WorldWideScience

Sample records for cinitelov na lesne

 1. Vliv prostředí na proměnlivost vegetace lesních okrajů - příspěvek k metodice sběru dat a jejich využití

  Halas, Petr

  Bratislava : Geografický ústav SAV, Bratislava, nakladatelství VEDA, 2009, s. 20-22. ISBN 978-80-970076-6-9. [Říční krajina - pracovní setkání se zaměřením na problematiku řek a okolní krajiny. Stará Lesná (SK), 22.09.2008-24.09.2008] R&D Projects: GA ČR GA205/07/0821 Institutional research plan: CEZ:AV0Z30860518 Keywords : forest edge * vegetation * landscape Subject RIV: DE - Earth Magnetism, Geodesy, Geography

 2. PIROLIZA LESNE BIOMASE

  Preskar, Maja

  2016-01-01

  Cilj diplomskega dela je opisati in predstaviti proces pirolize lesa in se osredotočiti na proces pirolize, kjer se pridobi največ trdnega produkta – to je proces torefikacije lesa. V prvem delu diplomskega dela je predstavljena lesna biomasa in pomen posameznih sestavnih delov v lesu. Predstavljen in opisan je postopek pirolize ter vsi tipi pirolize s prevladujočimi produkti in značilnostmi. Diplomsko delo je osredotočeno na počasno pirolizo, ki jo imenujemo torefikacija, ker pri tem pos...

 3. Porovnání kvantitativních a kvalitativních odtokových poměrů na povodí Lesního potoka

  Kovář, P.; Korytář, M.; Skřivan, Petr

  Praha : Česká zemědělská univerzita, 2001, s. 92-98. ISBN 80-213-0703-X. [Krajina, les a lesní hospodářství. Kostelec nad Černými lesy (CZ), 22.01.2001-23.01.2001] R&D Projects: GA MŠk ME 147 Keywords : hydrology * catchment * balance Subject RIV: DD - Geochemistry

 4. Působení kognitivně-behaviorální psychoterapie nalesné složení a konstituci Effects of cognitive behavioral psychotherapy on body composition and constitution

  Miroslav Kopecký

  2008-01-01

  Full Text Available Obezita je chronické onemocnění moderní doby, které není pouze kosmetickým problémem, ale problémem bio-sociálně-psychologickým, tzn., že obézní lidé mají kromě zdravotních problémů i problémy sociální a psychické. Vyskytují se u nich deprese, často mají sníženou sebedůvěru a problémy při uplatnění v zaměstnání. Hlavním cíle studie bylo sledování změn somatických parametrů pod vlivem působení fyzické aktivity a modifikace nutričních zvyklostí u klientek STOB kurzů (kurzy pro snižování nadváhy a obezity u žen ve věku 20–60 let (n = 114. Byly použity standardizované antropometrické metody pro stanovení základních somatických indexů – hmotnostně-výškových, indexů rizikovosti a indexů centrality, tělesného složení dle metody Pařízkové (1962 a Matiegky (1927 a frakcionace tělesné hmotnosti dle metody bioelektrické impedance, s ohledem na segmentální analýzu (QuadScan 4000; Tanita BC 418-MA. Ženy byly rozděleny do souborů dle decénií. Ženy byly měřeny na začátku a na konci kurzu, který trval 12 týdnů. Kurzy STOB jsou realizovány profesionálními pracovníky, kteří se věnují nejen pohybové aktivitě, ale také úpravě výživových a stravovacích stereotypů. Ve sloučeném souboru při vstupním vyšetření dosáhl BMI průměrné hodnoty 31,34; maximální hodnota však přesáhla hranici těžké obezity 47,56. Na základě kategorizace BMI dle WHO bylo do kategorie normy zařazeno pouze 7,5 % žen, v kategorii nadváhy se vyskytovalo 33,3 % souboru a 57 % souboru bylo obézních, z toho morbidní obezity dosáhlo 5 % žen. Nejnižší hodnoty BMI se vyskytovaly u nejmladších žen (20–30letých, nejvyšší naopak v nejstarší věkové kategorii, avšak v ostatních věkových kategoriích se vzájemně signifikantně neodlišovaly. Průměrná hodnota WHR byla 87,25, z toho 85,6 % klientek přesáhlo hranici rizikovosti. Nejni

 5. Components of attitudes toward the inclusion of students with disabilities in physical education in the ATIPDPE-GR instrument for Greek physical educators [Názory na začlenění studentů s postižením do hodin tělesné výchovy v nástroji ATIPDPE-GR pro řecké učitele tělesné výchovy

  Martin Kudláček

  2010-12-01

  ánovaného chování (TPCH poskytuje užitečný rámec pro studium postojů k lidem s postižením. CÍLE: Účelem studie bylo posoudit strukturu postojové škály, modifikované pro Řecko, dle nástroje Attitudes Toward Inclusion of Individuals with Physical Disabilities in Physical Education - Greece (ATIPDPE-GR, založeného na teorii plánovaného chování (TPCH Ajzena (2000. Škála je určena pro měření postojů řeckých učitelů tělesné výchovy. METODIKA: Zúčastnilo se 155 učitelů tělesné výchovy (85 žen a 70 mužů v průměrném věku 37,68 let, kteří vyučují buď tělesnou výchovu (TV nebo olympijskou a paralympijskou výchovu (OPV v sedmi různých prefekturách Řecka. VÝSLEDKY: Na základě jednocestné ANOVA postojové škály ATIPDPE-GR měří dvě psychologické charakteristiky (komponenty. Dva komponenty, jež pocházejí z analýzy hlavních komponentů, objasňují více než 42 % rozptylu. Jedná se o a pozitivní výsledky pro studenty a b negativní výsledky pro učitele a studenty. ZÁVĚRY: Naše závěry indikují, že ATIPDPE-GR lze považovat za spolehlivý nástroj pro měření postojů učitelů TV a že teorie plánovaného chování může poskytnout solidní teoretický rámec pro studium postojů učitelů tělesné výchovy.

 6. Analysis of conflict resolution in physical education depending on a teacher's gender [Analýza řešení konfliktů v tělesné výchově v závislosti na pohlaví učitele

  Saša Vrbnjak

  2011-06-01

  consequence of the desire to ensure an efficient and the fastest possible elimination of the conflict behaviour. It was also established that in some cases the male physical education teachers differed from their female counterparts in terms of which conflict resolution strategies they selected. In further research some other factors, such as the teacher's age, cultural environment, the teacher's target orientation, the teacher’s emotional intelligence andleadership styles could be analysed.[VÝCHODISKA: V minulosti bylo provedeno mnoho studií zabývajících se řešením konfliktů, avšak pouze malé množství z nich se blíže zabývalo tělesnou výchovou. Specifická povaha práce v rámci tělesné výchovy v určitých situacích zvyšuje míru výskytu konfliktů. Učitel jako odborník v oblasti výchovného procesu v takových případech může být dobrým příkladem toho, jak zvládat daný konflikt. CÍLE: Studie byla zaměřena na shromažďování informací o rozdílných přístupech učitelů a učitelek tělesné výchovy při řešení konfliktních situací, jež se vyskytují v hodinách tělesné výchovy, se zaměřením na výběr strategií řešení konfliktů a jejich důslednou aplikaci. METODIKA: K tomu účelu byl v dubnu roku 2010 proveden průzkum u 158 učitelů tělesné výchovy z náhodně vybraných slovinských základních škol (z toho 78 mužů a 80 žen ve věku 28–60 let. Učitelé z vybraných škol se studie zúčastnili dobrovolně a jejich účast byla anonymní. Byl použit dotazník (Bežek, 2000; Štihec, Bežek, Videmšek, & Karpljuk, 2004 se 17 otázkami. Byla spočtena četnost odpovědí. K prokázání toho, zda mezi učiteli a učitelkami tělesné výchovy existují rozdíly, pokud jde o výběr strategií řešení konfliktů, byl použit test x2 při míře rizika 5 % (p ≤ 0,05. VÝSLEDKY: Bylo prokázáno, že učitelé používají různé metody řešení konfliktních situací. Nejčastěji pou

 7. Vliv pravidelného tréninku nalesné složení mladých lyžařů běžců ve vztahu k motorické výkonnosti v porovnání s normální populací Effect of regular training on body composition and physical performance in young cross-country skiers: As compared with normal controls

  Růžena Randáková

  2005-02-01

  Full Text Available Cílem této studie bylo určit tělesné složení a úroveň motorické výkonnosti a zároveň posoudit změny v komponentách tělesného složení a v úrovni motorické výkonnosti v závislosti na pravidelném tréninkovém zatížení aplikovaném v rámci šestiměsíčního tréninkového programu přípravném období, tzv. "suché přípravy", ročního tréninkového cyklu 2003/2004 u skupiny mladých lyžařů běžců, žáků sportovních tříd při ZŠ T. G. Masaryka ve Vimperku a členů lyžařských oddílů Ski-klub Šumava, Libín Prachatice a Sokol Stachy ve věku 12–15 let (n = 81, v porovnání s normální populací (n = 49. Byla provedena dvě měření tělesného složení a motorické výkonnosti, na začátku a konci přípravného období (duben a říjen, tedy podruhé po šestiměsíčním tréninkovém programu. Metodou pro stanovení tělesného složení byla multifrekvenční bioimpedanční analýza (BIA, zařízení B. I. A. 2000-M, Data Input, Germany měřící celkovou impedanci při použití proměnlivé frekvence. Úroveň motorické výkonnosti byla posuzována na základě výsledků základních motorických testů. Z výsledků vyplývá, že systematický trénink realizovaný v prostředí sportovních tříd má evidentně pozitivní dopad, a to nejen v systému přípravy dětí a mládeže pro vrcholový sport, ale především z hlediska vlivu pravidelného pohybového zatížení aplikovaného nad rámec školních osnov nalesné složení a motorickou výkonnost dospívajícího organismu. Pravidelný trénink tak může z hlediska tělesného složení působit také jako prevence vzniku nadváhy, případně obezity a s tím souvisejících dalších zdravotních rizik v dospělosti. Výsledky této studie mohou být především hodnotnou zpětnou vazbou vedoucí ke zkvalitnění tréninkové přípravy sledovaných jedinců a k obohacení programu lyžařských sportovních t

 8. Vpliv načina shranjevanja gozdnih sekancev na njihovo vlažnost

  Rosc, Janez

  2014-01-01

  Uporaba ter poraba lesne biomase se v zadnjih desetletjih povečuje. S tem se pojavlja potreba po izboljšanju trga lesne biomase - od pridobivanja do sušenja in skladiščenja. Raziskava v pričujoči nalogi temelji na področju sušenja lesnih sekancev. Za poskus je bil uporabljen svež okrogel les bukve, od katerega je bil del zmlet v lesne sekance (4 zaboji), preostanek pa zložen na skladišču, kjer je bila merjena njegova vlažnost. Trije zaboji so bili postavljeni zunaj

 9. The influence of physical activity on body image in people with and without acquired mobility disability [Vliv pohybové aktivity na subjektivní vnímání těla u osob se získaným tělesným postižením a bez něj

  Ziya Koruç

  2011-12-01

  ěla bylo hodnoceno pomocí dotazníku subjektivního hodnocení vlastního těla (Multidimensional Body Self Relations Questionnaire, MBSRQ na počátku a konci 6týdenního kurzu hry v šipky. K analýze výsledků byla použita analýza rozptylu (ANOVA. VÝSLEDKY: Na konci studie zdraví adolescenti bodovali výrazně výše než skupina s AMD, pokud jde o měřítka vnímání tělesné kondice, orientace a vnímání celkové úrovně zdraví. U žádných měřítek MBSRQ nebyla zaznamenána žádná interakce mezi postižením a cvičením. ZÁVĚRY: Výsledky této studie ukazují, že lidé s AMD hodnotí své zdraví a tělesnou kondici jako nižší než je tomu u zdravých adolescentů a že se o svou tělesnou kondici zajímají méně než v případě zdravých adolescentů. Šest týdnů hraní v šipky jako pohybové aktivity nemělo žádný účinek na zlepšení subjektivního vnímání u skupiny s AMD.

 10. Sociální a vztahové interakce v různých typech vyučovacích jednotek tělesné výchovy na pedagogických praxích Social and relational interactions in different types of PE lessons during student teachers' practice teaching

  Karel Frömel

  2005-02-01

  Full Text Available Hlavním cílem práce bylo analyzovat sociální a vztahové charakteristiky pedagogické praxe studentů učitelství tělesné výchovy a výsledky analýzy využít ke zkvalitnění profesní přípravy učitelů tělesné výchovy z interakčních hledisek a k účinnějšímu přenosu teoretických poznatků do školské praxe. V práci jsou zahrnuty výsledky hodnocení praktikantů sedmi vysokoškolských pracovišť v České republice a v Polsku. Analýza byla zaměřena na posouzení rozdílu v hodnocení habituálních a progresivních vyučovacích jednotek. Sledovány byly všechny základní charakteristiky edukačního procesu. Zvláštní důraz byl u žáků kladen na sociální a vztahovou složku s ohledem na různý typ řízení vyučovacích jednotek a měnící se roli žáků v edukačním procesu. Progresivní zásahy se pozitivně odrazily v hodnocení sociální [H (1, 18489 = 107.18; p = .00; η2 = .01] i vztahové [H (1, 18489 = 25.89; p = .00; η2 = .00] dimenze u žáků, praktikující studenti hodnotili míru změny vztahových ukazatelů pozitivněji v habituálních vyučovacích jednotkách [H (1, 1270 = .08; p = .87; η2 = .00], sociální dimenze [H (1, 1270 = 48.94; p = .00; η2 = .04] však byla rovněž hodnocena pozitivněji v progresivních vyučovacích jednotkách. I přes rozdíly v profesní přípravě učitelů v České republice a v Polsku nebyl rozdíl v jejich hodnocení výrazně odlišný. The main goal of the study was to analyze social and relational characteristics of student PE teachers' practice teaching. The results should be used to increase the quality of pre-professional PE teachers' preparation from the interaction point of view and should allow the effective transfer of theoretical knowledge into school practice. The experiment included evaluations of student teachers from seven PE colleges in the Czech Republic and in Poland. The analysis was focused on the difference between

 11. Názory budoucích pedagogů na začlenění dětí s postižením do tělesné výchovy v Jihoafrické republice Attitudes of future physical educators toward teaching children with disabilities in physical education in the Republic of South Africa

  Liz Bressan

  2007-02-01

  Full Text Available Jednou z bariér, týkající se začlenění dětí s postižením do tělesné výchovy, mohou být negativní postoje učitelů. Tyto postoje mohou pramenit z neznalosti nebo nedostatku zkušeností s dětmi s postižením. Pro překonání těchto bariér je nezbytné změnit postoje těch, kteří mají být prostředníky v inkluzi. Tripp a Sherrill (1991 opakovaně vyzdvihují význam postojů v aplikovaných pohybových aktivitách a jejich výzkumu. Teoreticky podložený výzkum o utváření postojů může stanovit rámec porozumění faktorům, které působí na vztah mezi postojem a chováním (Tripp & Sherrill, 1991. V rámci výzkumu postojů jsme upravili dotazník "Attitude Toward Teaching Individuals with Physical Disabilities in Physical Education" (ATIPDPE pro studenty oboru "sport science" na Universitě Stellenbosch v Jihoafrické republice. Do výzkumu bylo začleněno 60 studentů. Utvořili jsme dvě skupiny, ve kterých bylo 30 studentů se specializací trenérství osob se zdravotním postižením a 30 studentů bez této specializace. Porovnali jsme skupiny v komponentech teorie plánovaného jednání a výsledky ukázaly, že mezi postoji studentů v těchto dvou skupinách není statisticky významný rozdíl. The Republic of South Africa has undergone significant changes with regard to people with disabilities in the past number of years, which have also included changes in legislation and education. In the education of children with disabilities, inclusion is quite a new phenomenon. In order to prepare for inclusion, universities must focus on teacher preparation. Sherrill (1998 emphasised the role of attitudes in teacher preparation and therefore we have focused on the attitudes of university students toward inclusion. The aim of this study was to examine the differences in attitudes between two groups of students of the Department of Sport Science at the University of Stellenbosch in the Republic of South

 12. lesné složení jako určující faktor aerobní zdatnosti a tělesné výkonnosti českých dětí Body composition as a determining factor in the aerobic fitness and physical performance of Czech children

  Václav Bunc

  2006-02-01

  Full Text Available Tělesné složení (TS je možné použít jako kritérium aktuálního biologického stavu dětí – stavu rozvoje. Cílem naší studie bylo stanovit závislost parametrů tělesného složení a aerobní zdatnosti (VO2max.kg–1 a proměnných tělesné výkonnosti – počítaná celková práce (CTW a maximální výkon (MPO stanovené na běhátku u skupiny českých dětí. Závislost mezi běžně užívanými parametry aerobní zdatnosti (VO2max.kg–1, CTW a MPO a TS (% BF, FFM, BCM a ECM/BCM byla stanovena u 1235 dětí (756 chlapců a 479 děvčat ve věku 6 až 14 let. Aerobní zdatnost a tělesná výkonnost byly hodnoceny pomocí stupňovaného zatížení na běhacím koberci o stálém sklonu 5 %. Počáteční na věku závislá rychlost běhu byla zvyšována o 1 km.h–1 až do okamžiku subjektivního vyčerpání. Tělesné složení bylo hodnoceno pomocí celotělové bioimpedanční metody s využitím predikčních rovnic pro děti. Procento BF vykazovalo zápornou signifikantní korelaci s VO2max.kg–1 a CTW. Obojí jak FFM tak BCM pozitivně korelovalo s CTW, MPO a VO2max.kg–1. Koeficient ECM/BCM byl v negativním vztahu s VO2max.kg–1 a CTW. Závěrem lze konstatovat, že TS je významným funkčním determinantem v laboratorních podmínkách (zátěžový test na běhátku a v terénu (běžecký nebo chodecký test. Sledované proměnné, charakterizující TS, významně ovlivňují proměnné, které mohou definovat aerobní zdatnost. Výsledky dokládají, že jestliže není možné přímo měřit spotřebu kyslíku, lze k odhadu těchto proměnných využít parametrů tělesné výkonnosti a tělesného složení; toto může být velmi užitečné v případě velkých populačních studií. Body composition (BC may be used as a criterion of the actual biological state of children, in other words, their physical state of development. The aim of our study was to determine the interdependence of some

 13. Aplikovaná tělesná výchova v USA v první polovině 20. století American adapted physical education in the first half of the 20th century

  Martin Kudláček

  2006-02-01

  Full Text Available Aplikovaná tělesná výchova se v USA vyvinula z léčebné, zdravotní tělesné výchovy. Původní vliv švédské léčebné tělesné výchovy na americké vysoké školy mají "na svědomí" Hartwig Nissen (1855–1924, Nils Posse (1862–1895 a William Skarstrom (1896–1951. Mezi první americké průkopníky zdravotní tělesné výchovy patřily Lilian Curtis Drew a Louisa Lipin. Korektivní přístup zdravotní tělesné výchovy byl dominantní v období 1920–1950. Vůdčími osobnostmi té doby byli Charles Kosman (1879–1977, George Stafford (1894–1968 a Josephina Rathbone (1899–1989. Tito odborníci v té době velmi úzce spolupracovali s fyzioterapeuty. Velký počet veteránů z druhé světové války způsobil významné změny v přístupu k pohybovým aktivitám osob se zdravotním postižením. Toto později vedlo k oddělení korektivní fyzioterapie od aplikované tělesné výchovy v roce 1952. Adapted physical education in the U. S. has evolved from medical, corrective gymnastics. The original influence of Swedish gymnastics was passed on to American Universities via Hartwig Nissen (1855–1924, Nils Posse (1862–1895 and William Skarstrom (1896–1951. The first American leaders of corrective gymnastics were Lillian Curtis Drew and Louisa Lippitt. The corrective approach was the philosophy of physical education for students with special needs from the 1920 till the 1950. Leaders of APE in that era were Charles Lowman (1879–1977, George Stafford (1894–1968 and Josephine Rathbone (1899–1989. They very closely cooperated with physical therapists. A great number of World War II veterans influenced the major changes in sport for people with disabilities. World War II significantly changed the approach to physical activities for people with disabilities, which led to the separation of corrective physical therapy and adapted physical education in 1952.

 14. Účinky individuálně navržených programů tělesné přípravy založených na normách americké armády na motorické schopnosti zaměstnanců slovinských ozbrojených sil The effects of individually designed programs of physical training based on US army standards on motor abilities of Slovene armed forces personnel

  Franc Rožman

  2006-02-01

  Full Text Available Přiměřená fyzická zdatnost je významným aspektem obecné připravenosti ozbrojených sil a nedílnou součástí armádní podpory. Cílem tohoto průzkumu bylo zjistit účinky výcvikového programu, založeného na individuálně přizpůsobené míře intenzity, na motorické schopnosti zaměstnanců slovinských ozbrojených sil (SV. Vzorek zahrnoval 34 členů SV (16 zařazených do experimentální skupiny – ES a 18 do kontrolní skupiny – KS ve věku od 35 do 40 let. Výsledky byly zpracovány pomocí programu SPSS 8.0 pro Windows. Zpracování výsledků bylo prováděno v několika etapách. Nejprve byly stanoveny základní statistické charakteristiky a distribuce individuálních proměnných, byla vypočtena míra střední tendence a stupeň disperze, byla použita metoda pro analýzu s rizikem odchylky 5 %. Výsledky prokázaly, že charakteristického zvýšení úrovně určitých motorických schopností sledovaného souboru lze dosáhnout pomocí ekonomizace výcvikového postupu a individuálně přizpůsobené intenzity výcviku. Statisticky významné rozdíly mezi experimentální a kontrolní skupinou byly zjištěny při měření tělesného tuku (KG, kliků (SK, hrudních předklonů v lehu pokrčmo, běhu na 3200 metrů (T3200M a klidové srdeční frekvence (FSUs. Přestože byl zkoumaný vzorek malý, tyto studie alespoň teoreticky potvrzují potřebu dalšího výzkumu v této oblasti, protože naše důkazy výrazně naznačují účinnost individuálně navržených výcvikových protokolů na tělesnou připravenost zaměstnanců slovinských ozbrojených sil. Adequate physical readiness is a significant aspect of universal armed forces readiness and an integral part of military support. The aim of this research was to ascertain the effect of a training program, based on individually adapted intensity levels, on motor abilities of the Slovene armed forces (SV personnel. The sample of subjects

 15. A comparison of physical education (PE development in the Czech Republic, Germany, and the USA - A historical perspective [Srovnání vývoje tělesné výchovy v České republice, Německu a USA – Historický pohled

  Petr Vlček

  2011-03-01

  concepts were caused by diverse political ideologies in the second half of the 20th century. Physical education in the former Czechoslovakia was influenced by the Soviet physical culture philosophy. Popularity of sport in the 1960's and the 1970's affected the PE curricula in Western Germany, but later, in the 1980's, sport decreased in importance. After the end of the "Cold War", PE focussed on "life long activities," and the influence of American culture was visible in the PE development in European countries. Recently, an active life style has been supported and the issue of health has become an important part of the PE curricula. CONCLUSIONS: The results of this analysis confirm different approaches to physical education concepts among these countries in terminology, roles, and goals during different time periods. Our findings also show that the educational reforms in Germany and the USA were started 10 and 20 years earlier than in the Czech Republic. Therefore, it is important to carry out further comparisons of current educational reforms that might help to reform Czech physical education.[VÝCHODISKA: Politické, strukturní a ekonomické reformy v České republice po roce 1989 přivodily také rychlé a hluboké změny ve vzdělávání mající vliv i na tělesnou výchovu. V souvislosti se sjednocováním Evropy a globalizačními tendencemi podobné změny probíhají i v dalších zemích. CÍLE: Komplexita situace, rychlé změny a různé pedagogické tradice ztěžují vypracování systémového pohledu na současné reformy tělesné výchovy. Cílem příspěvku je proto popsat nejdůležitější události v historii tělesné výchovy v České republice, Německu a Spojených státech amerických a objasnit jejich vliv na změny kurikula tělesné výchovy ve vybraných zemích. Účelem historické analýzy je předložit základní informace o vývoji tělesné výchovy ve vybraných zemích a umožnit tak další srovnání současných reforem tělesn

 16. Navodila za inventuro sestojev in ureditev obrata na posestvu Snežnik od leta 1906 naprej

  Perko, Franc

  2015-01-01

  V prispevku predstavljamo Navodila, ki jih je leta 1906 pripravil Heinrich Schollmayer-Lichtenberg za urejanje prebiralnih gozdov na gospostvu Snežnik. Navodila so zahtevala natančno ugotavljanje lesne zaloge (polna premerba) in prirastka (vrtanje) ter podrobno spremljavo gospodarjenja z gozdovi. Schollmayer je v gozdu poiskal optimalno prebiralno zgradbo sestoja in si ga postavil kot cilj gospodarjenja. Schollmayer je z navodili in izdelanimi načrti razvil kontrolno metodo spremljanja razvoj...

 17. Vpliv branik hrastovine na naravno odpornost proti glivam razkrojevalkam

  Fabčič, Blaž

  2014-01-01

  Hrastovino uvrščamo med najbolj trajne slovenske lesne vrste. V literaturi in tudi na osnovi praktičnih izkušenj smo opazili, da naravna odpornost hrastovine močno niha. Do sedaj je večina strokovnjakov naravno odpornost hrastovine povezovala z vsebnostjo ekstraktivov. Dokazali so, da imajo ekstraktivi velik vpliv na naravno odpornost, vendar samo s tem parametrom niso mogli pojasniti razlik glede obnašanja vzorcev. Da bi ugotovili, kako na odpornost hrastovine vpliva širina branik oziroma go...

 18. Analysis of sport preferences among 13 – 21 years old youth with physical disabilities in Slovenia [Analýza obliby sportů mezi tělesně postiženou mládeží ve věku 13–21 let ve Slovinsku

  Rajko Vute

  2009-06-01

  Full Text Available The purpose of this study was to examine the sports preferences of physically disabled youth according to their attendance in physical education (P. E. classes (twice a week in schools, permanent exclusion, gender and usage of mobility aids. The sample consisted of 162 youngsters from Slovenia, 94 males and 68 females, from 13 to 21 years old with physical disabilities. Participants responded to the Sports Preferences List, SPL-86 (Vute, 1986 in individual and small group interviews. Data was gathered and completed during the period 2003–2006. Data were analyzed using ANOVA and Chi-square statistics to provide new information. The level of statistical significance was set at p < 0.05. The research findings make the picture of physically disabled youth more transparent and could improve the planning of sport activities in schools and community centres. [Cílem této studie byla analýza obliby jednotlivých sportů mezi tělesně postiženou mládeží dle docházky v hodinách tělesné výchovy (dvakrát týdně na školách, trvalého osvobození, pohlaví a používání pomůcek ke zvýšení mobility. Vzorek sestával ze 162 jedinců s tělesným postižením ze Slovinska, 94 chlapců a 68 dívek, ve věku od 13 do 21 let. Účastníci vyplňovali Seznam preferencí ve sportu, SPL-86 (Vute, 1986, a to v rámci pohovorů s jednotlivci i v malých skupinách. Údaje byly shromažďovány a kompletovány v letech 2003–2006. K jejich analýze a získávání nových informací byly použity statistické postupy ANOVA a chí-kvadrát. Úroveň statistické významnosti byla nastavena na p < 0,05. Díky závěrům výzkumu je obrázek tělesně postižené mládeže transparentnější a může napomoci ke zlepšení plánování sportovních aktivit ve školách a společenských centrech.

 19. Vliv expertimentální pastvy na lesní podrost v NP Podyjí

  Vild, Ondřej; Stejskal, R.

  2013-01-01

  Roč. 2013, č. 10 (2013), s. 27-38. ISSN 1212-3560 R&D Projects: GA AV ČR IAA600050812 EU Projects: European Commission(XE) 278065 - LONGWOOD Institutional support: RVO:67985939 Keywords : grazing management * diversity * succession Subject RIV: EF - Botanics

 20. Zimní potrava Microtus arvalis a Myodes glareolus na lesních pasekách

  Homolka, Miloslav; Heroldová, Marta

  Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2010 - (Bryja, J.; Zasadil, P.). s. 88 ISBN 978-80-87189-07-8. [Zoologické dny. 11.02.2010-12.02.2010, Praha] R&D Projects: GA MZe QH72075 Institutional research plan: CEZ:AV0Z60930519 Keywords : rodents * food Subject RIV: EG - Zoology http://zoo.ivb.cz/doc/sborniky/sbornik_2010.pdf

 1. The evaluation of body composition in relation to physical activity in 56–73 year old women: A pilot study [Hodnocení tělesného složení ve vztahu k pohybové aktivitě u žen ve věku 56–73 let: Pilotní studie

  Aleš Gába

  2009-09-01

  Full Text Available BACKGROUND: Lack of physical activity is associated with an increase in the prevalence of overweight and obesity. Preventing excessive weight gain is a public health priority. OBJECTIVE: The aim of this study was to analyze the relationship between body composition and the level of physical activity in 56–73 year old women. METHODS: We divided the sample into individual subgroups according to recommendations concerning moderate physical activity and the number of steps made on average per day. Body composition was measured by means of multifrequency bioelectrical impedance analysis (InBody 720 and the accelerometer ActiGraph GT1M was used to monitor physical activity. RESULTS: The BMI mean values were in the zone of overweight in all the measured subgroups with the exception of the women who met the recommendation relating to average steps made per day, where the BMI mean value (24.93 kg/m2 was within the zone of normal range. The positive effect of physical activity was shown especially in the changes of body fat amount. The absolute and relative body fat proportion and the BFMI was higher (p 0.90. The average values of visceral fat were above the safe limit (100 cm2 in all measured subgroups, however, its proportion was significantly lower (p 0,90. Průměrné hodnoty viscerálního tuku se u všech sledovaných podsouborů nacházely nad zdravotně bezpečnou hranicí (100 cm2, avšak jeho množství bylo signifikantně nižší u aktivních žen (p < 0,05. Na základě analýzy základních tělesných segmentů bylo zjištěno, že u aktivních žen je zastoupení SLM na pravé a levé horní končetině a na trupu vyšší (p < 0,05; p < 0,01 než u žen inaktivních. ZÁVĚRY: Výše zmíněné výsledky podporují tvrzení o pozitivním vlivu pohybové aktivity na zdraví člověka. U tělesného složení se tento vliv projevuje především v redukci tělesného tuku, jehož nadbytek v organismu způsobuje v celosvětovém m

 2. The response of a small stream in the Lesní potok forested catchment, central Czech Republic, to a short-term in-stream acidification

  Navrátil, Tomáš; Vach, Marek; Norton, S. A.; Skřivan, Petr; Hruška, J.; Maggini, L.

  2003-01-01

  Roč. 7, č. 3 (2003), s. 411-422. ISSN 1027-5606 R&D Projects: GA MŠk ME 147; GA AV ČR IAB3013203 Grant ostatní: U. S. Geological Survey(US) 2001ME1481G Institutional research plan: CEZ:AV0Z3013912 Keywords : Al, Ca, Mg * stream sediment * Lesní Potok Subject RIV: DD - Geochemistry Impact factor: 0.948, year: 2003 http://www.hydrol-earth-syst-sci.net/7/411/2003/hess-7-411-2003.pdf

 3. Components/factors of the Czech version of the Physical Self Perception Profile (PSPP-CZ among high school students [Komponenty/faktory české verze dotazníku tělesného sebepojetí (PSPP-CZ u středoškolských studentů

  Vlastimil Kudláček

  2010-12-01

  have found that students from Czech high schools have a different structure of self perception then the original PSPP population from England (Fox, 1990. Our findings correspond with findings among Flemish adults (Van de Vliet et al., 2002; Ferreira & Fox, 2007 where components of sport and condition were also loaded into one factor. There are clear, subtle differences in the structure of physical self perception as related to cultural and language differences. Findings of internal reliability and content validity suggest that the three subscales questionnaire can be used in the Czech population as a valid and reliable instrument. CONCLUSIONS: In conclusion, we can recommend using the PSPP-CZ with three scales for use among young adults for the exploration of the role of physical self-perception as a determinant of physical activity/inactivity and a healthy lifestyle.[VÝCHODISKA: Tělesné sebepojetí bylo široce zkoumáno jako určující činitel pro cvičení stejně jako jeden z prvků majících vliv na duševní zdraví a blaho (Fox, 1997. Sebepojetí je všeobecně přijímáno jako významný prostředník mezi cvičením a sebeúctou (Fox, 2000; Sonstroem, 1997. Porozumění procesům seberozvoje nabylo na důležitosti, jelikož sebeúcta a sebepojetí jsou stále významnějšími komponenty vzdělávacích, klinických a komunitních programů péče o zdraví (Ferreira & Fox, 2008. Abychom mohli prozkoumat vztahy mezi různými úrovněmi tělesných aktivit a sebepojetí, musíme k měření tělesného sebepojetí mezi českými adolescenty využít standardizované nástroje. CÍLE: Účelem této studie bylo analyzovat strukturu přeloženého dotazníku PSPP-CZ mezi populací středoškolských studentů, a to hledáním komponentů PSPP-CZ za pomoci analýzy hlavních komponentů. Dotazník tělesného sebepojetí (Physical Self Perception Profi le, PSPP na české populaci nikdy nebyl použit. METODIKA: Studie se zúčastnili st

 4. Vztah tělesné aktivity a duševního zdraví – současný pohled kvalitativního výzkumu The physical activity and mental health relationship – a contemporary perspective from qualitative research

  Brendan Gough

  2006-02-01

  Full Text Available Pozitivní vztah mezi tělesnou aktivitou a duševním zdravím a jeho využití při léčbě duševních chorob jsou známy. Přesto stále nebylo dosaženo shody ohledně mechanismu, který je za tento vztah zodpovědný. Článek zkoumá vztah tělesné aktivity a duševního zdraví kritickým posouzením biochemických, fyziologických a psychologických mechanismů, které mají tento jev vysvětlovat. Z takového posouzení vyplývá, že přes různá navrhovaná vysvětlení panuje v této oblasti jen málo shody, s výjimkou toho, že jde o vztah komplexní a že v zodpovědném mechanismu či zodpovědných mechanismech se pravděpodobně navzájem kombinují prvky psychologické, biochemické i fyziologické. Pokus o lepší pochopení komplexnosti tohoto vztahu doplňují zjištění z kvalitativního výzkumu zkoumajícího vztah z pohledu osob, které prospěšný vliv cvičení na duševní zdraví zažívají. Pomocí metodologie kvalitativního výzkumu zjišťovala studie zkušenosti účastníků cvičebních programů ve Velké Británii. Závěrem je konstatováno, že kvalitativní metodologie zkoumající zkušenosti lidí a prostředky, které je usnadňují, poskytuje další pohled na složitou povahu vztahu tělesné aktivity a duševního zdraví. There is a known positive relationship between physical activity and mental health, and in the treatment and maintenance of mental illness. Despite this relationship however, there still remains a lack of consensus on the mechanism responsible for the relationship. This paper explores the physical activity and mental health relationship by reviewing and critiquing the biochemical, physiological and psychological mechanisms proposed to explain this phenomenon. Through this review it becomes apparent that although there are varied explanations proposed, there is little agreement except that the relationship is complex and the responsible mechanism(s are likely to be

 5. Ostrovy na pevnině - biogeografie východoafrického horského lesního hlodavce Praomys delectorum

  Patzenhauerová, Hana; Matur, Ferhat; Mikula, Ondřej; Šumbera, R.; Bryja, Josef

  Brno: Ústav biologie obratlovců AVČR, 2011 - (Bryja, J.; Řehák, Z.; Zukal, J.). s. 170 ISBN 978-80-87189-09-2. [Zoologické dny. 17.02.2011-18.02.2011, Brno] R&D Projects: GA ČR GAP506/10/0983 Institutional research plan: CEZ:AV0Z60930519 Keywords : Delectable Soft-furred Mouse * biogeography Subject RIV: EG - Zoology http://zoo.ivb.cz/doc/sborniky/sbornik_2011.pdf

 6. Vliv plavání nalesný rozvoj dítěte v kojeneckém věku\\\\

  MAŠKOVÁ, Lenka

  2007-01-01

  The work deals with questions of infant swimming and determines how this motion activity influences motion development of child. The theoretical part describes the history of infant swimming, child´s psychomotor development which is significant for this activity and the characteristics of the field of infant swimming. The experimental part follows with a clarification of both elementary methodics and initial examination of all participating children aged three months in accordance with Vojta´...

 7. Zjištění vlivu fitness aerobiku na svalovou sílu, flexibilitu a tělesné složení

  POPKOVÁ, Světlana

  2011-01-01

  The aim of this bachelor thesis is through standardized tests to discover levels of physical abilities of girls attending selective aerobics at the department of Physical Education and Sport. The testing consists of three tests of muscle strength. From one flexibility test, one endurance test and by the use of BMI the body structure will be measured. The first sets of tests were run on 3rd of November and the final sets of tests were run six weeks later on 15th of December. After an analysis ...

 8. Duševní stav málo a pravidelně tělesně aktivních žen ve druhém trimestru těhotenství The state of mind of less physically active and regularly physically active women in the second trimester of their pregnancies

  Damir Karpljuk

  2008-04-01

  Full Text Available V okamžiku, kdy žena zjistí, že je těhotná, se její život v mnoha ohledech změní, protože se začne přizpůsobovat dítěti ve svém těle. Přeje si dobře se cítit, v bezpečí dosáhnout stanoveného termínu a porodit zdravé dítě. Průzkum jsme prováděli u 163 těhotných žen na konci druhého trimestru těhotenství. Článek představuje vztah mezi sportovní aktivitou a duševním stavem během těhotenství. Srovnávali jsme dvě skupiny žen – ženy s pravidelnou tělesnou aktivitou (PTA a ženy s nízkou úrovní tělesné aktivity (NTA – a zkoumali vztah mezi tělesnou aktivitou a duševním stavem. První část výzkumu se zaměřovala na tělesnou aktivitu, a to zvláště na její četnost, formu a typ. Skupina PTA sestávala z 69 těhotných žen, které se pravidelně věnují organizovaným sportovním aktivitám ve sportovních střediscích nebo které jsou tělesně aktivní neorganizovaně třikrát až čtyřikrát za týden. V potaz jsme brali aktivity trvající 30 a více minut. Skupina NTA sestávala z 94 těhotných žen, které se tělesným aktivitám věnují pouze příležitostně nebo které nejsou tělesně aktivní. Druhá část výzkumu týkajícího se duševního stavu těhotných žen obsahovala 45 položek, které se týkaly jejich duševního stavu. U každé položky ženy určovaly svůj duševní stav na pětistupňové škále (nikdy, málo, občas, často, skoro pořád. Z celkového počtu mělo 20 položek prevalenci pozitivního duševního stavu a 25 prevalenci negativního duševního stavu. U obou skupin jsme analyzovali duševní stav a vztahy mezi pravidelnou sportovní aktivitou a nízkou sportovní aktivitou a duševním stavem v druhém trimestru, kdy jsou těhotné ženy nejčastěji a nejsnáze tělesně aktivní. Pomocí faktorové analýzy jsme prokázali, že u skupiny PTA je prvním eliminovaným faktorem faktor spojený s pozitivními emocemi, což vysv

 9. Potravní doplňky ve sportovní výživě a možnosti sledování jejich vlivu na výkonnost sportovce.

  Vlčková, Lenka

  2008-01-01

  Tato práce se zabývá vlivem příjmu potravních doplňků na zvýšení výkonnosti a růstu svalové hmoty kondičních kulturistů. Ke studii bylo vybráno 25 studentů (kondičních kulturistů), kteří byli rozděleni do čtyř skupin podle přijímané dávky kreatinu a dalších doplňků stravy (proteinů a maltodextrinu). Během studie byly sledovány změny měřených parametrů (tělesná hmotnost; tělesný obvod hrudníku, pasu a končetin; obsah tuků v těle; obsah kreatininu a urey v moči). Na základě získaných výsledků b...

 10. Struktura postojů k integraci žáků s tělesným postižením v TV v revidovaném dotazníku ATIPDPE-R u budoucích učitelů v České republice Components of attitudes toward inclusion of students with physical disabilities in physical education in the revised

  Martin Kudláček

  2007-02-01

  Full Text Available Cílem této studie bylo prozkoumat strukturu revidované postojové škály dotazníku ATIPDPE-R, který je založen na Ajzenově (2000 teorii plánovaného jednání (Theory of planned behavior. Této studie se účastnilo 214 budoucích učitelů (155 žen a 59 mužů průměrného věku 21,83 let, kteří studovali studijní obor učitelství TV na čtyřech univerzitách, studijní obor aplikovaná tělesná výchova, speciální pedagogika a učitelství prvního stupně základní školy v České republice. Analýza postojové škály ATIPDPE-R poukázala na tři psychologické ukazatele (komponenty. Zmíněné komponenty (na základě analýzy základních komponent – principal component analysis objasňují více než 65 % variance. Tři komponenty jsou: a pozitivní důsledky pro studenty, b negativní důsledky pro učitele a c negativní důsledky pro studenty. The purpose of the study was to examine the structure of the revised attitudinal scale of the ATIPDPE-R, an instrument based on the theory of planned behavior (TPB of Ajzen (2000. Participants were 214 prospective educators (155 females and 59 males of an average age of 21.83 years enrolled in physical education teacher preparation programs at four universities, in one adapted physical education program, one special education program and one general education program in the Czech Republic. Based on analysis, the attitudinal scale of ATIPDPE-R measures III psychological properties (components. Three components, which come from principal component analysis, explain more than 65% of the variance. The three components are: a positive outcomes for students, b negative outcomes for teachers, and c negative outcomes for students.

 11. Příklad e-learningové komunity v celoživotním vzdělávání učitelů tělesné výchovy An example of an e-learning community for lifelong learning by physical education teachers

  Marko Kolenc

  2008-01-01

  Full Text Available Současné trendy ve světě i v EU vykazují zvyšující se počet skupin, vzdělávajících se prostřednictvím e-learningu, tzv. e-learningových komunit. Tento příspěvek představuje první takovouto e-learningovou komunitu ve Slovinsku, a to v oblasti pedagogické praxe studentů – "Sportfolio.si".Pedagogové, studenti sportu, profesoři a mentoři na školách v rámci e-learningové komunity spolupracují a propojují tak "teorii a praxi". V rámci e-komunity a pomocí blogů (weblogů mohou uživatelé sdílet příklady nejlepších postupů a získávat, rozvíjet a sdílet tak profesní kompetence v oblasti tělesné výchovy. Potvrzují tak myšlenku, že "vlastní vědomosti lze rozvíjet tím, že je sdílíme s ostatními".Takové jsou rovněž trendy v EU, která od pedagogů požaduje neustále přejímat nové role (kompetence a měnit či opouštět některé role dřívější. Pedagogové se tudíž musí neustále starat o vlastní osobnostní a profesní rozvoj. Pomocí tzv. celoživotního vzdělávání se pedagogové stávají nedílnou součástí "učící se společnosti" neboli společnosti vědomostní, která představuje jeden ze zásadních cílů evropské politiky v oblasti výchovy a vzdělávání, kterého má být dosaženo do roku 2010.V budoucnosti by e-learningové komunity mohly představovat účinnou oporu při celoživotním vzdělávání učitelů tělesné výchovy a podpořit rozvoj sportů všech typů a měřítek. The contemporary trends in the world and in the EU indicate an increase in the number of e-learning communities. This paper presents an example of the first learning community in Slovenia in the field of practical pedagogical training for students, the "Sportfolio.si".The Faculty, sport students, professors, and the mentors at schools cooperate within the e-learning community and in this way interconnect "theory and practice". Within the e-community and by using blogs (web

 12. Půdní makrofauna horských smrčin na Šumavě a její ovlivnění probírkovou těžbou

  Tajovský, Karel; Pižl, Václav

  Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, Lesnická a environmentální fakulta, Katedra pěstování lesů, 2003, s. -. [Vliv hospodářských zásahů a spontánní dynamiky porostů na stav lesních ekosystémů. Kostelec nad Černými Lesy (CZ), 20.11.2003-21.11.2003] R&D Projects: GA MŽP SE/610/10/00 Institutional research plan: CEZ:AV0Z6066911 Keywords : soil fauna * spruce forest s * tree cutting Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour

 13. Physical activity and health related environment preferences among students from the Lithuanian Academy of Physical Education [Pohybové aktivity a preference prostředí spojené se zdravím u studentů Litevské akademie tělesné výchovy

  Edita Vainienė

  2011-03-01

  Full Text Available BACKGROUND: The physical activity preferences (PAP and attitude towards health's promotion among freshers from different classes while maintaining a constant level of physical activity (PA intervention. OBJECTIVE: To determine changes in the PAP of future physical education teachers and health educators. METHODS: The studies were carried out in 2000 and 2008 year with students from Lithuanian Academy of Physical Education (LAPE. A standardized, self administered questionnaire was filled in by 577 fresher students (244 males and 333 females. RESULTS: There were fewer students who wanted to attend a special health training course (coping with stress, remedial exercise, healthy nutrition in 2008 than in 2000 (males 57.8% and 46.7%, p CONCLUSIONS: The data suggest that there is an increasing need for intervention to promote PA among students who enter the academy and continue studying here. RECOMMENDATIONS: It is necessary to develop physical activity programs for an integral academy education, mainly in females, avoiding the lowering of physical activity as they move higher at the educational level. Also the plan to increase the number of physical activities and exercises must be included in curricular scenarios, and the use of leisure time must be oriented towards physical activity.[VÝCHODISKA: Preference pohybových aktivit (PPA a podpora zdravého životního stylu mezi studenty 1. ročníků různých oborů při současném udržování konstantní úrovně intervence v pohybové aktivitě (PA. CÍLE: Určit změny v PPA u budoucích učitelů TV a zdravotních poradců. METODIKA: Studie byly prováděny v letech 2000 a 2008 u studentů Litevské akademie tělesné výchovy (LAPE. Standardizovaný, samostatně vyplňovaný dotazník odevzdalo 577 studentů 1. ročníků (244 mužů a 333 žen. VÝSLEDKY: V roce 2008 bylo méně studentů, kteří chtěli navštěvovat speciální kurzy zdravotně orientovaného tréninku (zvládání stresu

 14. Vliv býložravé zvěře na obnovu buku lesního v horském prostředí

  Kamler, Jiří; Homolka, Miloslav

  2005-01-01

  Roč. 35, - (2005), s. 79-84. ISSN N R&D Projects: GA ČR GP206/03/P134 Institutional research plan: CEZ:AV0Z60930519 Keywords : deer browsing * brown hare * diet composition Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour

 15. Škody způsobené hraboši na lesní výsadbě v kontextu globálních změn klimatu

  Homolka, Miloslav; Heroldová, Marta; Zejda, Jan

  2013-01-01

  Roč. 92, č. 1 (2013), s. 22-23. ISSN 0322-9254 R&D Projects: GA MZe QH72075 Institutional support: RVO:68081766 Keywords : forest regeneration * voles * bark damage * climate changes Subject RIV: GF - Plant Pathology, Vermin, Weed, Plant Protection

 16. Výpočet radiace v lesních porostech na základě dat leteckého laserového skenování

  Patočka, Zdeněk

  2014-01-01

  Leaf area index (LAI) is the most important variable influencing the penetration of solar radiation beams through the forest stand. Currently, the airborne laser scanning, as new indirect method, suggests itself for estimation of LAI. LAI was measured terrestrially using the hemispherical photographies analysis and compared with LiDAR Penetration Index - LPI. There were created several regression models describing the dependence of LAI and LPI with coefficients of determination from 0.71 up t...

 17. Škody zvěří v lesních porostech se zaměřením na orientaci okusu a loupání zvěře v Beskydech

  Meduna, Petr

  2013-01-01

  Wildlife damage in forest stands in wiew of magnetic orientation of game barking in the Beskydy Mts. Meduna Petr This barchelor thesis investigates the subject of the magnetoreception. Magnetoreception is an ability to detect the magnetic field of the Earth. The theoretical part of this thesis provides general information on the physical properties of the Earth's magnetic field, the orientation of the animals using magnetoreception and explains three main current hypotheses about...

 18. Změna aktivity a množství enzymu Rubisco v sazenicích buku lesního pod vlivem zvýšené koncentrace CO2

  Košvancová, Martina; Kalina, J.; Hrstka, M.; Urban, Otmar

  2007-01-01

  Roč. 20, - (2007), s. 221-226. ISSN 1803-1013 R&D Projects: GA ČR GA522/06/0930; GA ČR GD526/03/H036 Institutional research plan: CEZ:AV0Z60870520 Keywords : acclimation to CO2 * Fagus sylvatica * maximum carboxylation rate * Rubisco activity and amount * photosynthesis Subject RIV: ED - Physiology

 19. Porovnání ocenění lesních porostů a pozemků vybranými úředními metodami na zvoleném majetku

  Kozák, Miloš

  2012-01-01

  The aim of bachelor thesis is devoted on the official administrative valuation of forest plots and forest stands. The topic of bachelor thesis is to valuate the forest plots and forest stands by the selected official administrative methodes on the sample of selected forest. Within the framework of bachelor thesis is calculated the administrative value in accordance of the Act No. 151/1997 Coll. On apprisal of property and on amendements of some laws by decree of the Ministry of Finance No. 3/...

 20. lesná cvičení v kombinaci správného dýchání, relaxace a jejich vliv na osobnost a zdraví ženy.

  ŠTĚPÁNOVÁ, Kristina

  2013-01-01

  This thesis deals with the physical exercises in the correct combination of breathing, relaxation and their influence on the personality and health of women. Aim of this work is the analysis of female character, linking the physical, social and mental health of women and the preparation and verification of benefits yoga intervention program. The beginning of the theoretical part is focused on physiological factors, hormonal and psychological processes in women. Another part deals with the top...

 1. Vliv umělé inokulace na druhové složení ektomykorhizních hub semenáčků borovice lesní

  Loubalová, Karolína

  2015-01-01

  This bachelor thesis deals with the influence of artificial inoculation on biometric parameters and on the occurrence of ectomycorrhiza on the root system of Scots pine seedlings in the forest nursery Svinošice. Differences between measured biometric parameters of seedlings for each treatment were tested by analysis of variance (ANOVA). Ectomycorrhizas were sorted on the basis of the morphological characteristics into so-called morphotypes; ectomycorrhizal fungi forming individual morphotypes...

 2. Působení kognitivně-behaviorální psychoterapie nalesné složení a konstituci Effects of cognitive behavioral psychotherapy on body composition and constitution

  Miroslav Kopecký; Aleš Gába; Iva Dostálová; Jarmila Riegerová; Miroslava Přidalová

  2008-01-01

  Obezita je chronické onemocnění moderní doby, které není pouze kosmetickým problémem, ale problémem bio-sociálně-psychologickým, tzn., že obézní lidé mají kromě zdravotních problémů i problémy sociální a psychické. Vyskytují se u nich deprese, často mají sníženou sebedůvěru a problémy při uplatnění v zaměstnán&iac...

 3. Vliv obnovy a výchovy borovice lesní (Pinus sylvestris L.) na její odolnost proti poškození sněhem

  Mrázek, Jaroslav

  2012-01-01

  The aim of this thesis was to evaluate the impact of regeneration and tending of Scots pine (Pinus silvestris L.) on its stability and thus its resistance to damage by snow. The sample included pine forest vegetation belonging to the Forest Cooperative Vysoké Chvojno, Ltd., Stenberk Forest Administration, Urban Forests of Hradec Kralové, Czech Republic Forests, the Forest Administration of Rychnov nad Kněžnou and the experimental planting of Scots pine in the research areas of Forestry an...

 4. Příspěvek k metodice studia diverzity a funkce ekotonových společenstev na příkladu lesních okrajů

  Halas, Petr

  Ostrava : Ústav geoniky AV ČR, v.v Ostrava, 2007 - (Blaheta, R.; Kolcun, A.), s. 5-10 ISBN 978-80-86407-27-2. [Ph.D. Workshop 2007. Ostrava (CZ), 21.11.2007-21.11.2007] R&D Projects: GA ČR GA205/07/0821 Institutional research plan: CEZ:AV0Z30860518 Keywords : ecotones * edge efect * biodiversity * forest edge * sampling methods Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour

 5. Účinky kyselého deště na lesní a vodní ekosystémy I. Emise a depozice okyselujících sloučenin

  Hruška, J.; Kopáček, Jiří

  2009-01-01

  Roč. 2009, č. 2 (2009), s. 93-96. ISSN 0044-4812 Grant ostatní: FMEHP a FMN(CZ) CZ0051 Institutional research plan: CEZ:AV0Z60170517 Keywords : ecosystems * emmission Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour

 6. Účinky kyselého deště na lesní a vodní ekosystémy III. Okyselení potoků a jezer

  Hruška, J.; Majer, V.; Krám, P.; Oulehle, F.; Kopáček, Jiří; Vrba, Jaroslav; Fottová, D.

  2009-01-01

  Roč. 2009, č. 4 (2009), s. 189-192. ISSN 0044-4812 Grant ostatní: FMEHP a FMN(CZ) CZ0051 Institutional research plan: CEZ:AV0Z60170517 Keywords : ecosystems * acid ification Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour

 7. Dlouhodobý vliv různého lesního managementu na biodiverzitu půdní mesofauny (Oribatida, Collembola) ve smrkových porostech NP Šumava

  Farská, Jitka; Jínová, Kristýna

  Vimperk : Správa NP a CHKO Šumava, 2007, s. 56-58. [Aktuality šumavského výzkumu /3./. Srní (CZ), 04.10.2007-05.10.2007] R&D Projects: GA ČR GA206/99/1416; GA MŽP SM/6/1/04; GA MŽP(CZ) SP/2D2/58/07 Institutional research plan: CEZ:AV0Z60660521 Keywords : forestry management * soil mesofauna * biodiversity in spruce forests Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour

 8. Vztah chemismu povrchových vod a horninového prostředí v lesním povodí LIZ na Šumavě

  Škoda, S.; Váchal, J.; Dumbrovský, M.; Tesař, Miroslav; Váchalová, R.

  Praha : Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i, 2011 - (Šír, M.; Tesař, M.), s. 437-442 ISBN 978-80-02-02290-9. [Hydrologie malého povodí 2011. Praha (CZ), 08.03.2011-10.03.2011] R&D Projects: GA ČR GA205/08/1174; GA MŽP(CZ) SP/1A6/151/07 Grant ostatní: GA MZe(CZ) QH92298 Institutional research plan: CEZ:AV0Z20600510 Keywords : surface water * forest catchment * water chemistry * chemistry of rocks * geological environment Subject RIV: DA - Hydrology ; Limnology

 9. Problematika začlenění tenisu do vyučovacího procesu tělesné výchovy na základních školách\\\\

  VOŇAVKA, Petr

  2008-01-01

  My thesis is focused on the observation of possible reasons why tennis has not been included in education at elementary schools so far. The research work was performed using questionnaires at elementary schools in regions Vysocina and South Bohemia (December 2007 {--} February 2008). Theoretical {--} didactic part of thesis is focused on tennis history, physical and psychological severity of this sport, but mostly on availability of tennis in wide surroundings (in the view of number of tennis...

 10. Vyučovací a výchovné činnosti učitele tělesné výchovy se žáky a jejich využívání ve vyučovacích jednotkách tělesné výchovy na základních školách na Budějovicku\\\\

  BENEŠOVÁ, Jitka

  2009-01-01

  The theme of diploma thesis concerning teaching and educational activities of a physical education teacher is very extensive. It comprises a great number of phenomena. For this reason this diploma thesis only concentrates on the teaching and educational methods that physical education teachers use in basic schools in the České Budějovice region. The diploma thesis mainly deals with quantitative illustration of observed phenomena. We applied a short-term observation method to determine the res...

 11. Ratio changes of selected components of body composition after lymphatic massage [Změny poměrů vybraných složek tělesného složení po lymfatické masáži

  Jarmila Riegerová

  2009-12-01

  šetření jsme realizovali ráno před zahájením výuky a před koncem výukového dne, mezi prvním a druhým vyšetřením uplynula časová pauza 8 hodin. Vyšetřili jsme 30 žen, nízká četnost a profesní selekce probandek podtrhují sondážní charakter výzkumu. V předložené pilotní studii jsme sledovali vliv lymfatické masáže na vybrané složky složení těla a stabilitu vyšetření. Získaná data jsme zpracovali souhrnně a vzhledem k věkovému rozpětí i po decéniích programem Statistica 8, diference jsme testovali párovým t-testem. Věcná významnost byla posuzována pomocí koeficientu (Cramer’s phi. Potvrzujeme pozitivní intervenci lymfatické masáže na intersticium a buněčné prostředí těla. U souboru se projevila signifikance (p < 0,05 rozdílů v malém nárůstu hmotnosti, BMI a tukového podílu, což bylo zřejmě podmíněno zvýšeným přísunem tekutin a krátkou dobou pro její utilizaci. S tím souvisí i signifikantní snížení průměrných hodnot TBW (p = 0,042; phi = 0,0, úbytek ICW i ECW a snížení hodnot směrodatných odchylek u všech složek tělesné vody. Stejný trend přírůstků a úbytků sledovaných veličin se projevil i při rozdělení na subsoubory podle věku. Hodnoty viscerálního tuku narůstaly s věkem, průměrné hodnoty váhového množství celkových minerálů a kostních minerálů neprojevily ve věkové řadě výraznější sestupný trend. Hodnoty indexů Edema 1 byly ve svém průměru nižší (optimalizované než dolní hranice standardního rozpětí. Po lymfatické masáži horních končetin se pro jevilo signifikantní snížení indexu Edema 2 (p = 0,021; phi = 0,1 pro masírovanou oblast. Projevilo se také snížení a vyrovnání hodnot směrodatných odchylek. Test věcné významnosti potvrdil účinek malé a střední úrovně u indexu Edema 1 a Edema 2 pro pravou horní končetinu, pro levou horní končetinu pouze efekt malého účinku. Naše v

 12. Lesní společenstva

  Prach, Karel

  Třeboň: Botanický ústav AV ČR, 2003 - (Prach, K.; Pithart, D.; Francírková, T.), s. 61 ISBN 80-86188-14-0 R&D Projects: GA MŽP SE/640/2/00; GA ČR GA206/01/1113; GA ČR GA526/00/1442 Institutional research plan: CEZ:AV0Z6005908 Keywords : ecology * agriculture * management Subject RIV: EF - Botanics

 13. Konec "lesního" prasete

  Meduna, Petr

  Praha : Dokořán, 2008 - (Pokorný, P.; Bárta, M.), s. 147-158 ISBN 978-80-7363-197-0 Institutional research plan: CEZ:AV0Z80020508 Keywords : pig * middle ages Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology

 14. DISKRIMINACIJA NA TRGU DELA NA PODLAGI SPOLA

  Prnaver, Polona

  2012-01-01

  Boj proti diskriminaciji je danes velik izziv za države, katerih temelji slonijo na načelih svobode, demokracije in spoštovanja človekovih pravic. Zato morajo v svoj sistem sprejeti vse potrebne ukrepe za boj proti vsem oblikam diskriminacije, predvsem kadar te zadevajo zaposlitev in trg dela. Vendar je problem uravnoteženega zastopanja obeh spolov na trgu dela še vedno zelo prisoten. Diskriminacija glede na spola na trgu dela predstavlja celostno zakonsko urejeno področje, ki se navezuje ...

 15. Početnost hraboše polního v jihomoravské oblasti a některých dalších oblastech ČR v letním, posklizňovém období (od 3.7. do 4.9.2001) ve vztahu k lesním porostům

  Zapletal, M.; Obdržálková, D.; Pikula, J.; Zejda, J.; Pikula ml., J.; Beklová, M.; Heroldová, Marta

  Prostějov, 2001 - (Piňos, F.; Prokop, V.), s. 42-47 [Možnosti poskytování služeb vlastníkům lesa v oblasti nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin. Prostějov, Osina-Krumsín (CZ), 17.10.2001-18.10.2001] R&D Projects: GA ČR GA524/01/1316 Institutional research plan: CEZ:AV0Z6093917 Keywords : common vole abundance * forest stands * Southern Moravia Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour

 16. The NA49 experiment

  Patrice Loiez

  2000-01-01

  The two spokespersons of NA49, Reinhard Stock, Frankfurt (1991-1996), sitting and standing, Peter Seyboth, (1997-present), MPI Munich, in the target area of NA49 in front of the first superconducting vertex magnetone of the TPCs. NA49 is one of the seven experiments (NA44, NA45, NA49, NA50, NA52, WA97/NA57 and WA98) involved in CERN's Heavy Ion programme which provided evidence for the existence of a new state of matte, the quark-gluon plasma. In this state, quarks, instead of being bound up into more complex particles such as protons and neutrons, are liberated and roam freely. Theory predicts that this state must have existed at about 10 microseconds after the Big Bang, before the formation of matter as we know it today.

 17. Vliv přípravků s růstovými stimulátory (fytohormony) na růst, vývoj a zdravotní stav smrku ztepilého a buku lesního ve 3. LVS na LHC Ketkovice

  Adámek, Pavel

  2014-01-01

  The aim of this bachelor thesis was evaluate the effect of the preparation with phytohormones on development of Norway spruce and European beech in the 3rd forest vegetation tier. The research was conducted at the LHC Ketkovice, natural forest area 33 - Předhoří Českomoravské vrchoviny. There were established five research areas in cultures with problematic growth. Especially, has been researched the effects of granulated fertilizers Silvamix and organo-mineral stimulat Vermaktiv Stimul. Effe...

 18. Vliv porostů trav na změny v obsahu vápníku, hořčíku, dusíku a organické hmoty v lesní půdě přesunuté na odlesněnou plochu se zátěží polutantů

  Tůma, Ivan; Fiala, Karel; Holub, Petr

  2001-01-01

  Roč. 14, - (2001), s. 235-240. ISBN 80-7157-297-7 R&D Projects: GA AV ČR KSK6005114 Institutional research plan: CEZ:AV0Z6005908 Keywords : grass stands * soil acidification * deforested sites Subject RIV: EF - Botanics

 19. Závislost populační dynamiky myšice lesní (Apodemus flavicollis) a norníka rudého (Myodes glareolus) na úrodě žaludů na jižní Moravě

  Čepelka, L.; Heroldová, Marta; Purchart, L.; Suchomel, J.

  Brno: Ústav biologie obratlovců AVČR, 2011 - (Bryja, J.; Řehák, Z.; Zukal, J.). s. 44 ISBN 978-80-87189-09-2. [Zoologické dny. 17.02.2011-18.02.2011, Brno] R&D Projects: GA MZe QH72075 Institutional research plan: CEZ:AV0Z60930519 Keywords : Yellow-necked mice * Bank vole * population dynamics Subject RIV: EG - Zoology http://zoo.ivb.cz/doc/sborniky/sbornik_2011.pdf

 20. MOBING NA DELOVNEM MESTU

  Grunt, Maja

  2016-01-01

  Diplomsko delo se osredotoča na probleme mobinga na delovnem mestu in morebitne rešitve. Razdeljeno je na teoretični in empirični del. V teoretičnem delu smo opredelili pojem mobing na delovnem mestu, kot ga razlagajo različni avtorji, oblike mobinga, ki kažejo na to, da se v podjetjih mobing pojavlja na različne načine in v vseh smereh, vzroke za njegovo nastajanje, ki se kažejo v kulturi organizacije, značilnostih organizacije dela, značilnostih žrtev mobinga in značilnostih napadalcev. Pr...

 1. Studium depozice blokových kopolymerů PLA-b-PEO na povrchy polylaktidu

  Třesohlavá, Eliška; Popelka, Štěpán; Machová, Luďka; Rypáček, František

  Bratislava: Ústav polymérov Slovenskej Akadémie vied, 2008. L06-L06. ISBN 978-80-968433-5-0. [Slovensko-Česká konferencia /5./ Polyméry. 28.09.2008-01.10.2008, Stará Lesná] R&D Projects: GA AV ČR(CZ) 1QS500110564 Institutional research pla n: CEZ:AV0Z40500505 Keywords : block copolymers * polylactide Subject RIV: CD - Macromolecular Chemistry

 2. Envolvimento Parental na Escola

  Alves, Marta Raquel Garcia; Rolim, Luísa

  2011-01-01

  O nosso estudo teve como objectivo verificar se existe envolvimento parental na Escola Básica Integrada com Jardim de Infância de Góis. Nesta análise foram questionados alguns alunos dos 7º e 9º anos, encarregados de educação e docentes dos referidos alunos. A nossa amostra contou com a participação de 115 indivíduos sendo 67 alunos 31 encarregados de educação e 17 docentes. Na recolha dos dados usamos o Questionário de Envolvimento Parental na Escola de Pereira (2002), com Versão para pais e...

 3. FOTOALERGIJSKE REAKCIJE NA LIJEKOVE

  Bukvić Mokos, Zrinka; Lipozenčić, Jasna

  2011-01-01

  Reakcije na lijekove posredovane svjetlom mogu biti fototoksične i fotoalergijske. U ovom preglednom članku prikazane su fotoalergijske reakcije na lijekove koje nastaju interakcijom lijeka i ultraljubičastog svjetla uz sudjelovanje imunosnih mehanizama. Uz osvrt na fotobiologiju te najčešće lijekove koji sudjeluju u nastanku fotoalergijskih reakcija, prikazana je imunološkapodloga tih dermatoza, klinička slika, te dijagnostički i terapijski postupak. Poznavanje potencijalnih fotoalergena i p...

 4. EROTIČNA RISBA

  LAZAR, FORTUNA

  2009-01-01

  Diplomsko delo z naslovom »Erotična risba« je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela, pri čemer je praktični del vsebinsko vezan na teoretični del diplomske naloge. Neposredna erotična upodobitev je del likovne produkcije večine umetnikov. V raziskovanju erotičnih upodobitev sem izpostavila dva umetnika, Egona Schieleja, ki je ustvaril pomemben opus erotične figuralike in Marlene Dumas, še živečo umetnico, ki skozi erotične podobe izraža aktualne teme sodobnosti. Namen tega diplomske...

 5. PRIPRAVE NA POSLOVNI NASTOP

  Grušovnik, Nataša

  2010-01-01

  V sodobnem svetu se že skoraj na vsakem delovnem mestu srečamo s poslovno komunikacijo in raznimi predstavitvami poslovnih projektov, izdelkov ali storitev, zato je pomembno, da se za nastop primerno pripravimo in usposobimo. V tem diplomskem delu je predstavljeno poslovno komuniciranje, čigar namen je doseganje določenih ciljev, med katere zagotovo spada uspešen javni nastop ali predstavitev. Predstavljen je način, kako se lahko posameznik z učinkovitim usposabljanjem in pripravo na nastop z...

 6. Djelovanje eksplozija na konstrukcije

  Draganić, Hrvoje; Sigmund, Vladimir

  2012-01-01

  Dana je analiza opterećenja eksplozijom na konstrukciju te numerički primjer djelovanja na fiktivnu građevinu. Cilj je bio upoznati se s fenomenom eksplozije kao opterećenja na konstrukcije uslijed sve veće terorističke prijetnje te nedostatka smjernica u nacionalnim i europskim propisima o provjeri konstrukcija izloženih djelovanju eksplozija. Analitički je određeno opterećenje eksplozijom kao vremenski zapis promjene tlaka zraka te numerički modeliranja konstrukcija i prethodno određeno opt...

 7. CRKVA SIGURATA NA PRIJEKOM

  Peković, Željko

  1997-01-01

  Crkva Sigurata na Prije kom teško je oštećena prilikom agresije Srba, Crnogoraca i JNA na Dubrovnik 1991. i 1992. godine. Prilikom radova na obnovi i restauraciji , 1993. - 1994. godine, crkva je temeljito istražena. Autor donosi rezultate istraživanja i njihovo tumačenje kroz prostorni razvoj građevine. Istraživanja su upotpunila i produbila znanja o predromaničkoj građevini , te njenih pregradnja i dogradnja tijekom XVI. i XVII. stoljeća . Istraživanja su ustvrdila postojanje ostataka dviju...

 8. At NA2

  1977-01-01

  One of the NA2 calorimeter sections is moved in. The NA2 calorimeter was divided in two halves, to the left and the right of the beam, each half consisting of sheets of passive high Z material interleaved with blades of plastic scintillators. The photo shows on the right, the upstream 'electron' module with eleven lead plates for a total radiation length of 20.

 9. Y-virus krumpira na duhanu na Kosovu

  Taraku, Nysret; Juretić, Nikola

  1991-01-01

  U prošlih nekoliko godina javlja se na duhanu na području Kosova vrlo agresivna virusna bolest zbog koje nastaju znatne gospodarske štete. Na oboljelim biljkama virus uzrokuje nekrotične promjene na listu, osobito nekroze žila, te mozaik. U ovom su radu istražena 4 virusna izolata (TI, T2, T3, T4) nađena na duhanu u okolici Gnjilana, Uroševca, Đakovice i Prizrena. Na osnovi istraživanja kruga domaćina, osobina in vitro, seroloških svojstava te studija mikroskopskih i submikroskopskih inkluzij...

 10. VPLIV MOTIVACIJE NA DELOVNEM MESTU

  Žitnik, Marjan

  2011-01-01

  Diplomski seminar predstavlja motivacijo, bolj natančno motivacijo na delovnem mestu in kako motivacija vpliva na zaposlene v podjetju, tako kot tudi na organizacijo in okolico. Predstavljeni so tudi dejavniki motivacije in posameznik, ki je tvorec svojih lastnosti in sposobnosti preko katerih vpliva, tako na lastno motivacijo, tako kot tudi na motivacijo ostalih v organizaciji. Največja pozornost v diplomskem seminarju je namenjena teorijam motivacije, iz katerih izhajajo nadaljnje ugotovitv...

 11. Lesníci, ochranáři i lesní zákon: Jednotni v boji proti lesní biodiverzitě?

  Čížek, Lukáš; Hauck, D.

  Olomouc : Univerzita Palackého, 2008 - (Tuf, I.; Kostkan, V.). s. 12-12 ISBN 978-80-7399-498-3. [Výzkum v ochraně přírody. 09.09.2008-12.09.2008, Olomouc] Institutional research plan: CEZ:AV0Z50070508 Keywords : forest biodiversity Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour

 12. Optimalizace kotle na biomasu

  Mizerovský, Karel

  2015-01-01

  Bakalářská práce se zabývá návrhem opatření pro optimalizaci kotle na biomasu. Teoretická část pojednává o základním rozdělení kotlů na tuhá paliva se zaměřením na kotle spalující biomasu. Další část práce se věnuje návrhu deflektorů, zvyšujících účinnost zařízení a praktické ověření výsledků měřením.

 13. A ENGENHARIA NA ESCOLA

  Valéria Pelizzer Casara

  2015-04-01

  Full Text Available Este projeto teve por objetivo principal mostrar às jovens do ensino médio, como as áreas de exatas e de engenharia podem estar inseridas em situações rotineiras por elas vivenciadas e incentivá-las para ingressarem nessas áreas. Mostrou-se de forma simples que as áreas de exatas e de engenharia têm aplicações práticas nas nossas vidas. Esse projeto atende a chamada pública MCTI/CNPq/SPM-PR/Petrobras nº 18/2013 -  Meninas e Jovens Fazendo Ciências Exatas, Engenharias e Computação. O projeto foi executado na escola de ensino Médio Nelson Horostecki na cidade de Chapecó-SC. No desenvolvimento do projeto, realizaram-se oficinas na escola cujo tema principal abordado foi o processo de fabricação do chocolate, visto que o mesmo é um produto muito apreciado pelas adolescentes. Dentro dessa temática, foram trabalhadas as questões que envolvem conhecimentos das áreas de exatas e de engenharia, mais especificamente a engenharia ambiental. O projeto auxiliou na formação cidadã e também na escolha profissional das meninas. Muitas das alunas participantes nunca tiveram contato direto com alunos graduandos de algum curso na área das exatas e este projeto oportunizou a aproximação da universidade com a comunidade externa.

 14. NOČNA FOTOGRAFIJA

  Grgurič, Gregor

  2014-01-01

  Nočna fotografija se zajema na prostem med mrakom in zarjo. Z njo poskušamo izkoristiti drugačen ambient kot pri dnevni svetlobi. Zaradi pomanjkanja svetlobe izvedba nočne fotografije zahteva uporabo daljših osvetlitvenih časov. Če je čas osvetlitve senzorja daljši, je ponavadi prisotna določena stopnja šuma, ki ga lahko omilimo s kvalitetnejšimi fotoaparati in s prilagojeno tehniko fotografiranja. Pomemben faktor pri nočni fotografiji je oprema. Poslužujemo se tudi različnih pripomočkov, kot...

 15. MOBING NA DELOVNEM MESTU

  Mraz, Darja

  2011-01-01

  Mobing pomeni načrtno psihično nasilje,trpinčenje in šikaniranje,ki žrtev privede do socialne izolacije.Proces mobinga poteka skozi štiri faze.Začne se s konfliktom in nadaljuje z uveljavitvijo mobinga v obliki stalnih napadov,vse skupaj pa se lahko konča z izključitvijo iz delovnega življenja.Ključni dejavniki mobinga so stres pri delu,način vodenja ter slabo vzdušje med zaposlenimi in vodstvom.

 16. At NA3

  1978-01-01

  The photo shows the proportional chamber PC1 of the NA3 forward spectrometer. The chamber was placed downstream the beam dump and specially designed to support a high flux of particles, see Nucl. Instrum. Methods 175 (1980) 319. Anta Diop stands on the foreground, right.

 17. The NA35 experiment

  1987-01-01

  The NA35 experiment ran on the Super Proton Synchrotron (SPS) accelerator at CERN. It was used for the study of relativistic nucleus-nucleus collisions which were used to search for evidence of new types of quark matter. Quarks are found inside protons and neutrons, which in turn make up atoms.

 18. Konstrukce sila na cukr

  Kotík, Libor

  2015-01-01

  Předmětem diplomové práce je statický návrh a posudek předpjatého sila na 50000t cukru. Zpracován je výpočtový model ocelové střešní konstrukce a jeho působení na konstrukci sila. Je stanoveno zatížení od uskladněného cukru. Je proveden optimální návrh a posouzení na mezní stav použitelnosti a únosnosti betonářské výztuže a vodorovného předpětí stěny sila včetně lokálních namáhání. Dále je proveden návrh betonářské výztuže dna sila a sloupu v podsilí a posouzení na mezní stav únosnosti. Součá...

 19. Riso na epilepsia

  Edymar Jardim

  1967-06-01

  Full Text Available São estudados três casos de síndrome convulsiva temporal, com manifestações concomitantes de riso na sua fase inicial. As características principais foram a imotivação e á incoercibilidade do riso. Esses sintomas desapareceram com o uso de anticonvulsivantes.

 20. Fluctuations and NA49

  A brief history of the study of fluctuations in high energy nuclear collisions at the CERN SPS by NA49 is presented. The ideas and the corresponding experimental data on fluctuations are discussed from the point of view of their sensitivity to the onset of deconfinement

 1. Biotecnologia na agricultura

  Helaine Carrer

  2010-01-01

  Full Text Available A expectativa de o crescimento populacional atingir 9 bilhões de habitantes em 2050 em adição às questões da sustentabilidade e do aquecimento global nos desafiam a aumentar a oferta de alimentos. Uma metodologia alternativa que contribua para a redução do impacto desse cenário envolve a biotecnologia, que, nas últimas décadas, trouxe marcantes oportunidades tecnológicas na agricultura, resultando em relevante desenvolvimento na obtenção de novas variedades de plantas, na melhoria da qualidade de diversos alimentos e atualmente também na bioenergia. As técnicas biotecnológicas envolvendo os marcadores moleculares, a genômica e a transformação genética estão transformando a agricultura e são discutidas neste artigo.The expected population growth to reach 9 billion by 2050 in addition to issues of sustainability and global warming challenges us to increase the supply of food. An alternative approach to help reducing the impact of this scenario involves biotechnology which in recent decades has brought remarkable technological opportunities in the agriculture that resulted in relevant development in obtaining new plant varieties, improved quality of different foods, and now also in bioenergy. The biotechnology techniques involving molecular markers, genomics and genetic transformation are transforming agriculture and will be discussed in this article.

 2. At NA5

  1978-01-01

  The NA5 experiment is shown at the start of the setting up in beam H2 of hall EHN1. It was designed by the Bari- Cracow-Liverpool-Munich (MPI) Collaboration to study hard hadron-hadron collisions with a streamer chamber vertex spectrometer and a calorimeter trigger. The beam from target T2 enters from the left. E

 3. Tři pohyby lidského života s ohledem na tělesnou výchovu a sportovní praxi podle Jana Patočky Jan Patočka's three movements of human life with respect to physical education and sport practice

  Irena Martínková

  2006-02-01

  ředchozích pohybech nebylo vidět, například naší smrtelnosti. Tělesná výchova v rámci pohybu pravdy vede k sebepoznávání, vědění o svém pohybu a zodpovědnosti za něj. Celkově vede tento pohyb ke svobodě. In this contribution we present the Czech philosopher Jan Patočka and his original concept of the three fundamental movements of human life. In this concept Patočka is inspired by the philosophy of Aristotle as well as by the philosophy of existence of Heidegger. First we interpret Patočka's ideas regarding the three movements of human existence, that is, the movement of acceptance, the movement of defense and the movement of truth. After characterizing each of the three movements of human existence, we shall present our own thoughts about human movement within each given life movement, so that the differences between each of the three movements of human existence can be seen from the perspective of everyday human movement, physical education and sports.

 4. Brána vědění otevřena: nový pohled na výpočty

  Wiedermann, Jiří

  Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2013 - (Kelemen, J.; Rybár, J.; Farkaš, I.; Takáč, M.), s. 285-292 ISBN 978-80-7248-863-6. [Kognícia a umelý život /13./. Stará Lesná (SK), 27.05.2013-30.05.2013] R&D Projects: GA ČR GAP202/10/1333 Institutional support: RVO:67985807 Keywords : výpočty * procesy * znalost * epistemologie Subject RIV: IN - Informatics, Computer Science

 5. Reakce čížka lesního (\\kur{Carduelis spinus}), zvonka zeleného (\\kur{Carduelis chloris}) a sýkory koňadry (\\kur{Parus major}) na atrapu krahujce obecného (\\kur{Accipiter nisus}) v klecových experimentech.

  MILAN, Luděk

  2009-01-01

  Discrimination and categorization of predators belong to one of the most important cognitive abilities in animal´s lifes. The most of research uses field mobbing experiments, which posses some benefits, but also disadvantages. We are not able to influence occurence of predators in surroundings, and therefore studied individuals could be affected by previous contact with them. Secondly, individuals could be also affected by climate. And thirdly, we are not able to repeat experiments with the s...

 6. Zjišťování současného stavu materiálních podmínek pro výuku tělesné výchovy na středních školách okresu Prachatice\\\\

  ŽIŽKOVÁ, Marie

  2011-01-01

  This graduation thesis deals Survays the actual situation of the material condition for teaching physical education at the secondary schools of Prachatice district. The research was conducted in autumn 2010 and included a total number of six schools (five public schools and one private school). Privat school was excluded from the researche bacause it failured to provide information. The study used these methods: questionnaire method, method of direct observation and interview method. The resu...

 7. Využívání méně obvyklých sportovních her ve výuce tělesné výchovy na středních školách v okrese České Budějovice\\\\

  WERNEROVÁ, Tereza

  2011-01-01

  This diploma thesis is focused on the usage of less common sport games during physical education lessons in secondary schools in České Budějovice district. The first part of this diploma thesis is dedicated to the theoretical knowledge of the topic. The practical part presents the results of questionnaire survey in six secondary schools selected by stratified sampling method. The frequency of usage of less common sport games during physical education lessons has been found out. According to s...

 8. Porovnání prosperity prostokořenného a krytokořenného sadebního materiálu smrku ztepilého po výsadbě na lesním stanovišti středních poloh.

  Štiller, Josef

  2011-01-01

  In forestry there are two types of planting stock the bare-rooted and containerized one. Each type has its own specific characteristics. Bare-rooted and containerized plants are produced in a different way. Production of containerized planting stock is technologically more complicated. Therefore containerized seedlings are also more expensive. The aim of this bachelor study is to compare the growth bare-rooted and containerized planting stock in the initial years after planting. In the thesis...

 9. Rozšíření, produkční potenciál a obnova náhorního ekotypu borovice lesní (Pinus sylvestris L.) na revíru Libocký Důl a Hradecká.

  Ksandr, Václav

  2013-01-01

  1. Introduction The pine is the second most important economic wood in Czech republic. The best pine growths in the vicinity of Kraslice, which form the upland ecotype. Our wishes and duty is expand this variant of the upland ecotype into other regions (The forestry work 2000 „The respect of genetic regularity“ by ing. Hrdlička Oldřich). LČR- The forest management of Kraslice farms two forest economic units, Kraslice and Sokolov. In the vicinity of Kraslice farms The forest management ...

 10. Vliv acidifikace a melioračních opatření na ektomykorhizní systém lesních dřevin, především smrku ztepilého

  Lepšová, Anna

  Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2002 - (Hruška, J.; Cienciala, E.), s. 128-135 ISBN 80-7212-190-1 Institutional research plan: CEZ:AV0Z6087904 Keywords : Ectomycorrhiza * fine root * acidification * Picea abies * liming Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour

 11. Antrakologický soubor z neolitického sídliště u Kolína. Příspěvek (nejen) k rekonstrukci lesní vegetace v neolitu České republiky

  Kočár, Petr; Šumberová, Radka; Kočárová, R.

  2014-01-01

  Roč. 66, č. 3 (2014), s. 391-414. ISSN 0323-1267 R&D Projects: GA ČR(CZ) GAP405/11/1590 Institutional support: RVO:67985912 Keywords : anthracology * reconstruction of forest vegetation * Neolithic * Kolín * Czech Republic Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology

 12. Změny v chemickém složení povrchových vod na modelovém povodí Lesní potok v období jarního tání 2009

  Navrátil, Tomáš; Dobešová, Irena; Rohovec, Jan; Buchtová, Jana

  Praha : Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i, 2011 - (Šír, M.; Tesař, M.), s. 329-337 ISBN 978-80-02-02290-9. [Hydrologie malého povodí 2011. Praha (CZ), 08.03.2011-10.03.2011] R&D Projects: GA ČR(CZ) GAP210/11/1369 Institutional research plan: CEZ:AV0Z30130516 Keywords : hydrology * monitoring * flooding * small catchments * watersheds * mass fluxes Subject RIV: DD - Geochemistry

 13. STANDARD ODVZEMA KRVI NA DOMU

  Ciglar, Blaž

  2015-01-01

  V sklopu negovalnih intervencij patronažnega varstva, ki jih izvaja patronažna medicinska sestra, smo obravnavali negovalno intervencijo odvzem krvi na domu ter napisali standard. Odvzem krvi na domu sodi k zahtevnejšim negovalnim intervencijam patronažne medicinske sestre, saj zahteva visoko stopnjo profesionalnosti in strokovnosti pri celotnem postopku negovalne intervencije. Odvzem krvi patronažna medicinska sestra izvede po procesu zdravstvene nege po točno določenih korakih, opredeljenih...

 14. ROČNA ZASTAVNA PRAVICA NA PREMIČNINAH

  Benko, Ana

  2013-01-01

  Ročna zastavna pravica na premičninah (pignus) je oblika zavarovanja terjatev, pri kateri je dodatno jamstvo za izpolnitev dolžnikove obveznosti vrednost zastavljene stvari. Bistvena značilnost ročne zastavne pravice na premičninah je njena posestnost. O posesti oziroma neposesti govorimo z vidika zastavnega upnika. Po vsebini je ročna zastavna pravica podobna pridržni (retencijski) pravici. Njen predmet je lahko vsaka premična stvar, ki je v pravnem prometu in ima neko prometno vrednost. Je ...

 15. SODOBNI PLES NA SLOVENSKEM

  Marinko, Jožica

  2013-01-01

  Diplomsko delo predstavlja temo sodobni ples na Slovenskem. Podrobneje je predstavljena zgodovina sodobnega plesa v Sloveniji − od prvih zacetkov, pa do danes. Predstavljene so pomembne osebnosti, ki so sodobnemu plesu utrle pot in mu pomagale, da je iz zacetnega ljubiteljstva prerasel v profesionalnost. Navedene so težave, s katerimi so se spopadali sodobni plesalci, in težave, s katerimi se spopadajo še danes. Izpostavljen je problem šolanja plesalcev, predstavljena so dru...

 16. Cuba na OEA

  Antônio Carlos Lessa

  2009-06-01

  Full Text Available A Organização dos Estados Americanos abriu caminho para o possível retorno de Cuba à organização, pondo fim à medida que por 47 anos baniu os países comunistas e era o mais importante sinal do isolamento de Cuba na região. 

 17. Kotelny na biomasu

  Egerle, Dušan

  2013-01-01

  Projekt řeší vytápění a přípravu teplé vody pro bytový dům v Chocni (Pardubický kraj). Bytový dům má tři nadzemní vytápěná podlaží a jedno podzemní nevytápěné podlaží. Zdrojem tepla je zplynovací kotel na dřevo, resp. kotel na pelety, který zároveň slouží pro přípravu teplé vody v zimním období, po ostatní část roku jsou na přípravu teplé vody nainstalovány solární kolektory. Zdroj tepla je umístěn v oddělené a samostatně přístupné místnosti, v kotelně....

 18. Cenzura na Internetu

  Žila, Milan

  2011-01-01

  Tato práce se zabývá problémem cenzury na internetu v Číně. Práce popisuje formy a způsoby internetové cenzury v Číně. Zároveň uvádí i možnosti zjištění, ověření a obcházení cenzury pomocí různých nástrojů, aplikací a internetových služeb. Práce obsahuje výsledky provedených testů určených k ověření a zjištění cenzurovaných webových stránek a klíčových slov z různých lokací v Číně. Na základě těchto testů jsou vyvozeny závěry o cenzuře na internetu v Číně. This thesis deals with the p...

 19. Miocardiopatia dilatada na infancia

  Madureira, José Rubens Alcantara

  2013-01-01

  Resumo: Com objetivo de estudar a evolução e obter informações prognosticas da Miocardiopatia Dilatada na infância. Foram Estudados 70 pacientes internados no Centro de Cardiologia Infantil do Paraná, do Hospital infantil Pequeno Príncipe, em Curitiba, no período de Janeiro de 1985 a janeiro de 1995. Todos os pacientes foram internados por ocasião da primeira consulta hospitalar, tendo sido realizados exame clínico, radiografia de tórax, eletrocardiograma e ecocardiograma regularmente, no int...

 20. Highlights from NA60

  De Falco, A; Banicz, K; Borer, K; Castor, J; Chaurand, B; Chen, W; Cicalò, C; Colla, A; Cortese, P; Damjanovic, S; David, A; Devaux, A; Ducroux, L; Enyo, H; Fargeix, J; Ferretti, A; Floris, M; Force, P; Förster, A; Guettet, N; Guichard, A; Gulkanian, H R; Heuser, J; Keil, M; Kluberg, L; Li, Z; Lourenço, C; Lozano, J; Manso, F; Martins, P; Masoni, A; Neves, A; Ohnishi, H; Oppedisano, C; Parracho, P; Pillot, P; Poghosyan, T; Puddu, G; Radermacher, E; Ramalhete, P; Rosinsky, P; Scomparin, E; Seixas, J; Serci, S; Shahoyan, R; Sonderegger, P; Specht, H J; Tieulent, R; Usai, G; Veenhof, R; Wöhri, H

  2009-01-01

  NA60 measured dimuon production in p-A and In-In collisions at the CERN SPS. This paper presents a high statistics measurement of $\\phi$ meson production in In-In collisions at 158 AGeV. Both the transverse momentum, rapidity, decay angular distributions and the absolute yield were measured as a function of centrality. The results are compared to previous measurements in order to shed light on the long standing $\\phi$ puzzle. In addition, highlights on $\\eta$ meson production and on the dimuon excess below the J/$\\psi$ mass are presented.

 1. Stress laboral na PSP

  Passeira, Andrea Verónica Vaz

  2011-01-01

  Dissertação de Mestrado em Segurança e Higiene no Trabalho O presente Estudo foi aplicado a profissionais da polícia do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP. O objectivo principal subjacente a este trabalho foi proceder à análise da problemática do stress, nos profissionais da PSP que constituem a nossa amostra. Para tal, a metodologia utilizada consistiu na aplicação de um conjunto de Questionários, designadamente, “Fontes de Stress”, “Sintomas de Stress”, “Estratégias de C...

 2. O tempo na geografia

  Salvador, Regina

  1998-01-01

  O conceito de tempo está intrinsecamente relacionado com o desenvolvimento do pensamento humano, nas suas produções humanísticas e científicas. Encontramo-lo já nos textos sagrados das "grandes religiões do Livro", como por exemplo, no "Eclesiastes" do Antigo Testamento. O "tempo da criação", a "cronologia" e a "duração" constituem categorias, tanto das Ciências Formais como das Ciências da Natureza. O tempo na Geografia é também um produto das categorias gerais acima ...

 3. Rawls na planini?

  Kurelić, Zoran

  1994-01-01

  Autor prikazuje komunitarističku kritiku Rawlsa, prije svega u obliku koji je izložio Michael Walzer u knjizi "Spheres of Justice". Glavni prigovor Walzera i drugih komunitaraca Rawlsovoj teoriji pravednosti da je ona objektivistička i da stoga predstavlja modernu varijantu platoizma. Nasuprot takvoj poziciji, Walzer inzistira na teoriji pravednosti koja polazi od partikularnih vrijednosti pojedinačnog društva i kulture, te sam nastoji formulirati kritiku američkog društva kao zajednice podvr...

 4. Measurement of exchangeable sodium: 22Na or 24Na

  A case is made for the use of 22Na in low activities in preference to 24Na for routine diagnostic estimation of exchangeable sodium, and is based chiefly on considerations of availability, cost and radiation dosimetry. A method in which only 37 kBq (1 μCi) 22Na is administered orally is shown to be sufficiently accurate and to possess distinct advantages in terms of cost and convenience with a committed radiation dose no greater than that for a measurement using 24Na. (author)

 5. PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

  Kondić, Vesna

  2015-01-01

  Varnost in zdravje pri delu sta ključna elementa pri zagotavljanju bolj zdravega in daljšega poklicnega življenja. Problem: Delo neposredno vpliva na zdravje, saj ljudje na delovnem mestu preživijo veliko časa, zato je zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev pri delu zelo pomemben člen, ki ga mora delodajalec tudi zakonsko upoštevati. Namen: Namen magistrskega dela je proučiti učinkovitost promocije zdravja na delovnem mestu z vidika varovanja zdravja zaposlenih in ozaveščanja zap...

 6. Efekt stresora na výber stratégií zvládania v skupine dospievajúcich s postihnutím

  Karaffová, Eva

  Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2009, s. 227-235. ISBN 978-80-88910-26-8. [Sociálne procesy a osobnosť 2008. Stará Lesná (SK), 15.09.2008-17.09.2008] Institutional research plan: CEZ:AV0Z70250504 Keywords : effect of a stressor * adolescence * disabilities Subject RIV: AN - Psychology

 7. Změny vegetačního krytu nivní krajiny v důsledku invaze a následné likvidace křídlatky (Reynoutria spp.) na příkladu povodí Morávky. Příspěvek k rekonstrukci potenciální přirozené vegetace lesních fragmentů na Českomoravské vrchovině

  Lacina, Jan; Halas, Petr; Pavel, Š.

  Brno : MU Brno, 2010, s. 149-155. ISBN 978-80-210-5369-4. [Výroční konference Fyzickogeografické sekce České geografické společnosti /27./. Brno (CZ), 02.02.2010-03.02.2010] Institutional research plan: CEZ:AV0Z30860518 Keywords : vegetation * Morávka river * floods Subject RIV: DE - Earth Magnetism, Geodesy, Geography

 8. AKUSTIČNA ANTENA NA OSNOVI OPTIČNEGA VLAKNA

  Blatnik, Gregor

  2010-01-01

  Diplomska naloga opisuje princip delovanja vlakenskega optičnega senzorja vibracij z Michelsonovim interferometrom. Predstavljeno je teoretično ozadje delovanja senzorja, načrtovanje ter gradnja elektronskega vezja in izdelava akustične antene. Rezultati meritev so prikazani na računalniku s pomočjo programskega okolja LabVIEW.

 9. Na Cauda do Cometa

  Voelzke, M. R.

  2009-01-01

  Quando viam um cometa, os antigos gregos imaginavam uma estrela com uma vasta cabeleira. Não à toa, a palavra deriva do termo koma, que significa cabelo. Constituídos por fragmentos de gelo e gases, os cometas possuem um núcleo sólido, que pode ter vários quilômetros de diâmetro, e uma cauda que sempre aponta na direção contrária ao Sol, devido aos ventos solares. Graças à aparência de pontos luminosos em movimento (ao contrário de outros astros, que parecem estáticos), esses corpos celestes foram interpretados por diferentes povos com muito misticismo, inspirando mitos tanto de boas-novas como de maus presságios. Conheça algumas dessas histórias:

 10. Lula na Veja

  2011-01-01

  Resumo: As instituições da mídia detêm grande poder simbólico nas sociedades contemporâneas. São elas que selecionam quais fatos do cotidiano devem virar notícia, e como essas notícias serão representadas, de forma a potencialmente contribuir para manter ou transformar crenças e atitudes em diferentes áreas da vida. As representações produzidas pela mídia, no entanto, muitas vezes não são isentas de ideologia; sendo, na realidade, moldadas conforme os interesses das instituições que as veicul...

 11. NA48 prototype calorimeter

  1990-01-01

  This is a calorimeter, a detector which measures the energy of particles. When in use, it is filled with liquid krypton at -152°C. Electrons and photons passing through interact with the krypton, creating a shower of charged particles which are collected on the copper ribbons. The ribbons are aligned to an accuracy of a tenth of a millimetre. The folding at each end allows them to be kept absolutely flat. Each shower of particles also creates a signal in scintillating material embedded in the support disks. These flashes of light are transmitted to electronics by the optical fibres along the side of the detector. They give the time at which the interaction occurred. The photo shows the calorimeter at NA48, a CERN experiment which is trying to understand the lack of anti-matter in the Universe today.

 12. Akcelerace RSA na GPU

  Balogh, Tomáš

  2013-01-01

  Tato bakalářská práce se zabývá implementací obecného algoritmu RSA prostřednictvím Montgomeryho násobení pro grafické karty. Pro vybranou platformu CUDA jsou vytvořeny čtyři verze implementace s cílem dosáhnutí co nejvyššího zrychlení výpočtu v porovnání s výpočtem na procesoru. Zrychlení výpočtu je kromě jiného dosaženo paralelizací aritmetických operací sčítání a násobení velkých čísel.

 13. Investigation on U - O - Na, Pu - O - Na and U,Pu - O - Na phase diagrams

  The thermochemical interaction between the nuclear fuel (uranium and plutonium mixed oxides) and the sodium has been investigated and particularly the three phase diagrams: U - O - Na; Pu - O - Na; U,Pu - O - Na. High temperature neutron diffraction, microcalorimetry and powder X-ray diffraction were used for the characterization of the compounds synthetized. This study allowed to complete the knowledge about each of these diagrams and to measure some physical and thermal properties on the compounds. The limits on the modelization of the fuel-sodium interaction are discussed from the results of the UO2 - Na reaction

 14. Energy levels of 24Na

  Four experiments are reported yielding excitation energies, spins, parities, mean lifetimes, γ-ray branching ratios of 24Na. The applied methods include particle-γ angular correlations and Doppler shift attenuation method lifetime measurements. From a 23Na(d,pγ)24Na experiments using a large Ge(Li) γ-detector excitation energies, branching ratios and mean lifetimes are determined. A 26Mg(d,αγ)24Na experiment using a NaI(Te) γ-detector enables the assignment of spins and γ-ray mixing ratios. From a 22Ne(3He,pγ)24Na measurement with a deeply implanted 22Ne target, preliminary data from the γ-decay of levels with Ex = 4 - 6 meV and additional nuclear lifetime data are decided. Finally a 23Na(n,γ)24Na γ-spectrum obtained with thermal neutrons and a Ge(Li) detector enabled the adjustment of some of the level energies. The data from these and other experiments were collected and compared with theory. It turned out that the statistical model of nuclear reactions does not give reliable information about nuclear spin-parity combinations. However recent shell-model calculations of Chung give remarkable agreement for low-lying levels (Ex < 3.3 meV)

 15. Valores na escola

  Menin Maria Suzana De Stefano

  2002-01-01

  Full Text Available Neste texto pretende-se discorrer sobre valores morais na escola e suas implicações para a formação de professores. Para tanto discutir-se-á, em primeiro lugar, e brevemente, o que são valores morais, ou éticos, e como a escola pode situar-se em relação a eles. Em seguida, serão relatadas algumas observações a respeito de valores de professores e práticas daí decorrentes. São comentados resultados de pesquisa que ilustram a transmissão de valores de forma doutrinal e a educação moral e cívica tal como realizada na ditadura militar, e, por outro lado, a posição relativista e/ou de laissez-faire que certas escolas podem adotar, metodologicamente, sobre a educação em valores. Finalmente, defender-se-á a idéia de que é necessária uma discussão sobre valores pelos diversos membros da escola e uma opção por uma metodologia para ensiná-los, seja os professores, em sua formação inicial e continuada, seja os alunos. A teoria de desenvolvimento moral de Jean Piaget será apresentada como uma referência possível para a educação em valores. Exemplos de situações escolares de conflito de valores entre direção, pais e alunos são discutidas para ilustrar como uma escola pode adotar um procedimento democrático de educação em valores, que se apresenta como um terceiro caminho possível de educação moral nas escolas, além das posições doutrinárias ou relativistas.

 16. Efeito do colesterol na atividade da (Na+/K+) ATPase

  Oliveira, Liliana Patrícia Alves

  2012-01-01

  O alumínio é o metal mais abundante na crosta terrestre sendo a sua exposição cada vez maior nas sociedades industrializadas. Numa sociedade cada vez mais envelhecida onde o número de casos de doenças neurodegenerativas tendem a aumentar, parece importante esclarecer os mecanismos celulares da neurotoxicidade do alumínio de forma a prevenir os seus efeitos. Estudos in vivo e in vitro indicam que a exposição a alumínio inibe a atividade da (Na+/K+)ATPase, proteína responsável...

 17. A aposta na filosofia

  Márcio Suzuki

  2011-12-01

  Full Text Available Para Hume, filosofar é uma atividade semelhante às demais ocupações humanas. A decisão que leva à atividade filosófica é menos resultado de uma argumentação teórica do que fruto de um cálculo prático, que é entendido como uma caça ou um jogo. O objetivo deste trabalho será o de mostrar que no jogo filosófico perde quem joga sério demais. A aposta na filosofia tem que passar pelo bom humor e pela diversão: uma resposta a Pascal?For Hume, philosophy is in itself neither more nor less important than other human activities. On the contrary, it can be explained from its resemblance with game and hunting. If one chooses to dedicate himself to philosophy, his decision is not the consequence of logical reasoning, but depends on practical evaluation, which has something to do with gambling. The following text tries to show that in philosophy, like in other games, the loser will be the one who plays too earnestly. The philosophical game requires good humour and some relaxation: Is this a good answer to Pascal's pari?

 18. O SUBLIME NA MODERNIDADE

  Martha de Almeida

  2009-03-01

  Full Text Available A obra Uma investigação filosófica sobre a origem de nossas idéias do sublime e dobelo, do sensualista inglês Edmund Burke (1757, data as origens do sublime na Modernidade. Nosublime ocorre é um prazer ligado à dor, um "horror delicioso" que sentimos quando acreditamosque estamos em perigo sem que isso esteja ocorrendo realmente. Em O mundo como Vontade erepresentação Schopenhauer assume as influências que sofreu de Kant no que diz respeito à suainterpretação sobre o belo e o sublime, porém difere dele quanto à natureza dessa impressão. ParaSchopenhauer a experiência estética pressupõe a dissolução da subjetividade num movimento decontemplação das idéias livre do querer imposto pela vontade individual. As idéias deSchopenhauer influenciaram a estética do Nietzsche de O nascimento da tragédia.

 19. Studies on NaXe Clusters

  2001-01-01

  The chemical shift of 23Na in excimer NaXe was measured by using nuclear magnetic resonance (NMR) spectra, which is in good agreement with the theoretical value obtained by ab initio calculations. The bond length, dissociation energy, dipole of NaXe and Mulliken charges at Na and Xe in NaXe were calculated, respectively. The spectra of ultraviolet (UV) fluorescence and surface-enhanced Raman scattering of NaXe were also measured.

 20. VPLIV MEDIJEV NA PORAST KRIMINALITETE

  Plešivčnik, Petra

  2011-01-01

  V diplomski nalogi sem podrobneje predstavila vpliv medijev na kriminaliteto in skušala ugotoviti ali imajo mediji kakšen vpliv na porast le-te. V prvem poglavju sem se osredotočila na zastavitev nekaterih hipotez skozi diplomsko nalogo, nato pa nadaljevala z razvojem medijev, razčlenitvijo množičnih medijev in predstavila nekaj njihovih učinkov. V tretjem poglavju sem povzela korelacijo med nasiljem in posameznikom, ter bolj konkretno nadaljevala s predstavitvijo same kriminalitete v medijih...

 1. VPLIV KULTURE NA MOTIVACIJO ZAPOSLENIH

  Gjergjek, Andreja

  2012-01-01

  Pri diplomskem delu smo se osredotočili na proučevanje kulture in motivacije. Opredelili smo pojem kulture in njene sestavine. V okviru nacionalne kulture smo opredelili dela Hofsteda, Trompenaarsa, Halla, Ronena in Shenkara. V nadaljevanju smo opredelili pojem motivacije in predstavili motivacijske dejavnike. Pojasnili smo tudi vpliv kulture na motivacijo zaposlenih. Kultura je način ţivljenja pripadnikov neke druţbe. Obsega celotno področje idej, navad, prepričanj, jezika, vzorcev vedenj...

 2. PLESNE DELAVNICE NA RAZREDNI STOPNJI

  Perša, Simona

  2012-01-01

  V diplomskem delu z naslovom Plesne delavnice na razredni stopnji so predstavljene težave, s katerimi se srečujejo učenci 1. in 2. vzgojno-izobraževalnega obdobja pri učenju plesa ter poklic plesnega pedagoga. V teoretičnem delu je osvetljena vloga plesa v šolah, vpliv in pomen plesa na otrokov razvoj, ples kot dejavnost otrok in poučevanje plesa z vidika plesnega pedagoga. Praktični del ponuja izdelane, preizkušene, analizirane priprave za plesne delavnice na razredni stopnji. V okviru plesn...

 3. VPLIV OSEBNOSTI NA STILE VODENJA

  Vučak, Petra

  2009-01-01

  Nekatere naše vrline krasijo zlate lastnosti, druge pa kvarijo sivi odtenki. Če bi ljudje razumeli in spoznali svojo osebnost, ter osebnostne tipe drugih ljudi, bi se problemi pri komunikaciji občutno zmanjšali. Takrat bi namreč lažje uvideli, zakaj je nekdo reagiral na način, kot je ali zakaj je nekdo dejal to, kar je. Smisel tega je, da spoznamo svoje dobre lastnosti, ki jih lahko še bolj razvijemo, slabe pa poskušamo nadzorovati in tako zmanjšati njihov vpliv. Iskanje uspešnih in učink...

 4. Uwarunkowania procesu transformacji na Ukrainie

  Michalski, Tomasz; Kuczabski, Aleksander

  2014-01-01

  W pierwszej części artykułu omówiono główne czynniki (wewnętrzne i zewnętrzne), które wpłynęły na procesy transformacji ustrojowej w europejskich i zakaukaskich krajach postkomunistycznych. W drugiej części artykułu skupiono się na czynnikach, które zadecydowały, że jak dotychczas proces transformacji ustrojowej na Ukrainie jest bardzo słabo zaawansowany.

 5. TRGOVANJE NA IZBRANEM TRGU - FOREX

  Ambrož, Sabina

  2012-01-01

  V delu diplomskega seminarja je obravnavana tematika trgovanja na valutnem trgu. Trgovanje z valutami je v zadnjem desetletju doseglo velik razvoj, močno pa je narasla tudi priljubljenost valutnega trga Forex, saj se zaradi enostavnega pristopa in možnosti velikih zaslužkov zanj odloča vse več posameznikov. V teoretičnem delu povzamemo ključne elemente, ki jih mora poznati začetnik na tem trgu. V empiričnem delu pa poskušamo na praktičnem primeru pokazati primer trgovanja s trendom in vstopom...

 6. Results from NA61/SHINE

  Unger M.

  2013-06-01

  Full Text Available In this paper we summarize recent results from NA61/SHINE relevant for heavy ion physics, neutrino oscillations and the interpretation of air showers induced by ultra-high energy cosmic rays.

 7. Na via do Behemoth

  Gérard Rabinovitch

  2008-06-01

  Full Text Available O momento nazista permanece um enigma impensado de que a cultura contemporânea continua cativa. O autor levanta a hipótese de que a persistência desse enigma e seus estragos duráveis se devem à insistência dos pensamentos político, sociológico e filosófico em construírem o nazismo à luz da metáfora hobbesiana do Leviatã. Propõe retomar a questão do nazismo sob a perspectiva do Behemoth, antônimo do Leviatã. Para tanto, sugere a necessidade de retornar a Freud e à psicanálise, balizas de um possível novo pensamento do político que escrutine a destrutividade nazista. Propõe ainda sondar as homologias entre nazismo, corjas e máfias, com base na figura da " heroicização da violência" que lhes seria comum. E avança um modelo " econômico" : a quimera, suscetível de capturar o caráter heterotópico e heterocrônico de sua construção criminosa.The paths of Behemoth. The Nazi moment remains as the thoughtless enigma of which contemporary culture is still captive. The author raises the hypothesis where the persistency of this enigma and its durable damages are due to the insistence of the political, social and philosophical thoughts in building the Nazism at the view of the Hobbesian metaphor of Leviathan. It is here proposed to resume the Nazism matter under Behemoth's perspective, antonym to Leviathan. For such, it is suggested a necessity to look back at Freud and the psychoanalysis, structured by a possible new political thought which scrutinizes the destructivity of the Nazism. It is also here proposed to gaze at the homologies between Nazism, mafias and gangs, with a base in the figure of " violence as a heroically act" that are their common ground. The author also advances an economical model: the chimera susceptible to capture the heterotopic and heterochronic character of its criminal construction.

 8. Utjecaj spola na pacijentovu procjenu nadomjestaka na gornjim prednjim zubima

  KRISTEK ZORIĆ, Ela; Žagar, Maja; KNEZOVIĆ ZLATARIĆ, Dubravka

  2014-01-01

  Svrha rada: Željelo se istražiti zadovoljstvo pacijenata izgledom nadomjestaka na gornjim prednjim zubima i ustanoviti postoji li razlika u procjeni njihova izgleda s obzirom na spol. Materijali i metode: Dvjesto pacijenata ocjenjivalo je boju, anatomski oblik i površinsku teksturu nadomjestaka (kompozitni ispuni, fasetirane krunice, metalkeramičke i potpuno keramičke krunice) uspoređujući ih sa susjednim prirodnim zubima. Podatci su izraženi u prosječnim ocjenama boje, anatomskog oblika i po...

 9. Corpo e sexualidade na gravidez

  Natalúcia Matos Araújo

  2012-06-01

  Full Text Available Estudo etnográfico que teve como objetivo compreender como as gestantes vivenciam os processos fisiológicos do seu corpo durante a gestação e a sua repercussão na sexualidade. A pesquisa envolveu sete mulheres residentes em bairro popular de São Paulo. Na coleta de dados, utilizou-se observação participante e entrevista com questões norteadoras. Os dados foram apresentados na forma de narrativa e posteriormente organizados nas categorias: Percebendo as transformações corporais; Convivendo com as mudanças no corpo; Sentimentos e sensações na vida sexual durante a gestação e imaginando o corpo e a sexualidade após a gestação. As mulheres referiram-se às transformações do corpo como desconfortos e expressaram a preocupação de que fossem definitivas. Expressaram o desejo de que, após o parto, o corpo volte a ser como era e que volte a sentir desejo sexual. O reconhecimento destes fatos constitui-se numa ferramenta primordial na adequação das práticas profissionais.

 10. All new for NA62

  Antonella Del Rosso

  2012-01-01

  This week sees the start of the first run of the new NA62 experiment. This will be a unique opportunity for the collaboration to test its new beam, new detectors and new data acquisition system before the physics run in 2014. Speaking to the Bulletin, the NA62 technical coordinator Ferdinand Hahn shares the many challenges that the various teams faced to be on time for beam. Ready, steady, start!   A Large Angle Veto detector (white) in place in the NA62 decay volume (blue). With components from almost all the detectors in place downstream of the decay point of the mother particles – the kaons – and of the KTAG detector that tags the kaons before they decay, NA62 is ready for its first technical run. This unique run will test all the equipment as well as the trigger and the data acquisition systems. “This year, we will have about five weeks of beam from the SPS before the long shutdown of all the CERN machines,” says Ferdinand Hahn, NA62 Technical Co-...

 11. gigapanorama of NA 62 cavern

  Brice, Maximilien

  2015-01-01

  The image shows the new rare Kaon decay experiment at CERN, called NA62. The NA62 experiment is 270 metres long and includes a 120-metre-long vacuum tank, shown here, housing several of the particle detectors. (Note: the experiment axis is a straight line, the curving of the tank is an optical effect of the photo.) Kaons are particles that decay into lighter elementary particles. The kaon decay processes are mostly well known, except for some very rare decay modes. For example, NA62 is investigating a rare decay predicted by the Standard Model in which a kaon decays into one pion and two neutrinos. This process occurs only once every 10 billion decays. The understanding of such ultra-rare decays are of great importance because they test the Standard Model in energy ranges not accessible by direct measurements. They are therefore complementary to the measurements at the LHC. ultra high definition on demand (photolab@cern.ch).

 12. Criatividade na Gestalt–terapia

  Patrícia Albuquerque Lima

  2009-04-01

  Full Text Available Como se conceitua criatividade na teoria da Gestalt–terapia? Qual o papel e a função da criatividade nesta abordagem? O que se considera como um comportamento criativo no senso comum é tão diferente do que compreendemos, na abordagem gestáltica, como criatividade? Estas são algumas das perguntas sobre as quais buscaremos transcorrer ao longo deste artigo. Partimos de simples perguntas, pois talvez um bom recurso para se “tratar” da criatividade seja a curiosidade. Para isto, iremos apresentar a contribuição de alguns autores que discorreram sobre o tema da criatividade em suas obras, iniciando por Kurt Goldstein e sua Teoria Organísmica, que consideramos o principal substrato teórico para se pensar a criatividade na Gestalt–terapia.

 13. OGLAŠEVANJE NA FACEBOOKU

  Renko, Katica

  2013-01-01

  V magistrskem delu smo se seznanili z oglaševanjem na Facebooku. S pregledom gradiva, ki nam je ponujeno, smo preverili pogoje, načine, oblike … oglaševanja, ki pa smo jih s pregledom situacije v praksi preverili in dopolnili. Ob zaključku dela lahko rečemo, da je oglaševanje preko FB enostavnejše, cenejše, dostopnejše, omogoča nam ažurnost in samo komunikacijo z naslovniki, ki so potencialni kupci naših ponudb. Množični mediji nam omogočajo mnogotero obliko oglaševanja. Izbrana oblika ponuja...

 14. Vplyv prídavku fermentačných produktov obsahujúcich kyselinu gamma-linolénovú na reologické vlastnosti cesta a cereálnych výrobkov

  Dodok, L.; Bolyó, Juraj; Čertík, M.

  Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2005 - (Staruch, L.; Morávková, H.), s. 142-146 ISBN 80-227-2300-2. [Zjazd Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárne vedy pri SAV /7./. Bratislava (SK), 08.09.2005] Institutional research plan: CEZ:AV0Z40720504 Keywords : solid state fermentation * bioproduct * cereal goods Subject RIV: CE - Biochemistry

 15. Primjena svjetlovodne tehnologije na brodovima

  Jurdana, Irena

  2008-01-01

  Svjetlovodna tehnologija je zbog svojih prednosti u prijenosu podataka i jednostavnosti izvedbe nad klasičnim tehnologijama prijenosa informacija u proteklih dva desetljeća potpuno prevladala na području telekomunikacijskih i računalnih mreža. Osim u komunikacijskim sustavima svjetlovodi su se počeli primjenjivati i kao senzori za razne neelektrične i električne veličine. U oba slučaja njihove vrlo male dimenzije, jednostavno instaliranje, neosjetljivost na vanjske elektromagnetske utjecaje, ...

 16. β decay of 32Na

  The β-decay of 32Na has been studied using β-γ coincidences. New transitions and levels are tentatively placed in the level scheme of 32Mg from an analysis of γ-γ and β-γ-γ coincidences. The observation of the indirect feeding of the 2321 keV state in 32Mg removes some restrictions previously placed on the spin assignment for this state. No evidence of a state at 2117 keV in 32Mg is found. Previously unobserved weak transitions up to 5.4 MeV were recorded but could not be placed in the decay scheme of 32Na

 17. KAZNIVA DEJANJA NA CIVILNIH LETALIH

  Vöröš, Tina

  2014-01-01

  Letalska industrija je ena izmed najhitreje rastočih industrij na svetu in je še kako pomembna v življenju mnogih, ki potujejo. Zaradi prisotnosti terorizma v letalstvu in vseh preteklih napadov na civilna letala, ki so terjali številne žrtve, je varovanje pred dejanji nezakonitega vmešavanja v civilno letalstvo ena izmed glavnih prioritet vseh letališč in letalskih prevoznikov ter nekaterih mednarodnih organizacij. Varnost letala pa znajo ogroziti tudi neposlušni in napadalni potniki, ki iz ...

 18. IMPLEMENTACIJA MULTIMEDIJSKEGA TERMINALA NA FOV

  Ažman, Andrej

  2011-01-01

  Z diplomskim delom smo implementirali tehnološko rešitev Infomat, to je touch screen monitor z aplikacijo, s katero smo izpopolnili in dopolnili obstoječi informacijski sistem na FOV z uporabo drugačne oz. dodatne tehnologije. Študenti in profesorji FOV imajo informacijski sistem, ki je enostaven in ima odgovore na veliko koristnih vprašanj. Z vpeljavo drugačne tehnologije smo uporabnikom omogočili, da dobijo informacije tudi tisti, ki nimajo lastnega računalnika, ter uporabnikom omogočili...

 19. Cistična fibroza

  Tješić-Drinković, Dorian; Tješić-Drinković, Duška

  2015-01-01

  Cistična fibroza je najčešća nasljedna, autosomalno recesivna bolest koja utječe na dužinu života u bijeloj rasi. Danas je prepoznato više stotina mutacija uz veliku varijaciju ekspresije bolesti. Prepoznavanje bolesnika i nosilaca mutacije pruža mogućnost genskog savjetovanja i prevencije bolesti. Rano dijagnosticiranje, sve češće pomoću neonatalog probira, omogućuje rani multidisciplinarni terapijski pristup uz značajno produljenje životnog vijeka i sve većeg broja odraslih bolesnika. Dužin...

 20. Mobbing - zlostavljanje na radnome mjestu

  Šoljan, Ivana; Josipović-Jelić, Željka; Jelić Kiš, Anita

  2008-01-01

  Mobbing odnosno zlostavljanje na radnome mjestu predstavlja neprijateljsku i neetičnu komunikaciju, koja je sustavno usmjerena od jednoga ili više pojedinaca prema, uglavnom, jednom pojedincu, koji je zbog mobbinga gurnut u poziciju u kojoj je bespomoćan ili se ne može obraniti te držan u njoj s pomoću stalnih zlostavljačkih (mobinških) aktivnosti. U članku je obrađeno nekoliko bitnih značajki zlostavljanja: ponašanja karakteristična za zlostavljača, organizacijski uzroci pojave, konflikt u p...

 1. Criatividade na Gestalt–terapia

  Patrícia Albuquerque Lima

  2009-01-01

  Como se conceitua criatividade na teoria da Gestalt–terapia? Qual o papel e a função da criatividade nesta abordagem? O que se considera como um comportamento criativo no senso comum é tão diferente do que compreendemos, na abordagem gestáltica, como criatividade? Estas são algumas das perguntas sobre as quais buscaremos transcorrer ao longo deste artigo. Partimos de simples perguntas, pois talvez um bom recurso para se “tratar” da criatividade seja a curiosidade. Para isto, iremos apresentar...

 2. VPLIV VODJE NA RAZVOJ SODELAVCEV

  Fabjan, Jožica

  2011-01-01

  Razvoj in uspešnost podjetja sta tesno povezana z razvojem vseh, ki v podjetju delajo. Ljudje, ki so opremljeni z ustreznimi znanji, sposobnostmi in veščinami, so strateškega pomena, ter zagotovo eden ključnih dejavnikov konkurenčnosti in uspešnosti sodobnega časa. Odločilno vlogo pri usmerjenem razvoju ljudi v organizaciji, strokovnjaki pripisujejo vodjem na vseh hierarhičnih ravneh organizacijske strukture podjetja. V diplomski nalogi, ki je razdeljena na teoretični in empirični del smo...

 3. SEMIKONTINUIRNI PROCES PRIDOBIVANJA ORGANSKIH PRODUKTOV IZ MACESNOVE BIOMASE S SUBKRITIČNO VODO

  Košiček, Blaž

  2015-01-01

  Namen magistrske naloge je bil izvesti semikontinuirni proces ekstrakcije lesne biomase s subkritično vodo (SubCW). Poleg same ekstrakcije je pri našem procesu prisotna tudi hidrotermična degradacija lesne biomase v prisotnosti subkritične vode, pri čemer nastajajo različni produkti. Ekstrahirali smo svežo macesnovo skorjo, saj študije kažejo, da macesnov les vsebuje v vodi topne substance, fenolne spojine, ki imajo visoko dodano vrednost in antioksidativne lastnosti. Preučevali smo kako razl...

 4. Study of the Na-Na2O-Na2CO3-C system phase diagram

  The aim of this study is to provide a contribution to the understanding of the sodium-carbon-oxygen ternary system in the sodium rich corner. The basic experimental technique used is differential thermal analysis (DTA) but it has been completed by quenching, X ray and chemical analysis methods. The proposed phases diagram implies that Na-Na2O-Na2CO3-C system is reciprocal ternary system. Temperature of stable pairs reversal is 690 deg. C. The stable pair is Na-Na2CO3 at elevated temperature and Na2O-C at low temperature. (author)

 5. System Na3VO4-Na4V2O7-Na2WO4

  State diagrams of sodium-orthovanadate-sodium tungstate, sodium pyrovanadatesodium tungstate systems and crystallization surface of sodiumorthovanadate-sodium pyrovanadate-sodium tungstate system were studied. Na5VWO8 compound forms in sodium orthovanadate-sodium tungstate system in solid state. Congruently melting Na6V2WO11 compound forms in sodium pyrovanadate-sodium tungstate system. Liquidus diagram of sodium orthovanadate-sodium pyrovanadate-sodium tungstate system was constructed. Compositions and melting points of ternary eutectic points were determined. 4 refs.; 3 figs.; 3 tabs

 6. Glavni karakteristiki na igraornite podracja

  Janevski, Vladimir

  2010-01-01

  koga stanuva zbor za igraornite podracja vo taa smisla se misli i na etnografskite karakteristiki vo Makedonija. Vo Makedonija postojat pet igraorni podracja i toa: Zapadnoto igraorno podracje, Jugozapadnoto igraorno podracje, juznoto igraorno podracje, Istocnoto igraorno podracje i severnoto igraorno podracje.

 7. NA49: lead ion collision

  1995-01-01

  This is an image of an actual lead ion collision taken from tracking detectors on the NA49 experiment, part of the heavy ion project at CERN. These collisions produce a very complicated array of hadrons as the heavy ions break up. It is hoped that one of these collisions will eventually create a new state of matter known as quark-gluon plasma.

 8. NA49: lead ion collision

  1995-01-01

  This is an image of an actual lead ion collision taken from the NA49 experiment, part of the heavy ion project at CERN. These collisions produce a very complicated array of hadrons as the heavy ions break up. It is hoped that one of these collisions will eventually create a new state of matter known as the quark-gluon plasma.

 9. NA60 frees the quarks

  2003-01-01

  Fitted with new state-of-the-art silicon detectors, NA60 is prepared to study the phase transition from confined hadronic matter to a deconfined (free) quark-gluon plasma, a state of matter which probably existed an instant after the Big Bang.

 10. VPLIV VODENJA NA ZAUPANJE ZAPOSLENIH

  Polajšer, Jolanda

  2015-01-01

  Zaupanje je osnovni in izjemno pomembni dejavnik dobrega sodelovanja. Diplomsko delo izpostavi pomen zaupanja za delovanje moderne organizacije. V diplomskem delu tudi ugotavljamo, kakšen vpliv ima lahko stil vodenja na prisotnost zaupanja podrejenih v nadrejene. Ugotovili smo, da obstaja pomembna korelacija med vodenjem in stopnjo zaupanja.

 11. NA62: Hidden Sector Physics

  Cesarotti, Carissa Joyce

  2016-01-01

  Modern experimental physics is often probing for new physics by either finding deviations from predictions on extremely precise measurements, or by looking for a new signal that cannot be explained with existing models. The NA62 experiment at CERN does the former by measuring the ultra-rare decay $K^+ \\rightarrow \\pi^+ \

 12. DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA ZVESTOBO KUPCA

  Begelj, Nina

  2014-01-01

  V diplomski nalogi smo raziskali kateri dejavniki kakovosti storitev so pomembni za kupčevo zvestobo. Dejavnike smo določili na podlagi pregleda teoretičnih osnov in jih vključili v spletno anketo, na katero je odgovorilo 158 anketirancev. Na podlagi analiz smo ugotovili pomembnost dejavnikov in medsebojne povezave med dejavniki kakovosti in dejavniki zvestobe. Rezultati ankete kažejo na veliko pomembnost dejavnikov, ki se nanašajo na vedenje in urejenost zaposlenih, ter na cenovno stabiln...

 13. The NA62 trigger system

  The main aim of the NA62 experiment (NA62 Technical Design Report, 〈http://na62.web.cern.ch/NA62/Documents/TDFulldocv1.pdf〉 [1]) is to study ultra-rare Kaon decays. In order to select rare events over the overwhelming background, central systems with high-performance, high bandwidth, flexibility and configurability are necessary, that minimize dead time while maximizing data collection reliability. The NA62 experiment consists of 12 sub-detector systems and several trigger and control systems, for a total channel count of less than 100,000. The GigaTracKer (GTK) has the largest number of channels (54,000), and the Liquid Krypton (LKr) calorimeter shares with it the largest raw data rate (19 GB/s). The NA62 trigger system works with 3 trigger levels. The first trigger level is based on a hardware central trigger unit, so-called L0 Trigger Processor (L0TP), and Local Trigger Units (LTU), which are all located in the experimental cavern. Other two trigger levels are based on software, and done with a computer farm located on surface. The L0TP receives information from triggering sub-detectors asynchronously via Ethernet; it processes the information, and then transmits a final trigger decision synchronously to each sub-detector through the Trigger and Timing Control (TTC) system. The interface between L0TP and the TTC system, which is used for trigger and clock distribution, is provided by the Local Trigger Unit board (LTU). The LTU can work in two modes: global and stand-alone. In the global mode, the LTU provides an interface between L0TP and TTC system. In the stand-alone mode, the LTU can fully emulate L0TP and so provides an independent way for each sub-detector for testing or calibration purposes. In addition to the emulation functionality, a further functionality is implemented that allows to synchronize the clock of the LTU with the L0TP and the TTC system. For testing and debugging purposes, a Snap Shot Memory (SSM) interface is implemented, that can work

 14. Na+,K+-ATPase Na+ affinity in rat skeletal muscle fiber types

  Kristensen, Michael; Juel, Carsten

  2010-01-01

  Previous studies in expression systems have found different ion activation of the Na(+)/K(+)-ATPase isozymes, which suggest that different muscles have different ion affinities. The rate of ATP hydrolysis was used to quantify Na(+),K(+)-ATPase activity, and the Na(+) affinity of Na(+),K(+)-ATPase......Previous studies in expression systems have found different ion activation of the Na(+)/K(+)-ATPase isozymes, which suggest that different muscles have different ion affinities. The rate of ATP hydrolysis was used to quantify Na(+),K(+)-ATPase activity, and the Na(+) affinity of Na...

 15. Saúde na escola...Saúde na comunidade

  Nunes, Carlos Manuel Domingues Rocha

  2011-01-01

  Este relatório tem como foco de estudo, um conjunto de actividades implementadas em contexto escolar e direcciona o projecto de intervenção na comunidade para as acções relacionadas com a promoção da higiene oral e corporal nos alunos a frequentar o 1º ano do 1º ciclo do ensino básico e jardins-de-infância do Agrupamento de Escolas de Gondomar. O trabalho desenvolvido tem como sustentáculo o estágio de intervenção na comunidade realizado durante a frequência do Curso de Pós-Licenciatura de...

 16. Na3DyCl6

  Christian M. Schurz

  2011-05-01

  Full Text Available Single crystals of the title compound, trisodium hexachloridodysprosate, Na3DyCl6, were obtained as a by-product of synthesis using dysprosium(III chloride and sodium chloride among others. The monoclinic structure with its typical β angle close to 90° [90.823 (4°] is isotypic with the mineral cryolite (Na3AlF6 and the high-temperature structure of the Na3MCl6 series, with M = Eu–Lu, Y and Sc. The isolated, almost perfect [DyCl6]3− octahedra are interconnected via two crystallographically different Na+ cations: while one Na+ resides on centres of symmetry (as well as Dy3+ and also builds almost perfect, isolated [NaCl6]5− octahedra, the other Na+ is surrounded by seven chloride anions forming a distorted [NaCl7]6− trigonal prism with just one cap as close secondary contact.

 17. VPLIV NACIONALNE KULTURE NA ODVIJANJE POGAJANJ

  Borko, Vanja

  2014-01-01

  Vse več podjetij posluje na mednarodnih trgih, kjer se srečujejo s tujimi kulturami. Vzpostavitev poslovnega odnosa v tuji državi zahteva prilagojeno komunikacijo. Pogajanje je vrsta poslovne komunikacije, s katero želimo doseči dogovor. V diplomskem projektu smo ponazorili vpliv kulturnih razlik na odvijanje pogajanj. Projekt je razdeljen na pet poglavij. V uvodu predstavljamo glavni problem pogajanj, ki je nezadostna priprava na pogajanje in nerazumevanje medkulturnih razlik. Naslednje pogl...

 18. Ishara na uashiriaji kama nyenzo ya mtindo, maana na kiwakilishi cha itikadi katika riwaya ya Nyuso za Mwanamke

  Wanyonyi, Mukhata Chrispinus

  2016-01-01

  Makala haya yanachanganua ishara na uashiriaji kama mbinu ya kimtindo ya kuwasilisha maana na kukuza uhusika na maudhui katika riwaya ya Nyuso za Mwanamke (2010) ya Said Ahmed Mohamed. Nimechanganua aina tatu za ishara ambazo ni ishara bia, ishara za kaida na ishara za kifasihi kama zinavyoainishwa na Frye na wenzake (1985). Lengo kuu ni kuchanganua na kubainisha jinsi ishara zinavyowasilisha maana na itikadi za jamii katika matini husika. Ishara hizi pia husaidia kukuza maudhui, ploti na kuo...

 19. NA50 quark-gluon plasma experiment

  1997-01-01

  View of the NA50 detector, which studies quark-gluon plasma. The picture shows one of the six hodoscopes, made of 48 scintillator counters, used in the muon trigger of the NA50 spectrometer. The picture shows one of the six hodoscopes, made of 48 scintillator counters, used in the muon trigger of the NA50 spectrometer

 20. Corpo e velhice na contemporaneidade

  Gabriela Felten da Maia

  2014-04-01

  Full Text Available A inegável atenção dada ao corpo na sociedade inspirou a construção deste trabalho, visto que os imperativos atuais são a beleza, a forma e o vigor. A velhice e a inexorabilidade da morte apresentam-se para este ideal como incômodos que devem ser afastados através de diversos hábitos "saudáveis" e “rejuvenescedores”, como a ginástica, os cosméticos, as vitaminas, procedimentos estético-cirúrgicos, entre outros. O modo de “ser velho”, então, passa a ser configurado não mais por estereótipos negativos, mas a partir de um ethos em que os idosos são apresentados como saudáveis, joviais, engajados, produtivos e autoconfiantes. São corpos que ultrapassam as marcas do tempo, atléticos, firmes e lisos. Logo, aqueles que não aderem a este ethos podem tornar-se desviantes, estranhos, velhos, ultrapassados e precisam, portanto, serem descartados ou escamoteados. Tendo em vista estas questões, o presente trabalho propõe-se a discutir sobre o tema velhice, corpo e sociedade, na tentativa de problematizar sobre os atuais modos de subjetivação e o envelhecimento na contemporaneidade.

 1. Biomonitoring znečištění ovzduší pomocí dřevokazných hub a jehličí smrku ztepilého na příměstských, zemědělských a lesních plochách regionu Zlín

  Tříska, Jan; Cudlín, Pavel; Gabriel, Jiří; Baldrian, Petr

  Brno : Tisk vydavatelství MU Brno, 2000 - (Holoubková, I.), s. 59-64 ISBN 80-210-2328-7. [ERA 2000. Brno (CZ), 12.03.2000-15.03.2000] R&D Projects: GA MŽP MR/340/1/96 Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour

 2. Solid state diffusion of NaCl into NaY zeolite studied by positron annihilation

  A series of samples, prepared from mechanical mixtures of NaCl with NaY zeolite and resulting in the dispersion of NaCl in NaY, was studied by position annihilation spectroscopy. We measured the positron lifetime spectroscopy as a function of the weight ratio of the NaCl-NaY zeolite heated at 500 degree C for 1 h, as a function of the heating temperature held for 1 h, and as a function of the heating duration at 500 degree C for NaCl/NaY (15%). All the lifetime spectra were resolved into five components, in which the third, fourth and fifth components are related to the positron annihilation in β cage, supercage and interface void respectively. The experimental results showed that position annihilation spectroscopy is sensitive to the change of the dispersion of NaCl in NaY zeolite

 3. NA

  Braga, Ataide R.

  1998-01-01

  The purpose of this research is to investigate when a Just-In-Time (JIT) inventory management technique is a worthwhile approach to managing inventories. Some experts in the field maintain that the additional transportation costs derived from using JIT and its costs due to frequent shipping is more than offset by the reduction in inventory levels. In this study a simulation is developed using the cost structure of Naval Air Station Lemoore for managing a selected group of items. Lemoore is co...

 4. NA

  Dunn, Joseph F.

  1998-01-01

  The primary purpose of this thesis is to examine the legal ramifications of conducting Government Agency contracting on the Internet. The author proposes that the Internet is a suitable medium on which to process and conduct all aspects of Government contracting. The thesis examines the current legal issues surrounding contract formation across the open architecture of the Internet. The thesis then examines the latest cryptological schemes for both encryption and decryption and the logistical...

 5. NA

  Dobel, Tracy A.

  1998-01-01

  This thesis examines progress toward gender integration at the Navy Recruit Training Command (RTC) in Great Lakes, Illinois. The study is largely descriptive, and attempts to determine if gender discrimination or gender bias occurs in the Navy's recruit training classes. The study adopted a definition of gender discrimination and gender bias by the American Association of University Women in a 1992 evaluation of gender equity in the educational setting. Focus group interviews were conducted w...

 6. ISKANJE IN IZBOR KADROV NA KLINIKI GOLNIK

  Kopač, Mateja

  2014-01-01

  V diplomski nalogi smo predstavili Kliniko Golnik ter raziskovali in ugotavljali, na kakšen način pridobivajo in izbirajo ustrezne kadre. Diplomsko nalogo smo razdelili na dva dela, in sicer na teoretični in empirični oz. raziskovalni del. V prvem, teoretičnem delu smo opisali kadrovanje, načrtovanje kadrov, pridobivanje kadrov in njihovo selekcijo. Pri pridobivanju kadrov smo opisali analizo dela, postopek pridobivanja kadrov ter predstavili in opisali interno ter eksterno pridobivanje kadro...

 7. Hydrogen adsorption on Na-SWCNT systems

  Nagare, Balasaheb. J.; Habale, Darshan; Chacko, Sajeev; Ghosh, Swapan

  2012-01-01

  We investigate the hydrogen adsorption capacity of Na-coated carbon nanotubes (Na-SWCNTs) using first-principles electronic structure calculations at absolute temperature and pressure. A single Na atom is always found to occupy the hollow site of a hexagonal carbon ring in all the six different SWCNTs considered, with a nearly uniform Na-C bond length of 2.5 A. Semiconducting zigzag nanotubes, (8,0) and (5,0), show stronger binding energies for the Na atom (-2.1 eV and -2.6 eV respectively), ...

 8. Vliv žíhání na lomové chování nanokompozitní Al2O3/SiC keramiky

  Flašar, Petr; Dlouhý, Ivo; Chlup, Zdeněk; Ando, K.

  Košice: IMR SAS Košice, 2006 - (Parilák, L.), s. 436-441 ISBN 80-968543-5-6. [Fractography 2006. Stará Lesná (SK), 15.10.2006-18.10.2006] R&D Projects: GA ČR(CZ) GA106/05/0495 Institutional research plan: CEZ:AV0Z20410507 Keywords : Al2O3/SiC * alumina based nanocomposite * self -crack- healing Subject RIV: JH - Ceramics, Fire-Resistant Materials and Glass

 9. OGLED FIZIKALNIH EKSPERIMENTOV NA DALJAVO

  Hladen, Sašo

  2012-01-01

  Fizikalni eksperiment je najosnovnejše in najpomembnejše orodje za motivacijo, razlago snovi, utrjevanje in dokazovanje fizikalnih pojavov in zakonov. V drugem poglavju smo govorili o uporabi računalnika v izobraževanju in fiziki. Govorimo o zgodovinskem vključevanju računalnika v izobraževanje, o značilnostih fizikalnih eksperimentov in uporabi računalnika pri pouku fizike. Govorimo še o tipu aplikacij, ki omogočajo spremljanje in izvajanje fizikalnih eksperimentov na daljavo, ter spoznam...

 10. RAZVOJ PRODUKTOV NA OSNOVI ANTIOCIANINOV

  Vatai, Tünde

  2009-01-01

  Antocianini so skupina polifenolov, ki so odgovorni za barvno raznolikost cvetov in sadežev, od rumene, oranžne, rdeče, roza, do modre. V primerjavi s sintetičnimi barvili so nestabilni, kar predstavlja glavni problem pri njihovi uporabi in se lahko pokaže kot sprememba barve med procesiranjem in skladiščenjem. Glavni cilj doktorske disertacije je bil razviti produkt, naravno barvilo na osnovi antocianinov, ki bo ustrezno stabilen in bo predstavljal alternativo sintetičnim barvilom za uporabo...

 11. Micotoxinas e Micotoxicoses na Avicultura

  Santurio JM

  2000-01-01

  Esta revisão tem como objetivo principal mostrar, baseado em dezenas de pesquisas realizadas, os efeitos tóxicos das micotoxinas aflatoxinas, tricotecenos, zealenona e fumonisinas sobre o desempenho das aves. O descobrimento das propriedades hepatotóxicas e hepatocarcinogênicas de algumas linhagens de Aspergillus flavus e A. parasiticus em perus, na Inglaterra, no início da década de 1960, seguida pela elucidação da estrutura de seus metabólitos tóxicos, as aflatoxinas, deu novo enfoque e pri...

 12. Design pistole na laser game

  Krakovský, Jakub

  2014-01-01

  Předmětem této bakalářské práce je design pistole na laser game. Cílem je vytvořit funkční návrh futuristické zbraně respektující technické, ergonomické a estetické požadavky. The main subject of this bachelor thesis is to design the laser game gun. The goal of the design is to create a functional concept of futuristic gun respecting technical, ergonomic and aesthetic requirements. D

 13. The NA62 run control

  The NA62 experiment at CERN SPS will soon start taking data to measure the ultra-rare decay K+ → π+v v-bar . The requirement to reach a rejection factor of 1012 can be obtained with a large number of VETO and particle identification detectors as well as momentum measurement spectrometers. All components are included in the Trigger and/or Data Acquisition system. The RunControl has been designed to centrally link them to achieve their control and monitoring while still allowing non-experts shifters to run the experiment easily

 14. VPLIV VODENJA NA RAZVOJ ORGANIZACIJE

  Rauš, Ivo

  2010-01-01

  Ključno vlogo pri razvoju človeških potencialov in sproščanju posameznikovih notranjih zmožnosti imajo njihovi neposredni vodje. Le ti naj bi skrbeli za ustvarjanje takega delovnega okolja, ki bo spodbujalo ustvarjalne dosežke, inovativnost, izvirnost idej, pripadnost in timsko sodelovanje. Vodenje zavzema prvo mesto na lestvici ključnih managerskih izzivov sedanjosti in srednjeročne prihodnosti, o čemer govorijo tudi številne zadnje raziskave ameriških in evropskih strokovnjakov za razvoj...

 15. Condition and body constitution of soccer players in category U19 before and after completing a preparatory period [Kondice a tělesné složení u fotbalistů kategorie U19 před a po absolvování přípravného období

  František Langer

  2010-06-01

  řípravném období fotbalistů. METODIKA: Sledovaný soubor tvořilo 14 hráčů SK Sigma Olomouc kategorie U19. Posuzovány byly startovní a akcelerační rychlost na úsecích 10 m, 30 m a 30 m letmo, vertikální skok, izokinetická síla svalů kolenního kloubu a maximální aerobní kapacita. Ze sledovaných somatických faktorů byla pozornost zaměřena na tělesnou výšku a hmotnost, procentuální zastoupení tuku, tukuprostou hmotu a celkovou tělesnou vodu. VÝSLEDKY: Ze spektra zkoumaných motorických a funkčních parametrů se u hráčů signifikantně zvýšila pouze průměrná hodnota u VO2max z 56,65 na 58,85 ml.kg–1.min–1 (p = 0,04. U somatických faktorů došlo k signifikantnímu snížení hodnot Body Mass Indexu z 22,51 na 22,28 kg/m2 (p = 0,03 a viscerálního tuku z 31,06 na 26,28 cm2 (p = 0,02. ZÁVĚRY: Změny u sledovaných parametrů nepovažujeme v kontextu individuálního herního výkonu za klíčové. Domníváme se, že klasický model přípravy fotbalistů nevede k požadovaným změnám kondičních a somatických parametrů.

 16. Micotoxinas e Micotoxicoses na Avicultura

  Santurio JM

  2000-01-01

  Full Text Available Esta revisão tem como objetivo principal mostrar, baseado em dezenas de pesquisas realizadas, os efeitos tóxicos das micotoxinas aflatoxinas, tricotecenos, zealenona e fumonisinas sobre o desempenho das aves. O descobrimento das propriedades hepatotóxicas e hepatocarcinogênicas de algumas linhagens de Aspergillus flavus e A. parasiticus em perus, na Inglaterra, no início da década de 1960, seguida pela elucidação da estrutura de seus metabólitos tóxicos, as aflatoxinas, deu novo enfoque e prioridade para a pesquisa sobre micotoxinas. Análises de aflatoxinas realizadas no Laboratório de Análises Micotoxicológicas (LAMIC da Universidade Fedaral de Santa Maria, entre os anos de 1986 e janeiro de 2000, em 15.600 amostras de alimentos destinados principalmente ao consumo animal, demonstram que no milho analisado, 41,9% das amostras estavam contaminadas por aflatoxinas. Em surtos de aflatoxicose no campo, uma das características mais marcantes é a má absorção que se manifesta como partículas de ração mal digeridas na excreta das aves. Também observa-se, em frangos e poedeiras que recebem AFL, extrema palidez das mucosas e pernas. Dietas deficientes em riboflavina ou colecalciferol (vit. D tornaram frangos sensíveis, nos índices de desenvolvimento corporal, a concentrações muito baixas de AFL. O efeito aflatoxina nos frangos é maior na fase inicial de crescimento, ou seja, quando as aves ingeriram aflatoxina nos primeiros 21 dias de vida, e quanto maior o nível de stress do lote, menor a quantidade de AFL para afetar negativamente seu desempenho, seja na produção de carne ou de ovos. As principais micotoxinas do grupo dos tricotecenos são: toxina T-2; deoxynivalenol (DON; diacetoxyscirpenol (DAS, todas produzidas através de diversas espécies de fungos do gênero Fusarium. Além dos tricotecenos, o fusarium também pode produzir zearalenona e fumonisinas. Dessas fusarium-toxinas, somente toxina T-2 gera patologias s

 17. Low-spin states of 23Na

  A study of 23Na via the 22Ne(p,γ)23Na and 23Na(γ,γ)23Na reactions is presented. Only a limited number of resonances has been studied, selected on the basis of strong excitation of the lowest levels of which the spin was unknown. As a result the spins are now known of all levels of 23Na with excitation energies up to 7 MeV, except for a few high-spin states which are too weakly excited in the decay of the known 22Ne(p,γ) resonances. The mean lifetimes of the 23Na levels at 4.43 and 7.89 MeV were found to be 350±70 and 220±17 attoseconds (1 attosecond = 10-18 seconds) respectively. 97 refs.; 22 figs.; 12 tabs

 18. Utjecaj uvjeta tiskanja na strukturu FDM prototipova

  Gajdoš, Ivan; Slota, Ján

  2013-01-01

  Osnovni nedostatak prototipova nastalih 3D tiskanjem metodom taloženja (FDM) je nehomogenost strukture koja proizlazi iz osnovnog principa te tehnike. Cilj je ovoga rada pokazati kako promjena radne temperature i rasporeda na osnovnoj ploči utječe na strukturu FDM prototipova. Kako bi se odredio utjecaj obradne temperature na strukturu nastajanja FDM prototipova, primijenjene su različite temperature glave i omotača kod tiskanja uzoraka. Uzorci su analizirani kompjuterskom tomografijom da bi ...

 19. Vpliv vetrnih elektrarn na stabilnost elektroenergetskega sistema

  GYOEFI, TOMI

  2014-01-01

  V diplomskem delu so, na podlagi literature, analizirane dinamične lastnosti različnih tipov vetrnih elektrarn v elektroenergetskem sistemu. Namen dela je ponuditi pregled generacije vetrne energije, pri katerem je poudarek na vplivu vetrnih elektrarn na stabilnost elektroenergetskega sistema. Podani so osnovni mehanizmi delovanja asinhronskega generatorja, dvojno napajanega asinhronskega generatorja in sinhronskega generatorja s pretvornikom, njihovo tranzientno obratovanje in zmožnost...

 20. Energetska prenova na primeru javne stavbe

  Mrhar, Urša

  2015-01-01

  V diplomskem delu je prikazana teoretična študija energetske prenove javne stavbe in vpliv nabora različnih ukrepov prenove na zmanjšanje količine potrebne energije za obratovanje stavbe. V delu je analizirana občinska stavba, na Gorenjski cesti 3, v Ribnici na Dolenjskem. Stavba je vpisana v Register kulturne dediščine, zato so v rešitvi energetske sanacije upoštevani tudi kulturnovarstveni pogoji. Analiza konstrukcijskih sklopov je bila narejena s programom TEDI. Prikazana je...

 1. Fabrication of Implanted $^{22}$Na Targets

  2002-01-01

  A knowledge of the $^{22}$Na(p,$\\gamma$)$^{23}$ Mg reaction rate is of significant astrophysical interest. In order to complete previous studies of this reaction, radioactive $^{22}$Na targets of high purity are required. We ask for support to fabricate these targets via the implantation technique at ISOLDE GPS (off—line mode) using $^{22}$Na nuclides in an Al matrix produced in Nov. 1990 at the PSI (Zürich). The $^{22}$Na nuclides are released and ionized in a surface ionisation source, mass-analyzed at ISOLDE GPS, and implanted in a Ni-Ta backing and a C—foil in a special implantation setup.

 2. KARTICE ZVESTOBE V TRGOVINI NA DROBNO

  Ferk, Aljaž

  2011-01-01

  Skozi diplomski seminar smo spoznali programe zvestobe odjemalcev, kateri nam pomagajo obdržati naše sedanje kupce tudi v prihodnosti. Programe zvestobe priporočamo vsem podjetjem ne glede na stroko, v kateri delujejo. Zadovoljen kupec se bo še vedno vračal nazaj k nam ter ostal zvest, dokler bomo zadovoljevali njegova pričakovanje glede naših izdelkov oz. storitev, njegova zvestoba pa nam bo prinašala dobiček. Primer programa zvestobe smo predstavili na podjetju Tuš Holding d.o.o., kater...

 3. SREDNJOVJEKOVNE GEMINAE NA OTOKU U SOLINU

  Bužančić, Radoslav

  1998-01-01

  Na temelju dokumentacije iz Arhiva Dyggve i morfoloških elemenata na nedavno pronađenom Zečevićevu akvarelu stare župne crkve u Solinu, autor valorizira otkriće don Lovre Katića ranosrednjovjekovnih dvojnih crkava na Gospinu Otoku podignutih koncem 10. stoljeća po uzoru na zapadnoeuropske dvorove. U tekstu je ujedno korigirana i revalorizirana Karaman-Dyggveova teza i grafička rekonstrukcija crkava sv. Stjepana i sv. Marije.

 4. Analiza vsebine konservatorskih načrtov

  Štukelj, Katja

  2016-01-01

  UVOD: Ohranjanje kulturne dediščine se začne s konservatorskim načrtom. Gre za dokument, v katerem so jasno napisane smernice in priporočila, kako in zakaj ohraniti spomenik. Prav tako so v njem ovrednoteni njegov pomen ter ranljivost in ogroženost. Za vse to je potreben enoten postopek vsebinske izdelave konservatorskih načrtov. Od leta 2009 to ureja Pravilnik o konservatorskem načrtu. NAMEN: Namen te raziskave je primerjati vsebino izbranih primerov konservatorskih načrtov, izdelanih v Slov...

 5. Pomorstvo i ribarstvo na otoku Rabu

  Šćerbe Haupt, Božidarka

  2015-01-01

  Pomorstvo i ribarstvo na otoku Rabu, proizvod je autoričina sakupljanja jezične građe na otoku Rabu. Obrađena su mjesta: Banjol, Barbat, Kampor, Lopar i grad Rab. Autorica je sakupila građu 1988. godine na osnovu razgovora sa ispitanicima, starijim mještanima, uglavnom ribarima. Sve je snimljeno na audio kazetama. Građa je sakupljena prema Upitniku originala Bollettino dell'atlante linguistico mediterraneo iz 1959. godine, tiskan pri Institutu za kulturnu suradnju, Venecija/Rim. U uvodnom dij...

 6. Anomální projevy seismických účinků těžebních trhacích prací při dlouhodobém monitoringu na stabilních stanovištích

  Brož, Milan; Štrunc, J.

  Banská Bystrica : Slovenská spoločnosť pre trhacie a vŕtacie práce, 2015 - (Beránek, M.), s. 117-130 ISBN 978-80-970265-7-8. [Trhacia technike 2015. Stará Lesná (SK), 21.05.2015-22.05.2015] Institutional support: RVO:67985530 Keywords : seismic monitoring * anomalous seismic waves * quarries Subject RIV: DC - Siesmology, Volcanology, Earth Structure

 7. Povrchová modifikace adenovirů hydrofilními polymery na bázi HPMA: Nové biodegradovatelné systémy pro cílený přenos genů in vivo

  Laga, Richard; Koňák, Čestmír; Pechar, Michal; Šubr, Vladimír; Ulbrich, Karel; Carlisle, R. C.; Seymour, L. W.

  Bratislava: Ústav polymérov Slovenskej Akadémie vied, 2008. P13/1-P13/2. ISBN 978-80-968433-5-0. [Slovensko-Česká konferencia /5./ Polyméry. 28.09.2008-01.10.2008, Stará Lesná] R&D Projects: GA AV ČR KAN200200651 Institutional research plan: CEZ:AV0Z40500505 Keywords : adenovirus * HPMA copolymers Subject RIV: CD - Macromolecular Chemistry

 8. Azijski pogled na transplantaciju organa

  Tai, Michael Cheng-tek

  2008-01-01

  Dramatično postignuće medicinske tehnologije transplantacije organa omogućilo je mnogim osobama oštećenih organa da nastave živjeti duljim životom. Prva uspješna transplantacija izvedena je u Bostonu 1954. godine, a pravi proboj transplantacije organa dogodio se tri desetljeća kasnije, nakon otkrića Ciklosporina A koji rješava probleme odbacivanja organa. Danas je moguće transplantirati većinu organa uključujući bubrege, srce, jetru, gušteraču, pluća, kožu i niz tkiva poput koštane srži i rož...

 9. Dependence of intracellular Na+ concentration on apical and basolateral membrane Na+ influx in frog skin

  An isotopic method was developed to measure the intracellular Na+ content of the transepithelial Na+ transport pool of frog skin. Isolated epithelia (no corium) were labeled with 24Na either asymmetrically, from apical (Aa) or basolateral (Ab) solutions, or symmetrically (Aab). Transport pool Na+ could be identified from the kinetics of washout of 24Na carried out in the presence of 1 mM ouabain, 100 microM amiloride, and 1 mM furosemide that served to trap cold Na+ and 24Na within the transport pool. In control epithelia, Aab averaged 64.1 neq/cm2 (13.9 mM), and maximal inhibition of apical membrane Na+ entry with 100 microM amiloride caused Aab to decrease to 24.3 neq/cm2 (5.3 mM). Ouabain caused Aab to increase markedly to 303 neq/cm2 in 30 min, whereas amiloride inhibition of apical membrane Na+ entry reduced markedly the rate of increase of Aab caused by ouabain. These data, in part, confirmed the existence of an important basolateral membrane permeability to Na+ that was measured in separate studies of the bidirectional 24Na fluxes at the basolateral membranes of the cells. Both sets of data were supportive of the idea that a significant Na+ recycling exists at the basolateral membranes of the cells that contributes to the Na+ load on the pump and Na+ recycling participates in the regulation of the Na+ concentration of the Na+ transport pool of these epithelial cells

 10. Analiza lovskogojitvenega načrtovanja na primeru gorenjskega lovsko upravljavskega območja

  Avsenek, Jernej

  2014-01-01

  V delu smo analizirali upravljanje s populacijami divjadi v Gorenjskem lovsko upravljavskem območju. Predstavili smo zakonsko ureditev tega področja v preteklosti in danes. Načrtovanje upravljanja z divjadjo je bilo v preteklostiv pristojnosti lovskih organizacij, danes pa upravljavske načrte izdeluje Zavod za gozdove Slovenije. Lovsko upravljavsko načrtovanje danes temelji na kontrolni metodi, pri tem pa uporablja kazalnike stanja populacij divjadi in njenega okolja. Za stanje populacij divj...

 11. Relationship between intracellular Na+ concentration and reduced Na+ affinity in Na+,K+-ATPase mutants causing neurological disease

  Toustrup-Jensen, Mads Schak; Einholm, Anja P.; Schack, Vivien;

  2014-01-01

  mutations as well as an extension of the C terminus only by a single alanine. The dependence of the mutational effects on the specific α isoform in which the mutation is introduced was furthermore studied. At the cellular level we have characterized the C-terminal extension mutants and other mutants......, addressing the question to what extent they cause a change of the intracellular Na+ and K+ concentrations ([Na+]i and [K+]i) in COS cells. C-terminal extension mutants generally showed dramatically reduced Na+ affinity without disturbance of K+ binding, as did other RDP mutants. No phosphorylation from ATP...... was observed for the +28 mutation of α2 despite a high expression level. A significant rise of [Na+]i and reduction of [K+]i was detected in cells expressing mutants with reduced Na+ affinity and did not require a concomitant reduction of the maximal catalytic turnover rate or expression level. Moreover, two...

 12. Electron-Stimulated Emission of Na Atoms from NaCl Nanocube Corners

  Ceresoli, D.; Zykova-Timan, T.; Tosatti, E.

  2006-01-01

  We performed first principles density functional calculations and simulations of magic-size neutral NaCl nanocubes, and computed the the extraction of a Na neutral corner atom after donating an electron. The atomic structure of the resulting Na corner vacancy is presented.

 13. Na(3)DyCl(6).

  Schurz, Christian M; Meyer, Gerd; Schleid, Thomas

  2011-05-01

  Single crystals of the title compound, tris-odium hexa-chloridodysprosate, Na(3)DyCl(6), were obtained as a by-product of synthesis using dysprosium(III) chloride and sodium chloride among others. The monoclinic structure with its typical β angle close to 90° [90.823 (4)°] is isotypic with the mineral cryolite (Na(3)AlF(6)) and the high-temperature structure of the Na(3)MCl(6) series, with M = Eu-Lu, Y and Sc. The isolated, almost perfect [DyCl(6)](3-) octa-hedra are inter-connected via two crystallographically different Na(+) cations: while one Na(+) resides on centres of symmetry (as well as Dy(3+)) and also builds almost perfect, isolated [NaCl(6)](5-) octa-hedra, the other Na(+) is surrounded by seven chloride anions forming a distorted [NaCl(7)](6-) trigonal prism with just one cap as close secondary contact. PMID:21754259

 14. Na3DyCl6

  Schurz, Christian M.; Meyer, Gerd; Schleid, Thomas

  2011-01-01

  Single crystals of the title compound, tris­odium hexa­chloridodysprosate, Na3DyCl6, were obtained as a by-product of synthesis using dysprosium(III) chloride and sodium chloride among others. The monoclinic structure with its typical β angle close to 90° [90.823 (4)°] is isotypic with the mineral cryolite (Na3AlF6) and the high-temperature structure of the Na3 MCl6 series, with M = Eu–Lu, Y and Sc. The isolated, almost perfect [DyCl6]3− octa­hedra are inter­connected via two crystallographically different Na+ cations: while one Na+ resides on centres of symmetry (as well as Dy3+) and also builds almost perfect, isolated [NaCl6]5− octa­hedra, the other Na+ is surrounded by seven chloride anions forming a distorted [NaCl7]6− trigonal prism with just one cap as close secondary contact. PMID:21754259

 15. SIMBOLNI ELEMENTI NA PODEŽELJU

  Dravec, Barbara

  2014-01-01

  Namen diplomskega dela je prepoznati simbolne elemente in njihov pomen v izbranih naseljih v Prekmurju. Pri izdelavi diplomske naloge smo uporabili različne metode: od kabinetnih metod analize obstoječih pisnih virov do kartiranja simbolnih elementov na terenu. Ugotovili smo, da so simbolni elementi pomemben dejavnik, ki vpliva na morfološko strukturo naselij

 16. Study of the Na-C-O and Na-H-O ternary systems in the sodium rich corner

  The purpose of this study is to provide a contribution to the understanding of the sodium - carbon - oxygen and sodium - hydrogen - oxygen ternary systems in the sodium rich corner. In order to do this the Na-NaH-Na2O-NaOH phase diagram was completed and the Na-Na2O-Na2CO3-C phase diagram was outlined. This work is made up of two parts. The first is devoted to a critical literature survey essential to establish correct phase diagrams. The second is an experimental study followed by a discussion collating our finding to the literary data. The basic experimental technique used is differential thermal analysis (DTA) but it has been completed by quenching, X-ray and chemical analysis methods. The proposed phase diagrams imply that Na-NaH-Na2O-NaOH and Na-Na2O-Na2CO3-C systems are reciprocal ternary systems. Temperatures of stable pairs reversal are respectively 410 and 6900C. The stable pairs are Na-NaOH and Na-Na2CO3 at elevated temperature, Na2O-NaH and Na2O-C at low temperature

 17. Anodic Synthesis and Characterization of Na-Pb-O, Na-Pb-Bi-O Crystals

  Li Mei QIU; Fen LIU; Liang Zhong ZHAO

  2005-01-01

  Crystals of Na-Pb-O and Na-Pb-Bi-O were electrosynthesized on the anode from molten salts. The resulting crystals have a hexagonal structure, in which the base ions (Pb and Bi) are in high oxidation states. By using KOH/NaOH (atomic ratio K:Na=1:1) mixture as a flux,incorporation of K ions into the lattice is inhibited while incorporation of Bi ions is enhanced. The magnetic measurement shows that the Na-Pb-Bi-O crystals are dominated by diamagnetism.

 18. Catalysis of Na+ permeation in the bacterial sodium channel NaVAb

  Chakrabarti, Nilmadhab; Ing, Christopher; Payandeh, Jian; Zheng, Ning; Catterall, William A.; Pomès, Régis

  2013-01-01

  Determination of a high-resolution 3D structure of voltage-gated sodium channel NaVAb opens the way to elucidating the mechanism of ion conductance and selectivity. To examine permeation of Na+ through the selectivity filter of the channel, we performed large-scale molecular dynamics simulations of NaVAb in an explicit, hydrated lipid bilayer at 0 mV in 150 mM NaCl, for a total simulation time of 21.6 μs. Although the cytoplasmic end of the pore is closed, reversible influx and efflux of Na+ ...

 19. Instrumenti na stanici za praćenje disanja Zemljine kore na RGN fakultetu Zagreb

  Marjanović Kavanagh, Radovan

  2013-01-01

  Na RGN fakultetu u Zagrebu prvi je put u našoj zemlji uspješno puštena u pogon stanica za praćenje disanja Zemljine kore. U pogon stanice uključeni su različiti mjerni instrumenti: Permanentna Trimble GNSS-stanica, vertikalni ekstenzometar, dvokomponentni tiltmetar, jednokomponentni tiltmetar i stacionarni gravimetar LaCoste & Romberg ET 16. GNSS-antena postavljena je na stup na terasi iznad rudarskog okna i antenskim kabelom spojena na prijamnik koji je uz pomoć LAN-mreže povezan s centralni...

 20. OGLAŠEVANJE NA DRUŽBENIH OMREŽJIH NA PRIMERU FACEBOOKA

  Novak, Martina

  2012-01-01

  V diplomskem delu obravnavamo družbene medije kot novo priložnost za promocijo in oglaševanje podjetij. Spoznali smo družbena omrežja na splošno in nekaj teh, ki jih uporabljamo tudi v Sloveniji na kratko predstavili. Podrobneje smo se osredotočili na družbeno omrežje Facebook, predvsem na samo spletno stran, njen izgled in storitve, ki jih ponuja uporabnikom. V nalogi je podrobneje opisan Facebook kot orodje za uporabo oglaševanja. Spoznali smo brezplačne in plačljive načine promocije in ogl...

 1. Interaction in the FeVO4-NaOH-NaCl-H2O system

  The solubility in the FeVO4-NaOH-NaCl-H2O system is studied using the saturation method at 22+-0.5 deg C and constant ionic force μ=1.0. The existence of the basic mixed sodium and iron (3) ortho- vanadates of the composition: Na4Fe9(OH)4(VO4)9xnH2O, NaFeOHVO4xnH2O, Na2Fe(OH)2VO4xnH2O is established. Conditions of their preparation and the results of IR spectroscopic study of the salts are presented

 2. Bullying na Escola: um sofrimento

  Marlene Silva Sardinha Gurpilhares

  2014-07-01

  Full Text Available O bullying é uma forma de violência presente nas escolas e o termo é utilizado para caracterizar todas as formas de agressões repetitivas psicológicas e físicas, direta ou indiretamente. Esta violência causa sofrimentos, intimidação e medo, sempre numa relação de poder entre pares. Esta pesquisa trata de um estudo do bullying escolar: o que é, como surgiu, como identificá-lo e sua caracterização, conseqüências, causas, o papel da escola, de professores e pais e uma proposta prática que pode ser adotada para sua prevenção e contenção. O objetivo é organizar materiais para leitura dos atores educacionais para uma possível reflexão, através de pesquisas bibliográficas. Esta violência é grave e deveria ser tratada como saúde pública, devido às conseqüências que traz, como queda na aprendizagem, na autoestima e em casos mais graves, até o suicido e outras tragédias. A escola necessita atentar para esse tipo de violência, revendo suas ações em todos os momentos, tendo um olhar integral e diferenciado em relação aos alunos. É fundamental que o bullying não seja tratado como brincadeira de criança e para ser identificado e combatido é necessária uma ação entre a família e todos da escola, que pode ser desenvolvida através de projetos que ajudem a apontar caminhos para a solução do problema. Tais ações devem ser pautadas por constantes debates e reflexões, nas quais o aluno se torne o protagonista. Não existem fórmulas prontas, pois a intervenção deve ser feita através da realidade de cada escola.

 3. Capsazepine, a synthetic vanilloid that converts the Na,K-ATPase to Na-ATPase

  Mahmmoud, Yasser Ahmed

  2008-01-01

  . Drawing on previous homology modeling studies of Na,K-ATPase to atomic models of sarcoplasmic reticulum Ca-ATPase and on kinetic data, we propose that CPZ uncouples an Na+ cycle from an Na+/K+ cycle in the pump. The Na+ cycle possibly involves transport through the recently characterized Na+-specific site...... regulatory communication with nucleotides takes place during turnover. Studies with lipid vesicles revealed that CPZ reduced ATP-dependent digitoxigenin-sensitive 22Na+ influx into K+ loaded vesicles only at saturating ATP concentrations. The drug apparently abolishes the regulatory effect of ATP on the pump....... A shift to such uncoupled mode is believed to produce pumps mediating uncoupled Na+ efflux by modifying the transport stoichiometry of single pump units. Udgivelsesdato: February 5...

 4. Terapia de linguagem na afasia

  Mauro Spinelli

  1977-12-01

  Full Text Available A terapia da linguagem na afasia foi estudada em 15 pacientes, 8 do sexo masculino e 7 do sexo feminino; a idade variou de menos de 10 anos a mais de 50 anos; em 11 casos a afasia era sequela de acidente vascular cerebral e, em 4, de traumatismo crânio-encefálico. Quanto ao tipo de afasia, 5 pacientes apresentavam déficits predominantemente de expressão e 10 apresentavam déficits receptivos e expressivos em graus equiparáveis. Em 6 casos a terapia foi iniciada dentro dos 3 primeiros meses de instalação do quadro; nos restantes foi iniciada mais tardiamente. Dos 15 pacientes, 11 apresentaram evolução satisfatória, a qual não depndeu do grau de afasia, do tipo de afasia, da idade do paciente, do tipo de patologia e do intervalo entre a instalação do quadro afásico e o início da terapia. A terapia da linguagem no paciente afásico é efetiva, o prognóstico não pode ser feito a priori. Somente a evolução do caso com sua retestagem criteriosa poderá dar dados realmente úteis para se falar em evolução.

 5. NA48: rare decay results

  Recent results on the kaon rare decays: KS → γγ, KS,L → π+π-e+e- and KS → π0e+e- measured in NA48 experiment at CERN, are presented in this paper. These results are based on data taken in 1998 and 1999, during 2 days in 1999 data was recorded with a factor 200 higher beam intensity than the usual KS beam, resulting in 2.3 * 108 KS decays. Among other results the following branching ratios have been computed : BR(KS → γγ) = (2.58 ± 0.36 ± 0.22)*10-6, BR(KL → π+π-e+e-) = (3.1 ± 0.1 ± 0.2)*10-7, BR(KS → π+π-e+e-) = (4.3 ± 0.2 ± 0.3)*10-5 and BR(KS → π0e+e-) -7. (A.C.)

 6. Gasotransmitters: Novel regulators of epithelial Na+ transport?

  MikeAlthaus

  2012-04-01

  Full Text Available The vectorial transport of Na+ across epithelia is crucial for the maintenance of Na+ and water homeostasis in organs such as the kidneys, lung or intestine. Dysregulated Na+ transport processes are associated with various human diseases such as hypertension, the salt-wasting syndrome pseudohypoaldosteronism type 1, pulmonary edema, cystic fibrosis or intestinal disorders, which indicate that a precise regulation of epithelial Na+ transport is essential. Novel regulatory signaling molecules are gasotransmitters. There are currently three known gasotransmitters: nitric oxide (NO, carbon monoxide (CO and hydrogen sulfide (H2S. These molecules are endogenously produced in mammalian cells by specific enzymes and have been shown to regulate various physiological processes. There is a growing body of evidence, which indicates that gasotransmitters may also regulate Na+ transport across epithelia. This review will summarize the available data concerning NO, CO and H2S dependent regulation of epithelial Na+ transport processes and will discuss whether or not these mediators can be considered as true physiological regulators of epithelial Na+ transport biology.

 7. NaK handling and removal

  Sodium-potassium alloy is used in specific application in French Fast Breeder Reactors as: cold traps, NaK bubbler for argon purification, valves and also in experimental irradiation devices. lt has been preferred to sodium because it is liquid from + 7 deg. C for the most common peritectic alloy. After its use, NaK is considered as a hazardous waste (nuclear or not) due to its high reactivity with air and water. The most important risk remains in handling NaK systems which have not been operated for some time. The NaK will be covered with a crust of the superoxide K02 which is a strong oxidising agent. Thermodynamically, K02 will react with most organic material or metallic dust or swarfs and can also react with additional NaK to give sufficient heat to boil part of the NaK, resulting in a sudden increase in pressure and small explosions. We describe the formation given to experimenters in our Sodium School and the CEA's experience in treating specific devices for transportation, decanting of tanks, tank opening and NaK removal. (author)

 8. Pristup bolesniku sa sumnjom na akutni pankreatitis

  Mikolašević, Ivana; Krznarić Zrnić, Irena; Štimac, Davor

  2013-01-01

  Kliničke manifestacije akutnog pankreatitisa širokog su spektra i često predstavljaju diferencijalno dijagnostički problem. U pristupu bolesniku sa sumnjom na razvoj akutnog pankreatitisa nužna je iscrpna anamneza i detaljan fizikalni pregled, što nam uz najmanje trostruko povećanje aktivnosti amilaza i dvostruko povećanje aktivnosti lipaza s velikom vjerojatnošću upućuje na razvoj akutne upale gušterače. Nužno je potom procijeniti težinu akutnog pankreatitisa, kako bismo pravo...

 9. PLESNO USTVARJANJE NA PODLAGI LITERARNEGA BESEDILA

  Krajnc, Jožica; Zaponšek, Mojca

  2009-01-01

  Diplomsko delo z naslovom Plesno ustvarjanje na podlagi literarnega besedila je zapisano v okviru plesnega ustvarjanja otrok ob slikanici Bravo, putka!. V teoretičnem delu je obravnavan ples v povezavi z njegovim izražanjem in vzgojo. Ob tem je posebej izpostavljena estetika v plesu, sodobni ples ter balet. Poudarek je tudi na improviziranju in oblikovanju ter na dihanju in ritmu. Ob tem sta izpostavljena glasba in književnost kot pomembna motivacijska dejavnika. Teoretični del je nadgrajen s...

 10. EKSPERIMENTALNA ANALIZA VIBRACIJ NA PRALNI GRUPI

  Kozel, Rok

  2012-01-01

  Diplomsko delo se ukvarja z vibracijami pralnega stroja. Eksperimentalno analizo smo opravili na laboratorijskem preizkuševališču, kjer je pralna grupa obešena na namenskem ogrodju. Na pralni grupi sta nameščena pospeškomera ADXL345, ki sta s serijsko SPI komunikacijo povezana z NI PXI-7841R karto. NI PXI-7841R karta je v ohišju NI PXI 1003 in je povezana z računalnikom. Pralna grupa je opremljena tudi z BLAC motorjem, s katerim operira razvojna plošča NEXYS 2. Vse skupaj nadziramo preko raču...

 11. Na3DyCl6

  Schurz, Christian M.; Meyer, Gerd; Schleid, Thomas

  2011-01-01

  Single crystals of the title compound, tris­odium hexa­chloridodysprosate, Na3DyCl6, were obtained as a by-product of synthesis using dysprosium(III) chloride and sodium chloride among others. The monoclinic structure with its typical β angle close to 90° [90.823 (4)°] is isotypic with the mineral cryolite (Na3AlF6) and the high-temperature structure of the Na3 MCl6 series, with M = Eu–Lu, Y and Sc. The isolated, almost perfect [DyCl6]3− octa­hedra are inter­connected via two crystallographic...

 12. Na3DyCl6

  Schurz, Christian M.; Gerd Meyer; Thomas Schleid

  2011-01-01

  Single crystals of the title compound, trisodium hexachloridodysprosate, Na3DyCl6, were obtained as a by-product of synthesis using dysprosium(III) chloride and sodium chloride among others. The monoclinic structure with its typical β angle close to 90° [90.823 (4)°] is isotypic with the mineral cryolite (Na3AlF6) and the high-temperature structure of the Na3MCl6 series, with M = Eu–Lu, Y and Sc. The isolated, almost perfect [DyCl6]3− octahedra a...

 13. Cancioneiro tradicional Galego: Instrumentos pobres na Escola

  Calvo López, Alberte

  2013-01-01

  [GL] O Cancioneiro tradicional Galego: Instrumentos pobres na Escola é un proxecto de intervención socio-educativa centrado na actual situación da música tradicional galega dentro da realidade escolar. Froito dunha profunda investigación documental e curricular a proposta de innovación concrétase na elaboración dun cancioneiro escolar asentado nas melodías e nos instrumentos (instrumentos pobres) propios do noso patrimonio cultural. A finalidade última do traballo é ofrecer aos...

 14. Pregled strategije adhezije na caklinu i dentin

  Azinović, Zoran; Galić, Nada; Lazić, Biserka; Keros, Jadranka; Buković, Dino; Jorgić-Srdjak, Ksenija

  1998-01-01

  U uvodu se ističe važnost kemijskoga predtretmana tvrdih zubnih tkiva tijekom restorativnoga postupka. Adhezijski restorativni postupak modificira temeljna načela preparacije kaviteta i načela prevencije zubnoga karijesa.Adhezijski se postupak početkom pedesetih godina ograničio samo na kemijski tretman caklinskih rubova. Mnoga tadašnja istraživanja bavila su se koncentracijom kiselina i vremenom jetkanja, te ultramikroskopskim izgledom jetkane caklinske površine. Kemijska obrada dentina i ve...

 15. NAKUPNO VEDENJE PROIZVODNIH PODJETIJ NA MEDORGANIZACIJSKIH TRGIH

  Koštomaj, Dragica

  2013-01-01

  Z naraščanjem konkurence so kupci postali zahtevnejši in bolj seznanjeni z izbiro na trgu, zato narašča pomen razumevanja ključnih dejavnikov, ki vplivajo na nakupno vedenje in razvoj tesnih odnosov med ponudniki in odjemalci. Medorganizacijsko nakupno vedenje proizvodnih podjetij na medorganizacijskih trgih je dinamično in zapleteno, pod vplivom različnih dejavnikov, poteka v več fazah, vključuje več posameznikov, ki imajo različne prioritete in cilje in se precej razlikuje od nakupnega vede...

 16. Uticaj industrijalizacije poljoprivrede na ugled zanimanja seljaka

  Stevanović, Đuro

  1989-01-01

  Istraživanja o društvenom ugledu seljaka gotovo posvuda u svetu pokazuju slične rezultate: seljak je vrlo nisko rangiran, prvenstveno zbog niskog dohotka, bez obzira na razinu društvenog značenja same poljoprivrede. Osim toga, poljoprivreda je i zbog drugih razloga neprivlačna kao osnova egzistencije. Autorovo istraživanje ovoga problema ukazuje i na razlike među seljacima u ocenama svoga ugleda i položaja, materijalnih uslova radnika i službenika u privredi, ruk...

 17. VPLIV PARAMETROV NA KARAKTERISTIKE PROCESA VBRIZGAVANJA

  Radeljić, Boštjan

  2011-01-01

  V nalogi je predstavljen mehansko krmiljen sistem za vbrizgavanje goriva s posebnim poudarkom na izboljšanju karakteristik vbrizgavanja. Analizirani so vplivi posameznih parametrov kot so dolžina in notranji premer visokotlačnih cevi tlačilke ter preddvig bata v linijski visokotlačni tlačilki na karakteristiko vbrizgavanja, tlak vbrizgavanja, trajanje in začetek vbrizgavanja. Analiza eksperimenta je pokazala, da imata na karakteristike procesa vbrizgavanja največji vpliv dolžina in no...

 18. Vulgarni latinitet na natpisima rimske provincije Dalmacije

  Zović, Valentina

  2015-01-01

  Epigrafska građa jedan je od bitnih pokazatelja jezika rimskog puka i svjedočanstvo postupnog razvoja iz latinskog u romanske jezike. Naime, ona daje sliku jezika kojim se sam narod služio, koji se razlikovao od onoga na kojem su pisana književna djela i koji se danas smatra normativnim. Stoga se ovaj rad temelji na brojnoj natpisnoj građi raznolika karaktera (sepulkralna, votivna, počasna…) pronađenoj na prostoru rimske provincije Dalmacije. Iz pregledanih epigrafskih...

 19. Klimatske promjene i utjecaj na zdravlje

  Zaninović, Ksenija; Gajić-Čapka, Marjana

  2008-01-01

  Povećana koncentracija stakleničkih plinova zbog ljudskih aktivnosti uzrokovala je globalno zatopljenje koje je u proteklom stoljeću bilo najveće u posljednjih 1000 godina. Zatopljenje je zabilježeno i u Hrvatskoj, gdje je temperatura na obali porasla više nego u unutrašnjosti, pri čemu je zatopljenju na obali najviše pridonio porast ljetnih, a u unutrašnjosti zimskih temperatura zraka. Klimatske promjene utječu na zdravlje ljudi, pri čemu se najviše ističe povećana smrtnost za toplinskih val...

 20. VPLIV EMBALAŽE NA PODOBO IZDELKA

  Dominko, Peter

  2012-01-01

  Namen diplomskega seminarja je bil ugotoviti vpliv embalaže na podobo izdelka. Najprej smo bolj podrobno opredelili podobo in embalažo, v nadaljevanju pa smo na podlagi člankov in raziskav oba pojma povezali in ugotavljali pomen in vlogo embalaže na podobo izdelka. Prišli smo do ugotovitve, da je embalaža še posebej pomembna pri prvem nakupu izdelku, ko porabnik izdelka še ne pozna. Embalaža lahko namreč s svojim izgledom porabnika pritegne in povzroči, da porabnik izdelku nakloni pozorno...

 1. VPLIV SODOBNIH MEDIJEV NA GIBALNO AKTIVNOST OTROK

  Hlastan, Alja

  2014-01-01

  Diplomsko delo je teoretično in se nanaša na teoretska spoznanja s področja športa , vzgoje in medijskih komunikacij. Sestavljeno je iz več poglavij, v katerih sta pojma šport in mediji natančno opredeljena in predstavljena skozi čas. Sodobni šport je namreč z leti postal kulturni in družbeni fenomen, predvsem pa produkt medijske publicitete. Poudarek je na njegovi integriteti s predšolsko vzgojo in vplivu medijev na udejstvovanje otrok v športu. Ti vplivi so lahko pozitivni in negativn...

 2. Vpliv CO 2 na izkoristke sinteze metanola

  Štumpf, Aleš

  2011-01-01

  V diplomski nalogi smo naredili raziskavo procesa proizvodnje metanola z uvajanjem CO2 v proces. Raziskava je bila narejena za družbo Nafta Petrochem d. o. o. Proces proizvodnje smo simulirali s procesnim simulatorjem ASPEN PLUS. Na proizvodnjo metanola smo vplivali z zmanjševanjem vtoka zemeljskega plina ter z dodajanjem CO2 v proces. Določili smo tudi matematični model z linearno regresijo, vpliv zemeljskega plina na proizvodnjo metanola in vpliv dodatnega vtoka CO2 na dodatno proizvodnjo m...

 3. VPLIV VERSKE PRIPADNOSTI NA PORABO TOALETNEGA PAPIRJA

  Nekrep, Sonja

  2010-01-01

  V času gospodarske krize in recesije podjetja, ki se niso pravočasno prestrukturirala, težko dosegajo načrtovane ključne cilje poslovanja, kar se odraža v izkazih poslovnega izida kot nižji čisti prihodki, poslovni izidi iz rednega poslovanja in čisti poslovni izidi pa so velikokrat negativni. Soočamo se z umiranjem neuspešnih tekmovalcev na trgu, na katerem še zmeraj vlada brezobziren boj. Hitro rastočih trgov je vse manj, gneča v panogah pa je zmeraj zelo velika, zato uspejo samo stabilni, ...

 4. Izlaganje na javni uvid podataka katastarske izmjere

  Kunić, Nikica

  2011-01-01

  U radu je opisan postupak izlaganja na javni uvid podataka katastarske izmjere. Navedeni su pripremni radovi koje je potrebno obaviti prije izlaganja. Opisan je postupak priopćavanja katastarskih podataka te postupanje po prigovorima i žalbama na katastarske podatke. Nakon priopćavanja obavljaju se završni radovi, kontrole te se izrađuje katastarski operat. Katastarski operat katastra nekretnina stavlja se u primjenu danom otvaranja zemljišne knjige na temelju odluke ravnatelja Državne geodet...

 5. VARNOST ELEKTRONSKEGA PLAČEVANJA NA INTERNETU

  Zidar, Miha

  2013-01-01

  Vsi uporabniki elektronskega poslovanja se srečujemo s problematiko varnosti te vrste poslovanja. Predvsem sem ciljamo na uporabnike srednjih let in starejše. Lastna raziskava je pokazala, da več kot tri četrtine anketirancev že uporablja elektronska plačilna sredstva, vendar moramo izpostaviti, da je bila povprečna starost anketirancev 27.2 let. Namen diplomskega seminarja je bil seznanitev z alternativami plačevanja na internetu ter analiziranje le-teh glede varnosti ter prijaznosti d...

 6. Cementiranje mosta na usadcima ili fiksacija vijcima?

  Novaković, M.; Krmpotić, Marko

  2005-01-01

  Pitanje da li cementirati ili fiksirati most na usadcima s pomoću vijaka još uvijek je jedna od čestih dvojbi u implantologiji. U početcima implantologije fiksacija vijcima smatrala se je jedinim prikladnim rješenjem. Razvojem struke, u prvome redu biomehanike i komponentistike, cementiranje sve češće postaje metoda izbora. U prikazu su opisane obje mogućnosti, s naglaskom na osobitostima u kliničkoj primjeni. Fiksacija vijcima jednostavniji je, brži i jeftiniji način, a cementiranje je primj...

 7. ORGANIZACIJA FESTIVALA S POUDARKOM NA FINANCIRANJU

  Puhar, Rene

  2010-01-01

  Na primeru Festivala DokMa je predstavljen procesni način vodenja in upravljanja organizacije s področja kulture. Identificirani so procesi, ki so za organizacijo festivala ključni. V delu so opazovane še organizacije nekaterih drugih vidnih festivalov: Festivala Lent, Festivala Animateka, Festivala Magdalena. V poglavju o financiranju so analizirani potencialni viri financiranja slovenskih festivalov, ob tem pa izpostavljeni nekateri načini za uspešno pridobivanje finančnih sredstev iz naslo...

 8. SPLETNI PORTAL O KAMPIRANJU NA VZHODNEM JADRANU

  Hribar, Matej

  2015-01-01

  Spletni portali ponujajo veliko informacij o počitniških kapacitetah, zato se večina ljudi, ki si želijo letni dopust preživeti v enem izmed kampov, odloča na podlagi le-teh. Obstaja veliko portalov o kampiranju, vendar pa le ti zaradi svoje posplošenosti ne ponujajo zadostno število informacij, ki jih uporabnik potrebuje. Za temo o spletnem portalu o kampiranju smo se odločili, ker smo mnenja, da portali o kampiranju na vzhodnem Jadranu uporabnikom na enem mestu ne nudijo zadostnih inform...

 9. A Economia Informal na perspectiva do IRS

  Sampaio, José Filipe Leite

  2013-01-01

  O presente trabalho tem como objetivos proceder a uma revisão da literatura sobre a economia informal, considerando a reflexão académica e teórica e a análise prática de documentos emanados por instituições e decisores políticos, delimitar o conceito de economia informal, salientando as dificuldades da sua exata quantificação, identificar as suas consequências na eficiência e na equidade e analisar a importância da economia informal em Portugal e na União Europeia. Este trabalho pretende aind...

 10. Competências de enfermagem na arritmologia

  Barata, L.

  2012-01-01

  A utilização do conceito de competência aparece pela primeira vez referenciado na escrita de Florence Nightingale no livro Notes on Nursing, em que o termo é usado para referir as qualidades (características) que as estudantes deveriam possuir para serem enfermeiras no final do curso. Na legislação sobre a carreira, no Regulamento para o Exercício Profissional de Enfermagem (1996), o termo competência simboliza o domínio de actuação na prática profissional, associado a uma noção que evoca a e...

 11. SODOBNA DAVČNA UPRAVA IN KADRI

  Kovačič, Matej

  2011-01-01

  Sodobna družba narekuje optimizacijo in stalno prilagajanje vseh delovnih procesov, pogojev dela in delavcev v vsaki organizaciji. Izjeme niso tudi organi v sestavi vlade, ki spadajo v negospodarsko panogo. Davčna uprava ima eno od ključnih nalog v državni upravi, saj skrbi za proračun in financiranje države. Država bo uspešna le ob pogoju, da bo imela učinkovito, sodobno in moderno davčno upravo. Če hoče davčna uprava postati sodobna, mora stalno slediti novim trendom razvoja, prilagajati de...

 12. KVALITETA MESA LUBINA TIJEKOM POHRANE NA LEDU

  Bojanić, Krunoslav; Kozačinski, Lidija; Filipović, Ivana; Zdolec, Nevijo; Njari, Bela

  2009-01-01

  Cilj ovog rada bio je odrediti održivost mesa lubina tijekom njegove pohrane na ledu u trajanju od 12 dana pracenjem senzornih, fizikalno-kemijskih i mikrobioloških parametara kakvoce i higijenske ispravnosti. U tu je svrhu pretraženo 30 lubina 2., 4., 6., 9. i 12. dana pohrane na ledu na 3º C. Senzorna ocjena kvalitete ocijenjena je Quality Index Method testom (QIM) izra!enom za lubina, Dicentrarchus labrax (Icelandic Fisheries Laboratories) i Market testom. Uzorci ri...

 13. Capsazepine, a synthetic vanilloid that converts the Na,K-ATPase to Na-ATPase.

  Mahmmoud, Yasser A

  2008-02-01

  Capsazepine (CPZ), a synthetic capsaicin analogue, inhibits ATP hydrolysis by Na,K-ATPase in the presence but not in the absence of K(+). Studies with purified membranes revealed that CPZ reduced Na(+)-dependent phosphorylation by interference with Na(+) binding from the intracellular side of the membrane. Kinetic analyses showed that CPZ stabilized an enzyme species that constitutively occluded K(+). Low-affinity ATP interaction with the enzyme was strongly reduced after CPZ treatment; in contrast, indirectly measured interaction with ADP was much increased, which suggests that composite regulatory communication with nucleotides takes place during turnover. Studies with lipid vesicles revealed that CPZ reduced ATP-dependent digitoxigenin-sensitive (22)Na(+) influx into K(+)-loaded vesicles only at saturating ATP concentrations. The drug apparently abolishes the regulatory effect of ATP on the pump. Drawing on previous homology modeling studies of Na,K-ATPase to atomic models of sarcoplasmic reticulum Ca-ATPase and on kinetic data, we propose that CPZ uncouples an Na(+) cycle from an Na(+)/K(+) cycle in the pump. The Na(+) cycle possibly involves transport through the recently characterized Na(+)-specific site. A shift to such an uncoupled mode is believed to produce pumps mediating uncoupled Na(+) efflux by modifying the transport stoichiometry of single pump units. PMID:18230728

 14. Dependence of Na-K pump current on internal Na+ in mammalian cardiac myocytes.

  Mogul, D J; Singer, D H; Ten Eick, R E

  1990-08-01

  Na-K pump current (Ipump) is a function of the intracellular Na+ concentration [( Na+]i). We examined the quantitative relationship between Ipump and [Na+]i in isolated guinea pig ventricular myocytes under steady-state conditions. [Na+]i was controlled and "clamped" at several selected concentrations using wide-tipped pipette microelectrodes, and membrane current was measured using the whole cell patch voltage-clamp technique. Ipump generated at a holding potential of -40 mV was determined by measuring the change in steady-state holding current before and during exposure to dihydroouabain (1 mM); Ipump was measured at 11 levels of [Na+]i ranging from 0 to 80 mM (n = 63) with only one measurement per cell and normalized to cell capacitance to account for differences between myocytes in sarcolemmal surface area. Ipump exhibited a nonlinear dependence on [Na+]i; a Hill analysis of the relationship yielded a half-maximal [Na+]i for pump stimulation of 43.2 mM and a Hill coefficient of 1.53. An alternative analysis of the experimental data was performed assuming that occupation of three internal binding sites by Na+ is required for enzyme turnover. Regression analysis gave the best fit when only two different binding affinities (KD) are postulated. The values are KD1 = 1 mM, KD2 = KD3 = 29 mM. From the analysis using the latter model, the level of [Na+]i at which Ipump saturated closely approximated the theoretical saturation level calculated from published estimates of pump turnover rate and density. The maximal sensitivity of the Na-K pump to changes in [Na+]i occurs when internal [Na+] is within the range for the normal resting physiological level. PMID:2167023

 15. Vztah mezi sportovní aktivitou, kouřením a užíváním alkoholu a marihuany u dětí na základních školách ve Slovinsku Relationship between sports activity, smoking and alcohol and marijuana abuse in elementary school children in Slovenia

  Rado Pišot

  2008-01-01

  Full Text Available Prevence představuje nejúčinnější prostředek proti užívání drog. Na jedné straně vytváří tělesná aktivita řadu faktorů, které vedou k přijetí zdravých stravovacích návyků, na druhé straně představuje prevenci užívání drog, protože sama o sobě určitým způsobem stimuluje tělo i mysl. Cílem provedeného výzkumu bylo stanovit stupeň obeznámenosti s návykovými látkami a jejich užíváním (například cigarety, alkohol a marihuana u dětí ve vztahu k frekvenci jejich zapojení do sportovních aktivit. Vzorek obsahoval 748 dětí, z čehož bylo 194 žáků a 189 žákyň čtvrtých tříd (jejichž průměrný věk byl 10 let ± 5 měsíců, a 201 žáků a 164 žákyň sedmých tříd (jejichž průměrný věk byl 13 let ± 4 měsíce. Uvedené údaje byly získány v rámci projektu "Tělesná/sportovní aktivita pro zdraví" probíhajícího v Ústavu kinesiologického výzkumu ve Vědeckém a výzkumném středisku Primorske univerzity ve slovinském Koperu. Použili jsme dotazník IPAQ (International Physical Activity Questionnaire, který jsme poněkud upravili pro věk a specifické vlastnosti respondentů. Pro stanovení vztahu mezi nečíselnými proměnnými jsme použili korespondenční analýzu. Pro číselné proměnné jsme použili analýzu variance a t-testy nezávislých vzorků. Všechny hypotézy byly ověřovány s 5% statistickou úrovní rizika (p = 0,05. Výsledky potvrdily u žáků statisticky významný vztah mezi sportovní aktivitou, kouřením a užíváním alkoholu a marihuany. Faktem je, že i když problém užívání drog nemůže být zcela odstraněn, mohli bychom ho zásadním způsobem redukovat. Jedním z nejdůležitějších faktorů pro snižování užívání drog je proto rovněž zapojení mládeže do vhodných sportovních aktivit (zvláště ve volném čase, což by mělo být řízeno a plánováno rodiči a učiteli. Prevention is the most

 16. Two-step melting of Na41+

  Zamith, Sébastien; Chirot, Fabien; L'Hermite, Jean-Marc; 10.1063/1.3493375

  2010-01-01

  The heat capacity of the mass selected Na41+ cluster has been measured using a differential nanocalorimetry method. A two-peak structure appears in the heat capacity curve of Na41+, whereas Schmidt and co-workers [ M. Schmidt, J. Donges, Th. Hippler, and H. Haberland, Phys. Rev. Lett. 90, 103401 (2003) ] observed, within their experimental accuracy, a smooth caloric curve. They concluded from the absence of any structure that there is a second order melting transition in Na41+ with no particular feature such as premelting. The observed difference with the latter results is attributed to the better accuracy of our method owing to its differential character. The two structures in the heat capacity are ascribed to melting and premelting of Na41+. The peak at lower temperature is likely due to an anti-Mackay to Mackay solid-solid transition.

 17. Two-step melting of Na41+

  Zamith, Sébastien; Labastie, Pierre; Chirot, Fabien; L'Hermite, Jean-Marc

  2010-10-01

  The heat capacity of the mass selected Na41+ cluster has been measured using a differential nanocalorimetry method. A two-peak structure appears in the heat capacity curve of Na41+, whereas Schmidt and co-workers [M. Schmidt, J. Donges, Th. Hippler, and H. Haberland, Phys. Rev. Lett. 90, 103401 (2003)] observed, within their experimental accuracy, a smooth caloric curve. They concluded from the absence of any structure that there is a second order melting transition in Na41+ with no particular feature such as premelting. The observed difference with the latter results is attributed to the better accuracy of our method owing to its differential character. The two structures in the heat capacity are ascribed to melting and premelting of Na41+. The peak at lower temperature is likely due to an anti-Mackay to Mackay solid-solid transition.

 18. Two-step melting of Na(41)(+).

  Zamith, Sébastien; Labastie, Pierre; Chirot, Fabien; L'hermite, Jean-Marc

  2010-10-21

  The heat capacity of the mass selected Na(41) (+) cluster has been measured using a differential nanocalorimetry method. A two-peak structure appears in the heat capacity curve of Na(41) (+), whereas Schmidt and co-workers [M. Schmidt, J. Donges, Th. Hippler, and H. Haberland, Phys. Rev. Lett. 90, 103401 (2003)] observed, within their experimental accuracy, a smooth caloric curve. They concluded from the absence of any structure that there is a second order melting transition in Na(41) (+) with no particular feature such as premelting. The observed difference with the latter results is attributed to the better accuracy of our method owing to its differential character. The two structures in the heat capacity are ascribed to melting and premelting of Na(41) (+). The peak at lower temperature is likely due to an anti-Mackay to Mackay solid-solid transition. PMID:20969397

 19. Na+-H+ exchange and Na+-dependent transport systems in streptozotocin diabetic rat kidneys

  The streptozotocin-induced diabetic rat was used to test the hypothesis that Na+-H+ exchange activity in the proximal tubule luminal membrane would be increased in association with renal hypertrophy, altered glomerular hemodynamics, enhanced filtered load and tubular reabsorption of 22Na+, and stimulated 22Na= pump activity in the basolateral membrane, previously reported characteristics of this experimental animal model. Amiloride-sensitive H+ gradient-dependent Na+ uptake and Na+ gradient-dependent H+ flux were increased in brush-border membrane vesicles from the streptozotocin-treated animals. Na+ gradient-dependent uptakes of phosphate, D-glucose, L-proline, and myoinositol were decreased in the drug-induced diabetic animals. These membrane transport alterations were not found when the streptozotocin-diabetic animals were treated with insulin

 20. LEDINSKA IN HIŠNA IMENA V SPODNJEM RAZBORJU, ZGORNJEM RAZBORJU IN NA SELAH

  Špegel, Petra

  2012-01-01

  V diplomskem delu z naslovom Ledinska in hišna imena v Spodnjem Razborju, Zgornjem Razborju in na Selah, so zbrana ledinska in hišna imena v izbranih naseljih občine Slovenj Gradec. Na tem območju se govori mežiško narečje, ki spada v koroško narečno skupino. Govor mežiškega narečja pozna le jakostni oziroma dinamični naglas, intonacija je padajoča, vokalni sistem pa je monoftongično-diftongičen. Gradivo je pridobljeno na terenu, od tega so hišna imena najprej prepisana iz Telefonskega imenik...

 1. KARAKTERIZACIJA ADSORPCIJE NANODELCEV HITOZANA NA CELULOZNO MATRICO

  Turalić, Enisa

  2012-01-01

  Za doseganje protimikrobnih lastnosti tekstilnih materialov obstajajo številne metode funkcionalizacij. Pri večini teh metod se še zmeraj uporabljajo reagenti, ki so človeku in okolju neprijazni, saj lahko vsebujejo anorganske soli, fenole in tiofenole, antibiotike, derivate formaldehida, itd. Zlasti aktualen na področju funkcionalizacije tekstilij je hitozan. Tako kot v farmaciji in kozmetiki je tudi na področju razvoja medicinskih tekstilij trend v uporabi nanodelcev za doseganje funkciona...

 2. KOMUNICIRANJE Z MLADIMI NA PRIMERU MLADINSKEGA HOTELA

  Praper, Jože

  2010-01-01

  Diplomska naloga obravnava komuniciranje z mladimi na primeru mladinskega hotela, kateremu so odnosi z javnostmi mladih še posebej pomembni. Poudarek je na obravnavi novih elektronskih oz. sodobnih medijev, povezanih z internetom in mobilnimi telefoni. Ugotovitev diplomske naloge je, da delež komuniciranja mladih z novimi mediji raste in da vedno več mladinskih hotelov uporablja nove medije, kot so spletne strani, Facebook, Netlog, RSS, YouTube, Twiter, Flicker, za predstavljanje, promoviranj...

 3. SVETOVALEC ZA CEPLJENJE NA OPERACIJSKEM SISTEMU ANDROID

  Kralj, Primož

  2012-01-01

  Cepljenje proti boleznim in informiranje o le-teh je pomemben vidik zagotavljanja zdravja na potovanjih pa tudi doma. V diplomskem delu bomo najprej nekoliko osvetlili ozadje operacijskega sistema Android z opisom in zgodovino in nato predstavili pomen informiranja za posameznikovo zdravje. Prikazali bomo izdelavo Android mobilne aplikacije, ki akumulira podatke iz zanesljivih virov in jih prikaže v strnjeni obliki, obenem pa omogoča tudi izčrpnejše informiranje, izdelavo na...

 4. An Update on NA50 and LUCIFER

  Kahana, D E

  1999-01-01

  Recent analysis of both new (1998) and old (1995,1996) data obtained by the NA50 Collaboration on J/Psi suppression in Pb+Pb are examined in light of our already existing calculations with the relativistic heavy ion simulation LUCIFER. In particular we comment on the unexplained change of transverse energy scale by NA50 and the apparent disappearance from the data of discontinuities in the suppression with transverse energy.

 5. PRIPRAVLJENOST EES NA ELEKTROMOBILNOST V SLOVENIJI

  Peklar, Jožef

  2016-01-01

  Naloga predstavlja trenutno stanje razvitosti elektromobilnosti v Sloveniji, njeno ekonomsko upravičenost ter elektroenergetske zmožnosti sistema za popolno elektrifikacijo osebnega prometa. Namen naloge je opozoriti na energijsko odvisnost Slovenije in na področja v energetiki, v katerih se bo pojavilo največ problemov zaradi uvedbe elektromobilnosti. Podan je tudi finančni izračun uvedbe elektromobilnosti osebnega prometa Slovenije ter dejanske elektroenergetske zmogljivosti mesta Maribor z...

 6. Theoretical study of Na(4p2P)+Na(3s2S) and Cd(5p3P0)+Na(3s2S) collisions and their role in the energy transfer between Cd* and Na

  We have computed the cross sections for the energy transfer process Cd(5p3P0) + Na(3s2S) →Cd(5s1S) + Na(4p2P) and for the state changing collision Na(4p2P) + Na(3s2S)→Na(3d2D) + Na(3s2S), based on theoretical interaction potentials for the NaCd and Na2 systems, respectively. Our calculations shed light on the interpretation of experiments with laser excited Na+Cd vapour mixtures. It turns out that Cd(5p3P0), in rapid equilibrium with the doorway state Cd(5p3P1), efficiently transfers energy to Na, populating the 4p2P state. The collisions with ground state Na cause a very fast conversion of the 4p2P to the 3d2D state, from which the strongest emission is observed. (orig.)

 7. Proizvodnja sirnih namaza na bazi kvarka s dodatkom sojinog brašna

  Carić, Marijana; Milanović, Spasenija; Gavarić, Dragoljub; Levai, Marija

  1981-01-01

  Članak opisuje pokusni rad u proizvodnji sirnih namaza uz dodatak sojinog brašna. Obogaćivanje kvarka sojinim brašnom povećava sadržaj proteina i nutritivnu vrijednost proizvoda. U kvarku sa sojinim brašnom povećava se suha tvar od prosječno 30,60 na 33,15 %, a proteini od 12,36 na 15,24 %.

 8. Capsazepine, a synthetic vanilloid that converts the Na,K-ATPase to Na-ATPase

  Mahmmoud, Yasser A.

  2008-01-01

  Capsazepine (CPZ), a synthetic capsaicin analogue, inhibits ATP hydrolysis by Na,K-ATPase in the presence but not in the absence of K+. Studies with purified membranes revealed that CPZ reduced Na+-dependent phosphorylation by interference with Na+ binding from the intracellular side of the membrane. Kinetic analyses showed that CPZ stabilized an enzyme species that constitutively occluded K+. Low-affinity ATP interaction with the enzyme was strongly reduced after CPZ treatment; in contrast, ...

 9. Elastic Coulomb breakup of $^{34}$Na

  Singh, G; Chatterjee, R

  2016-01-01

  Purpose : The aim of this paper is to study the elastic Coulomb breakup of $^{34}$Na on $^{208}$Pb to give us a core of $^{33}$Na with a neutron and in the process we try and investigate the one neutron separation energy and the ground state configuration of $^{34}$Na. Method : A fully quantum mechanical Coulomb breakup theory within the architecture of post-form finite range distorted wave Born approximation extended to include the effects of deformation is used to research the elastic Coulomb breakup of $^{34}$Na on $^{208}$Pb at 100 MeV/u. The triple differential cross-section calculated for the breakup is integrated over the desired components to find the total cross-section, momentum and angular distributions as well as the average momenta, along with the energy-angular distributions. Results : The total one neutron removal cross-section is calculated to test the possible ground state configurations of $^{34}$Na. The average momentum results along with energy-angular calculations indicate $^{34}$Na to ha...

 10. Perfil nutricional na artrite reumatoide

  Rachel Simone Maccarini Zarpellon

  2014-01-01

  Full Text Available Objetivo: Estudar o perfil nutricional de pacientes com artrite reumatoide (AR. Métodos: Estudo transversal observacional de 102 pacientes com AR. Os pacientes foram estudados para dados clínicos, demográficos, sorológicos, atividade de doença e perfil nutricional. Neste último incluiu-se a medida do índice de massa corporal (IMC, relação quadril/cintura, pregas cutâneas bicipitais (PCB e sua adequação; prega cutânea tricipital (PCT e sua adequação e circunferência muscular do braço (CMB e sua adequação. Estudos de associação foram feitos usando os testes de Fisher e qui-quadrado para dados nominais e teste t não pareado e Mann Whitney para dados numéricos. Para cálculo de correlação usou-se o teste de Spearman. Resultado: Na amostra existiam 14/102 homens e 88/102 mulheres com idade média de 52,1 ± 11,5 anos e duração média de doença de 10,6 ± 7,4 anos. A relação cintura/quadril média era de 0,92 ± 0,07. De acordo com IMC, 30,3% tinham peso normal e 65,5% tinham peso acima do normal. De acordo com PCB, 74,5% eram normais e 25,5% tinham depleção; de acordo com a PCT, 83,3% eram normais e 16,7% tinham depleção. Associação de variáveis nutricionais com gênero, fator reumatoide, nódulos e atividade da doença não mostraram diferenças (p = NS exceto, por uma relação cintura/quadril menor em indivíduos com nódulos (p = 0,02 e uma correlação modesta da PCT com a duração de doença (p = 0,02; R = 0,22; 95% IC = 0,01-0,40. Conclusão: Existe uma alta prevalência de sobrepeso e obesidade em artrite reumatoide e uma pequena frequência de depleção muscular.