WorldWideScience

Sample records for als uitdaging workshopverslag

 1. Godsleer en skrifleer: Fokus en uitdaging

  Callie F.C. Coetzee

  2012-11-01

  Full Text Available Die keuse van die onderwerp vir hierdie artikel moet teen ‘n bepaalde agtergrond gesien word. In die eerste plek het  dit om die plek en taak van die dogmatiek, waarin die Godsleer en die Skrifleer ‘n besondere plek inneem, gegaan. Dogmatiek is immers die wetenskaplike sisteem van die kennis van God, en God openbaar Hom in besonder deur die Skrif. In die tweede plek het dit oor die aktualiteit van die onderwerp gegaan. Daar word vandag toenemend gepleit vir ‘n nuwe Godsbeeld, wat God se verhouding tot die wêreld betref. Die begrip wat gebruik  word is panenteïsme. Wat die Skrifleer betref, is die vraag na die gesag van die Skrif voortdurend aan die orde. Wat die begrip panenteïsme betref (God in alles en alles in God, in onderskeid van die begrippe deïsme, panteïsme en teïsme, is vanuit die Skrif bevind dat daar geen ineenvloeiing van God en die geskape werklikheid  is, soos die voorstanders van panenteïsme (o.a. die Nuwe Hervorming en Julian Müller in Suid-Afrika bepleit het nie. Wat die Skrifleer betref, het die debat weereens, soos in die 16de eeu, saamgetrek in die vraag of die Bybel die Woord van God is of die ervaring van mense. Die skrywer se eie standpunt het saamgetrek in volledige instemming met die Gereformeerde belydenis soos verwoord in Nederlandse Geloofsbelydenis, Artikel 2–7. Die voorstanders van ‘n nuwe Godsbeeld (panenteïsme het egter in hulle Skrifleer radikaal  van die Reformatoriese tradisie afgewyk. Die fokus en uitdaging vir die Gereformeerde dogmatiek lê in die onverswakte handhawing van die Goddelike gesag van die Woord. In sy Woord openbaar God Homself as die transendente en immanente God (teïsme. Hierdie waarheid het onder andere besondere implikasies vir die leer van die voorsienigheid. Wanneer die dogmatiek, in samewerking met ander relevante teologiese dissiplines en die wetenskap van die wysbegeerte en literatuurwetenskap sy taak verrig, eindig ware teologie in doksologie.Doctrine on God

 2. Skoolwetenskappe se reaksie op die uitdagings vir voedselproduksie in die 21e eeu

  Lesley le Grange

  2013-02-01

  Full Text Available Die aard van voedselproduksie het in die 21ste eeu verander. Dit is vanweë veranderende eetgewoontes te wyte aan globalisering en verstedeliking, sowel as klimaatsverandering soos veranderende reënvalpatrone, skommelings in temperatuur, ensovoorts. Druk op beide die aanvraag en voorsiening van voedselsekuriteit, sowel as wat presies benodig word om voedselsekuriteit te waarborg, word in hierdie artikel bespreek. Voorts word daar ook besin oor die rol wat opvoeding kan speel om toekomstige uitdagings aangaande voedselsekuriteit te takel. Dit is gedoen aan die hand van ’n ondersoek van die Kurrikulum- en Assesseringsbeleidverklaring (KABV vir Lewenswetenskappe om sodoende die geleenthede vir opvoeding rakende voedselproduksie te bepaal. Die verkenning bevind dat voedselsekuriteit ingesluit is as tema in KABV vir Lewenswetenskappe en dat geleenthede vir opvoeding in verband met uitdagings rakende voedselproduksie en -voorsiening wel geskep word. Besorgdheid word egter ook uitgespreek oor die beperkings wat ’n voorskriftelike, inhoudsgebaseerde en toetsgedrewe kurrikulum op die kwaliteit van die leerervaring in verband met voedselproduksie, -voorsiening en -sekuriteit kan hê.

 3. Pedoseksualiteit as manifestasie van afwykende seksualiteit: ’n Kerklike en pastorale uitdaging

  Stella D. Potgieter

  2013-11-01

  Full Text Available Die fokus van hierdie artikel is om aan te toon dat pedoseksualiteit en pedofilie ’n uitdaging aan die pastoraat en die kerk stel. Nie net in Suid-Afrika nie, maar ook internasionaal is pedoseksuele gedrag ’n wydverspreide probleem. Navorsing op hierdie gebied is ’n pastorale uitdaging. Volgens baie mense is seksueel-afwykende gedrag nie iets wat in die Christengemeenskap voorkom nie. Dit is egter ver van die waarheid af. Pedoseksualiteit en pedofilie kom voor in alle beroepe, op alle sosio-ekonomiese vlakke, in alle ouderdomme, kulture en seksuele oriëntasies en in alle gelowe. Pedofilie word in twee hoofgroepe verdeel, naamlik die situasionele kindermolesteerder en die voorkeur-kindermolesteerder. Die wortels van pedofilie lê normaalweg in die kinderjare terwyl die seksuele wanorde gedurende adolessensie ontwikkel. Drie tipes lewenservaring op ’n vroeë ouderdom word aangedui as aanleidend tot pedoseksualiteit, naamlik seksuele kontak vóór die ouderdom van 16 jaar met ’n aansienlik ouer persoon; seksuele kontak voor die ouderdom van 13 jaar met lede van die eie portuurgroep; en nie-seksuele geweld wat hoofsaaklik deur ouers teenoor kinders gepleeg is. Aangesien daar geen rehabiliteringsprogramme in Suid-Afrika bestaan vir persone met seksueel-afwykende gedrag nie en seksuele waardes vinnig in die breë samelewing afgeneem het, behoort die kerk op die voorgrond te tree op hierdie gebied.The focus of this article is to show that paedosexuality and paedophilia poses a challenge to both the pastorate and the church. Not only in South Africa, but also internationally, has paedosexual behaviour become a widespread problem. Research in this field poses a pastoral challenge. According to the opinion of most people sexually deviant behaviour is not something that occurs in the Christian community. This assumption, however, is not the truth. Paedosexuality and paedophilia are present in all occupations, on every socio-economic level, in

 4. Sinkretisme as missiologiese uitdaging

  JJ Kritzinger

  2007-09-01

  Full Text Available Religious syncretism is usually seen as the intermingling of two religious systems to the extent that the uniqueness of a specific religion is compromised. It is thus understood as missiologically negative. This article attemps to view this from another � and more positive � angle. Here we show how the process of inculturation, the �incarnation� of the gospel within a culture is not much different from the process we term �positive syncretism�. It is also possible that the process could veer off in a negative direction. This process therefore remains a formidable challenge to mission in the sense that while there are always new cultural worlds to be penetrated by the gospel, the process cannot be controlled by any �outsiders�. This theory is applied and tested by looking at the phenomenon of African Independent Churches, and a simple two-dimensional model is developed as illustration of a typology.

 5. Postmoderniteit: Krisis of uitdaging? Die rol van teoloe se Skritbeskouing

  Gert Malan

  2001-01-01

  Full Text Available Postmodernity: Crisis or challenge? An examination of the role played by the way Scripture is viewed. Theologians see the postmodern era either as a crisis or a challenge, depending on their view of Scripture and on the roots of the postmodern era. This is illustrated by contrasting the views of Johan Janse van Rensburg and Andries van Aarde. The view of Johan Janse van Rensburg is described as "foundationalist". According to this view, science is viewed as only being possible when built on indubitable facts. As the philosophies of the modern era are questioned by those of the postmodern era, the "foundationalist" view of Scripture experiences the new era as a crisis.  Andries van Aarde sees postmodernity as a positive challenge to the church. This optimism is founded on a view of Scripture that can withstand the scrutiny of the postmodern era built on the insights of Jacques Derrida. In order for the church and theology to take up the demands of the new era, this article hopes to prompt the on the view of Scripture.

 6. Uitdaging vir volwassene didaktiek: Begeleide selfstudie die oplossing?

  H. Klopper

  1995-05-01

  Full Text Available The current teaching approach in nursing is mainly tutor-centred: during a formal lecture the tutor provides the facts, the student stays a passive listener and has to memorize facts for reproduction during evaluation. In this paper the argument is focused on a student-centred approach that implies selfstudy with accompaniment when needed. The rationale for this approach is to develop a academic-scientific student, as it is impossible to provide all the information to learners in this technological dispensation. The student is expected to remain a lifelong learner ... "A student cannot claim to have been educated successfully at university or college unless he has learned to study independently".

 7. Uitdagings in die onderrig van evolusie in die lewenswetenskappeklaskamer

  Josef J. de Beer

  2013-02-01

  Full Text Available In hierdie artikel skryf die outeurs oor navorsing wat hulle gedoen het oor onderwysers se siening van die onderrig van evolusie, wat in 2008 as ’n tema in lewenswetenskappe in Suid-Afrikaanse skole ingesluit is. Hierdie vernuwing in die kurrikulum is met gemengde reaksies begroet. Terwyl sommige onderwysers dit met entoesiasme onderrig, is baie gekant teen die onderrig van evolusie. Die artikel is gebaseer op ’n navorsingsprojek waarby 255 onderwysers betrek is. Vraelyste is gebruik om kwalitatiewe data, wat vir diskoers ontleed is, in te samel. Die diskoers van die onderwysers het getoon dat ’n groot getal van hulle nie hul onderrigopdrag kan versoen met hul geloof nie en konsepte oor evolusie as ‘feite’ verduidelik, maar seker maak dat evolusie as ’n teorie gediskrediteer word. Dit het verreikende implikasies vir sowel onderwyseropleiding as kurrikulumontwikkeling. Konseptuele veranderingsteorie word as ’n lens gebruik om na hierdie problematiek te kyk. Challenges in the teaching of evolution in the life sciences classroom. In this article the authors report on research that was conducted about teachers’ views on evolution, which was introduced as a theme in the school life sciences curriculum in 2008. This innovation in the curriculum has been met with mixed reactions. Whereas some teachers embrace this new theme, many teachers are opposed to the teaching of evolution. The article reports on an inquiry that was conducted amongst 255 teachers and in which survey questionnaires were used to collect qualitative data, which was analysed for its discourse. The discourse of the teachers shows that many of them cannot reconcile their religious faith with their teaching and that they may teach the ‘facts’ of evolution, but make sure that they discredit evolution as a theory. This raises serious concerns about teacher education and curriculum development. The authors examine these issues through the lens of conceptual change theory.

 8. ALS Association

  ... toward a world without ALS! Walk to Defeat ALS® Walk to Defeat ALS® draws people of all ... We need your help. I Will Advocate National ALS Registry The National ALS Registry is a congressionally ...

 9. AL Amyloidosis

  Desport Estelle

  2012-08-01

  Full Text Available Abstract Definition of the disease AL amyloidosis results from extra-cellular deposition of fibril-forming monoclonal immunoglobulin (Ig light chains (LC (most commonly of lambda isotype usually secreted by a small plasma cell clone. Most patients have evidence of isolated monoclonal gammopathy or smoldering myeloma, and the occurrence of AL amyloidosis in patients with symptomatic multiple myeloma or other B-cell lymphoproliferative disorders is unusual. The key event in the development of AL amyloidosis is the change in the secondary or tertiary structure of an abnormal monoclonal LC, which results in instable conformation. This conformational change is responsible for abnormal folding of the LC, rich in β leaves, which assemble into monomers that stack together to form amyloid fibrils. Epidemiology AL amyloidosis is the most common type of systemic amyloidois in developed countries with an estimated incidence of 9 cases/million inhabitant/year. The average age of diagnosed patients is 65 years and less than 10% of patients are under 50. Clinical description The clinical presentation is protean, because of the wide number of tissues or organs that may be affected. The most common presenting symptoms are asthenia and dyspnoea, which are poorly specific and may account for delayed diagnosis. Renal manifestations are the most frequent, affecting two thirds of patients at presentation. They are characterized by heavy proteinuria, with nephrotic syndrome and impaired renal function in half of the patients. Heart involvement, which is present at diagnosis in more than 50% of patients, leading to restrictive cardiopathy, is the most serious complication and engages prognosis. Diagnostic methods The diagnosis relies on pathological examination of an involved site showing Congo red-positive amyloid deposits, with typical apple-green birefringence under polarized light, that stain positive with an anti-LC antibody by immunohistochemistry and

 10. All About ALS

  ... please review our exit disclaimer . Subscribe All About ALS Understanding a Devastating Disorder In the summer of ... of research dollars—for a fatal disease called ALS. ALS stands for amyotrophic lateral sclerosis. It’s also ...

 11. Riglyne vir voortgesette teologiese opleiding: Uitdagings vir die AGS-kerk

  Andries Putter

  2010-03-01

  Full Text Available Guidelines for continuous theological training: Challenges for the Apostolic Faith Mission church Qualitative research done amongst a section of the broader membership as well as a region of the Apostolic Faith Mission (AFM church has identified the role expectations of the pastor. Studies have shown that pastors should be continuously equipped to enable them to meet all their role expectations successfully. Although successful pastorates are a priority for the AFM, no formal structures have been constituted to guide pastors to become involved in continuous theological training. A literature research was also undertaken in order to obtain a larger and representative picture of the continuous training of pastors. The research and literature study findings have led to the drafting of proposed guidelines for continuous theological training. The purpose of this article is to provide these guidelines to the AFM church role players for them to remain informed regarding continuous theological training. This will enable pastors to stimulate congregational growth and address different training needs.

 12. Kommunikasiekunde in Suid-Afrika: die begin, die hede en uitdagings vir die toekoms

  P.J. Fourie

  2009-01-01

  Communication science in South Africa: the beginnings, the present and challenges for the future This article is based on the Gert Pienaar Commemorative Lec-ture given by the author of this article on 27 August 2009 at the North-West University, Potchefstroom. The late Professor Gert Pienaar founded communication science (then Press Science) in South Africa, fifty years ago. Apart from acknowledging his contribution, the purpose of the lecture and of this article is to briefly outline the ma...

 13. Buite-aardse rasionaliteit: Uitvlug in fantasie of grootste uitdaging ooit aan filosofie en teologie?

  A. J. Antonites

  1996-01-01

  Full Text Available Extra terrestrial intelligence: Escape in fantasy or greatest challenge to philosophy and theology ever? The concept of extra-terrestrial intelligence was first mooted by philosophers like  Aristotle and Lucretius as well as natural scientists like Huygens and Whewell.  It is  considered whether UFO reports rather than  indicating something real provide a symptom of the  current religious cultural situation in Europe. Should rational life elsewhere in the universe be real, it is argued that biological life would be a neccessary condition.  The divergence and convergence hypotheses are examined.The fundamental prerequisite is the existence of other solar systems with planets other than our own. Insights from biology and astronomy are placed in the context of philosophical discourse.

 14. Kommunikasiekunde in Suid-Afrika: die begin, die hede en uitdagings vir die toekoms

  P.J. Fourie

  2009-07-01

  Full Text Available Communication science in South Africa: the beginnings, the present and challenges for the future This article is based on the Gert Pienaar Commemorative Lec-ture given by the author of this article on 27 August 2009 at the North-West University, Potchefstroom. The late Professor Gert Pienaar founded communication science (then Press Science in South Africa, fifty years ago. Apart from acknowledging his contribution, the purpose of the lecture and of this article is to briefly outline the main research paradigms which have guided South African mass communication research the past fifty years, namely the positivist (or managerial paradigm and the critical paradigm. It is argued that normative questions about the role and functions of the media in society underlie these paradigms. Against the background of new paradigms such as the postmodern and postcolonial paradigms (of which the basic tenets are also outlined the applicability and relevance of old normative media theory in a new society and in a new media landscape (briefly described are questioned and the Western prejudice of “old” normative theory is highlighted. With this in mind, four research areas for future South African mass com-munication research are emphasised, namely fundamental new media research, development communication research from an African perspective, communications policy research, and the indigenisation of mass communication theory.

 15. Buite-aardse rasionaliteit: Uitvlug in fantasie of grootste uitdaging ooit aan filosofie en teologie?

  A. J. Antonites

  1996-01-01

  Extra terrestrial intelligence: Escape in fantasy or greatest challenge to philosophy and theology ever? The concept of extra-terrestrial intelligence was first mooted by philosophers like  Aristotle and Lucretius as well as natural scientists like Huygens and Whewell.  It is  considered whether UFO reports rather than  indicating something real provide a symptom of the  current religious cultural situation in Europe. Should rational life elsewhere in the universe be real, it is argued that b...

 16. Die kerke in Rwanda: Skandes en uitdagings - en lesse vir Suid-Afrika 1

  P. G.R. Meiring

  2000-01-01

  Full Text Available The churches in Rwanda: Disappointments and challenges -and lessons for South Africa. The author, one of a team of South Africans invited to Rwanda to advise the newly appointed Unity and Reconciliation Commission, gives an overview of the political developments that led to the bloody genocide (February-April 1994 during which more than a million Rwandans died at the hands of their compatriots. The role that the churches played during the crisis was a disappointment to many; the conduct of many of the clergy - who not only condoned what was happening but actively took part in the events - is nothing less than shameful in view of the Gospel. If the churches want to regain their integity, five challenges should be taken seriously: the churches should lead the country in a sincere confession of guilt; the churches should regain their prophetic witness in the country; they should contribute to leadership development and training; the churches shouldplay their part in ministering to the poor and needy, to the traumatized in Rwanda; and, lastly, the churches should act as servants of reconciliation.

 17. Aussprache als motorische Fertigkeit

  Bonner, Maria

  2013-01-01

  Authentische Aussprache gilt im Fremdsprachenunterricht als schwer erreichbares Ziel, fremdsprachlicher Akzent wird als nahezu unvermeidbar gesehen. Weder die Hypothese einer kritischen Periode für den Erwerb einer authentischen Aussprache noch das Konzept der Fossilierung im Sprachlernprozess...

 18. Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)

  ... benefit of 16 months before onset of severe respiratory failure. Other treatments are designed to relieve symptoms and ... of ALS. Most people with ALS die from respiratory failure, usually within 3 to 5 years from the ...

 19. Initial Symptoms of ALS

  ... Chapters Certified Centers and Clinics Support Groups About ALS About Us Our Research In Your Community Advocate ... Diagnosis En español Symptoms The initial symptoms of ALS can be quite varied in different people. One ...

 20. Volver al desarrollo

  Jaime Ornelas Delgado

  2012-01-01

  Full Text Available El desarrollo, categoría empleada para expresar el crecimiento económico, surge durante la "guerra fría" y si bien fue propuesta por teóricos metropolitanos, se asumió en Latinoamérica como parte de los instrumentos disponibles para lograr el crecimiento y alternativa al socialismo. El desarrollo mantuvo su vigencia entre 1945 y 1975, cuando al advenimiento del neoliberalismo fue paulatinamente retirado de la agenda de las preocupaciones nacionales e internacionales. Al iniciarse el siglo xxi, el fracaso del mercado autorregulado trajo de nueva cuenta al debate los problemas del desarrollo, lo que obliga a revisarlo críticamente, tanto como al concepto mismo para mostrar su carácter colonial, si se quiere construir caminos ajenos al neoliberal y superar los problemas que han hecho de Latinoamérica una de las regiones más desiguales del mundo.

 1. Jalta als Heterotopie

  Schmid, Ulrich

  2013-01-01

  Jalta ist ein Ort, der sich im europäischen Kulturgedächtnis sowohl historisch als auch literarisch als "radikal anderer Ort" - als " Heterotopie" - festgesetzt hat. An der Konferenz von Jalta wurde 1945 eine neue Weltordnung geschaffen in der Hoffnung auf eine bessere Welt. Auch in den Werken von Anton ?echov, vor allem in denjenigen, die in Jalta entstanden sind, wird von einer anderen und besseren Welt geträumt.

 2. Pornographie als Metapher

  Caroline Schubarth

  2010-02-01

  Full Text Available In diesem Artikel werden unterschiedliche metaphorische Verwendungen des Pornografiebegriffs und deren Implikationen untersucht. Während die Existenz von Pornografie der feministischen Anti-Porno-Bewegung als Erklärung für die anhaltende Diskriminierung von Frauen in westlichen Gesellschaften dient, nutzen rechtskonservative Kräfte den Pornografievorwurf als Rechtfertigung für die Zensur von als deviant empfundenen Identitäten und sexuellen Praktiken.

 3. Pornographie als Metapher

  Caroline Schubarth

  2010-01-01

  In diesem Artikel werden unterschiedliche metaphorische Verwendungen des Pornografiebegriffs und deren Implikationen untersucht. Während die Existenz von Pornografie der feministischen Anti-Porno-Bewegung als Erklärung für die anhaltende Diskriminierung von Frauen in westlichen Gesellschaften dient, nutzen rechtskonservative Kräfte den Pornografievorwurf als Rechtfertigung für die Zensur von als deviant empfundenen Identitäten und sexuellen Praktiken.This article...

 4. Sobre Al-Qarmuniyya

  Fierro Bello, María Isabel

  1990-01-01

  [ES] En dos tradiciones escatológicas relativas a al-Andalus y recogidas por 'Abd al-Malik h Haha en su Ta'rg se hace referencia a Carmona. La mención de esta ciudad en dichas tradiciones debe ser puesta en relación con dos episodios de la historia de al-Andalus que tuvieron lugar antes de la muerte de Ibn Habib: la batalla de Carmona en época de 'Abd al-Rahman y la concentración de tropas omeyas en el mismo lugar durante el ataque normando en los años 229-30/844-5.

 5. Al-Anon/Alateen

  Find an Al-Anon meeting Español | Français 2018 Int'l Convention Home About Group Meetings What If I'm not ready ... a meeting? What can I expect at an Al-Anon meeting? What was my first meeting like? ...

 6. Al - BASED CAST COMPOSITES

  Rakesh Kumar Yadav

  2011-08-01

  Full Text Available The economy is very important feature nowadays in themarket. The researches are playing an important role inengineering field to increase the life of machine parts /components and decrease the cost. The compositematerials have the potential to replace widely used steeland aluminium due to their good characteristics withbetter performance. The Al-based composites have foundextensive applications in automobile industries andaerospace industries due to their increased stiffness,strength, thermal conductivity and wear resistanceproperties. A number of particulate phases have beenemployed in the Al-alloy matrix. The cast aluminiumceramicparticulate composites are finding applications inpistons, connecting rods, cylinder liner, engine cylinderblock, electrical contacts etc.The present investigation isbased on study of the effect of particulate phase on theSEM study, micro-hardness, elastic modulus, tensilestrength and the wear behaviour of Al-5 % SiC-7 % Fe,Al-10 % SiC-6 % Fe and Al-15 % SiC-5 % Fe composites.

 7. [Environmental factors in ALS].

  Juntas-Morales, Raul; Pageot, Nicolas; Corcia, Philippe; Camu, William

  2014-05-01

  ALS is likely to be a disorder of multifactorial origin. Among all the factors that may increase the risk of ALS, environmental ones are being studied for many years, but in the recent years, several advances have pointed to a new interest in their potential involvement in the disease process, especially for the cyanotoxin BMAA. Food containing BMAA has been found on Guam, a well-known focus of ALS/parkinsonism/dementia and high levels of BMAA have been identified into the brain of these patients. The BMAA cyanotoxin is potentially ubiquitous and have also been found into the food of patients who died from ALS both in Europe and USA. BMAA can be wrongly integrated into the protein structure during mRNA traduction, competing with serine. This may induce abnormal protein folding and a subsequent cell death. Heavy metals, such as lead or mercury may be directly toxic for neuronal cells. Several works have suggested an increased risk of ALS in individuals chronically exposed to these metals. Exposure to pesticides has been suggested to be linked to an increased risk of developing ALS. The mechanism of their toxicity is likely to be mediated by paraoxonases. These proteins are in charge of detoxifying the organism from toxins, and particularly organophosphates. To date, there are insufficient scientific data to suggest that exposure to electromagnetic fields may increase the risk of having ALS. We are particularly missing longitudinal cohorts to demonstrate that risk. PMID:24703731

 8. Sociale media als leermiddel

  Rubens, Wilfred

  2012-01-01

  Rubens, W. (2012, 5 juni). Sociale media als leermiddel. Presentatie over het gebruik van sociale media binnen het onderwijs, verzorgd tijdens een ouderraadbijeenkomst van de Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur, Etten-Leur, Nederland.

 9. MDA ALS Caregiver's Guide

  ... R.D., C.N.S.D., L.D.N. Nutritionist MDA/ALS Center at Vanderbilt University Medical Center ... neurologists, physiatrists, therapists (physical, occupa- tional, speech, respiratory), nutritionists, social work- ers, pulmonologists, gastroenterologists and medical equipment ...

 10. Regionale Herkunft als Bonus

  Kratochvil, Dr. Ruth

  2004-01-01

  Der Bio-Sektor durchlebt bewegte Zeiten. Die biologische Landwirtschaft hat sich aus der Nische herausbewegt und dafür an „Besonderheiten“ eingebüßt. Diese müssen als Zusatznutzen wiedergefunden werden.

 11. Factores asociados al bajo peso al nacer

  Georgina J Peraza Roque; Silvia de la C Pérez Delgado; Zoe de los A Figueroa Barreto

  2001-01-01

  El bajo peso al nacer (BPN) ha constituido un enigma en la ciencia a través de los tiempos. Múltiples son las investigaciones realizadas acerca de las causas que lo producen y las consecuencias que provoca. Su importancia no solo radica en lo que significa en la morbilidad y la mortalidad infantil, sino que estos niños tienen habitualmente múltiples problemas posteriores. El Programa para la Reducción del BPN señala que los niños nacidos con un peso inferior a los 2 500 g presentan riesgo de ...

 12. Partizipation als Ausnahmezustand

  Korf, Benedikt

  2009-01-01

  In «Die Erfindung des Politischen» (1993) beschreibt Ulrich Beck Subpolitik als den Ort, an dem die Grenze zwischen Politik und Nichtpolitik verschwindet. Aus der zunehmenden Wirkkraft von Subpolitik erwächst die grundlegende Frage, mit welcher Legitimation diese Art von Subpolitik in die Sphäre der institutionalisierten Politik eindringt. Beck’s Subpolitik soll im Anschluss an theoretische Arbeiten von Chantal Mouffe und Giorgio Agamben als post-politische Aspiration bezeichnet werden, die e...

 13. Der Preis als Kaufbarriere?

  Mueller Loose, Simone

  2012-01-01

  Die Preispolitik hat eine herausragende Stellung im Marketing. Der Preis eines Produktes ist für Verbraucher ein direkter Kostenfaktor und für Unternehmen die Stellgröße im Mar-ketingmix, die den Umsatz am stärksten beeinflusst (vgl. Nieschlag et al. 2002). Wenn die Akzeptanz und der regelmäßige...... Verzehr gesunder Lebensmittel erhöht werden soll, ist es sowohl für die Verbraucherpolitik als auch für Lebensmittelproduzenten wichtig, den Ein-fluss des Preises auf die Kaufentscheidung zu verstehen. Aus Verbrauchersicht ist der Preis neben dem Geschmack die wichtigste Produkteigen-schaft beim Kauf von...... Lebensmitteln (vgl. Brunsø/Grunert 1998) und stellt eine Kaufbarrie-re für Lebensmittel mit gesundheitsfördernden Eigenschaften dar. Studien in den USA (vgl. Cassady et al. 2007), Frankreich (vgl. Drewnowski et al. 2004; Andrieu et al. 2005) und Deutschland (vgl. Karg et al. 2008) kommen übereinstimmend zu dem...

 14. Modification of residual stress in Al-[AlBO]w/Al compound plate

  姜传海; 吴建生; 王德尊

  2001-01-01

  The application of compound parts of Al-[AlBO]w/Al not only reduces the cost of the parts but also improves its properties. However, there is a large thermal residual stress between Al and [AlBO]w/Al, and it is harmful for practical application. From the theoretical analyses and experimental results, it was found that by the compressive pre-plastic deformation perpendicular to the interface between Al and [AlBO]w/Al, the interlayer residual stress of compound parts can be reduced, while the mechanical properties of compound parts can be improved.

 15. Altern als Widerstand

  Roberta Maierhofer

  2005-07-01

  Full Text Available Gullettes kulturwissenschaftliche Untersuchung Aged by Culture ist wie bereits ihre zwei vorangehenden Werke, die sich mit Altern beschäftigen – Safe at Last in the Middle Years: The Invention of the Midlife Progress Novel (1988 und Declining to Decline. Cultural Combat and the Politics of the Middle (1997 –, von großem persönlichen Engagement und durch ein politisches Anliegen motiviert. Sowohl die Dringlichkeit als auch der Widerstand, den Gullette, die sich als „age critic“ definiert, als moralische und politische Notwendigkeit postuliert, werden in der Zweiteilung der Abhandlung angesprochen: „Cultural Urgencies“ und „Theorizing Age Resistantly“. Während Gullette den Begriff „aged by culture“ bereits in Declining to Decline einführt, stellt sie ihn nun in den Mittelpunkt ihrer Untersuchung. Das Buch ist einerseits einer gesellschaftspolitischen Analyse der USA gewidmet, andererseits wird eine Theorie des Widerstands gegenüber Altersdiskriminierung entwickelt.

 16. Pornographie als Metapher

  Caroline Schubarth

  2010-03-01

  Full Text Available In diesem Artikel werden unterschiedliche metaphorische Verwendungen des Pornografiebegriffs und deren Implikationen untersucht. Während die Existenz von Pornografie der feministischen Anti-Porno-Bewegung als Erklärung für die anhaltende Diskriminierung von Frauen in westlichen Gesellschaften dient, nutzen rechtskonservative Kräfte den Pornografievorwurf als Rechtfertigung für die Zensur von als deviant empfundenen Identitäten und sexuellen Praktiken.This article examines different metaphorical uses of the term pornography and the resulting implications. While the existence of pornography for the feminist anti-porno movement serves as factor in the continuing discrimination of women in western societies, conservative powers on the right use the allegation of pornography as a justification for censorship of those identities and sexual practices deemed deviant.

 17. Wikipedia als Referenzorgan

  Voß, Jakob

  2006-01-01

  Wikipedia wird inzwischen von vielen Nutzern regelmäßig als Nachschlagewerk genutzt. Aufgrund des offenen Charakters der Online-Enzyklopädie, bei der sich jeder direkt beteiligen kann, ist jedoch zusätzliche Medienkompetenz notwendig, um die Qualität einzelner Wikipedia-Artikel einschätzen zu können. Im Vortrag sollen Methoden zur Beurteilung von Wikipedia-Artikeln dargestellt und die Frage beleuchtet werden, unter welchen Umständen Wikipedia als Referenzorgan geeignet ist.

 18. BERKELEY: ALS ring

  Everybody at Lawrence Berkeley Laboratory's Center for Beam Physics is pleased with the rapid progress in commissioning LBL's Advanced Light Source (ALS) electron storage ring, the foundation for this third-generation synchrotron radiation facility. Designed for a maximum current of 400 mA, the ALS storage ring reached 407 mA just 24 days after storing the first beam on 16 March. ALS construction as a US Department of Energy (DOE) national user facility to provide high-brightness vacuum ultra-violet and soft x-ray radiation began in October 1987. One technical requirement marking project completion was to accumulate a 50-mA current in the storage ring. The ALS passed this milestone on 24 March, a week ahead of the official deadline. Once injected, the electron beam decays quasi-exponentially primarily because of interactions with residual gas molecules in the storage-ring vacuum chamber. Eventually, when the pressure in the vacuum chamber with beam decreases toward the expected operating level of 1 nano Torr, it will only be necessary to refill the storage ring at intervals of four to eight hours. At present the vacuum is improving rapidly as surfaces are irradiated (scrubbed) by the synchrotron radiation itself. At 100 mA, beam lifetime was about one hour (9 April)

 19. Al Shanker Remembers.

  American Educator, 2000

  2000-01-01

  In a 1996 interview shortly before his death, Al Shanker, longtime president of the American Federation of Teachers, discussed such topics as: his own educational experiences; how he learned about political fighting in the Boy Scouts; the appeal of socialism; multinational corporations and the nation state; teaching tough students; and John Dewey…

 20. ALS insertion devices

  The Advanced Light Source (ALS), the first US third generation synchrotron radiation source, is currently under construction at the Lawrence Berkeley Laboratory. The low-emittance, 1.5 GeV electron storage ring and the insertion devices are specifically designed to produce high brightness beams in the UV to soft X-Ray range. The planned initial complement of insertion devices includes four 4.6 m long undulators, with period lengths of 3.9 cm, 5.0 cm (2) and 8.0 cm, and a 2.9 m long wiggler of 16 cm period length. Undulator design is well advanced and fabrication has begun on the 5.0 cm and 8.0 cm period length undulators. This paper discusses ALS insertion device requirements; general design philosophy; and design of the magnetic structure, support structure/drive systems, control system and vacuum system. 18 refs., 9 figs., 5 tabs

 1. De GPS al mapa

  Esteban Dörries

  2016-03-01

  Full Text Available Las coordenadas Lambert obtenidas a partir de mediciones con equipos GPS de mano, llamados a veces navegadores, en ciertos casos confunden al usuario, por diferir claramente de su posición real al ser graficadas en un mapa del Instituto Geográfico Nacional (IGN: Esto puede resolverse con suficiente exactitud mediante una transformación de Molodensky, seguida de la correspondiente proyección cartográfica. Sin embargo, los tres parámetros necesarios para la transformación, supuestamente válidos para Costa Rica, se encuentran en muchas variantes y producen obviamente resultados diferentes. En este trabajo se analizan los fundamentos del problema y sus posibles soluciones, culminando con un estudio comparativo de ocho casos, que permite seleccionar los valores más adecuados para los parámetros.

 2. Acarbose als Carbophor

  Merettig, Nadine

  2014-01-01

  Das Pseudotetrasaccharid Acarbose ist seit 1990 als kompetitiver Inhibitor intestinaler α-Glucosidasen (GlucobayTM/PrecoseTM) in der medizinischen Anwendung bei der Therapie von Diabetes mellitus Typ-2. Charakteristisch für die Struktur der Acarbose ist die Acarviosyleinheit, bei der Valinamin und Desoxyglucose N-glycosidisch verknüpft sind; des Weiteren ist an die Acarviosyleinheit ein Maltosylrest gebunden. Der Inhibitoreffekt beruht auf der irreversiblen Bindung zwischen ...

 3. Augmented Reality als Bildungsenhancement?

  Damberger, Thomas

  2015-01-01

  Die Realität, die sich mithilfe von Datenbrillen und Smartphone Applikationen in die virtuelle Welt hinein ausdehnt, erfährt eine Form des Enhancements. Ein solches Enhancement kann unter bestimmten Voraussetzungen als Bildungsenhancement verstanden werden. Der Text befasst sich mit Formen der erweiterten Realität, ferner mit dem, um was es wesentlich bei der Bildung geht und zuletzt mit den Bedingungen, die erforderlich sind, um diesem Wesentlichen mit Hilfe von augmented reality besser zum ...

 4. Carta al editor

  Harry Pachajoa

  2012-01-01

  Recently, Valencia et al., published a very interesting article called «Lipid profile in a group of patients with Turner’s syndrome at Clínica Universitaria Bolivariana in the city of Medellín between 2000 and 2009". An article which evaluated lipid levels in patients withTurner syndrome in a Colombian clinic, the study associated results of lipid profile with karyotype and other risk factors for coronary heart disease.

 5. AL-USRCRN Station Information

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — Documentation of United States Alabama Regional Climate Reference Network (AL-USRCRN) installations in 2006. Installations documented are for AL-USRCRN pilot...

 6. Derivados vinculados al seguro.

  De Paz Cobo, Sonia

  2003-01-01

  Full Text Available El presente trabajo tiene como objetivo la presentación de los derivados financieros como instrumentos de cobertura de los riesgos del seguro, así como de los principales proyectos que se desarrollan a través de los mismos, como por ejemplo los derivados sobre el clima. Hay que tener presente las pérdidas multimillonarias ocasionadas en casos como el de la banca Baring’s, o el de Orange County, por citar algunas, que si bien ciertos autores afirman que están en relación directa con el uso de estos productos, no podemos olvidar que los instrumentos derivados se desarrollaron con el objetivo principal de proteger al usuario de la posible volatilidad del activo subyacente. Ya en la industria aseguradora los derivados vinculados a tal actividad son instrumentos donde el pago se condiciona a la ocurrencia de su suceso de siniestro, o serie de sucesos múltiples que disparen las pérdidas. Tras el repaso efectuado y la descripción que este tipo de instrumentos puede tener en la gestión del riesgo por parte de la industria aseguradora, concluiremos con la exposición de las relaciones con el reaseguro tradicional así como una breve referencia al futuro de este tipo de instrumentos

 7. Gliricidia sepium al establecimiento

  J. L. Valle

  2004-01-01

  Full Text Available Se asoció Cenchrus ciliaris (Cc y Gliricidia sepium (Gs para evaluar la producción de biomasa y la composición química de los forrajes en la fase de establecimiento, en el estado de Morelos, México, en condiciones de trópico seco. Se empleó un análisis de varianza con diseño en bloques al azar, en donde T1 fue pasto solo, T2 Cc más Gs con 5,000 plantas ha-1 y el T3 Cs más Gs con 14,285 plantas ha-1. Se midió la producción de forraje individual y asociado con materia seca (t MS/Ha, la altura (A en cm, la proteína cruda (PC%, las fracciones de fibra (FDN% y FDA% y la digestibilidad in vitro de la materia seca (DIVMS%. El T3 tuvo una mejor producción de biomasa (P0.05. La asociación de 14,285 plantas ha-1 de G. sepium con pasto Cenchrus ciliaris mejoró la producción de biomasa y la disponibilidad total de nutrientes por superficie cultivada al establecimiento

 8. Epitaxial growth of Al/Al2O3 multilayer structures

  In order to obtain Al-Al2O3 quantum effect devices, it is necessary to deposit epitaxially Al on Al2O3 and Al2O3 on Al. We have already obtained an epitaxial Al/Al2O3/Al structures on Si(111). In this paper, we have deposit Al/Al2O3/Al structures on Si(111), and investigated the crystallinity by using RBS. (author)

 9. Die voedingsoorgang in Suid-Afrika: ’n Uitdaging vir verbeterde voeding en die verligting van armoede

  Hester H. Vorster

  2011-09-01

  Full Text Available Developing countries, including South Africa, are lagging behind in reaching the United Nations’ Millennium Development Goals (MDGs. These countries are at present experiencing a nutrition transition that is an outcome of economic development, urbanisation and acculturation. In this article, the nutritional situation in South Africa based on anthropometric characteristics of its population, is briefly reviewed. The vicious cycle between poverty, undernutrition and an increased vulnerability for over-nutrition and related noncommunicable diseases (NCDs is explained and hypothesised to be a major determinant of the coexistence of under-nutrition and over-nutrition in developing countries. In South Africa the coexistence of under-nutrition and over-nutrition underlies a double burden of high morbidity and mortality from both infectious and noncommunicable diseases, which is further exacerbated by the human immunodeficiency virus (HIV and acquired immune deficiency syndrome (AIDS pandemic. Clearly, it would be difficult to escape this intergenerational vicious circle of poverty and malnutrition, without optimising the nutritional status of all women who plan to become pregnant. There are many psychological reasons, apart from nutrition transition, why people eat more than they need to, including an inherent partiality for refined, sweet, salty and fatty foods. A conceptual framework, based on the constitutional right to food and nutrition security, is proposed to guide policy makers to plan holistic, integrated, transdisciplinary and multisectorial interventions to address under-nutrition and over-nutrition simultaneously.Individuals should be empowered, facilitated and motivated by appropriate education and training programmes and by strategies to improve socio-economic situations to be able to buy or produce food and to make healthy choices. This food environment will be created only if there is a common agenda, or even legislation, to improve the nutritional status in multisectorial and transdisciplinary programmes. The Directorate of Nutrition in the South African Department of Health has an excellent integrated nutrition strategy, but lacks the required implementation capacity. More public health nutritionists should be trained and other health professionals should be better equipped to implement nutritional interventions in all poverty alleviation and health promotion programmes.

 10. Die einde van die wêreld: Die uitdaging van die moderne natuurwetenskappe aan die tradisionele eskatologie

  Klaus Nürnberger

  2012-01-01

  Full Text Available The end of the world: The challenge of modern science to traditional eschatology. In biblical times the ‘Word of God’ indicated God’s creative and redemptive response to changing human predicaments and depravations. Redemptive events became traditions that were applied to new situations. Many biblical future expectations lost their relevance and plausibility already within canonical history. Modern science has rendered a literal interpretation of the most recent and radical biblical future expectations – resurrection and a ‘new heaven and earth’ – problematic. Apocalyptic deliberately employed enigmatic symbols and metaphors to indicate God’s miraculous intervention to change an evil world into a new and authentic reality. This motif can be reconceptualised as God’s vision for the comprehensive optimal well-being of humanity within the well-being of creation as a whole, which translates into God’s concern for any deficiency in well-being in any dimension of life. The emergence of the notion of resurrection to face judgement was rooted in concern about God’s justice (theodicy rather than the longing for never-ending life. The resurrection of Jesus was deemed God’s affirmation of his messianic authority to proclaim and enact God’s redeeming love, thus its validity for all times and places – which opened up participation in the new life of Christ in fellowship with God for all people.

 11. Doppelthydrophile Blockcopolymere als Mineralisationstemplate

  Kasparova, Pavla

  2002-07-01

  Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Synthese und den Eigenschaften von doppelthydrophilen Blockcopolymeren und ihrer Anwendung in einem biomimetischen Mineralisationsprozeß von Calciumcarbonat und Bariumsulfat. Doppelthydrophile Blockcopolymere bestehen aus einem hydrophilen Block, der nicht mit Mineralien wechselwirkt und einem zweiten Polyelektrolyt-Block, der stark mit Mineraloberflächen wechselwirkt. Diese Blockcopolymere wurden durch ringöffnende Polymerisation von N-carboxyanhydriden (NCA's) und a-methoxy-ω-amino[poly(ethylene glycol)] PEG-NH2 als Initiator hergestellt. Die hergestellten Blockcopolymere wurden als effektive Wachstumsmodifikatoren für die Kristallisation von Calciumcarbonat und Bariumsulfat Mineralien eingesetzt. Die so erhaltenen Mineralpartikel (Kugeln, Hantel, eiförmige Partikel) wurden durch Lichtmikroskopie in Lösung, SEM und TEM charakterisiert. Röntgenweitwinkelstreuung (WAXS) wurde verwendet, um die Modifikation von Calciumcarbonat zu ermitteln und die Größe der Calciumcarbonat- und Bariumsulfat-Nanopartikel zu ermitteln. This work describes the synthesis and characterization of double hydrophilic block copolymers and their use in a biomimetic mineralization process of Calcium Carbonate and Barium Sulfate. Double hydrophilic block copolymers consist of a hydrophilic block that does not interact with minerals and another hydrophilic polyelectrolyte block that strongly interacts with mineral surfaces. These polymers were synthesised via ring opening polymerisation of N-carboxyanhydride (NCA), and the first hydrophilic block a-methoxy-ω-amino[poly(ethylene glycol)] PEG-NH2 was used as an initiator. The prepared block copolymers were used as effective crystal growth modifiers to control the crystallization of Calcium Carbonate and Barium Sulfate minerals. The resulting mineral particles (spheres, dumbbells, egg-like particles) were characterised by light microscopy in solution, by SEM, and by TEM. X-Ray scattering

 12. Fretting wear performances of multilayered PVD TiAlZrN/TiAlN/TiAl on AISI 4140 steel

  Tlili, Brahim; NASRI, Mustapha; F. Ayari; Nouveau, Corinne

  2008-01-01

  Nowadays, most surface treatments are realized through vapor deposition techniques as thin hard coatings to guarantee; high surface hardness, low friction coefficient and improve wear resistance. Several experimental investigations have let to the development of a (TiAlCN/TiAlN/TiAl) and (TiAlZrN/TiAlN/TiAl) coatings in preference to the traditional TiN coating. In the current paper research conducted on fretting wear of a (TiAlCN/TiAlN/TiAl) and a (TiAlZrN/TiAlN/TiAl) multilayer coatings de...

 13. Malamih al-Ashwat al-'Arabiyyah wa Makharijaha

  Amrah Muhammad Kasim

  2015-12-01

  Full Text Available This writing discusses on al-ashwat al-‘arabiyyah that is known with “phonetic” term. It talks and interprets makharij al-huruf or place for producing sounds and also processing production of sounds by parts of mouth in Arabic language. The problems of sounds and its systems in Arabic language have been conducted by the scholars of al-ashwat al-‘arabiyyah attractively, neatly, and detail and gotten ahead the phonetic western scholars. Part of their analysis results formulate the study about al-ashwat al-sakinah (al-Shamit is known with vocal and consonant sounds in research questions shawait – shawamit. Ibnu Jinni has formulated “harakat”(wowel in Arabic language and dimension of letter  mad and liyn on alif  letter - waw - ya’ (ا و ي, from these letters create  harakat fathah, dammah, and kasrah. Moreover, in this writing also exist the description of hija’i letters and its makhraj that are correct from parts of mouth and the unity of coordinative sounds that produce sounds in morphemes arrangement, in one word that produces meaning. The result of phonological study has divided al-ashwat to be kinds of sound like the pronounced sounds, produced sounds from mouth, and heard sound.

 14. Editorial: Cartas al Editor

  Guillermo Llanos

  2006-06-01

  Full Text Available En todas las revistas biomédicas del mundo existe una sección habitual denominada como el título de este editorial y que en Colombia Médica la llamamos correspondencia. Este espacio tiene como objetivo fundamental que los lectores escriban a los autores (investigadores comentando los artículos que se han publicado en números anteriores de la revista. Las cartas son, entonces, breves comentarios de desacuerdo o acuerdo (conceptual, metodológico, interpretativo sobre falencias ubicadas por un lector alerta al tema debatido en cualquiera de las secciones como en los artículos originales, editoriales, revisiones, presentación de casos, etc. publicados previamente en la revista. Las cartas deben permitir el intercambio de opiniones y formas de pensar y analizar los problemas planteados entre los autores y los lectores. En ocasiones una serie de cartas motivadas por un artículo original puede ser tan o más interesante como el artículo que generó la correspondencia. Las cartas son también un formato adecuado para comunicar un hecho novedoso de una observación clínica juiciosa no descrita antes. Un ejemplo de ello es la carta de un gineco-obstetra australiano cuando informó a Lancet los primeros efectos adversos informados de la talidomida. Colombia Médica, a pesar de mantener vigente esta sección, no ha sido muy afortunada en establecer una buena cultura del envío de cartas al editor. Pero últimamente han llegado juiciosas observaciones a las cuales se les ha dado prioridad en su publicación. Toda carta que comenta los hallazgos de un artículo es enviada a los autores para su respuesta, porque ello genera el debate académico buscado, y luego se publican, tanto la carta como su respuesta. El Estilo Vancouver recomienda que la carta y su respuesta deban ser breve, no pasar de dos o tres párrafos y contener sólo cuatro o cinco referencias. En lo posible (a menos que sea indispensable no presentar ni cuadros ni gráficos. El t

 15. Alexandria (Al Iskandariya), Egypt

  2002-01-01

  This image of Alexandria was taken by astronauts on board the International Space Station in December 2000 using an Electronic Still Camera. A wider-angle view (STS088-739-90) taken from the Space Shuttle in December 1998 is available for context. Alexandria (Al Iskandariya) occupies a T-shaped peninsula and strip of land separating the Mediterranean from Lake Mariout. Originally the town was built upon a mole (stone breakwater) called Heptastadium, which joined the island of Pharos (see referenced website, below) to the mainland. Since then sedimentary deposits have widened the mole. Since 1905, when the 370,000 Alexandrians lived in an area of about 4 sq km between the two harbors, the city (population 4 million; see referenced website, below) has grown beyond its medieval walls and now occupies an area of about 300 sq km. The Mahmudiya Canal, connecting Alexandria with the Nile, runs to the south of the city and, by a series of locks, enters the harbor of the principal port of Egypt (note ships). The reddish and ochre polygons west of Lake Mariout are salt-evaporation, chemical-storage, and water-treatment ponds within the coastal lagoon. Reference Youssef Halim and Fatma Abou Shouk, 2000, Human impacts on Alexandria's marine environment: UNESCO, Coastal Regions and Small Islands Unit (CSI), Coastal Management Sourcebooks 2 (accessed December 20, 2000) Additional photographs taken by astronauts can be viewed at NASA-JSC's Gateway to Astronaut Photography of Earth. Image ISS001-ESC-5025 provided by the Earth Sciences and Image Analysis Laboratory, Johnson Space Center.

 16. Undulators at the ALS

  At Lawrence Berkeley Laboratory's (LBL) Advanced Light Source (ALS), three 4.6 m long undulators have been completed, tested and installed. A fourth is under construction. The completed undulators include two 5.0 cm period length, 89 period devices (U5.0s) which achieve a 0.85 T effective field at a 14 mm minimum gap and a 8.0 cm period length, 55 period device (U8.0) that reaches a 1.2 T effective field at a 14 mm minimum gap. The undulator under construction is a 10.0 cm period length, 43 period device (U10.0) that is designed to achieve 0.98 T at a 23 mm gap. Undulator magnetic gap variation (rms) is within 25 microns over the periodic structure length. Reproducibility of the adjustable magnetic gap has been measured to be within +/- 5 microns. Gap adjusting range is from 14 mm to 210 mm, which can be scanned in one minute. The 5.1 m long vacuum chambers are flat in the vertical direction to within 0.74 mm and straight in the horizontal direction to within 0.08 mm over the 4.6 m magnetic structure sections. Vacuum chamber base pressures after UHV beam conditioning are. in the mid 10-11 Torr range and storage ring operating pressures with full current are in the low 10-10 Torr range. Measurements show that the uncorrelated magnetic field errors are 0.23%, and 0.20% for the two U5.Os and the U8.0 respectively and that the field integrals are small over the 1 cm by 6 cm beam aperture. Device description, fabrication, and measurements are presented

 17. Epistemologi Sufi : Perspektif Al-Hakim Al-Tirmidzi

  Ainul Abidin Shah

  2012-06-01

  Full Text Available Abstract : This article deals with some epistemological terms and theoretical postulates in the thought of a well known sufi  from the 9th century AD., Abu `Abdu’lLah Muhammad b. `Ali al-Hakim al-Tirmidzi, in order to describe the path (sulūk of a sufi towards the Ultimate Reality. In his own style thought about the sufis, placing an emphasis upon the strong relations between the walāyah (sufi  sainthood and the ma`rifa (sufi knowledge in the one side, and between the two a philosophy of Sufi Ethics. So, it is nothing out of the ordinary to fi nd his ethical inclinations as a dominant feature in every aspect of his epistemological thoughts. In addition, sufi epistemology in the perspective of philosophers focuses on enforcing the inner positive potents of the Self more so than to eliminate “the satanic influences” to the heart, because – in al-Tirmidzi’s argument is that the former would greatly improve the immunity of the self, and encourage it to tread consistently on the right path as well.Keywords :  Dhawq, eros, heart, exoteric, esoteric, al-Haqq, al-`Adl, al-Shidq Abstrak : Artikel ini membahas istilah-istilah epistemologi dan beberapa postulat dari seorang sufi terkenal abad ke-9, Abu `Abdu’lLahMuh ammad b.`Ali al-Hakim al-Tirmidzi, dalam upaya menggambarkan perjalanan suluk seorang sufi menuju Realitas Mutlak. Dalam gaya pemikirannya tentang sufi, kita menemukan bahwa figur ini cenderung  menekankan hubungan-hubungan yang kuat antara wal āyah (kewalian sufi dan ma‘rifa (pengetahuan sufi di satu sisi, dan antara keduanya dengan filsafat moral sufi.  Jadi, tidak aneh jika kita menemukan kecenderungan - kecenderungan etis yang dominan dalam setiap aspek  pemikiran epistemologinya. Dan epistemologi sufi dalam perspektif para filsuf lebih menekankan potensi inner Diri yang positif daripada menghapuskan “cara-cara syaitan” dalam hati, karena - menurut pendapat al-Tirmidzi – ia akan meningkatkan

 18. El miedo al rey

  François FORONDA

  2007-01-01

  Full Text Available La peur du roi. Sources et premières réflexions à propos d’une émotion aristocratique dans la Castille du XIVe siècleFace à un roi qui à présent pousse les effets de son ire jusqu’au meurtre pour faire le vide autour de lui et imposer sa différence souveraine, ses parents et les riches hommes, soit les principaux visés par cette politique de l’arbitraire qui enfreint les règles du jeu autant qu’elle contribue à les redéfinir, disent la peur (metus qu’ils ressentent, qu’ils utilisent aussi afin de donner à leur stratégie de pouvoir un fondement légitime. Et l’expression de cette émotion politique, qui tend à se muer en un stéréotype d’un discours aristocratique d’opposition, surtout présente dans les chroniques, mises ici en relation ici avec d’autres sources, notamment des correspondances, marque profondément l’histoire des relations souvent conflictuelles au sein de cette compagnie en définitive très étroite pendant un siècle, de la fin du XIIIe siècle à la fin du XIVe siècle. Cet article se propose d’ébaucher une première réflexion sur le sujet et d’en présenter les principales sources.El miedo al rey. Fuentes y primeras reflexiones acerca de una emoción aristocrática en la Castilla del siglo XIVFrente a un rey que ahora lleva hasta la muerte los efectos de su ira para hacer el vacío entorno a su persona e imponer su soberana, sus parientes y ricos hombres, o sea los principales afectados por esta política de la arbitrariedad que rompe las reglas del juego a la vez que contribuye a redefinirlas, dicen el miedo (metus que sienten, que utilizan también para darle a su estrategia de poder un fundamento legítimo. Y la expresión de esta emoción política, que tiende a convertirse en un estereotipo de un discurso aristocrático de oposición, sobre todo presente en la crónicas, aquí puestas en relación con otras fuentes, en particular cartas, marca profundamente la historia de

 19. El pensamiento frente al arte

  Bergmann, Antonio

  2012-01-01

  Es un hecho histórico de gran importancia el que el hombre haya creado arte antes de haberse dedicado a la filosofía. Al mencionar esto no pienso en las pinturas pre-históricas que se encuentran en las cuevas de España y en el Sur de Francia, sino ante todo, en el arte egipcio y mesopotámico.  En Egipto y Mesopotamia --y Mesopotamia parece ser la región más importante -no nació sino que se creó al hombre humano, al hombre como ser arquitectónico.

 20. Consoer et al PFOS dataset

  U.S. Environmental Protection Agency — This ScienceHub entry was developed for the published paper: Consoer et al., 2016, Toxicokinetics of perfluorooctane sulfonate in rainow trout (Oncorhynchus...

 1. DESAFÍOS AL ORDEN

  Evangelina De los Rios

  2012-03-01

  Full Text Available Fradkin, Raúl y Gelman, Jorge (Compiladores, Desafíos al Orden. Política y sociedades rurales durante la Revolución de Independencia, Prohistoria ediciones, Rosario, 2008, 157 pp.

 2. Seltzer_et_al_2016

  U.S. Environmental Protection Agency — This dataset supports the modeling study of Seltzer et al. (2016) published in Atmospheric Environment. In this study, techniques typically used for future air...

 3. Note intorno al Teatro Vagante

  Scabia, Giuliano

  2013-01-01

  In questo testo-intervista Scabia traccia, alternando racconto e riflessione, un percorso che abbracciatutta l'attività del suo Teatro Vagante: dalle azioni nelle scuole degli inizi degli anni '70 - agli alboridell'Animazione Teatrale, che anche da qui prese le mosse - al lavoro all'Università di Bologna,organica continuazione di quei primi esperimenti. Dalla poesia alle azioni teatrali in strada;dall'architettura della pagina al respiro della parola detta in presenza ; dalle aule ...

 4. Information als Gegenstand von Informationskompetenz

  Ingold, Marianne

  2011-01-01

  Der Informationsbegriff als zentraler Gegenstand von Informationskompetenz wird in der bibliothekarischen Diskussion in der Regel nicht explizit thematisiert, sondern lässt sich aus Fachliteratur und Bibliothekspraxis nur implizit erschließen. Eine theoretische Beschäftigung mit dem Informationsbegriff ist jedoch unabdingbar, soll das Konzept "Informationskompetenz" auch außerhalb des bibliothekarischen Kontextes verständlich und nutzbar gemacht werden. Im vorliegenden Text, der sich als Beit...

 5. Response to Brosch et al.

  Pihlajamäki, Jussi; Lerin, Carles; Kaminska, Dorota; Venesmaa, Sari; Itkonen, Paula; Boes, Tanner; Floss, Thomas; Schroeder, Joshua; Dearie, Farrell; Crunkhorn, Sarah; Burak, Furkan; Jimenez-Chillaron, Josep C.; Kuulasmaa, Tiina; Miettinen, Pekka; Park, Peter J.

  2012-01-01

  We would like to respond to Brosch et al. regarding our manuscript “Expression of the Splicing Factor Gene SFRS10 Is Reduced in Human Obesity and Contributes to Enhanced Lipogenesis” (Pihlajamäki et al., 2011b). Brosch performed RT-PCR in liver samples from 13 lean and 34 obese individuals, finding no differences in SFRS10 or LPIN1 expression. We wish to address points raised by Brosch, including experimental strategy and analysis of human SFRS10 expression.

 6. D’al-Ẓāhir Baybars à ʿAlī al-Zaybaq

  Dorlian, Georges

  2014-01-01

  « Toi par le courage, moi par la filouterie » aimait répéter Baṭṭāl à la princesse Ḏāt al-Himma, comme pour délimiter les espaces d’action revenant à chacun. Et d’ajouter, pour mieux dépeindre son rôle : « Mon métier n’est pas celui de la guerre, des armes et des exploits, mais celui de la ruse et de la fourberie dans un château fort ou une forteresse. » Baṭṭāl était un ʿayyār adjoint à la princesse Ḏāt al-Himma et à ʿAbd al-Wahhāb pour servir leur cause sublime et leur idéal chevaleresque. E...

 7. Strain sensing with sub-micron sized Al-AlOx-Al tunnel junctions

  Koppinen, P. J.; Lievonen, J. T.; Ahlskog, M.; Maasilta, I. J.

  2009-01-01

  We demonstrate a local strain sensing method for nanostructures based on metallic Al tunnel junctions with AlOx barriers. The junctions were fabricated on top of a thin silicon nitride membrane, which was actuated with an AFM tip attached to a stiff cantilever. A large relative change in the tunneling resistance in response to the applied strain (gauge factor) was observed, up to a value 37. This facilitates local static strain variation measurements down to ~10^{-7}.

 8. Epistemologi Sufi : Perspektif Al-Hakim Al-Tirmidzi

  Ainul Abidin Shah

  2012-01-01

  Abstract : This article deals with some epistemological terms and theoretical postulates in the thought of a well known sufi  from the 9th century AD., Abu `Abdu’lLah Muhammad b. `Ali al-Hakim al-Tirmidzi, in order to describe the path (sulūk) of a sufi towards the Ultimate Reality. In his own style thought about the sufis, placing an emphasis upon the strong relations between the walāyah (sufi  sainthood) and the ma`rifa (sufi knowledge) in the one side, and between the two a philosophy of Sufi Et...

 9. Al clamor de les vuvuzeles

  Javier Olivera Betrán

  2010-09-01

  Full Text Available El Mundial de Futbol de Sud-àfrica ha situat l’Àfrica al mapa mundial i ha mostrat al món el triomf de l’estil de futbol d’Espanya basat en la col·lectivitat, l’esperit d’equip, la humilitat, la cohesió interna i el joc bonic. L’organització africana, seriosa i eficaç, ha sabut mobilitzar i il·lusionar la població del país que ha participat en el mundial des de l’orgull de ser africà, amb l’esperit alegre, festiu i també reivindicatiu de la gent de l’Àfrica. Aquest esdeveniment suposa el llançament de la marca “Sud-àfrica” al món amb un avís clar d’optar a l’organització d’uns primers Jocs Olímpics a Àfrica (potser els de 2020. S’obre una finestra d’esperança al segle xxi per al continent perdut de la mà de l’esport espectacle tan universal, massiu, emocional i mercantil que també es juga a la canxa de la política i de l’economia.

 10. A united refinement technology for commercial pure Al by Al-10Ti and Al-Ti-C master alloys

  Because flake-like TiAl3 particles in Al-Ti-C master alloys prepared in a melt reaction method dissolve slowly when they are added into Al melt at 720 deg. C, Ti atoms cannot be released rapidly to play the assistant role of grain refinement, leading to a poor refinement efficiency of Al-Ti-C master alloys. A united refinement technology by Al-10Ti and Al-Ti-C master alloys was put forward in this paper. The rational combination of fine blocky TiAl3 particles in Al-10Ti and TiC particles in Al-Ti-C can improve the nucleation rate of α-Al. It not only improves the grain refinement efficiency of Al-Ti-C master alloys, but also reduces the consumption

 11. Modeling of the ALS linac

  The ALS injector linac is used for the Beam Test Facility (BTF) and the Damping Experiments when it is available in between the ALS filings. These experiments usually require higher quality beams and a better characterization than is normally required for ALS operations. This paper focuses on the beam emittance, energy tilt, and especially the longitudinal variation of the beam parameters. For instance, the authors want to avoid longitudinal variations at the low beta section of the BTF. On the other hand, a large energy tilt is required for post-acceleration compression of the bunch using an alpha magnet. The PARMELA code was modified to calculate and display longitudinal variations of the emittance ellipse. Using the Microsoft Development Studio under Windows NT environment the code can handle a much larger number of particles than was previously possible

 12. Conjuntivitis alérgica

  Alejandro Tello Hernández

  2008-07-01

  Full Text Available La conjuntivitis alérgica es una de las causas más comunesde consulta externa en oftalmología y tiene una muy altarelación con las reacciones alérgicas sistémicas. Lafisiopatología de las reacciones de hipersensibilidad noshace entender los cuadros clínicos característicos de estapatología y sus diferentes grados de severidad. Eldiagnostico diferencial es amplio, sin embargo hay clavesdiagnosticas que nos orientan rápidamente al diagnosticocorrecto. El tratamiento se enfoca en las medidasfarmacológicas y no farmacológicas, utilizándolas enconjunto para disminuir la recurrencia del cuadro y prevenirsecuelas visuales.

 13. ALS:A SAIRASTAVAN TOIMINTATERAPIA

  Vuorinen, Johanna

  2013-01-01

  Amyotrofinen lateraali skleroosi on harvinainen, etenevä sairaus. Sairaus surkastuttaa edetessään potilaan tahdonalaisen lihaksiston. Sairauden oireet näkyvät yleensä ensin raajoissa, mutta myös nielun lihaksista alkava bulbaarinen taudinmuoto on mahdollinen. ALS voi myös aiheuttaa frontotemporaalista dementiaa. Sairaus etenee yksilöllisesti, mutta sen kesto on yleensä noin 3-5 vuotta. Keski-Suomen keskussairaalassa ALS:n sairastuneen kuntoutukseen osallistuu moniammatillinen työryhmä, j...

 14. Generation and evolution of nanoscale AlP and Al13Fe4 particles in Al-Fe-P system

  Highlights: • Diffusion and gradual solid reactions between Al and FexP phases in Al-Fe-P alloy were investigated. • Nanoscale AlP clusters are in-situ generated and evolve during the whole process. • This novel Al-Fe-P alloy has an excellent low-temperature refining performance on hypereutectic Al-Si alloy. - Abstract: In this paper, the gradual solid reactions between Al and FexP phases in Al-Fe-P alloy were investigated. The results show that the whole reaction process undergoes four main stages: the diffusion of Al atom, the generation of (Al, Fe, P) intermediate compound, the precipitation of nano AlP and Al13Fe4 clusters and their growth to submicron particles. The microstructure of Fe-P particles evolves from the “egg-type”, the “sponge-type” to the “sesame-cake” structure. AlP and Al13Fe4 nano phases have in-situ generated and evolved during the whole process. The gradual reaction mechanism has been discussed. Furthermore, a novel Al-Fe-P alloy which contains (Al, Fe, P) intermediate compounds and nano AlP particles has been synthesized and its low-temperature refining performance on A390 alloy has also been investigated

 15. Dynamic Modeling of ALS Systems

  Jones, Harry

  2002-01-01

  The purpose of dynamic modeling and simulation of Advanced Life Support (ALS) systems is to help design them. Static steady state systems analysis provides basic information and is necessary to guide dynamic modeling, but static analysis is not sufficient to design and compare systems. ALS systems must respond to external input variations and internal off-nominal behavior. Buffer sizing, resupply scheduling, failure response, and control system design are aspects of dynamic system design. We develop two dynamic mass flow models and use them in simulations to evaluate systems issues, optimize designs, and make system design trades. One model is of nitrogen leakage in the space station, the other is of a waste processor failure in a regenerative life support system. Most systems analyses are concerned with optimizing the cost/benefit of a system at its nominal steady-state operating point. ALS analysis must go beyond the static steady state to include dynamic system design. All life support systems exhibit behavior that varies over time. ALS systems must respond to equipment operating cycles, repair schedules, and occasional off-nominal behavior or malfunctions. Biological components, such as bioreactors, composters, and food plant growth chambers, usually have operating cycles or other complex time behavior. Buffer sizes, material stocks, and resupply rates determine dynamic system behavior and directly affect system mass and cost. Dynamic simulation is needed to avoid the extremes of costly over-design of buffers and material reserves or system failure due to insufficient buffers and lack of stored material.

 16. Cathodic electrochemiluminescence at double barrier Al/Al2O3/Al/Al2O3 tunnel emission electrodes

  Double insulating barrier tunnel emission electrodes were fabricated by adding a new pure aluminum layer upon oxidized aluminum electrodes by vacuum evaporation and thermally oxidizing the new aluminum layer in air at room temperature. Resulting Al/Al2O3/Al/Al2O3 electrodes allow the use of various aluminum alloys in the electrode body necessary for hardness or shaping ability of the electrode while obtaining the luminescence properties of pure aluminum oxide. During electrical excitation of luminescent labels by cathodic hot electron injection into aqueous electrolyte solution, the background noise is mainly based on high-field-induced solid-state electroluminescence and F-center luminescence of the outer aluminum oxide film. The more defect states and/or impurity centers the outer oxide film contains, the higher is the background emission intensity. The present electrode fabrication method provides a considerable improvement in signal-to-noise ratio for time-resolved electrochemiluminescence (TR-ECL) measurements when the original native oxide film of the electrode body contains luminescence centers displaying long-lived luminescence. The excellent performance of the present electrodes is demonstrated by extremely low-level detection of Tb(III) chelates, luminol, Pt(II) coproporphyrin and Tb(III) labels in an immunometric immunoassay by time-resolved electrochemiluminescence

 17. Derecho humano al agua y al saneamiento: derechos estrechamente vinculados al derecho a la vida

  Fernández Aller, Maria Celia; Luis Romero, Elena de; Guzmán Acha, Cristina

  2013-01-01

  Los derechos humanos al agua y al saneamiento están íntimamente relacionados con otros derechos esenciales para la vida, como la alimentación o la salud. Su reconocimiento como derechos humanos en 2010 marca un hito importante en el respeto, protección y realización de estos derechos, que se encuentran seriamente vulnerados para una mayoría de población más vulnerable y empobrecida, sobre todo en el ámbito rural. Mucho camino queda aún para conseguir no sólo la disponibilidad de agua y saneam...

 18. Personalidad y tolerancia al dolor

  JESÚS M.ª CARRILLO

  2005-01-01

  Full Text Available Se examina la relación de algunas variables de personalidad -EPQ-A (Eysenck y Eysenck, 1975, NEO-PI (McCrae y Costa, 1988 y STA -personalidad esquizotípica- y STB -personalidad límite-, de Claridge y Broks (1984, con la tolerancia al dolor experimental inducido mediante agua fría (cold pressor test, según el procedimiento de Staats, Heckmat y Staats (1998 en una muestra filtrada mediante un cuestionario sobre dolor crónico, dolores de cabeza, de espalda, artritis, síndrome de Raynaud, y personas bajo medicación. La tolerancia al dolor experimental se evaluó mediante el Umbral del dolor (tiempo en segundos desde la introducción de la mano en el agua hasta el primer informe de dolor, Mantenimiento del dolor (duración en segundos de la inmersión de la mano desde la aparición del umbral hasta su retirada y Tolerancia al dolor (duración total en segundos de la inmersión de la mano desde su introducción hasta su retirada. Un análisis correlacional, factorial y de regresión por pasos mostraron un efecto cruzado entre medidas de ansiedad (tolerancia negativa al dolor y psicoticismo, siendo psicoticismo junto con control emocional predictores de tolerancia positiva al dolor. En cuanto a psicoticismo, parece que son sus elementos de naturaleza paranoide y de "dureza" los que afectan a una percepción atenuada del dolor.

 19. 75 FR 62858 - United States, et al.

  2010-10-13

  ... From the Federal Register Online via the Government Publishing Office DEPARTMENT OF JUSTICE Antitrust Division United States, et al. v. American Express Company, et al.; Proposed Final Judgment and... of America, et al. v. American Express Company, et al., Civil Action No. CV-10-4496. On October...

 20. 76 FR 38700 - United States, et al.

  2011-07-01

  ... published in the Federal Register on October 13, 2010 (75 FR 62858); and (3) published summaries of the... Antitrust Division United States, et al. v. American Express Company, et al.; Public Comments and Response... Final Judgment in United States, et al. v. American Express Company, et al., Civil Action No....

 1. Al/Au/n-Si/Al surface barrier detector

  Charged-particle detectors are required to be operated sometimes in ambient light for applications like alpha counting and range finding. Detectors like Al/p-Si surface barrier with aluminium on the front side are found quite suitable. Gold/n-Si surface barrier detectors are not usable because of their excessive background photo current. These detectors, we fabricate for use in nuclear experiments, were given an aluminium coating on their gold side for use in room light. The Au/n-Si/Al surface barrier diodes were characterized for their electrical properties and performance as alpha detectors. Detectors showing good energy resolution (∼ 50 KeV) were selected and provided with another thin reflecting coat of aluminium on their front sides

 2. Electrowinning Al from Al2S3 in Molten Salt

  Xiao, Y; Van der Plas, D.W.; Bohte, J.; Lans, S.C.; Van Sandwijk, A.; Reuter, M.A.

  2007-01-01

  In order to investigate an alternative process for the production of primary aluminum via a sulfide intermediate, the electrochemical behavior of Al2S3 in molten salt has been studied on a laboratory scale. The effects of electrolyte composition, temperature, and cell design on the cell performance have been investigated. Temperature and cryolite addition have positive effects on the current density. Increasing the anode-to-cathode surface area (closer to unity) and shortening the interelectr...

 3. Thermal conductance of a pressed Al-Al contact

  Wanner, M.

  1981-01-01

  Thermal conductance of a screw-fastened joint between two blocks of Al-alloys has been measured. An AlMg4.5Mn-block, the end of which is cooled by liquid helium, constitutes the upper part of the sample and the contact is formed at the face surface of a cylindrical extension of that block onto which a cylinder, made of AlMgSi1, is pressed by means of a copper-nickel screw. Pressing of the contact was carried out at room temperature by applying a defined torque, M, to the fastening screw. Three samples of the same shape but with differently treated surfaces of contact (machined flat, electro-chemically polished, with gold plated contacts) were studied. The results showed that the machined flat surfaces yield the best contact and that the contact conductance (measured in the range 4.2 K to 1.8 K) of all samples increased with increasing torque. In addition to thermal measurements, a study of the electrical conductance would be very interesting to determine the different contributions of phonon and electron heat conduction by means of the Wiedemann-Franz law. The work is useful for the GIRL (German Infra-Red Laboratory) space experiment.

 4. Type idéal

  Paugam, Serge

  2014-01-01

  L’usage de types idéaux constitue pour Max Weber une démarche sociologique fondamentale. Le type idéal est pour lui un moyen de comprendre le sens que les individus donnent à leurs expériences vécues, ce qui conduit à mettre ces dernières en relation avec l’organisation de la société à un moment historique de son évolution. Définir un type idéal ne signifie pas repérer sa forme majoritaire d’un point de vue statistique, mais discerner à partir des formes historiques des sociétés contemporaine...

 5. Al-Hadith Text Classifier

  Mohammed Naji Al-Kabi

  2005-01-01

  Full Text Available This study explore the implementation of a text classification method to classify the prophet Mohammed (PBUH hadiths (sayings using Sahih Al-Bukhari classification. The sayings explain the Holy Qur`an, which considered by Muslims to be the direct word of Allah. Present method adopts TF/IDF (Term Frequency-Inverse Document Frequency which is used usually for text search. TF/IDF was used for term weighting, in which document weights for the selected terms are computed, to classify non-vocalized sayings, after their terms (keywords have been transformed to the corresponding canonical form (i.e., roots, to one of eight Books (classes, according to Al-Bukhari classification. A term would have a higher weight if it were a good descriptor for a particular book, i.e., it appears frequently in the book but is infrequent in the entire corpus.

 6. The effect of Si in Al-alloy on electromigration performance in Al filled vias

  Kageyama, Makiko; Hashimoto, Keiichi; Onoda, Hiroshi

  1998-01-01

  Electromigration performance of vias filled with Al-Si-Cu alloys on Ti glue layers was investigated in comparison with W-stud vias. In Al-Si-Cu filled vias, voids were formed at only a few locations in the test structure, while voids were formed at every via in W-stud via chains. It is supposed that Al moves through the Al-Si-Cu via during electromigration in spite of the existence of a glue layer at the via bottom. This phenomenon was observed only in the vias filled with Al-Si-Cu alloy. Al movement was prohibited in Al-Cu filled vias. In Al-Si-Cu filled vias, an Al-Ti-Si alloy was formed at the via bottom while Al3Ti was formed at Al-Cu filled vias. Al is speculated to move through this Al-Ti-Si alloy during electromigration.

 7. Lernhabitus als Grundlage lebenslanger Lernprozesse

  Herzberg, Heidrun

  2005-01-01

  'In diesem Artikel wird die These vertreten, dass das Habitus-Konzept von Bourdieu, wenn es bei der Analyse von lebenslangen (biographischen) Lern- und Bildungsprozessen angewandt wird, einer biographietheoretischen Reformulierung bedarf. Vor diesem Hintergrund wird das eigene Konzept des biographischen Lernhabitus vorgestellt. Als Ergebnis einer Zwei-Generationen-Studie im Rostocker Werftarbeitermilieu können zwei deutlich voneinander zu entscheidende Lernhabitusmuster präsentiert werden. In...

 8. Utilitarismus als Methode der Ethik

  Daniels, Malte Cornelius

  2011-01-01

  In diesem Buch schlage ich eine radikal neuartige Sicht auf den Utilitarismus vor. Meine Hauptthese ist, dass der Utilitarismus selbst keine vollständige normative Theorie ist, aus der sich per se Handlungsbewertungen ableiten ließen, sondern normativ untersättigt und neutral ist. Sein normativer Gehalt ist vollständig abhängig von angenommenen Nutzenfunktionen. Jede konsistente Menge von moralischen Regeln (Moralsystem) kann, wie ich im Anhang beweise, als ein Spezialfall des Utilitarismus i...

 9. Vormundschaftsrecht als Grundlage politischer Herrschaft

  Arne Duncker

  2006-07-01

  Full Text Available In ihrer beachtlichen und sehr gewissenhaft dokumentierten Arbeit über vormundschaftliche Regentschaften im 16. und 17. Jahrhundert beschreibt Pauline Puppel unter ausführlichem Bezug auf zeitgenössische Literatur und Archivalien sowohl die allgemeine Rechtslage im damaligen Reich als auch die Anwendungsfälle in Hessen, wo zwischen 1500 und 1700 insgesamt viermal eine Landgräfin als Vormünderin des Fürsten zur Regentin ihres Landes wurde. Dies steht exemplarisch für eine bereits in der Frühen Neuzeit mögliche und nicht einmal ganz seltene Form politischer Frauenherrschaft, die bisher oft nicht hinreichend gewürdigt wurde. Puppels Untersuchung ist in zwei Hauptteile gegliedert. Der erste Teil (Das juristische Regelwerk“, S. 34-143 behandelt die zeitgenössischen Rahmenbedingungen der durch Frauen ausgeübten Vormundschaft und Regentschaft. Der zweite Abschnitt („Die Landgräfinnen von Hessen als Regentinnen“, S. 144-307 befasst sich mit der Ausfüllung dieser Regeln durch konkrete Fallbeispiele in Gestalt von Leben und Regentschaft der regierenden Landgräfinnen von Hessen.

 10. A model of cooperation: the Pact op Zuid information system

  Frans Spierings

  2010-06-01

  Welzijnsorganisaties, onderzoekinstellingen, overheidsinstellingen en woningcorporaties zijn alle potentiële partners in stedelijke herstructureringsprogramma’s. Het combineren van de belangen van deze organisaties vormt een interessante managementuitdaging. Ook is het een uitdaging om een informatiesysteem te ontwikkelen dat tegemoet komt aan de informatiebehoefte van alle partners, zowel de afzonderlijke organisaties, als het collectief. Dit artikel zal deze uitdaging van informatiemanagement bespreken, door een case study naar cooperative knowledge production te presenteren. De case study heeft betrekking op het Rotterdamse stedelijk investeringssprogramma “Pact op Zuid”, een programma waarin tussen 2006 en 2016 1.5 miljard euro wordt geïnvesteerd in stedelijk gebied met 190.000 inwoners. Dit artikel geeft allereerst inzicht in literatuur over innovatieconfiguraties en lerende netwerken, concepten die belangrijk zijn om de complexiteit van stedelijke renovatie en cooperative knowledge production te begrijpen. Het bespreekt eveneens hoe cooperative knowledge production binnen Pact op Zuid plaatsvond.

 11. Control, read and monitor at a distance. Not just another trend; Besturen, lezen en monitoren op afstand. Niet zomaar een trend

  Te Boome, C. [Last Mile Solutions, Rotterdam (Netherlands)

  2002-06-01

  The principles, advantages, and disadvantages of Remote Device Management (RDM) and the importance of RDM for the installation sector in the Netherlands are discussed. [Dutch] Remote Device Management, Automatic Meter Reading en Telemetrie zijn benamingen die passen binnen hetzelfde principe, namelijk het kunnen volgen, uitlezen en besturen van apparatuur op afstand. Het is een simpel principe, maar in organisatorische en technische zin is het vaak nog een uitdaging. Het is ook een uitdaging die steeds vaker door marketeers wordt aangegaan. Zij zijn het die zich steeds meer bewust worden van de kansen en bedreigingen die de mogelijkheden van Remote Device Management met zich meebrengen. Voor de installatiebranche heeft het meer consequenties dan je op het eerste gezicht zou zeggen. Deze uitdagingen liggen zowel in de markt als de techniek. Wat is nu Remote Device Management precies, waarom komt het in een stroomversnelling en waarom is het ook voor de installatiebranche verstandig om juist nu deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten te houden?.

 12. Microstructure of interaction interface between Al-Si, Zn-Al alloys and Al2O3p/6061Al composite

  许志武; 闫久春; 吕世雄; 杨士勤

  2004-01-01

  Interaction behaviors between Al-Si, Zn-AI alloys and Al2O3p/6061AI composite at different heating temperatures were investigated. It is found that Al2O3p/6061Al composite can be wetted well by AlSi-1, AlSi-4 and Zn-Al alloys and an interaction layer forms between the alloy and composite during interaction. Little Al-Si alloys remain on the surface when they fully wet the composite and Si element in Al-Si alloy diffuses into composite entirely and assembles in the composite near the interface of Al-Si alloy/composite to form a Si-rich zone. The microstructure in interaction layer with Si penetration is still dense. Much more residual Zn-Al alloy exists on the surface of composite when it wets the composite, and porosities appear at the interface of Zn-Al alloy/composite. The penetration of elements Zn, Cu of Zn-Al alloy into composite leads to the generation of shrinkage cavities in the interaction layer and makes the microstructure of Al2 O3p/6061A1 composite loose.

 13. The Structure and Main Issues of “al-Tasdid” of Husam al-Din al-Syghnaqi

  Daniyar B. Shalkarov

  2015-07-01

  Full Text Available The study of the theological maturidia in the Central Asia was developed by the majority of outstanding scientists in the Turkic area and was known from generation to generation with manuscripts. One of these famous scientists was Abu al-Mu‘in al-Nasafi. In Central Asia, in the branch of the Islamic kalam theology there were the works “Tabsira al-Adilla”, “Bahr al-Kalam”, “al-Tamheed li qawa‘id al-Tawheed”, which considered the issues of maturidia theological study. In the XIV century the great scientist from Syghanaq Husam al-din al-Syghnaqi made a detailed research of the work “al-Tamheed li qawa‘id al-Tawheed” of Abu al-Mu‘in al-Nasafi and wrote the work “al-Tasdeed fi sharh al-Tamheed” by giving a full explanation of all questions relating to the issue. This article considers the content and the kept versions in the World libraries and the importance of this work for today. There is a different information about the original version of the manuscript. The first, the manuscript is by Amca Zade Huseyn 309 number, written by Husam al-din al-Syghnaqi personally and kept in the turkic library. This information is written in the work “Syghanaq Sanlagi/ The star of the Syghanaq” of Shamshaddin Kerim, the second manuscript is kept in the Egypt Arabic Republic, in the library “Dar al-Kutub Misrya”. It is written in this manuscript, that the manuscript was published in 1125 according hizhra calendar. Therefore the article gives an explanation of the main maturidia kalam principles, which cover five chapters of the work. 

 14. Armaflex in Burj al Arab; Armaflex im Burj al Arab

  Steiner, B.

  2003-07-01

  This article describes the Burj al Arab in Dubai, the unique seven-star high-rise hotel. The construction of the hotel, that is built on 250 piles driven into the sand of an artificial island in the Persian Gulf, is described. In particular, various special materials used in the building are described, as are the luxurious fittings and furnishings of the hotel. The cooling and air-conditioning installations that are necessary as a result of the desert climate of Dubai are described and the use of 'Armaflex' elastomer insulating material for the insulation of refrigeration machines and cold-water piping is discussed.

 15. De los derechos humanos al derecho al aborto

  Zúñiga Fajuri, Alejandra

  2013-01-01

  Ninguna otra persona, en ninguna situación, es obligada a realizar el acto supererogatorio que se exige a la mujer embarazada. Aun cuando una adecuada aplicación de la teoría general de los derechos humanos permite reconocer el derecho al aborto durante los dos primeros trimestres del embarazo sobre la base de que los derechos sólo pueden restringirse por mor de los propios derechos. En esa línea, se intenta responder a quienes sostienen que el problema del aborto no puede resolverse pues no ...

 16. Friction Stir Welding of Al 5052 with Al 6061 Alloys

  Kumbhar, N. T.; Bhanumurthy, K.

  2012-01-01

  Friction stir welding (FSW), a solid-state joining technique, is being extensively used in similar as well as dissimilar joining of Al, Mg, Cu, Ti, and their alloys. In the present study, friction stir welding of two aluminium alloys—AA6061 and AA5052—was carried out at various combinations of tool rotation speeds and tool traverse speeds. The transverse cross-section of the weld was used for optical as well as electron microscopy observations. The microstructural studies were used to get an ...

 17. Memahami Tasawuf Ibnuu Arabi dan Ibnuu al Farid: Konsep al Hubb Illahi, Wahdat al Wujud, Wahdah al Syuhud dan Wahdat al Adyan

  Muhammad Robith Fuadi

  2013-12-01

  Full Text Available Kaum sufi menapaki jalan yang berbeda untuk menuju hakikat, mereka tidak menggunakan akal dan rasio untuk sampai pada hakikat. Akan tetapi, akal bukan satu-satunya jalan untuk menuju hakikat. Karena kita sering melihat sesuatu yang di luar jangkauan akal dalam hidup ini. Jalan yang ditempuh kaum sufi untuk menuju hakikat seperti kasyf, dzauq, 'iyan, musyahadah dan sebagainya dinilai sebagai sesuatu yang samar, tidak mempunyai batasan dan kaidah pasti, bahkan sering kali bercampur dengan igauan, mimpi, khayalan dan angan-angan. Tapi yang perlu kita ingat adalah bahwa media-media tersebut telah mampu menuntun manusia untuk memecahkan sesuatu yang tidak bisa dipecahkan oleh akal dan hukum-hukum fisika. Tulisan ini akan mengkaji gagasan-gagasan dua tokoh tasawuf besar yaitu Ibnu Arabi dan Ibnu al-Farid yang hidup  pada abad keenam dan ketujuh Hijriah. Tulisan ini secara spesifik akan mengkaji tiga gagasan penting ke dua tokoh tersebut. Yaitu al hubb al Ilahi, wahdat al Wujud dan wahdat al adyan.

 18. The Eminent Turkish Logician al-Abhari and "al-Risalah fî al-Kavâid al-Mantıqiyyah"

  el-EBHERÎ, Esîrüddîn Mufaddal b. Ömer es-Semerkandî

  2014-01-01

  Athar al-Din al-Abhari is an important figure whose works had been textbooks in the Ottoman schools for centuries al-Abhari who wrote so many books in such areas as philosophy, mathematics, astronomy and logic is especially known for his books Hidayat al-Hikmat and İsaghuji He took logic into account in all of his works of philosophy. He also wrote some books and treatises specially concerning logical problems. Here, we are going to present the Turkish translation of his al-Risâlah fi al-Kava...

 19. United modification of Al-24Si alloy by Al-P and Al-Ti-C master alloys

  韩延峰; 刘相法; 王海梅; 王振卿; 边秀房; 张均艳

  2003-01-01

  The modification effect of a new type of Al-P master alloy on Al-24Si alloys was investigated. It is foundthat excellent modification effect can be obtained by the addition of this new type of A1-P master alloy into Al-24Simelt and the average primary Si grain size is decreased below 47 μm from original 225 μm. It is also found that theTiC particles in the melt coming from Al8Ti2C can improve the modification effect of the Al-P master alloy. Whenthe content of TiC particles in the Al-24Si melt is 0.03 %, the improvement reaches the maximum and keeps steadywith increasing content of TiC particles. Modification effect occurs at 50 min after the addition of the Al-P master al-loy and TiC particles, and keeps stable with prolonging holding time.

 20. The Al-Al3Ni Eutectic Reaction: Crystallography and Mechanism of Formation

  Fan, Yangyang; Makhlouf, Makhlouf M.

  2015-09-01

  The characteristics of the Al-Al3Ni eutectic structure are examined with emphasis on its morphology and crystallography. Based on these examinations, the mechanism of formation of this technologically important eutectic is postulated. It is found that a thin shell of α-Al forms coherently around each Al3Ni fiber. The excellent thermal stability of the Al-Al3Ni eutectic may be attributed to the presence of this coherent layer.

 1. Reply to Pachai et al.

  Harrison, William J; Bex, Peter J

  2016-05-01

  Peripheral vision is fundamentally limited by the spacing between objects. When asked to report a target's identity, observers make erroneous reports that sometimes match the identity of a nearby distractor and sometimes match a combination of target and distractor features. The classification of these errors has previously been used to support competing 'substitution' [1] or 'averaging' [2] models of the phenomenon known as 'visual crowding'. We recently proposed a single model in which both classes of error occur because observers make their reports by sampling from a biologically-plausible population of weighted responses within a region of space around the target [3]. It is critical to note that there is no probabilistic substitution or averaging process in our model; instead, we argue that neither substitution nor averaging occur, but that these are misclassifications of the distribution of reports that emerge when a population response distribution is sampled. This is a fundamentally different way of thinking about crowding, and on this basis we claim to have provided a mechanism unifying categorically distinct perceptual errors. Our goal was not to model all crowding phenomena, such as the release from crowding when target and flanks differ in color or depth [4]. Pachai et al.[5] have suggested that our model is not unifying because it inaccurately predicts perceptual performance for a particular stimulus. Although we agree that our model does not predict their data, this specific demonstration overlooks the critical aspect of the model: perceptual reports are drawn from a weighted population code. We show that Pachai et al.'s [5] own data actually provide evidence for the population code we have described [3], and we suggest a biologically-plausible analysis of their stimuli that provides a computational basis for their 'grouping' account of crowding. PMID:27166690

 2. Al-Hadith Text Classifier

  Mohammed Naji Al-Kabi; Ghassan Kanaan; Riyad Al-Shalabi; Saja I. Al- Sinjilawi; Ronza S. Al- Mustafa

  2005-01-01

  This study explore the implementation of a text classification method to classify the prophet Mohammed (PBUH) hadiths (sayings) using Sahih Al-Bukhari classification. The sayings explain the Holy Qur`an, which considered by Muslims to be the direct word of Allah. Present method adopts TF/IDF (Term Frequency-Inverse Document Frequency) which is used usually for text search. TF/IDF was used for term weighting, in which document weights for the selected terms are computed, to classify non-vocali...

 3. The ALS Gun Electronics system

  The ALS Gun Electronics system has been designed to accommodate gun with a custom made socket and high speed electronics circuit which is capable of producing single and multiple electron bunches with time jitters measured at better than 50 PS. The system generates the gated RF signal at ground level before sending it up to the 120 KV-biased gun deck via a fiber optic cable. The current pulse width as a function of grid bias, using an Eimac 8847A planar triode simulating an electron gun, was measured to show the relationship between the two parameters

 4. The ALS project: lessons learned

  Monckton, Simon; Collier, Jack; Giesbrecht, Jared; Broten, Greg; MacKay, David; Erickson, David; Verret, Sean; Digney, Bruce

  2006-05-01

  In support of Canadian Forces transformation, Defence R&D Canada (DRDC) has established an ongoing program to develop machine intelligence for semi-autonomous vehicles and systems. Focussing on mine clearance and remote scouting for over a decade, DRDC Suffield has developed numerous UGVs controlled remotely over point-to-point radio links. Though this strategy removes personnel from potential danger, DRDC recognized that human factors and communications bandwidth limit teleoperation and that only networked, autonomous unmanned systems can conserve these valuable resources. This paper describes the outcome of the first autonomy project, Autonomous Land Systems (ALS), designed to demonstrate basic autonomous multivehicle land capabilities.

 5. Grainreifnementlimit of commercialpureAl inoculatedbyAl-Ti-C(B)masteralloys

  En-zhao Wang; Xiang-fa Liu

  2015-01-01

  The grain reifnement limits of commercial pure Al inoculated by Al-5Ti-1B, Al-5Ti-0.25C and Al-5Ti-0.3C-0.2B master al oys were studied, and the inlfuence of melting temperature on the grain reifning performance of these three master al oys was investigated using a high scope video microscope (HSVM), a ifeld-emission scanning electron microscope (FESEM), an electron probe micro-analyzer (EPMA) and X–ray diffraction (XRD) method. Results show that there is a grain reifnement limit of commercial pure Al reifned by these three master al oys; with the same addition level of 1.5% under the present experimental conditions, the grain reifnement limits (smal est average grain size) of commercial pure Al reifned by Al-5Ti-1B, Al-5Ti-0.25C and Al-5Ti-0.3C-0.2B master al oys are 50 µm, 80 µm and 80 µm, respectively. In addition, with an increase in the melting temperature of the pure Al, the grain reifning performance of Al-5Ti-1B and Al-5Ti-0.25C master al oys decreases, but the grain reifning performance of Al-5Ti-0.3C-0.2B changes little.

 6. Analisis Salasilah Tarekat Shaykh Shams al-Din al-Sumatra’i

  ROHAIMI RASTAM; MOHD SYUKRI YEOH ABDULLAH; YUSRI MOHAMAD RAMLI

  2015-01-01

  This article examines the spiritual chain (silsilah tariqah) of Shaykh Shams al-Din al-Sumatra’i (alt. al-Sumatrani), Qadi al-Malik al-‘Adil (Prime Minister and Mufti) of Aceh during the reign of Sultan Iskandar Muda in 1607 to 1627. The study is primarily based on his manuscript of Mir’at al-Muhaqqiqin as well as Shaykh Abdul Haqq Muhaddith Dahlawi’s Zad al-Muttaqin. By mapping the lineage of all data available, this study features al-Sumatra’is spiritual chain that consist of Qadiriyyah, Sh...

 7. Formaline of alternatieven als ontsmettingsmiddel voor broedeieren

  Meijerhof, R.; Dijk, D. van

  1997-01-01

  Formaline wordt algemeen gezien als een goed middel om broedeieren te ontsmetten. Toch geeft ontsmetting met middelen als ozon en waterstofperoxyde vaak een iets beter broedresultaat. Een eventuele verklaring hiervoor is momenteel nog niet te geven.

 8. Benefits for Military Veterans with ALS

  ... Chapters Certified Centers and Clinics Support Groups About ALS About Us Our Research In Your Community Advocate ... Veterans Resources for Military Veterans, Families & Survivors The ALS Association is working everyday to support people with ...

 9. AlON-SiAlON复合材料的制备及特性%Preparation and properties of AlON-SiAlON composites

  山下敬; 山口明良

  2003-01-01

  为提高AlON陶瓷材料的抗氧化性能,制备了AlON-SiAl7O2N7复相材料.在1750℃、0.5 MPa的N2气氛中,保温2 h烧成不同Al2O3/AlN/Si3N4配比的原料得到不同AlON/SiAl7O2N7比的复相材料.因为在烧结SiAl7O2N7的过程中,蒸发-凝聚的同时伴随着SiO气体的挥发,因此很难得到致密的AlON-SiAl7O2N7复相材料.研究了AlON-SiAl7O2N7复相材料在1300℃、空气中的抗氧化性能,同时作为比较,研究了相同条件下单相的AlON材料的抗氧化性能.结果表明,AlON-SiAl7O2N7复相材料显示了较之单相的AlON陶瓷材料更好的抗氧化性能,这是因为氧化过程中所形成的含玻璃相的表面氧化层抑制了氧的向内扩散所致.

 10. Betaalde arbeid als verdringer van vrijwilligerswerk? Overbelasting als mogelijke verklaring

  Angela Kok-Van Meer

  2014-06-01

  Full Text Available Do paid work activities displace volunteering? A potential explanation from role overload theoryRecent changes in Dutch society might lead to a shortage of volunteers. On the one hand, the demand for volunteers is increasing: in the social welfare domain because of governmental austerity policies and in other domains such as sports because of the higher supervision intensity of activities. On the other hand, the supply of volunteers is likely to decrease as more and more women and older workers are active in the labor market, which reduces the time that is available for volunteering. Role overload theory would suggest that the increasing labor participation rate of certain categories of workers goes along with a decline of participation in voluntary work. The secondary data analysis shows that various role loads (work, care for children living at home are associated with differences in participation in voluntary work. However, while a higher number of contractual work hours and hours spent on work-related training are negatively associated with volunteer work, care for children living at home is positively associated with volunteering. These results provide only limited support for role overload theory.Betaalde arbeid als verdringer van vrijwilligerswerk? Overbelasting als mogelijke verklaringDe afgelopen jaren hebben zich enkele maatschappelijke veranderingen voorgedaan, die wellicht tot schaarste op de Nederlandse vrijwilligersmarkt zouden kunnen leiden. Enerzijds neemt de vraag naar vrijwilligers toe doordat subsidieregelingen versoberen (bijvoorbeeld in zorg en welzijn en de begeleidingsintensiteit in bepaalde organisaties stijgt (bijvoorbeeld in sport. Anderzijds neemt het aanbod van vrijwilligers af doordat vrouwen en ouderen meer en langer op de arbeidsmarkt actief zijn, waardoor minder tijd beschikbaar is voor vrijwilligerswerk. In dit artikel wordt aan de hand van de role overload theorie nagegaan of het al dan niet deelnemen aan

 11. Thermoluminescence properties of AlN ceramics

  Trinkler, L.; Christensen, P.; Agersnap Larsen, N.; Berzina, B.

  The paper describes thermoluminescence (TL) properties of AlN:Y2O3 ceramics irradiated with ionising radiation. A high TL sensitivity of AlN:Y2O3 ceramics to radiation encouraged a study of the AlN ceramics for application as a dosimetric material. The paper presents experimental data on: glow...

 12. Electroplating Zn-Al Alloy Technology

  2002-01-01

  The method of controlling separating anode and separating power source was used to perform orthogonal optimization for the parameters in electroplating Zn-Al alloy.The electroplating Zn-Al alloy technology was decided, in which the content of Al is about 12%-15%.

 13. The fabrication of 26Al targets

  Targets with up to 1.4x101626Al atoms have been fabricated. The artificial production of the 26Al nuclei via the reaction 26Mg(p, n)26Al was carried out at the cyclotrons in Juelich and Muenchen. The experimental procedures in the fabrication of these targets as well as some test measurements are described. (orig.)

 14. Nonstoichiometry of Al-Zr intermetallic phases

  Radmilovic, V.; Thomas, G.

  1994-06-01

  Nonstoichiometry of metastable cubic {beta}{prime} and equilibrium tetragonal {beta} Al-Zr intermetallic phases of the nominal composition Al{sub 3}Zr in Al-rich alloys has been extensively studied. It is proposed that the ``dark contrast`` of {beta}{prime} core in {beta}{prime}/{sigma}{prime} complex precipitates, in Al-Li-Zr based alloys, is caused by incorporation of Al and Li atoms into the {beta}{prime} phase on Zr sublattice sites, forming nonstoichiometric Al-Zr intermetallic phases, rather than by Li partitioning only. {beta}{prime} particles contain very small amounts of Zr, approximately 5 at.%, much less than the stoichiometric 25 at.% in the Al{sub 3}Zr metastable phase. These particles are, according to simulation of high resolution images, of the Al{sub 3}(Al{sub 0.4}Li{sub 0.4}Zr{sub 0.2}) type. Nonstoichiometric particles of average composition Al{sub 4}Zr and Al{sub 6}Zr are observed also in the binary Al-Zr alloy, even after annealing for several hours at 600{degree}C.

 15. Topiramat als Phasenprophylaktikum - ein Fallbericht

  Letmaier M

  2001-01-01

  Full Text Available Topiramat ist ein neues Antiepileptikum mit einem breiten Wirkspektrum. Aktuelle klinische Studien geben Hinweise darauf, daß Topiramat stimmungsstabilisierende Eigenschaften besitzt und somit effizient in der Behandlung der bipolaren affektiven Störung sein könnte. Vor dem Hintergrund dieser Studienberichte, behandelten wir eine 41jährige, erstmals vor 10 Jahren erkrankte Patientin mit der Diagnose einer therapierefraktären, bipolaren affektiven Störung (Rapid-Cycling mit Topiramat. Im Rahmen ihrer Erkrankung wurde die Patientin insgesamt 12mal stationär aufgenommen und meist aufgrund von akuten manischen Episoden behandelt. Dabei kamen seit 1991 folgende Phasenprophylaktika zur Anwendung: Carbamazepin, Valproat und Lamotrigin ? zuletzt nur mit mäßigem Erfolg. Daraufhin wurde zu Beginn einer neuerlichen manischen Episode ambulant eine Therapie mit Topiramat begonnen. Acht Wochen nach Therapiestart kam die Patientin in stationäre Behandlung. Der Aufenthalt dauerte weniger als drei Wochen; Topiramat wurde von der Patientin gut vertragen. Infolge eines belastenden Lebensereignisses kam es unter kontinuierlicher Therapie mit Topiramat zu einer Destabilisierung des psychischen Zustandsbildes (manische Symptome. Durch eine ambulante Erhöhung der Topiramatdosis bei gleichzeitiger Gabe von Risperidon und Clonazepam konnte jedoch eine neuerliche manische Episode erstmals ambulant behandelt werden. Die Patientin erhält derzeit 200 mg Topiramat pro Tag und ist seit mehr als 20 Monaten nahezu beschwerdefrei.

 16. Systems Engineering Techniques for ALS Decision Making

  Rodriquez, Luis F.; Drysdale, Alan E.; Jones, Harry; Levri, Julie A.

  2004-01-01

  The Advanced Life Support (ALS) Metric is the predominant tool for predicting the cost of ALS systems. Metric goals for the ALS Program are daunting, requiring a threefold increase in the ALS Metric by 2010. Confounding the problem, the rate new ALS technologies reach the maturity required for consideration in the ALS Metric and the rate at which new configurations are developed is slow, limiting the search space and potentially giving the perspective of a ALS technology, the ALS Metric may remain elusive. This paper is a sequel to a paper published in the proceedings of the 2003 ICES conference entitled, "Managing to the metric: an approach to optimizing life support costs." The conclusions of that paper state that the largest contributors to the ALS Metric should be targeted by ALS researchers and management for maximum metric reductions. Certainly, these areas potentially offer large potential benefits to future ALS missions; however, the ALS Metric is not the only decision-making tool available to the community. To facilitate decision-making within the ALS community a combination of metrics should be utilized, such as the Equivalent System Mass (ESM)-based ALS metric, but also those available through techniques such as life cycle costing and faithful consideration of the sensitivity of the assumed models and data. Often a lack of data is cited as the reason why these techniques are not considered for utilization. An existing database development effort within the ALS community, known as OPIS, may provide the opportunity to collect the necessary information to enable the proposed systems analyses. A review of these additional analysis techniques is provided, focusing on the data necessary to enable these. The discussion is concluded by proposing how the data may be utilized by analysts in the future.

 17. Polythermal cutting of Al-Si-YAl2 system

  Given the out come of the research of the Al-Si-YAl2 system with studies of polythermal cutting. It was found out that the most cutting of Al-YSi2Al2, Al-YSiAl2, Al-Y5SiAl14, YSiAl2-YSi2Al2, Y5SiAl14-YSiAl2 and Y5SiAl14-YAl2, Si-YSiAl2 has the nature of quasibinary eutectics

 18. Progresses in analyzing 26Al with SMCAMS

  Shanghai Mini-Cyclotron based Accelerator Mass Spectrometer (SMCAMS) was especially designed for analyzing 14C. In order to accelerate and analyze 26Al the accelerated orbit and beam optics in injection system were calculated and harmonic number and acceleration turns was optimized. Preliminary experiment was carried out. In which a beam current of 1.15 x 10-9A for 27Al- and 0.038 CPS background for 26Al were measured. The limited sensitivity of 26Al/27Al is 5.25 x 10-12. (authors)

 19. AlON粉体的合成

  赵小军; 茹红强; 张宁; 孙有政

  2009-01-01

  以α-Al2O3和AlN为原料,利用高温固相反应在氮气气氛下常压合成了AlON粉体。研究了成分配比、合成温度、保温时间对合成AlON粉体含量的影响,并通过热分析测试了合成过程热流和质量的变化。结果表明,当原料Al2O3和AlN的质量比为81:18、合成工艺为1750℃,2h时,得到AlON相的含量达到95%以上。

 20. Trato verbal paterno al adolescente

  Rodríguez Juan Carlos

  1995-06-01

  Full Text Available

  En alguna ocasión se ha escuchado una palabra, que causa un sentimiento y a la vez un recuerdo, que lleva a evocar la adolescencia o la infancia, se recuerda quien la pronunciaba y en que ocasión la decía. Este es el poder que tiene una palabra y más aún si es dicha por el padre, puesto que este es la figura significativa que se lleva en la memoria. De aquí nace el interés de realizar un estudio, en donde se describe y analice la percepción y el sentimiento del adolescente, quien en esta etapa es vulnerable al cambio, ya que está buscando su propia identidad; que con el trato verbal paterno la encontrara sin ninguna dificultad o por el contrario nunca la encontrará.

   

 1. Orientation of Al3Ti platelets in Al-Al3Ti functionally graded material manufactured by centrifugal method

  Al-Al3Ti functionally graded materials (FGMs) were manufactured by the centrifugal method with a commercial ingot of Al-5 mass% Ti master alloy. The alloy was melted at a liquid/solid coexisting temperature, at which Al3Ti remains as a solid, and then it was cast into a thick-walled ring. It was found that the Al-Al3Ti functionally graded material can be successfully fabricated by the centrifugal method. It was also found that the volume fraction of the Al3Ti can be increased by repetition of the centrifugal method. Since the shape of Al3Ti particles in a commercial alloy ingot is that of a platelet, the Al3Ti particles are arranged with their platelet planes nearly perpendicular to the radial direction. The orientation effects become stronger when the G number becomes larger. Although the final centrifugal casting was conducted under a very large centrifugal force for the specimen cast three times, the orientation effects were weaker than those in the specimen cast one time. From these observations, it is concluded that the origin of orientation of Al3Ti platelets can be attributed to the angular velocity gradient of the melt along the radial direction produced by the difference in the viscosity. (orig.)

 2. TEM characterization of Al-C-Cu-Al2O3 composites produced by mechanical milling

  Novel Al-based composites (Al-C-Cu-Al2O3) obtained by mechanical milling (MM), were characterized by transmission electron microscopy (TEM) and electron energy loss spectroscopy (EELS). Analyses of composites were carried out in both, the as-milled and the as-sintered conditions. C nanoparticles were found in the as-milled condition and Al2O3 nanofibers were found in as-sintered products, as determined by EELS. C and Cu react with Al to crystallize in Al3C4 and Al2Cu structures, respectively

 3. MARTENSITIC TRANSFORMATION AND THERMAL STABILITY IN Cu-Al-Co AND Cu-Al-Zr ALLOYS

  Y. Q. Ma; C.B. Jiang; H.B. Xu

  2003-01-01

  Cu-Al-Co and Cu-Al-Zr alloys were explored with Co or Zr additions in Cu-Al alloys for high temperature shape memory alloys. Samples were quenched after homogenized at 850℃ for 48h. It was found that both Cu-Al-Co and Cu-Al-Zr show AlCu3 martensitic phase at room temperature and exhibit martensitic transformation temperatures higher than 200℃, showing the potentials for developing as high temperature shape memory alloys. Thermal cycles were performed by DSC instrument on both Cu-Al-Co and Cu-Al-Zr alloys. The results show that Cu-Al-Co loses its martensitic transformation after five thermal cycles, and Cu-Al-Zr exhibits no martensitic transformation in the second thermal cycle.

 4. Influences of Al particles on the microstructure and property of electrodeposited Ni-Al composite coatings

  Cai, Fei; Jiang, Chuanhai

  2014-02-01

  Ni-Al composite coatings with different contents of Al microparticles were prepared from a conventional Watt bath. The influences of Al particle loadings in the bath on the surface morphology, composition, texture, grain size, microstrain, residual stress and anti-corrosion of the Ni-Al composite coating were investigated. The friction coefficients of the coatings at 200 °C were also evaluated by a pin-on-disctribometer. The results showed that the surface morphology of the coatings changed from pyramid + colonied structure to colonied structure with increasing Al particle loadings. The (2 0 0) preferred orientation for pure Ni coating evolved to random orientation with increasing Al particle loadings. The grain size obtained the minimum value of 72.28 nm at Al particle loading of 100 g/L and the microstrain of the coating increased with increasing the Al particle loadings. The incorporation of Al particles decreased the residual stress of the electro-deposited coating and all the coatings deposited at different Al particle loadings possessed low residual stress. As the Al particle loading increased, the anti-corrosion of the Ni-Al coatings increased owing to the combined effect of increasing Al content in the coatings and the texture evolution from (2 0 0) plane to (1 1 1) plane. The wear result suggested that the increasing Al particle content did not improve the wear performance of the Ni-Al composite coatings.

 5. Efficiency droop in high-Al-content AlGaN/AlGaN quantum wells

  Tamulaitis, G.; Mickevicius, J.; Kazlauskas, K.; Zukauskas, A. [Institute of Applied Research and Department of Semiconductor Physics, Vilnius University, Sauletekio 9-III, 10222 Vilnius (Lithuania); Shur, M.S. [Department of ECE and CIE, Rensselaer Polytechnic Institute, 110 Eighth Street, Troy, NY 12180 (United States); Yang, J.; Gaska, R. [Sensor Electronic Technology Inc., 1195 Atlas Road, Columbia, SC 29209 (United States)

  2011-07-15

  Excitation power density dependence of photoluminescence (PL) efficiency is studied in the temperature range from 8 to 300 K for AlGaN multiple quantum well structures containing quantum wells of different width. PL efficiency droop is observed and dependence of the droop effect on the well width and lattice temperature is discussed. Photoluminescence band shape reveals strong carrier heating. It is shown that the heating effect has a substantial influence on the photoluminescence efficiency droop, especially at low lattice temperatures. Fitting of the temperature dependence of the PL band width with that obtained by the Monte Carlo simulation of carrier (exciton) hopping via localized states shows that (i) the potential fluctuations can be fairly accurately described using a double-scaled potential profile model, (ii) the localization becomes stronger in narrower quantum wells. (copyright 2011 WILEY-VCH Verlag GmbH and Co. KGaA, Weinheim) (orig.)

 6. Al-Si/Al2O3 in situ composite prepared by displacement reaction of CuO/Al system

  Zhang Jing

  2010-02-01

  Full Text Available Al2O3 particle-reinforced ZL109 composite was prepared by in situ reaction between CuO and Al. The microstructure was observed by means of OM, SEM and TEM. The Al2O3 particles in sub-micron sizes distribute uniformly in the matrix, and the Cu displaced from the in situ reaction forms net-like alloy phases with other alloy elements. The hardness and the tensile strength of the composites at room temperature have a slight increase as compared to that of the matrix. However, the tensile strength at 350 ℃ has reached 90.23 MPa, or 16.92 MPa higher than that of the matrix. The mechanism of the reaction in the CuO/Al system was studied by using of differential scanning calorimetry(DSC and thermodynamic calculation. The reaction between CuO and Al involves two steps. First, CuO reacts with Al to form Cu2O and Al2O3 at the melting temperature of the matrix alloy, and second, Cu2O reacts with Al to form Cu and Al2O3 at a higher temperature. At ZL109 casting temperature of 750–780 ℃, the second step can also take place because of the effect of exothermic reaction of the first step.

 7. Fabrication of TiAl3 coating on TiAl-based alloy by Al electrodeposition from dimethylsulfone bath and subsequent annealing

  Miyake, Masao; Tajikara, Seiya; Hirato, Tetsuji

  2011-01-01

  TiAl3 coating was formed on TiAl alloy by Al electrodeposition from a dimethylsulfone (DMSO2) bath and subsequent annealing. Before the Al electrodeposition, anodic dissolution of TiAl substrate in the DMSO2 bath was conducted to remove the surface oxide layer of the TiAl substrate. By performing the Al electrodeposition immediately after the anodic dissolution, uniform Al films adherent to the TiAl substrate could be obtained. Annealing at 650–1000 °C yielded a single TiAl3 layer or two laye...

 8. Orientation relationship of eutectoid FeAl and FeAl2

  Scherf, A.; Kauffmann, A.; Kauffmann-Weiss, S.; Scherer, T.; Li, X.; Stein, F.; Heilmaier, M.

  2016-01-01

  Fe–Al alloys in the aluminium range of 55–65 at.% exhibit a lamellar microstructure of B2-ordered FeAl and triclinic FeAl2, which is caused by a eutectoid decomposition of the high-temperature Fe5Al8 phase, the so-called ∊ phase. The orientation relationship of FeAl and FeAl2 has previously been studied by Bastin et al. [J. Cryst. Growth (1978 ▸), 43, 745] and Hirata et al. [Philos. Mag. Lett. (2008 ▸), 88, 491]. Since both results are based on different crystallographic data regarding FeAl2, the data are re-evaluated with respect to a recent re-determination of the FeAl2 phase provided by Chumak et al. [Acta Cryst. (2010 ▸), C66, i87]. It is found that both orientation relationships match subsequent to a rotation operation of 180° about a 〈112〉 crystallographic axis of FeAl or by applying the inversion symmetry of the FeAl2 crystal structure as suggested by the Chumak data set. Experimental evidence for the validity of the previously determined orientation relationships was found in as-cast fully lamellar material (random texture) as well as directionally solidified material (∼〈110〉FeAl || solidification direction) by means of orientation imaging microscopy and global texture measurements. In addition, a preferential interface between FeAl and FeAl2 was identified by means of trace analyses using cross sectioning with a focused ion beam. On the basis of these habit planes the orientation relationship between the two phases can be described by (01)FeAl || (114) and [111]FeAl || [10]. There is no evidence for twinning within FeAl lamellae or alternating orientations of FeAl lamellae. Based on the determined orientation and interface data, an atomistic model of the structure relationship of Fe5Al8, FeAl and FeAl2 in the vicinity of the eutectoid decomposition is derived. This model is analysed with respect to the strain which has to be accommodated at the interface of FeAl and FeAl2. PMID:27047304

 9. Electron channelling enhanced microanalysis on Ni-Al-Mn and Al-Mn-Si

  Atom location by channelling enhanced microanalysis (ALCHEMI) was performed for Ni-Al-Mn compounds and Al-Mn-Si quasicrystals. For Ni75Al25-xMnx (x=5,9) with the L12-type structure, an occupation fraction of Mn atoms at the Ni site was quantitatively determined using planar channelling conditions. The occupation fraction increases with the Mn concentration or by quenching the compound from high temperature. In quasicrystals of Al74Mn20Si6 and Al68Mn20Ru8Si4, axial channelling conditions were used to locate Si and Ru, respectively. It was shown that Si atoms occupy the Al site in Al74Mn20Si6 whereas Ru atoms occupy the site different from that of Al in Al68Mn20Ru8Si4. (author)

 10. Microstructure and mechanical properties of Ti2AlC-reinforced TiAl composites

  Ti2AlC/TiAl composites were successfully in-situ synthesized by reaction hot pressing using Ti, Al, TiC and CNTs as starting materials. The results indicate that the as-sintered composites mainly consist of Ti2AlC and TiAl phases. The mechanical properties of the 23 wt.% Ti2AlC/TiAl composite exhibit the highest values, with a flexural strength and fracture toughness of 652.5 ± 76.8 MPa and 6.6 ± 0.5 MPa m1/2, respectively. The complex structure coupled with dispersed Ti2AlC micro-particulates is responsible for the enhancement in the strength. Toughening of the composite is mainly attributed to crack deflection, crack bridging, crack branching and pull-out of the Ti2AlC particles, as well as transgranular cracking.

 11. High pressure studies of UFe5Al7 and UFe7Al5 actinide compounds

  The ternary inter-metallic compounds, UFe5Al7 and UFe7Al5, crystallize in a tetragonal ThMn12 type structure. In the as-cast samples a residual phase of FeAl (∼2%wt) was identified in the grain boundaries. The amount of the residual cubic phase of FeAl was determined by Rietveld analysis and reduced by the annealing process. UFe5Al7 and UFe7Al5 maintain the tetragonal symmetry as a function of pressure, while FeAl keeps the cubic structure as was determined by the Rietveld analysis. The volume-pressure curve calculated from the X-ray analysis gives V/V0=0.87 for UFe5Al7 at 26.0 GPa and 0.89 at 24.6 GPa for UFe7Al5. (author)

 12. Chemical mixing at "Al on Fe" and "Fe on Al" interfaces

  Süle, P.; Kaptás, D.; Bujdosó, L.; Horváth, Z. E.; Nakanishi, A.; Balogh, J.

  2015-10-01

  The chemical mixing at the "Al on Fe" and "Fe on Al" interfaces was studied by molecular dynamics simulations of the layer growth and by 57Fe Mössbauer spectroscopy. The concentration distribution along the layer growth direction was calculated for different crystallographic orientations, and atomically sharp "Al on Fe" interfaces were found when Al grows over (001) and (110) oriented Fe layers. The Al/Fe(111) interface is also narrow as compared to the intermixing found at the "Fe on Al" interfaces for any orientation. Conversion electron Mössbauer measurements of trilayers—Al/57Fe/Al and Al/57Fe/Ag grown simultaneously over Si(111) substrate by vacuum evaporation—support the results of the molecular dynamics calculations.

 13. Fabrication of /sup 26/Al targets

  Buchmann, L.; Baumeister, H.; Rolfs, C.

  1984-06-01

  Targets with up to 1.4x10/sup 16/ /sup 26/Al atoms have been fabricated. The artificial production of the /sup 26/Al nuclei via the reaction /sup 26/Mg(p, n)/sup 26/Al was carried out at the cyclotrons in Juelich and Muenchen. The experimental procedures in the fabrication of these targets as well as some test measurements are described.

 14. The wobbler mouse, an ALS animal model

  Moser, Jakob Maximilian; Bigini, Paolo; Schmitt-John, Thomas

  2013-01-01

  This review article is focused on the research progress made utilizing the wobbler mouse as animal model for human motor neuron diseases, especially the amyotrophic lateral sclerosis (ALS). The wobbler mouse develops progressive degeneration of upper and lower motor neurons and shows striking similarities to ALS. The cellular effects of the wobbler mutation, cellular transport defects, neurofilament aggregation, neuronal hyperexcitability and neuroinflammation closely resemble human ALS. Now,...

 15. A New Phase in ALS Research.

  Chong, P Andrew; Forman-Kay, Julie D

  2016-09-01

  In this issue of Structure, Conicella et al. (2016) present evidence that the low complexity C-terminal region of TDP-43 undergoes liquid-liquid phase separation. ALS-associated mutations alter this phase separation process, providing a possible mechanism for the pathology caused by these TDP-43 mutations. The work is strongly supportive of toxic loss of RNA processing function in ALS. PMID:27602988

 16. Growth of CdTe: Al films

  CdTe: AI films were grown by the close space vapor transport technique combined with free evaporation (CSVT-FE). The Aluminum (Al) evaporation was made by two kinds of sources: one made of graphite and the other of tantalum. The films were deposited on glass substrates. The Al source temperature was varied maintaining the CdTe source temperature fixed as well as the substrate temperature. The films were characterized by x-ray energy dispersive analysis (EDAX), x-ray diffraction and optical transmission. The results showed for the films grown with the graphite source for Al evaporation, the Al did not incorporate in the CdTe matrix, at least to the level of EDAX sensitivity; they maintained the same crystal structure and band gap. For the samples grown with the tantalum source, we were able to incorporate the Al. The x-ray diffraction patterns show that the films have a crystal structure that depends on Al concentration. They were cubic up to 2.16 at. % Al concentration; for 19.65 at. % we found a mixed phase; for Al concentration higher than 21 at. % the films were amorphous. For samples with cubic structure it was found that the lattice parameter decreases and the band gap increases with Al concentration. (Author)

 17. Genetics of Familial and Sporadic ALS

  2016-03-21

  Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS); Familial Amyotrophic Lateral Sclerosis; Amyotrophic Lateral Sclerosis With Frontotemporal Dementia; Lou Gehrig's Disease; Motor Neuron Disease; Primary Lateral Sclerosis

 18. 关于w-al-CL空间%On w-al-CL Spaces

  林丽琼; 张云南

  2011-01-01

  给出w-al-CL空间的定义,比较几种CL性的关系,讨论w-al-CL空间的c0和与l1和的稳定性,并讨论C(K,X)空间的w-al-CL性.%Gives the definition of w-al-CL spaces, compare the relationship of some properties of CL, discusses the stability of c0 -sums and l1 -sums of w-al-CL spaces, and discusses the property of w-al-CL of C(K,X) spaces.

 19. Interfacial strength of Al/Al and Al/Zr/Du-10wt%Mo subject to different loading modes

  Compact tension (CT) experiments were conducted with fixtures that allowed mode-I (tensile opening mode), mode-Il (shearing mode), and mixed-mode loading to measure the interfacial strength between HIP-clad Al and Al, and Al and Zr/DU-10wt%Mo. Specimens were made with the same HIP process used for making thin composite foils, but instead used 25 mm thick Al-6061 cladding that allowed specimens to be gripped without adhesives. Three configurations of specimens were tested: (1) Al/Al specimens with a pre-crack along the seam; (2) specimens containing both a Zr/DU-10wt%Mo layer and an Al/Al seam along part of the interface; and (3) specimens containing only a Zr/DU-10wt%Mo layer at the interface, but with a pre notch along part of the interface. Digital image correlation (DIC) was used to measure full-field deformations during the test. The results show that mode-I loaded interfaces exhibit the weakest strength and the widest scatter. The strength increases when more shearing component is introduced

 20. Untersuchung der Nitridierung V/Al-intermetallischer Phasen

  Lewalter, Hartmut Berthold

  2004-01-01

  Schichten V/Al-Intermetallischer Phasen und Schichten aus V(Al) (Schichtdicken 150- 300 nm) wurden durch Interdiffusion von V/Al- und V5Al8/V-Mehrfachschichten bei 400-800°C im Vakuum bei 3 x 10-8 mbar hergestellt. Des Weiteren wurden V5Al8-Schichten durch Sputtern einer V5Al8-Legierung erzeugt. Die Gesamtstöchiometrie der Schichten lag zwischen Al0,86V0,14 und Al0,19V0,81. Als Substrat dienten einkristalline (012) Saphirwafer. Die V/Al-Intermetallischen Phasen und V(Al) wurden im RTP-System ...

 1. Response to Signorovitch et al.

  Flot, Jean-François; Debortoli, Nicolas; Hallet, Bernard; Van Doninck, Karine

  2016-08-22

  Signorovitch et al.[1] comment that an Oenothera-like meiosis [2] could produce a pattern similar to what we observed in our study of natural isolates of the bdelloid rotifer Adineta vaga, which we attributed to horizontal gene transfers (HGTs) [3]. Indeed, our HGT hypothesis appears at first sight difficult to conciliate with their observation of a congruent pattern of allele sharing at four large loci possibly located on different chromosomes [4]. However, one might imagine conditions under which massive horizontal gene transfer between bdelloid individuals could produce such a pattern, notably if the individuals involved had previously lost most of their heterozygosity because of their exposure to frequent desiccation (which produces DNA double-strand breaks [5]). In the published A. vaga genome the loss of heterozygosity due to large-scale gene conversion events or break-induced replication covers only about 10% of the genome [6], but this percentage may be much higher in environmental isolates that often experience dessication. Besides, if an Oenothera-like mode of meiosis occurs in bdelloids frequently enough to be detected in a single sampling of 29 individuals (as in [4]), one would expect males and meiosis to be observed at least occasionally, and instances of congruent allele sharing across loci should turn up frequently in genetic surveys. This was not the case in [3]: among the 82 A. vaga individuals sequenced for four nuclear markers, no trio of individuals presented congruent patterns of shared sequences at different loci. For these reasons, and in the absence of any direct evidence for an Oenothera-like meiosis in bdelloids, we still consider inter-bdelloid HGTs a more parsimonious explanation for our results. PMID:27554651

 2. Atomic structure and oxygen deficiency of the ultrathin aluminium oxide barrier in Al/AlOx/Al Josephson junctions.

  Zeng, Lunjie; Tran, Dung Trung; Tai, Cheuk-Wai; Svensson, Gunnar; Olsson, Eva

  2016-01-01

  Al/AlOx/Al Josephson junctions are the building blocks of a wide range of superconducting quantum devices that are key elements for quantum computers, extremely sensitive magnetometers and radiation detectors. The properties of the junctions and the superconducting quantum devices are determined by the atomic structure of the tunnel barrier. The nanoscale dimension and disordered nature of the barrier oxide have been challenges for the direct experimental investigation of the atomic structure of the tunnel barrier. Here we show that the miniaturized dimension of the barrier and the interfacial interaction between crystalline Al and amorphous AlOx give rise to oxygen deficiency at the metal/oxide interfaces. In the interior of the barrier, the oxide resembles the atomic structure of bulk aluminium oxide. Atomic defects such as oxygen vacancies at the interfaces can be the origin of the two-level systems and contribute to decoherence and noise in superconducting quantum circuits. PMID:27403611

 3. Band edge modulation and interband optical transition in AlN:MgAl-ON nanotubes

  AlN nanotubes (NTs) have many novel characteristics and great potential applications in electronic and optoelectronic nanodevices. However, little is known about the influence of MgAl-ON co-doping effects on their optical properties. Here, we focus on investigating the electronic structures, clarify the interband optical transition mechanism and give a clear atomic picture for the important electron/hole localization centre in AlN:MgAl-ON NTs using the GGA-1/2 method. We find that the MgAl doping efficiency can be improved effectively due to ON doping in AlN NTs. The MgAl and ON form MgAl-ON defect complex easily along the AlN NT axis (C-axis). The MgAl-ON defect complex can result in a remarkable charge transfer around it and modify the valence band maximum and conduction band minimum significantly. Meanwhile, the MgAl-ON defect complex also forms the important exciton localization centre and effectively enhances the interband radiative recombination rate. Moreover, the light emission/absorption sensitively depends on its polarization. The parallel polarized light (E∥C) is much stronger than the perpendicular one (E⊥C). The MgAl-ON co-doping thus paves a new way for improving the performance of electronic and optoelectronic nanodevices based on AlN NTs. (papers)

 4. The theory of the moon in the al-Zij al-Kamil fi-l-taalim of Ibn al-Ha'im

  Puig i Tàrrech, Roser

  2000-01-01

  Al the beginning of Ihe thirteenth cenrury (60tH I 1204-1205) Abli Muhammad Abd al-Haqq al-Ghafiqi al-lshbiIi known as Ibn al-Ha'im composed his work entitled al-Zi] al-Kamil fi-l-Taalim in honour of the Caliph Abu Abd Allah Muhammad al-Nasir (who reigned from 1199- 1213). All we know of lbn al-Ha'im's live is that he came from Seville and that he appears to have worked in North Africa.

 5. Effect of Al coating conditions on laser weldability of Al coated steel sheet

  Jung-Han LEE; Jong-Do KIM; Jin-Seok OH; Seo-Jeong PARK

  2009-01-01

  Al coated steel sheets with excellent heat resistance, thermal reflection, and corrosion resistance are widely used in various applications. The laser weldability of the Al coated steel sheet for full penetration welding was reported. The phenomenon caused by intermixed aluminum and behavior of aluminum in the weld were investigated. Al coated steel sheets that have various thickness and coating mass were prepared for laser welding. The effects of parameters such as welding conditions and Al coating conditions were investigated. Al content mixed in the weld after laser welding was evaluated, and then a correlation between the mixed Al and mechanical properties was investigated. The results show that the Al-rich zones which have Fe-Al intermetallic compounds are found in the weld. The intermetallic compounds cause the decreased strength of the weld.

 6. Studies on SiC(p) reinforced Al-Al sub 3 Ni eutectic matrix composites

  An investigation on processing of Al-5.69wt% Ni eutectic with SiC particulate composites is reported. The intermetallic composites are prepared by elemental powder metallurgy route and sintered at two different temperatures, i.e., 600 degree C and 620 degree C. Results show that the metal matrix was Al-Al sub 3 Ni eutectic. The phase analysis by XRD identified the presence of Al sub 3 Ni and Al as dominant phases together with silicon and Al sub 4 C sub 3 phase as minor phases. The Al sub 4 C sub 3 and Si phases are formed during sintering due to SiC-Al interface reaction. SEM micrographs also reveal the formation of microvoid surrounding the SiC particle

 7. Diana Al-Hadid: Identity and Heritage

  Jungerberg, Tom; Smith, Anna; Borsh, Colleen

  2012-01-01

  Diana Al-Hadid's sculptures reflect the many locations, cultures, histories, and mythologies that have shaped her as an artist. In large-scale works which have the appearance of architectural ruins, Al-Hadid employs imagery drawn from many diverse interests including science and technology, history, and literature. She also incorporates images and…

 8. Kus on al-Zarqawi? / Aadu Hiietamm

  Hiietamm, Aadu, 1954-

  2005-01-01

  Suurbritannia nädalalehe Sunday Times andmetel on Iraagi tagaotsituim mässaja, terrorivõrgustiku al Qaeda liitlane Abu-Musab al-Zarqawi pärast USA raketirünnakus haavatasaamist riigist põgenenud

 9. Als je vrienden hebt dan win je

  Effing, R. (Robin); Huibers, T. (Theo); Krosse, de L. (Luc)

  2010-01-01

  Als je wint, heb je vrienden’ is een Nederlandse klassieker van Herman Brood en Henny Vrienten. Hiermee werd de gevoelige snaar bloot gelegd dat pas als je hebt gewonnen je vrienden hebt. Rijen dik, echte vrienden. In de politiek werkt het andersom; je moet vrienden (stemmen) hebben, ve

 10. Die uitdagings van MIV/VIGS-opvoeding vir die 'gewone' klas- en vakonderwyser: ’n prinsipiële besinning

  J. Moodley

  2004-07-01

  Full Text Available The challenges of HIV/AIDS education for the 'ordinary' class and subject teacher: A principial reflection HIV/AIDS has become a wide-spread epidemic. It has already claimed thousands of lives and many others are infected daily. HIV/AIDS education forms an important facet in the struggle against the disease, also in schools where ‘ordinary’ teachers (i.e. not professional AIDS practitioners find themselves having to deal with classes of students in which learners infected by HIV or suffering from full-blown AIDS might be present. HIV/AIDS education confronts these teachers with several challenges. Feedback from an empirical survey in a province of South Africa where HIV/AIDS has assumed rampant proportions revealed that, while these ‘ordinary’ teachers were quite prepared to become involved in the struggle against HIV/AIDS, they did not see themselves as adequately equipped and prepared for the task. A number of recommendations are made to deal with this shortcoming in their training.

 11. Die invloed van religieuse en kulturele verskeidenheid op moraliteit in die huidige Suid-Afrikaanse konteks: �n Uitdaging vir Christelike kerke

  Christie van Zyl

  2010-03-01

  Full Text Available The influence of religious and cultural diversity on the moral orientation of the current South African society:� A challenge for the church This article takes into account the morality crisis in South Africa against the background of the rich diversity in the country. It deals with the question whether religious and cultural diversity in particular contributes to moral decay in the community. Different peoples do not only have different experiences of life, but also different value systems on account of their different backgrounds and belief systems. They are the products of diverse influences which bring about different identities and moral orientations. On the one hand this can lead to conflict in societies. On the other hand, diversity in terms of religion and culture enriches societies. Much depends on how these differences are managed. Identity and leadership be regarded as two of the most important elements in the makeup of a prosperous society, especially when it comes to the factor of morality. Diversity demonstrates a great deal of dynamics in itself. It progressively develops new forms as people live actively amidst new circumstances and relationships. As the church is a central player in the field of building moral values, the church has the obligation to re-organise itself in terms of traditional diversity as well as the current contemporary religious and cultural experience.

 12. MOSQUE ARCHITECTURE AS A SUSTAINABLE BUILDING IN URBAN (Case Study: Al Markas Al Islamic Mosque Makassar)

  Imriyanti Imriyanti

  2014-01-01

  Abstract Mosque Architecture is a part of Islamic architecture. Mosque should be fused with elements of nature because its function as a place to pray to God who created the universe. Al Markas Al Islamic Makassar mosque is used as a center of Islamic aspirations of the people and the government to accommodate all the activities of moslems in Makassar. Through this function, the provision of Al Markas Al Islamic mosque began from the desire of Islamic societies in Makassar, which want...

 13. High temperature creep behaviour of Al-rich Ti-Al alloys

  Sturm, D; Heilmaier, M; Saage, H [Otto von Guericke University Magdeburg, Institute for Materials and Joining Technology, PO Box 4120, D-39016 Magdeburg (Germany); Aguilar, J; Schmitz, G J; Drevermann, A [ACCESS e.V., Intzestrasse 5, D-52072 Aachen (Germany); Palm, M; Stein, F; Engberding, N [Max-Planck-Institut fuer Eisenforschung GmbH, Max-Planck-Str. 1, D-40237 Duesseldorf (Germany); Kelm, K; Irsen, S, E-mail: daniel.sturm@ovgu.d [Stiftung caesar, Electron Microscopy, Ludwig-Erhard-Allee 2, D-53175 Bonn (Germany)

  2010-07-01

  Compared to Ti-rich {gamma}-TiAl-based alloys Al-rich Ti-Al alloys offer an additional reduction of in density and a better oxidation resistance which are both due to the increased Al content. Polycrystalline material was manufactured by centrifugal casting. Microstructural characterization was carried out employing light-optical, scanning and transmission electron microscopy and XRD analyses. The high temperature creep of two binary alloys, namely Al{sub 60}Ti{sub 40} and Al{sub 62}Ti{sub 38} was comparatively assessed with compression tests at constant true stress in a temperature range between 1173 and 1323 K in air. The alloys were tested in the cast condition (containing various amounts of the metastable phases Al{sub 5}Ti{sub 3} and h-Al{sub 2}Ti) and after annealing at 1223 K for 200 h which produced (thermodynamically stable) lamellar {gamma}-TiAl + r-Al{sub 2}Ti microstructures. In general, already the as-cast alloys exhibit a reasonable creep resistance at 1173 K. Compared with Al{sub 60}Ti{sub 40}, both, the as-cast and the annealed Al{sub 62}Ti{sub 38} alloy exhibit better creep resistance up to 1323 K which can be rationalized by the reduced lamella spacing. The assessment of creep tests conducted at identical stress levels and varying temperatures yielded apparent activation energies for creep of Q = 430 kJ/mol for the annealed Al{sub 60}Ti{sub 40} alloy and of Q = 383 kJ/mol for the annealed Al{sub 62}Ti{sub 38} material. The latter coincides well with that of Al diffusion in {gamma}-TiAl, whereas the former can be rationalized by the instability of the microstructure containing metastable phases.

 14. Corrosion Studies of 2195 Al-Li Alloy and 2219 Al Alloy with Differing Surface Treatments

  Danford, M. D.; Mendrek, M. J.

  1998-01-01

  Corrosion studies of 2195 Al-Li and 2219 Al alloys have been conducted using the scanning reference electrode technique (SRET) and the polarization resistance (PR) technique. The SRET was used to study corrosion mechanisms, while corrosion rate measurements were studied with the PR technique. Plates of Al203 blasted, soda blasted and conversion coated 2219 Al were coated with Deft primer and the corrosion rates studied with the EIS technique. Results from all of these studies are presented.

 15. Assessment of the al corner of the ternary Al-Fe-Si system

  Eleno, Luiz; Vezelý, Josef; Sundman, Bo; Cieslar, Miroslav; Lacaze, Jacques

  2010-01-01

  The present work provides a review of the information available on the Al-rich corner of the Al-Fe-Si system as well as a CALPHAD type assessment making use of the COST 507 database as a starting point. The description of the intermetallic compounds has been modified to account for substitution of Al and Si in the ternary Al-Fe-Si system and to take new experimental information into account.

 16. The annealing behaviour of hydrogen implanted into Al metal and Al-Si alloy

  In the present experiment, we have investigated how defects and elements as additive play a role as trap site by observing the annealing behaviour of hydrogen implanted into Al and Al-Si alloy. It was found that hydrogen is trapped as molecules in grain boundaries of Si in Al. (author)

 17. Shadow evaporation of epitaxial Al/Al2O3/Al tunnel junctions on sapphire utilizing an inorganic bilayer mask

  Welander, Paul B.; Bolkhovsky, Vladimir; Weir, Terence J.; Gouker, Mark A.; Oliver, William D.

  2012-01-01

  This letter describes a new inorganic shadow mask that has been employed for the evaporation of all-epitaxial Al/Al2O3/Al superconducting tunnel junctions. Organic resists that are commonly used for shadow masks and other lift-off processes are not compatible with ultra-high vacuum deposition systems, and they can break down at even moderately elevated temperatures. The inorganic mask described herein does not suffer these same shortcomings. It was fabricated from a Ge/Nb bilayer, comprising ...

 18. Japanese version of the ALS-FTD-Questionnaire (ALS-FTD-Q-J).

  Watanabe, Yasuhiro; Beeldman, Emma; Raaphorst, Joost; Izumi, Yuishin; Yoshino, Hiide; Masuda, Michihito; Atsuta, Naoki; Ito, Satoru; Adachi, Tadashi; Adachi, Yoshiki; Yokota, Osamu; Oda, Masaya; Hanashima, Ritsuko; Ogino, Mieko; Ichikawa, Hiroo; Hasegawa, Kazuko; Kimura, Hideki; Shimizu, Toshio; Aiba, Ikuko; Yabe, Hayato; Kanba, Makoto; Kusumi, Kimiyoshi; Aoki, Tetsuya; Hiroe, Yu; Watanabe, Hirohisa; Nishiyama, Kazutoshi; Nomoto, Masahiro; Sobue, Gen; Nakashima, Kenji

  2016-08-15

  Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) and frontotemporal dementia (FTD) share common clinical, genetic and neuropathological features. Some ALS patients have behavioral/personality changes, which could result in significant obstacles in the care provided by family members and caregivers. An easy screening tool would contribute greatly to the evaluation of these symptoms. We translated the ALS-FTD-Questionnaire, developed in the Netherlands, into Japanese (ALS-FTD-Q-J) and examined the clinimetric properties (internal consistency, construct and clinical validity). Patients with ALS and/or behavioral variant FTD (bvFTD) were evaluated alongside healthy controls in this multicenter study. All ALS patients, regardless of bvFTD status, were further evaluated by the frontal behavioral inventory (FBI) and for frontal/executive function, cognition, anxiety/depression, and motor functions. Data from 146 subjects were analyzed: ALS (92), ALS-bvFTD (6), bvFTD (16), and healthy controls (32). The internal consistency of the ALS-FTD-Q-J was good (Cronbach α=0.92). The ALS-FTD-Q-J showed construct validity as it exhibited a high correlation with the FBI (r=0.79). However, correlations were moderate with anxiety/depression and low with cognitive scales, in contrast to the original report, i.e. a moderate correlation with cognition and a low correlation with anxiety/depression. The ALS-FTD-Q-J discriminated ALS patients from (ALS-)bvFTD patients and controls. Thus, the ALS-FTD-Q-J is useful for evaluating Japanese ALS/FTD patients. PMID:27423564

 19. DISTINGSI DAN DIASPORA TASAWUF ABÛ AL-HASAN AL-SHÂDHILÎ

  Saifulah Saifulah

  2015-01-01

  This article discusses Shâdhilîyah, one of the most recognized sufi orders, which possesses quite distinct aspects in the conception of its mystical teachings. This sufi order was founded by Abû al-H}asan al-Shâdhilî, a sufi who has moderate and open view of the worldly life. Al-Shâdhilî explained about how a sufi should behave towards and deal with worldly matters. Although al-Shâdhilî asserted that a person who practice tasawwuf should not pay more adoration on the worldly matters (hubb al-...

 20. The influence of Al content on the Zener relaxation of Fe-Al alloys

  The effect of Al content on the Zener relaxation peak of annealed Fe-Al alloys has been investigated using a computer-controlled automatic inverted torsion pendulum through the method of free decay and forced vibration. It has been shown that alloys with medium Al contents show strong relaxation while lower or higher Al contents lead to relatively weak Zener relaxation peaks. The Zener relaxation in Fe-Al alloys originates from the next-nearest-neighbour atom pairs and their interaction rather than the nearest-neighbour atom pairs. The latter may not produce Zener relaxation because of the ordered structure, which suppresses Zener relaxation

 1. Magnetism in bcc Fe-Al alloy

  Elzain, M.E. [Sultan Qaboos Univ., Al-Khod (Oman). Dept. of Phys.; Yousif, A.A. [Sultan Qaboos Univ., Al-Khod (Oman). Dept. of Phys.

  1994-11-01

  The magnetic moment {mu}, hyperfine field B{sub hf} and isomer shift IS at the Fe site in bcc Fe-Al alloys were calculated from first principle. Contrary to the belief that Al atoms reside in the iron lattice as magnetic holes, it was found that the local magnetic moment of Fe is decreased when Al is at a nearest neighbour site (NN), while it increases if Al is at a next-nearest neighbour site (NNN). Consequently, the average {mu} per Fe atom was found to be, initially, independent of Al content. Assuming a linear dependence of {mu}{sub Fe} on the number of Al atoms at NN and NNN sites, we calculated the average {mu}, which was found to agree with experimental results of cold worked alloys for disordered Fe-Al alloy. On the other hand, antiferromagnetic coupling appears in the CsCl ordered structures. The average B{sub hf} was also calculated and compared to experimental data and the trends in the IS are considered. (orig.)

 2. Comparative study on interface and bulk charges in AlGaN/GaN metal-insulator-semiconductor heterostructures with Al2O3, AlN, and Al2O3/AlN laminated dielectrics

  Zhu, Jie-Jie; Ma, Xiao-Hua; Chen, Wei-Wei; Hou, Bin; Xie, Yong; Hao, Yue

  2016-05-01

  In this paper, the interface and bulk charges in AlGaN/GaN metal-insulator-semiconductor (MIS) heterostructures with AlN, Al2O3, and Al2O3/AlN laminated dielectrics were studied. In situ plasma pretreatment resulted negligible interface trap states and voltage hysteresis. The fixed charge density at Al2O3/AlN (or Al2O3/barrier) interface was estimated to be 1.66 × 1013 cm-2 by using flat-band voltage shift, and the oxide bulk charge concentration was 2.86 × 1017 cm-3. The interface charge density at other interfaces were at the order of 1011 cm-2. Simulation results using the above charge density/concentration indicated that Al2O3/AlN interface fixed charges dominated the dielectric-related voltage shift in AlGaN/GaN MIS heterostructures, which caused a large voltage shift of -3 V with 10 nm Al2O3 thickness, while the flat-band voltage variety resulting from other types of charges was within 0.1 V.

 3. Tracing Al Shabaab’s Decision to Cooperate with Al Qaeda in Somalia (2008

  Adlini Ilma Ghaisany Sjah

  2014-02-01

  Full Text Available 'Al Shabaab, a Somali insurgent with predominantly nationalistic causes (alongside transnational [global Jihad] and Islamic goals made the choice to fight on behalf of Al Qaeda in 2008. The decision to do so contrasted with Al Shabaab’s previous behaviour of actively denying cooperation and distancing itself from Al Qaeda. This study aims to uncover factors that contributed to Al Shabaab’s decision through the use of process-tracing. The results show that Al Shabaab’s declaration of cooperation with Al Qaeda in August 2008 was brought about by a series of events that traced back to four factors: public reactions to the implementation of a Salafi ideology, the shift to a radical leadership, Al Shabaab’s inability to maintain stability in areas under its control and its increasing attacks by Al Shabaab on the Somali public. Al Shabaab pursued cooperation with Al Qaeda after realizing that their nationalistic preference was no longer achievable in the near future.' ' '

 4. Optical characterization of Al- and N-polar AlN waveguides for integrated optics

  Rigler, Martin; Buh, Jože; Hoffmann, Marc P.; Kirste, Ronny; Bobea, Milena; Mita, Seiji; Gerhold, Michael D.; Collazo, Ramon; Sitar, Zlatko; Zgonik, Marko

  2015-04-01

  Dispersion of the extraordinary and ordinary refractive indices of Al- and N-polar AlN waveguides is measured by multiple angle-of-incidence and spectroscopic ellipsometry techniques. The polarity-controlled AlN layers are grown by metal-organic chemical vapor deposition on (0001)-sapphire substrates. Taking into consideration the different surface morphologies of the Al- and N-polar AlN waveguides, we propose two optical models to describe the measured ellipsometry data. The results indicate that there is no difference between the refractive indices of the AlN grown in opposite directions, which confirms the potential of the AlN lateral polar structures for use in nonlinear optical applications based on quasi phase matching.

 5. Oxidation of Al2O3 continuous fiber-reinforced/NiAl composites

  Doychak, J.; Nesbitt, J. A.; Noebe, R. D.; Bowman, R. R.

  1992-01-01

  The 1200 C and 1300 C isothermal and cyclic oxidation behavior of Al2O3 continuous fiber-reinforced/NiAl composites were studied. Oxidation resulted in formation of Al2O3 external scales in a similar manner as scales formed on monolithic NiAl. The isothermal oxidation of an Al2O3/NiAl composite resulted in oxidation of the matrix along the fiber/matrix interface near the fiber ends. This oxide acted as a wedge between the fiber and the matrix, and, under cyclic oxidation conditions, led to further oxidation along the fiber lengths and eventual cracking of the composite. The oxidation behavior of composites in which the Al2O3 fibers were sputter coated with nickel prior to processing was much more severe. This was attributed to open channels around the fibers which formed during processing, most likely as a result of the diffusion of the nickel coating into the matrix.

 6. A Rechargeable Al/S Battery with an Ionic-Liquid Electrolyte.

  Gao, Tao; Li, Xiaogang; Wang, Xiwen; Hu, Junkai; Han, Fudong; Fan, Xiulin; Suo, Liumin; Pearse, Alex J; Lee, Sang Bok; Rubloff, Gary W; Gaskell, Karen J; Noked, Malachi; Wang, Chunsheng

  2016-08-16

  Aluminum metal is a promising anode material for next generation rechargeable batteries owing to its abundance, potentially dendrite-free deposition, and high capacity. The rechargeable aluminum/sulfur (Al/S) battery is of great interest owing to its high energy density (1340 Wh kg(-1) ) and low cost. However, Al/S chemistry suffers poor reversibility owing to the difficulty of oxidizing AlSx . Herein, we demonstrate the first reversible Al/S battery in ionic-liquid electrolyte with an activated carbon cloth/sulfur composite cathode. Electrochemical, spectroscopic, and microscopic results suggest that sulfur undergoes a solid-state conversion reaction in the electrolyte. Kinetics analysis identifies that the slow solid-state sulfur conversion reaction causes large voltage hysteresis and limits the energy efficiency of the system. PMID:27417442

 7. Magnetic properties and crystal structure of HoNiAl and UNiAl hydrides

  The effect of hydrogenation on the magnetic properties and crystal structure of 4f and 5f intermetallics was studied on HoNiAlH2.0, UNiAlH2.3 and UNiAlD2.1. The incorporation of hydrogen into HoNiAl leads to a decrease of the magnetic ordering temperature from 13 to 6 K, while it increases from 19 K to values in the range 90-100 K in the UNiAl-H system. The crystal lattices of all compounds are anisotropically expanded. Moreover, the crystal symmetry is lowered to orthorhombic in HoNiAlH2.0, but remains hexagonal for UNiAlH(D)x. Three different deuterium positions were found for both compounds. (c) 2000 American Institute of Physics

 8. AlON粉体的合成%Synthesis of AlON Powder

  赵小军; 茹红强; 张宁; 孙有政

  2009-01-01

  以α-Al_2O_3和AlN为原料,利用高温固相反应在氮气气氛下常压合成了AlON粉体.研究了成分配比、合成温度、保温时间对合成AlON粉体含量的影响,并通过热分析测试了合成过程热流和质量的变化.结果表明,当原料Al_2O_3和AlN的质量比为81:18、合成工艺为1750 ℃, 2 h时,得到AlON相的含量达到95%以上.

 9. Adherencia al tratamiento en la esquizofrenia

  Ruiz Manrique, Olatz

  2015-01-01

  [Es]La adherencia al tratamiento es un problema real en los pacientes esquizofrénicos, que dificulta su inserción en la sociedad y puede ocasionarles graves repercusiones médicas. Por ello, el objetivo de esta revisión es valorar la eficacia de las intervenciones psicoeducacionales con la ayuda del personal sanitario y/o familiares, en la adherencia al tratamiento de los pacientes esquizofrénicos. Se realizó una revisión sistemática para dar respuesta al objetivo planteado, analizando las res...

 10. Amyotrofinen lateraaliskleroosi (ALS) ja potilaan ohjaus

  Korkeaniemi, Lotta; Kaakinen, Leena

  2009-01-01

  Saimme opinnäytetyömme toimeksiantona Hyvinkään sairaalan sisätautien vuodeosastolta. Tavoitteena oli luoda ALS potilaille potilasopas trakeostomiasta ja sen kanssa elämisestä. Oppaan tarkoituksena on auttaa ALS potilaita päättämään, kuinka pitkälle he haluavat viedä heidän hengitystukihoitonsa. Samalla hoitajat saavat tuki materiaalia, jonka avulla he voivat käydä läpi hengitystukihoitoja ja erityisesti trakeostomiaan liittyviä asioita. ALS eli amyotrofinen lateraaliskleroosi on tahdona...

 11. Suspected variables among Al Sufi stars.

  Hoffleit, D.

  In the tenth century Al Sufi compiled a catalogue of some 1100 stars. J.E. Gore, around 1900, wrote extensively on the magnitudes of these stars. On intercomparing them with a few other catalogues, Gore surmised that some 38 stars appeared to show secular variations. Here all the Al Sufi magnitudes have been compared with numerous additional sources, but smooth secular variations are not substantiated although some stars seem to have undergone comparatively sudden changes after about 1600. About 70 Al Sufi stars are now named or suscpected variable stars, but nearly all with amplitudes under 0.3 V.

 12. TAFSIR SEMANTIK TERHADAP SURAT AL-KAFIRUN

  Imam Muslimin

  2011-10-01

  Full Text Available The problems about the reading of al-Qur’an is always interesting to be discussed, in which the use of Arabic includes sound or ‘nash’ is acrucial factor to understand the implicit meaning of the Arabic-written texts. Al-Qur’an discusses problem based on the society’s culture. Al-Kafirun discusses not only about the normative theology but more about sociological contexts in which it tends to show transparency, fight against fanaticism and regionalism. And all of the will bring to the first process of the making of the text meaning to the situational context that creates them.

 13. Linija za transport Al-polizdelkov

  Capl, Žiga

  2012-01-01

  V diplomski nalogi je predstavljena linija za transport Al-polizdelkov, ki je sestavljena iz dveh verižnih transporterjev in dveh manipulatorjev. Omenjeni transporterji morajo transportirati Al-polizdelke od sprejemnega mesta do poti v stiskalnico. V okviru diplomskega dela smo opravili analizo obstoječega ogrodja z naklonom, linije za transport Al-polizdelkov in podali možne rešitve za novo učinkovitejšo izvedbo. Na podlagi tehnično-tehnoloških zahtev smo izbrali najprimernejšo rešitev i...

 14. Characterization of AlInN/AlN/GaN Heterostructures with Different AlN Buffer Thickness

  Çörekçi, S.; Dugan, S.; Öztürk, M. K.; Çetin, S. Ş.; Çakmak, M.; Özçelik, S.; Özbay, E.

  2016-07-01

  Two AlInN/AlN/GaN heterostructures with 280-nm- and 400-nm-thick AlN buffer grown on sapphire substrates by metal-organic chemical vapor deposition (MOCVD) have been investigated by x-ray diffraction (XRD), atomic force microscopy (AFM), photoluminescence (PL) and Hall-effect measurements. The symmetric (0002) plane with respect to the asymmetric (10bar{1}2) plane in the 280-nm-thick AlN buffer has a higher crystal quality, as opposed to the 400-nm-thick buffer. The thinner buffer improves the crystallinity of both (0002) and (10bar{1}2) planes in the GaN layers, it also provides a sizeable reduction in dislocation density of GaN. Furthermore, the lower buffer thickness leads to a good quality surface with an rms roughness of 0.30 nm and a dark spot density of 4.0 × 108 cm-2. The optical and transport properties of the AlInN/AlN/GaN structure with the relatively thin buffer are compatible with the enhancement in its structural quality, as verified by XRD and AFM results.

 15. Evolution of ConAl clusters and chemisorption of hydrogen on ConAl clusters

  The growth behavior of ConAl (n = 1–15) and the chemisorptions of hydrogen on the ground state geometries have been studied using the density functional theory (DFT) within the generalized gradient approximation (GGA). The growth pattern for ConAl is Al-substituted Con+1 clusters, and it keeps the similar frameworks of the most stable Con+1 clusters except for n = 2, 3, and 6. The Al atom substitutes the surface atom of the Con+1 clusters for n ≤ 13. Starting from n = 14, the Al atom completely falls into the center of the Co-frame. The dissociation energy, the second-order energy differences, and the HOMO–LUMO gaps indicate that the magic numbers of the calculated ConAl clusters are 7, 9, and 13, corresponding to the high symmetrical structures. To my knowledge, this is the first time that a systematic study of chemisorption of hydrogen on cobalt aluminum clusters. The twofold bridge site is identified to be the most favorable chemisorptions site for one hydrogen adsorption on ConAl (n = 1–6, 8, 10), and two hydrogen adsorption on ConAl (n = 1–7), while threefold hollow site is preferred for one hydrogen adsorption on ConAl (n = 7, 9, 11–15) and two hydrogen adsorption on ConAl (n = 8–10, 12–15) clusters. The ground state structure of two hydrogen adsorption on Co11Al is exceptional. In general, the binding energy of both H and 2H of ConAl (n = 1–12) is found to increase with the cluster size. And the result shows that large binding energies of the hydrogen atoms and large fragmentation energies for Co11AlH and Co12AlH make these species behaving like magic clusters.

 16. Wali Allah menurut al-Hakim al-Tirmidzi dan Ibnu Taimiyyah

  Lilik Mursito

  2015-12-01

  Full Text Available The discussion about wali presented in the early time on the hand of al-Hakim al Tirmidzi, which reaps number of responses from Muslim scholar because of his misleading. One of them is Ibn Taimiyyah. Al-Hakim and Ibn Taymiyyah have their own view about wali with several distinctions. In the definition of wali, al-Hakim al-Tirmidzi used more general language than Ibn Taimiyyah, as well as characteristics, how to be wali, the classification, concept of karamah, and the concept of khatm al-awliya’. According to writer, al-Hakim al-Tirmidzi’s view about wali able to deepen our understanding about Sufism, meanwhile Ibn Taimiyyah’s view will led us to comprehend Sufism from modernist point of view. This paper conclude that: both of figures seen that wali of Allah are the servants submissive and obedient in running His command; according to al-Hakim al Tirmidzi, degree of wali can be reached purely from Allah’s bounty and the effort of servants themselves, while Ibn Taimiyyah seen that the degree could be reached in the way of faith and piety of the servant; al-Hakim al-Tirmidzi seen that karamah is the most urgent for wali, while Ibn Taimiyyah did not; al-Hakim al-Tirmidzi utilized the quality of deeds to measure the best people and purity of heart to measure the best wali, while Ibn Taymiyyah utilized the quality of deeds as the assessment standard to measure best people and wali.

 17. In Situ Fabrication of AlN Coating by Reactive Plasma Spraying of Al/AlN Powder

  Mohammed Shahien

  2011-10-01

  Full Text Available Reactive plasma spraying is a promising technology for the in situ formation of aluminum nitride (AlN coatings. Recently, it became possible to fabricate cubic-AlN-(c-AlN based coatings through reactive plasma spraying of Al powder in an ambient atmosphere. However, it was difficult to fabricate a coating with high AlN content and suitable thickness due to the coalescence of the Al particles. In this study, the influence of using AlN additive (h-AlN to increase the AlN content of the coating and improve the reaction process was investigated. The simple mixing of Al and AlN powders was not suitable for fabricating AlN coatings through reactive plasma spraying. However, it was possible to prepare a homogenously mixed, agglomerated and dispersed Al/AlN mixture (which enabled in-flight interaction between the powder and the surrounding plasma by wet-mixing in a planetary mill. Increasing the AlN content in the mixture prevented coalescence and increased the nitride content gradually. Using 30 to 40 wt% AlN was sufficient to fabricate a thick (more than 200 µm AlN coating with high hardness (approximately 1000 Hv. The AlN additive prevented the coalescence of Al metal and enhanced post-deposition nitriding through N2 plasma irradiation by allowing the nitriding species in the plasma to impinge on a larger Al surface area. Using AlN as a feedstock additive was found to be a suitable method for fabricating AlN coatings by reactive plasma spraying. Moreover, the fabricated coatings consist of hexagonal (h-AlN, c-AlN (rock-salt and zinc-blend phases and certain oxides: aluminum oxynitride (Al5O6N, cubic sphalerite Al23O27N5 (ALON and Al2O3. The zinc-blend c-AlN and ALON phases were attributed to the transformation of the h-AlN feedstock during the reactive plasma spraying. Thus, the zinc-blend c-Al

 18. PEMBARUAN MASLA╩AH DALAM MAQĀ╤ID AL- SHARĪ‘AH: TELAAH HUMANISTIS TENTANG AL-KULLIYYĀT AL-KHAMSAH

  Zaenuddin Mansyur

  2015-03-01

  Full Text Available Abstract:   In order to answer a variety of issues faced by human being in the current era, such as human rights abuses, social disintegration, and terrorism, the renewal of Islamic law in the level of theoretical and practical aspects is very urgent. This paper aims to examine one of the Islamic legal reform efforts, namely to build a more technical understanding of the concept of ma╣la╪ah contained in the maqā╣īd sharī‘ah, called the al-kulliyat al-khamsah. Therefore, the concept of ma╣la╪ah in ╪if╬ al-dīn is technically defined as al-╪urriyah al-i‘tiqād (freedom of religion and schools; in ╪if╬ al-nafs as al-karamat al-insān (human being breeding; in ╪if╬ al-nasl as ╪if╬ al-usrah (wholeness and harmony of the family; in ╪if╬ al-māl as al-ta╨ammun al-insān (social solidarity , and in ╪if╬ al-‘aql as al-╪uqūq as al-tarbiyāt (increasing human resources quality.Abstrak: Demi menjawab aneka persoalan zaman yang dihadapi manusia era sekarang, seperti penyelewengan terhadap HAM, disintegrasi sosial, dan terorisme, maka pembaharuan hukum Islam dalam tataran teoretis dan praktis urgen dilakukan. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji salah satu upaya pembaruan hukum Islam, yaitu membangun pemahaman yang lebih teknis terhadap konsep ma╣la╪ah yang terkandung dalam maqā╣īd sharī‘ah, yang disebut dengan al-kulliyāt al-khamsah. Oleh karena itu, konsep ma╣la╪ah dalam ╪if╬u al-dīn secara teknis dimaknai sebagai ╪urriyah al-i‘tiqād (kebebasan untuk beragama dan beraliran; dalam ╪if╬u al-nafs sebagai al-karāmāt al-insān (pemuliaan kemanusiaan; dalam ╪if╬u al-nasl sebagai ╪if╬u al-usrah (keutuhan dan keharmonisan keluarga; dalam ╪if╬u al-māl sebagai al-ta╨ammun al-insān (solidaritas sosial; dan dalam ╪if╬u al-‘aql sebagai al-╪uqūq al-tarbiyāt (peningkatan sumber daya manusia.

 19. Pesticides Linked to Raised Risk of ALS

  ... page: https://medlineplus.gov/news/fullstory_158737.html Pesticides Linked to Raised Risk of ALS One toxin ... MONDAY, May 9, 2016 (HealthDay News) -- Exposure to pesticides and other chemicals may increase the risk for ...

 20. Pesticides Linked to Raised Risk of ALS

  ... nlm.nih.gov/medlineplus/news/fullstory_158737.html Pesticides Linked to Raised Risk of ALS One toxin ... MONDAY, May 9, 2016 (HealthDay News) -- Exposure to pesticides and other chemicals may increase the risk for ...

 1. Stem Cells Deemed Safe for ALS Patients

  ... page: https://medlineplus.gov/news/fullstory_159627.html Stem Cells Deemed Safe for ALS Patients But further research needed to see if injections into spine would provide any benefit, researchers say To use the sharing features on ...

 2. ALS: Recent Developments from Genetics Studies.

  Therrien, Martine; Dion, Patrick A; Rouleau, Guy A

  2016-06-01

  Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is a fatal disorder that is characterized by a progressive degeneration of the upper and lower motor neurons. Most cases appear to be sporadic, but 5-10 % of cases have a family history of the disease. High-throughput DNA sequencing and related genomic capture tools are methodological advances which have rapidly contributed to an acceleration in the discovery of genetic risk factors for both familial and sporadic ALS. It is interesting to note that as the number of ALS genes grows, many of the proteins they encode are in shared intracellular processes. This review will summarize some of the recent advances and gene discovery made in ALS. PMID:27113253

 3. Het Nederlandse bos als vorm van bodemgebruik

  Slangen, L.H.G.; Boven, van B.

  1983-01-01

  Behandeling van de oppervlakte en verdeling van het bos en de veranderingen die hierin zijn opgetreden, met de bedrijfsgrootte-struktuur als belangrijke invalshoek daarbij; de rol van de overheid: doeleinden, instrumenten en effekten van het beleid

 4. In situ (Al3Zr + Al2O3np)/2024Al metal matrix composite with novel reinforcement distributions fabricated by reaction hot pressing

  Highlights: •(Al3Zr + Al2O3np)/2024Al MMC with a novel network distribution was tailored. •Al3Zr and Al2O3np were in situ synthesized at 740 °C using the 2024Al–ZrO2 system. •The effect of sintering parameters on Al3Zr morphology was investigated. •Influence of Al3Zr morphology on tensile properties of the composite was studied. -- Abstract: In situ hybrid (Al3Zr + Al2O3np)/2024Al metal matrix composites with unique controlled reinforcement distributions were fabricated using low energy ball milling and reactive hot pressing. The reaction system between 2024Al and ZrO2 was studied using differential thermal analysis (DTA). In situ formed aluminium oxide (Al2O3) and zirconium tri-aluminide (Al3Zr) with varying morphology and sizes were produced under different fabricating conditions. Al3Zr with varying morphologies such as particle, plate and flakes were observed. With a total 10 vol.% of reinforcements, the composite containing a three-dimensional network of closely spaced in situ synthesized Al3Zr and Al2O3 particles had a YS of 175 MPa and a UTS of 261 MPa, effectively strengthening the 2024Al matrix. The effect of different sintering conditions on the microstructure and tensile properties of the composite was systematically investigated

 5. Hans Freudenthal als docent en collega

  Verhulst, Ferdinand; Verhoef, Nellie

  2010-01-01

  Hans Freudenthal heeft een belangrijke invloed gehad op de ontwikkeling van het basiswiskundeonderwijs. Niet minder belangrijk was zijn activiteit als docent en onderzoeker gedurende tientallen jaren op het Mathematisch Instituut van de Universiteit Utrecht. Hoe waren toen zijn ideeën over onderwijs, hoe was hij als collega en hoe waren zijn colleges? Nellie Verhoef en Ferdinand Verhulst interviewden voormalige collega’s en studenten van Freudenthal.

 6. Effects of Al substitution on goethite formation

  Premoli, Alessandra Maria; Melis, Pietro; Gessa, Carlo Emanuele; Deiana, Salvatore Andrea

  1984-01-01

  Goethites containing up to 32.7 mole % Al were synthesized and characterized through diffractometry, spectrometry, DSC and chemical techniques. Results indicate that crystal growth was favoured or hindered depending on the percentage of aluminum incorporated into the structure. Goethites to which 5-10 mole % Al were initially added crystallized best, as shown by the highest crystallite dimensions calculated from X-ray and Mössbauer analyses, and by the lowest surface areas values. Over suc...

 7. Anerkennung als Voraussetzung gesellschaftlicher und unternehmerischer Teilhabe

  Eurich, Johannes; Brink, Alexander

  2003-01-01

  Angesichts des neuen Phänomens der sozialen Exklusion wird soziale Gerechtigkeit nicht mehr nur über die Verteilung von Gütern hergestellt, vielmehr spielt auch die Ebene der Partizipation eine Rolle. Anerkennung ist eine Grundvoraussetzung für Partizipation. Die Verfasser diskutieren Fragen der Unternehmensethik auf der Dimension der Anerkennung. Sie votieren für ein normatives Stakeholder-Management als freiwillige Verpflichtung, das auch strategischen Anforderungen gerecht werden kann. Als...

 8. Information als Gegenstand von Informationskompetenz. Eine Begriffsanalyse

  Ingold, Marianne

  2011-01-01

  Der Informationsbegriff als zentraler Gegenstand von Informationskompetenz wird in der bibliothekarischen Diskussion in der Regel nicht explizit thematisiert, sondern lässt sich aus Fachliteratur und Bibliothekspraxis nur implizit erschließen. Eine theoretische Beschäftigung mit dem Informationsbegriff ist jedoch unabdingbar, soll das Konzept "Informationskompetenz" auch außerhalb des bibliothekarischen Kontextes verständlich und nutzbar gemacht werden. Im vorliegenden Text, der sich als B...

 9. Plasma nitriding of Al 99.5

  Chen, H. -Y; Stock, H.-R.; Mayr, P.

  1993-01-01

  Aluminium nitride (AlN) is a very interesting ceramic because of its combination of properties such as high thermal stability, high hardness and an unusual combination of high thermal and low electrical conductivity. But it is very difficulty to obtain an AlN layer on the aluminium substrates by thermochemical nitriding process. Since a thin film of aluminium oxide existing on the surface of every aluminium substrate prevents the nitrogen atoms from diffusing into the aluminium lattice. Howev...

 10. Communication Support for People with ALS

  David Beukelman; Susan Fager; Amy Nordness

  2011-01-01

  Almost all people with amyotrophic lateral sclerosis (ALS) experience a motor speech disorder, such as dysarthria, as the disease progresses. At some point, 80 to 9 5 % of people with ALS are unable to meet their daily communication needs using natural speech. Unfortunately, once intelligibility begins to decrease, speech performance often deteriorates so rapidly that there is little time to implement an appropriate augmentative and alternative communication (AAC) intervention; therefore, app...

 11. Performance of the ALS injection system

  The authors started commissioning the Advanced Light Source (ALS) storage ring on January 11, 1993. The stored beam reached 60 mA on March 24, 1993 and 407 mA on April 9, 1993. The fast pace of storage ring commissioning can be attributed partially to the robust injection system. In this paper they describe the operating characteristics of the ALS injection system

 12. Del latín al rumano

  Montes Giraldo José Joaquín

  2003-06-01

  Full Text Available

  Marius Sala, Del latín al rumano. Versión española de Valeria Neagu, París, Unión Latina - Bucarest, Univers enciclopedic, 2002. El texto se dirige al lector corriente, no especialista, y por eso el aparato técnico-bibliográfico no se presenta en el curso de la exposición.

 13. Next-generation sequencing of 28 ALS-related genes in a Japanese ALS cohort.

  Nakamura, Ryoichi; Sone, Jun; Atsuta, Naoki; Tohnai, Genki; Watanabe, Hazuki; Yokoi, Daichi; Nakatochi, Masahiro; Watanabe, Hirohisa; Ito, Mizuki; Senda, Jo; Katsuno, Masahisa; Tanaka, Fumiaki; Li, Yuanzhe; Izumi, Yuishin; Morita, Mitsuya; Taniguchi, Akira; Kano, Osamu; Oda, Masaya; Kuwabara, Satoshi; Abe, Koji; Aiba, Ikuko; Okamoto, Koichi; Mizoguchi, Kouichi; Hasegawa, Kazuko; Aoki, Masashi; Hattori, Nobutaka; Tsuji, Shoji; Nakashima, Kenji; Kaji, Ryuji; Sobue, Gen

  2016-03-01

  We investigated the frequency and contribution of variants of the 28 known amyotrophic lateral sclerosis (ALS)-related genes in Japanese ALS patients. We designed a multiplex, polymerase chain reaction-based primer panel to amplify the coding regions of the 28 ALS-related genes and sequenced DNA samples from 257 Japanese ALS patients using an Ion Torrent PGM sequencer. We also performed exome sequencing and identified variants of the 28 genes in an additional 251 ALS patients using an Illumina HiSeq 2000 platform. We identified the known ALS pathogenic variants and predicted the functional properties of novel nonsynonymous variants in silico. These variants were confirmed by Sanger sequencing. Known pathogenic variants were identified in 19 (48.7%) of the 39 familial ALS patients and 14 (3.0%) of the 469 sporadic ALS patients. Thirty-two sporadic ALS patients (6.8%) harbored 1 or 2 novel nonsynonymous variants of ALS-related genes that might be deleterious. This study reports the first extensive genetic screening of Japanese ALS patients. These findings are useful for developing genetic screening and counseling strategies for such patients. PMID:26742954

 14. Heterogeneous nucleation of solid Al from the melt by Al 3 Ti : Molecular dynamics simulations

  Wang, Junsheng

  2010-10-27

  It has been known experimentally for some time that Al3 Ti is a powerful nucleant for the solidification of aluminum from the melt; however, a full microscopic understanding is still lacking. To develop this understanding, we have performed molecular dynamics simulations of the nucleation and early stages of growth using published embedded atom method potentials for Al-Ti, but modified by us to stabilize the D 022 structure. We discover that Al3 Ti can indeed be very effective in promoting the growth of solid Al but the manner in which growth takes place depends sensitively on the surface on which the Al nucleates. In particular, complete growth of solid Al from the liquid on the (001) and (110) surfaces of Al3 Ti occurs at a lower temperature than on the (112) surface. This anisotropy agrees with observations in previous experiments. We explain this observation in terms of interfacial energies. On the preferential (111) surface of Al the solid-liquid interfacial energy is highest while the solid-vacuum energy is lowest. Our simulations also show that the extent of ordering taking place in liquid Al close to the Al 3 Ti substrate above the melting point correlates well with the effectiveness of the substrate as a nucleant below the melting temperature: this could provide a computationally efficient scheme to identify good nucleants. © 2010 The American Physical Society.

 15. Al4C3 Hydration Thermochemical Analysis for Burned Carbon-containing Refractories with Al

  YANG Ding'ao; YU Zhiming; FAN Liuwu

  2003-01-01

  In this paper, X-ray diffractogram analysis and SEM observation of Al4 C3 formed at high temperature from carbon-containing refractories with Al have been carried out.Aluminum added to carbon-containing refractories reacts with C(s)to form Al4 C3(s) gradually during heating from 600 ℃ to 1200℃.It is considered that the interlocked structure of Al4 C3 plate crystals promotes the outstanding increase of hot modulus of rupture of carbon-containing refractories with Al. The HMOR of carbon-containing refractories added with Al additive from 0 to 5wt% increases by 2.8 times being from 6.5MPa to 18.2MPa.After a thermochemical calculation for hydration reaction processes of Al4 C3 and H2O(g), the equilibrium partial pressure chart of H2O(g)in H2O-Al4C3-Al(OH)3 system vs various temperatures has been attained . The H2O (g) partial pressure in the air needed for the Al4 C3 hydration reaction is no more than 10~18 atm at the temperature below 120℃.It is considered that the burned carbon-containing refractories with Al is extremely easy to hydrate and the cracking of burned carbon-containing refractories is generated because that the hydration expansion is 2.11 times during transforming from Al4 C3 to Al(OH)3.The fundamental measure against hydration of the refractories is to insulate the refractories from H2O(g)by various means such as pitch impregnation or other sealing materials.

 16. DISTINGSI DAN DIASPORA TASAWUF ABÛ AL-HASAN AL-SHÂDHILÎ

  Saifulah Saifulah

  2015-09-01

  Full Text Available This article discusses Shâdhilîyah, one of the most recognized sufi orders, which possesses quite distinct aspects in the conception of its mystical teachings. This sufi order was founded by Abû al-H}asan al-Shâdhilî, a sufi who has moderate and open view of the worldly life. Al-Shâdhilî explained about how a sufi should behave towards and deal with worldly matters. Although al-Shâdhilî asserted that a person who practice tasawwuf should not pay more adoration on the worldly matters (hubb al-dunyâ, the person does not have to abhor and leave such lively aspects as wealth and position behind. The most important thing to a sufi, according to al-Shadhili, is how he obeys the requirements of shar‘ by avoiding away from immoral deeds and at the same time recognizing God in his heart (ma‘rifat Allâh. Al-Shâdhilî initiated tasawuf ‘amalî which is affiliated to the Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ‘ah school, an Islamic mystical thought that adheres to the principles of sharî‘ah based on the foundation of al-Qur’ân dan H}adîth. The concept of al-Shâdhilî’s tasawuf has been subsequently revealed into the great sufi order spectrum, namely al-Shâdhilîyah, where during its historical development this sufi order has led to the emergence of many branches with different names.Keywords: Shâdhilîyah, open view, hubb al-dunyâ, ma‘rifat Allâh.

 17. Clinical trials for neuroprotection in ALS.

  Siciliano, G; Carlesi, C; Pasquali, L; Piazza, S; Pietracupa, S; Fornai, F; Ruggieri, S; Murri, L

  2010-07-01

  Owing to uncertainty on the pathogenic mechanisms underlying motor neuron degeneration in amyotrophic lateral sclerosis (ALS) riluzole remains the only available therapy, with only marginal effects on disease survival. Here we review some of the recent advances in the search for disease-modifying drugs for ALS based on their putative neuroprotective effetcs. A number of more or less established agents have recently been investigated also in ALS for their potential role in neuroprotection and relying on antiglutamatergic, antioxidant or antiapoptotic strategies. Among them Talampanel, beta-lactam antibiotics, Coenzyme Q10, and minocycline have been investigated. Progress has also been made in exploiting growth factors for the treatment of ALS, partly due to advances in developing effective delivery systems to the central nervous system. A number of new therapies have also been identified, including a novel class of compounds, such as heat-shock protein co-inducers, which upregulate cell stress responses, and agents promoting autophagy and mitochondriogenesis, such as lithium and rapamycin. More recently, alterations of mRNA processing were described as a pathogenic mechanism in genetically defined forms of ALS, as those related to TDP-43 and FUS-TLS gene mutations. This knowledge is expected to improve our understanding of the pathogenetic mechanism in ALS and developing more effective therapies. PMID:20406180

 18. Disordered crystal structure of 20H-AlON, Al10O3N8

  The disordered crystal structure of 20H-AlON (Al10O3N8) was determined by combined use of X-ray powder diffraction and transmission electron microscopy. The title compound is hexagonal with space group P63/mmc (Z=2) and the unit-cell dimensions are a=0.307082(5) nm, c=5.29447(8) nm and V=0.432376(12) nm3. The structural model showed the positional disordering of three of the six Al sites in the unit cell. The reliability indices calculated from the Rietveld method were Rwp=6.97%, S (=Rwp/Re)=1.68, Rp=5.45%, RB=5.13% and RF=4.56%. We interpreted the disordered structure of 20H-AlON as a statistical average of six different types of ordered structural configurations, which are composed of an octahedral [Al(O, N)6] layer and tetrahedral [Al(O, N)4] layers. We demonstrated the high correlations between the hexagonal unit-cell dimensions and the octahedral layer concentrations for AlON and SiAlON polytypoids. - Graphical abstract: Variations of a and c/(nO+nT) with nO/(nO+nT). The a and c are the hexagonal unit-cell dimensions of AlON, SiAlON and AlN. The nO and nT are, respectively, the numbers of octahedral and tetrahedral layers in the unit cells. The unit-cell dimensions in literature are plotted in black plus for AlON and black cross for SiAlON. The unit-cell dimensions of AlN are a=0.3110 nm and c=0.4980 nm. - Highlights: • Crystal structure of Al10O3N8 is determined by laboratory X-ray powder diffraction. • The atom arrangements are represented by the split-atom model. • Six types of ordered atom arrangements are derived from the disordered structure. • Hexagonal unit-cell dimensions changed systematically for AlON and SiAlON compounds

 19. Prinsip Pendidikan Karakter dalam Islam: Studi Komparasi Pemikiran Al-Ghazali dan Burhanuddin Al-Zarnuji

  Agus Setiawan

  2014-06-01

  Full Text Available The impelemtantion of character education that is done by the Indonesian government recently has been provoked by al-Ghazali and Burhanuddin al-Zarnuji long ago. It was proven by some written thoughts of al-Ghazali and Burhanuddin al-Zarnuji. They were very famous scientists in their era and widely welknown as educational experts who produced some phenomenal thoughts many people use today. Al-Ghazali and Burhanuddin al-Zarnuji lived in the era of Bani Abbasiyah monarchy, but Both of them lived in different era. Al-Ghazali was born first, then Burhanuddin al-Zarnuji. They had different mazhab, al-Ghazali went to the traditional principle of mazhab Syafi’I and Burhanuddin al-Zarnuji went to the modern principle of mazhab Hanafi. The differences, of course, would create a different thought. Still, they might have a similar principle of Islamic character education. The thoughts of character education of al-Ghazali have been poured in the “Ayyuha Walad” focusing to the students’ character building characterized by religiously obedient, skillfull of general and religious knowledge, socially helpful, affectionate, generous, good citizen, and coloring the society. Some applicable thoughts of character education of Ayyuha al-Walad of al-Gazhali to the contemporary education are: the balance of the happiness purposes of the recent life and the life after death, qana’ah and tawakal, affectionate, caring other, patience, honesty, philanthrophy, social works, generousity, democratic, peace makers, and patriotic. Those characters are also directed in the islamic character education nowdays. So that, the thoughts of al-Ghazali positively and responsively are absorbed by the Indonesian government to build the national character widely implementing in the national curriculum based on the local wisdom and the Islamic values. In the end, the students are able to live happily based on the Islamic rules by implementing the good behavior. Similar to the al

 20. Morphology of phase separation in AlN-Al2OC and SiC-AlN ceramics

  Solid solutions in the AIN-Al2OC and SiC-AlN systems were fabricated by hot-pressing powder mixtures in graphite dies. X-ray diffraction showed the samples to be single phases of 2H structure. The samples were annealed between 1600 degrees and 1900 degrees C for up to 1000 h. In the SiC-AlN system, optical microscopy and X-ray diffraction failed to reveal microstructural or phase changes. However, electron microscopy showed that samples had decomposed. Streaking of diffraction spots occurred along directions orthogonal to [012] planes (∼43 degrees off the c axis), which is approximately the direction along which the elastic energy function is a minimum. The orientation-dependent Young's modulus was also a minimum along this direction. In AlN-Al2OC, optical microscopy and X-ray diffraction indicated the occurrence of decomposition. The precipitates were disk-shaped with [001] orthogonal to the disks. The occurrence of decomposition along the [001] direction suggests that it is the elastically soft direction

 1. Nanocrack-induced leakage current in AlInN/AlN/GaN

  Here we report on the study of nano-crack formation in Al1−xInxN/AlN/GaN heterostructures, on its association with composition fluctuation and on its local electrical properties. It is shown here that indium segregation at nano-cracks and threading dislocations originating from the non-pseudomorphic AlN interlayer could be the cause of the high reverse-bias gate leakage current of Ni/Au Schottky contacts on Al1−xInxN/AlN/GaN heterostructures and significantly affects the contact rectifying behavior. Segregation of indium around crack tips in Al1−xInxN acting as conductive paths was assessed with conductive atomic force microscopy.

 2. Scattering induced by Al segregation in AlGaN/GaN heterostructures

  Liu, Xiwen; Lu, Yanwu, E-mail: ywlu@bjtu.edu.cn [Department of Physics, Beijing Jiaotong University, Beijing 100044 (China); Ji, Dong [School of Electrical, Computer and Energy Engineering, Arizona State University, Tempe, Arizona 85281 (United States)

  2015-08-17

  The effect of Al segregation near dislocations on the mobility of two-dimensional electron gas in AlGaN/GaN heterostructure-based high-electron-mobility transistors was investigated. Exponentially varied composition fluctuation was effective in describing Al segregation near dislocations when calculating scattering behavior. Mobility, which was limited by Al segregation surrounding dislocation lines, was calculated to be in the order of 10{sup 3} cm{sup 2}/Vs to 10{sup 6} cm{sup 2}/Vs. Results indicated that the mobility in AlGaN/GaN heterojunction was enhanced upon the reduction of dislocation density at low temperature. This study contributes to generating higher electron mobility in AlGaN/GaN heterojunctions.

 3. Scattering induced by Al segregation in AlGaN/GaN heterostructures

  The effect of Al segregation near dislocations on the mobility of two-dimensional electron gas in AlGaN/GaN heterostructure-based high-electron-mobility transistors was investigated. Exponentially varied composition fluctuation was effective in describing Al segregation near dislocations when calculating scattering behavior. Mobility, which was limited by Al segregation surrounding dislocation lines, was calculated to be in the order of 103 cm2/Vs to 106 cm2/Vs. Results indicated that the mobility in AlGaN/GaN heterojunction was enhanced upon the reduction of dislocation density at low temperature. This study contributes to generating higher electron mobility in AlGaN/GaN heterojunctions

 4. 60Co gamma radiation effect on AlGaN//AlN/GaN HEMT devices

  The testing techniques and experimental methods of the 60Co gamma irradiation effect on AlGaN/AlN/GaN high electron mobility transistors (HEMTs) are established. The degradation of the electrical properties of the device under the actual radiation environment are analyzed theoretically, and studies of the total dose effects of gamma radiation on AlGaN/AlN/GaN HEMTs at three different radiation bias conditions are carried out. The degradation patterns of the main parameters of the AlGaN/AlN/GaN HEMTs at different doses are then investigated, and the device parameters that were sensitive to the gamma radiation induced damage and the total dose level induced device damage are obtained. (authors)

 5. 60Co gamma radiation effect on AlGaN/AlN/GaN HEMT devices

  WANG Yan-Ping; LUO Yin-Hong; WANG Wei; ZHANG Ke-Ying; GUO Hong-Xia; GUO Xiao-Qiang; WANG Yuan-Ming

  2013-01-01

  The testing techniques and experimental methods of the 60Co gamma irradiation effect on AlGaN/AlN/GaN high electron mobility transistors (HEMTs) are established.The degradation of the electrical properties of the device under the actual radiation environment are analyzed theoretically,and studies of the total dose effects of gamma radiation on AlGaN/AlN/GaN HEMTs at three different radiation bias conditions are carried out.The degradation patterns of the main parameters of the AlGaN/AlN/GaN HEMTs at different doses are then investigated,and the device parameters that were sensitive to the gamma radiation induced damage and the total dose level induced device damage are obtained.

 6. Al-based precipitate evolution during high temperature annealing of Al implanted in Si

  Al-based precipitate evolution for 80 keV Al ions implanted in Si has been investigated. Precipitates are formed during high temperature annealings of 1 x 1015/cm2 implanted samples. They are located at two depths where Al concentration peaks are detected. Al atoms are gettered into the extended defects present in the crystal and/or precipitate when their concentration is higher than the solid solubility value at the annealing temperature. Increasing annealing time, precipitates dissolve out and only a small fraction of atoms diffuses into the sample, meanwhile the greater part evaporates from the sample. At 1 x 1013/cm2 dose Al concentration is below the solid solubility limit. The secondary defects are not detected and the dopant profile does not display anomalous peaks. Moreover, all the implanted Al is electrically active and remains in the sample during the first instant of annealing. At higher annealing times it diffuses out of the sample reducing the residual dose

 7. Microscopic Properties of Long-Period Ordering in Al-Rich TiAl Alloys

  Hata, S.; Nakano, T.; Kuwano, N.; Itakura, M.; Matsumura, S.; Umakoshi, Y.

  2008-07-01

  The ordering mechanism of long-period superstructures (LPSs) in Al-rich TiAl alloys has been investigated by high-resolution transmission electron microscopy (HRTEM). The LPSs are classified in terms of arrangements of base clusters with different shapes and compositions formed in Ti-rich (002) layers of L10-TiAl matrix: square Ti4Al, fat rhombus Ti3Al, and lean rhombus Ti2Al type clusters. The HRTEM observations revealed that antiphase boundaries of long-range-ordered LPS domains and short-range-ordered microdomains are constructed by various space-filling arrangements of the base clusters. Such a microscopic property characterized by the base clusters and their arrangements is markedly analogous to that of the {left< {{text{1,1/2,0}}} rightrangle } * special-point ordering alloys such as Ni-Mo.

 8. Observation of Electronic Shells and Characteristic Products from Mass Abundance Spectra of Al Cluster and Al-C Cluster Anions

  LIU Bing-Chen; ZHAI Hua-Jin; ZHOU Ru-Fang; NI Guo-Quan; XU Zhi-Zhan

  2000-01-01

  Using a laser vaporization/pulsed molecular beam cluster source, Al cluster anions and Al-C mixed cluster anions are produced and recorded by a time of flight mass spectrometer. Mass abundance spectra of the Al cluster anions in the size range from Al2 to Al42 show that Al-13, Al23, Al35, and slightly, Al37 are local maxima, as predicted by the electronic jellium model. Mixed clusters Aln C- and Aln C2 are also shown, among which the most abundant species are Al3 C2 , Al6 C2 , Al7 C- and Al7 C2 in the small size range. The formation mechanism of these products is discussed.

 9. Grain refinement of hypoeutectic Al-Si alloy prepared with ELTA by Al-4B master alloy

  WANG Ming-xing; MENG Xiang-yong; LIU Zhi-yong; LIU Zhong-xia; WENG Yong-gang; SONG Tian-fu; YANG Sheng

  2006-01-01

  Electrolytic low-titanium aluminum (ELTA) was produced by adding TiO2 powder to an industrial aluminum electrolyzer.The grain refining effect of Al-4B master alloy in the hypoeutectic Al-Si alloy prepared by using ELTA was investigated, and compared with those of Al-5Ti, Al-5Ti-1B and Al-4B master alloys in the similar alloy prepared by using pure Al. The results indicate that when Al-4B is added to the melt of the alloy prepared by using ELTA in terms of the Ti/B mass ratio of 5:1, the grain refining effect is better than those of Al-5Ti, Al-5Ti-1B and Al-4B master alloys. Thus, using Al-4B to refine the grain of Al-Si alloys prepared by using ELTA will possibly become a feasible way of obtaining Al-Si alloy with homogeneous and fine microstructure.

 10. In-Situ Synthesis of AlN Powders and Composite AlN Powders with Yttrium Addition

  郑新和; 王群; 林志浪; 李春国; 周美玲

  2002-01-01

  Using Al-Mg and Al-Mg-Y alloys as raw materials and nitrogen as gas reactants, AlN powders and composite AlN powders by in-situ synthesis method were prepared. AlN lumps prepared by the nitriding of Al-Mg and Al-Mg-Y alloys have porous microstructure, which is favorable for pulverization. They have high purity, containing 1.23%(mass fraction) oxygen impurity, and consisted of AlN single phase. The average particle size of AlN powders is 6.78 μm. Composite AlN powders consist of AlN phases and rare earth oxide Y2O3 phase. The distribution of particle size of AlN powders shows two peaks. In view of packing factor, AlN powders with such size distribution can easily be sintered to high density.

 11. Generation and evolution of nanoscale AlP and Al{sub 13}Fe{sub 4} particles in Al-Fe-P system

  Qiao, Huan; Gao, Tong; Zhu, Xiangzhen; Wu, Yuying; Qian, Zhao; Liu, Xiangfa, E-mail: xfliu@sdu.edu.cn

  2015-02-15

  Highlights: • Diffusion and gradual solid reactions between Al and Fe{sub x}P phases in Al-Fe-P alloy were investigated. • Nanoscale AlP clusters are in-situ generated and evolve during the whole process. • This novel Al-Fe-P alloy has an excellent low-temperature refining performance on hypereutectic Al-Si alloy. - Abstract: In this paper, the gradual solid reactions between Al and Fe{sub x}P phases in Al-Fe-P alloy were investigated. The results show that the whole reaction process undergoes four main stages: the diffusion of Al atom, the generation of (Al, Fe, P) intermediate compound, the precipitation of nano AlP and Al{sub 13}Fe{sub 4} clusters and their growth to submicron particles. The microstructure of Fe-P particles evolves from the “egg-type”, the “sponge-type” to the “sesame-cake” structure. AlP and Al{sub 13}Fe{sub 4} nano phases have in-situ generated and evolved during the whole process. The gradual reaction mechanism has been discussed. Furthermore, a novel Al-Fe-P alloy which contains (Al, Fe, P) intermediate compounds and nano AlP particles has been synthesized and its low-temperature refining performance on A390 alloy has also been investigated.

 12. TEM characterization of oxidized AlGaAs/AlAs nonlinear optical waveguides

  Guillotel, E; Langlois, C.; Ghiglieno, F.; Leo, G.; Ricolleau, C.

  2010-01-01

  Abstract The internal interfaces of multilayer Al x Ga 1-x As/AlAs nonlinear optical waveguides are investigated by high-angle annular-dark-field and energy-filtered scanning transmission electron microscopy, before and after partial wet oxidation of AlAs layers. Via a simple phenomenological model, the corresponding roughness parameters allow predicting the scattering-induced waveguide optical losses, which are in reasonable agreement with the experimental value of 0.5 cm -1. We also find...

 13. Modified Mechanism of Eutectic Silicon in Al2O3/Al-Si Alloy

  2001-01-01

  Al2O3/Al-Si alloy composite was manufactured by squeeze casting. The morphology of the eutectic silicon in the composite was observed by scanning electronic microscope (SEM), and the modified mechanism of eutectic silicon in the composite was approached. The alumina fiber in the composite can trigger twin during the growth of Al-Si eutectic and lead to the modification of eutectic silicon near the fiber.

 14. Two-Phase (TiAl+TiCrAl) Coating Alloys for Titanium Aluminides

  Brady, Michael P. (Inventor); Smialek, James L. (Inventor); Brindley, William J. (Inventor)

  1998-01-01

  A coating for protecting titanium aluminide alloys, including the TiAl gamma + Ti3Al (alpha(sub 2)) class, from oxidative attack and interstitial embrittlement at temperatures up to at least 1000 C. is disclosed. This protective coating consists essentially of titanium, aluminum. and chromium in the following approximate atomic ratio: Ti(41.5-34.5)Al(49-53)Cr(9.5-12.5)

 15. Effect of the interface in laminated composites of Al-1100 and Al-2024

  Laminated composites consisting of alternating layers of Al-1100 and Al-2024 were produced by hot rolling, with 45% Al-2024 volume fraction. These composites were subjected to cyclic thermal treatment (various numbers of cycles) and to isothermal treatment (various numbers of cycles) and to isothermal treatment (at peak temperature and for times equivalent to those of the thermal cycles. Microhardness, tensile and fatigue crack arrester modes) were studied in the initial state and after treatments. (E.G.)

 16. Another Security Improvement over the Lin et al.'s E-voting Scheme

  Asaar, Maryam Rajabzadeh; Mohajeri, Javad; Salmasizadeh, Mahmoud

  In 2003, Lin et al. have proposed an electronic voting scheme which can be utilized in large-scale elections, and claimed it detects double voting. But in this paper, by presenting an attack, we show that voters can successfully vote more than once without being detected. Hence, we propose a new modified scheme based on the Lin et al.'s scheme with the same efficiency to solve this weakness and analyze its security.

 17. Melt Processing and Characterization of Al-SiC Nanocomposite, Al, and Mg Foam Materials

  Ahmed M. Nabawy; Khalil Abdelrazek Khalil; Al-Ahmari, Abdulrahman M.; Sherif, El-Sayed M.

  2016-01-01

  In the present work, metallic foams of Al, Mg and an Al-SiC nanocomposite (MMNC) have been fabricated using a new manufacturing technique by employing melt infiltration assisted with an electromagnetic force. The aim of this investigation was to study and to develop a reliable manufacturing technique consisting of different types of metallic foams. In this technique, an electromagnetic force was used to assist the infiltration of Al-SiC slurry and of pure liquid metal into a leachable pattern...

 18. Fabrication, phase transformation studies, and characterization of SiC-AlN-Al2OC ceramics

  Principal focus was on phase transformation, microstructure development, and elevated temperature creep, with some effort on room- temperature mechanical properties of selected materials. Fabrication was largely hot pressing, although many of the compositions can be densified by pressureless sintering; hot pressing was to ensure full attainment of density with fine microstructure. Most of the work was on SiC-AlN and AlN-Al2OC pseudobinaries

 19. Synthesis of core–shell AlOOH hollow nanospheres by reacting Al nanoparticles with water

  Lozhkomoev, A. S.; Glazkova, E. A.; Bakina, O. V.; Lerner, M. I.; Gotman, I.; Gutmanas, E. Y.; Kazantsev, S. O.; Psakhie, S. G.

  2016-05-01

  A novel route for the synthesis of boehmite nanospheres with a hollow core and the shell composed of highly crumpled AlOOH nanosheets by oxidizing Al nanopowder in pure water under mild processing conditions is described. The stepwise events of Al transformation into boehmite are followed by monitoring the pH in the reaction medium. A mechanism of formation of hollow AlOOH nanospheres with a well-defined shape and crystallinity is proposed which includes the hydration of the Al oxide passivation layer, local corrosion of metallic Al accompanied by hydrogen evolution, the rupture of the protective layer, the dissolution of Al from the particle interior and the deposition of AlOOH nanosheets on the outer surface. In contrast to previously reported methods of boehmite nanoparticle synthesis, the proposed method is simple, and environmentally friendly and allows the generation of hydrogen gas as a by-product. Due to their high surface area and high, slit-shaped nanoporosity, the synthesized AlOOH nanostructures hold promise for the development of more effective catalysts, adsorbents, vaccines and drug carriers.

 20. Strain Rates and Grain Growth in Al 5754 and Al 6061 Friction Stir Spot Welds

  Gerlich, A.; Yamamoto, M.; North, T. H.

  2007-06-01

  The stir zone temperature and microstructures are compared in friction stir spot welds produced in Al 5754 and Al 6061 alloys. Electron backscattered diffraction was used to determine the relationship between tool rotation speed during welding and final stir zone grain size. Comparison of the grain sizes in rapidly quenched welds with those in air-cooled joints confirmed that grain growth occurred only in Al 6061 spot welds. There was no evidence of abnormal grain growth in the stir zones of Al 6061 welds; the final grain size could be represented using an Arrhenius equation. The strain rates during welding were determined by incorporating the stir zone temperature and average subgrain sizes in quenched spot welds in the Zener-Hollomon relation. When the tool rotation speed increased from 750 to 3000 RPM, the strain rate values ranged from 180 to 497 s-1 in Al 5754 spot welds and from 55 to 395 s-1 in Al 6061 spot welds. It is suggested that a no-slip boundary condition may be appropriate during numerical modeling of Al 5754 and 6061 friction stir spot welding. This is not the case during Al 7075, Al 2024, and Mg-alloy AZ91 spot welding because spontaneous melting facilitates slippage at the tool contact interface.

 1. Study on Mg/Al Weld Seam Based on Zn–Mg–Al Ternary Alloy

  Liming Liu

  2014-02-01

  Full Text Available Based on the idea of alloying welding seams, a series of Zn–xAl filler metals was calculated and designed for joining Mg/Al dissimilar metals by gas tungsten arc (GTA welding. An infrared thermography system was used to measure the temperature of the welding pool during the welding process to investigate the solidification process. It was found that the mechanical properties of the welded joints were improved with the increasing of the Al content in the Zn–xAl filler metals, and when Zn–30Al was used as the filler metal, the ultimate tensile strength could reach a maximum of 120 MPa. The reason for the average tensile strength of the joint increasing was that the weak zone of the joint using Zn–30Al filler metal was generated primarily by α-Al instead of MgZn2. When Zn–40Al was used as the filler metal, a new transition zone, about 20 μm-wide, appeared in the edge of the fusion zone near the Mg base metal. Due to the transition zones consisting of MgZn2- and Al-based solid solution, the mechanical property of the joints was deteriorated.

 2. Tetragonal phase in Al-rich region of U-Fe-Al system

  Meshi, L. [Department of Materials Engineering, Ben-Gurion University of the Negev, Beer-Sheva 84105 (Israel); Zenou, V. [Nuclear Research Center-Negev, P.O. Box 9001, Beer-Sheva (Israel); Ezersky, V. [Department of Materials Engineering, Ben-Gurion University of the Negev, Beer-Sheva 84105 (Israel); Munitz, A. [Nuclear Research Center-Negev, P.O. Box 9001, Beer-Sheva (Israel); Talianker, M. [Department of Materials Engineering, Ben-Gurion University of the Negev, Beer-Sheva 84105 (Israel)]. E-mail: mital@bgumail.bgu.ac.il

  2005-10-27

  A new ternary aluminide U{sub 2}FeAl{sub 20} with the approximate composition Al-4.2at% Fe-8.5at% U was observed in the Al-rich corner of the U-Al-Fe system. Transmission electron microscopy and electron microdiffraction technique were used for characterization of the structure of this phase. It has a tetragonal unit cell with the parameters a=12.4A and c=10.3A and can be described by the space group I4-bar 2m.

 3. Tetragonal phase in Al-rich region of U-Fe-Al system

  A new ternary aluminide U2FeAl20 with the approximate composition Al-4.2at% Fe-8.5at% U was observed in the Al-rich corner of the U-Al-Fe system. Transmission electron microscopy and electron microdiffraction technique were used for characterization of the structure of this phase. It has a tetragonal unit cell with the parameters a=12.4A and c=10.3A and can be described by the space group I4-bar 2m

 4. AlN/IDT/AlN/Sapphire SAW Heterostructure for High-Temperature Applications.

  Legrani, Ouarda; Aubert, Thierry; Elmazria, Omar; Bartasyte, Ausrine; Nicolay, Pascal; Talbi, Abdelkrim; Boulet, Pascal; Ghanbaja, Jaafar; Mangin, Denis

  2016-06-01

  Recent studies have evidenced that Pt/AlN/Sapphire surface acoustic wave (SAW) devices are promising for high-temperature high-frequency applications. However, they cannot be used above 700°C in air atmosphere as the Pt interdigital transducers (IDTs) agglomerate and the AlN layer oxidizes in such conditions. In this paper, we explore the possibility to use an AlN protective overlayer to concurrently hinder these phenomena. To do so, AlN/IDT/AlN/Sapphire heterostructures undergo successive annealing steps from 800°C to 1000°C in air atmosphere. The impact of each step on the morphology, microstructure, and phase composition of AlN and Pt films is evaluated using optical microscopy, scanning and transmission electron microscopy (SEM and TEM), X-ray diffraction (XRD), and secondary ion mass spectroscopy (SIMS). Finally, acoustical performance at room temperature of both protected and unprotected SAW devices are compared, as well as the effects of annealing on these performance. These investigations show that the use of an overlayer is one possible solution to strongly hinder the Pt IDTs agglomeration up to 1000°C. Moreover, AlN/IDT/AlN/Sapphire SAW heterostructures show promising performances in terms of stability up to 800°C. At higher temperatures, the oxidation of AlN is more intense and makes it inappropriate to be used as a protective layer. PMID:27076407

 5. Sintering Behavior of CNT Reinforced Al6061 and Al2124 Nanocomposites

  2014-01-01

  Ball milling and spark plasma sintering were successfully used to produce carbon nanotube reinforced Al6061 and Al2124 nanocomposites which have potential applications in the fields of aerospace, automotive, electronics, and high precision instrumentation. Al2124 and Al6061 nanocomposite powders containing 0.5 to 2 wt.% CNTs prepared through sonication and wet ball milling were spark plasma sintered at 400, 450, and 500°C for 20 minutes under a pressure of 35 MPa. CNTs were better dispersed, ...

 6. Microstructure and mechanical properties of Al2O3/TiAl composite

  AI Tao-tao; WANG Fen; ZHU Jian-feng

  2006-01-01

  Al2O3/TiAl composites were fabricated by PAXD (pressure-assisted exothermic dispersion) method. The effects of Nb2O5 content on the microstructure and mechanical properties of the composites were investigated. The results show that the ultimate phases of the composite consist of TiAl, Ti3Al, Al2O3 and a small amount of NbAl3. SEM reveals that a submicron γ+(α2/γ) dual phases structure can be presented after sintered at 1 200 ℃. Furthermore, with the increase of Nb2O5 content, the ratio of TiAl to Ti3Al phase decreases correspondingly, the grains of the composites are remarkably refined, and the produced Al2O3 particles are uniformly dispersed. When 6% Nb2O5 is added, the composite has the best comprehensive properties. It exhibits a Vickers hardness of 4.77 GPa and a bending strength of 642 MPa. Grain-refinement and dispersion-strengthening are the main strengthening mechanisms.

 7. Production of AlN-Si-Al Ceramic-Metal Composites via Pressurless Infiltration Method

  KALEMTAŞ, Ayşe; ARSLAN, Gürsoy; KARA, Ferhat

  2014-01-01

  In this work, the production of light (∼2,9 g/cm3) and dense (> 99 %) AlN based ceramic metal composites was conducted by the pressureless melt infiltration method. These composites contain a high ceramic volume fraction (> 50 vol %) which is the result of the reaction between Si3N4 and Al in the Si3N4-Al system. The production of the ceramic-metal composites was achieved via infiltrating 2024 Al alloys at different temperatures and holding times into the porous pellets which were prepared us...

 8. Coating of a layer of Au on Al13 : The findings of icosahedral Al@Al12Au20- and Al12Au202- fullerenes using ab initio pseudopotential calculations

  Kumar, Vijay

  2009-02-01

  We report results of ab initio pseudopotential calculations on the nanocoating of gold on an icosahedral Al13 cluster and the findings of icosahedrally symmetric endohedral Al@Al12Au20- and empty cage Al12Au202- compound fullerenes formed of metal atoms. Twelve Al atoms cap the pentagonal faces of a dodecahedral Au20 cage in which each Au atom has three Al atoms and three Au atoms as nearest neighbors. Mixing of Al13 and Au20 magic clusters leads to a large heat of formation of 0.55 eV/atom and high stability of the Al@Al12Au20 compound fullerene. The binding energies of Al12Au20 and Al@Al12Au20 are 3.017 and 3.007 eV/atom, respectively, which are much larger than 2.457 eV/atom for Au32 fullerene, leading to the possibility of their high abundance.

 9. Deletion of ALS5, ALS6 or ALS7 increases adhesion of Candida albicans to human vascular endothelial and buccal epithelial cells

  Zhao, Xiaomin; Oh, Soon-Hwan; Hoyer, Lois L.

  2007-01-01

  C. albicans yeast forms deleted for ALS5, ALS6 or ALS7 are more adherent than a relevant control strain to human vascular endothelial cell monolayers and buccal epithelial cells. In the buccal and vaginal reconstituted human epithelium (RHE) disease models, however, mutant and control strains caused a similar degree of tissue destruction. Deletion of ALS5 or ALS6 significantly slowed growth of the mutant strain; this phenotype was not affected by addition of excess uridine to the culture medi...

 10. Melting Transition of Small Aluminium Clusters Al11-20

  ZHANG Wei; ZHANG Feng-Shou; ZHU Zhi-Yuan

  2007-01-01

  Heat capacities of small aluminium clusters Al11-20 are investigated using MD simulation with empirical manybody Gupta potential. The heat capacities of some clusters Al11, Al12, Al13 and Al19 show well-defined peaks while the heat capacities of Al15-18 indicate a gradual melting transition. The spectra of isomers obtained by quenches along the MD trajectory give good interpretation for those results.

 11. Kerja Perspektif Al-Qur'an

  Ahmad Munir

  2011-05-01

  Full Text Available The moslem ethics of life is based on movement as ex­pressed in certain terms like al-sharī’ah, al-tarīqah, al-sirāt, al-sabīl and al-manhaj, that make sense of way and teachings to achieve good life. Islam obliges and gives appreciation of the achievements of Mus­lims. The Qur’an uses several terms to refer to such work; ‘charity, kasb, juhd, ibtighâ’, sa ’yu and su ’âl. From this concept, the Qur’an considers work as nob­le, while begging is despicable. Work means thankful to God for the potential He bestows. The Qur’an promotes work not only because it is the way to achieve the wealth, but also because it possesses the its sacred value for the benefit of fulfilling livelihood. Therefore the work should also be done based on ethical values .

 12. 26Al in the interstellar medium

  Several different lines of physical reasoning have converged on the importance of the radioactive nucleus 26Al. The sciences of meteoritics, nucleosynthesis, gamma-ray astronomy, galactic chemical evolution, solar system formation, and interstellar chemistry all place this nucleus in a central position with possible profound implications. Perhaps more importantly the study of this radioactivity can unite these diverse fields in a complicated framework which will benefit all of them. This review traces the evolution of ideas concerning 26Al in the context of these disciplines. 26Al was first discussed for the possibility that its decay energy could melt meteorite parent bodies, and its daughter, 26Mg, was later found in meteorites with enhanced abundance. It was also among the first radioactivities expected to be synthesized in interestingly large quantities in nulceosynthetic events. The first definitive detection of gamma-rays from an interstellar radioactivity is that of 1.809 MeV gamma-rays from 26Al. This discovery has many implications, some of which are outlined here. The whole problem of isotopic anomalies in meteorites is greatly influenced by the specific issues surrounding excess 26Mg, whether it represents in situ decay of 26Al or memory of conditions of the ISM. The relationships among these ideas and their implications are examined. (orig.)

 13. Cd ion implantation in AlN

  Highlights: ► Cd ion implanted in AlN thin films. ► XRD shows damage produced during implantation. ► Annealing recovers damage in low fluence sample. ► RBS/C measurements show that Cd occupies substitutional sites. ► Cd can be a good candidate for p-type doping. - Abstract: AlN thin films were implanted with cadmium, to fluences of 1 × 1013 and 8 × 1014 at/cm2. The implanted samples were annealed at 950 °C under flowing nitrogen. Although implantation damage in AlN is known to be extremely stable the crystal could be fully recovered at low fluences. At high fluences the implantation damage was only partially removed. Implantation defects cause an expansion of the c-lattice parameter. For the high fluence sample the lattice site location of the ions was studied by Rutherford Backscattering/Channelling Spectrometry. Cd ions are found to be incorporated in substitutional Al sites in the crystal and no significant diffusion is seen upon thermal annealing. The observed high solubility limit and site stability are prerequisite for using Cd as p-type dopant in AlN.

 14. Survey and alignment at the ALS

  This paper describes survey and alignment at the Lawrence Berkeley National Laboratory's Advanced Light Source (ALS) accelerators from 1993 to 1995. The ALS is a 1.0 - 1.9 GeV electron accelerator producing extremely bright synchrotron light in the UV and soft-X-ray wavelengths. At the ALS, electrons are accelerated in a LINAC to 50 MeV, injected into a booster ring for further acceleration and finally injected into the storage ring. This is shown schematically in Figure 1. The storage ring, some 200 m in circumference, has been run with electron currents above 400 mA with lifetimes as high as 24 hours. The ALS is a third generation light source and requires for efficient storage ring operation, magnets aligned to within 150 mm of their ideal position. To accomplish this a network of monuments was established and their positions measured with respect to one another. The data was reduced using GEONET'' and STAR*NET'' software. Using the monuments as reference points, magnet positions were measured and alignment confirmed using the Kem Electronic Coordinate Determination System (ECDS''). A number of other papers dealing with survey and alignment (S ampersand A) at the ALS have been written that may further elucidate some details of the methods and systems described in this paper

 15. Direct laser cooling Al+ ions optical clocks

  Zhang, J; Luo, J; Lu, Z H

  2016-01-01

  Al$^+$ ions optical clock is a very promising optical frequency standard candidate due to its extremely small blackbody radiation shift. It has been successfully demonstrated with indirect cooled, quantum-logic-based spectroscopy technique. Its accuracy is limited by second-order Doppler shift, and its stability is limited by the number of ions that can be probed in quantum logic processing. We propose a direct laser cooling scheme of Al$^+$ ions optical clocks where both the stability and accuracy of the clocks are greatly improved. In the proposed scheme, two Al$^+$ ions traps are utilized. The first trap is used to trap a large number of Al$^+$ ions to improve the stability of the clock laser, while the second trap is used to trap a single Al$^+$ ions to provide the ultimate accuracy. Both traps are cooled with a continuous wave 167 nm laser. The expected clock laser stability can reach $9.0\\times10^{-17}/\\sqrt{\\tau}$. For the second trap, in addition to 167 nm laser Doppler cooling, a second stage pulsed ...

 16. Epistemologi Penafsiran Ilmiah al-Qur’an

  Sujiat Zubaidi Saleh

  2011-04-01

  Full Text Available The main objective in interpretating al-Qur’an is to explain the will of God and the operationalization of the will in the field of faith, laws, or ethics. At the phase of Islamic civilization, when the linguistic and philosophy science codified, raises the various method (manhaj, and interpretation streams (ittijahat, exegesis school (madzhab of al-Qur’an. In addition, also found in various shades of interpretation such as: fiqhi, kalami, balaghi, and isyari/ sufi, even philosophical. It was also discovered methods of tafsir ‘ilmi oriented to the utilization of the discovering science in order to prove the truth of scientific fact. The last pattern was ignited pro and contra among scholars and mufassir. As we know that alQur’an was not descended in the condition of cultural vacuum but it is a form of dialectics and the response to the condition and social situation, politic, and religion. This is relevant to the characteristics of al-Qur’an which can be applied throughout the periods. As we understood that interpretation is one of reflections of thought and civilization products. It always developed and influenced by the dynamics of human civilization, so in its development, science and al-Qur’an can be brought together in dialogue, although with some prerequisites specified interpretation.

 17. MOSQUE ARCHITECTURE AS A SUSTAINABLE BUILDING IN URBAN (Case Study: Al Markas Al Islamic Mosque Makassar

  Imriyanti Imriyanti

  2014-02-01

  Full Text Available Abstract Mosque Architecture is a part of Islamic architecture. Mosque should be fused with elements of nature because its function as a place to pray to God who created the universe. Al Markas Al Islamic Makassar mosque is used as a center of Islamic aspirations of the people and the government to accommodate all the activities of moslems in Makassar. Through this function, the provision of Al Markas Al Islamic mosque began from the desire of Islamic societies in Makassar, which wants the Islamic center to be equipped with facilities and infrastructure as well as architectural, monumental buildings and structures that can be last for hundreds of years (continuous, blend with the environment, and also can be used by the public. Having regard to the function of a mosque especially at the Al Markas Al Islamic Makassar mosque, then the problem that arise is how the Al Markas Al Islamic mosque can be survived/sustainable  in order  to function  as a place  of worship  and  as a center  of Islam.  This research  is a descriptive qualitative research that is trying to generate data in the form of systematic and accurate picture of the object of study. The sustaiprophetlity  of Al Markas AL Islamic mosque can be known through the concept of Islam  in accordance with the view of Islam as well as the sustaiprophetlity of the buildings that seen in the spatial pattern of the mosque, appearance, natural lighting, natural ventilation, and user behavior of the mosque. Keywords: mosque architecture, sustaiprophetlity, view of Islam     Abstrak Arsitektur masjid merupakan bagian dari arsitektur Islam. Bangunan masjid sebaiknya dapat menyatu dengan unsur alam karena masjid difungsikan sebagai wadah dalam bersujud/sembahyang  kepada Allah SWT yang menciptakan alam semesta ini. Masjid Al Markas Al Islamic Makassar merupakan kompleks kegiatan Islam yang digunakan sebagai pusat aspirasi masyarakat  dan pemerintahan  yang dapat menampung

 18. Instability of TiC and TiAl3 compounds in Al-10Mg and Al-5Cu alloys by addition of Al-Ti-C master alloy

  2006-01-01

  The performance of Al-Ti-C master alloy in refining Al-10Mg and A1-5Cu alloys was studied by using electron probe micro-analyzer (EPMA) and X-ray diffractometer (XRD) analysis.The results indicate that there are obvious fading phenomena in both Al-10Mg and Al-5Cu alloys with the addition of Al-5Ti-0.4C refiner which contains TiC and TiAl3 compounds.Mg element has no influence on the stability of TiC and TiAl3, while TiC particles in Al-10Mg alloy react with Al to form Al4C3 particles, resulting in the refinement fading.However, TiC particles are relatively stable in Al-5Cu alloy, while TiAl3 phase reacts with Al2Cu to produce a new phase Ti(Al, Cu)2, which is responsible for the refinement fading in Al-5Cu alloy.These indicate that the refinement fading will not occur only when both the TiC particles and TiAl3 compound of Al-Ti-C refiner are stable in Al alloys.

 19. Study of corrosion inhibition of coupled Al2Cu–Al and Al3Fe–Al by cerium cinnamate using scanning vibrating electrode technique and scanning ion-selective electrode technique

  Highlights: • The corrosion inhibition of coupled Al2Cu–Al and Al3Fe–Al by cerium cinnamate was studied. • SVET and SIET were used to study the distribution of current densities and pH. • The corrosion inhibition mechanisms were analyzed. - Abstract: The galvanic corrosion of the coupled Al2Cu and Al as well as Al3Fe and Al in 0.005 M NaCl in and without the presence of cerium cinnamate was studied. Scanning vibrating electrode technique and scanning ion-selective electrode technique were used to measure the distribution of current densities and pH. The results indicate that cerium cinnamate played inhibiting effect on the coupling corrosion of Al2Cu–Al and Al3Fe–Al. For Al2Cu–Al, the inhibition was mainly influenced by the production of cerium oxide/hydroxide on Al2Cu surface. However, for Al3Fe–Al, the inhibition was mainly influenced by the adsorbed cerium cinnamate on the Al3Fe surface

 20. MgAl2O4–-Al2O3 solid solution interaction: mathematical framework and phase separation of -Al2O3 at high temperature

  Soumen Pal; A K Bandyopadhyay; S Mukherjee; B N Samaddar; P G Pal

  2011-07-01

  Although existence of MgAl2O4–-Al2O3 solid solution has been reported in the past, the detailed interactions have not been explored completely. For the first time, we report here a mathematical framework for the detailed solid solution interactions of -Al2O3 in MgAl2O4 (spinel). To investigate the solid solubility of -Al2O3 in MgAl2O4, Mg–Al spinel (MgO–Al2O3; = 1, 1.5, 3, 4.5 and an arbitrary high value 30) precursors have been heat treated at 1000°C. Presence of only non-stoichiometric MgAl2O4 phase up to = 4.5 at 1000°C indicates that alumina (as -Al2O3) present beyond stoichiometry gets completely accommodated in MgAl2O4 in the form of solid solution. → alumina phase transformation and its subsequent separation from MgAl2O4 has been observed in the Mg–Al spinel powders ( > 1) when the 1000°C heat treated materials are calcined at 1200°C. In the mathematical framework, unit cell of MgAl2O4 (Mg8Al16O32) has been considered for the solid solution interactions (substitution of Mg2+ ions by Al3+ ions) with -Al2O3. It is suggested that combination of unit cells of MgAl2O4 takes part in the interactions when > 5 (MgO–Al2O3).

 1. Al- Khwarizmi and axiomatic foundation of algebra

  This paper intends to investigate the axiomatic foundations of algebra, as they were presented in the book of algebra of al-Khwarizmi (9 th century), and as they were developed in many subsequent Arabic works. The paper gives also a description of algebra evolution towards a discipline independent ofgeometry and arithmetic: the two disciplines whosemarriage had led to its birth.By an in depth reading of some details in the text of al Khwarizmi , we concluded that this mathematician intended to lay down the axiomatic foundations of that new discipline. His resort to arithmetical and geometrical means was a way of making his theory more accessible. He used them to justify the axioms: those that were not explicitly introduced per se, and those that were remained implicit. The paper also relies on some unedited writingsof al-Khwarizmi's successors, which could shedlight on the ways they used to consolidate the foundations of algebra and improve its methods. (author)

 2. Moessbauer studies on Al-Co ferrites

  Moessbauer spectroscopy studies have been performed on the spinel CoAlxFe2-xO4 (.2≤x≤1.7) in the temperature range 77-750 K using either a liquid nitrogen bath cryostat or a furnace. The samples are magnetic at 77 K giving spectra that have magnetic sextets coexisting with a central line which increases in population with the Al-content indicating relaxation effects. The data shows that Al possesses no preference to either tetrahedral or octahedral sites of the ferrite over the whole range of concentration. The Moessbauer hyperfine interaction parameters and magnetic transition temperatures were determined. As expected the hyperfine field and Curie temperature decrease when the Al-content increases. (orig.)

 3. Magnetic Properties of NdAl2

  Bak, P.

  1974-01-01

  The magnetic properties of NdAl2 are calculated using a Hamiltonian including crystal-field and isotropic exchange interaction terms. A two-dimensional mean-field theory is evaluated to calculate single-crystal magnetization curves. It is shown that the magnetic properties can be understood using...... the crystal-field parameters derived from the magnetic exciton spectrum measured by Houmann et al. by means of inelastic neutron scattering. The combined lambda -Schottky anomaly in the heat capacity is explained. No additional parameters are introduced.......The magnetic properties of NdAl2 are calculated using a Hamiltonian including crystal-field and isotropic exchange interaction terms. A two-dimensional mean-field theory is evaluated to calculate single-crystal magnetization curves. It is shown that the magnetic properties can be understood using...

 4. Autologous Stem Cell Transplant for AL Amyloidosis

  Vivek Roy

  2012-01-01

  Full Text Available AL amyloidosis is caused by clonal plasma cells that produce immunoglobulin light chains which misfold and get deposited as amyloid fibrils. Therapy directed against the plasma cell clone leads to clinical benefit. Melphalan and corticosteroids have been the mainstay of treatment for a number of years and the recent availability of other effective agents (IMiDs and proteasome inhibitors has increased treatment options. Autologous stem cell transplant (ASCT has been used in the treatment of AL amyloidosis for many years. It is associated with high rates of hematologic response and improvement in organ function. However, transplant carries considerable risks. Careful patient selection is important to minimize transplant related morbidity and mortality and ensure optimal patient outcomes. As newer more affective therapies become available the role and timing of ASCT in the overall treatment strategy of AL amyloidosis will need to be continually reassessed.

 5. Thermal Properties of Al-50%Si Alloys

  Akio Nishimoto; Katsuya Akamatsu; Kazuyoshi Nakao; Kazuo Ichii

  2004-01-01

  In order to prepare a hypereutectic Al-Si alloy with low coefficients of thermal expansion (CTE), Al-50was produced by powder metallurgy (P/M) and ingot metallurgy (I/M). P/M specimen was prepared by mechanical alloying(MA) and pulsed electric-current sintering (PECS). The microstructures of specimens were characterized by optical microscopy and scanning electron microscopy (SEM) equipped with energy dispersive X-ray spectroscopy (EDS). Vickers microhardness and CTE measurements were performed. The grains in the P/M specimen were refined with increasing MA time. Primary Si and eutectic Si in the I/M specimen were remarkably refined by adding minute amounts of Sr. The CTE of P/M and I/M specimens were estimated as 7.8×10-6 and 10.7×10-6, respectively. These values were as same as a CTE of Al2O3 ceramics.

 6. Kritik Terhadap Pemikiran Tasawuf Al-Raniri

  Syaifan Nur

  2013-12-01

  Full Text Available Abstract : Al-Raniri is often positioned by some scholars as “superior” figure, which is contrasted to Hamzah Fansuri and Syamsuddin Sumaterani, and that is why they predicate him as one of pioneer of Islamic reformer in Malay- Indonesian archipelago. Anti-wujūdiyyah Sufism campaign by al-Raniri quite successful to some extent to amputate the rate of development of philosophical Sufism was brought by Fansuri and Sumaterani in the one hand, and strike off the nature of moral Sufism in the other, redeemed by bloodshed. This article discussed the “superiority” of al-Raniri’s thought of Sufism, viewed from a broader spectrum, either in relation to problems of faith or theology and politics surrounding the circumstance of his time.Keywords : Philosophical tasawuf, neo-sufism, panteism, tajalli, God’s attributeAbstrak : Al-Raniri oleh banyak kalangan seringkali diposisikan sebagai tokoh “superior” yang diperlawankan dengan Hamzah Fansuri dan Syamsuddin Sumaterani, dan itu sebabnya para ahli memberinya predikat sebagai seorang pelopor pembaru (mujaddid Islam di Nusantara. Anti tasawuf wujūdiyyah yang dikampanyekan oleh al-Raniri cukup berhasil mengamputasi laju perkembangan tasawuf falsafi yang dibawa oleh Fansuri dan Sumaterani di satu sisi, dan melancarkan laju corak tasawuf akhlaki di sisi lain, yang ditebus dengan cara pertumpahan darah. Tulisan ini mendiskusikan “superioritas” pemikiran tasawuf al-Raniri tersebut, dilihat dari spektrum yang lebih luas, baik menyangkut persoalan keyakinan atau teologi maupun politik yang mengitari situasi zamannya.Kata kunci : Tasawuf falsafi , neo-sufisme, panteisme, tajalli, sifat Tuhan

 7. Fabrication of Al-Al3Ti/Ti3Al Functionally Graded Materials under a Centrifugal Force

  Yoshimi Watanabe

  2010-09-01

  Full Text Available Fabrication of Al-Al3Ti functionally graded materials (FGMs under the centrifugal force has recently attracted some attention. The controlled compositional gradient of the fabricated FGMs, the low cost of the process, and the good mold filling, are the main advantages of the centrifugal method (CM. Using the conventional CM techniques such as the centrifugal solid-particle method and centrifugal in-situ method, FGMs rings with gradually distributed properties could be achieved. As a more practical choice, the centrifugal mixed-powder method (CMPM was recently proposed to obtain FGMs containing nano-particles selectively dispersed in the outer surface of the fabricated parts. However, if a control of the particles morphology, compound formulas or sizes, is desired, another CM technique is favored. As a development of CMPM, our novel reaction centrifugal mixed-powder method (RCMPM has been presented. Using RCMPM, Al‑Al3Ti/Ti3Al FGMs with good surface properties and temperature controlled compositional gradient could be achieved. In this short review, this novel method will be discussed in detail and the effect of RCMPM processing temperature on the reinforcement particles morphology, size and distribution through the fabricated samples, will be reviewed.

 8. Total energy, equation of state and bulk modulus of AlP, AlAs and AlSb semiconductors

  A R Jivani; H J Trivedi; P J Gajjar; A R Jani

  2005-01-01

  Recently proposed model potential which combines both linear and quadratic types of interactions is employed for the investigation of some properties like the total energy, equation of state and bulk modulus of AlP, AlAs and AlSb semiconductor compounds using higher-order perturbation theory. The model potential parameter is determined using zero pressure condition. The ratio of the covalent bonding term E cov to the second-order term 2 is 6.77% to 11.85% which shows that contribution from higher order terms are important for zinc-blende-type crystals. The calculated numerical results of the total energy, energy band gap at Jones-zone face and bulk modulus of these compounds are in good agreement with the experimental data and found much better than other such theoretical findings. We have also studied pressure–volume relations of these compounds. The present study is carried out using six different screening functions along with latest screening function proposed by Sarkar et al. It is found from the present study that effect of exchange and correlation is clearly distinguishable.

 9. Diffusion AlSi-MeCrAlY coatings obtained on intermetallic γ-TiAl phase

  M. Góral

  2012-12-01

  Full Text Available Purpose: The development of new protective coatings for TiAl intermetallics was conducted. The MeCrAlYAlSi slurry was used with different amount of aluminium-silicon powder in the binder.Design/methodology/approach: The slurry consisting of aluminium and silicon powder with the addition of MeCrAlY powder were used during the procedure. The inorganic solution made from chromic and phosphoric acid was applied as a binder. The preliminary research of microstructure of obtained coatings was conducted.Findings: The obtained coating consisting of 3 or 4 zones (depending on chemical composition of the slurry was obtained during the annealing process (950°C/4h.Research limitations/implications: The research results revealed the possibility of obtaining coatings with complex phase and chemical composition.Practical implications: Many problems connected with sedimentation of heavier MeCrAlY powder were observed.Originality/value: The copletele new technologies was described in article

 10. Melting, Processing, and Properties of Disordered Fe-Al and Fe-Al-C Based Alloys

  Satya Prasad, V. V.; Khaple, Shivkumar; Baligidad, R. G.

  2014-09-01

  This article presents a part of the research work conducted in our laboratory to develop lightweight steels based on Fe-Al alloys containing 7 wt.% and 9 wt.% aluminum for construction of advanced lightweight ground transportation systems, such as automotive vehicles and heavy-haul truck, and for civil engineering construction, such as bridges, tunnels, and buildings. The melting and casting of sound, porosity-free ingots of Fe-Al-based alloys was accomplished by a newly developed cost-effective technique. The technique consists of using a special flux cover and proprietary charging schedule during air induction melting. These alloys were also produced using a vacuum induction melting (VIM) process for comparison purposes. The effect of aluminum (7 wt.% and 9 wt.%) on melting, processing, and properties of disordered solid solution Fe-Al alloys has been studied in detail. Fe-7 wt.% Al alloy could be produced using air induction melting with a flux cover with the properties comparable to the alloy produced through the VIM route. This material could be further processed through hot and cold working to produce sheets and thin foils. The cold-rolled and annealed sheet exhibited excellent room-temperature ductility. The role of carbon in Fe-7 wt.% Al alloys has also been examined. The results indicate that Fe-Al and Fe-Al-C alloys containing about 7 wt.% Al are potential lightweight steels.