WorldWideScience
1

Varmeplan Danmark 2010  

DEFF Research Database (Denmark)

Hvor Varmeplan Danmark (2008) fokuserede på, hvordan Danmark bør opvarmes for på lang sigt at kunne overgå til 100 % vedvarende energi, så følger Varmeplan 2010 op med en handlingsplan med fokus på, hvordan vi kommer i gang med at realisere planerne, så samfundet kan drage nytte af fordelene. Samlet set tegnede der sig et billede af, at den fornuftige løsning vil være at kombinere en gradvis udvidelse af fjernvarmeområderne med individuelle varmepumper i de resterende boliger. Analyserne pegede på, at den hensigtsmæssige kombination ville være at udvide den nuværende fjernvarmeandel fra 46 % til et sted imellem 63 % og 70 %. I forlængelse af disse anbefalinger opstiller Varmeplan Danmark 2010 et konkret udbygningsscenarie frem til år 2020 samt analyserer de barrierer der p.t. forhindrer en gennemførelse, hvor fjernvarmemarkedet udvides med 24%, samt ændringer i de øvrige opvarmningsteknologier. Analyserne viser, at en realisering af udbygningsscenariet omfatter en nettoforøgelse af investeringerne på 70 mia.kr. Det vil skabe dansk beskæftigelse svarende til 7-8.000 personer i 10 år. I år 2020 vil det reducere forbruget af fossile brændsler med 32 PJ/år og CO2-emissionen med 2 mio.tons/år. De samlede udgifter til opvarmning vil falde med ca. 10 % svarende til 1 mia.kr./år. En afgørende fordel er desuden, at varmeplan Danmark 2010 scenariet gennem udvikling af flere varmelagre, decentral kraftvarme og varmepumper tilfører fleksibilitet til el-systemet svarende til, at el-overløbet reduceres med små 40 % ift. referencen (i et lukket system uden handel med el), hvilket i et åbent system med handel med el kan omsættes til en øget fortjeneste på i størrelsesordnen 50-100 mio.kr./år. De konkrete tal skal tages med den usikkerhed denne type af analyser medfører, men selve konklusionen om at fleksibiliteten øges, er robust. Ved en udvidelse af fjernvarmemarkedet svarende til udbygningsscenariet, kombineret med rumvarmebesparelser på 50 % i gennemsnit i 2030 er IDA’s klimaplan 2050 brugt til at vist, at der er synergier ved at kombinere udvidelsen og besparelser mht. såvel økonomi som CO2-emmisioner og brændselseffektivitet. Rumvarmebesparelser og udvidelse af fjernvarmeområder har alene hver for sig fordele, men kombineret kan disse fordele blive endnu større, både mht. brændselseffektivitet og omkostninger. I et fremtidigt energisystem baseret på 100 % vedvarende energi spiller fjernvarme en nøglerolle, hvis man skal have et brændselseffektivt energisystem. Anbefalingen om at opretholde og udvide fjernvarmen samt spare på rumvarme er analyseret i IDAs Klimaplan 2050 og i forskningsprojektet CEESA, der handler om scenarier for 100 % vedvarende energi. Fjernvarmeudvidelserne og forskellige forsyningssystemer er blevet analyseret her. Analyserne viser, at individuelle opvarmningsformer vil øge presset på biomasseressourcen, selvom der er sparet på rumvarmen. Desuden vil de individuelle opvarmningsformer have større omkostninger end fjernvarme. I Varmeplan Danmark 2010 er der ligeledes identificeret en række barrierer for at dette kan gennemføres, samt udarbejdet forslag til virkemidler til at imødegå disse. De foreslåede virkemidler spænder bredt i karakter, og inkluderer således både informative, restriktive samt økonomiske virkemidler. I den nuværende situation er påvirkningen af statskassen afgørende for de politiske handlemuligheder. Der er derfor gennemført et overslag over konsekvenserne for statskassen, som viser, at de foreslåede virkemidler vil kræve øgede tilskud hhv. reducerede skatteindtægter for i størrelsesordnen 400 mio.kr./år i 2011 stigende til 2 mia.kr./år i 2020. Til gengæld vil den øgede beskæftigelse generere øgede skatteindtægter for i størrelsesordnen 2,5 mia.kr. Nettopåvirkningen af statskassen er således positiv og ligger i størrelsesordnen 2 mia.kr. i 2011 faldende til neutral i 2020. Det skal understreges, at der hvad angår statsbudgettet er tale om et overslag, der ikke inkluderer momsvirkninger og evt. afledede mult

Dyrelund, Anders; Fafner, Klaus

2010-01-01

2

Dynamisk Danmarks kort & historisk dynamisk Danmarks kort  

OpenAIRE

Denne rapport er udarbejdet for søndagsavisen, rapporten omhandler opbygning og implementering af Dynamisk Danmarks kort (DDK) samtidig har Søndagsavisen bedt om at få lavet et Historisk Danmarks Kort (HDDK). Dynamisk Danmarks kort skal hjælpe søndagsavisens arbejde med at omlægge regionerne for avisens oplæg osv. samtidig kan Søndagsavisens kunder benytte DDK for at kunne informere sig om avisens oplæg for bestemte regioner. Der er yderligere tilføjet en søgefunktion samt en histo...

Al-kasseb, Abdullah H.

2008-01-01

3

Fremtidige nedbørsændringer i Danmark : En oversigt over den aktuelle viden i sommeren 2011  

DEFF Research Database (Denmark)

The adaptation to a changing future climate, e.g. with more extreme precipitation events, presents a major challenge for society. Without proper handling of larger water flows, it is probable that an increase in the strength and frequency of extreme precipitation events in Denmark will lead to more frequent floodings within both urban and rural areas, causing serious societal and economic damage. Expected change in precipitation patterns will furthermore lead to more frequent and longer dry periods in summer and increased amounts of precipitation in winter. Global observations of precipitation for the last 100 years show general geographical patterns in the change of total precipitation. Local and regional temporal variations are generally so large, however, that it is not possible to attribute such changes to anthropogenic climate change. This report provides a brief review of current knowledge with respect to observed and expected future precipitation change in Denmark, based on Danish as well as international studies since 2007. Both observations and model calculations are considered.

Drews, Martin; Boberg, Fredrik

2011-01-01

4

Danmark og flådens østersødilemma  

DEFF Research Database (Denmark)

Vi står i en vanskelig situation, når der igen, som en konsekvens af Ukraine-krisen, kræves en sømilitær tilstedeværelse i vores nærområde. Danmark må til at genoverveje sin sømilitære strategi, så der sikres den nødvendige fleksibilitet.

NØrby, SØren; Kidmose, Johannes

2014-01-01

5

Danmark og Flådens Østersødilemma  

DEFF Research Database (Denmark)

Vi står i en vanskelig situation, når der igen, som en konsekvens af Ukraine-krisen, kræves en sømilitær tilstedeværelse i vores nærområde. Danmark må til at genoverveje sin sømilitære strategi, så der sikres den nødvendige fleksibilitet.

Kidmose, Johannes

2014-01-01

6

Montgomery - Danmarks befrier  

DEFF Research Database (Denmark)

Biografi om den britiske feltmarskal Bernard Law Montgomery (1887-1976). Fremstillingen giver et billede af hans liv og personlighed og diskuterer den internationale faglitteraturs synspunkter på hans evner som general og hans optræden i forhold til sine allierede kolleger under Anden Verdenskrig. Skildringen af hans mål og handlinger i krigens sidste måneder i forhold til befrielsen af Danmark er baseret på kildestudier i Montgomerys private papirer og i britiske og danske arkiver. Der føjes dermed ny sider til beretningen om befrielsesdagene i maj og Montgomerys besøg i København den 12.5. Det samme gælder for den arkivbaserede skildring af Montgomerys kritik af Danmarks forsvarsberedskal i 1950´erne, hvor han var næstkommanderende i NATO.

Sevaldsen, JØrgen

2007-01-01

7

2508 : Danmark - Østjylland  

DEFF Research Database (Denmark)

Videoen viser resultatet af en mulig byudvikling i år 2508 i det østjyske bybånd i Danmark. Videoen viser en computeranimeret tur fra Århus til Fredericia. Videoen er lavet i et samarbejde mellem Henrik Harder, Peter Bro, Thomas Sick Nielsen og Simon Wind, Mikkel Stensgaard. Under arbejdet med animationen havde videoe havde arbejdstitlen "drøm eller mareridt. Fysisk medie: Video - fil Tidspunkt for udsendelse: 2008/08/13

8

Danmarks største søhelte  

DEFF Research Database (Denmark)

Igennem tiden har Danmark utallige gange været i kamp med vores ’naboer’ – lige fra vore svenske arvefjender og tyskerne til hollænderne og englænderne. Langt de fleste af disse krige har vi tabt. På land har vi været ramt af den ene fiasko efter den anden. Et sted har vi dog ofte været sejrrige: på søen, hvor danske søhelte, reddede dagen – Niels Iuel, Ivar Huitfeldt, Peter Tordenskiold, Peter Willemoes, heltene fra Kanonbådskrigen, Edouard Suenson og mange andre. Danmarks største søhelte fortæller for første gang i samlet form historien om landets begavede, farverige, udfarende, bemærkelsesværdige, selvopofrende og dødsforagtende søhelte. Den fortæller om de træfninger, slag og krige, de deltog i, om deres liv, død og eftermæle. Selve søheltebegrebet diskuteres naturligvis også. For hvad karakteriserer disse mennesker, og ændrer vi vores syn på dem, som tiden går? Bogen viser, at det ikke er uproblematisk at placere historiske krigere på en piedestal, når nogle af dem nok nærmest var karakterafvigere ud fra vor tids målestok. Danmarks største søhelte udgives i anledning af den danske flådes 500-års jubilæum og er rigt illustreret i farver med fotos, malerier, portrætter, tegninger og oversigtskort. Thomas Lyngby og Søren Mentz er begge ph.d. i historie og hhv. museumsinspektør og seniorforsker på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg. Søren Nørby er cand.mag. i historie og underviser på Søværnets Officersskole. Jakob Seerup er cand.mag. i historie og arkæologi, ph.d.-stipendiat og museumsinspektør ved Statens Forsvarshistoriske Museum.

NØrby, SØren; Seerup, Jakob

2010-01-01

9

Danmarks indvandrere skaber udvikling  

DEFF Research Database (Denmark)

Mens den danske regering har fokus på integration og hjemsendelse, er herboende indvandrere i færd med initiativer, der skal forbedre forholdene i de samfund, som de kommer fra. Det gælder f.eks. for indvandrere og flygtninge fra Somalia, Marokko, Pakistan og Tyrkiet. Situationen er sådan at hvis de engagerer sig i udviklingsprojekter i hjemlandet, bliver de beskyldt for manglende vilje til integration. Og hvis de engagerer sig i integration, beskyldes de for manglende engagement i hjemlandet. Det bevirker at indvandrerne er uenige om, hvor de skal bruge deres positive engagement og kræfter - i hjemlandet eller i Danmark. Udgivelsesdato: 30. marts

Christiansen, Connie CarØe

2007-01-01

10

Mellem Detroit og Danmark : Arbejdsvilkår  

DEFF Research Database (Denmark)

Danmark var et af de første steder, man producerede Ford i Europa – fra 1919 på Nørrebro – og det blev hurtigt en succes. Sidenhen tvang danske arbejdere verdens største bilproducent til at acceptere »den danske model«. Dog kun for en tid.

Christensen, Lars K.

2013-01-01

11

Danmarks truede arter : Den danske Rødliste  

DEFF Research Database (Denmark)

Mange dyre-, svampe- og plantearter er i fare for at forsvinde fra den danske natur. I Danmark har eksperter vurderet arternes risiko for at uddø - kaldet en rødlistevurdering - i perioden 2003-2010. Resultatet er præsenteret i 'Danmarks truede arter'

Wind, Peter; Ejrnæs, Rasmus

2014-01-01

12

Bør Danmark undskylde, bør Norge takke?  

DEFF Research Database (Denmark)

Norge fejrer 200-året for skilsmissen med Danmark og vedtagelsen af den frie Eidsvoll-grundlov af 17. maj 1814. På overfladen er der i dag ikke mange "lig i laste" i det dansk-norske forhold. Men historien kaster på godt og ondt stadig sin lange skygge. Uden en forståelse af unionen Danmark-Norge forstår man hverken nutidens Danmark eller nutidens Norge.

GlenthØj, Rasmus; Ottosen, Morten Nordhagen

2014-01-01

13

Insekticidresistens hos væggelus i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Væggelus indsamlet på 20 forskellige lokaliteter i Danmark blev testet for resistens mod pyrethroider og organophosfater, de to grupper af insektgifte der er tilladt til bekæmpelse af væggelus i Danmark. Der blev fundet udbredt resistens mod de syntetiske pyrethroider, permethrin og deltamethrin. Organophosfaten chlorpyrifos, var der derimod kun let nedsat følsomhed for og denne viste sig fuldt effektiv når væggelusene blev eksponeret på overflader behandlet med de kommercielle produkter. Da chlorpyrifos næppe bliver gen-registreret, står man tilbage med pyrethroiderne, som ikke længere kan anbefales til bekæmpelse af væggelus.

Kilpinen, Ole; Jensen, Karl-Martin Vagn

2008-01-01

14

Presserejsen 1958 : Danmarks Biblioteksforenings fremstød for bibliotekssagen  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen omhandler et PR-initiativ, som Danmarks Biblioteksforening tog i samarbejde med danske aviser og blade i 1958 ved at foretage en rejse rundt i Danmark til forskellige biblioteker. Begreber som propaganda, presserejse, PR og relationik indgår i artiklen med udgangspunkt i teorier og metoder fra bl.a. Bernays, Cutlip & Center, Ellul, Gregory, Hanson, Lattimore, Merkelsen, Miller, samt Whyte.

Dyrbye, Martin

2014-01-01

15

Motorveje og byudvikling i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

I dette paper præsenteres resultaterne af en række analyser fra fase 1. i forskningsprojektet BVL (Byen Vejen og Landskabet) støttet af fonden Realdania med kr. 2.154.000. I paperets første del kortlægges argumenterne bag realiseringen af motorvejsnettet, og det konkluderes, at der på trods af anlæggets radikalitet og betydning for udviklingen i Danmark ikke har været en bred offentlig diskussion om mål og konsekvenser af realiseringen af et samlet dansk motorvejsnet. I paperets anden del analyseres udviklingen langs motorvejene i de seneste år. Det antages her, at motorvejene har betydning for byudviklingen, idet motorvejene tiltrækker trafik og byggeri og dermed er med til fokuserer f.eks. pendlingsstrømme på motorvejsnettet. I de senere år har der været en tendens til, at der opføres flere forskellige typer af erhvervsbyggeri langs motorvejsnettet, hvilket paperets statistik kan dokumentere.

Hovgesen, Henrik Harder; Nielsen, Thomas Alexander Sick

2004-01-01

16

Hastighedskort for Danmark vha. GPS  

DEFF Research Database (Denmark)

Hastighed på vejnettet er en central metrik indenfor trafikplanlægning og trafikoptimering. I denne artikel beskrives, hvorledes et hastighedskort for hele Danmark er skabt udelukkende vha. GPS data. To tilgangsvinkler til at beregne hastigheder vha. GPS data er præsenteret. Dette er hhv. en punktbaseret og en turbaseret. Disse metoder præsenteres og sammenlignes. De beregnede hastigheder for seks strækninger fordelt over hele landet præsenteres i detaljer og diskuteres, herunder en sammenligning med andre eksisterende metoder og resultater. Strækningerne er både i byerne og på motorveje. Opsummeret anses den turbaseret for at beregne det mest akkurate estimat, men metoden er meget datakrævende. Det er derfor nødvendigt at have den punktbaserede at falde tilbage på. Generelt mangler metoder til beregning af hastigheder vha. GPS data at blive valideret. Hvordan en sådan validering kan foretages med et beskedent budget er uvist.

Andersen, Ove; Lahrmann, Harry

2011-01-01

17

Hvilke planter er hjemmehørende i Danmark?  

DEFF Research Database (Denmark)

Der har i de senere år været debat om, hvorvidt konkrete plantearter - fx Ær (Acer pseudoplatanus) og Gyvel (Cytisus scoparius) - er hjemmehørende arter i Danmark eller indførte fremmede (Buchwald 2008, 20110: Friis 2010: Møller 2011; Bruun2011). En medvirkende årsag til diskussionerne er, at derr er stor forskel på, hvilke arter forskellige floraværker angiver som fremmede benholdsvis danske. Antal hjemmehørende arter i Danmark angives fra ca. 1000 (Wind 2000) til ca. 1500 (fx Bruun 2011), når der ses bort fra apomiktiske småarter af mælkebøtte, bøgeurt og brombær, samt hybrider og underarter. I tidens vigtigste floraer er der uenighed om næsten 500 arters tilhørsforhold.

Erik, Buchwald,; Wind, Peter

2013-01-01

18

Tijdschrift voor Skandinavistiek : Et postkolonialt Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Bidragene tematiserer dels Danmarks rolle som postkolonial nation, det vil sige den erindring eller mangel på samme som danskerne har til denne omstændighed, dels de sfærer som den erfaring har påvirket - fra teologi og politik til litteratur og kultur i bredere forstand.

2009-01-01

19

Det begynder i skolen - En ATV-rapport om naturfagenes vilkår og fremtidige udviklingsmuligheder i grundskolen  

DEFF Research Database (Denmark)

ATV giver med dette debatoplæg for første gang sit bud på, hvordan naturfagsundervisningen specifikt og fagligheden generelt kan styrkes i grundskolen. Det gør vi, fordi den danske grundskole har ondt i fagligheden - og særlig ondt i naturfagligheden. Undervisningen i Natur og Teknik bliver nedprioriteret, de naturfaglige miljøer på skolerne har mange steder ringe gennemslagskraft, og alt for mange elever mister i løbet af deres skoletid interessen for naturfagene. Dette er ikke en tilfredsstillende situation for den største og vigtigste uddannelses- og kulturinstitution i Danmark.Det er i grundskolen, vi skal sætte ind for at nære og bevare elevernes interesse for naturfag og teknik. Denne interesse skal eleverne kunne tage med sig på deres færd gennem uddannelsessystemet - ud på arbejdsmarkedet og videre ud i samfundet. Indsigt i natur og teknologi er nødvendig for at kunne virke i et vidensamfund. Det gælder alle uanset uddannelse, job og livsform. En grundlæggende viden om naturfag giver den enkelte elev gode muligheder for senere at vælge et spændende uddannelses- og senere jobforløb. Men vigtig er også muligheden for at forstå, tage stilling til og agere i forhold til alle de områder af tilværelsen, hvor naturvidenskab og teknologi spiller en rolle. Både i forhold til det enkelte individ, samfundets indretning og fremtidsperspektiver.Danmarks velfærd begynder i grundskolen. Vi ønsker, at grundskolen bliver en bedre arbejdsplads for lærerne og en mere interessant skole for eleverne. Vi inviterer til en konstruktiv og fordomsfri dialog.Debatoplægget vil belyse to overordnede indsatsområder:1. Mulighederne for at skabe et naturfagligt fokusområde i den danske grundskole, samt optimere brugen af de ressourcer, der i øjeblikket anvendes på grundskolen.2. Mulighederne for at styrke den generelle faglighed i grundskolen og sikre en bedre sammenhæng mellem undervisningen i grundskolen og på de videre ungdomsuddannelser.ATV's Naturfagsudvalg er et udvalg under ATV's Tænketank. Tænketanken arbejder sideløbende med etprojekt om naturfagenes vilkår i gymnasieskolen, som denne kommer til at se ud efter den nye gymnasiereform.ATV?s Tænketank arbejder med tekniske og naturvidenskabelige emner og problemstillinger, som har samfundsmæssig relevans og betydning.

Bohm, Mikkel; Bonnerup, Erik

2004-01-01

20

Mad, terroir og tv: Smag på Danmark!  

OpenAIRE

Mad fylder mere i medierne, men hvordan underholder fx et madprogram på tv? Med afsæt i de 13 afsnit af Claus Meyer-serien Smag på Danmark! undersøger vi, hvordan serien er konstrueret og fortalt. Især ser vi på, hvilken rolle de 13 forskellige steder, som serien foregår på, har. Vi diskuterer begreber som terroir og mytologisering. Serien etablerer dobbeltheder og relationer, og i tråd med dette forlenes sted som terroir både med al og med ingen betydning. Mad knyttes som et ...

Karen Klitgaard Povlsen; Dorthe Refslund Christensen

2008-01-01

21

At tænke over Danmark : Jens Haanings DANMARK og Recent Danish History  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen diskuterer to værker af den danske billedkunstner Jens Haaning, DANMARK (2004-) og Recent Danish History (2008), primært i lyset af den tyske psykoanalytiker Wilhelm Reichs måde at analysere den sociale sindstilstand gennem individets personlige sindstilstand på. Selvom begge værker vises at gøre lige præcis dette, udpeges der også forskelle: DANMARK beskrives som samlende, Recent Danish History som adspredende; DANMARK som arkivisk, Recent Danish History som anti-arkivisk.

van der Meijden, Peter Alexander

2009-01-01

22

CEEH Videnskabelig rapport nr. 10 : CEEH’s beregning af helbredsomkostninger fra luftforurening i Klimakommissionens fremtidsforløb  

DEFF Research Database (Denmark)

Klimakommissionen præsenterede deres rapport ”Grøn energi – vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler” i september 2010 (Klimakommissionen 2010), hvor de viser, hvorledes det danske energisystem kan gøres uafhængigt af fossile brændsler inden 2050. Bag ved hovedrapporten ligger en lang række detaljerede scenarieberegninger, der også er anvendt som udgangspunkt for den forrige regerings energistrategi, som blev præsenteret den 24. februar 2011. Som led i Klimakommissionens arbejde blev der også lavet detaljerede økonomiske analyser, både teknisk-økonomiske beregninger og vurderinger af makroøkonomiske effekter. Alle omkostninger og gevinster for samfundet blev dog ikke opgjort. Eksternaliteter såsom helbredseffekter, skade på natur, nedbrydning af bygninger mv. er ikke inddraget i Klimakommissionens økonomiske vurderinger. Motivationen for denne rapport er at udnytte den viden om omkostninger ved helbredseffekter fra luftforurening, der er opnået i det danske tværfaglige forskningscenter Center for Energi, Miljø og Helbred (CEEH), til at vurdere hvor meget det danske samfund kan spare i helbredsomkostninger ved at omstille til et energisystem uafhængigt af fossile brændsler. CEEH er et strategisk forskningscenter i Energi, Miljø og Helbred påbegyndt januar 2007. Centret er et samarbejde mellem de videnskabelige discipliner: atmosfærefysik og -kemi, sundhedsvidenskab og energisystemanalyse. Modelværktøjer fra disse discipliner danner grundlag for en optimering af Danmarks fremtidige energiforsyning, hvor der fokuseres på helbredsomkostninger fra luftforurening fra energiforbrug. En generel beskrivelse af ideen bag CEEH findes i CEEH Scientific report no. 1. Kendskab til luftforureningens omfang og dens skadelige virkninger på mennesker bruges i en kombination af atmosfæriske transportmodeller og systemanalysemodeller, sammen med registre over befolkningens bosteder, aldersfordeling og sundhedstilstand. Dermed kan de samfundsøkonomiske omkostninger fra sygdom eller tidlig død som følge af luftforurening fra det danske energisystem beregnes. I CEEH beregnes heldbredsomkostningerne under forskellige fremtidige scenarier frem til år 2050. Modelberegningerne er en iterativ proces, idet de beregnede energi-scenarier danner basis for emissions-scenarier, som igen er basis for bestemmelse af heldbredsomkostninger, der så igen skal bruges til energisystem scenarierne og så fremdeles. I det følgende gives først et kort overblik over de beregnede helbredsomkostninger fra luftforurening i Klimakommissionens scenarier, hvorefter beregningsmetoden beskrives, efterfulgt af en mere detaljeret gennemgang af de beregnede omkostninger. Afslutningsvist præsenteres nogle forbehold i forbindelse med de aktuelle beregninger, og der konkluderes på de fundne resultater. Beregningsmetoden der forbinder helbredsomkostningerne og emissionerne med energisystemer er beskrevet i CEEH Scientific report no. 3 og tidligere anvendt i IDAs Klimaplan 2050, dog med foreløbige omkostningsniveauer - og emissionsfaktorer (Mathiesen et.el, 2009).

Karlsson, K.; Ystanes FØyn, T. H.

2011-01-01

23

Seminar om beboerstyrets vilkår i det fremtidige almennyttige byggeri : Referat fra seminar afholdt på SBI den 18.januar 1978  

DEFF Research Database (Denmark)

I SBI-rapport 83 TÆT LAV - en boligform "Beboerstyrets vilkår - hindringer og forslag" og SBI-notat 61 TÆT-LAV - en boligform "En vurdering af beboerstyrets vilkår set i forhold til lovgivning og hidtidig praksis" var indeholdt en opfordring til parterne om at gennemdrøfte hindringer og forslag og komme med andre og måske bedre forslag til at overvinde hindringerne, samt overveje hvad der bør søges afprøvet og videreudviklet i egentlige eksperimenter. På SBI's invitation afholdtes et seminar den 18.januar 1978 på SBI med deltagelse af af myndigheder, boligselskaber, planlæggere og forskere samt Lejernes Landsorganisation og enkelte boligbrugere. Formålet var specielt at belyse vilkårene i det fremtidige almennyttige byggeri ud fra så varierende synspunkter som muligt, fordi man i denne sektor har de fleste erfaringer med brugerindflydelse.

1979-01-01

24

Skovmårens biologi og levevis i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

 Skovmåren er et af landets mest sjældne pattedyr. Den har været meget sjælden i de sidste 100 år, men trods en fredning allerede tilbage i 1934 har dens status ikke ændret sig væsentligt. I de seneste årtier er udbredelsen tilsyneladende gået lidt frem. Detaljeret kendskab til artens biologi og levevis i danske kulturlandskaber har været sparsomt. Rapporten giver det første samlede overblik over skovmårens biologi og levevis i Danmark efter undersøgelser af artens ynglebiologi og fødevalg, bestandens aldersstruktur og genetik samt territoriestørrelser og habitatvalg. Sidstnævnte blev kortlagt i Sorø Sønderskov i vinteren 2006. Slutteligt gives forslag til en aktiv forvaltning og videre undersøgelser for at sikre skovmårbestandens bevaringsstatus fremover.

Elmeros, Morten; Birch, Mette Marie

2008-01-01

25

Dansk pensionsbeskatning i EU-retlig belysning : en retlig vurdering af Danmarks reaktion på dommen over Danmark i sag C-150/04, Kommissionen mod Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen analyserer den danske pensionsbeskatning i fællesskabsretlig belysning, særligt i relation til EF-domstolens praksis om tjenesteydelsernes frie bevægelighed, og særligt i relation til sagerne C-150/04, Kommissionen mod Danmark, og C-522/04, Kommissionen mod Belgien. I artiklen analyseres fællesskabsrettens krav til national pensionsbeskatning, og det konkluderes, at den danske lovgivning heller ikke efter lovændringen, der tilsigtede at opfylde dommen over Danmark, er fællesskabsretskonform.

Werlauff, Erik; RØnfeldt, Thomas

2008-01-01

26

Overvågning af aviær influenza i vilde fugle i Danmark 2013  

DEFF Research Database (Denmark)

Overvågningen af aviær influenza (AI) virus i vilde fugle i Danmark i 2013 blev udført i samarbejde mellem Fødevarestyrelsen (FVST), Veterinærinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU-VET) og Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet (SNM) i henhold til ”Aftale mellem Fødevarestyrelsen og Veterinærinstituttet om overvågning af aviær influenza i vilde fugle i Danmark i 2013” (bilag 4). Overvågning af AI på EU niveau går tilbage til 2002, og Danmark er underlagt EU kommissionens bestemmelser for udformning af overvågningen, der dog har skiftet gennem årene i takt med indhøstede erfaringer. I 2013 blev der udført passiv overvågning af døde vilde fugle, der blev fundet i naturen. Der blev testet 10 fugle, og ingen af disse var positive for AI virus. Tre blev indsendt af Veterinærafdeling Øst, de øvrige var indsendt faldvildt fra private indsamlere.

Hjulsager, Charlotte Kristiane; Krog, Jesper Schak

2014-01-01

27

Danmarks ynglebestand af skarver i 2013  

DEFF Research Database (Denmark)

Årets optælling af skarvreder viste, at der i 2013 var 24.586 par ynglende skarver fordelt på 65 kolonier i Danmark. Det svarer til en nedgang på 10 % i forhold til 2012. Yngleantallet i 2013 er det laveste antal, vi har haft siden 1990. Den største regionale nedgang fandt sted i det Sydvestlige Kattegat. Her faldt redeantallet med 1.286 reder fra 2012 til 2013. Den største koloni fandtes på Samsø, og den husede 1.858 reder. I 2013 foretog Naturstyrelsen indgreb i fem kolonier og gav tilladelse til bortskræmning på en enkelt lokalitet. I alt blev der foretaget indgreb i 1.493 reder, og heraf blev æggene i 1.401 reder olieret. Indgrebene i danske skarvkolonier havde dermed et beskedent omfang i 2013 sammenlignet med årene 2001-2012.

Bregnballe, Thomas; Hyldgaard, Alexandra

2013-01-01

28

Pladebranchen - om den ændrede mediesituation i Danmark  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Lanceringen af nye plader i radio og TV er afgørende elementer i mar- kedsføringen. Den danske pladebranche var sen til at udnytte de nye muligheder som åbnede sig med lokalradioerne i 1983 - men i dag giver en kombination af henved 50 store lokalradioer og tre TV-kanaler (DR, TV2 og TV3 samt i mindre omfang satellitkanalerne, helt nye muligheder for at få nye musiknavne frem i publikums øre- og øjenhøjde. Det har givet uoverskuelighed med indtil videre også en ny alsidighed og vitalitet i pladeproduktionen i Danmark. Både med hensyn til de unges rock og den bredere folkelighed med Jodle Birge osv.. Poul Martin Bonde er free-lance musikkonsulent og -skribent og rapporterer her fra er sted midt mellem publikum og dansk medie- og musikindustri.

Poul Martin Bonde

1992-08-01

29

Danmarks Strategi for Arktis 2011-2020 – ambitioner og vilje  

DEFF Research Database (Denmark)

Kongerigets Danmarks strategi for Arktis 2011-2020 udkom i august 2011. Samtidig blev den Værnsfælles Arktiske Kommando vedtaget. Den Nordatlantiske forsvarsstruktur samles i Nuuk. Hermed har Danmark en strategi for nuværende og kommende aktiviteter ved Arktis, som bygger på et tæt samarbejde med kyststaterne i Arktis og på, at disse kan forhandle sig frem til fælles løsninger ud fra FN's havretskonvention, internationale traktater og domme ved Den Internationale Domstol. Men strategien tager ikke højde for de historiske erfaringer.

Nordby, Johannes Riber

30

Kvalificering og udvikling af masteruddannelserne på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole  

DEFF Research Database (Denmark)

Som et led i DPUs uddannelsesreform blev udvalget nedsat med henblik på at vurdere og videreudvikle udbudsprofil og struktur på masterområdet samt komme med forslag til det fremtidige udbud af masteruddannelser, baseret på økonomisk og faglige bære-dygtighed samt at sikre, at der ikke sker et overlap i uddannelserne. Udvalgets arbejde har taget udgangspunkt i de overordnede visioner og mål for uddannelsesreform 2009-2013.

Hansen, Janne Hedegaard; Carlsson, Monica Susanne

2011-01-01

31

Mad, terroir og tv: Smag på Danmark!  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Mad fylder mere i medierne, men hvordan underholder fx et madprogram på tv? Med afsæt i de 13 afsnit af Claus Meyer-serien Smag på Danmark! undersøger vi, hvordan serien er konstrueret og fortalt. Især ser vi på, hvilken rolle de 13 forskellige steder, som serien foregår på, har. Vi diskuterer begreber som terroir og mytologisering. Serien etablerer dobbeltheder og relationer, og i tråd med dette forlenes sted som terroir både med al og med ingen betydning. Mad knyttes som et tegn, med Barthes in mente, til stedet, men på en måde, der leverer rum for seerens eget forestillingsarbejde. Serien demonstrerer for seerne, hvordan smagsdomme kan foregå med Meyer som seerens stedfortræder i et ferie- og fritidsunivers. Den nydelse, som serien konstant etablerer, demonstrerer og anticiperer, kan seeren deltage i med sit eget fantasiarbejde: Det er god underholdning, fordi så meget er overladt til seernes forestillingsarbejde. Food, Terroir, and Television: Taste Denmark! Food has become more dominant in the media landscape, but how does a food programme on television entertain us? We analyse how the 13 episodes of the Claus Meyer series Smag på Danmark (Taste Denmark!are constructed and narrated. We pay particular attention to the different locations of the episodes and discuss the terms terroir and mythologization. The series establishes ambiguities and relations, and in this connection the location understood as terroir means everything – and at the same time means nothing at all. With reference to Barthes, the series links food as a sign to location, but in such a way that room is left for the viewer’s own imagination. The series demonstrates to the viewers how judgements of taste can be made in a time of leisure and a universe of holidays, with Meyer acting as the viewer’s proxy. The series is constantly establishing, demonstrating and anticipating a pleasure in which the viewer can participate in his or her own imagination. This makes excellent entertainment because so much is left to be worked through in the viewer’s own imagination.

Karen Klitgaard Povlsen

2008-12-01

32

Danmarks ynglebestand af skarver i 2014  

DEFF Research Database (Denmark)

Årets optælling af skarvreder viste, at der i 2014 ynglede 30.503 par skarver i Danmark, hvilket svarer til en fremgang på 23 % i forhold til 2013. Yngleantallet blev dermed højere end i de foregående fire år. Antallet af kolonier steg til 76 i 2014, hvilket var fem flere end det hidtil højeste antal kolonier. Antallet af ynglepar gik frem i alle regioner. De største fremgange sås i Smålandsfarvandet, i den sydvestlige del af Kattegat samt i den nordlige del af Sjælland (stigninger på hhv. 1.580, 1.402 og 1.191 reder fra 2013 til 2014). Den største koloni fandtes på Samsø, og den husede 2.414 reder. I 2014 foretog Naturstyrelsen indgreb i fem kolonier, og de bevirkede, at ingen unger kom på vingerne i 1.723 reder (5,7 % af alle reder). I 2013 og 2014 havde indgrebene i danske skarvkolonier et beskedent omfang sammenlignet med årene 2001-2012, hvor 2.600-7.200 reder årligt blev reguleret.

Bregnballe, Thomas; Therkildsen, Ole Roland

2014-01-01

33

Slaggeaftapningsovne i Danmark, udgravninger og forsøg  

DEFF Research Database (Denmark)

Mange danske udgravninger, teoretiske diskussioner og eksperimentel-arkæologiske forsøg har taget sigte på at afgrænse jernudvindingsovnens kronologiske og typologiske udvikling. Vi ved, at bønder i Danmark har udvundet jern af myremalm helt fra den tidligste jernalder, men det arkæologiske materiale fra ældre førromersk jernalder er begrænset til slagger, ristet myremalm og genstande af jern. Selve jernudvindingsovnen er kun kendt fra perioden mellem yngre førromersk jernalder og frem i ældre germansk jernalder - samt igen fra den tidlige middelalder. I disse to kronologiske forløb kan der identificeres tre typologisk forskellige ovne: Espevej-ovne, Drengsted-ovne og slaggeaftapningsovne, der alle tilhører gruppen af vesteuropæiske skaktovne, mens de i den centraleuropæiske typologi er repræsentanter for henholdsvis skaktovne og aftapningsovne. På seminaret Ovnskronologi og ovnstypologi i den nordiske jernvinna, Kittilbu 2009 blev de få danske fund af slaggeaftapningsovne vurderet og diskuteret, ligesom der blev gjort rede for, hvordan disse ovne fungerer i eksperimentel-arkæologiske jernudvindingsforsøg. Der blev også argumenteret for en nuancering af de definerede ovntyper og for, at ”typerne” ikke kun varierer i tid, men også i rum.

LyngstrØm, Henriette Syrach

2013-01-01

34

Højhuse i Danmark 1950-2010  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Med udgangspunkt i det moderne højhus' fødsel i det 19. århundredes USA samt fænomenets internationale historie, belyser artiklen højhusets historie og udbredelse i Danmark. Fra velfærdsstatens funktionalistiske boligkolosser i midten af det tyvende århundrede, over 1970'erne og 80'ernes modreaktion og 'småt er godt'-mentalitet til de seneste årtiers individuelle og amerikansk inspireredeprestige-projekter med vartegnsambitioner, sættes den danske udvikling ind i en europæisk kontekst og prioriteret bevidsthedshistorisk forklaringsramme. Siden midten af det tyvende århundrede har erhvervshøjhuse i bycenteret hørt til de mest karakteristiske træk ved storbyers udvikling verden over, men i Danmark er den slags højhuse endnu relativt sjældne. Også i danske byer peger udviklingen i de seneste år dog i retning af flere høje, markante byggerier i eller nær bymidten.Abstract:In recent decades, the distinctive urban setup, with a nucleus dominated by clusters of office towers, has spread to most parts of the world. Economic growth and structural conditions are obviously of fundamental importance for this development, but as the present article shows, the limited construction of such centrally located high-rise buildings in Danish (and European cities may also be put into a framework of history of consciousness. The first modern skyscrapers were erected in American cities in the late 19th Century, but it was not until the middle of the 20th Century that a related, but dissimilar development gained momentum in Europe and Denmark. In Copenhagen, as well as in other European cities, office towers fitted badly into the the maze of streets in the city centres, and they also conflicted with the laws that restricted building heights. Because of the post-war shortage of housing and the rapid economic growth of the 1950s and -60s, the first high-rise buildings in Denmark were built in the mid-1950s in the form of suburban residential towers. Since then, these pre-fabricated concrete towers have affected the Danish townscape for better and perhaps especially for worse; and this may be one of the reasons why high-rise buildings fell into disrepute in Denmark. At any rate, the first generation of high-rise buildings in this country was mostly suburban, and a child of European modernism and functionalism. Due to a fear of Americanization and the ruining of Copenhagen"s "unique" low skyline, only a few "American" highrise buildings were allowed to be built in Copenhagen"s inner city in this period. From the early 1970s until 1990, practically no high-rise buildings were constructed in Denmark. The building activity was affected by low economic growth; and in addition, the bad experience from the 1950s and -60s influenced the new catchword of the building industry: dense, low. Since the last decade of the 20th Century, however, high-rise buildings have once again become fashionable in Denmark. Not all types of high-rise buildings, though, but characteristic and unique "American" commercial high-rise buildings in or near city centres. This development may be seen not only in Copenhagen, but also in several of the larger provincial towns. Public opposition to these towers is still significant, but as a consequence of increased globalization and the race for attracting multinational companies and the favour of the professions, municipal councils in Denmark are bending over backwards to signal progressiveness and an attractive business environment - for instance by stimulating theconstruction of office towers.

Rasmus Braad Christensen

2010-11-01

35

Det intelligente energisystem  

DEFF Research Database (Denmark)

I fremtidens VE-samfund er det nødvendigt, at elsektoren sammentænkes med varme-, gas- go transportsektorerne. Elbiler bliver en nøgleteknologi, og brint skal kombineres med kulstof fra biomasse eller atmosfæren, så der kan fremstilles brændstoffer til transportsektoren.

Mathiesen, Brian Vad; Lund, Henrik

2012-01-01

36

Call centre i Danmark 2004 - Ledelse, samarbejde og teknologi  

DEFF Research Database (Denmark)

Cornell University i staten New York, USA har igangsat en international benchmarking undersøgelse af HR management og ’performance’ i call centre. Den har titlen ”The Global Call Center Industry Project. Strategy, HR Practices, & Performance”. Undersøgelsen er sponsoreret af ”Russell Sage Foundation”. Den finder sted gennem et samarbejde mellem uafhæn-gige forskere i og omkring universitetsmiljøerne i en række lande i EU, Nordamerika, Afrika, det sydlige Asien, Syd-Øst Asien og Australien. I Danmark er det Danmarks Tekniske Universitet der er ansvarlig for un-dersøgelsen. CASA (Center for Alternativ Samfunds Analyse) har fået til opgave at gennemføre undersøgelsen og herunder at analysere og afrappor-tere undersøgelsens resultater. Den danske del af undersøgelsen er gennem-ført i perioden marts 2004 – oktober 2004.

El-Salanti, Nadia; SØrensen, Ole Henning

2004-01-01

37

Musikplanlægning i Danmarks Radio - et interview med to musikansvarlige  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Danmarks Radio er en væsentlig faktor i det danske musikliv i dag. Musikindustrien får sine potentielle hits præsenteret og den levende musik kommer ud via transmissionsvognene. DR har tre orkestre og 2 kor og producerer selv musik af høj kvalitet. Der er tale om et kredsløb - eller fødekæde om man vil - hvor radioen indgår som distributionskanal, udstillingsvindue og formidler af både musik og diskussionen omkring den. Hvordan forvalter Danmarks Radio sin musik- og kulturpolitiske funktion? Hvem bestemmer hvad der skal spilles i radioen? Er det medarbejderne, programcheferne eller radioledelsen? Og hvem tager man hensyn til? Lyttertal? Den offentlige mening? - I dette dobbeltinterview med to chefer, Bent-Erik Rasmussen og Torben Bille, der er ansvarlige for musikken på henholdsvis P2 (undtagen Danmarkskanalen og P3, prøver vi at belyse de overvejelser der ligger bag den seneste kanalomlægning og den daglige styring af danskernes musikoplevelser.

Jørgen Poulsen

1992-08-01

38

Film og TV-produktion i USA og Danmark  

OpenAIRE

Med baggrund i den amerikanske film og TV-industris historie diskuterer Poul Erik Nielsen i denne artikel de produktionelle og organisatoriske for- hold og sammenholder dette med den forandringsproces dansk film film og TV-dramatik står midt i. Han fremhæver centrale forskelle mellem det amerikanske og danske system men argumenterer for nædvendigheden af at etablere et samarbejde mellem film og TV-branchen i Danmark, hvis man vil sikre en national filmpro...

Poul Erik Nielsen

1995-01-01

39

Kortlægning af energi- og vandforbrug på Danmark Protein, Arla Foods  

OpenAIRE

Arla Foods has an overall objective of a 25% reduction of the CO2?emissions in 2020. Therefore Arla Foods is interested in a mapping of energy consumption in one of their highly energy consuming ingredient factories, Danmark Protein (DP), which produces whey powder. The mapping is used to investigate the energy consumption, distributed into cooling? and heating demands. The mapping of energy consumption leads to an identification of optimization opportunities for energy savings. The mappi...

Sørensen, Kristoffer Bjerg; Amondsen, Jakob Berg

2009-01-01

40

Film og TV-produktion i USA og Danmark  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Med baggrund i den amerikanske film og TV-industris historie diskuterer Poul Erik Nielsen i denne artikel de produktionelle og organisatoriske for- hold og sammenholder dette med den forandringsproces dansk film film og TV-dramatik står midt i. Han fremhæver centrale forskelle mellem det amerikanske og danske system men argumenterer for nædvendigheden af at etablere et samarbejde mellem film og TV-branchen i Danmark, hvis man vil sikre en national filmproduktion og populærkulturel TV-dramatik med bred gennemslagskraft i forhold til publikum.

Poul Erik Nielsen

1995-09-01

41

Danmarks samlede udledning af drivhusgasser faldt i 2007  

DEFF Research Database (Denmark)

I 2007 faldt Danmarks samlede udledning af drivhusgasser med 6,6 % i forhold til 2006. Korrigeret for de årlige udsving i temperatur, eksporten af el og CO2-optag i skove og jorde var tale om en stigning fra 2006 på 0,9 %. Samlet var nettoudledningen 5,9 % lavere end i 1990. Set i forhold til basisåret 1990 har trafikken stået for den største stigning, mens de stationære kilder og landbruget har stået for en markant reduktion af deres udledninger af drivhusgasser.

Pedersen, Jens Christian

2009-01-01

42

Visualisering af Danmarks erhvervsgeografi vha. kvadratnetsklynger : Forskningsprojektet ATLAS  

DEFF Research Database (Denmark)

Det danske kvadratnet og muligheden for at få detaljerede data på kvadratnets-klynger åbner nye muligheder for GIS-baserede kortlægninger, hvor udviklingstræk kan detekteres og fremstilles uafhængigt af administrative enheder som f.eks. kommuner. I paperet anvendes grunddata for kvadratnettets mindste enheder (100x100 meter) i kombination med en opgørelse af arbejdspladser på brancher inden for ca. 8000 kvadratnets-klynger, til at visualisere lokaliseringstendenser og udviklingstræk for hele Danmark fra 1982 til 2002. Som en del af analyserne har forskellige metoder til aggregering af de disaggregerede geodata været overvejet. Paper og foredrag præsenterer forskellige muligheder for aggregering samt resultater af analyserne af lokaliseringen af arbejdspladserne inden for 6 udvalgte branchegrupper fra 1982 til 2002.

Hovgesen, Henrik Harder; Nielsen, Thomas Alexander Sick

2005-01-01

43

Betragtninger i forbindelse med jordskælvet i Danmark december 2008  

DEFF Research Database (Denmark)

I december 2008 blev Danmark ramt af et jordskælv med en styrke på 4,7 efter Richterskalaen. Der er ikke rapporteret om svigt/skader som følge af jordskælvet. Litteraturstudier viser da også, at jordskælv op til en styrke på 5 på Richterskalaen næppe vil føre til kollaps af almindeligt velbyggede bygninger. Kun hvis der fremover kommer jordskælv med en styrke større end 5 på Richterskalaen, forventes bygningsskader af et vist omfang. Ved sådanne jordskælv må   første omgang forventes skader på bygninger, der ikke er opført i overensstemmelse med normerne. Herefter vil visse bygninger opført efter de nye Eurocodes, der har et lavere sikkerhedsniveau, komme i farezonen, og til sidst må der forventes skader på bygninger bygget efter de tidligere gældende normer.

Nielsen, JØrgen; Hansen, Klavs Feilberg

2010-01-01

44

Sange fra Vestkysten – en overset side af populærmusikken i Danmark  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Det vestjyske musikmiljø, på kysten fra Grænsen til Skagen, henlever en stille tilværelse i den danske kulturelle offentlighed og er med enkelte markante undtagelser næsten ukendt på den populærkulturelle musikscene. Denne artikel er et forsøg på at give mæle til et populærkulturelt marginalområde af Danmark; ikke for at placere det i en offerrolle, men snarere for at komplettere billedet af dansk musikkultur ved at pege på en center/periferi-tilgang. Nærmere bestemt foretages der analyser af de tematikker – kærlighed, politik, arbejde, kristentro, hjemstedsfornemmelse – der er så fremtrædende i den vestjyske musikkultur. Det er en grundtanke, at en opmærksomhed på også denne del af dansk musikliv er ønskværdig i henseende til udformningen af et kulturelt demokrati med henblik på en ligeværdig anerkendelse. 

Niels Kayser Nielsen

2011-06-01

45

Danmarks Nationalbank's operating costs and number of employees in an international comparison  

OpenAIRE

The paper benchmarks Danmarks Nationalbank against a number of other central banks with respect to operating costs and the number of employees. The management of Danmarks Nationalbank historically has in general taken action at an early stage in the effort to optimise the organisation of the Bank. This has resulted in relative low costs and a lean organisation by international comparison, but it also implies that the scope for further cost reductions probably is smaller than in many other cen...

Pedersen, Erik Haller

2006-01-01

46

Overvågning af aviær influenza i vilde fugle 2012 i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Overvågningen af aviær influenza (AI) virus i vilde fugle i Danmark i 2012 er udført i samarbejde mellem Fødevarestyrelsen (FVST), Veterinærinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU-VET) og Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet (SNM) i henhold til ”Aftale mellem Fødevarestyrelsen og Veterinærinstituttet om overvågning af aviær influenza i vilde fugle i Danmark i 2012” (bilag 4). Overvågning af AI på EU niveau går tilbage til 2002, og Danmark er underlagt EU kommissionens bestemmelser for udformning af overvågningen, der dog har skiftet gennem årene i takt med indhøstede erfaringer. I 2012 blev der udført passiv overvågning af døde vilde fugle, der blev fundet i naturen på lokaliteter, der fordelte sig over det meste af landet. Der blev testet 18 fugle, og ingen af disse var positive for HPAI. To prøver var positive for LPAI virus, men disse virus var ikke af influenza A H5/H7 subtype. Der blev i 2012 testet færre fugle i den passive overvågning end de forrige år. I den aktiveovervågning af levende vilde fugle blev der i alt testet 1214 fugle som 305 prøver/pools af kloaksvabere fra så vidt muligt op til 5 fugle af samme art, fundet på samme sted og tid. De fleste fugle blev indsamlet i Hovedstadsregionen, Syd- og Midtsjælland, på Fyn og i Sønderjylland. I alt var 17 forskellige fuglearter repræsenteret med en overvægt af svømmeænder og måger. Veterinærafdeling Øst (FVST-Øst) udtog 120 prøver fra 600 stk. nedlagt fjervildt, der alle var gråænder. Prøverne blev udtaget på Kivan Food i Næstved. SNM udtog de øvrige prøver fra 614 fugle svarende til 185 prøver/pools. Alle 305 prøver blev testet på DTU-VET. Heraf blev 32 % af prøverne fundet positive for AI virus ved PCR. Af de positive prøver var 28 % LPAI H5, og 2 % LPAI H7. AI virus kunne dyrkes fra 13 % af de PCR positive prøver. Disse tal var på samme niveau som i 2011, hvor overvågningen blev udført på samme måde som i 2012. De oftest identificerede subtyper på danske AI virusisolater i perioden 2003-2011 var H3N8, H4N6 og H6N2 fundet i andefugle. Ved subtypning af AI virusisolaterne fra 2012 blev der fundet virus med følgende subtyper: H2N2, H2N3, H3N2, H3N8, H4N6, H6N9, H9N2 og H10N5. Desuden kunne 2 isolater kun H-subtypes som henholdsvis H2 og H16 virus, og et isolat reagerede som både H7 og H10 samt N2. H16 isolatet var fra en måge, hvilket er i overensstemmelse med at dette er en subtype, der normalt kun findes i mågefugle. De øvrige isolater var fra gråænder og krikænder. AI virusisolater med H2N2, H6N9, H9N2 og H10N5 subtypekombinationerne er ikke tidligere fundet under overvågningen af vilde fugle i Danmark, men alle deres H- og N-gener er fundet i andre kombinationer. Der blev isoleret paramyxovirus (PMV) fra 20 prøver. Alle PMV isolaterne var fra andefugle (gråand, krikand og pibeand). Otte af disse var avirulente PMV1 isolater. Resultatet kunne antyde at andefuglene ofte har paramyxovirus, og ænder betragtes da også som naturlig vært for de fundne PMV typer PMV1, 4, 6 og 9. Mange af prøverne viste sig at indeholde en blanding af flere virus (flere AI virus eller AI og PMV virus). Formålet med den aktive overvågning var at foretage en screening for LPAI virus og at karakterisere de identificerede virus. Resultaterne fra overvågningen i 2012 indikerede at fuglearten er den mest betydende faktor for indsamling af AI virus positive prøver. I overensstemmelse med tidligere var de fleste positive prøver fra gråænder. Forskelle i indsamlingsstrategierne og deraf følgende håndtering af prøverne undervejs til laboratoriet synes ikke at have afgørende betydning i denne sammenhæng. De to indsamlingsmetoder, hhv. nedlagt fjervildt på vildthåndteringsstation og indfangelse af levende vilde fugle samt jagt varetaget af SNM, synes at supplere hinanden godt. Således fandtes både mange AI virus positive prøver, hvoraf en rimelig andel kunne dyrkes, samtidig med at prøverne blev udtaget fra flere forskellige arter i målgruppen.

Hjulsager, Charlotte Kristiane; Trebbien, Ramona

2013-01-01

47

Fremtidens Fjernvarme - Litteraturstudie  

DEFF Research Database (Denmark)

Der er gennemført et litteraturstudie hvor en lang række danske og udenlandske databaser er afsøgt. 45 artikler, rapporter og brochurer er identificeret, der omhandler fjernvarmens rolle i det fremtidige energisystem. Der gives korte resuméer af hver artikel/ rapport/ brochure og derudover præsenteres overblik over hvad der kan konkluderes ud fra litteraturen samlet set på områderne system, teknologi, liberalisering og CO2 kvoter. Endelig præsenteres udkast til en SWOT analyse af fjernvarmens rolle i fremtidens energisystem og der kommes med forslag til fremtidige analyser og projekter.

Münster, Marie; Hansen, Lise-Lotte Pade

2006-01-01

48

Emissioner fra vejtrafikken i Danmark 1980-2010  

DEFF Research Database (Denmark)

I denne rapport opstilles i et samarbejde mellem Danmarks Miljøundersøgelser og Vejdirektoratet en prognose for vejtrafikkens CO-, VOC-, NOx- og partikelemissioner samt aggregerede emissionsfaktorer for perioden 1980-2010. Vejtrafikkens køretøjskategorier opdeles i personbiler (benzin og diesel), varebiler (benzin og diesel), lastbiler (under og over 16 tons totalvægt) og busser. Ud fra trafik- og bestandsdata beregnes vejtrafikkens totalemissioner for året 1994 med EU-modellen COPERT II, og en prognose beregnes med BILEMIS modellen for perioden 1980-2010. COPERT II´s resultater bruges til at skalere BILEMIS emissionerne til den færdige prognose og de aggregerede emissionsfaktorer. På trods af at trafikarbejdet stiger, vil vejtrafikkens totalemissioner falde i fremtiden pga. lavere emissionsfaktorer. Den største del af CO-, VOC- og NOx-udslippet (især markant for CO og VOC) kommer fra benzinpersonbilerne, og emissionerne falder i takt med den stigende katalysatorandel. NOX-emissionen har også væsentlige bidrag fra de tunge køretøjer. Deres emissioner falder som en følge af gradvist skærpede emissionsnormer. Af samme grund falder også dieselkøretøjernes partikelemissioner, hvor varebiler er den største kilde.

Winther, M.; Ekman, B.

1998-01-01

49

Provokeret abort og stratificeret reproduktion i Danmark : Mod en ny etnisk underklasse?  

DEFF Research Database (Denmark)

Hvorfor får kvinder med indvandrerbaggrund dobbelt så mange provokerede aborter som andre kvinder i Danmark? Det var udgangsspørgsmålet for det forskningsprojekt, denne artikel er baseret på. Artiklens argument er, at når nogle grupper af minoritetskvinder får flere aborter end andre kvinder i Danmark, skal årsagen ikke primært søges i deres anderledes kulturelle baggrund, men har snarere med social sårbarhed at gøre. Kvalitativt set kommer denne sårbarhed især til udtryk i følelser af manglende personlige ressourcer og i oplevelser af at stå alene med ansvaret for sine (potentielle) børn. Der, hvor kulturel baggrund alligevel kommer ind i billedet, er i etniske minoritetskvinders blik på det danske samfund: minoritetskvinderne i vores undersøgelse forholdt sig med større undren end de fleste majoritetskvinder til hverdagslivets betingelser i Danmark og til måderne, man forventes at klare sig selv og sit eget.

Gammeltoft, Tine; Rasch, Vibeke

2007-01-01

50

Analyse af IPCC delrapport 2 - Effekter, klimatilpasning og sårbarhed : - med særligt fokus på Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

FN’s klimapanel (IPCC) beskriver i 5. hovedrapport den videnskabelige status på den aktuelle viden om klimaændringer og de potentielle miljømæssige og samfundsøkonomiske konsekvenser. Hovedrapporten består af tre delrapporter, hvoraf delrapport 2 beskriver klimaeffekter, sårbarhed og tilpasning. Med afsæt i denne delrapport er der udarbejdet en dansk analyse, der nærmere beskriver effekterne af et ændret klima i Danmark suppleret med den seneste danske forskning udført af det danske Center for Regional Changes in the Earth System (CRES). ”Analyse af IPCC delrapport 2 – Effekter, klimatilpasning og sårbarhed – med særlig fokus på Danmark” giver beslutningstagere i stat, kommuner og virksomheder det mest oplyste grundlag at handle på.

Christensen, Jens Hesselbjerg; Arnbjerg-Nielsen, Karsten

2014-01-01

51

Simuleringsstudier af konsekvenser af mund- og klovesyge i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Mund- og klovesyge (MKS) hærger stadig rundt om i verden, trods stadige og intensive forsøg på at bekæmpe sygdommen. Efter udbruddet i Storbritanien i 2001 blev der rejst spørgsmålstegn ved nedslagningen af raske dyr som en forebyggende foranstaltning. Samtidig har udviklingen på vaccine-området betydet, at det i dag er muligt at skelne mellem vaccinerede og smittede dyr. Derfor har vi, i et projekt støttet af NaturErhverv, valgt at sammenligne forskellige kontrol strategier mod MKS, dels for at se på hvor stor omfanget af en dansk epidemi kan blive, og dels for at sammenligne forskellige kontrolstrategier. Undersøgelsen er lavet ved hjælp af såkaldte stokastiske simuleringsmodeller. Vi har benyttet tre forskellige modeller og vil præsentere udvalgte resultater. Danske besætningsdata og flyttedata er brugt som input i modellerne, input vedr. det danske beredskab er hentet som et mix af data og ekspert-vurderinger, og virusspecifikke data er hentet fra litteraturen. Henved 100 forskellige kontrolstrategier er blevet sammenlignet, hvoraf et udvalg vil blive præsenteret. Som udgangspunkt har vi simuleret en epidemi, hvor kontrolforanstaltningerne beskrevet i EU-direktivet plus 3-dages forbud mod flytninger af dyr er benyttet (basis). Desuden har vi blandt andre set på følgende kontrolstrategier, hvor der ud over basis-foranstaltningerne indgår yderligere foranstaltninger: • Nedslagning i zoner omkring diagnosticerede besætninger – zoner af varierende størrelser og iværksat efter hhv 14 dage eller 10, 20, 30 eller 50 diagnosticerede besætninger. • Vaccination med efterfølgende nedslagning af vaccinerede besætninger (VacToCull) – samme princip som ovenfor • Vaccination uden efterfølgende nedslagning af vaccinerede besætninger (VacToLive) – samme princip som ovenfor For hver kontrolstrategi har vi simuleret 5000 epidemier af mund- og klovesyge. Resultaterne viser, at et udbrud af MKS i Danmark kan blive meget dyrt. Men også, at yderligere foranstaltninger vil formindske omfanget, varigheden og de økonomiske omkostninger ved et udbrud. Desuden viser resultaterne, at vaccination mhp. at dyrene skal leve til slagtning ikke er optimalt ud fra en økonomisk betragtning, hvilket først og fremmest skyldes det store eksporttab der medfølger.

Boklund, Anette; Hisham Beshara Halasa, Tariq

52

Notat vedr. energisystemer og brændeovne  

DEFF Research Database (Denmark)

Med den nuværende anvendelse af brændeovne, er CO2?udslippet højere, end hvis man havde brugt anden kendt teknologi. Hvis vi erstatter hovedparten af varmebehovet, der i dag bliver dækket af brændeovne, med varmepumper uden for fjernvarmeområder, og med fjernvarme i fjernvarmeområder, kan vi nedbringe CO2?udslippet med 1,8 mio. ton. Hvis vi forestiller os, at kun den del, der er registreret i statistikker mv. i 2006 erstattes, dvs. ca. 9 PJ, vil vi kunne undgå ca. 0,9 mio. ton CO2 ved ovennævnte omstilling. Også hvis vi udskifter brændeovne uden for fjernvarmeområder med naturgasfyr vil brændselseffektiviteten stige, og CO2?udledningen kunne nedbringes (scenarie 5). Forstiller vi os, at vi øger andelen af varmeforbruget, der dækkes af brændeovne, falder brændselseffektiviteten generelt. Desuden vil CO2?udslippet være højere, end hvis vi havde brugt træet andre steder end i brændeovne. Hvis hele varmeforbruget i enfamiliehuse dækkes af brændeovne, vil det samlede brændselsforbrug stige med ca. 29 PJ og vi vil skulle importere yderlige ca. 119 PJ træ for at kunne dække behovet.

Mathiesen, Brian Vad

53

At ændre nutiden gennem fortiden – mundtlig historiefortælling i Danmark  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Mange i dag tænker umiddelbart, at mundtlig fortælling af traditionelle sagn og eventyr mest hører fortiden til. Men inden for de sidste årtier er der opstået en ny interesse for mundtlig historiefortælling i Danmark. De nye fortællere beretter traditionelle sagn og eventyr, men også historier de selv har oplevet eller fundet på, eller historier fra skønlitterære værker. Man får indtryk af, at historiefortælling stadig har en forbindelse til fortiden. De største fortællefestivaler finder sted i historiske omgivelser på museer, og nutidens historiefortællere henviser ofte til fortælletraditionens lange historie, når de taler og skriver om historiefortælling.Hidtil har den nye interesse for historiefortælling ikke været genstand for forskning, men artiklen fremlægger et studie af historiefortælleres syn på fortælling og fortid. Fokus er, hvilke betydninger begreberne nostalgi og autenticitet har for fortællerne. Artiklen bygger primært på interviews med historiefortællere. Fortællerne blev blandt andet bedt om at beskrive, hvordan de umiddelbart forestillede sig, at historiefortælling fandt sted i fortiden. Det er et positivt billede af fortiden, der toner frem, og fortællerne bruger billederne af fortiden som afsæt til at kritisere træk af den moderne levemåde. De kritiserer medierne og de elektriske apparater for at gøre mennesker passive og ødelægge deres nærvær med andre levende mennesker. Ved at genoptage - hvad fortællerne opfatter som - en ældgammel og uddød tradition, ønsker de at skabe nogle oplevelser, som det moderne menneske savner i vore dages samfund. For fortællerne danner fortiden et idealiseret modbillede til nutiden og rummer dermed mulighed for, at fortællerne kan tale om deres idealer og håb for historiefortælling.Changing the Present through the Past - Oral Story-Telling in DenmarkToday, many people spontaneously think that oral transmission of traditional legends and fairy tales are a thing of the past. But in the last few decades a new interest has arisen in Denmark in oral story-telling. The new story-tellers relatetraditional legends and fairy tales, but also adventures that they themselves have experienced or invented, or stories from works of fiction. One has the impressionthat story-telling still has a link to the past. The major story-telling festivalstake place in historical surroundings in museums, and present-day story-tellers frequently point to the long history of the story-telling tradition when they speakor write about story-telling.So far, the new interest in story-telling has not been a subject for research, but the present article presents a study of the view of the story-tellers on story-telling and the past. Focus is on which meanings the concepts of nostalgia and authenticityhave for the story-tellers.The article is primarily based on interviews with story-tellers. They were interalia asked to describe how they would spontaneously imagine that story-telling took place in the past. It is a positive picture of the past that emerges, and the story-tellers use images of the past as a platform from which to criticize modernways of life. They criticize the media and electronic gadgets for making people passive and spoiling their being together with other living human beings. By reviving - what the storytellers see as - an ancient and extinct tradition, they wish to create experiences that modern man misses in present-day society. For the story-tellers, the past presents an idealized contrast to the present and thus contains a possibility for the story-tellers to expand about their ideals and hopes for story-telling. 

Lene Andersen

2010-12-01

54

Problematiseringer af 'ghetto'-skoler i Danmark og Frankrig i et komparativt perspektiv  

DEFF Research Database (Denmark)

Formålet med denne artikel er at undersøge, hvori problematikken om for store ’koncentrationer’ af etniske minoritetsbørn på bestemte skoler består, og hvordan den beskrives og begrundes. Undersøgelsen vil i artiklens første del blive belyst ud fra de mest fremtrædende problematiseringer om fordeling af etniske mi- noritetsbørn i skolen i Danmark. I anden del vil spørgsmålet blive belyst i et komparativt perspektiv ud den aktuelle pro- blematisering af ’ghetto’-skoler i Frankrig. Frankrig er valgt som sammenlignende case ud fra spørgsmålet om, hvordan ’ghetto’-skoler problematiseres, når etnicitet og kulturforskelle på et officielt samfundsmæssigt plan glider i baggrunden som forskelskategorier. Det interessante i forhold til at sammenligne problematiseringer af ’ghetto’-skoler i Danmark og Frankrig er ydermere, at trods en udpræget fælles samfundsmæssig og uddannelsespolitisk grundtanke i begge lande om at skabe lige muligheder, er der store forskelle på, hvordan lighedsprincippet forstås og praktiseres.

Moldenhawer, Bolette; Jacobsen, Gro Hellesdatter

2014-01-01

55

Molekylær karakterisering af influenzavirus fra vilde fugle i Danmark i 2012  

DEFF Research Database (Denmark)

Aviær influenza (AI) virus indeholder 8 genom (RNA) segmenter, som koder for 13 proteiner. De mest variable proteiner er overflade glykoproteinerne hemagglutinin (HA) og neuraminidase (NA), der kodes af hhv. HA og NA genom segmenterne. HA og NA danner basis for subtypeklassificering af AI virus. Vilde vandfugle anses for at være den naturlige vært for AI virus, og i forbindelse med flere udbrud af højpatogen aviær influenza (HPAI) virus i fjerkræ er der fundet et tilsvarende lavpatogene aviær influenza (LPAI) virus i vilde vandfugle. AI virus kan spredes over lange afstande af vilde fugle, herunder potentielt også HPAI virus. Vilde fugle er derfor et oplagt mål for overvågning af AI virus, og Danmarks topologi med lange kyststrækninger og vadeområder er ideelle foder- og rastepladser for de mange vilde vandfugle, der trækker over Danmark eller overvintrer her.

Hjulsager, Charlotte Kristiane; Krog, Jesper Schak

2013-01-01

56

Domesticeringen af Ford i Danmark : Den kulturelle tilegnelse af Ford og fordismen, 1920-1940  

DEFF Research Database (Denmark)

Det amerikanske automobilfirma Ford Motor Company med hovedkvarter i Detroit begyndte at drive forretning i Danmark omkring 1906. De første aktiviteter blev konsolideret samme år ved udnævnelsen af motorforhandleren F. Bülow & Co. til salgsagent i Danmark og importør af Ford automobiler til det skandinaviske marked. Dermed havde Ford tidligt fået et stærkt fodfæste i Nordeuropa, som udviklingen i salget af Ford autobiler de næste årtier til fulde skulle demonstrere. Ford Motor Company er i dag den fjerde største bilproducent på verdensmarkedet, men går man tilbage til 1920'rne var selskabet førende med en markedsandel på mere end 50%. En position som Ford måtte afgive til General Motors i løbet af årtiet. I Danmark var mere end hvert andet indregistreret automobil i 1930 antageligt af mærket Ford, og helt frem til verdenskrigens udbrud var Ford Motor Company et brand, som spillede en meget markant rolle i den danske offentlighed. Dette paper undersøger hvordan og med hvilke midler, Fords brand image blev formidlet gennem virksomhedens handlinger og gennem reklamer for firmaets produkter i den danske motor-offentlighed. Der var tale om en helt ny type offentlighed, som i bogstaveligste forstand voksede sig stor og stærk i den selv samme periode som Ford Motor Company gennem udbredelse af bilismen. Det var især FDM's medlemsblad MOTOR, som løbende bragte en stor mængde artikler om Ford Motor Company og reklamer for firmaets produkter i hele perioden 1906-1940. De to store aktører, storproducenten af automobiler og motorfolkets forbrugerorganisation, samarbejdede i hele perioden om at udbrede grundlaget for den kulturelle tilegnelse af automobilet i brede dele af befolkningen. Ugebladet MOTOR er dermed en hovedkilde til automobilkulturens udbredelse i Danmark, og kan levere et særdeles omfangsrigt kildemateriale til denne undersøgelse.

Wagner, Michael

57

HRM-Earth.dk : Et overblik over HRM i Danmark. Cranet-undersøgelsen 2008  

DEFF Research Database (Denmark)

Undersøgelsen tager temperaturen på Human Resource Management i Danmark. Der ses på brugen af HRM-redskaber og virkemidler, som generelt bliver bredere. HRM bliver i stigende grad et strategisk indsatsområde for virksomhederne. Undersøgelsen kortlægger endvidere faktorer omkring outsourcing af HR-funktionen, incitamenter og personalegoder, etik, performance samt kønsproblematikker i HR-arbejdet. Cranet er en internationalt koordineret analyse, som afvikles parallelt i 40 lande.

Hjalager, Anne-Mette; Holt Larsen, Henrik

2009-01-01

58

Den finansielle krise i Danmark: Diskussion af rapporten fra Udvalget om årsagerne til finanskrisen: Duplik  

DEFF Research Database (Denmark)

I Finans/Invest nr. 1/14 replicerede Jesper Rangvid på vores indlæg i Finans/Invest nr. 8/13, hvor vi diskuterede udvalgte dele af rapporten fra Udvalget om årsagerne til finanskrisen. Desværre adresserer Rangvid kun enkelte af de spørgsmål, vi stillede i vores første indlæg. Der er fortsat mange uafklarede punkter, som det efter vores opfattelse er nødvendigt at få opklaret, hvis man vil have en dybere forståelse af krisen, som den udfoldede sig i Danmark.

Engsted, Tom; Raaballe, Johannes

2014-01-01

59

Danmarks Radios stemmer : Undersøgt gennem et studie af kanalspeakeren på P1 1925-2012  

DEFF Research Database (Denmark)

Siden Statsradiofoniens start i 1925 har kanalspeakeren været en fast tilbagevendende stemme i sendefladen, der skulle skabe et ankerpunkt for lytteren ved at fortælle om hvad der netop er udsendt eller hvad der kommer. I dag tænker de færreste måske over funktionen, men i radioens barndom var kanalspeakerne kändisser, hvis fortalelser i æteren såvel som private gøren og laden blev fulgt nøje i dagspressen. Anna Lawaetz har med ph.d.-afhandlingen Danmarks Radios stemmer med udgangspunkt i kanalspeakerne på P1 i perioden 1925-2012 gennem empiriske studier kortlagt fortællingen om institutionens stemmer – nøje udvalgte ikke-fiktionsstemmer i Danmarks Radio igennem tiden. Samtidig har hun lavet en konkret analyse af stemmerne baseret på både akustiske målinger og kategorisering af oplevelsen af stemmerne. Fx taler kanalspeakerne på P1 i dag ikke hurtigere end tidligere, men pauserne er blevet kortere, hvilket samlet set skaber en oplevelse af et let øget taletempo. Studiet kom også med overraskende resultater som fx et særligt målbart stemmebrugsideal for de kvindelige kanalspeakere. Den konkrete undersøgelse peger metodisk ind i det nye forskningsfelt Digital humanities, hvor adgangen til store datamængder kræver udvikling af nye metoder. Den metodiske udvikling har her været baseret på optagelser af stemmer for at undersøge hvordan man videnskabeligt kan arbejde med optagelser af stemmer som mere end teksttransskriptioner inden for det kulturvidenskabelige felt med afsæt i Danmarks Radios radioarkiv.

Lawaetz, Anna

2014-01-01

60

Beredskab eller intern sikkerhed? : Danmark og den internationale institutionsudvikling inden for det robuste og sikre samfund  

DEFF Research Database (Denmark)

Skal Danmark have en beredskabspolitik eller en politik for intern sikkerhed? Det er et af de spørgsmål, den internationale institutionsudvikling inden for det robuste og sikre samfund stiller til det danske beredskabspolitiske univers. På baggrund af en ekspertpraktikerworkshop beskriver denne rapport hvordan den internationale institutionsudvikling og de tilhørende styringstanker er under forandring, og præsenterer workshopdeltagernes bud på, hvilke konsekvenser og udfordringer det har for Danmark. Udfordringerne er mangeartede og løber fra det supranationale niveau i form af eventuelle danske forpligtelser i forbindelse med et øget ambitionsniveau for fælleseuropæiske kapaciteter, over diskussioner af effekter og cost/benefit på nationalt niveau af europæiske initiativer, til mere hjemlige udfordringer vedrørende relationen mellem stat og myndigheder på den ene side og individerne på den anden i form af f.eks. nationale modeller for borgerinddragelse i forskellige dimensioner. Selvom udviklingen i beredskabstænkningen har været drevet af USA ikke mindst siden 11. september 2001, så er det særligt EU som er interessant for Danmark. Dels er EU-samarbejdet forpligtende, dels fokuserer EU på at anvende den nye robusthedstænkning som basis for en intern sikkerhedsstrategi. Den klassiske helhedsorienterede beredskabsplanlægning som traditionelt har fokuseret på beredskab som noget lokalt forankret gives dermed en ny ramme på europæisk plan. Det har politisk betydning fordi et forøget sagsområde også vil påkalde sig ny fælleseuropæisk regulering og initiativer.

Breitenbauch, Henrik Ø.

61

Bygherrens tidlige prissætning og erfaringsopsamling : Blokmodellen anvendt på Danmarks Farmaceutiske Universitet  

DEFF Research Database (Denmark)

Bygherren står i de tidlige faser af et byggeri med ønsket om et mere sikkert budget, der ikke blot bygger på en gennemsnitspris, men afspejler brugernes forskellige behov, ønsker og krav. I rapporten vises erfaringer fra en afprøvning af en såkaldt blokmodel på en nybygning for Danmarks Farmaceutiske Universitet, som omfatter både den tidlige prissætning og erfaringsopsamlingen ved sagens afslutning. Blokmodellen er en datastruktur for bygningen, rum, konstruktioner, installationer mv., som giver bygherren, ejerne og brugeren et sammenhængende overblik over priser, omfang og kvaliteter. Rapporten giver også forslag til, hvordan bygherren kan bidrage til byggeriets generelle udvikling mod bedre, billigere og mere konkurrencedygtigt byggeri.

Bertelsen, Niels Haldor; Hansen, Ernst Jan de Place

2004-01-01

62

"De vil os stadig til livs" : Betydningskonstruktioner i tv-nyhedsformidling om terrortruslen mod Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Med udgangspunkt i et perspektiv på terrortruslen mod Danmark som et diskursivt og oplevet fænomen udforskes de betydningskonstruktioner, der skabes i public service-medierne DR1 og TV2’s tv-nyhedsformidling om truslen, med særligt fokus på konstruktioner af racial, national og etnisk enshed og forskel. I afhandlingen analyseres nyhedsudsendelser og interviews med journalister. Heri identificeres blandt andet en racialisering af terror som et potentiale hos især unge mænd, der ’ser muslimske eller mellemøstlige ud’. Gennem en kontrastering af terrortruslen med den norske 22. juli-terror i 2011, viser afhandlingen desuden, at dette billede af terrorpotentialet ikke ændres af, at et terrorangreb i Danmarks nærområde viser sig at bryde med forventningerne til, hvorfra terrortruslen kommer og med hvilket motiv. Således er det en af afhandlingens væsentlige konklusioner, at forestillingen om truslen fra terror i højere grad er med til at forme vores forståelse af verden, end terroren i sig selv er. Dette indebærer en forflyttelse, hvor en forestillet forudgående muslimsk religiøsitet snarere end terroren i sig selv kommer til at optræde som det, der gøres til genstand for opmærksomhed i bestræbelserne til at forstå og bekæmpe terrortruslen. Afhandlingen lægger vægt på betydningen af ’race’ i disse betydningskonstruktioner, idet analyserne peger på, at Breiviks hvidhed havde væsentlig betydning for den individualisering, der skete af ham og hans terror.

Nielsen, Asta Smedegaard

2014-01-01

63

Grus i maskineriet : abstrakt og figurativ kunst i Danmark efter Anden Verdenskrig  

DEFF Research Database (Denmark)

Afhandlingen GRUS I MASKINERIET – abstrakt og figurativ kunst i Danmark efter Anden Verdenskrig præsenterer en revurdering af forholdet mellem abstrakt og figurativ kunst i Danmark efter Anden Verdenskrig. Formålet med afhandlingen er en kritisk revurdering af historiografiske opdelinger i den kunsthistoriske forskning i dansk efterkrigstidskunst med henblik på at etablere nye tematiske og metodologiske tilgange til forskningen i dansk kunst. Den første del af afhandlingen præsenterer en historiografisk kritik af state-of-the-art med hensyn til forskning i dansk efterkrigstids kunst, og argumenterer for en tværfaglig tilgang, der blandt andet omfatter tidsskriftkultur og intellektuel historie og et tværmedialt genstandsfelt hvor tekstilværker, grafik og reproduktionshistorie anskues i sammenhæng med maleri og skulptur. I afhandlingens anden del kortlægges historisk reception og historiske modernismers relevans for et dansk kunst og kulturliv, særligt fremdrages den danske kunstkritiker Ole Sarvig og den engelske kunstkritiks indflydelse i skikkelse af Herbert Read. Afhandlingens tredje del er helliget analyser af kunstværker. De tre udtryksformer: spontan, konkret og figurativ kunst mens stilmæssigt forskellige udtrykker en æstetisk og ideologisk forhandling af menneskets status som i en kulturel krisetid, hvor teknologisk udvikling og efterkrigstid er præget af både dystopi og rekonstruktion. Værkerne sætter mennesket i centrum, og tilgår verden med udgangspunkt i menneskets sårbare krop og forsøger derigennem at forlige humanistiske forestillinger æstetisk og ideologisk. Denne æstetiske forhandling transcenderer spørgsmålet om stil.

Eriksen, Karen Westphal

2015-01-01

64

Lightcurves and Periods for Asteroids 1081 Reseda 2117 Danmark, 2315 Czechoslovakia, 2871 Schober, 6392 Takashimizuno, and (6409) 1992 VC  

Science.gov (United States)

Ten asteroids were observed at the Oakley Southern Sky Observatory on six nights during the months of 2008 July and August. The asteroids were 1081 Reseda, 1421 Esperanto, 2117 Danmark, 2315 Czechoslovakia, 2871 Schober, 6392 Takashimizuno, (6409) 1992 VC, 7046 Reshetnev, (14276) 2000 CF2, and (32219) 2000 OU20.

Yankov, Arten; Ditteon, Richard

2009-01-01

65

Religion i Sverige, Norge og Danmark : Observationer i en række empiriske undersøgelser  

DEFF Research Database (Denmark)

Hensigten med denne oversigt over forskellige empiriske undersøgelser af religion og tro i Norge, Danmark og Sverige har været at finde yderligere bevismateriale end det, jeg præsenterer i Mord og metafysik. Disse undersøgelser peger på en forandret holdning til tro, en vækst af åndelighed frem for institutionel tro, en forståelse der for mange ligger indbygget i betegnelsen religion og i nogen grad også tro. Derfor ser resultatet i den svenske undersøgelse lidt plumret ud; der synes at være et vakuum af respondenter, der ikke kan levere det svar, som de reelt ønsker. Sammenlagt peger disse undersøgelser på, at tro og religion er radikalt forandret i de skandinaviske samfund. Den er svundet kraftigt ind, men den er bestemt ikke forsvundet.

Hansen, Kim Toft

2012-01-01

66

Tak for Flensborg-hjælpen : Det borgerlige Danmarks kvittering i maj 1920  

DEFF Research Database (Denmark)

Efter folkeafstemningerne i Slesvig i februar og marts 1920 var danskerne lykkelige og taknemmelige over at have fået Sønderjylland hjem, men var også frustreret over den radikale regerings – måske bevidst - svigtende rettidige omhu med at sikre rimelige rammer for afstemningen i Mellemslesvig. Under valgkampen i april lovede den borgerlige opposition at gøre mere for at få Flensborg hjem. Selv om det nu var for sent, hjalp Frankrig i det forgæves danske revisonsforsøg fra 5.maj 1920 til slutningen af måneden. Da den franske del af den allierede besættelsesstyrke i Slesvig, 22. Alpejægerbataljon, ankom til det aftalte takkebesøg i København den 26. maj, blev opholdet rammen for ekstraordinære manifestationer af taknemmelighed fra det borgerlige Danmark og dets hær. Markeringen blev et halvt år senere fulgt op af aktivistisk støtte til fransk politik i Polen.

Clemmesen, Michael Hesselholt

2014-01-01

67

For Flåden og Danmark : Det danske Søværns Flag- og Mærkedage Gennem 500 år  

DEFF Research Database (Denmark)

Den danske flåde kunne i 2010 markere 500året for dets grundlæggelse. Det er det ældste af Forsvarets tre værn, og måske også det mest traditionsrige. Historierne om flåden mange sejre og nederlag er også Danmarks historie og et centralt element i søværnets identitet. Historierne om dets mange sejre og nederlag har altid spillet en stor rolle i flådens virke; ikke bare har man skullet lære af fortidens gode og mindre gode beslutninger, men værnets historie er også et centralt element i identiteten som søofficer og orlogsgast og i skabelsen af det sammenhold, som gør arbejdet i Søværnet til noget enestående. Denne bog er en gennemgang af flådens historie, dag for dag. Målet er at give alle andre med interesse for Søværnet en nem og tilgængelig oversigt over de centrale begivenheder i flådens historie. Gennemillustreret med over 300 fotografier, tegninger og kort, hvoraf hovedparten ikke tidligere har været offentliggjort.

NØrby, SØren; Seerup, Jakob

2015-01-01

68

Tak, Danmark!  

DEFF Research Database (Denmark)

Forfatterne til denne kronik er dybt taknemmelige, fordi de blev født i et land med ”mulighedslighed”. I USA er ”mulighedskløften” til gengæld vokset, og derfor får talentfulde børn fra fattige familier ikke tilsvarende chancer.

Svendsen, Gert Tinggaard; Svendsen, Gunnar Lind Haase

2015-01-01

69

Affaldsteknologiers CO2-fortrængning i energisystemet  

DEFF Research Database (Denmark)

I Danmark afbrænder vi hvert år omkring 3,5 mio. ton affald. Afbrændingen foregår langt overvejende i kraftvarmeværker, der leverer el og varme til det danske energisystem. Affaldet fortrænger fossile brændsler i energisystemet, og der spares en udledning på 1,5 mio. tons CO2. Samtidig sparer vi 0,9 mia. kr. pr. år primært på grund af lavere brændselsudgifter.

Münster, Marie

2008-01-01

70

Vækst af den invasive makroalge Gracilaria vermiculophylla under naturlige forhold i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Rødalgen Gracilaria vermiculophylla er invasiv i de skandinaviske marine områder og har stort spredningspotentiale. Algen blev observeret for første gang i Danmark i 2003 og har siden spredt sig eksplosivt i fjordsystemer i Jylland og på Fyn og er i 2008 observeret på Sydsjælland. Algen findes ofte i lavvandede beskyttede områder og kan dække bunden i op til 50 cm højde fra bunden med følgende negative konsekvenser for andre makrofytter i området. Hvorvidt en invasiv makroalge er succesfuld i et nyt område afhænger af en lang række faktorer så som f.eks. tilstedeværelsen af dyr der benytter algen som primær fødekilde og det funktionelle respons på styrende miljøvariable. Gracilaria vermiculophylla har vist sig succesfuld i Danske fjordsystemer og et af de spørgsmål der rejser sig er om dette skyldes en introduktion til en tom økologisk niche eller om algens succes har grobund i et plastisk respons til de styrende miljøvariable. I nærværende studie blev vækst af rødalgen Gracilaria vermiculophylla undersøgt under naturlige forhold igennem vækstsæsonen på to lokaliteter på Fyn (Holcken Havn Fjord og Fyns Hoved). Igennem vækstundersøgelser efterforskes algens vækstdynamik over sæsonen og mere specifikt søges det belyst om (I) Gracilaria vermiculophylla er fødekilde for dyr i fjordsystemerne og (II) om algen er næringsstofbegrænset under naturlige forhold.

Nejrup, Lars Brammer; Pedersen, Morten Foldager

71

Et relevant flyvevåben i et afbalanceret forsvar – kun muligt med andre flytyper : Debatindlæg  

DEFF Research Database (Denmark)

Indlægget peger på at Danmark har mere end den ene mulighed for at sammensætte Flyvevåbnet end den ensidige debat som tilhængerne af Joint Strike Fighter peger på. Også med andre og billigere flytyper kan Flyvevåbnet løse meget relevante fremtidige opgaver.

Jensen, Lars H. Ehrensvärd

2009-01-01

72

Når virkeligheden kommer i vejen. De æstetiske muligheder og grænser indenfor Danmarks Radio, bl.a. med henblik på "Voksdugen"  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Når de æstetiske overvejelser skal udmøntes i konkrete program- mer, kommer virkeligheden ofte i vejen. John Carlsen og Bo Dam- gaard skriver i denne artikel med udgangspunkt i deres egne er- faringer, især omkring deres sidste fællesprojekt "Voksdugen", om muligheder og grænser for at overskride de normer, som lig- ger i Danmarks Radio. De refererer til det i marts afholdte seminar om tv-æstetik og henviser direkte til den i forordet citerede indbydelse, når de harcelerer over medieforskningens sendrægtighed til at tage tv-æstetikken op.

Bo Damgaard

1986-08-01

73

Den eneste ene - hvordan etniske minoritetsunge i Danmark danner par : Konflikt og intervention  

DEFF Research Database (Denmark)

Rapporten handler om etniske unges måde at danne par på. Rapporten er baseret på en større empirisk undersøgelse gennemført af forfatteren i 2003 og er desuden inspireret af forfatterens egen ph.d.-afhandling: "Ungdom, etnicitet og psychosocial intervention" (2000, Københavns Universitet). Rapporten viser et sammensat billede af, hvordan de etniske, unge i Danmark danner par. De gør det i et mønster, der hverken ligner deres egne forældres eller de majoritetsunges (dvs. de unge danskes). Blandt de etniske, unge er der mange, der i modsætning til deres forældregeneration har et kæresteforhold. Men sammenlignet med de majoritetsunge (danske) er der ikke ret mange etniske, unge, der lever i et papirløst forhold. Til gengæld er der flere, for hvem familiens accept spiller en stor rolle, når de gifter sig. En del af de etniske forældre er fleksible og er i stand til at acceptere den unges synspunkter og valg angående partner. Forældrene bliver dermed medspillere i den unges pardannelse. Til gengæld kan en mindre del af forældrene betragtes som rigide, og her er der selvfølgelig større risiko for konflikter. De professionelle påpeger, at de fleste unge, der flygter hjemmefra, før eller senere dog genoptager kontakten til forældrene. For nogles vedkommende kan der imidlertid gå mange år. Rapporten fokuserer særligt på forældrenes rolle i de unges pardannelse og på både de unges og forældrenes oplevelse af samfundsmæssig diskrimination. Især den massive fokus på de problematiske former for pardannelse - tvangsægteskaberne - indgår som en del af de unge og forældrenes oplevelse af diskrimination. Med udgangspunkt i en række nationale og internationale erfaringer er der udarbejdet en hensigtsmæssig interventionsmodel for at hjælpe de unge med deres pardannelsesproblemer. Rapporten henvender sig til både praktikere, undervisere og forskere i feltet ungdom, etnicitet, familierelationer, kulturstudier samt socialpædagogisk/psykologisk rådgivning og - behandling.

Singla, Rashmi

2006-01-01

74

Receptindløst anti-osteoporotisk behandling i Danmark : et nationalt registerbaseret studie  

DEFF Research Database (Denmark)

Baggrund: Osteoporose betragtes som et verdensomspændende folkesundhedsproblem. Mænd og kvinder som har osteoporose er for det meste ikke bevidste om dette før knoglebrud opstår. Det anslås at mere end en af tre europæiske kvinder og hver fjerde mand over 50 år vil opleve at få osteoporotiske brud med betydelig sygelighed og dødelighed til følge. I lighed med mange andre kroniske lidelser, betragtes en af de største udfordringer vedrørende osteoporose at være compliance og vedholdenhed i forhold til den medicinske behandling. Årsagssammenhænge i forbindelse med lav compliance og vedholdenhed af den farmaceutiske behandling er fortsat uklare. Formål: At opnå en dybere forståelse af patienters liv med osteoporose ved at bestemme omfanget af, samt beskrive faktorer vedrørende receptindløst compliance og vedholdenhed af oral anti-osteoporotisk behandling blandt nye brugere af oral anti-osteoporotisk medicin i Danmark. Metode: En epidemiologisk registerbaseret national åben kohorte undersøgelse af compliance og vedholdenhed af anti-osteoporotisk behandling. Undersøgelsen omfattede 100.949 mænd og kvinder. Statistiske analyser blev anvendt til at forklare årsager til behandlingssvigt, herunder backward stepwise logistic regression analyse, samt Kaplan Meier overlevelsesanalyse til estimering af behandlingslængde. Resultater: Studiet viste at 56,6% af de 93.365 patienter var vedholdende og compliant, 4,7% var vedholdende men med lav receptindløst-compliance, mens 38,7% stoppede med behandlingen i løbet af det første år (”early quitters”). ”Early quitters” viste sig at adskille sig socioøkonomisk og demografisk fra andre patienter med lav receptindløst-compliance. Studiet viste at der var en øget risiko for at stoppe behandlingen det første år, når der blev sammenlignet med dem der var compliant udover et år (baseret på indløste recepter), disse forskelle var associeret med: Fraktur (som en kategori), at bo i lejlighed, at have hjemmeboende børn, at bo alene, behandling med andre bisphosphonater eller ikke- bisphosphonater, at være mand, at bo under 50 km fra universitetshospital, antal af andre præparater, hormon behandling, prednisolon og anti-depressiva, ko-morbiditeter særligt 3 og derover, lunge og reumatologisk lidelser. Konklusion: Studiets fund bidrager med ny viden vedrørende compliance problematikken, ved at beskrive afgørende faktorer for potentielle risikogrupper. Resultaterne peger dermed i retningen af muligheder for sundhedsfremmende tiltag inddragende de nærværende resultater med henblik på at etablere forbedret patientpleje og behandling. For at vurdere patienternes behov for støtte og indholdet af en sådan, der er behov for forskning som omhandler patienternes erfaringer og opfattelser vedrørende den medicinske fraktur forebyggende behandling. Der er behov for mere forskning på området, herunder socioøkonomiske og demografiske forskelle i osteoporose behandling og forebyggelse.

Hansen, Carrinna; Konradsen, Hanne

75

Punkttællinger af ynglefugle i eng, by og skov 1998. Danmark : Naturovervågning  

DEFF Research Database (Denmark)

Siden 1976 er der årligt udført en landsdækkende tælling af danske ynglefugle. Tællingerne foretages efter punktoptællingsmetoden i et samarbejde mellem Danmarks Mi-ljøundersøgelser, Skov- og Naturstyrelsen, Dansk Ornitologisk Forening og Ornis Consult A/S. I denne rapport præsenteres resultaterne fra tællingerne gennemført i foråret og sommeren 1998. Program-met er med sine nu 23 år blandt de ældste fugletællingspro-gram-mer i Europa. I 1998 taltes på 350 ruter, hvoraf 289 var gengangere, d.v.s. ruter, der også blev talt i 1997 under stort set tilsvarende forhold. Ynglesæsonen 1998 fulgte efter en usædvanligt mild vinter og et efterår med en svigtende frøsætning hos såvel rødgran som bøg og eg. Bestandene af vandfugle var i 1997-1998 præget af fremgange for de særligt vinterfølsomme arter (blishøne og fiskehejre), mens billedet for de resterende arter er mere uklart. Set over hele perioden skal fremhæves skarvens bestandsfremgang og efterfølgende stagnation samt en meget markant nedgang i bestanden af hættemåge. I øvrigt synes vintervejret at være en vigtig faktor med tilbagegange efter hårde vintre for bl.a. fiskehejre, grønbenet rørhøne og blishøne. Det milde vintervejr og den svigtende frøsætning fulgtes af markante fremgange for en række vinterfølsomme småfuglearter (gærdesmutte, rødhals, fuglekonge) samt tilbagegange for hovedparten af de arter, der ernærer sig af bognødder gennem vinterperioden (ringdue, blåmejse, musvit, spætmejse og bogfinke). I 1998 var de eneste signifikante ændringer for agerlandets fugle en fremgang for tornsanger samt mindre tilbagegange for tornirisk, stær og gulspurv. Set over hele perioden er især vibe, kornværling og stær gået meget tilbage i antal. Det er især standfugle og kort-distan-cetrækkerne, d.v.s. arter der tilbringer hovedparten af deres livscyklus i agerlandet, der er gået tilbage. Blandt disse har bestandene af sanglærke og tornirisk dog været stabile eller præget af mindre fremgange siden midten af 80'erne. For de 4 arter, der tilbringer vinteren i Middelhavsområdet (sangdrossel, munk, gransanger og hvid vipstjert), er tendensen 1997-1998 entydigt fremgang. Blandt langdistancetrækkerne kan noteres en vedvarende fremgang for de fleste af de arter, der tilbringer vinteren i egnene omkring Middelhavet, d.v.s. hvid vipstjert, munk og gransanger. Det samme gælder Afrikatrækkerne, idet gøg, mursejler, nattergal og tornsanger går signifikant frem mellem de to år. For de øvrige arter ses ingen signifikante ændringer. Derimod er tendensen, set over de seneste 10-20 år, til-bagegang for hovedparten af de arter, der overvintrer i Afrika. I denne gruppe synes kun skovpiberen at være i decideret fremgang. I rapporten præsenteres desuden et skovindeks, der omfatter alle typer af skovbe-voks-ninger og der foretages sammenligninger mellem bestandsudviklingen i skov og i andre naturtyper. F.eks. tyder meget på, at jernspurvs tilbagegang herhjemme især har fundet sted udenfor skoven, hvorimod sangdrossel og løvsanger synes at klare sig dårligere i skoven sammenlignet med udenfor. Endeligt præsenteres i rapporten separate resultater for bymæssig bebyggelse og enge, der foretages sammenligninger med svenske ynglefugle-tællinger, der gives eksempler på biotop-kodefordelinger for jernspurv og solsort, og der gives en kortfattet omtale af et nyt Euromoniterings-projekt.

Jacobsen, E. M.

1999-01-01

76

Macaria artesiaria (Denis & Schiffermüller, 1775) (Geometridae) fundet i Danmark : Et eksemplar af denne måler blev i 2012 fundet på Møns Klint  

DEFF Research Database (Denmark)

Macaria artesiaria (Denis & Schiffermüller, 1775) (Geometridae) found in Danmark. A male specimen of M. artesiaria was caught in an automatical light trap in south-eastern Denmark at the island of Møn in 2012. It is the first record of this species from Denmark. Characteristics of the moth and its biology are discussed in some details. Based on this single record it is too early to comment on the possible status of M. artesiaria in Denmark.

Karsholt, Ole

2012-01-01

77

Klimadebatten i Danmark : Den tidlige klimadebat indtil 1990. COP 1 i Berlin i 1995. COP 14 i Poznan i 2008  

DEFF Research Database (Denmark)

Bidragene i Arbejdspapir nr.2 er tre analyser af den danske klimadebat i danske aviser. De valgte aviser er de tre omnibusaviser, Jyllands-Posten, Berlingske Tidende og Politiken. Hertil kommer dagbladet Information og Weekendavisen, der udkommer én gang om ugen. Opsøgningen af den tidlige klimadebat tager sit udgangspunkt i 1970'erne, hvor klimaet knap var på avisernes dagsorden og slet ikke på den politiske. Afgrænsningen til 1990 skal ses i relation til publiceringen af Brundtland- rapporten, "Vores Fælles Fremtid" i 1987 og oprettelsen af FN's klimapanel, IPCC, i 1988. Fra 1990 starter den type klimadebat, der i dag er vokset til et meget stort omfang. Nedslaget ved de to klimatopmøder, Conferences Of Partners, dvs. konferencer med deltagelse af de lande, der i 1992 i Rio de Janeiro vedtog og siden ratificerede FN's Klimakonvention, hænger sammen med en del af projektets gennemgående analyse, idet samtlige COP'er vil blive analyseret til og med COP 15, der afholdes i København 2009. Mit projekt har arbejdstitlen, "Klimadebatten i Danmark - set i et internationalt perspektiv". Projektet forventes færdigt i løbet af 2010.

Danielsen, Oluf

2008-01-01

78

Forudsigelse af udviklingen i dødelighed af iskaemisk hjertesygdom i Danmark 1982-1991 ved anvendelse af simulationsmodellen Prevent  

DEFF Research Database (Denmark)

The simulation model "Prevent" estimates the effect on mortality of changes of exposures to risk factors taking the multifactorial nature of the associations between risk factors and diseases, time dimensions, and demography into account. The objective of the study is to compare the actual development of ischaemic heart disease mortality in Danmark from 1982 to 1991 with the estimated mortality based on the development of four risk factors. The sources of data used in the study are national population data and mortality rates and prevalences of risk factors from population surveys (Glostrup Population Studies). Relative risk estimates are those implemented in the Dutch version of Prevent based on international literature. The risk factors are: tobacco smoking, hypertension, cholesterol, and alcohol consumption. Results are given for ages below 65 years. The pronounced decline in mortality of ischaemic heart disease in Denmark cannot be foreseen by the model based on the development of the associated risk factors. However, the combined trend of risk factors for the last 10 to 15 years is only modest and does not indicate the dramatic decline in mortality. Prevent is too simple to make a satisfactory forecast of mortality, which however, is not the main purpose of the model. By comparing the development of a reference and an intervention population the effects of unknown factors are to some extent eliminated and the model may therefore give a good impression of the benefits of preventive interventions.

BrØnnum-Hansen, Henrik; SjØl, A

1996-01-01

79

Hvor langt er PISA fra Danmark? : – delresultater fra et projekt til validering af PISA 2006 i en dansk kontekst.  

DEFF Research Database (Denmark)

I Danmark, såvel som i andre lavtplacerede lande, har PISA haft omfattende mediedækning, og de politiske konsekvenser har været betydelige. Væsentligst i denne sammenhæng er formentlig indførelsen af nationale tests i dansk/læsning, matematik og samtlige naturfag – og med stort fokus på samme aldersgruppe, som PISA tester (8. klasse, typisk 15-årige). Undervejs i hele processen har der været heftig debat: er PISA-resultaterne overhovedet relevante mål for ”det man ønsker at opnå med den danske folkeskole – og i særdeleshed naturfagsundervisningen i denne?”, er resultaterne dækkende udtryk for danske elevers reelle naturfagskompetence? Hvis PISA vitterligt udpeger problemer i dansk naturfagsundervisning, er udvidet testning så den mest hensigtsmæssige løsning?   Validering Af PISA (VAP) projektet søger gennem en række delundersøgelser at svare på disse spørgsmål ved at afdække gyldigheden af PISA 2006 science testen i en dansk kontekst. I det første delprojekt sammenlignes PISA science frameworket med de danske mål for naturfagsuddannelserne. I det andet delprojekt undersøges hvorledes PISA testformatet er i overensstemmelse med evalueringspraksis i naturfagene i den danske folkeskole. I det tredje delprojekt sammenlignes elevers score i PISA science testen med deres resultater i en mere dialogbaseret evalueringssituation.   De tre delundersøgelser betjener sig af forskellige metoder, nemlig henholdsvis tekstanalyse, spørgeskemaundersøgelse/ interview samt en egentlig feltvalidering (konkret undersøgelse af PISA-testede elevers viden). Resultaterne vil blive gennemgået i præsentationen og sat ind i en naturfagsdidaktisk sammenhæng. Specielt vil der blive lagt op til en diskussion af hvad der forstås ved viden, og hvorledes denne viden kan evalueres. Dette vil kunne bidrage til en bedre vurdering af PISA-testens gyldighedsområde og dermed dens ønskværdige uddannelsespolitiske rækkevidde.

Dolin, Jens; Krogh, Lars Brian

2008-01-01

80

Den lange vej mod 9. april : Historien om de fyrre år før den tyske operation mod Norge og Danmark i 1940  

DEFF Research Database (Denmark)

26. marts 1940 havde Storadmiral Erich Raeder overtalt Hitler til at iværksætte ”Unternehmen Weserübung”, invasionen af Norge og Danmark. Det skete på trods af, at de allierede da havde standset deres forberedelser til en operation i Nordskandinavien. Den yderst dristige tyske operation var ikke et resultat af en pludselig indskydelse, men den logiske kulmination af årtiers udvikling, hvor Tysklands flåde febrilsk havde søgt veje til at yde et effektivt bidrag til sejren. Også den britiske minering af norsk farvand, der blev gennemført samtidig med at de tyske transporter nærmede sig norske kystbyer, fulgte tidligere begivenheder. Den afgørende udvikling var sket i årene 1916-18, hvor det reelt mere havde været en serie af held end de danske og norske regeringers afbalancerende neutralitetspolitik, der havde hindret, at begge landene blev inddraget i krigen. Her fortælles historien om den lange vej til 9. april for første gang.

Clemmesen, Michael Hesselholt

2010-01-01

81

Hundredåriges demografi i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

The aim of this study was to describe the demography of centenarians in Denmark in the period 1775-1995. The prevalence of centenarians increased from about 1-2 pr. million in the last half of the 1800s to about 80 pr. million in 1995, especially among women since 1950 leading to a female/male-ratio of three to one. A total of 4292 centenarian deaths were found reported in different sources. The number of reported centenarian deaths was found to be much higher in the first half than in the last half of the 1800s, especially among men and among 105+ year-old: A through examination of 275 reported centenarian deaths on the Island of Funen from before 1900 indicates that this most plausibly was due to age-exaggeration and lack of validation of the reported ages before 1850. This was supported by a backward extrapolation of regression estimates based on the reported number in the period 1870-1925, which showed a much lower estimated number of centenarians than reported in the first half of the 1800s, indicating an emergence of centenarians after 1780. The probability of becoming a centenarian only first increased substantially for cohorts born after 1860. The reduction of mortality among the oldest old in the last decades has created a new generation of very old people. The proportion of centenarians can therefore be considered as an indicator of earlier changes in lifestyle and care for elderly. Udgivelsesdato: 1996-Dec-16

Jeune, B; Skytthe, A

1996-01-01

82

Trafikinformatikkens fremtid i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Strategy paper based on an earlier report: "Anvendelse af trafikinformatik - status og strategi". The progress of the recommendations put forward in this report is monitored and a set of revised strategies are defined. One of them is to strengthen the research at DTU in the field of ITS (Intelligent Transport Systems).

Kildebogaard, Jan

1998-01-01

83

Adipositasepidemien i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

In the last 25-30 years, there has been a marked increase in the prevalence of obesity within almost all age groups of the Danish population. The largest increase has been documented in studies based on objective data from total populations, and the latest data show the increase as continuing. The Danish studies show heterogeneity in the development of the obesity epidemic within various birth cohorts over time. This indicates a need for further etiological research, not only into behavioural factors but also into early life factors that may explain some of this pattern.

Due, Pernille; Heitmann, Berit L

2006-01-01

84

Tungmetalnedfald i Danmark 1998  

DEFF Research Database (Denmark)

Tungmetaller i luft og nedbør måles i de danske netværk af målestationer. Resultater af målingerne for Cr, Ni, Cu, Zn, As, Cd og Pb i 1998 var som gennemsnittet for alle målestationer for våddeposition hhv. Cr 0,15; Ni 0,3; Cu 0,9; Zn 9,3; As 0,2; Cd 0,04 og Pb 1,3 mg/m2 og for de atmosfæriske koncentrationer hhv. Cr 0,4; Ni 1,2; Cu 1,6; Zn 14; As 0,6; Cd 0,3 og Pb 7 ng/m3. Siden 1989 er både deposition og koncentrationer faldet med mellem en faktor 2 og 5

Hovmand, M.; Kemp, K.

2000-01-01

85

Fødevarerelateret livsstil i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Executive summary 1. Rapporten beretter om en undersøgelse af danskernes fødevarerelaterede livsstil, baseret på en repræsentativ stikprøve på 1200 danske husstande. 2. Danskerne kan beskrives ved 6 segmenter, der adskiller sig ved i hvilken grad og hvordan de anvender mad og fødevarer til at opnå de livsværdier, der måtte være centrale for dem. Vi har kaldt segmenterne de udforskende, de rationelle, de skødesløse, de økologisk moderate, de konservative og de uinteresserede fødevareforbrugere Segmenterne kan kun i ringe omfang karakteriseres ud fra demografiske kendetegn. 3. De udforskende fødevareforbrugere udgør 25% af befolkningen. For disse meget engagerede fødevareforbrugere er socialt samvær, selvopfyldelse og fornyelse afgørende købsmotiver. De udforskende vil have kvalitetsprodukter og søger generelt udfordringer gennem produktvalget og i selve madlavningen, der udføres med deltagelse fra hele familien. 4. De rationelle fødevareforbrugere udgør 11% af befolkningen. Forbruget af fødevarer har også en meget central placering i disse forbrugeres livsførelse. Selvopfyldelse, anerkendelse, tryghed og socialt samvær tilstræbes gennem maden. Dette betyder, at de rationelle er interesserede, men kritiske forbrugere, der planl deres indkøb efter en rationel stillingtagen til varernes kvalitetsrelaterede aspekter i forhold til prisen. 5. De skødesløse fødevareforbrugere udgør 23% af befolkningen. Disse forbrugere indkøber og forbruger mad og fødevarer på lemfældig vis, og fødevarer er ikke centrale i disse forbrugeres livsførelse. Deres impulsivitet bevirker dog, at de lader sig friste af nye produkter, især hvis disse ikke kræver den store tilberedning. 6. De økologisk moderate fødevareforbrugere udgør 20% af befolkningen. Dette segment tillægger forbruget af mad og fødevarer moderat betydning for opnåelsen af central livsværdier. Som følge heraf er de ikke specielt interesserede i fødevarer som sådan, men en sundhedsbevidst adfærd bevirker, at de gern økologiske produkter. 7. De konservative fødevareforbrugere udgør 11% af befolkningen. For disse forbrugere er forbruget af mad og fødevarer forbundet med stort engagement, og fødevarer anses for centrale for opnåelse af tryghed og stabilitet i hverdagen. Dette betyder, at de konservative for alt i verden undgår nye produkter og opskrifter, ligesom mad og indkøb betragtes som kvindens ansvar. 8. De uinteresserede fødevareforbrugere udgør ligeledes 11% af befolkningen. Disse forbrugere er totalt uinteresserede i stort set alle aspekter af mad og fødevarer. Samtidig udviser de en meget traditionspræget spiseadfærd, der tjener som et middel til opnåelse af tryghed og stabilitet i hverdagen.

Bredahl, Lone; Grunert, Klaus G.

1995-01-01

86

Chernobyl accident and Danmark  

International Nuclear Information System (INIS)

The report describes the Chernobyl accident and its consequences for Denmark in particular. It was commissioned by the Secretary of State for the Environment. Volume 1 contains copies of original documents issued by Danish authorities during the first accident phase and afterwards. Evaluations, monitoring data, press releases, legislation acts etc. are included. (author)

87

Det Dynamiske Østjylland : En klar vision for arealregulering af de motorvejsnære arealer i Østjylland  

DEFF Research Database (Denmark)

 I landsplanredegørelsen fra 2006 udpegede staten to vækstregioner i Danmark: Hovedstaden og Østjylland, der begge er kendetegnet ved en høj befolknings- og trafiktilvækst. Gennem deres fysiske placering og tiltrækningskraft for såvel bosætning som erhvervsplacering har områderne et øget fokus. I Hovedstadsområdet blev der oprettet et plandirektiv, der har til formål at opretholde en fremtidig planlægning, der indordner sig under fingerplanen. Udgivelsesdato: 03 oktober

GedsØ, Lisa; Linnet, Sille Christiane

2009-01-01

88

Fedmekirurgi i Danmark--er vi på rette vej?  

DEFF Research Database (Denmark)

INTRODUCTION: In 2005 the National Board of Health (NBH) published guidelines on bariatric surgery in Denmark. The aim of the present study was to shed light on the national bariatric effort in relation to these guidelines. MATERIAL AND METHODS: The analysis is based on extraction of the following data from the National Patient Registry in the period from 2005 through 2007: annual number of operations, type of operation, laparoscopic versus open procedure. Furthermore, the centres were compared. RESULTS: A total of 2,098 bariatric procedures were performed in the years 2005 to 2007. Apart from a single operation, all operations were performed at departments selected by the NBH. During the period an increase of approximately 400% in the number of operations was observed, and the rise was largest at the private clinics, which performed approx. 60% of the operations in 2007. Not all public departments fulfilled the recommendation from the NBH of a minimum of 100 annual operations. The proportion of banding procedures performed at private clinics was significantly lower than the proportion performed at public hospitals. Significantly more open operations were performed at private clinics, a tendency which was attributable to the activities of one of the private clinics. CONCLUSION: The frequency with which bariatric surgery is performed follows a strongly increasing trend and the procedures are only performed at the public departments selected by the National Board of Health and at the private centres that have entered into an agreement with Danish Regions. Since the operative access and selection of procedures varies between departments we conclude that research should be a firm requirement for all centres, and that research efforts should comprise cooperation concerning the database recommended by the NBH. Udgivelsesdato: 2008-Dec-8

Funch-Jensen, Peter; Iversen, Maria Gerding

2008-01-01

89

Evangelist - på mission i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Den kristne missionsforening Evangelist er kendt fra medierne, hvor foreningen ofte fremstilles som hjernevaskende og provokerende. De prædikater glæder Christian Hedegaard, foreningens centrale frontfigur sig over, for det viser at Evangelists arbejde virker, siger han.

Gottfredsen, Rikke

2009-01-01

90

Prævalens af demens i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

The exact prevalence of dementia in Denmark is unknown. Based on epidemiological data we have calculated possible estimates for the present Danish prevalence of dementia and prevalence projections through to 2030. The discrepancy between estimates based on epidemiological studies and the number of dementia diagnoses in registers indicates that dementia may be underdiagnosed. Even though results from recent epidemiological studies point to a possible decline in incidence we expect the future prevalence of dementia to increase due to an expected increase of the elderly population.

JØrgensen, Kasper; Waldemar, Gunhild

2014-01-01

91

EU-undantagen skadar Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Time has run away from the Danish EU exemptions from the EU. Denmark has no say in the EU's major challenges, writes Ian Manners, coordinator of the Danish exception report and Senior Researcher and Head of the EU Unit at the Danish Institute for International Studies, DIIS. In the context of discussions on the Lisbon Treaty, it is easy to forget that Denmark sixteen years ago, in 1992, also said no to a treaty reform. Yesterday featured Danish Institute for International Studies, DIIS, an impact assessment report on this no for the Danish Folketing. The report was commissioned in November 2007 by the parliament's EU committee to investigate the consequences of remaining outside the EU cooperation in a number of areas. The exceptions came at a time when the EU was facing a number of changes after the Cold War. Danish concerns about what these changes might mean result that the Danish people rejected the Maastricht Treaty in 1992. The Danish government emerged thus the areas of cooperation withinthe EU do not want to participate in: the third level of the EMU - the euro - supranational cooperation on justice and internal affairs, RIA, as well as security and defense policies - including the citizenship of the Union. No other Member State has made such representations even though the EU has doubled in size from 12 to 27 members. In all three areas, the consequences of remaining outside the EU cooperation has become increasingly apparent. Denmark has since 1982 maintained a fixed exchange rate against the German mark (to 1999) and then against the euro. This means that the Danish central bank's main goal has been to maintain the value of the Danish krone against the euro. This has been done by directly following the European Central Bank, ECB, exchange rates and by intervening in the money market when deemed necessary. The consequence is that the Danish exchange rates set by the ECB in Frankfurt. Besides this shadowing policy of the euro implies exclusion a number of other expenses. The most important consequence of remaining outside EMU cooperation is that Denmark is a member of either the ECB's Governing Council or the so-called Eurogroup of eurozone finance ministers. Both of these groups are important decisions related to the current and future direction of the EU's economic policy. Denmark is also mainly outside cooperation in justice and internal affairs, RIA. A large part of this cooperation, such as the European Court and the European Parliament, fell within the EU's remit as a result of the Treaty of Amsterdam 1997th This means that Denmark since 1998 have had only partial participation in areas concerning cooperation in both asylum as civil matters through limited parallel agreements. A large part of EU cooperation on border controls, asylum, immigration and judicial cooperation is thus without Danish participation. Denmark, still as an equal partner in the intergovernmental cooperation on policing and criminal justice, but these issues are expected to become part of the EU's area of ??responsibility in the near future which means that Denmark is again left out. During the 2003-2004 year intergovernmental conference to entrenched itself Denmark a potential addition to the EU Treaty, which allows to re-join the parts of RIA. For this to happen, however, the Lisbon Treaty enter into force and Danish voters must vote yes in a referendum. The third main area of ??cooperation outside Denmark is the EU's security and defense policy, SFP, where Denmark is only involved in the civilian aspects of EU external policies. This non-participation has led to Denmark's withdrawal from peacekeeping operations. Denmark does not UN-sanctioned humanitarian and peacekeeping missions, such as the mission in Chad. Moreover, is not participating in the European Defence Agency and has little influence in discussions about future military and peacekeeping structures in the EU. Since participation in all these areas is dependent on intergovernmental and parliamentary approval appears Danish non-participating contradictory and diffic

Manners, Ian

2008-01-01

92

Det legale opioidforbrug i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

To identify users and use of opioids in Denmark three databases were combined. The latest fifteen years an increase in users has been noted, and the costs of opioids have increased from 175 million DKK (1994) to 540 million DKK (2008). Oxycodone and transdermal fentanyl constitute 60% of the total annual costs, and together with the increasing costs of buprenorphine, the three opioids constitute 70% of the total costs in the primary health care sector. The largest group of users is individuals with acute pain, however, the highest consumption is generated by individuals with chronic non-malignant pain.

Jarlbaek, Lene; Kehlet, Henrik

2010-01-01

93

Solar heating systems from Batec Solvarme A/S, Velux Danmark A/S, and SONNENKRAFT Scandinavia A/S. Measurements and calculations; Solvarmeanlaeg fra Batec Solvarme A/S, Velux Danmark A/S og SONNENKRAFT Scandinavia A/S - Maalinger og beregninger  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The aim of the project is to test marketed solar heating systems in a laboratory test facility and to establish contact between installers of solar heating systems and house owners wanting to install solar heating systems. Two small SDHW systems from Batec Solvarme A/S and from Velux Danmark A/S have been tested under realistic conditions side-by-side with a small solar combi system from Sonnenkraft Scandinavia A/S. The thermal performances of the systems have been measured for a long test period. Measured thermal performances have been compared to thermal performances calculated with detailed simulation models for a short period for the three systems. A good agreement between measured and calculated thermal performances was achieved for all the systems. The yearly thermal performance for the three systems was calculated for different hot water consumptions based on the weather data from the Danish Test Reference Year. The thermal performances are compared to the thermal performances of earlier tested marketed solar heating systems. The thermal performances for the three tested systems are lower than the thermal performances of the most efficient of the earlier tested systems. The reason is that the three systems are high flow systems with a hot water tank with a built in heat exchanger spiral, which equalize temperature differences in the hot water tank during operation periods of the solar collector. Low flow systems with a highly thermal stratified hot water tank, such as a mantle tank, have higher thermal performances than high flow solar heating systems based on spiral tanks. Further, two of the tested systems are based on hot water tanks with pipe connections to the upper part of the tank. These pipe connections results in high thermal bridges and thereby in a low thermal performance of the solar heating system. It is recommended to use hot water tanks with no pipe connections and penetrations through the insulation in the upper part of the tank. The tests form a good basis for development of improved marketed systems. (au)

Andersen, Elsa; Furbo, S.

2009-01-15

94

Laws for local energy systems. A review; Lagar foer lokala energisystem. En oeversikt  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

This report gives a popular descriptive orientation of existing laws regarding the establishment of small-scale energy technology, like wind power plants, heat pumps, solar heating and others, and also of more efficient power generation. In the first part of the report 11 different local energy systems are described, together with their environmental impact. The second part gives a review of more than 20 laws. The central content of the laws are described, not the complete text

Bylund, S.I. [Bygginfo AB, Stockholm (Sweden); Moe, N.; Bjoerk, J. [Swedish National Board for Industrial and Technical Development (NUTEK), Stockholm (Sweden); Goethe, S.; Froste, H. [Swedish Environmental Protection Agency, Solna (Sweden); Larsen, B.; Gyberg, A. [Boverket, Karlskrona (Sweden)

1996-10-01

95

Matematikvanskeligheder og lavt præsterende elever i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen beskriver som sit udgangspunkt at der gennem de seneste år har vist sig en voksende dansk interesse for matematikvanskeligheder og for den gruppe af unge og voksne danskere der præsterer lavt i internationale undersøgelser, men at dansk teoretisk og empirisk belysning af disse områder er sparsom. Som teoretisk belysning af begrebet matematikvanskeligheder peges der på tre aktuelle nordiske bidrag: livsmatematik, mestring og regnehuller, og mulighederne for at udnytte forskellige typer empiriske data i relation til disse diskuteres. Det fremlægges eksemplarisk hvilken kvalitativ indsigt der kan peges på ud fra danske 15-åriges svar på enkeltopgaver i PISA 2003, som muligvis kan være med til at belyse begrebet matematikvanskeligheder. Dette sammenholdes i en diskussion af hvordan man - ved at kombinere PISA-undersøgelsernes teoretiske beskrivelser af niveauer for elevpræstationer gennem analyser af enkeltopgaver - kan bidrage til videreudvikling af dansk evalueringskultur der kan støtte forebyggelsen og afhjælpningen af elevers vanskeligheder med læring af matematik.

Lindenskov, Lena; Weng, P.

2005-01-01

96

Praehospitalt hjertestop i Danmark. Er beredskabet effektivt?  

DEFF Research Database (Denmark)

The chain-of-survival concept is an established principle in the treatment of out-of-hospital cardiac arrest. Survival is improved when out-of-hospital cardiac arrest is followed by a sequence of events: early access to help, early cardiopulmonary resuscitation, early defibrillation and early advanced care. The Danish emergency medical system is only to some extent in accordance with the standards of the chain-of-survival concept. The current way of evaluating the efficiency of the system is based mainly upon the driving time for the ambulance, but the time that counts for the patient is the time between the emergency call and the start of adequate treatment. Options for defibrillation and--in some cities--advanced life support are good, but hard to exploit as ambulances frequently arrive too late for treatment to be effective.

Hallas, P

2000-01-01

97

Udvikling og udfordringer i fertilitetsbehandling i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

In Denmark, a total of 31,000 assisted reproductive technology (ART) and intrauterine insemination treatments yearly results in the delivery of around 6,300 children, which represents 9% of the Danish birth cohort. The delivery rate following ART (in vitro fertilization/intracytoplasmatic sperm injection, frozen embryo replacement and oocyte donation) has been stable around 20% per cycle initiated during the last decade, despite the transfer of fewer embryos. The future challenges are the increasing age of women seeking fertility treatment, the development of biomarkers of embryonic implantation potential as well as the improvement of embryo culture, and embryo freezing techniques.

Ingerslev, Hans Jakob; Humaidan, Peter

2012-01-01

98

Udvikling og udfordringer ifertilitetsbehandling i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

In Denmark, a total of 31,000 assisted reproductive technology (ART) and intrauterine insemination treatments yearly results in the delivery of around 6,300 children, which represents 9% of the Danish birth cohort. The delivery rate following ART (in vitro fertilization/intracytoplasmatic sperm injection, frozen embryo replacement and oocyte donation) has been stable around 20% per cycle initiated during the last decade, despite the transfer of fewer embryos. The future challenges are the increasing age of women seeking fertility treatment, the development of biomarkers of embryonic implantation potential as well as the improvement of embryo culture, and embryo freezing techniques.

Ingerslev, Hans Jakob; Humaidan, Peter

2012-01-01

99

Bibliografi - Velfærdsteknologi i Danmark 2008-2014  

DEFF Research Database (Denmark)

I VIOL-forskningsprojektet defineres velfærdsteknologi som digital velfærdsteknologi. Dette er udgangspunktet for nærværende bibliografi over danske velfærdsteknologikilder. Bibliografien indeholder både forskningskilder, fagbladsartikler, rapporter fra offentlige instanser, politikpapirer, lovgivning, projektevalueringer og centrale webkilder. Bibliografien indeholder ikke nyhedsartikler, webnyheder, nyhedsbreve, offentlige budgetter, mødedokumenter og data.

Andersen, Mikkel Hvidtfeldt; Davidsen, SØren

2015-01-01

100

Et fortsat fald i menarchealderen i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

INTRODUCTION: The aim was to follow the development of the parameters of the distribution of age at menarche in Danish women in recent decades. MATERIAL AND METHODS: The study is based on retrospective data from six different samples with a total of 42,784 women, born in the period 1923-1973. RESULTS: We report a renewed decline in the mean menarcheal age in a large Danish sample after a period with a halt in the trend towards an earlier age at menarche in many North European countries. We find a continuously declining mean menarcheal age in Denmark in women born in the years 1964-1973. In a sample of textile workers born in the years 1939-1968 (n = 12,605) we find a higher mean menarcheal age of one year. DISCUSSION: The results indicate that menarcheal age is still delayed in certain groups in Denmark. It can therefore be expected that the menarcheal age will fall even more in the future.

Olesen, Annette Wind; Jeune, B

2001-01-01

101

Transmission af hepatitis E i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

A case of acute hepatitis due to hepatitis E virus genotype 3 was diagnosed by serology and genomic sequencing. Phylogenetic analysis demonstrated a strain identical to one isolated from a Swedish pig, which supports the hypothesis that swine serves as reservoirs for HEV infection. The patient did not have any recent travel history, had experienced no contact with animals and the origin of the infection remained unknown. We emphasize that health personnel should be aware of acute hepatitis E even among patients without a travel history. Udgivelsesdato: 2009-Jun-22

Lindberg, Jens; Böttiger, Blenda

2009-01-01

102

Beredskabet omkring smittefarlige patienter i Danmark.  

DEFF Research Database (Denmark)

Patients with contagious diseases were not seen as a threat to the general public health for several years. However, the threat of bioterrorism in 2001 and the outbreak of SARS in 2003 changed the picture. For now, most governments want to be prepared for a worst case scenario. In Denmark, the health authorities recommend the establishment of isolation units with a capacity of treating 30 patients in eastern Denmark and 30 in western Denmark. In eastern Denmark an isolation unit will be opened this year (2007). It has 28 negative-pressure rooms with enough space for intensive care and room for 56 patients.

Kronborg, Gitte; Jensen, Elsebeth Tvenstrup

2007-01-01

103

Fald i forbruget af forsøgsdyr i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Igennem flere årtier lå det danske forbrug af forsøgsdyr ret konstant på omkring 300-350 tusinde om året. Imidlertid er der i de senere år set et fald, således at der i den seneste opgørelse fra 2012 blev anvendt 253 tusinde forsøgsdyr. I denne artikel ser vi nærmere på baggrunden for dette fald, idet en væsentlig del af årsagen formentlig skyldes finanskrisen, der satte ind i 2008.

Alstrup, Aage Kristian Olsen

2014-01-01

104

Medieforbrug hos etniske minoriteter I Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Bag spørgsmålet om etniske minoriteters medieforbrug ligger en forventning om et anderledes forbrug end den øvrige befolkning og det bekræftes af forskellige undersøgelser. Der er større spredning på medier hos disse dele af befolkningen, og især tyrkiske familier ser megen tv fra hjemlandet. Men der er behov for yderligere viden, både hvad angår kvalitative og kvantitative undersøgelser: For det første, kædes etniske minoriteters forbrug af medier ofte sammen med integration - kvailifikation af begreber og antagelser i den forbindelse For det andet en mere systematisk undersøgelse af forholdet mellem generationer og medieforbrug For det tredje sammenkædning af analyser af mediernes fremstilling af etniske minoriteter med disse gruppers medieforbrug.

Christiansen, Connie CarØe

2005-01-01

105

Undersøgelse af moderne økonomistyringsværktøjer i Danmark 2001  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen er resultatet af en undersøgelse af 154 virksomhederforetaget indenfor et samlebegreb, der her benævnes 'ModerneØkonomistyrings-Værktøjer' (MØV). MØV omfatter her: ActivityBased Costing, Activity Based Management, target costing, lifecycle-costing, kaizen costing, Total Quality Management, ikkefinansielleperformance mål, quality costing, cost of engineering,strategic costing, Business Excellence Modellen, BalancedScorecard, videnregnskab, Economic Value Added, samtShareholder Value. Disse begreber er udvalgt, da de vurderes atvære de mest kendte og mest omdiskuterede såvel i teorien som ipraksis. De inkluderede værktøjer er således ikke udtømmende forlisten af nyere økonomistyringskoncepter og ledelsesmodeller. Dataer indsamlet ved hjælp af et spørgeskema udsendt dels postalt delsvia e-mails. Formålet har været at få en form for state-of-the-artviden på området. Dette betyder, at der kun er få forklarendevirksomhedsvariable inddraget. Undersøgelsen viser bl.a., atøkonomistyringen i disse år bevæger sig ind på nye områder, menat dette kun sker langsomt og med et rimeligt stort time-lag til følge,i forhold til hvornår et given koncept første gang blev eksponeret ilitteraturen. Et andet resultat er, at ABC og Balanced Scorecardrangerer på et højt niveau, når man ser på kendskab, hvorimodKaizen Costing og Strategic Costing ligger forholdsvist lavt, trodsdet faktum, at disse i teorien har været kendt i langt længere tid.Dog ser det ud til, at de sidstnævnte mere tekniske og mereveldefinerede koncepter umiddelbart giver en større nytte. Et tredjeresultat er, at trods relativt godt kendskab og en positiv holdning,er den konkrete anvendelse af koncepterne langt mindre end først antaget.

Nielsen, Steen; Melander, Preben

2003-01-01

106

Omkostningseffektivitet ved hypertensionsbehandling med Losartan i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Formålet med denne analyse var set såvel fra samfundets som fra det danske sundhedsvæsens perspektiv at evaluere omkostningseffektiviteten af losartan sammenlignet med atenolol ved behandling af hypertension, baseret på Losartan Intervention For Endpoint (LIFE)-undersøgelsens data Udgivelsesdato: 16. oktober

Keiding, Hans; Hildebrandt, Per

2006-01-01

107

Forebyggende helbredsundersøgelser af gravide kvinder i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

A questionnaire about the content of a concrete antenatal examination and their own qualifications was sent to a random sample consisting of 1/3 of general practitioners in Denmark, all of the midwives who had antenatal consultations, the medical staffs of 26 departments of obstetrics and gynaecology and 26 surgical departments with more than 100 deliveries in 1985. The medical staffs could describe three different types of antenatal examinations depending upon the place and function. The percentages of replies received were 62 for general practice, 86 for midwives and 63, 69 and 55 for the medical staffs of the institutions involved. 49% of the general practitioners had worked in departments of obstetrics and gynaecology for at least six months. 62% of the doctors who described antenatal examination in week 16-18 were house officers or registrars and 28% were specialists. Among the medical staff who described an antenatal examination of a woman with an at risk pregnancy, 61% were consultants or senior registrars and 49% were specialists. The commonest goal for postgraduate training where non-specialists were concerned was general practice. Supervision in one form or another was possible in all of the departments participating, as a rule because an experienced colleague was present in the outpatient department. Supervision may be improved by alterations in the working arrangements.

Kristensen, F B; Andersen, K V

1989-01-01

108

Risikovurdering for Downs syndrom i Danmark - sekundærpublikation  

DEFF Research Database (Denmark)

In 2004 The Danish National Board of Health introduced a new guideline regarding prenatal screening. All pregnant women are now offered a Down's syndrome risk assessment. The new guideline has had an impact on the number of invasive early prenatal procedures. The number of procedures fell by 50% from 2000 to 2006. 90% of the foetuses with Down's syndrome are detected prenatally. Denmark is one of the first countries in the world in which risk assessment for Down's syndrome has been successfully implemented at a national level. Udgivelsesdato: 2010-Jun-7

Ekelund, Charlotte Kvist; Andersen, Hans Jakob

2010-01-01

109

Cystektomi i Danmark 2000-2005  

DEFF Research Database (Denmark)

INTRODUCTION: The organization and results after cystectomy in Denmark are unknown. MATERIALS AND METHODS: Based upon the Danish National Hospital Register and discharge notes, postoperative hospitalization, readmission within 30 days, re-operations and mortality after cystectomy in Denmark in the period January 1, 2000-December 31, 2005 were assessed. RESULTS: There were 995 cystectomies with a median postoperative hospital stay of 18.9 days (including readmissions) and hospital mortality of 3.7%. The operations were performed in seven departments without difference in outcome between departments. Morbidity was observed in 58%, 16.8% of which were re-operated for wound or urinary diversion complications. CONCLUSION: It is concluded that cystectomy should be performed in only five departments in Denmark, and the results suggest that an intensified multicenter collaboration should be initiated to improve outcome. Udgivelsesdato: 2008-Jan-21

Johansen, Lars SØndergaard; Christensen, Tom Howy

2008-01-01

110

Pankreatikoduodenektomi i Danmark 2005-2008  

DEFF Research Database (Denmark)

Pancreaticoduodenectomy (PD) is associated with high mortality and morbidity. Results can be optimised through centralisation and adjustment of perioperative care. The aim of this study was to describe organisation, postoperative stay, readmission and hospital mortality in the period 2005-2008 and to evaluate postoperative care and treatment after PD in 2007-2008.

Brandsborg, SØren; Jensen, Lone Susanne

2010-01-01

111

Kongenit diafragmahernie. Mortaliteten i vest-Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

INTRODUCTION: The aim was to clarify the mortality rate and results of surgical treatment in children with congenital diaphragmatic hernia (CDH) born in Western Denmark. MATERIAL AND METHODS: A retrospective cohort study of all live-born infants with CDH born in Western Denmark between 1995 and 2005. The cohort enrolled 82 children, which was divided into two groups, before and after 1998, when the multidisciplinary treatment centre at Odense University Hospital (OUH) was established. RESULTS: The overall mortality between 1998 and 2005 was 23%, which was significantly lower than between 1995 and 1998, when it was 67%. The frequency of vaginal delivery, treatment with high-frequency oscillatory ventilation (HFO) and inotropic medications was higher in the second period, but the difference was not statistically significant. There was no access to extracorporal membranous oxygenation (ECMO). Postoperative complications were registered in half of the children. Three children were re-operated due to recurrence ofthe hernia. CONCLUSION: The overall mortality rate in live-born children with CDH was 23% in the setting of a multidisciplinary treatment centre, which was similar to that reported by other centres. In cases with prenatally diagnosed CDH, delivery in a multidisciplinary treatment centre is recommended.

Andersen, K; Rindom, B

2009-01-01

112

Statistics Denmark: Key Indictors = Danmarks Statistik  

Science.gov (United States)

This site offers monthly updated statistics on key economic indicators in Denmark. These include: demand and supply, new manufacturing orders, construction, tourism, internal trade, transport, consumer and wholesale price index, and the labor market.

1998-01-01

113

Vildtudbyttet i Danmark i jagtsæsonen 2000 / 2001  

DEFF Research Database (Denmark)

I denne rapport præsenteres den danske vildtudbyttestatistik for jagt-sæsonen 2000/2001. Vildt-udbytte-stati-stik-ken er et af de vigtigste red-skaber til over-våg-ning af de jagtbare pattedyr og fugle. Tendenser og sving-ninger i udbyttet kan for de fleste vildtarter bruges som indika-tor for bestandenes udvikling. Den 1. april 2001 indførte Skov- og Naturstyrelsen et nyt system til administration af jagttegn og indsamling af vildtudbytteoplysninger. Den lovpligtige indberet-ning af vildtudbytte kan nu ikke længere ske på bagsiden af det girokort der benyttes ved ind-beta-ling af den årlige jagt-tegns-afgift. Jægerne skal enten ind-sende oplysninger om per-son-ligt nedlagt vildt på et særligt vildt-udbytte-skema eller ind-taste ud-byt-tet via Internettet. Op-lys--ningerne på vildt-udbytte-skemaerne ind-tastes centralt af et servicebureau. Der er konstateret en større grad af usikkerhed i årets vildt-udbytte-statistik end normalt. Usikkerheden skyldes især at en del jægere er registreret for usandsynligt store udbytter af især kronvildt, dåvildt og sika. Direkte henvendelse til en del af disse jægere bekræftede at der i næsten alle tilfælde var tale om fejlregistrering. Fejlene er opstå-et i forbin-del-se med den manuelle ind-tastning af vildtudbytte-oplys-ningerne på de indsendte skemaer, og de har des-værre ikke kunnet findes og rettes på en systematisk og fagligt holdbar måde. Der er efter-følgende indført kontrol-proce-du-rer som fremover skal opfange sådanne åbenlyst forkerte oplysninger. I alt 166.850 personer løste jagttegn i sæsonen 2000/2001. Det samle-de vildtudbytte blev 2,614 mill. stykker vildt. Det er et fald på godt 117.700 (4,3%) i forhold til den fore--gå-ende sæson. De jægere der fik udbytte (70,1%), nedlagde i gennemsnit 22,3 stykker vildt. Faldet i det samlede udbytte skyldes hoved-sagelig store ned-gange i ud-byttet af gråænder (-93.100), fasaner (-28.300), ring-duer (-23.200) og krager (-19.200). Der var dog også et par mar-kante fremgange, nemlig for skovsneppe (+20.300) og samlegruppen Andre svømmeænder (+29.500). Udbyttet af harer faldt 3,4% til 95.800. Dermed er hareudbyttet for andet år i træk under 100.000 og mindre end udbyttet af rådyr. Der blev også registreret et fald i udbyttet af en anden vigtig vildtart i det åbne land, agerhønen. Udbyttet faldt 9,1% og var igen mindre end 50.000. Ræveudbyttet faldt også lidt (3,6%) i landet som helhed, men der var en lille fremgang i det nordlige Jylland hvor bestandene tilsyne-laden-de stadig er i vækst efter at have været stærkt reduceret i en periode på grund af ræveskab. Fremgangen for samlegruppen Andre svømmeænder skyl-des især markante fremgange i udbyttet af pibeænder og krik-ænder. Stigningen i skovsneppeudbyttet skal hovedsageligt ses på baggrund af en særdeles god ynglesæson. Gunstige vejrforhold i jagtsæsonen bevirkede desuden at snepperne blev længere tid i landet end nor-malt.. Foruden vildtudbyttestatistikken for sæsonen 2000/2001 inde-holder denne årsrapport et tema-kapitel med en beskri-velse af de over-ordne-de mønstre i den geogra-fiske fordeling af jagtudbyttet i forhold til jægernes bopæl. Analysen er lavet på baggrund af vildt-udbytte-oplys-ninger for sæsonen 1999/2000. Det generelle mønster i fordelingen af jagtudbyttet mellem jægerens hjemamt og udeamt(er) viser at de fleste jægere (85,6%) går på jagt i eget amt hvor de også nedlægger største-delen af deres jagtudbytte (78,1%). De største afvigelser fra dette mønster findes for jægere med bopæl i områder og amter med stor befolkningstæthed, især Køben-havns Amt. I den anden ende af spektret ligger Bornholm. De fleste bornholm-ske jægere kommer kun på jagt på Bornholm, men til gen-gæld kommer der kun ganske få jægere til Bornholm udefra. De jægere der var på jagt både i eget amt og uden for eget amt, ned-lagde i alt 24,7% af det samlede udbytte. De nedlagde gen-nemsnitligt dobbelt så meget som de øvrige aktive jægere, i alt 41,6 stykker vildt pr. jæger. Endvidere viser analyserne a

Asferg, T.

2002-01-01

114

Danmarks Radio og de unge lyttere  

OpenAIRE

Gennem de seneste år har DR mistet mange unge lyttere. Ikke fordi inter- essen blandt unge for at lytte til radio er blevet mindre - de lytter blot til noget andet end DR. Og de seneste lytterundersøgelser har vist, at DR's radiopublikum i dag har en højere gennemsnitsalder end befolkningen som helhed. Artikel redegør for historien bag ungomsprogrammerne og prøver at frem- lægge, hvad der i dette perspektiv har været DR´s styrke over for konkur- re...

Stefan Samsøe-Petersen

1991-01-01

115

Good News : Libya and the Danish Way of War  

DEFF Research Database (Denmark)

Danmark har udviklet sin egen særlige måde at føre krig på siden Murens fald. Undervejs er landet blevet en krigernation, som ser brugen af våbenmagt som et legitimt og nyttigt instrument med en central rolle i dansk udenrigspolitik i de sidste 20 år. På den baggrund kom Danmarks entusiastiske deltagelse i Libyenkrigen ikke som nogen overraskelse. Krigen var perfekt i den forstand, at den gjorde det muligt for Danmark at kæmpe for sine primære udenrigspolitiske mål (national sikkerhed, demokrati, menneskerettigheder, folkeret og prestige) på en højprofileret facon, som gjorde en reel militær forskel, i koalition med sine primære allierede i NATO, med opbakning fra FN og på en samtænkt og ren måde. Danmark fik stor ros fra sine allierede for sit uforholdsmæssigt store bidrag til bombemissionerne, krigen nød en opbakning på hjemmefronten uden fortilfælde, den militære indsats var kortvarig og billig sammenlignet med Irak og Afghanistan, der var ingen danske tab og ingen problemer med at overholde folkeretten. Danmark må derfor også forventes at stille op, når FN, NATO eller vigtige allierede beder om bidrag til fremtidige krige.

Jakobsen, Peter Viggo; MØller, Karsten Jakob

2012-01-01

116

The Royal Navy North Sea War Plan 1907-1914  

DEFF Research Database (Denmark)

Da Tyskland blev erkendt som den mest sandsynlige hovedmodstander i en fremtidig storkrig indledtes forberedelserne til at besejre den tyske Højsøflåde i et afgørende søslag. En operativ plan udvikles fra 1907 til 1910, men fra slutningen af 1911 indtil sommeren 1914 måtte planen gennemgå flere væsentlige justeringer drevet af den teknologiske udvikling og flådens ideologiske diskurs. Hvis krigen ikke var brudt ud i august 1914 er det sandsynligt, at planen havde udviklet sig til at omfatte operationer i Kattegat, der med stor sandsynlighed ville have inddraget Danmark i krigen.

Clemmesen, Michael Hesselholt

2014-01-01

117

Robust and sustainable bioenergy: Biomass in the future Danish energy system; Robust og baeredygtig bioenergi: Biomasse i fremtidens danske energisystem  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The publication is a collection of articles about new, exciting technologies for the production of bioenergy, which received support from Danish research programmes. The green technologies must be sustainable so that future generations' opportunities for bioenergy use is not restricted, and the solutions must be robust in relation to security of supply, costs and energy economy. In this context, research plays a crucial role. Research is especially carried out within the use of residues as bio-waste, straw, wood and manure for energy purposes, but there are also projects on energy crops, as well as research into how algae from the sea can increase the production of biomass. (LN)

Skoett, T.

2012-09-15

118

Description of the HIA line in the CEEH integrated modelling chain : CEEH Scientific Report No. 5  

DEFF Research Database (Denmark)

Formålet med denne rapport er at beskrive ”HIA-linjen” i den integrerede modelkæde af energi-miljø-helbred og omkostninger i CEEH. I CEEH er udviklet en række modeller, der i en samlet kæde kan estimere helbredskonsekvenser og heraf afledte samfundsmæssige omkostninger af udledning af luftforurening belyst ved scenarier for fremtidig energiproduktion i Danmark. Den anvendte metodologi kaldes “Impact Pathway”, og består i en selvstændig modellering af alle fremtidige udledninger af luftforurening i Balmorel-modellen, en efterfølgende modellering af transport af og kemisk omdannelse af den udledte forurening i en af to forskellige Atmosfærisk Kemisk Transport modeller - enten NERI eller DMI-modellen. De modellerede koncentrationsfelter, udglattes henover de 98 danske kommuner, og de resulterende helbredseffekter kan derefter beregnes i den udviklede sundhedskonsekvensmodel (Health Impact Assessment model). Dernæst kan de samfundsmæssige omkostninger beregnes og tilknyttes de i Balmorel-modellen beregnede udledninger, således at der kan beregnes en samlet enhedsomkostning for luftforurening til brug for yderligere modelleringer af fremtidig energiproduktion i Danmark. CEEH HIA-linjen præsenterer en ny måde at modellere og beregne samfundsmæssige helbredsomkostninger fra luftforurening på, i det der her direkte modelleres både demografisk udvikling, luftforurening og sygelighed og dødelighed i en integreret model. Modelleringen af de samlede helbreds konsekvenser ved dansk udledt luftforurening i perioden fra 2005 til 2030, giver 2.000 ekstra lungekræftdødsfald, 3.950 ekstra hjertesygdomsdødsfald, 7.375 dødsfald fra blodprop i hjernen, 1.750 KOL-dødsfald og 11,475 for tidlige dødsfald af andre årsager. Opgjort som tabte leveår finder vi et tab af 163.075 år i den modellerede 25 års periode. De samfundsmæssige omkostninger beløber sig i perioden til 456 mio. kr. for lungekræft, 662 mio. kr. for hjertesygdom, 687 mio. kr. for blodprop i hjernen, 140 mio. kr. for KOL, 202 mio. DKK for død af andre årsager, og i alt 2.149 mio. kr. i perioden fra 2005 to 2030.

Flachs, Esben Meulengracht; no-lastname, no-firstname

2012-01-01

119

Increasing drug expenditures in an ageing population : Demographic and pharmacoepidemiological factors as drivers  

DEFF Research Database (Denmark)

  I lighed med mange andre lande er sundhedsomkostningerne steget betydeligt de sidste ti år i Danmark - ikke mindst lægemiddeludgifterne. Da ældre gennemsnitligt har større behov for og forbrug af sundhedsydelser end yngre, kan aldringen i befolkningen udgøre en betydelig udfordring for fremtidens sundhedsvæsen.   Formålet med projektet har været at undersøge drivende kræfter bag observerede og fremtidige stigninger i udgifter ved brug af receptpligtige lægemidler. Et delformål var udvikling af egnede metoder. Tre aspekter blev analyseret:    1) Betydning af aldring for fremtidige udgifter ved lægemiddelforbrug 2) Drivkræfter bag observeret stigende forbrug af kardiovaskulære lægemidler 3) Betydningen af aldring og ændret forbrugsmønster på fremtidige udgifter ved brug af kardiovaskulære lægemidler    Projektet består af tre registerbaserede delstudier af lægemiddelforbrug i Danmark. Der blev udviklet en fremskrivningsmodel til vurdering af aldringens betydning under hensyntagen til høje udgifter det sidste leveår (afstand til død) for fremtidige lægemiddeludgifter samt en farmakoepidemiologisk model til vurdering af betydningen af ændringer i henholdsvis behandlingsincidens, behandlingsophør og bruger-dødelighed (modelparametrene) for observerede og projekterede ændringer i lægemiddelforbrug og udgifter.   Studie 1: I perioden 2003-2030, vil aldringen i befolkningen - alt andet lige - bevirke en stigning i lægemiddeludgifter på henholdsvis 16,9 % og 17,9 % med og uden hensyntagen til afstand til død. Lægemiddeludgifterne steg med faldende afstand til død - mindst udtalt blandt ældre. Studie 2: Tre lægemiddelkategorier var ansvarlige for to tredjedele af den stigende kardiovaskulære behandlingsintensitet i perioden 1996-2005. Snarere end aldringen var stigende behandlingsincidens drivkraften bag det stigende forbrug af flere kardiovaskulære lægemidler. Farmakoepidemiologisk uligevægt var medvirkende til stigende behandlingsprævalens. Studie 3: Fortsætter de historiske trends for modelparametre (med specielt stigende behandlingsincidens) gennem 2006-2015, vil stigende forbrug af ACE-hæmmere, angiotensin II antagonister og statiner medføre en udgiftsstigning på 176%. Uændrede modelparameter værdier siden 2006 vil medføre en udgiftsstigning på 64% - aldringen alene en stigning på 14%.   Uagtet aldringens ringe betydning som drivkraft bag det stigende lægemiddelforbrug, udgør aldringen i befolkningen en væsentlig udfordring for fremtidens sundhedsvæsen. Højt forbrug af lægemidler blandt ældre og midaldrende må tilskrives behandling og forebyggelse af en række kroniske tilstande, snarere end højt forbrug det sidste leveår.             Forsætter den historiske trend med specielt stigende behandlingsincidens vil det stigende forbrug af tre kardiovaskulære lægemidler medføre en udgiftsstigning mellem 1996-2005 svarende til 60% af den samlede lægemiddeludgiftsstigning de foregående ti år. En stigende behandlingsincidens vil næppe være en følge af stigende morbiditet, men snarere en følge af anbefalinger i kliniske guidelines fra medicinske selskaber.                  Styrken ved den farmakoepidemiologiske model ligger dog først og fremmest i mulighederne for at analysere den farmakoepidemiologiske dynamik bag observeret forbrug. Bedre håndtering af behandlingsvarighed samt inddragelse of markører for sygdomsstatus og socioøkonomiske forhold vil kunne forbedre modellen yderligere.

Kildemoes, Helle Wallach

2008-01-01

120

Fund af småsommerfugle fra Danmark i 2011 (Lepidoptera)  

DEFF Research Database (Denmark)

This article reports and comments on interesting Danish Microlepidoptera collected in 2011 and include remarkable findings from previous years. The classification and nomenclature follow the new Danish checklist (Karsholt & Stadel Nielsen, in press). Ten species are reported as new to the Danish fauna, most of them collected in light traps, especially in the island of Bornholm: 1) Agonopterix bipunctosa (Curtis, 1850)(Depressariidae) and 2) Monochroa sepicolella (Herrich-Schäffer, 1854)(Gelechiidae): one specimen of each in light traps in Bornholm; 3) Phalonidia udana (Guenée, 1845)(Tortricidae), which has been shown to be distinct from P. manniana (FR.), seems to be widely distributed in Denmark; 4) Aethes fennicana (Hering, 1924)(Tortricidae): three specimens were collected in a light trap in the island of Lolland; 5) Epinotia cinereana (Haworth, 1811) (Tortricidae), which has been shown to be distinct from E. nisella (Cl.), has been found in several districts but is much rarer than the latter;6) Wockia asperipunctella (Bruand, 1851)(Urodidae) is recorded from one specimen found in Bornholm in 1984; 7) Sciota fumella (Eversmann, 1844)(Pyralidae) was found in 10 specimens collected in light traps in Bornholm during the first week of July, together with one specimen of 8) Sciota lucipetella (Jalava, 1978) (Pyralidae); 9) Ephestia unicolorella Staudinger, 1881 (Pyralidae): one specimen was collected in a light trap in western Jutland, and 10) Pseudobissetia terrestrellus (Christoph, 1885)(Crambidae): one specimen of this southern species was collected in a light trap south of Copenhagen in the same night (3th July) as the two above mentioned Sciota species. We moreover record an imported species, Zelleria oleastrella (Millière, 1864)(Yponomeutidae), which has not earlier been found in Denmark. The Oegoconia species, which in previous lists was dealt with as O. caradjai Popescu-Gorj & C?pu?e, 1965, has turned out to be O. novimundi Busck, 1915. We can moreover report findings of larvae of Yponomeuta irrorella (Hb.) on Malus, where larvae occurred singly and apart from nests of other Yponomeuta species. The total number of Danish Depresariidae is now 46, Gelechiidae 178, Tortricidae 387, Urodidae 1, Pyralidae 78 and Crambidae 123. This results in a total of 1584 species of Microlepidoptera found in Denmark. The total amount of Macrolepidoptera recorded from Denmark is now 967, bringing the number of Danish Lepidoptera to a total of 2551 species. There are moreover 10 species on the so-called observation list, containing species of uncertain status, which was erected in 2009.

Buhl, Otto; Falck, Per

2012-01-01

121

Mangelfuld implementering af retningslinjer for basal genoplivning i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

INTRODUCTION: Early bystander cardiopulmonary resuscitation (CPR) improves survival following out of hospital cardiac arrest. Bystanders perform basic life support in less than one third of witnessed cardiac arrests. Furthermore, the quality of CPR differs considerably. Unambiguous course material may improve education in resuscitation and further the provision and efficiency of CPR. In 2005 the European Resuscitation Council (ERC) published guidelines for adult basic life support. The objective of this investigation is to evaluate the adherence of Danish course material for laypeople to the ERC Guidelines. MATERIALS AND METHODS: Printed Danish course material is compared to the ERC Guidelines with respect to algorithm, resuscitation techniques and illustrations. RESULTS: The majority of the investigated material does not adhere to the ERC Guidelines, especially with regard to resuscitation techniques and illustrations. There were considerable discrepancies concerning airway management, recognition of cardiacarrest, activation of emergency medical services and chest compressions. CONCLUSION: We demonstrate substantial differences between Danish course material and the ERC Guidelines. This may have implications for CPR provided by bystanders. Udgivelsesdato: 2008-Aug-25

Steensen, Christian Overgaard; Krarup, Niels Henrik

2008-01-01

122

Balladen om musikken : Profilen og segmenterne i Danmarks Radio  

DEFF Research Database (Denmark)

Lars Ole Bonde skrev i MedieKultur nr.15 (tema: radio) to artikler om DR og musikken. I den største af disse, der diskuterede hvorledes DR plan- lagde sin musik (DR´s musik-"policy"), var der faldet et skema ud. Med udgangspunkt i dette skema samles der i nærværende artikel nogle tråde op og vi får Lars Ole Bondes kommentar til DR´s seneste programstruk- turomlægning pr.1.1.92. Spørgsmålet om hvorledes DR bruger lyttertal og såkaldte segmentana- lyser belyses i det foranstående interview med to musikchefer i DR. Tek- nikken bag segment-metoden forklares i denne artikel.

Bonde, Lars Ole

1992-01-01

123

Fund af småsommerfugle fra Danmark i 2010 (Lepidoptera)  

DEFF Research Database (Denmark)

This article reports and comments on interesting Danish Microlepidoptera collected in 2010 and include remarkable findings from previous years. The classification and nomenclature follow the Danish catalogue (Karsholt & Stadel Nielsen, 1998) which is based on the European checklist (Karsholt & Razowski (eds.), 1996). Fourteen species are reported as new to the Danish fauna: 1) Stigmella sakhalinella Puplesis, 1984. Many larvae were found mining leaves of Betula sp. in the island of Falster in south-eastern Denmark; 2) Ectoedemia heringi (Toll, 1934). Three larvae were found mining leaves of Quercus sp. in the island of Bornholm; 3) Phyllonorycter mespilella (Hübner, 1905), One specimen has been breed from a mine found on Pyrus sp. in the island of Lolland in southern Denmark; 4) Coleophora parthenogenella Falck, 2010. This newly described species is recorded from four districts in eastern Denmark and in two districts in southern Sweden. Only females are known; 5) Coleophora ballotella (Fischer v. Röslerstamm, 1839). Three specimens were taken in light traps in the south-eastern islands of Møn and Bornholm; 6) Blastobasis lacticolella Rebel, 1940. Numerous specimens were taken in one locality near Copenhagen; 7) Atremaea lonchoptera Staudinger, 1871. One specimen was taken at light on the island of Lolland in southern Denmark; 8) Celypha woodiana (Barrett, 1882). Six specimens were collected at light in the south-eastern islands of Møn and Bornholm; 9) Ochromolopis ictella (Hübner, 1813). One specimen were taken at light on the island of Lolland in southern Denmark; 10) Platyptilia nemoralis Zeller, 1841. Two specimens were collected at light in south-eastern Denmark in the 1996 and 2003; 11) Marasmarcha lunaedactyla (Haworth, 1811). One specimen were taken in a light trap in Bornholm; 12) Crombrugghia tristis (Zeller, 1841). Two specimens were taken in light traps in Bornholm; 13) Emmelina argoteles (Meyrick, 1922). One specimen was taken in a light trap on Bornholm; 14) Phycitodes lacteella (Rotschild, 1915).One specimen was taken in a light trap on Bornholm. We introduced a special list of species with uncertain status last year (Buhl et al., 2009: 67). This year the following species is transferred to this list: Aethes rubiginana (Walsingham, 1903) (Tortricidae). Leucinodes orbonalis (Guenée, 1854) (Pyralidae) is recorded as introduced to Denmark as larvae with aubergines from Thailand. Unusual host plants are listed for: Parornix scoticella (Stt.), Phyllonorycter oxyacanthae (Frey), Phyllonorycter sorbi (Frey), Coleophora spinella (Schrk.). The total number of Danish Nepticulidae is now 88; Gracillariidae 87; Coleophoridae 120; Blastobasidae 4; Gelechiidae 177; Tortricidae 384; Epermeniidae 7; Pterophoridae 46 and Pyralidae 197; this results in a total of 1574 species of Microlepidoptera (families Micropterigidae-Pyralidae) found in Denmark. The total amount of Macrolepidoptera mentioned from Denmark is now 965, bringing the number of Danish Lepidoptera to a total of 2539 species.

Buhl, Otto; Falck, Per

2011-01-01

124

Alkoholindustriens disciplinering af nydelse. Forebyggelseskampagner til unge i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Aims – To analyze how two youth alcohol prevention campaigns funded by the Danish alcohol industry articulate the relationship between alcohol, intoxication and pleasure. Design – The two campaigns are first analyzed by applying an analytical model developed by Karlsson and Bergmark (2009) to analyze drug prevention campaigns in Sweden. After this a more detailed analysis of how the two campaigns articulate pleasure is done. Results – Both campaigns recognize recreational motives for consuming alcohol. In both campaigns pleasure is central to the regulation of alcohol consumption among young people. Both campaigns aim to associate alcohol consumption with a disciplined pleasure that does not involve intoxication. In this way alcohol policy becomes a politics of pleasure. Conclusion – Alcohol prevention that aims to moderate alcohol consumption among young people by associating alcohol consumption with disciplined pleasure can be seen as a corporate social responsibility strategy by the alcohol industry. These strategies become relevant to include in order to understand prevention efforts within the national state.

Demant, Jakob; Houborg, Esben

2011-01-01

125

Vingeindsamling fra jagtsæsonen 1999/2000 i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Fra jagtsæsonen 1999/2000 blev der til DMU, Kalø, i alt indsendt 10.272 vinger af 386 jægere. Det var 3.506 flere vinger og 50 flere deltagende jægere end året før. Der blev indsendt 8.432 andevinger hvoraf 5.333 kom fra svømmeænder og 3.099 fra dykænder. Fra blishøns indkom 98 vinger, fra gæs 293, fra vadefugle 1.279 og fra måger 170. Der blev registreret fremgang i antal indsendte vinger for 19 arter og tilbagegang for 10 arter i forhold til jagtsæsonen 1998/99. De største fremgange blev konstateret for ederfugl hvoraf antallet af vinger steg med 1.391 (149%), for gråand som steg med 1.282 (78%), krikand med 576 (62%) og dobbeltbekkasin med 229 (56%). De største nedgange forekom hos sølvmåge hvor antallet faldt med 116 vinger (50%) og for hvinand med et fald på 105 vinger (24%). For de øvrige arter var der talmæssigt kun mindre frem- eller tilbagegange i antallet af indsendte vinger sammenlignet med året før. Blandt svømmeænderne var ynglesæsonen i 1999 over gennemsnittet for gråand og under gennemsnittet for spidsand, pibeand, krikand og skeand. Blandt dykænderne havde ederfugl og hvinand en ynglesæson omkring eller lidt over middel, mens den for sortand og toppet skallesluger var under gennemsnittet af de foregående 17 år. Af de øvrige andearter indkom der for få vinger til at ynglesæsonen i 1999 kunne belyses. Grågås og dobbeltbekkasin havde i 1999 en ynglesæson under gennemsnittet, mens skovsneppens var omkring gennemsnittet af de foregående år. Den tidsmæssige fordeling af indsendte vinger fra svømmeænder var som i de foregående sæsoner. Blandt dykænderne afveg ederfuglens tidsmæssige fordeling ved at være mere jævnt fordelt gennem jagtsæsonen end i tidligere år undtagen i den sidste halvdel af februar, hvorfra dens vingeandel udgjorde 36%. For de øvrige dykænder afveg den tidsmæssige fordeling af indsendte vinger ikke væsentligt fra tidligere år. Den tidsmæssige fordeling af indsendte vinger fra dobbelt- og enkeltbekkasin samt skovsneppe var også sammenfaldende med fordelingerne i de foregående år. Jagtudbyttets køns- og alderssammensætning afspejler tydeligt efterårsbestandenes sammensætning og ændringer gennem jagtsæsonen. For pibeand og krikand udgør gamle hanner og hunner forholdsvis større andele af jagtudbyttet i begyndelsen af jagtsæsonen end senere, mens det omvendte gør sig gældende for ederfugl, hvoraf gamle fugle andrager op mod 90% af udbyttet i februar. De indsendte oplysninger om anvendte jagtformer viste, at 86% af pibeænderne og 95% krikænderne blev nedlagt ved trækjagt, især under aften- og morgentræk. Af pibeænderne blev a af de fugle, der blev skudt på morgentræk, nedlagt fra skydepram. Af gråand blev 76% nedlagt ved trækjagt og 17% på opfløj. Lokkefugle anvendtes overvejende i forbindelse med morgentrækjagt, hvorunder 65% af pibeænderne og 36% af krikænderne blev nedlagt ved brug af lokkefugle. På aftentræk blev 23% af pibeænderne og kun 9% af krikænderne skudt for lokkefugle. Blandt dykænderne blev 95% af hvinænderne skudt på træk med morgentræk som den dominerende jagtform (81%). Praktisk talt alle de hvinænder, der blev skudt på morgentræk, blev nedlagt ved brug af lokkefugle og halvdelen blev skudt fra skydepram. Af ederfuglene blev 29% skudt på træk og 71% ved jagt fra motorbåd eller motorpram. Alle gæs blev nedlagt på morgentræk, idet gåsejagt kun var tilladt indtil kl. 11. Blandt vadefuglene blev 48% af dobbeltbekkasinerne nedlagt i forbindelse med trækjagt og 51% ved at jæger eller hund lettede fuglene. Af skovsneppe blev 70% skudt for stående hund og 11% på klapjagter. De 70% nedlagt for stående hund er sandsynligvis for høj en andel, da vingematerialet for denne art ikke synes at være repræsentativt med hensyn til at belyse de anvendte jagtformer. Blandt måger blev 62% nedlagt på træk, 10% fra motorbåd og 3% ved lossepladser og minkfarme. Jagtudbyttet i 1998/99-sæsonen er for de arter, der er omfattet af vingeindsamlingen, beregnet ved at kombinere oplysninger fra vild

Clausager, I.

2000-01-01

126

Selvvurderet helbred blandt unge fra etniske minoriteter i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

INTRODUCTION: Only a few studies on the health status of ethnic minorities in Denmark have been carried out. These studies have shown a higher mental and physical morbidity rate and an increased prevalence of social problems among adults. The purpose of this study was to compare the self-reported health status of ethnic Danish youths and young first- and second-generation immigrants from non-Western countries to establish whether there is an association between ethnicity and "belief in the ability to affect one's own health". MATERIALS AND METHODS: We surveyed a cohort of 6,203 ninth-grade students (aged 15 to 16 years), including 264 first-generation and 391 second-generation immigrants from non-Western countries. Self-reported health and self-efficacy, defined as the belief in the ability to affect one's own health, were included in the analyses, using SPSS cross-tabulations and logistical regression analysis. RESULTS: A direct association between ethnicity and self-reported health status was found. Both first- and second-generation immigrants rated their health worse than did ethnic Danish youths. The association was statistically significant for first-generation immigrant girls when controlling for relevant risk factors for ill health. Significant associations between self-reported health status and belief in the ability to affect one's own health were found for both first- and second-generation immigrants of both sexes, compared to ethnic Danish youths. CONCLUSION: Factors related to immigration and immigrants' social conditions may partially explain the ethnic differences in self-reported health status. However, cultural differences may influence the ethnic and gender differences in health status and self-efficacy, as ethnic minorities are less likely to believe in their ability to affect their own health. It is recommended that this knowledge be implemented when developing health promotion programs in the public schools. Udgivelsesdato: 2006-Apr-24

Bennedsen, Anne; Ibfelt, Else Helene

2006-01-01

127

MOOCs - perspektiver for UC-sektoren i Danmark  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available I en tid, hvor økonomien er under pres i den danske uddannelsessektor, og hvor ønsket om rationalisering af undervisningen går hånd i hånd med et ønske om øget kvalitet gennem yderligere digitalisering, bliver spørgsmålet om inddragelse af MOOCs (Massive Open Online Courses interessant. En MOOC er et gratis kursustilbud uden adgangsbegrænsning og uden begrænsning i deltagerantal. Litteraturen (Barbour, 2012; Kim, 2012 viser, at flere universiteter relativt hovedkulds, og måske mest af frygt for ikke at få en central placering i kapløbet om de internationale studerende, har kastet sig over denne uddannelses- og kursusform. Som et bidrag til en kvalificeret drøftelse af perspektiverne for MOOCs i UC-sektoren beskriver denne artikel fænomenet og diskuterer læringsmæssige perspektiver rettet mod det globale marked for uddannelse. Målet er gennem et litteratur-review og erfaringer fra deltagelse i et antal MOOCs at afdække, hvad det kræver at udbyde en MOOC, hvad andre har gjort, hvem der udbyder, hvem der deltager, og hvilke perspektiver der kunne være for de nordiske lande.Abstract in EnglishDue to an increasing financial pressure in the Danish educational sector and a demand for rationalization as well as higher quality through digitization, the question of whether or not to adopt MOOCs (Massive Open Online Courses becomes interesting. A MOOC is a free, online course offered to all with no entry level demands and with no limitation on participant numbers. Studies (Barbour, 2012; Kim, 2012 show that several universities have plunged into this type of courses relatively headlong, perhaps mainly driven by fear of losing out in the competition for international students.  With the intention of contributing to an informed discussion of the university college perspectives of MOOCs, this article describes the phenomenon and discusses its peda-gogical perspectives in the context of the global education market. Through a literature review as well as hands-on participation in a number of MOOCs, the aim is to uncover what it takes to offer a MOOC, what others have done, who the providers are, who the participants are, and what perspectives MOOCs might hold in a Scandinavian context.

Hanne Wacher Kjærgaard

2013-11-01

128

Første påvisning af Clostridium difficile type 027 i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Increasing rates of Clostridium difficile-associated diarrhoea (CDAD) with an unusual, severe course have been reported in Canada, USA and several European countries since 2003. A new virulent strain, PCR ribotype 027 (CD027), is associated with this increase. We report the first Danish case of CDAD caused by CD027. A 85-year-old woman was admitted to hospital with pneumonia. Following treatment initially with penicillin, secondly with moxifloxacin she developed bloody diarrhoea. A stool specimen showed CD027. She was treated with metronidazol for ten days and recovered completely. Udgivelsesdato: 2009-May

SØes, Lillian M; Brock, Inger

2009-01-01

129

Kommenteret checkliste over Danmarks bier - Del 2: Andrenidae (Hymenoptera, Apoidea)  

DEFF Research Database (Denmark)

This paper presents Part 2 of a checklist for the taxa of bees occurring in Den- mark, dealing with the family Andrenidae, and covering 61 species. The re- maining four families (Halictidae, Melittidae, Megachilidae and Apidae) will be dealt with in future papers. The following 13 species are hereby recorded as new to the Danish bee fauna: Andrena alfkenella Perkins, 1914, Andrena apicata Smith, 1847, Andrena fulvida Schenck, 1853, Andrena gelriae van der Vecht, 1927, Andrena intermedia Thomson, 1870, Andrena minutuloides Perkins, 1914, Andrena nasuta Giraud, 1863, Andrena niveata Friese, 1887, Andrena nycthemera Imhoff, 1868, Andrena semilaevis Pérez, 1903, Andrena similis Smith, 1849, An- drena simillima Smith, 1851 and Andrena subopaca Nylander, 1848. Andrena nana (Kirby, 1802) is excluded from the Danish checklist. Species that have the po- tential to occur in Denmark are discussed briefly.

Calabuig, Isabel; Madsen, Henning Bang

2009-01-01

130

Kommenteret checkliste over Danmarks bier – Del 1: Colletidae (Hymenoptera, Apoidea)  

DEFF Research Database (Denmark)

This paper presents Part 1 of a checklist for the taxa of bees occurring in Denmark, dealing with the family Colletidae, and covering 27 species. The remaining five families will be dealt with in future papers. The following species are hereby recorded as new to the Danish bee fauna: Colletes floralis Eversmann, 1852, Hylaeus angustatus (Schenck, 1861) and Hylaeus gracilicornis (Morawitz, 1867). Hylaeus annulatus (Linnaeus, 1758) is excluded from the Danish checklist. Species that have the potential to occur in Denmark are discussed briefly. A systematic overview of the bee families and genera of Denmark is presented.

Madsen, Henning Bang; Calabuig, Isabel

2008-01-01

131

Forekomst, symptomer og diagnostik af tuberkulose i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

In Denmark the prevalence of tuberculosis (TB) is low, but updated knowledge on the diagnostic techniques available is still important. We summarise the current procedure for diagnosing TB with emphasis on sputum culture, use of interferon gamma release assays and the clinical and radiological manifestations of tuberculosis.

Hilberg, Ole; Hyldgaard, Charlotte

2011-01-01

132

beta-thalassaemia major hos børn og unge i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

INTRODUCTION: Beta-thalassemia major occurs with increasing frequency among Danish children as a result of immigration. The aim of the study was to estimate the occurrence of beta-thalassemia major in Denmark, analyse the treatment and organ functions, and identify areas for an improved treatment strategy. MATERIAL AND METHODS: During 1998-99 all Danish pediatric departments were contacted for identification of children aged 0-18 years with beta-thalassemia major. Blood transfusions and chelation therapy were registered, and for Eastern Denmark clinical, endocrine, cardiac, and serologic parameters were performed. RESULTS: Twenty-six children had beta-thalassemia major. Out of these, 20 received blood transfusions, and 17 patients were chelated. Eight patients were not chelated owing to previous bone marrow transplantation, treatment with hydroxyurea or ferritin < 2000 micrograms/l and young age. One patient had died. The body height was between 1.5 and -5.4 SDS (median -1.7) and the sitting height was -0.6 to -5.6 SDS (median -2.3). The bone age was delayed 1-5 years (median -2.5) in six out of ten examined patients, and puberty delayed in four out of five. A dilated left ventricle was documented in one out of eight patients examined. All patients were HIV and hepatitis C negative. For 75% of the children, the parents were related. DISCUSSION: Children and adolescents with beta-thalassemia major in Denmark experience major heterogenicity with regard to treatment and late effects. An earlier and more effective iron chelation therapy together with improved patient support may reduce growth disturbances and endocrine and cardiac late effects. Udgivelsesdato: 2002-Dec-2

Jung, Anne; Main, Katharina Maria

2002-01-01

133

Heat plan Denmark 2010. Appendix report; Varmeplan Danmark 2010. Bilagsrapport  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

Heat Plan Denmark 2010 is an update of Heat Plan Denmark 2008 and confirms how the sector has reduced the CO{sub 2} emission in Denmark since 1980 and how this development can continue in a cost effective way to an almost CO{sub 2} neutral heating sector in 2030. The study is based on an overall least cost evaluation of the best existing technology taking into account the interaction between buildings, district heating and the power system with a large share of wind energy. The present appendix report contains the technical and economical documentation for the main report. (ln)

Dyrelund, A.; Fafner, K.; Ulbjerg, F. (and others)

2010-09-15

134

To importerede tilfaelde af "West Nile fever" i Danmark.  

DEFF Research Database (Denmark)

In the light of the current American epidemic, and since West Nile fever (WNF) has never previously been reported in Denmark, we describe two cases imported from Israel and Canada, respectively. WNF was diagnosed in a 46-year-old Danish tourist returning from Israel and a visiting 73-year-old Canadian citizen with Danish ancestry. The former manifested itself clinically as a mild flu-like illness, the latter as serious infection of the central nervous system. Thus, in addition to representing a rare case of West Nile encephalitis, it also constitutes one of the first reported cases of human infection of Canadian origin.

Knudsen, Troels Bygum; Wilcke, Jon Torgny R

2003-01-01

135

Fald i dødeligheden af hjertesygdomme i Danmark : nogle metodeproblemer  

DEFF Research Database (Denmark)

Mortality rates in Denmark from ischaemic heart diseases (IHD), other heart diseases and sudden death of unknown cause are presented for the period 1968-1992. In all age groups, mortality from IHD is higher at the beginning of the period than at the end. For other heart disease, the plot of the mortality rate is U-shaped for the age groups 65-84 and > or = 85, whereas for the age group 30-64 it first decreases and is then constant. There are an increasing number of deaths from symptomatic heart disease. For the group of unknown cause, the rates are increasing for all sex and age groups The relationship between deaths from IHD and death from unknown cause varies with period, age, sex and region. For women in Copenhagen in the age group 30-64, the mortality rate from unknown cause is higher than the rate for IHD at the end of period. Vital statistics must therefore be used cautiously in analysing trends for IHD, and even the validity of temporal changes within a country must be questioned.

Juel, K; SjØl, Anette

1996-01-01

136

Nye medier - ny journalistik? En pilotundersøgelse af netnyhedsproduktionen i Danmark  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Based on a pilot study this article examines the research hypotheses in the field of online-journalism, with particular focus on the Nordic literature. It argues that the growth of online journalism and online newspapers is not necessarily the case of new kind of journalism; on the one hand, the pilot study confirms a blurring of the relationship between journalists and readers, and a change in the form of continuous real-time editing and publishing. Yet it appears that many of the characteristics of online journalism are well known, and thus, the development might rather be seen as a radicalisation of some traditional journalistic routines in the production of news. A radicalization that indicates that news in the Digital Age can be seen as a dynamic process rather than a static product.

Janni Møller Hartley

2009-09-01

137

Sælfinger erhvervet i Danmark og diagnosticeret ved PCR-teknik  

DEFF Research Database (Denmark)

Seal finger is an unusual infection in Denmark but is seen quite often in Greenland. A 69 year-old Danish man developed severe infection after cutting his finger on a sea urchin while handling a fishing net. Treatment with beta-lactam antibiotics had no effect. Standard culture from the lesion was negative. A Mycoplasma species was detected by PCR and DNA sequencing and subsequently cultured on special media. Specifically asked about exposure to sea mammals the patient could inform that a dead seal had also been trapped in the fishing net.

Jansen, Louise Charlotte; Justesen, Ulrik Stenz

2012-01-01

138

Johann Bugenhagen : Luthersk reformator i Tyskland og Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Den wittenbergske superintendent og professors aktiviteter i København 1537-39,da han som Christian d. 3.´s rådgiver bidrog til reformationskirkens oprettelse. Hans kronede kongeparret, færdigredigerede Kirkeordinansen, indsatte de første biskopper,genåbnede universitetet. Fungerede som overbiskop her. I Wittenberg var hans Christian d. 3.´s headhunter, kontrollant af de danske studenter,flittig korrespondent med kongen.

Lausten, Martin Schwarz

2011-01-01

139

Forebyggende helbredsundersøgelser af gravide kvinder i Danmark. Struktur og tilrettelaeggelse  

DEFF Research Database (Denmark)

In Denmark, pregnant women are offered antenatal care in a nationwide programme. This programme is organized around health examinations in general practice, midwives centres and hospital outpatient departments. During the winter 1986/87 a nationwide investigation of antenatal care was carried out in Denmark. A random sample of approximately 1/3 of the general practitioners, all of the midwives who had antenatal consultations and the medical staffs of 26 departments of obstetrics and gynaecology with more than 100 deliveries in 1985 received a questionnaire about the content of a definite antenatal examination and certain conditions of organization. The obstetricians could describe three different types of antenatal examinations depending upon the place and arrangement of work. The percentage replies received were 62 for general practice, 86 for the midwives and 62, 69 and 55 from the doctors in the place of delivery. 50% of the pregnant women had been attached to the same practice for at least five years. 70%of the general practitioners performed approximately one antenatal examination weekly. Only few hospital districts had attempted to have the first examination by the midwife at the 12th week of pregnancy. 25% of the places for examination by midwives were outside hospitals, which, according to the guidelines for antenatal care, do not entirely fulfill the intentions concerning situation in the patient's immediate surroundings. All of the obstetric departments offered routine examinations in the 16th-18th weeks and a number of these also routine examinations in the third trimester.(ABSTRACT TRUNCATED AT 250 WORDS)

Andersen, K V; Kristensen, F B

1989-01-01

140

Risikovurdering for Downs syndrom i Danmark--sekundaerpublikation  

DEFF Research Database (Denmark)

In 2004 The Danish National Board of Health introduced a new guideline regarding prenatal screening. All pregnant women are now offered a Down's syndrome risk assessment. The new guideline has had an impact on the number of invasive early prenatal procedures. The number of procedures fell by 50% from 2000 to 2006. 90% of the foetuses with Down's syndrome are detected prenatally. Denmark is one of the first countries in the world in which risk assessment for Down's syndrome has been successfully implemented at a national level.

Ekelund, Charlotte Kvist; Andersen, Hans Jakob

2010-01-01

141

Fund af småsommerfugle fra Danmark i 2009 (Lepidoptera)  

DEFF Research Database (Denmark)

This article reports and comments on interesting Danish Microlepidoptera collected in 2009 and include remarkable findings from previous years. The classification and nomenclature follow the Danish catalogue (Karsholt & Stadel Nielsen, 1998) which is based on the European checklist (Karsholt & Razowski (eds.), 1996). Six species are reported as new to the Danish fauna: 1) Stigmella stettinensis (Heinemann, 1871) (Nepticulidae). One specimen was taken in a light trap in Copenhagen; 2) Schiffermuelleria grandis (Desvignes, 1842) (Oecophoridae). One specimen has been collected at light on the Island Langeland; 3) Goniodoma limoniella (Stainton, 1884) (Coleophoridae). Numerous specimens have been taken both in a light trap and flying around the host plant on the Island of Rømø in south-west Jutland. The species is regarded as recently established; 4) Lozotaeniodes formosana (Geyer, 1830) (Tortricidae). One specimen was taken in a light trap in the Copenhagen area; 5) Cydia lobarzewskii (Nowicki, 1860) (Tortricidae). One specimen has been taken in a light trap on the Island Møn in southern Denmark; 6) Ecpyrrhorrhoe rubiginalis (Hübner, 1796) (Pyralidae). One specimen has been taken in a light trap on the island Bornholm. We introduced a special list of species with uncertain status last year (Buhl et al., 2009: 67). This year the following two species is transferred to this list: Caloptilia azaleella (Brants, 1913) and Cacoecimorpha pronubana (Hübner, 1799). Also Tuta absoluta (Meyrick, 1917) (Gelechiidae), of which one specimen was caught in a light trap in Copenhagen area, is placed on this list. The species is a well known pest on tomatoes spreading in Europe and now for the first time recorded from Denmark. The total number of Danish Nepticulidae is now 86; Oecophoridae 30; Coleophoridae 118; Tortricidae 383 and of Pyralidae 196; this results in a total of 1560 species of Microlepidoptera (families Micropterigidae-Pyralidae) found in Denmark. The total amount of Macrolepidoptera mentioned from Denmark is now 962, bringing the number of Danish Lepidoptera to a total of 2522 species.

Buhl, Otto; Falck, Per

2010-01-01

142

Udvikling i ynglebestanden af Fjordterner i Danmark 1970-2012  

DEFF Research Database (Denmark)

Summary Population development of Common Tern Sterna hirundo in Denmark, 1970-2012 The Common Tern is an Annex I species on the EU Birds Directive. It is designated as a breeding species for 30 of the Danish SPAs. Knowledge about breeding occurrence of terns has been collected mainly in projects and surveys initiated and carried out by volunteers, in some cases in collaboration with the Danish Ornithological Society/BirdLife Denmark. The most substantial countrywide information about breeding occurrence of Common Terns has been provided by the Danish Tern Group, the Gull and Tern Group and the locality and atlas projects organized by the Danish Ornithological Society. Some localities have been followed on an almost annual basis by volunteers and/or by national or regional authorities. The Ministry of Environment initiated a national monitoring programme that ensured visits to a large number of potential breeding sites of Common Terns in 2006 and 2012. Furthermore, the Ministry hired Aarhus University to organize a national survey of breeding colonial coastal birds in 2010 and to build a database of existing data on breeding numbers of colonial coastal birds at all known breeding sites. To identify the most reliable data for each breeding site, we went through all data collated for Common Terns and evaluated the quality of the count data. The development in breeding numbers is given in Appendix 1 for 15 of the most important breeding areas; the location of these areas is given in Fig. 1. For many years these areas housed 75-80% of the Danish breeding population. Historical records suggest that the Common Tern possibly bred with several thousand pairs in Denmark in the first half of the 20th century, but numbers declined and the breeding population has not exceeded 1500 pairs since 1970. Nonetheless, the Common Tern has been widely distributed after 1970 with breeding colonies located along mainland coasts, on islets in fjords and offshore as well as on small islets in freshwater lakes (Fig. 3). We estimate that app. 1000 pairs were breeding in Denmark during 1975-1980 (850-900 pairs counted; Tab. 1). Breeding numbers subsequently increased, reaching 1470 pairs in 1988. But a decline began again already in the early 1990s (Fig. 2), reaching 1090 pairs in 1995, 855 pairs in 2000 and 530-670 pairs in 2006-2010 (Tab. 1). A sudden settlement of 150 breeding pairs on the island of Anholt in 2010 was surprising and led to the increase from 2006 to 2010. The long-term decrease was recorded in all parts of the country that had hosted large numbers of breeding pairs up until the first half of the 1990s (Tab. 1). Consequently, by 2006-2012 the species had more or less disappeared from larger parts of Jutland and Funen (compare maps in Fig. 3). Although the number of breeding colonies remained fairly stable (around 50 colonies, Tab. 5), the number of colonies along coasts decreased (Tab. 2), and the proportion of breeders nesting in coastal colonies declined from 85-90 % during 1980-1995 to 50-52 % in 2006-2010 (Tab. 3). The region Roskilde Fjord was the most important breeding area in Denmark during several periods between 1970 and 2007, but numbers decreased markedly after 1995 (Fig. 4). The decline in at least this fjord may have been related to a decrease in the production of fledglings. Thus a survey of breeding success during 1997-2002 indicated that only < 0.1-0.2 young fledged per pair despite high hatching success in most years (Andersen-Harild 1997, 1998, 1999, 2003). The mean annual frequency with which parents fed their young was < 0.60 times per hour during the three years with records, and this suggest that parents experienced low food availability (Andersen-Harild 1997, 1998, 1999). The other most important regions for breeding Common Terns have been the Danish part of the Wadden Sea, West Jutland, Limfjorden, Northern Kattegat and Lolland (Tab. 1). The causes of declines in these areas are generally unknown. However, there are indications that for some of the former key localities, declining numbers were related to in

Bregnballe, Thomas; JØrgensen, Hans Erik

2013-01-01

143

Anmeldelse af kronisk hepatitis B og C i Danmark.  

DEFF Research Database (Denmark)

INTRODUCTION: It became mandatory to report cases of chronic hepatitis B and C in Denmark in May 2002. The "treating doctor" is obliged to make the report. The purpose of this study is to find out how many patients with chronic hepatitis B or C who are monitored in the Danish health care system are reported to the State Serum Institute (SSI) and to find out who makes the report and from these numbers to estimate the total number of patients in Denmark with chronic hepatitis B and C. MATERIALS AND METHODS: Patients with chronic hepatitis B or C who were reported to the SSI before June 20th 2006 were cross-referenced with patients included in the Danish Database of Hepatitis B and C (DANHEP) on the basis of their social security number. RESULTS: The study found that only 50% of patients monitored at Danish hospitals with chronic hepatitis B or C are registered with the SSI. Respectively 47% and 38% of these were registered by their general practitioner, a few percent by a doctor whose place of employment is not registered, and the rest by doctors working at hospitals. CONCLUSION: This study demonstrates that the reporting of patients with chronic hepatitis B and C in Denmark is considerably inadequate. It is important that general practitioners as well as doctors working at hospitals are aware of their duty to report these diseases. An optimal reporting rate could be achieved by making it mandatory to notify the laboratory diagnosis of chronic hepatitis B and C as well as establishing an electronic reporting system, where data from laboratories are cross-referenced with clinical and epidemiological data.

Hansen, Nanna; Cowan, Susan

2008-01-01

144

Hvordan får man etableret GCP-enheder i Danmark?  

DEFF Research Database (Denmark)

According to a new EU Directive investigator initiated drug trials are to comply with the guidelines for Good Clinical Practice (GCP) as of May 2004. This implies that trials should be conducted according to a set of Standard Operating Procedures (SOPs) and be subject to monitoring and auditing. In 2001, investigators in Denmark initiated 73 drug trials. In order to provide GCP services and guidance to the investigators it is proposed to establish 3-4 regional GCP units at the three university hospitals. The estimated annual cost for the 3-4 GCP units will be between DDK 7.5 and 10 million.

Krogsgaard, Kim; Andreasen, Per Buch

2003-01-01

145

En metadatabase over geografisk relaterede databaser i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Metadata er data om data. Det er et register som giver en række informatio-ner om forskellige databaser. Formålet med en metadatabase er at give brugerne en oversigt over hvilke databaser der er til rådighed. Formålet er også at give ejerne og producenterne af data en adgang til potentielle bruge-re for at oplyse om de dataprodukter de kan udbyde. Man kan derfor op-fatte metadata som telefonbogens gule sider, en service hvor udbydere og kunder kan mødes.I foredraget vil vi beskrive de erfaringer vi har gjort med opbygning af en metadatabase over danske geografisk relaterede databaser og kort. Arbejdet har taget udgangspunkt en den europæiske standard for metadata som er udarbejdet af CEN og målet er at etablere en metadataservice på internettet.I metadatabasen er det først og fremmest kort af alle typer, men det er også databaser over personer, bygninger, ejendomme, geologi, miljø og meget mere. Man regner med at 80% af de offentlige databaser har en geografisk relation, enten direkte ved hjælp af koordinater eller indirekte i form af en adresse eller en geografisk betegnelse. I de skandinaviske lande er der siden 1960 blev opbygget meget omfatten-de databaser af denne type, og nyttiggørelsen af disse data har stor politisk bevågenhed. Opbygning af en metadatabase er et led i denne nyttiggørelse.I dag er størsteparten af kort på digital form. Det samme gælder for databa-serne. Den digitale verden er derfor grundlaget for metadatabasen, idet den på digital form beskriver digitale data. Det udelukker ikke at enkelte pro-dukter, som beskrives i metadatabasen kun foreligger på analog form.I et samarbejde mellem KMS og DTU er der blevet skabt en metadatabase under navnet Infodatabase som har været i drift siden d. 10 april 1997. Driften varetages af KMS.

Jacobi, Ole Illum; Christensen, Jesper Vinter

1997-01-01

146

Jordbrug og klimaændringer - samspil til vandmiljøplaner  

DEFF Research Database (Denmark)

De menneskeskabte klimaændringer skyldes udledning af drivhusgasser, især kuldioxid, metan, lattergas og CFC. Den samlede udledning af disse gasser er stigende og forventes frem til år 2100 at føre til en stigning den globale middeltemperatur på mellem 1,4 og 5,8 C. Variationsbredden er udtryk for variation i scenarierne for den fremtidige udledning af drivhusgasser og usikkerhed i klimamodellerne. Selv ved en stabilisering af atmosfærens indhold af drivhusgasserne på det nuværende niveau vil der ske en global temperaturstigning på yderligere1C. Beregninger med globale og regionale klimamodeller viser følgende tendenser for Danmark i år 2100 i forhold til 1990 for de mestanvendte udslipsscenarier. Den årlige middel-temperatur vil stige med 3-5 C. Nedbøren i vinterperioden vil stige med 20-40%, mens nedbøren i sommerperioden vil falde med 10-25%. Der vil endvidere være en tendens til flere episoder med kraftig nedbør, især i efteråret. Danmark har tiltrådt FN's klimakonvention og den tilhørende Kyoto-protokol,der forpligtigeren række industrilande til en 5% reduktion i udledningen af drivhusgasser. Danmark har forpligtiget sig til at reducere den samlede udledning af drivhusgasser med 21% i forhold til 1990-niveauet. Målsætningen skal være realiseret i 2008-2012. Uden yderligere tiltag forventes den samlede danske udledning af stige med13%. Selv med korrektion for el-import i basisåret og eleksport i forpligtigelsesperioden forventes reduktionen kun at blive på 9%.

Olesen, J. E.; Gyldenkærne, S.

2004-01-01

147

Adaption of the power distribution system to a sustainable energy system - Smart meters and intelligent nets; Anpassning av elnaeten, till ett uthaalligt energisystem - Smarta maetare och intelligenta naet  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The conversion of the energy system towards sustainability is a major challenge for society. The conversion includes a large-scale introduction of renewable electricity and the electrification of transport. Adaptations of the grid are needed in order to cope with this development: - Facilitate an increased introduction of renewable electricity; - Enabling power reduction at peak load; - Improve incentives for energy efficiency; - Creating conditions for more active purchasers of electricity. Security of supply must be high, although the new production affects the electricity grid in a different way than today. Therefore, new technical solutions, a so-called smart grid, is necessary in order to, inter alia, prevent congestion and over voltages, but also to enhance the operational safety in general. There is new technology that can help adjust the grid in an efficient and flexible way. Intelligent networks, or smart grids, is the collection of new technology, function and regulatory framework in the electricity market, etc. that cost-effectively facilitate introduction and utilization of renewable electricity generation, leading to reduced energy consumption, contributes to power reduction in peak load and creates conditions for active electricity customers. Sweden is one of the countries that score high in terms of active electricity customers and feedback of consumption for electricity customers. There is a direct consequence of introduction of the metering reform and installation of the AMR, in which Sweden was one of the first countries in Europe. As for modern technology to increase transmission capacity of transmission networks such as HVDC and FACTS technology, Sweden is a world leader. This technology will play an important role in enabling large-scale use of renewable electricity generation on European level. The investigation has resulted in the following proposals: - A knowledge platform created to be collect and disseminate relevant knowledge of research, development and demonstration to all stakeholders. An independent Coordination Council is established as a base for platform. - Funding for research, development and demonstration shall be done by existing structures. The EI should be given a increased role both as regards the allocation of resources and capabilities to develop the function and regulatory framework in the electricity market, - Svenska Kraftnaet is given the task to develop a comprehensive action plan for how the Swedish electricity grid will be adapted to the objectives for the development of renewable electricity generation and conversion of energy system. An important prerequisite for action is a system for equalizing the costs of connecting wind and other renewable energy sources, - Increased incentives for network companies to invest in smart grid is introduced in regulation; - Hourly metering is introduced for the majority of electricity customers, - EI should be instructed to review electricity companies' tariff structures in order to reduce peak load, - EI should be given the task of designing functional requirements of the customer information in order to increase opportunities to actively respond to market price signals, - EI is given the task of analyzing roles and responsibilities of different players in order to identify and suggest possible measures for to promote the use and development of smart grids, - EI should be instructed to analyze whether the current split in the national, regional and local networks are efficient. The timetable for implementing the above proposals are determined with consideration of the prior regulation. Results should be available well before March 2015 to provide electricity traders to adjust their investment plans; fall 2013 is proposed as the target date

Bollen, Math

2010-11-15

148

Dual purpose absorption machines in an energy system based on waste incineration; Absorptionsmaskiner foer kyl- och vaermeproduktion i energisystem med avfallsfoerbraenning  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The demand for district cooling in Sweden has been increasing during the recent years and is expected to increase even more. The reason for this is for example more frequent use of computers and higher demand for indoor climate control via air conditioning. During the summer there is also a surplus of heat, especially in energy systems that includes waste incineration. This surplus makes it interesting to consider heat-driven cooling as an alternative to satisfy the increasing demand of district cooling. Today many energy systems in Sweden use absorption heat pumps, for production of district heating using waste heat from the combustion units. To this point the absorption heat pumps have not been considered as chillers due to their relatively high investment cost in combination with the short cooling season. However, the surplus of heat during the summer season means that there is access to 'free' driving heat for the absorption chillers. This would be a cheap and environmentally friendly way to produce district cooling. The aim of this study was to examine the opportunities for using absorption machines for production of district heating during wintertime and district cooling during summertime. Factors to be considered were how this change would be made technically and during which months the absorption heat pumps should be used for cold and heat production, respectively. In addition a comparison between absorption cooling and other cooling techniques was made. The study was based on Vattenfall Vaerme Uppsala ABs (VVU) energy system in Uppsala. VVU has recently invested in two new absorption heat pumps that, together with four old ones, are planned to produce district heating as well as district cooling depending on the season. The results of the study are: The technical change between heat and cold production with absorption heat pumps is relatively simple. When used as a chiller the evaporator heat is taken from the district cooling return water, which thereby is cooled. Heat from the waste combustion unit is used as driving heat. The absorbent (lithium bromide) also has to be diluted to avoid crystallization. Using absorption heat pumps for cold production during summertime gives a positive impact on the overall energy system. The cold production makes use for an increased waste incineration, which in turn (thanks to waste treatment fees) gives increased income to the system. For an optimal use of the energy system the absorption machines should be used for cooling production during the period of April through October. May through September the condenser heat is cooled by cooling towers while it in April and October is used for production of district heating. The reason for this is a higher demand of heating in April and October than in May through September. Compared to other examined cooling techniques absorption cooling turned out to be the best alternative considering economy as well as emissions of carbon dioxide.

Brorsson, Maria [Royal Inst. of Technology, Stockholm (Sweden). Dept. of Chemical Engineering and Technology

2005-03-01

149

Brugerinvolvering og programmering for masterplan konkurrence på Bispebjerg Hospital  

DEFF Research Database (Denmark)

Sundhedsfaciliteter har for nylig fået en masse opmærksomhed i Danmark, fordi der er planlagt 37 hospitalsprojekter de næste 10-15 år (http:// www.godtsygehusbyggeri.dk/Byggeprojekterne.aspx). Projekterne er både helt nye hospitaler, nye hospitalsbygninger samt videreudvikling af eksisterende hospitaler. Der er også en del fokus på de indledende stadier af designprocesser med brugerinvolvering og konkurrence-programmering, med det formål at opnå moderne og fremragende hospitaler, der understøtter behovene hos fremtidige patienter, sundhedspersonale og samfundet. Denne artikel har til formål at præsentere resultaterne af et casestudie på Bispebjerg Hospital, som jeg gennemførte som en del af mit PhD-projekt om Usability Briefing for hospitaler. PhD-projektet inkluderer studier af metoder og resultater af brugerinvolvering i design samt organisering og gennemførelse af god programmering.

Fronczek-Munter, Aneta

2013-01-01

150

Videomedieret parallelundervisning som rum for læring ved Almen Voksenuddannelse i udkantsområder  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available For at modvirke den stigende regionaleulighed i Danmark er uddannelsestilbud i udkantsområderne vigtigt. Men medrelativt få studerende kan det være vanskeligt at drive uddannelse i disseområder. Man har i den forbindelse interesseret sig for potentialerne ivideomedieret fjernundervisning, og der har flere steder været gennemførtforsøg med såkaldt parallelundervisning, hvor der undervises samtidigt i tolokaler placeret på hver deres lokalitet, og hvor underviseren kun er fysisktil stede i det ene lokale. I årene 2009 -2011 gennemførte VUC Nordjylland etomfattende forsøg med denne type undervisning på hold inden for almenvoksenuddannelse (AVU. Mange kursister ved AVU har svage fagligeforudsætninger og problematiske erfaringer fra skoletiden. På baggrund afresultater fra følgeforskning til dette forsøg og med inddragelse af teoretiskeperspektiver på rum og læring diskuterer artiklen den parallelle undervisningmed henblik på fordele og ulemper, begrænsninger og fremtidige muligheder i dennetype undervisning.

Karen Egedal Andreasen

2013-11-01

151

Fytoremediering af forurening med olie- og tjæreprodukter  

DEFF Research Database (Denmark)

Dette projekt er udført under Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening. Projektet omhandler en gennemgang og vurdering af den publicerede litteratur om emnet. Fytoremediering er en teknologi til at oprense lokaliteter for forurening ved hjælp af planter. Der er dels lagt vægt på at udrede begreber og redegøre for relevante processer, og dels er der lagt vægt på at opridse de seneste års udvikling på området og de resultater, der er opnået. Der beskrives både laboratorieforsøg og feltforsøg. Projektet omhandler olie- og tjæreprodukter. Således er der medtaget afsnit om PAH, BTEX, alkaner og desuden et mindre afsnit om MTBE, da dette stof også er en problematisk bestanddel i benzin. Denne fokusering i projektet betyder ikke, at man kun bruger fytoremediering til oprensning af organisk forurening, da teknologien ligeledes er forsøgt anvendt til at oprense uorganiske forbindelser herunder tungmetal. Det er også bevidst undladt at fokusere på oprensning af andre organiske stoffer, så som pesticider, selvom teknologien er anvendelig til formålet. Sidst i projektet opridses perspektiverne for den fremtidige forskning og der redegøres dermed også for, hvor der er huller i den nuværende viden. Arbejdet med dette projekt er et samarbejde mellem Afdeling for Mikrobiel Økologi og Bioteknologi på Danmarks Miljøundersøgelser og Institut for Miljøteknologi på Danmarks Tekniske Universitet. Tak til Steward Strand, University of Washington, for hjælp med afsnit om MTBE.

Karlson, Ulrich; Nielsen, Mette

2001-01-01

152

Værktøjer til brug for risikovurdering og prioritering af grundvandstruende forureninger  

DEFF Research Database (Denmark)

De mange kortlagte jordforureninger, der udgør en trussel mod grundvandet, gør det nødvendigt at fremskaffe tilstrækkelig viden om forureningerne til dels at kunne udføre troværdige risikovurderinger, dels for at kunne foretage de rigtige oprydninger. Gennem årene er der i Danmark opnået stor viden, erfaring og rutine med risikovurderinger af jordforureninger, blandt andet ved hjælp af Miljøstyrelsens vejledninger (Miljøstyrelsen, 1996; Miljøstyrelsen, 1998) og JAGG-modellen (Miljøstyrelsen, 2009c). Undersøgelser og oprydninger er imidlertid meget dyre, og det er derfor vigtigt at de mest truende forureninger ryddes op først. Det store spørgsmål for regionerne er derfor: Hvor og hvordan beskytter vi vores grundvand bedst muligt? Udover jordforureningsloven vil vandplanerne under Vandrammedirektivet sætte yderligere krav til at sikre den bedst mulige grundvandsbeskyttelse. Set samlet har det affødt et behov for at gennemføre risikovurderinger på oplandsskala. Rapporten opstiller en vision for den fremtidige risikovurdering på oplandsskala og identificeret udviklingsbehov. Samtidig afdækkes de hidtidige erfaringer med risikovurderingsmetoder og -værktøjer i Danmark, primært centreret om JAGG, behovet for at gennemføre risikovurderinger af grundvandstruende jordforureninger på oplands- og regional skala, samt hvordan risikovurderingerne på oplandsskala bliver udført i dag.

DØssing Overheu, Niels; Tuxen, Nina

2011-01-01

153

Nye oplysninger om effekter af Bt-majs på sommerfugle. MON810, BT11. Brev fra Greenpeace til Miljøministeren. Modtaget 17-12-2004, deadline 22-12-2004, svar 22-12-2004  

DEFF Research Database (Denmark)

"De nye oplysninger medfører ingen væsentlige ændringer af DMUs tidligere risikovurdering af Bt-11 majsen (C/F/96.05.10, mail pr. 28-08-2003). Dog har vi en tilføjelse vedrørende behov for specifik overvågning (se nedenfor). Vi har ikke tidligere foretaget nogen konkret risikovurdering af MON810-majsen, der blev godkendt til dyrkning før moratoriet, men vores kommentarer nedenfor gælder principielt også for den sag. Ved dyrkning vurderer DMU at der er en lille risiko for at pollenspredning til sjældne sommerfuglelarvers foderplanter kan have negative konsekvenser for disse i forvejen truede arters fortsatte forekomst. Derfor har DMU ved tidligere risikovurdering af Bt-majslinier til dyrkning (majslinie 1507 og Bt-11) foreslået at der indføres en 5 m dyrkningsfri bufferzone til naturhabitater hvor larver af truede/sjældne sommerfugle findes. En andet virkemiddel kunne være at omgive randen af Bt-majsmarker med et værnebælte af konventionel majs. På grund af den usikkerhed der findes på området vil det indtil der foreligger et bedre vidensgrundlag være relevant med en specifik overvågning af truede eller sjældne sommerfuglearter hvor der er habitater for disse i nærheden af Bt-majsmarker. Ved risikovurderingen af en eventuel påvirkning af danske arter af sommerfugle og andre ikke-mål insekter fra Bt-majspollen under danske forhold er det væsentligt at Bt-majsen og andre Bt-afgrøder for nærværende ikke skal dyrkes i Danmark. DMU mener dog at det vil være en fordel at være forberedt på en fremtidig dyrkning af Bt-afgrøder i Danmark. Dertil kommer at hvis Bt-majs bliver dyrket i vore sydlige nabolande kan der eventuelt ske en negativ påvirkning af de sommerfuglearter som ind i mellem forekommer som trækgæster til Danmark med potentiale for at etablere sig. "

Strandberg, Morten Tune; Kjellsson, GØsta

154

Areal Informations Systemet - AIS  

DEFF Research Database (Denmark)

Forord: Denne rapport giver en kort beskrivelse af Areal Informations Systemet (AIS), som er et databasesystem med natur- og miljødata, som kan stedfæstes geografisk. Projektet er gennemført i perioden 1996-2000 som et samarbejdsprojekt mellem Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS), Forskningscentret for Skov & Landskab (FSL), Skov- og Naturstyrelsen (SNS), Miljøstyrelsen (MST), Energistyrelsen (ENS), Kort & Matrikelstyrelsen (KMS), Landsplanafdelingen (LPA), Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, amterne, Københavns Kommune samt Farvandsvæsenet. Projektets formål er at sammenstille data til anvendelse i et geografisk informationssystem (GIS), som indeholder en national arealkortlægning set ud fra en natur- og miljømæssig synsvinkel. Areal Informations Systemets opbygning og indhold af data er kort beskrevet i nærværende rapport. I forbindelse med projektet er der udarbejdet en række metoder, som ligeledes er beskrevet i rapporten. Det er hensigten, atAreal Informations Systemet skal blive et centralt værktøj i såvel det administrative arbejde som overvågning og forskning i Miljø- og Energiministeriet, men også for andre institutioner og enkeltpersoner med interesse for natur- og miljøforhold i Danmark. Yderligere oplysninger om Areal Informations Systemet, herunder adgangsforhold, kan fås på DMU's hjemmeside med følgende adresse: http://ais.dmu.dk/ Projektet er finansieret af Miljø- og Energiministeriet, mens en række institutioner har bidraget med data i betydeligt omfang. Projektet består af følgende delprojekter: Delprojekt 1. Sammenstilling af det nationale Arealanvendelseskort Delprojekt 2. Hydrologisk information Delprojekt 3. Klassifikation af skove og udvalgte terrestriske naturtyper Delprojekt 4. Klassifikation af bebyggede områder Delprojekt 5. Kortlægning af jordarter på landjorden Delprojekt 6. Sedimenttyper for indre danske farvande Delprojekt 7. Marin dybdemodel Delprojekt 8. Kortlægning af administrative områder Delprojekt 9. Kortlægning af adgang til offentlige registre og digitale kort. Delprojekt 10. Etablering af satellitbilledarkiv Indledning: Areal Informations Systemet er det første forsøg på at integrere geografiske data inden for natur- og miljøområdet i Danmark, hvilket vil give helt nye muligheder for anvendelsen af GIS data indenfor Miljø- og Energiministeriets resort. Miljø- og Energiministeriets arbejde med administration, overvågning og forskning vedrørende natur- og miljøforholdene i Danmark medfører et behov for en sammenhængende og ensartet kortlægning. Geografiske informationssystemer (GIS) sammenstiller information, som er knyttet geografisk til landskabet, hvilket gør Areal Informations Systemet særdeles velegnet til at samle og præsentere informationer om natur- og miljøtilstanden. Areal Informations Systemets temaer indeholder information om naturen for specifikke arealtyper og informationerne kan direkte anvendes til statistikker over naturtyper, arealanvendelse etc. Også i forbindelse med nye administrative initiativer, samt opfølgning på gældende handlingsplaner, vil Areal Informations Systemet være særdeles anvendeligt. Den landsdækkende overvågning af vandmiljøet NOVA 2003, som gennemføres i tæt samarbejde mellem Miljø- og Energiministeriet og amterne, anvender en række oplande, samt målestationer i vandløb, søer og havet. En væsentlig del af disse informationer findes nu i Areal Informations Systemet, hvilket vil bidrage til at forbedre den nationale overvågning. Systemet kan endvidere udbygges med nye informationer efterhånden som nuværende overvågningsprogrammer ændres eller nye igangsættes. Areal Informations Systemet forventes således at blive et centralt redskab i den fremtidige naturovervågning. Areal Informations Systemet forventes også at blive anvendt i den fremtidige miljøforskning. De geografiske data vil gøre det muligt bl.a. at opstille modeller og beregne scenarier, som i langt større omfang end hidtil indbygger det geograf

Nielsen, K.; Stjernholm, M.

2000-01-01

155

Lokale og Anlægsfondens evalueringspraksis : og metoder til evaluering af faciliteters brug  

DEFF Research Database (Denmark)

På baggrund af en gennemgang og analyse af samtlige Fondens evalueringer og brugerundersøgelser siden 2003 samt rapporten Brugerindflydelse og brugertilfredshed - ved brug af idrætsanlæg fra 2005 identificeres mulighederne for at sikre en fortsat udvikling af Fondens nuværende evalueringspraksis. Denne findes meget omfattende og unik i national såvel som international sammenhæng og giver anledning til en bred viden om Fondens virke og om de støttede projekter samt deres anvendelse og drift. Dette kvalificerer dermed Fondens virke i overensstemmelse med den overordnede målsætning og strategi om at fremme idræts-, kultur- og fritidsfaciliteter, der er arkitektonisk nyskabende og henvender sig til et bredt udsnit af befolkningen. Videre er der på overordnet niveau undersøgt litteratur indenfor feltet metoder til evaluering af faciliteters brug, hvor sådanne evalueringer indebærer undersøgelser af kompleks og kontekstuel art, som fordrer brug af en integreret evalueringsstrategi. Der er på grundlag af ovenstående gennemgang af Fondens evalueringer samt litteraturstudier udarbejdet en vejledende evalueringsmodel til brug ved tilrettelæggelse af evalueringer. Videre er der beskrevet konkrete eksempler på, hvordan der ses muligheder for en videreudvikling af Fondens evaluerings-praksis med henblik på at opnå yderligere viden i fremtidige evalueringer. Specifikt i forhold til evalueringer af anvendelse og drift af støttede projekter tager de vejledende anbefalinger udgangspunkt i en integreret evalueringsstrategi og metoder, der aktuelt benyttes ved AD:MT til vidensdannelse om adfærd i det offentlige rum. Endelig perspektiveres Fondens evalueringspraksis i forhold til arkitektonisk designmetode. Ved Fondens videreformidling af den viden, der opnås via Fondens evalueringer, muliggøres implementering af denne viden som parameter i den arkitektoniske designproces. Dette kan i sidste ende bidrage til at højne den arkitektoniske kvalitet af fremtidige idræts-, kultur- og fritidsfaciliteter i Danmark.

Christensen, Cecilie Breinholm; Harder, Henrik

2013-01-01

156

Understanding of Danish Passive Houses based on Pilot Project Comfort Houses  

DEFF Research Database (Denmark)

Denne afhandling er et samfinansieret ph.d.-projekt mellem Saint-Gobain Isover Scandinavia og Institut for Byggeri og Anlæg, Aalborg Universitet. Formålet med projektet er at undersøge begrebet passivhuse i Danmark. I flere år har forskning og udvikling af lavenergibyggeriet primært foregået i forskningsmiljøer og resultaterne har indtil nu kun i begrænset omfang været anvendt i praksis. En undtagelse er i Tyskland, Østrig og Schweiz, hvor bygningskonceptet passivhuse har fået relativt stor kommerciel succes. Da denne ph.d.-afhandling blev indledt var den danske byggebranche kun lige begyndt at interessere sig for passivhus konceptet, men mængden af viden på daværende tidspunkt var meget begrænset. For at fremskynde processen med at bygge danske passivhuse eller andre lavenergi byggerier tog Saint-Gobain Isover initiativet til pilotprojektet Komfort Husene, ti parcelhuse bygget som passivhuse. Saint-Gobain Isover ønskede at vidensdele med byggebranchen og andre interesserede, hvorved denne ph.d.-afhandling var en del af strategien. For at konceptet passivhuse kan opnå en betydelig succes i Danmark postuleres det, at det er nødvendigt med en holistisk tilgang. Udover energibesparelser og nye konstruktive løsninger, mere kvalitative aspekter såsom arkitektur, hverdagsliv og fremtids levebehov skal integreres i den fremtidige forståelse af passivhuse. Dette Ph.d. projekt har derfor sat sig for at undersøgelse følgende forskningsspørgsmål: Hvad kan erfaringerne fra Komfort Husene afklare om den fremtidige produktion og anvendelse af danske passivhuse? Dette kan besvares gennem studier af forskellige studieemner for at kunne skabe en mere holistisk forståelse af begrebet både kvalitativt og kvantitativt. Hovedfokus vil ligge indenfor emnerne Designproces, Arkitektur og Hverdagslivet og Indeklima, hvilket vil svare på følgende underforskningsspørgsmål: - Hvordan har konsortier bag Komfort Husene grebet designprocessen an i forhold til samarbejde, metode og værktøjer? Og hvilke barrierer og muligheder ligger inden for disse tilgange? - Hvordan oplever beboerne i Komfort Husene passivhus arkitekturen og de tekniske systemer? Og har deres hverdagsliv ændret sig ved at flytte ind i et passivhus? I så fald hvordan? - I hvor høj grad lever Komfort Huse op til et behageligt indeklima? Og hvordan opleve beboerne indeklimaet i Komfort Husene og tilpasningen af dette? For at undersøge disse forhold flere typer analyser baseret på forskellige typer data, der har involveret forskellige slags aktører var nødvendig. Komfort Husene blev fulgt fra den første idé til den endelige udformning ved at deltage i workshops med konsortier og ved at interviewe de forskellige konsortier i projektet om designprocessen. Derudover blev byggeprocessen af husene fulgt, og mindst femogtyve håndværkere fra byggepladsen er blevet interviewet uformel. Der er taget tusindvis af billeder, som er brugt til at kommunikere projektet. Efter husene var færdiggjorte og beboerne flyttet ind, blev disse interviewet om både hvordan de oplever arkitekturen, hvordan deres hverdag er i huset, og hvordan de oplever indeklimaet. Samtidig blev beboerne erfaringer sammenlignet med det målte indeklima, som derved vurderer både husets præstation i forhold til det forventede, men også beboernes adfærd og forståelse af indeklimaet. Forskningen har resulteret i en liste af anbefalinger, som er vigtige for udformningen af fremtidige passivhuse i Danmark. For det første viser undersøgelsen, at den integrerede designproces er en velegnet designmetode når der designes passivhuse. Men for at støtte den integrerede design proces er der dog nogle omstændigheder, som er nødvendige: aktører i designteamet er nødt til at afstemme forventninger og blive enige om hvilke mål de går efter, der skal etableres en interesse i hinandens fagområder og endelig skal det være muligt at indarbejde de forskellige kompetencer i projektet fra begyndelsen af designprocessen. I forhold til beboernes hverdagsliv, har nogle gennemgået forandringer e

Brunsgaard, Camilla

2010-01-01

157

UP-report. Fuel-based energy systems. Basis of the Development platform. Fuel to the Swedish Energy Agency's strategy work FOKUS; UP-rapport. Braenslebaserade energisystem. Underlag fraan Utvecklingsplattformen. Braensle till Energimyndighetens strategiarbete FOKUS  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The report serves as input to the Swedish Energy Agency's strategies and priorities for research and innovation in the fuel-based energy system for the period 2011 - 2016. The report has been compiled by members of the development platform Fuel. This report provides background and conditions for the fuel based energy system, and proposed priorities and activities for future efforts in this area. The development platform has contributed with valuable experience and knowledge which enabled the Swedish Energy Agency to then develop a strategy that meets the needs of the society and business.

NONE

2012-11-01

158

The District Heating System of Stockholm today and tomorrow - an interdisciplinary study of a regional energy system; Stockholms fjaerrvaermenaet idag och imorgon - en tvaervetenskaplig studie av ett regionalt energisystem  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

District heating (DH) plays an important role when aiming for a sustainable society. Due to this the focus in this study is on the Stockholm region district heating systems and the actors who influence the shaping of it. The aim of the study is to explore driving forces and obstacles in order to develop the district heating systems in Stockholm. Moreover we investigate energy collaborations on the regional and municipal level. Method used for the study includes modelling and qualitative semi-structured interviewing. The district heating systems has been modelled from sex different scenarios in the optimization program MODEST. We have been able to test the present network with better level of connections, with the building of new combined heat and power plants and with natural gas and bio fuels as fuels. Interviews with municipalities, energy companies and interest groups have been performed. The result of the study indicates that the central heating systems in Stockholm today are well connected and the gains of further connections are relatively small. The optimizations imply that the establishment of new combined heat and power plants, with either natural gas or bio fuels, has an immense economic potential. Another positive effect is lower emissions of greenhouse gases. The gains of collaborations and further connections of the nets from the view of the energy companies are above all an increased dependability and optimizing of the operation as a whole. Also the possibility to co-operate with company revisions is regarded as an advantage. In order to get well functioning co-operations between the companies economical profit for all parties, as well as equal conditions, is required. Worth mentioning is the fact that it is not technical difficulties that restrains further connections of the DH-systems. The need of extended management and planning are a more plausible obstruction for increased co-operation between companies. An existing gap between the companies and the municipalities due to how they co-operate is visualized through the interviews. Whether the companies are owned by the municipalities or not is in this regard not important. That the energy companies are to be managed under businesslike conditions could explain this. Municipal planning has from the view of the municipalities come to be synonymous with environmental work. This trend has increased the status of energy planning, and has also moved within the organisation closer to the municipal executive board. At the same time energy planning is carried out at many different levels, within and between the municipalities but also on the region level. A consequence of this is that energy planning is hard to get a grip off. The companies also have different approaches to the regional perspectives, which point to the conclusion that a working regional body for coordination of the joint interest of the municipalities and the energy companies is needed. Even though both the energy companies and the municipalities are positive towards the technology of district heating the future for the district heating business is somewhat uncertain. Decreasing heath loads due to increasing energy efficiency and climate change is contributing to the uncertainness. Also the upcoming commission of what is called 'Third Part Access' (TPA) could change the business at a large extend. Changing business orientation is an alternative that the energy companies may have to consider. The current trend of new establishment of combined power and heating plants makes it is possible for the companies to start producing and selling electricity. The Third Part Access can also be an advantage for the businesses in the Stockholm region since it opens up the possibility for customers to choose which district heating provider they want

Djuric Ilic, Danica; Henriksson, Malin; Magnusson, Dick

2009-09-15

159

A green thread: five strategic principles that lead us to a sustainable energy system towards 2050; En groenn traad: fem strategiske prinsipper som leder oss til et baerekraftig energisystem mot 2050  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The overall goal for the world is to limit global warming to two degrees in 2050, which requires an emission level of maximum two tonnes per capita in 2050, assuming we start cutting emissions in time. The climate challenge can only be solved through a comprehensive adjustment of the energy system and a well-functioning energy system is required to achieve the climate targets. This also applies for Norway, as two-thirds of our greenhouse gas emissions are linked to energy use in the petroleum, industry, transport and heating sectors. At the same time, secure access to energy is a precondition for financial development, both in the least developed parts of the world and the western world. In the last 100 years, the development in the Norwegian economy has been very closely connected to the energy sector, first through development of industry based on utilisation of the hydropower resources, and subsequently through recovery of oil and gas on the Norwegian shelf. At the same time, the development within ICT has facilitated an increasingly service-based economy where electricity is a crucial input factor. Through electrification of society, the power system has become an increasingly important critical infrastructure on a par with telecommunications, water supply, the transport system, health services, etc. - perhaps the most important we have considering all the processes in society that directly depend on stabile access to electricity. If we are to achieve the two-degree target in 2050, we must immediately start cutting emissions globally to prevent the accumulated emissions from becoming too large. It will be cost efficient, in a global perspective, to start now. To a large degree, this also applies for Norway. Purchasing quotas can be used to a certain degree in the short term, but in the long term we must also cut the physical emissions here at home. The reason behind this is that we must have implemented most of the emission-reducing measures on a global basis by 2050, also in industrialised countries. Then there will be no surplus of cheap quotas and we must expect much higher quota prices than today. It we wait too long, there will also be very great implementation challenges when major emissions cuts are made in a short period, and Norwegian businesses will become less competitive and have less business opportunities due to inadequate adaptation at home. In this perspective, purchase of quotas is a payment extension and not a permanent solution. Norwegian climate policy up towards 2020, such as the Storting's (Norwegian Parliament's) climate agreement from 2008, is only a first step that must be followed up with further cuts at a steady pace towards 2050.There are many political and strategic challenges associated with the climate and energy policy. Adapting the energy systems will require extensive measures over a long period of time. However, we are not good at making decisions that are necessary in the long term, but uncomfortable in the short term. It is difficult to see consequences of decisions across sectors. This leads to policies being characterised by an inability to see the big picture. It is difficult to imagine what will happen towards 2050 because the world is dynamic and innovative. Inadequate strategies not only entail inadequate climate target achievements, but also a decline in value creation. The adaptation in Norway and internationally creates new business opportunities for energy companies, industrial companies and service suppliers both in the short and long term. It is therefore crucial for both the climate and our economic development that we manage to create good strategies within energy and climate.A green thread is a tool for long-term strategic choices that unite climate, energy and value creation. A green thread is based on two constants: The two-degree target must be achieved in 2050. This entails a requirement for a maximum of two tonnes of emissions per capita in the world and Norway.We must have a well-functioning energy system. A well-functioning energy system is characte

NONE

2011-07-01

160

Narkomandødsfald i Danmark : En retsmedicinsk undersøgelse af narkomandødsfald 1991-1992 relateret til 1984-1985  

DEFF Research Database (Denmark)

This study includes all deaths among drug addicts in the years 1991 (n=219) and 1992 (n=214) investigated at the three institutes of forensic medicine in Denmark. The results are compared with deaths among drug addicts in 1984-1985. The number of deaths among drug addicts increased by approximately 50% in 1991-1992 compared with 1984-1985. The increase was most significant among drug addicts of over 35 years of age. The cause of death was intoxication in three-quarters of the cases in 1991-1992. In half of these cases heroin/morphine had caused death, while intoxications caused by methadone accounted for approximately 30% of the cases. In the metropolitan area the frequency of methadone intoxications increased significantly compared with 1984-1985, whereas the number of heroin/morphine intoxication did not change. Outside the metropolitan area, however, a significant increase in heroin/morphine intoxications was noticed. In all parts of the country the number of propoxyphene intoxications decreased to a few annual cases. The most commonly used drugs of abuse were heroin/morphine, diazepam and methadone, often in combination with alcohol.

Steentoft, Anni; Kaa, Elisabet

1994-01-01

161

Offer, Fjende, Frænde, Føde : Dyrs roller i Danmark i 1800-tallets slutning  

DEFF Research Database (Denmark)

Den trofaste sporhund og den gale køter tilhører begge den art, der også kaldes menneskets bedste ven. Hunden er nok det tydeligste eksempel på, at dyr, og særligt de, der står mennesket nær, kan antage utallige roller; symbolske såvel som praktiske. I historiske analyser af dyrs kulturelle, sociale og materielle roller fås indblik i det komplicerede netværk af relationer mellem dyr og mennesker og en forståelse af de hierarkier og kategorier, som dyrene placeres i af de mennesker, der elsker, udnytter, spiser og forulemper dem. Således giver dyrehistorien os nye muligheder for at betræde de veje, der fører til menneskenes egen historie.

GjerlØff, Anne Katrine

2012-01-01

162

Lumbal spondylodese for degenerativ ryglidelse i Danmark i 2005-2006  

DEFF Research Database (Denmark)

INTRODUCTION: The indication and use of lumbar spinal fusion surgery for degenerative conditions is being debated. PURPOSE: The objective of this study was to describe recent trends in lumbar fusion surgery for degenerative conditions in Denmark. MATERIAL AND METHODS: A cohort study using a sample from the Danish National Patient Registry was used. RESULTS: In 2005 and 2006, 2,064 and 891 lumbar fusions were performed in 14 public and 6 private hospitals. The annual activity increased from 993 to 1,118 procedures at public hospitals and from 393 to 510 procedures at private hospitals. Lumbar disc arthroplasty was performed in 196 cases, anterior fusion in 162 case, posterior fusion in 2,309 cases, while combined anterior and posterior fusion were performed in 347 cases. The indications for surgery were based on the diagnosis spondylosis in 245 cases, spinal stenosis in 1,174 cases, discuss degeneration in 947 cases, degenerative spondylolisthesis in 600 cases and non-specific lumbar pain in 45 cases. Posterior fusion was performed in 74.3% and 81.9% in public and private hospitals, respectively. Combined anterior and posterior fusion was performed in 12.1% and 10.1% in public and private hospitals, respectively. CONCLUSION: Lumbar fusion rates for degenerative conditions increased from 2005 to 2006 with variation in operative procedures in relation to diagnoses. We propose to monitor data in a database to improve registration of various fusion techniques for various indications and to support further research. Udgivelsesdato: 2009-Sep-21

Rasmussen, Sten; Jensen, Claus Munk

2009-01-01

163

Caresam : åldrande och utmaningar i Öresundsregionen : att arbeta med ældre i Sverige och Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Caresam är ett samarbetsprojekt mellan Malmö högskola, Roskilde universitet, Kommunförbundet Skåne och Professionshöjskolen Metropol under projektledning av med Malmö Högskola. Syftet med projektet, som finansieras av Interreg IV A, är att utbyta erfarenhet och bidra till utvecklingen av framtidens äldreomsorg. I antologin publiceras bidrag som alla på ett eller sätt presenterats inom ramen för Caresams verksamheter. Föreläsare och intresserade har bjudits in att medverka. Antologin rör ett flertal teman som är aktuella på flera håll i en Öresundsregional äldreomsorg och forskningen kring denna. Här har praktiker, forskare och utbildare bidragit med sina reflektioner utifrån egna erfarenheter och forskning, men också som resultat av aktivt deltagande i Caresam. Ett viktigt resultat som kan iakttas utifrån de olika bidragen är att vi tycks kunna tala om en äldreomsorg som visar nationella skillnader vad gäller organisation och strukturer. Men framför allt kan vi skönja idémässiga likheter och inte minst bevittnar vi äldreomsorg och äldrepolitik som är dynamisk i så måtto att äldres och omsorgspersonals behov får en alltmer framskjuten plats. Om detta bevittnar de talrika lokala projekt som redovisats i boken.

2013-01-01

164

En "Copenhagen effect"? : Danmarks svar på Centros: en vidtgående selskabsreform, der styrker "selskabernes frie bevægelighed".  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen efterprøver på grundlag af den danske selskabsreform 2009/10, om den liberalisering og internationalisering, der herved har fundet sted af den danske lovgivning om aktie- og anpartsselskaber, er så betydningsfuld, at det fremtidigt giver mening at tale om en "Copenhagen effect" i konkurrence med den allerede kendte "London effect". Udgivelsesdato: Juni 2009

Werlauff, Erik

2009-01-01

165

Green taxes in EU and Denmark; Groenne skatter og afgifter i EU og Danmark  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

One of the most essential means to reach an increased sustainability in the world is to increase the use of economical means and hereby extend the polluter-pay-principle. The EU-commission, OECD and other governments in the EU-countries recommend an increased use of green taxes. This book takes as its starting point the implementation of a green tax reform, where the taxation is moved from tax on manpower to tax on resource consumption and pollution. Hereby both the environmental effort and the economic development are strengthened. The book briefly examines the different definitions of sustainability and outlines the principles for a green tax reform. The elaboration of green taxes, the reversing entry to environmental aims or to the Exchequer, the relation to the social distribution, the financing of the welfare state, the development of the green taxes in the EU countries, removal of environmentally damaging subsidies and the positive effect of the existing green taxes are subjects treated in the book. Finally the book presents a proposal for some Danish possibilities to increase existing green taxes or to introduce new Danish green taxes. (EHS)

Dyck-Madsen, S.

2000-12-01

166

Den østamerikanske brakvandskrabbe Rhithropanopeus harrisii i Danmark : Gammel gæst og ny invasiv art  

DEFF Research Database (Denmark)

Estuarine mud crab (Harris mud crab, white-fingered mud crab) in Denmark: Old guest and new invasive species Rhithropanopeus harrisii has been recognized in Europe since 1949. It was, however, introduced from the American east coast at least 75 years earlier, but was described and became known under another name, the Zuidersee crab (Pilumnus tridentatus Maitland, 1874). In Denmark it was found for the first time in 1953 in the harbour of Copenhagen. It seems to have been absent for more than 50 years, until it turned up again in 2008 in southern Denmark (Nysted Nor, the Baltic coast of Lolland) and around Copenhagen. It was reported also in 2009 and 2010 from the earlier known localities and some new in southern Zealand. A specimen with 28 mm carapace width is the largest ever recorded for the species.

Tendal, Ole Secher; Olesen, JØrgen

2011-01-01

167

Produktion i Danmark eller udflytning af produktion : Nye roller og ledelsesmæssige udfordringer  

DEFF Research Database (Denmark)

Med udgangspunkt i dansk møbelindustri ses nærmere på to forskellige produktionsstrategier som reaktion på globaliseringsudfordringerne. Den ene virksomhed har bibeholdt produktionen herhjemme for at fastholde kompetencer og ikke øge kompleksiteten i logistikken. Den anden virksomhed har outsourcet produktionen for at omkostningsminimere. Artiklen belyser to helt forskellige måder, hvorpå danske produktionsvirksomheder forholder sig til globaliseringen – tilmed inden for samme branche – samt de ledelsesmæssige udfordringer, der er knyttet til den valgte strategi.

ArlbjØrn, Jan Stentoft; Wæhrens, Brian Vejrum

2011-01-01

168

National action plan for renewable energy in Denmark; National handlingsplan for vedvarende energi i Danmark  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

Renewable energy sources shall lead to a reduced emission of greenhouse gases in the European Union (EU) and to an improved security of energy supply. Therefore, the EU has defined a general target of at least 20% of renewable energy in 2020 of the final energy consumption. The target is divided between the 27 member countries in the EU Directive on Renewable Energy. With a target of 30%, Denmark is among those countries which have committed itself to the largest use of renewable energy. Also transport shall increasingly be based on renewable energy. The EU directive on renewable energy therefore contains a special target for the share of renewable energy for transportation of at least 10% in each member country by 2020. On 23 June 2010, Denmark sent its national action plan for renewable energy to the EU Commission. The action plan follows the outline required by the EU and describes the Danish energy policy for the renewable energy field and how Denmark will meet the demands in the EU directive. (ln)

2010-06-15

169

Smart Grid in Denmark. Appendix report; Smart Grid i Danmark. Bilagsrapport  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

Electricity consumption and electricity production in Denmark will change significantly in future years. Electricity customers will demand new services in line with that they replace oil furnaces with electric heat pumps and the traditional petrol car with an electric car. The electricity sector must be ready to deliver those services with the same high delivery reliability as before. This must happen in a situation where power generation is increasingly coming from renewable energy. The purpose of the present analysis was to describe and analyse the specific challenges facing the electricity system in the next 15 to 25 years. Energinet.dk and the Danish Energy Association has analysed the part of the Smart Grid that enables an efficient interaction between wind power production, heat pumps in residential buildings as well as electric and plug-in hybrid cars. The appendix report describes the following issues: Scenarios for the power system's future loads; Optimisation of the power distribution grid for the future; Electro technical challenges in the future power grid; Components for handling the future challenges; Value of power system deliveries through establishing a Smart Grid; Economic analyses. (ln)

2010-07-01

170

Samfunds- og selskabsøkonomisk analyse af bioethanol-produktion i Danmark i samproduktion med kraftvarme. Fase I  

DEFF Research Database (Denmark)

Aims of the project are to carry out combined socio-economic and corporate-economic analyses of concepts for bioethanol production in Denmark. The project is split into two phases and will in total analyze 3 different plant concepts for bioethanol production based on biomass inputs comprising straw, grain, manure and domestic waste. Main focus is put on two promising new plant concepts where Denmark in particular has basic knowledge and competence. Furthermore, existing bioethanol production plant concepts based on grains only are included in the analyses as reference systems. The two new plant concepts are characterized by synergistic production of: Bioethanol co-produced with CHP (Combined Heat and Power) (IBUS concept). The biomass inputs to the process are straw, whole crop, biomass residues, domestic waste etc... By-products from the production are used as animal feed, fertilizer, and solid fuel. Bioethanol co-produced with CHP and biogas (Risø-DTU concept). The biomass inputs to the process are straw, whole crop, biomass residues, domestic waste etc... By-products from the production are re-circled to agriculture as well-declared fertilizer products. These two concepts will be analyzed and compared based on the same input biomass materials. The present project information concerns phase I of the total project, and comprises the socio-economic and corporate-economic analysis of bioethanol production co-produced with CHP (IBUS concept). Due to difficulties in achieving data, consistency in data, and consensus on data as expected and agreed in the project outline among project partners the project unfortunately could not be carried out to its original intention. As consequence only the limited project reporting from phase I of the project is available. The project report from October 2007 was published in March 2011.

Nielsen, Lars Henrik; van Maarschalkerweerd, Christian

2007-01-01

171

Analyse af finansieringsomkostninger for udvalgte pengeinstitutter for året 2012 : Banker i Danmark 14/4-2013  

DEFF Research Database (Denmark)

Highlights Bunden er nået? Finansieringsomkostningerne ”bunder ud” (i hvert fald for de bedste) Massive udfordringer for de ”pressede” Blev værre sidst på året Og de kan identificeres Øget polarisering Markedet er rationelt Risiko ”koster”

Krull, Lars

172

Optimizing gas extraction at landfills in Denmark; Optimering af gasindvinding pae deponeringsanlaeg i Danmark  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

In landfills which contain organic material and anaerobic decomposition takes place, and landfill gas (LFG) is produced. The LFG contains approximately 50% methane, which contributes to the greenhouse effect when emitting from the landfill. Approximately 19% of the greenhouse gases in the atmosphere are methane, and around 8% of this is emission from landfills. This means that roughly 1.5% of the global warming is related to emission from landfills. Extraction of LFG for energy purposes was started 30 years ago in USA. In Denmark 26 LFG plants have been established since 1985. The gas is utilized for CHP or pure power production in gas engine/generator units. In some cases the LFG is used in gas burners in connection with boilers for district heating systems. 24 million m{sup 3} was recovered in 2004, which is equivalent to a reduction of CO{sub 2} of 160.000 tons CO{sub 2}/year. (BA)

Willumsen, H.C. [LFG Consult (Denmark)

2005-07-01

173

Det øvrige vi nyde : Studier af landgilde og landbrugsproduktion i Danmark i 1600-tallet  

DEFF Research Database (Denmark)

  Bøndergårdene var i tidlig moderne tid underlagt godsejere, typisk hovedgårde under Kronen, adelige samt efter enevældets indførelse tillige borgere. For at opnå brugsretten til gårdene måtte bønderne yde en række faste afgifter, engangsydelser og arbejdsforpligtigelser. Denne afhandling fokuserer på de faste afgifter, den såkaldte landgilde. Landgilden må ses som en del af produktionen på fastsættelsestidspunktet, og hele ideen bag betalingen i naturalier var netop, at gårdene selv kunne producere afgifterne. Det kan derfor ikke overraske, at visse egne udviklede en forkærlighed for visse persiller, og at vi i dag kan kortlægge disse som egnsspecifikke persiller. Men den samlede størrelse af landgilden, angivet i fællesenheden tønder hartkorn, og de forskellige produkter, som landgilden blev ydet i, persillerne, var ikke en afspejling af produktionen, sådan som flere historikere har tolket den som. Den samlede landgilde var derimod et særligt udpluk og udvalg af produktionen, hvor særligt to kriterier spillede ind. 1) Godsejernes økonomiske interesser i at få persilvarer, der matchede mulighederne for eksport og andet salg, og 2) bøndernes behov for kun at yde landgilde i form af de produkter, der var tilovers efter, at de havde sat varer af til eget forbrug og til gårdenes videre produktion. Svend Gissels brug af begrebet funktionelt betinget landgilde (1968), hvor persillerne skulle afspejle udnyttelse af en tilsvarende tilliggende, kan dermed ikke betragtes som rigtigt. Det ville være mere korrekt at benytte begreber som den skæve landgilde eller den udvalgte landgilde for at understrege, at landgilden ganske vist var en del af produktionen, men det var en udvalgt del, som ikke nødvendigvis svarede til fordelingen mellem de forskellige elementer i gårdens samlede produktion. Størrelse af den samlede landgilde relaterede selvfølgelig i et vist omfang til ressourcerne, og generelt var hartkornet per areal højt i egne med gode og mange ressourcer. Men jo mere kildematerialet studeres, både lokalt og regionalt, jo mere tydeligt er det, at landgilden kunne være ganske uretfærdig. Landgilden var blevet fastsat lokalt og over en lang periode, og derfor ikke nødvendigvis ud fra et ensartet regelsæt. Allerede ved fastsættelsen kunne der være forskelle fra egn til egn og fra gård til gård. Herefter blev landgilden endda fastfrosset på trods af ændringer i gårdenes tilliggende og udførte forbedringer i nogle egne. De gårde, der var bedst stillet og havde den relativt set laveste landgilde, lå i egne, hvor der siden fastsættelsen af landgilden havde været mulighed for ekspansion - særligt ved nyopdyrkning, hvilket gav et langt højere afkast per areal. Omvendt havde gårde i egne ramt af sandflugt nogle af de relativt set højeste landgilder, da deres ressourcer var formindsket betydeligt, uden at landgilden nødvendigvis var blevet tilsvarende reduceret.

Dam, Peder

2009-01-01

174

Per Pettersons Ekkoland – Danmark : Nordjyllands genlyd i en norsk forfatters værk  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen introducerer til Per Pettersons forfatterskab med udgangspunkt i en analyse af hans første roman Ekkoland – med hovedvægt på handlingssted, genre og stil. Titlen gengiver Paul la Cours betegnelse for Jylland, og romanen foregår i Nordjylland. Ekkoland er mere novelleagtig end nogen af de senere romaner, men afprøver samtidig nogle af Per Petterson væsentlige romangreb siden hen, fx udgangspunktet i hovedpersonens bevidsthed og de smidige skift mellem tider og steder – som her altså også er lande og sprog.

GemzØe, Anker

2011-01-01

175

Projection of Denmark's energy consumption and emission of greenhouse gases; Danmarks energifremskrivning  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The purpose of the baseline projection is to get an assessment of how energy consumption and emissions of greenhouse gases will evolve in the future, if no new policy measures are introduced, often referred to as a 'frozen policy' scenario. The actual development will continuously be influenced by new political initiatives, and the projection is thus not to be regarded as a long-term prognosis, but rather as a progress which from some given objectives, defines the challenges of future energy policy. The baseline projection is based on a number of general economic conditions (the output of industries, private consumption, fuel prices, etc.), a number of technology-specific assumptions (how much different types of facilities cost, what is their efficiency, etc.) and assumptions about what energy market players will do on purely market terms. Projections of this nature will always be subject to many central and uncertain assumptions. A different development than the assumed will therefore be able to move the outcome in both directions. This year's energy projections are associated with a particular uncertainty due to the large uncertainty about the duration of the economic crisis for the global economy. This uncertainty affects directly the energy projection, as economic activity and demand for energy services are closely linked. The big drop in energy consumption due to the downturn in the economy from 2008 to 2009 illustrates this. (ln)

2010-04-15

176

Danmarks første nationalordbog : Om Videnskabernes Selskabs Ordbog I-VIII (1793-1905)  

DEFF Research Database (Denmark)

Videnskabernes Selskabs Ordbog (forkortet VSO) er uden tvivl den danske ordbog, som har haft den længste (to århundreder), mest problemfyldte og af personlige intriger mest prægede tilblivelseshistorie. Med nærværende bidrag gives for første gang nogensinde en nogenlunde retfærdig analyse af udvalgte ordbogsartikler fra værket forbundet med en detaljerig gennemgang af denne den afgjort mest forviklede affære i dansk ordbogsskrivnings historie. I vort bidrag gør vi brug af den selektive historiografiske metode, som på kritisk vis udvælger særligt relevante data og gengiver dem i en dømmende og bedømmende ramme, dvs. en datidsimmanent men kritisk analyse forbundet med et ønske om at lære af historien. Kongen, dvs. i praksis Ove Høegh-Guldberg, der bl.a. finansierede størstedelen af arbejdet, havde en klar mening om brugergruppen, ordbogen skulle være både for folket og for videnskabsmænd, dvs. for såvel lærde som ulærde, ganske enkelt for alle danskere og kun for danskere. Alligevel blev det til en ordbog primært for lærde. Allerede før udgivelsen af første bind blev værket kritiseret. Den største kritiker var Peter Erasmus Müller, som helt konkret henviser til de enkelte artikler og angivelser. Siden er den konkrete indholdskritik aldrig blevet gengivet eller diskuteret, man har kun hæftet sig ved, at ordbogen var blevet kritiseret og i øvrigt var og forblev kritisabel. Man ved - for det siger alle - at ordbogen er af ringe lødighed, og gentager uefterprøvet, at ordbogen har givet anledning til kritik. VSO er imidlertid langt bedre end sit rygte. Vort bidrag vil vise, at den gængse bedømmelse ikke er korrekt. Det gælder i særlig grad, når kritikken ikke er tidsimmanent og ikke er immanent i forhold til ordbogens forudsete opbygning.

Bergenholtz, Henning; Pálfi, Loránd-Levente

2008-01-01

177

Bredbåndskapacitet i accesnettet : En analyse af bredbåndsbehov i Danmark i et 2020 perspektiv  

DEFF Research Database (Denmark)

Der er en stående diskussion om kravene til udbygningen af bredbåndsnettene med TDC som en af de centrale deltagere. Notatet omhandler et felt med stærke og divergerende opfattelser og interesser. Notatets mål er at fremlægge et realistisk bud på båndbreddebehov for private brugere og små og mellemstore virksomheder frem til 2020 i lyset af den teknologiske udvikling.

Henten, Anders; Falch, Morten

178

Revideret fortegnelse over Danmarks Sommerfugle. : Revised Checklist of the Lepidoptera of Denmark  

DEFF Research Database (Denmark)

This checklist of Danish Lepidoptera is the fourth in a series of modern lists / catalogues (Karsholt & Nielsen, 1976; Schnack (ed.), 1985; Karsholt&Stadel Nielsen, 1998 – also known as the orange, the blue and the green catalogue, respectively). The need to produce such lists at 10-15 year intervals reflects a high level of activity in Danish lepidopterology. No less than 118 species new to Denmark have been found since the publication of the last list in 1998. However, it also reflects the ongoing international research into the taxonomy and classification of the Lepidoptera. The purpose of these lists has been both to provide as accurate an overview of the Danish Lepidoptera fauna as possible and to present this in a context that reflects the most recent knowledge of lepidopterological research. Taxonomic changes In recent years this research has increasingly focused on the study of DNA, and the results of it have changed our understanding both at species level and on relationships within the Lepidoptera. As with most research there are different views on how things should be understood, and for the individual lepidopterologist it may be difficult to evaluate which hypotheses seem to fit best with reality. At the invitation of the journal Zootaxa a team of 51 taxonomists in 2010 collaborated in publishing a new classification of Lepidoptera, which is based on the most recent research in both molecular and traditional taxonomy. The results have now been published (Nieukerken et al., 2011) and are largely being followed here. Although there still continue to be adjustments and major changes as more genes become sequenced and analysed for more taxa, it is believed that strong support for the above mentioned system will provide at least some stability over the coming years. We are sometimes asked why it is necessary to change the names of species, why they should now be placed in a different genus or family, or why the systematic sequence changes in each new catalogue. Some users of lists of Danish Lepidoptera do not think they need to know about the latest changes in taxonomy or classification and would probably prefer to adopt a final, fixed list. Lepidopterology is not a static concept, but a science which is constantly evolving as a result of new knowledge often coming from different disciplines. This list may therefore be seen as a sort of key, because it is our best guess at the correct names of the Lepidoptera that are found in Denmark, and where they are currently placed in the lepidopterological system. The Danish Lepidoptera fauna is among the best known in the world, and Danish lepidopterists have an international reputation. We believe that access to updated catalogues / checklists is both a product of the high standard of Danish lepidopterology and a factor that contributes towards it. Content of this list This list includes all species of Lepidoptera found in Denmark, totally 2654 species. Of these 2549 are naturally ocurring, 80 are introduced, 14 are on the observation list for faunistic reasons and 11 are on the observation list for taxonomic reasons. Only species of which there is at least one correctly identified adult (imago) are included in the list. The one exception is Euphydryas maturna (L.) which is based entirely on literature records (Karsholt & Stadel Nielsen, 1998: 106-107). There are no examples of native Danish Lepidoptera which are based only on photographs, but we cannot exclude the possibility that this may occur in future. We thus include a few introduced species on the basis of photo documentation. For a new species to be added to the list it is moreover obligatory that the finding has been dealt with in Danish language. This does not apply in all cases of introduced species and »observation species« (see below). We have given up trying to distinguish between species that breed in Denmark and migrants, i.e. species flying or blowing here from abroad, whether regularly or exceptionally. Many species breed temporarily in Denmark, and their Danish populations seem to depend on addition

Karsholt, Ole; Stadel Nielsen, Per

2013-01-01

179

Indicator report. Danmark's national strategy for sustainable development: a shared future - balanced development  

International Nuclear Information System (INIS)

The Danish vision of sustainable development is based on eight objectives and principles: 1) The welfare society must be developed and economic growth must be decoupled from environmental impacts. 2) There must be a safe and healthy environment for everyone, and we must maintain a high level of protection. 3) We must secure a high degree of bio-diversity and protect ecosystems. 4) Resources must be used more efficiently. 5) We must take action at an international level 6) Environmental considerations must be taken into account in all sectors. 7) The market must support sustainable development. 8) Sustainable development is a shared responsibility and we must measure progress. (au)

180

Alternativ behandling i Danmark--brug, brugere og årsager til brug  

DEFF Research Database (Denmark)

INTRODUCTION: The purpose of this study was to examine the use of complementary and alternative medicine (CAM) in Denmark, possible associations between the use of CAM and various socio-economic variables, and motives for the use of CAM. MATERIALS AND METHODS: Our data derived from the Danish Health and Morbidity Survey, 2003. The sample consisted of 4,000 Danish citizens aged 18 years or older, of whom 2,593 (65%) completed the interviews. Multivariate logistic regression analysis was used to examine the association between the use of CAM and various socio-economic variables. RESULTS: The survey revealed that 40.2% had ever used CAM and 20.1% had used CAM within the last year. Of those reporting having used CAM ever, reflexology (22.7%), massage/osteopathy/other manipulative techniques (16.5%) and acupuncture (16.2%) were the most frequently used. The use of CAM was more common among women than men, among people aged 30-66 years and among people with 13-14 years of education. There was no association betweenmarital status and CAM. Thirty-nine percent of those having ever used CAM stated that CAM is a supplement to the treatment received in the conventional Danish health care system. CAM was used mainly to treat mild symptoms/diseases (39%) and as prevention or for increased well-being (22%). More women than men stated that they wished to take an active part in their own treatment (30% versus 14%) and cited the unwanted side effects of conventional medicine (16% versus 7%) as a motive for using CAM. CONCLUSION: This study shows that the use of CAM is not a hot trend but the continuation of a trend that shows no signs of slowing down. Udgivelsesdato: 2006-Feb-13

LØnroth, Helle Langhoff; Ekholm, Ola

2006-01-01

181

Kommenteret checkliste over Danmarks bier – Del 3: Melittidae & Megachilidae (Hymenoptera, Apoidea)  

DEFF Research Database (Denmark)

This paper presents Part 3 of a checklist for the taxa of bees occurring in Denmark, dealing with the families Melittidae and Megachilidae, and covering 53 species. The remaining two families (Halictidae and Apidae) will be dealt with in future papers. The following two species are hereby recorded as belonging to the Danish bee fauna: Melitta tricincta Kirby, 1802 and Hoplosmia spinulosa (Kirby, 1802). Megachile pyrenaea Pérez, 1890 and Osmia bicolor (Schrank, 1781) are excluded from the Danish checklist. Species that have the potential to occur in Denmark are discussed briefly.

Madsen, Henning Bang; Calabuig, Isabel

2010-01-01

182

New gasification plants for combined heat and power in Denmark; Nye forgasningsanlaeg til kraftvarme i Danmark  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

In Danish energy planning, the role of combined heat and power generation has been increasing. This has aroused an interest in gasification of biofuels. Several gasification techniques are being developed and the focus is on wood rather than straw. This conference paper describes the present projects in this field and lists the advantages and disadvantages of each technique. The tar content of the gas is a problem. A recent attempt has been made to decompose the tar in biogas plants. Gasification plants are supposed to be commercially available within a few years

Houmoeller, S.

1997-12-31

183

Hvis Al Bashir kommer forbi : - skal Danmark udlevere Sudans præsident til Den Internationale Straffedomstol?  

DEFF Research Database (Denmark)

For første gang i sin historie udstedte Den Internationale Straffedomstol (»ICC«) i marts 2009 en arrestordre mod et siddende statsoverhoved. Artiklen behandler en række spørgsmål om statsrepræsentanters immunitet, fortolkningen af Statutten for Den Internationale Straffedomstol (»ICC Statutten«) og forholdet mellem bindende Sikkerhedsrådsresolutioner og andre folkeretlige regler, der udspringer af denne begivenhed. Udgivelsesdato: 4. juli 2009

Kjeldgaard-Pedersen, Astrid

2009-01-01

184

Epidemiologi af pludselig opstået nontraumatisk hjerneskade i Danmark 1994-2002.  

DEFF Research Database (Denmark)

The purpose of this study was to illuminate trends in the incidence and duration of hospital courses in Denmark in 1994-2002 for patients with non-traumatic brain injury of sudden onset, due to spontaneous subarachnoid haemorrhage, revival after cardiac arrest, near-drowning, near-suffocation or electric shock and to compare to corresponding data from a contemporary investigation of head injuries. MATERIALS AND METHODS: The national hospital register was searched for hospital courses starting between 1 January 1994 and 31 December 2002, including rehabilitation and corresponding to ICD10 diagnoses covering the above-mentioned causes of non-traumatic brain injuries. RESULTS AND CONCLUSION: After direct age-standardization to the European Standard population, the incidence of hospital courses after SAH decreased slightly to 12.3 per 100,000 of the population in 2002. Mean age at injury increased by 3.6 years to 56.2. In particular for men, the maximum age-specific incidence increased considerably. Hospital lethality increased slightly to 29.2%. The age-standardized incidence of hospital courses after revival following cardiac arrest increased from 3.37 in 1994 to 4.49 per 100,000 in 2002. During the same period, hospital lethality decreased from 42.9% to 34.0%, and the number of courses of long duration increased correspondingly. All in all, bed occupancy beyond 3 months after SAH and cardiac arrest was half of the occupancy after traumatic injuries. A number of other less numerous causes of non-trauma-tic brain injury should also be taken into consideration. For equal treatment and rehabilitation of patients with hospital courses beyond three months, the number of hospital beds should be the same for traumatic and non-traumatic brain injuries.

Engberg, Aase Worså; Teasdale, Thomas William

2007-01-01

185

Epidemiologi og behandling af hovedtraumer i Danmark 1994-2002, belyst ved sygehusstatistik  

DEFF Research Database (Denmark)

INTRODUCTION: The purpose of this study was to illuminate the trends in the numbers of hospitalized head-injured patients in Denmark from 1994 to 2002 compared to the preceding decade, and to comment on the response to recommendations from the National Board of Health concerning hospital treatment. MATERIALS AND METHODS: The National Patient Registry and the national register of causes of death were searched for ICD10 diagnoses corresponding to structural brain injury, selected cranial fracture diagnoses, and concussion as a first or secondary diagnosis. RESULTS AND CONCLUSION: The most important tendencies were an increasing number of intracranial haemorrhages and a decrease in the numbers of other structural brain injuries, cranial fractures and brain concussions. Age at injury and the ratio of males to females increased for all categories. The death rate in hospital was a constant 16.5% for intracranial haemorrhages but decreased for other structural brain injuries, from 19.3% in 1994 to 15.3% in 2002. The number of hospitalizations of more than three months' duration increased correspondingly. In all, deaths in hospital decreased from 5.3 to 5.0 per 100,000 population. Two centres for rehabilitation of the most severely injured 16% were established during the study period. The increasing number of hospitalizations of duration exceeding three months, but where the inclusion criteria for these centres were not fulfilled, emphasizes the need for follow-up of recommendations concerning county/regional hospital-based rehabilitation units for patients with moderate to severe head injury. In addition, better organization and coordination of follow-up of patients with sequelae after concussion are desirable.

Engberg, Aase Worsaa; Teasdale, Thomas William

2007-01-01

186

Peptiske ulcera i Danmark, 1981-1993. Analyse af data fra landspatient- og dødsårsagsregisteret.  

DEFF Research Database (Denmark)

The aim of this study was to determine whether the improvements in the treatment of peptic ulcers are associated with decreasing age- and sex-specific hospitalization and death rates for peptic ulcers in Denmark. The study was based on all discharges as registered in the National Hospital Discharge Registry and all death certificates as registered in the Danish National Board of Health from 1981 through 1993. The age- and sex-specific and age-adjusted hospitalization and death rates were estimated. In women, the age-adjusted hospitalization increased for all types of peptic ulcers. In both sexes the age-adjusted peptic ulcer mortality increased mainly due to complicated duodenal ulcers. The analysis of the age-specific hospitalization and mortality for peptic ulcer complications showed that the increasing trends mainly occurred among the elderly. The improved medical treatment of peptic ulcers has not been associated with decreasing hospitalization or death from complicated peptic ulcers in Denmark.

Andersen, I B; Bonnevie, O

1999-01-01

187

Stærkt stigende hyppighed af hoftebrud i Danmark fra 1977 til 1999.  

DEFF Research Database (Denmark)

INTRODUCTION: The incidence of hip fractures has been increasing throughout the world including the Nordic countries. The aim of this study was to examine if there is a similar trend in Denmark. MATERIALS AND METHODS: Statistics from the National Hospital Discharge Register on the number of patients with at least one occurrence of hip fracture in the years 1977 to 1999 compared to the number of inhabitants in Denmark (numbers from Statistics Denmark). RESULTS: The total number of patients with at least one hip fracture increased from approximately 6,500 in 1977 to approximately 11,000 in 1999. Since approximately 1995 the number has been relatively stable. The largest absolute increase was among women (from 4,800 to 9,000 per year), while a smaller absolute but large relative increase was seen among men (from approximately 1,600 to 3,200 per year). The incidence rates increased among men below the age of 50 years, while a more moderate increase was observed among women below the age of 50. The incidence ratesremained relatively stable among men and women aged 50 to 69 years, while a limited increase was observed among women aged 70 to 79 years. Among men and women above the age of 80, the incidence rates increased until approximately 1992, followed by stagnation. CONCLUSION: The number of hip fractures increased up to approximately 1995 in Denmark followed by stagnation. In view of the large number of hip fractures, a multi-pronged strategy including general practice, primary nursing care, nursing homes, orthopaedic surgeons, and medical specialties is needed in order to reduce the number of hip fractures. Udgivelsesdato: 2008-Feb-18

Vestergaard, Peter; Rejnmark, Lars

2008-01-01

188

Epidemiologi, sygdomspræsentation og forløb af idiopatisk trombocytopenisk purpura hos børn i Danmark 1998-2000  

DEFF Research Database (Denmark)

INTRODUCTION: Idopathic Thrombocytopenic Purpura (ITP) is a condition with isolated thrombocytopenia and bleeding symptoms in skin and mucous membranes. It is easy to establish the diagnosis, but treatment is controversial, possibly due to different estimates of the risk for serious bleeding. We present the epidemiology and clinical course of ITP during the first 6 months after diagnosis in Danish children diagnosed from 1998-2000. MATERIALS AND METHODS: The Nordic Society of Paediatric Haematology and Oncology conducted a prospective registration study of children with newly diagnosed ITP from 1998-2000. The study included children < 15 years of age with newly diagnosed, untreated ITP and platelet count (TBC) < 30 x 10(9) /l. Information about bleeding symptoms, TBC, treatment and ITP related episodes was recorded at diagnosis and during the first six months. RESULTS: Of 109 included children 81% had a short symptom history, 46% a preceding viral infection. At diagnosis 62% had TBC < 10 x 10(9) /l, 41% mucosal bleeding, and 72% received medical treatment. Follow-up was available for 91 children. Sixty seven children with acute ITP had TBC < 150 x 10(9) /l for 11 days (median). Twenty four children suffered chronic ITP, 8 of them had persistent TBC < 20 x 10(9) /l. Insidious onset had a 64% predictive value for chronic ITP. Of the 57 registered ITP-related episodes, 45 occurred in chronic cases, 23 of them in six of the children with persistent TBC < 20 x 10(9) /l. CONCLUSION: It is likely that children with newly diagnosed ITP recover quickly, and the risk of serious bleeding is low. A small group of children with persistent severe thrombocytopenia experience significant morbidity. Udgivelsesdato: 2008-May-26

Kjaersgaard, Mimi; Edslev, Pernille Wendtland

2008-01-01

189

Cervixinsufficiens og cerclage i Danmark 1980-1990. En registerbaseret epidemiologisk oversigt.  

DEFF Research Database (Denmark)

The objective of this analysis was to assess the incidence rate of cervical incompetence diagnoses in Denmark 1980-1990 according to maternal age, to analyze regional variations, to investigate how often cervical cerclage is applied, and finally to estimate abortion rates among women with cervical incompetence with and without cervical cerclage. The design was a register-based retrospective cross sectional study, including all Danish gynaecological departments. Since 1977, all hospitalized patients in Denmark have been centrally recorded by diagnosis according to the ICD classification and by operation codes in The National Patient Register. From this database, all women with cervical incompetence (CI) and cerclage in the period 1980-1990 were identified. From the same database all cases of spontaneous abortions were registered. A total of 2756 cases of cervical incompetence were registered in the period 1980-1990, corresponding to an incidence rate of 4.6/1000 births. The risk of cervical incompetence increased from 2/1000 births among women 15-19 years old to 7.5/1000 births among women 35-39 years old. The incidence rate of the CI-diagnosis fell by 44% from 1980 to 1990. The incidence rates in different counties ranged from 1.7/1000 births to 10.0/1000 births. The average length of stay in hospital among patients with cervical incompetence was three weeks. Among patients with cervical incompetence, 61% were treated with cervical cerclage. This percentage increased from 29% among women 15-19 years old to 68% among women 35-39 years old. 13.5% of women with CI experienced spontaneous abortion.(ABSTRACT TRUNCATED AT 250 WORDS)

Lidegaard, O

1994-01-01

190

Akut myokardieinfarkt i Danmark. Udvikling i incidens og prognose gennem 20 år  

DEFF Research Database (Denmark)

The paper describes the epidemiology of acute myocardial infarction in Denmark. The study provides statistics on mortality, incidence and case-fatality for 1996 and the time trend since 1978. The results are compared to the results from the international MONICA study.

Madsen, M; Rasmussen, SØren

2000-01-01

191

Akut myokardieinfarkt i Danmark. Udvikling i incidens og prognose gennem 20 år.  

DEFF Research Database (Denmark)

INTRODUCTION: The paper describes the epidemiology of acute myocardial infarction in Denmark. The study provides statistics on mortality, incidence and case-fatality for 1996 and the time trend since 1978. The results are compared to the results from the international MONICA study. METHOD: The analyses are based on national population-based registers on causes of death and hospital admissions. RESULTS: The mortality from ischaemic heart disease has declined considerably. The study confirms that the decline in mortality can be ascribed to a decrease in incidence as well as a decrease in case fatality. In the period 1985-1996 the incidence decreased by 3.5% per year for men and 2.5% for women. Mortality rates within 28 days after admission to hospital with MI was almost constant until 1988 following which there was a significant drop. Despite the improved prognosis for MI patients, one quarter die before admission to hospital, and one quarter die within one year after an MI. DISCUSSION: The incidence rates of MI based on the national population-based registers are consistent with the results from the Danish MONICA study. The reduction in incidence rates is a little smaller than the results in the Danish part of the MONICA study, whereas the marked reduction in case-fatality found in this study is not in agreement with the results from MONICA. This discrepancy is not yet understood. The declining trend in case fatality started in 1988 and may be related to the introduction of thrombolysis and acetylsalcylic acid treatment. Udgivelsesdato: 2000-Oct-30

Madsen, Mette; Rasmussen, S

2000-01-01

192

Brint research in Denmark - Challenges and perspectives; Brintforskning i Danmark - udfordringer og perspektiver  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

Nordel is a body for co-operation between the transmission system operators (TSO's) in Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden with the primary objective to create conditions for and develop an efficient and harmonised Nordic electricity market, regardless of national borders. Furthermore, Nordel serves as forum for contact between the TSOs and representatives of the market players in the Nordic countries. The statistical part of Nordel's annual report includes data about: Exchange of electricity; Gross consumption; Electricity generation; Installed capacity; Generation of condensing power; Net consumption; Transmission capacity; Pumped storage power; Losses; Occasional power to electric boilers; Total consumption; CHP generation. (BA)

Noerskov, J.K. [Danmarks Tekniske Univ., Lyngby (Denmark); Feidenhans' l, R. [Risoe National Lab., Materials Res. Dept., Roskilde (DK)] (eds.)

2004-05-01

193

Fremtidens forskningsbibliotek : Rapport fra Danmarks Forskningsbiblioteksforenings Arbejdsgruppe vedr. FFU-bibliotekernes Fremtid, september 2012.  

DEFF Research Database (Denmark)

Er alle forskningsbiblioteker lukket om 10 år og deres services erstattet af et Spotify-lignende arrangement, der sælger dokumentation for en billig penge på samme måde, som Spotify sælger musik? Denne rapport forsøger at give forskellige bud på, hvor og hvordan det kan være nødvendigt at påvirke udviklingen for forskningsbibliotekssektoren ved at præsentere en række mulige fremtidsscenarier og forudsige mulige opgaver for bibliotekarer og informationsspecialister om 10 år.

Bisgaard, Kirsten; Frandsen, Tove Faber

194

Fortsat tuberkuloseproblemer blandt danskere og grønlændere i Danmark og behov for styrket kontrol  

DEFF Research Database (Denmark)

Active transmission of Mycobacterium tuberculosis (Mt) continues at surprisingly high rates in Denmark. The transmission is particularly observed in specific high risk segments of the population with social problems such as homelessness, alcohol, and/or drug abuse. The patients are infected with the "Danish Cluster 2" Mt outbreak strain, and the transmission is attributed to delayed diagnosis. This situation demands increased focus on early tuberculosis diagnosis, control of transmission, and improved actions calls for prioritising the prevention and control of tuberculosis politically and economically.

Lillebæk, Troels; Andersen, Ase Bengård

2012-01-01

195

Resistens hos brune rotter : Monitering af resistens hos den brune rotte i Danmark 2001-2008  

DEFF Research Database (Denmark)

I perioden 2001-2008 har Skadedyrlaboratoriet gennemført en systematisk undersøgelse af rotter for eventuel resistens for at skaffe et landsdækkende overblik over den geografiske udbredelse samt niveau for resistens blandt rotter. Der er fundet lokaliteter med resistens mod coumatetralyl, bromadiolon eller difenacoum i omkring halvdelen af de undersøgte kommuner. Det vurderes, at resistens fortsat vil spredes i landet, og i områder med svag resistens kan resistensen forventes at stige til et højere niveau.

Lodal, Jens

2010-01-01

196

Resistens hos brune rotter : Monitering af resistens hos den brune rotte i Danmark 2008  

DEFF Research Database (Denmark)

I 2008 satte Skadedyrlaboratoriet, Aarhus Universitet, fokus på rotter fra de områder, der dækker det tidligere Københavns Amt samt Bornholms Regionskommune. Desuden blev rotter fra nogle få andre kommuner undersøgt. Resistens af betydning for den praktiske bekæmpelse blev fundet blandt rotter fanget på lokaliteter i kommunerne Glostrup, Brøndby, København og Fredericia samt fra den tidligere Ribe Kommune i den nuværende Esbjerg Kommune.

Lodal, Jens

2010-01-01

197

Kvaliteten af astmabehandling i Danmark. Hvor langt er vi--og hvor langt er patienterne?  

DEFF Research Database (Denmark)

INTRODUCTION: Despite the availability of safe and effective therapies for asthma, many patients have sub-optimal asthma control. AIM: To assess the current status with regard to the treatment and monitoring of adult asthmatics and to identify factors of importance for compliance with controller therapy. MATERIALS AND METHODS: Based on information from focus group interviews, we developed a questionnaire focusing on knowledge of asthma, compliance and therapy. The participants (n = 509) answered the questionnaire over the Internet. RESULTS: Approximately 70% of patients were treated with inhaled corticosteroids (ICS), whereas 25% were only treated with a short-acting beta2-agonist, 20% of whom had severe asthma. In the preceding year, 46% of patients had their lung function measured. Up to 25% of patients stated that they forgot or deliberately decided not to take their ICS at least twice a week. The most frequent reason for non-compliance was lack of asthma symptoms. Non-compliance was associated with disagreement with the statement that ICS is an essential part of asthma therapy (p<0.002). Self-assessed asthma severity was positively associated with regular scheduled doctor visits (p<0.001) and good compliance (p<0.001). CONCLUSION: The treatment and monitoring of asthma in Denmark is not in accordance with guidelines, e.g. with regard to patient education and the use of spirometry. Non-compliance with controller therapy is frequent, and the reasons seem to be accessible through education of both patients and doctors.

Ulrik, Charlotte Suppli; Lange, Peter

2008-01-01

198

Modelling deposition of dioxin in Denmark; Modellering af dioxindeposition i Danmark  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

We have estimated the deposition of dioxin in Denmark for the years 1970, 1975, 1980, 1985, 1990, 1995, 2000 and 2004 as well as the contribution to air concentrations and depositions from Danish sources relative to the contribution from other European sources. The estimate is based on model simulations with the high-resolution atmospheric chemistry transport model DEHM, where dioxin is modelled as one compound in form of particles. Two different expert emission estimates from EMEP's Meteorological Synthesizing Centre East were used as model input. There are large differences in estimated emissions for some countries from 1990 and onwards, which has a large influence on the simulated depositions. However, it has not been possible to determine which estimate is the most realistic. The concentrations of dioxin in air as well as the depositions increase slightly up to 1980, from where they decrease until 2004. The simulated air concentrations in 2004 are 3,2 fg I-TEQ/m3 and 0,8 fg I-TEQ/m3 for the two emission estimates. The deposited amount of dioxin to Danish land surfaces are 36 g I-TEQ and 9 g I-TEQ for the two emission estimates for 2004. The relative contribution from Danish sources to the deposition of dioxin to Danish land surfaces are 14% and 15% for the two emission estimates for 2004. Despite of large differences in emissions and simulated air concentrations and depositions between the two applied emission estimates, the relative contribution of the Danish sources to the deposition in Denmark does not differ much between the two emission estimates. The contribution of Danish sources to the deposition to Danish land surfaces is estimated to be between 10% and 20%, although there is a large regional variation, from less than 5% to more than 40%. It should be kept in mind that there are sources that are not included in this estimate, such as sources outside Europe and re-emission from previously deposited dioxin, which potentially can give a large contribution to the deposition. It is difficult to determine how trustworthy the model results are, partly because the applied model set-up was simplified and partly due to the large uncertainties on the applied emission estimates. Finally the simulated concentrations and depositions are not in accordance with previously made Danish measurements. The simulated air concentrations are one order of magnitude lower than the measured air concentrations, while the simulated depositions are also lower, but of the same order of magnitude as the deposition estimated from measurements. The difference between simulated and measured concentrations and depositions could indicate either that the model set-up is not adequate, that there are sources not included in the emission estimates, or that the included sources in the emission estimates are too low. It is interesting to notice that the difference between simulated and measured depositions is smaller than the difference between simulated and measured air concentrations. (au)

Mantzius Hansen, K.; Christensen, Jesper H.

2008-06-15

199

Hysterektomi i Danmark. En analyse af postoperativ hospitalisering, morbiditet og genindlaeggelse  

DEFF Research Database (Denmark)

INTRODUCTION: The aim of this study was to demonstrate the incidence of "standard" hysterectomy in Denmark, including surgical route, postoperative hospitalisation, morbidity, mortality, and readmission rate within 30 days. MATERIAL AND METHODS: We analysed data from the Danish National Patient Register over a two-year period (1998-2000) on hysterectomies for benign indications, carcinoma in situ cervicis uteri, and cancer corporis uteri stage 1. A stratified sample of 821 discharge résumés was reviewed for detection of complications. RESULTS: Over the two-year period, 10,171 women had "standard" hysterectomies followed by a median postoperative hospitalisation of four days. In departments performing more than 100 operations per year, the median hospital stay varied from three to 5.5 days. Eighty per cent of the hysterectomies were abdominal, 6% laparoscopically assisted, and 14% vaginal with marked regional variation in the choice of surgical approach. The number of vaginal hysterectomies varied from 0 to 67% in departments with a surgical activity of more than 100 per year. Eight per cent were readmitted within 30 days of the operation and the mortality rate was 0.6@1000. Extrapolation from the random sample to the entire population gives an estimated complication rate of a minimum of 18%. DISCUSSION: "Standard" hysterectomy in Denmark is associated with considerable morbidity and marked regional variation in the choice of surgical approach. The present study emphasises the need for a national hysterectomy database with the possibility of evaluating surgical activity, reducing morbidity rates, and developing homogeneous guidelines. Udgivelsesdato: 2002-Sep-23

MØller, Charlotte; Kehlet, Henrik

2002-01-01

200

Peribatodes ilicaria (Geyer, 1833) (Lepidoptera, Geometridae) i Danmark : forekomst og status.  

DEFF Research Database (Denmark)

The occurrence of Peribatodes ilicaria (Geyer, 1833) in Denmark is discussed based on literature records and specimens kept in collections. We located 15 specimens collected in the years 1906 to 1919 in the Danish islands of Fyn, Lolland and Falster of which nine specimens were found as larvae on old lichen- overgrown bushes of privet (Ligustrum vulgare) in Alstrup on Falster. We discuss the total distribution of P. ilicaria. The species has an atlanto-mediterranean distribution ranging from Morocco through the Iberian Peninsula and France to southern Belgium. Outside this area it is known from scattered records throughout Germany. It is moreover known from five specimens found at the south coast of England (1990-2002), in one specimen from northern Poland (1919) and one specimen from the Czech Republic. There is also a record of a specimen from Greece, far outside of the known range of P. ilicaria. Records from Bulgaria, Italy, Slovakia, Rumania and Turkey are discussed and considered erroneous.We conclude that outside of its permanent distribution range from Morocco to Belgium P. ilicaria occurs as a rare migrant which is sometimes able to establish temporary populations as it was the case in Denmark about 100 years ago. We discard the theory (postulated by Top-Jensen & Fibiger, 2009) that the occurrence of P. ilcaria in Denmark (and probably also in neighbouring countries) is due to introduction with privet plants, as Ligustrum is only one of several host plants for this species.

Karsholt, Ole; Skou, Peder

2012-01-01

201

Aendringer i immunstatus blandt nydiagnosticerede hiv-inficerede i Danmark 1995-2005.  

DEFF Research Database (Denmark)

INTRODUCTION: The incidence of new HIV diagnoses in Denmark has remained stable since 1991, but it has increased among the subgroup of homosexual men in recent years. This may reflect an actual increase in newly infected, e.g. as a result of increased risk behaviour, or it may reflect increased HIV testing. To clarify the causes of this increase we describe and analyse the development of HIV infection in Denmark in the period 1995-2005 with special emphasis on the route of transmission, immunological status at the time of diagnosis and the prevalence of patients at risk of transmitting HIV. MATERIALS AND METHODS: Observational study based on the Danish HIV Cohort Study, which includes all adults seen at Danish HIV clinics since 1995. RESULTS: From 2000 to 2004 the number of newly-infected homosexual men increased (from 69 to 123), particularly in persons under 30 years (from 5 to 42). The median CD4 cell count at the time of diagnosis increased in this group (median 19.1 cells/microL per year [95% CI: 3.7-11.3]), while it remained stable among heterosexually infected. The number of newly-diagnosed homosexually infected under 30 years with a CD4 cell count over 400 cells/microL increased from 0 in 2000 to 23 in 2004. The prevalence of patients with high viral load (and thus potentially at risk of transmitting HIV) decreased in all risk groups. CONCLUSION: Newly-diagnosed homosexual men present at an earlier stage of disease progression and with a better preserved immune system today than 5-10 years ago, presumably due to a combination of frequent HIV testing and increased risk behaviour among young homosexuals in particular. Increased preventive measures targeting known risk groups are necessary to prevent further spread.

HØegh, Simon; Lohse, Nicolai

2008-01-01

202

Aendringer i immunstatus blandt nydiagnosticerede hiv-inficerede i Danmark 1995-2005  

DEFF Research Database (Denmark)

INTRODUCTION: The incidence of new HIV diagnoses in Denmark has remained stable since 1991, but it has increased among the subgroup of homosexual men in recent years. This may reflect an actual increase in newly infected, e.g. as a result of increased risk behaviour, or it may reflect increased HIV testing. To clarify the causes of this increase we describe and analyse the development of HIV infection in Denmark in the period 1995-2005 with special emphasis on the route of transmission, immunological status at the time of diagnosis and the prevalence of patients at risk of transmitting HIV. MATERIALS AND METHODS: Observational study based on the Danish HIV Cohort Study, which includes all adults seen at Danish HIV clinics since 1995. RESULTS: From 2000 to 2004 the number of newly-infected homosexual men increased (from 69 to 123), particularly in persons under 30 years (from 5 to 42). The median CD4 cell count at the time of diagnosis increased in this group (median 19.1 cells/microL per year [95% CI: 3.7-11.3]), while it remained stable among heterosexually infected. The number of newly-diagnosed homosexually infected under 30 years with a CD4 cell count over 400 cells/microL increased from 0 in 2000 to 23 in 2004. The prevalence of patients with high viral load (and thus potentially at risk of transmitting HIV) decreased in all risk groups. CONCLUSION: Newly-diagnosed homosexual men present at an earlier stage of disease progression and with a better preserved immune system today than 5-10 years ago, presumably due to a combination of frequent HIV testing and increased risk behaviour among young homosexuals in particular. Increased preventive measures targeting known risk groups are necessary to prevent further spread. Udgivelsesdato: 2008-Feb-25

HØegh, Simon; Lohse, Nicolai

2008-01-01

203

Kunst med posten (MuseumsPosten ved Post & Tele Museum Danmark)  

DEFF Research Database (Denmark)

Mail art er en nu næsten glemt kunstform fra 1950’erne og frem, som brugte og misbrugte postsystemet. Den gamle netværkskunst får nu fornyet opmærksomhed på kunstmuseerne, blandt andet fordi den fortæller en del af forhistorien til nutidens netværkskultur med fildeling, deleøkonomi og lignende fænomener. Under den kolde krig kunne mail art-kunstnerne samarbejde på tværs af grænserne og uden om staten, museerne og gallerierne.

Madsen, Theis VallØ

204

Administrative stordriftsfordele ved kommunalre-formen i Danmark – sandede eller tilsandede?  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available

The Danish Local Government Reform in 2007 reduced the number of municipalities from 271 to 98 and the number of Regions from 14 to 5 along with major changes in tasks, finances and the equalisation scheme. One of the objectives of the reform was to realize administrative economies of scale. Measured by administrative costs, this article concludes that the amalgamated municipalities so far have not realized the expected administrative economies of scale. It is, however, also shown that the potential economies of scale prior to the Reform was inflated in a Reform legitimating process. Before as well as after the Reform, administrative economies of scale exist if analysing on administrative costs. Technically administrative costs by decentralised agencies, however, cannot be calculated and are therefore not included in the analysis. Basing the analysis instead on administrative personnel, including administrative staff employed at schools, kindergartens etc., the conclusion is that larger municipalities do not spend less resources on administration than smaller municipalities.

Kurt Houlberg

2012-01-01

205

Nye mål for naturfagsundervisning i USA : vil vi samme vej i Danmark?  

DEFF Research Database (Denmark)

Analysen ser nærmere på den nye ramme for naturfagsundervisning i USA som udkom i 2011, og som i år bliver udmøntet i nye målbeskrivelser. Den nye ramme er opbygget ud fra tre dimensioner: praksisser inden for naturvidenskab og ingeniørarbejde, tværgående begreber og faglige kerneidéer. Rammen fremhæver at naturfagsundervisning bør bygge på en progression gennem uddannelsesforløbet, at undervisningen skal fokusere på nogle få faglige kerneidéer i naturvidenskab og teknologi for at undgå stoftrængsel, og at arbejde med at lære naturvidenskabelig viden skal integreres med det at arbejde undersøgelsesbaseret (inquiry based), herunder også med designmetoder, bl.a. for at øge fokus på det kreative og ingeniørarbejde. Analysen afsluttes med at opsummere hvad i det amerikanske arbejde der kan være inspiration for udviklingen af dansk naturfagsundervisning.

Evans, Robert Harry; Horst, Sebastian

2012-01-01

206

Stigende astmadødelighed i Danmark 1969-1988. Ikke på grund af ændret kodepraksis  

DEFF Research Database (Denmark)

We have studied asthma mortality in Denmark from 1969 to 1988. Age standardized mortality rates calculated in three age groups, 10-34, 35-59, and > 60 years, disclosed similar trends. Increasing mortality from asthma in the mid-1970s to 1988 was seen in all three age groups with higher mortality in 1979-1988 as compared with 1969-1978 of 95%, 55%, and 69%, respectively. Since the eighth revision of the International Classification of Diseases (ICD-8) was used in Denmark over the entire 20-year period, changes in coding practice due to change of classification system cannot explain the findings.

Juel, K; Pedersen, Poul A

1993-01-01

207

Social ulighed i incidens og overlevelse efter kraeft i Danmark--sekundaerpublikation  

DEFF Research Database (Denmark)

This register-based study describes social variations in cancer incidence and survival in 3.22 million Danish residents born 1925-1973 and aged >or= 30 years. We followed up for cancer incidence in 1994-2003 and for survival in 1994-2006, yielding 147,973 cancers. The incidence increased with lower education and income, especially for tobacco- and other lifestyle-related cancers. Social inequality in the prognosis of most cancers was observed, with poorer relative survival related to fewer advantages, often most pronounced in the first year after diagnosis.

Dalton, Susanne Oksbjerg; Schüz, Joachim

2010-01-01

208

Fedtstoffernes betydning for forebyggelse af hjerte-kar-sygdom i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

In Denmark death from cardiovascular disease (CVD) has decreased, mainly due to a 72% reduction since 1990 in death from ischaemic heart disease from reduced smoking, elimination of industrial trans fatty acids in the diet, and more effective medical treatment. Replacement of saturated fat by carbohydrate and/or n-6 polyunsaturated fat may increase CVD, but it is reduced by substitution with n-3 fats, monounsaturated fat, or low glycaemic index carbohydrates. Despite a high saturated fat content dark chocolate and cheese may reduce CVD and diabetes risk and eggs may be neutral, and less restrictive dietary recommendations are indicated.

Astrup, Arne; Larsen, Mogens Lytken

2014-01-01

209

Forureningen på museum – museernes arbejde med miljøspørgsmål i Danmark og nabolande  

DEFF Research Database (Denmark)

Public understanding of environmental issues is critical for the active positions we need to take as individuals and societies for transforming unsustainable to green economic activities. Museums have the potential to contribute significantly to this by communicating scientific knowledge on environmental issues. The study examines the scale and character of environmental exhibitions and collections in Denmark and surrounding countries. The study finds that the scale far from exhausts the potential. Exhibitions predominantly focus on natural science dimensions with limited coverage of the social science aspects of environmental problems and their solutions. Interdisciplinary museum activities including social science aspects on institutions and values are recommended. Moreover, it is argued that the emotions and the scientific and political controversies involved in environmental issues should not be seen as obstacles to museum engagement in the environmental field, but rather as important ingredients in creating valuable museum experiences.

Hansen, Anders Chr.; Svabo, Connie

2014-01-01

210

Ingeniører og arbejdsmiljø. Hovedrapport : En undersøgelse af ingeniørers relationer til arbejdsmiljø udført for Ingeniørforeningen i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

This study confirms that many engineers are not aware that they influence the working environment of other people through their engineering. Also, it indicates that the extent of influence dependends on engineering domain and task content. Many engineers and enterprises have an espoused theory expressing a positive attitude towards working environment considerations in engineering. However, the theory-in-action seems to be quite different. Engineers do not know what to do in relation to working environment considerations. They mainly point to solidifying their knowledge in the area combined with management policies and systems as the means to enhance such considerations. In spite that they overwhelmingly prefer dialogue (with other engineers) as a ‘tool' in their daily work, this is not the case regarding working environment considerations. The study indicates that effects of working enviroment training at engineering schools are very limited. As the engineers find it very important to teach working environment at engineering schools it must be considered what kind of curriculum would be most effective for the engineering career. Finally, the engineers do not perceive that management or others inside and outside the enterprise expect them to consider working environment aspects in engineering. The formalized working environment management system seems not able to engage the engineers in preventive actions.

HØgsbo, Mette Maribo; Broberg, Ole

1998-01-01

211

Svær D-vitamin-mangel hos børn født i Danmark af kvinder med mørk hud  

DEFF Research Database (Denmark)

Rickets due to malnutrition is rare in Denmark. The Danish Board of Health recommend that: pregnant women are treated with a daily dose of vitamin D daily (10 micrograms); emigrants with coloured skin have their vitamin D level assessed during pregnancy; all children receive a daily dose of vitamin D (10 micrograms) until two years old. Despite of these recommendations two cases of severe nutritional rickets among children of emigrants were discovered upon hospital admission. The symptoms were heterogeneous: delayed walking skills and convulsions. We conclude that nutritional rickets is a tricky diagnosis, but is preventable.

Brok, Jesper; Huusom, Lene

2011-01-01

212

Rengøring på slagterier og mejerier i Danmark : Udvikling af fremtidens effektive, ressourcebesparende teknologier  

DEFF Research Database (Denmark)

Rengøring udgør en væsentlig del af danske slagteriers og mejeriers daglige arbejde. Cirka 20 procent af branchens driftsomkostninger allokeres til løsning og håndtering af problemstillinger, der er forbundet til rengøring. Rengøringsprocesser på slagterier og mejerier er i dag forbundet med et højt ressourceforbrug i form af vand, kemikalier, energi og arbejdstimer. Der er derfor betydelige gevinster at hente ved en effektivisering af rengøringsteknologier og -processer på danske slagterier og mejerier. Derfor har DTU i samarbejde med Landbrug og Fødevarer og repræsentanter fra slagteri- og mejeribranchen nedsat en arbejdsgruppe, som har gennemført en række workshops, hvor erhvervets udfordringer ved rengøringsprocesser, mulige løsningsmodeller og nødvendige implementeringstiltag identificeres og analyseres. Denne rapport opsummerer resultaterne af dette arbejde.

2013-01-01

213

Urbanisation, urban growth and planning in the Copenhagen Metropolitan Region with reference studies from Europe and the USA  

DEFF Research Database (Denmark)

87% af den danske befolkning bor i byområder - urbanisering i Danmark har nået en højdepunkt. Samtidig vokser byerne videre: Hvert år bliver 15 km2 – et areal på størrelse med Ringsted – omdannet til byformål i Danmark. Tidligere perifere landdistrikter påvirkes af urbaniseringen som følge af dannelsen af metropolregioner, hvoraf de bynære (peri-urbane) områder er et af forandringens brændpunkter. Landbrugs- og naturområder er under stærkt transformationspres. Planlægningsstrategier er nødvendige for at sikre en fremtidig afbalanceret og bæredygtig udvikling i hele byregionen. Analysen af urbanisering og byvækst i bynære områder, var kernen i denne undersøgelse, herunder socio-demografisk og funktionel dynamik, konsekvenser for arealanvendelsen og muligheder for fysisk planlægning. Hovedstadsområdet var hovedcasestudiet, men andre europæiske byregioner og byer fra USA blev brugt som reference undersøgelser. Metoderne omfattede kvantitative analyser af register- og arealanvendelses data samt en kvalitativ analyse af planlægningsværktøjer. Undersøgelsen viser, at selvom de fleste ændringer i arealanvendelse kan findes tæt på byerne, så er der mange andre faktorer, som påvirker udviklingen i et langt større geografisk område. I hovedstadsområdet kan vi se tilflytning til både peri-urbane områder og til bykernen, men domineret af forskellige sociale grupper. Det peri-urbane landbrug tilpasser sig i form af multifunktionelle og ikke-produktionsrelaterede aktiviteter, samt by-orienterede aktiviteter. Naturområder er i mange tilfælde godt beskyttet - dog er de områder, der ligger tættest på byerne stadig truet og byspredning er et fortsat problem. Den seneste økonomiske krise har bremset urbanisering i nogle af de peri-urbane områder i hovedstadsområdet, og regionen er i en fase af konsolidering. Projektet blev finansieret af Center for Strategisk Byforskning (Realdania Forskning) og EU-FP6 forsknings-projektet "PLUREL - Peri-urban land use relationships -Strategies and Sustainability Assessment Tools for Urban-Rural Linkages" (EC FP6 036921).

Fertner, Christian

2012-01-01

214

On Point - But Going Where? : The US Army's Ideas of Its Future Role After Afghanistan  

DEFF Research Database (Denmark)

Philip Ulrich argumenterer for, at der i øjeblikket foregår to sideløbende udviklinger i den amerikanske hær, som et resultat af den nye strategiske situation. Den ene udvikling sker som resultat af USA’s overordnede fokusskifte mod Asien, og hvorledes den amerikanske hær søger at definere en rolle i den nye Asien-strategi. Problematikken for den amerikanske hær i forhold til fokusskiftet, består i at skulle vænne sig til en sekundær rolle i forhold til den amerikanske flåde og flyvevåben efter i mere end 10 år at have ført an i USA’s internationale engagement. Den anden udvikling foregår på det doktrinære område. Her søger den amerikanske hær at integrere de seneste 10 års erfaringer fra Irak og Afghanistan i deres doktriner, samtidig med at den udvikler nye doktriner til fremtidige konflikter og udfordringer. Den primære udfordring, som er defineret af en amerikanske hær, er såkaldte Hybrid Threats - en kombination af konventionelle og ukonventionelle koncepter, som kan blive anvendt af fjendtligestatslige og ikke-statslige aktører. Briefet ser ligeledes på, hvad betydning denne udvikling i det amerikanske forsvar har for USA’s NATO allierede, herunder Danmark. Især i forhold til de nedskæringer som de fleste europæiske NATO lande står overfor, er udviklingen i USA interessant, da det har betydning for hvilke roller de europæiske allierede kan blive nødt til at påtage sig, samt hvilke kapaciteter de enkelte lande må prioritere for fremtiden.

Ulrich, Philip Christian

2012-01-01

215

Missing Links - Et case studie af et nationalt mobilitetsknudepunkt/lokalt tilbagegangssted  

DEFF Research Database (Denmark)

Udkantsdanmark har med jævne mellemrum været på den politiske dagsorden og del af den offentlige debat i Danmark. I den offentlige debat samt i en række konventionelle teorier er problemerne med udkantsområder ofte blevet set som et spørgsmål om for lidt mobilitet og for svag forbindelse til de regionale og nationale bycentre. Forbedret og øget infrastruktur er således ofte taget op som løsningen for disse områder. Denne artikel argumenterer imod denne begrænsede forståelse af problemer relateret til udkantsområder. Nogle udkantsområder, der oplever befolkningstilbagegang, er i virkeligheden særdeles godt forbundet til de store nationale netværk af byer, infrastrukturer og industrier. Artiklen viser konkret gennem et casestudie af Hirtshals, baseret på en til formålet udviklet ’mobil metode’ samt studier af byplaner og luftfotos, hvordan dette byområde har en stor mængde mobilitet, der passerer gennem området i form af turister, forretningsrejsende, gods og offshore-industri, og det har en national motorvej, en togrute og færgeforbindelser til en række nordiske lande. Dog oplever byen stadig de samme problemer som en række andre perifere byer: fraflytning, bymæssigt forfald, mangel på unge, høj arbejdsløshed osv. Denne negative udvikling påvirker byen Hirtshals som et oplevet og levet sted. Artiklen argumenterer derfor teoretisk på baggrund af casestudiet for nødvendigheden af at mobilitet og sted i højere grad samtænkes og forstås som gensidigt afhængige. Det betyder konkret i forhold til den analyserede case, at sted og mobilitet ikke blot skal leve i sameksistens side om side, men bør tænkes sammen således, at stederne og mobilitetsstrukturerne påvirker og udvikler hinanden i den fremtidige byudviklingsproces.

Lange, Ida Sofie GØtzsche; Laursen, Lea Louise Holst

2014-01-01

216

Offshore Wind Power : Grid Connection and Reliability  

DEFF Research Database (Denmark)

Formålet med projektet er at undersøge vindmølleparkers indflydelse på elsystemers pålidelighed. Det er et særligt vigtigt emne i forhold til store havmølleparker, fordi hvis en stor havmøllepark havarerer, kan det have betydelig indflydelse på balancen i elsystemet, og fordi havmølleparker normalt er vanskeligere at nå frem til end landmøller. En vindmølleparks pålidelighed og produktion afhænger af vindhastigheden, vindmølleteknologien, mølleparkens layout og nettilslutning. Desuden stiller havmiljøet installatørerne over for nye udfordringer, såsom parkens dimensioner og vanskeligheder med at nå frem til de havarerede komponenter i tilfælde af hårdt vejr. Denne afhandling beskriver de faktorer, der påvirker vurderingen, og undersøger de mest brugbare modeller til analyse af disse faktorer. Projektet indeholder et overblik over de tilgængelige modeller til undersøgelse af havmølleparkers pålidelighed, og en ny model, der tager hensyn til alle relevante faktorer, som påvirker evalueringen, er udviklet.I henhold til denne beskrivelse er der udført simuleringer, og både vindmølleparkejerens og elsystemoperatørens interesser evalueres og sammenlignes. Disse beregninger er udført med en sekventiel Monte Carlo-metode, der, på trods af længere beregningstid, har vist stor fleksibilitet i udførelsen af pålidelighedsundersøgelser, især i forbindelse med vindproduktion, og samtidig opnås et stort udvalg af resultater, som kan bruges i vurderingen. Modelleringen udvides herefter til at omfatte hele systemet; det vil sige inklusive centrale kraftværker, decentral produktion baseret på både vindenergi og kraftvarmeteknologi (CHP), last og transmissionskomponenter. De forskellige modeller er så anvendt til at repræsentere to velkendte model-elsystemer, RBTS og IEEE-RTS, og til at beregne deres pålidelighed for at verificere de fremsatte teser ved at sammenligne de opnåede resultater med dem, der er tilgængelige i litteraturen. Desuden vurderes pålideligheden af det nuværende scenarie og mulige fremtidige scenarier for elsystemet i det vestlige Danmark, hvor vindproduktionen udvides med både havmøller og landmøller, og belastningen stiger, mens nogle konventionelle kraftværker kan nedlægges. De beregnede resultater for pålidelighed refererer både til en ”generation adequacy assessment” og en ”composite reliability analysis” med henblik på at nå en bred række af resultater. Undersøgelserne i dette projekt udføres ved hjælp af simuleringer af steady-state-betingelser samt dedikerede pålidelighedsanalyser ved hjælp af Matlab og elsystem-analyseværktøjet Power Factory fra DIgSILENT. Resultaterne af de forskellige analyser bør give nye instrumenter og overvejelser med henblik på at udføre pålidelighedsevalueringer af elsystemer, hvor en stor mængde af vindenergi er tilsluttet. Samtidig kan resultaterne bruges til at vurdere, hvilke yderligere aspekter der kan være relevante for elsystemoperatør og vindmølleparkejer, når store vindmølleparker er forbundet til transmissionssystemet, og til at analysere pålideligheden af fremtidige konfigurationer af elsystemer, når en stor mængde vindenergi er sluttet til systemet.

Negra, Nicola Barberis

2008-01-01

217

The Danish transport infrastructure 2030. Report from the Danish Infrastructure Commission; Danmarks transportinfrastruktur 2030. Betaenkning fra Infrastrukturkommissionen  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The Danish Infrastructure Commission was appointed in November 2006 following a government decision. The terms of reference for the work of the commission state that 'the overall objective is for Denmark to maintain and develop its position as one of the countries in the world with the best transport systems, despite the fact that growing traffic volumes are increasing the requirements in the long term'. On this background, the commission has been given the following main tasks: 1) To analyse and assess the key challenges and development potential for the infrastructure and national traffic investments until 2030. 2) To identify and assess the strategic options and priorities and to put forward suggestions to strengthen the basis for the national investment decisions in the transport area. Furthermore, the commission was given the task of analysing and assessing proposals for strategies for handling a number of selected issues. These include the issue of cost-effective organisation and management of construction projects, the handling of preservation, climate and environmental concerns, the opportunity for better utilisation of the infrastructure by means of modern IT, and the significance of the long-term physical planning. The Danish Infrastructure Commission recommends six focus areas to be used as the starting point for planning the future transport system. Transport is about quality of life and prosperity - about connections between people, families and businesses. Infrastructure contributes to ensuring that we can get to work, and that products and goods can be transported to their destination in the shops and to the consumers. This makes infrastructure a vital cornerstone for our welfare and prosperity. Mobility is a key element in the competitiveness of businesses - and thus also for the growth conditions of Danish society. Efficient transport systems contribute to ensuring that goods can be produced in the best and least expensive location. The production and distribution of goods become simpler and less expensive, because faster and more reliable delivery to the consumers is ensured. And high mobility contributes to businesses being able to attract the right manpower. At the same time, it is important to be aware that the development in the climate and environmental areas may influence our planning of infrastructure as well as urban planning. (au)

2008-01-15

218

Livet i skolen - skolen i livet : eleverindringer om de materielle og sansede skolehverdag, Danmark 1948-2008  

DEFF Research Database (Denmark)

Dryppende blækpenne, malede ølkasser, klasseværelsets kaos og lærerindens ringlende armbånd. Materialiteter og stemninger gør sig gældende i de ofte fragmenterede erindringer om skole og uddannelse i afhandlingens tregenerationelle studie. Med interesse for elevernes skolehverdag og senere uddannelsesforløb i perioden 1945-2008 kvalificerer afhandlingen brugen af interviewbaserede erindringer til det uddannelseshistoriske arbejde. Igennem seks artikler eksperimenteres med livsfortællinger og gruppeinterview som indgang til at undersøge elevsubjektets skiftende tilblivelsesprocesser i en både materiel og sanset skolehverdag. Med poststrukturalistiske begreber om tidslighed og samtidighed diskuteres, hvordan fortiden forstyrrer og intensiveres i nutiden. I analyser af erindringernes både sproglige, materielle og affektive dimensioner trækkes på teorier af bl.a. Judith Butler, Karen Barad, Eelco Runia og Brian Massumi.

Rasmussen, Lisa Rosén

2011-01-01

219

The biofuel potential of crop based biomass in Denmark in 2020; Danmarks potentiale for afgroedebaseret biobraendstofproduktion i aar 2020  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

According to climate change observations and foresights several countries including Denmark have committed to reduce GHGemissions. However, the transport sector is still increasing its GHGemissions. Substitution of fossil fuels with biofuels seems to be the best way to reduce CO{sub 2}-emission from this sector on the shorter term. This project evaluates how Denmark can produce enough biofuels to fulfil the political goal of 10 % substitution of the fossil fuel consumption in the year of 2020. This project also approaches the suitability of different crop species to the biofuel industry. Maize and sugar beet are the most suitable crops for biofuel production when only focusing on maximum biofuel yield. Alfalfa is likewise showings great potential and is the most suitable crop in terms of sustainable biofuel production, because of low energy requirements (diesel, fertilizer, pesticide and irrigation) during cropping. Even though maize has higher needs for energy during cropping, it will still be suitable for sustainable biofuel production because of the high biofuel yield. Present calculations show that it is possible to meet the required amount of biofuels by using domestic biomass, which is currently exported (cereal grain) or not utilized (eg. straw). However, these calculations assume that it will become possible to convert the whole amount of carbohydrates into biofuel before 2020. In terms of assessing the biofuel production potential three storylines are defined for the development until 2020. Changes in land use and crop composition are suggested for each storyline to adjust the biofuel production to Danish agriculture. The biofuel production potential is also assessed for two regions in Denmark. Here the region of Storstroem shows greater potential than the region of Soenderjylland because of low density of domestic animals. (au)

Bertelsen Blume, S.

2008-02-15

220

Security of energy supply: Account of the security of supply in Denmark; Energiforsyningssikkerhed. Redegoerelse om forsyningssikkerheden i Danmark  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

A secure and stable energy supply is a prerequisite for a society like the Danish. Through many years of active energy policy we in Denmark have developed an efficient energy system with a very high security of supply. In coming decades it is necessary to implement a major transformation of our energy supplies to more renewable energy and phase out fossil fuels. The Government's vision is that we must have a Denmark that is independent of fossil fuels. With such a fundamental transformation of our energy supply and energy system it becomes a challenge to maintain the high security of supply, as we know it today. Conversely, it is not a long term solution to continue to allow society to be dependent on fossil fuels. And it is against this background, the Danish Minister for Climate and Energy submit this account on security of energy supplies in Denmark. The account shows that we in Denmark have a high security of supply. There is still access to sufficient energy resources, we have a well-functioning infrastructure, and we have good access to the exchange of energy within the EU and other countries. This places Denmark in a good situation. Today, Denmark has a significant import of especially petroleum and coal and export of petroleum and gas. The future declining production of oil and gas in the North Sea means an increasing need for imported fuels from fewer and fewer countries and regions, and at the same time there will be an increased international demand for the same fuels. This brings Denmark in the same situation as the other EU countries. Thus we have the basis for reducing consumption of fossil fuels and instead accommodate increasing amounts of renewable energy in our energy supply, but it requires a further development of the system to be possible to store energy and manage energy consumption. It will be necessary if the growing parts of our energy must come from fluctuating sources like wind and solar energy. Efficiency in energy supply has doubled since the oil crises of the 1970s. Now we must start the next step in the transformation of the energy supply. We must continue with developing efficient energy consumption significantly, and we must replace the consumption of fossil fuels with renewable energy. The account shows that it is possible. But it does not come by itself, and it requires intelligent solutions. Development and implementation of energy efficient and cost effective solutions for production, distribution, trading and use of energy will be necessary. And the work must be done at national level as well as at EU level. (ln)

2010-02-15

221

Banker i Danmark 24/9-2013 En finansieringsanalyse : En analyse af danske pengeinstitutters finansieringsomkostninger for første ½ år af 2013  

DEFF Research Database (Denmark)

I analysen indgår også delårs ændringer (½ år og kvartal) for de institutter der rapporterer med denne frekvens. Highlights for denne analyse er: • Pengeinstitutternes finansieringsomkostninger når nye og lavere niveauer • Der er finansieringsmæssigt ikke belæg for at udlånsrenterne skal op • En finansieringsmæssigt øget polarisering er i gang Sidst i analysen præsenteres nogle overtagelse/fusions-scenarier og en aktuel vellykket overtagelse/fusion kommenteres

Krull, Lars

222

Adult Literacy Policy in Denmark - the Discursive Effects of PIAAC : Voksenuddannelsespolitik i Danmark - de diskursive effekter af PIAAC  

DEFF Research Database (Denmark)

The results of the first PIAAC survey were published in October 2013. In the case of Denmark, the survey showed that Denmark is below OECD average when it comes to reading skills, above average in regard to numeracy and on average in regard to IT skills. In this paper, we analyse how the PIAAC results were covered by the media and how different stakeholders within the field of adult literacy took PIAAC as an opportunity to try to influence how the problem of adult literacy in Denmark should be represented to be. The analysis is based on Bacchi’s ‘what’s the problem represented to be?’ approach to policy analysis and Kingdon and Zahariadis’ multiple streams theory. The analysis shows that PIAAC did not provoke the same kind of national ’shock’ as PISA and that adult literacy is low on the political agenda compared to basic schooling.

Cort, Pia; Larson, Anne

223

Marine Spatial Data Infrastruktur : hvad er status for en infrastruktur for geografisk data til søs i Danmark.  

DEFF Research Database (Denmark)

En bæredygtig fremtid har stået højt på den politiske dagsorden siden Brundtlandsrapporten udkom i 1987. Geodata spiller en væsentlig rolle i opfyldelse af dette mål. Med udgangspunkt i geodata kan der skabes en datainfrastruktur, der kan være med til at understøtte den planlægning, administration og generelt det beslutningsgrundlag, der er nødvendige værktøjer for at kunne opnå bæredygtighed i såvel det økonomiske, det sociale og det miljømæssige perspektiv. Sammenhængen udlægges i teori og modeldannelse af blandt andet diskurserne omhandlende Land Administration System (LAS) og Spatially Enabled Society, såvel som i teorier om digital forvaltning (eGovernment). Alle diskurser anerkender vigtigheden af Spatial Data Infrastructure (SDI), og dermed af geodata, som et redskab og katalysator for processen.

Stigsen, Tino Kastbjerg; Weber, Michael

2011-01-01

224

General strategy for development of fuel cell technology in Denmark; Overordnet strategi for udvikling af braendselscelleteknologi i Danmark  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

This strategy memo on fuel cell technology R and D is prepared by the Danish Energy Authority, Elkraft System and Eltra. The objective of the strategy process is to ensure that publicly funded research is efficient and coordinated with commercial development efforts, and, furthermore, in line with societal objectives for energy related R and D. The first strategy phase focused on establishing an updated overview of Danish R and D regarding fuel cells and evaluation of the perspectives for future use. In the second phase the strategy for fuel cell technology presented in this memo was prepared. The strategy is general and includes two tracks, 'Solid Oxide Fuel Cells' (SOFC) and 'Proton Exchange Membrane Fuel Cells' (PEMFC). A general strategy for publicly funded fuel cell projects should contribute to establish overview and targeting throughout the programme in order to ensure the best possible coordination and efficient use of R and D investments. (BA)

NONE

2003-07-01

225

Biogas production in Denmark - Assessments of the operational and societal economy; Biogasproduktion i Danmark - Vurderinger af drifts- og samfundsoekonomi  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

In the mid 1990's, the increase in the biogas production came from 20 centralised biogas plants. Since then the increase in biogas production has come mainly from farm biogas plants and it is estimated that around 8% of all slurry today is used to produce biogas. With the energy agreement from 2012 and a new political ambition of using up to 50% of all slurry and manure in the production of biogas, new targets, as well as a new framework have been set up for the future biogas production in Denmark. The aim of this report is to assess the business and socio-economics of biogas in Denmark under the new conditions given by the 2012 energy agreement. It is the aim to highlight many of the different parameters which, in effect, decides the economic outcome. Furthermore, it is the aim to look at the socio-economic gains and costs related to biogas production, including the positive side effects which come from biogas. The analysis of farm biogas indicates that the business profit is positive of around 0.4 million DKK per year, while the result for the organic plant is a deficit of around 4 million DKK per year despite the assumption that the farms are located relatively near the biogas plant. In the socio-economic analysis, the value of replaced natural gas is included as well as the value of increased fertiliser value and reduced nitrogen leaching. In the calculations, a net tax factor of 35% has been used to change the factor prices to consumer prices. A tax distortion factor (dead weight loss factor) of 20% has been used to account for the subsidies given and the change in taxation required. This is done even though the Danish PSO levy ensures that the subsidies given do actually affect the price of the energy bought by the consumer. The interest is set at 4.25% following the recommendation by the Ministry of Finance and The Environment Agency. The analyses show that the direct socio-economic costs are 39.5 million DKK and that the tax distortion effect costs 5.0 million DKK per year. The direct income is 21.4 million DKK and the values of the side effects are 2.3 million DKK per year. The net cost is 20.8 million DKK or 2.8 DKK per m{sup 3} methane. The net socio-economic costs are larger as the subsidy is not included in the income and because the costs are higher. Sensitivity analyses show that increased use of animal manure can reduce the societal costs to 632 DKK per tonne CO{sub 2}. The cheapest option is increased use of deep bedding which can reduce the costs to 414 DKK per tonne CO{sub 2}. Using more maize increases the socio economic costs considerable. The socio-economic costs related to upgraded biogas are higher than selling it to combined power and heat plants, as the upgraded biogas does not replace much more CO{sub 2}, but the costs are higher. Even when the reduced loss of heat is included, the socio-economic costs are still lower using CHP than when upgrading biogas to bio natural gas. The societal costs are slightly higher from a farm plant than the Case 2012, but the difference is not large. The socio-economic costs based on an organic plant are, on the other hand, much higher as the costs are close to 3,000 DKK per tonne CO{sub 2}. The socio-economic costs have increased due to the changed calculation methods and increased costs for the purchase of the solid fraction. On the other hand, it is expected that society might have to pay a higher price towards the Danish goal of independence from fossil fuels in 2050. In the short term, the low EU CO{sub 2}-quota price does mean that biogas has become more expensive and less competitive. In the long run, binding CO{sub 2} quotas should increase the CO{sub 2} quota price and increase the need for green energy like biogas. It is not likely that the goal of using 50% of all slurry will be achieved by 2020, but the energy agreement from 2012 has created a foundation which will ensure an increase in the future Danish biogas production. (LN)

Jacobsen, Brian H.; Laugesen, F.M.; Dubgaard, A.; Bojesen, M.

2013-06-15

226

Socio-economic analysis of CCS/EOR in Denmark; Samfundsoekonomisk analyse af CCS/EOR i Danmark  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The Danish Energy Agency has initiated an analysis of the socio-economic sustainability of a CCS / EOR system based on CO{sub 2} capture from Danish sources and injected into selected Danish North Sea oil fields. The analysis shall assess the socioeconomic consequences of such a project as well as highlight the budgetary economic effects for the parties involved. Taking into account a realistic time frame for conversion of the cogeneration power plants and for the extent of the possible capture of CO{sub 2} in each of these plants, it has been chosen only to presuppose the establishment of CCS in three plants, namely Studstrupvaerket, Fynsvaerket and Nordjyllandsvaerket. Only the oil fields Dan, Halfdan and Gorm were selected for the analysis. The analysis shows that in the selected oil fields it is possible to increase the oil production by approx. 151 million. barrels of oil to the year 2049, which corresponds to approx. 40% of the estimated potential in these fields. The increased oil production requires that approx. 95 million. tonnes of CO{sub 2} is captured in the three power plants, which are subsequently transported and injected in the oil fields in the North Sea. The transport of CO{sub 2} from the CHP plants to the North Sea are assumed to be done by ship, since this solution is economically favorable and also offers logistical advantages and increased flexibility. The analysis shows that both the budget economic and the socio-economic analysis as a whole provide a positive economic net present value over a 30-year period. The socio-economic benefit is expected to be about. 3.5 billion DKK higher. This difference is due to especially the following conditions: a) CO{sub 2} emissions of CO{sub 2} transport are only included in the socio-economic analysis, since shipping is outside the quota system. In the socio-economic analysis, the estimated value of damage impact on the environment is included; b) The value of the oil produced after 2049 is included in the socio-economic analysis as terminal values, while the budget economic analysis does not include effects beyond 30 years; c) The value of district heating losses in the socio-economic analysis are assumed to correspond to the socio-economic costs of district heating, while the value in the budget economic analysis is calculated as the district heating consumers' expected additional price at the transition from cogeneration to district heating.; d) The cost of SO{sub 2} emissions is in the socio-economic analysis set to damaging effects while in the budget economic analysis it is set to the level of charges. (LN)

NONE

2012-12-15

227

Energy, climate and reliability of supply in the EU and Denmark, 12 actors from the energy sector offer their riews on the energy and climate policy in the EU and Danmark; Energi, klima og forsyningssikkerhed i EU og Danmark : 12 aktoerer i energisektoren giver deres syn pae energi- og klimapolitikken i EU og Danmark  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The energy and climate policy in the EU and Denmark has in recent years been challenged and discussed. Problems regarding environment, climate and resources are rapidly growing, and the need for intensified actions to solve these problems is growing correspondingly. There are a lot of ongoing and upcoming initiatives, but the discussion level is not always high. A lot of different organisations and actors in Denmark are in one way or another occupied with energy policy, each with an energy political attitude towards the current situation, and an opinion on what should be done in order to pursue a more sustainable energy and climate policy in the future. In spite of the shared understanding of the problems the energy policy is facing, the proposals for future actions are reflecting the different organisation's special interests. In order to illustrate the Danish debates and opinions on the energy and climate policy, the Danish Ecological Council, financially supported by the Danish Board for EU Enlightenment, has contacted a wide range of actors and asked them to contribute to this report with their opinion on energy and climate policy. (BA)

Geertsen, U.; Dyck-Madsen, S. (eds.)

2003-11-01

228

Ynglefugle i Vadehavet, 1996  

DEFF Research Database (Denmark)

Denne rapport præsenterer resultaterne af en optælling af ynglefugle i den danske del af Vade-havet i 1996. Der er tale om den hidtil mest omfattende koordinerede ynglefugle-optæl-ling, idet tællingen for første gang også omfattede største-delen af marskområderne bag digerne. Optællingen var et led i overvågningen af hele det samlede Vadehav fra Ho Bugt i Danmark til Den Helder i Holland. Den dækkede alle ynglende vadefugle, måger og terner, enkelte kysttilknyttede ænder, samt Blå Kærhøg og Mosehornugle. Formålet med optællingen i 1996 var at vurdere de samlede ynglefuglebestande, deres forde-ling og bestands-udviklingen ved sammenligning med tidligere optællinger i den danske del af Vadehavet. På baggrund af resultaterne gives forslag til beskyt-telses-foranstaltninger, fremtidige optællinger og forbedring af optællingsmetoder. I optællingerne deltog 29 personer. Projektet foregik i et samarbejde mellem Danmarks Miljø-under-søgelser og Dansk Ornitologisk Forening. Da dette programs første dækkende optæl--ling af områderne foran digerne løb af stablen i 1991 deltog 17 personer. Dækningen i forlandsområderne og på vadehavsøerne var næsten komplet, mens der i de fleste områder bag digerne blev foretaget mindst én optælling af Vibe, Stor Kobber-sneppe og Rødben. Det er for første gang muligt at vurdere bestanden for en række af de talrigt ynglen-de arter i Vadehavet. Resultaterne fra optællingen i det danske Vadehav har tidligere været præsenteret (Thorup 1997). Til forskel fra denne arbejdsrapport præsenterer nærværende rapport kort over de fleste arters fordeling og for visse arter også tæthed. De samlede bestandstal for den danske del af Vadehavet afviger lidt og sammentællinger i delområder i nærværende rapport afviger også i visse henseender fra arbejdsrapporten. Dels er der efter arbejdsrapportens færdiggørelse indkommet enkelte supplerende oplysninger, dels er sammentællingerne i regioner gjort sammenligne-lige med den tidligere optælling i 1991. Desuden er beregningsmetoderne ændret lidt, og estimeringen afbestands-størrelserne i denne rapport er præciserede ved, at der er benyttet arealberegninger og oplysninger om bestands-tætheder ved vurderingen af bestandsstørrelser i ikke optalte områder. Bestanden af Strandskade i det danske Vadehav i 1996 vurderes til ca. 2.900 par. Arten tåler en intensiv udnyttelse af landskabet og synes i fremgang. Dog er der sket bety-delige forskydninger i forekomsten siden 1991. Viben trives ikke i det intensivt dyr-kede landbrugsland bag digerne, og bestanden foran digerne er meget lille. Bestanden i 1996 vurderes at være ca. 2.475 par. Stor Kobbersneppe er gået meget tilbage i antal siden 1991. Der ynglede ca. 250 par i 1996, hvilket svarer til, hvad der ynglede alene i Tøndermarsken i 1983. Bestanden af Rødben i Vadehavet i 1996 vurderes til ca. 4.700 par. Det svarer til, hvad man førhen vurderede, der ynglede i hele Danmark. Ikke desto mindre er arten i tilbage-gang i marsken bag digerne, men der er dog kun brugbare optællinger fra Tønder-marsken. Her skete den store tilbagegang i 1980'erne, mens bestanden har været stabilt lav i 1990'erne. Forlandsområder med ekstensiv afgræsning kan have meget tætte bestande af Rød-ben, og bestanden på forlandsområderne er evt. i fremgang. Dog udgør arealer med eksten-siv afgræsning tilsyneladende en forholdsvis lille andel af det samlede strand-engs-areal. De kolonirugende fugle er forsøgt optalt årligt, siden programmet startede i 1990. Men dækningen i 1996 var for første gang næsten komplet. Især har de meget store strande på Rømø været mangelfuldt dækket tidligere år. På Rømø Vesterstrand var der i 1996 meget store kolonier af Dværgterne og Havterne. I alt blev der i 1996 registreret 219 par Dværgterner og 1.060 par Havterner; omtrent dobbelt så mange som der nogensinde tidligere er blevet optalt. Hættemågebestanden er stadig i stigning i Vadehavet, og i Danmark findes bestanden især i de voksende kolonier i to klæggrave samt på Langli. I a

Rasmussen, L. M.; Thorup, O.

1998-01-01

229

Combining C- and X-band Weather Radars for Improving Precipitation Estimates over Urban Areas  

DEFF Research Database (Denmark)

Emnet for denne afhandling er vejrradar baseret måling af nedbør. Måling af nedbørens tidslige og stedlige variationer ved hjælp af vejrradar giver en række muligheder inden for afløbsteknikken som traditionelle punktmålinger fra regnmålere ikke er anvendelige til. Detaljeret viden om hvordan nedbøren er faldet mellem regnmålerne er i sig selv værdifuldt til retrospektive analyser af afløbssystemers funktionalitet. Herudover muliggør fladedistribuerede radarmålinger også radarbaserede prognoser af nedbøren. I og med radaren er i stand til at observere nedbøren før den når byen, kan radarmålingen anvendes til at forudsige afløbssystemets fremtidige belastning og tilstand. Sådanne forudsigelser er nødvendige for en fornuftigt integreret realtidsstyring af afløbssystemet. Realtidsstyringens beslutningsgrundlag og handlemuligheder er direkte afhængige af præcise forudsigelser af den fremtidige systemtilstand. Derfor er præcise og pålidelig vejrradar baserede nedbørsmålinger et vigtigt element i afløbsteknikkens fremtidige udvikling. I dette ph.d. projekt undersøges to typer af vejrradarer, som begge anvendes i Danmark. Næsten hele landet er i dag dækket af et netværk af meteorologisk C-bånds-vejrradarer. Herudover er de større danske byer også dækket af små lokale LAWR-vejrradarer (Local Area Weather Radar). C-båndsnetværket ejes og drives af Dansk Meteorologisk Institut (DMI), hvorimod de små urbane vejrradarer ejes og drives individuelt af lokale forsknings¬virksomheder. Til trods for at de to vejrradartyper principielt fungerer på samme måde, indeholder systemerne også væsentlige forskelligheder hvad angår teknologi, tidslig opløsning, stedlig opløsning, rækkevidde og scanningsstrategi. Undersøgelsen havde fokus på at kombinere nedbørsmålingerne fra de to radartyper på en sådan måde, at styrkerne fra det ene radarsystem udnyttes til at kompensere for svaghederne i det andet system og omvendt. Det mest centrale element i forskningsarbejdet har således været at studere konsekvenserne af radarernes indbyrdes forskelligheder og forstå de reelle styrker og svagheder, for herigennem at opnå den mest fordelagtige kombinationsstrategi. Projektet har resulteret i udviklede metoder, som forbedrer nedbørsestimaterne fra begge radartyper. Ydermere er der gennem projektet opnået en bedre forståelse af hvordan radar-observationer relaterer sig til nedbøren ved jordniveau. Det blev i projektet konstateret, at LAWR-observationerne var væsentlig rigere end forventet, og at dette forhindrede en fornuftig kombination af de to typer af radarer. Derfor blev der ydet en stor indsats for at forbedre LAWR-radarens nedbørsestimater. Disse forbedringer har resulteret i, at LAWR-radaren i dag er sammenlignelig med C-båndsradaren, hvorfor en fornuftig kombination af de to principielt er mulig. Resultaterne af projektet viser dog også, at LAWR-radaren stadig er det ’svageste led’ i kombinationen. I regi af ph.d. projektet, blev en interpolations metode til interpolation af C-bånds observationer også udviklet. Ved at forøge den tidslige opløsning af de ellers lav-opløselige C-bånds-data, er metoden er i stand til at forbedre C-båndsradarens observationer betydeligt. Der er på baggrund af de opnåede resultater konkluderet, at tidslige interpolerede C-bånds observationer præsterer væsentlig bedre estimater for nedbøren end kombinationen af de to typer af vejrradarer.

Nielsen, Jesper Ellerbæk

2013-01-01

230

Unequal Expectations : Subjective Beliefs, Academic Performance, and Inequality of Educational Opportunity  

DEFF Research Database (Denmark)

Denne afhandling undersøger den rolle, som unges forventninger til deres fremtidige muligheder i uddannelsessystemet spiller i skabelsen af uddannelsesmæssig chanceulighed i postindustrielle samfund. Afhandlingen tager afsæt i teorien om rationelle valghandlinger, der er i de senere år har vundet indpas i den internationale, sociologiske forskning i chanceulighed. Hovedargumentet er, at unge danner deres uddannelsesforventninger ved at vurdere konsekvenserne af de uddannelsesvalg, de står over for i deres uddannelseskarrierer. Denne forventningsdannelse anskues i afhandlingen som en læringsproces, hvorigennem de unge forholder sig til både sig selv og fremtiden i lyset af deres faglige formåen og sociale baggrund. En vigtig konsekvens af denne læringsproces er, at den sociale baggrund sætter sig igennem i unges uddannelsesvalg selv blandt unge med samme faglige kvalifikationer. Chanceuligheden virker med andre ord igennem de forventninger, unge har til deres fremtid. Afhandlingen udvikler disse idéer over femkapitler. I kapitel I, der er et introducerende oversigtskapitel, placeres afhandlingens forskningsmæssige bidrag inden for den sociologiske forskningstradition. Kapitlet redegør for, hvordan teorier, der placerer årsagen til chanceulighed i familiers forskellige økonomiske og kulturelle ressourcer, komplementeres af teorier, der placerer årsagen i unges socialt strukturerede orientering mod deres uddannelsesmæssige fremtid. Kapitlet definerer endvidere begrebet ”forventning”, der spiller en central rolle i afhandlingens teoretiske bidrag. Sidst diskuterer kapitlet, med udgangspunkt i en analyse af social ulighed i uddannelsesforventninger blandt unge i Danmark, hvordan afhandlingen kan informere fremtidige uddannelsesreformer, der har til hensigt at forøge den sociale mobilitet. ? I kapitel II og III, der udgør afhandlingens mere teoretiske bidrag, undersøges den læringsproces, hvorigennem unge danner deres uddannelsesforventninger. Det overordnede argument i de to kapitler er, at unge opdaterer deres forventninger i lyset af de signaler om deres faglige formåen, de får i skolen. I kapitel II studeres den betydning, som inddeling af elever efter evner har for gymnasieelevers uddannelsesforventninger i USA. I kapitel III rettes blikket mod årskarakterens rolle i forventningsdannelsen blandt socialt udsatte gymnasieelever i USA. De empiriske analyser i begge kapitler viser entydigt, at unge aktivt regulerer deres uddannelsesforventninger på baggrund af de signaler, de får om deres faglige formåen i gymnasiet. Analyserne i de to kapitler viser dermed, at uddannelsessystemet spiller en central rolle i unges forventningsdannelse. Kapitel IV og V udgør afhandlingens mere metodologiske bidrag. I kapitel IV udvikles en generel metode til at bryde totale effekter ned i direkte og indirekte effekter i logistiske regressionsmodeller. Metoden løser et problem, der længe har voldt den sociologiske metodeforskning problemer: At man ikke direkte kan sammenligne logistiske regressionskoefficienter på tværs af modeller med forskellige baggrundsvariable. I kapital V anvendes denne metode til at konceptualisere og kvantificere den social baggrunds indflydelse på uddannelsesvalg blandt unge med samme faglige kvalifikationer. Denne indflydelse forklares af teorien om relativ risiko aversion, der antager, at unges forventede afkast af uddannelse afhænger af deres sociale baggrund. Kapitlet tester denne antagelse indirekte ved at dekomponere chanceuligheden i at få en universitetsuddannelse for en kohorte født i 1954 i Danmark. Analysen viser, at ca. 60 procent af chanceuligheden skyldes socialbaggrundsforskelle i de forventede afkast af uddannelsen. Analysens resultater er dermed i tråd med den internationale forskning på området, der viser, at uddannelsesforventninger har en central betydning i skabelsen af uddannelsesmæssig chanceulighed i postindustrielle samfund.

Karlson, Kristian Bernt

2013-01-01

231

Techno-Economics of Residential Broadband Deployment : Multimedia Services in Residential Broadband Networks  

DEFF Research Database (Denmark)

PhD-projektet har titlen ”Techno-Economics of residential broadband deployment” (”Tekno-økonomisk analyse af bredbåndsforbindelser til private husstande”). Det omhandler den aktuelle markedssituation for bredbåndstjenester, hvor elselskaberne udfordrer de traditionelle teleselskaber ved massiv udrulning af optiske fibre til slutbrugerne. De gamle teleoperatører besidder som oftest en veludbygget infrastruktur i kraft af deres eksisterende telenet (”det rå kobber”), og de vil typisk foretrække en xDSL-baseret strategi (forskellige varianter af Digital Subscriber Line-teknologien: ADSL, VDSL, etc.), hvor hastigheden for dataforbindelser gradvist kan øges til 10-50 Mbit/s eller endnu mere, for at få størst muligt udbytte af deres tidligere investeringer. Forsyningsselskaberne er derimod ikke bundet af sådanne hensyn, og de vil ofte gå direkte efter en fiber-til-hjemmet løsning (FTTH, Fiber-to-the-Home), som på længere sigt tilbyder en langt større datakapacitet. Valget af den rigtige strategi for bredbåndsudrulning afhænger af et komplekst samspil mellem mange faktorer, og der er behov for præcise tekno-økonomiske modeller som beslutningsgrundlag. Eksisterende modeller tager ikke i tilstrækkelig grad hensyn til de dynamiske ændringer i markedet, som konkurrencen giver anledning til. PhD-arbejdet og afhandlingen indeholder en grundig analyse af transmissionskravene for fremtidige bredbåndstjenester og de tekniske faktorer, som har betydning for udrulningsstrategien. Tilgangen i projektet er tværfaglig og kombinerer en solid teknisk viden om telenet og tjenester med økonomisk teori og teori for regulering af telekommunikation. På grundlag heraf opstilles en tekno-økonomisk omkostningsmodel, der simulerer kapitaludgifter og ydelser. Som et særligt element i modellen benyttes spilteori til at simulere vekselvirkningen mellem konkurrerende infrastrukturer. Arbejdet har et særligt fokus på det danske marked. Det følger de generelle principper fra den danske LRAIC-model (Long Run Average Incremental Cost) og inddeler Danmark i 4 geografiske profiler. Under hensyntagen til den eksisterende kobber-infrastruktur identificeres de mest fordelagtige strategier for aktørerne for hver af disse profiler. Bl.a. påpeges vigtigheden af tidshorisonten for investeringen, forskellene mellem storbyregioner og landområder, og betydningen - for de gamle teleoperatører – af at placere DSL-udstyr ude i knudepunkterne som en forsvarsstrategi. Det konkluderes på grundlag af modelsimuleringer, at fiberudrulning i Danmark kun vil være fordelagtig i storbyerne, hvis mindst 25 % af samtlige husstande abonnerer på tjenesten. I resten af landet vil fiberudrulning kun være fordelagtig, hvis graveomkostningerne kan deles med andre anlægsarbejder. Samlet set yder PhD-arbejdet et væsentligt bidrag til vores viden om bredbåndsudrulning i et dynamisk marked som det danske, og det forbedrer beslutningsgrundlaget for fremtidige valg af strategier både for teleselskaberne og deres konkurrenter. Abstract: The PhD project has the title Techno-Economics of Residential Broadband Deployment. It investigates the current market situation of broadband services, where the electricity companies challenge the incumbent telecom operators by extensive deployment of optical fibres to the end users. Very often the old telecom operators have a well-developed infrastructure on account of their existing telecom network (”the raw copper”), and typically they will prefer an xDSL-based strategy (various types of Digital Subscriber Line-technology: ADSL, VDSL, etc.), where the rate of speed of data connections are increased gradually to 10-50 Mbit/s or even more, in order to gain as much profit as possible from their previous investments. However, the operators are not restricted by these considerations, and they will often choose a fiber-to-the home solution (FTTH, Fiber-to-the-Home), which will offer a far more substantial data capacity in the long run. The choice of the proper broadband deployment strategy is depending on a co

Sigurdsson, Halldor Matthias

2007-01-01

232

Applied watercourse research - An analysis of future needs. Report from a seminar at Hell, North Troendelag, November 20-21, 1995; Anvendt vassdragsforskning - en analyse av fremtidige behov. Rapport fra seminar paa Hell, Nord-Troendelag, 20-21 november 1995  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The future needs for research on issues related to Norwegian watercourse management were discussed at a seminar at Hell near Trondheim, on November 20-21, 1995. This publication reviews the work done on the seminar. Several topics in hydrology and applied watercourse management were discussed and suggestions were made for future research activities. General factors believed to influence future research activities include the possible shift in hydrologic and water science perspective from a segmented to a more holistic view of the watercourse: the expected increasing need for interdisciplinary research and institutional cooperation, the continued need for in-depth understanding of certain disciplines, the significance of an upcoming law on watercourse issues, and the effect of climate change. It is recommended that future research should be concentrated to a few watercourses and that a research programme on watercourse environment should be established. Projects are recommended on floods and flood control, on climate change and its effect on watercourses, on knowledge distribution, on the effects of new strategies such as peaking for management of hydroelectric power plants. These recommendations will be used to develop a research programme for the period 1997-2000. 35 refs., 16 figs., 6 tabs.

Skarboevik, E.; Faugli, P.E. [eds.

1996-02-01

233

Studerende mulighed for opnåelse af kompetence til udvikling af professionen i positionen mellem central styring og decentral autonomi  

DEFF Research Database (Denmark)

Dette paper bygger på et casestudie af, hvordan blended læring implementeres i to professionsuddannelser ved University College Nord i Danmark. Denne forskning afslører studerendes udfordringer mellem central styring og decentral autonomi: 1) På den ene side de ydre styringsbetingelser, og kravet om at de studerende tilpasser sig eksisterende rammevilkår som målorientering og produktionskrav 2) På den anden side kravet om selvstændig læring, refleksion, vidensdeling og opnåelse af kompetence til udvikling af faget. Både ud fra et blended læringsperspektiv og ud fra uddannelsernes kompetencemål skal de studerendes opnå selvstyret læring for at kvalificere sig til kommende profession, videreuddannelse, livslang læring og professionsudvikling. Denne kvalificering kan være i risiko for at blive undergravet af den centrale styring. På baggrund heraf undersøges problemstillingen: Hvordan opleves studerendes betingelser for vidensudvikling under et blended lærings professionsbachelorsforløb? Der inddrages resultater fra 9 fokusgruppeinterviews foretaget 3 gange indenfor 1½ år. Informanterne er studerende, lektorer og praktikvejledere fra i lærer- og radiografuddannelsen. Resultaterne fra casestudiet peger på, at de studerende befinder sig i et dilemma mellem ydrestyring og kravet selvstyring og udvikling af kompetencer til faglig udvikling. Dette viser sig ved, at de studerende i nogle situationer ikke opnår adgang til autentiske og/eller refleksive læringssituationer, som fundament for erhvervelse af kompetencer til udvikling af professionen. Det konkluderes, at der er behov for øget opmærksomhed på og italesættelse af de studerendes læringsbetingelser og vilkår, både hvad angår de curriculumbestemte styringsfaktorer og de arbejdsvilkår, som rammesætter uddannelsen, praktikken og de studerendes fremtidige professionspraksis. Det anbefales, at der arbejdes både centralt og decentralt med at minimere de studerendes dilemmaposition mellem central styring og autonomi til gavn for samfundet og brugerne af de professionelles ydelser.

Dau, Susanne

2014-01-01

234

Green energy - the road to a Danish energy system without fossil fuels. Documentation section of the overall report from the Danish Commission on Climate Change Policy; Groen energi - vejen mod et dansk energisystem uden fossile braendsler. Dokumentationsdelen til Klimakommissionens samlede rapport  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The Danish Commission on Climate Change Policy presents a proposal for how Denmark can become independent of fossil fuels and, at the same time, meet the target of reducing greenhouse gases by 80%-95% compared with 1990. In addition, 40 specific recommendations for initiatives which will contribute to the realisation of the vision are presented. The documentation section of the overall report, presents the Climate Commission's work in more detail, as well as a description of the comprehensive analyses on which the Climate Commission has based its recommendations. The background documents, which have been prepared at the request of the Climate Commission are available (in Danish) at the Commission's website, www.klimakommissionen.dk. (LN)

2010-09-15

235

Kunst og naturvidenskab under samme tag : Kollokvium om at udstille kunst og naturvidenskab. Steno Museet, Danmarks Videnskabshistoriske Museum, Århus, 25. september 2006  

DEFF Research Database (Denmark)

In the fall of 2006 the Steno Museum (Aarhus, Denmark) exhibited the installation Room One created by the american artist Rosamond Purcell. The installation is a lifesize model of the Danish physician Ole Worm’s curiosity cabinet, Museum Wormianum, from the 17th. century. It is an artwork – but depicting a naturalist’s laboratory. When one adds that it has also been called the first museum in Denmark, it seemed obvious to make the artwork the occasion of a symposium on the relationship between art, science and museums. At the symposium, the artist as well as a number of science historians and curators discussed the definitions of art and science then and now and spoke about the attempts to cross borders which take place within the museums. Different ways of exhibiting were brought into focus, and Purcell’s installation formed the basis for many interesting discussions about the museum as a place of learning and of aesthetic experience.

Meyer, Mette Kia Krabbe; Teglhus, Hanne

2006-01-01

236

White paper on perspectives of biofuels in Denmark - with focus on 2nd generation bioethanol; Hvidbog om perspektiver for biobraendstoffer i Danmark - med fokus paa 2. generations bioethanol  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The white paper presents the perspectives - both options and barriers - for a Danish focus on production and use of biomass, including sustainable 2nd generation bioethanol, for transport. The white paper presents the current knowledge of biofuels and bioethanol and recommendations for a Danish strategy. (ln)

Larsen, Gy.; Foghmar, J.

2009-11-15

237

Updated analysis of Denmark's possibilities of reducing NO{sub X} emissions; En opdateret analyse af Danmarks muligheder for at reducere emissionerne af NOx  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The update of the measures included in the 2006 analysis has given the following key results: 1) A number of measures such as boosting and reburning on power stations and other large point sources are no longer considered as relevant measures. 2) Minor revisions and adjustments have been implemented for measures in the industry, district heating sector, for mobile sources and for offshore. 3) Additional measures have been considered. This includes primarily the use of SNCR (Selective Non-Catalytic Reduction) and SCR (Selective Catalytic Reduction). Most sources of NO{sub x} emissions can be fitted with either of these abatement technologies. There is for example a potential by more frequent replacement of the catalytic elements in the SCR units. Also by increased ammonia dosing the reduction in SNCR units can be increased. These are relevant measures in waste incineration installations. The report includes rough estimates of reduction potentials and costs. The calculations show the costs and benefits of the relevant measures. The measures are ranked according to their shadow price with the damage costs of emissions of one kg NO{sub x}, being DKK 52 per kg NO{sub x}. The measures with a shadow price of less than the damage costs would give a welfare-economic surplus. This implies that the most cost-effective measures are 1) Better controls for gas engines at combined heat and power plants (CHP) 2) Optimisation of SNCR in waste incineration installations 3) Replacement to low-NO{sub x} burners at light oil fuel kettles in industry and CHP The measures in CHP and industry remove 3300 tonnes NO{sub x} in 2010. The measures imply a cost of DKK 3 million per year for the business sector and DKK 12 million per year for the government due to a loss in tax revenues. Moreover reductions can be expected from the measures within the waste incineration installations, but the exact potential has not been estimated here. A number of sensitivity analyses have been carried out where assumptions are changed to show their influence on the results. The analysis show that the measures are robust to changes in interest rates and in the prices of electricity, gas and oil. However, if the investments are carried out at lower costs, four more measures would give a welfare-economic surplus. If the damage costs of emissions are lowered, fewer measures will give a welfare-economic surplus. Compared to the analysis from 2006, fewer measures will now give a welfareeconomic surplus, due to a lower damage cost of emissions. However better controls for gas engines at combined heat and power plants (CHP) and replacement to low-NOx burners at light oil fuel kettles in industry do still give a welfare-economic surplus. Moreover, replacement to low-NO{sub x} burners at light oil fuel kettles in CHP is now also a cost effective measure. Besides, their might be a potential for cost effective NO{sub x} reductions by optimising SNCR in waste incineration installations. (author)

COWI A/S, Kgs. Lyngby (Denmark)

2009-07-01

238

Forebyggende helbredsundersøgelser af gravide kvinder i Danmark. Anamnesepraksis og samtale om proenatal diagnostik ved tidlig undersøgelse i svangerskabet hos praktiserende loege, på fødestedet og hos jordemoder  

DEFF Research Database (Denmark)

In Denmark, pregnant women are offered antenatal care in a nationwide programme. This programme is organized around health examinations in general practice, hospital outpatient departments and at midwives' centres. During winter 1986-1987, a nationwide investigation of antenatal care was carried out. A random sample of approximately 1/3 of the general practitioners, all of the midwives who had antenatal consultations and the medical staffs of 26 departments of obstetrics and gynaecology received a questionnaire about content of a definite antenatal examination. 62% of the general practitioners, 63% of the doctors at the place of delivery and 86% of the midwives replied. Among the pregnant women, 92% replied from general practice, 84% from hospital outpatient departments and 91% from midwives' centres. The interviews about date of delivery and genetic counselling at early visits in general practice, hospital outpatient departments and at midwives' centres were in agreement with the nationwide guidelines. Employment of routine ultrasound scanning was not associated with less detailed history taking by the doctors at hospital outpatient departments, where ultrasound scanning was employed only on special indications. It was concluded that there was a considerable overlap between the interview about the date of delivery and genetic counselling at early visits in general practice and in hospital outpatient departments and, to some extent, at the midwives' centres. The sharing of responsibility for care of pregnant women by three professional groups requires specification of the content of the consultation. Official guidelines should be more specific about this point.

Lindenskov, Lena; Andersen, A M

1993-01-01

239

Biomass for biogas plants in Denmark - in the short and long term; Biomasse til biogasanlaeg i Danmark - pae kort og langt sigt  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

In the short term, it is one of the major challenges for the developments of the biogas sector that resources of organic waste of the type (organic industrial wastes) that have heretofore been used, generally are estimated to be nearly exhausted. This has led to a number of new biogas projects based on the use of corn (energy crops) as additional biomass to livestock manure. However, Danish policy now has implemented a restriction on the use of corn and other energy crops for biogas production. It is with the restriction clarified that there is a need to use other additional biomass for biogas production. There is a need in the short term to clarify how alternative biomasses such as straw, nature preservation biomass, household waste, etc. in a technically and economically reliable and satisfactory way can be used for biogas production, so that the dependence of energy crops can be reduced. Additionally, it will be essential if the yield of using manure can be increased to reduce economic dependence on energy crops. In the longer term it is essential to strengthen the assessment of the resource potential of biomass available for the production of biogas, and thus what the contribution of biogas in the long term is estimated to be in the future energy supply based on renewable energy. The present report presents the current and future biomass resources potential and biogas production potential. The biomass resources are primarily agricultural and municipal wastes. (LN)

Birkmose, T.; Hjort-Gregersen, K.; Stefanek, K.

2013-04-15

240

Survey of public green energy research, development and demonstration in Denmark; Kortlaegning af offentlig groen energiforskning, -udvikling og -demonstration i Danmark  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The Danish energy research has a leading position in the world - both in terms of volume and quality. This is the result of a survey of the public green energy research, development and demonstration. The Danish Ministry of Climate, Energy and Building and the Ministry of Science, Innovation and Higher Education have prepared the survey, which provides a factual status with a number of key figures for the public green energy-related RD and D. The survey shows the basic fact that Denmark has a good foundation for RD and D in green energy. Moreover, the survey shows that prioritisation of energy research can be a major driving force behind increased growth and employment. (LN)

2012-07-01

241

Videnskabelig aktivitet på klinisk fysiologisk/nuklearmedicinske afdelinger i Danmark i perioden 1989-1994.En bibliometrisk analyse af "impact" og citeringsfrekvens.  

DEFF Research Database (Denmark)

This study reports a bibliometric analysis of 860 scientific publications of which 763 are papers in scientific journals emanating from departments of clinical physiology and nuclear medicine in Denmark in the years 1989-1994. The number of publications decreased significantly over time. The 763 papers were published in 239 different scientific journals, 80% in journals with an official "impact factor". The average impact per paper remained almost constant over time and was significantly above the national average. A close relationship was found between the number of papers from a department and its cumulated impact. In an analysis of 217 papers a direct relation was found between the journal impact factor and the citation factor. A linear relation was found between cumulated citations and time, and the number of citations per year reached a maximum 3-7 years after publication, whereas the general maximum for all medical specialties is 2-3 years. It is concluded that the total number of scientific papers from Danish departments of clinical physiology & nuclear medicine fell in the years 1989-1991, but the impact per paper was almost constant and above the national average. There seems to be a good agreement between journal impact factor and overall citation frequency in papers from clinical physiology & nuclear medicine.

Hansen, H B; Brinch, K

1998-01-01

242

Videnskabelig aktivitet på klinisk fysiologisk/nuklearmedicinske afdelinger i Danmark i perioden 1989-1994.En bibliometrisk analyse af "impact" og citeringsfrekvens  

DEFF Research Database (Denmark)

This study reports a bibliometric analysis of 860 scientific publications of which 763 are papers in scientific journals emanating from departments of clinical physiology and nuclear medicine in Denmark in the years 1989-1994. The number of publications decreased significantly over time. The 763 papers were published in 239 different scientific journals, 80% in journals with an official "impact factor". The average impact per paper remained almost constant over time and was significantly above the national average. A close relationship was found between the number of papers from a department and its cumulated impact. In an analysis of 217 papers a direct relation was found between the journal impact factor and the citation factor. A linear relation was found between cumulated citations and time, and the number of citations per year reached a maximum 3-7 years after publication, whereas the general maximum for all medical specialties is 2-3 years. It is concluded that the total number of scientific papers fromDanish departments of clinical physiology & nuclear medicine fell in the years 1989-1991, but the impact per paper was almost constant and above the national average. There seems to be a good agreement between journal impact factor and overall citation frequency in papers from clinical physiology & nuclear medicine. Udgivelsesdato: 1998-Aug-3

Hansen, HB; Brinch, K

1998-01-01

243

Barneleg. Marginalier på en emaljeret kande i Danmarks Nationalmuseum = Child's play : marginal images on an enamelled ewer in the National Museum of Denmark / Poul Grinder-Hansen  

Index Scriptorium Estoniae

14. sajandi rikkalike emailkaunistustega kullatud hõbekann Taani Rahvusmuuseumi kogust, mida kasutati missal vee ja veini segamiseks. Kann on valmistatud Pariisi töökojas käsikirjade illuminaatori Jean Pucelli stiilis ja emailkaunistused kujutavad marginaalseid stseene mängivatest lastest

Grinder-Hansen, Poul 1956-

2006-01-01

244

Etableringen af et automobilbaseret fritids regime i Europa i det 20. årh : Tilegnelsen af automobilet til masseforbrug i Danmark, Italien og Sovjetunionen  

OpenAIRE

Comparative analysis of tourism and of its development in three different countries – Denmark, Italy and Soviet Union – has revealed the importance of the car as the keystone for changes in the habits of leisure time consumption all over in Europe. Even considering the specific features (social, economic and political) of each country, and the different decades in which this phenomenon has occurred, “individual” travel and stay has become, in Twentieth Century, the characteristics of ...

Cassamagnaghi, Silvia; Moretto, Giovanni; Wagner, Michael

2010-01-01

245

Rapportering fra fagpanelet til vurdering af engelsk A-niveau på de fire 3-årige gymnasiale uddannelser i Danmark : Bilag til evalueringsrapporten Engelsk i gymnasiale uddannelser  

DEFF Research Database (Denmark)

Ækvivalensvurdering: Et fagligt panel bestående af Karen M. Lauridsen, Bent Preisler og Arnt Lykke Jakobsen foretog en sammenlignende analyse af udvalgte eksamensopgaver og -besvarelser fra hhx, htx, matematisk og sproglig linje i det almene gymnasium. Fagpanelets opgave var på baggrund af gennemlæsning af fagbilag for engelsk i htx, hhx og det almene gymnasium, stx (mat.) og stx (spr.), at: vurdere de stillede fire skriftlige opgaver til sommereksamen 2003 vurdere 36 opgavebesvarelser sammenligne indhold og niveau på tværs af uddannelserne afrapportere skriftligt på baggrund af afholdte møder.

Jakobsen, Arnt Lykke; Lauridsen, Karen M.

2004-01-01

246

Dødeligheden i de første seks år efter kolecystektomi. Opgørelse af samtlige kolecystektomier blandt kvinder i Danmark i perioden 1977-1981.  

DEFF Research Database (Denmark)

It has been a prevailing assumption that cholecystectomy patients by and large follow a pattern of survival similar to that of the normal population. This paper presents a population-based study of the long-term survival after cholecystectomy in order to reassess this assumption. Based on data available in the Danish National Hospital Register, the records of all Danish women who were operated between 1977 and 1981 were examined and studied up to six years subsequent to surgery. Cholecystectomy patients who were free of diagnosed cancer and who had no major co-surgery (n = 11,123) were compared to both hysterectomy patients and a sample of the female population. Adjusting for age and other covariates, patients with psychiatric hospital admissions prior to surgery experienced a threefold risk of dying within six years after surgery. Patients with prior somatic admissions and patient with acute admissions had a relative risk (RR) of about 1.5. Cholecystectomy patients had a significantly increased mortality when compared to hysterectomy patients, RR = 1.3 (1.1-1.6), and to the population sample. Heart diseases and cancer occurred significantly more often as causes of death among cholecystectomy patients when compared to hysterectomy patients, but our data suggest that the occurrence of many other causes of death may be increased among cholecystectomy patients as well. The authors concluded that cholecystectomy patients are subject to relatively higher levels of mortality than previously assumed in parts of the literature. Furthermore, the increase seems to be attributable to a multitude of causes of death. The most likely explanation of the excess mortality among cholecystectomy patients is that gallbladder patients are relatively fragile. Indeed, with this vulnerable group of patients the potential trauma of the surgical intervention itself needs careful consideration. Udgivelsesdato: 1998-Feb-2

Andersen, T F; BrØnnum-Hansen, H

1998-01-01

247

Soybean biomass produced in Argentina : myths and realities. Presented at Beyond Kyoto: Addressing the Challenges of Climate Change, Aarhus University, Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Soybean biomass for biodiesel, is considered by some to reduce greenhouse gas emissions and mitigate climate change when compared with fossil fuel. To ensure that the production of biofuels is ‘sustainable', EU institutions and national governments are currently designing certification schemes. This paper questions the validity of proposed environmental standards, using the production of Argentine soybean as a case study. The study concludes that to certify soy monocultures as sustainable would exacerbate existing climatic and environmental problems.

Semino, Stella Maris

248

Life Cycle Cost Optimization of a BOLIG+ Zero Energy Building  

DEFF Research Database (Denmark)

Bygninger er ansvarlige for omkring 40 % af verdens primære energiforbrug. Hvis man tager det totale forbrug igennem en bygnings komplette livscyklus i betragtning, er energiforbrug og -produktion et vigtigt emne, når det sættes i konteksten af klimaændringer, mangel på energikilder og reduktionen af det globale energiforbrug. En energiforbrugende såvel som energiproducerende bygning kaldet Zero Energy Building (ZEB) - energineutralt byggeri - anses for en af de løsninger, der kan være med til at ændre energiforbrugsbilledet i byggesektoren og derved bidrage til reduktion af det globale energiforbrug. Dog kræver ZEB-konceptet en klar forståelse og ensartet definition før det kan implementeres fuldt ud i nationale byggevedtægter og internationale standarder. ZEB-konceptet er en energibesparende løsning hvis succesfulde tilpasning til det virkelige liv i særdeleshed afhænger af den private bygningsejers tilgang til dette. For denne målgruppe er omkostningerne ofte en barriere når der skal investeres penge i miljø- og klimavenlige produkter. Derfor har dette ph.d.-projekt taget udgangspunkt i en fremtidig privat ZEB ejer, for at undersøge den omkostningsoptimale ZEB definition, der kan anvendes i en dansk kontekst. Undersøgelsen af forskellige ZEB-tilgange indikerede et gennemgående koncept for energineutralt byggeri - Zero Energy Building - som en bygning med betydeligt reduceret energibehov, der er afbalanceret med en tilsvarende energiproduktion fra vedvarende energikilder. Og med dette som en general ramme bør hver ZEB-definition præciseres yderligere med hensyn til: (1) forbindelse til energiinfrastrukturen eller mangel på samme, (2) enhed benyttet til beregning af balancen, (3) balanceperioden, (4) energibrugstyper i balancen, (5) krav til minimum energiydeevne, (6) muligheder for vedvarende energiforsyning, og (7) krav til interaktionen mellem energiforsyningen og bygningen. Desuden har undersøgelsen afsløret, at de fremtidige ZEB-definitioner, der skal anvendes i Danmark, bør være mest fokuseret på ZEB’er, der er forbundet med energiforsyningen – net ZEB’er og den årlige primære energi balance. En Life Cycle Cost (LCC) – livscyklusomkostninger – analyse blev udført i form af en undersøgelse af en etagebolig net ZEB med det formål at fastslå henholdsvis den omkostningsoptimale ”nul” energibalance, kravene til minimum energiydeevne og mulighederne for at forsyne bygningen med vedvarende energi. Beregningerne omfattede tre niveauer af energirammer, der afspejlede de danske lavenergibygningsklassifikationer inkluderet i nuværende byggevedtægter og ti vedvarende energiforsyningssystemer med både on-site og off-site forsynings muligheder. Resultaterne viste, at selv om off-site mulighederne har lavere livscyklusomkostninger i forhold til on-site alternativerne kan brugen af dem fremme vedvarende energiteknologier frem for energieffektive og – besparende teknologier. Således modarbejder det de danske planer om gradvis at gøre kravene strammere for energibehovet. Ydermere viste resultaterne, at fjernvarme er en mindre omkostningsfordelagtig løsning end en varmepumpe for en privat bygningsejer. Endeligt regner den omkostningsoptimale ”nul”-energibalance kun for det bygningsrelaterede energiforbrug med 2010-niveau energipriser.

Marszal, Anna Joanna

2012-01-01

249

Upgrade and Design of Coastal Structures Exposed to Climate Changes  

DEFF Research Database (Denmark)

Denne PhD?afhandling “Opgradering og design af kystbeskyttelseskonstruktioner udsat for klimaændringer” evaluerer indflydelsen fra klimaændringer på udvalgte typer af kystbeskyttelseskonstruktioner på dybt og lavt vand. Dette inkluderer desuden en analyse af muligheden for brug af innovative multifunktionskonstruktioner til beskyttelse af kyster mod klimaændringer. Afhandlingen er opdelt i tre overordnede dele. I den første del evalueres brugen af eksisterende designformler til vurdering af bølgelaster og bølgeoverskyld på kystbeskyttelseskonstruktioner specielt på lavt vand, da disse er særligt udsatte for påvirkning af klimaændringer. Eksisterende designformler som oprindeligt er baserede på bølger på dybt vand giver konservative estimater på f.eks. bølgelaster på konstruktioner på lavt vand. Derfor er formlerne i denne afhandling modificeret, således at de også inkluderer effekterne fra bølgebrydning på lavt vand. Herudover er eksisterende formler til estimering af flowparametre fra bølgeoverskyld på diger modificeret således at de ud over vinkelrette langkammede bølger også inkluderer effekterne fra mere realistiske skråt?indkomne og kortkammede bølger. Produktet af den første del af afhandlingen er designformler som er mere generelt anvendelige i et bredere spektrum af bølgeforhold og som kan give mere præcise estimater på indflydelse fra klimaændringer på udvalgte typer af kystbeskyttelseskonstruktioner. I den anden del af afhandlingen benyttes de modificerede formler i udvalgte casestudier til at evaluere indflydelsen fra skråt?indkomne kortkammede bølger og klimaændringer på et typisk dige samt til at evaluere indflydelsen fra klimaændringer på typiske stenkastningsmoler på dybt og lavt vand. Herudover er der konstrueret to case?eksempler til evaluering af brugen af multifunktionskonstruktioner til kystbeskyttelse. I det første eksempel benyttes såkaldte Wave Dragon bølgeenergimaskiner til dæmning af bølger i Santander, Spanien. I det andet eksempel benyttes en barriere til beskyttelse mod stormfloder samt forøgelse af vandgennemstrømning i Limfjorden, Danmark. I den tredje og sidste del af afhandlingen opsamles konklusioner fra de forskellige kapitler og der gives anbefalinger til fremtidige studier. Konklusionerne i afhandlingen belyser nogle af de vigtige forhold der skal tages hensyn til ved evaluering af indflydelse fra klimaændringer på kystbeskyttelseskonstruktioner på dybt og lavt vand. Herudover belyses nye muligheder for at benytte nye innovative typer af konstruktioner til beskyttelse af kyster mod klimaændringer.

NØrgaard, JØrgen Quvang Harck

2013-01-01

250

Betydningen af pesticider for forekomsten af vilde bier : - og metoder til undersøgelse af denne  

DEFF Research Database (Denmark)

Både i Danmark og andre steder er der observeret en nedgang i de insekter, der bestøver landmandens afgrøder og de vilde planter. Tilbagegangen falder sammen med, at landbrugsdriften er blevet mere intensiv, og anvendelsen af pesticider er øget. Vi ved imidlertid ikke, hvilken rolle pesticiderne har spillet i nedgangen i bestøvere sammenlignet med andre aspekter af landbrugspraksis. I den nuværende regulering af sprøjtemidlerne tages specielle hensyn til honningbierne, fordi de er vigtige for bestøvningen af nogle afgrøder, og for at sikre honningproduktionen. De vilde bier er dog også vigtige for bestøvningen af fx kløver og mange vilde planter. Da humlebier og andre vilde bier har en anden adfærd og placerer deres reder andre steder end honningbierne, er det ikke givet, at de er beskyttet mod pesticideksponering, selv om honningbierne er. I pilotprojektet ”Betydningen af pesticider for forekomsten af vilde bier og honningbier” har Aarhus Universitet på to landbrugsbedrifter gennemført en indledende undersøgelse af, om humlebier udsættes for pesticider i danske landbrugsområder. Humlebistader blev sat ud i to værkstedsområder (ved Fensten og Rodstenseje syd for Odder), hvor driftsformen hovedsageligt var hhv. konventionelt og økologisk. Da der kun indgik to værkstedsområder i undersøgelsen, var det ikke målet at sammenligne økologiske og konventionelle brug, men at få to områder med maksimal forskel i pesticidbelastning for at få det bedste udgangspunkt for at vurdere pesticidernes mulige betydning for de vilde bier. I løbet af sommeren fulgte vi humlebiernes trivsel ved at måle vægten af humlebistaderne og samlede bier fra staderne for at måle pesticidindholdet. Vi så på, om der var en sammenhæng mellem pesticidanvendelsen i de to områder, pesticidindholdet i humlebierne og forekomsten af honningbier og humlebier i nærliggende kløvermarker. Desuden blev humlebier og murerbiers følsomhed over for udvalgte pesticider testet i laboratoriet og sammenlignet med tidligere målte effekter på honningbier. Vi undersøgte også mulige indirekte effekter af pesticidanvendelsen i form af to ukrudtsmidlers påvirkning af blomstring i rød- og hvidkløver, som begge er vigtige fødekilder for bier. Der blev set på nektar- og pollenproduktion, længde af blomstringsperiode og antal af blomster samt effekt på biomasse og frøproduktion. Endelig var et af hovedformålene med projektet at evaluere de anvendte metoder med henblik på en fremtidig, mere tilbundsgående undersøgelse af pesticidernes betydning for de bestøvende insekter i landbrugslandet.

Bruus, Marianne; Dupont, Yoko Luise

2013-01-01

251

Kan sikker medicinering opnås gennem en ændring i organisationens kompetenceudvikling af sygeplejersker?  

DEFF Research Database (Denmark)

Kan mere sikker medicinering til psykiatriske patienter opnås gennem en ændring i organisationens kompetenceudvikling af sygeplejersker? Soerensen AL1,2 1Danish Center for Healthcare Improvements (DCHI), Aalborg Universitet, Danmark; 2University College Nordjylland, 3 Aalborg Universitetshospital, Psykiatrien, Region Nordjylland Formål: I det nationale initiativ “Sikker Psykiatri”, lanceret af Dansk Selskab for Patientsikkerhed, er der blandt andet sat fokus på sikker medicinering via medicingennemgang. Med den baggrund at patienters medicinske behandling udelukkende er en lægefaglig opgave, men dispensering, administration og observation af effekt og bivirkninger er en af de sygeplejefaglige kerneopgaver, besluttede vi at undersøge om en fokuseret, struktureret undervisningsindsats til sygeplejersker kunne medvirke til en mere hensigtsmæssig ordination af medicin, samt præcis og hurtig intervention ved bivirkninger eller manglende effekt af medicinering. Dette evalueres i et kontrolleret studie i løbet af201-2015. På baggrund af resultaterne skal det overvejes, om undervisningsindsatsen indføres som en varig indsats i den fremtidige måde organisationen beslutter at organisere sygeplejen. Det kan tegne et billede af en indtil nu uudnyttet faglig resurse og der er således tale om evidensbaseret beslutningstagen. Hypotesen er, at læger benytter sygeplejerskers observationer som en af kilderne til information om den individuelle patient og at sygeplejersker med deres faglige viden, kliniske erfaring og ofte detaljerede kendskab til den enkelte patient er en naturlig ressource i indsatsen mod uhensigtsmæssig medicinering. Derfor har vi som mål at undersøge effekten af at kompetenceudvikle sygeplejersker i generel farmakologi og strukturerede metoder til gennemsyn af patienters medicin. Metoder: Et interventionelt, kontrolleret, før- og efter design, der inkluderer 4 psykiatriske sengeafsnit for voksne. To sengeafsnit vil fungere som interventionsafsnit og 2 sengeafsnit vil fungere som kontroller. På interventionsafsnittene og kontrolafsnittene vil kliniske farmakologer over 2 måneder foretage en baselinemåling af kvaliteten af ordinationer i de 4 sengeafsnit. Herefter vil sygeplejersker på interventionsafsnittene modtage et undervisningsforløb af en uges varighed og opbygget i 5 moduler. Efter afsluttet kursus skal sygeplejerskerne gennemse alle patienters medicineringslister ved indlæggelse, dokumentere deres observationer, forslag til eventuelle ændringer samt hvilke lægefaglige interventioner der blev initieret som følge heraf. Sideløbende med denne proces vil kliniske farmakologer foretage medicingennemgange på de samme patienter og deres vurderinger fungere som ”gold standard”. Primære effekter der måles er: forskelle mellem sengeafsnittene i frekvens, typer og alvorlighed af potentielt uhensigtsmæssige ordinationer. Resultater: Projektet starter den 13. oktober 2014 og det forventes at interventionen vil lede til positive resultater i form af mere sikker medicinering, øget arbejdsglæde og bedre tværfaglighed. Konklusion: Perspektivet for dette studie er at tjene som evidens, når sygehusledelsen og samarbejdspartnere skal træffe beslutninger om, hvordan behovet for sikker medicinering imødekommes.

SØrensen, Ann Lykkegaard

252

Naturfag til alle i Region Syddanmark : - fra børnehave til phd.  

DEFF Research Database (Denmark)

Posteren vil præsentere projektet ProjektSyd - fra børnehave til phd, som er et udviklingsprojekt i Region Syddanmark, Danmark. Udviklingsprojektet udspringer af den vigende interesse for naturfag, som opleves hos både danske og nordiske unge (Schreiner, C., & Sjøberg, S. (2004). ProjektSyd - fra børnehave til phd, er et samarbejdsprojekt mellem de formelle og de uformelle læringsmiljøer, som har til formål, at skabe et fællesskab på tværs af disse miljøer, med sigte på at ændre elevernes opfattelse af de naturfaglige fag gennem samarbejde mellem de formelle og uformelle læringsmiljøer (Stougaard B. et al, 2008; Andersen B. W. et al, 2008). Projektet har særlig fokus på grundskolens ældste klassetrin og ungdomsuddannelserne. Grundlaget for projektet udspringer fra Et fælles løft (Andersen, N.O, 2008). Det nationale center for undervisning i natur, teknik og sundhed (NTS) vil med projektet operere indenfor tre dimensioner: - En best practice dimmension, som udvikler, implementerer og evaluerer praktiske værktøjer og fagdidaktiske metoder, der skal fremme undervisningen og ændre elevernes opfattelse af fag knyttet til natur, teknik og sundhed. - En vidensdeling dimension, hvor der arbejdes med at skabe et visuelt overblik over eksisterende indsatser, rettet mod undervisning i natur, teknik og sundhed. - En formidlings dimension, hvor der udvikles en offentlig tilgængelig scienceportal. Målet er, at involvere undervisere i design, implementering og evaluering af innovative undervisningsmaterialer og forløb, der omhandler en bred vifte af aspekter og problematikker i naturfag. I Region Syddanmark er der i forbindelse med projektet foretaget en behovsanalyse. Her præsenteres resultaterne af denne. Behovsanalysen er tæt knyttet til både den aktuelle undervisningspraksis i natur, teknik og sundhed og til undervisernes fremtidige ønsker for undervisningspraksisen i natur, teknik og sundhed. Der vil desuden blive lagt fokus på kriterierne for udvælgelsen af faglige forløb, som omhandler en bred vifte af de aspekter og problematikker, som er forankret i aktuel forskning indenfor naturfagenes didaktik, Resultaterne af disse analyser vil vise den eksisterende udvikling indenfor natur, teknik og sundhed i Region Syddanmark og samtidig belyse undervisernes fremadrettede ønsker. Udviklingsarbejdet involverer underviserne selv, hvilket skal denne basis for en lettere adgang til forsat, at ændre på egen praksis og dermed give bedre muligheder for underviserne for at deltage i didaktisk udvikling af egen praksis.

Ahrenkiel, Linda; Auning, Claus

253

Strong trade unions meet EEC workers : locating, monitoring and organising EEC workers in the Danish construction sector  

DEFF Research Database (Denmark)

Selv om Danmark ikke har oplevet en lige så stor tilstrømning af arbejdstagere fra Østeuropa, som man har i England og Irland, er danske fagforeninger inden for byggesektoren bekymrede for, at det kollektive overenskomstsystem kan risikere at blive undermineret af østarbejdernes tilstedeværelse. Årsagen er, at østarbejderne, især de udstationerede arbejdere, ofte arbejder under forhold præget af afvigelser fra kollektive aftaler, enten i form af underbetaling eller andre overtrædelser af de vilkår og betingelser, der er specificeret i aftalerne. Det er langtfra ligetil at afgøre hvordan fagforeningerne bedst reagerer på denne situation: de kan forfølge en strategi centreret omkring overvågning og kontrol. Det implicerer et tættere samarbejde med offentlige myndigheder (fx skatte-og udlændingemyndighederne) med henblik på at pålægge de arbejdsgivere, der overtræder gældende aftaler og lovgivning, sanktioner og bøder - en strategi, der ofte mødes med mistillid fra østarbejdernes side. Eller skal fagforeningerneførst og fremmest fokusere på arbejdspladsen og dér forsøge at organisere østarbejderne? Eller er de i stand til at gøre begge dele? I denne artikel beskriver vi de problemer og udfordringer fagforeningerne har mødt som følge af østarbejdernes tilstedeværelse i den danske bygge- og anlægssektor, og vi analyserer de strategier fagforeningerne har valgt som svar på disse problemer og udfordringer. De resultater, der præsenteres i denne artikel er primært baseret på interviews med repræsentanter fra fagforeninger og arbejdsgiverforeninger i den danske bygge- og anlægssektor, samt med repræsentanter fra de offentlige myndigheder. Såvel repræsentanter fra centralt niveau som repræsentanter fra lokale fagforeningsafdelinger og individuelle arbejdsgivere er blevet interviewet. Artiklen er baseret på et forskningsprojekt, der blev gennemført fra december 2006 til december 2007 om østarbejdere i den danske bygge- og anlægssektor. I de første to afsnit af artiklen skitseres den danske overgangsordning vedrørende østarbejdere og østarbejdernes veje ind i den danske bygge -og anlægssektor, samt de problemer og udfordringer, som fagforeningerne har oplevet i den forbindelse. I de efterfølgende tre sektioner analyserer vi fagforeningernes strategier og tiltag, der sigter mod at løse disse problemer og udfordringer: 1) gennem påvirkning af staten; 2) i samarbejde med arbejdsgiverforeninger via det kollektive overenskomstsystem og 3) gennem en autonom indsats fra fagforeningers side. Endelig konkluderer vi på analyserne og peger på fremtidige perspektiver vedrørende østarbejderne i den danske bygge -og anlægssektor.

Andersen, SØren Kaj; Hansen, Jens Arnholtz

2008-01-01

254

Danske fonde løfter deres internationale engagement  

DEFF Research Database (Denmark)

Danmark har en lang tradition for private fonde, der støtter forskellige godgørende formål. Langt størstedelen af disse aktiviteter er stadig i Danmark, men midlerne der gives til internationale formål, ofte i udviklingslandene, er støt stigende

Fejerskov, Adam Moe

255

Palliativ indsats til KOL-patienter : en deskriptiv undersøgelse af danske KOL-patienters sygdomsforløb og behov for palliativ indsats  

DEFF Research Database (Denmark)

Kriegbaum, M., & Husted, M. G. (2013). Palliativ indsats til KOL-patienter: en deskriptiv undersøgelse af danske KOL-patienters sygdomsforløb og behov for palliativ indsats. København: Danmarks Lungeforening og PAVI. Udarbejdet i samarbejde mellem Danmarks Lungeforening og Palliativt Videncenter

Kriegbaum, Margit; Husted, Marie Gade

2013-01-01

256

Den brede, folkelige debat om EU  

DEFF Research Database (Denmark)

I Danmark er EUropa noget fjernt på trods af, at EU er rammen om dansk politik, både udenrigs og indenrigs. Danmark er medlem af en de facto føderation, men de brede folkelige debater om hvordan EU skal gestaltes har manglet.

Dosenrode, SØren

2005-01-01

257

Vejnettet og det urban-rurale landskab  

DEFF Research Database (Denmark)

VEJNETTET OG DET URBAN-RURALE LANDSKAB I Danmark som i resten af den vestlige verden er der i løbet af de sidste 60 år gennemført en massiv udbygning af vejnettet. Denne udbygning af vejnettet er blevet etableret i forbindelse med realiseringen af den funktionsopdelte by og den voksende (auto)mobilitet, som denne omfattende reorganisering af byerne aktiverede. Parallelt med udbygningen af vejnettet er der samtidig sket en løbende transformation af relationen mellem det urbane og rurale, der kompromitterer forestillingen om en klar adskillelse mellem disse domæner. Denne transformation kan beskrives som udviklingen af et urban-ruralt landskab, hvis rumlige sammensætning kan karakteriseres som et heterogent patchwork af urbane og rurale elementer samt hybride fremtrædelsesformer (Sieverts et al. 2005). Sammenhængen mellem disse parallelle processer er imidlertid relativt ubeskrevet i forhold til de professioner og institutionaliserede discipliner, der beskæftiger sig med by- og landskabsudviklingen. Årsagentil denne manglende opmærksomhed på infrastrukturens rolle i formidlingen mellem natur, kultur og produktionen af ’byen’ hænger sammen med, at studier omkring vejnettet og andre urbane infrastrukturer i udpræget grad har været negligeret og domineret af tekniske, teknokratiske og historiske perspektiver (Graham & Marvin). Hertil kommer at vejplanlægningen ofte er udgrænset eller isoleret i forhold til både byplanlægningen og landskabsplanlægningen som et rent trafikalt eller transportøkonomisk anliggende varetaget af vejingeniører og andre specialister. Med den manglende opmærksomhed på sammenhængen mellem vejnettets udbygning og udviklingen af det urban-rurale landskab og de snævre perspektiver på vejplanlægningen risikerer vejnettet at miste sin forankring i forhold til by- og landskabsplanlægningen. Uden denne forankring kan vejnettet bidrage til en uheldig ”splintring” af det urban-rurale landskab (ibid.). Som symptom på den manglende forankring af vejnettet i forhold til by- og landskabsplanlægningen og dens konsekvenser for karakteren af det urban-rurale landskab, kan der observeres en voksende bevågenhed omkring ”the aesthetics of mobility” (Houben). Formålet med forskningsprojektet er at bidrage til en bedre forståelse af sammenhængen mellem vejnettets udbygning og udviklingen af det urban-rurale landskab og at undersøge, hvordan vejnettet kan forankres i forhold til den fremtidige planlægning af det urban-rurale landskab, så det bidrager til at skabe sammenhæng frem for ”splintring”. Behandlingen af problemstillingen foretages ud fra et arkitektfagligt perspektiv, hvilket betyder at vægten lægges på planlægningens fysiske dimension. Med projektet rettes opmærksomheden mod Danmark, hvor problemstillingen aktualiseres med anbefalingen af en væsentlig udbygning af vejnettet i de trafikalt belastede områderne (Infrastrukturkommissionen) og tankerne om en langsigtet fysisk planlægning for hele det østjyske ”bybånd” i tilknytning til motorvejen (Miljøministeriet 2006a). I den forbindelse er idéen med forskningsprojektet at bidrage med en nuancering i forhold til de traditionelle planlægningsmæssige perspektiver, som sædvanligvis præger den faglige diskussion. Igennem en kritisk tolkning af de planlægningsmæssige perspektiver på relationen mellem byen, vejen og landskabet samt en undersøgelse af de moderne vejsystemers indflydelse på byernes form og strukturelle sammenhænge, sætter projektet fokus på et grundlæggende paradoks i forhold til den aktuelle planlægningskultur. På den ene side fortsættes udviklingen af ’den moderne by’ med udbygningen af de moderne vejsystemer, på den anden side fastholdes forestillingen om ’den traditionelle by’ med anvendelsen af de simple dikotomier ’by-land’ og ’center-periferi’ som forståelsesmæssigt grundlag i planlægningen. I praksis lader denne logiske modsætning sig imidlertid maskere eller ignorere. I forhold til denne maskering spiller forståelsen af ’landskabet’ som na

Juel Clemmensen, Thomas

2008-01-01

258

Improved Design Basis for Laterally Loaded Large Diameter Pile : experimental based approach : revised version  

DEFF Research Database (Denmark)

Siden opførsel af verdens første havvindmølle park i 1991 ved Vindeby I Danmark, er der sket en stor udvikling af inden for havvindmøller - I 1991 blev der installeret 11 møller hver med en kapacitet på 450kW i et område med vanddybder mellem 2 og 6 m, mens de nyeste parker består af optil 175 møller hver med en kapacitet på 3.6 MW og på vanddybder omkring 25 m. I gennem årerne har der til havvindmøller været anvendt forskellige funderingstyper og i dag er monopæle den mest anvendte type med en typisk diameter på 4-6 m ved vanddybder omring 25m. Den fremtidige udvikling går i retning af større parker, med større møller og ved større vanddybder. Grundet de mange erfaringer med brugen af monopæle er det interessant at undersøge muligheden for at optimere designet af monopæle, specielt med henblik på samspillet mellem jord og struktur. Målet er at gøre brugen af monopæle ved større vanddybder mere attraktiv. Ved design af fundamenter til vindmøller er der et stort fokus på stivheden af den samlede konstruktion, mølle-tårn-fundament, da stivheden har en direkte indflydelse på størrelsen af de laster som påvirker konstruktionen og møllens produktivitet. Gældende design praksis er at anvende standard p-y kurver som oprindeligt er udviklet for slanke pæle med en diameter på 0.6 m. Den øgede fokus på den samlede stivhed af konstruktionen har medført stor forsknings aktivitet inden for monopæle med store diametre. Sammenligning af de forskellige forskningsresultater viser nogen variation og i nogle tilfælde modstridende forhold - men samlet set er konklusionerne: • Standard p-y kurver kan ikke fyldestgørende præsentere opførslen af stive monopæle med store diametre. • Initial stivheden af p-y kurver er afhængig af diameter, dybde og jordens styrke, og forøgelse af hver parameter øger stivheden. • Den cykliske opførsel af tværbelastede pæle er afhængig af udformningen af den cykliske belastning (last amplitude, last retning mv.). Opførsel af monopæle er et klassisk jord-struktur problem, som er afhængig af pælens stivhed og jordens ikke-lineære opførsel. Jordens opførsel danner grundlag for anvendelse af fysiske modeller, som kan tage hensyn til ikke-lineariteten til undersøgelse af den generelle opførsel af pælene. Det primære formål med den nærværende forskning er: • Undersøge den statiske og cykliske opførsel af stive pæle med store diametre i sand ved brug af fysisk modellering og sammenligne de fundne resultater med standard p-y kurver. Nærværende forskning er baseret på brug af den geotekniske centrifuge på Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Ved opstart af forskningen blev det klart at centrifugen på DTU var ikke var tidssvarende, og formålet blev ændret til at etablere moderne centrifuge faciliteter og påbegynde forskning indenfor den statiske og cykliske opførsel af pæle med store diametre. Hovedelementer i etablering af moderne centrifuge faciliteter er: Forsøgsstyring, dataopsamling, forberedelse af sand prøver og udstyr til og gennemførelse af forsøg på tværbelastede pæle. Forskningen er præciseret tilat undersøge statisk og cyklisk opførsel af stive pæle med en diameter på 1-3 m i tørt sand ved brug af centrifuge forsøg og sammenligne resultaterne med brug af standard p-y kurver. Det er valg at undersøge pæle med en længde på 6 til 10 gange pæle diameteren. Den generelle opførsel af monopæle i tørt sand er blevet undersøgt ved hjælp af centrifuge forsøg. Statiske pæle forsøg er brugt til at undersøge pælenes initiale stivhed og den ultimative bæreevne, mens ændringen af pælenes flytning og stivhed undersøges i de cykliske forsøg som funktion af antallet af last cykler. Det konkluderes ud fra de udførte forsøg at standard p-y kurver ikke kan beskrive den statiske opførelse, og der er ved forsøgene er observeret et mindre stift respons og en større bæreevne end forventet fra brug af standard p-y kurver. Den målte initial stivhed af jord-pæl responset, svarende til initial stivheden af p-y

Leth, Caspar Thrane

2013-01-01

259

Improved Design Basis for Laterally Loaded Large Diameter Pile : experimental based approach  

DEFF Research Database (Denmark)

Siden opførsel af verdens første havvindmølle park i 1991 ved Vindeby I Danmark, er der sket en stor udvikling af inden for havvindmøller - I 1991 blev der installeret 11 møller hver med en kapacitet på 450kW i et område med vanddybder mellem 2 og 6 m, mens de nyeste parker består af optil 175 møller hver med en kapacitet på 3.6 MW og på vanddybder omkring 25 m. I gennem årerne har der til havvindmøller været anvendt forskellige funderingstyper og i dag er monopæle den mest anvendte type med en typisk diameter på 4-6 m ved vanddybder omring 25m. Den fremtidige udvikling går i retning af større parker, med større møller og ved større vanddybder. Grundet de mange erfaringer med brugen af monopæle er det interessant at undersøge muligheden for at optimere designet af monopæle, specielt med henblik på samspillet mellem jord og struktur. Målet er at gøre brugen af monopæle ved større vanddybder mere attraktiv. Ved design af fundamenter til vindmøller er der et stort fokus på stivheden af den samlede konstruktion, mølle-tårn-fundament, da stivheden har en direkte indflydelse på størrelsen af de laster som påvirker konstruktionen og møllens produktivitet. Gældende design praksis er at anvende standard p-y kurver som oprindeligt er udviklet for slanke pæle med en diameter på 0.6 m. Den øgede fokus på den samlede stivhed af konstruktionen har medført stor forsknings aktivitet inden for monopæle med store diametre. Sammenligning af de forskellige forskningsresultater viser nogen variation og i nogle tilfælde modstridende forhold - men samlet set er konklusionerne: • Standard p-y kurver kan ikke fyldestgørende præsentere opførslen af stive monopæle med store diametre. • Initial stivheden af p-y kurver er afhængig af diameter, dybde og jordens styrke, og forøgelse af hver parameter øger stivheden. • Den cykliske opførsel af tværbelastede pæle er afhængig af udformningen af den cykliske belastning (last amplitude, last retning mv.). Opførsel af monopæle er et klassisk jord-struktur problem, som er afhængig af pælens stivhed og jordens ikke-lineære opførsel. Jordens opførsel danner grundlag for anvendelse af fysiske modeller, som kan tage hensyn til ikke-lineariteten til undersøgelse af den generelle opførsel af pælene. Det primære formål med den nærværende forskning er: • Undersøge den statiske og cykliske opførsel af stive pæle med store diametre i sand ved brug af fysisk modellering og sammenligne de fundne resultater med standard p-y kurver. Nærværende forskning er baseret på brug af den geotekniske centrifuge på Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Ved opstart af forskningen blev det klart at centrifugen på DTU var ikke var tidssvarende, og formålet blev ændret til at etablere moderne centrifuge faciliteter og påbegynde forskning indenfor den statiske og cykliske opførsel af pæle med store diametre. Hovedelementer i etablering af moderne centrifuge faciliteter er: Forsøgsstyring, dataopsamling, forberedelse af sand prøver og udstyr til og gennemførelse af forsøg på tværbelastede pæle. Forskningen er præciseret tilat undersøge statisk og cyklisk opførsel af stive pæle med en diameter på 1-3 m i tørt sand ved brug af centrifuge forsøg og sammenligne resultaterne med brug af standard p-y kurver. Det er valg at undersøge pæle med en længde på 6 til 10 gange pæle diameteren. Den generelle opførsel af monopæle i tørt sand er blevet undersøgt ved hjælp af centrifuge forsøg. Statiske pæle forsøg er brugt til at undersøge pælenes initiale stivhed og den ultimative bæreevne, mens ændringen af pælenes flytning og stivhed undersøges i de cykliske forsøg som funktion af antallet af last cykler. Det konkluderes ud fra de udførte forsøg at standard p-y kurver ikke kan beskrive den statiske opførelse, og der er ved forsøgene er observeret et mindre stift respons og en større bæreevne end forventet fra brug af standard p-y kurver. Den målte initial stivhed af jord-pæl responset, svarende til initial stivheden af p-y

Leth, Caspar Thrane

2013-01-01

260

GMO-afgrøder ikke den eneste løsning  

DEFF Research Database (Denmark)

Er GMO-afgrøder den optimale løsning på klodens fremtidige plantebaserede fødevareproduktion? Findes der alternativer? Det er der to meget klare svar på:GMOafgrøderer ikke den eneste løsning, og ja, der findes mange og langt mere attraktive, bæredygtige løsninger

Jacobsen, Niels; Jacobsen, Sven-Erik

2010-01-01

261

Energi og fysisk planlægning - en annoteret bibliografi  

DEFF Research Database (Denmark)

Meddelelsen beskriver videnskabelige skrifter, konferenceindlæg, forskningsrapporter og betænkninger, som er udkommet før 1981. Meddelelsen henvender sig både til forskere og til planlæggere og kommuner til støtte for overvejelser om den fremtidige energiforsyningssituation i forbindelse med planlægningen.

Christiansen, U.(red.); Lillelund, P.(red.)

1982-01-01

262

Risici ved ophævelsen af kvotebekendtgørelsen for NOx og SO2 for kraftværkerne  

DEFF Research Database (Denmark)

Rapporten belyser de mulige konsekvenser ved ophævelse af ”Bekendtgørelse om begrænsning af udledning af svovldioxid og kvælstofoxider fra kraftværker”, nr. 885 af 18. december 1991. (Herefter kvotebekendtgørelsen). Det er foretaget en basisfremskrivning af NOx-emissionen frem til 2025 for de værker, der har været omfattet af kvotebekendtgørelsen. Derudover er effekten af en række mulige fremtidige udviklinger inddraget i vurderingen af den fremtidige NOx-emission.

Nielsen, Ole-Kenneth; Nielsen, Malene

2011-01-01

263

Scenarios for the transportation sector's energy consumption in Denmark. Focus on road transport. Documentation report; Scenarier for transportsektorens energiforbrug i Danmark. Med fokus paa vejtransporten. Dokumentationsrapport  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The purpose of this project was to make a number of predictions of how the Danish energy consumption for transport purposes may evolve until 2035. The analyses include the total energy consumption for passenger and freight transport and transportation-related energy consumption in the production industry. Air and maritime transport and freight trains are not considered in the analyses. Five scenarios have been calculated, including a reference scenario, three technology scenarios (efficiency, electric vehicle, a biofuel scenario), and a combined scenario. For all scenarios, the development of fuel consumption is calculated and CO{sub 2} emissions both locally and totally are presented. The analyses show that the total energy consumption and total CO{sub 2} emission had a peak in 2007, after which the already registered decrease is likely to continue. This continued decline happens in spite of continued growth in transport services, primarily due to the assumed and expected development of more fuel-efficient cars. (ln)

Hethey, J.; Kofoed-Wiuff, A.; Lindboe, H.H.

2011-05-15

264

Low- and intermediate level radioactive waste from Risoe, Denmark. Site studies. Report no. 2. Roedbyhavn, Lolland Municipality; Lav- og mellem radioaktivt affald fra Risoe, Danmark. Omegnsstudier. Rapport nr. 2. Omraede Roedbyhavn, Lolland Kommune  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The low- and intermediate-level radioactive wastes from Risoe (the nuclear reactor buildings, different types of material from the research periods and waste from hospitals and research institutes) have to be stored in a final disposal in Denmark for at least 300 years. In 2011, the results of the first analyses of 20 potential areas for siting a waste disposal were published. Of these potential areas, 6 specific sites were selected for further detailed studies. The site studies include information about geology, land use, nature preservation, archaeology, drinking water supply etc. The 5 municipalities with the 6 selected sites have been visited to obtain as much information about local conditions as possible. The present report describes the results for the area at Roedbyhavn in the Municipality of Lolland, southern Denmark. (LN)

Gravesen, P.; Nilsson, B.; Binderup, M.; Larsen, Tine; Schack Pedersen, S.A.

2012-07-01

265

Development and demonstration of Denmark's first low-energy class 1 office building with focus on electricity consumption. Final report; Udvikling og demonstration af Danmarks foerste lavenergiklasse 1 kontorbyggeri med fokus pae elforbrug. Slutrapport  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The company EnergiMidt's new office building is established as a low-energy class 1 building, and although it has shown a significantly higher consumption than expected in the first 1.5 years of operation, extensive experience and knowledge of the development and implementation of a low-energy class 1 building was provided, as well as of the possibilities for improvements so that low energy requirements can realistically be achieved. Employees' expectations for the new systems and indoor climate are largely met, but considerable experience is also gained about how to introduce and adapt new technology in the workplace for the employees. (LN)

Stephansen, C. [En2tech, Skanderborg (Denmark); Nellemose Knudsen, H. [Aalborg Univ., Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), Koebenhavn (Denmark); Busk Rohde, T. [EnergiMidt, Silkeborg (Denmark); Nielsen, Allan [Insight Building Automation, Silkeborg (Denmark)

2012-12-15

266

Large-scale offshore wind farms in Denmark. Update of ''Future offshore sites for wind turbines 2025''; Stor-skala havmoelleparker i Danmark. Opdatering af fremtidens havmoelleplaceringer  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

This updating of the ''Future offshore sites for wind turbines 2025'', is made by the Offshore Wind Farm Committee and adjusts primarily the existing sites in relation to a updated data basis. The sites are adjusted within the already identified areas, and no new areas are therefore included. In addition to an update of the underlying data base, including the revised sailing routes, the new Natura 2000 sites and mineral resources, there are now further collected knowledge about the seabed in the designated areas. Moreover, the underlying assumptions for construction costs and grid connection updated, which has resulted in a revised socio-economic priority of the areas. The Offshore Wind Farm Committee's report confirms that the placement of the 600 MW Kriegers Flak Offshore Wind Farm in the Baltic Sea is the best location for Denmark's next major offshore wind farm. Kriegers Flak Offshore Wind Farm is already included in the Government's energy strategy. (LN)

2011-04-15

267

Low- and intermediate level radioactive waste from Risoe, Denmark. Site studies. Report no. 4. Hvidbjerg, Thyholm, Struer Municipality; Lav- og mellem radioaktivt affald fra Risoe, Danmark. Omegnsstudier. Rapport nr. 4. Omraede Hvidbjerg, Thyholm, Struer Kommune  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The low- and intermediate-level radioactive wastes from Risoe (the nuclear reactor buildings, different types of material from the research periods and waste from hospitals and research institutes) have to be stored in a final disposal in Denmark for at least 300 years. In 2011, the results of the first analyses of 20 potential areas for siting a waste disposal were published. Of these potential areas, 6 specific sites were selected for further detailed studies. The site studies include information about geology, land use, nature preservation, archaeology, drinking water supply etc. The 5 municipalities with the 6 selected sites have been visited to obtain as much information about local conditions as possible. The present report describes the results for the area Hvidbjerg, Thyholm, in the Municipality of Struer, northern Jutland. (LN)

Gravesen, P.; Nilsson, B.; Binderup, M.; Larsen, Tine; Schack Pedersen, S.A.

2012-07-01

268

Energy, climate and reliability of supply in the EU and Denmark, 12 actors from the energy sector offer their riews on the energy and climate policy in the EU and Danmark  

International Nuclear Information System (INIS)

The energy and climate policy in the EU and Denmark has in recent years been challenged and discussed. Problems regarding environment, climate and resources are rapidly growing, and the need for intensified actions to solve these problems is growing correspondingly. There are a lot of ongoing and upcoming initiatives, but the discussion level is not always high. A lot of different organisations and actors in Denmark are in one way or another occupied with energy policy, each with an energy political attitude towards the current situation, and an opinion on what should be done in order to pursue a more sustainable energy and climate policy in the future. In spite of the shared understanding of the problems the energy policy is facing, the proposals for future actions are reflecting the different organisation's special interests. In order to illustrate the Danish debates and opinions on the energy and climate policy, the Danish Ecological Council, financially supported by the Danish Board for EU Enlightenment, has contacted a wide range of actors and asked them to contribute to this report with their opinion on energy and climate policy. (BA)

269

Potential and barriers for biogas production in Denmark at widely expanded organic farming with focus on the soil carbon content; Potentiale og barrierer for biogasproduktion i Danmark ved omfattende oekologisk jordbrug med fokus paa dyrkningsjordens kulstofforhold  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The Ph.D. thesis describes the influence from continued expansion of organic farming systems to the potential for energy production from biogas in Denmark. The project analyses the consequence from three categories of barriers: 1) Practical barriers, 2) The attitude of organic farmers, and 3) Agricultural biological problems. Economic and political barriers are not examined. When the barriers can be quantified, they are included in the calculation of the maximum biogas potential. When not, the implications of barriers are expressed qualitatively. It has been a particular goal to provide new information on whether agricultural biological problems are a barrier to biogas production in organic farming systems. One important question in this connection is whether biogas production has a negative influence on the soil carbon content compared to composting. This question is investigated by an experiment. The project is based on technical and natural science disciplines, with an interdisciplinary basis ranging over energy planning, agricultural science, microbiology, and crop, and animal operation. (au)

Buch Salomonsen, K.

2000-06-01

270

Evaluation of possibilities for use of green technology for purification of waste water in Denmark. [Energy conservation]. Vurdering af mulighederne for anvendelse af groen teknologi til rensning af spildevand i Danmark  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

Government demands for a higher level of purification of waste water have been fulfilled upto now by increasing the number of water purifying systems based on conventional technology. But it is currently reckoned that this strategy could significantly increase total energy consumption in the future. Green'' technolgy, systems based on plants which purify the water through natural biological processes, could contribute to energy conservation. The report presents a measuring programme which should show to which extent the stable operation of various green water purifying systems which suffer the Danish climate depends on the maintenance of optimal conditions for plant growth. (AB).

Boisen, T.

1991-08-15

271

Low- and intermediate level radioactive waste from Risoe, Denmark. Site studies. Report no. 5. Thise, Skive Municipality; Lav- og mellem radioaktivt affald fra Risoe, Danmark. Omegnsstudier. Rapport nr. 5. Omraede Thise, Skive Kommune  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The low- and intermediate-level radioactive wastes from Risoe (the nuclear reactor buildings, different types of material from the research periods and waste from hospitals and research institutes) have to be stored in a final disposal in Denmark for at least 300 years. In 2011, the results of the first analyses of 20 potential areas for siting a waste disposal were published. Of these potential areas, 6 specific sites were selected for further detailed studies. The site studies include information about geology, land use, nature preservation, archaeology, drinking water supply etc. The 5 municipalities with the 6 selected sites have been visited to obtain as much information about local conditions as possible. The present report describes the results for the area Thise, in the Municipality of Skive, northern Jutland. (LN)

Gravesen, P.; Nilsson, B.; Binderup, M.; Larsen, Tine; Schack Pedersen, S.A.

2012-07-01

272

Low- and intermediate level radioactive waste from Risoe, Denmark. Site studies. Report no. 6. Skive Vest, Skive Municipality; Lav- og mellem radioaktivt affald fra Risoe, Danmark. Omegnsstudier. Rapport nr. 6. Omraede Skive Vest, Skive Kommune  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The low- and intermediate-level radioactive wastes from Risoe (the nuclear reactor buildings, different types of material from the research periods and waste from hospitals and research institutes) have to be stored in a final disposal in Denmark for at least 300 years. In 2011, the results of the first analyses of 20 potential areas for siting a waste disposal were published. Of these potential areas, 6 specific sites were selected for further detailed studies. The site studies include information about geology, land use, nature preservation, archaeology, drinking water supply etc. The 5 municipalities with the 6 selected sites have been visited to obtain as much information about local conditions as possible. The present report describes the results for the area Skive Vest, in the Municipality of Skive, northern Jutland. (LN)

Gravesen, P.; Nilsson, B.; Binderup, M.; Larsen, Tine; Schack Pedersen, S.A.

2012-07-01

273

Atmospheric heavy metal deposition in Denmark, Iceland, Greenland and Northern West Germany 1985 - monitored by moss analysis. Atmosfaerisk tungmetal deposition i Danmark, Island, Groenland og Nordtyskland 1985 - moniteret ved analyser af mos  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The atmospheric heavy metal deposition in northern Europe, including Denmark, Finland, Norway, Sweden, Greenland, Iceland, Svalbard and Northern West Germany, was monitored in 1985 by means of moss as the monitoring organism. The present report gives details of the results from Denmark, Greenland, Iceland and Northern West Germany. Samples of the moss Pleurozium schreberi have been collected and analyzed for As, Cd, Co, Cu, Fe, Ni, Pb, V and Zn. The results show that for most heavy metals the concentration levels are highest in the southern and eastern parts of the country. On a European scale no ''high emission'' areas were found in Denmark. There was no significant difference between theconcentration levels in Denmark and Northern West Germany. Metals mainly originating from anthropogenic emission sources (Cd, Pb and Zn) were found at higher concentration levels in Denmark than in Greenland and Iceland, whereas the opposite was true for the metals mainly originating from soil dust and volcanic activity. In comparison with the similar survey from 1980, it was found that the concentrations of metals mainly originating from oil combustion have decreased, whereas the levels for metals emitted by coal combustion have increased. In spite of the fact that traffic has increased during the five year period, a small decrease in Pb concentrations was found in 1985 in comparison with 1980. This decrease can be referred to the reduction of Pb in petrol. (author) 8 tabs., 50 ills., 5 refs.

Pilegaard, K.; Rasmussen, L.

1989-03-01

274

Low- and intermediate level radioactive waste from Risoe, Denmark. Site studies. Report no. 3. Kertinge Mark, Kerteminde Municipality; Lav- og mellem radioaktivt affald fra Risoe, Danmark. Omegnsstudier. Rapport nr. 3. Omraede Kertinge Mark, Kerteminde Kommune  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The low- and intermediate-level radioactive wastes from Risoe (the nuclear reactor buildings, different types of material from the research periods and waste from hospitals and research institutes) have to be stored in a final disposal in Denmark for at least 300 years. In 2011, the results of the first analyses of 20 potential areas for siting a waste disposal were published. Of these potential areas, 6 specific sites were selected for further detailed studies. The site studies include information about geology, land use, nature preservation, archaeology, drinking water supply etc. The 5 municipalities with the 6 selected sites have been visited to obtain as much information about local conditions as possible. The present report describes the results for the area Kertinge Mark in the Municipality of Kerteminde, the island Funen. (LN)

Gravesen, P.; Nilsson, B.; Binderup, M.; Larsen, Tine; Schack Pedersen, S.A.

2012-07-01

275

Analysis on the furthering of competition in relation to the establishment of large off-shore wind farms in Denmark. Main report; Analyse vedroerende fremme af konkurrence ved etablering af store havmoelleparker i Danmark. Hovedrapport  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The report, based on the 2010 tender for Anholt Offshore Wind Farm, is an analysis of how competition in the offshore wind power area can be increased, and a lower consumer price achieved. The study concludes that there is broad support for the Danish tender model among relevant parties, just as the process of working with Danish authorities and connecting to the power grid were viewed positively by potential investors in Danish offshore wind farms. But the report also found that inflexible guidelines in the Anholt Offshore Wind Farm tender contributed to a higher settlement price. One example singled out by the report was the threat of drastic fines and short deadlines. Moreover, the tender also occurred at a time when the production of wind turbines and foundations could not keep pace with increasing demand, particularly in Germany and the United Kingdom. Deloitte forecasts that the price for building and operating offshore wind farms, despite the increasing demand for offshore wind turbines, can be cut by between 25% and 30% by 2020, given the right framework guidelines and tender conditions. Applied to the planned Kriegers Flak Offshore Wind Farm, this calculation would result in a settlement price of between DKK 0.781 and DKK 0.979/kWh. The settlement price for Anholt Offshore Wind farm is currently DKK 1.051/kWh. The report recommends that the tender be altered to permit a greater dialogue with potential bidders, and to allow for information about the tenders to be spread internationally. Deloitte's report is based on interviews with individuals from a number of energy companies, investors, and public agencies, and takes into account other countries' experiences building offshore wind farms, as well as an evaluation of the competitive conditions within the offshore wind sector. (ENS)

Joergensen, Carsten; Enevoldsen, M. (Deloitte, Copenhagen (Denmark))

2011-04-15

276

En stat på vildspor?  

DEFF Research Database (Denmark)

H?jesteret har ved dom af 13/8 2014, TI’S 2014, 694, fastslået, at der i Danmark skal opkræves importmoms af DVD-disketter sendt fra Danmark til Belgien under forsendelsesordningen, i en situation hvor forsendelsen i toldmæssig henseende ikke blev afsluttet i overensstemmelse med reglerne. Konsekvensen af H?jesterets dom er, at Danmark får adgang til momsindtægter, som baseret på de i dommen anf?rte faktuelle oplysninger efter forfatternes vurdering tilkommer Belgien.

JØrgensen, Carsten Willemoes; Kjær, Line

2014-01-01

277

Un avenir postcolonial groenlando-danois ? : Trois scénarios pour la dissolution de la Communauté du royaume - et trois autres pour son maintien et sa modification  

DEFF Research Database (Denmark)

Grønland har nylig vedtaget at gå fra 'hjemmestyre' til 'selvstyre' i forhold til Danmark. Oplevelsen er, at formel selvstændighed hermed er et skridt nærmere. Samtidig er der i Grønland en udbredt enighed om, at man endnu behøver hjælp og støtte udefra. I Danmark beskrives 'Rigsfællesskabet' mellem Danmark og Grønland metaforisk som forholdet mellem forældre og en opvoksende teenager. Artiklen opstiller, på baggrund af diskursanalyser af grønlandske og danske debatter, en række scenarier for rigsfællesskabets opløsning - og undersøger om en opløsning er uundgåelig.

Gad, Ulrik Pram

2009-01-01

278

DR og musikken - en blues til 90´erne  

OpenAIRE

Musikken i radioen er et af de mange underbelyste temaer inden for me- dieforskningen i Danmark. Forfatteren til den følgende artikel har gennem nogle år arbejdet som musik-medarbejder i Danmarks Radio - med base i Østjyllands Radio. I artiklen fokuserer han på produktionsaspektet. Hvilke funktionssammenhænge indgår musikken i inden for den kanalombrudte Danmarks Radio - både som selvstændig programform og som "akkompag- nement" til andet programstof? Der...

Lars Ole Bonde

1991-01-01

279

Reformation og salmemelodier : Et bidrag til forståelsen af, hvordan reformationen blev oplevet  

DEFF Research Database (Denmark)

Det påvises i artiklen, at reformationens salmemelodier bidrog til menighedens oplevelse af kontinuitet fra den romerskkatolske messe i senmiddelalderen til den lutherske reformations gudstjeneste i Danmark

Balslev-Clausen, Peter

2011-01-01

280

Taanlaste sillauuringu nurjas eestlaste saamatus / Mehis Tulk, Andres Sepp  

Index Scriptorium Estoniae

2006. aastal Saaremaa püsiühenduse finants- ja keskkonnaanalüüsi koostanud Taani firmal Ramboll Danmark jäi lõplik trass välja valimata Eestis toimunud seadusemuudatuse ja Eesti ministeeriumide saamatuse tõttu

Tulk, Mehis, 1967-

2008-01-01

281

Agening and qualification : -Continuing vocational training for older employees in SMEs and development of regional support structures.  

OpenAIRE

"Alder og kvalifikationer" - et Leonardo da Vinci EU finansieret projekt, der sammenligner ældres stilling på arbejdsmarkedet i Belgien, Holland, Tyskland og Danmark. Projektet blev koordineret af Erfurt universitet.

Pedersen, Bibi Bording; Sørensen, John Houman

2008-01-01

282

Agening and qualification : -Continuing vocational training for older employees in SMEs and development of regional support structures.  

DEFF Research Database (Denmark)

"Alder og kvalifikationer" - et Leonardo da Vinci EU finansieret projekt, der sammenligner ældres stilling på arbejdsmarkedet i Belgien, Holland, Tyskland og Danmark. Projektet blev koordineret af Erfurt universitet.

Pedersen, Bibi Bording; SØrensen, John Houman

2006-01-01

283

Energy Optimized Configuration of Concrete Element with PCM  

DEFF Research Database (Denmark)

Byggesektoren er ansvarlig for ca. 40 % af verdenens totale primærenergiforbrug og hoveddelen af denne energi bliver brugt til at fastholde tilfredsstillende indeklimaforhold med opvarmning, afkøling og ventilation. De traditionelle energikilder er derudover uigenkaldeligt ved at formindskes og prisen på energi og brændstof stiger gradvist. Oven i det har udledning af gasser i atmosfæren forårsaget langtidsvarige og skadelige forandringer i det globale klima. Som en reaktion på dette er lande startet med at indføre nye, mere krævende lovgivninger og standarder til fremtidig konstruktion og renovering af bygninger. For eksempel forudsætter de nye energirammer i Danmark en reduktion af primærenergiforbruget ved bygninger på forholdsvis 25 % i 2010, 50 % i 2015 og 75 % i 2020 sammenlignet med tal fra 2006. Byggesektoren må, som en konsekvens heraf, udstyres med de nye teknologier, der muliggør overholdelse af de nye krav vedrørende de nye energirammer. Konceptet, der præsenteres og udvikles i denne afhandling, fokuserer på energioptimering og potentiallet med det nye produkt, der kan udnytte lagring af høj termisk energi (TES) og termiskstyrede bygningssystemer (TABS). Afhandlingen undersøger potentialet ved at inkorporere mikroindkapslet faseskiftmateriale (PCM) i et betondækelement med hulkerne, for at øge kapaciteten for dynamisk varmelagring i den interne klimaskærm i fleretagesbygninger. Undersøgelsen udforsker ydermere afkølingskapaciteten og præstationsevnen for betondæk med PCM og integreret TABS, og fremhæver begrænsninger og udfordringer ved den nye teknologi. Det fremlagte værk bruger adskillige metoder til at undersøge den dynamiske ydelsesevne for det nyudviklede produkt. Som følge deraf udvikles forsøgsopstillingerne og metodelæren først, for at bestemme de termiske egenskaber for det nye materiale, så som PCM-beton-kombinationen, og derefter for at undersøge ydelsesevnen for de udviklede dæk i en 1:1 skala. Forskningen er planlagt som en iterativ proces, hvor den første numeriske undersøgelse af dækket med PCM udføres ved brug af de teoretiskbestemte termiske egenskaber for PCM-betonmaterialet. Årsagen til denne iterative forskning er manglen på forsøgsbestemte termiske egenskaber for dette relativt nye materiale. I det andet trin af denne forskning bestemmes de termiske egenskaber for PCM-betonen gennem forsøg og efterfølgende opdateres de første numeriske modeller med de målte termiske egenskaber for det nye kompositmateriale. Til sidst valideres resultaterne fra den numeriske analyse med fuldskalaforsøg, der udføres i et specialudviklet og modificeret hot box apparat. Fuldskalaforsøgene udføres også for de specialudviklede profileret dæk med reliefer, hvorpå varmeudvekslingsoverfladen forøges i forhold til standard flade dæk. De profilerere dæk undersøges med henblik på mængden af varme, der kan lagres i løbet af en typisk dag-nat cyklus i en kontorbygning med specialdesignede spelteindblæsning. For og fremmest observeredes det, at antagelserne for de teoretiske termiske egenskaber skilte sig ud fra de forsøgsbestemte termiske egenskaber for PCM-beton. Resultaterne opnået fra de første (teoretiske) og opdaterede (forsøg) numeriske modeller reflekterer som følge deraf en væsentlig uoverensstemmelse i den dynamiske varmelagring og afkølingskapacitet for de udviklede dæk. Den forsøgsbestemte termiske ledningsevne og specifikke varmekapacitet for PCM-beton er væsentlig lavere end dem fra de teoretiske beregninger, hvilket i begge tilfælde resulterer i dårligere varmelagring og afkølingseffektpræstationer end oprindeligt forventet. Resultaterne fra fuldskalaundersøgelsen af dynamisk varmelagring i dækkene indikerede, at der ikke er nogen betydelig forskel mellem dækkene med udvidet varmeudvekslingsoverflade og ét med en ordinær flad overflade. Derudover blev der ikke observeret nogen betydelig forbedring for dækkene med PCM i forhold til deres referencedæk med almindelig mørtelstøbning. Derimod blev en forbedring i varmelagrin

Pomianowski, Michal Zbigniew

2012-01-01

284

Udvikling og initial validering af et web-baseret spørgeskema til identifikation af prædiktorer for usikker sex blandt unge danskere.  

DEFF Research Database (Denmark)

Titel Udvikling og initial validering af et webbaseret spørgeskema til identifikation af prædiktorer for usikker sex blandt unge danskere. Introduktion Formålet med dette studie var at udvikle og initialt validere et spørgeskema, der kan identificere prædiktorer for usikker sex - og dermed øget risiko for seksuelt overførte infektioner og uønsket teenager graviditet - blandt unge danskere i alderen 18-24 år. Materiale og metode Studiet blev gennemført som et mixed method studie, indeholdende en kvalitativ og kvantitativ del. Der blev gennemført fire semistrukturerede fokusgruppeinterview med 18 højskoleelever i alderen 18-23 år med henblik på relevante emner til identifikation af prædiktorer for usikker sex. Efterfølgende blev det webbaserede spørgeskema konstrueret og pilottestet ved hjælp af 13 individuelle kognitive interview. I den kvantitative del af studiet, der havde fokus på at validere spørgeskemaet, blev 224 3.G elever inviteret. Antallet af deltagere, der indgik i analyserne af spørgeskemaets svarprocenter samt analysen af prædiktorer for usikker sex blandt unge i Danmark, var 120 (54 %), og antallet af deltagere, der indgik i analysen af test-retest reliabiliteten, var 54 (24 %). Resultater Fire hovedkategorier af prædiktorer for usikker sex blev identificeret i fokusgruppeinterviewene. 1) Alkohol, der bevirker, at kondomet bliver glemt. 2) Byture og ture til udlandet/festivaler, der er tæt associeret med one night stands og ofte fører til usikker sex. 3) Et lavt selvværd, der kan medføre grænseoverskridende seksuel aktivitet. 4) Øget seksuel erfaring, der kan medføre manglende kondombrug. Af de 120 deltagere i den kvantitative del af studiet var 64 % piger, og aldersgruppen var mellem 18 og 20 år. Der blev fundet en høj ceiling effekt (>15 %) for de items, der relaterede sig til respondenternes alkoholindtagelse hele livet samt det sidste år, og en høj floor effekt for det item, der relaterede sig til alkoholindtagelsen den sidste måned. Både Rosenbergs Self-esteem skala og kondom Self-efficacy skalaerne viste god intern overensstemmelse (?>0,8), og spørgeskemaets test-retest reliabilitet viste god overens-stemmelse mellem de to målinger. 76 % af de respondenter, der var udvalgt til at svare på spørgeskemaet derhjemme, besvarede skemaet mod 25 % af dem, der var udvalgt til at besvare det på skolen (p-værdi = 0,0001). Når der ikke blev korrigeret for de andre prædiktorer, blev der fundet statistisk forhøjet risiko for usikker sex i form af manglende kondombrug, hvis respondenterne havde indtaget alkohol (crude OR = 2,5 (95 % CI: 1,0-6,7)) eller havde mødt deres seneste partner i byen (crude OR = 4,0 (95 % CI: 1,1-15,6). Ved justering for de andre prædiktorer blev der fundet en tendens til øget risiko for usikker sex i form af manglende kondombrug for samtlige prædiktorer ved både den seksuelle debut og den seneste partner. Samme tendens blev fundet for usikker sex, defineret som manglende brug af p-piller, minipiller og p-ring, når respondenten havde indtaget alkohol forud for den seksuelle debut og seneste seksuelle aktivitet. Konklusion Alkohol, mødested, herunder byture og ture til udlandet/festivaler, selvværd og seksuel erfaring kan have betydning for, om unge danskere dyrker usikker sex, og kan derfor betragtes som mulige prædiktorer. På grund af ceiling og floor effekt i det udviklede spørgeskema kan items, der omhandler unges alkoholind-tagelse være forbundet med over- og/eller underrapportering. Det vil derfor være en god ide at justere disse items i et fremtidigt studie. Generelt, og især efter den foreslåede justering, vurderes det udviklede webbaserede spørgeskema at være validt og brugbart til monitorering af sundhed og sex blandt unge danskere i alderen 18-24 år med henblik på fremtidige forebyggende interventioner. Et spørgeskema af denne karakter kan med fordel administreres ved at blive mailet hjem til deltagerne med henblik på at opnå så høj en svarprocent som muligt.

JØrgensen, Marianne Johansson

2011-01-01

285

Democracy and Environmental Integration in Decision-Making : An Evaluation of Decisions for Large Infrastructure Projects  

DEFF Research Database (Denmark)

Denne afhandling undersøger de demokratiske egenskaber ved beslutningsprocesserne for store infrastrukturprojekter i Danmark og Sverige. Inspireret af aggregative og deliberative demokratiteorier udvikles begreber samt 21 evalueringskriterier, der bruges til en kritisk analyse af påstanden om, at der er et demokratisk underskud på dette område. Undersøgelsen søger også at afdække om de betingelser, der udvider den demokratiske deliberation (dvs. fri offentlig diskussion og meningsdannelse) i beslutningsprocesserne også kan bidrage til at forbedre integrationen af miljøspørgsmål i disse beslutninger. Rammerne for denne undersøgelse defineres af fire centrale normative områder: a) opfyldelse af proceduremæssige krav i processen; b) udvikling af den offentlige debat; c) indflydelse på beslutningsprocessen; d) eksistens og reproduktion af de institutionelle arrangementer, der udtrykker den politiske vilje. De muligheder, som ikke-statslige aktører har for at sætte spørgsmålstegn ved specifikke statslige beslutninger bliver analyseret ved hjælp af begrebet ’institutionelt råderum’ (institutional space). Undersøgelsen bygger på forskellige typer af data, primært interviews med nøgleaktører, dokumentanalyse og sekundær litteratur. En ’demokratisk checkliste’ omfattende 21 kriterier blev sendt ud som et spørgeskema og brugt til at validere interviewresultaterne. Undersøgelsens tre empiriske cases er to motorvejsprojekter i henholdsvis Uddevalla i Sverige og i Silkeborg, samt den faste forbindelse over Øresund. Resultaterne af undersøgelsen peger både på styrker og skrøbeligheder med hensyn til demokratiet i beslutningsprocesserne. Der eksisterer et robust system af procedurer for borgerinddragelse i begge lande, dels som et element i planlægningstraditionen, dels som en lovforeskrevet del af miljøvurderingsprocedurerne. Dette robuste system viser svagheder når det drejer sig om beslutninger vedrørende store statsligt finansierede infrastrukturprojekter. I tre af de fire delevalueringer (Uddevalla, Øresund på den danske side og Øresund på den svenske side), er der klare tegn på demokratisk underskud. For de danske deltagere i evalueringen var kernen i det demokratiske underskud en mangel på opfyldelse af de procedurelle forskrifter, for de svenske var det demokratiske underskud mere relateret til en manglende ’ægte indflydelse’ for de aktører, der protesterede mod beslutningerne. På den anden side vistes styrken i de demokratiske processer i de deliberative praksisser som blev igangsat af de organiserede civilsamfundsgrupper. Disse resultater rejser spørgsmålet: Hvad er vigtigst, at forbedre deliberation eller at forbedre procedurer? På det trafikpolitiske område når afhandlingen frem til at det er et både-og. På den ene side forventes en forbedret deliberativ praksis at give bedre mulighed for at oppositionelle synspunkter kan komme til orde, til at stemmer der repræsenterer det ikke-menneskelige og de fremtidige generationer bliver hørt samt til at styrke de politiske sider af beslutningen frem for de tekniske. På den anden side, hvis der skal findes en vej ud af det demokratiske underskud kræver det at der findes en måde at omsætte den ’kommunikative magt’ som bliver genereret i de deliberative praksisser til ’administrativ magt’. Ved at forøge det institutionelle råderum f.eks. i forbindelse med implementering af procedurer for strategisk miljøvurdering, kan mulighederne for at få indflydelse … Forbedringer af det institutionelle råderum - som for eksempel velovervejet implementering af procedurerne for strategisk miljøvurdering - kan bistå med at inddrage et bredt spektrum af civilsamfundsperspektiver på transportudviklingen. Dette øger muligheden for at ændre dagsordenen og problemdefinitionen som led i at omstridte transportdiskurser introduceres i centraladministrationen. Mens det civile samfunds rolle i de deliberative processer er helt central, anerkendes det at ikke alt hvad der foregår i det civile samfund nødvendigvis leder

Figueroa, Maria

2005-01-01

286

Anvendt 3D modellering og parametrisk formgivning  

DEFF Research Database (Denmark)

Det felt der er opstået i Danmark i forbindelse med Building Information Modeling (BIM) og det digitale byggeri (DDB) – lovgivning om bygherrekrav og digital arbejdsmetode, kræver en løbende dialog for at sikre en succesfuld anvendelse i praksis. Arkitektonisk forskning på dette område kan derfor hjælpe med at identificere problemer og fordele, og fokusere på vigtigheden af at være i stand til at påvirke udviklingen af moderne 3D teknologier og systemer i en plausibel retning for kvaliteten af fremtidens arkitektoniske projekter. Forskningsspørgsmål er: Hvorledes kan en diagrammatisk metode sikre kreativitet i det parametriske system? Denne Ph.d. afhandling søger at skabe en teoretisk ramme, med henblik på at identificere og klarlægge nye potentialer for anvendt 3D modellering og parametrisk formgivningspraksis. Efter at have fået denne klarhed, er det nødvendigt at drøfte anvendelse og etik i de nye kommunikationsmidler og gennem interviews og praksis-baseret forskning etablere et brugbart fundament ud fra disse erfaringer. Den digitale udvikling skal ses som en helhed, der tager del i samspillet mellem både en historisk tradition og en langsigtet vision. Et værktøj, og en metode, der med mulighederne for simuleringer i relation til det tredimensionelle rum, med tiden ændrer vores opfattelse af virkeligheden, og dermed vores opfattelse af arkitektur. Den første del af afhandlingen viser hvordan håndteringen af den digitale information er blevet grundlaget for en stor del af kommunikationen i den moderne verden. I arkitektur er dette blevet et centralt begreb, fordi skabelsen af arkitektur i høj grad handler om ordnet at kunne kommunikere intentioner omkring både æstetik og konstruktioner på en overskuelig måde, der samtidig ikke tilsidesætter den finesse der ligger i dens kompleksiteten. Det verdenssyn ligger i modernitetens forskellige fronter diskuteres og fænomenet krise er bragt i spil som en aktuel og mulig anskuelse af et udgangspunkt for en fremtidig udvikling gennem en 'bruddets æstetik'. At være i stand til at tage fat der hvor der er en krise eller et komplekst problem, er i virkeligheden en meget arkitektfaglig tilgang til verden. At skabe smukke løsninger på tekniske problemer er en del af denne forudsætning for at kunne agere som en skabende arkitekt indenfor arkitekturens bundne kunstform. Med introduktionen af digitale ledelsesværktøjer og med indførelsen af BIM er der opstået en ny mulighed for at kunne overskue byggeri og dermed den information, der er det bærende element. Der er dog sjældent en fuldstændig gnidningsfri overgang fra en tradition til en ny, og at introducere en helt ny tankegang, har med DDB vist sig at være vanskeligere end antaget. Specielt vanskeligt bliver det, når der på et overordnet plan er tale om en tankegang der kun ledet af en meget klar bevidsthed, ser ud til at kunne geares til at kunne rumme det, der traditionelt set er betragtet som værende værdier ved skabelsen af arkitektur. I bestræbelserne på at ville overskue og kontrollere processerne, ender man tilsyneladende somme tider i den uheldige situation, at det der ikke lader sig indfange i systemet, ligeså stille bliver faset ud som uvæsentligt. Arkitektens rolle er således under forandring, og har allerede ændret sig fra at være omdrejningspunktet for de arkitektoniske byggeprojekter til at være en specialist på linie med mange andre interessenter, alle med hver deres dagsorden. Det fordrer en stillingtagen hos arkitekterne, en øget bevidsthed, om hvorvidt det vi gør, overhovedet giver mening på denne måde og i en sådan kontekst. Ligeledes kræver de former for værktøj der anvendes i en digital arkitekturproduktion, en øget bevidsthed hos brugeren. Dette er ikke blot de tekniske kompetencer, som selvfølgelig er en forudsætning, men et overblik over hvad det er for en vekselvirkning en ny teknologi forårsager. De digitale værktøjer stammer ofte fra et regime der handler om optimering, strukturering og analyser ud fra kvantificerbare data. Det benægtes

Hermund, Anders

2011-01-01

287

(How) can They become like Us? : Danish identity politics and the conflicts of 'Muslim relations'  

DEFF Research Database (Denmark)

Denne afhandling analyserer danske politiske debatter om forholdet til 'muslimer' som gensidigt påvirkende politik-fortællinger. Teoretisk undersøger afhandlingen hvordan forskellige politikker, for hvordan forholdet til den anden skal være, bidrager til radikalisering af konflikt mellem selv og anden i kraft af de særlige måder hvorpå den anden inviteres (eller ikke inviteres) til fremtidig interaktion. Afhandlingen analyserer debatter om indvandrere og flygtninges integration og menneskerettigheder, terrorbekæmpelse, ytringsfrihed og tyrkisk EU medlemskab. Analysen konkluderer at der ikke findes en enkelt sikkerhedsdiskurs om dansk identitet i forhold til muslimer – men de fortællinger, der fremmes, er struktureret på en sådan måde, at de lægger op til fremtidig interaktion, som leder i dén retning.

Gad, Ulrik Pram

2010-01-01

288

Konflikten i Ukraine bør få Rigsfællesskabet til at gentænke vores strategi i Arktis.  

DEFF Research Database (Denmark)

Ukraine-konflikten har vist os, at Rusland ikke er bange for at anvende en kombination af militær magt, afpresning og diplomati for at opnå resultater. Og dét bør få Rigsfællesskabet til at overveje, hvilken strategi vi vil møde russerne med, når de fremtidige forhandlinger om Arktis' nye grænser går i gang. For russerne viser for tiden, at Rigsfællesskabet kan stå over for en fremtidig forhandlingspartner, der i kampen om territorium og indflydelse, bruger metoder, som vi i Vesten har mere end svært ved at forlige os med.

Nordby, Johannes Riber

2014-01-01

289

Medicine and management in a comparative perspective : the case of Denmark and England  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen indeholder en komparativ analyse af England og Danmark, hvor den måde man har søgt at styre lægerne som profession sammenlignes og vurderes. Det konkluderes at man i Danmark har søgt at indkorporere lægerne i ledelse hvor amn i UK har søgt at erstatter læger med generalister som ledere i sygehusvæsenet. Udgivelsesdato: july

Kirkpatrick, Ian; Jespersen, Peter Kragh

2009-01-01

290

Genplant planeten  

DEFF Research Database (Denmark)

Med Genplant Planeten inviterede Skoven i Skolen og skovbruget i Danmark skolebørn over hele Danmark ud at plante mange træer i månederne op til FN's klimatopmøde i december 2009. Genplant Planeten fortsætter i mindre målestok med Genplant Planeten Måned i april 2010.

Bendix, Malene

2010-01-01

291

Portræt: Den koreanske dansker  

DEFF Research Database (Denmark)

Lene Myong Petersen har som den første i Danmark skrevet ph.d.-afhandling om adoption. Og ifølge Lene Myong Petersen er det belastede begreb om race ikke til at slippe uden om, hvis man vil forstå vilkårene for adopterede i Danmark.

Henriksen, Carsten

2009-01-01

292

Økologisk risikovurdering af en genmodificeret bomuld GHB-614 i anmeldelse til godkendelse vedr. markedsføring under Forordning 1829/2003/EF : EFSA/GMO/ES/2012/104  

DEFF Research Database (Denmark)

DCE vurderer at GM-majsen, som alle andre majs, ikke kan etableres, spredes eller krydse med andre plantearter i dyrkede arealer eller i naturen i Danmark, da de klimatiske forhold udelukker dette. En markedsføring af GM-majsen kan derfor ikke have nogen uønskede økologiske konsekvenser udenfor markarealet i Danmark.

Kjellsson, GØsta; SØrensen, Jesper Givskov

293

Privatisering. Diplomatiet under forvandling  

DEFF Research Database (Denmark)

Det traditionelle diplomati er under voldsom forvandling. Det erstattes i stigende grad af en aktiv markedsføring af nationen, og nu er Danmark er også kommet med på bølgen. Med den seneste finanslov har Udenrigsministeriet afsat 7,7 mio. kroner om året frem til 2010 til at pleje Danmarks image gennem – eller offentlighedsdiplomati, som det også kaldes. public diplomacy.

Adler-Nissen, Rebecca

2008-01-01

294

Europa i den globale videnstrøm  

DEFF Research Database (Denmark)

I følge rapporten ''Regeringens videnstrategi - viden i vækst'' henter Danmark hvert år cirka 0,75 milliard kroner fra EUs forskningsprogrammer. Danmark er nummer 4 på listen over de lande, der får flest EU FoU-midler i forhold til BNP.

SØnderberg Petersen, L.

2004-01-01

295

Danske rødvine indeholder kun lidt resveratrol  

DEFF Research Database (Denmark)

Resveratrol er et af de biologisk aktive stoffer i rødvin. Tidligere bestemmelser viser, at vin lavet på druen Pinot Noir har det højeste indhold af resveratrol. I Danmark dyrkes andre sorter til vinfremstilling. Her beskrives for første gang indholdet af resveratrol i vine lavet på druer dyrket i Danmark. Resveratrolindholdet er bestemt ved brug af LC-MS

Andersen, Heidi D.; Cohen, Malene

2008-01-01

296

From Continental Discourse to "A Breath from a Better World" : Oscar Wilde and Denmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen diskuterer Oscar Wildes tidlige reception i Danmark fra 1890'erne til 2. Verdenskrig. Den fokuserer bl.a. på Herman Bangs komplekse dialog med Wilde, på teaterhistorie og opsættelsespraksis af Wildes stykker i Danmark i første halvdel af 1900-tallet og på Wildes status som en kontroversiel forfatter.

Østermark-Johansen, Lene

2010-01-01

297

Støjregulering af Metroselskabets arbejde med etablering af Cityringen - Del II : Del II: Afgørelserne vedrørende anlæg i Københavns Kommune og ændringen af Cityringloven  

DEFF Research Database (Denmark)

I artiklen redegøres der for, hvordan Københavns Kommune forvaltede sine ejerinteresser som miljømyndighed samt de mange klagenævnsafgørelser, der blev truffet af Natur- og Miljøklagenævnet med kritik f kommunens afgørelser. Nævnets ophævelse af påbud fik kun en kort gyldighedsperiode, idet Folketinget ændrede cityringloven og samtidig ophævede de trufne klagenævnsafgørelsers fremtidige virkning.

Basse, Ellen Margrethe

2014-01-01

298

Alternative badesteder omkring Københavns havnefront  

DEFF Research Database (Denmark)

1 planche med tekst og foto udstillet på udstillingen 'Byforskningens rum'. Alternative badesteder omkring Københavns Havnefront er et forskningsprojekt støttet af Bygge- og Anlægsfonden i samarbejde med Kunstakademiets Arkitektskole. Projektet søger at afdække de aspekter der har betydning og indflydelse på lokaliseringen af fremtidige bademuligheder i Københavns havnearealer.

Welling, Helen

299

Common Concern for retsudviklingen i Grønland  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen behandler indledningsvis de komplekse kompetenceforhold, der er tale om i Grønland, og den udfordring som inuitterne står over for som konsekvens af klimaændringer og råstof- og olieindvindingsinteresser. Deres internationale menneskerettigheder og de globale miljøretlige forpligtelser over for dem og fremtidige generationer inddrages i en argumentation for, at der er forpligtelser til at beskytte kultur og natur i det arktiske område.

Basse, Ellen Margrethe; Sommer, Tine

2013-01-01

300

Jagt på krondyr  

DEFF Research Database (Denmark)

Uden jagt var krondyr ikke blevet udryddet på Sjælland. Uden jagt var de næppe kommet tilbage. Projektet har haft fokus på jagten og dens rolle i forvaltningen. Her præsenterer vi noget af den viden, vi har samlet, og giver nogle bud på fremtidige scenarier for jagt.

Kanstrup, Niels; Stenkjær, Kristian

2014-01-01

301

EU er på vej mod at udvikle og implementere europæiske regnskabsstandarder indenfor den offentlige sektor  

DEFF Research Database (Denmark)

I maj 2013 var Europa-Kommisionen og Eurostat vært for en konference med formålet at forhandle om den fremtidige udvikling af harmoniserede offentlige regnskabsstandarder ('European Public Sector Accounting Standards' EPSAS) som skal anvendes af alle medlemslande i den Europæiske Union

Pontoppidan, Caroline Aggestam

2015-01-01

302

El futuro y el condicional en el sistema verbal español moderno  

DEFF Research Database (Denmark)

Det søges påvist at fleksiverne i de spanske tempora futuro og condicional har en begrænset, men konstant betydning. Bl.a. påvises de semantiske forskelle mellem futuro simple, futuro perifrástico og presente brugt om fremtidige situationer. Den syntaktiske analyse søges integreret i en pragmatisk analyse.

Jensen, Kjær

2002-01-01

303

Young-minds.net/ lessons learnt : Student participation, action and cross-cultural collaboration in a virtual classroom  

DEFF Research Database (Denmark)

I bogen præsenteres de vigtigste forskningsresultater fra projektet "Young Minds - exploring links between youth, cultura and alcohol consumption". Bogen rummer desuden en præsentation af selve udviklingsprojektet (herunder de vigtigste grundbegreber i en handlings-orienteret og participatorisk sundhedspædagogik), en præsentation af den anvendte forskningsmetode samt en række konklusioner og rekommandationer for fremtidige projekter om anvendelsen af IKT i sundhedspædagogik

Simovska, V.; Jensen, Bjarne Bruun

2003-01-01

304

Et kønsblik på velfærdsbegrebet  

DEFF Research Database (Denmark)

Velfærdsbegrebets kønnede betydninger analyseres med afsæt i fire forskellige debatter. den første om opdelingen mellem offentligt og privat, den anden om omsorg og forsørgelse, den tredje om velfærdsmodeller og ulighdsregimer og den fjerde om politisk og social medborgerskab. Artiklen fokuserer på nye udfordringer og dilemmaer for den fremtidige velfærd

Siim, Birte; Borchorst, Anette

2007-01-01

305

Menneskerettighederne og Holocaust  

DEFF Research Database (Denmark)

Menneskerettighederne er i dag et centralt element i de fleste demokratiske staters opbygning, og de er afgørende for staternes forståelse af sig selv. Holocaust og menneskerettighederne bliver ofte set som forbundne, men er de det? Hvor står menneskerettighederne i dag? Og hvad gør man for at forhindre fremtidige folkedrab?

Wæhrens, Anne

306

Specialoperationer - luftkapaciteters centrale rolle  

DEFF Research Database (Denmark)

Briefet fokuserer på specialoperationers værnsfælles (joint) natur, og argumenterer ud fra dette faktum, at flykapaciteter bør opfattes som en integreret del af Danmarks samlede specialoperationskapacitet. Dette har hidtil ikke været tilfældet, idet både beslutningstagerniveauet og den brede offentlighed tror at specialoperationsstyrkerne kun består af de maritime og landbaserede enheder, som f.eks. Frømandskorpset og Jægerkorpset. Briefet giver et praktisk eksempel på hvordan en værnsfælles (omfattende alle Forsvarets kapaciteter) kapacitet kan udvide Danmarks strategiske muligheder langt ud over hvad de fleste mennesker tror det muligt for en småstat. Eksemplet illustrerer en fiktiv specialoperations-evakuering af danske borgere fra en sammenbrudt stat 6.000 km fra Danmark.

Jensen, Lars H. Ehrensvärd

2012-01-01

307

DR og musikken  

DEFF Research Database (Denmark)

Musikken i radioen er et af de mange underbelyste temaer inden for me- dieforskningen i Danmark. Forfatteren til den følgende artikel har gennem nogle år arbejdet som musik-medarbejder i Danmarks Radio - med base i Østjyllands Radio. I artiklen fokuserer han på produktionsaspektet. Hvilke funktionssammenhænge indgår musikken i inden for den kanalombrudte Danmarks Radio - både som selvstændig programform og som "akkompag- nement" til andet programstof? Dernæst følger man musikproduktionens mange former og får her afdækket både ex- og implicitte rammer for musik- politikken i institutionen. Herudfra rejses spørgsmålet om musikkens rolle i DR som aktiverende eller registrerende i forhold til det musikliv, som findes uden for institutionen.

Bonde, Lars Ole

1991-01-01

308

Tax-free Transfer of Assets in Denmark to Foreign Companies  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen analyserer skattefri virksomhedsomdannelse efter den særlige danske lovgivning herom, dvs. hvor én eller flere fysiske personer ønsker at omdanne deres virksomhed til et aktie- eller anpartsselskab. Ifølge dansk lov kan dette kun ske til et selskab, der er hjemmehørende i Danmark, men artiklen behandler dette krav i EU-retlig sammenhæng og påviser, at det pågældende krav er fællesskabstridigt. Det påvises samtidig, hvordan Danmark inden for rammerne af fællesskabsretten kan beskytte sig mod tab af skatteindtægter ved at kræve, at omdannelsen skal ske til et selskab, der enten er hjemmehørende i Danmark, eller som har et dansk fast driftssted, hvortil virksomheden overføres

RØnfeldt, Thomas; Werlauff, Erik

2008-01-01

309

Tv-nyheder fra hjemlandet – integration eller ghettoisering? Om transnationalisme og nyhedsforbrug  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Hvilken rolle spiller medierne i hverdagslivet blandt etniske minoriteter i Danmark? Lidt firkantet kan man spørge: er mennesker af anden etnisk oprindelse mere integrerede, når de foretrækker dansk produceret fjern- syn, end når de foretrækker oprindelseslandets tv? Kultursociologen Connie Carøe Christiansen har i denne artikel trukket nogle af pointerne op fra en undersøgelse, som Danmarks Radio bestilte hos Socialforsk- ningsinstituttet om netop nogle af ovenstående spørgsmål. Carøe, en af rapportens hovedforfattere, analyserer medieforbruget hos etniske mino- riteter i Danmark i lyset af diskussioner om multikulturalisme og social integration. Artiklen er således inspireret af diskussioner om transnationa- lisme og diaspora-identiteter.

Connie Carøe Christiansen

2001-09-01

310

Luftforurening fra skibe  

DEFF Research Database (Denmark)

Den internationale skibsfart fra danske havne bidrager med 2.6 millioner tons CO2 som ikke indgår i Danmarks samlede nationale klimaregnskab. Det svarer til et ekstra udslip på 5 %. Den internationale skibsfart bidrager også med væsentlige udslip af NOx og svovldioxid, der i omfang svarer til hhv. 34 % og 167 % af mængderne i Danmarks nationale udslipsopgørelse. Det fremgår af en ny rapport fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet. Rapporten fortæller også om en ny og mere nøjagtig metode til at opgøre udslippene fra skibsfarten. Udgivelsesdato: 25. januar

Pedersen, Jens Christian

2008-01-01

311

Dansk Hjerteregister. Årsberetning 2008  

DEFF Research Database (Denmark)

Dansk Hjerteregister (DHR) er en klinisk kvalitetsdatabase, som primært har til formål at registrere aktivitet og overlevelse indenfor invasiv kardiologisk behandling ved iskæmisk hjertesygdom, dvs. KAG og PCI samt hjerteoperationer (CABG og klapoperationer) i Danmark.

Kildemoes, Helle Wallach; HanehØj, Kirsten

2009-01-01

312

Dansk Hjerteregsiter. Årsberetning 2008  

DEFF Research Database (Denmark)

Dansk Hjerteregister (DHR) er en klinisk kvalitetsdatabase, som primært har til formål at registrere aktivitet og overlevelse indenfor invasiv kardiologisk behandling ved iskæmisk hjertesygdom, dvs. KAG og PCI samt hjerteoperationer (CABG og klapoperationer) i Danmark.

Kildemoes, Helle Wallach; HanehØj, Kirsten

2009-01-01

313

Öffentlichkeit, offentlighed, espace public, public sphere - historien om et begreb hos Jürgen Habermas  

DEFF Research Database (Denmark)

Undersøgelse af medieforskningens reception af den tyske filosof Jürgen Habermas' offentlighedsbegreb i henholdsvis Danmark, Frankrig og England/USA i forbindelse med oversættelsen af Strukturwandel der Öffentlichkeit (1962) til henholdvis norsk (1972), fransk (1978), og engelsk (1989).

Frandsen, Finn

1996-01-01

314

Selskabsloven (lov om aktie- og anpartsselskaber) med kommentarer  

DEFF Research Database (Denmark)

Bogen gennemgår samtlige 375 paragraffer i selskabsloven, gældende i Danmark for aktie- og anpartsselskaber fra den 1. marts 2010, og knytter - over 1343 sider - uddybende og analyserende kommentarer til hver enkelt paragraf i loven.

Werlauff, Erik; Schaumburg-Müller, Peer

2010-01-01

315

European Carbon Atlas - Denmark  

DEFF Research Database (Denmark)

En status beskrivelse for CO2-situationen i det byggede miljø i Danmark, beskrevet ved den danske implementering af EU's energi-direktiv, og eksemplificeret ved cases på hovedstadsniveau (København), forstadsniveau (Albertslund) og bygningsniveau (Rockwools hovedsæde).

Dahl, Torben; Friis MØller, Winnie

2009-01-01

316

Thresholds  

DEFF Research Database (Denmark)

Studier af rumlige overgange i arabisk arkitektur udført i forbindelse med arkitekturworkshoppen Imagination, Damaskus, Syrien, august 2008 med deltagelse af studerende fra Syrien, Tyskland og Danmark

Hansen, Peter Mandal

2009-01-01

317

100 dage for tænketanken Kraka  

DEFF Research Database (Denmark)

Drop den overfladiske kritik af, hvorvidt tænketanken Kraka er godt for Politiken eller Peter Mogensens lønseddel. Det interessante spørgsmål er, om den er god for Danmark og vores idé-politiske infrastruktur.

Boje Rasmussen, Martin MØller

318

Biobrændstof til biler kan betale sig når olien er dyr nok  

DEFF Research Database (Denmark)

Det er konklusionen på en ny analyse fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet. Miljøforskere har undersøgt den samfundsøkonomiske gevinst ved i forskellig grad at udskifte fossil diesel og benzin med biobrændstoffer baseret på korn, raps og halm.

Pedersen, Jens Christian

2010-01-01

319

Analysis of Site-Specific Pollution from Agriculture - Economy and Nitrogen Loads in Vejle County  

DEFF Research Database (Denmark)

Projekt: Bæredygtige strategier i landbruget (Sustainable strategies in agriculture). Et tværfagligt forskningsprojekt med deltagelse af Statens Jordbrugsøkonomiske Institut, Statens Planteavlsforsøg, Statens Jordbrugstekniske Forsøg, Statens Husdyrsforsøg, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole og Danmarks Miljøundersøgelser.

Schou, J. S.; Skop, E.

1997-01-01

320

Tilgængelighed og universal design  

DEFF Research Database (Denmark)

Danmark har tilsluttet sig FN's Handicapkonvention. Det får betydning for både nybyggeriet, eksisterende bygninger og deres nære omgivelser. Nu skal det være slut med trapper og trin, skriver Hans Thor Andersen, forskningschef ved SBi.

Andersen, Hans Thor

2010-01-01

321

Bio engineering ingen hjælp for Østersøen  

DEFF Research Database (Denmark)

Østersølandene skal fortsætte med at reducere deres belastning af Østersøen med næringsstofferne kvælstof og fosfor. Tekniske fix er ikke vejen frem for at løse problemerne med iltsvind og algeopblomstringer, konkluderer forskere fra bl.a. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet.

Voigt, Steen

2009-01-01

322

Feminismens vej ind i prostitutionsdebatten går gennem polemikken om menneskehandel  

DEFF Research Database (Denmark)

Policyfeltet menneskehandel er i løbet af de sidste seks år vokset frem i Danmark. Artiklen diskuterer, hvorvidt dette policyfelt har været en løftestang for feministiske argumenter i den offentlige danske debat om prostitutionslovgivningen.

Spanger, Marlene

2009-01-01

323

A. P. Møller siger farvel til de nationale hensyn  

DEFF Research Database (Denmark)

Kapitalisme Det krævede en global finanskrise og et generationsskifte i toppen af A. P. Møller-Mærsk. Men med frasalget af Danske Bank har Danmarks største virksomhed endelig skilt sig af med den sidste rest af national blødsødenhed.

Lund, Joachim

2015-01-01

324

Det lille land før den store krig : De danske farvande, stormagtsstrategier, efterretninger og forsvarsforberedelser omkring kriserne 1911-1913  

DEFF Research Database (Denmark)

Krige i Nordafrika og på Balkan. Den Store Krig truede. Den tyske marine brugte danske farvande som sine egne, men den unge, aggressive britiske marineminister Churchill ville nu presse sin flåde ind i Kattegat, uden hensyn til dansk og svensk neutralitet, i risikable operationer, der kunne udløse en tysk besættelse af Danmark. Russerne var på vej tilbage efter nederlaget i 1905. I Danmark var regeringen langsomt begyndt at gennemføre 1909-forsvarslovene, men da den i ukuelig fremtidstro satsede på, at der ikke blev krig, ville den ikke genere borgmestre eller tyske følelser. De mærkelige, hysteriske generaler og kronprinsen måtte kontrolleres. Hæren og flåden ventede krigen og samarbejdede tæt om kupforsvaret af København. Flåden fulgte den truende situation åbent og søgte at hindre, at Udenrigsministeriet bortforhandlede Danmarks muligheder for at sikre neutraliteten. Efterretningsvæsnet i Danmark og udlandet blev opbygget. En 100 år gammel historie fortælles for første gang.

Clemmesen, Michael Hesselholt

2012-01-01

325

Lad ikke kurserne tage samfundsansvaret med i faldet  

DEFF Research Database (Denmark)

Finanskrisen er en anledning til at holde fast i den anstændige opførsel i Danmark og i de lande, vores varer produceres i, og til at tænke CSR ind i produkternes livscyklus Udgivelsesdato: 5. december 2008

Buhmann, Karin

2008-01-01

326

"La réception récente de Voltaire au Danemark" : "Traductions, éditions et polémique"  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen udfylder et hul i dansk Voltaire-forskning. Den kortlægger og analyserer Voltaires skiftende modtagelse i Danmark i det 20. århundrede, med vægt på polemikken omkring hans betydning for tolerance og ytringsfrihed

SchØsler, JØrn

2010-01-01

327

Vinterbyggeri med forhindringer : Det er ikke kun klimaet, der har indflydelse på byggeaktiviteten om vinteren. Ansættelsesforhold og offentlig regulering, herunder dagpenge, har stor indflydelse  

DEFF Research Database (Denmark)

Lav aktivitet i byggeriet om vinteren forbindes normalt med klimaets indflydelse på forholdene på byggepladsen, ikke mindst på nordlige breddegrader. Det er en udbredt holdning, at en ujævn aktivitet fører til en fordyrelse af byggeriet, som følge af at materiel og arbejdskraft ikke udnyttes optimalt, samt at kvaliteten af arbejdet bliver lavere. I Danmark betragtes det ikke som overraskende, at byggeaktiviteten i Danmark er lavere om vinteren end om sommeren. Alligevel må det undre, at i nabolande som Norge og Holland er sæsonledigheden i byggeriet betydeligt lavere end i Danmark. Erhvervs- og Byggestyrelsen har vist, at hvis sæsonledigheden i Danmark var på samme niveau som i for eksempel de to lande, så kunne samfundet spare 2-300 mio. kr. til udbetaling af dagpenge (EBST 2004). Hvorfor sker det ikke? Udgivelsesdato: 13. november 2009

Hansen, Ernst Jan de Place; Larsen, Jacob Norvig

2009-01-01

328

The Imitation Game: Alan Turings enigmatiske imitationsspil  

DEFF Research Database (Denmark)

Alan Turing revolutionerede computervidenskaben og modtog først verdens anerkendelse længe efter sin død. Nu sætter filmen 'The Imitation Game', der har premiere i Danmark 29. januar 2015, fokus på det oversete geni.

Bentzen, Martin Mose

329

Gamle alger skriver Danmarkshistorie  

DEFF Research Database (Denmark)

Geologiske undersøgelser af byggestenene i Absalons borg under Christiansborg Slot, er med til at afdække råstoffernes transportveje i Danmark for næsten 1000 år siden. Indholdet af fossiler viser, at biskop Absalon og hans folk sandsynligvis hentede byggestenene ved Stevns Klint.

Lauridsen, Bodil Wesenberg; Rasmussen, Jan Audun

2010-01-01

330

Hvorfra kom reformationstidens danske salmer?  

DEFF Research Database (Denmark)

En analyse af de danske salmebøger 1529 - 1535 viser, at reformationstidens tyske salmer, ikke mindst Luthers salmer, er nået Øresunds-området og dermed Danmark via Rostock. Udgivelsesdato: September 2008

Balslev-Clausen, Peter

2008-01-01

331

Johannes Bugenhagen und die dänische Aussenpolitik in der Reformationszeit  

DEFF Research Database (Denmark)

Bugenhagens aktiviteter vedr. henrettelsen af ekskong Christian d. 2.´s hoffourer Wilhelm von Zwolle (1529), vedr. striden mellem Danmark og Pommern om øen Rygen, samt hans kommentarer om udenrigspolitiske sager i breve til Christian d. 3.

Lausten, Martin Schwarz

2014-01-01

332

Not Just a Prelude : The First Balkan War Crisis as the Catalyst of Final European War Preparations.  

DEFF Research Database (Denmark)

Både i stormagterne England og Tyskland, i den mellemstore magt Sverige og i lille Danmark førte krisen til den afsluttende planlægning og andre forberedelser for den storkrig, der fulgte næste sommer. Artiklen beskriver disse forberedelser.

Clemmesen, Michael Hesselholt

2014-01-01

333

Continuing Vocational Training (CVT) and Life Long Learning (LLL) - Policy Recommendations and Reflections : A result of trans-national cooperation - Bulgaria, Denmark, Greece and Romania  

DEFF Research Database (Denmark)

En sammenfattende rapport over et EU-finansieret projekt med kritiske refleksioner og anbefalinger vedrørende en øget deltagelse i livslang læring og erhvervsrettet efter- og videreuddannelse i de 4 partnerlande Bulgarien, Danmark, Grækenland og Rumænien

Hansen, Leif Emil

2010-01-01

334

The International Cancer Benchmarking Partnership : An international collaboration to inform cancer policy in Australia, Canada, Denmark, Norway, Sweden and the United Kingdom  

DEFF Research Database (Denmark)

Danmark deltager i det internationale studie der skal se på mulige sammenhænge mellem kræftoverlevelsen i en række lande og så en række faktorer i udredningen. Denne artikel beskriver studiet i detaljer.

Butler, John; Foot, Catherine

2013-01-01

335

From a Beautiful Swan to an Ugly Duckling : the Renewal of Danish Activation Policy sine 2003  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen analyserer ændringer i dansk aktiveringspolitik siden 2003, hvor typer af institutionelle forandringer relateres til omlægninger på proces- og indholdssiden. Konklusionen er, at der har været tale om en systemtransformation af aktiveringspolitikken i Danmark. Udgivelsesdato: 2010/2009

JØrgensen, Henning

2009-01-01

336

Forsvar af doktorafhandling om luftforurening  

DEFF Research Database (Denmark)

Torsdag d. 3. december forsvarer sektionsleder, seniorforsker og adjungeret professor Ole Hertel, Danmarks Miljøundersøgelser ved Aarhus Universitet (DMU) sin doktorafhandling om værktøjer til at bestemme luftforureningens påvirkning af mennesker og natur.

Pedersen, Jens Christian

2009-01-01

337

DanGrid. Report from working group 24. Roadmap for Smart Grid in Denmark with emphasis on the transmission companies' role; DanGrid. Delrapport. Arbejdsgruppe 24. Roadmap for Smart Grid i Danmark med saerlig vaegt pae netselskabernes rolle  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The present report identifies a number of recommendations where specifically grid companies, but also authorities, customers and market players must initiate actions and activities to realize Smart Grid in Denmark by 2020. The report forms the basis for each network operator to implement Smart Grid, and is divided such that: 1 the management can create an overview of the steps to be taken in connection with the implementation, and 2. the technical department can develop a series of concrete actions to be implemented in the Smart Grid. The measures are divided into four groups: 1 - Establishment of business case and strategy: Efforts that support that each network operator prepares a business case and define a strategy for the creation of a Smart Grid. 2 - New technology in the grid: Measures relating to the importation of new technology in the grid, for example establishment of technology solutions for automating and monitoring the load on the network, and installing additional measurements at strategic points in the distribution network. 3 - Enabling customers' demand response: Initiatives that support that the grid company actively involves end users through price signals or by entering into agreements to regulate or move power consumption to a time of free capacity in the grid. 4 - Other activities: Measures which are horizontal and support that network companies develop a Smart Grid. New economic regulation of network companies is required to support the introduction of new technology in the grid, and at the same time crucial to enable customers' demand response. IT and data security must be established and customer engagement as active consumers of electricity should be strengthened. (LN)

Lomholt Finnemann, K. [DONG Energy, Virum (Denmark); Soerensen, Per [TRE-FOR, Kolding (Denmark); Larsen, Jim [EnergiMidt, Silkeborg (Denmark); Balasiu, A. [Siemens, Ballerup (Denmark); Holmberg Rasmussen, L. [Nordjysk Elhandel, Aalborg (Denmark); Moeller Joergensen, J. [Energinet.dk, Fredericia (Denmark); Norsk Jensen, A.; Nejsum, T.; Andersen, Kim [Dansk Energi, Frederiksberg (Denmark)

2012-09-15

338

Skuffende redegørelse fra C20-selskaberne om bestyrelsesmedlemmers uafhængighed  

DEFF Research Database (Denmark)

Sammensætningen af selskabers bestyrelse fylder meget i corporate governance-debatten i Danmark og er samtidig tillagt et helt afsnit i de gældende corporate governance-anbefalinger fra Komitéen for god Selskabsledelse. C20-selskaberne er de aktieselskaber i Danmark, der nyder størst mediebevågenhed. Det er derfor skuffende at måtte konstatere, at denne artikels undersøgelse af C20-selskabernes redegørelser om deres bestyrelsesmedlemmernes uafhængighed viser, at kvaliteten af de offentliggjorte oplysninger er så utilstrækkelige, at de ikke fortjener betegnelsen best practice.

Madsen, Marina Bitsch

2011-01-01

339

Dansk elitesport i fremgang – men New Zealand klarer sig langt bedre!  

DEFF Research Database (Denmark)

Både Team Danmark og DIF har ved årsskiftet givet udtryk for gedigen tilfredshed med elitens resultater i 2011. Dansk elitesport vandt betydeligt flere medaljer ved VM og EM i 2011 end i det senest umiddelbart sammenlignelige forolympiske år, 2007. Fremgangen gælder, uanset om man kun ser på Team Danmark-støttede sportsgrene eller på alle discipliner inklusive idrætsgrene, der ikke er på det olympiske program.

Nielsen, Klaus; Storm, Rasmus K.

340

Den danske Rødliste opdateret med 1.256 arter af planter og dyr  

DEFF Research Database (Denmark)

I dag offentliggør Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet rødlistestatus for i alt 1.256 arteraf danske insekter, svampe og karplanter. Status viser at hver tredje af de arter hvor der findes tilstrækkelige data er kategoriseret som truet i mindre eller større grad eller som forsvundet fra Danmark. Fire af de 1.256 arter er forsvundet i forhold til den forrige status i 1997.

Pedersen, Jens Christian; Wind, Peter

2009-01-01

341

God smag og bordskik er den bedste slankekur : Amerikanere bliver fede af at fokusere på ernæring. Franskmænd bliver slanke af gode smagsoplevelser.  

DEFF Research Database (Denmark)

Rockwool Fondens Forskningsenhed har for nylig offentliggjort rapporten ’Helbred, trivsel og overvægt blandt danskerne’, der viser, at antallet af svært overvægtige i USA og Storbritannien er over dobbelt så stort som i Danmark. Den franske madsociolog Claude Fischler beskæftiger sig med sammenhængen mellem måltidskultur og fedme, og hans forskning peger på, at vi i Danmark måske, og stik mod vore bedste intentioner, stille og roligt er på vej mod amerikanske og britiske tilstande.

Andersen, Boris

2011-01-01

342

Kvalitativ analyse af udvalgte kommuners klimatilpasningsstrategier : Baggrundsrapport til: Klimatilpasning i de danske kommuner - et overblik  

DEFF Research Database (Denmark)

En del af kommunerne har udarbejdet klimatilpasningsstrategier for at målrette og koordinere arbejdet med tilpasning til de aktuelle og fremtidige klimaændringer. Skov & Landskab har analyseret klimatilpasningsstrategierne fra 10 kommuner, som en del af projekt 'Klimatilpasning i de danske kommuner - et overblik". Rapporten opsamler resultaterne under fire hovedspørgsmål: Bygger klimatilpasningsstrategien på en forudgående kortlægning? Er strategien omsat til konkrete handlinger/handleplaner? Hvordan er samarbejde og ansvarsfordeling i forhold til andre aktører grebet an? og: Hvordan er videnshåndteringen grebet an?

Lund, Dorthe Hedensted

2011-01-01

343

Informations- og kommunikationsteknologi i boligen : evaluering af et forsøgsbyggeri  

DEFF Research Database (Denmark)

Et forsøgsbyggeri i Næstved er blevet evalueret mht. intentioner med forsøgsbyggeriet, byggeriets arkitektoniske kvaliteter og beboernes tilfredshed. Formålet med byggeriet har bl.a. været at afprøve, hvordan informations- og kommunikationsteknologi (IKT) kan indgå i boliger for handicappede. Evalueringen viser, at det var vanskeligt at realisere de oprindelige intentioner med byggeriet. I rapporten peges der på afgørende problemer, som man bør være mere opmærksom på i lignende fremtidige forsøgsbyggerier.

Beim, Anne; Mossin, Natalie

2001-01-01

344

Specialoperationer - myter og fakta  

DEFF Research Database (Denmark)

Briefet analyserer nogle af de myter som gennem tiden har skabt en institutionel modstand på de politiske militære beslutningsniveauer mod at forstå og overveje specialoperationer som et strategisk værdifuldt værktøj i nutidig og fremtidig konfliktforebyggelse, krisestyring og konflikthåndtering. Briefet giver et summarisk overblik over hvad specialoperationer egentlig er og fokuserer derfor på at udvikle en bredere forståelse for nyttigheden af specialoperationer i en småstats strategi.

Jensen, Lars Henrik Ehrensvärd

2012-01-01

345

Scenarier for byvækst i Europa : fokus på peri-urbane områder  

DEFF Research Database (Denmark)

In the EU co-financed research project PLUREL (2007-2010) scenarios where used to model possible futures for urban development in Europe. The scenarios and first results were presented in the previous factsheet “Fremtidig byvækst i Europa: Scenarier og tab af naturområder”. In this factsheet modelling results related to how urban areas will grow are presented. The overall conclusion is that peri-urban areas - opposite to urban or rural areas - will experience the highest growth rates of urbanisation.

Fertner, Christian; Nielsen, Thomas Alexander Sick

2011-01-01

346

Menneskerettighedsdomstolens fortid, nutid og fremtid : Hvilke veje blæser vindene efter Brighton-erklæringen?  

DEFF Research Database (Denmark)

Denne artikel behandler de verserende reformer af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol på baggrund af en analyse af Domstolens både fortidige og mulige fremtidige udviklingsscenarier. Forfatterne anfører, at de igangværende reformer peger i flere mulige retninger, og at det langt fra er givet, at Europarådets regeringer vil ende med at vedtage en grundlæggende reform, der vil gøre Domstolen i stand til at løse sin kerneopgave på en bedre måde end i dag

Madsen, Mikael Rask; Christoffersen, Jonas

2015-01-01

347

Den Europæiske union er på vej mod at udvikle og implementere europæiske regnskabsstandarder indenfor den offentlige sektor (EPSAS)  

DEFF Research Database (Denmark)

I maj 2013 var Europa-Kommissionen og Eurostat vært for en konference med formålet at forhandle om den fremtidige udvikling af harmoniserede offentlige regnskabsstandarder (European Public Sector Stardards' EPSAS), som skal anvendes af alle medlemslande i den Europæiske Union. Konfererencen, som blev holdt i Bryssel, samlede internationale organisatoner såsom International Federation of Accountants (FAC), Verdensbanken og International Monetary Fund (IMF) samt interessenter og beslutningstagere fra EU's medlemslande.

Pontoppidan, Caroline Aggestam

2013-01-01

348

Online dagbogen i praktik- og klinikforløb på sundhedsvidenskabelige uddannelser  

DEFF Research Database (Denmark)

I artiklen fremlægges de studerende og undervisernes erfaringer med brug af online dagbogen til understøttelse af et praktikforløb. Artiklens formål er at undersøge, hvorvidt læring og færdighedstræning i praktikken styrkes gennem løbende skriftlig refleksion, og hvilken betydning online dagbogens muligheder for kontinuerlig feed back giver i den forbindelse. Videre diskuteres implementeringen af værktøjet i uddannelsen, og der gives perspektiver på håndtering af ressourceforbruget til e-moderation i den fremtidige drift.

Hansen, Janne Saltoft; Lyk, Jeanette

2014-01-01

349

KulturarvNord - Styrker, svagheder, muligheder og trusler  

DEFF Research Database (Denmark)

KulturarvNord – styrker, svagheder, muligheder og trusler er udarbejdet af forskningscenteret INCEVIDA, Aalborg Universitet 2012, og gennemført i et samarbejde mellem INCEVIDA og museumsnetværket KulturarvNord. I rapporten tages der udgangspunkt i empirisk materiale indhentet via interviews med nøglepersoner i KulturarvNord. På baggrund af dette materiale er der udarbejdet en SWOT-analyse, som sætter fokus på museumsnetværkets styrker, svagheder, muligheder og trusler mhp. det fremtidige samarbejde.

Mark, Stine

2012-01-01

350

Forord ved redaktøren og innholdsliste  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available NORs arbeidsutvalg vedtok i møte i Helsingfors 25. februar 1981 at det første forskermøte i NORs regi skulle vies temaet ”Tap av rein”. Som sted for møtet ble valgt Hemavan i Sverige. Konferansen samlet 38 deltakere.Hovedhensikten med konferansen var:1.       Få oversikt over tapenes omfang.2.       Klarlegge status for den eksakte viten om tapsårsakene.3.       Drøfte, eventuelt prioritere emner for fremtidige forskningsprosjekter innen temaet. 

Sven Skjenneberg

2013-03-01

351

Handelshøjskolen i Århus lancerer international efteruddannelse for fødevaresektoren  

DEFF Research Database (Denmark)

Ny MBA (Master in Business Administration) tager afsæt i fødevaresektoren. uddannelsens fokuserer på indentifikation og analyse af forandringer i omgivelserne, udnyttelse af fremtidige muligheder og trends samt udvikling og implementering af strategier for markedet og virksomheden som helhed. MBA - med fokus på fødevaresektoren er en international to-årig uddannelse på deltid. Al undervisning og diverse aktiviteter foregår på engelsk og i et internationalt forum.

Stacey, Julia; BrunsØ, Karen

2003-01-01

352

Renæssancen i svøb : Dansk renæssance i europæisk belysning  

DEFF Research Database (Denmark)

  Hvornår holder middelalderen op og afløses af renæssancen? Og kan det virkelig passe at renæssancen i Danmark først slår igennem 150 år efter den italienske? Disse spørgsmål mødtes en række forskere og specialister om og diskuterede i det danske renæssanceår 2006. Resultatet blev 13 nye bidrag til den tidlige renæssance, som er samlet i denne bog.   Renæssancen i svøb kommer vidt omkring. Den rummer overvejelser om definitionen af renæssance, og dens forhold til antikken bliver undersøgt. Læseren vil møde hidtil ukendte skildringer af Danmark, som landet tog sig ud fra pavestolen i Rom, samt en række studier over den nye latin, græsk og historieskrivning i Danmark. Endelig kan man få indsigt i musikken ved hoffet, tidens syn på opdragelse samt læse om Grønlands indpasning i tidens verdensbillede. Her vises det med brug af kalkmalerier, at Christian II havde påtænkt at tage del i kapløbet om den nye verden.  

2008-01-01

353

Samfundets nye kulturpolitik : Sport i oplevelsesøkonomien  

DEFF Research Database (Denmark)

Sportens placering i en oplevelsesøkonomisk ramme er i dansk sammenhæng relativ ny. Med rapporten 'Danmark i kultur- og oplevelsesøkonomien - fem nye skridt på vejen' (fremlagt i 2003) samt handlingsplanen for at skaffe store idrætsbegivenheder til Danmark (lanceret i 2007) betonede regeringen i almindelighed og den daværende kulturminister, Brian Mikkelsen, i særdeleshed en international tendens om, at sport i stigende udstrækning ses som generator for samfundsøkonomisk vækst. Også i Danmark. Men hvorfor kommer dette politiske fokus på oplevelsesøkonomi netop nu? Og hvorfor spiller lige præcis sport en så central rolle heri? Denne artikel søger med udgangspunkt i en generel systemteoretisk ramme at skitsere en forklaringsmodel, der peger på at visse områder af sportsøkonomien særligt klart udtrykker det moderne samfunds lededifference om 'fremskridt'.   Dette forhold gør det oplagt set ud fra en teoretisk betragtning, at sporten nu indtænkes i specifik kulturpolitisk sammenhæng, der understøtter et mere generelt oplevelsesøkonomisk fokus.

Storm, Rasmus K.

2009-01-01

354

En post-kolonial grønlandsk-dansk fremtid? : tre scenarier for rigsfællesskabets opløsning - og tre for dets beståen og forandring  

DEFF Research Database (Denmark)

Grønland har nylig vedtaget at gå fra 'hjemmestyre' til 'selvstyre' i forhold til Danmark. Oplevelsen er, at formel selvstændighed hermed er et skridt nærmere. Samtidig er der i Grønland en udbredt enighed om, at man endnu behøver hjælp og støtte udefra. I Danmark beskrives 'Rigsfællesskabet' mellem Danmark og Grønland metaforisk som forholdet mellem forældre og en opvoksende teenager. Artiklen opstiller, på baggrund af diskursanalyser af grønlandske og danske debatter, en række scenarier for, hvordan grønlandske og danske forestillinger om rigsfællesskabet kan spille sammen i fremtiden. Mest sandsynligt forekommer en kollision mellem dansk utålmodighed med grønlandsk 'uansvarlighed' og grønlandsk utålmodighed med dansk 'paternalisme'. Størst chance for en fortsættelse af Rigsfællesskabet er der – paradoksalt nok – hvis det tømmes for indhold.

Gad, Ulrik Pram

2009-01-01

355

Robert Molesworth's An Account of Denmark as it was in 1692 : A Political Scandal and its Literary Aftermath  

DEFF Research Database (Denmark)

Robert Molesworths bog An Account of Denmark as it was in 1692 var et politisk manifest, der med Danmark som skræmmebillede advarede mod det absolutistiske fare og propaganderede for republikanske værdier. Det blev en international besteseller og er en mindre klassiker i den tidlige whig-tradition. Fra officiel side blev der protesteret mod skriftet, og den danske regering støttede og organiserede private og halvofficielle modskrifter - dog med begrænset held. Den sidste, grundigste og vigtigste af disse opponenter er Ludvig Holberg, der i sin Danmarks og Norges beskrivelse fra 1729 imødegik Molesworth systematisk både på det historiske, det naturretlige og det kulturelle plan og gjorde det med en ironi og veltalenhed, der svarede til Molesworths. Samtidig inkorporerede Holberg væsentlige dele af Molesworths kritik af Danmarks økonomiske og kulturelle tilbageståenhed. På den måde blev Molesworths bidende republikanske kritik indirekte fødselshjælper til Holbergs moderate og fuldstændig systemloyale oplysningsprojekt.

Olden-JØrgensen, Sebastian

2008-01-01

356

Hvordan påvirker indvandrernes integration, ressourcer og diaspora deres bosætningspræferencer?  

DEFF Research Database (Denmark)

Etniske minoriteters boligønsker må i vid udstrækning antages, at have de samme årsager, som generelt er fundet i forbindelse med studier af boligvalg i Danmark og andre europæiske lande. Men indvandreres bosætning i Danmark og andre lande afviger så meget fra den indfødte befolknings, at den ikke bare kan forklares ved de samme årsager. En mulig forklaring er, at indvandrere har særlige præferencer for at bo i byområder med et etnisk netværk, de kan støtte sig til – såkaldte etniske enklaver. I dette paper ses på, i hvilket omfang indvandrere i Danmark har præferencer for at bo i såkaldte multietniske boligområder og for at bo tæt på venner og familie, og i hvor stor en udstrækning dette kan forklares ved variable, som belyser deres baggrund, integration og ressourcer.

Andersen, Hans Skifter

357

Bilisters hastighed på gennemfartsveje i mindre danske byer  

DEFF Research Database (Denmark)

Sammenhængen mellem trafikulykker og hastighed viser, at øget hastighed resulterer i flere og mere alvorlige trafikulykker. Tidligere undersøgelser har indikeret, at bilister overskrider hastighedsgrænsen på gennemfartsveje i mindre byer i Danmark. For at holde farten nede i bygennemfarter er der i Danmark traditionelt anvendt vejtekniske tiltag i form af bump, forsætninger og byporte. Formålet med denne undersøgelse er at finde ud af, hvilken effekt disse tiltag har på bilisters kørselsadfærd i gennemfartsbyer i Danmark. Undersøgelsen er foretaget på baggrund af GPS-baserede data fra kørende biler for 14 gennemfartsbyer i Nordjylland. Undersøgelsen viser, at enkeltstående bump og forsætninger kun har meget lokal effekt og ikke er tilstrækkelige til at holde bilisternes hastighed nede i byerne. Bilisterne øger hastigheden igen umiddelbart efter passagen af tiltaget. Kun hvor der er etableret bump og forsætninger efter Vejreglernes anbefalinger, er hastigheden reduceret, som ønsket. En tætliggende randbebyggelse reducerer også hastigheden i en del bygennemfarter, men den har ingen effekt på de højeste hastigheder.

JØrgensen, Morten; Bolet, Lars

2014-01-01

358

Udnyt Nordens Digitale Forspring  

DEFF Research Database (Denmark)

Nordens børn og unge er hjemmevante i den digitale verden. Danske børn har i høj grad adgang til internet i deres hverdag, og i Danmark og i Sverige finder vi de yngste internetbrugere. En svensk undersøgelse fra 2010 viser, at børnene er fire år i gennemsnit, når de har deres internetdebut. På internationalt niveau ligger Danmark og de nordiske lande højt med hensyn til børns adgang til internet både hjemme og i skolen og skiller sig – med Danmark i top – ud, når det gælder graden af integration af computere i undervisning i fagene modersmål, matematik, naturfag og fremmedsprog. Børn har altså i dag muligheden for mobilt og trådløst at deltage aktivt og kommunikere, producere og dele deres tanker og produktioner.

SØrensen, Birgitte Holm; Levinsen, Karin

2013-01-01

359

Selskabsskatterettens grundbegreber (1) : Nye brugere kan begynde her, øvede brugere kan genopfriske her  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen behandler nogle hovedtræk af selskabsskatteretten i Danmark. De væsentligste emner er: Selskabsskatterettens betydning ved rådgivning om selskaber og andre juridiske personer, retsgrundlaget i Danmark, EU og OECD, de relevante skattesatser, ubegrænset dansk skattepligt for selskaber, fonde mv., skat af fonde og skat af foreninger, herunder valget mellem fond og forening, begrænset dansk skattepligt for udenlandske selskaber, selskabernes ønske om minimering af skatten og værnsreglerne opstillet i denne anledning, dansk og international sambeskatning samt afståelsesbeskatning og skattemæssig succession. Artikilen er den første af to artikler i Revision & Regnskabsvæsen,som gennemgår den danske selskabsbeskatning og sætter den i en international sammenhæng.

Werlauff, Erik

2011-01-01

360

Kvægbruget har betydning for den globale udledning af klimagasser  

DEFF Research Database (Denmark)

Der er en stigende opmærksomhed på, at den menneske skabte aktivitet forøger udledningen af drivhusgasser til asmosfæren og dermed bidrager til den globale temperaturstigning. I et globalt perspektiv er det anslået, at jordbruget er årsagen til 18% af den samlede udledning af drivhusgasser, og i de seneste opgørelser fra FAO henføres ca. 22% heraf til at stamme fra mælkeproduktionen. Også i Danmark er bidraget fra jordbruget markant, 16% ifølge den seneste nationale opgørelse. Ved en skønsmæssig opdeling på produtionsgrene udgør kvægbruget ca. 40% heraf i Danmark.

Kristensen, Troels

2013-01-01

361

Ludomani. Behandling og forebyggelse  

DEFF Research Database (Denmark)

Ludomani – også kendt som patologisk spilleafhængighed – er en lidelse, der viser sig ved gentagne episoder af spilleadfærd, som spilleren har mistet kontrollen over. Lidelsen rammer flere mænd end kvinder og har høj komorbiditet med andre diagnoser såsom depression og angst samt andre afhængighedslidelser. Det skønnes, at ca. 5.000 personer i Danmark inden for det seneste år har lidt af ludomani, og at ca. 2 % af den voksne befolkning i Danmark indenfor det seneste år har haft et problematisk forhold til spil. Selvom der aktuelt er et øget fokus på ludomani i offentligheden, er lidelsen i behandlingsmæssige sammenhænge overset.

Linnet, Jakob; Ovesen, Maria

2014-01-01

362

Impedance imaging in core analysis. Imaging of phase distributions in samples of natural cores of North Sea chalk containing conducting as well as non-conducting fluids. Part: 1-3  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The present report documents the efforts to develop an impedance method for determining the distribution of the water saturation in a chalk core sample. Measurement of this distribution during a displacement process will make it possible to make numerical simulations of the process which may in turn reveal important rock parameters. The impedance method is one among other methods to determine saturation profiles in a research programme on rock parameters with participants from Danmarks Tekniske Universitet, DTU, and Danmarks og Groenlands Geologiske Undersoegelse, GEUS. The other methods investigated are nmr-scanning and {gamma}-logging. (au)

Laursen, S. [DTU, Inst. for Kemi (Denmark)] Moeller Nielsen, C. [DTU, Inst. for Energiteknik (Denmark)

1997-12-31

363

Two new parrots (Psittaciformes) from the Lower Eocene Fur Formation of Denmark  

DEFF Research Database (Denmark)

To nye fossile papegøjer fra det nedre eocæne 'Moler' (Fur Formationen) i Danmark (c. 54 mio. år) beskrives. Et unavngivent stykke placeres i den uddøde familie af stamgruppe papegøjer, Pseudasturidae (slægt og art incertae sedis), mens en anden (Mopsitta tanta ny slægt og art) er den størst kendte fossile papegøje til dato. Begge stykker er de første beskrevne fossiler af deres art fra Danmark. Selvom Mopsitta fylogenetiske position er uklar (den klassificeres som familien incertae sedis), er den tættere på nulevende Psittacidae end til nogle andre kendte palæogene papegøjer og kan derfor repræsentere den ældst kendte kronegruppe papegøje. Udgivelsesdato: 15. maj

Waterhouse, David; Lindow, Bent Erik Kramer

2008-01-01

364

Rwanda. Dansk støtte er en god investering  

DEFF Research Database (Denmark)

Danmark fortsætter militær støtte til Rwanda mens andre lande fryser bistand Rwandas regering har siden 2005 bidraget betydeligt til fredsbevarende operationer. Rwanda har gennem sit styrkebidrag til fredsbevarende operationer potentialet til at spille en væsentlig regional rolle pga. landets militære styrke og erfaring med forsoning, konfliktløsning og genopbygning efter krigen og folkemordet i 1994. Aktuelt bidrager Rwanda med 4,577 soldater til fredsbevarende missioner i FN-regi, hvilket betyder, at Rwanda er det land i verden, der leverer det sjette største militære styrkebidrag til FN. Danmark ligger nummer 84 på denne liste med et bidrag på 34 soldater.

Larsen, Josefine Kühnel

2012-01-01

365

Arkitektur der bevæger. : Den ny bykirke, epokegørende arkitektkonkurrence.  

DEFF Research Database (Denmark)

Supermarked, klatreklub, hotel, kontor, moské, bolig, restaurant, arbejdsformidling, diskotek, galleri eller koncertsal? Mulighederne er mange, når man besøger de mange lande omkring Danmark, der har taget folkekirker ud af brug og indrettet dem til andre formål. Herhjemme skal vi først nu til at tage fat på den følelsesladede debat. Center for Idræt og Arkitektur har sammen med Kirkefondet og Bygningskultur Danmark fundets økonomien til en arkitektkonkurrence om ny brug af bykirken. En sådan konkurrence er unik for arkitektstanden, fordi den vil tilvejebringe helt ny viden om grænserne for ny brug af en hidtil "urørt" bygningstype.

Kural, René

2008-01-01

366

Scandinavia  

DEFF Research Database (Denmark)

Skandinaviens politiske kultur i senmiddelalderen var præget af variationer over samme tema: det kristne kongedømme baseret på loven. Fra dette fælles udgangspunkt går udviklingen i Danmark-Norge og Sverige hver sin vej. I Danmark-Norge slår et konservativt, aristokratisk præget valgkongedømme i 1660 over i et enevældigt arvekongedømme, og der udvikles, med delvis undtagelse af Sorø adelige Akademis velmagtsdage, aldrig nogen stærk naturretlig tradition eller selvstændig akademisk politisk videnskab. I Sverige blomstrer den politiske videnskab, og der udvikles en stærk naturretlig tradition. Begge dele er med til at forklare, at Sverige efter en generation med enevælde (1680-1719) vendte tilbage til decideret konstitutionelt styre.

Olden-JØrgensen, Sebastian

2008-01-01

367

Der Hitler-Stalin-Pakt aus dänischer Perspektive  

DEFF Research Database (Denmark)

Hitler-Stalinpagten august 1939 set i dansk erindringspolitisk og historiografisk perspektiv. De umiddelbare reaktioner fra danske politikere og embedsmænd antager, at pagten vil lede til et tysk angreb på Polen, men de mener fejlagtigt at pagten vil fjerne konfliktfocus fra Danmark og Skandinavien. Senere erindringspolitik indgår i den politiske kamp om synet på Sovjetunionen og og på DKP. Den hemmelige tillægsprotolkol omtales i Danmark først efter krigen på basis af de amerikansk udgivne tyske dokumrenter om protokollen. Sovjetunionen og DKP benægter eksistensen af en sådan protokol, men dens eksistens accepteres i den øvrige litteratur.

Roslyng-Jensen, Palle

2011-01-01

368

Arbejdsmiljøindsatsen i 25 år - succes eller fiasko?  

DEFF Research Database (Denmark)

Denne udredning er udarbejdet af CASA på foranledning af arbejdsmiljøudvalget i Ingeniørforeningen i Danmark (IDA). Udvalget har ønsket en indledende udredning om effekterne af den forebyggende arbejdsmiljøindsats i Danmark de sidste 25 år samt nogle bud på, hvordan denne indsats kan styrkes fremover. Udredningen er udarbejdet i perioden 1. februar til 1. juli 2000. Udgangspunktet for udredningen var spørgsmålet om, der er opstået et paradoksproblem: På trods af en stor indsats inden for arbejdsmiljøsystemet de sidste 25 år er det ikke muligt at konstatere en klar helbredsmæssig effekt af denne indsats.

Hasle, Peter; Broberg, Ole

2000-01-01

369

Selskabsskatterettens grundbegreber (2) : nye brugere kan begynde her, øvede brugere kan genopfriske her  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen behandler nogle hovedtræk af selskabsskatteretten i Danmark. De væsentligste emner er: Selskabsskatterettens betydning ved rådgivning om selskaber og andre juridiske personer, retsgrundlaget i Danmark, EU og OECD, de relevante skattesatser, ubegrænset dansk skattepligt for selskaber, fonde mv., skat af fonde og skat af foreninger, herunder valget mellem fond og forening, begrænset dansk skattepligt for udenlandske selskaber, selskabernes ønske om minimering af skatten og værnsreglerne opstillet i denne anledning, dansk og international sambeskatning samt afståelsesbeskatning og skattemæssig succession. Artiklen er den anden af to artikler i Revision & Regnskabsvæsen,som gennemgår den danske selskabsbeskatning og sætter den i en international sammenhæng.

Werlauff, Erik

2011-01-01

370

Fattigdom, afsavn og coping  

DEFF Research Database (Denmark)

De seneste år har mange pointeret, at Danmark er blevet et mere ulige samfund, bl.a. som følge af skærpede regler for overførselsindkomster. Men mens ulighed, sociale ydelser og arbejdsmarked har været genstand for omfattende offentlig debat, har der været påfaldende lidt diskussion af fattigdom. Denne bog bygger på omfattende studier af området og giver et detaljeret overblik over fattigdommens udvikling, udbredelse og betydning i Danmark. Der ses bl.a. på, hvilke befolkningsgrupper der især rammes af fattigdom, hvordan fattigdommen påvirker individer på en lang række områder over hele livsforløbet, og hvordan fattigdomsramte håndterer deres situation og skaber en meningsfuld tilværelse på trods af svære betingelser.

Müller, Maja; Hussain, Azhar

2015-01-01

371

Turisterne, naturen og nationalparken : afrapportering af undersøgelse vedrørende turisternes brug af naturområderne og deres holdninger til Møns natur og nationalpark-projektet.  

DEFF Research Database (Denmark)

Møn er en turist-ø, og øens feriegæster udgør en vigtig del af naturbrugerne – såvel kvantitativt som kvalitativt. Med ca. 500.000 overnatninger pr. år er øens indbyggertal godt og vel fordoblet på et givet tidspunkt i højsæsonen, som falder sammen med den tid af året, hvor naturområderne generelt benyttes mest. Møns turister vælger i høj grad Møn på grund af naturen og bruger den meget. Der er stort behov for at udvikle nye oplevelsesmuligheder i den mønske natur, for at gøre dem tilgængeli-ge og informere om dem. Samtidig indebærer den store turisme selvfølgelig - selv om mange turi-ster har et stort kendskab til Møns natur og er ”kvalitetsbrugere” - også en risiko for nedslidning af de følsomme naturområder og arter. Formålet med undersøgelsen er derfor: · At registrere turisternes nuværende brug af de mønske naturområder – hvilke aktiviteter, hvilke lokaliteter, hvor ofte etc., heru. indkredse evt. naturbelastninger ved turismens brug af naturen; · At indkredse turisternes oplevelse af og meninger om den mønske natur, deres behov for / øn-sker til fremtidig brug af de mønske naturområder (nye naturattraktioner, nye oplevelsesmulig-heder, nye aktiviteter) heru. vurdere risiko for fremtidige naturbelastninger; · At afdække turisternes holdninger til Nationalpark-projektet – skatter de ”nationalpark-brandet”, åbner det nye muligheder for udvikling af bæredygtig kvalitetsturisme, er der risici forbundet med fremtidig turistanvendelse af en evt. nationalparks natur-og kulturmiljøer? Målgruppe er Møns turister – udvalg af interview-personer søges sammensat på nationaliteter, fami-lietyper, overnatningstyper m.v. i overensstemmelse med fordelingen i hele turistgruppen.

Kvistgaard, Peter; Smed, Karina Madsen

2005-01-01

372

Solen må aldrig skinne, og Sofie må aldrig smile : Interview med Piv Bernth  

DEFF Research Database (Denmark)

Som producent på alle tre sæsoner af Forbrydelsen har Piv Bernth spillet en vigtig rolle i Forbrydelsens tilblivelsesproces og har sammen med Søren Sveistrup været seriens dynamo. I april 2012 blev Bernth udnævnt til DRs nye dramachef og skal i samarbejde med fiktionschef Nadia Kløvedal Reich være med til at lægge kursen for DRs fremtidige dramaserier. Bernth fortæller i dette interview om bl.a. underlægningsmusikkens nuancer, om Sarah Lund som karakter, om Forbrydelsens rolle i landskabet af andre DR-serier, ligesom hun spidder The Killing (AMC, 2011-12), som hun mener fraviger sit ophav på afgørende punkter.

Nielsen, Jakob Isak

2012-01-01

373

Etnografiske udstillinger - aktuelle tendenser  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen præsenterer et overordnet billede af udviklingen indenfor etnografiske udstillinger og gennem det 20. århundrede. Der argumenteres for, at etnografiske udstillinger, efter repræsentationsdebattens slag mod de evolutionistiske og kulturrelativistiske udstillingsformer, har stået i et vadested, hvor der er blevet eksperimenteret med mange forskellige udtryk, uden at der har udkrystalliseret sig et bud på, hvad der kendetegner den moderne etnografiske udstilling. Artiklen afslutter med et argument for, at det stigende fokus på genstande i etnografien, etnografiens anvendelse indenfor brugerdreven innovation og den tværfaglige konstitution af de temaer, etnografiske udstillinger omhandler i dag, vil lægge grunden for nye fremtidige eksperimenter inden for genren.

Bjerregaard, Peter

2008-01-01

374

Evaluering af 2. år på MCC-uddannelsen  

DEFF Research Database (Denmark)

Denne evalueringsrapport er udarbejdet af Nina Blom Andersen på grundlag at data indsamlet gennem et spørgeskema udarbejdet af Axel Teich Geertinger, Mette Qvist og Robin Cheesman - ansatte på MCC-uddannelsen. Arbejdet er udført i forlængelse af det tidligere working paper "Evaluering af 1. år på MCC-uddannelsen" ved Robin Cheesman og Mette Qvist. Rapporten foreligger her i "rå" form, dvs. uden samlet konklusion og med kun få klare anbefalinger. Det er således en opgave for uddannelsens ledelse, personale og styregruppe efterfølgende at diskutere hvilke konsekvenser evalueringens resultater bør have på uddannelsens fremtidige indhold og form.

Andersen, Nina Blom

2002-01-01

375

De danske motorveje : landskabskunst og hverdagslandskab  

DEFF Research Database (Denmark)

Målet med dette paper er, med udgangspunkt i BVL forskningsprojektets fase 2 data, at diskutere hvorvidt de oprindelige landskabelige intentioner bag de danske motorveje er realiseret, samt beskrive dele af det danske motorvejsnets omgivelser anno 2002 og diskutere hvordan denne særlige landskabsoplevelse fra de danske motorveje kan beskrives, og danne grundlag for en fremtidig forvaltning af eksisterende motorveje og for planlægning af nye motorveje. Det kan i den forbindelse konkluderes at der er sket en afkobling mellem de oprindelige landskabelige æstetiske intentioner bag de danske motorvejsanlæg og motorvejenes daværende omgivelser og den udvikling der reelt efterfølgende er foregået og foregår, langs dele af det danske motorvejsnets omgivelser anno 2002.

Harder, Henrik; Nielsen, Jens B

2007-01-01

376

Politiske bud - byggeriets kvalitet, effektivitet og udvikling : Folketingets partiers holdning til erhvervets initiativforslag  

DEFF Research Database (Denmark)

Rapporten beskriver en opfølgning på høringen i Landstingssalen på Christiansborg den 20. november 2002 om byggeriets kvalitet, effektivitet og udvikling. 30 centrale initiativforslag er fremlagt af erhvervet, som deres udspil til den fremtidige udvikling af byggeriet, og forslagene beskriver de fire hovedområder: Ejendomsmarkedet, byggemarkedet, produktmarkedet og videnmarkedet. Folketingets partier har fremlagt deres holdning til de enkelte initiativer, og de har vægtet deres betydning og den indsats de ønsker at lægge i de enkelte forslag. Rapporten giver et godt udgangspunkt for en handlingsorienteret debat mellem byggeriets aktører om, hvad der er vigtigt, og hvem der tager ansvar for hvilke initiativer.

Bertelsen, Niels Haldor; Storgaard, Kresten

2005-01-01

377

Netværksetableringens betydning for SMV'eres innovationsevne : Eksemplificeret ved m-commercesektoren  

DEFF Research Database (Denmark)

Formålet med artiklen er at belyse, hvordan karakteristika i forbindelse med netværksetablering påvirker innovationsevnen i SMV'er inden for mobil commerce (m-commerce) sektoren. Med afsæt i social netværksteori, der anvendes til at belyse interaktioner mellem de involverede m-commerce aktører, diskuteres, hvordan tidlige erfaringer med netværksdannelse påvirker innovationsevnen i fire virksomheder. Datamaterialet er indsamlet fra fire casestudier fra m-commerce sektoren. Hovedresultatet fra undersøgelsen peger på at den måde, hvorpå tidlige samspilsfunktioner mellem netværkspartnere etableres, kan have afgørende indflydelse på den fremtidige strategi og på den langsigtede effektivitet i de involverede SMV'er.

JØrgensen, Frances; UlhØi, John Parm

2010-01-01

378

Visioner for forskningsbiblioteker : Et forsknings- og uddannelsesperspektiv  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen analyserer de udfordringer, som den digitale udvikling stiller forskningsbibliotekerne overfor. Den betragter kort forskningsbibliotekernes kernefunktioner, der i lyset af digitalisering ikke længere kan isoleres fra forlagsfunktioner og visse andre typer af formidlingsfunktioner. Visionen i denne artikel er ikke biblioteket som et fysisk sted, men løsning af informationsopgaver i relation til videnskabelig kommunikation og formidling, herunder undervisning i informationssøgning (dvs. etablering af "information literacy" hos brugerne) og etablering af metadata, der gør en forskel. Biblioteksvæsnets organisation må gentænkes, og modeller a la KVINFO eller det tyske Zentrum für Psychologische Information und Dokumentation (ZPID) ses som mulige fremtidsmodeller. Artiklen belyser, hvordan problemstillinger og fremtidige kvalifikationer må udvikles med udgangspunkt i videnskabsstudier.

HjØrland, Birger

2010-01-01

379

Fjernsynet som shaman: Om store mediebegivenheders transformative virkninger  

OpenAIRE

Den direkte transmission af levende begivenheder har altid været TV- mediets særlige styrke, hvad enten det drejer sig om fodboldkampe, Lørdagskanalen eller kongebrylluper. Medieforskerne har da også interesseret sig for fjernsynets formidling af sportsbegivenheder og der er blevet lavet analyser af Kanaludsendelserne. Men hverken i Danmark eller andre steder har forskerne fundet det interessant at undersøge de store, ceremonielle mediebegivenheder...

Elihu Katz; Daniel Dayan

1988-01-01

380

Temadag om registrering/katalogisering til Web-katalogen  

DEFF Research Database (Denmark)

Referat fra temadag om registrering/katalogisering til Web-katalogen afholdt af DFs Interessekreds for Registrering på RUC d. 13.marts 2002. Oplægsholdere fra Danmark og England gav deres bud på status og udviklingstendenser for arbejdet med at skabe og forbedre web-baserede bibliotekskataloger

Hansen, Hanne HØrl; HammershØi, Lene

2002-01-01

381

Realkompetenceprocessen i et helhedsperspektiv  

DEFF Research Database (Denmark)

Rie Thomsen, PhD-stipendiat ved Danmarks Pædagogiske Universitet, har udviklet den model for et helhedsperspektiv på realkompetenceprocessen, der er emnet for denne artikel. Den er skrevet  i et samarbejde mellem Rie Thomsen og Randi Jensen, sekretariatsleder i Daghøjskoleforeningen, specielt med henblik på pilotprojektet uddannelse af Realkompetencevejledere i folkeoplysningen. Maj 2007.

Thomsen, Rie; Jensen, Randi

2007-01-01

382

Det står skidt til vest for Valby Bakke  

DEFF Research Database (Denmark)

Sandheden er, at jobvæksten i Danmark i modsætning til de fleste andre OECD- lande på intet tidspunkt har været tilstrækkelig til at opveje tabet af job. Ingen sektor har i dag flere job end i slutningen af 2008. Og det ser særlig skidt ud i provinsen.

Westergård-Nielsen, Niels

2014-01-01

383

Den Personlige Faktor : Højre- og venstreorienterede vælgere foretrækker forskellige kandidatpersonligheder  

DEFF Research Database (Denmark)

I den danske valglitteratur er betydningen af kandidaters personligheder ofte blevet nedtonet. Jeg argumenterer i denne artikel for, at denne konklusion måske bygger på, at man hidtil ikke har undersøgt om forskellige kandidatpersonligheder foretrækkes på de to politiske fløje. På baggrund af et surveyeksperiment gennemført i Danmark viser jeg, at højre- og venstreorienterede individer foretrækker henholdsvis dominante og imødekommende kandidatpersonligheder.

Laustsen, Lasse

2014-01-01

384

Et godt sted at græde og le hos Helle Helle  

DEFF Research Database (Denmark)

Da Helle Helle (f. 1965) i 2010 blev indstillet af Statens Kunstfonds repræsentantskab til at modtage livsvarig kunstnerydelse, lød begrundelsen, at hun var ”en af Danmarks vigtigste fortolkere af middelklassen og den danske provins.” Og sådan er hun generelt også blevet modtaget og fortolket: Som en forfatter, der fortæller om udkanter, velfærdssystemets fortabte i provinsen og tidstypiske konflikter i parforholdet.

Hansen, Per Krogh

385

Homogen Mur - et udviklingsprojekt : Mølletorvet i Slagelse  

DEFF Research Database (Denmark)

Mølletorvet i Slagelse er det første byggeri i Danmark, hvor ydervæggen er udført af homogene bærende og isolerende teglblokke. Byggeriet viser en række af de muligheder, der både med hensyn til konstruktioner, energiforhold og arkitektur ligger i anvendelsen af homogent blokmurværk.

Dahl, Torben; Beim, Anne

1997-01-01

386

Dansk eliteidræt vinder flere medaljer  

DEFF Research Database (Denmark)

Dansk elitesport vandt betydeligt flere medaljer ved VM og EM i 2011 end i det foregående umiddelbart sammenlignelige forolympiske år, 2007. Det gælder såvel i Team Danmark-støttede sportsgrene som i alle discipliner inklusive idrætsgrene, der ikke er på det olympiske program. Forud for det kommende OL i London giver det grund til optimisme.

Storm, Rasmus K.; Nielsen, Klaus

387

Radioverdener : Auditiv kultur, historie og arkiver  

DEFF Research Database (Denmark)

I slutningen af det 20. århundrede troede de fleste, at radioen ville blive fortidens medium i kraft af web-mediets sejrsgang. Men i dag lever radioen i bedste velgående på nye præmisser, og den er med stor succes blevet integreret i det 21.århundredes digitale medieplatforme. Radioverdener. Auditiv kultur, historie og arkiver består af en række nedslag i radioens sammensatte historie, som den har udfoldet sig i Danmark siden begyndelsen af det 20. århundrede. Tilsammen danner bidragene en anderledes kulturhistorie, der afdækker lydens og lytningens rolle i det moderne Danmark lige fra, hvordan radioen skabte nye musikalske og journalistiske genrer til, hvordan Danmarks Radio kom til at indtage en nøglerolle i et demokratisk samfund under store forandringer. Og – måske vigtigst af alt – afslører bogen, hvem der kan tage æren af at være den første dj der præsenterede danskerne for The Beatles. I denne indføring i Danmarks radiohistorie anlægger bogens forskere ikke kun et tilbageskuende blik. De udfolder også radioens rolle på det 21. århundredes digitale scene: Takket være podcasts og web-radio har vi ikke blot fået nye lyttervaner, vi har også fået adgang til mange af fortidens radioudsendelser og dermed til en helt ny, glemt del af vores kulturarv, hvis stemmer langt om længe er blevet tilgængelige. Både radioens nutid og dens fortid er forandret. Radioverdener. Auditiv kultur, historie og arkiver stiller skarpt på et medie, vi troede vi kendte.

2015-01-01

388

Continued pollution from mining at Maarmorilik  

DEFF Research Database (Denmark)

Næsten 20 år efter, at minedriften efter bly og zink ved Maarmorilik i Uummannaq kommune i det nordvestlige Grønland blev indstillet, belastes de omkringliggende fjorde og landområder fortsat med de to metaller. Det fremgår af den seneste rapport fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet over resultaterne af overvågningen af miljøtilstanden i området. Overvågningen finansieres af det grønlandske råstofdirektorat.

Voigt, Steen

2008-01-01

389

Dragten i tidlig jernalder  

DEFF Research Database (Denmark)

Danmark besidder en enestående samling af dragter fra ældre jernalder, der hovedsagelig er fundet i de jyske tørvemoser. Dragterne består af en lang række beklædningsgenstande og forskelligt tilbehør fremstillet af tekstil og skind. De nyeste C14 dateringer af disse fund har vist, at hovedparten af de mosefundne dragter stammer fra Førromersk Jernalder.

Mannering, Ulla

2009-01-01

390

Identitet : De sammenhængende bånd 1. film ud af 7  

DEFF Research Database (Denmark)

dentitet fremstilles i filmen som en proces. Identiteten er altid til forhandling i mødet med det omkringliggende samfund. Filmen følger bl.a. Aminula fra Afghanistan, Marina fra Sydafrika og Amy fra Gambia i deres fortælling om at ændre selvopfattelse i mødet med Danmark. Fysisk medie: DVD

Bouchet, Dominique

391

Kanonen rør på sig  

DEFF Research Database (Denmark)

Ved gymnasiereformen i Danmark 2005 indførtes krav om kanonisk læsning i dansk. I Norge fjernedes de hidtidige krav om kanonisk læsning ved reformen i 2006. I Sverige har der ikke været krav om kanonisk læsning siden 1960'erne. Dette er et blandt flere eksempler på at de nordiske landes skolesystemer har fjernet sig fra hinanden siden 1960'erne. Udgivelsesdato: December

Kaspersen, Peter; Hägerfelth, Gun

2009-01-01

392

Dansk ligestillingspolitik - visioner og paradokser  

DEFF Research Database (Denmark)

Internationalt fremhæves Danmark for sine "kvindevenlige politikker", men den ligestillingspolitiske dagsorden er smal, og politisk er der behersket vilje til at bruge køn som reguleringskeiterium. I artiklen forklares forskellene i dansk børnepasningspolitik og ligestillingspolitik med timing og rammebetingelser i etableringsperioden som institutionel mekaisme.

Borchorst, Anette

2007-01-01

393

International study of flashbulb and event memory of 9/11  

DEFF Research Database (Denmark)

Det her præsenterede uddrag af en større international spørgeskemaundersøgelse med ca. 1100 deltagere fra fire amerikanske stater og tre europæiske nationer (Danmark, Holland, England) undersøger sammenhænge mellem nationalitet, alder, metakognition, medieforbrug og hukommelse for begivenhederne i USA d. 11. september 2001 samt egen modtagelse af nyheden herom.

Shapiro, Lauren; Hansen, Tia

2005-01-01

394

Derfor bruger flere og flere unge kokain  

DEFF Research Database (Denmark)

http://www.berlingske.dk/kommentarer/derfor-bruger-flere-og-flere-unge-kokain   Kokain bliver i stadig stigende grad en del af weekendernes natteliv i Danmark, og det er blevet en del af en kultur, hvor vi både arbejder hårdt og nyder hårdt. Nyt forskningsprojekt spørger, hvad konsekvenserne er af danskernes ruskultur Udgivelsesdato: 27/11

Demant, Jakob; Ravn, Signe

2010-01-01

395

The hesitant European history of Denmark's accession to the European Communities  

DEFF Research Database (Denmark)

Denne artikel analyserer historien bag Danmarks indgang i EF den 1. januar 1973. To store historiske trends formede Danmarks vej mod EF-medlemsskab. På den ene side skabte kampen for national overlevelse for den danske national stats mellem 1864 og 1945 en særlig dansk model for demokrati og social stabilitet, en forkærlighed for nordisk samarbejde og et blivende negativt billede af kontinental Europa generelt og Tyskland i særdeleshed. På den anden side inkluderede den stigende økonomiske samhandel i Vesteuropa den danske økonomi og fremmede landets økonomiske udvikling. Det var den økonomiske afhængighed af de vesteuropæiske markeder, der fik Danmark til at ansøge om EF-medlemsskab. Både de danske medlemskabsforhandlinger og den indenrigspolitiske beslutning om at deltage var domineret af Danmarks ambivalente holdning til Europa. Det var derfor afgørende, at udvidelsesforhandlingerne sikrede de økonomiske gevinster ved EF-medlemskabet fra begyndelsen uden, at EF for alvor truede dansk velfærdslovgivning og nordisk samarbejde. Konfronteret med en stærk indre opposition var dette afgørende for socialdemokratiets forsøg på at formulere en europapolitisk vision, der kunne holde partiet sammen og vinde folkeafstemningen den 2. oktober 1972. Den danske udvidelse blev solgt til befolkningen som en økonomisk beslutning og de politiske perspektiver blev nedtonet.

Rasmussen, Morten

2005-01-01

396

Kan global markedspraksis bidrage til, at der kommer flere løse søer?  

DEFF Research Database (Denmark)

Det meste svinekød, som produceres i Danmark, eksporteres, og den danske svinebranche opererer på et globalt marked. I dette kapitel belyser vi, hvad det betyder for den danske svinebranche i forhold til dyrevelfærd, og om – og i givet fald hvordan – markedspraksis i udvalgte eksportlande kan inspirere til at højne dyrevelfærden for danske svin, herunder ved at der kommer flere løse søer.

Esbjerg, Lars; Pedersen, Maja

2014-01-01

397

Denmark : On Law and Religion in Denmark for the Brill Encyclopedia  

DEFF Research Database (Denmark)

Oversigtsartikel der viser state of the art vedr forholdet mellem stat, kirke og trossamfund, Ret og Religion i Danmark i følgende punkter: Sociale forhold, historisk baggrund, retskilder, individuel religionsfrihed, trossamfundenes retlige status, trossamfundenes autonomi, religion og uddannelse, religion og familieret, finansiering af religion og tro, trossamfundenes bidrag til andre offentlige instanser samt religion og strafferet. Emnerne er på forhånd opgivne

Christoffersen, Lisbet

2015-01-01

398

Energiforbrug til opvarmning af bygninger : Enhedsforbrug til varmeplanlægning  

DEFF Research Database (Denmark)

Rapporten giver oplysninger om enhedsforbrug til varme og varmt brugsvand i forskellige typer af bygninger baseret på en analyse af et omfattende datamateriale. Formålet med undersøgelsen har været at ajourføre denne del af grundlaget for både landsdækkende og lokal varmeplanlægning i Danmark.

Budde, J.; Pedersen, D.O.

1986-01-01

399

Bellevue - Bellavista  

DEFF Research Database (Denmark)

Udstilling, paper og seminar vist/afholdt i Sumila, Finland, i Batovany-Partizanska, Slovakia, i Ivrea, Italien og på Kunstakademiets Arkitektskole, Danmark. Temaet er bevaring og udvikling af modernismens fabrikssamfund med 4 cases: Sunila, Batovany-Partizanska, Ivrea og Bella-Vista. Seminar 3. okt. 2003, Udstilling 3.-30. okt. 2003.

Mortensen, Peder Duelund; Hansen, Gilbert

2003-01-01

400

Italienske kvinder falder for fysik  

DEFF Research Database (Denmark)

I Danmark har vi vanskeligt ved at få kvinder til at studere fysik. Det har de ikke i Italien. DPU-forskere koordinerer et internationalt forskningsprojekt, som ? i en sammenligning med Italien ? forklarer danske kvinders fravalg af forskerkarrierer i fysik. Udgivelsesdato: april 2008

Henriksen, Carsten

2008-01-01

401

Uligheden begynder i daginstitutionen  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen diskuterer problematikken at selv om velfærdssamfundet kæmpoer for at få alle med, vokser risikoen for at børn bliver hægtet af allerede i daginstitutionen. Et stort forskningsprojekt på Danmark tager fat på den sociale ulighed og undersøger velfærdssamfundets muligheder for at 'gøre det bedre'.

Jensen, Bente

2007-01-01

402

Genmodificeret foder i fødevareproduktionen : Den retlige ramme for dansk enegang  

DEFF Research Database (Denmark)

Markedsføring af genmodificerede fødevarer i Danmark er genstand for EU-retlig totalharmonisering. Reglerne kritiseres imidlertid med rette for ikke at give fødevareforbrugerne tilstrækkeligt oplysningsgrundlag for at træffe kvalificerede valg. Artiklen undersøger de danske muligheder for at etablere nationale ordninger, som imødekommer forbrugernes behov, inden for den EU-retlige reguleringsramme.

Andersen, Lars Bracht

2014-01-01

403

Kvinders smag for mænd, mænds smag for kvinder : heteroseksualitet som smagsfællesskab  

DEFF Research Database (Denmark)

  Heteronormativitet og hierarkiske dikotomier: mænd over kvinder, hetero over homo, normal over queer udgør det sparsomme begrebsrepertoire i de dominerende fortællinger om heteroseksualitet i den danske køns- og seksualitetsforskning. Her promoveres en alternativ videnskabelig historie i det senmoderne Danmark om heteroseksualitet som smagsfællesskab.

WØldike, Morten Emmerik

2007-01-01

404

Det truede arbejdsliv - hvad er prekært arbejde?  

DEFF Research Database (Denmark)

Arbejde på irregulære vilkår – såkaldt truet eller prekært arbejde – breder sig mere og mere. Denne udvikling kan føre til problemer vedr. utryghed og eksklusion blandt de ”atypiske”, som tit diskuteres i forbindelse med begrebet ”prekært arbejde”. Artiklen præsenterer diskussionen om prekært arbejde og prekaritet i fransk og tysk arbejdssociologi og relaterer den til situationen for de atypiske beskæftigede i Danmark.

Fersch, Barbara

2014-01-01

405

Aktuelt om virus  

DEFF Research Database (Denmark)

DJF har i de sidste tre år arbejdet med at klarlægge forekomst af 6 bivira i Danmark. Vores resultater viser forskelle fra år til år og med årstiderne. Resultaterne har endvidere vist, at de 6 vira har begrænset holdbarhed i døde bier. I de kommende tre år vil vores fokus være på at forebygge virusproblemer

Kryger, Per; Nielsen, Steen Lykke

2008-01-01

406

Innovation i fødevaresektoren: En tværfaglig opgave  

DEFF Research Database (Denmark)

Innovation er det, Danmark skal leve af - vi læser det i avisen næsten hver dag. Det gælder ikke mindst fødevaresektoren. Forudsætningerne er gode: Den danske fødevaresektor har altid været innovativ. Danmark var pioner, da det handlede om at etablere kvalitetskontrol og branding, så at kunder og forbrugere kunne stole på, at kvaliteten altid var ens. Danmark var og er pioner, når det handler om at udvikle nye processer, der kan øge effektiviteten og dermed sænke omkostningerne. Danmark var og er pioner, når det gælder om at opspore nye markeder, hvor de danske produkter er efterspurgte. Innovationen i dag handler dog mest om et fjerde område: Om at udvikle produkter der vil kunne skabe værdi for kunder og forbrugere. At kunne skabe ekstra værdi ("added value") i forhold til konkurrenterne, så at man vinder kampen om kundernes og forbrugernes præferencer og ikke behøver at vinde kampen om den laveste pris. Også her er den danske fødevaresektor godt på vej, men konkurrencen er hård - især fra store internationale selskaber, der har haft netop denne type innovation som kernekompetence i mange år.

Grunert, Klaus G.

2006-01-01

407

Fitnesskulturen som socialt konstrueret fænomen. Anmeldelse af: Christina Hedblom: "The Body is Made to Move": Gym and Fitness Culture in Sweden. 201 sidor, hft.Stockholm: Stockholm University 2009 (Stockholm Studies in Social Anthropology N.S. 1) ISBN 978-91-86071-20-2  

DEFF Research Database (Denmark)

Fitnessindustriens sammensatte træningskultur er flere gange i de senere år blevet endevendt i akademiske afhandlinger og rapporter fra både Norge, Sverige og Danmark. I rækken af udgivelser er Christina Hedbloms doktorafhandling 'The Body is Made to Move - Gym and fitness Culture in Sweden' endnu et bidrag til forståelsen af den omsiggribende disciplinering af kroppen, som finder sted i fitnesskulturens træningsarenaer.

Kirkegaard, Kasper Lund

2010-01-01

408

Analyse af GIS- baseret borgerinddragelse i danske kommuner  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available

Der er ikke tidligere udarbejdet en samlet opgørelse over GIS- baseret borgerinddragelse i de danske kommuner. Derfor er det relevant at skabe et overblik over tilstanden af GIS- baseret borgerinddragelse i Danmark uden for det videnskabelige miljø. Denne artikel er baseret på en undersøgelse af udbredelsen og anvendelsen af GIS- baseret borgerinddragelse i de danske kommuner.

Simon Kamp Danielsen

2012-04-01

409

Giraffer, grise og navnets magi  

DEFF Research Database (Denmark)

Er det hyklerisk, at både giraffen Marius og grisen Otto har fået stor offentlig opmærksomhed og støttesider på Facebook, mens 30 millioner svin slagtes årligt i Danmark uden nævneværdige protester? Måske ligger forskellen i, at de har fået navne, for med navne bliver man forvandlet fra noget til nogen.

Gjerris, Mickey

2015-01-01

410

Towards applied integrationism : integrating autism in teaching and coaching sessions  

DEFF Research Database (Denmark)

Forsøg med Aspergerklasser fortsættes i Danmark. Artiklen giver bud på hvorfor Aspegere og lærere i konventionelle sammenhænge oplever kommunikationsproblemer i et integrationelt perspektiv og skitserer rammerne for en dybere behandling af emnet med inddragelser af perspektiver som Asperger-selvbiografier, indledende feltarbejde og analyseredskaber, diskursanalyse og operationalisering af det integrationelle begreb "contextualization".

Nielsen, Charlotte Marie Bisgaard

2011-01-01

411

Provokatørerne og krænkelsesmaskinen  

DEFF Research Database (Denmark)

Filmen Muslimernes uskyld skabte debat både i Danmark og i Tyrkiet. Artiklen drager paralleller mellem dagbladet Politikens dækning af kontroversen og den tyrkiske diskussion. I Tyrkiet tilkendegav en række meningsdannere både blandt de sekulære og de religiøse, at man primært bør rette sin kritik imod de voldsomme muslimske reaktioner

Necef, Mehmet Ümit

2012-01-01

412

Not Just a Prelude : The First Balkan War Crisis as the Catalyst of Final European War Preparations  

DEFF Research Database (Denmark)

Den internationale krise, der fra november 1912 til april 1913 dominerede stormagternes indbyrdes forhold, fremkaldte ikke kun militære beredskabsforøgelser. I både Storbritannien og Tyskland, i det mellemstore neutrale land Sverige og det lille Danmark kom krisen til at betyde, at krigs- henholdsvis forsvarsforberedelserne ændrede karakter. Storkrigen var ikke længere kun en mulighed, men blev set som næsten sikker og nært forestående.

Clemmesen, Michael Hesselholt

2013-01-01

413

Kampen om erhvervslivet  

DEFF Research Database (Denmark)

På grundlag af Carl Gustav Johannsens bog "Firmabiblioteker i Danmark 1945-2007" beskriver artiklen, hvordan danske firmabibliotekers historie peger på et lavt konfliktniveau i forhold til forskningsbibliotekerne. Til gengæld rivaliserede forskningsbibliotekerne med folkebibliotekerne i slut-80'erne og start-90'erne.

Johannsen, Carl Gustav

2010-01-01

414

Dansk professor lærer kineserne at studere vandfugles økologi  

DEFF Research Database (Denmark)

Dværggåsen finder et nyt lækkert skud 5 gange i sekundet - til gengæld kræver det langt større tålmodighed at vente på at de lægger en klat. Det var blandt erfaringerne da forskningsprofessor Tony Fox, Danmarks Miljøundersøgelser ved Aarhus Universitet i februars kulde gennemførte to kurser i vandfugleøkologi ved et par af Kinas vigtigste naturperler. Udgivelsesdato: 23. maj

Pedersen, Jens Christian

2008-01-01

415

PPB-evaluering af standard og kvalitet  

DEFF Research Database (Denmark)

I rapporten udvikles en typologi og et metodeapparat til evaluering af standard og kvalitet i boligbebyggelser. 11 nyopførte byggerier evalueres på niveau by, bebyggelse, bolig og detalje. Temaerne er: arkitektur, bebyggelse, indeklima, miljøpåvirkning, totaløkonomi og brugertilfredshed. Rapporten er lavet udarbejdet i samarbejde med: Nissenberg A/S, Mangor & Nagel A/S og Byfornyelse Danmark

Duelund Mortensen, Peder; Ulrik, Susanne

2002-01-01

416

Radonkoncentrationen i nye enfamiliehuse  

DEFF Research Database (Denmark)

Der er målt radonkoncentrationer i 200 fritliggende enfamiliehuse opført efter år 2000 i områder i Danmark, hvor radonforekomsten i undergrunden er stor. Sikring mod radon fra undergrunden i nye huse virker efter hensigten i langt de fl este tilfælde, og radonniveauet i fritliggende nye enfamiliehuse er væsentligt reduceret

Bovbjerg, SØren; Gunnarsen, Lars Bo

2008-01-01

417

Industry Formation and State Intervention : The Case of the Wind Turbine Industry in Denmark and The United States  

DEFF Research Database (Denmark)

En analyse af den meget forskellige udvikling i den danske og den amerikanske vindmølle industri.USA satser på en top down forskningsbaseret udvikling-og år ingen vindmølleindustri.Danmark satser på en bottom up drevet udvikling-ansporet af økonomiske incitamenter-og får en blomstrende industri.

Vestergaard, Jens

2005-01-01

418

Erhvervsfrihed og europaret : grundlovens næringsfrihed kan nu kun forstås i et samspil med EU- og EMRK-retten  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen analyserer næringsfriheden i Danmarks Riges Grundlov og efterprøver, om denne rent danske grundrettighed er fået et andet og forøget indhold, efter at fællesskabsretten fortolket af EF-domstolen og de europæiske menneskerettigheder fortolket af Menneskeretsdomstolen er kommet ind i billedet. Artiklens konklsuion er, at detts spørgsmål må besvares bekræftende.

Werlauff, Erik

2007-01-01

419

Housing as Social Right or Means to Wealth? : The Politics of Property Booms in Australia and Denmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Er privat boligejerskab en nedarvet social rettighed eller en legitim måde at tjene penge på? Hvordan forandrer det private boligmarked befolkningens opfattelse af privatboligen som en del af økonomien? Artiklen undersøger hvordan privatboligen har betydning for verdensøkonomien ved en sammenligning af skatte og finansieringsregimer i to idealtypiske cases, det liberal boligmarked i Australien og det korporatiske boligmarked i Danmark Udgivelsesdato: september

Mortensen, Jens Ladefoged; Seabrooke, Lenoard

2008-01-01

420

Informationsarkitektur i retorisk perspektiv  

DEFF Research Database (Denmark)

Når et nyt vidensgelt etableres, foregår dette normalt med en vis teoretisk forvirring i starten. De to konferencer, som Danmarks Forskningsbiblioteksforenings forum for informationsarkitektur (IA) har afholdt i 2004 og 2005 (se http://www.dfdf.dk/arrangementer_df.php?old=ja) har da også afspejlet, at der findes temmelig forskellige tilgange til IA - det være sig i teori som i praksis.

Hasle., Per F. V.

2006-01-01

421

Årsberetning 2002 for Det Danske Primærlaboratorium for Geometrisk Metrologi  

DEFF Research Database (Denmark)

Denne årsberetning dækker kalenderåret 2002. NGM bygger på det formali-serede samarbejde indenfor geometrisk metrologi mellem Center for Geometrisk Metrologi (CGM) på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) – DANAK reg. nr. 273 - og Center for Måling og Kvalitet på Teknologisk Institut – DANAK reg. nr. 128 -.

De Chiffre, Leonardo; Rasmussen, Svend Nytoft

2003-01-01

422

Nicolas-Henri Jardin : Den danske klassicismes franske fader  

DEFF Research Database (Denmark)

Forskningsbaseret formidling af det samme emne som forfatterens disputats fra 2010: en redegørelse for den franskfødte arkitekt Nicolas-Henri Jardins liv og tid og for hans arbejder i Danmark med særligt henblik på hans afgørende betydning for udviklingen af den danske kunst og arkitektur.

Kjær, Ulla

2015-01-01