WorldWideScience

Sample records for analiz metodiki kontrolya

 1. Implementace procesní metodiky ITIL

  Vozdecký, Martin

  2013-01-01

  Procesní řízení se stává stále více diskutovanou otázkou v každé společnosti. Výzvou pro manažery IT je dodávka služeb IT ve vysoké kvalitě za koordinace a partnerství s businessem. Diplomová práce Implementace procesní metodiky ITIL se zabývá identifikací a analýzou stávajících nedostatků na konkrétním příkladu vybraného podniku z hlediska procesní metodiky ITIL a navržením doporučení a změn, které povedou ke zlepšení stávajícího stavu.

 2. Aplikace agilní metodiky v podniku

  Bednařík, Jaroslav

  2013-01-01

  Tato bakalářská práce se věnuje agilnímu projektovému řízení, konkrétně metodice Scrum. Teoretická část popisuje jednotlivé aktivní i pasivní části této metodiky a jejich přínos při řízení projektu. Praktická část prezentuje využití Scrum metody v praxi na reálném softwarovém projektu, zadaným jazykovou školou. This bachelor thesis is aimed at agile project management, primarily at using Scrum as one of the agile practices. The theoretical part describes each and every active and passive p...

 3. NÁVRH METODIKY KOMPETENČNÍHO CENTRA ICT PROVOZNÍCH PROJEKTŮ

  Marounek, Petr

  2007-01-01

  Cílem této disertační práce je navrhnout metodiku, která podpoří realizaci několika vzájemně provázaných ICT provozních projektů. Na základě tzv. dobrých praktik v odvětví, principů projektového a programového řízení, vlastních znalostí a zkušeností, vytvořil autor návrh metodiky kompetenčního centra ICT provozních projektů jako virtuálního útvaru společnosti, které má za cíl dodat takový typ projektů.

 4. Návrh projektu a aplikace metodiky projektového managementu v podniku

  Reková, Eliška

  2014-01-01

  Diplomová práce se zabývá návrhem projektu pro společnost XXX a aplikací metodiky projektového managementu. Teoretická část je věnována projektovému managementu, způsobu vedení projektů, zaměřuje se na rozhodování, plánování a následnou kontrolu. Praktická část je věnována konkrétnímu projektu na výstavbu školicího centra, analýze podnikatelských rizik a financování projektu.

 5. Inovace metodiky řízení projektů společnosti Pontech

  Beránek, Jan

  2015-01-01

  Předložená diplomová práce se zabývá projektovým řízením. V této práci jsou detailně popsány metody využívané pro projektové řízení a je zde popsán životní cyklus řízení projektů. Cílem práce je inovace metodiky řízení projektů společnosti Pontech s.r.o. Ve zpracované metodice jsou popsány procesy všech fází řízení projektů, které jsou důležité pro efektivní řízení projektů.

 6. Kriminalistinė nusikalstamos veikos analizė

  Stasiuvienė, Skaidrė

  2011-01-01

  SANTRAUKA Šiame magistro darbe kriminalistiniu požiūriu analizuojama nusikalstama veika, pateikiami pasiūlymai, kokios analizės rūšys yra svarbiausios, siekiant sudaryti kuo išsamesnę kriminalistinės nusikalstamos veikos charakteristiką, kuri yra kriminalistinės nusikalstamos veikos analizės rezultatas. Nusikalstama veika nagrinėjama panaudojant struktūrinės, sisteminės bei statistinės analizės rūšis. Lyginamasis metodas pasitelkiamas siekiant apibendrinti įvairių mokslininkų pateikiamas krim...

 7. Patikimumo, saugumo ir rizikos analizės metodai

  Krikštolaitis, Ričardas

  2012-01-01

  Straipsnyje pateikiama klasterio mokslininkų vykdyto Nacionalinės mokslo programos „Ateities energetika“ projekto „Energetinio saugumo analizės ir integruoto saugumo lygio vertinimo metodikos sukūrimas ir tyrimas“ gautų rezultatų apžvalga. Pagrindiniai projekto pasiekimai – sudaryta energetinių sistemų grėsmių analizės ir vertinimo metodika bei energetinio saugumo lygio vertinimo metodika. In the article review of received results of the project “Development of methodology for Energy secur...

 8. Aplikace agilní metodiky Scrum a využití podpůrných softwarových nástrojů

  Tošner, Jiří

  2015-01-01

  Agilní metodiky vývoje software jsou velmi populární pro jejich efektivitu a flexibilitu. Tato diplomová práce je zaměřena na agilní metodiku vývoje software nazvanou Scrum. Nejprve je uvedena základní charakteristika a srovnání tradičních a agilních metodik. Pozornost je věnována zejména zmíněné metodice Scrum, která je v praktické části znázorněna na příkladu využití konkrétní firmou. K organizaci metodiky Scrum je vhodné využít některý ze softwarových nástrojů. Proto je uveden také přehled...

 9. Ignalinos AE tikimybinio saugos vertinimo modelio neapibrėžtumo ir jautrumo analizė

  Bucevičius, Nerijus

  2008-01-01

  Neapibrėžtumo analizė techninių sistemų modeliavimo rezultatams yra ypač aktuali, kai modeliuojamas pavojingų sistemų darbas, saugą užtikrinančių sistemų funkcionavimas, nagrinėjami avarijų scenarijai ar kiti, su rizika susiję klausimai. Tokiais atvejais, ypatingai reaktorių saugos analizės srityje, yra labai svarbu, kad gauti modeliavimo rezultatais būtų robastiški. Šiame darbe yra atliekama Ignalinos AE tikimybinio saugos vertinimo modelio neapibrėžtumo ir jautrumo analizė. Neapibrėžtumo ir...

 10. Investicijų Forex rinkoje ekonominė analizė ir pagrindimas

  Giačienė, Dovilė

  2013-01-01

  Magistro darbe yra analizuojama: techninės analizės praktinis pritaikymas Forex rinkoje, rizikos įvertinimas ir portfelio sudarymas. Pagrindinis darbo tikslas ištirti investicijas Forex rinkoje ir jas pagrįsti naudojant investicijų ekonominę analizę. Darbe išnagrinėti pagrindiniai indikatoriai: slankiųjų vidurkių divergencija konvergencija, Bolingerio ribos, santykinis stiprumas, stochastikas. Šiais indikarotiais nustatyti pagrindiniai signalai ir apskaičiuotas pelnas punktais. Taip pat apska...

 11. Investavimo strategijų Forex rinkoje formavimas ir vertinimas taikant techninę analizę

  Mockus, Dovydas

  2013-01-01

  Šiame baigiamajame bakalauro darbe tiriamas strategijų, paremtų technine analize, taikymas prekyboje Forex rinkoje. Pirmiausia teorinėje dalyje nagrinėjama pasaulinės valiutų rinkos sistema, aptariami privataus asmens dalyvavimo šioje rinkoje aspektai. Po to atskleidžiama techninės analizės specifika, pateikiant jos sampratą, pagrindines priemones bei teorinius, techninės analizės pagrindu sudarytos, strategijos formavimo principus. Praktinėje dalyje vertinamos, pagal teorinėje dalyje atsklei...

 12. Freebsd analizė ir palyginimas su kitomis operacinėmis sistemomis

  Nemak, Laura; Paliulis, Egidijus

  2010-01-01

  Pagrindinis šio darbo tikslas yra išanalizuoti FreeBSD operacinę sistemą, jos kilmę, struktūrą ir ypač branduolį, pateikti FreeBSD diegimo aspektus, jos privalumus, savybės ir panaudojimo galimybes. Atliekant šį darbą FreeBSD buvo lyginama su kitomis populiariomis operacinėmis sistemomis pagal specifinius kriterijus, pateikti analizės rezultatai ir tolesnės rekomendacijos. Ši analizė yra svarbi, nes FreeBSD operacinė sistema yra viena iš saugiausių ir stabiliausių sistemų, tačiau ji vis dar n...

 13. Fundamentalios ir techninės analizės taikymo tikslinis tyrimas

  Kubilius, Gytis

  2008-01-01

  Tiriamajame darbe nagrinėjama techninės analizės metodų pelningumas bei patikimumas, jų praktinė nauda ir veikimo principai mažesnėse akcijų biržose (Vilniaus, Rygos, Talino). Gautų rezultatų palyginimui į tyrimą įtraukiama S&P500 akcijų indeksas. Pagrindinis tyrimo tikslas išnagrinėti du techninės analizės metodus - Santykinio stiprumo indeksą ir Slankiųjų vidurkių metodą, praktiškai juos panaudojant aukščiau paminėtose akcijų biržose, ištirti generuojamų pirkimo – pardavimo signalų patikimu...

 14. Konstrukcinių mazgų analizė ir pritaikymas kuprinės gamyboje

  Juškaitė, Sandra

  2012-01-01

  Bakalauro darbo tikslas – išanalizuoti kuprinės konstrukcinius mazgus ir pritaikyti juos jos gamyboje. Darbo pradžioje aprašoma baigiamojo darbo techninė užduotis. Pateikiama konstrukcinių mazgų analizė, kurioje aprašomi pagrindiniai kuprinės konstrukciniai mazgai, tokie kaip: užtrauktuko įsiuvimas, uždėtinių kišenių prisiuvimas, petnešų susiuvimas. Antrame skyriuje atliekama mados krypties analizė, kurioje aprašomi kuprinių tipai, madingi jų akcentai, medžiagos, spalvos. Aprašomas projektuoj...

 15. Microsoft operacinių sistemų sąsajų lyginamoji analizė

  Mudurytė, Edita

  2010-01-01

  Užsibrėžtam tikslui pasiekti, buvo įdiegtos populiariausios „Windows“ operacinės sistemos. Nagrinėjant atskiras sistemų versijas, susipažinta su jų istorija. Palyginus skirtingu laikmečiu sukurtas operacines sistemas įvertinti sąsajos elementai, remiantis vieninga vartotojo aplinka, prieinamumu, natūralia vartotojo sąsaja ir papildyta tikrove. Analizės metu buvo nustatyta, kad keičiantis operacinių sistemų versijoms, išlikdavo tie patys valdymo elementai, buvo įdiegiami pakeitimai, nedarantys...

 16. AB DnB NORD Banko kreditavimo paslaugų analizė ir perspektyvos

  Paulauskienė, Sandra; Jašmontaitė, Giedrė

  2009-01-01

  Magistro darbe yra suformuluoti Lietuvoje veikiančių bankų fizinių ir juridinių asmenų kreditavimo principai ir būdai, išanalizuoti ir susisteminti įvairių Lietuvos ir užsienio autorių teoriniai ir praktiniai bankų kredito valdymo metodai, pateikti populiariausi kredito rizikos valdymo metodai, įvertinti kreditavimo paslaugų analizei taikytini metodai. Išsamiai atlikta AB DnB NORD banko kreditavimo paslaugų analizė, bei numatytos kreditavimo prognozės. Patvirtinama autorių suformuluota moksli...

 17. Sporto ugdymo įstaigų darbuotojų motyvacijos lyginamoji analizė

  Lesnickas, Saulius

  2014-01-01

  Magistro baigiamajame darbe atliekama darbuotojų motyvacijos viešojoje įstaigoje futbolo klube ,,Šiauliai“ ir biudžetinėje įstaigoje ,,Šiaulių futbolo akademija“ lyginamoji analizė. Tyrimui atlikti pasirinkta neatsitiktinė, netikimybinė tikslinė respondentų – viešosios įstaigos futbolo klubo ,,Šiauliai“ ir biudžetinės įstaigos ,,Šiaulių futbolo akademija“ darbuotojų – imtis. Darbuotojų veiklos motyvacijos tyrimas grindžiamas respondentų savanoriškumo ir perduodamos informacijos objektyvumo p...

 18. Programinių agentų kūrimo technologijų analizė

  Stravinskas, Ernestas; Paliulis, Egidijus

  2012-01-01

  Programiniai agentai leidžia automatizuoti užduočių atlikimą, supaprastina sudėtingos sistemos valdymą ir suteikia sistemai intelektualių savybių. Iš agentų sudarytos sistemos tapo nauja ir perspektyvia programų inžinerijos ir dirbtinio intelekto šaka. Šio darbo tikslas – atlikti programinių agentų kūrimo technologijų analizę ir nustatyti tinkamiausias priemones programiniams agentams integruoti į informacines sistemas kaip virtualius asistentus.

 19. Hisse Senedi Piyasasında Teknik Analiz Yönteminin Güvenilirliğinin Test Edilmesi

  Akça, Önder

  2005-01-01

  Çalışmada teknik analiz yöntemiyle hisse senedi getirilerinin analizi teorik olarak incelenmiş ve konular İMKB uygulamaları ile açıklanmaya çalışılmıştır. Teknik analizin tanımı,doğuşu, tarihsel gelişimi, temel prensipleri ve varsayımları açıklanmıştır. Teknik analiz yönteminde kullanımı, anlaşılabilirliği kolay, en çok kullanılan ve bilinen teknik analiz araç ve yöntemleri açıklanmış, İMKB uygulamaları ile konu incelenmiştir. Çalışmada farklı yöntemler ve uygulamalar ile oluşturulan sisteml...

 20. Serverio rinkmenų paieškos ir analizės sistema

  Gargasas, Vaidas

  2010-01-01

  Šio darbo tikslas – išanalizuoti pasirinktas rinkmenų paieškos sistemas bei pasirinkta optimaliausia metodika sukurti elektroninių dokumentų paieškos sistemą, kuri leistų sumažinti laiko sanaudas ieškant rinkmenų vietinio tinklo serveryje ir vietiniame tinkle sujungtuose kompiuteriuose. Darbe aprašytos elektroninių dokumentų savybės, paieškos metodikos teoriniai ir praktiniai aspektai. Atlikta pasirinktų rinkmenų paieškos sistemų lyginamoji analizė. Šio tyrimo problema: vidutinio dydžio įmonė...

 1. Vitamino E preparatų analizė efektyviosios skysčių chromatografijos metodu

  Kirjanovas, Mindaugas

  2014-01-01

  Nuolatos plečiantis maisto papildų rinkai ir augant naujai sukuriamų papildų kiekiui būtina sukurti greitas, tikslias ir efektyvias papildų analizės metodikas, norint užtikrinti į rinką tiekiamų farmacinių prepartų kokybę. Vitamino E nustatymui efektyviosios skysčių chromatografijos būdu yra sukurta nemažai įvairių metodikų, tačiau svarbu žinoti, kuri metodika yra efektyviausia būtent vitamino E preparatams. Tyrimo tikslas - atlikti kokybinį ir kiekybinį tokoferolio acetato nustatymą prita...

 2. Išvestinis ieškinys: lyginamoji analizė

  Maknevičius, Nerijus

  2014-01-01

  Šio magistro darbo tema – išvestinio ieškinio lyginamoji analizė. Taigi šio darbo objektą sudaro įvairūs su išvestiniu ieškiniu susiję klausimai, kurie analizuojami remiantis užsienio valstybių – daugiausia Vokietijos, Prancūzijos, JAV, Anglijos – patirtimi. Apžvelgus teismų praktiką, matyti, jog Lietuvoje ir kitose valstybėse išvestinis ieškinys yra naudojamas labai retai. Todėl kyla klausimas, kokios yra išvestinio ieškinio nepopuliarumo priežastys. Be to, Lietuvos teisės aktuose išvestinia...

 3. Functional Analysis in Public Sector Funkcinė analizė viešajame sektoriuje

  Živilė Tunčikienė

  2011-02-01

  š privataus sektoriaus „pasiskolintų“ ir viešajam sektoriui pritaikytų efektyvaus valdymo priemonių yra strateginis planavimas. Rengiant viešojo sektoriaus institucijų strateginius veiklos planus ir jų įgyvendinimo priemones, būtina vadovautis valstybės plėtros prioriteto, rinkos kaip institucijų veiklos reguliatoriaus pagrįstumo ir kitais principais. Siekiant įgyvendinti tokius principus, tikslinga taikyti funkcinės analizės metodą. Tyrimo tikslas – atskleisti funkcinės analizės esmę viešajame sektoriuje. Tokio tikslo pasirinkimą lėmė aktuali viešojo sektoriaus veiklos neefektyvumo problema. Tikslui pasiekti straipsnyje nagrinėjami įvairių mokslininkų bei praktikų pateikti funkcinės analizės tikslai ir uždaviniai, funkcinės analizės technologija, siūloma taikyti viešajam sektoriui. Naudojamas kokybinis tyrimo metodas – mokslinės literatūros analizė, vertinimas ir apibendrinimas.

  Raktiniai žodžiai: viešasis sektorius, viešojo administravimo reforma, viešosios institucijos, funkcinė analizė, efektyvumas.

 4. Specialistų komandos bendroji pasidalyta kompetencija tenkinant vaikų specialiuosius poreikius: koncepto analizė

  Čegytė, Daiva; Ališauskienė, Stefanija

  2009-01-01

  Šiame straipsnyje pateikiama bendrosios pasidalytos komandos kompetencijos koncepto analizė, grindžiama komandinio darbo kompetencijų lygmenimis ir komandinio darbo tobulinimo kryptimis, taip pat bendru pasidalytu komandos narių supratimu, kai specialieji vaiko ir šeimos poreikiai tenkinami komandoje. Straipsnyje analizuojami tokie probleminiai klausimai: Kokiais kriterijais remiantis turėtų būti apibrėžiamas kompetencijos konceptas? Kokia komandinio darbo kompetencijos samprata pateikiama mo...

 5. Mažumos akcininkų teisių apsaugos ir gynimo Lietuvoje probleminė analizė

  Stankus, Kęstutis

  2009-01-01

  Magistro darbo “Mažumos akcininkų teisių apsaugos ir gynimo Lietuvoje probleminė analizė” pagrindinis tikslas ir uždavinys yra atskleisti smulkiojo akcininko sampratą, aptarti jam priskirtas teises bei išanalizuoti pagrindinius teisių pažeidimus bei gynybos metodus, kuriais gali pasinaudoti ši akcininkų grupė. Lietuvos Respublikoje nėra įtvirtinti specialieji norminiai aktai, skirti mažumos akcininkų apsaugai bei gynybai. Smulkieji akcininkai naudojasi visomis teisėmis, kurios yra suteiktos a...

 6. Programų sistemų judriųjų (AGILE) kūrimo metodų analizė ir tyrimas

  Paražinskas, Audrius

  2014-01-01

  Paskutiniu metu vis daugiau įmonių naudoja Agile metodologiją kuriant programinę įrangą. Darbe aš analizuoju sistemos kūrimo modelius bei Agile metodologiją. Pagrindinis objektas ir yra Agile metodų analizė ir jų pritaikymas kuriant informacines sistemas. Pirmoje dalyje buvo analizuojami sistemos kūrimo metodų analizė. Buvo surašyti privalumai bei trūkumai klasikinių kūrimo metodų bei Agile metodų. Tolimesnei analizei buvo pasirinkta Agile metodologija. Antroje dalyje buvo sukurtas naujas met...

 7. Elektros įrenginių gedimų įvertinimo ištirpusių dujų analizės metodu efektyvumo tyrimas

  Linkevičiūtė, Birutė; Navickas, Algimantas

  2006-01-01

  Darbe apžvelgti elektros įrenginių gedimų įvertinimui taikomi ištirpusių dujų analizės (IDA) metodai bei papildomi rodikliai, nusakantys elektros įrenginių būklę. Remiantis tradiciniais IDA metodais įvertintos galios transformatorių galimo gedimo prognozavimo galimybės, IDA metodų efektyvumas. Nustatyta, jog elektros įrenginių gedimų analizė yra efektyvesnė ir tikslesnė naudojant keletą IDA metodų kompleksiškai arba intelektinius metodus. In the present study, dissolved gas analysis (DGA) ...

 8. ÖĞRETMEN ADAYLARININ TARIHI GÖRSELLERI ANALIZ DÜZEYLERİ / TEACHER CANDIDATES’ ANALYSIS LEVELS of HISTORICAL IMAGES

  Turan, I.

  2015-10-01

  Full Text Available Görsel kaynaklar tarih araştırmalarında ve öğretiminde büyük bir öneme sahiptir. Tarih eğitiminde görsel kaynaklar doğası gereği soyut olan tarihi bilgiyi somutlaştırarak onu yeni kuşaklar için daha anlaşılır bir hale getirmekte aynı zamanda öğrencilerin yaratıcı düşünce ve hayal gücünün gelişmesinde yardımcı olmaktadır (Smirnova ve Romanov, 2007: 1. Öğrencilerin görsel analiz becerilerini geliştirmek sadece tarih derslerindeki kavrama ve başarı düzeyleri açısından değil aynı zamanda yaşam boyu öğrenme becerilerinin gelişimi açısından da önemlidir. Çünkü bu alanda iyi olan bir kişi, çevresinde gördüğü eylemlerin, objelerin ve sembollerin farklılığını anlayabilmekte ve onları daha doğru yorumlayabilmektedir (Alpan, 2008: 76-77. Öğrencilerin görsel analiz becerilerinin gelişiminde en önemli unsur tabi öğretmenlerdir. Görsellerin öğretmenler tarafından tarih derslerinde doğru kullanımı öğrencilerin görsel analiz ve görsel okuryazarlık becerilerini olumlu yönde etkileyecektir. Bu araştırmanın amacı tarih ve sosyal bilgiler öğretmen adaylarının görsel analiz düzeylerini tespit etmektir. Çalışmada nitel durum araştırması yöntemi ve iç içe geçmiş tek durum deseni kullanılmıştır. Çalışma grubuna Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi ve Sosyal Bilgiler Eğitimi son sınıf öğrencileri dâhil edilmiştir. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanmış “Görsel Analiz Düzeyi” çalışma kâğıdı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının büyük çoğunluğunun tarihsel görselleri analiz ederken tanımlama düzeyindeki görevlerde dahi zorlandıkları, görseller hakkında derinlemesine ve detaylı analizler yapamadıkları, genellikle kısa ifadeler ve açıklamalar kullandıkları, akademik bir tavır sergileyemeyerek kaynağa duygusal bir bak

 9. Differentiation of Electronic and Mobile Business Aspects Elektroninio ir mobiliojo verslo lyginamoji analizė

  Giedrius Čyras

  2011-02-01

  -size: 10pt; mso-bidi-font-family: TimesNewRomanPSMT; mso-fareast-language: EN-US;">Informacinės technologijos daro vis didesnę įtaką ekonominių santykių kaitai. Tai matoma pasaulyje, Europoje ir Lietuvoje. Atsiranda tokios sąvokos ir reiškiniai kaip skaitmeninė ekonomika, elektroninė prekyba, darbas virtualiame kolektyve. Auga elektroninėje erdvėje aktyviai dirbančių asmenų ir įmonių skaičius. Visuotinai pripažįstama, kad elektroninio verslo plėtra šalies ekonomikai yra labai svarbi – elektroninis verslas padeda pasiekti platesnes rinkas ir platesnį vartotojų ratą. Todėl kiekvienos šalies ekonomikos augimas siejamas su tuo, kiek efektyviai verslas įvaldys elektroninę erdvę. Taip pat sparčiai tobulėjant informacinėms technologijoms ir telekomunikacijoms itin svarbūs globalūs informacinių technologijų iššūkiai – mobilumas ir saugumas. Vartotojų gyvenimo būdas tampa vis labiau mobilus. Visa tai lemia naujų poreikių formavimąsi – turėti galimybę gauti ir perduoti informaciją, vykdyti verslo funkcijas ne tik iš stacionarių darbo vietų ar namų, bet ir kelionėje, esant toli nuo darbo ar gyvenamosios vietos. Tai paskatino mobiliųjų informacinių technologijų ir telekomunikacijų (MITT atsiradimą. Vis labiau greitėjantys pasaulio pokyčiai lemia, kad jau neužtenka tik mobilaus garso žinios perdavimo, yra poreikis atlikti ir verslo funkcijas iš bet kurios vietos. Tai lėmė mobiliojo verslo kaip atskiros elektroninio verslo krypties atsiradimą ir plėtrą. Straipsnio tikslas – atlikti elektroninio ir mobiliojo verslo lyginamąją analizę.


  Raktiniai žodžiai:
  Vadovų vadybiniai gebėjimai: galimybių ir apribojimų analizė

  Pacevičius, Jonas; Kekytė, Jolanta

  2008-01-01

  Straipsnyje pateikiami empirinio tyrimo duomenys, atskleidžiantys vadovų vadybinių kompetencijų struktūrą, grupinius ir individualius skirtumus. Įvertinami ir analizuojami vadovų vadybinių kompetencijų privalumai ir trūkumai. Analizuojama vadybinių kompetencijų priklausomybė nuo lyties, darbo stažo, išsilavinimo pobūdžio ir lygio. Duodama lyginamoji vadovų savęs vertinimo ir jų pavaldinių įvertinimų analizė ir aptariamos galimos skirtingo vertinimo priežastys. Parodomos naudoto testo galimybė...

 10. Organizacijos kultūros svarba įvaizdžiui formuoti: UAB „Aliarmas“ atvejo analizė

  Kulbeckienė, Gintarė

  2012-01-01

  Straipsnyje atlikta organizacijos kultūros svarbos, formuojant įvaizdį, teorinė analizė, aiškinantis organizacijos kultūros sampratą, išskiriant organizacijos kultūros ir organizacijos įvaizdžio sąsajas, organizacijos kultūros formavimąsi, diagnozavimą ir kaitą. Keliami šie probleminiai klausimai: Kokia turi būti organizacijos kultūra, kad išskirtų įmonę iš kitų ir padėtų laimėti konkurencinę kovą rinkos ekonomikos sąlygomis? Kokios galėtų būti organizacijos kultūros tobulinimo galimybės? Str...

 11. Samsun ve Çevresinde 2000-2005 Yılları Arasında Amniyosentez Sitogenetik Analiz

  N. Kara; ÖKTEN, G.; GÜNEŞ, S.Ö.; KOÇAK, İ.; YİĞİT, S.; TURAL, Ş.; Taşkin, E.; PINARLI, F.A.

  2009-01-01

  Bu çalışmada, Samsun ve çevresinde 2000-2005 yılları arasında amniyosentez endikasyon-ları ve endikasyon tespit edilen gebe kadınlardaki sitogenetik analiz sonuçlarının sunulması amaçlanmıştır. Amniyosentez endikasyonu olan, biyokimyasal risk yüksekliği (>1/250), ileri anne yaşı (>35 yaş), aile öyküsünde genetik hastalık, anormal ultrasonografi bulguları ve bunların kombinasyonları nedeniyle gelen 530 gebe kadından, gebeliğin 16-20. haftaları arasında alınan amniyon sıvısı örnekleri konvan...

 12. Lietuvos valstybės skolos valdymo priemonių analizė 2004 – 2012 metų laikotarpiu

  Norvaišaitė, Sandra

  2013-01-01

  Bakalauro baigiamajame darbe nagrinėjamos Lietuvos valstybės skolos valdymo priemonės atliekant jų analizę 2004 – 2012 metų laikotarpiu. Teorinėje darbo dalyje apibūdinta valstybės skolos sąvoka, jos sandara. Aptariama valstybės skolos valdymo reikšmė šaliai bei susistemintos ir apibūdintos skolos valdymo priemonės. Praktinėje dalyje detalizuota Lietuvos ekonominė padėtis 2004 – 2012 metų laikotarpiu. Pagal teorinėje dalyje apibūdintas skolos valdymo priemones, atsižvelgus į Lietuvos 2004 – 2...

 13. Elektros srovės, geometrinės optikos, atomo branduolio fizikos mokomieji bandymai ir jų loginė analizė

  Labanauskaitė, Lina

  2011-01-01

  Bakalauro dabą „Elektros srovės, geometrinės optikos, atomo branduolio fizikos mokomieji bandymai ir jų loginė analizė“ susideda iš įvado, 3 skyrių, išvadų ir 28 literatūros šaltinių. Darbo apimtis 66 puslapiai. Pirmoje ir antroje dalyje apžvelgiama pedagogikos ir psichologijos literatūros šaltinių analizė. Trečioje dalyje yra aprašomi XII klasės fizikos kurso mokomieji bandymai ir jų loginės samprotavimo schemos iš: • Elektros srovės (9 eksperimentai). • Geometrinės optikos (8 eksperimentai)...

 14. Gıda Ürünlerinde Pazarlama Marjı ve Cebirsel Analiz / Marketing Margins and Algebraic Analysis in Food Products

  Topcu, Yavuz

  2011-01-01

  ÖZET: Gıda sektöründe pazarlama marjı ve cebirsel analiz; sabit ve değişken faktörlerin bir bileşimini dikkate alarak ölçümsel araştırmalar ve çeşitli alternetif hipotezler ile pazarlama marjı modellerini açıklamaya çalışan analiz şeklidir. Bu modeller gıda sektöründe, ana ve yan ürünler olduğu zaman marjın nasıl hesaplandığını gösterir. Pazarlama kanallarında dolaşıma tabii ürünlerin miktar ve değerl...

 15. Analiz i osobennosti

  Arnol´d, Vladimir Igorevič

  2015-01-01

  This volume is the first part of a two-volume issue of the Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics dedicated to Academician Vladimir Igorevich Arnold, an outstanding mathematician of modern times, on the occasion of his 70th birthday. The papers presented in this issue are devoted to quite diverse problems in algebraic geometry, singularity theory, topology, differential equations, and celestial mechanics. Even such a wide spectrum does not completely display the breadth of Arnold...

 16. Įmonių socialinės atsakomybės koncepcijų ir jų praktinio taikymo analizė

  Vaičiulis, Martynas

  2014-01-01

  Šiame magistro baigiamajame darbe analizuojamos įmonių socialinės atsakomybės koncepcijos bei galimybė jas pritaikyti praktikoje vertinant verslo subjektų socialinio atsakingumo apimtį. Pirmojoje darbo dalyje orientuojamasi į ĮSA teorinę dimensiją, kurios analizė patvirtino egzistuojantį aukštą ĮSA neapibrėžtumo lygį, kuris buvo sumažintas pateikus socialiai atsakingos veiklos vykdymo sampratą. Antroji dalis skirta ĮSA koncepcijų pritaikomumo praktikoje analizei, kurios pagrindu išskirti pagr...

 17. Laiko įverčių analizė ir vizualizavimas tiriamajį darbą organizuojant remiantis "Agile" praktikomis

  Zubova, Jelena

  2014-01-01

  Magistro baigiamajame darbe „Laiko įverčių analizė ir vizualizavimas tiriamąjį darbą organizuojant remiantis „Agile“ praktikomis“ yra išanalizuota darbo organizavimo procesų ir projektų valdymo metodų mokslinė ir metodinė literatūra, palyginti dažniausiai naudojami darbo organizavimo metodai su klasikiniais metodais, ištirti bei susisteminti darbo organizavimo procesų ir projektų valdymo metodai. Darbe pateiktas darbo proceso užbaigimo laikotarpio prognozių sudarymo metodas, leidžiantis apska...

 18. Įmonės pelną lemiančių veiksnių analizė ir įvertinimas

  Žukauskaitė, Vitalija

  2009-01-01

  Magistro darbe yra išanalizuoti ir susisteminti įvairių Lietuvos ir užsienio autorių teoriniai pelno sampratos ekonomikoje aspektai. Pateiktos pelno ir pelningumo rodiklių apskaičiavimo ypatumai, apibendrinti vidiniai ir išoriniai veiksniai, įtakojantys įmonės pelną. Aptartos finansinių rodiklių analizės rūšys. Atlikta įmonės UAB „SWEDLIT AB BALTIJA“ finansinių rodiklių horizontalioji, vertikalioji, santykinių rodiklių, finansų struktūros, turto panaudojimo efektyvumo (apyvartumo) bei mokumo ...

 19. Kombinuotų mechaninio nuotekų valymo įrenginių privalumų ir trūkumų analizė

  Stonkus, Audrius

  2012-01-01

  Tyrimo objektas: kombinuoti mechaninio nuotekų valymo įrenginiai esantys Balbieriškio, Kaišiadorių, Pasvalio ir Kuršėnų nuotekų valyklose. Tyrimo tikslas: išanalizuoti kombinuotų mechaninio nuotekų valymo įrenginių taikymo galimybes, atsižvelgiant į nuotekų charakteristikas, atlikti šių įrenginių privalumų ir trūkumų analizę. Tyrimo uždaviniai: 1. Identifikuoti nuotekų valyklose esamus kombinuotus nuotekų valymo įrenginius. 2. Atrinkti nuotekų valyklas su skirtingais kombinuotais ...

 1. Lytinio švietimo programų analizė krikščioniškosios moralės kontekste

  Danilevičius, Eugenijus; Uzdila, Juozas Vytautas

  2006-01-01

  Pristatoma detali analizė, skirta dorinio ugdymo realybės ir šios srities teorijos aktualijų tyrimui. Analizuojama suaktualėjusi problema – kitose šalyse taikomų visa apimančių lytinio švietimo („Comprehensive Sex Education“) programų vertinimas. Remiantis kritine analize skelbiamos kitos moralinės ir pedagoginės įžvalgos jaunimo lytinio švietimo kontekste. Teigiama, kad šioje srityje reikalinga didesnė socialinė kontrolė iš vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų pusės, būtinas kitokių...

 2. Genetinių veiksnių, lemiančių organizmo fizinį pajėgumą, analizė

  Pranculis, Aidas

  2014-01-01

  Genetinių veiksnių, lemiančių žmogaus fizinį pajėgumą, analizė Tapimas didelio meistriškumo sportininku yra sudėtingas procesas, kuriam įtakos turi ne tik aplinkos ar psichologiniai veiksniai, tačiau ir genetiškai nulemtos fizinio pajėgumo savybės. Fizinis pajėgumas- sudėtinė kiekybinė paveldima savybė, kurios fenotipus įtakoja daug genų bei aplinkos veiksnių. Daugeliu atvejų morfologinės ir funkcinės sportininko savybės yra siejamos su vieno nukleotido polimorfizmais tam tikrame gene. Skirti...

 3. Valstybinio miško sektoriaus išlaidų visuomeniniams interesams užtikrinti ekonominė analizė

  Kašelionis, Dainius

  2011-01-01

  Darbo objektas – Miškų urėdijų veiklos finansiniai ir socialiniai rezultatai. Darbo tikslas – atlikti visuomeninio intereso užtikrinimui skiriamų miškų urėdijų išlaidų ekonominę analizę. Darbo metodai – skaičiuojami pagrindiniai finansiniai rodikliai. Visi šie rodikliai skaičiuojami dviem variantais – pagal faktinius finansinius įmonių rezultatus bei atsižvelgiant į miškų urėdijų daromas išlaidas visuomeniniam interesui tenkinti. Darbo rezultatai. Vidutinis miškų urėdijų grynasis pelningumas ...

 4. Knygos viršelio tekstas ir anotacija paskutiniame knygos puslapyje gretinamuoju teksto žanrų analizės požiūriu

  Kontutytė, Eglė

  2012-01-01

  Teksto žanrų tyrimai – vienas iš svarbiausių teksto lingvistikos uždavinių. Naujausiu teksto lingvistikos požiūriu žanrus tirti ir įvertinti galima tik kitų teksto žanrų apsuptyje. Knygos atveju galima kalbėti apie su knyga susijusių teksto žanrų „šeimą“, apie keletą skirtingo turinio tekstų, atliekančių panašią funkciją. Tyrimo objektu pasirinkti kalbotyros knygų viršelio tekstai ir anotacijos paskutiniame puslapyje. Tyrimo tikslas, remiantis visuminiais žanrų analizės modeliais, nustatyti š...

 5. Komunikacijos kampanijos viešojoje erdvėje. Atvejo analizė - ,,Lietuvos“ kino teatro išsaugojimo akcijos

  Driukaitė, Eglė

  2011-01-01

  Darbe didžiausias dėmesys skiriamas J. Habermaso ir kitų tyrinėtojų viešosios erdvės koncepcijai ir komunikacijos procesams joje. Naudojantis žiniasklaidos turinio (angl. content analysis) analizės metodu bei tiriant pasirinkto objekto – „Lietuvos“ kino teatro, kaip miesto viešosios kultūrinės erdvės – situaciją, analizuojant šio objekto teritorinę ir kultūrinę vertę, bei vykdytas komunikacijos kampanijas, prieita prie išvados, kad viešoji erdvė Lietuvoje kol kas yra labiau suvokiama kaip dar...

 6. Bendrojo lavinimo mokyklų mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimo analizė

  Jomantaitė, Reda

  2008-01-01

  Darbe atlikta bendrojo lavinimo mokyklų mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimo analizė. Iškeltos hipotezės:  tikėtina, jog SUP turintys mokiniai gyvena šeimose, turinčiose mažiau galimybių padėti vaikui ugdytis. Tėvai ir patys SUP turintys vaikai menkai dalyvauja sprendžiant ugdymosi procese kylančias problemas;  tikėtina, kad SUP turintys mokiniai mokykloje jaučia psichologinį diskomfortą ir dalinę atskirtį;  tikėtina, kad mokytojams trūksta teorinių žinių apie speci...

 7. Mobiliosios komercijos paslaugų pripažinimą Lietuvoje įtakojančių veiksnių analizė

  Bartoševič, Jana

  2012-01-01

  Nors Lietuvoje mobilioji komercija yra kylančioje savo vystymosi bangoje, daugelis įmonių ir vartotojų vis dar skeptiškai į ją žiūri, o jos potencialios galimybės daugelyje rinkų vis dar nėra išanalizuotos. Todėl šio darbo tikslas – atlikti teorinę m. komercijos pripažinimą įtakojančių veiksnių analizę, parengti šių veiksnių struktūrinį modelį ir jį empiriškai patikrinti. Iki šiol nėra mokslinės literatūros šaltinių, išsamiai nagrinėjančių mobiliosios komercijos tematiką lietuvių kalba. Ši...

 8. Geriausių šaulių rezultatų pasaulio čempionatuose ir olimpinėse žaidynėse analizė

  Bulotienė, Daiva; Venclovaitė, Laimutė; Papievienė, Vilma; Alekrinskis, Aleksandras

  2007-01-01

  Tyrimo tikslas – išanalizuoti geriausių šaulių rezultatus pasaulio čempionatuose ir olimpinėse žaidynėse. Buvo atlikta 1996–2004 metų pasaulio čempionatų ir olimpinių žaidynių vyrų ir moterų šaudymo pistoletu rezultatų analizė. Nustatyti skirtingas vietas užėmusių šaulių šių pratimų: moterų šaudymo pistoletu iš 10 m ir iš 25 m atstumo, vyrų šaudymo pistoletu iš 10 m ir iš 50 m atstumo bei vyrų greitašaudos iš 25 m atstumo, rezultatų pokyčiai. Palyginti skirtingas vietas užėmusių šaulių šaudym...

 9. Analiz vmesto emotsii / Josef Kats

  Kats, Josef, 1977-

  2007-01-01

  Peaminister Andrus Ansipi ja välisminister Urmas Paeti sõnul on valitsus küsinud Vene-Saksa gaasijuhtme ehitamiseks vajalike teadusuuringute läbiviimiseks nõu enam kui 20 asutuselt, nende alusel tuleb teha kaalutletud otsus

 10. SEO taikymo analizė

  Veikutis, Donatas

  2012-01-01

  Visuomenė, internetas ir jame esanti informacija dabar turi vieną didžiausių įtakų mūsų asmeniniame gyvenime. Be interneto daugelis dabar, net nebeįsivaizduotų savo kasdienybės, nes jis mums ir padeda atlikti daugelį darbų. Tačiau vis augant duomenų kiekiams internete, informacijos paieška tampa vienu svarbiausių internete naudojamų funkcijų.Paieškos sistemos – tai sistemos, ieškančios dokumentų žiniatinklyje, naujienų grupių archyvuose, FTP saugyklose, kuriuos rado paieškos serveris ir įtrau...

 11. Analysis of the Methods of Water Systems State Estimation Vandens sistemų būsenos įvertinimo metodų analizė

  Marius Šileika

  2010-04-01

  be unsuitable for fast determination of the water system state. To estimate the water system state reliably, authors of this paper recommend adapting the method based on the parameters of thermodynamic nature.Vandens sistemų būsenos įvertinimo metodų analizė

 12. Tėvų, įveikiančių vaikų elgesio ir emocijų sunkumus, patirtis: anketinės apklausos rezultatų analizė

  Biliūnienė, Jovita; Miltenienė, Lina

  2013-01-01

  Straipsnyje pristatomas tyrimas, kurio rezultatai atskleidė tėvų, auklėjančių elgesio ir emocijų sunkumų patiriančius ikimokyklinio amžiaus vaikus, patirtį. Analizuojami stebimi EES, taikomos vaikų elgesio valdymo strategijos bei poreikis pagalbai ir pageidaujamos pagalbos kryptingumas. Tyrime dalyvavo 70 ikimokyklinio elgesio ir emocijų sunkumų patiriančių vaikų tėvai iš įvairių vietovių. Duomenims apdoroti taikyti kokybiniai-interpretaciniai ir statistiniai duomenų analizės metodai: aprašom...

 13. Meta-analysis application process in nursing: A guide intended for methodologyHemşirelikte meta-analiz uygulama süreci: Metodolojiye yönelik bir rehber

  Ayşe Deliktaş

  2016-04-01

  provide information on the basic principles of meta-analysis, be guidance on the application process and promote the use of the method in the nursing field.   Özet Son yıllarda sağlık alanında bilimsel gelişmelerin var olması ve iyi bakım uygulamalarına olan ilginin artması gibi nedenlerle kanıta dayalı uygulamaya olan ilgi artmıştır. Kanıta dayalı uygulamalar bakımın kalitesini iyileştirir iken hemşireliğin profesyonelleşmesine de katkı sağlayacaktır. Ancak, bilimselleşme yolunda yapılmış çalışma sonuçlarına bakıldığında; sonuçlar arasında çelişkilerin olduğu, her bir çalışmanın farklı kalitelerde olduğu görülmektedir. Çalışmalar arasındaki çelişkilerin eleştirel değerlendirilmesi ve farklılıkların nedenlerinin istatistiksel olarak analiz edilmesi için meta-analiz yöntemi geliştirilmiştir. Aynı konu ile ilgili birbirinden bağımsız farklı yer ve zamanda yapılan çalışma sonuçlarının istatistiksel analizine meta-analiz denilmektedir. Meta-analiz; bir etkinin varlığını ve büyüklüğünü ortaya koyan, çalışmalar arasında var olan tutarsızlıkları ve nedenlerini inceleyen, araştırma sonuçlarını daha önce incelenmemiş olan yeni parametreler ile inceleyebilen, böylece olası yeni ilişkilileri ortaya çıkartabilen ve daha sonraki yapılacak çalışmalara yeni yaklaşımlar getirebilen bir analiz yöntemidir. Meta-analiz uygulama süreci ise zaman alıcı ve sabır isteyen bir süreçtir. Meta-analiz uygulama basamakları; araştırma konusunun ve sorularının belirlenmesi, literatür araştırmasının yapılması, ölçütlerin belirlenmesi, bulunan makalelerin sınıflanması ve elenmesi, verilerin kodlanması, çalışmaların kalitesinin değerlendirilmesi, istatistiksel analizlerin yapılması ve çalışma sonuçlarının raporlanmasını içermektedir. Birçok yararının olmasına rağmen, uygun çalışmaların belirlenmesinin zor ve zaman alıcı olması, ilgili

 14. Psichologinės pagalbos galimybės vaikams, turintiems emocijų bei elgesio problemų: dialektinės elgesio terapijos efektyvumo analizė

  Gervytė, Justina

  2010-01-01

  TEMA: Psichologinės pagalbos galimybės vaikams, turintiems emocijų bei elgesio problemų: dialektinės elgesio terapijos efektyvumo analizė. TIKSLAS: nustatyti dialektinės elgesio terapijos efektyvumą koreguojant 8 – 11 metų vaikų elgesio ir emocijų problemas. TIRIAMIEJI: 54 vaikai, apibūdinami kaip turintys emocijų ir elgesio problemų bei linkę nusižengti taisyklėms ar nusikalsti. 59% imties sudaro berniukai, 41% - mergaitės. Tiriamųjų amžiaus vidurkis 9,6±0,2. METODIKOS: ASEBA klausimyno prob...

 15. Videoprogram metodiky nácviku techniky hodů

  JAHODA, Milan

  2008-01-01

  This submitted bachelor thesis deals with a methodology of a training of a correct technique related to an athletic event of throwing of cricket ball, training grenade and javelin. This thesis describes history and developement of these athletic events, their definition in athletic rules and also necessary equipment on a professional level. It analyses motoric abilities which a person interested in this sort of sport should have and, of course, in what way one should begin to develop them. An...

 16. Aplikace metodiky ITIL pro řízení informatiky

  Koliš, Karel

  2010-01-01

  The Diploma thesis Implementation of ITIL methodology for IT Governance describes the importance of IT Governance in an organization, ways of using several methodologies, the differences between those methodologies and preferred methodology ITIL. The ITIL methodology is described in all stages of the Service lifecycle. In the second part, the methodology is applied on a real organization: Faculty of Business Administration. On the real IT services, provided by the faculty IT unit in all 5 sta...

 17. Vývoj a optimalizace metodiky pro detekci GMO brambor

  ČERMÁKOVÁ, Jitka

  2008-01-01

  Genetically modified (GM) or transgenic crops, now more often called "Biotech crops" they are commercially cultivated since 1996. And also since 1996, the first year of commercialization of biotech crops, GM potatoes were cultivated in USA, Mexico, Canada and later in South Africa, China and India. The global area of approved biotech crops in 2006 was 102 million hectares and 22 countries grew biotech crops, 11 developing countries and 11 industrial countries. The Czech Republic is on of the ...

 18. Lietuvos darbo rinkos politikos analizė

  Labonaitė, Asta

  2007-01-01

  Šiame darbe analizuojama Lietuvos darbo rinkos politika. Darbo rinka yra viena pagrindinių ekonominės sistemos rinkų. Tuo pačiu ji yra ir socialinis reiškinys įtakojantis pagrindinius socialinės raidos veiksnius – gyvenimo lygį, užimtumą, išsilavinimą, įsidarbinimo galimybes, darbo užmokestį. 2004 metai Lietuvai ir jos įgyvendinamai darbo rinkos politikai buvo labai svarbūs ir reikšmingi. Lietuva įstojusi į Europos Sąjungą tapo realiu Europos užimtumo strategijos įgyvendinimo ir atviro jos ko...

 19. Analizator elektromagnitnych voln «ELMAVAN»

  Santolík, Ondřej; Kolmašová, Ivana; Uhlíř, Luděk; Baše, Jiří; Macúšová, Eva; Hrbáčková, Zuzana; Chum, Jaroslav; Hruška, František; Chugunin, D.

  Moskva: Rossijskaja akademija nauk : Institut kosmičeskich issledovanij, 2012 - (Mogilevskij, M.; Moisejenko, I.), s. 40-48 ISSN 2075-6836. [Project RESONANCE. Kyjev (UA), 09.09.2012-21.09.2012] Institutional support: RVO:68378289 Keywords : ELMAVAN * Electromagnetic wave analyzer Subject RIV: BL - Plasma and Gas Discharge Physics

 20. Analiz roslinnosti g. Pop Ivan (Maramarossky gory)

  Gleb, R.; Hédl, Radim

  Uzhgorod: Uzhgorod National University, 2008 - (Andrik, E.; Kish, R.), s. 46-48 ISBN 978-966-2195-17-0. [Fitoriznomanittja Karpat: sutschasnyj stan, ochorona, vidtvorennja. Uzhgorod (UA), 11.09.2008-13.09.2008] R&D Projects: GA AV ČR(CZ) IAA600050812 Institutional research plan: CEZ:AV0Z60050516 Keywords : alpine vegetation * environmental conditions * the Ukrainian Carpathians Subject RIV: EF - Botanics

 1. Besinsel Lif Analiz Yöntemleri

  Köksel, Hamit; Özboy, Özen

  1993-01-01

  The protective effects of dietary fiber (DF) against certain diseases which are covered by a large number of scientific publications are well accepted in recent years. This fact brought about questions such as which kinds of foods contain DF and how can the amount of DF be determined. In addition numerous suggestions for analysis methods to determine the amount of DF made the selection of the suitable method and the comparison of the results difficult. In this article in order to help these p...

 2. Letter to the editor in response to “Türkiye örnekleminde meta analiz çalışmalarının içerik analizi ve metodolojik değerlendirilmesi”

  “Türkiye örnekleminde meta analiz çalışmalarının içerik analizi ve metodolojik değerlendirilmesi” çalışmasına yanıt: Editöre mektup

  Serkan Dinçer

  2016-01-01

  This letter was written in response to the paper by Başol, Doğuyurt and Demir (2016) to the section of model selection on International Journal of Human Sciences. The first part of letter includes model selection for meta-analysis, the second part of letter includes rule of ethics. Özet Bu mektup, International Journal of Human Sciences süreli yayınında yayımlanan Başol, Doğuyurt ve Demir’e (2016) ait çalışmanın, meta-analiz çalışmalarında model seçimi bölümüne cevap niteliğinde yazıl...

 3. Meta Analiz Yaklaşımı ile Laktasyon Sırası ve Buzağılama Mevsiminin 305 Günlük Laktasyon Süt Verimi Üzerindeki Etki Büyüklüğünün Tahmini

  Hande Küçükönder

  2014-08-01

  Full Text Available Bu çalışmada, Siyah Alaca ırkı ineklerde süt verimini etkileyen faktörlerden laktasyon sırası ve buzağılama mevsimin etkisi meta analiz yöntemi ile incelenmiştir. Meta analiz aynı amaca yönelik olarak başka araştırıcılar tarafından yapılmış olan çalışmaların bir araya getirilerek yeniden değerlendirilmesini sağlayan istatistiksel bir tekniktir. Bu yöntem, çeşitli alanlarda yapılmış olan çalışmaların sonuçlarını birleştirir, özetler ve araştırıcılar arasında ortak bir yargının oluşturulmasında katkı sağlar. Bu sebeplerden ötürü, bu çalışmada 7 farklı araştırıcının çalışmaları meta analiz ile birleştirilmiş ve incelenen parametreler hakkında ortak bir bakış açısının yaratılması hedeflenmiştir. Ayrıca araştırmada etki büyüklüklerinin heterojenlik durumu Ki kare ve I2 test istatistikleri ile araştırılmış ve bu değerler sırasıyla ×^2=50,205 ve I2=%88 olarak bulunmuştur. Bundan dolayı çalışmaların birleştirilmesi için sabit etki modeli kullanılmamıştır. Araştırmada, söz konusu konuya ilişkin olarak araştırıcıların bulmuş oldukları çalışma sonuçları meta analitik tarama yöntemi ile taranmış meta analizde etki büyüklüğü ölçütü olan odds oranının (OR kullanılması ile birleştirilmiştir. Meta analiz sonucunda Odds oranı değeri 0,759 bulunmuş olup, bulunan etki düzeyi orta olarak tespit edilmiştir. Yapılan bu çalışmayla Siyah Alaca sığırlarda 305 günlük laktasyon süt verimi üzerinde, laktasyon sırasının yüksek süt verimi elde edilmesinde Yapmış olduğu katkı payının buzağılama mevsimine nazaran 0,759 kat daha fazla olduğu belirlenmiştir.

 4. Vývoj metodiky oceňování bytů

  KALINOVÁ, Regina

  2013-01-01

  The theme of this thesis is ?The development of metodology valuation of flats?. Its aim is to monitor and evaluating the development of prices by regulations. The first part of this thesis describes basic definitions relating to the valuation of flats explain the concepts of price and value and the methods that are used in the valuation of flats. In a separate chapter I focused on the wording of the laws and regulations in the valuation. In practical part I appraised flat using program Delta-...

 5. Implementace metodiky budování IS v IT společnosti

  Kolář, Vít

  2009-01-01

  The theme of this thesis is how to implement an existing software development methodology in small company. The main aim of the thesis is to choose and adapt one of existing methodology and implement it in the real enterprise environment, therefore the first step is analyze existing (current) state in this environment and consequently propose the best way of implementing and establishing the chosen methodology. The first chapter of the thesis deals with theoretical background devoted to histo...

 6. Využití metodiky ITIL v organizaci

  Jungwirth, Lubomír

  2010-01-01

  The aim of this paper is to introduce the possibility of using the ITIL framework in the organization and the management of services, or IT Service Management. The work is divided into two parts. The theoretical part focuses on the general presentation of the ITIL framework. In this part the reader will be familiar with the history and origin of the ITIL framework itself, its general operating principles, characteristics, and ultimately there will also be presented comparing the various versi...

 7. Problematika výběru agilní metodiky vývoje software

  Fujdiar, Robert

  2013-01-01

  Theme of this thesis is how to choose between agile methodologies of software development. Several agile methodologies, such as SCRUM, Kanban and eXtreme programming are described and also methods of choosing between methodologies or management techniques are discussed. New method of multi-criteria decision process on how to choose between Agile methodologies based on multi-dimensionality is presented with option of improving agile experience by adopting additional techniques. Diploma thesis ...

 8. Návrh metodiky pro analýzu smartphonů

  Kostka, Lukáš

  2015-01-01

  In my thesis, I proposed a methodology for testing smartphones, which consists of four parts: design, facilities, special features and availability with the price. Part further includes sub-criteria for testing. Using the methodology I tested selected phones, namely three smartphones: Apple iPhone 6 Plus, Samsung Galaxy S6 and Sony Xperia Z3. After evaluating the test results, I pointed out the deficiencies of the tested smartphones and I suggested improvements. Subsequently, using a user sur...

 9. Trendy a metodiky v oblasti lidských zdrojů

  Skalická, Adéla

  2015-01-01

  The Master thesis is focused on the analysis of trends and methodologies in human resources in terms of personal agency Dream Job, which deals with staffing services in tourism. The first part deals mainly with modern trends in human resources, which affect the labor market situation. The second part deals with methods of recruitment of internal and external labor market. It focuses more detailed on the method of personal interview , psychometric testing and assessment center. The third chapt...

 10. Tvorba metodiky kurzu Komunikace mezi rodiči a MŠ

  Bobková, Anežka

  2014-01-01

  This thesis was created for the purpose of processing methodology course named "Communication between the parents and the kindergarten" for employees of nursery schools. Participants after finishing the course should be able to respond more appropriately to often difficult situations that may arise. A higher level of communication skills should increase the competibility of the kindergarten and create a friendly atmosphere. The work is aimed at kindergartens with personalized education which ...

 11. Návrh agilní metodiky pro Business Intelligence projekty

  Huňáček, Tomáš

  2015-01-01

  This master's thesis deals with the topic of designing an agile methodology for Business Intelligence projects. The thesis presents the topic of Business Intelligence, methodologies for managing projects and methodologies for data warehouse development. It presents Scrum, BEAM* and Data Vault methodologies as well as approaches like pomodoro, Action Centered Leadership and a 40-hour work week. Based on synthesis of presented methodologies and approaches this thesis defines the methodology for...

 12. MPSV podporuje tvorbu metodiky řízení diverzity na pracovišti

  Křížková, Alena; Čermáková, Marie; Formánková, Lenka; Maříková, Hana

  Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.. Roč. 15, č. 1 (2014), s. 85-90 ISSN 1213-0028 R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TD020134 Institutional support: RVO:68378025 Keywords : diversity management * gender * age Subject RIV: AO - Sociology, Demography http://www.genderonline.cz/cs/issue/36-rocnik-15-cislo-1-2014/407

 13. Analiz global’nogo «zelenogo» perehoda

  Meyer, Niels I

  2015-01-01

  Mitigation of global warming and transitioning to a green and sustainable world are counteracted by a number of barriers and dilemmas. The paper analyzes a number of these barriers and dilemmas in order to highlight efficient strategies and solutions for a sustainable development. The dilemmas...... increase in global temperature should stay below two degrees centigrade in order to avoid irreversible consequences, but the present path points to four degrees or more. • At least 50% of known reserves of fossil fuels must remain underground in order to avoid a temperature increase higher than two degrees......, but a number of industrial countries are now promoting exploitation of new fossil sources like shale gas and oil from tar sand. • Reversing population growth facilitates sustainable development, but most governments of industrial nations appear to be more concerned about decreases in their population....

 14. JEE API technologijų analizė

  Pocius, Mindaugas

  2012-01-01

  Tikslas: Išanalizuoti Java Enterprise Edition technologiją. Ją taikant, realizuoti aukcionų sistemą.Užduoties pagrindimas: šiai dienai Java programavimo kalba yra pritaikoma vis platesnio masto aplikacijoms kurti. Java EE technologija ateityje tik tobulės, todėl yra naudinga suprasti internetinių aplikacijų kūrimą naudojant Java programavimo kalbą. Word “Internet” is widely used in our days. Many people can not imagine their lives without it. Companies are looking for technologies which wo...

 15. Energinio naudingumo kvalifikacinio rodiklio administraciniame pastate analizė

  Kaušylaitė, Rūta

  2007-01-01

  Baigiamajame magistro darbe nagrinėjama Lietuvos pastatų energinio naudingumo sertifikavimo metodika pagal STR 2.01.09:2005 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“. Ši metodika lyginama su STR 2.09.04:2002 „Pastato šildymo sistemos galia. Energijos sąnaudos šildymui“ šilumos nuostolių skaičiavimo metodika ir su faktiniu šilumos suvartojimu. Nagrinėjamos suminės energijos sąnaudos ir energinio naudingumo kvalifikacinis rodiklis esant skirtingo aukštingumo pastatams...

 16. Atleidimas dvasinio gijimo kontekste: subjektyvaus patyrimo analizė

  Kiesaitė, Dalia

  2014-01-01

  Šio darbo tikslas yra aprašyti atleidimo išgyvenimą dvasinio gijimo kontekste. Darbe pristatoma religinė bei psichologinė atleidimo sampratos, apžvelgiami įvairūs atleidimą įtakojantys veiksniai, pristatomi atleidimo proceso modeliai bei juos grindžiančių tyrimų duomenys. Aptariamos atleidimo ir dvasinio gijimo sąsajos. Tyrimo metu buvo surinkti aštuonių vidutinio amžiaus (M = 40,25) moterų, turinčių dvasinio gijimo patirtį, atleidimo patyrimo tekstai, kurie buvo analizuojami remiantis A.Gior...

 17. Ne gyvybės draudimo analizė Lietuvoje

  Rinkevičiūtė, Laima

  2006-01-01

  Insurance market in Lithuania is evolving yet, but this process is quite rapid. The destination of this work – analysis of non life insurance in Lithuania, which we will dispense, when we will interpret statistical information of insurance, also we will analyze paying capacity of non life insurance companies. Insurance companies calculate future’s contribution using data of past period. It would be better to correct contribution according to predictive future’s number of contracts and los...

 18. Analiz istorii razvitiya menegmenta vo vremya 20 veka .

  Shchupakov, Anton

  2016-01-01

  In the first part of the work will be considered theoretical bases of formation of the major management schools in the twentieth century. As will be disclosed such topics as: the classical school of scientific management, the school of "human relations" and behavioral sciences and features modern approaches to management. In the second part touched upon the practical application of theoretical approaches to management, as well as the influence of the theoretical approaches to the development ...

 19. Prepozicinė ir postpozicinė modifikacija: trižodžių angliškų ir lietuviškų terminų gretinamoji analizė. Pre- and Post-Nominal Modification: A Contrastive Investigation of English and Lithuanian Three-Word Terms

  Judita Džežulskienė

  2010-01-01

  einančių modifikatorių pozicija, pobūdžiu, sudaromųjų elementų ryšiais ir raiška, telekomunikaciniai terminai klasifikuojami į tris grupes, kurių kiekviena turi įvairių konfigūracijų. Abiejų kalbų trikomponentėse struktūrose modifikatoriai dažniausiai išsirikiuoja prieš pagrindinį dėmenį, t. y. prepozicijoje. Tokią modifikacijos realizavimo raišką sąlygoja mokslo kalboje vartojamų terminų loginis apibrėžtumas, informacijos koncentracija ir kalbos išteklių ekonomija. Nors specialiojoje telekomunikacijų srityje vartojamos panašių struktūrų angliškos ir lietuviškos daiktavardinės konfigūracijos, gretinamoji analizė rodo, kad didžioji dauguma trižodžių angliškų telekomunikacijų terminų turi dėmenų kiekiu nesutampančius lietuviškus atitikmenis, pakitusią žodžių tvarką struktūrose ar žodžių klasių neatitikimų.

 20. Effects of instruction based on realistic mathematics education on mathematics achievement: A meta-analysis studyGerçekçi matematik eğitimi destekli öğretimin matematik başarısına etkisi: Bir meta-analiz çalışması

  Abdullah Kaplan

  2015-07-01

  Full Text Available The purpose of this research is to determine the overall effect of instruction based on realistic mathematics education on mathematics achievement. The Meta-Analysis method recently increased in popularity in the field of educational science is used to accomplish this goal. Some criterions have been put in the determination of the study included in the survey and 12 national thesis in accordance with these criterions constituted the sample of this study. Process effectiveness method of meta-analysis is used in the analysis of data and Hedges’s g is used in the calculation of effect size of the study. At the end of the study, realistic mathematics education has an overall, positive and moderate effect on the mathematics achievement (Q = 16.406; p = 0.127. Howewer, the distribution of the effect sizes of the studies included in the survey are found to be homogeneous. At the end of the Z test carried out for the purpose of statistical significance, the value of effect size is observed statistically significant (Z = 7.966; p <0.05. The number of error protection is calculated 91 study to determine the publication bias of the study according to Orwin’s method. According to Orwin’s Fail Safe-N, the research could not have publication bias.   Özet Bu araştırmanın amacı gerçekçi matematik eğitiminin matematik başarısı üzerindeki genel etkisini belirlemektir. Bu amacı gerçekleştirmek için eğitim bilimleri alanında yakın zamanda popülerliği artan meta-analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya dâhil edilecek çalışmaların belirlenmesinde bazı kriterler belirlenmiş ve bu kriterlere uygun olan 12 ulusal tez bu araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Verilerin analizinde işlem etkililiği meta analizi yöntemi kullanılmış olup araştırmaların etki büyüklüklerinin hesaplanmasında Hedges’s g kullanılmıştır. Araştırma sonucunda gerçekçi matematik eğitiminin matematik başarısı üzerinde genel

 1. Využití arteterapeutické metodiky v dětském cetru Arpida

  STRASSOVÁ, Kristýna

  2007-01-01

  The usage of arteterapeutic metodics in child centre Aripa in Ceske budejovice Child centre Arpida in Ceske Budejovice provides complex care for children and youth with body and combined disability in spirit of so called comprehensive rehabilitation. Provides care on field of social affairs, education and health. There is a detection, diagnostic, therapeutic, rehabilitation, educational, special interest, respective, consultant, methodical, assessment and prevent care secured. My work is focu...

 2. Návrh generické agilní metodiky řízení projektů

  Bazala, Jan

  2013-01-01

  The present work is focused on project management and the relationship of this discipline to agile approaches. The aim was to design a generic agile project management methodolo-gy, which is based on Agile values and attitudes. Although the proposed methodology is mainly based on agile software development methodologies, it is also applicable to any type of project. The secondary objective was to propose possible ways of using this generic agile project management methodology in teaching 4IT4...

 3. Návrh metodiky zisťovania požiadaviek praxe na tvorbu technických noriem

  Chudovská, Veronika

  2009-01-01

  The aim of diploma thesis is to suggest a methodology how can praxis detect their requests for technical standards. In the thesis is also used questionare. The purpose is to find out why organizations use or do not use technical standards, if they use also supportive technical standards. Which ares would organization prefere for supportive technical standards and how much are the able to pay for them.

 4. Vyhodnocení změny projektové metodiky v obchodní organizaci

  Boháčková, Klára

  2010-01-01

  The thesis is focused on analysis and comparison of the company's internal project methodology and official project methodology PRINCE2. This thesis aims to evaluate which of the methodologies is more suitable for management of projects in Ahold. A comparative qualitative analysis is used for the comparison of the project methodologies. The analysis is mainly focused on comparison of project phases, processes and documents. Furthermore concrete project is used to substantiate how each of thes...

 5. Implementace metodiky řízení projektů PRINCE2 do služby Unicorn Universe

  Mikloš, Jiří

  2010-01-01

  The goal of Master's thesis is analysis of suitability of Unicorn Universe service, which is operated by Unicorn Company, for implementation of PRINCE2 project management methodology. Theoretical and Methodological part of Master's thesis includes description of PRINCE2 methodology and description of methods, which are used for requirements analysis and analysis of Unicorn Universe service. The analysis of Unicorn Universe service confirmed that this service is suitable for implementation of ...

 6. Moderní metodiky vedení projektů (pro implementace zakázkového SW)

  Zatloukal, Filip

  2013-01-01

  This thesis deals with the issue of project management in the development of custom software, particularly PRINCE2 methodology and agile approaches to software development. The work is divided into two parts. The first part is theoretical. It describes the basic concepts of project management, project history and characterizes the selected software development methodologies. The classical methods are represented by waterfall and spiral models. In the context of the agile methods are described...

 7. Návrh úpravy metodiky ICE pro řízení malých projektů

  Šinágl, Roman

  2013-01-01

  The main aim of this piece of work is to propose an adjustment to the ICE methodology with an increased applicability for small projects. The emphasis is especially given to the most important areas of the methodology that can be easily adjusted or simplified. The theoretical part of this paper consists of four main chapters. The first chapter is called "Project and Project Management". This chapter holistically explains the meaning of project and project management terms. It describes a proj...

 8. Istorinis paminklas: sampratos analizė ir aktualizavimo galimybės

  Rožankevičiūtė, Aušra

  2009-01-01

  Pasak prancūzų etnologo Daniel Fabre, istorinis paminklas yra viena akivaizdžiausių manifestacijų, kuria Vakarų Europa per pastaruosius šimtmečius teigė savo istoriškumą . Šiandien ši idėja tampa teorinės polemikos objektu. Šio darbo pagrindinis tikslas – ištirti ir įvertinti naujausius teorinius debatus, skirtus istorinio paminklo idėjos genezei, raidai, bei krizei, visuotinai įsigalėjus heterogeninei sąvokai „paveldas“, taip pat pasiginti į aktualizavimo galimybes ir naujas alternatyvas. Is...

 9. Branduolinio tipo ekstremaliųjų situacijų prevencijos ir parengties analizė

  Gaidamavičiūtė, Alina

  2014-01-01

  Magistro baigiamajame darbe išanalizuotos ir įvertintos branduolinio tipo ekstremaliųjų situacijų prevencijos ir parengties priemonės. Pirmoje darbo dalyje teoriniu aspektu tiriama branduolinės saugos bei ekstremaliųjų situacijų valdymo ciklo prevencijos ir parengties fazių samprata. Taip pat išanalizuojamas technologinio pobūdžio rizikos suvokimas, jos valdymo ypatumai bei branduolinių tipo ekstremaliųjų situacijų klasifikavimas pagal tarptautinę branduolinių ir radiologinių įvykių skalę. An...

 10. Oradea oraş frontalier - o analiză istorică

  Toca, Constantin Vasile

  2010-01-01

  The paper aims at pursuing the development of the city of Oradea throughout history and the main phases it has undergone as a military city with important religious institutions, as a cultural centre, the diversity of architectural styles, as a multiethnic city with the personalities that have influenced the harmonious and sustainable development of Oradea.

 11. Kamieninių ląstelių reglamentavimo lyginamoji analizė teisiniu aspektu

  Ramanauskas, Paulius

  2007-01-01

  Stem cell research is one of the promising areas of biotechnology, which offers the prospect of developing new methods to repair or replace tissues or cells damaged by injuries or diseases and to treat serious chronic diseases, such as diabetes, Parkinson’s, chronic heart failure as well as stroke and spinal cord injuries. Stem cell research is expected to be equally important for basic science to understand cell differentiation and growth as well as for other specific medical applications su...

 12. Rekonstrukcijos metodų analizė modernizuojant informacinę sistemą

  Malinauskienė, Eglė

  2004-01-01

  This master thesis covers re-engineering methods of legacy systems. Legacy system is an old system, which is hardly compliant with modern technologies and used only because it has become an integral part of organization business process support during the long period of its maintenance. These systems are large, monolithic and difficult to modify, and cost and risk of their replacement are difficult to predict. The science of software engineering offers an incremental modernization of informat...

 13. Medicininių dokumentų automatizuotos analizės metodikos tyrimas

  Kazla, Algirdas

  2005-01-01

  Automatic data extraction from medical legacy systems into archetype-based systems is analyzed, developed and tested in this work. Electronic health record system (EHRS) is a must in today’s healthcare environment. Lots of up-to-date medical systems are still built with classic development approaches, with semantics hard coded into systems. Modern EHRS standards propose new “two-level” methodology, which is based on separation of knowledge and information levels. This work suggests a methodol...

 14. Paauglių saugumo mokykloje ypatumai: veiksnių analizė

  Lazdauskaitė, Simona

  2011-01-01

  Saugumo jausmas yra vienas iš pagrindinių individo poreikių, kuris stipriai įtakoja asmenybės raidą, santykius su aplinkiniais, ir, apskritai, socializaciją. Tik užtikrinus saugumą, mokykla gali tikėtis, jog jų moksleiviai sieks aukštesnių akademinių rezultatų. Paauglių saugumas mokykloje dažniausiai suprantamas kaip smurto ir patyčių nebuvimas, tačiau saugumo jausmą įtakoja žymiai daugiau veiksnių, kurie plačiau analizuojami šiame darbe. Tyrimo objektas – paauglių saugumas mokykloje. Tyrimo ...

 15. Informacinių sistemų analizės ir įvertinimo metodika

  Bručaitė, Justina; Ragėnas, Aldas

  2008-01-01

  Darbo tyrimo sritis yra informacinių technologijų vertinimo metodologijos ir jų praktinis taikymas, detaliau nagrinėjamos COBIT (angl. Control Objectives for Information and related Technology) ir CMM (angl. Capability Maturity Model). Tyrimo objektas - vertinimo proceso kompiuterizavimas, problema - informacinių technologijų atitikimo įmonių veiklos poreikiams nustatymas. Tikslas yra suteikti galimybes įvertinti įmonių informacinių technologijų atitikimą jų veiklos poreikiams, sukuriant komp...

 16. Prostitucija ir sąvadavimas. Kiminologinė analizė Vilniaus mieste

  Kibilda, Saulius

  2006-01-01

  Prostitution is considered to be systematic sexual relations with various partners for a certain payment, which is the only or one of the basic sources and means of subsistence. It is also the usage of facilities given by procurers or people providing the room for prostitution activities. Besides it is a tollage for prostitution to criminal structures. The main reasons determining prostitution: social-economical, cultural- valuables, educational, influence made by negative means of informatio...

 17. Ekstremumų asimptotinė analizė, kai imties didumo skirstinys yra neigiamas binominis

  Sidekerskienė, Tatjana

  2006-01-01

  In this work were considered the maxima and minima structures. Where number of value is random and is distributed by negative binomial distribution. There were theorems that were improved in this work, that helped to find the limit distribute function of this standard structures. These theorems generalize propositions, when set size is geometric random number. Also, there was the concrete distribution analysis done and such distributions were chosen: exponential, general logistic and uniform.

 18. Konstitucinė kontrolė Lietuvoje ir Lenkijoje: lyginamoji analizė

  Miškelevičiūtė, Rasa

  2009-01-01

  Kiekvienos demokratinės valstybės teisinės sistemos pagrindas yra konstitucija, todėl svarbus jos viršenybės užtikrinimas. Neginčytinai svarbią vietą konstitucingumo užtikrinimui valstybėje užima konstitucinės kontrolės institucijos. Šiame darbe yra analizuojama glaudžiais ryšiais susijusiose kaimyninėse Lietuvos ir Lenkijos valstybėse vykdoma konstitucinė kontrolė. Perėjimas prie demokratijos, naujų konstitucijų priėmimas, teisinė reforma neatskiriama nuo konstitucinės kontrolės į...

 19. Pinigų plovimo sudėties analizė

  Jatužytė, Renata

  2009-01-01

  Pinigų plovimas – tai sudėtingas procesas, kurio esminis tikslas – iš pažiūros teisėtos kilmės nusikalstamu būdu įgytam turtui suteikimas arba turto kilmės nuslėpimas. Bet kokios pinigų plovimo operacijos pagrindinis tikslas yra dvilypis: pirmiausia, yra siekiama paslėpti nusikaltimus, iš kurių yra gaunamos pajamos, t.y. predikatinius nusikaltimus, o kai tai pavyksta padaryti, nusikaltėliai siekia užsitikrinti, jog bus galima naudotis tomis pajamomis savo nuožiūra. Lietuvoje baudžiamoji atsak...

 20. Internetinės telefonijos (VOIP) kanalais perduotos kalbos kokybės analizė

  Narvydas, Marius

  2014-01-01

  Internetas bei jo paslaugos – neatskiriama šiuolaikinės visuomenės dalis. Šiuo metu sunkiai įsivaizduojamas yra kompanijų darbas – be elektroninės bankininkystės, deklaracijų, prekybos sistemų ir pan. Viena iš tokių paslaugų yra sparčiai besivystanti internetinė telefonija (IP telefonija) arba VoIP (Voice Over IP – angl.). Esminis ir pagrindinis šios komunikavimo paslaugos pranašumas prieš tradicines priemones – kaina. Tarptautiniai IP telefonijos pokalbių tarifai jau senokai pigumu viršija t...

 1. Srauto greičių matuoklių apžvalgos analizė

  Vaidas Jozonis

  2011-06-01

  Full Text Available Kuriant naują srauto greičio matavimo metodą, pirmiausia ištiriame alternatyvių matavimo būdų privalumus, trūkumus ir veikimo principus. Straipsnyje nagrinėjami srautų greičio matuokliai. Jie klasifikuojami pagal veikimo principą, aptariami privalumai, trūkumai, atlikta palyginamoji apžvalga. Išnagrinėjus visus galimus srauto matavimo metodus, juos galima skirstyti į penkias stambias grupes.Straipsnis lietuvių kalba

 2. Bulevskij faktornyj analiz na osnove attraktornoj nejronnoj seti i nekotoryje ego priloženija

  Frolov, A. A.; Húsek, Dušan; Polyakov, P.Y.

  -, č. 1 (2011), s. 25-46. ISSN 1999-8554 R&D Projects: GA ČR GAP202/10/0262; GA ČR GA205/09/1079 Institutional research plan: CEZ:AV0Z10300504 Keywords : Boolean factor analysis * recurrent neural network * Hopfield-like neural network * associative memory * unsupervised learning Subject RIV: IN - Informatics, Computer Science http://www.radiotec.ru/catalog.php?cat=jr7&art=8576

 3. Kreatino apykaitos metabolitų analizė dujų chromatografu - masių spektrometru

  Banytė, Milda

  2014-01-01

  Paveldimi kreatino biosintezės bei pernašos į ląstelę sutrikimai sukelia psichomotorinį atsilikimą, kalbos sutrikimus bei epilepsiją, nes nerviniame audinyje trūksta kreatino. Kreatinas yra azoto turintis organinis junginys, kuris natūraliai susidaro organizme ir yra naudojamas energijai išgauti audiniuose, ypač raumeniniame, nes skatina adenozintrifosfato (ATP) susidarymą. Organizme kreatinas visuomet yra pusiausvyroje su kreatininu. Yra išskiriami trys genetiškai paveldimi kreatino biosinte...

 4. Asfaltbetonio sudėties nustatymo metodų analizė

  Vorobjovas, Viktoras

  2006-01-01

  The quality of asphalt depends on quality and type of components. The e main characteristic of asphalt is the composition – binder content and aggregate graduation. There are developed many methods for the evaluation of asphalt content. This work analyzes the methods of asphalt content determination. Also there are compared to methods: solvent extraction and ignition method. For the evaluation of these methods the researches of 50 samples have been made. The samples were taken from the asphal...

 5. Valdybos narių atsakomybė: ypatumai ir teismų praktikos analizė

  Kakurinas, Olegas

  2014-01-01

  Teisės doktrinoje teigiama, kad juridinis asmuo yra išvestinis civilinės teisės subjektas, įgyjantis civilines teises, prisiimantis civilines pareigas ir jas įgyvendinantis per savo organus, kurie sudaromi ir veikia pagal įstatymus ir juridinių asmenų steigimo dokumentus. Atsižvelgiant į ribotą darbo apimtį, darbe nagrinėjami valdybos, kaip kolegialaus valdymo organo, narių civilinės atsakomybės labiausiai Lietuvos Respublikoje paplitusiai privačiųjų juridinių asmenų rūšiai – bendrovei taikym...

 6. Pieno ir kefyro mikrobiologinių rodiklių analizė

  Adamavičiūtė, Deimantė

  2006-01-01

  The aim of this work is to research milk and kefir microbiological indicators according to microbiological risk factors in the milk processing company A. Work tasks: to analyze drinking milk, ultra high temperature pasteurized milk and kefir descriptions and factors of the risk in technological process schemes; microbiological factors of the risk control schemes; samples of these products microbiological indicators according to company’s self-control plan. Conclusion: The main microbiol...

 7. Būsto modernizavimo priemonių atsipirkimo analizė

  Zabarauskas, Ignas

  2014-01-01

  Pastarąjį dešimtmetį daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) efektyvumas tampa vis aktualesne problema. Apie efektyvumą dažnai kalbama neobjektyviai, atsižvelgiant tik į sumažėjusias šildymo sąskaitas. Taigi visuomenės požiūriu natūraliai kyla klausimas, ar visi atnaujinimo projektai yra ekonomiškai efektyvūs. Šio darbo tikslas – išsamiai susipažinti su daugiabučių namų atnaujinimo procesu Lietuvoje ir, išnagrinėjus jau įgyvendintų atnaujinimo projektų stebėsenos analizių duomenis, nusta...

 8. Statybos projektų valdymo modelių analizė

  Jaškauskas, Vidas; Kisielienė, Gailutė

  2012-01-01

  Statybos projektų valdymas (SPV) apima žinių, įgūdžių, naujausių priemonių ir technologijų taikymą, įgyvendinant projektą. Skiriamosa trys veiklos sritys: projektavimas, planavimas ir statybos darbai, kurios dažnai vykdomos kartu, todėl kad įgyvendinami per trumpą laiką. Viduramžiais Vakarų Europoje visos trys projekto sudedamosios dalys buvo valdomos vieno asmens – statybos meistro (angl. master builder). Jis planuodavo ir realizuodavo projektą pats. Jo funkcijos išsiplėtojo į architekto vai...

 9. Web browsers forensic analysis reviewWeb tarayıcılarda adli analiz incelemesi

  Erkan Baran

  2015-09-01

  Full Text Available Nowadays, web browser tools are seen ıntensıvely durıng the usage of web applıcatıons. Because of that, browsers provıdes ınfrastructure of a largo majorıty of crımes. Because guılty or suspect can use the browsers to collect ınformatıons, to hıde hıs crıme, learn new crımınal methods or to apply they have learned. In thıs study, ıt ıs also seeked answers of how a process can be monıtored on the computers whıch are used on browsers, ın whıch fıles whıch datas are looked and when and whıch sıtes are accessed. Accordıng to research of W3counter web stats tool, Chrome Web browser, whıch has %43 persentage of across the world ın usage, ıs proses as the most demanded browser ın thıs study by users, and ıt ıs scented out ın thıs browser's related fıles. In these days, ''hıdden mode'' whıch take part ın vast majorıty of browsers ıs also examıned. Thıs feature of the browser, whıch ıs receıved reference, ıs tracked by testıng and ıs sought data ın RAM memory and fıle systems. Thus, '' hıdden mode'' effects are dıscussed ın provıdıng studıes about suspect or crımınal posıtıon people, what kınd of data can be obtaıned ın usıng '' hıdden mode” ıs revealed.   Özet Günümüzde internet uygulamalarının kullanımı sırasında web tarayıcı araçlarının yoğun bir şekilde kullanımı görülmektedir. Bu nedenle tarayıcılar, işlenen suçların büyük bir çoğunluğuna altyapı sağlar. Çünkü suçlu ya da şüpheli, tarayıcıları bilgi toplamak, suçunu gizlemek, yeni suç metotları öğrenmek ya da öğrendiklerini uygulamak için kullanabilir.  Bu çalışmada da tarayıcıların kullanıldığı bilgisayarlar üzerinde bırakılan izlerin tespitinde nasıl bir süreç izlenebileceği, hangi dosyalarda hangi verilere bakılabileceği ve ne zaman hangi sitelere erişim sağlandığı gibi çeşitli sorulara cevaplar aranmaktadır. w3counter adlı internet istatistik aracının yaptığı araştırmaya göre, dünya genelinde %43'lük bir kullanım alanına sahip olan Chrome web tarayıcısı, kullanıcılar tarafından en çok talep gören tarayıcı olarak bu araştırma içinde referans alınmaktadır ve bu tarayıcıya ait ilgili dosyalarda izler sürülmektedir. Ayrıca günümüz tarayıcıların büyük bir çoğunluğunda yer alan “gizli mod” özelliği incelenmektedir.  Referans alınan tarayıcının bu özelliği test edilerek iz sürülmekte, dosya  sistemlerinde ve RAM bellekte veri aranmaktadır.Böylelikle “gizli mod” kullanımında ne tür veriler elde edilebileceği ortaya konarak şüpheli ya da suçlu konumundaki kişilere ait delillendirme çalışmalarında “gizli mod” kullanımının etkileri tartışılmaktadır.

 10. Pieno produktų juslinė analizė: jos taikymas Lietuvoje

  Jasiukaitytė, Vaida

  2007-01-01

  Aim of study: to analyse the sensory analyses using to dairy products rating in Lithuania (law acts, assessors training, practical using in Lithuania). Tasks of study: to select and instruct assessors group to work by LST ISO 8586 – 1:1997. Sensory analysis. General guidance of the selection, training and monitoring of assessors. Part 1 : Selected assessors. To do descriptive analysis of dairy product (cheese) by LST ISO 4121:2004. Sensory analysis. Methodology. Evaluation of food products...

 11. Jaunų žmonių poreikių Lietuvos darbo rinkoje analizė

  Bakanauskienė, Irena; Brazaitytė, Greta

  2014-01-01

  Straipsnyje pateikiami rezultatai tyrimo, siekiančio nustatyti jaunų žmonių, potencialių darbo rinkos dalyvių, poreikius bei juos lemiančius veiksnius Lietuvoje. Straipsnyje metodologiškai pagrindžiamos pagrindinės teorinės nuostatos ir tyrimo metodologija. Taip pat analizuojami gauti tyrimo rezultatai, kurie, pasitelkiant A. Maslow teorijos poreikių grupes ir juos lemiančius veiksnius, atskleidžia jaunų žmonių lūkesčius Lietuvos darbo rinkoje; pateikiamas šių poreikių rangavimas pagal svarbą...

 12. Sutartis trečio asmens naudai: lyginamoji analizė

  Tarvainytė, Agnė

  2006-01-01

  Magistro baigiamajame darbe, remiantis Lietuvos bei užsienio valstybių teisės aktais bei teisine literatūra, apžvelgiamas sutarčių trečiojo asmens naudai istorinis vystymasis Lietuvoje bei kitų valstybių praktikoje, sutarties trečiojo asmens naudai samprata bei elementai, kurie atskleidžia šios sutarties ypatumus bei sutartis, kurios savo prigimtimi yra pripažįstamos sutartimis trečiojo asmens naudai.

 13. Nepilnamečių nusikalstamumo kriminologinė analizė Utenos apskrityje

  Bučelė, Aistė

  2012-01-01

  Nepilnamečių nusikalstamumas Utenos apskrityje yra aktualus tuo, kad moksliškai nepilnamečių nusikalstamumas Utenos apskrityje nebuvo nagrinėtas, taip pat nėra atskirų darbų, kuriuose būtų ištirtas šio teritorinio vieneto nepilnamečių nusikalstamumo paplitimas, priežastingumas, prevencija ir kiti kriminologiniai aspektai. Tyrimo objektas - nepilnamečių nusikalstamumas Utenos apskrityje. Problema – kiekvieno šalies teritorinio vieneto nusikalstamumo lygis, jo kriminologinė sudėtis – aktualus i...

 14. Nepotizmo modelių lyginamoji analizė: pritaikomumo sąlygos

  Vveinhardt, Jolita; Petrauskaitė, Loreta

  2013-01-01

  Daugelis nepotizmo modelių atskleidžia tik konkrečią situaciją, tačiau pasigendama sisteminio požiūrio į analizuojamą reiškinį. Tyrimo objektas: nepotizmo modelių pritaikomumas. Tyrimo tikslas – įvertinti nepotizmo modelių pritaikomumo sąlygas praktikoje. Straipsnyje keliamas probleminis klausimas: kokios yra nepotizmo modelių pritaikomumo sąlygos ir kaip suformuoti kompleksinį modelį, įvertinantį socialinį-kultūrinį mechanizmą, pritaikomą praktikoje? Išanalizavus įvairių autorių suformuotus ...

 15. Izvajanje prostorskih analiz s pomočjo Python skript v Linux OS

  Mangafić, Alen

  2015-01-01

  Strojna in programska oprema sta temeljni orodji za izvajanje različnih del na vseh področjih inženirstva. Tehnologije, ki jih lahko srečamo na trgu, danes še posebej ponujajo veliko več kot so včasih. Ko govorimo o komercialni tehnologiji GIS in inženirski strojni opremi, govorimo o zelo dragih izdelkih, ki ponujajo odličen zagon in podporo vsakemu podjetju, ki jih zna uporabljati. Poleg komercialnih izdelkov obstaja širok spekter odprtokodnih rešitev, ki ponujajo enako dobre ...

 16. Nuotolinis mokymas(is) bendrojo lavinimo mokykloje: situacijos ir poreikio analizė

  Barabanova, Irina

  2010-01-01

  Nacionalinės ir pasaulinės mokymo(si) sistemos išgyvena krizę: didėja atotrūkis tarp piliečių, turinčių galimybes įgyti kokybišką išsilavinimą ir jų neturinčių. Šiai problemai spręsti aktuali mokymo(si) visą gyvenimą sistemos plėtra. Lietuvoje sukurta valstybės švietimo strategija 2003–2012 metams, jos esmė – išplėtoti socialiai teisingą, visiems prieinamą švietimo sistemą, sudarančią sąlygas visuomenei mokytis visą gyvenimą. Viena tokio mokymo(si) formų – nuotolinis mokymas(is), grindžiamas...

 17. Zpracování vybraných částí techniky a metodiky paralelních oblouků formou DVD \\\\

  PAZDÍRKOVÁ, Petra

  2009-01-01

  The aim of this diploma thesis is to facilitate better knowledge both in a written form and by an instructional video record to those who have not become familiar with this popular winter sport with a long tradition yet. The thesis includes a brief history introduction and explains equipment and safety rules. It provides general ski exercises for beginners and thus prepares them for learning of basic ski skills. Games are included as a mean of better acquirements and enjoyment. They are follo...

 18. Analýza rizik bezpečnosti informačních systémů – volba metodiky

  Pokorný, David

  2011-01-01

  The bachelor thesis focuses on information systems security risk analysis, which is for better comprehension of the relations linked with organisations management systems, and introduces theoretical base of the risk analysis. Main part of the thesis is the description of three methodologies used in practice by smaller organizations, including description of standards, which are bases for the methodologies. Procedures and software tools are then compared by specified criterions. Based on resul...

 19. Výběr metodiky řízení vývoje softwaru pro prostředí mikropodniku

  KULHÁNKOVÁ, Barbora

  2013-01-01

  Software development methodologies may be useful tool to coordinace software development. There are manymethodologies. They vary in many ways, but mostly in the size of enterprise and projects they are developed for. However, most of them targets to medium and large enterprises despite the fact that in department of software development, there is high rate of micro-enterprises. The goal of this work is to choose a methodology for software development in micro-enterprise. Furthermore, the meth...

 20. Projektové metodiky a psychologické aspekty řízení lidských zdrojů

  Svoboda, Jiří

  2006-01-01

  Although there is a growing influence of psychology and human resources in modern management, this area is being often neglected in theory and particularly in praxis of project management. This area offers a big potential for improvement of performance of project teams and increase of teamwork efficiency. Therefore this thesis is focused on human factor in project management and the opportunity for using psychology, especially the theory of motivation and teamwork. There were set more main go...

 1. Audit bezpečnosti procesů a informačních technologií podle open source metodiky

  Zrcek, Tomáš

  2013-01-01

  This thesis is focused on a process and technological security audit. First, the concept of this audit is described and then various approaches that deal with such issues are summarised. Furthermore, some criteria, that each process and technological security audit should meet, are set so that the result of an audit is of sufficient quality. Part of this thesis contains a procedure that states activities that are done before, during and after such audit. The main benefit of this thesis is an ...

 2. Porovnání metodiky chovu tropických a subtropických fytofágních plazů

  Mollerová, Petra

  2013-01-01

  This work is a compilation processing literature review on the breeding of selected species of phytophagous two lizards, as representatives of the tropical and subtropical zones podnebného. Compares methodology breeding green iguana Iguana iguana (Linnaeus, 1758) and the African lizard Uromastyx acanthinura BELL, 1825 and seeks to highlight the main differences that stem from different conditions in their habitat. The introductory chapter begins taxonomic classification of selected species...

 3. Metodiky řízení informatických procesů, srovnání, vliv na efektivitu podnikového IS/ICT

  Novák, Tomáš

  2009-01-01

  This diploma thesis engages with methodologies of managing processes in informatics. This thesis takes into account ITIL, COBIT and ITGPM frameworks considering primarily aspects of setting-up and ensuring SLAs of the services provided by informatics. The author of this thesis has chosen this topic with regards to his profession where as project manager has met typical problems related to the development as well as to the operation of information systems. The goal of this work is to find out ...

 4. Tvorba reportu CSR s využitím metodiky GRI: případová studie Siemens ČR

  Cacková, Silvie

  2015-01-01

  This Master´s Thesis is focused on reporting of Corporate Social Responsibility (CSR reporting). The purpose of this thesis is to create CSR report for company Siemens Czech Republic for the year 2014. Theoretical part is dedicated to introduce the concept of Corporate Social Responsibility and Stakeholder concept. The next part is focused on relation between CSR concept and CSR reporting, its benefits and trends. The last theoretical part introduces applicable standards regarding CSR reporti...

 5. Aplikace metodiky Kepner-Tregoe pro řízení rizik ve vybrané svatební agentuře

  Štědrová, Zlata

  2010-01-01

  This diploma thesis is about Kepner-Tregoe methodics which is targeting on Potential Problem (Opportunity) Analysis and its usage for organizing weddings. The goal of this diploma thesis is to apply this analysis in chosen wedding agency and to determine needed process of operative risk management. The output of this thesis is printed list of risks and opportunities including corrections for their elimination or decreasing/increasing if we talk about opportunities, how to proceed if potential...

 6. Návrh metodiky projektového řízení v reklamní agentuře

  Nedomlel, Jiří

  2012-01-01

  The thesis deals with project management in an advertising agency. It analyzes the current methodology of the agency project management, defines its weak points, and proposes a set of improvements to this methodology. This goal is achieved through analysis of the project management of the agency using the Theory of Constraints methodology and comparison with the methodologies and best practices of the project management in the industry. The first part describes the common project management m...

 7. Řízení IT projektů v praxi a obecně uznávané metodiky

  Matoušková, Soňa

  2013-01-01

  The objective of this diploma thesis is to design a proposal for managing projects in small and mid-sized companies that will be part of reference Model of Business Informatics MBI. MBI is a reference model for business IT, which is being developed by Department of Information Technologies at the University of Economics in Prague. MBI contains best practices in combination with theoretical background. The proposal includes prepared document templates ready to use in project management. This t...

 8. Features of method of employments on aerobics with the use of exercises of sporting orientation. [Osobennosti metodiki zaniatij po aerobike s ispol'zovaniem uprazhnenij sportivnoj napravlennosti

  Lulina N.V.; Zaharova L.V.

  2011-01-01

  The features of method of leadthrough of employments are considered on aerobics. 24 girls of the first course took part in an experiment. Directions are offered perfection of outside the time limit forms of employments. A basic orientation of employments is a capture from the different types of sport and increase of level of physical preparedness of girls motive actions. Is proposed method of employments on aerobics with the use of imitation exercises from the different types of sport. It is ...

 9. Features of method of employments on aerobics with the use of exercises of sporting orientation. [Osobennosti metodiki zaniatij po aerobike s ispol'zovaniem uprazhnenij sportivnoj napravlennosti

  Lulina N.V.

  2011-11-01

  Full Text Available The features of method of leadthrough of employments are considered on aerobics. 24 girls of the first course took part in an experiment. Directions are offered perfection of outside the time limit forms of employments. A basic orientation of employments is a capture from the different types of sport and increase of level of physical preparedness of girls motive actions. Is proposed method of employments on aerobics with the use of imitation exercises from the different types of sport. It is rotined that with imaginary objects in hands it is possible to execute different exercises: javelin-throwing or kernel, throws of ball etc. It is set that during a slow imitation individuality of loading is regulated the volitional capabilities of man. In this case protective reflexes do not allow to overstrain a muscle.

 10. O analiză a statisticilor utilizate în comunicările ştiintifice psihologice

  Marian Popa

  2009-01-01

  This article analyses the statistical procedures used in the proceedings of the one of the psychology conferences regularly organized in Romania. 111 papers in six branches of applied psychology were scrutinized. The analysis was structured on descriptive statistics (numerical and graphical), and inferential statistics (parametric and nonparametric). Was also pursued the extent to which papers complied with APA recommendations on the reporting of confidence limits and size effect. Results: 64...

 11. O analiză a statisticilor utilizate în comunicările ştiintifice psihologice

  Marian Popa

  2009-01-01

  Full Text Available This article analyses the statistical procedures used in the proceedings of the one of the psychology conferences regularly organized in Romania. 111 papers in six branches of applied psychology were scrutinized. The analysis was structured on descriptive statistics (numerical and graphical, and inferential statistics (parametric and nonparametric. Was also pursued the extent to which papers complied with APA recommendations on the reporting of confidence limits and size effect. Results: 64.9% of the papers reported statistical results. The sections with more statistical based papers are military psychology (85.7% and industrial-organizational psychology (84%. On the other hand, only 52.4% papers on educational psychology reported statistics procedures. The average of the reported samples was 190 subjects (minimum 10, maximum 1519. A percentage of 26.4% of works includes at least one statistical descriptive indicator, while 31.9% of works containing statistics, have no descriptive indicators. The graphics used are mostly bar and pie. Regarding inferential statistics, 47.2% of work contains at least one statistical test, and 36.1% have none statistical test. The most frequent utilized tests are Pearson r and t tests. It was recorded no single case of reporting effect sizes and confidence limits. Conclusions: The results allow us to appreciate that the papers presented at scientific events, most of them by young psychologists, contain a relative insufficiently matured statistical analysis, and often insufficient connected to the problem studied. We must appreciate, however, as positive the interest in empirical research and statistical analysis of results.

 12. Socialinė pagalba moksleiviams sprendžiant mokyklos lankomumo problemas: Lietuvos ir Lenkijos lankomumo lyginamoji analizė

  Savickaja, Aleksandra

  2007-01-01

  Kiekvienos tautos gyvenime be galo svarbi vieta tenka mokyklai, žmonių išsilavinimo lygiui. Išsilavinimas reikalingas ne tik asmenybės ugdymui, bet ir valstybės gerovei užtikrinti. Švietimas - tai veikla, kuria siekiama suteikti asmeniui visaverčio savarankiško gyvenimo pagrindus ir padėti jam nuolat tobulinti savo gebėjimus. Sėkmingam vaikų mokymuisi didelę įtaką daro teisingas auklėjimas, visapusis tėvų bei visuomenės rūpinamasis vaikais. Dažniausia tėvai nori, kad jų vaikai sėkmingai mokyt...

 13. Eglynų ir beržynų inventorizacijų rezultatų patikimumo analizė

  Memgaudas, Romas

  2006-01-01

  Research report on the reliability of results of Lithuanian forest inventories is given in the thesis. Aim of research – to estimate the reliability of the results of National forest inventory, Stand-wise forest inventory and forest inventory before cutting. Object of research – spruce and birch stands of Lithuanian forests. Methods of research – sampling, verification of statistical hypotheses and comparison of averages. Results of research – the reliability analysis of the results of Nation...

 14. E-agroverslo reiškinio analizė e-verslo transakcijų modelių pagrindu

  Tamulevičius, Mindaugas

  2014-01-01

  Tyrimo objektas: e-agroverslo reiškinys. Tyrimo tikslas: išnagrinėti e-agroverslo reiškinį teoriniu ir praktiniu aspektu. Uždaviniai: 1. Atskleisti e-verslo ir e-agroverslo teorinius aspektus. 2. Išanalizuoti e-agroverslo reiškinį empiriniu tyrimų metodu t.y. atlikti apklausą ir nustatyti faktinę e-agroverslo padėtį Lietuvoje. 3. Išnagrinėti e-agroverslo reiškinį kiekvieno iš transakcijų modelių pagrindu ir pagrįsti internetinių technologijų taikymo transakcijose privalumus...

 15. Maisto grandinės valstybinės kontrolės efektyvumo analizė

  Narijauskienė, Inesa

  2008-01-01

  Baigiamojo darbo tikslas buvo išanalizuoti Vilkaviškio rajono maisto tvarkymo subjektų (toliau – Įmonės) valstybinės kontrolės efektyvumą ir nustatyti jų tikrinimo dažnumą atsižvelgiant į rizikos laipsnį, maisto saugos ir kokybės sąvokas bei jas kuriančių veiksnių visumą. Supažindinti su Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos veikla, užtikrinant maisto saugą ir kokybę teisiniais reglamentais, maisto produktų saugos valdymo ir maisto technologijos ypatumais. Šiame darbe sieki...

 16. Naujų darbuotojų socializacijos proceso tobulinimo poreikis (2 organizacijų lyginamoji analizė)

  Zemleckienė, Eivyda

  2014-01-01

  Magistro baigiamajame darbe išanalizuotas naujų darbuotojų socializacijos procesas privačioje ir viešojo sektoriaus organizacijose. Darbe nagrinėjama socializacijos samprata, vertinami socializacijos procesai organizacijoje ir socializacijos etapai bei aplinkos veiksniai, turinys įtakos naujų darbuotojų socializacijos procesui: kolektyvinio valdymo ir organizacinės kultūros formavimo svarba, mentoriaus įtaka, valdymo stiliaus reikšmė. Aptariamos socializacijos taktikų organizacijoje naudojimo...

 17. Europos Sąjungos piliečių pasitikėjimo Europos Parlamentu ir Komisija analizė

  Dulevičiūtė Kavaliauskienė, Aušra

  2007-01-01

  The study aims to analyze the reliance in different EU institutions - the Parliament and the Commission - of 25 member countries citizens. The reliance in institutions can be defined as a belief found in society, that institution answers citizens’ expectations. The reliance in the Community and policy it implements differs from the desirable. Citizens expect active, public, transparent Community, in which could be felt tangible results of policy, based on cooperation, compromises and t...

 18. Kvartalo/objekto aprūpinimo šilumine energija variantų analizė

  Pladas, Karolis

  2014-01-01

  Magistro baigiamajame darbe aptariamas Lietuvos ir Europos Sąjungos šalių energetikos sektorius. Apžvelgiamos direktyvos, strategijos, plėtros planai bei teisės aktai skirti energetikos plėtojimui šalyje. Tiriamuoju objektu pasirenkama Trakų Vokės katilinė, kuri aprūpina šiluma kvartalą degindama gamtines dujas vandens šildymo katiluose. Šiame darbe yra nagrinėjamos penkios alternatyvos: kogeneratorius ir dujiniai katilai, kogeneratorius su akumuliacine talpa ir dujiniais katilais, kogenerato...

 19. Radviliškio miesto aprūpinimo šiluma galimybių analizė

  Tamošiūnaitė, Jurgita

  2006-01-01

  Nowadays the majority of the companies stocking services of central heats face to the necessity to modernize the sources of the heat generation. In this Master’s Work there are analysing “Radviliškio šiluma” companies feeding the heat, boiler – houses in Radviliškis, the opportunities of the investments in order to reduce the prime cost of feeding the heat in their heat system. There are analyzing these alternatives: the basic variant, the peat burning, the cogeneration installing, and the op...

 20. Darbuotojo ir savarankiškai dirbančio asmens teisinio statuso lyginamoji analizė

  Kačinskas, Silvijus

  2014-01-01

  Šiame magistriniame darbe yra lyginamas darbuotojo ir savarankiškai dirbančio asmens teisinis statusas. Darbuotojai ir savarankiškai dirbantys asmenys yra užimti gyventojai. Darbuotojams yra artimi valstybės tarnautojai (tiek plačiąja, tiek ir siaurąją prasme), nes visa ši grupė asmenų priskiriami prie samdomų asmenų. Prie savarankiškai dirbančių asmenų priskiriami individualių įmonių savininkai, tikrųjų ūkinių bendrijų bei komanditinių ūkinių bendrijų tikrieji nariai, stambesnių ūkių ūkinink...

 1. Genetiškai modifikuotų maisto produktų ženklinimo tvarkos analizė

  Jonaitienė, Reda

  2008-01-01

  Šiandieniniame globalizacijos amžiuje mokslo pasiekimai tiesiogine ar netiesiogine prasme paliečia kiekvieną iš mūsų. Vis sparčiau besiplečianti genetiškai modifikuotų maisto produktų rinka kelia naujus iššūkius tokių maisto produktų gamintojams, pardavėjams ir vartotojams. Kol nėra vieningos nuomonės, ar tokius produktus saugu vartoti, kiekvienas pirkėjas turi teisę gauti aiškią, lengvai prieinamą informaciją apie maisto produktų sudėtyje esančius GMO. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas...

 2. Požiūris į žmogų su proto negalia: lyginamoji analizė

  Jašinauskaitė, Kristina

  2007-01-01

  Summary After its Independence, Lithuania has witnessed to a considerable number of positive changes in the sphere of integration of the disabled. Still, the current situation of the disabled in Lithuania could be called paradoxical. It has reached a critical point and demands radical solutions. On the one hand, the attention and tolerance of the society towards the disabled have been augmenting; on the other hand, the care for the disabled is becoming declaratory. The main and the greates...

 3. E.Veličkos ir V.Krakauskaitės muzikos vadovelių lyginamoji analizė

  Naujikaitė, Elinga

  2006-01-01

  Music – one of universal lessons, because includes rational, emotional, logic and intuition. Music subject elementary education main goals: nurture kids musicality, form creativity and emotional personality. Of course musical education in elementary school is not possible without appropriate music course book. Music course book matter forms main music culture, forms aesthetic taste, harmony sense, induces art creativity and expression. Together gives knowledge about own and worlds nations ...

 4. Internetinio marketingo elementų analizė Lietuvos turizmo info rmacijos centrų pavyzdžiu

  Bivainienė, Lina; Dauginaitė, Živilė

  2008-01-01

  Straipsnyje aktualizuojama internetinio marketingo sąvoka, aptariami internetinio marketingo elementai. Mokslininkai (Kotler, Keller, 2007 ir kt.) pabrėžia, kad internetas marketingo specialistams suteikia didesnes dialogo ir individualizacijos galimybes. Įmonėms tai reiškia santykių pradžią ir bendravimą su dar didesnėmis vartotojų grupėmis. Straipsnio tikslas – išanalizuoti internetinio marketingo elementus Lietuvos (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio) turizmo informacijos centr...

 5. Ryšių su visuomene ir socialinės žiniasklaidos santykio analizė

  Mackevičiūtė, Miglė

  2014-01-01

  Magistro darbo objektas – ryšių su visuomene ir socialinės žiniasklaidos santykis. Darbo tikslas – išanalizuoti ryšių su visuomene ir socialinės žiniasklaidos santykį bei aptarti ryšių su visuomene veiklos perspektyvas. Remiantis keturių metų patirtimi ryšių su visuomene srityje, analizuojant mokslinę literatūrą ir tyrimo rezultatus prieita prie išvados, jog socialinė žiniasklaida atveria naujas galimybes ryšių su visuomene veiklai ir pretenduoja tapti dominuojančia ryšių su visuomene veikla....

 6. Komunikacijos priemonių analizė tarptautinių verslo partnerysčių efektyvumo vertinime

  Raubaitė, Asta

  2009-01-01

  Darbo objektas – komunikacijos priemonės, galinčios turėti įtakos tarptautinių verslo partnerysčių efektyvumui. Darbo tikslas yra išanalizuoti organizacijų naudojamas komunikacijos priemones ir tai, kaip šios priemonės įtakoja tarptautinių verslo partnerysčių efektyvumą. Darbo uždaviniai: aprašyti tarptautinių verslo partnerysčių formas; įvertinti komunikacijos procesus, jų svarbą kiekvienoje iš partnerystės formų; išanalizuoti galimas komunikacijos priemones, kurios skatintų efektyvų organiz...

 7. Atsiskaitymų su tiekėjais ir pirkėjais apskaita ir analizė

  Šuliauskaitė, Eglė

  2005-01-01

  Research subject: the accounting and analysis of suppliers and customers payments. Research aim: to analyse theory and practice of suppliers and customers payments accounting and analysis and to adduce some suggestions for the accounting of payments edification with the customers and suppliers. Research objectives: 1) to explore and evaluate the method of suppliers and customers payments accounting and analysis; 2) to colect information about the orde of suppliers and customers payments accou...

 8. Pasitenkinimas darbu ir jį įtakojančių veiksnių analizė

  Wolyniec, Dala

  2009-01-01

  Norint pagerinti turizmo industrijos žmogiškuosius išteklius, būtina didinti darbuotojų lojalumą, motyvaciją, įsipareigojimą ir tuo pačiu pasitenkinimą darbu, nes vis labiau pripažįstama, kad entuziastingi ir atsidavę darbuotojai prisideda ne tik prie organizacijos produktyvumo didinimo, bet taip pat klientų pasitenkinimo ir išlaikymo, pelningumo ir ilgalaikės suinteresuotųjų vertės gerinimo. Todėl labai svarbu žinoti, kokie veiksniai įtakoja darbuotojų lojalumą, motyvaciją ir pasitenkinimą d...

 9. Laikinojoje globoje gyvenusių jaunuolių socialinių ryšių analizė

  Milkauskaitė, Janina

  2009-01-01

  Jaunuoliams netekusiems tėvų globos turimi socialiniai santykiai ir jų kokybė yra svarbus išorinės paramos šaltinis. Pozityvūs ir konstruktyvūs bendravimo įgūdžiai, gebėjimas užmegzti ir palaikyti ilgalaikius socialinius ryšius yra viena iš sėkmingos adaptacijos visuomenėje prielaidų. Daug vaikų, patenkančių į globos institucijas, stokoja konstruktyvių socialinių įgūdžių. Prieraišumo sutrikimai vaikystėje bei kitos emocinės problemos sąlygoja nesugebėjimą užmegzti ilgalaikių, emocinį pasitenk...

 10. Management și leadership în sectorul public. O analiză comparativă a conceptelor

  Călin HINŢEA

  2010-10-01

  Full Text Available Public administration in Romania has come a long way compared to the beginning of the 90’s and important reforms have significantly changed the administrative system. Although at formal level concepts like management and leadership have been taken into account in the reform process they still have problems in being implemented as functioning elements of everyday administrative life. The current paper is focused on these two major concepts used both in theory and in practice in the field of public administration: management and leadership. Both of them are analyzed, but with a focus on leadership, especially on what differentiates leadership from management and respectively leaders from managers. The aim is to create a clear picture regarding the relation between the two, with common elements and specific differences that will help understanding their importance for a modern administrative system.

 11. Klaipėdos senamiesčio erdvių percepcinės analizės tyrimas

  Baumilaitė, Ieva

  2010-01-01

  KLAIPĖDOS SENAMIESČIO ERDVIŲ PERCEPCINĖS ANALIZĖS TYRIMAS IEVA BAUMILAITĖ SANTRAUKA Percepcija [lot. perceptio – suvokimas] – “visuma psichinių procesų, kurių dėka, daiktams ar reiškiniams veikiant jutimo organus, susidaro suvokinys (perceptas) – adekvatus ir kartu subjektyvus dirgiklių vaizdas” (LTE, 1983). Darbo tikslas – nustatyti Klaipėdos senamiesčio erdvių potencialą senamiesčio regeneracijos, revalorizacijos darbams. Darbo uždaviniai: 1) išaiškinti erdvės sampratą, klasifikaciją; 2) iš...

 12. Aukštosios mokyklos akademinės etikos principų ir vertybių analizė

  Benetienė, Inga; Paužuolienė, Jurgita

  2012-01-01

  Straipsnyje analizuojami akademinės etikos principai ir vertybės, reguliuojantys profesinę dėstytojų ir studentų mokymosi veiklą. Aptariamos ne tik bendrosios etikos normos, bet ir tokios akademinės vertybės, kaip sąžiningumas, akademinė atsakomybė, teisingumas ir pagarba. Remiantis moksline literatūra, išanalizuoti etikos principai, grįsti vertybėmis. Akcentuojama tai, kad realią etinę situaciją formuoja kolegų tarpusavio santykiai, ir tai, kad dėstytojų bei studentų veikloje turi būti svarb...

 13. Pagyvenusių ir senų žmonių gerovės analizė ir perpekektyvos

  Žiurkelytė, Jurgita

  2006-01-01

  Magistrinio darbo problema – ne tik Lietuvai, bet ir visam pasauliui būdingas demografinis gyventojų senėjimas. Senstanti visuomenė susiduria su tokiomis problemomis, kaip pagyvenusių ir senų žmonių sveikatos apsauga, pagalbos teikimas, jų išstūmimo iš darbo rinkos didėjimas bei pačios visuomenės neigiamas požiūris. Magistriniame darbe siekiama įvertinti individualius žmonių poreikius senatvėje, išsiaiškinti gerovės senatvėje sąlygas bei nustatyti šių sąlygų tendencijas ir kryp...

 14. Vaistinės juozažolės (Hyssopus officinalis L.) eterinio aliejaus analizė

  Bimbiraitė, Kristina

  2008-01-01

  Vaistinėje juozažolėje kaupiasi eterinis aliejus (iki 1,0 %), kurio pagrindiniai junginiai – pinokamfonas (30,0-45,0 %), pinenas, cineolis, kamfenas ir kt.; raugai, kartumynai, flavonoidai, dervos, pigmentai [1]. Tiriamo objekto vaistinė žaliava: vaistinės juozažolės žolė – Hyssopi herba – paruošta VDU Kauno Botanikos sode, 2007 metais. Išdžiovinta skirtingo intensyvumo ventiliacija 2007 metų vasarą, Lietuvos Žemės Ūkio Universiteto šilumos ir biotechnologijų inžinerijos katedroje, žemės ...

 15. Lietuvos ikimokyklinių įstaigų sistemos plėtros politikos analizė

  Stašionytė, Agnė

  2010-01-01

  „Šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas“. Daug valstybių greitai reaguoja į pakitusią šeimos padėtį, dėl to kylančias demografines, socialines ir ūkines problemas. Ilgą laiką visuomenėje vyravo konservatyvusis požiūris į moteris, buvo laikomasi patriarchalinio šeimos modelio, kada moters pagrindinė pareiga buvo auginti vaikus, tuomet dar nebuvo plėtojami darbo ir šeimos derinimo modeliai. Vėliau tobulėjant visuomenei, buvo pradėti modernizuoti šeimos politikos principai, atsirado šeimos ...

 16. Otaku Kultūros Tapatumo Formavimas: Šiaulių Klubo "Yorokonde" Atvejo Analizė

  Visockis, Edvinas

  2014-01-01

  Bakalauro baigiamajame darbe nagrinėjamas otaku kultūros tapatumo formavimas Šiaulių Japonijos kultūros entuziastų klube „Yorokonde“. Darbą sudaro dvi dalys: teorinė ir praktinė. Teorinėje dalyje analizuojamos įvairių autorių tapatumo teorijos, kalbančios apie savikonstrukciją ar socialiai sukonstruojamą asmenį. Taip pat nagrinėjami skirtingi požiūriai į popkultūrą. Empirinėje dalyje rekonstruojama Japonijos kultūros plitimo chronologija, aiškinamasi otaku sąvokos problematika ir reikšmė. Ana...

 17. Mezhdunarodnoe nauchnoe sotrudnichestvo v Baltijskom regione: naukometricheskij analiz [International research cooperation in the Baltic region: a scientometric analysis

  Kuznetsova Tatyana

  2012-01-01

  Full Text Available This article examines the processes of international research cooperation in the Baltic Sea region. It focuses on research works published in the leading periodicals in 1993—2012. The empirical material is collected from the world’s largest abstract and citation database, SciVerse Scopus, which makes it possible to evaluate macroindicators at the national and global levels as well as the contribution of scholars to the global progress. The article also offers an assessment of the efficiency of research activities in the Baltic Sea region countries. It is based on a number of scientometric indicators that reflect the performance of universities in terms of research journal publications and the development of research cooperation in the field of Baltic studies. The authors consider the dynamics of research contribution and academic cooperation in the Baltic Sea countries in four leading fields — i. e. agricultural and biological sciences, Earth sciences, ecology and social sciences presented in the SciVerse Scopus scientometric database. The article provides a map of research cooperation in the Baltic Sea region.

 18. Thermodynamic analysis of cycles with thermo-chemical regeneration of heat. Termodinamicheskiy analiz tsiklov s termodinamicheskoy vegeneratsiyey tepla

  Nosach, V.G.; Danilov, L.L.; Krivokon' , A.A.

  1981-01-01

  The theoretical studies of the possibility of using thermal chemical regeneration of heat to reduce irreversible losses in the thermodynamic cycle during combustion of organic fuels are presented. By using exergetic analysis we determined the value of the decrease of irreversible losses. The thermo-chemical mixed conversion of fuels was examined for which combustion products in special converters enter into endothermic reactions with the starting fuel. The heat energy required for conversion is drawn off directly during the cycle. For all types of organic fuels the temperature level for completing the reactions of conversion corresponds to the low-potential heat, which is irreversibly lost during the cycle without conversion. Results of the tests are of interest for projects related to increasing efficiency of MHD electric generating plants using the open cycle with solid fuel.

 19. Veiksniai, lemiantys paauglių muzikos mokymosi motyvaciją miesto ir rajono muzikos mokyklose: lyginamoji analizė

  Dobrovolskis, Andrius

  2011-01-01

  Darbe aptariami paauglių muzikos mokymosi motyvaciją lemiantys veiksniai, jų įtaka miesto ir rajono muzikos mokyklose. Baigiamojo darbo tikslas - atskleisti veiksnius, lemiančius muzikos mokymosi motyvaciją miesto ir rajono muzikos mokyklose. Darbo tikslui pasiekti buvo iškelti šie uždaviniai: 1) pristatyti ir apžvelgti muzikos mokymosi motyvacijos sampratą; 2) apibūdinti paauglių muzikinio ugdymo problemas; 3) išskirti muzikos mokymosi veiksnius, turinčius įtakos miesto ir rajono mokinių ...

 20. Socialinių paslaugų vadybininkų gebėjimų analizė

  Motužytė, Irma; Ruškus, Jonas

  2008-01-01

  Straipsnyje analizuojami ir apibendrinami vadybiniai gebėjimai, reikalingi socialinių paslaugų vadybininkams. Tyrimo problema akcentuoja, jog neretai socialiniams darbuotojams tenka dirbti ne tiesioginį socialinį darbą, o vadovauti socialines paslaugas teikiančioms organizacijoms. Kad galėtų efektyviai atlikti šį vaidmenį, jiems reikalingos vadybinės kompetencijos. Kokybinio tyrimo rezultatai atskleidė, kad viena gebėjimų grupių, reikalingų socialinių paslaugų vadybininkams – žmogiškųjų ištekli...

 1. Talep Şokları: Türk Turizm Sektörü İçin Bir Analiz

  BOZKURT, Kurtuluş; Ozan BAHAR

  2015-01-01

  The aim of the study is to analyze the effects of demand shocks in Turkish tourism sector. In this context, a panel data set has been executed of the time period including from 1991 to 2010 which has been gathered from the tourism statistics database of the ministry of Culture and Tourism of The Republic of Turkey and panel unit root analysis established. By determining the panel unit root analysis; the effects of demand shocks have been taken into investigation whether they are permanent or ...

 2. Nepilnamečių nusikalstamumo kriminologinė analizė Telšių rajone

  Popovič, Diana

  2011-01-01

  Nepilnamečių nusikalstamumas Telšių rajone yra aktualus tuo, kad moksliškai nepilnamečių nusikalstamumas Telšių rajone nebuvo nagrinėtas, taip pat, nėra atskirų darbų, kuriuose būtų ištirtas šio geografinio regiono nepilnamečių nusikalstamumo priežastingumas, paplitimas ir kiti kriminologiniai aspektai. Tyrimo objektas – nepilnamečių nusikalstamumas Telšių rajone. Problema - kiekvieno šalies rajono nusikalstamumo lygis, jo kriminologinė sudėtis, aktualus ir opus klausimas. Nepilnamečių nusika...

 3. Informacijos valdymo metodų analizė ir sprendimas informacijos paieškai naudojant ontologijas

  Nekroševičius, Marijonas

  2009-01-01

  Šiuo metu informacija yra sukaupta paskirstytuose šaltiniuose, kurie kaip saugojimo priemonę naudoja duomenų bazes. Šios bazės yra skirtingų tipų. Vartotojo tikslas yra naudoti keletą nepriklausomų informacijos šaltinių kaip vieną. Dėl savo nepriklausomumo nuo DBVS ir platformos tipo, XML tapo ypatingai naudingas atviroms susisiekiančioms sistemoms, kuomet duomenys apsikeičiami tarp paskirstytų duomenų šaltinių. Šiame darbe pateikiamas ontologijų, kaip dalykinės srities apibrėžimo informacijo...

 4. Monitoring a ověření metodiky hodnocení nekrózy jasanů způsobené patogenem Chalara fraxinea na vybraných územích

  Prouza, Michal

  2015-01-01

  Bachelor thesis deals with ash dieback, caused by fungus pathogen Hymenoscyphus fraxineus. This is a summary of the available knowledge in literature concerning the problematic of the disease. Research activities were focused on editing and verification of methodology to assess the extent of damage of ash trees health status. Creation of application part of the methodology, in terms of forest management measures, which should contribute to a more efficient cultivation of ash. Trees were the a...

 5. Výběr a návrh použití metodiky řízení projektů v malé IT společnosti

  Strnad, Marek

  2013-01-01

  The thesis focuses on the selection and design of using project management methodology in a small IT company. The company develops enterprise software and deals with many problems that lead to frequent failure to comply with deadlines and cost overruns on projects. The theoretical part deals with the analysis of a range of approaches and "best practices" for implementation of the project management methodology into the organization. The analysis of these materials is then the basis for creati...

 6. Optimalizace metodiky a nástrojů pro řízení a koordinaci projektů v malé IT společnosti

  Weigel, Tomáš

  2010-01-01

  The thesis focuses on optimisation of project management methodology and tools in a small company, engaged in development of enterprise software. The company is facing major challenges, resulting in frequent failure to comply with projects deadlines and costs. The introductory theoretical part presents some possible approaches to solving these problems. These are based primarily on the most popular methodologies and research of various authors. There are three objectives in the practical part...

 7. Návrh metodiky pro zavedení systému správy mobilních zařízení v prostředí BYOD

  Andraščík, Jan

  2012-01-01

  This master thesis is focused on topic of using mobile devices in work environment of enterprises, specifically on using mobile devices owned by employees. The thesis is divided into two parts. First part of the thesis describes benefits and risks of using mobile devices in enterprises while allowing usage of mobile devices owned by employees and compares individual mobile platforms in terms of security. Also there is a comparison of individual mobile devices management solutions in terms of ...

 8. Analýza ekonomických přínosů greenways a dálkových tras na základě metodiky EU

  Libusová, Anna

  2010-01-01

  Cycle tourism presents for the Czech Republic an opportunity to address new touristic segment of relative higher purchasing power and attract tourists to regions. Cycle tourism presents also opportunity for economic growth in rural, often less developed, areas. It is one of the most popular sorte of sustainable tourism, which doesn't harm the enviroment. However, there are still reservers in the cycling infrastructure of the Czech Republic. The obstacles of getting investments for its develop...

 9. Videoprogram metodiky nácviku techniky běhu s důrazem na speciální běžecká cvičení

  PEJCHAR, Jaroslav

  2008-01-01

  The bachelor thesis deals with the methodology of training of running skill whereas the theoretic part desribes mainly the correct running skill during endurance runs or short sprints, the detailed process of a crouch start and also special running excercises leading to an improvement of running skill and strenghtening of legs and other methods for a development of speed and endurance. Further the thesis defines general issues concerning running, basic terms and runner equipment. Integral par...

 10. Návrh metodiky projektového řízení pro činnost Studentského klubu projektového řízení na VŠE v Praze

  Borský, Jan

  2012-01-01

  The goal of this master's thesis is to design a concept of a project management methodology for Student club of project management at the University of Economics, Prague. The theoretical part introduces project management and its principles. The methodological part focuses on methodologies and activities in project management. In the practical part, the author proposes a methodology for the use of Student club of project management. The proposal makes use of kanban board principles. This meth...

 11. Gyventojų senėjimo socialinės ekonominės pasekmės: Lietuvos atvejo analizė

  Alicka, Joana

  2008-01-01

  Gyventojų senėjimas yra laikomas svarbiu žmonijos laimėjimu. Nors, gyventojų senėjimas yra sveikintinas reiškinys, tuo pat metu jis yra ir sudėtingas, sukeliantis įvairių socialinių ir ekonominių pasekmių. Lietuvoje gyventojų amžiaus ilgėjimas fiksuotas kartu su gimstamumo mažėjimu, praeitame dešimtmetyje. Šie pokyčiai lėmė pagyvenusių žmonių dalies didėjimą, t.y. visuomenės demografinį senėjimą. Dėl ko, būtina peržiūrėti ir naujiems poreikiams pritaikyti turimus visuomenės išteklius, pirmiau...

 12. Lietuvos ir Europos Sąjungos socialinių – ekonominių modelių lyginamoji analizė: darbo rinkos reguliavimas

  Gliosaitė, Kristina

  2007-01-01

  Pastarąjį dešimtmetį dėl vis didėjančio globalizacijos tempo vienu iš aktualiausių debatų ekonomikos srityje tapo konkurencingumas. Jis dažnai siejamas su valstybių ekonominio potencialo vystymu, kurį įtakoja ne tik atskiros ekonomikos šakos ar įmonės, tačiau ir valstybinis sektorius, pasitelkdamas reguliacinę politiką. Ji sukuria tam tikrą veikimo rėmą – nustato privačių veikėjų elgesio taisykles, ir tokiu būdu įtakoja atskirų rinkų, tokių kaip prekių, kapitalo, darbo jėgos funkcionavimą bei...

 13. Duomenų analizės metodų taikymas klientų ir darbuotojų ryšių valdymui

  Butkienė, Orinta

  2007-01-01

  Data mining algorithms allow to analyze large amount of information and the results of analysis help to make efficient decisions. The application of data mining algorithms in the system of client and employee relationship management (CRM) is under consideration. Decision trees and association rules algorithms are included into the processes of existing system; they are used to generate the proposals and to apply discounts for clients, also to add supplements to salary and to assign the tasks ...

 14. Duomenų bazių reinžinerijos procesų analizė ir plėtra

  Putinas, Saulius

  2004-01-01

  In this work current database reengineering methods (automatic schema matching, iterative reengineering, butterfly, Chicken Little) are evaluated. Rules and principles of these methods were generalized and represented via algorithmic structures. Also it highlights main advantages and disadvantages of these reengineering techniques. New database reengineering method is proposed describing specific actions for each step during this process. Evaluation has shown that proposed method ensures the ...

 15. Vaistų reklamos taisyklių pažeidimų 2003 – 2005m. Lietuvos spaudoje analizė

  Didžiokaitė, Danutė

  2006-01-01

  In the Republic of Lithuania laws and Medicines advertising instructions regulate advertising of medicines. State medicines control agency (SMCA) Drug information and monitoring division is responsible for the control of medicines promotion. More attention is paid for the control of advertising of medicinal products, which are available on medical prescription only, and announced in the publications for the health specialists. Register of publications for health specialists is compiled by SMC...

 16. Kineziterapijos poveikis išsėtine skleroze sergančiųjų pusiausvyrai ir eisenai: klinikinių tyrimų analizė

  Stunžinaitė, Eglė

  2013-01-01

  Tyrimo aktualumas: Daugumai sergančiųjų išsėtinė sklerozė diagnozuojama nuo 20 iki 50 metų ir moterys susega dažniau negu vyrai (National Multiple Sclerosis Society, 2005). Pusiausvyros sutrikimai ir griuvimai yra dažni ir negalią sukeliantys simptomai, sergantiems išsėtine skleroze (Prosperini et al., 2010). Hipotezė: Kineziterapijos procedūros gali pagerinti sergančiųjų išsėtine skleroze pusiausvyrą ir eiseną bei sumažinti griuvimų ir susižalojimų riziką. Tyrimo objektas: Kineziterapi...

 17. Aklųjų ir silpnaregių mokinių integruotas ugdymas: raidos ypatumų analizė

  Manukian, Daiva

  2007-01-01

  Aklųjų ir silpnaregių vaikų integruotas ugdymas yra, pirmiausia, barjerų tarp sveikų ir neįgalių vaikų laužymas, vienodų ugdimosi ir karjeros siekimo galimybių sudarymas. Iškelta hipotezė, kad Lietuvos Respublikoje yra pakankamai priimtų įstatymų bei poįstatyminių aktų kurie reglamentuoja sutrikusio regėjimo vaikų inkliuzyvųjį ugdymą ir sudaro teorines prielaidas sutrikusio regėjimo vaikų inkliuziviam ugdymui LR bendrojo lavinimo mokyklose, tačiau praktiškai daugelis mokyklų dar yra pr...

 18. Moterų vienuolynų reformos LDK XVIII a. II p.: dviejų atvejų analizė

  Janulevičiūtė, Justė

  2010-01-01

  Darbe analizuojamos Gardino brigičių ir Vilniaus Šv. Mykolo bernardinių vienuolynų reformos, kurios laikytinos ryškiausiais bandymais atnaujinti moterų vienuolinį gyvenimą LDK XVIII amžiuje. Gardino brigičių reforma kilo pačių vienuolių iniciatyva. Šia reforma buvo siekiama grįžti prie pirminės regulos ir ordino įkūrėjos dvasios. Vienuolyno abatė siekė reformuoti visų pirma dvasinį vienuolyno gyvenimą. Ji taip pat reikalavo griežtai laikytis neturto įžado, vienuolinės disciplinos ir klauzūros...

 19. Vyresniųjų klasių (9-12 kl.) mokinių karjeros valdymo kompetencijos ugdymas neformaliajame švietime (atvejo analizė)

  Marcinkutė, Aurelija

  2012-01-01

  Karjeros pasirinkimo ir valdymo temą nagrinėjo daug Lietuvos ir pasaulio mokslininkų, tačiau karjeros valdymo kompetencijos ugdymo prielaidos mokykliniame amžiuje nagrinėtos mažai. Pasaulis, kuriame formuojasi žmogaus profesinis kelias, nuolat keičiasi, o teorijos, idėjos ir pasirenkami būdai, kaip pasiekti sėkmingą karjerą, nuolat kinta. Todėl karjeros valdymo kompetencijų plėtojimas tampa aktualia tema. Šiandieninis darbo rinkos pasaulis ir darbo rinkos kaita bei socialiniai, technologiniai...

 20. Žemės sklypų kadastrinių matavimų analizė Panevėžio rajone

  Pilsudskytė, Laura

  2009-01-01

  Kadastriniai (geodeziniai) matavimai – veiksmai, kuriais identifikuojamas nekilnojamasis daiktas, atliekamas tikslus suformuotų žemės sklypų plotų nustatymas, parengiamas žemės sklypo planas, bei suformuojama ir parengiama nustatytos formos nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla. Straipsnyje analizuojami Panevėžio rajono sodininkų bendrijų sodų ir asmeninio ūkio žemės sklypų kadastro duomenų pokyčiai tarp Nekilnojamojo turto registre įregistruotų sklypų kadastro duomenų ir geodezinių mata...

 1. Krašto apsaugos sistemos personalo duomenų analizės ir kontrolės posistemė

  Gavėnavičius, Vytautas

  2006-01-01

  Successful factor of the performance of each company or organisation is a well and adequately organised management and record keeping of personnel. At present, the staff administrating the personnel records of the National defence system of Lithuania (hereinafter - NDS) for recording and analysis of personnel data users Baltpers information system for personnel account for NDS. The analysis carried out in the Master‘s paper proved that the data controls and functions implemented in Baltpers s...

 2. Įvairių dirvožemio drėgmės reguliavimo metodų analizė

  Garbačiauskas, Aurimas

  2006-01-01

  This biological preparation is not still investigated in Lithuania. That is why the purpose is to find out the influence of the biological preparation Agricol to fir seedings taken effect and for the distance of their development. Besides, to find out that influence this preparation has for regulation of dampness regime in soil. The article analyses damps regulation of soil using biologic preparation Agricol and it's influence for simple fir's seedings naturalization in the future development...

 3. Viešojo administravimo institucijų vykdomos socialinės reklamos pavyzdžių analizė

  Toleikienė, Rita; Karpinaitė, Kristina

  2008-01-01

  Šiame darbe siekiama socialinę reklamą pristatyti kaip vieną iš Lietuvos viešojo administravimo institucijų komunikacijos su visuomene priemonių, naudojamą socialinėms problemoms Lietuvoje spręsti. „Viešojo administravimo institucijų vykdomos socialinės reklamos misija – atkreipti visuomenės dėmesį į pamirštas problemas. Socialinė reklama apeliuoja į žmogiškumą, ja stengiamasi paveikti žmonių jausmus taip stipriai, kad priverstų susimąstyti“ (Jokubauskas, 2003, 141). Socialinė reklama ne tik ...

 4. Soluționarea conflictelor prin mediere - Scurtă analiză a situației din România

  Christian Radu CHEREJI

  2005-10-01

  Full Text Available Alternative dispute resolution methods (ADR, although more than two decades old in northern-american and westerneuropean legal systems, are almost unknown in Romania. Only arbitration in comercial matters and mediation of labor conflicts are regulated by law and practice. The present article describes the efforts made by lawmakers to pass a bill of mediation as a non -judiciary method of conflict resolution, and offers an insight view on main aspects contained in the last project discussed these days in the Parliament.

 5. Geobacillus lituanicus DSM 15325T kolagenolizinės peptidazės U32.002 geno transkripcijos analizė bei klonavimas

  Jasilionis, Andrius

  2014-01-01

  Bendrąja prasme kolagenolizė - dalinė arba visiška konkretaus kolageno tipo molekulės proteolizė, vykstanti in vivo (fiziologinių ar patologinių procesų metu) ar in vitro. Vandens molekulė, kaip įprasta hidrolizės reakcijoms, būtinas antrasis kolagenolizės proceso substratas. Kolagenolizę katalizuoja kolagenoliziniu specifiškumu pasižyminčios peptidazės. Kolagenai -vieni svarbiausių baltymų tiek atliekamų funkcijų, tiek biotechnologinio panaudojimo atžvilgiais. Jų panaudojimas neįmanomas be k...

 6. Lygių galimybių neįgaliesiems studijuoti Lietuvos ir Anglijos aukštosiose mokyklose lyginamoji analizė

  Ruolytė, Rūta

  2014-01-01

  Lietuvoje pastaruoju metu daugėja neįgaliųjų studentų aukštosiose mokyklose. Nors įstatyminėje bazėje yra deklaruojamas aukštojo mokslo prieinamumas, studijuodami aukštojoje mokykloje neįgalieji studentai susiduria su tokiomis problemomis, kaip fizinės, būsto (bendrabučių), informacinės aplinkos (literatūra Brailio raštu, įgarsintos knygos ir t.t.) nepritaikymas, specialiųjų paslaugų nebuvimas, asistentų poreikis, neigiamas kai kurių akademinės bendruomenės narių požiūris ir kt. Anglijoje šio...

 7. Paslaugas teikiančių įmonių rėmimo priemonių veiksmingumo analizė

  Martinkienė, Jurgita; Župerkienė, Erika; Kneitaitė, Raimonda

  2008-01-01

  Straipsnyje analizuojamas viešbučio reklamos priemonių veiksmingumas, siekiama išsiaiškinti kokios viešbučių reklamos priemonės yra veiksmingiausios. Nustatytos analizuojamojo reklamos veiksmingumo priemonės: kaip kaina, asortimentas, geografinė vieta; orientacija į tikslinį segmentą. There is analyzed the efficiency of the hotel advertisement types with the purpose to clear which of advertisement types are most efficient for the hotels. The authors Engel, Warshaw, Kinnear, (1991) recommen...

 8. Tehnici de analiză privind influenţa utilizării armăturii zincate termic asupra durabilităţii betonului armat

  Carmen Dico

  2010-12-01

  Full Text Available The paper briefly presents the results of experimental research on the influence of using zinc hot dip galvanized rebar on the durability of reinforced concrete. For this purpose, the loss of adherence between the rebar and the concrete matrix was determined, as well as the reduction of resistance to splitting due to accelerated corrosion of samples of hot dip galvanized rebar vs. steel not protected against corrosion. Using electrochemical analysis techniques (chrono-amperometry, linear polarization, electrochemical impedance spectroscopy the kinetics and mechanism of the corrosion of the rebar in the reinforced concrete due to the action of chlorine ions was studied. The results prove a lower speed and better resistance to corrosion of yinc hot dip galvanized rebar, leading to an increased lifetime of reinforced concrete structures.

 9. Kauno miesto moksleivių burnos būklės ir odontologinės pagalbos analizė

  Milčiuvienė, Simona; Matulaitienė, Živilė; Narbutaitė, Julija; Vaitkevičienė, Vilija; Bendoraitienė, Eglė; Timofejeva, Iraida

  2006-01-01

  Dantų ėduonis plačiai paplitęs tarp Lietuvos vaikų (iki 98 proc.). Naudojant profilaktikos priemones, laiku tikrinant burnos būklę, kad būtų diagnozuota ir tinkamai gydoma ši liga, būtų galima išsaugoti burnos sveikatą, užtikrinti visavertę kramtymo funkciją. Tyrimo tikslas. Įvertinti Kauno miesto 7, 12 ir 15 metų moksleivių burnos būklę, teikiamos odontologinės pagalbos pobūdį, dantų plombų kokybę, sužinoti gydymo įstaigų vadovų požiūrį į teikiamas odontologines paslaugas vaikams. Tyrime...

 10. Papildai, kuriais prekiaujama Lietuvoje - atitiktis teisės aktų nuostatoms, vartotojų nuomonės analizė

  Prazarkevičiūtė, Virginija

  2014-01-01

  Darbo tikslas – įvertinti Lietuvos rinkoje parduodamų maisto papildų ženklinimo atitiktį teisės aktams bei vartotojų nuomonę apie maisto papildus. Rengiant darbą buvo iškelti uždaviniai: 1. Apibendrinti NMVRVI atliekamus maisto papildų tyrimus. 2. Išanalizuoti vartotojų žinias apie maisto papildus. Per darbo rašymo laikotarpį buvo vykdoma anoniminė, internetinė apklausa, kurios pagalba buvo norėta išsiaiškinti vartotojų žinias apie maisto papildus, bei kokią įtaką jų pasirinkimui turi sveikat...

 11. Analysis of Internal Audit Functioning in Poland – Empirical Research Findings Vidaus audito analizė ir būklė Lenkijoje – empirinio tyrimo rezultatai

  Edita Bielińska-Dusza

  2011-11-01

  Full Text Available The purpose of the article was to present the research conducted in com­panies, concerning the functioning of internal audit in Poland. During the research, the author identified a number of barriers reducing the efficiency of the cells of internal audit and audit as an instrument for company improvement. One also indi­cated areas which, from the point of view of internal audit efficiency as well as of the company functioning, should be improved.

  Straipsnio tikslas – pristatyti Lenkijos vidaus audito įmonių tyrimų rezultatus. Tyrimo metu buvo nus­tatytos pagrindinės vidaus audito kliūtys ir numatytos priemonės didinti vidaus audito įmonių bei vi­daus audito skyrių veiklos efektyvumą. Taip pat buvo nustatytos tobulintinos įmonių valdymo sritys, atsižvelgiant į vidaus audito rezultatus ir įmonių tikslus.

  Straipsnis anglų kalba

 12. Fizinių ir juridinių asmenų apmokestinimo netiesioginiais mokesčiais teisinė analizė

  Adomaitytė, Renata

  2007-01-01

  Indirect taxes are value added tax, excise and customs. Taxation on these taxes is different than on the other taxes, because indirect taxes are paid by the person who pays the cost of the good or service, but collected form the real taxpayers – natural and legal persons, which are determined in the legal acts. The taxation of natural and legal persons begins from the principles of taxation, which are the basis of taxation. The principles of taxation are distributed into two groups: theoretic...

 13. Cultură organizațională în România. O analiză a cercetărilor în domeniu

  Adrian HUDREA

  2015-12-01

  Full Text Available Organizational culture is a very important topic for both the organization management and the academic research. This paper tries to analyze the existing literature on organizational culture in Romania. The objective is to see how popular the topic is among Romanian researchers, which theoretical approaches and methodology they use and how similar the conclusions they reached are.

 14. Sosyal Ağlar ve E-Paylaşım: Kalitatif Bir Analiz / Social Media and Word of Mouse: A Qualitative Research

  OZTURK, Eda

  2015-01-01

  Word of mouth is one of the oldest form of advertising. The emergence of word of mouth advertising is fueled by the rise of internet. Internet is created a new channel for word of mouth advertising and social networks are one of them. But it’s stil a new phenomen and there are not much study done in this field. Therefore this study starts from the development of the practice and go through the features, components and types of word of mouth advertising focused on internet. In this research co...

 15. Teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo procesinė tvarka: lyginamoji analizė Lietuvos ir Vokietijos civilinio proceso įstatymuose

  Mitrulevičiūtė, Vaida

  2008-01-01

  Teisės kreiptis į teismą teisminės gynybos užtikrinimas yra vienas iš pagrindinių teisinės valstybės statusą patvirtinančių siekiamų tikslų. Magistro darbe teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos procesine teisine prasme, t. y. teisė pareikšti ieškinį (pareiškimą), analizuojama pasitelkiant lyginamąjį tyrimo metodą, įgalinantį palyginti atskirų valstybių - Lietuvos Respublikos (toliau – Lietuvos) ir Vokietijos Federacinės Respublikos (toliau –Vokietijos) - teisės kreiptis į teismą įgyvendin...

 16. Biologiškai aktyvių junginių chromatografinė analizė paprastojo rapontiko (Rhaponticum carthamoides (DC.)Iljin) ekstraktuose

  Frolova, Ana

  2009-01-01

  Paprastasis rapontikas (Rhaponticum carthamoides (DC.) Iljin) priklauso graižažiedžių šeimai, savaime augantis pietų Sibire [1]. Daugiametis žolinis augalas. Sinonimai: Leuzea carthamoides, Stemmacantha carthamoides, maralinė šaknis [2]. Paprastojo rapontiko ekstraktai pasižymi plačiu spektru teigiamo poveikio: pagerina miegą, apetitą, nuotaiką, fizinę ir psichinę būklę [3], druskų apytaką, virškinimą, stabdomas navikų vystymasis [4], stimuliuoja centrinę nervų, širdies ir kraujagyslių si...

 17. Eğitimde Özelleştirme Tartışmaları: Kavramsal Bir Analiz Disscussions on Privatization in Education: A conceptual Analysis

  Ramazan YİRCİ

  2013-09-01

  Full Text Available In 1980s, there were significant thought shifts in cultural, economical, social and political areas. These changes have raised the question if different applications can be used in education system. In addition to this, by transferring the state's commercial activities to the private sector, people started to discuss if it is possible to transfer educational activities to private sector. The purpose of this study is to handle the concept of privatization which has been widely used in various countries, to examine the relationship between privatization and financing education, to look through the examples of privatization of education in different countries. Education, whose input and output is human, is an important branch of service. Training well-equipped individuals will raise the welfare of society. Better training of individuals depends on effective performance of the schools within the education system. This study includes a general framework about the application of privatization in education in different countires, the place of state and private sector in financing education. Also it has opinions from supporters and opponents of privatization. Increasing the participation of private sector in education, which is one of the key issues in the society, may ease the burden on the state. The important point here is that operation of the private sector should not harm the social justice in the society and quality in the education sysytem. A great number of universities from America, United Kingdom, Japan, where private sector is very active in education, took place in the top 100 universities in the world. In the same top 100 universities list there is no university from Turkey. This fact shows the necessity of new reforms in Turkish education system. Privatization in education can be considered as an alternative way to solve the quality problems of our schools. 1980’li yıllar pek çok ülkede kültürel, ekonomik, sosyal yaşam ile politika alanında önemli düşünce değişimlerin meydana geldiği bir dönem olmuştur. Bu değişimler toplumun hayatında önemli bir yere sahip olan eğitim sisteminde de değişik uygulamaların uygulanıp uygulanamayacağı sorusunu gündeme getirmiştir. Bu çalışma ile ekonomi alanında pek çok ülkede yaygın bir şekilde kullanılan özelleştirme kavramını ele almak, eğitimde özelleştirme ve finansman ilişkisini incelemek, eğitimde özelleştirmenin dünyadaki örneklerine göz atmak amaçlanmıştır. Eğitim insana yatırım yapan ve çıktısı yine insan olan önemli bir hizmet koludur. Devletin iyi eğitimli bireyler yetiştirmesi toplumun kalkınmasını sağlayacaktır. Bireylerin iyi yetiştirilmesi işi eğitim sistemi içinde faaliyet gösteren okulların etkili performanslarına bağlıdır. Bu çalışmada eğitimde özelleştirme uygulamalarının değişik ülkelerde gerçekleşme biçimine, eğitimin finansmanında devletin ve özel sektörün konumuna, eğitimde özelleştirmeyi destekleyenlerin ve karşı çıkanların görüşlerine yer verilmiştir. Eğitim gibi önemli bir konuda özel sektörün etkinliğini artırması devletin yükünü hafifletebilir. Burada dikkat edilecek husus özel kesimin daha fazla eğitim alanında faaliyet göstermesini sağlarken, eğitim kalitesinden ödün vermeden, toplumdaki sosyal adalet duygusunu incitmeden adımlar atabilmektir. Dünyadaki en iyi yüz üniversite sıralamasında özelleştirme uygulamalarının büyük ölçüde uygulandığı Amerika, İngiltere, Japonya gibi ülkelerden pek çok üniversitenin bulunması dikkat çekici bir durumdur. Aynı listeye Türkiye’den hiçbir üniversitenin girememiş olması da eğitim sisteminin yapısında yeniden yapılanmanın ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda özelleştirme eğitimde ülkemiz okullarının yaşadığı nitelik sorununa alternatif bir çözüm yolu geliştirmeye yardımcı olabilir.

 18. Türkiye’de Cari Açığın Nedenleri, Finansman Kalitesi ve Sürdürülebilirliği: Ekonometrik Bir Analiz

  İsmet GÖÇER

  2013-01-01

  In recent years, Turkey's most important economic problem is high current account deficit. Current account deficit must be brought under control so as to maintain the macroeconomic balances and to ensure the sustainable economic growth. In this context, the analysis of the reasons, financing quality and sustainability of the current account deficit is of great importance. In this study, the reasons and financing quality of current account deficit in Turkey have been investigated via VAR metho...

 19. Gniuždomųjų gelžbetoninių konstrukcijų stiprinimo gelžbetoniniais apvalkalais analizė

  Saulius Pilkavičius

  2011-06-01

  Full Text Available Šiame straipsnyje analizuojamos dvi pasirinktos gniuždomųjų gelžbetoninių elementų, sustiprintų gelžbetoniniais apvalkalais, laikomosios galios skaičiavimo metodikos. Trumpai aprašomi laikomosios galios skaičiavimo metodikų algoritmai. Pateikiamos elementų laikomosios galios pagrindinės lygtys ir priklausomybės. Siekiant palyginti ir patikslinti laikomosios galios skaičiavimo metodikas, atlikti gniuždomųjų dispersiškai armuotų elementų, sustiprintų gelžbetoniniais apvalkalais, laikomosios galios eksperimentiniai tyrimai. Atliktas teorinių skaičiavimo rezultatų palyginimas su eksperimentinių tyrimų rezultatais. Trumpai aprašomi analizuotų skaičiavimo metodikų bei eksperimentinių tyrimų privalumai ir trūkumai. Remiantis gautomis skaičiavimo metodikų palyginimo ir eksperimentinių tyrimų išvadomis, pateikiama patobulinta laikomosios galios skaičiavimo metodika.Straipsnis lietuvių kalba

 20. Analiză critică a legii spitalelor din perspectiva calității de medic a directorului general

  Răzvan CHERECHEŞ

  2005-06-01

  Full Text Available This study is a critical analysis of some parts of the hospitals law - the 270 law from 18.06.2002, mainly the freedom of the general manager of hospitals to practice medicine in the same time. The case study, a questionaire applied in the Satu Mare County Hospital, shows clearly that the staff of the hospital ackowledges this double status of the general manager as damaging to the efficiency and competency of the services offered by the hospital.

 1. AB DnB Nord banko teikiamų paslaugų analizė ir plėtros galimybės

  Šliautarienė, Jurgita

  2008-01-01

  Magistro darbe nagrinėjamos AB DnB Nord banko teikiamos paslaugos, nustatomos banko plėtros galimybės. Remiantis Lietuvos ir užsienio autorių moksline literatūra, apžvelgiama bankininkystės raida, apibendrinama bankų veikla, išanalizuojamas pagrindinių bankų paslaugų organizavimas. Atliktas banko teikiamų paslaugų paklausos bei kokybės tyrimas, pasinaudojus anketine apklausa. Remiantis tyrimu, įvertinta AB DnB Nord banko teikiamų paslaugų kokybė, numatytos banko plėtros galimybės. Pasitvirtin...

 2. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo bendrojo lavinimo ir specialiojoje mokykloje lyginamoji analizė

  Grigorjevienė, Virginija

  2012-01-01

  Baigiamojo magistro darbo teorinėje dalyje buvo atskleisti SUP turinčių mokinių ugdymo integracijos procesai, ugdymo specialiojoje mokykloje ir integruoto ugdymo bendrojo lavinimo mokykloje bruožai bei individualizuotų programų taikymo specialiųjų poreikių vaikams taikymo teoriniai aspektai.Empirinėje darbo dalyje pateikiamas kiekybinis tyrimas, kuriuo metu respondentai įvertino įvairių SUP turinčių mokinių ugdymo formų (integruoto/inkliuzinio, bendrojo lavinimo mokykloje specialiojoje klasėj...

 3. Moksleivių destruktyvaus elgesio apraiškos pagrindinėje mokykloje: situacijos analizė ir sprendimo gairės

  Survilienė, Milda

  2005-01-01

  Destructive behavior is recurrent intentional, unprovoked, rude behavior, used by one child or a group of children in order to cause pain or torture to another child. It is common among school children and is a problem in today’s school. According to this research and some others, we think that school must seek to protect children from destructive behavior of their contemporaries, which may later grow into criminal nature and violence at home, and it may cause long term harm fo...

 4. Šiuolaikinių procesorių architektūrų tyrimas, našumo lyginamoji analizė

  Kislauskas, Nerijus

  2005-01-01

  The work deals with main aspects of computer efficiency increase. Object of investigation is a system consisting of processor, memory, other components and connecting links called buses. Rather different systems are used in modern world of information, so an interest arises to compare architectures of several producers. Comparison of systems is quite possible as the same architectural features bind them together: processor‘s clock speed, cache, memory, dual channel technology and others. To p...

 5. Matematinės analizės elementų dėstymas Lietuvos vidurinėje mokykloje po 1991 metų

  Martynova, Svetlana

  2005-01-01

  Minestery of Education of Lithuania, besides “Programme”, in 1994 offered for all schools methodical recommendations for educational process, named “General Educational Standards”. The process has influenced on citizens’ educational of Independent Lithuania. The Standards have allowed looking at subject in a new way. The topic of the given MA work “Teaching of mathematics analysis of elements in Lithuania since 1991”. Work goal is to clarify peculiarities of teaching of mathematics analysis o...

 6. Atvirojo kodo duomenų bazių serverių analizė aptarnavimo paslaugų teikimo valdymo sistemos pagrindu

  Jankevičius, Vytautas

  2006-01-01

  Jankevičius, Vytautas (2006). “Analysis of open source database servers using service management system”. MA Graduation Paper. Kaunas: Faculty of informatics, University of Kaunas Technology . 49 p. The graduation work object is to analyse the popular open source databases servers and determine which is the optimal for service management system. To complete the goal there were made such tasks: • Perform theoretical analysis of open source database servers • To determine similarities and diffe...

 7. Medicinos internetinių paslaugų ,realizuotų ASP.NET 2.0 terpėje, saugumo analizė

  Banaitis, Giedrius

  2005-01-01

  Today's healthcare computer systems rely upon a disparate collection of legacy services, all developed separately and independently for patient records, radiological images, scheduling, billing, and administration. The Web is based on a client-server model. It consists of a set of servers, known as Web servers, which receive one request at a time and respond to that request without preserving state information, and a set of clients, known as Web browsers, which make requests based on user inp...

 8. Lingvostilističnijat analiz v obučenieto na čuždestrannite studenti-bălgaristi

  Nisheva, Bozhana

  Brno: Jan Sojnek - Galium, 2015 - (Krejčí, P.), s. 129-136 ISBN 978-80-905336-6-0 Institutional support: RVO:68378017 Keywords : stylistics * linguistic-stylistical analysis * teaching of foreign language s * Bulgarian language Subject RIV: AI - Linguistics

 9. Ūkinės veiklos apribojimų II – III grupių miškuose ekonominė analizė

  Paliulienė, Sima

  2010-01-01

  Magistro darbe tiriama ūkinės veiklos apribojimų II – III grupių miškuose įtaka ekonominiams ūkinės veiklos rezultatams. Darbo objektas – II ir III grupių miškai bei juose taikomi ūkinės veiklos apribojimai. II miškų grupei priskiriami specialios paskirties miškai (ekosistemų apsaugos miškai ir rekreaciniai miškai), o III miškų grupei priklauso apsauginiai miškai. Darbo tikslas – atlikti ūkinės veiklos apribojimų II – III grupių miškuose įtakos ekonominiams ūkinės veiklos rezultatams a...

 10. Galvijų spongiforminės encefalopatijos ir virusinių ligų paplitimo, diagnostikos ir prevencijos retrospektyvi analizė Lietuvoje

  Milius, Jonas

  2006-01-01

  Assessment of occurrence and diagnostic methods of viral diseases in cattle – viral diarrhoea (BVD), infectious bovine rhinotracheitis (IBR), rabies, enzootic bovine leukosis (EBL), and spongiform encephalopathy (BSE) – was carried out for the first time in Lithuania. It was established that viruses of rabies, infectious rhinotraheitis and viral diarrhoea are most widespread in the country. It was determined that occurrence of rabies in cattle is parallel with the infection of wildlife with r...

 11. UAB "Rimi Lietuva" vartotojų lojalumas ir jį formuojančių veiksnių analizė

  Andrišiūnienė, Agnė

  2011-01-01

  Bakalauro baigiamajame darbe nagrinėjamas UAB „RIMI Lietuva“ vartotojų lojalumas ir jį formuojantys veiksniai. Darbe susikoncentruota į tokius probleminius klausimus: kas skatina vartotojus būti lojaliais, kas formuoja jų lojalumą, ką prekybos tinklas gali padaryti, siekdamas pritraukti vartotojus. Teorinėje darbo dalyje apibrėžiama vartotojų lojalumo samprata, analizuojami jo matavimo metodai, išskiriamos vartotojų lojalumo stadijos, pagrindiniai vartotojų lojalumą sąlygojantys veiksniai, įv...

 12. Audit informačního systému společnosti Terms a.s.

  Eremiáš, Karel

  2008-01-01

  Práce shrnuje problematiku auditu informačního systému a tyto poznatky následně využívá při provedení auditu informačního systému v reálné společnosti. Audit je prováděn pomocí metodiky COBIT a respektuje nejen požadavky metodiky kladené na audit ale i speciální požadavky, které stanovila organizace. Práce zároveň ověřuje použitelnost metodiky COBIT při provádění auditu v podmínkách středně velké české společnosti.

 13. Analýza procesu testování bezpečnostních prvků s airbagy v automobilech

  Uher, Daniel

  2012-01-01

  Práce se zabývá analýzou a návrhem metodiky procesu testování bezpečnostních prvků v automobilech. Work deal with analysis plus proposal methodists of the process testing safety components in cars. B

 14. Analýza potenciálních problémů a příležitostí ve vybrané eventové agentuře dle metodiky Kepner-Tregoe

  Kunčíková, Barbora

  2014-01-01

  This Bachelor Thesis deals with application of potential problem (opportunity) analysis during managing events. The methodology of two American sociologist -- Charles H. Kepner and Benjamin B. Tregoe- is being used for this purpose. The thesis is divided into two separate parts -- theoretical and practical one. The theory is focused on risk management, Kepner-Tregoe methodology and Event management. In the second part we apply this methodology inside the real events agency. The output of this...

 15. Vliv metodiky účtování a sestavování účetní závěrky na věcnou a formální adekvaci ukazatelů finanční analýzy

  KOMÁRKOVÁ, Ivana

  2007-01-01

  The target of my thesis is the examination of influence of accounting entries on formulation of financial analysis indicators, bond between indicators and evaluation of company financial situation. Financial situation is reviewed by means of ratio indicators, financial health indicators and pyramidal analysis. On the basis of results it is a rushing business. It is very sound business. Only in the year 2004 it records financial loss in an amount 357 million CZK due to extraordinary costs of c...

 16. Overcrowding in Italian Jails. A Quantitative Analysis of Foreigners (Supraaglomerarea în închisorile italiene. O analiză cantitativă asupra străinilor)

  Stefania GIRONE; Francesca De PALMA

  2013-01-01

  Victims of prison-overcrowding in Italy are part of a structural and systemic problem which is still struggling to find plausible solutions. When natives and foreigners are separately considered, the overcrowding phenomenon assumes a perspective that goes beyond the mere Italian attribute and, therefore, better focalises on the ones who, having the status of foreigner, are somehow in a weaker position in comparison with the native ones. As a matter of fact, the combination foreign prisoner...

 17. Genetiškai modifikuotus organizmus ir jų produktus reglamentuojančių teisinių aktų apžvalga ir analizė

  Mikšytė, Aušrinė

  2009-01-01

  SANTRAUKA Paskutiniais dešimtmečiais sparčiai vystantis naujiems progresyviems mokslams - genų inžinerijai ir biotechnologijai - atsivėrė galimybės bandyti spręsti žmonijos problemas įvairiose srityse(medicinoje, farmacijoje, maisto pramonėje, žemdirbystėje ir kt.). Genų inžinerijos dėka buvo pradėti kurti anksčiau gamtoje neegzistavę transgeniniai organizmai - šiandien vadinami genetiškai modifikuotais organizmais( GMO). Šiuolaikinės biotechnologijos pagalba žmogus gali keisti natūralias aug...

 18. Türkiye’de Girişimcilik ve Türk Girişimci Profili Üzerine Bir Analiz(Entrepreneurship in Turkey and An Analysis on Turkish Entrepreneur Profile)

  Sönmez, Asuman; Andaç TOKSOY

  2014-01-01

  Entrepreneurship and entrepreneurs are described as an exit from economic turmoil for the economies in whole world in respect of development of economies and decreasing unemployment problems. Increase in production and employment thanks to new entrepreneurs has great importance in respect of Turkish economy as well. Therefore in order to develop entrepreneurship culture and activities and creating new entrepreneurs for different sectors, both state and private institutions in Turkey have been...

 19. Genetiškai modifikuotų augalų paplitimo ir poveikio aplinkai analizė ir Lietuvos gyventojų požiūrio apžvalga

  Dževečkaitė, Neringa

  2009-01-01

  Genetiškai modifikuoti augalai kuriami siekiant sukurti naujas veisles, t.y pagerinti augalų technologines ir maistines savybes. Genų inžinerijos metodais sukurta tūkstančiai naujų veislių. Tai augalai atsparūs herbicidams ir insekticidams. Nors pirmieji komerciniai GM pasėliai užauginti 1994 metais (pomidorai), 1996 metai laikomi metais, kuomet GM pasėliai pradėti auginti plačiu mastu (1,66 milijono hektarų). Nuo tada GM pasėlių auginimas augo labai staigiai ir 2005 metais tokie pasėliai užė...

 20. Didelio ir mažo meistriškumo krepšininkių ir lengvaatlečių (moterų) sportinės veiklos motyvacijos lyginamoji analizė

  Akelaitytė, Kristina

  2005-01-01

  Motives are the stimuli of activity, related with meeting individual’s requirements. Sphere of motives for each sportsman varies considerably: their composition, hierarchy, intensity and stability are different. Many factors have influence for the stability and intensity of motivation: social life, purposeful upbringing of the maturating sportsman’s personality. Motivation is the specific state of sportsman’s personality, which shapes itself as an outcome of intercourse between one’s needs ...

 1. The Effectiveness of Multiple Intelligence Applications on Academic Achievement: A Meta-Analysis=Çoklu Zekâ Ögretim Uygulamalarinin Akademik Basari Üzerindeki Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalismasi

  Yurt, Eyüp; Polat, Seyat

  2015-01-01

  The purpose of this study was to examine the effectiveness of multiple intelligence applications on academic achievement in Turkey. Accordingly, findings of independent research studies aimed to find out effectiveness of multiple intelligence applications are gathered in a meta-analysis. Total of 71 studies, 66 dissertations and 7 articles were…

 2. Veiksnių, lemiančių naftos stokojančių šalių įsitraukimą į bioetanolio gamybą, analizė

  Kniūkšta, Bernardas

  2013-01-01

  Straipsnyje analizuojami įsitraukimo į bioetanolio gamybą veiksniai naftos stokojančiose šalyse. Dalis šių veiksnių, tokių kaip naftos importas, gausūs žemės ūkio gamybos ištekliai arba dalyvavimas tarptautiniuose susitarimuose dėl klimato kaitos mažinimo, atspindi priežastį, dėl kurios šalims kyla poreikis įsitraukti į biodegalų gamybą. Galima teigti, kad minėtais veiksniais nusakomi šalių įsitraukimo į biodegalų gamybą interesai. Straipsnyje pateiktos teorinės įžvalgos apie įsitraukimo į bi...

 3. Kadınların İşgücüne Katılımının Belirleyicileri: Ekonometrik bir Analiz = The Determinants of Female Participation to the Labour Force: an Econometric Analysis

  KIZILGÖL, Özlem AYVAZ

  2012-01-01

  The goal of this study is to determine the reasons of why the single and married women living in Turkey, in urban and rural areas do participate the labour force through the 2002-2008 period. In other words, this study aims to search the reasons affecting the women’s decision of working. To this end, the study is conducted via a pooled data set merged by putting together the data gathered from Household Budget Surveys of the years 2002-2008. Logit model analysis is conducted for application. ...

 4. Kadınların İşgücüne Katılımının Belirleyicileri: Ekonometrik bir Analiz = The Determinants of Female Participation to the Labour Force: an Econometric Analysis

  Özlem Ayvaz KIZILGÖL

  2012-03-01

  Full Text Available The goal of this study is to determine the reasons of why the single and married women living in Turkey, in urban and rural areas do participate the labour force through the 2002-2008 period. In other words, this study aims to search the reasons affecting the women’s decision of working. To this end, the study is conducted via a pooled data set merged by putting together the data gathered from Household Budget Surveys of the years 2002-2008. Logit model analysis is conducted for application. The results of the analysis illustrated that, education level, household income, dependency ratio, ownership of the property and women’s age are the most important factors as to the women’s decision of participating to labour force regarding the married and single women. Furthermore, the number of children reduces the labour force participation in urban areas while increases in rural areas.

 5. XX a.pabaigoje -XXI a. pradžioje Lietuvos sakralinių pastatų architektūrinių ir konstrukcinių sprendinių analizė

  Stasiūnaitė, Neringa

  2008-01-01

  Darbe nagirnėjami XX a. pabaigos – XXI a. pradžios Lietuvoje pastatytų sakralinių pastatų - katalikų bažnyčių architektūriniai ir konstrukciniai sprendiniai. Aptariama bažnyčių erdvinės - tūrinės kompozicijos, planinės struktūros, urbanistinis kontekstas ir konstrukcinės sistemos.

 6. Lietuvos ir Norvegijos vyresniųjų paauglių požiūris į netradicinę lytinę orientaciją. Lyginamoji analizė

  Mazur, Eglė

  2013-01-01

  Homoseksualizmas yra traktuojamas kaip lytinis potraukis tos pačios lyties asmeniui. Lietuvos ir Norvegijos visuomenėje vyrauja heteroseksualizmas, todėl netradicinės lytinės orientacijos asmenys yra mažuma. Tačiau pačių valstybių požiūriai į homoseksualius asmenys skiriasi. Norvegija yra tolerantiškesnė šalis. Šioje šalyje yra priimtas įstatymas, kurio dėka homoseksualios orientacijos asmuo gali įsivaikinti vaikus, bei turi teisę į santuoką su tos pačios lyties asmeniu. Lietuva yra homofobiš...

 7. Laimo boreliozės paplitimo Lietuvoje ir ligos sukėlėjo Borrelia burgdorferi s. l. ospA geno sekų analizė

  Juodišiūtė, Indrė

  2014-01-01

  Laimo boreliozė (LB) yra labiausiai paplitusi erkių platinama liga. Ligos sukėlėjus perneša Ixodes rūšies erkės. Didelį borelijų paplitimą lemia platus rezervuarinių šeimininkų ratas. Šį susirgimą gali sukelti kelios B. burgdorferi s. l. komplekso bakterijų rūšys: B. afzelii, B. garinii, B. burgdorferi sensu stricto. Šiame darbe buvo tirtos 134 Ixodes ricinus erkės nuo 8 elninių gyvūnų (4 stirnų ir 4 elnių) ir 73 erkės nuo žolės (elninių teritorijoje). Naudojant dauginės polimerazės gra...

 8. Derin Yapı Yüzey Yapı İlişkisi Bağlamında Temel Dil Becerileri Üzerine Bir Analiz Çalışması

  Bilginer ONAN

  2015-07-01

  Full Text Available This study examines the concepts of speaking, writing, reading and listening called as basic language skills in mother tongue education in regard to the relationship of deep structure and surface structure. The first chapter provides information on the concepts of deep structure and surface structure originally developed by Port Royal Grammar School and brought to the agenda by the theory of Transformational Generative Grammar put forward by Noam Chomsky in 1960s. The second chapter analysed the skills of speaking, writing, reading and listening in the context of the relationship of deep structure and surface structure. The purpose of the study is to determine the decisive elements in the process of the training of basic language skills within the context of meaning and form relationships, which are two fundamental dimensions of the language, and to develop proposals for scheduling the process. In the analyses of the study, it has been revealed that the concepts of articulation, prosody phenomena, body language, productive vocabulary, receptive vocabulary, fluency, text type, spelling and punctuation, coherence, consistency, prior knowledge, word recognition, word discrimination ability, acquired knowledge, presupposition, implication are the elements that have an impact on the development of basic language skills within the context of deep structure and surface structure relationships. The concepts of articulation, prosody phenomena, body language, fluency, coherence, text type, word recognition, word discrimination ability, spelling and punctuation are directly linked to surface structure. On the other hand, the concepts of productive vocabulary, receptive vocabulary, consistency, prior knowledge, acquired knowledge, presupposition and implication are related to deep structure. It has been determined that the concept of fluency is related to all language skills

 9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovų apskrityse įgaliojimų įgyvendinant savivaldybių administracinę priežiūrą analizė: 2008–2012 metai

  Kiurienė, Violeta; Zajančkauskaitė, Roberta

  2013-01-01

  Šiame straipsnyje analizuojama savivaldybių administracinės priežiūros samprata ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovų apskrityse įgaliojimai įgyvendinant savivaldybių administracinę priežiūrą 2008–2012 metais. Nustatyta, kad savivaldybių administracinė priežiūra – tai valstybės vykdomosios valdžios funkcija, kurią vykdo Vyriausybės skiriami atstovai. Jų esminis veiklos principas – kontroliuoti savivaldybių institucijų veiklos teisėtumą. Straipsnyje analizuojama Ministro Pirmininko tarny...

 10. Doğal dilde yazılmış yazılım gereksinimlerinin kalitelerinin dilbilimsel analiz teknikleriyle arttırılması

  YILMAZ, İbrahim Berk

  2010-01-01

  Günümüzde geliştirilen yazılım ürünlerindeki hataların %85’i başlangıçta yanlış tanımlanmış gereksinimlerden kaynaklanmaktadır. Bu kapsamda, Yazılım Gereksinim Mühendisliği faaliyetlerinde, tanımlanan isterlerin belirli bir kaliteye, doğruluğa ve tutarlılığa sahip olması, neticede ortaya çıkacak yazılım ürününün olgunluğu için vazgeçilmezdir. Bu bağlamda, bütün bu faaliyetleri yerine getirmeyi amaçlayan bir  Gereksinim Kalite Yönetimi, daha etkin sonuçlar elde edebilmek için...

 11. UAB „Raseinių žuvininkystė″ ūkinės veiklos ir hidrotechnikos statinių būklės analizė

  Grigalavičius, Antanas

  2009-01-01

  UAB ,,Raseinių žuvininkystės“ tvenkiniai suformuoti 1967-1979 m. Jie išsidėstę trijose vietose: šalia Gabšių gyvenvietės – Raseinių tvenkinių kompleksas, maitinamas Prabaudos upės vandeniu; Upės upelio slėnyje įrengtas Paupio tvenkinių kompleksas aukščiau apie 1 km nuo Paupio gyvenvietės ir tarp Šešuvio ir jo intako Alsos esančioje teritorijoje. Bendras tvenkinių plotas 1042 ha. Tvenkininė žuvininkystė vis labiau pradeda įsitvirtinti tarp kaimo verslų, nors sovietmečiu pastatytuose žuvininkys...

 12. Investigation of Segregated Business Ethics Elements Influence on Results of Service Enterprises Activity Verslo etikos elementų įtakos paslaugų įmonės veiklos rezultatams analizė

  Kristina Luebcke

  2011-01-01

  The article deals with interaction of segregated business ethics elements with service enterprises activity. To discover the interaction, business ethics has been differentiated to segregated elements and the influence of the segregated elements for main indexes of enterprises competitiveness discovered by corr...

 13. Overcrowding in Italian Jails. A Quantitative Analysis of Foreigners (Supraaglomerarea în închisorile italiene. O analiză cantitativă asupra străinilor

  Stefania GIRONE

  2013-11-01

  Full Text Available Victims of prison-overcrowding in Italy are part of a structural and systemic problem which is still struggling to find plausible solutions. When natives and foreigners are separately considered, the overcrowding phenomenon assumes a perspective that goes beyond the mere Italian attribute and, therefore, better focalises on the ones who, having the status of foreigner, are somehow in a weaker position in comparison with the native ones. As a matter of fact, the combination foreign prisoner-overcrowding has allowed to address the prison issue in accordance with a more specific approach that compares the Italian native component and the foreign one. This highlights that the overcrowding phenomenon in Italy is not an aspect suffered mainly by foreign prisoners, but it is equally endured by most of the native ones. Additionally, this analysis takes into account, on the one hand, the most outstanding foreign nationalities housed in Italian prisons and, on the other hand, the Regions having the highest rates of overcrowding, foreign inmates, and prison capacities. The outcomes reveal that Moroccans, Romanians, Tunisians and Albanians are the ones at increased risk of prison overcrowding since, in fact, they represent 60.0% of the total foreign presence in the Italian jails. However, there is a sort of “equal overcrowding distress” that comes out of this context: actually, the four major foreign presences are housed at the same percentage by the six selected Regions (the most overcrowded by foreigners, circumstance that generates a kind of homogeneity of the unlivable conditions in prisons.

 14. Žmogaus danties pulpos mielininių nervo skaidulų morfometrinė analizė sergant lėtiniu periodontitu ir esant padidėjusiam dantų šaknų jautrumui

  Vaitkevičienė, Inga; Vaitkevičius, Raimundas; Paipalienė, Pajauta; žekonis, Gediminas

  2006-01-01

  Background. The reasons why root sensitivity occurs in some periodontally diseased teeth are still unknown. It is possible that root sensitivity may be related to changes of intradental myelinated nerve fibers, which are responsible for dentine sensitivity. Objective. The aim of this study was to define the pattern of myelinated nerve fiber changes in the pulps of teeth with and without root sensitivity in the presence of chronic periodontitis. Materials and methods. A total of 33 cros...

 15. Agactache foeniculum L. eterinių aliejų ekstrakcija superkritiniu CO2 ir jų dujų chromatografinė – masių spektrometrinė analizė

  Vanagaitė, Margarita

  2012-01-01

  Anyžinis lofantas (Agastache foeniculum (Pursh) Kuntze) – tai vaistinis, prieskoninis daugiametis augalas. Vienas iš notrelinių šeimos dekoratyvus, daugiametis žolinis augalas, kilęs iš Šiaurės Amerikos. Lietuvoje kol kas dar mažai paplitęs. Auginamas botanikos soduose ir darželiuose, vertinamas kaip labai kvapnus, medingas ir vaistinis augalas. Anyžinis lofantas dirvai mažai reiklus, turi gerai išvystytą šaknų sistemą, todėl nebijo sausros. Geriau auga derlingesnėje žemėje, nepiktžolėtose pr...

 16. Duygusal Zeka ve Liderlik İlişkisi Bağlamındaki Çalışmaların Bibliyometrik Analiz ile İncelenmesi

  HOTAMIŞLI, Mustafa; EFE, Dilek

  2015-01-01

  In this research, 25 studies, in which emotional intelligence and leadershipvariables were dealed with together and the relationship of these two variables were studied and done in the years of 2001 and 2013, has been examined. In the study conducted in the type of research using thebibliometric analysis techniques, one of the qualitative research techniques, the bibliometric profile of 2 phd thesis, 17 masters degree thesis, two of which haven’t been published yet, and 6 articles has been ex...

 17. 2;0-4;0 Yaş Aralığındaki Çocuklar Tarafından Üretilen Rica Sözceleri Üzerine Bir Analiz Çalışması

  N Tayyibe Eken

  2014-10-01

  Full Text Available The first communicative acts with purpose used by children are requests mostly including their various primitive needs or requirements. Requests can be produced in different ways influenced by the communicative roles of participants. The aim of this study is to identify requests uttered by Turkish speaking children ranging from two to four years of age to confirm the existence of age-specific characteristics. There are a total 32 subjects in this study consisting of children aged 2;0-4;0. Conversational data was transcribed and all conversations were analysed/categorised according to Dore’s classification (1978. According to Dore (1978 requests have three subcategories: requests for information, requests for action and requests for acknowledgement or permission. The study was mainly based on participant observation, cluster sampling, content analysis and frequency analysis. To conclude, in this study, children from different age groups request for different intents and by different ways because their requirements and language competence are different.

 18. Satın alma fonksiyonunun değişen rolu ve stratejik önemi: Üç orta ölcekli işletmede karşılaştırmalı analiz

  DALYAN, Figen

  2010-01-01

  On account of fierce competition, the companies has increasingly been forced to focus on strategic management. The prosperity of strategic management which sees the company as a system depends on the formation of each component in the system in a way as to accomplish certain objectives. The function of purchasing which is mostly seen as a secondary function and which is taken into consideration more seriously in recent years has been as significant as the other functions of the company in ter...

 19. Utilization possibilities for methane gas in mines on the basis of experiences and analyses at the Krupinski black coal mine. Mozliwosci wykorzystania gazu metanowego na kopalniach na podstawie doswiadczen i analiz KWK Krupinski

  Zimny, J. (KWK Krupinski (Poland))

  1992-03-01

  Reviews practical possibilities and profitability of methane use at coal mines. Refitting boiler burners from natural gas to low-methane coalbed gas at the Krupinski mine is described. Successful technological start-up of gas installations and flotation concentrate dryers is presented. Production of electric power is considered to be expensive and the payback period is over 4-5 years. Advantages and drawbacks of the use of gas engines and turbines are analyzed. The conclusion is drawn that application of gas turbines for power generation at coal mines is preferable. The Krupinski mine considered application of combined gas and steam turbines but the cost involved proved to be too high. The Krupinski mine is negotiating combined power and heat generation based on gas turbines, with concentration or desalination of mine water.

 20. Maliyet Liderliği Stratejisi Kapsamında Değer Mühendisliği Tekniğinin Uygulanmasının Bir Model Vasıtasıyla Analiz Edilmesi

  Altan AYAN

  2013-01-01

  In this study conducted, firstly, cost leadership strategy is examined. Then, in the second section, value engineering technique is explained in extensive detail. In the third section, the implementation of value engineering technique in company production process examined through a model under the cost leadership strategy. Thus, value engineering technique is seen appropriate and advantageous for cost leader company. In addition to, the cost leader company can be more effective and competiti...

 1. Šunų babeziozės sukėlėjo Babesia canis 18S rRNR geno sekų palyginamoji analizė

  Frolovienė, Jurga

  2014-01-01

  Šunų babeziozė – tai liga, greitai plintanti visame pasaulyje, kurią sukelia pirmuonys, priklausantys Babesia genčiai. Ligos sukėlėjus platina Dermocentor, Rhipicephalus, Haemaphysalis genties erkės. Lietuvoje paplitę Dermacentor reticulatus erkės - pagrindiniai Babesia canis vektoriai. B. canis patenka į raudonąsias kraujo ląsteles (eritrocitus) ir jas suardo. Kasmet sergamumas šunų babezioze visoje Europoje bei Lietuvoje stipriai auga. Darbo tikslas buvo įvertinti šunų užsikrėtimą Babesia c...

 2. Investigation of Segregated Business Ethics Elements Influence on Results of Service Enterprises Activity Verslo etikos elementų įtakos paslaugų įmonės veiklos rezultatams analizė

  Kristina Luebcke

  2011-02-01

  Full Text Available

  The article deals with interaction of segregated business ethics elements with service enterprises activity. To discover the interaction, business ethics has been differentiated to segregated elements and the influence of the segregated elements for main indexes of enterprises competitiveness discovered by correlation coefficients. Effective mana-gement is inseparable from ethics. The organization of ethical training in the company cannot just “wake” ethical awareness, and also of targeted individuals to shape their activities on matter-of-fact ethical justification, as modern ethics code object principles can be implemented not only for ethical training for staff, but also involving them in the company’s code of ethics for development. The study showed that in Lithuania, so far, very few companies have their own ethic codes and employees not only do not participate in the production, but also little wise twig about their purpose. Calculations showed, that business ethics have direct impact on the corporate profits, it is clear that ethics is only an aid in order to achieve its goal. Although the overall company’s revenue per year has increased substantially, ethical behavior may in itself be evocative. The strongest influence discovered was: commitment compliance with sales results, profit growth, and installation rates of innovations; guarantee of the reliable service information about earnings; infor-mation security assurance and leadership style for company’s image. Also, some problems of implementation of business ethics at service enterprises were discovered.

  Keywords: business ethics, business ethics elements, profit, the service company.

  Verslo ir rinkodaros etikos problemas Lietuvoje nagrinėjo įvairūs autoriai. Nepaisant to, nėra vienos nuomonės dėl atskirų etikos elementų įtakos įmonės veiklos rezultatams. Šis tyrimas yra skirtas nustatyti, ar atskiri verslo etikos elementai daro įtaką paslaugų įmonės veiklos rezultatams. Buvo tikrinama prielaida, kad yra galimybė įvertinti atskirų etikos elementų įtakos dydį. Tyrimo metu nustatyta kad, verslo etikos normų laikymasis daro didelę įtaką įmonės veiklos rezultatams. Nustačius atskirų verslo etikos ir paslaugų įmonės veiklos rezultatų tarpusavio koreliacinį priklausomumą, išryškėjo didžiausia atskirų verslo etikos elementų įtaka atskiriems įmonės konkurencingumo elementams. Išanalizavus metinės paslaugų įmonių veiklos rezultatus, atspindėtus verslo masinėse informacijos priemonėse, nustatyta tiesioginė verslo etikos įtaka įmonės pelnui ir pardavimų rezultatams. Straipsnyje pateikiamas svarbiausių verslo etikos elementų įtakos paslaugų įmonės veiklos rezultatams modelis, kuris tinka visoms paslaugų sektoriaus įmonėms. Temos naujumas pasireiškia tuo, kad iki šiol nebuvo nustatyta tiesioginė verslo etikos įtaka įmonės pelnui ir pardavimų rezultatams.

  Raktiniai žodžiai: verslo etika, verslo etikos elementai, pelnas, paslaugų įmonės.

 3. Türkiye’de Girişimcilik ve Türk Girişimci Profili Üzerine Bir Analiz(Entrepreneurship in Turkey and An Analysis on Turkish Entrepreneur Profile

  Asuman SÖNMEZ

  2014-12-01

  Full Text Available Entrepreneurship and entrepreneurs are described as an exit from economic turmoil for the economies in whole world in respect of development of economies and decreasing unemployment problems. Increase in production and employment thanks to new entrepreneurs has great importance in respect of Turkish economy as well. Therefore in order to develop entrepreneurship culture and activities and creating new entrepreneurs for different sectors, both state and private institutions in Turkey have been begun to increase their operations rapidly for the recent years. Works on entrepreneurship which also contribute inter-sectoral relations becomes popular country-wide in Turkey. This study which stated entrepreneurship activities in Turkey for recent years and explored Turkish entrepreneur profile aims to analyze to the subjects such as their demographic features, sectors, capital needs. The mentioned analysis performed with data of 400 people attended to “Applied Entrepreneurship Training” of Republic of Turkey Small and Medium Enterprises Development Organization’s (KOSGEB between May and August 2013 by using frequency analysis technique.

 4. Türkiye’de Banka Kredileri Kanalının İşleyişi Üzerine Ampirik Bir Analiz = Empirical Analysis of the Bank Lending Channel in Turkey

  Sinem Gözde BEŞBALLI

  2010-01-01

  Full Text Available The effect of a change in monetary policy on output operates through monetary transmission channels. The transmission channels of monetary policy may be gathered in five main titles: interest rates channel, asset prices channel, exchange rate channel, credit channel (bank lending channel, balance sheet channel and expectation channel. Findings obtained from the analysis of the transmission channels can be used in policy determination.This paper empirically analyzes the bank lending channel, one of the transmission mechanisms of monetary policy in Turkey. In this paper, data between 1996:06-2006:09 are examined using VAR methodology. According to the findings, the credit channel in Turkey operates partially.

 5. Dezvoltarea diplomației publice. O analiză comparată între NATO și UE* (The development of public diplomacy: A comparative analysis between NATO and the EU

  Cristina-Georgiana IVAN

  2016-03-01

  Full Text Available Considering that NATO, EU and other organizations tend to include public diplomacy elements in their official documents and strategies, we can say that states are no longer the exclusive actors in this field. Through this paper, I seek to identify some similarities and differences between NATO and EU’s public diplomacy. In this research I will also study how much of their soft power capabilities these organizations use, if they are used in order to influence rather internal than external audiences and if we can talk about elements of public diplomacy with involvements for development. Beyond these aspects, I will take into account the fact that Philip Seib claims that NATO should focus on using soft power in order to justify its hard power and try to see if there are differences in the goals that NATO and the EU target to reach through the implementation of some public diplomacy strategies.

 6. Tapatybės išgyvenimas: Julijono Lindės-Dobilo Blūdo analizė | The lived identity: analysis of the novel Blūdas by Julijonas Lindė Dobilas

  Giedrė Šmitienė

  2006-01-01

  Full Text Available The model of the exchangeable identity is widely spread out in the academic discourse as well as in the common thought. On the contrary this paper deals with the passive identity as the sameness that functions in the corporeality of senses or acts. The passive identity anchored in a flesh in question here is treated as a generator of the declared identity.The following considerations in the paper are based on the novel Blūdas by Julijonas Lindė-Dobilas. The considerations begin with the identity set from the outside; then they cross over to specific experiential fields in which the own incorporated identity is recognized and elucidated for self awareness. The novel Blūdas is interpreted as the text where the national self-consciousness unfolds.

 7. Firma Başarısızlığının Dinamiklerinin Belirlenmesinde Makina Öğrenmesi Teknikleri: Ampirik Uygulamalar ve Karşılaştırmalı Analiz

  Cakir, Murat

  2005-01-01

  Recent financial crises and especially large corporate bankruptcies, have led bank managements and financial authorities to follow and monitor both financial and real sector risks, and to focus on firm failures. Bank of International Settlements, has therefore, taken the decision to include the necessity for banks to employ internal rating systems among BASEL II criteria. Thus, risk assessment and internal rating systems criteria would be made operational by the individual European Union bank...

 8. Studentų fizinės sveikatos tausojimo, gerinimo, pulso bei kraujospūdžio kontrolės ir mankštinimosi laisvalaikiu sąsajos analizė

  Muliarčikas, Algirdas; Veršinskas, Robertas; Stanislovaitis, Aleksas

  2006-01-01

  Tyrimo tikslas — nustatyti Kauno universitetinio tipo aukštųjų mokyklų studentų fizinės sveikatos vertinimo, gerinimo, pulso ir kraujospūdžio kontrolės, populiariausių sveikatinimo priemonių pasirinkimo sąsają su mankštinimusi laisvalaikiu. Straipsnyje pateikiami Kauno aukštųjų mokyklų pirmakursių anketinės apklausos duomenys, nusakantys studentų fizinės sveikatos būklę, vertinimą, paprasčiausius jos būsenos kontrolės būdus ir mankštinimosi laisvalaikiu reikšmę sveikatinimo procese. Anonim...

 9. Besivystančių europos šalių skolos vertybinių popierių pajamingumų pokyčių analizė bei prognozavimas

  Safonov, Dmitrij

  2010-01-01

  Darbe atlikta detali aktualių straipsnių, nagrinėjančių įvairių veiksnių įtaka skolos vertybinių popierių pajamingumui, apžvalga. Išskirti keli pagrindiniai pajamingumo pokyčius lemiantys veiksniai: likvidumas, kredito rizika bei bendra makroekonominė padėtis. Siekiant įvertinti nagrinėjamų veiksnių įtaką skolos vertybinių popierių pajamingumo pokyčiams, sukurti vektorinės autoregresijos modeliai skolos vertybinių popierių portfeliams, apibendrinantiems skirtingas skolos vertybinių popierių k...

 10. Analýza rizik projektu

  Kunc, Aleš

  2014-01-01

  Diplomová práce je zaměřena na proces řízení projektových rizik ve společnosti ČKD Blansko Holding, a. s. Na základě analýzy průběhu realizace obchodního případu je doporučen vhodný rozsah metodiky managementu rizik. Návrh metodiky je zčásti názorně aplikován na vybraném projektu. Je provedena analýza rizik a nalezeny způsoby k jejich ošetření. Práce rovněž popisuje základní principy a pojmy z oblasti rizikového a projektové managementu.