WorldWideScience

Sample records for analiza dlya opredeleniya

 1. REGRESIJSKA ANALIZA

  Korenjak, Andreja

  2010-01-01

  V diplomskem delu je predstavljena regresijska analiza s poudarkom na linearni regresiji in večkratni regresiji. Na začetku sta v poglavju osnovni pojmi opisani korelacijska analiza in analiza variance, ki sta pomembni za razumevanje diplomskega dela. V nadaljevanju je predstavljen regresijski model. Nato sta v osrednjem delu predstavljeni dve poglavji: linearna regresija in večkratna regresija. V prvem je opisana metoda najmanjših kvadratov, ki je pomembna za pridobivanje ocen regresijs...

 2. VREDNOSTNA ANALIZA TOPLOTNOIZOLACIJSKIH MATERIALOV

  Robnik, Mateja

  2011-01-01

  Za toplotno zaščito ovoja zgradbe se uporabljajo številni materiali, ki imajo različne lastnosti. Za namen izbire med določenimi variantami, je mogoče uporabiti metodo vrednostna analiza. V prvem delu diplomskega dela je predstavljena vrednostna analiza kot metoda za ocenjevanje ekonomičnosti gradbenih izdelkov in je v nadaljevanju prikazana njena izvedba na primeru izbire toplotnoizolacijskega materiala za toplotno zaščito poševne strehe med špirovci. V drugem delu diplomskega dela je oprede...

 3. REGIONALNOGEOGRAFSKA ANALIZA SEVERNE AFRIKE

  Štefane, Manuela

  2015-01-01

  Egipt, Libijo, Alžirijo, Tunizijo, Maroko, Zahodno Saharo in Sudan uvrščamo v skupno regijo, Severno Afriko. Povezujejo jih skupne fizično in družbeno geografske značilnosti. Cilj magistrskega dela Regionalnogeografska analiza Severne Afrike je bil prikazati nova spoznanja o fizično- in družbenogeografskih značilnostih držav Severne Afrike s pomočjo analize različnih statističnih in strokovnih virov. Državam so skupni pomanjkanje padavin, izpostavljenost visokim temperaturam in preobre...

 4. Analiza izpustov dizelskih motorjev

  MURN, GREGA

  2016-01-01

  V svojem diplomskem delu z naslovom »Analiza izpustov dizelskih motorjev«, sem bralcu skušal približati današnjo problematiko v zvezi z onesnaževanjem okolja, predvsem zaradi dizelskih izpuhov, ki jih prinaša industrija v vseh oblikah. Največji onesnaževalec okolja je absolutno promet, saj izpuhi avtomobilov vsebujejo obsežen skupek škodljivih snovi (ogljikovodiki HC, ogljikov monoksid CO, dušikovi oksidi NOx, žveplovi oksidi, trdni delci, itd.). Namen Evropskih in Ameriških standardov je ...

 5. Analiza panoge in SWOT analiza na primeru podjetja Golte

  Kolar, Rebeka

  2012-01-01

  Za uspešnost podjetja je pomembno, da dobro poznamo svojo panogo, v kateri delujemo, dobro moramo poznati svojo konkurenco in biti vedno korak pred njo. Podrobno poznavanje panoge same pripomore k boljšemu in kvalitetnejšemu vrednotenju podjetja. SWOT analiza je pomembna za ugotavljanje konkurenčne prednosti podjetja in je ena najpogostejših in najpopularnejših analiz. Lahko jo izvajajo posamezniki ali skupina

 6. ANALIZA SIMULINKOVIH PROGRAMSKIH MODELOV VETRNIH ELEKTRARN

  Kralj, Klement

  2015-01-01

  Namen diplomskega dela je analiza Simulinkovih programskih modelov vetrnih elektrarn. Predstavljeni so različni modeli vetrnih elektrarn, od takih z generatorjem s kratkostično kletko, sinhronskim pa do dvojno napajanega asinhronskega generatorja. Najprej smo preučili parameter posameznega modela ter ugotovili kdaj ga lahko uporabimo. Zatem smo izvedli simulacije različnih obratovalnih stanj. Bila je izvedena podrobna analiza fazorskega in dinamičnega modela dvojno napajanega asinhronskega g...

 7. PRIMERJALNA ANALIZA SISTEMOV SPLETNEGA PLAČEVANJA

  Pajančič, Vito

  2015-01-01

  V diplomskem delu smo analizirali in primerjali spletne plačilne sisteme, ki so na voljo na slovenskem trgu in način njihove integracije v spletno aplikacijo. Analiza obsega pogoje in pravne zahteve posameznega sistema pred uporabo, stroške uporabe določenega sistema, kot so provizije, najem ali enkratna plačila. V prvem delu je teoretičen pregled sistemov glede na kategorijo, ki mu sledi analiza sistemov Activa Payment Gateway in 3D secure, centralnega sistema EON MegaPOS, mobilnega plačilne...

 8. ANALIZA ISPLATIVOSTI UGRADNJE TURBOGENERATORA NA BROD

  Bernečić, Dean; Orović, Josip

  2011-01-01

  U radu su prikazani rezultati provedene simulacije i istraživanja isplativosti ugradnje turbogeneratora na brod. Analiza je provedena primjenom NOR Controlovog simulatora za simulaciju brodskog postrojenja tankera za prijevoz sirove nafte. Simulirana je proizvodnja električne energije s turbogeneratorom ili s dizelskim generatorom. Analiza početnih investicijskih troškova provedena je anketom s proizvođačem brodskih generatora pare te s dobavljačima turbo i dizelskih generatora pri čemu su se...

 9. PRIMERJALNA ANALIZA SPLETNIH STRANI NEKATERIH SLOVENSKIH AVTOHIŠ

  Starc, Irena

  2015-01-01

  Diplomsko delo z naslovom »Primerjalna analiza spletnih strani nekaterih slovenskih avtohiš« obsega šest poglavij. Prvo poglavje ali uvodni del, kjer je bil opisan problem, namen, cilji, osnovne trditve, predpostavke in omejitve raziskave ter uporabljene raziskovalne metode. Sledila so tri poglavja, ki so zajemala teoretični del naloge. Tako so v drugem poglavju bili podani splošni podatki o internetu, njegove prednosti in slabosti. Tretje poglavje je vsebovalo opis elektronskega poslovanja, ...

 10. Analiza ostankov plastike v komercialnem kompostu

  Gajšt, Tamara

  2016-01-01

  V diplomskem delu smo želeli dobiti prvo oceno količine in vrste ostankov plastičnih delcev v industrijskem kompostu štirih slovenskih kompostarn ter glede na uporabo komposta oceniti verjetnost, da delci predstavljajo potencialni vir mikroplastike v vodnem okolju. Analiza je zajemala vizualni pregled dveh podvzorcev iz vsake kompostarne z uporabo stereomikroskopa. Osredotočili smo se na delce mikroplastike. Vsak plastični delec smo uvrstili v eno izmed treh podskupin (mehka in...

 11. STROŠKOVNA ANALIZA ZELENE STREHE

  Ilešič, Aljoša

  2010-01-01

  Predstavljamo zeleno streho kot pomemben del objekta, ki prispeva h kakovosti življenja v urbanem okolju. Izpostavljena je stroškovna analiza zelene ravne strehe in klasične ravne strehe. Ugotovili smo, da je izvedba zelene strehe za okoli 40 % dražja, če upoštevamo njene okoljske vplive, življenjsko dobo in dodatno toplotno izolacijo, pa je ekonomsko upravičena. Glede na okoljske težave v Republiki Sloveniji in izkušenj iz tujine sklepamo, da je pri nas potrebna načrtna gradnja zelenih streh...

 12. ANALIZA TRGA UPORABNIKOV KOZMETIČNIH STORITEV

  Majcen, Maja

  2010-01-01

  Izhodiščni cilj diplomske naloge je raziskava in analiza trga uporabnikov kozmetičnih storitev. V uvodnem delu so podani opredelitev problema, metodologija ter hipoteze, kar je bilo v pomoč pri izvedbi tržne raziskave. V teoretičnem delu sta predstavljena kozmetična dejavnost skozi marketinški splet 7 x P ter ciljno trženje. Del naloge smo namenili tudi strategiji trženja kozmetičnih storitev ter kakovosti in ugotavljanju zadovoljstva uporabnikov kozmetičnih storitev. Prepoznavnost ...

 13. PREDIKTIVNA ANALIZA POUZDANOSTI REDUNDANTNOG BRODSKOG NAVIGACIJSKOG RADARSKOG SUSTAVA

  Kraš, Antun; Sviličić, Boris

  2006-01-01

  U radu je predstavljen opći pristup uspostavljanju Markovljeva modela pouzdanosti redundantnih sustava. Na temelju tog pristupa uspostavljen je Markovljev model pouzdanosti neobnovljivog i obnovljivog dvokomponentnog standby redundantnog sustava. Nadalje, obavljena je kvantitativna komparativna analiza pouzdanosti dvokomponentnog standby redundantnog brodskog navigacijskog radarskog sustava. Analiza pokazuje da obnavljanje sustava značajno utječe na porast njegove pouzdanosti.

 14. Transformacija politike prema osobama s invaliditetom u Hrvatskoj: analiza ciljeva

  Petek, Ana

  2011-01-01

  Članak se zasniva na ideji transformacije načina kreiranja politike prema osobama s invaliditetom u Hrvatskoj, od medicinskoga modela preko socijalnog do modela utemeljenog na ljudskim pravima. Rad ističe 7 elemenata prema kojima se navedeni modeli razlikuju, a strukturirani su u kategorije definiranja problema, određivanja ciljeva te zatim implementacije politike prema osobama s invaliditetom (OSI). Analiza je usmjerena na ciljeve hrvatske politike prema OSI, a utemeljena je na interdiscipli...

 15. Analiza popustljivosti robota za obradu vertikalne zglobne konfiguracije

  Slavković, Nikola; ŽIVANOVIĆ, Saša; MILUTINOVIĆ, Dragan; GLAVONJIĆ, Miloš

  2012-01-01

  U radu su predstavljeni analitičko i eksperimentalno modeliranje i identifikacija popustljivosti 5-osnog robota za obradu vertikalne zglobne konfiguracije. Konvencionalni pristup za određivanje popustljivosti robota u Kartezijevom prostoru, zasnovan na popustljivosti zglobova i Jakobijan matrici je proširen i upotrebljen za određivanje popustljivosti eksperimentalnog 5-osnog robota. Analitička analiza je provedena s ciljem definiranja utjecaja popustljivosti svakog zgloba pojedinačno na popus...

 16. ANALIZA STAKEHOLDERILOR SI A ROLULUI ACESTORA IN GUVERNAREA ELECTRONICA

  Mihaela PACESILA

  2006-01-01

  Articolul analizeaza stakeholderii din punct de vedere al politicilor de guvernare electronica, al accesului la serviciile de guvernare electronica si al infrastructurii de guvernare electronica. Principalii stakeholderi implicati in guvernarea electronica sunt cetatenii, mediul de afaceri si guvernul, la care se adauga si alte institutii. Nivelul de implicare al acestora in promovarea guvernarii electronice se masoara prin analiza politicilor prioritare, a instrumentelor referitoare la parti...

 17. Računalna analiza strukture šibenske katedrale

  Šimunić-Buršić, Marina

  1995-01-01

  Na primjeru strukture šibenske katedrale, analizirane računalnim programom CALPA, razvijenim posebno za proračun zidanih konstrukcija, dokazuje se da su te strukture vrlo logične i racionalne. Strukturna analiza primarne nosive konstrukcije jednog polja uzdužnih lađa katedrale razjašnjava jedinstveni strukturalni sustav svodova šibenske stolnice i utjecaj toga sustava na vertikalnu supstrukturu.

 18. PRIMERJALNA ANALIZA ODNOSA DO ŽIVALI V SVETOVNIH RELIGIJAH

  Šiplič, Alenka

  2014-01-01

  V diplomski nalogi smo predstavili odnos do živali v svetovnih religijah. Vključili smo hinduizem, budizem, judaizem, krščanstvo in islam. Cilji so bili ugotoviti osnovni odnos do živali, simboliko živali, izkoriščanje živali za prehrano ljudi in odnos do poskusov na živalih. Analizo smo opravili s pomočjo domače in tuje strokovne literature. Analiza je pokazala, da je odnos do živali v vseh obravnavanih religijah v nekaterih pogledih zelo podoben. Izstopa nadrejenost človeka v odnosu do ž...

 19. ANALIZA VPLIVA GOSTOTE CESTNIH PRIKLJUČKOV NA PROMETNO VARNOST

  Turk, Nataša

  2013-01-01

  Predmet magistrskega dela je analiza vpliva gostote cestnih priključkov na prometno varnost v naseljih. Vsak cestni priključek predstavlja spremembo prometne ureditve ceste in povečanje možnosti pojava prometnih nesreč. Zato je potrebno skrbno in strokovno preučiti vsako pobudo za preureditev obstoječega ali gradnjo novega priključka na javno cesto. Poiskati je potrebno takšno rešitev, da je zagotovljeno varno prometno vključevanje in izključevanje z javne ceste. V magistrskem delu je pred...

 20. KRITIČNA ANALIZA SPLETNE STRANI TURISTIČNE AGENCIJE

  Taskov, Aleksandar

  2015-01-01

  V nalogi obravnavamo problem analize spletnega mesta turistične blagovne znamke Palmijada, podjetja Palma d.o.o.. Pri Palmijadi so nezadovoljni z rezultati obstoječe spletne strani in to je glavni razlog zakaj smo se odločili izvesti analizo in raziskavo njihovega spletnega mesta. Glavna cilja diplomske naloge sta bila kritična analiza spletnega mesta in predlogi za izboljšavo. Namenili smo se ugotoviti kako njihova ciljna skupina (mladostniki stari med 15 in 19 let) gleda na Palmijado kot bl...

 1. ANALIZA LIKOVNE PODOBE VZGOJNO-VARSTVENEGA ZAVODA SLOVENJ GRADEC

  Škrlovnik, Matic

  2013-01-01

  V empiričnem diplomskem delu Analiza likovne podobe Vzgojno-varstvenega zavoda Slovenj Gradec smo v teoretičnem delu predstavili izhodišča otroškega likovno-ustvarjalnega razvoja, ki so pomembna za izbrano temo, pomembne segmente Kurikuluma za vrtce, pomen kakovostne likovne podobe otrokovega okolja, vlogo barve v prostoru ter Vzgojno-varstveni zavod Slovenj Gradec, ki ga analiziramo v empiričnem delu. V empiričnem delu naloge smo podali rezultate raziskave in njihovo interpretacijo, nalogo p...

 2. Potresna analiza montažne armiranobetonske hale

  Bajc, Klemen

  2015-01-01

  V okviru te diplomske naloge je bila izvedena potresna analiza montažne armiranobetonske hale. Največji poudarek je bil na preučevanju modeliranja betonskih polnil in njihovega vpliva na odziv konstrukcije med potresom. V nalogi so predstavljena pravila in računski postopki, ki so bili uporabljeni pri modeliranju konstrukcije. Vpliv polnil v poljih med stebri smo določili s poenostavljenim modelom, kjer se polnilo modelira z dvema diagonalama v ravnini zidu. Potresno analizo smo izvedli z met...

 3. Analiza statystyczna zmiennej losowej wielowymiarowej w aspekcie korelacji i predykcji

  Czaja, Józef; Preweda, Edward

  2000-01-01

  Przedstawiona analiza różnych współczynników korelacji ma na celu wskazanie, w jakich obszarach badań można stosować odpowiedni rodzaj współczynnika korelacji oraz jaka jest ich interpretacja analityczna i geometryczna. Z analizy tej można wnioskować, że dla zmiennych losowych kwantyfikowanych zawsze powinien być stosowany współczynnik korelacji Pearsona, gdyż jego wartość jest związana z parametrami rozkładu zmiennej losowej oraz posiada ścisłą interpretację geometryczną. Wartość tego współc...

 4. Analiza širenja pukotine u strojarskim konstrukcijama

  Mijović, Budimir; PAŠALIĆ, Ismet; Agić, Ante

  2009-01-01

  U radu je izvršena eksperimentalna analiza širenja pukotine kod čelika DIN 42CrMo4V. Ovaj materijal u poboljšanom stanju ima visoku čvrstoću i žilavost. Koristi se za statički i dinamički opterećene konstrukcijske dijelove, posebno za veće presjeke s visokim opterećenjem. Cilj rada je pronaći mogućnost što točnijeg i preciznijeg eksperimentalnog određivanja karakteristika pukotine kod trodimenzijskih problema mehanike loma. Izrađene su epruvete sa zarezom s iniciranom greškom tipa pukotine u ...

 5. Tržna analiza in razvoj aluminijastih ohišij LED svetil

  Gorišek, Krešimir

  2014-01-01

  V magistrskem delu je predstavljena tržna analiza oziroma natančneje analiza zunanjega okolja organizacije. Privlačnost panoge smo ocenjevali s Porterjevim modelom konkurence v panogi in ugotovitve predstavili. Analizo širšega zunanjega okolja oziroma analizo političnih, ekonomskih, socialnih, tehnoloških, okoljskih in pravnih elementov smo izvedli s PESTEL analizo in ugotovitve predstavili. Magistrsko delo obsega tudi razvoj aluminijastih ohišij LED (Light Emitting Diode) svetil. Podrobneje ...

 6. Faktorska analiza stavova odrasle populacije prema cjeloživotnom obrazovanju

  Kiss, Irena

  2012-01-01

  Rad Faktorska analiza stavova odrasle populacije prema cjeloživotnom obrazovanju temelji se na obradi rezultata dobivenih anketnim prikupljanjem mišljenja, procjena i stavova te demografskih i osobnih karakteristika korisnika andragoških programa. Pilot istraživanje rezultiralo je grupiranjem šest latentnih faktora koji su se pokazali relevantnim i prilikom konačnog istraživanja, čija je analiza rezutirala izdvajanjem 9 faktora. Dobiveni rezultati približili su pojmove koji povezuju andragogi...

 7. ANALIZA UPORABE CESTNO-PROMETNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU KOROŠKIH VRAT V MARIBORU

  Kamenik, Boris

  2011-01-01

  Predmet diplomskega dela je analiza mestne četrti Koroška vrata v Mariboru z vidika uporabe cestno-prometne infrastrukture. Podan je pregled cestnih križišč, cestnih odsekov, prometnih površin pešcev in kolesarjev ter mirujočega prometa. Na podlagi terenskega ogleda obstoječega stanja na področju infrastrukture za različne udeležence v cestnem prometu (motorni promet, promet pešcev in kolesarjev, mirujoči promet) je opravljena analiza s poudarkom na prometni mobilnosti in varnosti. Izpo...

 8. Značenje i usporedbena analiza pojmova srednja pogreška i standardno odstupanje

  Benčić, Dušan; Novaković, Gorana

  2005-01-01

  Uz kraći prikaz povijesnog razvitka mjera za ocjenu kvalitete mjerenja i rezultata, dan je poseban osvrt i usporedbena analiza pojmova standardno odstupanje i srednja pogreška u skladu s međunarodnim dogovorom za iskazivanje mjerne nesigurnosti kojim je standardno odstupanje prihvaćeno kao osnovna mjera nesigurnosti rezultata.

 9. Kariološka analiza nekih populacija vrsta Iris pallida, I. illyrica i I. pseudopallida (Iridaceae)

  Mitić, Božena

  1991-01-01

  Izvršena je kariološka analiza nekih populacija taksona Iris pallida Lam., I. illyrica Tomm. i I. pseudopallida Trinajstić. U svim slučajevima dobiven je mitotski broj kromosoma 2n = 24. Ustanovljena je morfološka varijabilnost kariotipova između istraživanih vrsta, kao i između različitih populacija vrste I. illyrica.

 10. ANALIZA IN PRIMERJAVA REŠITEV ZA UPRAVLJANJE ODNOSOV S STRANKAMI

  Žohar, Uroš

  2010-01-01

  V diplomskem delu je predstavljen sistem za upravljanje odnosov s strankami, imenovan CRM, ter analiza in primerjava rešitev. Podrobneje je predstavljeno, kaj pomeni CRM, zakaj ga uvesti v podjetje in kakšne koristi dobimo z uvedbo le tega. Natančneje so predstavljeni koraki implementacije omenjenega sistema v podjetje, ki so sestavljeni iz analize, uvedbe in vzdrževanja, ter razlogi, zakaj je lahko uvedba neuspešna. V nadaljevanju diplomskega dela je predstavljen sistem CRM iz tehničnega...

 11. Analiza GSR čestica upotrebom elektronskog mikroskopa (SEM/EDX)

  Mršić, Gordan; Žugaj, Saša

  2008-01-01

  Razvojem znanosti i globalnim tehnološkim napretkom upotreba suvremenih uređaja u forenzici postala je neizbježna i svakodnevna. Primjena pretražnog (skenirajućeg) elektronskog mikroskopa (SEM-a) najvažnije je unapređenje na polju forenzičkog ispitivanja vatrenog oružja od pronalaska velikog forenzičkog komparativnog mikroskopa. Analiza tragova pucanja (GSR čestica) s skenirajućim elektronskim mikroskopom i energodisperzivnim detektorom X-zraka (SEM/EDX), jedna je od najpouzdanijih metoda. An...

 12. Ples kot ustvarjalni proces in medpodročno povezovanje: analiza stanja v slovenskih vrtcih

  Čović, Adis; Geršak, Vesna

  2015-01-01

  V prispevku je predstavljena analiza plesnega področja v slovenskih vrtcih. V raziskavi so sodelovali vzgojitelji prvega kroga izobraževanja »Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje elementov posebnih pedagoških načel koncepta Reggio Emilia na področju predšolske vzgoje v letih 2008– 2013« na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V raziskavi je sodelovalo 810 vzgojiteljic in vzgojiteljev iz vrtcev različnih regij Slovenije. Udeleženci izobraževanja so v anket...

 13. Utjecaj organizacijske kulture na liderstvo – analiza slučaja Crna Gora

  Nikčević, Gordana

  2016-01-01

  Cilj ovoga rada je ispitati utjecaj organizacijske kulture na liderstvo. Pretpostavka da organizacijska kultura utječe na liderstvo podrazumijeva da dominacija različitih vrsta kultura u organizaciji implicira različite stilove liderstva. Empirijsko istraživanje obuhvatilo je uzorak od 16 poduzeća (423 zaposlenih) u Crnoj Gori koji su odgovorili na pitanja postavljena u istraživanju. Analiza dobivenih podataka je izvršena metodom Hi kvadrat testa (Chi square test). Rezultati istraživanja su p...

 14. Komparativna analiza osnovnih svojstava konstrukcijskih betona spravljenih sa različitim vrstama lakih agregata

  Lukić, Ivan

  2015-01-01

  U disertaciji su prikazani rezultati sopstvenog eksperimentalnog istraživanja na osnovu kojih je izvršena komparativna analiza uticaja različitih vrsta lakih agregata i vrste i količine cementa na osnovna fizičko-mehanička svojstva lakoagregatnih betona. Takođe, analizirana je i mogućnost zamene dela cementa mineralnim dodacima u cilju smanjenja negativnih uticaja proizvodnje betona na životnu sredinu. Rezultati su pokazali da je primenom svih analiziranih vrsta agregata moguće dobiti konstru...

 15. EKONOMSKA ANALIZA ENOPOLNEGA SN IZOLIRANEGA PODNOŽJA VAROVALK VOH 01

  Pogladič, Matej

  2011-01-01

  Zaščita distribucijskih transformatorjev je najpogosteje izvedena s pomočjo taljivih varovalk. Dosedanja podnožja in varovalke niso izolirane, kar predstavlja šibko točko transformatorske postaje. V diplomskem delu so predstavljene osnovne značilnosti uporabe enopolnih SN izoliranih podnožij varovalk VOH 01 in rešitev. V ekonomski analizi je opisana upravičenost podražitve zaščite transformatorja ter koristi za kupca in proizvajalca teh podnožij. Izvedena je tudi analiza praga pokritja z izra...

 16. Koliko konteksta ima u shizofreniji? Analiza diskursa osobe koja boluje od shizofrenije

  Hitrec, Ida; Knežević, Ana; Pupovac, Milorad; Sekulić Sović, Martina; Simeon, Ivana

  2015-01-01

  Shizofreni govor manifestira deficit u upotrebi konteksta koji se očituje na semantičkoj i pragmatičkoj razini, a neki ga istraživači povezuju s halucinacijama i deluzijama. Cilj je našega istraživanja bio ukazati na doprinos lingvističkih metoda i analiza koje pružaju uvid u (dis)organizaciju diskursa u shizofreniji. U ovoj studiji slučaja osobe koja boluje od shizofrenije prikazane su jezične karakteristike koje ukazuju na poteškoće u upotrebi konteksta u izgradnji diskursa u shizof...

 17. Analiza mogućeg sudara zgrada za vrijeme zemljotresa na osnovu kompjutorske simulacije

  Petronijević, Predrag; Zdravković, Slavko; Mladenović, Biljana; Zlatkov, Dragan; Momčilović-Petronijević, Ana

  2014-01-01

  U slučajevima kada dilatacijske razdjelnice između susjednih zgrada nisu dovoljne, za vrijeme zemljotresa sudaraju se pojedini dijelovi objekata. Pri tome dolazi do lokalnih oštećenja ili čak rušenja dijelova zgrada jer su sile udara velikog intenziteta. Da bi se to izbjeglo, treba posebnu pažnju posvetiti projektiranju aseizmičkih razdjelnica. U radu je prikazana parametarska analiza potencijalnog sudara dvije višespratne zgrade, primjenom programskog paketa SAP2000v15, s ciljem da se ispita...

 18. Planiranje i analiza toka operacija montaže u projektiranju – Dio II: Primjena

  Sąsiadek, Michał

  2015-01-01

  U prvom je dijelu rada predstavljena metoda planiranja operacija montaže i analiza konstrukcije projektiranih dijelova proizvoda uzimajući u obzir principe "konstruiranje za montažu". U ovom se dijelu predstavlja računarski program za implementaciju te metode, a njena je primjena predstavljena na industrijskom primjeru iz stvarnog života. Prikazan je način primjene računarskog programa u svrhu izbora niza mogućih operacija montaže i odabira najprihvatljivije te primjena programa za analizu i ...

 19. MARKETINŠKA ANALIZA UPORABNIKOV STORITEV V KAVARNI MAČEK

  Fink, Sandro

  2013-01-01

  V diplomski nalogi je obravnavana predstavitev marketinškega spleta za storitve ter marketinška analiza uporabnikov storitev v Kavarni Maček. Diplomska naloga je razdeljena na dva dela, teoretičnega in empiričnega. V teoretičnem delu smo predstavili marketinški splet in ciljno trženje ter ju podprli z analizo strokovnih virov in literature. Teoretični del je sestavljen iz uvodnega dela z opredelitvijo in opisom problema, postavitvijo raziskovalnih vprašanj in nadaljevanja, v katerem so pre...

 20. Analiza poznavanja okoljskih problemov povezanih z globalnim segrevanjem Zemlje pri učencih drugega triletja

  Obran, Monika

  2011-01-01

  V magistrski nalogi z naslovom Analiza poznavanja okoljskih problemov povezanih z globalnim segrevanjem Zemlje pri učencih drugega triletja je predstavljeno, kako učenci drugega triletja gledajo na globalno segrevanje Zemlje. V teoretični del je vključena razlaga pojma globalnega segrevanja Zemlje, kako nastaja, kakšne so posledice, kako bi se ga dalo zmanjšati in zakaj bi bilo to dobro. Zapisano je tudi, kje in kako so okoljske vsebine vključene v učne načrte drugega triletja in kako si šole...

 1. Tehno-ekonomska analiza bubnjastih izmjenjivača topline s paralelnim zavojnim cijevima

  Slavković, Goran; Budimir, Stevan J.; Rakonjac, Ivan M.; Jarić, Marko S.; Nikola J Budimir

  2014-01-01

  U radu su prikazani investicijski i eksploatacijski troškovi kod bubnjastih izmjenjivača topline s paralelnim zavojnim cijevima. Provedena je statistička analiza najčešće rabljenih korelacija iz otvorenih literaturnih izvora za određivanje cijena bubnjastih izmjenjivača topline s tržišnim podacima aparata s kojom je utvrđeno da pokazuju značajna odstupanja i da se ne mogu s dovoljnom pouzdanošću koristiti za navedeni tip aparata. Uspostavljena je nova korelacija za procjenu cijena aparata sa ...

 2. Gazifikatsiya biomassy i ee perspektivy dlya proizvodstva elektricheskoi energii

  Vosecký, Martin; Skoblia, Sergej; Koutský, B.; Malecha, J.; Punčochář, Miroslav

  Minsk: BGTI, 2005, s. 72-78. ISBN 985-434-554-8. [Mezhudnarodnaya nauchno-tekhnichaskaya konferentsiya "Resursno- i enepgosberegayuschie tekhnologii i oborudovanie, ekologicheski bezopasnye tekhnologii". Minsk (BY), 16.11.2005-18.11.2005] R&D Projects: GA ČR(CZ) GA104/04/0829 Institutional research plan: CEZ:AV0Z40720504 Keywords : biomass * gasification * electricity production Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering

 3. W poszukiwaniu perspektyw rozwoju - analiza strategiczna Polskiego Koncernu Naftowego Orlen S.A.

  Ligas, Damian; Biniecki, Piotr; Janik, Michał

  2012-01-01

  Głównym celem pracy była analiza obecnej sytuacji w firmie PKN Orlen oraz opracowanie dla niej rozwiązań przy pomocy różnych narzędzi analizy strategicznej w dwóch obszarach: - Pomysły na rozwój sieci. - Pozyskanie młodych klientów. Praca składa się z trzech głównych części – analizy głównych determinant rynku, analizy otoczenia oraz samej firmy, syntezy wniosków oraz rekomendacji. W pierwszej części pracy zostały przeanalizowane zjawiska oraz trendy wpływające na podaż, popyt oraz cenę ropy ...

 4. Powieść historyczna pod czujnym okiem cenzora – analiza tekstów

  Thibault Deleixhe

  2015-12-01

  Full Text Available The historic novel under the vigilance of the censor – analysis of textsThis article focuses on the relation that Jacek Bochenski’s historical novel entitled The poet Naso published in 1969 presents towards the concept of censorship. In the article the author aims at proving that the understanding of censorship by Bochenski is similar to the observations of the Hungarian essayist Mikos Haraszti. Tracking the allegoric references scattered through the novel, the author of the article reconstructs Bochenski’s reflection about this internalized censorship and checks its convergence with Haraszti’s remarks. From this exercise emerges a definition of the role of the artist that seems to be inherited from the romantic period: an artist as a person that subordinates himself unconditionally to art, and not to the temporal power. The author of the article then interrogates the respect which Bochenski has been showing to his definition in his literary work. It appears that the writer has been prone to make bigger concessions in order to soften the reception of his book by the censors than he advises his writing colleagues. However, the literary strategies deployed by Bochenski operate on two levels: creating an overall ambiguity about the guilt of its main protagonist, they tend to soften its reception by the censorship; while at the same time, rendering this overall atmosphere of ambiguity, they give a literary form to the spectral character of the guilt of the artist, who – as in Ovidius’ case – is permanently accountable for what he has not yet done in the building of communism. Powieść historyczna pod czujnym okiem cenzora – analiza tekstówArtykuł poświęcony jest  powieści historycznej Jacka Bocheńskiego pt. Nazo poeta z roku 1969 i jego rozumieniu pojęcia cenzury uwewnętrznionej. Autor artkułu udowadnia, że ujęcie problemu cenzury przez Bocheńskiego jest zbliżone do konstatacji węgierskiego eseisty Mikl

 5. PEDAGOŠKI PRISTOP MARIE MONTESSORI: PRIMERJALNA ANALIZA UČNEGA KONTEKSTA V SLOVENSKIH ŠOLAH

  Orel, Erika

  2010-01-01

  V ospredju diplomske naloge z naslovom Pedagoški pristop Marie Montessori: Primerjalna analiza učnega konteksta v slovenskih šolah so pogledi na izobraževanje, ki jih je zasnovala doktorica Maria Montessori ob začetku revolucije izobraževanja. Cilj empiričnega dela je bil ugotoviti, ali so se zamisli Marie Montessori o novi podobi šole uveljavile tudi v današnjih javnih šolah in ne samo v osnovnih šolah Marie Montessori. Okolje, v našem primeru učilnica, postaja vedno bolj prilagojeno starost...

 6. PARAMETARSKA ANALIZA UTJECAJA POGONSKIH UVJETA I GEOMETRIJSKIH PARAMETARA NA IZMJENU TOPLINE U CIJEVNOM IZMJENJIVAČU TOPLINE S PRSTENASTIM LAMELAMA

  SENČIĆ, Tomislav; TRP, Anica; Lenić, Kristian

  2009-01-01

  U radu je opisana trodimenzijska numerička analiza laminarnog strujanja fluida i izmjene topline u cijevnom izmjenjivaču topline s prstenastim lamelama. Definirani numerički postupak provjeren je usporedbom s objavljenim numeričkim i eksperimentalnim rezultatima i uočeno je njihovo dobro slaganje. Niz numeričkih proračuna izvršen je s ciljem analize utjecaja različitih pogonskih i geometrijskih parametara na polja brzina i temperatura te na vrijednosti prosječnih koeficijenata prijelaza topli...

 7. FINANČNA ANALIZA PRI OBVLADOVANJU KREDITNEGA TVEGANJA NA PRIMERU MEDNARODNE FINANČNE INŠTITUCIJE

  Divković, Zorica

  2009-01-01

  Kreditna dejavnost bank je povezana s tveganjem, da kredit ne bo vrnjen in da obresti po kreditu ne bodo poplačane. To tveganje je lahko večje ali manjše glede na boniteto posojilojemalca oz. glede na obseg kredita. Kakovostna analiza kreditne sposobnosti je temelj uspešnega obvladovanja omenjenega tveganja. Banka mora pred odobritvijo vsake naložbe oceniti, koliko je komitent sposoben izpolnjevati obveznosti do banke. Tudi na praktičnem primeru skupine Istrabenz smo lahko videli, kako pomemb...

 8. Usporedna analiza rumunjskog zakona o seizmičkom ocjenjivanju usklađenog sa zahtjevima EU

  Iolanda-Gabriela CRAIFALEANU; Tănase, Florenţa-Nicoleta

  2014-01-01

  U radu se prikazuje tehnička usporedna analiza rumunjskog propisa o ocjenjivanju potresne otpornosti, usklađenog sa zahtjevima EU, u usporedbi s odgovarajućim normama koji su na snazi u Europi i SAD-u, s namjerom da se ustanove mogućnosti daljnjeg razvoja tog propisa. Postupci uspoređivanja ilustrirani su paralelnim ocjenjivanjem seizmičke otpornosti koje je provedeno, u skladu s analiziranim propisima, na armiranobetonskoj okvirnoj konstrukciji usklađenoj s tipologijama građenja koje se kori...

 9. Analiza proračuna učinka dozera pri gravitacijskom transportu na površinskim kopovima

  Klanfar, Mario; Kujundžić, Trpimir; Vrkljan, Darko

  2014-01-01

  Analiza točnosti i primjenjivosti proračuna učinka dozera, pri gravitacijskom transportu otkrivke na površinskom kopu, provedena je usporedbom računskih vrijednosti dobivenih prema teoretskim obrascima i rezultatima terenskih mjerenja. Mjerene su i uspoređene vrijednosti obujma vučne prizme i brzine kretanja dozera, koji su osnovni faktori za određivanje učinka stroja, u uvjetima iste duljine transporta. Uočena su znatna odstupanja računski određenih učinaka dozera u odnosu na izmjerene u stv...

 10. ŽENSKA PODOBA: PSIHOLOŠKO – SOCIOLOŠKA ANALIZA ŽENSKE PODOBE V TISKANIH MEDIJIH

  Šlihthuber, Katja

  2013-01-01

  Diplomsko delo ŽENSKA PODOBA: psihološko – sociološka analiza podobe v tiskanih medijih zajema spoznanja o ženski podobi in njenem pojavljanju v tiskanih periodičnih medijih. Rdeča nit naloge je žensko telo in celostna podoba, pri čemer smo se dotaknili same definicije ženskega telesa in lepote s sociološkega vidika ter teoretična znanja navezali na prezentacijo ženske podobe v ženskih in moških revijah na slovenskem medijskem trgu. Teoretični del pojasnjuje odnose družbe do ženskega telesa i...

 11. ANALIZA SUBJEKTOV INOVATIVNEGA OKOLJA

  Rusjan, Aleksandra

  2012-01-01

  Slovensko inovativno okolje predstavljajo podjetniški in univerzitetni inkubatorji ter tehnološki parki, ki spodbujajo nastajanje novih podjetij. Magistrska naloga prikazuje analizo inkubatorjev in tehnoloških parkov Slovenije, ki so v Združenju inkubatorjev in tehnoloških parkov. Postopek analize in pregleda ponudbe, storitev, ugodnosti ter kasneje izbire primernega tehnološkega parka ali inkubatorja je zamuden

 12. Analiza logistike v Sloveniji

  Sehur, Mojca

  2016-01-01

  Ekonomska moč države se izraža skozi stopnjo razvitosti njenih logističnih sistemov. Mednarodna trgovina znatno generira gospodarsko rast, pri tem pa dobra razvitost prometne infrastrukture omogoča boljši dostop do novih trgov. Za Slovenijo, ki je izrazito odprto gospodarstvo, je ključnega pomena, da ne bomo zaostali v razvoju cestne in železniške infrastrukture v primerjavi s sosednjimi državami, s katerimi opravimo večji del blagovne menjave. Za pretok blaga iz oddaljneih držav mmoramo nepr...

 13. Analiza amok situacij

  Planinšič, Polonca

  2015-01-01

  Amok situacijo je prvi zaznal kapitan Cook. V Maleziji je opazil motene osebe, ki so se začele obnašati nasilno brez razloga ter ubijati ljudi in živali v agresivnem napadu. Zaradi tamkajšnje kulture so menili, da je amok kulturno pogojen. Amok situacija je tako v razvite države prišla neopazno. Beseda amok izvira iz malajske besede, ki pomeni blazno, nasilno in brezupno dejanje. To dejanje je naključno, namerno in destruktivno morilsko vedenje, ki mu sledita amnezija in izčrpanost. Najv...

 14. KVALITATIVNA ANALIZA ISKUSTVA UDOMITELJA

  Kletečki Radović, Marijana; Kregar Orešković, Klaudija

  2005-01-01

  U Hrvatskoj udomiteljstvo ima relativno dugu tradiciju, no rijetka su istraživanja udomiteljstva, kako ona usmjerena na učinke boravka djece u udomiteljskim obiteljima, tako i ona usmjerena na udomitelje. U ovom radu prikazani su rezultati kvalitativne analize intervjua udomitelja (N=76) koji se odnose na njihovo iskustvo u udomljavanju. Postupak kvalitativne analize proveden je u šest koraka: 1. uređenje empirijske građe, 2. određivanje jedinice kodiranja, 3. otvoreno kodiranje, 4. izbor i d...

 15. ANALIZA ZADOVOLJSTVA HOTELSKIH GOSTOV

  Mahne, Anja

  2013-01-01

  Storitvena podjetja se morajo zavedati pomena zadovoljstva v sodobnem času. Vedno več podjetij se nagiba k temu, a niso prepričana kako se lotiti tematike in kako ukrepati, zato najemajo zunanje izvajalce za raziskavo, ki pa niso povsem seznanjeni s problematiko dotičnega podjetja. Raziskava zadovoljstva odjemalcev je nujna, saj se drugače podjetje ne bo zavedalo problemov, in tako bo upad odjemalcev njihovih storitev. Raziskava zadovoljstva odjemalcev je potekala v hotelu City v Krškem. ...

 16. Analiza odrskega govora

  Žavbi Milojević, Nina

  2015-01-01

  V prispevku proučujem proces nastanka uprizoritvenega besedila, ki se do določene mere razlikuje od dramske prodloge zaradi dramaturških črt, dopisovanja besedila in spreminjanja jezikovne zvrstnosti. Predvsem se osredotočam na odrski govor posameznega igralca, ki s prozodičnimi sredstvi (intonacija, register, barva glasu, premori, glasnost, hitrost govora, govorne modulacije), mimiko in gestiko ustvarjalno oblikuje posamezno vlogo.

 17. Analiza svojstava procjednog betona

  Mahalingam, Rama; Vaithiyalingam Mahalingam, Shanthi

  2016-01-01

  U radu se analiziraju svojstva procjednog betona poput tlačne čvrstoće, vlačne čvrstoće cijepanjem, vlačne čvrstoće savijanjem, poroznosti i propusnosti, i to za dvije frakcije agregata i za različite udjele agregata i cementa. Iako se pokazalo da se s višim udjelom cementa postižu bolji rezultati u pogledu čvrstoće, na taj se način dobivaju niže vrijednosti poroznosti i propusnosti. Ocjenjuje se i odnos između poroznosti, propusnosti i tlačne čvrstoće procjednog betona za različite veličine ...

 18. Analiza peptida iz hrane

  Minkiewicz, Piotr; Dziuba, Jerzy; Darewicz, Małgorzata; Iwaniak, Anna; Dziuba, Marta; Nałeçz, Dorota

  2008-01-01

  Ovaj revijalni prikaz razmatra definiciju pojma „food peptidomics“, tj. istraživanje peptida iz hrane i njihovu ulogu u prehrambenoj tehnologiji i nutricionizmu. Slično živim organizmima, „peptidome“ hrane obuhvaća sve peptide u prehrambenom proizvodu ili sirovini, a i one proizvedene tijekom prerade i/ili njihova skladištenja. Ova grana znanosti obuhvaća istraživanje podrijetla peptida, dinamičnosti njihove promjene pri preradi i/ili skladištenju, utjecaja peptida, njihova sastava i promjene...

 19. ANALIZA COMPARATIVĂ A UNOR PARAMETRI DIN SEDIMENTUL URINAR LA SUBIECŢI DE SEX FEMININ ŞI MASCULIN

  MARIOARA NICOLETA FILIMON

  2009-01-01

  Full Text Available Examinarea sedimentului urinar este necesară în oferirea de informaţii despre buna funcţionare a rinichilor, a întregului organism şi în depistarea posibilelor afecţiuni renale. S-a luat în studiu un lot de 129 subiecţi de sex faminin (83 şi masculin (46, la care li s-a determinat numărul de hematii, leucocite şi celule epiteliale din sedimentul urinar. Valorile obţinute au fost prelucrate statistic cu ajutorul programului statistic Minitab pentru a putea stabili daca exista sau nu diferenţe la cele 2 lotuir de subiecţi analizaţi. Numărul de hematii şi leucocite din sedimentul urinar al subiecţilor testaţi nu prezintă diferenţe semnificative la subiecţii de sex masculin şi feminin, pe când numărul celulelor epiteliale înregistrează diferenţe foarte semnificative la cele 2 sexe cu valori mai mari în cazul subiecţilor de sex feminin. Incidenţa leucocitelor în sedimentul urinar ala subiecţilor de sex masculin este mai mare decât la cei de sex feminin, la care predomină celulele epiteliale. Valoarea crescută a numărului de leucocite şi prezenţa florei bacteriene în sedimentul urinar la subiecţii de sex feminin şi masculin testaţi indică infecţii urinare.

 20. Dilatrometrijska i analiza tvrdoće čelika C45 popuštanog uz različite brzine zagrijavanja

  J. Winczek; A. Kulawik

  2012-01-01

  Modeliranje tehnološkog procesa toplinske obrade ili zagrijavanja, uključivo višedjelne izvore prijelaza topline, zahtijeva razmatranje fenomena toplinske obrade popuštanje. U radu su prezentirani rezultati popuštanja tvrdoće zakaljenog čelika C45. Analiza utjecaja brzine zagrijavanja na kinetiku procesa je determinirana dilatometrijskim krivuljama. Procijenjeni su kvantitativni transformacijski izrazi i koefi cijent toplinskog širenja kaljenih i propuštenih struktura (austenit, perlit, merte...

 1. Analiza intervencijskih kardioloških zahvata u Hrvatskoj od 2010. do 2014. godine: ususret uvođenju nacionalnog registra.

  Lukenda, Josip; Starčević, Boris; Delić Brkljačić, Diana; Biloglav, Zrinka

  2016-01-01

  Iako intervencijska kardiologija u Hrvatskoj unatrag dvaju desetljeća bilježi napredak, ne nalazimo analizu broja intervencijskih kardioloških zahvata na nacionalnoj razini. Cilj je rada bila analiza broja koronarnih angiografija (CA) i perkutanih koronarnih intervencija (PCI) u razdoblju od 2010. do 2014. godine. Analizirani su dijagnostičko-terapijski postupci iz računa hospitaliziranih bolesnika u Hrvatskoj koji se odnose na CA i PCI u 13 hrvatskih centara. U promatranom je razdoblju prosj...

 2. Analiza metodologije za ispitivanje kemijske stabilnosti baruta i raketnih goriva / The analysis of methodology for investigation of chemical stability of propellants

  Radun Jeremić; Luka Grbović

  2006-01-01

  Kao i sve energetske supstance, baruti i raketna goriva su termodinamički nestabilni, zbog čega, tokom skladištenja, dolazi do njihove kemijske dekompozicije (starenja). Proces starenja dovodi do promene njihovih funkcionalnih karakteristika, i do smanjenja sigurnosti u toku skladištenja zbog potencijalne opasnosti od samozapaljenja. U raduje objašnjen mehanizam dekonpozicije nitroestara i fenomen kemijske stabilnosti baruta i raketnih goriva. Izvršena je komparativna analiza naše i NATO meto...

 3. High-temperature materials for MHD installations. Vysokotemperaturnye materialy dlya MGD-ustanovok

  Rekov, A.I.; Romanov, A.I. (eds.)

  1977-01-01

  The collection of articles was compiled on the basis of papers presented at the All-Union Conference on materials for MHD Installations in 1972. The collection also contains several articles which give results of studies made in 1973--1974. The articles are concerned with the development and investigation of high-temperature non-metallic materials (ceramic oxides, cermets, fire-resistant concrete, etc.) for various thermal units of a MHD installation (channel, combustion chamber, paragenerator, and others). Particular attention was given to the problem of electron and electric-insulation materials of the MHD-generator's channel. An examination is made of the physico-chemical aspects of producing materials and data are presented on studies of their composition and structure, and descriptions are given of the methods and research results from studies on thermo-mechanical strength, thermal and erosion resistance, electroconductivity, thermoemission, thermal conductivity, chemical resistance, and other properties of materials. The behavior of those materials was also tested in various MHD machines (U-02, U-25, and others). The collection is intended for specialists in the area of making and investigating materials for operating at high temperatures and in aggressive media.

 4. Analiza pojavljivanja ključnih riječi u specifičnim dijelovima članaka - koncept i prva implementacija

  Horvat, Tomislav; Havaš, Ladislav; Logožar, Robert

  2014-01-01

  Autori predstavljaju koncept i implementaciju analize pojavljivanja ključnih riječi koja se temelji na zasebnom brojanju (ključnih) riječi u četiri glavna dijela znanstvenih i inih članaka: njihovom naslovu—iza kojeg slijedi lista autora, sažetku, listi ključnih riječi i glavnom dijelu teksta. Također, ova je analiza zamišljena za primjenu na više od jednog članka odjednom. Kao takva ona može poslužiti istraživačima, piscima, urednicima i drugima za pregledavanje i statističku obradu članaka....

 5. Analiza metodologije za ispitivanje kemijske stabilnosti baruta i raketnih goriva / The analysis of methodology for investigation of chemical stability of propellants

  Radun Jeremić

  2006-10-01

  Full Text Available Kao i sve energetske supstance, baruti i raketna goriva su termodinamički nestabilni, zbog čega, tokom skladištenja, dolazi do njihove kemijske dekompozicije (starenja. Proces starenja dovodi do promene njihovih funkcionalnih karakteristika, i do smanjenja sigurnosti u toku skladištenja zbog potencijalne opasnosti od samozapaljenja. U raduje objašnjen mehanizam dekonpozicije nitroestara i fenomen kemijske stabilnosti baruta i raketnih goriva. Izvršena je komparativna analiza naše i NATO metodologije za kontrolu kemijske stabilnosti, a posebno su navedeni uočeni nedostaci u dosadašnjoj primeni standarda SNO 8069/91. Kao optimalno rešenje ovog problema predloženo je prihvatanje odgovarajućih STANAG standarda koji regulišu ovu problematiku. / As the other energetic substances, propellants are thermodynamically unstable. Thereby, during storing, they undergo chemical decomposition process (aging. Aging process are cause changing their functional properties and decreasing safe during storage because of potential hazard from self ignition. The decomposition mechanism of nitro esters and chemical stability phenomena of propellants are shortly discussed in these papers. The compared analysis of domestic and NATO methodology for investigation of chemical stability is realized. The observed deficiencies in up to now application of standard SNO 8069/91 are specially mentioned. As optimal solution of this problem it is supposed to accept corresponding STANAG standards that regulate this problematic.

 6. Analiza kontinualnih frekvencijski modulisanih radarskih signala primenom vremensko-frekvencijskih transformacija i korelacionih tehnika / FMCW radar signal analysis by time-frequency representations and correlation techniques

  Slobodan Simić

  2007-10-01

  Full Text Available U radu su analizirana dva metoda za detekciju i procenu parametara radarskih signala s malom verovatnoćom presretanja, pri čemu ne postoji saradnja između prijemnika i predajnika. Prvi algoritam čini analiza signala pomoću vremensko-frekvencijskih transformacija zajedno sa tehnikama za prepoznavanje oblika. U osnovi drugog algoritma detekcije je procena periodične autokorelacione funkcije. Analizirani su kontinualni frekvencijski modulisani radarski signali (FMCW, često primenjivani u radarima s malom verovatnoćom presretanja. Korišćeni su test-signali, dobijeni eksperimentalnim putem. Realizovan je eksperiment s realnim predajnikom i prijemnikom FMCW signala, a rezultati obrade primljenih signala prikazani su u radu. / Two LPI signal detection and parameter estimation methods are analyzed in a non-cooperative context. The first method is based on the time-frequency signal analysis along with pattern recognition techniques. The second one is based on the estimation of a periodic autocorrelation function. Frequency modulation continuous wave (FMCW signals are analyzed as a class of waveforms often used in LPI radars. Experimentally obtained signals are used in tests. An experiment with a real FMCW signal transceiver and a receiver is carried out and the obtained signal analysis results are presented.

 7. Utylitaryzm - doktrynalna analiza ewolucji nurtu

  Górecki, Olgierd

  2011-01-01

  Utilitarianism as innovatory and original stream of ethical and political thought enrich philosophical discourse of last three centuries. Utilitarian thinkers pointed out that maximization of pleasure correlated with minimization of pain is correct way to create objective catalog of rules or behaviors which application resulted in formation of the highest utility, good for an individual and good for a society. From methodological point of view there are differences between utilitaria...

 8. ANALIZA SONČNIH MODULOV

  Rižnik, Karel

  2010-01-01

  S hitrim razvojem fotonapetostnih tehnologij, ki po definiciji pomenijo skupino vseh naprav in posameznih enot, ki so potrebne za pravilno delovanje celotnega fotonapetostnega sistema, so nastali tudi standardi, ki jih proizvajalci morajo upoštevati. Če se omejimo zgolj na fotonapetostne module, proizvajalec poda tehnične podatke kot so: vršna moč, napetost pri vršni moči, tok pri vršni moči, napetost odprtih sponk in tok kratkega stika. V tehnični dokumentaciji proizvajalci podajajo tudi U-I...

 9. A comparative analysis of Serbian phonemes: Linear and non-linear models/Uporedna analiza fonema srpskog jezika: linearni i nelinearni modeli

  Danijela D. Protić

  2014-10-01

  Full Text Available This paper presents the results of a comparative analysis of Serbian phonemes. The characteristics of vowels are quasi-periodicity and clearly visible formants. Non-vowels are short-term quasi-periodical signals having a low power excitation signal. For the purpose of this work, speech production systems were modelled with linear AR models and the corresponding non-linear models, based feed-forward neural networks with one hidden-layer. Sum squared error minimization as well as the back-propagation algorithm were used to train models. The selection of the optimal model was based on two stopping criteria: the normalized mean squares test error and the final prediction error. The Levenberg-Marquart method was used for the Hessian matrix calculation. The Optimal Brain Surgeon method was used for pruning. The generalization properties, based on the time-domain and signal spectra of outputs at hidden-layer neurons, are presented. / U radu je prikazana analiza karakteristika vokala i nevokala srpskog jezika. Vokale karakteriše kvaziperiodičnost i spektar snage signala sa dobro uočljivim formantima. Nevokale karakteriše kratkotrajna kvaziperiodičnost i mala snaga pobudnog signala. Vokali i nevokali modelovani su linearnim AR modelima i odgovarajućim nelinearnim modelima koji su generisani kao feed-forward neuronska mreža sa jednim skrivenim slojem. U procesu modelovanja korišćena je minimizacija srednje kvadratne greške sa propagacijom unazad, a kriterijum izbora optimalnog modela jeste zaustavljanje obučavanja, kada normalizovana srednja kvadratna test greška ili finalna greška predikcije dostignu minimalnu vrednost. LM metod korišćen je za proračun inverzne Hessianove matrice, a za pruning je upotrebljen Optimal Brain Surgeon. Prikazana su generalizaciona svojstva signala u vremenskom i frekvencijskom domenu, a kroskorelacionom analizom utvrđen je odnos signala na izlazima neurona skrivenog sloja.

 10. Analiza primene IMM algoritma za praćenje manevrišućih ciljeva / Analysis of IMM algorithm for maneuvering target tracking

  Zvonko Radosavljević

  2005-05-01

  Full Text Available U radu je analizirana primena IMM algoritma sa tri modela Kalmanovih filtara, za praćenje cilja pomoću osmatračkog radara. Prvi Kalmanov filtar podešen je da prati ciljeve koji se kreću po pravolinijskoj trajektoriji bez ubrzanja, drugi prati ciljeve koji se kreću ubrzano i vrše blag manevar, a treći je namenjen za praćenje ciljeva koji se kreću ubrzano i vrše oštar manevar. Dat je opis algoritma kao i vrednosti odgovarajućih parametara i matrica prelaza za Kalmanove filtre, kao i uporedna analiza algoritma u odnosu na standardan Kalmanov filtar šestog reda. Prikazani rezultati srednje kvadratne greške praćenja po x i у koordinati pokazuju opravdanost izbora predložene metode praćenja. / This paper considers comparative analysis the problem of maneuvering target tracking to IMM algorithm with 3 standard Kalman filters and same standard Kalman filter 6. order, using data from TWS radar. The first Kalman filter from IMM algorithms is tuned for tracking of target moving along the rectilinear trajectory -without acceleration, the second tracks the targets with acceleration and gentle maneuver, and the third Kalman filter tracks the target with acceleration and sharp maneuver. The mathematical model of algorithm and values of appropriate parameters and Kalman filter matrices, are presented. The results of RMSE of tracking in x and у coordinates, show the validity of the proposed method.

 11. Analiza Wyników w Skokach Lekkoatletycznych Mężczyzn na Halowych Mistrzostwach Świata w Latach 1985-2006 = Analysis of Performance in Athletics Jumping Men on the Indoor World Championships in Years 1985-2006

  Mikołajczyk, Janusz; Byzdra, Krzysztof; Piątek, Mirosław; Kamrowska-Nowak, Maria; Stępniak, Robert

  2015-01-01

  Mikołajczyk Janusz, Byzdra Krzysztof, Piątek Mirosław, Kamrowska-Nowak Maria, Stępniak Robert. Analiza Wyników w Skokach Lekkoatletycznych Mężczyzn na Halowych Mistrzostwach Świata w Latach 1985-2006 = Analysis of Performance in Athletics Jumping Men on the Indoor World Championships in Years 1985-2006. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(12):386-408. ISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.35514 http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%281...

 12. Isledovanie nanochastits, prednaznachenykh dlya adresnoy dostavki lekarstv metodami malouglovogo sinkhrotronogo isledovania i raseyaniya neutronov. Vnutrenaya struktura i funktsional'nost'

  Filippov, Sergey K.; Chytil, Petr; Konarev, P.; Papadakis, K. M.; Radulesku, A.; Pleštil, Josef; Štěpánek, Petr; Etrych, Tomáš; Ulbrich, Karel; Svergun, D.

  Gatchina : National Research Centre "Kurchatov Institute", Petersburg Nuclear Physics Institute B. P. Konstantinov, 2014. s. 72. [Meetings and Youth Conference on Neutron Scattering and Synchrotron Radiation in Condesed Matter (NSSR-CM-2014). 27.10.2014-31.10.2014, St. Petersburg] R&D Projects: GA ČR GAP108/12/0640 Institutional support: RVO:61389013 Keywords : nanoparticles * SAXS * SANS Subject RIV: CD - Macromolecular Chemistry

 13. Analiza efektywności systemu motywacyjnego i oceniania pracowników Banku Spółdzielczego w Starym Sączu w oparciu o metodę WIGOR

  Śmierciak, Sabina

  2014-01-01

  Niniejsza praca prezentuje rozważania dotyczące kwestii związanych z motywowaniem i kształtowaniem wysokiego poziomu zaangażowania w pracę oparte o różnorodną literaturę z zakresu zarządzania, a także wyniki badań empirycznych systemu motywowania i oceniania w Banku Spółdzielczym w Starym Sączu. Najważniejszym aspektem poznawczym pracy jest szczegółowa analiza czynników determinujących zaangażowanie w pracę oraz określenie podstawowych elementów skutecznego systemu motywacyjnego. Analizując z...

 14. ANALIZA KOMUNIKACIJSKIH PROTOKOLOV NA PLATFORMI ARM

  Vegan, Janez

  2015-01-01

  Magistrsko delo obravnava zajem, analizo in prikaz signalov različnih komunikacijskih protokolov v realnem času. Podrobno so predstavljena strojna in programska oprema ter razvojna okolja, s pomočjo katerih smo realizirali sistem za analizo protokolov. V okviru magistrskega dela smo razvili program za platformo ARM, ki na LCD-zaslonu v realnem času prikazuje vsebino zajetih podatkov po protokolih IR (SIRC, NEC, RC6), I2C, SPI in UART. Razvili smo tudi program za stm32F100, ki oddaja v protoko...

 15. EKSPERIMENTALNA ANALIZA VIBRACIJ NA PRALNI GRUPI

  Kozel, Rok

  2012-01-01

  Diplomsko delo se ukvarja z vibracijami pralnega stroja. Eksperimentalno analizo smo opravili na laboratorijskem preizkuševališču, kjer je pralna grupa obešena na namenskem ogrodju. Na pralni grupi sta nameščena pospeškomera ADXL345, ki sta s serijsko SPI komunikacijo povezana z NI PXI-7841R karto. NI PXI-7841R karta je v ohišju NI PXI 1003 in je povezana z računalnikom. Pralna grupa je opremljena tudi z BLAC motorjem, s katerim operira razvojna plošča NEXYS 2. Vse skupaj nadziramo preko raču...

 16. ANALIZA CONTULUI PROFIT ŞI PIERDERE

  Willi Pavaloaia

  2006-05-01

  Full Text Available The rich informational fund of the financial reports makes them known, both nationally and internationally, as basic instruments of management at all organizatory levels. The profit and loss account is part of the financial annual reports, is a synthesis accounting document that shows the result of the enterprise activity and thus measures the firm’s performance during a period. The users of the information offered by this financial report are: the investors (present and potential shareholders, managers, financial creditors, clients, the state, the public, the financial analysts etc.

 17. Analiza vsebin spletnih strani petih mariborskih hotelov

  Lesar, Andrej

  2016-01-01

  Razvoj interneta in z njim povezane nove tehnološke možnosti imajo velik vpliv v vseh gospodarskih panogah, kar velja tudi za turizem. Spletna stran hotela je ena izmed najpogostejših, a hkrati tudi najpomembnejših oblik prisotnosti samega hotela na spletu. Za uspešno poslovanje je potrebno internet poznati in ga razumeti kot komunikacijsko, distribucijsko in prodajno orodje. V diplomskem delu sem analiziral spletne strani petih mariborskih hotelov (Draš, City, Piramida, Betnava, Habakuk),...

 18. ANALIZA PONUDBE STORITEV V BIOTERMAH MALA NEDELJA

  Orešnik, Tamara

  2016-01-01

  V diplomski nalogi obravnavam termalni turizem. Potrebe turistov se spreminjajo, zato morajo terme slediti sodobnim trendom in svojo ponudbo prilagajati zahtevam vseh generacij obiskovalcev in gostov. Potrebna je stalna skrb za izboljšanje kakovosti storitev. V glavnem delu naloge predstavim ponudbo storitev Bioterm Mala Nedelja. Terme ponujajo oddih v naravi, zdravilno termalno vodo, domačo hrano in storitve dobrega počutja. Posebej analiziram ponudbo storitev term in njihovo kakovost. N...

 19. PRIMERJALNA ANALIZA SPLETNIH STRANI SLOVENSKIH BORZNIH HIŠ

  Bratkovič, Jožica

  2009-01-01

  Dandanes je čas zelo dragocen, hiter dostop do informacij je ključnega pomena. Hiter razvoj informacijske tehnologije in širitve možnosti njihove uporabe podjetja s pridom izkoriščajo in svoje poslovanje razvijajo ter dopolnjujejo. Elektronsko poslovanje je tako postalo ključni dejavnik za uspeh podjetja. Potenciali za razvoj se kažejo na področju vrednostnih papirjev. Ljubljanska borza vrednostnih papirjev uspešno že od leta 1995 posluje elektronsko z lastnimi tehnološkimi rešitvami. Vsak...

 20. ANALIZA KAKOVOSTI STORITEV HOTELA IN ZADOVOLJSTVO GOSTOV

  Sabo Turner, Tanisa

  2011-01-01

  V današnjem času postaja poslovno okolje za organizacije čedalje bolj tekmovalno in agresivno, zato predstavlja kakovost storitev ključno sestavino za konkurenčnost. Le s kakovostnimi storitvami organizacije zadovoljujejo odjemalčeva pričakovanja. Zelo pomembno je spremljanje potreb, pričakovanj ter želja odjemalcev, saj lahko organizacije na podlagi rezultatov oblikujejo ali izboljšajo ponudbo ter zadovoljijo odjemalca. V diplomskem seminarju sem želela izmeriti ter analizirati zadovoljst...

 1. ANALIZA RADIJSKEGA OGLAŠEVANJA V SLOVENIJI

  Huzjan, Jelena

  2015-01-01

  Večina radijskih postaj glavnino finančnih sredstev, potrebnih za preživetje in uspešno poslovanje, pridobiva s prodajo radijskega oglasnega prostora. To zahteva proaktivno delovanje radijske postaje in aktivno trženje oglasnega prostora. Da bi bil lahko proces trženja kar se da uspešen, je nujno poznavanje razmer na področju medijev, aktualnega stanja na trgu ter upoštevanje velikega števila vplivnih dejavnikov. Zaradi tega je bil cilj magistrskega dela raziskati globalne trende na podro...

 2. Analiza poslovanja na kmetiji s prirejo mleka

  Polh, Mihela

  2012-01-01

  Cilj raziskave je analizirati poslovanje na izbrani kmetiji, ki se ukvarja s prirejo mleka, in nadalje ocena ekonomske upravičenosti prireje mleka v letu 2010. Za oceno ekonomske upravičenosti prireje mleka na kmetiji smo razvili tehnološko-ekonomski simulacijski model s pripadajočimi podmodeli. Za kmetijsko proizvodnjo smo ocenjevali pomembnejše ekonomske parametre, kot so koeficient ekonomičnosti (Ke), lastno ceno (LC), finančni rezultat (FR) in prihodek (SP). Rezultati ekonomske analize pr...

 3. ANALIZA GOSPODARJENJA Z NENEVARNIMI ODPADKI V SLOVENIJI

  Fece, Janez

  2014-01-01

  Diplomsko delo zajema predstavitev zakonodaje na področju ravnanja z odpadki v EU in Sloveniji. Podane so vrste in količine nastalih odpadkov in njihova obdelava. Opisana je sprejeta strategija ravnanja s komunalnimi odpadki v Sloveniji do leta 2020, s poudarkom na termični obdelavi. Predstavljen je vpliv vsebnosti vlage na kalorično vrednost trdega goriva pridobljenega iz komunalnih odpadkov in koliko energije bi bilo mogoče pridobiti pri iz tovrstnih odpadkov v termoenergetski obdelavi v Te...

 4. Ekonomska analiza razvoja rumunjske crne metalurgije

  I. Bostan; M. Onofrei

  2012-01-01

  Crna metalurgija je tradicionalna djelatnost i veoma je značajna za nacionalno gospodarstvo. Rumunjska je prošla kroz sve faze predviđene za preustroj te industrije sukladno odredbama Odluke Europskog vijeća (1999/582/EZ) u svezi s partnerstvom za zajedništvo EU, što je obuhvaćalo i posebno poglavlje o crnoj metalurgiji, te sukladno odredbama Protokola br. 2 (EZUČ – Europska zajednica za ugljen i čelik) kao i drugim značajnim naknadno donesenim normativnim aktima, Nakon obavljena preustroja –...

 5. PRIMERJALNA ANALIZA WELLNESS PONUDBE DVOJE HOTELOV

  Planšak, Maja

  2010-01-01

  V uvodnem delu diplomske naloge smo opredelili problem, ki ga bomo raziskali ter namen, cilje in trditve, katere bomo skozi raziskavo skušali doseči. Opredelili smo prav tako predpostavke in omejitve, ki smo jih upoštevali pri raziskavi. V drugem poglavju smo opredelili wellness kot pomembno prvino v hotelski ponudbi, opisali smo kakšna je vloga in pomen wellnessa. Opredelili smo tudi temeljne sestavine wellnessa, katere smo tudi podrobneje opisali. V tretjem poglavju smo predstavili ...

 6. PRIMERJALNA ANALIZA SPLETNIH STRANI OBČIN

  Zlodej, Simona

  2011-01-01

  Z razvojem in z dostopnostjo sodobne spletne tehnologije so občine pričele preko spleta vzpostavljati demokratični dialog z občani. Vedno pogosteje se predstavljajo na svojih spletnih straneh ali preko svojih »občinskih portalov«, na katerih skušajo ponujati najrazličnejše informacije in storitve, vezane na svojo dejavnost, kažejo pa se tudi zametki elektronskih storitev. Elektronsko poslovanje pomeni poslovati elektronsko oz. s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije. Elektronsk...

 7. ANALIZA ZAPOSLITVENIH RAZGOVOROV V GRADBENEM PODJETJU X

  Frkat, Lidija

  2012-01-01

  Pridobivanje zaposlenih je zahteven in dolgotrajen proces, za katerega porabimo veliko časa. Zaposleni so tisti, ki podjetju dajejo vrednost, kakovost in ugled. Pomembno je, da imamo pravi kader na pravem delovnem mestu, kajti samo tako bo podjetje delovalo rentabilno in bo na trgu konkurenčno. V današnjem času moramo biti pri iskanju novega kadra pozorni na to, da izberemo tistega, ki ima zahtevano izobrazbo in izkušnje, saj bomo le-tako dobili ustrezen kader. V prvem delu diplomske nal...

 8. PRIMERJALNA ANALIZA SPLETNIH MEST SPLETNIH KNJIGARN

  Višnar, Nina

  2013-01-01

  Kadar govorimo o spletnem trgovanju, imamo v mislih nakupovanje na spletnih dražbah ali v spletnih trgovinah. Število spletnih trgovin v zadnjem času raste, poznamo pa trgovine, ki obstajajo samo na spletu in trgovine, ki obstajajo tudi kot klasične prodajalne. Zavedati se moramo, da spletne trgovine ne prinašajo zgolj samo prednosti, ampak tudi nekaj slabosti. S kakovostnim spletnim mestom lahko male spletne trgovine konkurirajo velikim, že uveljavljenim trgovcem. Tudi spletne knjigarne za s...

 9. Medierea la distanta. Analiza cadrului legislativ local

  Gabriel - Cristian Constantinescu

  2014-01-01

  Remote Mediation implies that at least one of the parties participating at the mediation (the parties in dispute and/or the mediator) to be assisted by a remote communication technology. Currently, there is no specific regulation for the remote mediation in Romania, but it can find legal framework for it in the Romanian Civil Code and the special laws, starting from the Mediation Law. This paper will demonstrate that mediation can run away with minimal adaptation of the specific contracts. Le...

 10. Analiza bronce voltametrijom mikrokristala i tankoslojnom kromatografijom

  Komorsky-Lovrić, Šebojka; Horvat, Alka J.M.; Ivanković, Danijela

  2006-01-01

  Određeni su korozijski potencijali pet uzoraka bronci različitoga sastava i potencijali oksidacije njihovih glavnih sastojaka. Kromatografskom je analizom dokazano da su produkti elektrokemijske oksidacije bronce ioni kositra, bakra, olova i nikla. Pokazano je da se kod malog napona u dvoelektrodnoj elektrokemijskoj ćeliji pretežito oksidira kositar, dok se bakar znatnije oksidira tek kod napona većih od 8 V.

 11. ANALIZA TRŽNIH POTI NOSILCEV ZVOKA

  Kolman, Alenka

  2012-01-01

  Glasba nas danes spremlja na vsakem koraku in skorajda ves dan – zjutraj med pripravo na odhod v službo oziroma šolo, na poti v službo, na delovnem mestu, v restavraciji, med nakupovanjem, med športnimi aktivnostmi, na družabnih dogodkih … Prisotna je na vseh ravneh družbenega življenja. Prisotnost glasbe kjerkoli in kadarkoli je omogočil tehnološki razvoj, ki je sicer poslušalcem precej olajšal dostop do glasbe, na drugi strani pa glasbeni industriji prinesel precejšnje izgube. Danes si...

 12. FIZIKALNA ANALIZA IN DIMENZIONIRANJE PROGE VLAKA SMRTI

  Meh, Anže

  2016-01-01

  V diplomskem delu so predstavljene osnove, ki so potrebne za projektiranje vlakov smrti. V uvodnem delu je predstavljena kratka zgodovina vlakov smrti, njihova razvrstitev in grob opis njihovega sestava in delovanja. Drugi del prikazuje podrobnosti njihovega delovanja in matematično ter fizikalno analizo najpogosteje uporabljenih elementov. V tretjem delu pa je na primeru odseka proge vlaka smrti na grobo prikazano njegovo dimenzioniranje.

 13. PRIMERJALNA ANALIZA SPLETNIH PORTALOV SLOVENSKIH ZAVAROVALNIC

  Štemberger, Darija

  2013-01-01

  Dandanes smo priča razvoju tehnologij, interneta, ki je povzročila nastanek elektronskega poslovanja. Med elektronsko poslovanje pa spada prav tako elektronsko zavarovalništvo. Pred leti so podjetja uporabljala internet za namene predstavitve na svoji spletni strani, vendar danes takšen način poslovanja več ne zadostuje, saj se je spletno poslovanje od takrat do danes zelo razvilo. V kolikor želijo zavarovalnice elektronsko poslovati potrebujejo spletni portal. Oblikujejo jih strokovnjak...

 14. ANALIZA ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA ZA IZBRANE SLOVENSKE BANKE

  Golner, Matjaž

  2011-01-01

  Elektronsko bančništvo je v današnjem času zelo zasidrano med uporabniki in ne znamo si več predstavljati bančnega poslovanja brez njega. Posledica tega je razvoj tehnologije in dostopnosti do interneta. Vendar kljub temu Slovenija izrazito zaostaja za EU, še posebej za vodilnimi državami v EU. Elektronsko bančništvo lahko opredelimo kot opravljanje bančnih storitev preko interneta kjerkoli in kadarkoli. Razvoj tega področja sega v 70. leta prejšnjega stoletja, kjer je Angleška banka ponud...

 15. Analiza mikologiczna materiału bronchoskopowego

  Anna Biedunkiewicz

  1999-01-01

  Dokonano analizy mikoflory odcinka oskrzelowego układu oddechowego pacjentów Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy, Chorób Płuc i Onkologii w Olsztynie w latach 1989-1997. U 2248 pacjentów stwierdzono grzyby drożdżopodobne (23,1% wyników dodatnich). Najczęściej izolowano: Candida albicans (786 przypadków) i Candida guilliermondii (155 przypadków), rzadziej – Candida parapsilosis (81 przypadków). Sporadycznie występowała Candida krusei (29 przypadków) – od 1992 r. nie notowana w mater...

 16. PRIMERJALNA ANALIZA ERP REŠITEV

  Dvoršak, Maruška

  2012-01-01

  Za podjetja, ki želijo v današnjem času preživeti, so ERP rešitve ključnega pomena. Le te jim omogočajo napredek in konkurenčnost na trgu. Sam razvoj in uvedba programske opreme ERP je zelo draga, zato podjetja teh rešitev ne razvijajo sama ampak le-to raje prepustijo strokovnjakom. Izbirajo lahko med zelo pestro ponudbo na trgu, torej med mednarodno priznanimi ponudniki ali ponudniki na domačem trgu. SAP, Oracle in Microsoft Dynamics sodijo med mednarodno priznane ponudnike ERP rešitev, m...

 17. Analiza vsebine konservatorskih načrtov

  Štukelj, Katja

  2016-01-01

  UVOD: Ohranjanje kulturne dediščine se začne s konservatorskim načrtom. Gre za dokument, v katerem so jasno napisane smernice in priporočila, kako in zakaj ohraniti spomenik. Prav tako so v njem ovrednoteni njegov pomen ter ranljivost in ogroženost. Za vse to je potreben enoten postopek vsebinske izdelave konservatorskih načrtov. Od leta 2009 to ureja Pravilnik o konservatorskem načrtu. NAMEN: Namen te raziskave je primerjati vsebino izbranih primerov konservatorskih načrtov, izdelanih v Slov...

 18. ANALIZA NERAZTOPLJENIH SNOVI V PITNI VODI GOSPODINJSTEV

  Čižić, Valerija

  2012-01-01

  V diplomski nalogi smo analizirali črne neraztopljene delce, ki so se izločili iz pitne vode. Glede na literaturne navedbe bi se v vodi lahko nahajale spojine z železom ali manganom, ki bi se izločale skupaj z vodnim kamnom. Druga možnost je tvorba biofilma. Opravili smo fizikalno-kemijske analize vode ter mikroskopske analize in posneli IR spektre izločenih delcev iz vode. Rezultati fizikalno-kemijskih analiz so pokazali, da je voda trda ter ne vsebuje železovih in manganovih snovi. Iz IR sp...

 19. ANALIZA PONUDBE STORITEV V TERMAH 3000

  Pohar, Andreja

  2010-01-01

  Wellness turizem je vsota vseh odnosov in pojavov, ki izhajajo iz potovanja in bivanja s strani ljudi, katerih glavni motiv je ohranjanje ali spodbujanje zdravja in /ali blaginje. Ponavadi to vključuje naslednje: fitnes programe, obiskovanje zdravilišč, zdravljenje, kozmetično nego in veliko različnih alternativnih terapij. Wellness postaja pomembna dejavnost v turistični ponudbi destinacije. Mnenja o tem, kaj vse je wellness, so različna. Nekateri avtorji trdijo, da je bistvo wellnessa d...

 20. ANALIZA ORODIJ NAMENJENIH OPTIMIZACIJI SPLETNIH STRANI

  Frankič, Matej

  2016-01-01

  V zadnjem desetletju je prišlo do prave eksplozije rasti uporabnikov interneta in eksponentne rasti internetnih strani. Razmerje je skoraj štiri domene na uporabnika, zato izziv vodenja uspešne strani ni več le zgolj tehnične narave. V zgodnji dobi interneta je bilo potrebno ob postavitvi nove spletne strani to vnesti v spletni imenik. Danes uporabniki internetnih iskalnikov potrebujejo spletno optimizacijo – SEO (ang. Search Engine Optimization), da nas sploh najdejo. Neprestani razvoj inter...

 1. Analiza osobina mazivih sredstava za poljodjelsku mehanizaciju

  Ploj, Tone

  2000-01-01

  Moramo proizvesti dovoljno zdrave i jeftine hrane te očuvati ekologijsku ravnotežu. To je moguće postići korištenjem dosadašnjih spoznaja te suvremene tehnologije i suvremenih strojnih sustava. Strojna oprema u poljodjelstvu, u koju se ulaže 40 - 60% svih sredstava, slabo je iskorištena i održavana. To je posljedica neznanja i prevelike razdrobljenosti poljodjelskih površina. Zabrinjava podatak da u Sloveniji postoji više od 140.000 traktora, a da je prosječna starost tih strojeva 9,6 godina,...

 2. ANALIZA ORGANIZACIJE PODJETJA TELEKOM D.D.

  Mohr Salkič, Tanja

  2014-01-01

  Organizacija je eden najpomembnejših pojavov, ki nas obkroža skozi celo življenje, saj se z njo srečujemo na vsakem koraku, tako v zasebnem življenju kot tudi v poslovnem okolju. Da bi bila organiziranost poslovnega sistema čim bolj uspešna in učinkovita, je potrebno veliko znanja, predvsem pa odkrivanje področja samega poslovnega sistema. Dobro organiziran poslovni sistem ima velike možnosti razvoja. Tudi zaposleni imajo velike možnosti, saj so največji potencial in eden najpomembnejši...

 3. ANALIZA NIESTANDARDOWA W MECHANICE NEWTONOWSKIEJ PUNKTU MATERIALNEGO

  Wozniak, Czesław

  1981-01-01

  The aim of the present paper is to apply and to investigate the non-standard analysis as the mathematical tool of Newtonian mechanics. Such approach introduces into mechanics non-Archimedean ordered fields and makes it possible to describe explicitly also infinite and infinitesimal values of the physical quantities. Generally speaking, the methods of the non-standard analysis in Newtonian mechanics of mass-point systems lead to the wider class of mathematical models of physical phenomena than...

 4. Vremja emotsii i vremja analiza / Boris Tuch

  Tuch, Boris, 1946-

  2008-01-01

  2007. aasta aprillisündmustele pühendatud V Kodurahu foorumile oli seekord kutsutud mitmeid väliskülalisi. Mõtteid Saksa politoloogi Alexander Rahri ja raadioajakirjaniku Andreas Brenneri, Vene sotsioloogi Vladimir Mukomeli, majandusekspertide akadeemik Mihhail Bronshteini ja Heido Vitsuri esinemistest

 5. PRIMERJALNA ANALIZA SPLETNIH BANK V SLOVENIJI

  Vlahović, Mario

  2016-01-01

  Živimo v času, kjer se ob izredno hitrem razvoju tehnilogije, vse več storitev seli v virtualni svet. Ob tem razvoju je človeku najbolj pomemben čas in hitra dostopnost do storitve. Trendu tudi sledijo banke, ki praviloma vse po vrsti ponujajo tudi spletno rešitev. Spletno bačništvo je priporočno tako za uporabnika kot za banko. Uporabnik ima storitev na voljo 24 ur na dan, vse dni v letu, brez čakalnih vrst in z nižjimi stroški poslovanja. Banka pa se prav tako izogne čakalnim vrstam v po...

 6. Problems in stabilizing the quality of brown coal fuel for powerful state regional electric power plants. Zadachi stabilizatsii kachestva burougol'nogo topliva dlya moshchykh GRES

  Varshavskiy, A.M.

  1984-01-01

  The change in the structure of the fuel balance of thermal electric power plants over the last decades is examined. The growing role of brown coals for coal dust combustion at the present time is shown. Data are cited which characterize the Kansko Achinskiy fuel and energy complex, the deposit of brown coal and the specifications on the quality of the coal. Characteristic to this are thick, complexly structured coal strata of high strength with substantial fluctuations in ash content, moisture level and heat creating capability. The powerful energy producing units of thermal electric power plants require a quite uniform fuel quality. The existing GOST 11717-78 insufficiently regulates the specifications for the quality of fuel for state regional electric power plants (GRES) which come from the different open pits of the Kansko Achinskiy basin. It is proposed that the coal be averaged and ground within the concentrating plant by means of cutting excavators and that corrections to the GOST be introduced.

 7. An investigation of the effectiveness of blending (averaging) brown coal for state regional electric power plants (GRES). Issledovaniye effektivnosti usredneniya burykh ugley dlya GRES

  Varshavskiy, A.M.

  1985-01-01

  The variability of the ash content of coal effects the specific expenditure of fuel by a state regional electric power plant for producing electric power. The studies were conducted at the Aleksandriyskiy thermal power plant (TeTs) number three and at the Zaporozhye, Yermakovskiy and Nazarovskiy state regional thermal power plants. It is established that a reduction in the mean square deviation of the hourly volumes of coal from 3 to 0.5 leads to a savings of 3.2 to 3.8 percent of coal and 2.4 to 2.9 percent brown coal. Regression equations are acquired. Correlation factors are calculated which do not exceed 0.7 percent of the reliable association between indicators.

 8. Comments on "Determination and Analysis of the Theoretical Production of a Bucket Wheel Excavator" / Uwagi I Komentarze Do Pracy: "Określanie I Analiza Teoretycznej Wydajności Pracy Koparki Wielonaczyniowej Kołowej"

  Bošnjak, Srđan M.

  2015-03-01

  żne przeoczenie. Che i Chen (2014) kwestionują prawidłowość równania (6), lecz przedstawione w niniejszej pracy analizy i uwagi prowadzą do następujących wniosków: • Stwierdzenie w pracy (Che i Chen 2014) że równanie (6) nie uwzględnia wpływu tmax i h nie jest prawdziwe. Dowód: Równanie (6'). • Stwierdzenie że równanie (6) nie uwzględnia wpływu R_s^' - "...czyli obrotowego promienia działania..." (Che i Chen 2014) jest prawdziwe, w przeciwnym razie równanie (6) byłoby nieprawdziwe. Równanie (6) uwzględnia odpowiedni promień zdefiniowany w równaniu (i), które jest prawdziwe. Dowód: Równanie (6'). W rozdziale 2 pracy (Che i Chen 2014) zatytułowanym: "Analiza teoretycznej wydajności koparki kołowej wielonaczyniowej" kierując się błędnymi wnioskami odnośnie niedokładności równania (6) autorzy podjęli próbę skorygowania powyższej niedokładności, by w ten sposób poprawić istniejącą teorię, W trakcie realizacji koncepcji wykorzystania równania (11) do zdefiniowania zasad rządzących zmianą prędkości kątowej wysięgnika Che i Chen (2014) popełnili błąd. Przyjęli oni mianowicie, że wyrażenie (14), otrzymane dla górnego przekroju wykopu e odnosić się będzie także do wszystkich przekrojów, dla całej wysokości wrębu. Pominęli w ten sposób fakt iż prędkość w ruchu łukowym wysięgnika nie jest wielkością stałą, patrz: równania (f) i (f'), i przyjęli jej wartość maksymalną, równanie (f'). Dlatego też równania (15), (16), (18) i (19) nie są prawidłowe. Wszystkie wejściowe dane obliczeniowe a także sposób ich zapisu (Tabela 1) zostały zaczerpnięte z pracy (Che i Chen 2014). Ponadto, zaprezentowane dane o pracy koparki wielonaczyniowej SchRs wykorzystywanej w kopalni "Zukunft" w Reńskim Zagłębiu Węglowym, zaczerpnięto z pracy (Durst i Vogt 1988). Osiągnięcia badań teoretycznych Che i Chen (2014, strona 289) przedstawione dla konkretnej koparki wielonaczyniowej kołowej eksploatowanej w

 9. On Jackson's theorem for the modulus of smoothness determined by a nonsymmetric generalised shift operator

  Potapov, Mikhail K.; Berisha, Faton M.

  2012-01-01

  In this paper a class of asymmetrical operators of generalised translation is introduced, for each of them generalised moduli of smoothness are introduced, and Jackson's and its converse theorems are proved for those moduli. ----- V eto\\v{i} rabote rassmatrivaetsya klass sesimmetrichnykh operatorov obobshchenogo sdviga, dlya kazhdogo iz nikh vvoditsya obobshchennye moduli gladkosti i dlya nikh dokazybaetsya teorma Dzheksona i teorema, obratnaya e\\v{i}.

 10. FILOZOFSKA ANALIZA MEHANIZMOV NARAVNEGA MIŠLJENJA IN UMETNE INTELIGENCE

  Aberšek, Boris

  2014-01-01

  Tehnologija je dvoje, je vzrok in posledica za vse hitreje spreminjajočo se družbo. Ko danes govorimo o tehnologiji, govorimo predvsem o inteligentnih sistemih, o t.i. kibernetskih sistemih, pri katerih sistem vsebuje, če govorimo v jeziku tehnologije, strojno opremo, stroje in naprave (človeško telo), in programsko opremo – inteligenco – duh, kar bi v jeziku humanistike lahko poimenovali tudi občutke, intencionalna stanja, čustva.... Mnogi problemi, ki so povezani s sodobnimi tehnologijami, ...

 11. DUGOROČNA ANALIZA PRODUKTIVNOSTI RADA U HOTELIJERSTVU U HRVATSKOJ

  AVELINI HOLJEVAC, Ivanka; Vrtodušić Hrgović, Ana-Marija

  2012-01-01

  Produktivnost rada predstavlja jedan od temeljnih pokazatelja uspješnosti poslovanja i značajan je pokazatelj dinamike razvoja i gospodarske razvijenosti. Stoga se istraživanje produktivnosti rada, utjecajnih faktora i mjera za njenim povećanjem smatra nužnim i u teorijskom i u aplikativnom smislu. U skladu s tim u radu se analiziraju utjecajni faktori produktivnosti i to posebno interni i na osnovu njih predlažu se mjere za povećanje produktivnosti rada u hotelijerstvu u Hrvatskoj. Kako bi s...

 12. PRIMERJALNA ANALIZA SPLETNIH STRANI SLOVENSKIH IN TUJIH SPLETNIH PRODAJALN

  Borošak, Alen

  2010-01-01

  Poslovanja podjetij si brez uporabe interneta skorajda ne moremo več zamisliti. Internet je eden ključnih kanalov, ki ga ne zanemarja nobeno podjetje, saj prinaša vrsto koristi. Podjetjem omogoča enostavnejše poslovanje in poslovno komuniciranje praktično po vsem svetu. Internet je postal ključno orodje predstavitve podjetja in grajenja blagovne znamke. Podjetja ga uporabljajo za pospeševanje prodaje, raziskovanje trga in upravljanje odnosov s strankami, saj so to področja, ki si jih brez ust...

 13. ANALIZA IN PRIMERJAVA PHP OGRODIJ NA PRIMERU IZDELAVE SPLETNEGA DNEVNIKA

  Kovačič, Matjaž

  2010-01-01

  V diplomski nalogi smo predstavili funkcionalnosti in naredili primerjavo med petimi PHP ogrodiji: Zend, CakePHP, Codeigniter, Symfony in Seagull. Ogrodja smo uporabili pri izdelavi spletne aplikacije in jih primerjali glede na njihovo učinkovitost pri izdelavi spletnih aplikacij, zmoglivost in varnost spletnih aplikacij ter ustreznost njihove dokumentacije.

 14. ANALIZA RELATIEI DINTRE DESCENTRALIZAREA FISCALA SI CRESTEREA ECONOMICA IN ROMANIA

  Nuta Alina Cristina; Nuta Florian Marcel

  2013-01-01

  The main objective of our paper is to analyze the fiscal decentralization and its general effects but also its implication regarding the economic growth. In this spirit we focused our efforts on studying the Romanian case study using a linear regression model. The actual research is the basis for detailing the assessment using more detailed indicators and introducing more variables for a more comprehensive explanation of the facts identified in the present paper. The analysis results demonstr...

 15. Chirurgia Cancerului Gastric–Analiza A 110 Cazuri

  Popescu B

  2014-05-01

  Full Text Available Introduction: The current trend for the modern treatment of gastric cancer it is represented by radical surgery with extended lymphadenectomy. The lymphadenectomy, as defined by the Japanese surgeons, is an important, already proved, marker for the overall and disease free survival, but is associated with a risk of postoperative morbidity and mortality. Aim: The aim of the study was to analyze the gastric cancer surgery evaluating the postoperative morbidity and mortality. Material and Method: We performed an observational study, on 110 patients with gastric cancer operated in the Emergency Clinical Hospital București. We also included in our study the tumors located at the gastro-oesophageal junction (that proved by histopathology exam to be of gastric origin and the tumors of the remnant stomach. RESULTS: The men to women ratio was 1.5 and the mean age was 65.02 ± 11.04 years old. The gastric cancer is located in the 1/3rd upper part in 20.90% cases, and on the distal 2/3rd in 68.17%. Almost half of the patients (48.18% were admitted with complications (bleeding, stenosis and/or perforation. 25.54% from the patients had distant metastasis (liver, peritoneum, pulmonary, or/and lymphnodes. All the cases were advanced or locally advanced gastric cancer and no case of early gastric cancer has been noted. Most of our surgical interventions were standard resections: total or distal gastrectomy associated with D1 lymphadenectomy in 64 cases and D2 in 32 cases. The mean operative time was 182.3 ± 99 minutes. The overall mortality rate was of 4.5%. The type of lymphadenectomy wasn’t a risk factor for postoperative mortality. Conclusions: The gastric cancer is diagnosed, most commonly, in an advance stage. However, the trend is to perform radical or potentially radical gastrectomies associated with D1 or D2 lymphadenectomy. The type of lymphadenectomy is not a risk factor for postoperative morbidity and mortality.

 16. Studiul și analiza culturii organizaționale

  Adrian HUDREA

  2014-12-01

  Full Text Available Organizational culture is a vital key element in understanding an organization and its values and in making the organization successful. The cultural orientation of an organization can be its greatest strength, providing the basis for problem solving, cooperation, and communication. But should we look at organizational culture from an anthropolo-gical perspective or a sociological one? Should we analyze it from an integration perspective or a diffe-rentiation one? Does an organization have a culture or is a culture? What is the best way to analyze the organizational culture, using qualitative or quantitati-ve methods? Our empirical research focuses on the organizational culture of Romanian local public orga-nizations (county councils in an effort to understand whether differences in local cultures, from different geographical areas, can translate into differences in organizational cultures.

 17. Analiza vibracij gonilnika turbopuhala: An analysis of turbocharger impeller vibrations:

  Sekavčnik, Mihael

  2000-01-01

  The paper presents the results of experimental studies of natural vibrations of turbocharger blades. In order to excite the structure of a turbocharger impeller (composite blade-disc system), impulse disturbance and acoustic harmonic excitation were used. The response of the system was measured using accelerometers attached to the impeller blades. The logaritmic decrement method was used to determine the damping ratio. Measurements showed that the blades are most responsive (the largest ampli...

 18. Pranje denarja - analiza primerov : diplomsko delo univerzitetnega študija

  Ozimek, Blaž

  2013-01-01

  V diplomskem delu sem poskušal predstaviti pranje denarja kot pojem, opisal sem njegovo definicijo s pomočjo definicij različnih organizacij, poskušal sem ga umestiti, oziroma najti njegovo vlogo, kot kaznivo dejanje, v gospodarskem kriminalu. V začetku sem razložil izvor te besedne zveze in se nato osredotočil bolj na statistične podatke, ki sem jih pridobil s spletnih strani evropskih ter svetovnih organizacij, pa tudi s strani Urada za preprečevanje pranja denarja. Predstaviti sem poskušal...

 19. ANALIZA METODOLOGIJE ZA ISPITIVANJE HEMIJSKE STABILNOSTI BARUTA I RAKETNIH GORIVA

  Radun Jeremic; Luka Grbovic

  2006-01-01

  Kao i sve energetske supstance, baruti i raketna goriva su termodinamicki nestabilni, zbog cega, tokom skladištenja, dolazi do njihove hemijske dekompozicije (starenja). Proces starenja dovodi do promene njihovih funkcionalnih karakteristika, i do smanjenja sigurnosti u toku skladištenja zbog potencijalne opasnosti od samozapaljenja. U radu je objašnjen me - hanizam dekompozicije nitroestara i fenomen hemijske stabilnosti baruta i raketnih goriva. Izvršena je komparativna anali...

 20. Analiza rada vojnog liječnika u ambulanti postrojbe

  Bilić, Ivica

  2004-01-01

  U prikazu je opisan rad vojnog liječnika u ambulanti postrojbe. Opisana je struktura ambulante, unutrašnji ustroj, zadaće zdravstvene struke te organizacija rada. Izneseni su glavni problemi i osnovne teškoće u radu zdravstvene struke u postrojbi. Rezultati pokazuju da su djelatne vojne osobe (DVO) veći korisnici ambulantnih usluga nego ročni vojnici. Potrošnja lijekova je velika, i u ročnika i u djelatnih vojnih osoba. Vojni liječnik svakodnevno se susreće s brojnim teškoćama organizacijskog...

 1. Problem popularizacije strokovnih besedil: analiza medijskih diskurzov o ljubljanskem urbanizmu

  Uršič, Matjaž

  2015-01-01

  V obdobju po osamosvojitvi Slovenije je v strokovni in poljudni publicistiki s področja prostorskega načrtovanja mogoče opaziti več instrumentalnih, marketinško motiviranih prepričevalnih dejavnosti. Medijsko močno podprti partikularizmi so problematični predvsem z vidika izključevanja oz. zmanjševanja vpliva vsebinskega, argumentativno-substancialnega javnega razpravljanja. Osnovni namen članka je prispevati k jasnejši razgrnitvi razmerij in procesov prostorskega načrtovanja v Ljubljani. Pri...

 2. ANALIZA WELLNESS PONUDBE V IZBRANEM HOTELU NA PTUJU

  Poljanec, Suzana

  2009-01-01

  Wellness je svetovno turistično gibanje sodobnega časa. Pomeni kakovost življenja in vključuje sestavine zdravega načina življenja. V celovito ponudbo wellnessa morajo biti vključene vse štiri temeljne sestavine - zdrava prehrana, osebna sprostitev, telesne aktivnosti in duševne aktivnosti. V diplomski nalogi sem raziskovala sedanje stanje wellness ponudbe v hotelu Mitra na Ptuju. Glavne ugotovitve raziskave so: • wellness postaja iz dneva v dan vse bolj pomemben segment turizma, sa...

 3. PODAJ MAJKO – SEMIOTIČKA ANALIZA PODGORSKOG IDENTITETA

  Mucko, Bojan

  2009-01-01

  Na tragu značenja sintagme "Podaj majko" istražuje se s jedne strane etnografska, a s druge strane simbolička strana prosjačenja u Velebitskom podgorju prije Drugog svjetskog rata. Istražujući dodirna područja antropologije društvenog sjećanja, izvedbene teorije i semiotike, analiziraju se značenjske dimenzije i prostorno-vremenski opseg polazišne sintagme. Ispituje se i tjelesna, odnosno izvedbena razina društvenog sjećanja. Na etnografskoj razini ocrtavaju se dva tipa lokalne interakcije...

 4. Analiza dinamike i aktivno upravljanje ploveće dizalice

  Sun, Yougang; Li, Wanli; Dong, Dashan; Mei, Xiao; Qiang, Haiyan

  2015-01-01

  Ploveće dizalice, koje prenose koristan teret tijekom izvođenja radova na otvorenom moru, moraju zadovoljiti rigorozne zahtjeve u pogledu učinkovitosti i sigurnosti u teškim uvjetima, dok ih iznenadno gibanje ploveće dizalice prouzročeno valovima, čini još težim. U radu se analizira dinamika ploveće dizalice i upoznaje s aktivnim sustavom za kompenzaciju dizanja i spuštanja broda (heave compensation system - HCS) s kojim se postiže pomicanje tereta nezavisno od gibanja broda prouzročenog valo...

 5. Analiza patulina u jabučnom soku

  Duraković, S.; Radić, B.; Golem, F.V.; Duraković, Z.; Beritić, T; Lalić, Lj.M.

  1994-01-01

  Istraživana je mogućnost kvantitativnog određivanja patulina tu jabučinom soku. Postupak je uključivao ekstrakciju patulina iz soka s pomoću etil-acetata, pročišćavanje ekstrakata kromatografijom na stupcu silikagela te kvalitativno i kvantitativno određivanje s pomoću tankoslojne kromatografijc. Izlaganjem ploča za tankoslojnu kromatografiju koncentriranim parama amonijaka dobiveni su derivati s intenzivnijom fluorescencijom, što je olakšalo kvantitativno fluorodenzitometrijsko određivanje p...

 6. ANALIZA PRASOZNAWCZA ARTYKUŁU PROMUJĄCEGO

  Nieć, Mateusz

  2000-01-01

  The paper is devoted to an analysis of the public image o f a firm from the point of view of the science o f interpersonal communicating (press-specialization). The research work has been limited to an analysis of the quality of a communication via the mass-media which is of decisive impact on effectiveness of communicating. The Author is interested first of all by constructing process of commercial medial transmission such as promotional article. The research was done on the basi...

 7. PRIMERJALNA ANALIZA ERP REŠITEV V SLOVENIJI

  Knežević, Goran

  2011-01-01

  Podjetja iščejo načine, kako bi postala uspešnejša, konkurenčnejša, produktivnejša in podobno. Eden izmed načinov, da to dosežejo, je prenova poslovnih procesov in vpeljava informacijskega sistema. Z vpeljavo ERP rešitve se lahko podjetja temu cilju zelo približajo in izboljšajo svoje poslovanje. V teoretičnem delu diplomskega seminarja smo opisali značilnosti, razvoj in strukturo ERP rešitev. Pri implementaciji ERP rešitev smo se razpisali o tem, kakšne možnosti imamo pri izbiri ERP rešit...

 8. ANALIZA TRŽNE POZICIJE PRODUKTOV FIX-O-MOLL

  Zalaznik, Vladimira

  2011-01-01

  POVZETEK Trženje in tržno komuniciranje sta zelo pomembna elementa v vseh podjetjih, predvsem pa v podjetjih, ki se ukvarjajo s prodajo produktov za široko potrošnjo. Z novimi idejami omogocata povecanje pristnejših komunikacijskih stikov potrošnikov, posrednikov in proizvajalcev, skrbita za identiteto podjetja, za njegovo primerno predstavitev na prodajnih mestih ter uspešno spodbujata potrošnike k nakupu izdelkov. Tržno komuniciranje zajema tematiko s podrocja oglaševan...

 9. Čovjekova analiza alarma u elektroenergetskom sustavu

  Kaluđer, Slaven; Nikolovski, Srete; Majdandžić, Ljubomir

  2013-01-01

  Pojava kvara je neželjena situacija u elektroenergetskom sustavu prilikom čega se određeni dijelovi mreže odvajaju od ostatka koji nije zahvaćen kvarom. Sustav relejne zaštite ima zadatak izoliranja dionica koje se nalaze u kvaru. Aktivacija određene zaštite šalje alarm u trafostanicu i dispečerski centar. Alarmi u dispečerski centar dolaze u kratkom vremenu što može dispečera zbuniti i navesti na pogrešku. Pravilan pristup i odabir metode za analiziranje alarma vrlo su bitna stvar za lociran...

 10. KOMPARATIVNA ANALIZA SOCIALNEGA MARKETINGA V DVEH NEPROFITNIH SLOVENSKIH ORGANIZACIJAH

  Prnjavorac, Nihada

  2016-01-01

  Neprofitne organizacije igrajo zelo pomembno vlogo v današnji družbi. In čeprav njihova opredelitev ni enostavna, se avtorji strinjajo, da neprofitne organizacije obstajajo za zagotavljanje splošne izboljšave v družbi. Njihov obseg dela daleč presega prodajo vsakdanjih izdelkov ali ponudbo vsakodnevnih storitev. Enako kot pridobitne organizacije, neprofitne organizacije tudi uporabljajo marketing v svojih aktivnosti, vendar z eno razliko: njihove dejavnosti so usmerjene v korist njihovih c...

 11. Usporedna analiza interaktivnih mrežnih servisa

  Stančić, Hrvoje; Crnec, Dina; Mateljan, Stjepan; Salopek, Anita; Sanković, Dijana

  2007-01-01

  Činjenica da interaktivni mrežni servisi prožimaju sva područja današnjeg života potaknula je autore da analiziraju kolaborativne medije i njihov utjecaj na moderno informacijsko društvo. U radu su prikazani rezultati dobiveni metodom usporedne analize kolaborativnih medija. Interaktivnost je pritom smatrana jednim od najvažnijih kriterija za odabir mrežnih servisa koji će biti uključeni u istraživanje. Autori su analizirali glavne karakteristike odabranih servisa, klasificiral...

 12. ANALIZA IMPACTULUI POLITICILOR FISCALE ASUPRA NIVELULUI DE TRAI AL SALARIATILOR

  Padurean, Elena; Leonida, Ionel

  2010-01-01

  The concept of the quality of life gathers one of the most important part, “the level of life”. The assurance of a decent level of life depends on the degree of development of the society quantified in GDP and in the way that this is used. By looking at the fiscality impact upon the level of living, analyzed at the level of the employed population, we notice that the one that is taxed, is the most important category. This matter is supported by the numbers of share employees in all of the emp...

 13. Statistička analiza sposobnosti procesa proizvodnje stretch folije

  Kovačić, Goran; Kondić, Živko

  2012-01-01

  Osnovni koncept statističke kontrole procesa temelji se na uspoređivanju podataka dobivenih iz procesa s izračunatim kontrolnim granicama te na osnovi toga donošenje zaključaka o samome procesu. Ovaj postupak se prepoznaje kao suvremena metoda za analizu sposobnosti procesa preko različitih indeksa sposobnosti. U radu se opisuje primjena ove metoda pri praćenju i analizu sposobnosti procesa proizvodnje stretch folije.

 14. ANALIZA IN PRIMERJAVA E-POSLOVANJA IZBRANIH HOTELSKIH PODJETIJ

  Časar, Viktorija

  2011-01-01

  Namen diplomske naloge je bil predstaviti spletno poslovanje hotelskega podjetja. Oglaševanje na spletu je v bistvu podobno ostalim oblikam komuniciranja, vendar obstaja razlika pri obnašanju uporabnika. Lahko bi rekli, da se s pomočjo spletnega oglaševanja poveča zavedanje uporabnika o izdelku ali storitvi, povečan je tudi interes uporabnika, da bi se seznanil z izdelkom ali storitvijo in na koncu se poveča želja po nakupu izdelka ali storitve. Velika prednost spletnega oglaševanja je ta, da...

 15. ANALIZA IN PROJEKTIRANJE ORGANIZACIJE IGOR BERK S.P. - TELSIM

  Berk, Živa

  2013-01-01

  Tako kot svetovno se je tudi slovensko gospodarstvo znašlo sredi gospodarske krize. Zato je zelo pomembno, kako se podjetje znajde v teh turbulentnih časih, saj preživijo samo tista podjetja, ki se znajo najbolj prilagoditi novim pogojem, ki vladajo na trgu. To pomeni, da ne glede na to, kako dobro je podjetje poslovalo pred krizo, je pomembno, kako podjetje posluje v času same krize. Kajti le s pravilnimi in hitrimi odločitvami bo podjetje uspešno krmarilo skozi turbulentne razmere na trgu i...

 16. ANALIZA, UPRAVLJANJE IN NADGRADNJA INDUSTRIJSKEGA OMREŽJA

  Brglez, Dušan

  2014-01-01

  V podjetjih posodabljamo zastarelo omrežno opremo (t. i. povezovalne naprave), kakor tudi programsko opremo (končne in povezovalne naprave), kajti le tako omogočamo uporabo novejših rešitev v poslovno-informacijskih sistemih, kakor tudi večjo odzivnost in stabilnost informacijskega sistema v podjetju. Sodobna industrijska omrežja omogočajo zagotavljanje konkurenčne prednosti podjetja, lažji dostop do podatkov in poslovno-informacijskega sistema ter boljše koordiniranje samega podjetja, kar p...

 17. ANALIZA VIZUALNEGA MERCHANDISINGA V PODJETJU AFP D.O.O.

  Krajnc, Barbara

  2015-01-01

  Vizualni merchandising igra v trgovskih podjetjih vse pomembnejšo vlogo in se vedno bolj uveljavlja, saj velja za pomembno orodje pospeševanja prodaje. Gre predvsem za vizualno predstavitev prodajalne in izdelkov na način, da le ta pritegne in motivira potrošnike k vstopu v prodajalno in posledično tudi k nakupu. Predvsem sta videz prodajnega prostora in način predstavitve izdelkov tista, ki pritegneta pozornost potrošnikov. Po vseh opredelitvah, trditvah in spoznanjih avtorjev smo tako prišl...

 18. INTERKULTURNO OBRAZOVANJE U EUROPSKOM KONTEKSTU: ANALIZA KURIKULUMA ODABRANIH EUROPSKIH ZEMALJA

  Puzić, Saša

  2007-01-01

  U prvom dijelu analiziraju se najvažnije etape razvoja interkulturnog obrazovanja te se razmatra teorijska pozadina ovoga specifi čno europskog obrazovnog koncepta. Autor ukazuje na deklarativnu opredijeljenost europskih zemalja za interkulturni pristup (prvenstveno kroz rad Vijeća Europe i drugih europskih institucija), no istodobno i na njegovu nedovoljnu afi rmiranost u praksi, što se, među ostalim, ogleda i u činjenici da (još) ne postoji zajednički europski model interk...

 19. ANALIZA STRESA ZAPOSLENIH V OSNOVNI ŠOLI

  Kamenšek, Bojana

  2012-01-01

  Stres je vsakdanji pojav tako v zasebnem kot tudi poklicnem življenju. Lahko bi rekli, da stres daje močan pečat našemu življenju in delu. Nesmiselno bi bilo pričakovati, da bi lahko v današnjem času živeli popolnoma brez stresa. Na srečo pa si lahko pri njegovem obvladovanju najbolj pomagamo sami. Poznamo različne tehnike za obvladovanje stresa, kot so joga, fizična aktivnost, upravljanje s časom, zdrava prehrana, avtogeni trening, meditacija, masaža … Človek ne more vplivati na zunanje okol...

 20. Analiza bibliografskih zapisov: primer nasilja na športnih prireditvah:

  Batis, Roman; Petrič, Karl

  2012-01-01

  This article is based on a preliminary research conducted at the Ministry of Interior of the Republic of Slovenia (MIRS) and its bodies in 2011. Using complex queries on violence at sporting events, bibliographic data from COBISS/OPAC and Google scholar were captured. In the latter case, it was necessary to use the software tool Publish or Perish enabling us to export bibliographic records with citations. We processed and analyzed the bibliographic data and citations with a variety of softwar...

 1. ANALIZA ODJEMALCEV PODJETJA SITIS D.O.O.

  Soče, Leo

  2011-01-01

  Razmere v podjetju in v okolju se neprestano in vse hitreje spreminjajo. Stalnica pa je vprašanje, kako čim bolje zadovoljiti potrebe odjemalca - kupca. Zato podjetje potrebuje čim več podatkov o odjemalcih: njihove potrebe, navade, motive, kupno moč, vrednote... Vse to so dejavniki, ki jih podjetje mora upoštevati, če želi uspešno nastopati na trgu. Vendar strokovnjaki opozarjajo, da imajo odjemalci različne potrebe in različne marketinške aktivnosti ne učinkujejo enako dobro na vse odj...

 2. EKSTRAKCIJA I ANALIZA KONDENZIRANIH TANINA CASTANEA SATIVA MIIL.

  J Živković; I Mujić; Nikolić, G.; S Vidović; Mujić, A.

  2009-01-01

  Proantocijanidini, poznati kao kondenzirani tanini su jako rasprostranjeni u drvenastim biljkama, a pronađeni su i u hrani. Castanea sativa Mill. se dosta koristi za različite namjene, međutim malo je poznat njegov potencijal i moguća primjena u dijeti i terapiji. Dijelovi kestena kao što su; cijeli plod, srž ploda, vanjska smeđa kora ploda, crvena unutrašnja kora ploda, list, resa, ježura, kao i nova i stara kora drveta su ekstrahirani primjenom 50% etanola kao ekstragensa. Sadržaj ukupni...

 3. Dezvoltare – disparitati regionale – ocupare. Analiza pentru Bucuresti

  Coralia Angelescu; Mihaela Hrisanta Dobre

  2006-01-01

  Considering that the economic growth is a must for any transition economy, human development plays a very important role because it leads both to the reduction of poverty (by the growth in economies and investments) and to the growth of the budget income, making it possible for the government to apply a series of occupational policies. The labor market analysis is realized both at a national level and at a regional level in order to identify the factors that led to the development of regional...

 4. Analiza odrskega govora: primer Bergerjeve uprozoritve Hlapcev (Komentirana izdaja):

  Žavbi Milojević, Nina

  2013-01-01

  The article examines the process of writing a playscript, which somewhat differs from the dramatic text because of dramaturgical cuts, added text, and changes in language varieties. The focus is mainly on the stage speech of individual actors who use prosodic elements (intonation, register, timbre, pause, loudness, tempo, voice modulation), mimic, and gesture to creatively portray individual characters.

 5. PRIMERJALNA ANALIZA POSLOVNIH DRUŽBENIH OMREŽIJ

  Glažar, Gregor

  2011-01-01

  Diplomsko delo predstavlja odločitveni model pri izbiri poslovnih družbenih omrežij. Prvi del se osredotoča na sámo področje družbenih omrežij. V drugem delu smo podrobno predstavili poslovna družbena omrežja. Omejili smo se na pregled le nekaterih poslovnih družbenih omrežij. V tem delu smo določili ter opisali tudi kriterije, po katerih smo izvedli primerjalno analizo. V tretjem delu smo predstavili uporabo teorije odločanja. Na koncu tega poglavja smo vsako poslovno družbeno omrežje primer...

 6. ANALIZA KARAKTERISTIK ENOSMERNIH IN IZMENIČNIH TALJIVIH VAROVALK

  Praznik, Borut

  2016-01-01

  Magistrska naloga obravnava razliko med karakteristikami enosmernih in izmeničnih taljivih varovalk. Primerjava karakteristik je izvedena najprej kot 2D simulacija s pomočjo programa EleFAnT2D, nato pa še kot 3D simulacija s pomočjo programa EleFAnT3D. V preskusnem laboratoriju ICEM – TC so bili izvedeni preskusi na enosmernih in izmeničnih taljivih varovalkah. Nato so bili analizirani dobljeni simulacijski in merjeni rezultati.

 7. HIDRAVLIČNA ANALIZA VODOVODNEGA SISTEMA REČICA

  Jamnikar, Rok

  2010-01-01

  Diplomsko delo obravnava hidravlične razmere na vodovodnem sistemu Rečica. Pri tem je poudarek predvsem na analizi tlačnih in pretočnih razmer s pomočjo uporabe ustreznega programskega orodja. Vsebina dela je razdeljena na teoretični in praktični del. Teoretični del zajema znanja, potrebna za ustrezno vzpostavitev hidravličnega modela, izračune ter analizo hidravličnih razmer, medtem ko se v praktičnem delu osredotočim na konkretno zasnovo vodovodnega sistema Rečica. Na podlagi zasnove...

 8. ANALIZA KORELACIJ MED ZADOVOLJSTVOM S KOMUNICIRANJEM V ORGANIZACIJI IN STRESOM

  Matjan, Samo

  2011-01-01

  Namen diplomske naloge je bilo ugotoviti ali obstajajo korelacije med zadovoljstvom s komuniciranjem v organizaciji in stresom. Z raziskavo smo želeli prispevati k boljšemu razumevanju tesne povezanosti med zadovoljstvom s komuniciranjem v organizacijah in stresom. V teoretičnem delu diplome analiziramo pojem stresa in njegove posledice na posameznika in organizacijo v kateri je zaposlen. Analizirali smo pojem komuniciranja, vrste in načini komuniciranja,tehnike in metode komuniciranja,...

 9. Forex - karakteristike, trgovanje, tehnička i fundamentalna analiza

  Maričić, Zoran

  2011-01-01

  Forex je najveće tržište danas sa dnevnim prometom od preko $2000 milijardi. Na ovom tržištu valuta jedne zemlje se razmjenjuje za valute drugih zemalja, istovremeno kupujuću jednu valutu a prodajući drugu. Glavni sudionici su banke koje obavljaju 'consumer business' ili 'speculative business' (najvećim dijelom). Zaraditi se može kad tržište (tečaj) raste ili kad pada. Na tržište se ulazi ili izlazi preko tržišnog, limit ili stop naloga. Da bi odredili najbolje vrijeme za trgovinu potrebo je ...

 10. EKONOMSKA ANALIZA PROIZVODNJE ŠEĆERNE REPE

  Kanisek, Jozo; Deže, Jadranka; Ranogajec, Ljubica; Miljević, Mirjana

  2008-01-01

  U radu su prikazani rezultati istraživanja proizvodnje šećerne repe na površini od 21 ha na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu s područja Vukovarsko-srijemske županije. Tehnološki proces proizvodnje korijena šećerne repe obavljen je izvođenjem 35 radnih procesa, pri čemu je utrošeno 26,9 sati/ha rada strojeva i 65,8 sati/ha rada ljudi. Ukupno je u proizvodnju uloženo 15.947,05 kn/ha. Od toga je za sjeme izdvojeno 1.405,44 kn/ha ili 9,4 % ukupnih troškova, a za 1.100 kg utrošenih mineral...

 11. MIKROEKONOMSKA ANALIZA Prikaz knjige autora Dr Mehmeda Mete

  Mehmed Murić

  2013-07-01

  Full Text Available Zadatak svake nauka, pa stoga i mikroekonomije, je da objasni i predvidi pojave koje su predmet njenog posmatranja i istraživanja. Mikroekonomija treba da objasni zašto preduzeća povećavaju ili smanjuju broj zaposlenih radnika, kada se cene sirovina kao njihovih strateških inputa menjaju. Ili, zašto preduzeće želi povećati obim svoje proizvodnje kada se cena outputa, pri fiksnim cenama inputa i ceteris paribus, povećava? I ne samo to. Mikroekonomija ima zadatak da pruži i moguće projekcije promena pojava koje su predmet njenog interesovanja. Za izučavanje tako lepe, a u isto vreme i tako kompleksne nauke, potrebna je dobra osnova, a za dobru osnovu potrebno je odlično izvorište naučnih informacija koje će ljudima zainteresovanim za izučavanje mikroekonomije omogućiti da joj se približe.

 12. ANALIZA HTML5 IN CSS3 ZA RAZVOJ SPLETNIH APLIKACIJ

  Furek, Mihael

  2013-01-01

  V diplomski nalogi smo pregledali zgodovino razvoja označevalnega jezika HTML ter stilskih predlog CSS. Predvsem smo se posvetili novostim v HTML5 in CSS3. Podrobneje smo analizirali nove možnosti, ki jih nudi HTML5 ter opisali nove elemente. Novosti CSS3 smo predstavili z veliko primeri. Navedli smo še nekaj orodij za lažje in hitrejše delo s HTML in CSS kodo. Na koncu smo pripravili še stilsko predlogo za blogerski sistem Wordpress. Začeli smo z idejno zasnovo, nadaljevali z izdelavo ...

 13. KAKOVOST VPRAŠANJ IN ANALIZA E-PREVERJANJA ZNANJA

  Todorović, Anita

  2014-01-01

  Preverjanje znanja je pomemben del učnega procesa, s katerim ovrednotimo študentovo znanje in ocenimo delo predavatelja. Preverjanje znanja v elektronskih učno/poučevalnih okoljih mora zadovoljiti psihometrične in pedagoške standarde kakovosti, ki veljajo za tradicionalne metode, in pravilno izkoristiti posebnosti, ki izhajajo iz uporabe elektronskega učno/poučevalnega okolja. Ker so vprašanja osnovna enota vsakega preverjanja znanja in je od kakovosti le-teh odvisna kakovost celotnega postop...

 14. Diagnoza organizațională (Analiza diagnostic

  Marius DODU

  2004-10-01

  Full Text Available Organizational diagnosis is a step (some authors say the first in a change process, having as primary goals identifying strengths and weaknesses, their causes and finding solutions intended to lead towards an improvement of the organization. The paper tries to present some of the models of organizational diagnosis that were proposed: three level model, Weisbord Six Box model, Burke-Litwin and the congruence model, discussing their advantages and disadvantages. The last part of the paper presents the requirement for a successful diagnosis, with emphasis on the specificity of the public sector.

 15. Analiza stanja uzgoja arapske pasmine konja u Republici Hrvatskoj

  Čačić, M.; Korabi, N.; Čurik, I.; Baban, Mirjana

  2006-01-01

  Arapski konji kao najstarija pasmina imali su značajnu ulogu u povijesti civilizacije. Uzgoj arapskih konja na tlu Hrvatske ima vrlo dugu tradiciju, a u naše krajeve dolaze dolaskom Turaka. Izuzev u biskupijskoj ergeli u Đakovu, nije bilo organiziranog uzgoja sve do 18. stoljeća. Nakon toga, uzgoj arapskih konja provodio se u brojnim privatnim veleposjedničkim ergelama od kojih se najveći broj nalazio na području Slavonije i Srijema. Broj arapskih konja u Hrvatskoj raste iz godinu u godinu. U...

 16. ANALIZA ETIKE V RAČUNOVODSKEM ODDELKU SREDNJE VELIKEGA PODJETJA

  Timošek, Ana

  2015-01-01

  Delo diplomskega projekta se nanaša na analizo etike v računovodskem oddelku srednje velikega podjetja. Poudarek je na etiki, poslovni funkciji računovodstvo in podjetju Gorenje Orodjarna, d.o.o., katerega oddelek financ in računovodstva smo analizirali. Teoretični del diplomskega projekta smo začeli s preučevanjem etike in etike podjetja, kamor smo vključili vse njune pomembne dejavnike. Nadaljevali smo s poslovno funkcijo računovodstvo, kjer je bila najpomembnejša predstavitev dveh kodeksov...

 17. METODOLOGIE PENTRU MICRO-ANALIZA ATRACŢIILOR TURISTICE

  RADU COCEAN

  2014-11-01

  Full Text Available A Methodology for the Micro-Analysis of Tourism Attractions –The current article offers a methodology to assess the attractiveness of tourism attractions, deemed better suited to be used in a strategic planning process. After explaining the differences between tourism resources, tourism attractions and tourism facilities, the focus turns towards the analysis of tourism attractions (a micro-level, attraction-based analysis, as opposed to a macro-level, territorial-based approach. The article divides tourism attractions into two categories – primary and secondary, and offers four specific evaluation criteria for each: uniqueness, collectible value, permanence and notoriety - for primary attractions, and compatibility, substitutability, spatial proximity and connectivity - for secondary attractions. Last, but not least, the utility of this approach is explained, underlining the fact that the evaluation of tourism attractions can help identify problems and suggest solutions for maximizing the tourism potential of a destination.

 18. ANALIZA ZADOVOLJSTVA PROSTOVOLJNIH KRVODAJALCEV NA PODROČJU SEVEROVZHODNE SLOVENIJE

  Jemenšek, Janja

  2016-01-01

  Krvodajalstvo predstavlja množično udejstvovanje prostovoljnih ljudi krvodajalcev, ki nesebično sodelujejo na krvodajalskih akcijah in na takšen način pomagajo bolnikom pri ohranitvi življenja. V magistrskem delu smo preučevali profil, motive in zadovoljstvo krvodajalcev, ki prostovoljno darujejo kri. V raziskavo so zajeti krvodajalci, ki darujejo kri v Centru za transfuzijsko medicino (CTM) Univerzitetnega kliničnega centra Maribor (UKC MB), terenskih akcijah CTM ter dislociranih enotah CTM ...

 19. Primerjalna analiza zračnega prometa Slovenije in Avstrije

  Ivankovič, Sanja

  2012-01-01

  V diplomskem delu smo prikazali delovanje zračnega sistema v Sloveniji in Avstriji ter njuno skupno pravno podlago kakor tudi mednarodno sodelovanje. Z analizo smo želeli ugotoviti bistvene razlike v delovanju zračnega prometa v potniških in tovornih storitvah, kot sta uvoz in izvoz, ter dejavnike, ki so vplivali na njihovo višino povpraševanja. Pri Sloveniji smo se osredotočili na Letališče Ljubljana in prevoznika Adrio Airways pri Avstriji pa na Letališče Gradec in prevoznika Austrian Airli...

 20. Analiza pravnih vidikov zasebnosti na delovnem mestu : magistrsko delo

  Golmajer, Staš

  2013-01-01

  Zasebno lahko razumemo kot nasprotno javnemu. Zasebno je nekaj, kar lahko s svojim ravnanjem in željo ohranimo v svoji oblasti in ne delimo z drugimi oziroma javnostjo. Zasebno ostane zasebno dokler se sami ne odločimo, da to posredujemo tudi drugim in takrat postane javno. Ko pa postane javno, ne more več postati zasebno. Delovno mesto je po Zakonu o delavnih razmerjih pravno razmerje med delavcem in delodajalcem, v katerem se delavec prostovoljno vključi v organiziran delovni proces de...

 1. ANALIZA IN NAČRTOVANJE SONČNE ELEKTRARNE

  Gjura, Andrej

  2012-01-01

  Povzetek Znan je rek, da imamo okolje, naravo v posodo od svojih zanamcev. Zato ves razvoj stremi k razvijanju novih, obnovljivih virov energije, k razvijanju pridobivanja le-te iz okolja. Ti viri so relativno dosegljivi, potrebno je le znanje, drznost in zadostna podpora za to pristojnih institucij, da peljemo razvoj v željeno smer in odkrivamo nove dimenzije pridobivanja energije, kar bi posledično zmanjšalo izpust toplogrednih plinov, ohranilo in varovalo naravo ter zmanjšalo vsakodnev...

 2. Distribuirana analiza zapisa na oblaku primjenom MapReduce

  Aydin, Galip; Hallac, Ibrahim R.

  2016-01-01

  U ovom članku opisujemo naš rad na projektiranju na mreži zasnovanog sustava analize distribuiranih podataka koji se zasniva na popularnom MapReduce okviru postavljenom na malom oblaku i razvijenom specijalno za analizu zapisa web poslužnika. Sustav analize zapisa sastoji se od nekoliko čvorova klastera, dijeli velike datoteke zapisa na distribuirani sustav datoteke i brzo ih obrađuje primjenom MapReduce modela programiranja. Klaster se stvara primjenom open source infrastrukture oblaka, čime...

 3. Primerjalna analiza slovenskih bančnih portalov

  Podpečan, Vanja

  2016-01-01

  Živimo v dobi, v kateri se pojmi kot so internet, elektronsko poslovanje in elektronsko bančništvo uporabljajo vsakodnevno. Podjetja morajo v poslovnem okolju nuditi informacije, ki so za poslovanje nujno potrebni element. Le-te pa so najlažje dostopne preko interneta, brez katerega večina podjetij danes več ne more uspešno poslovati. Če uporabnik zna iz ogromnega števila informacij izluščiti najboljše, so le-te lahko zelo uporabne. Zato pa »prave« informacije predstavljajo velik element konk...

 4. ANALIZA RAZSVETLJAVE REKREACIJSKEGA NOGOMETNEGA IGRIŠČA

  Recek, Aleks

  2014-01-01

  Diplomska naloga zajema osnovne pogoje, za dobro razsvetljavo nogometnih igrišč. Predstavljeni so posamični pogoji, ki vplivajo na kakovost razsvetljave, uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja, standard za razsvetljavo športnih objektov SIST EN 12193, predstavitev programa Relux in meritve z luksmetrom. V diplomskem delu so predstavljene različne reflektorske svetilke, ter LED svetilke. Za vse športne površine so izvedeni numerični izračuni in simulacije osvetljenosti v programu...

 5. ANALIZA ANTROPOMETRIJSKIH IZMJERA ZA OBUĆARSKU INDUSTRIJU

  Ujević, Darko; Doležal, Ksenija; Lešina, Mario

  2007-01-01

  U radu je opisana važnost antropometrijskog mjerenja s posebnim osvrtom na obuću. Istaknuta je problematika koja se odnosi na primjenu zastarjelog sustava koji se koristi više od 40 godina. Iz tog razloga pokrenut je složeni tehnologijski istraživačko-razvojni projekt “Hrvatski antropometrijski sustav.” U okviru tog projekta provedeno je nacionalno mjerenje stanovništva u Republici Hrvatskoj s ciljem izrade završne projekcije nove hrvatske norme veličina za odjeću i obuću. U radu su istaknuti...

 6. MEDIJSKA RETORIKA U PREDIZBORNOM RAZDOBLJU 2007. Analiza dnevnoga tiska

  Balabanić, Ivan; Mustapić, Marko

  2008-01-01

  Analizom sadržaja šest dnevnih listova u parlamentarnoj izbornoj kampanji 2007. godine pokušale su se utvrditi glavne osobine medijskoga praćenja politike u predizbornom razdoblju i glavne oblike političke retorike u izbornoj kampanji. Pokazalo se da je došlo do vrlo velike medijske bipolarizacije političke scene s naglaskom na HDZ i SDP. Izborna kampanja protekla je bez naglašavanja konkretnih društvenih problema, a glavna tema medijskoga praćenja politike i političke...

 7. Eksperimentalne preiskave in poenostavljena potresna analiza konstrukcijskega sistema JUBHome BASE

  Stermecki, Marko

  2015-01-01

  V prvem delu diplomske naloge je opisan postopek testiranja sistema JUBHome BASE, ki predstavlja temeljni konstrukcijski sklop sistema JUBHome. Obravnavan temeljni sklop je sestavljen iz podložnega betona, hidroizolacije, toplotne izolacije ter armiranobetonske temeljne plošče. Osnovni namen preiskav, ki so se izvajale na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, je bilo določiti odpornost temeljnega sklopa na zdrs ter odpornost čepastega stika med EPS ploščami, ki se lahko izvede v...

 8. ANALIZA VPLIVA TANKE KAPITALIZACIJE NA KAPITALSKO STRUKTURO IZBRANIH PODJETIJ

  Tič, Sašo

  2013-01-01

  Pri odločanju o ustanovitvi podjetja kot kasneje pri investicijah, so lastniki pogosto v dilemi ali za financiranje uporabiti dražji, lastniški kapital ali posojilo. Zaostrovanje kreditnih pogojev ter gospodarska stagnacija silita podjetja k povečanemu zadolževanju s strani družbenikov, ki je neke vrste alternativa zadolževanja. Tovrstno financiranje s posojili med povezanimi osebami je zaradi zakonskih pomanjkljivosti in davčne konkurence med državami tudi ugodnejše, saj so obresti davčno pr...

 9. ANALIZA UČINKA ZONE SLOBODNE TRGOVINE CEFTA 2006

  Dijana Grahovac

  2013-01-01

  Full Text Available Regional cooperation has been a general trend in the development of international economic relations in the second half of the twentieth century. This process included all continents and is the result of the globalization process. CEFTA 2006 (Central European Free Trade Association was formed at the initiative of the EU, with economic links to member countries, creating a favorable investment environment and strengthens the competitive position of the region. Taking advantage of the opportunities provided by CEFTA 2006, member states will be competitive on the EU market. CEFTA 2006 is the subject of much discussion and debate in scientific circles, political entities and Government of member countries. This is particularly true with regard to perception of positive and negative effects for the Member States and consideration of the effects of implementation of the CEFTA agreement as a potential precondition on the road to EU countries in the region. Analysis of economic indicators of the countries of the Visegrad Group, which has successfully implemented the original CEFTA agreement, provides the framework guidelines for the conduct of foreign policy of the current CEFTA countries. On the other hand, the analysis of macroeconomic indicators of the current CEFTA countries, provides the guideline and determines necessary courses of action in the further implementation of the Agreement. These analyzes provide a chance to reflect the perspective of the process. Research of recent results of regional cooperation allows the assessment of the impact on the economic development of the region and the prospect of integrating these countries into the EU, by strengthening regional cooperation.

 10. ANALIZA BANČNIH TVEGANJ V REPUBLIKI MAKEDONIJI

  Trombev, Filip

  2015-01-01

  Namen tega diplomskega projekta je podati jasen opis stanja, v katerem delujejo makedonske banke. Poudarek je na tveganjih, ob upoštevanju dejstva, da se glavni izzivi pri njihovem delu še vedno nanašajo na učinkovito izterjavo kreditne aktivnosti, pri čemer pa je podjetniški sektor še vedno občutljiv, istočasno pa ohranja svojo dobičkonosnost, likvidnost in kapitalsko stabilnost. Namen vsake banke, ki posluje v Republiki Makedoniji, je vzpostaviti podjetniško kulturo in tradicijo, v kombi...

 11. Rol expertimentalnovo analiza naprjaženij v sudebnoj technike

  Kratěna, Jindřich

  Moskva: MGTU, 2006 - (Jeremin, K.), s. 19-30 ISBN 5-8004-0054-7 Institutional research plan: CEZ:AV0Z20710524 Keywords : ice-hockey hall * steel truss * shortcomings of manufacture Subject RIV: JM - Building Engineering

 12. ANALIZA E - DOKUMENTARNEGA SISTEMA V DRŽAVNI UPRAVI

  Jarkovič, Boštjan

  2011-01-01

  V državni upravi se upravlja z množico dokumentov, tako v fizični kot tudi elektronski obliki. Fizični dokumenti se nahajajo v različnih arhivih v odvisnosti od statusa zadeve. Fizična hramba dokumentov je obremenjena skoraj v celotni državni upravi. Nekateri vhodni in izhodni dokumenti že nastajajo v elektronski obliki, ki je primerna za e-arhiviranje. Na podlagi analize stanja dokumentarnega gradiva in obvladovanja le-tega ter na podlagi poznavanja možnosti, ki jih ponuja sodobna tehnol...

 13. Analiza społeczna zjawiska samotnego ojcostwa w Polsce

  Krystkowiak, Beata

  2012-01-01

  W artykule bada się problem samotnego ojcostwa w Polsce. Autorka przedstawia tu zarys historyczny i metodologię badanego zjawiska w ujęciu nauk pedagogicznych. Za literaturą naukową, przytacza sześć powodów samotnego ojcostwa: śmierć żony, rozwód, separacja – rozłączenie, opuszczenie przez matkę dziecka nieślubnego, stały pobyt matki w szpitalu lub zakładzie opieki społecznej, pozbawienie matki praw rodzicielskich. W kolejnej części tekstu autorka dokonuje podziału typów samotnych ojców ze wz...

 14. ANALIZA INVESTITIILOR NETE SI IMOBILIZĂRILOR CORPORALE DIN TURISM

  Daniela Aurelia Duma

  2011-01-01

  Net investment is the actual expenditure for works of construction activity, installation andassembly of tourism, taking into account the industry, to purchase equipment, vehicles andother expenditure for the creation of new assets, development, modernization,reconstruction of existing ones, and the value of services related to transfer of ownership ofexisting fixed assets and land.

 15. ANALIZA INVESTITIILOR NETE SI IMOBILIZĂRILOR CORPORALE DIN TURISM

  Daniela Aurelia Duma

  2011-01-01

  Full Text Available Net investment is the actual expenditure for works of construction activity, installation andassembly of tourism, taking into account the industry, to purchase equipment, vehicles andother expenditure for the creation of new assets, development, modernization,reconstruction of existing ones, and the value of services related to transfer of ownership ofexisting fixed assets and land.

 16. ANALIZA MOTIVIRANJA V PODJETJU JAVNE SLUŽBE PTUJ

  Emeršič, Mitja

  2015-01-01

  Ljudje v življenju delujemo zaradi lastnih motivov. K vsakemu dejanju smo tako ali drugače motivirani. Motivacija je duševni proces, ki posameznika žene k določenemu ravnanju. Brez motivacije ni mogoče uspešno opraviti nobenih aktivnosti in zadovoljiti potreb. Motivaciji pri delu se posveča vse več pozornosti, saj je vse bolj jasno, da je za uspeh podjetja ključna. Podjetje, ki bo imelo motivirane in zadovoljne zaposlene, bo uspešno. Aktivnosti, ki jih zaposleni izvajajo pri delu spodbudijo t...

 17. The results of using space photographic information to study the geological structure of the Pechora coal basin. Rezultaty primeneniya kosmicheskoy foroinformatsii dlya izucheniya geologicheskogo stroyeniya Pechorskogo ugol'nogo basseyna

  Zhuravlev, A.V.

  1983-01-01

  The possibilities of space structural analysis as applied to the Pechora basin are examined. A number of first order structures are identified directly on the space photographs (the Korotaikhinsk depression, the Chernysheva uplift and the Paykhoyskiy anticlinorium and so on). Ring shaped morphostructures are confined to the uplifts of the basement rock and the cap, to periclinal parts of the depressions and the points of crossing and confluence of linear positive structures. The results are cited of a comparison of the rose diagrams of the lineaments and the fracture faults in the basin as a whole and in its individual structures. Charts of the density of the nodes of intersection, the thickness and density of the lineaments and the tectonic field intensity are built for the northern part of the Chernyshev chain and the Losyu Rogovskiy depression, based on an analysis of which the zones of high concentration of lineaments are identified. A conclusion is drawn about their affinity to positive structures of different regions.

 18. NUMERIČNA ANALIZA VPLIVNIH FAKTORJEV EMISIJSKIH MODELOV V DIZELSKEM MOTORJU

  Berić, Sašo

  2010-01-01

  Računalniška dinamika tekočin predstavlja učinkovito orodje pri iskanju izboljšav na področju motorjev z notranjim zgorevanjem. Razvoj komercialnega programa FIRE, ki temelji na metodi končnih prostornin, poteka v smeri razvijanja in dodajanja novih modelov, ki upoštevajo nove formule za natančnejši izračun. Te naprednejše modele bi bilo smiselno ponuditi uporabnikom kot privzete parametre za podobne industrijske simulacije. V okviru naloge je prikazana študija posameznih modelnih konstant...

 19. Kritična analiza elementov cenitvenih poročil v Republiki Sloveniji

  Rogelj, Boštjan

  2016-01-01

  Namen diplomske naloge je predstaviti pravne predpise na področju dela cenilcev nepremičnin v Republiki Sloveniji, nato na podlagi lastnega ocenjevalnega obrazca analizirati vzorec javno dostopnih cenitvenih poročil in ugotoviti njihovo ustreznost ter primerjati dobljene rezultate z rezultati že izvedenih analiz. Najprej so predstavljeni pravni predpisi na obravnavanem področju, še posebej Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti ter Slovenski poslovnofinančni standard. Osrednji del diploms...

 20. Analiza kakovosti spletnih aplikacij za elektronsko bančništvo

  JANKOVIČ, JERNEJ

  2016-01-01

  Namen diplomskega dela je prikazati sistematično analizo kakovosti spletnih aplikacij na področju elektronskega bančništva. V teoretičnem delu smo se osredotočili na standard ISO/IEC 25000 - SQuaRE, ki v celoti obravnava kakovost izdelka. Iz nabora standardov SQuaRE smo pregledali vsebine standardov omenjene družine, na koncu pa smo se osredotočili na standard ISO/IEC 25010, ki predstavlja model kakovosti. Ta je sestavljen iz osmih značilnosti: funkcijska ustreznost, učinkovitost izvedbe...

 1. Analiza mechanizmów finansowania ochrony zdrowia - model holenderski a model polski

  Pastusiak, Radosław; Krzeczewski, Bartłomiej

  2012-01-01

  This publication focuses on the assumption that appropriate transfer of knowledge between countries can be beneficial as afar as financing models of health care systems are considered. The main aim of this article is to compare the ways of health care financing in Netherlands and in Poland and assess the possibility of implementation desirable solutions from Dutch model into Polish one.

 2. Drevnerusskij pamflet na Mihaila VIII Paleologa v svete germenevtičeskogo analiza

  Demincev Mihail

  2015-01-01

  Full Text Available In the article the perception of the image of Michael VIII Palaeologus by literate citizens of Tsardom of Russia is considered. The study is based on analysis of writings that date back to XVII century. The study focuses on identifying the symbols and latent ideas, that point to a semantic connection of the studied writings with The Old Testament, Apocalypse and some antique texts. In the end of the article the authjr makes a conclusion, that the perception of the image of Michael VIII Palaeologus in Tsardom of Russia was negative.

 3. Višekriterijska analiza varijantnih rješenja trase cjevovoda primjenom metode PROMETHEE

  Dražić, Jasmina; Dunjić, Darko; Mučenski, Vladimir; Peško, Igor

  2016-01-01

  U radu je razmatran problem izbora najpovoljnije varijante trase cjevovoda Beloševac - Divci u okviru Kolubarskog regionalnog sustava vodosnabdjevanja (Srbija). Varijante su vrednovane na osnovu pet kriterija, od kojih su tri kriterija ekonomskog karaktera. Problem izbora optimalne varijante trase cjevovoda riješen je višekriterijskom analizom primjenom metode PROMETHEE implementacijom u softversko rješenje Visual PROMETHEE1.4. Metoda PROMETHEE se pokazala primjenjivom i pogodnom u praktičnim...

 4. Analiza mogućnosti recikliranja diskontinuiranih E-staklenih vlakana

  HARAMINA, Tatjana; JELAVIĆ, Tomislav; ŠOLIĆ, Tomislav; KATALINIĆ, Marko; PILIPOVIĆ, Ana

  2011-01-01

  Pri tkanju staklenih vlakana obrezuju se rubovi širine od 40 do 60 mm i bacaju na odlagališta otpada. Ti se rubovi sastoje od rovinga koji su povezani s nekoliko okomito orijentiranih pamučnih niti. Radi smanjivanja količine otpada analizirana je mogućnost recikliranja tako nastalih diskontinuiranih E-staklenih vlakana. Istraživanje nije usmjereno na konkretan proizvod, nego na mogućnost priprave kompozita s dodanim vlaknima. Ispitane se mogućnosti pripreme i utjecaj vlakana na svojstva sinte...

 5. ANALIZA POSTOPKOV SPLETNEGA OGLAŠEVANJA NA IEDC-POSLOVNI ŠOLI BLED

  Majkić, Vladimir

  2016-01-01

  Naloga obravnava procese spletnega oglaševanja. Podan je pregled literature s področja spletnega oglaševanja, napisani so primeri dobrih praks, analizirana je stara in nova spletna strategija. Izdelane so izboljšave procesov spletnega oglaševanja. Glavi učinki so: povečanje prodajnih interesov, povečanje kvalitete prodajnih interesov, izdelan proces in natančno določene odgovornosti posameznikov, natančen izračun stroškov, natančen izračun donosa glede na investicijo, natančen pregled us...

 6. ZASNOVA IN RAČUNSKA ANALIZA ENODRUŽINSKE JEKLENE KONTEJNERSKE HIŠE

  Gojić, Dejan

  2014-01-01

  Diplomsko delo obravnava zasnovo kontejnerske hiše, postavljene na izbrani lokaciji v okolici izven mesta. Cilj je ustvariti učinkovito, konstrukcijsko in funkcijsko zasnovano zgradbo za mlado štiričlansko družino. Z alternativno gradnjo oz. recikliranjem starih ladijskih kontejnerjev bi zgradili finančno dosegljiv objekt, ki ustreza vsem standardom in omogoča kakovostno in udobno bivanje. V prvem delu je podan splošen opis ladijskih kontejnerjev, njihova sestava in konstrukcija, dimenzije...

 7. Primerjalna analiza kvalitativnih kriterijev urbanizma in tržne znamke

  Andrej Pompe

  2014-06-01

  Full Text Available Interaktivnost, multidisciplinarnost, sinergija in soodvisnost so pojmi, ki se očitno vpletajo v upravljanje vsakega odgovornega mesta in njegovih voditeljev. Med disciplinami, ki pomembno vplivajo na edinstvenost in konkurenčnost nekega mesta, ima urbanizem pomembno vlogo. Nobeno od mest, ki so uspešna v konkurenčnem prostoru, ne bi bilo pomembna in močna znamka mesta, če ne bi bilo prepoznavnih, edinstvenih in značilnih elementov urbanizma, ki delajo mesta unikatna. V članku izhajamo iz hipoteze, da urbanizem s kvalitativnimi rešitvami sooblikuje znamko mesta in da se kriteriji, ki to dokazujejo, skladajo s kvalitativnimi kriteriji tržne znamke. Na podlagi pregleda znanstvene literature tako s področja urbanizma kot znamk in znamčenja smo ugotovili, da kvalitativni kriteriji urbanizma dosegajo veliko vsebinsko skladnost s kvalitativnimi kriteriji znamke ter tako odločilno vplivajo na znamko mesta in njeno umestitev na konkurenčnem trgu mest. Kvalitativni kriteriji urbanizma in znamke so povezani in so si po splošni vsebini podobni, razlikujejo pa se v formulacijah in ravni implementacij. Ugotovljene skladnosti pomenijo korak naprej v integralnem delovanju, upravljanju, komuniciranju in trženju mesta. Omogočajo povezovanje doslej bolj ali manj nepovezanih področij urbanizma in trženja. Pozitivne posledice razumevanja povezanosti obeh področij bodo dolgoročne ter bodo zgradile prepoznaven, konsistenten in déležnikom prijazen sloves mesta. Ugotovitve so velika priložnost za uprave mest in potrjujejo, da je k upravljanju mest treba pristopati celovito.

 8. ANALIZA TERJATEV DO PREJEMNIKOV SREDSTEV IZ NASLOVA PASIVNE IN AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA

  Debenjak, Marjeta

  2010-01-01

  V poslovnih knjigah Zavoda RS za zaposlovanje je velik delež evidentiranih terjatev do prejemnikov iz naslova pravic pasivne in aktivne politike zaposlovanja. Z izterjavo omenjenih terjatev se v praksi srečujem dnevno, zato sem jih v diplomski nalogi podrobno analizirala. Analize sem se lotila s posnetkom obstoječega stanja procesa izterjave. Osredotočila sem se zgolj na postopke izterjave redne in/ali sodne izterjave na Zavodu. Podana je ocena obstoječih procesov izterjave in programske opre...

 9. Postopki zajema in analiza ter pomen neobstojnih podatkov v digitalni forenziki

  Bogovčič, Gregor

  2015-01-01

  V diplomski nalogi predstavljamo vejo digitalne forenzike, ki se ukvarja z zajemom, zavarovanjem in delom z neobstojnimi podatki. Neobstojni podatki so podatki, ki se hranijo v neobstojnem pomnilniku, dokler ima ta dostop do izvora energije. V trenutku, ko je dostop do elektrike prekinjen, se podatki postopoma, a razmeroma hitro izgubijo. V nalogi skušamo opozoriti na pomen neobstojnih podatkov v forenzičnih preiskavah, saj obsegajo med drugim tudi vse podatke in vse aplikacije, ki jih imamo ...

 10. PRIMERJALNA ANALIZA SPLETNEGA TRŽENJA ZAVAROVANJ NA PRIMERU ZAVAROVALNICE MARIBOR IN GENERALI

  Čeh, Maja

  2013-01-01

  Internet predstavlja medij prihodnosti, saj se število uporabnikov iz leta v leto povečuje. Potrošniki se od klasičnih medijev zatekajo k internetu, zato velja dejstvo, da če podjetje ni prisotno na internetu, praktično ne obstaja. Spletno trženje zavarovanj prinaša zavarovalnicam številne prednosti, ima pa tudi določene slabosti. Slabosti spletnega trženja zavarovanj za zavarovalnice so predvsem v kompleksnosti določenih zavarovalnih storitev, težki dosegljivosti standardizacije reševanj...

 11. ANALIZA RELATIEI DINTRE DESCENTRALIZAREA FISCALĂ SI CREȘTEREA ECONOMICĂ IN ROMÂNIA

  Nuta Alina Cristina; Nuta Florian Marcel

  2013-01-01

  The main objective of our paper is to analyze the fiscal decentralization and its general effects but also its implication regarding the economic growth. In this spirit we focused our efforts on studying the Romanian case study using a linear regression model. The actual research is the basis for detailing the assessment using more detailed indicators and introducing more variables for a more comprehensive explanation of the facts identified in the present paper. The analysis results demonstr...

 12. ANALIZA RELATIEI DINTRE DESCENTRALIZAREA FISCALĂ SI CREȘTEREA ECONOMICĂ IN ROMÂNIA

  Nuta Alina Cristina

  2013-04-01

  Full Text Available The main objective of our paper is to analyze the fiscal decentralization and its general effects but also its implication regarding the economic growth. In this spirit we focused our efforts on studying the Romanian case study using a linear regression model. The actual research is the basis for detailing the assessment using more detailed indicators and introducing more variables for a more comprehensive explanation of the facts identified in the present paper. The analysis results demonstrate the direct link between the degree of fiscal decentralization in Romania and the GDP per capita, which can be interpreted as a positive aspect of the intense involvement presumed by administrative-territorial entities actions and activities that have led, in the analyzed period, to an improvement in the welfare of individuals in Romanian society.

 13. Analiza wykorzystania przez przedsiębiorstwa strategii nakierowanych na konkurentów

  Rawski, Marek

  2005-01-01

  In the text there are presented the results of research on the strategies directed towards competitors used in companies performing on consumer goods market in Poland. The strategy towards competitors is the third marketing strategy component ñ it have to respect two other higher level strategies. That kind of strategy is recognized as a set of rules framing operational activities in enterprises, that shape their relations with compe- titors. Basic decisions requirements are: qualifying the m...

 14. UPORABA DRUŽABNIH OMREŽIJ IN MULTIMEDIJE ZA OBLIKOVANJE SPLETNE PREPOZNAVNOSTI VINOGRADNIKA: ANALIZA PRIMERA

  Simonič, Alen

  2016-01-01

  Za diplomsko delo sem se odločil narediti spletno okolje (spletno stran), v kateri bom predstavil izdelke in storitve Vinogradništva in vinarstva Ivanuša. Slednji želijo s spletno prisotnostjo razširiti trg prodaje in pridobiti na svoji prepoznavnosti. Najprej bom opredelil teoretično osnovo spletnih strani, in sicer: izgled, izgradnja, aplikacije, uporaba, itd. Opredelil bom tudi marketinško prepoznavnost vinogradništva preko socialnih omrežij in izdelal reklamno spletno stran (Faceb...

 15. ANALIZA ZADOVOLJSTVA STRANK V MEDICINSKEM CENTRU KALLISTE, D.O.O.

  Šelih Car, Katja

  2016-01-01

  Podjetja se vse bolj zavedajo pomena sistematičnega spremljanja zadovoljstva strank, ki omogoča pravočasno izboljševanje in korektivno ukrepanje v primeru zaznanih sprememb v zadovoljstvu strank. Tega se zaveda tudi medicinski center Kalliste, d. o. o., ki teži k stalnemu izboljševanju zadovoljstva strank. V teoretičnem delu smo preučili zadovoljstvo strank z različnih vidikov pojmovanja avtorjev in metode za merjenje zadovoljstva strank. Prav tako smo preučili dejavnike, ki vplivajo na ...

 16. Analiza teorije Imogene M. King in opredelitev kriterijev za vrednotenje teorije

  Harih, Metka

  2011-01-01

  Teoretična izhodišča. Da bi lahko natančno opredelili, katera teorija zdravstvene nege je v posameznem okolju najbolj ustrezna, so ključnega pomena izbor in uporaba teorije ter njena aplikacija v prakso, od koder izvira. Za izbor teorije je treba oblikovati kriterije za oceno z namenom ugotoviti skladnost teorije s prakso ter znanjem, filozofijo in vrednotami prakse zdravstvene nege. Namen raziskave je bil opisati teorijo Imogene M. King, izbor kriterijev za analizo teorije Imogene M. King in...

 17. ANALIZA, PRENOVA IN PREDLOG AVTOMATIZACIJE PROIZVODNEGA PROCESA V PODJETJU LETINA INOX

  Šuman, Vedran

  2016-01-01

  Magistrsko delo se ukvarja z analizo uvajanja avtomatizacije v proizvodni proces s ciljem optimizacije procesa. Cilj je bil predstaviti modeliranje poslovnega procesa s pomočjo uporabe standarda BPMN in ugotoviti, kako avtomatizacija vpliva na proces v primerjavi z ročno obdelavo. Eksperiment je bil izveden z orodjema Bizagi in Signavio na praktičnem primeru proizvodnje nerjavečega rezervoarja. Uporabljeni so bili pristopi, kot so identifikacija, modeliranje, simulacija in optimizacija. S pom...

 18. Multifractal analysis of satellite images. (Polish Title: Multifraktalna analiza zobrazowan satelitarnych)

  Wawrzaszek, A.; Krupiński, M.; Drzewiecki, W.; Aleksandrowicz, S.

  2015-12-01

  Research presented in this paper is focused on the efficiency assessment of multifractal description as a tool for Image Information Mining. Large datasets of very high spatial resolution satellite images (WorldView-2 and EROS-A) have been analysed. The results have confirmed the superiority of multifractals as global image descriptors in comparison to monofractals. Moreover, their usefulness in image classification by using decision trees classifiers was confirmed, also in comparison with textural features. Filtration process preceding fractal and multifractal features estimations was also proved to improve classification results. Additionally, airborne hyperspectral data have been initially analysed. Fractal dimension shows high potential for the description of hyperspectral data. To summarise all conducted tests indicate the usefulness of multifractal formalism in various aspects of remote sensing. Prepared methodology can be further developed and used for more specific tasks, for example in change detection or in the description of hyperspectal data complexity.

 19. Analiza interesów w polityce bezpieczeństwa energetycznego w UE

  Kałążna, Klaudia; Rosicki, Remigiusz

  2010-01-01

  Kategoria bezpieczeństwa energetycznego przysparza wiele problemów definicyjnych, co związane jest często z różnymi koncepcjami ochrony własnych interesów państw lub też podmiotów prywatnych (np. przedsiębiorstw energetycz-nych). Do głównych czynników kształtujących poziom bezpieczeństwa energetycznego należą: (1) poziom produkcji energii, (2) poziom wydobycia surowców energetycznych, (3) poziom mocy zainstalowanej elektrowni, (4) moc przesyłowa i dystrybucyjna infrastruktury energetycznej i ...

 20. Analiza implementacije standardov ISO 9001 in ISO 14001 v slovenski gradbeni industriji

  Pakiž, Nina

  2016-01-01

  V magistrski nalogi smo analizirali, kako poteka implementacija sistemov za vodenje kakovosti (SVK), ki so skladni s standardom SIST ISO 9001:2008, in sistemov za ravnanje z okoljem (SRO), ki so skladni s standardom SIST ISO 14001:2004, v gradbena izvajalska in investitorska podjetja. Pri tem se osredotočamo na slovensko gradbeno tržišče, ki ga lahko v mnogih vidikih štejemo za značilnega predstavnika gradbene industrije članic, ki so se pridružili Evropski Uniji po letu 2004. ...

 1. Analiza polityki publicznej w zakresie zatrudnienia oraz wynagrodzenia w polskiej administracji w latach 2002–2011

  Tomasz Strąk

  2013-06-01

  Full Text Available Purpose: The article presents the results of the analysis of the employment and salary policy in Polish public administration in the period of 2002-2011 in terms of public administration management in times of the financial crisis and the competitiveness of employment in government administration. The authors of the article examine the effectiveness of the subsequent government efforts to institute “a cheap state”. They have assumed that in the examined period the effectiveness of government administration did not change considerably.Originality: The presented analysis covers such issues as: identifying the determinants of changes in salary and employment rates in government administration; an analysis of the relevant major legal institutions; a study of the main changes in the salary and employment policy in government administration; an analysis of the employment and remuneration budget in public administration; an assessment of the changes in the effectiveness of the functioning of government administration.Methodology: In their studies the authors conduct inductive and deductive reasoning by means of the following research techniques: an analysis of legal acts, strategic government documents and reports of the Supreme Audit Office (NIK; a statistical dynamics and structure analysis; a comparative analysis and a one-dimensional analysis of public expenditure efficiency.

 2. Implementacija javnih politika kao operativno upravljanje:analiza transformacije hrvatske politike prema osobama s invaliditetom

  Kekez-Koštro, Anka; Urbanc, Kristina; Salaj, Ivona

  2013-01-01

  U članku se razmatra transformacija procesa implementacije politike prema osobama s invaliditetom (OSI) u Hrvatskoj, koja je posljedica transformacije modela kreiranja politike prema OSI – iz medicinskog u socijalni, s tendencijom prema razvoju modela ljudskih prava. S obzirom na procesnu usmjerenost analize, implementacija se sagledava na temelju koncepta javnog upravljanja te se koristi teorijski okvir višerazinskog upravljanja Michaela Hilla i Petera Hupea, koji implementaciju shvaćaju kao...

 3. ANALIZA ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH V PODJETJU VRVICA CELJE D.O.O.

  Nemanič, Bojana

  2011-01-01

  Zadovoljstvo zaposlenih pomeni partnerstvo med zaposlenimi in managementom, ki se ob podpori tehnološke infrastrukture dosega skozi usposobljenost in motiviranost sodelavcev za uresničevanje skupnih poslovnih ciljev. Težnja ljudi sili, da se po možnosti približajo zadovoljstvu in izognejo nezadovoljstvu. Velika pričakovanja so po tej logiki posledica velike motivacije, velika razočaranja pa posledica premajhnih pridobitev. Zato bi praktično nikoli ne smeli dovoliti, da bi v ljudeh gojili napa...

 4. Analiza uspješnosti supstitucije primijenjenog materijala pomoću parametara mehanike loma

  Vukojević, Nedeljko; Oruč, Mirsada; Vukojević, Dušan; Hadžikadunić, Fuad; Beganović, Omer

  2010-01-01

  Zamjenom konvencionalnog strukturnog čelika S355 s mikrolegiranim čelikom na bazi V/Nb moguće je postići značajno smanjenje vlastite mase konstrukcije bez ugrožavanja sigurnosti što potvrđuju ispitivanja ponašanja materijala i sa aspekta mehanike loma. Numerička rješenja su potvrđena i kroz analizu sigurnosti izabranih materijala s posebnim osvrtom na aspekt sigurnosti od loma u zavarenom spoju predmetnih čelika. U radu su prikazani rezultati numeričke evaluacije čelične konstrukcije mosne di...

 5. ANALIZA MARKETINŠKEGA KOMUNICIRANJA V PODJETJU X (PRIMER IZDELKA:FREKVENČNI PRETVORNIK)

  Kovačič, Barbara

  2009-01-01

  To diplomsko delo obravnava marketinško komuniciranje na medorganizacijskem trgu. V teoretičnem delu diplomske naloge sem opredelila medorganizacijski trg, marketinško komuniciranje ter splet marketinškega komuniciranja na tem trgu. S pomočjo strokovne literature sem ugotavljala, kako pomembna je uporaba posameznega instrumenta marketinškega komuniciranja na medorganizacijskem trgu. V praktičnem delu naloge pa sem predstavila podjetje X ter analizirala instrumente marketinškega komuniciranja,...

 6. ANALIZA VKLJUČEVANJA ELEMENTOV PROSTORSKE ORIENTACIJE V POUK 4. RAZREDA OSNOVNE ŠOLE

  Nedeljko, Ines

  2010-01-01

  V diplomskem delu smo podrobneje predstavili vključevaje elementov prostorske orientacije učencev mestnih in primestnih šol. Mnogim učencem razredne stopnje prostorska orientacija predstavlja precejšnje breme, zato je tudi težje dojemljiva. V teoretičnem delu predstavljamo razvoj otroka v povezavi s prostorskim dojemanjem sveta, opisujemo učni načrt družbe in nekatera učna gradiva v četrtem razredu, ki se nanašajo na prostorsko orientacijo. Podrobneje opisujemo kako se orientiramo v nara...

 7. Analiza mediului extern ce influenteaza activitatea companiilor viticole din zona Moldovei

  Stefan MATEI

  2014-04-01

  Full Text Available For the macro environment study of a company is customary to include the following factors : socio - cultural, economic , legal , political , technological and natural . All these factors are closely interdependent , economic factors being of particular importance. Therefore in this study we aim to highlight the most important factors that influence the activity of the Moldovan wine companies , starting from the brand of the company to the staff employees. Unemployment is one of the most serious economic and social failures. A high unemployment rate signifies an imbalance in the labourmarket , which automatically leads to an imbalance in the goods and services . Inflation is a difference between money and supply of goods and services and has the effect, among other things, reducing the purchasing power of the monetary unit and hence of the nominal income , and subtracting the loans.

 8. ANALIZA CEMENTNE INDUSTRIJE U HRVATSKOJ PRIMJENOM PORTEROVA MODELA PET KONKURENTSKIH SILA

  Rašić Jelavić, Sanda; Brkić, Iva

  2016-01-01

  U radu su prikazani rezultati analize cementne industrije u Hrvatskoj provedene prema Porterovu modelu pet konkurentskih sila. Metodološki pristup temeljen je na prikupljanju i obradi relevantnih sekundarnih podataka te na provedenom primarnom istraživanju u kojemu je korištena metoda anketiranja. Prema rezultatima kvantitativnog primarnog istraživanja, intenzitet konkurentskih sila u cementnoj industriji u Hrvatskoj je slab do srednji, što tu industriju čini srednje privlačnom. To je posljed...

 9. Zaključenje, punovažnost i dokazivanje elektronskih ugovora: komparativna analiza

  Trnavci, Genc

  2009-01-01

  Pravna regulacija transakcija elektronskim putem doživjela je pravi procvat u posljednje vrijeme. Usporedna zakonodavastva posebnu pažnju su posvetila problemima u vezi sa zaključivanjem elektronskih ugovora, odnosno postizanjem pravno relevantne suglasnosti prilikom njihovog zaključenja, dokazivanju postojanja i tumačenju sadržaja elektronskih ugovora i elektronskoj formi kao uvjetu punovažnosti ugovora. Zahtjevom primjene sigurnog (naprednog, kvalificiranog) elektronskog potpisa pravni prop...

 10. ANALIZA POSTOPKA OPLEMENITENJA BLAGA Z EKONOMSKIM UČINKOM NA PRIMERU FITOFARMACEVTSKEGA SREDSTVA

  Sovič Jelenko, Natalija

  2010-01-01

  Hrana je strateškega pomena za vsako državo ali zvezo držav. V zadnjih letih so države, kljub strateškemu pomenu hrane, vse manj denarja namenjale za raziskave v kmetijstvu. Pridelava je začela stagnirati, ponekod pa celo nazadovati. Samo vlaganje v raziskave in razvoj ter upoštevanje rezultatov tega dela nas lahko reši pred lakoto in zagotovi dovolj kakovostne in varne hrane po dostopni ceni. Velik vpliv na manjšo pridelavo hrane ima globalna sprememba podnebja — vse večje pomanjkanje vo...

 11. Algoritm bulevskogo faktornogo analiza, osnovannyj na kombinirovanii nejrosetevogo podchoda i metoda maksimizacii funkcii pravdopodobija

  Frolov, A. A.; Húsek, Dušan; Polyakov, P.Y.

  -, č. 3 (2014), s. 3-11. ISSN 1999-8554 Institutional support: RVO:67985807 Keywords : boolean factor analysis * attractor neural network * likelihood function maximization * KEGG database Subject RIV: IN - Informatics, Computer Science http://www.radiotec.ru/ cat alog.php? cat =jr7&art=14354

 12. Primijenjena analiza ponašanja i autizam – vodič kroz terminologiju

  Stošić, Jasmina

  2009-01-01

  Intervencije prema principima primijenjene analize ponašanja jedine su znanstveno verifi cirane intervencije za podučavanje osoba s poremećajima iz autističnog spektra. Još uvijek se takve intervencije poistovjećuju s modifi kacijom ponašanja ili s najviše strukturiranom metodom proizašlom iz bihevioralnog pristupa. Suvremeni bihevioralni pristup intervencijama za osobe s poremećajima iz autističnog spektra uključuje mijenjanje i prilagođavanje okoline, jezika, stila interakcije, didaktičkog ...

 13. NAČRTOVANJE FOTOVOLTAIČNE ELEKTRARNE IN ANALIZA REZULTATOV ELEKTRIČNE PROIZVODNJE

  Novak, Tomaž

  2013-01-01

  Diplomska naloga opisuje problem slabega izkoriščanja obnovljivih virov energije. Opisani so obnovljivi viri energije, pri tem pa so izpostavljene fotonapetostne celice (solarne celice in moduli). V diplomski nalogi je predstavljen celoten potek načrtovanja sončne elektrarne. Predstavljeno je načrtovanje, izvedba in postavitev elektrarne, na kaj je potrebno paziti, kakšna je potrebna dokumentacija in kakšni so stroški. Potek dela je opisan po stopnjah, od pridobivanja dokumentacije, do končne...

 14. Kobieta jako sprawczyni zabójstwa – analiza kryminologiczna i kryminalistyczna

  Łosińska, Marta

  2013-01-01

  Zbrodnia zabójstwa jest przestępstwem, które godzi w nadrzędną wartość, jaką jest życie ludzkie. Tym większy szok, niedowierzanie i społeczną dezaprobatę wywołuje sytuacja, gdy sprawcą zabójstwa okazuje się być kobieta. Obecnie w Polsce co ósmy podejrzany o popełnienie zabójstwa to kobieta. Przeprowadzone przez autorkę badania w Zakładzie Karnym nr 1 w Grudziądzu miały na celu określenie modus operandi polskich zabójczyń i porównanie ich do wyników badań przeprowadzonych przez wcześn...

 15. Analiza umeščanja ljubljanske džamije

  Kos, Drago

  2015-01-01

  An analysis of the decades-long search for a site for an Islamic religious and cultural centre in Ljubljana highlights several key reasons which have caused the project to remain unfulfilled. The initial impulses and motives to erect a mosque were connected with piety values, and in the first phase specific ideas for the site of the mosque suggested the vicinity of Plečnik's Žale - Ljubljana's biggest cemetery. The political emancipation of the Islamic population in Yugoslavia played an impor...

 16. Analiza umeščanja ljubljanske džamije:

  Kos, Drago

  2013-01-01

  An analysis of the decades-long search for a site for an Islamic religious and cultural centre in Ljubljana highlights several key reasons which have caused the project to remain unfulfilled. The initial impulses and motives to erect a mosque were connected with piety values, and in the first phase specific ideas for the site of the mosque suggested the vicinity of Plečnik's Žale - Ljubljana's biggest cemetery. The political emancipation of the Islamic population in Yugoslavia played an impor...

 17. ANALIZA UPORABE ODPRTOKODNIH PROGRAMOV V PODJETJU ŽIHER D.O.O

  Ivančič, Dejan

  2012-01-01

  Odprta koda je cenejša od komercialne programske opreme, če upoštevamo zgolj kriterij cene. Na podlagi tega dejstva, smo se v podjetju Žiher d.o.o. odločili, da bomo poskusili z uporabo pisarniške zbirke OpenOffice.org, ter tako privarčevali stroške nakupa licenc, katere bi ob nadaljnji uporabi Microsoft Office morali plačati. Ali je bila odločitev prava, bo pokazal čas, ter uporabniki v podjetju, kateri uporabljajo odprtokodno pisarniško zbirko OpenOffice.org. V primeru, da se bo odločitev p...

 18. Analiza tehnika upravljanja prenosom podataka / Analysis techniques for flow data transmission

  Milojko Jevtović

  2006-01-01

  Full Text Available U članku su predstavljene ARQ tehnike za upravljanje prenosom i kontrolu na nivou veze: "Stani i čekaj", " Vrati se unazad za N" i "Selektivno odbacivanje ". Zatim je definisan važan parametar, kojim su analizirane osobine prenosa podataka na nivou veze i uprošćen prikaz karakteristika tehnika "Vrati se unazad za N" i "Selektivno odbacivanje". Osnovni cilj rada odnosi se na definisanje kriterijuma za izbor odgovarajućeg protokola upravljanja na nivou veze koji će zadovoljiti zahteve korisnika (gubici, kašnjenje, varijacija kašnjenja, propusna moć. Na osnovu urađene simulacije, korišćenjem programa MATLAB 7.0, izvršeno je upoređenje vrednosti parametara karakterističnih za navedene tehnike i izvedeni zaključci o prednostima i manama pojedinih tehnika. / This article presents ARQ techniques for flow and control at the link level: Stop-and-Wait, Go-back-N, and Selective-reject. Then it is defined an important parameter, necessary for analyzing characteristics of data transmission at the link level and simplified performances of the Go-back-N, and Selective-reject techniques. Main goal of this article refers to defining criteria for choosing proper protocol link control. By this criterion it is necessary to satisfy customer requirements like losses, delays, capacity, etc. By performing simulation (using MATLAB 7.0, comparison of the values of the techniques parameters is done and conclusions about advantages and disadvantages of certain techniques are given.

 19. UTJECAJ PORNOGRAFIJE NA SEKSUALNO NASILJE U HRVATSKOJ: ANALIZA JAVNIH KRIMINALNIH STATISTIKA

  LANDRIPET, Ivan

  2007-01-01

  Istraživanja učinaka pornografije na stavove i ponašanje u svjetskim su razmjerima uglavnom mikroistraživačkoga te eksperimentalnoga karaktera, s osjetno manjim brojem studija koje se temelje na "makro" pristupima i teorijama većega dometa. Jedan od potonjih jest praćenje dinamike seksualnih zločina u razdoblju dovoljno dugom da obuhvati prijelaz s relativne nedostupnosti do "sveprisutnosti" pornografskih sadržaja, sve uz kontrolu dinamike kriminološki usporedivih nese...

 20. MOBILNO POSLOVANJE: PRIMERJALNA ANALIZA MOBILNIH APLIKACIJ OPERATERJEV ORANGE (ŠPA) IN SIMOBIL (SLO)

  Mehmedović, Denis

  2012-01-01

  Mobilno poslovanje pomeni nakup in prodajo blaga ter storitev preko brezžičnih prenosnih naprav, osebnih prenosnih mobilnih telefonov in osebnih digitalnih pomočnikov. Mobilno poslovanje je znano kot naslednja generacija e-poslovanja, ki uporabnikom omogoča dostop do interneta, katero temelji na Wirless Application Protocol (WAP). V prvem, toeretičnem delu, so pojasnjeni posamezni elementi mobilnega poslovanja, ki v današnjih časih pridobivajo vedno večji pomen. Potrebe po mobilnosti pred...

 1. Analiza mainstream: ciclul – produs inerent al pieţei libere

  Spiridon Marius

  2010-01-01

  The present article assesses the capacity of modern macroeconomics to offer a convincing explanation of the clusters of errors in business and their recurrence, but the epistemological and theoretical framework of such an approach (holism, empiricism, aggregatism, mechanicism) put it in the impossibility to recognize cyclical phenomena and to systematically identify the causes.

 2. ANALIZA KVALITETE WEB STRANICA HOTELA S 5 ZVJEZDICA U REPUBLICI HRVATSKOJ

  Galičić, Vlado; Šimunić, Mislav

  2010-01-01

  Marketinška prezentacija cjelokupne ponude putem interneta, postaje sve značajniji faktor uspješnog poslovanja svakog hotela kao poslovnog sustava. Predstavnici ugostiteljsko-turističke potražnje sve češće i u sve većoj mjeri, do relevatnih informacija o ponudi dolaze putem interneta kao suvremenog mas medija. U radu se analizira kvaliteta web Site-ova svih hotela u Republici Hrvatskoj koji su razvrstani u prvu kategoriju, što podrazumijeva njihovo pravo za isticanjem pet zvjezdica. Opredjelj...

 3. ANALIZA VEDENJA NAROČNIKOV MARKETINŠKIH RAZISKAV NA OSNOVI TEORIJE NAČRTOVANEGA VEDENJA

  Serec, Andreja

  2016-01-01

  V teoretičnem delu smo predstavili storitve na medorganizacijskem trgu in jih opredelili, ponazorili zgodovinski razvoj medorganizacijskega trga ter njegov pomen. V naslednjem poglavju smo preučili vedenje uporabnikov storitev tako, da smo ga opredelili in opisali njegov pomen. Sledi osrednje poglavje, namenjeno preučitvi teorije načrtovanega vedenja. Najprej smo prikazali razvoj in nato še modele omenjene teorije. V raziskovalnem delu naloge smo na podlagi kvantitativne raziskave an...

 4. Analiza polikloriranih dibenzo-p-dioksina i polikloriranih dibenzofurana u tlu i sedimentu

  Kožul, Darija; Herceg-Romanić, Snježana

  2009-01-01

  U ovom je radu prikazan pregled postupaka analize polikloriranih dibenzo-p-dioksina (PCDD) i polikloriranih dibenzofurana (PCDF), koji se skraćeno nazivaju dioksini, u tlu i sedimentu. Navedeni spojevi nastaju kao nusprodukti u raznim procesima spaljivanja, a zbog svoje postojanosti i toksičnosti opasni su za zdravlje ljudi i životinja. Tlo i sediment zbog visokog sadržaja organske tvari mogu akumulirati dioksine te na taj način postaju važni sekundarni izvori njihove emisije. Analitički post...

 5. ANALIZA SPLAVA V LUČI PRIMERA P IN S PROTI POLJSKI

  Sagadin, Aljaž

  2015-01-01

  O splavu je v svetu veliko diskusij in polemik. Nekatere države imajo precej liberalizirano ureditev, nekatere pa se nagibajo k bolj strogi zakonodaji na tem področju. Splav ali abortus je prekinitev nosečnosti, ki se konča s smrtjo zarodka. Prekinitev nosečnosti se lahko izvede s kirurško metodo ali z metodo, pri kateri prekinejo nosečnost s pomočjo zdravil. Uporablja se tudi kombinirana metoda. Obstajajo tri različne vrste splava. To so umetna prekinitev nosečnosti, spontani splav in nedovo...

 6. Oczekiwania płacowe bezrobotnych i ich determinanty – analiza empiryczna

  Kubiak, Paweł

  2011-01-01

  The main goal of the paper is to show, empirically, what is the minimum monthly gross salary that would encourage unemployed to take up employment and indicate some determinants of this. In particular we try to examine the impact of unemployment benefits on the level of threshold salary. The studies demonstrated that persons who receive benefits usually have higher salary expectations than the unemployed without the right to benefits. This may – on ...

 7. ANALIZA MODELA PET KONKURENTSKIH SNAGA M. PORTERA NA PRIMJERU INDUSTRIJE MALOPRODAJE DERIVATA NAFTE U HRVATSKOJ

  Butigan, Ružica

  2008-01-01

  Liberalizacija maloprodajnog tržišta naftnih derivata u Hrvatskoj odvija se polako, s povećanjem broja stranih i novih sudionika koji djeluju na tržištu. Većinski udio u količini prodanoga goriva i dalje pripada monopolu države, koju obilježava prilično ustaljeno postojanje državnih ograničenja i široka i razmjerno neučinkovita prodajna mreža. Tržištem dominira domaća kompanija INA, a strani sudionici (OMV, MOL, Petrol) uspijevaju u dobivanju novih atraktivnih lokacija. Dakle, iako INA ima du...

 8. Szybkość jako naczelna zasada procesu karnego. Analiza dogmatyczno-prawna

  Kasiński, Jarosław

  2015-01-01

  Celem opracowania jest próba rozstrzygnięcia kwestii, czy o szybkości procesu karnego możemy mówić jako o naczelnej jego zasadzie oraz niezależnie od tego - w jaki sposób, mając na uwadze konkretne regulacje karnoprocesowe, ustawodawca umożliwia organom procesowym szybkie rozstrzygnięcie w przedmiocie odpowiedzialności karnej. Dlatego też rozważania rozpoczyna ogólne wprowadzenie dotyczące wyjaśnienia pojęć: „zasada prawa” i „naczelna zasada procesu karnego”. Dalsza część opracowania dotyczy...

 9. ANALIZA VENITURILOR BUGETARE LA NIVELUL JUDEŢULUI ALBA ÎN PERIOADA 2006-2010

  Claudia Florina Radu

  2011-01-01

  Full Text Available Analysis of the Stat Budget Incomes from Alba County during 2006-2010The study aims to examine how the main taxes collected in Alba County have evolved overthe last five years. We wish to point out also the taxes that hold the largest share of the totalrevenue collected. So, on the first place we find the income tax, than VAT is the second andcorporate income tax followes. They are therefore the main source of income for the Albacounty budget.

 10. JEZIKOVNOSTILISTIČNA ANALIZA SLOGANOV V OGLAŠEVALSKIH BESEDILIH PONUDNIKA MOBILNIH STORITEV

  Lanščak, Nina Nuša

  2015-01-01

  Ponudniki blaga in storitev so dandanes zaradi vse večje konkurenčnosti na trgu pred vedno večjim izzivom. Na kak način pritegniti pozornost potencialnega kupca? Kaj je to, kar se danes »prodaja«? Kako sestaviti oglas, ki bo ostal še leta v spominu? Oglasi so s svojo izvirnostjo in prepričljivostjo postali pravi pokazatelj trendov, ki vladajo trgu. Pa ne samo trgu. Oglasi so se v kupce vkoreninili tako globoko, da močno odločajo o njihovih življenjskih odločitvah, smernicah, družbenih normah ...

 11. ANALIZA OBJAV V ZADNJIH 5 LETIH V REVIJI JOURNAL OF CONSUMER RESEARCH

  Vrbanec, Nina

  2011-01-01

  Revija Journal of consumer Research je ena najstarejših revij, ki združuje psihologijo in vedenje uporabnikov na trgu. Članki v reviji so namenjeni proučevanju odjemalcev ter kako oni dojemajo, sprejemajo in se vedejo na trgu. Prva revija je izšla leta 1974, v kateri je objavil svoj članek tudi eden prvih strokovnjakov na področju psihologije v marketingu, George Katona. V diplomski nalogi smo se pri analizi revije omejili na zadnjih pet let. Revija je izšla od junija 2004 do marca 2007 štiri...

 12. Analiza primene IMM algoritma za praćenje manevrišućih ciljeva

  Zvonko Radosavljević

  2005-01-01

  U radu je analizirana primena IMM algoritma sa tri modela Kalmanovih filtara, za praćenje cilja pomoću osmatračkog radara. Prvi Kalmanov filtar podešen je da prati ciljeve koji se kreću po pravolinijskoj trajektoriji bez ubrzanja, drugi prati ciljeve koji se kreću ubrzano i vrše blag manevar, a treći je namenjen za praćenje ciljeva koji se kreću ubrzano i vrše oštar manevar. Dat je opis algoritma kao i vrednosti odgovarajućih parametara i matrica prelaza za Kalmanove filtre, kao i uporedna an...

 13. Analiza cen prometnih in komunikacijskih storitev v izbranih državah srednje in vzhodne Evrope

  Završek, Valerija

  2012-01-01

  Diplomsko delo je razdeljeno na dva dela. V prvem delu predstavlja makroekonomsko aktivnost in raven gospodarske razvitosti izbranih držav. Vse štiri države so relativno majhne in zunanjetrgovinsko odprte ekonomije. Tri države so članice Evropske unije, kar jim pri njihovem razvoju omogoča mnogo več kot bi jim le njihovi lastni tržni potenciali. To so Češka, Slovaška in Slovenija, ki so leta 2004 vstopile v EU. Hrvaška je kot država pristopnica, ki naj bi k EU pristopila leta 2013. Po bruto d...

 14. ANALIZA REZULTATA ISTRAŽIVANJA RAZINE POSLOVNE IZVRSNOSTI U REPUBLICI HRVATSKOJ

  Marijanović, Goran; Samardžija, Jasminka; Karlovčan, Saša

  2010-01-01

  Poslovna izvrsnost je bazirana na sustavu cjelovitog upravljanja kvalitetom (TQM - Total Quality Management). Uvođenje i certifi kacija prema ISO 9001:2000(2008) seriji standarda za sustav upravljanja kvalitetom predstavlja dobru polaznu točku za implementaciju EFQM modela poslovne izvrsnosti i ujedno prvi korak na putu prema poslovnoj izvrsnosti jer uvodi snažan procesni pristup upravljanju. Svrha ovog članka je iznijeti dio rezultata i zaključaka istraživanja Razine poslovne izvrsnosti u...

 15. Komparativna analiza tri najveća svjetska modela poslovne izvrsnosti

  Samardžija, Jasminka; Kolak, Gordan

  2009-01-01

  Poslovna izvrsnost je postala najjače sredstvo postizanja konkurentske prednosti kompanija, a cjelovito upravljanje kvalitetom put koji osigurava podržavanje izvrsnih rezultata u budućnosti, što su prepoznale mnoge kompanije svijeta. Unatoč mnogim razlikama zaključujemo kako modeli imaju mnogo zajedničkih elemenata. DP i MBNQA su revizijom 2005. godine pomaknuli težište sa izvrsnosti proizvoda odnosno usluge na izvrsnost kvalitete cjelokupnog organizacijskog procesa. Kvaliteta je ...

 16. Historiografia prasy polskiej (do 1918 roku) : naukometryczna analiza dyscypliny 1945-2009

  Kolasa, Władysław Marek

  2013-01-01

  [Historiography of the Polish press (before 1918) : a scientometric analysis of the field in years 1945-2009]. The topic of this work is historiography of the Polish press, a highly specialized historical field, the distinctive feature of which is its particular area of study (the press and its con¬texts). The scope of this work includes the major areas in which the discipline operates: authors, institutions, methods, and publishing houses, the last component being the main focus. The central...

 17. Analiza vsebine hotelskih vprašalnikov: primer hrvaških hotelov

  Marković, Suzana; Raspor, Sanja

  2015-01-01

  If properly designed, administered, and analysed, the process of monitoring customer satisfaction and service quality can be beneficial to any hotel firm and make all the difference between offering a mediocre service and one of exceptionally high quality. The purpose of this study is to examine hotel guest comment cards (GCCs) and customer satisfaction management schemes in Opatija's hotels. This study adopts the applied content analysis approach (Gilbert and Horsnell 1998), comparing and re...

 18. Analiza telesne teže med delavci v proizvodnji in administrativnimi delavci

  Ratej, Ivanka

  2009-01-01

  Izhodišča: Telesna teža, normalna, prekomerna ali prenizka zelo opazno vpliva na človekov videz in njegovo samopodobo. Velika večina ljudi ji posveča potrebno pozornost. Službe, ki se ukvarjajo z zdravstvenim varstvom aktivne populacije morajo izobraževati delavce v delovnih organizacijah o zdravi prehrani in vzpodbujati k normalni prehranjenosti sebe in svojih družin. Vsak posameznik bi moral skrbeti za zdravo prehranjevanje in vzdrževanje normalne telesne teže, s tem pa tudi za svoje zdravj...

 19. POSODOBITEV IN ANALIZA REGULACIJSKEGA SISTEMA AVTONOMNEGA VOZILA V OKVIRU PROJEKTA STADTPILOT

  Deželak, Nejc

  2015-01-01

  V diplomskem delu analiziramo in prenovimo regulacijski sistem avtonomnega vozila. Delo se nanaša na računalniško voden testni avtomobil VW Passat, ki je osrednji produkt projekta Stadtpilot na Tehnični Univerzi v Braunschweigu. Pri njem želijo prenoviti programsko arhitekturo avtonomnega sistema zaradi česar se med drugim spremeni vmesnik do regulatorja. Cilj regulatorja po prenovi je čim natančneje slediti trajektoriji vsebujočo točke v dvodimenzionalnem prostoru, ki določajo željeno pozici...

 20. ANALIZA MOŽNOSTI VZPOSTAVITVE EKO-SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA NA KMETIJI

  Časar, Vlado

  2012-01-01

  Z opravljeno raziskavo smo preučili možnosti vzpostavitve eko-socialnega podjetništva na kmetiji. V ta namen smo razvili kalkulacije posameznih kultur v konvencionalnem, preusmeritvenem in ekološkem obdobju. Razviti model omogoča prilagajanje vstopnih podatkov za natančen izračun ključnih ekonomskih kazalcev (skupni prihodek, finančni rezultat, lastna cena s in brez subvencije, koeficient ekonomičnosti, prelomna cena proizvodnje in prelomna točka proizvodnje). V konvencionalnem obdobju so bil...

 1. Strukturna analiza složenih planetarnih prenosnika snage / Structural analysis of compound planetary gear trains

  Slavko Muždeka

  2005-03-01

  Full Text Available Određivanje osnovnih kinematičkih i dinamičkih karakteristika složenih planetarnih prenosnika je složen proces za koji je razvijeno više analitičkih, grafičkih i grafoanalitičkih metoda. U radu je prikazan način određivanja prenosnog odnosa, opterećenja elemenata i tokova snage za planetarni red sa spoljašnjim i unutrašnjim ozubljenjem preko polužne analogije i primene strukturnog (Wolfovog simbola. Polužna analogija definisana je i za planetarni red sa spoljašnjim ozubljenjem, za koji je, takođe, definisan strukturni simbol. Definisani strukturni simboli iskorišćeni su za definisanje strukture prenosnika tipa Ravigneaux. Primena strukturne šeme za analizu karakteristika složenih planetarnih prenosnika ilustrovana je kroz analizu određenih funkcionalnih stanja planetarnih menjačkih prenosnika. Posebno je definisana mogućnost analize blokiranih stanja planetarnih menjačkih prenosnika. / Determination of basic cinematic and dynamic characteristics of compound planetary gear trains is complex process. Therefore there are many analytical, graphical and graphic-analytical methods. This paper presents method of determination gear ratios, loads and power flows for planetary gear set with the sun and ring gear by lever analogy with the application of Wolfs structural symbol. The lever analogy and structural symbols are also defined for the planetary gear set with two sun gears. Defined structural symbols are employed for definition of Ravigneaux gear structure. Application of structural schemes for an analysis of compound planetary gear trains is illustrated through analysis of certain planetary gearboxes functional state. The possibility of analysis of blocked compound planetary gear train is defined too.

 2. Analiza mareografskih podataka o Jadranskome moru od 1953. do 2006. godine

  Rezo, Milan; Pavasović, Marko; Šljivarić, Marko

  2014-01-01

  U radu se analiziraju srednji dnevni, godišnji i periodični podaci o razinama mora duž istočne obale Jadranskog mora s registriranim minimalnim i maksimalnim vrijednostima morskih mijena. Opisuju se mehanički i tlačni uređaji namijenjeni registraciji razine mora s posebnim naglaskom na odabir lokacija mareografskih stanica. Također je opisana satelitska altimetrija – metoda prikupljanja podataka o obliku i promjenama oblika Zemljine površine, prije svega vodenih masa. Detaljnije se opisuju me...

 3. ANALIZA VIŠINE DAJATEV OD RAZLIČNIH OBLIK PLAČILA ZA DELO

  Pogačar, Darja

  2015-01-01

  V zadnjih letih, ko naša življenja zaznamuje gospodarska kriza, se je povečala pomembnost plačila za delo z delavčevega stališča in višina porabljenih sredstev za plačilo delavca z delodajalčevega stališča. Delodajalec mora gledati na ekonomsko upravičenost zaposlitve novih delavcev. Pri tem so stroški podjetja zelo pomembni. Pri tem je potrebno upoštevati tudi delavčevo stališče. Delavcem so z zakonom zagotovljene minimalne pravice na področju opravljanja dela in plačila za delo. Ra...

 4. Časovna analiza vsebnosti kondenziranih taninov v lubju navadne smreke pri napadu podlubnikov

  Felicijan, Mateja

  2011-01-01

  Tanini so prevladujoče polifenolne spojine v lubju dreves, ki imajo pomembno vlogo pri lokalnem kot tudi sistemskem odzivu na napad pred patogeni in škodljivci. V prvem sklopu diplomske naloge smo vzorce ekstrahirali z različnimi topili in ekstrakcijskimi postopki. Koncentracije kondenziranih taninov v ekstraktih lubja navadne smreke [Picea abies (L.) H. Karst.] smo določali z vanilin metodo. Na podlagi rezultatov smo kot najprimernejše topilo izbrali vodno raztopino acetona (aceton : voda, 7...

 5. ANALIZA GLOBALNOG ETIČKOG KODEKSA ZA TURIZAM U KONTEKSTU DRUŠTVENO ODGOVORNOG POSLOVANJA

  Buzar, Stipe

  2015-01-01

  U tekstu autor analizira Globalni etički kodeks za turizam u kontekstu društveno odgovornog poslovanja i pojačane potrebe za razmatranjem istog u kodeksima ponašanja u poslovnom i turističkom sektoru. U tekstu su prvo ukratko predstavljeni osnovni etički pojmovi u poslovnoj etici i društveno odgovornom poslovanju te je ukratko tematizirana spona između ova dva područja. Na kraju, autor analizira sadržaj Globalnog etičkog kodeksa za turizam, posvećujući napose pozornost onim elementima koji s...

 6. MOŽNOSTI CELOVITEGA VAROVANJA ZASEBNOSTI PRI UPORABI INTERNETA IN UHAJANJE PODATKOV - ANALIZA MOBILNE PLATFORME ANDROID

  Kuzman, Aljaž

  2015-01-01

  V diplomski nalogi smo predstavili mobilno platformo Android ter se pri tem osredotočili predvsem na varnostne vidike platforme. Iz mobilne trgovine Google Play smo izbrali najbolj priljubljene brezplačne aplikacije in preverili, kako učinkovito ohranjajo in varujejo uporabnikovo zasebnost. Primerjali smo jih na osnovi Androidovih dovoljenj ter na ta način ugotovili, katera aplikacija je z vidika zasebnosti potencialno najboljša. V zadnjem delu naloge smo s pomočjo orodja za analizo mrežnega ...

 7. KOMPARATIVNA ANALIZA STILOVA UPRAVLJANJA KONFLIKTIMA IZMEĐU HRVATSKE I SAD-A

  Podrug, Najla; Gauta, Nevena

  2013-01-01

  Promatrajući pregovaranje i upravljanje konfliktima kao svakodnevnu pojavu poslovnog života, ovim empirijskim istraživanjem, provedenim među pripadnicima dvaju u potpunosti različita kulturološka svijeta Hrvatske i SAD-a, moguće je ustanoviti kako je nacionalna kultura zaista jedan od faktora koji uvjetuje razlike u ponašanju prilikom upravljanja konfliktima. Pregovarač iz individualističkog društva koncentriraniji je na čuvanje individualnih prava i svojstava, te u većoj mjeri koristi suradn...

 8. ANALIZA VEDENJA PORABNIKOV PREHRANSKIH DOPOLNIL V SLOVENIJI NA OSNOVI TEORIJE NAČRTOVANEGA VEDENJA

  Serec, Darko

  2016-01-01

  V teoretičnem delu smo naprej predstavili osnovne pojme (prehranska dopolnila, vedenje porabnikov in nakupni proces). Nato smo preučili vedenje porabnikov prehranskih dopolnil z predstavitvijo elementov vpliva na vedenje porabnikov prehranskih dopolnil in proces nakupa prehranskih dopolnil. Sledilo je osrednje poglavje, v okviru katerega smo preučili modele teorij načrtovanega vedenja (nadalje TNV), predstavili njihov razvoj in opredelitev, ter jih predstavili tudi posebnosti in značiln...

 9. Analiza porabe energije za ogrevanje v večstanovanjski stavbi

  Žvab, Gregor

  2015-01-01

  V diplomskem delu se zavzemam analizirati energetsko učinkovitost stavbe v kateri živim. Za objekt pridobim vhodne podatke potrebne za analizo. Z programskimi orodji, ki temeljijo na Pravilniku o učinkoviti rabi energije v stavbi (PURES 2010), izračunam porabo energije za ogrevanje v stavbi pred ukrepi. Nadaljujem z izračuni porabe energije za ogrevanje že izvedenih ukrepov, ter predvidim dodatne možne ukrepe v smislu večje zaščite stavbnega ovoja ter bivalnih navad porabnikov v stavbi. Preds...

 10. NOVE TEHNOLOGIJE I UPRAVLJANJE INFORMACIJAMA U UGOSTITELJSTVU: ANALIZA VISOKOKATEGORIZIRANIH HOTELA U ITALIJI I HRVATSKOJ

  Šerić, Maja; Gil Saura, Irene

  2012-01-01

  Uvođenje novih tehnologija i upravljanje informacijama neprestano pružaju priliku za diferencijaciju unutar uslužnog sektora, a posebice u hotelijerstvu. Napredak informacijsko komunikacijske tehnologije (ICT) dao je pozitivan doprinos ugostiteljstvu. Oblikovanje usluga i jačanje lojalnosti klijenata uvelike ovise o dostupnosti podataka o njima. Stoga je svrha ovog istraživanja ispitati primjenu novih tehnologija i upravljanja podacima u hotelijerstvu iz perspektive menadžera i korisnika usl...