WorldWideScience

Sample records for analyse med fokus

 1. Nyttan med Revision : Med fokus på "kundnytteaspekter"

  Mistry, Vibhuti; Avdija, Besnik

  2011-01-01

  Sammanfattning Den 1 november 2010 avskaffades revisionsplikten som innebär att 72 % av aktiebolagen i Sverige har berörts av den nya lagen. Detta medför till att valmöjligheten för fri revision är öppen för privata aktiebolag som underskrider gränsvärdet. Lagen om frivillig revision har påverkat revisorns roll och ansvar samtidigt som själva yrket har förändrats och gått mer mot rådgivning. Därmed har det blivit viktigt att klargöra nyttan med revision för att kunna visa värdet för småföreta...

 2. Flyt i prosjekter - Med fokus på faseoverganger

  Fagerjord, Trond Willy

  2015-01-01

  Forskning viser at effektiviteten i byggebransjen har sunket drastisk de siste tiårene. Det er dermed viktig at det tas grep for å øke effektivitet i byggebransjen. Denne rapporten har til hensikt å bidra til øking av flyteffektivitet på fasenivå i byggeprosjekter. Rapporten viser hvordan flyteffektivitet på tvers av et prosjekts faser kan forbedres. Rapporten tar for seg tre byggeprosjekter som casestudie for forskningen, i tillegg til at det utføres en analyse av Skanskas prosjektmodel...

 3. Statistisk analyse med SPSS

  Linnerud, Kristin; Oklevik, Ove; Slettvold, Harald

  2004-01-01

  Dette notatet har sitt utspring i forelesninger og undervisning for 3.års studenter i økonomi og administrasjon ved høgskolen i Sogn og Fjordane. Notatet er særlig lagt opp mot undervisningen i SPSS i de to kursene ”OR 685 Marknadsanalyse og merkevarestrategi” og ”BD 616 Økonomistyring og analyse med programvare”.

 4. Bedre kvalitet i dagtilbud med fokus på udsatte børn

  Jensen, Bente

  2008-01-01

  En analyse og diskussion af projekter som har fået støtte til at arbejde med udsatte børn i dagtilbud. I analysen trækkes på anden forksning, egne tidligere forskning på området og en række problemfelter og udfordringe4r til det pædagogiske arbejde og miljø trækkes frem og perspektiveres...

 5. En kartläggning av videobloggar med fokus på turism

  Vuori, Jannika

  2016-01-01

  Syftet med detta arbete var att undersöka rese-videobloggars struktur, marknadsföring och personlighet. Jag använde mig av kvalitativ undersökning med en observation och en e-postintervju. Mitt resultat bevisar att det finns mycket gemensamma drag i struk-turen och marknadsföringen i vloggarna. Videorna är strukturerade så att det finns en intro och/eller en outro, specialeffekter och en viss längd. Handlingen är reserelaterad. Google AdSense marknadsför olika företag i deras vloggar och ger ...

 6. Implementering af CSR-tiltag i Rema 1000 - med fokus på at reducere madspild

  Hansen, Julie Egede; Johansen, Marianne Hoel; Jensen, Vibeke Myrtue

  2013-01-01

  Dette projekt omhandler detailkæden Rema 1000s initiativer for at reducere madspild og hvilke udfordringer der er opstået undervejs i implementeringen af disse initiativer. Virksomhedernes Samfunds Ansvar eller Corporate Social Resposibility (CSR) er et begreb der forskriver virksomhederne at tage ansvar for samfundsproblematikker. Rema 1000 har taget aktivt del i samfundsansvaret hvilket bl.a. har udmøntet sig i CSR-tiltag der kan hjælpe kunder med kun at købe det nødvendige og derigennem sm...

 7. Coaching - fokus på samtalen

  Coaching – fokus på samtalen præsenterer forskellige filosofiske og teoretiske perspektiver på coachingsamtalen og indeholder desuden analyser af autentiske coachingsamtaler, som finder sted i en organisatorisk kontekst. Bogens kapitler beskæftiger sig med forskellige tilgange til coaching, som de...... i coachingsamtalen. Coaching – fokus på samtalen er den tredje bog i serien om Organisatorisk Coaching. Den er skrevet af konsulenter, ledere og forskere, som arbejder med coaching i private og offentlige organisationer. Coaching – fokus på samtalen kan bruges på mellemlange og videregående...... uddannelser og henvender sig samtidig til ledere, konsulenter og andre forandringsagenter, der arbejder med coaching i en organisatorisk praksis....

 8. Vindkraft i Sverige : Nuläge och framtidsutsikter med fokus på energilagring

  Berlin, Daniel; Dingle, Marcus

  2015-01-01

  Den här rapporten är gjord för ett kandidatexamensarbete på KTH inom programmet industriell ekonomi med inriktning mot energisystem och hållbar utveckling. Bakgrunden till studien är den ökning av andelen elektricitet i Sverige som genereras från förnybara energikällor, där lagstiftning och politiska mål kring utsläpp av växthusgaser har varit drivande faktorer. Vindkraft är en av dessa förnybara energikällor och produktionen av elektricitet från vindkraft har på senare tid ökat kraftigt i Sv...

 9. Fra kollektiv interessevaretagelse til nye sociale fællesskaber på arbejdspladsen - med særlig fokus på de højtuddannede vidensarbejdere

  Andersen, Vibeke

  2003-01-01

  Den kollektive interessevaretagelse er i fokus i denne artikel, som handler om de moderne vidensarbewjdere med en længerevarende uddannelse. Spørgsmålet er om de nye personalepolitikker overtager tillidsrepræsentanternes rolle på arbejdspladsen, og om der skabes nye fællesskaber til afløsning af ...

 10. Teach First...Statoil later? En empirisk studie av Teach First Norway med fokus på Statoil

  Ovell, Ingvild Almark

  2014-01-01

  Tema og problemstilling: Realfagsmangelen er reell, og det å ha rett kompetanse er essensielt for å holde tritt med konkurransen i det kunnskapssamfunnet vi er en del av. Denne oppgaven har gått i dybden på realfagssatsingen Teach First Norway. En satsing som søker å møte denne samfunnsaktuelle realfagsutfordringen, og bidra til å øke interessen og engasjementet rundt realfag. Teach First Norway er et samarbeid mellom Statoil, Oslo kommune og Universitetet i Oslo. Kandidater med master- eller...

 11. Fokus i dansk skriftsproglig sprogbrug

  Borchmann, Simon

  Den pragmatiske kategori fokus svarer til en prioritering af information. Sådan en prioritering spiller efter alt at dømme også en rolle i sprogforståelsen. Analyserer man imidlertid de foci der realiseres med brugen af dansk skriftsprog, rejser der sig et spørgsmål til med hensyn til på hvilket ...

 12. Virtualisering och Molntjänster med fokus på ett regulativt styrt företag

  Shariat, Amanda

  2016-01-01

  Nu för tiden blir virtualisering och molntjänster allt mer populärt bland företag. Författarens syfte med uppsatsen är att utreda vilka restriktioner ett regulativt bundet företag har vid övergång till virtualisering av de operativa systemen och vilka alternativ som är att föredra. Författaren har använt sig av kvalitativa intervjuer och litteraturstudier. Intervjuerna har genomförts på företaget med lämpliga personer för undersökningen och litteratur studierna bestod av kurslitteratur, veten...

 13. Norske kostholdsanbefalinger av mettet fett, med fokus på anbefalinger om fett i melk til barn : en litteraturstudie

  Bjørgum, Bente

  2015-01-01

  I sin begynnelse var myndighetenes kostholdsanbefalinger basert på å beskytte befolkningen mot ernæringsmangler og underernæring. Hypotesen om at for mye fett i kostholdet, og spesielt mettet fett gir økt risiko for utvikling av hjerte- og karsykdommer har påvirket kostholdsanbefalingene i Norge siden 1970 tallet og helt fram til i dag. Også livsstilssykdommer som diabetes type 2, kreft, fedme og metabolsk syndrom var satt i sammenheng med bruk av fett, og spesielt mettet fett i kosthol...

 14. Sammenhængende forløb for borgere med KOL, med særlig fokus på teknologi

  Vestergaard*, Kitt; Bagger, Bettan; Bech, Lone;

  2014-01-01

  personer med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL), der sikrer mere frihed og ansvar for egen sygdom og dermed forhindrer indlæggelser (3, 4). I et samarbejde mellem KOL Kompetencecenter, University College Sjælland og RUC, og med finansiering af Den Europæiske Fond for Regional Udvikling, undersøges...... Demonstrator program http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/accelerating-innovation/Documents/ehealth-implementation.pdf 2. Danske Regioner, Kommunernes Landsforening, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Social- og Integrationsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet......://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2007/CFF/KOL/KOLanbefalinger-resume.pdf 4. Danske regioner (2013): Bidrag til en ny sundhedspolitik http://www.regioner.dk/Aktuelt/Nyheder/2013/Marts/~/media/Mediebibliotek_2011/SUNDHED/Publikationer%20og%20h%C3%B8ringssvar/Bidrag%20til%20ny%20sundhedspolitik.pdf.ashx 5. A. Niesink et al. (2007...

 15. Nyttan med virtuella provrum : En utvärderingsstudie av virtuella provrum för online-shopping, med fokus på användbarhet.

  Preniqi, Adelina; Morina, Besa

  2009-01-01

  Den relativt nya företeelsen BrandME – I am the brand är en eTjänst som fungerar som ett virtuellt provrum och därmed gör det möjligt att kunna prova på kläder virtuellt. Till sin hjälp har man bland annat använt sig av 3D-grafik samt databaser. BrandME är en produkt av det kanadensiska företaget My Virtual Model, ett företag som har arbetat med att sätta standarder för virtuell identitet sedan år 2000.Då denna företeelse är relativ ny, skapar detta utrymme för undersökning och bedömning om h...

 16. Fokus: Digital

  2014-01-01

  i det digitale domæne – udviklinger, der foregår hastigt og er gennemgribende, og som derfor kræver et nærmere blik på forholdet mellem kunsten og teknologien. Komponistens forståelse af sin metier udfordres – samtidig med at befæstede ideer om kunstværket møder modstand fra nye mediemæssige...... sammenhænge og fra forandrede distributionsformer. Dette betyder ændrede betingelser for både produktion og reception af kunstmusik og lydkunst. Med Digital tager vi udgangspunkt i fire komponisters meget forskellige bud på hvordan teknologien spiller en rolle i arbejdet. Juliana Hodkinson beskriver hvordan...

 17. Digital produktplacering i strålkastarljuset : En jämförande studie med fokus på fenomenets egenskaper, följdeffekter och framtidstron på detsamma

  Karlsson, Therese; Walfridsson, Jacob

  2012-01-01

  Bakgrund: Marknadsföring är ett ständigt föränderligt område, och den tekniska utvecklingen har medfört både problem och lösningar. Digital produktplacering, vilket möjliggör infogning av produkter och varumärken i efterbearbetningen av en film- eller tv-inspelning, kan ses som en lösning på den traditionella produktplaceringens brister. Syfte: Syftet med studien är att presentera en konceptuell jämförelse mellan traditionell och digital produktplacering med fokus på att, inom ramen för det s...

 18. Utvecklingsmöjligheter för mentalvårds- och missbruksarbetet i Pargas : Med fokus på den manliga klienten

  Kjellman, Lina; Andersson, Martina; Blom, Yasmine; Pitkäaho, Kristiina

  2012-01-01

  Examensarbetet ingår i projektet Mannens hälsa och välfärd. Syftet med examensarbetet är att utreda nuläget i Pargas öppna mentalvårds- och missbrukstjänster och deras utvecklingsmöjligheter. Syftet är också att utreda vad god praktik och mångprofessionellt arbete är inom mentalvårds- och missbruksarbete. Dessutom vill vi utreda personalens uppfattning om mannen som klient och hur mansperspektivet beaktas. I examensarbetet utförs kvalitativa intervjuer med personal inom social- och hälso...

 19. Medarbejderes integritetsbeskyttelse i dansk ret - med særlig fokus på databeskyttelse, kontrol og overvågning i den private sektor

  Lind, Martin Gräs

  Bogen beskriver de juridiske regler for arbejdslivets møde med den privates sfære, herunder reglerne for databeskyttelse, kontrol og overvågning, integritetsbeskyttelse, e-mail og internet på arbejdspladsen, straffeattester, referencecheck, Privatansattes ytringsfrihed, alkohol og rygning...

 20. ”DET ÄR MEDARBETARNA SOM GÖR FÖRETAGET” : - utvecklandet av ett kvalitetsledningssystem med fokus på medarbetare i callcenter

  Backman, Helena; Brohage, Sara

  2010-01-01

  Teorier som tar upp medarbetare som en bidragande faktor till produktkvalitet är breda och riktar sig mot företag av varierande storlekar från olika branscher. Författarnas syfte har därför varit att utforma en egen modell för medarbetarkvalitet som inriktar sig specifikt mot företag av liknande storlek inom samma bransch. Undersökningen har gjorts på Länsförsäkringar Uppsalas och Sala Sparbanks callcenter. Modellen presenteras i uppsatsens avslutning som KLSM- Kvalitetledningssystem med foku...

 1. ”Fuck! Han har AWP uppe i Palace.” : En studie om datorspelskommunikation med fokus på svordomar och lånord

  Fredberger, Björn

  2015-01-01

  Svordomar och lånord är vanligt förekommande i kommunikationssituationen kring datorspelande. Syftet med studien är att undersöka dessa och identifiera deras funktion, samt hur kommunikationen påverkas av att handla om både datorspelsvärlden och världen utanför.Analysmetoden bygger på kategorier som utarbetats av tidigare språkforskare. Materialet utgörs av transkriberade inspelningar av fyra grupper datorspelande ungdomar. Resultatet visar ett flitigt användande av både svordomar och lånord....

 2. Fokus: Simon Steen-Andersen

  Simon Steen-Andersen er en af sin generations mest opførte komponister, ikke bare herhjemme men også i udlandet. Successen på scenerne er blevet fulgt op med adskillige hædersbevisninger, bl.a. Carl Nielsen Prisen og Kunstpreis Musik fra Akademie der Künste i Berlin (begge 2013), med prisen for...... bedste orkesterværk ved det nyligt overståede musikdage i Donaueschingen samt med Nordisk Råds Musikpris i 2014. Med dette fokus ønsker Seismograf/DMT at fejre komponisten Simon Steen-Andersen. I både en dansk og i en international kontekst ønsker vi at præsentere og reflektere over et lille hjørne af...... den efterhånden omfattende produktion. Steen-Andersens musik kan overordnet karakteriseres ved, at den konceptuelt spænder over udtryk, der ellers synes modsatrettede: det banale og det intellektuelle, det umiddelbare og det historiske, det legende og det eftertænksomme, det stille og det støjende...

 3. Fokus Fabrikin tarina

  Forsman, Charlotta

  2007-01-01

  Opinnäytetyön tutkimusaihe on selvittää, mikä Fokus Fabrik on. Tutkimustavoitteena on kertoa ja kirjoittaa Fokus Fabrikin tarina. Tutkimusmenetelmänä on käytetty kvalitatiivista eli laadullista tutkimusotetta. Aineiston analyysi ja tulkinta on toteutettu narratiivisella lähestymistavalla, joka vaikuttaa muutenkin kokonaisvaltaisesti läpi työn. Tarinallinen kerrontatapa on valittu siitä syystä että tässä tapauksessa se tukee parhaiten aineistoa. Työssä on käytetty laadullis-induktiivista analy...

 4. Billedsamtale med fokus på empati

  Brandt, Karen Merete

  2003-01-01

  Hvordan kan man bruge billedsamtalen til at udvikle empati? Eksempler på billeder og samtalemuligheder - dansk og billedkunst i indskolingen......Hvordan kan man bruge billedsamtalen til at udvikle empati? Eksempler på billeder og samtalemuligheder - dansk og billedkunst i indskolingen...

 5. Den forbrugerbaserede værdi af en mærkning - med fokus på Svanemærket: Undersøgelsens design, gennemførsel og resultater

  Juhl, Hans Jørn; Poulsen, Carsten Stig

  Denne rapport præsenterer et nyt analysekoncept til overvågning af en mærkningsordnings succes blandt forbrugerne. De to væsentlige elementer i dette koncept er en typologi for forbrugere med forskellige grader af engagement i mærkningsordninger, og en modelbaseret tilgang til måling af den...

 6. Scenarios for the transportation sector's energy consumption in Denmark. Focus on road transport. Documentation report; Scenarier for transportsektorens energiforbrug i Danmark. Med fokus paa vejtransporten. Dokumentationsrapport

  Hethey, J.; Kofoed-Wiuff, A.; Lindboe, H.H.

  2011-05-15

  The purpose of this project was to make a number of predictions of how the Danish energy consumption for transport purposes may evolve until 2035. The analyses include the total energy consumption for passenger and freight transport and transportation-related energy consumption in the production industry. Air and maritime transport and freight trains are not considered in the analyses. Five scenarios have been calculated, including a reference scenario, three technology scenarios (efficiency, electric vehicle, a biofuel scenario), and a combined scenario. For all scenarios, the development of fuel consumption is calculated and CO{sub 2} emissions both locally and totally are presented. The analyses show that the total energy consumption and total CO{sub 2} emission had a peak in 2007, after which the already registered decrease is likely to continue. This continued decline happens in spite of continued growth in transport services, primarily due to the assumed and expected development of more fuel-efficient cars. (ln)

 7. Faktorer som ligger i fokus vid valet av resa

  Lönnberg, Sandra

  2011-01-01

  Syftet med detta examensarbete är att klargöra faktorer som ligger i fokus då kunden väljer och planerar sin resa. Som företag är det av stor betydelse att veta vad som påverkar kundernas val av och planering av resan redan före den äger rum. En stor del av undersökningen kommer att beröra rid/aktivitetsresor då examensarbetets uppdragsgivare säljer denna typs resor. Den teoretiska referensramen är uppbyggd av två huvuddelar, konsumentbeteende inom turismbranschen och turismprodukten. Kap...

 8. Potential and barriers for biogas production in Denmark at widely expanded organic farming with focus on the soil carbon content; Potentiale og barrierer for biogasproduktion i Danmark ved omfattende oekologisk jordbrug med fokus paa dyrkningsjordens kulstofforhold

  Buch Salomonsen, K.

  2000-06-01

  The Ph.D. thesis describes the influence from continued expansion of organic farming systems to the potential for energy production from biogas in Denmark. The project analyses the consequence from three categories of barriers: 1) Practical barriers, 2) The attitude of organic farmers, and 3) Agricultural biological problems. Economic and political barriers are not examined. When the barriers can be quantified, they are included in the calculation of the maximum biogas potential. When not, the implications of barriers are expressed qualitatively. It has been a particular goal to provide new information on whether agricultural biological problems are a barrier to biogas production in organic farming systems. One important question in this connection is whether biogas production has a negative influence on the soil carbon content compared to composting. This question is investigated by an experiment. The project is based on technical and natural science disciplines, with an interdisciplinary basis ranging over energy planning, agricultural science, microbiology, and crop, and animal operation. (au)

 9. Calculation methodology for economic comparison between different land uses. With focus on comparisons between energy crops and traditional crops; Kalkylmetodik foer loensamhetsjaemfoerelser mellan olika markanvaendning. Med fokus paa jaemfoerelser mellan energigroedor och traditionella groedor

  Rosenqvist, Haakan

  2010-02-15

  There are two main objectives to this report. The first is to describe a calculation method for both short- and long-term analysis of crops, as well as present the basis and reasoning around it. Another objective is to create an approach that lay-people can use to compare energy crops with traditional crops in a sufficiently straight-forward and believable manner. The report describes, discusses and develops the technical aspects to the calculation questions around the analysis of crops that are grown only on small area of land today, but have the potential to be grown on much larger areas in the future. The variable costing calculation approach is used in agriculture as decision-support for what should be produced. The present variable costing calculation approach has been reworked and redeveloped in order to be more applicable as a decision-support tool. This includes its use to decide which crop should be grown in both short- and long-term perspectives, as well as for perennial energy crops. A number of items that impact growing economy and how they can be interpreted in the growing calculations are discussed. Some of the examples are: Fertilization effects; Sales commissions/product prices; Storage/reestablishment; Fertilization of P and K; Crop insurance; Labor costs; Machine costs; Timeliness costs; New production chains and unutilized resources; Interest rates; Land costs; Over overhead costs; and Costs which not are annual. The main objective of this report is a methodological question and not to show the absolute profitability for each particular land use alternative. But even though the calculations have been improved for different land uses, there is material that that can even be used for profitability analyses. This has been performed to a smaller degree in this report. The profitability of Salix growing has been studied for a variety of different conditions. For part of the studies have used the entire growing period of 22 years, part with

 10. Set med egne øjne

  Paaske, Karen Annette

  2013-01-01

  Et empirisk pilotprojekt om sygeplejen i primær sundhedstjeneste i et patientologisk perspektiv med fokus på medinddragelse. Det er et kvalitativt metodisk projekt, hvor dataindsamlingsmetoden er videooptagelser med videobrillekameraer. videoerne optaget i en hverdagspraksis og kan anskues som en...

 11. Med lisens til å feile : En analyse av Corporate Governance i norske Tippeligaklubber og tilknyttede selskaper

  Holstad, Freddie Hoff; Larsen, Line Kristine Moen

  2011-01-01

  Denne oppgaven er en studie av Corporate Governance(CG) i Tippeligaen og de tilknyttede selskapene og den er skrevet som en del av debatten om god virksomhetsstyring i norsk toppfotball. Tidligere forskning viste at norske fotballklubber sliter med økonomistyring og har hatt store likviditetsmessige utfordringer de siste årene. Internasjonal forskning viste at det er store utfordringer knyttet opp i mot CG i fotballen, nettopp fordi den består av ulike komplekse mekanismer og eksisterer i en ...

 12. Mindfulness som smertehåndteringsredskab for kvinder med endometriose

  Jensen, Mette Kold; Vedsted-Hansen, Hanne; Hansen, Tia G. B.

  2011-01-01

  Endometriose er en kronisk underlivssygdom med smerter og en række afledte problemer, som ikke nødvendigvis kan behandles med lægelige tiltag. Artiklen argumenterer for, at en mindfulness-baseret tilgang med fokus på smertehåndtering kan anvendes til denne klientgruppe. I vestlig terapeutisk samm...

 13. EEG-teknik i datorspel : En utforskning av tekniken, dess möjligheter och tillämpningar med utgångspunkt i NeuroSkys BCI-headset, samt med fokus på utveckling av eget spel för denna teknik

  Koivuniemi, Leo

  2011-01-01

  Denna rapport har som syfte att samla erfarenhet kring de möjligheter och den potential som finns i den EEG-teknik och de BCI-headset från NeuroSky som använts. Detta görs genom design och utveckling av ett spel som utnyttjar tekniken. Det finns redan idag ett mindre urval av sådana spel, men dessa har samtliga varit av mycket trivial karaktär och med en bristande förmåga att övertyga och engagera. Samtidigt som EEG-teknik når ut till konsumenter, ökar också allmänintresset för mental träning...

 14. Brukermedvirkning i arbeid med individuell plan : - anerkjennelse og krenkelse

  Humerfelt, Kristin

  2012-01-01

  Denne avhandlingen handler om individuell plan i forhold til brukere med rusmiddelproblemer, og med et særlig fokus på brukermedvirkning. Hensikten med studien har vært å få kunnskap om individuell plan er et nyttig redskap for brukere med omfattende rusmiddelproblemer. Dette er problematisert gjennom et fokus på om individuell plan fører til at brukerne mottar koordinerte, helhetlige og individuelt tilpassete tjenester og hva som fremmer og hemmer brukermedvirkning i dette arbeidet. Studien ...

 15. Matrixregning med SAS

  Andersen, Aage T.; Feilberg, Michael; Milhøj, Anders

  IML i SAS anvendes til matrixberegninger som en integreret del af SAS pakken. Den anvendes typisk til matrixberegninger i tilknytning til andre SAS applikationer, fx kan matricer let dannes ud fra datasæt i SAS. Desuden indeholder IML en række videregående matematiske og statistiske subroutiner......, der ikke findes andre steder i SAS.I bogen gennemgås matrixregning svarende til et indledende matematikkursus ved en højere læreanstalt. Den teoretiske gennemgang understøttes og demonstreres konsekvent med IML programmering, så fokus er på praktiske anvendelser af matricer....

 16. Gjensyn med Orff-Schulwerk: et bidrag til nytenkning av musikkdidaktisk analyse

  Sætre, Jon Helge

  2014-01-01

  ABSTRACT. - Orff–Schulwerk revisited: rethinking analysis of music teaching methods and practices. - This article investigates the benefits of analysing music teaching methods and practices by employing perspectives normally associated with aesthetics and philosophy of music. Theories on the meaning of music and on musical action (notably Nielsen 1998) guide a textual analysis of Orff–Schulwerk, which is selected as the case. Orff–Schulwerk is a significant music teaching approach in the rece...

 17. Framveksten av psykiske helsetjenester i Nord med et blikk på sykepleiens utvikling og bidrag

  Åshild Fause

  2013-06-01

  Full Text Available Essayet handler om framveksten av psykiske helsetjenester i Troms og Finnmark fra 1848 til 2010 med et blikk på sykepleiens bidrag til utvikling av feltet.  Til grunn for studien ligger både klausulert kildemateriale, statistikk, fagartikler og forskning.  Framstillinga er periodisert ut fra en analyse av sentrale trekk og kjennetegn ved den daglige ivaretakelsen av mennesker med psykiske lidelser og det kunnskapsgrunnlaget virksomheten kvilte på.  Fokus er retta mot utvikling og endring i Troms og Finnmark, men også nasjonale og internasjonale forhold tas med i framstillinga.  Offentlig forpleining utenfor asyl (privatpleie dominerte feltet fram til Åsgård Sykehus i Tromsø åpna i 1961.  Sjøl om feltet har gjennomgått store endringer, kan en gjenfinne trekk fra tidligere forpleiningsformer i dagens virksomhet.

 18. Sinusitt med intrakranielle komplikasjoner - en litteraturstudie med fokus på symptomatologi og kirurgiske behandlingsmetoder.

  Hammer, Vilde Kaasa

  2014-01-01

  Intacranial complications are a rare but severe complication of the pediatric sinusitis. 3-3,7% of patients admitted to hospital with diagnosis of sinusitis has intracranial complications16,32. Despite high-technology imaging modalities and continuous improvement of management, the morbidity and mortality rates for ICS (Intracranial suppurations) of sinusitis remains significant. The average mortality rate is 3%3,7,10,12,13,17,24,2 and the average morbidity rate is 19% 3,12,14-17,23-25. The m...

 19. Pasienter med tannbehandlingsvegring : en analyse av dagens tilbud i Aust-Agder med forslag til forbedringer, spesielt med tanke på innføring av dyp sedasjon som behandlingsmetode

  2012-01-01

  Det finnes et ikke ubetydelig antall pasienter med tannbehandlingsvegring i Norge. Disse pasientene har ikke noe reelt behandlingstilbud innenfor det offentlige helsevesenet i dag. Vi har kartlagt omfanget av tannbehandlingsvegring og behov for et styrket tilbud til disse pasientene ved hjelp av et spørreskjema sendt ut til samtlige tannleger i Aust-Agder. Omfanget av behandlingsvegring tilsvarer i vår studie omtrent omfanget av dette i andre studier fra inn-og utland. Tannlegenes behandl...

 20. Kvinnliga fitness-atleters berättelser om hur de påverkats av en coach-styrd diet : Med specifikt fokus på tankar och känslor om kroppen samt förhållningssätt till mat

  Almroth, Amanda

  2016-01-01

  Inom sporten Fitness och Bodybuilding tar många atleter hjälp av en coach med tävlingsdieten. Denna studie ämnade undersöka vilken inverkan kvinnliga fitness-atleter upplever att coachen haft på deras förhållningssätt till mat och deras tankar och känslor om kroppen. Detta undersöktes genom fem semistrukturerade intervjuer som tolkades med hjälp av tematisk analys, och resulterade i fyra huvudteman: Coachens maktposition, Förhållandet till mat, Tankar och känslor om kroppen samt Behovet av co...

 1. Inklusion i folkeskolen med musik og musikterapi

  Lindvang, Charlotte

  2014-01-01

  I denne artikel sættes der fokus på nogle af de problemer og udfordringer som knytter sig til kravet om inklusion af børn med særlige behov i den almindelige folkeskole, og der argumenteres for at styrke anvendelsen af musik i forhold til at skabe fællesskab og optimere børnenes opmærksomhed og i...

 2. Vejledning af og støtte til studerende med psykisk sårbarhed

  Grønkjær, Lene Gertsen

  2015-01-01

  Vejledning af og støtte til studerende med psykisk sår-barhed: Fremlæggelse af delresultater fra "Projekt vejledning af og støtte til studerende med psykisk sår-barhed". Delresultaterne har 2 foki: 1 med fokus på hvordan studerende med ADHD og depression beskriver deres læringsforudsætninger i kl...

 3. pubmed.mineR: an R package with text-mining algorithms to analyse PubMed abstracts.

  Rani, Jyoti; Shah, A B Rauf; Ramachandran, Srinivasan

  2015-10-01

  The PubMed literature database is a valuable source of information for scientific research. It is rich in biomedical literature with more than 24 million citations. Data-mining of voluminous literature is a challenging task. Although several text-mining algorithms have been developed in recent years with focus on data visualization, they have limitations such as speed, are rigid and are not available in the open source. We have developed an R package, pubmed.mineR, wherein we have combined the advantages of existing algorithms, overcome their limitations, and offer user flexibility and link with other packages in Bioconductor and the Comprehensive R Network (CRAN) in order to expand the user capabilities for executing multifaceted approaches. Three case studies are presented, namely, 'Evolving role of diabetes educators', 'Cancer risk assessment' and 'Dynamic concepts on disease and comorbidity' to illustrate the use of pubmed.mineR. The package generally runs fast with small elapsed times in regular workstations even on large corpus sizes and with compute intensive functions. The pubmed.mineR is available at http://cran.rproject. org/web/packages/pubmed.mineR. PMID:26564970

 4. Godsleer en skrifleer: Fokus en uitdaging

  Callie F.C. Coetzee

  2012-11-01

  Full Text Available Die keuse van die onderwerp vir hierdie artikel moet teen ‘n bepaalde agtergrond gesien word. In die eerste plek het  dit om die plek en taak van die dogmatiek, waarin die Godsleer en die Skrifleer ‘n besondere plek inneem, gegaan. Dogmatiek is immers die wetenskaplike sisteem van die kennis van God, en God openbaar Hom in besonder deur die Skrif. In die tweede plek het dit oor die aktualiteit van die onderwerp gegaan. Daar word vandag toenemend gepleit vir ‘n nuwe Godsbeeld, wat God se verhouding tot die wêreld betref. Die begrip wat gebruik  word is panenteïsme. Wat die Skrifleer betref, is die vraag na die gesag van die Skrif voortdurend aan die orde. Wat die begrip panenteïsme betref (God in alles en alles in God, in onderskeid van die begrippe deïsme, panteïsme en teïsme, is vanuit die Skrif bevind dat daar geen ineenvloeiing van God en die geskape werklikheid  is, soos die voorstanders van panenteïsme (o.a. die Nuwe Hervorming en Julian Müller in Suid-Afrika bepleit het nie. Wat die Skrifleer betref, het die debat weereens, soos in die 16de eeu, saamgetrek in die vraag of die Bybel die Woord van God is of die ervaring van mense. Die skrywer se eie standpunt het saamgetrek in volledige instemming met die Gereformeerde belydenis soos verwoord in Nederlandse Geloofsbelydenis, Artikel 2–7. Die voorstanders van ‘n nuwe Godsbeeld (panenteïsme het egter in hulle Skrifleer radikaal  van die Reformatoriese tradisie afgewyk. Die fokus en uitdaging vir die Gereformeerde dogmatiek lê in die onverswakte handhawing van die Goddelike gesag van die Woord. In sy Woord openbaar God Homself as die transendente en immanente God (teïsme. Hierdie waarheid het onder andere besondere implikasies vir die leer van die voorsienigheid. Wanneer die dogmatiek, in samewerking met ander relevante teologiese dissiplines en die wetenskap van die wysbegeerte en literatuurwetenskap sy taak verrig, eindig ware teologie in doksologie.Doctrine on God

 5. Skatteaversion:- en retssociologisk og skattepolitisk analyse med hovedvægten på indkomstopgørelsen

  Pedersen, Frank Høgholm

  2000-01-01

  The title of the dissertation is »Tax-aversion – a Sociology of Law and Tax Policy Analysis with Emphasis on the Tax Base«. Sociology of law is the basis of the dissertation, which makes it natural to apply a broad social scientific approach. The superior purpose of the dissertation is to examine whether certain forms of income particularly give rise to aversion. The analyses of the problems are based on the theory about system and lifeworld of the German social scientist and philosopher Jürg...

 6. Homoseksuelle med anden etnisk baggrund end dansk - et speciale med særlig fokus på identifikationsfasen

  Dræby, Ditte

  2009-01-01

  The problem statement of this thesis is as follows: How do you communicate with young homosexuals of non-Danish origin who are in a phase of identification, in order for them to see club “Sabaah” as a meeting point for like-minded people and to develop an identity on their own premises? To answer the question of how one communicates with this target group, it is necessary to determine what being in a phase of identification implies for this exact group. The process of identifying one self as ...

 7. Med tvivlen som følgesvend: En analyse af omfang af og kilder til studietvivl blandt studerende

  Kim Jesper Herrmann

  2015-08-01

  Full Text Available De senere års uddannelsespolitiske initiativer har belønnet studerende, der er hurtige til at vælge en videregående uddannelse, og som holder fast i den uddannelse, de nu engang har valgt. At vælge uddannelse er imidlertid ledsaget af tvivl, og nyere dansk forskning har vist, at studerende vedvarende forhandler deres position på uddannelsen. I dette studie undersøgte vi, hvor stor en andel af aktive universitetsstuderende, der stadig var i tvivl om deres valg af studie, og vi undersøgte baggrunden for denne tvivl. På baggrund af en kvantitativ analyse af svar fra 4.339 studerende på Aarhus School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet, fandt vi, at en tredjedel af de studerende, selv efter optagelse på deres uddannelse, stadig var i tvivl om, hvorvidt de havde valgt det rigtige studie, og at dette gjaldt for førsteårsstuderende såvel som for studerende på femte år. Analysen viste yderligere, at studietvivl var mere udbredt blandt studerende, som havde (i svært ved at se det interessante og relevante i fagene; (ii lav tiltro til egne akademisk evner; (iii opnået lave karakterer ved forudgående eksamener på universitetet. I artiklens perspektivering diskuterer vi, hvorvidt studietvivl må betragtes som et almindeligt og uproblematisk studie- og livsvilkår eller, om studietvivl må antages at være problematisk. Recent reforms of the Danish education system tend to favour those students who are quick to decide what higher education course they want to study and then stick to their decision. However, research has shown that the process of course selection and completion is not always linear and that students continuously negotiate their position in their study programme. In this study we examined how current university students experienced doubt about their choice of programme, and we examined the context surrounding this doubt. Based on a quantitative analysis of answers from 4339 students at the Aarhus School of

 8. Euricterus. En europaeisk icterusdatabase med fokus på den danske andel

  Jørgensen, Georg; Andersen, Inger Bak; Black, Eva; Bonnén, Helen; Dawids, Steen G.; Hilden, Jørgen; Jacobsen, Bent A.; Krarup, H B; Malchow-Møller, Axel; Matzen, Peter; Poulsen, Lene O.; Tage-Jensen, U

  1997-01-01

  Clinical and biochemical data were collected prospectively from 8032 jaundiced patients to form a database as part of a EU-supported project on computer-aided diagnosis. Patients were recruited prospectively from centres in all EU-countries and some other countries as well. Five hundred and twenty......-eight jaundiced patients were collected from four centres in Denmark. Alcoholic cirrhosis, acute alcoholic liver disease and malignancy of the pancreas or the biliary tract were more common in the Danish data base: 49% of cases in Denmark as compared to 30% of cases in the international database. Viral hepatitis...

 9. ”Matematik finns överallt och ingenstans” : Med fokus på pedagogernas arbete

  Lennartson, Agneta

  2014-01-01

  The aim is to find out how teachers apply the knowledge they get from mathematics pilots in preschool and from mathematics developer in the municipality, as well as how they work further towards the children with mathematics. The study is based on qualitative interviews with two teachers, one mathematic pilot and one mathematic developer. I used the semi-structured interview questions. The results show that teachers believe that mathematics pilots will inspire the teachers in their work with ...

 10. MAPP-konference med fokus på branding af fødevarer

  Stacey, Julia

  2002-01-01

  Branding af fødevarer har været aktuel i de seneste år, men branding har en lang historie bag sig. Konceptet opstod under den industrielle revolution. Her dannede masseproduktion og nye former for distribution grundlag for nye måder at kommunikere på mellem fødevareproducenter og forbrugere. De...... seneste fem til ti år har interessen for branding af fødevarer nået nye højder - både inden for forskning og i fødevarevirksomhedernes hverdag. Mærker skaber præferencer Traditionelt hjælper et mærke forbrugerne til at gøre brug af tidligere erfaringer. Mærker hjælper forbrugerne til at genkøbe fødevarer......, der er sunde og smager godt. De vil også vide, hvordan fødevarer bliver produceret, markedsført osv. De vil have indsigt i producentens strategi og værdigrundlag samt fødevarernes symbolske, sociale og psykologiske betydning. Ingen af disse aspekter kan ses eller lugtes. De baserer sig udelukkende på...

 11. God klasseledelse -med fokus på ferdigheter som har betydning for egen klasseledelse.

  Hestmark, Camilla

  2013-01-01

  The main purpose with this thesis was to develop classroom management. I wanted to find out how to become a better classroom manager and I was interested in what kinds of skills that are required to achieve this. My main issue with this thesis is therefore: What kinds of skills are essential to practise good classroom management? My next issue is: What kinds of skills do I need to develop to improve my classroom management in the future? Trough this thesis I desired to fi...

 12. Systemisk inflammasjon etter traume: Alarminer som aktivatorer av immunresponsen - med fokus på HMGB1.

  Skaga, Erlend

  2014-01-01

  Objectives: Systemic inflammatory response syndrome (SIRS) is commonly seen after sterile traumatic injury and may lead to multiple organ failure and death. Endogenous molecules termed alarmins are released following cellular stress or injury and activate the response. This literature review will discuss the mechanisms in immune system activation after trauma and compare to similar mechanisms in sepsis, with special focus on High mobility group box 1 (HMGB1). Possible future treatment options...

 13. Klasseledelse : med fokus på en tydelig ledelse av undervisningen og elevenes atferd.

  Grydeland, Elin

  2011-01-01

  SUMMARY The learning environment has recently been a major focus in the school organization. New theories and research have been developed in this field, and the learning environment has also been a priority by the Norwegian Directorate for Education and Training. Studies show that Norwegian students hold a relatively low academic level compared with countries similar to Norway. There are also reports of noise in Norwegian classrooms. At the same time, research shows that the teacher is th...

 14. Konsekvenser af kollektiv vold med saerlig fokus på kønsperspektivet

  Helweg-Larsen, Karin; Kastrup, Marianne C

  2006-01-01

  There is increasing focus on the gender perspective related to the consequences of collective violence. Women run a greater risk of being victims of sexual violence, but few studies have focused on gender differences with respect to physical violence, sexual violations and the impact on health...

 15. Design inom olycks- och krishanteringsområdet med fokus på ledning

  Tehler, Henrik; Berndt, Brehmer

  2013-01-01

  Emergency and crisis management research is tightly coupled to practical problems. Yet, within that research tradition, surprisingly little has been done in terms of developing a practice of design research. The present report presents literature surveys aimed at investigating how, and to what extent, such research has been conducted. Although the focus is on command and control problems the material is also valid for other types of crisis management research. The report contains informati...

 16. Vindkraftsturism : En studie av teknisk turism med särskilt fokus på vindkraftsparker

  Natanaelsson, Anna

  2014-01-01

  This study investigates and describes the phenomenon of ‘technical tourism’, in the case of wind power plants in Sweden. The main purpose of the study is a greater understanding of a field which to date has remained largely uncharted. Technical tourism is a type of visits to a production site, where the technical aspect of the production is the main focal point for the visitor. The definition of technical tourism is based on concepts within ‘Industrial tourism’. Technical tourism is argued to...

 17. Konfigureringssystemer for kundetilpassede serviceydelser – med fokus på industrielle servicekontrakter

  Christensen, Tim Teglgaard

  This PhD thesis explores mass customized service level agreements (SLAs) and is to be considered as a study in mass customized services related to physical products. The overall goal of this thesis has been to extend the research carried out at DTU Management to also include services – more...... the sales and delivery of services. Problems which, among other things, are connected to the characteristics that make services different from tangible products (intangible, difficult to standardise, simultaneous production/ consumption and perishable). Generally seen, some of the most difficult...... Service Level Agreement. In addition, the PhD thesis describes how mass customized services can minimize the identified problems related to the sales and delivery of services, including the advantages/disadvantages observed. The thesis is first and foremost to be considered as a further development of the...

 18. Danske børn med sprogforstyrrelser

  Sundahl Olsen, Lone

  2013-01-01

  Denne afhandling sætter fokus på en gruppe af danske børn med specifikke sproglige vanskeligheder (SLI). Fælles for disse børn er, at de har en normal IQ og ingen påviste neurologiske, følelsesmæssige, sociale eller fysiske vanskeligheder; men dette til trods tilegner disse børn sig ikke sproget......) 18 kontrolbørn med upåfaldende sprog i alderen 5;0 til 9;0 år matchet til børnene med SLI på alder. (3) 9 kontrolbørn med upåfaldende sprog i alderen 4;2 til 6;5 år matchet til børnene med SLI på score i en grammatisk forståelses test (TROG-2DK). Børnenes sproglige og kognitive færdigheder blev...... uoverensstemmelse mellem krav og ressourcer i forbindelse med håndteringen af opgaver, der stiller krav til kognition. De opgaver og test som i dag anvendes i klinisk- og forskningsmæssigpraksis stiller ofte forskellige krav til sproglige og generelle kognitive færdigheder, derfor bør denne viden om forekomsten af...

 19. Digital kommunikation med den offentlige sektor

  Berger, Jesper Bull; Andersen, Kim Normann

  Denne rapport sammenfatter hovedresultaterne af en undersøgelse gennemført i juni måned 2013 om besvarelse af e-mail og digital post i den statslige, regionale og kommunale sektor. Allerede med eDag3 1. nov. 2010 skulle alle myndigheder have oprettet en digital postkasse, som borgerne kunne skrive...... til. I denne undersøgelse sættes der fokus på myndighedernes besvarelse af den digitale post. Digital post blev bl.a. etableret som et alternativ til almindelig e-mail for at det offentlige kan kommunikere med borgere og virksomheder på en sikker måde, dvs. uden at uvedkommende kan få adgang til...... følsomme oplysninger. Fokus for undersøgelsen er hvordan håndterer myndighederne besvarelserne i den digitale postkasse: svarer de på digital post og e-mail, hvor hurtigt svarer de og er svarene brugbare? Undersøgelsen medtager myndighedernes besvarelse af digital post og e-mail, dels for at kunne...

 20. Musikterapi som behandlingsform : - en intervjustudie med yrkesverksamma musikterapeuter

  Tess, Glöckner

  2015-01-01

  Denna studie handlar om musikterapi som möjlig behandlingsform i svensk kontext. Syftet är att utforska terapiformen och dess användningsområden, med fokus på hur den kan fungera inom missbrukarvården i Sverige. Musikterapin kontrasteras mot verbala behandlingsmetoder och andra terapier. Studiens empiri utgörs av sju intervjuer med människor verksamma inom det musikterapeutiska arbetsfältet. Tre av dem är utbildade vid kungliga musikhögskolan och arbetar inom den psykodynamiskt inriktade musi...

 1. Musikterapi med personer med demens

  Ridder, Hanne Mette Ochsner

  2014-01-01

  Musikterapi er forholdsvist velkendt i forhold til mennesker med neurologiske problemstillinger som erhvervet hjerneskade eller demens. Delkapitlet her giver et bredt helserelateret og udviklingspsykologisk perspektiv på neurologiske problemstillinger som følge af forandringer i hjernen. Derfor i...

 2. Besætningens forsyning med vitaminer og mineraler – case studier og model

  Mogensen, Lisbeth; Kristensen, Troels; Jensen, Søren K; Søegaard, Karen

  2010-01-01

  I FØJO3 projektet ECOVIT undersøges, hvorvidt det er muligt for en bedrift med økologisk mælkeproduktion at blive selvforsynende med vitaminer og mineraler. I projektet indgik et samarbejde med 5 private gårde med mælkeproduktion. På disse gårde blev der fundet en positiv sammenhæng mellem indholdet af vitaminer i det producerede grovfoder og indholdet i den mælk, der blev produceret heraf. Der er udviklet en model til at beregne det forventede indhold af vitaminer (fokus på A og E) og m...

 3. Kvantitativ analyse med høyoppløselig væskekromatografi og tandem massespektroskopi på perfluoroktansyre og perfluoroktansulfonat i vann behandlet med aktivt kull og karbonfiber ved ulike betingelser

  Grefstad, Anders Philip

  2015-01-01

  Perfluoroktansulfonat (PFOS) og perfluoroktansyre (PFOA) er to perfluorerte forbindelser som har blitt mye brukt til overflatebehandlingsformål i industrien. I høye konsentrasjoner har begge stoffene vist seg å være skadelige for naturen og mennesker. Det er derfor ønskelig å finne gode metoder for å redusere risikoen for kontaminering i mennesker og andre levende organismer. Hovedmålet med denne oppgaven har vært å finne optimale betingelser for fjerning av PFOS og PFOA i ferskvann ved bruk ...

 4. Bosetting av flyktninger : En analyse av bosetting av flyktninger og personer med opphold på humanitært grunnlag i Horten og Lørenskog kommune

  2008-01-01

  Tema for oppgaven er bosetting av flyktninger og personer med opphold på humanitært grunnlag i Horten og Lørenskog kommune. Bosettingsarbeidet i Norger er basert på kommunal frivillighet. Hvert år sender Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDi) en henvendelse til landets kommuner med en anmodning om å bosette flytkninger. Kommunestyret vedtar deretter hvor mange de ønsker og bosette. Vedtaket om antall flyktninger kommunen velger å bosette er ikke bindende og kommunene er ikke forpliktet...

 5. Forskning i mediesprog - teorier, modeller og analyser

  Frandsen, Finn

  1996-01-01

  Kritisk præsentation af den nyeste forskning i mediesprog med fokus på det teoretiske grundlag og de opstillede analysemodeller (Teun van Dijk og teorien om tematiske makrostrukturer/skematiske superstrukturer, Allan Bell og sociolingvistikken, Roger Fowler og den kritiske lingvistik samt Norman...

 6. THE MONGOLIAN MEDIA LANDSCAPE

  Nielsen, Poul Erik; Redl, Anke; Ziyasheva, Dana

  Analyse af det mongolske medielandskab med fokus på medieudbuddet og mediernes rolle i demokratiseringsprocessen......Analyse af det mongolske medielandskab med fokus på medieudbuddet og mediernes rolle i demokratiseringsprocessen...

 7. Fokus på voksenlæreren

  Wahlgren, B.; Danneskiold-Samsøe, S.; Hemmingsen, L.;

  På baggrund af interview med voksenundervisere der har deltaget i kvalificeringsforløb beskrives udbyttet af forløbene og den senere anvendelse. De undersøgte kvalificeringsforløb var et alment voksenpædagogisk kursus (AVG), et forløb under den etårige voksenunderviseruddannelse, et efteruddannel......På baggrund af interview med voksenundervisere der har deltaget i kvalificeringsforløb beskrives udbyttet af forløbene og den senere anvendelse. De undersøgte kvalificeringsforløb var et alment voksenpædagogisk kursus (AVG), et forløb under den etårige voksenunderviseruddannelse, et...

 8. Aktuella teman gällande barn med ADHD och ergoterapeutiska interventioner

  Puotila, Nathalie

  2014-01-01

  Syftet med denna studie var att kartlägga vad aktuell ergoterapeutisk forskning har fo-kuserat på gällande barn med ADHD och ergoterapeutiska åtgärder mellan åren 2008-2013. Forskningsfrågorna delade upp studiens fokus i personrelaterade, miljörelaterade och aktivitetsrelaterade faktorer som ergoterapeuter bör fokusera på enligt forskning. Metoden för arbetet var en systematisk litteraturstudie i form av en forskningsöversikt. Som analysmetod användes en innehållsanalys och som teoretisk refe...

 9. Arbejdet med at optimere arbejdet

  Lystbæk, Christian Tang

  2014-01-01

  Optimering har en lang historie i arbejdslivet. Artiklen analyserer forskydninger i semantikkerne og teknikkerne omkring arbejdet med at optimere arbejdet i Human Resource Management. I HRM-litteraturen er det udbredt at skelne mellem to forskellige tilgange til arbejdet med at optimere arbejdet...... som et potentiale, der skal udvikles gennem løbende kompetenceudvikling i arbejdslivet. Ofte betegnes disse ofte for en ”hård” hhv. ”blød” tilgang (Storey 1992) eller en ”high performance” hhv. ”high commitment” tilgang til HRM (Legge 2005). Nærværende artikel videreudvikler denne analyse ved at...

 10. MedSun Reports

  U.S. Department of Health & Human Services — The Medical Product Safety Network (MedSun) is an adverse event reporting program launched in 2002. The primary goal for MedSun is to work collaboratively with the...

 11. Omkostningseffektivitet ved hypertensionsbehandling med Losartan i Danmark

  Keiding, Hans; Hildebrandt, Per; Burke, Thomas;

  2006-01-01

  Formålet med denne analyse var set såvel fra samfundets som fra det danske sundhedsvæsens perspektiv at evaluere omkostningseffektiviteten af losartan sammenlignet med atenolol ved behandling af hypertension, baseret på Losartan Intervention For Endpoint (LIFE)-undersøgelsens data Udgivelsesdato...

 12. Omsorg om naturen : Om NO-utbildningens selektiva traditioner med fokus på miljöfostran och genus

  Svennbeck, Margareta

  2004-01-01

  This thesis is intended as a contribution to the discussion about science education, especially with regard to how care for nature can be understood, to what extend care for nature is included or excluded in the science education discourse and the importance of this in regard to an environmental education and a gender perspective. The empirical part of the thesis is carried out as a case study, where the discourse of physics is studied as a case within the discourse of science education. The ...

 13. Rousseau vivant: en aktualisering af Émile med fokus på det lidenskabelige fænomenfelt

  Ulla Thøgersen

  2013-07-01

  Full Text Available The paper focuses on Rousseau’s understanding of passionate life and especially his interpretation of erotic desire in Émile. The main argument presented is that Rousseau by his studies of erotic desire gives us at present day the possibility of radicalizing our understanding of human being in pedagogy. Firstly, by allowing us to rethink passions as important phenomena in human life and secondly, by understanding pedagogical practice as an arena which is part of forming passions, including erotic desire.

 14. Rousseau vivant: en aktualisering af Émile med fokus på det lidenskabelige fænomenfelt

  Ulla Thøgersen

  2013-01-01

  The paper focuses on Rousseau’s understanding of passionate life and especially his interpretation of erotic desire in Émile. The main argument presented is that Rousseau by his studies of erotic desire gives us at present day the possibility of radicalizing our understanding of human being in pedagogy. Firstly, by allowing us to rethink passions as important phenomena in human life and secondly, by understanding pedagogical practice as an arena which is part of forming passions, including er...

 15. Spiseoliers effekt på blodlipider og risiko for iskaemisk hjertesygdom med saerlig fokus på olivenolie. En litteraturgennemgang

  Jespersen, L; Jakobsen, M U; Hasseldam, Henrik; Marckmann, Peter

  2001-01-01

  The European Union is financing a large-scale campaign, in which olive oil is represented as the optimal fat for dietetic prevention of coronary heart disease.......The European Union is financing a large-scale campaign, in which olive oil is represented as the optimal fat for dietetic prevention of coronary heart disease....

 16. Hvad findes der af litteratur om vejledning? – Litteratursøgning med fokus på publicerede, evidensbaserede studier

  Gitte Wichmann-Hansen; Berit Eika; Anne Mette Mørcke

  2007-01-01

  Vejledningen i universitetsregi lever et usynligt liv. Den er ikke formelt beskrevet på universiteterne, og den foregår i det, som både vejledere og studerende opfatter som et intimt rum. Men hvad findes der egentlig af erfaringsbaseret litteratur på området? I denne artikel beskriver artiklens forfattere resultaterne af en litteratursøgning, som de har udført i danske,nordiske og internationale databaser.

 17. Hvad findes der af litteratur om vejledning? – Litteratursøgning med fokus på publicerede, evidensbaserede studier

  Gitte Wichmann-Hansen

  2007-04-01

  Full Text Available Vejledningen i universitetsregi lever et usynligt liv. Den er ikke formelt beskrevet på universiteterne, og den foregår i det, som både vejledere og studerende opfatter som et intimt rum. Men hvad findes der egentlig af erfaringsbaseret litteratur på området? I denne artikel beskriver artiklens forfattere resultaterne af en litteratursøgning, som de har udført i danske,nordiske og internationale databaser.

 18. Uppvärmning av nybyggda villor - med solfångare och pellets

  Sjöström, Caroline

  2010-01-01

  Boverket har från och med januari 2010 skärpt energikraven vid nybyggnation. De nya kraven har tillsammans med stigande energipriser och ett ökat miljömedvetande i samhället, satt fokus på att bygga täta och välisolerade hus. Detta beskrivs i arbetets inledning. Samtidigt bör husets uppvärmning och ventilation vara energieffektiv och förnybara energikällor användas, som solenergi och biobränslen. Syftet med rapporten är att analysera om solfångare i kombination med en pelletspanna eller -kami...

 19. Virtuelt skrivebord med open office

  Nielsen, Kurt Gammelgaard

  2009-01-01

  SDUs erfaringer med projektet Port 22: en virtuel platform med Open Office som kontorpakke til studerende.......SDUs erfaringer med projektet Port 22: en virtuel platform med Open Office som kontorpakke til studerende....

 20. Uranium enrichment using laser and plasma separation - an analysis focussing on export control; Urananrikning med laser och plasmaseparation - en analys med fokus paa exportkontroll

  Oliver, Lena; Wilhelmsen, Katarina; Wirstam, Jens (Swedish Defence Research Agency, FOI, Stockholm (SE))

  2007-07-01

  The Swedish Defence Research Agency, FOI, has under contract work financed by the Swedish Nuclear Power Inspectorate, SKI, performed a study on uranium enrichment by laser-based processes and plasma separation. None of these processes are at present used on an industrial scale for uranium enrichment. However, these are processes of high efficiency which implicates that plants employing any of these processes for production of fissile material for nuclear weapons can be small in size and easily hidden. This has also been the case for laser enrichment. Special emphasis has been put on the understanding of the governing physical principles of the different processes. In the report the AVLIS and MLIS processes are described in some detail while CRISLA and SILEX are treated in less detail. The plasma separation process is described in a separate section. Limiting physical parameters for the different processes are discussed and equipment relevant to the different technologies is described. Further, some indicators of the different processes are identified and listed. In the final chapter known research programs where these processes have been used are listed. Since none of the described technologies has been used on an industrial scale, information on plant design and running is scarce

 1. Mödrar och patriarkat : – En kvalitativ studie med fokus på mammor i familjer med starkt patriarkala traditioner.

  Oliver, Anna; Zengin, Özlem

  2008-01-01

  The aim of this study was to investigate how mothers in families with strong patriarchal traditions see their role as a mother and as a woman. The study is built upon two main questions: What are the expectations of your family and your immediate environment on you as a mother and as a woman? And what does “honour” mean for you as a mother and as a woman? In our paper we had as a starting point a gender perspective that was further on applied in defining our research question. We are also giv...

 2. Sammenhængende forløb for patienter med KOL, med særlig fokus på teknologi

  Vestergaard*, Kitt; Bagger, Bettan; Bech, Lone;

  2014-01-01

  /e-health-implementation Case study: UK Department of Health: Whole System Demonstrator program http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/accelerating-innovation/Documents/ehealth-implementation.pdf 2. Danske Regioner, Kommunernes Landsforening, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Social- og...... KOL. http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2007/CFF/KOL/KOLanbefalinger-resume.pdf 4. Danske regioner (2013): Bidrag til en ny sundhedspolitik http://www.regioner.dk/Aktuelt/Nyheder/2013/Marts/~/media/Mediebibliotek_2011/SUNDHED/Publikationer%20og%20h%C3%B8ringssvar/Bidrag%20til%20ny%20sundhedspolitik...

 3. Nostalgitrip med Pikachu

  Konzack, Lars

  2016-01-01

  Sommeren 2016 vil blive husket for den omsiggribende dille, Pokémon Go, med over 100 millioner downloads. Tusindvis af især børn og unge, men også forældre med barnevogne og hele familier, kunne pludselig ses på gader og stræder, i parker og grønne områder med en smartphone i hånden på jagt efter...

 4. Processeringsoptimering med Canons software

  Precht, Helle

  2009-01-01

  . Muligheder i software optimering blev studeret i relation til optimal billedkvalitet og kontrol optagelser, for at undersøge om det var muligt at acceptere diagnostisk billedkvalitet og derved tage afsæt i ALARA. Metode og materialer Et kvantitativt eksperimentelt studie baseret på forsøg med teknisk og...... humant fantom. CD Rad fantom anvendes som teknisk fantom, hvor billederne blev analyseret med CD Rad software, og resultatet var en objektiv IQF værdi. Det humane fantom var et lamme pelvis med femur, der via NRPB’ er sammenlignelig med absorptionen ved et femårigt barn. De humane forsøgsbilleder blev...

 5. Miljøfaktorers betydning for ungdoms opplevelser på gård. En kvalitativ undersøkelse med ungdom i interaksjon med hest.

  Flatekval, Stine Jeanett; Berge, Ina Birgitte

  2011-01-01

  Sammendrag: Gården har lenge vært brukt som arena for rekreasjon og aktivitet og det blir stadig mer fokus på gårdens effekter på menneskers helse og velvære. Gården inneholder et mangfold av aktiviteter og arbeidsoppgaver hvor mennesker har kontakt med dyr og natur. Ungdomstiden handler om en utviklingsfase hvor ungdommen blir påvirket fra både indre og ytre faktorer. Hvordan ungdom mestrer denne utviklingsfasen har stor betydning for helsen senere i livet da det er i denne...

 6. Meningspause med forstyrrelser

  Dehs, Jørgen

  1986-01-01

  Jürgen Habermas: "Der philosophische Diskurs der Moderne" - Æstetikken som krisesymptom, opgør med den fornuftskritiske tradition.......Jürgen Habermas: "Der philosophische Diskurs der Moderne" - Æstetikken som krisesymptom, opgør med den fornuftskritiske tradition....

 7. På vej med sproget

  Pedersen, Michael Svendsen

  Med udgangspunkt i et konkret undervisningsforløb, "Forberedelse til SOSU", hvor kvinder med anden etnisk baggrund end dansk forberedes til at tage en SOSU-uddannelse gennem en kombination af praktik og sprogundervisning, undersøges forskellige læringsdimensioner - kognitiv sprogtilegnelse...

 8. Unge med en twist

  Sørensen, Bo Wagner; Madsen, Diana Højlund

  Rapporten er baseret på gruppeinterview med 33 unge med etnisk minoritetsbaggrund. De unge er blevet spurgt om uddannelses- og erhvervsønsker og berører en række emner som familie, ligestilling, diskrimination og integration....

 9. Att bemöta kvinnor med anorexia nervosa

  Erlandsson, Christian; Heiler, Linnéa; Henningsson, Sofie

  2005-01-01

  Studiens syfte har varit att se vad kvinnor med anorexia har för behov av och hur de upplever närståendes/vårdares omtanke och omsorg, och hur dessa ser på kvinnornas behov. Studien är en litteraturstudie där tre skönlitterära böcker som följer tre kvinnor drabbade av anorexia granskats. I bakgrunden framkommer att enligt Världshälsoorganisationen har skolbarnens hälsovanor förandrats sedan 1980-talet, då framförallt hos flickor. Idealvikten har blivit lägre och skönhetsidealen står i fokus h...

 10. DailyMed Webservices

  U.S. Department of Health & Human Services — The DailyMed RESTful API is a web service for accessing current SPL information. It is implemented using HTTP and can be thought of as a collection of resources,...

 11. PubMed

  U.S. Department of Health & Human Services — PubMed comprises more than 26 million citations for biomedical literature from MEDLINE, life science journals, and online books. Citations may include links to...

 12. DailyMed

  U.S. Department of Health & Human Services — DailyMed provides high quality information about marketed drugs. This information includes FDA labels (package inserts). This Web site provides health information...

 13. Det Intelligente Hjem:Et Dansk Energi Producerende Eksperiment Designet med Dagslys

  Hansen, Ellen Kathrine; Olesen, Gitte Gylling Hammershøj; Mullins, Michael

  2013-01-01

  Artiklen sætter fokus på mulighederne for at høste energi direkte fra solen ved brug af intelligente vinduer. Design og udvikling af intelligente teknologier integreret i vinduets design skaber unikke udfordringer og muligheder for at designe bygninger med de bedst mulige omgivelser for mennesker og natur. Gennem en tværfaglig tilgang behandles samspillet mellem dagslys defineret i tekniske termer og dagslys er defineret i æstetiske, arkitektoniske udtryk. Gennem feltstudier af et dansk CO2 n...

 14. Leg med vision

  Munk, Mette; Bertelsen, Katrine

  2011-01-01

  Bogen henvender sig primært til det pædagogiske personale med målgruppen daginstitutioner. Bogen skal stimulere arbejdet med at gøre bevægelse til en integreret del af kulturen i daginstitutioner - at få det pædagogiske personale til - at sætte ord på og spørgsmålstegn ved deres pædagogiske bevæg...

 15. Tunnel Finnsnes - Ingeniørgeologiske vurderinger: Spesiell fokus på mixed-face tunnel

  Kolstad, Pål

  2010-01-01

  Dette prosjektet er skrevet som en master-/ diplomoppgave ved NTNU i Trondheim, som den avsluttende delen av forfatterens masterstudie.Masteroppgaven omhandler ingeniørgeologiske forhold ved en tunnel planlagt på Finnsnes, som vil virke som en av lastningsvei av Rv. 86 rundt Finnsnes sentrum. Her vil det være et spesielt fokus på problemstillinger rundt en tunnelstrekning uten overdekning av fast fjell. Diskusjonen vil ligge rundt valget av det rette alternativet for å kunne løse denne proble...

 16. Samomorilnost med mladimi

  Kranjc, Teja

  2010-01-01

  V diplomskem delu predstavljamo problematiko samomorilnosti med mladimi. Opisali smo samomorilnost skozi zgodovino, statistične podatke o samomoru v Sloveniji in v Celjski regiji. V Sloveniji predstavlja samomorilnost velik problem, saj imamo izredno visok samomorilni količnik, v primerjavi z drugimi državami sveta, prisoten že več desetletij. Še zlasti pa je velika samomorilna problematika med mladimi, kjer statistični podatki beležijo porast samomorov v populaciji adolescentov. Z namenom, d...

 17. Professionalisme med innovativt potentiale

  Nielsen, Inger Marie

  To teoretiske sværvægtere bliver koblet sammen i Inger Marie Larsen-Nielsen arbejdspapir om professionalisme med innovativt potentiale. De to teoretikere er læringsteoretikeren John Dewey og socialpsykologen Georg Herbert Mead, som er sat sammen i en teoretisk forståelsesramme omkring professionel...

 18. Modregning med uklare krav

  Madsen, Lars Henrik Gam

  Bogen redegør for risici forbundet med at gøre misligholdelse gældende, når den anden part modregner. I den forbindelse behandles den såkaldte standpunktsrisiko, dvs. risikoen ved at indtage et forkert standpunkt. Det belyses, hvordan de almindelige principper om modregning kan begrænse kreditors...

 19. Konsekvenser av nedsatt hørsel med hensyn til skolerelatert kompetanse, tilpasningsindikasjoner og risikoatferd hos ungdom i ordinære skoler

  2002-01-01

  Normaliseringsprosessen betinger et fornyet fokus på det hørselshemmede barnet sin totale livssituasjon. I et helhetlig oppvekstperspektiv må en også vurdere i hvilken grad nedsatt hørsel kan øke risikoen for en negativ utvikling og hvordan dette eventuelt kan forebygges (Easterbrooks, 1999). I Finland regner en med at det blir født 2,1 per 1000 med hørselstap større enn 25 dB og i Sverige 2,3 per 1000 (Vartiainen, Kemppinen, Karjalainen, 1997). Ingen guttedominans ble påvist.

 20. Ulike kulturelle forståelser av kjønn. Med et interseksjonelt blikk på rasialiserte transpersoner i Norge.

  Bue, Kristine

  2014-01-01

  Internasjonalt finnes det en rekke studier som tematiserer ulike kjønnsidentiteter i sammenheng med «rase»/etnisitet. I norsk sammenheng finner vi et fåtall studier som tar for seg levekår blant transpersoner, ingen av disse studiene sier noe om rasialiserte transpersoner alene. Denne studien er derfor den første som i norsk forskningssammenheng fokuserer utelukkende på kjønnsidentitet og «rase»/etnisitet. Det empiriske materialet i denne studien er basert på 13 dybdeintervjuer med fokus på i...

 1. Framtidsmöjligheter med 5G mobilnät

  Al-Alosi, Muhammed

  2014-01-01

  I denna rapport introduceras de olika mobilnätsteknologierna, 1G till 5G. Fokus ligger på hur det framtida 5G-mobilnätet kommer att fungera och vilka möjligheter som kommer att finnas med det. Andra saker som rapporten tar med är de basstationer som kommer att användas i det framtida mobilnätet samt en kort beskrivning utav terminalen i 5G-nätet och de tjänster som kommer att finnas tillgängliga i den. Protokollstacken i 5G-nätet tas också upp. Dessutom presenteras Wi-Fi 802.11u standarden so...

 2. Responsiv webbutveckling med Joomla

  Strandén, Pyry

  2013-01-01

  Responsiv design är ett begrepp som Ethan Marcotte gjorde känd i sin artikel ”Re-sponsive Web Design” i webbtidningen ”A list apart” år 2010. I dagens läge vet en webbutvecklare sällan i förhand med hurdan apparat människorna besöker sina publikationer med. Det kan vara en smarttelefon, surfplatta, bordsdator eller t.o.m. en televis-ion. Alla dessa apparater kan ha olika skärmstorlekar och funktioner och ställer då också krav på hur en webbutvecklare planerar sin webbplats. Att planera en web...

 3. Farlig sex med engle

  Mejrup, Kristian

  2013-01-01

  De fleste af os tænker ikke på engle som kønnede væsner med en seksualitet, og selv om vi er i stand til at acceptere engle i alle mulige afskygninger, fra juletræets tyksakker i glitrende guld til frygtindgydende skikkelser i de bibelske skrifter, så er vi tilbøjelig til at ignorere spørgsmålet ...

 4. Tiden med Elias

  Nagbøl, Søren

  - og studentereksamen - chancen til at gennemføre drømmen om at kunne beskæftige sig med de temaer, han formulerede som meningsfulde. Det er også en fortælling om at tidsånden, sådan som den organiseres i undervisningssystemerne nu om dage, ikke er en naturlov. At "Bildung" kan foregå på helt andre...

 5. Water desalination with MED

  Gonzalez, Daniel; Caerols, Pablo; Olmedo, Juan Carlos [Enorchile (Chile)

  2010-07-01

  The greenhouse gas emissions from the Chilean copper mining industry account for 61% of total and this has been a serious cause for concern. The amount of water used for mining operations is also great and it has to be desalinated. The carbon footprint of desalinated water is large. This paper discusses the desalination of water using multi-effect desalination (MED). The most commonly used technology for desalination is the reverse osmosis process, where pre-treated water is forced through a semi-permeable membrane. The MED technology uses low-pressure steam from turbine or engine exhaust gases, which makes it highly efficient and cost effective. The process is briefly explained and a diagram shows the flow process. Advantages include low electricity consumption, low maintenance, and high reliability. Additionally, no pretreatment of the water is required and the process thus also decreases the carbon footprint. It can be concluded that MED combined with a power plant is a powerful solution for mine operations.

 6. MedPAC Data Book

  U.S. Department of Health & Human Services — MedPACs Data Book is the result of discussions with congressional staff members regarding ways that MedPAC can better support them. Some of the information it...

 7. Erfaringer med mobning fra barndommen og det levede liv

  Mathiassen, Charlotte; Viala, Eva Silberschmidt

  2009-01-01

  Gennem analyser af konkret levet liv med mobning i 1950érnes og 1960érnes skoleliv sættes der fokuspå menneskers erfaringer med mobning og deres position i en given historisk og sociokulturel kontekst. På den baggrund argumenteres det, at hvis man som forsker eller praktiker ikke anstrenger sig f...

 8. Att lyckas med CSR : En fallstudie av Electrolux arbete med Corporate Social Responsibility med fokus på förändring/utveckling av arbetet mellan åren 2003 och 2008

  Torp, Filip; Levisson, Stina

  2009-01-01

  During the last years, the moral and ethics in companies has been a growing subject in media. Large multinational companies are to a bigger extent using workforce in developing countries and the working conditions at the workplaces in those countries, are more or less controlled. Even if a company carefully controls its own business, it can be using subcontractors that for instance use child labour or forced labour, or in some other way makes human rights abuses. When the world gets more glob...

 9. Barnehagestyreres arbeid med likestilling i barnehagen: rapport fra en spørreundersøkelse i Trøndelag

  Verstad, Berit; Voll, Anne-Lise Sandnes

  2010-01-01

  Denne rapporten retter fokus på hvordan barnehagestyreren som administrativ-, pedagogisk- og personalansvarlig leder arbeider med å integrere likestilling i barnehagens daglige virksomhet, og spesielt hvordan barnehagestyreren arbeider for å bedre kjønnsbalansen i personalet gjennom å rekruttere menn. For å få svar på disse spørsmålene gjennomførte vi våren 2009 en elektronisk spørreundersøkelse til barnehagestyrerne i Trøndelag. Spørreskjemaet gikk til 549 styrere. 317 styrere...

 10. Förälder till barn/ungdom med ätstörning – upplevelser och erfarenheter : En litteraturstudie

  Kramer, Helena

  2015-01-01

  SAMMANFATTNING Bakgrund: Vid behandling av ätstörningar hos barn och ungdomar konstateras att föräldrars delaktighet har en betydande roll. Sjuksköterskan kan möta föräldrar till barn och ungdomar med ätstörning inom olika vårdinstanser och vårdformer och för att kunna ge stöd och god omvårdnad med familjen i fokus, är det av intresse att belysa upplevelser och erfarenheter hos föräldrar, av att leva med och/eller vårda barn/ungdom med ätstörning. Syfte: Att beskriva föräldrars upplevelser o...

 11. Förlossningsdepression hos unga män i samband med första barnets födelse : En systematisk litteraturstudie

  Nyberg, Linda; Welander, Ann-Charlott

  2014-01-01

  Detta examensarbete är en del av projektet Young Euroman och här ligger fokus på den unga nyblivna pappans förlossningsdepression och mötet med hälsovårdaren på rådgivningen. Metoden som tillämpas är en systematisk litteraturstudie. I bakgrunden presenteras de utmaningar unga mannen utsätts för i samband med föräldraskapet, symptom på manlig förlossningsdepression samt vad hälsofrämjande arbetet innebär. Syftet med arbetet är att kartlägga riskfaktorer för depression i samband med första ...

 12. Blufærdighed og skam

  Thøgersen, Ulla

  2015-01-01

  Kierkegaards analyse af blufærdighed og Sartres analyse af skam med særligt fokus på syndefaldsmyten......Kierkegaards analyse af blufærdighed og Sartres analyse af skam med særligt fokus på syndefaldsmyten...

 13. Mødet med Nanoscience

  Holmegaard, Henriette Tolstrup; Malm, Rie Hjørnegaard; Madsen, Lene Møller

  Formålet med undersøgelsen er at undersøge de studerendes møde med studiet, deres integration på studiet og de studerendes overvejelser om at blive eller forlade studiet. Undersøgelsen formidler de studerendes perspektiv på første studieår på nanoscience og bidrager med input, der kan bruges...

 14. Landsdækkende symposium sætter fokus på biodiversitet

  Pedersen, Jens Christian

  2010-01-01

  Formålet med biodiversitetssymposiet er at skabe et nationalt forum hvor forskere, forvaltere og beslutningstagere mødes og diskuterer ny viden og aktuelle problemstillinger relateret til den danske biodiversitet og naturforvaltning.......Formålet med biodiversitetssymposiet er at skabe et nationalt forum hvor forskere, forvaltere og beslutningstagere mødes og diskuterer ny viden og aktuelle problemstillinger relateret til den danske biodiversitet og naturforvaltning....

 15. På rejse med Virtual Reality i billedkunst

  Majgaard, Gunver; Lyk, Patricia

  2015-01-01

  , de skulle have. Fokus. I artiklen er der særligt fokus på hvordan læringscentrede designprocesser og Virtual Reality tilsammen kan understøtte erfaringslæring. Konklusion. Eleverne fik en større forståelse af teknologi og kreative designprocesser ved at fungere som informanter og designpartnere i...... designforløbet. Eleverne fik igennem design af de fysiske modeller og besøget i Virtual Reality formidlet to oplevelser af deres modeller, som styrkede grundlaget for erfaringsbaseret læring. Erfaringsbaseret læring kombinerer oplevelse, refleksion, abstraktion og aktiv eksperimenteren i en proces, som...

 16. Sydkorea: Teknologiske tigerspring med globale udfordringer

  Brynskov, Martin

  2010-01-01

  Sydkorea har gennemgået en utrolig udvikling fra u-land til førende i-land i løbet af få årtier. Helt centralt står den teknologiske eksport af elektronik, biler og skibsbyggeri i verdenseliten. Men på trods af de mange succeser er der også udfordringer. Denne analyse viser – med aktuelle eksempl...

 17. Gruppemusikterapi med patienter med borderline-personlighedsforstyrrelse i dagbehandlingsregi

  Hannibal, Niels

  2008-01-01

  Denne artikel er første redegørelse for de erfaringer, som er gjort med gruppemusikterapi (GMT) for patienter med borderline-personlighedsforstyrrelse (BPF) i dagbehandlingsregi på Aalborg Psykiatriske Sygehus. Artiklen indeholder både konkrete anvisninger til aktiviteter og interventioner, ligesom...

 18. Body image hos mastektomiopererede kvinder, med og uden rekonstruktion

  Thorup, Charlotte Brun; Gregersen, Anette Møller; Damgaard, Helle;

  2012-01-01

  Baggrund: I Danmark er incidensen for brystkræft ca. 5.000 årligt. Kvinder, der er mastektomiopereret, risikerer ubalance i body image. De kan føle sig amputeret, lemlæstede, mindre kvindelige og mindre seksuelt attraktive. De kan frygte at se sig selv i spejlet. De kan opleve, at kroppen ikke er...... hel. Mange undersøgelser er kvantitative og kun få har undersøgt kvindernes oplevelse af body image kvalitativt. Formål: At opnå indsigt i danske mastektomiopererede kvinders oplevelse af body image, med fokus på den akutte fase samt år efter operationen, hvor beslutningen om valg eller fravalg af...... rekonstruktion var taget. Metode: Undersøgelsen var fænomenologisk hermeneutisk, idet hensigten var at opnå indsigt i kvinders oplevelser af body image relateret til mastektomi. Fund: Undersøgelsen resulterede i tre temaer, der følger Bob Price begreber. Kropsrealiteten viste sig som ”en krop, der ikke var hel...

 19. Høreapparat med identifikationsenhed

  2006-01-01

  Denne frembringelse vedrører et høreapparat, der omfatter en identifikationsenhed med en antenne tilpasset til at modtage et aktiveringssignal og til at sende et svarsignal samt med en signalgenerator tilpasset til at genere svarsignalet når aktiveret af aktiveringssignalet, og ligeledes vedrører...

 20. Skovene er med til at regulere klimaet

  Richardson, Katherine

  2011-01-01

  15 procent af den menneskeskabte forøgelse af CO2 i atmosfæren skyldes, at der er blevet ryddet store skovområder runst om i vernden. DErfor skal der nu mere fokus på at rejse ny skov på kloden...

 1. Riksdagspartiers konstruktioner av flyktingfrågan : En kritisk diskursanalys med fokus på säkerhet i relation till flyktingmottagande

  Markgren, Sarah

  2015-01-01

  Sweden has traditionally been portrayed as a tolerant and generous country in terms of its migration policy. In conjunction with the increased flow of refugees in 2015 this image of Sweden has slowly but surely come to be questioned. Swedish political parties have raised concerns over the increased number of asylum seekers, and stressed the social, political and economic implications it may have for the Swedish society. This essay examines how Swedish political parties frame the refugee issue...

 2. Rådgivende ingeniørers udfordringer:Et praksisstudium i professionel service-innovation med fokus på materialers og menneskers betydning

  Bendixen, Mads; Koch, Christian; Prahl, Arne; Karstoft, Niels Ole

  2008-01-01

  The challenges of consulting engineers The initiation of the work on this thesis was guided by the question: ’What are the facilitating and impeding influences when it comes to knowledge intensive innovations in the project organized work of consulting engineers?’ Chapter 1 presents different approaches to social scientific research in knowledge intensive-, professional service firms, such as consulting engineering companies. The strengths and virtues of practice-based innovation-studies are ...

 3. En SOA utvärderingsmall med fokus på integration, arkitektur och tjänster : Ett praktikfall på Logica

  Krkic, Arman; Dalan, Johan

  2008-01-01

  Today, there are no standardized ways to characterize SOA, many are talking about SOA and many say they are using SOA. One way that we have chosen to characterize this phenomenon is through an evaluation that will indicate whether SOA have been used in the development. Basedon a Service Oriented Architecture literature study, we have created an evaluation pattern resulting SOA principles of integration, architecture and services. This evaluation was applied to Logica's own integration system ...

 4. Brandgravar : Yngre järnålder i Broe, Halla socken, på Gotland : en studie i olika metoder, med fokus på kremeringen

  Johansson, Ida

  2007-01-01

  This essay concerns the osteological cremated skeletal remains from Broe, Halla parish, Gotland of  The Late Iron Age. The focus of this essay is to determine the position of the corpse on the pyre, whether the cremated bones were crushed after or prior to the cremation and if the individual was buried in the pyre. In addition the species, age, sex and skeletal abnormalities of the bones in question will be studied. The result of the research has yielded that the cremated bones did not need t...

 5. Præhospital behandling af svært tilskadekomne patienter med fokus på damage control-kirurgi

  Sørensen, Anne Marie; Larsen, Claus Falck; Steinmetz, Jacob

  2011-01-01

  The majority of patients undergoing damage control surgery initially receive prehospital treatment. Bleeding causes 40% of trauma deaths, half of which happen in the prehospital setting. Future research and improved treatment before hospital admission should focus on control of the bleeding......, avoidance of hypothermia, minimising the time to definitive surgery, and a restrictive and goal directed therapy with regard to the intake of fluids. On occasion, lifesaving procedures could be performed during transport to the hospital....

 6. Ledarskap inom ramen för ett systemutvecklingsprojekt : fokus på en arbetsprocess med stöd i Vattenfallsmodellen

  Lindqvist, Annika

  2004-01-01

  Many research reports mention the fact that a huge number of all system development projects never reach a successful ending; with other words never fulfil formulated goals. By identifying and forming success factors (and in some aspect risk factors) that the project manager in practice can use, this study may be seen as a step in the direction towards minimising the high number of failed system development projects. The purpose of this research report is to investigate how a system developme...

 7. Verkilsdalsskredet, et fjellskred i Rondane nasjonalpark. En naturgeografisk studie med fokus på utløsningsmekanismer og geomorfologisk kartlegging.

  Hansvik, Torgeir Fiskum

  2013-01-01

  The main objectives of this thesis are to clarify causes and triggers and the geomorphology of a ca. 12 kyr landslide in Verkilsdalen, Rondane National Park, Norway. A high resolution (33*33 cm) Digital Elevation Model (DEM) is constructed in Agisoft Photoscan Professional. The geomorphology is mapped by analyzing the DEM in a Geographical information system (GIS). Strike and dip measurements are performed on the bedrock to highlight weak schist zones. In addition 10Be exposure dating, temper...

 8. Sweden's deployment of cogeneration by 2020 - Focusing on the certificate system effects; Sveriges utbyggnad av kraftvaerme till 2020 - Med fokus paa elcertifikatsystemets effekter

  NONE

  2011-11-15

  At the end of 2012, a large number of CHP plants will be phased out of the electricity system. There has been considerable uncertainty about what will happen with this production capacity. The performed investigation shows plans for future CHP in district heating systems and the forest industry to 2020. The survey summary: (A) CHP in district heating systems: 1. Among the facilities that are being phased out of the electricity system 36 facilities has responded that they will run the plant as before. A portion will also be used as backup facilities. Only a few plants will be phased out completely. 2. Some large plants being phased out of the electricity system will be phased out period and therefore there is a significant decommissioning of production. The reduction of production in existing plants is expected to be 3.1 TWh by 2020. For this production 2 TWh has previously been certificate entitled. 3. At the same time there will be large investments in new facilities. A total of 29.4 billion SEK will be invested in new electricity, primarily the years 2012 - 2016, with an overall additive effect of more than 600 MW. Production at these facilities provide an additional 4.6 TWh. 4. Thus there will additional 1.5 TWh (net) of electricity production in CHP in district heating systems up to 2020. 5. The additional production occurs almost exclusively with biomass and waste, while production from fossil fuels and peat is expected to decrease. 6. The extension of the certificate market to include Norway has not affected business plans. (B) Cogeneration in the forest industry: 1. Production continues largely unchanged in the existing facilities, even after a large part of those have been phased out of the electricity system in late 2012. 2. A number of extensions are implemented that provide increased generation of about 1.5 TWh. 3. The use of fossil fuels is reduced further from current low levels - from 4 percent to 1.4 percent of the total fuel use.

 9. Läsning på mellanstadiet : En studie med fokus på elevers läsförmåga

  Stenlund, Karin

  2011-01-01

  This study describes the reading ability of 26 middle school students, and the ways in which their reading development is supported in two different classrooms. In order to scrutinize results of students at different reading levels, three focus students were selected.This thesis has four aims. One is to use tests to examine the students’ reading ability as regards their decoding skills and reading comprehension as well as to study other cognitive skills related to reading ability. Another is ...

 10. White paper on perspectives of biofuels in Denmark - with focus on 2nd generation bioethanol; Hvidbog om perspektiver for biobraendstoffer i Danmark - med fokus paa 2. generations bioethanol

  Larsen, Gy.; Foghmar, J.

  2009-11-15

  The white paper presents the perspectives - both options and barriers - for a Danish focus on production and use of biomass, including sustainable 2nd generation bioethanol, for transport. The white paper presents the current knowledge of biofuels and bioethanol and recommendations for a Danish strategy. (ln)

 11. Internationell diversifiering i portföljinvesteringar av institutionella investerare.Internationell jämförelse med fokus i Japan

  Railo, Tomi

  2000-01-01

  Background: The global capital markets have enlarged investment opportunities and thus also the sources of funds for companies which increasingly face global markets for their services and products. Huge capital movements show that investors are constantly searching ways to minimise risk and maximise returns. In the light of the substantial growth of assets in institutional funds, an important question for international finance is the degree to which institutional investors have diversified t...

 12. Avfallshantering : På Härjeåns Nät AB, med fokus på energi- och materialåtervinning

  Härjebäck, Anders

  2012-01-01

  This thesis was conducted at Mälardalen University in Västerås and Härjeåns Nät AB, mainly in Sveg. Härjeåns Nät AB is a network company that delivers electricity in Härjedalen municipality, Ånge Municipality, Ragunda and Bräcke municipality. The maintenance and dismantling of electricity and broadband networks generates a lot of waste. The purpose of this work is to present proposals on the management of the waste. The goal is that all of Härjeåns offices should have equal management for the...

 13. Spårbarhet i tillverkningsindustrin : En branschöverskridande kunskapsjämförelse med fokus på läkemedelsindustrin

  Vedebäck Haag, Mikael; Westerlund, Joachim

  2011-01-01

  Spårbarhet medför möjligheten att följa och spåra information om produkter i hela värdekedjan. Genom att tillämpa en heltäckande spårbarhet kan sjukdomsspridning begränsas, hälsorisker elimineras och ekonomiskt fördelaktiga riktade återkallningar göras. Att dokumentera all information kontinuerligt i förädlingsprocessen medför möjligheten att göra spårbara ändringar löpande. Tillämpningen av unika identifikationsnummer möjliggör för bland annat apoteken att spåra köpare på individnivå, samtid...

 14. Demonstration cultivation of Salix in northern Sweden with a focus on frost resistance; Demonstrationsodling av Salix i Norrland med frosttolerans i fokus

  Soederstroem, Yvonne

  2010-06-15

  This project is part of the Thermal Engineering Research Association's (Vaermeforsk) programme 'Crops from field to energy production' and the goal is to convince growers to begin cultivating Salix in the northern part of Sweden. The project will demonstrate whether it is possible to grow Salix and examine what type of Salix (the report refers to the different types as Tora, Karin and Gudrun) is most frost-resistant and resistant to insects, fungal infections and animals. The project is aimed primarily at landowners and energy companies. The results showed that growth at the demonstration plots was moderate and the establishment rate was considered good. Growth has been uneven across the fields. At Eriksgaard, about 75% of the plants survived the winter. Survival was determined by the number of plants missing and dead. Additional plants were planted at the sites in 2009. No major insect or leaf fungus attacks were noted at either Eriksgaard or Soergaard, but they both experienced grazing from deer and elk. The rating showed that the herbicide treatment was not sufficient on the demonstration fields. For this reason, a comparison of average lengths was performed of Gudrun in Bodum, where the weeds had not grown as much. The comparison showed that the difference in growth was not significant in the autumn 2008, but the plants in Bodum had grown more by autumn 2009. Topping was not performed in the spring 2009 so that the plants would have an opportunity to grow higher than the weeds and the plants would have an opportunity to have a growth spurt. A comparison of Tora, Karin and Gudrun in Roedoen showed moderate growth for the three types. There were variations in the rows and across the field, mostly for Tora and Karin. Gudrun had lower, but more consistent growth across the field. During the summer 2009, survival was rated for the plants in Roedoen. This rating showed that 90% of Tora, 60% of Karin and 70% of Gudrun had survived the winter. The Salix handled the frost well at both test cultivation sites. The tests prove that Tora, Karin and Gudrun can be grown in northern Sweden. None of the three types differed significantly from the others in terms of survival, growth, insects infestations or grazing by elk or deer. There was no significant growth difference between the inland and coastal sites. A comparison of the temperature and the average frost period's start and end showed that the 2008/2009 winter was mild. The project has achieved its goal of increasing interest for growing Salix in northern Sweden. An energy crop association in Oernskoeldsvik has been formed and plans to plant several cultivation sites in 2010

 15. Analyses on Avian Influenza Related Literature Indexed by PubMed and CNKI from 1994-2014%1994-2014年国内外禽流感文献的计量学分析

  王冰

  2015-01-01

  自禽流感爆发以来,中国与国外的研究者对禽流感研究都高度关注,发表了大量文献。选择PubMed、CNKI数据库,检索1994-2014年的中外文禽流感文献,确定了禽流感的重要期刊,如Avian Dis 等外文期刊和《中国动物检疫》等中文期刊。确定了禽流感领域里的国外的多产作者及其所属研究机构,国内研究的重要机构如中国农业科学院哈尔滨兽医研究所等。这些将对禽流感研究人员的研究工作提供一定帮助和参考。%The paper selected the database of CNKI and PubMed,retrieval avian influenza literature from 1994-2014. The important journals about Avian flu is Avian Dis and other international medical journals, and Journal of Chinese Animal Quarantine in china etc.. It also determined the productive authors in the field of avian flu in foreign countries and institutes, and important domestic research institutions such as “the Chinese academy of agricultural sciences”etc.. These will provide certain help and reference for avian influenza researchers.

 16. Upplevelser av livsstilsförändringar hos personer med diabetes typ 2 : En litteraturstudie

  Ekberg, Anna; Cederrand, Elena

  2011-01-01

  Diabetes typ 2 är ett globalt växande problem. Ökad livslängd, minskad fysisk aktivitet och viktökning orsakad av förändrad kostsammansättning ges som orsaker till ökande prevalens. Personer som redan är sjuka i diabetes typ 2 rekommenderas att aktivt delta i behandlingen och stabilisera sin sjukdom då främst genom livsstilsförändringar med fokus på kostomläggning och ökad fysisk aktivitet. Livsstilsförändringarna kan upplevas som möjligheter men också som begränsningar, varför det är viktigt...

 17. Nationale test i naturfag

  Andreasen, Karen Egedal; Jensen, Lars Bang

  2015-01-01

  Kapitlet rummer en analyse og diskussion af test inden for naturfagsområdet og de fagforståelser de afspejler med fokus på de nationale test.......Kapitlet rummer en analyse og diskussion af test inden for naturfagsområdet og de fagforståelser de afspejler med fokus på de nationale test....

 18. Realismus und Moderne in den "Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge"

  svendsen, erik

  2009-01-01

  Analyse af Rilkes roman, bl.a. med fokus på intertekstuelle referencer til J.P. Jakobsen og nyere Rilkeforskning......Analyse af Rilkes roman, bl.a. med fokus på intertekstuelle referencer til J.P. Jakobsen og nyere Rilkeforskning...

 19. Robots Cannot Lie

  Borggreen, Gunhild

  2014-01-01

  En analyse af den japanske robot-menneske teaterstykke Hataraku Watashi med fokus på Austins og Butlers begreb om performativitet.......En analyse af den japanske robot-menneske teaterstykke Hataraku Watashi med fokus på Austins og Butlers begreb om performativitet....

 20. Tekniske og økonomiske analyser ved utbygging av fjernvarmesystem

  Gaustad, Astrid

  2007-01-01

  Det er i dag sterkt fokus på å bekjempe klimaendringer og for å nå internasjonale utslippsavtaler. I Norge har det nå kommet nye Tekniske Byggeforskrifter, TEK 07, som tar sikte på å redusere energibruken i bygninger med totalt 25 %, og at 40 % av oppvarmingsbehovet skal dekkes av alternative energikilder. Dette gjør bruk av fjernvarme til oppvarmingsformål stadig mer aktuelt, men betyr at fjernvarmeselskapene i teorien vil få solgt mindre mengde energi over året til hver abonnent. Denne oppg...

 1. Med hjerne og hjerte - et aktionsforskningsprojekt om demensomsorg

  Hansen, Helle Krogh; Rasmussen, Else Marie

  om værdier; individuelle interviews (8 pårørende og 3 frivillige); to kernekvalitetsundersøgelser (4 medarbejdere undersøgte kvaliteter og værdier ud fra D. Ofmans teori om kernekvaliteter); en kernekvalitetsundersøgelse i samarbejde med lederen; SWOT-analyser, udarbejdelse og analyse af...

 2. : at vokse op med en global mediegigant

  Drotner, Kirsten

  2003-01-01

  Alle har et forhold til Disneys figurer, der findes i ethvert dansk børneværelse - i blade, på film, som musik og som krammedyr, på tøj og skoletasker. Alligevel findes der kun ganske lidt samlet viden om, hvad verdens største mediegigant betyder for brugerne - børnene selv. Gennem analyse af interview med 48 børn og deres forældre belyses den indflydelse, Disneys univers har på danske børns identitet i spændingsfeltet mellem det globale og det lokale.

 3. Med Kingo på dybt vand

  Arndal, Lars Stubbe

  2014-01-01

  Tag med digteren Thomas Kingo ud på dybt vand i selskab med lektor og mag.art. Lars Arndal, der kaster nye perspektiver på Kingos forlisdigt Hierte-Suk. Arndal kommer hermed også med et bud på, hvordan man som lærer kan invitere eleverne med på opdagelse i digtet...

 4. Spilleregler i musikterapi med voksne

  Holck, Ulla

  Artiklen gennemgår udvalgt faglitteratur, der på et overordnet plan beskriver typer af spilleregler i musikterapi med (fortrinsvis) voksne klientgrupper. Udgangspunktet er Priestleys anvendelse af begrebet, og hendes inddeling af spilleregler i forhold til forskellige teknikker gennemgås, efterfu......Artiklen gennemgår udvalgt faglitteratur, der på et overordnet plan beskriver typer af spilleregler i musikterapi med (fortrinsvis) voksne klientgrupper. Udgangspunktet er Priestleys anvendelse af begrebet, og hendes inddeling af spilleregler i forhold til forskellige teknikker gennemgås...

 5. Datadriven beteendemodellering med genetisk programmering

  Borak, Kim; Vilén, Gabriel

  2015-01-01

  Inom Totalförsvarets forskningsinstitut och Försvarsmakten finns behov av att enklare och mer effektivt (med avseende på kostnad och tid) kunna skapa bättre, mer realistiska och objektiva beteenden för de syntetiska aktörer som ingår i Försvarsmaktens simuleringsbaserade beslutsstöds- och träningsapplikationer. Den traditionella metoden för anskaffning av kunskap om ett beteende, vid utveckling av beteendemodeller, är att arbeta med experter inom ämnesområdet. Den här processen är ofta tidskr...

 6. Ud at se med Erasmus

  Frandsen, Pernille

  2009-01-01

  Få lidt luft under vingerne, kom ud at møde udenlandske kolleger og se, hvordan man også kan lave uddannelsesbibliotek. Med begejstring fortæller tre bibliotekarer om deres oplevelser i det store udland – alt sammen finansieret af Erasmus.......Få lidt luft under vingerne, kom ud at møde udenlandske kolleger og se, hvordan man også kan lave uddannelsesbibliotek. Med begejstring fortæller tre bibliotekarer om deres oplevelser i det store udland – alt sammen finansieret af Erasmus....

 7. Symfoniorkestrets instrumenter med aktive elever

  Okkels, Else Marie

  Eleverne lærer symfoniorkestrets instrumenter at kende på en ny og spændende måde.Bl.a.instrumentbanko med klang; der er spilleplader til kopiering og "brikker" i lyd på den indlagte cd.......Eleverne lærer symfoniorkestrets instrumenter at kende på en ny og spændende måde.Bl.a.instrumentbanko med klang; der er spilleplader til kopiering og "brikker" i lyd på den indlagte cd....

 8. Informationsledelse med mindset-map

  Brodersen, Lars

  Teorien og modellerne om informationsledelse med mindset-map bygger på Aalborg Universitets PBL-model, naturvidenskabelige principper, tekniske principper og humanistiske teorier. I kombination udgør disse grundlag et stærkt grundlag, som sikrer resultater. Informationsledelse handler om projektf......Teorien og modellerne om informationsledelse med mindset-map bygger på Aalborg Universitets PBL-model, naturvidenskabelige principper, tekniske principper og humanistiske teorier. I kombination udgør disse grundlag et stærkt grundlag, som sikrer resultater. Informationsledelse handler om...

 9. Faldgruber ved investering med garanti

  Grosen, Anders

  Investeringsprodukter med garanti for et vist minimumsafkast er efterspurgt blandt private investorer. Men pga. produkternes faldgruber ender de ofte på avisernes forsider. Det seneste eksempel har Sampension leveret. Overskrifterne kom i hus ved Sampensions melding om at droppe kundernes pension...

 10. Unges friluftsliv set med integrationsbriller

  Gentin, Sandra

  Det er almindelig kendt, at indvandrere ikke deltager i foreningsliv i samme omfang som etniske danskere. Det er der forsøgt rådet bod på ved at invitere unge med anden etnisk baggrund end dansk til at dyrke spejdersport i henholdsvis Varde og København NV. Tilgangen til at integrere de unge var...

 11. Et eller andet med sprog

  Adamsen, Billy; Nielsen, Charlotte Marie Bisgaard; Dam Christensen, Mie;

  2012-01-01

  Sprogpsykologi har eksisteret som kandidat-uddannelse på Københavns Universitet i 40 år og har i øjeblikket 162 studerende. Deres baggrund er som regel en bachelor i sprog, sociologi, lingvistik eller retorik. - Hvad studerer man på Sprogpsykologi? - Aner det ikke. Er det noget med sprog og menne...

 12. Overview of the MEDLI Project

  Gazarik, Michael J.; Little, Alan; Cheatwood, F. Neil; Wright, Michael J.; Herath, Jeff A.; Martinez, Edward R.; Munk, Michelle; Novak, Frank J.; Wright, Henry S.

  2008-01-01

  The Mars Science Laboratory Entry, Descent, and Landing Instrumentation (MEDLI) Project s objectives are to measure aerothermal environments, sub-surface heatshield material response, vehicle orientation, and atmospheric density for the atmospheric entry and descent phases of the Mars Science Laboratory (MSL) entry vehicle. The flight science objectives of MEDLI directly address the largest uncertainties in the ability to design and validate a robust Mars entry system, including aerothermal, aerodynamic and atmosphere models, and thermal protection system (TPS) design. The instrumentation suite will be installed in the heatshield of the MSL entry vehicle. The acquired data will support future Mars entry and aerocapture missions by providing measured atmospheric data to validate Mars atmosphere models and clarify the design margins for future Mars missions. MEDLI thermocouple and recession sensor data will significantly improve the understanding of aeroheating and TPS performance uncertainties for future missions. MEDLI pressure data will permit more accurate trajectory reconstruction, as well as separation of aerodynamic and atmospheric uncertainties in the hypersonic and supersonic regimes. This paper provides an overview of the project including the instrumentation design, system architecture, and expected measurement response.

 13. Integreret ulykkesforebyggelse i træindustrien gennem fokus på kommunikation

  Pedersen, Louise

  2009-01-01

  dokumentstudier). Dette følges op af en målrettet intervention i virksomhed A i 2009-2010 rettet mod henholdsvis 1) Værkførerne og teamlederne (3+4 personer) i form af et ledelsesseminar og efterfølgende månedlig coaching, 2) De 120 ansatte, 3 timers workshops i foråret og efteråret 2009 og 3...... mod kommunikation, holdninger og adfærd blandt værkførerne, teamlederne, de produktionsansatte samt i virksomhedens sikkerhedsorganisation. METODE: Projektet er opbygget ud fra et quasi-eksperimentelt design med to virksomheder indenfor samme koncern. Virksomhed A’s træafdeling indgår som...

 14. Fang CO2 med Aminosyrer

  Lerche, Benedicte Mai

  2010-01-01

  Med såkaldte “carbon capture-teknikker” er det muligt at rense røgen fra kulfyrede kraftværker, således at den er næsten helt fri for drivhusgassen CO2. Kunsten er at gøre processen tilstrækkeligt billig. Et lovende fangstredskab i denne proces er aminosyrer.......Med såkaldte “carbon capture-teknikker” er det muligt at rense røgen fra kulfyrede kraftværker, således at den er næsten helt fri for drivhusgassen CO2. Kunsten er at gøre processen tilstrækkeligt billig. Et lovende fangstredskab i denne proces er aminosyrer....

 15. Human melioidosis reported by ProMED

  Katherinn Melissa Nasner-Posso

  2015-06-01

  Conclusions: Internet-based reporting systems such as ProMED are useful to gather information and synthesize knowledge on emerging infections. Although certain areas need to be improved, ProMED provided good information about melioidosis.

 16. Unge homofile med minoritetsbakgrunn: En kvalitativ studie med sju lesbiske og homofile med minoritetsbakgrunn i Norge

  Øvergaard, Georgina Demou

  2013-01-01

  Denne studien fokuserer på livssituasjonen til unge homofile med minoritetsbakgrunn bosatt i Norge. Fokuset er på hvilke identitetsrelaterte utfordringer en slik posisjon kan eller vil medføre, hvilken innvirkning stigma har, og hvordan ulike utfordringer håndteres ved hjelp av strategier. Det sentrale teoretiske perspektivet i denne studien er hentet fra Erwin Goffman og hans stigmateori. Hans konsepter av "den stigmatiserte", "de normale", og faktisk og tilsynelatende identitet benyttes for...

 17. Ska du med och raida? : En kartläggning av sambanden mellan digitala spel, psykisk hälsa och sociala relationer till familj, vänner och omgivning bland ungdomar och unga vuxna.

  Grönberg, Angelica; Johansson, Kevin

  2015-01-01

  Problem Det föreligger en risk att negativa effekter av digitala spel överexponerats i tidigare forskning genom att fokus riktats mot problem i större grad än möjligheter. Enligt rapporter och studier kan mycket av denna tidigare forskning inte heller anses vila på korrekt vetenskaplig grund. Detta riskerar att prägla och påverka professionellas bemötande av ungdomar med riskbeteende kring digitala spel på ett felaktigt sätt. Denna studie kartlägger eventuella samband mellan digitala spel, in...

 18. Holocaust : med internett som kilde

  Schønningsen, Patrick

  2012-01-01

  Masteroppgaven tar for seg holocaust med internett som kilde. Jeg tar utgangspunkt i ungdomsskole og videregående. Hvordan skal elevene forholde seg til internettet. Er det stor sannsynelighet for at elevene vil møte på holocaustfonektelse på nettet? Hvordan lære elevene å være kritisk til nettet? Jeg deler holocaust inn i 5 kategorier. Hvor kategori 1 er av de svært rasistiske nettsidene som ønsker at jødene skal utryddes. Kategori 3 tar for seg revisjonisme. Kategori 4 er forumer som diskut...

 19. ZASVOJENOST Z INTERNETOM MED MLADIMI

  Rihtarič, Mitja

  2015-01-01

  Teoretična izhodišča: Internet nam je danes dosegljiv na vsakem koraku in nam tako olajša vsakdanja opravila. Postal je tudi idealno sredstvo za preživljanje prostega časa, sploh med mladimi. Prekomerno posvečanje aktivnostim na internetu, lahko privede do zasvojenosti. Mladi so v času adolescence močno izpostavljeni različnim dejavnikom in internet močno vpliva na izoblikovanje njihove osebnosti. V diplomskem delu smo opisali zasvojenost in podrobneje raziskali zasvojenost z internetom. R...

 20. MED-SUV Data policy

  Sangianantoni, Agata; Puglisi, Giuseppe

  2014-05-01

  MED-SUV proposes the development and implementation of a digital infrastructure for data access and for volcanic risk management aimed at applying the rationale of Supersites GEO initiative to Campi Flegrei/Vesuvius and Mt. Etna. It's fully recognized the clear need of an open data policy in order to ensure that data will be properly and in an ethical manner managed and can be used and accessed from its community. In MED-SUV there is a multitude of different partners with varying scientific, technical, legal and economical interests and therefore data and data products produced will be wide-ranging so it's necessary to set principles and legal arrangements. Within Europe several Directives and Regulations have brought into force which provide the leading guidelines in terms of the principle of openness to knowledge and access to scientific information. So in creating a suite policy the EC Supersites (MarSite and FutureVolc, under the EPOS umbrella) projects need to strength their efforts in defining a common data management strategy. In this presentation we will show the leading principles of the data policy, as for instance Open Access, flexibility of approach in order to harmonize the different methods of data distribution among its partners, Creative Commons licensing, data preservation and unique identification through Persistent Identifiers.

 1. Fokus på informationskompetence i et tværfagligt læringsmiljø - et empirisk studie af læringseffekter og studenterperspektiver

  Charlotte Overgaard

  2014-03-01

  Full Text Available Der har i en årrække indenfor de videregående uddannelser været fokus på, at studerendes udvikling af informationskompetence og læring igennem problemorienteret projektarbejde er tæt forbundet, og at et nært samarbejde mellem bibliotek og uddannelsesmiljø er en væsentlig forudsætning for studerendes læring. I praksis er der dog en række forhold, som kan hindre et effektivt samarbejde mellem bibliotek og uddannelse og bevirke, at de pædagogiske intentioner ikke indfries. I et tværfagligt samarbejde mellem universitetsbibliotek og fagmiljø blev der i 2012 i forbindelse med opstarten af en ny 2-årig kandidatuddannelse i Folkesundhedsvidenskab ved Aalborg Universitet udviklet et undervisningsforløb og en række læringsunderstøttende tiltag som obligatorisk anvendelse af søgebilag i projekter og tværfaglige søgeworkshops, baseret på teorier om problembaseret læring og tilrettelæggelse af søge-læreprocesser. På baggrund af empiriske data fra informationssøgningstest, studenterprojektrapporter og gruppeinterviews undersøges effekten af undervisningen på de studerendes udvikling af informationskompetence samt deres perspektiver på læringsunderstøttende tiltag. Der identificeres fremmende og hæmmende faktorer ift. udvikling af informationskompetence og afslutningsvis diskuteres styrker og svagheder samt hvilke forhold, som er centrale – og også relevante i en bredere universitetspædagogisk sammenhæng – hvis informationskompetence skal integreres som del af de studerendes grundlæggende faglighed.  Learning through problem-based project-work and the development of information literacy skills has become increasingly common in higher education programmes in recent years. It is also generally acknowledged that these learning experiences benefit from close collaboration between university libraries and their educational environments. There is evidence to suggest, however, that a number of conditions can hamper the

 2. Stormfuld vandretur med nymodens teknik

  Nielsen, Niels Christian

  2008-01-01

  Lørdag den 1. marts 2008 havde en af vores samarbejdspartnere, Miljøforeningen på Fanø havde inviteret til vandretur ad Hjertestien ved Nordby. Vi benyttede lejligheden til at afprøve GPS-udstyr, der var anskaffet til ToLearn projektet, mhp. introduktion af nye steds-baserede teknologier og medie...... i turisme og kulturformidling. Forsøget lykkedes, da de indhentede geografiske data var af tilstrækkelig præcision, og da det med brug af frit tilgængeligt software lod sig gøre at lave grafisk tilfredsstillende illustrationer til brug i den lokale presse. Udgivelsesdato: 13/3 2008...

 3. Elevated MED28 expression predicts poor outcome in women with breast cancer

  Horvath Steve

  2010-06-01

  Full Text Available Abstract Background MED28 (also known as EG-1 and magicin has been implicated in transcriptional control, signal regulation, and cell proliferation. MED28 has also been associated with tumor progression in in vitro and in vivo models. Here we examined the association of MED28 expression with human breast cancer progression. Methods Expression of MED28 protein was determined on a population basis using a high-density tissue microarray consisting of 210 breast cancer patients. The association and validation of MED28 expression with histopathological subtypes, clinicopathological variables, and disease outcome was assessed. Results MED28 protein expression levels were increased in ductal carcinoma in situ and invasive ductal carcinoma of the breast compared to non-malignant glandular and ductal epithelium. Moreover, MED28 was a predictor of disease outcome in both univariate and multivariate analyses with higher expression predicting a greater risk of disease-related death. Conclusions We have demonstrated that MED28 expression is increased in breast cancer. In addition, although the patient size was limited (88 individuals with survival information MED28 is a novel and strong independent prognostic indicator of survival for breast cancer.

 4. Elevated MED28 expression predicts poor outcome in women with breast cancer

  MED28 (also known as EG-1 and magicin) has been implicated in transcriptional control, signal regulation, and cell proliferation. MED28 has also been associated with tumor progression in in vitro and in vivo models. Here we examined the association of MED28 expression with human breast cancer progression. Expression of MED28 protein was determined on a population basis using a high-density tissue microarray consisting of 210 breast cancer patients. The association and validation of MED28 expression with histopathological subtypes, clinicopathological variables, and disease outcome was assessed. MED28 protein expression levels were increased in ductal carcinoma in situ and invasive ductal carcinoma of the breast compared to non-malignant glandular and ductal epithelium. Moreover, MED28 was a predictor of disease outcome in both univariate and multivariate analyses with higher expression predicting a greater risk of disease-related death. We have demonstrated that MED28 expression is increased in breast cancer. In addition, although the patient size was limited (88 individuals with survival information) MED28 is a novel and strong independent prognostic indicator of survival for breast cancer

 5. REPORT: BioMedBridges standards workshop

  Conte, Nathalie; Hancocks, Tom; Suhr, Stephanie

  2014-01-01

  This workshop, co-organized by BioMedBridges WP3 and 12, was held on 24-25 June and hosted by BioMedBridges partners at VUMC in Amsterdam. Attendees included BioMedBridges personnel, members from the ESFRI BMS research infrastructures and invited external experts from existing standards organisations. The following aspects of data standardisation were explored: Defining entity identifiers and identifiers best practice Development of a Meta models and Mappings Registry for bio...

 6. Reflektion over diskrimination af personer med fedme

  Overbye, Adam Brandt; Møller-Nybye, Andreas; Lysell, Jimmy René; Bunch-Nielsen, Jonathan; Knudsholt, Martin; Commerou, Peter Winther; Papanikolaou, Phoivos Apollon

  2008-01-01

  Fedme er et voksende problem ikke kun i den vestlige verden men også i udviklingslande. Problemet har nået det punkt, hvor det kan kaldes en epidemi. I takt med udbredelsen af fedme er et interessant spørgsmål opstået med hensyn til forskelsbehandlingen af personer med fedme. I hvilken grad er denne forskelsbehandling diskriminerende eller legitim? Der forelægger ingen dokumentation for diskrimination af fedme, men der er dokumentation for fordomme mod personer med fedme. I denne rapport vil ...

 7. Relevansen af nyere psykodynamisk teori for det klinisk musikterapeutiske arbejde med psykiatriske patienter med personlighedsforstyrrelser

  Hannibal, Niels

  2007-01-01

  Denne artikel beskriver et rationale for anvendelse af musik i en psykoterapeutisk kontekst. Det eksplicitte og implicitte forandringsniveau i psykoterapi med patienter med borderline-personlighedsforstyrrelse (BPF) diskuteres herpå med henvisning til to forskellige syn på terapeutisk forandring...

 8. Automation med pneumatiske servodrev - status og fremtid

  Sørensen, Paul Haase

  Der er råd for problemer med ulineariteter. Med de nyeste metoder kan der lineære driftsområde udvides. Men pneumatikkomponenter skal være af høj kvalitet, når positionering skal være nøjagtig....

 9. Erfaringer med mentorordninger i Herning Kommune

  Frederiksen, Lisbeth Angela Lunde

  2011-01-01

  , etablerede lærere i konstruktivt samspil med understøttelsen af nyuddannede lærere, og som yderligere kan bidrage til professions- og organisationsudvikling, der sikrer og udvikler pædagogisk praksis med høj faglig kvalitet. På baggrund af international forskning og en forundersøgelse i Herning Kommune om at...

 10. Digital kommunikation med den offentlige sektor

  Berger, Jesper; Andersen, Kim Normann

  2013-01-01

  i front med at besvare e-mails, mens hver fjerde e-mail til staten ikke blev besvaret. Langt værre ser det dog ud med digital post. Kun godt halvdelen af kommunerne svarer på digital post. Ingen af ministerierne svarer på digital post. Alle regionerne svarer på digital post. Efter en dag havde 80...

 11. Fytoremediering af forurening med olie- og tjæreprodukter

  Karlson, Ulrich; Nielsen, Mette; Trapp, Stefan

  , BTEX, alkaner og desuden et mindre afsnit om MTBE, da dette stof også er en problematisk bestanddel i benzin. Denne fokusering i projektet betyder ikke, at man kun bruger fytoremediering til oprensning af organisk forurening, da teknologien ligeledes er forsøgt anvendt til at oprense uorganiske...

 12. Staten som förebild? : om planer, insatser och utfall i 17 myndigheters arbete med etnisk mångfald

  2004-01-01

  Rapporten Staten som förebild? handlar om efterlevnaden av  rikspolitikernas regelstyrning och arbetet med etnisk mångfald vid myndigheter. Den övergripande tanken är att ta integrationspolitiken på allvar, både genom att ge konkret innehåll åt målsättningen om staten som förebild när det gäller etnisk mångfald, och genom att undersöka denna målsättnings efterlevnad. Tanken är också att göra nya lärdomar inför det fortsatta utvecklingsarbetet. Planer, insatser och utfall står i fokus i rappor...

 13. Selvbestemmelse og oppdragelse : en teoretisk analyse av oppdragelsens påvirkning på utviklingen av selvbestemmelse

  2007-01-01

  1) Problemstilling Hensikten med oppgaven er å rette fokus mot oppdragelse som en påvirkningsfaktor på utviklingen av selvbestemmelsen, og hvilken betydning behovstilfredsstillelse har for individets subjektive velvære. Oppdragelse er et populært tema som stadig blir debattert i mediene. Det diskuteres blant annet hvorfor oppdragelse er viktig, hvordan det er mulig å oppdra barn på best mulig måte og hvem som er viktige oppdragere i dagens samfunn. Vår oppgave handler om individets selvbes...

 14. Spillet om Statoil : En casestudie av beslutningsprosessen som endte med delprivatisering av Statoil

  2008-01-01

  Formålet med denne studien har vært å gjennomføre en analyse av samhandlingen mellom aktørene i prosessen som endte med delprivatisering av Statoil (1999-2001). Prosessen studeres i lys av to teoretiske perspektiver som beskriver ulike samhandlingsmønstre mellom aktørene som deltok, henholdsvis et lukket og et åpent perspektiv.

 15. Politisamtaler med publikum : språkbruk som hemmer eller fremmer god kommunikasjon

  2009-01-01

  Avhandlingen er en empirisk undersøkelse av telefonoppringninger til publikumsvakten ved en av Oslos politistasjoner. Datamaterialet består av 900 lydopptak, med et utvalg på 190 telefonsamtaler – eller deler av samtaler – som er transkribert med påfølgende analyse, ut fra samtaleanalytiske prinsipper (CA – Conversation Analysis). Problemstillingen er todelt, først å beskrive karakteristiske trekk ved samtaletypen som institusjonell interaksjon, og deretter å vurdere hvordan politiets spr...

 16. To års erfaringer med quinoa

  Blume, Steffen

  2010-01-01

  De økologiske kornpriser i 2008 og 2009 gjorde det relevant at kigge på andre afgrøder, der har potentiale for at hæve bundlinjen. Sidste år påbegyndte vi derfor i samarbejde med Københavns Universitet et demonstrationsprojekt med afgrøden quinoa. Både i 2009 og 2010 blev afgrøden afprøvet på tre forskellige lokaliteter – lokaliteten på Bornholm blev dog skiftet ud med en lokalitet ved Ballerup.

 17. PubMed Medical Publications From Libya

  O, Bakoush; AA, Al-Tubuly; N, Ashammakhi; Elkhammas EA

  2007-01-01

  Medical research and publications are the back-bone for advancing the medical field. We identified the Pubmed medical publications that are affiliated with Libya to shed some light on the contribution of this country’s medical community to the PubMed database. All publications affiliated with Libya in the PubMed were counted over a five year period ending December 2006. We also used the same method to obtain data on the PubMed medical publications from Tunisia, Morocco and Yemen. Tunisia had ...

 18. Grænser for religion

  Lüchau, Peter

  2015-01-01

  Analyse af danskernes holdning til religion i det private og offentlige rum med fokus på en distinktion mellem religiøs autoritetsudøvelse og religiøs selvudfoldelse.......Analyse af danskernes holdning til religion i det private og offentlige rum med fokus på en distinktion mellem religiøs autoritetsudøvelse og religiøs selvudfoldelse....

 19. Konservatorer med ph.d

  Krarup Andersen, Cecil

  2013-01-01

  Denne afhandling undersøger dubleringshistorien for samlingen af danske guldaldermalerier på lærred på Statens Museum for Kunst (SMK) og søger at forstå fugtfølsomheden i malerierne før og navnlig efter dublering. Dette gøres ved hjælp af kemiske analyser såvel som trækstyrketests af prøver fra o...

 20. Ljudkudde med stereoåtergivning

  Axing, Erik

  2010-01-01

  Detta examensarbete är genomfört i samarbete med Thorbjörn Birging. Birging arbetar med RFID[1] och är även VD för CombiQ på Science Park i Jönköping. Under lång tid har han velat skapa en produkt som hjälper människor med sömnproblem, depression, ångest och stress. Författarens roll som ingenjörsstudent blev att utveckla hans ide till en färdig produkt. Birging upptäckte efter att ha läst en artikel om sömnproblem att det finns studier som visar att det är enklare att somna med ett svagt lju...

 1. [CanMEDS 2015: better doctors?].

  Borleffs, J C C; Mourits, M J E; Scheele, F

  2016-01-01

  Recently, the CanMEDS model, which forms the basis for competency-based learning in both undergraduate and postgraduate training, has been renewed by the introduction of CanMEDS 2015. The most prominent change is the emphasis on leadership skills, which is also reflected by the name change for the role of 'manager' to 'leader'. The addition of milestones provides clearly defined targets for learning and assessment, which facilitates the monitoring of the progression in competence. Furthermore, CanMEDS 2015 strongly focusses on the overall coherence of the separate competencies. CanMEDS, designed as a model that helps to train young doctors to become good doctors, also helps us - the trainers - to become better doctors ourselves. PMID:27438391

 2. LactMed: Drugs and Lactation Database

  ... ADVANCED SEARCH Search Search Term Records with Include Synonyms and CAS Numbers in Search Browse for terms ... LactMed Advanced Search Search Term Records with Include Synonyms and CAS Numbers in Search Search in fields. ...

 3. Lydpuder med musik til psykiatriske patienter

  Bonde, Lars Ole

  2009-01-01

  Kort gennemgang af musikmedicinske og musikterapeutiske målsætninger og arbejdsmåder i psykiatrien i Danmark. Omtale af forsøg med musiklytning via "lyttepude" til psykiatriske patienter.......Kort gennemgang af musikmedicinske og musikterapeutiske målsætninger og arbejdsmåder i psykiatrien i Danmark. Omtale af forsøg med musiklytning via "lyttepude" til psykiatriske patienter....

 4. Ud med Freud, Marx og Lacan

  Clasen, Mathias

  2009-01-01

  Det er på høje tid, at humanister løsriver sig fra deres forældede teorier. Freud, Marx og Lacan skal erstattes med evolutionspsykologi, biologi og kognitionsvidenskab.......Det er på høje tid, at humanister løsriver sig fra deres forældede teorier. Freud, Marx og Lacan skal erstattes med evolutionspsykologi, biologi og kognitionsvidenskab....

 5. Tourism in the MED 11 countries

  Lanquar, Robert

  2011-01-01

  For the last two decades, MED11 countries (Algeria, Egypt, Israel, Jordan, Lebanon, Libya, Morocco, Palestinian Autonomy, Syria, Tunisia and Turkey) have recorded the highest growth rate in inbound world tourism. In the same time, domestic tourism in these countries was growing very fast. MED 11 tourism performances have been astonishing in light of the security risks, natural disasters, oil prices rises and economic uncertainties of the region. The last financial crisis had no severe consequ...

 6. Effektelektronik - teknologi med energibesparelser og forbedret performance

  Blaabjerg, Frede

  2004-01-01

  Lige siden transistoren blev opfundet, har det altid været ønskeligt at kunne anvende en sådan til at styre store strømme/spændinger i elektriske systemer. Det er teknologisk også sket, først med tyristorer til styring af store effekter, men siden hen også med den bipolare transistor MOSFET, samt...

 7. The MED-SUV Multidisciplinary Interoperability Infrastructure

  Mazzetti, Paolo; D'Auria, Luca; Reitano, Danilo; Papeschi, Fabrizio; Roncella, Roberto; Puglisi, Giuseppe; Nativi, Stefano

  2016-04-01

  In accordance with the international Supersite initiative concept, the MED-SUV (MEDiterranean SUpersite Volcanoes) European project (http://med-suv.eu/) aims to enable long-term monitoring experiment in two relevant geologically active regions of Europe prone to natural hazards: Mt. Vesuvio/Campi Flegrei and Mt. Etna. This objective requires the integration of existing components, such as monitoring systems and data bases and novel sensors for the measurements of volcanic parameters. Moreover, MED-SUV is also a direct contribution to the Global Earth Observation System of Systems (GEOSS) as one the volcano Supersites recognized by the Group on Earth Observation (GEO). To achieve its goal, MED-SUV set up an advanced e-infrastructure allowing the discovery of and access to heterogeneous data for multidisciplinary applications, and the integration with external systems like GEOSS. The MED-SUV overall infrastructure is conceived as a three layer architecture with the lower layer (Data level) including the identified relevant data sources, the mid-tier (Supersite level) including components for mediation and harmonization , and the upper tier (Global level) composed of the systems that MED-SUV must serve, such as GEOSS and possibly other global/community systems. The Data level is mostly composed of existing data sources, such as space agencies satellite data archives, the UNAVCO system, the INGV-Rome data service. They share data according to different specifications for metadata, data and service interfaces, and cannot be changed. Thus, the only relevant MED-SUV activity at this level was the creation of a MED-SUV local repository based on Web Accessible Folder (WAF) technology, deployed in the INGV site in Catania, and hosting in-situ data and products collected and generated during the project. The Supersite level is at the core of the MED-SUV architecture, since it must mediate between the disparate data sources in the layer below, and provide a harmonized view to

 8. Samfundsøkonomiske analyser af vedvarende energi: Hvad betyder diskontering og oliepris for resultaterne

  Andersen, Mikael Skou

  2007-01-01

  I denne artikel belyses rationalet for og udledningen af en diskonteringsrate til brug for samfundsøkonomiske analyser sammen med betydningen af den fremtidige oliepris for samfundsøkonomien i udbygningen med vedvarende energi.......I denne artikel belyses rationalet for og udledningen af en diskonteringsrate til brug for samfundsøkonomiske analyser sammen med betydningen af den fremtidige oliepris for samfundsøkonomien i udbygningen med vedvarende energi....

 9. PubMed Medical Publications From Libya

  Bakoush O

  2007-01-01

  Full Text Available Medical research and publications are the back-bone for advancing the medical field. We identified the PubMed medical publications that are affiliated with Libya to shed some light on the contribution of this country’s medical community to the PubMed database. All publications affiliated with Libya in the PubMed were counted over a five year period ending December 2006. We also used the same method to obtain data on the PubMed medical publications from Tunisia, Morocco and Yemen. Tunisia had the largest number of PubMed publications among the studied countries: 20.4 publications per million population per year and 7.2 publications per year per one billion US$ GDP. Libya had much fewer publications: 2.4 publications per million population per year and 0.4 publications per one billion US$ GDP. The citation frequency for Libyan published research was very low compared to Tunisian and Moroccan related research. Conclusion: This preliminary analysis shows that medical research output in Libya is about twenty times less than in other countries with similar backgrounds, and that it needs to be enhanced.

 10. A marvel of precision: MedAustron

  Anaïs Schaeffer

  2013-01-01

  MedAustron, which is currently being built in Austria, will be one of the most advanced centres for ion beam therapy and research in Europe. It is based on the same design as the Italian National Centre for Oncological Hadrontherapy (CNAO), which in turn is based on the CERN-led Proton Ion Medical Machine Study (PIMMS). MedAustron should welcome its first patient at the end of 2015.   Layout of the MedAustron accelerator complex.  With three ion-sources, a linac, a synchrotron and four irradiation rooms (see picture), MedAustron is a huge accelerator complex. Among other equipment, it comprises 300 magnets of 30 different types, all designed at CERN but produced at different sites: “We are working with five main suppliers from Europe and Russia,” explains Thomas Zickler, leader of the MedAustron magnet group. “All the magnets come to CERN to undergo a series of strict acceptance tests.” From the interfaces, to the electrical insulation, the co...

 11. Evidens for akupunktur til patienter med kvalme og opkastning i forbindelse med kemoterapi? Et litteraturstudie

  Pedersen, Birgith; Bundgaard Sørensen, Lene; Stricker, Lisbeth;

  2008-01-01

  Patienter, der får kemoterapi med højemetogene stoffer lider stadig af kvalme og opkastning trods understøttende behandling med moderne antieemtika som 5HT3-antagonister eksempelvis ondansetron. Akupunkturstimulation anvendes for flere lidelser i sundhedsvæsenet og det undersøges om der er evidens...

 12. Akupunktur til patienten med kvalme og opkastning i forbindelse med kemoterapi - er der evidens for dette?

  Pedersen, Birgith; Sørensen, Lene Bundgaard; Stricker, Lisbeth;

  2008-01-01

    Patienter, der får kemoterapi med højemetogene stoffer lider stadig af kvalme og opkastning trods understøttende behandling med moderne antieemtika som 5HT3-antagonister eksempelvis ondansetron. Akupunkturstimulation anvendes for flere lidelser i sundhedsvæsenet og det undersøges om der er...

 13. Hydraulstyrning med konfiguration över Bluetooth

  Olofsson, Petter; Utterström, Jimmy

  2015-01-01

  Denna rapport omfattar konstruktionen av ett fristående drivkort med tillhörande mobilapplikation för styrning och konfiguration av ett hydraulsystem. Projektets syfte var att på beställaren Bosch Rexroth ABs begäran undersöka om pump control module (PCM) - en del ur det existerande Spider 3 styrsystemet - kunde användas som en fristående modul. Hårdvara med en Bluetoothmodul skapades och kopplades mot PCM för att möjliggöra kommunikation via Bluetooth. En mobilapplikation utvecklades i Andro...

 14. Forandringslæring med autismediagnoser?

  Gustafson, Kari Ingrid; Mørck, Line Lerche

  2013-01-01

  Rasmus’ ændringer i læring, selvforståelse og tilhørsforhold perspektiveres med andre ASF-diagnostiseredes læring udforsket bl.a. gennem gruppeinterviews i regi af Asperger-foreningen. Artiklen byder således på et alternativ i form af at forstå forandringslæring som overskridende læring, med langt større...... hvor fx Asperger-foreningen, lærere og skolebørns- og unges-fællesskaber, samt forældrene er vigtige aktører i overskridelsen af marginalisering....

 15. Ti år med formidlingspligt

  Meyer, Gitte

  2014-01-01

  Jubilæet blev markeret ved et symposium - men hvor var journalisterne, og hvor var forskerne? For få uger siden lagde TV 2 hus til et symposium om videnskab, formidling, journalistik og spin. Danske Videnskabsjournalister og Akademiet for de Tekniske Videnskaber tog med arrangementet et behjertet...... initiativ. De ville gøre status efter ti år med lovfæstet formidlingspligt på universiteterne. Samtidig lagde de op til et kritisk blik på universitetsverdenens kommunikationsafdelinger...

 16. Effektivt ingeniørarbeid med BIM

  Haugsand, Magnus

  2010-01-01

  Byggebransjen har etter innføringen av datamaskiner hatt liten vekst i lønnsomhet sammenlignet med andre bransjer. BIM — bygningsinformasjonsmodellering — er en teknologi som kan fornye hele bransjen. Men selv om BIM har blitt innført, gjennomføres prosjekteringen fortsatt med tradisjonelle metoder. Denne masteroppgaven ønsker å undersøke hvordan informasjonen i en bygningsinformasjonsmodell kan utnyttes mer effektivt, og hvordan arbeidsmetodene må utformes for å oppnå dette. For å definere h...

 17. Feltforsøk med vibreringsfri betong

  Kompen, Reidar

  1999-01-01

  Den 1. februar 1999 ble de to 18,5 lange kulvertveggene i Kvennabakkundergangen, Rv 651 i Volda i Møre og Romsdal, utstøpt med vibreringsfri betong som et feltforsøk. Betongen inneholdt tilsetningsstoffet Sika Viscocrete 3.

 18. Elever med adfærdsvanskeligheder

  Nissen, Poul

  2001-01-01

  Artikel i særnummer om folkeskolens urolige elever, hvor der redegøres for den viden der aktuelt er i Danmark på området samt vanskelighederne med at skelne mellem de elever i skolen, der reagerer "sundt" på omgivelsernes pres og de elever som har alvorligere problemer. De kan se ens ud på...

 19. Digital kommunikation med den offentlige sektor

  Berger, Jesper Bull; Andersen, Kim Normann

  Udgangspunktet for vores undersøgelse om digital kommunikation med det offentlige er et positivt ståsted for så vidt angår den fremadrettede anvendelse af digitalisering. Vi deler således den normative målsætning udtrykt bl.a. i Regeringens, KLs og Danske Regioners 2015 - digitaliseringsstrategi...

 20. MedAustron - Austrian Hadron Therapy Centre

  Benedikt, M; 10.1109/NSSMIC.2008.4774090

  2009-01-01

  MedAustron is a synchrotron based accelerator facility for cancer treatment with proton and carbon ion beams. In addition to the clinical application, the accelerator will also provide beams for non-clinical research, in the fields of medical radiation physics, radiation biology and experimental physics.

 1. Dagboksmetod − att beskriva slöjdarbete med elevers och lärares egna ord

  Marléne Johansson

  2011-11-01

  Full Text Available I denna artikel ligger fokus på dagbokstexter för reflektion och lärande i skolans slöjdundervisning. Att dokumentera och skriva om sin dag och sina känslor har förekommit sedan människan började skriva. Dagböcker som lämnats åt efter-världen har blivit intressanta dokument som speglat den tid de är skrivna i. Likaså pågår idag en omfattande dokumentation av händelser som snabbt når andra via virtuella medier. Däremot har dagboksanteckningar inom slöjdforskning använts först under senare år. I artikeln redogörs för erfarenheter med dagboks-anteckningar insamlade som empiriskt forskningsunderlag vid tre tillfällen; Skolverkets första nationella utvärdering av grundskolans slöjdämne 1992–1996, NU-92 (Johansson, 1994, 1995; Skolverket, 1993, 1994a, 1994b, avhandlings-studie av Johansson (Johansson, 1999, 2002 och Skolverkets andra nationella utvärdering av grundskolans slöjdämne 2003–2007, NU-03 (Hasselskog, 2004, 2010; Johansson & Hasselskog, 2008; Skolverket, 2005, 2007.Sökord: metod, slöjd, dagbok, elev, lärare, sociokulturelltURN:NBN:no-29958

 2. Fra kollegial supervision til fællesfaglig udvikling - et eksperiment med entreprenørskabsundervisning i faget kulturformidling

  Hans Elbeshausen

  2013-03-01

  Full Text Available AbstractArtiklen handler om at tilegne sig viden om entreprenørskab som undervisningsform gennem en eksperimentel praksis. Vi beskriver udfordringer, dilemmaer, erfaringer og vendepunkter i forløbet og forklarer, hvordan fokus i den kollegiale supervision flyttede til at udvikle faglighed i fællesskab. Forløbets eksplorative og fleksible form blev ledsaget af dialog på flere niveauer og inddrog både de studerende og alle undervisere. Målene kunne præciseres og ændres, og institutionens faglighed udvides. Med metaforen ’tvillinger’ blev kolleger indbudt til særligt at følge underviserne i eksperimentet. Deres involvering viste sig i dialogiske interventioner i undervisningens form og indhold. This article presents an explorative journey carried out by a team of teachers. The aim was to develop their teaching methods in master courses in communication by integrating entrepreneurial thinking. The focus of the teacher-to-teacher supervision changed through the teamwork process. An initial concern about individual teaching skills was transformed into a joint concern about how to strengthen the academic argument for entrepreneurial thinking in academic education. The added value of working as a team in developing academic teaching is that a general reluctance towards entrepreneurial thinking has been transformed into a mutual interest and willingness to accept that certain entrepreneurial elements can improve academic standards. 

 3. Hvordan opplever de seilende på kontrakt med Statoil kontakten med Statoil Marin?

  Hellesø, Bjørn Kristian Torsvik; Rasmussen, Niclas Elde; Hersvik, Robert Bordvik

  2012-01-01

  Statoil Marin ble opprettet i 1997, og er en viktig aktør i å hindre sammenstøt mellom fartøy og Statoils installasjoner. De har hatt en positiv utvikling fra tolv sammenstøt i 2000, til ingen i 2009 og 2010. Vi spør oss i denne oppgaven: hvordan opplever de seilende på kontrakt med Statoil kontakten med Statoil Marin? For å belyse dette ble det foretatt et besøk hos Statoil Marin på Sandsli i Bergen. Her ble det gitt en introduksjon i hva Statoil Marin arbeider med, og hvordan...

 4. MED-SUV Data Life Cycle

  Sangianantoni, Agata; Puglisi, Giuseppe; Spampinato, Letizia; Tulino, Sabrina

  2015-04-01

  The MED-SUV project aims to implement a digital e-infrastructure for data access in order to promote the monitoring and study of key volcanic regions prone to volcanic hazards, and thus improve hazard assessment, according to the rationale of Supersite GEO initiative to Vesuvius- Campi Flegrei and Mt Etna, currently identified as Permanent Supersites. The present study focuses on the life cycle of MED-SUV data generated in the first period of the project and highlights the managing approach, as well as the crucial steps to be implemented for ensuring that data will be properly and ethically managed and can be used and accessed from both MED-SUV and the external community. The process is conceived outlining how research data being handled as the project progresses, describing what data are collected, processed or generated and how these data are going to be shared and made available through Open Access. Data cycle begins with their generation and ends with the deposit in the digital infrastructure, its key series of stages through which MED-SUV data passes are Collection, Data citation, Categorization of data, Approval procedure, Registration of datasets, Application of licensing models, and PID assignment. This involves a combination of procedures and practices taking into account the scientific core mission and the priorities of the project as well as the potential legal issues related to the management and protection of the Intellectual Property. We believe that the implementation of this process constitutes a significant encouragement in MED-SUV data sharing and as a consequence a better understanding on the volcanic processes, hazard assessment and a better integration with other Supersites projects.

 5. Ledare i fokus : En jämförelsestudie av kvinnliga och manliga ledare i media

  Sigurdsson, Marina; Edqvist, Sophie

  2014-01-01

  Huvudsyftet med vår uppsats var att ta reda på hur kvinnor och män framställs i media, där vi avgränsade oss till branschtidningar. Våra frågeställningar var; Hur porträtteras manliga respektive kvinnliga chefer i branschtidningar och hur förhåller de sig till normer om kvinnligt och manligt ledarskap? Vilken problematik kan det finnas kring hur media väljer att framställa chefer? Dessa frågeställningar försökte vi besvara genom att utföra en kvantitativ innehållsanalys och en narratologisk ...

 6. Snabba mikrofluidiska test möjliggör specialanpassad sjukvård : Utveckling av två designförslag med fokus på material, struktur och pump

  Andersson, Hilda; Appelgren, Sofia; Boström, Anna; Norlander, Siri; Stam, Emma; Stiernborg, Miranda

  2016-01-01

  Två designförslag har utvecklats för ett snabbtest av antibiotikakänslighet baserat på ettmikrofluidiskt system av Gradientech AB. Antibiotikaresistens är ett stort och växande problem ivärlden. För att förbättra diagnostiken av bakteriella blodinfektioner krävs snabbarediagnostiska tester vilket möjliggör specialanpassad behandling. Linjära gradienter av antibiotikai det mikrofluidiska systemet möjliggör snabbare detektion av antibiotikakänslighet jämfört meddiagnostiska test som används ida...

 7. Utvärdering av ett värmepumpsystems prestanda till en HWC-tvättmaskin : Med fokus på fläktvarvtal och köldmedieflöde

  Oumar, Kifilo

  2014-01-01

  This report was performed in order to evaluate a new technological measure and focuses generally on a heat pump system to a HWC-washing machine. The client is Asko Appliances AB, a company well known for its environmentally friendly products. The goal of this study was to improve the energy efficiency of a washing machine by combining a heat pump device to the heater of the wash water, in order to reduce the energy consumed for heating the water. Besides reducing the energy consumption in hea...

 8. Att finnas eller inte finnas : En läromedelsanalys i svenska som andraspråk och engelska med fokus på bias och porträttering av minoriteter

  Racic, David; Zdrnja, Maja

  2011-01-01

  The content of teaching materials considerably affects pupils’ attitudes and worldview. This paper is an analysis of textbooks used in 7th through 9th grade of the Swedish School system in Swedish as a Second Language (SSL) and English as a Foreign Language (EFL). The purpose of this paper is to look at which minority groups, the five official national minorities as well as other minorities, are included and portrayed in the textbook series Tre gånger svenska and Wings Mini as well as to see ...

 9. Energieffektivitet hos fönster - Idag och i framtiden : En analys samt komparativ studie av fönster för byggnader, med fokus på aeorgel-, vacuum och smarta-fönster

  Tahan, Petrus

  2016-01-01

  Energieffektivisering börjar bli ett eftersträvande mål runtom i världen. Detta grundar sig i att energiförbrukningen för byggnader uppgår till ca 40 % globalt, en siffra som man vill få ner. Men att uppnå en energieffektiv byggnad är inte lätt. Detta kan göras på många och olika sätt. Ett av dem är att energieffektivisera fönstren, som är en byggnads svagaste punkt pga dess höga U-värde. Val av fönster är inte lätt, och det finns ett flertal alternativ att välja bland. I kalla klimat som Sve...

 10. Fra anbringelse til voksenliv - et studie af to tidligere anbragtes socialiseringshistorie og resiliensopbygning med særligt fokus på bosituationen efter anbringelsens ophør

  Flensburg, Lærke Amalie Høver; Hune, Magnus Jensing; Pedersen, David Adrian; Hansen, Hjalte Daniel

  2016-01-01

  This study is based on a casestudy of two former outofhome placed adults experiences, of the transition between outofhome placement and adult life, without the fixed boundaries of the outofhome placement, and which meaning this has had on their socialization and especially their housing status. The purpose of the study has been to show how different two outofhome placements can be, and how big differences there can be in the outcome depending on whether the ou...

 11. The return of airships - report 2. Study on wind power expansion in Sweden with focus on transport and logistics issues; Luftskeppens aaterkomst - rapport 2. Studie om vindkraftens utbyggnad i Sverige med fokus paa transport och logistikfraagor

  Lundin, Matts; Svensson, Ulf

  2011-11-15

  This study deals with the efforts carried out in Sweden in the wind power area as part of the adjustment process of the Swedish energy system. An effort which is important for achieving parliamentary climate goals and other objectives of the energy policy. The purpose of the study is to find attractive solutions to the transportation and logistics issues. If handled in a less advantageous way it can be costly for the society, the businesses, local residents, the natural systems and for the climate. The emphasis and main focus of the study is on transport- and logistics-related issues. First, we compared conventional transport solutions with the option to also use lighter-than-air technology, where the focus has been on comparisons of application and cost standpoint. Secondly, we have put the issues into a broader development framework as the expansion of wind power generates transports affecting use of existing infrastructure, building of new infrastructure and various ecosystem services as well as land use in general

 12. Genreanalyse af Investor Relations Newsletters. En teoretisk og empirisk baseret genreanalyse af tyske Investor Relations nyhedsbreve med fokus på identifikation og adskillelse af funktionelle træk

  Pedersen, Anne Grethe Julius

  2007-01-01

  corporate websites and addressed primarily to investors. The aim of my PhD thesis is to propose an explanatory genre description of IR Newsletters concentrating on constitutive factors like contextual aspects incorporating communicative purposes, functional moves and lexicogrammatical features. The question...

 13. Virtuelle lærings- og kommunikations-miljøer i rehabiliteringen af mennesker med afasi

  Ulla Konnerup

  2010-10-01

  Full Text Available Virtuelle læringsmiljøer giver nye muligheder i rehabiliteringen af afasi-ramte - både i forhold til genoptræning af sprog, sociale relationer og i forhold til det at genskabe sig selv og sin identitet efter en hjerneskade. Artiklen bygger på forfatterens erfaringer som talepædagog på Taleinstituttet i Nordjylland med undervisning af afasiramte, på Aalborg Universitets følgeforskning af projektet Ansigt til Ansigt (Petersen et. al 2004, samt på Dorte Schmidt's og forfatterens og case-studie af den virtuelle lærings- og kommunikationsplatform Basecube (Konnerup & Schmidt 2006. Artiklen sætter fokus på sproglig rehabilitering understøttet af web 2.0-værktøjer, og den beskriver, hvorledes inddragelse af virtuelle sociale fællesskaber og emotion i undervisningen af afasiramte giver mulighed for at sætte sig igennem i handling, socialisering og kommunikation. Til forståelse af hvor indgribende en erhvervet sprogforstyrrelse kan være for et menneskes mulighed for at lære, erkende, kommunikere og indgå i sociale sammenhænge inddrages teori om sprog, identitet, kognition og seneste hjerneforskning. Artiklen perspektiveres med, hvorledes inddragelse af undervisning i et immersivt virtuelt læringsmiljø kan bibringe nye muligheder for rehabilitering af hjerneskadede. Specielt interessant er her den avatar-medierede og den kropslige 'immersion', da målgruppen enten har fysiske eller kognitive begrænsninger og handicaps.

 14. MED-SUV final strategic issues

  Spampinato, Letizia; Puglisi, Giuseppe; Sangianantoni, Agata

  2016-04-01

  Aside the scientific, technical and financial aspects managed by the "Project Management" Work Package (WP1), the great challenge and more time consuming task of this WP has surely been the definition and application of some strategic guidelines crucial to trace the project right path to its final success and for the project outcome sustainability after month 36. In particular, given that one of the main objectives of MED-SUV is that to be compliant with the GEO initiative, particularly concerning the data sharing, great efforts have been made by WP1 at first to define the MED-SUV Data Policy Guidelines, and currently to make it suitable for the EU Supersites. At present, WP1 is also dealing with the exploitation of the achieved foreground among the project's participant and to define a Memorandum of Understanding to sustain the monitoring systems and e-infrastructure developed in the project framework. Whilst the Data Policy guidelines document was implemented in the first year of MED-SUV, WP1 is now focused on the last deliverable 'Strategic and Legal deliverables', which includes the remaining issues. To the aim, WP1 has strategically separated the Exploitation of Foreground document preparation from the Memorandum of Understanding definition. The Exploitation of Foreground process has regarded the identification of Foreground, the exploitable results, the purpose of such Foreground, the collection of information from either the scientific community of MED-SUV or industrial participants; to this aim WP1 circulated an ad hoc questionnaire to put together information on (the) every kind of MED-SUV outcome, on their owners, on the kind of ownership (single/joint), on the outcome exploitation, and on proposals for its sustainability. While the first information will allow us to prepare the final Exploitation Agreement among the project's participant, the information on the exploitation of the outcome and likely sustainability proposals will contribute to the

 15. Hydro-Quebec MED (Diametric Expansion Measurement)

  This paper describes a method for measuring the diametral expansion of the pressure tubes at Gentilly-2 nuclear generating station. The aim is to describe the solutions, the calibration tools, and the analytical methods developed for the project. To measure the diametral expansion of the pressure tubes, Hydro-Quebec modified the SLARette device and integrated a new module called MED. The measurement system is made up of three parts: 1. An inspection head, the MED (Hydro-Quebec) module, which has five ultrasonic probes that determine the distance between the inspections head and pressure tube. Measurements are always done under water and they are used to determine the diameter and thickness of the pressure tubes. 2. Tomoscan III acquisition system by R/D Tech to scan the five probes and save the data in an A-scan file. 3. An Analytical software: LogaMED (Hydro-Quebec). The advanced delivery machine (ADM) equipped with a SLARette device is primarily an axial inspection system. The ADM and SLARette device are not capable of performing an axial/rotational inspection and have no centering system. However, measuring the diametral creep requires spiral scanning and a centered tool. A method that would allow the walls of the tubes to be measured in an uncentered way and to recalculate the diameters as if the device were centered has been designed. An automatic analytical software program (LogaMED) was designed to perform the calculation. LogaMED reads A-scan file data and provides the user with information on diameter and thickness. Two methods can be used to determine the diameter. The first consists in moving lengthwise through the tube. Several passes can be done at different angles and the results compiled in LogaMED. The second method is used to measure the diameter at every angle with an angular displacement (3600 rotation). Two of the main problems that had to be resolved were the calibration of the calculation parameters and the determination of measurement

 16. Mobil tidsrapportering med tidstjänster

  Gullberg, Fredrik

  2012-01-01

  Syftet med det här examensarbetet var att underlätta tidsrapporteringsprocessen för näringslivet genom att undersöka möjligheten till ett mobilt verktyg, mer specikt en iPhone-applikation, som använder sig av platstjänster för att känna igen vilken kund användaren jobbar med för tillfället. Metoden gick ut på att undersöka vilka tekniker som finns tillgängliga, skapa enskilda konceptapplikationer för att testa dem och slutligen skapa en större applikation som utnyttjar teknikerna. Slutsatsen ...

 17. Poetisk sortsyn med lys for enden

  Larsen, Peter Stein

  2015-01-01

  Ursula Andkjær Olsens digtsamling " Udgående fartøj" indledes med den følgende prægnante passage, der kan læses i sin helhed som " ugens digt" her på siden: " jeg har brugt tid på at tyde/ sprede dumpe fornemmelser / fra mit fjerne indre (...)......Ursula Andkjær Olsens digtsamling " Udgående fartøj" indledes med den følgende prægnante passage, der kan læses i sin helhed som " ugens digt" her på siden: " jeg har brugt tid på at tyde/ sprede dumpe fornemmelser / fra mit fjerne indre (...)...

 18. ARM i inbyggt system : med prototyp

  Abdulhadi, Sami

  2009-01-01

  Inbyggda system blir allt vanligare i dagens samhälle. De inbyggda systemen finns i nästan allt nuförtiden, från diverse fordon till leksaker för barn. Dagens teknik innebär bland annat att gårdagens lösningar kan realiseras på en bråkdel av den tidigare ytan. Allt mer blir ytmonterat med mindre och mer komplexa kretsar. Detta är inte alltid till utvecklarnas fördel då montering av prototypkort blir en svår och/eller dyr process. Målet är att ta fram ett inbyggt system med en ARM-processor. S...

 19. RFID-avläsning med mobiltelefon

  Svensson, Torbjörn

  2007-01-01

  MobileReader är en mobil RFID (Radio Frequency Identification) applikation. Syftet med denna applikation är att skapa en RFID-läsare som skall gå att bära med sig ute på fältet. I första hand kommer läsaren att kunna läsa passiva RFID-taggar på Lågfrekvens-bandet (LF) samt att vara anpassad för nyare mobiltelefoner av tillverkaren Sony Ericsson. Detta examensarbete resulterade i ett program avsett för en Atmel ATmega16 mikroprocessor. Mikroprocessorn tar emot data från en befintlig LF-läsare ...

 20. Fenologi hos alm visar samband med almsjuka

  Black Samuelsson, Sanna; Ghelardini, Luisa

  2008-01-01

  • Almar angrips alltmer av almsjukan. Antalet insjuknade och döda träd har ökat påfallande senaste åren. Ett komplext samspel mellan trädet, svampen (Ophiostoma novo-ulmi), almsplintborren (Scolytus spp., insekten som överför svampen till trädet) och den omgivande miljön, avgör om trädet blir smittat eller inte. • Träd med tidig knoppsprickning på våren och sydligt ursprung löper lägst risk att bli smittade. • Hos träd med tidig knoppsprickning har vårveden hunnit övergå i sen ved, vars träng...

 1. MEDSEBOJNI VPLIVI MED SISTEMI DVOSISTEMSKEGA PRENOSNEGA VODA

  Lampret, Ernest

  2015-01-01

  Nesimetrije, ki se pojavijo v elektroenergetskem sistemu, lahko imajo izvor v nesimetričnem odjemu električne energije ali pa v samih elementih prenosnega sistema (transformatorjih, prenosnih vodih ....). Prav pri slednjih so napetostne in tokovne nesimetrije posledica elektromagnetne sklopljenosti med vodnik in sistemi, ki so asimetrično razporejeni v glavah stebrov. Izpeljani izrazi za izračun parametrov voda so bili uporabljeni kot vhodni podatki v modelu dvosistemskega prenosnega voda...

 2. Lyset i skolen:Effektiv belysning med høj dagslysudnyttelse

  Kristensen, Lisbeth Skindbjerg; Traberg-Borup, Steen; Petersen, Erwin; Johnsen, Kjeld

  2004-01-01

  Med udgangspunkt i en analyse af dagslysforholdene i en række danske skoler gennemgår rapporten, hvordan man kan skabe gode lysforhold i dagens og fremtidens skoler. Målet er både at sikre tilstrækkeligt dagslys og opnå belysningsforhold, der på den bedst mulige måde understøtter de mange, varierende aktiviteter, som finder sted i skolen. Rapporten viser desuden, hvordan man med forholdsvis enkle midler kan forbedre lysforholdene ved renovering af eksisterende skoler.

 3. Technical development of PubMed Interact: an improved interface for MEDLINE/PubMed searches

  Fontelo Paul

  2006-11-01

  Full Text Available Abstract Background The project aims to create an alternative search interface for MEDLINE/PubMed that may provide assistance to the novice user and added convenience to the advanced user. An earlier version of the project was the 'Slider Interface for MEDLINE/PubMed searches' (SLIM which provided JavaScript slider bars to control search parameters. In this new version, recent developments in Web-based technologies were implemented. These changes may prove to be even more valuable in enhancing user interactivity through client-side manipulation and management of results. Results PubMed Interact is a Web-based MEDLINE/PubMed search application built with HTML, JavaScript and PHP. It is implemented on a Windows Server 2003 with Apache 2.0.52, PHP 4.4.1 and MySQL 4.1.18. PHP scripts provide the backend engine that connects with E-Utilities and parses XML files. JavaScript manages client-side functionalities and converts Web pages into interactive platforms using dynamic HTML (DHTML, Document Object Model (DOM tree manipulation and Ajax methods. With PubMed Interact, users can limit searches with JavaScript slider bars, preview result counts, delete citations from the list, display and add related articles and create relevance lists. Many interactive features occur at client-side, which allow instant feedback without reloading or refreshing the page resulting in a more efficient user experience. Conclusion PubMed Interact is a highly interactive Web-based search application for MEDLINE/PubMed that explores recent trends in Web technologies like DOM tree manipulation and Ajax. It may become a valuable technical development for online medical search applications.

 4. Ikke-lineære elementanalyser med en multi-level assessment tilnærmingsmåte på dekker av armert betong

  Innerdal, Ola

  2015-01-01

  I denne oppgaven er det utført en multi level assessment for å finne kapasiteten på to betongdekker, der analyser med økende grad av kompleksitet blir utført. Analysemetodene som er brukt blir vurdert og sammenlignet. To betongdekker med forskjellig utforming på armeringen blir modellert med bjelkeelementer, skallelementer og plan tøyning elementer. Det er utført lineære elementanalyser (LFEM) og ikke-lineære elementanalyser (NFEM) med programvaren TNO DIANA versjon 9.6. Anbefalinger i «g...

 5. Økolandsby med naturbasert avløpsrensing

  Arnardóttir, Hildur Dabjört

  2013-01-01

  Vi lever i et forbrukersamfunn og vår levemåte kan ikke kalles for bærekraftig. Det er grenser for hvor lenge vi kan fortsette på denne måten. Samfunnet og omgivelsene må planlegges med det som hovedfokus å gjøre det lettere for folk å leve på en bærekraftig måte. I denne mastersoppgaven planlegger jeg en økolandsby på Gjernes i Risør kommune fra grunnen av, hvor det tilrettelegges for bærekraftig livstil. Gjennom litteratursøk, analyser, idealistiske ideer og løsninger og planlegging a...

 6. Logopeders samtal med närstående till en person med afasi : En samtalsanalys

  Jansson, Lisa; Höglund, Emelie

  2015-01-01

  I institutionella samtal såsom närståendesamtal mellan en logoped, en närstående till en person med afasi och personen med afasi råder en asymmetri gällande maktförhållandet. Asymmetrin som uppstår i det institutionella samtalet kan innebära att samtalsdeltagaren med minst makt upplever ansiktshot. I samtal ses förståelse som en dynamisk process och när förståelsen innebär ett problem i konversationen störs den pågående aktiviteten. Mottagaren kan lösa problemet som uppstått genom att ge tala...

 7. Tur-samspil i musikterapi med børn med svære kommunikationsvanskeligheder

  Holck, Ulla

  2006-01-01

  Tur-samspil udgør en vigtig grundsten i den tidlige sociale og kommunikative udvikling, og optræder ofte i musikterapeutiske samspil med kommunikationssvage børn. Artiklen præsenterer relevante begreber fra faglitteraturen om tur-samspil i voksendialoger (de såkaldte Konversationsanalyser), som kan...... bruges til at analysere musikterapeutiske samspil. Da karakteren af tur-organisering afhænger af udviklingsalder, sammenholdes de beskrevne cues med forskning i tidlige forældre-barn samspil. Fagbegreberne belyses gennem en række musikterapeutiske case-vignetter fra forfatterens ph.d. afhandling...... henvender sig dog bredt til alle med interesse for tidlige kommunikationsformer, også hos betydeligt ældre klientgrupper....

 8. Vrzeli med medicino in socialnim delom

  Kvaternik, Ines; Grebenc, Vera

  2014-01-01

  Članek prikazuje diskurzivne vrzeli med medicino in socialnim delomter prinaša za socialno delo bolj uporabne poglede na vsakdanje potrebe ljudi, ki so v medicini oz. v psihiatriji prepoznani kot ljudje, ki imajo "dvojne diagnoze". Z njim hočemo opozoriti na pomen in vlogo socialnih služb pri obravnavi uporabnikov, ki imajo "kompleksne" potrebe. Če hočemo razumeti, kakšna so naloge socialnega dela na področju "dvojnih diagnoz", moramo prevetriti vlogo socialnega dela v zdravstvu in reflektira...

 9. Effektiv sikkerhetstesting av webapplikasjoner med rikt innhold

  Eriksen, Ole Jacob Syrdahl

  2008-01-01

  I nyere webapplikasjoner er brukerinnhold, interaktivitet og rask responstid blitt viktig. Kravene medfører nye kommunikasjonsmodeller og applikasjonslogikk på klientsiden. Utviklingen har ført til at tradisjonelle teknikker for sikkerhetstesting ikke lenger gir et helhetlig bilde av de sårbarheter webapplikasjonen er utsatt for. Det blir i oppgaven sett på metoder for å effektivisere sårbarhetsanalysen av web-applikasjoner med rik klientkode. Som et ledd i å effektivisere sårbarhetsanalyse...

 10. Lineær programmering med Excel

  Lynggaard, Peter

  Publikationen giver en introduktion til faget "Lineær programmering". Formulering og løsning bygger på, at modellerne opstilles og løses i et Excel-regneark. Fremgangsmåden er forklaret trin for trin, således at hæftet kan bruges som selvstudiemateriale. Indholdsfortegnelse Generelt om styring og...... planlægning Lineær programmering Excel solveren Fortolkning af udskrifter Degeneration Excel tips Opgaver med løsninger...

 11. Metodeudvikling af hjælp til familier med børn med handicap

  Henriksen, Kirsten; Nørregård, Birgitte

  2000-01-01

  Et undersøgelses- og metodeudviklingsprojekt i relation til forældre til børn med handicap, der passer deres barn i hjemmet. Projektet var finansieret af satspuljemidler. projektet bestod af en række delprojekter, hvis resultater samt anbefalinger til Socialministeriet er samlet i denne evaluerin......Et undersøgelses- og metodeudviklingsprojekt i relation til forældre til børn med handicap, der passer deres barn i hjemmet. Projektet var finansieret af satspuljemidler. projektet bestod af en række delprojekter, hvis resultater samt anbefalinger til Socialministeriet er samlet i denne...

 12. Læreren og spesialpedagogens møte med begavede elever og begavede elever med lærevansker

  Nordlund, Lene

  2015-01-01

  Oppgavens tema er begavede elever og begavede elever med lærevansker, og har følgende tittel: Læreren og spesialpedagogens møte med begavede elever og begavede elever med lærevansker. Forskning har hittil vist at begavede elever ikke får tilpasset opplæring som de har behov for, og det råder en holdning om at begavede elever klarer seg selv. Formålet med denne oppgaven er å gi et innblikk i hvordan lærere og spesialpedagoger møter begavede elever og begavede elever med lærevansker. Hvilken...

 13. Ion Sources for MedAustron

  Lettry, J; Wallner, J; Sargsyan, E; CERN. Geneva. BE Department

  2010-01-01

  The MedAustron Ion therapy center will be constructed in Wiener Neustadt (Austria) in the vicinity of Vienna. Its accelerator complex consists of four ion sources, a linear accelerator, a synchrotron and a beam delivery system to the three medical treatment rooms and to the research irradiation room. The ion sources shall deliver beams of H31+, C4+ and light ions with utmost reliability and stability. This paper describes the features of the ion sources presently planned for the MedAustron facility; such as ion source main parameters, gas injection, temperature control and cooling systems. A dedicated beam diagnostics technique is proposed in order to characterize ECR ions beams; in the first drift region after the ion source, a fraction of the mixed beam is selected via moveable aperture. With standard beam diagnostics, we then aim to produce position-dependant observables such as ion-current density, beam energy distribution and emittance for each charge states to be compared to simulations of ECR e-heating...

 14. MedAustron board visits CERN

  CERN Bulletin

  On 14 October, the board of EBG MedAustron, which is overseeing the construction of Austria’s hadron therapy centre, visited CERN. The visit recognized the relationship of shared knowledge, technology and training between CERN and MedAustron.   Normal.dotm 0 0 1 17 98 cern 1 1 120 12.0 0 false 18 pt 18 pt 0 0 false false false /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} ...

 15. COSMO-SkyMed and GIS applications

  Milillo, Pietro; Sole, Aurelia; Serio, Carmine

  2013-04-01

  Geographic Information Systems (GIS) and Remote Sensing have become key technology tools for the collection, storage and analysis of spatially referenced data. Industries that utilise these spatial technologies include agriculture, forestry, mining, market research as well as the environmental analysis . Synthetic Aperture Radar (SAR) is a coherent active sensor operating in the microwave band which exploits relative motion between antenna and target in order to obtain a finer spatial resolution in the flight direction exploiting the Doppler effect. SAR have wide applications in Remote Sensing such as cartography, surface deformation detection, forest cover mapping, urban planning, disasters monitoring , surveillance etc… The utilization of satellite remote sensing and GIS technology for this applications has proven to be a powerful and effective tool for environmental monitoring. Remote sensing techniques are often less costly and time-consuming for large geographic areas compared to conventional methods, moreover GIS technology provides a flexible environment for, analyzing and displaying digital data from various sources necessary for classification, change detection and database development. The aim of this work si to illustrate the potential of COSMO-SkyMed data and SAR applications in a GIS environment, in particular a demostration of the operational use of COSMO-SkyMed SAR data and GIS in real cases will be provided for what concern DEM validation, river basin estimation, flood mapping and landslide monitoring.

 16. På leit etter grunnlag for norske barnehagers matematikkdidaktiske arbeid med romforståelse. - Et systematisk søk på forskning om barns utvikling av romforståelse gjort i barnehagekonteksten 1995-2010

  Line Rønning Føsker

  2015-07-01

  Full Text Available Abstract: A review of research on children’s development of spatial reasoning in  a preschool setting 1995-2010. This study reviews 16 journal articles, books and theses on spatial reasoning in early childhood mathematics education. The data was collected by way of systematical search in several major databases and relevant digital and non-digital journals. The article gives a brief presentation of the main findings and the different methods used and, if applicable, the authors’ focus on didactics in both method and analysis. When it comes  to children’s mathematical learning processes, a main focus for a majority of studies is children’s use of constructional play material. When it comes to preschool teachers’ work with spatial reasoning, most  studies focus on the teachers’ planned and spontaneous communication with the children. The article then goes on to discuss these findings in relation to the Norwegian Framework Plan for Kindergartens. It seems like future research on the teachers’ use of material, on their work with visualization and orientation, and on their general focus on spatial reasoning could gain curriculum practise. Sammendrag: Denne oversiktsartikkelen gir en presentasjon av 16 internasjonale forskningsarbeider som ser på barns romforståelse i en barnehagekontekst. Arbeidene består av 14 vitenskapelige artikler, en bok og en doktorgrad, og disse ble funnet gjennom systematiske søk i flere større databaser og relevante digitale og analoge tidsskrift. Artikkelen gir en kort presentasjon av de ulike arbeidenes metode, hovedfunn og didaktiske vinkling. Når det gjelder barns utvikling av romforståelse har en majoritet av studiene fokus på hvordan dette kan belyses ved å studere og stimulere barns konstruksjonslek. For de studiene som ser på pedagogens rolle i arbeid med romforståelse legges det mest vekt på kommunikasjon, både planlagt og spontan kommunikasjon. Oversiktsartikkelen drøfter deretter

 17. Stresstesting av banksektoren : en analyse av økonomiske konsekvenser skapt av atferdsendringer

  Ovesen, Anders Hepsø; Eriksen, Marius Koll

  2012-01-01

  Denne utredningen foretar en analyse som skal fremheve konsekvenser av endringer i bankatferd. Den tar utgangspunkt i en stresstest som tilfører banksektoren sjokk slik at kapitaldekningen reduseres. Analysen setter fokus på hva som skjer når bankene får mindre kapitalreserver, og kommer under kravet i Basel III. Utredningen gir forklaringer på hvorfor atferdsendringer varierer innen banktype og størrelse. Videre formidler den mulige forklaringer på hvordan dette utspiller seg i økonomiske te...

 18. Upplevelsen av kontakten med sjukvården : En litteraturstudie om hur vuxna personer med typ 2 diabetes upplever kontakten med sjukvården

  Petersson, David; Sunesson, Andreas

  2008-01-01

  Bakgrund: Diabetes typ 2 är en av de stora folksjukdomarna runt om i världen och antalet som insjuknar ökar. Ett livslångt levene med sjukdomen diabetes typ 2 kan förutom omfattande livsstilsförändringar innebära en intensiv kontakt med sjukvården. För att förstå personers erfarenheter av vården måste deras upplevelser bejakas. Syfte: Syftet med studien var att belysa hur vuxna personer med typ 2 diabetes upplevde kontakten med sjukvården. Metod: Metoden som användes var litteraturstudie. Res...

 19. Pilotstudie: skriftligt arbejde med egen studiekompetence

  Christensen, Torben Spanget

  2009-01-01

  Det internationale område (dio) er et skriftligt projektarbejde i hhx. Det radikalt nye i dio'en i forhold til traditionelt skriftligt projektarbejde er, at eleven eksplicit skal arbejde med sin egen studiekompetence. Elevens arbejde skal munde ud i en rapport, som har fire bestanddele, dels en...... tværgående forløb, studieområdet (SO), som dio'en er afslutningen på. I artiklen opstilles nogle refleksionsmodeller, som kan benyttes i alle former for fællesfaglig vejledning af eleverne og der gives et bud på nogle bedømmelseskriterier for fællesfaglige projektopgaver....

 20. Med historierne og flowet i centrum

  Kabel, Lars

  2014-01-01

  Historier, 16-17 timer i døgnet, året rundt på alle platforme, også de kuraterede og sociale medier. En endeløs strøm af data i realtid, der danner udgangspunkt for indholdsstrømmene i de måske 10-15 forskellige medier, platforme, kanaler og videoservere, som mediehuse, virksomheder og...... journalistisk værdiska- belse. Nye videoformater, der gør op med de klassiske konventioner. En model for et professionelt workflow i de sociale medier. I fire artikler udforsker rappor- ten helt centrale elementer af multimedieflowet via en række cases og giver for første gang et sammenhængende bud på, hvad...

 1. YeastMed: an XML-Based System for Biological Data Integration of Yeast

  Briache, Abdelaali; Kerzazi, Amine; Navas-Delgado, Ismael; Montes, Jose F Aldana; Hassani, Badr D Rossi; Lairini, Khalid

  2010-01-01

  A key goal of bioinformatics is to create database systems and software platforms capable of storing and analysing large sets of biological data. Hundreds of biological databases are now available and provide access to huge amount of biological data. SGD, Yeastract, CYGD-MIPS, BioGrid and PhosphoGrid are five of the most visited databases by the yeast community. These sources provide complementary data on biological entities. Biologists are brought systematically to query these data sources in order to analyse the results of their experiments. Because of the heterogeneity of these sources, querying them separately and then manually combining the returned result is a complex and laborious task. To provide transparent and simultaneous access to these sources, we have developed a mediator-based system called YeastMed. In this paper, we present YeastMed focusing on its architecture.

 2. Mobil apps´ agency i forhold til de studerendes studiepraksis

  Schreiber, Trine

  2014-01-01

  Dette paper har fokus på krydsfeltet mellem studerendes mobilpraksis og deres studiepraksis. I marts 2012 blev to fokusgruppeinterviews med studerende fra forskellige fag på videregående uddannelser gennemført. Paper´et analyse arbejder dog med to trin. På det første analysetrin ses de to nævnte ...

 3. GenderMedDB: an interactive database of sex and gender-specific medical literature

  Oertelt-Prigione, Sabine; Gohlke, Björn-Oliver; Dunkel, Mathias; Preissner, Robert; Regitz-Zagrosek, Vera

  2014-01-01

  Background Searches for sex and gender-specific publications are complicated by the absence of a specific algorithm within search engines and by the lack of adequate archives to collect the retrieved results. We previously addressed this issue by initiating the first systematic archive of medical literature containing sex and/or gender-specific analyses. This initial collection has now been greatly enlarged and re-organized as a free user-friendly database with multiple functions: GenderMedDB...

 4. Med-arb and arb-med procedures in conflicts among professionals in agriculture

  Alecu, Ioan Niculae; Ciocan, Felix-Dimitrie; Nicolae, Horia; Ciocan, Mihut Miki

  2015-01-01

  Disputes among professionals in agronomy are generally caused by failure in performing a contract, most often the result of unclear formulations or of some flaws in drafting a contract. These arise from a failure to observe objective law, the non-satisfaction of subjective law and a failure to perform one's obligations. These are moments when Med-Arb is needed to resolve disputes and preserve business relationships between farmers. First, we must emphasize that the ADR (Alternative Dispute Re...

 5. Problematika razmerja med notranjim revizorjem in nadzornim svetom – primerjava med Slovenijo, Nemčijo in ZDA

  Mesarič, Patrik

  2016-01-01

  V diplomskem delu primerjamo razmerja med notranjim revizorjem in nadzornim svetom v dvotirnem sistemu upravljanja z razmerji med notranjim revizorjem in upravnim odborom enotirnega sistema upravljanja. Primerjavo izpeljujemo na osnovi razlik med korporacijskim pravom Nemčije, ki predvideva dvotirne sisteme, ter korporacijskim pravom ZDA, ki predvideva enotirne sisteme. Primerjavo apliciramo na pravni red in prakso slovenskega okolja, kjer se lahko družbe odločajo tako za en...

 6. Mars 2020 Entry, Descent and Landing Instrumentation (MEDLI2)

  Bose, Deepak; Wright, Henry; White, Todd; Schoenenberger, Mark; Santos, Jose; Karlgaard, Chris; Kuhl, Chris; Oishi, TOmo; Trombetta, Dominic

  2016-01-01

  This paper will introduce Mars Entry Descent and Landing Instrumentation (MEDLI2) on NASA's Mars2020 mission. Mars2020 is a flagship NASA mission with science and technology objectives to help answer questions about possibility of life on Mars as well as to demonstrate technologies for future human expedition. Mars2020 is scheduled for launch in 2020. MEDLI2 is a suite of instruments embedded in the heatshield and backshell thermal protection systems of Mars2020 entry vehicle. The objectives of MEDLI2 are to gather critical aerodynamics, aerothermodynamics and TPS performance data during EDL phase of the mission. MEDLI2 builds up the success of MEDLI flight instrumentation on Mars Science Laboratory mission in 2012. MEDLI instrumentation suite measured surface pressure and TPS temperature on the heatshield during MSL entry into Mars. MEDLI data has since been used for unprecedented reconstruction of aerodynamic drag, vehicle attitude, in-situ atmospheric density, aerothermal heating, transition to turbulence, in-depth TPS performance and TPS ablation. [1,2] In addition to validating predictive models, MEDLI data has highlighted extra margin available in the MSL forebody TPS, which can potentially be used to reduce vehicle parasitic mass. MEDLI2 expands the scope of instrumentation by focusing on quantities of interest not addressed in MEDLI suite. The type the sensors are expanded and their layout on the TPS modified to meet these new objectives. The paper will provide key motivation and governing requirements that drive the choice and the implementation of the new sensor suite. The implementation considerations of sensor selection, qualification, and demonstration of minimal risk to the host mission will be described. The additional challenges associated with mechanical accommodation, electrical impact, data storage and retrieval for MEDLI2 system, which extends sensors to backshell will also be described.

 7. 47 CFR 95.628 - MedRadio transmitters.

  2010-10-01

  ... 47 Telecommunication 5 2010-10-01 2010-10-01 false MedRadio transmitters. 95.628 Section 95.628... SERVICES Technical Regulations Technical Standards § 95.628 MedRadio transmitters. (a) Frequency monitoring...Radio transmitters that are capable of operating on multiple channels may transmit on the...

 8. NASILJE MED VRSTNIKI V DRUGEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE

  Plošnik, Lucija

  2012-01-01

  Diplomsko delo z naslovom Nasilje med vrstniki v drugem triletju osnovne šole je razdeljeno na teoretični in empirični del. Teoretični del obsega najprej sam opis pojava – bullying. Kasneje preidemo na oblike nasilja in spregovorimo o značilnostih vpletenih v nasilje med vrstniki

 9. Spilleregler i musikterapi med børn

  Holck, Ulla

  Artiklen gennemgår udvalgte eksempler på anvendelse af spilleregler i musikterapi med børneklientgrupper. Efter en kort introduktion af Priestleys syn på analytisk musikterapi med børn, præsenteres læseren således for en række caseeksempler fra faglitteraturen, der giver indblik i udformning og...

 10. Tandlæger og personer med en spiseforstyrrelse

  Gehrt, Charlotte Astrid; Christensen, Lisa Bøge; Klinker, Sabine;

  2016-01-01

  Mødet mellem tandlæge og patient med spiseforstyrrelse Introduktion og formål: Det er velkendt, at tandlæger kan spille en rolle i forhold til tidlig identifikation af en spiseforstyrrelse. Der erimidlertid begrænset viden om, hvilke forventninger tandlæger og personer med en spiseforstyrrelse ha...