WorldWideScience

Sample records for av langtransporterte forsuringer

 1. Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Årsrapport - Effekter 2004. Monitoring long-range transboundary air pollution. Effects 2004

  Schartau, A.K.; Fjellheim, A.; Walseng, B.; B. L. Skjelkvåle; Halvorsen, G.; Hindar, A.; Raddum, G.; de Wit, H; Skancke, L.; Saksgård, R.; S. Manø; Solberg, S.; Høgåsen, T.; Berg, T; Hesthagen, T.

  2005-01-01

  Rapporten presenterer resultater fra 2004 og trender gjennom tid for overvåking av luft, vann, og akvatisk biologi (krepsdyr, bunndyr og fisk) under overvåkingsprogrammet “Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør”. The report presents results for 2004 from the national monitoring programmes on long-range transboundary air pollution.

 2. Overvåking av langtransporterte forurenset luft og nedbør. Årsrapport - Effekter 2005. Monitoring long-range transboundary air pollution. Effects 2005

  Schartau, A.K.; Fjellheim, A.; Walseng, B.; B. L. Skjelkvåle; Halvorsen, G.; Raddum, G.G.; de Wit, H; Skancke, L.; Saksgård, R.; Solberg, S.; Høgåsen, T.; Hesthagen, T.; W. Aas; Kaste, Ø.

  2006-01-01

  Rapporten presenterer resultater fra 2005 og trender gjennom tid for overvåking av luft, vann, og akvatisk biologi (krepsdyr, bunndyr og fisk) under overvåkingsprogrammet “Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør”. The report presents results for 2005 from the national monitoring programmes on long-range transboundary air pollution.

 3. Effects of long-range transported acidification on the bio-diversity in terrestrial ecosystems; Effekter av langtransporterte forsuringer paa biodiversitet i terrestriske oekosystemer

  Hoeiland, K. [Oslo Univ. (Norway)

  1996-01-01

  The conference paper deals with the environmental effects of long-range transported pollutants on the biodiversity in the terrestrial ecosystems. The paper discusses different chemical substances existing in the atmosphere and their influence on vegetation together with the effects on biodiversity from acidification. 4 refs.

 4. Overvåking av Ytre Oslofjord i 2007-2011. 5-årsrapport

  Walday, M.; Gitmark, J.; Naustvoll, Lars Johan; Norling, K; Selvik, J.; Sørensen, K.

  2012-01-01

  Det er i 2007-2011 gjort tilførselsberegninger, vannmasse- og bunnundersøkelser på stasjoner i Ytre Oslofjord. Området har relativt store lokale og langtransporterte tilførsler av næringssalter. Høye verdier av næringssalter henger ofte sammen med stor ferskvannspåvirkning. Generelt observeres god eller meget god tilstand (best på de ytre stasjonene). Unntak er siktdyp med Mindre god tilstand. Drammensfjorden skiller seg ut med Mindre God tilstand for næringssalter og Dårlige/Meget dårlige ok...

 5. Monitoring of long-range transported air pollutants, Annual report for 2011; Overvaaking av langtransportert forurenset luft og nedboer. Atmosfaeriske tilfoersler, 2011

  Aas, Wenche; Solberg, Sverre; Manoe, Stein; Yttri, Karl Espen

  2012-07-01

  This report presents the 2011 monitoring results from the rural air- and precipitation chemistry monitoring network in Norway. In 2011, main components in precipitation were measured at 15 sites. Trace elements were determined at four sites. Air concentrations of sulphur and nitrogen compounds were measured at six sites, and ozone concentrations at eight sites. Persistent organic pollutants and heavy metals in air are determined at three sites. Measurements of PM10 and PM2.5 mass are also determined at three sites, including measurements of organic and elemental carbon (OC and EC). An overview of the measurement programme is given in Appendix B2. (Author)

 6. Monitoring of long-range transported air pollutants, Annual report for 1996; Overvaaking av langtransportert forurenset luft og nedboer. Atmosfaerisk tilfoersel, 1996

  Toerseth, K.; Manoe, S.

  1997-12-31

  This report describes the results from the rural air- and precipitation chemistry network in Norway. In 1996, main components in precipitation were measured at 32 sites and trace elements were determined at 13 sites. The concentrations of sulphur and nitrogen compounds in air were determined at 12 sites, and concentrations of ozone at 15 sites. The highest mean concentrations of sulphate, nitrate, ammonium and strong acid in precipitation occurred along the southern coast. Low values were found from Moere og Romsdal to Troms counties. The largest wet deposition of sulphate, nitrogen components and strong acid occurred along the coast of the southernmost tip of the country. All over the country the mean concentrations of sulphate, nitrate, ammonium and strong acid in precipitation had in general increased from 1995 to 1996. Because of small annual precipitation amounts the wet depositions were the lowest measured so far at most places in Norway. The highest content of particulate sulphate and of nitrogen components in air and in precipitation were measured in Southern Norway. The mean concentrations of sulphur dioxide were highest in Finnmark due to the nickel smelters in Russia. The largest annual mean concentrations of lead, cadmium and zinc in precipitation were measured in Southern Norway. Mercury in air decreased from 1992 to 1996 while the concentrations of lead, cadmium and zinc increased. This is opposite to the trend observed in precipitation chemistry and is probably due to emissions in Eastern Europe. 47 refs., 34 figs., 37 tabs.

 7. Monitoring of long-range transported air pollutants. Annual report for 1995; Overvaaking av langtransportert forurenset luft og nedboer. Atmosfaerisk tilfoersel, 1995

  Toerseth, K.

  1996-06-01

  Air and precipitation chemistry is determined though various monitoring programmes at several sites located in the rural areas of Norway. This report describes the results for 1995, and these are compared to the previous years. 52 refs., 32 figs., 80 tabs.

 8. Effekter av dynamisk skattepolitikk

  Cappelen, Ådne; Jia, Zhiyang; Nesbakken, Runa; Prestmo, Joakim; Thoresen, Thor Olav

  2010-01-01

  Individers atferd påvirkes av endringer i skattesystemet, ofte omtalt som dynamiske effekter. Ved beskrivelser av de økonomiske konsekvensene av skatteendringer er det avgjørende hvor store de dynamiske effektene er og hvilke dynamiske effekter man tar hensyn til. I artikkelen vises det til effekter på offentlige finanser av tre ulike former for reduksjoner i inntektsskatten for personer, beskrevet ved to metodiske innfallsvinkler, en partiell mikrosimuleringsanalyse basert på ...

 9. Verdsettelse av Statoil ASA

  Drangsholt, Bjørn Harald

  2011-01-01

  I løpet av denne oppgaven vil jeg utføre en fundamental verdsettelse av Statoil ASA basert på offentlig tilgjengelig informasjon. Med utgangspunkt i en strategisk analyse og en regnskapsanalyse ønsker jeg å finne verdien av Statoil-aksjen. Oppgaven innledes med en kort presentasjon av Statoil ASA, der det gis et innblikk i historie, foretningsområde og organisasjonsstruktur. Deretter følger en metodedel hvor jeg gir en rask innføring i verdsettelsesteori, samt gir en begrunnelse for mitt ...

 10. Helikoptertransport av farlig gods

  Andersen, Kristian; Hauge, Mats Stoveland

  2004-01-01

  I denne oppgaven var formålet å kartlegge prosedyrer og rutiner for helikoptertransport av farlig gods. Dette inkluderte gjennomgang av lovverk, myndighetskrav og forskrifter. I tillegg har vi sett på bedriftens forhold til andre aktører. Videre har vi kartlagt risiko forbundet med helikoptertransport av farlig gods og sett på hva som kan gå galt med tanke på miljø, materiell og personell. Ut fra dette komt med forslag til hva som kan forbedre helikoptersikkerheten med tanke på transpor...

 11. Akustisk analyse av snorking

  Torsteinbø, Anders

  2007-01-01

  I denne oppgaven har i hovedsak to teorier blitt undersøkt :1) er det mulig ved hjelp av ørepropper med høyttaler og mikrofon ådetektere snorking og deretter spille tilbake lyder som får personen tilå stoppe snorkingen, og2) er det mulig å klassisere ulike snorketyper ved hjelp av analysemetoderbrukt i talegjenkjenning.Først ble det utviklet og testet to forskjellige ørepropper som varbehagelige å sove med. Den ene av de to ble brukt videre i ...

 12. Systemdynamisk analyse av vannkraftsystem

  Rydning, Anja

  2007-01-01

  I denne oppgaven er det gjennomført en dynamisk analyse av vannkraftverket Fortun kraftverk. Tre fenomener er særlig vurdert i denne oppgaven: Sjaktsvingninger mellom svingesjakt og magasin, trykkstøt ved turbinen som følge av retardasjonstrykk ved endring i turbinvannføringen og reguleringsstabilitet. Sjaktsvingningene og trykkstøt beregnes analytisk ut fra kontinuitets- og bevegelsesligningen. Modeller av Fortun kraftverk er laget for å beregne trykkstøt og sjaktsvingninger. En modell e...

 13. Verdsettelse av DOF ASA

  Aalvik, Alexander

  2012-01-01

  Formålet med masteroppgaven er å verdsette selskapet DOF ASA den 31.desember 2010. Estimatet vil bli vurdert i forhold til aksjeprisen på Oslo Børs og tilnærmingen er basert på bruk av relevant informasjon og modeller innenfor temaet verdsettelse. I første del av oppgaven presenteres DOF ASA, og det gis en kort introduksjon av offshore supply industrien i Norge som virksomheten driver innenfor. Selskapene Solstad Offshore ASA og Farstad Shipping ASA danner grunnlaget for bransjen og bruke...

 14. Ombyggnad av motorcykel

  Lund, Andreas

  2011-01-01

  Syftet med mitt examensarbete var att bygga en så kallad ”Bobber” av en Yamaha Wildstar 1600. Bobbern är en variant av ombyggda motorcyklar som tog form på 40 och 50talet, när amerikanska servicemän återvänt hem efter andra världskriget. De hade blivit inspirerade av lättare europeiska motorcyklar som de sett och kört. Väl hemma började man plocka bort delar av motorcyklarna som inte gjorde dem snabbare, tillexempel ljuddämpare, skärmar, lampor och blinkers. Andra delar kunde göras mindre, ti...

 15. Verdsettelse av Ekornes ASA

  Brakestad, Anniken Stokvik; Pedersen, Erika

  2011-01-01

  Denne oppgaven er en verdsettelse av Ekornes-konsernet. Verdsettelsen er i hovedsak basert på offentlig tilgjengelig informasjon, samt intervju med konsernsjefen i Ekornes Øyvind Tørlen og møbelhistoriker Eldar Høidal. Verdsettelsesmetoden vi har benyttet er kontantstrømsbasert modell. Verdien av konsernet er beregnet med utgangspunkt i en strategisk analyse, en regnskapsanalyse, beregnet avkastningskrav og estimerte fremtidige kontantoverskudd. Problemstillingen for oppgave...

 16. Verdivurdering av BW Offshore

  Kalleberg, Carl-Fredrik; Storebø, Mats

  2015-01-01

  Målet med oppgaven var å gjennomføre en verdivurdering av BW Offshore. Problemstillingen var å finne egenkapitalverdien for en privat investor i BW Offshore og deretter komme med en handelsanbefaling på BWO aksjen. For å gjennomføre verdivurderingen valgte vi en fundamentalanalyse ved bruk av den diskonterte kontantstrømmodellen. Vi supplerte verdivurderingen med en komparativ- og sensitivitetsanalyse. BW Offshore opererer innenfor exploration & production (E&P) i offshorebr...

 17. Verdsettelse av IC Companys

  Brudeseth, Haakon

  2011-01-01

  Denne oppgaven har hatt som mål å verdsette IC Companys. I oppgavens første del ble den forholdsvis korte historien til selskapet, produktene og distribusjonskanalene presentert. Videre i oppgaven har jeg presentert verdsettelsesteori med fokus på fundamental verdsettelse, og forskjellene mellom egenkapitalverdi og selskapsverdi. Del tre omhandlet en strategisk analyse for selskapet, hvor de interne ressursene ble analysert ved hjelp av VRIO modellen, og de eksterne ved hjelp av Porte...

 18. Utskrift av tredimensionell arkitekturmodell

  Nylund, Johnny

  2015-01-01

  I examensarbetet behandlas modellering av hus anpassade för 3D-skrivning. Uppdragsgivare har varit Purmia Grön, ett företag i Pedersöre som har byggnadsplanering och 3D-modellering som huvudsakliga affärsområde. Målet med examensarbetet var att skapa en modell av ett hus som skulle lämpa sig för 3D-skrivning och inkorporera olika visuella designaspekter. 3D-skrivning är en tillverkningsprocess där ett fysiskt objekt skapas från en digital modell. Metoden har tidigare använts främst av stö...

 19. Avvattning av fettavskiljarslam

  Tolgén, Isabelle

  2013-01-01

  Fettavskiljarslam är ett avfall som uppstår hos restauranger och på platser där matfett och matoljor används. För att förhindra att fettet sätter igen avlopp fångas det upp med en fettavskiljare. Dessa fettavskiljare töms sedan av slambilar som vidare lämnar slammet antingen för mellanlagring eller direkt för rötning och bildandet av biogas.   Ragn-­‐Sells AB hanterar ungefär 27 000 ton fettavskiljarslam varje år. 6000 ton av dessa placeras i  mellanlagringscistern på  Högbytorp  där  en  set...

 20. Effekter av IFRS

  Nilsson, Therése; Ehrnfelt, Elizabeth

  2005-01-01

  Till följd av en ökad harmonisering inom EU skall alla börsnoterade företag inom EU följa och tillämpa International Financial Reporting Standards (IFRS) i sina koncernredovisningar från och med den 1 januari 2005. Företag som berörs är de som har aktier eller skuldebrev noterade på en reglerad marknad. I Sverige är Aktietorget, North Growth Market samt Stockholmsbörsen reglerade marknader. Den största förändringen till följd av IFRS implementeringen är att värdering av poster i balansräkning...

 1. Analyse av Ulike Akustiske Taleegenskaper for Deteksjon av Artikulatoriske Attributter.

  Fasseland, Claus

  2007-01-01

  Arbeidet bak denne rapporten har omhandlet analysering av egendefinerte taleegenskapers potensial ved detektering av lydenheter (attributter). Et HTK-basert simuleringsverktøy har blitt utviklet for å kunne kartlegge egenskapenes evne til å frembringe gode gjenkjenningsresultater. En har undersøkt muligheten for forbedring av feilraten ved å representere talesignalet vha egenskapsvektorer som er tilpasset hver attributtdetektor. Utvelgelsen av vektorene er gjort ved subjektiv inspeksjon av at...

 2. Verdivurdering av SAS AB

  Gangås, Silje Garberg

  2013-01-01

  Formålet med denne mastergradsavhandlingen har vært å beregne den teoretiske verdien på det børsnoterte selskapet SAS AB og på bakgrunn av denne gi en handlingsanbefaling på selskapets aksje. Forskningsspørsmålet for oppgaven er utledet som følger: ”Hva er verdien av SAS AB?” SAS AB er inne i en fundamental omstillingsprosses hvor den nye strategien, 4XNG, ble presentert og påbegynt november 2012. Omstillingsprosessen innebærer blant annet en omfattende omstrukturering i organisasjonen ...

 3. Automatisert pigging av lastebildekk

  Oppedal, John Magne; Røyseth, Odd Gunnar; Hundere, Roy Helge; Sandvoll, Jøran

  2010-01-01

  Denne rapporten omhandlar løysing av Bacheloroppgåva til fire studentar ved Høgskulen i Sogn og Fjordane 2010. Studentane som utførte oppgåva studerte elektro- og automatiseringsteknikk ved høgskulen si avdeling i Førde. Målet med oppgåva var å utvikle og bygge ei automatisert maskin som kunne utføre montering av piggar i vinterdekk for lastebilar. Utviklingsprosjektet var eit samarbeid mellom prosjektgruppa, høgskulen og oppdragsgjevar Førde Vulk AS. Hovudprosjektrapport...

 4. Hantering av systemdokument

  Gustavsson, Ingegerd; Folkesson, Birgitta

  2001-01-01

  All systemdokumentation som finns på Flextronics är dokumenterad på en mall i Word. Utvecklingen inom Flextronics WE, Karlskrona är stor. Många datasystem används på företaget inom olika avdelningar lokalt men även i Europa, och ingen gemensam ruin för hanteringen av systemdokument finns. Helpdesken på Flextronics servar hela Karlskrona och västra Europa på deras datasystem och nätverk. Vår uppgift är att ta fram en kravspecifikation för hantering av systemdokumentationen. För att helpdesken ...

 5. Driftsstudie av Lav NOx brennerteknologi

  Skarbø, Kjartan Juul

  2013-01-01

  NOx dannelsen i forbrenning er en komplisert prosess. Den kan bli kategorisert i tre mekanismer; termisk NOx, hurtig NOx og NOx fra nitrogenforbindelser i drivstoffet. Betydning av mekanismene i denne rapporten er henholdsvis. Forbrenning av hydrogen gir høyere flammetemperaturer som igjen kan føre til mer produksjon av termisk NOx. En lav-NOx brenner utviklet av SINTEF er testet for forskjellige blandinger av metan og hydrogen gass. Fem uavhengige operasjonsfaktorer er undersø...

 6. En av gutta

  Neumann, Cecilie Basberg; Rysst, Mari; Bjerck, Mari

  2012-01-01

  Hvilken betydning har kjønn og klær for kvinner som arbeider i mannsdominerte arbeiderklasseyrker? Forfatterne av denne artikkelen finner at kvinnene må nedtone sitt kjønn og sin seksualitet gjennom å dekke til kroppen, i klær laget for menn, for å signalisere at de er på jobb for å arbeide...

 7. Introduction to AVS Audio

  Hao-Jun Ai; Shui-Xian Chen; Rui-Min Hu

  2006-01-01

  This paper describes a general audio coding algorithm which has been recently standardized by AVS, China.The algorithm is based on a perceptual coding technique. The codec delivers near CD-quality audio at 128kb/s. This paper describes the coder structure in detail and discusses the reasons for specific design methods. A summary of the subjective test results are presented for the prototype codec. Comparison Mean Opinion Score (CMOS) test indicates that the quality of the AVS audio coder is comparable with MPEG Layer-3 audio coder. A real-time decoder was used for the characterization test,which is based on a 16-bit fixed-point DSP. The performance of the DSP solution was demonstrated, including computational complexity and storage characteristics.

 8. Realtidsuppdatering av lokaltrafik

  Hjälmarstedt, Mattias; Nagy, Pontus

  2014-01-01

  Denna rapport beskriver ett examensarbete utfört vid Skolan för informations- och kommunikationsteknik på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Rapporten behandlar WebSocket som är ett nytt kommunikationsprotokoll som främst är framtaget för att förbättra prestandan inom webbkommunikationen. WebSocket är tänkt som ett substitut till HTTP inom områden som kräver låg responstid och asynkron uppdatering. WebSocket stöds idag av alla moderna webbläsare och har standardiserats av W3C (World Wid...

 9. Summer Student Report - AV Workflow

  Abramson, Jessie

  2014-01-01

  The AV Workflow is web application which allows cern users to publish, update and delete videos from cds. During my summer internship I implemented the backend of the new version of the AV Worklow in python using the django framework.

 10. Verdsetting av Norsk Hydro ASA

  Holmgren, Truls Ekhorn

  2014-01-01

  I denne oppgaven vil jeg finne ut om Norsk Hydro ASAs egenkapitalverdi gjenspeiles i aksjekursen som vi finner på Oslo Børs. Problemstillingen blir da som følger: "Hva er egenkapitalverdien til Norsk Hydro ASA?" Oppgaven begynner med en presentasjon av Norsk Hydro ASA og dets virke. Etterfulgt av en framlegging av aktuell teori innenfor verdsetting. Videre følger en vurdering av selskapets strategiske posisjon. Til den strategiske analysen benyttes rammeverkene Porters Five Forces og PE...

 11. Energieffektiv hydrogenlagring : eksergianalyse av adsorpsjon

  Berntsen, Trond Einar Egeberg

  2012-01-01

  Hydrogenlagring er en nøkkelteknologi for etablering av en hydrogenøkonomi. Adsorpsjon er en av hydrogenlagringsteknologiene som for tiden utforskes sammen med hydrogen lagret som komprimert gass, væske, og i metallhydrider. Omfanget av denne oppgaven har vært eksergianalyse og utvikling av eksergilikninger for hydrogenlagring ved adsorpsjon ved kryogen temperatur. Eksergianalyse utført på kryo-adsorpsjonssystem er i hovedsak basert på det eksperimentelle op...

 12. Utveckling av ett snabblyftblock

  Svensk, Johanna; Schönning, Lisa

  2014-01-01

  Detta examensarbete har genomförts i samarbete med Svero Lifting. Företaget säljer och utvecklar lyftanordningar. Svero Lifting arbetar idag med att reducera vikten på företagets komponenter genom ett materialbyte och har påbörjat utveckling av en ny lyftanordning, en blockvagn och ett snabblyftblock. Svero Lifting vill fortsätta utveckla företagets lyftanordning så att komponenterna i lyftanordningen passar varandra och utmärker sig på marknaden. Idag har Svero Lifting inga CAD-modeller elle...

 13. Utveckling av hotspotsystem

  Baktirovic, Adnan

  2008-01-01

  Detta examensarbete är gjort på uppdrag av Fiber Optik Valley. Huvuduppdraget i projektet var att skapa ett fungerande betalningssystem för en hotspot och att utveckla företagets webbsida. Hotspotsystemet som baserades på en gratistjänst från Public IP, är tänkt att kunna fungera delvis autonomt utan ägarens ingripande. Företagets webbsida skapades i en Flex2-utvecklingsmiljö och produkten blev en Adobe Flash-applikation. För att få ett dynamiskt och konfigurerbart system skapades även en kon...

 14. Ultralydfremstilling av fostervekst

  Synnøve Lian Johnsen

  2009-09-01

  Full Text Available Ultralyd billeddanning er i dag den beste undersøkelsesmetoden vi har til å overvåke fosterets utvikling og vekst. Ultralydmåling av fosterets størrelse og biometriske referansetabeller for svangerskapet brukes til å fastsette svangerskapets alder, beregne termin og vurdere fosterets vekst. Optimal studiedesign er ulik for hvert av disse formålene. Det er stor variasjon i fysiologisk vekst og en utfordring å identifisere fostre som har dårlig tilvekst. En enkeltmåling av fosteret kan fortelle oss om det er lite eller stort i forhold til andre fostre, men ikke om størrelsen er passelig i forhold til forventet fysiologisk vekst for dette fosteret. Tilpassede referansemodeller ("customised" justerer forventet størrelse i relasjon til føtale og maternelle faktorer og har vist seg å bedre identifisere sanne veksthemmede fostre enn bare å klassifisere i henhold til 2,5, 5 eller 10 persentilen. Men et foster som i utgangspunktet er stort for alderen, men etter hvert vokser langsomt vil ikke nødvendigvis bli fanget opp ved en slik enkeltmåling. Serielle målinger vil hjelpe, men en slik longitudinell metode blir ikke fullt ut utnyttet før det appliseres betinget ("conditional" vekstberegning. Betingelsesleddene for variasjon i vekst og målemetode kalkuleres ut fra longitudinelle data og kan så anvendes for det enkelte foster. En første måling brukes til å beregne forventet vekst og variasjon for en neste måling. Denne metoden forventes å skjerpe diagnostikken for vekst-avvik i alle vektklasser og kan sammen med tilpasningen av andre faktorer bedre overvåkningen av risikosvangerskapUltrasonographic imaging is today the best method for assessing fetal size and monitoring fetal growth. Ultrasound measurements of fetal size are used for age, size and growth assessment, but the statistical design and analysis are different for each of these purposes. Physiological ranges for fetal growth are wide and the identification of fetal

 15. Projektering av hallbyggnad

  Kankaanpää, Teemu

  2014-01-01

  Detta ingenjörsarbete är utfört åt jordbruksföretaget Maatalousyhtymä Juha Hotakainen. Målet var att få utfört bygglovsritningar till en hallbyggnad som skall betjäna företaget i fråga. Hallen skall bli en varm lagerhall för reparation av maskiner och verktyg. Hallens storlek är 480m² och den skall vara hel varm. Byggnaden delas upp i två sektioner så att man i ena sektionen kan förvara maskinerna och i den andra sektionen kan underhålla maskinerna. Sektionerna har två stora lyftdörrar ...

 16. Dynamisk Analys av scrollkompressorn

  Laso Plaza, Elena

  2007-01-01

  Det svenska företaget Thermia använder scrollkompressorer från det amerikanska bolaget Copeland i sina värmepumpsystem. Trots den betydande ljudminskning som scrollkompressorer ger jämfört med andra kompressorer är ljudtrycksnivån fortfarande 56 dBA. Den här ljudtrycksnivån är inte tillräckligt låg om man vill placera systemet i köket. Företaget önskar minska hela systemets ljudtrycksnivå. Rapporten innehåller en dynamisk analys av de olika möjliga ljudkällorna i kompressorn. Den innehåller d...

 17. Teratogene effekter av antiepileptika

  Bernt A. Engelsen

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGCa. 1 av 200 gravide har epilepsi. Gravide med epilepsi har økt risiko for visse obstetriske komplikasjonerog for å føde barn med medfødte misdannelser. Risikoen for misdannelser synes koblet til bruk avantiepileptika under svangerskapet, og ikke til selve epilepsien. Alle typer misdannelser er økt, men leppeganespalteog nevralrørsdefekter utgjør særlig viktige misdannelser. Årsakene til misdannelsene er multifaktorielle.Bruk av antiepileptika i monoterapi kan sies å gi en individuell risiko for større misdannelser påca. 4-6%. Karbamazepin og natriumvalproat gir hhv. 0,5-1% og 2-3% risiko for nevralrørsdefekt. Samletrisiko for større og mindre anomalier inkludert dysmorfe ansiktstrekk synes ikke å overstige 10%. ENGLISH SUMMARYEngelsen BA. Teratogenic effects of antiepileptic drugs. Nor J Epidemiol 1997; 7 (1: 23-28.Approximately 1 in 200 pregnant women have epilepsy, and 1 in 250 births are to children of mothers whouse antiepleptic drugs (AED. Pregnant women with epilepsy have increased risk for certain obstetricalcomplications, and for giving birth to children with congenital malformations. The increased risk forcongenital malformations seems connected to the use of AED, not to the epileptic syndromes. The etiologyof congenital malformations are multifactorial. Use of AED in monotherapy is associated with anindividual risk of giving birth to a child with a major malformation of 4-6%. The specific risk of spinabifida is 0,5 to 1% for carbamazepine and 2-3% for sodium valproate.

 18. Effects of long-range transported pollutants on vegetation in boreal coniferous forests: Results from an five year investigation in the Solholmfjell area, Gjerstad, Aust-Agder; Effekter av langtransporterte luftforurensninger i boreal barskog: resultater av fem aars undersoekelser i Solhomfjell-omraadet, Gjerstad, Aust-Agder

  Oekland, R.H.

  1996-01-01

  The conference paper relates to a project on investigating the effects of long-range transported pollutants in Norway. The paper gives a brief description of the more important results obtained in the project. The aim of the project was to investigate the pollution load in vegetation, soils and trees in Norwegian forest areas of the coniferous type. The project included the collection of samples from 200 test areas in a period of five years. 11 refs.

 19. Negotiation Mechanism of AVS Standardization

  Su Junbin

  2007-01-01

  @@ 1. Introduction The mission of the Audio Video Coding Standard (AVS) Working Group of China is to develop AVS standards drafts and deliver them to the national standardization administration authorities. Since its establishment in 2002, the AVS Working Group has developed rapidly, growing from 33 members in 2003 to 153 in 2006. By the end of 2006, it had put forward for approval nine standards drafts (Table 1) with Part 2 of the AVS 1.0 draft approved as a national standard in February 2006.

 20. Helseeffekter ved tap av ektefelle

  Gamre, Heidi

  2012-01-01

  Assosiasjonen mellom tap av ektefelle og økt risiko for egen død er godt dokumentert i litteraturen. Ekteskapet er funnet å ha beskyttende effekt på helsen. Effekten av utdanning er med utgangspunkt i litteraturen usikker. Studien vurderer risiko for død ved tap av ektefelle, ved hjelp av Cox-regresjonsanalyse og tidsavhengige kovariater. Risiko for død vurderes i forhold til kjønn, alder, tid etter dødsfall og utdanning. Studien tar utgangspunkt i norske registerdata, og danner en prospektiv...

 1. Temanummer om styring av naturressurser

  May Thorseth

  2014-05-01

  Full Text Available Dette nummeret av Etikk i praksis – Nordic Journal of Applied Ethics er et temanummer om styring av naturressurser. Den tematiske delen inneholder tre artikler, mens den åpne delen har to artikler som drøfter svært dagsaktuelle tema.http://dx.doi.org/10.5324/eip.v8i1.1799

 2. Læring av erfaring?

  Ramvi, Ellen

  Hva skal til for å lære av erfaring? Denne avhandlingen er en empirisk baseret undersøkelse av ungdosmskolelæreres muligheter og betingelser for å "lære av erfaring" i den særlige betydning av begrepet  W. Bion gir i sin psykoanalytiske teori. Undersøgelsen baserer seg på et feltarbeid som strekker...... seg over ett skoleår. Datamaterialet ble samlet inn via observerasjoner og mer eller mindre strukturerte samtaler med lærere ved to forskellige norske ungdsomsskoler. Analysen av materialet foregår i to trinn: først en fenomenologisk analyse, tett på lærernes egne beskrivelser og refleksjoner av...... lærerarbeidet, dets udfordringer og vanskeligheter, og deretter en psykoanalytisk perspektivering av de fenomenologiske analyseresultatene. Analysen viser en almindelig lærerhverdag og en skoleorganisation, hvor lærernes "læring av erfaring" i stor utstrekning blokkeres i et vekselspill mellem lærernes flukt...

 3. Eidangertunnelen: Valg av drivemetode ved forsering av kritisk sone

  Einarson, Michael

  2014-01-01

  Entreprisen UFP-08 Eidanger er et komplekst jernbaneprosjekt som er en av fire grunnentrepriser i parsell nr. 12 mellom Farriseidet-Porsgrunn. Eidangertunnelen er hoveddelen i entreprisen UFP-08 Eidanger. Den største utfordringen for prosjektet er den kritiske sonen ved Tveitanlia.Den kritiske sonen består av lav fjelloverdekning med en minste masseoverdekning på 8,0 m. I forbindelse med kartlegging av terrenget har det blitt gjennomført gode forundersøkelser i prosje...

 4. Eidangertunnelen : Valg av drivemetode ved forsering av kritisk sone

  Einarson, Michael

  2014-01-01

  Entreprisen UFP-08 Eidanger er et komplekst jernbaneprosjekt som er en av fire grunnentrepriser i parsell nr. 12 mellom Farriseidet-Porsgrunn. Eidangertunnelen er hoveddelen i entreprisen UFP-08 Eidanger. Den største utfordringen for prosjektet er den kritiske sonen ved Tveitanlia.Den kritiske sonen består av lav fjelloverdekning med en minste masseoverdekning på 8,0 m. I forbindelse med kartlegging av terrenget har det blitt gjennomført gode forundersøkelser i prosje...

 5. Analyse av CO2-varmepumper for varmtvannsberedning av boligblokker

  Borge, Mads

  2014-01-01

  SammendragRapporten er skrevet som masteroppgave utført ved NTNU våren 2014 og omhandler det installerte varmtvannsberedningsanlegget ved Tveita borettslag i Oslo. Tveita borettslag ble oppført i 1967, og består av tre boligblokker med totalt 819 leiligheter. Det er nylig utført diverse ENOK-tiltak ved borettslaget. ENOK-tiltakene bestod blant annet av å oppgradere romoppvarmingssystem og varmtvannsberedningssystem. Dette ble gjort ved installering av en 100 kW C...

 6. Vox : en studie av endringsprosesser

  2007-01-01

  Temaet for oppgaven har vært vurderingsprosesser og endringer knyttet nasjonal utdanningsadministrasjon på voksenopplæringsfeltet. Vox ble opprettet i kraft av Kompetansereformen i 2001 for å gi regjeringen og departementet et redskap for å gi voksne den kompetanse som arbeidslivet og den enkelte etterspør. Studien har tatt for seg prosessen rundt opprettelsen av Vox. Den har også sett på prosesser knyttet til utvikling av virksomhetsområde, styring og organisatorisk plassering, samt reorgan...

 7. Betydningen av branding i kommersiell eiendomsutvikling : en studie av place branding i utviklingen av Vulkan

  Østerman, Anne Therese

  2013-01-01

  Betydningen av branding i kommersiell eiendomsutvikling er temaet og tittelen for denne masteroppgaven. Bakgrunnen for studien er å belyse hva som inngår i eiendomsutviklingsprosessen og hvordan branding relateres til prosessen. Ved å definere place branding og hjelp i Simon Anholts City Brand Index Hexagon er målet å finne attraktive kvaliteter som gir identitet til stedet. Studien er tatt med utgangspunkt i Vulkan i Oslo. Vulkan er en omfattende transformasjon av et eldre industriområde til...

 8. Simulering av muskelaktivitet vid pedalbromsning

  Ejdepalm, Erik; Westerdahl, Walter

  2009-01-01

  En muskeloskeletal kroppsmodell har undersökts med avseende på maximal muskelbelastning genom biomekanisk simulering i programmet AnyBody. En kroppsmodell har låtits interagera med ett reglage i form av en bromspedal från en Saab 9-3 och muskelbelastningen till följd av att pedalen trampas ned har minimerats. De parametrar hos pedalen som har varierats är initialvinkeln och returfjäderns fjäderkonstant. Den sits på vilken kroppsmodellen sitter har flyttats vertikalt och horisontellt i förhåll...

 9. Gjenbruk av materialer i landskapsarkitekturen

  Krogh, Even Reinsfelt

  2014-01-01

  Denne masteroppgaven søker å gjøre rede for ulike tilnærminger, fordeler, metoder og holdninger knyttet til gjenbruk av materialer i landskapsarkitekturen. Innledningsvis blir det presentert teoretiske overordnede ideer om hva gjenbruk er, hvilke fordeler det kan gi og ulike aspekter knyttet til prosessen i gjenbruksprosjekter. I tråd med begrepet bærekraft undersøkes de økonomiske, miljømessige og sosiale gevinstene av gjenbruk i landskapsarkitekturen. Her konkluderes det med at de største u...

 10. 3D Simulering av pumpeturbinkarakteristikker

  Olimstad, Grunde

  2009-01-01

  I oppgaven har karakteristikkene for en pumpeturbin blitt simulert. Verktøyet for simuleringene har vært OpenFOAM. Griddene til simuleringene ble laget i Gambit og ble importert til OpenFOAM via fluent gridformat. Geometrien til pumpeturbinen som er benyttet i simuleringene ble stilt til rådighet av Rainpower. Det ble simulert for 28 driftspunkt fordelt på tre forskjellige ledeskovlåpninger. For å begrense simuleringstiden ble kun en av turbinens skovler ble tatt med i beregningsområdet. R...

 11. Strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av itslearning

  Lægreid, Asbjørn; Eide, Daniel

  2013-01-01

  I denne utredningen har vi gjennomført en strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av Itslearning AS. Formålet med oppgaven er å gi en verdivurdering av selskapets egenkapital, og deretter vurdere estimatet mot oppgitt verdi av dagens egenkapital. Vi har foretatt en strategisk analyse av Itslearning og LMS-bransjen ved å benytte VRIO-rammeverket, Porters fem krefter og en PESTEL-analyse. Deretter foretok vi en omgruppering og justering av de historiske regnskapstallene for å optimaliser...

 12. Studie av automatisk justering av skjerminnhold avhenging av skjermstørrelse og kontekst.

  Moen, Mathias; Gjerde, Njaal Christoffer

  2013-01-01

  Bruken av håndholdte enheter har økt kraftig de siste årene. Som en effekt av dette, har Responsivt Web Design (RWD) fått økt popularitet og bruk i tillegg. Likevel er responsivt design et ganske nytt konsept, så de fleste nettsteder er ikke responsive.Denne oppgaven vil forsøke å utforske begrepet responsivt web design så mye som mulig. Teorien om responsivt web design i seg selv vil bli sett på, i hovedsak basert på boken "Responsi...

 13. Segmentering av hvit substans lesjoner i magnetresonansavbildninger (MRI) av hjernen

  Torgersen, Kjell-Kristian Grane

  2011-01-01

  Automatisk gjenkjenning av hvit substans lesjoner i hjernen vil være nyttig både for å stille diagnose og i forbindelse med annen forskning på forandringer i hjernen. Her vil forskjellige metoder fra literaturen bli utprøvd og ytelsen målt. Hovedvekten av metodevalget vil bli lagt på k-means/fuzzy k-means clustering. Dette gjøres hovedsakelig på FLAIR men og på T1 vektede 3D volum. Dersom man forandrer litt på fuzzy k-means og godtar litt avvik(TPR=0.91 og FPR=0.04 under verifikasjon), så ...

 14. Synteser og studier av propargylterminerte resiner

  Rokvam, Karoline

  2014-01-01

  Formålet med dette prosjektet var utvikling av syntesemetoder for propargylterminerte resiner, en gruppe av høytemperaturbestandige herdeplastmaterialer som har interesse innen forsvars- og romfartssektoren. 4,4´-Bifenolmonopropargyleter ble syntetisert og forsøkt brukt som byggekloss i syntesen av silisiumholdige propargylterminerte monomerer. Inkorporering av silisium hadde til formål å redusere sprøheten til disse resintypene, noe som er et utbredt problem. Disse ble forsøkt syntetisert ve...

 15. Mjukvaruprojekt och konsekvenserna av Scrum

  Stenehall, Johan; Rahmani, Solmaz

  2009-01-01

  Under sent 1990-tal började utvecklare att bli mer och mer missnöjda med rådande arbetsformer i projekt. Utvecklarna upplevde att modeller som vattenfallsmodellen inte längre speglade verkligheten för utvecklingen. Detta missnöje resulterade i att en mängd nya arbetsmodeller uppstod och 2001 samlades de under Agile Manifesto. Agile lägger tyngdpunkten på individfokus, fungerande mjukvara, kundsamarbete och föränderlighet. Scrum är just nu ett av de mest populära ramverken inom ag...

 16. Minimering av risker vid kreditgivning

  Aguilar, Diana; Semenyuk, Tetyana; Turesson, Alina

  2010-01-01

  Nedgångar i världsekonomin med påföljande likviditetsproblem hos företag har medfört negativa konsekvenser för banker, vilket skapade behov av effektiv kreditriskhantering. För att förhindra stora kreditförluster försöker banker ständigt minimera sina risker vid kreditgivning genom att identifiera fallgropar. Syftet är att undersöka vilka faktorer som bidrar till kreditförluster och belysa hur Nordea kan minimera risker vid kreditgivning utifrån dessa faktorer. Datainsamling skedde via gransk...

 17. En analyse av Yoga-kundalini-upanisad

  2006-01-01

  Avhandlingen En analyse av Yoga-kundalini-upanisad bygger på den indiske asketen Narayanaswamy Aiyers engelske oversettelse av Yoga-kundalini-upanisad, utgitt i Thirty Minor Upanisad-s, Including the Yoga Upanisad-s (Oklahoma, Santarasa Publications, 1980). Denne hinduistiske teksten er omtalt som en av de 21 yoga-upanishadene, den åttisjette av de 108 klassiske upanishadene, og utgjør en del av tekstkorpuset Krsna-Yajurveda. Teksten fungerer som en manual i øvelser fra disiplinene hathayoga,...

 18. Navigering och styrning av ett autonomt markfordon

  Johansson, Sixten

  2006-01-01

  I detta examensarbete har ett system för navigering och styrning av ett autonomt fordon implementerats. Syftet med detta arbete är att vidareutveckla fordonet som ska användas vid utvärdering av banplaneringsalgoritmer och studier av andra autonomifunktioner. Med hjälp av olika sensormodeller och sensorkonfigurationer går det även att utvärdera olika strategier för navigering. Arbetet har utförts utgående från en given plattform där fordonet endast använder sig av enkla ultraljudssensorer sam...

 19. Bruk av ozon i akvakultur og fiskeforedling

  Liltved, H.; Vogelsang, Christian

  2011-01-01

  Ozon er en sterk oksidant som har et stort potensiale som desinfeksjonsmiddel innen akvakultur og fiskeforedling. Målsettingen med prosjektet som er rapportert her var å komme fram til betingelser for bruk av ozon i disse bransjene. Det er gjennomført forsøk med ozonering av Listeria monocytogenes i biofilm, ozonering av overflater i et lakseslakteri, forsøk med felling av blodprotein med naturlige organiske koagulanter før ozonering av blodvann fra et lakseslakteri, samt forsøk med ulike met...

 20. Koronar CT Angiografi : Optimalisering av protokoll ved bruk av betablokker og en kvantitativ bildeanalyse av koronararteriene hos en selektert pasientgruppe ved hjelp av et semi-automatisk plaquesoftware

  2011-01-01

  Formål: Formålet med del 1 av prosjektet er å redusere hjertefrekvensen til ≤60 hos pasientene i forkant av CT-undersøkelsen ved hjelp av per orale betablokker, slik at man kan benytte lavdoseprotokollen ”Step and shoot” på flest mulig. Formål med del 2 er å gjøre en kvantitativ bildeanalyse av koronararteriene på en selektert gruppe pasienter som er deltakere i et større prosjekt (RORA-studiet) ved hjelp av et nytt software (Plaque Analysis, Philips Healthcare). Intensjonen er å kartlegg...

 1. Sammenligning og tilpasning av metoder: TOC ved utslippskontroll av organisk stoff fra kommunale renseanlegg

  Hovind, H.; Paulsrud, B.

  1983-01-01

  Ved utslippskontroll bør indirekte bestemmelse av organisk stoff i form av biokjemisk og kjemisk oksygenforbruk (BOD, CODcr) erstattes med direkte bestemmelse av totalt organisk karbon (TOC). Basert på sammenlignende analyser av ulike typer kommunalt avløpsvann er det foreslått TOC-verdier som samsvarer med nåværende utslippskrav for BOD

 2. PREPARATION FOR RETIREMENT - AVS SEMINAR

  Social Service

  2001-01-01

  The 500 or so participants in the fifth Preparation for Retirement seminar held at the end of March were unfortunately deprived of the planned session on the AVS due to the unavailability of the Director of the Caisse Cantonale Genevoise de Compensation (CCGC). We have since had formal confirmation that because of an extra workload due to important changes in the Swiss tax and social legislation and the implementation this summer of the maternity insurance in Geneva, the CCGC has suspended its participation in preparation for retirement seminars in the international organisations for the time being. Conscious of the necessity of offering a session dedicated to the AVS, it is with pleasure that we can inform you that one of our legal advisers, Mr Lorenz Stampfli, has accepted to lead this session. In order to allow for adequate preparation we have reserved the following date: Wednesday 26 September from 14.00 to 16.00 in the Main Amphitheatre The session will be open to all people already registered and any o...

 3. Stresstesting av banksektoren : en analyse av økonomiske konsekvenser skapt av atferdsendringer

  Ovesen, Anders Hepsø; Eriksen, Marius Koll

  2012-01-01

  Denne utredningen foretar en analyse som skal fremheve konsekvenser av endringer i bankatferd. Den tar utgangspunkt i en stresstest som tilfører banksektoren sjokk slik at kapitaldekningen reduseres. Analysen setter fokus på hva som skjer når bankene får mindre kapitalreserver, og kommer under kravet i Basel III. Utredningen gir forklaringer på hvorfor atferdsendringer varierer innen banktype og størrelse. Videre formidler den mulige forklaringer på hvordan dette utspiller seg i økonomiske te...

 4. Arctic Visiting Speakers Series (AVS)

  Fox, S. E.; Griswold, J.

  2011-12-01

  The Arctic Visiting Speakers (AVS) Series funds researchers and other arctic experts to travel and share their knowledge in communities where they might not otherwise connect. Speakers cover a wide range of arctic research topics and can address a variety of audiences including K-12 students, graduate and undergraduate students, and the general public. Host applications are accepted on an on-going basis, depending on funding availability. Applications need to be submitted at least 1 month prior to the expected tour dates. Interested hosts can choose speakers from an online Speakers Bureau or invite a speaker of their choice. Preference is given to individuals and organizations to host speakers that reach a broad audience and the general public. AVS tours are encouraged to span several days, allowing ample time for interactions with faculty, students, local media, and community members. Applications for both domestic and international visits will be considered. Applications for international visits should involve participation of more than one host organization and must include either a US-based speaker or a US-based organization. This is a small but important program that educates the public about Arctic issues. There have been 27 tours since 2007 that have impacted communities across the globe including: Gatineau, Quebec Canada; St. Petersburg, Russia; Piscataway, New Jersey; Cordova, Alaska; Nuuk, Greenland; Elizabethtown, Pennsylvania; Oslo, Norway; Inari, Finland; Borgarnes, Iceland; San Francisco, California and Wolcott, Vermont to name a few. Tours have included lectures to K-12 schools, college and university students, tribal organizations, Boy Scout troops, science center and museum patrons, and the general public. There are approximately 300 attendees enjoying each AVS tour, roughly 4100 people have been reached since 2007. The expectations for each tour are extremely manageable. Hosts must submit a schedule of events and a tour summary to be posted online

 5. Privat behandlingsforsikring og bruk av helsetjenester

  Urkegjerde, Ingeborg

  2010-01-01

  Formålet med denne oppgaven er å undersøke om det eksisterer en sammenheng mellom privat behandlingsforsikring og bruk av helsetjenester i Norge. Nærmere 200 000 nordmenn har i dag en slik privat helseforsikring, som sikrer tilgang til behandling i spesialisthelsetjenesten innen kort tid. Majoriteten av forsikringsavtalene er betalt av arbeidsgiver. Internasjonale studier viser at personer som har privat behandlingsforsikring ofte er sysselsatte, med inntekt og utdanning over gjennomsnittet, ...

 6. Evaluering av SkatteFUNN - Sluttrapport

  Cappelen, Ådne; Fjærli, Erik; Foyn, Frank; Hægeland, Torbjørn; Møen, Jarle; Raknerud, Arvid; Rybalka, Marina

  2008-01-01

  SkatteFUNN ble opprettet i 2002 som et tiltak for å øke norsk næringslivs forsknings- og utviklingsinnsats. Statistisk sentralbyrå har siden 2004 evaluert ordningen. Nordlandsforskning har på oppdrag fra SSB gjennomført ett av delprosjektene i evalueringen. Foreliggende rapport er sluttrapporten fra evalueringen. Den inneholder sammendrag av alle delprosjektene hvor det svares på hovedspørsmålene i evalueringsoppdraget og en drøfting av mulige justeringer av ordningen i forhold ti...

 7. FEM-ANALYSE AV INDUSTRIELL ALUMINIUMSPROFILEKSTRUDERING

  Christenssen, Wenche

  2014-01-01

  Avhandlingen er skrevet for å øke forståelsen og kunnskapen rundt materialflyt ved ekstruderingav komplekse og tynnvegde aluminiumprofiler. Det gjennomgås også hvordan ujevn materialflyt utav en matrise kan avbalanseres ved bruk av forkammer.Rapporten tar for seg oppbygning av modeller og simulering for to forskjellige profilgeometrier.Det første profilet er et U-profil som det tidligere er gjort analyser av ved bruk av modellmateriale.Dette ble gjort i en Diplom...

 8. Implementering av en Lua-parser

  Schöldström, Oskar

  2013-01-01

  Avsikten med detta examensarbete är att redogöra för hur parsningen av ett programmeringsspråk fungerar samt att undersöka varför vissa kompilatorer implementerar en handskriven parser medan andra använder en maskingenererad parser. Examensarbetet består av en teoretisk grund samt en praktisk implementation av en handskriven Lua-parser. Den teoretiska delen beskriver hur programmeringsspråk är uppbyggda samt ger en överblick av hur en parser implementeras. Teknikerna som tas upp fokuserar ...

 9. AVS-M: From Standards to Applications

  Ye-Kui Wang

  2006-01-01

  AVS stands for the Audio Video coding Standard Workgroup of China, who develops audio/video coding standards as well as system and digital right management standards. AVS-M is the AVS video coding standard targeting for mobile multimedia applications. Besides the coding specification, AVS also developed the file format and Real-time Transport Protocol (RTP) payload format specifications to enable the application of AVS-M video in various services. This paper reviews the high-level coding tools and features of the AVS-M coding standard as well as the file format and payload format standards.In particular, sixteen AVS-M high-level coding tools and features, which cover most of the high-level topics during AVS-M standardization, are discussed in some detail. After that, the error resilience tools are briefly reviewed before the file format and RTP payload format discussions. The coding efficiency and error resiliency performances of AVS-M are provided finally.H.264/AVC has been extensively used as a comparison in many of the discussions and the simulation results.

 10. Vekst av patogene mikroorganismer ved ulike temperaturer

  Røine, Marianne

  2010-01-01

  Oppgaven er en del av forskningsprosjektet ”Bedre mattrygghet i hjemmet gjennom risikoanalyse av forbrukerhåndtering av mat og evaluering av risikoreduserende tiltak”, et samarbeid mellom Nofima Mat og SIFO (statens institutt for forbruksforskning). En casestudie utført ved Nofima Mat, hvor 45 frivillige forbrukere ble tildelt temperaturlogger viste at gjennomsnittlig temperatur for kjøttpålegg var 6,2 °C, og at pålegget daglig ble utsatt for temperaturer over 20 °C i gjennomsnittlig 47...

 11. Evaluering av datalagre brukt i distribuert kontekst

  Sælø, Knut Moen

  2010-01-01

  I løpet av de siste årene har relasjonelle databaser mistet litt av sin popularitet hos noen av de mest innflytelsesrike aktørene innen informasjonsteknologi. Sent i 1990-årene, og tidlig i 2000-årene opplevde vi en stor endring innen kommunikasjon. I starten var det meste av nettsider read-only. Typisk ville en person lage en nettside med innhold. Deretter ville brukere lese innholdet. Etterhvert gikk man mer og mer bort fra read-only mønsteret, og skapte sosiale nettverk hvor brukerne selv ...

 12. Konstruksjoner av lederskap i barnehagen

  Hanne Kirsten Nilsen

  2015-10-01

  Full Text Available Artikkelen handler om hvordan barnehagelærere posisjonerer seg som ledere for personalet, gjennom tildeling av aktørstatuser til seg selv og medarbeidere i fortellinger fra barnehagen. Arbeidet har en narrativ tilnærming, og det anvendes en dialogisk performativ analyse på korte tekster om situasjoner og hendelser i barnehagen. Tekstene er opprinnelig skrevet som utgangspunkt for veiledningsøvelser i en opplæringssammenheng. Analysen fører frem til et antall konstruerte hovedkategorier innenfor hver gruppe: barnehagelærere som ledere for personalet, og medarbeidere som utfordrer lederskapet deres.This article is concerned with how preschool teachers position themselves as staff-leaders, giving various kind of agency positions to both themselves and their staff members in narratives from kindergartens. The study takes a narrative perspective using a dialogical and performance analysis strategy in analyzing short texts about situations and events in kindergartens, written for the purpose of training counselling dialogues in an educational setting. The analyzing process resulted in a number of constructed main categories within each group: the preschool teachers as leaders, and the staff members who are challenging their leadership.

 13. Analyse av residuallast ved økende markedsandeler av vind- og solkraftproduksjon i Skandinavia

  Alfiler, Michael Genesis S.

  2015-01-01

  Tidligere studier indikerer utfordringer ved integrasjon av vind- og solkraft. Variabiliteten og lokasjonen av vind- og solkraft knyttes til disse utfordringene. Økende markedsandeler av variabel kraftproduksjon kan forsterke utfordringene dersom kraftsystemet evne til å tilpasse seg disse overstiges. I denne studien brukes varighetskurver for residuallast for å undersøke hvordan økende markedsandeler av vind- og solkraft påvirker følgende systemmessige utfordringer i de ska...

 14. Pharmacokinetics of avenanthramides (AV) from AV-enriched malted oats in healthy older adults

  Avenanthramides (AV) are a unique group of phytochemicals found in oat bran. In vitro studies show both purified AV and concentrated oat AV mixtures have anti-atherogenic and anti-inflammatory activity, suggesting they may have similar effects in vivo if they are sufficiently bioavailable. The bioav...

 15. Arvelig hemokromatose - nytten av screening

  Arne Åsberg

  2009-10-01

  Full Text Available Arvelig hemokromatose fører til jernopphopning i kroppen, men gir sjelden alvorlig helseskade. Nesten alle hemokromatosepasienter i vårt land er homozygote for C282Y-mutasjonen i HFE-genet. Omtrent 7 per 1000 innbyggere har denne genotypen. Alvorlig syke blir bare omkring 5-15% av homozygote menn og nesten ingen kvinner. Likevel er det holdepunkter for at screening for hemokromatose blant friske, yngre menn kan være kostnadseffektivt. Det er relativt lett å påvise om en person er disponert for sykdommen, i god tid før den bryter ut, og forebyggende behandling er billig og effektiv. Imidlertid kan vi ikke forutsi hvilke screeningpositive personer som ubehandlet får alvorlig sykdom. Et kontrollert forsøk med screening bør gjennomføresHereditary hemochromatosis – benefits of screening. Hereditary hemochromatosis leads to iron accumulation in the body; however, serious illness due to hemochromatosis is rare. In Norway, almost all patients with hemochromatosis are homozygous for the C282Ymutation in the HFE-gene, a genotype carried by about 7 per 1000 inhabitants. Serious complications are seen in only about 5-15% of homozygous men and in very few women. Nevertheless, screening young men for hemochromatosis may be cost-effective. Detecting predisposed men is relatively straightforward, and prophylactic treatment is cheap and effective. However, we can not predict, among screen-positive men, the few who untreated will become seriously ill. A controlled screening trial should be conducted.

 16. En analyse av flervareproduksjonen av melk og storfekjøtt : påvirker prisendringer tilbudet av melk

  2005-01-01

  Innledning\\Sammendrag Motivasjon Tilbudet av storfekjøtt fra norske bønder har gått ned de senere år. Det er allmenn enighet om at grunnen til nedgangen i storfekjøtt henger sammen med nedgangen i antall melkekyr noe som ikke er motvirket av spesialisert kjøttproduksjon, se Tabell 1. Grunnen er at kyr produserer kjøtt som et biprodukt av melk og dette kjøttet kan ikke i noen særlig grad velges bort og yter derfor et betraktelig bidrag til samlet mengde storfekjøtt. Blant årsake...

 17. Effekter av finanspolitiske tiltak : en sammenlikning av to makroøkonomiske modeller

  Cappelen, Ådne; Prestmo, Joakim

  2010-01-01

  Norge er sammen med Danmark et av de få landene med lang tradisjon for bruk av store makroøkonomiske modeller til politikkanalyser og prognoser. I de fleste akademiske forskningsmiljøene har slik modellbruk hatt liten oppslutning i lang tid. Analyser av virkninger av økonomisk politikk på makroøkonomiske variable er imidlertid et høyst levende studiefelt. Finanskrisen kan tenkes å bringe en renessanse for bruken av store makroøkonomiske modeller til analyseformål. Ikke bare ...

 18. Optimalisering av blandingsforhold mellom kugjødsel og matavfall for maksimering av biogassproduksjon

  Gjetmundsen, Magnus

  2013-01-01

  Norge har satt seg ambisiøse mål for både økt produksjon av fornybar energi og reduksjon av klimagassutslippene fra landbruket. Det skal etableres 13 TWh ny fornybar energi innen 2020, samtidig skal landbruket kutte utslippene av klimagasser med 1,1 mill tonn CO2 ekvivalenter. For å nå målet om reduserte klimagassutslipp i landbruket må implementering av biogassproduksjon skje i stort omfang. Det vil føre til økt produksjon av fornybar energi. Gårdsbaserte biogassanlegg er ...

 19. Produktion av bioplast i Värmland? : Fermentering av olika avfallströmmar

  Sundin, Anton

  2015-01-01

  Ett av världens största miljöproblem är plastnedskräpning. På många platser kan spår av mänsklig närvaro ses i form av skräp av plast. År 2011 tillverkades det 280 miljoner ton plast, det motsvarar ungefär 28 000 Eiffeltorn. I Sverige förbrukades år 2010 ungefär 880 000 ton plast. I Asien produceras ungefär 50 % av all världens plast och Kina står för cirka hälften av detta. Nordamerika och Europa står för cirka 40 % av världens plastproduktion. Resterande produktion a...

 20. Verdsettelse av Renewable Energy Corporation ASA

  Dahlberg, Jonas; Fredriksen, Marius Sletbakk

  2011-01-01

  I denne bacheloroppgaven har vi hatt verdsettelse som tema, der vi har sett nærmere på Renewable Energy Corporation ASA(REC). Problemstillingen vår har vært: “Hva er verdien av Renewable Energy Corporation ASA 1.1.2011?” REC er en vertikalt integrert bedrift som produserer solenergi. De er et konsern som driver i alle deler av verdikjeden, fra produksjon av silisium – wafere – solceller – solcellepanel – solcellemoduler. Selskapet ble notert på Oslo Børs i 2006 til en aksjekurs på 107,5...

 1. Konservering av oljemaleri i privat eie

  2013-01-01

  Maleriet som ble undersøkt og behandlet er malt av Johannes Marius von Ditten (1848-1924). Maleriet er i privat eie og viser utsikten fra Frognerseteren over Kristiania by og omegn. Den øvre halvdelen består i størst grad av blå himmel med skyer, men også kystlinje, fjord med øyer og byen. Nedre del av maleriet består hovedsakelig av grønne fargeområder med gress og trær. Maleriet har signaturen v Ditten nederst i heraldisk høyre hjørne. Maleriet er for anledningen døpt Utsikt over Kristiania...

 2. Fördröjning av dagvatten

  Hagelin, Robert; Mbanzabugabo, Steve

  2015-01-01

  Den ökade mängden hårdgjorda ytor i städerna skapar en större och snabbare avrinning av dagvatten till ledningsnäten. En del av dagens befintliga ledningar klarar inte av att hantera denna ökade mängd dagvatten. En snabb och kortsiktig lösning på lösa detta problem är att anlägga fördröjningsmagasin som avlastar ledningsnäten. Fram till denna tidpunkt har det inte utförs tillräckligt med undersökningar kring de olika effekter som placeringen av ett fördröjningsmagasin medför. Ett fördröjnings...

 3. AVS (Application Visualization System) user's guide

  Computer and network environment for image processing has been developed and maintained under the course of establishing a distributed processing environment by the information system operating division. We introduced a server for image processing, AVS for image processing software and an animation processing system (video, frame scan converter). This report summarizes the information to use AVS and to develop and maintain computer and network environment for image processing. (author)

 4. Delvis drenert analyse av innvendig avstivet utgraving

  Myhrvold, Michael F

  2013-01-01

  Denne masteroppgaven omhandler analyser av de delvis drenerte effektene som kan oppstå ved innvendig, avstivede utgravinger. Formålet med masteroppgaven er å gjennomføre en numerisk studie av prosessen som styrer den tidsavhengige utviklingen ved avstivede utgravinger i lavpermeable jordtyper. Det gir muligheten til å vurdere de delvis drenerte effektene og innflytelsen disse utgjør ved denne typen utgravinger. Ettersom jordens oppførsel ved små tø...

 5. Spillet om Statoil : En casestudie av beslutningsprosessen som endte med delprivatisering av Statoil

  2008-01-01

  Formålet med denne studien har vært å gjennomføre en analyse av samhandlingen mellom aktørene i prosessen som endte med delprivatisering av Statoil (1999-2001). Prosessen studeres i lys av to teoretiske perspektiver som beskriver ulike samhandlingsmønstre mellom aktørene som deltok, henholdsvis et lukket og et åpent perspektiv.

 6. Implementering av nye styringssystem. En kvalitativ casestudie av Sparebank 1 Nord-Norges regionbank i Harstad.

  Aarsund, Anita

  2014-01-01

  Kritikken av budsjettet som styringsverktøy har ført til at flere organisasjoner har valgt å erstatte det med nye styringsverktøy, deriblant Beyond Budgeting. Studieobjektet i denne studien er Sparebank 1 Nord-Norges regionbank i Harstad. Banken har ikke uttalt at de har innført Beyond Budgeting, men har implementert og tatt i bruk enkeltdeler av konseptet. Studien omhandler implementeringen av disse enkeltdeler. Problemstillingen er: Hvordan er "Beyond Budgeting implementert lokalt i bank?" ...

 7. En teoretisk presentasjon av EVA og Beyond Budgeting i lys av styringspakken

  Gillesvik, Mari Helene; Kristiansen, Brede Borgen

  2010-01-01

  Dette er et utdrag av en konfidensiell utredning som er skrevet om økonomisk styring i Orkla. Her presenteres det teoretiske rammeverket for oppgaven. Vi har benyttet Malmi og Browns (2008) typologi av styringspakken til å strukturere og presentere normativ teori om de økonomiske styringssystemene Economic Value Added (EVA) og Beyond Budgeting. Deretter har vi gjennomført en kortfattet komparativ analyse av styringssystemene, hvor vi kommer frem til at det finnes både likheter og forskjeller ...

 8. Litterære fremstillinger av dyreetikk: En retorisk analyse av Jonathan Safran Foer

  Haugstad, Anne Mette

  2014-01-01

  En retorisk analyse av "Å spise dyr" av Jonathan Safran Foer, om hvordan de etiske spørsmålene rundt temaet å spise dyr blir formidlet i en litterær tekst. Boken handler om Foers reise gjennom ulie standpunkt, familiehistorier og forholdene for dyr innen den industrielle kjøttproduksjonen i USA. Foer formidler sitt budskap gjennom hyppig bruk av tekstuell og visuell retorikk.

 9. Outcomes of AV Fistulas and AV Grafts after Interventional Stent-Graft Deployment in Haemodialysis Patients

  PurposeThe study was designed to assess outcomes of arteriovenous (AV) accesses after interventional stent-graft deployment in haemodialysis patients.Materials and Methods63 haemodialysis patients with 66 AV fistulas and AV grafts were treated by interventional stent-graft deployment from 2006 to 2012 at our hospital. Data of these patients were retrospectively analysed for location of deployed stent-grafts, occurrence and location of (re-)stenosis and (re-)thrombosis. Complex stenosis was the most frequent indication for stent-graft deployment (45.5 %), followed by complications of angioplasty with vessel rupture or dissection (31.8 %).ResultsA high rate of procedural success was achieved (98.5 %). The most frequent location of the deployed stent-graft was the draining vein (66.7 %). Stent-graft deployment was more frequent in AV grafts than in AV fistulas. Primary patency was 45.5 % at 6 month, 31.3 % at 12 month and 19.2 % at 24 month. Primary patency was significantly better for AV fistulas than for AV grafts with deployed stent-grafts. Patency of the deployed stent-graft was much better than overall AV access primary patency with deployed stent-graft. Re-stenosis with thrombosis was the most frequent indication for re-intervention. Most frequent location of re-stenosis was the draining vein (37.1 %), followed by stenosis at the AV access (29.5 %) and the deployed stent-graft (23.5 %).ConclusionRe-stenosis and re-thrombosis remain frequent in AV fistulas and AV grafts in haemodialysis patients despite stent-graft deployment. Re-stenosis of the deployed stent-graft is, only in the minority of the cases, responsible for AV access dysfunction

 10. Outcomes of AV Fistulas and AV Grafts after Interventional Stent-Graft Deployment in Haemodialysis Patients

  Schmelter, Christopher, E-mail: christopher.schmelter@klinikum-ingolstadt.de; Raab, Udo, E-mail: udo.raab@klinikum-ingolstadt.de [Klinikum Ingolstadt, Department of Diagnostic and Interventional Radiology (Germany); Lazarus, Friedrich, E-mail: friedrich.lazarus@klinikum-ingolstadt.de [Klinikum Ingolstadt, Department of Nephrology (Germany); Ruppert, Volker, E-mail: volker.ruppert@klinikum-ingolstadt.de [Klinikum Ingolstadt, Department of Vascular Surgery (Germany); Vorwerk, Dierk, E-mail: dierk.vorwerk@klinikum-ingolstadt.de [Klinikum Ingolstadt, Department of Diagnostic and Interventional Radiology (Germany)

  2015-08-15

  PurposeThe study was designed to assess outcomes of arteriovenous (AV) accesses after interventional stent-graft deployment in haemodialysis patients.Materials and Methods63 haemodialysis patients with 66 AV fistulas and AV grafts were treated by interventional stent-graft deployment from 2006 to 2012 at our hospital. Data of these patients were retrospectively analysed for location of deployed stent-grafts, occurrence and location of (re-)stenosis and (re-)thrombosis. Complex stenosis was the most frequent indication for stent-graft deployment (45.5 %), followed by complications of angioplasty with vessel rupture or dissection (31.8 %).ResultsA high rate of procedural success was achieved (98.5 %). The most frequent location of the deployed stent-graft was the draining vein (66.7 %). Stent-graft deployment was more frequent in AV grafts than in AV fistulas. Primary patency was 45.5 % at 6 month, 31.3 % at 12 month and 19.2 % at 24 month. Primary patency was significantly better for AV fistulas than for AV grafts with deployed stent-grafts. Patency of the deployed stent-graft was much better than overall AV access primary patency with deployed stent-graft. Re-stenosis with thrombosis was the most frequent indication for re-intervention. Most frequent location of re-stenosis was the draining vein (37.1 %), followed by stenosis at the AV access (29.5 %) and the deployed stent-graft (23.5 %).ConclusionRe-stenosis and re-thrombosis remain frequent in AV fistulas and AV grafts in haemodialysis patients despite stent-graft deployment. Re-stenosis of the deployed stent-graft is, only in the minority of the cases, responsible for AV access dysfunction.

 11. Arbeidshukommelse og prosessering av påtrengende minner

  Holager, Per; Nordaker, Sindre

  2012-01-01

  Formålet med denne oppgaven var å se på sammenhengen mellom forstyrrelse av arbeidshukommelsen og påtrengende minner. En rekke studier viser at forstyrrelse av arbeidshukommelsen gir reduksjon i emosjonell intensitet og livaktighet av ubehagelige mentale bilder. Oppgaven diskuterer forstyrrelse av arbeidshukommelsen opp mot teorier om utviklingen av påtrengende minner, og hvordan dette kan brukes terapeutisk. Teoretisk sett kan forstyrrelse av arbeidshukommelsen forklare reduksjon i sensorisk...

 12. Databasarkivering: En kontroll av metoder för långtidsarkivering av databaser

  Häggblom, Lars Mathias

  2012-01-01

  Databaser är det vanligaste sättet att spara samt representera stora mängder data i dags-läget. Relationerna mellan de olika tabellerna och dataposterna samt mängden olika da-tabasformat försvårar arkiveringsprocessen. Detta examensarbete bakantar vi oss med tillgängliga tekniker för arkivering av databaser samt långtidsbevaring av dessa. Syftet med arbetet är att betrakta de olika existerande verktygen som lämpar sig för långtidsarkivering av databaser, medan den teoretiska delen av arbe...

 13. Bruk av hijab i politi og rettsvesen? : En rammeanalyse av norske institusjoners argumentasjon

  2010-01-01

  Tema for denne oppgaven er norsk policyutvikling knyttet til bruk av hijab i politi og rettsvesen. Oppgaven tar for seg to institusjonelt avgrensede debatter om bruk av hijab i henholdsvis politiet og domstolene. Det argumenteres for at disse debattene viser en ny måte å tilnærme seg spørsmålet om hijab i norsk offentlighet. Ved hjelp av det tekstanalytiske verktøyet rammeanalyse, studeres norske institusjoners argumentasjon i disse debattene. Hvordan spørsmålet om bruk av hijab rammes inn i ...

 14. Essensen av sjuttio års ledarskapsforskning

  Johannesson, Louice

  2014-01-01

  Uppsatsen undersöker med en systematisk litteraturöversikt centrala teman inom ledarskapsforsk­ningen mellan åren 1940 och 2010. Finns det någon skillnad mellan äldre (1940-1999) och yngre ledarskapsforskning (2000-2010)? Vidare undersöks typ av artik­lar, var de är skrivna och av vem. Uppsatsens analys består av 2815 artiklar som har ordet ”leadership” i titeln, fo­kus var innehållet i titlarna. Utifrån dem analyserades 3910 ord ur titlarna, resultatet blev nio cen­trala teman inom nämnd tid...

 15. Kombination av text och bild i undervisningen

  Lindbom, Yvonne

  2008-01-01

  Mitt arbete beskriver hur man kan arbeta ämnesövergripande med bild och text i kombination. Jag vill i mitt arbete genom exempel visa vikten av att bild och text vävs samman i undervisningen. Mitt val av arbete grundar sig på att mina elever saknade förståelse av bildspråket. Orden och texterna kom därför in som ett naturligt moment i undervisningen. Syftet med arbetet är att undersöka hur text och bild i kombination kan ge en djupare förståelse för bildspråket. Ett ämnesövergripande arbete g...

 16. Genetisk analyse av klauvlidelser for NRF

  Guttormsen, Anne Kristine

  2011-01-01

  Klauvlidelser forekommer hyppigere i løsdriftsfjøs enn i båsfjøs. På grunn av stadig økt andel storfe som er oppstallet i løsdrift blir det mer og mer aktuelt å forebygge klauvlidelser. I 2004 ble helsekort klauv innført i Norge. Helsekort klauv er en integrert del av kukontrollen, der veterinærer, klauvskjærer eller bonden selv registrerer hendelser ved klauvskjæring. Helsekort klauv har ti koder, normal, halthet, akutt skade, korketrekkerklauv, v-formet hornforråtnelse, hudbetennelse, klauv...

 17. Variationer av mindfulness i klinisk behandling

  Wetterholm, Petra

  2008-01-01

  Mindfulness i klinisk behandling är ingen enhetlig företeelse. Ett flertal sätt att definiera, operationalisera och tillämpa mindfulness samexisterar i det kliniska rummet. Syftet med denna studie var att åskådliggöra terapeuters kvalitativt varierande sätt att beskriva, använda och uppleva mindfulness i klinisk behandling och att undersöka faktorer av betydelse för dessa variationer. Elva terapeuters arbete studerades genom semistrukturerade intervjuer varpå en teoristyrd tematisk analys av ...

 18. Evaluering av FRAM kultur 2005-2010

  Kobro, Lars Ueland; Vareide, Knut; Berge, Ola K.

  2010-01-01

  Rapporten gjengir resultater fra en evaluering av 18 regionale FRAM-K prosjekter gjennomført med ca. 200 deltakerbedrifter fra 2005-2010. Evalueringen viser høy grad av tilfredshet blant deltakerne, spesielt knyttet til den individuelle oppfølgingen de har fått fra FRAM-rådgiver. På de mer systematiske effektmålingene viser programmet mer variable resultater. Et stort flertall deltakere har hatt en betydelig egenrapportert omsetningsøkning, økonomiskhandlingsrom er likevel ikke vesentlig bedr...

 19. Effektiv sikkerhetstesting av webapplikasjoner med rikt innhold

  Eriksen, Ole Jacob Syrdahl

  2008-01-01

  I nyere webapplikasjoner er brukerinnhold, interaktivitet og rask responstid blitt viktig. Kravene medfører nye kommunikasjonsmodeller og applikasjonslogikk på klientsiden. Utviklingen har ført til at tradisjonelle teknikker for sikkerhetstesting ikke lenger gir et helhetlig bilde av de sårbarheter webapplikasjonen er utsatt for. Det blir i oppgaven sett på metoder for å effektivisere sårbarhetsanalysen av web-applikasjoner med rik klientkode. Som et ledd i å effektivisere sårbarhetsanalyse...

 20. Design av bladprofil for en stor ventilator

  Hjetland, Even

  2009-01-01

  Institutt for Energi- og Prosessteknikk ved NTNU gikk, for en tid tilbake, til innkjøp av en fullskala ventilator av typen som Vegdirektoratet i Norge benytter til ventilering i tunneler. Motivasjonen bak innkjøpet var et ønske om å drive utviklingsarbeid rundt impellerdesign, da Vegdirektoratet ved flere anledninger opplevde at innkjøpte ventilatorer ikke overholdt produsentens egne spesifikasjoner. Denne oppgaven er et ledd i dette arbeidet, og har som målsetning å utvikle bladgeometri spes...

 1. Prosjektering og analyse av en spennarmert betongbru

  Strand, Elin Holsten; Kaldbekkdalen, Ann-Kristin

  2014-01-01

  Hensikten med rapporten er å gjennomføre analyse og dimensjonering av en etteroppspent betongbru. Modellering og analyse er gjennomført i NovaFrame 5. En del av oppgaven var å bestemme spennsystem og tverrsnittshøyden i brua. Det ble antatt seks spennkabler i felt, og tolv over støtte. Videre ble tverrsnittshøyden satt lik 1,3 meter. Dimensjoneringen ble gjennomført i henhold til gjeldende Eurokoder, aktuelle dokumenter og Håndbok 185, som er utarb...

 2. Grafisk presentasjon av GPenSim-simulering

  Hofsmo, Karsten

  2009-01-01

  GPenSim er et verktøy for modellering og simulering av diskret hendelsesystemer (DES). GPenSim er integrert i Matlab-plattformen, og har dermed tilgang til innebygde Matlabfunksjoner som plot etc. I GPenSim blir Petri net-grafen definert i Petri netdefinisjonsfiler. Resultatet av en simulering blir vist i tekst. Oppgaven gikk ut på å utvikle et verktøy som skulle presentere både Petri net-grafen og simuleringsresultatet grafisk. En grafisk presentasjon viser tydeligere sammenhe...

 3. Risikostyring av Legionella i Stavanger kommune

  Nilsen, Ingvild Margrete

  2014-01-01

  Temaet for denne oppgaven er risikostyring i offentlig sektor. Jeg vil spesielt se på hvordan Stavanger kommune håndterer risikoen knyttet til Legionella-bakterien. Kommunen ønsker å forbedre den nåværende praksisen. Problemstillingen jeg har arbeidet ut ifra er «Hvilke risikohåndteringsstrategier for Legionella finnes i Stavanger kommune, og hvordan har disse fungert?» Denne masteroppgaven er en del av et større, overordnet prosjekt, «Legionella i kommunale dusjanlegg - Undersøkelse av ut...

 4. Samlokalisering av småbedrifter

  Myhre, Christi Wigenstad

  2012-01-01

  Alle bedrifter, uavhengig av størrelse, har sine oppgaver som må løses, både kjernefaglige og administrative. Imidlertid har ikke små bedrifter samme mulighet til spesialiseringer innen ulike fagfelt, slik som store bedrifter. I de minste bedriftene er det gjerne den som eier og driver bedriften som tar seg av alle oppgaver. For at en virksomhet skal være så konkurransedyktig og effektiv som mulig, er det viktig å utnytte bedriftens kjernekompetanse optimalt, og da kan det være hensi...

 5. Internasjonal strafferett : En analyse av menneskerettigheter ved bekjempelse av internasjonal terrorisme sett i lys av to FN-konvensjoner og Sikkerhetsrådets resolusjon 1373 (2001)

  2003-01-01

  Oppgaven består av en analyse om hvorvidt menneskerettigheter kan oppstilles som en skranke i den internasjonale kampen mot terrorisme, herunder hvorvidt norske lovgivere har respektert menneskerettighetenes stilling ved vedtakelsen av de nye norske terror-bestemmelsene.

 6. En studie av organisatoriske og ledelsesmessige utfordringer ved implementering av IO i Statoil

  Gravdal, Lena

  2012-01-01

  Flere forskere understreker at for alle virksomheter, utgjør endringsledelse en avgjørende kompetanse. Stadig flere organisasjoner beveger seg fra sekvensielle arbeidsmetoder mot mer parallelle og integrerte måter å jobbe på. En innføring av IO i oljeindustrien er en del av denne endringsprosessen (OLF, 2007). Statoil ønsker å bli verdensledende innenfor IO. Siden 2005 har Statoil utført en rekke steg for å muliggjøre integrerte operasjoner. Dette inkluderer blant annet innføringen av Fell...

 7. Beyond budgeting i Statoil : en analyse av implementering og bruk av nye prinsipper for virksomhetsstyring

  Grostad, Kjersti Ressem

  2007-01-01

  Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Statoil ASA og inngår i prosjekt 7970 Styringssystemer. Rapporten omhandler innføringen av en ny styringsmodell i Statoil som innebærer å gå vekk fra tradisjonell budsjettstyring. Den nye styringsmodellen er basert på prinsippene for Beyond Budgeting, som beskrevet av Jeremy Hope og Robin Fraser (2003). Rapporten ser på implementering og bruk av den nye styringsmodellen i tre ulike enheter i selskapet, og hvilke endringer som har funnet sted i praksis...

 8. Jacques Lacan i lys av surrealismen : et bidrag til "bildet av Lacan"

  2010-01-01

  Teksten presenterer den unge psykiater og etter hvert psykoanalytiker, Jacques Lacan, i lys av hans koblinger til den surrealistiske bevegelsen rundt André Breton og Salvador Dalí. Lacans doktorgradsavhandling fra 1932, om den paranoiske psykosen og tilfellet "Aimée", etablerer en kontaktflate mellom Lacan og surrealistene, som følges opp av Lacan i to artikler i surrealistenes tidsskrift "Minotaure". Sentralt står avdekkelsen av den gales perspektiv på virkeligheten, og Lacan og Dalí finner ...

 9. Reglering av energikostnader med hjälp av energilagring i Danmark

  Ahlström, Johan; Björklund, Jacob

  2014-01-01

  Energilagring med hjälp av tryckluft (CAES) innebär att luft komprimeras och lagras för att expanderas vid ett senare tillfälle. Tillsammans med pumpkraftverk (pumpning av vatten till en högre liggande vattenreservoar) är komprimerad luft (CAES) de enda kommersiellt gångbara storskaliga energilagringsteknologierna i dagsläget. Utifrån de geologiska förutsättningarna i Danmark utvärderades lönsamheten för två olika typer av CAES-teknologier mer specifikt som teknologi för energihandel. Danmark...

 10. Opplevelser av lederrollen : en Q-metodologisk studie av relasjonsorienterte lederes bevissthet i egen rolle

  Anderson, Martha Marie Kalvig

  2015-01-01

  Formålet med denne studien er å bidra til økt forståelse av og bevissthet om hvordan en relasjonsorientert leder opplever seg selv i rollen som leder. Studien vektlegger betydningen av relasjon, og selvbevissthet, blant annet gjennom å undersøke lederes oppfatning av seg selv i ulike perspektiv. Problemstillingen for studien er som følger: «Hvordan opplever relasjonsorienterte ledere seg selv sett fra ulike perspektiv?». Det ble gjennomført et Q-metodologisk forskningsprosjekt hvor det ...

 11. Simulering av urban flom ved bruk av data fra værradar.

  Reinemo, Petter

  2012-01-01

  Urban flom forårsaket av store nedbørsmengder har et omfattende skadepotensiale. Forskning viser at det kan forventes en økt frekvens av tilfeller med store nedbørsmengder i Norge i fremtiden, som øker risikoen for urban flom. For å kunne ta hensyn til den forventede utviklingen i planlegging, dimensjonering og rehabilitering av overvannsystemer er kunnskap om slike situasjoner viktig. Kraftig nedbør opptrer ofte med stor romlig variasjon og over korte tidsp...

 12. Muligheter og utfordringer for etablering av City Cubes : Konseptevaluering og utvikling for etablering av en sunn fastfood kjede

  Lønsetteig, Tomas; Drivdal, Peter

  2011-01-01

  Innledning og formål: Oppgaven med tittelen: Muligheter og utfordringer for etableringen av City Cubes – konseptevaluering og utvikling for etablering av en sunn fastfood kjede, er skrevet med utgangspunkt i å foreta en konseptevaluering og utvikling for City Cubes. Dette er et konsept som er under utarbeidelse av forfatterne av denne oppgaven; Tomas Lønsetteig og Peter Drivdal. Oppgaven har til hensikt å identifisere de mulighetene og utfordringene som foreligger for etableringen av City ...

 13. Produktivitetsutvikling i norsk lakseoppdrett: En analyse av perioden 2006-2013 ved bruk av DEA, Malmquist og Bootstrapping

  Wikeland, Mats

  2015-01-01

  Oppgaven analyserer effektiviteten og produktivitetsutviklingen i norsk lakseoppdrett i perioden 2006-2013. Norge er verdensledende i produksjon av laks, som er en av landets største eksportartikler. Bransjen er preget av økende konkurranse fra andre land, og er i tillegg styrt av reguleringen. Produktiviteten i næringen har i lang tid steget, men viste en stagnering i utviklingen i perioden 2005-2008. Effektiviteten estimeres ved bruk av Data Envelopment Analysis, og produktivitetsutviklinge...

 14. Rollspelares egna erfarenheter av bordsrollspel : Kvalitativa studier om rollspelarnas positiva och negativa effekter av spelandet

  Ekwall, Tinah

  2014-01-01

  Rollspel är en fritidssysselsättning som lockar många ungdomar att börja spela. Det kan dock anses som mer än en hobby för många, då det kan bidra till utvecklat socialliv, stärkt självkänsla och allmänbildning. Det råder dock blandade föreställningar om vad rollspel egentligen innebär. Studiens syfte  är att beskriva och analysera rollspelares egna upplevelser av de sociala effekterna av spelandet. Frågeställningarna är: Vad är rollspelarnas egna upplevelser av negativa konsekvenser av spela...

 15. Troen - med eller uten tradisjon? En analyse av "sannhetens regel" hos Irenaeus av Lyon

  Olsen, Terje

  2013-01-01

  Når man i teologien snakker om normerende funksjoner, mener man ofte en sum av læresetninger eller bestemte bekjennelsestekster. Disse vil så vise hva som gyldig for kristendommen, eller en viss menighet 5 . Jeg vil vise at hos Irenaeus er perspektivet videre. For kirkefaderen er teologi mer enn terminologi. Teologien griper fatt i hele menneskets eksistens. Teologi dreier seg derfor om det som er virkelig. Når biskopen av Lyon bruker regula veritatis eller regula f...

 16. Reorganiseringen av Horten kommune : En analyse av strukturendringer, og strukturendringenes konsekvenser for kommunens virksomhet

  2009-01-01

  Mellom 2000-2009 har Vestfold-kommunen Horten hatt to ulike organisasjonsmodeller. Oppgaven studerer tre faser; den gamle strukturen, endringsprosessen og den nye strukturen. Ved bruk av instrumentell og institusjonell teori rettes søkelyset på å avdekke trekk ved fasene, og hvordan aktiviseringen og defineringen ble kontrollert i fasene. Analysen viser en gammel struktur med kollegiale trekk. Den gamle strukturen var primært preget av forhandlingstrekk med delt ledelse og styring over ak...

 17. Strategisk instituttprogram (SIP): Testing og vurdering av metoder for romlig skalering av fosfordata

  T. H. Bakken; Tjomsland, T.; Abelsen, R.

  2006-01-01

  Denne rapporten eksemplifiserer hvordan man kan benytte romlig spredte observasjoner av forsforkonsentrasjoner til å si noe om tilstanden i nærliggende lokaliteter uten observasjoner. Metodene presentert representerer forskjellige tilnærmelser til romlig skalering av fosfordata, fra rene GIS-baserte metoder som bruker nærhet til kjente observasjoner som kriterium ved interpolasjon til en prosess-basert modell som benytter data om kildene og kunnskap om prosessene som påvirker fosfortilførslen...

 18. Atorvastatin hemmer aktiviteten av cysteinproteaser og stimulerer sekresjonen av MMP-9

  2012-01-01

  I tillegg til de etablerte kolesterolsenkende effektene av statiner, indikerer nye studier at statiner utviser tilleggseffekter (pleiotrope effekter) som kan forklare deres terapeutiske suksess. Nylig ble det vist at mRNA for cysteinproteasene legumain og cathepsin B ble nedregulert i monocytter/makrofager hos pasienter behandlet med atorvastatin. Makrofager spiller en sentral rolle i utviklingen av aterosklerotiske plakk, og det er nylig gjort funn som viser at legumain og cathepsin B er opp...

 19. Aktivitetsbasert pedagogikk; en studie av bachelorstudenters utvikling av handlingskompetanse gjennom aktivitetsbasert pedagogikk

  Kari Margrete Hjelle

  2012-06-01

  Full Text Available Målet med artikkelen er å synliggjøre hvordan bachelorstudenter i ergoterapi kan utvikle profesjonell handlingskompetanse gjennom aktivitetsbasert pedagogikk. På bakgrunn av dette gjennomførte vi kvalitative fokusgruppeintervju med 12 ergoterapeutstudenter som hadde deltatt i undervisningsopplegget “Aktivitetsgrupper-lede og delta”. Datamaterialet ble analysert etter retningslinjer for fenomenologisk basert meningskondensering. Studentene diskuterte sine erfaringer og det kom tydelig fram at undervisningsopplegget ga dem muligheter til å bruke sitt engasjement og sin kreativitet i valg av aktiviteter for sin simulerte aktivitetsgruppe. Videre fikk de muligheter til å oppdage sider ved anvendelse av aktiviteter for ulike pasienter, som de ikke kunne forstå uten integrering av teori i praktisk ferdighetstrening. Ved planlegging, gjennomføring og refleksjon over å lede og delta i aktivitetsgrupper, oppøvet de evnen til handlingsrefleksjon. Aktivitetsbasert pedagogikk kan bidra til utvikling av profesjonell handlingskompetanse og det er behov for både teoretiske og praktiske læringsformer. Funnene ble diskutert i lys av pedagogisk handlingsteori. 

 20. Kemisk fällning av sorteringsvatten

  Sernstad, Oscar

  2014-01-01

  Lakvatten bildas då regnvatten perkolerar genom en deponi och har en varierande föroreningsgrad. Sorteringsvatten är vatten från hårdbelagda sorteringsytor där avfallet sorteras efter karaktär. För en deponiverksamhet är lak- och sorteringsvatten de i huvudsak största påverkande faktorerna på den omgivande miljön. Sofielunds återvinningsanläggning ägs av SRV återvinning och är belägen vid Gladö kvarn i Huddinge kommun. Anläggningen är en av de största i landet med en å...

 1. Produktion av ljudberättelse

  Nordlöf, Tobias

  2008-01-01

  Mitt projekt har gått ut på att producera en ljudberättelse för barn utifrån en befintlig utgiven bok. Jag har varit i kontakt med flertalet svenska bokförlag för att hitta ett lämpligt material att arbeta med samt har kommit överens med ett av dem att få ta del av deras utgivna verk, och bearbeta det enligt de överenskommelser vi arbetat fram tillsammans. Jag har sökt och sållat bland otaliga röstskådespelare runtom i landet efter de röstkaraktärer jag eftersökt för rollerna i ljudberättelse...

 2. Förhandlingen – Av kommersiella hyresavtal

  Dahlberg, Mattias

  2015-01-01

  Upprättandet av kommersiella hyresavtal sker i stor utsträckning genom förhandling mellan de inblandade parterna. Detta arbete ger en inblick i hur hyresgäster och hyresvärdar resonerar före och under förhandlingen av avtalet. Arbetet är en kvalitativ studie som baseras på intervjuer med hyresgäster och hyresvärdar med god erfarenhet från marknaden för kommersiella kontorslokaler i Stockholm. Kontrakts- och förhandlingsteori är den huvudsakliga utgångspunkten för arbetet och den främsta probl...

 3. Kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer

  Music, Sanela

  2010-01-01

  Bakgrund: Bröstcancer utgör en tredjedel av all cancer som kvinnor drabbas av. Tidigare studier indikerar att kvinnor upplever mycket starka känslor kring sjukdomen bröstcancer och att de har drabbats av den. Tanken av att förlora ett bröst är en av punkterna som bringar mycket ångest och lidande. Syfte: Syftet med studien är att belysa kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer. Metod: En litteraturstudie med självbiografiska böcker har utförts. Studiens syfte har besvarats genom att t...

 4. Folkefinansiert mikrofinans: Folkefinansiering av biogassanlegg i Tanzania

  Hegge, Marit Olsen

  2015-01-01

  I denne oppgaven er det fokusert på hva folkefinansiering via organisasjonen Kiva betyr for mikrofinansprosjekter lokalt i Tanzania. Videre blir utfordringer og muligheter knyttet til folkefinansiering av mikrofinans tatt opp. For å utforske dette fokuseres det på den amerikanske organisasjonen Kiva og den tanzaniske organisasjonen TAHUDE. I oppgaven er blant annet disse problemstillingene tatt opp: (1) Hvordan lokale organisasjoner forholder seg til empowerment og «bottom-up» strategier. (2)...

 5. Dokumentasjon av kvensk kultur: bibliografier og databaser

  Sveum, Tor

  1999-01-01

  Denne artikkelen vil i hovedsak dreie seg om litteraturen om kvenene og det bibliografiske arbeidet som er blitt gjort. Vi skal si litt om de planene vi har framover med å lage en database hvor forskjellige typer materiale kan bli registrert. Vi ønsker å dokumentere den kvenske kulturen gjennom tekst, lyd og bilde, dvs gjennom scanning og konvertering av sentrale kvenske tekster, forskjellige typer lydmateriale (musikktradisjon, dialektprøver) og fotografisk materiale. Først sk...

 6. A Novel MBAFF Scheme of AVS

  Jian-Wen Chen; Guo-Ping Li; Yun He

  2006-01-01

  Adaptive frame/field coding techniques have been adopted in many international video standards for interlaced sequence coding. When the frame/field adaptation is applied on the picture level, the coding efficiency is improved greatly,compared with the pure frame coding or the pure field coding. The picture-level adaptive frame/field coding (PAFF) selects frame coding or field coding once for one picture. If this frame/field adaptation is extended to Macro Block (MB) level, the coding efficiency will be further increased. In this paper, a novel MB-level adaptive frame/field (MBAFF) coding scheme is proposed. In the proposed MBAFF scheme, the top field of the current picture is used as a reference. The experiments are implemented on the platforms of Audio Video coding Standard (AVS) base profile and H.264/AVC, respectively. On the AVS platform, 0.35dB gain can be achieved averagely, compared with AVS1.0 anchor. On the H.264/AVC platform, 0.16dB gain can be achieved averagely, compared with MBAFF scheme of H.264/AVC. Additionally, an extensive subjective quality enhancement can be achieved by the proposed scheme.

 7. Tynn tildekking av forurenset sediment: Småskala diffusjonsforsøk og modellering av diffusjon gjennom ulike dekklagsmaterialer

  Nag, Silje

  2008-01-01

  Fire materialers evne til å redusere utlekking av miljøgiftene PAH og PCB fra forurenset sediment ved tynnsjikts tildekking, ble undersøkt. Materialene bestod av suspendert kalk fra Hustadmarmor, miljøgips fra NOAH, marin leire og pulverisert aktivt karbon (AC). Materialene ble undersøkt ved måling av diffusjonsfluks fra småskala diffusjonsforsøk i laboratorium i 101 dager, og beregning og modellering av diffusjonsfluks og utvikling av diffusjonsfluks på bakgrunn av målte parametere.Metodene ...

 8. Konsum av risiko-matvarer - Beskrivelse av en undersøkelse som skal kartlegge konsum av matvarer med betydning for inntaket av miljøgifter

  Helle Margrete Meltzer

  2009-11-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGI perioden 1999-2001 vil det bli gjennomført tre kostholdsundersøkelser som til sammen skal kartlegge konsum avmatvarer med betydning for inntaket av miljøgifter i Norge, fortrinnsvis kadmium, kvikksølv, PCB og dioksiner.Disse giftene finnes hovedsakelig i krabbe, flatfisk, skjell, gjedde og abbor, lever eller nyre fra vilt og viltvoksendesopp. Fordi gjennomsnittskonsumet er lavt, spørres det ikke spesifikt om disse matvarene i landsdekkende kostholdsundersøkelsersom 'Norkost'. Hensikten med studien er å kunne gi en bedre beskrivelse av eksponeringsfordelingeni befolkningen med tanke på miljøgifter. Fordelingen er antakelig skjev, dvs. et stort antall personerventes å ha et lavt inntak og noen få personer ventes å ha et relativt høyt inntak av de undersøkte stoffene. Eventuelleukjente risikogrupper vil kunne avdekkes, og det er av stor interesse å undersøke hvor stor eksponeringen i deutsatte gruppene er.Del A av undersøkelsen er landsdekkende og omfatter en postal frekvensundersøkelse til 10 000 tilfeldig valgtepersoner mellom 18 og 79 år. Del B omfatter en postal frekvensundersøkelse til 6000 tilfeldig valgte personer i sekskommuner, der tre er kystkommuner og tre er innlandskommuner. Kommunene blir valgt ut fra kjennskap til godtilgang på de aktuelle matvarene. Vi antar at der tilgangen på matvarene er god, er konsumet høyere. Del C avundersøkelsen vil omfatte høykonsumenter av aktuelle matvarer, valgt fra del B av undersøkelsen. Dette vil være endybdestudie der analyser av miljøgifter i blod, hår og urin også skal inngå.Undersøkelsen er den første i sitt slag her til lands og vi kjenner ikke til at tilsvarende studier er gjort i andreland. Hensikten med artikkelen er å gi en beskrivelse av undersøkelsen i en tidlig fase av gjennomføringen.Meltzer HM, Bergsten C, Stene LC, Stigum H, Wiborg ML, Lund-Larsen K, Alexander J. Consumption ofcontaminated foods – Description of a dietary survey

 9. Goodwill : En studie av företags transparens i redovisningen av koncerngoodwill

  Edlund, Martin; Lind, Erik

  2012-01-01

  Goodwill är en immateriell tillgång som funnits inom redovisningen de senaste hundra åren. Hur goodwill ska behandlas diskuteras flitigt av forskare och yrkesverksamma. Från och med 2005 beslutade EU att alla noterade företag i unionen skulle följa IASB:s standarder vid upprättandet av sin koncernredovisning. Med de nya reglerna följde att goodwill ska värderas till verkligt värde och årligen testas för nedskrivningsbehov. Denna värderingsmetod innehåller subjektiva bedömningar av företagsled...

 10. Betydning av fruktose for kostrelaterte helseproblemer

  Kolderup, Astrid

  2013-01-01

  Synet på sukker som næringsmiddel har endret seg de siste ti-årene. Tidligere antakelser, som blant annet at sukker ikke virker fetende, er i dag erstattet med kunnskap om klare sammenhenger mellom sukkerinntak og sykdom. Fruktoses rolle i denne sammenhengen er fortsatt noe uklar. Målet med denne litteraturgjennomgangen er å beskrive kroppens håndtering av fruktose, samt diskutere fruktoses rolle i kostrelaterte helseproblemer, med fokus på blodglukosehomeostase, fedme og karsykdom. På gr...

 11. Verdivurdering av Rundtom Møbelfabrikk AS

  Dalseth, Trond Martin; Fosse, Espen Byberg; Sisic, Nedzad

  2013-01-01

  I denne oppgaven har vi i gruppa anvendt modeller for å verdsette egenkapitalen til Rundtom Møbelfabrikk AS. Vi begynte prosessen med å analysere bedriften internt og eksternt. For internanalysen utførte vi en ressursanalyse og en VRIO-analyse. Til eksternanalysen brukte vi PESTEL-analyse, og Porters analyse av de fem bransjekreftene. Til slutt summerte vi opp dette i en SWOT-analyse. Videre begynte vi å se på hvilke metode vi skulle bruke til verdsettingen. Her kom vi fr...

 12. Konstruktion och utveckling av pneumatisk pressfixtur

  Nyberg, Michael

  2007-01-01

  Flextronics Design i Linköping, som ingår i den stora amerikanskägda Flextronics- koncernen, är en industrialiseringsenhet på mobiltelefonsidan. Det innebär att verksamheten kretsar kring att ta fram test- och monteringsprocesser, samt tillhörande utrustning, som sedan implementeras hos högvolymsfabrikerna belägna i olika låg-kostnads-länder. På mobiltelefonerna finns, beroende på modell, ett antal detaljer som pressas fast, antingen för hand, med en manuell press, eller med hjälp av en pneum...

 13. Objektorientert programmering av datastrukturer og grensesnitt (Java)

  Hansson, Knut W.

  2014-01-01

  Ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold, bachelorstudiene i IT, undervises kurset ”Objektorientert programmering av datastrukturer og grensesnitt (”Java 2”)” som gir 7,5 studiepoeng. Studentene har da tidligere hatt ganske mye objektorientert programmering, delvis med Visual Basic (16,5 stp) og delvis med Java (7,5 stp). De har også hatt et kurs i objektorientert analyse og design (UML – 7,5 stp) og databaser (7,5 stp). Kurset ”Java 2” er således et kurs for viderekommende og f...

 14. Kartlegging av organisasjonskultur ved Lyngdal ungdomsskole ; kartlegging av organisasjonskultur med OCAI ett år etter sammenslåing av to likestilte organisasjoner

  Moe, Marith Johanne

  2014-01-01

  Kartlegging av organisasjonskultur er i liten utstrekning i dag benyttet som et verktøy for ledelse i offentlig sektor. Denne oppgaven tar for seg kartlegging av organisasjonskulturen ved en ungdomskole ett år etter sammenslåing av to likestilte organisasjoner, to tidligere ungdomskoler. Cameron og Quinns (2013) metode Organzational Cultural Assessment Instrument (OCAI), er benyttet i kartleggingen. Kartleggingen inngikk i et større prosjekt ved Universitetet i Agder (UIA) hvor en kartla ...

 15. Kvantitativ analyse av biooljer fra Ltl-prosessen ved bruk av GC-FID

  Vogt, Mari Hove

  2015-01-01

  Etter hvert som energiressurser minker og klima endres, blir det nødvendig med en ny fornybar energikilde som ikke tilfører nytt CO2 til atmosfæren, er kompatibel med nåtidens bilmotorer, samt ikke konkurrerer med matproduksjon. Lignocellulose er det fornybare materialet det finnes mest av, og lignin (en av tre hovedkomponenter i lignocellulose) er et biprodukt fra f.eks. papirindustrien. I biomassegruppen til Tanja Barth på kjemisk institutt, UiB har det blitt u...

 16. The Hero's journey: monomyten i Santo Daime : Bruken av ritualer i gjenskapelsen av heltereisen

  2010-01-01

  Religion omfatter det mest subjektive feltet innen menneskelig adferd. Å ta vare på subjektets egenart er derfor en ytterst viktig del av det å studere religiøse fenomener. Mine observasjoner og mine informanter har derfor vært de viktigste kildene inn i Santo Daimes religiøse univers da det ikke finnes en annen religiøs virkelighet enn den troendes tro. I denne oppgaven benytter jeg meg av Joseph Campbells teori om monomyten, først lansert gjennom boken The Hero with a thousand faces, fr...

 17. Effekt av ulike ensileringsmidler på kvaliteten av grassurfôr

  Holte, Marita

  2012-01-01

  Surfôrkvaliteten påvirkes av mange faktorer, hvor blant annet bruk av tilsetningsmidler er et viktig element med tanke på å sikre ei vellykka gjæring. Det finnes flere typer ensileringsmidler som har ulik virkning på ensileringsprosessen. Mange velger imidlertid å kutte kostnaden forbundet med ensileringsmidler, særlig ved høyt tørrstoffnivå. Selv om høy tørrstoffprosent i seg selv vil begrense faren for feilgjæring, vil problemer knyttet til den hygieniske kvaliteten, som mugg- og gjærsopp, ...

 18. Översättning av riktlinjer : Fallstudier av sjukdomsförebyggande metoders genomslag

  Elg, Mattias; Lindmark, Jan; Wiger, Malin; Wihlborg, Elin

  2016-01-01

  Socialstyrelsen beslutade i november 2011 om nationella riktlinjer för sjukdomsföre­byggande metoder. Riktlinjerna hade tagits fram inom myndigheten för att stärka det sjukdomsförebyggande arbetet i vården och för att ändra ohälsosamma levnadsvanor. I riktlinjerna fokuseras fyra områden: tobak, riskbruk av alkohol, fysisk aktivitet och mat­vanor. Vårdens huvudmän, det vill säga landstingen och kommunerna, har sedan intro­duktionen av riktlinjerna arbetat med implementeringen. Socialstyrelsen ...

 19. Outsourcing : En kvalitativ studie av beslutningsgrunnlag og suksessfaktorer ved utsetting av vikartjenester

  Nguyen, Long Thanh

  2011-01-01

  Temaet i denne oppgaven er outsourcing av vikartjenester. Oppgaven tar for seg outsourcingsavtalen mellom DnB NOR og Adecco. Formålet var å finne hvilke kriterier som ligger til grunn for en beslutning om å outsource vikartjenester, og hva som vil være kritisk for å lykkes med en slik prosess. For å klare dette, har jeg forsøkt å tilegne bedre forståelse rundt outsourcing av vikartjenester, hvilke vurderinger som ligger til grunn for en outsourcingsbeslutning, hva som skal til for å lykkes me...

 20. Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme

  Sesseng, Erik Hegseth

  2008-01-01

  I Norge er elektrisitet den mest anvendte energikilden til oppvarming av bygninger. Dette er uvanlig i andre europeiske land, hvor vannbåren varme er det dominerende oppvarmingssystemet. Hovedmålet med denne oppgaven er å analysere potensialet for en omlegging til vannbåren varme i Norge fram til 2020. Ved å studere de tekniske, miljømessige og økonomiske konsekvensene en omlegging vil medføre. I denne rapporten ble det utført økonomiske analyser for lønnsomheten av vannbårene varmesystemer ...

 1. Analyse av klimatilpassningstiltak : en casestudie av avløpsnettet i Veumdalen, Fredrikstad kommune

  Myking, Jakob Severin Eide

  2012-01-01

  Økt forståelse av fortidens klimaendringer og klimasystemet i sin helhet, har gitt forskerne mulighet til å anta fremtidens klimaendringer. Denne økte forståelsen har gitt sikre tegn på at klimaendringene er knyttet til en stor grad av usikkerhet. Det eneste som er sikkert, er at klimaendringer kommer til å skje, og at det er umulig å si med sikkerhet når eller med hvilken kraft de vil inntreffe. Det som derimot kan sies med sikkerhet, er at befolkningen kommer til å øke. Dette vil føre til ø...

 2. Overview of AVS-video: tools, performance and complexity

  Yu, Lu; Yi, Feng; Dong, Jie; Zhang, Cixun

  2005-07-01

  Audio Video coding Standard (AVS) is established by the Working Group of China in the same name. AVS-video is an application driven coding standard. AVS Part 2 targets to high-definition digital video broadcasting and high-density storage media and AVS Part 7 targets to low complexity, low picture resolution mobility applications. Integer transform, intra and inter-picture prediction, in-loop deblocking filter and context-based two dimensional variable length coding are the major compression tools in AVS-video, which are well-tuned for target applications. It achieves similar performance to H.264/AVC with lower cost.

 3. Faktorer som ligger i fokus vid valet av resa

  Lönnberg, Sandra

  2011-01-01

  Syftet med detta examensarbete är att klargöra faktorer som ligger i fokus då kunden väljer och planerar sin resa. Som företag är det av stor betydelse att veta vad som påverkar kundernas val av och planering av resan redan före den äger rum. En stor del av undersökningen kommer att beröra rid/aktivitetsresor då examensarbetets uppdragsgivare säljer denna typs resor. Den teoretiska referensramen är uppbyggd av två huvuddelar, konsumentbeteende inom turismbranschen och turismprodukten. Kap...

 4. Kartlegging av tungmetaller i sedimentene i Hortenkanalen for Borre kommune

  Helland, A.

  1993-01-01

  NIVA har nå på oppdrag fra Borre kommune kartlagt innholdet av tungmetaller i bunnsedimentene i Hortenkanalen. Undersøkelsen er utført på bakgrunn av planene om rehabilitering av kanalen. Undersøkelsene viste store overkonsentrasjoner av bly (100 X bakgrunn) og kvikksølv (30 X bakgrunn) i Hortenkanalen og Fyllinga båthavn. Høye verdier ble også registrert i andre deler av kanalen. Tidligere utslipp fra Anker Sønnak til kanalen synes å være kilden til bly og kvikksølvforurensningen. Høye verdi...

 5. Low-Complexity Tools in AVS Part 7

  Feng Yi; Qi-Chao Sun; Jie Dong; Lu Yu

  2006-01-01

  Audio Video coding Standard (AVS) is established by the AVS Working Group of China. The main goal of AVS part 7 is to provide high compression performance with relatively low complexity for mobility applications. There are 3 main low-complexity tools: deblocking filter, context-based adaptive 2D-VLC and direct intra prediction. These tools are presented and analyzed respectively. Finally, we compare the performance and the decoding speed of AVS part 7 and H.264 baseline profile. The analysis and results indicate that AVS part 7 achieves similar performance with lower cost.

 6. Betydelsen av kompetensutveckling inom olika verksamheter

  Gottfridsson, Anna

  2005-01-01

  För att förändra behövs tillgång till kompetenser. Olika verksamheter har olika behov av kompetensutveckling för att nå sina mål. Att finna behov av kompetenser i förhållande till verksamhetens mål, kan vara en början på att rätt kompetens hamnar på rätt plats utifrån de satsningar som görs. En utvärdering kan göras för att utvisa om verksamheten är på rätt väg mot förändring. Uppsatsens syfte är att skapa förståelse för kompetensutvecklingens betydelse för att verksamheten ska kunna förändra...

 7. Implementeringsforskning: vitenskap for forbedring av praksis

  Signe Flottorp

  2013-11-01

  Full Text Available Medisinsk forskning har ført til store framskritt de siste tiårene. Det er investert mye mer ressurser på basalforskning og klinisk forskning enn på å utvikle og evaluere metoder for å sikre at pasientene får nytte av forskningen. Formålet med implementeringsforskning er å redusere gapet mellom forskning og praksis, ved å utvikle og evaluere tiltak som kan sikre at behandlingen som pasientene mottar er kunnskapsbasert, at den er omsorgsfull og av god kvalitet.I denne artikkelen gjør vi rede for hva implementering og implementeringsforskning er. Vi belyser historikken til denne unge vitenskapen, og illustrerer mangfoldet i de faglige tilnærmingene og begrepene som brukes om det å få forskning brukt i praksis. Det finnes en rekke teorier om endring av atferd, både på individnivå og på organisatorisk nivå. Teoriene er imidlertid i liten grad testet empirisk, særlig når det gjelder å endre atferd i helsetjenesten.Systematiske oversikter over metodisk gode studier er den beste kilden til informasjon om effekt av implementeringstiltak. The Cochrane Effective Practice and Organisation of Care Group (EPOC er en viktig kilde for slike oversikter. De systematiske oversiktene som er utarbeidet på dette feltet viser at passive dissemineringstiltak har begrenset effekt, mens mer aktive tiltak kan ha liten til moderat effekt. Det er ofte betydelig variasjon i effekt på tvers av studiene. Det er derfor viktig å få bedre kunnskap om hvilke faktorer som kan forklare slike forskjeller i effekt.Vi gir eksempler på norske implementeringsstudier, og refererer bidrag fra forskere ved Kunnskapssenteret. Implementeringsforskningen kan, hvis den lykkes, sikre pasientene bedre behandling.Flottorp S, Aakhus E. Implementation research: science for improving practice. Nor J Epidemiol 201 3; 23 (2: 187-196.ENGLISH SUMMARY Medical research has led to major advances in recent decades. More resources have been invested in basic and clinical research

 8. Prosjektanalyse av Kai Kos Dehseh : en bedriftsøkonomisk lønnsomhetsvurdering av Statoil sitt oljesandprosjekt i Canada

  Hedenstad, Aleksander; Strøm, Johannes

  2010-01-01

  Denne utredningen er en prosjektanalyse av Statoils oljesandprosjekt i Canada. I utredningen gjennomfører vi en bedriftsøkonomisk lønnsomhetsanalyse av prosjektet ved hjelp av utvidet netto nåverdi. Dette innebærer at vi vurderer lønnsomheten til prosjektet på bakgrunn av statisk nåverdi, verdi av fleksibilitet og strategisk verdi. Den statiske nåverdien viser at prosjektet har en positiv netto nåverdi på 2,1 milliarder dollar, og dermed er lønnsomt. I tillegg har Statoil flere realopsjone...

 9. Utveckling av komponenter för att realisera reglering av ett elektrostatiskt ställdon

  Tram, Tommy; Burlin, Fredrik

  2011-01-01

  SammanfattningI Higuchi och Yamamoto laboratoriet på Tokyo Universitetet har det utvecklats en elektrostatiskt ställdon som kan förflytta pappersliknande halvledande material med hjälp av elektrostatiska fält.I denna rapport presenteras utvecklingen av ett antal grundlägande komponenter för att realisera reglering av ett elektrostatiskt ställdon. Genom att använda bildbehandlig samt en kamera kan man fastställa positionen av objektet som styrs av det elektrostatiska ställdonet.Två alternativa...

 10. Bruk av amniocenteser og chorionbiopsier i Norge

  Guttorm Haugen

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGInvasiv prenatal diagnostikk i form av amniocentese (fostervannsprøve og chorionbiopsi (morkakeprøveutføres i ca. 2% av alle svangerskap i Norge per år. Dette er betydelig færre undersøkelser ennhva som utføres i de andre nordiske land. De fleste får utført amniocentese pga. høy maternell alder(aldersindikasjon som her i landet er ≥ 38 år ved fødselstermin. Chorionbiopsi er forbeholdt kvinnermed kjente arvelige lidelser i familien, dvs. kvinner med høy risiko for å få et affisert foster. De undersøkelsersom foreligger over svangerskapsutfall samt forekomst av komplikasjoner etter amniocenteseog chorionbiopsi er hovedsakelig utført i andre land på kvinner med generelt lavere risiko ( ≥ 35 år ennfor dem som får utført invasiv prenatal diagnostikk i Norge. Pga. vår restriktive praksis kan ikke disseresultatene uten videre overføres til Norge. Vi mangler eksakte data over svangerskapsutfall og evt.komplikasjoner etter disse undersøkelsene i en norsk populasjon.Haugen G, van der Hagen CB. The use of amniocentesis and chorionic villus sampling in Norway.Nor J Epidemiol ENGLISH SUMMARYAmniocentesis or chorionic villus sampling are performed in about 2% of all pregnancies in Norwaywhich is far less than in the other Nordic countries. Most of the amniocenteses are performed due toadvanced maternal age. In Norway this is defined as maternal age ≥ 38 years at term. Couples withknown chromosomal aberrations or genetic diseases in their families, i.e. women at a high risk of havingan affected fetus, are offered chorionic villus sampling. Earlier studies on complications and pregnancyoutcome following amniocentesis or chorionic villus sampling have been performed in other countriesmainly on women at a lower risk ( ≥ 35 years than for the women having such tests in Norway. We donot have data on pregnancy outcome and possible complications following amniocentesis and chorionicvillus sampling in a Norwegian

 11. Prediktion av matchresultat i engelska Premier League

  Palmberg, Billy

  2015-01-01

  Att i förväg försöka förutsäga vilket lag som kommer vinna i en fotbollsmatch har nog de flesta försökt sig på någon gång. Att gissa och att faktiskt försöka att analysera båda lagens förutsättningar är två väldigt olika metoder att komma fram till sitt resultat. I och med att datorkraften de senaste åren kraftigt förbättrats har det också kommit fler och framför allt tyngre matematiska modeller för att skatta utfallet av matcher. I detta examensarbete används Pi-ratingsystemet som går ut på ...

 12. Dubbelkassen : En ny typ av matvarukasse

  Palmér, Anna; Morawetz, Nina

  2011-01-01

  Denna rapport syftar till att vidareutveckla produkten Dubbelkassens vilken utvecklades under kursen HM1025 som gavs under hösten 2010 på Kungliga Tekniska högskolan. Tidigare gjordes flera begränsningar som i detta arbete utreds för att skapa en helhetsbild om hur produktframtagningen av Dubbelkassen bör gå till. Dubbelkassen som produkt medför ett ergonomiskt bättre bärsätt. Skillnaden mellan en vanlig bärkasse och Dubbelkassen är att handtagen på Dubbelkassen är förlängda vilket innebär at...

 13. Avvattning av nanocellulosa i en DDA

  Artman, Anna

  2015-01-01

  Genom laborativa försök skulle avvattning och retention av nanocellulosa i en DDA (Dynamic drainage analyzer) undersökas. Detta genom att tillsätta retentionskemikalier i varierande mängder för att se hur det påverkade avvattningen. Uppdragsgivaren var Innventia och laborationerna utfördes på SP:s laboratorium där DDA instrument fanns tillgängligt. DDA instrumentet liknar den maskin som används för papperstillverkning och därför anses det vara möjligt att kunna avvattna nanocellulosa på likna...

 14. Bioseguridad en granjas avícolas

  Sandra L. Ricaurte Galindo

  2005-02-01

  Full Text Available La bioseguridad es el conjunto de prácticas de manejo diseñadas para prevenir la entrada y transmisión de agentes patógenos que puedan afectar la sanidad en las granjas avícolas. La bioseguridad es una parte fundamental de cualquier empresa avícola ya que proporciona un aumento de la productividad de la parvada y un aumento en el rendimiento económico. En líneas generales, se debe contemplar la localización de la granja, características constructivas de los galpones, control de parvadas extraños a la granja, limpieza y desinfección de los galpones, control de visitas, evitar el stress en las aves encasetadas, evitar la contaminación del pienso, control de vacunaciones y medicaciones y control de deyecciones, cadáveres, etc.The biosecurity is the group of practical of handling designed to prevent the entrance and agents' pathologies transmission that can affect the sanity in the poultry farms. The biosecurity is since a fundamental part of any poultry company it provides an increase of the productivity of the chickens and hens and an increase in the economic yield. In general lines, the localization of the farm should be contemplated, characteristic constructive of the ship, control of strange chickens and hens to the farm, cleaning and disinfection of the ship, control of visits, to avoid the stress in the birds housed, to avoid the contamination of the I think, control of vaccinations and medications and dejections control, cadavers, etc.

 15. AVS 3D Video Coding Technology and System

  Siwei Ma; Shiqi Wang; Wen Gao

  2012-01-01

  Following the success of the audio video standard (AVS) for 2D video coding, in 2008, the China AVS workgroup started developing 3D video (3DV) coding techniques. In this paper, we discuss the background, technical features, and applications of AVS 3DV coding technology. We introduce two core techniques used in AVS 3DV coding: inter-view prediction and enhanced stereo packing coding. We elaborate on these techniques, which are used in the AVS real-time 3DV encoder. An application of the AVS 3DV coding system is presented to show the great practical value of this system. Simulation results show that the advanced techniques used in AVS 3DV coding provide remarkable coding gain compared with techniques used in a simulcast scheme.

 16. Kreativitet i team : betydningen av ekstroversjon og introversjon

  Lindtveit, Lena Elise

  2014-01-01

  Denne masteroppgaven har som formål å studere hvordan personlighet kan påvirke den kreative idegenereringsprosessen i et team. Personlighet er i denne sammenheng begrenset til en av de mest sentrale dimensjonene innenfor personlighetsteorien, introversjon – ekstroversjon. Studien ble gjennomført med bruk av eksperimenter i team på tre som var sammensatt av personer med ekstrovert og introvert personlighetsprofil. Det ble i tillegg benyttet observasjon under eksperimentene, for å kunne un...

 17. Urimelig liberal : en kritikk av John Rawls teori om rettferdighet

  2009-01-01

  Oppgaven handler om Rawls "theory of justice". Jeg har lagt vekt på teorien som en verdinøytral prosedyre. Jeg kritiserer ulikhetsprinsippet for at det tillater forskjeller som er så store at de underminerer verdien av de politiske frihetene. Videre viser jeg hvordan mennesker er avhengige av å bekreftes gjennom gjensidige relasjoner av anerkjennelse. Rawls begrep om selvrespekt er utilstrekkelig og han kan derfor ikke sikre borgernes autonomi.

 18. Visualization on massively parallel computers using CM/AVS

  Krogh, M.F.; Hansen, C.D.

  1993-09-01

  CM/AVS is a visualization environment for the massively parallel CM-5 from Thinking Machines. It provides a backend to the standard commercially available AVS visualization product. At the Advanced Computing Laboratory at Los Alamos National Laboratory, we have been experimenting and utilizing this software within our visualization environment. This paper describes our experiences with CM/AVS. The conclusions reached are applicable to any implimentation of visualization software within a massively parallel computing environment.

 19. Markedsføring av naturmidler- en vurdering

  Tønnesen, Maria Høyland

  2008-01-01

  Hensikten med oppgaven var å undersøke og sammenligne markedsføringen av naturmidler i kommunikasjonskanalene apotek, helsekostforretninger, Internett, ukeblad og magasiner. I løpet av ti uker ble det samlet inn annonser, produktkataloger og annet skriftlig materiale der naturmidler presenteres innen anvendelsesområdene "immunforsvaret", "mage/tarm", "overgangsalderen/PMS" og "urinveiene". Produkter med innhold av dvergpalme (Serenoa repens) og tranebær (Vaccinium macrocarpon) ble vurder...

 20. Evaluering av Leonardo da Vinci og Sokrates i Norge

  Vabø, Agnete; Smeby, Jens-Christian

  2003-01-01

  Norsk institutt for studier av forskning og høyere utdanning har på oppdrag fra Utdannings- og forskningsdepartementet evaluert norsk deltakelse i EUs utdanningsprogrammer Leonardo da Vinci og Sokrates, samt de nasjonale kontorene for disse programmene. Det er utarbeidet fire rapporter; en om norsk deltakelse i Leonardo da Vinci og en om norsk deltakelse i Sokrates, en om nasjonalt kontor for Leonardo som er ivaretatt av Teknologisk institutts (TI) drift av Leonardo og en om nasjonalt kontor ...

 1. Internkommunikation av CSR : - En fallstudie av hur CSR internt förmedlas inom Clas Ohlson

  Imeri, Dodona; Varatharajah, Kajany

  2012-01-01

  Den ökade transparensen i samhället har bidragit till att allt fler företag aktivt arbetar medCorporate Social Responsibility, CSR. Tyvärr är det många verksamheter idag som inte får tillräckligt mycket uppskattning för deras CSR-policy. Detta är för att den externa kommunikationen gentemot konsumenter inte är optimal. När konsumenter inte har kännedom om företagets CSR försvinner mycket av den konkurrenskraft som CSR bidrar med. Samtidigt kan en överdriven marknadsföring av företagets CSR-po...

 2. Lederes bruk av informasjon i styringssystemet : en studie av Beyond Budgeting i StatoilHydro

  Ribe, Susann

  2009-01-01

  StatoilHydro har innført Beyond Budgeting som styringssystem i hele sin virksomhet, og i den forbindelse blant annet gått bort ifra tradisjonell budsjettstyring. Styringssystemet er satt sammen av prinsipper som beskriver hvordan StatoilHydro skal styres, gjennom organisasjonskultur, administrativ oppbygning og økonomisk styring. I disse prinsippene har StatoilHydro-lederne tilgjengelig informasjon, som benyttes som grunnlag for å styre enheten. Denne oppgaven har som formål å beskrive hvo...

 3. Lederes bruk av informasjon i styringssystemet : en studie av beyond budgeting i StatoilHydro

  Ribe, Susann

  2009-01-01

  Denne rapporten omhandler hvordan Beyond Budgeting som styringssystem fungerer og praktiseres i StatoilHydro. StatoilHydro har innført Beyond Budgeting som styringssystem i hele sin virksomhet, og i den forbindelse blant annet gått bort ifra tradisjonell budsjettstyring. Styringssystemet består av en rekke prinsipper som dekker blant annet administrativ oppbygning, økonomiske styringsprinsipper og bedriftskultur. Gjennom disse prinsippene har StatoilHydro-lederne tilgjengelig informasjon som ...

 4. Analyse av varmepumpesystemer for oppvarming og kjøling av større bygninger

  Karlsen, Finn Volla

  2008-01-01

  Denne masteroppgaven er skrevet ved Institutt for energi- og prosessteknikk, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Hensikten har vært å foretå en detaljert analyse av ett eller flere eksempelbygg med varmepumpeanlegg med hensyn til eventuell feilaktig dimensjonering, komponent- og systemvalg og drift, for å se hva dette har å si for anleggenes energisparing, driftssikkerhet og lønnsomhet. Det analyserte anlegget er varme- og kjølesystemet ved Universitet i Stavanger som har en bygni...

 5. Analyse av tids og kostnadsutvikling for Statoil Leteboring Norge.

  Egeland, Ingvar

  2015-01-01

  I denne oppgaven er totalt 903 letebrønner på norsk og britisk sokkel analysert for overordnet tids- og kostnadsutvikling i perioden 2000 til 2013. Totalt er 205 av disse brønnene boret av Statoil, mens de resterende 698 brønnene er boret av konkurrerende operatørselskaper. I tillegg er det gjort en mer detaljert utredning av Statoil sine kostnader i perioden 2009 til 2013, hvor kostnadene til totalt 74 brønner er delt opp i flere undergrupper. Tidsutviklingen viser at det er en 38% nedgan...

 6. Funktionsmodellering av en lastbilsväxellåda

  Calendar Sandegård, Björn

  2013-01-01

  Syftet med detta arbete var att skapa en generell CAD-modell av en lastbils växellåda som skall förenkla kommunikationen med olika parter och kompetenser kring utveckling och konstruktion av nya växellådor. Genom att mäta och studera komponenter hos en verklig växellåda byggdes en grund upp och genom vidare diskussion med sakkunniga inom området samt studie av videoklipp har arbetet kunnat färdigställas. Arbetet resulterade i en CAD-modell av en lastbils växellåda gjord i SolidEdge, illustrer...

 7. Reducering av släpförluster

  Långfors, Stefan

  2014-01-01

  För att öka köreffektivitet och säkerhet samt minska bromsarnas slitage är de flesta av Scanias lastbilar och bussar utrustade med en hjälpbroms, så kallad retarder. En retarder arbetar generellt sett enligt någon av följande två principer. Dels en elektromagnetisk variant av retarder som bromsar bilens kardanaxel, drivaxlar eller växellåda genom att utnyttja elektromagnetisk induktion, eller som i Scanias fall där man använder sig av en hydrodynamisk tillsatsbroms som bromsar bilens kardanax...

 8. Karakterisering av immuncellerespons og antimikrobiell effekt hos Dendrobaena veneta

  Berg, Fride

  2009-01-01

  Norsk: Studie av det innate immunforsvaret hos meitemark kan brukes til å øke forståelsen av mekanismene som ligger til grunn for immunsystemet hos høyerestående dyr. I dette arbeidet har det blitt etablert og optimalisert metoder for ekstraksjon av immunceller, såkalt coelomocytter, fra meitemarken Dendrobaena veneta. Ulike ekstraksjonsbuffere har blitt testet og optimalisert med hensyn på størst celleutbytte og lavest mulig grad av celleaggregering. Resultatene viste at elektrostimulering v...

 9. Dynamiske analyser av ny distribuert produksjon i Namsskogan

  Svarva, Astrid

  2011-01-01

  Denne masteroppgaven omhandler en dynamisk stabilitetsanalyse av et område med mye planlagt distribuert småkraft, og er gitt av NTE Nett AS. Bakgrunnen for oppgaven er en endring av nettet i området, for å tilknytte ny planlagt produksjon.En dynamisk simuleringsmodell av planområdet er utviklet i analyseprogrammet DigSilent PowerFactory. De dynamiske analysene tar utgangspunkt i tre ulike driftssituasjoner; Case A med maksimal produksjon og lavlast, Case B med produks...

 10. Analyse av en platehøyttaler ved elementmetoden

  Sørgjerd, Trond Ågesen

  2010-01-01

  Denne oppgaven tar for seg avstråling fra en platehøyttaler (såkalt Distributed Mo- de Loudspeaker, DML). Ved hjelp av simuleringer av panelet med endelig element- metoden i COMSOL Multiphysics, beregning av avstråling ved det diskretiserte Rayliegh-integralet i MATLAB og sammenligning med tidligere målearbeider, har en kartlagt egenskapene til høyttaleren. Oppgaven er vel så mye en studie i bruk av numeriske verktøy, og deres begrensinger, som med platemekanikk.

 11. Jämförelsestudie av tilläggsisolering

  Elmi, Said; Eskilsson, Christoffer

  2013-01-01

  Rapporten behandlar och utvärderar tre olika isolermaterial, Polyisocyanurat (PIR), grafitcellplast och mineralull, vid tilläggsisolering av miljonprogrammets byggnationer.  Stora delar av miljonprogrammet är nu i behov av upprustning. Samhällets skärpta krav gällande energiförbrukning gör att nya rationella metoder och material krävs för att tillgodose ställda krav. Att tilläggsisolera är en del i denna upprustning, och eftersom valet av isolermaterial ofta faller på gamla beprövade metoder ...

 12. Reetablering av laks i Vefsna. Årsrapport 2015

  Holthe, Espen; Jensen, Arne J.; Berg, Marius; Bremset, Gunnbjørn; Jensås, Jan Gunnar

  2016-01-01

  Espen Holthe, Arne J. Jensen, Marius Berg, Gunnbjørn Bremset & Jan Gunnar Jensås 2016. Reetablering av laks i Vefsna. Årsrapport 2015. - NINA Rapport 1245. 37 s. Veterinærinstituttet (VI) og Norsk institutt for naturforskning (NINA) har på oppdrag fra Statkraft Energi AS i fellesskap ansvaret for evalueringen av tiltak som utføres i Vefsna i forbindelse med reetablering av fiskebestandene av laks og sjøørret etter bekjempelsestiltak for å fjerne parasitten Gyrodactylus salaris fra vassdrag...

 13. Legemiddelbivirkninger – forekomst og vurdering av årsakssammenhenger.

  Tone Westergren

  2009-09-01

  Full Text Available En gjennomgang av spontanrapportene fra den norske bivirkningsdatabasen viser en betydelig geografisk variasjon når det gjelder innrapportering av bivirkninger. I Norge blir disse meldingene evaluert ved RELIS (Regionale legemiddelinformasjonssentre av tverrfaglige team bestående av leger og farmasøyter. Bivirkningsarbeidet ved RELIS gjøres på oppdrag fra Statens legemiddelverk, som har det overordnede ansvar for legemiddelovervåkningen i Norge. Vurderingene baseres på kjent risikoprofil for mistenkte legemidler, indikasjon, dosering, tidsmessig sammenheng mellom reaksjon og medikamentinntak, effekt av seponering og eventuelle andre risikofaktorer. 3345 legemiddel/bivirkningskombinasjoner ble vurdert på bakgrunn av 1408 rapporter i 2006. De fleste mistenkte bivirkningene ble klassifisert som mulige, ettersom andre faktorer også kunne ha spilt en rolle. Få bivirkninger ble klassifisert som sikre. Informasjon om bivirkninger i litteratur og databaser er i flere tilfeller preget av manglende homogenitet, tilfeldige sammentreff i tid, manglende data og lite vurdering av sammenhengen mellom reaksjonen og medisinbruken. Kliniske studier har begrenset mulighet til å påvise annet enn de vanligste bivirkningene. Det kan ta år etter markedsføring å fastslå sammenhengen med mer sjeldne bivirkninger. Frekvenstabeller for bivirkninger er anslag basert på et begrenset antall pasienter, spesielt for nye legemidler. Evaluering av bivirkningsrapporter fra helsepersonell kan avdekke mangel på lett tilgjengelig informasjon og bidra til ny kunnskap om et legemiddels bivirkningsprofil

 14. Anvendelse av INCA-P og MyLake i tiltaksplanlegging. En vurdering av egnethet og veiledning ved innhenting og formattering av data

  T. H. Bakken; Kaste, Ø.; T. Saloranta; Barkved, L.

  2006-01-01

  Dette studiet har vurdert egnetheten av INCA-P og MyLake i tiltaksplanlegging mot uønsket eutrofiering. Det er gjort en teoretisk vurdering av hvilke typer tiltak som modellene synes å være i stand til å representere, gjennom en tenkt manipulering av inngangsdataserier og/eller modellparametere. Videre har modellenes databehov og -kilder blitt systematisert og omtalt med utførlige beskrivelser om tilgang, datakvalitet, dekningsgrad, osv. Rapporten beskriver også hvordan rådata kan bearbeides ...

 15. Muslimske kvinner sitt medborgarskap i fleirkulturelle og fleirreligiøse samfunn : Ei analyse av partipolitiske representasjonar av bruk av hijab i Noreg og Danmark

  2007-01-01

  Bruk av hijab har ført til kontroversar over heile Europa, og myndigheitene må finne måtar å handtere konfliktar som har kome opp på grunn av det muslimske hovudplagget. Ulike tilnærmingar har vorte valt. Ei todelt problemstilling knytt til desse kontroversane vert diskutert i oppgåva: Korleis vert bruk av hijab representert i den partipolitiske diskursen i Noreg og Danmark? Og korleis vert medborgarskapet til muslimske kvinner med hijab konstruert i den partipolitiske diskursen? Utgangs...

 16. Spa-typing av stammer av Staphylococcus aureus fra blodkulturer analysert ved UNN Tromsø 2007-2008

  Midtgard, Anette

  2011-01-01

  Bakgrunn: Staphylococcus aureus er et av de vanligste patogenene som kan skape sykdom hos mennesket. Mange av oss er bærere av bakterien i nese eller hals, og det er vist at persisterende bærere har høyere risiko for å utvikle S. aureus-infeksjoner enn andre. De fleste S. aureus-infeksjonene blant bærere er forårsaket av pasientens egen bakteriestamme. Materiale og metode: 140 blodkulturisolater fra pasienter med S. aureus bakteriemi analysert ved Avdeling for mikrobiologi og smitte...

 17. En strategisk analyse av et taxiselskap i Danmark : en casestudie av 4x48 TaxiNord

  Johansen, Stine Husum

  2012-01-01

  Danmark ble hardt rammet av finanskrisen, og er fortsatt påvirket av dette. Taxibransjen merket i stor grad denne krisen. Jeg går inn i dybden av taxibransjen i Region Hovedstaden ved å se på taxiselskapet 4x48TaxiNord. Deres vognmenn opplever færre turer og dermed lavere inntjeningen. Samtidig så klarer TaxiNord å oppnå lønnsomhet som selskap og de har klart å ekspandere. Jeg benytter meg av en casestudie for å se på denne bransjen, og har utarbeidet forskningsspørsmålet: Hva er årsake...

 18. Langtidsovervåking av miljøkvalitet i kystområdene av Norge. Hardbunnssamfunn. Datarapport 2001

  Moy, F.; Pedersen, A.; Green, N; Walday, M.

  2002-01-01

  Foreliggende datarapport inneholder tabeller over registrert materiale innsamlet på kystovervåkingens hardbunnstokt gjennomført i tidsrommet 31. mai - 16. juni 2001. Hardbunnsprogrammet for år 2001 omfattet 12 stasjoner på kyststrekningen Færder til Egersund. Toktet ble 1 dag lengre enn planlagt på grunn av sykdom. På alle stasjoner ble det foretatt: registrering av fastsittende algers og dyrs forekomst langs dykketransekt ned til 30 m dyp måling av taretetthet, -alder, stipeslengde av storta...

 19. Effektivitetsanalyse av norske fengsler : en ikke-parametrisk studie av fengslene i 2009 og 2010 ved hjelp av Data Envelopment Analysis (DEA)

  Holmbukt, Stein-Bjørnar

  2011-01-01

  I denne oppgaven analyseres effektiviteten til norske fengsler. Fokus er på indre effektivitet, det vil si hvor godt fengslene utnytter sine ressurser i produksjonen av sine daglige aktiviteter. Analysen tar for seg effektiviteten til det enkelte fengsel i 2009 og 2010. Eventuelle skala- og spesialiseringsegenskaper i driften av et fengsel blir analysert. Undersøkelsen tar også for seg om det er noen sammenheng mellom endringer i ressursbruk og effektivitet. Til slutt undersøkes eventuelle ef...

 20. Romistika a Etnologický ústav AV ČR

  Weinerová, Renata

  Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2006 - (Uherek, Z.), s. 109-130 ISBN 80-85010-82-8 Institutional research plan: CEZ:AV0Z90580513 Keywords : Romani studies * culture * politics Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology

 1. AVS/Express (Application Visualization System) user's guide

  Computer and network environment for image processing has been developed and maintained under the course of establishing a distributed processing environment by the information system operating division. We introduced a server for image processing, AVS/Express for image processing software and Stereo viewing system. This report summarizes the information to use AVS/Express efficiently in the computer environment for image processing. (author)

 2. Introduction to AVS2 Scene Video Coding Techniques

  Jiaying Yan; Siwei Dong; Yonghong Tian; Tiejun Huang

  2016-01-01

  The second generation Audio Video Coding Standard (AVS2) is the most recent video coding standard. By introducing several new coding techniques, AVS2 can provide more efficient compression for scene videos such as surveillance videos, conference videos, etc. Due to the limited scenes, scene videos have great redundancy especially in background region. The new scene video coding techniques applied in AVS2 mainly focus on reducing redundancy in order to achieve higher compression. This paper introduces several important AVS2 scene video coding techniques. Experimental results show that with scene video coding tools, AVS2 can save nearly 40%BD⁃rate (Bjøntegaard⁃Delta bit⁃rate) on scene videos.

 3. Simple permutations of the classes Av(321, 13524) and Av(321, 13452) have polynomial growth

  Lutful Karim; Nargis Khan

  2011-01-01

  A permutation is called simple if its only blocks i.e. subsets of the permutation consist of singleton and the permutation itself. For example, 2134 is not a simple permutation since it consists ofa block 213 but 3142 is a simple permutation. The basis of a permutation is a pattern which is minimal under involvement and do not belong to the permutation. In this paper, we prove that the number of simple permutations an of the pattern class with two basis of length 3 and 5 such as Av(321, 13452...

 4. Upplevelserna av ett coachande ledarskap : och vikten av emotionell intelligens för ledare

  Petersson, Lina

  2009-01-01

  Det coachande ledarskapet är ett ledarskap som fokuserar på samspelet mellan ledare och medarbetare. För att studera detta ledarskap så har syftet med denna undersökning varit att undersöka upplevelserna av detta ledarskap som personer med beteendevetenskaplig utbildning har. Resultatet visar att undersökningsdeltagarna värderar relationen mellan ledaren och medarbetaren som det grundläggande i ledarskapet. Förutom det coachande förhållningssättet i ledarskapet så handlar det också om hur led...

 5. Effekt av temperatur og fosforkonsentrasjon på celle- og genomstørrelse av Chlamydomonas reinhardtii

  Hafslund, Ola Tobias

  2014-01-01

  Temperatur og fosforkonsentrasjon spiller inn på cellesyklus til C. reinhardtii. Ikke-synkron cellesyklus gjør størrelsesendringer vanskelig å detekterer. Mulig genomstørrelse endring som følge av reallokasjon av P fra DNA til RNA funnet

 6. Å bli ergoterapeut : Dannelse av faglig identitet i ergoterapeututdanningen.

  Nymo, Astrid Vekve

  2008-01-01

  Å være student på en ergoterapeututdanning innebærer å tilegne seg og utvikle kompetanse i ergoterapi. Det handler om etter hvert å oppleve seg kompetent til å starte en yrkeskarriere som ergoterapeut. Det handler om å inneha en opplevd identitet i form av trygghet på egen kompetanse, innsikt i faget og opplevelse av tilhørighet til faggruppen ergoterapeuter. Forskning på opplevelse av faglig identitet hos ergoterapeutstudenter og ergoterapeuter har fokus på at ergoterapeuter/-...

 7. En evaluering av Fosen DMS som kompetanseaktør

  Håland, Erna; Olsen, Marit Schei

  2013-01-01

  ​Denne rapporten oppsummerer resultatene av en evaluering av Fosen DMS som kompetanseaktør i regionen. Kommunene på Fosen har over lengre tid samarbeidet på flere områder. Innenfor helsesektoren ble etter hvert Fosen DMS IKS opprettet og de siste årene har organisasjonen blitt utvidet med blant annet NettOpp Fosen og Folkehelse Fosen. Denne evalueringen har sett på pågående kompetansehevende arbeid i regi av Fosen DMS IKS, samt kartlagt de ulike aktørenes forventninger, erfaringer og ønsker f...

 8. Energieffektivisering i byggenæringen, en vurdering av passivhuskonseptet

  Flaatten, Torgeir

  2011-01-01

  Norske myndigheter har signalisert at det jobbes for å innføre passivhusnivå som forskriftskrav i 2020. Dette er et resultat av internasjonalt fokus på energieffektivisering i bygebransjen, og Norge har forpliktet seg til store kutt gjennom klimaforliket. Det har ført til hyppigere oppdateringer av teknisk forskrift som blant annet inneholder bestemmelser om energibruk i nybygg. Myndighetene har også innført støtteordninger og energimerking av bygninger for å motivere til energireduserende ti...

 9. Envirotainer : Utveckling av kompositdörr till aktiv kylcontainer

  Mellvig, Björn; Jansson, Joanna

  2014-01-01

  Detta projekt utgår från en beställning gjord av företaget Envirotainer, vars uppdrag innefattar ett konceptförslag på en kompositdörr till deras utveckling av en aktiv kylcontainer. Projektet är ett samarbete med företaget och en del ur ett större utvecklingsprojekt av den nya kompositutformade aktiva kylcontainern. Envirotainer har tillverkat dessa flygfraktscontainrar i cirka 20 år och är världsledande inom branschen där deras största fraktprodukt är vacciner och mediciner. Dessa produkter...

 10. Norges fusjonskontroll : Konkurransetilsynets praktiseringen av totalvelferdsstandarden over tid

  Larsen, Katrine Birkeland

  2013-01-01

  I denne masterutredningen tar vi for oss Konkurransetilsynets praktisering av total-velferdsstandarden. Praktiseringen baserer seg på fusjonsvedtak etter 2003. Total-velferdsstandarden legges til grunn i vilkår nummer to for inngrep mot fusjoner i konkurranselovens § 16. Velferdsstandarden tar hensyn til virkningene for alle aktører som følge av en fusjon. Masterutredningen går i dybden av Konkurransetilsynets vedtak om å godkjenne på vilkår fusjonen mellom DnB og Gjensidige i 2003. Vi finner...

 11. Norges fusjonskontroll. Konkurransetilsynets praktisering av totalvelferdsstandarden over tid

  Larsen, Katrine Birkeland

  2013-01-01

  I denne utredningen tar vi for oss Konkurransetilsynets praktisering av totalvelferdsstandarden. Praktiseringen baserer seg på fusjonsvedtak etter 2003. Total-velferdsstandarden legges til grunn i vilkår nummer to for inngrep mot fusjoner i konkurranselovens § 16. Velferdsstandarden tar hensyn til virkningene for alle aktører som følge av en fusjon. Utredningen går i dybden av Konkurransetilsynets vedtak om å godkjenne på vilkår fusjonen mellom DnB og Gjensidige i 2003. Vi finner at tilsynets...

 12. Tolkning og håndtering av seismiske skivekrefter

  Bøyum, Kristian Olav Sæterdal

  2015-01-01

  Ved innfesting og kraftoverføring mellom horisontale og vertikale skiver, vil hulldekkers manglende horisontale kapasiteter skape utfordringer. Situasjoner med store seismiske laster vil følgelig kunne gi tidkrevende beregninger, først og fremst på grunn av liten kapasitet i dekkeskiven, men også på grunn av at dimensjoneringen i stor grad skjer ved håndberegninger. Tolkning av lastbildet i programmer med FEM-analyse krever også gode forkunnskaper og kan ofte være årsak til ...

 13. Tekniske og økonomiske analyser ved utbygging av fjernvarmesystem

  Gaustad, Astrid

  2007-01-01

  Det er i dag sterkt fokus på å bekjempe klimaendringer og for å nå internasjonale utslippsavtaler. I Norge har det nå kommet nye Tekniske Byggeforskrifter, TEK 07, som tar sikte på å redusere energibruken i bygninger med totalt 25 %, og at 40 % av oppvarmingsbehovet skal dekkes av alternative energikilder. Dette gjør bruk av fjernvarme til oppvarmingsformål stadig mer aktuelt, men betyr at fjernvarmeselskapene i teorien vil få solgt mindre mengde energi over året til hver abonnent. Denne oppg...

 14. IC-påverkan av elektromagnetisk puls

  Lindskog, Claes

  2008-01-01

  Detta examensarbete undersöker effekter av en elektromagnetisk puls på IC-kretsar. För att kunna utvärdera inverkan har ett testobjekt, innehållande komponenter som skall testas, konstruerats. Detta testobjekt består av batteri, en enkel komponent och last. Ett pulsaggregat och en antenn användes för att generera de elektromagnetiska pulser som testobjektet utsattes för. Resultaten visar att inverkan på de testade komponenterna är möjlig. Inverkan visade sig vara beroende av bl.a. avståndet t...

 15. Praktisk database-administrasjon med persistens av objektorienterte systemer : kompendium

  Hansson, Knut W.

  2012-01-01

  Ved Høgskolen i Buskerud, bachelorstudiene i IT, undervises kurset "Praktisk databaseadministrasjon". Kurset består av to hoveddeler: En del fokuserer på teori om store databaser i praksis og en annen del er praktisk med bruk av Oracle (PL/SQL og objekter) og persistens av objektorienterte systemer med Visual C# og NoSQL teknikker. Den teoretiske delen foreleses og er gjenstand for vanlig, skriftlig, individuell eksamen. Den praktiske delen undervises med sterk vekt på det prak...

 16. Konstruktionen av hälsa på Instagram : En studie av unga människors uppfattning av hälsa genom bild och text

  Danielsson, Jennifer

  2014-01-01

  Unga människor är idag väl insatta användare av olika former av sociala medier - det är ofta en självklar del i deras vardag. Det sociala mediet Instagram har blivit oerhört populärt bland såväl barn som vuxna och används dagligen via mobilen för att förmedla ögonblicksbilder till omvärlden. I den här studien kommer Instagram - utifrån begrepp som hälsa, träning och konsumtion - analyseras med hjälp av teorier om makt och genus. Hälsomedvetenheten bland unga har genom spridningen på Instagram...

 17. Förändring av förpackning som utökning av marknadsmixen : En studie av fem snabbrörliga konsumentvaror inom livsmedelsbranschen

  Sandström, Carolina; Eriksson, Sofie

  2011-01-01

  Denna uppsats behandlar förändring av förpackning som en möjlig utökning av produktkategorin i Kotler & Kellers utvidgade marknadsmix. I marknadsmixen behandlas förpackningen som statisk under en varas livstid och studiens syfte var att se om förpackningsförändringar istället bör ske vid flertalet tillfällen. Genom existerande litteratur identifierades tre centrala begrepp som ansågs betydelsefulla för studien; förpackning, förändring av förpackning och differentiering. Fem olika företag ...

 18. Hantering av digitala verktygsmodeller : En studie av hur 3D-modeller av monteringsverktyg ska lagras, struktureras och geopositioneras på Scania CV AB inom Chassimontering

  Aldén, Elin

  2012-01-01

  På grund av ökad produktkomplexitet och digitala arbetssätt har fler företag insett nyttan i att implementera och använda sig av bra system för Produkt Lifecycle Management och Product Data Management för att hantera produkten genom dess livscykel. Funktionen hos PLM-system är framförallt att se till att alla har tillgång till den senast uppdaterade datan. Detta uppnås genom ett centralt ställe att lagra produktdata samt möjlighet att strukturera och hantera datan. Scania använder sig av Spec...

 19. Behovsanalys av vad som efterfrågas vid rekrytering av ekonomer : Arbetsgivarnas investering i humankapital

  Lukina, Victoria; Nilsson, Maria

  2009-01-01

  Problem:      Vad anser arbetsgivare om vikten av att investera i humankapital genom att anställa välutbildad personal? Vilka kunskaper har rekryterare om ekonomiutbildningarnas innehåll och examensnivåer?   Syfte:            Syftet med denna uppsats är att utreda arbetsgivarnas policy vad gäller investering i humankapital vid anställning, examensnivåns betydelse vid anställning till ekonomitjänster samt rekryterarnas kunskaper om ekonomiutbildningarnas innehåll.   Metod:          En kvalitat...

 20. Forskjell mellom teori og praksis ved bruk av ITIL : Analyse av situasjon i IKT-Seksjonen i Utenriksdepartementet

  2008-01-01

  Utenriksdepartementet i Oslo (UD) har innført noen av de prosesser som beskrevet i ITIL. Denne rapporten studerer rammeverket for de prosesser som er innført og ser på hvordan UD har valgt å implementere deler av disse prosessene, spesielt "ITIL Service Support: Incident Management og Service Desk”. Men hva er da ITIL? ITIL (Information Technology Infrastructure Library), er et bibliotek med et sett av ”beste praksis” bøker med de beste prosessene, rutinene og erfaringene fra mange bedrif...

 1. Land-sokkel korrelasjon av tektoniske elementer i ytre del av Senja og Kvaløya i Troms

  Thorstensen, Lene

  2011-01-01

  Feltarbeid og analyser av batymetriske-, seismiske- og gravimetriske data er sammenstilt for å korrelere tektoniske elementer i ytre del av Senja og Kvaløya i Troms. Berggrunnen i kystområdene på nordøstlige Senja og Kvaløya i Troms tilhører Vest-Troms gneis region og består av neoarkeiske og paleoproterozoiske tonalittisk gneis og mafiske intrusiver (Kattfjordkomplekset), samt metasuprakrustale og metavulkanske bergarter (Torsnes- og Astridalbelte). Foliasjonen stryker NV-SØ og endrer ori...

 2. Langtidsovervåking av miljøkvalitet i kystområdene av Norge. Hardbunnssamfunn. Datarapport 2000

  Moy, F.; Pedersen, A.; Green, N; Walday, M.

  2001-01-01

  Foreliggende datarapport inneholder tabeller over registrert materiale innsamlet på kystovervåkingens hardbunnstokt gjennomført i tidsrommet 31. mai - 18. juni 2000. Hardbunnsprogrammet for år 2000 omfattet 12 stasjoner på kyststrekningen Færder til Egersund. Toktet ble 3 dager lengre enn planlagt på grunn av meget dårlig vær i toktperioden. På alle stasjoner ble det foretatt: registrering av fastsittende algers og dyrs forekomst langs dykketransekt ned til 30 m dyp måling av plantetetthet, a...

 3. Automatiserad inmatning av provsvar på Fertilitetsenheten

  Hellsing, Anna-Natalia; Jill, Rhodin

  2013-01-01

  Fertilitetsenheten på Karolinska Universitetssjukhuset använder sig idag av databasen LinnéFiler för att hantera behandlingsprotokoll för par som behandlas för ofrivillig barnlöshet. Fertilitetsenheten kan inte enbart använda sig av Stockholms Läns Landstings journalsystem TakeCare då tillverkade embryon tillhör både mannen och kvinnan i paret och det behövs därför en sammankoppling mellan deras journaler.   Till Linnéfiler finns behov av en automatisk inmatning av provsvar tagna på provtagni...

 4. Kringgående av skatter i Finland

  Nilsson, Clara

  2014-01-01

  Detta examensarbete handlar om vad kringgående av skatter är och hur man kan få fast företagen som ägnar sig åt detta bättre. Genom att företagen kringgår skatter går Finland miste om stora summor av skattepengar. Därför är jag intresserad av vilka ändringar regeringen har gjort och vad myndigheterna gör för att få fast företagen. Den teoretiska referensramen innehåller skatteplanering och kringgående av skatter. I skatteplaneringen går jag in på vad det innebär och hur man gör det i olika fö...

 5. Utveckling av dagsresepaket för VisitSalo

  Lehtinen, Hanna

  2015-01-01

  På begäran av VisitSalo har jag utvecklat en ny tjänst i form av dagsreseplaner. VisitSalo ansvarar för marknadsföringen av turismen och turisminformationen i Salo och samlar rese- och fritidstjänster på sina hemsidor. Dagsresepaketens målgrupper är barnfamiljer och vuxna par, det vill säga generation 50+, och de riktar sig till självständiga resenärer. Syftet med den nya tjänsten är att ge turister en intressant bild av Salo som en resedestination samt erbjuda ett färdigt skräddarsytt altern...

 6. Jämförelse av trummixning inom elektronisk dansmusik

  Kuitunen, Jade-Maria

  2015-01-01

  För dagens ljudtekniker finns ett överflöd av rekommendationer för en bra mix. Detta arbete avgränsar sig till mixning av elektroniska trummor inom elektronisk dansmusik(EDM). Syftet är att jämföra tre olika trummixningstekniker utgående från en bok, en undervisvingsvideo från en betaltjänst samt en Youtube undervisningsvideo, alla inom EDM. Detta för att undersöka vilken av dessa tekniker som är att föredra. Avslutningsvis mixar jag tre olika trumversioner av samma låt vartefter tre professi...

 7. Bridge Over Troubled Water : En studie av två svenska bryggeriers bemötande av intressenter med hjälp av CSR

  Ljung, Peter; Muchewicz, Marika

  2011-01-01

  Bakgrund och problem: Corporate Social Responsibility (CSR) är ett ramverk som beskriver företags sociala ansvar och engagemang. Vidare förknippas CSR även med stakeholder management som handlar om företags bemötande och balansering av sina intressenters intressen. Oenigheter i teoretiska definitioner av CSR tyder på att det empiriskt sett kan uppstå missförstånd kring ramverket. Carlsberg Sverige och Spendrups är två företag som tar ställning och socialt ansvar via CSR men kritiseras trots d...

 8. ISO 26000 som et virkemiddel for institusjonalisering av samfunnsansvar (CSR)

  Ditlev-Simonsen, Caroline D.

  2011-01-01

  Det eksisterer diverse frivillige standarder og verktøy knyttet til bedrifters samfunnsansvar (CSR). Et nytt «skudd på stammen » er ISO 26000 Veiledning om samfunnsansvar. Denne standarden, som er utarbeidet av 500 eksperter fra 40 land, ble lansert i desember 2010. Denne artikkelen presenterer ISO 26000 og vurderer effekten av de viktigste foregående internasjonale standardene og veilederne innen CSR-in...

 9. Den historiske Jesus og dannelsen av alternativ moderne maskulinitet

  Bortne, Steinar

  2006-01-01

  Emne: Den historiske Jesus og dannelsen av alternativ moderne maskulinitet. Problemstilling: Har mannlig og kvinnelig symbolinnhold, slik det fremstår i studiet av den historiske Jesus, betydning for hvorledes vi oppfatter kjønnsroller i dag? Begrepsmessig ligger det i fremstillingen en avgrensning knyttet til kjønnsrolle hvor dette begrepet i større grad integreres og sammenfattes i begrepene kjønnsidentitet og maskulinitet. Videre er det en grunnleggende begrepsmessig erkjennelse at symboli...

 10. EST Table: AV403854 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV403854 pg--0133 10/09/28 98 %/123 aa ref|ZP_03045664.1| tail length tape measure ...protein [Escherichia coli E22] gb|EDV82450.1| tail length tape measure protein [Escherichia coli E22] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h AV404025 pg-- ...

 11. En analyse av det norske markedet for avfallsforbrenning

  Moe, Sigrid Hendriks

  2010-01-01

  Eksport av brennbart avfall til Sverige er et sentralt tema i den norske avfallsforbrenningsbransjen. I 2008 ble det eksportert omlag 500 000 tonn brennbart avfall fra Norge til Sverige (Jentoft & Juhler 2009). Eksporten er økende og bransjen frykter en dyster framtid for norsk avfallsforbrenning dersom utviklingen fortsetter. Hovedmålet med denne oppgaven er å analysere sentrale problemstillinger knyttet til eksport av brennbart husholdningsavfall til Sverige. Jeg skal beskrive dagens situas...

 12. Verdsettelse av Odfjell SE: strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse

  Stavseng, Henrik

  2015-01-01

  I denne masteroppgaven utføres det en strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av Odfjell SE. Verdsettelsen er basert på offentlig tilgjengelig informasjon. Oppgaven begynner med å presentere Odfjell og kjemikalietankbransjen. Som bransje-grunnlag velges to norske kjemikalietankselskaper; Stolt- Nielsen og Team Tankers (tidl. Eitzen Chemical). Videre presenteres tre ulike teknikker for verdsettelse, før det gjøres en besluttes å utføre en fundamental verdsettelse av Odfjell ...

 13. Akupunktur mot hetetokter ved antiøstrogenbehandling av brystkreftopererte

  Tingsrud, Ruth Helene

  2015-01-01

  Denne oppgaven omhandler akupunktur til kvinner med hetetokter, og problemstillingen er som følgende: Hvilke forhold ved akupunkturbehandlingen har betydning for behandlingsresultatet av hetetokter hos kvinner medisinert med antiøstrogener ved brystkreft? Tradisjonell Kinesisk Medisin bygger på en holistisk tilnærming, der hver pasient får en individuelt tilpasset behandling (2). Symptomene danner grunnlaget for syndromdifferensieringen og valg av punkter og nåleteknikken som benyttes (3). Op...

 14. Vurdering av utslipp av fenol og formalin til Gråelva i Stjørdal for Glava A/S

  Grande, M.

  1995-01-01

  Det er gitt vurdering av utslipp av fenol og formalin til Gråelva i Stjørdal i Nord Trøndelag fra Glava A/S's produksjon av glassullprodukter. Under helt spesielle forhold med lavvannsføring kan konsentrasjonen for begge stoffer i nedre del av Gråelva ligge på grensen til å gi akutteffekter overfor fisk og andre vannorganismer. Langtidseffekter er lite sannsynlig på grunn av stor fortynning og nedbrytning.

 15. Representasjoner av reality-tv i norsk reklamefilm. En kvalitativ tekstanalyse av reklamefilmer fra TINE, ICA og Gulesider

  Muri, Charlotte Eknes

  2013-01-01

  Dette prosjektet ser nærmere på nyere norsk reklamefilm som benytter seg av et konsept knyttet til reality-tv i sine tv-reklamer. TINE, ICA og Gulesider viser tre forskjellige måter å utnytte en slik appell via ulike former for intertekstuelle henvisninger. Oppgaven analyserer disse reklamene ved hjelp av en kvalitativ tekstanalyse. Følgende overordnete problemstilling ligger til grunn for prosjektet: Hvordan utnyttes reality-konseptet retorisk i norsk kommersiell reklamefilm?

 16. Utviklingen av Noark-standarden 1984 – 2008

  Trond Sirevåg

  2014-11-01

  Full Text Available Artikkelen behandler utviklingen av Noark – standarden for elektronisk arkivdanning i norsk offentlig forvaltning – fra versjon 1 (1984 til versjon 5 (2008. Den beskriver omstendighetene som medførte at standarden ble til i 1984, og søker å forklare hvorfor og hvordan det lyktes å utbre standarden slik at Noark-systemer ble enerådende i offentlig forvaltning i løpet av 1990-årene. Riksarkivarens strategier i Noark-utviklingen behandles, – de som fra først av fikk Riksarkivaren til å engasjere seg i standardiseringsarbeidet, de som deretter fikk Riksarkivaren til å overta forvalteransvaret for Noark, og de som senere er endret eller justert som resultat av erfaringer med Noark-baserte systemer og av nyåpnede teknologiske muligheter. Særlig vekt legges på å belyse Riksarkivarens motiver for å overta ansvaret for Noark-standarden fra 1990. Noark plasseres også i det internasjonale bildet, og sammenholdes med andre standarder som ISO 15489 og EU-standarden MoReq. Da Noark-utviklingen startet i 1984, pågikk tilsvarende utviklingsprosjekter både i Danmark og i Sverige. Artikkelen søker forklaringer på at en journal- og sakarkivstandard bare ble en realitet i Norge.

 17. Enkel bestemmelse av metylkvikksølv i ekstraherte og dekomponerte biologiske prøvetyper ved bruk av kalddamp atomabsorpsjonsspektroskopi.

  Mohanathas, Logana

  2010-01-01

  Hensikten med dette arbeidet var å utvikle en enkel metode for bestemmelse av metylkvikksølv (MeHg) i biologiske prøvetyper som blod, urin og hår. For å utvikle denne metoden ble det tatt i bruk tilgjengelige intrumenter ved Intitutt for plante- og miljøvitenskap, UMB. Totalkvikksølv (T-Hg) bestemmes i dag ved hjelp av kalddamp atomabsorpsjonsspektroskopi (CVAAS). Bestemmelse av MeHg ved bruk av CVAAS, krever en forutgående separasjon av kvikksølvspecier og oksidasjon av MeHg til Hg2+. Hydrog...

 18. Användbarhetsundersökning av Omenahotels.com

  MALMSTRÖM, OSKAR

  2014-01-01

  Internet spelar en allt större roll i turismindustrin. Konsumentens roll underlättas då det finns ett överflöde av bokningskanaler och forum för information om destinationer, hotell och tjänster. Bara under åren 2007-2011 växte andelen av kunder som handlat över nätet med 20 procentenheter. År 2011 hade dryga 30% av den finska befolkningen handlat antingen resetjänster eller logi över internet. Detta ger stor orsak till tjänsteleverantören att differentiera sig bland massorna. Omenahotels är...

 19. Effekt av beröring på kundupplevelsen

  Claréus, Olivia; Zaring, Mikaela

  2015-01-01

  De stora förändringarna inom det sociokulturella och teknologiska området har bidragit till utvecklingen av en ny dimension av marknadsföring, vilken har inriktat sig på att se och behandla kunderna som levande individer. Kundernas sinne, känslor och humör ställs i centrum. Att involvera människas sinne i tjänsteprocessen kan vara avgörande för kundens direkta upplevelse av olika köp- och konsumtionsprocesser. Denna studie syftar till att undersöka hur humör och känslotillstånd, servicekvalit...

 20. Upplevelsen av att leva med diabetes mellitus typ 2

  Nilsson, Louise; Forsander, Lina

  2016-01-01

  Diabetes typ 2 är en kronisk sjukdom som ökar över hela världen. Orsakerna till diabetes kan relateras till livsstil. En litteraturöversikt gjordes där elva artiklar med kvalitativ design granskades och analyserades. Syftet var att beskriva upplevelser av att leva med diabetes mellitus typ 2. I resultatet framkom fyra kategorier: att känna rädsla inför framtiden, känslomässiga konsekvenser av att leva med diabetes typ 2, vikten av att ha tillräcklig kunskap och att må bättre genom förändrade ...

 1. Enklare redovisning : Granskning av Statens Offentliga Utredning 2008:67

  Lexell, Anna; Lindstedt, Kristina; Valkonen-Evertsson, Marina

  2009-01-01

  Regeringen gav år 2007 en grupp i uppdrag att leda förenklingen gällande enklare redovisning som en del av det stora förenklingsarbetet i Sverige. Förenklingsarbetet går ut på att sänka de administrativa lagreglerade kostnaderna för svenska företag med 25 procent till 2010. Under 2008 presenterades en av åtgärderna inom förenklingsarbetet; ”Delbetänkandet om Enklare redovisning – SOU 2008:67”. Några av de föreslagna förändringarna innebära att normgivande organ och i synnerhet Bokföringsnämnd...

 2. Ljudsignalens inverkan på individens uppfattning av varningsmeddelanden

  Malki, Samar; Shatri, Laurela

  2006-01-01

  Uppsatsen behandlar ett antal teorier om vilken påverkan ljudsignaler har på individen. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur individen påverkas av ljudsignaler och kopplar ihop ljudsignaler som en teknisk produkt är avsedd att förmedla. För att på bästa sätt kunna utforska fenomenet utfördes ett experiment med hjälp av musikprogrammet Acoustica Mixcraft och åtta stycken ljudsignaler, varav 16 personer deltog i undersökningen. Fastställning av data presenterades i 3 tre- vägs ANOVA. R...

 3. En presentasjon av MODAG-modellens struktur og egenskaper

  Cappelen, Ådne; Moum, Knut

  1987-01-01

  På slutten av 1970-tallet arbeidet en i forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå parallelt med tre modellprosjekt; kvartsmodellen KVARTS, årsmodellen MODAG og likevektsmodellen MSG-4. Bakgrunnen for MODAG-modellene var ønsket om å bruke mer aggregerte modeller som kunne løses innenfor programsystemer som sikret raskere og billigere løsninger enn hva var mulig med MODIS IV. Dessuten ønsket man å utvikde beskrivelsen av økonomisk atferd i forhold til MODIS IV, slik at en lettere kunne stud...

 4. Resultater av SkatteFUNN – patentering og innovasjoner

  Cappelen, Ådne; Raknerud, Arvid; Rybalka, Marina

  2007-01-01

  SkatteFUNN ble opprettet i 2002 som et tiltak for å øke norsk næringslivs forsknings- og utviklingsinnsats. Statistisk sentralbyrå har siden 2004 evaluert ordningen og sluttrapport fra evalueringen skal foreligge innen utgangen av 2007. I denne rapporten presenteres effekter av SkatteFUNN-ordningen på foretakenes innovasjonsaktiviteter. Vi studerer endringer i foretakenes innovasjonsvirksomhet i perioden 1999-2001, dvs. før SkatteFUNN ble innført, til perioden 2002-2004 som er årene rett ette...

 5. Avkomsgranskning av bukker : ved naturlig parring eller semin?

  Tveiten, Hilde

  2012-01-01

  Saneringsprosjektet ”Friskere geiter”, avvikling av stadig flere bukkeringer og en jevn nedgang i antall geitebruk har gjort avlsarbeidet på geit vanskelig de siste årene. Norsk Sau og Geit, som har ansvaret for avlsarbeidet på norsk melkegeit, forberedte seg i 2006 på å gå over fra å avkomsgranske bukker i bukkeringer til å ta inn prøvebukker på seminstasjon og bruke kunstig inseminering istedenfor. Imidlertid har ikke salget av sæddoser stått til forventningene, og fremdeles blir kun en lit...

 6. Anonyma internetkulturer : En studie av ”lurkers” upplevelser

  Gidlund, Joakim

  2012-01-01

  Introduktion: Internet består idag av flertalet forum som var och en kan karaktäriseras som en internetkultur. Dessa forum inriktar sig till att antingen anonymisera sina användare för att utnyttja yttrandefrihetens maximala potential, eller icke-anonymitet där användare kan kopplas till personliga uppgifter tillgängliga till de som vistas på forumet. Allt fler svenskar väljer anonymiseringstjänster på grund av de digitala övervakningslagarna som har trätt i kraft under 2000-talet. Syftet: sy...

 7. Livsmedelsval vid vegankost : Intagsfrekvenser av livsmedel och kosttillskott

  Bergqvist, Lisa

  2013-01-01

  Bakgrund Vid vegankost är det viktigt att vara uppmärksam på att man får i sig alla näringsämnen som kroppen behöver. Extra uppmärksam behöver man vara på till exempel vitamin B12, vitamin D, omega-3-fettsyror, järn, kalcium, jod och selen. Få studier belyser livsmedelsval och intagsfrekvenser av livsmedel vid vegankost. Syfte Att undersöka livsmedelsval och intagsfrekvenser av livsmedel samt kosttillskott hos vuxna personer i Sverige som lever på vegankost. Metod Livsmedelsval och intagsfrek...

 8. En studie av Fish-Bird’s navigeringssystem

  Edvinsson, Lisa

  2009-01-01

  Fish-Bird är ett pågående vetenskapligt/konstnärligt projekt som genomförs i samarbete mellan konstnären Mari Veloni och Australien Center for Field Robotics. I korthet består projekt av två robotar i form av rullstolar som interagerar med varandra och sin omgivning. Robotarna heter Fish respektive Bird och därav projektnamnet Fish-Bird. Detta examensarbete utvärderar Fish-Birds navigeringssystem. Bakgrunden till utvärderingen är en oklarhet i huruvida navigeringssystem är ofullständigt eller...

 9. Fysisk aktivitet inom rehabiliteringen av anorexi : - En systematisk litteraturstudie

  Högnäs, Maria

  2011-01-01

  Studiens syfte var att undersöka hur fysisk aktivitet påverkar unga flickor (12-24 år) med anorexi, i samband med rehabilitering. Skribenten vill dessutom ytterligare få specificerat vilken typ av fysisk aktivitet som kan vara lämplig för denna målgrupp. Frågeställningarna besvaras genom en systematisk litteraturstudie. Genom databassökning och frisökning hittades 14 relevanta artiklar som genomgick en kvalitetsgranskning, enligt en modifierad metod för kvalitetsgranskning av Forsberg & Wengs...

 10. Bruk av opinionsledere på sosiale medier

  Helle, Oda Minge; Lebedeva, Olga

  2015-01-01

  Med utgang punkt i den norske motebransjen har vi valgt å se på bruk av opinionsledere i markedsføring på sosiale medier. Bakgrunnen for valget er vår interesse for mote, og det potensiale som ligger i markedsføring på sosiale medier. Sosiale medier får stadig flere brukere som har tilgang store deler av døgnet. Forbrukere blir derfor eksponert for mye indirekte og direkte markedsføring. Vi har valgt det norske merket Tom Wood som utgangspunkt for eksempler i oppgaven da de aktivt bruker sosi...

 11. Utveckling av webbsida med användargränssnittmetoder

  Fried, Ulrika; Hallgren, Kristina

  2005-01-01

  Restaurangen Knäppingen – Stadsmuseets Café & Kök i Norrköping var i stort behov av en marknadsförande och informativ webbsida med en administrativ del. Syftet med detta arbete var skapa en webbsida med användbarhet enligt Usability Engineerings arbetspunkter. Användbarhet innebär att ett system är ändamålsenligt, effektivt och tillfredsställande. Förutom beställarnas krav hade vi ganska stor frihet att utforma det första designförslaget. Därefter fortsatte utvecklingen av webbsidan utifr...

 12. Verdsettelse av Widerøe's Flyveselskap AS

  Moe, Kirsti; Opeide, Nina

  2013-01-01

  Formålet med denne avhandlingen har vært å estimere den teoretiske markedsverdien av Widerøes Flyveselskap AS, med bakgrunn i at morselskapet SAS ble måtte selge på grunn av likviditetsproblemer. Prosessen resulterte i en verdi på egenkapitalen på NOK 2 424 millioner. Verdivurderingen er gjennomført i henhold til rammeverket fundamental analyse. I tråd med dette rammeverket startet vi med å kartlegge selskapet og bransjen de opererer i, luftfartsindustrien, før vi videre gjennomførte uli...

 13. EST Table: AV403981 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available terminase large subunit (DNA packaging protein A) from bacteriophage origin [Escherichia coli UMN026] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h AV403981 pg-- ... ...AV403981 pg--0297 11/12/09 n.h 10/09/28 100 %/265 aa ref|YP_002411376.1| terminase large subunit (DNA packag...ing protein A) from bacteriophage origin [Escherichia coli UMN026] emb|CAR11828.1|

 14. Dans som arkivmaterial : En semiotisk studie av danshandlingar

  Daniel, Onna

  2015-01-01

  Ämnet för denna uppsats är dans som arkivmaterial. Teckningar, dansnotation, recensioner, fotografier, rörlig bild och motion capture studeras som handlingstyper som dans bevaras genom. Syftet är att ta reda på vad som har hänt mellan dans och danshandling. Vilken slags representanter av dansen är handlingarna? Vidare knyter studien an till ett användarperspektiv och en annan frågeställning lyder: vad får forskare som studerar rörelse som har skett ut av handlingarna? Hur kan handlingstyperna...

 15. Inspeksjon av ikke-piggbare rørledninger

  Solli, Maria Sund

  2015-01-01

  Rørledninger er som blodårer i olje- og gassutvinningen, og vi har mange tusen km med rørledninger bare på norsk sokkel. Integriteten av rørledninger er utfordrende for olje- og gassindustrien. For å kunne sikre integriteten må man derfor utføre inspeksjon og overvåkning av rørledningene, noe som må gjøres rutinemessig gjennom hele levetiden. Inspeksjon kan utføres både utvendig og innvendig. Ved innvendig inspeksjon utgjør pigging en vesentlig rolle. I piggbare rørledninger kan piggen betrak...

 16. Tar robotene over? : en casestudie av ASKO Sentrallager AS

  Solbakken, Benedicte; Ramskjell, Kristoffer

  2014-01-01

  Dagligvarehandelen omsatte i 2012 for 148 milliarder kroner og distribusjonen av varer er en utfordrende oppgave i vårt langstrakte land. Effektivisering av forsyningskjeden fra leverandør og ut til kunde er helt sentralt. Robotene som hjelper til med å fordele varer fra paller og over i mindre kasser krever at varene er stablet på helpaller. ASKO SENTRALLAGER AS har siden 2012 endret sine bestillingsmengder for å få flere helpaller inn på det nye høylageret. Endret bestillingsmengde til fle...

 17. Hvordan bruken av budsjett og alternative styringsverktøy påvirker insentivsystem: en studie av norske banker : adopsjon av beyond budgeting som driver for design av insentivsystem

  Granvik, Håkon Alexander; Kallestad, Ole Christian

  2015-01-01

  Temaet for utredningen er hvordan bruken av budsjett og alternative styringsverktøy påvirker design av insentivsystem hos norske bank- og finansaktører. Forskningsobjektene i denne studien er Danske Bank, DNB, Handelsbanken, Nordea og SpareBank 1 Gruppen. Før arbeidet med utredningen startet, kjente vi til at Handelsbanken og SpareBank 1 Gruppen har adoptert styringsfilosofien kjent som Beyond Budgeting. Utredningen søker å gi svar på om banker som har adoptert Beyond Budgeting benytter andre...

 18. Revisjon av anleggskontrakter i henhold til god revisjonsskikk

  Woxen, Hans Jacob; Feng, Yennie Jie Zhen

  2014-01-01

  Prosjektregnskap må føres når anleggskontrakter foreligger. I de tilfelle disse inneholder vesentlig feilinformasjon, påvirker dette årsregnskapet i tilsvarende grad. Hvordan revisor må revidere for å ivareta kravet til god revisjonsskikk, utgjør problemstillingen som ligger til grunn for denne masteroppgaven. Anleggskontrakter er ifølge IAS 11 kontrakter som er særlig fremforhandlet for tilvirkning av en eiendel eller en kombinasjon av eiendeler. Denne definisjonen utdypes ...

 19. Informasjonsgjenfinning og visualisering av relasjoner i norsk popmusikk

  Langseth, Anders

  2015-01-01

  Utforskning i og tilgang til innhold i norsk popmusikk er et stort interesseområde med flere aktive aktører. Akademiske, kommersielle og private aktører er interessert i å forstå norsk popmusikk, oppdage interessante mønstre og utforske relasjoner mellom sanger. For å realisere dette kreves det ofte menneskelig analyse av flere tusener av sanger, noe som er en tidskrevende oppgave. Ved å bruke gjenfinningsmetoder for å finne relasjoner og å visualisere de i et ny...

 20. Organiserande av en konferens - Case: YH-biblioteksdagar i Arcada

  Tuovinen, Tiina; Byman, Pernilla

  2014-01-01

  Syftet med detta praktiska examensarbete var att organisera Yrkeshögskolors biblioteksdagar 2014 tillsammas med en planeringsgrupp, samt redogöra för hur evenemanget genomfördes och hur våra ansvarsområden lyckades. Examensarbetet byggdes upp med hjälp av en teoretisk referensram som baserade sig på evenemangsplaneringsteorier. Ar-betsprocessen dokumenterads i form av definitions-, planerings-, genomförande- och reflektionsfaser. I reflektionsfasen analyserades hela processen både med hjälp a...

 1. Strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av Renewable Energy Corporation ASA

  Søvik, Lene; Sømme, Tore

  2011-01-01

  Hva er vi villige til å betale for en aksje? ”Price is what you pay, but value is what you get” av Professor Stephen H. Penman i boken ”Financial Statement Analysis and Security Valuation” 2010, poengterer at en aktiv investor ser på prisen for en aksje som kostnaden ved en investering, og ikke verdien av en aksje. I denne utredningen ønsker vi å utfordre markedsverdien til REC, og undersøke om aksjen er over eller underpriset i forhold til børsverdi. Dette har vi gjort ved å foreta en f...

 2. Utveckling av elektronik och solpanel till portabel solcellsdriven lampa

  Melin, David; Wretblad, Simon

  2010-01-01

  Syftet med detta projekt har varit att utveckla en solpanel och elektroniken till en portabel solcellsdriven lampa. Huvuddelarna i systemet är en solpanel, en ljuskälla, ett batteri och ett USB-uttag för att användaren ska kunna ladda t.ex. en mobiltelefon. Målet har varit att leverera produktionsunderlag för en färdig slutprodukt. En solcell är en halvledare som direkt omvandlar solljusets energi till elektrisk energi i form av likström. Den spänning och ström som alstras av en solcell är be...

 3. Oppdragelse etter intensivbehandling av barn : kan eksistensielle kriser endre oppdragelsen?

  2005-01-01

  SAMMENDRAG Problemområdet: Når et barn blir akutt/kritisk syk og må intensivbehandles, er det godt mulig at foreldrene ved siden av sterke emosjoner, opplever en krise av eksistensiell art der spørsmål om livsverdier kan oppstå. Det kan være mulig at samspillet innad i familien og foreldrenes oppdragelsespraksis endres når familien kommer hjem. Min erfaring fra klinisk praksis, fra teori og forskningsartikler kan tyde på det. Målet er å få fram mulige utfordringer for familien etter at et ...

 4. Skjulte spillere? En studie av kvinner som spiller dataspill

  Agdestein, Maren

  2009-01-01

  Denne oppgaven undersøker hvordan er det å være en kvinne som spiller dataspill. Spørsmålet kommer på bakgrunn av forskning som har vist at mange forbinder dataspill med menn og gutter, dernest at det hittil er gjort lite forskning på bruk av spill blant voksne. Jo Bryce og Jason Rutter gjør oppmerksom på at at kvinnelige spillere er synlige på statistikkene, men ikke i like stor grad i offentlige spillerom som store datatreff, spillbutikker, spillforum osv. Et motiv for oppgaven er synliggjø...

 5. Utveckling av metod för mätning av Overall Equipment Effectiveness vid Siemens Industrial Turbomachinery AB

  Larsson, Andréas; Lönnberg, Patrik

  2007-01-01

  Siemens Industrial Turbomachinery AB (SIT AB) i Finspång är ett företag vars verksamhet är inriktad på tillverkning av gas- och ångturbiner för främst industriella tillämpningsområden. Företaget har cirka 2 100 anställda och är en del av den tyska storkoncernen Siemens AG. Inom SIT AB har det sedan tidigare funnits en delad mening kring vilka orsaker som främst bidrar till förluster inom företagets produktion. I dagsläget genomförs flera olika typer av driftsuppföljningar, ett problem är dock...

 6. Stabilisering av insektsangripna möbler : en jämförande studie av konsolidanter

  Nolin, Cecilia

  2009-01-01

  Denna rapport är en jämförande studie av utvalda konsolidanter som används till att stabilisera nedbrutet insektsangripet trä. Av de trägnagande skadeinsekter vi har i Sverige är det främst den strimmiga trägnagaren som är intressant i möbelsammanhang. I rapporten beskrivs den strimmiga trägnagaren, en liten skadeinsekt som kan åstadkomma stor skada om den får verka ostörd. Insekten finns utspridd i hela Europa och är ett stort problem då den angriper alla typer av träslag. Nedbrutet insektsa...

 7. Implementering av en BIM-nytta i förvaltning : Systematisk brandskyddskontroll av handbrandsläckare

  Gaouar, Bachir; Kågas Ramström, Elin

  2014-01-01

  ”BIM i staten” är ett initiativ från de fem statliga byggherrarna. Tillsammans har de bestämt sig för att hitta en gemensam strategi som ställer krav på byggnadsinformationsmodeller. Konsultbolaget Tyréns AB har agerat konsultstöd vid framtagandet av denna strategi. Implementering av en BIM-nytta i förvaltning är en undersökning i att effektivisera ärendehantering inom förvaltning. Effektiviseringen görs baserat på bedömningen av dagens förvaltningsprocess och framtidens hypotetiska förvaltni...

 8. En kartlegging av det regionale innovasjonssystemet innen IKT/elektronikk Horten - Kongsberg

  Velvin, Jan; Qvenild, Rolf; Branstad, Ole; Uhlin, Åke

  2003-01-01

  Denne rapporten er resultatet av et forprosjekt gjennomført for SND Vestfold og SND Buskerud av Høgskolen i Vestfold og Høgskolen i Buskerud. Den er utført som en del av samarbeidet mellom SND, Forskningsrådet (NFR) og SIVA om utvikling av regionale innovasjonssystemer i ARENA-programmet. Studien av innovasjonssystemet i aksen Horten og Kongsberg viser hvordan store lokale aktører ser på egen innovasjon og regionens innovasjossystem. Resultatet av denne rapporten vil være en del av beslutn...

 9. Konceptrealisering av tappvarmvattenproducerande sol- och luftvärmepump : Framtagning av funktionsprototyp med syftet att tilltala investerare eller samarbetspartner

  Holmén, Andreas

  2012-01-01

  Detta arbete har varit ett examensarbete för högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design vid Karlstads universitet. Examensarbetet omfattade 22,5 högskolepoäng och har utförts av Andreas Holmén. Handledare från Karlstads universitet var industridesigner och universitetsadjunkt Lennart Wihk och examinator var proffessor Fredrik Thuvander. Examensarbetet var en del av ett större projekt som involverade ytterligare fem studenter. Projektet var ett industrisamarbete mellan Karlsta...

 10. Elektrifisering av traktoren kombinert med bruk av solenergi produsert på låvetaket. En mulighetsstudie.

  Alve, Heidi Urianstad

  2015-01-01

  Formålet med oppgaven er å beregne hvor store jorder som kan driftes med elektriske traktorer ved hjelp av den elektriske energien produsert av et fotovoltaisk anlegg (PV-anlegg) på låvetaket til en gård. Første del oppgaven beregner virkningsgrad, effekt- og energiflyt for traktoren. Beregningene er gjort for to alternative elektriske traktorer, henholdsvis en batteridrevet og en hydrogendrevet traktor. Grunndataene for analysene hentes fra en konvensjonell dieseltraktors bruksmønster o...