WorldWideScience

Sample records for av ett varmare

 1. Utveckling av ett snabblyftblock

  Svensk, Johanna; Schönning, Lisa

  2014-01-01

  Detta examensarbete har genomförts i samarbete med Svero Lifting. Företaget säljer och utvecklar lyftanordningar. Svero Lifting arbetar idag med att reducera vikten på företagets komponenter genom ett materialbyte och har påbörjat utveckling av en ny lyftanordning, en blockvagn och ett snabblyftblock. Svero Lifting vill fortsätta utveckla företagets lyftanordning så att komponenterna i lyftanordningen passar varandra och utmärker sig på marknaden. Idag har Svero Lifting inga CAD-modeller elle...

 2. Navigering och styrning av ett autonomt markfordon

  Johansson, Sixten

  2006-01-01

  I detta examensarbete har ett system för navigering och styrning av ett autonomt fordon implementerats. Syftet med detta arbete är att vidareutveckla fordonet som ska användas vid utvärdering av banplaneringsalgoritmer och studier av andra autonomifunktioner. Med hjälp av olika sensormodeller och sensorkonfigurationer går det även att utvärdera olika strategier för navigering. Arbetet har utförts utgående från en given plattform där fordonet endast använder sig av enkla ultraljudssensorer sam...

 3. Health effects of a warmer climate - a knowledge review; Haelsopaaverkan av ett varmare klimat - en kunskapsoeversikt

  Rockloev, Joacim; Hurtig, Anna-Karin; Forsberg, Bertil (Umeaa Univ. (SE). Dept. of Public Health and Clinical Medicine)

  2008-01-15

  Global warming has caused changes that can already be seen and that motivates considerations of the possible adaptation measures needed to protect people and public health. Expert bodies such as the United Nations International Panel on Climate Change (IPCC) now conduct model simulations on how the world's climate is expected to change depending on, for example, the emission of greenhouse gases. The Swedish SMHI has provided scenarios for how the future climate in Sweden may develop. These assume an increase in the winter temperature of 3-8 deg C in winter and 1-5 deg C during summer, compared to the period 1961-1990. In addition, these scenarios indicate increased precipitation especially in northern Sweden, a greater risk of drought in Skaane during summer, as well as an increased risk of extreme events such as storms, heavy rainfall and heat waves. The climate change may affect health and its determinants in a number of different ways. The effects may be direct, as in extreme weather conditions, and also indirect, such as the influence of changes in climate and the environment on the spread of infectious diseases as well as the far-reaching effects of changes in other parts of the world. The aim of this overview report is to briefly present our current understanding of how health risks and public health may be affected. The presentations of potential consequences are partly built using knowledge of the associations between climate and health in various regions to draw analogies for areas expected to undergo changes that will make their climate more similar to current conditions in other regions. Distribution of vector-borne diseases can be determined by the type of climate a certain mosquito can survive. In the future we may face outbreaks of diseases that are new to us. Another way of making predictions is to use the observations of how health effects relate to weather variations in one place, for example, temperature fluctuations. In this regard we already have information on the associations observed in Sweden with our current climate conditions. In some cases we can even build our analyses on changes in risk factors and health that have already been observed and linked to climate change, such as the spread of ticks in Northern Sweden and the already longer pollen season

 4. Utveckling av ett EKG-plåster

  Thunborg, Christian

  2010-01-01

  Denna rapport presenterar resultatet av ett examensarbete vid Kungliga Tekniska Högskolan, skolan för industriell teknik och management. Uppsatsen beskriver en produktframtagningsprocess som utförts från idé till prototyp, samt en utvärdering där det framtagna konceptet evaluerats inför en eventuell vidareutveckling. Arbetet har utförts i samarbete med uppdragsgivaren Danderyds Sjukhus Innovation, en separat enhet på sjukhuset som främst arbetar med att utveckla personalens produktidéer.Idén ...

 5. Utveckling av komponenter för att realisera reglering av ett elektrostatiskt ställdon

  Tram, Tommy; Burlin, Fredrik

  2011-01-01

  SammanfattningI Higuchi och Yamamoto laboratoriet på Tokyo Universitetet har det utvecklats en elektrostatiskt ställdon som kan förflytta pappersliknande halvledande material med hjälp av elektrostatiska fält.I denna rapport presenteras utvecklingen av ett antal grundlägande komponenter för att realisera reglering av ett elektrostatiskt ställdon. Genom att använda bildbehandlig samt en kamera kan man fastställa positionen av objektet som styrs av det elektrostatiska ställdonet.Två alternativa...

 6. Upplevelserna av ett coachande ledarskap : och vikten av emotionell intelligens för ledare

  Petersson, Lina

  2009-01-01

  Det coachande ledarskapet är ett ledarskap som fokuserar på samspelet mellan ledare och medarbetare. För att studera detta ledarskap så har syftet med denna undersökning varit att undersöka upplevelserna av detta ledarskap som personer med beteendevetenskaplig utbildning har. Resultatet visar att undersökningsdeltagarna värderar relationen mellan ledaren och medarbetaren som det grundläggande i ledarskapet. Förutom det coachande förhållningssättet i ledarskapet så handlar det också om hur led...

 7. Utveckling av ett timrapporteringsverktyg med SharePoint

  Ilama, Santtu

  2009-01-01

  Det här examensarbetet har två huvudsyften. I första delen presenteras Microsoft SharePoint, och i den andra delen visas genom att skapa ett timrapporteringsverktyg ett exempel på vad man kan göra med det. I SharePoint delen utreder jag först vad det är och hurdana mallar och verktyg man börjar med när man skapar en ny sajt. Sedan utreder jag skillnaderna mellan SharePoint-versionerna 3.0 och 2.0. Till slut utreder jag hur man installerar SharePoint 3.0 tillsammans med Microsoft Windows Small...

 8. Kartläggning av intresset för ett lojalitetsprogram i Hotell Helka

  Rajakari, Paulina

  2013-01-01

  Allt fler hotell och hotellkedjor använder sig av lojalitetsprogram och allt fler kunder är medlemmar i dem. Min uppdragsgivare Hotelli Helka är ett privatägt hotell i Helsingfors centrum. De har inte något lojalitetsprogram för tillfället och syftet med detta arbete är att kartlägga kundernas intresse för ett sådant. Delsyftet är att ta reda på vilka egenskaper kunderna skulle uppskatta i ett eventuellt lojalitetsprogram samt ifall kundens bakgrund påverkar hennes intresse för ett sådant. Ar...

 9. Trehjulig Handcykel : Framtagningen av ett terrängfordon för bergsbestigning

  Kölzow, Torbjörn

  2014-01-01

  Operation Frihet är ett projekt för att hjälpa människor med funktionsnedsättning ur det utanförskap de kan känna på grund av sitt handikapp. Grundaren till projektet, äventyraren Jonas Gustafsson, ska som i ett led i detta tillsammans med ytterligare elva personer, varav tre är rullstolsbundna, bestiga Kilimanjaro. Med projektet som utgångspunkt vill de också utveckla ett fordon som kan användes vid bestigningen.Målet med detta projekt har vart att ta fram en produkt som kan användas av rull...

 10. Kompetensutvecklingssamtal : - en studie av utvecklingssamtalets roll i ett företagskompetenshantering

  Eliasson, Simon; Nilsson, Annelie

  2011-01-01

  Kompetens och kompetensutveckling är viktiga områden för företag i alla branscher. Isvenska företag är utvecklingssamtal vanligt förekommande men av varierandekvalitet. Den här uppsatsens syfte är att undersöka hur anställdas kompetens ochkompetensutveckling på ett konstruktivt sätt kan behandlas i ett företagsutvecklingssamtal.En teoretisk bakgrund som behandlar de två huvudområdena kompetens ochutvecklingssamtal författades och följdes av en fallstudie på ett medelstort it-företag.Den empir...

 11. Kartlegging av organisasjonskultur ved Lyngdal ungdomsskole ; kartlegging av organisasjonskultur med OCAI ett år etter sammenslåing av to likestilte organisasjoner

  Moe, Marith Johanne

  2014-01-01

  Kartlegging av organisasjonskultur er i liten utstrekning i dag benyttet som et verktøy for ledelse i offentlig sektor. Denne oppgaven tar for seg kartlegging av organisasjonskulturen ved en ungdomskole ett år etter sammenslåing av to likestilte organisasjoner, to tidligere ungdomskoler. Cameron og Quinns (2013) metode Organzational Cultural Assessment Instrument (OCAI), er benyttet i kartleggingen. Kartleggingen inngikk i et større prosjekt ved Universitetet i Agder (UIA) hvor en kartla ...

 12. Utveckling av ett active vision system för demonstration av EDSDK++ i tillämpningar inom datorseende

  Kargén, Rolf

  2014-01-01

  Datorseende är ett snabbt växande, tvärvetenskapligt forskningsområde vars tillämpningar tar en allt mer framskjutande roll i dagens samhälle. Med ett ökat intresse för datorseende ökar också behovet av att kunna kontrollera kameror kopplade till datorseende system. Vid Linköpings tekniska högskola, på avdelningen för datorseende, har ramverket EDSDK++ utvecklats för att fjärrstyra digitala kameror tillverkade av Canon Inc. Ramverket är mycket omfattande och innehåller en stor mängd funktione...

 13. Grundandet av ett företag inom hästsportbranschen : En studie om val av verksamhetsform

  Roivainen, Nina; Tuominen, Hanna

  2010-01-01

  Hästsporten i Finland ökar konstant och därför ökar också behovet av hästsportsaffärer. Syftet med arbetet är att undersöka möjligheten att grunda ett lönsamt företag inom branschen. Arbetet utförs som ett praktikfall där två olika verksamhetsformer, butik gentemot butiksbil, analyseras med hjälp av modeller för kapitalbindning och materialflöde. Arbetet har gjorts utgående från teori, egna erfarenheter samt antagna värden. Det framgår i detta praktikfall att det är mer lönsamt att grunda en ...

 14. Utveckling av Excelbaserat energiuppföljningsprogram : Ett stöd för energiledningen i ett stort företag

  Enqvist, Robert

  2016-01-01

  EU:s energieffektivitetsdirektiv och Finlands energieffektivitetslag sätter krav på stora företag gällande energihantering och Snellmans Köttförädling Ab i Jakobstad är ett av de företag som påverkas av detta. Som en följd av bestämmelserna har man valt att certifiera ett energiledningssystem enligt ISO 50001 som första företag inom köttbranschen i Finland. Syftet med detta examensarbete är att utveckla ett funktionellt verktyg för kontinuerlig energiuppföljning så att Snellmans Köttföräd...

 15. Burberry - En studie om byggandet och profileringen av ett varumärke utifrån visuell metodologi.

  Vennström, Charlotte

  2010-01-01

  ”Burberry - En studie om byggandet och profileringen av ett varumärke utifrån visuell metodologi” är skriven av Charlotte Wennström, student på institutionen för journalistik, medie- och kommunikationsvetenskap på Stockholms universitet. I denna uppsats analyseras den visuella framställningen av ett varumärke i reklamannonser sända av Burberry under hösten 2009 respektive våren 2010. Uppsatsen undersöker huruvida stereotypa framställningar av varumärket speglas i bildmaterialet utifrån semiot...

 16. Hur kan ledare påverka kreativitet inom ramen av ett kontrollsystem

  Eriksson, Kent; Eurenius, Klas; Runngren, Kjell

  2012-01-01

  Under den senaste tiden har ett stort intresse vigts åt förhållandet mellan kreativitet och kontroll. Forskning inom området påvisar motstridiga resultat, somliga påstår att kreativitet kan hämmas av kontroll, medan andra hävdar att kontroll kan främja kreativitet. Från ett styrningsperspektiv är det viktigt att förstå vad ledare kan göra för att påverka kreativiteten, men ledarens roll i denna kontext är relativt outforskad. Syftet med uppsatsen är att utforska hur ledare kan påverka anställ...

 17. Exteriör och interiör visualisering av ett bostadshus i 3ds max

  Ekman, Viktor; Moen, Jesper

  2014-01-01

  Denna rapport beskriver och drar jämförelser mellan olika visualiseringstekniker i 3D Studio Max och Adobe Photoshop CS3. Syftet med studien är att undersöka olika visualiserings- och renderingstekniker för att se vilka tekniker som ger ett smidigast och mest verklighetstroget resultat utifrån olika förutsättningar. Studien grundar sig på en huvudfråga och två stycken underfrågor. Hur skapar man ett effektivt och verklighetstroget visualiseringsresultat av ett bostadskvarter för intressenter?...

 18. Vertikalt växthus : Ett gestaltningsförslag av växthus som bostadskomplement

  Bjarnegren Westerlund, Anna; Prim, Johan

  2013-01-01

  Närproducerad odling är en trend som växer sig allt starkare och visar sig bland annat i form av stadsodlingar på tak och balkonger. Då det är begränsat med utrymme att odla på i städer är vertikala odlingar en alternativ lösning. I den här rapporten presenteras ett gestaltningsförslag av ett vertikalt växthus som ett bostadskomplement. Gestaltningen, byggtekniken och klimatet i växthuset är de områden som präglar dess form och tekniska lösningar. Växthuset har placerats på Haningeterrassen, ...

 19. ”How the fuck is this art? : Om receptionen av ett feministiskt performanceverk på Youtube

  Samuelsson, Sanna

  2014-01-01

  Uppsatsen handlar om internetanvändare på Youtube och 4chans reception av ett videoklipp med performancekonst utförd av konststudenten Natacha Stolz. Många kommentarer uttrycker en stark och ofta misogyn avsky mot verket och konstnären. Med hjälp av Jessica Sjöholm Skrubbes artikel om reception, åverkan och klotter på offentliga nakenakter samt Mary Russos teorier om den groteska kvinnokroppen analyseras kommentarer och videoremixer på verket utifrån termer av kön, kroppslighet och gruppkultu...

 20. CSR : Ansvar eller anpassning? En studie av företagens sociala ansvar ur ett företagsetiskt perspektiv

  Karlsson, Stefan; Molin, August

  2003-01-01

  Bakgrund: Företagens sociala ansvar, eller CSR, är ett begrepp som används allt oftare i det svenska näringslivet. Men vad är egentligen företagens sociala ansvar? Syfte: Syftet med uppsatsen är att genom en empirisk belysning av företagens sociala ansvar bidra till kunskapen om det sociala ansvaret ur ett företagsetiskt perspektiv. Genomförande: Vi har genomfört tretton intervjuer med representanter för svenska företag och deras intressenter. Slutsatser: Vi har funnit en i många avseenden...

 1. Att undervisa i ett mångkulturellt klassrum : Fyra lärares erfarenheter av religionsundervisning

  Dahlström, Charlotte

  2016-01-01

  Charlotte Dahlström Att undervisa i ett mångkulturellt klassrum – fyra lärares erfarenheter av religionsundervisning. Pedagogiskt arbete III, 15 hp, Högskolan Dalarna. Temat för uppsatsen är religionsundervisning i ett klassrum med religiös mångfald sett ur perspektiv från fyra grundskolelärare. Studien fokuserar på vilka strategier lärarna har för att lära ut, hur de utnyttjar läroplanen, olika typer av läromedel samt om det finns utrymme för läraren att välja bort delar av innehållet i kurs...

 2. Sleep Advantage : Undersökning av ett koncept på Crowne Plaza Helsinki

  Pieniniemi, Jonas

  2012-01-01

  En välplanerad produktutveckling utgör en viktig konkurrensfördel för företag inom hotellbranschen. Ett hotell måste kunna erbjuda tjänster som upplevs som mervärde för kunden. För att stärka detta har man på hotellet Crowne Plaza Helsinki tagit ibruk ett koncept med namnet Sleep Advantage. Konceptet erbjuder kunden garanterad nattsömn och tilläggstjänster som stärker kundens upplevelse om en lyckad och lugnt natt på ett klassigt hotell. Konceptet är nytt och Crowne Plaza Helsinki har anlitat...

 3. Bilderboken ur ett genusperspektiv : En bilderboksanalys av tre svenska böcker som utmanar stereotypa könsroller

  Malmqvist, Hanna

  2015-01-01

  Syftet med denna studie är att se hur några bilderböcker utmanar de stereotypa könsrollerna. Jag kommer att granska hur pojkar och flickor framställs ur ett genusperspektiv och även titta på hur text och bild kompletterar varandra, med hjälp av Nikolajevas (2000) analysmodell för bilderböcker. Jag har valt att analysera tre stycken böcker och två av dessa har pojkar som huvudkaraktärer och en har en flicka som huvudkaraktär. Med den medvetenhet man har idag kring genus så kan dessa böcker var...

 4. Etiska dilemman vid fosterdöd : Utformande av ett simuleringscase för blivande barnmorskor

  Grönlund, Regina; Svenfelt, Sofia

  2015-01-01

  Att arbeta som barnmorska är ofta förknippat med stora förväntningar och glädje. Barnmorskorna stöter dock också på fall där inte förlossningen går som man hade tänkt sig och barnen föds döda. Det krävs mycket av barnmorskan för att kunna bemöta dessa mödrar. Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att lyfta fram betydelsen av etiken och att öka kunskapen i barnmorskans roll och handlande vid fosterdöd. Arbetet var ett beställningsarbete från Arcadas projekt för kunskapsutveckling ...

 5. Automatisk låsanordning för hissar : - Konstruktion och tillverkning av ett dörrlås

  Holmqvist, Oskar

  2012-01-01

  Järn och Metall är en liten aktör inom hissbranschen och vill etablera sig som leverantör av reservdelar och utrustning till modernisering av hissar. Därför vill företaget bredda sitt utbud av produkter, för att i större utsträckning kunna erbjuda helhetslösningar för modernisering. I nuläget ingår inte ett dörrlås i produktutbudet. Därför bestämde sig Järn och Metall att utveckla ett nytt dörrlås till hissar när deras största kund Kone AB visade intresse för detta. Uppdraget att ta fram ett ...

 6. Så snidar vi en förbättringscoach : en fallstudie av ett lokalt coachprogram

  Vackerberg, Nicoline

  2012-01-01

  Bakgrund: Kvalitetsutveckling inom vården pågår i hela världen. Internationell forskning indikerar att förbättringscoacher kan vara en framgångsfaktor i förbättringsarbetet. Det är i dag oklart hur man kan utveckla interna coacher till att stödja kontinuerliga förbättringar. Studien utvärderar ett lokalt, tvärprofessionellt coachprogam inom vård och omsorg i ett geografiskt område i Sverige med en etablerad samverkanskultur. För att främja ökad kundcentrering ingick en pensionär i programmets...

 7. Enkel navigering i webbdatabaser inom bioinformatik: En implementation av moduler för ett urval av databaser

  Peterson, Rickard

  2010-01-01

  Detta examensarbete är framtaget för att utforma moduler till programmet BioSpider som utvecklats vid ADIT avdelningen vid IDA institutionen Linköping Universitet med syfte att förenkla för biologer när de söker information om andra forskares resultat. Det finns ett stort antal databaser som innehåller forskningsdata kring proteiner, reaktioner, signalvägar etc. Exempel på databaser är UniProt, Reactome, IntAct, BioModels och KEGG. Det uppstår problem med att dessa databaser är uppbyggda på o...

 8. Logopeders bedömarreliabilitet vid perceptuell röstanalys av utvalda röstexempel : en början till ett referensröstmaterial

  Asaid, Dina; Erenmalm, Sofia

  2012-01-01

  Vid användning av audio-perceptuell röstanalys för framtagning av referensröster är begreppet reliabilitet av central betydelse. Syftet med denna uppsats var att undersöka reliabiliteten mellan erfarna röstlogopeders perceptuella röstanalys av ett antal utvalda röstexempel. Förhoppningen var att utifrån detta kunna sammanställa en början till ett referensröstmaterial bestående av manliga och kvinnliga referensröster representativa för olika parametrar i SVEA-protokollet. De specifika frågestä...

 9. Att bli ett ansvarstagande företag : En jämförande studie om implementering av CSR

  Fahlén, Maria; Hansson, Karina

  2008-01-01

  Bakgrund: CSR, företagens sociala ansvar, har varit ett aktuellt och debatterat ämne under flera årtionden. Under senare år har begreppet blivit allt mer populärt och diskussionen har svängt från att handla om vad CSR är och hur det ska definieras till hur företag kan arbeta med det i praktiken. Att företags arbete med CSR ofta blir granskat och negativ information får stor uppmärksamhet i media gör implementering av CSR till en viktig fråga. Från teoretikers håll påpekas att litteraturen om ...

 10. Utsläppsrätter : vilken roll har revisorn i granskningen av dessa samt föreligger ett förväntningsgap?

  Lööw, Lisa; Windis, Sofia

  2005-01-01

  I ett steg att stabilisera utsläppen av växthusgaser i atmosfären framförhandlades Kyotoprotokollet i Japan 1997, vilket året därpå undertecknades av Europeiska gemenskapen. Protokollet innebär att EU:s medlemsstater ska minska sina utsläpp av växthusgaser med 8% åren 2008–2012 jämfört med utsläppsnivån 1990. En avgörande faktor för att verkliggöra protokollet är att etablera ett fungeran-de handelsystem av utsläppsrätter inom EU. Tanken är att länderna inom EU ska kunna samarbeta för att min...

 11. Att utveckla ett autentiskt kön : Motsättningar i utredares diskursiva produktion av transsexualism och andra könsöverskridande uttryck

  Nordlund, Lisa

  2011-01-01

  Psykologisk kunskap och praktik utgör en del av den sjukvård som genom sin expertroll har ett stort inflytande på den diskursiva produktionen av transsexualism. Syftet med denna studie var att granska hur psykologiska förståelser av transsexualism och andra könsöverskridande uttryck används och förhandlas kring i klinisk verksamhet. Studien har en kvalitativ ansats och materialet är insamlat genom fyra individuella intervjuer, en gruppintervju och inspelningar av två teamkonferenser med utred...

 12. Att vara queer eller inte vara queer? : En studie av Pedro Almodóvars film utifrån ett queerteoretiskt perspektiv

  Lindgren, Linda

  2006-01-01

  Uppsatsens syfte är att utifrån en analys av Pedro Almodóvars film och en överskådlig sammanfattning av queerteoretiska resonemang, undersöka hur kön, genus och sexualitet avslöjas som konstruktioner samt hur genusnormer, heteronormativitet och dikotomier problematiseras i Almodóvars film. Metoden består av att analysera filmerna utifrån ett queerteoretiskt perspektiv. Uppsatsen redogör för centrala delar i queerteorin med inriktning på Judith Butlers resonemang kring den heterosexuella matri...

 13. Vikten av ett Varumärke : En fallstudie av Cheap Mondays varumärke med avseende på Marknadsföringsstrategi och Varumärkeskännedom

  Tunberg, Fredrik; Ellström, Gustaf

  2008-01-01

  Den svenska detaljhandeln, och i synnerhet den svenska klädbranschen, är en av Sveriges viktigaste näringsgrenar. Hennes & Mauritz, ett av Sveriges största företag, genomförde våren 2008 sitt första företagsförvärv någonsin. Fabric Scandinavia, företaget bakom bland annat klädmärket Cheap Monday och butikskedjan Weekday köptes för 1 miljard kronor. Cheap Monday sticker ut i branschen som ett mycket framgångsrikt varumärke som marknadsfört sig själv utan att använda sig av traditionell mar...

 14. Utveckling av ett personligt varumärke i en digital tid

  Junttila, Leena

  2015-01-01

  Varumärken, produkter och service följer enligt traditionellt tänkande en 4P-modell med produkt, pris, plats och promotion som hörnstenarna för marknadsföringsarbetet. Då varumärket består av en person, har det en märkbar möjlighet att via ständig kommunikation med omvärlden påverka varumärkesuppfattningen. Via kommunikation och via att framhäva sin egen person, skapar varumärket sin position och försäkrar en medveten plats bland sin målgrupp. Konsumenterna, som stöder sitt favoritvarumärke i...

 15. Högre datautbildningar i Sverige i ett historiskt perspektiv : Transkript av ett vittnesseminarium vid Tekniska museet i Stockholm den 24 januari 2008

  Lindgren, Sofia; Peralta, Julia

  2008-01-01

   The witness seminar ”Högre dataubildningar i Sverige i ett historiskt perspektiv” [Higher Education in the Computers Sciences in Sweden from a Historic Perspective] was held at Tekniska museet [The National Museum of Science and Technology] in Stockholm on 24 January 2008 and was led by Ingemar Dahlstrand. Different aspects of the development of higher education within the computer area were discussed and debated. The witness seminar focused on the expansion of the subject area that grew fro...

 16. Framtidens spårväg : Är spårvägar med ytskikt av gräs ett bra alternativ?

  Khoury, Peter; Grönskog, Niklas

  2014-01-01

  Utbyggnaden av spårvägen Linje 7 i Stockholm som ska utmynna i Spårväg City har tagit sin början. Vilka typer av spårvägskonstruktioner som ska användas på alla de ingående sträckorna är däremot inte bestämt. Grässpår är ett alternativ, men kunskapen om grässpår är inte stor i Stockholmsregionen på grund av att denna spårvägstyp tidigare inte projekterats i regionen. Denna rapport ska underlätta valet genom informationshämtning från intervjuer, möten, mejlkontakt, studiebesök och litteraturst...

 17. Studie av subsynkron interaktion (SSTI) mellan ett HVDC system med spänningsstyva strömriktare och en närliggande generator

  Pålsson, Rolf

  2006-01-01

  Syftet med examensarbetet är att studera den subsynkrona interaktionen (subsynchronous torsional interaktion, SSTI) mellan ett HVDC system med spänningsstyva strömriktare och en närliggande generator. Studien utförs med hjälp av datorsimuleringar och fokuserar på att studera dämpkaraktäristiken för SSTI. Studien ska visa hur faktorer såsom den överförda effektens storlek och riktning, vald driftmod och kraftsystemets kortslutningseffekt påverkar dämpkaraktäristiken. Rapporten beskriver subsyn...

 18. Bitcoin – Ett verktyg inom relationsmarknadsföring? : En studie om hur bitcoin används av företag ur ett marknadsföringsperspektiv

  Vestling, Olof

  2014-01-01

  I dagens samhälle används en mängd metoder och verktyg för att nå kunder och eftersom konkurrensen är knivskarp är det extra viktigt att skapa personliga relationer till sina kunder. Syftet med denna uppsats är att studera bitcoin, en virtuell valuta, som ett verktyg för att skapa, underhålla och fördjupa dessa relationer. Bitcoin accepteras idag som betalningsmedel av en mängd olika företag och det är därför intressant att undersöka varför de gör detta. Genom att utföra en enkätstudie och in...

 19. Ett framgångsrikt brändbyggande inom företagsvärlden : Hur Volvo använder sig av Storytelling

  Ekblad, Jennica

  2012-01-01

  Bränd, varumärke eller image – tre olika namn med samma betydelse. Konkurrensen inom företagsvärlden på 2010-talet är stenhård. Massproduktion av identiska varor eller tjänster känns inte längre givande. Istället söker konsumenter helheter, mervärden och upplevelser. Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur Storytelling som ett verktyg är en del av brändbyggandet hos Volvokoncernen med inriktning på Volvo Cars. I denna studie behandlas också fördelarna med Storytelling samt an...

 20. Föräldrarnas upplevelser av att vara förälder till ett barn med Anorexia Nervosa : En litteraturstudie

  Karat, Azra; Modin, Jens

  2013-01-01

  Bakgrund: Anorexia Nervosa påverkar inte enbart det sjuka barnet utan kan även vara påfrestande för föräldrarna. Föräldrarna kan behöva göra stora förändringar för att det vardagliga livet skall fungera. Syfte: Syftet med studien var att beskriva föräldrarnas upplevelser av att vara förälder till ett barn med Anorexia Nervosa. Metod: Metoden som användes var en kvalitativ litteraturstudie som baserades på tre självbiografiska böcker. Graneheim och Lundmans beskrivning av innehållsanalys med m...

 1. Integration av de anställda i den strategiska utvecklingsprocessen : En fallstudie om kopplingen mellan Affärsutveckling, Change Management och det Balanserade styrkortet på ett svenskt IT-bolag

  Lundin, Alexander; Sadiq, Zeer

  2012-01-01

  Strategisk affärsutveckling har länge varit ett fenomen åtskilliga företag velat bemästra. Då ett kontinuerligt förändrande marknadslandskap präglar dagens affärsutveckling är det svårt att bedriva effektiv strategisk affärsutveckling. Denna studie syftar till att beskriva och öka förståelsen kring hur ett modernt IT-företag med hjälp av ett balanserat styrkort som strategiskt verktyg skall kunna förbättra den förändringsbaserade affärsutvecklingen utifrån de anställdas perspektiv. Fyra års a...

 2. Trevägskommunikation i kontrollrum : En fallstudie om operatörers kommunikation i en simulator av ett kärnkraftverkskontrollrum

  Ekström, Ellen

  2013-01-01

  Ett kärnkraftverks kontrollrum är en komplex miljö som ställer stora krav på operatörerna som styr och kontrollerar det. En viktig del för att få systemen att fungera är kommunikationen mellan operatörerna. För att minimera risken för att missförstånd sker så har det införts instruktioner på att trevägskommunikation ska användas av operatörerna i kontrollrummen. Studiens syfte var att undersöka i vilken omfattning trevägskommunikation används i kontrollrum samt att lägga en grund för vidare f...

 3. "Karlstads Matchning" - från bidrag till jobb : En studie om svensk arbetsmarknads- och integrationspolitik samt en utvärdering av ett integrationsprojekt i Karlstads kommun.

  Andersson, Marie

  2009-01-01

  Arbetet dominerar många människors liv och att allas rätt till arbete innebär ofta även allas skyldighet till arbete. Det politiska systemet förutsätter att alla som kan, ska och vill jobba. Ett av kriterierna för att få ekonomiskt bistånd från socialtjänsten är att alla som anses vara arbetsföra ska stå till arbetsmarknadens förfogande. Ekonomiskt bistånd medför en skyldighet att söka arbete och att tacka ja till erbjudna arbetsmarknadsåtgärder. Forskning som presenteras i denna uppsats visa...

 4. Ekström Catering internetmarknadsföring - Förnyande av hemsidan till ett effektivare marknadsföringsverktyg

  Rönn, Julia

  2013-01-01

  Syftet med detta examensarbete är att visa hur effektiv en uppdaterad och genomtänkt hemsida kan vara som ett marknadsföringsverktyg för Ekström Catering. I detta examensarbete motiveras också införandet av en blogg för att ytterligare ta till vara på de möjligheter som finns inom internetmarknadsföring som kan gynna företaget. Examensarbetet är grundat på teori angående internetmarknadsföring, företagshemsidor och företagsbloggar. Även intervjuer med uppdragsgivare och artiklar om föret...

 5. Prehospital läkemedelsbehandling : utarbetning av ett förslag till en läkemedelsbehandlingsplan

  Wik, Ann-Sofie; Saarinen, Pia

  2012-01-01

  Sammanfattning: Prehospital läkemedelsbehandling ska påbörjas snabbt och säkert, eftersom patientens tillstånd kan vara kritiskt och de grundläggande livsfunktionernan kan vara hotade. Rekommendationer från Social- och Hälsovårdsministreriet är att varje organisation inom området bör inneha en läkemedelsbehandlingsplan. Syftet med denna dokumentstudie är att utforma ett förslag till en läkemedelsbehandlingsplan för en ambulans på vårdnivå i Finland. Frågeställningen för detta examensarbete...

 6. Den mervärdesskatterättsliga gränsdragningen mellan ett tillhandahållande av vara och ett tillhandahållande av tjänst vad gäller monteringsleverans

  Lundgren, Tommie

  2005-01-01

  Denna magisteruppsats utreder den mervärdesskatterättsliga behandlingen av monteringsleveranser. Syftet med uppsatsen är således att hitta den mervärdesskatterättsliga gränsdragningen mellan tillhandhållande av varor och tillhandahållande av tjänster. För att finna denna gränsdragning har jag tittat på gällande lagstiftning, rättspraxis och de principer som gäller för mervärdesskatt. Grunden för analysen är det sjätte direktivet 77/388/EEG och, vid behov, kommer hänvisningar till den svenska ...

 7. En socialpsykologisk analys av samkönat partnervåld ur ett makt- och normativitetsperspektiv

  von Braun, Thérèse

  2009-01-01

  Uppsatsens syfte var att nå en större teoretisk förståelse av samkönat partnervåld, genom att analysera olika forskningsartiklars narrativa konstruktioner av våldet. De två frågeställningarna var: 1. Hur diskuterar forskningslitteraturen samkönat partnervåld med fokus på temana relationsdynamik, karaktär hos parterna, kön, genus och sexualitet samt betydelsen av social kontext? 2. Hur diskuterar forskningslitteraturen det professionella bemötandet av samkönat partnervåld? De 21 valda primärdo...

 8. Resebarnvagn ett chassikoncept :  

  Lindkvist, Oskar; Rynde, David

  2008-01-01

  Syftet har varit att i en förstudie åt BRIO ta fram ett koncept till en ny barnvagn. Detta koncept ska ligga till grund för fortsatt utvecklingsarbete hos företaget. Den nya barnvagnen, som benämns resebarnvagn, ska vara ett komplement till BRIO:s nuvarande sortiment ”To Go”. Vagnen ska vara en Allt i ett -vagn och ska således vara brukbar i flera skeden av ett barns första uppväxtår. Barnvagnen ska vara konkurrenskraftig på en internationell marknad och attraktiv för en målgrupp som kallas "...

 9. Konsten att bemästra ett scenframträdande : En kvalitativ studie av professionella klassiska sångares mentala hantering av scenframträdanden

  Stegmark, Ida

  2011-01-01

  Denna studie syftar till att utveckla kunskap om hur professionella klassiska sångare förbereder sig och hanterar scenframträdanden. Studiens frågeställningar har varit hur klassiska sångare uppfattar vikten av mental förberedelse inför scenframträdanden och vilka funktioner de uppfattar att mental träning och scenisk beredskap har inom sångutbildning på olika nivåer. För att få svar på mina frågeställningar använde jag mig av kvalitativa intervjuer med fyra professionella klassiska sångare.R...

 10. Biokol som filtermaterial i anslutning till dränering av åkermarksdiken : Utformning, installation och utvärdering av ett biokolsfilter

  Mellhorn, Malin

  2015-01-01

  Biokol, dvs pyrolyserat organiskt material som tillförs marken, är erkänt för sina jordförbättrande egenskaper. Ny forskning uppmärksammar nu andra användningsområden för biokol såsom adsorption av oönskade föreningar samt som effektiv kolsänka inom klimatarbetet. Näringsläckande åkrar bidrar årligen med stora kvantiteter växttillgänglig näring och relaterad eutrofiering av sjöar, vattendrag och i förlängningen till Östersjön. Eutrofieringen ska enligt EUs ramdirektiv för vatten liksom Sverig...

 11. Datorisering av medicinsk laboratorieverksamhet 1: En översikt : Transkript av ett vittnesseminarium vid Svenska Läkaresällskapet i Stockholm den 17 februari 2006

  Dávila, Milena

  2008-01-01

  The witness seminar ”Datorisering av medicinsk laboratorieverksamet 1: En översikt” [Computerization of Laboratory Work 1: An Outline] was held at Svenska Läkaresällskapet The Swedish Society of Medicine] in Stockholm on 17 February 2006, and led by Hans Peterson and Urban Rosenqvist. During the seminar different technical developments within the health care sphere were discussed. Furthermore, different computer programs developed for use in health care in the 1950s, 1960s and 1970s in Sweden...

 12. Mellan könsspecifika förväntningar och ett neutralt kunskapsideal : att förhålla sig till betydelser av kön som barnpsykolog i Sverige

  Eskner Skoger, Ulrika

  2015-01-01

  Detta avhandlingsarbete undersöker hur psykologer förhåller sig till de olika betydelser av kön som finns i de sammanhang de befinner sig i när de utövar sitt yrke. Genom att utforska de betydelser som barn- och ungdoms­psykologer ger skillnader mellan flickor och pojkar har jag identifierat svårigheter och möjligheter när det gäller att inkludera sociala och kulturella aspekter i beskrivningar av barns och ungas psykologiska utveckling inom psykologiprofessionen i Sverige. Ett inkluderande a...

 13. Golden Caviar - Ett bands visuella identitet skapas

  Lindh, Max

  2016-01-01

  I mitt examensarbete presenterar jag skapandet av en visuell identitet och brandning av party pop/rock bandet Golden Caviar. Det är ett nytt band som inte ännu har något grafiskt material från förut. Arbetet består av en logotyp, en webbsida, planering av sociala medier och tryckta produkter. Förutom designen av olika produkter består projektet av en forskningsdel. Forskningen handlar om musikbrandning och marknadsföring. Förutom själva forskningen har jag intervjuat ett par lokala mu...

 14. Analys av fördelen med ett tvärfunktionellt digitalt prioriteringsverktyg för förbättringar

  Arnius, Isabella

  2016-01-01

  Syfte: Att undersöka nyttan med ett digitalt prioriteringsverktyg för förbättringar för stödfunktioner i en tillverkande industri, baserat på prestationsmätetal och kundbehov. Därtill, att undersöka nyttan i att använda OEE som ett övergripande mätetal i ett sådant verktyg samt vilken nytta som finns i att koppla ihop verktyget med daglig styrning om det visualiseras digitalt. Metod och genomförande: För att kunna svara på studiens problemformuleringar har en fallstudie utförts parallellt med...

 15. Gynnas aktörer från ett land utanför EU på den inre marknaden? : Vid tillhandahållandet av elektroniska tjänster

  Eklöw, Maria

  2007-01-01

  Elektroniska tjänster utgör en stor del av marknadsekonomin i större delen av världen således även på den inre marknaden. Elektronisk handel, där elektroniska tjänster ingår, har under de senaste åren expanderat. U.S. Bureau of Census uppskattade att elektroniska tjänster genererat i drygt 600 miljarder kronor under år 2005. Det är en ökning med 24.6 % från föregående år. Statistiken visar endast handeln i USA, men ger ändå ett mått på den framfart som skett de senaste åren rörande elektronis...

 16. Början till ett ISO 14001 miljöcertifikat : Vad krävs av Porvoon Yrityskiinteistöt Oy för att införa ett miljöcertifikat

  Liljeberg, Joakim

  2013-01-01

  Företagens miljöarbete har redan idag en stor betydelse och kraven från kunder och le-verantörer ökar hela tiden. Många vill tillfredsställa marknaden och vet att i framtiden kommer miljöfrågorna att ha en stor betydelse för företagens framgång. Redan nu har många företag valt att införa certifierade miljöledningssystem och börjat ta hänsyn till miljön. Lagar och direktiv skärps hela tiden och det är bara en tidsfråga när miljöredo-visningen blir obligatorisk för alla företag. Ett miljölednin...

 17. Arbetsbeskrivning för ett effektivare flöde : Utveckling av kommunikation och arbetsprocesser på Holmen Paper, Hallsta Pappersbruk

  Gejdebäck, Susan; Söderberg, Christina

  2010-01-01

  Detta examensarbete har utförts åt Holmen Paper som är ett bolag inom Holmen AB koncernen. Studien har utförts på pappersbruket i Hallstavik (Hallsta) och syftar till att utveckla arbetsprocesser och hjälpmedel för kommunikation. Inom detta examensarbete studeras arbetsprocessen i maskinerna där pappret rullas till kundspecifika order (rullmaskin) och maskinerna där de pappersrullar som kräver omrullning hamnar (omrullningsmaskin). Omrullningsmaskinen arbetar med att hantera rullar som blivit...

 18. Påverkar arbetet med Corporate Social Responsibility de anställda? : En kvantitativ studie av ett kooperativt företag i fastighetsbranschen

  Cavka, Irma; Karlsson, Anna

  2016-01-01

  Studiens syfte var att undersöka huruvida ”Corporate Social Responsibility” (CSR) påverkar de anställdas organisatoriska engagemang och ”Organizational Citizenship Behavior” (OCB) positivt samt huruvida CSR-aktiviteterna minskar de anställdas vilja att säga upp sig. Forskningsstrategin har utgått ifrån en deduktiv ansats och grundades i en kvantitativ design där en webbaserad enkätstudie skickades ut till de anställda på ett medelstort kooperativt företag inom fastighetsbranschen under april ...

 19. Face to Face : Marknadsföring på Facebook - en studie av åsikter från ett inifrån- och utifrånperspektiv.

  Christensson, Annika; Hedborn, Jenny; Källberg, Hanna

  2008-01-01

  Sociala nätverk, eller så kallade communityn är ett fenomen som fått större betydelse idag och snabbt spridit sig runt om i världen. Communityn Facebook har blivit känd för att den samlar många användare och har en god målgruppskännedom, vilket gör Facebook till en attraktiv marknadsföringsplats som har uppmärksammats av en rad olika företag och organisationer. Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka möjligheter och begränsningar Facebook har som marknadsföringskanal, samt undersöka s...

 20. Lärande om idrottsevenemang vid ideellt arbete : - om överföring och utveckling av kunskaper mellan föräldrar i ett föreningssammanhang

  Persson, Carina

  2012-01-01

  Idrotten engagerar och berör människor. Lägg därtill att ideellt arbete sysselsätter många föräldrar. Detta är bakgrunden till uppsatsen. Uppsatsen handlar om föräldrars lärande. Studiens syfte är att beskriva och analysera överföring och utveckling av kunskaper och erfarenheter mellan föräldrar i ett föreningssammanhang om att planera och genomföra idrottsevenemang. Studien baseras på intervjuer med föräldrar och personal inom en förening i lagidrottens värld. Det emp...

 1. Pris och prisutveckling på premiumvarumärken på bostadsmarknaden– en fallstudie av ett premiumfastighetsbolag i Stockholms innerstad 2005-2015

  Mernissi Granlind, Yasmine; Kosovic, Valentina

  2015-01-01

  Med den starka prisuppgången på Stockholms bostadsmarknad som bakgrund är det intressant att undersöka skillnader i prisutveckling för bostadsrätter. Med en teoretisk utgångspunkt i modeller om prispåverkande faktorer har en fallstudie på ett premiumfastighetsbolag i Stockholm utförts. Metodmässigt är studien i huvudsak kvantitativ. Historisk data gällande försäljningar har undersökt och ställts emot bostadsprisindex där skillnader i prisutveckling har kunnat identifieras. Företaget i fallstu...

 2. Möjligheter och användningsområden för träfiberbaserade material : En materialstudie av plast och träfiber samt utveckling av ett förpackningskoncept med formfrihet

  Skog, Svante; Engberg, Elin

  2013-01-01

  Studien behandlar ämnen som material och utveckling inom plast, kompositer samt träfiberbaserade material som pappersmassa. Förutom materialen bearbetas även produktionsmetoder och miljöaspekter för dessa material. Syftet med undersökningen är att hitta ett material som kan konkurrera med plastegenskaper, och därefter utveckla en produkt i det aktuella materialet. Materialstudien visar att bio-kompositer och träfibermaterial inte alltid är miljömässigt bättre än plast. Ska en långlivad produk...

 3. Ett mobilt övervakningssystem

  Beijar Johansson, Tom

  2012-01-01

  Examensarbetet är utfört hos Aaro Systems AB, som säljer ett datasystem som hanterar bokslut, redovisning och konsolidering av ekonomisk data för koncerner. En del av detta system är ett web-gränssnitt där man kan generera och manipulera ekonomiska rapporter. Min uppgift var till en början att undersöka hur detta gränssnitt kunde anpassas för att visas på mobila enheter. Det visade sig dock fungera bättre än väntat utan några störremodifikationer så efter en vecka omdefinierade vi min uppgift...

 4. Validering av RAADS: ett självskattningsinstrument för vuxna med misstänkt autismspektrumtillstånd

  Andersen, Lisa

  2010-01-01

  Trots vetskap om att den kliniska bilden vid autismspektrumtillstånd (AST) förändras med åldern råder det brist på diagnostiska instrument som är specifikt designade för vuxna. Ritvo Autism and Asperger Diagnostic Scale (RAADS) är en självskattningsskala utvecklad för detta syfte. Den svenska versionen av RAADS utvärderades i föreliggande studie med avseende på intern konsistens, diagnostisk validitet och samtidig validitet. Undersökningsgruppen bestod av 75 individer med högfungerande AST sa...

 5. ”DET ÄR MEDARBETARNA SOM GÖR FÖRETAGET” : - utvecklandet av ett kvalitetsledningssystem med fokus på medarbetare i callcenter

  Backman, Helena; Brohage, Sara

  2010-01-01

  Teorier som tar upp medarbetare som en bidragande faktor till produktkvalitet är breda och riktar sig mot företag av varierande storlekar från olika branscher. Författarnas syfte har därför varit att utforma en egen modell för medarbetarkvalitet som inriktar sig specifikt mot företag av liknande storlek inom samma bransch. Undersökningen har gjorts på Länsförsäkringar Uppsalas och Sala Sparbanks callcenter. Modellen presenteras i uppsatsens avslutning som KLSM- Kvalitetledningssystem med foku...

 6. Kvalitet, pedagogisk dokumentation och kvalitetsarbetets genomförande : Hur konstrueras kvalitet i förskolans styrdokument och av förskolechefer i en organisation där pedagogisk dokumentation används som ett verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet?

  Dahlström, Emma

  2015-01-01

  Följande studie har sin utgångspunkt i en större organisation inom förskolan. Syftet är att analysera hur begreppet kvalitet konstrueras i förskolans styrdokument och av förskolechefer verksamma i en organisation där pedagogisk dokumentation används som ett verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet. Avsikten är också att undersöka eventuella följder användningen av verktyget har för hur kvalitet konstrueras och implikationer för hur ledningen av det systematiska kvalitetsarbetet genomförs. ...

 7. Massor av jord och berg från byggande : Förändring och lärande ur ett entreprenörsperspektiv

  Lagergren, Sofie

  2014-01-01

  Varje år uppkommer det stora volymer av jord- och bergmassor vid jord och schaktarbeten. Dessa massor måste hanteras, ofta körs de iväg till deponering och ersätts med nytt material. Det finns inga exakta siffror på hur stora massor det rör sig om. Men uppskattningsvis så kör var fjärde lastbil i Stockholms län omkring med jord- och bergmassor på sin last, detta är både kostsamt och resurskrävande. Förr fanns det upplag och täkter centralt, men i och med förtätningen av Stockholm flyttas dess...

 8. Scrum i ett småskaligt projekt

  Börjesson, Johan; Ehrenpohl, Kim

  2014-01-01

  Den agila utvecklingsmetoden scrum är en erkänd metodik inom systemutveckling som möjliggör noggrann utvärdering, testning och iteration inom utvecklingsprojekt. Scrum appliceras i projekt där scrumteamet normalt består av 3-9 personer. Vi presenterar i detta examensarbete resultat från en deltagande observation i ett småskaligt, tidsintensivt utvecklingsprojekt. Vi beskriver konsekvenserna av att med ett team bestående av två personer applicera scrum i ett utvecklingsprojekt med scrumartefak...

 9. Interkulturell kommunikation i en kinesisk kontext : En undersökning av svenska och kinesiska företagsrepresentanters upplevelser av det interkulturella mötet. Ett teoretiskt perspektiv på en praktisk utmaning.

  Hjalmarsson, Ida

  2010-01-01

  Jag har genom en förberedande fältstudie, litteraturgenomgång och enkätintervjuer undersökt svenska och kinesiska företagsrepresentanters upplevelser av det interkulturella mötet, med utgångspunkt i svenska företag som opererar på den kinesiska marknaden. Det var uppsatsens syfte och jag har utgått ifrån frågeställningen: Hur upplever svenska och kinesiska företagsrepresentanter det interkulturella mötet? Subfrågor till denna är: Vilka kulturella faktorer skapar det kinesiska sättet att kommu...

 10. Adoption ur ett koreanskt och ett svenskt perspektiv

  Hübinette, Tobias

  2011-01-01

  Sverige och Korea har länge varit aktörer på det internationella adoptionsfältet vilket innebär att adoption idag tillhör vardagen i dessa länder. Detta har givit avtryck i de båda ländernas barn- och ungdomslitteratur i form av utvecklingen av en adoptionsgenre. I denna artikel jämförs ett antal koreanska och svenska barn- och ungdomsböcker med syftet att studera hur framställningar och föreställningar om internationell adoption och adoptivkoreaner kommer till uttryck i de olika länderna....

 11. Implementation av ett interface till Emotiv Epoc

  Hansson, Nicklas

  2011-01-01

  The eld of Brain-computer interfaces (BCI) concerns linking together an external device with the brain of a human or an animal. By doing this the conventional use of a mouse or keyboard can be circumvented, which can greatly benefit people with different types of diseases that cause paralysis or other loss of motor control, such as Amyotrophic lateral sclerosis (ALS). A BCI can also be used for cognitive training of either healthy or mentally impaired subjects to increase cognitive capabiliti...

 12. Utskrift av tredimensionell arkitekturmodell

  Nylund, Johnny

  2015-01-01

  I examensarbetet behandlas modellering av hus anpassade för 3D-skrivning. Uppdragsgivare har varit Purmia Grön, ett företag i Pedersöre som har byggnadsplanering och 3D-modellering som huvudsakliga affärsområde. Målet med examensarbetet var att skapa en modell av ett hus som skulle lämpa sig för 3D-skrivning och inkorporera olika visuella designaspekter. 3D-skrivning är en tillverkningsprocess där ett fysiskt objekt skapas från en digital modell. Metoden har tidigare använts främst av stö...

 13. Affärsmodellen kring ett Community

  Pirku, Gezim; Goga, Kreshnik

  2008-01-01

  Abstrakt Titel: Affärsmodellen kring ett Community Författare: Gezim Pirku & Kreshnik Goga Handledare: Gunnar Ågren Institution: Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola Kurs: Kandidatarbete i företagsekonomi, 10 poäng Syfte: Syftet med vårt arbete är först och främst att undersöka vad aktuell teori säger om affärsmodeller för traditionella respektive Community företag. Sedan skall vi bestämma om teorier av ett Community företag stämmer med ett verkligt Community. Metod: Kvalitativ...

 14. Realtidsuppdatering av lokaltrafik

  Hjälmarstedt, Mattias; Nagy, Pontus

  2014-01-01

  Denna rapport beskriver ett examensarbete utfört vid Skolan för informations- och kommunikationsteknik på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Rapporten behandlar WebSocket som är ett nytt kommunikationsprotokoll som främst är framtaget för att förbättra prestandan inom webbkommunikationen. WebSocket är tänkt som ett substitut till HTTP inom områden som kräver låg responstid och asynkron uppdatering. WebSocket stöds idag av alla moderna webbläsare och har standardiserats av W3C (World Wid...

 15. Hjälper det alltid att vända andra kinden till? : Hur gestaltas mobbning i Jonas Gardells roman Ett ufo gör entré och Gilla ”hata horan!” av Johanna Nilsson? Hur kan innehållet användas meningsfullt i undervisning på högstadiet?

  Serrander, Anna

  2014-01-01

  Den här uppsatsen handlar om företeelsen mobbning sedd ur olika perspektiv. Mobbning är dock ett stort område, och en problematisk term att förklara. En anledning till det är det kan ta sig uttryck på så många olika sätt. Därför kan man säga att uppsatsen består av två delar. I den första delen skriver jag om vad några olika forskare definierar som mobbning, samt vilka förklaringsmodeller man kan ta till hjälp för att förstå varför mobbning kan uppstå. Resultatet av detta arbete visar att det...

 16. Interaktion hos yngre barn med grav cerebral pares : En fallstudie av interaktionen hos två yngre barn och deras närmaste omgivning med ett strukturerat bedömningsmaterial

  Sjöblom, Evelina; Johannisson, Josefina

  2014-01-01

  Kommunikation är avgörande för att uppnå en god livskvalitet och grundläggande för att kunna förstå andra och göra oss själva förstådda. Grunden för en tillfredsställande kommunikation är att det finns ett samspel mellan de parter som ingår, vilket förutsätter att det sker ett ömsesidigt utbyte mellan samtalsparterna. De funktionsnedsättningar som cerebral pares ofta leder till kan medföra svårigheter för individen att göra sig förstådd. Det saknas idag svenska studier gällande interaktionen ...

 17. Det reglerade fjärrvärmeavtalet : Etapp ett

  Hult, Daniel

  2012-01-01

  Den föreliggande rapporten är ett resultat av den forskning som bedrivits under perioden 1 mars 2010 och 28 februari 2011 och som finansierats genom beviljandet av ansökan nummer 164 Det reglerade fjärrvärmeavtalet – En studie i regleringsteknikmed utgångspunkt i fjärrvärmebranschens rättsliga förutsättningar. Projektet är indelat i olika etapper och denna resultatrapport avser den första etappen. Syftet med etapp ett har varit tudelat: dels var syftet att undersöka hur tillsynsmyndigheten ge...

 18. Utveckling av hotspotsystem

  Baktirovic, Adnan

  2008-01-01

  Detta examensarbete är gjort på uppdrag av Fiber Optik Valley. Huvuduppdraget i projektet var att skapa ett fungerande betalningssystem för en hotspot och att utveckla företagets webbsida. Hotspotsystemet som baserades på en gratistjänst från Public IP, är tänkt att kunna fungera delvis autonomt utan ägarens ingripande. Företagets webbsida skapades i en Flex2-utvecklingsmiljö och produkten blev en Adobe Flash-applikation. För att få ett dynamiskt och konfigurerbart system skapades även en kon...

 19. Alkoholindustrin ur ett CSR-perspektiv

  Brambeck, Tor; Svenhard, Jonas

  2012-01-01

  Corporate Social Responsibility har blivit en allt viktigare del i företags framtidsstrategier. Framförallt riktar sig strategierna bakåt i ett företags produktionskedja, med miljökrav och arbetsvillkor som främsta fokusområden. Det är sällan som företagen tittar på vad som händer efter produkten är såld. Hur påverkas samhället av produkten som företaget säljer? Alkoholen har blivit ett naturligt inslag i det moderna samhället. Det råder dock ingen tvivel om att alkoholen har skadliga påverkn...

 20. En gestaltning av hur storytelling som koncept kan användas för att skapa visuell enhetlighet i ett företags bildflöde på Instagram

  Berghem, Emma

  2016-01-01

  Visuell enhetlighet är en viktig del av branding samtidigt som visuellt innehåll är en allt viktigare del av företagskommunikation. Det bildbaserade mediet Instagram är idag den ledande plattformen för innehållsmarknadsföring och presentation av brand identitet. Trots en allmän vetskap om enhetlighetens betydelse för varumärkesbyggande, finns det i småföretag en avsaknad av varumärkestänk, som synliggörs i form av oenhetlighet i företagens Instagramflöden. För att hitta en ...

 1. Ett mätsystem för att underlätta mätning av vårdprocesser : En studie vid Landstinget i Östergötland

  Graff, Emilie; Törnvall, Disa

  2010-01-01

  I januari 2010 inleddes detta examensarbete på avdelningen Logistik, Institutionen för industriell och ekonomisk utveckling vid Linköpings Universitet. Syftet med examensarbetet har varit att studera hur vårdprocesser inom Landstinget i Östergötland kan följas upp ur ett logistiskt perspektiv. Landstinget i Östergötland ansvarar för hälso- och sjukvård för länets samtliga invånare. Organisationen är funktionell och sjukvårdsverksamheten är indelad i fem centrum för specialistvård samt närsjuk...

 2. Cannabis och psykos : Finns det ett samband ?

  Lindström, Ina

  2014-01-01

  Detta examensarbete är en kvalitativ litteraturstudie med en induktiv innehållsanalys av Graneheim & Lunmans modellen.Syfte med detta slutarbete är att sammanställa artiklarna inom området psykos och cannabis, så att personalen på 15-3B har uppdaterat material om ämnet till förfogandet på sin arbetsplats. Cullbergs teori om regression är den teoretiska referensramen. Urvalsmetoden var genomgående litteratursökning. Forskningsfrågan var finns det ett samband mellan cannabis användning och utlö...

 3. Vilka är framgångsfaktorerna för ett gyms Facebooksida? : En jämförelse av hur gym och gymmedlemmar använder Facebook

  Levin, Philip

  2014-01-01

  I en tid där träning och motion blivit allt viktigare för svensken har gym sett möjligheten att nå ut till nuvarande och nya kunder via sociala medier. Dock har mängden information som användarna på sociala medier nås av ökat till en nivå där användarna blivit mer selektiva av vad de faktiskt konsumerar. Syftet med studien är att analysera hur gym använder Facebook idag och jämföra detta med gymmedlemmars förväntningar och behov av gyms Facebooksidor. Detta för att ta reda...

 4. Ett namnlöst brus i skriftlig form

  Strandberg, Magnus

  2015-01-01

  Mitt magisterarbete är utfört som så kallad ”practice-led” forskning. I den skriftliga delen går jag ur ett metodiskt perspektiv igenom den konstnärliga delens tillkomst. Den konstnärliga delen är en utställning, ”Ett namnlöst brus”, som jag curaterade och skapade innehållet för. Utställningen utformades som en helhetsinstallation i mitt hem, och bestod av en fotoserie, en animation, en installation samt hemmets inredning. Slutresultatet kan placeras inom ramen för samtidskonst, men i mi...

 5. ”Det är lätt att falla i ett gammalt mönster…” − Om språklärande, språkundervisning och utveckling av finskundervisningen i den finlandssvenska skolan

  Pörn, Michaela

  2012-01-01

  Denna artikel lyfter fram diskrepansen mellan dagens syn på språklärande och språkundervisning å ena sidan och den verkliga klassrumspraktiken å andra sidan. Med utgångspunkt i aktuella forsknings- och utvecklingsarbeten diskuteras olika möjligheter för utveckling av språkundervisningen i allmänhet och finskundervisningen i synnerhet. Hur vi kan skapa en kommunikativ och meningsfull finskundervisning för eleverna, hur vi kan öka elevers kontakt med och användning av målspråket i autentiska ko...

 6. Internet och Facebook som ett socialt verktyg

  Salmi, Tomas

  2012-01-01

  Syftet med detta arbete är att ge en insikt i hur internet och i synnerhet social media har kommit att bli ett täckande och alldagligt fenomen i människors liv. Jag har utgått från mina egna kunskaper och erfarenheter angående social media, och därtill studerat litte-ratur som kan förknippas med ämnesområdet. Forskningens fokus ligger på bruket av social media, i synnerhet Facebook, och de orsaker som får människor att använda tjänsten på kontinuerlig basis. Teoridelen består av en överblick ...

 7. Redesign av reduktionsutrustning i asselvalsverk inom stålindustri : Ett examensarbete utfört på konstruktionsbyrån BEKAB mot stålindustriföretaget Ovako

  Andersson, Tommy

  2014-01-01

  Intresset för sömlösa stålrör med stora ytterdiametrar i förhållande till tunna väggtjocklekar har ökat tillsammans med att högre hållfasthet i olika stålsorter tillkommit. Detta gör det möjligt att tillverka lättare, billigare och mer materialeffektiva stålprodukter med samma eller högre hållfasthet som tidigare. Denna nya utvecklingsriktning medför förändringar och utmaningar i en av företaget Ovakos produktionslinor i Rörverk 5 Hofors, vilket de har behov av att samarbeta med maskinkonstru...

 8. Arbetsglädje eller ohälsa : En kvalitativ studie av den psykosociala arbetsmiljön för säsongsanställda på ett callcenter

  Åkerlund, Madeleine

  2015-01-01

  Människor tillbringar stor del av sina liv med att arbeta, därmed är det viktigt med en god arbetsmiljö. I takt med teknisk utveckling och globalisering, sker förändringar på arbetsmarknaden. Många arbetsmiljöstudier har utförts, som påvisat samband mellan ohälsa och ogynnsam arbetsmiljö. Det finns vissa branscher och arbetsplatser där det ofta förekommer ogynnsam arbetsmiljö. Dessa definieras ofta av att arbetskraven är höga, samtidigt som möjligheterna till kontroll över det egna arbetet är...

 9. ”Du får ju i dig proteinerna på ett par minuter, sen är det klart” : Attityder och tankar kring valet av näringsintag i samband med träning

  Martimo Johansson, Margareta; Långvall, Annica

  2011-01-01

  Bakgrund Nutrition är en viktig del i strävan efter god fysik och goda idrottsprestationer. Näringsintaget i samband med träning påverkar prestation och adaption till träningen. Forskning visar att våra beteenden inte grundas enbart på kunskap, utan är en produkt av våra samlade attityder. Då användandet av kosttillskott är utbrett och kan påverka näringsintaget finns det mycket att vinna på att personer som arbetar med kostrådgivning för idrottsutövare har kunskap och förståelse för vad som ...

 10. Envirotainer : Utveckling av kompositdörr till aktiv kylcontainer

  Mellvig, Björn; Jansson, Joanna

  2014-01-01

  Detta projekt utgår från en beställning gjord av företaget Envirotainer, vars uppdrag innefattar ett konceptförslag på en kompositdörr till deras utveckling av en aktiv kylcontainer. Projektet är ett samarbete med företaget och en del ur ett större utvecklingsprojekt av den nya kompositutformade aktiva kylcontainern. Envirotainer har tillverkat dessa flygfraktscontainrar i cirka 20 år och är världsledande inom branschen där deras största fraktprodukt är vacciner och mediciner. Dessa produkter...

 11. Frugal innovations inverkan på ett företags ekologiska fotavtryck : En fallstudie av två västerländska högteknologiska företag

  Engwall, Andreas; Ålund, Anton

  2015-01-01

  Sammanfattning Takt med att världen blir allt mer globaliserad kan fler människor ta del av de resurser som vår planet erbjuder. Idag förbrukas resurser motsvarande 1,5 jordklot per år och det är en siffra som förväntas öka de kommande åren. Det gör att miljö kraven från myndigheter och organisationer blir allt striktare och det ställs högre krav på tillverkande företag att bli resurs effektiva. Det blir därför viktigare för företag att använda mindre resurser och samtidigt bevara produktens ...

 12. Strategisk marknadsföring i sociala medier : hur ett B2B-företag kan stärka sitt varumärke med hjälp av sociala medier

  Eriksson, Julia; Gustafsson, Ella

  2012-01-01

  Sociala medier beskrivs idag som en ny marknadsföringsplattform med en rad olika kommunikationskanaler. Något som är utmärkande för just denna plattform är den makt som ges till konsumenterna i och med att en stor del av kommunikationen numera ligger hos dem. Detta ger företag som skall marknadsföra sig en ny roll och en svårighet uppstår i hur de skall anpassa sitt varumärke efter de nya kanalerna. Baserat på detta problem har studiens syfte formulerats vilket är att ta fram underlag för hur...

 13. Certifierat kaffe : - ett hållbart alternativ?

  Angius, Roberto; Leissner, Carl Philip

  2013-01-01

  Kaffe är den näst största handelsvaran som finns och dricks i hela världen. I Sverige dricks det väldigt mycket kaffe per person och det är även ett land där medvetenheten när det gäller hållbarhet växer väldigt mycket. Då människors medvetenhet har ökat har även krav ställts på tillverkarna. Användande av certifieringar är en enkel metod som används för att konsumenten ska kunna lita på att kaffet har producerats på ett hållbart sätt. För att man ska kunna använda sig av en certifiering måst...

 14. Avvattning av fettavskiljarslam

  Tolgén, Isabelle

  2013-01-01

  Fettavskiljarslam är ett avfall som uppstår hos restauranger och på platser där matfett och matoljor används. För att förhindra att fettet sätter igen avlopp fångas det upp med en fettavskiljare. Dessa fettavskiljare töms sedan av slambilar som vidare lämnar slammet antingen för mellanlagring eller direkt för rötning och bildandet av biogas.   Ragn-­‐Sells AB hanterar ungefär 27 000 ton fettavskiljarslam varje år. 6000 ton av dessa placeras i  mellanlagringscistern på  Högbytorp  där  en  set...

 15. Produktkalkylering i ett tjänsteföretag : Case Hydrolink Oy Ab

  Carlson, Jonathan

  2014-01-01

  Hydrolink Oy Ab startade som ett företag inom fodertrucks- och pistmaskinsbranschen. Pistmaskinsdelen såldes och man fick därför ledig kapacitet för att gå in i en ny bransch. Båtbranschen, och senare snöskoterbranschen, låg nära till hands på grund av ett stort intresse av ägarna och några av de anställda. Vad kunderna erbjuds där är dockning och förvaring av båtar, försäljning av nya och begagnade båtar och snöskotrar samt reservdelar och all tänkbar service av båtar och snöskotrar. Pälsnär...

 16. Konceptrealisering av tappvarmvattenproducerande sol- och luftvärmepump : Framtagning av funktionsprototyp med syftet att tilltala investerare eller samarbetspartner

  Holmén, Andreas

  2012-01-01

  Detta arbete har varit ett examensarbete för högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design vid Karlstads universitet. Examensarbetet omfattade 22,5 högskolepoäng och har utförts av Andreas Holmén. Handledare från Karlstads universitet var industridesigner och universitetsadjunkt Lennart Wihk och examinator var proffessor Fredrik Thuvander. Examensarbetet var en del av ett större projekt som involverade ytterligare fem studenter. Projektet var ett industrisamarbete mellan Karlsta...

 17. Teamwork : Framgångsfaktorer för att skapa och utveckla ett innovativt team

  Salehi, Karokh; Kadic, Sacir; Koc, Isak

  2014-01-01

  Kandidatuppsats i innovationsteknik, Mälardalens Högskola i Eskilstuna Datum: 2014-05-28 Författare: Karokh Salehi, Sacir Kadic och Isak Koc Handledare: Loe Önnered Titel: Teamwork - Framgångsfaktorer för att skapa och utveckla ett innovativt team Problemformulering: Innovation har i dagsläget blivit modernt och används av många organisationer. Till följd av detta har studiens frågeställning utformats enligt följande: Vilka faktorer är avgörande för att skapa och utveckla ett innovativt team?...

 18. Ett utvecklingsverktyg för positiv kommunikation i personalgrupper : Utvecklingsarbete inom projektet "Attraktiv organisation"

  Söderling, Margita

  2014-01-01

  Med positiv kommunikation avses främst det goda inom samtalet, tillit till den andras förmåga samt ett förhållningssätt där man utgår ifrån att problem kan lösas på ett konstruktivt sätt. Det här arbetets syfte är att utveckla positiv kommunikation i en personalgrupp. Arbetet genomsyras av ett medarbetarperspektiv där mångprofessionellt arbete och ett resursförstärkande arbetssätt betonas. Coachande ledarskap används i utvecklingsarbetet eftersom personalgruppens utveckling och samarbete ...

 19. Förslag till ett ekologiskt bostadsområde

  Hegg, Elin; Nilsson, Lisette

  2011-01-01

  Ekologiskt byggande har utvecklats och förstärkts under de senaste decennierna. Från det att ekobyar började planeras på 70-talet, till dagens lågenergibyggnader. Kunskapen om värmesystem, avloppsrening, byggmaterial och teknik har utvecklats. Hur skulle ett ekologiskt bostadsområde utformas med hjälp av den kunskap och teknik som finns idag? Examensarbetet skrivs för JM AB i Jönköping. Ett område på Ekhagen, öster om Jönköping centrum, har valts som utgångspunkt. JM AB har i planer på att ex...

 20. Från yrkesvalslärare till karriärvägledare : Studie- och yrkesvägledaryrket i ett professionaliseringsperspektiv

  Holmsten, Nina; Lehninger, Jeannette

  2009-01-01

  I Sverige finns det idag ett stort antal yrken och en del av dessa är i en professionaliseringsprocess. Studie- och yrkesvägledaryrket är ett exempel på ett yrke i denna process. Syftet är att beskriva utvalda aktörers syn på studie- och yrkesvägledaryrkets avgränsningar, kompetens samt eventuella auktorisation i ett professionaliseringsperspektiv. En kvalitativ metod har använts och fem elitintervjuer har genomförts med representanter från Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges vägle...

 1. Utveckling i Java av ett pedagogiskt spel i kvantfysik

  Ljungberg, Jens; Norberg, Amanda; Norrby, Elias

  2015-01-01

  The game QuantoJump is developed in the programming language Java to be an educational game in quantum physics. By illustrating quantum mechanical laws of electron transitions with shapes and colours, QuantoJump hopes to spark interest and create a more intuitive understanding of quantum physics. The result is a game where the player plays as an electron in the outermost shell of an atom, with the goal of getting to the innermost shell. This while not making forbidden jumps by following the l...

 2. Uppbyggnad och reglering av en pumpstation till ett injektionssystem

  Hilmersson, Tommie

  2014-01-01

  I was assigned to the thesis as part of a project GMA AB (Ground Machinery Applications AB) is running. The project aims to develop a new method for injection of drilled holes in rock walls. Currently, the injections usually involve cement but the basic idea of the project is to replace cement with a supplement called Silica sol. Silica sol is known as a gelling liquid. The gel time is controlled by a mixing of saline. Depending on the amount saline that gets mixed in, the gel time varies. By...

 3. Vikten av att skapa ett starkt varumärke

  Varli, Gabriel

  2014-01-01

  First time labelling occurred was when animal owners marked their cattle in order to distinguish the differences. The need for labelling was added when the trade had expanded during Roman times in order for the customers to know who manufactured their craft. Trademarks are characterized as a way to distinguish one's own product or service from someone else. The marketing purpose is to create an identity. The brand has an important role as an effective competitive tool for businesses. A brand ...

 4. KONCEPTSTUDIE AV ETT MILJÖVÄNLIGT OBEMANNAT FLYGPLAN

  Hällerstam Jonsson, Linnea; Chaoui El Kaid, Yasmin

  2015-01-01

  The purpose of this project is to investigate the construction and flight capacity of an environmentally friendly unmanned aerial vehicle (UAV). The airplane shall then be used for a faster transport of for example medicines or human organs. AD-150, an airplane from the producer American Dynamics Flight Systems, is a big source of inspiration for thedesign, but some new features have been added as well. New technologies and technologies under research have been used in the development of this...

 5. Översvämningsmodellering av ett dagvattensystem

  Jansson, Sara

  2013-01-01

  Storm water management has become a more important matter as urban areas are expanding and natural areas are being exploited. As nature landscapes are being converted into hard surface areas storm water flow is affected both in terms of velocity and size. A flow increase can easily result in a flooding if the dimensions of the pipeline system are inadequate. Considering predicted upcoming climate changes, flooding’s may become more common in urban areas in the future. A storm water model can ...

 6. Simulering av muskelaktivitet vid pedalbromsning

  Ejdepalm, Erik; Westerdahl, Walter

  2009-01-01

  En muskeloskeletal kroppsmodell har undersökts med avseende på maximal muskelbelastning genom biomekanisk simulering i programmet AnyBody. En kroppsmodell har låtits interagera med ett reglage i form av en bromspedal från en Saab 9-3 och muskelbelastningen till följd av att pedalen trampas ned har minimerats. De parametrar hos pedalen som har varierats är initialvinkeln och returfjäderns fjäderkonstant. Den sits på vilken kroppsmodellen sitter har flyttats vertikalt och horisontellt i förhåll...

 7. Fördröjning av dagvatten

  Hagelin, Robert; Mbanzabugabo, Steve

  2015-01-01

  Den ökade mängden hårdgjorda ytor i städerna skapar en större och snabbare avrinning av dagvatten till ledningsnäten. En del av dagens befintliga ledningar klarar inte av att hantera denna ökade mängd dagvatten. En snabb och kortsiktig lösning på lösa detta problem är att anlägga fördröjningsmagasin som avlastar ledningsnäten. Fram till denna tidpunkt har det inte utförs tillräckligt med undersökningar kring de olika effekter som placeringen av ett fördröjningsmagasin medför. Ett fördröjnings...

 8. Evaluering av SkatteFUNN - Sluttrapport

  Cappelen, Ådne; Fjærli, Erik; Foyn, Frank; Hægeland, Torbjørn; Møen, Jarle; Raknerud, Arvid; Rybalka, Marina

  2008-01-01

  SkatteFUNN ble opprettet i 2002 som et tiltak for å øke norsk næringslivs forsknings- og utviklingsinnsats. Statistisk sentralbyrå har siden 2004 evaluert ordningen. Nordlandsforskning har på oppdrag fra SSB gjennomført ett av delprosjektene i evalueringen. Foreliggende rapport er sluttrapporten fra evalueringen. Den inneholder sammendrag av alle delprosjektene hvor det svares på hovedspørsmålene i evalueringsoppdraget og en drøfting av mulige justeringer av ordningen i forhold ti...

 9. Implementering av en Lua-parser

  Schöldström, Oskar

  2013-01-01

  Avsikten med detta examensarbete är att redogöra för hur parsningen av ett programmeringsspråk fungerar samt att undersöka varför vissa kompilatorer implementerar en handskriven parser medan andra använder en maskingenererad parser. Examensarbetet består av en teoretisk grund samt en praktisk implementation av en handskriven Lua-parser. Den teoretiska delen beskriver hur programmeringsspråk är uppbyggda samt ger en överblick av hur en parser implementeras. Teknikerna som tas upp fokuserar ...

 10. Inställningar till kostråd hos de med ett viktrelaterat träningssyfte

  Wiberg, Sofia; Hallén, Amanda

  2013-01-01

  Bakgrund Övervikt och fetma är ett komplext världsproblem framförallt relaterat till en stillasittande livsstil i kombination med ett högt energiintag. En kostomläggning i samband med träning har betydelse för både viktminskningsresultatet samt risken att drabbas av överviktsrelaterade följdsjukdomar. Det har setts en svårighet i att avgöra vilken kostinformation på internet som ger ett långsiktigt viktminskningsresultat. Syfte Syftet med studien var att studera inställningar till kostråd hos...

 11. IC-påverkan av elektromagnetisk puls

  Lindskog, Claes

  2008-01-01

  Detta examensarbete undersöker effekter av en elektromagnetisk puls på IC-kretsar. För att kunna utvärdera inverkan har ett testobjekt, innehållande komponenter som skall testas, konstruerats. Detta testobjekt består av batteri, en enkel komponent och last. Ett pulsaggregat och en antenn användes för att generera de elektromagnetiska pulser som testobjektet utsattes för. Resultaten visar att inverkan på de testade komponenterna är möjlig. Inverkan visade sig vara beroende av bl.a. avståndet t...

 12. Ansvarsfördelningen i ett aktiebolag : Hur fördelas det rättsliga ansvaret mellan revisorn och styrelsen i ett aktiebolag?

  Johansson, Jennie

  2014-01-01

  Styrelsen och revisorn i ett aktiebolag har ett parallellt ansvar som främst aktualiseras vid skadeståndstalan när båda bolagsorganen på något sätt varit inblandade. ABL uppställer en ansvarsfördelning som anger att styrelsen är ansvarig för bolagets organisation och förvaltning. Styrelsen har även till uppgift att se till bolagets ekonomiska förhållande och det ska ske fortlöpande. Styrelsens ansvarsområden framgår av 8 kap 4 § ABL. Revisorn däremot, som är ett oberoende organ i förhållande ...

 13. Læring av erfaring?

  Ramvi, Ellen

  Hva skal til for å lære av erfaring? Denne avhandlingen er en empirisk baseret undersøkelse av ungdosmskolelæreres muligheter og betingelser for å "lære av erfaring" i den særlige betydning av begrepet  W. Bion gir i sin psykoanalytiske teori. Undersøgelsen baserer seg på et feltarbeid som strekker...... seg over ett skoleår. Datamaterialet ble samlet inn via observerasjoner og mer eller mindre strukturerte samtaler med lærere ved to forskellige norske ungdsomsskoler. Analysen av materialet foregår i to trinn: først en fenomenologisk analyse, tett på lærernes egne beskrivelser og refleksjoner av...... lærerarbeidet, dets udfordringer og vanskeligheter, og deretter en psykoanalytisk perspektivering av de fenomenologiske analyseresultatene. Analysen viser en almindelig lærerhverdag og en skoleorganisation, hvor lærernes "læring av erfaring" i stor utstrekning blokkeres i et vekselspill mellem lærernes flukt...

 14. Pelletsproduktion integrerat med ett värmekraftverk : Ekonomisk och teknisk utvärdering

  Jensen, Tove

  2014-01-01

  Under de senaste årtiondena har efterfrågan av pellets ökat. Produktion av pellets är en energikrävande process där torkning av sågspån är den del som kräver mest energi. Därför behövs, av ekonomiska och miljömässiga skäl, att energieffektiva lösningar skapas. I denna rapport studeras en möjlig effektiviserad energianvändning genom att ett befintligt värmekraftverk integreras med en anläggning för produktion av pellets. Värme till torkningen av sågspån tas i form av ånga och rökgaser ifrån Åm...

 15. En studie av mobilplattformen Android : med implementering av musikigenkännings- och lokaliseringstjänster

  Larsson, Hampus; Fleischhacker, Martin

  2010-01-01

  Mobilmarknaden idag består av ett antal aktörer, Nokia är störst, med Samsung, Motorola, LG, Sony Ericsson och HTC bakom sig. Nokias telefoner bygger på operativsystemet Symbian som idag är det största operativsystemet på marknaden för smartphones. Open Handset Alliance har utvecklat ett eget operativsystem för främst mobiltelefoner, kallat Android, som är bygger på Linuxkärnan. Android är framtaget som ett gratisalternativ till de dyra konkurrerande operativsystemen. Examensarbetets syfte är...

 16. Kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer

  Music, Sanela

  2010-01-01

  Bakgrund: Bröstcancer utgör en tredjedel av all cancer som kvinnor drabbas av. Tidigare studier indikerar att kvinnor upplever mycket starka känslor kring sjukdomen bröstcancer och att de har drabbats av den. Tanken av att förlora ett bröst är en av punkterna som bringar mycket ångest och lidande. Syfte: Syftet med studien är att belysa kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer. Metod: En litteraturstudie med självbiografiska böcker har utförts. Studiens syfte har besvarats genom att t...

 17. Kombination av text och bild i undervisningen

  Lindbom, Yvonne

  2008-01-01

  Mitt arbete beskriver hur man kan arbeta ämnesövergripande med bild och text i kombination. Jag vill i mitt arbete genom exempel visa vikten av att bild och text vävs samman i undervisningen. Mitt val av arbete grundar sig på att mina elever saknade förståelse av bildspråket. Orden och texterna kom därför in som ett naturligt moment i undervisningen. Syftet med arbetet är att undersöka hur text och bild i kombination kan ge en djupare förståelse för bildspråket. Ett ämnesövergripande arbete g...

 18. Aktieägaravtalets rättsverkningar : En studie av olika scenarier

  Martinsson, Erik

  2012-01-01

  Ett av de vanligaste sätten att bedriva näringsverksamhet i Sverige är genom att bilda ett aktiebolag. De svenska aktiebolagen regleras genom ett omfattande regelverk i aktiebolagslagen. Ägarna i ett privat aktiebolag är inte alltid tillfreds med reglerna i aktiebolagslagen, utan vill reglera vissa förhållanden ytterligare mellan sig. Aktieägarna har möjlighet att genom aktieägaravtal reglera vissa förutsättningar för verksamheten. När aktieägarna väljer att reglera vissa förhållanden mellan ...

 19. Varför utvecklar människan ett anorektiskt beteende?

  Engström, Elisabeth

  2005-01-01

  Mitt syfte med denna undersökning är att i ett djupare perspektiv redogöra för orsaksgrunder till att någon börjar svälta sig själv och utvecklar ett anorektiskt beteende. Ambitionen har varit att använda mig av en metod som går ut på att jämföra min egen förståelse, som kopplas till en sociologisk teoretisk utgångspunkt, med verkligheten genom att göra observationer och djupintervjuer på ett begränsat antal personer. Ingen avsikt har funnits att generera någon fullständig vetenskaplig sannin...

 20. Balanserat styrkort i ett kommunalt turism- och näringslivsbolag

  Hansson, Ulf; Nomark, Anna

  2012-01-01

  Kommunala bolag är idag en vanlig form för kommunal verksamhet av något slag. Syfte med denna studie är att visa på om balanserat styrkort är en relevant modell för ekonomistyrning i kommunala bolag som ansvarar för näringsliv och turism. Genom att ta fram ett exempelstyrkort kan det säga om modellen är applicerbar eller behöver anpassas. Exempelstyrkortet ska även tala om vad fördelarna är för ett kommunalt bolag, jämfört med en modell där endast ett antal nyckeltal mäts. Denna studie har et...

 1. Analys och kalibrering av flödesmätare i laboratoriemiljö

  Anderholdt Helgesson, Fredrik

  2015-01-01

  STT Emtec AB är ett teknikföretag med ett motorlaboratorium i Njurunda strax söder om Sundsvall. I laboratoriet bedrivs utveckling av avgasreningssystem samt kalibrering och provning av förbränningsmotorer och kringsystem. I denna verksamhet är det viktigt att mäta luftflöde in i motorerna på ett tillförlitligt sätt, vilket är något företaget i dagsläget har problem med. Idag används ett system med ett antal kommersiella flödesmätare återfunna i personbilar.Syftet med projektet är att analyse...

 2. Produktion av bioplast i Värmland? : Fermentering av olika avfallströmmar

  Sundin, Anton

  2015-01-01

  Ett av världens största miljöproblem är plastnedskräpning. På många platser kan spår av mänsklig närvaro ses i form av skräp av plast. År 2011 tillverkades det 280 miljoner ton plast, det motsvarar ungefär 28 000 Eiffeltorn. I Sverige förbrukades år 2010 ungefär 880 000 ton plast. I Asien produceras ungefär 50 % av all världens plast och Kina står för cirka hälften av detta. Nordamerika och Europa står för cirka 40 % av världens plastproduktion. Resterande produktion a...

 3. Mjukvaruprojekt och konsekvenserna av Scrum

  Stenehall, Johan; Rahmani, Solmaz

  2009-01-01

  Under sent 1990-tal började utvecklare att bli mer och mer missnöjda med rådande arbetsformer i projekt. Utvecklarna upplevde att modeller som vattenfallsmodellen inte längre speglade verkligheten för utvecklingen. Detta missnöje resulterade i att en mängd nya arbetsmodeller uppstod och 2001 samlades de under Agile Manifesto. Agile lägger tyngdpunkten på individfokus, fungerande mjukvara, kundsamarbete och föränderlighet. Scrum är just nu ett av de mest populära ramverken inom ag...

 4. Utveckling av elektronik och solpanel till portabel solcellsdriven lampa

  Melin, David; Wretblad, Simon

  2010-01-01

  Syftet med detta projekt har varit att utveckla en solpanel och elektroniken till en portabel solcellsdriven lampa. Huvuddelarna i systemet är en solpanel, en ljuskälla, ett batteri och ett USB-uttag för att användaren ska kunna ladda t.ex. en mobiltelefon. Målet har varit att leverera produktionsunderlag för en färdig slutprodukt. En solcell är en halvledare som direkt omvandlar solljusets energi till elektrisk energi i form av likström. Den spänning och ström som alstras av en solcell är be...

 5. Kvartersbyggnad : Ett koncept för kvartersnära återanvändning i stadsmiljö

  Kuuttinen Otzen, Hanne; Vestman, Daniel

  2015-01-01

  Marknaden och efterfrågan för begagnade varor ökar för varje år.  Däremot har detta inte lett till ett minskat uttag av planetens resurser. Många produkter har potential att tas omhand på ett mer resurseffektivt sätt än i dagsläget. Textilier och elektronikprodukter är produkter som har hög klimatbelastning. Dessa produkter saknar idag ett lättillgängligt system för återanvändning som skulle bidra till minskad nyproduktion. I takt med befolkningsökning och förtätning av Stockholm krävs nya ko...

 6. Produktion av ljudberättelse

  Nordlöf, Tobias

  2008-01-01

  Mitt projekt har gått ut på att producera en ljudberättelse för barn utifrån en befintlig utgiven bok. Jag har varit i kontakt med flertalet svenska bokförlag för att hitta ett lämpligt material att arbeta med samt har kommit överens med ett av dem att få ta del av deras utgivna verk, och bearbeta det enligt de överenskommelser vi arbetat fram tillsammans. Jag har sökt och sållat bland otaliga röstskådespelare runtom i landet efter de röstkaraktärer jag eftersökt för rollerna i ljudberättelse...

 7. Produktionsintegrerad ORC / kraftvärme i ett småskaligt befintligt fjärrvärmesystem

  Karlsson, Andreas

  2010-01-01

  Som ett led i att minska växthuseffekten och den globala uppvärmningen gäller det att minskautsläppen av koldioxid. En stor del av den koldioxid som släpps ut inom energisektornkommer från elproduktion i kolkondenskraftverk. Dessa utsläpp kan minskas genomutbyggnad av kraftvärme, det vill säga samtidig produktion av värme och el. Ett sätt att göradet är att komplettera befintliga, småskaliga värmeverk med elproduktion via enproduktionsintegrerad ORC-krets (Organisk Rankinecykel). Syftet med d...

 8. Consequences of increased extraction of forest fuel; Konsekvenser av ett oekat uttag av skogsbraensle

  NONE

  2012-07-01

  The Swedish Energy Agency research program 'Sustainable supply and processing of biofuels', also known as Fuel program, ran from 2007-01-01 to 2011-06-30. The results of the program are reported in synthesis reports for the different sub-areas. The purpose of the synthesis reports is to compile knowledge in various areas, to identify knowledge gaps that need to be addressed further, and to place and discuss the aggregated research results in a larger energy and societal perspective, including environmental quality goals and forest policy environmental and production goals. This report covers sub area 'Forest fuel and environmental impacts' conducted in 2007-2011. Biomass from forests, e.g. logging residues, has become an increasingly more important energy resource over the last decades. There is a strong ambition from the society (the Swedish parliament, European Union etc.) to increase the proportion of renewable energy in the energy system and decrease the use of fossil fuel. However, by increasing biomass extraction from our forests a number of environmental services, as well as future forest production will be affected. In this report we discuss if it is possible to increase biomass harvesting, how to combine biomass extraction with sustainable forestry including conservation of environmental services, and if there are any threshold values for avoiding negative impact. The report mainly covers consequences of extracting logging residues, such as branches and tops (in Swedish this is summarised as grot), and stumps. Connected to this we also discuss effects of ash recycling. We also discuss intensive forestry including plantations with short rotation and nutrient optimisation. At present this is only carried out in a small scale for research purpose, but might be a possibility in the future. Finally, we analyse consequences of peat extraction, but only consequences for biodiversity. At the moment peat harvesting is of limited importance in Sweden, but it might increase and it is often mixed with other solid biofuel at the plants. The review is based on a large number of scientific reports. It focuses mainly on Swedish conditions, consequently studies from northern Europe dominates, but we refer also to a large number of studies from other parts of the world. In Sweden, most of the relevant studies have been financed by the Swedish Energy Agency. Therefore, we have analysed all projects within the research programmes funded by the Swedish Energy Agency. This means not only reading scientific papers, but also all kinds of reports, as well as interviews with project leaders. Our result has been examined and discussed at a number of seminars and workshops. Connected to our work we had a reference group with members representing authorities, forestry companies and NGOs. To be able to evaluate the consequences of increased biomass extraction we have related our result to environmental objectives, and goals for forest production, set up by the society (the Swedish parliament). In Sweden we have adopted 16 environmental objectives (http://www.miljomal.nu/Environmental-Objectives-Portal/, in English). Of these especially five objectives are most relevant for our analysis: Reduced climate impact, Natural acidification only, A non-toxic environment, Zero eutrophication and Sustainable forests. The forest production goal is described in the forestry policy (Government proposition 1992/92: 226, in Swedish)

 9. Programmering av mikrokontroller för styrning av komponenter i ett biokemiskt analysinstrument

  Engqvist, Simon

  2012-01-01

  The Uppsala based company Q-linea develops procedures, instruments and systems for protein and nucleic acid analysis. The components in such an instrument are controlled by microcontrollers. Microcontrollers are computers in one singular chip that can be used in a wide range of applications such as cars, toys or in this case an analysis instrument. When developing a new instrument for biochemical analysis, Q-linea needed new software for controlling and communicating between the components in...

 10. En exemplifiering av behovet av kunskaper i ryska inom ett urval yrkeskategorier i Finland

  Aaltonen, Linda

  2014-01-01

  Efterfrågan på kunskaper i det ryska språket är framme i massmedia nästan dagligen i Finland numera, då mängden ryska turister ökat år för år, samtidigt som andelen immigranter från Ryssland också tilltagit. Det talas ofta om att de finländska skoleleverna borde studera mer ryska, då dessa kunskaper efterfrågas allt mer, speciellt inom näringslivet. Den centrala frågeställningen i detta examensarbete är utbud och efterfrågan på kunskaper i det ryska språket inom fem utvalda yrk...

 11. Reglering av energikostnader med hjälp av energilagring i Danmark

  Ahlström, Johan; Björklund, Jacob

  2014-01-01

  Energilagring med hjälp av tryckluft (CAES) innebär att luft komprimeras och lagras för att expanderas vid ett senare tillfälle. Tillsammans med pumpkraftverk (pumpning av vatten till en högre liggande vattenreservoar) är komprimerad luft (CAES) de enda kommersiellt gångbara storskaliga energilagringsteknologierna i dagsläget. Utifrån de geologiska förutsättningarna i Danmark utvärderades lönsamheten för två olika typer av CAES-teknologier mer specifikt som teknologi för energihandel. Danmark...

 12. Variationer av mindfulness i klinisk behandling

  Wetterholm, Petra

  2008-01-01

  Mindfulness i klinisk behandling är ingen enhetlig företeelse. Ett flertal sätt att definiera, operationalisera och tillämpa mindfulness samexisterar i det kliniska rummet. Syftet med denna studie var att åskådliggöra terapeuters kvalitativt varierande sätt att beskriva, använda och uppleva mindfulness i klinisk behandling och att undersöka faktorer av betydelse för dessa variationer. Elva terapeuters arbete studerades genom semistrukturerade intervjuer varpå en teoristyrd tematisk analys av ...

 13. Uppsala Konstmuseum : Ett museum för alla

  Karat, Lana

  2014-01-01

  För att nå ut med konsten till Uppsalas befolkning ska det nya konstmuseet bli tillgängligt och inbjudande. Placerad vid Fyrisån, på gränslandet mellan Uppsalas stadskärna, industriområdet och stadsparken, är den synlig och lätttillgänglig från alla håll och lyfter ett område som tidigare bara har varit en plats människor passerar. Runt tomten finns flera större flöden av fotgängare och cyklister. Byggnaden placeras därför strategiskt för att inte blockera något gångstråk men samtidigt ta var...

 14. Gamification. : - Ett nytt sätt att motivera?

  Olofsson, Sanna; Johansson, Therese

  2013-01-01

  Syftet med studien är att undersöka hur gamification använts och hur det kan skapa motivation till att utföra en uppgift. Den ämnar också undersöka inom vilka kontexter som gamification har använts, vilka delar av gamification som skapar motivation och om designen har någon påverkan på motivation. Studien tar sin grund i tidigare forskning om motivation,spelmotivation och gamification. Tre företag som alla arbetar med gamification på ett eller annat sätt har varit föremål för undersökningen o...

 15. Är ett framtida vaccin mot Alzheimers sjukdom möjligt?

  Boqvist, Natalie

  2014-01-01

  Alzheimers sjukdom är en smygande neurodegenerativ demenssjukdom som främst drabbar äldre och som karakteriseras av uppkomsten av amyloidplack och neurofibriller i hjärnan. De vanligaste symptomen är demens, kognitiva problem, inbillningar och aggressivitet. Alzheimer förekommer i två olika former, presenil och senil alzheimer. Den fullständiga mekanismen bakom alzheimer är ännu okänd men två proteiner, beta-amyloid och tau, anses ligga bakom orsaken till alzheimer. Ett tredje inblandat prote...

 16. Finns det ett samband mellan strategisk förskjutning och upplevd stress? : En enkätundersökning

  Hofstad, Niklas

  2016-01-01

  Prokrastinering är ett mycket allvarligt men också relativt vanligt uppskjutarbeteende, särskilt bland studenter, som kopplas till bland annat stress och dåliga betyg. På senare år har dock forskare argumenterat för existensen av ett gynnsamt uppskjutarbeteende, känt som strategisk förskjutning. Syftet med denna studie var att utforska hur personer som strategiskt förskjuter upplever och hanterar stress i vardagslivet. Detta begrundas i att det saknas forskning om strategisk förskjutning och ...

 17. Designprocessens styrka till grund för att utveckla miljö och verksamhet : Beachcenter Varamobaden på uppdrag av Designservice

  Fritzon, Ida

  2014-01-01

  Beachcenter på uppdrag av Designservice, är ett projekt som på ett design- och ingenjörsmässigt arbetssätt med hjälp av dess metoder och verktyg arbetar med flera olika delar som underlag för utveckla och skapa ett flyttbart helhetskoncept. Projektet utförs på uppdrag av Designservice i Karlstad, där slutkunden är Beachcenter Varamobaden. Beachcenter Varamobaden ligger i Motala och kommer att vara utgångspunkten för flertalet aktiviteter, som t.ex. vindsurfing, stand up paddeling, kajak och h...

 18. Planering och programmering av konfigureringsverktyg för mjukvaran Thinking Portfolio

  Lindgård, Linus

  2015-01-01

  Thinking Portfolio är ett online-verktyg för strategisk portföljförvaltning av projekt och IT-system. Programmet måste konfigureras enskilt för varje ny kund. Detta examensarbete går igenom planering och programmering av ett verktyg avsett att underlätta konfigureringsarbetet. Målet är att minska på konfigureringstiden, göra konfigureringsarbetet intuitivare och mindre manuellt. Tiden som krävs för konfigurering av en ny portfolio uppskattas bli över 40% kortare med det förbättrade verktyget....

 19. Leverantörssamverkan : ett förbättringsarbete på Destination Gotlands hamnterminal i Visby

  Törngren, Johan; Hardingz, Jimmy

  2010-01-01

  Denna rapport är författad av studenterna Jimmy Hardingz och Johan Törngren, på programmet Ekonomi och ledarskap för hållbar utveckling vid Högskolan på Gotland. Rapporten är produkten av det examensarbete som genomförts som ett förbättringsarbete vid Destination Gotland AB, ett företag som bedriver färjetrafik till och från Gotland. Examensarbetet har föregåtts av en förstudie där författarna undersökte vilka förbättringsmöjligheter som finns i företaget. Från förstudien framkom att det finn...

 20. Profilering med hjälp av firmanamn- Case: F:ma Sören Ekholm

  Nyman, Mats

  2011-01-01

  Examensarbetet " Profilering med hjälp av firmanamn- Case: F:ma Sören Ekholm" är ett uppdrag av F: Sören Ekholm. Syftet med arbetet är ta fram olika alternativ för ett nytt firmanamn för företaget samt få fram företagets profil och möjligheterna till att utveckla ett bränd av företaget. För att komma fram till olika namnalternativ samt företagets profil och eventuella bränd har jag använt mig av litteratur studier och gjort en kvalitativ undersökning. Teori delen i arbetet behandlar firmanamn...

 1. Arbetsmotivation ur ett inre perspektiv : Dimensioner i arbetet som predicerar inre motivation

  Gustafson, Carl

  2008-01-01

  Inre motivation är per definition en drivkraft i beteendet drivet av intresse och tillfredställelse för arbetet i sig, utan närvaron av yttre belöningar. Då monetära belöningar är väldigt utbrett och kostar företag stora summor är det av intresse att även studera hur motivation påverkas av hur arbetet i sig ser ut. Syftet med denna studie är att med ett kvantitativt förhållningssätt beskriva och analysera vilka dimensioner i arbetet och dess miljö som predicerar inre motivation. De prediktore...

 2. Klasstödjare med EQ uppdrag : Ett verktyg mot kränkande behandling

  Boman Linnman, Pernilla

  2008-01-01

  Syftet med mitt arbete har varit att undersöka hur en skola använder sig av klasstödjare och EQ i arbetet mot kränkande behandling.  Den frågeställning som jag har utgått från är: Hur ser värdegrundsarbetet ut på en skola, med avseende på likabehandlingsteam, klasstödjare och EQ uppdrag? I min undersökning har jag tagit del av hur en skola arbetar med ett likabehandlingsteam och klasstödjare. Likabehandlingsteamet består av två lärare som tillsammans med klasstödjare, bestående av elever arbe...

 3. Analyse av varmepumpesystemer for oppvarming og kjøling av større bygninger

  Karlsen, Finn Volla

  2008-01-01

  Denne masteroppgaven er skrevet ved Institutt for energi- og prosessteknikk, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Hensikten har vært å foretå en detaljert analyse av ett eller flere eksempelbygg med varmepumpeanlegg med hensyn til eventuell feilaktig dimensjonering, komponent- og systemvalg og drift, for å se hva dette har å si for anleggenes energisparing, driftssikkerhet og lønnsomhet. Det analyserte anlegget er varme- og kjølesystemet ved Universitet i Stavanger som har en bygni...

 4. Upplevd arbetsrelaterad stress : En explorativ studie av krav, kontroll, socialt stöd och dess inverkan

  Bergman, Amanda; Hammar, Ellinor

  2015-01-01

  Studien undersökte faktorerna arbetskrav, arbetskontroll och socialt stöds inverkan på arbetsrelaterad stress. Ett bekvämlighetsurval gjordes på ett privat företag (n=101). Det instrument som användes i studien bestod av utvalda frågor ur den korta versionen av QPS-Nordics frågeformulär för psykologiska och sociala faktorer i arbetslivet (Arbetslivsinstitutet, 2000). De frågor som valdes ut behandlade de faktorer som hade relevans för studien. Den andra delen av enkäten bestod av utvalda påst...

 5. Bekämpningsmedelsrester i ytvatten 2003 – 2005, ett avrinningsområde i Örebro län

  Törnquist, Mirja; Kreuger, Jenny; Grahn, Pelle

  2006-01-01

  Rapporten redovisar resultaten från vattenprovtagning inom en undersökning utförd av Länsstyrelsen i Örebro län under åren 2003 till 2005. Undersökningen utfördes i ett vattendrag inom ett avrinningsområde som ingår i den regionala miljöövervakningen på Jordbruksmark. Avrinningsområdet består till 70% av åkermark, där odlingen domineras av potatis och spannmålsodling. Området är till stor del invallat och avvattningen sker genom pumpning. Huvuddelen av åkermarken utgörs av mulljordar, och det...

 6. Utforma ett förenklat arbetsverktyg för EASAs regelverk 2042/2003 med tillhörande AMC och amendments

  Nanno, Simon; Sargun Dawod, Zaya

  2011-01-01

  Rapporten handlar om ett examensarbete utfört av två studenter vid Mälardalens högskola i Västerås. Examensarbetet går ut på att utveckla och konstruera ett dokument som innehåller EASA Part M sektion A med tillhörande AMC och amendments. Dokumentet skall vara enkelt att jobba med genom att navigera i med hjälp av hyperlänkar, användning av kortkommando i PDF-programmet samt innehålla beskrivningar av skälen bakom tillförda ändringar (amendments) av Förordningen 2024/2003. I arbetet ingår äve...

 7. Samtal sent i livet : Samtalsstöd för äldre ur ett professionellt perspektiv

  Karlmats, Ann; Larsson, Linda

  2016-01-01

  Studiens syfte är att undersöka hur omsorgspersonal inom äldreomsorgen upplever äldres behov av samtalsstöd. Metoden som har använts är kvalitativ i form av individuella semistrukturerade intervjuer med sex informanter som arbetar som omsorgspersonal inom den kommunala äldreomsorgen. De teoretiska utgångspunkter som har tillämpats är socialkonstruktionism samt Erik Homburger Eriksons teori om människans livsstadier. Resultatet av studien visar att det enligt omsorgspersonalen finns ett samtal...

 8. Inlärning av strukturer i konceptuella scheman från databaser

  Eriksson, Mikael

  1989-01-01

  Denna rapport beskriver ett sätt att automatiskt hitta beroenden i ett konceptuellt schema från en databas. En speciell form av induktiv inlärning, clustering, används. Två inlärnings-algoritmer som använder clustering-teknik beskrivs. Den ena, CLUSTER/2, använder en teknik som gör en uttömmande sökning för att hitta ett optimalt clustering, eller klassificering. Den andra algoritmen, A, använder en agglomerativ teknik. En algoritm har implementerats, som använder clustering...

 9. SAP-applikation för effektivering av lastningsplanering

  Holm, Lars

  2014-01-01

  Detta examensarbete utreder ett sätt att skapa applikationer i SAP. Dessa skall användas för att förbättra beställaren Celsa Steel Service Oy:s lastningsplanering genom att skapa system som gör att information om planerade lastningar alltid hålls uppdaterad, och att alla personer som har behov av informationen kan alltid komma åt den. Dessutom skapas det ett system för att granska och uppfölja på företagets transportsäkerhet. Applikationerna skapas i ERP programpaketet SAP o...

 10. Ljudsignalens inverkan på individens uppfattning av varningsmeddelanden

  Malki, Samar; Shatri, Laurela

  2006-01-01

  Uppsatsen behandlar ett antal teorier om vilken påverkan ljudsignaler har på individen. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur individen påverkas av ljudsignaler och kopplar ihop ljudsignaler som en teknisk produkt är avsedd att förmedla. För att på bästa sätt kunna utforska fenomenet utfördes ett experiment med hjälp av musikprogrammet Acoustica Mixcraft och åtta stycken ljudsignaler, varav 16 personer deltog i undersökningen. Fastställning av data presenterades i 3 tre- vägs ANOVA. R...

 11. Växeln, hallå hallå! : En fallstudie om hur ett energibolag kan utveckla sitt callcenter för att förbättra sin verksamhet.

  Larsson, Ola; Pettersson, Johan

  2011-01-01

  Alla har vi någon gång suttit i en telefonkö och varit irriterade över vilken tid det tar att få ett visst problem avhjälpt. Ett callcenter kan upplevas som nödvändigt ont även utifrån företagets sida. Därför vill med denna fallstudie undersöka hur den information och kunskap som uppstår vid interaktion med kund via ett callcenter kan ligga tillgrund för långsiktiga komparativa fördelar samt vara ett underlag för framtida beslut om utveckling av såväl ett företags verksamhet som det berörda c...

 12. Utveckling av metod för mätning av Overall Equipment Effectiveness vid Siemens Industrial Turbomachinery AB

  Larsson, Andréas; Lönnberg, Patrik

  2007-01-01

  Siemens Industrial Turbomachinery AB (SIT AB) i Finspång är ett företag vars verksamhet är inriktad på tillverkning av gas- och ångturbiner för främst industriella tillämpningsområden. Företaget har cirka 2 100 anställda och är en del av den tyska storkoncernen Siemens AG. Inom SIT AB har det sedan tidigare funnits en delad mening kring vilka orsaker som främst bidrar till förluster inom företagets produktion. I dagsläget genomförs flera olika typer av driftsuppföljningar, ett problem är dock...

 13. Den kaotiska ryktesspridningen : En teorijämförelse av begreppet word of mouth och appliceringen av den utredda definitionen på Internetforumet Prisjakt.nu

  Josefsson, Joakim; Jarl, Jesper; Lödöen, Mikael

  2007-01-01

  Dagens samhälle är präglat av ett enormt reklamutbud och reklamstrategier. I denna djungel av marknadsföring har företag ibland valt en annan strategi, en relativt outnyttjad strategi, som baseras på rykten om produkten, tjänsten eller företaget och är det som används som marknadsföring. Denna strategi kallas för word of mouth. Ena syftet har varit att undersöka hur word of mouth definieras av olika författare. Genom att göra en jämförelse av teorier av begreppet word of mouth har ett försök ...

 14. Överensstämmelsen mellan ett företags önskade employer brand och den faktiska uppfattningen bland de anställda.

  Leander, Kajsa; Johannesson, Maria

  2013-01-01

  Employer branding (som kan ses som ett företags arbetsgivarvarumärke) är ett begrepp som det under det senaste decenniet riktats mycket uppmärksamhet mot och i denna uppsats undersöks hur ett företags önskade interna employer brand överensstämmer med uppfattningen de anställda har om företaget i fråga. För att undersöka den interna uppfattningen har en kvantitativ undersökning genomförts i form av enkäter som sedan kompletterats med en kvalitativ undersökning bestående av intervjuer för att p...

 15. Lek och Skoj! : Ett motionsprogram för barn i 5-6 års ålder med övervikt

  Erlund, Cecilia; Erlund, Alexandra; Johansson, Pamela; Lahti, Annika; Ljungberg, Caroline

  2014-01-01

  Examensarbetet är ett delprojekt inom projektet ”Det resilienta barnet”. Syftet med arbetet är att skapa ett motionsprogram för barn i 5-6 års ålder med övervikt oberoende av föräldrars engagemang. Frågeställningar som besvaras är ”Hur kan de professionella stärka motivation till motion hos barn med övervikt?” och ”Hur bygga upp ett motionsprogram?” Barn i dagens samhälle ägnar sig åt en allt mer passiv livsstil eftersom en stor del av fritiden går åt till stillasittande aktiviteter så s...

 16. Ett verktyg för att utvärdera hur leverantörer tar sitt sociala ansvar

  Rönndahl, Sofie; Olsson, Noomi

  2009-01-01

  Scania CV AB är en ledande tillverkare av lastbilar och bussar. De agerar på den globala marknaden, både kunder och leverantörer är lokaliserade runt om i hela världen. Den ökade allmänna medvetenheten om hållbar utveckling har lett till att företagen måste ta ett större ansvar. Högre krav har börjat ställas på att de ska agera på ett socialt och miljömässigt korrekt sätt genom hela flödet, från råvara till färdig produkt. En del av det är att se över hur deras leverantörer tar sitt sociala a...

 17. Kylbehovet hos ett batteribaserat elenergilager : Med avseende på kyldistribution, drifttemperatur, klimat, isolering och termisk tröghet

  Haglund, Mikael

  2013-01-01

  Under 2011 började MacBat AB ta fram ett elenergilager kallat Macbat Energy Storage System (MESS), vilket är uppbyggt av 360 stycken tvåvolts bly-syrabatterier inhysta i ett 20 fots container. Då bly-syrabatterier är känsliga för värme är den här studien inriktad på att utreda hur stort kylbehovet blir under olika förutsättningar där kyldistribution, drifttemperatur på batterierna, klimat, isolering och termiska tröghet är varierande parameterar. Det ska även avgöras vilken konfiguration av k...

 18. Corrado Pettenati acting head of ETT

  2004-01-01

  Following the departure of Juan Antonio Rubio, Corrado Pettenati has been appointed as the acting head of the ETT unit with effect from 1 August. He joined CERN in 1995 as head librarian, reorganizing and modernizing the library before becoming deputy leader of ETT from June 2000 to April 2004. Previously, he worked at the European University Institute in Florence from 1976, developing automated library systems and becoming head of the computer centre in 1985. He has also been a software analyst and a telecommunications specialist. In 2003 he was appointed as member of the steering committee of the Cellule de Coordination Documentaire Nationale pour les Mathématiques de Grenoble, and in 2004 became a member of the EULER - European Libraries and Electronic Resources in Mathematical Sciences - Scientific Advisory Board, based in Germany. He was born in 1946 and graduated with a degree in Electrical Engineering from the Polytechnic in Milan in 1969.

 19. Är prostitution en kränkning av mänskliga rättigheter? : Eller finns "den lyckliga horan"?

  Nilsson, Ulrika

  2014-01-01

  Att människohandel för sexuell exploatering utgör ett brott mot mänskliga rättigheter står klart. Människohandel kränker flertalet av individens rättigheter och staters skyldigheter gentemot dessa individer finns således stadgade i flertalet internationella konventioner. Palermoprotokollet stadgar den första internationellt gemensamma definitionen av människohandel och stadgar vidare ett krav på att definitionen utgör ett brott i konventionsstaternas nationella lagstiftning. Om prostitution a...

 20. Konstruktion och utveckling av pneumatisk pressfixtur

  Nyberg, Michael

  2007-01-01

  Flextronics Design i Linköping, som ingår i den stora amerikanskägda Flextronics- koncernen, är en industrialiseringsenhet på mobiltelefonsidan. Det innebär att verksamheten kretsar kring att ta fram test- och monteringsprocesser, samt tillhörande utrustning, som sedan implementeras hos högvolymsfabrikerna belägna i olika låg-kostnads-länder. På mobiltelefonerna finns, beroende på modell, ett antal detaljer som pressas fast, antingen för hand, med en manuell press, eller med hjälp av en pneum...

 1. Utvärdering av mångfaldsutbildningen och mångfaldskonsulenternas genomförande av rådslag inom ramen för projektet Nyckelkrafter

  Albinsson, Gunilla; Arnesson, Kerstin; Jogmark, Marina

  2005-01-01

  Föreliggande rapport är en utvärdering av utbildningsdelen inom projekt Nyckelkrafter. Projektet bedrivs inom Equalprogrammet, vars övergripande mål är ett arbetsliv utan diskriminering och ojämlikhet, präglat av mångfald.

 2. Motivasjon og arbeidsmiljø : en casestudie av ERP-endringers effekter

  Fossum, Ragnhild

  2014-01-01

  Casestudien undersøker problemstillingen ”Hvordan påvirker en endring av styringsverktøy de ansattes motivasjon og arbeidsmiljø?”. Studien setter fokus på ett nytt ERP-system sine effekter på psykososialt arbeidsmiljø og arbeidsmotivasjon på kort sikt. Det psykososiale arbeidsmiljøet og arbeidsmotivasjonen blir undersøkt ved hjelp av ett sett indikatorer fra tre teorikategorier: stressteori, motivasjonsteori og sosiale teorier. Det blir ikke skilt mellom program og prosess, siden formålet er ...

 3. Leva i skolan : - En lärarstuderandes önskan om ett självmordsfritt Sverige

  Kling, Tina

  2006-01-01

  Självmord är ett folkhälsoproblem, årligen tar ca 1500 livet av sig i Sverige och 1/3 av dessa är under 24 år. Vad krävs egentligen för att rädda ett av dessa liv? Ambivalensen hos självmordsbenägna människor är sedan tidigare ett känt faktum, men jag frågar mig själv som blivande lärare vad skolan kan göra för att minska antalet självmord/självmordsförsök? Lärare är och förblir den minst utnyttjade tillgången, när det gäller att förhindra självmord. De är så värdefulla, därför att de tillbri...

 4. Implementering av vertikala vindkraftverk på lyktstolpar : En hållberhetsstudie längs Essingeleden

  Tapia Chiriboga, Camilo; Mars Bodell, Joel

  2015-01-01

  I takt med att de icke-förnyelsebara energikällorna minskar och att man ser ett ökat världsligt energibehov behövs nya, effektiva förnyelsebara energikällor såsom den vertikalaxlade vindkraften. Denna rapport syftar till att studera olika modeller av vertikala vindkraftverk för att ta reda på vilken modell som är bäst lämpad att på ett hållbart sätt driva ett system av lyktstolpar längs Essingeleden. Studien undersöker modellernas hållbarhet ur ett tekniskt, miljömässigt, socialt och ekonomis...

 5. Utveckling av yteffektivt elfordon för hyrsystem

  Krantz, Hampus; Haglund, Philip

  2011-01-01

  Dagens bilar är gjorda för långa resor med högt ställda krav på bekvämlighet och komfort. Studier har visat att de flesta resor som görs i Storstockholm är korta, och därför är kravet på prestanda och komfort minimalt. Syftet med detta projekt var att ta fram ett enkelt pendlingsfordon som del av ett hyrsystem. Användaren hyr fordonet vid en station och lämnar av den vid en annan. Fokus har legat på att utveckla en parkeringslösning som spar plats. Att bygga parkeringsstationer i förbindelse ...

 6. Ekologiska viner : En kartläggning av konsumtionsvanor

  Nyman, Caroline Hermine Eleonora

  2011-01-01

  Då försäljningen av ekologiskt vin stiger för varje år, och att köpa ekologiska produkter blir allt mer trendigt så verkar det naturligt att skriva ett arbete som bl.a. behandlar vad ett ekologiskt vin och ekologisk marknadsföring egentligen är. Problemställningen diskuterar hur bekanta finländarna är med Alkos ekologiska vinsortiment vad som är orsaken till att det köps mera ekologiska viner än tidigare. Syftet med arbetet är att redogöra i vilken utsträckning finländarna ärintresserade av e...

 7. Processreliabilistiska rättfärdigande som funktionalistiska förlopp: Är generalitetsproblemet ett frameproblem?

  Lundqvist, Johan

  2013-01-01

  Först presenteras metafysisk funktionalism. En Ramseysats för smärta spelar en central roll som en implicit definition av ett mentalt tillstånd över sensorisk input och beteendemässig output. Därefter presenteras reliabilismen som en teori om kunskap. Några allmänna kunskapsteoretiska problem, samt några av reliabilismens problem presenteras. De mest relevanta problem är följande: fallet med en elak demon, klärvoajans samt Mr. Truetemp, och generalitetsproblemet. En formell och schematisk pre...

 8. Bridge Over Troubled Water : En studie av två svenska bryggeriers bemötande av intressenter med hjälp av CSR

  Ljung, Peter; Muchewicz, Marika

  2011-01-01

  Bakgrund och problem: Corporate Social Responsibility (CSR) är ett ramverk som beskriver företags sociala ansvar och engagemang. Vidare förknippas CSR även med stakeholder management som handlar om företags bemötande och balansering av sina intressenters intressen. Oenigheter i teoretiska definitioner av CSR tyder på att det empiriskt sett kan uppstå missförstånd kring ramverket. Carlsberg Sverige och Spendrups är två företag som tar ställning och socialt ansvar via CSR men kritiseras trots d...

 9. På vilka grunder bedöms elevernas insatser under APU:n? : En granskning av det nuvarande bedömningsunderlaget för elevernas APU på Sjömansskolan i Stockholm och ett förslag till bättre bedömningsunderlag med portfolio som hjälpmedel.

  Malmström, Benny; Persson, Per-Olof

  2007-01-01

  Vi har på förslag från Johan Östergren, rektor på Sjömansskolan i Stockholm, kartlagt vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra med det nuvarande systemet för bedömning av elevernas insatser när de är ute på APU (Arbetsplatsförlagd utbildning). Genom att intervjua elever, handledare, lärare och rektor, har vi bland annat undersökt hur kommunikationen mellan grupperna ser ut och vad de olika grupperna anser om de nuvarande dokumenten som eleverna arbetar med under APU:n. När elevens...

 10. Evidensgraderingssystemet GRADE : Ett sätt att granska vetenskaplig kunskap om metoder och arbetssätt i hälso- och sjukvården

  Roback, Kerstin; Carlsson, Per

  2009-01-01

  Beslut om införande av nya behandlingsmetoder och arbetssätt i sjukvården präglas alltid av en viss grad av osäkerhet. De studier som gjorts av metodens för- och nackdelar kan vara av olika god kvalitet och därmed ge mer eller mindre säkra resultat. Efter att användningen av systematiska litteraturstudier vid medicinsk teknologiutvärdering tog fart på 1980-talet började man efterfråga ett beslutsunderlag som även tar hänsyn till olika studiers kvalitet. Detta initierade utvecklingen av flera ...

 11. I Skuggan av Spotify : Har streaming av musik förändrat synen på artisten?

  Hallmark, Beatrice; Nylander, David

  2015-01-01

  Streamingtjänster har förändrat hur människor lyssnar på musik och upptäcker ny musik. Det har också underlättat för mindre artister att nå lyssnare och potentiella fans utan ett skivbolag som distribuerar och marknadsför. Samtidigt har sociala medier förändrat hur artister når ut och upprätthåller relationen med sina fans. Försäljningen av fysiska album når rekordlåga nivåer och streaming av musik gör så att lyssnaren fokuserar på den enskilda låten snarare än artisten bakom den eller ett al...

 12. Fördelning av pandemivaccin mellan Sveriges landsting : simuleringsresultat

  Brouwers, Lisa

  2009-01-01

  I denna rapport finns en utredning om man genom olika strategier kan påverka hur snabbt en pandemi sprider sig i samhället och rapporten kommer att utgöra en del av grunden för det fortsatta arbetet med att ta fram strategier för hur man ska vaccinera när ett vaccin blir tillgängligt. QC 20130225

 13. Snabba mikrofluidiska test möjliggör specialanpassad sjukvård : Utveckling av två designförslag med fokus på material, struktur och pump

  Andersson, Hilda; Appelgren, Sofia; Boström, Anna; Norlander, Siri; Stam, Emma; Stiernborg, Miranda

  2016-01-01

  Två designförslag har utvecklats för ett snabbtest av antibiotikakänslighet baserat på ettmikrofluidiskt system av Gradientech AB. Antibiotikaresistens är ett stort och växande problem ivärlden. För att förbättra diagnostiken av bakteriella blodinfektioner krävs snabbarediagnostiska tester vilket möjliggör specialanpassad behandling. Linjära gradienter av antibiotikai det mikrofluidiska systemet möjliggör snabbare detektion av antibiotikakänslighet jämfört meddiagnostiska test som används ida...

 14. Volkswagen - Ett globalt fusk : En deskriptiv studie om biljättens utsläppsskandal och dess påverkan

  Edlund, Erik; de Bourgh, Oscar

  2016-01-01

  Genom åren har ett flertal bolag världen över involverats i olika slags skandaler, en del som rena brott och andra som skylls på misstag eller olyckshändelser. Några av det större slaget är t.ex. BP-skandalen där miljontals fat med olja läckte ut i mexikanska golfen, detta skylldes på en olyckshändelse. Andra exempel är Enron som gjorde ett rent bedrägeri i form av bokföringsbrott eller Stora Enso som sysslade med barnarbete i utvecklingsländer, vilket blossade upp som en skandal i form av bo...

 15. Hur man kan återvinna befintliga plåtfasader till nya fasader ur ett Cradle to Cradle perspektiv : Från slätplåt till perforerad plåt

  Seradji, Shabnam; Ayata, Kübra

  2013-01-01

  Idag, nästan 40 år efter att Miljonprogrammet stod klart, är renovering och ombyggnation av fastigheterna högaktuellt. White Arkitekter har som ett led i detta tilldelats ett renoverings- och ombyggnadsprojekt i Norra Stockholm som innefattar två fastigheter uppförda under Miljonprogrammet. Detta examensarbete behandlar återvinning av de befintliga plåtfasaderna på ovannämnda fastigheter. White Arkitekter vill undersöka möjligheterna att genom återvinning använda ursprungsmassan för tillverkn...

 16. Samarbete på bolånemarknaden - Ett vinnade koncept?

  Ivansson, Jenny; Olinge, Kristin

  2013-01-01

  Att en mäklare samarbetar med en bank är idag mer regel än undantag. År 2011 trädde den nya fastighetsmäklarlagen i kraft som möjliggjorde för mäklare att få ersättning för förmedlandet av bolånekunder med villkoret att ersättningen skall vara av en obetydlig summa. Vi har undersökt ett samarbete mellan en bank och en bolåneförmedling. Bolåneförmedlingen är dotterbolag till en fastighetsmäklarbyrå. Genom samarbetet kan banken nå ut till fler kundsegment och skaffa sig ...

 17. Resultater av SkatteFUNN – patentering og innovasjoner

  Cappelen, Ådne; Raknerud, Arvid; Rybalka, Marina

  2007-01-01

  SkatteFUNN ble opprettet i 2002 som et tiltak for å øke norsk næringslivs forsknings- og utviklingsinnsats. Statistisk sentralbyrå har siden 2004 evaluert ordningen og sluttrapport fra evalueringen skal foreligge innen utgangen av 2007. I denne rapporten presenteres effekter av SkatteFUNN-ordningen på foretakenes innovasjonsaktiviteter. Vi studerer endringer i foretakenes innovasjonsvirksomhet i perioden 1999-2001, dvs. før SkatteFUNN ble innført, til perioden 2002-2004 som er årene rett ette...

 18. En studie av Fish-Bird’s navigeringssystem

  Edvinsson, Lisa

  2009-01-01

  Fish-Bird är ett pågående vetenskapligt/konstnärligt projekt som genomförs i samarbete mellan konstnären Mari Veloni och Australien Center for Field Robotics. I korthet består projekt av två robotar i form av rullstolar som interagerar med varandra och sin omgivning. Robotarna heter Fish respektive Bird och därav projektnamnet Fish-Bird. Detta examensarbete utvärderar Fish-Birds navigeringssystem. Bakgrunden till utvärderingen är en oklarhet i huruvida navigeringssystem är ofullständigt eller...

 19. Utveckling av webbsida med användargränssnittmetoder

  Fried, Ulrika; Hallgren, Kristina

  2005-01-01

  Restaurangen Knäppingen – Stadsmuseets Café & Kök i Norrköping var i stort behov av en marknadsförande och informativ webbsida med en administrativ del. Syftet med detta arbete var skapa en webbsida med användbarhet enligt Usability Engineerings arbetspunkter. Användbarhet innebär att ett system är ändamålsenligt, effektivt och tillfredsställande. Förutom beställarnas krav hade vi ganska stor frihet att utforma det första designförslaget. Därefter fortsatte utvecklingen av webbsidan utifr...

 20. Dans som arkivmaterial : En semiotisk studie av danshandlingar

  Daniel, Onna

  2015-01-01

  Ämnet för denna uppsats är dans som arkivmaterial. Teckningar, dansnotation, recensioner, fotografier, rörlig bild och motion capture studeras som handlingstyper som dans bevaras genom. Syftet är att ta reda på vad som har hänt mellan dans och danshandling. Vilken slags representanter av dansen är handlingarna? Vidare knyter studien an till ett användarperspektiv och en annan frågeställning lyder: vad får forskare som studerar rörelse som har skett ut av handlingarna? Hur kan handlingstyperna...

 1. Självutveckling mot narcissism? : En studie av svensk självhjälpslitteratur och dess budskap

  Nyström Campos, Jennifer; Gussman Lennström, Elin

  2013-01-01

  Uppsatsens syfte har varit att undersöka om det i ett urval av storsäljande självhjälpslitteratur med fokus på självutveckling förmedlas narcissistiska budskap. Studien grundar sig i tidigare forskning som behandlat narcissism utifrån både ett psykologiskt-, och ett samhällsperspektiv. Därutöver har forskning om självhjälpslitteratur utgjort en del av referensramen för studien. Kvalitativ innehållsanalys har applicerats på materialet. Det empiriska urvalet har bestått av tre svenska självhjäl...

 2. Analys av miljöanpassad ogräsbekämpning

  Henningsen, Emelie

  2013-01-01

  Svenska Kraftnät är ett statligt affärsverk vars huvuduppgift är drift och underhåll av det svenska elstamnätet. Bekämpningen av oönskad vegetation är en del i underhållsarbetet i anläggningarna och sker i dagsläget med det kemiska bekämpningsmedlet Roundup. Svenska Kraftnät önskar att minska eller ersätta den kemiska ogräsbekämpningen med en miljöanpassad metod och rapporten syftar till att undersöka den möjligheten.  En av de möjliga metoderna, NCC Spuma, testades i ett fältförsök i en av S...

 3. Spredning av forurensning under tiltak i strandkantdeponi ved Heggedalsbukta, Eydehavn, Arendal kommune

  Bakke, T.; Håvardstun, J.

  2002-01-01

  Overvåking av Heggedalsbukta, Eydehavn, er gjort i tilknytning til tiltak i Heggedalstippen 2001. Målet var å kontrollere spredning av forurensning. To dagstokt under tiltaksarbeidet og ett etter er gjennomført og omfattet måling av partikkeltetthet, siktedyp, temperatur og saltholdighet, samt TSM, tungmetaller (Cd, Pb og Cu), PCB og PAH i utvalgte vannprøver. Forurensede partikler ble virvlet opp i vannet i anleggsperioden og ga forhøyet konsentrasjon av Cd, Cu, Pb og spesielt PAH, men ikke ...

 4. ASEAN og Kambodsja-konflikten : en regional sikkerhetspolitisk analyse av Sørøst Asia

  1991-01-01

  ASEAN OG KAMBODSJA-KONFLIKTEN - EN REGIONAL/ SIKKERHETSPOLITISK ANALYSE AV SØRØST ASIA Temaet i denne oppgaven er regional sikkerhetspolitikk i Sørøst Asia, med ASEANs rolle i Kambodsja-konflikten som mitt hovedanliggende. Utgangspunktet for dette prosjektet var min nysgjerrighet på hva ASEAN som regional organisasjon sto for og bedrev. ASEAN ble stiftet av Indonesia, Filippinene, Malaysia, Thailand og Singapore i 1967 (Brunei kom med i 1984) som en økonomisk samarbeidsorganisasjon. Ett...

 5. Helhetsorienterad utvärdering av kollektivtrafikåtgärder

  Hiselius, Lena Winslott; Barfod, Michael Bruhn; Leleur, Steen;

  Under hösten 2008 och våren 2009 har forskare vid Avd. Trafik och väg vid Lunds Tekniska Högskola, DTU Transport vid Danmarks Tekniska Universitet samt National-ekonomiska institutionen vid Lunds Universitet genomfört ett forskningsprojekt med syfte att studera tillämpningen av en sammansatt...... (helhetsorienterad) analys av kollektiv-trafikåtgärder....

 6. Utveckling av dagsresepaket för VisitSalo

  Lehtinen, Hanna

  2015-01-01

  På begäran av VisitSalo har jag utvecklat en ny tjänst i form av dagsreseplaner. VisitSalo ansvarar för marknadsföringen av turismen och turisminformationen i Salo och samlar rese- och fritidstjänster på sina hemsidor. Dagsresepaketens målgrupper är barnfamiljer och vuxna par, det vill säga generation 50+, och de riktar sig till självständiga resenärer. Syftet med den nya tjänsten är att ge turister en intressant bild av Salo som en resedestination samt erbjuda ett färdigt skräddarsytt altern...

 7. Jämförelse av trummixning inom elektronisk dansmusik

  Kuitunen, Jade-Maria

  2015-01-01

  För dagens ljudtekniker finns ett överflöd av rekommendationer för en bra mix. Detta arbete avgränsar sig till mixning av elektroniska trummor inom elektronisk dansmusik(EDM). Syftet är att jämföra tre olika trummixningstekniker utgående från en bok, en undervisvingsvideo från en betaltjänst samt en Youtube undervisningsvideo, alla inom EDM. Detta för att undersöka vilken av dessa tekniker som är att föredra. Avslutningsvis mixar jag tre olika trumversioner av samma låt vartefter tre professi...

 8. En Buzzadors bekännelser : En kvalitativ studie av word of mouth ur utövarens perspektiv

  Tomhill, Katarina; Yngvesson, Linn

  2014-01-01

  Traditionell marknadsföring och reklam i tidningar och på TV minskar, medan tilltron till word of mouth som informationskälla har ökat. Forskare har gjort en differentiering mellan så kallad organisk och konstruerad word of mouth där skillnaden ligger i att den förstnämnda uppstår naturligt ur en positiv upplevelse, medan den senare varianten sker som ett resultat av ett ekonomiskt utbyte med en tredje part. Det största företaget i Sverige som använder sig av konstruerad word of mouth som mar...

 9. Förbättring av Egenvärmehus : En fallstudie av ett flerbostadshus, Kv. Fyrtornet

  Yamabo, Deo Gratias

  2013-01-01

  Energy efficiency has become a very topical issue that has been discussed throughout the European Union for preventing negative environmental impacts that have been associated with the consumption of energy. In the residential sector have mainly municipalities set strict requirements for the reduction of energy consumption while the renewable energy has been asked. Different concepts of low-energy buildings have been developed to reduce the cost of operation and maintenance in existing buildi...

 10. Upplevelse av kroppsbild hos personer med ätstörning samt personer med ett missbruk av anabola androgena steroider

  Kjerstad, Sidsel; Ranung, Milja

  2015-01-01

  Background: In our society there is a tremedous focus on body ideal and appearence among Young adults. Patient´s with eating disorders and patients with an abuse of anabolic androgenic steroids (AAS) both have the displeasure of their own bodies and a wrong body-image in common. Method: The study contained semi-structured interviews with patients that were diagnosed with eating disorders and patients with an abuse of AAS. The result was analyzed with a latency containment analysis and was dis...

 11. Virtualisering och Molntjänster med fokus på ett regulativt styrt företag

  Shariat, Amanda

  2016-01-01

  Nu för tiden blir virtualisering och molntjänster allt mer populärt bland företag. Författarens syfte med uppsatsen är att utreda vilka restriktioner ett regulativt bundet företag har vid övergång till virtualisering av de operativa systemen och vilka alternativ som är att föredra. Författaren har använt sig av kvalitativa intervjuer och litteraturstudier. Intervjuerna har genomförts på företaget med lämpliga personer för undersökningen och litteratur studierna bestod av kurslitteratur, veten...

 12. Hantering av digitala verktygsmodeller : En studie av hur 3D-modeller av monteringsverktyg ska lagras, struktureras och geopositioneras på Scania CV AB inom Chassimontering

  Aldén, Elin

  2012-01-01

  På grund av ökad produktkomplexitet och digitala arbetssätt har fler företag insett nyttan i att implementera och använda sig av bra system för Produkt Lifecycle Management och Product Data Management för att hantera produkten genom dess livscykel. Funktionen hos PLM-system är framförallt att se till att alla har tillgång till den senast uppdaterade datan. Detta uppnås genom ett centralt ställe att lagra produktdata samt möjlighet att strukturera och hantera datan. Scania använder sig av Spec...

 13. Monteringsritningens vara eller icke vara : - Ett utredningsarbete om samarbetet mellan konstruktör ochproduktsamordnare på Scania CV AB och användningen avmonteringsritningens som informationsbärare

  Torstensson, Carl; Wennberg, Kristian

  2010-01-01

  På Scania används idag ett antal typer av ritningar som informationsbärare mellan avdelningarsåväl som ut till externa intressenter. En av dessa ritningar är monteringsritningen. I förstahand är denna ett underlag skapat av konstruktören för att underlätta för produktsamordnarenatt bygga struktur och hantera villkor i Scanias IT-stödsystem, men används även av andraroller på företaget.Denna monteringsritning har ifrågasatts och detta utredningsarbete ska, medmonteringsritningen som utgångspun...

 14. Fabrikslayout för kort genomloppstid vid montering av ventilationsaggregat hos VoltAir System

  Lindh, Erik

  2014-01-01

  Sammanfattning Denna rapport innefattar ett examensarbete individuellt utfört av Erik Lindh, studerande på Karlstads universitet. Projektet är ett obligatoriskt moment i högskoleingenjörsprogrammet med inriktning maskinteknik.Examensarbetet har utförts under våren 2014. Projektet har utförts på företaget VoltAir System i Torsby, där Johan Brekke varit handledare. Företaget producerar, levererar samt monterar luftbehandlingssystem som är marknadens energieffektivaste. Företaget har under slute...

 15. Tillämpning av Lean-verktyg inom processindustrin : En studie inom den svenska pappersindustrin

  Malmi, Fredrik; Roman, Johanna

  2014-01-01

  Sammanfattning Lean Production är ett tankesätt för att effektivisera en verksamhet med fokus på att eliminera slöseri, skapa engagemang hos medarbetare samt ständiga och systematiska förbättringar. För att genomföra detta finns ett antal Lean-verktyg som initialt tagits fram för bilindustrin vilken är en typisk verkstadsindustri och karakteriseras av diskreta produkter. Processindustrin skiljer sig från verkstadsindustrin genom sitt kontinuerliga materialflöde. Det är därför inte helt naturl...

 16. Internprissättning : En studie av svenska företag

  Körner, John; Davidsson, Niclas

  2009-01-01

  Begreppet ekonomistyrning innefattar många aktiviteter som i grunden handlar om att uppnå ekonomiska mål. Internprissättning är ett av dessa. När ett företag växer i storlek uppkommer ofta en diskussion om hur organisationen ska decentraliseras och vem som ska fatta beslut. Vanligt idag är att företagen decentraliseras och fler och fler beslut fattas lokalt. 1967 gjordes en enkätundersökning som innefattade totalt 235 svenska företag varav bland annat alla börsnoterade. Man ville undersök...

 17. Samtalet om Formativ Bedömning i Gymnasieskolans Matematikundervisning : Ett lärarperspektiv inom ramen för den formativa bedömningens diskurs

  Hamedani Ronasi, Reza

  2013-01-01

  Synen på matematikundervisning präglas av begreppen samspel och kontinuitet. Ett kontinuerligt samspel mellan aktörer, exempelvis lärare och elev under en bestämd tid uppfattas ofta som en lärandeprocess, där strävas efter progression, en utveckling av lärandeprocessen. Formativ bedömning kännetecknar denna nya syn, där fokus från enbart undervisning och betyg riktas mot kontinuerligt lärande baserat på utveckling. Formativ bedömning är ett samlat namn på de metoder som används under en viss ...

 18. Estimering av laster på PTO-kraftuttag

  Selldén, Magnus

  2011-01-01

  För att utöka ett fordons användningsområde kan det utrustas med olika typer av arbetsredskap och lasthanteringsutrustning. För att driva dessa finns möjlighet till kraftuttag (PTO - Power Take-Off) från ett antal anslutningar vid motor och drivlina. I dagsläget saknar motorns styrsystem information om dessa laster vilket kan påverka styrningen negativt. I detta arbete presenteras en metod för att estimera det okända lastmomentet på kraftuttaget. Metoden utgår från Newtons andra lag för sväng...

 19. Med tillstånd att vara rolig : En innehållsanalys av modern komedifilm

  Albinsson, Sanna; Lindahl, Ida; Åberg, Sara

  2011-01-01

  Film är ett av de medier som påverkar vår identitetskonstruktion och vår uppfattning om normer och verkligheten. En av de mest populära filmgenrerna är komedifilm. Det är därför intressant att studera konstruktionen av karaktärer i komedifilm för att se vilka normer som är rådande idag. Studiens syfte är att ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv undersöka olika karaktärer i modern komedifilm för att ta reda på hur genus är konstruerat, vilken humoristisk funktion olika karaktärer tillde...

 20. Modelldriven arkitektur förbättrar hanteringen av problemet med import av data till ER-modeller

  Freij, Urban

  2015-01-01

  I många sammanhang är det önskvärt att importera data från textfiler, excelfiler och liknande till en databas. För detta krävs att data i något skede översätts till en ER-modell (Entity Relationship), en modell som beskriver relevanta delar i ett databasschema. Modellen för hur denna översättning ser ut varierar från fall till fall. I det här examensarbetet har en applikation tagits fram för import av data till en ER-modell ur ett modellperspektiv i linje med Model Driven Architecture (MDA) ™...

 1. Dubbelkassen : En ny typ av matvarukasse

  Palmér, Anna; Morawetz, Nina

  2011-01-01

  Denna rapport syftar till att vidareutveckla produkten Dubbelkassens vilken utvecklades under kursen HM1025 som gavs under hösten 2010 på Kungliga Tekniska högskolan. Tidigare gjordes flera begränsningar som i detta arbete utreds för att skapa en helhetsbild om hur produktframtagningen av Dubbelkassen bör gå till. Dubbelkassen som produkt medför ett ergonomiskt bättre bärsätt. Skillnaden mellan en vanlig bärkasse och Dubbelkassen är att handtagen på Dubbelkassen är förlängda vilket innebär at...

 2. En analys av agiliteten i Migrationsverkets systemutvecklingsarbete : En utvärdering av Scrum med hjälp av ramverket Agile Software solution framework

  Nilsson, Andreas

  2014-01-01

  Arbetar organisationen agilt? Det är huvudfrågan i detta arbete. Organisationen har arbetat med den agila utvecklingsetoden Scrum i ett antal år. De har gjortmedvetna och omedvetna val, för att skapa sin version av Scrum. Frågan som studienförsöker svara på är om det verkligen innebär att man arbetar agilt, när man säger attman arbetar med en agil systemutvecklingsmetod.

 3. Modellering av organiskt material i avloppsvatten vid mekanisk tillverkning av pappersmassa : Regressionsanalys baserad på COD- och TOC-analyser vid olika grader av blekning och raffinering

  Carlström, Johan

  2012-01-01

  I avloppsreningen på Hallsta pappersbruk i Hallstavik reduceras dagligen tonvis med organiskt material innan avloppsvattnet släpps ut i den intilliggande Edeboviken. Bruket är ett så kallat integrerat pappersbruk vilket innebär att man tillverkar både pappersmassan och pappret på plats. Det är främst vid framställningen av massa som det organiska materialet löses ut ur veden och hamnar i processvattnet som så småningom når brukets avloppsreningsverk. På bruket tillverkas papper i olika ljushe...

 4. Planering av ett nytt datasystem för CAJ Oy

  Juslin, Gustav

  2013-01-01

  CAJ Oy är en bilverkstad samt reservdelsbutik som erbjuder sina kunder underhåll samt kundtjänst inom bil- samt maskinbranschen. Datoranvändningen hör till den dagliga arbetsrutinen och är en viktig del för företaget. Det nuvarande datasystemet har under åren föråldrats och bör förnyas med en datorutrustning innehållande klientdatorer, ser-verdatorer, tilläggsutrustning för serverdatorer, licenser, garantier samt datasäkerhetshårdvara och -programvara. I examensarbetet presenteras teorin ...

 5. Policy Instruments for an Increased Supply of Energy Crops; Styrmedel foer ett utoekat utbud av biobraensle

  Stenkvist, Maria; Widmark, Annika; Wiklund, Sven-Erik; Liljeblad, Anna

  2009-05-15

  At present, energy crops are not commonly used as fuel for heat and power production in Sweden, but as a result of increased competition for biomass, the interest for agricultural fuels such as willow, straw, reed canary grass and hemp increases. The purpose of this study is through a qualitative study that includes a literature study as well as case studies carried out by interviews, with respondents in the agriculture- and energy sectors highlight the conditions for increased production and use of energy crops. The main objective is to propose relevant policy instruments that could increase the production and use of energy crops. The purpose with the proposed policy instruments is that they should serve as a basis for discussions with politicians and authorities regarding the supply of bio fuels through the use of energy crops. The result of the study indicates that the main obstacle for increasing the production and use of energy crops is that the cultivation of energy crops today is unprofitable. To reduce the production costs it is necessary to improve the competitiveness of energy crops, primarily in relation to wood chips. The study shows that there is a potential for reduction of production costs through development of the logistics chain. Policy measures promoting the use of bio fuels exists today, but are not fully used to increase the share of energy crops in the bio fuel energy mix. The reason for this is that they are generally not as cost efficient as alternative bio fuels. It is important that competition issues are addressed, both regarding competition issues between different bio fuels, but also competition issues between various energy crops that exists today. Further obstacles to accelerate the introduction of energy crops at the market are high investment costs for establishment of some of the energy crops. From the analysis in this study, the following policy instruments are suggested in order to increase the production and the use of energy crops within the power and heat sector 1. Financing of practical research and development of the logistics chain including harvesting, bundling, compression, preparation, feeding in (to the power plant), storage and transportation of energy crops 2. Investment support to farmers cultivating energy crops with high investment costs 3. Introduction of a national program for development of regional projects supporting cooperation between actors on the energy crop bio fuel market. 1. Financing of Practical Research and Development of the Logistics Chain To reduce the production costs in order to increase the profitability, support for practical research and development of the logistics chain, which includes harvesting, bundling, compression, preparation, feeding in (to the power plant), storage and transportation of energy crops, is suggested. For the success of practical research, it is important that the research is performed in close cooperation between farmers, entrepreneurs within the logistics chain dealing with harvesting, storage and transport of energy crops and energy companies. One way to achieve such cooperation is that the energy companies take the initiative for common research efforts, since neither the farmers nor the contractors on the market for energy crops normally take part in research projects. Neither do they normally have experience of applying for research funds. Common research efforts are also important to find cost-effective solutions for the entire logistics chain. This means that the financing for the research could be a combination of public support and support from the heat and power sector. 2. Investment Support to Farmers Cultivating Energy Crops with High Investment Costs In order to initially increase the interest in energy crops, contribute to establish a market for production of energy crops and manage high initial investment costs, problem that farmers face at the transition from traditional production of grain to energy crops, a development of the existing investment support scheme to include an additional number of energy crops are suggested. One of the purposes by including an additional number of energy crops within the scheme is that the energy crops with the best condition with respect to the farmer's competence, the logistics entrepreneur's technical preconditions, different quality of the soils and the suitability of different energy crops in different geographical areas can be used in order to increase production and use of energy crops. 3. Introduction of a National Program for Development of Regional Projects Supporting Cooperation between Actors on the Energy Crop Bio Fuel Market. Experiences from bio energy projects both in Sweden and in Finland shows that regional cooperation projects between energy companies, farmers, entrepreneurs within the logistics chain and other actors may by cooperation achieve increased production and use of energy crops.

 6. Viktoptimering av ett kompositchassi till en multimodal lättviktsfarkost

  Sundberg, Erik

  2014-01-01

  This report describes the master thesis project “Weight Optimization of a Composite Chassis for a Multimodal Lightweight Vehicle” which is a part of the Master program in Naval Architecture and a part of a research project at the Centre for Naval Architecture, KTH. Demands on smart and energy efficient transport solutions are continuously increasing. In the Stockholm region the citizens are expected to increase with 25% and the road vehicles with 80% until 2030, putting high demands on the tr...

 7. Integrering av ett främmande språk i matematikundervisningen

  Cano, Cédric

  2009-01-01

  Content and Language Integrated Learning (CLIL) is a relatively new method for learning a foreign language. CLIL programs are growing in popularity and more and more schools are adopting it all around the world. There is still no special education for the teachers working with CLIL, though research suggests it may be an effective method for achieving good results.To get a realistic view of the work of a CLIL teacher, I have interviewed four different mathematic teachers who work at CLIL inter...

 8. Drink! : En analys av The Coca-Cola Company's marknadsföringshistoria ur ett moderniseringsperspektiv

  Hedblom, Karin; Forsgren, Oskar

  2009-01-01

  Drink! The Marketing History of The Coca-Cola Company: A Modernization Perspective examines the development of The Coca-Cola Company’s marketing history, from the founding of the company in 1886 until today. The Coca-Cola Company has been superior on the market for over a century. It has also developed along with the urbanisation of its society, which is interesting in a modernization perspective. The essay investigates the marketing strategies of the company, with focus on three themes: gend...

 9. Att "gilla" ett museum : En komparativ fallstudie av tre museers externa kommunikation

  Persson, Johnny

  2013-01-01

  The aim and purpose of this essay is to study if three museums are using Facebook strategically to promote two-way communication with their target audiences in their external communication. A qual-itative and comparative research method and has been used and communication managers from each of the three museums have been interviewed. These interviews have been transcribed and coded in order to reveal opinions and views on how that particular museum feels about social media and the use of thes...

 10. Ekologiska byggmaterial – ett alternativ? : En analys av några ekologiska byggmaterial

  Furenberg, Andreas; Jörneman, Olof; Holm, Petter

  2007-01-01

  Miljöförstöringen håller på att få allt för stora proportioner, vilket genom bland annat växthuseffekten leder till att vår planet snart är obeboelig för människan. Byggbranschens andel i miljöförstöringen är onödigt stor genom transporter, energianvändning, maskinanvändning och miljömässigt dåliga material. Vår frågeställning är: går det att ersätta de konventionella byggmaterialen med ekologiska sådana? JM vill även få beprövat om de är så bra, miljömässigt, som de tror. Detta ska besvaras ...

 11. Interkulturell kommunikation på ett svenskt sjukhus : Fallstudier av andraspråkstalare i arbetslivet

  Andersson, Helena

  2010-01-01

  In this dissertation I investigate the communication of immigrants employed at a Swedish hospital. The overall aim is to find factors that have a positive effect on their integration into the workplace. The data comprise observations, field notes and approximately 80 hours of audio recordings with five second language speakers made during their everyday activities at work. Since I recorded entire workdays the data include both professional and social interaction, such as meetings, interaction...

 12. Animal Assisted Therapy : ett team i behandling och terapi av barn och unga

  Lantz, Linda; Steénmark, Annika

  2006-01-01

  The main purpose of this examination paper has been to do a review of recent scientific and evaluated studies performed on children 0-15 years of age, treated with an animal as an assistant to the therapist/professional. The key term is Animal Assisted Therapy (AAT). Our focus has been to describe in what fields these kinds of studies have been performed, what the results are and how effective they have been. As a supplement to our study we have performed 8 short telephone interviews with pro...

 13. Analytiker på den svenska aktimarknaden : Ett nätverk av siffermakare

  Murman, Jonas; Seeman, Erik

  2011-01-01

  This study highlights the structures and networks thatexist among financial analysts on the Swedish financial market. The study isbased on nine semi-structured interviews with buy- and sell-side analysts, anindependent analyst and an Investor Relations Manager. The theoretical framework of the study is based on acombination of the research fields Behavioral Finance and Social Studies ofFinance. These two research fields have proven to be a good basis for thequalitative approach used in the an...

 14. Uttorkningsmöjligheter i ett fuktskadat badrum med hjälp av spaltmetoden

  Paunović, Diana

  2011-01-01

  Buildings today are built to maintain a healthy indoor environment and an efficient energy usage which is probably why damages caused by dampness has increased since the 1960’s. A study between year 2008 and 2010 showed that 26 percent of the 110 000 examined houses had damages and flaws caused by dampness that could prove to be harmful later on. This means that one out of four bathrooms risk the chance to develop damages by dampness. Approximately 2 percent of the houses had already develope...

 15. Invandrarkvinnor och medborgarskapsbegreppet i Sverige : en studie av integration ur ett feministiskt perspektiv

  Lind, Karin

  2000-01-01

  The official Swedish interpretation of the concept of citizenship is based on the social-liberal concept of citizenship. According to feminist critique, this interpretation of the concept contains male norms that lead to the exclusion of several groups from full citizenship. There is also a corresponding feminist critique which holds that in the womens´ movement and gender research there are strong norms as well, especially in the form of ethnocentrism. Also, the image of immigrant women in p...

 16. Att konceptualisera ett koncept : Effektivisering av finplanering i BoKlok-projekt

  Lindgren, Tobias; Ringholt, Karolina

  2016-01-01

  This study has been made in associate with Skanska district middle Sweden, Uppsala and their sector BoKlok. BoKlok is a housing concept, developed by Skanska and IKEA. The purpose of the concept is building affordable homes for ordinary people. It is to be done with low costs due to a shorter planning- and projecting process and an effective house building process. In the production process BoKlok executes the building of the houses and Skanska do all the ground work. A part of the ground wor...

 17. Koppardalen : Om historiens plats i omvandlingen av ett industriområde

  Storm, Anna

  2005-01-01

  The empirical focus of this study is the contemporary transition of the industrial area Koppardalen, situated in Avesta in the middle of Sweden. Koppardalen (literary translated “The Copper Valley”) got its name in 1987 when the Avesta municipality bought the area from an iron and steel company. For a century the Koppardalen area, or Norra verken which was its name before 1987, housed production of iron and steel and at its peak employed more than 2000 men. In the beginning of the 1980s, iron...

 18. Immobilisering av extremitetsfrakturer inom ambulanssjukvård : Ett pilotprojekt med SAM-splint

  Edin, Åsa; Danér, Kathrina

  2010-01-01

  Within the ambulance care in Uppsala County a vacuum splint is used to immobilize fractures on extremities. The research available on which method of immobilizing to prefer during pre-hospital treatment is limited.   The purpose of this pilot study was to examine the perceptions of the ambulance personal in Uppsala County on the issue of usability of SAM-splint and vacuum splint when immobilizing extremities. The project was also aimed at researching if SAM-splint could be seen as an alternat...

 19. "Ett arbete som aldrig kommer att sluta" : Mellanchefers upplevelser av det systematiska arbetsmiljöarbetet

  Backström, Lisa

  2014-01-01

  Work environment has been an important part of the Swedish working life for a long time and with the help of the Working Environment Law the work environment is mandatory. The purpose of this study was to gain a deeper insight into how the system of middle managers systematic work environment looks like. The question was: How do six middle managers perceive and deal with systematic work environment? A qualitative study was conducted with six middle managers from a global company. During the a...

 20. Hydraulisk och termisk grundvattenmodellering av ett geoenergilager i Stockholmsåsen

  Landström, Carolin

  2014-01-01

  Geothermal energy can be extracted from an aquifer, where the groundwater is used as heat exchange medium while heat and cold are stored in the surrounding material in the aquifer and to some extent in the groundwater. Application of aquifer storage for the use of geothermal energy is mainly used in large scale facilities and is limited to sites with suitable aquifers in the form of ridges, sandstone and limestone aquifers. Löwenströmska hospital in the municipality of Upplands Väsby, north o...

 1. "Jag blev intresserad av matte" : Ett aktionsforskningsprojekt med formativ bedömning i matematik

  Augustsson Sjögren, Jimmy

  2015-01-01

  This thesis examines the implications of a shorter  intensive action research  project on  the formative assessments  key  strategies  four  and  five  that  are  activating  learners  as  learning  resources  for  one another and activating learners as owners of their own learning.  The research questions were “How do the pupils experience the formative approach?” “What didactic consequences does the formative approach  mean  for  the  role  of  the  teacher?”  and  “How  does  the  formativ...

 2. Användbarhetsundersökning av Omenahotels.com

  MALMSTRÖM, OSKAR

  2014-01-01

  Internet spelar en allt större roll i turismindustrin. Konsumentens roll underlättas då det finns ett överflöde av bokningskanaler och forum för information om destinationer, hotell och tjänster. Bara under åren 2007-2011 växte andelen av kunder som handlat över nätet med 20 procentenheter. År 2011 hade dryga 30% av den finska befolkningen handlat antingen resetjänster eller logi över internet. Detta ger stor orsak till tjänsteleverantören att differentiera sig bland massorna. Omenahotels är...

 3. Pizza till din dörr : - En konkurrensrättslig studie om marknadsavgränsning av den relevanta marknaden för onlinetjänster, särskilt onlinebeställning av mat

  Hagström, Oliver; Thorn, Simon

  2015-01-01

  I uppsatsen undersöks marknadsavgränsningen vid onlinetjänster vilket är ett ämne som uppmärksammats nyligen i ett avgörande från Marknadsdomstolen där inblandade parter var OnlinePizza och Pizza24, som båda är verksamma inom onlinebeställning av mat. Yrkandet kunde inte bifallas på grund av bristande bevisning från den yrkande parten. Författarna har diskuterat hur utfallet av domen kunde blivit om tillräcklig bevisning hade lagts fram.Med stöd av svensk och europeisk rätt samt relevant prax...

 4. Incitamentsstruktur för kunskapsöverföringi ett företag

  Andersson, Jonas; Bilich, Paul

  2011-01-01

  En god kunskapsöverföring inom produktionsföretag är idag en central fråga. Inom industrinses arbetskraften inte längre enbart som en inkomstbringande källa utan även som en insamlingsbas av kunskap och erfarenheter. Detta har sin förklaring i att allt fler företag hargått ifrån en totalfokus på själva produktionsenheterna till att konkurrerar med sina anställdaserfarenheter och kunskaper. Kunskapsöverföring kan ses som en nyckel för ett företags fortlöpandevälmående. Om kunskapsöverföringen ...

 5. Vad är Anime? : Svensk syn på ett japanskt fenomen

  Hansson, Pelle

  2006-01-01

  Syftet med min uppsats är att försöka förmedla hur man ser på anime, ett så typiskt japanskt fenomen, här i väst? Vidare så har jag genom litteraturstudier försökt presentera för läsaren vad anime är för något. Detta görs genom en kort historisk presentation av anime för att sedan djupare visa strukturen i anime, karaktärer, innehåll och slutligen huruvida anime återspeglar nutida oro i det egna samhället. Även en viss diskussion förs gällande anime och dess legitimitet som japanskt kulturarv...

 6. Konsumenters samhällsansvar utifrån ett CSR-perspektiv

  Petkovic, Sanja; Gezici, Emilia

  2014-01-01

  Företags samhällsansvar (Corporate Social Responsibility, CSR) är ett väl debatterat begrepp som uppmärksammats allt mer i bland annat media, men även av företag. Däremot är begreppet konsumenters samhällsansvar inte lika uppmärksammat trots att det finns en interaktion mellan konsumenters- och företags samhällsansvar. Forskare framhåller att det finns bristfälligt med teorier om konsumenters samhällsansvar samt att definitionen är viktig för att fortsätta driva CSR-debatten, vilket gör ämnet...

 7. Employer Branding : Ett gränsöverskridande varumärkesarbete

  Axelsson, Åsa; Granstig, Anna

  2004-01-01

  Bakgrund: Denna uppsats handlar om hur företag ska kunna attrahera framtida kompetens med en ny varumärkesstrategi. ”Employer Branding” är namnet på denna strategi och beskrivs av konsulter som ett medel för företag att via en genomtänkt varumärkesstrategi profilera företaget på kompetensmarknaden. Grunderna i en Employer Branding-strategi innefattar följande aspekter: att kunna attrahera och behålla den bästa kompetensen samt att ena företaget kring sin vision och kultur. Vi har i denna upps...

 8. Tusen och en pall : Formgivning med ett mervärde

  Snellman, Anna

  2013-01-01

  Som examensarbete har jag i samarbete med en åländsk textilhantverkare utvecklat och tillverkat en liten serie sittmöbler. Denna serie består av en pall och en bänk som båda har det där lilla extra. I detta fall en textil som främjar den sociala utvecklingen i Indien, som handvävs på Åland och som i framtiden förhoppningsvis förgyller de finska folkhemmen. Både de teoretiska och praktiska delarna i arbetet fokuserar på etisk design. Jag disponerar arbetet på ett sätt som först behandlar olika...

 9. Överviktiga barns upplevelser av hälsa och lidande

  Ekstrand, Magnus; Ekstrand, Irina

  2010-01-01

  Bakgrund: I bakgrunden beskrivs viktiga begrepp som hälsa, lidande, övervikt, konsekvenser av övervikt, behandling, utsatthet och betydelse av aktivitet. Detta för att läsaren ska kunna förstå vidden av problemet. Studien kommer att inrikta sig på överviktiga barn och ungdomar.Problem: Övervikt hos barn och ungdomar är ett växande problem som leder till flera negativa konsekvenser, många fysiska men även psykiska, andliga och sociala.Syfte: Att beskriva överviktiga barn och ungdomars upplevel...

 10. Bioakkumelering av sedimentassosiert PCB i torsk - Direkte eksponering og eksponering gjennom næringskjeden

  Ruus, A.; Aarre, Ingrid; Hylland, K.

  2009-01-01

  Foreliggende undersøkelse har hatt som mål å evaluere bioakkumuleringen av sedimentassosiert PCB (polyklorerte bifenyler) i torsk, både gjennom næringskjeden og direkte fra diffusjon via vannfasen. Undersøkelsen ble gjennomført som to eksponeringseksperimenter med lang varighet (129 døgn). Gjennomføringen av eksperimentene har vist at det har latt seg gjøre å eksperimentelt undersøke bioakkumulering av fremmedstoffer fra sediment til fisk via ett trinn i næringskjeden når dette gjennomføres s...

 11. Yrkeslärares uppfattningar av begreppet "erfarenhet" inom gymnasieskolans omvårdnadsprogram

  Eriksson, Kerstin; Wernersson, Camilla

  2010-01-01

  I kursplanerna för gymnasieskolans omvårdnadsprogram förekommer begreppet ”erfarenhet” på ett flertal ställe. Detta begrepp är inte definierat i styrdokumenten av skolverket vilket gjorde det intressant att studera närmare. Syftet med denna studie är därför  att beskriva yrkeslärares uppfattningar av kursplanernas begrepp ”erfarenhet” som ingår i gymnasieskolans omvårdnadsprogram.   Omvårdnadsprogrammet förändrades under 1990-talet och praktiken ersattes av APU = Arbetsplatsförlagd utbildning...

 12. Delaktighet är det nya svarta : En fallstudie av internkommunikation under en organisationsförändring och Employer Branding

  Blomkvist, Eelena

  2014-01-01

  Den här uppsatsen bygger på en fallstudie av ett callcenter i en pågående organisationsförändring och ett medvetet arbete med Employer Branding. Syftet var att undersöka vilka internkommunikativa strategier som bolaget använt sig av i inledningsfasen av organisationsförändringen samt det medvetna arbetet med Employer Branding. För att få svar på syftet bygger undersökningen på tre frågeställningar samt vilar mot ett ramverk som tar upp teorier och tidigare forskning i ovan nämnda ämnen. För a...

 13. Översättning av självutvecklat skriptspråk till Lua i spelmotor.

  Rönn, Jimmy

  2012-01-01

  I dagens växande spelindustri är det vanligt att abstrahera ut delar av kodbasen till ett så kallat skriptspråk. Genom dennaskriptdel är det vanligt att det programmeras "in-game"-nära handlingar som kan utvecklas av rena skriptare istället förprogrammerare som istället kan koncentrera sig på att utveckla själva spelmotorn. Det finns en uppsjö av olika skriptspråksom alla har sina för- och nackdelar. Ett av de mest kända språken inom spelindustrin än Lua.  Paradox Interactive har själva utvec...

 14. Stabilisering av insektsangripna möbler : en jämförande studie av konsolidanter

  Nolin, Cecilia

  2009-01-01

  Denna rapport är en jämförande studie av utvalda konsolidanter som används till att stabilisera nedbrutet insektsangripet trä. Av de trägnagande skadeinsekter vi har i Sverige är det främst den strimmiga trägnagaren som är intressant i möbelsammanhang. I rapporten beskrivs den strimmiga trägnagaren, en liten skadeinsekt som kan åstadkomma stor skada om den får verka ostörd. Insekten finns utspridd i hela Europa och är ett stort problem då den angriper alla typer av träslag. Nedbrutet insektsa...

 15. Implementering av en BIM-nytta i förvaltning : Systematisk brandskyddskontroll av handbrandsläckare

  Gaouar, Bachir; Kågas Ramström, Elin

  2014-01-01

  ”BIM i staten” är ett initiativ från de fem statliga byggherrarna. Tillsammans har de bestämt sig för att hitta en gemensam strategi som ställer krav på byggnadsinformationsmodeller. Konsultbolaget Tyréns AB har agerat konsultstöd vid framtagandet av denna strategi. Implementering av en BIM-nytta i förvaltning är en undersökning i att effektivisera ärendehantering inom förvaltning. Effektiviseringen görs baserat på bedömningen av dagens förvaltningsprocess och framtidens hypotetiska förvaltni...

 16. "…ty det är essensen av vad vi håller på med…" : En kvalitativ studie i utveckling av personligt uttryck hos improvisationsmusiker

  Allroth, Måns

  2013-01-01

  Denna studie syftar till att öka kunskapen om vilken syn frilansande och undervisande improvisationsmusiker har kring skapandet av ett personligt uttryck och hur de anser att ämnesområdet kan hanteras i musikundervisning. I bakgrundskapitlet ges en överblick av begreppet personligt uttryck och därefter följer en presentation av tidigare litteratur och forskning inom ämnesområdet. Nästkommande kapitel om teoretisk bakgrund beskriver det sociokulturella perspektivet i egenskap av teoretisk utgå...

 17. Fysiologiska korrelat av ögonrörelser och emotionell exponering hos friska individer : – en experimentundersökning av mekanismer i Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

  Unger, Max Anders

  2008-01-01

  Eye Movement Desensitization and Reprocessing, EMDR, har i psykoterapiforskning visats vara en effektiv behandlingsmetod av posttraumatiskt stressyndrom, PTSD. Däremot är ögonrörelsestimuleringen, som är ett centralt moment i metoden, kontroversiell och dess funktion inte klarlagd. I föreliggande undersökning randomiserades trettiosex friska försökspersoner till en av tre stimuleringsbetingelser: ögonrörelsestimulering, taktil stimulering eller orörligt visuellt stimuli (kontrollgrupp). Stimu...

 18. Hon må väl få behålla sin anorexi då : Behandlares upplevelser av utmaningar och svårigheter i behandling av anorexia nervosa

  Nilsson, Tina; Sandström, Johanna

  2011-01-01

  Anorexia nervosa är en svårbehandlad sjukdom med hög dödlighet (Fichter, Quadflieg & Hedlund,2006). Studiens syfte var att undersöka behandlares upplevelser av utmaningar och svårigheter i behandling av patienter med anorexia nervosa som vid behandlingsavslut har kvarvarande symtom, samt sätta upplevelserna i relation till ett patientperspektiv. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med sju behandlare. Intervjumaterialet analyserades med Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) o...

 19. Effekter av dynamisk skattepolitikk

  Cappelen, Ådne; Jia, Zhiyang; Nesbakken, Runa; Prestmo, Joakim; Thoresen, Thor Olav

  2010-01-01

  Individers atferd påvirkes av endringer i skattesystemet, ofte omtalt som dynamiske effekter. Ved beskrivelser av de økonomiske konsekvensene av skatteendringer er det avgjørende hvor store de dynamiske effektene er og hvilke dynamiske effekter man tar hensyn til. I artikkelen vises det til effekter på offentlige finanser av tre ulike former for reduksjoner i inntektsskatten for personer, beskrevet ved to metodiske innfallsvinkler, en partiell mikrosimuleringsanalyse basert på ...

 20. Indirekt miljöpåverkan inom tjänstesektorn : En intervjustudie om hanteringen av indirekt miljöpåverkan inom några organisationers miljöledningssystem

  Sharifian, Ladan

  2008-01-01

  I och med samhällets utveckling från ett jordbrukssamhälle till ett industriellt samhälle, och vidare till ett tjänste- och kunskapssamhälle har antalet tjänsteföretag växt, och därmed även miljöpåverkan från denna sektor. Tjänstesektorns miljöpåverkan kan delas upp i två delar, en direkt miljöpåverkan kopplat till kontorsverksamheten, såsom energianvändning, samt en indirekt miljöpåverkan, som är ett resultat av tjänstens framtida nytta och bestående värde. Ett vanligt verktyg som svenska fö...

 1. Förskolechefens anavar och uppdrag i ett kommunalt förvaltningsperspektiv

  Anita Eriksson

  2015-12-01

  Full Text Available The revision of the Swedish Education Act and of the Pre-School Curriculum of 2010 involved a demand for improved pedagogical quality and for an alteration and clarification of roles and responsibilities within the pre-school sector. In the revision the responsibilities, authorizations and rights to make decisions of the Heads of Preschool were articulated and clarified. This article describes and discusses how the new responsibilities and tasks of the Heads of Preschool have been interpreted and how the response to the revisions has manifested itself within a framework of municipal public administration. The data used consists of a questionnaire answered by 48 administrative officials with responsibility for education government in different municipalities. The result shows that the Heads of Preschool in a majority of municipalities are faced with increasing responsibilities and a new accountability structure. In order to meet the demands for improved pedagogical quality they are also expected to provide competence development opportunities for preschool staff.2010-års revideringen av skollagen och förskolans läroplan innebar dels ökade krav på pedagogisk kvalitet och dels på en förändrad och förtydligad ansvarsstruktur i förskolan. För förskolechefens del explicitgjordes och förtydligades både ansvar, befogenhet och beslutsrätt. I artikeln beskrivs och problematiseras hur förskolechefens ansvar och uppdrag tolkas och kommer till uttryck i ett övergripande kommunalt förvaltningsperspektiv i samband med dessa revideringar. Data utgörs av en enkätundersökning besvarad av 48 förvaltningstjänstemän anställda i olika kommuner. Resultatet visar att förskolechefen i flertalet kommuner har tilldelats ett stort ansvar när det gäller att tolka och initiera den förtydligade ansvarsstrukturen och skapa förutsättningar i form av kompetensutvecklingsinsatser för förskolepersonalen för att möta de ökade kraven p

 2. Betydelsen av depressiva och schizofrena symptom i neuropsykologiska utredningar

  Stenberg, Jonas

  2010-01-01

  Ett av huvudsyftena vid en neuropsykologisk undersökning är att bestämma huruvida en patients resultat tyder på hjärnskada eller inte. Forskning på psykiatriska patienter har visat att psykopatologi som schizofreni, och i mindre utsträckning depression, är förbundet med kognitiv svikt, medans forskningen på sammanhangen mellan neuropsykologisk prestation och psykopatologi i neuropsykologiska populationer har fått blandade resultat. I tillägg till detta vet man att psykopatologi är en vanlig f...

 3. Utveckling av simuleringsspel för internutbildning inom callcenters

  Johdet, Per; Nygård, Marcus

  2005-01-01

  Examensarbetet utfördes på uppdrag av Qsurvey och syftar till att utveckla ett simuleringsspel som kan användas vid internutbildning inom callcenterbranschen. I arbetet har specifika problem och frågeställningar för callcenterindustri studerats. I utvecklingsarbetet med simuleringsspelet har hänsyn tagits till callcenterbranschens karaktär, både vad gäller resurser och statistik har inspiration hämtats från verkliga callcenters. Huvudsyftet med programmet är att belysa callcenterbranschens ka...

 4. Reducerad kapitalbindning i lager för ettsäsongsbetonat sortiment genom anpassadlagerstyrning : En studie baserad på Sto Scandinavia AB:s centrallager i Linköping

  Krave, Caroline; Josefsson, Lukas

  2012-01-01

  Sto Scandinavia AB är ett dotterbolag till Sto AG som är ett av de marknadsledande företagen inomtillverkning och försäljning av byggprodukter i form av exempelvis golv och väggar. Sto ScandinaviaAB har även de viss tillverkning men den huvudsakliga verksamheten är att marknadsföra och säljaprodukter till byggindustrin. För att kunna leverera sina produkter till kunderna inom önskattidsfönster har Sto Scandinavia fem centrallager på olika platser i Norden.Att ha produkter i lager är en föruts...

 5. Employer branding. : - En fallstudie vid Sandvik AB om uppfattningar av begreppet employer branding och hur detta tillämpas idag och i framtiden.

  Eriksson, Johan

  2012-01-01

  Employer branding är ett begrepp som är aktuellt bland företagen just nu och allt fler väljer att satsa på employer branding som marknadsföringsstrategi. Den här studien handlar om employer branding på Sandvik och begreppet employer branding.Syftet med denna fallstudie av en global koncern är att förklara och beskriva begreppet employerbranding, samt hur man arbetar med detta och vilka framtidsvisioner man har på Sandvik.Studien genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer med ett antal ny...

 6. FLERBOSTADSHUS I STOCKHOLMSSTAD OCH DUBAI : BYGGTEKNIKEN I ETT VARMT LAND OCH ETT KALLT LAND

  Ismail, Noor; Ismail, Tamara

  2011-01-01

  Rapporten behandlar en jämförelse mellan den svenska byggtekniken och byggtekniken i ett varmt land som har de motsatta klimatproblemen, i detta fall Dubai. I den här rapporten beskrivs detaljerat processen hur vi har gått till väga med att projektera två olika tomter med samma värde och area. Ena tomten är belägen på Heleneborgsgatan 10-12 på Södermalm i Stockholm och den andra är på Al-Kuwait Rd. På Bar Dubai i Dubai. Förslaget går ut på att bygga de två planområdena med punkthus (projekter...

 7. En första kartläggning av behovet av en merkantil yrkesskoleutbildning i Sydösterbotten

  Bärdén, Andreas

  2012-01-01

  I lärdomsprovet görs en ansats att kartlägga behovet av merkonomer och merkonomutbildningen bland företag i Sydösterbotten. Det handlar om att skaffa fram beslutsunderlag för en nyorientering i ett utbildningssammanhang. En merkonomutbildning är en andra stadiets yrkesutbildning som innefattar en grundexamen inom företagsekonomi. En merkonom studerar, beroende på utbildningsprogram, bland annat ekonomiförvaltning, kontorsservice, försäljningsteknik och kundbetjäning. Mitt huvudsyfte ä...

 8. Redovisningens användare och änvändning : Externredovisning ur ett småföretagsperspektiv

  Petersson, Eva; Söderberg, Malin; Kviberg, Rebecca

  2007-01-01

  Ofta fokuseras det på större företag i undervisningen, men verkligheten är den att de flesta företag i Sverige är små eller medelstora. Det finns olika definitioner av vad ett småföretag är, men ingen är mer rätt än någon annan och i denna uppsats kommer EU:s definition att användas. Alla företag, stora som små, har någon/några som vill ta del av företagets ekonomiska information. De små företagen har oftast inte lika många intressenter som de stora företagen, och därför är det sannolikt att ...

 9. Ett hus på Mallorca

  Harjula, Mathilda

  2011-01-01

  Mitt examensarbete är en bok med inredningsidéer till min systers lanthus på Mallorca. Arbetet är inte en typisk inredningsplanering, tanken är att boken skall ge husets ägare idéer och inspiration till renoveringen och inredningen av huset. I inredningsplaneringen har jag tagit fasta på att försöka skapa mera ljus och rymd och att hämta inspiration och information ur den gamla österländska läran Feng Shui. Förutom Feng Shui behandlar arbetet allmän fakta om belysning; ljusets betydelse i...

 10. Ordnat införande av metoder i klinisk verksamhet : En studie av försök med dialogmöten inom Landstinget i Östergötland

  Garpenby, Peter; Nedlund, Ann-Charlotte

  2013-01-01

  Denna rapport redovisar hur Landstinget i Östergötland, under medverkan av representanter för Institutionen för medicin och hälsa (IMH) vid Linköpings universitet, under åren 2010 till 2012 utvecklade och prövade ett program där forskningsbaserad kunskap sammanställdes och presenterades vid dialogmöten bland kliniska enheter i landstinget. Avsikten var att anpassa ett program som prövats i provinsen Alberta i Kanada, ” The Alberta Ambassador Program”, till svenska förhållanden. Den styrgrupp ...