WorldWideScience
 
 
1

Scenarios for total utilisation of hydrogen as an energy carrier in the future Danish energy system. Final report; Scenarier for samlet udnyttelse af brint som energibaerer i Danmarks fremtidige energisystem. Slutrapport  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

This is the final report from a project performed for the Danish Energy Agency under its Hydrogen Programme. The project, which within the project group goes by the abbreviated title 'Hydrogen as an energy carrier', constructs and analyses different total energy scenarios for introducing hydrogen as an energy carrier, as energy storage medium and as a fuel in the future Danish energy system. The primary aim of the project is to study ways of handling the large deficits and surpluses of electricity from wind energy expected in the future Danish energy system. System-wide aspects of the choice of hydrogen production technologies, distribution methods, infrastructure requirements and conversion technologies are studied. Particularly, the possibility of using in the future the existing Danish natural gas distribution grid for carrying hydrogen will be assessed. For the year 2030, two scenarios are constructed: One using hydrogen primarily in the transportation sector, the other using it as a storage option for the centralised power plants still in operation by this year. For the year 2050, where the existing fossil power plants are expected to have been phased out completely, the scenarios for two possible developments are investigated: Either, there is a complete decentralisation of the use of hydrogen, converting and storing electricity surpluses into hydrogen in individual buildings, for later use in vehicles or regeneration of power and heat. Or, some centralised infrastructure is retained, such as hydrogen cavern stores and a network of vehicle hydrogen filling stations. The analysis is used to identify the components in an implementation strategy, for the most interesting scenarios, including a time sequence of necessary decisions and technology readiness. The report is in Danish, because it is part of the dissemination effort of the Hydrogen Committee, directed at the Danish population in general and the Danish professional community in particular. (au)

Hauge Petersen, A.; Engberg Pedersen, T.; Joergensen, K. (and others)

2001-04-01

2

Danmarks Rockmuseum - Danmarks Rockmuseum på turné  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

Danmarks Rockmuseum er betegnelsen for det fremtidige museum for dansk populærmusik gennem de sidste 50 år, som skal bygges på Musicon grunden i Roskilde i år 2012. DKR ønsker at være et nationalt formidlingscenter for populærmusikkens historie og vil gennem en turne opsamle reaktioner og bidrag, så alle får et indtryk og ejerskab til stedet. Denne turne er en mobile udstilling, der kaldes for ”Hva’ fa’en er fans”. Den mobile udstilling vil stå som museets fysiske udtryk...

Boesen, Morten; Rasmussen, Casper; Konge Ro?hl, Anette; Mikkelsen, Henrik; Dyring Jensen, Mia; Greibe, Anne Sofie

2009-01-01

3

Varmeplan Danmark 2010  

DEFF Research Database (Denmark)

Hvor Varmeplan Danmark (2008) fokuserede på, hvordan Danmark bør opvarmes for på lang sigt at kunne overgå til 100 % vedvarende energi, så følger Varmeplan 2010 op med en handlingsplan med fokus på, hvordan vi kommer i gang med at realisere planerne, så samfundet kan drage nytte af fordelene. Samlet set tegnede der sig et billede af, at den fornuftige løsning vil være at kombinere en gradvis udvidelse af fjernvarmeområderne med individuelle varmepumper i de resterende boliger. Analyserne pegede på, at den hensigtsmæssige kombination ville være at udvide den nuværende fjernvarmeandel fra 46 % til et sted imellem 63 % og 70 %. I forlængelse af disse anbefalinger opstiller Varmeplan Danmark 2010 et konkret udbygningsscenarie frem til år 2020 samt analyserer de barrierer der p.t. forhindrer en gennemførelse, hvor fjernvarmemarkedet udvides med 24%, samt ændringer i de øvrige opvarmningsteknologier. Analyserne viser, at en realisering af udbygningsscenariet omfatter en nettoforøgelse af investeringerne på 70 mia.kr. Det vil skabe dansk beskæftigelse svarende til 7-8.000 personer i 10 år. I år 2020 vil det reducere forbruget af fossile brændsler med 32 PJ/år og CO2-emissionen med 2 mio.tons/år. De samlede udgifter til opvarmning vil falde med ca. 10 % svarende til 1 mia.kr./år. En afgørende fordel er desuden, at varmeplan Danmark 2010 scenariet gennem udvikling af flere varmelagre, decentral kraftvarme og varmepumper tilfører fleksibilitet til el-systemet svarende til, at el-overløbet reduceres med små 40 % ift. referencen (i et lukket system uden handel med el), hvilket i et åbent system med handel med el kan omsættes til en øget fortjeneste på i størrelsesordnen 50-100 mio.kr./år. De konkrete tal skal tages med den usikkerhed denne type af analyser medfører, men selve konklusionen om at fleksibiliteten øges, er robust. Ved en udvidelse af fjernvarmemarkedet svarende til udbygningsscenariet, kombineret med rumvarmebesparelser på 50 % i gennemsnit i 2030 er IDA’s klimaplan 2050 brugt til at vist, at der er synergier ved at kombinere udvidelsen og besparelser mht. såvel økonomi som CO2-emmisioner og brændselseffektivitet. Rumvarmebesparelser og udvidelse af fjernvarmeområder har alene hver for sig fordele, men kombineret kan disse fordele blive endnu større, både mht. brændselseffektivitet og omkostninger. I et fremtidigt energisystem baseret på 100 % vedvarende energi spiller fjernvarme en nøglerolle, hvis man skal have et brændselseffektivt energisystem. Anbefalingen om at opretholde og udvide fjernvarmen samt spare på rumvarme er analyseret i IDAs Klimaplan 2050 og i forskningsprojektet CEESA, der handler om scenarier for 100 % vedvarende energi. Fjernvarmeudvidelserne og forskellige forsyningssystemer er blevet analyseret her. Analyserne viser, at individuelle opvarmningsformer vil øge presset på biomasseressourcen, selvom der er sparet på rumvarmen. Desuden vil de individuelle opvarmningsformer have større omkostninger end fjernvarme. I Varmeplan Danmark 2010 er der ligeledes identificeret en række barrierer for at dette kan gennemføres, samt udarbejdet forslag til virkemidler til at imødegå disse. De foreslåede virkemidler spænder bredt i karakter, og inkluderer således både informative, restriktive samt økonomiske virkemidler. I den nuværende situation er påvirkningen af statskassen afgørende for de politiske handlemuligheder. Der er derfor gennemført et overslag over konsekvenserne for statskassen, som viser, at de foreslåede virkemidler vil kræve øgede tilskud hhv. reducerede skatteindtægter for i størrelsesordnen 400 mio.kr./år i 2011 stigende til 2 mia.kr./år i 2020. Til gengæld vil den øgede beskæftigelse generere øgede skatteindtægter for i størrelsesordnen 2,5 mia.kr. Nettopåvirkningen af statskassen er således positiv og ligger i størrelsesordnen 2 mia.kr. i 2011 faldende til neutral i 2020. Det skal understreges, at der hvad angår statsbudgettet er tale om et overslag, der ikke inkluderer momsvirkninger og evt. afledede mult

Dyrelund, Anders; Fafner, Klaus

2010-01-01

4

Beregning af nitratudvaskning : Forslag til metode, der sikrer ensartethed i sagsbehandlingen i forbindelse med fremtidig miljøgodkendelse af husdyrbrugsudvidelser  

DEFF Research Database (Denmark)

I forbindelse med kommunalreformen ønskes en ensartet forvaltning af reglerne for vurdering af virkninger på miljøet (VVM) ved ansøgninger om udvidelse af husdyrbrug, herunder beregning af nitratudvaskningen. Rapporten foreslår et beregningskoncept, der bygger på den ansøgende bedrifts samlede kvælstofbalance (overskud) efterfulgt af en sammenligning med den beregnede sum af de fire tabsposter: ammoniakemission, denitrifikation, ændring af jordens kvælstofpulje og udvaskningen af nitrat. Rapporten diskuterer konceptet og peger på områder, hvor der skal ske en udvikling og afprøvning af konceptet. På baggrund af rapportens anbefalinger har Skov- og Naturstyrelsen indgået aftale med Danmarks JordbrugsForskning, Afdeling for Jordbrugsproduktion og Miljø, om udvikling af det foreslåede koncept, herunder beregning af nitratudvaskningen ved den fremtidige VVM-sagsbehandling. Det er hensigten, at en operationel version af internetværktøjet FarmNTool foreligger med udgangen af 2006.

Petersen, Jens; Petersen, BjØrn Molt

2006-01-01

5

Politisk ekstremisme i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Rapporterne ”Politisk ekstremisme i Danmark – en forundersøgelse til kortlægning af højre – og venstreekstremisme” og ”Anti-demokratiske og voldsfremmende miljøer i Danmark, som bekender sit til islamistisk ideologi. Hvad ved vi?” stiller skarpt på bl.a. grupperingernes organisering, aktiviteter, rekrutteringsmetoder og brugen af sociale medier bl.a. Facebook og blogs. Rapporterne viser, at der er grupperinger i Danmark, der er parate til at gøre brug af politisk vold for at opnå deres mål. Rapporterne giver på baggrund af eksisterende viden et overordnet vue over det ekstremistiske landskab i Danmark, mens den større nationale kortlægning vil gå et spadestik dybere og give et mere detaljeret billede af omfanget og karakteren af de lokale udfordringer med ekstremisme. Den nationale kortlægning igangsættes hen over sommeren.

Larsen, Chris Holmsted

2012-01-01

6

Danmark og flådens østersødilemma  

DEFF Research Database (Denmark)

Vi står i en vanskelig situation, når der igen, som en konsekvens af Ukraine-krisen, kræves en sømilitær tilstedeværelse i vores nærområde. Danmark må til at genoverveje sin sømilitære strategi, så der sikres den nødvendige fleksibilitet.

NØrby, SØren; Kidmose, Johannes

2014-01-01

7

Danmark og Flådens Østersødilemma  

DEFF Research Database (Denmark)

Vi står i en vanskelig situation, når der igen, som en konsekvens af Ukraine-krisen, kræves en sømilitær tilstedeværelse i vores nærområde. Danmark må til at genoverveje sin sømilitære strategi, så der sikres den nødvendige fleksibilitet.

Kidmose, Johannes

2014-01-01

8

Direkte og indirekte effekter af klimaændringer på vandkredsløbet i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Stigende udledning af drivhusgasser vil ifølge klimamodellerne resultere i ændringer i det fremtidige klima på jorden (IPCC, 2007). For vandressourcen er det specielt ændringer i temperatur, nedbør og fordampning som er interessante, og ifølge klimasimuleringerne vil der ske markante ændringer i disse variable indenfor de næste 100 år. Klimaændringernes udvikling afhænger af, hvordan emissionen af drivhusgasser forløber. Da denne udvikling af gode grunde er ukendt, har FN's klimapanel defineret en række scenarier, som på baggrund af forskellige antagelser om bl.a. økonomisk udvikling beskriver udledningen og dermed den resulterende koncentration af drivhusgasser i atmosfæren (IPCC, 2000). Ved anvendelse af de estimerede forløb af drivhusgaskoncentrationer som input til klimamodellerne kan fremtidens klima forudsiges. Hvis udviklingen i drivhusgasemissionen antages at fortsætte med at sige kraftigt, illustreret f.eks. i det såkaldte A2-scenarium, vil den gennemsnitlige temperatur i Danmark i perioden 2071-2100være over 3ºC højere end i det nuværende klima.

Sonnenborg, Torben O.; Van Roosmalen, Lieke Petronella G

2007-01-01

9

Moralpolitik i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

I Danmark falder stillingtagen til moralpolitiske emner som abort, kunstig befrugtning, homoseksuelle ægteskaber og aktiv dødshjælp udenfor normal partipolitik. De betragtes som ’ikke-politiske’. I stedet anses de for at være særlige, ’etiske’ spørgsmål, som folketingspolitikerne må tage individuelt, personligt stilling til. Og derfor vies moralpolitiske spørgsmål ikke megen opmærksomhed i dansk politik. I modsætning til i Danmark opfattes moralpolitiske spørgsmål i de fleste lande som helt ’normale’ politiske emner, som partierne ofte giver betydelig opmærksomhed – på linje med skatte-, trafik-, forbruger-, forsknings- eller udenrigspolitik. Mest kendt er nok USA, hvor netop abort og homoseksuelle ægteskaber er højpolitiserede emner. Det samme er tilfældet i Frankrig og i Spanien. Da den daværende socialistiske regering i Spanien i 2010 besluttede at indføre fri abort, deltog op mod en million spaniere i en protestmarch. Den borgerligere regering, der vandt regeringsmagten i 2011, planlægger igen at fjerne retten til fri abort. Ved at have afpolitiseret moralpolitik er Danmark i et internationalt perspektiv undtagelsen og ikke reglen. Bogen Moralpolitik forklarer, hvorfor moralpolitik er afpolitiseret i Danmark, men ikke i de feste andre lande. Og den undersøger, hvordan danske politikere i fraværet af partidisciplin tager stilling til moralpolitiske emner, når Folketinget - trods den manglende politisering - vælger retligt at regulere disse.

Albæk, Erik; Green-Pedersen, Christoffer

2014-01-01

10

Det frivillige Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Der er store forventninger til den frivillige sektors rolle for velfærden og demokratiet i Danmark. Denne bog giver svar på en række af de spørgsmål, som i den forbindelse er rejst: - Hvem er det, som engagerer sig i frivilligt arbejde? - Hvorfor er de etniske minoriteter mindre aktive i frivilligt arbejde? - Hvor meget kan vi regne med, at den frivillige sektor kan og vil bidrage med til løsning af velfærdsopgaver? - Adskiller den frivillige sektor i de skandinaviske velfærdssamfund sig fra andre lande? - Er vi særligt gode til 'frivillighed' i Danmark i sammenligning med andre europæiske lande? Undersøgelsen er det danske bidrag til den internationale undersøgelse af den frivillige nonprofit sektor 'The Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector project', der omfatter næsten 50 lande.

Boje, Thomas P.

2008-01-01

11

Skarver 2001. Danmark : Naturovervågning  

DEFF Research Database (Denmark)

I 2001 blev antallet af skarvreder i Danmark opgjort til 39.292. Antallet af reder var 8% lavere end i 2000, men på samme niveau som i 1998 og 1999. Antallet lå endvidere på niveau med det gennemsnitlige antal reder i perioden 1993-2001. I forhold til 2000 er der især sket tilbagegang i sydøstlige Danmark og det meste af Jylland, især Vestjylland. Antallet af reder på Sydfyn og nordlige Sjælland var relativt stabilt i 2001 sammenlignet med 2000. Antallet af kolonier var også på samme niveau som i 1999. Dette er med til at underbygge indtrykket af at antallet af reder har stabiliseret sig i de seneste år, og at udviklingen i 2000 synes at have være baseret på særlige gunstige forhold for skarven. Flere af de kolonier der forsvandt i 2001 var nyetablerede i 2000. 2001 var første år med tilbagegang i Nord- og Vestjylland. Hermed er antallet af optalte reder stagneret over hele Danmark. Det kan påvises at der regionalt er sket stagnation siden 1992, først på Sydfyn, i 1993 i Storstrømmen, derefter i 1995 i den centrale del af Danmark. Antallet af skarvreder i nordlige Sjælland stagnerede først i 2000 og i 2001 i Nord- og Vestjylland. Udvikling i kolonierne i hvor individerne søger føde i den centrale del af Kattegat, tyder på at der endnu er føderessourcer dér. I 15 kolonier blev skarvreder reguleret. I alt 3.275 reder blev reguleret i 2001, svarende til 8% af det samlede antal skarvreder. Det er det højeste antal nogensinde, både hvad angår antallet af kolonier og reder. 2.407 reder blev behandlet med paraffinolie, mens de øvrige reder er reguleret ved skræmmeskud, nedtagning af reder, ødelæggelse af æg/reder, gaskanon/hyler og anden form for forstyrrelser.

Eskildsen, J.

2001-01-01

12

2508 : Danmark - Østjylland  

DEFF Research Database (Denmark)

Videoen viser resultatet af en mulig byudvikling i år 2508 i det østjyske bybånd i Danmark. Videoen viser en computeranimeret tur fra Århus til Fredericia. Videoen er lavet i et samarbejde mellem Henrik Harder, Peter Bro, Thomas Sick Nielsen og Simon Wind, Mikkel Stensgaard. Under arbejdet med animationen havde videoe havde arbejdstitlen "drøm eller mareridt. Fysisk medie: Video - fil Tidspunkt for udsendelse: 2008/08/13

13

Danmarks indvandrere skaber udvikling  

DEFF Research Database (Denmark)

Mens den danske regering har fokus på integration og hjemsendelse, er herboende indvandrere i færd med initiativer, der skal forbedre forholdene i de samfund, som de kommer fra. Det gælder f.eks. for indvandrere og flygtninge fra Somalia, Marokko, Pakistan og Tyrkiet. Situationen er sådan at hvis de engagerer sig i udviklingsprojekter i hjemlandet, bliver de beskyldt for manglende vilje til integration. Og hvis de engagerer sig i integration, beskyldes de for manglende engagement i hjemlandet. Det bevirker at indvandrerne er uenige om, hvor de skal bruge deres positive engagement og kræfter - i hjemlandet eller i Danmark. Udgivelsesdato: 30. marts

Christiansen, Connie CarØe

2007-01-01

14

«Den gamle kroppen» - Sykepleierstudenters tanker om eldreomsorg som fremtidig arbeidsplass.  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Artikkelens hensikt og mål er å beskrive hvordan sykepleierstudenter erfarer at sykepleierutdanningen påvirker deres holdninger til gamle mennesker, og til den kommunale eldreomsorgen som fremtidig arbeidsplass. Studentuttalelsene danner grunnlag for diskusjon om hvordan innholdet i sykepleierutdanningen kan bidra til å utvikle studentenes holdninger til eldreomsorg som karrierevei. Artikkelen er basert på førsteforfatterens masteroppgave der kvalitative intervjuer ble gjennomført med fire tredjeårsstudenter ved en norsk sykepleierutdanning. I analysen av datamaterialet ble et fenomenologisk- hermeneutisk perspektiv lagt til grunn. Informantene fremhever at geriatri har stått sentralt i undervisningen om gamle, og at perspektivet om kroppen som levd liv ikke oppleves å ha hatt en sentral plass. Informantens utsagn tolkes til at de savner dette perspektivet i undervisningen.

Stine Gjessing Bruun

2010-01-01

15

Læren af 1864 : Krig, politik og stat i Danmark i 150 år  

DEFF Research Database (Denmark)

Krigen 1864 står som malet ind i den danske hukommelse. Det er fortællingen om et nederlag, men hvordan har dette nederlag præget Danmark siden da? I 1864 blev historien skrevet på slagmarken i det sydlige Jylland og 150 år senere er denne krigshistorie stadig synlig ved Dannevirke, på Dybbøl eller ved de talrige mindesmærker i Sønderjylland. 1864 fik en mening, som gik langt videre end de konkrete begivenheder, og som levede i den usynlige del af historien, som sætter rammer for fremtidige handlinger. I 150 året for krigen bliver den mere synlig i mindeudstillinger, tv-serie og andre konkrete markeringer af den store nationale begivenhed, men hvor stor en rolle spiller 1864 uden for projektørlyset? General deMezas fyring efter tilbagetoget fra Dannevirke var en vigtig begivenhed i 1864, og præger det danske officerskorps den dag i dag. Denne historie lever i dag sit helt eget liv afkoblet de virkelige begivenheder. Fyringen bliver i denne antologi hevet frem i lyset, da den fortæller både om 1864, ogom hvordan forholdet i dag bør være mellem den politiske og militære ledelse. Denne bog ser på, hvad 1864 har betydet og stadig betyder for Danmark og ikke mindst for Danmarks rolle i verden. Bogen er skrevet af forskere fra historie og samfundsvidenskaberne, der med deres meget forskellige traditioner ser på Læren af 1864.

2014-01-01

16

Danmarks truede arter : Den danske Rødliste  

DEFF Research Database (Denmark)

Mange dyre-, svampe- og plantearter er i fare for at forsvinde fra den danske natur. I Danmark har eksperter vurderet arternes risiko for at uddø - kaldet en rødlistevurdering - i perioden 2003-2010. Resultatet er præsenteret i 'Danmarks truede arter'

Wind, Peter; Ejrnæs, Rasmus

2014-01-01

17

Insekticidresistens hos væggelus i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Væggelus indsamlet på 20 forskellige lokaliteter i Danmark blev testet for resistens mod pyrethroider og organophosfater, de to grupper af insektgifte der er tilladt til bekæmpelse af væggelus i Danmark. Der blev fundet udbredt resistens mod de syntetiske pyrethroider, permethrin og deltamethrin. Organophosfaten chlorpyrifos, var der derimod kun let nedsat følsomhed for og denne viste sig fuldt effektiv når væggelusene blev eksponeret på overflader behandlet med de kommercielle produkter. Da chlorpyrifos næppe bliver gen-registreret, står man tilbage med pyrethroiderne, som ikke længere kan anbefales til bekæmpelse af væggelus.

Kilpinen, Ole; Jensen, Karl-Martin Vagn

2008-01-01

18

Klimamøde : Danmark kan blive rollemodel  

DEFF Research Database (Denmark)

Hvis Danmark skal blive klar til klimatopmødet i 2009, bør vi starte med en ambitiøs energiaftale på nationalt plan. Uddrag: I lyset af de seneste års stilstand på energiområdet kan man med rette spørge sig selv, om Danmark overhovedet når at blive klar til klimatopmødet i København i 2009. Men måske vil klimaforhandlingerne på Bali, der afsluttes i dag, alligevel vise sig at blive det første vigtige skridt mod en ambitiøs og effektiv aftale i 2009. Næste skridt for Klima og Energiminister Connie Hedegaard bliver dog de hjemlige forhandlinger om en ny energiaftale. Om disse vil føre til et bredt og ambitiøst politisk forlig, får vi måske allerede svar på i de kommende uger. Et godt udgangspunkt ville være, at vi viser, hvordan vi kombinerer god samfundsøkonomi med ambitiøse energimålsætninger.

Mathiesen, Brian Vad

2007-01-01

19

Har Danmark forstået vandrammedirektivets vandplaner?  

DEFF Research Database (Denmark)

I Danmark har man valgt en implementering af vandrammedirektivet, hvor vandplanerne er gjort til dokumenter med egen retskraft. Myndighederne er efter miljømålslovens § 3, stk. 2 bundet af vandplanen ved udøvelse af beføjelser i medfør af lovgivningen og skal herunder sikre gennemførelsen af vandplanens indsatsprogram. Man har dermed taget et EU-retligt instrument, der først og fremmest er konstrueret til at tjene informationsformål, og brugt det til et nationalt regulerings- og styringsformål.

Baaner, Lasse

20

Det frivillige Danmark - kort fortalt  

DEFF Research Database (Denmark)

Der er store ideale forestillinger om og forventninger til den frivillige sektor: det frivillige arbejde, foreningslivet og andre nonprofit organisationer. Men samtidigt er det en udbredt opfattelse, at frivilligheden er på retur. Folk tænker bare på sig selv og gider ikke gøre noget for andre, hvis ikke de får noget for det! denne bog giver svar på en række af myterne om det frivillige Danmark. Bogen er en opsamling af resultaterne fra Frivillighedsundersøgelsen, der er den danske del af den internationale undersøgelse af den frivillige nonprofit sektor 'The Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector ,project', der omfatter næsten 50 lande

Boje, Thomas P.

2008-01-01

 
 
 
 
21

Frivilligt arbejde : den frivillige indsats i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Forskningsrapporten giver en oversigt over frivilligt arbejde, frivillige bidrag samt uformelt hjælpearbejde i Danmark. Rapporten er en delrapport i afrapporteringen fra det danske Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project.

Henriksen, Lars Skov; Koch-Nielsen, Inger

2005-01-01

22

Danmark ligger til otte OL-medaljer  

DEFF Research Database (Denmark)

Danmark står til at vinde otte medaljer uden dog at have oplagte guldkandidater i London, viser en analyse af medaljefordelingen ved det kommende OL. Her vil Kina sandsynligvis overhale USA som den mest vindende nation.

Nielsen, Klaus; Storm, Rasmus K.

23

Hastighedskort for Danmark vha. GPS  

DEFF Research Database (Denmark)

Hastighed på vejnettet er en central metrik indenfor trafikplanlægning og trafikoptimering. I denne artikel beskrives, hvorledes et hastighedskort for hele Danmark er skabt udelukkende vha. GPS data. To tilgangsvinkler til at beregne hastigheder vha. GPS data er præsenteret. Dette er hhv. en punktbaseret og en turbaseret. Disse metoder præsenteres og sammenlignes. De beregnede hastigheder for seks strækninger fordelt over hele landet præsenteres i detaljer og diskuteres, herunder en sammenligning med andre eksisterende metoder og resultater. Strækningerne er både i byerne og på motorveje. Opsummeret anses den turbaseret for at beregne det mest akkurate estimat, men metoden er meget datakrævende. Det er derfor nødvendigt at have den punktbaserede at falde tilbage på. Generelt mangler metoder til beregning af hastigheder vha. GPS data at blive valideret. Hvordan en sådan validering kan foretages med et beskedent budget er uvist.

Andersen, Ove; Lahrmann, Harry

2011-01-01

24

Implementering og anvendelse af Activity-based Costing i Danmark : En strukturel ligningsmodel  

DEFF Research Database (Denmark)

Activity-Based Costing (ABC) er i dag ét af mest omtalte "moderne" økonomistyringsværktøjer blandt virksomheder og i forskerverdenen. Baseret på en en undersøgelse af 90 mellemstore og større danske fremstillingsvirksomheder præsenteres en Strukturel lignings model, som giver en helhedsforståelse for, hvilke rationelle, videns-, holdnings- og størrelsesmæssige anvendelsesmotiver, der indgår i implementeringen og anvendelsen af ABC. Der er ikke tvivl om, at kendskabet til ABC er højt og at mange virksomheder vurderer i øjeblikket, hvorvidt ABC kunne være et relevant værktøj til styring af bl.a. lønsomhed og virksomhedens indirekte eller faste omkostninger. Denne undersøgelses problemfelt tages derfor i at skabe en større indsigt i området, set i relation til det fremtidige potentiale og cost/benefit som implementering af ABC generelt forventes at have i danske virksomheder. Til sidst perspektiveres også til forskellige centrale undersøgelser om ABC fortrinvis gennemført i Norden. Det skal ligeledes pointeres, at der til dato ikke er lavet større danske undersøgelser af, hvor stor anvendelse ABC har i Danmark.

Nielsen, Steen; Jakobsen, Morten

2007-01-01

25

Hvilke planter er hjemmehørende i Danmark?  

DEFF Research Database (Denmark)

Der har i de senere år været debat om, hvorvidt konkrete plantearter - fx Ær (Acer pseudoplatanus) og Gyvel (Cytisus scoparius) - er hjemmehørende arter i Danmark eller indførte fremmede (Buchwald 2008, 20110: Friis 2010: Møller 2011; Bruun2011). En medvirkende årsag til diskussionerne er, at derr er stor forskel på, hvilke arter forskellige floraværker angiver som fremmede benholdsvis danske. Antal hjemmehørende arter i Danmark angives fra ca. 1000 (Wind 2000) til ca. 1500 (fx Bruun 2011), når der ses bort fra apomiktiske småarter af mælkebøtte, bøgeurt og brombær, samt hybrider og underarter. I tidens vigtigste floraer er der uenighed om næsten 500 arters tilhørsforhold.

Erik, Buchwald,; Wind, Peter

2013-01-01

26

Modeller til coaching psykologi i Danmark  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Artiklen giver et overblik over bredden af coaching modeller i Danmark og fremstiller i detaljeret grad‘Praksis’modellen. Modellen anses som et centralt redskab i løsningsfokuseret coaching og terapi. Praksismodellen kan således blive et vigtigt værktøj til at hjælpe coachée mod at opnå mål i coaching sessioner,der har et problemløsnings-orienteret fokus.

Ole Michael Spaten

2012-10-01

27

Danmark og EU : Kultursammenstød eller bare besværligt?  

DEFF Research Database (Denmark)

Selv om Danmark nu har været medlem af EU i snart 40 år, kan man ikke sige, at forholdet har været lydefrit. En forklaring på dette kan være, at vi er vidne til et gedigent kultursammenstød, et møde mellem to forskellige politiske kulturer.

Baron, Irène; Herslund, Michael

2012-01-01

28

At tænke over Danmark : Jens Haanings DANMARK og Recent Danish History  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen diskuterer to værker af den danske billedkunstner Jens Haaning, DANMARK (2004-) og Recent Danish History (2008), primært i lyset af den tyske psykoanalytiker Wilhelm Reichs måde at analysere den sociale sindstilstand gennem individets personlige sindstilstand på. Selvom begge værker vises at gøre lige præcis dette, udpeges der også forskelle: DANMARK beskrives som samlende, Recent Danish History som adspredende; DANMARK som arkivisk, Recent Danish History som anti-arkivisk.

van der Meijden, Peter Alexander

2009-01-01

29

Typeinddeling og kvalitetselementer for marine områder i Danmark : Vandrammedirektiv-projekt, Fase 1  

DEFF Research Database (Denmark)

ABSTRACT - FORORD: Denne rapport er det første skridt i det udviklingsarbejde, som er en forudsætning for implementeringen af Vandrammedirektivet (EU's Direktiv om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger 2000/60/EF) i marine områder i Danmark. Miljøstyrelsen nedsatte i december 2000 en styringsgruppe for projektet bestående af Henning Karup, Jens Brøgger Jensen, Steen Pedersen (Miljøstyrelsen), Stig Helmig (Skov- og Naturstyrelsen), Nanna Rask (Fyns Amt), Bent Sømod (Århus Amt), Trine Christiansen og Kurt Nielsen (Danmarks Miljøundersøgelser). Nanna Rask har været Amtsrådsforeningens repræsentant, og Bent Sømod har arbejdet som konsulent for Danmarks Miljøundersøgelser. Rapportens anbefalinger og konklusioner er udgangspunkt for det fortsatte udviklingsarbejde, som foregår såvel nationalt som i internationale samarbejdsprojekter. Rapporten kan derfor ikke betragtes som udkast til en fremtidig vejledning for planlægning af vandkvaliteten i marine områder. INDLEDNING: Vandrammedirektivet har til formål at forebygge forurening og forringelse af den økologiske tilstand samt at danne grundlag for restaurering af vandområder med henblik på at opnå en god økologisk og kemisk tilstand. Direktivet udstikker generelle retningslinier for, hvordan et klassifikations- og målsætningssystem i vandløb, søer og kystvande samt grundvand kan opstilles på baggrund af referencetilstanden i de pågældende områder. Klassifikations- og målsætningssystemet, som udvikles med baggrund i Vandrammedirektivet, skal afløse det nuværende målsætningssystem, som har udgangspunkt i den gældende vejledning for planlægningen af vandkvaliteten i danske kystvande, Miljøstyrelsens vejledning i Recipientkvalitetsplanlægning, del 2 kystvande 1983. Miljøstyrelsens vejledning, del 2 kystvande bygger på et hovedprincip om, at forureningen skal kunne kontrolleres ved såkaldte konfliktfronter omkring forureningskilder. Konfliktfronten er den afstand fra forureningskilden, hvor forureningspåvirkningen netop kan spores. Forureningspåvirkningen fra de enkelte kilder antages at kunne måles ud fra størrelsen af arealet af det forurenede område. Vej-ledningen forudsætter også, at de danske kystområder er upåvirkede eller kun svagt påvirkede af forurening, hvorfor den ikke tager højde for den generelle forurening, der som bekendt påvirker alle danske kystområder. Vejledningen indeholder endvidere ikke kvanti-tative biologiske krav til de enkelte målsætningsklasser, sådan som det er forudsat i Vandrammedirektivet. Det nuværende planlægningssystem kan altså ikke leve op til de fælles europæiske standarder og dermed ikke anvendes som et fremtidigt planlægningsredskab under Vandrammedirektivet. Amterne har, som ansvarlige for planlægningen af vandkvaliteten, hidtil i varierende omfang anvendt vejledningens målsætningssystem. Nogle amter har ændret systemet betydeligt og udviklet egne principper for fastlæggelse af målsætninger. Andre amter har anvendt vejledningens målsætningssystem med mindre ændringer. Amterne har således anvendt meget forskellige metoder i deres plan-lægning af vandkvaliteten. Amterne har tidligere givet udtryk for, at den gældende vejledning anses generelt for at være forældet (Hansen, 1995). Miljøstyrelsen har i erkendelse af, at der ikke eksisterer et målsætningssystem for de danske kystvande, som opfylder Vandrammedirektivets krav, igangsat et udviklingsarbejde. Danmarks Miljøundersøgelser og Århus Amt har udarbejdet denne arbejdsrapport som resultatet af projektets Fase 1. ABSTRACT: Summary The report provides a characterization and analyses of the runoff in Danish rivers. The basis of the report is the archive of hydrometric data collected over the last century. The runoff is described by means of characteristic parameters, duration curves, extreme value analyses, trend analyses and mapping of runoff and water balance. The report presents an overwiev of the national hydrometric data archive pro-viding maps, tables and key data.

Nielsen, K.; SØmod, B.

2001-01-01

30

Team Danmarks støttekoncept : Evaluering af støttekonceptet for 2005 - 2008  

DEFF Research Database (Denmark)

Evaluering af Team Danmarks støttekoncept 2005-2008 med omfattende analyser af Team Danmarks virke, dets støttekoncept og de samarbejdsrelationer med specialforbund, udøvere, politisk valgte ledere, trænere mv., som udmøntningen af støttekonceptet forudsætter. Herunder analyse af resultatudviklingen i dansk elitesport.

Storm, Rasmus K.

2009-01-01

31

Skovmårens biologi og levevis i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

 Skovmåren er et af landets mest sjældne pattedyr. Den har været meget sjælden i de sidste 100 år, men trods en fredning allerede tilbage i 1934 har dens status ikke ændret sig væsentligt. I de seneste årtier er udbredelsen tilsyneladende gået lidt frem. Detaljeret kendskab til artens biologi og levevis i danske kulturlandskaber har været sparsomt. Rapporten giver det første samlede overblik over skovmårens biologi og levevis i Danmark efter undersøgelser af artens ynglebiologi og fødevalg, bestandens aldersstruktur og genetik samt territoriestørrelser og habitatvalg. Sidstnævnte blev kortlagt i Sorø Sønderskov i vinteren 2006. Slutteligt gives forslag til en aktiv forvaltning og videre undersøgelser for at sikre skovmårbestandens bevaringsstatus fremover.

Elmeros, Morten; Birch, Mette Marie

2008-01-01

32

Informatik og eventyr - videotex i Frankrig og Danmark  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Da eksperimenterne med videotex, eller teledata som teleselskaberne kalder det, blev påbegyndt i Danmark i 1982, var forventningerne til informations- udbud og brugerefterspørgsel store. Forventningerne blev imidlertid ikke indfriet, og selvom systemet er blevet relanceret, lever det danske teledata fortsat en skyggetilværelse med omkring 2400 brugere. I modsætning hertil er det i Frankrig lykkedes at udvikle et videotex-koncept, der er blevet en succes. I denne artikel analyserer Mads Christoffersen videotex-udviklingen i henholdsvis Danmark og Frankrig og belyser årsagerne til den forskellige udvikling. Endelig skitserer han et seks punkts program for en dansk tele- matik-politik, der kan gøre videotex til et slagkraftigt medium i Danmark.

Mads Christoffersen

1989-09-01

33

Psykisk helbred blandt asylbørn i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Undersøgelsens formål var at kortlægge det psykiske helbred blandt asylbørn i Danmark. Alle asylbørn på 4-16 år, der boede på Dansk Røde Kors' asylcentre blev i efteråret 2006 omfattet af undersøgelsen, og 95 % (246) børn deltog. Til vurdering af børnenes psykiske helbred blev der anvendt Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) samt fire spørgsmål fra Health Behaviour in School-aged Children-spørgeskemaet (HBSC). For de 4-11-årige udfyldte pædagoger og lærere spørgeskemaer, de 11-16-årige besvarede derudover også selv spørgeskemaer. Resultaterne viste, at 35% af de 4-16-årige asylbørn havde tegn på psykisk lidelse på baggrund af pædagog- og lærerbesvarelser, mens 58 % af de 11-16-årige havde tegn på psykisk lidelse på baggrund af en kombination af lærerbesvarelser og selvrapportering. De fundne resultater fra SDQ understøttes af resultaterne fra HBSC, som viste, at asylbørnene havde adskillige fysiske og psykiske symptomer, ringe selvvurderet livskvalitet og skrøbeligt socialt netværk.

Nielsen, Signe Smith; NØrredam, Marie Louise

2007-01-01

34

Coachingpsykologi i Danmark - forskning, teori og praksis  

DEFF Research Database (Denmark)

Coaching har en lang historie, meget srot udbredelse, og coaching-industriens ydelser har i årevis været eksponentielt stigende ligesom antallet af artikler og bøger. Men hvis fokus er på systematisk, stringen coaching-forskning, er resultatet nedslående. Det er først det sidste tiår, at coaching har været på forskningens dagsorden på universiteter på verdensplan. Derfor er det stadig relativt uvist, hvad der virker i coachin, hvordan, hvorfor, hvornår og for hvem, coaching virker. Coaching er ikke det samme som coachingpsykologi, og en coach er ikke bare en coach, idet alle kan kalde sig coach. Artiklen præsenterer forskelle og definitioner af coaching og coadhingpsykologi og analysere coaching-fænomenet i Danmark med et historisk og europæisk udblik. Sluttelig beskrives et uddannelsesforløb i coachingpsykologi på kandidatdelen af psykologiuddannelsen.

Spaten, Ole Michael

2013-01-01

35

Sundhedspolitik på steroider : Hvordan problemerne med fitnessdoping håndteres i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Danmark er det land i verden der har valgt den måske mest drastiske metode til bekæmpelse af brug af anabole androgene steroider (AAS) i fitness- og styrketræningsmiljøerne. Ikke pga. oplysningskampagnerne, samarbejdet med SKAT eller at AAS er ulovlige. Der hvor Danmark skiller sig ud er ved brugen af dopingkontroller der, som i eliteidrætten, skal finde og ekskludere dopingbrugere. Artiklen skildrer paradokser og problemer ved indsatsen.

Christiansen, Ask Vest

2012-01-01

36

Den sociale tillid i Danmark : Stigende, stabil og potentielt alleomfattende?  

DEFF Research Database (Denmark)

Nærværende artikel har anvendt de hidtil ubenyttede surveypaneldata, der eksisterer i Danmark til at undersøge udviklingen i social tillid på individniveau over tid. Artiklens analyser viser, at social tillid på individniveau i Danmark synes at være meget stabil, når først den er opnået. Herudover synes der tegn på, at alle sociale grupper efterhånden synes omfattet af den danske tillidskultur. Artiklen argumenterer, at artiklens resultater indikerer, at makrofænomener er den mest sandsynlige forklaring på udviklingen i social tillid på individniveau over tid.

AnhØj, Anne Iversen; Kjærsgård, Andreas Pihl

2013-01-01

37

Kvalificering og udvikling af masteruddannelserne på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole  

DEFF Research Database (Denmark)

Som et led i DPUs uddannelsesreform blev udvalget nedsat med henblik på at vurdere og videreudvikle udbudsprofil og struktur på masterområdet samt komme med forslag til det fremtidige udbud af masteruddannelser, baseret på økonomisk og faglige bære-dygtighed samt at sikre, at der ikke sker et overlap i uddannelserne. Udvalgets arbejde har taget udgangspunkt i de overordnede visioner og mål for uddannelsesreform 2009-2013.

Hansen, Janne Hedegaard; Carlsson, Monica Susanne

2011-01-01

38

Mad, terroir og tv: Smag på Danmark!  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Mad fylder mere i medierne, men hvordan underholder fx et madprogram på tv? Med afsæt i de 13 afsnit af Claus Meyer-serien Smag på Danmark! undersøger vi, hvordan serien er konstrueret og fortalt. Især ser vi på, hvilken rolle de 13 forskellige steder, som serien foregår på, har. Vi diskuterer begreber som terroir og mytologisering. Serien etablerer dobbeltheder og relationer, og i tråd med dette forlenes sted som terroir både med al og med ingen betydning. Mad knyttes som et tegn, med Barthes in mente, til stedet, men på en måde, der leverer rum for seerens eget forestillingsarbejde. Serien demonstrerer for seerne, hvordan smagsdomme kan foregå med Meyer som seerens stedfortræder i et ferie- og fritidsunivers. Den nydelse, som serien konstant etablerer, demonstrerer og anticiperer, kan seeren deltage i med sit eget fantasiarbejde: Det er god underholdning, fordi så meget er overladt til seernes forestillingsarbejde. Food, Terroir, and Television: Taste Denmark! Food has become more dominant in the media landscape, but how does a food programme on television entertain us? We analyse how the 13 episodes of the Claus Meyer series Smag på Danmark (Taste Denmark!are constructed and narrated. We pay particular attention to the different locations of the episodes and discuss the terms terroir and mythologization. The series establishes ambiguities and relations, and in this connection the location understood as terroir means everything – and at the same time means nothing at all. With reference to Barthes, the series links food as a sign to location, but in such a way that room is left for the viewer’s own imagination. The series demonstrates to the viewers how judgements of taste can be made in a time of leisure and a universe of holidays, with Meyer acting as the viewer’s proxy. The series is constantly establishing, demonstrating and anticipating a pleasure in which the viewer can participate in his or her own imagination. This makes excellent entertainment because so much is left to be worked through in the viewer’s own imagination.

Karen Klitgaard Povlsen

2008-12-01

39

Danmarks ynglebestand af skarver i 2014  

DEFF Research Database (Denmark)

Årets optælling af skarvreder viste, at der i 2014 ynglede 30.503 par skarver i Danmark, hvilket svarer til en fremgang på 23 % i forhold til 2013. Yngleantallet blev dermed højere end i de foregående fire år. Antallet af kolonier steg til 76 i 2014, hvilket var fem flere end det hidtil højeste antal kolonier. Antallet af ynglepar gik frem i alle regioner. De største fremgange sås i Smålandsfarvandet, i den sydvestlige del af Kattegat samt i den nordlige del af Sjælland (stigninger på hhv. 1.580, 1.402 og 1.191 reder fra 2013 til 2014). Den største koloni fandtes på Samsø, og den husede 2.414 reder. I 2014 foretog Naturstyrelsen indgreb i fem kolonier, og de bevirkede, at ingen unger kom på vingerne i 1.723 reder (5,7 % af alle reder). I 2013 og 2014 havde indgrebene i danske skarvkolonier et beskedent omfang sammenlignet med årene 2001-2012, hvor 2.600-7.200 reder årligt blev reguleret.

Bregnballe, Thomas; Therkildsen, Ole Roland

2014-01-01

40

Danmarks biodiversitet 2010 : Status, udvikling og trusler  

DEFF Research Database (Denmark)

Vi undersøger i denne rapport, om Danmark har nået EU’s mål om at standse tabet af biodiversitet ved udgangen af 2010. Undersøgelsen gennemføres for skov, kyst, græsland/hede, mose/eng, søer, vandløb, hav, agerland og det urbane landskab. For hvert af disse ni økosystemer er udvalgt mellem 10 og 20 elementer, som tilsammen repræsenterer de truede arter, levesteder og processer i økosystemet. I alt vurderes udviklingen af 139 elementer af biodiversitet, hvoraf 47 % er i tilbagegang, 25 % er stabile eller i fremgang og 28 % har ukendt udvikling. For hvert økosystem fremlægges baggrunden for udviklingen i form af en status for biodiversiteten og en gennemgang af truslerne. Genetisk og mikrobiologisk diversitet er vigtige for den samlede biodiversitet, men det er endnu ikke muligt at vurdere udviklingen. Biodiversitet har stor værdi for samfundet, men en gennemgang af de eksisterende studier viser, at værdien afhænger af hvordan man spørger. Rapporten viser, at der er behov for målrettet handling og bedre viden, hvis tabet af biodiversitet skal standses.

2011-01-01

 
 
 
 
41

Højhuse i Danmark 1950-2010  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Med udgangspunkt i det moderne højhus' fødsel i det 19. århundredes USA samt fænomenets internationale historie, belyser artiklen højhusets historie og udbredelse i Danmark. Fra velfærdsstatens funktionalistiske boligkolosser i midten af det tyvende århundrede, over 1970'erne og 80'ernes modreaktion og 'småt er godt'-mentalitet til de seneste årtiers individuelle og amerikansk inspireredeprestige-projekter med vartegnsambitioner, sættes den danske udvikling ind i en europæisk kontekst og prioriteret bevidsthedshistorisk forklaringsramme. Siden midten af det tyvende århundrede har erhvervshøjhuse i bycenteret hørt til de mest karakteristiske træk ved storbyers udvikling verden over, men i Danmark er den slags højhuse endnu relativt sjældne. Også i danske byer peger udviklingen i de seneste år dog i retning af flere høje, markante byggerier i eller nær bymidten.Abstract:In recent decades, the distinctive urban setup, with a nucleus dominated by clusters of office towers, has spread to most parts of the world. Economic growth and structural conditions are obviously of fundamental importance for this development, but as the present article shows, the limited construction of such centrally located high-rise buildings in Danish (and European cities may also be put into a framework of history of consciousness. The first modern skyscrapers were erected in American cities in the late 19th Century, but it was not until the middle of the 20th Century that a related, but dissimilar development gained momentum in Europe and Denmark. In Copenhagen, as well as in other European cities, office towers fitted badly into the the maze of streets in the city centres, and they also conflicted with the laws that restricted building heights. Because of the post-war shortage of housing and the rapid economic growth of the 1950s and -60s, the first high-rise buildings in Denmark were built in the mid-1950s in the form of suburban residential towers. Since then, these pre-fabricated concrete towers have affected the Danish townscape for better and perhaps especially for worse; and this may be one of the reasons why high-rise buildings fell into disrepute in Denmark. At any rate, the first generation of high-rise buildings in this country was mostly suburban, and a child of European modernism and functionalism. Due to a fear of Americanization and the ruining of Copenhagen"s "unique" low skyline, only a few "American" highrise buildings were allowed to be built in Copenhagen"s inner city in this period. From the early 1970s until 1990, practically no high-rise buildings were constructed in Denmark. The building activity was affected by low economic growth; and in addition, the bad experience from the 1950s and -60s influenced the new catchword of the building industry: dense, low. Since the last decade of the 20th Century, however, high-rise buildings have once again become fashionable in Denmark. Not all types of high-rise buildings, though, but characteristic and unique "American" commercial high-rise buildings in or near city centres. This development may be seen not only in Copenhagen, but also in several of the larger provincial towns. Public opposition to these towers is still significant, but as a consequence of increased globalization and the race for attracting multinational companies and the favour of the professions, municipal councils in Denmark are bending over backwards to signal progressiveness and an attractive business environment - for instance by stimulating theconstruction of office towers.

Rasmus Braad Christensen

2010-11-01

42

Det lysner for OPP-projekter i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Vi har generelt været tilbageholdende, men det lysner for OPP-projekter i Danmark. Mange kommuner og regioner søger til stadighed at finde nye løsninger på samfundets udfordringer ved at indgå i innovative samarbejder med virksomheder fra den private sektor. Men vi kan stadig hente værdifuld inspiration fra internationale eksempler og indsamlet viden.

Greve, Carsten

43

Reaktioner i Danmark på den tyske liberalteologi i 1908  

DEFF Research Database (Denmark)

Adolf. v. Harnacks indflydelse i Danmark. Liberalteologiske udgivelser i 1908,F.C. Krarups og Vald. Ammundsens holdninger.Kritik fra grundtvigske og indremissionske teologer og fra det teologiske fakultet.Teologiens virkning i praksis. Ammundsens planer om nyudgave af sin Lutherbog if. hans arkivalier i Rigsarkivet. Harnacks besøg i Oslo og København.

Lausten, Martin Schwarz

2012-01-01

44

Politisk vold som transnationalt fænomen i Danmark 1917-1939  

DEFF Research Database (Denmark)

Denne artikel forsøger via et komparativt og transnationalt perspektiv at forklare mellemkrigstidens politiske volds fremkomst, udvikling og betydning i Danmark. Artiklen viser bl.a. at volden udvikledes relativt synkront i forhold til resten af Europa, og at volden blev udøvet af såvel parlamentariske og udenomsparlamentariske aktører.

Larsen, Chris Holmsted

2014-01-01

45

Reglering av energikostnader med hjälp av energilagring i Danmark  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

Energilagring med hjälp av tryckluft (CAES) innebär att luft komprimeras och lagras för att expanderas vid ett senare tillfälle. Tillsammans med pumpkraftverk (pumpning av vatten till en högre liggande vattenreservoar) är komprimerad luft (CAES) de enda kommersiellt gångbara storskaliga energilagringsteknologierna i dagsläget. Utifrån de geologiska förutsättningarna i Danmark utvärderades lönsamheten för två olika typer av CAES-teknologier mer specifikt som teknologi för energ...

Ahlstro?m, Johan; Bjo?rklund, Jacob

2014-01-01

46

Danmarks indflydelse på fremtidens globale udviklingsmål går gennem EU  

DEFF Research Database (Denmark)

FN’s udviklingsmål udløber i 2015, og forhandlingerne om, hvad der skal erstatte dem, er allerede i fuld gang. For at gøre sin indflydelse gældende må Danmark udnytte sine alliancemuligheder i EU. Fælles europæisk handling kræver dog, at EU lærer af tidligere erfaringer fra lignende forhandlinger.

Fejerskov, Adam Moe

2014-01-01

47

At gøre en dyd af nødvendigheden. Hans Hedtoft og Danmarks internationale placering fra Norden til NATO  

DEFF Research Database (Denmark)

Hans Hedtofts afgørende rolle for Danmarks internationale sikkerhedspolitiske stilling fra ikke-allieret brobyggerrolle over forsøget på deltagelse i et nordisk forsvarsforbund til medlemskab af Atlantpagten/NATO tematiseres. Hedtofts NATO-loyale, men samtidig på flere områder forbeholdne tilgang til Danmarks indledende politisk-militære tilpasning til NATO-medlemskabets krav og udfordringer dokumenteres; Hedtoft tillægges en betydelig rolle for udformningen af Danmarks profil i NATO også i de følgende årtier.

Villaume, Poul

2009-01-01

48

Call centre i Danmark 2004 - Ledelse, samarbejde og teknologi  

DEFF Research Database (Denmark)

Cornell University i staten New York, USA har igangsat en international benchmarking undersøgelse af HR management og ’performance’ i call centre. Den har titlen ”The Global Call Center Industry Project. Strategy, HR Practices, & Performance”. Undersøgelsen er sponsoreret af ”Russell Sage Foundation”. Den finder sted gennem et samarbejde mellem uafhæn-gige forskere i og omkring universitetsmiljøerne i en række lande i EU, Nordamerika, Afrika, det sydlige Asien, Syd-Øst Asien og Australien. I Danmark er det Danmarks Tekniske Universitet der er ansvarlig for un-dersøgelsen. CASA (Center for Alternativ Samfunds Analyse) har fået til opgave at gennemføre undersøgelsen og herunder at analysere og afrappor-tere undersøgelsens resultater. Den danske del af undersøgelsen er gennem-ført i perioden marts 2004 – oktober 2004.

SØrensen, Ole Henning

2004-01-01

49

Musikplanlægning i Danmarks Radio - et interview med to musikansvarlige  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Danmarks Radio er en væsentlig faktor i det danske musikliv i dag. Musikindustrien får sine potentielle hits præsenteret og den levende musik kommer ud via transmissionsvognene. DR har tre orkestre og 2 kor og producerer selv musik af høj kvalitet. Der er tale om et kredsløb - eller fødekæde om man vil - hvor radioen indgår som distributionskanal, udstillingsvindue og formidler af både musik og diskussionen omkring den. Hvordan forvalter Danmarks Radio sin musik- og kulturpolitiske funktion? Hvem bestemmer hvad der skal spilles i radioen? Er det medarbejderne, programcheferne eller radioledelsen? Og hvem tager man hensyn til? Lyttertal? Den offentlige mening? - I dette dobbeltinterview med to chefer, Bent-Erik Rasmussen og Torben Bille, der er ansvarlige for musikken på henholdsvis P2 (undtagen Danmarkskanalen og P3, prøver vi at belyse de overvejelser der ligger bag den seneste kanalomlægning og den daglige styring af danskernes musikoplevelser.

Jørgen Poulsen

1992-08-01

50

Print og netaviser i Danmark, USA og Frankrig  

DEFF Research Database (Denmark)

Denne artikel undersøger forskelle og ligheder mellem print og netaviser i Danmark, USA og Frankrig, både på tværs af platforme og på tværs af de tre analyserede lande. Den komparative analyse sker med udgangspunkt i mediesystemteori, hvor Danmark er placeret i den korporative/demokratiske model, USA i den liberale model og Frankrig i den politisk-pluralistiske model. Tidligere studier har vist, at der stadig er store, nationale forskelle mellem aviser og tv inden for de tre mediesystemer trods Hallin & Mancinis (2004) hypotese om, at den liberale model med sit fokus på kommercialisering ville vinde indpas på bekostning af de andre modeller. Denne artikels resultater peger dog på, at kommercielle aspekter muligvis har større indflydelse på tværs af alle tre modeller, når det komparative fokus skifter fra print til net.

Ørsten, Mark; Willig, Ida

2013-01-01

51

Identifikation af referencevandløb til implementering af vandrammedirektivet i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Definition og beskrivelse af referencetilstanden er centralt for implementering af vandrammedirektivet, da bedømmelse af den økologiske tilstand sker som afvigelsen fra den upåvirkede referencetilstand. I denne rapport præsenteres analyser af danske, udenlandske og historiske data med det formål at definere og beskrive referencetilstanden for fisk, makroinvertebrater og makrofyter i vandløb. Med udgangspunkt i NOVANA-data er der foretaget en screening af danske vandløb for referencestatus. Fysiske, kemiske, hydromorfologiske og påvirkningsmæssige kriterier fastsat ud fra REFCOND-anbefalinger blev anvendt i en screening af 128 a priori-udvalgte referencevandløb. Kun 3 af disse opfylder de lempede referencekrav og kan betegnes som værende i lempet referencetilstand. Den væsentligste årsag til manglende opfyldelse af kravene er andelen af landbrug og befæstet areal i oplandet. En screening af samtlige danske vandløb blev derfor foretaget med disse 2 kriterier, men kun få og fortrinsvist meget små vandløb opfylder kriterierne. Det kan derfor konkluderes, at der inden for Danmarks grænser ikke findes tilstrækkeligt med referencevandløb til, at den naturlige variation i de biologiske kvalitetselementer kan beskrives. En analyse og sammenligning af makrofytsamfund i Danmark og Baltikum samt efterfølgende validering med historiske data fra danske vandløb viste stor lighed mellem nutidige plantesamfund i Baltikum og historiske samfund i Danmark. Det er derfor muligt at bruge Baltiske vandløb som referencer for danske vandløb mht. makrofyter. Der kræves yderligere undersøgelser, før det kan afgøres om vandløb i Baltikum kan fungere som referencer for danske vandløb mht. fisk og makroinvertebrater. Rapporten indeholder anbefalinger til fremtidigt arbejde med beskrivelse af referencetilstanden.

Kristensen, Esben Astrup; Baattrup-Pedersen, Annette

2008-01-01

52

Folkekirkens fremtidige styrelse  

DEFF Research Database (Denmark)

Folkekirkens struktur og ledelse er til debat i øjeblikket. Men der er fare for, at det bliver en meget intern folkekirkelig debat, og kirken er for betydningsfuld for hele samfundet til, at det er hensigtsmæssigt. Forholdet mellem staten, folkekirken og de andre trossamfund bør interessere langt uden for kirkens kredse.

Kærgård, Niels

2013-01-01

53

Den gode krig? : Danmark i Afghanistan 2006-2010  

DEFF Research Database (Denmark)

Krigen i Afghanistan er ved at træde ind i sin sidste fase, og tidspunktet for en analyse og konklusion er oplagt. Hvad var det egentlig, der gik godt? Og hvad var det især, der gik dårligt? I Den gode krig undersøger Mikkel Vedby Rasmussen danskernes krig i Afghanistan, og hvad vi kan lære af den. Bogen er den første samlede fremstilling af både kampene i Afghanistan samt deres strategiske og politiske betydning. Forfatteren har talt med en række mennesker, der har haft krigen tæt inde på livet – både beslutningstagere, embedsmænd, politikere samt soldater og pårørende. Soldaterne har i snart fem år kæmpet en ’god’ krig ved Helmand-provinsen, men det er tydeligvis en krig, de har lange udsigter til at vinde. Politikerne og generalerne herhjemme i Danmark har taget positivt imod denne ’gode’ krig af forskellige politiske og organisatoriske årsager, men ingen har ønsket at forholde sig til, hvad krigen har opnået. ”Det virker måske paradoksalt, at tusindvis af vestlige soldater med verdens mest avanceredemilitære teknologi ikke med lethed har kunnet besejre, hvad der i vores øjne er religiøse fanatikere med en AK-47. Men krige vindes ikke ved, at man vil have ret og har midlerne til at forlange at få ret. Man vinder, fordi man sætter de rigtige mål; mål som svarer til de midler, som man rent faktisk ønsker at anvende. Måske stod Taleban og al-Qaedas barbari i vejen for, at de vestlige lande kunne definere en positiv dagsorden for, hvad vi rent faktisk ville opnå i Afghanistan, og hvad det kostede at opnå det. At vi så åbenlyst var vores fjender moralsk og militært overlegne, fik os til at mene at vi burde vinde i Afghanistan. Men at man har magt og ret fritager ikke én fra ansvaret for at gøre arbejdet ordentligt – snarere tværtimod. Måske er det den vigtigste lære at drage af Danmarks krig i Helmand,” skriver forfatteren i bogen. Konfliktsituation i Helmand-provinsen er i dag den samme, hvis ikke meget værre, end da krigen startede. Taleban står stærkere og stærkere, og regeringen har stadig ikke kontrollen i landet. Dette selvom mange forskellige nationer af soldater - ikke mindst de danske - har lagt et stort stykke arbejde den lange periode, de har kæmpet ved fronten. Krigen i Afghanistan er Danmarks første krig i det 21. århundrede, men næppe den sidste. Derfor er det essentielt, at vi lærer af de fejl, vi har begået og ser på, hvad Danmark som krigsførende nation har forsømt. Mikkel Vedby Rasmussen giver sit bud i bogen Den gode krig.

Rasmussen, Mikkel Vedby

2011-01-01

54

Livsformer i Danmark : udbredelse og udviklingstendenser 1981-2005  

DEFF Research Database (Denmark)

I denne artikel undersøger vi tre forhold omkring Thomas Højrups livsformsanalyse. For det første undersøger vi, om livsformerne kan spores empirisk i den danske befolkning. For det andet undersøger vi forandringer i livsformernes kvantitative udbredelse i Danmark i perioden 1981-2005. For det tredje efterprøver vi Højrups hypotese om, at individer er bærere af én og ikke flere livsformer. Vores empiriske analyse viser, at vi kan spore lønarbejder- og karriereorienteringen i befolkningen, at lønarbejderorienteringen generelt er blevet lidt mindre udbredt over tid mens karriereorienteringen er blevet mere udbredt, og at individer samme tid godt kan være bærere af begge livsformsorienteringer.

Holm, Anders; Jæger, Mads

2007-01-01

55

Danmarks samlede udledning af drivhusgasser faldt i 2007  

DEFF Research Database (Denmark)

I 2007 faldt Danmarks samlede udledning af drivhusgasser med 6,6 % i forhold til 2006. Korrigeret for de årlige udsving i temperatur, eksporten af el og CO2-optag i skove og jorde var tale om en stigning fra 2006 på 0,9 %. Samlet var nettoudledningen 5,9 % lavere end i 1990. Set i forhold til basisåret 1990 har trafikken stået for den største stigning, mens de stationære kilder og landbruget har stået for en markant reduktion af deres udledninger af drivhusgasser.

Pedersen, Jens Christian

2009-01-01

56

Når fremtiden tegner sig : rapport om uddannelsesvalg og vejledning i et yderkantsområde i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Når fremtiden tegner sig er en rapport om unge i et yderkantsområder i Danmark. Den giver indblik i nogle af de subjektive, kulturelle og samfundsmæssige mekanismer der kan få betydning for, hvordan fremtiden tegner sig for unge.

Katznelson, Noemi; Nielsen, Mette Lykke

2009-01-01

57

Industriudvikling og produktivitet : En analyse af regioner og byområder i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Meddelelsen viser - når man ser bort fra skibsværftsafhængige områder - at det er stort set uden betydning for en industrivirksomheds økonomiske produktivitet, hvor i Danmark virksomheden er placeret. Eventuelle forskelle skyldes konkurrencesituation, teknologisk niveau eller uddannelseskrav.

Christiansen, U.

1988-01-01

58

Betragtninger i forbindelse med jordskælvet i Danmark december 2008  

DEFF Research Database (Denmark)

I december 2008 blev Danmark ramt af et jordskælv med en styrke på 4,7 efter Richterskalaen. Der er ikke rapporteret om svigt/skader som følge af jordskælvet. Litteraturstudier viser da også, at jordskælv op til en styrke på 5 på Richterskalaen næppe vil føre til kollaps af almindeligt velbyggede bygninger. Kun hvis der fremover kommer jordskælv med en styrke større end 5 på Richterskalaen, forventes bygningsskader af et vist omfang. Ved sådanne jordskælv må   første omgang forventes skader på bygninger, der ikke er opført i overensstemmelse med normerne. Herefter vil visse bygninger opført efter de nye Eurocodes, der har et lavere sikkerhedsniveau, komme i farezonen, og til sidst må der forventes skader på bygninger bygget efter de tidligere gældende normer.

Nielsen, JØrgen; Hansen, Klavs Feilberg

2010-01-01

59

En analyse af potentialet for salg af fødevarer gennem Internettet i Danmark og England  

DEFF Research Database (Denmark)

I Kim Ramus ph.d.-projekt gennemføres en undersøgelse af danske og britiske forbrugeres holdninger og præferencer til handel med fødevarer på Internettet, hvor formålet er at finde potentialet for salg af fødevarer online. Internettet er ganske udbredt i begge lande, men England er dog et godt stykke foran Danmark med supermarkedskæden Tesco i spidsen, når det gælder salg af fødevarer. I Danmark er der endnu ingen landsdækkende kæder, som for alvor er gået i gang med at sælge fødevarer online.

Ramus, Kim Bjarne

2001-01-01

60

Provokeret abort og stratificeret reproduktion i Danmark : Mod en ny etnisk underklasse?  

DEFF Research Database (Denmark)

Hvorfor får kvinder med indvandrerbaggrund dobbelt så mange provokerede aborter som andre kvinder i Danmark? Det var udgangsspørgsmålet for det forskningsprojekt, denne artikel er baseret på. Artiklens argument er, at når nogle grupper af minoritetskvinder får flere aborter end andre kvinder i Danmark, skal årsagen ikke primært søges i deres anderledes kulturelle baggrund, men har snarere med social sårbarhed at gøre. Kvalitativt set kommer denne sårbarhed især til udtryk i følelser af manglende personlige ressourcer og i oplevelser af at stå alene med ansvaret for sine (potentielle) børn. Der, hvor kulturel baggrund alligevel kommer ind i billedet, er i etniske minoritetskvinders blik på det danske samfund: minoritetskvinderne i vores undersøgelse forholdt sig med større undren end de fleste majoritetskvinder til hverdagslivets betingelser i Danmark og til måderne, man forventes at klare sig selv og sit eget.

Gammeltoft, Tine; Rasch, Vibeke

2007-01-01

 
 
 
 
61

CO2-strategier : Et samarbejde mellem Videnskabsbutikken DTU, Lyngby-Taarbæk kommune og Danmarks Naturfredningsforening  

DEFF Research Database (Denmark)

I 2007 henvendte Lyngby-Taarbæk kommunens Agenda 21 koordinator sig til Videnskabsbutikken og spurgte om der var interesse for at samarbejde om CO2-strategier. Da Videnskabsbutikken DTU er en åben dør til DTU for borgerne og deres organisationer, foreslog Videnskabsbutikken DTU at Danmarks Naturfredningsforening’s lokalkomité for Lyngby blev en del af samarbejdet for at få borgerne i kommunen involveret i arbejdet med at udvikle strategier for reduktion af CO2. Siden sommeren 2007 har Videnskabsbutikken DTU, Lyngby-Taarbæk kommune og Danmarks Naturfredningsforening i Lyngby-Taarbæk samarbejdet om analyse og innovation i forhold til CO2-strategier.

JØrgensen, Michael SØgaard

2008-01-01

62

Udsigt til at Danmark reducerer de nationale drivhusgasudledninger i 2008-12 med 4 %  

DEFF Research Database (Denmark)

De danske udledninger af drivhusgasser ventes at falde med 4 % som gennemsnit i årene 2008-2012 i forhold til 1990/95, basisåret for Kyotoaftalens reduktionskrav. Det fremgår af en ny fremskrivning fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet. Den resterende del af den 21 % reduktion af det danske klimaregnskab, som Danmark har forpligtet sig til ved den indbyrdes byrdefordeling af Unionens samlede reduktionskrav under Kyoto-protokollen, skal ifølge regeringens planer komme fra CO2-optag i jord, effekten af EU's kvotesystem og ved statens gennemførsel af klimaprojekter i udlandet.

Pedersen, Jens Christian

2009-01-01

63

Analyse af IPCC delrapport 2 - Effekter, klimatilpasning og sårbarhed : - med særligt fokus på Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

FN’s klimapanel (IPCC) beskriver i 5. hovedrapport den videnskabelige status på den aktuelle viden om klimaændringer og de potentielle miljømæssige og samfundsøkonomiske konsekvenser. Hovedrapporten består af tre delrapporter, hvoraf delrapport 2 beskriver klimaeffekter, sårbarhed og tilpasning. Med afsæt i denne delrapport er der udarbejdet en dansk analyse, der nærmere beskriver effekterne af et ændret klima i Danmark suppleret med den seneste danske forskning udført af det danske Center for Regional Changes in the Earth System (CRES). ”Analyse af IPCC delrapport 2 – Effekter, klimatilpasning og sårbarhed – med særlig fokus på Danmark” giver beslutningstagere i stat, kommuner og virksomheder det mest oplyste grundlag at handle på.

Christensen, Jens Hesselbjerg; Arnbjerg-Nielsen, Karsten

2014-01-01

64

Simuleringsstudier af konsekvenser af mund- og klovesyge i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Mund- og klovesyge (MKS) hærger stadig rundt om i verden, trods stadige og intensive forsøg på at bekæmpe sygdommen. Efter udbruddet i Storbritanien i 2001 blev der rejst spørgsmålstegn ved nedslagningen af raske dyr som en forebyggende foranstaltning. Samtidig har udviklingen på vaccine-området betydet, at det i dag er muligt at skelne mellem vaccinerede og smittede dyr. Derfor har vi, i et projekt støttet af NaturErhverv, valgt at sammenligne forskellige kontrol strategier mod MKS, dels for at se på hvor stor omfanget af en dansk epidemi kan blive, og dels for at sammenligne forskellige kontrolstrategier. Undersøgelsen er lavet ved hjælp af såkaldte stokastiske simuleringsmodeller. Vi har benyttet tre forskellige modeller og vil præsentere udvalgte resultater. Danske besætningsdata og flyttedata er brugt som input i modellerne, input vedr. det danske beredskab er hentet som et mix af data og ekspert-vurderinger, og virusspecifikke data er hentet fra litteraturen. Henved 100 forskellige kontrolstrategier er blevet sammenlignet, hvoraf et udvalg vil blive præsenteret. Som udgangspunkt har vi simuleret en epidemi, hvor kontrolforanstaltningerne beskrevet i EU-direktivet plus 3-dages forbud mod flytninger af dyr er benyttet (basis). Desuden har vi blandt andre set på følgende kontrolstrategier, hvor der ud over basis-foranstaltningerne indgår yderligere foranstaltninger: • Nedslagning i zoner omkring diagnosticerede besætninger – zoner af varierende størrelser og iværksat efter hhv 14 dage eller 10, 20, 30 eller 50 diagnosticerede besætninger. • Vaccination med efterfølgende nedslagning af vaccinerede besætninger (VacToCull) – samme princip som ovenfor • Vaccination uden efterfølgende nedslagning af vaccinerede besætninger (VacToLive) – samme princip som ovenfor For hver kontrolstrategi har vi simuleret 5000 epidemier af mund- og klovesyge. Resultaterne viser, at et udbrud af MKS i Danmark kan blive meget dyrt. Men også, at yderligere foranstaltninger vil formindske omfanget, varigheden og de økonomiske omkostninger ved et udbrud. Desuden viser resultaterne, at vaccination mhp. at dyrene skal leve til slagtning ikke er optimalt ud fra en økonomisk betragtning, hvilket først og fremmest skyldes det store eksporttab der medfølger.

Boklund, Anette; Hisham Beshara Halasa, Tariq

65

Stor ståhej for ingenting : En sociologisk optælling af niqabier i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Burka-debatten i 2009-2010 døde stort set ud, efter at forskere havde undersøgt, hvor mange kvinder, der bærer ansigtsdækkende beklædning i Danmark. I denne artikel redegøres for nogle af de metoder og beregninger, som lå til grund for det offentliggjorte resultat på 100-200 kvinder i alt, hvoraf omkring halvdelen er etnisk danske kvinder, der er konverteret til islam.

Warburg, Margit; Johansen, Birgitte Schepelern

66

Offshore vindindustri i Danmark : Organisering og udvikling af et spirende forretningssystem  

DEFF Research Database (Denmark)

Rapporten giver en karakteristik af forretningssystemet for offshore vindenergi i Danmark, og undersøger som et led heri hvordan virksomhedernes aktiviteter er organiseret, og i hvilken retning systemet udvikler sig. Rapporten præsenterer en status over danskbaserede virksomheder med aktiviteter inden for offshore vindenergi og giver et indblik i hvilke udviklingsudfordringer, offshore vindområdet står overfor.

Drejer, Ina; Andersen, Poul Houman

2014-01-01

67

Hyldehaven : Danmarks første børnehave for børn med astma/og eller allergi  

DEFF Research Database (Denmark)

Rapporten omhandler en evaluering af Danmarks første børnehave for børn med astma og/eller allergi oprettet af Aalborg Kommune i 1993. Evalueringen viser, at børnene har fordele af at gå i en specielt indrettet børnhave, der tager højde for deres problemer.

Kildedal, Karin

1996-01-01

68

Fuel cells and electrolysers in future energy systems  

DEFF Research Database (Denmark)

Effektive brændselsceller og elektrolysesystemer er stadigvæk på udviklingsstadiet. I denne Ph.d.?afhandling analyseres fremtidens brændselsceller og elektrolyseanlæg i fremtidige vedvarende energisystemer. Forbrændingsteknologier dækker i dag størstedelen af elektri? citets?, varme? og transportbehovet. Sammenlignet med disse traditionelle teknologier har brændselsceller en højere nyttevirkning. Der findes dog typer af energisystemer, hvor brændselsbesparelsen går tabt i teknologier andre steder i systemet. Udgangspunktet for denne Ph.d.?afhandling er, at de forbedringer, der opnås ved at indføre brændselsceller, afhænger af energisystemets specifikke design og reguleringsmuligheder. Af samme årsag tilfører nogle brændselsceller mere værdi til energisystemet end andre. I afhandlingen præsenteres der både energisystemer, hvor brændselsceller opnår synergief? fekter med andre komponenter i energisystemet, og energisystemer, hvor brændselscel? lens højere nyttevirkning går tabt i andre dele af systemet. For at kunne identificere passende anvendelsesmuligheder for brændselsceller og elektro? lyseanlæg i fremtidige energisystemer, skal der tages hensyn til, i hvilken retning energisy? stemerne udvikler sig. I denne Ph.d.?afhandling analyseres brændselsceller i forbindelse med energisystemer, der gradvist ændres fra det nuværende design, med store mængder fossile forbrændingsteknologier, til et fremtidigt design, der er baseret på 100% vedvaren? de energi. Brændselsceller og elektrolyseanlæg er analyseret i disse fremtidige vedvarende energisystemer, og konklusionerne skal derfor ses i denne kontekst. I fremtidige energisystemer er der en risiko for, at de højere nyttevirkninger, der opnås ved hjælp af brændselsceller, går tabt, fordi systemet ikke er udrustet til at udnytte brændsels? cellernes fulde potentiale. Hvis brændselsceller erstatter gasturbiner i kraftvarmeværker, kan disse forbedringer gå tabt, fordi en større del af varmebehovet nu skal dækkes af ked? ler. I integrerede energisystemer kan den lavere varmeproduktion fra brændselscellekraft? varme erstattes af varme fra varmepumper i stedet for varme fra kedler ved brug af var? melagre. Dette giver en synergi mellem brændselsceller og varmepumper, hvor det fulde potentiale af brændselscellerne kan udnyttes. I integrerede energisystemer med større mængder fluktuerende vedvarende energi giver brændselsceller større brændselsbesparel? ser end i traditionelle energisystemer. De er derfor vigtige skridt på vejen mod fremtidige 100% vedvarende energisystemer. Brugen af brændselsceller i decentrale kraftvarmeværker i stedet for gasturbiner ser særligt lovende ud, fordi brændselscellerne har en højere nyttevirkning i både fuldlast og dellast. Brændselsceller bør ikke udvikles til grundlastværker men derimod til fleksible regulerbare værker i energisystemer med store mængder fluktuerende vedvarende energi og kraftvar? me. Grundlastværker er ikke nødvendige i disse energisystemer. Med disse egenskaber kan brændselscellerne erstatte kondenskraftværker. Der kan opnås en synergi ved at bruge brændselsceller i vedvarende energisystemer, fordi antallet af driftstimer mindskes og brændselscellernes levetid bliver mindre afgørende. Brintbaserede mikrokraftvarmeanlæg med brændselsceller i individuelle husstande er ikke egnede til vedvarende energisystemer på grund af store tab i omdannelsen til hydrogen samt lavere reguleringsmuligheder i sådanne systemer. På kort sigt kan naturgasbaserede brændselsceller i mikrokraftvarmeanlæg udbrede kraftvarmeproduktionen, udover hvad der kan lade sig gøre med decentrale brændselscellekraftvarmeværker. Dette kan potenti? elt set øge effektiviteten af energisystemet og erstatte produktionen på kulkraftværker, men der er en risiko for, at produktionen på mere effektive brændselscellekraftvarmevær? ker dermed bliver fortrængt. På lang sigt bør det dog overvejes, hvilke brændselstyper mi? krokraftvarmeanlæg kan anve

Mathiesen, Brian Vad

2008-01-01

69

At ændre nutiden gennem fortiden – mundtlig historiefortælling i Danmark  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Mange i dag tænker umiddelbart, at mundtlig fortælling af traditionelle sagn og eventyr mest hører fortiden til. Men inden for de sidste årtier er der opstået en ny interesse for mundtlig historiefortælling i Danmark. De nye fortællere beretter traditionelle sagn og eventyr, men også historier de selv har oplevet eller fundet på, eller historier fra skønlitterære værker. Man får indtryk af, at historiefortælling stadig har en forbindelse til fortiden. De største fortællefestivaler finder sted i historiske omgivelser på museer, og nutidens historiefortællere henviser ofte til fortælletraditionens lange historie, når de taler og skriver om historiefortælling.Hidtil har den nye interesse for historiefortælling ikke været genstand for forskning, men artiklen fremlægger et studie af historiefortælleres syn på fortælling og fortid. Fokus er, hvilke betydninger begreberne nostalgi og autenticitet har for fortællerne. Artiklen bygger primært på interviews med historiefortællere. Fortællerne blev blandt andet bedt om at beskrive, hvordan de umiddelbart forestillede sig, at historiefortælling fandt sted i fortiden. Det er et positivt billede af fortiden, der toner frem, og fortællerne bruger billederne af fortiden som afsæt til at kritisere træk af den moderne levemåde. De kritiserer medierne og de elektriske apparater for at gøre mennesker passive og ødelægge deres nærvær med andre levende mennesker. Ved at genoptage - hvad fortællerne opfatter som - en ældgammel og uddød tradition, ønsker de at skabe nogle oplevelser, som det moderne menneske savner i vore dages samfund. For fortællerne danner fortiden et idealiseret modbillede til nutiden og rummer dermed mulighed for, at fortællerne kan tale om deres idealer og håb for historiefortælling.Changing the Present through the Past - Oral Story-Telling in DenmarkToday, many people spontaneously think that oral transmission of traditional legends and fairy tales are a thing of the past. But in the last few decades a new interest has arisen in Denmark in oral story-telling. The new story-tellers relatetraditional legends and fairy tales, but also adventures that they themselves have experienced or invented, or stories from works of fiction. One has the impressionthat story-telling still has a link to the past. The major story-telling festivalstake place in historical surroundings in museums, and present-day story-tellers frequently point to the long history of the story-telling tradition when they speakor write about story-telling.So far, the new interest in story-telling has not been a subject for research, but the present article presents a study of the view of the story-tellers on story-telling and the past. Focus is on which meanings the concepts of nostalgia and authenticityhave for the story-tellers.The article is primarily based on interviews with story-tellers. They were interalia asked to describe how they would spontaneously imagine that story-telling took place in the past. It is a positive picture of the past that emerges, and the story-tellers use images of the past as a platform from which to criticize modernways of life. They criticize the media and electronic gadgets for making people passive and spoiling their being together with other living human beings. By reviving - what the storytellers see as - an ancient and extinct tradition, they wish to create experiences that modern man misses in present-day society. For the story-tellers, the past presents an idealized contrast to the present and thus contains a possibility for the story-tellers to expand about their ideals and hopes for story-telling. 

Lene Andersen

2010-12-01

70

Frivilligcentrene i Danmark : Fjerde og afsluttende delrapport vedrørende evaluering af puljen til oprettelse af nye og styrkelse af eksisterende frivilligcentre i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Rapporten udgør den fjerde og afsluttende delrapport vedrørende evalueringen af 'Puljen til oprettelse af nye og styrkelse af eksisterende frivilligcentre i Danmark'. Udviklingspuljen er en del af sats­pulje­aftalen 2005, hvor satspuljeordførerne besluttede at afsætte 49 millioner kr. til en styrkelse og udvikling af frivilligcentrenes arbejde. Det over­ord­nede mål med puljen var at gøre det lettere for flere mennesker at finde adgang til et frivilligt engagement ved at gøre frivilligcentrene mere kendte blandt borgerne, ved at skabe nye og flere aktiviteter samt forbedre det lokale samspil omkring centrene. Den treårige udviklingspulje (2006 - 2008) har været admini­streret af Indenrigs- og Socialministeriet.

Henriksen, Lars Skov

2009-01-01

71

Domesticeringen af Ford i Danmark : Den kulturelle tilegnelse af Ford og fordismen, 1920-1940  

DEFF Research Database (Denmark)

Det amerikanske automobilfirma Ford Motor Company med hovedkvarter i Detroit begyndte at drive forretning i Danmark omkring 1906. De første aktiviteter blev konsolideret samme år ved udnævnelsen af motorforhandleren F. Bülow & Co. til salgsagent i Danmark og importør af Ford automobiler til det skandinaviske marked. Dermed havde Ford tidligt fået et stærkt fodfæste i Nordeuropa, som udviklingen i salget af Ford autobiler de næste årtier til fulde skulle demonstrere. Ford Motor Company er i dag den fjerde største bilproducent på verdensmarkedet, men går man tilbage til 1920'rne var selskabet førende med en markedsandel på mere end 50%. En position som Ford måtte afgive til General Motors i løbet af årtiet. I Danmark var mere end hvert andet indregistreret automobil i 1930 antageligt af mærket Ford, og helt frem til verdenskrigens udbrud var Ford Motor Company et brand, som spillede en meget markant rolle i den danske offentlighed. Dette paper undersøger hvordan og med hvilke midler, Fords brand image blev formidlet gennem virksomhedens handlinger og gennem reklamer for firmaets produkter i den danske motor-offentlighed. Der var tale om en helt ny type offentlighed, som i bogstaveligste forstand voksede sig stor og stærk i den selv samme periode som Ford Motor Company gennem udbredelse af bilismen. Det var især FDM's medlemsblad MOTOR, som løbende bragte en stor mængde artikler om Ford Motor Company og reklamer for firmaets produkter i hele perioden 1906-1940. De to store aktører, storproducenten af automobiler og motorfolkets forbrugerorganisation, samarbejdede i hele perioden om at udbrede grundlaget for den kulturelle tilegnelse af automobilet i brede dele af befolkningen. Ugebladet MOTOR er dermed en hovedkilde til automobilkulturens udbredelse i Danmark, og kan levere et særdeles omfangsrigt kildemateriale til denne undersøgelse.

Wagner, Michael

72

HRM-Earth.dk : Et overblik over HRM i Danmark. Cranet-undersøgelsen 2008  

DEFF Research Database (Denmark)

Undersøgelsen tager temperaturen på Human Resource Management i Danmark. Der ses på brugen af HRM-redskaber og virkemidler, som generelt bliver bredere. HRM bliver i stigende grad et strategisk indsatsområde for virksomhederne. Undersøgelsen kortlægger endvidere faktorer omkring outsourcing af HR-funktionen, incitamenter og personalegoder, etik, performance samt kønsproblematikker i HR-arbejdet. Cranet er en internationalt koordineret analyse, som afvikles parallelt i 40 lande.

Hjalager, Anne-Mette

2009-01-01

73

Danmarks Radios stemmer : Undersøgt gennem et studie af kanalspeakeren på P1 1925-2012  

DEFF Research Database (Denmark)

Siden Statsradiofoniens start i 1925 har kanalspeakeren været en fast tilbagevendende stemme i sendefladen, der skulle skabe et ankerpunkt for lytteren ved at fortælle om hvad der netop er udsendt eller hvad der kommer. I dag tænker de færreste måske over funktionen, men i radioens barndom var kanalspeakerne kändisser, hvis fortalelser i æteren såvel som private gøren og laden blev fulgt nøje i dagspressen. Anna Lawaetz har med ph.d.-afhandlingen Danmarks Radios stemmer med udgangspunkt i kanalspeakerne på P1 i perioden 1925-2012 gennem empiriske studier kortlagt fortællingen om institutionens stemmer – nøje udvalgte ikke-fiktionsstemmer i Danmarks Radio igennem tiden. Samtidig har hun lavet en konkret analyse af stemmerne baseret på både akustiske målinger og kategorisering af oplevelsen af stemmerne. Fx taler kanalspeakerne på P1 i dag ikke hurtigere end tidligere, men pauserne er blevet kortere, hvilket samlet set skaber en oplevelse af et let øget taletempo. Studiet kom også med overraskende resultater som fx et særligt målbart stemmebrugsideal for de kvindelige kanalspeakere. Den konkrete undersøgelse peger metodisk ind i det nye forskningsfelt Digital humanities, hvor adgangen til store datamængder kræver udvikling af nye metoder. Den metodiske udvikling har her været baseret på optagelser af stemmer for at undersøge hvordan man videnskabeligt kan arbejde med optagelser af stemmer som mere end teksttransskriptioner inden for det kulturvidenskabelige felt med afsæt i Danmarks Radios radioarkiv.

Lawaetz, Anna

2014-01-01

74

Et lykkeligt fornuftsægteskab? Turistforeningen for Danmark mellem hjemstavnsturisme og eksportturisme ca. 1888-1967  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Artiklen baserer sig på undersøgelser af Turistforeningen for Danmarks virke med hovedvægt på perioden 1923-1945. Nedsættelsen af „Udenrigsministeriets Udvalg for Turistpropaganda i Udlandet" i 1934 betød en gennemgribende forandring, hvor staten for første gang involverede sig aktivt i Turistforeningens organisationog arbejde. Turisme blev herved i højere grad opfattet som et eksporterhverv og indrettet efter sit økonomiske indtjeningspotentiale. Hermed lagdes grunden til den organisation og den turismeopfattelse, som kom til at dominere efterkrigstidens danske turisme, mens tidligere, konkurrerende syn på turismen på sigt marginaliseredes. En gennemgang af Turistforeningens brochurer og udgivelservil i øvrigt demonstrere, at „Danmark som turistland" repræsenteredes i meget forskellige og konkurrerende diskurser, lige fra en hjemstavnsorientering med vægt på oldtid, landskaber og landbokultur til det „moderne Danmark" med levende byliv, uhøjtidelig harmoni, ungdommelighed og social ansvarlighed. Overordnet betød mellemkrigstiden både i organisation og repræsentation en forskydning af turistarbejdet fra provinsens lokale, folkelige forankring til byernes, primært københavnske, erhvervsinteresser.Abstract: A Happy Marriage of Convenience?The Danish National Tourist Organization c.1888-1967Turistforeningen for Danmark was the Danish National Tourist Organization from 1923-1967. It replaced Den danske Turistforening which dissolved in the turmoil following World War I, and was itself replaced in 1967 by Danmarks Turistråd. This article offers an outline of the development of Turistforeningen for Danmark with a main focus on the interwar-period 1923-1939. Through an analysis of the organization's activities to attract foreign visitors as well as to„enhance"the travel of Danes within their own country it is shown, how two distinct understandings of „tourism" co-existed, and was balanced against each other, within the organization. Commercial interests, primarily based in Copenhagen and the larger tourist destinations, saw tourism as an economic activity and an „exporting trade" to be exploited in an ever-increasing international tourismmarket. On the other hand were the more than 100 local tourist associations, to a large degree non-commercial, which saw tourism as an educational or „ideal" activity, meaning cultural and educational where visiting scenery, prehistoric sites, historic town centres and seeing local customs should teach locals and visitors alike about the region and the nation at large. The basic partnershipbetween commercial interests and local tourism was maintained throughout the period, but government involvement in 1935 made Turistforeningen for Danmark a state-sponsored organization, dramatically increasing the available funding, but also shifting the balance within the organization in favour of commercial interests.It also meant noticeable changes in the representations of Denmark through brochures and guidebooks and the beginnings of a modern tourism discourse of 'fairy-tale Denmark', stressing tranquillity, laid-back city-life, social welfare and design. This development was halted by World War II, but though co-operation (as well as organizational debate persisted throughout the 1950's and 1960's, the commercial and professional understanding of tourism became increasingly dominant, thereby pushing different ways of managing and thinking about tourism to the margins.

Mikael Frausing

2010-11-01

75

Atypisk ansatte i Europa og i Danmark : Baggrund, udvikling og vilkår 2000-2011  

DEFF Research Database (Denmark)

Midlertidige ansættelser har på europæisk plan været svagt stigende siden 2000, især siden 2009, samtidig med, at forskellene mellem andelene i de europæiske lande er mindsket noget. I Danmark derimod er andelen af midlertidigt ansatte faldet temmelig markant, fra 10,2% i 2000 til 8,8% i 2011. Når det gælder uønsket deltidsansættelse er der i nogle lande i Europa en meget stor andel deltidsansatte, som ønsker dig et fuldtidsjob: I Spanien og Portugal er det over halvdelen af de deltidsansatte, i Italien og Grækenland lige under halvdelen og i Frankrig og Irland omkring en tredjedel. Det samlede gennemsnit er en tredjedel, og på det europæiske plan har der været en betydelig stigning i andelen af uønsket deltidsansatte, idet andelen er steget fra knap en femtedel (18%) til knap en tredjedel (31%). Når det gælder hvem, der har en særlig risiko for atypisk ansættelse, er det påvist, at i Danmark er forskellen mellem kønnene blevet mindsket betydeligt, således at man i dag ikke længere kan sige, at kvinder er mere udsat end mænd, når det gælder midlertidig ansættelse. Dette fremkommer både ved, at kvinders andel af midlertidigt er mindsket og mænds øget. Man kan tage dette som udtryk for, at mænds og kvinder status på arbejdsmarkedet er blevet mere lige, idet kvinder ikke (længere) ses som en arbejdskraft, der i højere grad kan spises af med midlertidige ansættelser. Til gengæld kan man konstatere, at midlertidig ansættelse især er udbredt blandt de under 35-årige, idet der dog også i aldersgrupperne over 35 år forekommer en mindre gruppe (4-5% af lønmodtagerne), som fortsat er i tidsbegrænset ansættelse. Samlet set er omfanget af midlertidige anansættelser i Danmark ikke alarmerende højt set i forhold til Europa, og andelen er – om end svagt – faldende. Ikke desto mindre er knap hver tiende lønmodtager jo også en del, og da man kan se, at vilkårene for personer i midlertidig ansæt-telse faktisk er markant ringere end for fastansatte, er der stadig en gruppe her med markant ringere vilkår, som der bør være fokus på at gøre noget for, eftersom alt tyder på, (1) at deres ringere vilkår faktisk skyldes den midlertidige ansættelse og (2) at midlertidig ansættelse som en del af det danske arbejdsmarked næppe forsvinder inden for en overskuelig fremtid.

Scheuer, Steen

2014-01-01

76

Medierne og de Etniske Minoriteter i Danmark – traditioner i og udfordringer for dansk medieforskning  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Indenfor ovennævnte forskningsfelt, hvad forskes der egentlig i i Dan- mark? Hvad er de centrale forskningstemaer, og hvilke institutioner og videnskaber er engagerede indenfor dette bredt definerede forsknings- felt? Fokus i artiklen er på medieforskning, der beskæftiger sig med de flygtninge- og indvandrergrupper, som er kommet til Danmark indenfor de seneste cirka tre årtier. For at strukturere diskussionen organiserer Thomas Tufte præsentationen indenfor tre hovedtemaer; medierepræ- sentation; etnisk medierepræsentation og selvrepræsentation samt for- skning i mediebrug blandt etniske minoriteter. Tufte efterlyser et større engagement fra de danske medievidenskablige institutioner indenfor dette område og afslutter artiklen med at identificere tre områder, som han anser for væsentlige at prioritere yderligere, nemlig forskning i popu- lærkulturelle genrer og udtryksformer, kulturel produktion og selvartiku- lation samt hverdagslivets globalisering: diaspora og transnationalisme.

Thomas Tufte

2001-09-01

77

Tak for Flensborg-hjælpen : Det borgerlige Danmarks kvittering i maj 1920  

DEFF Research Database (Denmark)

Efter folkeafstemningerne i Slesvig i februar og marts 1920 var danskerne lykkelige og taknemmelige over at have fået Sønderjylland hjem, men var også frustreret over den radikale regerings – måske bevidst - svigtende rettidige omhu med at sikre rimelige rammer for afstemningen i Mellemslesvig. Under valgkampen i april lovede den borgerlige opposition at gøre mere for at få Flensborg hjem. Selv om det nu var for sent, hjalp Frankrig i det forgæves danske revisonsforsøg fra 5.maj 1920 til slutningen af måneden. Da den franske del af den allierede besættelsesstyrke i Slesvig, 22. Alpejægerbataljon, ankom til det aftalte takkebesøg i København den 26. maj, blev opholdet rammen for ekstraordinære manifestationer af taknemmelighed fra det borgerlige Danmark og dets hær. Markeringen blev et halvt år senere fulgt op af aktivistisk støtte til fransk politik i Polen.

Clemmesen, Michael Hesselholt

2014-01-01

78

Indfødte folk og humant materiale på museum - en voksende etisk og museumspolitisk debat. En repatrieringssag fra Danmarks Nationalmuseum.  

DEFF Research Database (Denmark)

Tilstedeværelsen af humant materiale i museale samlinger og udstillinger er i stigende grad blevet problematiseret inden for de sidste årtier, særligt i forhold til indfødte folk som New Zealands maorier. Stadig flere krav på repatriering af sådant materiale fremsættes kloden over, og også skandinaviske museer såsom Danmarks Nationalmuseum har på anmodning tilbagesendt humant materiale af maori oprindelse til new zealandske institutioner. Repatrieringsfænomenet og dets indvirkninger især hos de institutioner der møder krav om at afhænde materiale, er blevet kilde til en voksende international debat. Men hvilken betydning har denne udvikling for de, der anmoder om og modtager det repatrierede materiale? Denne artikel belyser med udgangspunkt i en repatrieringssag fra Danmarks Nationalmuseum den rolle, den verdensomspændende repatriering af humant materiale spiller i new zealandsk museal praksis.

JØrgensen, Helle

2005-01-01

79

Dådyrknoglerne fra Hollerup : sikre spor af mennesker fra interglacialtid i Danmark?  

DEFF Research Database (Denmark)

Dådyrknoglerne fra sø-aflejringen i Hollerup dateret til Eem mellemistiden (130.000-115.000) blev gjort til nationale klenodier, da de af Møhl-Hansen (i 1955) blev tolket som efterladenskaberne af et måltid, hvor mindst ét dyr var blevet slagtet og knoglerne brudt op for at få adgang til den næringsrige marv. Dateringen taget i betragtning kunne de skyldige nemlig kun være repræsentanter af neandertalmennesket, og dermed var dådyrknoglerne fra Hollerup de første sikre spor, efter at der havde været mennesker i Danmark før den sidste istid. Eftersom denne konklusion blev draget for over 50 år siden, har vores undersøgelse til formål at analysere disse mærker på ny for at etablere, hvorvidt knoglerne og deres brud, med de tekniske forbedringer og komparative midler vi har i dag, endegyldigt kan knyttes til menneskelig adfærd. Resultatet af undersøgelsen viser, at bruddene ikke kan tolkes som værende menneskeskabte, og der sættes dermed spørgsmålstegn ved deres tilknytning til neandertalmennesket. Bliver spørgsmålet om tilstedeværelsen af neandertalere i de danske egne under den sidste mellemistid placeret i en bredere international kontekst, så er det – paradoksalt nok – netop denne periode, der fremstår som måske den mindst gunstige for denne arts udbredelse mod nord. Om dette resultat kan relateres til topografiske og klimatiske omstændigheder under Eem mellemistiden, vil til slut blive diskuteret med henblik på at belyse sammenhængen mellem biodiversitet, neandertalernes tilpasningsevner og et bæredygtigt subsistensgrundlag.

Riede, Felix; Egeland, Charles P.

2013-01-01

80

Et relevant flyvevåben i et afbalanceret forsvar – kun muligt med andre flytyper : Debatindlæg  

DEFF Research Database (Denmark)

Indlægget peger på at Danmark har mere end den ene mulighed for at sammensætte Flyvevåbnet end den ensidige debat som tilhængerne af Joint Strike Fighter peger på. Også med andre og billigere flytyper kan Flyvevåbnet løse meget relevante fremtidige opgaver.

Jensen, Lars H. Ehrensvärd

2009-01-01

 
 
 
 
81

Den eneste ene - hvordan etniske minoritetsunge i Danmark danner par : Konflikt og intervention  

DEFF Research Database (Denmark)

Rapporten handler om etniske unges måde at danne par på. Rapporten er baseret på en større empirisk undersøgelse gennemført af forfatteren i 2003 og er desuden inspireret af forfatterens egen ph.d.-afhandling: "Ungdom, etnicitet og psychosocial intervention" (2000, Københavns Universitet). Rapporten viser et sammensat billede af, hvordan de etniske, unge i Danmark danner par. De gør det i et mønster, der hverken ligner deres egne forældres eller de majoritetsunges (dvs. de unge danskes). Blandt de etniske, unge er der mange, der i modsætning til deres forældregeneration har et kæresteforhold. Men sammenlignet med de majoritetsunge (danske) er der ikke ret mange etniske, unge, der lever i et papirløst forhold. Til gengæld er der flere, for hvem familiens accept spiller en stor rolle, når de gifter sig. En del af de etniske forældre er fleksible og er i stand til at acceptere den unges synspunkter og valg angående partner. Forældrene bliver dermed medspillere i den unges pardannelse. Til gengæld kan en mindre del af forældrene betragtes som rigide, og her er der selvfølgelig større risiko for konflikter. De professionelle påpeger, at de fleste unge, der flygter hjemmefra, før eller senere dog genoptager kontakten til forældrene. For nogles vedkommende kan der imidlertid gå mange år. Rapporten fokuserer særligt på forældrenes rolle i de unges pardannelse og på både de unges og forældrenes oplevelse af samfundsmæssig diskrimination. Især den massive fokus på de problematiske former for pardannelse - tvangsægteskaberne - indgår som en del af de unge og forældrenes oplevelse af diskrimination. Med udgangspunkt i en række nationale og internationale erfaringer er der udarbejdet en hensigtsmæssig interventionsmodel for at hjælpe de unge med deres pardannelsesproblemer. Rapporten henvender sig til både praktikere, undervisere og forskere i feltet ungdom, etnicitet, familierelationer, kulturstudier samt socialpædagogisk/psykologisk rådgivning og - behandling.

Singla, Rashmi

2006-01-01

82

KGB's kontakt- og agentnet i Danmark : Sagerne i PET's arkiv vedrørende Arne Herløv Petersen og Jørgen Dragsdahl  

DEFF Research Database (Denmark)

I perioden 1975-1999 indhentede PET et betydeligt antal efterretninger om danske statsborgere, der mistænktes for at have stået i forbindelse med KGB. Oplysningerne stammede fra to KGB-officerer, Oleg Gordijevskij og Vasilij Mitrokhin, der hoppede af til Vesten i henholdsvis 1985 og 1992. Delberetningen giver en samlet karakteristik af dette omfangsrige materiale og redegør for de kildemæssige og bevismæssige spørgsmål, som er forbundet med anvendelsen af Gordijevskijs og Mitrokhins oplysninger. Dernæst analyseres to konkrete efterforskningssager, som kaster nyt lys over KGB's operationer i Danmark og PET's kontraefterretningsindsats under den kolde krig. De to sager, som begge har en politisk-ideologisk dimension, vedrører forfatter Arne Herløv Petersen og journalist Jørgen Dragsdahl. De to skribenter beskrives i interne KGB-rapporter som henholdsvis "fortrolig kontakt" og "agent" for KGB.

Heiberg, Morten Rievers

2009-01-01

83

Det stof, mænd er gjort af. : Konstruktionen af maskulinitetsbegreber i forskningsprojekter om testosteron i Danmark fra 1910'erne til 1980'erne.  

DEFF Research Database (Denmark)

Denne historiske og filosofiske udgivelse undersøger, hvordan forskellige begreber om maskulinitet er blevet konstrueret i forskning om testosteron i Danmark fra 1910erne til 1980erne, samt hvilke faktorer og processer, der har haft indflydelse herpå. Værket indeholder ydermere en analyse af de normer om kønslig normalitet og abnormalitet, kønshormonforskningen har produceret, og tager spørgsmålet op om, hvordan disse normer har reproduceret, udfordret eller ændret eksisterende kønsnormer i samfundet i den historiske periode.

Holm, Marie-Louise; Bülow, Morten Hillgaard

2013-01-01

84

Jeg er blevet frygtelig tolerant over for Danmarks Radio. Interview med Esben Højlund Carlsen, fakta-chef på TV2  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Esben Højlund Carlsen er fakta-chef for TV2 og står for indkøb af fremmed- produktioner, etablering af co-produktionsaftaler med udlandet, samt indkøb og bestilling af danske programmer inden for faktaområdet. Faktaområdet dækker alt lige fra undervisningsstof, wild life, hobby, erotik, udland, de små dyr til halvdelen af børneprogrammerne. I dette interview fortæller Esben Højlund Carlsen om hvad man gør når man skal udfylde det store hul, som en ny TV-kanal er, for det har været nød- vendigt at indgå pakke-aftaler med nogle få store danske producenter. Han kommer også ind på sine erfaringer fra TV-Syd med dramaproduktioner med amatørskuespillere, og gør sig nogle tanker om hvordan TV-2 kan skabe sig sit eget image i forhold til Danmarks Radio. Esben Højlund Carlsen startede TV-2 for kun godt et år siden, og der har været nok at se til for at TV-2 kan gå i luften som planlagt den 1. oktober 1988.

Carsten Y. Hansen

1988-08-01

85

Kan uhæderlighed betale sig i Danmark? : Om velfærdsmyten om, at de bredeste skuldre skal bære de tungeste byrder  

DEFF Research Database (Denmark)

  Klichéen om, at "de bredeste skuldre skal bære de tungeste byrder", fremføres ofte til forsvar for det danske velfærdssamfund. Idéen er, at de rigeste og mest veluddannede i vores samfund hjælper de svageste. Problemet med denne smukke teori er, at den ikke stemmer overens med virkelighedens verden. Med afsæt i spilteori vil jeg stik imod myten om de bredeste skuldre argumentere for, at det i dagens Danmark snarere er de hæderligste end bredeste skuldre, der må bære de tungeste byrder. Det er altså ikke primært rige, veluddannede folk, der 'ofrer sig' for deres fattige, dårligt uddannede medborgere. Det er derimod lovlydige, godtroende borgere, der ofrer sig for uhæderlige danskere, der falder for fristelsen til at snyde - illustreret med eksemplet sort arbejde. Herved kommer de lovlydige borgere til at betale relativt mere i skat end snyderne, og deres privatøkonomier mindre 'samfundstilpassede' end snydernes. Snyderne har desværre stor motivation for at snyde - de løber nemlig ikke nogen stor risiko for at blive straffet, endsige opdaget, i et forholdsvis 'blødt' samfund som det danske. Som sådan er deres adfærd meget rationel i strikt økonomisk forstand. Derimod kan den bløde, ineffektive stats strategi på sigt vise sig at være selvmorderisk.

Svendsen, Gunnar Lind Haase

2008-01-01

86

Ideelle gennemsnitsmænd og rigtige mænd med skæg og bryster : Kønslig normalitet og anormalitet i lægevidenskabelig forskning i Danmark i 1960'erne  

DEFF Research Database (Denmark)

Hvad er det, der gør en mand til en mand? Dette spørgsmål var implicit omdrejningspunkt i et forskningsprojekt om personer født med kønskromosomkonstitutionen XXY, udført af en gruppe genetikere, psykiatere og psykolog er i Danmark i 1960'erne. I denne artikel analyseres hvordan og ud fra hvilke forudsætninger forskerne definerede, hvad der kendetegnede normale mænd og kvinder, og hvornår en mandlig krop, psyke og adfærd måtte betegnes som unormal og syg. Desuden vil artiklen belyse, hvilke konsekvenser disse definitioner fik i de følgende årtier for, hvordan man kategoriserede forskellige mennesker kønsligt i det danske sundhedssystem, og hvorvidt og hvordan de blev behandlet medicinsk.

Holm, Marie-Louise; Bülow, Morten Hillgaard

2010-01-01

87

Hvor langt er PISA fra Danmark? : – delresultater fra et projekt til validering af PISA 2006 i en dansk kontekst.  

DEFF Research Database (Denmark)

I Danmark, såvel som i andre lavtplacerede lande, har PISA haft omfattende mediedækning, og de politiske konsekvenser har været betydelige. Væsentligst i denne sammenhæng er formentlig indførelsen af nationale tests i dansk/læsning, matematik og samtlige naturfag – og med stort fokus på samme aldersgruppe, som PISA tester (8. klasse, typisk 15-årige). Undervejs i hele processen har der været heftig debat: er PISA-resultaterne overhovedet relevante mål for ”det man ønsker at opnå med den danske folkeskole – og i særdeleshed naturfagsundervisningen i denne?”, er resultaterne dækkende udtryk for danske elevers reelle naturfagskompetence? Hvis PISA vitterligt udpeger problemer i dansk naturfagsundervisning, er udvidet testning så den mest hensigtsmæssige løsning?   Validering Af PISA (VAP) projektet søger gennem en række delundersøgelser at svare på disse spørgsmål ved at afdække gyldigheden af PISA 2006 science testen i en dansk kontekst. I det første delprojekt sammenlignes PISA science frameworket med de danske mål for naturfagsuddannelserne. I det andet delprojekt undersøges hvorledes PISA testformatet er i overensstemmelse med evalueringspraksis i naturfagene i den danske folkeskole. I det tredje delprojekt sammenlignes elevers score i PISA science testen med deres resultater i en mere dialogbaseret evalueringssituation.   De tre delundersøgelser betjener sig af forskellige metoder, nemlig henholdsvis tekstanalyse, spørgeskemaundersøgelse/ interview samt en egentlig feltvalidering (konkret undersøgelse af PISA-testede elevers viden). Resultaterne vil blive gennemgået i præsentationen og sat ind i en naturfagsdidaktisk sammenhæng. Specielt vil der blive lagt op til en diskussion af hvad der forstås ved viden, og hvorledes denne viden kan evalueres. Dette vil kunne bidrage til en bedre vurdering af PISA-testens gyldighedsområde og dermed dens ønskværdige uddannelsespolitiske rækkevidde.

Dolin, Jens; Krogh, Lars Brian

2008-01-01

88

Opgørelse for plejekrævende naturarealer : Beskrivelse af anvendt data og metode samt præsentation af resultater for opgørelse over arealstørrelser af plejekrævende naturarealer i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Tilgroning af lysåbne arealer som følge af manglende pleje i form af græsning og / eller høslæt hører til de største trusler mod den biologiske mangfoldighed i Danmark i dag. Et naturareals størrelse er vigtig for om muligheden for pleje. Mindre og isolerede arealer er ofte for små til at det er økonomisk rentabelt at foretage afgræsning og / eller høslæt. Hvis mindre arealer ligger i forbindelse med andre arealer, hvor der kan foretages græsning / høslæt, er der potentiale for fællespleje. Det samlede areal, hvor der kan foretages fællespleje kan således være stor nok til at plejen er økonomisk rentabel. I denne rapport opgøres størrelsesfordelingen af naturarealer som kræver pleje i form af græsning og / eller høslæt i Danmark. Størrelsesfordelingen opgøres for de enkelte naturtyper (eng, hede, mose, ovedrev og strandeng) og for disse naturtyper i sammenhæng med andre tilgrænsende arealer med potentiale for fællespleje. Analyserne er foretaget på baggrund af aktuelle tilgængelige kortdata over naturtyper oglandbrugets arealanvendelse. Resultaterne viser, at når tilgrænsende arealer med potentiale for fællespleje inddrages i naturplejen, bliver der færre arealer, som er for små og isolerede for at der kan foretages en økonomisk rentabel pleje i form af afgræsning og / eller høslæt. Resultaterne danner baggrund for rapporten ”Analyse af behovet for græsning og høslæt på beskyttede naturarealer” (Nygaard et al., 2012).

Levin, Gregor

2013-01-01

89

Den lange vej mod 9. april : Historien om de fyrre år før den tyske operation mod Norge og Danmark i 1940  

DEFF Research Database (Denmark)

26. marts 1940 havde Storadmiral Erich Raeder overtalt Hitler til at iværksætte ”Unternehmen Weserübung”, invasionen af Norge og Danmark. Det skete på trods af, at de allierede da havde standset deres forberedelser til en operation i Nordskandinavien. Den yderst dristige tyske operation var ikke et resultat af en pludselig indskydelse, men den logiske kulmination af årtiers udvikling, hvor Tysklands flåde febrilsk havde søgt veje til at yde et effektivt bidrag til sejren. Også den britiske minering af norsk farvand, der blev gennemført samtidig med at de tyske transporter nærmede sig norske kystbyer, fulgte tidligere begivenheder. Den afgørende udvikling var sket i årene 1916-18, hvor det reelt mere havde været en serie af held end de danske og norske regeringers afbalancerende neutralitetspolitik, der havde hindret, at begge landene blev inddraget i krigen. Her fortælles historien om den lange vej til 9. april for første gang.

Clemmesen, Michael Hesselholt

2010-01-01

90

Tryg i Naturen. En undersøgelse af sikkerhedsforholdene ved aktivt friluftsliv i det kystnære område i Danmark med fokus på sikkerhedskulturen hos jollefiskere, havkajakroere og kitesurfere : Resultater og anbefalinger  

DEFF Research Database (Denmark)

Undersøgelsen TRYG i naturen har til formål at afdække og diskutere sikkerhedsforholdene ved aktivt friluftsliv i det kystnære område i Danmark med udgangspunkt i fire forskningsspørgsmål. • Hvad er omfanget af og mønstrene ift. ulykker og nærved-ulykker i forbindelse med aktivt friluftsliv i de kystnære områder? • Hvordan er sikkerhedskulturen ved jollefiskeri, havkajakroning og kitesurfing? • Hvilke erfaringer og resultater findes internationalt i forhold til sikkerhed ved aktivt friluftsliv i de kystnære områder? • Hvilke tiltag kan forbedre sikkerheden ved friluftsliv i Danmark i de kystnære områder? Undersøgelsens ambition er at bidrage med forskningsmæssig viden om sikkerhed og risiko ved deltagelse i kystfriluftsliv med fokus på sikkerhedskulturen hos jollefiskere, havkajakroere og kitesurfere. På baggrund heraf er det intentionen at anbefale konkrete tiltag til optimering af sikkerheden for udøverne. Håbet er, at dette kan føre til øget deltagelse i aktivt friluftsliv, hvilket på sigt kan resultere i en sundhedsmæssig effekt. Undersøgelsen består af 4 selvstændige delundersøgelser, som undersøger og behandler de forskellige forskningsspørgsmål. De enkelte delundersøgelser præsenteres selvstændigt og grundigt i den samlede rapport (Andkjær & Arvidsen 2012). Her har den interesserede læser mulighed for at få indblik i begrebsanvendelse, metodevalg og teoretisk baggrund. Det er her ligeledes muligt at følge den analytiske vej frem mod resultater og anbefalinger indenfor undersøgelsens forskellige dele. Ønsker man derfor at forstå baggrund og argumenter for resultaterne og de anbefalede tiltag, er det nødvendigt at gå til den samlede rapport. Denne rapport rummer den afsluttende opsummering med anbefalinger til praktiske tiltag og videre forskning og udvikling på området. Der er tale om en relativt omfattende opsummering, hvor de centrale resultater og anbefalinger er gengivet i form af modeller og tekstbokse. Hvis man ønsker den hurtige vej til resultaterne, kan det derfor anbefales, at man søger efter og læser de særlige tekstbokse med opsummeringer. Samtidigt skal det indføjes, at dette nødvendigvis vil resultere i en voldsom forenkling, hvor baggrund og argumenter såvel som detaljer og nuancer vil forsvinde.

Andkjær, SØren; Arvidsen, Jan

2012-01-01

91

Tryg i Naturen. En undersøgelse af sikkerhedsforholdene ved aktivt friluftsliv i det kystnære område i Danmark med fokus på sikkerhedskulturen hos jollefiskere, havkajakroere og kitesurfere : Samlet rapport  

DEFF Research Database (Denmark)

Undersøgelsen TRYG i naturen har til formål at afdække og diskutere sikkerhedsforholdene ved aktivt friluftsliv i det kystnære område i Danmark med udgangspunkt i fire forskningsspørgsmål. • Hvad er omfanget af og mønstrene ift. ulykker og nærved-ulykker i forbindelse med aktivt friluftsliv i de kystnære områder? • Hvordan er sikkerhedskulturen ved jollefiskeri, havkajakroning og kitesurfing? • Hvilke erfaringer og resultater findes internationalt i forhold til sikkerhed ved aktivt friluftsliv i de kystnære områder? • Hvilke tiltag kan forbedre sikkerheden ved friluftsliv i Danmark i de kystnære områder? Undersøgelsens ambition er at bidrage med forskningsmæssig viden om sikkerhed og risiko ved deltagelse i kystfriluftsliv med fokus på sikkerhedskulturen hos jollefiskere, havkajakroere og kitesurfere. På baggrund heraf er det intentionen at anbefale konkrete tiltag til optimering af sikkerheden for udøverne. Håbet er, at dette kan føre til øget deltagelse i aktivt friluftsliv, hvilket på sigt kan resultere i en sundhedsmæssig effekt. Undersøgelsen består af 4 selvstændige delundersøgelser, som undersøger og behandler de forskellige forskningsspørgsmål. De enkelte delundersøgelser præsenteres selvstændigt og grundigt i den samlede rapport (Andkjær & Arvidsen 2012). Her har den interesserede læser mulighed for at få indblik i begrebsanvendelse, metodevalg og teoretisk baggrund. Det er her ligeledes muligt at følge den analytiske vej frem mod resultater og anbefalinger indenfor undersøgelsens forskellige dele. Ønsker man derfor at forstå baggrund og argumenter for resultaterne og de anbefalede tiltag, er det nødvendigt at gå til den samlede rapport. Denne rapport rummer den afsluttende opsummering med anbefalinger til praktiske tiltag og videre forskning og udvikling på området. Der er tale om en relativt omfattende opsummering, hvor de centrale resultater og anbefalinger er gengivet i form af modeller og tekstbokse. Hvis man ønsker den hurtige vej til resultaterne, kan det derfor anbefales, at man søger efter og læser de særlige tekstbokse med opsummeringer. Samtidigt skal det indføjes, at dette nødvendigvis vil resultere i en voldsom forenkling, hvor baggrund og argumenter såvel som detaljer og nuancer vil forsvinde.

Andkjær, SØren; Arvidsen, Jan

2012-01-01

92

Jodindtagelse i Danmark.  

DEFF Research Database (Denmark)

Iodine deficiency with a high frequency of goitre and, in severely affected areas, cretinism is common in some areas of the world. In Denmark the iodine intake as evaluated by urinary iodine excretion has been at a stable low level for many years, except for the part of the population now taking iodine supplementation as part of vitamin/ mineral preparations. The iodine intake is lowest in the western part of the country where an epidemiological study of elderly subjects has demonstrated a high frequency of goitre and hyperthyroidism in women. This supports the suggestion of a controlled moderate increase in iodine intake via an iodine supplementation program. Udgivelsesdato: 1997-Apr-7

Pedersen, K M; NØhr, S B

1997-01-01

93

Problemskabende ungdomsgrupper i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Baggrunden for denne rapport er et ønske om at belyse, hvad der kendetegner grupper af unge med problemskabende og kriminel adfærd – som grupper. Undersøgelsens empiri udgøres af interview 12 steder i landet med i alt 55 professionelle fagfolk, der kender og arbejder med de unge i lokalområderne. Med problemskabende ungdomsgrupper forstås: Grupper af unge, der primært mødes på gaden, har en uroskabende adfærd og er i risikozonen for at begå – eller allerede begår – kriminalitet. Undersøgelsen viser, at de problemskabende ungdomsgrupper overordnet kan inddeles i tre analytiske kategorier: Bekymrende vennegrupper, territorielle uroskabende ungdomsgrupper og kriminelle ungdomsgrupper.

Perry, Kevin

2013-01-01

94

Chernobyl accident and Danmark  

International Nuclear Information System (INIS)

The report describes the Chernobyl accident and its consequences for Denmark in particular. It was commissioned by the Secretary of State for the Environment. Volume 1 contains copies of original documents issued by Danish authorities during the first accident phase and afterwards. Evaluations, monitoring data, press releases, legislation acts etc. are included. (author)

95

Brystkraeftkirurgi i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Surgical treatment for breast cancer is changing towards less extensive procedures and hence the need for hospitalisation is reduced. In order to investigate the organisation of such procedures, the choice of surgical procedures, length of hospitalisation, and mortality were evaluated using information from The National Board of Health.

Kroman, Niels Thorndahl; Christiansen, Peer

2010-01-01

96

Lighedspolitikkens udvikling i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

This paper is part of an ongoing project analyzing the relationship between young people’s choice of higher education programme, different cultures of studying across different programmes and the student’s social background. Statistical data shows the persistency of social class – higher education enrolment continues to be socially unequal, despite the fact that higher education policy in Denmark has been characterized by a welfare state-driven equity paradigm. The paper traces the development of the discourse of equality and equal possibilities in higher education, politically and in relation to current discourses of modernization (New Public Management). These processes along with the historical change in higher education policy presents new challenges to the democratization of education, and to the efforts for keeping the equity issue on the political agenda.

Thomsen, Jens Peter

2006-01-01

97

Synstruende xeroftalmi i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

A 54-year-old alcoholic was admitted with keratomalacia in 2001. The right cornea had an ulceration and the left cornea had stromal necrosis and a perforation. Serum retinol and serum betacaroten were extremely low. Treatment consisted of high-dose retinol and left sided cornea transplantation. The right eye healed with little scarring, vision: 0.5. The left eye was stabilized after a second cornea transplantation and covering with conjunctiva, vision: hand movement at a distance of 1 m. This proves the existence of symptomatic vitamin A deficiency among socially exposed subjects in Denmark. Udgivelsesdato: 2010-Jan-4

HØngaard, Sarah Katrine; Hjortdal, Jesper

2010-01-01

98

Udbytteannonceringseffekten i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

  SUMMARY: This event study is the first to examine the price effect of dividend announcements on the Copenhagen Stock Exchange (CSE). Almost all Danish dividend announcements (98%) coincide with the release of the yearly accounting report, and we find that an unexpected dividend increase leads to a significant announcement effect of 2.6%. Controlling for simultaneous earnings announcements we find a significant announcement effect of the same order. This announcement effect is at least in line with results reported for UK and US markets, but differs from results reported for Continental Europe where the announcement effect typically is insignificant or negative.We find that an unexpected dividend decrease leads to an insignificant announcement effect of          -0.9%. Controlling for simultaneous earnings announcements we find an insignificant announcement effect of the same order. This announcement effect differs from results reported from UK/US as well as results reported from Continental Europe. In UK/USthe announcement effect is numerically larger and significantly negative. In Continental Europe the announcement effect is typically positive although insignificant.We also find that unexpected dividends and unexpected earnings both contain significant information in explaining the announcement effect of the yearly accounting report. Furthermore we find significant interaction effects of the simultaneous announcement of dividends and earnings.There have been published several studies regarding the announcement effect of unexpected earnings on CSE. This study complements these studies since we are able to control for unexpected dividends. Controlling for unexpected dividends this study lends support to a more optimistic view regarding market efficiency than the most recent study does.Finally, we find indications that the owner structure may explain the asymmetric announcement effect of unexpected increases/decreases in dividends.    Overall, the findings are in support of a signaling hypothesis. However, there are indications that this explanation does not hold for firms dominated by large shareholders where the results are more in line with results reported from Continental Europe.

Raaballe, Johannes; Laustrup, Esben Kolind

2006-01-01

99

Udbytteannonceringseffekter i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

This event study is the first to examine the price effect of dividend announcements on the Copenhagen Stock Exchange (CSE). Almost all Danish dividend announcements (98%) coincide with the release of the yearly accounting report, and we find that an unexpected dividend increase leads to a significant announcement effect of 2.6%. Controlling for simultaneous earnings announcements, we find a significant announcement effect of the same order. This announcement effect is at least in line with results reported for UK and US markets, but differs from results reported for Continental Europe where the announcement effect typically is insignificant or negative.We find that an unexpected dividend decrease leads to an insignificant announcement effect of -0.9%. Controlling for simultaneous earnings announcements, we find an insignificant announcement effect of the same order. This announcement effect differs from results reported from UK/US as well as results reported from Continental Europe. In the UK/US, the announcement effect is numerically larger and significantly negative. In Continental Europe, the announcement effect is typically positive although insignificant.We also find that unexpected dividends and unexpected earnings both contain significant information in explaining the announcement effect of the yearly accounting report. Furthermore, we find significant interaction effects of the simultanous announcement of dividends and earnings.There have been published several studies regarding the announcement effect of unexpected earnings on CSE. This study complements these studies since we are able to control for unexpected dividends. Controlling for unexpected dividends, this study lends support to a more optimistic view regarding market efficiency than the most recent study does.Finally, we find indications that the owner structure may explain the asymmetric announcement effect of unexpected increases/decreases in dividends.Overall, the findings are in support of a signaling hypothesis. However, there are indications that this explanation does not hold for firms dominated by large shareholders where the results are more in line with results reported from Continental Europe.

Raaballe, J.; Laustrup, E. K.

2005-01-01

100

Prostitution i Danmark  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

Prostitution in Denmark - Poor slut or independent woman? Criminalization or legalization? The main subject in this project is prostitution in Denmark and the Danish legalisation concerning the subject. First the circumstances and living conditions of the prostitutes´ will be studied. After this the current legalization on the subject will be discussed and it will be discussed whether prostitution should be legalized as a business or criminalized to buy. There have been made som...

Weng, Millie Cammilla

2012-01-01

 
 
 
 
101

Fødevarerelateret livsstil i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Executive summary 1. Rapporten beretter om en undersøgelse af danskernes fødevarerelaterede livsstil, baseret på en repræsentativ stikprøve på 1200 danske husstande. 2. Danskerne kan beskrives ved 6 segmenter, der adskiller sig ved i hvilken grad og hvordan de anvender mad og fødevarer til at opnå de livsværdier, der måtte være centrale for dem. Vi har kaldt segmenterne de udforskende, de rationelle, de skødesløse, de økologisk moderate, de konservative og de uinteresserede fødevareforbrugere Segmenterne kan kun i ringe omfang karakteriseres ud fra demografiske kendetegn. 3. De udforskende fødevareforbrugere udgør 25% af befolkningen. For disse meget engagerede fødevareforbrugere er socialt samvær, selvopfyldelse og fornyelse afgørende købsmotiver. De udforskende vil have kvalitetsprodukter og søger generelt udfordringer gennem produktvalget og i selve madlavningen, der udføres med deltagelse fra hele familien. 4. De rationelle fødevareforbrugere udgør 11% af befolkningen. Forbruget af fødevarer har også en meget central placering i disse forbrugeres livsførelse. Selvopfyldelse, anerkendelse, tryghed og socialt samvær tilstræbes gennem maden. Dette betyder, at de rationelle er interesserede, men kritiske forbrugere, der planl deres indkøb efter en rationel stillingtagen til varernes kvalitetsrelaterede aspekter i forhold til prisen. 5. De skødesløse fødevareforbrugere udgør 23% af befolkningen. Disse forbrugere indkøber og forbruger mad og fødevarer på lemfældig vis, og fødevarer er ikke centrale i disse forbrugeres livsførelse. Deres impulsivitet bevirker dog, at de lader sig friste af nye produkter, især hvis disse ikke kræver den store tilberedning. 6. De økologisk moderate fødevareforbrugere udgør 20% af befolkningen. Dette segment tillægger forbruget af mad og fødevarer moderat betydning for opnåelsen af central livsværdier. Som følge heraf er de ikke specielt interesserede i fødevarer som sådan, men en sundhedsbevidst adfærd bevirker, at de gern økologiske produkter. 7. De konservative fødevareforbrugere udgør 11% af befolkningen. For disse forbrugere er forbruget af mad og fødevarer forbundet med stort engagement, og fødevarer anses for centrale for opnåelse af tryghed og stabilitet i hverdagen. Dette betyder, at de konservative for alt i verden undgår nye produkter og opskrifter, ligesom mad og indkøb betragtes som kvindens ansvar. 8. De uinteresserede fødevareforbrugere udgør ligeledes 11% af befolkningen. Disse forbrugere er totalt uinteresserede i stort set alle aspekter af mad og fødevarer. Samtidig udviser de en meget traditionspræget spiseadfærd, der tjener som et middel til opnåelse af tryghed og stabilitet i hverdagen.

Bredahl, Lone; Grunert, Klaus G.

1995-01-01

102

Tumorstamceller i gliomer--et mål for fremtidig behandling?  

DEFF Research Database (Denmark)

Despite intensive research, gliomas still lead to death in most cases. The isolation of brain tumour stem cells from gliomas has paved the way for a growing body of evidence suggesting that these cells are responsible for the resistance of gliomas towards conventional therapy. Recent results suggest that the growth of brain tumours can be inhibited by treatment strategies targeting the brain tumour stem cells. Here, the brain tumour stem cell paradigm is described with a focus on tumour stem cell characteristics and the role of this subpopulation of tumour cells in the resistance towards radiation and chemotherapy. Udgivelsesdato: 2008-Sep-15

Christensen, Karina; SchrØder, Henrik Daa

2008-01-01

103

New and future projects; Nye og fremtidige prosjekter  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

New underwater technology applied to fields under development, presently comprising 106 wells, gives increased profit return, reduced life cycle costs and environmental advantages. Characteristics and required features of future projects are discussed, including standard systems (7'' tubing) with smart well capacity, and deepwater systems with smart well technology.

Sirevaag, Roald [Statoil, Stavanger (Norway)

1999-07-01

104

Malariavacciner, en nødvendighed for fremtidig malariakontrol. Status og fremtidsudsigter  

DEFF Research Database (Denmark)

Traditional malaria control is in a crisis on account of chemo-resistance of Plasmodium falciparum and insecticide-resistance of the malaria mosquito. New ways to control malaria have been opened by the possibility of producing a vaccine. Several malaria proteins (e.g. CSP, gp195, Pf155/RESA, GLURP) have been sequenced and it has been shown that most of the proteins have repetitive units. Analyses of T- and B-cell epitopes show that T-cell epitopes are mainly localized to the non-conserved parts of the antigens. Repeated malaria infections, therefore, may be seen as a number of primary infections, which partly explains the very slow development of immunity to the parasite. The initial three vaccination experiments in humans did not succeed in inducing a complete protection of the individual but it showed that partial immunization is possible.

Petersen, E; HØgh, B

1990-01-01

105

Varmepumper og Lavtemperatur-fjernvarme - Rapportering fra to workshops  

DEFF Research Database (Denmark)

Denne rapport udgør et delbidrag af rapporteringen fra projektet ” Effektiv fjernvarme i fremtidens energisystem”, som under Energistyrelsens Energiforskningsprogram (EFP) udføres af et konsortium af EA-energianalyse, Systemanalyseafdelingen på Risø DTU, RAM-løse edb samt Fjernvarmens visionsudvalg nedsat under Dansk Fjernvarmeforening. Formålet med projektet er at belyse, hvordan fjernvarmens rolle i energiforsyningen kan udvikles på langt sigt gennem effektiv drift, anvendelse af ny teknologi samt dynamisk samspil med elmarkedet. En fremtidig udvikling mod et bæredygtigt energisystem vil kræve betydelige energibesparelser, herunder i rumopvarmningen. Dette vil alt andet lige mange steder føre til, at grundlaget for fjernvarmen vil ændre sig. Det er således centralt i projektet, at opstille en række scenarier for fjernvarmens fremtidige rolle i energisystemet, herunder at belyse hvad reducerede varmetab i fjernvarmenet og dynamisk anvendelse af kendte og nye energiteknologier kan betyde. Disse teknologier omfatter bl.a. varmepumper, geotermi, fjernkøling og varmelagring. Endvidere er formålet at belyse hvordan samspillet mellem elmarkedet og fjernvarmen kan effektiviseres, samt at pege på hvilke rammebetingelser der især er kritiske for fjernvarmens fortsatte udvikling og effektivisering. Som et led i analyserne i projektet er der afholdt to workshops om henholdsvis anvendelsen af varmepumper og lavtemperatur-fjernvarmenet. Denne rapport er en dokumentation af de to workshops, idet den indeholder program, deltagerliste, præsentationer og korte resumeer. I begge workshops deltog eksterne indledere parallelt med projektgruppens egne deltagere. Vi takker deltagerne for præsentationer og engageret deltagelse i diskussionerne.

Münster, Marie

2008-01-01

106

EN OFFENTLIG INDKØBSSEDDEL - En analyse af den danske offentlige indkøbspolitik  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

Omdrejningspunktet i rapporten er den danske indkøbspolitik. Rapporten forsøger at beskrive hvilke konsekvenser den nuværende politik medfører. Derudover anskuer den de generelt gældende EU reglers for offentlige indkøb. Yderligere bliver Holland, Sverige, Storbritannien samt Tyskland og deres indgangsvinkel til offentlige indkøb brugt til et komparativt studie til løsningsforslag til fremtidige indkøbspolitiker i Danmark. Her diskuteres specielt SBIR fra Holland som en mulig løsni...

Elben Hertig, Simon; Jordahn, Jakob

2012-01-01

107

Fedmekirurgi i Danmark--er vi på rette vej?  

DEFF Research Database (Denmark)

INTRODUCTION: In 2005 the National Board of Health (NBH) published guidelines on bariatric surgery in Denmark. The aim of the present study was to shed light on the national bariatric effort in relation to these guidelines. MATERIAL AND METHODS: The analysis is based on extraction of the following data from the National Patient Registry in the period from 2005 through 2007: annual number of operations, type of operation, laparoscopic versus open procedure. Furthermore, the centres were compared. RESULTS: A total of 2,098 bariatric procedures were performed in the years 2005 to 2007. Apart from a single operation, all operations were performed at departments selected by the NBH. During the period an increase of approximately 400% in the number of operations was observed, and the rise was largest at the private clinics, which performed approx. 60% of the operations in 2007. Not all public departments fulfilled the recommendation from the NBH of a minimum of 100 annual operations. The proportion of banding procedures performed at private clinics was significantly lower than the proportion performed at public hospitals. Significantly more open operations were performed at private clinics, a tendency which was attributable to the activities of one of the private clinics. CONCLUSION: The frequency with which bariatric surgery is performed follows a strongly increasing trend and the procedures are only performed at the public departments selected by the National Board of Health and at the private centres that have entered into an agreement with Danish Regions. Since the operative access and selection of procedures varies between departments we conclude that research should be a firm requirement for all centres, and that research efforts should comprise cooperation concerning the database recommended by the NBH. Udgivelsesdato: 2008-Dec-8

Funch-Jensen, Peter; Iversen, Maria Gerding

2008-01-01

108

Hiv og kontaktopsporing i Danmark.  

DEFF Research Database (Denmark)

INTRODUCTION: Counselling and partner notification play significant roles in the prevention of HIV. In Denmark, there is no overall strategy or monitoring concerning partner notification and the results of partner notification are unknown. The primary purposes of the study were to describe the present organisation and conditions concerning partner notification in Denmark. MATERIALS AND METHODS: Information about organizational factors was collected through a questionnaire and supplementary interviews. The study population was all consecutive, newly-diagnosed HIV positive persons in the period from 1 May 2005 to 1 June 2006. During this period 254 were diagnosed with HIV. RESULTS: The study showed significant differences in the organisation of partner notification. A total of 123 index cases were offered partner notification. The stated number of partners per index case was 2.4, and 1.4 partners were traced per index case and 0.28 new HIV positives were found per index case. CONCLUSION: Partner notification was offered to approximately half of the newly-diagnosed HIV positives. Partner notification is carried out very differently in Danish hospitals. Every fourth traced partner was HIV positive without knowing it. A more intensive and uniform effort with regard to partner notification is necessary. Udgivelsesdato: 2008-Sep-8

Rodkjær, Lotte Ørneborg; Østergaard, Lars

2008-01-01

109

ESRI Brugerklub Danmark Seminar 2009  

DEFF Research Database (Denmark)

En dynamisk model til at simulere et støt stigende havspejl, som det findes i et tidevandsmiljø, er udviklet vha. ModelBuilder-værktøjet til ArcGIS 9.3. Modellen er implementeret for et udsnit af halvøen Skallingen, som er beliggende vest for Esbjerg i Midtjylland.

BalstrØm, Thomas

2009-01-01

110

EU-undantagen skadar Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Time has run away from the Danish EU exemptions from the EU. Denmark has no say in the EU's major challenges, writes Ian Manners, coordinator of the Danish exception report and Senior Researcher and Head of the EU Unit at the Danish Institute for International Studies, DIIS. In the context of discussions on the Lisbon Treaty, it is easy to forget that Denmark sixteen years ago, in 1992, also said no to a treaty reform. Yesterday featured Danish Institute for International Studies, DIIS, an impact assessment report on this no for the Danish Folketing. The report was commissioned in November 2007 by the parliament's EU committee to investigate the consequences of remaining outside the EU cooperation in a number of areas. The exceptions came at a time when the EU was facing a number of changes after the Cold War. Danish concerns about what these changes might mean result that the Danish people rejected the Maastricht Treaty in 1992. The Danish government emerged thus the areas of cooperation withinthe EU do not want to participate in: the third level of the EMU - the euro - supranational cooperation on justice and internal affairs, RIA, as well as security and defense policies - including the citizenship of the Union. No other Member State has made such representations even though the EU has doubled in size from 12 to 27 members. In all three areas, the consequences of remaining outside the EU cooperation has become increasingly apparent. Denmark has since 1982 maintained a fixed exchange rate against the German mark (to 1999) and then against the euro. This means that the Danish central bank's main goal has been to maintain the value of the Danish krone against the euro. This has been done by directly following the European Central Bank, ECB, exchange rates and by intervening in the money market when deemed necessary. The consequence is that the Danish exchange rates set by the ECB in Frankfurt. Besides this shadowing policy of the euro implies exclusion a number of other expenses. The most important consequence of remaining outside EMU cooperation is that Denmark is a member of either the ECB's Governing Council or the so-called Eurogroup of eurozone finance ministers. Both of these groups are important decisions related to the current and future direction of the EU's economic policy. Denmark is also mainly outside cooperation in justice and internal affairs, RIA. A large part of this cooperation, such as the European Court and the European Parliament, fell within the EU's remit as a result of the Treaty of Amsterdam 1997th This means that Denmark since 1998 have had only partial participation in areas concerning cooperation in both asylum as civil matters through limited parallel agreements. A large part of EU cooperation on border controls, asylum, immigration and judicial cooperation is thus without Danish participation. Denmark, still as an equal partner in the intergovernmental cooperation on policing and criminal justice, but these issues are expected to become part of the EU's area of ??responsibility in the near future which means that Denmark is again left out. During the 2003-2004 year intergovernmental conference to entrenched itself Denmark a potential addition to the EU Treaty, which allows to re-join the parts of RIA. For this to happen, however, the Lisbon Treaty enter into force and Danish voters must vote yes in a referendum. The third main area of ??cooperation outside Denmark is the EU's security and defense policy, SFP, where Denmark is only involved in the civilian aspects of EU external policies. This non-participation has led to Denmark's withdrawal from peacekeeping operations. Denmark does not UN-sanctioned humanitarian and peacekeeping missions, such as the mission in Chad. Moreover, is not participating in the European Defence Agency and has little influence in discussions about future military and peacekeeping structures in the EU. Since participation in all these areas is dependent on intergovernmental and parliamentary approval appears Danish non-participating contradictory and diffic

Manners, Ian

2008-01-01

111

Det legale opioidforbrug i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

To identify users and use of opioids in Denmark three databases were combined. The latest fifteen years an increase in users has been noted, and the costs of opioids have increased from 175 million DKK (1994) to 540 million DKK (2008). Oxycodone and transdermal fentanyl constitute 60% of the total annual costs, and together with the increasing costs of buprenorphine, the three opioids constitute 70% of the total costs in the primary health care sector. The largest group of users is individuals with acute pain, however, the highest consumption is generated by individuals with chronic non-malignant pain.

Jarlbaek, Lene; Kehlet, Henrik

2010-01-01

112

Solar heating systems from Batec Solvarme A/S, Velux Danmark A/S, and SONNENKRAFT Scandinavia A/S. Measurements and calculations; Solvarmeanlaeg fra Batec Solvarme A/S, Velux Danmark A/S og SONNENKRAFT Scandinavia A/S - Maalinger og beregninger  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The aim of the project is to test marketed solar heating systems in a laboratory test facility and to establish contact between installers of solar heating systems and house owners wanting to install solar heating systems. Two small SDHW systems from Batec Solvarme A/S and from Velux Danmark A/S have been tested under realistic conditions side-by-side with a small solar combi system from Sonnenkraft Scandinavia A/S. The thermal performances of the systems have been measured for a long test period. Measured thermal performances have been compared to thermal performances calculated with detailed simulation models for a short period for the three systems. A good agreement between measured and calculated thermal performances was achieved for all the systems. The yearly thermal performance for the three systems was calculated for different hot water consumptions based on the weather data from the Danish Test Reference Year. The thermal performances are compared to the thermal performances of earlier tested marketed solar heating systems. The thermal performances for the three tested systems are lower than the thermal performances of the most efficient of the earlier tested systems. The reason is that the three systems are high flow systems with a hot water tank with a built in heat exchanger spiral, which equalize temperature differences in the hot water tank during operation periods of the solar collector. Low flow systems with a highly thermal stratified hot water tank, such as a mantle tank, have higher thermal performances than high flow solar heating systems based on spiral tanks. Further, two of the tested systems are based on hot water tanks with pipe connections to the upper part of the tank. These pipe connections results in high thermal bridges and thereby in a low thermal performance of the solar heating system. It is recommended to use hot water tanks with no pipe connections and penetrations through the insulation in the upper part of the tank. The tests form a good basis for development of improved marketed systems. (au)

Andersen, Elsa; Furbo, S.

2009-01-15

113

Skru op for blusset i din videndannelse  

DEFF Research Database (Denmark)

Danmark skal styrke konkurrenceevnen for at sikre sit fremtidige økonomiske grundlag. Efterhånden som arme og ben off-shores til Asien skal Danmark i højere grad konkurrere gennem viden. Det er en rigtig ambition, men det er også et område, hvor det er vanskeligt at opnå afgørende konkurrencefordele, fordi andre industrilande og de nye stærke økonomier som Kina og Indien gør det samme. Danmark har i denne forbindelse en fordel, som vanskeligere kan kopieres. Vi har en særlig høj social kapital [1, 5], lav magtdistance og vi er villige til at acceptere en relativt høj grad af usikkerhed. Ny forskning viser, at netop virksomhedens sociale kapital er en vigtig resurse for dannelse af ny viden / intellektuel kapital. Men som andre former for kapital forbruges den sociale kapital. Det er derfor af afgørende betydning for Danmarks konkurrenceevne, at ledere formår at styrke den sociale kapital i arbejdsstyrken. Denne artikel giver indblik i udfordringen og giver bud på hvad der skal gøres.

Hansen, Jan; Ladeby, Klaes Rohde

2010-01-01

114

Fakturatænkning og forskerflugt  

DEFF Research Database (Denmark)

I en kronik skriver Jens Christian Djurhuus, formand for det Frie Forskningsråd, og Peder Andersen, næstformand i Det Frie Forskningsråd, at balancen mellem fri og strategisk forskning ikke må tippe, som den er ved at gøre det i dag. Den frie forskning er ved at blive udhulet, og det kan ødelægge hele grundlaget for fremtidige strategiske satsninger. Det positive er dog ifølge kronikørerne, at vi i Danmark har diskussionen om, hvordan balancen skal være mellem strategisk og fri forskning, og at der er stor politisk interesse for forskning og forskningens betydning for Danmarks fremtid.

Djurhuus, Jens Christian; Andersen, Peder

2010-01-01

115

Energy systems in a youth accommodation project, ''Medbyg'' in Saltoftevaenge. [Denmark]. Energisystemer i ungdomsboligprojektet ''Medbyg'' Saltoftevaenge  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

In connection with a project to give work to young people who were unemployed, residential buildings with mud walls (moriane clay) were constructed by them for them to live in. This construction material was chosen in order to reduce costs and increase heat storage and sound insulation. It was also chosen in order to contribute to the conservation of energy as the latter is claimed to be saved as bricks, tiles etc. were not baked in an oven nor was energy used to make cement. The report contains descriptions of the experiment also with regard to outside insulation, shutters for the windows, solar walls, glass as a building material and a combined heating and ventilation system involving heat recovery. (AB).

1989-07-01

116

Smart grid strategy - the future intelligent energy system. [Denmark]; Smart grid-strategi - fremtidens intelligente energisystem  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The Government's Smart Grid Strategy brings Danish consumers a big step closer to managing their own energy consumption. The strategy, combines electricity meters read on an hourly basis with variable tariffs and a data hub. It will make it possible for consumers to use the power when it is least expensive. ''Today we set the course for developing a smart energy network that will reduce the cost of converting to sustainable energy, cut electricity bills and create brand new products consumers will welcome,'' says Minister of Climate, Energy and Building Martin Lidegaard. Encouraging consumers to use energy more efficiently is a key aspect of the strategy. The remote-read electricity meters are crucial if consumers are to play a role in optimising the flexible energy network. (LN)

NONE

2013-04-15

117

Efficient district heating in the future energy system. Final report; Effektiv fjernvarme i fremtidens energisystem. Slutrapport  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The purpose of this project is to illustrate how district heating can develop its role in the future Danish energy system, for example by reducing energy losses and the dynamic use of common technologies such as cogeneration and heat storage, and less widespread technologies such as heat pumps, geothermal heating, and cooling. The aim is also to analyse how electricity and district heating can interact more effectively, and to point out how framework conditions are important for district heating's continued development and efficiency. In the project, a linear optimization model is developed and applied as to analyse the interaction between district heating supply on the one hand, and energy savings, CO{sub 2} targets, wind power and the international electricity market on the other hand. Furthermore, more close-case operational analyses of district heating systems have been made in Ringkoebing and the metropolitan area, based on data from the district heating companies. Finally, a wide range of challenges for district heating in the long term were discussed and analysed during meetings with the project's reference group, including the need for development and demonstration projects. (ln)

2009-07-01

118

An aquifer based energy system. Akviferbaserat energisystem; Utvaerdering SAS huvudkontor Solna  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

Measurements and evaluation of the aquifer based energy system at the SAS head office are presented. Energy sources in the system are three cold and two warm wells at the aquifer. External energy is electricity. Three heat pumps in series are used for heating. The coefficient of performance for heating is about 3. For space cooling, where direct ground water cooling is used, the ratio between produced cooling energy and consumed electric energy is about 10. The system availability has been high. (L.E.).

Aabyhammar, T.; Berglund, S.; Eriksson, Anders (AIB Anlaeggningsteknik AB, Solna (SE)); Johansson, Sam (Royal Inst. of Tech., Stockholm (SE). Dept. of Hydraulic Engineering)

1991-01-01

119

An aquifer based energy system. Akviferbaserat energisystem; Projektering, byggande och idriftagning av SAS huvudkontor, Solna  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The office buildings complex includes about 1450 room with a total surface of 63 000 m{sup 2}, two sports areas, three parking floors and one glazed street. Primary energy source is electricity. The total cooling power is 2 MW, and heating power for heating ventilation air and cellar space is 3 MW. The offices are primarily heated from the activities in the rooms and from solar influx. The aquifer heat store consists of two warm and three cold wells, with a total capacity of 190 l/s. The total exploited aquifer volume is about 800 00 m{sup 3}. Three heat pumps are used in series connection. Systems design and dimensioning are described, together with start-up problems and operational experiences. (L.E.).

Aabyhammar, T.; Eriksson, Anders; Johansson, Sam (AIB Anlaeggningsteknik AB, Solna (SE))

1991-01-01

120

Bio energy: Bio energy in the Energy System of the Future; Bioenergi i fremtidens energisystem  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

This is Chapter 7, the final chapter, of the book ''Bio energy - Environment, technique and market''. Its main sections are: (1) Factors leading to changes in the energy systems, (2) The energy systems of the future, globally, (3) The future energy system in Norway and (4) Norwegian energy policy at the crossroads.

Finden, Per; Soerensen, Heidi; Wilhelmsen, Gunnar

2001-07-01

 
 
 
 
121

Er danske medicinstuderende bekymrede i relation til deres fremtidige virke? En spørgeskemaundersøgelse  

DEFF Research Database (Denmark)

Knowledge about the thoughts of Danish medical students regarding their job future is limited. The aim of this study was to investigate whether medical students are concerned about their future work, and if so, to describe the types of concerns they have, to what degree they are concerned, possible reasons for and consequences of their concerns; furthermore, to evaluate if gender and semester influate on the concerns.

Andersson, Signe Neumann; Østergaard, Doris

2007-01-01

122

Perspective analysis 2020. Hordaland future role as petroleum region; Perspektivanalyse 2020. Hordalands fremtidige rolle som petroleumsregion  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The report compiles developments and challenges for the petroleum industry in Norway. It forms the context for assessing the Hordaland petroleum region. Scenarios are developed and discussed and Norway, Hordaland part by combining the scope of global trends in the extent to which national (and regional) are able to tackle the challenges that the petroleum industry must be prepared to meet.(eb)

Berrefjord, Ole; Heum, Per

2011-07-01

123

Iodine intake in Denmark; Jodindtagelse i Danmark  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

Iodine deficiency with a high frequency of goitre and, in severely affected areas, cretinism is common in some areas of the world. In Denmark the iodine intake as evaluated by urinary iodine excretion has been at a stable low level for many years, except for the part of the population now taking iodine supplementation as part of vitamin/mineral preparations. The iodine intake is lowest in the western part to the country where an epidemiological study of elderly subjects has demonstrated a high frequency of goitre and hyperthyroidism in women. This supports the suggestion of a controlled moderate increase in iodine intake via an iodine supplementation program. (au) 40 refs.

Pedersen, K.M.; Noehr, S.B.; Laurberg, P. [Aalborg Sygehus, Medicinsk Endokrinologisk Afd. og Gynaekologisk/Obstetrisk afd. (Denmark)

1997-04-01

124

Danmarks Radio og de unge lyttere  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Gennem de seneste år har DR mistet mange unge lyttere. Ikke fordi inter- essen blandt unge for at lytte til radio er blevet mindre - de lytter blot til noget andet end DR. Og de seneste lytterundersøgelser har vist, at DR's radiopublikum i dag har en højere gennemsnitsalder end befolkningen som helhed. Artikel redegør for historien bag ungomsprogrammerne og prøver at frem- lægge, hvad der i dette perspektiv har været DR´s styrke over for konkur- renterne i forhold til de unge lyttere. Og med unge menes her unge under 20 år. Artiklen bygger både på de erfaringer, som programpolitisk er indhøstet og på de analyser som medieforskere i og uden for DR har foretaget af ung- domsprogrammerne. På basis heraf diskuteres, hvad DR kan gøre i for- hold til ungdomslytterne.

Stefan Samsøe-Petersen

1991-08-01

125

Formaldehydkoncentrationen i nybyggede huse i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

er en tendens til, at nybyggede, især større huse har høje koncentrationer af formaldehyd i indeluften. I to ud af 20 undersøgte huse er der endda fundet formaldehydkoncentrationer, der ligger over den grænseværdi, som Verdenssundhedsorganisationen WHO har fastsat. I de to huse var luftskiftet kun det halve af, hvad der kræves i bygningsreglementet. De undersøgte 20 nybyggede typehuse ligger i Nordsjælland og måleperioden var mellem februar og juni 2007.

Logadóttir, Ásta; Gunnarsen, Lars

2008-01-01

126

Sprogtilegnelse i Danmark : Nutid og fremtid  

DEFF Research Database (Denmark)

  Forskning behøver egentlig ikke begrunde sig selv. Mennesket har altid stræbt efter ny viden, også selv om nytteværdien ikke altid er klar eller måske først bliver det lang tid senere - eller måske aldrig. Sprogforskere får ofte spørgsmålet: hvad kan det bruges til? Det kræver sommetider nogle længere udredninger, men vi håber at det fremgår af de foregående kapitler at forskning i sprogtilegnelse ikke alene er interessant i sig selv, men også har stor samfundsmæssig værdi. For det meste går sprogtilegnelsen "af sig selv", men ikke altid. For at der kan sættes ind med de rette tiltag, er det nødvendigt at have detaljeret viden om den normale sprogtilegnelsesproces og om hvor og hvorfor der opstår problemer. Formålet med dette kapitel er at give et overblik over nogle af de vigtigste indsigter i sprogtilegnelsen som de foregående kapitler har givet, og at pege på nye forskningsmæssige og samfundsmæssige perspektiver.

HØjen, Anders; Bleses, Dorthe

2009-01-01

127

Forebyggende helbredsundersøgelser af gravide kvinder i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

A questionnaire about the content of a concrete antenatal examination and their own qualifications was sent to a random sample consisting of 1/3 of general practitioners in Denmark, all of the midwives who had antenatal consultations, the medical staffs of 26 departments of obstetrics and gynaecology and 26 surgical departments with more than 100 deliveries in 1985. The medical staffs could describe three different types of antenatal examinations depending upon the place and function. The percentages of replies received were 62 for general practice, 86 for midwives and 63, 69 and 55 for the medical staffs of the institutions involved. 49% of the general practitioners had worked in departments of obstetrics and gynaecology for at least six months. 62% of the doctors who described antenatal examination in week 16-18 were house officers or registrars and 28% were specialists. Among the medical staff who described an antenatal examination of a woman with an at risk pregnancy, 61% were consultants or senior registrars and 49% were specialists. The commonest goal for postgraduate training where non-specialists were concerned was general practice. Supervision in one form or another was possible in all of the departments participating, as a rule because an experienced colleague was present in the outpatient department. Supervision may be improved by alterations in the working arrangements.

Kristensen, F B; Andersen, K V

1989-01-01

128

Fald i forbruget af forsøgsdyr i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Igennem flere årtier lå det danske forbrug af forsøgsdyr ret konstant på omkring 300-350 tusinde om året. Imidlertid er der i de senere år set et fald, således at der i den seneste opgørelse fra 2012 blev anvendt 253 tusinde forsøgsdyr. I denne artikel ser vi nærmere på baggrunden for dette fald, idet en væsentlig del af årsagen formentlig skyldes finanskrisen, der satte ind i 2008.

Alstrup, Aage Kristian Olsen

2014-01-01

129

Medieforbrug hos etniske minoriteter I Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Bag spørgsmålet om etniske minoriteters medieforbrug ligger en forventning om et anderledes forbrug end den øvrige befolkning og det bekræftes af forskellige undersøgelser. Der er større spredning på medier hos disse dele af befolkningen, og især tyrkiske familier ser megen tv fra hjemlandet. Men der er behov for yderligere viden, både hvad angår kvalitative og kvantitative undersøgelser: For det første, kædes etniske minoriteters forbrug af medier ofte sammen med integration - kvailifikation af begreber og antagelser i den forbindelse For det andet en mere systematisk undersøgelse af forholdet mellem generationer og medieforbrug For det tredje sammenkædning af analyser af mediernes fremstilling af etniske minoriteter med disse gruppers medieforbrug.

Christiansen, Connie CarØe

2005-01-01

130

Kongenit diafragmahernie. Mortaliteten i vest-Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

INTRODUCTION: The aim was to clarify the mortality rate and results of surgical treatment in children with congenital diaphragmatic hernia (CDH) born in Western Denmark. MATERIAL AND METHODS: A retrospective cohort study of all live-born infants with CDH born in Western Denmark between 1995 and 2005. The cohort enrolled 82 children, which was divided into two groups, before and after 1998, when the multidisciplinary treatment centre at Odense University Hospital (OUH) was established. RESULTS: The overall mortality between 1998 and 2005 was 23%, which was significantly lower than between 1995 and 1998, when it was 67%. The frequency of vaginal delivery, treatment with high-frequency oscillatory ventilation (HFO) and inotropic medications was higher in the second period, but the difference was not statistically significant. There was no access to extracorporal membranous oxygenation (ECMO). Postoperative complications were registered in half of the children. Three children were re-operated due to recurrence ofthe hernia. CONCLUSION: The overall mortality rate in live-born children with CDH was 23% in the setting of a multidisciplinary treatment centre, which was similar to that reported by other centres. In cases with prenatally diagnosed CDH, delivery in a multidisciplinary treatment centre is recommended.

Andersen, K; Rindom, B

2009-01-01

131

I praktik hos Global Dignity Danmark  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

The report is about an internship as an eventco-ordinator for Global Dignity Denmark. The organization is a non-profit NGO working for dignity in all aspects of life. The organization's work is focused on a dignity workshop, called Dignity Day, for students in secondary schools. Theremore, ?a launchevent , for the organization, called Lys over Nørrebro (Lights over Nørrebro) and also an empowermentevent for teenagegirls called Dignity Girls was held, during the internship. The report comp...

Lis, Kate

2012-01-01

132

Forekomsten af passiv rygning i Danmark.  

DEFF Research Database (Denmark)

The occurrence of passive smoking in the adult population in Denmark has not been described previously. This article publishes data from three investigations all of which were carried out in 1987. One was an interview investigation of a random section of the Danish population carried out by the Danish Institute for Statistics and Social Research (n = 1,464), the second was an investigation in Glostrup and the third was an investigation of employees in the Danish Customs and Excise (n = 3,775). Despite differences in the formulation of the questions and populations, the three investigations showed consistent results as regards the occurrence of passive smoking among adult Danes. About 12% of non-smokers were exposed to passive smoking for at least eight hours and 40% for at least one hour daily. Altogether 73% were exposed to passive smoking daily. About one third of the non-smokers were inconvenienced by passive smoking at work and a corresponding fraction had taken steps to reduce the extent of passive smoking in their daily life. Udgivelsesdato: 1990-Aug-27

Kristensen, T S; MØller, L

1990-01-01

133

Omkostningseffektivitet ved hypertensionsbehandling med Losartan i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Formålet med denne analyse var set såvel fra samfundets som fra det danske sundhedsvæsens perspektiv at evaluere omkostningseffektiviteten af losartan sammenlignet med atenolol ved behandling af hypertension, baseret på Losartan Intervention For Endpoint (LIFE)-undersøgelsens data Udgivelsesdato: 16. oktober

Keiding, Hans; Hildebrandt, Per

2006-01-01

134

Vertikal smitte med hiv i Danmark.  

DEFF Research Database (Denmark)

INTRODUCTION: Vertical transmission of HIV can be reduced if the pregnant woman and new born child receive antiretroviral treatment. Delivery by caesarean section and avoidance of breast feeding further reduce vertical transmission. The aim of this study was to describe the treatment of HIV-positive pregnant women in Denmark and the risk of vertical transmission. MATERIAL AND METHODS: We retrospectively describe the risk of vertical transmission of HIV among HIV-positive women giving birth in Denmark during the period, mid-1994 to February 2000. RESULTS: Fifty children were born. One mother gave birth twice during the study period, and one had twins. Five (10%) children were infected. All five were born by vaginal delivery. Three of the five mothers and three of the children did not receive antiretroviral treatment. The remaining two mothers were only given intrapartum treatment. In none of the five mothers was the HIV-infection known until the time of delivery or later. Transmission of HIV did not occur in the 34 mother-child pairs who received antepartum and intrapartum antiretroviral treatment, who had a caesarean delivery, who did not breast-feed, and whose children were given postpartum antiretroviral treatment. DISCUSSION: It is important to identify HIV-infection in pregnant women in order to provide the relevant treatment and prevent vertical transmission of HIV.

Kvinesdal, Birgit Bak; Valerius, Niels Henrik

2002-01-01

135

Vertikal smitte med hiv i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

INTRODUCTION: Vertical transmission of HIV can be reduced if the pregnant woman and new born child receive antiretroviral treatment. Delivery by caesarean section and avoidance of breast feeding further reduce vertical transmission. The aim of this study was to describe the treatment of HIV-positive pregnant women in Denmark and the risk of vertical transmission. MATERIAL AND METHODS: We retrospectively describe the risk of vertical transmission of HIV among HIV-positive women giving birth in Denmark during the period, mid-1994 to February 2000. RESULTS: Fifty children were born. One mother gave birth twice during the study period, and one had twins. Five (10%) children were infected. All five were born by vaginal delivery. Three of the five mothers and three of the children did not receive antiretroviral treatment. The remaining two mothers were only given intrapartum treatment. In none of the five mothers was the HIV-infection known until the time of delivery or later. Transmission of HIV did not occur in the 34 mother-child pairs who received antepartum and intrapartum antiretroviral treatment, who had a caesarean delivery, who did not breast-feed, and whose children were given postpartum antiretroviral treatment. DISCUSSION: It is important to identify HIV-infection in pregnant women in order to provide the relevant treatment and prevent vertical transmission of HIV. Udgivelsesdato: 2002-Nov-18

Kvinesdal, Birgit Bak; Valerius, Niels Henrik

2002-01-01

136

Ascariasis er en zoonose i Danmark- sekundærpublikation  

DEFF Research Database (Denmark)

Forekomsten af humane spolorminfektioner (askariose) er tidligere forklaret ved, at smitten enten er erhvervet under udlandsrejser eller ved indtagelse af uforarbejdede levnedsmidler importeret fra lande, hvor sygdommen er almindeligt forekommende. Epidemiologiske undersøgelser udført i Viborg Amt peger imidlertid på, at svin er hovedsmittekilden. Resultaterne af populationsgenetiske undersøgelser bekræfter denne teori. Sundhedspersonalet bør være opmærksomt på, at den helt dominerende smittevej for spolorm her i landet er fra svin til mennesker, og at specielt mindre børns kontakt med svinegødning derfor bør forhindres. Udgivelsesdato: 23. januar

Nejsum, Peter; Parker, E. Davis

2006-01-01

137

Risikovurdering for Downs syndrom i Danmark - sekundærpublikation  

DEFF Research Database (Denmark)

In 2004 The Danish National Board of Health introduced a new guideline regarding prenatal screening. All pregnant women are now offered a Down's syndrome risk assessment. The new guideline has had an impact on the number of invasive early prenatal procedures. The number of procedures fell by 50% from 2000 to 2006. 90% of the foetuses with Down's syndrome are detected prenatally. Denmark is one of the first countries in the world in which risk assessment for Down's syndrome has been successfully implemented at a national level.

Ekelund, Charlotte Kvist; Andersen, Hans Jakob

2010-01-01

138

Lepra--stadig aktuel i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

A case of borderline tuberculoid leprosy in a 27 year old woman from the Philippines is presented. The diagnosis was made after repeated biopsies. Only a single mycobacterium was present and the histology of the initial biopsies was inconclusive. This case emphasizes that leprosy is still imported to Denmark, and that the diagnosis is often difficult and delayed for years.

Jensen, A G; Bygbjerg, Ib Christian

1992-01-01

139

Undersøgelse af moderne økonomistyringsværktøjer i Danmark 2001  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen er resultatet af en undersøgelse af 154 virksomhederforetaget indenfor et samlebegreb, der her benævnes 'ModerneØkonomistyrings-Værktøjer' (MØV). MØV omfatter her: ActivityBased Costing, Activity Based Management, target costing, lifecycle-costing, kaizen costing, Total Quality Management, ikkefinansielleperformance mål, quality costing, cost of engineering,strategic costing, Business Excellence Modellen, BalancedScorecard, videnregnskab, Economic Value Added, samtShareholder Value. Disse begreber er udvalgt, da de vurderes atvære de mest kendte og mest omdiskuterede såvel i teorien som ipraksis. De inkluderede værktøjer er således ikke udtømmende forlisten af nyere økonomistyringskoncepter og ledelsesmodeller. Dataer indsamlet ved hjælp af et spørgeskema udsendt dels postalt delsvia e-mails. Formålet har været at få en form for state-of-the-artviden på området. Dette betyder, at der kun er få forklarendevirksomhedsvariable inddraget. Undersøgelsen viser bl.a., atøkonomistyringen i disse år bevæger sig ind på nye områder, menat dette kun sker langsomt og med et rimeligt stort time-lag til følge,i forhold til hvornår et given koncept første gang blev eksponeret ilitteraturen. Et andet resultat er, at ABC og Balanced Scorecardrangerer på et højt niveau, når man ser på kendskab, hvorimodKaizen Costing og Strategic Costing ligger forholdsvist lavt, trodsdet faktum, at disse i teorien har været kendt i langt længere tid.Dog ser det ud til, at de sidstnævnte mere tekniske og mereveldefinerede koncepter umiddelbart giver en større nytte. Et tredjeresultat er, at trods relativt godt kendskab og en positiv holdning,er den konkrete anvendelse af koncepterne langt mindre end først antaget.

Nielsen, Steen; Melander, Preben

2003-01-01

140

Anbefaling af ens vaekstkurver i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Growth monitoring is essential for the evaluation of health in children. Growth and final height have changed over time, the secular trend, and therefore updated growth curves are important. In this article the growth curves in use in Denmark are reviewed. In 2003 two different growth curves with older reference populations were used for growth evaluation after the neonatal period, and five different growth curves were in use for neonatal growth evaluation. To make growth evaluation more homogeneous we recommend one updated Scandinavian growth curve for child growth monitoring in Denmark.

Birkebaek, Niels Holtum; Kamperis, Konstantinos

2007-01-01

 
 
 
 
141

Praehospitalt hjertestop i Danmark. Er beredskabet effektivt?  

DEFF Research Database (Denmark)

The chain-of-survival concept is an established principle in the treatment of out-of-hospital cardiac arrest. Survival is improved when out-of-hospital cardiac arrest is followed by a sequence of events: early access to help, early cardiopulmonary resuscitation, early defibrillation and early advanced care. The Danish emergency medical system is only to some extent in accordance with the standards of the chain-of-survival concept. The current way of evaluating the efficiency of the system is based mainly upon the driving time for the ambulance, but the time that counts for the patient is the time between the emergency call and the start of adequate treatment. Options for defibrillation and--in some cities--advanced life support are good, but hard to exploit as ambulances frequently arrive too late for treatment to be effective.

Hallas, P

2000-01-01

142

Leverresektioner i Danmark 2002-2007  

DEFF Research Database (Denmark)

INTRODUCTION: We evaluated the organisation, management and outcome for patients undergoing elective liver resection in Denmark in the period 2002-2007. MATERIAL AND METHODS: Nationwide data based on the National Patient Registry and discharge information from hospital departments in the period 1 January 2002 to 31 December 2007 were analysed. RESULTS: Twenty-three departments performed 818 resections with five departments performing 96% and 18 departments performing 4% of the operations. The amount of non-anatomical resections constituted 30% (248 of 818) of the resections. The median postoperative stay was nine days, and the hospital mortality rate was 3.9%, distributed between 2.4% for non-anatomical resections, 2.9% for segmental resections and 5.2% for right-sided hepatectomy. CONCLUSION: The number of treated patients was too small as was the number referred to highly specialised liver surgery units. Moreover, the amount of non-anatomical resections was too high as was the average postoperative stay andthe hospital mortality rate. In future, we propose that liver resections be centralised in 2-3 hospitals each capable of providing all the following services: surgery, hepatology, oncology and interventional radiology. Udgivelsesdato: 2009-Apr-20

Jensen, Lone S; Mortensen, Frank V

2009-01-01

143

Diagnoseregistrering af primaer ovariecancer i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

The purpose of this status article was to summarise the registration of ovarian cancer in Denmark up to 2007. In Denmark ovarian cancer is registered in four different registers/databases: The Danish Cancer Registry (CR), The Pathology Data Bank (PDB), The National Registry of Patients (LPR) and The Danish Gynaecology Cancer Database (DGCD). All four registers are obligatory, but none are 100% complete. In the future a faithful electronic registration by an electronic patient record will probably complete the variable profit ratio and data completeness. Udgivelsesdato: 2009-Feb-2

Petri, Anette Lykke; HØgdall, Claus

2009-01-01

144

Vidensstien - En del af Danmarks nye togperron  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

Abstract Do you know the feeling of waiting on a train on a crowded platform and not knowing whether or not you will find a seat inside the train? Often the answer is moving further down the platform. But how can we get travellers to realize this? We are trying to solve this problem in our assignment. We have chosen this subject, because of our own experiences in our everyday life. Based on the social theory of Erving Goffman and the Actor-network-theory we have observed the behavior of pe...

Hejlskov, Mette; Barnett Jørgensen, Titian Annemarie; Jakob Madsen, Frederik; Rostholm Schultz, Agnethe; Vinter, Mathias; Kongsmar, Steffen; Willaume Andersen, Anna-cathrine

2012-01-01

145

Beredskabet omkring smittefarlige patienter i Danmark.  

DEFF Research Database (Denmark)

Patients with contagious diseases were not seen as a threat to the general public health for several years. However, the threat of bioterrorism in 2001 and the outbreak of SARS in 2003 changed the picture. For now, most governments want to be prepared for a worst case scenario. In Denmark, the health authorities recommend the establishment of isolation units with a capacity of treating 30 patients in eastern Denmark and 30 in western Denmark. In eastern Denmark an isolation unit will be opened this year (2007). It has 28 negative-pressure rooms with enough space for intensive care and room for 56 patients.

Kronborg, Gitte; Jensen, Elsebeth Tvenstrup

2007-01-01

146

Urininkontinenskirurgi i Danmark 2001-2003  

DEFF Research Database (Denmark)

INTRODUCTION: The centralisation of surgical activity is an important aspect of the ongoing planning of the Danish Healthcare System. Knowledge of the actual status is crucial in the process of decision. In this article incontinence surgery in Denmark, including the frequency of complications, during a three year period is outlined. MATERIAL AND METHODS: This was a retrospective study, where data were extracted from the Danish National Patient Register (LPR) from 2001 to 2003. Data were supported by discharge letters and chart operation descriptions for women readmitted within 30 days after primary operation or if the hospital stays were prolonged. RESULTS: In total 2678 incontinence operations were performed in the period by 51 different departments. Seven departments carried out 51% of all the procedures, while 33 departments carried out 14% of all the procedures. The frequency of postoperative complications was 33.9% after an abdominal procedure, 10.8% after a Tension free Vaginal Tape (TVT) like procedureand 2.3% after urethral injection therapy. For abdominal procedures, "high volume" departments (> 45 operations/3 years) had significantly fewer complications compared to "low volume" departments (<15 operations/3 years), while no difference was found in the TVT-like group. Registration of complications and reoperations was incomplete and incorrect, especially in the TVT-like group. Mortality within 30 days was 0. CONCLUSION: This study shows a decentralised organisation of surgical incontinence activity in Denmark. Many departments carried out very few operations. There is a need for better registration, especially of TVT slings, and there is a need to reliably monitor the quality of incontinence surgery in Denmark. Surgical incontinence activity should be more centralised. Udgivelsesdato: 2009-Feb-2

Ammendrup, Astrid Cecilie; Bendixen, Anette

2009-01-01

147

Psykisk helbred blandt asylbørn i Danmark.  

DEFF Research Database (Denmark)

INTRODUCTION: There is growing concern for the mental health of asylum-seeking children due to protracted periods of stay at asylum centres and an increasing need for psycho-social measures. The objective of this study is to survey asylum-seeking children's mental health in Denmark. MATERIALS AND METHODS: The population comprised all asylum-seeking children aged 4-16 years living at asylum centres run by the Danish Red Cross. In order to assess their mental health the Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) was employed along with four questions from the Health Behaviour in School-Aged Children questionnaire (HBSC). The respondents were teachers of the 4-16 year-old and the 11-16 year old children. The data collection took place from October to December 2006. We received responses for 246 children, equivalent to 95% of the study population. RESULTS: Based on SDQ, 35% of asylum-seeking children showed evidence of having a psychiatric disorder. The results from the SDQ were supported by the results from the HBSC which showed that asylum-seeking children had numerous physical and psychological symptoms, poor self-perceived quality of life and a fragile social network. CONCLUSION: Emotional and behavioural problems were highly prevalent among asylum-seeking children--also in comparison to children in the general population. This is in accordance with former studies. The causes of the children's condition should be reviewed and relevant psychological and psychiatric treatment should be secured. Furthermore, the long-term consequences of asylum-seeking children's poor mental health need to be clarified. Udgivelsesdato: 2007-Oct-22

Nielsen, Signe Smith; NØrredam, Marie

2007-01-01

148

Vildtudbyttet i Danmark i jagtsæsonen 2000 / 2001  

DEFF Research Database (Denmark)

I denne rapport præsenteres den danske vildtudbyttestatistik for jagt-sæsonen 2000/2001. Vildt-udbytte-stati-stik-ken er et af de vigtigste red-skaber til over-våg-ning af de jagtbare pattedyr og fugle. Tendenser og sving-ninger i udbyttet kan for de fleste vildtarter bruges som indika-tor for bestandenes udvikling. Den 1. april 2001 indførte Skov- og Naturstyrelsen et nyt system til administration af jagttegn og indsamling af vildtudbytteoplysninger. Den lovpligtige indberet-ning af vildtudbytte kan nu ikke længere ske på bagsiden af det girokort der benyttes ved ind-beta-ling af den årlige jagt-tegns-afgift. Jægerne skal enten ind-sende oplysninger om per-son-ligt nedlagt vildt på et særligt vildt-udbytte-skema eller ind-taste ud-byt-tet via Internettet. Op-lys--ningerne på vildt-udbytte-skemaerne ind-tastes centralt af et servicebureau. Der er konstateret en større grad af usikkerhed i årets vildt-udbytte-statistik end normalt. Usikkerheden skyldes især at en del jægere er registreret for usandsynligt store udbytter af især kronvildt, dåvildt og sika. Direkte henvendelse til en del af disse jægere bekræftede at der i næsten alle tilfælde var tale om fejlregistrering. Fejlene er opstå-et i forbin-del-se med den manuelle ind-tastning af vildtudbytte-oplys-ningerne på de indsendte skemaer, og de har des-værre ikke kunnet findes og rettes på en systematisk og fagligt holdbar måde. Der er efter-følgende indført kontrol-proce-du-rer som fremover skal opfange sådanne åbenlyst forkerte oplysninger. I alt 166.850 personer løste jagttegn i sæsonen 2000/2001. Det samle-de vildtudbytte blev 2,614 mill. stykker vildt. Det er et fald på godt 117.700 (4,3%) i forhold til den fore--gå-ende sæson. De jægere der fik udbytte (70,1%), nedlagde i gennemsnit 22,3 stykker vildt. Faldet i det samlede udbytte skyldes hoved-sagelig store ned-gange i ud-byttet af gråænder (-93.100), fasaner (-28.300), ring-duer (-23.200) og krager (-19.200). Der var dog også et par mar-kante fremgange, nemlig for skovsneppe (+20.300) og samlegruppen Andre svømmeænder (+29.500). Udbyttet af harer faldt 3,4% til 95.800. Dermed er hareudbyttet for andet år i træk under 100.000 og mindre end udbyttet af rådyr. Der blev også registreret et fald i udbyttet af en anden vigtig vildtart i det åbne land, agerhønen. Udbyttet faldt 9,1% og var igen mindre end 50.000. Ræveudbyttet faldt også lidt (3,6%) i landet som helhed, men der var en lille fremgang i det nordlige Jylland hvor bestandene tilsyne-laden-de stadig er i vækst efter at have været stærkt reduceret i en periode på grund af ræveskab. Fremgangen for samlegruppen Andre svømmeænder skyl-des især markante fremgange i udbyttet af pibeænder og krik-ænder. Stigningen i skovsneppeudbyttet skal hovedsageligt ses på baggrund af en særdeles god ynglesæson. Gunstige vejrforhold i jagtsæsonen bevirkede desuden at snepperne blev længere tid i landet end nor-malt.. Foruden vildtudbyttestatistikken for sæsonen 2000/2001 inde-holder denne årsrapport et tema-kapitel med en beskri-velse af de over-ordne-de mønstre i den geogra-fiske fordeling af jagtudbyttet i forhold til jægernes bopæl. Analysen er lavet på baggrund af vildt-udbytte-oplys-ninger for sæsonen 1999/2000. Det generelle mønster i fordelingen af jagtudbyttet mellem jægerens hjemamt og udeamt(er) viser at de fleste jægere (85,6%) går på jagt i eget amt hvor de også nedlægger største-delen af deres jagtudbytte (78,1%). De største afvigelser fra dette mønster findes for jægere med bopæl i områder og amter med stor befolkningstæthed, især Køben-havns Amt. I den anden ende af spektret ligger Bornholm. De fleste bornholm-ske jægere kommer kun på jagt på Bornholm, men til gen-gæld kommer der kun ganske få jægere til Bornholm udefra. De jægere der var på jagt både i eget amt og uden for eget amt, ned-lagde i alt 24,7% af det samlede udbytte. De nedlagde gen-nemsnitligt dobbelt så meget som de øvrige aktive jægere, i alt 41,6 stykker vildt pr. jæger. Endvidere viser analyserne a

Asferg, T.

2002-01-01

149

Good News : Libya and the Danish Way of War  

DEFF Research Database (Denmark)

Danmark har udviklet sin egen særlige måde at føre krig på siden Murens fald. Undervejs er landet blevet en krigernation, som ser brugen af våbenmagt som et legitimt og nyttigt instrument med en central rolle i dansk udenrigspolitik i de sidste 20 år. På den baggrund kom Danmarks entusiastiske deltagelse i Libyenkrigen ikke som nogen overraskelse. Krigen var perfekt i den forstand, at den gjorde det muligt for Danmark at kæmpe for sine primære udenrigspolitiske mål (national sikkerhed, demokrati, menneskerettigheder, folkeret og prestige) på en højprofileret facon, som gjorde en reel militær forskel, i koalition med sine primære allierede i NATO, med opbakning fra FN og på en samtænkt og ren måde. Danmark fik stor ros fra sine allierede for sit uforholdsmæssigt store bidrag til bombemissionerne, krigen nød en opbakning på hjemmefronten uden fortilfælde, den militære indsats var kortvarig og billig sammenlignet med Irak og Afghanistan, der var ingen danske tab og ingen problemer med at overholde folkeretten. Danmark må derfor også forventes at stille op, når FN, NATO eller vigtige allierede beder om bidrag til fremtidige krige.

Jakobsen, Peter Viggo; MØller, Karsten Jakob

2012-01-01

150

The future of clean energy, from vision to a real alternative; Fremtidens rene energisystem, fra visjon til reelt alternativ  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

Research on environment-protecting and renewable energy has been a high national priority in recent years. Research in this field for the first time were brought together in one program when RENERGI was established in 2004. For nearly 10 years, RENERGI has been central to the public funding of energy research and, not least, helped a good structuring of competence building.(eb)

NONE

2012-07-01

151

I møtet mellom materialitet og mening :en undersøkelse av rådende holdninger og fremtidige perspektiver til faget kunst og håndverk  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

During my study in Teacher Training of Design, Art and Crafts I lacked a more critical, exploring and reflecting approach towards the visual culture that plays an important role in our everyday life. In the practical periods these aspects seemed lost to the focus on the material and the technical production of it. This laid to the foundation of several questions which motivated this project. Which attitudes could have supported this rather narrow approach to art, design and craftmenship as di...

Flem, Inga Longvastøl

2012-01-01

152

Clear, Hold, Train : Denmark’s Military Operations in Helmand 2006-2010  

DEFF Research Database (Denmark)

Danmark sendte soldater til Helmand provinsen i Afghanistan i 2006 for at gøre en militær forskel. For at kunne realisere denne ambition i en krigszone med blot 290-750 soldater tog den danske regering det usædvanlige skridt at indlemme sit troppebidrag i en britisk-ledet brigade uden nationale begrænsninger i deres anvendelsesmuligheder. Artiklen analyserer konsekvenserne af dette centrale valg for Danmarks militære operationer i Helmand. Den viser, at Storbritannien stort set bestemte, hvordan og hvor de danske enheder blev anvendt. Modsat forventningerne gav Danmarks beslutning i 2007 om at tage ansvar for Battle Group Centre ikke de danske militære chefer større operativ handlefrihed. De britiske brigadechefer fortsatte med at bruge de danske enheder, hvor de ville, uden hensyntagen til konsekvenserne for stabiliteten i det danske operationsområde. Det rejser spørgsmålet, om Danmark skal tage ansvar for operationsområder i fremtidige operationer af denne type med briterne. De ressourcemæssige begrænsninger, som tvang de britiske chefer til at bruge danske enheder uden for deres operationsområde og som gjorde det svært for dem fuldt ud at støtte danskerne, vil også gøre sig gældende fremover.

Jakobsen, Peter Viggo; Thruelsen, Peter Dahl

2012-01-01

153

Forekomst, symptomer og diagnostik af tuberkulose i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

In Denmark the prevalence of tuberculosis (TB) is low, but updated knowledge on the diagnostic techniques available is still important. We summarise the current procedure for diagnosing TB with emphasis on sputum culture, use of interferon gamma release assays and the clinical and radiological manifestations of tuberculosis.

Hilberg, Ole; Hyldgaard, Charlotte

2011-01-01

154

Statsfeminisme og multikulturalistiske tilbagetog i Danmark og Norge  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

The paper discusses multicultural challenges to state feminism in Denmark and Norway focusing on both similarities and differences in the two countries' policy responses to diversity. In spite of important differences, we point towwards similar problems and dilemmaes in the public responses to multiculturalism and diversity among women connected to a state feminist agenda that in both countries has been rather one-sided in its conception of what women-friendly policies may imply. The focus of...

Siim, Birte; Skjeie, Hege

2008-01-01

155

Statsfeminisme og multikulturalistiske tilbagetog i Danmark og Norge  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

The paper discusses multicultural challenges to state feminism in Denmark and Norway focusing on both similarities and differences in the two countries' policy responses to diversity. In spite of important differences, we point towwards similar problems and dilemmaes in the public responses to multiculturalism and diversity among women connected to a state feminist agenda that in both countries has been rather one-sided in its conception of what women-friendly policies may imply. The focus of...

Siim, Birte; Skjeie, Hege

2007-01-01

156

Jøder og kristne i Danmark fra middelalderen til nyere tid  

DEFF Research Database (Denmark)

Forholdet belyses fra kilder som kalkmalerier, andagtsbøger, prædikensamlinger, dokumenter i Rigsarkievts og landsarkivets samlinger, Det mosaiske Troessamfunds arkiv.Kristenteologers af traditionen pr5ægede antijødiske holdninger afløses i et vist omfang af mere tolerant indstilling i Oplysningstiden. Udviklingen føres op til og med antisemitismen i 1930´erne og 1940´erne og holdninger i kirken til zionismen og oprettelsen af staten Israel.

Lausten, Martin Schwarz

2012-01-01

157

Mellem lyst og pligt: Filmkultur og filmkritik i Danmark  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Filmen står måske i dag for de fleste, som det af de audiovisuelle medier der er tættest på at repræsentere kunsten. Men sådan har det ikke altid været. Som alle nye medier måtte filmen først igennem en lang historisk fase, hvor den nærmest blev betragtet som en trussel mod kulturen, indtil den i dag er blevet en statsbeskyttet filmkultur. I denne artikel skriver Peter Schepelern oplagt og underholdende om den danske filmkulturs udvikling fra skadelig kultur til kunst, og samtidig fortæller han historien om kritikken og teorierne om filmen fra starten til i dag i lyset af de store ideologiske og kulturelle bevægelser og i relation til de andre kunstarter. Hans konklusion er, at filmen i dag har erhvervet respektabilitet i det etablerede kulturlivs øjne, men stadigvæk ikke har fået ligestilling.

Peter Schepelern

1995-09-01

158

Første påvisning af Clostridium difficile type 027 i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Increasing rates of Clostridium difficile-associated diarrhoea (CDAD) with an unusual, severe course have been reported in Canada, USA and several European countries since 2003. A new virulent strain, PCR ribotype 027 (CD027), is associated with this increase. We report the first Danish case of CDAD caused by CD027. A 85-year-old woman was admitted to hospital with pneumonia. Following treatment initially with penicillin, secondly with moxifloxacin she developed bloody diarrhoea. A stool specimen showed CD027. She was treated with metronidazol for ten days and recovered completely. Udgivelsesdato: 2009-May

SØes, Lillian M; Brock, Inger

2009-01-01

159

Kommenteret checkliste over Danmarks bier - Del 2: Andrenidae (Hymenoptera, Apoidea)  

DEFF Research Database (Denmark)

This paper presents Part 2 of a checklist for the taxa of bees occurring in Den- mark, dealing with the family Andrenidae, and covering 61 species. The re- maining four families (Halictidae, Melittidae, Megachilidae and Apidae) will be dealt with in future papers. The following 13 species are hereby recorded as new to the Danish bee fauna: Andrena alfkenella Perkins, 1914, Andrena apicata Smith, 1847, Andrena fulvida Schenck, 1853, Andrena gelriae van der Vecht, 1927, Andrena intermedia Thomson, 1870, Andrena minutuloides Perkins, 1914, Andrena nasuta Giraud, 1863, Andrena niveata Friese, 1887, Andrena nycthemera Imhoff, 1868, Andrena semilaevis Pérez, 1903, Andrena similis Smith, 1849, An- drena simillima Smith, 1851 and Andrena subopaca Nylander, 1848. Andrena nana (Kirby, 1802) is excluded from the Danish checklist. Species that have the po- tential to occur in Denmark are discussed briefly.

Calabuig, Isabel; Madsen, Henning Bang

2009-01-01

160

Kommenteret checkliste over Danmarks bier – Del 1: Colletidae (Hymenoptera, Apoidea)  

DEFF Research Database (Denmark)

This paper presents Part 1 of a checklist for the taxa of bees occurring in Denmark, dealing with the family Colletidae, and covering 27 species. The remaining five families will be dealt with in future papers. The following species are hereby recorded as new to the Danish bee fauna: Colletes floralis Eversmann, 1852, Hylaeus angustatus (Schenck, 1861) and Hylaeus gracilicornis (Morawitz, 1867). Hylaeus annulatus (Linnaeus, 1758) is excluded from the Danish checklist. Species that have the potential to occur in Denmark are discussed briefly. A systematic overview of the bee families and genera of Denmark is presented.

Madsen, Henning Bang; Calabuig, Isabel

2008-01-01

 
 
 
 
161

Mirakuløs helbredelse : Forventninger flytter bjerge blandt karismatiske kristne i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Spontan helbredelse for alvorlige sygdomme gennem kristen forbøn alene virker højst usandsynligt i et vestligt sekulært samfund som det danske. Alligevel findes der utallige rapporter fra folk, som har oplevet mirakuløse helbredelser inden for det karismatiske kristne miljø. Troen på, at Gud griber ind i verden den dag i dag og helbreder alle former for sygdomme ligesom i bibelsk tid, er udbredt i disse miljøer. En systematisk analyse af 936 tilfælde af mirakuløs helbredelse viser imidlertid, at distributionen af lidelser, der bliver helbredt, begrænser sig til en specifik gruppe af lidelser, som også kendes fra forskningen i placeboeffekter. Meget tyder på, at denne type helbredelseseffekter kan forklares ved hjælp af generelle psykologiske mekanismer, som er afhængige af individets forventninger til en given terapiform.

Paldam, Ella

2013-01-01

162

Udviklingen i ynglebestanden af Sølvmåger i Danmark 1920-2012  

DEFF Research Database (Denmark)

Population development of the Herring Gull Larus argentatus in Denmark 1920-2012 Based on more than 6000 counts, this paper describes the development of the population of breeding Herring Gulls in Denmark since the 1920s. As part of this review, all published as well as a large number of unpublished data concerning breeding numbers of all colonial coastal bird species recorded at individual sites were organised in a database. Furthermore, to ensure an updated overview of total breeding numbers in Denmark, a country wide survey of these species was conducted in 2010 with the help of many volunteers. Based on the coverage of breeding sites censused in individual years we selected specific years where counts of Herring Gulls had been conducted at the most imporant localities as well as on a very large number of other less important breeding localities. For the sites that had not been covered in these selected years, we developed estimates of breeding numbers by using the average of the number of breeding pairs recorded in the two years before and the two years after the selected year (in case no counts had been conducted during these four years, we used the data from the nearest other year with a count, unless it had been conducted more than five years earlier or later than the selected year; Tabs 1 and 2). Using the data and estimates from the years with the most detailed and extensive countrywide counts, the Danish breeding population held in the order of 3000 pairs in 1920, 5000 pairs in 1940, 17¤000 pairs in 1960, 76¤000 pairs in 1970, 66¤000 pairs in 1974, 60¤000 pairs in 1988, 62¤000 pairs in 1996 and 87¤000 pairs in 2010 (Tabs 1-4, Figs 1-3; see also the electronic Appendixes 1-4). The rapid growth of the Danish breeding population after 1940, and especially during the 1960s (16 % p.a.), parallels the growth generally found in north-western Europe during this period. Like in other parts of Europe, the fast growth in Denmark is attributed to increased protection combined with periods of easy access to resources in the form of organic refuse from garbage dumps and discards from fisheries. The population development differed considerably between eastern and western Denmark. In 1974, almost 61% of the entire population bred in the eastern part of the country (eastern Zealand and Bornholm; regions 11-14). Most of these birds bred in two colonies: Græsholmen off Bornholm (at least 13¤000 pairs in 1974) and Saltholm off Copenhagen (some 43¤000 pairs in 1970). However, around 1974 the authorities initiated culling programmes at Græsholmen and Saltholm as well as in two smaller colonies in northern Jutland. These programmes ran until 1984, killing around 45¤000 adult Herring Gulls. At the same time, the large open dumps near Copenhagen and Malmø – which especially during winter provided food for both the Saltholm and Græsholm birds – were closed down. This resulted in a decline of the Danish breeding population as a whole, and a geographical shift in the growth centre from eastern to western Denmark. By 2010, only 19% of the population was breeding in eastern Denmark. Growth has especially taken place in the Limfjord-area (region 3) in northern Jutland. In 1974, 4 % of the Danish population bred here compared to 25 % in 2010. No Danish studies of e.g. survival, breeding success or food selection of Herring Gulls have been undertaken, which hampers our evaluation of the reasons for the population development in Denmark, especially since the mid 1980s.

Bregnballe, Thomas; Lyngs, Peter

2014-01-01

163

Forekomst af traumatisk hjerneskade i Danmark, belyst ved sygehusstatistik  

DEFF Research Database (Denmark)

The occurrence of traumatic brain injury is illustrated with data from the nationwide computer-based registration (Landspatientregisteret) of discharges, discharged persons and diagnoses according to the WHO Classification of Diseases (ICD) carried out by the Danish National Board of Health. After correction for readmissions during 1986, a total discharge rate for 1986 of 3.32 per 1,000 inhabitants was found for diagnoses ICD 850 (commotio cerebri), 851 (contusio, dilaceratio, conquassatio cerebri), 852 (haemorrhagia intracranialis traumatica sive non specificata), and 854 (laesio traumatica intracranialis alia sive non specificata) as the primary or parallel diagnosis. 90% of the patients had diagnosis ICD 850. For ICD 850 and 851, the number of discharges was constant during 1981-1986, but decreased 14%, respectively 13% from 1986 to 1988. For ICD 850, the number of bed days decreased 29% to 31,419 from 1981 to 1988. On the contrary, discharges under diagnosis ICD 852 increased from 600 per year in 1981-1983 to 800 per year in 1985-1988. A computer-printout for 1988 from the corresponding registration in Frederiksborg County (representing 6.6% of the Danish population) covering the diagnoses ICD 851-854 revealed 75 patients discharged under these diagnoses. Examination of the respective hospital records showed that 29 of these patients had been admitted with sequelae of traumatic brain injury occurring in previous years. Twenty-three residents of Frederiksborg County had suffered recent traumatic brain injury corresponding to ICD 851-4.(ABSTRACT TRUNCATED AT 250 WORDS)

Engberg, A W; Biering-SØrensen, F

1990-01-01

164

Hvordan får man etableret GCP-enheder i Danmark?  

DEFF Research Database (Denmark)

According to a new EU Directive investigator initiated drug trials are to comply with the guidelines for Good Clinical Practice (GCP) as of May 2004. This implies that trials should be conducted according to a set of Standard Operating Procedures (SOPs) and be subject to monitoring and auditing. In 2001, investigators in Denmark initiated 73 drug trials. In order to provide GCP services and guidance to the investigators it is proposed to establish 3-4 regional GCP units at the three university hospitals. The estimated annual cost for the 3-4 GCP units will be between DDK 7.5 and 10 million.

Krogsgaard, Kim; Andreasen, Per Buch

2003-01-01

165

Fund af småsommerfugle fra Danmark i 2011 (Lepidoptera)  

DEFF Research Database (Denmark)

This article reports and comments on interesting Danish Microlepidoptera collected in 2011 and include remarkable findings from previous years. The classification and nomenclature follow the new Danish checklist (Karsholt & Stadel Nielsen, in press). Ten species are reported as new to the Danish fauna, most of them collected in light traps, especially in the island of Bornholm: 1) Agonopterix bipunctosa (Curtis, 1850)(Depressariidae) and 2) Monochroa sepicolella (Herrich-Schäffer, 1854)(Gelechiidae): one specimen of each in light traps in Bornholm; 3) Phalonidia udana (Guenée, 1845)(Tortricidae), which has been shown to be distinct from P. manniana (FR.), seems to be widely distributed in Denmark; 4) Aethes fennicana (Hering, 1924)(Tortricidae): three specimens were collected in a light trap in the island of Lolland; 5) Epinotia cinereana (Haworth, 1811) (Tortricidae), which has been shown to be distinct from E. nisella (Cl.), has been found in several districts but is much rarer than the latter;6) Wockia asperipunctella (Bruand, 1851)(Urodidae) is recorded from one specimen found in Bornholm in 1984; 7) Sciota fumella (Eversmann, 1844)(Pyralidae) was found in 10 specimens collected in light traps in Bornholm during the first week of July, together with one specimen of 8) Sciota lucipetella (Jalava, 1978) (Pyralidae); 9) Ephestia unicolorella Staudinger, 1881 (Pyralidae): one specimen was collected in a light trap in western Jutland, and 10) Pseudobissetia terrestrellus (Christoph, 1885)(Crambidae): one specimen of this southern species was collected in a light trap south of Copenhagen in the same night (3th July) as the two above mentioned Sciota species. We moreover record an imported species, Zelleria oleastrella (Millière, 1864)(Yponomeutidae), which has not earlier been found in Denmark. The Oegoconia species, which in previous lists was dealt with as O. caradjai Popescu-Gorj & C?pu?e, 1965, has turned out to be O. novimundi Busck, 1915. We can moreover report findings of larvae of Yponomeuta irrorella (Hb.) on Malus, where larvae occurred singly and apart from nests of other Yponomeuta species. The total number of Danish Depresariidae is now 46, Gelechiidae 178, Tortricidae 387, Urodidae 1, Pyralidae 78 and Crambidae 123. This results in a total of 1584 species of Microlepidoptera found in Denmark. The total amount of Macrolepidoptera recorded from Denmark is now 967, bringing the number of Danish Lepidoptera to a total of 2551 species. There are moreover 10 species on the so-called observation list, containing species of uncertain status, which was erected in 2009.

Buhl, Otto; Falck, Per

2012-01-01

166

Potentielt undgåelige perinatale dødsfald i Danmark og Sverige 1991.  

DEFF Research Database (Denmark)

In 1991 the perinatal mortality rate in Denmark was 8.0/1000 deliveries compared to 6.5/1000 in Sweden. An international audit was designed to investigate whether the perinatal death rates in the two countries to some extent could reflect differences in the quality of care. Medical records of 97% of all perinatal deaths in 1991 in the two countries were analyzed. A new classification focusing on potential avoidability from a health services perspective was elaborated at a Nordic-Baltic workshop, using the variables: time of death in relation to admission and delivery, fetal malformation, gestational age, growth-retardation and Apgar score at 5 min. Rates of perinatal deaths of malformed infants (0.00195 and 0.00145) and intrapartum deaths of non-malformed infants (0.00042 and 0.00019) were significantly higher in Denmark than in Sweden. The study raised the following questions: why is the rate of perinatal death of malformed infants higher in Denmark than in Sweden and could intrapartum care in Denmark be improved?

Langhoff-Roos, J; Larsen, S

1997-01-01

167

Menarkalderen blandt skolepiger i Odense. Falder menarkalderen fortsat i Danmark?  

DEFF Research Database (Denmark)

The average age at the menarche has decreased from the 1850s to the 1950s. It is controversial whether there has been a continued decrease since the 1950s. The object of this investigation is to illustrate whether this trend has continued into the 1980s. This study is based on the ages at the menarche as recalled by 908 girls aged 14-16 years in 40 schools in Odense. The information was obtained during intervals of differing lengths and consequently, the parameters of the distribution of the age at the menarche were estimated in a randomly grouped normal distribution. The average age at the menarche was found to be the same throughout the municipality (13.27 years; 95% confidence limit 13.20-13.35). The variations were found to be significantly differentiated by the type of school district. The variations were low in the suburbs and in the surrounding rural districts, higher in the inner city areas and highest among girls attending private schools. Compared with the results from other recent Danish studies, these findings suggest a halt in the decline of the average age at the menarche, which may be temporary. Udgivelsesdato: 1993-Feb-15

Boldsen, J L; Jeune, B

1993-01-01

168

Fund af småsommerfugle fra Danmark i 2009 (Lepidoptera)  

DEFF Research Database (Denmark)

This article reports and comments on interesting Danish Microlepidoptera collected in 2009 and include remarkable findings from previous years. The classification and nomenclature follow the Danish catalogue (Karsholt & Stadel Nielsen, 1998) which is based on the European checklist (Karsholt & Razowski (eds.), 1996). Six species are reported as new to the Danish fauna: 1) Stigmella stettinensis (Heinemann, 1871) (Nepticulidae). One specimen was taken in a light trap in Copenhagen; 2) Schiffermuelleria grandis (Desvignes, 1842) (Oecophoridae). One specimen has been collected at light on the Island Langeland; 3) Goniodoma limoniella (Stainton, 1884) (Coleophoridae). Numerous specimens have been taken both in a light trap and flying around the host plant on the Island of Rømø in south-west Jutland. The species is regarded as recently established; 4) Lozotaeniodes formosana (Geyer, 1830) (Tortricidae). One specimen was taken in a light trap in the Copenhagen area; 5) Cydia lobarzewskii (Nowicki, 1860) (Tortricidae). One specimen has been taken in a light trap on the Island Møn in southern Denmark; 6) Ecpyrrhorrhoe rubiginalis (Hübner, 1796) (Pyralidae). One specimen has been taken in a light trap on the island Bornholm. We introduced a special list of species with uncertain status last year (Buhl et al., 2009: 67). This year the following two species is transferred to this list: Caloptilia azaleella (Brants, 1913) and Cacoecimorpha pronubana (Hübner, 1799). Also Tuta absoluta (Meyrick, 1917) (Gelechiidae), of which one specimen was caught in a light trap in Copenhagen area, is placed on this list. The species is a well known pest on tomatoes spreading in Europe and now for the first time recorded from Denmark. The total number of Danish Nepticulidae is now 86; Oecophoridae 30; Coleophoridae 118; Tortricidae 383 and of Pyralidae 196; this results in a total of 1560 species of Microlepidoptera (families Micropterigidae-Pyralidae) found in Denmark. The total amount of Macrolepidoptera mentioned from Denmark is now 962, bringing the number of Danish Lepidoptera to a total of 2522 species.

Buhl, Otto; Falck, Per

2010-01-01

169

Heat plan Denmark 2010. Appendix report; Varmeplan Danmark 2010. Bilagsrapport  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

Heat Plan Denmark 2010 is an update of Heat Plan Denmark 2008 and confirms how the sector has reduced the CO{sub 2} emission in Denmark since 1980 and how this development can continue in a cost effective way to an almost CO{sub 2} neutral heating sector in 2030. The study is based on an overall least cost evaluation of the best existing technology taking into account the interaction between buildings, district heating and the power system with a large share of wind energy. The present appendix report contains the technical and economical documentation for the main report. (ln)

Dyrelund, A.; Fafner, K.; Ulbjerg, F. (and others)

2010-09-15

170

Dødeligheden blandt langtidsindlagte psykiatriske patienter i Danmark, 1972-1988  

DEFF Research Database (Denmark)

By use of the computerized, nationwide psychiatric case register in Denmark, three cohorts of psychiatric patients hospitalized for at least one year during either 1972, 1977 or 1982, were identified and followed until April 1, 1988, regarding time of death. A decline in overall excess mortality compared with the general population was seen from the 1972-cohort to the 1982-cohort irrespective of sex, age group and diagnosis. This may be due to real improved survival, but could also reflect different mechanisms of selection. To analyse cause of death, 298 long-stay patients at Psychiatric hospital in Arhus were followed for 5.5 years. Lung disease caused the highest excess mortality. The authors emphasize that risk of death in long-stay patients below 50 years of age is still fourfold compared to the general population and point to the necessity of improving medical care.

Licht, R W; Mortensen, P B

1994-01-01

171

beta-thalassaemia major hos børn og unge i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

INTRODUCTION: Beta-thalassemia major occurs with increasing frequency among Danish children as a result of immigration. The aim of the study was to estimate the occurrence of beta-thalassemia major in Denmark, analyse the treatment and organ functions, and identify areas for an improved treatment strategy. MATERIAL AND METHODS: During 1998-99 all Danish pediatric departments were contacted for identification of children aged 0-18 years with beta-thalassemia major. Blood transfusions and chelation therapy were registered, and for Eastern Denmark clinical, endocrine, cardiac, and serologic parameters were performed. RESULTS: Twenty-six children had beta-thalassemia major. Out of these, 20 received blood transfusions, and 17 patients were chelated. Eight patients were not chelated owing to previous bone marrow transplantation, treatment with hydroxyurea or ferritin < 2000 micrograms/l and young age. One patient had died. The body height was between 1.5 and -5.4 SDS (median -1.7) and the sitting height was -0.6 to -5.6 SDS (median -2.3). The bone age was delayed 1-5 years (median -2.5) in six out of ten examined patients, and puberty delayed in four out of five. A dilated left ventricle was documented in one out of eight patients examined. All patients were HIV and hepatitis C negative. For 75% of the children, the parents were related. DISCUSSION: Children and adolescents with beta-thalassemia major in Denmark experience major heterogenicity with regard to treatment and late effects. An earlier and more effective iron chelation therapy together with improved patient support may reduce growth disturbances and endocrine and cardiac late effects. Udgivelsesdato: 2002-Dec-2

Jung, Anne; Main, Katharina Maria

2002-01-01

172

Darwin i Danmark : (www.darwin.au.dk)  

DEFF Research Database (Denmark)

Klassiske danske oversættelser af Charles Darwins skrifter, bl.a. Om Arternes Oprindelse, Menneskets Afstamning, Rejse om Jorden og Live og Breve. Indeholder også forskellige 1800-tals reaktioner til Darwin sammen med en række introduktioner, bibliografier og andre ressourcer for studerende og forskere.

2006-01-01

173

Sælfinger erhvervet i Danmark og diagnosticeret ved PCR-teknik  

DEFF Research Database (Denmark)

Seal finger is an unusual infection in Denmark but is seen quite often in Greenland. A 69 year-old Danish man developed severe infection after cutting his finger on a sea urchin while handling a fishing net. Treatment with beta-lactam antibiotics had no effect. Standard culture from the lesion was negative. A Mycoplasma species was detected by PCR and DNA sequencing and subsequently cultured on special media. Specifically asked about exposure to sea mammals the patient could inform that a dead seal had also been trapped in the fishing net.

Justesen, Ulrik Stenz; Kemp, Michael

2012-01-01

174

Arsager til behov for genbehandling efter variceoperationer i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

In a surgical varicose vein practice 509 patients who had suffered recurrent varicose veins following surgery in other institutions were traced. The causes of recurrences were identified in a retrospective analysis and related to the source of primary treatment: in hospital treatment (n = 290), surgical practice (n = 56) or another varicose vein specialist (n = 104). A significant difference was noted between the three institutions in the use of saphenofemoral resection (78%, 63% and 97%) as well as greater saphenous vein stripping (44%, 14% and 0%). Lack of or insufficiently performed saphenofemoral surgery were identified as contributing to saphenofemoral insufficiency in 40% and 43% of patients primarily treated in hospital and in surgical practice, respectively, but only in 14% of those treated by a varicose vein specialist (p <0.001). Primary sapheno-popliteal resection had been used equally infrequently (11%, 13% and 16%, respectively) and was equally frequently insufficiently performed (66%, 57% and 41%). This retrospective investigation concludes that insufficient varicose vein surgery is a major contributor to recurrences, particularly when primary surgery is performed in hospital or in surgical practice, as opposed to in a varicose vein practice. These results warrant a reorganisation of varicose vein surgery in Denmark.

Kofoed, S C; Qvamme, G M

1999-01-01

175

Overlevelsen efter rectumcancer i Danmark er forbedret vasentligt--sekundarpublikation  

DEFF Research Database (Denmark)

Danish rectal cancer patients previously had an inferior prognosis compared with the other Scandinavian countries. An analysis of overall and relative survival in 1994-2006 was based on the Danish Colorectal Cancer Group's national colorectal cancer databases and the Central Population Registry. The 5-year overall survival in 10,632 operated patients increased from 37% to 51% and the 5-year relative survival rose from 46% to 62%. In conclusion, the prognosis improved considerably mainly due to implementation of total mesorectal excision, improved preoperative staging and centralised surgical treatment. Udgivelsesdato: 2009-Sep-14

Bülow, Steffen; Harling, Henrik

2009-01-01

176

Foreningerne i Danmark - i samspil med det offentlige  

DEFF Research Database (Denmark)

Analyse af potentialerne for et større og tættere samspil mellem den offentlige og den frivillige sektor samt en diskussion af to forskellige scenarier for et sådant samspil: 'Samskabelse eller samproduktion' og 'Demokratisk deltagelse'

Ibsen, Bjarne

2014-01-01

177

Forebyggelse af vertikal transmission af human immundefektvirus i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

INTRODUCTION: Human immunodeficiency virus (HIV) is a RNA virus that can be transmitted parenterally, sexually or vertically. An effective prevention strategy has been implemented in industrialised countries, thereby reducing vertical transmission from 15-25% to < 1%. The aim of this study was to describe vertical transmission of HIV in Denmark after the introduction of ART. MATERIALS AND METHODS: The study was a retrospective study of all HIV-infected women who gave birth in Denmark between 1 January 2000 and 31 May 2005 and their children. RESULTS: 83 HIV-infected women gave birth to 96 children during the study period. In 79% of the cases, the woman knew her HIV status at the beginning of her pregnancy. The median CD4 count before delivery was 447 x 10(6)/l, and in 76% of the cases the HIV-RNA was < 20 copies/ml. 88% of the women delivered by Caesarean section. None of the children were breastfed. None of the children were infected during pregnancy, delivery or after birth. During the same period of time, 8 children were diagnosed with HIV in Denmark; they were born to mothers whose HIV infection was not diagnosed during pregnancy or delivery and therefore preventive treatment was not initiated. CONCLUSION: As long as preventive treatment strategies are followed, there is no transmission of HIV from mother to child, neither during pregnancy nor during or after birth.

Rasmussen, Maria Birkvad; Rasmussen, Johannes Boyen

2008-01-01

178

Forebyggelse af vertikal transmission af human immundefektvirus i Danmark.  

DEFF Research Database (Denmark)

INTRODUCTION: Human immunodeficiency virus (HIV) is a RNA virus that can be transmitted parenterally, sexually or vertically. An effective prevention strategy has been implemented in industrialised countries, thereby reducing vertical transmission from 15-25% to < 1%. The aim of this study was to describe vertical transmission of HIV in Denmark after the introduction of ART. MATERIALS AND METHODS: The study was a retrospective study of all HIV-infected women who gave birth in Denmark between 1 January 2000 and 31 May 2005 and their children. RESULTS: 83 HIV-infected women gave birth to 96 children during the study period. In 79% of the cases, the woman knew her HIV status at the beginning of her pregnancy. The median CD4 count before delivery was 447 x 10(6)/l, and in 76% of the cases the HIV-RNA was < 20 copies/ml. 88% of the women delivered by Caesarean section. None of the children were breastfed. None of the children were infected during pregnancy, delivery or after birth. During the same period of time, 8 children were diagnosed with HIV in Denmark; they were born to mothers whose HIV infection was not diagnosed during pregnancy or delivery and therefore preventive treatment was not initiated. CONCLUSION: As long as preventive treatment strategies are followed, there is no transmission of HIV from mother to child, neither during pregnancy nor during or after birth. Udgivelsesdato: 2008-Aug-18

Rasmussen, Maria Birkvad; Rasmussen, Johannes Boyen

2008-01-01

179

Praeimplantations genetisk diagnostik. De første erfaringer i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Preimplantation genetic diagnosis (PGD) is a possible alternative to prenatal diagnosis, whereby families with serious inherited diseases can avoid having children with the disease. The genetic diagnosis is performed on embryos before implantation and therefore implies IVF. Hence, PGD offers the possibility of transferring embryos without disease, thereby avoiding termination of pregnancy owing to an affected fetus.

Ingerslev, Hans Jakob; Hindkjaer, J

2001-01-01

180

Anmeldelse af kronisk hepatitis B og C i Danmark.  

DEFF Research Database (Denmark)

INTRODUCTION: It became mandatory to report cases of chronic hepatitis B and C in Denmark in May 2002. The "treating doctor" is obliged to make the report. The purpose of this study is to find out how many patients with chronic hepatitis B or C who are monitored in the Danish health care system are reported to the State Serum Institute (SSI) and to find out who makes the report and from these numbers to estimate the total number of patients in Denmark with chronic hepatitis B and C. MATERIALS AND METHODS: Patients with chronic hepatitis B or C who were reported to the SSI before June 20th 2006 were cross-referenced with patients included in the Danish Database of Hepatitis B and C (DANHEP) on the basis of their social security number. RESULTS: The study found that only 50% of patients monitored at Danish hospitals with chronic hepatitis B or C are registered with the SSI. Respectively 47% and 38% of these were registered by their general practitioner, a few percent by a doctor whose place of employment is not registered, and the rest by doctors working at hospitals. CONCLUSION: This study demonstrates that the reporting of patients with chronic hepatitis B and C in Denmark is considerably inadequate. It is important that general practitioners as well as doctors working at hospitals are aware of their duty to report these diseases. An optimal reporting rate could be achieved by making it mandatory to notify the laboratory diagnosis of chronic hepatitis B and C as well as establishing an electronic reporting system, where data from laboratories are cross-referenced with clinical and epidemiological data.

Hansen, Nanna; Cowan, Susan

2008-01-01

 
 
 
 
181

MOOCs - perspektiver for UC-sektoren i Danmark  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available I en tid, hvor økonomien er under pres i den danske uddannelsessektor, og hvor ønsket om rationalisering af undervisningen går hånd i hånd med et ønske om øget kvalitet gennem yderligere digitalisering, bliver spørgsmålet om inddragelse af MOOCs (Massive Open Online Courses interessant. En MOOC er et gratis kursustilbud uden adgangsbegrænsning og uden begrænsning i deltagerantal. Litteraturen (Barbour, 2012; Kim, 2012 viser, at flere universiteter relativt hovedkulds, og måske mest af frygt for ikke at få en central placering i kapløbet om de internationale studerende, har kastet sig over denne uddannelses- og kursusform. Som et bidrag til en kvalificeret drøftelse af perspektiverne for MOOCs i UC-sektoren beskriver denne artikel fænomenet og diskuterer læringsmæssige perspektiver rettet mod det globale marked for uddannelse. Målet er gennem et litteratur-review og erfaringer fra deltagelse i et antal MOOCs at afdække, hvad det kræver at udbyde en MOOC, hvad andre har gjort, hvem der udbyder, hvem der deltager, og hvilke perspektiver der kunne være for de nordiske lande.Abstract in EnglishDue to an increasing financial pressure in the Danish educational sector and a demand for rationalization as well as higher quality through digitization, the question of whether or not to adopt MOOCs (Massive Open Online Courses becomes interesting. A MOOC is a free, online course offered to all with no entry level demands and with no limitation on participant numbers. Studies (Barbour, 2012; Kim, 2012 show that several universities have plunged into this type of courses relatively headlong, perhaps mainly driven by fear of losing out in the competition for international students.  With the intention of contributing to an informed discussion of the university college perspectives of MOOCs, this article describes the phenomenon and discusses its peda-gogical perspectives in the context of the global education market. Through a literature review as well as hands-on participation in a number of MOOCs, the aim is to uncover what it takes to offer a MOOC, what others have done, who the providers are, who the participants are, and what perspectives MOOCs might hold in a Scandinavian context.

Hanne Wacher Kjærgaard

2013-11-01

182

Ovariekraeft i Danmark. Status for den kirurgiske indsats  

DEFF Research Database (Denmark)

INTRODUCTION: In Denmark women have not only one of the highest risks of ovarian cancer but also the highest mortality rate. The primary surgery is a key factor in the outcome. MATERIALS AND METHODS: Surgery for the treatment of ovarian cancer in Denmark was evaluated for the period from 1 July 2002 to 31 December 2003 using data from the Danish National Patient Registry (Landspatientregisteret, LPR) as well as the letter with the discharge note. The analysis included all primary surgical procedures during this period where information about number of surgical procedures per department, post-operative hospital stay, complications and mortality were obtained. RESULTS: 765 women, mean age 61 years (range 5-96 years), were operated on for ovarian cancer. The operations were distributed among 52 different hospital departments, and the surgery for advanced stage III patients took place in 32 different departments. The mean postoperative hospital stay was 9.0 days; 28% experienced one or more complications, and 8.1% were reoperated. The mortality rate was 4.2%. CONCLUSION: This first nationwide evaluation of surgery for ovarian cancer in Denmark showed that the surgery took place in far more hospital departments than the five recommended by the Danish National Board of Health. There seems to be room for improvement of quality, and a plan for the next five years is presented. Udgivelsesdato: 2006-Apr-10

Marx, Charlotte Iben; MØller, Charlotte

2006-01-01

183

Genoptraeden af kernikterus hos nyfødte børn i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

INTRODUCTION: Kernicterus is an infrequent but serious complication of neonatal hyperbilirubinaemia. The purpose of this investigation was to describe the incidence of the condition in Denmark, its causes and its prevention. A follow-up was done to illustrate the serious consequences of this disease. METHODS: The study included all infants in Denmark born term or near term, with symptoms of classical kernicterus, in the period from 1977 to 2003. RESULTS: From 1977 to 1993, no cases of kernicterus were reported. In the following period, from 1994 to 2002, eight patients were registered. The maximum plasma total bilirubin concentration was 531-745 mol/l. The aetiology was determined in two infants: spherocytosis and galactosaemia. Most likely, ABO blood type immunization was the reason in four cases. In two cases, the aetiology was unknown. Seven infants had symptoms of chronic bilirubin encephalopathy. One child had only minor signs of this condition. Seven were boys, and six infants were of Caucasian descent.Two of the infants died. CONCLUSION: The incidence of kernicterus in Denmark is increasing, as in the rest of the Western world; this after a period of at least 20 years in which no cases were reported. A change in the assessment of the risk and inadequate knowledge of the serious consequences of bilirubin encephalopathy may be explanations. Through information and education of health personnel, it is possible to provide sufficient information to parents, perform screening procedures and commence therapy at the appropriate time. This could possibly contribute to a reduction in the incidence of the disease and its serious consequences. Udgivelsesdato: 2006-Feb-13

Bjerre, Jesper V.; Ebbesen, Finn

2006-01-01

184

Balladen om musikken - profilen og segmenterne i Danmarks Radio  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Lars Ole Bonde skrev i MedieKultur nr.15 (tema: radio to artikler om DR og musikken. I den største af disse, der diskuterede hvorledes DR plan- lagde sin musik (DR´s musik-"policy", var der faldet et skema ud. Med udgangspunkt i dette skema samles der i nærværende artikel nogle tråde op og vi får Lars Ole Bondes kommentar til DR´s seneste programstruk- turomlægning pr.1.1.92. Spørgsmålet om hvorledes DR bruger lyttertal og såkaldte segmentana- lyser belyses i det foranstående interview med to musikchefer i DR. Tek- nikken bag segment-metoden forklares i denne artikel.

Lars Ole Bonde

1992-08-01

185

Alkoholindustriens disciplinering af nydelse. Forebyggelseskampagner til unge i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Aims – To analyze how two youth alcohol prevention campaigns funded by the Danish alcohol industry articulate the relationship between alcohol, intoxication and pleasure. Design – The two campaigns are first analyzed by applying an analytical model developed by Karlsson and Bergmark (2009) to analyze drug prevention campaigns in Sweden. After this a more detailed analysis of how the two campaigns articulate pleasure is done. Results – Both campaigns recognize recreational motives for consuming alcohol. In both campaigns pleasure is central to the regulation of alcohol consumption among young people. Both campaigns aim to associate alcohol consumption with a disciplined pleasure that does not involve intoxication. In this way alcohol policy becomes a politics of pleasure. Conclusion – Alcohol prevention that aims to moderate alcohol consumption among young people by associating alcohol consumption with disciplined pleasure can be seen as a corporate social responsibility strategy by the alcohol industry. These strategies become relevant to include in order to understand prevention efforts within the national state.

Demant, Jakob; Houborg, Esben

2011-01-01

186

Det Medicinske Politi : Sundhedspolitikken i Danmark 1750-1860  

DEFF Research Database (Denmark)

Fattigdom og sygdom hang nøje sammen, opdagede man i oplysningstiden. Læger udarbejdede et koncept - Det Medicinske Politi: Sygdomme skulle ikke længere blot bekæmpes, men også forebygges. Den danske regering var stort set med på forslagene, og resultatet blev i første omgang ansættelse af embedslæger, oprettelse af Fødselsstiftelsen og sygehuse, lovgivning om epidemibekæmpelse og koppevaccination. Da disse basale ting var på plads, nedsattes en såkaldt Sundhedspolitikommission i 1802 for at lave et samlet lovudkast for sundhedsvæsenet. Kommissionen sendte et meget detaljeret spørgeskema om befolkningens levevilkår og sundhedsforhold til alle embedslæger. Svarene er med deres omhyggelige og fyldige oplysninger om befolkningens boligforhold, spisevaner, fritidsbeskæftigelser og om manglerne ved den offentlige hygiejne en drøm for den historisk interesserede. Af forskellige grunde trak det ud med at udstede loven. Først da den nye epidemi - koleraen - havde vist lovens nødvendighed, kunne regeringen efter intens brevveksling med Sundhedskollegiet og lange diskussioner i Rigsdagens to Ting påbyde sundhedsvedtægter. Alle købstæder og også alle landkommuner, hvor amtmanden skønnede det nødvendigt, skulle udarbejde disse vedtægter efter en nøje - ca. 15 sider lang - vejledning af justitsministeren. Som permanent kontrol skulle protokolførende sundhedskommissioner oprettes efter forbilleder fra kolerabekæmpelsen.

Bonderup, Gerda

2006-01-01

187

Mangelfuld implementering af retningslinjer for basal genoplivning i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

INTRODUCTION: Early bystander cardiopulmonary resuscitation (CPR) improves survival following out of hospital cardiac arrest. Bystanders perform basic life support in less than one third of witnessed cardiac arrests. Furthermore, the quality of CPR differs considerably. Unambiguous course material may improve education in resuscitation and further the provision and efficiency of CPR. In 2005 the European Resuscitation Council (ERC) published guidelines for adult basic life support. The objective of this investigation is to evaluate the adherence of Danish course material for laypeople to the ERC Guidelines. MATERIALS AND METHODS: Printed Danish course material is compared to the ERC Guidelines with respect to algorithm, resuscitation techniques and illustrations. RESULTS: The majority of the investigated material does not adhere to the ERC Guidelines, especially with regard to resuscitation techniques and illustrations. There were considerable discrepancies concerning airway management, recognition of cardiacarrest, activation of emergency medical services and chest compressions. CONCLUSION: We demonstrate substantial differences between Danish course material and the ERC Guidelines. This may have implications for CPR provided by bystanders. Udgivelsesdato: 2008-Aug-25

Steensen, Christian Overgaard; Krarup, Niels Henrik

2008-01-01

188

Fund af småsommerfugle fra Danmark i 2012 (Lepidoptera)  

DEFF Research Database (Denmark)

This ar ti cle re ports and com ments on in ter est ing Dan ish Micro lepi - doptera col lected in 2012 and in cludes re mark able find ings from pre - vi ous years. The clas si fi ca tion and no men cla ture fol low the new Dan ish check list (Karsholt & Stadel Nielsen, 2013). Three spe cies are re ported as new to the Dan ish fauna: 1) Bryotropha basaltinella (Zeller, 1839) (Gelechiidae): one spec i men was caught in a light trap near Co pen ha gen; 2) Aethes triangulana (Treitschke, 1835) and 3) Pelochrista mollitana (Zeller, 1847) (Tortricidae): one spec i men of each were caught in light traps in Born holm. We more over trans fer Caloptilia azaleella (Brants, 1913) (Gra cil lariidae) from the ob ser va tion list to the main list of Dan ish Lepidoptera. The to tal num ber of Dan ish Gracillariidae is now 88, Gelechiidae 178 and of Tortricidae 389. This re sults in a to tal of 1587 spe cies of Microlepidoptera found in Den mark. The to tal amount of Macro - lepidoptera re corded from Den markis now 969, bring ing the num ber of Dan ish Lepidoptera to a to tal of 2556 species. With the new Dan ish check list the so-called ob ser va tion list has been ex tended to in clude both spe cies of un cer tain faunistic sta tus in Den - mark and spe cies of un cer tain tax o nomic sta tus. There are 13 spe cies of Lepidoptera on the for mer and 11 spe cies on the latter.

Buhl, Otto; Falck, Per

2013-01-01

189

Operation for ovariecancer i Danmark 2004-2007  

DEFF Research Database (Denmark)

INTRODUCTION: Previous national surveys have demonstrated that surgical treatment for ovarian cancer in Denmark is performed in too many low-volume departments. MATERIAL AND METHODS: Nationwide data from the National Patient Registry from January 1 December 2004-31 December 2007 including all primary operations for ovarian cancer and recording the number of departments, length of hospital stay and mortality. RESULTS: A total of 1,908 women were operated, initially at 47 departments (stage III-IV 31 departments), a number which was reduced to eight departments by 2007 and further reduction to a total of six departments is planned in 2008. The 30-day mortality was constant (about 3.9%) over the 4-year period. CONCLUSION: The organisation of surgical treatment for ovarian cancer has improved since the Danish Health Board in 2001 recommended that operations be performed at five high-volume departments. Udgivelsesdato: 2009-Jan-19

Ottesen, Bent; Iversen, Maria Gerding

2009-01-01

190

Tællinger af vandfugle i Danmark 1998-99  

DEFF Research Database (Denmark)

Denne rapport præsenterer Miljø- og Energiministeriets seks feltstationer med beskrivelse af deres historie, naturforhold og overvågningsprogram. Resultaterne af fugleobservationer i 1997 beskrives i sammenhæng med tidligere års udvikling. Desuden præsenteres resultater af tre undersøgelser af henholdsvis almindelig ryle, sortterne og skarv. Præsentation af feltstationerne Vejlerne ligger ved Limfjorden. Området omfatter ferske strandenge, rørskove og lavvandede søer. Det blev afvandet i forrige århundrede, men senere opgivet. Reservatet blev oprettet i 1958 og omfatter både de Østlige og Vestlige Vejler, i alt ca. 5.500 ha. Feltstationen blev oprettet i 1978, og siden har observatørerne registreret fuglelivet i Vejlerne og de omgivende arealer foruden vandstand, saltholdighed og drift af området. Tipperne ligger i den sydlige del af Ringkøbing Fjord. Fuglelivet blev fredet i 1898. Reservatet blev oprettet i 1928, og samme år startede registreringen af fuglelivet. Reservatet omfatter Tipperne, Poldene i Nymindestrømmen, Havrvig grund og Klægbanke. Tipperne består af saltpåvirkede strandenge, rørskove og fladvandede fjordområder, i alt 2.200 ha. Fuglene registreres på Tipperreservatet, Værnengene og Skallingen. Der registreres også vandstand, saltholdighed og drift af området. Desuden følges bunddyrene i fjorden og orkidéer på engene. Langli ligger i den nordlige del af Vadehavet. Øen med omgivende vandarealer blev fredet i 1982, hvor observationer af fuglene også startede. Reservatet, der er en del af en samlet fredning af Vadehavet, omfatter øen Langli på 80 ha og vandarealer på i alt ca. 8.000 ha. Øen består af klitter og salte strandenge. Vandområdet er præget af tidevand, hvor vidtstrakte sand- og mudderflader og spredte muslingebanker er synlige ved lavvande. Vorsø ligger i Horsens Fjord. Reservatet blev oprettet i 1929. Det omfatter foruden øen, Vorsø på 65 ha, et omkringliggende fjordområde på 830 ha. Øen er bevokset med skov og åbne partier med urter og krat på tidligere marker. Fjordområdet er lavvandet. Foruden Vorsø er der flere små øer i reservatet. Feltstationen blev oprettet i 1979, og siden er der udført registreringer af fugle med fokus på skarv. Der er også foretaget fangst af insekter. Suserup blev oprettet i 1990. Det omkringliggende landskab omfatter søer, skove og agerland. Observationerne omfatter registrering af fugle i søerne: Tystrup-Bavelse, Sorø og Tissø, optællinger i skove og i agerland. Der er også foretaget registreringer af sommerfugle. Ertholmene ligger øst for Bornholm. Øgruppen består af 3 større øer, hvoraf Græsholm blev fredet i 1926. Øerne er dannet af klipper med sparsom vegetation, og det omkringliggende vandområde er dybt. Observationer af fuglelivet startede i 1937. I 1976 blev der oprettet en feltstation, og systematisk ringmærkning af småfugle påbegyndtes. Ynglefugle registreres, og bestande af ederfugl og alk følges nærmere. Fugleovervågning på feltstationerne 1997 Vejlerne Det fugtige forår i 1997 bevirkede, at der var meget vand i Vejlerne, hvilket gav store antal af ynglende knopsvaner, andefugle, rørhøge og vandhøns. For de sidstnævnte var antallet af ynglende vandrikse og plettet rørvagtel* på højde med de store antal i 1930'erne. For vadefuglene rødben og klyde var ynglesæsonen ligeledes god, hvorimod almindelig ryle, brushane* og vibe havde en dårlig sæson. Sortterne* er gået tilbage gennem en årrække, hvor de ikke har fået unger på vingerne. I 1997 blev der imidlertid produceret 18 flyvefærdige unger. Blandt de rastende fugle er gæssene steget betydeligt i antal. Det gælder kanadagås, blisgås, kortnæbbet gås og grågæs. Også svømmeænderne: gråand, pibeand, skeand og krikand er gået frem. Atlingand blev endog observeret i de hidtil største antal. Lave vandstande i efteråret gav store antal af vadefugle: hvidklire, svaleklire, tinksmed og dobbeltbekkasin. Tipperne Havde en dårlig ynglesæson for andefugle: knopsvane, atlingand, knarand, spidsand og skeand. Flere

Pihl, S.; Laubek, B.

1999-01-01

191

Increasing drug expenditures in an ageing population : Demographic and pharmacoepidemiological factors as drivers  

DEFF Research Database (Denmark)

  I lighed med mange andre lande er sundhedsomkostningerne steget betydeligt de sidste ti år i Danmark - ikke mindst lægemiddeludgifterne. Da ældre gennemsnitligt har større behov for og forbrug af sundhedsydelser end yngre, kan aldringen i befolkningen udgøre en betydelig udfordring for fremtidens sundhedsvæsen.   Formålet med projektet har været at undersøge drivende kræfter bag observerede og fremtidige stigninger i udgifter ved brug af receptpligtige lægemidler. Et delformål var udvikling af egnede metoder. Tre aspekter blev analyseret:    1) Betydning af aldring for fremtidige udgifter ved lægemiddelforbrug 2) Drivkræfter bag observeret stigende forbrug af kardiovaskulære lægemidler 3) Betydningen af aldring og ændret forbrugsmønster på fremtidige udgifter ved brug af kardiovaskulære lægemidler    Projektet består af tre registerbaserede delstudier af lægemiddelforbrug i Danmark. Der blev udviklet en fremskrivningsmodel til vurdering af aldringens betydning under hensyntagen til høje udgifter det sidste leveår (afstand til død) for fremtidige lægemiddeludgifter samt en farmakoepidemiologisk model til vurdering af betydningen af ændringer i henholdsvis behandlingsincidens, behandlingsophør og bruger-dødelighed (modelparametrene) for observerede og projekterede ændringer i lægemiddelforbrug og udgifter.   Studie 1: I perioden 2003-2030, vil aldringen i befolkningen - alt andet lige - bevirke en stigning i lægemiddeludgifter på henholdsvis 16,9 % og 17,9 % med og uden hensyntagen til afstand til død. Lægemiddeludgifterne steg med faldende afstand til død - mindst udtalt blandt ældre. Studie 2: Tre lægemiddelkategorier var ansvarlige for to tredjedele af den stigende kardiovaskulære behandlingsintensitet i perioden 1996-2005. Snarere end aldringen var stigende behandlingsincidens drivkraften bag det stigende forbrug af flere kardiovaskulære lægemidler. Farmakoepidemiologisk uligevægt var medvirkende til stigende behandlingsprævalens. Studie 3: Fortsætter de historiske trends for modelparametre (med specielt stigende behandlingsincidens) gennem 2006-2015, vil stigende forbrug af ACE-hæmmere, angiotensin II antagonister og statiner medføre en udgiftsstigning på 176%. Uændrede modelparameter værdier siden 2006 vil medføre en udgiftsstigning på 64% - aldringen alene en stigning på 14%.   Uagtet aldringens ringe betydning som drivkraft bag det stigende lægemiddelforbrug, udgør aldringen i befolkningen en væsentlig udfordring for fremtidens sundhedsvæsen. Højt forbrug af lægemidler blandt ældre og midaldrende må tilskrives behandling og forebyggelse af en række kroniske tilstande, snarere end højt forbrug det sidste leveår.             Forsætter den historiske trend med specielt stigende behandlingsincidens vil det stigende forbrug af tre kardiovaskulære lægemidler medføre en udgiftsstigning mellem 1996-2005 svarende til 60% af den samlede lægemiddeludgiftsstigning de foregående ti år. En stigende behandlingsincidens vil næppe være en følge af stigende morbiditet, men snarere en følge af anbefalinger i kliniske guidelines fra medicinske selskaber.                  Styrken ved den farmakoepidemiologiske model ligger dog først og fremmest i mulighederne for at analysere den farmakoepidemiologiske dynamik bag observeret forbrug. Bedre håndtering af behandlingsvarighed samt inddragelse of markører for sygdomsstatus og socioøkonomiske forhold vil kunne forbedre modellen yderligere.

Kildemoes, Helle Wallach

2008-01-01

192

Adaption of the power distribution system to a sustainable energy system - Smart meters and intelligent nets; Anpassning av elnaeten, till ett uthaalligt energisystem - Smarta maetare och intelligenta naet  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The conversion of the energy system towards sustainability is a major challenge for society. The conversion includes a large-scale introduction of renewable electricity and the electrification of transport. Adaptations of the grid are needed in order to cope with this development: - Facilitate an increased introduction of renewable electricity; - Enabling power reduction at peak load; - Improve incentives for energy efficiency; - Creating conditions for more active purchasers of electricity. Security of supply must be high, although the new production affects the electricity grid in a different way than today. Therefore, new technical solutions, a so-called smart grid, is necessary in order to, inter alia, prevent congestion and over voltages, but also to enhance the operational safety in general. There is new technology that can help adjust the grid in an efficient and flexible way. Intelligent networks, or smart grids, is the collection of new technology, function and regulatory framework in the electricity market, etc. that cost-effectively facilitate introduction and utilization of renewable electricity generation, leading to reduced energy consumption, contributes to power reduction in peak load and creates conditions for active electricity customers. Sweden is one of the countries that score high in terms of active electricity customers and feedback of consumption for electricity customers. There is a direct consequence of introduction of the metering reform and installation of the AMR, in which Sweden was one of the first countries in Europe. As for modern technology to increase transmission capacity of transmission networks such as HVDC and FACTS technology, Sweden is a world leader. This technology will play an important role in enabling large-scale use of renewable electricity generation on European level. The investigation has resulted in the following proposals: - A knowledge platform created to be collect and disseminate relevant knowledge of research, development and demonstration to all stakeholders. An independent Coordination Council is established as a base for platform. - Funding for research, development and demonstration shall be done by existing structures. The EI should be given a increased role both as regards the allocation of resources and capabilities to develop the function and regulatory framework in the electricity market, - Svenska Kraftnaet is given the task to develop a comprehensive action plan for how the Swedish electricity grid will be adapted to the objectives for the development of renewable electricity generation and conversion of energy system. An important prerequisite for action is a system for equalizing the costs of connecting wind and other renewable energy sources, - Increased incentives for network companies to invest in smart grid is introduced in regulation; - Hourly metering is introduced for the majority of electricity customers, - EI should be instructed to review electricity companies' tariff structures in order to reduce peak load, - EI should be given the task of designing functional requirements of the customer information in order to increase opportunities to actively respond to market price signals, - EI is given the task of analyzing roles and responsibilities of different players in order to identify and suggest possible measures for to promote the use and development of smart grids, - EI should be instructed to analyze whether the current split in the national, regional and local networks are efficient. The timetable for implementing the above proposals are determined with consideration of the prior regulation. Results should be available well before March 2015 to provide electricity traders to adjust their investment plans; fall 2013 is proposed as the target date

Bollen, Math

2010-11-15

193

Integrated energy and environmental planning for Bornholm. [Denmark]. Integreret energi- og miljoeplanlaegning for Bornholm; Rapport D2: Miljoemaessig rangordning af energisystemer  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

This report arranges a number of changes in the Bornholm energy system according to their capacity to live up to various environmental demands. The changes in the energy system are arranged according to reduction of CO{sub 2}-, SO{sub 2}-, NO{sub x}- and Cadmium-emissions, using economical methods. The investigated changes in the energy system are to achieve the greatest possible emission reduction for the above prioritized pollutants. 50 changes of the energy system are analyzed and compared to the reference energy system. The changes involve the choice of end use technologies, conversion- and distribution technologies, fuels, cleaning technologies, and ways of operating the energy technology. Methods in conjunction with the use of the arranged system changes for scenario construction are discussed. One could characterize the method as a ''cost-effectiveness analysis'', where a number of constraints are specified. (AB) 12 refs.

Emborg, L.; Juul-Kristensen, B. (Fysisk Laboratorium 3, DTH, Lyngby (DK))

1991-04-15

194

Videomedieret parallelundervisning som rum for læring ved Almen Voksenuddannelse i udkantsområder  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available For at modvirke den stigende regionaleulighed i Danmark er uddannelsestilbud i udkantsområderne vigtigt. Men medrelativt få studerende kan det være vanskeligt at drive uddannelse i disseområder. Man har i den forbindelse interesseret sig for potentialerne ivideomedieret fjernundervisning, og der har flere steder været gennemførtforsøg med såkaldt parallelundervisning, hvor der undervises samtidigt i tolokaler placeret på hver deres lokalitet, og hvor underviseren kun er fysisktil stede i det ene lokale. I årene 2009 -2011 gennemførte VUC Nordjylland etomfattende forsøg med denne type undervisning på hold inden for almenvoksenuddannelse (AVU. Mange kursister ved AVU har svage fagligeforudsætninger og problematiske erfaringer fra skoletiden. På baggrund afresultater fra følgeforskning til dette forsøg og med inddragelse af teoretiskeperspektiver på rum og læring diskuterer artiklen den parallelle undervisningmed henblik på fordele og ulemper, begrænsninger og fremtidige muligheder i dennetype undervisning.

Karen Egedal Andreasen

2013-11-01

195

Mælkepris - høj eller lav?  

DEFF Research Database (Denmark)

Der er undertiden en heftig debat om mælkepriserne - i Danmark, i forhold til udlandet og i hele værdikæden fra mælkeproducent til forbruger. Det stigende spænd mellem landmandspriser og forbrugerpriser har også medført både undren og kritik. Det er dog ikke overraskende, at landmandens mælkepriser stiger mere end forbrugerpriserne: Produktivitetsudvikling, stordriftsfordele, omlægning af landbrugsstøtten og andre forhold kan forklare en del af denne udvikling - som iøvrigt også gælder for andre landbrugssektorer. Når der bliver stadig færre mejerier, bliver det vanskeligt at sammenligne de enkelte mejeriers resultater og „performance“. Derfor er det naturligt, at både leverandører, ejere og ledelse forsøger at sammenligne „deres“ mejeri med andre - ofte udenlandske - mejerier. Selv om der kan være forskelle i kvalitet, tillæg m.m., kan denne sammenligning give et godt grundlag for en vurdering af både den aktuelle konkurrencemæssige situation og mulige fremtidige tiltag.

Hansen, Henning Otte

2013-01-01

196

Ét år efter EU's udvidelse : - status og perspektiver i byggebranchen  

DEFF Research Database (Denmark)

CLRdenmark afholdt en konference i april 2005 i København om det første års erfaringer med tilgangen af østarbejdere. Bogen er en sammenfatning af debatten om migrantarbejdere fra de østeuropæiske lande med erfaringer og perspektiver fra Tyskland, Sverige og Danmark. Der præsenteres en bred vifte af aktuelle cases, faktuelle data og sammendrag af politiske overvejelser. Spørgsmålet er grundlæggende om EU's østudvidelse skal ses som en trussel eller en udfordring for byggesektoren i de gamle EU-lande? Går trafikken i virkeligheden både til og fra de nye EU-lande? Er de gamle EU-lande blevet rendt over ende, eller er udviklingen forløbet i et håndterbart tempo? Kan "truslen fra øst" vise sig at være en del af svaret på problemerne med den demografiske udvikling? Og er den øgede internationale konkurrence en sund vitaminindsprøjtning for et ellers udpræget hjemmemarkedserhverv? Bogen giver et bud på disse og andre lignende spørgsmål. Ligeledes præsenteres en række scenarier for de fremtidige udviklingsmål for det danske arbejdsmarked.

Pedersen, Elsebet Frydendal

2005-01-01

197

Brugerinvolvering og programmering for masterplan konkurrence på Bispebjerg Hospital  

DEFF Research Database (Denmark)

Sundhedsfaciliteter har for nylig fået en masse opmærksomhed i Danmark, fordi der er planlagt 37 hospitalsprojekter de næste 10-15 år (http:// www.godtsygehusbyggeri.dk/Byggeprojekterne.aspx). Projekterne er både helt nye hospitaler, nye hospitalsbygninger samt videreudvikling af eksisterende hospitaler. Der er også en del fokus på de indledende stadier af designprocesser med brugerinvolvering og konkurrence-programmering, med det formål at opnå moderne og fremragende hospitaler, der understøtter behovene hos fremtidige patienter, sundhedspersonale og samfundet. Denne artikel har til formål at præsentere resultaterne af et casestudie på Bispebjerg Hospital, som jeg gennemførte som en del af mit PhD-projekt om Usability Briefing for hospitaler. PhD-projektet inkluderer studier af metoder og resultater af brugerinvolvering i design samt organisering og gennemførelse af god programmering.

Fronczek-Munter, Aneta

2013-01-01

198

Globale udfordringer kræver lokale legitimiteter : Om udfordringernes forankring og forandringens uforanderlighed. Om nødvendigheden af at styrke de eksisterende politiske institutioner for bedre at kunne danne de fremtidige  

DEFF Research Database (Denmark)

Generalt: De udfordringer, et samfund når at opfatte eller at sætte op, er altid forankret i psyko-socio-antropologiske vilkår, som det nu måske er muligt bedre at opfatte i stedet for at fornægte, netop ved hjælp af den snævre økonomiske tankegang. Ligeledes gælder det om at indse såvel det, som forbliver det samme i forandringsprocesserne, som det, der er fælles for alle forandringer, og som ikke kender til megen forandring i forandringerne. Mere specifikt: Med henvisning til det kosmopolitiske ideal er der nogle mennesker, der tror, at der således ville opstå en verdensstat, altså en institution, som ville kunne erstatte de gamle stater og nationer, som de snarere anser for at være en bremseklods end end at være mulige aktører i denne proces. Som jeg ser det, med henvisning til det jeg skrev ovenfor, er vi langt fra en sådan mulighed, og uden de fælles referencer og legitimiteter, som de nationale stater udgør, vil man ikke kunne danne grundlag for en fælles dialog - tværtimod. Der skal være et fælles grundlag at forhandle ud fra, inden der kan etableres en fælles respekt for verdensinstitutioner, ligesom der skal være institutioner, som på det lokale plan kan sørge for, at fælles principper faktisk bliver overholdt.

Bouchet, Dominique

2009-01-01

199

Fytoremediering af forurening med olie- og tjæreprodukter  

DEFF Research Database (Denmark)

Dette projekt er udført under Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening. Projektet omhandler en gennemgang og vurdering af den publicerede litteratur om emnet. Fytoremediering er en teknologi til at oprense lokaliteter for forurening ved hjælp af planter. Der er dels lagt vægt på at udrede begreber og redegøre for relevante processer, og dels er der lagt vægt på at opridse de seneste års udvikling på området og de resultater, der er opnået. Der beskrives både laboratorieforsøg og feltforsøg. Projektet omhandler olie- og tjæreprodukter. Således er der medtaget afsnit om PAH, BTEX, alkaner og desuden et mindre afsnit om MTBE, da dette stof også er en problematisk bestanddel i benzin. Denne fokusering i projektet betyder ikke, at man kun bruger fytoremediering til oprensning af organisk forurening, da teknologien ligeledes er forsøgt anvendt til at oprense uorganiske forbindelser herunder tungmetal. Det er også bevidst undladt at fokusere på oprensning af andre organiske stoffer, så som pesticider, selvom teknologien er anvendelig til formålet. Sidst i projektet opridses perspektiverne for den fremtidige forskning og der redegøres dermed også for, hvor der er huller i den nuværende viden. Arbejdet med dette projekt er et samarbejde mellem Afdeling for Mikrobiel Økologi og Bioteknologi på Danmarks Miljøundersøgelser og Institut for Miljøteknologi på Danmarks Tekniske Universitet. Tak til Steward Strand, University of Washington, for hjælp med afsnit om MTBE.

Trapp, Stefan

2001-01-01

200

Nye oplysninger om effekter af Bt-majs på sommerfugle. MON810, BT11. Brev fra Greenpeace til Miljøministeren. Modtaget 17-12-2004, deadline 22-12-2004, svar 22-12-2004  

DEFF Research Database (Denmark)

"De nye oplysninger medfører ingen væsentlige ændringer af DMUs tidligere risikovurdering af Bt-11 majsen (C/F/96.05.10, mail pr. 28-08-2003). Dog har vi en tilføjelse vedrørende behov for specifik overvågning (se nedenfor). Vi har ikke tidligere foretaget nogen konkret risikovurdering af MON810-majsen, der blev godkendt til dyrkning før moratoriet, men vores kommentarer nedenfor gælder principielt også for den sag. Ved dyrkning vurderer DMU at der er en lille risiko for at pollenspredning til sjældne sommerfuglelarvers foderplanter kan have negative konsekvenser for disse i forvejen truede arters fortsatte forekomst. Derfor har DMU ved tidligere risikovurdering af Bt-majslinier til dyrkning (majslinie 1507 og Bt-11) foreslået at der indføres en 5 m dyrkningsfri bufferzone til naturhabitater hvor larver af truede/sjældne sommerfugle findes. En andet virkemiddel kunne være at omgive randen af Bt-majsmarker med et værnebælte af konventionel majs. På grund af den usikkerhed der findes på området vil det indtil der foreligger et bedre vidensgrundlag være relevant med en specifik overvågning af truede eller sjældne sommerfuglearter hvor der er habitater for disse i nærheden af Bt-majsmarker. Ved risikovurderingen af en eventuel påvirkning af danske arter af sommerfugle og andre ikke-mål insekter fra Bt-majspollen under danske forhold er det væsentligt at Bt-majsen og andre Bt-afgrøder for nærværende ikke skal dyrkes i Danmark. DMU mener dog at det vil være en fordel at være forberedt på en fremtidig dyrkning af Bt-afgrøder i Danmark. Dertil kommer at hvis Bt-majs bliver dyrket i vore sydlige nabolande kan der eventuelt ske en negativ påvirkning af de sommerfuglearter som ind i mellem forekommer som trækgæster til Danmark med potentiale for at etablere sig. "

Strandberg, Morten Tune; Kjellsson, GØsta

 
 
 
 
201

Areal Informations Systemet - AIS  

DEFF Research Database (Denmark)

Forord: Denne rapport giver en kort beskrivelse af Areal Informations Systemet (AIS), som er et databasesystem med natur- og miljødata, som kan stedfæstes geografisk. Projektet er gennemført i perioden 1996-2000 som et samarbejdsprojekt mellem Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS), Forskningscentret for Skov & Landskab (FSL), Skov- og Naturstyrelsen (SNS), Miljøstyrelsen (MST), Energistyrelsen (ENS), Kort & Matrikelstyrelsen (KMS), Landsplanafdelingen (LPA), Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, amterne, Københavns Kommune samt Farvandsvæsenet. Projektets formål er at sammenstille data til anvendelse i et geografisk informationssystem (GIS), som indeholder en national arealkortlægning set ud fra en natur- og miljømæssig synsvinkel. Areal Informations Systemets opbygning og indhold af data er kort beskrevet i nærværende rapport. I forbindelse med projektet er der udarbejdet en række metoder, som ligeledes er beskrevet i rapporten. Det er hensigten, atAreal Informations Systemet skal blive et centralt værktøj i såvel det administrative arbejde som overvågning og forskning i Miljø- og Energiministeriet, men også for andre institutioner og enkeltpersoner med interesse for natur- og miljøforhold i Danmark. Yderligere oplysninger om Areal Informations Systemet, herunder adgangsforhold, kan fås på DMU's hjemmeside med følgende adresse: http://ais.dmu.dk/ Projektet er finansieret af Miljø- og Energiministeriet, mens en række institutioner har bidraget med data i betydeligt omfang. Projektet består af følgende delprojekter: Delprojekt 1. Sammenstilling af det nationale Arealanvendelseskort Delprojekt 2. Hydrologisk information Delprojekt 3. Klassifikation af skove og udvalgte terrestriske naturtyper Delprojekt 4. Klassifikation af bebyggede områder Delprojekt 5. Kortlægning af jordarter på landjorden Delprojekt 6. Sedimenttyper for indre danske farvande Delprojekt 7. Marin dybdemodel Delprojekt 8. Kortlægning af administrative områder Delprojekt 9. Kortlægning af adgang til offentlige registre og digitale kort. Delprojekt 10. Etablering af satellitbilledarkiv Indledning: Areal Informations Systemet er det første forsøg på at integrere geografiske data inden for natur- og miljøområdet i Danmark, hvilket vil give helt nye muligheder for anvendelsen af GIS data indenfor Miljø- og Energiministeriets resort. Miljø- og Energiministeriets arbejde med administration, overvågning og forskning vedrørende natur- og miljøforholdene i Danmark medfører et behov for en sammenhængende og ensartet kortlægning. Geografiske informationssystemer (GIS) sammenstiller information, som er knyttet geografisk til landskabet, hvilket gør Areal Informations Systemet særdeles velegnet til at samle og præsentere informationer om natur- og miljøtilstanden. Areal Informations Systemets temaer indeholder information om naturen for specifikke arealtyper og informationerne kan direkte anvendes til statistikker over naturtyper, arealanvendelse etc. Også i forbindelse med nye administrative initiativer, samt opfølgning på gældende handlingsplaner, vil Areal Informations Systemet være særdeles anvendeligt. Den landsdækkende overvågning af vandmiljøet NOVA 2003, som gennemføres i tæt samarbejde mellem Miljø- og Energiministeriet og amterne, anvender en række oplande, samt målestationer i vandløb, søer og havet. En væsentlig del af disse informationer findes nu i Areal Informations Systemet, hvilket vil bidrage til at forbedre den nationale overvågning. Systemet kan endvidere udbygges med nye informationer efterhånden som nuværende overvågningsprogrammer ændres eller nye igangsættes. Areal Informations Systemet forventes således at blive et centralt redskab i den fremtidige naturovervågning. Areal Informations Systemet forventes også at blive anvendt i den fremtidige miljøforskning. De geografiske data vil gøre det muligt bl.a. at opstille modeller og beregne scenarier, som i langt større omfang end hidtil indbygger det geograf

Nielsen, K.; Stjernholm, M.

2000-01-01

202

Understanding of Danish Passive Houses based on Pilot Project Comfort Houses  

DEFF Research Database (Denmark)

Denne afhandling er et samfinansieret ph.d.-projekt mellem Saint-Gobain Isover Scandinavia og Institut for Byggeri og Anlæg, Aalborg Universitet. Formålet med projektet er at undersøge begrebet passivhuse i Danmark. I flere år har forskning og udvikling af lavenergibyggeriet primært foregået i forskningsmiljøer og resultaterne har indtil nu kun i begrænset omfang været anvendt i praksis. En undtagelse er i Tyskland, Østrig og Schweiz, hvor bygningskonceptet passivhuse har fået relativt stor kommerciel succes. Da denne ph.d.-afhandling blev indledt var den danske byggebranche kun lige begyndt at interessere sig for passivhus konceptet, men mængden af viden på daværende tidspunkt var meget begrænset. For at fremskynde processen med at bygge danske passivhuse eller andre lavenergi byggerier tog Saint-Gobain Isover initiativet til pilotprojektet Komfort Husene, ti parcelhuse bygget som passivhuse. Saint-Gobain Isover ønskede at vidensdele med byggebranchen og andre interesserede, hvorved denne ph.d.-afhandling var en del af strategien. For at konceptet passivhuse kan opnå en betydelig succes i Danmark postuleres det, at det er nødvendigt med en holistisk tilgang. Udover energibesparelser og nye konstruktive løsninger, mere kvalitative aspekter såsom arkitektur, hverdagsliv og fremtids levebehov skal integreres i den fremtidige forståelse af passivhuse. Dette Ph.d. projekt har derfor sat sig for at undersøgelse følgende forskningsspørgsmål: Hvad kan erfaringerne fra Komfort Husene afklare om den fremtidige produktion og anvendelse af danske passivhuse? Dette kan besvares gennem studier af forskellige studieemner for at kunne skabe en mere holistisk forståelse af begrebet både kvalitativt og kvantitativt. Hovedfokus vil ligge indenfor emnerne Designproces, Arkitektur og Hverdagslivet og Indeklima, hvilket vil svare på følgende underforskningsspørgsmål: - Hvordan har konsortier bag Komfort Husene grebet designprocessen an i forhold til samarbejde, metode og værktøjer? Og hvilke barrierer og muligheder ligger inden for disse tilgange? - Hvordan oplever beboerne i Komfort Husene passivhus arkitekturen og de tekniske systemer? Og har deres hverdagsliv ændret sig ved at flytte ind i et passivhus? I så fald hvordan? - I hvor høj grad lever Komfort Huse op til et behageligt indeklima? Og hvordan opleve beboerne indeklimaet i Komfort Husene og tilpasningen af dette? For at undersøge disse forhold flere typer analyser baseret på forskellige typer data, der har involveret forskellige slags aktører var nødvendig. Komfort Husene blev fulgt fra den første idé til den endelige udformning ved at deltage i workshops med konsortier og ved at interviewe de forskellige konsortier i projektet om designprocessen. Derudover blev byggeprocessen af husene fulgt, og mindst femogtyve håndværkere fra byggepladsen er blevet interviewet uformel. Der er taget tusindvis af billeder, som er brugt til at kommunikere projektet. Efter husene var færdiggjorte og beboerne flyttet ind, blev disse interviewet om både hvordan de oplever arkitekturen, hvordan deres hverdag er i huset, og hvordan de oplever indeklimaet. Samtidig blev beboerne erfaringer sammenlignet med det målte indeklima, som derved vurderer både husets præstation i forhold til det forventede, men også beboernes adfærd og forståelse af indeklimaet. Forskningen har resulteret i en liste af anbefalinger, som er vigtige for udformningen af fremtidige passivhuse i Danmark. For det første viser undersøgelsen, at den integrerede designproces er en velegnet designmetode når der designes passivhuse. Men for at støtte den integrerede design proces er der dog nogle omstændigheder, som er nødvendige: aktører i designteamet er nødt til at afstemme forventninger og blive enige om hvilke mål de går efter, der skal etableres en interesse i hinandens fagområder og endelig skal det være muligt at indarbejde de forskellige kompetencer i projektet fra begyndelsen af designprocessen. I forhold til beboernes hverdagsliv, har nogle gennemgået forandringer e

Brunsgaard, Camilla

2010-01-01

203

Lokale og Anlægsfondens evalueringspraksis : og metoder til evaluering af faciliteters brug  

DEFF Research Database (Denmark)

På baggrund af en gennemgang og analyse af samtlige Fondens evalueringer og brugerundersøgelser siden 2003 samt rapporten Brugerindflydelse og brugertilfredshed - ved brug af idrætsanlæg fra 2005 identificeres mulighederne for at sikre en fortsat udvikling af Fondens nuværende evalueringspraksis. Denne findes meget omfattende og unik i national såvel som international sammenhæng og giver anledning til en bred viden om Fondens virke og om de støttede projekter samt deres anvendelse og drift. Dette kvalificerer dermed Fondens virke i overensstemmelse med den overordnede målsætning og strategi om at fremme idræts-, kultur- og fritidsfaciliteter, der er arkitektonisk nyskabende og henvender sig til et bredt udsnit af befolkningen. Videre er der på overordnet niveau undersøgt litteratur indenfor feltet metoder til evaluering af faciliteters brug, hvor sådanne evalueringer indebærer undersøgelser af kompleks og kontekstuel art, som fordrer brug af en integreret evalueringsstrategi. Der er på grundlag af ovenstående gennemgang af Fondens evalueringer samt litteraturstudier udarbejdet en vejledende evalueringsmodel til brug ved tilrettelæggelse af evalueringer. Videre er der beskrevet konkrete eksempler på, hvordan der ses muligheder for en videreudvikling af Fondens evaluerings-praksis med henblik på at opnå yderligere viden i fremtidige evalueringer. Specifikt i forhold til evalueringer af anvendelse og drift af støttede projekter tager de vejledende anbefalinger udgangspunkt i en integreret evalueringsstrategi og metoder, der aktuelt benyttes ved AD:MT til vidensdannelse om adfærd i det offentlige rum. Endelig perspektiveres Fondens evalueringspraksis i forhold til arkitektonisk designmetode. Ved Fondens videreformidling af den viden, der opnås via Fondens evalueringer, muliggøres implementering af denne viden som parameter i den arkitektoniske designproces. Dette kan i sidste ende bidrage til at højne den arkitektoniske kvalitet af fremtidige idræts-, kultur- og fritidsfaciliteter i Danmark.

Christensen, Cecilie Breinholm; Harder, Henrik

2013-01-01

204

Hvilke ældre bilister fornyer deres kørekort og hvorfor? : En undersøgelse om kørekortfornyelse ved 70 års alderen  

DEFF Research Database (Denmark)

Andelen af ældre mennesker er i disse år hastigt stigende i de industrialiserede lande, herunder i Danmark. Årsagen hertil er de store efterkrigstidsgenerationer, den forlængede levealder samt den lave fødselsrate i de seneste årtier. I Danmark er 16,8 % af populationen på nuværende tidspunkt 65 år eller ældre. Det forventes, at denne andel vil stige til 24,4 % i 2040 (Danmarks Statistik, 2011). Det er især de store årgange, som på nuværende tidspunkt er i 60’erne, som får andelen af ældre til at stige markant i fremtiden. Derudover har der været en konstant stig-ning i andelen af ældre personer med kørekort. Dette betyder, at en større andel af den fremti-dige ældrepopulation vil have kørekort, og at der forventes en markant stigning i antallet af æl-dre bilister i de kommende år. Undersøgelser fra andre lande har dog vist, at hvis der findes et kørekortfornyelsessystem, hvor ældre bilister screenes for at kunne fortsætte med at køre bil, er der mange ældre, der vælger ikke at forny deres kørekort (Hakamies-Blomqvist & Wahlström, 1998; Levy, 1995). Selvom al-dersbetinget kørekortfornyelse med tilhørende screening har til formål at frasortere de bilister, som ikke længere kan køre sikkert, er der faktisk mange raske bilister, især ældre kvinder, som vælger at stoppe med at køre (Hakamies-Blomqvist & Wahlström, 1998; Siren, Hakamies-Blomqvist & Lindeman, 2004). Dette kan medføre mobilitetsproblemer og øget afhængighed af både formel og uformel hjælp til den daglige transport. I Danmark skal kørekortet fornyes første gang, når man fylder 70, og herefter skal kørekortet fornyes jævnligt. Når kørekortet ønskes fornyet, skal der indhentes en lægeattest, som munder ud i en anbefaling (fornyes /ikke fornyes). Der er altså tale om en slags aldersbaseret scree-ning, idet alle bilister skal gennemgå undersøgelsen for at kunne forny kørekortet. Der findes ingen tal for hvor mange, der vælger at forny deres kørekort, og hvor mange, der vælger ikke at gøre det. Vi ved heller ikke, hvad der motiverer disse beslutninger, eller hvilke grupper af ældre, der er mere tilbøjelige til at forny eller ikke forny deres kørekort. Den nærvæ-rende undersøgelse har til formål at undersøge, hvilke danske bilister, der vælger at forny/ikke forny deres kørekort i forbindelse med den første kørekortfornyelse ved 70-års alderen og hvor-for.

Siren, Anu Kristiina; Haustein, Sonja

2012-01-01

205

UP-report. Fuel-based energy systems. Basis of the Development platform. Fuel to the Swedish Energy Agency's strategy work FOKUS; UP-rapport. Braenslebaserade energisystem. Underlag fraan Utvecklingsplattformen. Braensle till Energimyndighetens strategiarbete FOKUS  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The report serves as input to the Swedish Energy Agency's strategies and priorities for research and innovation in the fuel-based energy system for the period 2011 - 2016. The report has been compiled by members of the development platform Fuel. This report provides background and conditions for the fuel based energy system, and proposed priorities and activities for future efforts in this area. The development platform has contributed with valuable experience and knowledge which enabled the Swedish Energy Agency to then develop a strategy that meets the needs of the society and business.

NONE

2012-11-01

206

The District Heating System of Stockholm today and tomorrow - an interdisciplinary study of a regional energy system; Stockholms fjaerrvaermenaet idag och imorgon - en tvaervetenskaplig studie av ett regionalt energisystem  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

District heating (DH) plays an important role when aiming for a sustainable society. Due to this the focus in this study is on the Stockholm region district heating systems and the actors who influence the shaping of it. The aim of the study is to explore driving forces and obstacles in order to develop the district heating systems in Stockholm. Moreover we investigate energy collaborations on the regional and municipal level. Method used for the study includes modelling and qualitative semi-structured interviewing. The district heating systems has been modelled from sex different scenarios in the optimization program MODEST. We have been able to test the present network with better level of connections, with the building of new combined heat and power plants and with natural gas and bio fuels as fuels. Interviews with municipalities, energy companies and interest groups have been performed. The result of the study indicates that the central heating systems in Stockholm today are well connected and the gains of further connections are relatively small. The optimizations imply that the establishment of new combined heat and power plants, with either natural gas or bio fuels, has an immense economic potential. Another positive effect is lower emissions of greenhouse gases. The gains of collaborations and further connections of the nets from the view of the energy companies are above all an increased dependability and optimizing of the operation as a whole. Also the possibility to co-operate with company revisions is regarded as an advantage. In order to get well functioning co-operations between the companies economical profit for all parties, as well as equal conditions, is required. Worth mentioning is the fact that it is not technical difficulties that restrains further connections of the DH-systems. The need of extended management and planning are a more plausible obstruction for increased co-operation between companies. An existing gap between the companies and the municipalities due to how they co-operate is visualized through the interviews. Whether the companies are owned by the municipalities or not is in this regard not important. That the energy companies are to be managed under businesslike conditions could explain this. Municipal planning has from the view of the municipalities come to be synonymous with environmental work. This trend has increased the status of energy planning, and has also moved within the organisation closer to the municipal executive board. At the same time energy planning is carried out at many different levels, within and between the municipalities but also on the region level. A consequence of this is that energy planning is hard to get a grip off. The companies also have different approaches to the regional perspectives, which point to the conclusion that a working regional body for coordination of the joint interest of the municipalities and the energy companies is needed. Even though both the energy companies and the municipalities are positive towards the technology of district heating the future for the district heating business is somewhat uncertain. Decreasing heath loads due to increasing energy efficiency and climate change is contributing to the uncertainness. Also the upcoming commission of what is called 'Third Part Access' (TPA) could change the business at a large extend. Changing business orientation is an alternative that the energy companies may have to consider. The current trend of new establishment of combined power and heating plants makes it is possible for the companies to start producing and selling electricity. The Third Part Access can also be an advantage for the businesses in the Stockholm region since it opens up the possibility for customers to choose which district heating provider they want

Djuric Ilic, Danica; Henriksson, Malin; Magnusson, Dick

2009-09-15

207

Samfundsomkostninger forbundet med zoonotiske Salmonella- og andre fødevarebårne bakterielle infektioner i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Introduktion: Hyppigheden af bakteriel gastroenteritis, forårsaget af Salmonella, Campylobacter og Yersinia, steg i 1980’erne og 1990’erne. Den toppede i 1997 med en incidens på 146 registrerede tilfælde pr. 100.000 personer. Det reelle antal tilfælde kendes ikke, men antages at være 5-20 gange højere. Materiale og metoder: Omkostninger relateret til fødevarebårne infektioner blev estimeret for syv sygdomsforløb baseret på udgifter til sundhedsvæsenet samt tabt arbejdsfortjeneste. De samlede kontrolomkostninger blev anslået ud fra en rapport fra Rigsrevisionen og fra opgørelser fra fødevareindustrien. Resultater: I 2001 registreredes 7.824 tilfælde af gastroenteritis forårsaget af Salmonella, Campylobacter og Yersinia. Det reelle antal fødevarebårne infektioner anslås til 34.000-135.000, svarende til omkostninger på 166-411 mio. kr. Iværksættelsen af Salmonella-handlingsplanerne mindskede imidlertid antallet af infektioner, og i perioden 1989-2001 blev samfundsudgifterne i forbindelse med Salmonella-infektioner hos mennesker reduceret med ca. 730-1.707 mio. kr. Samlet anslås handlingsplanerne i perioden 1994-2001 at have kostet godt 1,3 mia. kr. Diskussion: De danske Salmonella-handlingsplaner medførte en betragtelig reduktion i antallet af Salmonella-tilfælde hos mennesker. De sparede samfundsomkostninger blev underestimeret, da omkostninger grundet færre langtidsfølger og dødsfald, samt gevinsten ved fødevareindustriens forbedrede konkurrenceevne og adgangen til følsomme eksportmarkeder ikke blev inkluderet.

Korsgaard, Helle; Wegener, Henrik Caspar

2005-01-01

208

Per Pettersons Ekkoland – Danmark : Nordjyllands genlyd i en norsk forfatters værk  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen introducerer til Per Pettersons forfatterskab med udgangspunkt i en analyse af hans første roman Ekkoland – med hovedvægt på handlingssted, genre og stil. Titlen gengiver Paul la Cours betegnelse for Jylland, og romanen foregår i Nordjylland. Ekkoland er mere novelleagtig end nogen af de senere romaner, men afprøver samtidig nogle af Per Petterson væsentlige romangreb siden hen, fx udgangspunktet i hovedpersonens bevidsthed og de smidige skift mellem tider og steder – som her altså også er lande og sprog.

GemzØe, Anker

2011-01-01

209

Perkutan koronar intervention i Danmark fra 1989 til 1998. Resultater fra Dansk PTCA register  

DEFF Research Database (Denmark)

INTRODUCTION: During the ten-year period 1989 to 1998, all percutaneous coronary interventions (PCI) in Denmark were recorded in the Danish PTCA Registry. The purpose was quality control based on treatment activity, severity of illness, technique employed, success rate, and complications. MATERIAL AND METHODS: For each PCI procedure a number of 144 parameters were recorded in a national database. The present analysis of these data was carried out using parametric statistics and logistic regression analysis. RESULTS: From 1989 to 1998 the annual number of PCI procedures increased from 240 to 3840. The database contains 13,868 procedures of which 10,804 are first time interventions. Men accounted for three fourths of the patients. The mean age was 60.7 years for women and 57.9 years for men. During the ten-year period a rise of two years on average was seen for both sexes with a doubling of patients being older than 70 years. More patients with acute coronary syndrome and multivessel disease had PCI. The use ofcoronary stents increased from 2.0% in 1992 to 90.7% in 1998 and the primary success rate rose from 81% to 90%. Serious complications decreased from 5.4% to 3.0%, mainly due to a significant fall in procedurally related acute bypass surgery. Mortality remained unchanged around 0.6%. Age was found to be the only independent predictor for major procedurally related complications. DISCUSSION: From 1989 to 1998 a sixteenfold increase in the number of PCI was observed. In parallel to this was seen an increase in the use of coronary stents and in the procedural success rate, while the frequency of serious complications decreased. This progress is similar to that of several other European countries. Udgivelsesdato: 2003-Jul-7

Jensen, Lisette Okkels; Thayssen, Per

2003-01-01

210

Fra rakkere til dyrlæger : En kort oversigt over veterinærfagets historie i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

I 1761 blev verdens første veterinære skole grundlagt i Frankrig. Det skete efter kongelig befaling fra Ludvig XV (1710-1774), som lod den franske hestekender Claude Bourgelat (1712-1779) grundlægge skolen i Lyon. To år senere ankom de første tre danske studerende til skolen med det formål at studere veterinærvidenskab. En af disse var Christian Peter Abildgaard (1740-1801), som dengang var ung medicinstuderende. Efter opholdet i Lyon så det ud til, at han udelukkende ville komme til at virke som læge, men en fornyet politisk interesse for veterinærfaget gjorde, at han i 1773 kunne etablerede nordens første veterinærskole i København.

Alstrup, Aage Kristian Olsen

2013-01-01

211

Økonomi for vindmøller i Danmark. Etablerings- drifts- og vedligeholdelsesomkostninger for udvalgte generationer  

DEFF Research Database (Denmark)

During the last two decades of operational experience with wind turbines in Denmark, a number of investigations on wind energy economics have been carried out on behalf of the Danish Energy Agency. The aim of this study has been to analyse the developmentof investments cost, O&M-cost, insurance costs etc. including the economic and technical lifetime of wind turbines. Based on a questionnaire and an existing database, time series for O&M-cost components are established going back to the early 80's. Thesetime series are used to analyse the development of O&M-costs during the lifetime of different turbine sizes and vintages. A major issue of the project is to use the results achieved for older turbines (55kW to 150 kW) to establish an expected developmentof O&M-costs for newer larger turbines, typically of the 500kW to 750kW sizes. (in Danish)

Jensen, Peter Hjuler; Morthorst, Poul Erik

2002-01-01

212

Peptiske ulcera i Danmark, 1981-1993. Analyse af data fra landspatient- og dødsårsagsregisteret.  

DEFF Research Database (Denmark)

The aim of this study was to determine whether the improvements in the treatment of peptic ulcers are associated with decreasing age- and sex-specific hospitalization and death rates for peptic ulcers in Denmark. The study was based on all discharges as registered in the National Hospital Discharge Registry and all death certificates as registered in the Danish National Board of Health from 1981 through 1993. The age- and sex-specific and age-adjusted hospitalization and death rates were estimated. In women, the age-adjusted hospitalization increased for all types of peptic ulcers. In both sexes the age-adjusted peptic ulcer mortality increased mainly due to complicated duodenal ulcers. The analysis of the age-specific hospitalization and mortality for peptic ulcer complications showed that the increasing trends mainly occurred among the elderly. The improved medical treatment of peptic ulcers has not been associated with decreasing hospitalization or death from complicated peptic ulcers in Denmark.

Andersen, I B; Bonnevie, O

1999-01-01

213

Cervixinsufficiens og cerclage i Danmark 1980-1990. En registerbaseret epidemiologisk oversigt.  

DEFF Research Database (Denmark)

The objective of this analysis was to assess the incidence rate of cervical incompetence diagnoses in Denmark 1980-1990 according to maternal age, to analyze regional variations, to investigate how often cervical cerclage is applied, and finally to estimate abortion rates among women with cervical incompetence with and without cervical cerclage. The design was a register-based retrospective cross sectional study, including all Danish gynaecological departments. Since 1977, all hospitalized patients in Denmark have been centrally recorded by diagnosis according to the ICD classification and by operation codes in The National Patient Register. From this database, all women with cervical incompetence (CI) and cerclage in the period 1980-1990 were identified. From the same database all cases of spontaneous abortions were registered. A total of 2756 cases of cervical incompetence were registered in the period 1980-1990, corresponding to an incidence rate of 4.6/1000 births. The risk of cervical incompetence increased from 2/1000 births among women 15-19 years old to 7.5/1000 births among women 35-39 years old. The incidence rate of the CI-diagnosis fell by 44% from 1980 to 1990. The incidence rates in different counties ranged from 1.7/1000 births to 10.0/1000 births. The average length of stay in hospital among patients with cervical incompetence was three weeks. Among patients with cervical incompetence, 61% were treated with cervical cerclage. This percentage increased from 29% among women 15-19 years old to 68% among women 35-39 years old. 13.5% of women with CI experienced spontaneous abortion.(ABSTRACT TRUNCATED AT 250 WORDS)

Lidegaard, O

1994-01-01

214

Kommenteret checkliste over Danmarks bier – Del 3: Melittidae & Megachilidae (Hymenoptera, Apoidea)  

DEFF Research Database (Denmark)

This paper presents Part 3 of a checklist for the taxa of bees occurring in Denmark, dealing with the families Melittidae and Megachilidae, and covering 53 species. The remaining two families (Halictidae and Apidae) will be dealt with in future papers. The following two species are hereby recorded as belonging to the Danish bee fauna: Melitta tricincta Kirby, 1802 and Hoplosmia spinulosa (Kirby, 1802). Megachile pyrenaea Pérez, 1890 and Osmia bicolor (Schrank, 1781) are excluded from the Danish checklist. Species that have the potential to occur in Denmark are discussed briefly.

Madsen, Henning Bang; Calabuig, Isabel

2010-01-01

215

“Anders And, han virker så dansk” -At vokse op med Disney i Danmark  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Siden Mickey Mouse først så dagens lys i 1928, har Walt Disneys figurer og eventyruniverser bredt sig til hele jordkloden: Anders And, Mickey Mouse, Snehvide, Simba, Tarzan m.fl. Indtil for 10-15 år siden var den normale Disneyoplevelse for en dansker først og fremmest knyttet til det skriftlige medie, nemlig tegneserie-bladene og især Anders And & Co. I dag er 'Disneykulturen' en stærk flerarmet mediekultur, som går på tværs af generationer og krydser landegrænser; og Disneys tilstedeværelse i børns populærkultur i næsten hele verden er blevet meget mere omfat- tende, siden eventyrets begyndelse i 1920erne. I denne artikel belyser Anne Mette Stevn gennem en historisk orienteret receptionsanalyse, hvorledes danskernes brug og oplevelse af Disneys produkter har ud- viklet sig.

Anne Mette Stevn

1999-09-01

216

Katolsk mission och kvinnlig motkultur: Sankt Josefsystrarna i Danmark och Sverige 1856-1936  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

Female Counter-Culture and Catholic Mission. The St Joseph Sisters in Denmark and Sweden 1856-1936 In May 1856, four Catholic sisters arrived in Denmark and established a community in a small basement of a building close to the Catholic parish church in Copenhagen. These Catholic sisters belonged to a French religious congregation named "La Congregation des Sœurs de Saint-Joseph de Chambéry", which was founded at the beginning of the nineteenth century and whose mot...

Werner, Yvonne Maria

2002-01-01

217

Rengøring på slagterier og mejerier i Danmark : Udvikling af fremtidens effektive, ressourcebesparende teknologier  

DEFF Research Database (Denmark)

Rengøring udgør en væsentlig del af danske slagteriers og mejeriers daglige arbejde. Cirka 20 procent af branchens driftsomkostninger allokeres til løsning og håndtering af problemstillinger, der er forbundet til rengøring. Rengøringsprocesser på slagterier og mejerier er i dag forbundet med et højt ressourceforbrug i form af vand, kemikalier, energi og arbejdstimer. Der er derfor betydelige gevinster at hente ved en effektivisering af rengøringsteknologier og -processer på danske slagterier og mejerier. Derfor har DTU i samarbejde med Landbrug og Fødevarer og repræsentanter fra slagteri- og mejeribranchen nedsat en arbejdsgruppe, som har gennemført en række workshops, hvor erhvervets udfordringer ved rengøringsprocesser, mulige løsningsmodeller og nødvendige implementeringstiltag identificeres og analyseres. Denne rapport opsummerer resultaterne af dette arbejde.

2013-01-01

218

Det øvrige vi nyde : Studier af landgilde og landbrugsproduktion i Danmark i 1600-tallet  

DEFF Research Database (Denmark)

  Bøndergårdene var i tidlig moderne tid underlagt godsejere, typisk hovedgårde under Kronen, adelige samt efter enevældets indførelse tillige borgere. For at opnå brugsretten til gårdene måtte bønderne yde en række faste afgifter, engangsydelser og arbejdsforpligtigelser. Denne afhandling fokuserer på de faste afgifter, den såkaldte landgilde. Landgilden må ses som en del af produktionen på fastsættelsestidspunktet, og hele ideen bag betalingen i naturalier var netop, at gårdene selv kunne producere afgifterne. Det kan derfor ikke overraske, at visse egne udviklede en forkærlighed for visse persiller, og at vi i dag kan kortlægge disse som egnsspecifikke persiller. Men den samlede størrelse af landgilden, angivet i fællesenheden tønder hartkorn, og de forskellige produkter, som landgilden blev ydet i, persillerne, var ikke en afspejling af produktionen, sådan som flere historikere har tolket den som. Den samlede landgilde var derimod et særligt udpluk og udvalg af produktionen, hvor særligt to kriterier spillede ind. 1) Godsejernes økonomiske interesser i at få persilvarer, der matchede mulighederne for eksport og andet salg, og 2) bøndernes behov for kun at yde landgilde i form af de produkter, der var tilovers efter, at de havde sat varer af til eget forbrug og til gårdenes videre produktion. Svend Gissels brug af begrebet funktionelt betinget landgilde (1968), hvor persillerne skulle afspejle udnyttelse af en tilsvarende tilliggende, kan dermed ikke betragtes som rigtigt. Det ville være mere korrekt at benytte begreber som den skæve landgilde eller den udvalgte landgilde for at understrege, at landgilden ganske vist var en del af produktionen, men det var en udvalgt del, som ikke nødvendigvis svarede til fordelingen mellem de forskellige elementer i gårdens samlede produktion. Størrelse af den samlede landgilde relaterede selvfølgelig i et vist omfang til ressourcerne, og generelt var hartkornet per areal højt i egne med gode og mange ressourcer. Men jo mere kildematerialet studeres, både lokalt og regionalt, jo mere tydeligt er det, at landgilden kunne være ganske uretfærdig. Landgilden var blevet fastsat lokalt og over en lang periode, og derfor ikke nødvendigvis ud fra et ensartet regelsæt. Allerede ved fastsættelsen kunne der være forskelle fra egn til egn og fra gård til gård. Herefter blev landgilden endda fastfrosset på trods af ændringer i gårdenes tilliggende og udførte forbedringer i nogle egne. De gårde, der var bedst stillet og havde den relativt set laveste landgilde, lå i egne, hvor der siden fastsættelsen af landgilden havde været mulighed for ekspansion - særligt ved nyopdyrkning, hvilket gav et langt højere afkast per areal. Omvendt havde gårde i egne ramt af sandflugt nogle af de relativt set højeste landgilder, da deres ressourcer var formindsket betydeligt, uden at landgilden nødvendigvis var blevet tilsvarende reduceret.

Dam, Peder

2009-01-01

219

Alternativ behandling i Danmark--brug, brugere og årsager til brug  

DEFF Research Database (Denmark)

INTRODUCTION: The purpose of this study was to examine the use of complementary and alternative medicine (CAM) in Denmark, possible associations between the use of CAM and various socio-economic variables, and motives for the use of CAM. MATERIALS AND METHODS: Our data derived from the Danish Health and Morbidity Survey, 2003. The sample consisted of 4,000 Danish citizens aged 18 years or older, of whom 2,593 (65%) completed the interviews. Multivariate logistic regression analysis was used to examine the association between the use of CAM and various socio-economic variables. RESULTS: The survey revealed that 40.2% had ever used CAM and 20.1% had used CAM within the last year. Of those reporting having used CAM ever, reflexology (22.7%), massage/osteopathy/other manipulative techniques (16.5%) and acupuncture (16.2%) were the most frequently used. The use of CAM was more common among women than men, among people aged 30-66 years and among people with 13-14 years of education. There was no association betweenmarital status and CAM. Thirty-nine percent of those having ever used CAM stated that CAM is a supplement to the treatment received in the conventional Danish health care system. CAM was used mainly to treat mild symptoms/diseases (39%) and as prevention or for increased well-being (22%). More women than men stated that they wished to take an active part in their own treatment (30% versus 14%) and cited the unwanted side effects of conventional medicine (16% versus 7%) as a motive for using CAM. CONCLUSION: This study shows that the use of CAM is not a hot trend but the continuation of a trend that shows no signs of slowing down. Udgivelsesdato: 2006-Feb-13

Ekholm, Ola

2006-01-01

220

Menneskehandel i rengøringsbranchen? : En kvalitativ undersøgelse af migrations- og arbejdsvilkårene for en gruppe migrantarbejdere i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Denne rapport fokuserer på migrations-, arbejds- og levevilkårene for udenlandske arbejdere i den danske rengøringssektor. Formålet med rapporten er at afdække, hvorvidt der indenfor dette område forekommer tvangsarbejde, menneskehandel eller menneskehandelslignende forhold, samt at kortlægge nogle af de problemstillinger, der præger rekrutteringsprocessen i denne sektor. Rapporten er baseret på en række kvalitative interviews med en gruppe migrantarbejdere samt ekspertinterviews med fagpersoner, der besidder et særligt kendskab til forholdene for udenlandsk arbejdskraft i rengøringsbranchen.

Korsby, Trine Mygind

2011-01-01

 
 
 
 
221

Udviklingen i behandlingen af intrakapsulaere femurfrakturer i Danmark 1996-2007  

DEFF Research Database (Denmark)

INTRODUCTION: The treatment of medial collum femoris fractures (MCFF) is a topic for discussion. Recommendations favour internal fixation at all four levels of displacement (Garden type I-IV) for patients younger than 75 years. Older patients with undisplaced fractures (Garden type I-II) are being offered internal fixation, while arthroplasty is offered to patients with displaced fractures (Garden type III-IV). The aim of the present survey is to map the extent and the development in the use of the above mentioned methods in Denmark. METHODS: A questionnaire was distributed to all 39 emergency wards in Denmark. The results were compared with those of a similar survey from 1996. RESULTS: In the period 1996-2007, the number of wards treating MCFF was reduced by 50%. In 2007 only a single mixed surgery ward remained compared with 14 in 1996. Garden type I fractures were treated with internal fixation in 77% of the wards and conservatively in 8%. In 1996, 60% were offered surgery. Garden type II fractures were treated with internal fixation in all wards in 2007 as well as in 1996. Garden type III fractures were treated with internal fixation in 12% of the wards, while 81% of the wards offered age-graduated treatment. Garden type IV fractures were treated with internal fixation in one among 26 wards, 81% performs treatment according to the above standards. The period 1996 to 2007 has seen a 12-13% decrease in the number of patients with displaced MCFF who are offered age-graduated treatment. CONCLUSION: International recommendations seem to have been accepted widely in Danish orthopaedic wards. Nearly all wards currently offer age-graduated treatment. Udgivelsesdato: 2008-Sep-15

Dimon, Tine Jochewet Ravn; Laursen, Jens Ole

2008-01-01

222

Hvis Al Bashir kommer forbi : - skal Danmark udlevere Sudans præsident til Den Internationale Straffedomstol?  

DEFF Research Database (Denmark)

For første gang i sin historie udstedte Den Internationale Straffedomstol (»ICC«) i marts 2009 en arrestordre mod et siddende statsoverhoved. Artiklen behandler en række spørgsmål om statsrepræsentanters immunitet, fortolkningen af Statutten for Den Internationale Straffedomstol (»ICC Statutten«) og forholdet mellem bindende Sikkerhedsrådsresolutioner og andre folkeretlige regler, der udspringer af denne begivenhed. Udgivelsesdato: 4. juli 2009

Kjeldgaard-Pedersen, Astrid

2009-01-01

223

Parallelle verdener. Magisk og rituel praksis blandt moderne hekse i Danmark.  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available Parallel Worlds - Magical Practice Among Modern Witches in DenmarkThe purpose of the present article is to make a contribution to an understanding of what it means to be a witch in Denmark today. The article thus reviews the extent of the magical circle in Denmark and highlights special characteristics of the modern witch. The magical practice of the witches is elucidated and  analysed through a ritual case, since the very magical practice appears to be characteristic of the witches and defines them in contrast to other similar new religious groups and communities.The article advocates an analytical approach to magic; rather than studying magic as a symbol of something else, for instance as a way of handling uncertainty in difficult times, magical practice should be seen as an emic concept, and the way in which the witches exist in and understand this world. In this  context, the understanding of the existence of two parallel universes is important: the profane and the magic universe, since it is the movements of the witches across the two that make magic possible and explain it. In continuation of this the questions are asked: What do the witches use the magic for, and how is magical practice meaningful in a wider social context? The article argues that the motivations and the subtle shades of the magical practice are overlooked if the analysis does not include the above questions and approach, and it underlines the importance of physicality in the magical practice.

Anne Mia Steno

2012-05-01

224

Optimizing gas extraction at landfills in Denmark; Optimering af gasindvinding pae deponeringsanlaeg i Danmark  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

In landfills which contain organic material and anaerobic decomposition takes place, and landfill gas (LFG) is produced. The LFG contains approximately 50% methane, which contributes to the greenhouse effect when emitting from the landfill. Approximately 19% of the greenhouse gases in the atmosphere are methane, and around 8% of this is emission from landfills. This means that roughly 1.5% of the global warming is related to emission from landfills. Extraction of LFG for energy purposes was started 30 years ago in USA. In Denmark 26 LFG plants have been established since 1985. The gas is utilized for CHP or pure power production in gas engine/generator units. In some cases the LFG is used in gas burners in connection with boilers for district heating systems. 24 million m{sup 3} was recovered in 2004, which is equivalent to a reduction of CO{sub 2} of 160.000 tons CO{sub 2}/year. (BA)

Willumsen, H.C. [LFG Consult (Denmark)

2005-07-01

225

Aendringer i immunstatus blandt nydiagnosticerede hiv-inficerede i Danmark 1995-2005.  

DEFF Research Database (Denmark)

INTRODUCTION: The incidence of new HIV diagnoses in Denmark has remained stable since 1991, but it has increased among the subgroup of homosexual men in recent years. This may reflect an actual increase in newly infected, e.g. as a result of increased risk behaviour, or it may reflect increased HIV testing. To clarify the causes of this increase we describe and analyse the development of HIV infection in Denmark in the period 1995-2005 with special emphasis on the route of transmission, immunological status at the time of diagnosis and the prevalence of patients at risk of transmitting HIV. MATERIALS AND METHODS: Observational study based on the Danish HIV Cohort Study, which includes all adults seen at Danish HIV clinics since 1995. RESULTS: From 2000 to 2004 the number of newly-infected homosexual men increased (from 69 to 123), particularly in persons under 30 years (from 5 to 42). The median CD4 cell count at the time of diagnosis increased in this group (median 19.1 cells/microL per year [95% CI: 3.7-11.3]), while it remained stable among heterosexually infected. The number of newly-diagnosed homosexually infected under 30 years with a CD4 cell count over 400 cells/microL increased from 0 in 2000 to 23 in 2004. The prevalence of patients with high viral load (and thus potentially at risk of transmitting HIV) decreased in all risk groups. CONCLUSION: Newly-diagnosed homosexual men present at an earlier stage of disease progression and with a better preserved immune system today than 5-10 years ago, presumably due to a combination of frequent HIV testing and increased risk behaviour among young homosexuals in particular. Increased preventive measures targeting known risk groups are necessary to prevent further spread.

HØegh, Simon; Lohse, Nicolai

2008-01-01

226

Skadesreduktion eller kontrolpolitik? - En undersøgelse af etableringen af stofindtagelsesrum i Danmark  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

This study examines the process of the establishment of a consumption room in Copenhagen. We were intrigued to write this project after learning how big a role harm-reduction towards drug-users can achieve. We studied scientific reports and made several interviews in order gain more insight and to prepare our analysis. The political debate regarding the launch of consumption rooms was rooted in arguments of ethical and evidential character. We applied a theoretic angle including the stigma an...

Bøgelund, Ulrik Andre?; Rehof, David; Bergmann, Emil

2012-01-01

227

Regionale variationer i anvendelsen af kolecystektomi i Danmark 1977-85.  

DEFF Research Database (Denmark)

In a register-based study of all cholecystectomized patients in Denmark during the period from 1977-85 (37,048 patients) an account is given of the regional variations observed in connection with the intervention. The cholecystectomy operation is sub-divided into four types of operation dependent on whether the intervention is merely a matter of cholecystectomy or it involves the choledocus, the duodenum, the small intestine or other organs. The variation analysis is based on a division of the country into 75 areas, each primarily served by a single hospital. The method highly reflects the differences in clinical treatment strategies. The summarized rate of cholecystectomy for this period of time was 8.2 per 10,000 persons. In areas with the highest and the lowest rates of operation the figures were 12.3 per 10,000 and 5.1 per 10,000, respectively. In 18 areas, the rates of operation were significantly higher than average and in 18 other areas significantly higher than average and in 18 other areas significantly below average. SCV-score (X100) 2.19. There is no systematic correlation between the degree of specialisation in the operating department and the frequency in employing the operation. Areas with an operation index significantly above average had the same rate of more complicated operations than simple cholecystectomy as the other areas. Possible causes of national as well as international variations in the use of cholecystectomy are discussed, and the need for a radical evaluation of this kind of treatment is emphasized. Udgivelsesdato: 1989-Feb-13

Bredesen, J; Madsen, Mette

1989-01-01

228

Aendringer i immunstatus blandt nydiagnosticerede hiv-inficerede i Danmark 1995-2005  

DEFF Research Database (Denmark)

INTRODUCTION: The incidence of new HIV diagnoses in Denmark has remained stable since 1991, but it has increased among the subgroup of homosexual men in recent years. This may reflect an actual increase in newly infected, e.g. as a result of increased risk behaviour, or it may reflect increased HIV testing. To clarify the causes of this increase we describe and analyse the development of HIV infection in Denmark in the period 1995-2005 with special emphasis on the route of transmission, immunological status at the time of diagnosis and the prevalence of patients at risk of transmitting HIV. MATERIALS AND METHODS: Observational study based on the Danish HIV Cohort Study, which includes all adults seen at Danish HIV clinics since 1995. RESULTS: From 2000 to 2004 the number of newly-infected homosexual men increased (from 69 to 123), particularly in persons under 30 years (from 5 to 42). The median CD4 cell count at the time of diagnosis increased in this group (median 19.1 cells/microL per year [95% CI: 3.7-11.3]), while it remained stable among heterosexually infected. The number of newly-diagnosed homosexually infected under 30 years with a CD4 cell count over 400 cells/microL increased from 0 in 2000 to 23 in 2004. The prevalence of patients with high viral load (and thus potentially at risk of transmitting HIV) decreased in all risk groups. CONCLUSION: Newly-diagnosed homosexual men present at an earlier stage of disease progression and with a better preserved immune system today than 5-10 years ago, presumably due to a combination of frequent HIV testing and increased risk behaviour among young homosexuals in particular. Increased preventive measures targeting known risk groups are necessary to prevent further spread. Udgivelsesdato: 2008-Feb-25

HØegh, Simon; Lohse, Nicolai

2008-01-01

229

Natural gas in Denmark. Economy, organization and taxation. Naturgas i Danmark. Oekonomi, organisation og takster  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The energy crisis in 1973-74 and events in Iran in 1978-79 have a decisive impact upon energy policies in Denmark. Natural gas distribution system under construction from the North Sea will affect Danish economy, industry and social situation, and socio-economical models are constructed in order to find the optimal solutions for both the municipal consumers and the state distribution network. Gas prices in the future will be established as to cause ''substitution'' of other energy forms, the taxation system will be adjusted to regional supply and demand.

Bundgaard-Joergensen, U.; Albaek Pedersen, O.; Sommerfeldt Andersen, H.; Buchwaldt, P.

1980-05-01

230

Nye mål for naturfagsundervisning i USA : vil vi samme vej i Danmark?  

DEFF Research Database (Denmark)

Analysen ser nærmere på den nye ramme for naturfagsundervisning i USA som udkom i 2011, og som i år bliver udmøntet i nye målbeskrivelser. Den nye ramme er opbygget ud fra tre dimensioner: praksisser inden for naturvidenskab og ingeniørarbejde, tværgående begreber og faglige kerneidéer. Rammen fremhæver at naturfagsundervisning bør bygge på en progression gennem uddannelsesforløbet, at undervisningen skal fokusere på nogle få faglige kerneidéer i naturvidenskab og teknologi for at undgå stoftrængsel, og at arbejde med at lære naturvidenskabelig viden skal integreres med det at arbejde undersøgelsesbaseret (inquiry based), herunder også med designmetoder, bl.a. for at øge fokus på det kreative og ingeniørarbejde. Analysen afsluttes med at opsummere hvad i det amerikanske arbejde der kan være inspiration for udviklingen af dansk naturfagsundervisning.

Evans, Robert Harry; Horst, Sebastian

2012-01-01

231

Den østamerikanske brakvandskrabbe Rhithropanopeus harrisii i Danmark : Gammel gæst og ny invasiv art  

DEFF Research Database (Denmark)

Estuarine mud crab (Harris mud crab, white-fingered mud crab) in Denmark: Old guest and new invasive species Rhithropanopeus harrisii has been recognized in Europe since 1949. It was, however, introduced from the American east coast at least 75 years earlier, but was described and became known under another name, the Zuidersee crab (Pilumnus tridentatus Maitland, 1874). In Denmark it was found for the first time in 1953 in the harbour of Copenhagen. It seems to have been absent for more than 50 years, until it turned up again in 2008 in southern Denmark (Nysted Nor, the Baltic coast of Lolland) and around Copenhagen. It was reported also in 2009 and 2010 from the earlier known localities and some new in southern Zealand. A specimen with 28 mm carapace width is the largest ever recorded for the species.

Tendal, Ole Secher; Olesen, JØrgen

2011-01-01

232

Kan vi det, der skal til? : behov og produktion af GI-viden i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen fremlægger resultaterne fra en undersøgelse, der blev gennemført hen over vinteren 2009-2010. Undersøgelsen viser bl.a., at der er en stor efterspørgsel på folk med indsigt i geografisk informationsteknologi inden for de kommende to år. Specielt efterspørges super-konsulenter, geo-business managers, geo-dataloger og landmålingsteknikere/landmålere. Inden for de tre førstenævnte kategorier halter udannelsesinstitutionerne efter mht. at tilpasse sig fremtidens behov, fordi der stadigvæk i et stort antal uddannes generalister med lav indsigt og mellem til høj, men klassisk indsigt i geografisk informationsteknologi.

Skov-Petersen, Hans; BalstrØm, Thomas

2010-01-01

233

Caresam : åldrande och utmaningar i Öresundsregionen : att arbeta med ældre i Sverige och Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Caresam är ett samarbetsprojekt mellan Malmö högskola, Roskilde universitet, Kommunförbundet Skåne och Professionshöjskolen Metropol under projektledning av med Malmö Högskola. Syftet med projektet, som finansieras av Interreg IV A, är att utbyta erfarenhet och bidra till utvecklingen av framtidens äldreomsorg. I antologin publiceras bidrag som alla på ett eller sätt presenterats inom ramen för Caresams verksamheter. Föreläsare och intresserade har bjudits in att medverka. Antologin rör ett flertal teman som är aktuella på flera håll i en Öresundsregional äldreomsorg och forskningen kring denna. Här har praktiker, forskare och utbildare bidragit med sina reflektioner utifrån egna erfarenheter och forskning, men också som resultat av aktivt deltagande i Caresam. Ett viktigt resultat som kan iakttas utifrån de olika bidragen är att vi tycks kunna tala om en äldreomsorg som visar nationella skillnader vad gäller organisation och strukturer. Men framför allt kan vi skönja idémässiga likheter och inte minst bevittnar vi äldreomsorg och äldrepolitik som är dynamisk i så måtto att äldres och omsorgspersonals behov får en alltmer framskjuten plats. Om detta bevittnar de talrika lokala projekt som redovisats i boken.

2013-01-01

234

Brint research in Denmark - Challenges and perspectives; Brintforskning i Danmark - udfordringer og perspektiver  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

Nordel is a body for co-operation between the transmission system operators (TSO's) in Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden with the primary objective to create conditions for and develop an efficient and harmonised Nordic electricity market, regardless of national borders. Furthermore, Nordel serves as forum for contact between the TSOs and representatives of the market players in the Nordic countries. The statistical part of Nordel's annual report includes data about: Exchange of electricity; Gross consumption; Electricity generation; Installed capacity; Generation of condensing power; Net consumption; Transmission capacity; Pumped storage power; Losses; Occasional power to electric boilers; Total consumption; CHP generation. (BA)

Noerskov, J.K. [Danmarks Tekniske Univ., Lyngby (Denmark); Feidenhans' l, R. [Risoe National Lab., Materials Res. Dept., Roskilde (DK)] (eds.)

2004-05-01

235

Ingeniører og arbejdsmiljø. Hovedrapport : En undersøgelse af ingeniørers relationer til arbejdsmiljø udført for Ingeniørforeningen i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

This study confirms that many engineers are not aware that they influence the working environment of other people through their engineering. Also, it indicates that the extent of influence dependends on engineering domain and task content. Many engineers and enterprises have an espoused theory expressing a positive attitude towards working environment considerations in engineering. However, the theory-in-action seems to be quite different. Engineers do not know what to do in relation to working environment considerations. They mainly point to solidifying their knowledge in the area combined with management policies and systems as the means to enhance such considerations. In spite that they overwhelmingly prefer dialogue (with other engineers) as a ‘tool' in their daily work, this is not the case regarding working environment considerations. The study indicates that effects of working enviroment training at engineering schools are very limited. As the engineers find it very important to teach working environment at engineering schools it must be considered what kind of curriculum would be most effective for the engineering career. Finally, the engineers do not perceive that management or others inside and outside the enterprise expect them to consider working environment aspects in engineering. The formalized working environment management system seems not able to engage the engineers in preventive actions.

HØgsbo, Mette Maribo; Broberg, Ole

1998-01-01

236

Environmental economy account for Denmark 2003; Miljoeoekonomisk regnskab for Danmark 2003  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The environmental economy account for Denmark shows that the contribution to acidification in Denmark increased with 1% from 2002 to 2003, while the contribution to the greenhouse effect increased with 11,3%. The latter covers an increase of 19,3 % from the energy supply and an increase of 22,4% from Danish ships' bunkering outside Denmark. The environmental account for Denmark presents accounts of the energy consumption (and water consumption) of the industrial branches and the households together with their emission of pollutants to the atmosphere. The account also contains information about the environmental taxes and subsidies that rest with industry and households. Finally, volume and value are presented of the oil and gas reserves in the North Sea. The environmental account combines environmental data with the Danish National Accounts, making it possible to analyse the relation between economy and environment. (ln)

Anon

2005-09-01

237

Kvaliteten af astmabehandling i Danmark. Hvor langt er vi--og hvor langt er patienterne?  

DEFF Research Database (Denmark)

INTRODUCTION: Despite the availability of safe and effective therapies for asthma, many patients have sub-optimal asthma control. AIM: To assess the current status with regard to the treatment and monitoring of adult asthmatics and to identify factors of importance for compliance with controller therapy. MATERIALS AND METHODS: Based on information from focus group interviews, we developed a questionnaire focusing on knowledge of asthma, compliance and therapy. The participants (n = 509) answered the questionnaire over the Internet. RESULTS: Approximately 70% of patients were treated with inhaled corticosteroids (ICS), whereas 25% were only treated with a short-acting beta2-agonist, 20% of whom had severe asthma. In the preceding year, 46% of patients had their lung function measured. Up to 25% of patients stated that they forgot or deliberately decided not to take their ICS at least twice a week. The most frequent reason for non-compliance was lack of asthma symptoms. Non-compliance was associated with disagreement with the statement that ICS is an essential part of asthma therapy (p<0.002). Self-assessed asthma severity was positively associated with regular scheduled doctor visits (p<0.001) and good compliance (p<0.001). CONCLUSION: The treatment and monitoring of asthma in Denmark is not in accordance with guidelines, e.g. with regard to patient education and the use of spirometry. Non-compliance with controller therapy is frequent, and the reasons seem to be accessible through education of both patients and doctors.

Ulrik, Charlotte Suppli; Lange, Peter

2008-01-01

238

Kvaliteten af astmabehandling i Danmark : Hvor langt er vi - og hvor langt er patienterne?  

DEFF Research Database (Denmark)

INTRODUCTION: Despite the availability of safe and effective therapies for asthma, many patients have sub-optimal asthma control. AIM: To assess the current status with regard to the treatment and monitoring of adult asthmatics and to identify factors of importance for compliance with controller therapy. MATERIALS AND METHODS: Based on information from focus group interviews, we developed a questionnaire focusing on knowledge of asthma, compliance and therapy. The participants (n = 509) answered the questionnaire over the Internet. RESULTS: Approximately 70% of patients were treated with inhaled corticosteroids (ICS), whereas 25% were only treated with a short-acting beta2-agonist, 20% of whom had severe asthma. In the preceding year, 46% of patients had their lung function measured. Up to 25% of patients stated that they forgot or deliberately decided not to take their ICS at least twice a week. The most frequent reason for non-compliance was lack of asthma symptoms. Non-compliance was associated with disagreement with the statement that ICS is an essential part of asthma therapy (p<0.002). Self-assessed asthma severity was positively associated with regular scheduled doctor visits (p<0.001) and good compliance (p<0.001). CONCLUSION: The treatment and monitoring of asthma in Denmark is not in accordance with guidelines, e.g. with regard to patient education and the use of spirometry. Non-compliance with controller therapy is frequent, and the reasons seem to be accessible through education of both patients and doctors Udgivelsesdato: 2008/1/21

Ulrik, Charlotte Suppli; Lange, Peter

2008-01-01

239

Resistens hos brune rotter : Monitering af resistens hos den brune rotte i Danmark 2001-2008  

DEFF Research Database (Denmark)

I perioden 2001-2008 har Skadedyrlaboratoriet gennemført en systematisk undersøgelse af rotter for eventuel resistens for at skaffe et landsdækkende overblik over den geografiske udbredelse samt niveau for resistens blandt rotter. Der er fundet lokaliteter med resistens mod coumatetralyl, bromadiolon eller difenacoum i omkring halvdelen af de undersøgte kommuner. Det vurderes, at resistens fortsat vil spredes i landet, og i områder med svag resistens kan resistensen forventes at stige til et højere niveau.

Lodal, Jens

2010-01-01

240

Modelling deposition of dioxin in Denmark; Modellering af dioxindeposition i Danmark  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

We have estimated the deposition of dioxin in Denmark for the years 1970, 1975, 1980, 1985, 1990, 1995, 2000 and 2004 as well as the contribution to air concentrations and depositions from Danish sources relative to the contribution from other European sources. The estimate is based on model simulations with the high-resolution atmospheric chemistry transport model DEHM, where dioxin is modelled as one compound in form of particles. Two different expert emission estimates from EMEP's Meteorological Synthesizing Centre East were used as model input. There are large differences in estimated emissions for some countries from 1990 and onwards, which has a large influence on the simulated depositions. However, it has not been possible to determine which estimate is the most realistic. The concentrations of dioxin in air as well as the depositions increase slightly up to 1980, from where they decrease until 2004. The simulated air concentrations in 2004 are 3,2 fg I-TEQ/m3 and 0,8 fg I-TEQ/m3 for the two emission estimates. The deposited amount of dioxin to Danish land surfaces are 36 g I-TEQ and 9 g I-TEQ for the two emission estimates for 2004. The relative contribution from Danish sources to the deposition of dioxin to Danish land surfaces are 14% and 15% for the two emission estimates for 2004. Despite of large differences in emissions and simulated air concentrations and depositions between the two applied emission estimates, the relative contribution of the Danish sources to the deposition in Denmark does not differ much between the two emission estimates. The contribution of Danish sources to the deposition to Danish land surfaces is estimated to be between 10% and 20%, although there is a large regional variation, from less than 5% to more than 40%. It should be kept in mind that there are sources that are not included in this estimate, such as sources outside Europe and re-emission from previously deposited dioxin, which potentially can give a large contribution to the deposition. It is difficult to determine how trustworthy the model results are, partly because the applied model set-up was simplified and partly due to the large uncertainties on the applied emission estimates. Finally the simulated concentrations and depositions are not in accordance with previously made Danish measurements. The simulated air concentrations are one order of magnitude lower than the measured air concentrations, while the simulated depositions are also lower, but of the same order of magnitude as the deposition estimated from measurements. The difference between simulated and measured concentrations and depositions could indicate either that the model set-up is not adequate, that there are sources not included in the emission estimates, or that the included sources in the emission estimates are too low. It is interesting to notice that the difference between simulated and measured depositions is smaller than the difference between simulated and measured air concentrations. (au)

Mantzius Hansen, K.; Christensen, Jesper H.

2008-06-15

 
 
 
 
241

Replik til ”Den finansielle krise i Danmark: Diskussion af rapporten fra Udvalget om årsagerne til finanskrisen"  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen er en replik til den diskussion af Rangvid-rapporten, som Tom Engsted og Johannes Raaballe kom med i Finans/Invest 8/13. I replikken forholder Jesper Rangvid sig til de fremkomne kritikpunkter og forslag. I artiklen konkluderer Jesper Rangvid, at der var nogle nye indsigter i Tom Engsteds og Johannes Raaballes diskussion, men at han overordnet set mener, at flere af de fremkomne kritikpunkter mere er udtryk for personlige holdninger end dokumenterede kritikpunkter.

Rangvid, Jesper

2014-01-01

242

Bakteriel meningitis i Danmark 2002 og 2003. Landsdaekkende registrering baseret på laboratoriedata  

DEFF Research Database (Denmark)

Notification of bacterial meningitis (BM) is likely to be incomplete, and a recent Danish study indicated that unbalanced notification may bias expected aetiology of BM. Therefore the Danish Bacterial Meningitis Group initiated a national registration of culture-positive BM.

Meyer, Christian N; SchØnheyder, Henrik Carl

2007-01-01

243

Fedtstoffernes betydning for forebyggelse af hjerte-kar-sygdom i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

In Denmark death from cardiovascular disease (CVD) has decreased, mainly due to a 72% reduction since 1990 in death from ischaemic heart disease from reduced smoking, elimination of industrial trans fatty acids in the diet, and more effective medical treatment. Replacement of saturated fat by carbohydrate and/or n-6 polyunsaturated fat may increase CVD, but it is reduced by substitution with n-3 fats, monounsaturated fat, or low glycaemic index carbohydrates. Despite a high saturated fat content dark chocolate and cheese may reduce CVD and diabetes risk and eggs may be neutral, and less restrictive dietary recommendations are indicated.

Astrup, Arne; Larsen, Mogens Lytken

2014-01-01

244

En "Copenhagen effect"? : Danmarks svar på Centros: en vidtgående selskabsreform, der styrker "selskabernes frie bevægelighed".  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen efterprøver på grundlag af den danske selskabsreform 2009/10, om den liberalisering og internationalisering, der herved har fundet sted af den danske lovgivning om aktie- og anpartsselskaber, er så betydningsfuld, at det fremtidigt giver mening at tale om en "Copenhagen effect" i konkurrence med den allerede kendte "London effect". Udgivelsesdato: Juni 2009

Werlauff, Erik

2009-01-01

245

Ulykker og ulykkesdødsfald i Danmark--en sammenligning med Norden og EU  

DEFF Research Database (Denmark)

As the development in mean age of the population and life expectancy has been less favourable in Denmark than in the rest of Western Europe, the Ministry of Health decided to investigate statistics for the period, 1972-1990, for the main areas where Danish life expectancy was poorer. A sharp increase in the incidence of accidental poisoning with medical drugs and alcohol during the period was found to be a factor contributing to the poorer Danish statistics during the period. In the subcategory, death after a fall, there was an increase in incidence among the elderly, but the loss of life-years remained constant. The subcategory, fatal road accidents, manifested a marked reduction in incidence, despite the increase in traffic density during the period, and there was a reduction in the loss of life-years. Thus, in the category, accidental deaths, the increase in the incidence of accidental poisonings would appear to be the only factor contributing to the poorer development in mean age and life expectancy in Denmark.

Hansen, Torben Bæk; Röck, N D

1994-01-01

246

Forureningen på museum – museernes arbejde med miljøspørgsmål i Danmark og nabolande  

DEFF Research Database (Denmark)

The public understanding of environmental issues is critical for the active positions we need to take as individuals and societies for transforming unsustainable to green economic activities. Museums have potential for contributing substantially to this by communicating scientific knowledge on environmental issues. The study examines and maps the work of museums on environmental issues in Denmark and neighbouring countries and discusses challenges facing museums communicating environmental issues. The study recommends a stronger engagement of Danish museums in the environmental field and the development of interdisciplinary cooperation including natural and social sciences for meeting the requirements of understanding the problems and causes of and the solutions to environmental problems. It argues that the emotions necessarily involved in how we affect other life forms and the living conditions of other people and the controversies about causes and solutions should not be seen as obstacles to museum engagement in the environmental field but rather as important ingredients in creating valuable museum experiences

Hansen, Anders Chr.; Svabo, Connie

2015-01-01

247

Hysterektomi i Danmark. En analyse af postoperativ hospitalisering, morbiditet og genindlaeggelse  

DEFF Research Database (Denmark)

INTRODUCTION: The aim of this study was to demonstrate the incidence of "standard" hysterectomy in Denmark, including surgical route, postoperative hospitalisation, morbidity, mortality, and readmission rate within 30 days. MATERIAL AND METHODS: We analysed data from the Danish National Patient Register over a two-year period (1998-2000) on hysterectomies for benign indications, carcinoma in situ cervicis uteri, and cancer corporis uteri stage 1. A stratified sample of 821 discharge résumés was reviewed for detection of complications. RESULTS: Over the two-year period, 10,171 women had "standard" hysterectomies followed by a median postoperative hospitalisation of four days. In departments performing more than 100 operations per year, the median hospital stay varied from three to 5.5 days. Eighty per cent of the hysterectomies were abdominal, 6% laparoscopically assisted, and 14% vaginal with marked regional variation in the choice of surgical approach. The number of vaginal hysterectomies varied from 0 to 67% in departments with a surgical activity of more than 100 per year. Eight per cent were readmitted within 30 days of the operation and the mortality rate was 0.6@1000. Extrapolation from the random sample to the entire population gives an estimated complication rate of a minimum of 18%. DISCUSSION: "Standard" hysterectomy in Denmark is associated with considerable morbidity and marked regional variation in the choice of surgical approach. The present study emphasises the need for a national hysterectomy database with the possibility of evaluating surgical activity, reducing morbidity rates, and developing homogeneous guidelines. Udgivelsesdato: 2002-Sep-23

MØller, Charlotte; Kehlet, Henrik

2002-01-01

248

Fremtidens forskningsbibliotek : Rapport fra Danmarks Forskningsbiblioteksforenings Arbejdsgruppe vedr. FFU-bibliotekernes Fremtid, september 2012.  

DEFF Research Database (Denmark)

Er alle forskningsbiblioteker lukket om 10 år og deres services erstattet af et Spotify-lignende arrangement, der sælger dokumentation for en billig penge på samme måde, som Spotify sælger musik? Denne rapport forsøger at give forskellige bud på, hvor og hvordan det kan være nødvendigt at påvirke udviklingen for forskningsbibliotekssektoren ved at præsentere en række mulige fremtidsscenarier og forudsige mulige opgaver for bibliotekarer og informationsspecialister om 10 år.

Bisgaard, Kirsten; Frandsen, Tove Faber

249

Indicator report. Danmark's national strategy for sustainable development: a shared future - balanced development  

International Nuclear Information System (INIS)

The Danish vision of sustainable development is based on eight objectives and principles: 1) The welfare society must be developed and economic growth must be decoupled from environmental impacts. 2) There must be a safe and healthy environment for everyone, and we must maintain a high level of protection. 3) We must secure a high degree of bio-diversity and protect ecosystems. 4) Resources must be used more efficiently. 5) We must take action at an international level 6) Environmental considerations must be taken into account in all sectors. 7) The market must support sustainable development. 8) Sustainable development is a shared responsibility and we must measure progress. (au)

250

Urbanisation, urban growth and planning in the Copenhagen Metropolitan Region with reference studies from Europe and the USA  

DEFF Research Database (Denmark)

87% af den danske befolkning bor i byområder - urbanisering i Danmark har nået en højdepunkt. Samtidig vokser byerne videre: Hvert år bliver 15 km2 – et areal på størrelse med Ringsted – omdannet til byformål i Danmark. Tidligere perifere landdistrikter påvirkes af urbaniseringen som følge af dannelsen af metropolregioner, hvoraf de bynære (peri-urbane) områder er et af forandringens brændpunkter. Landbrugs- og naturområder er under stærkt transformationspres. Planlægningsstrategier er nødvendige for at sikre en fremtidig afbalanceret og bæredygtig udvikling i hele byregionen. Analysen af urbanisering og byvækst i bynære områder, var kernen i denne undersøgelse, herunder socio-demografisk og funktionel dynamik, konsekvenser for arealanvendelsen og muligheder for fysisk planlægning. Hovedstadsområdet var hovedcasestudiet, men andre europæiske byregioner og byer fra USA blev brugt som reference undersøgelser. Metoderne omfattede kvantitative analyser af register- og arealanvendelses data samt en kvalitativ analyse af planlægningsværktøjer. Undersøgelsen viser, at selvom de fleste ændringer i arealanvendelse kan findes tæt på byerne, så er der mange andre faktorer, som påvirker udviklingen i et langt større geografisk område. I hovedstadsområdet kan vi se tilflytning til både peri-urbane områder og til bykernen, men domineret af forskellige sociale grupper. Det peri-urbane landbrug tilpasser sig i form af multifunktionelle og ikke-produktionsrelaterede aktiviteter, samt by-orienterede aktiviteter. Naturområder er i mange tilfælde godt beskyttet - dog er de områder, der ligger tættest på byerne stadig truet og byspredning er et fortsat problem. Den seneste økonomiske krise har bremset urbanisering i nogle af de peri-urbane områder i hovedstadsområdet, og regionen er i en fase af konsolidering. Projektet blev finansieret af Center for Strategisk Byforskning (Realdania Forskning) og EU-FP6 forsknings-projektet "PLUREL - Peri-urban land use relationships -Strategies and Sustainability Assessment Tools for Urban-Rural Linkages" (EC FP6 036921).

Fertner, Christian

2012-01-01

251

Activity Based Costings anvendelse til beslutningstagen : Erfaringer baseret på større danske fremstillingsvirksomheder  

DEFF Research Database (Denmark)

Activity-Based Costing (ABC) er stadig ét af mest omtalte "moderne" økonomistyringsværktøjer såvel blandt private virksomheder af undersøgelsen, som i offentlige organisationer. En ny state-of-the-art undersøgelse af 90 mellemstore og større danske fremstillingsvirksomheder blev gennemført i 2003 og resultatet vises her for første gang. Resultatet giver en helhedsforståelse for, hvilke rationelle, videns-, holdnings- og størrelsesmæssige anvendelsesmotiver, der indgår ved i såvel implementeringen som anvendelsen af ABC. Der er ikke tvivl om, at kendskabet til ABC i Danmark er højt, og at fremkomsten vil øges de næste år frem. Mange virksomheder vurderer således, hvorvidt ABC kunne være et relevant styrings- og rapporteringsværktøj hvad angår en stor del af de indirekte eller faste omkostninger. Undersøgelsens problemfelt er derfor rettet mod at skabe en større indsigt i området, set i relation til de fremtidige muligheder, herunder en cost/benefit betragtning ved implementering af ABC. Vi har tilføjet en del kvalitative kommentarer, som respondenterne har tilføjet. Disse er vigtige i forhold til en forståelse for, hvorfor eller hvorfor ikke ABC anvendes. Til sidst perspektiveres også til blot et fåtal af tilsvarende internationale undersøgelser i Skandinavien, USA og U.K.

Nielsen, Steen

2007-01-01

252

Consumption in out-of-hours health care: Danes double Dutch?  

DEFF Research Database (Denmark)

Huibers L, Moth G, Andersen M, Grunsven van Grunsven P, Giesen P, Christensen MB, Olesen F Dette studie ser nærmere på borgernes forbrug af lægevagten uden for normal åbningstid i Danmark og Holland. Resultaterne viser, at danskerne i den undersøgte to-måneders periode havde 80 kontakter (pr. 1000 indbyggere) vedrørende akut lægehjælp, mens hollænderne kun havde 50 (pr. 1000 indbyggere). Den største forskel blev fundet for børn i alderen 0-5 år og for yngre voksne i alderen 20-35 år. Særligt telefonkonsultationer viste betydelige differencer. Danskerne fik også flere hjemmesøg (10/1000) end hollænderne (5/1000). Til gengæld havde hollænderne flere kliniske konsultationer (25/1000) end danskerne (23/1000). Alt i alt ser danskerne ud til at have flere kontakter med lægevagten uden for normal åbningstid – særligt for den yngre del af befolkningen. Fremtidige studier bør undersøge, om alle kontakter til lægevagten er lige relevante, så det fremover bliver muligt at identificere de faktorer, der synes at giveunødig belastning på lægevagten. Ny viden på området vil give bedre muligheder for at sikre en mere optimal brug af ressourcerne i lægevagten og dermed også en mindre belastning på lægevagten.

Huibers, Linda; Moth, Grete

2014-01-01

253

Hvornår er det slut? : Hvorfor og hvordan man måler på krigsindsatser  

DEFF Research Database (Denmark)

Den danske indsats i Afghanistan er ved at slutte, og de sidste danske kampsoldater er fløjet tilbage til Danmark. Men hvordan kan man vide, at krigen nærmer sig sin afslutning, og at der ikke længere er behov for danske kampsoldater i Afghanistan, men derimod for militære instruktører og eksperter i genopbygning? I artiklen argumenteres der for, at performance-målinger kan bruges til at besvare disse spørgsmål. Artiklen tager udgangspunkt i, at strategisk debat blandt politikere ikke bør ophøre med krigsengagementers start, men derimod fortsætter i krigsengagementernes fulde forløb. Strategisk debat forudsætter informationer fra krigsområder, og performance-målinger er et virksomt instrument i denne sammenhæng. Med afsæt i den danske Afghanistan-strategi, i Helmandplanerne samt i deres afrapporteringer diskuteres det i artiklen, hvordan performance-målinger kan bringes i anvendelse i dansk regi i forbindelse med fremtidige militære indsatser. Historiske eksempler og koncepter fra performance-litteraturen diskuteres i artiklen, før fokus rettes mod fremadrettet dansk brug af performance- målinger. Afslutningsvis anvises fire anbefalinger for fremtiden.

Larsen, Kristian Knus

2014-01-01

254

Marine Spatial Data Infrastruktur – hvad er status for en infrastruktur for geografi sk data til søs i Danmark.  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available En bæredygtig fremtid har stået højt på den politiske dagsorden siden Brundtland rapporten udkom i 1987. Geodata spiller en væsentlig rolle i opfyldelse af dette mål. Med udgangspunkt i geodata kan der skabes en datainfrastruktur, der kan være med til at understøtte den planlægning, administration og generelt det beslutningsgrundlag, der er nødvendige værktøjer for at kunne opnå bæredygtighed i såvel det økonomiske, det sociale og det miljømæssige perspektiv. Sammenhængen udlægges i teori og modeldannelse af blandt andet diskurserne omhandlende Land Administration System (LAS og Spatially Enabled Society, såvel som i teorier om digital forvaltning (eGovernment. Alle diskurser anerkender vigtigheden af Spatial Data Infrastructure (SDI, og dermed af geodata, som et redskab og katalysator for processen.

Line Hvingel

2011-09-01

255

The biofuel potential of crop based biomass in Denmark in 2020; Danmarks potentiale for afgroedebaseret biobraendstofproduktion i aar 2020  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

According to climate change observations and foresights several countries including Denmark have committed to reduce GHGemissions. However, the transport sector is still increasing its GHGemissions. Substitution of fossil fuels with biofuels seems to be the best way to reduce CO{sub 2}-emission from this sector on the shorter term. This project evaluates how Denmark can produce enough biofuels to fulfil the political goal of 10 % substitution of the fossil fuel consumption in the year of 2020. This project also approaches the suitability of different crop species to the biofuel industry. Maize and sugar beet are the most suitable crops for biofuel production when only focusing on maximum biofuel yield. Alfalfa is likewise showings great potential and is the most suitable crop in terms of sustainable biofuel production, because of low energy requirements (diesel, fertilizer, pesticide and irrigation) during cropping. Even though maize has higher needs for energy during cropping, it will still be suitable for sustainable biofuel production because of the high biofuel yield. Present calculations show that it is possible to meet the required amount of biofuels by using domestic biomass, which is currently exported (cereal grain) or not utilized (eg. straw). However, these calculations assume that it will become possible to convert the whole amount of carbohydrates into biofuel before 2020. In terms of assessing the biofuel production potential three storylines are defined for the development until 2020. Changes in land use and crop composition are suggested for each storyline to adjust the biofuel production to Danish agriculture. The biofuel production potential is also assessed for two regions in Denmark. Here the region of Storstroem shows greater potential than the region of Soenderjylland because of low density of domestic animals. (au)

Bertelsen Blume, S.

2008-02-15

256

Biogas production in Denmark - Assessments of the operational and societal economy; Biogasproduktion i Danmark - Vurderinger af drifts- og samfundsoekonomi  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

In the mid 1990's, the increase in the biogas production came from 20 centralised biogas plants. Since then the increase in biogas production has come mainly from farm biogas plants and it is estimated that around 8% of all slurry today is used to produce biogas. With the energy agreement from 2012 and a new political ambition of using up to 50% of all slurry and manure in the production of biogas, new targets, as well as a new framework have been set up for the future biogas production in Denmark. The aim of this report is to assess the business and socio-economics of biogas in Denmark under the new conditions given by the 2012 energy agreement. It is the aim to highlight many of the different parameters which, in effect, decides the economic outcome. Furthermore, it is the aim to look at the socio-economic gains and costs related to biogas production, including the positive side effects which come from biogas. The analysis of farm biogas indicates that the business profit is positive of around 0.4 million DKK per year, while the result for the organic plant is a deficit of around 4 million DKK per year despite the assumption that the farms are located relatively near the biogas plant. In the socio-economic analysis, the value of replaced natural gas is included as well as the value of increased fertiliser value and reduced nitrogen leaching. In the calculations, a net tax factor of 35% has been used to change the factor prices to consumer prices. A tax distortion factor (dead weight loss factor) of 20% has been used to account for the subsidies given and the change in taxation required. This is done even though the Danish PSO levy ensures that the subsidies given do actually affect the price of the energy bought by the consumer. The interest is set at 4.25% following the recommendation by the Ministry of Finance and The Environment Agency. The analyses show that the direct socio-economic costs are 39.5 million DKK and that the tax distortion effect costs 5.0 million DKK per year. The direct income is 21.4 million DKK and the values of the side effects are 2.3 million DKK per year. The net cost is 20.8 million DKK or 2.8 DKK per m{sup 3} methane. The net socio-economic costs are larger as the subsidy is not included in the income and because the costs are higher. Sensitivity analyses show that increased use of animal manure can reduce the societal costs to 632 DKK per tonne CO{sub 2}. The cheapest option is increased use of deep bedding which can reduce the costs to 414 DKK per tonne CO{sub 2}. Using more maize increases the socio economic costs considerable. The socio-economic costs related to upgraded biogas are higher than selling it to combined power and heat plants, as the upgraded biogas does not replace much more CO{sub 2}, but the costs are higher. Even when the reduced loss of heat is included, the socio-economic costs are still lower using CHP than when upgrading biogas to bio natural gas. The societal costs are slightly higher from a farm plant than the Case 2012, but the difference is not large. The socio-economic costs based on an organic plant are, on the other hand, much higher as the costs are close to 3,000 DKK per tonne CO{sub 2}. The socio-economic costs have increased due to the changed calculation methods and increased costs for the purchase of the solid fraction. On the other hand, it is expected that society might have to pay a higher price towards the Danish goal of independence from fossil fuels in 2050. In the short term, the low EU CO{sub 2}-quota price does mean that biogas has become more expensive and less competitive. In the long run, binding CO{sub 2} quotas should increase the CO{sub 2} quota price and increase the need for green energy like biogas. It is not likely that the goal of using 50% of all slurry will be achieved by 2020, but the energy agreement from 2012 has created a foundation which will ensure an increase in the future Danish biogas production. (LN)

Jacobsen, Brian H.; Laugesen, F.M.; Dubgaard, A.; Bojesen, M.

2013-06-15

257

Miljø- og arbejdsmiljøvenlig bygningsisolering af fåreuld og hør : Feasibilitystudier vedr. mulighederne for at opstarte produktion i Danmark på danske råvarer  

DEFF Research Database (Denmark)

Resume af rapport om miljø- og arbejdsmiljøvenlig bygningsisolering af fåreuld og hør og mulighederne for at starte en dansk produktion, udarbejdet af Esbensen Rådgivende Ingeniører, Sonnerup ECO Advise og HBC A/S under Energistyrelsens udviklingsprogram "Miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering"

Hansen, Ernst Jan de Place

258

Veje og udveje i et felt under forandring. En komparativ analyse af to grupper lærerstuderende i Danmark og USA  

DEFF Research Database (Denmark)

Afhandlingen bidrager til at undersøge, hvordan såvel Bourdieus begreb om habitus som Archers begreb "den interne konversation" kan anvendes til at belyse lærerstuderendes karriereorientering og fremtidsperspektiver i to lande. Med afsæt i kritisk realisme som videnskabsteoretisk grundlag muliggør afhandlingens komparative indfaldsvinkel en diskussion af samspillet mellem samfundsøkonomisk struktur og lokal kultur og problematiserer derved forestillingen om den professionelle lærer og læreruddannelsen som generelle standardfigurer.

Steensen, Jette Johanne

2007-01-01

259

Karkirurgiske procedurer i Danmark 1996-2004. Amtslig karkirurgisk funktion er associeret med hyppigere indgreb, der forebygger amputation og apopleksi  

DEFF Research Database (Denmark)

INTRODUCTION: International studies indicate that decentralised vascular surgical activity could have a positive influence on the organisation of vascular services in Denmark. MATERIALS AND METHODS: Numbers of vascular operations in 1994-2004 in the various Danish counties were collected from the Danish National Vascular Registry (www.karbase.dk). Incidences were compared by z-test. P-values were corrected by the Bonferroni method. RESULTS: The incidence of operations for carotid stenosis, critical lower limb ischaemia, and acute lower limb ischaemia 68% (P<0.01), 26% (P < 0.01), and 16% (p < 0.01) higher in counties with own vascular surgical services compared to counties without own vascular service. The incidence of operations for carotid stenosis was 22% higher in counties offering such operations compared to counties offering most other vascular surgical except carotid thrombendarterectomies (P < 0.001). CONCLUSION: Own vascular surgical services in Denmark are associated with a higher incidence of operations, thus preventing stroke and amputation. Udgivelsesdato: 2007-Nov-19

Lindholt, Jes S; Jensen, Leif Panduro

2007-01-01

260

The Danish transport infrastructure 2030. Report from the Danish Infrastructure Commission; Danmarks transportinfrastruktur 2030. Betaenkning fra Infrastrukturkommissionen  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The Danish Infrastructure Commission was appointed in November 2006 following a government decision. The terms of reference for the work of the commission state that 'the overall objective is for Denmark to maintain and develop its position as one of the countries in the world with the best transport systems, despite the fact that growing traffic volumes are increasing the requirements in the long term'. On this background, the commission has been given the following main tasks: 1) To analyse and assess the key challenges and development potential for the infrastructure and national traffic investments until 2030. 2) To identify and assess the strategic options and priorities and to put forward suggestions to strengthen the basis for the national investment decisions in the transport area. Furthermore, the commission was given the task of analysing and assessing proposals for strategies for handling a number of selected issues. These include the issue of cost-effective organisation and management of construction projects, the handling of preservation, climate and environmental concerns, the opportunity for better utilisation of the infrastructure by means of modern IT, and the significance of the long-term physical planning. The Danish Infrastructure Commission recommends six focus areas to be used as the starting point for planning the future transport system. Transport is about quality of life and prosperity - about connections between people, families and businesses. Infrastructure contributes to ensuring that we can get to work, and that products and goods can be transported to their destination in the shops and to the consumers. This makes infrastructure a vital cornerstone for our welfare and prosperity. Mobility is a key element in the competitiveness of businesses - and thus also for the growth conditions of Danish society. Efficient transport systems contribute to ensuring that goods can be produced in the best and least expensive location. The production and distribution of goods become simpler and less expensive, because faster and more reliable delivery to the consumers is ensured. And high mobility contributes to businesses being able to attract the right manpower. At the same time, it is important to be aware that the development in the climate and environmental areas may influence our planning of infrastructure as well as urban planning. (au)

2008-01-15

 
 
 
 
261

Postoperativ mortalitet ved kolecystektomi. Opgørelse vedrørende samtlige kolecystektomier blandt kvinder i Danmark i perioden 1977-1981.  

DEFF Research Database (Denmark)

This paper assesses the risk of dying within thirty days of admission among 13,854 women who had a cholecystectomy performed as the principal operation during the period 1977-81. The overall crude mortality rate was 1.2%. Women who had a simple elective cholecystectomy performed had a mortality rate (0.2%) similar to women who had a simple hysterectomy, but significantly higher than in the general female population. High age, acute admission, admission to hospital in the three months prior to the index admission, the number of discharge diagnoses, and the geographical region were significantly associated with increased mortality. The higher mortality associated with exploration of the common bile duct disappeared when number of discharge diagnoses was taken into account. As regards early mortality, it is concluded that simple elective cholecystectomy is a safe procedure before the age of 50-60 years. Exploration of the common bile duct may not be as important an independent factor as previous assumed. Udgivelsesdato: 1994-Mar-7

Bredesen, J; JØrgensen, T

1994-01-01

262

Erfaringer med at bruge evidens i kommunen. : Evaluering af PMT Danmark i Styrelsen for Social Service, Odense.  

DEFF Research Database (Denmark)

Paperet udgør den ene halvdel af præsentationen af resultaterne af en evaluering som DPU og Epinion har foretaget af Implementeringen af en evidensbaseret metode, PMT (Parental Management Training), indenfor det sociale område i tre forsøgskommuner. Evalueringen er rekvireret af Styrelsen for Social Service, som satser på at udbrede evidensbaserede metoder indenfor flere faglige områder i kommunerne. Evalueringen bygger på en interviewundersøgelse med de forskellige faggrupper, der er involveret i arbejdet med PMT i kommunerne. Interviewene fokuserer på de erfaringer som ledere, forvaltere og fagfolk har gjort med at bruge evidens i kommunen. Det centrale forskningsspørgsmål er: Hvad betyder det for implementeringen at metoden er evidensbaseret?

Stilling Olesen, Jesper

263

Socio-economic analysis of CCS/EOR in Denmark; Samfundsoekonomisk analyse af CCS/EOR i Danmark  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The Danish Energy Agency has initiated an analysis of the socio-economic sustainability of a CCS / EOR system based on CO{sub 2} capture from Danish sources and injected into selected Danish North Sea oil fields. The analysis shall assess the socioeconomic consequences of such a project as well as highlight the budgetary economic effects for the parties involved. Taking into account a realistic time frame for conversion of the cogeneration power plants and for the extent of the possible capture of CO{sub 2} in each of these plants, it has been chosen only to presuppose the establishment of CCS in three plants, namely Studstrupvaerket, Fynsvaerket and Nordjyllandsvaerket. Only the oil fields Dan, Halfdan and Gorm were selected for the analysis. The analysis shows that in the selected oil fields it is possible to increase the oil production by approx. 151 million. barrels of oil to the year 2049, which corresponds to approx. 40% of the estimated potential in these fields. The increased oil production requires that approx. 95 million. tonnes of CO{sub 2} is captured in the three power plants, which are subsequently transported and injected in the oil fields in the North Sea. The transport of CO{sub 2} from the CHP plants to the North Sea are assumed to be done by ship, since this solution is economically favorable and also offers logistical advantages and increased flexibility. The analysis shows that both the budget economic and the socio-economic analysis as a whole provide a positive economic net present value over a 30-year period. The socio-economic benefit is expected to be about. 3.5 billion DKK higher. This difference is due to especially the following conditions: a) CO{sub 2} emissions of CO{sub 2} transport are only included in the socio-economic analysis, since shipping is outside the quota system. In the socio-economic analysis, the estimated value of damage impact on the environment is included; b) The value of the oil produced after 2049 is included in the socio-economic analysis as terminal values, while the budget economic analysis does not include effects beyond 30 years; c) The value of district heating losses in the socio-economic analysis are assumed to correspond to the socio-economic costs of district heating, while the value in the budget economic analysis is calculated as the district heating consumers' expected additional price at the transition from cogeneration to district heating.; d) The cost of SO{sub 2} emissions is in the socio-economic analysis set to damaging effects while in the budget economic analysis it is set to the level of charges. (LN)

NONE

2012-12-15

264

Book review : Malene Hauxner: "Fra naturlig natur til supernatur; europæisk landskabsarkitektur 1967-2007 set fra Danmark", Ikaros Press, 2010  

DEFF Research Database (Denmark)

SUPERNATUR is the third and final volume of a trilogy on European landscape architecture and urbanism in the 20th century and on landscape architecture’s spectacular ability to address the complex challenges of our time. The relationship between humankind and nature constitutes a fundamental axis in any cultural epoch; in landscape architecture the interpretation of and dealing with this is obviously essential. The trilogy is built on the premise that landscape architecture’s genuine modes of expression represent a key to and reveal insights into our attitudes towards nature but also to culture, the good city and the good life.

Braae, Ellen Marie

2011-01-01

265

Security of energy supply: Account of the security of supply in Denmark; Energiforsyningssikkerhed. Redegoerelse om forsyningssikkerheden i Danmark  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

A secure and stable energy supply is a prerequisite for a society like the Danish. Through many years of active energy policy we in Denmark have developed an efficient energy system with a very high security of supply. In coming decades it is necessary to implement a major transformation of our energy supplies to more renewable energy and phase out fossil fuels. The Government's vision is that we must have a Denmark that is independent of fossil fuels. With such a fundamental transformation of our energy supply and energy system it becomes a challenge to maintain the high security of supply, as we know it today. Conversely, it is not a long term solution to continue to allow society to be dependent on fossil fuels. And it is against this background, the Danish Minister for Climate and Energy submit this account on security of energy supplies in Denmark. The account shows that we in Denmark have a high security of supply. There is still access to sufficient energy resources, we have a well-functioning infrastructure, and we have good access to the exchange of energy within the EU and other countries. This places Denmark in a good situation. Today, Denmark has a significant import of especially petroleum and coal and export of petroleum and gas. The future declining production of oil and gas in the North Sea means an increasing need for imported fuels from fewer and fewer countries and regions, and at the same time there will be an increased international demand for the same fuels. This brings Denmark in the same situation as the other EU countries. Thus we have the basis for reducing consumption of fossil fuels and instead accommodate increasing amounts of renewable energy in our energy supply, but it requires a further development of the system to be possible to store energy and manage energy consumption. It will be necessary if the growing parts of our energy must come from fluctuating sources like wind and solar energy. Efficiency in energy supply has doubled since the oil crises of the 1970s. Now we must start the next step in the transformation of the energy supply. We must continue with developing efficient energy consumption significantly, and we must replace the consumption of fossil fuels with renewable energy. The account shows that it is possible. But it does not come by itself, and it requires intelligent solutions. Development and implementation of energy efficient and cost effective solutions for production, distribution, trading and use of energy will be necessary. And the work must be done at national level as well as at EU level. (ln)

2010-02-15

266

Marine Spatial Data Infrastruktur : hvad er status for en infrastruktur for geografisk data til søs i Danmark.  

DEFF Research Database (Denmark)

En bæredygtig fremtid har stået højt på den politiske dagsorden siden Brundtlandsrapporten udkom i 1987. Geodata spiller en væsentlig rolle i opfyldelse af dette mål. Med udgangspunkt i geodata kan der skabes en datainfrastruktur, der kan være med til at understøtte den planlægning, administration og generelt det beslutningsgrundlag, der er nødvendige værktøjer for at kunne opnå bæredygtighed i såvel det økonomiske, det sociale og det miljømæssige perspektiv. Sammenhængen udlægges i teori og modeldannelse af blandt andet diskurserne omhandlende Land Administration System (LAS) og Spatially Enabled Society, såvel som i teorier om digital forvaltning (eGovernment). Alle diskurser anerkender vigtigheden af Spatial Data Infrastructure (SDI), og dermed af geodata, som et redskab og katalysator for processen.

Stigsen, Tino Kastbjerg; Weber, Michael

2011-01-01

267

Ynglefugle i Vadehavet, 1996  

DEFF Research Database (Denmark)

Denne rapport præsenterer resultaterne af en optælling af ynglefugle i den danske del af Vade-havet i 1996. Der er tale om den hidtil mest omfattende koordinerede ynglefugle-optæl-ling, idet tællingen for første gang også omfattede største-delen af marskområderne bag digerne. Optællingen var et led i overvågningen af hele det samlede Vadehav fra Ho Bugt i Danmark til Den Helder i Holland. Den dækkede alle ynglende vadefugle, måger og terner, enkelte kysttilknyttede ænder, samt Blå Kærhøg og Mosehornugle. Formålet med optællingen i 1996 var at vurdere de samlede ynglefuglebestande, deres forde-ling og bestands-udviklingen ved sammenligning med tidligere optællinger i den danske del af Vadehavet. På baggrund af resultaterne gives forslag til beskyt-telses-foranstaltninger, fremtidige optællinger og forbedring af optællingsmetoder. I optællingerne deltog 29 personer. Projektet foregik i et samarbejde mellem Danmarks Miljø-under-søgelser og Dansk Ornitologisk Forening. Da dette programs første dækkende optæl--ling af områderne foran digerne løb af stablen i 1991 deltog 17 personer. Dækningen i forlandsområderne og på vadehavsøerne var næsten komplet, mens der i de fleste områder bag digerne blev foretaget mindst én optælling af Vibe, Stor Kobber-sneppe og Rødben. Det er for første gang muligt at vurdere bestanden for en række af de talrigt ynglen-de arter i Vadehavet. Resultaterne fra optællingen i det danske Vadehav har tidligere været præsenteret (Thorup 1997). Til forskel fra denne arbejdsrapport præsenterer nærværende rapport kort over de fleste arters fordeling og for visse arter også tæthed. De samlede bestandstal for den danske del af Vadehavet afviger lidt og sammentællinger i delområder i nærværende rapport afviger også i visse henseender fra arbejdsrapporten. Dels er der efter arbejdsrapportens færdiggørelse indkommet enkelte supplerende oplysninger, dels er sammentællingerne i regioner gjort sammenligne-lige med den tidligere optælling i 1991. Desuden er beregningsmetoderne ændret lidt, og estimeringen afbestands-størrelserne i denne rapport er præciserede ved, at der er benyttet arealberegninger og oplysninger om bestands-tætheder ved vurderingen af bestandsstørrelser i ikke optalte områder. Bestanden af Strandskade i det danske Vadehav i 1996 vurderes til ca. 2.900 par. Arten tåler en intensiv udnyttelse af landskabet og synes i fremgang. Dog er der sket bety-delige forskydninger i forekomsten siden 1991. Viben trives ikke i det intensivt dyr-kede landbrugsland bag digerne, og bestanden foran digerne er meget lille. Bestanden i 1996 vurderes at være ca. 2.475 par. Stor Kobbersneppe er gået meget tilbage i antal siden 1991. Der ynglede ca. 250 par i 1996, hvilket svarer til, hvad der ynglede alene i Tøndermarsken i 1983. Bestanden af Rødben i Vadehavet i 1996 vurderes til ca. 4.700 par. Det svarer til, hvad man førhen vurderede, der ynglede i hele Danmark. Ikke desto mindre er arten i tilbage-gang i marsken bag digerne, men der er dog kun brugbare optællinger fra Tønder-marsken. Her skete den store tilbagegang i 1980'erne, mens bestanden har været stabilt lav i 1990'erne. Forlandsområder med ekstensiv afgræsning kan have meget tætte bestande af Rød-ben, og bestanden på forlandsområderne er evt. i fremgang. Dog udgør arealer med eksten-siv afgræsning tilsyneladende en forholdsvis lille andel af det samlede strand-engs-areal. De kolonirugende fugle er forsøgt optalt årligt, siden programmet startede i 1990. Men dækningen i 1996 var for første gang næsten komplet. Især har de meget store strande på Rømø været mangelfuldt dækket tidligere år. På Rømø Vesterstrand var der i 1996 meget store kolonier af Dværgterne og Havterne. I alt blev der i 1996 registreret 219 par Dværgterner og 1.060 par Havterner; omtrent dobbelt så mange som der nogensinde tidligere er blevet optalt. Hættemågebestanden er stadig i stigning i Vadehavet, og i Danmark findes bestanden især i de voksende kolonier i to klæggrave samt på Langli. I a

Rasmussen, L. M.; Thorup, O.

1998-01-01

268

Unequal Expectations : Subjective Beliefs, Academic Performance, and Inequality of Educational Opportunity  

DEFF Research Database (Denmark)

Denne afhandling undersøger den rolle, som unges forventninger til deres fremtidige muligheder i uddannelsessystemet spiller i skabelsen af uddannelsesmæssig chanceulighed i postindustrielle samfund. Afhandlingen tager afsæt i teorien om rationelle valghandlinger, der er i de senere år har vundet indpas i den internationale, sociologiske forskning i chanceulighed. Hovedargumentet er, at unge danner deres uddannelsesforventninger ved at vurdere konsekvenserne af de uddannelsesvalg, de står over for i deres uddannelseskarrierer. Denne forventningsdannelse anskues i afhandlingen som en læringsproces, hvorigennem de unge forholder sig til både sig selv og fremtiden i lyset af deres faglige formåen og sociale baggrund. En vigtig konsekvens af denne læringsproces er, at den sociale baggrund sætter sig igennem i unges uddannelsesvalg selv blandt unge med samme faglige kvalifikationer. Chanceuligheden virker med andre ord igennem de forventninger, unge har til deres fremtid. Afhandlingen udvikler disse idéer over femkapitler. I kapitel I, der er et introducerende oversigtskapitel, placeres afhandlingens forskningsmæssige bidrag inden for den sociologiske forskningstradition. Kapitlet redegør for, hvordan teorier, der placerer årsagen til chanceulighed i familiers forskellige økonomiske og kulturelle ressourcer, komplementeres af teorier, der placerer årsagen i unges socialt strukturerede orientering mod deres uddannelsesmæssige fremtid. Kapitlet definerer endvidere begrebet ”forventning”, der spiller en central rolle i afhandlingens teoretiske bidrag. Sidst diskuterer kapitlet, med udgangspunkt i en analyse af social ulighed i uddannelsesforventninger blandt unge i Danmark, hvordan afhandlingen kan informere fremtidige uddannelsesreformer, der har til hensigt at forøge den sociale mobilitet. ? I kapitel II og III, der udgør afhandlingens mere teoretiske bidrag, undersøges den læringsproces, hvorigennem unge danner deres uddannelsesforventninger. Det overordnede argument i de to kapitler er, at unge opdaterer deres forventninger i lyset af de signaler om deres faglige formåen, de får i skolen. I kapitel II studeres den betydning, som inddeling af elever efter evner har for gymnasieelevers uddannelsesforventninger i USA. I kapitel III rettes blikket mod årskarakterens rolle i forventningsdannelsen blandt socialt udsatte gymnasieelever i USA. De empiriske analyser i begge kapitler viser entydigt, at unge aktivt regulerer deres uddannelsesforventninger på baggrund af de signaler, de får om deres faglige formåen i gymnasiet. Analyserne i de to kapitler viser dermed, at uddannelsessystemet spiller en central rolle i unges forventningsdannelse. Kapitel IV og V udgør afhandlingens mere metodologiske bidrag. I kapitel IV udvikles en generel metode til at bryde totale effekter ned i direkte og indirekte effekter i logistiske regressionsmodeller. Metoden løser et problem, der længe har voldt den sociologiske metodeforskning problemer: At man ikke direkte kan sammenligne logistiske regressionskoefficienter på tværs af modeller med forskellige baggrundsvariable. I kapital V anvendes denne metode til at konceptualisere og kvantificere den social baggrunds indflydelse på uddannelsesvalg blandt unge med samme faglige kvalifikationer. Denne indflydelse forklares af teorien om relativ risiko aversion, der antager, at unges forventede afkast af uddannelse afhænger af deres sociale baggrund. Kapitlet tester denne antagelse indirekte ved at dekomponere chanceuligheden i at få en universitetsuddannelse for en kohorte født i 1954 i Danmark. Analysen viser, at ca. 60 procent af chanceuligheden skyldes socialbaggrundsforskelle i de forventede afkast af uddannelsen. Analysens resultater er dermed i tråd med den internationale forskning på området, der viser, at uddannelsesforventninger har en central betydning i skabelsen af uddannelsesmæssig chanceulighed i postindustrielle samfund.

Karlson, Kristian Bernt

2013-01-01

269

Investering og prisdannelse på et liberaliseret elmarked  

DEFF Research Database (Denmark)

Hvorledes vil elpriserne på det nordiske elmarked udvikle sig, såfremt der i de kommende 10-15 år ikke udbygges væsentligt med ny elkapacitet i Norden ud over de få anlæg, der på nuværende tidspunkt er besluttet? Og hvilke vilkår skal der til for atinvestorer vil initiere nye investeringer i kraftværker? Sagt meget kort er dette baggrunden for det EFP-støttede projekt "Forsyningssikkerhed og økonomisk efficiens i det fremtidige elsystem", som i et samarbejde mellem Forskningscenter Risø, Eltra,Elkraft System og RAM-løse edb har ført til udarbejdelse af denne rapport. Udgangspunktet for projektarbejdet har været den nordiske elmarkedsmodel og dennes evne til at håndtere udbygningen af den nødvendige kapacitet på længere sigt. Centralt iprojektet har været en kvantitativ analyse af, hvorledes priserne kan se ud på det nordiske elmarked i fremtiden afhængigt af omfanget af foretagne nyinvesteringer i elproduktionskapacitet. Ved hjælp af elmarkedsmodellen Balmorel er der opstillet etbasisscenarie frem til 2020, som kun indeholder de allerede i dag vedtagne beslutninger om udbygning med ny elkapacitet. Frem til 2010 kan dette basisscenarie betragtes som et sandsynligt forløb. Men for perioden 2010-20 kan beregningerne primærtbetragtes som illustrationer af, hvordan elpriserne kan udvikle sig, såfremt der ikke foretages yderligere investeringer. For perioden 2010-20 er det således et såkaldt "worst case", der er gennemregnet. I forhold til basisscenariet er der yderligeregennemregnet en række forskellige cases for året 2015, bl.a. konsekvenserne af våd- og tørår og en usædvanlig kold vinterperiode. Endvidere er det i projektet analyseret, hvorledes prisudviklingen på elmarkedet påvirker profitabiliteten i nyeinvesteringer i elkapacitet afhængigt af en række eksogene hændelser, som eksempelvis udbygning med vindkraft og prisen på CO2-markedet. Dette er gjort ved at analysere rentabiliteten i et nyt værk, placeret enten i Øst- eller Vest-Danmark. Analyserne erblevet gennemført for tre situationer: 1) For en enkelt investor uden besiddelse af andre elanlæg, 2) For en enkelt investor med en egen portefølje af elproduktionsanlæg, hvorfor et nyt anlæg vil konkurrere med ham selv og, endelig, 3) For tokonkurrerende investorer, der investerer i det samme kendte anlæg, henholdsvis i Øst- og Vest-Danmark. I alle tilfælde investeres i et naturgas-fyret combined cycle anlæg med levering af både el og varme. Herudover er investorens egen mulighed fortidsmæssigt at "time" sin investering søgt kvantificeret i beregningerne, altså hvornår er det optimalt for ham at investere.

Morthorst, Poul Erik; Jensen, Stine Grenaa

2005-01-01

270

Expert opinion on “best practices” in the delivery of health care services to immigrants in Denmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Introduktion: Levering af sundhedsydelser til indvandrere er et felt, der er under udvikling og som der er stigende opmærksomhed omkring. Morbiditets- og mortalitetsmønstre hos indvandrere vil ofte adskille sig fra majoritetsbefolkningens og i mange tilfælde ses dårlige sundhedsudfald for indvandrerpopulationerne. Desuden rapporteres der i danske såvel som udenlandske studier, at sundhedsprofessionelle støder på problemer i mødet med indvandrerpatienterne. Materiale og metoder: En Delphi-proces med fokus på ’best practice i levering af sundhedsydelser til indvandrere’ blev gennemført med otte danske eksperter fra den akademiske verden (2), NGO’er (1), politiske beslutningstagere (2) og praktiserende behandlere (3). Eksperterne foreslog indledningsvist 60 forskellige faktorer af betydning for levering af sundhedsydelser til indvandrere. Disse blev kondenseret til 32 faktorer inden faktorerne blev genudsendt til eksperterne. I første omgang blev de udsendt til eksperterne for at vurdere vigtigheden af hver enkelt faktor og dernæst med henblik på at opnå konsensus mellem de deltagende eksperter. Data er blevet indsamlet i perioden fra juni 2008 til januar 2009 og er sket som led i et større EU-projekt. Resultater: I artiklen præsenteres de 11 faktorer, der af eksperterne er vurderet til at have den største betydning for levering af sundhedsydelser til indvandrere. De tre vigtigste faktorer udgøres af adgang til tolke, kvalitet af tolkeservice og sikre compliance inden for medicinområdet. Disse efterfølges af faktorerne at have tilstrækkelig tid i konsultationen, sammenhæng i tilbud, interdisciplinært samarbejde, afsættelse af ressourcer, behandlerens rolle, anerkendelse af den enkelte patient, uddannelse af sundhedsprofessionelle og studerende samt tolkning over telefonen. Konklusion: En Delphi-proces kan være et værdifuldt værktøj til at opnå konsensus blandt eksperter inden for det undersøgte område – i dette tilfælde i forhold til levering af sundhedsydelser til indvandrere. På dette grundlag kan Delphi-processen være med til at skabe et beslutningsgrundlag for fremtidige politiske beslutninger. Set i lyset af fundene i dette studie kan det virke paradoksalt, at man fra politisk hold ønsker at indføre brugerbetaling på tolkebistand for personer, der har opholdt sig mere end syv år i Danmark fra juni 2011. Da det kan forventes, at gruppen af indvandrere med ophold i Danmark over syv år og begrænsede danskkundskaber i forvejen vil høre til blandt de mest udsatte og sårbare indvandrere vil dette tiltag sandsynligvis føre til en yderligere marginalisering af en allerede udsat gruppe. En mere fleksibel organisering og finansiering af arbejdet i almen praksis som eksempelvis mulighed for længere konsultationer for sårbare grupper, inklusiv nogle indvandrere, kan give rum til at overkomme eventuelle kulturelle barrierer mellem læge og patient.

Jensen, Natasja Koitzsch; Nielsen, Signe Smith

2010-01-01

271

Strategier for integreret sundhedsfremme - et review  

DEFF Research Database (Denmark)

Danske kommuner har siden strukturreformen stået for forebyggelse og sundhedsfremme. I forlængelse af skiftende regeringers folkesundhedsprogrammer har man her satset på at udvikle og implementere en række enstrengede forebyggelsesindsatser med udgangspunkt i KRAM-faktorerne (kost, rygning, alkohol og motion) ? fx i form af rygestopkurser, motionskurser, motiverende samtaler m.v. De enstrengede indsatser er i dag veludbyggede og efterhånden veldokumenterede. Men der savnes erfaringer med sundhedsfremmestrategier, der formår at adressere sundheden for en bredere del af befolkningen og ikke kun adresserer de mere ressourcestærke. Den sociale ulighed i sundheden er nemlig et voksende problem for samfundet, hvilket er blevet dokumenteret i en række rapporter gennem de seneste år i Danmark, men også i WHO. Bogen bygger på litteraturgennemgang af projekter i danske kommuner og boligområder, dokumentanalyser af rapporter, ekspertinterview med nøgleaktører i feltet, international litteratur samt deltagelse på konferencer. Den har til formål at samle viden om integrerede sundhedsfremmeindsatser og reflektere over, hvordan kommunerne i samarbejde med diverse netværk kan udforme og støtte lokale indsatser over for ulighed i sundhed efter disse erfaringer og koncepter. Bogen omhandler derved, hvilke processer, tilgange og strategier der har betydning for, at kommunal sundhedsfremme i praksis kan være en reel fælles opgave mellem borgere, professionelle, kommunale og civile aktører. Vi har heri valgt at diskutere og drage erfaringer fra indsatser og tilgange, der vægter ressourcemobilisering, empowerment og borgerinddragelse. I undersøgelsen kobles de teoretiske perspektiver med udvalgte eksempler fra aktuelle kommunale indsatstyper og platforme for sundhedsfremme. Undersøgelsen har taget et første spadestik til en forhåbentlig fremtidig mere dybdegående og nationalt baseret udforskning af sundhedsfremmearbejdet i kommuner og lokalsamfund for at mindske social ulighed i sundhed ud fra de ovennævnte tilgange. Aktuelt håber vi,at bogen kan bidrage med refleksion, ideer og diskussioner til metoder og tilgange i sundhedsfremmearbejdet, der har mere almen relevans.

Lau, Charlotte Bech; Holm, Jesper

2012-01-01

272

Muligheder, trusler og forventninger i dansk fødevareindustri  

DEFF Research Database (Denmark)

Dette Working Paper giver et overblik over et udsnit af virksomheder i den danske fødevareindustri og deres syn på, hvorvidt reelle og fremtidige scenarier udgør muligheder eller trusler. Rapporten omfatter desuden virksomhedernes forventninger til udviklingen med hensyn til eksisterende tendenser. Virksomhederne i undersøgelsen fordeler sig på otte sektorer, adskillige led i fødevarekæden samt et antal størrelsesgrupper. De største forventede muligheder for virksomhederne i undersøgelsen inkluderer nye produkter, nye eksportmarkeder, udnyttelse af danske fødevarers ry for høj kvalitet samt anvendelsen af IT. Virksomhederne anser dansk tilslutning til Euroen og større harmonisering af lovgivning inden for EU som betydelige muligheder. Der er udbredt enighed blandt virksomhederne om, at ejerskabet i den danske fødevareindustri vil blive mere globaliseret, samt at de danske supermarkeder vil have længere åbningstider og sælge flere "ready-to-eat" fødevarer, end de gør nu. Et flertal af virksomhederne forventer en stigning i udbredelsen af både økologi og GMO. Det er i høj grad små virksomheder, som forventer en stigning i andelen af økologi. Undersøgelsens eksporterende virksomheder er generelt noget mere entusiastiske med hensyn til mulighederne under WTO og øvrige globaliseringstendenser, end de ikke-eksporterende er - de føler sig også i højere grad truede af et større brud på fødevaresikkerheden i EU. Billige landbrugsprodukter og billig arbejdskraft i fremstillingssektoren i udlandet bliver opfattet som en trussel af størstedelen af virksomhederne i undersøgelsen - især af oksekøds- og fjerkræssektoren. De relative fordele på forarbejdningsomkostninger, som Polen og Kina vil have i forhold til Danmark 10 år fra nu, forventes at være størst for Kina. Generelt har små virksomheder højere forventninger til Polens omkostningsfordel end de større virksomheder, mens de store virksomheder har højere forventninger til Kinas omkostningsfordel. Store virksomheder er mere entusiastiske angående dansk tilslutning til Euroen og harmonisering af EU-lovgivning end de mindre virksomheder.

Graber-LützhØft, Kimmie; Baker, Derek

2007-01-01

273

Studerende mulighed for opnåelse af kompetence til udvikling af professionen i positionen mellem central styring og decentral autonomi  

DEFF Research Database (Denmark)

Dette paper bygger på et casestudie af, hvordan blended læring implementeres i to professionsuddannelser ved University College Nord i Danmark. Denne forskning afslører studerendes udfordringer mellem central styring og decentral autonomi: 1) På den ene side de ydre styringsbetingelser, og kravet om at de studerende tilpasser sig eksisterende rammevilkår som målorientering og produktionskrav 2) På den anden side kravet om selvstændig læring, refleksion, vidensdeling og opnåelse af kompetence til udvikling af faget. Både ud fra et blended læringsperspektiv og ud fra uddannelsernes kompetencemål skal de studerendes opnå selvstyret læring for at kvalificere sig til kommende profession, videreuddannelse, livslang læring og professionsudvikling. Denne kvalificering kan være i risiko for at blive undergravet af den centrale styring. På baggrund heraf undersøges problemstillingen: Hvordan opleves studerendes betingelser for vidensudvikling under et blended lærings professionsbachelorsforløb? Der inddrages resultater fra 9 fokusgruppeinterviews foretaget 3 gange indenfor 1½ år. Informanterne er studerende, lektorer og praktikvejledere fra i lærer- og radiografuddannelsen. Resultaterne fra casestudiet peger på, at de studerende befinder sig i et dilemma mellem ydrestyring og kravet selvstyring og udvikling af kompetencer til faglig udvikling. Dette viser sig ved, at de studerende i nogle situationer ikke opnår adgang til autentiske og/eller refleksive læringssituationer, som fundament for erhvervelse af kompetencer til udvikling af professionen. Det konkluderes, at der er behov for øget opmærksomhed på og italesættelse af de studerendes læringsbetingelser og vilkår, både hvad angår de curriculumbestemte styringsfaktorer og de arbejdsvilkår, som rammesætter uddannelsen, praktikken og de studerendes fremtidige professionspraksis. Det anbefales, at der arbejdes både centralt og decentralt med at minimere de studerendes dilemmaposition mellem central styring og autonomi til gavn for samfundet og brugerne af de professionelles ydelser.

Dau, Susanne

2014-01-01

274

Green energy - the road to a Danish energy system without fossil fuels. Documentation section of the overall report from the Danish Commission on Climate Change Policy; Groen energi - vejen mod et dansk energisystem uden fossile braendsler. Dokumentationsdelen til Klimakommissionens samlede rapport  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The Danish Commission on Climate Change Policy presents a proposal for how Denmark can become independent of fossil fuels and, at the same time, meet the target of reducing greenhouse gases by 80%-95% compared with 1990. In addition, 40 specific recommendations for initiatives which will contribute to the realisation of the vision are presented. The documentation section of the overall report, presents the Climate Commission's work in more detail, as well as a description of the comprehensive analyses on which the Climate Commission has based its recommendations. The background documents, which have been prepared at the request of the Climate Commission are available (in Danish) at the Commission's website, www.klimakommissionen.dk. (LN)

2010-09-15

275

Applied watercourse research - An analysis of future needs. Report from a seminar at Hell, North Troendelag, November 20-21, 1995; Anvendt vassdragsforskning - en analyse av fremtidige behov. Rapport fra seminar paa Hell, Nord-Troendelag, 20-21 november 1995  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The future needs for research on issues related to Norwegian watercourse management were discussed at a seminar at Hell near Trondheim, on November 20-21, 1995. This publication reviews the work done on the seminar. Several topics in hydrology and applied watercourse management were discussed and suggestions were made for future research activities. General factors believed to influence future research activities include the possible shift in hydrologic and water science perspective from a segmented to a more holistic view of the watercourse: the expected increasing need for interdisciplinary research and institutional cooperation, the continued need for in-depth understanding of certain disciplines, the significance of an upcoming law on watercourse issues, and the effect of climate change. It is recommended that future research should be concentrated to a few watercourses and that a research programme on watercourse environment should be established. Projects are recommended on floods and flood control, on climate change and its effect on watercourses, on knowledge distribution, on the effects of new strategies such as peaking for management of hydroelectric power plants. These recommendations will be used to develop a research programme for the period 1997-2000. 35 refs., 16 figs., 6 tabs.

Skarboevik, E.; Faugli, P.E. [eds.

1996-02-01

276

Updated analysis of Denmark's possibilities of reducing NO{sub X} emissions; En opdateret analyse af Danmarks muligheder for at reducere emissionerne af NOx  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The update of the measures included in the 2006 analysis has given the following key results: 1) A number of measures such as boosting and reburning on power stations and other large point sources are no longer considered as relevant measures. 2) Minor revisions and adjustments have been implemented for measures in the industry, district heating sector, for mobile sources and for offshore. 3) Additional measures have been considered. This includes primarily the use of SNCR (Selective Non-Catalytic Reduction) and SCR (Selective Catalytic Reduction). Most sources of NO{sub x} emissions can be fitted with either of these abatement technologies. There is for example a potential by more frequent replacement of the catalytic elements in the SCR units. Also by increased ammonia dosing the reduction in SNCR units can be increased. These are relevant measures in waste incineration installations. The report includes rough estimates of reduction potentials and costs. The calculations show the costs and benefits of the relevant measures. The measures are ranked according to their shadow price with the damage costs of emissions of one kg NO{sub x}, being DKK 52 per kg NO{sub x}. The measures with a shadow price of less than the damage costs would give a welfare-economic surplus. This implies that the most cost-effective measures are 1) Better controls for gas engines at combined heat and power plants (CHP) 2) Optimisation of SNCR in waste incineration installations 3) Replacement to low-NO{sub x} burners at light oil fuel kettles in industry and CHP The measures in CHP and industry remove 3300 tonnes NO{sub x} in 2010. The measures imply a cost of DKK 3 million per year for the business sector and DKK 12 million per year for the government due to a loss in tax revenues. Moreover reductions can be expected from the measures within the waste incineration installations, but the exact potential has not been estimated here. A number of sensitivity analyses have been carried out where assumptions are changed to show their influence on the results. The analysis show that the measures are robust to changes in interest rates and in the prices of electricity, gas and oil. However, if the investments are carried out at lower costs, four more measures would give a welfare-economic surplus. If the damage costs of emissions are lowered, fewer measures will give a welfare-economic surplus. Compared to the analysis from 2006, fewer measures will now give a welfareeconomic surplus, due to a lower damage cost of emissions. However better controls for gas engines at combined heat and power plants (CHP) and replacement to low-NOx burners at light oil fuel kettles in industry do still give a welfare-economic surplus. Moreover, replacement to low-NO{sub x} burners at light oil fuel kettles in CHP is now also a cost effective measure. Besides, their might be a potential for cost effective NO{sub x} reductions by optimising SNCR in waste incineration installations. (author)

COWI A/S, Kgs. Lyngby (Denmark)

2009-07-01

277

På vej mod det entrepreneurielle universitet: Hvorfor? Hvordan? : En aktuel beslutningssituation af strategisk betydning på universiteter i udlandet og i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

I månedens profil i august 2005 belyser professor Torben Bager, direktør for Iværksætterakademiet IDEA, en række af de forhold, som virker henholdsvis fremmende og hæmmende for udvikling af uddannelser og undervisning i entre-preneurship i det danske universitetssystem. Som et resultat af vore undersøgelser i en række udenlandske og danske universitetsmiljøer kan vi fuldt ud tilslutte os Torben Bagers vurderinger. I PILE-projektet *) har vi søgt at beskrive, analysere og forstå, hvorledes nogle universiteters ønske om at fremme grundlaget for udvikling af de studerendes enterprising behaviour - og i forlængelse heraf lyst og kompetencer til at starte egen virksomhed - stiller nye krav til uddannelsernes og undervisningens didaktik, pædagogik og teoretiske grundlag. Denne problemstilling behandles i stigende grad i den internationale forskning under temaet entrepreneursship education. Begrebet enterprising behaviour kan her opfattes som det at udvikle de studerendes nysgerrighed og overvågenhed i relation til det at kunne se nye muligheder - og i forlængelse heraf fremme de studerendes lyst og evne til at reagere på sådanne signaler og muligheder gennem foretagsomhed. En sådan reaktion kan eksempelvis have et forretningsmæssigt motiv, som kan resultere i start af en ny virksomhed (entrepreneurship) eller udvikling af en ny forretningsmæssig mulighed i en eksisterende organisation (intrapreneurship). Udgivelsesdato: Oktober

Kjeldsen, John Ibsen

278

Produktivitetseffekter af flere innovative virksomheder : Analyse af gevinster for virksomheder og samfundsøkonomi hvis Danmark når op i den europæiske top 5 hvad angår andelen af innovative virksomheder  

DEFF Research Database (Denmark)

Denne rapport handler om den ekstra værdi, som innovative virksomheder skaber. En ekstra værdi som sætter virksomhederne i stand til at levere kunderne serviceydelser og produkter i en højere kvalitet eller til en lavere pris end ellers. Den ekstra værdi – også kaldet højere produktivitet – giver derfor de innovative virksomheder en konkurrencefordel.

Fosse, Henrik Barslund; HØjbjerg Jacobsen, Rasmus

2013-01-01

279

Forebyggende helbredsundersøgelser af gravide kvinder i Danmark. Anamnesepraksis og samtale om proenatal diagnostik ved tidlig undersøgelse i svangerskabet hos praktiserende loege, på fødestedet og hos jordemoder  

DEFF Research Database (Denmark)

In Denmark, pregnant women are offered antenatal care in a nationwide programme. This programme is organized around health examinations in general practice, hospital outpatient departments and at midwives' centres. During winter 1986-1987, a nationwide investigation of antenatal care was carried out. A random sample of approximately 1/3 of the general practitioners, all of the midwives who had antenatal consultations and the medical staffs of 26 departments of obstetrics and gynaecology received a questionnaire about content of a definite antenatal examination. 62% of the general practitioners, 63% of the doctors at the place of delivery and 86% of the midwives replied. Among the pregnant women, 92% replied from general practice, 84% from hospital outpatient departments and 91% from midwives' centres. The interviews about date of delivery and genetic counselling at early visits in general practice, hospital outpatient departments and at midwives' centres were in agreement with the nationwide guidelines. Employment of routine ultrasound scanning was not associated with less detailed history taking by the doctors at hospital outpatient departments, where ultrasound scanning was employed only on special indications. It was concluded that there was a considerable overlap between the interview about the date of delivery and genetic counselling at early visits in general practice and in hospital outpatient departments and, to some extent, at the midwives' centres. The sharing of responsibility for care of pregnant women by three professional groups requires specification of the content of the consultation. Official guidelines should be more specific about this point.

Lindenskov, Lena; Andersen, A M

1993-01-01

280

Survey of public green energy research, development and demonstration in Denmark; Kortlaegning af offentlig groen energiforskning, -udvikling og -demonstration i Danmark  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The Danish energy research has a leading position in the world - both in terms of volume and quality. This is the result of a survey of the public green energy research, development and demonstration. The Danish Ministry of Climate, Energy and Building and the Ministry of Science, Innovation and Higher Education have prepared the survey, which provides a factual status with a number of key figures for the public green energy-related RD and D. The survey shows the basic fact that Denmark has a good foundation for RD and D in green energy. Moreover, the survey shows that prioritisation of energy research can be a major driving force behind increased growth and employment. (LN)

2012-07-01

 
 
 
 
281

Projection of Denmark's energy consumption and emission of greenhouse gases to 2025; Fremskrivning af Danmarks energiforbrug og udledning af drivhusgasser frem til 2025  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

Energy policies are changing in Denmark as well as internationally. Since the latest projection was published January 2008 the Danish political system has agreed on a national energy agreement, furthermore EU has presented a proposal concerning promotion of renewable energy and reduction of greenhouse gases. Thus a need for an update of Denmark's energy consumption and emission of greenhouse gases has arisen. Two scenarios are presented: 1) An agreement projection - Danish Energy Authority's new basic projection, 2) An updated basic projection without the energy agreement. It must be stressed that long term projections imply uncertainties which are expected to increase during the projection period. (BA)

2008-07-15

282

Kragefuglejagt i Danmark : Reguleringen af krage, husskade, skovskade, råge og allike i sæsonen 1990/91 og jagtudbyttet i perioden 1943-1993  

DEFF Research Database (Denmark)

Mere end hver femte af de jægere, der fik udbytte i jagtsæsonen 1990 /-91, nedlagde én eller flere kragefugle. Kragefugle omfatter i denne forbindelse fem arter: Krage (Corvus corone), husskade (Pica pica), skovskade (Garrulus glandarius), råge (C. frugilegus) og allike (C. monedula). Med 91.000 råger, 68.000 krager, 43.000 husskader, 7.000 alliker og 4.000 skovskader kom det samlede udbytte af kragefugle i den pågældende sæson op på i alt 213.000 fugle. Det lovmæssige grundlag for at jage, bekæmpe og regulere kragefugle har ændret sig radikalt gennem tiden. Frem til 1982 var krage og husskade i praksis jagtbare året rundt. Efter 1967 måtte de dog ikke længere ombringes ved hjælp af gift, men i perioden 1967-1982 måtte de i stedet fanges i fælde uden for yngletiden. I 1982 blev det forbudt at drive jagt på kragefugle. Samtidig blev det tilladt at bekæmpe - regulere - kragefuglene inden for nogle rammer, som i prak-sis gav mulighed for at efterstræbe kragefuglene i stort set samme omfang og med de samme midlersom før 1982. I 1994 blev mulighederne for at efterstræbe kragefugle stærkt begrænset, idet der blev indført en - i forhold til tidligere - kort jagt- og reguleringsperiode på krage og husskade og en kort reguleringsperiode for rågeunger, mens skovskade og allike blev totalfredet. For at fremskaffe grundlag for en vurdering af kragefuglejagtens omfang og mulige bestandsregulerende effekt set i forhold til de praktiske muligheder for at jage og regulere kragefugle blev der udsendt 4.191 spørgebreve til jægere, som i jagtsæsonen 1990/91 opgav til vildtudbyttestatistikken at have nedlagt én eller flere kragefugle. Jægerne blev spurgt om forskellige forhold vedrørende deres kragefugleudbytte og -jagt (hvor, hvornår, hvordan og hvorfor) og om deres indtryk af bestandsudviklingen. Der er ingen sammenhæng mellem svingningerne i jagtudbyttet og svingningerne i bestandene. Derimod afspejler vildtudbyttestatistikken i store træk bestandenes relative, geografiske fordeling. De tætteste bestande findes generelt på Sjælland og Bornholm og de tyndeste i Syd- og Vestjylland, mens Fyn samt Øst- og Nordjylland ligger på et niveau derimellem. Jagten på krage, husskade og allike fandt hovedsageligt sted i forårsmånederne, formentlig i et forsøg på at fjerne lokale ynglefugle; for krage og husskades vedkommende oftest for at formindske prædationen på småvildt og småfugle, og for allikes vedkommende oftest for at forhindre redebyggeri i skorstene. Jagten på råge fandt næsten udelukkende sted i form af jagt på de store unger i kolonierne i maj måned, dels for at reducere bestanden for at formindske skader på landbrugsafgrøder dels for at få kød til gryden. Det var ikke muligt at jage skovskade så intensivt og målrettet, som det var tilfældet for de øvrige kragefuglearter. Mere end halvdelen af skovskadeudbyttet blev således nedlagt i efterårsmånederne under klap- og drivjagter, som hovedsageligt var rettet mod andre vildtarter. Det ser ud til, at jægerne indtil 1994 i nogen grad har kunnet opnå den reduktion af kragefuglebestandene, som de har tilstræbt med den gennemførte jagt og regulering. Men tilsvarende har det også vist sig, at bestandene straks begynder at vokse igen, hvis efterstræbelsen lempes. Derfor må der med de begrænsede muligheder for jagt og regulering, som blev indført i 1994, imødeses en yderligere vækst i bestandene.

Asferg, T.; Prang, A.

1998-01-01

283

Economics for wind turbines in Denmark. Investments, operation and maintenance costs for selected vintages of turbines; Oekonomi for vindmoeller i Danmark. Etablerings- drifts- og vedligeholdelsesomkostninger for udvalgte generationer  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

During the last two decades of operational experience with wind turbines in Denmark, a number of investigations on wind energy economics have been carried out on behalf of the Danish Energy Agency. The aim of this study has been to analyse the development of investments cost, O and M-cost, insurance costs etc. including the economic and technical lifetime of wind turbines. Based on a questionnaire and an existing database, time series for O and M-cost components are established going back to the early 80's. These time series are used to analyse the development of O and M-costs during the lifetime of different turbine sizes and vintages. A major issue of the project is to use the results achieved for older turbines (55kW to 150 kW) to establish an expected development of O and M-costs for newer larger turbines, typically of the 500kW to 750kW sizes.(au)

Hjuler Jensen, P.; Morthorst, P.E.; Skriver, S.; Rasmussen, M.; Larsen, H.; Hansen, L.H.; Nielsen, P.; Lemming, J.

2002-10-01

284

Soybean biomass produced in Argentina : myths and realities. Presented at Beyond Kyoto: Addressing the Challenges of Climate Change, Aarhus University, Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Soybean biomass for biodiesel, is considered by some to reduce greenhouse gas emissions and mitigate climate change when compared with fossil fuel. To ensure that the production of biofuels is ‘sustainable', EU institutions and national governments are currently designing certification schemes. This paper questions the validity of proposed environmental standards, using the production of Argentine soybean as a case study. The study concludes that to certify soy monocultures as sustainable would exacerbate existing climatic and environmental problems.

Semino, Stella Maris

285

Life Cycle Cost Optimization of a BOLIG+ Zero Energy Building  

DEFF Research Database (Denmark)

Bygninger er ansvarlige for omkring 40 % af verdens primære energiforbrug. Hvis man tager det totale forbrug igennem en bygnings komplette livscyklus i betragtning, er energiforbrug og -produktion et vigtigt emne, når det sættes i konteksten af klimaændringer, mangel på energikilder og reduktionen af det globale energiforbrug. En energiforbrugende såvel som energiproducerende bygning kaldet Zero Energy Building (ZEB) - energineutralt byggeri - anses for en af de løsninger, der kan være med til at ændre energiforbrugsbilledet i byggesektoren og derved bidrage til reduktion af det globale energiforbrug. Dog kræver ZEB-konceptet en klar forståelse og ensartet definition før det kan implementeres fuldt ud i nationale byggevedtægter og internationale standarder. ZEB-konceptet er en energibesparende løsning hvis succesfulde tilpasning til det virkelige liv i særdeleshed afhænger af den private bygningsejers tilgang til dette. For denne målgruppe er omkostningerne ofte en barriere når der skal investeres penge i miljø- og klimavenlige produkter. Derfor har dette ph.d.-projekt taget udgangspunkt i en fremtidig privat ZEB ejer, for at undersøge den omkostningsoptimale ZEB definition, der kan anvendes i en dansk kontekst. Undersøgelsen af forskellige ZEB-tilgange indikerede et gennemgående koncept for energineutralt byggeri - Zero Energy Building - som en bygning med betydeligt reduceret energibehov, der er afbalanceret med en tilsvarende energiproduktion fra vedvarende energikilder. Og med dette som en general ramme bør hver ZEB-definition præciseres yderligere med hensyn til: (1) forbindelse til energiinfrastrukturen eller mangel på samme, (2) enhed benyttet til beregning af balancen, (3) balanceperioden, (4) energibrugstyper i balancen, (5) krav til minimum energiydeevne, (6) muligheder for vedvarende energiforsyning, og (7) krav til interaktionen mellem energiforsyningen og bygningen. Desuden har undersøgelsen afsløret, at de fremtidige ZEB-definitioner, der skal anvendes i Danmark, bør være mest fokuseret på ZEB’er, der er forbundet med energiforsyningen – net ZEB’er og den årlige primære energi balance. En Life Cycle Cost (LCC) – livscyklusomkostninger – analyse blev udført i form af en undersøgelse af en etagebolig net ZEB med det formål at fastslå henholdsvis den omkostningsoptimale ”nul” energibalance, kravene til minimum energiydeevne og mulighederne for at forsyne bygningen med vedvarende energi. Beregningerne omfattede tre niveauer af energirammer, der afspejlede de danske lavenergibygningsklassifikationer inkluderet i nuværende byggevedtægter og ti vedvarende energiforsyningssystemer med både on-site og off-site forsynings muligheder. Resultaterne viste, at selv om off-site mulighederne har lavere livscyklusomkostninger i forhold til on-site alternativerne kan brugen af dem fremme vedvarende energiteknologier frem for energieffektive og – besparende teknologier. Således modarbejder det de danske planer om gradvis at gøre kravene strammere for energibehovet. Ydermere viste resultaterne, at fjernvarme er en mindre omkostningsfordelagtig løsning end en varmepumpe for en privat bygningsejer. Endeligt regner den omkostningsoptimale ”nul”-energibalance kun for det bygningsrelaterede energiforbrug med 2010-niveau energipriser.

Marszal, Anna Joanna

2012-01-01

286

Combining C- and X-band Weather Radars for Improving Precipitation Estimates over Urban Areas  

DEFF Research Database (Denmark)

Emnet for denne afhandling er vejrradar baseret måling af nedbør. Måling af nedbørens tidslige of stedlige variationer ved hjælp af vejrradar, giver en række muligheder inden for afløbsteknikken, som traditionelle punktmålinger fra regnmålere ikke er anvendelige til. Detaljeret viden om hvordan nedbøren er faldet mellem regnmålerne, er i sig selv værdifuldt til retrospektive analyser af afløbssystemers funktionalitet. Herudover, muliggør fladedistribuerede radarmålinger også radarbaserede prognoser af nedbøren. I og med radaren er i stand til at observere nedbøren før den når byen, kan radarmålingen anvendes til at forudsige afløbssystemets fremtidige belastning og tilstand. Sådanne forudsigelser er nødvendige for en fornuftig integreret realtidsstyring af afløbssystemet. Realtidsstyringens beslutningsgrundlag og handlemuligheder er direkte afhængig af præcise forudsigelser af den fremtidige systemtilstand. Derfor er præcise og pålidelig vejrradar baserede nedbørsmålinger et vigtigt element i afløbsteknikkensfremtidige udvikling. I PhD projekt undersøges to typer af vejrradarer, som begge anvendes i Danmark. Næsten hele landet er i dag dækket af et netværk af meteorologisk C-bånds vejrradarer. Herudover er de større danske byer også dækket af små lokale LAWR vejrradarer (Local Area Weather Radar). C-båndsnetværket ejes og drives af Dansk Meteorologisk Institut (DMI), hvorimod de små urbane vejrradarer ejes og drives individuelt af lokale forskningsvirksomheder. Til trods for at de to vejrradartyper principielt fungerer på samme måde, indeholder systemerne også væsentlige forskelligheder hvad angår teknologi, tidslig opløsning, stedlig opløsning, rækkevidde og skanningsstrategi. Undersøgelsen havde fokus på at kombinere nedbørsmålingerne fra de to radartyper på en sådan måde, at styrkerne fra det ene radarsystem udnyttes til at kompensere for svagheder i det andet system og omvendt. Det mest centrale element i forskningsarbejdet har således været at studere konsekvenserne af radarernes indbyrdes forskelligheder og forstå de reelle styrker og svagheder, for herigennem at opnå den mest fordelagtige kombinationsstrategi. Projektet har resulteret i udviklede metoder, som forbedrer nedbørsestimaterne fra begge radartyper. Ydermere er der gennem projektet opnået en bedre forståelse af hvordan radar observationer relaterer sig til nedbøren ved jordniveau. Det blev i projektet konstateret, at LAWR observationerne, var væsentlig rigere end forventet, og at dette forhindrede en fornuftig kombination af de to typer af radarer. Derfor blev der yder en stor indsats for at forbedre LAWR radarens nedbørsestimater. Disse forbedringer har resulteret i at LAWR radaren i dag er sammenlignelig men C-båndsradaren, hvorfor en fornuftig kombination af de to principielt er mulig. Resultaterne af projektet viser dog også, at LAWR radaren stadig er det ’svageste led’ i kombinationen. I regi af PhD projektet, blev en interpolations metode til interpolation af C-bånd observationer også udviklet. Ved at forøge den tidslige opløsning af de ellers lav-opløselige C-bånds data, er metoden er i stand til at forbedre C-båndsradarens observationer betydelig. Det er på baggrund af de opnåede resultater konkluderet, at tidslige interpolerede C-bånds observationer præsterer væsentlig bedre estimater for nedbøren end kombinationen af de to typer af vejrradarer.

Nielsen, Jesper Ellerbæk

2013-01-01

287

Nationalparker med eller uden netværk  

DEFF Research Database (Denmark)

I kronikken redegør Peder Agger og Poul Hald Mortensen for deres og Danmarks Naturfredninsforenings syn på planerne om at etablere nationalparker i Danmark. Anledningen er at 'Den nationale følgegruppe' den første marts offentliggjorde sin redegørelse til miljøministeriet. Udgivelsesdato: 1 marts

Agger, Peder Winkel; Hald Mortensen, Poul

2006-01-01

288

Betydningen af pesticider for forekomsten af vilde bier : - og metoder til undersøgelse af denne  

DEFF Research Database (Denmark)

Både i Danmark og andre steder er der observeret en nedgang i de insekter, der bestøver landmandens afgrøder og de vilde planter. Tilbagegangen falder sammen med, at landbrugsdriften er blevet mere intensiv, og anvendelsen af pesticider er øget. Vi ved imidlertid ikke, hvilken rolle pesticiderne har spillet i nedgangen i bestøvere sammenlignet med andre aspekter af landbrugspraksis. I den nuværende regulering af sprøjtemidlerne tages specielle hensyn til honningbierne, fordi de er vigtige for bestøvningen af nogle afgrøder, og for at sikre honningproduktionen. De vilde bier er dog også vigtige for bestøvningen af fx kløver og mange vilde planter. Da humlebier og andre vilde bier har en anden adfærd og placerer deres reder andre steder end honningbierne, er det ikke givet, at de er beskyttet mod pesticideksponering, selv om honningbierne er. I pilotprojektet ”Betydningen af pesticider for forekomsten af vilde bier og honningbier” har Aarhus Universitet på to landbrugsbedrifter gennemført en indledende undersøgelse af, om humlebier udsættes for pesticider i danske landbrugsområder. Humlebistader blev sat ud i to værkstedsområder (ved Fensten og Rodstenseje syd for Odder), hvor driftsformen hovedsageligt var hhv. konventionelt og økologisk. Da der kun indgik to værkstedsområder i undersøgelsen, var det ikke målet at sammenligne økologiske og konventionelle brug, men at få to områder med maksimal forskel i pesticidbelastning for at få det bedste udgangspunkt for at vurdere pesticidernes mulige betydning for de vilde bier. I løbet af sommeren fulgte vi humlebiernes trivsel ved at måle vægten af humlebistaderne og samlede bier fra staderne for at måle pesticidindholdet. Vi så på, om der var en sammenhæng mellem pesticidanvendelsen i de to områder, pesticidindholdet i humlebierne og forekomsten af honningbier og humlebier i nærliggende kløvermarker. Desuden blev humlebier og murerbiers følsomhed over for udvalgte pesticider testet i laboratoriet og sammenlignet med tidligere målte effekter på honningbier. Vi undersøgte også mulige indirekte effekter af pesticidanvendelsen i form af to ukrudtsmidlers påvirkning af blomstring i rød- og hvidkløver, som begge er vigtige fødekilder for bier. Der blev set på nektar- og pollenproduktion, længde af blomstringsperiode og antal af blomster samt effekt på biomasse og frøproduktion. Endelig var et af hovedformålene med projektet at evaluere de anvendte metoder med henblik på en fremtidig, mere tilbundsgående undersøgelse af pesticidernes betydning for de bestøvende insekter i landbrugslandet.

Bruus, Marianne; Dupont, Yoko Luise

2013-01-01

289

Naturfag til alle i Region Syddanmark : - fra børnehave til phd.  

DEFF Research Database (Denmark)

Posteren vil præsentere projektet ProjektSyd - fra børnehave til phd, som er et udviklingsprojekt i Region Syddanmark, Danmark. Udviklingsprojektet udspringer af den vigende interesse for naturfag, som opleves hos både danske og nordiske unge (Schreiner, C., & Sjøberg, S. (2004). ProjektSyd - fra børnehave til phd, er et samarbejdsprojekt mellem de formelle og de uformelle læringsmiljøer, som har til formål, at skabe et fællesskab på tværs af disse miljøer, med sigte på at ændre elevernes opfattelse af de naturfaglige fag gennem samarbejde mellem de formelle og uformelle læringsmiljøer (Stougaard B. et al, 2008; Andersen B. W. et al, 2008). Projektet har særlig fokus på grundskolens ældste klassetrin og ungdomsuddannelserne. Grundlaget for projektet udspringer fra Et fælles løft (Andersen, N.O, 2008). Det nationale center for undervisning i natur, teknik og sundhed (NTS) vil med projektet operere indenfor tre dimensioner: - En best practice dimmension, som udvikler, implementerer og evaluerer praktiske værktøjer og fagdidaktiske metoder, der skal fremme undervisningen og ændre elevernes opfattelse af fag knyttet til natur, teknik og sundhed. - En vidensdeling dimension, hvor der arbejdes med at skabe et visuelt overblik over eksisterende indsatser, rettet mod undervisning i natur, teknik og sundhed. - En formidlings dimension, hvor der udvikles en offentlig tilgængelig scienceportal. Målet er, at involvere undervisere i design, implementering og evaluering af innovative undervisningsmaterialer og forløb, der omhandler en bred vifte af aspekter og problematikker i naturfag. I Region Syddanmark er der i forbindelse med projektet foretaget en behovsanalyse. Her præsenteres resultaterne af denne. Behovsanalysen er tæt knyttet til både den aktuelle undervisningspraksis i natur, teknik og sundhed og til undervisernes fremtidige ønsker for undervisningspraksisen i natur, teknik og sundhed. Der vil desuden blive lagt fokus på kriterierne for udvælgelsen af faglige forløb, som omhandler en bred vifte af de aspekter og problematikker, som er forankret i aktuel forskning indenfor naturfagenes didaktik, Resultaterne af disse analyser vil vise den eksisterende udvikling indenfor natur, teknik og sundhed i Region Syddanmark og samtidig belyse undervisernes fremadrettede ønsker. Udviklingsarbejdet involverer underviserne selv, hvilket skal denne basis for en lettere adgang til forsat, at ændre på egen praksis og dermed give bedre muligheder for underviserne for at deltage i didaktisk udvikling af egen praksis.

Ahrenkiel, Linda

290

Kan sikker medicinering opnås gennem en ændring i organisationens kompetenceudvikling af sygeplejersker?  

DEFF Research Database (Denmark)

Kan mere sikker medicinering til psykiatriske patienter opnås gennem en ændring i organisationens kompetenceudvikling af sygeplejersker? Soerensen AL1,2 1Danish Center for Healthcare Improvements (DCHI), Aalborg Universitet, Danmark; 2University College Nordjylland, 3 Aalborg Universitetshospital, Psykiatrien, Region Nordjylland Formål: I det nationale initiativ “Sikker Psykiatri”, lanceret af Dansk Selskab for Patientsikkerhed, er der blandt andet sat fokus på sikker medicinering via medicingennemgang. Med den baggrund at patienters medicinske behandling udelukkende er en lægefaglig opgave, men dispensering, administration og observation af effekt og bivirkninger er en af de sygeplejefaglige kerneopgaver, besluttede vi at undersøge om en fokuseret, struktureret undervisningsindsats til sygeplejersker kunne medvirke til en mere hensigtsmæssig ordination af medicin, samt præcis og hurtig intervention ved bivirkninger eller manglende effekt af medicinering. Dette evalueres i et kontrolleret studie i løbet af201-2015. På baggrund af resultaterne skal det overvejes, om undervisningsindsatsen indføres som en varig indsats i den fremtidige måde organisationen beslutter at organisere sygeplejen. Det kan tegne et billede af en indtil nu uudnyttet faglig resurse og der er således tale om evidensbaseret beslutningstagen. Hypotesen er, at læger benytter sygeplejerskers observationer som en af kilderne til information om den individuelle patient og at sygeplejersker med deres faglige viden, kliniske erfaring og ofte detaljerede kendskab til den enkelte patient er en naturlig ressource i indsatsen mod uhensigtsmæssig medicinering. Derfor har vi som mål at undersøge effekten af at kompetenceudvikle sygeplejersker i generel farmakologi og strukturerede metoder til gennemsyn af patienters medicin. Metoder: Et interventionelt, kontrolleret, før- og efter design, der inkluderer 4 psykiatriske sengeafsnit for voksne. To sengeafsnit vil fungere som interventionsafsnit og 2 sengeafsnit vil fungere som kontroller. På interventionsafsnittene og kontrolafsnittene vil kliniske farmakologer over 2 måneder foretage en baselinemåling af kvaliteten af ordinationer i de 4 sengeafsnit. Herefter vil sygeplejersker på interventionsafsnittene modtage et undervisningsforløb af en uges varighed og opbygget i 5 moduler. Efter afsluttet kursus skal sygeplejerskerne gennemse alle patienters medicineringslister ved indlæggelse, dokumentere deres observationer, forslag til eventuelle ændringer samt hvilke lægefaglige interventioner der blev initieret som følge heraf. Sideløbende med denne proces vil kliniske farmakologer foretage medicingennemgange på de samme patienter og deres vurderinger fungere som ”gold standard”. Primære effekter der måles er: forskelle mellem sengeafsnittene i frekvens, typer og alvorlighed af potentielt uhensigtsmæssige ordinationer. Resultater: Projektet starter den 13. oktober 2014 og det forventes at interventionen vil lede til positive resultater i form af mere sikker medicinering, øget arbejdsglæde og bedre tværfaglighed. Konklusion: Perspektivet for dette studie er at tjene som evidens, når sygehusledelsen og samarbejdspartnere skal træffe beslutninger om, hvordan behovet for sikker medicinering imødekommes.

SØrensen, Ann Lykkegaard

291

Strong trade unions meet EEC workers : locating, monitoring and organising EEC workers in the Danish construction sector  

DEFF Research Database (Denmark)

Selv om Danmark ikke har oplevet en lige så stor tilstrømning af arbejdstagere fra Østeuropa, som man har i England og Irland, er danske fagforeninger inden for byggesektoren bekymrede for, at det kollektive overenskomstsystem kan risikere at blive undermineret af østarbejdernes tilstedeværelse. Årsagen er, at østarbejderne, især de udstationerede arbejdere, ofte arbejder under forhold præget af afvigelser fra kollektive aftaler, enten i form af underbetaling eller andre overtrædelser af de vilkår og betingelser, der er specificeret i aftalerne. Det er langtfra ligetil at afgøre hvordan fagforeningerne bedst reagerer på denne situation: de kan forfølge en strategi centreret omkring overvågning og kontrol. Det implicerer et tættere samarbejde med offentlige myndigheder (fx skatte-og udlændingemyndighederne) med henblik på at pålægge de arbejdsgivere, der overtræder gældende aftaler og lovgivning, sanktioner og bøder - en strategi, der ofte mødes med mistillid fra østarbejdernes side. Eller skal fagforeningerneførst og fremmest fokusere på arbejdspladsen og dér forsøge at organisere østarbejderne? Eller er de i stand til at gøre begge dele? I denne artikel beskriver vi de problemer og udfordringer fagforeningerne har mødt som følge af østarbejdernes tilstedeværelse i den danske bygge- og anlægssektor, og vi analyserer de strategier fagforeningerne har valgt som svar på disse problemer og udfordringer. De resultater, der præsenteres i denne artikel er primært baseret på interviews med repræsentanter fra fagforeninger og arbejdsgiverforeninger i den danske bygge- og anlægssektor, samt med repræsentanter fra de offentlige myndigheder. Såvel repræsentanter fra centralt niveau som repræsentanter fra lokale fagforeningsafdelinger og individuelle arbejdsgivere er blevet interviewet. Artiklen er baseret på et forskningsprojekt, der blev gennemført fra december 2006 til december 2007 om østarbejdere i den danske bygge- og anlægssektor. I de første to afsnit af artiklen skitseres den danske overgangsordning vedrørende østarbejdere og østarbejdernes veje ind i den danske bygge -og anlægssektor, samt de problemer og udfordringer, som fagforeningerne har oplevet i den forbindelse. I de efterfølgende tre sektioner analyserer vi fagforeningernes strategier og tiltag, der sigter mod at løse disse problemer og udfordringer: 1) gennem påvirkning af staten; 2) i samarbejde med arbejdsgiverforeninger via det kollektive overenskomstsystem og 3) gennem en autonom indsats fra fagforeningers side. Endelig konkluderer vi på analyserne og peger på fremtidige perspektiver vedrørende østarbejderne i den danske bygge -og anlægssektor.

Andersen, SØren Kaj; Hansen, Jens Arnholtz

2008-01-01

292

Improved Design Basis for Laterally Loaded Large Diameter Pile : experimental based approach  

DEFF Research Database (Denmark)

Siden opførsel af verdens første havvindmølle park i 1991 ved Vindeby I Danmark, er der sket en stor udvikling af inden for havvindmøller - I 1991 blev der installeret 11 møller hver med en kapacitet på 450kW i et område med vanddybder mellem 2 og 6 m, mens de nyeste parker består af optil 175 møller hver med en kapacitet på 3.6 MW og på vanddybder omkring 25 m. I gennem årerne har der til havvindmøller været anvendt forskellige funderingstyper og i dag er monopæle den mest anvendte type med en typisk diameter på 4-6 m ved vanddybder omring 25m. Den fremtidige udvikling går i retning af større parker, med større møller og ved større vanddybder. Grundet de mange erfaringer med brugen af monopæle er det interessant at undersøge muligheden for at optimere designet af monopæle, specielt med henblik på samspillet mellem jord og struktur. Målet er at gøre brugen af monopæle ved større vanddybder mere attraktiv. Ved design af fundamenter til vindmøller er der et stort fokus på stivheden af den samlede konstruktion, mølle-tårn-fundament, da stivheden har en direkte indflydelse på størrelsen af de laster som påvirker konstruktionen og møllens produktivitet. Gældende design praksis er at anvende standard p-y kurver som oprindeligt er udviklet for slanke pæle med en diameter på 0.6 m. Den øgede fokus på den samlede stivhed af konstruktionen har medført stor forsknings aktivitet inden for monopæle med store diametre. Sammenligning af de forskellige forskningsresultater viser nogen variation og i nogle tilfælde modstridende forhold - men samlet set er konklusionerne: • Standard p-y kurver kan ikke fyldestgørende præsentere opførslen af stive monopæle med store diametre. • Initial stivheden af p-y kurver er afhængig af diameter, dybde og jordens styrke, og forøgelse af hver parameter øger stivheden. • Den cykliske opførsel af tværbelastede pæle er afhængig af udformningen af den cykliske belastning (last amplitude, last retning mv.). Opførsel af monopæle er et klassisk jord-struktur problem, som er afhængig af pælens stivhed og jordens ikke-lineære opførsel. Jordens opførsel danner grundlag for anvendelse af fysiske modeller, som kan tage hensyn til ikke-lineariteten til undersøgelse af den generelle opførsel af pælene. Det primære formål med den nærværende forskning er: • Undersøge den statiske og cykliske opførsel af stive pæle med store diametre i sand ved brug af fysisk modellering og sammenligne de fundne resultater med standard p-y kurver. Nærværende forskning er baseret på brug af den geotekniske centrifuge på Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Ved opstart af forskningen blev det klart at centrifugen på DTU var ikke var tidssvarende, og formålet blev ændret til at etablere moderne centrifuge faciliteter og påbegynde forskning indenfor den statiske og cykliske opførsel af pæle med store diametre. Hovedelementer i etablering af moderne centrifuge faciliteter er: Forsøgsstyring, dataopsamling, forberedelse af sand prøver og udstyr til og gennemførelse af forsøg på tværbelastede pæle. Forskningen er præciseret tilat undersøge statisk og cyklisk opførsel af stive pæle med en diameter på 1-3 m i tørt sand ved brug af centrifuge forsøg og sammenligne resultaterne med brug af standard p-y kurver. Det er valg at undersøge pæle med en længde på 6 til 10 gange pæle diameteren. Den generelle opførsel af monopæle i tørt sand er blevet undersøgt ved hjælp af centrifuge forsøg. Statiske pæle forsøg er brugt til at undersøge pælenes initiale stivhed og den ultimative bæreevne, mens ændringen af pælenes flytning og stivhed undersøges i de cykliske forsøg som funktion af antallet af last cykler. Det konkluderes ud fra de udførte forsøg at standard p-y kurver ikke kan beskrive den statiske opførelse, og der er ved forsøgene er observeret et mindre stift respons og en større bæreevne end forventet fra brug af standard p-y kurver. Den målte initial stivhed af jord-pæl responset, svarende til initial stivheden af p-y

Leth, Caspar Thrane

2013-01-01

293

Improved Design Basis for Laterally Loaded Large Diameter Pile : experimental based approach : revised version  

DEFF Research Database (Denmark)

Siden opførsel af verdens første havvindmølle park i 1991 ved Vindeby I Danmark, er der sket en stor udvikling af inden for havvindmøller - I 1991 blev der installeret 11 møller hver med en kapacitet på 450kW i et område med vanddybder mellem 2 og 6 m, mens de nyeste parker består af optil 175 møller hver med en kapacitet på 3.6 MW og på vanddybder omkring 25 m. I gennem årerne har der til havvindmøller været anvendt forskellige funderingstyper og i dag er monopæle den mest anvendte type med en typisk diameter på 4-6 m ved vanddybder omring 25m. Den fremtidige udvikling går i retning af større parker, med større møller og ved større vanddybder. Grundet de mange erfaringer med brugen af monopæle er det interessant at undersøge muligheden for at optimere designet af monopæle, specielt med henblik på samspillet mellem jord og struktur. Målet er at gøre brugen af monopæle ved større vanddybder mere attraktiv. Ved design af fundamenter til vindmøller er der et stort fokus på stivheden af den samlede konstruktion, mølle-tårn-fundament, da stivheden har en direkte indflydelse på størrelsen af de laster som påvirker konstruktionen og møllens produktivitet. Gældende design praksis er at anvende standard p-y kurver som oprindeligt er udviklet for slanke pæle med en diameter på 0.6 m. Den øgede fokus på den samlede stivhed af konstruktionen har medført stor forsknings aktivitet inden for monopæle med store diametre. Sammenligning af de forskellige forskningsresultater viser nogen variation og i nogle tilfælde modstridende forhold - men samlet set er konklusionerne: • Standard p-y kurver kan ikke fyldestgørende præsentere opførslen af stive monopæle med store diametre. • Initial stivheden af p-y kurver er afhængig af diameter, dybde og jordens styrke, og forøgelse af hver parameter øger stivheden. • Den cykliske opførsel af tværbelastede pæle er afhængig af udformningen af den cykliske belastning (last amplitude, last retning mv.). Opførsel af monopæle er et klassisk jord-struktur problem, som er afhængig af pælens stivhed og jordens ikke-lineære opførsel. Jordens opførsel danner grundlag for anvendelse af fysiske modeller, som kan tage hensyn til ikke-lineariteten til undersøgelse af den generelle opførsel af pælene. Det primære formål med den nærværende forskning er: • Undersøge den statiske og cykliske opførsel af stive pæle med store diametre i sand ved brug af fysisk modellering og sammenligne de fundne resultater med standard p-y kurver. Nærværende forskning er baseret på brug af den geotekniske centrifuge på Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Ved opstart af forskningen blev det klart at centrifugen på DTU var ikke var tidssvarende, og formålet blev ændret til at etablere moderne centrifuge faciliteter og påbegynde forskning indenfor den statiske og cykliske opførsel af pæle med store diametre. Hovedelementer i etablering af moderne centrifuge faciliteter er: Forsøgsstyring, dataopsamling, forberedelse af sand prøver og udstyr til og gennemførelse af forsøg på tværbelastede pæle. Forskningen er præciseret tilat undersøge statisk og cyklisk opførsel af stive pæle med en diameter på 1-3 m i tørt sand ved brug af centrifuge forsøg og sammenligne resultaterne med brug af standard p-y kurver. Det er valg at undersøge pæle med en længde på 6 til 10 gange pæle diameteren. Den generelle opførsel af monopæle i tørt sand er blevet undersøgt ved hjælp af centrifuge forsøg. Statiske pæle forsøg er brugt til at undersøge pælenes initiale stivhed og den ultimative bæreevne, mens ændringen af pælenes flytning og stivhed undersøges i de cykliske forsøg som funktion af antallet af last cykler. Det konkluderes ud fra de udførte forsøg at standard p-y kurver ikke kan beskrive den statiske opførelse, og der er ved forsøgene er observeret et mindre stift respons og en større bæreevne end forventet fra brug af standard p-y kurver. Den målte initial stivhed af jord-pæl responset, svarende til initial stivheden af p-y

Leth, Caspar Thrane

2013-01-01

294

Vejnettet og det urban-rurale landskab  

DEFF Research Database (Denmark)

VEJNETTET OG DET URBAN-RURALE LANDSKAB I Danmark som i resten af den vestlige verden er der i løbet af de sidste 60 år gennemført en massiv udbygning af vejnettet. Denne udbygning af vejnettet er blevet etableret i forbindelse med realiseringen af den funktionsopdelte by og den voksende (auto)mobilitet, som denne omfattende reorganisering af byerne aktiverede. Parallelt med udbygningen af vejnettet er der samtidig sket en løbende transformation af relationen mellem det urbane og rurale, der kompromitterer forestillingen om en klar adskillelse mellem disse domæner. Denne transformation kan beskrives som udviklingen af et urban-ruralt landskab, hvis rumlige sammensætning kan karakteriseres som et heterogent patchwork af urbane og rurale elementer samt hybride fremtrædelsesformer (Sieverts et al. 2005). Sammenhængen mellem disse parallelle processer er imidlertid relativt ubeskrevet i forhold til de professioner og institutionaliserede discipliner, der beskæftiger sig med by- og landskabsudviklingen. Årsagentil denne manglende opmærksomhed på infrastrukturens rolle i formidlingen mellem natur, kultur og produktionen af ’byen’ hænger sammen med, at studier omkring vejnettet og andre urbane infrastrukturer i udpræget grad har været negligeret og domineret af tekniske, teknokratiske og historiske perspektiver (Graham & Marvin). Hertil kommer at vejplanlægningen ofte er udgrænset eller isoleret i forhold til både byplanlægningen og landskabsplanlægningen som et rent trafikalt eller transportøkonomisk anliggende varetaget af vejingeniører og andre specialister. Med den manglende opmærksomhed på sammenhængen mellem vejnettets udbygning og udviklingen af det urban-rurale landskab og de snævre perspektiver på vejplanlægningen risikerer vejnettet at miste sin forankring i forhold til by- og landskabsplanlægningen. Uden denne forankring kan vejnettet bidrage til en uheldig ”splintring” af det urban-rurale landskab (ibid.). Som symptom på den manglende forankring af vejnettet i forhold til by- og landskabsplanlægningen og dens konsekvenser for karakteren af det urban-rurale landskab, kan der observeres en voksende bevågenhed omkring ”the aesthetics of mobility” (Houben). Formålet med forskningsprojektet er at bidrage til en bedre forståelse af sammenhængen mellem vejnettets udbygning og udviklingen af det urban-rurale landskab og at undersøge, hvordan vejnettet kan forankres i forhold til den fremtidige planlægning af det urban-rurale landskab, så det bidrager til at skabe sammenhæng frem for ”splintring”. Behandlingen af problemstillingen foretages ud fra et arkitektfagligt perspektiv, hvilket betyder at vægten lægges på planlægningens fysiske dimension. Med projektet rettes opmærksomheden mod Danmark, hvor problemstillingen aktualiseres med anbefalingen af en væsentlig udbygning af vejnettet i de trafikalt belastede områderne (Infrastrukturkommissionen) og tankerne om en langsigtet fysisk planlægning for hele det østjyske ”bybånd” i tilknytning til motorvejen (Miljøministeriet 2006a). I den forbindelse er idéen med forskningsprojektet at bidrage med en nuancering i forhold til de traditionelle planlægningsmæssige perspektiver, som sædvanligvis præger den faglige diskussion. Igennem en kritisk tolkning af de planlægningsmæssige perspektiver på relationen mellem byen, vejen og landskabet samt en undersøgelse af de moderne vejsystemers indflydelse på byernes form og strukturelle sammenhænge, sætter projektet fokus på et grundlæggende paradoks i forhold til den aktuelle planlægningskultur. På den ene side fortsættes udviklingen af ’den moderne by’ med udbygningen af de moderne vejsystemer, på den anden side fastholdes forestillingen om ’den traditionelle by’ med anvendelsen af de simple dikotomier ’by-land’ og ’center-periferi’ som forståelsesmæssigt grundlag i planlægningen. I praksis lader denne logiske modsætning sig imidlertid maskere eller ignorere. I forhold til denne maskering spiller forståelsen af ’landskabet’ som na

Juel Clemmensen, Thomas

2008-01-01

295

Rødder i historien : Dramaturgiske indkredsninger  

DEFF Research Database (Denmark)

Refleksioner omkring teater i formidling af historie, baseret på ti års teatral praksis på Frilandsmuseet/Nationalmuseet, herunder dramaturgisk principper ift site specificity, interaktion med publikum, traditionelle kunstformer og fremtidige perspektiver i avanceret teknologi.

Holm, Bent

2011-01-01

296

Planlægning på spil : en undersøgelse af spil som redskab til borgerinddragelse i (by)planlægningsprocesser  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen referer en undersøgelse af spil som redskab til borgerinddragelse i (by)planprocesser, med afsæt i "Havnen på spil" som handlede om den fremtidige udnyttelse af de bynære havnearealer i Århus.

LØssing, Tobias; Delman, Thomas Fabian

2003-01-01

297

GMO-afgrøder ikke den eneste løsning  

DEFF Research Database (Denmark)

Er GMO-afgrøder den optimale løsning på klodens fremtidige plantebaserede fødevareproduktion? Findes der alternativer? Det er der to meget klare svar på:GMOafgrøderer ikke den eneste løsning, og ja, der findes mange og langt mere attraktive, bæredygtige løsninger

Jacobsen, Niels; Jacobsen, Sven-Erik

2010-01-01

298

Smart grid in Denmark 2.0. Implementing three key recommendations from the Smart Grid Network. [DanGrid]; Smart Grid i Danmark 2.0. Implementering af tre centrale anbefalinger fra Smart Grid netvaerket  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

In 2011 the Smart Grid Network, established by the Danish Climate and Energy minister in 2010, published a report which identifies 35 recommendations for implementing smart grid in Denmark. The present report was prepared by the Danish Energy Association and Energinet.dk and elaborates three of these recommendations: Concept for controlling the power system; Information model for the dissemination of data; Roadmap for deployment of smart grid. Concept of Smart Grid: The concept mobilizes and enables electric power demand response and production from smaller customers. This is done by customers or devices connected to the power system modify their behavior to meet the needs of the power system. The concept basically distinguishes between two different mechanisms to enable flexibility. One is the use of price signals (variable network tariffs and electricity prices), which gives customers a financial incentive to move their electricity consumption and production to times when it is of less inconvenience to the power system. The second is flexibility products, where a pre-arranged and well-specified performance - for example, a load reduction in a defined network area - can be activated as required by grid operators and / or Energinet.dk at an agreed price. Information Model for Disseminating Data: The future power system is complex with a large number of physical units, companies and individuals are actively involved in the power system. Similarly, the amount of information needed to be collected, communicated and processed grows explosively, and it is therefore essential to ensure a well-functioning IT infrastructure. A crucial element is a standardized information model in the Danish power system. The concept therefore indicates to use international standards to define an information model. Roadmap Focusing on Grid Companies' Role: There is a need to remove two key barriers. The first barrier is that the existing regulation does not support the grid using smart grid technology. The second barrier is that network companies today do not have a real opportunity to use price signals as an instrument to recover customers' flexibility. This report has developed a roadmap with special focus on grid companies' role, describing the most important steps towards a smart grid. (LN)

NONE

2012-11-01

299

Potential and barriers for biogas production in Denmark at widely expanded organic farming with focus on the soil carbon content; Potentiale og barrierer for biogasproduktion i Danmark ved omfattende oekologisk jordbrug med fokus paa dyrkningsjordens kulstofforhold  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The Ph.D. thesis describes the influence from continued expansion of organic farming systems to the potential for energy production from biogas in Denmark. The project analyses the consequence from three categories of barriers: 1) Practical barriers, 2) The attitude of organic farmers, and 3) Agricultural biological problems. Economic and political barriers are not examined. When the barriers can be quantified, they are included in the calculation of the maximum biogas potential. When not, the implications of barriers are expressed qualitatively. It has been a particular goal to provide new information on whether agricultural biological problems are a barrier to biogas production in organic farming systems. One important question in this connection is whether biogas production has a negative influence on the soil carbon content compared to composting. This question is investigated by an experiment. The project is based on technical and natural science disciplines, with an interdisciplinary basis ranging over energy planning, agricultural science, microbiology, and crop, and animal operation. (au)

Buch Salomonsen, K.

2000-06-01

300

Behandlingen af subkapitale frakturer i fjerde og femte metakarp. En klinisk undersøgelse af resultaterne efter behandling uden immobilisering og reposition samt en undersøgelse af behandlingen af disse frakturer på skadestuerne i Danmark  

DEFF Research Database (Denmark)

The aim of the study was to evaluate the results of treating subcapitular fractures of the fourth and fifth metacarpal bones with immediate mobilization and without splinting or reduction. Thirty-six such fractures were prospectively treated in this fashion and evaluated clinically. After four weeks only four patients (11.1%) had restricted movement of the metacarpal-phalangeal joint (less than 0-80 degrees of movement). The fracture was healed in 33 patients (91.7%) and 31 (86.1%) were fully satisfied. In order to investigate the types of treatment given in other accident and emergency departments in Denmark, a questionnaire was sent to all such departments. The results showed that most (90%) departments used plaster of Paris immobilization of the fracture. The average period of immobilization was 3.6 weeks (two to six). The indications given for reduction was an average volar angulation of 32 degrees (10-70). We conclude that treatment of subcapitular fractures of the fourth and fifth metacarpal bones without reduction and with a supporting bandage and mobilization to the pain-limit seems to secure a rapid restitution of function. These fractures are generally treated in Denmark with plaster immobilization and sometimes reduction, which appears to constitute overtreatment.

Poulsen, M B; Hansen, Torben Bæk

1994-01-01

 
 
 
 
301

Analysis on the furthering of competition in relation to the establishment of large off-shore wind farms in Denmark. Main report; Analyse vedroerende fremme af konkurrence ved etablering af store havmoelleparker i Danmark. Hovedrapport  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The report, based on the 2010 tender for Anholt Offshore Wind Farm, is an analysis of how competition in the offshore wind power area can be increased, and a lower consumer price achieved. The study concludes that there is broad support for the Danish tender model among relevant parties, just as the process of working with Danish authorities and connecting to the power grid were viewed positively by potential investors in Danish offshore wind farms. But the report also found that inflexible guidelines in the Anholt Offshore Wind Farm tender contributed to a higher settlement price. One example singled out by the report was the threat of drastic fines and short deadlines. Moreover, the tender also occurred at a time when the production of wind turbines and foundations could not keep pace with increasing demand, particularly in Germany and the United Kingdom. Deloitte forecasts that the price for building and operating offshore wind farms, despite the increasing demand for offshore wind turbines, can be cut by between 25% and 30% by 2020, given the right framework guidelines and tender conditions. Applied to the planned Kriegers Flak Offshore Wind Farm, this calculation would result in a settlement price of between DKK 0.781 and DKK 0.979/kWh. The settlement price for Anholt Offshore Wind farm is currently DKK 1.051/kWh. The report recommends that the tender be altered to permit a greater dialogue with potential bidders, and to allow for information about the tenders to be spread internationally. Deloitte's report is based on interviews with individuals from a number of energy companies, investors, and public agencies, and takes into account other countries' experiences building offshore wind farms, as well as an evaluation of the competitive conditions within the offshore wind sector. (ENS)

Joergensen, Carsten; Enevoldsen, M. (Deloitte, Copenhagen (Denmark))

2011-04-15

302

Low- and intermediate level radioactive waste from Risoe, Denmark. Site studies. Report no. 2. Roedbyhavn, Lolland Municipality; Lav- og mellem radioaktivt affald fra Risoe, Danmark. Omegnsstudier. Rapport nr. 2. Omraede Roedbyhavn, Lolland Kommune  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The low- and intermediate-level radioactive wastes from Risoe (the nuclear reactor buildings, different types of material from the research periods and waste from hospitals and research institutes) have to be stored in a final disposal in Denmark for at least 300 years. In 2011, the results of the first analyses of 20 potential areas for siting a waste disposal were published. Of these potential areas, 6 specific sites were selected for further detailed studies. The site studies include information about geology, land use, nature preservation, archaeology, drinking water supply etc. The 5 municipalities with the 6 selected sites have been visited to obtain as much information about local conditions as possible. The present report describes the results for the area at Roedbyhavn in the Municipality of Lolland, southern Denmark. (LN)

Gravesen, P.; Nilsson, B.; Binderup, M.; Larsen, Tine; Schack Pedersen, S.A.

2012-07-01

303

Low- and intermediate level radioactive waste from Risoe, Denmark. Site studies. Report no. 5. Thise, Skive Municipality; Lav- og mellem radioaktivt affald fra Risoe, Danmark. Omegnsstudier. Rapport nr. 5. Omraede Thise, Skive Kommune  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The low- and intermediate-level radioactive wastes from Risoe (the nuclear reactor buildings, different types of material from the research periods and waste from hospitals and research institutes) have to be stored in a final disposal in Denmark for at least 300 years. In 2011, the results of the first analyses of 20 potential areas for siting a waste disposal were published. Of these potential areas, 6 specific sites were selected for further detailed studies. The site studies include information about geology, land use, nature preservation, archaeology, drinking water supply etc. The 5 municipalities with the 6 selected sites have been visited to obtain as much information about local conditions as possible. The present report describes the results for the area Thise, in the Municipality of Skive, northern Jutland. (LN)

Gravesen, P.; Nilsson, B.; Binderup, M.; Larsen, Tine; Schack Pedersen, S.A.

2012-07-01

304

Low- and intermediate level radioactive waste from Risoe, Denmark. Site studies. Report no. 6. Skive Vest, Skive Municipality; Lav- og mellem radioaktivt affald fra Risoe, Danmark. Omegnsstudier. Rapport nr. 6. Omraede Skive Vest, Skive Kommune  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The low- and intermediate-level radioactive wastes from Risoe (the nuclear reactor buildings, different types of material from the research periods and waste from hospitals and research institutes) have to be stored in a final disposal in Denmark for at least 300 years. In 2011, the results of the first analyses of 20 potential areas for siting a waste disposal were published. Of these potential areas, 6 specific sites were selected for further detailed studies. The site studies include information about geology, land use, nature preservation, archaeology, drinking water supply etc. The 5 municipalities with the 6 selected sites have been visited to obtain as much information about local conditions as possible. The present report describes the results for the area Skive Vest, in the Municipality of Skive, northern Jutland. (LN)

Gravesen, P.; Nilsson, B.; Binderup, M.; Larsen, Tine; Schack Pedersen, S.A.

2012-07-01

305

Low- and intermediate level radioactive waste from Risoe, Denmark. Site studies. Report no. 3. Kertinge Mark, Kerteminde Municipality; Lav- og mellem radioaktivt affald fra Risoe, Danmark. Omegnsstudier. Rapport nr. 3. Omraede Kertinge Mark, Kerteminde Kommune  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The low- and intermediate-level radioactive wastes from Risoe (the nuclear reactor buildings, different types of material from the research periods and waste from hospitals and research institutes) have to be stored in a final disposal in Denmark for at least 300 years. In 2011, the results of the first analyses of 20 potential areas for siting a waste disposal were published. Of these potential areas, 6 specific sites were selected for further detailed studies. The site studies include information about geology, land use, nature preservation, archaeology, drinking water supply etc. The 5 municipalities with the 6 selected sites have been visited to obtain as much information about local conditions as possible. The present report describes the results for the area Kertinge Mark in the Municipality of Kerteminde, the island Funen. (LN)

Gravesen, P.; Nilsson, B.; Binderup, M.; Larsen, Tine; Schack Pedersen, S.A.

2012-07-01

306

Low- and intermediate level radioactive waste from Risoe, Denmark. Site studies. Report no. 1. Oestermarie - Paradisbakkerne, Bornholm Region; Lav- og mellem radioaktivt affald fra Risoe, Danmark. Omegnsstudier. Rapport nr. 1. Omraede Oestermarie - Paradisbakkerne, Bornholms Regionskommune  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The low- and intermediate-level radioactive wastes from Risoe (the nuclear reactor buildings, different types of material from the research periods and waste from hospitals and research institutes) have to be stored in a final disposal in Denmark for at least 300 years. In 2011, the results of the first analyses of 20 potential areas for siting a waste disposal were published. Of these potential areas, 6 specific sites were selected for further detailed studies. The site studies include information about geology, land use, nature preservation, archaeology, drinking water supply etc. The 5 municipalities with the 6 selected sites have been visited to obtain as much information about local conditions as possible. The present report describes the results for the area at Oestermarie-Paradisbakkerne in the region of Bornholm, East Denmark. (LN)

Gravesen, P.; Nilsson, B.; Binderup, M.; Larsen, Tine; Schack Pedersen, S.A.

2012-07-01

307

Low- and intermediate level radioactive waste from Risoe, Denmark. Site studies. Report no. 4. Hvidbjerg, Thyholm, Struer Municipality; Lav- og mellem radioaktivt affald fra Risoe, Danmark. Omegnsstudier. Rapport nr. 4. Omraede Hvidbjerg, Thyholm, Struer Kommune  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The low- and intermediate-level radioactive wastes from Risoe (the nuclear reactor buildings, different types of material from the research periods and waste from hospitals and research institutes) have to be stored in a final disposal in Denmark for at least 300 years. In 2011, the results of the first analyses of 20 potential areas for siting a waste disposal were published. Of these potential areas, 6 specific sites were selected for further detailed studies. The site studies include information about geology, land use, nature preservation, archaeology, drinking water supply etc. The 5 municipalities with the 6 selected sites have been visited to obtain as much information about local conditions as possible. The present report describes the results for the area Hvidbjerg, Thyholm, in the Municipality of Struer, northern Jutland. (LN)

Gravesen, P.; Nilsson, B.; Binderup, M.; Larsen, Tine; Schack Pedersen, S.A.

2012-07-01

308

Un avenir postcolonial groenlando-danois ? : Trois scénarios pour la dissolution de la Communauté du royaume - et trois autres pour son maintien et sa modification  

DEFF Research Database (Denmark)

Grønland har nylig vedtaget at gå fra 'hjemmestyre' til 'selvstyre' i forhold til Danmark. Oplevelsen er, at formel selvstændighed hermed er et skridt nærmere. Samtidig er der i Grønland en udbredt enighed om, at man endnu behøver hjælp og støtte udefra. I Danmark beskrives 'Rigsfællesskabet' mellem Danmark og Grønland metaforisk som forholdet mellem forældre og en opvoksende teenager. Artiklen opstiller, på baggrund af diskursanalyser af grønlandske og danske debatter, en række scenarier for rigsfællesskabets opløsning - og undersøger om en opløsning er uundgåelig.

Gad, Ulrik Pram

2009-01-01

309

Nye fødevareteknologier : forsknings- og samfundsmæssige perspektiver  

DEFF Research Database (Denmark)

Rapporten giver en oversigt over centrale forskningstemaer i den nuværende forskning i relation til nye teknologier i fødevareproduktionen, og søger at perspektivere disse temaer og udpege områder, hvor en styrket tværvidenskabelig forskningsindsats med fordel kunne finde sted. Rapporten er baseret på bidrag fra et tværfagligt forskernetværk bestående af deltagere fra KVL, Danmarks Fødevare- og Veterinærforskning, Danmarks Miljøundersøgelser, Danmarks Jordbrugsforskning, Center or Boetik og Risikovurdering samt Hjerteforeningen

Jensen, JØrgen Dejgård

2006-01-01

310

Changing professional autonomy through quality development? : quality development as response to new demands for transparency in medical work in Denmark and Norway  

DEFF Research Database (Denmark)

Publikationen analyserer kvalitetsudviklingen i sundhedsvæsenet og lægeprofessionens reaktioner i Danmark og Norge og diskuterer hvilke ændringer der kan ske i lægernes autonomi som følge af kvalitetsudviklingen

Jespersen, Peter Kragh

311

Political Leadership - Future Challenges  

DEFF Research Database (Denmark)

Bidraget analyserer behovet for studiet af politisk lederskab, gennemgår forskningslitteraturen og diskuterer fremtidens politiske lederskab med reference til egne undersøgelser af lokalt lederskab international og i Danmark

Klausen, Kurt Klaudi

2013-01-01

312

Agening and qualification : -Continuing vocational training for older employees in SMEs and development of regional support structures.  

DEFF Research Database (Denmark)

"Alder og kvalifikationer" - et Leonardo da Vinci EU finansieret projekt, der sammenligner ældres stilling på arbejdsmarkedet i Belgien, Holland, Tyskland og Danmark. Projektet blev koordineret af Erfurt universitet.

Pedersen, Bibi Bording; SØrensen, John Houman

2006-01-01

313

Anvendt 3D modellering og parametrisk formgivning  

DEFF Research Database (Denmark)

Det felt der er opstået i Danmark i forbindelse med Building Information Modeling (BIM) og det digitale byggeri (DDB) – lovgivning om bygherrekrav og digital arbejdsmetode, kræver en løbende dialog for at sikre en succesfuld anvendelse i praksis. Arkitektonisk forskning på dette område kan derfor hjælpe med at identificere problemer og fordele, og fokusere på vigtigheden af at være i stand til at påvirke udviklingen af moderne 3D teknologier og systemer i en plausibel retning for kvaliteten af fremtidens arkitektoniske projekter. Forskningsspørgsmål er: Hvorledes kan en diagrammatisk metode sikre kreativitet i det parametriske system? Denne Ph.d. afhandling søger at skabe en teoretisk ramme, med henblik på at identificere og klarlægge nye potentialer for anvendt 3D modellering og parametrisk formgivningspraksis. Efter at have fået denne klarhed, er det nødvendigt at drøfte anvendelse og etik i de nye kommunikationsmidler og gennem interviews og praksis-baseret forskning etablere et brugbart fundament ud fra disse erfaringer. Den digitale udvikling skal ses som en helhed, der tager del i samspillet mellem både en historisk tradition og en langsigtet vision. Et værktøj, og en metode, der med mulighederne for simuleringer i relation til det tredimensionelle rum, med tiden ændrer vores opfattelse af virkeligheden, og dermed vores opfattelse af arkitektur. Den første del af afhandlingen viser hvordan håndteringen af den digitale information er blevet grundlaget for en stor del af kommunikationen i den moderne verden. I arkitektur er dette blevet et centralt begreb, fordi skabelsen af arkitektur i høj grad handler om ordnet at kunne kommunikere intentioner omkring både æstetik og konstruktioner på en overskuelig måde, der samtidig ikke tilsidesætter den finesse der ligger i dens kompleksiteten. Det verdenssyn ligger i modernitetens forskellige fronter diskuteres og fænomenet krise er bragt i spil som en aktuel og mulig anskuelse af et udgangspunkt for en fremtidig udvikling gennem en 'bruddets æstetik'. At være i stand til at tage fat der hvor der er en krise eller et komplekst problem, er i virkeligheden en meget arkitektfaglig tilgang til verden. At skabe smukke løsninger på tekniske problemer er en del af denne forudsætning for at kunne agere som en skabende arkitekt indenfor arkitekturens bundne kunstform. Med introduktionen af digitale ledelsesværktøjer og med indførelsen af BIM er der opstået en ny mulighed for at kunne overskue byggeri og dermed den information, der er det bærende element. Der er dog sjældent en fuldstændig gnidningsfri overgang fra en tradition til en ny, og at introducere en helt ny tankegang, har med DDB vist sig at være vanskeligere end antaget. Specielt vanskeligt bliver det, når der på et overordnet plan er tale om en tankegang der kun ledet af en meget klar bevidsthed, ser ud til at kunne geares til at kunne rumme det, der traditionelt set er betragtet som værende værdier ved skabelsen af arkitektur. I bestræbelserne på at ville overskue og kontrollere processerne, ender man tilsyneladende somme tider i den uheldige situation, at det der ikke lader sig indfange i systemet, ligeså stille bliver faset ud som uvæsentligt. Arkitektens rolle er således under forandring, og har allerede ændret sig fra at være omdrejningspunktet for de arkitektoniske byggeprojekter til at være en specialist på linie med mange andre interessenter, alle med hver deres dagsorden. Det fordrer en stillingtagen hos arkitekterne, en øget bevidsthed, om hvorvidt det vi gør, overhovedet giver mening på denne måde og i en sådan kontekst. Ligeledes kræver de former for værktøj der anvendes i en digital arkitekturproduktion, en øget bevidsthed hos brugeren. Dette er ikke blot de tekniske kompetencer, som selvfølgelig er en forudsætning, men et overblik over hvad det er for en vekselvirkning en ny teknologi forårsager. De digitale værktøjer stammer ofte fra et regime der handler om optimering, strukturering og analyser ud fra kvantificerbare data. Det benægtes

Hermund, Anders

2011-01-01

314

Punkttællinger af ynglefugle i eng, by og skov 2000 : Naturovervågning  

DEFF Research Database (Denmark)

Siden 1994 har Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), Dansk Ornitologisk Forening og Ornis Consult A/S samarbejdet om overvågningen af danske ynglefugle. Formålet med denne rapport er at præsentere og diskutere resultaterne fra 348 punkttællinger af ynglefugle udført i foråret og sommeren 2000. Rapporten omfatter en præsentation af årets resultater, de langsigtede tendenser samt sammenligninger med andre undersøgelser, bl.a. DMUs vildtudbyttestatistik, data fra feltstationerne samt DMUs skarvtællinger. Desuden præsenteres en række samleindeks for 1) gullistearter jvf. Miljø- og Energiministeriets Gulliste over opmærksomhedskrævende danske fugle, 2) karakterarter i lysåbne naturtyper, 3) karakterarter i bymæssig bebyggelse og 4) hulrugende skovfugle. Filosofien bag samleindeksene er at man ved at betragte grupper af arter med forskellig fødevalg, ynglebiologi og overvintringsstrategi opnår et bredt indtryk af drift og forvaltning af de pågældende naturtyper. Ynglefuglene bliver talt ved hjælp af punkttællingsmetoden. Tællingerne bygger på en antagelse om at ændringer i fuglenes antal kan afspejle ændringer i miljøet. En række politiske og forvaltningsmæssige tiltag retter sig mod at forbedre livsvilkårene for dyr og planter i de naturtyper der fokuseres på i denne rapport: eng, by og skov. Af de 348 ruter der blev optalt i 2000, var de 303 ruter gentagne i forhold til året før. Der er beregnet yngleindeks for 87 arter af danske ynglefugle og 2 arter af pattedyr. Indsatsen for at øge antallet af optællingspunkter med eng, strandeng og overdrev fortsatte og resulterede i en stigning fra 370 punkter i disse biotoper i 1999 til 544 punkter i 2000. Årets resultat 1999-2000 præges af tilbagegange for standfugle og kortdistancetrækkere samt fremgange for arter der overvintrer i tropisk Afrika. Ses på langtidstendenserne, er gruppen af arter der udviser en statistisk signifikant fremgang 1976-2000, præget af fuglearter med en opportunistisk levevis (krage- og mågefugle), enkelte arter af vandfugle samt flere arter med tætte bestande i de grønne typer af bymæssig bebyggelse. Desuden rummer listen over arter i fremgang mindst 4 arter (blishøne, solsort, gærdesmutte og rødhals) hvis bestande vides at være meget påvirkelige af vinterens vejrlig, hvorfor en del af fremgangen for disse arter givetvis skal forklares med snart 10 års overvejende milde vintre. De 4 arter der har udvist den største fremgang på punkttællingerne, er: skarv, troldand, husskade og munk. Med hensyn til overvintringsområder kan nævnes at listen over fugle i fremgang kun rummer én afrikatrækkende art (skovpiber), hvorimod 3 ud af de 4 indeks-arter der tilbringer vinteren i Middelhavsområdet, er i fremgang (munk, gransanger og hvid vipstjert). Sangdrossel der overvintrer i samme område, findes i gruppen af arter hvis bestande ikke har ændret sig signifikant gennem perioden. Listen over arter i tilbagegang 1976-2000 er præget af forskellige krat- og skovfuglearter, hvoraf de fleste har overvintringskvarter i tropisk Afrika, samt en række arter med tilknytning til mere eller mindre lysåbne naturtyper. Derimod er flere karakteristiske agerlandsarter som tornirisk, sanglærke og kornværling, dvs. arter der i en årrække har været i markant tilbagegang, nu at finde på listen over arter hvis bestande ikke har ændret sig signifikant for hele perioden idet bestandene i de seneste 10-15 år har været stabile eller svagt voksende. De 4 arter der har vist den største bestandsnedgang siden tællingernes start i 1976, er vibe, hættemåge, sivsanger og stær. Hermed er stær blevet en oplagt kandidat til optagelse på en fremtidig revideret Gulliste. For vibes vedkommende er der tale om en samlet bestandsnedgang på ca. 80% gennem de seneste ca. 25 år, hvilket sandsynligvis kan tilskrives ændrede naturforhold i landbrugslandet og det åbne land generelt Af de 10 fuglearter der står opført på Miljø- og Energiministeriets Gulliste over opmærksomhedskrævende danske dyr og planter

Jacobsen, E. M.

2001-01-01

315

Democracy and Environmental Integration in Decision-Making : An Evaluation of Decisions for Large Infrastructure Projects  

DEFF Research Database (Denmark)

Denne afhandling undersøger de demokratiske egenskaber ved beslutningsprocesserne for store infrastrukturprojekter i Danmark og Sverige. Inspireret af aggregative og deliberative demokratiteorier udvikles begreber samt 21 evalueringskriterier, der bruges til en kritisk analyse af påstanden om, at der er et demokratisk underskud på dette område. Undersøgelsen søger også at afdække om de betingelser, der udvider den demokratiske deliberation (dvs. fri offentlig diskussion og meningsdannelse) i beslutningsprocesserne også kan bidrage til at forbedre integrationen af miljøspørgsmål i disse beslutninger. Rammerne for denne undersøgelse defineres af fire centrale normative områder: a) opfyldelse af proceduremæssige krav i processen; b) udvikling af den offentlige debat; c) indflydelse på beslutningsprocessen; d) eksistens og reproduktion af de institutionelle arrangementer, der udtrykker den politiske vilje. De muligheder, som ikke-statslige aktører har for at sætte spørgsmålstegn ved specifikke statslige beslutninger bliver analyseret ved hjælp af begrebet ’institutionelt råderum’ (institutional space). Undersøgelsen bygger på forskellige typer af data, primært interviews med nøgleaktører, dokumentanalyse og sekundær litteratur. En ’demokratisk checkliste’ omfattende 21 kriterier blev sendt ud som et spørgeskema og brugt til at validere interviewresultaterne. Undersøgelsens tre empiriske cases er to motorvejsprojekter i henholdsvis Uddevalla i Sverige og i Silkeborg, samt den faste forbindelse over Øresund. Resultaterne af undersøgelsen peger både på styrker og skrøbeligheder med hensyn til demokratiet i beslutningsprocesserne. Der eksisterer et robust system af procedurer for borgerinddragelse i begge lande, dels som et element i planlægningstraditionen, dels som en lovforeskrevet del af miljøvurderingsprocedurerne. Dette robuste system viser svagheder når det drejer sig om beslutninger vedrørende store statsligt finansierede infrastrukturprojekter. I tre af de fire delevalueringer (Uddevalla, Øresund på den danske side og Øresund på den svenske side), er der klare tegn på demokratisk underskud. For de danske deltagere i evalueringen var kernen i det demokratiske underskud en mangel på opfyldelse af de procedurelle forskrifter, for de svenske var det demokratiske underskud mere relateret til en manglende ’ægte indflydelse’ for de aktører, der protesterede mod beslutningerne. På den anden side vistes styrken i de demokratiske processer i de deliberative praksisser som blev igangsat af de organiserede civilsamfundsgrupper. Disse resultater rejser spørgsmålet: Hvad er vigtigst, at forbedre deliberation eller at forbedre procedurer? På det trafikpolitiske område når afhandlingen frem til at det er et både-og. På den ene side forventes en forbedret deliberativ praksis at give bedre mulighed for at oppositionelle synspunkter kan komme til orde, til at stemmer der repræsenterer det ikke-menneskelige og de fremtidige generationer bliver hørt samt til at styrke de politiske sider af beslutningen frem for de tekniske. På den anden side, hvis der skal findes en vej ud af det demokratiske underskud kræver det at der findes en måde at omsætte den ’kommunikative magt’ som bliver genereret i de deliberative praksisser til ’administrativ magt’. Ved at forøge det institutionelle råderum f.eks. i forbindelse med implementering af procedurer for strategisk miljøvurdering, kan mulighederne for at få indflydelse … Forbedringer af det institutionelle råderum - som for eksempel velovervejet implementering af procedurerne for strategisk miljøvurdering - kan bistå med at inddrage et bredt spektrum af civilsamfundsperspektiver på transportudviklingen. Dette øger muligheden for at ændre dagsordenen og problemdefinitionen som led i at omstridte transportdiskurser introduceres i centraladministrationen. Mens det civile samfunds rolle i de deliberative processer er helt central, anerkendes det at ikke alt hvad der foregår i det civile samfund nødvendigvis leder

Figueroa, Maria

2005-01-01

316

Konflikten i Ukraine bør få Rigsfællesskabet til at gentænke vores strategi i Arktis.  

DEFF Research Database (Denmark)

Ukraine-konflikten har vist os, at Rusland ikke er bange for at anvende en kombination af militær magt, afpresning og diplomati for at opnå resultater. Og dét bør få Rigsfællesskabet til at overveje, hvilken strategi vi vil møde russerne med, når de fremtidige forhandlinger om Arktis' nye grænser går i gang. For russerne viser for tiden, at Rigsfællesskabet kan stå over for en fremtidig forhandlingspartner, der i kampen om territorium og indflydelse, bruger metoder, som vi i Vesten har mere end svært ved at forlige os med.

Nordby, Johannes Riber

2014-01-01

317

(How) can They become like Us? : Danish identity politics and the conflicts of 'Muslim relations'  

DEFF Research Database (Denmark)

Denne afhandling analyserer danske politiske debatter om forholdet til 'muslimer' som gensidigt påvirkende politik-fortællinger. Teoretisk undersøger afhandlingen hvordan forskellige politikker, for hvordan forholdet til den anden skal være, bidrager til radikalisering af konflikt mellem selv og anden i kraft af de særlige måder hvorpå den anden inviteres (eller ikke inviteres) til fremtidig interaktion. Afhandlingen analyserer debatter om indvandrere og flygtninges integration og menneskerettigheder, terrorbekæmpelse, ytringsfrihed og tyrkisk EU medlemskab. Analysen konkluderer at der ikke findes en enkelt sikkerhedsdiskurs om dansk identitet i forhold til muslimer – men de fortællinger, der fremmes, er struktureret på en sådan måde, at de lægger op til fremtidig interaktion, som leder i dén retning.

Gad, Ulrik Pram

2010-01-01

318

Matematikundervisningen ved universiteter og højere læreanstalter  

DEFF Research Database (Denmark)

Beretning om matematikundervisningen ved universiteter og højere læreanstalter i Danmark i 1900-tallet.  Afsnit: Universitet og Læreanstalt 1900-1960  -  1960'erne. Nybrud på de to universiteter  -  De to klassiske universiteter 1970-2000  -  Tre nye universiteter  -  Danmarks Tekniske Højskole 1960-2000  -  Andre højere uddannelser  

Madsen, Tage Gutmann

2008-01-01

319

Nye vinde over kriseramt erhvervsliv  

DEFF Research Database (Denmark)

Danmark er udtaget som forsøgsland i et internationalt millionprojekt for el-biler. Projektet styrker vindenergien i Danmark og giver erhvervslivet i Århus-området et kraftigt fingerpeg hen mod morgendagens forretningsområder. http://www.asb.dk/news.aspx?pid=16479&focus=20642 Udgivelsesdato: 6. marts

Andersen, Poul Houman; Rask, Morten

2009-01-01

320

Full Grid Denmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Prosjektet «Financialisation of Social Welfare» studerer konsekvenser av finansialisering på husholdsnivå. I den anledning ble det utarbeidet en database for institusjonelle data på en rekke velferdsområder for Norge, Danmark og UK. Dette er dataene for Danmark. - Statens Institutt for Forbruksforskning, Norge

JØrgensen, Tanja; Jakobsen, Turf Böcker

 
 
 
 
321

Special Issues Grid Denmark  

DEFF Research Database (Denmark)

Prosjektet «Financialisation of Social Welfare» studerer konsekvenser av finansialisering på husholdsnivå. I den anledning ble det utarbeidet en database for institusjonelle data på en rekke velferdsområder for Norge, Danmark og UK. Dette er dataene for Danmark. - Statens Institutt for Forbruksforskning, Norge

JØrgensen, Tanja; Jakobsen, Turf Böcker

322

Danske rødvine indeholder kun lidt resveratrol  

DEFF Research Database (Denmark)

Resveratrol er et af de biologisk aktive stoffer i rødvin. Tidligere bestemmelser viser, at vin lavet på druen Pinot Noir har det højeste indhold af resveratrol. I Danmark dyrkes andre sorter til vinfremstilling. Her beskrives for første gang indholdet af resveratrol i vine lavet på druer dyrket i Danmark. Resveratrolindholdet er bestemt ved brug af LC-MS

Andersen, Heidi D.; Cohen, Malene

2008-01-01

323

Økologisk risikovurdering af en genmodificeret bomuld GHB-614 i anmeldelse til godkendelse vedr. markedsføring under Forordning 1829/2003/EF : EFSA/GMO/ES/2012/104  

DEFF Research Database (Denmark)

DCE vurderer at GM-majsen, som alle andre majs, ikke kan etableres, spredes eller krydse med andre plantearter i dyrkede arealer eller i naturen i Danmark, da de klimatiske forhold udelukker dette. En markedsføring af GM-majsen kan derfor ikke have nogen uønskede økologiske konsekvenser udenfor markarealet i Danmark.

Kjellsson, GØsta; SØrensen, Jesper Givskov

324

Religion and Societal Integration in Denmark : An Analysis of Civil Religion on the Individual Level  

DEFF Research Database (Denmark)

Ph.d.-afhandling som benytter diverse spørgeskemaundersøgelser til at analysere civilreligion på individniveau i Danmark. Konklusionen er at der er en civilreligion på individniveau, men at tilslutningen er for begrænset til at man kan påstå at den medvirker til at holde Danmark sammen som nation.

Lüchau, Peter

2008-01-01

325

Risøs årsplan 2007  

DEFF Research Database (Denmark)

2007 er implementeringsåret for fusionen af Risø med Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Danmarks Fødevareforskning (DFVF), Danmarks Fiskeriundersøgelser (DFiU), Danmarks Rumcenter (DRC) og Danmarks Transportforskning (DTF). Fusionen fører til et nytuniversitet med arbejdstitlen ’Det nye DTU’, hvor Risø indgår som en ny form for nationallaboratorium. Fusionen vil præge udviklingen af Risø i 2007. Vi vil i 2007 arbejde for at skabe rammer for synergi inden for forskning, uddannelse, innovation ogmyndighedsbetjening i den nye organisation. Overordnede markante tiltag i 2007 vil være: Koordinering af infrastrukturen i fusionen Rekruttering af nye medarbejdere især ph.d.-studerende, post docs og yngre forskere samt fastholdelse af nøglemedarbejdereEkspansion inden for Risøs indsatsområder (energi, sundhedsrelateret teknologi og konkurrenceevne) Videreudvikling af projektorganisationen bl.a. gennem videre udvikling af koordineringsgrupperne Øget uddannelsesindsats Strategiudvikling for Det nye DTUmed Risø som nationallaboratorium.

Forskningscenter RisØ, Roskilde

2006-01-01

326

Diabetisk perifer neuropati - hvad bør en praktiserende læge vide?  

DEFF Research Database (Denmark)

Hermed en klassisk artikel, som med sin titel præcis redegør for indholdet. Relevansen er åbenbar: enkle, lavpraktiske tests, udført i almen praksis, kan hjælpe med til at finde de patienter, der er i risiko for at udvikle fodsår, hvorved amputationer i sidste instans kan undgås. Desuden en appetitvækker i forhold til fremtidige muligheder for at identificere risikopatienterne endnu bedre.

Charles, Morten

2013-01-01

327

Et kønsblik på velfærdsbegrebet  

DEFF Research Database (Denmark)

Velfærdsbegrebets kønnede betydninger analyseres med afsæt i fire forskellige debatter. den første om opdelingen mellem offentligt og privat, den anden om omsorg og forsørgelse, den tredje om velfærdsmodeller og ulighdsregimer og den fjerde om politisk og social medborgerskab. Artiklen fokuserer på nye udfordringer og dilemmaer for den fremtidige velfærd

Siim, Birte; Borchorst, Anette

2007-01-01

328

El futuro y el condicional en el sistema verbal español moderno  

DEFF Research Database (Denmark)

Det søges påvist at fleksiverne i de spanske tempora futuro og condicional har en begrænset, men konstant betydning. Bl.a. påvises de semantiske forskelle mellem futuro simple, futuro perifrástico og presente brugt om fremtidige situationer. Den syntaktiske analyse søges integreret i en pragmatisk analyse.

Jensen, Kjær

2002-01-01

329

Naturbeskyttelse og turisme i Nord- og Østgrønland  

DEFF Research Database (Denmark)

Denne rapport er et input til den fremtidige forvaltning af natur og dyreliv i Nationalparken i Nord- og Østgrønland. Rapporten er ud-arbejdet i overensstemmelse med "Strategiplan for Nationalpar-ken/Biosfæreområdet i Nord- og Østgrønland", som Grønlands Landsting vedtog i efteråret 2004. Rapporten omfatter tillige området syd for Nationalparken ned til 70°N. Rapporten omhandler hovedsa-geligt biologiske forhold.

Aastrup, P. J.; Egevang, C.

2005-01-01

330

The "Special" World: Stalin's Power Apparatus and the Soviet System's Secret Structures of Communication"  

DEFF Research Database (Denmark)

Bogomtale - aspekter af Niels Erik Rosenfeldts store disputats om Stalin-tidens hemmelige magt- og kommunikationsapparat diskuteres. Bogen fokuserer på systemets struktur, anatomi, procedurer og beslutningsprocesser, men sociologisk bureaukrati-teori kunne med fordel være anvendt. Værket vil være et uomgængeligt referencepunkt for fremtidig Stalin-forskning.

Villaume, Poul

2009-01-01

331

Common Concern for retsudviklingen i Grønland  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen behandler indledningsvis de komplekse kompetenceforhold, der er tale om i Grønland, og den udfordring som inuitterne står over for som konsekvens af klimaændringer og råstof- og olieindvindingsinteresser. Deres internationale menneskerettigheder og de globale miljøretlige forpligtelser over for dem og fremtidige generationer inddrages i en argumentation for, at der er forpligtelser til at beskytte kultur og natur i det arktiske område.

Basse, Ellen Margrethe; Sommer, Tine

2013-01-01

332

Young-minds.net/ lessons learnt : Student participation, action and cross-cultural collaboration in a virtual classroom  

DEFF Research Database (Denmark)

I bogen præsenteres de vigtigste forskningsresultater fra projektet "Young Minds - exploring links between youth, cultura and alcohol consumption". Bogen rummer desuden en præsentation af selve udviklingsprojektet (herunder de vigtigste grundbegreber i en handlings-orienteret og participatorisk sundhedspædagogik), en præsentation af den anvendte forskningsmetode samt en række konklusioner og rekommandationer for fremtidige projekter om anvendelsen af IKT i sundhedspædagogik

Simovska, V.; Jensen, Bjarne Bruun

2003-01-01

333

Atelier Bow-Wow Delights : Interview med Yoshiharu Tsukamoto  

DEFF Research Database (Denmark)

Atelier Bow-Wow bruger det engelske ord 'delights' til at beskrive en arkitektonisk kvalitet, der dækker over fornøjelse, nydelse og glæde. Interviewet med Yoshiharu Tskukamoto, der sammen med Momoyo Kaijima leder Atelier Bow-Wow, udforsker baggrunden for begrebet 'delights', hvordan det spiller ind i tegnestuens arbejde og kan motivere fremtidig udvikling af byer.

Svenningsen Kajita, Heidi; Kajita, Masashi

2011-01-01

334

Døden på glas : - om fostre i anatomiske samlinger  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen beskriver den eneste danske samling af præparerede fostre og børn, og hvorfor den blev fremstillet. Den var en del af Museum Saxtorphianum og artiklen diskuterer hvordan disse fostre blev til præparater. Musealiseringen, overgangen fra medicinske studieobjekter til museumsgenstande med stort formidlingspotentiale, belyses og fremtidige formidlingsformer diskuteres.

Meyer, Ion

2008-01-01

335

Condition Monitoring of Subsea Pipelines  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

Et undervannsproduksjonssystem består av en subsea-brønn, brønnhode, produksjonstre, manifolder, strømningsrør, kontrollenheter og eventuelt prosesseringsutstyr. Et økende antall undervannsinstallasjoner og et fremtidig ønske om komplette undervannsfabrikker er avhengig av et pålitelig og velfungerende sensorsystem. Kontinuerlig og direkte informasjon om strukturenes tekniske tilstand kan bidra til en mer kostnadseffektiv produksjon i tillegg til å...

Moe, Camilla

2013-01-01

336

Vurdering af danske grundvandsmagasiners sårbarhed overfor vejsalt  

DEFF Research Database (Denmark)

Denne rapport er udarbejdet af Geologisk Institut, Aarhus Universitet, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) og Rambøl i forbindelse med et udviklingsprojekt under den Nationale Grundvandskortlægning. Rapporten er udarbejdet i samarbejde med By- og Landskabsstyrelsen, Miljøministeriet. Årligt bruges der ca. 300.000 tons vejsalt til glatførebekæmpelse i Danmark. Samtidig viser studier i flere skandinaviske lande samt i Nordamerika, at klorid fra vejsaltning påvirker grundvandskvaliteten negativt. Disse forhold danner baggrunden for at vurdere, om salt fra glatførebekæmpelsen påvirker kvaliteten af grundvands- og drikkevandsressourcen i Danmark både på nationalt plan og i en del af Storkøbenhavn.

Kristiansen, SØren Munch; Hansen, Birgitte

2010-01-01

337

IDA´s klimaplan 2050 : Tekniske energisystemanalyser og samfundsøkonomisk konsekvensvurdering - Baggrundsrapport  

DEFF Research Database (Denmark)

100 % vedvarende energi og kraftig reduktion af energiforbrug Den nuværende primære energiforsyning, dvs. brændselsforbrug og vedvarende energi til produktion af el og varme til private husholdninger samt til transport og industri, er på godt 800 PJ. Hvis der ikke indføres nye tiltag, forventes energiforbruget at falde marginalt frem til 2015, men derefter at stige gradvist frem til 2050 til ca. 950 PJ. I Klimaplanen foreslås tiltag, der kan nedbringe den primære energiforsyning til 707 PJ i 2015, 556 PJ i 2030 og 442 PJ i 2050. Samtidig øges andelen af vedvarende energi fra vindmøller, solceller, solvarme, bølgekraft og biomasse. I referenceenergi-systemerne stiger andelen fra ca. 16% i 2008 til 22% i 2015 og ca. 25-29% i 2030 og 2050. I Klimaplanen stiger andelen af vedvarende energi til 30% i 2015 og 47% i 2030. I 2050 er det danske energisystem, inkl. transport, baseret på 100% vedvarende energi. Energisystemet i 2015 er baseret på tiltag, der kan realiseres med nuværende teknologi. I 2030 er store dele af transportsystemet ændret, fjernvarmesystemet er udvidet kraftigt, kraftværkernes effektivitet er forbedret, og der er indført flere eksisterende og nye vedvarende energiteknologier, samt gennemført yderligere besparelser. Generelt er store dele af de fossile brændsler erstattet med elforbrug. I særdeleshed i transporten, som består af flere elbiler og flere eldrevne tog. I Klimaplanen er der konstrueret et energisystem baseret på 100% vedvarende energi, med udgangspunkt i tiltag der implementeres på kortere sigt i 2015 og i 2030. De tiltag der implementeres på kort sigt sigter mod at reducere anvendelsen af fossile brændsler, og at disse energisystemer ikke stiller sig i vejen for det langsigtede mål om at være uafhængigt af fossile brændsler, når olie- og naturgasressourcerne hører op. Resultatet er, at dette er muligt, men at balancen mellem store forbrug af biomasse og store mængder el til direkte anvendelse eller til produktion af syntetiske brændsler fortsat er en udfordring. Her gives et bud på, hvordan denne balance kan opnås. I 2050 er det nødvendigt at anvende en mindre andel af el-produktionen i elektrolyseanlæg til fremstilling af syntetiske brændsler. I Klimaplanen er der i både 2015 og 2030 tilstrækkelige nationale biomasseressourcer. Imidlertid udgør ressourcerne en udfordring i 2050 energisystemet, hvor der i Klimaplanen anvendes 284 PJ. Dette forbrug kan potentielt forsynes med nationale ressourcer, men omvendt vil dette ikke levne mange ressourcer til evt. materialeproduktion. Det er således en udfordring i fremtiden, om en større del af brændselsforbruget i industri og flytransport kan overgå til direkte eller indirekte eldrift, eller om der kan gennemføres yderligere besparelser. I Klimaplanen er der således konstrueret et 100% vedvarende energisystem, der potentielt kan opretholdes på nationale biomasseressourcer. Det er dog ikke noget mål i Klimaplanen, at der ikke skal handles med biomasse. Men Klimaplanen giver mulighed for, at vi ikke bliver afhængige af import af biomasse, som vi vil være afhængige af import af olie og naturgas et referenceforløb, når vi ikke har flere ressourcer tilbage i Nordsøen. Kraftig reduktion i udslippet af drivhusgasser Tiltagene i Klimaplanen medfører, at udslippet af drivhusgasser falder med ca. 90% i 2050 i forhold til 2000. Energisystemet udgør kun en del af udslippet af drivhusgasser. Denne del reduceres til 36 mio. ton CO2 i 2015, 21 mio. ton CO2 i 2030 og er fjernet helt i 2050. Herudover foreslås i Klimaplanen, at udslippet fra industrielle processer og landbrug reduceres, og der tages højde for ekstrabidraget fra fly, pga. udledninger i atmosfæren. Alt i alt kan udledningerne i 2050 reduceres til 7,2% af udslippet i 2000. Hvis bidraget fra flytransport medtages, er reduktionen på 10,2%. Bedre samfundsøkonomi med mere vedvarende energi Klimaplanen tænkes gennemført over en periode frem til 2050 ved løbende at erstatte udtjente anlæg, når levetiden for disse udløber, og de alligevel skal udsk

Mathiesen, Brian Vad; Lund, Henrik

2009-01-01

338

Analysis of Site-Specific Pollution from Agriculture - Economy and Nitrogen Loads in Vejle County  

DEFF Research Database (Denmark)

Projekt: Bæredygtige strategier i landbruget (Sustainable strategies in agriculture). Et tværfagligt forskningsprojekt med deltagelse af Statens Jordbrugsøkonomiske Institut, Statens Planteavlsforsøg, Statens Jordbrugstekniske Forsøg, Statens Husdyrsforsøg, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole og Danmarks Miljøundersøgelser.

Schou, J. S.; Skop, E.

1997-01-01

339

Integrated vs. Federated Search : Hvad er hvad?  

DEFF Research Database (Denmark)

Oplæg om forskelle og ligheder mellem integrated og federated search i bibliotekskontekst. Holdt ved temadag om "Integrated Search - samsøgning i alle kilder" på Danmarks Biblioteksskole den 22. januar 2009.

LØvschall, Kasper

340

Not Just a Prelude : The First Balkan War Crisis as the Catalyst of Final European War Preparations.  

DEFF Research Database (Denmark)

Både i stormagterne England og Tyskland, i den mellemstore magt Sverige og i lille Danmark førte krisen til den afsluttende planlægning og andre forberedelser for den storkrig, der fulgte næste sommer. Artiklen beskriver disse forberedelser.

Clemmesen, Michael Hesselholt

2014-01-01

 
 
 
 
341

Forsvar af doktorafhandling om luftforurening  

DEFF Research Database (Denmark)

Torsdag d. 3. december forsvarer sektionsleder, seniorforsker og adjungeret professor Ole Hertel, Danmarks Miljøundersøgelser ved Aarhus Universitet (DMU) sin doktorafhandling om værktøjer til at bestemme luftforureningens påvirkning af mennesker og natur.

Pedersen, Jens Christian

2009-01-01

342

Det lille land før den store krig : De danske farvande, stormagtsstrategier, efterretninger og forsvarsforberedelser omkring kriserne 1911-1913  

DEFF Research Database (Denmark)

Krige i Nordafrika og på Balkan. Den Store Krig truede. Den tyske marine brugte danske farvande som sine egne, men den unge, aggressive britiske marineminister Churchill ville nu presse sin flåde ind i Kattegat, uden hensyn til dansk og svensk neutralitet, i risikable operationer, der kunne udløse en tysk besættelse af Danmark. Russerne var på vej tilbage efter nederlaget i 1905. I Danmark var regeringen langsomt begyndt at gennemføre 1909-forsvarslovene, men da den i ukuelig fremtidstro satsede på, at der ikke blev krig, ville den ikke genere borgmestre eller tyske følelser. De mærkelige, hysteriske generaler og kronprinsen måtte kontrolleres. Hæren og flåden ventede krigen og samarbejdede tæt om kupforsvaret af København. Flåden fulgte den truende situation åbent og søgte at hindre, at Udenrigsministeriet bortforhandlede Danmarks muligheder for at sikre neutraliteten. Efterretningsvæsnet i Danmark og udlandet blev opbygget. En 100 år gammel historie fortælles for første gang.

Clemmesen, Michael Hesselholt

2012-01-01

343

1588-1648  

DEFF Research Database (Denmark)

Den danske udenrigspolitik fra 1588 til 1648. Danmarks udenrigspolitiske situation under Trediveårskrigen. De systematiske ændringer i mellemstatslig politik i 1600-tallet. Diplomatiets funktion i renæssancen. Tilblivelsen af systemet med faste repræsentanter og tanken om statslig suverænitet og gensidig anerkendelse. 

Lind, Gunner

2001-01-01

344

Biobrændstof til biler kan betale sig når olien er dyr nok  

DEFF Research Database (Denmark)

Det er konklusionen på en ny analyse fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet. Miljøforskere har undersøgt den samfundsøkonomiske gevinst ved i forskellig grad at udskifte fossil diesel og benzin med biobrændstoffer baseret på korn, raps og halm.

Pedersen, Jens Christian

2010-01-01

345

Reklamefinansieret lokal-TV som trussel imod TV2?  

Directory of Open Access Journals (Sweden)

Full Text Available I denne artikel undersøges det, om det er muligt at finansiere lokal-TV i Danmark via reklamer, og om en reklamefinansiering af lokal-TV vil udgøre en trussel imod TV2´s reklameindtægter.

Frands Mortensen

1989-08-01

346

Thresholds  

DEFF Research Database (Denmark)

Studier af rumlige overgange i arabisk arkitektur udført i forbindelse med arkitekturworkshoppen Imagination, Damaskus, Syrien, august 2008 med deltagelse af studerende fra Syrien, Tyskland og Danmark

Hansen, Peter Mandal

2009-01-01

347

KGB : de russiske sikkerhedstjenester fra Ivan den Grusomme til Vladimir Putin  

DEFF Research Database (Denmark)

Om den russiske sikkerhedstjeneste eller det hemmelige politis historie fra starten under Ivan den Grusomme i 1600-tallet, gennem tsarernes Rusland og bolsjevikkernes Sovjetunionenen til Putins periode. Med afstikkere til aktiviteterne uden for Ruslands grænser, herunder i Danmark

Kulavig, Erik

2007-01-01

348

Aktuel bog om CO2-afgifter  

DEFF Research Database (Denmark)

Oxford University Press har netop udsendt en grundig bog om kulstof-energi beskatning. Bogen er redigeret af professorerne Mikael Skou Andersen, Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet og Paul Ekins, University College London.

Pedersen, Jens Christian

2009-01-01

349

Valgretsdebatens vitale stemmer : -Et offentlighedsperspektiv  

DEFF Research Database (Denmark)

Med afsæt i habermasiansk og feministisk offentlighedsteori analyserer artiklen en del af valgretsdebatten frem mod opnåelse af valgretten i Danmark 1915. Artiklen diskuterer kvinders politiske modenhed på baggrund af John Stuart Mills tænkning

Fiig, Christina

2014-01-01

350

Uddannelse og bæredygtig udvikling : fornyelse og Fremtidssikring  

DEFF Research Database (Denmark)

Om uddannelse for bæredygtig udvikling, sådan som den er ved at tegne sig i Danmark i løbet af UNESCOs 10-år for Uddannelse for bæredygtig udvikling (UBU, og tiåret for UBU: TUBU) - internationalt Education for Sustainable Development (ESD). Udgivelsesdato: januar

Breiting, SØren

2008-01-01

351

Professional Learning in Part-time University Study  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen behandler voksne studerendes læring i deltidsuddannelser på universitetsniveau i Danmark. Bl.a. diskuteres forholdet mellem forskning og undervisning i sådanne uddannelser. Eksempler hentes fra Masteruddannelsen i læreprocesser ved Aalborg Universitet.

Rasmussen, Palle

2007-01-01

352

Hvad protokollen gemte : Forrædere, homofile og terrorister i Frederik 6.s tid  

DEFF Research Database (Denmark)

Protokollen er ganske speciel for Danmarks historie, idet den indeholder de dybeste hemmeligheder om de værste forbrydelser mod majestæten, staten og moralen. Det måtte ikke komme offentligheden for øre bestemte kongen i 1799.

Bonderup, Gerda

2007-01-01

353

Forskelle og ligheder mellem skånske og danske mediers dækning af Øresundsregionen 2002 – 2012  

DEFF Research Database (Denmark)

I rapporten konstateres at “Lighederne er flere end forskellene mellem skånske og danske medier. Det generelle billede er, at Øresundsregionen igennem årene er havnet udenfor mediernes søgelys i både Danmark og Sverige”

Eberholst, Mads Kæmsgaard; Ørsten, Mark

2013-01-01

354

Murstenens ornamentale vilje : det murede ornament  

DEFF Research Database (Denmark)

Afhandling om teglstenens ornamentale potentiale belyst ud fra en teoretisk tilgang, en eksempelsamling fra Danmark og ikke mindst tysk ekspressionisme (1907-1929) - samt forfatterens eget kunstneriske udviklingsarbejde med et murstenstårn og et murstensanlæg.

Jensen, Thomas Bo

2002-01-01

355

Sport i oplevelsesøkonomien : Vækst eller varm luft?  

DEFF Research Database (Denmark)

Spørgsmålet om hvad Danmark skal lee af i fremtiden er gennem de senere år blevet bevaret med mere eller mindre vidtløftig politisk retorik om sporten som vækstgenerator. Artiklen drøfter, hvorvidt sporten er dansk økonomis nye redningsplanke? Udgivelsesdato: November

Storm, Rasmus K.

2008-01-01

356

Continuing Vocational Training (CVT) and Life Long Learning (LLL) - Policy Recommendations and Reflections : A result of trans-national cooperation - Bulgaria, Denmark, Greece and Romania  

DEFF Research Database (Denmark)

En sammenfattende rapport over et EU-finansieret projekt med kritiske refleksioner og anbefalinger vedrørende en øget deltagelse i livslang læring og erhvervsrettet efter- og videreuddannelse i de 4 partnerlande Bulgarien, Danmark, Grækenland og Rumænien

Hansen, Leif Emil

2010-01-01

357

UNESCO-L'ORÉAL-legat til argentinsk DMU-gæsteforsker  

DEFF Research Database (Denmark)

Carolina Trochine, biolog, ph.d. og i fjor gæsteforsker ved Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet har modtaget UNESCO-L'ORÉAL's to-årige naturvidenskabelige forskerlegat "Young Women in Life Sciences" for 2008. Udgivelsesdato: 6. marts

Voigt, Steen

2008-01-01

358

Landbruget betyder forsvindende lidt for dansk økonomi  

DEFF Research Database (Denmark)

Hvis danske landmænd ophørte med at producere, ville nationalindkomsten i Danmark falde med ca. 3,5 procent. Dansk økonomi har overlevet langt større fald. Under krisen 2008-2009 faldt den f.eks. med cirka fem pct.

Kjeldsen-Kragh, SØren

2014-01-01

359

The LANCHART Corpus of Spoken Danish. Report from a corpus in progress  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen gennemgår opbygningen af den talesprogsdatabase som Danmarks Grundforskningsfonds Center for Sociolingvistiske Sprogforandringsstudier har opbygget siden 2005. Den giver også en indføring i de kodninger der gennemføres af de indsamlede data.

Gregersen, Frans

2007-01-01

360

Hvorfra kom reformationstidens danske salmer?  

DEFF Research Database (Denmark)

En analyse af de danske salmebøger 1529 - 1535 viser, at reformationstidens tyske salmer, ikke mindst Luthers salmer, er nået Øresunds-området og dermed Danmark via Rostock. Udgivelsesdato: September 2008

Balslev-Clausen, Peter

2008-01-01

 
 
 
 
361

Selskabsloven (lov om aktie- og anpartsselskaber) med kommentarer  

DEFF Research Database (Denmark)

Bogen gennemgår samtlige 375 paragraffer i selskabsloven, gældende i Danmark for aktie- og anpartsselskaber fra den 1. marts 2010, og knytter - over 1343 sider - uddybende og analyserende kommentarer til hver enkelt paragraf i loven.

Werlauff, Erik; Schaumburg-Müller, Peer

2010-01-01

362

The International Cancer Benchmarking Partnership : An international collaboration to inform cancer policy in Australia, Canada, Denmark, Norway, Sweden and the United Kingdom  

DEFF Research Database (Denmark)

Danmark deltager i det internationale studie der skal se på mulige sammenhænge mellem kræftoverlevelsen i en række lande og så en række faktorer i udredningen. Denne artikel beskriver studiet i detaljer.

Butler, John; Foot, Catherine

2013-01-01

363

Historisierung der Energiefrage : Bent Sørensen, A history of energy. Northern Europe from the stone age to the present day, Abingdon, New York 2012, 536 S., br., 46,- Euro  

DEFF Research Database (Denmark)

Anmeldelse af prof.em.Bent Sørensens bog, der præsenterer energiregnskaber fra Neanderthalerne til vor tid inden for det geografiske område, som Danmark dækker/har dækket. Bidrag til et kommende fag energi-historie.

Czeskleba-Dupont, Rolf

2014-01-01

364

Langtidsforsøg med totrinsforgasseren "Viking"  

DEFF Research Database (Denmark)

Projektets formål har været at få erfaringer med langtidsdrift, samt at løbende forbedre anlæggets komponenter i takt med de indvundne driftserfaringer. Status for Vikingforgasseren ved projektets afslutning er: • En række komponenter er løbende forbedret med henblik på driftssikkerhed, levetid, lav investering og miljøegenskaber. • Der er gennemført de forudsatte langtidsforsøg og anlægget har passeret 2800 driftstimer, heraf 2500 timer med motordrift. Anlægget er inspiceret for hver 500 timer. • På det lille 75 kWth anlæg er demonstreret en netto elvirkningsgrad på 25 %, hvilket er unikt for et så lille anlæg. Fremragende dellastegenskaber er eftervist og anlægget kræver kun bemanding ved opstart. • Der er kørt med en række forskellige træbrændsler og der er opnået en høj omsætningsgrad og en god gaskvalitet. Uforbrændt kulstof i asken har således været mellem 0,1 og 1 % af den indfødte tørre biomasse og rågassen er stort set uden tjære. • Reguleringsstrategier og computermodeller er udviklet og afprøvet,og indgår i den iværksatte opskalering af konceptet. Arbejdet efterfølges af projektet ”Indpasning af totrinsforgasser i et energisystem” som gennemføres i øjeblikket med støtte fra PSO (projekt FU4201). Formålet med dette projekt er, at undersøge anlæggets sikkerhedsmæssige tilstand samt udvikle og implementere et nyt styresystem for fleksibelt varme- og elaftag. Arbejdet har i stor udstrækning dannet baggrund for samarbejdet med industrivirksomheden Weiss A/S om opskalering og kommercialisering af totrinsforgasseren. I første fase af samarbejdet designes og opføres et pilotanlæg på ca. 600 kWth/200 kWel på Weiss’s fabrik i Hadsund. Denne fase støttes ligeledes af PSO (projekt FU4202). Arbejdet efterfølges af projektet ”Indpasning af totrinsforgasser i et energisystem” som gennemføres i øjeblikket.

Henriksen, Ulrik Birk; Ahrenfeldt, Jesper

2005-01-01

365

Rapport vedrørende bibliometrisk analyse af dansk IKT-forskning fra 2004-2007  

DEFF Research Database (Denmark)

Rapporten omfatter en bibliometrisk analyse af dansk forskning indenfor informations-, kommunikations- og teknologiområdet i perioden 2004-2007, herunder en sammenligning med en række lande (Danmark, Finland, Holland, Irland, Norge, Storbritannien, Sverige og Tyskland).  Da IKT-området ikke er et veldefineret eller velafgrænset forskningsområde er det en udfordring at identificere et velegnet datasæt til analysen. Grundet problemer med dækningsgrad og med at isolere IKT-området anvendes en kombination af to databaser i analysen: INSPEC og Scopus.  Dette betyder at analysens fokus er på tekniske og naturvidenskabelig publikationer med tilknytning til IKT.  Forud for analyser er der udviklet metoder til udtræk og sammenkørsel af data fra de to kilder. Analysens grundlag er 88.134 dokumenter fra IKT-området publiceret af ovennævnte lande, inklusive detaljeret emneklassifikation fra INSPEC og citationsdata fra Scopus. Disse inkluderer publikationer fra konferencer som er en vigtig publikationskanal indenfor IKT-området. Det bekræftes af analysens resultater. Resultaterne viser at Danmarks hovedvægt på IKT-området ligger indenfor gruppe B (Electrical and Electronic Engineering) efterfulgt af gruppe C (Computers and Control Technology) - hvilket er på linje med de fleste andre lande i analysen. Danmarks totale relative volumen er på 3 % af de 8 landes produktion, hvilket i forhold til landenes indbyggertal placerer Danmark på en 6.-plads i forhold til de andre lande, kun efterfulgt af de store lande Storbritannien og Tyskland. Danmark ligger altså i bund med hensyn til antal publikationer set i forhold til indbyggertal sammenlignet med de mindre lande vi normalt sammenligner os med. Analysen udpeger desuden en række områder hvor Danmark har særlig fokus i forhold til de andre lande. Resultaterne af citationsanalyserne viser, at Danmark har den største gennemslagskraft blandt landene indenfor fire undergrupper: B0 (General topics, engineering mathematics, and materials science), B2 (Components, electron devices and materials), B4: (Optical materials and applications, electro-optics and optoelectronics), B8 (Power systems and applications), samt C3 (Control technology). Derudover er det bemærkelsesværdig, at Danmark, sammen med Holland, udviser en stor grad af kontinuitet i deres gennemslagskraft i de individuelle undersøgte emnegrupper.  Dette betyder, at Danmark og Holland i mange af disse grupper har en gennemslagskraft for deres forskningspublikationer over gennemsnittet for de undersøgte lande.  Dette betyder ikke, at der ikke også er grupper hvor Danmark ikke opnår en gennemslagskraft på eller over gennemsnittet, det er der.  Det betyder, at set over alle emneområder så har Danmark og Holland den største gennemslagskraft for deres forskningspublikationer.

Schneider, Jesper Wiborg; Larsen, Birger

2008-01-01

366

Vi ved stadig alt for lidt om sexhandel : Vi trænger til mere solid forskning før en kriminalisering af sexkøb  

DEFF Research Database (Denmark)

I Danmark har vi generelt en tradition for at være tilbageholdende over for unødig kriminalisering. Den tradition er inden for de senere år blevet udfordret, og specifikt blusser diskussionen om kriminalisering op, når emnet vedrører sexarbejde. I Danmark diskuteres det, hvorvidt man, som i Norge og Sverige, skal kriminalisere sexkunder og forbyde køb af seksuelle ydelser, og sexarbejde er blevet et emne af betydelig tyngde på den politiske dagsorden i mange europæiske lande. Men vi har fortsat brug for valid forskning på området.

Heinskou, Marie Bruvik; Groes-Green, Christian

2014-01-01

367

Solidaritet i velfærdsstaten  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

Vi vil i projektet undersøge solidariteten i den danske velfærdsstat. Vi har ønsket at belyse i hvilket omfang og på hvilken måde der er sket en erodering eller en forandring af den solidaritetsform, som lægger til grund for den danske velfærdsstat. Dette har vi forsøgt gennem officielle undersøgelser udarbejdet af Søren Juul, Socialforskningsinstituttet, Danmarks statistik og Landsorganisationen i Danmark. Undersøgelserne omhandler villighed til at betale skat, medlemstal i fagfor...

Marianne, Andersen; Kasper, Haxthausen; Louise, Nielsen; Helene, Nielsen; Jeanett, Andreasen; Kasper, Jensen

2007-01-01

368

16 vigtige havområder for marsvin  

DEFF Research Database (Denmark)

16 områder i de indre danske farvande og i Nordsøen er af særlig betydning for bestanden af marsvin. Det fremgår af en rapport fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet. Danmark står netop over for at udpege beskyttede områder for marsvinet under EU's habitatdirektiv som en del af Natura 2000-netværket, der skal være komplet i 2012. Optællinger antyder en nedgang i bestanden i de indre danske farvande, som bør give anledning til bekymring. Udgivelsesdato: 6. marts

Voigt, Steen

2008-01-01

369

God smag og bordskik er den bedste slankekur : Amerikanere bliver fede af at fokusere på ernæring. Franskmænd bliver slanke af gode smagsoplevelser.  

DEFF Research Database (Denmark)

Rockwool Fondens Forskningsenhed har for nylig offentliggjort rapporten ’Helbred, trivsel og overvægt blandt danskerne’, der viser, at antallet af svært overvægtige i USA og Storbritannien er over dobbelt så stort som i Danmark. Den franske madsociolog Claude Fischler beskæftiger sig med sammenhængen mellem måltidskultur og fedme, og hans forskning peger på, at vi i Danmark måske, og stik mod vore bedste intentioner, stille og roligt er på vej mod amerikanske og britiske tilstande.

Andersen, Boris

2011-01-01

370

Diversitet, diskurs og kulturteoretiske problematikker : hvordan specifikke kultursyn overskrider og tiltager sig bekræftelsesmagt i udvalgte faser af globaliseringens nationalkultur  

DEFF Research Database (Denmark)

Baseret på en Foucault-inspireret diskursteoretisk tilgang og i lyset af diskussioner om kultur, nation og diversitet samt empiriske undersøgleser diskuteres det, hvordan specifikke kultursyn i omgangen med voksne udlændinge i Danmark synes at overskride og tiltage sig bekræftelsesmagetn i udvalgte historiske faser i nationalkulturer som Danmark. Der er i undersøgelserne især fokus på 2000-tallet. Afslutningsvist diskuteres diversitetsbegrebet som alternativ til forestillet homogenitet og monokulturel diskurs.

Petersen, Karen Bjerg

371

Monopol på Ligestilling? : Etniske minoritetskvinder om 'dansk' ligestilling  

DEFF Research Database (Denmark)

Hvordan ser kvinder med indvandrer- eller flygtningebaggrund på ’dansk’ ligestilling? Hvem definerer hvad der forstås som kønsligestilling i det danske samfund? Er der fx plads til at også kvinder der er praktiserende muslimer og er bosiddende i Danmark kan bidrage til forståelser af kønsligestilling? Denne artikel diskuterer disse spørgsmål og dokumenterer hvorledes en række kvinder med etnisk minoritetsbaggrund taler om kønsligestilling i forbindelse med deres erfaringer som frontløbere i en række frivillige lokale kvindeforeninger rundt om i Danmark.

Pristed Nielsen, Helene

2012-01-01

372

Caries hos børn og unge påvirkes af drikkevandskvaliteten  

DEFF Research Database (Denmark)

  Denne artikel præsenterer resultaterne af et studie udført af Tandlægehøjskolen ved Københavns Universitet og Danmarks Tekniske Universitet om sammenhængen mellem dental caries hos børn og unge og drikkevandskvaliteten i Danmark. Det påvises, at forskellige vandbehandlingsmetoder, der påvirker vandets hårdhed og fluoridindhold, nemlig blødgøring og afsaltning af brakvand og havvand, har stor betydning for forekomsten af huller i tænderne hos 15-årige skolebørn. Derudover findes der en række økonomiske konsekvenser af at ændre drikkevandets sammensætning mht. calcium og fluorid.

Arvin, Erik; Jensen, Allan Bardow

2010-01-01

373

Skuffende redegørelse fra C20-selskaberne om bestyrelsesmedlemmers uafhængighed  

DEFF Research Database (Denmark)

Sammensætningen af selskabers bestyrelse fylder meget i corporate governance-debatten i Danmark og er samtidig tillagt et helt afsnit i de gældende corporate governance-anbefalinger fra Komitéen for god Selskabsledelse. C20-selskaberne er de aktieselskaber i Danmark, der nyder størst mediebevågenhed. Det er derfor skuffende at måtte konstatere, at denne artikels undersøgelse af C20-selskabernes redegørelser om deres bestyrelsesmedlemmernes uafhængighed viser, at kvaliteten af de offentliggjorte oplysninger er så utilstrækkelige, at de ikke fortjener betegnelsen best practice.

Madsen, Marina Bitsch

2011-01-01

374

Den danske Rødliste opdateret med 1.256 arter af planter og dyr  

DEFF Research Database (Denmark)

I dag offentliggør Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet rødlistestatus for i alt 1.256 arteraf danske insekter, svampe og karplanter. Status viser at hver tredje af de arter hvor der findes tilstrækkelige data er kategoriseret som truet i mindre eller større grad eller som forsvundet fra Danmark. Fire af de 1.256 arter er forsvundet i forhold til den forrige status i 1997.

Pedersen, Jens Christian; Wind, Peter

2009-01-01

375

DanGrid. Report from working group 24. Roadmap for Smart Grid in Denmark with emphasis on the transmission companies' role; DanGrid. Delrapport. Arbejdsgruppe 24. Roadmap for Smart Grid i Danmark med saerlig vaegt pae netselskabernes rolle  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

The present report identifies a number of recommendations where specifically grid companies, but also authorities, customers and market players must initiate actions and activities to realize Smart Grid in Denmark by 2020. The report forms the basis for each network operator to implement Smart Grid, and is divided such that: 1 the management can create an overview of the steps to be taken in connection with the implementation, and 2. the technical department can develop a series of concrete actions to be implemented in the Smart Grid. The measures are divided into four groups: 1 - Establishment of business case and strategy: Efforts that support that each network operator prepares a business case and define a strategy for the creation of a Smart Grid. 2 - New technology in the grid: Measures relating to the importation of new technology in the grid, for example establishment of technology solutions for automating and monitoring the load on the network, and installing additional measurements at strategic points in the distribution network. 3 - Enabling customers' demand response: Initiatives that support that the grid company actively involves end users through price signals or by entering into agreements to regulate or move power consumption to a time of free capacity in the grid. 4 - Other activities: Measures which are horizontal and support that network companies develop a Smart Grid. New economic regulation of network companies is required to support the introduction of new technology in the grid, and at the same time crucial to enable customers' demand response. IT and data security must be established and customer engagement as active consumers of electricity should be strengthened. (LN)

Lomholt Finnemann, K. [DONG Energy, Virum (Denmark); Soerensen, Per [TRE-FOR, Kolding (Denmark); Larsen, Jim [EnergiMidt, Silkeborg (Denmark); Balasiu, A. [Siemens, Ballerup (Denmark); Holmberg Rasmussen, L. [Nordjysk Elhandel, Aalborg (Denmark); Moeller Joergensen, J. [Energinet.dk, Fredericia (Denmark); Norsk Jensen, A.; Nejsum, T.; Andersen, Kim [Dansk Energi, Frederiksberg (Denmark)

2012-09-15

376

Hydrogen for transport in Denmark towards 2050. Contribution to electric-powered transport, growth, CO{sub 2} reduction and independence of fossil fuels; Brint til transport i Danmark frem mod 2050. Bidrag til elektrisk transport, vaekst, CO{sub 2} reduktion og fossil uafhaengighed. Baggrundsrapport. Endelig udgave  

Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

Significant funding has been invested internationally in the development of hydrogen and fuel cells for the last 10 years, among others by the leading car makers. In Denmark alone businesses have, along with contributions from public programs, invested two billion DKK since 2001. The investments have helped to develop and mature hydrogen and fuel cells so that a deployment can be initiated from 2015. With the Danish government's new initiative, ''Our Energy'', which is targeted towards a switch to a fossil fuel-independent society in 2050, it is obvious that hydrogen is included as one of many technologies that can help solve the challenge within the transport sector. The Hydrogen Link Denmark Association and selected Danish players in the Hydrogen and Fuel Cell Partnership in Denmark has therefore prepared this analysis which describes a possible contribution to electrical transport, growth, CO{sub 2} reduction and fossil fuel independence by introduction of hydrogen for transport in Denmark up to 2050. The analysis is based on a possible share of hydrogen cars in the Danish car fleet in 2050 of 50% and the secondary effects of activation of the energy policy objectives for fossil fuel independence, and not least the significant potential for Danish exports of hydrogen and fuel cell technology and affected jobs. Similarly, the contribution of hydrogen for transport in relation to balancing the increased share of fluctuating renewable energy production was analyzed. (LN)

Wennike, F. (Hydrogen Link Danmark (Denmark)); Mortensgaard, A. (Brint and Braendselscelle Partnerskabet, Copenhagen (Denmark)); Sloth, M. (H2 Logic A/S, Herning (Denmark))

2011-12-15

377

Online dagbogen i praktik- og klinikforløb på sundhedsvidenskabelige uddannelser  

DEFF Research Database (Denmark)

I artiklen fremlægges de studerende og undervisernes erfaringer med brug af online dagbogen til understøttelse af et praktikforløb. Artiklens formål er at undersøge, hvorvidt læring og færdighedstræning i praktikken styrkes gennem løbende skriftlig refleksion, og hvilken betydning online dagbogens muligheder for kontinuerlig feed back giver i den forbindelse. Videre diskuteres implementeringen af værktøjet i uddannelsen, og der gives perspektiver på håndtering af ressourceforbruget til e-moderation i den fremtidige drift.

Hansen, Janne Saltoft; Lyk, Jeanette

2014-01-01

378

Paradoxes in corporate theories of technological innovations  

DEFF Research Database (Denmark)

Artiklen har været præsenteret ved ovennævnte konference. Artiklen analyserer nogle tilsyneladende paradokser, der optræder inden for de virksomhedsrelaterede teorier om innovationsledelse. Løsningen heraf fremtræder som nogle af de centrale opgaver at få løst i den kommende tid. Der pointeres imidlertid, at dette næppe kan lykkes uden samtidig at reformulere væsentlige dele af ovennævnte innovationsteorier. Forfatterne fremhæver Giddens strukturationsperspektiv som et interessant og relevant perspektiv, der indbyder til nærmere undersøgelse. I diskussionen behandles implikationer for planlægningens rolle og fremtidige betydning.

UlhØi, John Parm; Holm(ORG), Claus

1996-01-01

379

Design av NFC betalingstjenester og -system som bruker en TSM  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

Near field communication(NFC) betaling er en ny teknologi som går igjennom mange standardiseringsinnsatser for å finne en fungerende helhetlig løsning. Denne oppgaven vil studere eksisterende løsninger i betalingsindustrien og vil også se på fremtidige foreslåtte betalingsløsninger innenfor mobil betaling og mobil betaling ved bruk av NFC og en Trusted Service Manager(TSM). Adopsjonsraten til betalinsløsninger som bruker NFC teknologi har til n...

Eckhoff, Kristoffer Rene

2013-01-01

380

Informations- og kommunikationsteknologi i boligen : evaluering af et forsøgsbyggeri  

DEFF Research Database (Denmark)

Et forsøgsbyggeri i Næstved er blevet evalueret mht. intentioner med forsøgsbyggeriet, byggeriets arkitektoniske kvaliteter og beboernes tilfredshed. Formålet med byggeriet har bl.a. været at afprøve, hvordan informations- og kommunikationsteknologi (IKT) kan indgå i boliger for handicappede. Evalueringen viser, at det var vanskeligt at realisere de oprindelige intentioner med byggeriet. I rapporten peges der på afgørende problemer, som man bør være mere opmærksom på i lignende fremtidige forsøgsbyggerier.

Beim, Anne; Mossin, Natalie

2001-01-01

 
 
 
 
381

Kartlegging av habitater til hjort i deler av 4 kommuner i Telemark : utprøving av objektbasert klassifikasjon på Landsat 5 satellittdata  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

Tidligere er hjortens bevegelser kartlagt med GPS. Disse registreringene viser områder som dyrene prefererer gjennom året. Fremdeles mangler det data på habitatbeskrivelse og hjortens habitatvalg. Ved økte kunnskaper om disse forhold, vil en lettere kunne forstå hjortepopulasjonens utvikling og preferanser. Sammen med biologiske data vil det kunne gi en bedre forståelse av hjortens utbredelse og utvikling og vil være nyttig i fremtidig hjorteviltforvaltning. Arbeidet som er dokumentert...

Hjeltnes, Arne

2006-01-01

382

Evaluering af energiklasserne 2015 og 2020 i BR10 : Oplevelser blandt ejere af nye lavenergi-enfamiliehuse og erfaringer blandt aktører i byggebranchen  

DEFF Research Database (Denmark)

Denne rapport er udarbejdet for Energistyrelsen med det formål at indsamle erfaringer fra de første byggerier, der er opført efter lavenergiklasse 2015 og bygningsklasse 2020 i Bygningsreglementet 2010 med henblik på at videreudvikle klasserne i det fremtidige bygningsreglement. Erfaringerne er indsamlet ved to spørgeskemaundersøgelser blandt henholdsvis husejere, der har erfaring med at bor i nye lavenergihuse og aktører i branchen, der har erfaring i at opføre lavenergibyggeri.

Knudsen, Henrik Nellemose; Kragh, Jesper

2014-01-01

383

Oljeprissjokk og aksjemarkedet :en vektor-autoregressiv analyse av sammenhengen mellom sjokk i oljemarkedet og aksjeavkastning  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

Denne utredningen ser nærmere på sammenhengen mellom oljeprissjokk og avkastningen i aksjemarkedet. Inspirert av tidligere studier deler vi opp sjokk i oljemarkedet i tre ulike typer; 1) tilbudssjokk, 2) et aggregert etterspørselssjokk som reflekterer endringer i global realøkonomisk aktivitet, og 3) et sjokk som uttrykker endringer i forventninger til det fremtidige oljemarkedet, omtalt som et oljespesifikt etterspørselssjokk. Vi bekrefter funnene i tidligere studier, og påviser at rel...

Knudtzon, Christopher; Holvik, Sondre

2013-01-01

384

Den Europæiske union er på vej mod at udvikle og implementere europæiske regnskabsstandarder indenfor den offentlige sektor (EPSAS)  

DEFF Research Database (Denmark)

I maj 2013 var Europa-Kommissionen og Eurostat vært for en konference med formålet at forhandle om den fremtidige udvikling af harmoniserede offentlige regnskabsstandarder (European Public Sector Stardards' EPSAS), som skal anvendes af alle medlemslande i den Europæiske Union. Konfererencen, som blev holdt i Bryssel, samlede internationale organisatoner såsom International Federation of Accountants (FAC), Verdensbanken og International Monetary Fund (IMF) samt interessenter og beslutningstagere fra EU's medlemslande.

Pontoppidan, Caroline Aggestam

2013-01-01

385

EU's lille sikkerhedsnet  

DEFF Research Database (Denmark)

I forrige uge indgik EU-kommissionen og EU-Parlamentet en aftale om en fælles afviklingsmekanisme i bank-unionen (Single Resolution Mechanism; SRM). ... Så på trods af mere kapital, nye bail-in regler og afviklingsfonden tror jeg ikke, at det kan udelukkes, at fremtidige "bankredninger" kan nødvendigøre statslige midler. Hertil er fonden trods alt for begrænset. ... Proceduren er, at ECB indstiller til SRM's bestyrelse, at en bank skal afvikles, hvorefter EU-kommissionen og nationale tilsynsmyndigheder involveres.

Rangvid, Jesper

2014-01-01

386

KulturarvNord - Styrker, svagheder, muligheder og trusler  

DEFF Research Database (Denmark)

KulturarvNord – styrker, svagheder, muligheder og trusler er udarbejdet af forskningscenteret INCEVIDA, Aalborg Universitet 2012, og gennemført i et samarbejde mellem INCEVIDA og museumsnetværket KulturarvNord. I rapporten tages der udgangspunkt i empirisk materiale indhentet via interviews med nøglepersoner i KulturarvNord. På baggrund af dette materiale er der udarbejdet en SWOT-analyse, som sætter fokus på museumsnetværkets styrker, svagheder, muligheder og trusler mhp. det fremtidige samarbejde.

Mark, Stine

2012-01-01

387

Professionalism among novice teachers. How they think, act, cope and perceive knowledge.  

Digital Repository Infrastructure Vision for European Research (DRIVER)

Lærere er svært viktige for barns oppdragelse og sosialisering inn i samfunnet. De underviser og bedømmer våre fremtidige samfunnsborgere, og lærernes kompetanse, evner og ferdigheter har en klar effekt på barns skoleprestasjoner. Det har også vist seg at andre aspekter ved læreres undervisning, slik som læreres adferd, oppførsel og tro på egne ferdigheter har stor betydning for elevenes resultater. Nyutdannede lærere er ikke nødvendigvis sosialisert eller innordnet i skolens og ...

Caspersen, Joakim

2013-01-01

388

Watch out - the powerusers are coming  

DEFF Research Database (Denmark)

Denne artikel analyserer og diskuterer de fremtidige udfordringer, som højere uddannelser kan forudse, når de traditionelle organisatoriske former og normer fra industrisamfundet møder den første generation af studerende, der har levet hele deres liv med it, internet og de konstante forandringer, der karakteriserer informationssamfundet. For at analysere præmisserne for disse udfordringer for både studerende og undervisningsinstitutionerne, ser artiklen på den nære fremtids studerende, som lige nu er i folkeskolen og kaldes ´power users´ eller ´game generation´. de nutidige organisationer, der må tilpasse sig fremtidens behov og krav En måde at få indsigt i fremtidens studerende og karakteren af mødet mellem generationerne på er forskning, der retter sig mod folkeskolen. Yderligere en nøgle til organisationsperspektivet er at identificere organisationernes forandringsparathed og potentielle barrierer for at tilpasse sig informationssamfundet og ´power user /game generation´. Baseret på analysen, fremstiller artiklen en skitse af forhindringer for en succesful konfrontation mellem uddannelsessystemet og de fremtidige IKT 'power users' og argumenterer for nødvendigheden af at integrere top-down og bottom-up initiativer i fremtidige organisationer. Processen kræver awareness og støtte fra både bevilgende myndigheder og fra institutionernes ledelser. Artiklen focuserer eksplicit på samarbejdende lærerkollegier som et redskab til at forbedre både indiviuel og organisatorisk tilpasningsevne.

Levinsen, Karin

2007-01-01

389

National konflikt efter 1848 : Et af 36 temaområder på Virtuelt Museum  

DEFF Research Database (Denmark)

I løbet af få år var der to krige om Hertugdømmet Slesvig. Treårskrigen 1848-1851 var en borgerkrig, hvor en del af befolkningen i Hertugdømmerne - støttet af tropper fra Det tyske Forbund - kæmpede for at blive løsrevet fra Danmark. Krigen i 1864 var mellem Danmark og Preussen-Østrig. I tiden mellem krigene førte den danske regering en politik, der var med til at øge de nationale spændinger. Det blev til en ny krig, da man fra dansk side ville lægge Danmark og Slesvig sammen. Efter det danske nederlag blev Slesvig-Holsten fra 1867 en preussisk provins. Det var imod hvad de fleste slesvig-holstenere ønskede. For de dansksindede slesvigere betød det mere end 50 år under fremmed styre.

Nissen, Mogens Rostgaard

390

En post-kolonial grønlandsk-dansk fremtid? : tre scenarier for rigsfællesskabets opløsning - og tre for dets beståen og forandring  

DEFF Research Database (Denmark)

Grønland har nylig vedtaget at gå fra 'hjemmestyre' til 'selvstyre' i forhold til Danmark. Oplevelsen er, at formel selvstændighed hermed er et skridt nærmere. Samtidig er der i Grønland en udbredt enighed om, at man endnu behøver hjælp og støtte udefra. I Danmark beskrives 'Rigsfællesskabet' mellem Danmark og Grønland metaforisk som forholdet mellem forældre og en opvoksende teenager. Artiklen opstiller, på baggrund af diskursanalyser af grønlandske og danske debatter, en række scenarier for, hvordan grønlandske og danske forestillinger om rigsfællesskabet kan spille sammen i fremtiden. Mest sandsynligt forekommer en kollision mellem dansk utålmodighed med grønlandsk 'uansvarlighed' og grønlandsk utålmodighed med dansk 'paternalisme'. Størst chance for en fortsættelse af Rigsfællesskabet er der – paradoksalt nok – hvis det tømmes for indhold.

Gad, Ulrik Pram

2009-01-01

391

Bilisters hastighed på gennemfartsveje i mindre danske byer  

DEFF Research Database (Denmark)

Sammenhængen mellem trafikulykker og hastighed viser, at øget hastighed resulterer i flere og mere alvorlige trafikulykker. Tidligere undersøgelser har indikeret, at bilister overskrider hastighedsgrænsen på gennemfartsveje i mindre byer i Danmark. For at holde farten nede i bygennemfarter er der i Danmark traditionelt anvendt vejtekniske tiltag i form af bump, forsætninger og byporte. Formålet med denne undersøgelse er at finde ud af, hvilken effekt disse tiltag har på bilisters kørselsadfærd i gennemfartsbyer i Danmark. Undersøgelsen er foretaget på baggrund af GPS-baserede data fra kørende biler for 14 gennemfartsbyer i Nordjylland. Undersøgelsen viser, at enkeltstående bump og forsætninger kun har meget lokal effekt og ikke er tilstrækkelige til at holde bilisternes hastighed nede i byerne. Bilisterne øger hastigheden igen umiddelbart efter passagen af tiltaget. Kun hvor der er etableret bump og forsætninger efter Vejreglernes anbefalinger, er hastigheden reduceret, som ønsket. En tætliggende randbebyggelse reducerer også hastigheden i en del bygennemfarter, men den har ingen effekt på de højeste hastigheder.

JØrgensen, Morten; Bolet, Lars

2014-01-01

392

Samfundets nye kulturpolitik : Sport i oplevelsesøkonomien  

DEFF Research Database (Denmark)

Sportens placering i en oplevelsesøkonomisk ramme er i dansk sammenhæng relativ ny. Med rapporten 'Danmark i kultur- og oplevelsesøkonomien - fem nye skridt på vejen' (fremlagt i 2003) samt handlingsplanen for at skaffe store idrætsbegivenheder til Danmark (lanceret i 2007) betonede regeringen i almindelighed og den daværende kulturminister, Brian Mikkelsen, i særdeleshed en international tendens om, at sport i stigende udstrækning ses som generator for samfundsøkonomisk vækst. Også i Danmark. Men hvorfor kommer dette politiske fokus på oplevelsesøkonomi netop nu? Og hvorfor spiller lige præcis sport en så central rolle heri? Denne artikel søger med udgangspunkt i en generel systemteoretisk ramme at skitsere en forklaringsmodel, der peger på at visse områder af sportsøkonomien særligt klart udtrykker det moderne samfunds lededifference om 'fremskridt'.   Dette forhold gør det oplagt set ud fra en teoretisk betragtning, at sporten nu indtænkes i specifik kulturpolitisk sammenhæng, der understøtter et mere generelt oplevelsesøkonomisk fokus.

Storm, Rasmus K.

2009-01-01

393

Robert Molesworth's An Account of Denmark as it was in 1692 : A Political Scandal and its Literary Aftermath  

DEFF Research Database (Denmark)

Robert Molesworths bog An Account of Denmark as it was in 1692 var et politisk manifest, der med Danmark som skræmmebillede advarede mod det absolutistiske fare og propaganderede for republikanske værdier. Det blev en international besteseller og er en mindre klassiker i den tidlige whig-tradition. Fra officiel side blev der protesteret mod skriftet, og den danske regering støttede og organiserede private og halvofficielle modskrifter - dog med begrænset held. Den sidste, grundigste og vigtigste af disse opponenter er Ludvig Holberg, der i sin Danmarks og Norges beskrivelse fra 1729 imødegik Molesworth systematisk både på det historiske, det naturretlige og det kulturelle plan og gjorde det med en ironi og veltalenhed, der svarede til Molesworths. Samtidig inkorporerede Holberg væsentlige dele af Molesworths kritik af Danmarks økonomiske og kulturelle tilbageståenhed. På den måde blev Molesworths bidende republikanske kritik indirekte fødselshjælper til Holbergs moderate og fuldstændig systemloyale oplysningsprojekt.

Olden-JØrgensen, Sebastian

2008-01-01

394

Scandinavia  

DEFF Research Database (Denmark)

Skandinaviens politiske kultur i senmiddelalderen var præget af variationer over samme tema: det kristne kongedømme baseret på loven. Fra dette fælles udgangspunkt går udviklingen i Danmark-Norge og Sverige hver sin vej. I Danmark-Norge slår et konservativt, aristokratisk præget valgkongedømme i 1660 over i et enevældigt arvekongedømme, og der udvikles, med delvis undtagelse af Sorø adelige Akademis velmagtsdage, aldrig nogen stærk naturretlig tradition eller selvstændig akademisk politisk videnskab. I Sverige blomstrer den politiske videnskab, og der udvikles en stærk naturretlig tradition. Begge dele er med til at forklare, at Sverige efter en generation med enevælde (1680-1719) vendte tilbage til decideret konstitutionelt styre.

Olden-JØrgensen, Sebastian

2008-01-01

395

Der Hitler-Stalin-Pakt aus dänischer Perspektive  

DEFF Research Database (Denmark)

Hitler-Stalinpagten august 1939 set i dansk erindringspolitisk og historiografisk perspektiv. De umiddelbare reaktioner fra danske politikere og embedsmænd antager, at pagten vil lede til et tysk angreb på Polen, men de mener fejlagtigt at pagten vil fjerne konfliktfocus fra Danmark og Skandinavien. Senere erindringspolitik indgår i den politiske kamp om synet på Sovjetunionen og og på DKP. Den hemmelige tillægsprotolkol omtales i Danmark først efter krigen på basis af de amerikansk udgivne tyske dokumrenter om protokollen. Sovjetunionen og DKP benægter eksistensen af en sådan protokol, men dens eksistens accepteres i den øvrige litteratur.

Roslyng-Jensen, Palle

2011-01-01

396

Carl Ottos forbryderhoveder : Frenologi og det intellektuelle miljø i København i første halvdel af 1800-tallet  

DEFF Research Database (Denmark)

Frenologiens fremkomst i Danmark i første halvdel af 1800-tallet er en spændende og ikke mindst underholdende historie, fordi den involverer mange fremtrædende personer i datidens medicinske og videnskabelige kredse samt i det københavnske samfund mere generelt. Diskussionerne omkring denne ?videnskab? foregik på flere niveauer og afspejler samtidigt de grundlæggende forandringer, der skete i det intellektuelle, videnskabelige og medicinske miljø i perioden. Derfor tages der i artiklen højde for de både sociale, kulturelle, filosofiske og rent videnskabelige dimensioner der spillede en rolle da frenologien blev introduceret i Danmark.

Jacobsen, Anja Skaar

2004-01-01

397

Ingen gode argumenter for bankunion  

DEFF Research Database (Denmark)

Er man i gang med at udbrede en dansk fiasko til de andre europæiske lande? Gennem den seneste tid har det været debatteret i Børsen, om Danmark bør deltage i euro-landenes bankunion. ... Hvis synspunktet er rigtigt, rejser det spørgsmålet, hvad vi kan gøre for at forbedre det danske finanstilsyn. Endelig fremføres som et tredje argument nogle mere generelle betragtninger om, at Danmark ikke bør stå på perronen, når det europæiske tog kører. ... Hvis toget kører af sporet, er det bedst at stå på perronen.

Østrup, Finn

2014-01-01

398

Civilproces 2010/2011 : Werlauffs kompendier  

DEFF Research Database (Denmark)

Bogen gennemgår væsentlige dele af civilprocessen i koncentreret form, herunder særligt en række terminologiske spørgsmål, de centrale maksimer i form af forhandlingsmaksimen og dispositionsmaksimen, procesrettens retskilder, Den Europæiske Menneskeretskonventions processuelle budskaber, EU-rettens processuelle budskaber, overblik over almindelige og særlige domstole i Danmark, domstolenes personel, internationale værnetingsregler, offentlighedsprincippet i retsplejen, dokumentoffentlighed og aktindsigt i retsplejen, beviskravet, begrebet retlig interesse som søgsmålsbetingelse, doms- og kendelsestyper, formalitet og realitet under retssagen, retsmægling, forligsmægling og forlig, retsafgørelsers form, delafgørelser, dommernes votering, retskraft som begreb og i praktisk sammenhæng, udenlandske dommes eventuelle retskraft og eksekutionskraft i Danmark, præprocessuelle handle- og dispositionsmuligheder, fri proces samt voldgift som alternativ til domstolene.

Werlauff, Erik

2010-01-01

399

Fødevareindustriens udvikling og koncentration  

DEFF Research Database (Denmark)

Strukturudviklingen i fødevareindustrien - herunder udviklingen i størrelse, antal, koncentration og ejerformer - er gået stærkt gennem mange årtier, og der er opnået en meget veludviklet og rationel struktur. På flere områder er der tale om ensartede globale tendenser. Gennem de seneste år er strukturudviklingen i Danmark stagneret, og den indenlandske gennemsnitlige størrelses- og koncentrationsudvikling er nu næsten konstant, og der sker ikke nogen nævneværdig koncentrationsstigning mere. Artiklen giver de hårde basisfakta for koncentrationen i Danmark og internationalt og viser, hvordan logikken udfolder sig i konkurrance og monopol.

Hansen, Henning Otte

2014-01-01

400

Arbejdsmiljøindsatsen i 25 år - succes eller fiasko?  

DEFF Research Database (Denmark)

Denne udredning er udarbejdet af CASA på foranledning af arbejdsmiljøudvalget i Ingeniørforeningen i Danmark (IDA). Udvalget har ønsket en indledende udredning om effekterne af den forebyggende arbejdsmiljøindsats i Danmark de sidste 25 år samt nogle bud på, hvordan denne indsats kan styrkes fremover. Udredningen er udarbejdet i perioden 1. februar til 1. juli 2000. Udgangspunktet for udredningen var spørgsmålet om, der er opstået et paradoksproblem: På trods af en stor indsats inden for arbejdsmiljøsystemet de sidste 25 år er det ikke muligt at konstatere en klar helbredsmæssig effekt af denne indsats.

Broberg, Ole

2000-01-01

 
 
 
 
401

When Parliament Comes First - The Danish Concept of democracy Meets the European Union  

DEFF Research Database (Denmark)

I de Nordiske lande står parlamentet over de andre af magtens grene. I Danmark, som er denne artikels primære fokus, har der traditionelt været en stærk forestilling om 'parliamentary supremacy' som slår igennem i den løbende debat om Europadomstolen. I den offentlige debat og i den danske demokratimodel opfattes domstole som en 'counter majaoritarian force'. Ved at trække på tidligere forskning argumenterer denne artikel for, at Danmarks tilbageholdenhed mht. samarbejde med internationale domstole som Europadomstolen netop skyldes forestillingen om parlamentet som hævet over de øvrige af magtens grene samt ukendskabet til konstitutionalt demokrati.

Wind, Marlene

2009-01-01

402

Two new parrots (Psittaciformes) from the Lower Eocene Fur Formation of Denmark  

DEFF Research Database (Denmark)

To nye fossile papegøjer fra det nedre eocæne 'Moler' (Fur Formationen) i Danmark (c. 54 mio. år) beskrives. Et unavngivent stykke placeres i den uddøde familie af stamgruppe papegøjer, Pseudasturidae (slægt og art incertae sedis), mens en anden (Mopsitta tanta ny slægt og art) er den størst kendte fossile papegøje til dato. Begge stykker er de første beskrevne fossiler af deres art fra Danmark. Selvom Mopsitta fylogenetiske position er uklar (den klassificeres som familien incertae sedis), er den tættere på nulevende Psittacidae end til nogle andre kendte palæogene papegøjer og kan derfor repræsentere den ældst kendte kronegruppe papegøje. Udgivelsesdato: 15. maj

Waterhouse, David; Lindow, Bent Erik Kramer

2008-01-01

403

Ferske vandområder - Søer : Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1997  

DEFF Research Database (Denmark)

Forord: Denne rapport er udarbej-det af Danmarks Mil-jøunder-søgelser som et led i den lands-dæk-ken-de rapportering af Vand-miljøpla-nens Over-vågningspro-gram. Over-vågningsprogram-met blev iværksat efteråret 1988. Hensigten med Vand-miljøplanens over-vågningsprogram er at undersøge effekten af de reguleringer og in-vesteringer, som er- gennemført i forbindelse med Vandmil-jøplanen (1987). Sy-stema-tisk ind-samling af data gør det muligt at opgøre udled-nin-ger af kvæl-stof og fosfor til vandmiljøet samt at registrere de økologiske effekter, der følger af ændringer i be-lastningen af vand-miljøet med nærings-salte. Danmarks Miljøundersø-gelser har som sektor-forskningsinstitu-tion i Miljø- og Energiministeriet til opgave at forbedre og styrke det fagli-ge grundlag for de mil-jøpolitiske prioriteringer og beslut-ninger. En væsentlig del af denne opgave er overvågning af miljø og natur. Det er derfor et naturligt led i Danmarks Miljø-undersø-gelsers opgave at forestå den landsdækkende rapportering af overvågningsprogram-met inden for områder-ne: ferske vande, marine om-råder, land-overvågning og atmos-færen. I overvågningsprogram-met er der en klar arbejdsdeling og an-svars-deling mellem amterne og Københavns og Fre-deriksberg kommuner og de statslige myndigheder. Rapporterne Ferske vandområder - vandløb og kilder og Fer-ske vandområder - søer er således baseret på amtskommunale data og rapporter af over-vågningen af de ferske van