WorldWideScience

Sample records for av patienter med

 1. Hur påverkas patienter med psykiatrisk problematik av vårdhundar?

  Iversen Ahrén, Mathilda

  2012-01-01

  Bakgrund: Intresset för att använda hundar inom vården har ökat bland patienter och personal. Forskning har påvisat fysiologiska, psykologiska, emotionella och sociala effekter genom användning av vårdhundar. I dagsläget finns ingen sammanställd forskning om hur detta påverkar patienter med psykiatrisk problematik. Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur vårdhundar påverkar patienter med psykiatrisk problematik. Metod: Metoden var en litteraturstudie bestående av 20 vetenskapliga arti...

 2. Sjuksköterskors upplevelser av kommunikation med patienter med invandrarbakgrund

  Syrén, Maria; Svanberg, Lena

  2012-01-01

  Aim: The aim of this study was to investigate nurses’ experiences of communicating with patients with immigrant backgrounds regarding language barriers, patient relations and use of interpreter. Method: Eight persons participated in this study. Four registered midwives were interviewed in a focus group and one clinical lecturer with a district nursing background, one midwife and two district nurses were individually interviewed about their experiences. The content was analysed using a qualita...

 3. Att leva med bipolär sjukdom : En litteraturstudie om patienters erfarenheter av att leva med bipolär sjukdom

  Andersson, Linda; Lövström, Jennifer

  2015-01-01

  Bakgrund: Bipolär sjukdom är en kronisk sjukdom som karaktäriseras utav förändringar i patientens aktivitetsnivå och stämningsläge. Dessa episoder benämns som mani-, hypomani- och depressionsepisoder. Behandling och omvårdnad fokuseras på att lindra symtom. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att belysa patienters erfarenheter av att leva med bipolär sjukdom. Metod: I litteraturstudien användes 8 kvalitativa vetenskapliga artiklar. Dessa har sammanställts och analyserats med inspirat...

 4. Vårdpersonals upplevelser av och attityder till att vårda patienter med självskadebeteende

  Näslund, Josefin; Ranfjäll, Linnea

  2015-01-01

  Bakgrund: Självskadebeteende i icke-suicidalt syfte är vanligt, speciellt i åldrarna 15-24 år. Att på egen hand skapa ruptur i huden kan vara ett sätt att hantera de jobbiga känslor personen känner. De som söker vård för ett självskadebeteende blir ibland bemötta med negativa attityder från vårdpersonal. Patienter har enligt lag rätt till god vård på lika villkor men det är inte alltid detta sker. Syfte: Syftet med litteraturstudien är att belysa vårdpersonals upplevelser av och attityder til...

 5. Logopediskt omhändertagande av patienter med ALS : En enkätstudie med svenska logopeder

  Claesson, Jennifer; Öhman, Ida

  2016-01-01

  Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is a progressively neurodegenerative motor neuron disease. ALS is chiefly characterised by atrophy and weakness of muscles, dysarthria and dysphagia being the foremost domains relevant to speech and language pathologists. The main purpose of this study was to investigate how the caretaking of patients with ALS is handled by speech and language pathologists regarding assessment, treatment and counselling. Furthermore the aim was to plot the access to guideli...

 6. Kartläggning av depressiva symtom hos patienter med arytmi

  Gannedahl, Karin; Stenhammar, Cecilia

  2011-01-01

  Objective: The aim of this study was to study the prevalence of depression among patients with arrhythmia, and to investigate if there was any gender difference in the study population regarding depression. Furthermore, differences considering depressive symptoms between patients with arrhythmia and the general population were to be investigated. Method: The self-rating scale MADRS-S was distributed during two weeks to 24 patients with arrhythmia. Twenty-one patients completed the study. Resu...

 7. Effektiv sikkerhetstesting av webapplikasjoner med rikt innhold

  Eriksen, Ole Jacob Syrdahl

  2008-01-01

  I nyere webapplikasjoner er brukerinnhold, interaktivitet og rask responstid blitt viktig. Kravene medfører nye kommunikasjonsmodeller og applikasjonslogikk på klientsiden. Utviklingen har ført til at tradisjonelle teknikker for sikkerhetstesting ikke lenger gir et helhetlig bilde av de sårbarheter webapplikasjonen er utsatt for. Det blir i oppgaven sett på metoder for å effektivisere sårbarhetsanalysen av web-applikasjoner med rik klientkode. Som et ledd i å effektivisere sårbarhetsanalyse...

 8. Patienters upplevelser av den perioperativa dialogen i samband med operation för övervikt

  Källman, Jenny; Backrud, Karin

  2013-01-01

  Vårdpersonal och allmänheten uttrycker ofta negativa attityder till patienter som är överviktiga. Antalet patienter som genomgår en operation för sin övervikt ökar för varje år. Det är en omvälvande operation för patienten och patienter söker mycket information innan operationen. Den perioperativa dialogen, en ideal arbetsmodell har tidigare prövats på andra patientgrupper men inte på patienter som skall genomgå en operation för sin övervikt.  Syfte med studien var att beskriva patienters upp...

 9. Kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer

  Music, Sanela

  2010-01-01

  Bakgrund: Bröstcancer utgör en tredjedel av all cancer som kvinnor drabbas av. Tidigare studier indikerar att kvinnor upplever mycket starka känslor kring sjukdomen bröstcancer och att de har drabbats av den. Tanken av att förlora ett bröst är en av punkterna som bringar mycket ångest och lidande. Syfte: Syftet med studien är att belysa kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer. Metod: En litteraturstudie med självbiografiska böcker har utförts. Studiens syfte har besvarats genom att t...

 10. Praktisk database-administrasjon med persistens av objektorienterte systemer : kompendium

  Hansson, Knut W.

  2012-01-01

  Ved Høgskolen i Buskerud, bachelorstudiene i IT, undervises kurset "Praktisk databaseadministrasjon". Kurset består av to hoveddeler: En del fokuserer på teori om store databaser i praksis og en annen del er praktisk med bruk av Oracle (PL/SQL og objekter) og persistens av objektorienterte systemer med Visual C# og NoSQL teknikker. Den teoretiske delen foreleses og er gjenstand for vanlig, skriftlig, individuell eksamen. Den praktiske delen undervises med sterk vekt på det prak...

 11. Utveckling av webbsida med användargränssnittmetoder

  Fried, Ulrika; Hallgren, Kristina

  2005-01-01

  Restaurangen Knäppingen – Stadsmuseets Café & Kök i Norrköping var i stort behov av en marknadsförande och informativ webbsida med en administrativ del. Syftet med detta arbete var skapa en webbsida med användbarhet enligt Usability Engineerings arbetspunkter. Användbarhet innebär att ett system är ändamålsenligt, effektivt och tillfredsställande. Förutom beställarnas krav hade vi ganska stor frihet att utforma det första designförslaget. Därefter fortsatte utvecklingen av webbsidan utifr...

 12. Spillet om Statoil : En casestudie av beslutningsprosessen som endte med delprivatisering av Statoil

  2008-01-01

  Formålet med denne studien har vært å gjennomføre en analyse av samhandlingen mellom aktørene i prosessen som endte med delprivatisering av Statoil (1999-2001). Prosessen studeres i lys av to teoretiske perspektiver som beskriver ulike samhandlingsmønstre mellom aktørene som deltok, henholdsvis et lukket og et åpent perspektiv.

 13. Cancersjuka patienters upplevelse av livskvalitet och välbefinnande i samband med yogautövning. : En deskriptiv kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer.

  Lobanova, Olga; Karlsson, Åsa

  2010-01-01

  Abstract Aim: The aim of this study was to describe cancer patients’ experiences of quality of life and wellbeing in relation to yoga practice. Method: A descriptive qualitative study with semi structured interviews was carried out during the fall of 2009 at the University of Uppsala. Informants in the study were cancer patients who were participating in the yoga/psychotherapy group at the clinic of oncology at the Akademiska hospital in Uppsala. Result: Five out of six informants experienced...

 14. Dagkirurgiska patienters upplevelser av postoperativ smärta vid ortopedi-och bukkirurgi med beaktande av kön och ålder

  Settergard, Paula

  2011-01-01

  The aim of this study was to elucidate day surgery patients´ subjective experiences of postoperative pain after orthopedic and abdominal surgery and if there was any difference in the experience according to sex and age. Selection was not random and the study included 87 patients. Data were collected from patient questionnaires. VAS method was applied in the questionnaire to measure patients´ pain. The outcomes of the study show that there was no significant difference between women´s and men...

 15. Mentaliseringsbaserad behandling av patienter med borderline personlighetsstörning : Infallsvinklar från patientgrupp och behandlare

  Söderman, Lotta

  2008-01-01

  The aim of this paper was to illuminate the effect of mentalizationbased psychotherapy. The patients in the survey group were interviewed before and after treatment with regard to specific symptoms of borderline personality disorder and symptoms of other personality disorders with the semi structured interviews ZAN-BPD and SCID-II. Open interview questions that were worked up in a qualitative manner were as well put to the patients that had received the treatment program. A focus group interv...

 16. Uppföljning av logopedisk behandling för patienter med träningsinducerad vocal cord dysfunction

  Hamberg, Lena; Karlsson, Sanna

  2014-01-01

  Abstract. Several treatment options are described for patients with vocal cord dysfunction. At Karolinska University hospital, these patients are offered treatment by speech and language pathologists. The current study describes traits and treatment effects for 148 people diagnosed with exercise-induced vocal cord dysfunction at Karolinska University hospital who received treatment by speech and language pathologists in 2005-2012. Data were collected from medical records and through a questi...

 17. Upplevelsen av att leva med diabetes mellitus typ 2

  Nilsson, Louise; Forsander, Lina

  2016-01-01

  Diabetes typ 2 är en kronisk sjukdom som ökar över hela världen. Orsakerna till diabetes kan relateras till livsstil. En litteraturöversikt gjordes där elva artiklar med kvalitativ design granskades och analyserades. Syftet var att beskriva upplevelser av att leva med diabetes mellitus typ 2. I resultatet framkom fyra kategorier: att känna rädsla inför framtiden, känslomässiga konsekvenser av att leva med diabetes typ 2, vikten av att ha tillräcklig kunskap och att må bättre genom förändrade ...

 18. Reglering av energikostnader med hjälp av energilagring i Danmark

  Ahlström, Johan; Björklund, Jacob

  2014-01-01

  Energilagring med hjälp av tryckluft (CAES) innebär att luft komprimeras och lagras för att expanderas vid ett senare tillfälle. Tillsammans med pumpkraftverk (pumpning av vatten till en högre liggande vattenreservoar) är komprimerad luft (CAES) de enda kommersiellt gångbara storskaliga energilagringsteknologierna i dagsläget. Utifrån de geologiska förutsättningarna i Danmark utvärderades lönsamheten för två olika typer av CAES-teknologier mer specifikt som teknologi för energihandel. Danmark...

 19. Ergoterapeuters arbete med hund som en del av ergoterapiprocessen

  Löfroth, Linnéa

  2012-01-01

  Som bakgrund till mitt examensarbete står det positiva bandet människan och hunden emellan samt hundens fördelaktiga påverkan på människans välmående. Syftet med arbetet är att redogöra för hur ergoterapeuter arbetar med hund som en del av klientens ergoterapiprocess samt redogöra för hur ergoterapeuter resonerar kring arbetet med hund som en del av ergoterapin. Föreningen Hundar inom fostran och rehabilitering rf är min undersöknings samarbetspartner. Som teoretisk referensram står den Canad...

 20. Reinsing av kopar i sur gruveavrenning (AMD) med algeaktivert granulert torv som sorbent

  Haugsgjerd, Inger

  2011-01-01

  Sur gruveavrenning med høgt innhald av metall (AMD) er eit vedvarande problem ved nedlagde sulfid¬malmgruver. Når vatn renn gjennom gruvegangar og slagghaugar vert metall oksidert og transportert ut av gruveområdet. Kopar (Cu) er eit essensielt metall, men potensielt svært giftig og ein kan finne høge konsentrasjonar av Cu i AMD. Formålet med denne oppgåva var å undersøkje reinseeffekt av kopar med sorbent (90 L) av granulert torv kombinert med mikroalge i feltforsøk. Eit gjennomstrøymingsfor...

 1. Ungdommers opplevelser med overdreven bruk av online-rollespillet World of Warcraft

  Flaaten, Øivind; Torp, Steffen; Aarseth, Espen

  2010-01-01

  Ungdommers bruk av online-rollespill blir ofte problematisert (Falkner 2007). På bakgrunn av kvalitative intervjuer med ti ungdommer og fem pårørendekontakter beskrives i denne artikkelen ungdommenes opplevelser av online-spillet World of Warcraft (WoW). Denne pilotstudien gir en nyansert...

 2. Gruppemusikterapi med patienter med borderline-personlighedsforstyrrelse i dagbehandlingsregi

  Hannibal, Niels

  2008-01-01

  Denne artikel er første redegørelse for de erfaringer, som er gjort med gruppemusikterapi (GMT) for patienter med borderline-personlighedsforstyrrelse (BPF) i dagbehandlingsregi på Aalborg Psykiatriske Sygehus. Artiklen indeholder både konkrete anvisninger til aktiviteter og interventioner, ligesom...

 3. Upplevelse av teamarbete vid vård av patienter i prehospital miljö. : En intervjustudie med sjuksköterskor från ambulansverksamheten och sjuksköterska/läkare från ambulanshelikopter.

  Lövqvist, Ulrika; Svensson, Anna

  2016-01-01

  Introduktion: I den moderna prehospitala akutsjukvården kan ambulansens och ambulanshelikopterns samverkan ha stor betydelse för den svårt skadade eller sjuka patienten. Syfte: Syftet med studien var att undersöka vad sjuksköterskor inom ambulansen och sjuksköterska/läkare från helikoptern/akutbilen upplevde kunde påverka teamarbetet i den prehospitala miljön. Metod: En kvalitativ deskriptiv innehållsanalys med semistrukturerade intervjuer användes. 10 informanter från ett län i mellansverige...

 4. Diabetessköterskans erferenheter av att motivera patienter med diabetes typ 2 till att genomföra en livsstilsförändring : En intervjustudie

  Kumm, Jeanette

  2015-01-01

  Bakgrund; Diabetes typ 2 är en kronisk sjukdom som kan förebyggas och behandlas med bland annat en förändrad livsstil. Det finns ett starkt vetenskapligt stöd för att komplikationer kan fördröjas eller förhindras. För att minska risken för komplikationer måste livsstilsförändringar beträffande kost och motion genomföras. De preventiva omvårdnadsinsatser ska vara individuellt anpassade utifrån patientens förutsättningar och den tillhandahållna informationen från patienten ska ses som kärnan i ...

 5. Ökning av turbineffekten i en mikrogasturbin med ånginjicering

  Dahlström, Pontus; Svanberg, Rikard

  2014-01-01

  Detta kandidateexamensarbete behandlar en mikrogasturbin som med luft som arbetsmedium används för att generera elström samt värma vatten. Syftet med arbetet är att studera den ökning av den befintliga turbineffekten som är möjlig genom att modifiera luftcykeln med injicering av vattenånga. Inledande studerades den befintliga termodynamiska cykeln i företaget Compowers mikrogasturbin modell ET10 för att förstå hur den termodynamiskt fungerar. Detta har skett i samråd med Compower utifrån mate...

 6. Upplevelsen av kontakten med sjukvården : En litteraturstudie om hur vuxna personer med typ 2 diabetes upplever kontakten med sjukvården

  Petersson, David; Sunesson, Andreas

  2008-01-01

  Bakgrund: Diabetes typ 2 är en av de stora folksjukdomarna runt om i världen och antalet som insjuknar ökar. Ett livslångt levene med sjukdomen diabetes typ 2 kan förutom omfattande livsstilsförändringar innebära en intensiv kontakt med sjukvården. För att förstå personers erfarenheter av vården måste deras upplevelser bejakas. Syfte: Syftet med studien var att belysa hur vuxna personer med typ 2 diabetes upplevde kontakten med sjukvården. Metod: Metoden som användes var litteraturstudie. Res...

 7. En sammenligning av effekten av Ritalin, Dexedrine og placebo hos et utvalg barn og unge med diagnosen ADHD

  2007-01-01

  Hensikten med denne studien var å sammenligne effekten av Ritalin og Dexedrine hos et utvalg barn med attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD). Tidligere studier har funnet at ved å la hvert barn prøve begge medikamentene økes sannsynligheten for positiv effekt og reduserer sannsynligheten for bivirkninger. Noen barn responderer bra på Ritalin men ikke på Dexedrine, og omvendt. Denne studien har et randomisert dobbel-blind kryssover design der vi sammenligner Dexedrine, Ritalin og...

 8. The diagnosis of thymoma and thymic atrophy in patients with myasthenia gravis; Dignostikk av tymom og thymusatrofi hos pasienter med myasthenia gravis

  Sund, K.K.; Skeie, G.O.; Gilhus, N.E.; Aarli, J.A.; Varhaug, J.E. [Haukeland Sykehus, Bergen (Norway)

  1997-11-01

  The authors have compared clinical, immunological and radiological data in 20 patients with myasthenia gravis and thymoma and in 21 patients with myasthenia gravis and thymic atrophy. The median age at onset was 54 years in the thymoma group and 63 years in the thymic atrophy group. The severity of the disease was similar in the two groups, and there was no significant difference in the concentration of acetylcholine receptor antibodies. CA antibodies were demonstrated in 17/20 thymoma patients and in 6/21 with thymic atrophy, while 19/20 thymoma patients had antibodies to titin, compared with 9/21 among those with thymic atrophy. The diagnosis and treatment of patients with myasthenia gravis is based upon an evaluation of clinical, immunological and radiological data. 28 refs., 2 tabs.

 9. Elektrifisering av traktoren kombinert med bruk av solenergi produsert på låvetaket. En mulighetsstudie.

  Alve, Heidi Urianstad

  2015-01-01

  Formålet med oppgaven er å beregne hvor store jorder som kan driftes med elektriske traktorer ved hjelp av den elektriske energien produsert av et fotovoltaisk anlegg (PV-anlegg) på låvetaket til en gård. Første del oppgaven beregner virkningsgrad, effekt- og energiflyt for traktoren. Beregningene er gjort for to alternative elektriske traktorer, henholdsvis en batteridrevet og en hydrogendrevet traktor. Grunndataene for analysene hentes fra en konvensjonell dieseltraktors bruksmønster o...

 10. Pasienter med tannbehandlingsvegring : en analyse av dagens tilbud i Aust-Agder med forslag til forbedringer, spesielt med tanke på innføring av dyp sedasjon som behandlingsmetode

  2012-01-01

  Det finnes et ikke ubetydelig antall pasienter med tannbehandlingsvegring i Norge. Disse pasientene har ikke noe reelt behandlingstilbud innenfor det offentlige helsevesenet i dag. Vi har kartlagt omfanget av tannbehandlingsvegring og behov for et styrket tilbud til disse pasientene ved hjelp av et spørreskjema sendt ut til samtlige tannleger i Aust-Agder. Omfanget av behandlingsvegring tilsvarer i vår studie omtrent omfanget av dette i andre studier fra inn-og utland. Tannlegenes behandl...

 11. Utveckling av ett timrapporteringsverktyg med SharePoint

  Ilama, Santtu

  2009-01-01

  Det här examensarbetet har två huvudsyften. I första delen presenteras Microsoft SharePoint, och i den andra delen visas genom att skapa ett timrapporteringsverktyg ett exempel på vad man kan göra med det. I SharePoint delen utreder jag först vad det är och hurdana mallar och verktyg man börjar med när man skapar en ny sajt. Sedan utreder jag skillnaderna mellan SharePoint-versionerna 3.0 och 2.0. Till slut utreder jag hur man installerar SharePoint 3.0 tillsammans med Microsoft Windows Small...

 12. Formulering og karakterisering av spraytørkede kryssbundne pektinbaserte mikropartikkler med inkorporert legemiddel

  2009-01-01

  Mikropartikler av amidert pektin med inkorporert legemiddel ble laget ved hjelp av spraytørkingsteknikk. Det ble brukt tre forskjellige konsentrasjoner av paracetamol, 33,33 %, 23,08 % og 13,04 %. Mikroskopbilder av sparytørkede prøvene viste at partiklene var sfæriske i form. Paracetamol innhold i spraytørket pulver ble målt og ladingseffektivitet viste seg til å være høy (ca 90 %). For å kunne velge gode kryssbindingsmidler for spraytørket pektin ble det laget kuler av amidert pektin ute...

 13. Regnskapsmessig behandling av mer- og mindreuttak i petroleumsbransjen : er praksis forenlig med IFRS og NGAAP?

  Endresen, Helge; Kaarigstad, Ole Marius

  2015-01-01

  Denne oppgaven omhandler regnskapsmessige problemstillinger knyttet til mer- og mindreuttak av petroleum. Disse uttaksdifferansene oppstår både som følger av måten oppstrømsvirksomheten i mange tilfeller er organisert, og som følger av praktiske sider ved produksjonen av petroleum. Problemstillingene aktualiseres blant annet i og med publiseringen av ny inntektsstandard innenfor IFRS – IFRS 15. Dessuten er sitasjonen per i dag slik at den gjeldende inntektsstandarden, IAS 18, e...

 14. Kvinnors upplevelse av livskvalitet i samband med urininkontinens – en litteraturstudie

  Larsson, Carina; Nilsson, Mette

  2007-01-01

  Urininkontinens är beskriven som en dold sjukdom. Mer än 50 miljoner människor i världen är drabbade av detta tillstånd. Urininkontinens leder till försämrad livskvalitet. Syftet med denna litteraturstudie var att belysa kvinnors livskvalitet i samband med urininkontinens. En litteraturstudie med kvalitativ ansats har utförts. Vetenskapliga artiklar söktes i olika databaser inom omvårdnad och medicin. Sex vetenskapliga artiklar användes till resultatet. Innehållsanalys inspirerad av Burnard (...

 15. Rapportering og revisjon av olje- og gassreserver : med utgangspunkt i Shell-skandalen 2004.

  Olsen, Olav Søvik

  2007-01-01

  Denne utredningen starter med å presentere oljeselskapet Royal Dutch Shell og deretter tar den for seg Shell sin skandale i 2004 vedrørende rapportering av olje- og gassreserver. Det fokuseres her på hvordan toppledelsen til Shell håndterte situasjonen, samt hvilke rapporteringsregelverk som var gjeldende. Etter dette tar utredningen for seg hvordan rapporteringen av olje- og gassreserver foregår og hvilke rammeverk for rapportering som er det beste i dag. Det kommer frem av de...

 16. Med lisens til å feile : En analyse av Corporate Governance i norske Tippeligaklubber og tilknyttede selskaper

  Holstad, Freddie Hoff; Larsen, Line Kristine Moen

  2011-01-01

  Denne oppgaven er en studie av Corporate Governance(CG) i Tippeligaen og de tilknyttede selskapene og den er skrevet som en del av debatten om god virksomhetsstyring i norsk toppfotball. Tidligere forskning viste at norske fotballklubber sliter med økonomistyring og har hatt store likviditetsmessige utfordringer de siste årene. Internasjonal forskning viste at det er store utfordringer knyttet opp i mot CG i fotballen, nettopp fordi den består av ulike komplekse mekanismer og eksisterer i en ...

 17. Typing av Legionella pneumophila med MALDI-TOF MS

  Halgunset, Anders

  2012-01-01

  Legionella pneumophila er fakultativ intracellulære bakterier som lever naturlig i akvatiske habitater. De kan replikere i makrofager og protozoer, bli overført til mennesker gjennom areosoler og føre til smitte. Ved eventuelle utbrudd er det viktig å kunne identifisere kilden, noe som i dag bli gjort ved å typebestemme L. pneumophila med sekvensbasert typing (SBT). Samtidig har matrix-assisted laser desorption/ionization ? time-of-flight (MALDI?TOF) mass spectrometry...

 18. Framveksten av psykiske helsetjenester i Nord med et blikk på sykepleiens utvikling og bidrag

  Åshild Fause

  2013-06-01

  Full Text Available Essayet handler om framveksten av psykiske helsetjenester i Troms og Finnmark fra 1848 til 2010 med et blikk på sykepleiens bidrag til utvikling av feltet.  Til grunn for studien ligger både klausulert kildemateriale, statistikk, fagartikler og forskning.  Framstillinga er periodisert ut fra en analyse av sentrale trekk og kjennetegn ved den daglige ivaretakelsen av mennesker med psykiske lidelser og det kunnskapsgrunnlaget virksomheten kvilte på.  Fokus er retta mot utvikling og endring i Troms og Finnmark, men også nasjonale og internasjonale forhold tas med i framstillinga.  Offentlig forpleining utenfor asyl (privatpleie dominerte feltet fram til Åsgård Sykehus i Tromsø åpna i 1961.  Sjøl om feltet har gjennomgått store endringer, kan en gjenfinne trekk fra tidligere forpleiningsformer i dagens virksomhet.

 19. Innlæring av billed-lotto-ferdigheter for en gutt med autisme

  2003-01-01

  SAMMENDRAG Tittel: Innlæring av billed-lotto-ferdigheter for en gutt med autisme Våren 02 gjennomførte jeg et intervensjonsprosjekt på en 4 ½ år gammel gutt med diagnosen atypisk infantil autisme og psykisk utviklingshemming. Formålet med intervensjonen var å lære gutten de nødvendige ferdigheter for å spille billed-lotto. Problemstillingen for prosjektet var: Kan et barn med autisme og psykisk utviklingshemming lære å spille billed-lotto? Jeg valgte å dele opp målvalg...

 20. Sammenheng mellom inntak av FODMAPs og symptomer hos pasienter med inflammatorisk tarmsykdom i remisjonsfase som har irritabel tarm

  Megen, Frida van

  2014-01-01

  Introduksjon: Tidligere studier har vist at pasienter med IBS (irritabel tarm-syndrom) kan ha god effekt av et kosthold med lite FODMAP (fermenterbare oligo- di- og monosakkarider, og polyoler). Studier har også vist en gunstig effekt av FODMAP-BD hos pasienter med IBD (inflammatorisk tarmsykdom) i tillegg til IBS, men disse studiene er gjort med en blanding av IBD-pasienter både i aktiv fase og i remisjon. Hensikten med denne studien er derfor å se på effekten av F...

 1. Biokonvertering av tungolje kombinert med løsemiddelekstraksjon

  Jonsen, Karen Leiråmo

  2011-01-01

  Bitumen er en svært viskøs råolje som er vanskelig å utvinne. Selv om verdens tungoljereserver er store er det utvunnet svært lite tungolje ved bruk av tradisjonelle utvinningsmetoder. Behovet for drivstoff øker behovet for forskning på alternative måter å utvinne tungoljen som er igjen i de resterende tungoljereservoarene. En optimal metode for å utvinne og omdanne tungolje til bruksolje kunne bidratt til å øke verdens oljeressurser...

 2. Smarte løsninger i distribusjonsnett med høy grad av distribuert produksjon

  Hegstad, Runa Skårdal

  2014-01-01

  Denne masteroppgaven er en studie av hvorvidt lagring av elektrisk energi kan avhjelpe nettproblemer som oppstår i distribusjonsnett med høy grad av distribuert produksjon. Oppgaven er gitt av NTE Nett AS og er delt inn i en teoretisk del og en praktisk del.I den teoretiske delen er det blitt undersøkt hvilken påvirkning distribuert produksjon har på distribusjonsnettet, hvilke nettproblemer som normalt forekommer, og hvordan nettproblemene tradisjonelt har blitt l...

 3. ”Mitt barns medicin” : En kvalitativ studie om föräldrars upplevelser av deras barns behandling med Modifierad Atkins Diet och ketogenkost.

  Holmström, Annika; Mårtensson, Lotta

  2012-01-01

  BAKGRUND Modifierad Atkins Diet (MAD) och ketogenkost är kostbehandlingar som ordineras till barn med svårbehandlad epilepsi. Andra patientgrupper som behandlas med dessa dieter är patienter med glukostransportprotein typ 1-brist. Kostbehandlingarna är kolhydratfattiga och fettrika. I Sverige finns fyra sjukhus som arbetar med MAD och ketogenkost. I dagsläget saknas studier som beskriver hur behandlingarna upplevs av berörda familjer. SYFTE Syftet med studien var att utforska hur föräldrar ti...

 4. Konsum av risiko-matvarer - Beskrivelse av en undersøkelse som skal kartlegge konsum av matvarer med betydning for inntaket av miljøgifter

  Helle Margrete Meltzer

  2009-11-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGI perioden 1999-2001 vil det bli gjennomført tre kostholdsundersøkelser som til sammen skal kartlegge konsum avmatvarer med betydning for inntaket av miljøgifter i Norge, fortrinnsvis kadmium, kvikksølv, PCB og dioksiner.Disse giftene finnes hovedsakelig i krabbe, flatfisk, skjell, gjedde og abbor, lever eller nyre fra vilt og viltvoksendesopp. Fordi gjennomsnittskonsumet er lavt, spørres det ikke spesifikt om disse matvarene i landsdekkende kostholdsundersøkelsersom 'Norkost'. Hensikten med studien er å kunne gi en bedre beskrivelse av eksponeringsfordelingeni befolkningen med tanke på miljøgifter. Fordelingen er antakelig skjev, dvs. et stort antall personerventes å ha et lavt inntak og noen få personer ventes å ha et relativt høyt inntak av de undersøkte stoffene. Eventuelleukjente risikogrupper vil kunne avdekkes, og det er av stor interesse å undersøke hvor stor eksponeringen i deutsatte gruppene er.Del A av undersøkelsen er landsdekkende og omfatter en postal frekvensundersøkelse til 10 000 tilfeldig valgtepersoner mellom 18 og 79 år. Del B omfatter en postal frekvensundersøkelse til 6000 tilfeldig valgte personer i sekskommuner, der tre er kystkommuner og tre er innlandskommuner. Kommunene blir valgt ut fra kjennskap til godtilgang på de aktuelle matvarene. Vi antar at der tilgangen på matvarene er god, er konsumet høyere. Del C avundersøkelsen vil omfatte høykonsumenter av aktuelle matvarer, valgt fra del B av undersøkelsen. Dette vil være endybdestudie der analyser av miljøgifter i blod, hår og urin også skal inngå.Undersøkelsen er den første i sitt slag her til lands og vi kjenner ikke til at tilsvarende studier er gjort i andreland. Hensikten med artikkelen er å gi en beskrivelse av undersøkelsen i en tidlig fase av gjennomføringen.Meltzer HM, Bergsten C, Stene LC, Stigum H, Wiborg ML, Lund-Larsen K, Alexander J. Consumption ofcontaminated foods – Description of a dietary survey

 5. Kontroll med bruk av skjønnsmidler barnehager i 2006

  Lie, Kjetil; Thorstensen, Audun; Aastvedt, Ailin

  2008-01-01

  De 60 kommunene ble samlet tildelt rundt 332 mill. kr i skjønnsmidler for 2006. 242 mill. kr oppfatter vi å være brukt i samsvar med sentrale føringer og retningslinjer. 90 mill. kr (eller ca. 27 %) oppfatter vi ikke å være i brukt i samsvar med intensjonene for tildelingen av skjønnsmidler. Ifølge våre vurderinger og beregninger har 12 av de 60 kommunene anvendt skjønnsmidlene i sin helhet (totalt ca. 13 mill. kr) på andre formål eller områder enn hva de sentrale retningsli...

 6. Profilering med hjälp av firmanamn- Case: F:ma Sören Ekholm

  Nyman, Mats

  2011-01-01

  Examensarbetet " Profilering med hjälp av firmanamn- Case: F:ma Sören Ekholm" är ett uppdrag av F: Sören Ekholm. Syftet med arbetet är ta fram olika alternativ för ett nytt firmanamn för företaget samt få fram företagets profil och möjligheterna till att utveckla ett bränd av företaget. För att komma fram till olika namnalternativ samt företagets profil och eventuella bränd har jag använt mig av litteratur studier och gjort en kvalitativ undersökning. Teori delen i arbetet behandlar firmanamn...

 7. Fortellinger om annerledeshet : et studie av barn med funksjonshemninger i Sør-Afrika

  2001-01-01

  I denne oppgaven undersøkes forskjellige lokale oppfatninger, forestillinger og forståelser av "funksjonshemninger". Utgangspunktet er hvordan kvinner og menn konstruerer forestillinger om annerledeshet i lys av oppfatninger om sykdom og lidelser. De sentrale aktørene i fortellingene er familier som har barn med funksjonshemninger i "semi-rurale" landsbyer utenfor byen Pietersburg i den Nordlige Provinsen i Sør-Afrika. Gjennom å følge personene i hverdagsaktiviteter belyses ulike intersubjekt...

 8. Troen - med eller uten tradisjon? En analyse av "sannhetens regel" hos Irenaeus av Lyon

  Olsen, Terje

  2013-01-01

  Når man i teologien snakker om normerende funksjoner, mener man ofte en sum av læresetninger eller bestemte bekjennelsestekster. Disse vil så vise hva som gyldig for kristendommen, eller en viss menighet 5 . Jeg vil vise at hos Irenaeus er perspektivet videre. For kirkefaderen er teologi mer enn terminologi. Teologien griper fatt i hele menneskets eksistens. Teologi dreier seg derfor om det som er virkelig. Når biskopen av Lyon bruker regula veritatis eller regula f...

 9. Symptomer og malabsorpsjon hos pasienter med selvrapportert matoverfølsomhet etter inntak av fruktose og sorbitol - en sammenligning av pasienter med selvrapportert matoverfølsomhet og friske kontroller

  2007-01-01

  Rundt 25 % av befolkningen i den vestlige verden opplever gastrointestinale plager i forbindelse med matinntak. De fleste av disse har ikke matallergi. Malabsorpsjon av fruktose og sorbitol er foreslått som årsak til slike plager.Formålet med masteroppgaven var å sammenligne forekomst av gastrointestinale symptomer ved inntak av fruktose og sorbitol hos pasienter med selvrapportert matoverfølsomhet og friske kontroller. I tillegg ville jeg prøve å påvise forskjeller i orocøkal transitt-tid, f...

 10. Fysioterapeuters erfaringer med bruk av fysisk aktivitet til eldre deprimerte

  Anne Margrethe Ulleberg

  2015-12-01

  Full Text Available This article is based upon a study of the experiences of physiotherapists working with elderly depressed patients and the use of physical activity. Depression in the elderly is a common condition, and it is estimated to be the second most common cause of failing health towards 2020. Physical activity has a positive effect on depression in the elderly. The aim of this study was to investigate the experiences of physiotherapist`s in the treatment of elderly depressed patients over 65 years of age. Data was collected by qualitative reasearch interviews of 5 physiotherapists. Important findings of this study were that the physiotherapists experienced that they did not get any referrals to treatment solely due to depression, and that they needed a different approach to physical activity compared to other patient groups.

 11. Effekt av aktivitet og ressursfordeling på individualavstanden hos geiter med ulik sosial strategi

  Haugland, Ingeborg

  2010-01-01

  Individualavstanden mellom dyr påvirkes av faktorer knyttet til individet, forskjellige aktiviteter og miljøet. Forskjellige individer bruker ulike typer atferdstrategier for å håndtere det sosiale miljøet i ei gruppe. Formålet med dette forsøket var å undersøke effekten av sosiale strategier (offensive/defensive) og ressursfordeling på individualavstand når geitene spiser og hviler, ved tilnærmet fri tilgang på plass (10,8m2 / geit). Kriteriet for utvalg av dyr var hvorvidt geitene i en blan...

 12. Upplevelse av kroppsbild hos personer med ätstörning samt personer med ett missbruk av anabola androgena steroider

  Kjerstad, Sidsel; Ranung, Milja

  2015-01-01

  Background: In our society there is a tremedous focus on body ideal and appearence among Young adults. Patient´s with eating disorders and patients with an abuse of anabolic androgenic steroids (AAS) both have the displeasure of their own bodies and a wrong body-image in common. Method: The study contained semi-structured interviews with patients that were diagnosed with eating disorders and patients with an abuse of AAS. The result was analyzed with a latency containment analysis and was dis...

 13. Metodutveckling för analys av etylenglykoler i vattenprov med gaskromatografi

  Gustavsson, Emil

  2011-01-01

  Syftet med detta examensarbete var att utveckla en GC-metod för analys av etylenglykoler i förorenade vattenprover, exempelvis industriavloppsvatten. Detta skulle åstadkommas med en GC-FID och MMI (Multimode Inlet), samt helst utan provupparbetning. Ett annat av målen var att kunna kvantifiera inom området 1 ppm till 100 ppm, och att metoden skulle vara tillräckligt stabil för att kunna ackreditera den.Ett flertal kolonner testades, där en HP-5 med dimensionerna 30 m*0,53 mm*0,88 μm från Agil...

 14. Medikamentell behandling av gravide med bipolar lidelse : en vurdering av risiko for fødselsmalformasjoner

  2010-01-01

  Background: A significant number of women of childbearing age have bipolar disorder. Several of the drugs used in the treatment of bipolar disorder have been associated with an increased risk of congenital malformation. Objective: The purpose of this review is to examine the risk of major congenital malformations related to medications used in the treatment of pregnant women with bipolar disorder. Methods: A literature research, using MEDLINE/PubMed, EMBASE and Cochrane databases...

 15. En analys av agiliteten i Migrationsverkets systemutvecklingsarbete : En utvärdering av Scrum med hjälp av ramverket Agile Software solution framework

  Nilsson, Andreas

  2014-01-01

  Arbetar organisationen agilt? Det är huvudfrågan i detta arbete. Organisationen har arbetat med den agila utvecklingsetoden Scrum i ett antal år. De har gjortmedvetna och omedvetna val, för att skapa sin version av Scrum. Frågan som studienförsöker svara på är om det verkligen innebär att man arbetar agilt, när man säger attman arbetar med en agil systemutvecklingsmetod.

 16. Bosetting av flyktninger : En analyse av bosetting av flyktninger og personer med opphold på humanitært grunnlag i Horten og Lørenskog kommune

  2008-01-01

  Tema for oppgaven er bosetting av flyktninger og personer med opphold på humanitært grunnlag i Horten og Lørenskog kommune. Bosettingsarbeidet i Norger er basert på kommunal frivillighet. Hvert år sender Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDi) en henvendelse til landets kommuner med en anmodning om å bosette flytkninger. Kommunestyret vedtar deretter hvor mange de ønsker og bosette. Vedtaket om antall flyktninger kommunen velger å bosette er ikke bindende og kommunene er ikke forpliktet...

 17. Bridge Over Troubled Water : En studie av två svenska bryggeriers bemötande av intressenter med hjälp av CSR

  Ljung, Peter; Muchewicz, Marika

  2011-01-01

  Bakgrund och problem: Corporate Social Responsibility (CSR) är ett ramverk som beskriver företags sociala ansvar och engagemang. Vidare förknippas CSR även med stakeholder management som handlar om företags bemötande och balansering av sina intressenters intressen. Oenigheter i teoretiska definitioner av CSR tyder på att det empiriskt sett kan uppstå missförstånd kring ramverket. Carlsberg Sverige och Spendrups är två företag som tar ställning och socialt ansvar via CSR men kritiseras trots d...

 18. En studie av mobilplattformen Android : med implementering av musikigenkännings- och lokaliseringstjänster

  Larsson, Hampus; Fleischhacker, Martin

  2010-01-01

  Mobilmarknaden idag består av ett antal aktörer, Nokia är störst, med Samsung, Motorola, LG, Sony Ericsson och HTC bakom sig. Nokias telefoner bygger på operativsystemet Symbian som idag är det största operativsystemet på marknaden för smartphones. Open Handset Alliance har utvecklat ett eget operativsystem för främst mobiltelefoner, kallat Android, som är bygger på Linuxkärnan. Android är framtaget som ett gratisalternativ till de dyra konkurrerande operativsystemen. Examensarbetets syfte är...

 19. 48 shades of sexology : en Q-metodologisk studie av rådgivers subjektive opplevelse av relasjonen og det å samtale med klienter om seksualitet

  Dalseng, Petra Christina R.

  2015-01-01

  Hensikten med denne studien har vært å skape innsikt, bevisstgjøring og forståelse av hva som oppleves som betydningsfullt for rådgiveren i relasjonen og i samtalen med klienten. Studien har tatt utgangspunkt i ulike typer yrkesgrupper som alle snakker med sine klienter om seksualitet, og som er medlem av NFKS, Nordisk forening for klinisk sexologi. Problemstillingen til denne oppgaven har vært: «Hva opplever rådgiveren som betydningsfullt i relasjonen og i samtalen med klienten når det er...

 20. Inomhuspositionering av djur med hjälp av UWB-teknik och triangulering

  Lind, Filip

  2016-01-01

  Projektet har gått ut på att skapa ett realtidssystem för att positionera djur inomhus. Realtidssystemet ska använda Ultra Wideband-teknik för att bestämma avstånd från ett antal fasta noder placerade runt i området till rörliga noder som ska positionsbestämmas. För att sedan bestämma position på de rörliga noderna ska triangulering användas. Projektet görs för att få bättre koll på hur varje djur mår och hur dess uppfödning går. Målet med projektet är att få klart ett fungerande system för t...

 1. Erfaringer med endringsledelse. Betydningen av kommunikasjon, deltakelse og ivaretakelse i endringsprosessen

  Horntvedt, Thomas Alexander

  2013-01-01

  Endringer ser ut til å være noe som er stadig vanligere i organisasjoner. Ulike forhold internt i organisasjonen, men også ikke minst i dens omgivelser for øvrig, gjør at dette behovet tvinger seg frem. Å lede endringsprosesser er en av de viktigste og vanskeligste ledelsesoppgavene hevder den kjente ledelsesforfatteren Gary Yukl (2010). Lederen skal her balansere det å få til de ønskede endringene med hensynet til de menneskene som er involvert. Endringer møtes ofte med motstand og en del en...

 2. En kartläggning av videobloggar med fokus på turism

  Vuori, Jannika

  2016-01-01

  Syftet med detta arbete var att undersöka rese-videobloggars struktur, marknadsföring och personlighet. Jag använde mig av kvalitativ undersökning med en observation och en e-postintervju. Mitt resultat bevisar att det finns mycket gemensamma drag i struk-turen och marknadsföringen i vloggarna. Videorna är strukturerade så att det finns en intro och/eller en outro, specialeffekter och en viss längd. Handlingen är reserelaterad. Google AdSense marknadsför olika företag i deras vloggar och ger ...

 3. Patienters uppfattning av delaktighet i beslutet att lämnas kvar hemma av ambulansen i Uppsala län

  Dahlström, Elin; Sundman, Janina

  2016-01-01

  Introduktion: Vid ca 10 % av alla ambulansuppdrag i Uppsala län åker patienten inte med till sjukhus. Trots att det är viktigt att patienten känner sig delaktig i beslut som tas inom vården finns få studier som undersöker patienters uppfattning av delaktighet i beslutet att lämnas hemma av ambulanspersonalen. Syfte: Att undersöka patienters uppfattningar av delaktighet i mötet med ambulanspersonalen och i beslutet att lämnas kvar hemma av ambulansen i Uppsala län. Metod: En retrospektiv enkät...

 4. Evar : En produktutveckling och formgivning av cykelbelysning med LED som ljuskälla

  Runling, André

  2013-01-01

  Evar är ett examensarbete, om 22,5 HP individuellt utfört av André Runling under våren 2012 vid Karlstads universitet, till högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design. Uppdragsgivare för projektet har varit Johan Larsvall, industridesigner och ägare av Idesign i Stockholm. Handledare på Karlstads universitet har varit Lennart Wihk, industridesigner och universitetsadjunkt. Examinator har varit Fredrik Thuvander, professor och universitetslektor. Idesign är en designbyrå med ko...

 5. En gjennomgang av Salten-pasienter med ST-elevasjonsinfarkt i perioden 2005-2006

  Lien, Marie Renée; Torstensen, Renate

  2007-01-01

  Bakgrunn: Akutt ST-elevasjons infarkt er en livstruende tilstand som krever rask behandling. Mange forskningsmiljøer har jobbet med problemstillingen trombolyse eller PCI som revaskulariseringsstrategi. Akutt PCI er under like tidsforhold å foretrekke fremfor trombolyse. Nord-Norges geografi medfører at en stor del av infarktpasientene ikke vil nå invasivt senter innen tidsvinduet for primær PCI. Vi ønsket derfor å analysere tidsforsinkelser i ulike deler av kjeden, og se på hvordan problemst...

 6. Parent Management Training - en foreldreveiledningsmetodefor behandling av barn med atferdsproblemer. Teori, behandlingsprogram og implementering i Norge

  Apelseth, Eva Fohlin; Amlie, Christine

  2001-01-01

  Antisosial atferd blant barn og ungdom er et stort og økende helsemessig og økonomisk problem. Parent Management Training – Oregon (PMT-O), et behandlings- og forebyggingsprogram for familier med barn som fremviser antisosial adferd, blir for tiden implementert i Norge som ledd i satsingen på psykisk helsevern. PMT-O er basert på ”social learning interaction theory”, utviklet av Patterson og medarbeidere ved Oregon Social Learning Center. PMT-O er et detaljert program for styrking av foreldre...

 7. Lydpuder med musik til psykiatriske patienter

  Bonde, Lars Ole

  2009-01-01

  Kort gennemgang af musikmedicinske og musikterapeutiske målsætninger og arbejdsmåder i psykiatrien i Danmark. Omtale af forsøg med musiklytning via "lyttepude" til psykiatriske patienter.......Kort gennemgang af musikmedicinske og musikterapeutiske målsætninger og arbejdsmåder i psykiatrien i Danmark. Omtale af forsøg med musiklytning via "lyttepude" til psykiatriske patienter....

 8. Hvordan fremme mestring av bivirkninger av cytostatikabehandling hos pasienter med kreft?

  Aas, Vibeke

  2013-01-01

  Background: To be diagnosed with cancer affects the whole person, both mentally and physically. The treatment may also affect the patient. Chemotherapy often has powerful side effects like fatigue, nausea and vomiting. It is important for the nurse to have knowledge about what might help the patients to cope with these side effects. Aim: To learn more about cancer and coping with side effects of chemotherapy. To learn what the patient can do to cope with the side effects, and what the nurs...

 9. Modelldriven arkitektur förbättrar hanteringen av problemet med import av data till ER-modeller

  Freij, Urban

  2015-01-01

  I många sammanhang är det önskvärt att importera data från textfiler, excelfiler och liknande till en databas. För detta krävs att data i något skede översätts till en ER-modell (Entity Relationship), en modell som beskriver relevanta delar i ett databasschema. Modellen för hur denna översättning ser ut varierar från fall till fall. I det här examensarbetet har en applikation tagits fram för import av data till en ER-modell ur ett modellperspektiv i linje med Model Driven Architecture (MDA) ™...

 10. Dynamisk MR-avbildning av pasienter med brystkreft : etablering og sammenligning av ulike analysemetoder for vevsperfusjon og kapillær permeabilitet

  2010-01-01

  Globalt er brystkreft den kreftformen som rammer flest kvinner, og radiologisk avbildning ved bruk av mammografi og ultralyd er i dag primære utredningsmodaliteter for deteksjon og karaterisering av denne kreftformen. Imidlertid demonstrerer disse radiologiske bildemodalitetene begrensninger med hensyn til den diagnostiske prestasjonen og viser generelt en lav spesifisitet, spesielt ved vurdering av unge kvinner. Dynamisk kontrastforsterket MR-avbildning har de siste tiårene fremstått som ...

 11. Uttrykk av P-gp i gastrointestinaltrakten og lever hos pasienter som har gjennomgått biliopankreatisk avledning med duodenal omkobling : Utvikling av en Western blott metode

  2011-01-01

  Problemstilling: Det er tidligere vist i en studie gjort av Skottheim et al (2010) at biotilgjengeligheten av atorvastatin øker etter biliopankreatisk avledning med duodenal omkobling (BPD-DS). Det ble i denne studien tatt biopsier fra de 10 pasientene for å undersøke mekanismen bak denne forandringen i biotilgjengelighet. Hensikten med dette arbeidet var å utvikle en metode for å estimere P-gp utrykket i biopsiene fra de ulike delene av tarmsystemet og lever hos disse pasientene, samt stu...

 12. Opptak av barium og strontium i naturlig vegetasjon i områder med berggrunn av biotitt-karbonatitt på Stjernøy, Alta

  Hillersøy, Maria Hestholm

  2011-01-01

  Formålet med dette arbeidet var å undersøke innhold av barium (Ba) og strontium (Sr) i naturlig vegetasjon fra tre ulike prøvetakingsområder på Stjernøy, nordvest for Alta i Finnmark. Karbonatitt fra Stjernøy, en av Norges mest apatittrike bergarter med kalkspat som hovedmineral, har vist seg å ha potensial for utvinning av steinmel brukt som gjødsel eller jordforbedringsmiddel. Karbonatitten innholder også mye biotitt, litt nefelin og sulfider. Viktige plantenæringsstoff som frigis fra miner...

 13. Riktlinjer för effektivisering av arbetet med Simuleringsdriven Konstruktion

  Dahlström, Erika; Johansson, Mikael

  2014-01-01

  Då många företag vill skaffa sig marknadsandelar genom att leverera rätt produkt, vid rätt tid och för rätt kostnad har de börjat arbeta med Simuleringsdriven Konstruktion. Simuleringsdriven Konstruktion hjälper dem att genom ett iterativt arbetssätt hitta optimal konstruktion tidigt i NPD-processen och därigenom reducera tid och kostnad för produktutvecklingen. Många företag som sysslar med forskning och utveckling kräver idag mer av provutrustning än tidigare för att kunna kontrollera och m...

 14. Vuxna personers upplevelser av att leva med typ 2 diabetes : En litteraturstudie

  Masooma, Asghari; Zelfije, Kosovari

  2016-01-01

  Bakgrund: Cirka tre till fyra procent av Sveriges befolkning har diabetes typ 2 och antalet personer som insjuknar från diabetes typ 2 ökar ständigt. Diabetes typ 2 är en kronisk ämnesomsättningsstörning som kan leda till svåra komplikationer. Det är viktigt för personer som lever med typ 2 diabetes att de får en god information kring hur dem ska utföra sin egenvård, för att kunna minska riskerna för utveckling av komplikationer som diabetes typ 2 kan ge. Inom diabetesegenvården är livsstilsf...

 15. Tandhygienisters användning av bildstöd vid möte med barnpatienter

  Berbic, Jasmina; Omeirat, Sara

  2016-01-01

  Syfte: Syftet med studien var att undersöka tandhygienisters användning av alternativ kompletterande kommunikation i form av bildstöd i möte med barnpatienter. Metod och material: En digital enkät bestående av 15 frågor skickades ut till samtliga (102 stycken) verksamma tandhygienister i Region Jönköpings län. Antal deltagare var totalt 57 stycken, 54 kvinnor och 3 män. Resultatet redovisades i absoluta – och relativa frekvenser, samt medelvärde. p-värde ≤ 0,05 ansågs statistiskt signifikant....

 16. Relevansen af nyere psykodynamisk teori for det klinisk musikterapeutiske arbejde med psykiatriske patienter med personlighedsforstyrrelser

  Hannibal, Niels

  2007-01-01

  Denne artikel beskriver et rationale for anvendelse af musik i en psykoterapeutisk kontekst. Det eksplicitte og implicitte forandringsniveau i psykoterapi med patienter med borderline-personlighedsforstyrrelse (BPF) diskuteres herpå med henvisning til to forskellige syn på terapeutisk forandring...

 17. Varig kompetansekraft : studie av en endringsprosess i DnB : med vekt på ledelse, mål og bruk av konsulenter

  Paulsen, Ida

  2008-01-01

  Formålet med denne oppgaven var å se nærmere på hvordan teorien om de to strategiene kunne forklare gjennomføringen av en vellykket endring i DnB Marked/Produkt (Cash Management). Beer og Nohria(2000) og Jacobsen(2004) er oppgavens viktigste teoretiske bidrag. Jeg har benyttet kvalitativ innhenting av data for å gjennomføre denne casestudien. Gjennom undersøkelse av den gjennomførte endringen fant jeg at endringen Varig K først og fremst dreide seg om å endre ansattes virkemåte slik at en sku...

 18. Co-Opetition : att samarbeta med fienden En studie av samspelet mellan konkurrenter

  Holck, Malin; Kallavuo, Johanna

  2001-01-01

  Bakgrund: Dagens näringsliv präglas av hög förändringstakt och krav på att företagen snabbt kan anpassa sig till kundens och omvärldens behov. Det bildas nya grupperingar som samarbetar och konkurrerar på samma gång och företag inser de fördelar ett samarbete med både horisontella och vertikala aktörer ger. Syfte: Det här uppsatsarbetet syftar till att utreda begreppet co-opetition samt att visa på dess tillämpning i praktiken genom att undersöka var i företagens värdekedja man väljer att sa...

 19. Upplevelser av livsstilsförändringar hos personer med diabetes typ 2 : En litteraturstudie

  Ekberg, Anna; Cederrand, Elena

  2011-01-01

  Diabetes typ 2 är ett globalt växande problem. Ökad livslängd, minskad fysisk aktivitet och viktökning orsakad av förändrad kostsammansättning ges som orsaker till ökande prevalens. Personer som redan är sjuka i diabetes typ 2 rekommenderas att aktivt delta i behandlingen och stabilisera sin sjukdom då främst genom livsstilsförändringar med fokus på kostomläggning och ökad fysisk aktivitet. Livsstilsförändringarna kan upplevas som möjligheter men också som begränsningar, varför det är viktigt...

 20. Upplevelse av hälsa hos vuxna med övervikt och fetma : En litteraturöversikt

  Lindberg, Rebecca; Pettersson, Frida

  2015-01-01

  Bakgrund: Sett över världen har förekomsten av fetma nästintill fördubblats sedan 1980-talet. Runt om i världen dör årligen 3,4 miljoner vuxna människor till följd av övervikt och fetma. Utöver det dör människor av diabetes, hjärt- kärlsjukdomar och cancer som många gånger kan kopplas till deras kroppsvikt. Syfte: Syftet är att beskriva hur vuxna med övervikt och fetma upplever sin hälsa. Metod: En litteraturöversikt av 12 vetenskapliga artiklar med kvalitativ metod. Resultat: Övervikt och fe...

 1. Pause med trombocytaggregationshaemmere hos kirurgiske patienter med kardiel stent

  Johansen, Mathias; Afshari, Arash; Kristensen, Billy

  2010-01-01

  Dual antiplatelet therapy with aspirin and clopidogrel is increasingly used for secondary prevention of cardiovascular events in patients with percutaneous coronary intervention. Anesthesiologists and surgeons are faced with the challenge of managing these patients prior to a surgical procedure. ...

 2. Hvordan har implementering av kjernekomponenten utfordrende atferd påvirket de ansattes arbeid med barna i barnehagen?

  Haugland, Hilde

  2014-01-01

  Denne masteroppgaven omhandler implementering av kjernekomponenten utfordrende atferd i kompetanseløftet Være Sammen. Formålet er å se om kompetanseløftet har ført til endring hos personalet i deres daglige arbeid med barna i barnehagen. Implementering av kjernekomponenten utfordrende atferd handler om at personalet i barnehagen blir bevisst sin praksis og søker å endre denne på grunnlag av forskningsbasert teori på området (Fullan, 2007). For å få til endring kreves det trening og veiledning...

 3. Genotypning av laktostolerans (LCT-13910C>T) direkt på blod med realtids-PCR : Utvärdering av Kapa Probe Force

  Folkesson, Carl; Christensson, Ola

  2016-01-01

  Hos vuxna individer förekommer två fenotyper gällande produktionen av laktas, vilka kallas laktostolerans och laktosintolerans. Vid laktosintolerans produceras otillräckliga mängder laktas vilket framkallar symptom som magsmärtor och flatulens vid intagandet av mjölkprodukter. En enbaspolymorfism (LCT-13910C>T) har kopplats till laktostolerans hos nordvästeuropéer och kan genotypas med smältkurveanalys i realtids-PCR. På Laboratoriemedicin vid Länssjukhuset Ryhov används idag en metod vid ...

 4. Taleteknologi for barn. En kvalitativ studie av fagpersoners erfaringer med kommunikasjonsmateriellet Pegasus.

  Stølen, Mari

  2015-01-01

  Denne studien handler om alternativ og supplerende kommunikasjon, og har sett nærmere på taleteknologi for barn og kommunikasjonsmateriellet Pegasus. Barn med kommunikasjonsvansker har ikke samme forutsetninger som barn med typisk utvikling til å delta i sosialt samspill. Pegasus er utviklet for å hjelpe disse barna til å bli mer aktive i kommunikasjon, lek og samspill med andre. Formålet med studien var å undersøke erfaringer med å bruke Pegasus i samspill med barn med kommunikasjonsvansker....

 5. MILJÖCERTIFIERING MED MILJÖBYGGNAD : FÖRSLAG FÖR LÖSNING AV PROBLEMET MED UPPFYLLNAD AV KRAVEN PÅ DAGSLJUS OCH SOLVÄRMELAST

  Johansson, Pontus; Alvarsson, Daniel

  2015-01-01

  Syfte: I dagens samhälle har det blivit mer intressant att bygga med en miljö-certifiering, detta leder till att byggentreprenörer ställs inför tekniska svårigheter vid både projektering och produktion för att kraven ska uppfyllas. I denna rapport kommer svårigheterna med solvärmelast och dagsljus behandlas då de kan vara ett problem. Målet med denna rapport är att ”Belysa hur kraven på dagsljus och solvärmelast enligt miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad kan lösas”. Metod: Kvalitativ data...

 6. Det idealistiska nöjet : Användaracceptans av mobiler med sidoböjning

  Granberg, Timothy

  2016-01-01

  Mobiltelefoner har utvecklats i snabb takt över åren, från ett nytt koncept till en vardaglig självklarhet för många i bägge personlig och professional fattning. Efter smartphonens myntning i 1994 med IBM Simon Personal Communicator har mobiltelefonen evolveras i många olika riktningar. 2013 kom den först smartphonen med välvd skärm, Samsung Galaxy Round, vilket påbörjande en ny trend av böjda smartphones. Denna studie undersöker användaracceptans av den senaste typen av välvd skärm, sidoböjn...

 7. Den rettslige betydningen av yrkesetiske regler med utgangspunkt i lovfestede spesielle god skikk-regler

  Børge Aadland

  2012-05-01

  Full Text Available Med hjemmel i de lovfestede spesielle god skikk-reglene (SGS har flere yrker utformet yrkesetiske regler med en lovmessig forankring. Denne artikkelen tar utgangspunkt i fem yrker og gir en juridisk analyse av god revisorskikk, god advokatskikk, god regnskapsføringsskikk, god meglerskikk og god landmålerskikk. Formålet er å sammenligne den rettslige betydningen av disse SGS-reglene. De sammenlignes ut fra hjemmelsgrunnlaget og hvilken bransjeorganisasjon som har utformet de yrkesetiske reglene, autorisasjonsordning og en hypotese om at de yrkesetiske reglene inneholder følgende elementer: profesjonsansvar, integritet, objektivitet, taushetsplikt og kompetansekrav.Sammenligningen viser at lovfestede SGS-regler har ført til at de aktuelle bransjeorganisasjonene har tatt ansvar for å utforme de yrkesetiske reglene. Når det gjelder autorisasjonsordningen, har Finanstilsynet ansvaret for autorisasjonene til revisorer, regnskapsførere og eiendomsmeglere. For advokater har Tilsynsrådet for advokatvirksomhet ansvaret for å føre tilsyn med advokatbevillingene, mens landmålerne ikke er underlagt en autorisasjonsordning.Analysen viser at en finner de fem elementene både i god revisorskikk, god advokatskikk, god regnskapsføringsskikk og god landmålerskikk. God meglerskikk er derimot svært forskjellig fra de andre yrkesetiske reglene. Samlet viser analysene at de yrkesetiske reglene har en viss rettslig betydning, selv om den varierer.Nøkkelord: lovfestede god skikk-regler, yrkesetiske reglerEnglish summary: The significance of ethical rules based on legislated rules for Code of ConductIn accordance with statutory authority rules for Code of conduct (CoC, several professions have designed ethical rules with a legal foundation. This article is based on a legal analysis of CoC for auditors, lawyers, accountants, real estate agents and for land surveyors. The purpose of the article is to compare the legal significance of these rules for the Co

 8. Evidens for akupunktur til patienter med kvalme og opkastning i forbindelse med kemoterapi? Et litteraturstudie

  Pedersen, Birgith; Bundgaard Sørensen, Lene; Stricker, Lisbeth;

  2008-01-01

  Patienter, der får kemoterapi med højemetogene stoffer lider stadig af kvalme og opkastning trods understøttende behandling med moderne antieemtika som 5HT3-antagonister eksempelvis ondansetron. Akupunkturstimulation anvendes for flere lidelser i sundhedsvæsenet og det undersøges om der er evidens...

 9. Biologisk overvåkning av Adalsbekken i 2008 og 2009 i forbindelse med anleggsarbeider ved ny RV 306 ved Skoppum i Vestfold.

  Bækken, T.; Haugen, T.; Bergan, M.

  2010-01-01

  Ny veistrekning med bru over Adalsbekken ved Skoppum har medført anleggsarbeider som kunne påvirke dyrelivet i bekken. Området er av Horten kommune ansett å være ”verdifullt” eller ”svært verdifullt”. Med unntak av en sidebekk, var situasjonen for bunndyr etter anleggsslutt i 2009 forholdsvis lik den som ble registrert før anleggsstart i 2008. I sidebekken var imidlertid tettheten av bunndyr sterkt redusert i 2009 pga. anleggsarbeid. Vi regner med at hovedgruppene av bunndyr er tilbake her et...

 10. Teach First...Statoil later? En empirisk studie av Teach First Norway med fokus på Statoil

  Ovell, Ingvild Almark

  2014-01-01

  Tema og problemstilling: Realfagsmangelen er reell, og det å ha rett kompetanse er essensielt for å holde tritt med konkurransen i det kunnskapssamfunnet vi er en del av. Denne oppgaven har gått i dybden på realfagssatsingen Teach First Norway. En satsing som søker å møte denne samfunnsaktuelle realfagsutfordringen, og bidra til å øke interessen og engasjementet rundt realfag. Teach First Norway er et samarbeid mellom Statoil, Oslo kommune og Universitetet i Oslo. Kandidater med master- eller...

 11. Habitatbruk og næringsøkologi til fiskearter i et komplekst samfunn med dominans av abbor (Perca fluviatilis)

  Haugerud, Eivind

  2011-01-01

  Denne masteroppgavens formål har vært å klarlegge relativ bestandsmengde, habitatbruk og næringsøkologi til de enkelte artene i fiskesamfunnet i Skasen, i første rekke for å få bedre innsikt i bestandstilstanden til røye (Salvelinus alpinus) i et komplekst fiskesamfunn med abbor (Perca fluviatilis), mort (Rutilus rutilus), lake (Lota lota), gjedde (Esox lucius) og ørret (Salmo trutta). Innsamling av fisk ble gjennomført i juni, juli, august og september 2010 med garnserier satt i litora...

 12. Konceptrealisering av tappvarmvattenproducerande sol- och luftvärmepump : Framtagning av funktionsprototyp med syftet att tilltala investerare eller samarbetspartner

  Holmén, Andreas

  2012-01-01

  Detta arbete har varit ett examensarbete för högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design vid Karlstads universitet. Examensarbetet omfattade 22,5 högskolepoäng och har utförts av Andreas Holmén. Handledare från Karlstads universitet var industridesigner och universitetsadjunkt Lennart Wihk och examinator var proffessor Fredrik Thuvander. Examensarbetet var en del av ett större projekt som involverade ytterligare fem studenter. Projektet var ett industrisamarbete mellan Karlsta...

 13. Norske kostholdsanbefalinger av mettet fett, med fokus på anbefalinger om fett i melk til barn : en litteraturstudie

  Bjørgum, Bente

  2015-01-01

  I sin begynnelse var myndighetenes kostholdsanbefalinger basert på å beskytte befolkningen mot ernæringsmangler og underernæring. Hypotesen om at for mye fett i kostholdet, og spesielt mettet fett gir økt risiko for utvikling av hjerte- og karsykdommer har påvirket kostholdsanbefalingene i Norge siden 1970 tallet og helt fram til i dag. Også livsstilssykdommer som diabetes type 2, kreft, fedme og metabolsk syndrom var satt i sammenheng med bruk av fett, og spesielt mettet fett i kosthol...

 14. Kartlegging av organisasjonskultur ved Lyngdal ungdomsskole ; kartlegging av organisasjonskultur med OCAI ett år etter sammenslåing av to likestilte organisasjoner

  Moe, Marith Johanne

  2014-01-01

  Kartlegging av organisasjonskultur er i liten utstrekning i dag benyttet som et verktøy for ledelse i offentlig sektor. Denne oppgaven tar for seg kartlegging av organisasjonskulturen ved en ungdomskole ett år etter sammenslåing av to likestilte organisasjoner, to tidligere ungdomskoler. Cameron og Quinns (2013) metode Organzational Cultural Assessment Instrument (OCAI), er benyttet i kartleggingen. Kartleggingen inngikk i et større prosjekt ved Universitetet i Agder (UIA) hvor en kartla ...

 15. Nyttan med virtuella provrum : En utvärderingsstudie av virtuella provrum för online-shopping, med fokus på användbarhet.

  Preniqi, Adelina; Morina, Besa

  2009-01-01

  Den relativt nya företeelsen BrandME – I am the brand är en eTjänst som fungerar som ett virtuellt provrum och därmed gör det möjligt att kunna prova på kläder virtuellt. Till sin hjälp har man bland annat använt sig av 3D-grafik samt databaser. BrandME är en produkt av det kanadensiska företaget My Virtual Model, ett företag som har arbetat med att sätta standarder för virtuell identitet sedan år 2000.Då denna företeelse är relativ ny, skapar detta utrymme för undersökning och bedömning om h...

 16. OVERSETTELSE OG VALIDERING AV PATIENT-RATED TENNIS ELBOW EVALUATION QUESTIONNAIRE

  Flaen, Thea Wikesland

  2014-01-01

  Lateral epiconylalgia (LE) er en vanlig lidelse som affiserer albuen med smerte og dysfunksjon. Patient-rated Tennis Elbow Evaluation Questionnaire (PRTEE) er et spørreskjema laget for vurdering av LE og er vist å være en reliabel metode i utredningen. Det er overstate til unlike språk, men ikke til norsk. Hensikten med denne studien var å oversette PRTEE til norsk og vurdure reliabiliteten og validiteten til det overstate skjemaet. PRTEE-N viste bra samtidig validitet med NRS, og det viste s...

 17. Personer med diabetes typ 2 upplevelser av sjuksköterskans stöd vid egenvård

  Carlsson, Pernilla; Prahl, Elinor

  2012-01-01

  Bakgrund: Diabetes typ 2 är en sjukdom som ökar i Sverige. Genom egenvård kan personen hantera sin diabetessjukdom och minska komplikationer. Sjuksköterskans stöd kan ha betydelse för hur personen hanterar egenvården. Orems egenvårdsteori inriktar sig på personens egenvård och sjuksköterskans roll i samband med egenvården. Syfte: Syftet med studien var att beskriva personer med diabetes typ 2 upplevelser av sjuksköterskans stöd vid egenvård. Metod: Litteraturstudie baserat på sammanställning ...

 18. Hydrotermisk stabilitet av mikroporøse materialer med CHA topologi

  Nilsen, Fredrik Bø

  2015-01-01

  Dette arbeidet har undersøkt to materialer, zeolitten SSZ-13 og det zeotype materialet SAPO-34, begge med CHA-topologi. Materialene ble syntetisert ut i fra tidligere utarbeidete prosedyrer før de ble hydrotermisk behandlet. Betingelsene under behandlingen var temperaturer på 600⁰C og 700⁰C med en konstant vanntilførsel på 6 ml/time over 4 timer. Før og etter behandling ble prøvene karakterisert med XRD, N2 adsorpsjon og BET beregninger, SEM, EDS, FT-IR med CO og pyridin som probemolekyler og...

 19. Förbättringar av material - och verktygsflöden på byggarbetsplatsen med hjälp av Lean Production

  Cato, Amel; Rochowiak, Viktor

  2015-01-01

  Sammanfattning: Syfte: Arbetsdag för en snickare består till 60-80 % av icke värdeskapande arbete så som väntan. Syftet med rapporten är att förbättra ledtiden för SME-företag. Målet med arbetet är att utreda de faktorer som kan minska ledtiden för det totala material - och verktygsflödet. Metod: För att kunna identifiera brister och utreda de faktorer som kan minska ledtiden hos företaget har kvalitativa intervjuer och observationer utförts på tre olika byggarbetsplatser från Gärahovs bygg. ...

 20. Synkronisering av användare och objekt med Facebook mellan Androidklienter

  Shqiprim, Kurtaj

  2013-01-01

  Denna artikel är inriktad mot att integrera Facebook med Android applikationer. Artikeln kommer att hjälpa personer som försöker att integrera sin applikation med Facebook. De lösningar som jag tar upp är grundläggande för att integrera Facebook med Android med sättet jag valde för att utföra dessa lösningar är anpassade till applikationen ”MyWorld”, men kan även anpassas till vilken applikation som helst beroende på hur man vill att sin applikation ska se ut. Målet med arbetet var att ersätt...

 1. Subjektivt velvære, sosiale interaksjoner og aktivitet hos eldre med demens på dagsenter : en kvantitativ undersøkelse av atferdsendring ved dyreassisterte intervensjoner

  Brusletto, Birgit

  2014-01-01

  Bakgrunn: Demens er en sykdom som stadig flere rammes av. Forskning har vist at dyreassisterte aktiviteter (DAA) og dyreassisterte terapier (DAT) overfor eldre med demens kan bidra til å bremse en utvikling av symptomer på negativ atferd, gi reduksjon i ensomhetsfølelse og stimulere til økt sosialt miljø blant deltakerne. Mål: Hovedmålet med denne masteroppgaven har vært å undersøke om intervensjoner med hund gir atferdsendringer som tyder på bedre helse ved større grad av velvære og økt ...

 2. Et studium av samtalen mellom foreldre med ulik kulturell bakgrunn i en fokusgruppe. Hva sier de om barneoppdragelse, opplevelser og læring? Erfaringer fra en pilotstudie

  Bente Kongsgård

  2012-01-01

  Full Text Available Hensikten med denne pilotstudien har vært å synliggjøre følgende: hva foreldre med ulik kulturell bakgrunn, forteller om temaer relatert til barneoppdragelse? Hvilke opplevelser og læring hadde foreldrene av å diskutere barneoppdragelse i en fokusgruppe? Fokusgruppeintervjuer ble gjennomført med fire foreldre, fra Norge og to ikke-vestlige land. Det ble gjennomført ett oppfølgingsintervju med faren fra ett av de ikke-vestlige landene. Samtlige deltakere hadde barn i åpen barnehage. Dataene fra fokusgruppeintervjuene viste at foreldrene fortalte hverandre hverdagslige historier om blant annet søvnrutiner, ros og ris i oppdragelsen. Dataene viste også at foreldrene var fornøyde med møtene. De opplevde at samtalene var lærerrike, nyttige og fortrolige. Dessuten uttrykte de at det var beroligende å oppleve at andre foreldre hadde samme utfordringer. Faren som deltok i oppfølgingsintervjuet, fortalte at fokusgruppa fungerte som hjelp i oppdragelsen av eget barn. Diskusjonen tar opp betydningen av at foreldre med ulik kulturell bakgrunn snakker sammen om hverdagsdilemmaer vedrørende oppdragelsen av egne barn. Videre viser diskusjonen at det er av betydning  å arrangere formelle møter mellom etnisk norske- og minoritetsforeldre fordi det er med på å fremme akkulturasjonsprosessen.

 3. Uppvärmning av nybyggda villor - med solfångare och pellets

  Sjöström, Caroline

  2010-01-01

  Boverket har från och med januari 2010 skärpt energikraven vid nybyggnation. De nya kraven har tillsammans med stigande energipriser och ett ökat miljömedvetande i samhället, satt fokus på att bygga täta och välisolerade hus. Detta beskrivs i arbetets inledning. Samtidigt bör husets uppvärmning och ventilation vara energieffektiv och förnybara energikällor användas, som solenergi och biobränslen. Syftet med rapporten är att analysera om solfångare i kombination med en pelletspanna eller -kami...

 4. En kartlegging av forekomsten av forskjellige rusmidler blant norske motorvognførere pågrepet av politiet, med mistanke om påvirket kjøring

  Kari-Mette Beylich m. fl Beylich m. fl

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGSjåfører som mistenkes for påvirket kjøring blir i første omgang vurdert av politiet med henblikk på om det kunskal rekvireres alkoholanalyse eller om det også skal tas prøve med hensyn på andre rusmidler (narkotika,medikamenter med ruspotensial ved Statens rettstoksikologiske institutt (SRI. Rutinemessig vil SRI undersøkedet politiet rekvirerer, men prøvene lagres inntil to år etter at de er analysert. Ved supplerende analyse i ettertidkan man således få et mer fullstendig bilde av hva mistenkte, påvirkede bilførere hadde i kroppen da de avgaprøve. I den foreliggende undersøkelsen ble 1197 prøver fra februar og september 1993 analysert på et bredtspekter av andre rusmidler foruten alkohol, uavhengig av hva politiets mistanke hadde vært. Vi fant da at alkoholalene var til stede i 55 % av prøvene, andre rusmidler alene i 16%, både alkohol og andre rusmidler i 14%, mensverken alkohol eller andre rusmidler ble påvist i 15% av prøvene. Politiets mistanke med hensyn til alkoholpåvirkningble bekreftet av analyseresultatene i 71% av tilfellene, og mistanke om forekomst av andre rusmidler i58% av tilfellene. Tidligere studier og denne undersøkelsen viste at bilførere som mistenkes for påvirket kjøringsynes å representere en gruppe med storbruk av alkohol og misbruk av andre stoff.Beylich K-M, Christophersen AS, Skurtveit S, Bjørneboe A, Mørland J. Frequency of different drugs in  ENGLISH SUMMARYDrivers apprehended under the suspicion of drunken or drugged driving are primarily evaluated by the police withregard to whether alcohol or drugs should be looked for in the blood samples taken shortly after apprehension.Until March 1996 all blood samples were sent to the National Institute of Forensic Toxicology (NIFT, for analysis.NIFT routinely perform only those analyses requested, but the samples are stored for up to two years afteranalysis. By later additional analyses of this material one could obtain a more

 5. Upplevelser av förändrade kostvanor hos personer med typ 2-diabetes : En litteraturstudie

  Lind, Denise; Möller, Marie

  2011-01-01

  Bakgrund: Personer med sjukdomen diabetes beräknas att öka och i Sverige år 2009 uppskattades 325 000 personer ha diagnosen typ 2-diabetes. Sjukdomen kännetecknas av för hög glukoskoncentration i blodet som kan förbättras genom en hälsosam kost. Förändrade kostvanor kan vara den enda behandlingsmetoden som personer med typ 2-diabetes behöver genomföra. Kosten hjälper till att undvika blodglukossvängningar och förbättrar glukostoleransen. Livsstilsförändringen är krävande då diabetes påverkar ...

 6. Plantetilgjengelighet av kadmium i jord gjødslet med aske fra mikrobølgepyrolysert forurenset halm

  Rød, Karoline Ottestad

  2010-01-01

  Målet med denne mastergradsoppgaven var å undersøke opptak av kadmium (Cd) i raigras (Lolium perenne Pl.) tilført kadmiumholdig aske fra mikrobølgepyrolysert halm. Dette ble gjort for å undersøke om asken kunne bli benyttet som gjødsel. Ved å tilbakeføre den karbonholdige askeresten, vil karbonkretsløpet ivaretas og viktige næringsstoffer blir tilbakeført til naturen. Det ble høstet halm fra Vollebekk, Ås, den ble tilsatt kadmium og mikrobølgepyrolysert (MBP). Askeresten ble brukt i et ve...

 7. Fokusgruppsintervjuer med ungdomarom genus och våld : Konstruktioner av gärningspersoner och offer

  Karlsson, Jenny; Pettersson, Tove

  2003-01-01

  Under våren 2002 genomfördes fyra fokusgruppsintervjuer med ungdomar i åldern15-16 år i en kranskommun till Stockholm. Dessa intervjuer ligger till grund för tvåstudier som kommer att presenteras här. Den ena studien handlar om”Föreställningar om flickor och pojkar som gärningspersoner vid våldsbrott” ochär utförd av Tove Pettersson. Den andra studien handlar om ”Ungdomarsföreställningar om pojkar och flickor som utsätts för våld” och är utförd av JennyKarlsson. Studierna kommer under 2003 at...

 8. Utredning av reningsfunktionen hos Kungsängens dagvattendamm : en studie med flödesproportionell provtagning

  Arnlund, Jonathan

  2014-01-01

  Dagvatten kallas det regn- och smältvatten som rinner av från hårdgjorda ytor i stadsmiljön. Detta vatten för ofta med sig stora mängder av föroreningar som tungmetaller, näringsämnen och oljerelaterade ämnen, vilka kan göra stor skada om de når recipienter. För att rena dagvattnet och därmed minska föroreningsbelastningen byggs det allt fler öppna dagvattensystem som t.ex. våtmarker och dammar. Studier har visat att dessa system har hög reningseffekt och dessutom är de kostnadseffektiva. Kun...

 9. Scrum og offshoring. En studie av prosjekter som benytter Srum kombinert med offshoring

  Haukeland, Cato

  2009-01-01

  Smidige metoder er blitt mer og mer utbredt blant systemutviklingsprosjekter. Blant disse metodene har Scrum i senere tid fått mye oppmerksomhet. Parallelt med at smidige metoder har fått fotfeste, har offshoring blitt mer vanlig. Offshoring innebærer at man innenfor ett og samme prosjekt har medlemmer lokalisert i ulike land. En del selskaper har de siste årene kombinert både smidige metoder og offshoring. I denne studien undersøkes 12 prosjekter hvor Scrum sammen med offshoring er be...

 10. Outcomes of AV Fistulas and AV Grafts after Interventional Stent-Graft Deployment in Haemodialysis Patients

  PurposeThe study was designed to assess outcomes of arteriovenous (AV) accesses after interventional stent-graft deployment in haemodialysis patients.Materials and Methods63 haemodialysis patients with 66 AV fistulas and AV grafts were treated by interventional stent-graft deployment from 2006 to 2012 at our hospital. Data of these patients were retrospectively analysed for location of deployed stent-grafts, occurrence and location of (re-)stenosis and (re-)thrombosis. Complex stenosis was the most frequent indication for stent-graft deployment (45.5 %), followed by complications of angioplasty with vessel rupture or dissection (31.8 %).ResultsA high rate of procedural success was achieved (98.5 %). The most frequent location of the deployed stent-graft was the draining vein (66.7 %). Stent-graft deployment was more frequent in AV grafts than in AV fistulas. Primary patency was 45.5 % at 6 month, 31.3 % at 12 month and 19.2 % at 24 month. Primary patency was significantly better for AV fistulas than for AV grafts with deployed stent-grafts. Patency of the deployed stent-graft was much better than overall AV access primary patency with deployed stent-graft. Re-stenosis with thrombosis was the most frequent indication for re-intervention. Most frequent location of re-stenosis was the draining vein (37.1 %), followed by stenosis at the AV access (29.5 %) and the deployed stent-graft (23.5 %).ConclusionRe-stenosis and re-thrombosis remain frequent in AV fistulas and AV grafts in haemodialysis patients despite stent-graft deployment. Re-stenosis of the deployed stent-graft is, only in the minority of the cases, responsible for AV access dysfunction

 11. Outcomes of AV Fistulas and AV Grafts after Interventional Stent-Graft Deployment in Haemodialysis Patients

  Schmelter, Christopher, E-mail: christopher.schmelter@klinikum-ingolstadt.de; Raab, Udo, E-mail: udo.raab@klinikum-ingolstadt.de [Klinikum Ingolstadt, Department of Diagnostic and Interventional Radiology (Germany); Lazarus, Friedrich, E-mail: friedrich.lazarus@klinikum-ingolstadt.de [Klinikum Ingolstadt, Department of Nephrology (Germany); Ruppert, Volker, E-mail: volker.ruppert@klinikum-ingolstadt.de [Klinikum Ingolstadt, Department of Vascular Surgery (Germany); Vorwerk, Dierk, E-mail: dierk.vorwerk@klinikum-ingolstadt.de [Klinikum Ingolstadt, Department of Diagnostic and Interventional Radiology (Germany)

  2015-08-15

  PurposeThe study was designed to assess outcomes of arteriovenous (AV) accesses after interventional stent-graft deployment in haemodialysis patients.Materials and Methods63 haemodialysis patients with 66 AV fistulas and AV grafts were treated by interventional stent-graft deployment from 2006 to 2012 at our hospital. Data of these patients were retrospectively analysed for location of deployed stent-grafts, occurrence and location of (re-)stenosis and (re-)thrombosis. Complex stenosis was the most frequent indication for stent-graft deployment (45.5 %), followed by complications of angioplasty with vessel rupture or dissection (31.8 %).ResultsA high rate of procedural success was achieved (98.5 %). The most frequent location of the deployed stent-graft was the draining vein (66.7 %). Stent-graft deployment was more frequent in AV grafts than in AV fistulas. Primary patency was 45.5 % at 6 month, 31.3 % at 12 month and 19.2 % at 24 month. Primary patency was significantly better for AV fistulas than for AV grafts with deployed stent-grafts. Patency of the deployed stent-graft was much better than overall AV access primary patency with deployed stent-graft. Re-stenosis with thrombosis was the most frequent indication for re-intervention. Most frequent location of re-stenosis was the draining vein (37.1 %), followed by stenosis at the AV access (29.5 %) and the deployed stent-graft (23.5 %).ConclusionRe-stenosis and re-thrombosis remain frequent in AV fistulas and AV grafts in haemodialysis patients despite stent-graft deployment. Re-stenosis of the deployed stent-graft is, only in the minority of the cases, responsible for AV access dysfunction.

 12. Skipping Meds Greatly Ups Heart Patients' Risk of Stroke

  ... Skipping Meds Greatly Ups Heart Patients' Risk of Stroke: Study Fatal strokes seven times more likely if drugs to control ... are much more likely to die from a stroke if they don't take cholesterol-lowering statin ...

 13. Fototerapi av nyfødte med hyperbilirubinemi: behov for bedre behandling og oppfølging, 93-98

  Ellen B. Roll

  2009-10-01

  Full Text Available   Lysbehandling av nyfødte med gulsott har vært brukt i mer enn 30 år uten at metoden har blitt videreutvikleti noen særlig grad. Man regner med at mellom 5 og 10% av alle nyfødte blir lysbehandlet. Behandlingengjennomføres ved at barnet legges i synlig lys fra spesielle fototerapilamper i mange timer, opptilflere dager. Lysets bølgelengde og intensitet har stor betydning for effektiviteten av behandlingen, og enskal ikke se bort fra risikoen for bivirkninger. Resultater av behandlingen bør undersøkes grundigere, bådefor å vurdere hvor mye bilirubinmengden reduseres, og for å oppdage mulige bivirkninger. Med tanke påbivirkninger kan det ta mer enn 30 år før disse er manifestert. Oppfølgingsstudier som har blitt foretatt, kanha for små tidsrammer, og det kan være spørsmål om det er lyseffekter eller effekter av bilirubintoksisitetsom har blitt registrert. Målet med vårt kliniske og eksperimentelle arbeid på området er å foreta studiersom kan bidra til at behandlingen kan bli mer optimal, særlig med hensyn til lysets intensitet og bølgelengde.I vårt epidemiologiske arbeid ønsker vi å se på langtidseffekter av lysbehandling, spesielt kreftutvikling(lymfatisk leukemi og malignt melanom.Roll EB, Christensen T. Phototherapy of newborns with hyperbilirubinemia – need for better  . Nor J Epidemiol 1997; 7 (1: 93-98.  ENGLISH SUMMARYTreating jaundiced newborns with artificial light has been done for the last three decades without substantialimprovements of the method. It can be estimated that between 5 and 10% of all newborns receivephototherapy. The standard treatment is the use of artificial, visible light sources for many hours up toseveral days. The wavelength and intensity of the light are factors influencing the effect of the treatment,however, the risk for long-term side effects should be considered. The results of the treatment need morethorough investigation for two purposes; to evaluate the therapeutic

 14. Med tillstånd att vara rolig : En innehållsanalys av modern komedifilm

  Albinsson, Sanna; Lindahl, Ida; Åberg, Sara

  2011-01-01

  Film är ett av de medier som påverkar vår identitetskonstruktion och vår uppfattning om normer och verkligheten. En av de mest populära filmgenrerna är komedifilm. Det är därför intressant att studera konstruktionen av karaktärer i komedifilm för att se vilka normer som är rådande idag. Studiens syfte är att ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv undersöka olika karaktärer i modern komedifilm för att ta reda på hur genus är konstruerat, vilken humoristisk funktion olika karaktärer tillde...

 15. Prosesser og tverrfaglig kommunikajson i forprosjekt med bruk av ny teknologi

  Solheim, Katrine

  2011-01-01

  Denne oppgaven vil ta for seg Virtual Reality som et verktøy for kommunikasjon og informasjonsformidling i tidligfase av byggeprosjekter. Studien ser på forholdet mellom involverte aktører i prosjektet. Det er ønskelig å illustrere byggets geometri på en måte som gir høyere forståelse for prosjektets konsept. Caseprosjektet som brukes er Saemien Sijte, et Sørsamisk museums- og kultursenter som ligger i Snåsa i Nord-Trøndelag. På grunn av prosjektets særegne design og geome...

 16. Validering av RAADS: ett självskattningsinstrument för vuxna med misstänkt autismspektrumtillstånd

  Andersen, Lisa

  2010-01-01

  Trots vetskap om att den kliniska bilden vid autismspektrumtillstånd (AST) förändras med åldern råder det brist på diagnostiska instrument som är specifikt designade för vuxna. Ritvo Autism and Asperger Diagnostic Scale (RAADS) är en självskattningsskala utvecklad för detta syfte. Den svenska versionen av RAADS utvärderades i föreliggande studie med avseende på intern konsistens, diagnostisk validitet och samtidig validitet. Undersökningsgruppen bestod av 75 individer med högfungerande AST sa...

 17. Erfaringer med intervensjonsforsøk i yrkesepidemiologi: Basert på studier av miljøtiltak for å forbedre inneklima i kontormiljø

  Knut Skyberg; Knut Skulberg

  2009-01-01

   SAMMENDRAGBasert på to intervensjonsforsøk rettet mot helseeffekter i hud og øvre luftveier før og etter inneklimatiltak,drøftes erfaringer med design, metoder og analyse av data. Intervensjonene som ble prøvet ut varantistatisk behandling av dataskjerm (n=117) og storrengjøring i kontormiljø (n=104). Det ble måltstøvkonsentrasjon under vanlig arbeid med direktevisende partikkelteller. Ved støvkonsentrasjoner > 50μg/m 3 hadde tiltakene effekt. Antistatisk behandling av skjermen førte til red...

 18. Typing av Legionella pneumophila med MALDI-TOF MS

  Halgunset, Anders

  2012-01-01

  Legionella pneumophila er fakultativ intracellulære bakterier som lever naturlig i akvatiske habitater. De kan replikere i makrofager og protozoer, bli overført til mennesker gjennom areosoler og føre til smitte. Ved eventuelle utbrudd er det viktig å kunne identifisere kilden, noe som i dag bli gjort ved å typebestemme L. pneumophila med sekvensbasert typing (SBT). Samtidig har matrix-assisted laser desorption/ionization ? time-of-flight (MALDI?TOF) mass spectrometry...

 19. Trötthet och livskvalitet hos patienter med primärt Sjögrens syndrom

  Kiani, Rezvan

  2014-01-01

  Bakgrund: Primärt Sjögrens syndrom (pSS) är en reumatisk sjukdom karaktäriserad av ögon- och muntorrhet samt påverkan på olika organ. En överväldigande trötthet är vanligt. En orsak till tröttheten kan vara ett behandlingsbart tillstånd såsom nedstämdhet. Tröttheten kan leda till nedsatt livskvalitet, arbetsförmåga och påverka relationer med familj och vänner.Syfte: Att kartlägga hur vanligt det är med trötthet i en grupp av patienter med pSS samt om tröttheten har något samband med nedstämdh...

 20. Movie Magic : En praktisk studie om hur man återskapar filmkaraktärer med hjälp av makeup, maskering och styling

  Utriainen, Linda; Bussman, Frida

  2014-01-01

  Syftet med detta examensarbete är att återskapa filmkaraktärer från olika genrer med hjälp av makeup, maskering och styling för att få en inblick i hur det går till vid skapandet av filmkaraktärer. Studien kommer att vara till nytta för branschmänniskor och estenomer i form av inspiration och kunskap och för oss själva som en arbetsportfolio. Detta är en kvalitativ studie som utförs med hjälp av datainsamlingsmetoderna dokumentstudier, styling och fotografering. I arbetet används dataanaly...

 1. Dimensionering av systemstorlek av solcellsanläggning med avseende på lönsamhet : En studie om solcellsanläggningar i Järva-området

  Olofsson, Henrik; Behnam, Ziyad

  2014-01-01

  Med rådande lagstiftning bör en solcellsinstallation dimensioneras med hänsyn till effektbehov. Detta för att minimera andelen utmatad el på nätet då ersättning på värdet för utmatad el skiljer sig från värdet av ersatt el. Syftet med arbetet är att utvärdera och optimera den befintliga energiförbrukningen ifrån Familjebostäders solcellsanläggningar genom att redovisa dimensionering av systemstorlek med avseende på lönsamhet. Rapporten studerar 5 olika fastigheter med solcellsanläggningar som...

 2. Utveckling av en SMS-tjänst med David Siegels modell

  Classon, Helen; Gouliaveras, Theodoros

  2004-01-01

  Det satsas allt mer på mobiltelefontjänster idag och snabbt växande är sådana tjänster som involverar SMS. Högskolans Bibliotek på Campus Borlänge har ett intresse av att kunna erbjuda sina låntagare en påminnelsetjänst för försenade eller reserverade böcker.Vi fick i uppgift att under vårt examensarbete ta fram en prototyp av en SMS-tjänst åt biblioteket. Den skall påminna låntagare om att en bok är försenad och/eller att en reserverad bok har inkommit. Denna tjänst skall hjälpa biblioteket ...

 3. Att uppleva mat med alla sinnen : - Lärares erfarenheter av Sapere-metoden

  Dahlström, Lina

  2009-01-01

  Studier visar att åtgärder krävs för att minska svenska barns intag av sötsaker och fett samt öka intaget av frukt och grönsaker. Skolors roll i att främja en hälsosammare kosthållning hos barn måste därför få en ökad uppmärksamhet. Lärare bör ta tillvara på tillfällen som ges att i undervisningen förmedla en positiv syn på mat. Sapere-metoden är en pedagogisk metod som syftar till att öva upp elevers sensoriska förmåga, utveckla deras språk samt på sikt förbättra deras matvanor. Denna metod ...

 4. Använding av 3D vid konstruktion av lättviktsskott i segelbåtar och en jämförelse med tidigare metoder

  Isakas, Yvonne

  2010-01-01

  Konstruktionsplanering av segelbåtar har utvecklats under årens lopp från handritade linjeritningar till avancerade 3D-modeller. Målsättningen med detta examensarbete är att visa hur lättviktsskott konstruerades tidigare i 2D och hur man modellerar dessa i 3D i dagens läge. Samtidigt påvisades både fördelar och nackdelar med 3D jämfört med tidigare metoder. Både hur konstruktionsarbetet sker med 3D, hur tillverkningen sker vid snickeriet och hur det har inverkat på monteringen. Framtid...

 5. Ikke-lineære elementanalyser med en multi-level assessment tilnærmingsmåte på dekker av armert betong

  Innerdal, Ola

  2015-01-01

  I denne oppgaven er det utført en multi level assessment for å finne kapasiteten på to betongdekker, der analyser med økende grad av kompleksitet blir utført. Analysemetodene som er brukt blir vurdert og sammenlignet. To betongdekker med forskjellig utforming på armeringen blir modellert med bjelkeelementer, skallelementer og plan tøyning elementer. Det er utført lineære elementanalyser (LFEM) og ikke-lineære elementanalyser (NFEM) med programvaren TNO DIANA versjon 9.6. Anbefalinger i «g...

 6. Simulering av energieffektiviserande åtgärder i samband med ROT : En studie av flerbostadshus från 50-talet med hjälp av IDS simulering

  Jie, Gong

  2011-01-01

  ROT är förkortning till ” Reparation, Ombyggnader och Tillbyggnader ” som ä avsedd för skatteavdrag för vidtagna energibesparande åtgärder inom byggnadsektorn. Syftet med det här examensarbetet är att undersöka olika slags besparingar med hänsyn till dagens befintliga flerbostadshus omständigheter. Byggnadens energianvändning skulle generellt kunna minskas genom att förbättra klimatskal som exempelvis byggnadstekniska åtgärder och utnyttja nya installationstekniska åtgärder bl.a. som FTX vent...

 7. Hjälp vi skall vårda en patient med anorexi : En kvalitativ litteraturstudie

  Sjöbacka, Andreas

  2014-01-01

  Vuxna patienter som lider av Anorexia Nervosa utgör en krävande patientgrupp inom både somatiska och mentala aspekter. När en patient med anorexi kommer till en akut medicinsk enhet innebär det att den medicinska vården är livsviktig, men hur är det med det mentala stödet för patienten? Syftet för denna studie är att presentera problematiken kring vården av vuxna patienter med anorexi. Studiens frågeställning lyder: Vad kan sjukvårdspersonal på en akut medicinsk enhet göra för att förbättra v...

 8. Lamotriginbehandling af 92 patienter med intraktabel epilepsi

  Karlsborg, M; Gram, L; Dam, M

  1996-01-01

  The efficacy of treatment with lamotrigine (LTG) was evaluated in 92 patients with refractory epileptic seizures (46 women and 46 men aged 14-80 years, median 32 years). Seventy-one patients had partial epilepsy and 21 had primary generalized epilepsy. Patients were treated from zero to four (most...... frequently two) other antiepileptic drugs (AEDs). Maintenance dose of LTG was 50-800 mg daily (median 300 mg). Fifteen percent of the patients became seizure-free (13% of patients with partial epilepsy, 24% with primary generalized epilepsy). Thirty-eight percent of patients experienced at least 50...... patients, either because of adverse events or lack of effect. We conclude, that LTG is effective in reducing seizure frequency in patients with therapyresistant primary generalized epilepsy or partial epilepsy. Toxicity appears to be limited....

 9. Diversitet av nano- og pikoplanteplankton i den atlantiske delen av Sørishavet, undersøkt med molekylærbiologiske metoder og bruk av numeriske likhets- og artsrikhetsanalyser.

  2011-01-01

  Svepe agellater (Haptophyta) er en utbredt planteplanktongruppe som nnes i alle verdens hav. De este representantene for denne algegruppen er små (vanligvis 2 20 m), encellede, fotosyntetiserende agellater. Det har lenge vært klart at det nnes mange ubeskrevne eller ukjente arter i denne gruppen. Dette har blitt bekreftet av molekylærbiologiske metoder i de siste 10 år. Det samme er tilfelle for protister generelt. Hovedformålet med denne undersøkelsen var å se etter ukjen...

 10. Risikostratificering af patienter med diabetes mellitus

  Qvist, Peter; Glintborg, Dorte; Andries, Alin;

  2008-01-01

  diabetes mellitus. MATERIAL AND METHODS: We included patients with diabetes from the catchment areas of four diabetes out-patient clinics in southern Denmark. Patients were risk-stratified to 3 follow-up levels (level 1 - follow-up only by their GP, level 2 - intensified follow-up by GP and/or shared care...... schemes, level 3 - follow-up only in out-patient clinics). The results were subsequently compared with the patients' actual follow-up status. RESULTS: A total of 647 patients (563 type 2 diabetes and 84 type 1 diabetes) were included from 15 GPs. Among these, 139 were stratified to level 1, 409 to level 2...

 11. Att undervisa synskadade elever i klassisk gitarr : En intervjustudie av gitarrlärares syn på hur musikundervisning kan bedrivas med synskadade elever

  Manisalis, Achilleas

  2016-01-01

  Syftet med studien att undersöka hur gitarrlärare arbetar med synskadade elever i klassisk gitarrundervisning, målet är att underlätta lärares arbete när det gäller att undervisa just synskadade elever i klassisk gitarr. Studiens forskningsfrågor är: Vad arbetar gitarrlärare med i sin undervisning med synskadade gitarrelever? På vilka sätt arbetar gitarrlärare med synskadade elever? Varför väljer lärare att arbeta som de gör? Studiens metod utgörs av intervjuer med lärare och elever samt och ...

 12. Muskelstyrken hos patienter med fibromyalgi. Et litteraturstudie

  Dombernowsky, Tilde; Dreyer, Lene; Bartels, Else Marie;

  2008-01-01

  Do patients with fibromyalgia (FM) have reduced muscular strength? We examined 22 articles and conclude from the results of these that FM patients have reduced muscular strength in their hands and quadriceps. The material also suggests generalised reduced muscular strength. However, the studies h...

 13. Fod- og ankeltraume hos patient med diabetes

  Falborg, Bettina; Ebskov, Lars

  2009-01-01

  If confronted with a neuropathic patient with an acute foot-ankle trauma, including fracture, this patient is by definition Eichenholtz stage 0. This is of major importance for the treatment. Whereas the surgical handling of fractures does not differ from ordinary fracture treatment, the subsequent...

 14. Seksuel funktion hos patienter med dissemineret sklerose

  Stenager, E; Stenager, E N; Jensen, Knud

  1997-01-01

  Sexual dysfunction is known to occur in multiple sclerosis (MS). The purpose of the study is to describe the change in sexual function and symptoms in a five year follow-up study. Forty-nine patients (27 females, 22 males) with definite MS were interviewed and examined. The number of patients with...

 15. Animal-Assisted Activity : En översiktsartikel om nyttan av att umgås med djur.

  Vävare, Anna

  2007-01-01

  Människan har funnits i nästan två hundra tusen år, och hunden har varit ett husdjur hälften så länge. Evolutionen har format människan till en nyfiken, social varelse med starka emotionella band och goda kommunikationsegenskaper. Människans avancerade perceptionsförmåga kräver en komplicerad neurologisk struktur som lätt störs eller skadas av till exempel stress. Bandet mellan människan och hennes husdjur kan vara mycket starkt och fylla många mänskliga behov. Animal-Assisted Activity är mål...

 16. TeleMed: A distributed virtual patient record system

  Forslund, D.W.; Phillips, R.L.; Kilman, D.G. [Los Alamos National Lab., NM (United States). Advanced Computing Lab.; Cook, J.L. [National Jewish Center for Immunology and Respiratory Medicine, Denver, CO (United States)

  1996-06-01

  TeleMed is a distributed diagnosis and analysis system, which permits physicians who are not collocated to consult on the status of a patient. The patient`s record is dynamically constructed from data that may reside at several sites but which can be quickly assembled for viewing by pointing to the patient`s name. Then, a graphical patient record appears, through which consulting physicians can retrieve textual and radiographic data with a single mouse click. TeleMed uses modern distributed object technology and emerging telecollaboration tools. The authors describe in this paper some of the motivation for this change, what they mean by a virtual patient record, and some results of some early implementations of a virtual patient record.

 17. Rehabilitering af patienter med erhvervet hjerneskade

  Rasmussen, Anne Almskou; Jørgensen, Henrik Stig; Nielsen, Jørgen Feldbæk

  2014-01-01

  the needs of patients with the most severe ABIs. Only recently rehabilitation of patients with ABI has been anchored in the medical specialty of neurology. Since then the development has taken an up-going curve. This process has been supported by The Danish Health and Medicines Authority publishing......In Denmark the development of rehabilitation of patients with acquired brain injury (ABI) has differed from most parts of Europe. Denmark has no medical rehabilitation specialty. In 2000 two specialized hospital units were established to serve the population of 5.7 million inhabitants. They cover...... several papers that highlights evidence-based organization and interventions. Current development aim to define: 1) skills of the medical doctor engaged in the rehabilitation of patients with ABI, 2) stratification to different levels of specialization at hospital and in the community, and 3) national...

 18. Samodlingseffekter av ärt och havre jämfört med odling i renbestånd

  Fredriksson, Kettil

  2016-01-01

  Finland bör bli mera självförsörjande på foderprotein bl.a. för att få en bättre försörjningsberedskap. Husdjursgårdar kan ersätta en del av det inköpta proteinet med att odla eget proteinfoder som t.ex. trindsäd i renbestånd eller blandbestånd. Samodling syftar till att uppnå en större skördesäkerhet och en högre skörd. Denna studie baserar sig på ett blockförsök som utfördes i reguljära fältförhållanden i form av stora försöksrutor under odlingssäsongen 2014 på gården Eskils i Liljendal...

 19. Fysisk aktivitet gavner patienter med aldersrelateret maculadegeneration

  Subhi, Yousif; Munch, Inger Christine; Singh, Amardeep;

  2014-01-01

  We have reviewed studies investigating the effect of physical activity on prevention of early age-related macular degeneration (AMD), progression to late AMD, and risk modulation of morbidity and mortality in patients with AMD. Regular physical activity may lower risk of developing early AMD and ...

 20. Demokrati - hva er det? : en studie av det norske folks demokratiteoretiske forståelse med bakgrunn i Joseph Schumpeter sin demokratimodell

  1998-01-01

  Demokrati - hva er det? En studie av det norske folks demokratiteoretiske forståelse med bakgrunn i Joseph Schumpeter sin demokratimodell Sammendrag Hva som ligger i begrepet demokrati er utgangspunktet for denne oppgaven. Jeg starter med å diskutere og problematisere en del begreper innenfor selve begrepet demokrati. Her viser jeg at ting som ofte blir tatt for gitt faktisk inneholder uklarheter og usikkerhetsmomenter som gjør at diskusjonen omkring demokrati ikke alltid bygger på samm...

 1. Plantetilgjengelighet av kobber, krom og arsen i jord gjødslet med askeresten fra cca-impregnert og mikrobølgepyrolysert trevirke.

  Hildonen, Hannah

  2010-01-01

  Sammendrag Målet med denne oppgaven var å bestemme biotilgjengeligheten og planteopptaket av kobber (Cu), krom (Cr) og arsen (As) i askeresten fra Cu-, Cr- og As-impregnert (cca-impregnert) og mikrobølgepyrolysert trevirke. Dette for å undersøke om asken fra biooljeproduksjon med mikrobølgepyrolyse som teknikk, kan tilbakeføres til jorden som et gjødsels- og jordforbedringsprodukt når forurenset trevirke blir benyttet som råstoff. Forsøket ble satt opp i form av et kontrollert pottef...

 2. Behandling mot alla odds : En kvalitativ studie om den offentliga sektorns förutsättningar för arbete med behandling av spelberoende

  Ekeroth, Helena; Yngström, Henrik

  2015-01-01

  Denna studies syfte är att belysa hur professionella som i sitt yrke möter hjälpsökande spelberoende individer uppfattar och reflekterar kring möjligheten att arbeta med hjälp och behandling av spelberoende utifrån sin organisations förutsättningar och ansvar. Studien har genomförts genom djupintervjuer med professionella inom kommun, landsting, en privat ägd behandlingsorganisation och en nationell organisation inriktade mot spelberoende i syfte att erhålla en så bred bild av spektrumet som ...

 3. Det var ikke min skyld : bruk av kognitiv behavioristiske metoder i arbeid med jenter som har vært utsatt for incest.

  2003-01-01

  Oppgaven tar for seg jenter i grunnskolealder som har vært utsatt for incest, og bruken av kognitiv behavioristiske behandlingsmetoder. Jeg ønsket å se på mulighetene for å benytte denne behandlingsmetoden i arbeidet med incestofre for å dempe deres skyldfølelse og øke deres sosiale kompetanse. Problemstillingen er formulert som følger; ”I hvilken grad og på hvilken måte kan kognitiv behavioristiske behandlingsmetoder, med vekt på selvinstruksjoner, benyttes i behandling av jenter i ...

 4. En fråga om vad och hur : Att främja social hållbarhet i samband med renovering av miljonprogrammen

  Wedin, Anna

  2014-01-01

  Under tio år, 1965-1974, byggdes en miljon bostäder i Sverige som del av Miljonprogrammet. Varken förr eller senare har så många bostäder byggts under så kort tid. Ofta byggdes de i utkanten av staden präglade av modernistiska ideal och med moderna byggtekniker. Idag, nästan femtio år efter miljonprogrammet inleddes, är behovet av upprustning akut bland många av miljonprogrammets bostäder. Utöver detta uppvisar många av miljonprogramsområdena sociala problem och på många sätt möter de inte de...

 5. Studie av subsynkron interaktion (SSTI) mellan ett HVDC system med spänningsstyva strömriktare och en närliggande generator

  Pålsson, Rolf

  2006-01-01

  Syftet med examensarbetet är att studera den subsynkrona interaktionen (subsynchronous torsional interaktion, SSTI) mellan ett HVDC system med spänningsstyva strömriktare och en närliggande generator. Studien utförs med hjälp av datorsimuleringar och fokuserar på att studera dämpkaraktäristiken för SSTI. Studien ska visa hur faktorer såsom den överförda effektens storlek och riktning, vald driftmod och kraftsystemets kortslutningseffekt påverkar dämpkaraktäristiken. Rapporten beskriver subsyn...

 6. Assistert ventilasjon av hjertesviktpasienter med Cheyne-Stokes respirasjon. : Hva sier forskningen?

  2006-01-01

  Heart failure is a serious diagnosis that, in spite of more intensive treatment over the last decades, still has a bad prognosis. Cheyne-Stokes respiration (CSR), a pathologic breathing pattern, is shown to be present in 30-40 % of patients with heart failure. CSR gives central sleep apnoea, recurrent episodes of hypoxia and elevated levels of sympathetic activation. Patients with heart failure and CSR have a higher risk of morbidity and mortality than those without CSR. Over the last 15 year...

 7. Terapeuters forståelse og behandling av pasienter med psykose: en kvalitativ studie.

  Due-Tønnessen, Maria; Erdal-Aase, Ragna

  2007-01-01

  This is a qualitative study based on interviews with 12 psychotherapists, that each have significant experience of individual psychotherapy with patients with psychosis. The aim of the study is to examine how psychosis is understood and how patients with psychosis are currently treated by therapists in Norway. The interviews were analysed using hermeneutic-fenomenological methods with elements from Consensual Qualitative Research. The results show a broad range both in the therapists’ underst...

 8. Sykepleiekompetanse -en kvalitativ studie om sykepleieres erfaringer i behandling av pasienter med diagnosen paranoid schizofreni

  Bakland, Maria

  2014-01-01

  Background and purpose: Today's political guidelines show increased investment in mental health care. Many people with mental illness, who have lost their employability, report that they feel they have not been treated for their mental health problem. As a nurse working with the patient with a diagnosis of paranoid schizophrenia , one is mostly dependent on using oneself as an instrument. It is therefore important to be aware of one's own skills, and the ways in which competence will affect t...

 9. Skal – skal ikke. Jordmødre og psykiatriske sykepleieres erfaringer med varsling av avvik

  Ingeborg Ulvund

  2015-12-01

  Full Text Available Patient Safety has a high priority on the national and international health care agenda. The incidence of adverse events is estimated to be too high and for a variety of reasons, a fair amount of such events are not reported. Hence, the aim of this study was to explore how midwives and mental health nurses experience and deal with adverse events. The study had a qualitative approach. Semi-structured interviews were conducted with 25 midwives and mental health nurses. The data analysis strategy was systematic text condensation. Two primary themes emerged from the interviews: a Nurses have a moral obligation to report, and b Adverse events puts the individual in a difficult situation. The findings suggest developing a clearer understanding of the relationship between individual and organizational factors. In addition, management is proposed as the key factor in establishing good practice for reporting. More research is required in order to understand the psychosocial aspects of reporting adverse events, and the dynamics involved in professional decision-making in patient safety activities.

 10. "Jag vill nog bara lära mig" : Barns upplevelser av och ambitioner med sitt musicerande inom och utom ramen för frivillig musikundervisning

  Lidén, Ellinor

  2007-01-01

  Syftet med denna uppsats är att genom intervjusamtal och enkäter få ökad insikt i samt beskriva hur musicerande barn uttrycker sina upplevelser av och ambitioner med sitt musicerande, såväl inom som utom ramen för frivillig musikundervisning. Det empiriska materialet består av 95 enkätsvar samt information från intervjusamtal med nio barn. Samtliga barn var mellan åtta och tretton år. Studien vilar på en kulturteoretisk ram, vilken utgör fonden för studiens övriga teoretiska utgångspunkter. S...

 11. Föräldrarnas upplevelser av att vara förälder till ett barn med Anorexia Nervosa : En litteraturstudie

  Karat, Azra; Modin, Jens

  2013-01-01

  Bakgrund: Anorexia Nervosa påverkar inte enbart det sjuka barnet utan kan även vara påfrestande för föräldrarna. Föräldrarna kan behöva göra stora förändringar för att det vardagliga livet skall fungera. Syfte: Syftet med studien var att beskriva föräldrarnas upplevelser av att vara förälder till ett barn med Anorexia Nervosa. Metod: Metoden som användes var en kvalitativ litteraturstudie som baserades på tre självbiografiska böcker. Graneheim och Lundmans beskrivning av innehållsanalys med m...

 12. Utvärdering av prehospital vård och behandling av hjärtinfarktpatienter med tromboshämmande läkemedel : En fall/kontroll studie efter införandet av ny behandlingsrutin

  Wasniowski, Benjamin; Melin, Carina

  2008-01-01

  Introduktion: Akut hjärtinfarkt är en vanlig dödsorsak. Viktigaste behandlingsinsatsen vid hjärtinfarkt är att snabbt öppna det ockluderade kranskärlet genom primär Perkutan Coronar Intervention (PCI). Viktigt är även att behandlingen förhindrar att kärlet åter ockluderar. Detta görs genom att behandla med det blodproppshämmande och kärlpåverkande läkemedlet Clopidogrel. Enligt en ny behandlingsrutin ges Clopidogrel redan i ambulansen vid konstaterande av hjärtinfarkt för att uppnå effekt så ...

 13. "Har olika patienter olika psykoser?" : Sjuksköterskors beskrivningar om kommunikation och lärande i möten med psykospatienter

  Fredriksson, Birgit

  2012-01-01

  Syftet med studien var att undersöka hur sjuksköterskor skildrar och kommunicerar med psykospatienter och vilket lärande de upplever i dessa möten inom slutenvården. Metoden var halvstrukturerade intervjuer som transkriberats och sedan analyserats med hjälp av van Manens fenomenologiska och hermeneutiska metod och hans livsvärldsexistentialer; relationen, rummet, tiden och kroppen. Sjuksköterskorna beskrev patienter med skilda egenskaper som från att vara starkt fysiskt påverkade och ha kramp...

 14. Erfaringer med intervensjonsforsøk i yrkesepidemiologi: Basert på studier av miljøtiltak for å forbedre inneklima i kontormiljø

  Knut Skyberg

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGBasert på to intervensjonsforsøk rettet mot helseeffekter i hud og øvre luftveier før og etter inneklimatiltak,drøftes erfaringer med design, metoder og analyse av data. Intervensjonene som ble prøvet ut varantistatisk behandling av dataskjerm (n=117 og storrengjøring i kontormiljø (n=104. Det ble måltstøvkonsentrasjon under vanlig arbeid med direktevisende partikkelteller. Ved støvkonsentrasjoner > 50μg/m 3 hadde tiltakene effekt. Antistatisk behandling av skjermen førte til reduserte hudplager i ansiktet.Kolorimetrisk måling av rødfarge i ansiktet viste ingen forskjeller mellom intervensjon og placebo.Rengjøring av enkeltkontorer førte til reduserte slimhinneplager i øvre luftveier. Personer med tendenstil redusert nesepassasje viste økning av hulmål-parametre, målt med akustisk rhinometri. I beggeforsøk ble endring i helsevariabler før-etter i intervensjonsgruppen sammenlignet med endring ikontrollgruppen. Det konkluderes med at intervensjon som metode i arbeidsmedisinsk forskning erressurskrevende, men har en rekke fordeler som metoden deler med klinisk kontrollerte forsøk.Skyberg K, Skulberg K. Experiences from intervention trials in occupational epidemiology,based on studies of measures to improve indoor air in offices.Nor J Epidemiol ENGLISH SUMMARYBased on two intervention trials on health effects in skin and upper airways, before and after indoor airquality measures, experience with design, methods and data analysis are discussed. Applied interventionswere antistatic treatment of VDU (n=117 and comprehensive cleaning of the office (n=104. Dustconcentrations during usual work were measured, using a particle counter. The interventions showedeffect when the dust concentration was > 50 μg/m 3. Antistatic treatment of the VDU lead to reducedfacial skin symptoms. Colorimetric measurements, however, showed no differences between the interventionand control groups. Cleaning of single offices lead to a

 15. Ulike kulturelle forståelser av kjønn. Med et interseksjonelt blikk på rasialiserte transpersoner i Norge.

  Bue, Kristine

  2014-01-01

  Internasjonalt finnes det en rekke studier som tematiserer ulike kjønnsidentiteter i sammenheng med «rase»/etnisitet. I norsk sammenheng finner vi et fåtall studier som tar for seg levekår blant transpersoner, ingen av disse studiene sier noe om rasialiserte transpersoner alene. Denne studien er derfor den første som i norsk forskningssammenheng fokuserer utelukkende på kjønnsidentitet og «rase»/etnisitet. Det empiriske materialet i denne studien er basert på 13 dybdeintervjuer med fokus på i...

 16. Analysis of AVS-penogram in 3000 impotent patients

  Minn, Young Guy; Choi, Hyung Ki [Yonsei University College of Medicine, Seoul (Korea, Republic of)

  1994-09-01

  Audio visual simulation penogram(AVS-penogram) is used as a screening method for evaluation of erectile dysfunction. In this study, 3000 patients were evaluated from Dec. 1986 to Dec. 1992 and finally diagnosed by comprehensive diagnostic methods. The patients were classified according to AVS-penogram curves into 4 types and correlated with the patient`s final diagnosis. For 800 patients who were evaluated with combined AVS-penogram and NPT monitoring, compatibility ratios between psychogenic and organic group were compared. After correlating each of the curve type with the patients and comparing erotic and nocturnal erection, following results were obtained. 1. The mean age of the patients was 41.25 years. 2. The overall rate of final diagnosis were 57.5%, 14.3%, 8.9% in psychogenic, arteriogenic and veogenic impotence. 3. Type I group was proved as psychogenic impotence in 87% of the patients. 4. Type IIA group was proved as organic impotence in 79% of the patients and most of them had neurogenic and arteriogenic impotence. 5. Type IIB group was proved as psychogenic impotence in 51%, organic impotence in 49% of the patients. Among the organic impotence group, most of them had arteriogenic, venogenic and neurogenic impotence. The difference of both group was statically insignificant. 6. Type IIC group was proved as psychogenic impotence in 39%, organic impotence in 61% of the patients. Further studies are needed for sub-classification of both groups. 7. The compatibility ratio of the AVS-penogram and NPTM was 85.9% in psychogenic group with normal finding in both tests and 44.7% in organic group with abnormal finding in both tests. In conclusion, AVS-penogram is a primary diagnostic method in screening impotent patients and type I is regarded as psychogenic impotence. In Type IIB and IIC, sub-classification of curve type is needed for differential diagnosis between psychogenic and organic impotence. (Abstract Truncated)

 17. ”DET ÄR MEDARBETARNA SOM GÖR FÖRETAGET” : - utvecklandet av ett kvalitetsledningssystem med fokus på medarbetare i callcenter

  Backman, Helena; Brohage, Sara

  2010-01-01

  Teorier som tar upp medarbetare som en bidragande faktor till produktkvalitet är breda och riktar sig mot företag av varierande storlekar från olika branscher. Författarnas syfte har därför varit att utforma en egen modell för medarbetarkvalitet som inriktar sig specifikt mot företag av liknande storlek inom samma bransch. Undersökningen har gjorts på Länsförsäkringar Uppsalas och Sala Sparbanks callcenter. Modellen presenteras i uppsatsens avslutning som KLSM- Kvalitetledningssystem med foku...

 18. Hur uppnås framgång på lång sikt med varumärkesutvidgningar? : En fallstudie av Hennes & Mauritz

  Medanhodzic, Nejra; Karamehmedovic, Nadina

  2013-01-01

  Sammanfattning – ”Hur uppnås framgång på lång sikt med varumärkesutvidgningar?” Frågeställning: - Hur kan Hennes & Mauritz's varumärkesutvidgning studeras och beskrivas för att ett företag inom klädbranschen ska kunna ta del av denna information och lyckas utvidga framgångsrikt på lång sikt?- Hur ställer sig konsumenter mot utökningar av ett varumärke? Syfte:         Syftet med denna uppsats är att studera varumärkesutvidgning ur ett långsiktigt perspektiv genom att analysera företaget He...

 19. Distriktssköterskornas upplevelser av möten med våldutsatta kvinnor och deras barn : En deskriptiv kvalitativ intervjustudie

  Lobanova, Olga

  2012-01-01

  Bakgrund: Distriktssköterskor på BVC möter ibland våldutsatta kvinnor och deras barn i sitt arbete. Följder av våld i nära relationer kan vara försämrad psykosocial hälsa både hos kvinnor och barn. Att tidigt upptäcka och hjälpa en sådan kvinna och hennes barn är ett viktigt uppdrag som distriktssköterskan har på BVC. Syftet med studien var att undersöka distriktssköterskornas upplevelser av möten med våldutsatta kvinnor och deras barn på BVC samt ta reda på vad som saknas kunskaps- och metod...

 20. Effekter av icke-farmakologiska metoder vid beteendemässiga och psykiska symtom hos personer som lever med Alzheimers sjukdom : En litteraturöversikt

  Tasci,, Gulseren; Schönning, Tetyana

  2016-01-01

  Bakgrund: Alzheimers sjukdom (AD) är den vanligaste formen av demenssjukdomar och antalet människor som insjuknar i AD förväntas öka kraftigt med tiden. Dessutom kännetecknas personer med AD ofta av beteendemässiga och psykiska symtom (BPSD) som kan innefatta agitation, depression, vanföreställningar, oro, ångest, hallucinationer, sömnrubbningar, rastlöshet och apati. Dessa symtom kan orsaka lidande hos patienten och är svåra att hantera för både vårdgivaren och anhöriga, samt försvårar omvår...

 1. Interaksjon i nettbasert undervisning, en studie av "den virtuelle matematikkskolen" og elevenes interaksjon med innhold, lærer og andre elever

  Løver, Silje Nalini

  2015-01-01

  Denne oppgaven handler om nettbasert undervisning og er fundert i litteratur som hevder at elever som er aktive i sin egen læringsprosess har større forutsetninger for læring i nettbaserte undervisningsprogrammer. Den virtuelle matematikkskolen er et nettbasert undervisningsopplegg i matematikk for ungdomsskoleelever. Med utgangspunkt i en modul av den virtuelle matematikk skolen har jeg gjort en casestudie og sett nærmere på betingelser for interaksjon. I nettbasert undervisning interagerer ...

 2. Er konsum av melk og egg assosiert med risiko for kreft? Foreløpige resultater fra en prospektiv undersøkelse

  Grethe Albrektsen

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGSammenhenger mellom kreftinsidens og konsum av egg og melk er studert i en prospektiv undersøkelse avca. 50 000 personer i alderen 30-69 år. Kostholdsdataene ble samlet inn i forbindelse med andre runde avhjerte- og karundersøkelsene som ble gjennomført av Statens helseundersøkelser i Finnmark, Sogn ogFjordane og Oppland i perioden 1977-83. Gjennomsnittlig oppfølgingstid var 11,8 år. Omlag 2000 personerfikk en kreftdiagnose i løpet av oppfølgingsperioden. Insidensrate-ratioer er beregnet i en log-lineærPoissonregresjon basert på personår under risiko. Vi fant ingen sammenheng mellom total kreftinsidens ogkonsum av melk (glass pr. dag eller egg (antall pr. uke, men for spesifikke krefttyper observerte vi enkelteassosiasjoner. Det arbeides nå med mer detaljerte analyser og med internasjonal publisering av resultatene.Albrektsen G, Heuch I, Jacobsen BK, Kvåle G. Is milk and egg consumption associated with cancerrisk? Preliminary results from a prospective study. Nor J Epidemiol 1997; 7 (2: 205-208.ENGLISH SUMMARYAssociations between cancer incidence and consumption of milk and eggs were examined in a prospectivestudy of about 50,000 persons aged 30-69 years. The mean follow-up period was 11.8 years. About 2000persons were diagnosed with cancer during follow-up. Incidence rate ratios were calculated in a log-linearPoisson regression model of person-years at risk. No relations were found between overall cancer incidenceand consumption of milk (glasses per day or eggs (number per week, but some associations were observedfor specific sites. The analysis of the data is in progress and the results presented are preliminary.

 3. Fremstilling av mikroporøse silikater med høy ladning i gitteret, og kvantekjemiske beregninger av zeolitters stabilitet

  2004-01-01

  Målet for syntesene i denne oppgaven var å forsøke å lage porøse materialer med en topologi tilsvarende OSO-topologien, men hvor beryllium blir erstattet med sink. Det ble gjort hydrotermale synteser i tre forskjellige systemer, NaOH ZnO SiO2 systemet, NaOH ZnO TiO2 SiO2 systemet og LiCsTEAOH ZnO SiO2 systemet. Ved å variere gelsammensetninger, syntesetid og temperatur ble disse tre systemene kartlagt. Fasene som ble dannet var Na2ZnSiO4, Na(ZnSiO3(OH)) og VPI-7 i NaOH ZnO...

 4. Grensen mellom legitime markedsstrategier og markedsmanipulasjon ved HFT-handel: Om HFT-handel, ved bruk av enkelte markedsstrategier, kan være i strid med forbudet mot markedsmanipulasjon, og en komparativ fremstilling av nåværende og fremtidige plikter knyttet til bruken av HFT-handel.

  Solbakken, Tone Jørgensen

  2015-01-01

  Oppgaven behandler og besvarer to problemstillinger. Den første problemstillingen er om man ved bruk av HFT som handelsmetode i visse typetilfeller kan rammes av forbudet mot markedsmanipulasjon i vphl. §3-8. Videre vil gjeldende informasjonsplikter som er nært knyttet til forbudet mot markedsmanipulasjon bli behandlet og sammelignet med nye reguleringsinitiativ for verdipapirmarkedene som er ment å regulere og adressere utfordringene ved HFT-handel. Den andre problemstillingen er om det økte...

 5. Impossible is nothing : En studie av symboliskt värdeskapande i Adidas varumärkeskommunikation och samspelet med hip-hopkulturen

  Nithenius, Jessica; Rosenholm, Elisabeth

  2006-01-01

  Bakgrund: I dagens samhälle har varumärken kommit att spela en allt större roll för såväl konsumenter som företag. Varumärken fungerar som en ledsagare i individers sökande efter identitet och samtidigt som en gemensam nämnare eller tillhörighetsfaktor inom olika subkulturer. Företag kan med hjälp av symboliska värden sända ut signaler som stämmer överens med olika individers värderingar och på så sätt attrahera konsumenter och samtidigt ringa in en önskad målgrupp. Dock kan även det motsatta...

 6. "Sharing is caring" : en Q-metodologisk studie av hvordan menn opplever å dele følelsene sine med andre menn

  Fjell, Bendik

  2015-01-01

  Det ser ut til å eksistere en allmenn antakelse om at menn ofte unngår å dele det de føler. Målet med denne studien var å undersøke hvordan menn opplever å dele følelsene sine med andre menn. Resultatene fra tidligere forskning på området er inkonsistente, og indikerer således at menn kan ha ulike opplevelser av å dele følelsene sine. Q-metodologi ble valgt som tilnærming til studien. Undersøkelsen baserte seg på resultatene til 16 mannlige respondenter, hvor majoriteten trolig var i 20-år...

 7. Kan det være noe i tillegg? : en kartleggingsundersøkelse av hyperaktivitet og konsentrasjonsvansker hos barn med stoffskiftesykdommen PKU

  2007-01-01

  Denne studien er en kartleggingsundersøkelse for å se på sammenhengen mellom hyperaktivitet og konsentrasjonsvansker hos barn med Fenylketonuri (PKU), som er en medfødt arvelig stoffskiftesykdom. Sykdommen kalles heretter PKU. Tidligere studier og uttalelser fra foreldre og fagfolk har antydet en slik sammenheng. Jeg ønsket videre å se på betydningen av vanskene i elevenes skolehverdag. For å få økt kunnskap om sammenhengen ble følgende problemstilling valgt; ”I hvilken grad eksist...

 8. Patienters definitioner och upplevelser av bemötandet på Mag-tarmmottagningen i Enköping : En kvalitativ studie

  Dahlström, Malin; Adolfson, Therése

  2009-01-01

  Studiens syfte var att undersöka hur patienterna på Mag-tarmmottagningen i Enköping definierade bemötande, hur de upplevde att de blivit bemötta av vårdpersonalen och vilka faktorer som var betydande för hur bemötandet upplevdes. Studien har en explorativ design med en kvalitativ ansats. Semistrukturerade kvalitativa intervjuer hölls med nio patienter. Datainsamlingen pågick under tre veckors tid och intervjuerna med deltagarna genomfördes dels på plats på mottagningen och dels via telefon. R...

 9. Persistens av objekter : forskjellige måter å lagre objekter på : med eksempler i C#

  Hansson, Knut W.

  2012-01-01

  Objektorienterte systemer skaper objekter i maskinens internminne. Når slike systemer avsluttes, vil minnet bli tømt og objektene går tapt. Man vil vanligvis sikre at objektene tas vare på til neste gang systemet åpnes – såkalt persistens av objektene. Det innebærer i praksis lagring til et ytre lager, gjerne et platelager. Slik persistens kan gjøres på forskjellige måter. I denne rapporten omtales noen av disse måtene og det vises enkle eksempler på hvordan det rent faktisk ka...

 10. Utvärdering av processen vid Hofors vattenverk med avseende på avskiljning av NOM – fällning och membranfilterteknik

  Tirén Ström, Julia

  2016-01-01

  De senaste årtiondena har en ökning av naturligt organiskt material (NOM) observerats i ytvatten i norra Europa och Nordamerika. NOM i vattnet innebär utmaningar för vattenverk som använder ytvatten i dricksvattenproduktionen då det kan ge upphov till lukt, smak och färg och svårigheter i driften. För att åtgärda och förebygga problemen behövs mer kunskap om NOM samt hur kvantiteten och sammansättningen förändras i olika reningsprocesser. Vid Hofors vattenverk används råvatten från sjön Hyen ...

 11. Energisimulering av kvarteret Hästskon 9 och 12 med ombyggnad och termiskt akviferlager

  Revholm, Johan

  2013-01-01

  Detta examensarbete utreder lönsamheten i en systemlösning för termiskt akviferenergilager tillsammans med ny VVS-teknisk lösning i fastigheterna kv Hästskon 9 och 12 vid en föreslagen framtida helrenovering. Dessutom utreds förutsättningar för miljöklassning i energi- och miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad avseende energianvändning, dagsljuskomfort, solvärmelast och termisk komfort för om- och tillbyggnadsförslaget med målsättning på nivå GULD. Genom att utnyttja akviferen under fastigh...

 12. Jakten på det gode øyeblikk : fokusgruppeintervju med ansatte om erfaringer med bruk av alternative og komplementære behandlingsmetoder i sykehjem

  Garvik, Gitte

  2013-01-01

  Background: The number of patients diagnosed with dementia may double in the next 35 years. The health authorities meet the challenge with innovation and competence. Some nursing homes have started using alternative and complementary methods in caring for patients with dementia. Purpose: What methods are applied? How do the employees experience the use of complementary and alternative methods? This study will explore the possibilities associated with such methods. Methods: The study has a des...

 13. EEG-teknik i datorspel : En utforskning av tekniken, dess möjligheter och tillämpningar med utgångspunkt i NeuroSkys BCI-headset, samt med fokus på utveckling av eget spel för denna teknik

  Koivuniemi, Leo

  2011-01-01

  Denna rapport har som syfte att samla erfarenhet kring de möjligheter och den potential som finns i den EEG-teknik och de BCI-headset från NeuroSky som använts. Detta görs genom design och utveckling av ett spel som utnyttjar tekniken. Det finns redan idag ett mindre urval av sådana spel, men dessa har samtliga varit av mycket trivial karaktär och med en bristande förmåga att övertyga och engagera. Samtidigt som EEG-teknik når ut till konsumenter, ökar också allmänintresset för mental träning...

 14. Beslutsfattandet som en del av patientsäkerheten

  Stenroos, Tina

  2011-01-01

  Att fatta beslut är en befintlig del av det dagliga vårdarbetet. För att kunna fatta kvalitativa beslut krävs det att vårdaren har tillräckliga kunskaper och erfarenheter inom beslutsfattandet. Svaga kunskaper i beslutsfattandet leder till svaga beslut som i sin tur leder till slarv i patientsäkerheten. Genom att förbättra vårdarnas kunskaper i beslutsfattandet kan vårdfel förhindras och patientsäkerheten i vården höjas. För att kunna förbättra patientsäkerheten genom beslutsfattandet är det ...

 15. Egenvård och livskvalitet för patienter med diabetes typ 2

  Norén, Viktoria; Waage, Josefin

  2011-01-01

  Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur patienter med diabetes typ 2 utförde sin egenvård och hur de upplevde sin livskvalitet utifrån utförda egenvårdsåtgärder. Metod: Detta arbete var en explorativ studie och utformad efter en kvalitativ metod. Datainsamlingen genomfördes på en vårdcentral där nio patienter med diabetes typ 2 intervjuades. Patienterna fick själva avgöra deltagande genom att kontakta vårdcentralen. Data strukturerades med en innehållsanalys. Resultat: Studien resulte...

 16. En kvantitativ undersøkelse av unge jenters selvoppfatning i møte med blogg

  Ruth, Anette

  2014-01-01

  Bakgrunn og formål Utgangspunktet for masteroppgaven er personlig interesse for tema. Økt kroppsmisnøye blant unge jenter og sterke kulturelle føringer for «idealkroppen» er viktige begrunnelser for bakgrunn og formål. Det er 7 år siden jeg selv sluttet på videregående og hvordan en presenterer seg selv utad ser ut til å ha en mye større betydning for unge jenter nå, enn da jeg selv var på samme alder. Ideen til masteroppgaven fikk jeg i en forelesning med Finn Skårderud høsten 2013. Han sa: ...

 17. Att ta fram underlag för val av luftbehandlingssystem med återvinningssystem i Förvaltarens fastigheter

  Mohamed, Mahamud; Long, Xianyun

  2014-01-01

  Sverige och EU har man som mål att halvera energianvändningen fram till 2050 och det arbetet måste starta nu. Det är 15 miljoner kvm byggyta som måste halvera sin energianvändning varje år och i 40 år framåt. Redan idag är 70 % av alla hus till 2050 byggda, vilket innebär att även om vi skulle bygga passivhus fram tills dess skulle det inte räcka för att nå målet. Det är alltså en stor utmaning att halvera energianvändningen till 2050. En jämförelsestudie har genomförts mellan två värmeåtervi...

 18. Afasi og flerspråklighet : hvilke faktorer påvirker logopedisk behandling av personer med afasi og flerspråklig bakgrunn? : en spørreundersøkelse fra Tyskland

  2004-01-01

  Sammendrag Tittel Oppgavens overordnede tittel er Afasi og flerspråklighet . Undertittelen beskriver problemstillingen Hvilke faktorer påvirker logopedisk behandling av personer med afasi og flerspråklig bakgrunn? En spørreundersøkelse fra Tyskland . Bakgrunn og formål Med tysk som morsmål og norsk som hverdagsspråk har jeg en personlig interesse for problemstillinger innen flerspråklighet. Å miste språkferdigheter som følge av en hjerneskade forandrer hverdagen til den ram...

 19. Reduceret cerebralt stofskifte korrelerer med MRI-forandringer og kognitiv dysfunktion hos patienter med dissemineret sklerose

  Blinkenberg, M; Rune, K; Jensen, C V; Ravnborg, M H; Kyllingsbæk, Søren; Holm, S; Paulson, O B; Sørensen, P S

  2001-01-01

  Magnetic resonance imaging (MRI) lesion load is widely used in the clinical evaluation of patients with multiple sclerosis (MS), but little is known about the associated changes in cortical activation. For this purpose, we studied the association between the corticocerebral metabolic rate of...... glucose (CMRglc) and the MRI T2-weighted total lesion area (TLA). In addition, we investigated the correlation between cognitive and neurological disability and CMRglc....

 20. Sångröstens utveckling i körsammanhang : En intervjustudie av körledares syn på och arbete med sångteknik i amatörkörer

  Stenqvist, Sandra

  2012-01-01

  Syftet med studien är att få ökad insikt i körledares förhållningssätt till och hantering av sångtekniska övningar i kör. Bakgrundskapitlet beskriver sångrösten som instrument, och olika – i sångsammanhang – vanligt förekommande begrepp samt ger en presentation av tidigare litteratur och forskning som anknyter till studiens syfte. Vidare presenteras ett sociokulturellt perspektiv i egenskap av teoretisk utgångspunkt. Undersökningen är genomförd med hjälp av den kvalitativa intervjun som metod...

 1. Skandinaviske retningslinjer for akutt håndtering av voksne pasienter med minimal, lett eller moderat hodeskade

  Sundstrøm, Terje; Wester, Knut; Enger, Martine;

  2013-01-01

  BACKGROUND In 2000, the Scandinavian Neurotrauma Committee (SNC) published evidence-based guidelines for the management of minimal, mild or moderate head injuries. Since then, considerable new evidence has emerged on the clinical use of these guidelines and on the radiation risks associated with...... S100B is for the first time recommended as an initial diagnostic measure for mild head injury patients with low risk. Of these patients, CT examination is only recommended for those who show a pathologically elevated S100B. CT examination is still the recommended routine for moderate head injury...... patients and for mild head injury patients with medium to high risk. An updated information sheet on head injuries has also been compiled for patients and their relatives.CONCLUSION The SNC recommends the implementation of these guidelines in Norway....

 2. Oral hälsorelaterad livskvalitet hos patienter med dentala implantat : en enkätstudie

  Vahlberg, Virpi

  2012-01-01

  Syfte: Syftet med denna enkätstudie var att kartlägga hur dental implantatbehandling påverkar livskvaliteten avseende upplevd tuggförmåga, smak, talet, utseendet och munhygienvanor samt själförtroendet. Material och metod: En empirisk enkätstudie med kvantitativ ansats utfördes på tre olika tandkliniker i Stockholm under perioden feb - april 2012. Enkät med följebrev och frankerat svarskuvert sändes ut genom konsekutivt urval till 83 patienter. Fyrtio patienter varav 15 män och 25 kvinnor, me...

 3. Min kropp är inte gjord för det här samhället : Hur upplevelsen av att identifiera sig med en normbrytande könsidentitet påverkar karriärval

  Davén, Annika

  2015-01-01

  Genom att intervjua fyra personer som identifierar sig som trans har denna studie undersökt hur upplevelsen av att identifiera sig med en könsidentitet som inte överensstämmer med samhällsnormen påverkat vid valet av vad individen vill jobba med. Med utgångspunkt i queerteori och kvalitativ metod har resultatet visat att deltagarnas möjlighetshorisont influeras av diskriminering, psykisk ohälsa och den påfrestning som uppstår hos individerna av att verka i ett normativt samhälle. För dessa in...

 4. Ska du med och raida? : En kartläggning av sambanden mellan digitala spel, psykisk hälsa och sociala relationer till familj, vänner och omgivning bland ungdomar och unga vuxna.

  Grönberg, Angelica; Johansson, Kevin

  2015-01-01

  Problem Det föreligger en risk att negativa effekter av digitala spel överexponerats i tidigare forskning genom att fokus riktats mot problem i större grad än möjligheter. Enligt rapporter och studier kan mycket av denna tidigare forskning inte heller anses vila på korrekt vetenskaplig grund. Detta riskerar att prägla och påverka professionellas bemötande av ungdomar med riskbeteende kring digitala spel på ett felaktigt sätt. Denna studie kartlägger eventuella samband mellan digitala spel, in...

 5. Mentaliseringsbasert psykoterapi - En mulig tilnærming til behandling av pasienter med unnvikende og paranoide personlighetsforstyrrelser?

  Mannsåker, Ingeborg; Sørensen, Kristine Bjørkaas; Zamfirova, Biliana

  2011-01-01

  The present thesis explores whether mentalization-based psychotherapy (MBT), on theoretical grounds, may be applicable in the treatment of patients with avoidant and paranoid personality disorders. We describe the development of mentalization and the principles of MBT. Characteristics of the two diagnostic groups in question are presented and compared with borderline personality disorder, for which the effectiveness of MBT has been empirically documented. We discuss whether pat...

 6. Den röda tråden : en empirisk studie om barnmorskors kulturella kompetens i samband med vården av födande kvinnor från andra kulturer

  Budd, Linda-Jennifer

  2010-01-01

  Den växande kulturella mångfalden bland invånarna i olika länder likväl som den kulturella mångfalden inom vårdbranschen ökar behovet av kulturell medvetenhet och kunskap. Kunskaper och kompetens inom den transkulturella omvårdnaden påverkar hälsovården, utbildningen och forskningen i stor utsträckning i ett snabbt växande globalt samhälle. Syftet med detta arbete är att beskriva barnmorskors upplevelser av vård av födande kvinnor med olika etniska bakgrunder. Detta för att kunna identifiera ...

 7. iOS SDK och PhoneGap : En jämförande analys av utvecklingen för en mobil app med iOS SDK och PhoneGap

  Weinberger, Inger

  2012-01-01

  Utvecklingen av appar för smartphones har blivit allt viktigare och har vuxit explosionsartat de senaste åren. Marknaden har varit väldigt fragmenterad. Det innebär att man har behövt utveckla en app specifikt för varje mobil plattform. I April 2009 kom PhoneGap, som är ett ramverk för utveckling av mobila appar som fungerar på de flesta mobila plattformar. Syftet med det här examensarbete var att göra en jämförande analys av utveckling med iOS SDK och PhoneGap. iOS är Apples egna operativsys...

 8. Clinical safety of magnetic resonance imaging in patients with implanted SynchroMed EL infusion pumps

  Diehn, Felix E.; Wood, Christopher P.; Watson, Robert E.; Hunt, Christopher H. [Mayo Clinic, Department of Radiology, Rochester, MN (United States); Mauck, William D. [Mayo Clinic, Department of Anesthesiology, Rochester, MN (United States); Burke, Michelle M. [Mayo Clinic, Department of Psychiatry and Psychology, Rochester, MN (United States)

  2011-02-15

  Patients with implanted SynchroMed spinal infusion pumps (Medtronic, Inc., Minneapolis, MN) routinely undergo magnetic resonance imaging at our institution. In August 2008, Medtronic issued an urgent medical device correction report regarding several pumps. Because of the rare potential ''for a delay in the return of proper drug infusion'' and ''for a delay in the logging of motor stall events,'' ''a patient's pump must be interrogated after MRI exposure in order to confirm proper pump functionality.'' This is particularly important in patients receiving intrathecal baclofen, for whom a delay in return of proper pump infusion could lead to life-threatening baclofen withdrawal syndrome. The objective of this report is to present our experience and protocol of performing magnetic resonance imaging in patients with implanted SynchroMed EL pumps. We retrospectively reviewed records of 86 patients with implanted SynchroMed EL spinal infusion pumps who underwent 112 examinations on 1.5-T magnetic resonance imaging scanners from September 1, 1998 to July 7, 2004. No SynchroMed EL pumps were damaged by magnetic resonance imaging, and the programmable settings remained unchanged in all patients. Our data suggest that SynchroMed EL pump malfunction is indeed rare after routine clinical 1.5-T magnetic resonance imaging examinations. However, based on the Medtronic correction report, we perform pump interrogation before and after imaging. (orig.)

 9. Clinical safety of magnetic resonance imaging in patients with implanted SynchroMed EL infusion pumps

  Patients with implanted SynchroMed spinal infusion pumps (Medtronic, Inc., Minneapolis, MN) routinely undergo magnetic resonance imaging at our institution. In August 2008, Medtronic issued an urgent medical device correction report regarding several pumps. Because of the rare potential ''for a delay in the return of proper drug infusion'' and ''for a delay in the logging of motor stall events,'' ''a patient's pump must be interrogated after MRI exposure in order to confirm proper pump functionality.'' This is particularly important in patients receiving intrathecal baclofen, for whom a delay in return of proper pump infusion could lead to life-threatening baclofen withdrawal syndrome. The objective of this report is to present our experience and protocol of performing magnetic resonance imaging in patients with implanted SynchroMed EL pumps. We retrospectively reviewed records of 86 patients with implanted SynchroMed EL spinal infusion pumps who underwent 112 examinations on 1.5-T magnetic resonance imaging scanners from September 1, 1998 to July 7, 2004. No SynchroMed EL pumps were damaged by magnetic resonance imaging, and the programmable settings remained unchanged in all patients. Our data suggest that SynchroMed EL pump malfunction is indeed rare after routine clinical 1.5-T magnetic resonance imaging examinations. However, based on the Medtronic correction report, we perform pump interrogation before and after imaging. (orig.)

 10. Behandlingsresultater hos patienter med cancer i papilla Vateri

  Dahl, Sune; Bendixen, Morten; Fristrup, Claus Wilki; Mortensen, Michael Bau

  2010-01-01

  Cancer of the papilla of Vater is a relatively rare disease. It is difficult to separate from other periampullary tumours at the time of diagnosis. Recent studies have shown that patients with cancer of the papilla tend survive longer than patients with pancreatic cancer and cancers of biliary and...

 11. Ustabil rygfraktur hos en patient med paranoid skizofreni

  Ydemann, Mogens

  2012-01-01

  The misdiagnosis of somatic illness in the psychiatric population can have grave consequences. Somatic symptoms are easily overseen or misinterpreted and a careful history and examination is essential when approaching this group of patients. We report a case of a patient with a history of paranoi...

 12. Vaegtanamnesen for patienter med nyopdaget type 2-diabetes--sekundaerpublikation

  Olivarius, Niels de Fine; Richelsen, Bjørn; Siersma, Volkert; Andreasen, Anne Helms; Beck-Nielsen, Henning

  2008-01-01

  The aim was to estimate and illustrate the weight history of 1,320 newly diagnosed diabetic patients according to patient characteristics at diagnosis. The median recalled weight gain from age 20 to diabetes diagnosis at a median age of 65.3 years was 14.7 kg. The average weight gain from 10 years...

 13. Lavkulhydratdiæt til patienter med type 2-diabetes

  Gram-Kampmann, Eva-Marie; Olsen, Michael Hecht; Beck-Nielsen, Henning

  2016-01-01

  Recently, low-carbohydrate diets have increased in popularity as a method to achieve glycaemic control and weight loss in Type 2 diabetes patients. However, there is a lack of consistency and long-term results in existing studies on patients with Type 2 diabetes. In this review, we address current...... knowledge of low-carbohydrate diets and how they affect glycaemic control, diabetic dyslipidaemia, weight and markers of cardiovascular risk, and our aim is to aid medical practitioners in guiding patients with Type 2 diabetes who wish to try a low-carbohydrate diet in order to take control of their disease....

 14. Att identifiera lässvårigheter hos elever i förskoleklass : En kvalitativ studie av sju lärares åsikter om möjligheter och svårigheter med tidig identifikation

  Strandberg, Christin

  2016-01-01

  En av lärarens allra viktigaste uppgifter är att lära alla elever att läsa. Tyvärr finns det alltid elever som stöter på problem i sin läsinlärning och som av en eller annan anledning utvecklar lässvårigheter. Forskning har visat att tidiga insatser är mest verkningsfulla vilket innebär att lärare måste klara av att tidigt identifiera de elever som kan komma att behöva extra stöd. Syftet med detta arbete är att synliggöra lärares åsikter kring tidig identifiering av de elever som riskerar att...

 15. Bisfosfonatassocieret osteonekrose i kaeberne hos patienter med myelomatose

  Lund, Thomas; Gregersen, Henrik; Vangsted, Annette; Marker, Peter; Abildgaard, Niels

  Bisphosphonate-associated osteonecrosis of the jaw (BON) is mainly observed in patients with multiple myeloma, and to a lesser extent in breast and prostate cancer patients receiving intravenous treatment with potent bisphosphonates. The incidence of BON increases with the duration of bisphosphon......Bisphosphonate-associated osteonecrosis of the jaw (BON) is mainly observed in patients with multiple myeloma, and to a lesser extent in breast and prostate cancer patients receiving intravenous treatment with potent bisphosphonates. The incidence of BON increases with the duration of...... bisphosphonate therapy and with the potency of the used bisphosphonate. BON usually develops after tooth extraction or other oral surgery, and has proven difficult to treat. Optimal dental hygiene should be ensured prior to treatment initiation where possible, and once bisphosphonate treatment is instituted......, oral surgery should be avoided if possible. Udgivelsesdato: 2009-Jan-5...

 16. Ny behandlingsstrategi for patienter med primaer, ikkeresektabel rectumcancer

  Pfeiffer, Per; Baatrup, Gunnar; Jensen, Helle Anita; Kronborg, Ole

  2006-01-01

  INTRODUCTION: Patients with locally advanced rectal cancer (LARC) have a poor prognosis. Preoperative radiotherapy may shrink the tumour and make subsequent resection possible. The use of modern principles of preoperative radiotherapy in combination with chemotherapy and an active surgical attitu...

 17. Hon må väl få behålla sin anorexi då : Behandlares upplevelser av utmaningar och svårigheter i behandling av anorexia nervosa

  Nilsson, Tina; Sandström, Johanna

  2011-01-01

  Anorexia nervosa är en svårbehandlad sjukdom med hög dödlighet (Fichter, Quadflieg & Hedlund,2006). Studiens syfte var att undersöka behandlares upplevelser av utmaningar och svårigheter i behandling av patienter med anorexia nervosa som vid behandlingsavslut har kvarvarande symtom, samt sätta upplevelserna i relation till ett patientperspektiv. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med sju behandlare. Intervjumaterialet analyserades med Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) o...

 18. Palliativ behandling af patienter med terminal kronisk obstruktiv lungesygdom

  von Plessen, Christian; Nielsen, Thyge L; Steffensen, Ida E; Larsen, Shuruk Al-Halwai; Taudorf, Ebbe

  2011-01-01

  Terminal chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and advanced cancer have similar prognosis and symptom burden. However, palliative care of patients with terminal COPD has been neglected in Denmark. We describe the symptoms of terminal COPD and suggest criteria for defining the palliative ph...... phase of the disease. Furthermore we discuss the prognostic and ethical challenges for patients, their families and their caregivers. Finally, we summarize the current evidence for palliative treatment of dyspnoea and ways to evaluate response to treatment....

 19. Legionella pneumoni hos patienter, der er i behandling med infliximab

  Vinter, Hanne; Nielsen, Henrik Ib

  2009-01-01

  Therapy with tumour necrosis factor-alfa inhibitors is widely used in various inflammatory disorders, but adverse events from severe infections with intracellular pathogens may occur. We describe two cases of severe pulmonary legionellosis in patients treated with infliximab for Crohn's disease a...... psoriasis, respectively. We conclude that legionella infections are probably more frequent in patients receiving immunosuppressive therapy with tumour necrosis factor-alfa inhibitors than in the background population. Udgivelsesdato: 2009-Jan-19...

 20. Betablokkere kan gavne patienter med KOL og hjertesygdom

  Rasmussen, Daniel Bech; Lange, Peter; Thorsten Jensen, Magnus

  2016-01-01

  Patients with chronic obstructive pulmonary disease and heart disease can benefit from beta-blocker treatment Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and coronary heart disease share smoking as the most important com­mon risk factor and there is a high prevalence of cardio­vascular disease...... among COPD patients. Although cardiose­lective beta-blockers are safe in treatment of COPD, they are often withheld in these patients. In observational studies, beta-blocker treatment is associated with significantly reduced mortality and reduced risk of exacerbations of COPD. This effect may be caused...... by the beneficial effect of beta-blockers on heart failure, tachycardia and upregulation of beta-receptors in the airways....

 1. Praeoperativ funktionel magnetisk resonans-billeddannelse hos patienter med hjernetumor

  Laustsen, Søren Ravn; Sørensen, Preben; Fründ, Torben;

  2010-01-01

  MRI plus a three-month postoperative assessment. A total of 14 patients complied with these requirements (six men and eight women, the mean age was 39 years). fMRI raw data was collected using a three tesla magnetic resonance scanner (Signa HDx R14M5, GE Healthcare). The distance from the tumour margin to......%) and when deciding the extent of the surgical approach (83%). CONCLUSION: The standardised method for measurement of distance between tumour margin and fMRI activity can contribute to the preoperative risk assessment in patients with brain tumours....

 2. Telemedicinsk praehospital diagnostik og visitation af en patient med aortadissektion

  Terkelsen, Astrid Juhl; Lambrechtsen, Jess; Kaltoft, Anne; Egeblad, Henrik; Andersen, Henning Rud; Lassen, Jens Flensted

  2008-01-01

  Thoracic aortic dissection is a life-threatening emergency that must be met and surmounted immediately to increase survival. In this case, telemedicine involving ECG and GSM-based communication between the patient in the ambulance and the centre doctor was used to obtain remote pre-hospital...... suspicion of aorta dissection. Thus, the ambulance was re-routed directly to a specialized unit where the diagnosis was confirmed and immediate and successful surgical treatment was performed. Telemedicine allowing direct communication between the patient and the doctor is recommended....

 3. Telemedicinsk praehospital diagnostik og visitation af en patient med aortadissektion

  Terkelsen, Astrid J.; Lambrechtsen, Jess; Kaltoft, Anne; Egeblad, Henrik; Andersen, Henning Rud; Lassen, Jens Flensted

  2008-01-01

  Thoracic aortic dissection is a life-threatening emergency that must be met and surmounted immediately to increase survival. In this case, telemedicine involving ECG and GSM-based communication between the patient in the ambulance and the centre doctor was used to obtain remote pre-hospital...... suspicion of aorta dissection. Thus, the ambulance was re-routed directly to a specialized unit where the diagnosis was confirmed and immediate and successful surgical treatment was performed. Telemedicine allowing direct communication between the patient and the doctor is recommended. Udgivelsesdato: 2008...

 4. Risikofaktorer for selvmord hos patienter med dissemineret sklerose

  Stenager, E N; Koch-Henriksen, N J; Stenager, E

  1997-01-01

  with respect to risk factors comparisons were made for male and female suicides, and for various groups of MS suicides according to disability status. The male suicides were characterized by a tendency to commit suicide in the age interval 40-49 years, the use of a violent method, previous suicidal...... behaviour, previous mental disorder, recent deterioration of MS, and moderate disability. For women the characteristics were less distinct. Patients with a severe course of MS had been subjected to more risk factors before the suicide. Careful counselling and good information to MS-patients are advocated....

 5. ED 'vending machine' sells patient meds 24/7.

  2008-05-01

  A vending machine stocked with your most commonly used drugs can be a relatively inexpensive investment in patient and staff satisfaction. Rice Memorial Hospital in Willmar, MN, has installed such a machine, which includes several safeguards: * It has several internal cameras, serving as backup systems to ensure the proper drug is being dispensed to the proper patient. * The machine cannot be accessed by anyone unless they have received a magnetic swipe card from the prescribing physician. * The code is only given to a physician authorized to enter the web portal of the prescription vendor. PMID:18686529

 6. Vaegtanamnesen for patienter med nyopdaget type 2-diabetes--sekundaerpublikation

  de Fine Olivarius, Niels; Richelsen, Bjørn; Siersma, Volkert; Andreasen, Anne Helms; Beck-Nielsen, Henning

  2008-01-01

  The aim was to estimate and illustrate the weight history of 1,320 newly diagnosed diabetic patients according to patient characteristics at diagnosis. The median recalled weight gain from age 20 to diabetes diagnosis at a median age of 65.3 years was 14.7 kg. The average weight gain from 10 years...... prior to diabetes diagnosis until diagnosis, however, was only 1 kg and varied with e.g. age, sex, diagnostic plasma glucose, and presence of diabetic retinopathy. The findings contribute to the evidence basis of general practitioners' weight advice both before and after diabetes diagnosis...

 7. Hurtig identifikation af patienter med neutropeni og feber bedrer prognosen

  Johansson, Sofia; Jensen, Lars Henrik

  2016-01-01

  The purpose of this article is to describe the management of febrile neutropenia in the medical emergency room. Symptoms and signs of inflammation in patients receiving chemotherapy may be blunted or absent and fever may be the only sign of severe infection. Early initiation of empirical antibiot......The purpose of this article is to describe the management of febrile neutropenia in the medical emergency room. Symptoms and signs of inflammation in patients receiving chemotherapy may be blunted or absent and fever may be the only sign of severe infection. Early initiation of empirical...

 8. Hurtig identifikation af patienter med neutropeni og feber bedrer prognosen

  Johansson, Sofia; Jensen, Lars Henrik

  2015-01-01

  The purpose of this article is to describe the management of febrile neutropenia in the medical emergency room. Symptoms and signs of inflammation in patients receiving chemotherapy may be blunted or absent and fever may be the only sign of severe infection. Early initiation of empirical antibiot......The purpose of this article is to describe the management of febrile neutropenia in the medical emergency room. Symptoms and signs of inflammation in patients receiving chemotherapy may be blunted or absent and fever may be the only sign of severe infection. Early initiation of empirical...

 9. Karakteristik, diagnostik og behandling af patienter med autoimmun hepatitis

  Ytting, Henriette; Larsen, Fin Stolze

  2012-01-01

  Autoimmune hepatitis is a relatively rare disease that may lead to rapidly progressing liver cirrhosis and even fulminant liver failure, if diagnosis and treatment is delayed or ineffective. Diagnosing the disease can be challenging, and one in five patients respond insufficiently to standard...

 10. Palliativ behandling af patienter med terminal kronisk obstruktiv lungesygdom

  von Plessen, Christian; Nielsen, Thyge L; Steffensen, Ida E;

  2011-01-01

  Terminal chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and advanced cancer have similar prognosis and symptom burden. However, palliative care of patients with terminal COPD has been neglected in Denmark. We describe the symptoms of terminal COPD and suggest criteria for defining the palliative...

 11. Udvikling af sklerodermisk krise hos patient med uerkendt sklerodermi

  Madsen, Kristine Lindhard; Hansen, Alastair; Halberg, Poul; Ullman, Susanne

  2014-01-01

  Less than 10% of the patients with systemic scleroderma develop renal crisis, i.e. acute renal failure and severe hypertension in most cases. Kidney biopsy shows hypertensive arteriolar changes. This complication was lethal until treatment with captopril was introduced in 1976. Since that time the...

 12. Patienter med rygmarvsskade har mange følgetilstande

  Lundberg, Anne Sofie; Andersen, Merethe Kirstine; Kasch, Helge; Hansen, Rikke Bod Middelhede

  2015-01-01

  Spinal cord injuries (SCI) affect all organs and may cause multiple sequelae. Complications after SCI can be life-threatening and socially disabling. Furthermore, a spinal cord injury is often a chronic condition and the patient may have contact with both the general practitioner and several depa...

 13. ”Du får ju i dig proteinerna på ett par minuter, sen är det klart” : Attityder och tankar kring valet av näringsintag i samband med träning

  Martimo Johansson, Margareta; Långvall, Annica

  2011-01-01

  Bakgrund Nutrition är en viktig del i strävan efter god fysik och goda idrottsprestationer. Näringsintaget i samband med träning påverkar prestation och adaption till träningen. Forskning visar att våra beteenden inte grundas enbart på kunskap, utan är en produkt av våra samlade attityder. Då användandet av kosttillskott är utbrett och kan påverka näringsintaget finns det mycket att vinna på att personer som arbetar med kostrådgivning för idrottsutövare har kunskap och förståelse för vad som ...

 14. Dyb venetrombose i penis hos patient med malign sygdom

  Ghasemi, Habib; Ajan, Rullah

  2014-01-01

  Thrombosis of the deep penile venous system in a patient with a malignant disease Thrombosis of the deep penile venous system is extremely rare and must be clearly distinguished from superficial thrombosis because it may cause serious clinical complications. We present a 76-year-old man with thro...... thrombosis of the vena dorsalis penis profunda three months after being diagnosed with disse­m­­inated non-small cell lung cancer. Total remission of the thrombosis was achieved with daily subcutaneous injections with heparin for four weeks....

 15. Dyb venetrombose i penis hos patient med malign sygdom

  Ghasemi, Habib; Ajan, Rullah

  2014-01-01

  Thrombosis of the deep penile venous system in a patient with a malignant diseaseThrombosis of the deep penile venous system is extremely rare and must be clearly distinguished from superficial thrombosis because it may cause serious clinical complications. We present a 76-year-old man with thrombosis of the vena dorsalis penis profunda three months after being diagnosed with disse­m­­inated non-small cell lung cancer. Total remission of the thrombosis was achieved with daily subcutaneous inj...

 16. Helikoptertransport av farlig gods

  Andersen, Kristian; Hauge, Mats Stoveland

  2004-01-01

  I denne oppgaven var formålet å kartlegge prosedyrer og rutiner for helikoptertransport av farlig gods. Dette inkluderte gjennomgang av lovverk, myndighetskrav og forskrifter. I tillegg har vi sett på bedriftens forhold til andre aktører. Videre har vi kartlagt risiko forbundet med helikoptertransport av farlig gods og sett på hva som kan gå galt med tanke på miljø, materiell og personell. Ut fra dette komt med forslag til hva som kan forbedre helikoptersikkerheten med tanke på transpor...

 17. Förändring av klimatskal : En undersökning om vad som kan göras med en sommarstugas klimatskal för att erhålla en fungerande vinterbostad

  Sundin, Hampus

  2014-01-01

  I Sverige finns ungefär 690 000 fritidshus. Dessa tillfälliga bostäder förbrukar tillsammans en stor mängd energi, 2,6 TWh. Om dessutom ägare av dessa fritidshus har önskan att förändra dessa tillfälliga bostäder till permanent beboliga byggnader, vad kan då göras? Denna studie utreder vad som lämpligen bör göras med avseende på ett hus klimatskärm för att i sin tur erhålla en konstruktion med lägre energibehov. Byggnadstypen som i studien utreds är en sommarstuga med anor från 1920-talet. Fr...

 18. Verdivurdering av BW Offshore

  Kalleberg, Carl-Fredrik; Storebø, Mats

  2015-01-01

  Målet med oppgaven var å gjennomføre en verdivurdering av BW Offshore. Problemstillingen var å finne egenkapitalverdien for en privat investor i BW Offshore og deretter komme med en handelsanbefaling på BWO aksjen. For å gjennomføre verdivurderingen valgte vi en fundamentalanalyse ved bruk av den diskonterte kontantstrømmodellen. Vi supplerte verdivurderingen med en komparativ- og sensitivitetsanalyse. BW Offshore opererer innenfor exploration & production (E&P) i offshorebr...

 19. Upplevelsen av hur fysioterapi i hemmiljö inverkar på vardagen för äldre patienter och deras närståendevårdare : En kvalitativ studie om fysioterapi i hemmet

  Westerlund, Michael; Lundsten, Edit

  2013-01-01

  Detta är ett kvalitativt examensarbete om fysioterapi i hemmiljö för patienter med närståendevårdare. Syftet är att utreda upplevelsen av fysioterapi i hemmiljö för svenskspråkiga personer med närståendevårdare samt utreda betydelsen av att fysioterapin ges på patientens modersmål. Frågeställningarna är : Vilken inverkan upplever patienter med närståendevård som får fysioterapi i hemmiljö 1 gång i veckan i 10 veckor att fysioterapin har på deras vardag? Vilken inverkan upplever närståendevård...

 20. Hjemtagning af dialysebehandling til grønlandske patienter med kronisk nyresvigt

  Kronborg, Christian; Kjær, Trine; Bech, Mickael

  Dronning Ingrids Hospital i Nuuk kan organiseres, herunder foreslået hvordan en enhed ved Dronning Ingrids Hospital kan samarbejde med Rigshospitalet i København om behandlingen af patienter med behov for dialyse. Det foreslås således, at opstart af dialysebehandlingen, som nu, skal foregå på...... Rigshospitalet, hvorefter behandling og kontrol foregår på Dronning Ingrids Hospital. På baggrund af danske data om forekomsten af behandlingskrævende nyresvigt vurderes det, at der i dag er færre grønlandske patienter i dialysebehandling end forventet. En hjemtagning af behandlingen kan muligvis ændre på dette...... andelen overstige 60 % (mod ca. 40 % i dag). Hvis andelen af patienter med behov, som faktisk tager imod behandling, fastholdes over de næste 10 år, hvis behandlingen fortsat skal foregå som nu (ca. 40 %), mens andelen øges ved en hjemtagning, vil behandling på Dronning Ingrids Hospital være forbundet med...

 1. ”De tause stemmene” – opplevelser med konflikt. Hvordan har tidligere ansatte ved et sykehjem i Oslo opplevd konflikter og konflikthåndtering ved sykehjemmet? Hvilke(n) innsikt(er) kan dette gi med hensyn til fremtidig håndtering av konflikter ved sykehjemmet?

  Martinussen, Nina

  2007-01-01

  Oppgaven har fått tittelen: ”De tause stemmene” – opplevelser med konflikt, og henspeiler på stemmer som sjelden blir hørt i organisasjonen, tidligere ansattes tanker om konflikt. Temaet er konflikt og konflikthåndtering, med vekt på hvordan tidligere ansatte ved et sykehjem, opplevde det. Undersøkelsen er en casestudie, både av arbeidsplassen og konfliktene informantene har opplevd. På denne måten blir studien en ”dobbel case”.

 2. Musikterapi för patienter med schizofreni och annan psykossjukdom

  Dahlin, Camilla; Johansson, Siw

  2013-01-01

  The aim of the study was to illustrate how music therapy can be used in the care of patients with schizophrenia and other psychotic illness. The method used was a literature review. Scientific articles were searched in PubMed, Cinahl, PsycINFO och Scopus databases with an outcome of ten articles, with in total 330 participants, that underwent quality and outcomes analysis. The results showed that music therapy could provide potential improvement in the patients' social functions and that it c...

 3. Design av en rörlig gummihand för användning i miljöer med magnetisk resonans

  Cruz-Ferreira Fröman, Sofia

  2011-01-01

  För denna avhandling har en första prototyp av en rörlig gummihand tillverkats, där endast pekfingret rör sig. En gummihand (rubber hand på engelska) är en konstgjord hand som används inom studier av kroppsuppfattning och ägande, vilka utgör ett viktigt område inom studier av människans medvetande. Forskare kan skapa hos testdeltagare illusionen av att en konstgjord hand är en del av en deras kropp. För att förstärka illusionen så kan en kosmetisk proteshandske användas. Ytterligare en del av...

 4. På leit etter grunnlag for norske barnehagers matematikkdidaktiske arbeid med romforståelse. - Et systematisk søk på forskning om barns utvikling av romforståelse gjort i barnehagekonteksten 1995-2010

  Line Rønning Føsker

  2015-07-01

  Full Text Available Abstract: A review of research on children’s development of spatial reasoning in  a preschool setting 1995-2010. This study reviews 16 journal articles, books and theses on spatial reasoning in early childhood mathematics education. The data was collected by way of systematical search in several major databases and relevant digital and non-digital journals. The article gives a brief presentation of the main findings and the different methods used and, if applicable, the authors’ focus on didactics in both method and analysis. When it comes  to children’s mathematical learning processes, a main focus for a majority of studies is children’s use of constructional play material. When it comes to preschool teachers’ work with spatial reasoning, most  studies focus on the teachers’ planned and spontaneous communication with the children. The article then goes on to discuss these findings in relation to the Norwegian Framework Plan for Kindergartens. It seems like future research on the teachers’ use of material, on their work with visualization and orientation, and on their general focus on spatial reasoning could gain curriculum practise. Sammendrag: Denne oversiktsartikkelen gir en presentasjon av 16 internasjonale forskningsarbeider som ser på barns romforståelse i en barnehagekontekst. Arbeidene består av 14 vitenskapelige artikler, en bok og en doktorgrad, og disse ble funnet gjennom systematiske søk i flere større databaser og relevante digitale og analoge tidsskrift. Artikkelen gir en kort presentasjon av de ulike arbeidenes metode, hovedfunn og didaktiske vinkling. Når det gjelder barns utvikling av romforståelse har en majoritet av studiene fokus på hvordan dette kan belyses ved å studere og stimulere barns konstruksjonslek. For de studiene som ser på pedagogens rolle i arbeid med romforståelse legges det mest vekt på kommunikasjon, både planlagt og spontan kommunikasjon. Oversiktsartikkelen drøfter deretter

 5. En studie i dyslektikers kommunikativa och känslomässiga interaktion med användandet av specialgjorda datorprogram : Genom forskning med användare/elever på en gymnasienivå och enligt specialpedagog/speciallärare

  Gullström, Wictor

  2008-01-01

  Den här C-uppsatsen är en studie om dyslektikers kommunikativa interaktion med kompenserande specialgjorda datorprogram för träning i sitt användande av att skriva olika sorters texter. Ämnets olika nyckelord är det som är relevant för denna C-uppsats.   Denna studies undersökningar har skett genom intervjuer med en speciallärare och en specialpedagog som är en form av experter på detta område och kan extra fakta om de olika eleverna (respondenterna). De har intervjuats för att få koll på vad...

 6. Behandling av reinkalver med ivermectin første levehøst. Effekt på levendevekter andre levehøst

  Eirik Heggstad

  1986-06-01

  Full Text Available Reinen lever i et svært sårbart miljø, hvor små inngrep kan gi uante følger på lengre sikt. Innføring av medikamentbruk i en næring som tradisjonelt har klart seg uten medfører derfor et betydelig ansvar. For eksempel vil bruk av ivermectin på flokker fra dårlige, overbelastede beiter sannsynligvis gi bra effekt, men samtidig kan det bidra til å kamuflere problemer som kunne løses på annen måte, f.eks. ved omlegging av flokkstruktur og slakteuttak. Imidlertid vil bruk av ivermectin i reinflokker som lever under normalt gode betingelser kunne gi et resultat i form av økt kjøttavkastning som gjør at et evt. rutinemessig behandlingsopplegg vil kunne være økonomisk fordelaktig.

 7. Interaktionens betydelse för barns lärande - en studie av barns möte med slöjd i förskolan

  Eva Ahlskog-Björkman

  2014-06-01

  Full Text Available Syftet med den här artikeln är att diskutera på vilket sätt interaktion och socialt samspel har betydelse för hur barn i förskolan kan engageras i en lärandeprocess. Den empiriska studien utgörs av en  videofilmad episod över en vävaktivitet i förskola. Genom att använda videografisk observation kan mänsklig aktivitet beskrivas och av den anledningen används  videografi som metodologisk ansats. I studien analyseras på vilket sätt interaktionen mellan de som är närvarande, oberoende av barnens ålder, kan bidra till att stimulera den lärande aktiviteten. Barnens slöjdaktivitet beaktas ur ett sociokulturellt lärandeperspektiv. Ett centralt tema inom detta perspektiv är kommunikation där språket och redskapen står för de medierande faktorerna. Barnens kontakt med redskapen och deras upplevelser och erfarande av slöjdaktiviteten diskuteras i relation till den närmaste utvecklingszonen. Ytterligare beaktas den videofilmade sekvensen ur ett socialt perspektiv där barnpedagogens agerande gentemot barnen lyfts fram och diskuteras. Analys och tolkning av datamaterialet strävar efter att synliggöra mänsklig interaktion och dess betydelse för att motivera och engagera barnen i deras slöjdaktivitet.  

 8. Transcatheter thrombolysis treatment of acute A-V internal fistula thrombogenesis in hemodialysis patients

  Objective: To investigate the value of transcatheter thrombolysis treatment of acute A-V internal fistula thrombogenesis in hemodialysis patients. Methods: The acute A-V fistula thrombogenesis in 32 hemodialysis patients with chronic renal failure were treated with transcatheter pulse-spray pharmacomechanical thrombolysis (PSPMT). Results: Acute A-V fistula thrombogenesis was verified in all 32 patients by angiography and treated with transcatheter PSPMT. the immediate clinical success rate of thrombolysis was achieved in 97% except for one case. The A-V fistulas were proved to reopen by post-treatment angiography. Recurrent thrombosis was found in 4 cases, reopening with transcatheter PSPMT was achieved in 2 of them and the rest 2 cases were undergone PTA because of localized vascular stenosis. All the 32 A-V fistulae were reopened after treatment without serious complications such as hemorrhage, pulmonary embolism and others. Conclusions: Transcatheter PSPMT is a safe, effective and microinvasive treatment for acute A-V fistula thrombolysis with higher immediate reopening rate. Transcatheter PSPMT combined with PTA and intravascular stent grafting can improve long-term patency rate

 9. Den svenska callcenterbranschen och de tekniska lösningar som används : Branschanalys samt identifiering av problematiska dialogsystemsyttranden med hjälp av maskininlärning

  Wirström, Li; Huledal, Mattias

  2015-01-01

  Detta arbete består av två delar. Den första delen syftar till att beskriva och analysera callcenterbranschen i Sverige samt vilka faktorer som påverkar branschen och dess utveckling. Analysen grundar sig i två modeller: Porters fempunktsmodell och PEST. Fokus ligger på den del av branschen som består av kundtjänstverksamhet för att koppla till arbetets andra del. Analysen visar att branschen främst påverkas av hög konkurrens och företagens, som behöver tillhandahålla kundtjänst, val mellan i...

 10. Uthållighetsträning för patienter med medelsvår eller svår kronisk obstruktiv lungsjukdom : En forskningsöversikt

  Blomberg, Robin

  2011-01-01

  Syftet med detta arbete var att undersöka vad ny forskning för fram gällande uthållighetsträning för patienter som lider av kronisk obstruktiv lungsjukdom (COPD) och vilka rekommendationer som kan ges på basen av den forskning som gjorts. Forskningsfrågorna gällde hur uthållighetsträningen skall byggas upp och vilken nyttan av uthållighetsträning är i förhållande till styrketräning. Arbetet var ett beställningsarbete av Fysioterapienheten vid Mejlans sjukhus. Metoden som användes för att ...

 11. Strategisk marknadsföring i sociala medier : hur ett B2B-företag kan stärka sitt varumärke med hjälp av sociala medier

  Eriksson, Julia; Gustafsson, Ella

  2012-01-01

  Sociala medier beskrivs idag som en ny marknadsföringsplattform med en rad olika kommunikationskanaler. Något som är utmärkande för just denna plattform är den makt som ges till konsumenterna i och med att en stor del av kommunikationen numera ligger hos dem. Detta ger företag som skall marknadsföra sig en ny roll och en svårighet uppstår i hur de skall anpassa sitt varumärke efter de nya kanalerna. Baserat på detta problem har studiens syfte formulerats vilket är att ta fram underlag för hur...

 12. Analys av fördelen med ett tvärfunktionellt digitalt prioriteringsverktyg för förbättringar

  Arnius, Isabella

  2016-01-01

  Syfte: Att undersöka nyttan med ett digitalt prioriteringsverktyg för förbättringar för stödfunktioner i en tillverkande industri, baserat på prestationsmätetal och kundbehov. Därtill, att undersöka nyttan i att använda OEE som ett övergripande mätetal i ett sådant verktyg samt vilken nytta som finns i att koppla ihop verktyget med daglig styrning om det visualiseras digitalt. Metod och genomförande: För att kunna svara på studiens problemformuleringar har en fallstudie utförts parallellt med...

 13. Möjligheter och användningsområden för träfiberbaserade material : En materialstudie av plast och träfiber samt utveckling av ett förpackningskoncept med formfrihet

  Skog, Svante; Engberg, Elin

  2013-01-01

  Studien behandlar ämnen som material och utveckling inom plast, kompositer samt träfiberbaserade material som pappersmassa. Förutom materialen bearbetas även produktionsmetoder och miljöaspekter för dessa material. Syftet med undersökningen är att hitta ett material som kan konkurrera med plastegenskaper, och därefter utveckla en produkt i det aktuella materialet. Materialstudien visar att bio-kompositer och träfibermaterial inte alltid är miljömässigt bättre än plast. Ska en långlivad produk...

 14. Analys över Potentialen av OlikaAnvändningsområden för NyaSolfångarinstallationer på Sjukhus iStockholmsområdet med SollentunaSjukhus som Exempel

  Kyhlberg, Carl; Jarméus, Magnus

  2013-01-01

  Projektet har undersökt potentialen av nya solfångarinstallationer i Stockholmsområdet. Behoven, platsen och byggnaden som har använts för beräkningarna har varit baserade på Sollentuna sjukhus. Målet var att undersöka vilken typ av solfångarsystem som är mest ekonomiskt och energimässigt lönsam. Dessutom har flödesscheman för solfångarsystemen skapats och inkluderas med en grundläggande styrning. Värmen från en solfångarinstallation kan användas inom flera olika områden. Den kan exempelvis v...

 15. Konsekvenser av nedsatt hørsel med hensyn til skolerelatert kompetanse, tilpasningsindikasjoner og risikoatferd hos ungdom i ordinære skoler

  2002-01-01

  Normaliseringsprosessen betinger et fornyet fokus på det hørselshemmede barnet sin totale livssituasjon. I et helhetlig oppvekstperspektiv må en også vurdere i hvilken grad nedsatt hørsel kan øke risikoen for en negativ utvikling og hvordan dette eventuelt kan forebygges (Easterbrooks, 1999). I Finland regner en med at det blir født 2,1 per 1000 med hørselstap større enn 25 dB og i Sverige 2,3 per 1000 (Vartiainen, Kemppinen, Karjalainen, 1997). Ingen guttedominans ble påvist.

 16. Verdsettelse av Statoil ASA

  Drangsholt, Bjørn Harald

  2011-01-01

  I løpet av denne oppgaven vil jeg utføre en fundamental verdsettelse av Statoil ASA basert på offentlig tilgjengelig informasjon. Med utgangspunkt i en strategisk analyse og en regnskapsanalyse ønsker jeg å finne verdien av Statoil-aksjen. Oppgaven innledes med en kort presentasjon av Statoil ASA, der det gis et innblikk i historie, foretningsområde og organisasjonsstruktur. Deretter følger en metodedel hvor jeg gir en rask innføring i verdsettelsesteori, samt gir en begrunnelse for mitt ...

 17. Vikten av ett Varumärke : En fallstudie av Cheap Mondays varumärke med avseende på Marknadsföringsstrategi och Varumärkeskännedom

  Tunberg, Fredrik; Ellström, Gustaf

  2008-01-01

  Den svenska detaljhandeln, och i synnerhet den svenska klädbranschen, är en av Sveriges viktigaste näringsgrenar. Hennes & Mauritz, ett av Sveriges största företag, genomförde våren 2008 sitt första företagsförvärv någonsin. Fabric Scandinavia, företaget bakom bland annat klädmärket Cheap Monday och butikskedjan Weekday köptes för 1 miljard kronor. Cheap Monday sticker ut i branschen som ett mycket framgångsrikt varumärke som marknadsfört sig själv utan att använda sig av traditionell mar...

 18. Framtidens spårväg : Är spårvägar med ytskikt av gräs ett bra alternativ?

  Khoury, Peter; Grönskog, Niklas

  2014-01-01

  Utbyggnaden av spårvägen Linje 7 i Stockholm som ska utmynna i Spårväg City har tagit sin början. Vilka typer av spårvägskonstruktioner som ska användas på alla de ingående sträckorna är däremot inte bestämt. Grässpår är ett alternativ, men kunskapen om grässpår är inte stor i Stockholmsregionen på grund av att denna spårvägstyp tidigare inte projekterats i regionen. Denna rapport ska underlätta valet genom informationshämtning från intervjuer, möten, mejlkontakt, studiebesök och litteraturst...

 19. Verdsettelse av Ekornes ASA

  Brakestad, Anniken Stokvik; Pedersen, Erika

  2011-01-01

  Denne oppgaven er en verdsettelse av Ekornes-konsernet. Verdsettelsen er i hovedsak basert på offentlig tilgjengelig informasjon, samt intervju med konsernsjefen i Ekornes Øyvind Tørlen og møbelhistoriker Eldar Høidal. Verdsettelsesmetoden vi har benyttet er kontantstrømsbasert modell. Verdien av konsernet er beregnet med utgangspunkt i en strategisk analyse, en regnskapsanalyse, beregnet avkastningskrav og estimerte fremtidige kontantoverskudd. Problemstillingen for oppgave...

 20. Patient-Provider Teamwork via Cooperative Note Taking on Tele-Board MED.

  Perlich, Anja; Meinel, Christoph

  2016-01-01

  There is significant, unexploited potential to improve the patients' engagement in psychotherapy treatment through technology use. We develop Tele-Board MED (TBM), a digital tool to support documentation and patient-provider collaboration in medical encounters. Our objective is the evaluation of TBM's practical effects on patient-provider relationships and patient empowerment in the domain of talk-based mental health interventions. We tested TBM in individual therapy sessions at a psychiatric ward using action research methods. The qualitative results in form of therapist observations and patient stories show an increased acceptance of diagnoses and patient-therapist bonding. We compare the observed effects to patient-provider relationship and patient empowerment models. We can conclude that the functions of TBM - namely that notes are shared and cooperatively taken with the patient, that diagnostics and treatment procedures are depicted via visuals and in plain language, and that patients get a copy of their file - lead to increased patient engagement and an improved collaboration, communication and integration in consultations. PMID:27577354

 1. Kvinnliga fitness-atleters berättelser om hur de påverkats av en coach-styrd diet : Med specifikt fokus på tankar och känslor om kroppen samt förhållningssätt till mat

  Almroth, Amanda

  2016-01-01

  Inom sporten Fitness och Bodybuilding tar många atleter hjälp av en coach med tävlingsdieten. Denna studie ämnade undersöka vilken inverkan kvinnliga fitness-atleter upplever att coachen haft på deras förhållningssätt till mat och deras tankar och känslor om kroppen. Detta undersöktes genom fem semistrukturerade intervjuer som tolkades med hjälp av tematisk analys, och resulterade i fyra huvudteman: Coachens maktposition, Förhållandet till mat, Tankar och känslor om kroppen samt Behovet av co...

 2. En sjukdom i kropp och själ - Anorexia nervosa och behovet av avancerad omvårdnad : En intervjustudie med sjuksköterskor inom somatisk vård

  Hall, Ida; Midestad, Erica

  2016-01-01

  Introduktion: Sjuksköterskor inom somatisk vård möter och vårdar vid ett antal tillfällen per år patienter med diagnosen anorexia nervosa. Anorexia nervosa är en allvarlig sjukdom med hög dödlighet. Diagnosen påverkar både patientens somatiska och psykiatriska status. Patienter med diagnosen anorexia nervosa beskriver ett omvårdnadsbehov ur både ett somatiskt- och psykiatriskt omvårdnadsperspektiv. En framgångsrik allians är viktig för att vård och behandling ska kunna uppnås och upprätthålla...

 3. Konstruktioner av kvinnor med utländsk bakgrund : En intersektionell studie av debatten om äldreomsorg och etnicitet i populärvetenskapliga tidskrifter 1995-2008

  Ågård, Pernilla

  2011-01-01

  This paper aims to examine how the construction of women with foreign background is visible in the Swedish debate on elder care and ethnicity. The subject is interesting with regard to the existing discriminating conceptions about ethnicity and how the living conditions of immigrant women are med scarce in the Swedish research field. It is also a relevant topic in light of the incipient crisis of the Swedish eldery care. The examining of how several axes of power interplay to construct the wo...

 4. Bruk av ozon i akvakultur og fiskeforedling

  Liltved, H.; Vogelsang, Christian

  2011-01-01

  Ozon er en sterk oksidant som har et stort potensiale som desinfeksjonsmiddel innen akvakultur og fiskeforedling. Målsettingen med prosjektet som er rapportert her var å komme fram til betingelser for bruk av ozon i disse bransjene. Det er gjennomført forsøk med ozonering av Listeria monocytogenes i biofilm, ozonering av overflater i et lakseslakteri, forsøk med felling av blodprotein med naturlige organiske koagulanter før ozonering av blodvann fra et lakseslakteri, samt forsøk med ulike met...

 5. FLEXIBLA BYGGNADER : Utformning av en förskola med en möjlig verksamhetsändring för framtida behov

  Abrahamsson, Caroline; Waltersson, Johanna

  2014-01-01

  För att uppnå ett långsiktigt hållbart samhälle ställs idag höga krav på en miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling. Samhällets expansion i form av nybyggnation är en stor del i detta. Genom att planera och bygga mer långsiktigt hållbara byggnader så kan dessa krav uppfyllas. Att skapa flexibla byggnader, som kan anpassas efter samhällets framtida behov, leder till en effektivisering av lokalutnyttjandet och genererar mer långsiktigt hållbara byggnader. I Sverige är kommunerna landets ...

 6. Gemensam pensionsrätt : - en studie av nyttan med gemensamma annuiteter inom ramen för DC-system

  Strand, Emma

  2009-01-01

  I Sverige finns till skillnad från många andra länder inget fullt efterlevandeskydd för efterlevande när det gäller pensionerna. Ett införande av gemensamma pensionsrätter har tagits upp som förslag i Statens offentliga utredningar men har ännu inte genomförts.1 I denna uppsats analyseras hur gemensamma pensionsrätter påverkar levnadsstandarden under pensionstiden för par och för den efterlevande i paret. Detta genomförs genom en sammanställning av tolv par och beräkningar a...

 7. Effekter på balansförmågan av träning med Nintendo Wii Fit : En experimentell single-casestudie

  Svangren, Sandra; Karlsson, Andreas

  2013-01-01

  Bakgrund: Fall hos äldre är vanligt förekommande. Regelbunden balansträning krävs för att bibehålla och förbättra balansförmågan. En persons self-efficacy och utfallsförväntningar spelar roll för om träningen blir av eller inte då många äldre inte tränar på grund av att de inte tror sig få ut något av det. Nintendo Wii Fit är ett modernt sätt att träna balansförmågan på. Syfte: Syftet var att undersöka om Nintendo Wii Fit har effekt på balansförmågan, self-efficacy till balansförmågan i hemme...

 8. Langtidsbehandling med spinal cord-stimulation hos en patient med kronisk regionalt smertesyndrom type 1 og fantomsmerter efter amputation

  Enggaard, Thomas Peter; Scherer, Christian; Nikolajsen, Lone; Andersen, Claus

  2008-01-01

  The development of stump and phantom pain after limb amputation in patients with complex regional pain syndrome (CRPS) is very frequent. Stump pain is typically recurred CRPS and the possibilities for effective pharmacological pain relief are often limited. Spinal cord stimulation (SCS) has a well......-documented pain relieving effect in patients with CRPS. This case story summarises the long term effect of SCS in a patient with CRPS after two amputations of the right leg. Pharmacological pain therapies as well as Guanethidine blockade were found to be ineffective. Udgivelsesdato: 2008-Feb-4...

 9. Normkritisk pedagogik på normativ grund : En analys av arbetsmaterialet Möte med människor från andra kulturer

  Dahlström, Emil

  2008-01-01

  The aim of this study has been to analyze how society is constructed in the workbook Möte med människor från andra kulturer, a popular material within the “cultural competency” industry. The analysis has largely been carried out from the perspective of a pedagogy against oppression as it has been outlined by Kevin Kumashiro. I have found that the material combines discursive movements, which in complex and hybrid ways deconstruct, decenter, recenter and reproduce stereotypes and norms, throu...

 10. Selvmonitorering af blodglukose og sygdomsforståelse hos patienter med insulinbehandlet diabetes. Sammenhaeng med metabolisk regulation

  Wengler, K; Matzen, L E; Sindrup, S;

  1989-01-01

  average HbA1c-value was 8.0%. Only 13% had HbA1c-values within the reference range for non-diabetic persons. 85% of the patients undertook self-monitoring of blood glucose. In 47.6% insulin was administered once or twice daily, 42.5% were treated with multiple injections and 9.9% employed insulin pumps......A questionnaire investigation was undertaken to register the extent to which 212 insulin-treated diabetic patients undertook home measurements of blood glucose and the consequences which they drew from these measurements. This was compared with the metabolic regulation estimated by HbA1c. The....... Regardless or the form of treatment, good metabolic control was associated with numerous daily measurements of blood glucose whereas no independent connection was found between the form of treatment and the level of regulation. The best regulated patients altered the dosage of insulin with low blood glucose...