WorldWideScience

Sample records for als strategie voor

 1. Kruisbestuiving voorwaarde voor succesvolle multichannel strategie

  Van Ameijden, D.; Huismans, J.; Wenting, R.; Krawczyk, A.; Weltevreden, J.W.J.

  2011-01-01

  Retailers met een succesvolle multichannel strategie creëren kruisbestuiving tussen de diverse verkoopkanalen. Via welk kanaal consumenten hun aankoop uiteindelijk doen, wordt voor hen steeds minder belangrijk; het draait allemaal om klantbehoud. Dit blijkt uit een verkennend onderzoek van PwC en de

 2. Jongerenwerk als werkplaats voor professionalisering

  Judith Metz

  2012-01-01

  Partnership approach as alternate professionalization strategy for youth work In the Netherlands, there is a growing debate on the need for the professionalization of youth work practice. There is a consensus on the necessity and relevance of professionalization. Opinions differ however on the appropriate pathways towards professionalization. Classic professionalization strategies, with a focus on the gathering of scientific experimental evidence, often do not match with the complex and...

 3. Biomimicry. De natuur als inspiratiebron voor innovaties

  Segeren, A.; Vogelzang, T.A.

  2015-01-01

  LEI Wageningen UR heeft van het ministerie van Economische Zaken de opdracht gekregen om onderzoek te doen naar de stand van zaken en de mogelijkheden voor de verdere toepassing van biomimicry in Nederland. Deze brochure biedt een analyse van drie actuele praktijkvoorbeelden, inzicht in de impact op economie en duurzaamheid en een vertaling hiervan naar indicatoren. Daarnaast geeft het LEI perspectieven voor de toekomst, waarbij vooral is gekeken naar de rol van wetenschap, onderwijs en beleid.

 4. Biomimicry. De natuur als inspiratiebron voor innovaties

  Segeren, A.; Vogelzang, T.A.

  2015-01-01

  LEI Wageningen UR heeft van het ministerie van Economische Zaken de opdracht gekregen om onderzoek te doen naar de stand van zaken en de mogelijkheden voor de verdere toepassing van biomimicry in Nederland. Deze brochure biedt een analyse van drie actuele praktijkvoorbeelden, inzicht in de impact op

 5. Onverenigbaarheidslijst laanbomen al ruim een jaar leidraad voor de teler

  Sluis, van der B.J.; Schalk, G.; Hiemstra, J.A.

  2010-01-01

  Eind 2008 lag er dan eindelijk de langverwachte laanbomenlijst van ent-onderstamcombinaties met een kans op (uitgestelde) onverenigbaarheid. Sindsdien geldt deze unieke lijst, compleet met adviezen over welke vermeerderingsmethoden wel geschikt en toepasbaar zijn, als hét standaardwerk voor menig la

 6. Formaline of alternatieven als ontsmettingsmiddel voor broedeieren

  Meijerhof, R.; Dijk, D. van

  1997-01-01

  Formaline wordt algemeen gezien als een goed middel om broedeieren te ontsmetten. Toch geeft ontsmetting met middelen als ozon en waterstofperoxyde vaak een iets beter broedresultaat. Een eventuele verklaring hiervoor is momenteel nog niet te geven.

 7. Voldoen de aantallen Grote Jagers aan de drempelwaarde voor kwalificatie van Friese Front als Vogelrichtlijngebied?

  Geelhoed, S.C.V.; Leopold, M.F.; Bemmelen, van, R.S.A.; Lindeboom, H. J.

  2013-01-01

  Het Friese Front staat op de nominatie om aangewezen te worden als Vogelrichtlijngebied, vanwege grote aantallen Zeekoeten die daar, met jongen, in de zomer verblijven. Een tweede vogelsoort, de Grote Jager, kwalificeert zich wellicht ook, maar er bestaat onduidelijkheid over de aantallen die van het gebied gebruik maken en of deze de drempelwaarde voor kwalificatie als doelsoort voor een Vogelrichtlijngebied overschrijden. Onderzocht is of de aantallen Grote Jagers op het Friese Front met ze...

 8. Onderstam M.8 als alternatief voor M.9 : vraag naar minder gevoelige onderstam voor bacterievuur neemt toe

  Steeg, van der P.A.H.; Maas, F.M.

  2012-01-01

  Bacterievuur is in toenemende mate een bedreiging voor de appelteelt in Europa. Nederlandse boomkwekers produceren veel onderstammen en bomen bestemd voor export naar vrijwel alle landen in Europa. Door het toenemende handelsverkeer van plantmateriaal in de EU neemt de kans op verspreiding van en aa

 9. Moraal voor en na religie: wie kijkt er naar ons? - n.a.v. Frans de Waal over God als wakend oog in The bonobo and the atheist

  Weele, van der Cor

  2013-01-01

  De meest saaie en onproductieve vraag die je over religies kunt stellen is of ze wel of niet waar zijn; zo begint Alain de Botton zijn boek Religie voor Atheisten (2012). Veel interessanter vindt hij de vraag wat te doen als we religie niet meer voor waar houden. Voor Richard Dawkins moet de godsdie

 10. Voldoen de aantallen zeekoeten aan de drempel-waarde voor kwalificatie van het Friese Front als Vogelrichtlijn-gebied?

  Leopold, M.F.; Bemmelen, van, R.S.A.

  2014-01-01

  Ministerie van EZ heeft voornemens het Friese Front aan te wijzen als Natura 2000-gebied voor de zeekoet, op basis van de Europese Vogelrichtlijn. Voor het onderbouwen van de instandhoudingsdoelstelling, de selectie en de begrenzing van het Vogelrichtlijngebied is een gedegen onderbouwing nodig. In eerdere rapportages werd (impliciet) uitgegaan van een schatting van Wetlands International (2002) van 8 miljoen vogels (1% norm: 80 000 vogels). Later gebruikten Skov et al. (2007) echter de Noord...

 11. Wat gebeurt er als je consumenten beloont voor mond tot mond reclame?

  Tuk, Mirjam; Verlegh, Peter; Smidts, Ale; Wigboldus, Daniel

  2009-01-01

  textabstractMond tot mond communicatie heeft veel invloed op productkeuzes en aankoopbeslissingen van consumenten. Omdat dit zo veel invloed heeft, proberen marketeers deze communicatie te stimuleren, bijvoorbeeld door consumenten te belonen voor een aanbeveling. In dit onderzoek richten we ons op de vraag hoe de ontvanger van een beloonde aanbeveling hier op reageert. We argumenteren dat de introductie van een beloning als gevolg heeft dat een aanbeveling zowel aspecten krijgt van een vriend...

 12. Spelen met gelijke middelen: overstijgende narratieven als instrument voor sociale transformatie

  Erik Jansen

  2013-12-01

  Full Text Available Playing with equal means: the use of transcending narrative to induce social transformationRecent developments in housing, wellbeing and care create the need for transforming the social sector in the Netherlands. This article proposes narrativity as potentially powerful means to substantiate this transformation based on collective sensemaking in social care networks. To this purpose the transformation is metaphorically represented as learning how to play a new game, with relations, meaning and participation as main constituents of a level playing field. Dynamics on this playing field are generated top-down by narrative interventions and bottom-up by inducing learning capacity and collective learning processes of the participants. Narrativity may thus yield an integral, democratic and network-based alternative for traditional governance in and after the transformation of the social sector.Spelen met gelijke middelen: overstijgende narratieven als instrument voor sociale transformatieRecente ontwikkelingen in wonen, welzijn en zorg vereisen een transformatie van de sociale sector in Nederland. Een narratieve benadering wordt voorgesteld als een potentieel krachtig middel om deze transformatie vorm te geven vanuit collectieve betekenisverlening in de zorg- en welzijnsnetwerken. Er wordt een metafoor gehanteerd van het leren spelen van een nieuw spel, met als belangrijkste elementen relaties, betekenis en participatie. Dynamiek in het spel wordt van bovenaf gegenereerd door narratieve interventies en van onderop door het aanspreken van leervermogen en collectieve leerprocessen van de spelers. Narrativiteit vormt op deze wijze een integraal, democratisch en netwerk-gebaseerd alternatief voor traditionele sturingsmechanismen te midden van en na de transformatie van de sociale sector.

 13. Gierstmelde als potentieel akkerbouwgewas met meervoudige gebruiksmogelijkheden voor de noordelijke regio's 1992 - 1996 : management samenvatting

  Geel, van W.C.A.

  1996-01-01

  Collectieopbouw en veredelingsonderzoek met aandacht voor wortelknobbelaaltjes en valse meeldauw. Teeltonderzoek en marktprijs en afzetkansen. Toepassingsgericht zetmeelonderzoek met karaktisering via Braber-verstijfseling rn crosslink-effectiviteit bij de ECH-verknoping van quinoa

 14. Kustversterking Voorne: advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport

  Evers, F.W.R.; Gun, van der J.H.J.; Hoekstra, P.; Maas, F.M.; Slim, P.A.; Beerlage, B.F.M.

  2006-01-01

  De kust van Voorne is aangemerkt als een zwakke schakel in de Hollandse Kust. Uit berekeningen blijkt dat de veiligheid tegen overstromingen onvoldoende is. Het waterschap Hollandse Delta – als beheerder van de waterkering – stelt een verbeteringsplan op voor de kust van Voorne. Voor dit verbetering

 15. De Index voor Duurzame Economische Welvaart (ISEW) voor Vlaanderen, 1990-­2012

  Bleys, Brent

  2014-01-01

  Steeds meer overheden overwegen het gebruik van alternatieve welvaartsindicatoren voor de opvolging van hun beleid. De Index voor Duurzame Economische Welvaart (ISEW) werd ontwikkeld als antwoord op de kritiek op het gebruik van het bruto binnenlands product (BBP) als welvaartsindicator. Een geactualiseerd MIRA-rapport rapporteert over het verloop van de ISEW voor Vlaanderen en schetst het potentieel en het effectieve gebruik van de index voor de beleidsvoering in verschillende landen en regi...

 16. Snelstartgids voor preventiemedewerkers

  Anonymous

  2015-01-01

  Als preventiemedewerker houd je je bezig met veilig en gezond werken in jouw organisatie. Maar wat houdt dat precies in? En hoe begin je? In deze Snelstartgids voor preventiemedewerkers vind je antwoord op deze vragen, met praktische tips, checklists en verwijzingen naar handige websites en tools.

 17. Tijd voor meer legale popcorn

  J. Poort

  2014-01-01

  Op 10 april van dit jaar oordeelde het Europese Hof van Justitie dat downloaden uit illegale bron niet toelaatbaar is onder de thuiskopie-uitzondering . Dat is goed voor de leesbaarheid van dit stukje, omdat de lelijke constructie ‘downloaden uit illegale bron’ nu eindelijk rechtens kan worden ingeruild voor ‘illegaal downloaden’, zoals de muziek- en filmsector het al veel langer noemde. Maar zal de uitspraak ook echt effect hebben op illegaal downloaden?

 18. Close to the wind. A European strategy for the (top)sectors in the Netherlands; Scherp aan de wind. Handvat voor een Europese strategie voor Nederlandse (top)sectoren

  NONE

  2011-08-15

  ) Strengthen Europe's position in the global arena; (2) Use European resources strategically as leverage for national policy; (3) Align with European societal priorities; (4) Develop a strategic plan for employing European and Dutch policy in each priority area; and (5) Develop the basic principles of the strategic plan for each individual policy and implement them consistently. [Dutch] De centrale rol van onderzoek en innovatie in de nieuwe Europese strategie biedt grote kansen voor Nederland. Het vergt wel een aantal aanpassingen in het overheidsbeleid: Nederland moet voluit gaan bijdragen aan het versterken van de Europese positie. Maar Nederland moet tegelijkertijd aan de eigen positie denken. Dat kan door 'scherp aan de wind' te gaan varen en strategischer met Europees beleid om te gaan. De raad doet een aantal aanbevelingen om nog effectiever met Europees beleid om te gaan en om de aansluiting te verbeteren, onder andere: Benut de Europese Structuurfondsen maximaal om Nederlandse topregio's als Eindhoven en Wageningen verder te ontwikkelen; Zet een co-financieringsfonds op om (bedrijfs)deelname aan Europese programma's in de toekomst te garanderen en te stimuleren; Zet de programma's van het ERC en NWO meer complementair in, om zo dubbelingen in het onderzoek te voorkomen.

 19. Paracetamol voor baumol

  van Hulst, B.L.; Blank, J.L.T.

  2015-01-01

  Met de ‘ziekte van Baumol’ wordt bedoeld dat de verbetering van de arbeidsproductiviteit in dienstverlenende sectoren doorgaans achterblijft bij die in de rest van de economie. Vooral de publieke sector is vatbaar voor deze aandoening. Een analyse van veertien deelsectoren van de publieke sector met gegevens over een periode van twintig tot dertig jaar levert een genuanceerd beeld op. Lang niet al deze deelsectoren lijden aan de ziekte van Baumol. Een bovengemiddelde groei van de productieomv...

 20. Groepsverzekering voor KMO's

  Aerts, Ilse

  2015-01-01

  Bieden uw KMO-klanten een groepsverzekering aan voor hun werknemers? Mooi zo. Toch lijkt dit niet zo erg evident. Dit type verzekeringsproduct is tegenwoordig immers niet zo hot op de markt en al helemaal niet bij de Belgische KMO's. Ilse Aerts, lector Financiën - Verzekeringen en Immobiliën aan de Katholieke Hogeschool VIVES voerde onderzoek naar dit fenomeen en vertelde Vrijuit over haar voornaamste bevindingen.

 1. Gevaar VoIP voor telecomsector overdreven

  Deventer, M.O. van; Wegberg,M.,van

  2004-01-01

  Het is een hype Voice-over-IP (VoIP) voor te stellen als een ontwrichtende technologie die de telecomindustrie ingrijpend zal veranderen. Maar hoe ontwrichtend is VoIP eigenlijk? Oskar van Deventer en Marc van Wegberg analyseren drie vormen van VoIP en laten zien dat alleen ‘VoIP-chat’ potentieel een bedreiging is voor telefoniebedrijven.

 2. Workshop nieuwe kansen voor eiwit

  Peet, van der G.F.V.; Kamp, J.A.L.M.

  2011-01-01

  Het Ministerie van EL&I heeft Wageningen UR gevraagd een workshop te organiseren met als doel een overzicht te krijgen met de 'State of the Art' van het onderzoek rondom nieuwe eiwitten en te komen tot een onderzoekagenda. Als meest perspectiefvolle business cases voor nieuwe eiwitten worden gen

 3. Comfort as a precondition for energy reduction. Building Future; Comfort als voorwaarde voor energiereductie. Building Future

  Borsboom, W.; De Geus, A.; Opstelten, I.

  2009-05-15

  Can energy reduction in buildings be separated from comfort and productivity? If energy reduction leads to discomfort, users are often inventive enough to find solutions that solve the problem but increase energy use. One example is the installation of an air conditioning unit bought at the do it yourself shop (DIY) to solve overheating complaints in dwellings. Comfort and productivity can also lead to opportunities, though. [mk]. [Dutch] Kan energiereductie in gebouwen worden losgezien van comfort en productiviteit? Als energiereductie leidt tot discomfort zijn gebruikers vaak inventief genoeg dit teniet te doen door ingrepen die vaak leiden tot meer energiegebruik. Een voorbeeld is het plaatsen van airconditioning uit de bouwmarkt bij oververhittingsklachten van woningen. Comfort en productiviteit kunnen echter ook leiden tot kansen.

 4. Economische levensvatbaarheid van een on line informatienetwerk als hulpmiddel voor het leren van talen. Gevalstudie: translapolis.org

  Wisanto, Edwin

  2010-01-01

  Facebook, Wikipedia, Google, PayPal. Het zijn slechts enkele voorbeelden van internetondernemingen die thans tot de verbeelding spreken. Elk van deze hebben de kracht van het internet om mensen en informatie bij elkaar te brengen, weten aan te boren. In deze thesis wordt een eigen idee voor een internetonderneming onderzocht, eentje die van de mogelijkheden van het internet probeert gebruik te maken, om mensen te helpen bij het leren van talen. De economische levensvatbaarheid van dit...

 5. De WMO als instrument in de transformatie van de welvaartsstaat en als impuls voor vernieuwing van het sociaal werk

  Hans van Ewijk

  2006-01-01

  The new Dutch law on social support (Wet op maatschappelijke ondersteuning) fits in with a broad international social innovation of the welfare state, more in particularly the social sector. Privatisation, an empowering civil society, goal oriented strategies in stead of universalism and localisation of social policies are basic elements in social innovation. It is quite uncertain what the outcomes will be for citizens and social workers. In the second part of the article the author identifie...

 6. Prakijkproef ijzersuppletie voor fosfaatvastlegging in laagveenplassen

  Chrzanowski, Clara; Geurts, Jeroen; Ter Heerdt, Gerard; Immers, Anne; Declerck, Steven A.J.

  2015-01-01

  De laagveenplas Terra Nova kampt al jaren met blauwalgenbloei en lage bedekkingen met waterplanten, ondanks jaarlijkse biomanipulatiemaatregelen. Een belangrijke oorzaak hiervan is de fosfaatrijke waterbodem met een laag ijzergehalte, die zorgt voor een hoge fosfaatnalevering naar de waterlaag. Om h

 7. Kansen GPS en precisielandbouw voor loonwerker.

  Goense, D.

  1997-01-01

  De auteur beschrijft dat de technologische ontwikkeling een aanzet vormde voor de precisielandbouw. De grote fabrikanten van landbouwwerktuigen werken aan precisiewerktuigen en in verschillende landen worden deze technieken al toegepast

 8. Bio-coke as an alternative to petroleum coke and metallurgical coke; Bio-cokes als alternatief voor petroleumcokes en metallurgische cokes

  Croezen, H.J.; Van Lieshout, M. [CE Delft, Delft (Netherlands); Sevenster, M.N. [Sevenster Environmental Consultancy, Australian Capital Territory ACT (Australia)

  2012-11-15

  In the framework of elaborating the Dutch Roadmap Chemistry 2030), CE Delft has conducted an exploratory study for the Association of the Dutch Chemical Industry (VNCI) on the options of replacing (petroleum) coke in the chemical sector by biocokes. Coke is used as a reducing agent and/or raw material in four companies in the Dutch chemical industry (Tronox, ESD-SIC, Thermphos, Aluchemie). Replacing coke at these four companies can potentially yield a direct CO2 reduction of expectedly several hundreds of kilotons per year. For a first exploration of the options of bio-coke, CE Delft first conducted a desk study to get information on the quality and production costs for bio-coke. Subsequently, CE Delft had contact with the four chemical companies and a made a number of company visits. Moreover, the technical, economic and organizational capabilities, constraints and requirements with regard to a possible (partial) switch to biocokes have been explored. Based on the information available so far it can be concluded that biocokes seems to be a technically and economically interesting innovation. For implementation to finally take place, it is necessary to gain better insight in the technical and economic potential [Dutch] In verband met de uitwerking van de Routekaart Chemie 2030 heeft CE Delft voor VNCI een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden voor vervanging van (petroleum)cokes in de chemische sector door biocokes. Cokes wordt gebruikt als reductiemiddel en/of grondstof bij een viertal bedrijven in de Nederlandse chemie (Tronox, ESD-SIC, Thermphos, Aluchemie). Het vervangen van cokes bij deze vier bedrijven kan in potentie een directe CO2-reductie van naar verwachting enkele honderden kilotonnen/jaar opleveren. Voor een eerste verkenning van de mogelijkheden van bio-cokes heeft CE Delft eerst een bureaustudie uitgevoerd naar informatie over kwaliteit van en productiekosten voor bio-cokes. Vervolgens heeft CE Delft contact gehad met de vier chemische

 9. Planning voor Stad en Land

  Hidding, M.

  2006-01-01

  In dit boek wordt zowel de theorie als de praktijk van de ruimtelijke planning vanuit verschillende invalshoeken belicht. Diverse actuele thema's zoals de Nota Ruimte, het gebiedsgericht beleid en de zorg voor omgevingskwaliteit worden besproken. De auteur illustreert de aanpak van ruimtelijke plann

 10. Ruimte voor Geo-informatie: ICES/KIS-voorstel voor versterking van de Nederlandse geo-informatie infrastructuur

  Bregt, A.K.; Zeeuw, de C.J.

  2002-01-01

  Toelichting op het nieuw voorgestelde investeringsprogramma, genaamd 'Ruimte voor Geo-informatie', bestaande uit 6 deelprogramma's, met als doel de Nederlandse geo-informatievoorziening structureel te verbeteren

 11. 'Beyond budgeting' een nieuwe filosofie voor budgettering ?

  GEELEN, Thomas

  2007-01-01

  In 1997 begon het internationaal consortium CAM-I een project genaamd ‘Beyond Budgeting Round Table’ (BBRT). Het doel hiervan was de bedrijven te helpen met hun performance management processen. Zij zien het budgetteringsproces en de budgetten als obstakels voor het ondernemen. Het budget definiëren ze als een vast prestatiecontract dat een organisatie met haar managers afsluit voor het komende jaar. Hier zijn verschillende problemen aan verbonden. Een eerste is dat men op die ...

 12. Fresnel concentrerende systemen voor de tuinbouw : openbare rapportage

  Sonneveld, P.J.; Swinkels, G.L.A.M.; Janssen, H.J.J.; Tuijl, van, B.A.J.; Bot, G.P.A.

  2009-01-01

  Fresnellenzen zijn vlakke platen waarbij het oppervlak zodanig bewerkt is, dat zij net als een normale lens in staat is evenwijdige straling te focusseren. Met een Fresnellens kan directe straling in het brandpunt worden geconcentreerd en gebruikt worden voor energie opwekking. Dit maakt de lens bruikbaar voor belichtingsregeling in kassen en gebouwen. Door de directe straling te onderscheppen worden de klimaatomstandigheden bij hoge intensiteiten van de zonne-instraling beter. Speciaal voor ...

 13. Detectiemethoden voor legionella in water

  Schalk M; de Roda Husman AM; LZO; cib

  2011-01-01

  Het RIVM heeft een overzicht gemaakt van bestaande en nieuwe methoden om legionella in water aan te tonen. Dit is gemaakt in opdracht van de VROM Inspectie, die inzicht wil hebben in de kenmerken en toepassingsmogelijkheden van bestaande en nieuwe methoden.
  Legionella komt overal in het milieu voor, maar mensen raken vooral geinfecteerd als zij bacterien inademen die zijn uitgegroeid in watersystemen die door de mens zijn gemaakt. Voorbeelden daarvan zijn bubbelbaden, koeltorens en l...

 14. Deskstudie alternatieve gezondheidszorg voor melkvee

  de Groot, M J

  2003-01-01

  Dit rapport beschrijft alternatieve strategieën en therapieën voor mastitis, parasitaire infecties en paratuberculose bij biologisch melkvee. Wat betreft de alternatieve mogelijkheden wordt, vooral bij mastitis, een breed scala aan middelen gebruikt. De mogelijk te gebruiken methoden bestaan uit homeopathie, Bach-bloesemremedies, kruidenmiddelen, essentiële oliën, bismuth, acupunctuur, bio-electromagnetisme, kleitherapie, kelp, zuurstoftherapie, antilichamen en homeopathische nosoden. Van dez...

 15. Koeling in de herziene EPC-bepaling. NEN 7120 bepaalt de EPC voor woningen en utiliteit

  Wolferen, J. van

  2011-01-01

  De epc voor woningen en utiliteit wordt vanaf I luli bepaald volgens NEN 7120. Deze norm, 'Energieprestatie van gebouwen (rec), geeft de bepalingswijze voor de EPC voor zowel woningen als utiliteit, waar dit nu nog in afuonderlijl

 16. Advies betreffende de variabele 'Biochemisch zuurstofverbruik' voor toetsing van de habitatkwaliteit

  Vermeersch, Sophie; Buysse, David; Pauwels, Ine

  2014-01-01

  Om een gunstige staat van instandhouding te kunnen bereiken voor verschillende Europees beschermde habitattypen en soorten werden milieukwaliteitsnormen opgesteld. Op basis hiervan werd een milieudoelstelling voor het biochemisch zuurstofverbruik (BOD) en voor opgeloste zuurstof vastgelegd voor trajecten met beekprik en rivierdonderpad. De Vlaamse Milieumaatschappij neemt BOD echter niet meer op in de standaardmetingen. Dit advies beantwoordt de vraag in hoeverre BOD strikt nodig is als toets...

 17. Meer bescherming voor transgenders

  Nuytinck, André

  2011-01-01

  textabstractDe auteur gaat in op het concept-wetsvoorstel transseksualiteit, dat op 20 september 2011 is vrijgegeven voor consultatie. De belangrijkste verandering die wordt voorgesteld, is de schrapping van de aanpassingseis en van de sterilisatie-eis voor het wijzigen van de geslachtsaanduiding in de geboorteakte.

 18. RFID biedt ook perspectief voor laanbomen

  Baltissen, A.H.M.C.; Sluis, van der B.J.

  2011-01-01

  Binnenkort zijn CC-karren elektronisch te registreren met RFID (Radio Frequency Identification) en deze technologie biedt ook mogelijkheden voor de laanbomenketen. Uit onderzoek door PPO blijkt dat zowel de kweker als de klant voordeel kan behalen met RFID. Er zijn echter nog veel praktische vragen

 19. Fontys Studenten maken hovercraft voor het MKB

  Ermers, Ruud; Dortmans, Eric

  2008-01-01

  Studenten van Fontys Hogeschool ICT/Technische Informatica hebben vorig jaar hard gewerkt aan een minihovercraft. Die moest dienen als studieobject voor een aantal MKB'ers, die met een Raak Lightsubsidie meer informatie wilden inwinnen over het bouwen van toepassingen met embedded Linux en verschill

 20. Hbo-manager moet voor de klas

  Anthonio, G.; de Graaf, J.

  2012-01-01

  Opiniestuk verschenen in Trouw waarin de auteurs bepleiten dat het hoger beroepsonderwijs (hbo) een rolmodel kan worden als bestuurders en managers voor de klas gaan staan en praktijkonderzoek gaan doen. Zo wordt de unieke kracht van het hbo zichtbaar en ontstaat er een sterke eigentijdse kennis- en werkgemeenschap.

 1. Veelbelovend alternatief voor formaline ontsmetting broedeieren

  Lourens, A.

  1998-01-01

  Al jaren wordt gezocht naar een alternatief voor het gebruik van formaline. Momenteel staan waterstofperoxide, ozon en perazijnzuur in de belangstelling. Dit onderzoek is een vervolg op een oriënterende proef, die aangaf dat Cid 2000 in combinatie meteen ultrasoon fogapparaat veelbelovende perspectieven biedt.

 2. Beheersgraskuil als voeder voor melkgevende koeien = Grassilage form nature conservation areas as forage for lactating dairy cows

  Duinkerken, van, G.; Remmelink, G.J.; De Valk, H; Houwelingen, van, K.M.; Hettinga, K.A.

  2005-01-01

  Om meer inzicht te verkrijgen in de respons van melkvee op rantsoenen met beheersgraskuil is een voederproef uitgevoerd op praktijkcentrum Zegveld. In deze proef werden vier behandelingen vergeleken waarbij tussen 0 en 50% van het gangbare ruwvoer (graskuil) werd vervangen door beheersgraskuil. Uit dit onderzoek bleek dat in melkveerantsoenen met graskuil als basisvoeder circa 25% van de gangbare graskuil op verantwoorde wijze kan worden vervangen door beheersgraskuil (op ds-basis), mits de b...

 3. Een normatief toetsingskader voor gegevensverwerking

  N. van Eijk

  2016-01-01

  Een bespreking van het preadvies van prof. mr. E.M.L. Moerel & prof. mr. J.E.J. Prins ‘Privacy voor de homo digitalis: Proeve van een nieuw toetsingskader voor gegevensbescherming in het licht van big data en Internet of Things’ voor de Jaarvergadering van de Nederlandse Juristen-Vereniging, 10 juni

 4. Belemmeringen van wet- en regelgeving voor smart grid diensten

  Kieft, A.C.; Niesten, E.M.M.I.; ALKEMADE F.

  2013-01-01

  De groei en het onvoorspelbare karakter van lokaal geproduceerde groene elektriciteit stellen de energiesector voor grote uitdagingen, vooral met betrekking tot de transitie naar slimme elektriciteitsnetten ofwel 'smart grids'. Het Copernicus Instituut voerde in samenwerking met projectpartners (o.a. KEMA en Ecofys) een studie uit naar de veranderingen in het energiemarktmodel als gevolg van de transitie naar 'smart grids' en naar de belemmeringen in de huidige wet- en regelgeving voor het on...

 5. Bomen als voedselbron voor insecten

  Moraal, L.G.

  2004-01-01

  Informatiemap van het communicatieproject van LNV Kennis en Informatiesysteem Bos. Doelgroep zijn eigenaren en beheerders van bos. Elk hoofdstuk behandeld een apart thema. Aan de orde komen wetten en regelingen, beheerplanning, ziekten en plagen, natuurlijke verjonging, kwaliteitshout, certificering

 6. Beoordeling van de FSC 2000 als vervanger van de Leroux-meter voor het bepalen van de stroefheid van betonnen stalvloeren = Evaluation of the FSC 2000 as substitute for the Leroux apparatus for determination of skid resistance of concrete floors of animal houses

  Winkel, A.; Blanken, K.; Bokma, S.

  2010-01-01

  In deze studie is beoordeeld of de FSC 2000 de Leroux-meter kan vervangen als meettechniek voor de stroefheid van betonnen stalvloeren. Uit deze studie blijkt dat de FSC 2000 geschikt is voor het bepalen van de stroefheid van betonnen stal- en roostervloeren.In this study the FSC 2000 is evaluated as a substitute for the Leroux apparatus for determination of skid resistance of concrete floors of animal houses. This study shows that the FSC 2000 is well suitable for measurements of skid resist...

 7. State Supervision of Mines. Strategy and Programme for 2012-2016; Staatstoezicht op de Mijnen. Strategie en Programma voor 2012-2016

  NONE

  2012-11-15

  State Supervision of Mines (SodM) supervises the observance of legal regulations that apply to the search for, extraction of and storage of minerals. The SodM focuses on aspects of safety, health, environment, efficient extraction and soil movements. Every five years, the SodM draws up a strategic document. This third strategic document concerns the period 2012-2016. The report provides an overview of the realizations of the last five years. Moreover an analysis is included of the policy developments in the fields of mineral extraction, safety, health and environment. Subsequently the consequences of these developments for SodM are examined. Based on these developments an elaboration is provided of the initiatives taken by SodM and an outlook of the programme of supervision projects for the next five years. This document also includes a communication plan, which illustrates when and how SodM goes public [Dutch] Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) houdt toezicht op de naleving van wettelijke regelingen die van toepassing zijn op het opsporen, winnen, opslaan en transporteren van delfstoffen. De dienst richt zich hierbij op de aspecten veiligheid, gezondheid, milieu, doelmatige winning en bodembewegingen. Elke vijf jaar stelt SodM een strategiedocument op. Dit derde strategiedocument betreft de periode 2012-2016. In dit rapport wordt uiteengezet wat er de afgelopen vijf jaar is gerealiseerd. Tevens wordt een analyse geboden van de beleidsontwikkelingen op het terrein van delfstofwinning, veiligheid, gezondheid en milieu. Vervolgens wordt nagegaan, wat die ontwikkelingen betekenen voor SodM. Op basis van die ontwikkelingen wordt uiteengezet welke initiatieven SodM neemt en hoe het programma van toezichtprojecten er de komende vijf jaar uitziet. In het document is tevens een communicatieplan opgenomen, waaruit blijkt wanneer en hoe SodM naar buiten treedt.

 8. Fontys Studenten maken hovercraft voor het MKB

  Ermers, Ruud; Dortmans, Eric

  2008-01-01

  Studenten van Fontys Hogeschool ICT/Technische Informatica hebben vorig jaar hard gewerkt aan een minihovercraft. Die moest dienen als studieobject voor een aantal MKB'ers, die met een Raak Lightsubsidie meer informatie wilden inwinnen over het bouwen van toepassingen met embedded Linux en verschillende periferieën, waaronder WLan, USB-verbindingen, een afstandsbediening via een webservice-PDA-combinatie en een realtime aansturing van motoren.

 9. Prakijkproef ijzersuppletie voor fosfaatvastlegging in laagveenplassen

  Chrzanowski, Clara; Geurts, Jeroen; Ter Heerdt, Gerard; Immers, Anne; Declerck, Steven A.J.

  2015-01-01

  De laagveenplas Terra Nova kampt al jaren met blauwalgenbloei en lage bedekkingen met waterplanten, ondanks jaarlijkse biomanipulatiemaatregelen. Een belangrijke oorzaak hiervan is de fosfaatrijke waterbodem met een laag ijzergehalte, die zorgt voor een hoge fosfaatnalevering naar de waterlaag. Om het ijzergehalte van de bodem te verhogen, werd geleidelijk ijzer aan de plas toegevoegd gedurende anderhalf jaar. Tijdens en na de ijzersuppletie daalden de fosfaatconcentraties in de waterlaag naa...

 10. Interpretatie van risicoschattingen voor Legionella pneumophila

  Bouwknegt M; Schalk JAC; de Roda Husman AM; LZO; cib

  2012-01-01

  Volgens de huidige Nederlandse norm voor legionellabacteriën in water moet drinkwater minder dan 100 kolonievormende eenheden (KVE) per liter water bevatten. Deze norm is niet gebaseerd op een risico op infectie, dat bijvoorbeeld ontstaat doordat mensen tijdens een douche of baden in een bubbelbad blootgesteld worden aan de bacterie. Het is echter raadzaam om het infectierisico in de norm te betrekken, aangezien het infectierisico bij 100 KVE per liter mogelijk al aanzienlijk is. Meer gegeven...

 11. Elementary Carbon (EC) as indicator for effects of traffic measures on air quality and health; Elementair koolstof (EC) als indicator voor effecten van verkeersmaatregelen op luchtkwaliteit en gezondheid

  Keuken, M.; Voogt, M.; Zandveld, P.; Eijk, A. [TNO Bouw en Ondergrond, Utrecht (Netherlands)

  2011-06-15

  Below the boundary value of particulate matter, an impact on health may occur near locations with busy road traffic. An indicator is available to assess these effects: Elementary Carbon (EC). This is illustrated with studies in Arnhem and Helmond (The Netherlands) where traffic measures have been evaluated with EC measurements and EC calculation. [Dutch] Beneden de grenswaarde van fijn stof kunnen in de buurt van druk wegverkeer gezondheidseffecten optreden. Voor de beoordeling van deze effecten is een indicator beschikbaar: elementair koolstof (EC). Dit wordt geillustreerd met studies in Arnhem en Helmond waar verkeersmaatregelen zijn geevalueerd met EC-metingen en EC-berekeningen.

 12. Mainstreamingsplan, Groeikans voor plattelandsondernemers

  Holster, H.C.; Vijn, M.P.

  2012-01-01

  Deze publicatie geeft een doorkijk op de uitbouw van een systeem gericht op GROEI van multifunctioneel landbouw ondernemerschap in Vlaanderen en Nederland. Hier ligt de vraag voor hoe de professionalisering van de multifunctionele landbouwondernemer en zijn ondernemerschap verder uitgebouwd kan worden. Of benaderd vanuit de leer van systeeminnovatie “wat er in het systeem nodig is om het (professionele) systeem, of de professionalisering op zich, door te laten gaan”. Binnen het kennisnetwerk ...

 13. Kwartiermaken werken aan ruimte voor anders-zijn : openbare les december 2011

  Kal, Doortje

  2011-01-01

  In de uitnodiging voor deze les wordt de vraag opgeworpen wat kwartiermaken betekent voor de opleiding tot sociale professional in tijden van materiële en morele onzekerheid. Zygmunt Bauman (2011) spreekt over vloeibare tijden waarin zowel instituties als het individuele leven vloeibaar, dat wil zeg

 14. In hoeverre kan de aanwijzing van foerageergebieden voor ganzen en smienten het functioneren van vogelrichtlijngebieden schaden?

  Beintema, A.J.; Winden, van E.

  2004-01-01

  De aanwijzing van foerageergebieden voor ganzen en smienten kan consequenties hebben voor het functioneren van Vogelrichtlijngebieden die zijn aangewezen op grond van het voorkomen van ganzen en smienten, als in en rond die Vogelrichtlijngebieden onvoldoende opvang wordt gerealiseerd. Het kan dan zi

 15. Mineralen nodig voor goede vruchtbaarheid

  Smolders, E.A.A.

  2009-01-01

  Alle mineralen, spoorelementen en vitaminen zijn belangrijk voor het goed functioneren van de koe. Hoe beter mineralen en spoorelementen in balans zijn in het rantsoen, hoe beter de benutting door het vee zal zijn. Er is echter een aantal elementen dat direct van belang is voor de vruchtbaarheid. In

 16. The Grasso 5HP as a heat pump compressor for a dairy industry; De Grasso 5HP als warmtepompcompressor voor melkfabriek

  Vermeer, H.; Gerritsen, J.; Unsworth, R. [Gea Grenco, Den Bosch (Netherlands)

  2011-12-15

  GEA Refrigeration has supplied a new cooling system with an additional stage heat pump to the milk factory Robert Wiseman for the pasteurisation of milk. The required condensation temperature of the additional stage heat pump is around 80C. The Grasso 5HP reciprocating compressor has a favorable energy consumption and can be used for this application. The limitation of this compressor, however, sets requirements to the design of the installation. [Dutch] Gea Refrigeration heeft een nieuwe koelinstallatie met extratrapwarmtepomp geleverd aan zuivelbedrijf Robert Wiseman ten behoeve van pasteuriseren van melk. De hiervoor benodigde condensatietemperatuur van de extratrapwarmtepomp bedraagt ongeveer 80C. De Grasso 5HP hogedrukzuigercompressor heeft een gunstig energiegebruik en kan voor deze toepassing ingezet worden. De begrenzing van het toepassingsgebied van deze compressor stelt echter eisen aan het ontwerp van de installatie.

 17. Ground tube ventilation test in Nijeveen, Netherlands. Optimal heat and cold supply for new buildings; Grondbuisventilatie als proef in Nijeveen. Optimale warmte- en koudevoorziening voor nieuwbouw

  Slot, B. [Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs, Amsterdam (Netherlands)

  2011-07-15

  The Danninge Erve Zuid Plan in Nijeveen, the Netherlands, has added a unique cooling element to the ventilation system of nine detached houses: a so-called ground tube or ground collector. The intention is to offer cooling in the summer and an optimal heat recovery system in the winter. A number of systems have been constructed, put in operation, monitored and assessed. [Dutch] In het plan Danninge Erve Zuid te Nijeveen is voor negen vrijstaande woningen een vrij uniek koelelement aan het ventilatiesysteem toegevoegd: een zogeheten grondbuis of grondcollector. De toevoeging is bedoeld om de woning in de zomer enige koeling te geven en in de winter van een optimale warmteterugwinning te voorzien. Een aantal systemen is aangelegd, in gebruik genomen, gemonitord en beoordeeld.

 18. The Index for Sustainable Economic Welfare for Flanders, Belgium, 1990-2009; De Index voor Duurzame Economische Welvaart (ISEW) voor Vlaanderen, 1990-2009

  Bleys, B. [Geassocieerde Faculteit Handelswetenschappen en Bestuurskunde, Hogeschool Gent, Associatie Universiteit Gent, Gent (Belgium)

  2012-05-15

  In this report the Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW) is compiled for Flanders for the period 1990-2009. The index is a measure of economic welfare in that it measures the contribution of a country's or region's economy to the overall level of well-being of its citizens. In this regard, the ISEW can be regarded as an indicator for the economic dimension of well-being [Dutch] In deze studie wordt de Index voor Duurzame Economische Welvaart (ISEW - Index of Sustainable Economic Welfare) berekend voor Vlaanderen voor de periode 1990-2009. Deze index is een maatstaf voor economische welvaart en meet de bijdrage van het economische systeem van een land of regio tot het algemene welzijn van haar bevolking. De ISEW kan dus gezien worden als een indicator voor de economische dimensie van welzijn.

 19. Meditsiinidoktor Tiia Voor / Kaja Julge

  Julge, Kaja, 1957-

  2006-01-01

  Tartu ÜlikooliKliinikumi lastekliiniku resident Tiia Voor kaitses 2. dets. 2005 Tartu Ülikooli arstiteaduskonna nõukogu ees doktoriväitekirja "Allergiahaiguste kujunemise sõltuvus Eesti ja Rootsi laste kokkupuutest mikroorganismidega varajases eas"

 20. Inventarisatie van compensatiegebied voor de steenuil rond "de Waalsprong", gemeente Nijmegen

  Jagers op Akkerhuis, G.A.J.M.

  2008-01-01

  In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van inventarisatie van alternatieve gebieden voor de roofvogel steenuil. Als mogelijke steenuilhabitats komen ter sprake: Valburg, Homoet, zuidkant van Arnhem, Bemmel, Lingewaard en Ooijpolder

 1. Stedelijke vernieuwing: onderwerpen voor onderzoek

  Knaap, G.A. van der; Laan, L. van der

  1991-01-01

  Deze voorstudie is in opdracht van het Programmeringsoverleg Ruimtelijk Onderzoek (PRO) geschreven door prof dr. G.A. van der Knaap en dr. L. van der Laan van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Op basis van een analyse van relevante maatschappelijke en beleidsontwikkelingen, voortvloeiend uit met name een verkenning van een drietal megatrends en hun consequenties voor stedelijke vernieuwing, wordt een overzicht gegeven van voor ruimtelijk relevant onderzoek in aanmerking komende onderwerpen o...

 2. Marketingvalkuilen voor advocatenkantoren en andere professional service firms

  Otterlo, van Rob; Uittenboogaard, Paul; Dijk, van Hanneke

  2013-01-01

  In dit online opiniestuk zetten de auteurs uiteen hoe advocatenkantoren en andere professional service firms zich kunnen onderscheiden met hun marketingstrategie. Regels uit de klassieke marketingschool met de vier P's als uitgangspunt gelden niet voor de zakelijke dienstverlening op dezelfde manier

 3. Ontwikkeling proefdiermodel voor detectie van slokdarm-etsing

  Danse; L.H.J.C.; Beenen; J.; Velsen; F.L.van; Heyst; A.N.P.van

  1984-01-01

  Een door Van Heyst et al. (1983) ontwikkeld proefdiermodel voor de detectie van de slokdarmetsende potentie van stoffen is aan een nader onderzoek onderworpen. Groepen van 6 konijnen kregen onder narcose en met een atropine-premedicatie huishoudchemicalien toegediend in de slokdarm. Drie weken n

 4. Ontwikkelingen in de Computer Tomografie: Gevolgen voor de patientveiligheid

  Bijwaard H; Stoop P; LSO

  2006-01-01

  Bij de nieuwe generatie CT-scanners kan de stralingsdosis voor de patient zowel lager als hoger uitpakken dan bij oudere CT-apparatuur. Dit hangt af van de instellingen en mogelijkheden van de scanner en de competentie van degene die het apparaat bedient.
  De CT-scan is een onderzoek waarbi

 5. Options for shallow geothermal energy for horticulture; Kansen voor Ondiepe Geothermie voor de glastuinbouw

  Hellebrand, K. [IF-Technology, Arnhem (Netherlands); Post, R.J. [DLV glas en energie, Naaldwijk (Netherlands); In ' t Groen, B. [KEMA, Arnhem (Netherlands)

  2012-06-15

  Geothermal energy is too expensive to serve as energy supply for most horticultural entrepreneurs. Therefore, research has been carried out into options to use heat from more shallow layers (shallow geothermal energy). Unlike shallow geothermal energy deep geothermal energy can be applied on a smaller scale, possibly also for individual growers. It can be applied in combination with an existing heating system, but with a more sustainable outcome. Because drilling is done in shallow layers, drilling costs and financial risks are lower [Dutch] Geothermie is voor de meeste tuinbouwondernemers teduur om als energievoorziening te dienen. Daarom is onderzoek gedaan naar mogelijkheden om warmte te gebruiken uit ondiepere lagen (ondiepe geothermie). In tegenstelling tot diepe geothermie is ondiepe geothermie op kleinere schaal toepasbaar, mogelijk ook voor individuele kwekers. Het kan in combinatie met de bestaande verwarmingsinstallatie worden ingezet maar met een duurzamer resultaat. Omdat ondieper wordt geboord zijn de boorkosten en de financiele risico's lager.

 6. Eerste licht voor de Dutch Open Telescope

  Rutten, R.J.

  2005-01-01

  De nieuwe Nederlandse zonnetelescoop op La Palma is op 31 oktober jl. ingewijd met een plechti-ge feestelijkheid, de ‘First Light Ceremony’. Deze werd verricht door Prins Willem-Alexander en de President van de Canarische Eilanden, in het bijzijn van vele hoogwaardigheidsbekleders onder wie minister J. Ritzen en NWO-voorzitter R. van Duinen. De laatste trad op als gastheer, omdat de DOT-ceremonie deel uitmaakte van een werkbezoek waarbij NWO (de Nederlandse Stichting voor Wetenschappelijk Ond...

 7. Toekomstperspectief voor stadslandbouw : wat willen de (potentiële)stadsboerderij bezoekers?

  Warnaar, M.; PPO Praktijkonderzoek Plant en Omgeving

  2006-01-01

  De doelstelling van dit onderzoek is toekomstperspectief creëren voor een stadslandbouw waarbij de potentiële, wederzijdse relaties tussen stad en landbouw worden benut. In dit onderzoek staat de stadslandbouw in Almere centraal, waarbij de bestaande kampeerboerderij de Kemphaan als voorbeeldcasus is gebruikt. Uiteindelijk zijn er in dit onderzoek twee stadsboerderij concepten naar voren gekomen die als inspiratiebron kunnen worden gebruikt voor de toekomstige stads-boerderijontwikkeling.

 8. WebM een alternatief voor H.264? : Onderzoek naar het gebruik van open source software en open standaarden

  Staalduinen, M. van; Prins, M.J.

  2011-01-01

  WebM is een nieuw videoformaat en wordt gepositioneerd als een open en vrij te gebruiken alternatief voor de videostandaard H.264. Deze standaard wordt op dit moment het meest gebruikt onder andere voor Uitzending Gemist. Deze formaten zijn regelmatig met elkaar vergeleken, waar veelal wordt gefocus

 9. Opgaven voor stedelijk onwerp; bouwstenen stedelijk water en stadsnatuur voor Almere-Poort noord

  Blom, G.E.; Jonkhof, J.F.; Snep, R.P.H.

  2002-01-01

  In Opgaven voor stedelijk ontwerp, bouwstenen stadswater en stadsnatuur voor Almere-Poort noord heeft Alterra samen met de gemeente Almere geprobeerd de ambities voor stadswater en stadsnatuur die in het structuurplan Almere-Poort staan tot ontwerpopgaven voor de Nota van Uitgangspunten voor het gebied Almere-Poort noord te concretiseren. Daarbij is van belang niet alleen ambities te hebben maar deze ambities in te brengen in het integrale stedenbouwkundige proces waarin samen het wederzijds ...

 10. Lust voor het oog. Over de schoonheid en goedheid van pornografie

  Delaere, Patrick

  2012-01-01

  textabstractAbstract: Voor het idée reçue dat pornografische kunst een contradictie in de termen is wordt doorgaans het volgende argument in stelling gebracht: porno en kunst sluiten elkaar uit omdat ze met een verschillend doel worden vervaardigd en met een al even verschillend oogmerk worden geapprecieerd. Daarmee lijkt de zaak beslecht. Het is echter nog maar de vraag of dit een beslissend argument kan zijn voor een strict onderscheid tussen pornografie en kunst. De auteur pleit voor herov...

 11. Ontsluiting van mest voor hogere energieproductie en technieken voor mestdroging

  Timmerman, M.

  2010-01-01

  De hoeveelheid biogas die via anaerobe vergisting per m3 rundvee- en varkensdrijfmest wordt geproduceerd is relatief gering. Dit wordt enerzijds veroorzaakt doordat drijfmest voor het overgrote deel (>90%) uit water bestaat en anderzijds doordat het energiepotentieel in de organische stof maar de

 12. Inventarisatie van de belangrijkste knelpunten voor de uittrek van schieraal in Nederland

  Winter, H.V.; Griffioen, A.B.; Wolfshaar, van de, K.E.

  2013-01-01

  Bij de afname van de palingstand spelen migratiebelemmeringen zeker een rol. In de Nederlandse watersystemen zijn veel kunstwerken aanwezig, zoals gemalen, waterkrachtcentrales, stuwen en sluizen. Deze beïnvloeden zowel de intrekmogelijkheden voor de glasaal vanuit zee als ook de uittrekmogelijkheden van schieraal, vanuit het zoete water naar zee. In 2009 is er een overzicht van de belangrijkste migratieknelpunten voor paling in Nederland opgesteld, waarbij geen onderscheid is gemaakt tussen ...

 13. IFRS voor niet-beursgenoteerde ondernemingen: Belgische en Franse argumenten vergeleken

  Van Sweevelt, Ellen

  2011-01-01

  Sinds 9 juli 2009 bestaat er een nieuwe standaard voor niet-beursgenoteerde ondernemingen, namelijk de International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities. De IASB heeft deze standaard ontwikkeld om aan de behoeften van niet-beursgenoteerde ondernemingen te voldoen, daar deze ondernemingen het gebruik van IFRS ervaren als een last. Aangezien 99,4 procent van de ondernemingen in België KMO's zijn, kan deze standaard heel belangrijk zijn voor België. In deze masterpro...

 14. En wie zorgt er voor de mantelzorger? Ondersteuning van mantelzorgers na opname van hun naaste

  Ingrid Nordt

  2012-12-01

  De mantelzorger speelt een belangrijke rol in de zorg voor naasten. Het overheidsbeleid is erop gericht de mantelzorger zoveel mogelijk te ondersteunen bij het kunnen blijven vervullen van deze rol. Maar wat als de zorg te zwaar wordt en opname in een zorginstelling onvermijdelijk is? Dit artikel focust zich op de ondersteuning die mantelzorgers nodig hebben nadat hun naaste is opgenomen in een zorginstelling. Voor de mantelzorgers is dit een moeilijke periode waarin zij een nieuwe rol moeten zoeken in een nieuwe situatie.

 15. Tijd voor meer legale popcorn

  J. Poort

  2014-01-01

  Op 10 april van dit jaar oordeelde het Europese Hof van Justitie dat downloaden uit illegale bron niet toelaatbaar is onder de thuiskopie-uitzondering . Dat is goed voor de leesbaarheid van dit stukje, omdat de lelijke constructie ‘downloaden uit illegale bron’ nu eindelijk rechtens kan worden inger

 16. Liefde voor het echte leven

  Teerds, P.J.

  2014-01-01

  Lina Bo Bardi, voor velen is deze eigenzinnige architecte een inspiratiebron. Honderd jaar geleden werd ze in Rome geboren en om dit te vieren is er recentelijk een uitmuntende biografie van Zeuler de Lima over Bo Bardi verschenen en is er de reizende tentoonstelling Lina Bo Bardi: Together, die nu

 17. Beleidsinstrumenten voor ICT en onderwijsinnovatie

  't Riet, Peter van

  2011-01-01

  In dit artikel bespreekt de auteur een aantal inhoudelijke en didactische veranderingen die het onderwijs ondergaat onder invloed van ICT. Vervolgens laat hij enkele beleidsinstrumenten voor ICT en onderwijsinnovatie de revue passeren, waarmee schoolleiders en docenten ICT-beleid kunnen ontwikkelen en implementeren.

 18. Ruimte voor geo-informatie op koers

  Bregt, A K; Meerkerk, J.; Gijsen, van, M.

  2007-01-01

  Het gebruik van digitale geo-informatie speelt in toenemende mate een rol in de landbouw, voedselvoorziening en de inrichting van de groene ruimte. Voor het ondersteunen en innoveren van deze en andere ruimtelijke thema’s met behulp van geo-informatie is in Nederland in 2004 het innovatieprogramma “Ruimte voor Geo-informatie (RGI)” gestart. Tijd voor een tussenbalans.

 19. Waterwijs Laag Nederland: een eerste aanzet tot ontwikkeling van een planvormend systeem voor het landgebruik en waterbeheer

  van Walsum, P. E. V.; Vergroesen, T.; Dik, P.E.; Haasnoot, M.; Verschelling, E.

  2003-01-01

  In Laag Nederland spelen ten aanzien van de waterhuishouding de volgende problemen: ¿ sterke toename van de faalkans van het boezemsysteem als gevolg van klimaatverandering; ¿ daarmee samenhangende toenemende vraag naar waterberging ten behoeve van wateroverlast (piekberging), maar ook voor het opvangen van waterschaarste; ¿ toenemende behoefte aan inlaatwater, o.a. voor de doorspoelbehoefte als gevolg van zoute kwel; ¿ uit- en afspoeling van nutriënten naar het oppervlaktewater; ¿ bodemdalin...

 20. Informatievaardigheden voor Sociale Wetenschappers: Cursus O40311

  Wopereis, Iwan

  2012-01-01

  Wopereis, I. (2012, 27 November). Informatievaardigheden voor sociale wetenschappers: Cursus O40311 [Information skills for social scientists: Course O40311]. Presentation at the CELSTEC Plenary, Heerlen, The Netherlands.

 1. Aanzuursystemen voor rundveedrijfmest in stallen

  Melse, R.W.; Starmans, D.A.J.; Ogink, N.W.M.

  2015-01-01

  Door drijfmestmest aan te zuren in de mestkelder onder de stal, kan de emissie van ammoniak gereduceerd worden. Dit aanzuren kan op twee manieren plaatsvinden: 1) Aanzuren met zwavelzuur; 2) Biologisch aanzuren, dat wil zeggen dat er zure componenten worden geproduceerd door bacteriën in de mest. Op verzoek van het Ministerie van Economische zaken worden in dit rapport de belangrijkste eigenschappen van aanzuursystemen voor rundveestallen besproken. Uit de analyse blijkt dat de maximale ammon...

 2. Bewijs voor gezondheidseffecten gymles

  Borghouts, Lars

  2010-01-01

  Al jaren zeggen we dat bewegen een effect heeft op de gezondheid. Het is daarom belangrijk dat je leven lang te doen. De KVLO-actie 3+2 speelt hier ook op in. Mooi is daarom dat we uit wetenschappelijke hoek worden gesteund in onze bewering. In dit artikel een blik op het onderzoek waaruit dat is gebleken.

 3. Options for shallow geothermal energy for horticulture. Annexes; Kansen voor Ondiepe Geothermie voor de glastuinbouw. Bijlagen

  Hellebrand, K. [IF-Technology, Arnhem (Netherlands); Post, R.J. [DLV glas en energie, Naaldwijk (Netherlands); In ' t Groen, B. [KEMA, Arnhem (Netherlands)

  2012-06-15

  Geothermal energy is too expensive to serve as energy supply for most horticultural entrepreneurs. Therefore, research has been carried out into options to use heat from more shallow layers (shallow geothermal energy). Unlike shallow geothermal energy deep geothermal energy can be applied on a smaller scale, possibly also for individual growers. It can be applied in combination with an existing heating system, but with a more sustainable outcome. Because drilling is done in shallow layers, drilling costs and financial risks are lower. This report comprises the annexes (A) Geologic Framework, and (B) Maps of the Netherlands (depth, thickness of sand layers, temperature and shallow geothermal energy potential [Dutch] Geothermie is voor de meeste tuinbouwondernemers teduur om als energievoorziening te dienen. Daarom is onderzoek gedaan naar mogelijkheden om warmte te gebruiken uit ondiepere lagen (ondiepe geothermie). In tegenstelling tot diepe geothermie is ondiepe geothermie op kleinere schaal toepasbaar, mogelijk ook voor individuele kwekers. Het kan in combinatie met de bestaande verwarmingsinstallatie worden ingezet maar met een duurzamer resultaat. Omdat ondieper wordt geboord zijn de boorkosten en de financiele risico's lager. Dit rapport bevat de bijlagen: (A) Geologisch kader, en (B) B Kaarten Nederland (diepte, zandlaagdikte, temperatuur en ondiepe geothermie (OGT) potentie.

 4. Basis voor effectgerichte beoordeling?

  Slooff W; Zwart D de; Rutgers M; Tonkes M; Guchte C van de; RIZA; RIKZ; CSR; ECO

  2001-01-01

  In SOMS (SOMS is the Dutch acronym for 'Strategy on Management of Substances'), a programme has been started aimed at modernising the Dutch and European policy on handling substances. Broadly, the direction in which solutions for new policy are sought is to make industry more responsible for taking

 5. Nieuwe energie voor de Veenkoloniën, op zoek naar regionale comfortzones; Plananalyse

  Kempenaar, J.; Waal, de R.M.; Brink, van den A.

  2012-01-01

  De 9e Eo Wijers ideeënprijsvraag is gehouden tussen juni 2011 en maart 2012 met als titel ‘Nieuwe energie voor de Veenkoloniën, op zoek naar regionale comfortzones’. Net als in voorgaande jaren heeft de Eo Wijersstichting een analyse laten uitvoeren van de ingezonden plannen, deze keer uitgevoerd do

 6. Behandeling van geoculeerde rozen voor kroeskopvorming en/of - bestrijding: Proeven 2004/2005

  Meijer, H.

  2006-01-01

  ‘Kroeskoppen’ is de naam voor een afwijking die veelvuldig voorkomt bij geoculeerde rozen. Als gevolg van een verminderde scheutgroei ontstaan meerdere korte scheuten. In de meeste gevallen sterft de plant af. Aantasting treedt voornamelijk op in het voorjaar, als de oculaties uitlopen. De ene soort

 7. Branding: Wijkidentiteit als aangrijpingspunt voor stedelijke vernieuwing

  Freek de Meere

  2008-12-01

  Full Text Available In this article the authors explore the potential of the popular concept of identity branding for urban renewal and urban development. They describe the case of a neighbourhood in Ede, where branding was thought to have been very successful by all those involved. However, a more in depth analysis shows that the assigned identity of the neighbourhood did not play any role in this success. In an effort to explain this discrepancy, the authors argue that branding was not directed at the symbolic space of the neighbourhood, but merely at the social and physical space. Drawing on theoretical literature on identity construction, the authors end with some suggestions to enhance a more fruitful use of the symbolic space in urban renewal and urban development.

 8. Droogboeketten als vector voor exoten (Diptera: Tephritidae)?

  Smit, J.T.

  2006-01-01

  Everlasting flowers as a vector for exotic insects (Diptera: Tephritidae)? In this paper two rearing occasions of exotic fruit fly species of the genus Terellia are documented. Terellia fuscicornis (Loew, 1844) was reared from a ‘tropical’ plant (probably a thistle species) of unknown origin. Terellia longicauda (Meigen, 1830) was reared from Cirsium rivulare from southern France. On both occasions the plants were left to dry to serve as everlasting flowers. The differences between these exot...

 9. Reactiesnelheid als mogelijke marker voor het overtrainingssyndroom

  Nederhof, Esther; Lemmink, Koen; Zwerver, Hans; Meeusen, Romain

  2006-01-01

  The consequences of high training loads in combination with poor regeneration are characterised by performance decrements and fatigue in combination with other complaints as concentration problems, altered sleeping and eating patterns and negative moods. The consequences are divided into three categ

 10. Kansen en dilemma’s van digitale democratie - Wat kan digitale burgerbetrokkenheid betekenen voor het Nederlandse parlement?

  Edwards, Arthur; Kool, Dennis de

  2015-01-01

  textabstractNederlandse burgers willen meer betrokken worden bij politieke besluitvorming. Volgend voorjaar gaan we voor het eerst naar de stembus voor een nationaal referendum dat burgers zelf hebben aangevraagd. Ook het SCP-rapport Meer democratie, minder politiek en de monitor over de democratische legitimiteit in Nederland uit 2013 laten zien, dat de Nederlandse burger al jaren behoefte heeft aan meer directe betrokkenheid bij beleid en politiek. Onderzoek van het Rathenau Instituut toont...

 11. Climate change in the Netherlands. Challenges for a livable city; Klimaatverandering in Nederland. Uitdagingen voor een leefbare stad

  Doepp, S.P; Albers, R.A.W.

  2008-10-15

  This report sketches an image of the consequences of climate change for the urban areas in the Netherlands. Effective adaptation strategies are offered for the themes of living and working, mobility and logistics, health and livability and safety. [Dutch] Er wordt een beeld geschetst van de gevolgen van klimaatverandering voor het stedelijk gebied in Nederland. Effectieve adaptatiestrategieen worden gegeven voor de thema's: Wonen en werken, Mobiliteit en logistiek, Gezondheid en leefbaarheid en Veiligheid.

 12. De Waddendijk: Kansen voor een uniek vrijetijdslandschap

  Hartman, Stefan; Heslinga, Jasper; Oskam, Jeroen; Revier, Hans; Vries, Mindert de; Zandberg, Tjeerd

  2014-01-01

  Dit rapport is een voorstel voor het in kaart brengen van de mogelijkheden voor toeristische en recreatieve ontwikkelingen langs de Waddendijk. Een groeiende hoeveelheid initiatieven en plannen in dit gebied duidt op een behoefte aan vernieuwing, een vernieuwing die soms nodig wordt geacht om de gevolgen van bevolkingskrimp te verzachten en de leefbaarheid te vergroten, soms door de economische potentie die letterlijk aan dit gebied voorbijgaat omdat alle bezoekers naar de eilanden varen, som...

 13. Informele solidariteit onder babyboomers: zorgen voor morgen?

  Dykstra, P.A.

  2009-01-01

  Deze bijdrage handelt over intergenerationele solidariteit in familieverband, en meer in het bijzonder de informele zorg die volwassen kinderen aan hun bejaarde ouders geven. In tegenstelling tot wat vaak wordt geponeerd, zijn er geen aanwijzingen dat de informele solidariteit tussen generaties afneemt. In tegendeel. Maar er zijn goede redenen om niet te pleiten voor een afname van overheidszorg. Deze vaak voorgestelde oplossing voor het vergrijzingsprobleem moet uit oogpunt van generatiebewu...

 14. Nanotechnologie in perspectief: samenvatting. Risico's voor mens en milieu

  van Zijverden M; Sips AJAM; SEC; SIR; BMT; GBO; MGO; LER

  2008-01-01

  Het Kennis- en Informatiepunt Risico's van Nanotechnologie (KIR-nano) van het RIVM heeft de potentiele risico's van blootstelling van gefabriceerde, vrije, onafbreekbare en onoplosbare nanodeeltjes in kaart gebracht. In dit rapport worden de risico's voor de mens als werknemer, patie

 15. Nanotechnologie in perspectief. Risico's voor mens en milieu

  Geertsma RE; Roszek BR; Herberts CA; Brouwer N; Wijnhoven SWP; van Engelen JGM; Dekkers S; van de Meent D; Peijnenburg WJGM; Linders JBHJ; Heugens EHW; Cassee FR; de Jong WH; Roels JM; Brouwer DH; Nieboer-op de Weegh MJ; van de Sandt JJM; Kampers FWH; SEC; SIR; BMT; GBO; MGO; LER

  2008-01-01

  Het Kennis- en Informatiepunt Risico's van Nanotechnologie (KIR-nano) van het RIVM heeft de potentiele risico's van blootstelling van gefabriceerde, vrije, onafbreekbare en onoplosbare nanodeeltjes in kaart gebracht. In dit rapport worden de risico's voor de mens als werknemer, patie

 16. Ervaringen met een solid phase enzyme immunoassay voor het aantonen van gonorroe bij promiscue vrouwen

  Ulsen; J.van*; Michel; M.F.*; Strik; R.van*; Joost; T.H.van*; Stolz; E.*; Eijk; R.V.W.van

  1985-01-01

  De Gonozyme test (Abbott Laboratories), een nieuwe enzyme immunoassay (EIA) voor het aantonen van Neisseria gonorrhoeae werd geevalueerd in een grote groep promiscue vrouwen. Als de EIA werd uitgevoerd met materiaal afkomstig van de cervix, bedroeg de prevalentie van gonorroe 8,2%. Vergeleken me

 17. Teeltversnelling met LED-belichting in zomerbloemen : Voldoende perspectief voor toekomst

  Jagers, F.; Kromwijk, J.A.M.; Helm, van der F.P.M.

  2014-01-01

  Bijbelichten met een weinig licht gedurende de nacht kan in een aantal zomerbloemen een flinke teeltversnelling geven. Dit bleek afgelopen voorjaar in een praktijkproef op zes bedrijven. Telers en onderzoekers zien perspectief voor LED-belichting, zeker als de efficiëntie van deze lampen verder toen

 18. Legionella in water : Ontwikkeling van een amoebe-kweek-PCR methode voor detectie van legionella

  Schalk JAC; Lodder WJ; Rutjes SA; Schets FM; de Roda Husman AM; LZO; cib

  2010-01-01

  Specifieke soorten legionellabacterien kunnen schadelijk zijn voor de volksgezondheid. Het RIVM heeft een nieuwe methode ontwikkeld waarmee legionellabacterien die in water zitten, kunnen worden aangetoond. Eerst worden legionellabacterien gekweekt op amoeben, eencelligen waarin de bacterien kunnen groeien. De vermeerderde bacterien worden vervolgens aangetoond met polymerase chain reaction (PCR) of met kweek op mediumplaten.
  Jaarlijks worden veel gevallen van longontsteking als gevo...

 19. Lust voor het oog. Over de schoonheid en goedheid van pornografie

  P.J.J. Delaere (Patrick)

  2012-01-01

  textabstractAbstract: Voor het idée reçue dat pornografische kunst een contradictie in de termen is wordt doorgaans het volgende argument in stelling gebracht: porno en kunst sluiten elkaar uit omdat ze met een verschillend doel worden vervaardigd en met een al even verschillend oogmerk worden geapp

 20. De Nederlandse cybersecurity strategie

  Luiijf, H.A.M.

  2011-01-01

  Recent werd de Nederlandse 'Nationale Cybersecurity Strategie: Slagkracht door samenwerking' openbaar gemaakt. Wat zijn de hoofdpunten van deze strategie en wat betekend dat voor de burgers, bedrijven, overheid, afnemers of leveranciers van informatie- en communicatie technologie?

 1. CO2-emissiehandel in 2020 : betekenis voor de Nederlandse glastuinbouw

  Bunte, F.H.J.; Dijkxhoorn, Y.

  2009-01-01

  Het rapport bepaalt de impact van de EU-richtlijn voor de handel in CO2-emissierechten voor de Nederlandse glastuinbouw. Het rapport berekent de kosten die de richtlijn met zich meebrengt voor de sector en bepaalt het effect op de CO2- uitstoot door de sector. Verder bepaalt het rapport het effect o

 2. Project Ecologische Inpasbaarheid Stoffen 5, ecosysteemkennis voor nationaal stoffenbeleid: Literatuurstudie en voorstel voor een programma van onderzoek

  Ruyter van Steveninck ED de

  1989-01-01

  Dit rapport komt voort uit de vaststelling dat de huidige beoordelingssystemen voor stoffen te weinig rekening houden met de samenstelling en het functioneren van de te beschermen ecosystemen en heeft tot doel a) een overzicht te geven van ecosysteemkenmerken die gebruikt kunnen worden voor het vaststellen van de effecten van stoffen op ecosystemen en b) te komen tot een voorstel voor een onderzoeksprogramma dat gericht is enerzijds op het beschikbaar maken van systeem-ecologische kennis voor...

 3. Energiezuinige koudeproductie systemen voor (semi) gesloten kassen

  Zwart, de, H.F.; Mohammadkhani, V.; Breuer, J.J.G.

  2004-01-01

  In de tuinbouw komt steeds meer vraag naar koeling. Voorheen werd er vooral gekoeld in de Freesia- en Alstroemeria-teelt. Dit zijn teelten waarbij grondkoeling wordt toegepast, die leiden tot een koudebehoefte van 200 tot 300 MJ per m2 per jaar. De beschikking over koude is een voorwaarde voor de jaarrond productie van Freesia en Alstroemeria. Bij Freesia daalt de omzet zonder de grondkoeling met ongeveer € 11 per jaar , waardoor de waarde van deze koude voor de Freesiateelt in de orde van € ...

 4. Vesta spatial energy model for the built environment. Data and methods; Vesta ruimtelijk energiemodel voor de gebouwde omgeving. Data en methoden

  Van den Wijngaart, R.A.; Folkert, R.J.M.

  2012-04-15

  Vesta is a spatial energy model for the built environment which calculates the energy consumption and CO2 emissions for the built environment. First, attention is paid to the data and methods of spatial data on the existing and future housing stock, commercial buildings and horticulture areas. Next, the energy indicators are discussed for calculation of the energy demand. Subsequently, energy and cost data for building measures and area measures such as waste heat, geothermal heat and cold and heat storage (TES). Also, the socio-economic characteristics of residents and the business-economic characteristics of the utility and horticulture sectors as used for selections in the Vesta model are discussed. Finally, results of the model are compared with national energy measurements [Dutch] In dit rapport worden de data en methoden besproken die zijn gebruikt voor het ruimtelijk energiemodel Vesta. Vesta is een ruimtelijk energiemodel voor de gebouwde omgeving en berekent het energiegebruik en de CO2-uitstoot voor de gebouwde omgeving. Allereerst wordt aandacht besteed aan de data en methoden van ruimtelijke gegevens over de bestaande en toekomstige voorraad woningen, utiliteitsgebouwen en glastuinbouwarealen. Daarna worden de energiekentallen besproken voor het berekenen van de energievraag. Vervolgens presenteren we de energie- en kostengegevens voor gebouwmaatregelen en gebiedsmaatregelen als restwarmte, geothermie en warmtekoudeopslag (WKO). Ook gaan we in op de sociaaleconomische karakteristieken van bewoners en de bedrijfseconomische karakteristieken van de sectoren utiliteit en glastuinbouw zoals gebruikt voor selecties in Vesta. Tot slot vergelijken we de uitkomsten van het model met landelijke metingen voor energie.

 5. Naar een monitor voor beleving van de leefomgeving. Handreiking en vragenlijst voor GGD'en

  van Overveld AJP; Franssen EAM; IMG

  2009-01-01

  Het RIVM heeft een monitor opgesteld in de vorm van een vragenlijst waarmee kan worden gemeten hoe mensen hun leefomgeving beleven. Medisch-milieukundig medewerkers van GGD'en kunnen met deze handreiking op een uniforme manier gegevens over beleving verzamelen en deze gebruiken voor hun adviezen aan gemeenten. Inzicht in beleving biedt aanknopingspunten voor een 'gezonder' beleid dat erop gericht is de leefomgeving van bewoners te verbeteren. Door ontwikkelingen in de tijd te v...

 6. Marketingová strategie společnosti L ´Oréal.

  Výletová, Kristýna

  2009-01-01

  The bachelor's thesis focuses on the marketing strategy of the company L'Oréal. On the basis of the theoretical part is analyzed the marketing strategy of the company. The important part is also the one about recommendations how to improve the contemporary marketing strategy.

 7. Design software for hydraulic circuits [for heating systems]; Ontwerpsoftware voor hydraulische schakelingen

  Soethout, L.L. [Afdeling Gezonde Gebouwen en Installaties, TNO Bouw, Delft (Netherlands); Aerts, J. [ISSO, Rotterdam (Netherlands); Plokker, W. [Vabi, Delft (Netherlands)

  2006-02-15

  A method for designing hydraulic circuits for heating applications is described, based on the 1998 ISSO Publication 44. Also attention is paid to the development of software to support this method. The aim of the method is to achieve a design that works well both at full load and at partial load. The main approach is to assemble the water side of the installation from modules that are mutually independent as far as possible. These models are selected from a library of standard modules for emission, generation and distribution. The user is given support in choosing the correct module according to the heat requirement of the building and zones within it, and in configuring the modules to obtain efficient operation at full load and controllability at part load. [Dutch] Een methode voor het ontwerp van hydraulische schakelingen voor verwarming wordt beschreven, gebaseerd op de in 1998 gepubliceerde ISSO-publicatie 44, Tevens wordt aandacht gegeven aan de ontwikkeling van software ter ondersteuning van de methode. De methode beoogt tot een ontwerp te leiden dat zowel bij vollast als bij deellast goed werkt. Uitgangspunt is de opbouw van de waterzijdige installatie met modulen die elkaar zo min mogelijk beinvloeden. Deze modulen worden gekozen uit een bibliotheek van standaard modulen voor afgifte, opwekking en distributie. De gebruiker krijgt ondersteuning om, afhankelijk van de warmtebehoefte van het gebouw en zones hierin, de juiste modulen te selecteren, en deze te configureren voor een goede werking bij vollast en een goede regeling bij deellast.

 8. Logistieke SWOT voor het MKB

  Lammers, B.; Ploos van Amstel, W.; Schoonderwoerd, B.

  2006-01-01

  Vaak wordt logistiek nog gezien als sluitpost en ingezet om zaken die al besloten zijn, zo goed en goedkoop mogelijk uit te voeren. Dit kan worden doorbroken door de bewustwording te verbeteren door logistieke tijdig in het besluitvormingsproces te betrekken. Als ondernemingen zich meer bewust worde

 9. Praktijkhandleiding voor participatie in het waterbeheer

  Breman, B.C.; Pleijte, M.; Buijs, A.E.

  2008-01-01

  Steeds vaker worden burgers actief betrokken bij het waterbeheer. Toch is participatie niet per definitie een garantie voor succes. Het slagen van burgerparticipatie hangt onder andere samen met het gestelde doel, het vinden van de juiste vorm en de mogelijkheid om het doel aan te laten sluiten bij

 10. Herbestemming nieuwe stijl: Toekomst voor nieuwe financieringsvormen

  Dubbeling, D.J.

  2015-01-01

  Wie een leegstaande fabriek of kazerne in gebruik wil nemen, heeft de panden voor het uitkiezen. Gelukkig is er nu ook een boek waarin alternatieve vormen van investering en exploitatie van herontwikkkeling uit de doeken worden gedaan. Maar wat is de rol van bouwkostendeskundigen in dat proces?

 11. Cahiers voor fysische chemie: 1 Oplossingen

  Frens, G.

  1988-01-01

  Dit boekje is één van de drie "cahiers" uit het Laboratorium voor Fysische Chemie van de TU Delft. De cahiers gaan over de fysische chemie van oplossingen, van colloiden en van polymeren. Wat er in staat wordt onderwezen op colleges, maar de cahiers zijn géén collegedictaten. Er staat dus niet in wa

 12. Cahiers voor fysische chemie: 2 Colloiden

  Frens, G.

  1988-01-01

  Dit boekje is één van de drie "cahiers" uit het Laboratorium voor Fysische Chemie van de TU Delft. De cahiers gaan over de fysische chemie van oplossingen, van colloiden en van polymeren. Wat er in staat wordt onderwezen op colleges, maar de cahiers zijn géén collegedictaten. Er staat dus niet in wa

 13. Energiezuinige koudeproductie systemen voor (semi) gesloten kassen

  Zwart, de H.F.; Mohammadkhani, V.; Breuer, J.J.G.

  2004-01-01

  In de tuinbouw komt steeds meer vraag naar koeling. Voorheen werd er vooral gekoeld in de Freesia- en Alstroemeria-teelt. Dit zijn teelten waarbij grondkoeling wordt toegepast, die leiden tot een koudebehoefte van 200 tot 300 MJ per m2 per jaar. De beschikking over koude is een voorwaarde voor de ja

 14. CO2 Rekentool voor Tuinbouw: Handleiding

  Hiller, S.R.C.H.; Danse, M.G.

  2009-01-01

  Dit document is een handleiding bij de online CO2 Rekentool voor Tuinbouw Ketens. De CO2 tool is mogelijk gemaakt door de financiële bijdrage van Productschap Tuinbouw en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De tool is ontwikkeld door het onderzoeksconsortium WUR, BMA en AI

 15. Boundaries for Air Quality; Grenzen voor Luchtkwaliteit

  Heistek, J. [Stichting CropEye, Bleiswijk (Netherlands); Dueck, T. [Wageningen UR Glastuinbouw, Bleiswijk (Netherlands); Boerman, K.J. [EMS, Sint Annaland (Netherlands); Van der Sar, P. [Achmea Interpolis, Zoetermeer (Netherlands)

  2011-11-15

  Practical knowledge and tips are given to control air quality in greenhouses. A checklist has been set up to dose carbon dioxide into greenhouses in a safe way [Dutch] In het rapport vindt u praktijkkennis en tips om de luchtkwaliteit in kassen te beheersen. Er is een Checklist opgesteld voor veilig CO2 doseren.

 16. Basisrapport voor de Rode Lijst mossen 2012

  Siebel, H.N.; Bijlsma, R.J.; Sparrius, L.B.

  2013-01-01

  In dit rapport is een voorstel voor een herziene Rode Lijst Mossen opgenomen. Wanneer het Ministerie van Economische Zaken deze lijst publiceert in de Staatscourant, zal daarmee de Rode Lijst van 2000 worden vervangen. Van de 517 soorten die zich in ons land regelmatig voortplanten, is bepaald of ze

 17. Evidence-based practice voor verpleegkundigen

  Cox, C.M.M.; Louw, D.C.P. de; Verhoef, J.; Kuiper, C.

  2004-01-01

  Om goede en verantwoorde zorg te kunnen bieden, streeft de verpleegkundige naar evidence-based practice. Evidence-based practice is het gewetensvol, expliciet en oordeelkundig gebruik van het huidige beste bewijsmateriaal om beslissingen te nemen voor individuele patiënten. De praktijk van evidence-

 18. Advertenties voor hypnotica en sedativa in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 1900-1940: historische veranderingen in de vorm en inhoud van een informatiebron voor artsen

  Arjo Roersch van der Hoogte

  2010-12-01

  Full Text Available Drug advertising as communication between the pharmaceutical industry and the physician: Advertisements for psychotropic drugs in the Dutch medical journal, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 1900-1940   In this article we explore the historical development of drug advertisements for psychotropic drugs in the leading Dutch medical journal from 1900 to 1940. The advertisements for hypnotics and sedatives, in the Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (Dutch medical journal reflected the changes in the vocabulary and image promoted by the pharmaceutical companies. In the first two decades, the advertisements were sober and to the point, and included the trademark, company name, molecular formula and therapeutic properties of the medication. The emphasis was on creating a scientific image of reliable symptom control for the therapeutic drug. In doing so, the ethical drug companies tried (successfully to distinguish themselves from the producers of patent medicines. Once scientific credibility was established, the form and content of the advertisements changed significantly. In the late 1920s and 1930s drug companies embraced modern advertising techniques, developing a figurative language to address the changing beliefs and practices of Dutch physicians. Instead of promoting therapeutic drugs as safe and scientific, the emphasis was on their effectiveness in comparison to similar drugs. In the process, scientific information was reduced to an indispensable standardized minimum, whereby therapeutic drugs were advertised according to the latest pharmacological taxonomy rather than molecular formulas. The image-making of ‘ethical marketing’ began during the interwar years when marketers applied modern advertising techniques and infotainment strategies. The scanty black and white informational bulletins transitioned into colourful advertisements. The pharmaceutical companies employed the same medical language as used by physicians, so that

 19. Methode van onderzoek voor residuen van bestrijdingsmiddelen afgeleid van triazines in levensmiddelen (Multimethode 7)

  Greve PA

  1988-01-01

  In dit rapport wordt een methode gegeven voor de clean-up van extracten m.b.v. gelpermeatiechromatografie (GPC) t.b.v. de bepaling van residuen van electron-captieve en organofosforbestrijdingsmiddelen. Een oudere versie van de GPC-methode, die alleen de organochloorbestrijdingsmiddelen omvatte, was gegeven in de bundel "Analytical Methods for Residues of Pesticides in Foodstuffs", 4th edition (1985), als Multi-residue Method 1, Submethod 7 ; deze versie is hiermee vervallen. De nie...

 20. Brexit: to BE or not to BE? Macro-economische implicaties voor België

  Hove, Jan

  2016-01-01

  Naarmate het Britse referendum over de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie nadert, leidt de economische impact van een Brexit tot grote discussies. In deze bijdrage bekijken we de macro-economische implicaties voor de Belgische economie vanuit een gedetailleerd perspectief. De belangrijkste inzichten uit deze studie kunnen als volgt worden samengevat: Door de intensieve aanwezigheid en sterke prestaties van Belgische exporteurs op de Britse markt, zijn de gevolgen v...

 1. Het lage tarief en de vrijstelling van erfbelasting: Voor wie en waarom

  Vijfeijken, I.J.F.A. van

  2014-01-01

  In deze bijdrage wordt het voorstel besproken dat D66 onlangs lanceerde onder de kop 'D66 wil erfbelasting alleenstaanden verlagen'. Alleenstaanden zonder (pleeg)kinderen zouden de keuze moeten hebben om "een erfenis te geven die tegen hetzelfde tarief wordt belast als een erfenis die bestemd is voor kleinkinderen en verdere afstammelingen". Het lagere tarief zou in de visie van D66 aan twee personen "kunnen worden gegeven". Ingegaan wordt op de achtergrond van de afzondelijke tarieven en vri...

 2. Een huisvriend voor Nederlanders in den vreemde: het nationale weekblad Hollandia (1897-1901

  Mathijs Smit

  1997-06-01

  Full Text Available Hollandia, een weekblad voor Nederlanders in den vreemde, werd in 1897 in Londen opgericht, en verscheen tot 1901. Het weekblad bevatte nieuws over handel, politiek en cultuur, en diende tevens als gezelligheidsblad dat de band tussen in het buitenland gevestigde Nederlanders moest versterken. In dit artikel gaat Mathijs Smit in op de manier waarop in Hollandia geschreven werd over de Boerenoorlog, in het bijzonder in vergelijking met de berichtgeving over Nederlands-Indië.

 3. Drie dimensionale verspreiding van Rijnwater voor de kust van Holland: een eerste analyse van saliniteitsmetingen

  Joppe, K.

  1986-01-01

  In het kader van onderzoek naar stoftransporten langs de Nederlandse kust (WST-4-projekt) door Rijkswaterstaat is een studie uitgevoerd naar de verspreiding van Rijnwater in de Noordzee. Dit is o.a. van belang om inzicht te verkrijgen in de verspreiding van in het Rijnwater opgeloste afvalstoffen, slib, etc. langs de Nederlandse kust. Ook kan het dienen als ondersteuning voor andere onderzoeken, bijvoorbeeld naar het ecosysteem van de Noordzee. Er blijken enkele faktoren te zijn die een belan...

 4. Database marketing for energy conservation. Practice-oriented study; Databasemarketing voor energiebesparing. Praktijk gericht onderzoek

  Burghouts, H. [Energie Netwerk EN, Bilthoven (Netherlands); De Kleijn, B.; Van Leerdam, W. [Tangram Advies en Onderzoek, Zeist (Netherlands)

  2013-06-15

  In the 'Block by Block' project 13 local energy saving projects are supported in the development of concepts to realize large-scale energetic improvements of existing houses. In these projects the consortia develop strategies which are applied in the market. In addition, a number of projects is awarded with a so-called 'Green Deal' (agreements between governmental, public and private parties in the Netherlands). Part of the support is a knowledge and learning process. As part of the learning process a practice-oriented research has been carried out into the possibilities of database marketing (DBM) for energy conservation. The research focuses on the opportunities for DBM for energy savings and promising product-market combinations. The question is: can DBM contribute to improving the effectiveness of the 'Block by Block' projects? [Dutch] In het project 'Blok voor Blok' worden 13 lokale energiebesparingsprojecten gesteund bij de ontwikkeling van concepten ten behoeve van de grootschalige energetische verbetering van bestaande woningen. In deze projecten worden door de gevormde consortia strategieen ontwikkeld en uitgevoerd in de markt. Daarnaast is een aantal projecten gehonoreerd met een 'Green deal'. Onderdeel van de ondersteuning is een kennis- en leertraject. In het kader van het leertraject is een praktijk gericht onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van databasemarketing (DBM) voor energiebesparing. Het onderzoek richt zich op de kansen voor DBM voor energiebesparing en kansrijke productmarktcombinaties. De vraag is: kan DBM bijdragen aan verbetering van de effectiviteit van projecten 'Blok voor Blok'?.

 5. Een beleidskader voor onlinehulp in Vlaanderen

  Philippe Bocklandt

  2014-12-01

  Full Text Available Online help policy in FlandersSince the beginning of this century, clients and patients are looking online for help and care. Welfare services and health care organisations in Flanders therefore developed online support, first hesitatingly, but in the last five years more and more explicitly. The Flemish Government supports a number of online help initiatives – most of them after incidents (for example the growing suicide rate or sexual abuse – but a policy framework for online help is still missing. For this reason the Flemish Secretary of Welfare, Healthcare and Family issued a project in order to prepare a new  policy on Flemish online help. In collaboration with welfare services and healthcare organizations, Artevelde University College Ghent developed a policy framework for online help in Flanders. Four key issues are: a bottom-up approach to online help development; the development of education programmes on online help skills; the formal recognition of online help and the structural embedding of online help in welfare and healthcare organisations. Meanwhile, the Secretary found necessary political support to realise a Flemish online help policy plan including those key issues.Een beleidskader voor onlinehulp in VlaanderenSinds begin deze eeuw zoeken hulpvragers meer en meer online naar hulp en zorg. Welzijnswerk en gezondheidszorg ontwikkelden een onlinehulpaanbod. Eerst schoorvoetend, maar de laatste vijf jaar steeds uitdrukkelijker. De Vlaamse overheid ondersteunde hier en daar een onlinehulpinitiatief – vooral na maatschappelijke incidenten (zoals het groeiend zelfdodingscijfer of seksueel misbruik – maar een globaal kader voor onlinehulpbeleid in Vlaanderen ontbrak. Daarom gaf de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in juni 2013 een onderzoeksopdracht om beleidsaanbevelingen voor een Vlaams actieplan onlinehulp te formuleren. Vanuit de Arteveldehogeschool werd in nauwe samenwerking met welzijns- en zorgorganisaties

 6. 77 FR 63360 - Permal Hedge Strategies Fund, et al.;

  2012-10-16

  ... distribution and service fees. Applicants: Permal Hedge Strategies Fund (``Fund''), Legg Mason Partners Fund... ongoing asset-based service and distribution fee and proposes to offer multiple classes of Shares. The... or a service and distribution fee, but would be subject to a minimum purchase requirement. The...

 7. Poëzie over, voor en van schoolkinderen

  Thoomes, D.T.

  2011-01-01

  Niet alle kindergedichten zijn geschikt voor kinderen. De auteur schetst een ontwikkeling van gedichten over, voor en van kinderen. Aanvankelijk waren kindergedichten vaak gekunsteld en stonden ze veraf van de kinderwereld, vanaf de jaren vijftig in de twintigste eeuw kwam er meer aandacht voor aansprekende gedichten, die meer bij de tijd waren en meer bij de belevingssfeer van kinderen aansloten, en vanaf de jaren tachtig en negentig drong steeds meer het besef door dat kinderen zelf gedicht...

 8. Kansen voor het e-book in het onderwijs

  Mofers, Frans

  2009-01-01

  Deze presentatie gaat over E-book-thema media en ICT. De vragen die aan de orde komen zijn: waarom zijn e-books interessant voor een onderwijsinstelling? -innovatie: vervangen papieren materiaal: boeken, readers etc. Transformatie nieuwe (onverwachte) gebruiksmogelijkheden. Conclusies: - e-book reader heeft veel potentie - binnen het onderwijs -logistiek -didactiek - nog geen markt voor e-readers - nog geen markt voor content - prijs hardware ligt nog veel te hoog (target maximaal €200)

 9. Pleidooi voor een handelingsgerichte benadering van burgerschap

  Vincent de Waal

  2015-06-01

  zicht te ontwikkelen op handelingscontexten die voor zowel burgers als sociale professionals van belang zijn. We verkennen relevante literatuur van onder andere De Tocqueville, Dewey, Putnam, Lichterman en Biesta. Door aandacht te besteden aan burgerschap als praktijk beogen we dichter op de huid van het werk van sociale professionals te kruipen, waardoor de huidige ontwikkelingen rondom de bevordering van actief burgerschap bevraagd kunnen worden.We zoomen nader in op het belang van georganiseerde verbanden die deel uitmaken van de “civil society” en op de ontwikkeling en instandhouding van informele sociale netwerken. Vertrekpunt is hier de sociaal kapitaaltheorie van Putnam en de kritiek, die met name van de kant van Lichterman (mede gefundeerd op De Tocqueville, op zijn onderzoek is gekomen. Lichterman schetst in zijn onderzoek een beeld van burgers die instrumenteel worden ingezet in allerlei lokale projecten, meer als “helpers” dan als “partners”. Hij legt de nadruk op het proces van betekenisverlening, dat wil zeggen de dagelijkse gesprekken over politieke en morele kwesties die binnen deze groepen plaatsvinden en de wijze waarop relaties tussen burgers zich ontwikkelen. Lichterman stelt dat binnen de ontwikkeling van deze “social spiral” met name professionals een taak hebben om op dit terrein hun bijdrage te leveren. Burgerschapspraktijken zijn niet op voorhand wenselijk of goed, zo geeft hij aan, maar verdienen aangelegd te worden tegen kwalitatieve criteria.Ook binnen burgerschapsvorming in het onderwijs is de discussie aanwezig over het belang van het opdoen van ervaring binnen levensechte praktijken. Hierbij wordt teruggegrepen op Dewey. Dewey stelt de burgerschapspraktijken van burgers zelf centraal, waarin het gemeenschappelijke “doen” voorop staat als basis voor de ontwikkeling van burgerschapswaarden. Democratie is niet alleen een formele regeringsvorm of een staatsordening gebaseerd op representatieve democratie, maar strekt zich

 10. RETIN AL: An Active Learning Strategy for Image Category Retrieval

  Gosselin, Philippe-Henri; Cord, Matthieu

  2004-01-01

  International audience Active learning methods have been considered with an increasing interest in the content-based image retrieval (CBIR) community. In this article, we propose an effi- cient method based on active learning strategy to retrieve large image categories. At each feedback step, the system optimizes the image set presented to the user in order to speed up the retrieval. Experimental tests on COREL photo database have been carried out.

 11. De zorg voor ouderen in Almere.

  Brink-Muinen, A. van den; Sixma, H.

  1990-01-01

  De twee doelstellingen van dit onderzoek zijn informatie te verkrijgen over de zorgbehoefte en het zorggebruik van de zelfstandig wonende ouderen in Almere en verklaringen te zoeken voor een verschillend gebruik van voorzieningen met een gelijke mate van hulpbehoevendheid. De zorgbehoefte en het zorggebruik zijn geinventariseerd aan de hand van een aantal algemeen dagelijkse en huishoudelijke levensverrichtingen (ADL en HDL) bij een representatieve steekproef onder de 65 tot 75 jarigen en een...

 12. Marketing Strategy of L´Oréal Men Expert

  MINAŘÍK, Martin

  2013-01-01

  This Master's thesis is focused on the development of a marketing plan and it is divided into two main parts. The first part describes the fundamental theoretical approaches that are suggested to be used during a preparation of any marketing plan. The main topics are segmentation of markets and positioning of brands. The second part is a practical example of an application of this theory on a particular case of the L'Oréal Men Expert brand. In the practical part, the author proposes his own m...

 13. Selective Laser Sintering and Melting as Additive Manufacturing Methods to Produce Alumina Parts; '3D printing' of Ceramics (Selectief laser sinteren en smelten als additieve vervaardigingsmethoden voor het produceren van alumina voorwerpen; '3D printen' van keramiek)

  Deckers, Jan

  2013-01-01

  Additive manufacturing (AM; aka 3D printing) has the potential to rapidly shape parts, without compromising geometrical properties. Variants of the following powder metallurgy (PM) process, which includes additive manufacturing as a shaping step, were explored to produce ceramic parts: (i) powder synthesis, (ii) additive manufacturing, (iii) binder removal and (iv) furnace sintering. In this study alumina (Al2O3) parts were produced, since Al2O3 is currently the most commonly used ceramic mat...

 14. Electric driving in 2050. Consequences for the environment; Elektrisch rijden in 2050. Gevolgen voor de leefomgeving

  Nijland, H.; Hoen, A.; Snellen, D.; Zondag, B.

  2012-11-15

  The potential impacts of a transition towards electric passenger mobility are discussed. What changes can be expected in the mobility sector and the (spatial integration in the) environment as electric driving is introduced on a large scale? And what are the consequences of the changing cost ratios of passenger mobility on the government and motorists? It is assumed that in 2050 road transport and urban distribution will be all-electric, according to the ambitions of the European Commission [Dutch] In dit rapport beschrijven we de mogelijke gevolgen van een overstap op elektrische personenautomobiliteit. Welke veranderingen zullen zich naar verwachting voordoen in de mobiliteitssector en de (ruimtelijke inpassing in de) leefomgeving als elektrisch rijden grootschalig wordt geintroduceerd? En wat hebben de veranderende kostenverhoudingen van de personenautomobiliteit voor gevolgen voor de overheid en de autogebruikers? We gaan er daarbij van uit dat in 2050 het personenwegverkeer en de stadsdistributie volledig elektrisch plaatsvinden, conform de ambities van de Europese Commissie.

 15. Duurzaam bewaren : simulatiemodel en technologieën voor energiebesparing

  Oskam, Inge; Lange, Kasper; Kok, Marike

  2013-01-01

  Het na de pluk koelen en bewaren van groenten en fruit is een lastig en veeleisend proces voor de ‘zelfbewarende’ telers en de centrale koelhuizen. Met name bij het bewaren van peren, een belangrijk exportproduct voor Nederland, zijn er zeer strenge randvoorwaarden ten aanzien van temperatuur en atm

 16. Ontwikkeling van een biotoets voor het Noordelijk wortelknobbelaaltje (Meloidogyne hapla)

  Zondervan, A.A.W.

  1987-01-01

  Beschrijving van onderzoek naar de optimalisatie en standaardisatie van een biotoets voor M. hapla met goudsbloem (Calendula officinalis). Daarnaast worden biologische kenmerken van dit aaltje, de gewijzigde toetsmethodiek (toetsmedium sla) en de m.b.v. de proefresutaten opgestelde indeling in besmettingsklassen behandeld, evenals aanbevelingen voor toekomstig onderzoek met betrekking tot schade door M. hapla in de akkerbouw

 17. Waardplantonderzoek Prunus laurocerasus voor Xanthomonas : Consultancy-onderzoek

  Kuik, van A.J.; Hollinger, T.C.

  2010-01-01

  In de teelt van Prunus laurocerasus komt de laatste jaren een nieuwe ziekte voor, veroorzaakt door de Q-bacterie Xanthomonas aboricola pv pruni (Xap). r Op 9 oktober 2009 is een door de NBvB georganiseerde Xanthomonas-bijeenkomst geweest. Gezien de ernst van de situatie voor de boomkwekerijsector is

 18. Toelating Herbasan SC welkom voor dahlia, A. coronaria en narcis

  Leeuwen, van P.J.; Koster, A.T.J.; Trompert, J.P.T.

  2005-01-01

  Onlangs is Herbasan SC voor de onkruidbestrijding in onder meer dahlia, narcis en Anemone coronaria toegelaten. PPO ging na hoe het middel het beste is in te zetten. In dit artikel zijn de resultaten van het onderzoek vermeld en een advies voor toepassing

 19. De stad: onmisbaar voor ontwikkeling van het buitengebied; transferium Steenwijk

  Brinkhuijsen, M.; Verkade, G.J.

  2003-01-01

  Steden spelen een essentiële rol bij het creëren van gunstige omstandigheden voor innovatie en economische versterking van het buitengebied. Hun toeristisch/recreatieve kwaliteiten trekken bezoekers aan van stedelijke gebieden en zijn belangrijk voor economische ontwikkeling. Steenwijk is een histor

 20. Meerjarig graan; Mogelijkheden van meerjarige graanachtigen voor erosiebestrijding

  Wander, J.G.N.; Crijns, S.; Duijzer, F.; Emmens, E.; Russchen, H.J.; Meuffels, G.J.H.M.

  2014-01-01

  Meerjarige granen, waaronder Thinopyrum intermedium, wortelen dieper en intensiever en houden daardoor bodem, voedingsstoffen en water goed vast. Voor Nederlandse omstandigheden zou de teelt van dergelijke gewassen dan ook kunnen zorgen voor minder water en/of winderosie, minder milieubelasting (minder uitspoeling) en zuiniger gebruik van inputs.

 1. Cahiers voor fysische chemie: 2 Colloiden

  Frens, G.

  1988-01-01

  Dit boekje is één van de drie "cahiers" uit het Laboratorium voor Fysische Chemie van de TU Delft. De cahiers gaan over de fysische chemie van oplossingen, van colloiden en van polymeren. Wat er in staat wordt onderwezen op colleges, maar de cahiers zijn géén collegedictaten. Er staat dus niet in wat men kennen moet om in Delft een tentamen fysische chemie te halen. Eigenlijk is in de cahiers opgeschreven wat men over oplossingen, colloiden en macromoleculen zou moeten weten en onthouden na z...

 2. Cahiers voor fysische chemie: 1 Oplossingen

  Frens, G.

  1988-01-01

  Dit boekje is één van de drie "cahiers" uit het Laboratorium voor Fysische Chemie van de TU Delft. De cahiers gaan over de fysische chemie van oplossingen, van colloiden en van polymeren. Wat er in staat wordt onderwezen op colleges, maar de cahiers zijn géén collegedictaten. Er staat dus niet in wat men kennen moet om in Delft een tentamen fysische chemie te halen. Eigenlijk is in de cahiers opgeschreven wat men over oplossingen, colloiden en macromoleculen zou moeten weten en onthouden na z...

 3. Advertenties voor hypnotica en sedativa in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 1900-1940: historische veranderingen in de vorm en inhoud van een informatiebron voor artsen

  Arjo Roersch van der Hoogte; Toine Pieters

  2010-01-01

  Drug advertising as communication between the pharmaceutical industry and the physician: Advertisements for psychotropic drugs in the Dutch medical journal, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 1900-1940   In this article we explore the historical development of drug advertisements for psychotropic drugs in the leading Dutch medical journal from 1900 to 1940. The advertisements for hypnotics and sedatives, in the Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (Dutch medical journal) reflected th...

 4. Effective n-type doping strategy through codoping SiAl-FN in aluminum nitride

  Wang, Zhiguo; Li, Jingbo; Qing Fu, Yong

  2014-11-01

  Using a first-principles pseudopotential method, we studied an effective n-type doping strategy through codoping SiAl-XN (X = F, Cl, Br, and I) in aluminum nitride. Results revealed that the donor ionization energy of the SiAl-XN complex is much lower than that of the corresponding isolated SiAl impurity. Theoretically obtained ɛ(+/0) ionization energies are all near the conduction band minimum (CBM), which is only 1.4 meV below the CBM of the SiAl-FN pair. The low ɛ(+/0) ionization energy of the SiAl-XN complex can be explained by the combined repulsion between the X element (X = F, Cl, Br, and I)- and Si donor-induced levels.

 5. Strict EMC regulations for a cooling system in computer rooms; Strenge EMC-eisen voor een koelinstallatie in computerruimten

  Groot Boerle, D.J. [Thales Nederland, Hengelo (Netherlands); Van der Knaap, M. [Climate Solutions Holland CSH, Raamdonksveer (Netherlands); Van Velsen, F. [Ingenieursbureau Oranjewoud, Heerenveen (Netherlands)

  2010-03-15

  Since the implementation of the ElectroMagnetic Compatibility Directive, equipment that may cause electromagnetic disturbances or be sensitive to them must meet certain requirements to obtain the CE quality mark. For climate installations it is relatively easy to meet these requirements. This is quite different for a cooling installation in a computer room, especially if the influence and availability for the production process is large. This article describes how multiple parties achieved a 'First Time Right' in the qualification of cooling equipment in a project of the Gasunie thanks to thorough preparation. [Dutch] Sinds de invoering van de EMC-richtlijn (ElectroMagnetic Compatibility) moeten installaties die elektromagnetische storing kunnen veroorzaken of daar gevoelig voor zijn, voldoen aan bepaalde eisen om het CE-keurmerk te krijgen. Voor een klimaatinstallatie is het relatief eenvoudig aan de eisen te voldoen. Dat wordt anders bij een koelinstallatie voor een computerruimte. Zeker als de invloed en beschikbaarheid voor het productieproces groot is. Dit artikel beschrijft hoe meerdere partijen dankzij een goede voorbereiding en samenwerking een 'First Time Right' hebben bereikt in de kwalificatie van een koelinstallatie in een project van de Gasunie.

 6. Cost effectiveness of (technical) options for energy efficient transportation traffic; Kostenefficientie van (technische) opties voor zuiniger vrachtverkeer

  Lensink, S. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands)

  2007-03-15

  component is in de kosten van het vrachtvervoer. De opties hebben doorgaans een terugverdientijd van circa drie jaar. Een terugverdientijd van ten hoogste drie jaar is echter juist nodig om opties zonder aanvullend beleid geiemplementeerd te krijgen in het vrachtverkeer op de weg. Daardoor is de bedrijfseconomische prikkel om veel van deze opties toe te passen, gering. Aan de hand van verzamelde informatie wordt het besparingspotentieel voor de binnenvaart indicatief geschat op 2% voor 2010 en 15% voor 2020. Voor het wegvrachtverkeer lijkt voor 2015 een besparing van ca. 5 tot 10% haalbaar. Tegen 2015 kunnen de meeste opties voor vrachtwagens al benut zijn. Door de korte levensduur van vrachtwagens zullen de meeste nu rijdende vrachtwagens al vervangen kunnen zijn. Het technische reductiepotentieel in 2030 komt in dit rapport uit op circa 20% voor de binnenvaart en circa 15% voor het wegvrachtverkeer. Er zijn verschillende drempels die de implementatie van CO2-emissiereductieopties kunnen vertragen. Allereerst is er de terugverdientijd van de investeringskosten. Als er bij een bedrijf beperkt inzicht is in de brandstofefficientie, is de terugverdientijd bovendien moeilijk in te schatten. Daarnaast zijn er persoonlijke voorkeuren van chauffeurs, bijvoorbeeld ten aanzien van rij-stijl of uitvoering. Tenslotte is er de industriele structuur, waardoor fabrikanten van zuinige voertuigcomponenten hun producten moeilijker in de praktijk kunnen demonstreren; en de moeilijkheid voor fabrikanten van zuinige technologieen om hun onderzoeksinvestering terug te kunnen verdienen.

 7. Haze-factor maakt plaats voor F-scatter

  Swinkels, G.L.A.M.

  2014-01-01

  Uitgelicht licht & scherming - Wageningen UR Glastuinbouw deed vorig jaar onderzoek naar een methode om de lichtspreiding onder diffuus glas te karakteriseren. dit resulteerde in een nieuwe waarde, de zogenaamde F-scatter voor voorwaartse lichtspreiding. Leveranciers van glas en schermdoekmateri

 8. Van SCHEP naar VEP, het voederwaarderingssysteem voor paarden

  de Bruin, G; Knaap, J.; Smolders, E.A.A.; Spek, van der, P.J.

  1997-01-01

  Veel voedermiddelen zijn geschikt voor paarden en pony's, maar niet ieder voedermiddel bevat evenveel energie, en niet ieder paard heeft een gelijke energiebehoefte. Dit gegeven houdt de vraag actueel hoeveel voer een paard dagelijks nodig heeft.

 9. Living Lab voor Informatiemanagement in Agri-Food

  Wolfert, J.

  2010-01-01

  Het Living Lab is een specifieke open innovatie aanpak waarbij in feite het laboratorium naar de praktijk wordt gebracht. het Agri-Food Living lab is een informatiemanagementsysteem specifiek voor de agri-food sector.

 10. Collaborative care voor patiënten met ernstige persoonlijkheidsstoornissen

  Stringer, Barbara; Meijel, Berno van; Koekkoek, Bauke; Kerkhof, Ad; Beekman, Aart Jan

  2014-01-01

  Psychotherapie helpt mensen met ernstige (borderline) persoonlijkheid- stoornissen, maar er is veel uitval. collaborative care verbetert de omstandigheden voor behandeling en de werkrelatie, tot tevredenheid van patiënten, naasten en verpleegkundigen.

 11. Voore Farm Teenused : nagu Agritechnica näitus

  2016-01-01

  Voore Farm Teenuste tehnikapargis on kokku üle 80 erineva masina. Efektiivne tehnikapark võimaldab pakkuda mõistliku hinna eest teenust ka teistele põllumajandusettevõtetele. Vestlusest ettevõtte juhatuse liikme Henrik Klammeriga

 12. Next Generation of Greenhouse Cultivation for vegetable propagation; Het Nieuwe Telen voor groente-opkweek

  Kromdijk, W.; De Gelder, A. [Wageningen UR Glastuinbouw, Wageningen (Netherlands)

  2011-07-15

  The Next Generation Cultivation has been developed as a system for horticultural production companies. For companies specialised in propagating plants, implementation of the Next Generation Cultivation is not necessarily straightforward. To make use of the experience and knowledge acquired in research from the energy programme Greenhouse as an Energy Source ('Kas als Energiebron') in these companies, analysis of the current situation and possible adaptations are required to tailor the Next Generation Cultivation for propagation nurseries. Within the project 'The Next Generation Cultivation for vegetable propagation' opportunities and pitfalls have been identified by means of 10 interviews, as well as a workshop and a short literature review. Based on the interviews, companies expect the biggest impact on reduction of energy use through: More extensive use of screening, Temperature integration, Forced ventilation. From the workshop it became apparent that the horizontal temperature profile especially needs to become more uniform and needs priority. If this is successful, it should be possible to obtain a reduction in energy use and a more uniform quality of starting plants simultaneously. Vegetable propagation production peaks between October and February. In the remaining months, the greenhouses are filled with other produce. The choices for crops with either low energy inputs ('cold vegetables' e.g. lettuce, cabbage, etc) or considerable energy inputs (various potplants) can be crucial in determining whether investments in energy savings can be economically viable [Dutch] Het Nieuwe Telen (HNT) is als systeem ontwikkeld voor de primaire productie bedrijven. Voor de opkweekbedrijven, die in korte teelten het basis uitgangsmateriaal maken is dit systeem niet één op één toepasbaar. Om de in Kas als Energiebron opgedane kennis te laten landen bij plantenkwekerijen moet een analyse en een vertaalslag gemaakt worden. In het project

 13. Effective policy for sustainable behavior. An international comparison; Effectief beleid voor duurzaam gedrag. Een internationale vergelijking

  Brunsting, S.; Uyterlinde, M.; Pol, M. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands); Breukers, S.; Mourik, R.; Backhaus, J.; Mathijsen, T. [DuneWorks, Eindhoven (Netherlands)

  2013-07-15

  This international comparative case study (the Netherlands, Germany, Sweden, United Kingdom) compares policy themes (household energy, food, mobility, household waste) and cases of interventions aims at more sustainable behaviours. It investigates how national policy can contribute to sustainable behaviour in these four themes. The study focuses on policy contexts and concrete 'best practice examples' (both policy -initiated and society-driven initiatives), paying attention to the extent to which social scientific insights have been utilised to conduct and evaluate the interventions. The conceptual approach in this study regards individual behaviour not in isolation but as embedded in institutional, social and physical contexts. In line with this, the evaluation of best practice examples focuses on how the following dimensions have been addressed in order to enable, support and sustain behavioural changes: the policy environment and institutional environment, individual behaviour, social norms a nd the physical environment. In this discussion, the Netherlands is both the starting point and the point of return, enabling us to draw lessons for Dutch policy. We conclude that a more proactive, dynamic and supportive role would fit national policy if it aims at encouraging the spread of more sustainable behaviours in society. Dutch policy could learn from the experiences of other countries and attempt at (among others): showing explicit commitment, connecting initiatives at different levels, and facilitating platforms for exchange of knowledge, experience and expertise, across sectors and departments, in order to arrive at a more integrated approach towards encouraging sustainable behaviours [Dutch] Als achtergrondstudie voor het advies Duurzame gedragspatronen zijn twee onderzoeken uitgevoerd naar effectief beleid voor duurzaam gedrag (1) in Nederland en (2) internationaal. De twee rapporten beschrijven een aantal beleidscases die vanuit gedragskundig

 14. Het belang van migratie voor de visstand in de Maas

  Winter, H.V.; Buijse, T.

  2003-01-01

  In het Nederlandse deel van de Maas komen nagenoeg alle oorspronkelijke vissoorten voor, zelfs soorten die over lange afstanden migreren, zoals Zeeprik (Petromyzon marinus) en Zeeforel (Salmo trutta). Deze restpopulaties zijn een belangrijke basis voor ecologisch herstel. Door de sterk doorgevoerde normalisatie en de waterkwaliteit wordt de visstand echter sterk gedomineerd door niet specifieke soorten, zoals Blankvoorn (Rutius rutilus), Brasem (Abramis brama) en Snoekbaars (Sander lucioperca...

 15. Lessen voor de toekomst: gezondheidsklachten na een ramp.

  Donker, G A; IJzermans, C.J.; Kerssens, J.J.; Dorn, T.

  2004-01-01

  Bij grote rampen is er behalve een toename van psychosociale problemen ook een toename van lichamelijk onverklaarde klachten (LOK) jaren nadien. Patiënten die het meest zijn blootgesteld aan de ramp, ooggetuigen van de ramp en diegenen die moeten verhuizen, ontwikkelen de meeste klachten. Getroffenen met psychische klachten voor de ramp en immigranten hebben, onafhankelijk van de mate van blootstelling aan de ramp, meer psychische klachten na de ramp. Getroffenen met LOK voor de ramp hebben m...

 16. Je kunt een rivier niet twee keer oversteken ... : Intreerede aan de Haagse Hogeschool voor het lectoraat Financial Inclusion and New Entrepreneurship, 24-5-2013

  Molenaar, Klaas

  2013-01-01

  Om actief te kunnen deelnemen aan de samenleving, moet iemand toegang hebben tot financiële diensten. Onze samenleving wordt steeds meer divers, mobiliteit en sociale media beiden nieuwe kansen voor ondernemende mensen. Ondernemers zijn niet meer plaats gebonden en kennen geen grenzen als zij markte

 17. Uitkomsten van de ‘Cognitive Orientation to daily Occupational Performance’ (CO-OP) voor kinderen met DCD : Multipele Casestudie - Kwantitatief deel

  Steultjens, Esther; Lindenschot, M.; Kotorp, A.

  2012-01-01

  Volgens internationale schattingen is de prevalentie van de diagnose Developmental Coordination Disorder (DCD) minstens 6% voor kinderen in de leeftijd van 5 tot 11 jaar (1). De American Psychiatric Association (APA) heeft DCD gedefinieerd als “The essential feature of DCD is a marked impairment in

 18. Methode van onderzoek voor residuen van bestrijdingsmiddelen na clean-up m.b.v. gelpermeatiechromatografie (GPC) (Multimethode 12)

  Greve PA

  1988-01-01

  In dit rapport wordt een methode gegeven voor de clean-up van extracten m.b.v. gelpermeatie-chromatografie (GPC) t.b.v. de bepaling van residuen van electroncaptieve en organofosforbestrijdingsmiddelen. Een oudere versie van de GPC-methode, die alleen de organochloorbestrijdingsmiddelen omvatte, was gegeven in de bundel "Analytical Methods for Residues of Pesticides in Foodstuffs", 4th edition (1985), als Multi-residue Method 1, Submethod 7 ; deze versie is hiermee vervallen. De nie...

 19. Recidivemeting onder de deelnemers aan de Sociale Vaardigheidstraining voor groepen van het Leger des Heils

  Laan, A.M. van der; Knaap, L.M. van der; Wartna, B.S.J.

  2005-01-01

  Het onderzoek maakt gebruik van de, in het kader van de WODC-Recidivemonitor ontwikkelde, methodiek voor recidivemetingen en biedt zicht bieden op de recidive na deelname aan de groepstraining “Sociale Vaardigheden” van het Leger des Heils. Tevens geeft dit onderzoek een indruk van de recidive in deze groep ten opzicht van een vergelijkingsgroep. Verder biedt het onderzoek zicht op de vraag welke achtergrondkenmerken een rol spelen bij het al dan niet vóórkomen van recidive.

 20. Boekbespreking van: D.Th. Thoomes, Opvoeding als opdracht : Over Friedrich Schleiermachers opvoedingsfilosofie (1989)

  Andree, T.G.I.M.

  1992-01-01

  In een tijd waarin de bestaansgrond van de pedagogiek als wetenschap en zelfs van de opvoeding als noodzakelijke voorwaarde voor menswording in twijfel wordt getrokken, voert Thoomes ons terug naar de ontstaansgeschiedenis van de (Duitse) wetenschappelijke pedagogiek.

 1. Oppervlaktewater als bron voor drinkwater: prognose van de gezondheidsrisico's

  Jonker N; Versteegh JFM; Schijven JF; Gaalen FW van

  1997-01-01

  This report documents how future health risks related to an increase in the use of surface water for the production of drinking water have been examined. For a number of pesticides, heavy metals, micro-organisms and disinfection by-products, possible future health risks are determined using the logi

 2. Oppervlaktewater als bron voor drinkwater: prognose van de gezondheidsrisico's

  Jonker N; Versteegh JFM; Schijven JF; van Gaalen FW

  1997-01-01

  This report documents how future health risks related to an increase in the use of surface water for the production of drinking water have been examined. For a number of pesticides, heavy metals, micro-organisms and disinfection by-products, possible future health risks are determined using the logical approach from the emission of these substances and micro-organisms in the environment up to and including the concentration in drinking water. To gain some insight into the effect of the drinki...

 3. Aanbevelingen voor de monitoring en het beheer van de populatie wit bosvogeltje in de Antwerpse haven

  Van Landuyt, Wouter

  2011-01-01

  In het kader van het project 'De Antwerpse haven natuurlijker’, worden in dit advies aanbevelingen geformuleerd voor de monitoring van de populatie wit bosvogeltje (Cephalanthera longifolia) in de haven en voor het beheer van de zone waar de soort voorkomt.

 4. Biologische bloemen in de lift: nieuwe afzetstructuur voor biologische bloemen [thema Glastuinbouw

  Weening, K.

  2003-01-01

  Beschrijving van knelpunten in de biologische-bloementeelt en afzet, en van initiatieven voor verbetering. Een nieuwe afzetstructuur, waarbij gebruik wordt gemaakt van het distributienetwerk van groothandel EOSTA naar natuurvoedingsketens en supermarkten, heeft in 2002 voor een verkoopstijging gezor

 5. Valley of Death analysis for polymer PV technology; Valley of Death analyse voor polymere PV technologie

  Schoots, K. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands)

  2013-12-15

  This report describes the results of a qualitative study of the barriers that actors involved in the development and commercialization of polymer solar cells, may encounter. The purpose of this socio-economic research is to identify these barriers for the (market) development of thin film polymeric PV technology and to develop strategies for them in order to overcome the constraints. The necessary data are collected from interviews with actors who are active in the development and deployment of conventional solar cells. Based on the results from this study, it is conclude that it is important for the Organic PV industry to carry out many market experiments beyond the built environment. The report provides recommendations with regard to the markets in which these experiments are most likely to succeed and which drivers should be taken into account [Dutch] Dit rapport beschrijft de resultaten van een kwalitatief onderzoek naar de barrieres die actoren, betrokken bij de ontwikkeling en marktintroductie van polymere zonnecellen, kunnen tegenkomen. Het doel van dit sociaal-economische onderzoek is deze barrieres voor de (markt)ontwikkeling van dunne film polymere PV technologie te identificeren en strategieen te ontwikkelen om ze voor te zijn of ze te overbruggen. De benodigde gegevens worden verzameld uit interviews met actoren die actief zijn in de ontwikkeling en uitrol van conventionele zonnecellen. Op basis van de resultaten uit dit onderzoek komen we tot de conclusie dat het voor de Organische PV sector belangrijk is veel marktexperimenten aan te gaan buiten de gebouwde omgeving. Het rapport geeft aanbevelingen in welke soort markten deze experimenten de meeste kans van slagen hebben en met welke drivers van marktpartijen rekening moet worden gehouden.

 6. De ontwikkeling van een met onderzoek onderbouwde methodiek voor het meidenwerk

  Judith Metz

  2016-03-01

  both would seem to be valuable as means for making tacit knowledge explicit, and have the potential for solidifying, substantiating and transferring it. This is because they would act as guiding principles to provide direction for methodological action by social professionals in contact with the target group. They exist alongside each other and can be deployed according to the situation, goals, persons and resources available for the range of working methods, target groups, goals and contexts. SAMENVATTINGDe ontwikkeling van een met onderzoek onderbouwde methodiek voor het meidenwerkDit artikel doet verslag van een zoektocht naar de mogelijkheden voor het ontwikkelen van een met onderzoek onderbouwde methodiek voor het meidenwerk. Het geeft inzicht in de mogelijkheden en moeilijkheden voor het opbouwen van een kennisbasis voor open benaderingswijzen in de praktijk van het sociaal werk. De aanleiding is het verzoek van Amsterdamse meidenwerkers om hulp bij het ontwikkelen van een met onderzoek onderbouwde methodiek voor een bijna 90-jarige diverse en dynamische praktijk. De achtergrond vormt de discussie over de kennisbasis van het sociaal werk. Gangbare modellen als “evidence-based practice”, “practice-based evidence” en “common factors” worden besproken op geschiktheid voor het ontwikkelen van een met onderzoek onderbouwde methodiek voor open benaderingswijzen, waarna programma evaluatie als mogelijk alternatief wordt uitgediept. De conclusie is dat er vooral met betrekking tot open benaderingswijzen binnen het sociaal werk dringend meer aandacht nodig is voor het proces van methodiekontwikkeling en de wijze van onderbouwing. De eerste ervaringen met programma evaluatie en het daaruit voortvloeiende model van methodische principes zijn voorzichtig positief. Programma evaluatie lijkt handreikingen te bieden voor het omgaan met het spanningsveld tussen de wetenschappelijke kwaliteit van de bevindingen en de bruikbaarheid voor de praktijk. Methodische

 7. De ontwikkeling van een met onderzoek onderbouwde methodiek voor het meidenwerk

  Judith Metz

  2016-03-01

  both would seem to be valuable as means for making tacit knowledge explicit, and have the potential for solidifying, substantiating and transferring it. This is because they would act as guiding principles to provide direction for methodological action by social professionals in contact with the target group. They exist alongside each other and can be deployed according to the situation, goals, persons and resources available for the range of working methods, target groups, goals and contexts. SAMENVATTINGDe ontwikkeling van een met onderzoek onderbouwde methodiek voor het meidenwerkDit artikel doet verslag van een zoektocht naar de mogelijkheden voor het ontwikkelen van een met onderzoek onderbouwde methodiek voor het meidenwerk. Het geeft inzicht in de mogelijkheden en moeilijkheden voor het opbouwen van een kennisbasis voor open benaderingswijzen in de praktijk van het sociaal werk. De aanleiding is het verzoek van Amsterdamse meidenwerkers om hulp bij het ontwikkelen van een met onderzoek onderbouwde methodiek voor een bijna 90-jarige diverse en dynamische praktijk. De achtergrond vormt de discussie over de kennisbasis van het sociaal werk. Gangbare modellen als “evidence-based practice”, “practice-based evidence” en “common factors” worden besproken op geschiktheid voor het ontwikkelen van een met onderzoek onderbouwde methodiek voor open benaderingswijzen, waarna programma evaluatie als mogelijk alternatief wordt uitgediept. De conclusie is dat er vooral met betrekking tot open benaderingswijzen binnen het sociaal werk dringend meer aandacht nodig is voor het proces van methodiekontwikkeling en de wijze van onderbouwing. De eerste ervaringen met programma evaluatie en het daaruit voortvloeiende model van methodische principes zijn voorzichtig positief. Programma evaluatie lijkt handreikingen te bieden voor het omgaan met het spanningsveld tussen de wetenschappelijke kwaliteit van de bevindingen en de bruikbaarheid voor de praktijk. Methodische

 8. Deep Geothermal Energy 2050. A vision for 20% sustainable energy for the Netherlands; Diepe Geothermie 2050. Een visie voor 20% duurzame energie voor Nederland

  NONE

  2011-03-15

  This study describes the sustainable potential of deep geothermal energy (> 4 km) for the Dutch heat and electricity supply. A large share of the heat and electricity demand can be covered by deep geothermal energy. The combination of a large potential and a reasonably favorable cost price render deep geothermal energy an attractive candidate for inclusion in the large-scale transition to sustainable energy. [Dutch] Deze studie beschrijft het duurzame potentieel van diepe geothermie ( > 4 km) voor de Nederlandse warmte en elektriciteitsvoorziening. Een groot deel van de warmtevraag en elektriciteitsbehoefte kan met diepe geothermie worden ingevuld. De combinatie van een groot potentieel en een redelijk gunstige kostprijs maken diepe geothermie een aantrekkelijke kandidaat als onderdeel van een grootschalige transitie naar duurzame energie.

 9. A platform for sustainable energy. Planning a successful approach in your municipality; Draagvlak voor duurzame energie. Stappenplan voor een succesvolle aanpak in uw gemeente

  Feenstra, C.F.J. [FYnergy, Haarlem (Netherlands); Elsen, A.M.D. [Anne Elsen milieu-advies, Haarlem (Netherlands)

  2013-10-15

  Municipalities in the Netherlands need tips on how they can give proper support to initiators of energy projects in order to minimize resistance. On dealing with and reducing resistance to local energy projects much research has been done and literature published and experiences gained. Employees of municipalities can not study all this information and select what is useful for them. Therefore, this guide translates knowledge into a summary of action items and tips that they can implement immediately [Dutch] In de praktijk blijkt dat gemeenten behoefte hebben aan tips over hoe zij de juiste ondersteuning aan initiatiefnemers van energieprojecten kunnen geven om weerstand te beperken. Over de omgang met en het beperken van weerstand tegen lokale energieprojecten is veel onderzoek, literatuur en praktijkervaring beschikbaar. Medewerkers van gemeenten kunnen niet al deze informatie bestuderen en selecteren wat voor hen bruikbaar is. Daarom vertaalt deze wegwijzer de kennis in een beknopt overzicht van actiepunten en tips die zij direct kunnen uitvoeren.

 10. AgroSun. Outline of the prospect of solar PV as a structural chance for the agricultural sector [in the Netherlands]. Phase 1. Inventory, cost effectiveness and benchmark; AgroSun. Verkenning van de kansrijkheid van zon PV als structurele kans voor de agrarische sector. Fase 1. Inventarisatie, rentabiliteit en benchmark

  Lemmens, P. [Arvalis Projecten, Roermond (Netherlands); Buiter, W. [ZLTO Advies, Den Bosch (Netherlands); Veefkind, W. [Projecten LTO Noord, Zwolle (Netherlands)

  2011-12-15

  An overview is given of the opportunities of solar PV for the agricultural sector. Attention is paid to the technology, the market, technical indicators, economic aspects of solar panels, policy frameworks and subsidies, practical applications, future prospects, and alternative financing. Also conclusions and recommendations are given for the follow-up phase [Dutch] Dit rapport inventariseert de kansen die zon-pv biedt aan de agrarische sector. Achtereenvolgens: de technologie, de markt, technische kengetallen, economische aspecten van zonnepanelen, beleidsmatige kaders en subsidieregelingen, praktijktoepassingen, het toekomstperspectief en alternatieve financiering. Met conclusies en aanbevelingen voor een vervolgfase.

 11. Housing associations and ventilation. Program Requirements for Domestic Ventilation for new construction and renovation (version 2.0); Woningcorporaties en ventilatie. Programma van Eisen voor Woningventilatie voor nieuwbouw en renovatie (versie 2.0)

  Balvers, J.; Boerstra, A. [BBA Binnenmilieu, Rotterdam (Netherlands)

  2011-11-15

  The aim of the title project is to develop a base of Program Requirements (PvE, abbreviated in Dutch) that employees of housing associations can use as a starting point to achieve ventilation systems in new construction and renovation of housing projects. The tool comprises of three parts: Instructions the for use of the PvE (Chapter 1); PvE for homes with balanced ventilation, including explanatory notes (Chapter 2); PvE for homes with natural ventilation and mechanical exhaust system, including explanatory notes (Chapter 3) [Dutch] Het doel van het project is het ontwikkelen van een basis Programma van Eisen (PvE) dat medewerkers van woningcorporaties als uitgangspunt kunnen gebruiken bij het realiseren van ventilatiesystemen in nieuwbouw en renovatie van woningbouwprojecten. Het instrument bestaat uit 3 delen: Aanwijzingen voor het gebruik van de PvE's (hoofdstuk 1); PvE voor woningen met balansventilatie, inclusief toelichting (hoofdstuk 2); PvE voor woningen met natuurlijke luchttoevoer en mechanische luchtafvoer, inclusief toelichting (hoofdstuk 3)

 12. Conditions for greening the Dutch economy; Voorwaarden voor de vergroening van de economie in Nederland

  Hanemaaijer, A.; Manders, T.; Kruitwagen, S.; Dietz, F.

  2012-08-15

  Greening the economy is considered to be one of the major worldwide challenges of the coming decades. Greening is about limiting the use of natural resources and sparing the environment. By taking into account the limits of the natural capital we can safeguard prosperity in the long term. Greening is important for the Netherlands, too. Using energy, raw materials, land and water more efficiently will make the Dutch economy less vulnerable and the environment cleaner. Focusing on green growth is thus not so much the short-term answer to the present economic crisis but rather a long-term contribution to strengthening the structure of the Dutch economy. This strengthening is not something that will happen of its own accord but requires an active role on the part of the government together with the business sector and the general public. A long-term vision for greening the economy forms an important first step. How to measure progress is another important element in aiming for the goal of green growth. A different set of rules will also be required in order to steer society towards greening. The cost of environmental pollution, for example, should be better reflected in prices. Abolishing subsidies and tax incentives that stand in the way of this greening process is also part of this. Implementing tax proposals of this kind, of course, requires weighing many factors. The government could also create better conditions for the development and application of innovations that spare the environment. This report sets out some of the requirements for greening the Dutch economy and suggests ways in which these could be implemented in some areas. At the same time, the document identifies those areas in need of further investigation to gain a better overview of what 'going for green growth' would mean for the Netherlands and what this requires. [Dutch] Vergroening van de economie wordt wereldwijd gezien als 1 van de grote uitdagingen voor de komende decennia

 13. Waardplantonderzoek Prunus laurocerasus voor Xanthomonas : Consultancy-onderzoek

  Kuik, van, GAM Gijs; Hollinger, T.C.

  2010-01-01

  In de teelt van Prunus laurocerasus komt de laatste jaren een nieuwe ziekte voor, veroorzaakt door de Q-bacterie Xanthomonas aboricola pv pruni (Xap). r Op 9 oktober 2009 is een door de NBvB georganiseerde Xanthomonas-bijeenkomst geweest. Gezien de ernst van de situatie voor de boomkwekerijsector is geadviseerd om snel onderzoek te doen naar de verspreiding van Xap in Prunus. Deze concultancy is direct daarna gestart. Het doel was om een protocol te ontwikkelen om Prunussoorten snel en betrou...

 14. MENINGKATKAN KETERAMPILAN BERBICARA SISWA KELAS VIIIA MADRASAH TSANAWIYA AL KHAIRAAT TARAKAN DENGAN MODEL DISKUSI KELAS STRATEGI BUZZ GROUP

  Sayid Ali

  2011-01-01

  Sayid Ali. “Meningkatkan Keterampilan Berbicara Siswa Kelas VIII-A Madrasah Tsanawiyah Al Khairaat Tarakan dengan Model Diskusi Kelas Strategi Buzz Group”. Penelitian skripsi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, dan keterampilan berbicara siswa yang masih rendah dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia di kelas VIII-A Madrasah Tsanawiyah Al Khairaat Tarakan. Pemecahan rendahnya keterampilan berbicara siswa di kelas VIII-A Madrasah Tsanawiyah Al Khairaat ...

 15. Policies and Views of the UN and Western Nations on Al-Shabaab and Its Recruitment Strategies

  Abdi O. Shuriye

  2012-01-01

  This research studies the policies and views of the United Nations and major Western nations on Al-Shabaab movement. The research also examines al-Shabaab’s recruitment methods and strategies. The objective of the research is to broadly evaluate the reactions of al-Shabaab to Western policies on their political administration of Somalia. The research employs analytical methodology to arrive at inclusive conclusions. The importance of the study lies on the political imperativeness of the regio...

 16. The Swiss Energy Sector. Innovation landscape and chances for the Netherlands; De Zwitserse energiesector. Innovatielandschap en kansen voor Nederland

  Van Ewijk, S. [Innovatie Attache Netwerk, Ambassad Berlijn, Berlin (Netherlands)

  2012-08-15

  An overview is given of innovation in the Swiss energy sector and the following research question will be answered: what are the characteristics of the Swiss innovation landscape in the energy sector and what opportunities are there for the Dutch energy sector? The emphasis is on themes that occur in the Dutch top sector policy, such as natural gas and energy conservation. The aim is to encourage cooperation between the Netherlands and Switzerland in the field of energy and provide inspiration for investment, policy solutions and markets in the field of energy. Each chapter contains references to Swiss authorities for more information and further steps [Dutch] Een overzicht wordt gegeven van innovatie in de Zwitserse energiesector en probeert de volgende onderzoeksvraag te beantwoorden: wat zijn de kenmerken van het Zwitserse innovatielandschap in de energiesector en welke kansen zijn er voor de Nederlandse energiesector? De nadruk ligt daarbij op thema's die ook in het Nederlandse topsectorbeleid voorkomen, zoals aardgas en energiebesparing. Het doel is om de samenwerking tussen Nederland en Zwitserland op energiegebied te stimuleren en informatie te bieden als inspiratie voor investeringen, beleidsoplossingen en afzetmarkten op energiegebied. Ieder hoofdstuk bevat verwijzingen naar Zwitserse instanties voor meer informatie en verdere stappen.

 17. Onderzoek naar voedingsgedrag, met speciale aandacht voor correspondentieanalyse.

  Steenkamp, J.E.B.M.; Trijp, van J.C.M.

  1988-01-01

  Een recent ontwikkelde techniek waarmee de inhoud van kruistabellen grafisch wordt weergegeven. In dit artikel wordt de bruikbaarheid van correspondentie-analyse voor de interpretatie van grote kruistabellen geillustreerd aan de hand van gegevens over consumptie-frequentie van verschillende dranken

 18. Effecten van een verhoging van de miniummaat (MLS) voor tong

  Densen, van W.L.T.; Smit, J.; Quirijns, F.J.; Oostenbrugge, van H.; Machiels, M.A.M.

  2008-01-01

  De aanvoer van Noordzee tong in relatie tot de vangst wordt bepaald door de minimum maat (MLS) van deze vissoort. Nu bedraagt de MLS 24 cm en gevangen tong die kleiner is dan deze MLS moet overboord gezet worden. In dit rapport worden de consequenties van een mogelijke verhoging van de MLS voor tong

 19. Datamodel en bevragingssysteem voor een cultuurhistorisch geografisch informatiesysteem

  Zeeuw, de C.J.; Ligtendag, W.A.

  1999-01-01

  Een van de deelfacetten van het op te zetten Meetnet Landschap is de geo-informatie over cultuurhistorische kenmerken in het landschap (meetdoel 3). Om de gegevens te structureren is een datamodel ontwikkeld en zijn voor drie aandachtsgebieden (de Schermer, het Schermereiland en de Krimpenerwaard) d

 20. Gezondheidsclaims voor kruidenpreparaten op basis van Ginkgo biloba

  Pelgrom SMGJ; Fransen HP; Rompelberg CJM; de Rooij EK; Pronk MEJ; Baars AJ; de Kaste D; Verhagen H; SIR; CVG; KCF

  2007-01-01

  Er is onvoldoende bewijs voor drie geclaimde gezondheidseffecten bij het gebruik van kruidenpreparaten op basis van de Japanse notenboom Ginkgo biloba. Ook toont een analyse van 29 Ginkgo-preparaten aan dat het merendeel niet bevat wat op het etiket vermeld staat. Daarnaast kan bij de aanbevolen d

 1. Smakelijk eten : aandacht voor eten bij het Leger des Heils

  Snels, J.C.M.A.; Klein Gebbink, S.A.; Boogaard, van den K.; Delahay, E.; Borgijink, J.; Heuvel, van den E.; Houtman, J.; Kleeven, N.; Koenders, L.; Saris, A.; Steeghs, V.

  2012-01-01

  Het Leger des Heils wil meer aandacht voor eten. Het wil voedselverspilling tegengaan door reststromen voedsel uit de voedselindustrie te gebruiken bij de productie van warme maaltijden en waar mogelijk de kwaliteit en beleving van maaltijden verbeteren. Het voorliggend onderzoek gaat in op mogelijk

 2. Toepassing digitale communicatie systemen in en voor het groene onderwijs

  Holster, H.C.; Heijman, T.

  2012-01-01

  Scholen in het groene onderwijs zijn op zoek naar nieuwe manieren van aanbieden van onderwijs via de digitale weg. Specifiek is daarbij de problematiek van kleine instellingen. Communicatiedoelen, middelen en digitale systemen worden naast elkaar gezet. Afwegingen voor te maken keuzes worden besprok

 3. Literatuuroverzicht analysemethoden voor vitamine B-6 in voedingsmiddelen

  Hollman, P.

  1983-01-01

  In dit literatuuronderzoek wordt een overzicht gegeven van recente ontwikkelingen (vanaf ca. 1970) in de analytiek van vitamine B-6. Een aantal alternatieven voor de tot op heden meest gebruikte microbiologische methoden is beschreven in de literatuur. Selektieve methoden op basis van vloeistofchrom

 4. Een ionchromatografische methode voor de bepaling van fluoride in water

  Beld WA van den; Cleven RFMJ; Neele J; LAC

  1998-01-01

  Dit rapport bevat resultaten van het onderzoek naar het ontwikkelen van een geautomatiseerde ionchromatografische methode voor de bepaling van fluoride, acetaat en formiaat in diverse waterige milieu's. Het onderzoek heeft geresulteerd in een betrouwbare, selectieve en gevoelige methode vo

 5. Kansen voor het e-book in het onderwijs

  Mofers, Frans

  2009-01-01

  Deze presentatie gaat over E-book-thema media en ICT. De vragen die aan de orde komen zijn: waarom zijn e-books interessant voor een onderwijsinstelling? -innovatie: vervangen papieren materiaal: boeken, readers etc. Transformatie nieuwe (onverwachte) gebruiksmogelijkheden. Conclusies: - e-book read

 6. Seagrass mollusks as a model group for paleoecological and paleodiversity studies = Weekdieren van het zeegras als modelgroep voor paleomilieu en biodiversiteit studies = Seegrass Mollusken als Modelgruppe für Studien der Paläoökologie und Paläodiversität

  Reich, S.

  2014-01-01

  Today’s global marine diversity hotspot, or center of maximum biodiversity, is located in the Indo-West Pacific (IWP), namely in the Indo-Malayan region, including Malaysia, the Philippines, Indonesia, and Papua New Guinea (Hoeksma, 2007; Renema et al., 2010). Numerous groups of marine organisms, for instance foraminifera, mollusks, and corals contribute to the high taxonomic richness (e.g., Bellwood et al., 2005; Hoeksema, 2007; Kohn, 1990; Wilson and Rosen, 1998). The exceptional biodiversi...

 7. De vier rationaliteiten in Bestuurskundige Argumentatie: De Praxeologische tafel als integratieve methodologie

  A.R. Edwards (Arthur)

  1998-01-01

  textabstractAls toepassingsgericht en multidisciplinaire wetenschap behoeft de bestuurskunde een eigen methodologie, naast de algemene sociaalwetenschappelijke methodologie voor het doen van empirisch onderzoek. Deze eigen bestuurskundige methodologie zou kunnen uitgaan van een argumentatieve benade

 8. Opportunities for Green Gas. Competition of Green Gas with other Biomass Options; Kansen voor Groen Gas. Concurrentie Groen Gas met andere biomassa opties

  Bergsma, G.C.; Croezen, H.J.

  2011-04-15

  Green biogas seems to be an interesting option to make the Dutch economy, with a large share of gas in the energy system, more sustainable. Biomass that is used as feedstock for biogas can also be deployed for the production of Electricity, biodiesel, bio-ethanol, bio-plastics, bio-chemical products and even bio-steel. This memo compares the main characteristics of biomass uses for production of gas with alternative uses in other sectors. The comparison shows that wet biomass flows in particular (e.g. manure and KGW) are suitable for conversion in biogas. This leads to a potential of 1 to 1.5 billion Nm{sup 3} of gas in 2020. Gasification of dry biomass may also become interesting in the future. However, this fuel is subjected to fierce competition with the electricity sector, which can use solid biomass for combustion purposes. Moreover, the steel, chemical and transport sector may also be able to use the feedstock in time. [Dutch] Groen biogas lijkt een interessante optie om de Nederlandse economie met veel gas in de energievoorziening te verduurzamen. Biomassa dat als grondstof voor biogas dient kan echter ook ingezet worden voor productie van elektriciteit, biodiesel, bio-ethanol, bioplastics, biochemie en zelfs biostaal. In deze notitie zijn de kenmerken van biomassagebruiken voor het maken van gas vergeleken met de mogelijkheden in andere sectoren. Uit deze vergelijking blijkt dat met name natte biomassastromen (bijvoorbeeld mest en GFT) geschikt zijn voor conversie in biogas. Dat levert een potentieel op van 1 tot 1,5 miljard Nm{sup 3} gas in 2020. Het zou kunnen dat ook vergassing van droge biomassa op termijn interessant wordt. Voor deze grondstof is er echter een stevige competitie met de elektriciteitssector die vaste biomassa via verbranding kan gebruiken. Verder kunnen op termijn ook de staal-, chemie- en transportsector deze grondstof gebruiken.

 9. Seagrass mollusks as a model group for paleoecological and paleodiversity studies = Weekdieren van het zeegras als modelgroep voor paleomilieu en biodiversiteit studies = Seegrass Mollusken als Modelgruppe für Studien der Paläoökologie und Paläodiversität

  Reich, S.

  2014-01-01

  Today’s global marine diversity hotspot, or center of maximum biodiversity, is located in the Indo-West Pacific (IWP), namely in the Indo-Malayan region, including Malaysia, the Philippines, Indonesia, and Papua New Guinea (Hoeksma, 2007; Renema et al., 2010). Numerous groups of marine organisms, fo

 10. Het effect van media-aandacht voor het gebruik van mogelijke ondeugdelijke naalden in het voorjaar 2015 op de bereidheid van moeders om hun dochter te laten vaccineren tegen HPV

  Paulussen, G; Keulen, H.M. van; Keer, M.

  2015-01-01

  In het voorjaar van 2015 zijn in het kader van een grootschalig educatief experiment metingen verricht onder moeders waarvan hun dochter zou worden opgeroepen voor de HPV-vaccinatie. Dit veldexperiment had als doel om de effectiviteit van online getailorde voorlichting over de HPV-vaccinatie te onde

 11. Effect van geboortegewicht en voeropname voor spenen op het aantal gespeende biggen met Streptococcus suis verschijnselen = Effect of birth weight and feed intake before weaning on the number of weaned piglets with clinical signs of Streptococcus suis

  Peet-Schwering, van der C.M.C.; Troquet, L.M.P.; Smith, H.E.; Greeff, de A.; Hout, van J.; Faber, I.

  2014-01-01

  Op VIC Sterksel is onderzocht wat het effect is van het geboortegewicht en voeropname voor spenen op het aantal biggen met klinische verschijnselen van een Streptococcus suis infectie. Het onderzoek is opgezet als een 2 x 2 factoriële proef met de volgende proeffactoren: 1) Hoog versus laag geboorte

 12. The Geothermal Energy Landscape in Germany. Innovation landscape and chances for the Netherlands; Het Duitse Geothermie Landschap. Innovatielandschap en kansen voor Nederland

  Antonissen, J. [Innovatieafdeling Ambassade Berlijn, Berlin (Germany)

  2013-01-15

  Attention is paid to the geographical characteristics of the landscape in Germany for the exploration and exploitation of geothermal energy, the German policy for geothermal energy, available subsidies and loans, as well as the chances for businesses and industry in the Netherlands [Dutch] In dit document worden zowel het geografische geothermie landschap, de standpunten van de overheid, beschikbare subsidies en leningen, als de kansen voor Nederland besproken.

 13. Beroepsgroep diëtetiek: gegevensverzameling binnen vrijgevestigde praktijken voor diëtiek (Jaarboek LiPZ 2006 & 2007).

  Leemrijse, C. J.; Swinkels, I.C.S.; Veenhof, C.; Bakker, D

  2008-01-01

  De cliëntèle van de vrijgevestigde diëtist bestaat voor het grootste deel uit mensen met overgewicht, vaak in combinatie met een andere diagnose. Dit aandeel is sinds 1996 toegenomen, zo blijkt uit het Jaarboek LiPZ, beroepsgroep diëtetiek. Te dik Steeds meer mensen zijn te dik. Maar liefst 69% van de cliënten van de vrijgevestigde diëtist heeft als belangrijkste diagnose overgewicht en meer dan een kwart diabetes mellitus. Bij bijna de helft van de cliënten is sprake van meerdere diagnosen w...

 14. Opties voor beheersing van valse meeldauw in ui zonder synthetische bestrijdingsmiddelen

  Termorshuizen, A.J.; Volker, D.

  2007-01-01

  In dit verslag van de wetenschapswinkel Wageningen wordt gerapporteerd over het onderzoek naar het gebruik van kaaswei in de teelt van uien, ter bestrijding van valse meeldauw. Valse meeldauw in ui, veroorzaakt door Peronospora destructor, is een toenemend probleem in de Nederlandse akkerbouw. In de gangbare teelt van uien zijn fungiciden beschikbaar voor effectieve bestrijding. Voor de biologische teelt zijn er echter geen mogelijkheden voor beheersing van deze ziekte.

 15. Van fixaties naar domotica? Op weg naar ‘goede’ vrijheidsbeperking voor mensen met dementie.

  Depla, M.; Zwijsen, S.; Boekhorst, S. te; A. Francke; Hertogh, C.

  2010-01-01

  Ouderen in verpleeghuizen worden nogal eens vastgebonden om onveilige situaties te voorkomen. Verpleeghuizen zoeken oplossingen voor dit probleem. Onderzoekers van het EMGO+ en het NIVEL onderzochten of zogenoemde ‘domotica’ – slimme technologie zoals camera’s, GPS of infraroodsensoren – een alternatief kunnen zijn voor vrijheidsbeperkende maatregelen zoals onrustbanden of bedhekken. Domotica is een samentrekking van het Latijnse ‘domus’ – huis – en robotica. Het staat onder meer voor technol...

 16. Gezond fruit ook goed voor economie

  Mes, J.J.

  2012-01-01

  Als mensen meer fruit gaan eten, gaat naast hun gezondheid ook de sector erop vooruit. Dus moet er meer aanbod komen van gezond, duurzaam, kwalitatief hoogstaand en betaalbaar fruit in Europa. Dat kan onder meer door betere rassen te veredelen.

 17. Voor de wet. Literatuur en recht

  Magris, Claudio

  2009-01-01

  Gedurende zijn verblijf als gastschrijver aan de Universiteit Utrecht in februari 2009 hield Claudio Magris – in het Engels – de eerste Romano Guarnieri Lecture in Italian Studies over het thema ‘Literatuur en recht’. Hierin bepleit hij dat de literatuur niet, zoals haar gebruikelijke reflex is, zich afkeert van het ‘koude’ recht, dat veelal wordt gezien als kil en formalistisch, maar juist toenadering hiertoe zoekt, aangezien dit het mogelijk maakt de valkuil te vermijden van een weliswaar ‘...

 18. Krimp en mobiliteit: gevolgen van demografische veranderingen voor mobiliteit

  Lucas Harms, Marie-José Olde Kalter, Peter Jorritsma

  2010-01-01

  Tot 2030 komen er in Nederland ongeveer een miljoen inwoners bij. Die bevolkingsgroei zal zich naar verwachting vooral voordoen in de Randstad en uitlopers van de Randstad: Almere, Alkmaar, Zwolle, Arnhem, Breda, Tilburg en Eindhoven. De Randstad wordt Handstad. In landelijke gebieden aan de rand van Nederland – Noordoost-Groningen, Zeeuws-Vlaanderen, de Achterhoek en Zuid-Limburg -  loopt de bevolking terug. Wat betekenen die ontwikkelingen voor het verkeer en vervoer? Wordt het nog dru...

 19. Availability of oilseed rape for biodiesel; Beschikbaarheid koolzaad voor biodiesel

  Janssens, B.; Prins, H.; Van der Voort, M.; Meeusen, B.M. [Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Wageningen (Netherlands); Smit, B.; Annevelink, B. [Agrotechnology en Food Innovations, Wageningen (Netherlands)

  2005-07-01

  This report provides an insight into the conditions under which the Dutch agricultural industry will cultivate oilseed rape for biodiesel. The Dutch agricultural entrepreneur occupies a central role in this. The possibilities relating to the cultivation of oilseed rape are assessed from the perspective of the Dutch farmer, within the framework of the EU directive regarding the substitution of 2% of transport fuels with bio transport fuels in the Netherlands. Along with bio-ethanol, biodiesel is an important bio transport fuel. One of the raw materials used in the production of biodiesel is (cultivated) oilseed rape. [Dutch] Dit rapport geeft inzicht in de voorwaarden waaronder het Nederlandse landbouwbedrijfsle-ven koolzaad zullen telen voor biodiesel. Daarbij staat de Nederlandse landbouwondernemer centraal. Vanuit het perspectief van de Nederlandse landbouwer worden de mogelijkheden voor koolzaadteelt beoordeeld. Dit in het kader van de EU-richtlijn om te komen tot een vervanging van 2% van de transportbrandstoffen door biotransportbrandstoffen in Nederland. Naast bio-ethanol is biodiesel daarin een belangrijke (bio)transportbrandstof. Een van de grondstoffen voor biodiesel is (geteelde) koolzaad.

 20. Beyond experimentation. Online strategies in social services

  Sandra Beelen

  2010-12-01

  Jongeren in Vlaanderen zijn een groot deel van hun tijd online en een toenemend aantal hulpverleningsinstellingen verkent de mogelijkheid om via sociale media deze doelgroep te bereiken. Toegankelijke jeugdhulpverlening is cruciaal in de strijd tegen sociale exclusie. Dit artikel, dat zich baseert op ervaringen in de hulpverleningspraktijk, gaat nader in op de vraag of en hoe een toegankelijke hulpverlening gerealiseerd kan worden met behulp van sociale media. De auteurs beschrijven aan de hand van ontwikkelingen bij de JAC’s (Jongeren Advies Centra hoe ICT wordt gebruikt als een strategie om drempels weg te nemen en de toegankelijkheid van de centra voor jongeren te vergroten. Zij sluiten af met een oproep tot verder onderzoek dat de effecten van het gebruik van ICT in het sociaal werk evalueert, opdat sociaal werkpraktijken daarmee geïnspireerd en vernieuwd kunnen worden.

 1. Carex vulpinoidea Michx., een neofiet voor Europa

  Corporaal, A.

  1988-01-01

  Häufig ist es schwierig festzustellen, ob eine nicht einheimische Art adventiv genannt werden kann. Anläßlich von Funden der amerikanischen Carex vulpinoidea wird auf diese Fragestellung eingegangen. Vergleichende Untersuchungen der Habitate ergibt, daß C. vulpinoidea als Neophyt angesehen werden muß.

 2. Zijn Mars- en maanbodem geschikt voor plantenteelt?

  Wamelink, G.W.W.; Frissel, J.Y.; Krijnen, W.H.J.; Verwoert, M.; Goedhart, P.W.

  2014-01-01

  Als ruimtereizigers in de toekomst langere tijd op de maan en op Mars willen verblijven, dan zullen ze daar voedsel moeten gaan verbouwen. Maar kan dat wel? Is plantengroei mogelijk op bodems van die hemellichamen? Om dat te onderzoeken hebben we een experiment opgezet met kunstmatige Mars- en maanb

 3. Draft of the EU regulation for the infrastructure for alternate fuels. Impact assessment for the Netherlands; Concept EU Richtlijn Uitrol Infrastructuur voor Alternatieve Brandstoffen. Impact Assessment voor NL

  Weeda, M. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands)

  2013-08-15

  On 24 January 2013, the European Commission approved a proposal for a directive on the rollout of infrastructure for alternative fuels for transport. The directive mostly covers the charging infrastructure for electric vehicles; CNG, LNG and hydrogen refuelling stations for road traffic, and LNG bunker facilities for shipping. On assignment of the Dutch Ministry of Infrastructure and the Environment, ECN conducted an impact assessment of the proposal for the directive for the Dutch situation. The overall conclusion is that the estimates for the Netherlands in the framework of the directive with regard to the required infrastructure for alternative fuels and the investment amount reasonably concur with the government's objectives and the expectations of market parties. Given all uncertainties about numbers and exact costs, the conclusion is drawn that, until the end of 2020, an amount of about Meuro 400 will be needed for investments in the infrastructure for alternative fuels. However, this covers only a part of the investments related to the directive. To realise the objectives, applications for alternative fuels will need to be stimulated and the financial gap in exploiting infrastructures also needs to be financed. As it is difficult to determine beforehand which costs are involved, it is important to maintain flexibility in objectives for volume and realisation pace of the infrastructure for alternative fuels. In this respect, a result obligation to realise a certain volume of infrastructure before a set date, as envisaged by the directive, is not beneficial [Dutch] Op 24 januari 2013 heeft de Europese Commissie een voorstel voor een richtlijn goedgekeurd betreffende de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen voor transport. De richtlijn heeft vooral betrekking op oplaadinfrastructuur voor elektrische auto's; CNG, LNG en waterstoftankstations voor wegverkeer, en LNG bunkerfaciliteiten voor de scheepvaart. ECN heeft in opdracht van het

 4. Clean up procedure (GPC) voor de GC bepaling van de antioxidanten BHA, BHT en TBHQ in botervet

  Slangen, J.; Traag, W.; Kamp, van der H.; Hollman, P.

  1987-01-01

  Voor het opstellen van een normvoorschrift voor de bepaling van de antioxydanten BHA, BHT en TBHQ in botervet worden door werkgroep E43 van de "International Dairy Federation" methoden geëvalueerd. Uitgangspunt voor deze norm is de gaschromatografische bepaling beschreven in ISO 6463-1982. De wens b

 5. Meetstrategie TIG: opzet en nadere aanbevelingen. Metingen in het kader van het Nationaal Plan voor de Kernongevallenbestrijding

  Sonderen JF van; LSO

  1996-01-01

  De door de overheid vastgestelde interventieniveaus voor het nemen van maatregelen vormen het uitgangspunt voor het beschrijven van de noodzakelijke metingen in lucht, water, bodem, voedingsmiddelen en aan personen. Om alle meetinspanningen te coordineren is binnen het Nationaal Plan voor de Ker

 6. Biologische beschikbaarheid van diergeneesmiddelen na intramusculaire of subcutane toediening en haar implicaties voor de volksgezondheid. Een literatuuroverzicht

  Rauws; A.G.

  1986-01-01

  Onvoldoende biobeschikbaarheid van intramusculair en subcutaan toegediende diergeneesmiddelen heeft implicaties niet alleen voor de effectiviteit van geneesmiddelen, maar ook voor de residuproblematiek en dus ook voor de volksgezondheid. Slechte biobeschikbaarheid kan leiden tot onverwachte injectieplaats residuen en tot langzamere residueverdwijning dan verwacht. In dit literatuur-rapport wordt een overzicht gegeven van publikaties betreffende de relatie tussen biobeschikbaarheid van diergen...

 7. Vijf slogans voor het nieuwe engagement

  Vintges, K.

  2004-01-01

  Het oude engagement is dood, leve het nieuwe engagement!' Sociaal en politiek filosofe Karen Vintges betreurt het bepaald niet dat het oude en ideologische engagement verdwenen is. Want ze ziet dat zich een nieuw engagement heeft uitgekristalliseerd dat niet meer uitgaat van een blauwdruk over de ideale samenleving, maar op kleine schaal probeert de wereld te verbeteren. Bijvoorbeeld door 'zoiets simpels als het uitlenen van een sofi-nummer aan een asielzoeker.'

 8. Energy efficient cultivation planning for pot plants. A calculation platform for energy efficient scenarios in the Ficus cultivation; Energiezuinige Teeltplanning voor Potplanten. Een rekenplatform voor energie-efficiente scenario's in de Ficus-teelt

  Buwalda, F.; Van Noort, F. [Wageningen UR Glastuinbouw, Wageningen (Netherlands); De Jong, B.

  2012-06-15

  The project Energy Efficient Scheduling of Pot Plant Production was aimed at developing and testing a decision support system for pot plant nurseries. The system allowed growers and consultants to compare the effects of changes in production schedules and climate settings on crop performance and energy requirement. The model-based scenario tool incorporated dynamic crop models for Euphorbia pulcherrima, Ficus benjamina and Hydrangea macrophylla, and the KASPRO model for greenhouse climate and energy balance. The system automatically acquired data from a local weather forecast service, real-time, web-based nursery-specific data acquisition systems and crop registration modules. Web-based data sharing also supported benchmarking between nurseries. The system was tested in field trials, involving four nurseries for each pot plant species. Improvements in energy efficiency of the production process resulted from optimized pot spacing schedules and from temperature strategies incorporating more prominent influences of the season, weather conditions and crop developmental phase [Dutch] In het kader van het project Energiezuinige Teeltplanning voor Potplanten is gewerkt aan een adviessysteem dat potplantentelers in staat stelt om zelfstandig de energie-efficiëntie van teeltscenario's te evalueren op basis van actuele, bedrijfsspecifieke gegevens. Daarnaast maakt het systeem het mogelijk om via internet teeltscenario's te delen met teeltadviseurs en binnen bedrijfsvergelijkingsgroepen. Het systeem is gebaseerd op dynamische gewasmodellen voor Hortensia, Poinsettia en Ficus, en maakt voor het berekenen van kasklimaat en energiestromen gebruik van het rekenmodel KASPRO. Dit rapport beschrijft de werking van het systeem, de resultaten op 4 bedrijven per gewas, de reacties van de betrokken telers, en een evaluatie van het project. De belangrijkste mogelijkheden om de energie-efficientie van een teelt te verbeteren werden gevonden in verbeterde wijderzetschema

 9. Energy efficient cultivation planning for pot plants. A calculation platform for energy efficient scenarios in the Poinsettia cultivation; Energiezuinige Teeltplanning voor Potplanten. Een rekenplatform voor energie-efficiente scenario's in de Poinsettiateelt

  Buwalda, F.; Van Noort, F. [Wageningen UR Glastuinbouw, Wageningen (Netherlands); Houter, B. [GreenQ, Bleiswijk (Netherlands); Benninga, J. [Landbouw-Economisch Instituut LEI, Wageningen (Netherlands); De Rooij, E. [DLV Plant, Wageningen (Netherlands)

  2012-06-15

  The project Energy Efficient Scheduling of Pot Plant Production was aimed at developing and testing a decision support system for pot plant nurseries. The system allowed growers and consultants to compare the effects of changes in production schedules and climate settings on crop performance and energy requirement. The model-based scenario tool incorporated dynamic crop models for Euphorbia pulcherrima, Ficus benjamina and Hydrangea macrophylla, and the KASPRO model for greenhouse climate and energy balance. The system automatically acquired data from a local weather forecast service, real-time, web-based nursery-specific data acquisition systems and crop registration modules. Web-based data sharing also supported benchmarking between nurseries. The system was tested in field trials, involving four nurseries for each pot plant species. Improvements in energy efficiency of the production process resulted from optimized pot spacing schedules and from temperature strategies incorporating more prominent influences of the season, weather conditions and crop developmental phase [Dutch] In het kader van het project Energiezuinige Teeltplanning voor Potplanten is gewerkt aan een adviessysteem dat potplantentelers in staat stelt om zelfstandig de energie-efficientie van teeltscenario's te evalueren op basis van actuele, bedrijfsspecifieke gegevens. Daarnaast maakt het systeem het mogelijk om via internet teeltscenario's te delen met teeltadviseurs en binnen bedrijfsvergelijkingsgroepen. Het systeem is gebaseerd op dynamische gewasmodellen voor Hortensia, Poinsettia en Ficus, en maakt voor het berekenen van kasklimaat en energiestromen gebruik van het rekenmodel KASPRO. Dit rapport beschrijft de werking van het systeem, de resultaten op 4 bedrijven per gewas, de reacties van de betrokken telers, en een evaluatie van het project. De belangrijkste mogelijkheden om de energie-efficientie van een teelt te verbeteren werden gevonden in verbeterde wijderzetschema

 10. Energy efficient cultivation planning for pot plants. A calculation platform for energy efficient scenarios in the Hortensia cultivation; Energiezuinige Teeltplanning voor Potplanten. Een rekenplatform voor energie-efficiente scenario's in de Hortensia-teelt

  Buwalda, F.; Van Noort, F. [Wageningen UR Glastuinbouw, Wageningen (Netherlands); Houter, B. [GreenQ, Bleiswijk (Netherlands); Benninga, J. [Landbouw-Economisch Instituut LEI, Wageningen (Netherlands); Dijkstra, T.; De Rooij, E. [DLV Plant, Wageningen (Netherlands)

  2012-05-15

  The project Energy Efficient Scheduling of Pot Plant Production was aimed at developing and testing a decision support system for pot plant nurseries. The system allowed growers and consultants to compare the effects of changes in production schedules and climate settings on crop performance and energy requirement. The model-based scenario tool incorporated dynamic crop models for Euphorbia pulcherrima, Ficus benjamina and Hydrangea macrophylla, and the KASPRO model for greenhouse climate and energy balance. The system automatically acquired data from a local weather forecast service, real-time, web-based nursery-specific data acquisition systems and crop registration modules. Web-based data sharing also supported benchmarking between nurseries. The system was tested in field trials, involving four nurseries for each pot plant species. Improvements in energy efficiency of the production process resulted from optimized pot spacing schedules and from temperature strategies incorporating more prominent influences of the season, weather conditions and crop developmental phase [Dutch] In het kader van het project Energiezuinige Teeltplanning voor Potplanten is gewerkt aan een adviessysteem dat potplantentelers in staat stelt om zelfstandig de energie-efficientie van teeltscenario's te evalueren op basis van actuele, bedrijfsspecifieke gegevens. Daarnaast maakt het systeem het mogelijk om via internet teeltscenario's te delen met teeltadviseurs en binnen bedrijfsvergelijkingsgroepen. Het systeem is gebaseerd op dynamische gewasmodellen voor Hortensia, Poinsettia en Ficus, en maakt voor het berekenen van kasklimaat en energiestromen gebruik van het rekenmodel KASPRO. Dit rapport beschrijft de werking van het systeem, de resultaten op 4 bedrijven per gewas, de reacties van de betrokken telers, en een evaluatie van het project. De belangrijkste mogelijkheden om de energie-efficientie van een teelt te verbeteren werden gevonden in verbeterde wijderzetschema

 11. Ontwikkeling van een optisch systeem, gekoppeld aan een microcomputer, voor het opmeten van remzones van antibiotica

  de Neeling AJ; Budding RW

  1985-01-01

  Een optisch systeem, gekoppeld aan een Apple microcomputer, werd toegepast voor het fotograferen van remzones van antibiotica. Voor de koppeling van de Apple-computer en de centrale RIVM-computer werd een communicatieprogramma, KERMIT geimplementeerd. De beeldinformatie uit de Apple werd verzonden naar de centrale computer (UNIX- besturingssysteem). Hiermee werden de oppervlakten van de remzones bepaald.

 12. Kaderrichtlijn water: strengere spuinormen staan voor de deur (interview met Ellen Beerling)

  Kierkels, T.; Beerling, E.A.M.

  2012-01-01

  Geen teler loost voor de lol. Spui kost geld aan water en meststoffen. Maar het gebeurt wel zeer regelmatig, om problemen op te lossen of voor de zekerheid. Gevolg: veel meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen in de wateren rond kassengebieden. In 2027 moet dat afgelopen zijn, op grond van de Europese Kaderrichtlijn Water. En tot die tijd gaat de spuinorm elke drie jaar omlaag.

 13. Zoelen van varkens en implicaties voor dierenwelzijn = Wallowing in pigs and its implications for animal welfare

  Bracke, M.B.M.

  2010-01-01

  Overzicht van zoelgedrag van varkens en aanverwante diersoorten, biologische functies, criteria voor een ideaal modderbad en het belang voor dierenwelzijn.Review of wallowing behaviour in pigs and related species, its biological functions, criteria for an ideal mud pool and the importance of wallowing for animal welfare.

 14. Kaderrichtlijn water: strengere spuinormen staan voor de deur (interview met Ellen Beerling)

  Kierkels, T.; Beerling, E.A.M.

  2012-01-01

  Geen teler loost voor de lol. Spui kost geld aan water en meststoffen. Maar het gebeurt wel zeer regelmatig, om problemen op te lossen of voor de zekerheid. Gevolg: veel meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen in de wateren rond kassengebieden. In 2027 moet dat afgelopen zijn, op grond van de Europ

 15. Maatstaven voor financieringsbeperkingen: een studie op Nederlandse KMO´s

  Schincariol, Björn

  2013-01-01

  Deze masterproef tracht inzicht te verwerven in de financieringsproblematiek en de verscheidene mogelijke maatstaven voor financieringsbeperkingen die in de wetenschappelijke literatuur reeds onderzocht zijn. De focus ligt in dit onderzoek echter op de financieringsbeperkingen bij Nederlandse kleine en middelgrote ondernemingen en beperkt zich tot de financieringsproblemen die voortkomen uit het niet verkrijgen van kredietleningen. In de hedendaagse samenleving is het voor talloze bedrijven u...

 16. Grenzen voor luchtkwaliteit: Effecten van discontinue blootstelling aan etheen en stikstofoxiden op paprika

  Dijk, van C.J.; Meinen, E.; Dueck, T.A.

  2011-01-01

  Het doseren van rookgassen met CO2 in de glastuinbouw kan grote gevolgen hebben voor het rendement van de bedrijven. Concentraties van toxische componenten kunnen sterk fluctueren in de tijd en komen zelden tot nooit alleen voor. Om het effect van deze typen blootstellingen in te kunnen schatten zij

 17. Ontwikkeling methode voor het bepalen van vitamine B6 in levensmiddelen

  Binnendijk, R.; Hollman, P.

  1985-01-01

  Twee reversed phase HPLC-systemen voor de scheiding van pyridoxine (PN), pyridoxamine (PM) en pyridoxal (PL) werden onderzocht lolaarbij de invloed van een aantal variabelen in kaart gebracht werd. De voor de analyse van vitamine B6 wenselijk geachte hydrolyse van de fosfaatesters werd onderzocht me

 18. Switching slips. Building blocks for a robust environmental policy for the 21st century; Wissels omzetten. Bouwstenen voor een robuust milieubeleid voor de 21e eeuw

  Hoogervorst, N.; Hajer, M.; Dietz, F.; Timmerhuis, J.; Kruitwagen, S.

  2013-06-15

  With this 'signal report', PBL (Netherlands Environmental Assessment Agency) offers building blocks for a robust environmental policy for the twentyfirst century, such as changes in consumer behavior, new coalitions of interests and stakeholders, and the establishment of an investment fund for eco-innovation. Which track does the Netherlands want to follow? With this essay, PBL is calling for a broad public debate on this issue [Dutch] In dit signalenrapport reikt het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) bouwstenen aan voor een robuust milieubeleid voor de eenentwintigste eeuw, zoals gedragsverandering van consumenten, nieuwe coalities van belangen en betrokkenen, en de oprichting van een investeringsfonds voor eco-innovatie. Welk spoor wil Nederland bewandelen? Met dit essay roept het PBL op tot een breed maatschappelijk debat over deze vraag.

 19. Kansen voor Big data – WPA Vertrouwen

  Broek, T.A. van den; Roosendaal, A.P.C.; Veenstra, A.F.E. van; Nunen, A.M. van

  2014-01-01

  Big data is expected to become a driver for economic growth, but this can only be achieved when services based on (big) data are accepted by citizens and consumers. In a recent policy brief, the Cabinet Office mentions trust as one of the three pillars (the others being transparency and control) for ePrivacy. As such, it is a requirement for realizing economic value of services based on (personal) data. Businesses play a role in guaranteeing data security and privacy of data subjects, but als...

 20. Offshore wind options for 2013; Offshore wind kansen voor 2013

  Van der Meij-Kranendonk, J.

  2012-11-15

  In the USA researchers and companies are busy to the make knowledge and experiences gained elsewhere in the world suitable for the American market and to increase new knowledge in their own country. A brief overview is given of the activities in the US with regard to offshore wind energy [Dutch] Amerikaanse onderzoekers en bedrijven zijn druk bezig om de kennis en ervaring die opgedaan is elders in de wereld geschikt te maken voor de Amerikaanse markt en om nieuwe kennis op te doen in eigen land.

 1. An integrated water resources management strategy for Al-Ain City, United Arab Emirates

  Mohamed, M. M.

  2014-01-01

  Al-Ain is the second largest city in the Emirate of Abu Dhabi and the third in the UAE. Currently, desalination plants are the only source of drinking water in the city with an average daily supply of 170 MIG. Recently, Abu Dhabi Urban Planning Council (UPC) released Al-Ain 2030 Plan. Projects suggested in this plan, over and above the expected natural population growth, will certainly put additional stress on the water resources in the city. Therefore, Al-Ain city seems to be in urgent need ...

 2. Foto's van overleden pasgeboren kinderen voor de ouders als documentatie en als hulpmiddel bij de rouw

  Meredith, R; Rodrigues Pereira, R; Schut, H A W; Stroebe, M S

  2006-01-01

  The death of a newborn infant is an extremely emotional event for relatives. Many hospitals provide the parents with support, and in some cases a mourning protocol is available. Some hospitals offer parents photographs of infants which have died around birth. The photographs are often taken by a nur

 3. Lernen und Arbeiten als Strategie der Personalentwicklung zur Etablierung des Konzepts der Lernenden Organisation

  Ikhfan Haris

  2014-01-01

  "Learning and work as strategy of personal development for the institutionalization of the concept of the learning organisation". Learning and work has been taking place for several years and practicing many large companies the workplace-based learning as a method of personal development. The relationship between learning and work is given a high priority not only in education policy, but also in practice. This paper addresses the strategies of personnel development activities to establish...

 4. NUOVE STRATEGIE NELL'APPROCCIO CHIRURGICO AL TRATTAMENTO DELL'ENDOEMTRIOSI PELVICA ED EXTRAPELVICA

  Giampaolino, Pierluigi

  2015-01-01

  L'endometriosi è una patologia caratterizzata dalla presenza di tessuto simile all'endometrio al di fuori dell'utero.E' una malttia infiammatoria estrogeno-dipendente, che affligge principalmente le donne in età riproduttiva.La prevalenza riportata è variabile tra il 2 e il 50% in donne in età riproduttiva. Attualmente l'eziopatogenesi di tale patologia è ancora al vaglio e non esiste un riscontro univoco sia sulla sua patogenesi che sul suo trattamento terapeutico. Obiettivo del nostro st...

 5. Neural and glial progenitor transplantation as a neuroprotective strategy for Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS).

  Haidet-Phillips, Amanda M; Maragakis, Nicholas J

  2015-12-01

  ALS is a neurodegenerative disease with a prevalence rate of up to 7.4/100,000 and the overall risk of developing ALS over a lifetime is 1:400. Most patients die from respiratory failure following a course of progressive weakness. To date, only one traditional pharmaceutical agent-riluzole, has been shown to afford a benefit on survival but numerous pharmaceutical interventions have been studied in preclinical models of ALS without subsequent translation to patient efficacy. Despite the relative selectivity of motor neuron cell death, animal and tissue culture models of familial ALS suggest that non-neuronal cells significantly contribute to neuronal dysfunction and death. Early efforts to transplant stem cells had focused on motor neuron replacement. More practically for this aggressive neurodegenerative disease, recent studies, preclinical efforts, and early clinical trials have focused on the transplantation of neural stem cells, mesenchymal stem cells, or glial progenitors. Using transgenic mouse or rat models of ALS, a number of studies have shown neuroprotection through a variety of different mechanisms that have included neurotrophic factor secretion, glutamate transporter regulation, and modulation of neuroinflammation, among others. However, given that cell replacement could involve a number of biologically relevant factors, identifying the key pathway(s) that may contribute to neuroprotection remains a challenge. Nevertheless, given the abundant data supporting the interplay between non-neuronal cell types and motor neuron disease propagation, the replacement of disease-carrying host cells by normal cells may be sufficient to confer neuroprotection. Key preclinical issues that currently are being addressed include the most appropriate methods and routes for delivery of cells to disease-relevant regions of the neuraxis, cell survival and migration, and tracking the cells following transplantation. Central to the initial development of stem cell

 6. Zwischen Singularität und Allgemeingültigkeit : Typenbildung als qualitative Strategie der Verallgemeinerung

  Kuckartz, Udo

  2004-01-01

  "Fragen der Geltungsbegründung und der Verallgemeinerung stellen eine Herausforderung für die qualitative Forschung dar. Anders als die quantitative Forschung, die mit dem Kunstgriff der Zufallsstichprobe eine Verallgemeinerungsstrategie besitzt, die Legitimität durch Verfahren zu schaffen beabsichtigt, verfügt die qualitative Forschung nicht über eine solche Generalformel. Verallgemeinerung über eine repräsentative Fallauswahl zu erzielen ist der qualitativen Forschung weitgehend verwehrt, d...

 7. De rol en de betekenis van TNO voor de biotechnologie in Nederland

  Jong, W.A. de

  1982-01-01

  Bericht voor de persbijeenkomst op maandag 26 april 1982 in het kader van de 'toekomstige biotechnologie-activiteiten van TNO'. Prof de jong was voorzitter van de Raad van bestuur TNO. Met afzonderlijk organogram organisatiestructuur 1982.

 8. Mogelijkheden voor snelle kwantitatieve analyse van cadmium in kunststoffen met golflengte-dispersieve rontgenfluorescentiespectrometrie

  van de Beek ACW; Ritsema R; van de Wiel HJ; LAC

  1995-01-01

  Voor adequate handhaving van het Cadmiumbesluit Wet milieugevaarlijke stoffen blijkt een snelle bepaling van het cadmiumgehalte in kunststof noodzakelijk. De aangewezen technieken zijn erg tijdrovend. Golflengte-dispersieve rontgenfluorescentie-spectrometrie (WD-XRF) is een geschikte techniek om h

 9. Vervanging dierlijke eiwitten bittere noodzaak : Profetas ontwikkelt technieken en kennis voor vleesvervangers

  Vereijken, J.M.

  2003-01-01

  Het onderzoeksprogramma Profetas dat staat voor Protein Foods, Environment, Technology and Society, bestudeert de mogelijkheden om de consumptie van dierlijke eiwitten of vleeseiwitten terug te dringen door milieuvriendelijke plantaardige eiwitten

 10. Beschrijving van een verdampings-condensatie aerosol generator voor de produktie van submicron aerosol

  Feijt; A.*; Meulen; A.van der

  1985-01-01

  Dit rapport is een handleiding voor een bedrijfszeker, routinematig gebruik van een zgn. Evaporation-Condensation aerosol Conditioner. Met deze aerosol generatie apparatuur kunnen op stabiele, reproduceerbare manier zeer hoge concentraties (tot 1 miljoen deeltjes per cc) monodispers submicron ae

 11. Reparatie Hydrologie voor STONE 2.1. : beschrijving reparatie-acties, analyse resultaten en beoordeling plausibiliteit

  Bakel, van, P.J.T.; Kroon, T.; Kroes, J. G.; Hoogewoud, J.; Pastoors, R.; Massop, H.T.L.; Walvoort, D.J.J.

  2007-01-01

  Voor de berekeningen met het STONE-instrumentarium voor de Evaluatie Mestbeleid is de hydrologie van de 6405 plots op een aantal punten aangepast ten opzichte van STONE 2.0. De effecten van deze veranderingen zijn geanalyseerd en beoordeeld. De belangrijkste conclusie is dat de veranderingen leiden tot een verbeterde hydrologie van een aantal plots maar dat dit niet leidt tot een betere overall beoordeling. De oorzaak daarvan is vooral het grote aantal plots waar de grondwaterstand te diep we...

 12. Is het debat over toekomstige mobiliteit te beperkt? Een voorstel voor een multidimensionaal perspectief

  Bertolini, L.; Pelzer, P; Brömmelstroet, te, M.

  2015-01-01

  In 2013 werd in Nature een debat rondom de toekomst van het stedelijke mobiliteitssysteem aangezwengeld in een paper door Lawrence D. Burns. Hierin geeft hij een sterke en stimulerende visie over de centrale rol hierin voor de zelfrijdende, elektrische en gedeelde auto. We delen zijn enthousiasme en urgentie om een maatschappelijk debat te voeren over dit thema omdat het een centraal element is voor de toekomstbestendigheid van onze -in toenemende mate- verstedelijkte samenleving. In dit CVS ...

 13. EMDR voor trauma- en stressorgerelateerde klachten bij patiënten met een verstandelijke beperking

  Mevissen, L.; Didden, H.C.M.; de Jongh, A

  2016-01-01

  Behalve hulpverleners uit de zorg voor verstandelijk gehandicapten (VG) krijgen ook professionals in bijvoorbeeld de ggz, de forensische zorg, de verslavingszorg en de zorg voor dak- en thuislozen steeds vaker te maken met mensen die een verstandelijke beperking hebben. Het is bekend dat een verstandelijke beperking (VB) samengaat met een verhoogd risico op blootstelling aan potentieel traumatische gebeurtenissen en andere, op het eerste gezicht minder ingrijpende, negatieve ervaringen. In di...

 14. Kansen voor beschermde tuinbouw in Saoedi-Arabie en de Verenigde Arabische Emiraten

  Wijnands, J.H.M.; Maaswinkel, R.H.M.

  2007-01-01

  Beschermde tuinbouw heeft potentie in de Golfstaten. De overheden streven naar diversificatie van de economie om in de toekomst minder afhankelijk van olie-inkomsten te zijn. De huidige situatie van de keten van beschermde teelten wordt geanalyseerd met Porters diamant. Ontwikkelingsstrategieën voor Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten zijn aangeven. Vanuit de perspectieven zijn samenwerkingsmogelijkheden voor Nederland afgeleid.

 15. Het spel en de knikkers: Kwaliteit van ondersteuningsplannen voor mensen met een verstandelijke beperking

  Schippers, Alice Petra

  2003-01-01

  Sinds een tiental jaren werkt men in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking met ondersteuningsplannen. In de praktijk bleek behoefte te bestaan aan een instrument om de kwaliteit van ondersteuningsplannen te beoordelen. De programmacommissie Kwaliteit van Zorg Onderzoek van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) wilde in deze leemte voorzien en heeft een onderzoek gesubsidieerd dat tot doel had een bruikbaar instrument te construeren ter beoordeling van...

 16. Eindrapportage. Invoering en gebruik van een geautomatiseerd registratiesysteem voor binnenmilieuklachten t.b.v. gezondheidsdiensten

  Bruggen M van; Fast T.; Pronk CW; IEM; GGenGD ASD

  1995-01-01

  In dit rapport wordt een beschrijving gegeven van bij gezondheidsdiensten (ggd's) gemelde klachten over de kwaliteit van het binnenmilieu. Het gaat om klachten gemeld bij die ggd's die tussen 1991 en 1994 gebruik maakten van het geautomatiseerde registratiesysteem BIMI. Circa 40% van de klachten waren gezondheidsklachten, gevolgd door fysisch-chemische klachten (25%). De gezondheidsklachten bestonden voor 33% uit aspecifieke klachten, hoofdpijn, misselijkheid, moeheid, en voor circa...

 17. Ontwerpen van een scheidingsinstallatie voor enhanced landfill mining

  Scevenels, Laurens; Roumans, Enzo

  2014-01-01

  Remo is een afvalopslag- en afvalverwerkingsbedrijf en een onderneming van Group Machiels. Momenteel zit Remo in de beginfase om oude afvalopslagplaatsen opnieuw op te graven en het nog waardevolle afval te valoriseren. Dit noemt men enhanced landfill mining. Voor het voorsorteren van het afval wordt er normaal gezien gebruik gemaakt van een aaneenschakeling van verschillende fysische processen. Group Machiels heeft echter een voorkeur voor een gecombineerd systeem, waarin meerdere process...

 18. Vaktherapie in de justitiële jeugdinrichtingen en de gesloten jeugdzorg: kaderdocument voor alle vaktherapeuten

  Helmich, Marja; Braak, Joost van den; Smeijsters, Henk; Wekken, van der, J.W.; Reumers, Heinz

  2010-01-01

  Vaktherapie werkt aan tekorten/problemen met betrekking tot vier kerngebieden:zelfbeeld, emoties, cognitie en interactie. De vaktherapie richt zich op het opheffen of verminderen van tekorten met betrekking tot dynamisch criminogene factoren, anders gezegd: op risicofactoren uit de SAVRY (12‐18 jarigen) die een relatie hebben met de vier kerngebieden: voor het kerngebied zelfbeeld betreft dit de risicofactoren omgang met delinquente leeftijdsgenoten en negatieve opvattingen; voor het kern...

 19. Een oplettend medicijndoosje voor diabetes type 2 patiënten: een onderzoek naar de effecten van Real-Time Medication Monitoring.

  Vervloet, M.; Santen-Reestman, J.; Vlijmen, B. van; Bouvy, M.; Bakker, D.; Aarlen, M. van; Van Dijk, L.

  2010-01-01

  Een oplettend medicijndoosje vergroot de therapietrouw van patiënten. Patiënten die een herinnerings-sms’je krijgen als ze hun medicijnen vergeten, nemen 16% meer van hun medicijnen dan patiënten uit de controlegroep. Niet iedere patiënt slikt trouw de pillen die de arts hem voorschrijft. Gemiddeld ligt de therapietrouw van patiënten tussen de 40 en 70%, zo is bekend uit eerder onderzoek van het NIVEL (Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg). Terwijl beter medicijngebruik ...

 20. Urban distribution by electric transport. A guide for municipalities. 2013; Stedelijke distributie met elektrisch vervoer. Een gids voor gemeenten. 2013

  NONE

  2013-10-15

  This guide provides practical tools for municipalities in the Netherlands to develop and implement policies for urban distribution by electric transport (a.k.a. e-distribution). The guide highlights the different roles that municipalities can play to promote electric mobility. The guide also describes the policies and measures that fit these roles. Further, practical experiences and examples give a clear picture of present activities of municipalities and entrepreneurs in this field [Dutch] Deze gids biedt gemeenten praktische handvatten om beleid te ontwikkelen en uit te voeren voor stedelijke distributie met elektrisch vervoer (e-distributie). De gids belicht de verschillende rollen die gemeenten kunnen vervullen om elektrisch vervoer te bevorderen. Ook beschrijft de gids de beleidskeuzen en maatregelen die bij deze rollen passen. Verder geven praktijkervaringen en voorbeelden een duidelijk beeld van wat gemeenten en ondernemers doen die al op dit terrein actief zijn.

 1. Face Recognition and Visual Search Strategies in Autism Spectrum Disorders: Amending and Extending a Recent Review by Weigelt et al.

  Julia Tang

  Full Text Available The purpose of this review was to build upon a recent review by Weigelt et al. which examined visual search strategies and face identification between individuals with autism spectrum disorders (ASD and typically developing peers. Seven databases, CINAHL Plus, EMBASE, ERIC, Medline, Proquest, PsychInfo and PubMed were used to locate published scientific studies matching our inclusion criteria. A total of 28 articles not included in Weigelt et al. met criteria for inclusion into this systematic review. Of these 28 studies, 16 were available and met criteria at the time of the previous review, but were mistakenly excluded; and twelve were recently published. Weigelt et al. found quantitative, but not qualitative, differences in face identification in individuals with ASD. In contrast, the current systematic review found both qualitative and quantitative differences in face identification between individuals with and without ASD. There is a large inconsistency in findings across the eye tracking and neurobiological studies reviewed. Recommendations for future research in face recognition in ASD were discussed.

 2. Biochar strategies as measures for climate protection; Biokohlenstrategien als Massnahmen zum Klimaschutz

  Bach, Martin [Giessen Univ. (Germany). Landschaftsoekologie und Ressourcenmanagement; Wilske, Burkhard; Bai, Mo

  2014-07-01

  Biochar is advertised by stakeholders both public and private as an innovative interface in materials stream management which holds potential for added value in the fields of climate protection, energy, agriculture, soil improvement, and waste management. A number of factors must be considered in undertaking a comprehensive assessment and valuation for climate protection purposes of the option of a ''biochar strategy'', meaning carbon sequestration by biomass carbonisation (pyrolysis, HTC): biochar production and uptake capacities, energy and carbon balance, product stability, impact on soil functions and yield effects and, not least, economic aspects. This article addresses the more important of these factors.

 3. Lernen und Arbeiten als Strategie der Personalentwicklung zur Etablierung des Konzepts der Lernenden Organisation

  Ikhfan Haris

  2014-06-01

  Full Text Available "Learning and work as strategy of personal development for the institutionalization of the concept of the learning organisation". Learning and work has been taking place for several years and practicing many large companies the workplace-based learning as a method of personal development. The relationship between learning and work is given a high priority not only in education policy, but also in practice. This paper addresses the strategies of personnel development activities to establish the concept of learning organisation in the company through the connection of learning and working. The introductory section of the paper describes the theoretical perspectives and the occasions of the concept of learning organisation as well as the perspectives of the workplace-related learning. The central thesis of this paper provides an overview and critical discussion of learning and working as a component of the organisational learning and the meaning of learning organisation for the company. Besides, the significance of the learning organisation in educational work in companies will also be investigated. Finally, there will be a short identification analysis on the problems and difficulties of integrating learning and working within the workplaces by using the example of Indonesian companies.

 4. Trading for a better environment. Feasibility of CO2 emission trade in the Netherlands; Handelen voor een beter milieu. Haalbaarheid van CO2-emissiehandel in Nederland

  Kolk, J. van der; Harmsen, H

  2002-01-01

  July 1, 2000, the Committee CO2 trade was initiated by the Dutch Minister of Housing, Spatial Planning and the Environment (VROM) to investigate the desirability and feasibility of a national system for the trade of CO2 emission. Other greenhouse gases than carbon dioxide are not taken into account. [Dutch] In Nederland bestaat belangstelling voor de inzet van emissiehandel als instrument om de emissie van broeikasgassen te reduceren. De Minister van VROM heeft daarom op 1 juli 2000 de Commissie CO2-handel ingesteld, met als opdracht de wenselijkheid en haalbaarheid van een nationaal systeem voor CO2-emissiehandel te onderzoeken. Andere broeikasgassen dan CO2 blijven in dit verband buiten beschouwing. De opdracht van de Commissie maakt deel uit van het zogenoemde vernieuwingspakket in de Uitvoeringsnota Klimaatbeleid deel 1. De Commissie heeft ervaren dat het ontwerpen en beoordelen van een nationaal systeem voor emissiehandel vele facetten heeft, variearend van milieueffectiviteit, economische en technische aspecten tot allerlei juridische, fiscale en uitvoeringskwesties. De inzet van het ontwerpproces was een systeem te ontwikkelen dat - binnen de beperkingen van een betrekkelijk klein land - aantrekkelijk is uit milieu- en uit economisch oogpunt. Het resultaat van dit ontwerpproces is neergelegd in hoofdstuk 3, dat de kern vormt van dit rapport. Allereerst echter, wordt in hoofdstuk 2 de achtergrond geschetst waardoor de opdracht van de Commissie CO2-handel is geienspireerd. In hoofdstuk 4 komt aan de orde hoe dit voorstel zich verhoudt tot de optie om emissiehandel binnen Europa mogelijk te maken. De Europese Commissie heeft op 23 oktober 2001 hiervoor een concept richtlijn gepubliceerd. In hoofdstuk 5 ten slotte toetst de Commissie haar eigen voorstel aan verschillende criteria. 40 refs.

 5. Schone Handen: als de ene hand de andere wast

  C.H.J. van Eijck (Casper)

  2010-01-01

  textabstractRede, in verkorte vorm uitgesproken ter gelegenheid van het aanvaarden van het ambt van bijzonder hoogleraar met als leeropdracht Chirurgie met specifieke aandacht voor het pancreas, aan het Erasmus MC, faculteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam op 25 juni 2010

 6. Batteries for energy storage. Examples, strategies, solutions; Batterien als Energiespeicher. Beispiele, Strategien, Loesungen

  Fahlbusch, Eckhard (ed.)

  2015-07-01

  This book presents the variety of battery technologies and describes their mobile and stationary applications and uses. The major social project of the energy transition requires a holistic approach that takes into account especially the issues of energy saving and efficiency in addition to the power generation and distribution from renewable resources. In addition, the book provides an outlook on the further development possibilities of battery technology and battery applications. Improved battery technology is an important factor to help electromobility and stationary applications of batteries as distributed energy storage breakthrough. Not least, the importance and the need for the recycling of batteries and the variety of battery technologies are presented that have the greatest importance in terms of resource conservation and resource security. [German] Dieses Buch stellt die Vielfalt der Batterietechnologien vor und beschreibt ihre mobilen und stationaeren Anwendungs- und Einsatzmoeglichkeiten. Das gesellschaftliche Grossprojekt der Energiewende bedarf einer ganzheitlichen Betrachtung, die neben der Energiegewinnung und -verteilung aus Erneuerbaren Ressourcen besonders Fragen der Energiespeicherung und -effizienz beruecksichtigt. Daneben bietet das Buch einen Ausblick auf die weiteren Entwicklungsmoeglichkeiten der Batterietechnologien und Batterieanwendungen. Eine verbesserte Batterietechnik ist ein wichtiger Faktor, um der Elektromobilitaet und der stationaeren Anwendung von Batterien als dezentrale Energiespeicher zum Durchbruch zu verhelfen. Nicht zuletzt werden die Bedeutung und die Notwendigkeit des Recyclings von Batterien und der Vielfalt von Batterietechnologien dargestellt, die im Hinblick auf die Ressourcenschonung und die Ressourcensicherheit groesste Bedeutung haben.

 7. EN MORGEN GEZOND WEER OP. Een institutioneel onderzoek naar het takenpakket en de handelingen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene, 1940-1995

  Broos IECM; Slagter S; Erich HE; BDA; PIVOT/Rijksarchiefdienst

  1996-01-01

  Een institutioneel onderzoek wordt beschreven naar het voormalige Rijksinstituut voor Volksgezondheid (RIV) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene (RIVM) in de periode 1940-1995. De methode van het institutioneel onderzoek, ontwikkeld door de Projectgroep Invoering Verkorting O

 8. Geschiktheid biologische aardappelrassen voor biofrites en biochips : verkenning naar eisen en de mogelijkheden van de huidige biologische aardappelrassen voor biofrites en biochips

  Wijk, van C.A.P.; Bus, C.B.

  2011-01-01

  Uit bakproeven met biologische aardappelrassen blijkt dat een aantal rassen met een hoog niveau van Phytophthora-resistentie, perspectief biedt voor goede frites- en chipbereiding. Hoewel de bakkwaliteit van deze rassen standaard minder optimaal was dan van het ras Phytophthora-gevoelige hoofdras Ag

 9. Pilot-onderzoek voor het Pienter-project: Seroprevalenties voor bof, mazelen, rubella, kinkhoest, Toxoplasma gondii, Toxocara, T. spiralis en hepatitis A

  de Melker HE; van der Peet TE; Berbers WAM; van den Akker R; van Knapen F; Schellekens JFP; Conyn-van Spaendonck MAE; CIE; LVO; VIR; LPM; LBA

  1995-01-01

  Inleiding: Serosurveillance - onderzoek naar de aanwezigheid van specifieke antistoffen in de populatie - kan een belangrijke bijdrage leveren aan het inzicht in het voorkomen van infectieziekten. Met name ter bewaking van de immuniteit van de bevolking voor ziekten waartegen in het kader van het R

 10. Outline of possible climate measures. Local Climate Agenda. CO2 reduction, employment, cost for the government and living expenses; Verkenning mogelijke klimaatmaatregelen. Lokale Klimaatagenda. CO2-reductie, werkgelegenheid, kosten voor de overheid en woonlasten

  Elzenga, H. [Planbureau voor de Leefomgeving PBL, Den Haag (Netherlands); Tigchelaar, C.; Menkveld, M.; Lensink, S. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands)

  2013-03-15

  The Environmental Assessment Agency (PBL) and the Energy research Centre of the Netherlands (ECN) estimated the effects of eight policy measures for the year 2020 on renewable energy, energy saving, CO2 reduction, cost to the government, employment and living expenses. The goal was for the Local Climate Agenda to identify several cost-effective policies The Local Climate Agenda is a joint agenda of representatives of local authorities and of the Dutch government [Dutch] Het Planbureau voor de Leefomgeving en het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) hebben de effecten in 2020 geraamd van een achttal beleidsmaatregelen op hernieuwbare energie, energiebesparing, CO2-reductie, kosten voor de overheid, werkgelegenheid en woonlasten. Het doel was om ten behoeve van de Lokale Klimaatagenda 'Werk maken van klimaat' een aantal kosteneffectieve beleidsmaatregelen te identificeren. Deze Klimaatagenda is een gezamenlijke agenda van zowel vertegenwoordigers van decentrale overheden als van het Rijk.