WorldWideScience

Sample records for av lagstiftningsgrund och

 1. Mjukvaruprojekt och konsekvenserna av Scrum

  Stenehall, Johan; Rahmani, Solmaz

  2009-01-01

  Under sent 1990-tal började utvecklare att bli mer och mer missnöjda med rådande arbetsformer i projekt. Utvecklarna upplevde att modeller som vattenfallsmodellen inte längre speglade verkligheten för utvecklingen. Detta missnöje resulterade i att en mängd nya arbetsmodeller uppstod och 2001 samlades de under Agile Manifesto. Agile lägger tyngdpunkten på individfokus, fungerande mjukvara, kundsamarbete och föränderlighet. Scrum är just nu ett av de mest populära ramverken inom ag...

 2. Navigering och styrning av ett autonomt markfordon

  Johansson, Sixten

  2006-01-01

  I detta examensarbete har ett system för navigering och styrning av ett autonomt fordon implementerats. Syftet med detta arbete är att vidareutveckla fordonet som ska användas vid utvärdering av banplaneringsalgoritmer och studier av andra autonomifunktioner. Med hjälp av olika sensormodeller och sensorkonfigurationer går det även att utvärdera olika strategier för navigering. Arbetet har utförts utgående från en given plattform där fordonet endast använder sig av enkla ultraljudssensorer sam...

 3. Kombination av text och bild i undervisningen

  Lindbom, Yvonne

  2008-01-01

  Mitt arbete beskriver hur man kan arbeta ämnesövergripande med bild och text i kombination. Jag vill i mitt arbete genom exempel visa vikten av att bild och text vävs samman i undervisningen. Mitt val av arbete grundar sig på att mina elever saknade förståelse av bildspråket. Orden och texterna kom därför in som ett naturligt moment i undervisningen. Syftet med arbetet är att undersöka hur text och bild i kombination kan ge en djupare förståelse för bildspråket. Ett ämnesövergripande arbete g...

 4. Design och produktionsanpassning av undervattensfarkost

  Larsson, Elin

  2014-01-01

  Vid årsskiftet 2013-2014 lanserade Ocean Robotics International en undervattensfarkost med främsta syfte att filma och samla in data under ytan. För att farkosten ska kunna operera tyngdlöst i vattnet används ett flytmaterial vars utformning uppnår väldigt höga tillverkningskostnader. Därför finns det efterfrågan ifrån företaget att utveckla en farkost bättre anpassad för produktion, för att på så sätt möjliggöra minskade produktionskostnader.  Dessutom har företagets huvudsakliga kunder ange...

 5. Konstruktion och utveckling av pneumatisk pressfixtur

  Nyberg, Michael

  2007-01-01

  Flextronics Design i Linköping, som ingår i den stora amerikanskägda Flextronics- koncernen, är en industrialiseringsenhet på mobiltelefonsidan. Det innebär att verksamheten kretsar kring att ta fram test- och monteringsprocesser, samt tillhörande utrustning, som sedan implementeras hos högvolymsfabrikerna belägna i olika låg-kostnads-länder. På mobiltelefonerna finns, beroende på modell, ett antal detaljer som pressas fast, antingen för hand, med en manuell press, eller med hjälp av en pneum...

 6. Samband mellan fysisk aktivitet och konsumtion av kaffe och energidrycker i årskurs 9

  Dahlberg, Fanny

  2016-01-01

  Dahlberg, F. 2016. Samband mellan fysisk aktivitet och konsumtion av kaffe och energidrycker. Pro gradu-avhandling i idrottspedagogik. Institutionen för idrottsvetenskaper. Jyväskylä universitet. 66 sidor. Syftet med avhandlingen är att undersöka kaffe- och energidryckskonsumtion bland elever i årskurs 9. Jag intresserar mig speciellt för att undersöka om det finns samband mellan å ena sidan elevernas fysiska aktivitet och deras deltagande i föreningsidrott och å andra sidan kaffe- och en...

 7. Livsmedelsval vid vegankost : Intagsfrekvenser av livsmedel och kosttillskott

  Bergqvist, Lisa

  2013-01-01

  Bakgrund Vid vegankost är det viktigt att vara uppmärksam på att man får i sig alla näringsämnen som kroppen behöver. Extra uppmärksam behöver man vara på till exempel vitamin B12, vitamin D, omega-3-fettsyror, järn, kalcium, jod och selen. Få studier belyser livsmedelsval och intagsfrekvenser av livsmedel vid vegankost. Syfte Att undersöka livsmedelsval och intagsfrekvenser av livsmedel samt kosttillskott hos vuxna personer i Sverige som lever på vegankost. Metod Livsmedelsval och intagsfrek...

 8. Radikala och extrema grupper: Anslutning, kontinuitet och urkoppling i ljuset av social identitetsteori

  Ahocheshm, Arash

  2014-01-01

  Studier om engagemang i extrema och radikala grupper har begränsats till en grupp åt gången. Djupare psykologisk förståelse för fenomenet har efterfrågats. Syftet med föreliggande studie var att utforska likheter mellan föredetta medlemmar av olika radikala och extrema grupper, beträffande faktorer bidragande till anslutning, kontinuitet och urkoppling, samt hur processen bakom anslutning, kontinuitet och urkoppling kan förklaras med hjälp av social identitetsteori (Tajfel & Turner, 1986)...

 9. Behandlares upplevelser av självmordsförebyggande arbete och utbildningen "Suicidprevention - teori och praktik"

  Kulbay, Gülay

  2006-01-01

  Studien avsåg att ge en bild av hur det är för kursdeltagare i ”Suicidprevention - teori och praktik”, och deras arbetskollegor att jobba med självmordsnära patienter samt hur en utbildning i suicidprevention påverkade detta arbete. Datainsamlingen skedde genom att åtta personer, fyra som gick utbildningen ”Suicidprevention teori och praktik”, och fyra som var arbetskollegor till dessa, intervjuades två gånger. Materialet analyserades genom induktiv tematisk analys. Slutsatserna är att det su...

 10. Utveckling av elektronik och solpanel till portabel solcellsdriven lampa

  Melin, David; Wretblad, Simon

  2010-01-01

  Syftet med detta projekt har varit att utveckla en solpanel och elektroniken till en portabel solcellsdriven lampa. Huvuddelarna i systemet är en solpanel, en ljuskälla, ett batteri och ett USB-uttag för att användaren ska kunna ladda t.ex. en mobiltelefon. Målet har varit att leverera produktionsunderlag för en färdig slutprodukt. En solcell är en halvledare som direkt omvandlar solljusets energi till elektrisk energi i form av likström. Den spänning och ström som alstras av en solcell är be...

 11. Modellering och reglering av tvåarmad golfrobot

  Meymi, David

  2010-01-01

  SammanfattningDetta examensarbete har utförts delvis på University of Florida i Gainesville, USA, och delvis på KTH i Stockholm, Sverige. Syftet med arbetet har varit att undersöka hur en pneumatiskt driven golfswings robot kan modelleras och automatiseras för att kunna konkurrera med existerande golfswings robotar som t.ex. Iron Byron. Fördelen med prototypen som byggts av studenter på University of Florida är att den har två armar vilket enligt Hunt och Wiens (2003) ger en mer realistisk oc...

 12. Syns man inte, finns man inte? : GANT Swedens hantering av image och relationer via Instagram och Pinterest

  Wängborg, Linda

  2014-01-01

  Sammanfattning Titel: Syns man inte, finns man inte? GANT Swedens hantering av image och relationer via Instagram och Pinterest. Examinationsdatum: 2014-01-07 Kurs: Examensarbete inom Medie- och kommunikationsvetenskap, Public relations och information, 15 högskolepoäng (15 ECTS). HT2013, Kandidatkurs: Medie- och kommunikationsvetenskap, 30 högskolepoäng (30 ECTS). Författare: Linda Wängborg Handledare: Jonas Jonsson Examinator: Christian Christensen Nyckelord: sociala medier, public relation...

 13. Sociala medier och levnadsvanor : Användning av Facebook och Twitter samt mat-, motions- och sömnvanor

  Lindström, Anna

  2013-01-01

  Bakgrund: Ohälsosamma levnadsvanor bidrar avsevärt till sjukdomsbördan. Allt mer tid spenderas vid skärm och forskning tyder på negativa effekter på mat-, motions- och sömnvanor. Teknikens utveckling har förändrat skärmtiden. Sociala medier har intagit en viktig plats i mångas liv och skärmtid är inte längre automatisk förknippat till faktorer såsom stillasittande samt möjlighet att äta mer. Forskning om levnadsvanor och sociala medier saknas. Syfte: Att undersöka graden av användning av de s...

 14. Etik och ekonomiskt handlande : En undersökning av moral och egenintresse

  Romare, Johanna

  2014-01-01

  Denna avhandling behandlar frågan om i vilken utsträckning ett egenintresserat handlande kan vara etiskt berättigat. Utgångspunkten för analysen är homo economicus, den neoklassiska ekonomiska teorins antagande att individer är rationella och ultimat motiveras av sitt egenintresse. Efter en kort översikt av grunddragen i den neoklassiska ekonomiska teorin analyseras och preciseras egenskaperna hos homo economicus. Därefter utformas en normativ etisk teori för individer med anknytning till Joh...

 15. Betydelsen av depressiva och schizofrena symptom i neuropsykologiska utredningar

  Stenberg, Jonas

  2010-01-01

  Ett av huvudsyftena vid en neuropsykologisk undersökning är att bestämma huruvida en patients resultat tyder på hjärnskada eller inte. Forskning på psykiatriska patienter har visat att psykopatologi som schizofreni, och i mindre utsträckning depression, är förbundet med kognitiv svikt, medans forskningen på sammanhangen mellan neuropsykologisk prestation och psykopatologi i neuropsykologiska populationer har fått blandade resultat. I tillägg till detta vet man att psykopatologi är en vanlig f...

 16. Musikundervisning i Namibia : En studie av ramfaktorer och styrdokument i teori och praktik

  Erdelius, Erik; Öman, Johan

  2011-01-01

  Syftet med denna studie är att undersöka hur musiklärare i Namibia förhåller sig till läroplaner och ämnets förutsättningar och hur det påverkar deras uppfattning om musikutbildning. Studien är en undersökning om vilka tyngdpunkterna i de namibiska styrdokumenten i ämnet musik är. Vi har undersökt hur kursplanen tolkas i teorin och i praktiken av lärare. Dessutom har vi undersökt vilka ramfaktorer som är rådande för en musiklärare i Namibia och hur dessa faktorer påverkar undervisningen. Denn...

 17. Scrum - en analys av praktik och problematik

  Jungstedt, Philip; Moy, Charlie

  2015-01-01

  Agila metoder blir allt vanligare bland IT företag i hela världen. I dagsläget är de vanligare ände traditionella metoderna inom utveckling. Bland dessa metoder återfinns Scrum som denvanligaste metoden.Detta arbete har som syfte att analysera hur Scrum tillämpas inom organisationer för attfungera på ett praktiskt plan, eftersom alla företag inte ser likadana ut och inte stöter påsamma problem. Till grund för analysen har en litteraturstudie utförts gällande de olika agilametoderna för att hi...

 18. Rollspelares egna erfarenheter av bordsrollspel : Kvalitativa studier om rollspelarnas positiva och negativa effekter av spelandet

  Ekwall, Tinah

  2014-01-01

  Rollspel är en fritidssysselsättning som lockar många ungdomar att börja spela. Det kan dock anses som mer än en hobby för många, då det kan bidra till utvecklat socialliv, stärkt självkänsla och allmänbildning. Det råder dock blandade föreställningar om vad rollspel egentligen innebär. Studiens syfte  är att beskriva och analysera rollspelares egna upplevelser av de sociala effekterna av spelandet. Frågeställningarna är: Vad är rollspelarnas egna upplevelser av negativa konsekvenser av spela...

 19. Överviktiga barns upplevelser av hälsa och lidande

  Ekstrand, Magnus; Ekstrand, Irina

  2010-01-01

  Bakgrund: I bakgrunden beskrivs viktiga begrepp som hälsa, lidande, övervikt, konsekvenser av övervikt, behandling, utsatthet och betydelse av aktivitet. Detta för att läsaren ska kunna förstå vidden av problemet. Studien kommer att inrikta sig på överviktiga barn och ungdomar.Problem: Övervikt hos barn och ungdomar är ett växande problem som leder till flera negativa konsekvenser, många fysiska men även psykiska, andliga och sociala.Syfte: Att beskriva överviktiga barn och ungdomars upplevel...

 20. Klimatundersökning i krypgrund : Mätning och simulering av temperatur och fukthalt

  Jonsson, George

  2014-01-01

  Köket på centralsjukhuset i Karlstad har byggts om. Efteråt har fuktproblem lokaliserats i vissa delar av krypgrundens tak under köket. Landstingsfastigheter, som sköter lokalerna, är intresserade av att få bort fukten samt undersöka hur klimatet i krypgrunden skulle förändras vid eventuella åtgärder med detta syfte. Genom mätningar av temperaturer och fuktighet på olika platser i krypgrunden har klimatet fastställs. De mätningar som gjordes momentant var yttemperaturer på krypgrundens golv o...

 1. Den töjbara gränsen mellan läkemedel och drog : En analys av massmedias skildring av Ritalin, Concerta och Strattera

  Qaderi, Josef

  2016-01-01

  Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka hur ADHD-medlen Ritalin, Concerta och Strattera skildras i massmedia. Specifikt studeras den töjbara gränsen mellan läkemedel och drog med avseende på ADHD-medlen. Uppsatsen tar sin utgångspunkt i socialkonstruktionismen och den kritiska diskursanalysen. Sammanlagt analyserades 183 tidningsartiklar som förekom mellan 2002-2015 i åtta av de största svenska dags- och kvällstidningar. Resultatet visar att Ritalin, Concerta och Strattera konstruera...

 2. Upplevelserna av ett coachande ledarskap : och vikten av emotionell intelligens för ledare

  Petersson, Lina

  2009-01-01

  Det coachande ledarskapet är ett ledarskap som fokuserar på samspelet mellan ledare och medarbetare. För att studera detta ledarskap så har syftet med denna undersökning varit att undersöka upplevelserna av detta ledarskap som personer med beteendevetenskaplig utbildning har. Resultatet visar att undersökningsdeltagarna värderar relationen mellan ledaren och medarbetaren som det grundläggande i ledarskapet. Förutom det coachande förhållningssättet i ledarskapet så handlar det också om hur led...

 3. Barns bilder av staden : Minecraft, preferenser och lek

  Karlsson, Eva

  2015-01-01

  Barnperspektivet inom fysisk planering har fått större uppmärksamhet de senaste decennierna, och då barns åsikter om miljöer har visat sig vara viktiga men svåra för planerare att tolka testas ständigt nya dialogmetoder för att kommunicera med barn. De senaste åren har datorspelet Minecraft börjat användas för detta, där barnen själva får visualisera och gestalta sina stadsbilder. Detta innebär att tolkningen av dessa bilder sker senare i skaparprocessen än vid annan dialog, varvid frågor om ...

 4. Konceptrealisering av tappvarmvattenproducerande sol- och luftvärmepump : Framtagning av funktionsprototyp med syftet att tilltala investerare eller samarbetspartner

  Holmén, Andreas

  2012-01-01

  Detta arbete har varit ett examensarbete för högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design vid Karlstads universitet. Examensarbetet omfattade 22,5 högskolepoäng och har utförts av Andreas Holmén. Handledare från Karlstads universitet var industridesigner och universitetsadjunkt Lennart Wihk och examinator var proffessor Fredrik Thuvander. Examensarbetet var en del av ett större projekt som involverade ytterligare fem studenter. Projektet var ett industrisamarbete mellan Karlsta...

 5. Franchise : En jämförelse av franchiseregleringar i Sverige och USA

  Hansson, Sara; Sundbom, Jenny

  2014-01-01

  Franchise är idag en vanlig samarbetsform för att utveckla och expandera affärskoncept. Med franchise avses samarbetet mellan två näringsidkare, franchisegivare och franchisetagare, vilka utbyter prestationer såsom kunskap, erfarenhet och koncept gentemot royalty och avgifter. Samarbetsformen härstammar främst från USA och områdets regleringar, både i Europa och i Sverige, har inspirerats av USA. I Sverige finns sedan år 2006 en specialreglering avseende franchise, vilken reglerar ett minimi-...

 6. Den utsatta kvinnan och den aggressiva mannen : En innehållsanalys av kvinno-och mansjourers konstruktion av manliga och kvinnliga förövare och offer

  Hellberg, Emma

  2014-01-01

  Den här uppsatsen undersöker hur svenska mans-och kvinnojourer konstruerar genus i relation till offer-och förövarroller när det kommer tillvåldi nära relationer. Detta har gjorts med en kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys avderas respektive hemsidor.Materialet har bestått av åtta kvinnojourer och åtta mansjourers hemsidor, och anledningen till att det är åtta av varje är attdet inte finns fler mansjourer att utföra en analys på.Tvåfrågeställningar har legat till grund för uppsatsen: (...

 7. Modellering av organiskt material i avloppsvatten vid mekanisk tillverkning av pappersmassa : Regressionsanalys baserad på COD- och TOC-analyser vid olika grader av blekning och raffinering

  Carlström, Johan

  2012-01-01

  I avloppsreningen på Hallsta pappersbruk i Hallstavik reduceras dagligen tonvis med organiskt material innan avloppsvattnet släpps ut i den intilliggande Edeboviken. Bruket är ett så kallat integrerat pappersbruk vilket innebär att man tillverkar både pappersmassan och pappret på plats. Det är främst vid framställningen av massa som det organiska materialet löses ut ur veden och hamnar i processvattnet som så småningom når brukets avloppsreningsverk. På bruket tillverkas papper i olika ljushe...

 8. Sociala mediers roll i formandet av kroppsuppfattningen och förekomsten av ätstörningar bland flickor och unga kvinnor : En systematisk litteraturstudie

  Reuter, Fanny

  2016-01-01

  Detta examensarbete inkluderas i ett forskningsprojekt inom e-hälsa vid Yrkeshögskolan Arcada. Tidigare forskning har visat att traditionell media och bilder på idealiserade kroppar kan kopplas till negativ kroppsuppfattning. Syftet med examensarbetet är att genom en systematisk litteraturstudie kartlägga forskning som fokuserar på sociala mediers påverkan på flickor och unga kvinnors kroppsuppfattning och förekomsten av ätstörningar. Examensarbetet är avgränsat till västerländska flickor och...

 9. Smartphone och inlärande : En undersökning av uppfattningar och användande

  Dath, Catrin; Khodr, Rudie

  2015-01-01

  Idag har människor friheten att välja var, när och på vilket sätt de vill använda sina smartphones och dess funktioner, oavsett ändamål. Hur går den användarmöjligheten ihop med inlärning? Hur mycket av koncentrationen kan behållas under en inlärningsprocess med en smartphone närvarande och användandes? Påverkar närvaron och användningen av smartphones användarnas förmåga att skilja och bearbeta information från olika källor? Den här studien syftar till att undersöka...

 10. Evar : En produktutveckling och formgivning av cykelbelysning med LED som ljuskälla

  Runling, André

  2013-01-01

  Evar är ett examensarbete, om 22,5 HP individuellt utfört av André Runling under våren 2012 vid Karlstads universitet, till högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design. Uppdragsgivare för projektet har varit Johan Larsvall, industridesigner och ägare av Idesign i Stockholm. Handledare på Karlstads universitet har varit Lennart Wihk, industridesigner och universitetsadjunkt. Examinator har varit Fredrik Thuvander, professor och universitetslektor. Idesign är en designbyrå med ko...

 11. Hantering av överloppsvatten i tomat- och gurkväxthus

  Wikström, Cassandra

  2014-01-01

  Europas miljö och vattenlagstiftning ställer allt högre krav på hanteringen av vatten och bevarande av vattendrag, detta i samband med lokala begränsningar leder till att vattenhanteringen i växthus är aktuellt i dag. Vid växthusodling av tomat och gurka ges ofta mer vatten än plantorna tar upp. Detta vatten innehåller näringsämnen, eventuella växtsjukdomar och rester av bekämpningsmedel. I arbetet utreds mängden vatten som blir över och vilken påverkan dräneringsvattnet har på miljön, fr...

 12. Fokusgruppsintervjuer med ungdomarom genus och våld : Konstruktioner av gärningspersoner och offer

  Karlsson, Jenny; Pettersson, Tove

  2003-01-01

  Under våren 2002 genomfördes fyra fokusgruppsintervjuer med ungdomar i åldern15-16 år i en kranskommun till Stockholm. Dessa intervjuer ligger till grund för tvåstudier som kommer att presenteras här. Den ena studien handlar om”Föreställningar om flickor och pojkar som gärningspersoner vid våldsbrott” ochär utförd av Tove Pettersson. Den andra studien handlar om ”Ungdomarsföreställningar om pojkar och flickor som utsätts för våld” och är utförd av JennyKarlsson. Studierna kommer under 2003 at...

 13. Planering och programmering av konfigureringsverktyg för mjukvaran Thinking Portfolio

  Lindgård, Linus

  2015-01-01

  Thinking Portfolio är ett online-verktyg för strategisk portföljförvaltning av projekt och IT-system. Programmet måste konfigureras enskilt för varje ny kund. Detta examensarbete går igenom planering och programmering av ett verktyg avsett att underlätta konfigureringsarbetet. Målet är att minska på konfigureringstiden, göra konfigureringsarbetet intuitivare och mindre manuellt. Tiden som krävs för konfigurering av en ny portfolio uppskattas bli över 40% kortare med det förbättrade verktyget....

 14. Utbildningsterapins betydelse och utformning : Psykologers utveckling av empatisk och interpersonell förmåga, modellinlärning och självkännedom

  Eriksson, Lina; Törnquist, Felicia

  2014-01-01

  Betydelsen av utbildningsterapi har huvudsakligen studerats i samband till psykoterapeututbildningen. Syftet med denna studie har varit att undersöka hur psykologer skattar betydelsen av utbildningsterapin på psykologutbildningen. För att kunna möjliggöra detta konstruerades en webbenkät, Psykologers uppfattning av utbildningsterapin under psykologprogrammet (PuP). Totalt deltog 384 psykologer i studien. Psykologerna skattade betydelsen av utbildningsterapin utifrån empatisk förmåga och inter...

 15. Effekt och konsekvenser av en gemensam produktionslina inom slutmonteringen på Atlas Copco Kalmar :  

  Norin Lindgren, Anna-Karin

  2010-01-01

  Atlas Copco Construction Tools AB i Kalmar tillverkar demolerande spett som drivs pneumatiskt, hydrauliskt och med förbränningsmotorer. De tre grupperna slutmonteras i enskilda avdelningar med olika förfaranden men i samma lokal, V2. I dagsläget läggs mycket tid och energi på förflyttning av produkter och operatörer då verkstadens layout inte är optimalt planerad. Dessutom tillverkas produkterna i batcher vilket försvårar möjlighet att följa varianter i orderingång och skapar mycket slöserier...

 16. Kille och kär : En queerdidaktisk analys av tre ungdomsromaner

  Andersson, Tim

  2013-01-01

  Detta arbete undersöker hur homosexuella killar skildras i ungdomslitteraturen. Syftet problematiserar dikotomin maskulint/feminint och män/kvinnor. Målet är att införa ett icke heteronormativt perspektiv i ungdomslitteraturforskningen kring genus och queer. Detta görs utifrån teorier av Judith Butler, Tiina Rosenberg och R. W. Connell. De böcker som analyserats är Ung, bög och jävligt kär, Regn och åska och Ibland bara måste man (Boy meets boy). Romanerna är skrivna under 2000-talet. Det är ...

 17. Hantering av digitala verktygsmodeller : En studie av hur 3D-modeller av monteringsverktyg ska lagras, struktureras och geopositioneras på Scania CV AB inom Chassimontering

  Aldén, Elin

  2012-01-01

  På grund av ökad produktkomplexitet och digitala arbetssätt har fler företag insett nyttan i att implementera och använda sig av bra system för Produkt Lifecycle Management och Product Data Management för att hantera produkten genom dess livscykel. Funktionen hos PLM-system är framförallt att se till att alla har tillgång till den senast uppdaterade datan. Detta uppnås genom ett centralt ställe att lagra produktdata samt möjlighet att strukturera och hantera datan. Scania använder sig av Spec...

 18. Massor av jord och berg från byggande : Förändring och lärande ur ett entreprenörsperspektiv

  Lagergren, Sofie

  2014-01-01

  Varje år uppkommer det stora volymer av jord- och bergmassor vid jord och schaktarbeten. Dessa massor måste hanteras, ofta körs de iväg till deponering och ersätts med nytt material. Det finns inga exakta siffror på hur stora massor det rör sig om. Men uppskattningsvis så kör var fjärde lastbil i Stockholms län omkring med jord- och bergmassor på sin last, detta är både kostsamt och resurskrävande. Förr fanns det upplag och täkter centralt, men i och med förtätningen av Stockholm flyttas dess...

 19. XRF för kvalitetskontroll av farmaceutiska råvaror : - metodutveckling och utbildning av användare

  Danielsson, Linnea

  2012-01-01

  Detta examensarbete dokumenterar arbetet med utveckling, införande och dokumentation av en nymetod för identitetsbestämning av farmaceutiska råvaror med röntgenfluorescens. Metoden ärutvecklad för att användas på laboratorier för kvalitetskontroll på AstraZeneca i Södertälje. Syftetmed arbetet var att utveckla en robust och effektiv metod samt att utbilda användarna i dethanteringssätt som krävs för att utföra snabba och korrekta analyser. Rapporten presenterarteknologin bakom röntgenfluoresc...

 20. Manliga och kvinnliga attityder: : Kan skuldbeläggande av brottsoffer påverkas?

  Svensson, Mia

  2013-01-01

  Forskning har visat att tro på en rättvis värld, sexism och utfall påverkar skuldbeläggande av brottsoffer. Denna experimentella studie avsåg att undersöka vilken av dessa variabler som påverkar skuldbeläggande, interaktionen dem emellan samt kvinnor och mäns skuldbeläggande. Deltagarna var 62 högskolestudenter varav 40 kvinnor och 22 män som svarade på varsin webbenkät som fanns i sex versioner där utfall samt brottsoffrets kön manipulerades. Deltagarnas nivå av tro på en rättvis värld, fien...

 1. Betydelsen av self-efficacy och socialt stöd för studieprestation

  Ekstrand, Maria

  2007-01-01

  Self-efficacy och socialt stöd är två fenomen som visats ha ett flertal goda effekter på individers beteende framförallt inom utbildning. Devonport och Lanes (2006) studie kunde bekräfta relationen mellan self-efficacy och prestation. Den föreliggande studiens syfte var att studera betydelsen av self-efficacy och socialt stöd för studieprestation hos en grupp studenter. Två mätningstillfällen utfördes, med 65 deltagare vid första och 49 vid andra tillfället. Resultaten visade att socialt stöd...

 2. Exteriör och interiör visualisering av ett bostadshus i 3ds max

  Ekman, Viktor; Moen, Jesper

  2014-01-01

  Denna rapport beskriver och drar jämförelser mellan olika visualiseringstekniker i 3D Studio Max och Adobe Photoshop CS3. Syftet med studien är att undersöka olika visualiserings- och renderingstekniker för att se vilka tekniker som ger ett smidigast och mest verklighetstroget resultat utifrån olika förutsättningar. Studien grundar sig på en huvudfråga och två stycken underfrågor. Hur skapar man ett effektivt och verklighetstroget visualiseringsresultat av ett bostadskvarter för intressenter?...

 3. Employer branding. : - En fallstudie vid Sandvik AB om uppfattningar av begreppet employer branding och hur detta tillämpas idag och i framtiden.

  Eriksson, Johan

  2012-01-01

  Employer branding är ett begrepp som är aktuellt bland företagen just nu och allt fler väljer att satsa på employer branding som marknadsföringsstrategi. Den här studien handlar om employer branding på Sandvik och begreppet employer branding.Syftet med denna fallstudie av en global koncern är att förklara och beskriva begreppet employerbranding, samt hur man arbetar med detta och vilka framtidsvisioner man har på Sandvik.Studien genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer med ett antal ny...

 4. Vi äro musikanter, men vill färre och färre spela basfiol och flöjt? : En kvalitativ studie av barns val av instrument till den frivilliga musikundervisningen.

  Hägg, Daniel

  2015-01-01

  Studien syftar till att få en djupare insikt i hur sociala och kulturella faktorer påverkar barn och ungdomar i deras val av instrument för studier på en kulturskola. I bakgrundskapitlet presenteras tidigare forskning och annan relevant litteratur inom studiens ämnesområde. Studiens teoretiska utgångspunkter utgörs av det sociokulturella perspektivet. Studiens metod utgörs av den kvalitativa intervjun. Sex nybörjare, tre flickor och tre pojkar i åldrarna 8-10 deltog i studien. I resultatet fr...

 5. Konstruktionen av hälsa på Instagram : En studie av unga människors uppfattning av hälsa genom bild och text

  Danielsson, Jennifer

  2014-01-01

  Unga människor är idag väl insatta användare av olika former av sociala medier - det är ofta en självklar del i deras vardag. Det sociala mediet Instagram har blivit oerhört populärt bland såväl barn som vuxna och används dagligen via mobilen för att förmedla ögonblicksbilder till omvärlden. I den här studien kommer Instagram - utifrån begrepp som hälsa, träning och konsumtion - analyseras med hjälp av teorier om makt och genus. Hälsomedvetenheten bland unga har genom spridningen på Instagram...

 6. Detektion och tillrättning av plana ytor i triangelmodeller

  Jonsson, Mikael

  2016-01-01

  Konsten att digitalt rekonstruera en verklig miljö har länge varit intressant för forskare. Nyligen har området även tilldragit sig mer och mer uppmärksamhet från företag som ser en möjlighet att föra den här typen av teknik till produkter på marknaden. I synnerhet är digital rekonstruktion av byggnader en nisch som har både stor potential och möjlighet till förbättring. Med denna bakgrund så presenterar detta examensarbete designen för och utvärderingen av en pipeline som skapats för att det...

 7. Växtkarteringar och skötselplaner för vårdbiotoper i centrum av Ekenäs och Pojo i Raseborg

  Nynäs, Jannike

  2015-01-01

  Abstrakt Det här arbetet gjordes på uppdrag av Raseborgs miljöbyrå och består av kärlväxtkarteringar och skötselplaner för tre olika områden i Raseborg. I Ekenäs inventerades området söder om Ekåsens sjukhus (1) och där finns gräsmattor, allundar, oskötta ängsmarker, lite lundaktig tallskog och strandzoner mot Dragsvikfjärden. I Pojo kyrkby karterades två olika områden, (2), en befintlig, skött vårdbiotop ”Näsby ängar” med strandbeten och kuperade hagmarker och (3) ett större tillsvidare o...

 8. Effektivisering av internt materialflöde i tillverkande företag : Effektivisera tillverkningen av hydraulcylindrar genom tillämpning av Lean och logistik

  Nilsson, Sophie

  2015-01-01

  Sammanfattning Syftet med detta arbete är att utvärdera Lean och logistikmöjligheten av det interna materialflödet i tillverkande företag. Det innebär att undersöka hur företagets resurser kan förbättras och bidra till en effektivare tillverkningsprocess. Arbetets syfte uppnås genom att svara på följande frågeställningar: Hur kan materialhanteringen förbättras så att alla artiklar under förädling och färdiga komponenter finns på rätt plats, vid rätt tid och i rätt mängd? Hur kan man effekti...

 9. Kvalitetsprocesser för Lagring och Distribution av Livsmedel på Schenker Coldsped

  Eriksson, Susanne

  2005-01-01

  Syftet med examensarbetet är att planera hur Schenker Coldsped ska arbeta för att möta kundens krav, i detta fall Burger King, på att använda regelverket EFSIS – European Food Safety Inspection Service. EFSIS erbjuder oberoende inspektionsservice designat för mat, dryck och närliggande branscher. Den standard som Schenker Coldsped AB överväger att certifiera sig emot är EFSIS tekniska standard för lagring och distribution av livsmedel. Coldsped är en del av Schenker Sverige AB. Företaget arbe...

 10. Produktframtagning inom bilindustrin : En studie av process- och organisationsstruktur förökad konkurrenskraft

  Kallin, Dennis; Meinhardt, Johan

  2011-01-01

  Bilindustrin har under det senaste decenniet präglats av en hårdnande konkurrenssituation.Traditionella bilnationer och tillverkare utmanas i allt högre utsträckning av nya aktörer. Dessutom har bilen blivit allt mer komplicerad i takt med att konsumenter ställer tydligare och högrekrav. Mot denna bakgrund har produktutveckling blivit ett viktigt verktyg i strävan att behållamarknadsandelar. Denna rapport syftar till att utreda vilka kritiska faktorer som styrproduktframtagning samt hur proce...

 11. Attityder till naturvetenskap : Förändringar av flickors och pojkars attityder till biologi, fysik och kemi 1995 till 2007

  Adolfsson, Lena

  2011-01-01

  I den här avhandlingen beskrivs hur hög- och lågpresterande flickors och pojkars attityder till biologi, fysik och kemi har förändrats från 1995 till 2007. Data från den svenska delen av TIMSS-studierna för årskurs 8 i Sverige används. För att definiera hög- och lågpresterande används resultatet på matematikprovet från TIMSS och attityderna undersöks med hjälp av fyra frågor från elevenkäterna. Resultatet diskuteras utifrån olika perspektiv som kan bidra till förståelsen av den komplexa bilde...

 12. Rollspråk i dubbning och undertextning : En analys av rollspråket i den japanska undertextningen och dubbningen av en svensk barnfilm

  Nilsson, Jorunn

  2015-01-01

  I Japan är s.k. rollspråk, dvs. stereotypt språk kopplat till en viss typ av karaktär, vanligt i material riktat till barn, såsom barnfilmer. Trots att rollspråk som forskningsområde är relativt nytt finns ett antal studier som behandlar rollspråk i litterära översättningar, undertextningar och dubbningar till japanska. Få eller inga har dock jämfört hur rollspråket påverkar karaktäriseringen dels i undertexterna, dels i dubbningen av en och samma film. Denna uppsats analyserar japansk undert...

 13. Nybyggnad av konverteringsbara kontor : Praktiska och ekonomiska konsekvenser

  Löwstett, Johan; Norberg, Emil

  2015-01-01

  Frågan om hur kontorsbyggnader som är anpassade för att konverteras till bostäder är idag inte utredd för svenska förhållanden. I arbetet så visar vi hur marknadens aktörer ställer sig till konceptet. Vi redovisar vilka ekonomiska och byggtekniska förutsättningar som bör beaktas i en projektering och vilken påverkan dessa har på utformning och ekonomi. Den främsta förutsättningen för att konceptet ska fungera är var byggnaden är placerad. Det bästa läget har visat sig vara i områden där vilke...

 14. Stålfackverkstyper och dimensionering av typen N

  Kunttu, Max

  2014-01-01

  Syftet med detta examensarbete är att ta reda på olika sätt att dimensionera stålfackverk och vad som bör beaktas vid dimensioneringen. Som beställare fungerar Finnmap Consulting Oy. I arbetet jämförs de olika dimensioneringsmetoderna samt deras resultat. De dimensioneringsmetoder som används i detta arbete är en grov metod förhand, en längre metod förhand med knutpunktsmetoden, två olika dimensioneringsprogram och en branddimensionering. I arbetet beskrivs olika fackverkstyper samt för- o...

 15. Outsourcing av löneräkning : För- och nackdelar

  Borgmästars, Tanja

  2013-01-01

  Detta lärdomsprov behandlar ämnen outsourcing och löneräkning. Syftet med undersökningen är att väga för- och nackdelar med outsourcing av löneräkning bland små företag i Österbotten. Lärdomsprovet teoretiska del innehåller information från böcker, lagstiftningar, internet samt artiklar rörande ämnen löneräkning och outsourcing. Information om löneräkning innehåller främst väsentliga information om löneräkning samt vilka skyldighet och rättigheter arbetsgivare samt arbetstagaren har. Teorin o...

 16. I Am Cait och Keeping Up with the Kardashians; manifestation av en kvinnlig identitet.

  Granvik, Hanna

  2016-01-01

  Den olympiska medaljören och reality-TV kändisen Bruce Jenner valde att öppet inför världen år 2015 tala om sin könsidentitet där han identifierar sig själv mer som en kvinna än en man och att han tänkt leva resten av sitt liv som kvinna. Bruce Jenners transformation till Caitlyn Jenner har hyllats världen över och i realityserien I Am Cait får vi följa början på hennes liv som ”nybliven” kvinna och transperson. Tidigare, som Bruce Jenner, figurerade han i realityserien Keeping Up with the Ka...

 17. Transsexuella taxonomier : Asymmetriska konstruktioner av kön och sexualitet

  Kroon, Ann

  2008-01-01

  Under 1900-talet utvecklas den psykiatriska diagnosen «primär transsexualism». Här analyseras de diskursiva utmejslingar av kön och sexualitet som sker i och med detta, med speciellt fokus på idébagaget «aktivitet» och «passivitet» i förhållande till biologiska män och kvinnor. Författaren intresserar sig särskilt för den könsmässiga asymmetri som uppstår i den transsexuella kontext som konstruerar den biologiska mannen i fler könsavvikande varianter än den biologiska kvinnan. På ett övergrip...

 18. Ska du med och raida? : En kartläggning av sambanden mellan digitala spel, psykisk hälsa och sociala relationer till familj, vänner och omgivning bland ungdomar och unga vuxna.

  Grönberg, Angelica; Johansson, Kevin

  2015-01-01

  Problem Det föreligger en risk att negativa effekter av digitala spel överexponerats i tidigare forskning genom att fokus riktats mot problem i större grad än möjligheter. Enligt rapporter och studier kan mycket av denna tidigare forskning inte heller anses vila på korrekt vetenskaplig grund. Detta riskerar att prägla och påverka professionellas bemötande av ungdomar med riskbeteende kring digitala spel på ett felaktigt sätt. Denna studie kartlägger eventuella samband mellan digitala spel, in...

 19. Attityder till digitalt spelande bland unga män. En utredning av risker och samband till spelberoende.

  Koppe, Tony; Bergström, Erika; Meriruoho, Robert; Segerqvist, Johanna

  2015-01-01

  Examensarbetet är en del av det europeiska projektet Young Euroman, som skall utreda och utveckla kunskap om den unga mannen inom social – och hälsovården. Projektet påbörjades 2013 och avslutas 2016 och detta arbete hör till fas II. Syftet med arbetet är att utreda attityder till digitalt spelande bland unga män genom en kvalitativ intervju. Undersökningen fokuserar på vilket sätt spelandet påverkar den unga mannens välmående och vilka attityder det finns inom spelkulturen. Intervjun är ...

 20. Statistik om bemanningsbranschen. Presentation och jämförelser av två nya databaser

  Andersson, Pernilla; Wadensjö, Eskil

  2004-01-01

  Bemanningsbranschen är en ny och expanderande bransch i Sverige och i andra länder. Ett problem vid en analys av branschen både i Sverige och i andra länder är att det saknats bra officiell statistik. Vi har i samarbete med SCB skapat två internationellt sett unika databaser över arbetsställen och anställda i branschen. I denna artikel presenterar vi de båda databasernas information om antal arbetsställen och sysselsatta. Databaserna innehåller ytterligare information, bl a om egenföretagare,...

 1. Miljöcertifieringssystemet BREEAM – En studie av processen och dess effekter

  Nathorst-Westfelt, Emma

  2013-01-01

  Denna kandidatuppsats behandlar miljöcertifieringssystemet BREEAM med fokus på processen och systemets effekter. I studien har pågående BREEAM-projekt i Sverige studerats för att undersöka vad som görs specifikt vid en BREEAM-certifiering, vad det kostar samt vilka nyttor en BREEAM-certifiering genererar. Bygg- och fastighetssektorn står för en betydande del av miljöpåverkan i Sverige idag och förhoppningen är att miljöcertifieringar av byggnader kan minska miljöbelastningen. Studien visar på...

 2. Arns makt : Representationer av makt, positivt kapital och livsmål i berättelserna om tempelriddaren Arn

  Särnbrink, My

  2011-01-01

  Uppsatsen behandlar böckerna och filmerna om Arn och undersöker genom berättelserna vilka representationer av makt, positivt kapital och livsmål som gestaltas. Uppsatsen baseras på den teoretiska tanken att populärkultur innehåller representationer med budskap, värderingar, normer och föreställningar gällande vår verklighet och därigenom påverkar vår uppfattning om världen, vår plats i samhället, vår identitet och vår uppfattning om vad som är värdefullt, viktigt och sant.

 3. Konstruktion av hård- och mjukvara för uppdaterad valsklocka

  Srbinovski, Slobodan

  2009-01-01

  Detta examensarbete är framtaget av SSAB:s ingenjörer i fabriken SSAB Oxelösund. Uppdraget består i att konstruera en ny hård- och mjukvara för en befintlig valsningsklocka. Examensarbetet består av flera delar, där den första delen är att konstruera och välja komponenter till en prototyp av ny hårdvara till klockan. När delarna är valda kommer dem att testas med ett laborationskort med den valda processorn för att utvärdera att delarna är kompatibla innan den slutliga hårdvaran beställs. Den...

 4. Att utveckla ett autentiskt kön : Motsättningar i utredares diskursiva produktion av transsexualism och andra könsöverskridande uttryck

  Nordlund, Lisa

  2011-01-01

  Psykologisk kunskap och praktik utgör en del av den sjukvård som genom sin expertroll har ett stort inflytande på den diskursiva produktionen av transsexualism. Syftet med denna studie var att granska hur psykologiska förståelser av transsexualism och andra könsöverskridande uttryck används och förhandlas kring i klinisk verksamhet. Studien har en kvalitativ ansats och materialet är insamlat genom fyra individuella intervjuer, en gruppintervju och inspelningar av två teamkonferenser med utred...

 5. Sony i kris : En undersökning av Sonys kriskommunikation i blogg och sociala medier

  Berglind, Robert; Ullström, Marcus

  2013-01-01

  Syftet med denna uppsats har varit att få en bättre förståelse för hur ett företags kriskommunikation kan se ut i förhållande till dagens kommunikationsteknologi. Med dagens kommunikationsteknologi menas i denna uppsats sociala medier och bloggar. För att uppnå syftet har en fallstudie gjorts för att undersöka ett företags kriskommunikation i sociala medier och bloggar. Fallstudien har gjorts på teknikföretaget Sony och deras kris från 2011 när deras nätverk hackades. Nätverket används av Son...

 6. Den Konfliktfyllda Arbetsgruppen : En Studie av Kännetecken och Orsaker

  Gadde, Lena; Leo, Madeleine

  2009-01-01

  Denna uppsats försöker besvara vad som kännetecknar och orsakar konflikter i en arbetsgrupp. Området var omfattande avseende litteraturen och vi har valt att ta fram de bitar som var vanligast på den arbetsplats vi besökte. Uppsatsen är en kvalitativ undersökning. Undersökningen är genomförd på ett callcenter i Närke och vi djupintervjuade sex kommunikatörer för att få en bra bild av vad som dels orsakat men också kännetecknat konflikter i deras arbetsgrupp. Det framkom att det fanns flera o...

 7. Burberry - En studie om byggandet och profileringen av ett varumärke utifrån visuell metodologi.

  Vennström, Charlotte

  2010-01-01

  ”Burberry - En studie om byggandet och profileringen av ett varumärke utifrån visuell metodologi” är skriven av Charlotte Wennström, student på institutionen för journalistik, medie- och kommunikationsvetenskap på Stockholms universitet. I denna uppsats analyseras den visuella framställningen av ett varumärke i reklamannonser sända av Burberry under hösten 2009 respektive våren 2010. Uppsatsen undersöker huruvida stereotypa framställningar av varumärket speglas i bildmaterialet utifrån semiot...

 8. Upplevelse av hälsa hos vuxna med övervikt och fetma : En litteraturöversikt

  Lindberg, Rebecca; Pettersson, Frida

  2015-01-01

  Bakgrund: Sett över världen har förekomsten av fetma nästintill fördubblats sedan 1980-talet. Runt om i världen dör årligen 3,4 miljoner vuxna människor till följd av övervikt och fetma. Utöver det dör människor av diabetes, hjärt- kärlsjukdomar och cancer som många gånger kan kopplas till deras kroppsvikt. Syfte: Syftet är att beskriva hur vuxna med övervikt och fetma upplever sin hälsa. Metod: En litteraturöversikt av 12 vetenskapliga artiklar med kvalitativ metod. Resultat: Övervikt och fe...

 9. Gender on the raggedy edge of the 'Verse : En studie av maskulinitet, femininitet och våld i Joss Whedons Firefly och Serenity

  Geijer, Linnéa, Alexandra

  2015-01-01

  Abstract/Sammanfattning Syftet med detta arbete är att med en narratologisk metod undersöka hur femininitet och maskulinitet representeras i relation till våld i serien Firefly och filmen Serenity. Detta görs med fokus på huvudkaraktärerna Malcolm ’Mal’ Reynolds och River Tam. Som teoretisk grund används teorier om och kring representation, stereotyper, genussystemet, samt maskulinitet och våld. Våldet undersöks utifrån tre aspekter, hur karaktärerna utsätts för våld, hur de använder sig av ...

 10. Bedömning av arbetsplatsförlagd utbildning : om samverkan mellan skola och APU plats ur lärares och handledares perspektiv

  Flodin, Annika

  2006-01-01

  På gymnasiets Hotell och restaurangprogram är kurser inom vissa yrkesämnen till stora delar förlagda på APU-tid (Arbetsplatsförlagd utbildningstid). Detta innebär att delkurser och vissa moment som finns fastställda i kursmålen förväntas tillgodoses eleverna ute på en arbetsplats. Intervjuer med lärare och handledare har genomförts för att undersöka hur bedömningen av APU görs och hur samverkan mellan lärare på skolor och handledare på APU-platser ser ut. Elevernas insatser under denna arbets...

 11. Energiutredning och solkraftsanalys av kyllager : Fallstudie ICA DE Borlänge

  Håll, Marcus; Johansson, Niklas

  2013-01-01

  I takt med att energipriserna stiger och resultatet av rådande klimatbelastningen blir allt tydligare så finns det flera starka anledningar att minska energianvändningen. ICA har som mål att minska de direkta utsläppen av växthusgaser med minst 30 % till år 2020 jämfört med år 2006. Examensarbetet behandlar två delar med ett gemensamt syfte; att arbeta fram åtgärder som kan minska energianvändningen och energikostnaderna för kylda lager. Detta gjordes genom en fallstudie på ICA DE Borlänge, v...

 12. Expansion av e-handelsverksamhet i detaljhandeln : En studie om utmaningar och framgångsfaktorer

  Steen Lagerstam, Nathalie

  2016-01-01

  I vårt allt mer digitaliserade samhälle har internet fått en central roll, och har förändrat många aspekter i vårt vardagsliv. Ett av de områden som påverkats starkt av denna utveckling, är den svenska detaljhandelns e-handelsmarknad. De senaste 10 åren har dess omsättning sexdubblats, och prognoser tyder på att denna expansiva trend kommer att hålla i sig. Detta innebär helt nya förutsättningar för de svenska detaljhandelsföretag som tidigare bara bedrivit försäljning i fysiska butiker, elle...

 13. Analys och kalibrering av flödesmätare i laboratoriemiljö

  Anderholdt Helgesson, Fredrik

  2015-01-01

  STT Emtec AB är ett teknikföretag med ett motorlaboratorium i Njurunda strax söder om Sundsvall. I laboratoriet bedrivs utveckling av avgasreningssystem samt kalibrering och provning av förbränningsmotorer och kringsystem. I denna verksamhet är det viktigt att mäta luftflöde in i motorerna på ett tillförlitligt sätt, vilket är något företaget i dagsläget har problem med. Idag används ett system med ett antal kommersiella flödesmätare återfunna i personbilar.Syftet med projektet är att analyse...

 14. En studie av mobilplattformen Android : med implementering av musikigenkännings- och lokaliseringstjänster

  Larsson, Hampus; Fleischhacker, Martin

  2010-01-01

  Mobilmarknaden idag består av ett antal aktörer, Nokia är störst, med Samsung, Motorola, LG, Sony Ericsson och HTC bakom sig. Nokias telefoner bygger på operativsystemet Symbian som idag är det största operativsystemet på marknaden för smartphones. Open Handset Alliance har utvecklat ett eget operativsystem för främst mobiltelefoner, kallat Android, som är bygger på Linuxkärnan. Android är framtaget som ett gratisalternativ till de dyra konkurrerande operativsystemen. Examensarbetets syfte är...

 15. En studie om Socialdemokraterna och Moderaternas användning av Instagram under valkampanjandetår 2014

  Grevlind, Andreas; Svensson, Anna

  2015-01-01

  Undersökningen kartlägger innehållet på en latent och manifest nivå i de fotografier och texter som Moderaterna och Socialdemokraterna distribuerat genom Instagram som politisk kommunikationskanal under val-kampanjandet år 2014. Frågan är om avsändaren uppmanar till aktion och i så fall, hur? På vilket sätt framtonas respektive partiordförande? Och på vilket sätt innehåller kommunikationsbudskapet sakpolitiska frågor? Fyra legitima strategier för valkampanjande på Internet har använts och en ...

 16. Utveckling av CPU-hållare och Kabelkanal för sitta/stå skrivbord

  Olsson, Charlotte; Henrysson, Louise

  2010-01-01

  Examensarbetet har utförts i samarbete med ROL Ergo i Hovslätt som tillverkar höj- och sänkbara bordsstativ. ROL Ergo monterar och säljer endast bordsstativet, inte bordsskivan. Problemet är att de flesta CPU-hållare och kabelkanaler fästs i bordsskivan. En CPU-hållare bär upp datorns chassi och en kabelkanal används för att samla ihop kablarna. Användandet av en CPU-hållare och kabelkanal ger ett mer städat och välkomnande intryck vid kontorsarbetsplatsen. Målet med arbetet är att ta fram et...

 17. Länken mellan plåga och lycka : En kvalitativ studie om sex kvinnliga barnmorskors upplevelser av mening och meningsfullhet i arbete

  Bergström, Matz

  2011-01-01

  Lönearbete utgör en väsentlig del av de flesta människors liv. Därför är det viktigt för individen och samhället att det finns mening med arbetet, och att det upplevs som meningsfullt. Barnmorskor tillhör en yrkeskategori som upplever sitt arbete som meningsfullt. Syftet med denna kvalitativa intervjustudie var att undersöka vad sex kvinnliga barnmorskor upplever som meningen med sitt arbete ur ett individ- och samhällsperspektiv samt vad de upplever som meningsfullt i arbetet. Genom en fenom...

 18. Kunskap och Förståelse : En innehållslig relaterande studie av Jean Piagets och Lev Vygotskijs syn på kunskapsutveckling

  Wiktorsson, Per-Olof

  2008-01-01

  Sammanfattning Det här arbetet utgör en studie av Piagets och Vygotskijs teorier om kunskapsutveckling hos individen. Piagets och Vygotskij teorier har i flertalet andra texter presenterats som varandras motsatser. I stället för att skapa ett huvudsakligt motsatsförhållande har den här studien försökt att om inte kombinera så åtminstone relatera Piagets och Vygotskijs teorier på området. Vygotskij har fokuserat på processer runt den lärande människan, men inte uteslutande. Piaget har fokusera...

 19. Optimering av blandning och lagerhållning av avfallsbränsle : Optimering av avfallsbränsleblandning och lagerhållning av importerat avfallsbränsle vid Vattenfalls fjärrvärmeverk i Uppsala

  Graf Morin, Magnus; Månsson, Jonatan

  2014-01-01

  Fjärrvärmebranschen i Sverige har sedan mitten av 1990-talet varit i en stagnationsfas, där mängden producerad och förbrukad energi i stort sett varit konstant, trots stora investeringar i fjärrvärmenätet. Samtidigt har den höga andelen återvinning gjort att det råder brist på avfallsbränsle till energiåtervinning i Sverige. I kombination med hög konkurrens om avfallsbränslet har detta medfört att aktörerna på marknaden tvingats se sig om efter nya vägar att tillfredsställa behovet av bränsle...

 20. Uppdrag för och organisation av enheter för pedagogisk utveckling vid svenska universitet

  Martin Stigmar

  2013-11-01

  Full Text Available Pedagogiska utvecklingsenheter är organiserade på olika sätt och utsatta för täta omorganisationer och studien syftar till att klargöra vilka överväganden som kan ligga till grund för enheternas uppdrag och organisation. Tolv universitet i Sverige har kartlagts genom granskning av hemsidor, telefonintervjuer med ansvariga för enheterna samt tre rundabordssamtal vid konferenser. Resultatet visar att i uppdraget ingår typiskt att arrangera högskolepedagogisk utbildning, erbjuda konsultativt högskolepedagogiskt utvecklingsstöd och främja universitetspedagogiskt erfarenhetsutbyte. Det fanns inga samband mellan uppdrag och organisationsform. Informanterna såg det som ett problem att forskning inte ingick i uppdraget och att organisation och finansiering förhindrade forskning. Organisatoriska konsekvenser av krav på forskningsanknytning av högskolepedagogisk utbildning är att pedagogiska enheter kommer att vara fristående centrumbildningar, del av en institution eller utgöra en egen institution.

 1. Upplevd arbetsrelaterad stress : En explorativ studie av krav, kontroll, socialt stöd och dess inverkan

  Bergman, Amanda; Hammar, Ellinor

  2015-01-01

  Studien undersökte faktorerna arbetskrav, arbetskontroll och socialt stöds inverkan på arbetsrelaterad stress. Ett bekvämlighetsurval gjordes på ett privat företag (n=101). Det instrument som användes i studien bestod av utvalda frågor ur den korta versionen av QPS-Nordics frågeformulär för psykologiska och sociala faktorer i arbetslivet (Arbetslivsinstitutet, 2000). De frågor som valdes ut behandlade de faktorer som hade relevans för studien. Den andra delen av enkäten bestod av utvalda påst...

 2. Designprocessens styrka till grund för att utveckla miljö och verksamhet : Beachcenter Varamobaden på uppdrag av Designservice

  Fritzon, Ida

  2014-01-01

  Beachcenter på uppdrag av Designservice, är ett projekt som på ett design- och ingenjörsmässigt arbetssätt med hjälp av dess metoder och verktyg arbetar med flera olika delar som underlag för utveckla och skapa ett flyttbart helhetskoncept. Projektet utförs på uppdrag av Designservice i Karlstad, där slutkunden är Beachcenter Varamobaden. Beachcenter Varamobaden ligger i Motala och kommer att vara utgångspunkten för flertalet aktiviteter, som t.ex. vindsurfing, stand up paddeling, kajak och h...

 3. Utvärdering av processen vid Hofors vattenverk med avseende på avskiljning av NOM – fällning och membranfilterteknik

  Tirén Ström, Julia

  2016-01-01

  De senaste årtiondena har en ökning av naturligt organiskt material (NOM) observerats i ytvatten i norra Europa och Nordamerika. NOM i vattnet innebär utmaningar för vattenverk som använder ytvatten i dricksvattenproduktionen då det kan ge upphov till lukt, smak och färg och svårigheter i driften. För att åtgärda och förebygga problemen behövs mer kunskap om NOM samt hur kvantiteten och sammansättningen förändras i olika reningsprocesser. Vid Hofors vattenverk används råvatten från sjön Hyen ...

 4. Tropiska cykloner och hur de påverkas av framtida klimatförändringar

  Brink Dahlström, Mikaela

  2014-01-01

  Varje år bildas upp emot 90 tropiska cykloner över de tropiska världshaven (Emanuel, 2013). Flera av dessa når landområden och kan orsaka förödande skador vilket gör cyklonerna till ett av världens mest fruktade väderfenomen. För att skydda oss - både direkt genom varning och evakuering, och förebyggande genom exempelvis ändrade byggnormer i drabbade områden - krävs mer kunskap om hur, vart och när cyklonerna bildas. Bildningsprocessen av dessa stormar kräver att vissa faktorer uppfylls, exem...

 5. Don't be evil : En studie av Googles varumärkesstrategi och användaruppfattningar

  Hallberg, Catherine; Eriksson, Sara

  2016-01-01

  Företaget Google är i dag ett av världens mest kända varumärke och deras sökmotor står för 70 % av internetsökningarna i USA och 90 % i Europa. De har lyckats få en dominans på sökmotorsmarknaden framför sina konkurrenter som Yahoo, Ask och Bing. Människor över hela världen använder flera utav Googles tjänster varje dag och många av dem reflekterar inte över den makt som Google har. Kan den här monopolliknande positionen Google har vara så pass transparent att användarna inte ens reflekterat ...

 6. Idéskapande och musik : Hur påverkas individens idégenererings- och idéutvecklingsförmåga av musik?

  Wallén, Erik

  2014-01-01

  Den här kandidatuppsatsen undersökte huruvida idégenerering påverkades av musik i förhållande till antal idéer, lämplighet och unicitet. Musikens eventuella effekt jämfördes även med deltagarnas musikpreferenser och kreativitetskarakteristik, med avsikten att svara på om dessa faktorer var relevanta för musikens möjliga påverkan av idégenerering eller inte. 16 deltagare delades in i tre grupper och genomförde ett idégenereringsexperiment. Två av grupperna lyssnade på två olika sorters musik u...

 7. Och vad är lustfyllt lärande? : En fenomenologiskt inspirerad studie om barn och elevers uppfattningar av lustfyllt lärande i förskola och skola.

  Lilja, Lina; Thilén, Johanna

  2013-01-01

  I denna studie undersöktes förskolebarn och skolbarns uppfattningar av lustfyllt lärande. Fokus i tidigare forskning kring ämnet har främst legat på att utgå från lärares uppfattningar, men denna studie har riktat in sig på barns perspektiv av lustfyllt lärande. En fenomenologiskt inspirerad metod har tillämpats för att nå syftet, som är att utforska och beskriva det essentiella i barn och elevers uppfattningar av att känna motivation och lust till lärande. Vi ville också försöka förstå hur t...

 8. Erfarenhetens och reflektionens betydelse för lärandet av molekylära processer

  Caroline Larsson

  2015-06-01

  Full Text Available Lärande om molekylära processer kan innebära vissa svårigheter dels för att dessa processer inte går att direkt erfara och dels för att de är dynamiska i sin natur. Ett sätt att överbrygga problematiken är att använda sig av olika representationer, vilket i sig medför ytterligare utmaningar. Studenters förkunskaper och intuitiva idéer som härstammar från vardagserfarenheter kan också ge upphov till svårigheter i meningsskapandet. Syftet med denna artikel är att diskutera erfarenhetens och reflektionens betydelse för undervisning och lärande med representationer av molekylära fenomen i högre utbildning. I artikeln presenteras empiriska resultat från forskningsstudier som ligger till grund för de idéer och resonemang som förs fram. Vi presenterar två exempel där studenter arbetar i grupp med representationer av de molekylära processerna ATP-syntes och självassociation. Grunden för grupparbetet och meningsskapandet är fokuserade frågor där egna tankar och idéer får ta plats. Reflektionen i grupparbetet ger också studenterna möjligheter att generalisera sina erfarenheter (abstrakt tänkande och underlättar förståelsen av tröskelbegrepp.

 9. Jämförelse av de nya och gamla Incotermerna

  Soinio, Nico

  2012-01-01

  Detta arbete är en jämförelse mellan de nya Incotermerna från år 2010 och de gamla Incotermerna från 2000. Huvudsyftet är att forska ifall det finns ett behov för uppdate-ringen av termerna samt ifall uppdateringen påverkar logistikbranschen. Som delsyfte forskas ifall Incotermerna är tillräckligt klara, eller vad det är som gör Incotermerna så svåra att förstå. Forskningen är begränsad till en jämförelse mellan Incoterm 2000 och 2010. Angående de nya Incotermernas påverkan på branschen så gr...

 10. Från vision till praktik : En kvantitativ studie av rektorers pedagogiska ledarskap inom grundskola och gymnasium

  Melin, Pål

  2015-01-01

  Genom en ny skollag och nya läroplaner har ett ökat fokus lagts på rektorns roll som pedagogisk ledare i Sverige. Ny forskning visar på att rektorns pedagogiska ledarskap har stor effekt på elevernas skolresultat. Viktiga delar av det pedagogiska ledarskapet består av att skapa höga förväntningar, en tydlig vision och lärandemål, klassrumsbesök och skapandet av en lärande kultur på skolan. Syftet med studien var att undersöka rektorers förståelse av det pedagogiska ledarskapet i Sverige. För ...

 11. Komplexitet för kvalitet i lärande och undervisning: bedömning av komplexa problem och studenters resonemang

  Sofia Kjellström

  2011-03-01

  Full Text Available Vi utbildar studenter för att de ska ha möjlighet att lösa mycket komplexa samhällsproblem,men hur vet vi att de har utvecklat de former av tänkande och handlande som krävs? Forskning visar att vuxna tänker, talar och handlar utifrån olika nivåer av komplexitet, och att utbildning i hög grad påverkar människors förmågor. Model of Hierarchical Complexity(MHC är en teori som beskriver hur komplext information sätts samman och hur komplext personer resonerar i en fråga, vanligtvis på någon av nivåerna konkret, abstrakt, formellt, systematiskt eller metasystematisk. Syftet med denna artikel är att introducera MHC och visa på dess relevans som verktyg inom högre utbildning. Med hjälp av teorin är det möjligt att analysera både hur komplex en uppgift är och hur studenter klarar av att lösa den, vilket speglar förståelse inom ett ämne. Med modellen som mått på komplexitet tydliggörs svårighetsgraden i det som ska läras och på vilken nivå studenterna klarar att ta till sig kunskapsinnehållet. Avslutningsvis diskuteras hur studenter kan stödjas att utvecklasina förmågor till komplext resonerande och därmed skapa kvalitet i både lärande och undervisningOne of the aims of higher education is to teach students to solve complex problems, but what is the complexity of problems and the reasoning of students? The Model of Hierarchical Complexity (MHC is a theory applicable to all domains in which information is organized and accounts for increases in behavioral complexity which includes cognitive or reasoning complexity. The paper is a theoretical introduction to MHC as a tool for teaching in higher education. The model clarifies and shows the gap between the complexity in the subject and the students understanding of the same subject. We also discuss how to support the development of more complex reasoning in students.

 12. Skatternas betydelse vid val och byte av företagsform

  Bohlin, Maria; Landås, Sofia; Hellblom-Björn, Sanna

  2012-01-01

  Uppsatsen avser att undersöka vilken företagsform som är mest fördelaktig ur skattesynpunkt, samt att undersöka om det uppstår några skattemässiga konsekvenser vid byte av företagsform. Uppsatsen bygger på kvalitativ och deduktiv metod. I uppsatsen används primärdata från semistrukturerade intervjuer med rådgivare samt företag. Sekundärdata har samlats in från litteratur samt artiklar som berör ämnet byte av företagsform.  Resultatet av studien visade att aktiebolag är den skattemässigt mest ...

 13. Heteronormativitet – en begreppsanalys : ”Alla är både offer och supportrar av systemet”

  Malmström, Therese; Svedjeholm, Sanna

  2012-01-01

  Begreppet heteronormativitet användes i litteraturen första gången 1993. Begreppet går att finna i ordböcker och lexikon från 2006, men endast ett par av de moderna ordböckerna och lexikonen har inför begreppet. Idag saknar begreppet en exakt definition. En begreppsanalys syftar till att identifiera karakteristika för ett begrepp genom undersökning av dess användning. Vårdrelationer kan och bör utvecklas till en vårdande relation, vilket bygger på en kontakt innefattande kropp, själ och ande ...

 14. "Jag vill nog bara lära mig" : Barns upplevelser av och ambitioner med sitt musicerande inom och utom ramen för frivillig musikundervisning

  Lidén, Ellinor

  2007-01-01

  Syftet med denna uppsats är att genom intervjusamtal och enkäter få ökad insikt i samt beskriva hur musicerande barn uttrycker sina upplevelser av och ambitioner med sitt musicerande, såväl inom som utom ramen för frivillig musikundervisning. Det empiriska materialet består av 95 enkätsvar samt information från intervjusamtal med nio barn. Samtliga barn var mellan åtta och tretton år. Studien vilar på en kulturteoretisk ram, vilken utgör fonden för studiens övriga teoretiska utgångspunkter. S...

 15. Den kaotiska ryktesspridningen : En teorijämförelse av begreppet word of mouth och appliceringen av den utredda definitionen på Internetforumet Prisjakt.nu

  Josefsson, Joakim; Jarl, Jesper; Lödöen, Mikael

  2007-01-01

  Dagens samhälle är präglat av ett enormt reklamutbud och reklamstrategier. I denna djungel av marknadsföring har företag ibland valt en annan strategi, en relativt outnyttjad strategi, som baseras på rykten om produkten, tjänsten eller företaget och är det som används som marknadsföring. Denna strategi kallas för word of mouth. Ena syftet har varit att undersöka hur word of mouth definieras av olika författare. Genom att göra en jämförelse av teorier av begreppet word of mouth har ett försök ...

 16. Integrerad schemaläggning och styrning av en luftsepareringsanläggning vid varierande elpris

  Johansson, Ted

  2015-01-01

  I detta examensarbete presenteras en ny metod för att göra schemaläggningsbeslut inom processindustrin och samtidigt ta hänsyn till det dynamiska beteendet hos processen. En modell av en luftsepareringsanläggning som producerar kvävgas och utnyttjar ett rörligt elpris användes för att exemplifiera denna metod. Modellen omfattade en kryogenisk destillationskolonn med en integrerad återloppskokare /kondensator, en multiströms värmeväxlare, en kompressor, två turbiner och en kondensator. Den inn...

 17. Relationen mellan prokrastinering och upplevd stress : Effekter av cognitive behavioral stress management i stor grupp hos sjuksköterskestudenter

  Vetso, Emelie

  2015-01-01

  Prokrastinering innebär att individen trots medvetenhet om negativa konsekvenser skjuter upp en handling. Den bidrar till stress, färre hälsofrämjade beteenden och sämre prestation. Demografiska faktorer och pågående utbildning påverkar sannolikheten för prokrastinering. Relationen mellan stress och prokrastinering behöver utforskas, speciellt hur interventioner riktade mot stress påverkar fenomenet. En longitudinell interventionsstudie med upprepad mätning undersökte effekten av ett KBT-base...

 18. DEBATTEN OM GOOGLE BOOKS : En kritisk diskursanalys av dagspress och bloggar

  Engström, Karin

  2010-01-01

  AbstractTitle: The Debate on Google Books: a critical discourse analysis of newspapers and blogs.(Debatten om Google Books. En kritisk diskursanalys av dagspress och bloggar.)Number of pages: 44 (47)Author: Karin EngströmTutor: Martin FredrikssonCourse: Media and Communication Studies CPeriod: Autumn 2009University: Institution of Informatics and Media, Uppsala UniversityAim: The aim of this study is to survey the debate on Google Books in Swedish newspapers andblogs and to see if the argumen...

 19. Behovsbaserad framtagning av informationssystemet ReFlex : Verksamhetsanalys och systemutveckling

  Bjerkstig, Jenny; Carlsson, Anna

  2008-01-01

  Flextronics Design i Linköping tillverkar prototypskretskort till telekomindus-trin. Examensarbetet tog de fram eftersom de upplever att de har problem medolika områden inom den funktion där själva tillverkningen sker, SMA (SurfaceMount Assembly). De var inte säkra på exakt vilka problemen var men de vis-ste att de rör rutiner, kommunikation, samt materialtillförsel. Genom att i ettexamensarbete definiera och lyfta fram problemen samt ta fram åtgärdsförslag,hoppades företaget att vissa av pro...

 20. Inomhuspositionering av djur med hjälp av UWB-teknik och triangulering

  Lind, Filip

  2016-01-01

  Projektet har gått ut på att skapa ett realtidssystem för att positionera djur inomhus. Realtidssystemet ska använda Ultra Wideband-teknik för att bestämma avstånd från ett antal fasta noder placerade runt i området till rörliga noder som ska positionsbestämmas. För att sedan bestämma position på de rörliga noderna ska triangulering användas. Projektet görs för att få bättre koll på hur varje djur mår och hur dess uppfödning går. Målet med projektet är att få klart ett fungerande system för t...

 1. Europabolaget : En studie av europabolaget och harmoniseringen av bolagsrätten inom EU

  Magnusson, Martin

  2007-01-01

  Denna uppsats tar sikte på att utreda om det existerar fri rörlighet inom EU även för aktiebolag, d.v.s. om aktiebolag fritt kan flytta sitt säte mellan olika medlemsstater utan att problem uppstår. Dessutom undersöks vad som gjorts inom EU för att harmonisera reglerna på det bolagsrättsliga området. Slutligen och som huvudsyfte för uppsatsen görs en ansats att försöka ta reda på varför den övernationella bolagsformen europabolag inte blivit någon succé bland svenska företagare sedan den infö...

 2. Lärares och rektorers upplevelser av att främja daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen : En intervjustudie

  Strandberg, Elin

  2016-01-01

  Bakgrund: Att barn blir allt mer stillasittande är alarmerande eftersom levnadsvanor och livsstil under barndomen har betydelse för uppkomsten av ohälsa i vuxenlivet. Skolan är en viktig arena i främjandet av barns hälsa och dagliga fysiska aktivitet. Enligt läroplanens uppdrag är det lärares och rektorers uppgift att sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. Syfte: Att undersöka lärares och rektorers upplevelser av att främja elevers dagliga ...

 3. Utredning av säkerhet och föreskrifter samt implementering i konstruktionen av lastbilskran på renhållningsbil

  Råstu, Jens

  2012-01-01

  Examensarbetet har utförts åt Oy Närpes Trä och Metall Ab (NTM) i Närpes. Examensarbetet har gjorts i form av en utredning som omfattar säkerhet och föreskrifter samt implementering i konstruktionen av en lastbilskran monterad på en renhållningsbil. Syftet med examensarbetet var att reda ut vilka kraven är för att uppfylla en maskins säkerhet. Detta för att uppdragsgivaren skall få en bättre inblick i dagens regelverk och krav som ställs på just säkerheten för lastbilsmonterade...

 4. Mentaliseringsbaserad terapi mot borderline personlighetsstörning : De professionellas upplevelser av dess effekt och verksamma komponenter

  Holmström, Ida

  2014-01-01

  Det övergripande syftet med studien var att undersöka hur personalen på en psykiatrisk mottagning upplevde den behandling som de ger för borderline personlighetsstörning, mentaliseringsbaserad terapi. Genom en kvalitativ metod och fokusgrupper söktes svar på frågeställningarna. Det empiriska materialet analyserades med hjälp av tematisk analys och resultatet visade att behandlingen generellt upplevdes ha förbättrat patienternas livskvalitet. De flesta av patienterna gjorde helt andra livsval ...

 5. Internkommunikation hos en mobiloperatör : – en studie av motivation och upptagningsförmåga av information hos butikschefer

  Isaksson, Helena

  2007-01-01

  Abstract Title: Internal Communication at a large mobile operator (Internkommunikation hos en mobiloperatör - en studie av motivation och upptagningsförmåga av information hos butikschefer) Number of pages: 43 Author: Helena Isaksson Tutor: Peder Hård af Segerstad Course: Media and Communication Studies C Period: Fall term 2006 University: Division of Media and Communication, Department of Information Science, Uppsala University. Purpose/Aim: The purpose of this essay is to gain an insight in...

 6. Social media : Strategi och användning av sociala medier i kulturorganisationer

  Weckman, Maxine

  2012-01-01

  Social media handlar i ett nötskal om kommunikation, inte om information. I dagens samhälle är sociala medier en ypperlig kanal att använda om man vill kommunicera med sina kunder i realtid. Syftet med mitt arbete är att få fram vilka sociala mediekanaler kulturorganisationer använder sig av och hur de utnyttjar dessa. Syftet är också göra upp en strategi för användandet av social media som fungerar som en checklista för vilken organisation som helst. Slutarbetet innehåller först en förklarin...

 7. Fackföreningars roll i implementeringen av CSR och levnadslöner : En flerfallsstudie av svenska fackförbund och deras påverkan på multinationella företag

  Kornhill, Anja; Liron-Andersson, Mikaela

  2011-01-01

  Den ekonomiska globaliseringen och ökade världshandeln har lett till att multinationella företag till viss del fått ta sig an den roll som stater tidigare har haft och många företag har börjat använda sig av corporate social responsibility (CSR) som ett verktyg för detta. Frågan är om utvecklingen har gjort att andra aktörer, såsom fackföreningar, som tidigare varit en självklar aktör på den politiska arenan och en given del av den svenska företagssfären, nu kommit i skymundan. Det leder vida...

 8. Hur samspelar disciplinära och professionella diskurser i utvecklingen av fysiklärarstudenters professionella identitet?

  Larsson, Johanna; Airey, John

  2013-01-01

  Det här projektet fokuserar på hur fysiklärarstudenters professionella identitet skapas och utvecklas i samverkan med de professionella och disciplinära diskurser (Becher och Trowler1989) de möter i sin utbildning. Projektet är fortfarande i sin startfas och motiveras av att det saknas utbildade fysiklärare samtidigt som få nya studenter väljer att läsa fysiklärarutbildningar. (Statistiska Centralbyrån 2011) Ett sätt att se på denna problematik är att fråga sig vad det är som de potentiella l...

 9. Reduktion av slöseri inom den spanska ölindustrin : – en studie av åtgärder och metoder i spåren av krisen

  Carlström, Carl

  2014-01-01

  Den rådande eurokrisen har påverkat det spanska samhället och den spanska ölindustrin negativt. Industrin står inför utmaningar vad gäller minskad försäljning och förändrade kundpreferenser. I tider då intäkterna och försäljningen minskar finns det många sätt att öka sina marginaler. Ett av detta sätt är att börja arbeta med resurseffektivitet och att se till att slöseriet av de resurser man har minskar. De frågor studien besvarar är hur bryggeriindustrin i Spanien har arbetat för att minska ...

 10. Gamification: mot en definition : En kvalitativ studie och kartläggning av begreppet gamification och dess framtida implementering

  Tolgén, Philip; Gustafsson, Filip

  2012-01-01

  Uppsatsens huvudsakliga syfte är att utforska och kartlägga begreppet gamification. Syftet operationaliseras i tre frågeställningar. Vad finns det för likheter respektive skillnader i synen på Gamification mellan ett antal yrkesverksamma inom Gamification? Hur ser yrkesverksamma med olika bakgrunder inom psykologi, pedagogik och marknadsföring på framtiden för Gamification och dess användningsområde? Vilka för- och nackdelar kan finnas med Gamification? Uppsatsen teoretiska utgångspunkter omf...

 11. Optimeringsverktyg för val av ytterväggskonstruktioner till flerbostadshus : Bedömning av miljö, kostnads och byggtekniska aspekter

  Rystedt, Christopher; Nordenström Jung, Rasmus

  2015-01-01

  Syftet med rapporten är att sammanställa branschbaserat underlag för värdering av hållbart byggande som belyser vikten för val av ytterväggskonstruktion till flerbostadshus. Byggbranschen har länge fokuserat på att minska byggnadsverks energi- och miljöpåverkan under förvaltningsskedet. Det har haft mycket goda resultat och i dagsläget står förvaltningsskedet för ca 50 procent av hållbara byggnaders totala energianvändning. Projektering med långsiktigt perspektiv är nyckeln till hållbart bygg...

 12. Movie Magic : En praktisk studie om hur man återskapar filmkaraktärer med hjälp av makeup, maskering och styling

  Utriainen, Linda; Bussman, Frida

  2014-01-01

  Syftet med detta examensarbete är att återskapa filmkaraktärer från olika genrer med hjälp av makeup, maskering och styling för att få en inblick i hur det går till vid skapandet av filmkaraktärer. Studien kommer att vara till nytta för branschmänniskor och estenomer i form av inspiration och kunskap och för oss själva som en arbetsportfolio. Detta är en kvalitativ studie som utförs med hjälp av datainsamlingsmetoderna dokumentstudier, styling och fotografering. I arbetet används dataanaly...

 13. SKÄLIGT ELLER OSKÄLIGT? : - Gränsdragningsproblem vid en marknadsrättslig bedömning av oskälighet - i avtalsvillkor på delar av bredband- och digital-TV-marknaden.

  Edman, Anders; Prochazka, Andreas; Antman, Lena

  2006-01-01

  Sammanfattning Bredbands- och digital-TV-marknaden växer kraftigt och det är av stor betydelse ur konsumentsynpunkt att företagen tillämpar skäliga avtalsvillkor. I denna uppsats granskas ett antal standardavtal utfärdade av företagen på respektive marknad. Företagen vars villkor vi analyserar är Universal Telecom, Glocalnet och Tyfon Svenska AB som tillhandahåller bredbandstjänster, samt Viasat, Boxer och Canal Digital, som levererar digital-TV. Det rör sig i dessa fall om ensidigt upprättad...

 14. Förbättringar av material - och verktygsflöden på byggarbetsplatsen med hjälp av Lean Production

  Cato, Amel; Rochowiak, Viktor

  2015-01-01

  Sammanfattning: Syfte: Arbetsdag för en snickare består till 60-80 % av icke värdeskapande arbete så som väntan. Syftet med rapporten är att förbättra ledtiden för SME-företag. Målet med arbetet är att utreda de faktorer som kan minska ledtiden för det totala material - och verktygsflödet. Metod: För att kunna identifiera brister och utreda de faktorer som kan minska ledtiden hos företaget har kvalitativa intervjuer och observationer utförts på tre olika byggarbetsplatser från Gärahovs bygg. ...

 15. Analys och implementation av inbyggd effektsnål WLAN Nod

  Schillström, Lina

  2011-01-01

  Examensarbetet utfördes på H&D Wireless AB beläget i Kista. H&D Wireless utvecklar både Wireless Local Area Network (WLAN) moduler och kompletta WLAN-lösningar i inbyggda system. Ämnet för examensarbetetär WLAN i inbyggda system med fokus på låg effektförbrukning. Inbyggda system drivs ofta av batterier ochkräver lång livslängd, låg effektförbrukning är därför en viktig kvalitet i de flesta inbyggda produkter. Målet med examensarbetet var att analysera batteridrivna WLAN-sensorsystem ...

 16. Distriktssköterskornas upplevelser av möten med våldutsatta kvinnor och deras barn : En deskriptiv kvalitativ intervjustudie

  Lobanova, Olga

  2012-01-01

  Bakgrund: Distriktssköterskor på BVC möter ibland våldutsatta kvinnor och deras barn i sitt arbete. Följder av våld i nära relationer kan vara försämrad psykosocial hälsa både hos kvinnor och barn. Att tidigt upptäcka och hjälpa en sådan kvinna och hennes barn är ett viktigt uppdrag som distriktssköterskan har på BVC. Syftet med studien var att undersöka distriktssköterskornas upplevelser av möten med våldutsatta kvinnor och deras barn på BVC samt ta reda på vad som saknas kunskaps- och metod...

 17. Pojkar och flickor i bilderböcker : En feministisk poststrukturalistisk textanalys av bilderböcker

  Welin, Jesper

  2014-01-01

  Syftet med detta examensarbete är att utifrån ett genusperspektiv visa hur pojkar och flickor beskrivs i bilderböcker för barn. För att få syn på detta har karaktärernas grad av aktivitet i handlande situationer analyserats. För att vidare fördjupa resonemanget och problematisera könsstereotyper så har ett feministiskt poststrukturalistiskt perspektiv använts som har applicerats på hur bokens karaktärer presenteras.   Metoden som använts är feministisk poststrukturalistisk textanalys där foku...

 18. Revisorns granskning och rapportering av intern kontroll : Inom ramen för Svensk kod för bolagsstyrning

  Samppala, Terese; Danska, Linda

  2006-01-01

  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur den externa revisorn önskar att styrelsens rapport angående den interna kontrollen ska granskas, samt hur denna granskning ska rapporteras. Målet är att utveckla ett förslag med egna modeller för hur den externa revisorns granskning och rapportering kan utformas inom ramen för Svensk kod för bolagsstyrning. Uppsatsens huvudfråga är: Hur vill de externa revisorerna, i rollen som utförare av tjänsten, att granskningen och rapporteringen angående sty...

 19. Utvärdering av svavel- och kvävedepositioner från sjöfart: en modellstudie

  Andersson, Ambjörn

  2010-01-01

  Sjöfartsektorn är en betydande källa för svavel- och kväveutsläpp. Depositioner av oxiderat svavel, dvs. sulfat, och oxiderat kväve dvs. nitrat, i form av våt och torrdeposition bidrar till försurning och försämrad luftkvalitet. Styrmedel för att minska svavelutsläppen har under de senaste åren bidragit till minskade svavelutsläpp. Det har t.ex. införts begränsningar i hur mycket svavel som fartygsbränslen får innehålla. För att studera sjöfartens utsläpp av svavel- och kväveföroreningar har ...

 20. Bränsleceller som applikation i bilar : Enstudie av Fuel Cell Electric Vehicles och deras potential för framtida kommersialisering

  Rasmussen, Sara

  2011-01-01

  Användningen av personbilar har ökat stadigt i Sverige och världen i stort de senasteåren, vilket lett till ökade utsläpp av koldioxid. Samtidigt har oljepriset nåttrekordnivåer, och många menar att utvinningen av olja redan har nått sin topp. EU hardessutom satt som mål att medeltemperaturen på jorden inte får stiga med mer än maxtvå grader Celsius, och att till år 2050 reducera koldioxidutsläppen med 80 %. Detta ärenbart möjligt om nya, gröna drivmedel och drivlinor fortsätter utvecklas och...

 1. Biokol som filtermaterial i anslutning till dränering av åkermarksdiken : Utformning, installation och utvärdering av ett biokolsfilter

  Mellhorn, Malin

  2015-01-01

  Biokol, dvs pyrolyserat organiskt material som tillförs marken, är erkänt för sina jordförbättrande egenskaper. Ny forskning uppmärksammar nu andra användningsområden för biokol såsom adsorption av oönskade föreningar samt som effektiv kolsänka inom klimatarbetet. Näringsläckande åkrar bidrar årligen med stora kvantiteter växttillgänglig näring och relaterad eutrofiering av sjöar, vattendrag och i förlängningen till Östersjön. Eutrofieringen ska enligt EUs ramdirektiv för vatten liksom Sverig...

 2. Energisimulering av kvarteret Hästskon 9 och 12 med ombyggnad och termiskt akviferlager

  Revholm, Johan

  2013-01-01

  Detta examensarbete utreder lönsamheten i en systemlösning för termiskt akviferenergilager tillsammans med ny VVS-teknisk lösning i fastigheterna kv Hästskon 9 och 12 vid en föreslagen framtida helrenovering. Dessutom utreds förutsättningar för miljöklassning i energi- och miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad avseende energianvändning, dagsljuskomfort, solvärmelast och termisk komfort för om- och tillbyggnadsförslaget med målsättning på nivå GULD. Genom att utnyttja akviferen under fastigh...

 3. Infångande, hantering och transport av renar med hjälp av Domedesan R preparat

  M. Nieminen

  1984-05-01

  Full Text Available Tama renar och vilda skogsrenar var låtta att hantera ungefar 6 minuter efter Domosedaninjectionen och preparatet inverkade i medeltal 2,5 timmars tid, varierande från 30 minuter till 4 timmar beroande på dosens storlek.

 4. Känsliga kvinnor & drivna män : En genusinriktad studie av Aftonbladets och TT Spektras Melodifestivalbevakning 2011

  Ljung, Rebecka

  2011-01-01

  Medier är i dag en stor informationskälla. Därmed är medierna också medskapare av verkligheten, inklusive genus - även kallat socialt kön. I denna uppsats analyserar jag 19 artiklar med bilder från Aftonbladet och TT Spektra. Ämnet är den svenska musiktävlingen Melodifestivalen och artiklarna handlar om både kvinnor och män i liknande situationer. Texterna kan tänkas ha lockat många läsare, eftersom tv-programmet Melodifestivalen har höga tittarsiffror. Uppsatsens primära syfte är att undersö...

 5. Logistiska verktyg för ökad konkurrenskraft : En fallstudie om hantering av interna processer och sortiment

  Sundström, Sara; Vesterlund, Linnea

  2011-01-01

  Konkurrens och hur den påverkar företaget kan skilja sig beroende på bransch och vilket typ av marknad som företaget befinner sig på. Hur ett företag väljer att jobba med konkurrens och kampen om kunderna är en bidragande faktor till företagens resultat. Vidare är konkurrens något som bidrar till att driva utvecklingen framåt eftersom det uppmanar företagen till att sträva mot att ständigt ligga i framkant för att bli nummer ett i kundernas ögon. En bransch där kampen om kunderna har tilltagi...

 6. [Minna Ahokas. Valistus suomalaisessa kirjakulttuurissa 1700-luvulla. Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 188] / Tuija Laine

  Laine, Tuija, 1964-

  2012-01-01

  Arvustus: Minna Ahokas. Valistus suomalaisessa kirjakulttuurissa 1700-luvulla. Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 188. Diss. Sasatamala : Finska Vetenskaps-societeten. (Suomen Tiedeseura, 2011)

 7. Studie av subsynkron interaktion (SSTI) mellan ett HVDC system med spänningsstyva strömriktare och en närliggande generator

  Pålsson, Rolf

  2006-01-01

  Syftet med examensarbetet är att studera den subsynkrona interaktionen (subsynchronous torsional interaktion, SSTI) mellan ett HVDC system med spänningsstyva strömriktare och en närliggande generator. Studien utförs med hjälp av datorsimuleringar och fokuserar på att studera dämpkaraktäristiken för SSTI. Studien ska visa hur faktorer såsom den överförda effektens storlek och riktning, vald driftmod och kraftsystemets kortslutningseffekt påverkar dämpkaraktäristiken. Rapporten beskriver subsyn...

 8. Den svenska callcenterbranschen och de tekniska lösningar som används : Branschanalys samt identifiering av problematiska dialogsystemsyttranden med hjälp av maskininlärning

  Wirström, Li; Huledal, Mattias

  2015-01-01

  Detta arbete består av två delar. Den första delen syftar till att beskriva och analysera callcenterbranschen i Sverige samt vilka faktorer som påverkar branschen och dess utveckling. Analysen grundar sig i två modeller: Porters fempunktsmodell och PEST. Fokus ligger på den del av branschen som består av kundtjänstverksamhet för att koppla till arbetets andra del. Analysen visar att branschen främst påverkas av hög konkurrens och företagens, som behöver tillhandahålla kundtjänst, val mellan i...

 9. Dagvattenutredning för Hamrebäcken : Utredning av föroreningsbelastning och framtagande av åtgärdsförslag för att förbättra vattenkvaliteten

  Feltelius, Vilhelm

  2015-01-01

  Hamrebäcken rinner genom östra delen av Västerås och har Mälaren som recipient. Under bäckens flödesväg tillkommer dagvatten och föroreningar i form av näringsämnen och tungmetaller från dess avrinningsområde. Bäcken utgör ett av de mest prioriterade vattendragen i Västerås gällande utsläpp av dagvatten. Detta examensarbete har utförts med syftet att utreda föroreningssituationen för Hamrebäcken och hur dess recipient Mälaren påverkas. Examensarbetet syftade även till att undersöka reningseff...

 10. SOS: var god dröj! : En kvalitativ textanalys av Aftonbladet och Dagens Nyheters rapportering kring SOS Alarm

  Månsson, Annajohanna; Swärd, Emma

  2011-01-01

  Syftet med denna studie är att studera mediernas rapportering kring ett antal specifika händelser kopplade till SOS Alarm. Med vår undersökning avser vi att bidra till kunskapen om hur tidningarna Aftonbladet och Dagens Nyheter framställer SOS Alarm i sina nyhetspubliceringar. Mediernas rapportering är viktig att studera då mediebilden av SOS Alarm kan påverka allmänhetens förtroende för denna viktiga samhällsaktör. Detta är viktigt på grund av att den bild och på det vis som medierna framstä...

 11. Svensk roulette : en vinjettstudie av insatser och bedömningar inom den öppna missbrukarvården

  Forsberg, Sofia; Labbé, Annika

  2007-01-01

  Studiens syfte var att undersöka de uppfattningar om missbruk som råder inom FoU nordvästs kommunala öppenvårdsmottagningar samt att göra en kartläggning av dessa insatser. Våra huvudfrågeställningar var: (1) Hur definierar öppenvårdsmottagningarna inom FoU nordväst centrala begrepp inom missbruksområdet? (2) Vilka insatser erbjuder den öppna missbrukarvården inom FoU nordväst och vad innebär vissa av dessa? (3) Vilka teorier och metoder om missbruk baserar öppenvårdsmottagningarna inom FoU n...

 12. The basis for decisions in the nuclear waste issue. Experiences of the legislative basis and the EIA process; Grunden foer beslut i kaernavfallsfraagan. Upplevelser av lagstiftningsgrund och MKB-process

  Keskitalo, Carina; Nordlund, Annika; Lindgren, Urban (Umeaa Univ., Umeaa (Sweden))

  2009-03-15

  The purpose of the present study is to analyze the multi-level governance process in conjunction with the siting and design of a final repository for spent nuclear fuel. Since no similar activities have ever been implemented in Sweden, there is no available practice for how different laws should be coordinated and interpreted. The study sheds light on three general questions: 1) What is the formal decision-making mandate and what are the decision-making bodies at different levels (municipal level, regional or county level, and national level) according to the legislation, and what interpretation problems have these actors experienced with regard to the legislation and the EIA process? 2) What 'broader public' and organizations besides groups within the formal decision-making mandate have participated in the consultations, and what viewpoints have they expressed regarding the EIA process and consultations? 3) How have judgements and understanding of, and reactions to, risk related to the final repository been handled in the process? The study is mainly based on two different sources of material. A literature review with a focus on nuclear fuel management has been carried out within the social sciences field. Special interest has been devoted to discussing the content of legislation in relation to the EIA process and licensing, and the background and design of the EIA process. The EIA process is of special interest here, since it brings in both formal decision-making bodies and participation by broader groups. Furthermore, the literature review deals with theoretical perspectives regarding perceptions and communication of risk assessments. Literature reviews have also been conducted on minutes from EIA consultations during the period 2001 to 2007. The main source of the material used in the study is interview studies. The interview subjects represent both government authorities and non governmental organizations at the national, regional and local level. The results of the studies show that there are differences in participation between actors at different levels. The interviews show that the municipal level and local environmental organizations have played an active role in the process, while the role played at the regional level by the county administrative boards has been more limited. On the national level, particular attention is given to the state's impact on the EIA process via recommendations for research and financial support for the participation of different groups via the Nuclear Waste Fund. A universal perception of the legislation is that most of the actors feel secure in their own role within their particular profession, but that the interaction between sectoral laws and the Environmental Code is unclear in some respects when it comes to the complex issue of nuclear waste. The interview subjects express the view that the process for EIA and consultations has been based on practice established between the parties who have participated in the site selection process since the early 1990s. The forms for the consultation were thus worked out before the beginning of the formal consultation process in 2001. Many of the environmental organizations perceive that they have entered this process after the consultation form had already been developed, which has somewhat curtailed their chances to influence it. The broadening of participation via the Environmental Code has, however, given the environmental organizations access in another way than they have had via their traditional oppositional role as non governmental organizations outside the establishment. The environmental organizations and established parties have, however, largely had different perspectives on EIA and the role of the consultations. Here established parties, including regulatory authorities, can to some extent be seen as representing a planning paradigm (where the project itself and political decisions about it are in focus), while many environmental organizations traditionally represent an environmental paradigm that focuses on the precautionary principle for potentially environmentally hazardous processes. These differences have characterized much of the consultation process, and can also be seen as symptomatic for inclusion of parts of an environmental paradigm within legislation such as the Environmental Code. The results of the interviews also show that non-profit organizations and private citizens have difficulty participating in the process on the same terms as government authorities and activity operators, and that the resources of the developer cannot be matched by any other party when it comes to information, participation and expertise. Some believe that the County Administrative Board should play a more central role in this context, given its overall responsibility for coordination under the law.

 13. The basis for decisions in the nuclear waste issue. Experiences of the legislative basis and the EIA process; Grunden foer beslut i kaernavfallsfraagan. Upplevelser av lagstiftningsgrund och MKB-process

  Keskitalo, Carina; Nordlund, Annika; Lindgren, Urban (Umeaa Univ., Umeaa (Sweden))

  2009-03-15

  The purpose of the present study is to analyze the multi-level governance process in conjunction with the siting and design of a final repository for spent nuclear fuel. Since no similar activities have ever been implemented in Sweden, there is no available practice for how different laws should be coordinated and interpreted. The study sheds light on three general questions: 1) What is the formal decision-making mandate and what are the decision-making bodies at different levels (municipal level, regional or county level, and national level) according to the legislation, and what interpretation problems have these actors experienced with regard to the legislation and the EIA process? 2) What 'broader public' and organizations besides groups within the formal decision-making mandate have participated in the consultations, and what viewpoints have they expressed regarding the EIA process and consultations? 3) How have judgements and understanding of, and reactions to, risk related to the final repository been handled in the process? The study is mainly based on two different sources of material. A literature review with a focus on nuclear fuel management has been carried out within the social sciences field. Special interest has been devoted to discussing the content of legislation in relation to the EIA process and licensing, and the background and design of the EIA process. The EIA process is of special interest here, since it brings in both formal decision-making bodies and participation by broader groups. Furthermore, the literature review deals with theoretical perspectives regarding perceptions and communication of risk assessments. Literature reviews have also been conducted on minutes from EIA consultations during the period 2001 to 2007. The main source of the material used in the study is interview studies. The interview subjects represent both government authorities and non governmental organizations at the national, regional and local level. The results of the studies show that there are differences in participation between actors at different levels. The interviews show that the municipal level and local environmental organizations have played an active role in the process, while the role played at the regional level by the county administrative boards has been more limited. On the national level, particular attention is given to the state's impact on the EIA process via recommendations for research and financial support for the participation of different groups via the Nuclear Waste Fund. A universal perception of the legislation is that most of the actors feel secure in their own role within their particular profession, but that the interaction between sectoral laws and the Environmental Code is unclear in some respects when it comes to the complex issue of nuclear waste. The interview subjects express the view that the process for EIA and consultations has been based on practice established between the parties who have participated in the site selection process since the early 1990s. The forms for the consultation were thus worked out before the beginning of the formal consultation process in 2001. Many of the environmental organizations perceive that they have entered this process after the consultation form had already been developed, which has somewhat curtailed their chances to influence it. The broadening of participation via the Environmental Code has, however, given the environmental organizations access in another way than they have had via their traditional oppositional role as non governmental organizations outside the establishment. The environmental organizations and established parties have, however, largely had different perspectives on EIA and the role of the consultations. Here established parties, including regulatory authorities, can to some extent be seen as representing a planning paradigm (where the project itself and political decisions about it are in focus), while many environmental organizations traditionally represent an environmental paradigm that focuses on the pr

 14. ”Det är lätt att falla i ett gammalt mönster…” − Om språklärande, språkundervisning och utveckling av finskundervisningen i den finlandssvenska skolan

  Pörn, Michaela

  2012-01-01

  Denna artikel lyfter fram diskrepansen mellan dagens syn på språklärande och språkundervisning å ena sidan och den verkliga klassrumspraktiken å andra sidan. Med utgångspunkt i aktuella forsknings- och utvecklingsarbeten diskuteras olika möjligheter för utveckling av språkundervisningen i allmänhet och finskundervisningen i synnerhet. Hur vi kan skapa en kommunikativ och meningsfull finskundervisning för eleverna, hur vi kan öka elevers kontakt med och användning av målspråket i autentiska ko...

 15. Effekter av icke-farmakologiska metoder vid beteendemässiga och psykiska symtom hos personer som lever med Alzheimers sjukdom : En litteraturöversikt

  Tasci,, Gulseren; Schönning, Tetyana

  2016-01-01

  Bakgrund: Alzheimers sjukdom (AD) är den vanligaste formen av demenssjukdomar och antalet människor som insjuknar i AD förväntas öka kraftigt med tiden. Dessutom kännetecknas personer med AD ofta av beteendemässiga och psykiska symtom (BPSD) som kan innefatta agitation, depression, vanföreställningar, oro, ångest, hallucinationer, sömnrubbningar, rastlöshet och apati. Dessa symtom kan orsaka lidande hos patienten och är svåra att hantera för både vårdgivaren och anhöriga, samt försvårar omvår...

 16. Vara steget före : Bedömning av patienters smärta, näringstillstånd och hudkostym

  Bååth, Carina

  2008-01-01

  Det övergripande syftet var att beskriva och jämföra sjuksköterskors och underskö­terskors bedömningar av patienters smärta, näringstillstånd och hudkostym samt de­ras uppfattningar om att använda bedömningsinstrument. Vidare att beskriva sjuk­sköterskors och undersköterskors uppfattningar om hur de bedömer patienters smärta, näringstillstånd och hudkostym. Metod: Etthundrasjuttio pati­entjournaler granskades. Intervjuer med sjuksköterskor (n=9) och undersköterskor (n=9) genomfördes. Resultat...

 17. Employer Branding : Konsten att attrahera och behålla personal i kunskapsintensiva tjänsteföretag - En studie av svenska storbanker

  Hallén, Christina; Hull, Hanna

  2011-01-01

  Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera hur kunskapsintensiva tjänsteföretag inom banksektorn kan attrahera nya medarbetare och behålla befintlig personal med hjälp av Employer Branding. Studien baseras på kvalitativ metodik, bestående av djupgående intervjuer med tre svenska storbanker; Handelsbanken, Swedbank och Skandinaviska Enskilda Banken (SEB). För att få en mer specialiserad kunskap om fenomenet Employer Branding har även Academic Communication intervjuats, som är ett m...

 18. Den obekväma planeten : En analys av retoriken i dokumentärfilmerna An Inconvenient Truth och The Planet

  Klittmark, Jonathan; Venström, Pontus

  2008-01-01

  An Inconvenient Truth (2006) och The planet (2006) är två stycken dokumentärfilmer som behandlar klimathotet och dess globala följder. Uppsatsen diskuterar den retoriska meningen och de retoriska skiljaktigheter, likheter mellan dokumentärfilmerna. Den diskuterar även syftet av de filmsekvenser som används till varje tal/intervju. Uppsatsen innehåller analyser av varje film samt en analyssummering mellan båda filmerna. An Inconvenient Truth (2006) är en dokumentärfilm med fokus på Al Gores oc...

 19. Introduktionsprogrammen i Gy11 : En fallstudie kring organisation och personalens beskrivningar av elever på två gymnasieskolor

  Andersson-Söderberg, Gunilla

  2016-01-01

  Gymnasiereformen Gy11 genomfördes hösten 2011 med fem introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till de ordinarie nationella programmen. Syftet med studien är att belysa hur introduktionsprogrammens verksamhet har organiserats vid två gymnasieskolor, samt de beskrivningar som finns av eleverna hos personalen. Artikeln består av två fallstudier där personal har intervjuats med semi-strukturerade intervjuer och dokument har studerats. Studiens teoretiska utgångspunkt är socialkons...

 20. Blommor, bilar och superhjältar : Om skapandet av genus i barnfilm

  Rengart, Madeleine; Pettersson, Erika

  2009-01-01

  Vi vet att barn ser mycket på tv och har därför valt att se på fyra barnfilmer för att se hur genus representeras i dessa filmer. Vi utgår ifrån Judith Butler och att genus är något som hela tiden skapas och vårt syfte är att se hur detta skapas i filmerna. Filmerna följer de normer för maskulinitet och feminitet som finns och underhåller dessa. Även om undantag förekommer så är filmerna i stort stereotypa. Den heterosexuella normativiteten är i centrum och den blir i stort sett inte ifrågasa...

 1. Uppvärmning av nybyggda villor - med solfångare och pellets

  Sjöström, Caroline

  2010-01-01

  Boverket har från och med januari 2010 skärpt energikraven vid nybyggnation. De nya kraven har tillsammans med stigande energipriser och ett ökat miljömedvetande i samhället, satt fokus på att bygga täta och välisolerade hus. Detta beskrivs i arbetets inledning. Samtidigt bör husets uppvärmning och ventilation vara energieffektiv och förnybara energikällor användas, som solenergi och biobränslen. Syftet med rapporten är att analysera om solfångare i kombination med en pelletspanna eller -kami...

 2. Arbetsbeskrivning av  allmänna kostnader : För bedömning och uppföljning inom husbyggnation

  Hussein, Marwa; Zhou, Sara

  2012-01-01

  I samarbete med Skanska Sverige AB, Region Hus Stockholm Bostäder har detta examensarbete upprättats. Examensarbetet handlar om bedömning och uppföljning av de allmänna kostnaderna, (AK), inom regionen.  Inom husbyggnation är de allmänna kostnaderna en del av projektets totalkostnad och är i de flesta fall svåra att beräkna. Delar av Region Hus Stockholm Bostäder har arbetat med att ta fram erfarenhetsvärden och nyckeltal, för att få ökade kunskaper om AK i projekten och därigenom underlätta ...

 3. Automatisk låsanordning för hissar : - Konstruktion och tillverkning av ett dörrlås

  Holmqvist, Oskar

  2012-01-01

  Järn och Metall är en liten aktör inom hissbranschen och vill etablera sig som leverantör av reservdelar och utrustning till modernisering av hissar. Därför vill företaget bredda sitt utbud av produkter, för att i större utsträckning kunna erbjuda helhetslösningar för modernisering. I nuläget ingår inte ett dörrlås i produktutbudet. Därför bestämde sig Järn och Metall att utveckla ett nytt dörrlås till hissar när deras största kund Kone AB visade intresse för detta. Uppdraget att ta fram ett ...

 4. Att använda omvärldsanalys för att identifiera efterfrågan och behov av miljöteknik : en metodstudie

  Jalvemo, Maria

  2007-01-01

  Denna rapport är resultatet av ett examensarbete omfattande 20 poäng på Industriell Ekologi på KTH, Stockholm. Examensarbetet utförs som en del i projektet Omvärldsanalys för att identifiera och sprida kunskap om efterfrågan av miljöanpassade varor, tjänster och system på IVL Svenska Miljöinstitutet AB. Projektets syfte är att genom omvärldsanalys studera behov och efterfrågan av miljöteknik i Polen, Ukraina och nordvästra Ryssland för att sedan sprida denna information till företag i Stockho...

 5. Den finska nöthuden och betydelsen av dess kvalitè

  Biskop, Fredrik

  2012-01-01

  I Finland slaktas ca 300 000 nöt årligen och från slakten frigörs en del slaggprodukter som inte hör till livsmedelsindustrin. Till dessa hör bl.a. huden som dras av. De flesta vet inte i hurudan utsträckning nöthuden används runt om i världen. Huden som en lyxvara dock i rå saltat format har ett nämnvärt högt värde. Att priset per kg under några tillfällen under 8090 talet steg över nötköttets pris, är många säkert ovetande om. Kvaliteten på hudarna är det väsentliga när det gäller eko...

 6. En socialpsykologisk analys av samkönat partnervåld ur ett makt- och normativitetsperspektiv

  von Braun, Thérèse

  2009-01-01

  Uppsatsens syfte var att nå en större teoretisk förståelse av samkönat partnervåld, genom att analysera olika forskningsartiklars narrativa konstruktioner av våldet. De två frågeställningarna var: 1. Hur diskuterar forskningslitteraturen samkönat partnervåld med fokus på temana relationsdynamik, karaktär hos parterna, kön, genus och sexualitet samt betydelsen av social kontext? 2. Hur diskuterar forskningslitteraturen det professionella bemötandet av samkönat partnervåld? De 21 valda primärdo...

 7. Stödjande av barns sociala färdigheter och delaktighet i vardagen : Om möjligheter och utmaningar i arbetet på mottagningshem

  Larinkoski, Miriam

  2014-01-01

  Syftet med detta examensarbete är att ge ökad kunskap om hur de professionella på ett mottagningshem kan stöda barns sociala färdigheter och delaktighet i vardagen. Detta examensarbete är ett beställningsarbete av ett mottagningshem i södra Finland. Frågeställningarna är: Hur kan professionella med hjälp av en miljöterapeutisk arbetsmetod på mottagningshem främja barns sociala färdigheter samt stöda barns delaktighet i var-dagen? Vilka är utmaningarna för de professionella i att förverkliga ...

 8. Ungdomsvåldets utveckling i de tre storstadslänen : En statistisk jämförelse av ungdomsvåldets utveckling, nivå och trend i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län, samt Sverige i sin helhet mellan åren 1995 och 2008

  Hildeby Kellgren, Filip

  2010-01-01

  Syftet med denna studie är att utifrån befintlig officiell kriminalstatistik, självdeklarationsundersökningen i årskurs nio, SCB:s Undersökning av levnadsförhållanden och Brå:s Nationella trygghetsundersökning belysa och jämföra ungdomsvåldets utveckling i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län mellan åren 1995 och 2008 och sedan jämföra de resultaten med statistiken för hela Sverige. Resultatet av dessa statistiska data ämnar jag analysera, diskutera och problematisera utifrån tidigare f...

 9. “Jag tror att man skulle bli dum i huvet av att bara vara själv” : En fenomenologisk studie av vänskap och socialt samspel inom ramen för gemensamma boenden för vuxna

  Lundborg, Josefine; Dahl, Sofie

  2015-01-01

  Syftet med denna studie har varit att få inblick i vuxna individers upplevelser av vänskap och socialt samspel inom ramen för gemensamt boende. I uppsatsen presenteras och besvaras tre frågeställningar, vilka lyder: Hur upplever individerna vänskap och socialt samspel på sitt gemensamma boende? Vilken funktion fyller det sociala samspelet och vänskapen i deras vardagliga liv och i deras framsteg? och Hur kan individernas upplevelser förstås utifrån begreppen hälsa, meningsfullhet och social j...

 10. En revisors agerande : Inför tillämpningen av anmälningsplikt och tystnadsplikt

  Rahavard, Farshad; Abeditary, Monica; Nilsson, Jana

  2008-01-01

  Under slutet av 1970-talet började det hållas debatter angående den dåliga redovisningskvalitén samt den ökade ekonomiska brottsligheten. I och med detta började debattörer även diskutera revisorns roll och funktion. Detta medförde att man först införde en upplysningsplikt som senare utvecklades till en anmälningsplikt som lagstadgades den 1 januari 1999. Tystnadsplikten som sedan länge varit förankrad i revisorns yrkesroll kom nu i konflikt med den nya lagen. Däribland revisorerna själva, so...

 11. Varför spelar de? : En intervjustudie om olika drivkrafters betydelse i valet av musik och instrument.

  Kelemen, Fredrik

  2014-01-01

  Detta examensarbete handlar om förebilders och idolers påverkan när det gäller val av instrument och musik, med fokus på elgitarren, samt vilka andra drivkrafter som påverkar detta. Syftet med arbetet är att få kunskap om olika drivkrafter som påverkar viljan att spela ett instrument. Teoretisk utgångspunkt för studien är den sociokulturella teorin. Tidigare forskning inom området behandlar exempelvis sociala normer, förebilders påverkan på människor samt ramfaktorer inom undervisning. Jag ha...

 12. Utvärdering av mångfaldsutbildningen och mångfaldskonsulenternas genomförande av rådslag inom ramen för projektet Nyckelkrafter

  Albinsson, Gunilla; Arnesson, Kerstin; Jogmark, Marina

  2005-01-01

  Föreliggande rapport är en utvärdering av utbildningsdelen inom projekt Nyckelkrafter. Projektet bedrivs inom Equalprogrammet, vars övergripande mål är ett arbetsliv utan diskriminering och ojämlikhet, präglat av mångfald.

 13. Självutveckling mot narcissism? : En studie av svensk självhjälpslitteratur och dess budskap

  Nyström Campos, Jennifer; Gussman Lennström, Elin

  2013-01-01

  Uppsatsens syfte har varit att undersöka om det i ett urval av storsäljande självhjälpslitteratur med fokus på självutveckling förmedlas narcissistiska budskap. Studien grundar sig i tidigare forskning som behandlat narcissism utifrån både ett psykologiskt-, och ett samhällsperspektiv. Därutöver har forskning om självhjälpslitteratur utgjort en del av referensramen för studien. Kvalitativ innehållsanalys har applicerats på materialet. Det empiriska urvalet har bestått av tre svenska självhjäl...

 14. Hennes & Mauritz. En studie av varumärket H&M och företagets historia på Island

  Margrét Óda Ingimarsdóttir 1983

  2010-01-01

  Jag kommer att begränsa den här undersökningen till att behandla H&M:s historia och bakgrund för att vidare kunna undersöka vad företagets varumärke står för och hur det har lyckats nå sina framgångar. Efter att ha hört debatten om den omtalade boken No Logo (2000) av Naomi Klein, en kanadensisk författare och journalist, blev jag intresserad av att veta vad det är som gör ett varumärke framgångsrikt. Jag tänker också undersöka H&M:s historia på Island och försöka få svar på varför H&M inte l...

 15. Mellan könsspecifika förväntningar och ett neutralt kunskapsideal : att förhålla sig till betydelser av kön som barnpsykolog i Sverige

  Eskner Skoger, Ulrika

  2015-01-01

  Detta avhandlingsarbete undersöker hur psykologer förhåller sig till de olika betydelser av kön som finns i de sammanhang de befinner sig i när de utövar sitt yrke. Genom att utforska de betydelser som barn- och ungdoms­psykologer ger skillnader mellan flickor och pojkar har jag identifierat svårigheter och möjligheter när det gäller att inkludera sociala och kulturella aspekter i beskrivningar av barns och ungas psykologiska utveckling inom psykologiprofessionen i Sverige. Ett inkluderande a...

 16. Testning av SharePoint : En studie om vilka faktorer som påverkar hur testning planeras och genomförs i SharePoint-projekt samt vilka problem det kan finnas

  Lundahl, VIktor; Tillander, Anna

  2013-01-01

  Denna studie ger en inblick i hur företag och utvecklare planerar och genomför testning i SharePoint idag och hur dessa uppfattas; om det finns problematik med detta eller inte. Många faktorer spelar in på hur testning planeras in i projekt och dessa har undersökts och diskuterats. Vidare prioriteras också testningen av utvecklarna själva när det finns planerad testningstid och vilka faktorer som spelar in på detta kommer studien att behandla. Studien grundar sig i en blandad forskni...

 17. ”Mitt barns medicin” : En kvalitativ studie om föräldrars upplevelser av deras barns behandling med Modifierad Atkins Diet och ketogenkost.

  Holmström, Annika; Mårtensson, Lotta

  2012-01-01

  BAKGRUND Modifierad Atkins Diet (MAD) och ketogenkost är kostbehandlingar som ordineras till barn med svårbehandlad epilepsi. Andra patientgrupper som behandlas med dessa dieter är patienter med glukostransportprotein typ 1-brist. Kostbehandlingarna är kolhydratfattiga och fettrika. I Sverige finns fyra sjukhus som arbetar med MAD och ketogenkost. I dagsläget saknas studier som beskriver hur behandlingarna upplevs av berörda familjer. SYFTE Syftet med studien var att utforska hur föräldrar ti...

 18. Hur är relationen mellan kommunikationen i en crowdfundingkampanj och dess utfall? En studie av glassprojekt i USA på kickstarter.

  Askenberger, Erik

  2015-01-01

  I denna studie har tidigare forskning kring faktorer som bidragit till lyckade crowdfundingkampanjer sammanställts och en undersökning gjorts på lyckade glassprojekt från kickstarter. Crowdfunding är en relativt ny typ av investeringskanal, där man genom många och små donationer från allmänheten samlar ihop en stor summa till ett projekt. Kommunikationen i en crowdfundingkampanj verkar ha stor betydelse för hur väl ett projekt har lyckats och det gemensamma ifrån tidigare undersökningar är at...

 19. Patienters definitioner och upplevelser av bemötandet på Mag-tarmmottagningen i Enköping : En kvalitativ studie

  Dahlström, Malin; Adolfson, Therése

  2009-01-01

  Studiens syfte var att undersöka hur patienterna på Mag-tarmmottagningen i Enköping definierade bemötande, hur de upplevde att de blivit bemötta av vårdpersonalen och vilka faktorer som var betydande för hur bemötandet upplevdes. Studien har en explorativ design med en kvalitativ ansats. Semistrukturerade kvalitativa intervjuer hölls med nio patienter. Datainsamlingen pågick under tre veckors tid och intervjuerna med deltagarna genomfördes dels på plats på mottagningen och dels via telefon. R...

 20. Osäkerhet vid översvämningskartering av vattendrag : En kunskapsöversikt och tillämpning på MIKE 11

  Björkman, Elin

  2014-01-01

  På grund av osäkerheter i indata, parametrar och modellstruktur kan det finnas stora osäkerheter i översvämningskarteringar. Trots detta sker oftast ingen osäkerhetsanalys vid översvämningskarteringar i praktiken vilket gör att beslutsfattare och andra användare kan uppfatta resultaten som mer korrekta än vad de egentligen är. En orsak till att osäkerhetsanalys ännu inte blivit en vedertagen del i översvämningskarteringar kan vara att modellerare på konsultbyråer och myndigheter inte har till...

 1. Lärares skilda uppfattningar av motivation och styrdokument i matematikundervisningen : En intervjustudie på gymnasiesärskolans nationella program.

  Andersson, Lina

  2014-01-01

  Syftet med studien är att undersöka några gymnasiesärskolelärares syn på motivation och förankring i styrdokumenten i ämnet matematik. Min utgångspunkt är det sociokulturella perspektivet, där delaktighet ligger till grund för motivationen. Delaktighet i det sociala sammanhanget samt i elevernas egen kunskapsutveckling. Jag har valt en kvalitativ ansats och en fenomenografisk analys, mitt fokus är att hitta skillnader i lärarnas uppfattningar kring motivation och styrdokument. Med stöd av den...

 2. En fråga om vad och hur : Att främja social hållbarhet i samband med renovering av miljonprogrammen

  Wedin, Anna

  2014-01-01

  Under tio år, 1965-1974, byggdes en miljon bostäder i Sverige som del av Miljonprogrammet. Varken förr eller senare har så många bostäder byggts under så kort tid. Ofta byggdes de i utkanten av staden präglade av modernistiska ideal och med moderna byggtekniker. Idag, nästan femtio år efter miljonprogrammet inleddes, är behovet av upprustning akut bland många av miljonprogrammets bostäder. Utöver detta uppvisar många av miljonprogramsområdena sociala problem och på många sätt möter de inte de...

 3. Använding av 3D vid konstruktion av lättviktsskott i segelbåtar och en jämförelse med tidigare metoder

  Isakas, Yvonne

  2010-01-01

  Konstruktionsplanering av segelbåtar har utvecklats under årens lopp från handritade linjeritningar till avancerade 3D-modeller. Målsättningen med detta examensarbete är att visa hur lättviktsskott konstruerades tidigare i 2D och hur man modellerar dessa i 3D i dagens läge. Samtidigt påvisades både fördelar och nackdelar med 3D jämfört med tidigare metoder. Både hur konstruktionsarbetet sker med 3D, hur tillverkningen sker vid snickeriet och hur det har inverkat på monteringen. Framtid...

 4. Bedrägerier och förväntningar : En studie av små företags åtgärder mot interna bedrägerier och deras förväntningar på revisorn gällande upptäckten av interna bedrägerier

  Dahlström, Christian; Strandh, Emelie; Wilhelmsson, Katrin

  2009-01-01

  Problem: Vilka åtgärder använder sig små företag inom kontantbranschen av för att förhindra och upptäcka bedrägerier? Hur ser företagen och revisorerna på ansvaret för att upptäcka bedrägerier utförda av anställda och skiljer sig företagens förväntningar från revisorns skyldigheter? Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur små företag arbetar för att förhindra och upptäcka bedrägerier. Syftet är även att studera om det finns ett förväntningsgap mellan företagsledningen och revisorerna...

 5. Videografisk undersökning av svalgfunktion under tal och sväljning

  Levring Jäghagen, Eva

  2009-01-01

  Att ha ett svårförståeligt tal är ett socialt handikapp som kan misstolkas som att individen har en intellektuell funktionsnedsättning. Sväljningssvårigheter som aspiration med hosta och risk för kvävning, kan i värsta fall vara livshotande men också socialt och fysiskt handikappande eftersom måltiden är viktig såväl i det sociala umgänget som för nutrition. Svalget (farynx) utgör förbindelsen mellan näsa och mun till struphuvudet (larynx) och matstrupen (esofagus). Farynx är därmed delaktig ...

 6. Våld mot personal inom prehospitala vården och konsekvenser av våld : Kvalitativ litteraturstudie

  Snellman, Tony; Löfgren, Jonathan

  2015-01-01

  Syftet med examensarbetet var att sammanställa tidigare forskning om psykiska påfrestningar inom den pre hospitala vården. Studien gjordes som en kvalitativ litteraturstudie, skribenterna hittade 13 artiklar som sedan sammanställdes i resultatet. Frågeställningarna som användes var vilka typer av våld som förekommer mot vårdpersonalen inom prehospitala vården och vilka psykiska konsekvenser som uppkommer efter våld mot vårdpersonalen inom prehospitala vården. I resultatet framkommer det att p...

 7. Jämförande av näringsinnehåll, kostnad samt frukt- och grönsaksinnehåll i blandkost och vegankost på en förskola i Umeå

  Isenrot, Mio

  2012-01-01

  Bakgrund: Livsmedelsverket har tidigare inte rekommenderat vegankost till barn trots undersökningar som visar att en kost innehållande mycket vegetabilier minskar risken för flera välfärdssjukdomar, och att animaliskt fett ofta är en bidragande orsak till dessa sjukdomar. Med en vegansk kost finns risker för bristfälliga intag av fullvärdigt protein, Vitamin B12, D, kalcium, järn och alfa- linolensyra, men det finns också studier som visar att veganbarn får i sig tillräckligt av alla näringsä...

 8. Den mervärdesskatterättsliga gränsdragningen mellan ett tillhandahållande av vara och ett tillhandahållande av tjänst vad gäller monteringsleverans

  Lundgren, Tommie

  2005-01-01

  Denna magisteruppsats utreder den mervärdesskatterättsliga behandlingen av monteringsleveranser. Syftet med uppsatsen är således att hitta den mervärdesskatterättsliga gränsdragningen mellan tillhandhållande av varor och tillhandahållande av tjänster. För att finna denna gränsdragning har jag tittat på gällande lagstiftning, rättspraxis och de principer som gäller för mervärdesskatt. Grunden för analysen är det sjätte direktivet 77/388/EEG och, vid behov, kommer hänvisningar till den svenska ...

 9. Hedersrelaterat våld och förtryck - En fråga för vem? : En diskursanalys om socialsekreterares konstruktion av hedersrelaterat våld och förtryck

  Axelsson, Åsa; Andersson, Ida

  2014-01-01

  Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur socialsekreterare förhåller sig till och resonerar om hedersrelaterat våld och förtryck. Begreppet hedersrelaterat våld och förtryck är inte ett tydligt definierat begrepp vilket medför ett stort tolkningsutrymme för socialsekreterares möjligheter att konstruera företeelsen. Studien genomfördes för att se hur denna konstruktion tog sig uttryck hos enskilda socialsekreterare inom socialtjänsten i Sverige och om det påverkade beviljandet av i...

 10. Socialpedagogiskt stöd för kvinnan på skyddshemmet : Kartläggning och upplevelser av socialpedagogisk handlingskompetens på skyddshem

  Pekkanen, Lise-Lotte

  2009-01-01

  Detta examensarbete kartlägger handlingskompetens på skyddshem från en socialpedagogisk syvinkel. Syftet är att genom litteratur lyfta fram vad som ingår i en socialpedagogiskt orienterad persons yrkeskunnande inom skyddshemskontexten. Syftet har även varit att undersöka före detta skyddshemsklienters upplevelser av stödet. De teoretiska utgångspunkterna jag fokuserat på är bemötande och kännedom av person i kris och socialpedagogisk handlingskompetens, vilka jag sedan tillämpat på skyddshems...

 11. Mellanchefers upplevelse av konflikthantering : Hur mellanchefer på sjukhus ser på och uppfattar konflikter

  Thorén, Camilla; Abde, Alexandra

  2012-01-01

  Organisationer har flera chefsnivåer, på en av dessa befinner sig mellanchefen, även kallad linjechef. I stora drag innebär denna roll ett ansvar över personal på operativ nivå samt ansvar att implementera ledningens beslut. Då vi i litteratur och i tidigare genomförda studier funnit att rollen som mellanchef kan vara påfrestande, då speciellt i offentlig sektor, är det av vårt intresse att undersöka arbetsförhållanden för mellanchefer med fokus på personalhantering.Denna studie syftar till a...

 12. Bring Your Own Device : Analys av trenden, dess möjligheter och problem

  Bohman, Emma; Murphy, Joanna

  2012-01-01

  Syftet med denna studie är att få en grundläggande kunskap kring begreppet bring your own device. Eftersom ämnet är väldigt nytt och att det finns en viss okunnighet kring begreppet är det intressant att ta reda på varför BYOD är en uppgående trend, hur svenska verksamheter tänker inför tillåtandet, vilka krav som ställs och vilka problem som följer. För att komma fram till dessa slutsatser har intervjuer genomförts på tre olika verksamheter. Varav en verksamhet har tagit sig an BYOD och de a...

 13. Kunskap och tillämpning av Functional food i det kariespreventiva arbetet inom tandvården : En enkätstudie

  Persson, Viktoria; Enroth, Anna-Maria

  2015-01-01

  Bakgrund: Ett lämpligt näringsintag är viktigt för främjandet och bevarandet av både den allmänna och orala hälsan. Karies är en multifaktoriell sjukdom där kosten har en betydelsefull roll. Kosten kan bidra till både kariesförekomst och kariesprevention. Functional food definieras som ”livsmedel som ger hälsovinster utöver basnutritionen” och ”livsmedel som har en eller flera tillsatser som modifierats för att bidra till en hälsosam kosthållning”. Syfte: Syftet med studien var att kartlägga ...

 14. Dynamate Industrial Services - En spindel i CSR-kontexten : En utvärdering och kartläggning av Dynamate Industrial Services CSR-arbete

  Forss, Johan; Holmgren, Oscar

  2013-01-01

  Forskningsfrågor: Går det att urskilja CSR-engagemang inom DIS och på vilket sätt arbetar DIS med CSR? Hur påverkas DIS arbete av deras intressenters involvering och engagemang beträffande CSR frågor, vilka utmaningar och möjligheter kan identifieras gällande detta? Syfte: Syftet med studien är att kartlägga och utvärdera hur DIS arbetar med CSR. Metod: Denna studie är en fallstudie med kvalitativ ansats som inriktar sig på en viss organisation, i detta fall DIS. För denna studie utfördes sju...

 15. Bedömning av ledarskapsstilars inverkan på social loafing. : Eventuella könskillnader i värderingen av manliga och kvinnliga ledares ageranden.

  Adler, Dag; Holmström, Linn

  2008-01-01

  Social loafing kan beskrivas som den begränsning i prestationen individer gör i grupparbete jämfört med vid individuella uppgifter. Studier har påvisat att social loafing kan motverkas, men ingen forskning har påträffats angående ledarskapsstilars inverkan på problemet. Syftet med studien var att undersöka vilken ledarskapsstil som bedöms vara mest effektiv, lämplig och önskvärd i situationer där social loafing inträffat. Som mätinstrument användes en experimentell enkät av faktorielldesign 2...

 16. Interkulturell kommunikation i en kinesisk kontext : En undersökning av svenska och kinesiska företagsrepresentanters upplevelser av det interkulturella mötet. Ett teoretiskt perspektiv på en praktisk utmaning.

  Hjalmarsson, Ida

  2010-01-01

  Jag har genom en förberedande fältstudie, litteraturgenomgång och enkätintervjuer undersökt svenska och kinesiska företagsrepresentanters upplevelser av det interkulturella mötet, med utgångspunkt i svenska företag som opererar på den kinesiska marknaden. Det var uppsatsens syfte och jag har utgått ifrån frågeställningen: Hur upplever svenska och kinesiska företagsrepresentanter det interkulturella mötet? Subfrågor till denna är: Vilka kulturella faktorer skapar det kinesiska sättet att kommu...

 17. Att synas : En studie av internetanvändares syn på möjligheten till anonymitet och avsaknaden av fysiska möten vid sociala kontakter på nätet

  Johansson, Eva

  2006-01-01

  Med internet som verktyg kan vi kommunicera med människor trots stora avstånd och trots att vi inte möts ansikte mot ansikte. Många nätanvändare väljer att vara anonyma gentemot varandra på nätet, på grund av försiktighet. Andra väljer att efter hand avslöja sin identitet för nätvännerna och så småningom ta med sig nätrelationen in i vardagslivet utanför internet. Syftet med denna studie är att undersöka och förklara hur nätanvändare upplever anonymitet och att inte synas för varandra. För nä...

 18. Förändring av betygssystemet : Elevers och lärares syn på några nya förslag

  Ängerteg, Anders

  2007-01-01

  I riksdagsvalet 2006 fick Sverige en ny regering med borgerligt styre. Förslag som utlovades i valrörelsen, särskilt från folkpartiet, som rör grundskolans senare år var bland annat att man vill införa betyg tidigare, använda sig av ett ordningsomdöme och att den ogiltiga frånvaron ska synas i betyget. Syftet med denna uppsats är att undersöka vad lärare och elever tycker om dessa förslag. Metoden som jag använt mig av har varit en enkätundersökning som genomförts i tre sjätteklasser och tre ...

 19. Att hitta sin yrkesidentitet : - En kvalitativ studie om hur socionomer inom socialtjänsten skapar sig en yrkesidentitet och vilka faktorer som påverkar skapandet av yrkesidentiteten.

  Thunberg, Lena; Wallin, Emma

  2013-01-01

  Socionomyrket är ett brett yrke som inrymmer flera olika verksamhetsområden och arbetsuppgifter. Genom utbildningen professionaliseras socionomen, vilket innebär att socionomen tillägnar sig en viss kompetens och lär sig att uppträda enligt vissa regler. Efter utbildningen skapar sig den yrkesverksamma sina egna personliga värderingar och erfarenheter som bidrar till skapandet av den framtida yrkesidentiteten som socionom. Socionomen möts ofta av en negativ syn från andra personer och från me...

 20. Fysiologiska korrelat av ögonrörelser och emotionell exponering hos friska individer : – en experimentundersökning av mekanismer i Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

  Unger, Max Anders

  2008-01-01

  Eye Movement Desensitization and Reprocessing, EMDR, har i psykoterapiforskning visats vara en effektiv behandlingsmetod av posttraumatiskt stressyndrom, PTSD. Däremot är ögonrörelsestimuleringen, som är ett centralt moment i metoden, kontroversiell och dess funktion inte klarlagd. I föreliggande undersökning randomiserades trettiosex friska försökspersoner till en av tre stimuleringsbetingelser: ögonrörelsestimulering, taktil stimulering eller orörligt visuellt stimuli (kontrollgrupp). Stimu...

 1. Hon må väl få behålla sin anorexi då : Behandlares upplevelser av utmaningar och svårigheter i behandling av anorexia nervosa

  Nilsson, Tina; Sandström, Johanna

  2011-01-01

  Anorexia nervosa är en svårbehandlad sjukdom med hög dödlighet (Fichter, Quadflieg & Hedlund,2006). Studiens syfte var att undersöka behandlares upplevelser av utmaningar och svårigheter i behandling av patienter med anorexia nervosa som vid behandlingsavslut har kvarvarande symtom, samt sätta upplevelserna i relation till ett patientperspektiv. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med sju behandlare. Intervjumaterialet analyserades med Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) o...

 2. iOS SDK och PhoneGap : En jämförande analys av utvecklingen för en mobil app med iOS SDK och PhoneGap

  Weinberger, Inger

  2012-01-01

  Utvecklingen av appar för smartphones har blivit allt viktigare och har vuxit explosionsartat de senaste åren. Marknaden har varit väldigt fragmenterad. Det innebär att man har behövt utveckla en app specifikt för varje mobil plattform. I April 2009 kom PhoneGap, som är ett ramverk för utveckling av mobila appar som fungerar på de flesta mobila plattformar. Syftet med det här examensarbete var att göra en jämförande analys av utveckling med iOS SDK och PhoneGap. iOS är Apples egna operativsys...

 3. Föräldrars erfarenheter av onlinespelande barn : En kvalitativ studie kring problemformuleringar och orsakssamband

  Lundgren, Annelie

  2012-01-01

  Bakgrund: Barn har alltid haft andra förutsättningar än deras föräldrar. En skillnad idag jämfört med tidigare generationer är bland annat tillgång till nya medier för nöje, interaktion och informationssökande. Ett sätt att umgås på, är genom interaktiva onlinespel i en virtuell värld som aldrig tidigare varit möjligt. Detta har i vissa avseenden inneburit att frågor ställts över dess nackdelar i kontrast till den tjusning som onlinespelandet innebär. Syfte: Att beskriva och analysera hur för...

 4. Uppgradering av styrsystem och en operatörspanel för en centrifug

  Bodin, Louise

  2013-01-01

  Examensarbetet har gått ut på att uppgradera ett styrsystem och en operatörspanel för en centrifug i en kemisk industri. Projektets syfte är att centrifugen ska köras på ett mer automatiskt sätt med ett nyare system som har större tillgång till reservdelar.           Centrifugens äldre styrsystem från Siemens har bytts ut mot ett nytt Siemenssystem och den tidigare operatörspanelen från Siemens har bytts ut mot Beijer Electronic E1070 operatörspanel. Styrsystemet programmerades sedan i Siemen...

 5. Mätning av maskin- och arbetsinsatsen i växtodling

  Elinder, Magnus F. E.

  1988-01-01

  This is a report from project: "Studies on the input of labour and machinery in crop production and management in farming" financed by Lantbrukets fond för upplysningsverksamhet och utvecklingsarbete in Sweden. Data concerning input of labour, management and machinery in crop production is essential for all type of planning and for machinery construction. Traditional data acquisition require lots of manpower, therefore an automated system for time and performance data acquisition is of great ...

 6. Vårdpersonals upplevelser av och attityder till att vårda patienter med självskadebeteende

  Näslund, Josefin; Ranfjäll, Linnea

  2015-01-01

  Bakgrund: Självskadebeteende i icke-suicidalt syfte är vanligt, speciellt i åldrarna 15-24 år. Att på egen hand skapa ruptur i huden kan vara ett sätt att hantera de jobbiga känslor personen känner. De som söker vård för ett självskadebeteende blir ibland bemötta med negativa attityder från vårdpersonal. Patienter har enligt lag rätt till god vård på lika villkor men det är inte alltid detta sker. Syfte: Syftet med litteraturstudien är att belysa vårdpersonals upplevelser av och attityder til...

 7. Kulturella skillnader i planeringsfasen av företagsevenemang : En jämförelse mellan företagsevenemang i Finland och Turkiet

  Candolin, Fredrika

  2014-01-01

  Syftet med detta examensarbete är att klargöra hur de kulturella skillnaderna mellan Finland och Turkiet beaktas i planering av företagsevenemang. Den teknologiska utvecklingen har lett till att flertal företag har expanderat till den internationella marknaden betydligt snabbare än förväntat och oväntade utmaningar har upp-stått. Studies syfte är att genom en djupare inblick i den finska samt turkiska kul-turen kunna identifiera de olikheter som måste beaktas i planeringen i företagsevenemang...

 8. Behovet av varumärken : Hur konsumenters behov påverkar varumärkesupplevelse, varumärkestillknytning och varumärkeseffekter

  Wedberg, Lisa; Blom, Malin

  2013-01-01

  Syftet med denna uppsats är att bidra till forskingen om konsumenters beteende kring varumärken. Det bidrag som denna uppsats ger till tidigare forskning är att den identifierar ett samband mellan konsumentens behov av varumärken (Need for Brand, NFB), varumärkesupplevelse (Brand Experience) och varumärkstillknytning (Brand Attachment). Detta sätts även i relation till varumärkeseffekter som tillfredställelse (Brand Satisfaction), lojalitet (Brand Loyalty) och viljan att betala ett premium pr...

 9. Utvärdering och vidareutveckling av STAPL för användning inom inbäddad Boundary-Scan-baserad test

  Holmqvist, Johan

  2007-01-01

  Antalet kretskort som monteras i multikortssystem, till exempel telekommunikationssystem, ökar ständigt. Samtidigt som ytmonteringstekniken och packningstekniken blir allt bättre utvecklas även tillverkningsmetoderna för olika integrerade komponenter, vilket medför att varje kretskort rymmer allt fler integrerade komponenter. Detta gör att testning av integrerade komponenter och multikortsystem blir alltmer komplex. En förutsättning för att kunna genomföra effektiv testning är standarder. Sta...

 10. Delaktighet är det nya svarta : En fallstudie av internkommunikation under en organisationsförändring och Employer Branding

  Blomkvist, Eelena

  2014-01-01

  Den här uppsatsen bygger på en fallstudie av ett callcenter i en pågående organisationsförändring och ett medvetet arbete med Employer Branding. Syftet var att undersöka vilka internkommunikativa strategier som bolaget använt sig av i inledningsfasen av organisationsförändringen samt det medvetna arbetet med Employer Branding. För att få svar på syftet bygger undersökningen på tre frågeställningar samt vilar mot ett ramverk som tar upp teorier och tidigare forskning i ovan nämnda ämnen. För a...

 11. Åsikter om emotionell intelligens och ledarskap vid rekrytering av förmän

  Oey, Sebastian

  2015-01-01

  Detta examenarbetets syfte är att belysa vad erfarna direktörer och experter inom HR söker efter då de rekryterar personer till förmanspositioner. Vad de anser om emotionell intelligens och vad är enligt dem gott ledarskap. I examensarbetet förklaras vad emotionell intelligens och ledarskap är och hur de påverkar varandra. De viktigaste referenserna i undersökningen är David Golemans Känslans Intelligens och arbetet(2000), Mikael Saarinens och Aalto-Setäläs Perkele-Tunneosaamisen oppi-kirja e...

 12. Jämförelse och utvärdering av dimensioneringsmetoder för stabiliserande väggar av armerad betong i höga hus

  Severin, Peter; Sekić, Hazim

  2012-01-01

  Högre byggnader i Sverige stabiliseras vanligen med väggar som dimensioneras för att uppta både skjuv- och tryckkraft, så kallade ”Shear-Walls” eller stabiliserande väggar. Vid dimensionering av dessa element refererar den aktuella normen, SS-EN 1992-1-1 (EK2) till fackverksmetoden. Då det råder brist på praktiskt applicerbara dimensioneringsregler för fackverksmetoden för stabiliserande väggar används i dagens läge ofta den amerikanska betongnormen, ACI som med sitt enklare och mer praktiska...

 13. Lagen om omhändertagande av berusade personer m.m. och Europakonventionen : Uppfyller 1 och 5 §§ LOB kraven i artikel 5(1) och 5(4) EKMR?

  Zavosh, Arash

  2013-01-01

  Denna uppsats har till syfte att klargöra om lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m. (LOB) är förenlig med Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR). Uppsatsen undersöker dels om 1 § LOB är förenlig med art. 5(1) EKMR, dels om förmansprövningen i 5 § LOB är förenlig med art. 5(4) EKMR. 1 § LOB möjliggör för polisen att omhänderta den som är så pass berusad att han inte är kapabel att ta hand om sig själv eller ...

 14. Vikten av ett Varumärke : En fallstudie av Cheap Mondays varumärke med avseende på Marknadsföringsstrategi och Varumärkeskännedom

  Tunberg, Fredrik; Ellström, Gustaf

  2008-01-01

  Den svenska detaljhandeln, och i synnerhet den svenska klädbranschen, är en av Sveriges viktigaste näringsgrenar. Hennes & Mauritz, ett av Sveriges största företag, genomförde våren 2008 sitt första företagsförvärv någonsin. Fabric Scandinavia, företaget bakom bland annat klädmärket Cheap Monday och butikskedjan Weekday köptes för 1 miljard kronor. Cheap Monday sticker ut i branschen som ett mycket framgångsrikt varumärke som marknadsfört sig själv utan att använda sig av traditionell mar...

 15. Avloppsvattenrening : en undersökning om reningsmetoder och en kartläggning av tre avloppsvattenreningsverk i Österbotten

  Nabb, Sabina

  2013-01-01

  Detta examensarbete utgör en del av Botnia-Atlantica projektet ”MarePurum”. Syftet är att höja kompetensen vad gäller biologisk avloppsvattenrening inom regionen samt ge information om existerande anläggningar. Examensarbetet Avloppsvattenrening – En undersökning om reningsmetoder samt en kartläggning av tre avloppsvattenreningsverk i Österbotten är en sammanställning av de vanligaste mekaniska, kemiska och biologiska avloppsvattenreningsteknikerna. Fokus har lagts på de biologiska metoderna....

 16. Att tala och inte tala om sexuellt våld : En kritisk narrativ studie av unga kvinnors berättelser

  Wittgren, Alexandra

  2015-01-01

  Sexuellt våld är ett ämne som sällan lämnar någon oberörd. Hur vi talar om sexuellt våld förändras över tid. Denna kvalitativa intervjustudie vill genom dialogisk och tematisk narrativ analys lyfta rösterna från kvinnor som utsatts för sexuellt våld. Utifrån en teoriram bestående av socialkonstruktionistiska teorier och feministiska teorier analyseras kvinnornas berättelser om det våld de utsatts för och dess konsekvenser. Studien belyser hur kvinnorna genom berättelser konstruerar sin identi...

 17. "Karlstads Matchning" - från bidrag till jobb : En studie om svensk arbetsmarknads- och integrationspolitik samt en utvärdering av ett integrationsprojekt i Karlstads kommun.

  Andersson, Marie

  2009-01-01

  Arbetet dominerar många människors liv och att allas rätt till arbete innebär ofta även allas skyldighet till arbete. Det politiska systemet förutsätter att alla som kan, ska och vill jobba. Ett av kriterierna för att få ekonomiskt bistånd från socialtjänsten är att alla som anses vara arbetsföra ska stå till arbetsmarknadens förfogande. Ekonomiskt bistånd medför en skyldighet att söka arbete och att tacka ja till erbjudna arbetsmarknadsåtgärder. Forskning som presenteras i denna uppsats visa...

 18. Impossible is nothing : En studie av symboliskt värdeskapande i Adidas varumärkeskommunikation och samspelet med hip-hopkulturen

  Nithenius, Jessica; Rosenholm, Elisabeth

  2006-01-01

  Bakgrund: I dagens samhälle har varumärken kommit att spela en allt större roll för såväl konsumenter som företag. Varumärken fungerar som en ledsagare i individers sökande efter identitet och samtidigt som en gemensam nämnare eller tillhörighetsfaktor inom olika subkulturer. Företag kan med hjälp av symboliska värden sända ut signaler som stämmer överens med olika individers värderingar och på så sätt attrahera konsumenter och samtidigt ringa in en önskad målgrupp. Dock kan även det motsatta...

 19. Vad främjar motivation hos ungdomar? : Vikten av anpassning och stöd för lärande

  Nummelin, Johanna; Fransson, Katarina

  2014-01-01

  Motivation inom skolan är avgörande för elevers lärande. I self- determination theory (SDT) betonas vikten av inre motivation genom autonomi, kompetens och samhörighet. Stöd, höga förväntningar och målsättningar har visats sig ha positiv inverkan på motivation. Syftet med denna undersökning var att studera vad som främjar ungdomars motivation, med utgångspunkt i SDT samt ungdomars och vuxnas perspektiv, utifrån skilda tillvägagångssätt i motivationsarbete. Intervjuer genomfördes med 8 deltaga...

 20. Socialt nätverkande och informationsdeltagande i sociala intranät : En fallstudie av Medarbetarportalen på Uppsala universitet

  Hansson, Svante; Smoljár, Gabriel

  2014-01-01

  Det har börjat bli allt vanligare att organisationer ser över sina traditionella intranät och börjar titta på möjligheterna med sociala intranät (Ward, 2012). I den här uppsatsen presenteras en definition av ett socialt intranät och hur det främjar informationsdeltagande och socialt nätverkande. Genom att utföra en fallstudie på Medarbetarportalen på Uppsala universitet har det framkommit att det finns ett antal hinder som har en negativ effekt på införandet. Vi anser att en utförlig behovsan...

 1. Samodlingseffekter av ärt och havre jämfört med odling i renbestånd

  Fredriksson, Kettil

  2016-01-01

  Finland bör bli mera självförsörjande på foderprotein bl.a. för att få en bättre försörjningsberedskap. Husdjursgårdar kan ersätta en del av det inköpta proteinet med att odla eget proteinfoder som t.ex. trindsäd i renbestånd eller blandbestånd. Samodling syftar till att uppnå en större skördesäkerhet och en högre skörd. Denna studie baserar sig på ett blockförsök som utfördes i reguljära fältförhållanden i form av stora försöksrutor under odlingssäsongen 2014 på gården Eskils i Liljendal...

 2. Energieffektivitet hos fönster - Idag och i framtiden : En analys samt komparativ studie av fönster för byggnader, med fokus på aeorgel-, vacuum och smarta-fönster

  Tahan, Petrus

  2016-01-01

  Energieffektivisering börjar bli ett eftersträvande mål runtom i världen. Detta grundar sig i att energiförbrukningen för byggnader uppgår till ca 40 % globalt, en siffra som man vill få ner. Men att uppnå en energieffektiv byggnad är inte lätt. Detta kan göras på många och olika sätt. Ett av dem är att energieffektivisera fönstren, som är en byggnads svagaste punkt pga dess höga U-värde. Val av fönster är inte lätt, och det finns ett flertal alternativ att välja bland. I kalla klimat som Sve...

 3. Network Coopetition – Samarbete mellankonkurrerande aktörer inom hälso- och sjukvården : En fallstudie av vårdkedjan för patienter ibehov av neurokirurgisk vård inom Stockholms län ochGotlands län

  Wallnér, Johan; HOLM, CHRISTOFFER

  2014-01-01

  Det övergripande syftet med den här avhandlingen var att utreda om network coopetition, samarbete mellan konkurrerande aktörer, kan öka värdeskapandet inom hälso- och sjukvården. Inom hälso- och sjukvården är network coopetition ett ämne som fått liten uppmärksamhet i tidigare studier. För att besvara syftet utvecklades en modell för network coopetition inom hälso- och sjukvården. Modellen applicerades sedan på en del av vårdkedjan för patienter i behov av neurokirurgisk vård. Resultaten från...

 4. Digital Humaniora Pedagogik : Digitalisering av text och konsekvenser för lärande

  Masreliez, Marie-Louise

  2013-01-01

  Den här studien undersöker hur förutsättningar för lärande förändras genom digital humanities.Utgångspunkt för lärande hämtas ur designteoretiskt multimodalt perspektiv. Teoretiskutgångspunkt för att uppnå förståelse inom digital humanities är hermeneutisk teori. Studien hargenomförts med den öppna metoden litteraturanalys och analyserar antologin DigitalHumanities Pedagogy: Principles, Practices, Politics. Studien belyser digital humanities utifrånolika kunskapsskapande aktiviteter inom lära...

 5. Sociala medier, på gott eller ont? : En kvantitativ studie bland Facebook-användare avseende användandet av sociala medier och psykisk hälsa

  Sandelin, Elin; Nilsson, Fredrik

  2014-01-01

  I och med en ökande psykisk ohälsa i samhället samtidigt som att användandet av sociala medier bara ökar är dessa ämnen relevanta att studera. Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan användandet av sociala medier och psykisk hälsa och eventuella skillnader avseende män och kvinnor i olika åldrar. Studien var en kvantitativ tvärsnittsstudie med en enkätundersökning. Enkäten delades på Facebook och var tillgänglig för respondenterna i sju dygn. Sammanlagt ingick 108 respondenter i...

 6. Utvärdering av prehospital vård och behandling av hjärtinfarktpatienter med tromboshämmande läkemedel : En fall/kontroll studie efter införandet av ny behandlingsrutin

  Wasniowski, Benjamin; Melin, Carina

  2008-01-01

  Introduktion: Akut hjärtinfarkt är en vanlig dödsorsak. Viktigaste behandlingsinsatsen vid hjärtinfarkt är att snabbt öppna det ockluderade kranskärlet genom primär Perkutan Coronar Intervention (PCI). Viktigt är även att behandlingen förhindrar att kärlet åter ockluderar. Detta görs genom att behandla med det blodproppshämmande och kärlpåverkande läkemedlet Clopidogrel. Enligt en ny behandlingsrutin ges Clopidogrel redan i ambulansen vid konstaterande av hjärtinfarkt för att uppnå effekt så ...

 7. Lärande om idrottsevenemang vid ideellt arbete : - om överföring och utveckling av kunskaper mellan föräldrar i ett föreningssammanhang

  Persson, Carina

  2012-01-01

  Idrotten engagerar och berör människor. Lägg därtill att ideellt arbete sysselsätter många föräldrar. Detta är bakgrunden till uppsatsen. Uppsatsen handlar om föräldrars lärande. Studiens syfte är att beskriva och analysera överföring och utveckling av kunskaper och erfarenheter mellan föräldrar i ett föreningssammanhang om att planera och genomföra idrottsevenemang. Studien baseras på intervjuer med föräldrar och personal inom en förening i lagidrottens värld. Det emp...

 8. EEG-teknik i datorspel : En utforskning av tekniken, dess möjligheter och tillämpningar med utgångspunkt i NeuroSkys BCI-headset, samt med fokus på utveckling av eget spel för denna teknik

  Koivuniemi, Leo

  2011-01-01

  Denna rapport har som syfte att samla erfarenhet kring de möjligheter och den potential som finns i den EEG-teknik och de BCI-headset från NeuroSky som använts. Detta görs genom design och utveckling av ett spel som utnyttjar tekniken. Det finns redan idag ett mindre urval av sådana spel, men dessa har samtliga varit av mycket trivial karaktär och med en bristande förmåga att övertyga och engagera. Samtidigt som EEG-teknik når ut till konsumenter, ökar också allmänintresset för mental träning...

 9. Survey of biological processes for odor reduction; Kartlaeggning och studie av biologiska processer foer luktreduktion

  Arrhenius, Karine; Rosell, Lars [SP Technical Research Inst. of Sweden, Boraas (Sweden); Hall, Gunnar [SIK Swedish Inst. for Food and Biotechnology, Gothenburg (Sweden)

  2009-09-15

  This project aims to characterize chemical and subsequently odor emissions from a digester plant located closed to Boraas in Sweden (Boraas Energi och Miljoe AB). The digestion produces mainly 2 by-products, biogas and high quality organic biofertilizer. Biogas is a renewable source of electrical and heat energy and subsequently digester have a promising future. Unfortunately, release of unpleasant odours is one of the problems that may limit development of the technique as odours strongly influence the level of acceptance of the neighbours. The number of complaints due to odours depends mostly, upon the degree of odour release, the weather condition and plant environment (which influence the risks for spreading out), and the tolerance of the neighbours. These parameters are strongly variable. Many processes inside the plant distributed on a large surface may contribute to odour release. Chemical emissions were studied, in this project, by extensive sampling inside the plant. Results were then evaluated regarding risk for odour releases. The goal was to suggest controls and routines to limit releases. The conditions leading to the higher risks for odour emissions were studied by performing sampling at different periods of the year and subsequently different weather conditions. At first, places for measurement were chosen together with personal of the plant. Three zones are considered to mainly contribute to the odour emissions: the landfill region, the cisterns region and the leaching lake region. Totally 13 places were studied with regard to odour and chemical emissions under 2008-2009 at different weather conditions. Some results from a previous project (2007) are also presented here. Results show that the spreading out of can be maintained to an acceptable level as long as the plant is functioning without disturbances. The early stages of the treatment of waste should be confined in locals with closed doors to avoid spreading out of odours. Through controlled

 10. Möjligheter och användningsområden för träfiberbaserade material : En materialstudie av plast och träfiber samt utveckling av ett förpackningskoncept med formfrihet

  Skog, Svante; Engberg, Elin

  2013-01-01

  Studien behandlar ämnen som material och utveckling inom plast, kompositer samt träfiberbaserade material som pappersmassa. Förutom materialen bearbetas även produktionsmetoder och miljöaspekter för dessa material. Syftet med undersökningen är att hitta ett material som kan konkurrera med plastegenskaper, och därefter utveckla en produkt i det aktuella materialet. Materialstudien visar att bio-kompositer och träfibermaterial inte alltid är miljömässigt bättre än plast. Ska en långlivad produk...

 11. Kvinnliga fitness-atleters berättelser om hur de påverkats av en coach-styrd diet : Med specifikt fokus på tankar och känslor om kroppen samt förhållningssätt till mat

  Almroth, Amanda

  2016-01-01

  Inom sporten Fitness och Bodybuilding tar många atleter hjälp av en coach med tävlingsdieten. Denna studie ämnade undersöka vilken inverkan kvinnliga fitness-atleter upplever att coachen haft på deras förhållningssätt till mat och deras tankar och känslor om kroppen. Detta undersöktes genom fem semistrukturerade intervjuer som tolkades med hjälp av tematisk analys, och resulterade i fyra huvudteman: Coachens maktposition, Förhållandet till mat, Tankar och känslor om kroppen samt Behovet av co...

 12. Samverkan mellan förskola och socialtjänst gällande orosanmälan : En studie om vilka erfarenheter förskollärare, förskolechef, specialpedagog och socialsekreterare har av att samarbeta

  Karnestål, Saga

  2013-01-01

  Syftet med min studie är att bidra med kunskap kring hur man kan samverka mellan förskola och socialtjänst gällande barn som far illa. Min studie är utförd med kvalitativa intervjuer med verksam personal inom förskoleverksamheten och socialtjänsten. Jag intervjuade en förskollärare, en förskolechef och en specialpedagog inom förskoleverksamheten samt två socialsekreterare på barn - och familjeenheten på socialtjänsten. Mina intervjufrågor handlade om vilka erfarenheter de har av att samverka ...

 13. Vilka är framgångsfaktorerna för ett gyms Facebooksida? : En jämförelse av hur gym och gymmedlemmar använder Facebook

  Levin, Philip

  2014-01-01

  I en tid där träning och motion blivit allt viktigare för svensken har gym sett möjligheten att nå ut till nuvarande och nya kunder via sociala medier. Dock har mängden information som användarna på sociala medier nås av ökat till en nivå där användarna blivit mer selektiva av vad de faktiskt konsumerar. Syftet med studien är att analysera hur gym använder Facebook idag och jämföra detta med gymmedlemmars förväntningar och behov av gyms Facebooksidor. Detta för att ta reda...

 14. It's a Match! : En kvalitativ studie om attityder och behovstillfredsställelse utifrån användningen av mobilapplikationen Tinder.

  Alm, Mathilda; Kullberg, William

  2015-01-01

  Syftet med denna undersökning var att ta reda på vilka attityder kring mobilapplikationen Tinder det fanns hos tio unga människor samt om det uppkommit nya behov i och med denna nya teknik där man sveper mellan olika människor. För att få fram ett resultat utfördes tio kvalitativa intervjuer med människor i åldrarna 18-30. Teorierna som kompletterade det insamlande materialet var uses & gratifications teorin som bland annat belyser hur publiken använder medier och vad de får ut av användn...

 15. Betydelsen av socialt stöd och självkänsla för kroppsuppfattning samt ätbeteende

  Söderqvist, Johanna; Dahlström, Lina

  2008-01-01

  Socialt stöd ger ett viktigt bidrag till människors positiva självvärdering. Dessa två faktorer är vidare betydelsefulla komponenter för människans psykologiska funktion. Aspekter som innefattas av denna funktion är individers hälsobeteenden samt självuppskattning. Det sociala stödets positiva inverkan för människors kroppsuppfattning och ätbeteende har tidigare givits litet fokus. Syftet med föreliggande enkätstudie var därför att undersöka om socialt stöd och även självkänsla är relaterade ...

 16. Förekomsten av konglomerat i nyindustrialiserade länder i Asien : illustrerat med indiska Tata Group och sydkoreanska Samsung Group

  Haeger, Christoffer; Edström, Louise

  2011-01-01

  Konglomerat är starkt diversifierade storföretag som är verksamma inom många olika affärsområden samtidigt. Vad som kännetecknar ett konglomerat är dess orelaterade diversifiering, ett företag kan till exempel tillverka både ketchup och bilar. Denna strategiform var vanlig i västvärlden kring andra världskriget och fick sitt uppsving under 1970-talet för att sedan alltmer försvinna på grund av undermåliga finansiella resultat. Strategiformen är däremot fortfarande vanligt förekommande i nyind...

 17. Innehållet på förstasidan : En analys av Aftonbladets och Expressens förstasidor under en 30-årsperiod

  Sturelind, Martin; Huldén, Richard

  2008-01-01

  Syftet med den här studien är att jämföra Aftonbladets och Expressens förstasidor under fyra olika år för att se vilka förändringar som har skett. I kontext till detta har vi även undersökt mediemarknadens utveckling. Åren vi har undersökt är 1977, 1987, 1997 och 2007. Undersökningsmaterialet är 182 förstasidor som är väl utspridda under de fyra åren. Vi har använt oss av en syntetisk vecka där man till exempel undersöker måndagen från en vecka, tisdagen veckan därpå osv. Vår främsta utgångsp...

 18. Värmeåtervinning ur ventilationsluft i äldre flerbostadshus : En jämförande studie av centralt FTX- och FX system

  Medina, Jean Pierre; Abdulla, Zjikar

  2013-01-01

  En jämförelsestudie har genomförts mellan två värmesystem. Analysen har genomförts med ett flerbostadshus som referensfasighet. Fastigheten är lokaliserad i Södertälje kommun. Analysen går ut på att bestämma vilket värmesystem som är fördelaktigt vid renovering av äldre flerbostadshus med avseende på energi och kostnad. De systemen som har behandlats är ett centralt värmesystem med motströmsvärmeväxlare och ett centralt värmesystem med frånluftsvärmepump. Det centrala värmesystemet (Eq aggreg...

 19. Sångröstens utveckling i körsammanhang : En intervjustudie av körledares syn på och arbete med sångteknik i amatörkörer

  Stenqvist, Sandra

  2012-01-01

  Syftet med studien är att få ökad insikt i körledares förhållningssätt till och hantering av sångtekniska övningar i kör. Bakgrundskapitlet beskriver sångrösten som instrument, och olika – i sångsammanhang – vanligt förekommande begrepp samt ger en presentation av tidigare litteratur och forskning som anknyter till studiens syfte. Vidare presenteras ett sociokulturellt perspektiv i egenskap av teoretisk utgångspunkt. Undersökningen är genomförd med hjälp av den kvalitativa intervjun som metod...

 20. Substrate Market. Compilation and analysis of substrate market; Substratmarknadsanalys. Sammanstaellning och analys av substratmarknaden

  Holgersson, Pernilla (SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (Sweden)); Newborg, Aase; Hellstroem, Chris (Kan Energi Sweden AB (Sweden)); Mc Cann, Michael; Oestervall, Sara Linnea (Vattenfall Power Consultant AB (Sweden)); Fagerstroem, Erik (Lund Univ., Faculty of Engineering, LTH (Sweden)); Thomten, Maria (Swedish Univ. of Agricultural Sciences (Sweden))

  2011-10-15

  A great potential exists to produce more biogas from anaerobic digestion in Sweden and local authorities are working to develop the required production, distribution and retail systems to aid the realisation of such potential. Vaestra Goetaland, which lies on the west coast of Sweden, has a goal to produce 1,2 TWh of biogas each year by 2020 and by 2013, intends to produce 0,3 TWh each year. Skaane in the south of Sweden, has a similar goal to produce 1,4 TWh of biogas each year by 2020. The goal of the project for which this study was initiated, is to define the regional market for biogas substrate in order to determine current supply and demand and predict supply and demand in 2020. The individual substrate types that are included in this study are organic domestic waste (household, restaurants and other food retail), industrial waste products, and animal manure from agriculture. Crops are not included in the study, nor is sewage sludge. Biogas produced via biomass gasification is also not covered. The geographical limit of the study is set to cover biogas plants in Skaane, Halland och Vaestra Goetaland as well as Vaermland, Oerebro, Joenkoeping, Kronoberg and Blekinge. A series of interviews carried out with personnel from the biogas plants reveal that 70 % of the plants experience competition for substrate material. Animal slaughter waste is much sought after for use in Co-digestion plants in Skaane and Halland whereas only one plant in Vaestra Goetaland uses such waste. Plant owners revealed that plants in Vaestra Goetaland use between 50% and 100% organic domestic waste. None of the contacted plants in Vaestra Goetaland use animal manure whereas for biogas plants in Skaane and Halland, use of manure varies between 8% and 80%. The interview results show that waste fired power plants are a considerable competitor for substrate originating from the food industry waste. Competition for substrate has increased over recent years especially for those substrates

 1. ”Det är inte gay om man inte ser varandra i ögonen” : en kritisk undersökning av maskulinitet, våld och intimitet inom MMA

  Björk, Elin

  2013-01-01

  Föreställningar kring maskulinitet och våld är i dagens samhälle nära sammankopplade och har så varit även historiskt. Denna studie har som mål att undersöka hur dessa sammankopplingar påverkar män som tränar och tävlar MMA och hur det påverkar deras maskulinitetskonstruktioner. Genom att undersöka dessa mäns inställning till våld, maskulinitet och intimitet inom MMA, syftar studien till att tydliggöra den diskurs som vuxit fram på en kampsortsklubb i Sverige. Slutsatsen av denna undersökning...

 2. Ytrengöring av alfa-diamond : En studie och urval av ytrengöringsmetoder för hårda beläggningar

  Morling, Jonas

  2010-01-01

  Examensarbetets mål är att rengöra en diamantkomposit med en ytrengöringsmetod. Metoden skulle vara mera effektiv än den manuella sandblästring som används idag för att ytrengöra detaljen. Detaljen är liten och har ett vitalt spår som ska rengöras. Detta ställer höga krav på effektiva metoder. De metoder som tas upp teoretiskt i examensarbetet är bland annat blästring, trumling och laserrengöring. Ett urval av metoderna testades. Den metod som utmärkte sig främst I testerna var automatisksand...

 3. ”Du får ju i dig proteinerna på ett par minuter, sen är det klart” : Attityder och tankar kring valet av näringsintag i samband med träning

  Martimo Johansson, Margareta; Långvall, Annica

  2011-01-01

  Bakgrund Nutrition är en viktig del i strävan efter god fysik och goda idrottsprestationer. Näringsintaget i samband med träning påverkar prestation och adaption till träningen. Forskning visar att våra beteenden inte grundas enbart på kunskap, utan är en produkt av våra samlade attityder. Då användandet av kosttillskott är utbrett och kan påverka näringsintaget finns det mycket att vinna på att personer som arbetar med kostrådgivning för idrottsutövare har kunskap och förståelse för vad som ...

 4. LED-belysning och brukaren

  Adanko, Carina; Küller, Marianne

  2014-01-01

  Ljusforskning är om något diversifierad och omfattar teorier och metoder från skilda discipliner som teknik, medicin och samhällsvetenskap. Det finns också en förväntan att erhållna forskningsresultat skall kunna appliceras direkt i verkliga miljöer. I och med introduktionen av LED har många tidigare studier som behandlat glödlampor, lysrör och andra ljuskällor inaktualiserats. Ny kunskap - och ny forskning - krävs. En inventering av aktuell humanrelaterad LED-forskning genomfördes under 2013...

 5. MILJÖCERTIFIERING MED MILJÖBYGGNAD : FÖRSLAG FÖR LÖSNING AV PROBLEMET MED UPPFYLLNAD AV KRAVEN PÅ DAGSLJUS OCH SOLVÄRMELAST

  Johansson, Pontus; Alvarsson, Daniel

  2015-01-01

  Syfte: I dagens samhälle har det blivit mer intressant att bygga med en miljö-certifiering, detta leder till att byggentreprenörer ställs inför tekniska svårigheter vid både projektering och produktion för att kraven ska uppfyllas. I denna rapport kommer svårigheterna med solvärmelast och dagsljus behandlas då de kan vara ett problem. Målet med denna rapport är att ”Belysa hur kraven på dagsljus och solvärmelast enligt miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad kan lösas”. Metod: Kvalitativ data...

 6. Ledare i fokus : En jämförelsestudie av kvinnliga och manliga ledare i media

  Sigurdsson, Marina; Edqvist, Sophie

  2014-01-01

  Huvudsyftet med vår uppsats var att ta reda på hur kvinnor och män framställs i media, där vi avgränsade oss till branschtidningar. Våra frågeställningar var; Hur porträtteras manliga respektive kvinnliga chefer i branschtidningar och hur förhåller de sig till normer om kvinnligt och manligt ledarskap? Vilken problematik kan det finnas kring hur media väljer att framställa chefer? Dessa frågeställningar försökte vi besvara genom att utföra en kvantitativ innehållsanalys och en narratologisk ...

 7. "Kissing Cousins" : En kritisk diskursanalys av hur homosexualitet framställs i utvalda anime och hur de behandlats i de amerikanska versionerna av dessa.

  Pettersson, Hannes

  2008-01-01

  Uppsatsens syfte är att se hur homosexuella diskurser är framställda i utvalda japanska tecknade TV-serier för barn, samt hur dessa ändrats när dessa TV-serier importerats till USA. Med utgångspunkt från Norman Faircloughs diskursanalytiska modell har nyckelscener från de utvalda TV-serierna Cardcaptor Sakura och Sailor Moon analyserats från ett queerteoretiskt perspektiv. I de anime jag analyserat är homosexuella respektfullt gestaltade och det är sällan fokuserat på homosexualiteten. Dock f...

 8. Kvalitet, pedagogisk dokumentation och kvalitetsarbetets genomförande : Hur konstrueras kvalitet i förskolans styrdokument och av förskolechefer i en organisation där pedagogisk dokumentation används som ett verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet?

  Dahlström, Emma

  2015-01-01

  Följande studie har sin utgångspunkt i en större organisation inom förskolan. Syftet är att analysera hur begreppet kvalitet konstrueras i förskolans styrdokument och av förskolechefer verksamma i en organisation där pedagogisk dokumentation används som ett verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet. Avsikten är också att undersöka eventuella följder användningen av verktyget har för hur kvalitet konstrueras och implikationer för hur ledningen av det systematiska kvalitetsarbetet genomförs. ...

 9. Karen Blixen och maskulinitetens dekonstruktion : En läsning av ”The Old Chevalier”/”Den gamle vandrende Ridder”

  Lindén, Claudia

  2009-01-01

  Claudia Lindén, Karen Blixen och maskulinitetens dekonstruktion: En läsning av ”The Old Chevalier”/ ”Den gamle vandrende Ridder”. (Karen Blixen’s deconstruction of masculinity: A reading of ”The Old Chevalier”/”Den gamle vandrende Ridder”.) It took a while before Isak Dinesen was read as a feminist writer. Many found it difficult to find feminist heroines in her stories. It was not until the the mid 1980’s that Dinesen scholars started to read her “Witches” and “Goddesses” (Sara Stambaug 198...

 10. Studenthälsans image : En fokusgruppundersökning om Uppsalastudenternas bild av organisationen och dess sätt att tilltala dem

  Backman, Sofie

  2008-01-01

  Abstract Title: The picture of Studenthälsan – a focus group study of the image that students in Uppsala have of the organization and of how they look at the way the organization addresses them. Studenthälsans image - en fokusgruppundersökning omUppsalastudenternas bild av organisationen och dess sätt att tilltala dem Number of pages: 65 (73 including enclosures) Author: Sofie Backman Tutor: Göran Svensson Course: Media and Communication Studies C Period: Fall 2007 University: Division of Med...

 11. Women are for friendships, men are for fucking : En studie av homosocialitet och kvinnlig vänskap i Sex and the city

  Eriksson, Sara

  2016-01-01

  I denna uppsats studeras den kvinnliga vänskapen i tv-serien Sex and the city utifrån homosocialitetsteorier och framställningen av den kvinnliga vänskapen. Tidigare studier om serien har gjorts men där fann jag en lucka då kvinnornas vänskap inte studerats på ett liknande sätt tidigare. Syftet med studien är att undersöka hur den kvinnliga vänskapen gestaltas mellan kvinnorna i serien. För att studera detta Lipman-Blumens homosocialitetsteori använts som definierar homosocialitet som att upp...

 12. När krisen slår till : En kvalitativ studie av hur den nationella flyktingkrisen påverkat, hanterats och uppfattats i en kommunal verksamhet

  Fors, Natalie; Hedin, Lena

  2016-01-01

  Studiens syfte är att undersöka vilka konsekvenser en nationell kris kan få på organisationsnivå, vilka strategier som använts för att hantera krisen, samt medarbetarnas uppfattning av krishanteringen. Studien har utformats som en fallstudie där kvalitativa intervjuer genomförts i en kommunal verksamhet, med inriktning på integration, mitt under en pågående flyktingkris. Intervjuerna har omfattat medarbetare, föreståndare samt chefer och HR på strategisk nivå. Resultatet visar att den natione...

 13. Barnmorskors upplevelse av att förmedla information och ge vägledning om genetik och fosterdiagnostik till blivande föräldrar

  Ingvoldstad, Charlotta

  2007-01-01

  Inledning: I Sverige har alla blivande föräldrar rätt till fri mödravård. I stort sett alla kvinnor utnyttjar den förmånen. Barnmorskor vid MVC är ofta den första kontakten som de blivande föräldrarna träffar under graviditeten, och har också huvudansvaret för graviditeten ända fram till barnets födelse. Under de senare åren har mödravården alltmer fokuserat på det ofödda barnets hälsa. Förutom de rutinmässiga undersökningarna och samtalen är barnmorskans uppgift också att ge information krin...

 14. Tillgänglighet inom hälso- och sjukvården : Planering och effektivisering av ortopedmottagningen vid Höglandssjukhuset

  Wilkman, Gill; Strömberg, Johan

  2009-01-01

  Ortopedkliniken vid Höglandssjukhuset behandlar samtliga extremitets-, rygg- och skallskadefall inom Höglandets sjukvårdsområde. Verksamheten är uppdelad i fyra huvudsakliga enheter; akutmottagning, mottagning, vårdavdelning och operation där läkarna fördelar sin tid mellan de fyra. Under de senaste åren har kliniken haft problem med försämrad tillgänglighet. Detta innebär i sin tur växande vårdköer, till såväl mottagning som operation, samt oförmåga att upprätthålla vårdgarantins mål på spec...

 15. c-cytokromer hos den (per)kloratreducerande bakterien GR-1 : samt en jämförande studie av c-cytokromer från GR-1, Ideonella dechloratans och Dechloromonas aromatica

  Palm, Eva-Lotta

  2007-01-01

  Arbetet beskriver en analys av innehållet av membranbundna och periplasmiska c-cytokromer hos perkloratodlade GR-1 och jämförelser med c-cytokrominnehållet hos Ideonella dechloratans och andra kända c-cytokromer, samt med genomet för Dechloromonas aromatica. Den jämförande studien av c-cytokromer gjordes med syftet att undersöka en hypotes om att bakterierna använder olika vägar för elektronöverföring till det periplasmiska enzymet (per)kloratreduktas. Cellmembran från GR-1 renframställdes ge...

 16. Uppsala Konsthall och Samlingar

  Wallin, Petter

  2014-01-01

  Arbetet är ett förslag till ett nytt konstmuseum i Uppsala. Förslaget delar upp det givna programmet för museet i en del med Uppsala Konstmuseums nuvarande samlingar och en utställningshall för temporära utställningar. De två utställningshallarna ligger på vardera sida av Fyrisån och binds samman av en gångbro. I anslutning till bron och de två entréerna ligger café, shop, restaurang och bibliotek. Arbetet har inneburit studier av omkringliggande stadsrum, dess färg och skala, av kommunikatio...

 17. Samtalat skolledarskap : kategoriserings- och identitetsarbete i interaktion

  Nordzell, Anita

  2007-01-01

  Syftet med denna studie är att visa hur skolorganisation, skolledning och skolledaridentiteter produceras, formas och omformas i samtalad interaktion samt att visa vilka diskursiva metoder som de samtalande använder för att bygga upp sina begrepp och kategorier och samtidigt göra dem socialt acceptabla i sitt sammanhang. Jag har tagit teoretisk och analytisk utgångspunkt i etnometodologi, socialkonstruktionism och kategoriseringsanalys. Det empiriska materialet består av inspelade ledningsgru...

 18. Snabba mikrofluidiska test möjliggör specialanpassad sjukvård : Utveckling av två designförslag med fokus på material, struktur och pump

  Andersson, Hilda; Appelgren, Sofia; Boström, Anna; Norlander, Siri; Stam, Emma; Stiernborg, Miranda

  2016-01-01

  Två designförslag har utvecklats för ett snabbtest av antibiotikakänslighet baserat på ettmikrofluidiskt system av Gradientech AB. Antibiotikaresistens är ett stort och växande problem ivärlden. För att förbättra diagnostiken av bakteriella blodinfektioner krävs snabbarediagnostiska tester vilket möjliggör specialanpassad behandling. Linjära gradienter av antibiotikai det mikrofluidiska systemet möjliggör snabbare detektion av antibiotikakänslighet jämfört meddiagnostiska test som används ida...

 19. Marknadsföringskanaler : En studie av hur små online företag använder sig av Google advertisement och Search Engine Optimization för att marknadsföra sin verksamhet på den utländska marknaden.

  Finne, Jenny

  2015-01-01

  I detta arbete gör jag en undersökning om hur små internationella företag använder sig av Google Advertisments och Search Engine Optimization. Detta har jag gjort med hjälp av tre olika företag. Ett utländskt onlineföretag från Nederländerna och två inhemska onlineföretag. Aveo och Dermoshop. Dessa företag är aktiva inom olika branscher, men använder sig alla av samma metoder. I teoridelen börjar jag med att förklara vad Search Engine Optimization är, därefter berättar jag om definitionen av ...

 20. Faktorer relaterade till genomförande av uppföljningsintervjuer med ASI – klientprofil och organisation

  Eriksson, Jakob; Mara, Adelin

  2014-01-01

  Addiction Severity Index (ASI) är tänkt att användas både för klientarbete på individnivå och för forskning på gruppnivå. Denna studie undersöker i vilken omfattning ASI-Uppföljning genomförs samt vilka individ- och organisationsfaktorer som påverkar användningen. Studien är kvantitativ dvs presenterar statistiska analyser. Data samlades in på två sätt. Tillgång till ASI-data gjordes möjlig genom en avidentifierad fil från databasen ASI-Net och omfattade data från elva kommuner i Jönköpings l...

 1. Ambulanssjuksköterskans tankar och upplevelser av att SMS-livräddare varit först på plats vid misstänkt hjärtstopp : En kvalitativ intervju studie

  Norén, David; Soldemo, Marlene

  2014-01-01

  SAMMANFATTNING Bakgrund: Det finns mycket skrivet om SMS-livräddning och studier har påvisat att det räddar liv, inga studier beskriver hur ambulanssjuksköterskan upplever mötet med SMS-livräddaren. Syfte: Att beskriva ambulanssjuksköterskans tankar och upplevelser av att SMS-livräddare varit först på plats vid misstänkt hjärtstopp. Metod: En kvalitativ intervjustudie med 6 deltagare. Resultat: Det framkom både positiva och negativa tankar och upplevelser i mötet med SMS-livräddaren. SMS-livr...

 2. Face to Face : Marknadsföring på Facebook - en studie av åsikter från ett inifrån- och utifrånperspektiv.

  Christensson, Annika; Hedborn, Jenny; Källberg, Hanna

  2008-01-01

  Sociala nätverk, eller så kallade communityn är ett fenomen som fått större betydelse idag och snabbt spridit sig runt om i världen. Communityn Facebook har blivit känd för att den samlar många användare och har en god målgruppskännedom, vilket gör Facebook till en attraktiv marknadsföringsplats som har uppmärksammats av en rad olika företag och organisationer. Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka möjligheter och begränsningar Facebook har som marknadsföringskanal, samt undersöka s...

 3. Färgindustrins användning av lean-metoderför en resurseffektiv produktion : Hur ser användningen ut idag och hur kan denförbättras?

  Eriksson, Jonathan; Lindberg, Louise

  2015-01-01

  Sammanfattning Studien undersöker möjligheten att resurseffektivisera färgindustrin med hjälp av lean. Färgindustrin tillhör processindustrin och har många omställningar eftersom marknaden kräver ett brett produktsortiment. Omställningarna är resurskrävande då de förbrukar energi, är tidskrävande, kostsamma och ger upphov till ineffektivitet. Det finns därmed förbättringspotential vid omställningarna och dessutom finns effektiviseringsmöjligheter för maskinanvändningen och personalen. En möjl...

 4. Vem är turisten? : En studie av föreställningar om turism och målgrupper för turism i Värmland

  Yalcin, Ihsan

  2007-01-01

  Denna studie undersöker frågan om vem som anses vara turisten, d v s, vem turist subjektet är, hur denna föreställs i turismstudier och turismnäringen, samt varför. Intresse för denna fråga väcktes av personliga erfarenheter. Det har att göra med hur jag inte fick samma uppmärksamhet som andra svenska turister både när jag turistade i mitt eget land (Turkiet) och även när jag turistade i Sverige handlar om varför jag inte ansågs vara turist och behandlades annorlunda. Varför och vad är de bak...

 5. Redovisning är sällan ren och aldrig enkel : En studie om svårigheter och komplexitet vid framtagning av IFRS 15

  Melin, Linnea; Stenberg, Frida

  2015-01-01

  Bakgrund Som en följd av den ökade globaliseringen strävar normgivare ständigt efter en harmonisering av internationella redovisningsstandarder. I maj 2014 publicerade normgivaren IASB (International Accounting Standards Board) en ny standard för intäktsredovisning – IFRS 15. Vid framtagning av nya redovisningsstandarder ska normgivare utgå från en generell föreställningsram. Det faktum att kapitalmarknadens aktörer under de senaste åren har fått betydligt mer inflytande skulle kunna påverka ...

 6. Mångfald i praktiken : En jämförande studie av två organisationers jämställdhets- och mångfaldsarbete

  Kadic, Sacir; Salehi, Karokh

  2015-01-01

  Mångfald i praktiken - En jämförande studie av två organisationers jämställdhets- och mångfaldsarbete Datum: 2015-01-09 Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 ECTS Institution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, EST, Mälardalens Högskola Författare: Karokh Salehi Sacir Kadic Titel: Mångfald i praktiken - En jämförande studie av två organisationers jämställdhets- och mångfaldsarbete Examinator: Magnus Hoppe Handledare: Magnus Linderström Nyckelord: Mångfald, mångfaldsarbete, jämst...

 7. Lagerstyrning vid varierad efterfrågan : minimering av lagerförings- och ordersärkostnader

  Hedvall, Lisa; Mattson, Emma

  2015-01-01

  Sammanfattning Syfte - Syftet med denna studie är att bidra till ökad förståelse för hur lager kan styras när varierad efterfrågan förekommer. För att uppnå syftet är målet med studien att sammanställa processer som underlättar för lagerstyrning vid varierad efterfrågan. Detta möjliggörs genom att besvara följande frågeställningar: 1. Vilka metoder för säkerhetslagerberäkning och lagerstyrning är lämpliga när hänsyn bör tas till varierad efterfrågan? 2. Hur påverkas lagerförings- och ordersär...

 8. Utvärdering av fortbildningen Språk och kommunikation i flerspråkiga förskolegrupper i Linköpings kommun

  Gruber, Sabine

  2010-01-01

  I denna skrift redovisas en utvärderingsstudie som jag genomfört på uppdrag av Utbildningskontoret i Linköpings kommun under 2007-2008. Föremålet för utvärderingen var en ettårig fortbildning, Språk och kommunikation i flerspråkiga förskolegrupper, som genomfördes för förskolans personal i området Ryd. Denna utvärdering avrapporterades till Pedagogiskt Centrum september 2008. Förutom språkliga bearbetningar är föreliggande text identisk med den skriftliga avrapporteringen. Fortbildningsprojek...

 9. Säkerhet för vem? Säkerhetisering av migrationsfrågor och dess påverkan för människor på flykt

  Claudia, Forsberg

  2016-01-01

  This thesis examines two proposals, Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen och inre säkerheten i landet (2015/16:67) och Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd (2015/16:174), in light of the concept of securitization, and analyze the effects the resulting provisions to the law and the government bill may have on displaced people. The theoretical framework used for analysis is primarily the theory of securitization in international relation...

 10.   ”Det är ingen tragedi, det föds en bebis…” : Kvinnors upplevelse av föräldraskap i ung ålder och gymnasiestudier

  Hessedahl, Hanna; Nilsson, Sofi

  2011-01-01

  Studien belyser hur kvinnor upplever ungt moderskap och möjligheter till att fullfölja gymnasiestudier. Intervjuer har genomförts med fyra kvinnor som blivit föräldrar under sin tid i grundskolan/kring 15/16 års ålder. Undersökningen bygger på kvalitativa intervjuer i form av gruppintervju samt individuell intervju som metod. Resultaten visar att kvinnorna upplever att ansvaret moderskapet medfört har bidragit till att de blivit motiverade till att få ordning på sitt liv och att barnet blivit...