three generations in Denmark  

OpenAIRE

Projektbeskrivelse: Projektet omhandler udvikling i uddannelse i Danmark. Det leder frem til problemformuleringen: ”Hvilke forhold ligger til grund for tre generationers valg af uddannelse i Danmark, belyst gennem en empirisk undersøgelse af konkrete uddannelsesvalg?” Projektet tager udgangspunkt i et multi-case studie, hvor tilgangen er analytisk induktiv, inspireret af Robert K. Yins tilgang til casestudier. De seks cases er bygget op omkring forskeraspiranternes egne...

Jakobsen, Jeppe; Schou, Christian; Nielsen, Daniel; Pitre, Malene; Josias, Nana; Holmqvist, Maja

2012-01-01

371

God smag og bordskik er den bedste slankekur : Amerikanere bliver fede af at fokusere på ernæring. Franskmænd bliver slanke af gode smagsoplevelser.  

DEFF Research Database (Denmark)

Rockwool Fondens Forskningsenhed har for nylig offentliggjort rapporten ’Helbred, trivsel og overvægt blandt danskerne’, der viser, at antallet af svært overvægtige i USA og Storbritannien er over dobbelt så stort som i Danmark. Den franske madsociolog Claude Fischler beskæftiger sig med sammenhængen mellem måltidskultur og fedme, og hans forskning peger på, at vi i Danmark måske, og stik mod vore bedste intentioner, stille og roligt er på vej mod amerikanske og britiske tilstande.

Andersen, Boris

2011-01-01

372

Langtransporteret birkepollen snyder allergikere  

DEFF Research Database (Denmark)

Sæsonen for birkepollen i Danmark kan både starte tidligere og slutte senere end de danske birketræers blomstring indikerer. Birkepollen fra Polen og Tyskland, hvor træerne blomstrer tidligere, føres ofte med vinden herop i store mængder og kan overraske uforberedte allergikere, viser forskning fra Danmarks Miljøundersøgelser ved Aarhus Universitet. Under og efter den danske birkepollensæson er det pollen fra fx Finland der kan finde vej hertil. Udgivelsesdato: 6. marts

Voigt, Steen

2008-01-01

373

Det islamiske hijab: undertrykkende eller frigørende?  

OpenAIRE

Muslimske kvinders hijab er i adskillige år både i Europa og Danmark blevet forbundet med undertrykkelse og ofte anset som et decideret forkert valg. Med love indført i Frankrig, der forbyder hijabben på bl.a. universiteter, er der tvivl om, hvor vi i Danmark står. Er vi på vej i samme retning? Nyere meningsmålinger viser, at en betydelig del af den danske befolkning ønsker et forbud af hijabben, ikke kun fra uddannelsessystemet, men på gader, stræder og generelt offentligheden. Der...

Lakhsassi, Ayoub

2014-01-01

374

Defining the Nonprofit Sector: Denmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Arbejdspapiret, som er en del af det danske bidrag til det internationale forskningsprojekt The Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project, redegør for den historiske udvikling af den frivillige sektor i Danmark. Dernæst beskrives forskellige måder af definere og afgrænse den frivillige sektor med fokus på den, som er brugt i det internationale studier. Endelig indeholder paperet en analyse af, hvilke organisationsformer, der er omfattet af den frivillige sektor i Danmark.

Ibsen, Bjarne; Habermann, Ulla

2005-01-01

375

Culture of cooperation? Civil-military relations in Danish homeland security  

OpenAIRE

Danmarks engagement i blandt andet Irak betyder, at Danmark i stigende grad er kommet i søgelyset af tilhængere af den internationale Al-Qaida inspirerede salafi-jihadisme. En aktivistisk udenrigspolitik må derfor følges op af fleksibelt og velkoordineret hjemligt beredskab mod terrorisme. Dette DIIS Working Paper ser nærmere på den danske indsats for at fremme civil/militært samarbejde indenfor terrorberedskabet. Baseret på organisations teori og teori om forandringer i organisatione...

Dalgaard-nielsen, Anja

2006-01-01

376

Systemanalyse af Compressed Air Energy Storage : Optimering, drift og implementering i det danske energimarked  

OpenAIRE

I fremtiden skal en større del af den producerede energi komme fra vedvarende energikilder fremfor fossilt brændsel. I Danmark er det vindmøller, der står for størstedelen af energiproduktionen fra vedvarende energi. Den svingende elproduktion fra vindmøller medfører en stor elhandel med nabolandene. En forøgelse af den installerede vindkraft i Danmark vil øge elhandlen og dermed øge flaskehalsproblemerne. Når der opstår flaskehalsproblemer, er de traditionelle e...

Rud, Jakob

2009-01-01

377

Hydrogen for transport in Denmark towards 2050. Contribution to electric-powered transport, growth, CO{sub 2} reduction and independence of fossil fuels; Brint til transport i Danmark frem mod 2050. Bidrag til elektrisk transport, vaekst, CO{sub 2} reduktion og fossil uafhaengighed. Baggrundsrapport. Endelig udgave  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

Significant funding has been invested internationally in the development of hydrogen and fuel cells for the last 10 years, among others by the leading car makers. In Denmark alone businesses have, along with contributions from public programs, invested two billion DKK since 2001. The investments have helped to develop and mature hydrogen and fuel cells so that a deployment can be initiated from 2015. With the Danish government's new initiative, ''Our Energy'', which is targeted towards a switch to a fossil fuel-independent society in 2050, it is obvious that hydrogen is included as one of many technologies that can help solve the challenge within the transport sector. The Hydrogen Link Denmark Association and selected Danish players in the Hydrogen and Fuel Cell Partnership in Denmark has therefore prepared this analysis which describes a possible contribution to electrical transport, growth, CO{sub 2} reduction and fossil fuel independence by introduction of hydrogen for transport in Denmark up to 2050. The analysis is based on a possible share of hydrogen cars in the Danish car fleet in 2050 of 50% and the secondary effects of activation of the energy policy objectives for fossil fuel independence, and not least the significant potential for Danish exports of hydrogen and fuel cell technology and affected jobs. Similarly, the contribution of hydrogen for transport in relation to balancing the increased share of fluctuating renewable energy production was analyzed. (LN)

Wennike, F. (Hydrogen Link Danmark (Denmark)); Mortensgaard, A. (Brint and Braendselscelle Partnerskabet, Copenhagen (Denmark)); Sloth, M. (H2 Logic A/S, Herning (Denmark))

2011-12-15

378

DanGrid. Report from working group 24. Roadmap for Smart Grid in Denmark with emphasis on the transmission companies' role; DanGrid. Delrapport. Arbejdsgruppe 24. Roadmap for Smart Grid i Danmark med saerlig vaegt pae netselskabernes rolle  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The present report identifies a number of recommendations where specifically grid companies, but also authorities, customers and market players must initiate actions and activities to realize Smart Grid in Denmark by 2020. The report forms the basis for each network operator to implement Smart Grid, and is divided such that: 1 the management can create an overview of the steps to be taken in connection with the implementation, and 2. the technical department can develop a series of concrete actions to be implemented in the Smart Grid. The measures are divided into four groups: 1 - Establishment of business case and strategy: Efforts that support that each network operator prepares a business case and define a strategy for the creation of a Smart Grid. 2 - New technology in the grid: Measures relating to the importation of new technology in the grid, for example establishment of technology solutions for automating and monitoring the load on the network, and installing additional measurements at strategic points in the distribution network. 3 - Enabling customers' demand response: Initiatives that support that the grid company actively involves end users through price signals or by entering into agreements to regulate or move power consumption to a time of free capacity in the grid. 4 - Other activities: Measures which are horizontal and support that network companies develop a Smart Grid. New economic regulation of network companies is required to support the introduction of new technology in the grid, and at the same time crucial to enable customers' demand response. IT and data security must be established and customer engagement as active consumers of electricity should be strengthened. (LN)

Lomholt Finnemann, K. [DONG Energy, Virum (Denmark); Soerensen, Per [TRE-FOR, Kolding (Denmark); Larsen, Jim [EnergiMidt, Silkeborg (Denmark); Balasiu, A. [Siemens, Ballerup (Denmark); Holmberg Rasmussen, L. [Nordjysk Elhandel, Aalborg (Denmark); Moeller Joergensen, J. [Energinet.dk, Fredericia (Denmark); Norsk Jensen, A.; Nejsum, T.; Andersen, Kim [Dansk Energi, Frederiksberg (Denmark)

2012-09-15

379

Den Europæiske union er på vej mod at udvikle og implementere europæiske regnskabsstandarder indenfor den offentlige sektor (EPSAS)  

DEFF Research Database (Denmark)

I maj 2013 var Europa-Kommissionen og Eurostat vært for en konference med formålet at forhandle om den fremtidige udvikling af harmoniserede offentlige regnskabsstandarder (European Public Sector Stardards' EPSAS), som skal anvendes af alle medlemslande i den Europæiske Union. Konfererencen, som blev holdt i Bryssel, samlede internationale organisatoner såsom International Federation of Accountants (FAC), Verdensbanken og International Monetary Fund (IMF) samt interessenter og beslutningstagere fra EU's medlemslande.

Pontoppidan, Caroline Aggestam

2013-01-01

380

Evaluering af energiklasserne 2015 og 2020 i BR10 : Oplevelser blandt ejere af nye lavenergi-enfamiliehuse og erfaringer blandt aktører i byggebranchen  

DEFF Research Database (Denmark)

Denne rapport er udarbejdet for Energistyrelsen med det formål at indsamle erfaringer fra de første byggerier, der er opført efter lavenergiklasse 2015 og bygningsklasse 2020 i Bygningsreglementet 2010 med henblik på at videreudvikle klasserne i det fremtidige bygningsreglement. Erfaringerne er indsamlet ved to spørgeskemaundersøgelser blandt henholdsvis husejere, der har erfaring med at bor i nye lavenergihuse og aktører i branchen, der har erfaring i at opføre lavenergibyggeri.

Knudsen, Henrik Nellemose; Kragh, Jesper

2014-01-01

381

Menneskerettighedsdomstolens fortid, nutid og fremtid : Hvilke veje blæser vindene efter Brighton-erklæringen?  

DEFF Research Database (Denmark)

Denne artikel behandler de verserende reformer af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol på baggrund af en analyse af Domstolens både fortidige og mulige fremtidige udviklingsscenarier. Forfatterne anfører, at de igangværende reformer peger i flere mulige retninger, og at det langt fra er givet, at Europarådets regeringer vil ende med at vedtage en grundlæggende reform, der vil gøre Domstolen i stand til at løse sin kerneopgave på en bedre måde end i dag

Madsen, Mikael Rask; Christoffersen, Jonas

2015-01-01

382

Online dagbogen i praktik- og klinikforløb på sundhedsvidenskabelige uddannelser  

DEFF Research Database (Denmark)

I artiklen fremlægges de studerende og undervisernes erfaringer med brug af online dagbogen til understøttelse af et praktikforløb. Artiklens formål er at undersøge, hvorvidt læring og færdighedstræning i praktikken styrkes gennem løbende skriftlig refleksion, og hvilken betydning online dagbogens muligheder for kontinuerlig feed back giver i den forbindelse. Videre diskuteres implementeringen af værktøjet i uddannelsen, og der gives perspektiver på håndtering af ressourceforbruget til e-moderation i den fremtidige drift.

Hansen, Janne Saltoft; Lyk, Jeanette

2014-01-01

383

Informations- og kommunikationsteknologi i boligen : evaluering af et forsøgsbyggeri  

DEFF Research Database (Denmark)

Et forsøgsbyggeri i Næstved er blevet evalueret mht. intentioner med forsøgsbyggeriet, byggeriets arkitektoniske kvaliteter og beboernes tilfredshed. Formålet med byggeriet har bl.a. været at afprøve, hvordan informations- og kommunikationsteknologi (IKT) kan indgå i boliger for handicappede. Evalueringen viser, at det var vanskeligt at realisere de oprindelige intentioner med byggeriet. I rapporten peges der på afgørende problemer, som man bør være mere opmærksom på i lignende fremtidige forsøgsbyggerier.

Beim, Anne; Mossin, Natalie

2001-01-01

384

KulturarvNord - Styrker, svagheder, muligheder og trusler  

DEFF Research Database (Denmark)

KulturarvNord – styrker, svagheder, muligheder og trusler er udarbejdet af forskningscenteret INCEVIDA, Aalborg Universitet 2012, og gennemført i et samarbejde mellem INCEVIDA og museumsnetværket KulturarvNord. I rapporten tages der udgangspunkt i empirisk materiale indhentet via interviews med nøglepersoner i KulturarvNord. På baggrund af dette materiale er der udarbejdet en SWOT-analyse, som sætter fokus på museumsnetværkets styrker, svagheder, muligheder og trusler mhp. det fremtidige samarbejde.

Mark, Stine

2012-01-01

385

EUs oversøiske lande og territorier : Postkoloniale suverænitetsspil og Grønlands arktiske muligheder  

DEFF Research Database (Denmark)

EU forbereder i øjeblikket en reform af forholdet til medlemslandenes 21 oversøiske lande og territorier. Grønlands ønsker til reformen skiller sig markant ud ved delvist at italesætte en fremtidig relation til EU som et ligeværdigt forhold. I modsætning hertil forbliver de øvrige oversøiske lande og territorier inden for en postkolonial diskurs om ensidig bistand. En væsentlig ressource i konstruktionen af de “westfalske” elementer i det grønlandske svar er en forestilling om uudnyttede ressourcer og muligheder i det arktiske.

Gad, Ulrik Pram; Hannibal, Ida

2011-01-01

386

Methods for localizing and evaluation of spawning areas in fjords with deep sills, straights and exposed areas.  

OpenAIRE

Kartlegging av gytefelter for kysttorsk blir stadig viktigere. Tidligere kartlegginger er gjort med bakgrunn i ansamlinger av gytende fisk. I denne studien tar vi også hensyn till fordeling av nygytte egg i vannmassene og simulerer hvordan disse vil drive med strøm. På denne måten finner vi de områdene som er viktige for gyting og de pelagiske livsstadier for fisken. Dette studie danner et metode grunnlag for fremtidig gytefelt kartlegging og viser viktigheten av å inkludere strøm og d...

Espeland, Sigurd Heiberg; Albretsen, Jon; Dahle, Geir; Asplin, Lars; Olsen, Torstein; Olsen, Esben Moland; Simonsen, Jan Henrik; Bodvin, Torjan

2009-01-01

387

De danske motorveje : landskabskunst og hverdagslandskab  

OpenAIRE

Målet med dette paper er, med udgangspunkt i BVL forskningsprojektets fase 2 data, at diskutere hvorvidt de oprindelige landskabelige intentioner bag de danske motorveje er realiseret, samt beskrive dele af det danske motorvejsnets omgivelser anno 2002 og diskutere hvordan denne særlige landskabsoplevelse fra de danske motorveje kan beskrives, og danne grundlag for en fremtidig forvaltning af eksisterende motorveje og for planlægning af nye motorveje. Det kan i den forbindelse konkluderes ...

Harder, Henrik; Nielsen, Jens B.; Nielsen, Thomas Alexander Sick; Schultz, Anne Truelsen

2007-01-01

388

Rationalisering af el-installationer i montagebyggeri : Beretning fra et SBI-udvalg  

DEFF Research Database (Denmark)

De nu anvendte installationsformer komplicerer udformningen af andre bygningsdele, medfører stramme bindinger til andre fagarbejder og giver en installation, som er vanskelig at udbygge. Fremtidige el-installationssystemer bør udvikles med henblik på boliger, der medgiver en væsentlig grad af frihed for brugeren i indretning og disponering af boligen. El-installationssystemer bør baseres på et lille antal standardiserede komponenter, og materiellet bør søges typiseret og standardiseret på nordisk eller bredere basis.

1970-01-01

389

EU's lille sikkerhedsnet  

DEFF Research Database (Denmark)

I forrige uge indgik EU-kommissionen og EU-Parlamentet en aftale om en fælles afviklingsmekanisme i bank-unionen (Single Resolution Mechanism; SRM). ... Så på trods af mere kapital, nye bail-in regler og afviklingsfonden tror jeg ikke, at det kan udelukkes, at fremtidige "bankredninger" kan nødvendigøre statslige midler. Hertil er fonden trods alt for begrænset. ... Proceduren er, at ECB indstiller til SRM's bestyrelse, at en bank skal afvikles, hvorefter EU-kommissionen og nationale tilsynsmyndigheder involveres.

Rangvid, Jesper

2014-01-01

390

Private equity :optimal allokering for institusjonell investor  

OpenAIRE

I denne oppgaven har vi sett på hva som er den mest hensiktsmessige måten å måle avkastning, risiko og korrelasjon på for å komme frem til en optimal allokering i Private Equity i en tradisjonell balansert portefølje bestående av aksjer og obligasjoner. Våre resultater er basert på historiske tall, og vi har ikke forsøkt å gjennomføre en optimering med tanke på fremtidige perioder. Resultatene kan derfor tolkes som den eksponeringen i Private Equity som har vært optimal. Vi har...

Aaberg, Mats; Tennfjord, Sindre

2008-01-01

391

Utvikling av en balansert målstyringsmodell  

OpenAIRE

Tema for denne oppgaven er balansert målstyring. Balansert målstyring ble introdusert av David Norton og Robert Kaplan i en artikkel i Harvard Business Review i 1992. Denne artikkelen fortalte at ledelsen trenger mer enn finansielle styringsparametere for å lede et selskap, og at det er viktig å kunne styre mot fremtiden isteden for å konsentrere seg om det som har skjedd. Dette krever større kunnskap om hva som driver fremtidig suksess for selskapet. Konseptet balansert målstyring, gi...

Henriksen, Veronica Lillestad

2007-01-01

392

Bilisters hastighed på gennemfartsveje i mindre danske byer  

DEFF Research Database (Denmark)

Sammenhængen mellem trafikulykker og hastighed viser, at øget hastighed resulterer i flere og mere alvorlige trafikulykker. Tidligere undersøgelser har indikeret, at bilister overskrider hastighedsgrænsen på gennemfartsveje i mindre byer i Danmark. For at holde farten nede i bygennemfarter er der i Danmark traditionelt anvendt vejtekniske tiltag i form af bump, forsætninger og byporte. Formålet med denne undersøgelse er at finde ud af, hvilken effekt disse tiltag har på bilisters kørselsadfærd i gennemfartsbyer i Danmark. Undersøgelsen er foretaget på baggrund af GPS-baserede data fra kørende biler for 14 gennemfartsbyer i Nordjylland. Undersøgelsen viser, at enkeltstående bump og forsætninger kun har meget lokal effekt og ikke er tilstrækkelige til at holde bilisternes hastighed nede i byerne. Bilisterne øger hastigheden igen umiddelbart efter passagen af tiltaget. Kun hvor der er etableret bump og forsætninger efter Vejreglernes anbefalinger, er hastigheden reduceret, som ønsket. En tætliggende randbebyggelse reducerer også hastigheden i en del bygennemfarter, men den har ingen effekt på de højeste hastigheder.

JØrgensen, Morten; Bolet, Lars

2014-01-01

393

Samfundets nye kulturpolitik : Sport i oplevelsesøkonomien  

DEFF Research Database (Denmark)

Sportens placering i en oplevelsesøkonomisk ramme er i dansk sammenhæng relativ ny. Med rapporten 'Danmark i kultur- og oplevelsesøkonomien - fem nye skridt på vejen' (fremlagt i 2003) samt handlingsplanen for at skaffe store idrætsbegivenheder til Danmark (lanceret i 2007) betonede regeringen i almindelighed og den daværende kulturminister, Brian Mikkelsen, i særdeleshed en international tendens om, at sport i stigende udstrækning ses som generator for samfundsøkonomisk vækst. Også i Danmark. Men hvorfor kommer dette politiske fokus på oplevelsesøkonomi netop nu? Og hvorfor spiller lige præcis sport en så central rolle heri? Denne artikel søger med udgangspunkt i en generel systemteoretisk ramme at skitsere en forklaringsmodel, der peger på at visse områder af sportsøkonomien særligt klart udtrykker det moderne samfunds lededifference om 'fremskridt'.   Dette forhold gør det oplagt set ud fra en teoretisk betragtning, at sporten nu indtænkes i specifik kulturpolitisk sammenhæng, der understøtter et mere generelt oplevelsesøkonomisk fokus.

Storm, Rasmus K.

2009-01-01

394

Der Hitler-Stalin-Pakt aus dänischer Perspektive  

DEFF Research Database (Denmark)

Hitler-Stalinpagten august 1939 set i dansk erindringspolitisk og historiografisk perspektiv. De umiddelbare reaktioner fra danske politikere og embedsmænd antager, at pagten vil lede til et tysk angreb på Polen, men de mener fejlagtigt at pagten vil fjerne konfliktfocus fra Danmark og Skandinavien. Senere erindringspolitik indgår i den politiske kamp om synet på Sovjetunionen og og på DKP. Den hemmelige tillægsprotolkol omtales i Danmark først efter krigen på basis af de amerikansk udgivne tyske dokumrenter om protokollen. Sovjetunionen og DKP benægter eksistensen af en sådan protokol, men dens eksistens accepteres i den øvrige litteratur.

Roslyng-Jensen, Palle

2011-01-01

395

Ludomani. Behandling og forebyggelse  

DEFF Research Database (Denmark)

Ludomani – også kendt som patologisk spilleafhængighed – er en lidelse, der viser sig ved gentagne episoder af spilleadfærd, som spilleren har mistet kontrollen over. Lidelsen rammer flere mænd end kvinder og har høj komorbiditet med andre diagnoser såsom depression og angst samt andre afhængighedslidelser. Det skønnes, at ca. 5.000 personer i Danmark inden for det seneste år har lidt af ludomani, og at ca. 2 % af den voksne befolkning i Danmark indenfor det seneste år har haft et problematisk forhold til spil. Selvom der aktuelt er et øget fokus på ludomani i offentligheden, er lidelsen i behandlingsmæssige sammenhænge overset.

Linnet, Jakob; Ovesen, Maria

2014-01-01

396

Impedance imaging in core analysis. Imaging of phase distributions in samples of natural cores of North Sea chalk containing conducting as well as non-conducting fluids. Part: 1-3  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The present report documents the efforts to develop an impedance method for determining the distribution of the water saturation in a chalk core sample. Measurement of this distribution during a displacement process will make it possible to make numerical simulations of the process which may in turn reveal important rock parameters. The impedance method is one among other methods to determine saturation profiles in a research programme on rock parameters with participants from Danmarks Tekniske Universitet, DTU, and Danmarks og Groenlands Geologiske Undersoegelse, GEUS. The other methods investigated are nmr-scanning and {gamma}-logging. (au)

Laursen, S. [DTU, Inst. for Kemi (Denmark)] Moeller Nielsen, C. [DTU, Inst. for Energiteknik (Denmark)

1997-12-31

397

Tillid – en dansk specialitet og konkurrencefordel  

DEFF Research Database (Denmark)

Der er på mange måder idyllisk i Danmark. Om sommeren skyder vejboderne op med frugt og grønt, hvor man selv tager fra hylderne og betaler i en kasse. Et spørgsmål om tillid – men utænkeligt i mange andre lande. F.eks. er der forskel på at efterlade sit barn i en barnevogn uden for en cafe i New York og i København. Og forskellen handler især om begrebet social tillid. Den form for tillid er Danmark topscorer i, og det gør mange ting både lettere og billigere for os. Måske kan den ligefrem afbøde chok i økonomien.

Svendsen, Gert Tinggaard

2012-01-01

398

Danske CFC-regler og dobbeltbeskatningsoverenskomster  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen behandler spørgsmålet om, hvorvidt de danske CFC-regler for selskaber er forenelige med Danmarks dobbeltbeskatningsoverenskomster. Analysen baseres bl.a. på kommentarerne til OECD's modeloverenskomst - der gennem årene har undergået en betydelig udvikling i relation til dette spørgsmål - samt en række nyere domme fra andre lande. Det konkluderes, at mest taler for, at de danske CFC-regler normalt må anses for at være forenelige med Danmarks dobbeltbeskatningsoverenskomster. Særligt som følge af de danske CFC-reglers brede anvendelsesområde kan det dog ikke helt udelukkes, at de gældende danske CFC-regler for selskaber i nogle situationer vil kunne stride mod indgåede dobbeltbeskatningsoverenskomster.

Schmidt, Peter Koerver

2012-01-01

399

Arkitektur der bevæger. : Den ny bykirke, epokegørende arkitektkonkurrence.  

DEFF Research Database (Denmark)

Supermarked, klatreklub, hotel, kontor, moské, bolig, restaurant, arbejdsformidling, diskotek, galleri eller koncertsal? Mulighederne er mange, når man besøger de mange lande omkring Danmark, der har taget folkekirker ud af brug og indrettet dem til andre formål. Herhjemme skal vi først nu til at tage fat på den følelsesladede debat. Center for Idræt og Arkitektur har sammen med Kirkefondet og Bygningskultur Danmark fundets økonomien til en arkitektkonkurrence om ny brug af bykirken. En sådan konkurrence er unik for arkitektstanden, fordi den vil tilvejebringe helt ny viden om grænserne for ny brug af en hidtil "urørt" bygningstype.

Kural, René

2008-01-01

400

Education, Learning and Development in the Periphery  

DEFF Research Database (Denmark)

Palle Rasmussens artikkel handler om utdannelse, læring og utvikling i utkantområder, belyst gjennom utdanningens rolle i den regionale utviklingen i Danmark. Rasmussen peker på at Danmark har et velutviklet utdanningssystem som sikrer en relativt lik fordeling av befolkningens utdanningsmuligheter. Likevel, utviklingen mot en vitenøkonomi tenderer mot å konsentrere yrkesutdanninger og videregående utdanning i og omkring noen få vekstsentra. Det fører til at utkantområdene blir etterlatt med et stagnerende yrkesliv, sosial fragmentering og overvekt av eldre innbyggere med lav utdanning. Erfaringsbaserte former for lokal innovasjon samt yrkesrettet og allmenn voksenutdanning kan, etter Rasmussens oppfatning, muligens bidra til å snu denne utviklingen.

Rasmussen, Palle

2012-01-01

401

Hvis den samfundsmæssige udvikling fortsætter, så bor jeg ikke her om 10 år  

DEFF Research Database (Denmark)

En ny undersøgelse fra Center for Ungdomsforskning viser, at unge nydanskere drømmer om at flytte til udlandet i fremtiden. Mange af de unge føler sig socialt ekskluderet i Danmark pga. deres religiøse tilhørsforhold. Det er dog ikke ligegyldigt, hvilke unge man spørger. Drømmen om at forlade Danmark trives især blandt unge, der er kommet til landet som flygtninge eller er efterkommere af flygtninge. Samtidig er der etniske forskelle på, hvor de unge ønsker at rejse hen, hvilket knytter sig til de etniske gruppers forskellige migrationshistorier.

Shakoor, Tallat

2008-01-01

402

Two new parrots (Psittaciformes) from the Lower Eocene Fur Formation of Denmark  

DEFF Research Database (Denmark)

To nye fossile papegøjer fra det nedre eocæne 'Moler' (Fur Formationen) i Danmark (c. 54 mio. år) beskrives. Et unavngivent stykke placeres i den uddøde familie af stamgruppe papegøjer, Pseudasturidae (slægt og art incertae sedis), mens en anden (Mopsitta tanta ny slægt og art) er den størst kendte fossile papegøje til dato. Begge stykker er de første beskrevne fossiler af deres art fra Danmark. Selvom Mopsitta fylogenetiske position er uklar (den klassificeres som familien incertae sedis), er den tættere på nulevende Psittacidae end til nogle andre kendte palæogene papegøjer og kan derfor repræsentere den ældst kendte kronegruppe papegøje. Udgivelsesdato: 15. maj

Waterhouse, David; Lindow, Bent Erik Kramer

2008-01-01

403

Ferske vandområder - Søer : Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1997  

DEFF Research Database (Denmark)

Forord: Denne rapport er udarbej-det af Danmarks Mil-jøunder-søgelser som et led i den lands-dæk-ken-de rapportering af Vand-miljøpla-nens Over-vågningspro-gram. Over-vågningsprogram-met blev iværksat efteråret 1988. Hensigten med Vand-miljøplanens over-vågningsprogram er at undersøge effekten af de reguleringer og in-vesteringer, som er- gennemført i forbindelse med Vandmil-jøplanen (1987). Sy-stema-tisk ind-samling af data gør det muligt at opgøre udled-nin-ger af kvæl-stof og fosfor til vandmiljøet samt at registrere de økologiske effekter, der følger af ændringer i be-lastningen af vand-miljøet med nærings-salte. Danmarks Miljøundersø-gelser har som sektor-forskningsinstitu-tion i Miljø- og Energiministeriet til opgave at forbedre og styrke det fagli-ge grundlag for de mil-jøpolitiske prioriteringer og beslut-ninger. En væsentlig del af denne opgave er overvågning af miljø og natur. Det er derfor et naturligt led i Danmarks Miljø-undersø-gelsers opgave at forestå den landsdækkende rapportering af overvågningsprogram-met inden for områder-ne: ferske vande, marine om-råder, land-overvågning og atmos-færen. I overvågningsprogram-met er der en klar arbejdsdeling og an-svars-deling mellem amterne og Københavns og Fre-deriksberg kommuner og de statslige myndigheder. Rapporterne Ferske vandområder - vandløb og kilder og Fer-ske vandområder - søer er således baseret på amtskommunale data og rapporter af over-vågningen af de ferske vande. Rapporten Marine områder. Åbne farvand - miljøtilstand, årsagssammenhænge og udvikling er ba-seret på amtskommunale data og rapporter af overvågningen af kystvande og fjorde samt Dan-marks Miljøundersøgel-sers og vore nabolandes over-vågning af de åbne havområder. Rapporten Landover-vågningsoplande er baseret på data indbe-rettet af amtskommuner-ne fra 6 overvågnings-oplande og er ud-arbejdet i samarbejde med Danmarks Geologi-ske Un-dersøgel-se. Endelig er rapporten Atmosfærisk deposition af kvælstof baseret på Danmarks Miljø-undersø-gelsers overvågnings-ind-sats. Bagest i denne rapport findes en sammenfatning af resultaterne fra samtlige overvågningsrapporter fra Danmarks Miljøundersø-gelser. Rapporten Landovervågningsoplande er baseret på data indberettet af amtskommunerne fra 6 overvågningsoplande, og er udarbejdet i samarbejde med Danmarks Geologiske Undersøgelse. Endelig er rapporten Atmosfærisk deposition af kvælstof baseret på Danmarks Miljøundersøgelsers overvågningsindsats. Bagest i denne rapport findes en sammenfatning af resultaterne fra samtlige overvågningsrapporter fra Danmarks Miljøundersøgelser. Resumé: 37 søer indgår i overvågningsprogrammet for søer, men der kun 36 søer med resultater fra 1997. I alt 37 søer indgår i det landsdækkende Overvågningsprogram. Søerne er udvalgt, så de er repræsentative for danske søer, og søerne spænder fra helt rene, klarvandede søer til søer, der er stærkt forurenede som følge af eksisterende eller tidligere tiders spildevandsudledninger. For en enkelt af de 37 søer foreligger der dog ingen resultater fra 1997, idet prøvetagningen i Hejrede Sø blev suspenderet, da et havørnepar ynglede ved søen, og der indførtes færdselsforbud. Amterne varetager drift af programmet Amtskommunerne forestår den standardiserede prøveindsamling og beskriver hvert år de enkelte søers miljøtilstand i regionale rapporter. De indsamlede data indberettes til Danmarks Miljøundersøgelser, som udarbejder årlige statusrapporter om den generelle tilstand og udviklingen i alle søerne. Dette års rapport omfatter således resultater fra de 9 første overvågningsår. Kildefordeling for tilførslen Belastningen af søerne har været domineret af tilførslen fra det åbne land, der gennemsnitligt har bidraget med ca. 50% af fosfor og ca. 75% af kvælstoftilførslen. I de to tørre år, 1996 og 1997, har denne andel dog været mindre som følge af den mindre afstrømning. Punktkildernes andel (eksklusiv bidrag for spredt bebyggelse og dambrug) har i samme peri

Jensen, J. P.; Jeppesen, E.

1998-01-01

404

Personlighedsudredninger i børne- og undgomspsykiatrisk regi  

DEFF Research Database (Denmark)

Personlighedsudredninger udgør en væsentlig del af en psykologisk undersøgelse, dels som bidrag til diagnostisk afklaring, dels som led i planlægningen af samtaleforløb og øvrig fremtidig intervention. Formålet med projektet var ud fra seks caseanalyser at afprøve og sammenligne personlighedstestene NEO PI-R og Rorschach. Målgruppen var unge i alderen 15-18 år i behandling i ungdomspsykiatrien. Konklusionen var, at NEO PI-R kan anvendes i en ungdomspsykiatrisk population, men at der skal tages forbehold for bl.a. alder. Sammen med Rorschach giver de to tests en stærk beskrivelse af en klients personlighedsprofil.

MØller, Lone Hjerrild; Lichtenstein, Mia Beck

2012-01-01

405

Evaluering af Blangstedgård i brug : Indflytning og etableringsfasen  

DEFF Research Database (Denmark)

Denne SBI-meddelelse omhandler boligbebyggelsen Blangstedgård, som i 1988 var rammen om en international bygge- og boligudstilling, "BYG og BO 88", der blev afholdt i anledning af Odenses 1000 års jubilæum og "Dansk bygge-boligår". Blangstedgård er planlagt og opført som et forsøgsbyggeri, der skal illustrere dansk boligbyggeris formåen og være inspirationskilde for det fremtidige boligbyggeri. Meddelelsen, der er første del af et 3-delt evalueringsprojekt, beskriver - ca. 1 1/2 år efter at boligerne er taget i brug - bykvarterets og boliggruppernes fysiske kvaliteter samt de sociale, tekniske og økonomiske forhold. Publikationen henvender sig til brugere, kommunale forvaltninger og bygherrer samt til projekterende teknikere og byplanlæggere.

Ambrose, I.

1992-01-01

406

Poetisk monumentalitet : og om landskabsbaseret byudvikling  

DEFF Research Database (Denmark)

Byudviklingsprojekter har gennem de senere år udgjort en stadig mere central del af Schønherrs arbejder. Eksisterende bydannelser skal kvalificeres i forhold til fremtidige grader af og former for vækst. Disse transformationsprojekter – hvor det foreliggende skal aflæses og bearbejdes – er ofte meget komplekse. Her formår Schønherr suverænt at omsætte de potentialer, der ligger i samspillet mellem de konkrete steders mange lag og dimensioner, mellem forskellige vidensområder og mellem form, proces og praksis. Det leder til nye fortællinger – hvor det samlede urbane landskab ofte tildeles en poetisk form for monumentalitet.

Braae, Ellen Marie

2013-01-01

407

De danske motorveje : landskabskunst og hverdagslandskab  

DEFF Research Database (Denmark)

Målet med dette paper er, med udgangspunkt i BVL forskningsprojektets fase 2 data, at diskutere hvorvidt de oprindelige landskabelige intentioner bag de danske motorveje er realiseret, samt beskrive dele af det danske motorvejsnets omgivelser anno 2002 og diskutere hvordan denne særlige landskabsoplevelse fra de danske motorveje kan beskrives, og danne grundlag for en fremtidig forvaltning af eksisterende motorveje og for planlægning af nye motorveje. Det kan i den forbindelse konkluderes at der er sket en afkobling mellem de oprindelige landskabelige æstetiske intentioner bag de danske motorvejsanlæg og motorvejenes daværende omgivelser og den udvikling der reelt efterfølgende er foregået og foregår, langs dele af det danske motorvejsnets omgivelser anno 2002.

Harder, Henrik; Nielsen, Jens B

2007-01-01

408

Netværksetableringens betydning for SMV'eres innovationsevne : Eksemplificeret ved m-commercesektoren  

DEFF Research Database (Denmark)

Formålet med artiklen er at belyse, hvordan karakteristika i forbindelse med netværksetablering påvirker innovationsevnen i SMV'er inden for mobil commerce (m-commerce) sektoren. Med afsæt i social netværksteori, der anvendes til at belyse interaktioner mellem de involverede m-commerce aktører, diskuteres, hvordan tidlige erfaringer med netværksdannelse påvirker innovationsevnen i fire virksomheder. Datamaterialet er indsamlet fra fire casestudier fra m-commerce sektoren. Hovedresultatet fra undersøgelsen peger på at den måde, hvorpå tidlige samspilsfunktioner mellem netværkspartnere etableres, kan have afgørende indflydelse på den fremtidige strategi og på den langsigtede effektivitet i de involverede SMV'er.

JØrgensen, Frances; UlhØi, John Parm

2010-01-01

409

Solen må aldrig skinne, og Sofie må aldrig smile : Interview med Piv Bernth  

DEFF Research Database (Denmark)

Som producent på alle tre sæsoner af Forbrydelsen har Piv Bernth spillet en vigtig rolle i Forbrydelsens tilblivelsesproces og har sammen med Søren Sveistrup været seriens dynamo. I april 2012 blev Bernth udnævnt til DRs nye dramachef og skal i samarbejde med fiktionschef Nadia Kløvedal Reich være med til at lægge kursen for DRs fremtidige dramaserier. Bernth fortæller i dette interview om bl.a. underlægningsmusikkens nuancer, om Sarah Lund som karakter, om Forbrydelsens rolle i landskabet af andre DR-serier, ligesom hun spidder The Killing (AMC, 2011-12), som hun mener fraviger sit ophav på afgørende punkter.

Nielsen, Jakob Isak

2012-01-01

410

Ezekiel's Visionary Call as Prologue : From Complexity and Changeability to order and Stability?  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen viser, hvordan Ez 1 fungerer som prolog til hele Ezekiels Bog og derved skaber en klar spænding mellem visionen af de levende væsner i kap. 1 og visionen af templet i epilogen, kap. 40-48. Ez 1 signalerer kompleksitet og foranderlighed og er præget af kategorioverskridelser (fx er de levende væsner skildret som monstre). I Ez 40-48 signalerer det nye tempel det modsatte: orden og stabilitet. Hermed forkynder bogen, at Jahve kan ændre situationen for de eksilerede og desuden sikre fremtidig stabilitet. Derudover inddrages afsnit fra Apokalypsen i Ny Testamente, hvor motiver fra Ezekiels Bog genbruges.

Nielsen, Kirsten

2008-01-01

411

The Past and Future Intertwined : Studies on the Interrelation Between Autobiographical Memory and Motivation  

DEFF Research Database (Denmark)

Dnne Ph.d. afhandling består af tre artikler, som omhandler motivations indflydelse (operationaliseret som personlige anliggender) på involuntære og voluntære selvbiografiske erindringers indhold og karakteristika. Derudover undersøges, via "mental contrasting", om det er muligt at øge sandsynligheden for at opfylde meget realiserbare mål ved mentalt at sætte den potentielle fremtid i kontrast til nutidige forhindringer.  Begrebet om mentalt at rejse i tid bliver her brugt for at binde de tre artikler sammen, idet de enten omhandler erindring af tidligere begivenheder eller projicering af sig selv frem i tiden ved at forestille sig mulige fremtidige begivenheder.

Johannessen, Kim Berg

2010-01-01

412

Kommunernes rolle i klimaomstilling af byggeriet  

DEFF Research Database (Denmark)

Kapitlet behandler kommunernes rolle i klimaomstilling af byggeriet. Klimaomstilling inden for det kombinerede bolig- og energisystem indebærer transitionsprocesser af socio-tekniske systemer. Kommunernes klimapolitik viser nye veje inden for såvel den lokale governance-struktur som i forhold til omstilling af lokale socio-tekniske systemer. kapitlet undersøger, hvordan kommuner kan udforme klimapolitiske tiltag, som udnytter lokale potentialer, og som kombinerer tilgængelige ressourcer og aktører i fælles visioner og fælles praksis rettet mod at skabe steder for omstilling af de lokale socio-tekniske systemer. Baseret på studier af fire danske kommuner (Sønderborg, Albertslund, Egedal og Næstved) undersøges potentialer og virkemidler, som kommunerne kan benytte i deres rolle som strategiske aktører i udviklingen af sådanne situerede transitionssteder. Kapitlet viser en mangfoldighed i måder, hvorpå specifikke kontekster og specifikke lokale aktørkonstellationer kan koordineres og omdannes til situerede transitionssteder med potentielt fornyende praksisser. Kapitlet afsluttes med at rejse spørgsmål omkring, hvordan sådanne lokale omstillinger kan påvirke det generelle system, og hvilken betydning de lokale initiativer kan have i klimapolitikken

Holm, Jesper; Stauning, Inger

2014-01-01

413

Cykling og sundhed  

DEFF Research Database (Denmark)

Cykling som transport har potentiale til at forbedre folkesundheden i Danmark. Danskerne cykler 2.8 mia. km hvert år, hvilket svarer til ca. 4 % af alle kørte kilometer, og 17 % af alle ture. Få et indblik i cyklingens mange sundhedsmæssige fordele.

Madsen, Thomas

414

Vi har beskæftigelseskrise, ikke uddannelseskrise  

DEFF Research Database (Denmark)

Universiteterne er for dårlige, og kandidaternes kompetencer er forkerte, derfor ender mange i arbejdsløshed, mener Danmarks Akkrediteringsinstitution, Produktivitetskommissionen og DI. Men for få år siden var der mangel på højtuddannet arbejdskraft, så måske har vi et beskæftigelsesproblem snarere end et uddannelsesproblem

Grindsted, Thomas Skou; Skou Grindsted, Louise

2014-01-01

415

Invasiv plante storproducent af stærkt allergifremkaldende pollen  

DEFF Research Database (Denmark)

Den invasive og stærkt allergifremkaldende plante bynkeambrosie er i stand til at udvikle pollen under danske forhold. Det har forskere ved Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), Aarhus Universitet, konstateret i dette efterår. Et enkelt eksemplar af planten bynkeambrosie producerer mellem en halv og en hel million pollen. Det afgørende spørgsmål er nu, hvorvidt planten også kan sætte spiredygtige frø og dermed sprede sig herhjemme.

Voigt, Steen

2008-01-01

416

Mathematical traffic modeling  

OpenAIRE

Dansk: Formålet med denne rapport er at identificere principielle problemstillinger ved matematisk modellering af persontransport på nationalt niveau. Det sker gennem analyse af en repræsentativ delmodel for valg af destination og transportmiddel, som indgår i den komplekse trafikmodel for persontransport ALTRANS, som er opstillet af Danmarks Miljøundersøgelser. Rapporten kommer blandt andet frem til flere principielle problemer ved afgrænsning af undersøgelsesdomænet. Endvi...

Hasemann, Jacob Hallberg; Kari, Rina Ronja; Hansen, Kim Allan

2007-01-01

417

Towards applied integrationism : integrating autism in teaching and coaching sessions  

DEFF Research Database (Denmark)

Forsøg med Aspergerklasser fortsættes i Danmark. Artiklen giver bud på hvorfor Aspegere og lærere i konventionelle sammenhænge oplever kommunikationsproblemer i et integrationelt perspektiv og skitserer rammerne for en dybere behandling af emnet med inddragelser af perspektiver som Asperger-selvbiografier, indledende feltarbejde og analyseredskaber, diskursanalyse og operationalisering af det integrationelle begreb "contextualization".

Nielsen, Charlotte Marie Bisgaard

2011-01-01

418

Slavehandel var en skidt forretning  

DEFF Research Database (Denmark)

Handlen med Østasien gjorde Danmark rigt i 1700-tallet, ikke den transatlantiske slavehandel. Kåre Laurings detaljemættede fremstilling af den danske trekantshandel emmer af dokumentation og fortællelyst. Anmeldelse af Kåre Lauring: Slaverne dansede og holdt sig lystige - en fortælling om den danske slavehandel. Gyldendal, 2014. 368 sider.

Lund, Joachim

2014-01-01

419

Vineeri proovilepanek / Anneliis Aunapuu  

Index Scriptorium Estoniae

Taani Kultuuriinstituudi programmi 'Baltic Return' raames Tallinnas 14.-25. 09 toimunud workshopist 'Plywood, the Living Design Dialogue'. Osalesid EKA sisearhitektuuri ja Danmarks Designskole üliõpilased. Kontsentreeruti kontseptuaalsele disainile. Korraldajad: Morten Lund, Erik Krogh Taanist, Toivo Raidmets Eestist. TVMK-s läbi viidud workshop lõpetati EKA fuajees näitusega. Kommenteerivad: T. Raidmets, E. Põrk (TVMK).

Aunapuu, Anneliis

1998-01-01

420