WorldWideScience

Sample records for aan herziening naar

 1. Netherlands climate policy to be revised. Towards a cost-effective, sustainable society; Nederlands klimaatbeleid is toe aan herziening. Naar een betaalbare, duurzame samenleving. Part 2

  Van Dorp, H.W. [Van Dorp Installaties, Amsterdam (Netherlands); Schmitz, H. [Autarkis, Almere (Netherlands)

  2009-09-15

  This is the second article in a series of two. The first article addresses current Dutch energy policy by means of an important energy formula and calculations were made based on 7.2 million Dutch dwellings. This article addresses climate policy with a comparison of the social cost on the level of new housing construction of both policy lines. More specifically, the investment effect of carbon dioxide storage in the soil in Barendrecht and Geleen, both Netherlands, is discussed as well as the annual investment in the 220 and 380 kV high voltage grid. Some recommendations and necessary policy adjustments are suggested that will strengthen the competitive edge of the SMBs compared to large energy companies and will help realize a truly affordable sustainable society. [Dutch] Dit is het tweede artikel van een serie van twee. In het eerste artikel is aan de hand van een belangrijke energieformule het huidige Nederlandse milieubeleid besproken en op basis van de 7,2 miljoen Nederlandse woningen berekend. In dit deel komt het klimaatbeleid aan de orde met een vergelijking van de maatschappelijke kosten op woningbouwniveau van de beide beleidslijnen. Meer in het bijzonder wordt de investeringseffectiviteit van kooldioxideopslag in de bodem te Barendrecht en Geleen besproken, en de jaarlijkse investeringen in het 220 en 380 kV-hoogspanningsnet. Ook komen aanbevelingen en noodzakelijke beleidswijzigingen aan de orde ter versterking van de concurrentiepositie van het mkb ten opzichte van grote energiebedrijven en ter realisering van een echte, betaalbare, duurzame maatschappij.

 2. Dutch environmental policy up for revision. Towards a cost-effective, sustainable society. Part 1; Nederlands klimaatbeleid is toe aan herziening. Naar een betaalbare, duurzame samenleving

  Van Dorp, H.W. [Van Dorp Installaties, Amsterdam (Netherlands); Schmitz, H. [Autarkis, Almere (Netherlands)

  2009-07-15

  In a series of two articles an important energy formula is used to discuss current Dutch environmental policy and calculations are made based on 7.2 million dwellings. Normally, everyone who has an opinion on energy and carbon dioxide emissions should know this formula and be able to apply it. The second article discusses climate policy and provides a comparison of the social cost at new housing level for both policy lines. More specifically, the investment effectiveness of carbon dioxide in the soil near Barendrecht and Geleen is discussed as well as the annual investments in the 220 and 380 kV high tension grid. Moreover, some recommendations and necessary policy adjustments to strengthen the competitive edge of the SMB compared to large energy companies and to realize an affordable and sustainable society are provided. [Dutch] In een serie van twee artikelen wordt aan de hand van een belangrijke energieformule het huidige Nederlandse milieubeleid besproken en op basis van de 7,2 miljoen Nederlandse woningen berekend. Normaliter zou iedereen, die zich een mening vormt over energie en kooldioxide-emissies, deze formule moeten kennen en kunnen toepassen. In het tweede artikel komt het klimaatbeleid aan de orde met een vergelijking van de maatschappelijke kosten op woningbouwniveau van de beide beleidslijnen. Meer in het bijzonder wordt de investeringseffectiviteit van kooldioxideopslag in de bodem te Barendrecht en Geleen besproken, en de jaarlijkse investeringen in het 220 en 380 kV-hoogspanningsnet. Ook komen aanbevelingen en noodzakelijke beleidswijzigingen aan de orde ter versterking van de concurrentiepositie van het mkb ten opzichte van grote energiebedrijven en ter realisering van een betaalbare, duurzame maatschappij.

 3. Marktonderzoek naar de behoefte van vaktherapeuten aan onderzoek en opleiding

  Smeijsters, Henk

  2008-01-01

  In 2002 werd met het oog op de in te richten kenniskring Kennisontwikkeling Vaktherapieën (KenVaK) en de start van de Masteropleiding Vaktherapieën een marktonderzoek uitgevoerd naar de behoefte van het werkveld op het gebied van onderzoeksactiviteiten en opleidingsactiviteiten die respectievelijk binnen de kenniskring en de masteropleiding voorrang zouden moeten hebben. Op basis van de resultaten zijn destijds binnen KenVaK onderzoeksprojecten en binnen de masteropleiding onderwijsactiviteit...

 4. Herziening van de zedendelicten? : Een analyse van Titel XIV, Tweede Boek, Wetboek van Strafrecht met het oog op samenhang, complexiteit en normstelling

  Lindenberg, Kai; van Dijk, Alwin

  2015-01-01

  De zedendelicten zoals omschreven in Titel XIV, Boek 2 van het Wetboek van Strafrecht, zijn geen rustig bezit. Sinds 1886 – en met name de laatste vijfentwintig jaar – is veel aan de zedentitel gesleuteld en toegevoegd. Diverse malen is daarbij gesproken over algehele herziening, maar uiteindelijk h

 5. PPO zoekt naar mogelijkheden aanpak Burkholderia

  Dwarswaard, A.; Van Dam

  2014-01-01

  In de bloemen- en knollenteelt van gladiool komt de afgelopen decennia met enige regelmaat de bacterieziekte Burkholderia voor. Vorig jaar startte PPO met een onderzoek naar de mogelijkheden om deze ziekte aan te pakken. Een tussenstand.

 6. Zeg, bent u misschien de nieuwe professional? De omslag van de visie over welzijn naar het handelen van de nieuwe professional

  Maaike Kluft

  2012-03-01

  Full Text Available Would you perhaps be the new professional? Translating the vision on social work towards the new professional’s action With the introduction of the “Wet Maatschappelijke Ondersteuning” (Social Support Act and the government programme “Welzijn Nieuwe Stijl” (New Style Social Work, social work organizations in The Netherlands are stimulated to re-assess their ways of working. Dutch society is transforming from a welfare state into a participation state, which means that citizens will have to be more in control of their own lives, play an active part in their communities and actively make use of their social networks. This article focuses on the kind of support that is needed from the social worker and the competences required to realise this transformation. Zeg, bent u misschien de nieuwe professional? De omslag van de visie over welzijn naar het handelen van de nieuwe professional Met de introductie van de Wmo en het uitvoeringsprogramma Welzijn Nieuwe Stijl, worden welzijnsorganisaties gestimuleerd om hun manier van werken en de prioriteiten die zij stellen aan de geboden ondersteuning te herzien. De Nederlandse samenleving maakt een ommezwaai van welzijnsstaat naar participatiestaat, wat betekent dat burgers meer verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun leven, maar ook voor hun omgeving en sociale netwerk. Dit artikel gaat in op de ondersteuning die nodig is om deze ommezwaai te realiseren en op de consequenties die dit heeft op het werk en de houding van de sociale professional.

 7. Monitor Talent naar de Top 2010

  Ans Merens

  2011-01-01

  Sinds 2008 hebben 170 bedrijven en non-profitorganisaties het Charter Talent naar de Top ondertekend. Daarmee leggen zij zich vast op zelf gekozen doelen en streefcijfers om het aantal vrouwen in de top van hun organisaties te vergroten. Deelname aan het Charter is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Ieder jaar moeten de ondertekenaars over hun resultaten rapporteren aan de Commissie Monitoring Talent. De jaarlijkse monitor met deze resultaten wordt sinds kort door het SCP in samenwerking met...

 8. Aan de slag met niet kerende grondbewerking

  Muijtjens, S.; Swerts, M.; Vervaeke, I.; Meuffels, G.J.H.M.

  2012-01-01

  Glooiende hellingen leveren een prachtig landschap op, maar jammer genoeg gaat dit vaak gepaard met bodemerosie. Zowel voor landbouwers als burgers is erosie ongewenst. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat nietkerende grondbewerking en groenbedekking opvallend effectief zijn in de strijd tegen erosie. Toch blijkt het toepassen van niet-kerende grondbewerking niet zo evident. Hoe ga je aan de slag met niet-kerende grondbewerking? Met deze brochure trachten we om jou op weg te helpen naar e...

 9. Kennissysteem voor het bepalen van effecten van brongerichte maatregelen op de uitspoeling van N en P naar grond- en oppervlaktewater : bijdrage maatregelen WB21 aan de realisatie van de KRW

  Os, van E.A.; Noij, I.G.A.M.; Bakel, van P.J.T.; Winter, de W.P.; Bolt, van der F.J.E.

  2009-01-01

  KIS-Hydrometra is een kennissysteem om de effecten van brongerichte en hydrologische maatregelen op de uitspoeling van N en P naar het oppervlaktewater te bepalen. Maatregelen zijn geordend op hun werking en in factsheets eenduidig beschreven en zijn toepasbaar op het agrarisch bedrijf. Factoren en

 10. Measurement, control and energy illusions. Conventional active ceiling induction convectors; Meet-, regel- en energie-illusies. Aan de hand van traditionele actieve plafondinductieconvectoren

  Schmitz, H. [Orange Climate Group OCG Autarkis, Holten (Netherlands)

  2013-05-15

  Attention is paid to the revised standard NEN-EN 15251 (Indoor environmental input parameters for design and assessment of energy performance of buildings addressing indoor air quality, thermal environment, lighting and acoustics) [Dutch] Aandacht wordt besteed aan de herziene norm NEN-EN 15251 (Binnenmilieu gerelateerde input parameters voor ontwerp en beoordeling van energieprestatie van gebouwen voor de kwaliteit van binnenlucht, het thermisch comfort, de verlichting en akoestiek)

 11. Van sloop naar behoud: Renovatie Complex 208 te Rotterdam

  Dubbeling, D.J.

  2015-01-01

  Flats uit de eerste naoorlogse decennia liebben na een of twee eerdere renovatierondes het einde van hun levensduur wel bereilct. Of toch niet? De balans tussen slopen en renoveren slaat door naar renoveren. Dat is mooi te illustreren aan de hand van flats in Lombardijen die behouden zijn voor de doelgroep.

 12. Zeven marketingwetten voor professionals : De kortste weg naar nieuwe opdrachten

  Burgers, J.; Kwakman, F.E.

  2005-01-01

  In dit boek wordt op praktische wijze verteld wat professionals aan marketing kunnen hebben en wat ze in dat kader vooral wel en niet moeten doen. de kortste weg naar nieuwe opdrachten is niet moeilijk, maar vraagt om het maken van heldere keuzes. Ervaringsdeskundigen Frank Kwakman en Jos Burgers la

 13. Orienterend onderzoek naar zware metalen in verpakkingen. Onderzoek ten behoeve van de handhaving van de Regeling verpakkingen

  Mennen MG; Putten EM van; Fortezza F; Beek ACW van de; Veen RPM van; Dijk J van; IEM

  2003-01-01

  Ten behoeve van de handhaving van de Regeling verpakking en verpakkingsafval is een onderzoek verricht naar gehalten aan zware metalen, in het bijzonder cadmium, lood, kwik en zeswaardig chroom, in verpakkingen. Het totaalgehalte aan deze metalen in verpakkingen mag niet meer dan 100 mg/kg bedra

 14. Kleuters aan zet

  T. van Schijndel; R. Franse; M. Raijmakers

  2010-01-01

  Isabella (5 jaar) stuurt haar zusje Bente naar achter. O nee, toch naar voren. Lopen, lopen, lopen, stop! Ze heeft door dat de lamp voor de schaduwen zorgt op de muur. En dat het uitmaakt waar iedereen staat. Papa Jeroen krijgt ook instructie van de dames. Zij zijn de baas en moeten lachen om hun va

 15. Sleutelen aan eigen inzetbaarheid : Kansen en keerzijdes van job crafting als methodiek ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid in de context van lagergeschoold werk

  Dorenbosch, Luc; Gründemann, Rob; Sanders, Jos

  2011-01-01

  Dit rapport beschrijft de achtergrond en bevindingen van een studie naar de bijdrage van job crafting aan duurzame inzetbaarheid. Job crafting gaat uit van het principe dat werknemers zelf bewust (en soms minder bewust) aanpassingen doen aan de taakinhoud en –uitvoering, zodat het werk beter aanslui

 16. De HAN-zorggame: spelenderwijs werken aan ketendenken in de zorg

  Bogers, Enide; Westerman, Richard; Faber-de Lange, Brigitte; Weijers, Stef

  2013-01-01

  Hoe kunnen we inhoudelijke kennis, ketenbewustzijn en soft skills op een laagdrempelige, hoog-kwalitatieve wijze aan de zorgprofessionals aanbieden? Dat was de vraag die de HAN gesteld is door zorgprofessionals naar aanleiding van onvoldoende afstemming in de zorgketen. De literatuur liet zien dat e

 17. Ontwikkeling van een optisch systeem, gekoppeld aan een microcomputer, voor het opmeten van remzones van antibiotica

  de Neeling AJ; Budding RW

  1985-01-01

  Een optisch systeem, gekoppeld aan een Apple microcomputer, werd toegepast voor het fotograferen van remzones van antibiotica. Voor de koppeling van de Apple-computer en de centrale RIVM-computer werd een communicatieprogramma, KERMIT geimplementeerd. De beeldinformatie uit de Apple werd verzonden naar de centrale computer (UNIX- besturingssysteem). Hiermee werden de oppervlakten van de remzones bepaald.

 18. Effecten van expositie aan organische oplosmiddelen op het centrale zenuwstelsel bij huisschilders

  Hooisma, J.; Hänninen, H.; Weerd, A. de; Emmen, H.H.; Poortvliet, D.; Kulig, B.

  1992-01-01

  In dit rapport worden de resultaten beschreven van een dwarsdoorsnede onderzoek naar de effecten van expositie aan organische oplosmiddelen bij jonge en oudere schilders. Het doel van het onderzoek was tweeledig nl. (a) het verzamelen van informatie betreffende het voorkomen van subjectieve klachten

 19. De status van Uber – Wie betaalt er aan het eind van de rit?

  de Vries, Anne

  2016-01-01

  Taxi-app Uber biedt consumenten een snelle en makkelijke manier om taxi’s te bestellen. Er kleven voor de consument echter ook juridische risico’s aan het gebruik van deze app. Dit artikel bespreekt de vraag wie de consument kan aanspreken als de taxidienst niet naar behoren wordt uitgevoerd: Uber o

 20. Randwegen onder de loep : een verkennend onderzoek naar de effecten van randwegen op de ruimtelijke kwaliteit

  Kruit, J.; Lüdtke, S.; Schöne, M.B.

  2000-01-01

  Dit rapport beschrijft een verkennend onderzoek naar de invloed van randwegen op de ruimtelijke kwaliteit van het stedelijke weefsel aan de hand van zeven steden: Deventer, Den Bosch, Almere, Arnhem, Enschede, Apeldoorn en Breda. Op basis van het analysemateriaal is een typologie opgesteld van randwegen. Vervolgens zijn aanbevelingen geformuleerd waarmee de bijdrage van de verschillende typen randwegen aan de ruimtelijke kwaliteit van stadslandschappen vergroot kan worden.

 1. Resultaten uit de PPP-studies naar criminaliteit en criminaliteitspreventie op bedrijventerrreinen: een selectie naar ondernemingen uit het Midden- en Kleinbedrijf

  Sabee, V.; Bedem, R.F.A. van den; Essers, J.J.A.

  1994-01-01

  Deze rapportage heeft betrekking op bedrijventerreinen in vijf steden: Zwijndrecht, Hoorn, Almere, Venlo en Schiedam/Rotterdam. De gegevens hebben betrekking op het huidige niveau van de criminaliteit en het beveiligingsbeleid van de bedrijven. Daarnaast is gekeken naar de visie van de respondenten op het functioneren van de politie en de bereidheid om mee te werken aan een eventueel samenwerkingsverband.

 2. Personeelsbeleid in KMO's: een onderzoek naar de kenmerken van een effectief KMO-personeelsbeleid. Cahier 9: Alles op een rij

  Sels, Luc; Van Hootegem, Geert; Delmotte, Jeroen; Lamberts, Miet

  2002-01-01

  Kleine en middelgrote ondernemingen zijn de laatste jaren een gegeerd studieobject gebleken. KMO’s danken die aandacht aan een geleidelijke herwaardering van het kleinschalig ondernemerschap. De groeiende aandacht straalt echter niet in gelijke mate op alle domeinen van het KMO-bedrijfsbeheer af. Onderzoek naar personeelsbeleid in of ‘op maat van’ KMO’s is schaars. Het VIONA-project Personeelsbeleid in KMO’s: een onderzoek naar de kenmerken van een effectief KMO-personeelsbeleid vult deze lee...

 3. Personeelsbeleid in KMO's: een onderzoek naar de kenmerken van een effectief KMO-personeelsbeleid. Cahier 5: Beloning in KMO's

  Delmotte, Jeroen; Sels, Luc; Lamberts, Miet; Van Hootegem, Geert

  2002-01-01

  Kleine en middelgrote ondernemingen zijn de laatste jaren een gegeerd studieobject gebleken. KMO’s danken die aandacht aan een geleidelijke herwaardering van het kleinschalig ondernemerschap. De groeiende aandacht straalt echter niet in gelijke mate op alle domeinen van het KMO-bedrijfsbeheer af. Onderzoek naar personeelsbeleid in of ‘op maat van’ KMO’s is schaars. Het VIONA-project Personeelsbeleid in KMO’s: een onderzoek naar de kenmerken van een effectief KMO-personeelsbeleid vult deze lee...

 4. Cost-benefit analysis of stricter emission ceilings for air pollutants. National evaluation for the revision of the Gothenburg Protocol; Kosten en baten van strengere emissieplafonds voor luchtverontreinigende stoffen. Nationale evaluatie voor de herziening van het Gothenburg Protocol

  Smeets, W.

  2012-06-15

  The Netherlands experiences high benefits of strict European emission targets for air pollutants. The Dutch live longer and are healthier because of extra emission reductions. In addition, damage to nature decreases. This emerges from a cost-benefit analysis of a number of possible variants for tightening emission targets by 2020 in the context of the revision of the Gothenburg Protocol [Dutch] Nederland ondervindt hoge baten van strenge Europese emissiedoelen voor luchtverontreinigende stoffen. Nederlanders leven langer en gezonder door extra emissiereducties. Daarnaast neemt de schade aan de natuur af. Dit blijkt uit een kosten-batenanalyse van een aantal mogelijke varianten voor aanscherping van emissiedoelen per 2020 in het kader van de herziening van het Gothenburg protocol.

 5. Orienterend onderzoek naar het gehalte aan S02 in jam

  Worp, van der H.; Hollman, P.

  1981-01-01

  Onderzocht werden monsters jam van aardbeien, abrikozen en kersen van 2 verschillende merken van de kwaliteitsklassen extra jam, jam en halva jam. Tevens werden onderzocht 2 monsters bosbessen jam van Albert Heijn, omdat deze voorzien waren van nieuwe etikettering met o.a. als ingrediënten declarati

 6. Chauffeur aan het stuur?

  Taede Tillema, Jaco Berveling, George Gelauff, Jan van der Waard, Lucas Harms en Harry Derriks

  2015-01-01

  Zelfrijdende auto’s kunnen onze maatschappij ingrijpend veranderen. Of dat gebeurt hangt af van hoeveel de auto daadwerkelijk zelf kan maar ook van wat de consument wil. Worden auto’s een tweede luxe huiskamer of blijft een bestuurder noodzakelijk? Ook de deeleconomie is van invloed. Als veel mensen zelfrijdende voertuigen en ritten gaan delen verandert dit het verkeer- en vervoersysteem radicaal. Dit zijn een aantal conclusies uit het rapport ‘Chauffeurs aan het stuur?- Zelfrijdende voertuig...

 7. Geurherinneringen aan Veenendaal

  Thoomes, D.T.

  2007-01-01

  Bij jeugdherinneringen spelen details dikwijls een grote rol. Zo herinnerde Hella Haasse zich een lampenkap met franje. Als zij later nog eens ergens franje aantrof herinnerde dat haar aan een sfeer van huiselijkheid. Voor de historische beschrijving van een dorp worden ook wel eens de veranderingen in geluiden, kleuren en geuren genoemd. Geuren zijn vaak heel kenmerkend en kunnen bepaalde herinneringen wakker roepen. In de psychologische functieleer is die relatie reeds lang bekend, maar in ...

 8. Personeelsbeleid in KMO’s: een onderzoek naar de kenmerken van een effectief KMO-personeelsbeleid. Cahier 6: Werknemersinvloed en participatie in KMO’s.

  Delmotte, Jeroen; Lamberts, Miet; Sels, Luc; Van Hootegem, Geert

  2002-01-01

  Kleine en middelgrote ondernemingen zijn de laatste jaren een gegeerd studieobject gebleken. KMO’s danken die aandacht aan een geleidelijke herwaardering van het kleinschalig ondernemerschap. De groeiende aandacht straalt echter niet in gelijke mate op alle domeinen van het KMO-bedrijfsbeheer af. Onderzoek naar personeelsbeleid in of ‘op maat van’ KMO’s is schaars. Het VIONA-project Personeelsbeleid in KMO’s: een onderzoek naar de kenmerken van een effectief KMO-personeelsbeleid vult deze lee...

 9. Personeelsbeleid in KMO’s: een onderzoek naar de kenmerken van een effectief KMO-personeelsbeleid. Cahier 8: Optimale praktijken en effecten van HRM in KMO’s.

  Delmotte, Jeroen; Lamberts, Miet; Sels, Luc; Van Hootegem, Geert

  2002-01-01

  Kleine en middelgrote ondernemingen zijn de laatste jaren een gegeerd studieobject gebleken. KMO’s danken die aandacht aan een geleidelijke herwaardering van het kleinschalig ondernemerschap. De groeiende aandacht straalt echter niet in gelijke mate op alle domeinen van het KMO-bedrijfsbeheer af. Onderzoek naar personeelsbeleid in of ‘op maat van’ KMO’s is schaars. Het VIONA-project Personeelsbeleid in KMO’s: een onderzoek naar de kenmerken van een effectief KMO-personeelsbeleid vult deze lee...

 10. Personeelsbeleid in KMO's: een onderzoek naar de kenmerken van een effectief KMO-personeelsbeleid. Cahier 7: Gebruik van tewerkstellingsmaatregelen en houding tegenover het overheidsbeleid in KMO's

  Delmotte, Jeroen; Lamberts, Miet; Sels, Luc; Van Hootegem, Geert

  2002-01-01

  Kleine en middelgrote ondernemingen zijn de laatste jaren een gegeerd studieobject gebleken. KMO’s danken die aandacht aan een geleidelijke herwaardering van het kleinschalig ondernemerschap. De groeiende aandacht straalt echter niet in gelijke mate op alle domeinen van het KMO-bedrijfsbeheer af. Onderzoek naar personeelsbeleid in of ‘op maat van’ KMO’s is schaars. Het VIONA-project Personeelsbeleid in KMO’s: een onderzoek naar de kenmerken van een effectief KMO-personeelsbeleid vult deze lee...

 11. Personeelsbeleid in KMO’s: een onderzoek naar de kenmerken van een effectief KMO-personeelsbeleid. Cahier 2: Waarom en hoe van dit onderzoek?

  Delmotte, Jeroen; Lamberts, Miet; Sels, Luc; Van Hootegem, Geert

  2002-01-01

  Kleine en middelgrote ondernemingen zijn de laatste jaren een gegeerd studieobject gebleken. KMO’s danken die aandacht aan een geleidelijke herwaardering van het kleinschalig ondernemerschap. De groeiende aandacht straalt echter niet in gelijke mate op alle domeinen van het KMO-bedrijfsbeheer af. Onderzoek naar personeelsbeleid in of ‘op maat van’ KMO’s is schaars. Het VIONA-project Personeelsbeleid in KMO’s: een onderzoek naar de kenmerken van een effectief KMO-personeelsbeleid vult deze lee...

 12. Proefproject aandachtstoffen Wet milieugevaarlijke stoffen

  Poel P van der; Ros JPM

  1988-01-01

  Dit rapport behandelt de uitvoering van het proefproject aandachtstoffen en geeft aanbevelingen aan het DGM voor vervolgonderzoek. De aandachtstoffenlijst wordt krachtens art. 22 Wet milieugevaarlijke stoffen vastgesteld en minstens eenmaal per jaar herzien, terwijl regelmatig onderzoek uitgevoerd moet worden naar stoffen die op deze lijst voorkomen. Voor het beschreven proefproject werden schriftelijke enquetes uitgevoerd voor vertegenwoordigers uit de categorieen kleurstoffen (trypan blue),...

 13. Serologisch onderzoek naar het effect van de kinkhoestvaccinwisselingen in het RVP van 2004 tot 2008. Overgang van whole cell naar acellulair vaccin bij 1-jarige kinderen

  Berbers GAM; Jones N; LIS

  2009-01-01

  Kinderen die sinds 2005 met het nieuwe kinkhoestvaccin zijn gevaccineerd, maken meer antistoffen tegen de ziekte aan dan bij gebruik van het oude vaccin. Aangezien het effect van het vaccin pas op lange termijn merkbaar is in de bevolking, is nu nog niet duidelijk of hierdoor het aantal gevallen van kinkhoest zal dalen. Dit blijkt uit een onderzoek van het RIVM naar het effect van de wisselingen van het kinkhoestvaccin tussen 2004 en 2008 in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) bij ruim 400 kin...

 14. Schrijven van managementletters via e-learning: een analytisch en psychometrisch onderzoek naar de kwaliteiten van een formatieve, objectief scoorbare intaketoets

  Meuffels, B.

  2008-01-01

  In dit analytisch-psychometrisch onderzoeksrapport is, concreet gesteld, de vraag onderzocht of het mogelijk is de intaketoets bij het e-learningprogramma Schrijven van managementletters voor Deloitte (een diagnostisch instrumentarium dat uit objectief te scoren vragen c.q. items bestaat) te verkorten van 80 naar 60 items, zonder al te groot verlies in betrouwbaarheid en validiteit - aangenomen uiteraard dat de 80-item toets voldoet aan de vigerende psychometrische eisen die doorgaans aan een...

 15. Personeelsbeleid in KMO’s: een onderzoek naar de kenmerken van een effectief KMO-personeelsbeleid. Cahier 1: Wat weten we over KMO’s en over personeelsbeleid in KMO’s?.

  Delmotte, Jeroen; Lamberts, Miet; Sels, Luc; Van Hootegem, Geert

  2002-01-01

  Kleine en middelgrote ondernemingen zijn de laatste jaren een gegeerd studieobject gebleken. KMO’s danken die aandacht aan een geleidelijke herwaardering van het kleinschalig ondernemerschap. De groeiende aandacht straalt echter niet in gelijke mate op alle domeinen van het KMO-bedrijfsbeheer af. Onderzoek naar personeelsbeleid in of ‘op maat van’ KMO’s is schaars. Het VIONA-project Personeelsbeleid in KMO’s: een onderzoek naar de kenmerken van een effectief KMO-personeelsbeleid vult deze lee...

 16. Personeelsbeleid in KMO’s: een onderzoek naar de kenmerken van een effectief KMO-personeelsbeleid. Cahier 3: Van werving tot ontslag … het verhaal van de personeelsstromen binnen KMO’s

  Lamberts, Miet; Delmotte, Jeroen; Sels, Luc; Van Hootegem, Geert

  2002-01-01

  Kleine en middelgrote ondernemingen zijn de laatste jaren een gegeerd studieobject gebleken. KMO’s danken die aandacht aan een geleidelijke herwaardering van het kleinschalig ondernemerschap. De groeiende aandacht straalt echter niet in gelijke mate op alle domeinen van het KMO-bedrijfsbeheer af. Onderzoek naar personeelsbeleid in of ‘op maat van’ KMO’s is schaars. Het VIONA-project Personeelsbeleid in KMO’s: een onderzoek naar de kenmerken van een effectief KMO-personeelsbeleid vult deze lee...

 17. Solar PV. Innovators talking; Zon PV. Innovators aan het woord

  NONE

  2013-02-15

  Qualitative studies have been conducted of the results of completed projects focused on energy innovation, spread over the seven themes of the top sector Energy: Energy saving in industry, Energy conservation in the built environment, Gas, Bio-energy, Smart grids, Offshore Wind, Solar PV. This provides insight into the follow-up activities and lessons of some EOS (Energy Research Subsidy) completed projects with the aim to inspire, connect and strengthen the TKIs (Topconsortia for Knowledge and Innovation) and individual companies and researchers working on energy innovation. This report concerns the research on solar PV [Dutch] Er is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de resultaten van afgeronde projecten gericht op energie-innovatie, verdeeld over de zeven thema's van de topsector Energie: Energiebesparing in de industrie; Energiebesparing in de gebouwde omgeving; Gas; Bio-energie; Smart grids; Wind op zee; Zon-pv. Daarmee wordt inzicht gegeven in de vervolgactiviteiten en lessen van een aantal afgesloten EOS-projecten (Energie Onderzoek Subsidie) met het oog op het inspireren, verbinden en versterken van de TKI's (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) en individuele bedrijven en onderzoekers die werken aan energie-innovatie. Dit rapport betreft het onderzoek naar zon PV.

 18. Gas. Innovators talking; Gas. Innovators aan het woord

  NONE

  2013-02-15

  Qualitative studies have been conducted of the results of completed projects focused on energy innovation, spread over the seven themes of the top sector Energy: Energy saving in industry, Energy conservation in the built environment, Gas, Bio-energy, Smart grids, Offshore Wind, Solar PV. This provides insight into the follow-up activities and lessons of some EOS (Energy Research Subsidy) completed projects with the aim to inspire, connect and strengthen the TKIs (Topconsortia for Knowledge and Innovation) and individual companies and researchers working on energy innovation. This report concerns the research on gas [Dutch] Er is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de resultaten van afgeronde projecten gericht op energie-innovatie, verdeeld over de zeven thema's van de topsector Energie: Energiebesparing in de industrie; Energiebesparing in de gebouwde omgeving; Gas; Bio-energie; Smart grids; Wind op zee; Zon-pv. Daarmee wordt inzicht gegeven in de vervolgactiviteiten en lessen van een aantal afgesloten EOS-projecten (Energie Onderzoek Subsidie) met het oog op het inspireren, verbinden en versterken van de TKI's (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) en individuele bedrijven en onderzoekers die werken aan energie-innovatie. Dit rapport betreft het onderzoek naar gas.

 19. Smart Grids. Innovators talking; Smart Grids. Innovators aan het woord

  NONE

  2013-02-15

  Qualitative studies have been conducted of the results of completed projects focused on energy innovation, spread over the seven themes of the top sector Energy: Energy saving in industry, Energy conservation in the built environment, Gas, Bio-energy, Smart grids, Offshore Wind, Solar PV. This provides insight into the follow-up activities and lessons of some EOS (Energy Research Subsidy) completed projects with the aim to inspire, connect and strengthen the TKIs (Topconsortia for Knowledge and Innovation) and individual companies and researchers working on energy innovation. This report concerns the research on Smart Grids [Dutch] Er is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de resultaten van afgeronde projecten gericht op energie-innovatie, verdeeld over de zeven thema's van de topsector Energie: Energiebesparing in de industrie; Energiebesparing in de gebouwde omgeving; Gas; Bio-energie; Smart grids; Wind op zee; Zon-pv. Daarmee wordt inzicht gegeven in de vervolgactiviteiten en lessen van een aantal afgesloten EOS-projecten (Energie Onderzoek Subsidie) met het oog op het inspireren, verbinden en versterken van de TKI's (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) en individuele bedrijven en onderzoekers die werken aan energie-innovatie. Dit rapport betreft het onderzoek naar Smart Grids.

 20. Certificering in het Hoger Onderwijs: De medewerking van professionals aan kwaliteitscontrole

  Everard van Kemenade

  2010-06-01

  Dit artikel presenteert de resultaten van een onderzoek naar de bereidheid van professionals in Hogescholen in Nederland en Vlaanderen om mee te werken aan het accreditatieproces. Betoogd wordt dat accreditatie eigenlijk een vorm van certificering is. Conclusies zijn dat professionals loyaal zijn naar hun organisatie en bereid zijn verantwoording af te leggen. De nadruk in de certificering zou dan echter moeten liggen op de inhoud van het werk en de beoordeling zou moeten worden gedaan door vakgenoten (peer review. Er treden meer problemen op bij het certificeringproces, als het management de certificering onvoldoende ondersteunt of als de interne kwaliteitszorg onvoldoende op orde is. Er is een risico dat er window dressing optreedt. Uiteindelijk leidt dat tot de conclusie dat controle (door middel van bijvoorbeeld ISO of HKZcertificering gescheiden zou moeten worden van verbetering. Er zijn voldoende overeenkomsten tussen hoger onderwijs en maatschappelijk werk om te bezien of de resultaten ook gelden voor maatschappelijk werk.

 1. Geweld verslagen?: Een studie naar de preventie van geweld in het publieke en semi-publieke domein

  Knaap, L.M. van der; Nijssen, L.T.J.; Bogaerts, S.

  2006-01-01

  In dit rapport wordt verslag gedaan van een synthese van 48 studies naar de effecten van preventie van geweld in het publieke en semi-publieke domein. De volgende onderzoeksvragen zijn geformuleerd:Welke maatregelen ter preventie van geweld in het publieke en het semi-publieke domein zijn bekend en op hun effecten onderzocht in Nederland?Welke mechanismen liggen ten grondslag aan effectieve maatregelen ter preventie van geweld in het publieke en het semi-publieke domein?Onder welke omstandigh...

 2. De rol van leerkracht-kind interacties in de ontwikkeling van probleemgedrag tijdens de transitie naar de lagere school

  Verschueren, K; Cadima, J.; Doumen, Sarah

  2014-01-01

  Deze longitudinale studie onderzocht de unieke bijdrage van conflict in de dyadische leerkracht-kind relatie, enerzijds, en emotionele steun van de leerkracht op klasniveau, anderzijds, aan de ontwikkeling van agressief gedrag tijdens de transitie van de kleuter- naar de lagere school. Tevens werd nagegaan of deze leerkracht-kind interacties de verdere toename van agressie bij kinderen met relatief veel agressief gedrag in de kleuterperiode konden versterken of bufferen. Deelnemers ware...

 3. Trendrapport : Vraag naar arbeid 2006

  Sonja Bekker, [No Value; Peter Ester, [No Value; Gerard Evers, [No Value; Anne Gielen, [No Value; Edith Josten, [No Value; Marcel Kerkhofs, [No Value; Amelia Román, [No Value; Joop Schippers, [No Value; Marian de Voogd-Hamelink, [No Value

  2007-01-01

  Dit OSA Trendrapport Vraag naar Arbeid 2006 peilt hoe het Nederlandse bedrijfsleven in de afgelopen jaren de bakens heeft gezet en verzet op een aantal terreinen zoals omvang en samenstelling van het personeelsbestand, arbeidsvoorwaarden, personeelsbeleid, scholingsactiviteiten, arbeidsomstandighede

 4. Telezorg: van Buzz naar Business?

  Hettinga, Marike

  2009-01-01

  In deze rede beschreef ik de kloof die er bij telezorginnovaties ligt tussen project en praktijk. Er circuleren veel beloftes over telezorg, wat ik betitelde als de Buzz. De vraag is hoe je van beloftes naar structurele inbedding in de zorgpraktijk komt: naar Business. Een aanpak gebaseerd op business modellen biedt wellicht uitkomst, betoogde ik. En dus willen we als lectoraat een op deze leest geschoeide Innovatie- en OpschalingsLeidraad ontwikkelen die telezorgprojecten kan ondersteunen bi...

 5. Op zoek naar klanten dichtbij

  Dekking, A.J.G.; Jansma, J.E.

  2015-01-01

  Lokaalvoedselflevoland.nl, PPO Wageningen UR en het Centrum voor Biologische Landbouw ontwikkelden rond Almere een website die agrarische bedrijven en consumenten met elkaar in contact brengt. Intussen is de site verbreed naar heel Flevoland, en doen al 60 bedrijven mee.

 6. Europeanen aan het fruit door keteninnovatie

  Dubbeldam, R.; Wiersinga, R.C.

  2009-01-01

  Europeanen eten te weinig fruit. Om de fruitconsumptie te stimuleren en de volksgezondheid te verbeteren, werken ruim zestig kennispartners en bedrijven samen in het Europese onderzoeksprogramma ISAfruit. Wageningen UR participeert hierin met onder meer onderzoek naar trends en consumentgedreven ket

 7. Inventarisatie hulpstoffen : onderzoek naar het effect van toevoeging hulpstoffen bij bestrijding van valse meeldauw (Peronospora destructor) en bladvlekken (Botrytis squamosa) in ui

  Meier, R.; Schepers, H.T.A.M.

  2010-01-01

  Voor de bestrijding van valse meeldauw in ui is de inzet van fungiciden vooralsnog onontbeerlijk. Om de emissie naar het milieu en de kosten zoveel mogelijk te beperken is in een veldproef in zaaiui onderzocht of door toevoeging van hulpstoffen aan fungiciden de effectiviteit tegen schimmelziektes wordt verhoogd en de dosering van de fungiciden daardoor verlaagd kan worden. Voor de toevoeging van een aantal hulpstoffen blijkt dat inderdaad het geval te zijn.

 8. Over taalkwesties in de Europese Unie en de kunst van het juridisch vertalen: en beschouwing naar aanleiding van I. Sumner and H.C.S. Warendorf

  Kramer, Xandra

  2006-01-01

  textabstractIn deze bijdrage wordt naar aanleiding van het verschijnen van een Engelse vertaling van Boek I BW en aanverwante wetten (Sumner en Warendorf, 2003) en Boek IV BW en aanverwante wetten (Sumner en Warendorf, 2005) aandacht besteed aan de rol van taal en vertalingen bij de harmonisatie van het burgerlijk recht in de EU, in de Europese procespraktijk en de vertaling van (Nederlandse) rechtsbegrippen. Vervolgens worden de genoemde vertalingen nader bekeken. Abstract: [On linguistic is...

 9. Kan LO bijdragen aan de beweegnorm?

  Slingerland, Menno; Borghouts, Lars

  2008-01-01

  In dit artikel wordt besproken in hoeverre de les LO kan bijdragen aan een actieve leefstijl. Er wordt een aantal strategieën beschreven die gericht zijn op intensivering van de les LO, met als achterliggend doel een grotere bijdrage van de les LO aan de beweegnorm.

 10. Kan LO bijdragen aan de Beweegnorm?

  Slingerland, Menno; Borghouts, Lars

  2008-01-01

  In dit overzichtsartikel wordt besproken in hoeverre de les LO kan bijdragen aan een actieve leefstijl. Er worden een aantal strategieën beschreven die gericht zijn op de intensivering van de les LO, met als achterliggend doel een grotere bijdrage van de les LO aan de Beweegnorm.

 11. Neuromuscular Highlights-AAN 2005.

  Cheema, Zahid; Saperstein, David; Jackson, Carolyn; Newman, Daniel

  2006-06-01

  Summary of Neuromuscular Presentations at the 57 Annual AAN 2005 meeting in Miami Florida on topics of Facioscapulohumeral muscular dystrophy (FSHD), Duchenne muscular dystrophy (DMD), Diabetic Neuropathy, Charco Marie Tooth disease (CMT), Comparison of injected steroids versus Surgery for carpal tunnel syndrome, Rituximab in Anti-MAG associated polyneuropathy, Cannabis based medicine (CBM) in the treatment of neuropathic pain, utility of skin biopsy with intraepidermal nerve fiber density (IENFD) in sensory complaints, comparing sympathetic skin responses (SSRs) and skin biopsy in diagnosing small fiber sensory neuropathy, Chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy (CIDP) clinical and electrophysiologic predictors, affect of limb warming in mild ulnar nerve conduction study (NCS) abnormalities, Tamoxifen affect in ALS, open label study of 3,4 DAP, Pyridostigmine and Ephedrine in fast channel syndrome, Mexilitine as an antimyotonia treatment in myotonic dystrophy (DM1), frontal lobe impairment evaluation in DM1 and DM2 patients and phenotype-genotype correlation in patients with dysferlinopathy. PMID:19078809

 12. Speuren naar het goede leven

  Heide,, M.

  2014-01-01

  In zijn boek 'Stop deze depressie nu' constateert Nobelprijswinnaar Paul Krugman dat economen een deel van de economische crisis zijn geweest, en niet van de oplossing. Martijn van der Heide, lector Geïntegreerd Natuur- en Landschapsbeheer bij Hogeschool VHL, pleit er in zijn essay 'Speuren naar het goede leven' voor om de economische wetenschap weer de wetenschap te maken zoals die oorspronkelijk was: een sociale wetenschap waarin alles draait om het dagelijks handelen van mensen. Het essay ...

 13. Toevoegen silicium aan voedingsoplossing het overwegen waard

  Kierkels, T.; Voogt, W.; Heuvelink, E.

  2006-01-01

  Silicium is een apart element. Het is niet essentieel voor de plant, maar kan wel een positief effect hebben op ziekteresistentie, productie, verdamping en vergiftiging door bijvoorbeeld mangaan. Onderzoek toonde positieve effecten van siliciumtoediening aan bij saintpaulia, roos, komkommer, courget

 14. Collectivisme en individualisme: culturen aan de telefoon

  Swaanenburg, G.Th.H.; Wierenga, Berend

  1997-01-01

  textabstractNederland kent een diversiteit aan subculturen en daarmee gepaard gaande subculturele normen en waarden. Deze normen en waarden dragen ertoe bij dat personen handelen hoe ze handelen. Steeds vaker proberen marketeers de normen en waarden van subculturen. als onderdeel van de Nederlandse samenleving. aan te grijpen om daar vervolgens hun marketingstrategie op af te stemmen. Hiervoor is gedegen marktonderzoek nodig. In dit artikel wordt een veldonderzoek beschreven onder Turkse en a...

 15. Offshore wind energy. Innovators talking; Wind op zee. Innovators aan het woord

  NONE

  2013-02-15

  Qualitative studies have been conducted of the results of completed projects focused on energy innovation, spread over the seven themes of the top sector Energy: Energy saving in industry, Energy conservation in the built environment, Gas, Bio-energy, Smart grids, Offshore Wind, Solar PV. This provides insight into the follow-up activities and lessons of some EOS (Energy Research Subsidy) completed projects with the aim to inspire, connect and strengthen the TKIs (Topconsortia for Knowledge and Innovation) and individual companies and researchers working on energy innovation. This report concerns the research on offshore wind energy [Dutch] Er is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de resultaten van afgeronde projecten gericht op energie-innovatie, verdeeld over de zeven thema's van de topsector Energie: Energiebesparing in de industrie; Energiebesparing in de gebouwde omgeving; Gas; Bio-energie; Smart grids; Wind op zee; Zon-pv. Daarmee wordt inzicht gegeven in de vervolgactiviteiten en lessen van een aantal afgesloten EOS-projecten (Energie Onderzoek Subsidie) met het oog op het inspireren, verbinden en versterken van de TKI's (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) en individuele bedrijven en onderzoekers die werken aan energie-innovatie. Dit rapport betreft het onderzoek naar wind op zee.

 16. Bio-energy. Innovators talking; Bio-energie. Innovators aan het woord

  NONE

  2013-02-15

  Qualitative studies have been conducted of the results of completed projects focused on energy innovation, spread over the seven themes of the top sector Energy: Energy saving in industry, Energy conservation in the built environment, Gas, Bio-energy, Smart grids, Offshore Wind, Solar PV. This provides insight into the follow-up activities and lessons of some EOS (Energy Research Subsidy) completed projects with the aim to inspire, connect and strengthen the TKIs (Topconsortia for Knowledge and Innovation) and individual companies and researchers working on energy innovation. This report concerns the research on bio-energy [Dutch] Er is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de resultaten van afgeronde projecten gericht op energie-innovatie, verdeeld over de zeven thema's van de topsector Energie: Energiebesparing in de industrie; Energiebesparing in de gebouwde omgeving; Gas; Bio-energie; Smart grids; Wind op zee; Zon-pv. Daarmee wordt inzicht gegeven in de vervolgactiviteiten en lessen van een aantal afgesloten EOS-projecten (Energie Onderzoek Subsidie) met het oog op het inspireren, verbinden en versterken van de TKI's (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) en individuele bedrijven en onderzoekers die werken aan energie-innovatie. Dit rapport betreft het onderzoek naar bio-energie.

 17. Energy conservation in the industry. Innovators talking; Energiebesparing in de industrie. Innovators aan het woord

  NONE

  2013-02-15

  Qualitative studies have been conducted of the results of completed projects focused on energy innovation, spread over the seven themes of the top sector Energy: Energy saving in industry, Energy conservation in the built environment, Gas, Bio-energy, Smart grids, Offshore Wind, Solar PV. This provides insight into the follow-up activities and lessons of some EOS (Energy Research Subsidy) completed projects with the aim to inspire, connect and strengthen the TKIs (Topconsortia for Knowledge and Innovation) and individual companies and researchers working on energy innovation. This report concerns the research on energy conservation in the industry [Dutch] Er is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de resultaten van afgeronde projecten gericht op energie-innovatie, verdeeld over de zeven thema's van de topsector Energie: Energiebesparing in de industrie; Energiebesparing in de gebouwde omgeving; Gas; Bio-energie; Smart grids; Wind op zee; Zon-pv. Daarmee wordt inzicht gegeven in de vervolgactiviteiten en lessen van een aantal afgesloten EOS-projecten (Energie Onderzoek Subsidie) met het oog op het inspireren, verbinden en versterken van de TKI's (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) en individuele bedrijven en onderzoekers die werken aan energie-innovatie. Dit rapport betreft het onderzoek naar energiebesparing in de industrie.

 18. Cultuur aan/op het werk. Een onderzoek naar de impact van cultuur op onethisch werknemersgedrag

  Wouters, Kristel

  2016-01-01

  In recent years, there has been an increasing interest in integrity and unethical employee behaviour (UEB), in the public as well as the private sector. Many organisations try to prevent UEB trough different policy interventions. Although the impact of organisational factors (e.g. autonomy, rules and procedures, competition, etc.) seems important, research into the general impact of these factors on different types of UEB is limited. Rather than focusing on several factors at the organisation...

 19. Zorg; wie doet er wat aan : Een studie naar zorgarrangementen van ouderen

  Luijkx, K.G.

  2001-01-01

  As a result of fertility decline and increasing life expectancy, the age structure of the Dutch population is changing, with a larger proportion and number of elderly persons and declining proportions and numbers of younger adults. Hence, the number of people in need of care is growing. While -at the same time- the number of people that can provide care declines and numerous independently living elderly are on waiting lists for professional care. Concerns about care for the elderly in the fut...

 20. Contacten buiten de kantooruren: klachten gepresenteerd aan de huisarts en aan

  IJzermans, C.J.; Mentink, S.; Klaphake, L.M.M.; Grieken, J.J.M. van; Bindels, P.J.E. (Patrick J. E.)

  2002-01-01

  Doel: Vaststellen in hoeverre klachten die buiten de kantooruren worden gepresenteerd aan de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) van een ziekenhuis en aan huisartsen verschillend zijn en of het volgens de artsen terecht is dat een patiënt contact opneemt.

 1. Hordenloop naar open en online onderwijs

  Rubens, Wilfred; Schuwer, Robert

  2014-01-01

  Rubens, W. & Schuwer, R. (2014, 11 maart). Hordenloop naar open en online onderwijs. Presentatie tijdens het Symposium Open en Online Education van SURF, Ministerie van OCW, de VSNU en de Vereniging Hogescholen, Utrecht, Nederland

 2. Potentiele puntemissies van gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlaktewater berekend met POSSUM

  Beltman, W.H.J.; Werd, de, H.A.E.

  2013-01-01

  Activiteiten met gewasbeschermingsmiddelen kunnen leiden tot puntemissies naar oppervlaktewater met als gevolg overschrijdingen van normen. Voor drie voorbeeld bedrijven is de potentiële emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlaktewater berekend met het POSSUM model (POint Sources SUrface water Model)

 3. DYNAMIND: Naar dynamisch en gestructureerd vraaggestuurd leren met digitaal mindmappen

  Stokhof, Harry; Sluijsmans, Dominique; Vlokhoven, Haske van; Peters, Martijn

  2011-01-01

  Werken met papieren mindmaps lijkt echter nog onvoldoende uit te nodigen tot het herzien en herschikken van conceptuele verbanden (Stokhof, De Vries 2009). Mindmapping via meer dynamische tools lijkt dit meer mogelijk te maken. In dit quasi-experimentele exploratieve onderzoek worden twee vragen onderzocht: - Wat zijn de effecten van digitaal mindmapping op de intrinsieke motivatie, de leerstrategie en leerstofbeheersing van leerlingen in vergelijking met papieren conceptmapping? De hypothese...

 4. Energy conservation in the built environment. Innovators talking; Energiebesparing in de gebouwde omgeving. Innovators aan het woord

  NONE

  2013-02-15

  Qualitative studies have been conducted of the results of completed projects focused on energy innovation, spread over the seven themes of the top sector Energy: Energy saving in industry, Energy conservation in the built environment, Gas, Bio-energy, Smart grids, Offshore Wind, Solar PV. This provides insight into the follow-up activities and lessons of some EOS (Energy Research Subsidy) completed projects with the aim to inspire, connect and strengthen the TKIs (Topconsortia for Knowledge and Innovation) and individual companies and researchers working on energy innovation. This report concerns the research on energy conservation in the built environment [Dutch] Er is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de resultaten van afgeronde projecten gericht op energie-innovatie, verdeeld over de zeven thema's van de topsector Energie: Energiebesparing in de industrie; Energiebesparing in de gebouwde omgeving; Gas; Bio-energie; Smart grids; Wind op zee; Zon-pv. Daarmee wordt inzicht gegeven in de vervolgactiviteiten en lessen van een aantal afgesloten EOS-projecten (Energie Onderzoek Subsidie) met het oog op het inspireren, verbinden en versterken van de TKI's (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) en individuele bedrijven en onderzoekers die werken aan energie-innovatie. Dit rapport betreft het onderzoek naar energiebesparing in de gebouwde omgeving.

 5. Smart grids in France, work to be done. How smart is the new French meter Linky?; Smart grids in Frankrijk, werk aan de winkel. Hoe slim is de nieuwe Franse meter Linky?

  Polo, J.

  2010-12-15

  New kinds of energy require adjustment towards a flexible Electricity grid, both on demand and on supply side, a so-called 'smart grid'. Such an intelligent grid requires an intelligent meter in the home of the consumer. The First French experiments with 'Linky', the French smart meter have been launched in two regions. [Dutch] Nieuwe vormen van energie vereisen de aanpassing naar een flexibel elektriciteitsnetwerk, zowel aan de vraag- als aan de aanbodkant, een smart grid'. Zo'n intelligent netwerk vraagt om een intelligente meter bij de consument thuis. De eerste Franse experimenten met de Linky, de Franse smart meter, zijn gestart in twee regio's.

 6. Een lange reis van bodem naar zee

  Bouwman, A.F.

  2012-01-01

  In stroomgebieden van rivieren worden sediment, koolstof en nutriënten (zoals stikstof, fosfor en silicium) naar de oceaan vervoerd. Dit is een lange weg, via de bodem, over het oppervlak, door grondwater, oeverzones, rivieren, meren, en wetlands. Ieder van deze elementen van het landschap fungeert als filter door de koppeling van het hydrologische systeem en biogeochemische processen. De mens beïnvloedt de nutriëntenstromen en de hydrologie van riviersystemen en verstoort daarmee de biogeoch...

 7. Kunnen luchtwassers legionella verspreiden naar de omgeving?

  Bartels, A.A.; Schalk, J.A.C.; Melse, R.W.

  2013-01-01

  Industrieën en veehouderijen gebruiken luchtwassers om ongewenste chemische of organische stoffen, gassen of geuren te verwijderen uit lucht of gas. Onder bepaalde condities (temperatuur en zuurgraad), kan legionella in bepaalde typen natte luchtwassers uitgroeien. Als waternevel het systeem kan verlaten, is niet uit te sluiten dat legionella zich naar de omgeving kan verspreiden. Of legionella daadwerkelijk bij deze luchtwassers groeit en zich verspreidt, moet nader worden onderzocht. Dit bl...

 8. Onderzoek naar de chemische samenstelling van lekkerbekjes

  Cazemier, G.; Jong, de J.; Herstel, H.

  1990-01-01

  In oktober 1988 werden 40 monsters lekkerbekjes onderzocht op de gehalten aan vocht, vet, eiwit, zetmeel , fosfaat en chloride, vier van de monsters werden getest op de aanwezigheid van polyfosfaten. Daarnaast werden van alle lekkerbekjes de stuksgewichten bepaald, die bleken uiteen te lopen van L17

 9. Van kennistransfer naar co-creatie

  Vaandrager, L.

  2011-01-01

  Lang stond innovatie gelijk aan het in de praktijk opnemen van nieuwe wetenschappelijke kennis. Het denken over kennistransfer is echter veranderd. In dit artikel aandacht voor de basale vragen: wat is kennis? Hoe ontstaat nieuwe kennis? En wordt ontwikkelde kennis eigenlijk wel toegepast?

 10. Op zoek naar de perfecte match in vrijwilligersland

  Els van Gilst

  2015-06-01

  -to-face contact with a prospective volunteer. Specific attention to motives in interview protocols is important. The use of tests or even the development of alternative tests should also be (reconsidered. In the case of online brokerage, it is much harder to establish an accurate picture of motives. Online testing could offer a solution. However, interpretation possibilities are limited because test results cannot be supplemented with other information. This favours (for the time being face-to-face contact during online Matching.In addition, the phase model of volunteer brokerage provides volunteer centres with a framework to describe their brokerage activities. This can be useful when training (new employees and providing transparency for customers and funders.Op zoek naar de perfecte match in vrijwilligerslandDe vraag naar vrijwilligers neemt de laatste jaren sterk toe in Nederland. Dit heeft te maken met een strengere wet- en regelgeving, veranderende inzet van vrijwilligers en hervormingen in de zorg (Bekkers & Boezeman, 2009; Devilee, 2005; MOVISIE, 2014; Rutte & Samsom, 2012. Steunpunten vrijwilligerswerk kunnen als bemiddelaars bijdragen aan de regulering van de vraag naar vrijwilligers. De mate van succes van vrijwilligersbemiddeling is echter nog relatief beperkt. Uit literatuuronderzoek (Van Gilst et al., 2011 is bekend welke factoren bijdragen aan het succes van vrijwilligersbemiddeling. Dit artikel beschrijft de bemiddelingspraktijk van steunpunten vrijwilligerswerk en geeft aan wanneer en hoe de gevonden succesfactoren kunnen worden ingezet in deze bemiddelingspraktijk om het resultaat te verbeteren. De praktijkgegevens zijn afkomstig van een veldonderzoek onder steunpunten, vrijwilligers en organisaties die met vrijwilligers werken.

 11. Op zoek naar de perfecte match in vrijwilligersland

  Els van Gilst

  2015-06-01

  -to-face contact with a prospective volunteer. Specific attention to motives in interview protocols is important. The use of tests or even the development of alternative tests should also be (reconsidered. In the case of online brokerage, it is much harder to establish an accurate picture of motives. Online testing could offer a solution. However, interpretation possibilities are limited because test results cannot be supplemented with other information. This favours (for the time being face-to-face contact during online Matching.In addition, the phase model of volunteer brokerage provides volunteer centres with a framework to describe their brokerage activities. This can be useful when training (new employees and providing transparency for customers and funders.Op zoek naar de perfecte match in vrijwilligerslandDe vraag naar vrijwilligers neemt de laatste jaren sterk toe in Nederland. Dit heeft te maken met een strengere wet- en regelgeving, veranderende inzet van vrijwilligers en hervormingen in de zorg (Bekkers & Boezeman, 2009; Devilee, 2005; MOVISIE, 2014; Rutte & Samsom, 2012. Steunpunten vrijwilligerswerk kunnen als bemiddelaars bijdragen aan de regulering van de vraag naar vrijwilligers. De mate van succes van vrijwilligersbemiddeling is echter nog relatief beperkt. Uit literatuuronderzoek (Van Gilst et al., 2011 is bekend welke factoren bijdragen aan het succes van vrijwilligersbemiddeling. Dit artikel beschrijft de bemiddelingspraktijk van steunpunten vrijwilligerswerk en geeft aan wanneer en hoe de gevonden succesfactoren kunnen worden ingezet in deze bemiddelingspraktijk om het resultaat te verbeteren. De praktijkgegevens zijn afkomstig van een veldonderzoek onder steunpunten, vrijwilligers en organisaties die met vrijwilligers werken. 

 12. Monitoringsmethoden voor aantal bezoeken aan natuurgebieden met elkaar vergeleken

  Goossen, C.M.

  2015-01-01

  Beheerders van bos- en natuurgebieden willen graag weten hoeveel en waar recreanten in een gebied komen. Het monitoren van het bezoek aan deze gebieden is de laatste jaren niet of nauwelijks gedaan. Ook trends zijn niet zichtbaar. Het bedrijfsleven wil eveneens meetgegevens beschikbaar hebben wanneer ze besluiten om te investeren in nieuwe natuur of wanneer ze willen bijdragen aan het beheer van bestaande natuur. In deze paper worden traditionele methoden vergeleken met nieuwe methoden om bez...

 13. Functions of the Indefinite Article a/an

  赵元华

  2013-01-01

  There are two articles in English,the definite article the and the indefinite article a/an. This paper deals with the indefinite article a/an as it is especially complicated and multi-functional in use. Focus will be put on the major functions of the indefinite article from different angles:its lexical meaning,its grammatical function,its rhetoric meaning and its interpretation in communication with the purpose of providing a relatively full account of its usage.

 14. Veiligheidscultuur in de praktijk : interviewstudie naar motieven, uitvoering en effecten bij transportondernemingen en verzekeraars die actief aan schadepreventie doen.

  Bax, C.A. Goldenbeld, C. & Korving, H.

  2015-01-01

  Safety culture applied : motives, implementation and effects. This report discusses the following issues: how can road safety culture be implemented in transport companies and how are companies motivated to introduce a safety culture? For an answer to these questions we looked at: * programmes for t

 15. Veiligheidscultuur in de praktijk : interviewstudie naar motieven, uitvoering en effecten bij transportondernemingen en verzekeraars die actief aan schadepreventie doen.

  Bax, C.A. (red.) Goldenbeld, C. Knapper, A. Vaartjes, I. & Groot-Mesken, J. de

  2015-01-01

  Safety culture applied : motives, implementation and effects. This report discusses the following issues: how can road safety culture be implemented in transport companies and how are companies motivated to introduce a safety culture? For an answer to these questions we looked at: * programmes for the prevention of damages offered by insurers and trade associations; * the reasons and motivation of companies to participate in such a programme; * the measures that have been taken and the effect...

 16. Een zwart kleed van schuld. Zoeken naar de herinnering aan Johan van Oldenbarnevelt in een digitaal Dagverhaal

  Lieke van Deinsen

  2012-07-01

  Full Text Available Normal 0 21 false false false NL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standaardtabel; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;} The large-scale digitisation of early modern Dutch texts has proved to be a controversial enterprise: despite its ambitious scope, the project’s efficacy has met with widespread criticism. This article attempts to assess the methodological advantages and drawbacks of mass digitisation by combing the Dagverhaal, a late eighteenth-century periodical detailing the proceedings of the National Assembly of the Batavian Republic, for strategic invocations of Johan van Oldenbarnevelt, the eminent Dutch states-man who had been executed eighty years earlier.

 17. Van burn-out naar bevlogenheid

  Hoekx, Laura

  2015-01-01

  Het fenomeen burn-out is tegenwoordig niet meer uit de media weg te denken. Steeds meer mensen gaan ten onder aan werkstress en geraken opgebrand. Dat heeft niet alleen voor de persoon in kwestie negatieve gevolgen, zowel mentaal als lichamelijk, maar ook voor de organisatie. Een minder bekend en relatief nieuw begrip is bevlogenheid of engagement, de tegenhanger van burn-out. Bevlogen mensen zijn energiek, voelen zich betrokken bij de organisatie en kunnen lang en onvermoeibaar doorgaan met ...

 18. Defined ambition: op weg naar een houdbaar pensioencontract

  J. Tamerus

  2011-01-01

  In juni promoveerde Jan Tamerus op ‘defined ambition’. In deze bijdrage legt hij in het kort uit waarom en hoe defined ambition een noodzakelijke stap vormt op de weg naar een houdbaar pensioencontract.

 19. Chronic exposure to carbon monoxide: a possible problem in the Netherlands?; Chronische blootstelling aan koolmonoxide. Is er sprake van een probleem in Nederland?

  Mooij, M.

  2008-07-01

  verbrandingstoestellen in woningen leiden tot risico's voor blootstelling aan koolmonoxide. Echter, met de huidige kennis en inzichten is geen landsdekkend en representatief beeld ontstaan over het optreden van chronische, herhaaldelijke, blootstelling aan koolmonoxide in Nederlandse verblijfruimten. Dit concludeert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in een verkennend onderzoek naar het optreden van chronische blootstelling aan koolmonoxide in Nederlandse verblijfruimten. De VROM-Inspectie is opdrachtgever van dit onderzoek. Blootstelling aan koolmonoxide kan verschillende gezondheidsklachten tot gevolg hebben, zoals hoofdpijn, duizelingen en concentratiestoornissen. Bij een ernstige vergiftiging kan het zelfs dodelijk zijn. Uit de ongevallenstatistiek blijkt dat er jaarlijks enkele tientallen tot honderden ongevallen plaatsvinden en er ongeveer 8-12 doden vallen als gevolg van blootstelling aan koolmonoxide. Kennis over koolmonoxide-intoxicaties blijft veelal beperkt tot acute blootstellingssituaties. Er is beperkte informatie over chronische blootstelling aan koolmonoxide. Open verbrandingsinstallaties in Nederlandse woningen leiden tot risicosituaties. Het betreft meestal afvoerloze geisers, open haarden, gaskachels en gasfornuizen. Maar ook oude en niet goed onderhouden cv-ketels kunnen leiden tot blootstelling aan koolmonoxide. Onderhoud aan verbrandingsinstallaties in Nederland is sinds begin jaren '90 niet meer verplicht en er is weinig of geen toezicht op de veiligheid van deze installaties. Het uitvoeren van onderzoek, inspecties en huisbezoeken zijn goede methoden om beter inzicht te krijgen in de landelijke situatie rondom blootstelling aan koolmonoxide in Nederlandse verblijfruimten. Het vervangen van open verbrandingsinstallaties, het uitvoeren van periodieke keuringen voor onderhoud en meer toezicht op de veiligheid van installaties zijn mogelijke opties om risicosituaties te vermijden.

 20. Internationaliseringsstrategiën in de Nederlandse Ingenieursbranche:van 'Domestic' naar 'Multidomestic'? : Van 'domestic' naar 'multidomestic'?

  F.A.J. van den Bosch (Frans); W.J.F. Schouten

  1993-01-01

  textabstractMet het verschijnen van Michael Porter's Competitive Advantage of Nations' is de belangstelling voor de invloed van de nationale omgeving op de internationale concurrentiepositie van bedrijven en bedrijfstakken gestimuleerd. De aandacht gaat daarbij echter vooral uit naar bedrijfstakken

 1. De bereidwilligheid tot kredietverlening aan private familiale KMO's

  Comhair, Stéphanie; Moors, Kim

  2015-01-01

  Onze masterproef onderzoekt of er door de banken een onderscheid gemaakt wordt tussen familiale en niet-familiale kmo's bij het verleren van kredieten en welke hierbij een voordeel geniet. We zijn begonnen met een literatuurstudie van reeds bestaande wetenschappelijke artikels en zijn vervolgens op basis van de gevonden informatie langs gegaan bij banken, familiale en niet-familiale kmo's om te polsen naar hun meningen en ervaringen.

 2. De groeten aan de kids! Gedachten over leenwoorden en leenwoordtheorie

  Boer, M.G. de

  2009-01-01

  SAMENVATTING Het Engelse leenwoord kids is een voorbeeld van een ontleningsproces in actie. Het wordt hier gebruikt om alle relevante aspecten van de bestudering van leenwoorden aan de orde te stellen. RIASSUNTO Il prestito kids in olandese è un buon esempio di un processo di mutuazione in atto. Qu

 3. Aan de bron van het wiskundig leren denken

  Verhoef, Nellie

  2010-01-01

  Nellie Verhoef is vakdidacticus wiskunde aan de Universiteit van Twente. Zij heeft educatief verlof en vult dat in door vier maanden te verblijven op de Universiteit vanWarwick om daar samen tewerken met David Tall, deskundige op het terrein van het wiskundig leren denken.

 4. Tijdsbesteding aan televisie in Europese landen : crossnationale vergelijkingen en verklaringen

  Vergeer, Maurice; Coenders, Marcel; Scheepers, Peer

  2008-01-01

  Deze studie richt zich op de verklaring van de tijd die individuen in vijftien landen besteden aan televisiekijken op basis van persoonskenmerken. Ook crossnationale verschillen in het aantal zenders per land en de aard van het televisieaanbod worden aangemerkt als verklaring voor de tijd besteed aa

 5. Onderzoek naar de samenstelling en kwaliteit van roomijs

  Sledsens, A.M.J.; Veen, van der N.G.; Herstel, H.

  1985-01-01

  Van de Consumentenbond (CB) werden 17 monsters voorverpakt roomijs, met een inhoud van 1 liter, ontvangen. De monsters werden chemisch, microbiologisch en sensorisch onderzocht. De resultaten werden gerapporteerd aan de CB.

 6. Verklaren en veroordelen. Enige opmerkingen over recent onderzoek naar seksueel misbruik

  Piet de Rooy

  2014-03-01

  Full Text Available Explanation and Judgement: Some Comments on Recent Research into Sexual AbuseSexual abuse and harassment of children in the Dutch Catholic Church was widely reported in 2010. An independent investigation took place covering the period 1945-2010. The main conclusion was that abuse in the Catholic community was as high as in non-Catholic groups. The government ordered a second investigation on abuse in the resident and non-resident youth care. The main conclusion was that abuse was marked by an enormous variety in circumstances and incidents (half of the reported cases took place between coevals. These reports did not satisfy acertain number of victims. The question is whether this type of scientific historic research – directed more by analysis than by condemnation – is capable of giving full satisfaction to traumatised victims.In 2010 kwam in de publiciteit dat ook in Nederland op grote schaal seksueel misbruik van minderjarigen had plaatsgevonden in de Rooms-Katholieke Kerk. Een onafhankelijke commissie heeft daar een omvangrijk onderzoek naar verricht (over de periode 1945-2010. De belangrijkste conclusie was dat een dergelijk misbruik een wijdverbreid verschijnsel was, dat waarschijnlijk in katholieke kring even vaak voorkwam als onder niet-katholieken. Een vergelijkbaar onderzoek werd vervolgens verricht onder kinderen die onder verantwoordelijkheid van de Nederlandse overheid stonden in het kader van de kinderbescherming. De belangrijkste conclusie daarvan was dat het misbruik in zeer verschillende vormen en omstandigheden voorkwam (waaronder vrij frequent tussen leeftijdsgenoten. Een aantal slachtoffers bleek niet zeer tevreden met dit onderzoek, dat zowel onvolledig werd gevonden als te zacht in de conclusies. Daardoor rijst de vraag of een historisch-wetenschappelijk onderzoek, meer gericht op verklaren dan veroordelen, wel in staat is genoegdoening te verschaffen aan getraumatiseerde slachtoffers.

 7. Innovation in energy networks. A study on the changing relation between regulation, technology and market in liberalized energy markets; Innovatie in energienetwerken. Een studie naar de veranderende verhouding tussen regulering, techniek en markt in geliberaliseerde energiemarkten

  Kuenneke, R.W.; Bouwmans, I.; Kling, W.L.; Slootweg, J.G.; Stout, H.D.; De Vries, L.J. [Technische Universiteit Delft, Delft (Netherlands); Van Poelje, H.; Wolters, M. [Universiteit Twente, Enschede (Netherlands)

  2001-10-01

  The purpose of this study is to contribute to the development a view on the future of the energy infrastructure for the next 10-15 years, including the related regulation, focusing on the strategic options for development of networks. Attention is paid to (1) planning concepts (to what extent should existing planning concepts be revised as a result of liberalization and technical innovation); and (2) positioning of networks (what are the consequences of the separation of energy markets in commercial and regulated sectors for the development of the energy sector) [Dutch] Deze studie beoogt een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een toekomstbeeld van de energie infrastructuur voor de komende 10 a 15 jaar en de bijpassende regulering, waarbij de strategische ontwikkelingsmogelijkheden van netwerkbedrijven centraal staan. De positie van netwerkbedrijven bevindt zich in een spanningsveld tussen techniek, markt en regulering. Stond in het verleden vaak technische optimalisatie op de voorgrond, thans vragen marktpartijen om flexibiliteit, lage kosten, en een hoge mate van dienstverlening op maat. De politiek wil graag de vervulling van uiteenlopende nutstaken gegarandeerd zien en is beducht voor de concurrentieverhoudingen in de liberale energiemarkt. Dit spanningsveld biedt niet alleen interessante uitdagingen, maar leidt ook tot fundamentele dilemma's die om een structurele aanpak vragen. Als hoeders van een goed functionerend netwerk hebben netwerkbedrijven een bijzonder vergaande verantwoordelijkheid die om de ontwikkeling van een strategische langetermijnvisie vraagt. Dit onderzoek wil hiervoor een eerste aanzet geven. Twee thema's zijn nader uitgewerkt: (1) Planningsconcepten: In hoeverre dienen als gevolg van liberalisering en technische innovaties bestaande planningsconcepten te worden herzien?; en (2) Positionering netwerkbedrijven: Wat zijn de consequenties van de scheiding van energiemarkten in commerciele en gereguleerde gedeeltes (&apos

 8. Onderzoek naar invloed van lichtschema op titers bij vleeskuikens

  Middelkoop, van J.H.; Harn, van J.; Voorst, van S.

  1998-01-01

  Het is bekend dat het toepassen van een lichtschema van invloed is op de uitval als gevolg van infectieziektes. Dit was aanleiding voor het PP om onderzoek te doen naar de antilichaamtiters tegen NCD, IB en Gumboro bij vleeskuikens die bij verschillende lichtschema's gehouden werden.

 9. Huisartsenzorg in cijfers: kinkhoest van kinder- naar tienerziekte.

  Donker, G.; Gevel, J. van de

  2011-01-01

  Kinkhoest komt ondanks een hoge vaccinatiegraad nog regelmatig voor. Om de drie tot vier jaar is er een epidemie. Sinds de invoering van het acellulaire vaccin - voor vierjarigen in 2001 en voor nuljarigen in 2005 - worden de epidemieën milder en is de piek verschoven naar de tienerleeftijd. (aut. ref.)

 10. De regio aan zet : monitor van de kenniswerkplaatsen

  Beers, P.J.; Dijkshoorn-Dekker, M.W.C.; Jong, de, Franciska; Geerling-Eiff, F.A.; Vogelzang, T.A.; Vrolijk, M.

  2012-01-01

  De afgelopen vier jaar hebben de GKC-instellingen, samen met het GKC-programma Regionale Transitie, Ministerie van EL&I en regionale overheden, gewerkt aan het realiseren van een landelijk dekkende (infra)structuur van leer-/kennisarrangementen in de regio. Dit is inclusief regionale kenniswerkplaatsen als uitvoerings- en leeromgeving. Momenteel zijn er arrangementen geoperationaliseerd of in ontwikkeling in 8 regio’s: Noordoost Friesland, Veenkoloniën, Groene Kennispoort Twente, Gelderse...

 11. Onderzoek naar een geschikte combinatie toetsmethoden ter bepaling van de aquatische toxiciteit van milieugevaarlijke stoffen. Bijl.2: Onderzoek naar de bruikbaarheid van Lemna minor (eendekroos) voor routine toxiciteitsonderzoek en vergelijking van deze waterplant met eencellige groenalgen

  Adema DMM; de Zwart D

  1984-01-01

  Als aanvulling op het project "Onderzoek naar een geschikte combinatie toetsmethoden ter bepaling van de aquatische toxiciteit van milieugevaarlijke stoffen" werd vergelijkend onderzoek verricht naar de bruikbaarheid en gevoeligheid van eendekroos (Lemna minor) als toetsorganisme. Deze wa

 12. Een verkenning naar de natuurwaarden van de Zeeuwse Banken

  Goudswaard, P.C.; Bemmelen, van, R.S.A.; Bos, O.G.

  2011-01-01

  Het gebied van de Zeeuwse Banken in Nederland is een onderdeel van een grotere geologische formatie die zich uitstrekt van de Franse Kanaal / Noordzeekust via het Belgische kustgebied tot in Nederland. Het Nederlandse deel van dit systeem loopt vanaf de Belgisch Nederlandse zeegrens in het zuidwesten en eindigt naar het noordoosten ter hoogte van de Kop van Goeree. Het gebied Zeeuwse Banken kwalificeert zich onder de habitatrichtlijn als type H1110 met een eigen karakteristiek buiten de direc...

 13. Diergezondheid in de veehouderij, op weg naar duurzaamheid

  Leenstra, F.R.; Bergevoet, R.H.M.; Kimman, T G; Vriesekoop, P.W.J.

  2010-01-01

  In opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is een beschouwing geschreven over ontwikkelingen met betrekking tot diergezondheid in de afgelopen decennia. Deze beschouwing is door het PBL benut als onderliggende informatie voor haar rapportage over de voortgang naar een duurzame veehouderij.The Netherlands Environmental Assessment Agency (PBL) ordered an essay on developments in animal health in The Netherlands in the past decennia. PBL used this essay for her report on the progr...

 14. Kringlooplandbouw in Noord-Nederland : van marge naar mainstream

  Holster, H.C.; Opheusden, van, J.H.J.; Gerritsen, A.L.; Kieft, H; H. Kros; Plomp, M.; Verhoeven, F.; Vries, de, H.J.C.; Essen, van, J. Theresia; Sonneveld, M.P.W.; Venekamp, A.

  2014-01-01

  Sinds 1990 wordt er in Noord-Nederland, waaronder de Noordelijke Friese Wouden en de provincie Drenthe, door melkveehouders, wetenschappers en beleidsmakers geëxperimenteerd om de kringloop van mineralen op het bedrijf zo goed mogelijk te sluiten. Steeds meer agrarisch ondernemers worden zich bewust van het belang van het sluiten van de kringloop ingegeven door aanscherping in mestwetgeving, schaarste van grondstoffen, hogere kosten van kunstmest en belasting van de omgeving. Zij zullen naar ...

 15. Haalbaarheidsstudie naar het inzetten van AGV's in een flexibele werkvloeromgeving

  Van Aken, Mitras; Evens, Bart

  2015-01-01

  Het onderzoekscentrum Sirris te Diepenbeek onderzoekt innovatieve technologieën voor Belgische bedrijven (voornamelijk KMO's)die actief zijn in de technologische sector. Vele KMO's zijn nog niet vertrouwd met AGV-systemen. Daarom doet deze masterproef onderzoek naar de haalbaarheid van AGV's in KMO-productieomgevingen. Ook wordt een AGV geïmplementeerd in een demo-opstelling. Het doel is te bestuderen welke mogelijkheden de commercieel beschikbare AGV's kunnen bieden. Daarnaast achterhaalt de...

 16. Wat blijft en wat verandert in het onderwijs (naar aanleiding van het rapport-Dijsselbloem)

  Thoomes, D.T.

  2008-01-01

  Wie de discussies naar aanleiding van het rapport-Dijsselbloem volgt, kan de indruk krijgen dat alle onderwijsvernieuwingen uit de afgelopen jaren fout zijn geweest en dat het onderwijs vóór die tijd veel beter was en dat het daarom het beste is om maar weer terug te keren naar de didactiek van vroeger.

 17. Leren faciliteren: In acht stappen naar een facilitair plan om uw school optimaal te ondersteunen

  Beckers, Ronald

  2011-01-01

  Een terugkerend thema in onderwijsland is het vinden van de balans tussen het doen van investeringen en de consequenties die beslissingen hebben voor uw exploitatie. Een gedegen facilitair plan helpt u om als school een goede gesprekspartner te zijn naar de gemeente die investeert, maar ook naar par

 18. Onderzoek naar voedingsgedrag, met speciale aandacht voor correspondentieanalyse.

  Steenkamp, J.E.B.M.; Trijp, van J.C.M.

  1988-01-01

  Een recent ontwikkelde techniek waarmee de inhoud van kruistabellen grafisch wordt weergegeven. In dit artikel wordt de bruikbaarheid van correspondentie-analyse voor de interpretatie van grote kruistabellen geillustreerd aan de hand van gegevens over consumptie-frequentie van verschillende dranken

 19. Van kunst naar kunde: Cybersecurity 2,0

  Luiijf, H.A.M.

  2014-01-01

  De economische vooruitgang van veel landen is onlosmakelijk verbonden aan de betrouwbaarheid en het weerstandsvermogen tegen verstoring van hun Informatie- en Communicatie Technologie (ICT). In andere woorden: manage het cyber security risico. Op papier lijkt dat eenvoudig. Je voert een risicoanalys

 20. Nationaal Plan Tuberculosebestrijding 2016-2020 : Op weg naar eliminatie

  de Vries G; Riesmeijer R; RGI; I& V

  2016-01-01

  Het Nationaal plan tuberculosebestrijding 2016-2020 geeft aan welke maatregelen de komende vijf jaar nodig zijn om de tuberculosebestrijding in Nederland verder te verbeteren. Het doel is om de overdracht van tuberculose en het aantal patiënten de komende vijf jaar met 25 procent terug te dringen. D

 1. Dilemma's of sustainable consumption. A study of public support for making consumption more sustainable; Dilemma's rond duurzame consumptie. Een onderzoek naar het draagvlak voor verduurzaming van consumptie

  Vringer, K.; Vollebergh, H.; Dietz, F. [Planbureau voor de Leefomgeving PBL, Den Haag (Netherlands); Van Soest, D. [VU University, Amsterdam (Netherlands); Van der Heijden, E. [Tilburg University, Tilburg (Netherlands)

  2013-02-15

  onderzocht in samenwerking met de Universiteit van Tilburg, de Vrije Universiteit en bureau Veldkamp-TNS/NIPO. Het onderzoek bevestigt dat een flinke groep consumenten verduurzaming belangrijk vindt, maar er niet altijd naar handelt. Aangezien mensen zich niet altijd gedragen naar wat zij belangrijk vinden, zijn de huidige geringe marktaandelen van duurzamere productvarianten geen goede voorspellers van het draagvlak voor overheidsbeleid. Om verduurzaming van consumptie te stimuleren, lijkt het zinvol dat de overheid het plezier van het individueel bijdragen aan duurzaamheid benadrukt en ervoor zorgt dat de individuele consument er zeker van is dat voldoende anderen ook duurzamere productvarianten kopen. Consumenten geven daarbij de voorkeur aan zachte drang met bijvoorbeeld subsidies, ook als dat voor hen duurder uitvalt dan harde dwang.

 2. Onderzoek naar de relatie van eikensterfte met droogte en bodemchemie

  Oosterbaan, A.; Bobbink, R.; Decuyper, M.

  2014-01-01

  In verband met verhevigde eikensterfte is onderzocht of er verband is tussen de eikensterfte en droogte en/of bodemchemie. Hiervoor is op tien locaties in een opstand met veel sterfte en een opstand met weinig sterfte de jaarringbreedte van de laatste 50 jaar vergeleken met weersgegevens van de dichtstbijzijnde weerstations, de hoeveelheid fijne wortels op 0-25 cm en 25-50 cm diepte bepaald en aan de hand van grondmonsters de bodemchemie gekarakteriseerd. Uit dit onderzoek is gebleken dat er ...

 3. Roadmap 2030 Dutch Glass Industry. Towards a clean, efficient and cost-effective future; Routekaart 2030 Nederlandse Glasindustrie. Naar een schone, zuinige en rendabele toekomst

  NONE

  2012-06-15

  This Roadmap is the result of the covenant signed by the Dutch glass industry and the Dutch national government in 2009 on a Long Term Agreement on Energy Efficiency. Participating companies committed to continuous improvement in energy performance in both manufacturing processes as well as the supply chain from raw material to final product. The Dutch glass industry has undertaken a strategic study regarding the possibilities of achieving far-reaching energy efficiency improvement by 2030. The overall industry's target is to realise an energy efficiency improvement of 25%, compared to its energy consumption and production level of 2009. Several related areas were identified for actions and measures for energy efficiency improvement: (1) Alternatives to primary raw materials; (2) Intensified use of secondary raw materials (cullet); (3) Innovations in batch preparation; (4) Innovations in glass composition; (5) Innovations in process control; (6) Innovations in furnace design; (7) New methods of waste heat recovery; (8) Improved performance of glass products [Dutch] Dit rapport is tot stand gekomen in het kader van de Meerjarenafspraak Energie-Efficientie ETS (Emission Trading System) ondernemingen, ook wel het MEE-convenant genoemd. Dit convenant nodigt de deelnemende sectoren uit tot het opstellen van een Routekaart voor 2030. De Routekaart is een strategische studie die inzichtelijk maakt hoe invulling wordt gegeven aan het realiseren van energie-efficientie verbeteringen binnen de bedrijven en in de keten op de route naar 2030. Hoofdstuk 1 is een introductie op de Routekaart 2030 en de wijze waarop de Routekaart tot stand is gekomen. Hoofdstuk 2 beschrijft in vogelvlucht de sector, op welke manier nu al invulling wordt gegeven aan duurzame ontwikkeling en energie, en geeft een beschrijving van de Vereniging van Nederlandse Glasfabrikanten (VNG). Hoofdstuk 3 beschrijft algemene trends en de visie van de sector op de toekomst. Daarnaast wordt de markt in 2030

 4. Aviation without limits. Luchtvaart grenzeloos; Een studie naar het energieverbruik en de specifieke milieubelasting van luchtvaart, gerelateerd aan de bij de voortstuwing gebruikte brandstoffen

  Hoogenstrijd, G.J.

  1993-10-01

  The objective of the title study is to determine whether limits will arise to the predicted growth of commercial aviation because of its associated environmental impact. First, a general description of aviation is given, followed by an outline of the current world aviation fuel consumption, which mainly consists of kerosene consumption in the Northern hemisphere. Also the nature and scale of emissions, caused by aviation, are reviewed. Next, attention is paid to the chemical and physical processes in the atmosphere, related to the aircraft emissions, as well as the environmental effects of the different gases. Model studies show that the impact of emissions can be substantial. Subsequently, the developments of aviation of the last decade and the expected potential developments are considered. During the last decade the emission indices of CO, VOC and soot decreased, whereas the index of NO[sub x] increased. Most of the forecasts assume a doubling of the volume of world civil aviation in the period 1988-2000. No saturation of growth is expected after the year 2000. An average annual fuel growth rate of 2.5% in the period 1990-2010 is forecasted by the International Civil Aviation Organization (ICAO). Finally, the energy consumption and emissions of different modes of transportation are compared with data for aviation. The comparisons show that there is a strong difference in emissions. Per passenger kilometer NO[sub x] emissions by aircraft are in between the emissions of cars and trains and the CO[sub 2] emissions are in the same order of magnitude as those caused by road transport. From the results of the title study it appears that data on emissions and environmental impact of aviation are unreliable. It is concluded that the (current potential) environmental impact of aviation may be significant and that an increase is likely to occur. 30 figs., 25 tabs., 1 appendix, 80 refs.

 5. Verkeersrisico's in Nederland 1978-1980 : een vergelijkend onderzoek naar de aantallen doden gerelateerd aan de in het verkeer afgelegde afstanden in de jaren 1978, 1979 en 1980.

  Harris, S.

  1982-01-01

  Death-rates per 108 kilometres travelled are calculated for the Netherlands during the years 1978, 1979 and 1980. Official road-accident death data is related to data from the National Travel Survey. The data excludes children younger than 12 years old. The possible margins of error in the National

 6. Limits to social innovation. Shifts in Flemish strategic projects towards market oriented approaches Grenzen aan sociale innovatie. Verschuivingen in Vlaamse strategische projecten naar marktgerichte benaderingen

  Pieter Van den Broeck

  2012-12-01

  Full Text Available According to recent analyses, many strategic projects are part of a “New Urban Policy” favouring private developments and enhancing gentrification and social exclusion. Alternative projects should be more transformative, integrated and emancipatory. In order to test these claims for the Flemish region, I use Moulaert and Nussbaumer’s model (2005a on the concept of social innovation to evaluate the socio-spatial innovation capacity of two Flemish strategic projects. The analysis suggests that social innovation is possible but that Flemish strategic projects are strongly affected by market, property and management oriented approaches.Volgens recente analyses zijn vele strategische projecten onderdeel van een “Nieuw Stedelijk Beleid”, dat private ontwikkeling, sociale verdringing en exclusie bevordert. Alternatieve projecten zouden meer transformatief, geïntegreerd en emancipatorisch (moeten zijn. Om deze uitspraken te testen voor de Vlaamse situatie, gebruikt dit artikel een model van Moulaert en Nussbaumer’s (2005a concept van sociale innovatie en evalueert daarmee de sociaal-ruimtelijke innovatiecapaciteit van twee Vlaamse strategische projecten. De analyse suggereert dat sociale innovatie mogelijk is, maar dat Vlaamse strategische projecten sterk beïnvloed worden door markt-, eigendoms- en managementgerichte benaderingen.

 7. Kan de mens die nieuwe rol aan in een automatische auto. Marieke Martens, TNO/UT : Gedragsonderzoek belangrijk bij transitie naar zelfrijdende voertuigen

  Martens, M.H.

  2013-01-01

  Auto's die gedeeltelijk automatisch rijden krijgen minder ongelukken en verbeteren de doorstroming. Maar dan moeten ze wel 100 procent veilig functioneren. Volgens verkeerspsycholoog Marieke Martens kan dat alleen als voldoende rekening is gehouden met de gedragseffecten van systemen die een deel van de rijtaak overnemen.

 8. Ambtshalve toetsing: gerechtvaardigde uitzondering of uitgeholde regel? Een rechtsgeleerd onderzoek naar de legitimering van het verbod van ambtshalve toetsing door de bestuursrechter van besluiten aan materieel recht

  Harmsen, M.

  2013-01-01

  Dutch administrative courts are, on the whole, not allowed to perform an ex officio judicial review of administrative decisions. The binding nature of nearly all rules of substantive administrative law and the specific characteristics of the administrative decisions involved, beg the question how and to what extent this prohibition can be justified. According to recent legal history a (more) reciprocal way of establishing and maintaining administrative relationships between citizens and admin...

 9. Ambtshalve toetsing: gerechtvaardigde uitzondering of uitgeholde regel? Een rechtsgeleerd onderzoek naar de legitimering van het verbod van ambtshalve toetsing door de bestuursrechter van besluiten aan materieel recht

  Harmsen, M.

  2013-01-01

  Dutch administrative courts are, on the whole, not allowed to perform an ex officio judicial review of administrative decisions. The binding nature of nearly all rules of substantive administrative law and the specific characteristics of the administrative decisions involved, beg the question how an

 10. Welkom in Rotterdam! : een studie naar interculturele ontmoetingen tussen 'oude' en 'nieuwe' Rotterdammers

  Muijres, M.E.A.; Aarts, M.N.C.

  2011-01-01

  Maatschappelijke solidariteit tussen verschillende bevolkingsgroepen bestaat nog wel degelijk in de huidige multiculturele samenleving van Rotterdam. Dat concluderen onderzoekers in een studie van de Wetenschapswinkel van Wageningen UR (University & Research centre) naar de effecten van de inter

 11. DaVinc³i: sierteeltlogistiek in een dynamische eeuw : van onderbuik naar onderbouwing

  Vorst, van der J.G.A.J.; Ossevoort, R.S.

  2015-01-01

  In het DaVinc³i (Dutch Agricultural Virtualized International Network with Consolidation, Coordination, Collaboration and Information availability) onderzoek deden drie Nederlandse universiteiten en een groot aantal bedrijven strategisch onderzoek naar deelgebieden van de sierteeltlogistiek. Die dee

 12. Die verband tussen prestasiemotivering en prestasie aan 'n bestuursbeoordelingsentrum

  L. Stroebel

  1983-11-01

  Full Text Available A survey of the literature indicates that the traditional selection methods, i.e. psychometric predictors, have up to date not been very successful in the identification of future leaders. The Assessment Centre is a technique that has in recent years been applied worldwide as an alternative method. Although scientifically justifiable, it is very costly and time consuming. In order to find a method of pre-selection to the assessment centre it is hypothesised that there is a significant positive correlation between achievement motivation and an individual's achievement at an assessment centre. A significant correlation (p Opsomming'n Oorsig van die literatuur dui daarop dat die tradisionele keuringsmetodes, dit is psigometriese voorspellers, tot datum nie baie suksesvol was in die identifisering van toekomstige leiers nie. Die takseersentrum is 'n tegniek wat in resente jare wêreldwyd as alternatiewe metode aangewend is. Alhoewel dit wetenskaplik verantwoordbaar is, is dit tyd- en koste intensief. In 'n soeke na 'n vorm van preseleksie word die hipotese gestel dat daar 'n beduidende positiewe verband tussen prestasiemotivering en prestasie aan 'n takseersentrum bestaan. 'n Beduidende korrelasie (p

 13. De “ultieme HRM-vraag”: Zou jij je werkgever aanbevelen aan familie en vrienden?

  T. Legerstee (Tim); L.G. Tummers (Lars); S. Van Beek (Sandra); M. Lankhaar (Marcel)

  2014-01-01

  markdownabstract__Abstract__ Organisaties streven daarom naar 'loyale' werknemers. Er zijn al verschillende manieren om loyaliteit te meten, zoals via 'organisatiebetrokkenheid'. Maar is er niet één ultieme vraag die we kunnen stellen? Misschien kunnen we deze loyaliteit meten via de zogenaamde 'We

 14. Agromere: Stadslandbouw in Almere, van toekomstbeelden naar ontwerp

  Jansma, J.E.; Dekking, A.J.G.; Migchels, G.; de Buck, A.J.; Ruijs, M.N.A.; Galema, P.J.; Visser, A J

  2010-01-01

  Het project Agromere verkende of (stads)landbouw een natuurlijk onderdeel zou kunnen worden van moderne stedelijke ontwikkeling. Om de kansen en belemmeringen van landbouw in de stad concreet te maken is Almere als case gekozen. Almere staat aan de vooravond van de zogenaamde Schaalsprong 2030. Om de regio’s Amsterdam en Utrecht te ontlasten zou Almere met ca. 60.000 woningen moeten groeien in de periode tot 2030. Een deel van de ontwikkeling zou in een gebied van ca. 3.000 ha ten Noordoosten...

 15. Metamorphosis of the coal sector. From dirty to clean?; Metamorfose van de kolensector. Van vies naar schoon?

  Van den Heuvel, S.

  2008-05-15

  The author surveys the extreme make-over of the coal industry: from dirty to clean. To many of us, coal might seem the energy source of the past. In many countries of Western Europe, coal mines were closed decades ago and in most cases gas has replaced coal for heating. However, the worldwide use of coal has never been as high as it is today and coal consumption is expected to increase by 70% until 2030. This increase has mainly to do with the rapid growth of energy consumption in China and India. There are, however, environmental problems related to coal, the most prominent being the very high CO2 emissions, causing climate change. Capturing CO2 and burying it in geological formation underground, a technology called Carbon Capture and Storage (CCS), could potentially alleviate the CO2 burden that is inevitably related to coal. However, CCS is not yet a proven method and there are many uncertainties to be taken away. This leaves a gap between the international and European policy goals of decreasing global CO2 emissions and the emissions caused by coal. In fact, it shows the necessity of reaching an international climate agreement (post Kyoto) and of creating a fair efforts sharing balance between the industrialized and developing countries. [Dutch] De auteur geeft een overzicht van de extreme veranderingen in de steenkoolindustrie om deze schoner te laten produceren. Voor velen van ons lijken kolen misschien de energiebron van het verleden. In veel landen van West-Europa, werden kolenmijnen tientallen jaren geleden gesloten en in de meeste gevallen heeft aardgas steenkool vervangen voor verwarming. Echter, het wereldwijde gebruik van steenkool is nog nooit zo hoog geweest als nu en het verbruik van steenkool zal naar verwachting met 70% stijgen tot 2030. Deze stijging heeft vooral te maken met de snelle groei van het energieverbruik in China en India. Er zijn echter milieuproblemen in verband met steenkool, waarvan de meest prominente de zeer hoge CO2-uitstoot

 16. Residence time and behaviour of sole and cod in the Offshore Wind farm Egmond aan Zee (OWEZ)

  Winter, H.V.; Aarts, G.M.; Keeken, van O.A.

  2010-01-01

  ‘Noordzeewind’ (a Nuon and Shell Wind Energy consortium) exploits a wind farm with 36 wind turbines off the coast of Egmond aan Zee: the Offshore Wind farm Egmond aan Zee (OWEZ). This project serves to evaluate the economical, technical, ecological and social effects of offshore wind farms in genera

 17. U Jóok'ol T'aan, "La salida del habla" U Jóok'ol T'aan, "The Coming Out of Speech"

  Hilario Chi Canul

  2012-01-01

  Full Text Available En este escrito pretendo desarrollar la concepción, la metodología, epistemología, la didáctica y la pedagogía que está detras de U jóok'ol t'aan, "La salida del habla", desde y con las voces de algunas madres mayas, obtenidas mediante una investigación etnográfica que forma parte de mi investigación de tesis "La vitalidad del Maaya T'aan. Estudio etnográfico de la comunicación intergeneracional de los mayas de Naranjal Poniente". Por otro lado, también examino la enseñanza escolarizada de la lengua maya, específicamente el currículo estatal que se emplea para la enseñanza de la lengua maya, y la contrapongo con la adquisición de la misma lengua en las familias para generar caminos hacia una posible interculturalización de la enseñanza de las lenguas indígenas.In this writing I am trying to develop the conception of the methodology, epistemology, didactics and the pedagogy that are standing of the u jóok'ol t'aan, "the exit of the speech", from and with the voices of some Mayan mothers, obtained by means of an ethnographic investigation that comprises of my thesis research, "La vitalidad del Maaya T'aan. Estudio etnográfico de la comunicación intergeneracional de los mayas de Naranjal Poniente". On the other hand, also I try to work and oppose the sent to school education of the Mayan language, specifically the state curriculum that is used for teaching Mayan language, with the acquisition of the same language in the families, to generate ways towards a possible interculturalization of the education of the indigenous languages.

 18. Rapportage onderzoek aan bastknobbels en aantasting van bast door korstmossen aantasting van bast door korstmossen

  Lammeren, van, ACAP Andre; Kieft, H; Donkers (e.a.), J.

  2008-01-01

  In het hier beschreven onderzoek is nagegaan wat de aard en oorzaak is van het pokdalig uiterlijk van de stam van de es, wat het effect is van korstmosbegroeiing op de essenbast en hoe de reeds eerder beschreven bastknobbels ontstaan. Het is een voortgangsrapportage van een grotere studie naar oorzaak en gevolg van boomaantastingen. Hier worden verschijnselen beschreven maar er is vooralsnog geen uitspraak over hoe de aantastingen zoals bastknobbels zijn veroorzaakt

 19. De “ultieme HRM-vraag”: Zou jij je werkgever aanbevelen aan familie en vrienden?

  Legerstee, Tim; Tummers, Lars; van Beek, Sandra; Lankhaar, Marcel

  2014-01-01

  markdownabstract__Abstract__ Organisaties streven daarom naar 'loyale' werknemers. Er zijn al verschillende manieren om loyaliteit te meten, zoals via 'organisatiebetrokkenheid'. Maar is er niet één ultieme vraag die we kunnen stellen? Misschien kunnen we deze loyaliteit meten via de zogenaamde 'Werkgever Net Promotor Score'. Deze vraag is afgeleid van het artikel van Frederick Reichfeld uit de Harvard Business Review, getiteld "The one number you need to grow". Reichfeld stelt er een 'ultiem...

 20. Towards a future-proof energy system for the Netherlands; Naar een toekomstbestendig energiesysteem voor Nederland

  Weterings, R.; Van Harmelen, T.; Gjaltema, J.; Jongeneel, S.; Manshanden, W.; Poliakov, E. [TNO Behavioural and Societal Sciences, Delft (Netherlands); Faaij, A.; Van den Broek, M.; Dengerink, J. [Copernicus Instituut, Universiteit Utrecht, Utrecht (Netherlands); Londo, M.; Schoots, K. [ECN Beleidsstudies, Amsterdam (Netherlands)

  2013-03-15

  The analysis performed has two goals: (1) mapping of the most important opportunities and threats of the transition to a sustainable energy supply for the economy and society of the Netherlands, and (2) identify where significant gaps are in the knowledge that is required for a transition to a future-proof energy system for Netherlands [Dutch] De uitgevoerde analyse heeft twee doelen: (1) In beeld brengen van de belangrijkste kansen en bedreigingen van de transitie naar een duurzame energievoorziening voor economie en samenleving van Nederland; en (2) Nagaan waar belangrijke lacunes liggen in de benodigde kennis voor een transitie naar een toekomstbestendig energiesysteem in Nederland.

 1. Over de Noodzaak en Wetenschappelijke Uitdagingen van Onderzoek naar Strategische Waarde Creatie van Management Modellen

  F.A.J. van den Bosch (Frans)

  2012-01-01

  textabstractDe Nederlandse versie van de in het Engels uitgesproken rede ter gelegenheid van het afscheid als Full Professor of Management aan de Rotterdam School of Management, Erasmus University, op 11 mei 2012

 2. India's cadeau aan de wereld: nationalisme en authenticiteit in de presentatie van yoga

  A. Aalten

  2015-01-01

  Yoga wordt algemeen gepresenteerd als een eeuwenoude Indiase traditie die tegenwicht kan bieden tegen de kwalen en problemen van de westerse levensstijl in de 21ste eeuw. Recent antropologisch en historisch onderzoek laat echter zien dat de hedendaagse yoga die wereldwijd wordt beoefend pas aan het

 3. Database of measurements on the offshore wind farm Egmond aan Zee

  Brand, A.J.; Wagenaar, J.W.; Eecen, P.J.; Holtslag, M.C.

  2012-01-01

  This paper presents the database of the measurements that have been acquired over the years in the Offshore Wind farm Egmond aan Zee (OWEZ). In addition, two topics are discussed: the analyses on this database that were performed in the past, and the potential for new analyses in the framework of th

 4. Local Birds in and around the Offhore wind Farm Egmond aan Zee (OWEZ)

  Leopold, M.F.; Dijkman, E.M.; Teal, L.R.

  2011-01-01

  This report presents the final results of a four-year study of seabird distribution patterns in and around the first offshore wind farm in Dutch North Sea waters. This wind farm, known as OWEZ (Offshore Wind farm Egmond aan Zee) is situated 10 - 18 km off the Dutch mainland coast, northwest of the p

 5. Local Birds in and around the Offhore wind Farm Egmond aan Zee (OWEZ)

  Leopold, M.F.; Dijkman, E.M.; Teal, L.R.

  2011-01-01

  This report presents the final results of a four-year study of seabird distribution patterns in and around the first offshore wind farm in Dutch North Sea waters. This wind farm, known as OWEZ (Offshore Wind farm Egmond aan Zee) is situated 10 - 18 km off the Dutch mainland coast, northwest of the port of IJmuiden

 6. Prize something, including quality. The price of supply interruption. On the search for {phi}. Technical report; Op prijs gesteld, maar ook op kwaliteit. De prijs van stroomonderbrekingen. Op zoek naar {phi}. Technisch rapport

  Baarsma, B.E.; Berkhout, P.H.G.; Hop, J.P.

  2004-04-01

  The Dutch Office of Energy Regulation (DTe) plans to adjust the present regulations with regard to regional electricity network companies. In 2002 an integrated model for pricing and quality regulations is drafted, which is expected to be implemented in 2005. This report serves as input for such a model. Quality is defined in terms of electricity supply disruptions. The aim of the study on the title subject is to determine prices for different types of power supply disruptions. The study is based on a survey among 12,400 households and nearly 2,500 small and medium-sized businesses in the Netherlands. [Dutch] De Dienst uitvoering en Toezicht energie (DTe) is voornemens om de huidige regelgeving ten aanzien van de regionale elektriciteitsnetbedrijven aan te passen. Hiertoe zijn in 2002 verkenningen voor een geintegreerd prijs- en kwaliteitsreguleringsmodel opgesteld, dat naar verwachting begin 2005 worden ingevoerd. Dit rapport dient als input voor het kwaliteitsreguleringsmodel. Kwaliteit is hier gedefinieerd in termen van stroomonderbrekingen. Het doel van het onderzoek is om prijskaartjes vast te stellen voor verschillende soorten stroomonderbrekingen. Zo kunnen de onderbrekingskosten verschillen afhankelijk van bijvoorbeeld het tijdstip (dagdeel, dag van de week, seizoen), de duur van de onderbreking, het wel of niet ontvangen van een waarschuwing vooraf en het aantal onderbrekingen. Het onderzoek is gebaseerd op een enquete onder 12.400 huishoudens en bijna 2500 MKB-bedrijven.

 7. Met lure&kill-systeem vliegen motten vanzelf naar het insecticide

  Kierkels, T.; Griepink, F.C.

  2008-01-01

  Insecten worden zo sterk aangetrokken door feromonen - seksstoffen - dat je daar bij de bestrijding gebruik van kunt maken. Als het insect naar het insecticide toekomt, hoef je niet areaaldekkend te spuiten. Dat heeft veel voordelen. Plant Research International is al ver met de ontwikkeling van zo'

 8. Korte inventarisatie naar voorbehandeling van mest t.b.v. hogere biogasproductie

  Timmerman, M.; Rulkens, W.H.

  2009-01-01

  Er heeft een korte inventarisatie plaatsgevonden naar het effect van verschillende technieken van ontsluiting van slib en mest op de biogasproductie. Hierdoor is een globaal inzicht verkregen in het perspectief van verschillende methoden van voorbehandeling/ontsluiting van drijfmest om de biogasprod

 9. Op weg naar een cleantech toekomst : beknopt verslag van de lustrumconferentie van ACRRES

  PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente

  2013-01-01

  Verslag van de lustrumconferentie van het Application Centre for Renewable REScources (ACRRES) op 7 maart 2013 te Lelystad. De afbeeldingen uit presentaties en de foto’s in het verslag vormen een selectie uit de presentaties en foto’s die zijn gepresenteerd resp. gemaakt tijdens het symposium: Naar

 10. Nieuwe energie voor de Veenkoloniën, op zoek naar regionale comfortzones; Plananalyse

  Kempenaar, J.; Waal, de R.M.; Brink, van den A.

  2012-01-01

  De 9e Eo Wijers ideeënprijsvraag is gehouden tussen juni 2011 en maart 2012 met als titel ‘Nieuwe energie voor de Veenkoloniën, op zoek naar regionale comfortzones’. Net als in voorgaande jaren heeft de Eo Wijersstichting een analyse laten uitvoeren van de ingezonden plannen, deze keer uitgevoerd do

 11. Het sluitstuk van de laparotomie : een prospectief, gerandomiseerd, multicentre onderzoek naar de resultaten van fasciesluiting

  J.C. Wissing

  1988-01-01

  textabstractDit proefschrift beschrijft de resultaten van een perspectief gerandcmiseerd multicentre onderzoek bij 1539 patienten naar de wondgenezing na een mediane laparotamie en dan met nane de genezing van de fascie, waarbij de invloed van diverse hechtmaterialen en van twee verschillende hechtt

 12. De huisarts onderzocht: de Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk.

  Spanjer, M.

  1990-01-01

  Beknopte bespiegeling over en de eerste resultaten van de 'National Studie`, een onderzoek van het NIVEL naar de ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk. Wat betreft preventie duiden de gegevens van de studie erop dat huisartspraktijken niet actief bezig zijn met preventie. Vrijwel geen huis

 13. Boerderijen en platteland in verandering. Een onderzoek naar herbestemming van boerderijen in Friesland

  van der Vaart, J.H.P.

  1999-01-01

  Jacob H.P. van der Vaart (1999), Boerderijen en platteland in verandering; een onderzoek naar herbestemming van boerderijen in Friesland (Farm buildings and countryside in transformation; a study of the re-use of farm buildings in Friesland) Dissertation University Nijmegen, book published by Fryske

 14. Van verplichte spuitlicenties naar 'geïntegreerd leren in de gewasbescherming'

  Lans, T.; Wesselink, R.

  2003-01-01

  In het in dit artikel gepresenteerde pilot-project 'Van verplichte spuitlicenties naar geïntegreerd leren in de gewasbescherming' probeert men in het kader van het project Brainport ('een leven-lang leren') een innovatief concept te ontwerpen waarin

 15. Onderzoek naar de toepasbaarheid en bruikbaarheid van de scintillatievloeistoffen minisolve en safe fluor, ten behoeve van B-radioaktiviteitsmetingen

  Bruchem, van G.D.; Schilt, R.

  1987-01-01

  Het rapport geeft een overzicht van de testresultaten van het onderzoek naar toepasbaarheid en bruikbaarheid van twee scintillatievloeistoffen (commercieel verkrijgbaar), Minisolve en Safe Fluor. Van deze twee scintillatievloeistoffen wordt Minisolve al 3 jaar op het RIKILT toegeast bij B - radioakt

 16. Biologie en bestrijding van tomatenmineermot: Tuta absoluta tast bladeren, stengels en vruchten aan

  Linden, van der, E.H.; Staaij, van der, M.

  2010-01-01

  Sinds de tomatenmineermot Tuta absoluta voor het eerst optrad in Spanje heeft de plaag zich in enkele jaren tijd over het hele Middellandse Zeegebied verspreid. In Nederland wordt het motje of de rups soms aangetroffen op tomaten uit Zuid-Europa die hier worden verpakt. Tot op heden is geen sprake van permanente vestiging op teeltbedrijven in Nederland. In dit artikel komt de biologie en bestrijding aan bod.

 17. Residence time and behaviour of sole and cod in the Offshore Wind farm Egmond aan Zee (OWEZ)

  Winter, H. V.; Aarts, G.M.; Keeken, van, O.A.

  2010-01-01

  ‘Noordzeewind’ (a Nuon and Shell Wind Energy consortium) exploits a wind farm with 36 wind turbines off the coast of Egmond aan Zee: the Offshore Wind farm Egmond aan Zee (OWEZ). This project serves to evaluate the economical, technical, ecological and social effects of offshore wind farms in general. To gather knowledge which will result from this project, a Monitoring and Evaluation Program (NSW6MEP) has been developed. Knowledge on environmental impact gained by this project will be made a...

 18. Samen op zoek naar oplossingen voor probleemplagen in de biologische teelt van houtig kleinfruit

  Beliën, Tim

  2013-01-01

  Biologisch geteeld kleinfruit is enorm geliefd bij het grote publiek. Biotelers van houtig kleinfruit kampen echter met een aantal probleemplagen en -ziekten die ze zonder de krachtige chemische gewasbeschermingsmiddelen het hoofd moeten bieden. Daarom werd in 2013 in het kader van een CCBT-project in gezamenlijk overleg gezocht naar alternatieve oplossingen voor de bestrijding van deze plagen en ziekten. In de loop van dit project werden diverse overlegmomenten georganiseerd tussen telers, v...

 19. Participeren in onzekerheid - Literatuuronderzoek naar het inzetten van participatie in wetenschappelijke beleidsadvisering

  Turnhout, E.; Leroy, P.

  2004-01-01

  Abstract Nederlands Bij complexe beleidsproblemen, zoals milieu-, natuur- en duurzaamheidsvraagstukken, zijn politici, beleidsmakers, stakeholders, burgers en wetenschappers het er vaak niet over eens wat nu eigenlijk het probleem is. Ook als er wel een gedeelde probleemdefinitie is, kan er discussie blijven over de oplosssingen. Afhankelijk van hoe naar de verhouding tussen wetenschap en beleid wordt gekeken, kan gekozen worden voor het op een bepaalde wijze betrekken van stakeholders in de ...

 20. Parasitologisch en serologisch onderzoek naar het voorkomen van Trichinella spiralis bij Nederlandse slachtvarkens

  Knapen F van; Franchimont JH; Fenigsen-Narucka U

  1987-01-01

  Onderzoek werd verricht naar het voorkomen van Trichinella spiralis infecties in een at random steekproef van 10075 nederlandse slachtvarkens. Direct parasitologisch onderzoek met behulp van een artificiele digestie methode van 20 gram diafragma materiaal en serologisch onderzoek met de enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) werden naast elkaar uitgevoerd. Er werden geen trichinen aangetroffen, terwijl bij 76 dieren serologische aanwijzingen werden gevonden voor contact met T.spiralis. De ...

 1. Onderzoek naar de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen en verwante verbindingen in oppervlaktewater (samenvattend rapport over 1984)

  Wammes; J.IJ.; Wegman; R.C.C.; Greve; P.A.

  1986-01-01

  De resultaten van het systematisch lange-termijn-onderzoek naar het voorkomen van bestrijdingsmiddelen en verwante verbindingen in Ned. oppervlaktewater zijn voor het jaar 1984 samengevat. Het programma werd t.o.v. 1983 ingekort met de bepaling van extraheerbare organische zwavelverbindingen, endosulfan (alfa- en beta-), triadimefon, triadimenol en de fenoxycarbonzuren en uitgebreid met de analyse van aldicarb, metalaxyl, fenbutatinoxide, iprodione en een aantal fosforverbindingen. Tevens wer...

 2. Longitudinaal onderzoek naar rug-, nek-, en schouderklachten : deelrapport 4 : Werkkenmerken en psychische klachten

  Proper, K.; Bongers, P; de Jonge, J; Houtman, I.L.D.; Kompier, M.A.J.; Reuver, M.M.E.N.

  2000-01-01

  Dit onderzoek is onderdeel van een grootschalig longitudinaal onderzoek naar werkgerelateerde en niet-werkgerelateerde risicofactoren van klachten over het bewegingsapparaat. Dit onderzoek in is 1993 geïnitieerd door de Ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), gezamenlijk met het Landelijk instituut sociale verzekeringen (Lisv). In het kader van dit onderzoek zijn ook gegevens verzameld over psychische klachten en werkstressrisico's. I...

 3. Ik maak er een eind aan. Over psychiatrie, een doodswens, en de rol van de hulpverlener

  Moniek van der Krogt

  2011-12-01

  Full Text Available On psychiatry, a client’s wish to die and the responsibilities of the social worker Research shows that each year, about 300 Dutch psychiatric patients emphatically and repeatedly ask for euthanasia. Two to five of those requests are honored. About 50 of the 300 patients eventually commit suicide. The process to request for euthanasia is long and complicated and such a request is rarely approved. Figures show that in 2009, 1525 people committed suicide. 750 (49% of these suicides are associated with a psychiatric history or psychiatric problems. In her work as a social worker the author is regularly confronted with clients who have a death wish. In this article, the role of the social worker when confronted with a wish to die, is explored. Ik maak er een eind aan. Over psychiatrie, een doodswens, en de rol van de hulpverlener Jaarlijks vragen circa 300 psychiatrische patiënten nadrukkelijk en herhaaldelijk om hulp bij zelfdoding. Twee tot vijf van die verzoeken worden gehonoreerd. Ongeveer 50 van de 300 patiënten pleegt uiteindelijk zelfmoord. Het proces om euthanasie aan te vragen is lang en ingewikkeld en zo’n verzoek wordt dus zelden goedgekeurd. Cijfers rondom zelfdoding tonen aan dat in 2009 1525 mensen zelfmoord pleegden. 750 (49% van deze zelfmoorden wordt in verband gebracht met een psychiatrisch verleden of psychiatrische klachten. In haar werk als hulpverlener heeft de schrijver van dit artikel regelmatig te maken met cliënten die aangeven dood te willen. In dit artikel wordt de rol van de hulpverlener, wanneer deze geconfronteerd wordt met een doodswens, uiteengezet.

 4. Nieuwe rassen van zoete kers : literatuurstudie naar nieuwe rassen van zoete kers

  Balkhoven-Baart, J.M.T.

  2004-01-01

  De kersenteelt kent sinds de jaren tachtig een opleving. De reden hiervan is onder meer de komst van nieuwe rassen en zwakke onderstammen. Hierdoor kan op een rendabele wijze een betere kwaliteit kersen geteeld worden aan kleinere bomen. De nieuwe rassen kenmerken zich door grote vruchten, goede ste

 5. Kennisverkenner: van een geo-informatie systeem (GIS) naar een geo-kennis systeem (GKS)

  Wien, J.E.; Zeeuw, de K.; Janssen, H.

  2006-01-01

  Veel kennis heeft een ruimtelijk aspect en zeker in de agrarische sector zijn activiteiten en bedrijfseigenschappen aan een moment in de tijd en een geografische positie gebonden. Door het gecombineerd ontsluiten van kennis en locatie wordt ruimtelijk zoeken door het kennisnetwerk mogelijk. De Kenni

 6. Kwaliteit van de arbeid, preventieve arbomaatregelen en productiviteit. Koppeling WEA-steekproef aan registratiebestanden

  Dhondt, S.; Vergeer, R.; Kraan, K.O.; Houtman, I.L.D.; Vroome, E.M.M. de; Zwieten, M.H.J. van

  2012-01-01

  TNO voert voor het ministerie van SZW onderzoek uit in het kader de Aanvullende Rijksbijdrage Monitoring van de Arbeid 2011 en 2012. Eén van de deelprojecten is de verdiepingsstudie WEA (Werkgevers Enquête Arbeid), waarbij arbobeleid in relatie met kwaliteit van de arbeid en productiviteit wordt onderzocht. Het doel van het project was om de gegevens van de WEA te koppelen aan bestanden van het CBS om deze te verrijken met financiële gegevens en met trendinformatie. Op die manier zouden de vo...

 7. Recidivemeting onder de deelnemers aan de Sociale Vaardigheidstraining voor groepen van het Leger des Heils

  Laan, A.M. van der; Knaap, L.M. van der; Wartna, B.S.J.

  2005-01-01

  Het onderzoek maakt gebruik van de, in het kader van de WODC-Recidivemonitor ontwikkelde, methodiek voor recidivemetingen en biedt zicht bieden op de recidive na deelname aan de groepstraining “Sociale Vaardigheden” van het Leger des Heils. Tevens geeft dit onderzoek een indruk van de recidive in deze groep ten opzicht van een vergelijkingsgroep. Verder biedt het onderzoek zicht op de vraag welke achtergrondkenmerken een rol spelen bij het al dan niet vóórkomen van recidive.

 8. Oorlewing van die skerpioen Opistophthalmus pugnax (Scorpionidae ná blootstelling aan ’n letale dosis SO2-gas

  Willie J. van Aardt

  2013-02-01

  Full Text Available Skerpioene is bekend vir hul aanpasbaarheid by toestande in ’n droë habitat, min voedsel en radioaktiewe bestraling. Niks is bekend oor hul aanpasbaarheid by skadelike gasse nie. Resultate van hierdie eksperiment by Opistophthalmus pugnax bewys dat hulle ’n hoë dosis van 1000 dele per miljoen SO2 kan oorleef wat nie die geval is by die mens nie. Byvoorbeeld, die suurstofverbruikskoers neem eerder toe van 4.16 µmol/g-1 uur-1 na 7.69 µmol/g-1uur-1, een uur ná blootstelling aan SO2. Veertig minute na blootstelling was die ṀO2 steeds bykans twee keer hoër in vergelyking met die ṀO2 aan die begin. Hierdie bevinding moet deur verdere eksperimente nagevors word, veral wat die rol van spirakulumsluiting speel by blootstelling aan SO2.

 9. Die faktore gemeenskaplik aan die selfondersoekvraelys van Holland en die nuwe Suid-Afrikaanse beroepsbelangstellingsvraelys

  C. Swanevelder

  1992-06-01

  Full Text Available The factors common to the Self Directed Search of Holland (SDS and the new South African Vocational Interest Inventory (SAVII. The new South African Vocational Interest Inventory was locally developed with the purpose to create a single vocational interest inventory for all population groups in the RSA. In this study the common factors underlying the SDS and the SAVII were determined with the aid of interbattery factor analysis. The results indicate that there are six common factors underlying the two instruments for both the standard nine boys and girls, and that these factors agree with the six factors built into the SDS by Holland. Opsomming Die nuwe Suid-Afrikaanse Beroepsbelangstellingsvraelys (SABBV is plaaslik ontwikkel met die doel om 'n enkele beroepsbelangstellingsvraelys vir alle bevolkingsgroepe binne die RSA, daar te stel. In hierdie studie is daar ondersoek ingestel na die gemeenskaplike faktore onderliggend aan die SABBV en die Selfondersoekvraelys (SOV van Holland met behulp van 'n interbatteryfaktorontleding. Daar is bevind dat daar ses gemeenskaplike faktore onderliggend aan die twee instrumente is vir sowel standerd nege seuns as dogters, en dat hierdie faktore ooreenstem met die ses faktore wat deur Holland in die SOV ingebou is.

 10. Aanvullend serologisch onderzoek naar de immunogeniteit van in het RIVM bereid meningococcen groep A+C polysaccharide vaccin

  Nagel; J; Beuvery; E C; Kanhai; V; Zee, van der, J.S.; J S

  1985-01-01

  Uit de in dit aanvullende onderzoek verkregen gegevens werd geconcludeerd: 1. De ELISA van antistoffen gericht tegen groep A en groep C kapselpolysacchariden geeft resultaten die in bevredigende mate zijn gecorreleerd met die van de bactericidie-proef. 2. De immuunrespons, gemeten 14 dagen na vaccinatie voldoet aan de internationale WHO eis met betrekking tot de stijging van de antistofgehalten en aan die m.b.t. het percentage personen (max. 10%) dat geen of een te geringe stijging vertoont. ...

 11. Het begin van eeuwige oorlog : Op weg naar de eeuwige vrede?

  Graaff, B.G.J. de

  2013-01-01

  Twee eeuwen geleden verschenen de geschriften van Von Clausewitz en Kant, die nog steeds veel invloed hebben op het westerse denken over oorlog en vrede. Kant was van mening dat een wereldvrede realiseerbaar was. Door het proces van integratie leek Europa in de periode 1945 – 2000 flinke stappen te zetten op weg naar een vreedzame Kantiaanse wereldgemeenschap. Er was sprake van een afname van de duur van conflicten, en een steeds geringer dodental per conflict. Volgens de auteur is de ‘war on...

 12. Study on energy consumption at soccer club SC Everstein; Onderzoek naar energiegebruik voetbalvereniging SC Everstein

  Verhoef, F.; Entrop, A.G. [Universiteit Twente, Enschede (Netherlands)

  2011-11-15

  The University of Twente in Enschede, Netherlands, at the request of soccer club Everstein from Everdingen, Netherlands, conducted a study on the energy consumption of the club and the opportunities to reduce the consumption of energy. With some effort up to 476,000 MJ per year can be saved, a reduction of 76 percent. [Dutch] Universiteit Twente heeft op verzoek van voetbalclub Everstein uit Everdingen een onderzoek uitgevoerd naar het energiegebruik van de club en de mogelijkheden deze te verlagen. Met een beetje inspanning kan 476.000 MJ/a worden bespaard; een vermindering van 76 procent.

 13. Converteren van een bestaande pick-and-place machine naar een geautomatiseerde plasmasnijder

  Meukens, Dennis; Abrams, Diederik

  2014-01-01

  ACRO (AutomatiseringsCentrum Research en Opleidingen) bouwt jaarlijks talrijke testopstellingen en prototypes in het kader van onderzoeksprojecten. Om de mechanische realisering van deze projecten te vergemakkelijken en te versnellen wil ACRO een automatische plasmasnijder laten ontwikkelen die aan de hand van 2D CAD-bestanden allerlei vormen kan uitsnijden uit zowel dun- en dikwandig plaatmateriaal. Het doel van deze masterproef is het ontwerpen en realiseren van een automatische plasmasn...

 14. Naar een monitor voor beleving van de leefomgeving. Handreiking en vragenlijst voor GGD'en

  van Overveld AJP; Franssen EAM; IMG

  2009-01-01

  Het RIVM heeft een monitor opgesteld in de vorm van een vragenlijst waarmee kan worden gemeten hoe mensen hun leefomgeving beleven. Medisch-milieukundig medewerkers van GGD'en kunnen met deze handreiking op een uniforme manier gegevens over beleving verzamelen en deze gebruiken voor hun adviezen aan gemeenten. Inzicht in beleving biedt aanknopingspunten voor een 'gezonder' beleid dat erop gericht is de leefomgeving van bewoners te verbeteren. Door ontwikkelingen in de tijd te v...

 15. Rekenaargesteunde onderrig (RGO in die Departement Grieks aan die UOVS: Die moonthkhede van RGO in Grieksonderrig

  J. Van W. Cronje

  2013-02-01

  Full Text Available In hierdie artikel word besin oor die vraag of RGO inderdaad in die onderrig van Grieks moontlik is en word aangedui hoe bekende RGO-tegnieke soos die opbou van databanke en itemgenerering werkbaar gemaak kan word in die rekenarisering van die ondem'g van Grieks. Die gebruik van SPINX 2000 ('n program wat aan die UOVS ontwikkel is word ook bespreek. In this article the reasons are discussed why CAE in Greek is indeed possible. The ways in which well-known techniques in CAE, e.g. the processing of data and the generating of items, can be applied, are discussed, as well as the use of SPINX 2000, a program develped at UOFS.

 16. Onderstam M.8 als alternatief voor M.9 : vraag naar minder gevoelige onderstam voor bacterievuur neemt toe

  Steeg, van der P.A.H.; Maas, F.M.

  2012-01-01

  Bacterievuur is in toenemende mate een bedreiging voor de appelteelt in Europa. Nederlandse boomkwekers produceren veel onderstammen en bomen bestemd voor export naar vrijwel alle landen in Europa. Door het toenemende handelsverkeer van plantmateriaal in de EU neemt de kans op verspreiding van en aa

 17. Interim-rapportage van onderzoek naar gastro-enteritis in huisartsenpeilstations (NIVEL) 1996-1999. Resultaten van het eerste jaar

  de Wit MAS; Kortbeek LM; van Leeuwen WJ; Koopmans MPG; Vinje J; Bartelds AIM; Conyn-van Spaendonck MAE; CIE

  1998-01-01

  In 1996 is een onderzoek gestart naar gastro-enteritis in huisartsenpraktijken. Het onderzoek zal doorgaan tot in 1999. In dit rapport zijn de resultaten van het eerste jaar beschreven. Bij 33 van de 43 peilstations werd een patient-controleonderzoek uitgevoerd. De incidentie van gastro-enteriti

 18. Jong en anders. Onderzoek naar de aandacht voor lesbische, homo, bi-jongeren, transgenderjongeren en jongeren met een intersekse conditie in de jeugdsector

  Michelle Emmen

  2015-09-01

  issue into suggestions for questions concerning sexual and gender diversity in the intake. At the level of professionals, further research would be useful: action research to determine what kinds of specific competences are needed to support LGBTi young people. Incorporating these competences into the curriculums of universities of applied science will ensure that future professionals know how to support LGBTi young people. SAMENVATTINGJong en anders. Onderzoek naar de aandacht voor lesbische, homo, bi-jongeren, transgenderjongeren en jongeren met een intersekse conditie in de jeugdsectorOmdat LHBT-jongeren een slechtere psychische gezondheid hebben en vaker suïcidaal zijn (Kuyper, 2015; Van Bergen & Van Lisdonk, 2010; Kuyper 2015; Collier, Bos & Sandfort, 2013; Van Beusekom, Collier, Bos & Sandfort, 2014; Keuzenkamp, 2012 ligt het voor de hand dat zij vaker in aanraking komen met professionals in de jeugdsector. In 2014 is voor het eerst in Nederland een onderzoek uitgevoerd naar de mate waarin en op welke manier er onder professionals die werken met jongeren aandacht is voor het bestaan, de specifieke risico’s, behoeften en problemen van LHBT-jongeren en jongeren met een intersekse conditie (Rossenberg, 2013; Van Lisdonk, 2014. Het gaat om een beschrijvend vragenlijstonderzoek onder 421 professionals, aangevuld met kwalitatieve input uit een expertmeeting. Uit de resultaten blijkt dat aandacht van professionals voor seksuele voorkeur en genderidentiteit niet vanzelfsprekend is. Er is sprake van een gebrek aan kennis over deze jongeren: 41% weet niet hoe te signaleren dat een jongere worstelt met LHB-gevoelens en voor transgenderjongeren is dat 64%. Geen van de respondenten ontmoette ooit bewust een jongere met een intersekse conditie. Professionals brengen LHBT-gevoelens niet in verband met andere psychische en sociale problemen die deze jongeren hebben. Zij ervaren LHBT-gevoelens zelf niet als iets bijzonders en zien geen rol voor zichzelf in het ondersteunen van

 19. Verkeersveiligheidsgevolgen van verlaging van de minimumleeftijd van de categorie A1-motor naar 16 of 17 jaar. Notitie d.d. 19 mei 2009 aan het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

  Norden, Y. van & Schoon, C.C.

  2009-01-01

  Road safety effects of lowering the minimum age for the A1 motorcycle licence to 16 or 17; Memorandum dd 19 May 2009 addressed to the Dutch Ministry of Transport. In 2013, a new European Directive will get into force which sets the minimum age for the A1 (up to 125cc) motorcycle licence at 16 years

 20. Verkennend onderzoek naar inzetbaarheid van ED-XRF en ICPMS voor vaststelling van de gehalten aan lood, cadmium, chroom en kwik in verpakkingsmateriaal tbv de Regeling Verpakking en Verpakkingsafval

  Dijk J van; Beek A van de; Ritsema R; LAC

  2003-01-01

  Within the framework of the "Regulation of Packaging and Packaging Waste" are requirements for the amounts of cadmium, lead, mercury and chromium (CrVI). The sum of the amounts may not exceed the concentration of 100 ug/g. Because of analytical limitations chromium is determined as total chromium (C

 1. Over zwijgen gesproken : een medisch-antropologische studie onder vluchtelingenvrouwen in Nederland, afkomstig uit Afghanistan, Bosnië-Herzegovina en Zuid-Soedan, naar het omgaan met ervaringen van aan oorlog gerelateerd seksueel geweld

  Tankink, Maria Theodora Antonia

  2009-01-01

  This study discusses the question of how refugee women in the Netherlands, as indi-viduals and as members of a family and a group, act in response to their experiences of sexual violence, and why they regard silence as the best coping strategy. The women who participated in the research have differe

 2. EN MORGEN GEZOND WEER OP. Een institutioneel onderzoek naar het takenpakket en de handelingen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene, 1940-1995

  Broos IECM; Slagter S; Erich HE; BDA; PIVOT/Rijksarchiefdienst

  1996-01-01

  Een institutioneel onderzoek wordt beschreven naar het voormalige Rijksinstituut voor Volksgezondheid (RIV) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene (RIVM) in de periode 1940-1995. De methode van het institutioneel onderzoek, ontwikkeld door de Projectgroep Invoering Verkorting O

 3. Characteristics of DC or AC high-voltage grids. Contribution of the Energy research Centre of the Netherlands (ECN) to the PREGO-project; Kenmerken van gelijkstroom of wisselstroom hoogspanningsnetwerken. ECN-bijdrage aan het PREGO-project

  Lako, P. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands)

  2003-11-01

  (totaal 7500 MW) impliceert dat in 2020 ca. 24% van de huidige elektriciteitsvraag met windenergie kan worden gedekt. Bij een stijgende elektriciteitsvraag zal dit percentage lager vallen. Dit percentage duidt erop dat de inpassing van zo'n windvermogen - in combinatie met een meer beperkt PV-vermogen en een aanzienlijk warmtekrachtvermogen - grote impact kan hebben op de elektriciteitsvoorziening. Offshore windparken brengen elektriciteitstransport met zich, in de toekomst wellicht op basis van hoogspanningsgelijkstroom High Voltage Direct Current (HVDC). HVDC komt in aanmerking bij het overbruggen van (zeer) grote afstanden op land en van kleinere afstanden offshore, of bij 'Back-to-back' koppeling van asynchrone netwerken. Een groot voordeel van HVDC is dat asynchrone netwerken kunnen worden gekoppeld. Vermogensuitwisselingen zijn met HVDC gemakkelijker te sturen dan met HVAC (High Voltage Alternating Current). Studies uit het Verenigd Koninkrijk en Duitsland geven aan dat HVDC niet alleen voordelen kan bieden in termen van lagere kosten van elektriciteitstransport, maar ook vanwege minder sterke koppeling van netten (en daardoor minder grote kans op grootschalige uitval) en vanwege minder grote milieueffecten (vermijding van bovengrondse hoogspanningsleidingen op land). De belangrijkste reden om het potentieel en de grenzen van HVAC en HVDC nader te onderzoeken is de toenemende inzet van intermitterende energiebronnen, zoals wind en zon, en de gevolgen daarvan voor het hoogspanningsnet. De gepresenteerde data kunnen bruikbaar zijn voor verkennende modelstudies naar de invloed van een toenemende bijdrage van duurzaam opgewekte elektriciteit. Ook zullen 'tools' moeten worden ontwikkeld voor het modelleren en beheersen van elektriciteitsleverantie aan het net. Gecombineerde technologieen voor opwekking en transport van grote hoeveelheden elektriciteit zullen innovaties met zich meebrengen in 'automatic load flow controls', &apos

 4. Voldoen de aantallen zeekoeten aan de drempel-waarde voor kwalificatie van het Friese Front als Vogelrichtlijn-gebied?

  Leopold, M.F.; Bemmelen, van, R.S.A.

  2014-01-01

  Ministerie van EZ heeft voornemens het Friese Front aan te wijzen als Natura 2000-gebied voor de zeekoet, op basis van de Europese Vogelrichtlijn. Voor het onderbouwen van de instandhoudingsdoelstelling, de selectie en de begrenzing van het Vogelrichtlijngebied is een gedegen onderbouwing nodig. In eerdere rapportages werd (impliciet) uitgegaan van een schatting van Wetlands International (2002) van 8 miljoen vogels (1% norm: 80 000 vogels). Later gebruikten Skov et al. (2007) echter de Noord...

 5. Onderzoek naar de mutagene werking van 2,3-epoxypropylmethacrylaat met L5178Y muizelymfoomcellen

  Knaap, van der, J.A.; A.G.A.C.; Langebroek; P G

  1985-01-01

  2,3-epoxypropylmethacrylaat of glycidylmethacrylaat bleek een mutagene werking te hebben in een genmutatie test met L5178Y muize-lymfoomcellen (vanaf 0.05 ml/l of 0,38 mmol/l), zowel in aan- als afwezigheid van een systeem voor metabolische activering (S9). Cytotoxische effecten werden gevonden, vanaf 0,1 ml/l (0,75 mmol/l) met S9 en vanaf 0,03 ml/l (0,23 mmol/l) zonder S9

 6. Onderzoek naar de inductie van chromosoomafwijkingen en "sister- chromatid exchanges" door vinylacetaat met Chinese hamster cellen in vitro

  Knaap, van der, J.A.; A.G.A.C.; Bergkamp; W.G.M.; Groot, de, C.P.G.M.; M.G.

  1986-01-01

  Vinylacetaat bleek een clastogene werking te hebben in een test op chromosoomafwijkingen met Chinese hamstercellen in vitro vanaf 0,25 mmol/l zowel in aan- als in afwezigheid van een systeem voor metabolische activering (S9). Tevens induceerde vinylacetaat in deze cellen een sifnificante toename in het aantal zuster-chromatide uitwisselingen (SCE's) per cel, zowel in aan als in afwezigheid van een systeem voor metabolische activering (S9) bij concentraties van 0,03125 ul/ml (respectievel...

 7. Onderzoek naar de inductie van chromosoomafwijkingen en "sister- chromatid exchanges" door acrylamide met Chinese hamster cellen in vitro

  Knaap, van der, J.A.; A.G.A.C.; Bergkamp; W.G.M.; Groot, de, C.P.G.M.; M.G.

  1986-01-01

  Acrylamide bleek een clastogene werking te hebben in een test op chromosoomafwijkingen met Chinese hamster cellen in vitro vanaf 0,1 mg/ml (1,4 mmol/l), zowel in aan- als afwezigheid van een systeem voor metaboliosche activering (S9). Tevens induceerde acrylamide in deze cellen een significante toename in het aantal zuster-chromatide uitwisselingen (SCE's) per cel, zowel in aan- als afwezigheid van een systeem voor metabolische activering (S9) bij concentraties van 0,6 en 1 mg/ml (respec...

 8. Onderzoek naar de toepasbaarheid en bruikbaarheid van de scintillatievloeistoffen minisolve en safe fluor, ten behoeve van B-radioaktiviteitsmetingen

  Bruchem, van, J.; Schilt, R.

  1987-01-01

  Het rapport geeft een overzicht van de testresultaten van het onderzoek naar toepasbaarheid en bruikbaarheid van twee scintillatievloeistoffen (commercieel verkrijgbaar), Minisolve en Safe Fluor. Van deze twee scintillatievloeistoffen wordt Minisolve al 3 jaar op het RIKILT toegeast bij B - radioaktiviteitsmetingen. Deze testen zijn zowel voor tritium als koolstof uitgevoerd. De scintillatievloeistoffen verschillen in dovingscurves en telefficiëntie minimaal. De opnamecapaciteit van water is ...

 9. Netwerkmanagement in samenwerkingsverbanden Weer Samen Naar School Plus : een evaluatieonderzoek gericht op coordinatoren WSNS als effectieve netwerkmanagers

  Hartog, M. den

  2004-01-01

  Being a manager in a network is different from being a manager in a single hierarchical organization. This evaluation research describes to what extent and in what way managers (or coordinators) of primary education networks Weer Samen Naar School (WSNS) are effective networkmanagers. In short a literature research, a survey and two case studies were the methods used, to find an answer to this question. Literature about public networkmanagement showed what an effective networkmanager does. Th...

 10. De distributie van vlees, vleeswaren en vleessnacks

  Klein Kranenberg, H.; Vlieger, de J.J.

  1988-01-01

  Nagegaan is via welke afzetkanalen de produkten vanaf de slachterij naar de binnenlandse consumenten, de binnenlandse verwerkende bedrijven en naar buitenlandse afnemers gaan. Bij de afzet aan binnenlandse consumenten is onderscheid gemaakt tussen de huishoudelijke en de buitenhuishoudelijke markt.

 11. Literatuurstudie en in vitro onderzoek naar antibacteriële werking van voeradditieven ter vermindering van de Streptococcus suis problematiek = Desk study and in vitro analysis of antibacterial effects of feed additives to reduce Streptococcus suis in the field

  Smith, H.E.; Greeff, de A.; Faber, I.; Peet-Schwering, van der C.M.C.; Kluivers-Poodt, M.; Troquet, L.M.P.

  2014-01-01

  In opdracht van het Productschap Vee en Vlees en het ministerie van Economische Zaken is een literatuurstudie uitgevoerd naar voeradditieven waarvan beschreven is dat zij een direct bacteriedodend effect hebben, bij voorkeur tegen Streptococcus suis. De top 5 voeradditieven, die uit deze studie naar

 12. Thermal sludge treatment. Pilot project on the possibilities and marginal conditions; Thermische slibontsluiting. Pilot-onderzoek naar de mogelijkheden en randvoorwaarden

  Berkhof, D.; Koornneef, E.; Janus, H. [Royal Haskoning DHV, Amersfoort (Netherlands)

  2012-09-15

  As part of the agreements within the framework of the Dutch Green Deal between Water Boards and the Ministry of Economic Affairs, Agriculture and Innovation (ELI) a research program has been set up which addresses the implementation of new developments that can improve energy efficiency in the treatment of waste water. Attention is paid to supercritical gasification, supercritical oxidation and conventional gasification. The study on conventional gasification is split into two phases: research into the economic feasibility in combination with TDH (thermal pressure hydrolysis) and drying, and next to that a pilot plant. This report concerns phase 2: pilot projects on thermal sewage treatment [Dutch] Als onderdeel van de afspraken in het kader van de Green Deal tussen Waterschappen en het ministerie van ELI is een onderzoeksprogramma opgesteld gericht op het implementeren van nieuwe ontwikkelingen die de energie efficientie bij de verwerking van afvalwater kunnen verbeteren. Daarbij wordt gekeken naar superkritische vergassing en oxidatie en naar conventionele vergassing. De studie naar conventionele vergassing is gesplitst in 2 fasen: onderzoek naar de economische haalbaarheid in combinatie met TDH (thermische druk hydrolyse), en drogen en daarnaast een onderzoek op pilot plant/praktijkschaal. In de onderhavige rapportage wordt fase 2, het onderzoek op pilot plant/praktijkschaal naar thermische slibontsluiting (TSO) beschreven.

 13. De "ander" als steun en spanningsbron: De precaire praktijk van lichte steun aan mensen met een psychiatrische achtergrond vanuit een welzijnsvoorziening

  Anne Elberse

  2015-09-01

  kleinschalig onderzoek naar de wijkvoorziening “Koffie om de Hoek” centraal. Koffie om de Hoek is een inloopmogelijkheid in een wijkcentrum, bedoeld voor mensen met een psychiatrische achtergrond. De voorziening heeft als doel de drempel om contacten te leggen en activiteiten te ondernemen buiten de wereld van de GGZ te verkleinen. Aan de hand van de vijf belangrijkste onderzoeksbevindingen wordt geïllustreerd hoe precair de praktijk van lichte steun is binnen deze voorziening. Bezoekers ervaren professionals en andere mensen die gebruik maken van de voorziening als een belangrijke bron van steun, maar de omgang met “de ander” (de andere bezoekers en professionals kan ook tot spanningen leiden. Die kunnen zo hoog oplopen dat bezoekers afhaken, zelfs wanneer de voorziening het enige moment in de week biedt waarop zij contact hebben met “de ander”. In het laatste deel van het artikel wordt stilgestaan bij de betekenis van de bevindingen voor de voorziening en wordt ervoor gepleit om gebruikers en professionals in zorg en welzijn nadrukkelijker bij evaluatief onderzoek te betrekken dan doorgaans het geval is.    

 14. Runes around the North Sea and on the Continent AD 150-700; texts & contexts

  Looijenga, Jantina Helena

  1997-01-01

  Het onderzoek naar de oudste runeninscripties van het Europese continent, Engeland en Denemarken voerde onderzoekster van Liverpool aan de Ierse Zee naar Constanza aan de Zwarte Zee; van Zürich naar Bergen; van Parijs naar Stockholm. In dit enorme gebied kende men reeds bij het begin van de vroege middeleeuwen het runenschrift (rond 500 AD). Ergens in dit gebied moet een kern gelegen hebben, waar het begon - vermoedelijk in de eerste eeuw AD. Het localiseren van dat oorsprongsgebied begon me ...

 15. Use of EC-blowers contribute to green investment; Gebruik van EC-ventilatoren levert bijdrage aan groene investering

  Huijgens, G.; Ridder, A.

  2009-07-01

  Despite their small share in the entire use, applying EC blowers (electronically commutated) in coolers and condensers can provide an interesting contribution to a sound green investment. This additional investment with EC blowers will pay off through more efficient energy use and easy operation with rpm control. [Dutch] Door gebruik te maken van EC-ventilatoren (EC staat voor 'electronically commutated') op koelers en condensors kan, ondanks het kleine aandeel in het totaalverbruik, toch een interessante bijdrage geleverd worden aan een verantwoorde groene investering. Deze meerinvestering met EC-ventilatoren betaalt zich uit in zuinig energieverbruik en eenvoudige aansturing met toerenregeling.

 16. Hulpverleners en hun omgeving. Een kwalitatieve studie naar de rol van de organisatiecultuur

  Peter Raeymaeckers

  2009-09-01

  Full Text Available The starting point of this article is that social workers exert a certain amount of “discretionary power”. This discretionary power allows workers to interpret the rules of the organisation (Lipsky, 1980; Luyten, 1993; Driessens, 2003. Whereas earlier studies focus on how this discretionary power is used, this article presents the results of a qualitative research on the role of the organisational culture in determining the everyday practises of social workers. 25 social workers and 3 team leaders of three local centres of the Antwerp public centre of social welfare are interviewed. The article describes how these social workers define the activation of their clients and how these definitions are developed within the organisational culture of the three centres. The authors also discuss differences in organisational culture and the impact of these differences on the way clients are guided towards activation. It is shown that the three centres are characterised by a different organisational culture which has an impact on the way social workers deal with the activation of their clients. Dit artikel vertrekt vanuit het uitgangspunt dat maatschappelijk werkers discretionaire ruimte hebben. Deze discretionaire ruimte maakt het mogelijk om de regels van de organisatie te interpreteren (Lipsky, 1980; Luyten, 1993; Driessens, 2003. Terwijl vroegere studies zich concentreren op de manier waarop deze discretionaire ruimte wordt gebruikt, wordt in dit artikel ingegaan op de invloed van de organisatiecultuur op de dagelijkse praktijken van maatschappelijk werkers. Het artikel presenteert de resultaten van een kwalitatief onderzoek naar verschillen in organisatiecultuur en het effect van deze verschillen op de manier waarop cliënten naar activering worden begeleid. 25 maatschappelijk werkers en 3 teamleaders, verdeeld over drie sociale centra binnen het OCMW van Antwerpen, zijn voor deze studie geïnterviewd. De resultaten laten zien dat de drie

 17. Een zoektocht naar de identiteit van het sociaalwerkonderzoek: een reflectie over de kenmerken van een academische discipline

  Peter Raeymaeckers

  2016-06-01

  Full Text Available SAMENVATTINGEen zoektocht naar de identiteit van het sociaalwerkonderzoek: een reflectie over de kenmerken van een academische discipline Wat is sociaalwerkonderzoek? Verschillende auteurs stellen vast dat het sociaalwerkonderzoek zich niet makkelijk laat definiëren. Sommigen drukken de eigenheid van sociaalwerkonderzoek graag uit in termen van eclecticisme, holisme en diversiteit. Dit is niet zonder gevaar. De specifieke eigenheid van het sociaalwerkonderzoek dreigt hierdoor immers verloren te gaan. Deze bezorgdheid vormt de aanzet voor dit artikel. We schetsen de contouren van een academische discipline die door de recente internationale definitie van het sociaal werk op de voorgrond is komen te staan. Hoe gaan we te werk? We stellen vast dat we de grenzen van het sociaalwerkonderzoek niet stevig kunnen vastzetten. Het is wel mogelijk om enkele kenmerken te formuleren. Een eerste kenmerk gaat over de inhoud en betreft het terrein waarop de sociaalwerkonderzoeker zich begeeft. Een tweede behandelt de wetenschappelijke methode en een derde bekijkt de verhouding tussen theorie en praktijk. Een vierde kenmerk gaat over de gemeenschappelijke maatschappelijke bezorgdheid die eigen is aan elke sociaalwerkonderzoeker. Meer specifiek benadrukken we het belang van de bezorgdheid over sociale uitsluiting en sociale rechtvaardigheid op verschillende terreinen van het maatschappelijke leven.  ABSTRACTThe identity of social work research: reflections on an academic discipline What is social work research? Scholars agree that the search for the identity of social work research is a challenging task. Some authors express this identity in terms of holism, eclecticism or diversity. We, however, argue that when scholars embrace the diversity of social work research, social work research loses its specific identity. We therefore believe that it is crucial that social workers as well as social work academics reflect on the identity of social work research. We

 18. Jong en anders. Onderzoek naar de aandacht voor lesbische, homo, bi-jongeren, transgenderjongeren en jongeren met een intersekse conditie in de jeugdsector

  Michelle Emmen

  2015-09-01

  issue into suggestions for questions concerning sexual and gender diversity in the intake. At the level of professionals, further research would be useful: action research to determine what kinds of specific competences are needed to support LGBTi young people. Incorporating these competences into the curriculums of universities of applied science will ensure that future professionals know how to support LGBTi young people. SAMENVATTINGJong en anders. Onderzoek naar de aandacht voor lesbische, homo, bi-jongeren, transgenderjongeren en jongeren met een intersekse conditie in de jeugdsectorOmdat LHBT-jongeren een slechtere psychische gezondheid hebben en vaker suïcidaal zijn (Kuyper, 2015; Van Bergen & Van Lisdonk, 2010; Kuyper 2015; Collier, Bos & Sandfort, 2013; Van Beusekom, Collier, Bos & Sandfort, 2014; Keuzenkamp, 2012 ligt het voor de hand dat zij vaker in aanraking komen met professionals in de jeugdsector. In 2014 is voor het eerst in Nederland een onderzoek uitgevoerd naar de mate waarin en op welke manier er onder professionals die werken met jongeren aandacht is voor het bestaan, de specifieke risico’s, behoeften en problemen van LHBT-jongeren en jongeren met een intersekse conditie (Rossenberg, 2013; Van Lisdonk, 2014. Het gaat om een beschrijvend vragenlijstonderzoek onder 421 professionals, aangevuld met kwalitatieve input uit een expertmeeting. Uit de resultaten blijkt dat aandacht van professionals voor seksuele voorkeur en genderidentiteit niet vanzelfsprekend is. Er is sprake van een gebrek aan kennis over deze jongeren: 41% weet niet hoe te signaleren dat een jongere worstelt met LHB-gevoelens en voor transgenderjongeren is dat 64%. Geen van de respondenten ontmoette ooit bewust een jongere met een intersekse conditie. Professionals brengen LHBT-gevoelens niet in verband met andere psychische en sociale problemen die deze jongeren hebben. Zij ervaren LHBT-gevoelens zelf niet als iets bijzonders en zien geen rol voor zichzelf in het ondersteunen van

 19. De sectie Corylifolii Lindl. en verwanten van het genus Rubus L. in Nederland

  Beek, van de Bram

  2014-01-01

  In het kader van het voorbereiden van de checklist van de Nederlandse bramen was er dringend behoefte aan een herziening van de sectie Corylifolii Lindl.. Dit artikel voorziet daarin. De volgende nieuwe taxa werden beschreven: — Nieuwe sectie: Subidaei (Focke) A.Beek. Omdat de Subidaei in een andere

 20. Handreikingen Cyber Security voor GCCS2015

  Luiijf, H.A.M.

  2015-01-01

  Nederland heeft drie handreikingen overhandigd aan de deelnemende landen en private partijen die deelnamen aan de Global Conference on GlobalSpace 2015. Hieronder een korte beschrijving en verwijzingen naar de handreikingen

 1. Het Visueel Profiel : een onderzoek naar visuele perceptie, visuele activiteiten, participatie, probleemgedrag en opvoedingskenmerken bij kinderen en jongeren met oculaire slechtziendheid

  Looijestijn, Paulus Leonardus

  2004-01-01

  Voor de hulperlening aan kinderen en jongeren met visuele beperkingen is een pedagogisch kader voor de interactie tussen slechtziendheid, ontwikkeling en opvoedingssituatie onontbeerlijk. Een dergelijk kader is niet voorhanden. Met behulp van literatuuronderzoek is nagegaan welke benaderingen van sl

 2. Slakkenschade in aardappelen : inventarisatie naar potentiële factoren die problemen met slakken in aardappelen veroorzaken (2009)

  Rozen, van, K.; Ester, A.; Meuffels, G.J.H.M.; Crombach, C.J.E.; Schiffelers, R.; Crijns, J.

  2010-01-01

  Veel telers in het zuidoosten van Nederland maakten in 2009 melding van gaten in aardappelen veroorzaakt door slakken. Ze gaven aan dat dit vaak pas wordt geconstateerd tijdens het inschuren van de aardappelen of zelfs pas in de bewaring. Het is echter nauwelijks bekend welke omstandigheden leiden tot dit probleem en wat voor soort slakken in dit gebied de schade veroorzaken. Verondersteld wordt dat een teelt van groenbemesters en al of niet kerende grondbewerking de problemen veroorzaken. Ha...

 3. Werken aan schoner oppervlaktewater in intensieve maïsteeltgebieden. Pilotstudie Maïscasus in de Hoge en Lage Raam in 2008

  Backbier, B.M.A.; Hulst, van der W.

  2009-01-01

  De maïsteelt is een grote gebruiker van herbiciden en er zijn zelfs typische maïsteeltmiddelen. In heel beperkte mate worden zelfs herbiciden in zo’n mate gevonden, dat ecologische normen worden overschreden. Een werkgroep is opgezet om deze problematiek aan te pakken. In 2008 zijn de activiteiten g

 4. Klachten, klachtenbehandeling en rapportage over klachten: een inventariserend onderzoek over klachtenbehandeling en gegevensverstrekking aan de Inspectie in het kader van de wet Klachtrecht.

  Straten, G.F.M.; Friele, R.D.

  1997-01-01

  Het doel van het onderzoek is meer inzicht te verwerven in het functioneren van de klachtrecht cliënten zorgsector, de wijze waarop gegevens over klachten worden opgeslagen en aan de inspectie worden gerapporteerd. Uit dit onderzoek blijkt dat er twee kernproblemen zijn. Het eerste kernprobleem is de selectiviteit van de verstrekte gegevens over klachten. Het tweede kernprobleem betreft de gegevensopslag en -verstrekking.

 5. Je kunt een rivier niet twee keer oversteken ... : Intreerede aan de Haagse Hogeschool voor het lectoraat Financial Inclusion and New Entrepreneurship, 24-5-2013

  Molenaar, Klaas

  2013-01-01

  Om actief te kunnen deelnemen aan de samenleving, moet iemand toegang hebben tot financiële diensten. Onze samenleving wordt steeds meer divers, mobiliteit en sociale media beiden nieuwe kansen voor ondernemende mensen. Ondernemers zijn niet meer plaats gebonden en kennen geen grenzen als zij markte

 6. Partners van CVA-patiënten; een onderzoek naar de gevolgen van cerebrovasculair accident voor de partner van de patiënt.

  Schure, Lidwina Maria

  1995-01-01

  Dit boek geeft de resultaten weer van een onderzoek naar de gevolgen van een cerebrovasculair accident voor de partner van de patiënt. Samenvatting van deel I: Inleiding. Het doel van deze studie was om de gevolgen van een beroerte of hersenbloeding (cerebrovasculair accident of cva) voor de partner

 7. Social media in het MKB-monitor: Een onderzoek naar het gebruik van sociale media door MKB-ers in Noord/Oost Nederland

  Winter, Corné; de Vries, Sjoerd

  2012-01-01

  In dit whitepaper vindt u de resultaten van onze jaarlijkse social media MKB-monitor. Met deze monitor doen we onderzoek naar het gebruik van sociale media in het MKB. In dit whitepaper vindt u de resultaten van de monitor en kansen voor de toekomst

 8. Een slimme gok? : Onderzoek naar de mogelijkheden om de aard en de omvang van illegale kansspelen in Nederland vast te stellen

  Wilkinson, C.; Vunderink, L.; Heijden, P.G.M. van der

  2008-01-01

  In dit onderzoek is gekeken naar wat er al bekend is over de illegale kansspelen in Nederland en of er methoden zijn om per type kansspel de aard en omvang van illegale kansspelen betrouwbaar vast te stellen en of deze methoden in de praktijk haalbaar zijn, en zo ja, wat (per type kansspel) de beste

 9. Towards minimum energy houses with EPC {<=}0; Op weg naar minimum energie woningen met EPC {<=}0

  Den Dulk, F.W. [Piode - ontwerp- en adviesbureau BNA, Amersfoort (Netherlands)

  2012-09-15

  The purpose of the publication is to inform stakeholders about the current state concerning energy efficient building of houses and residential buildings. Also guidance is provided with regard to steps to follow and some practical examples are given. The energy concepts shown are based on known and marketable techniques. An energy concept is a balanced and tailored set of design measures, building construction facilities, installation and (sustainable) energy supply. Optimization is based on energy savings and costs and benefits and it must also meet requirements for health, safety, comfort and ease of operation [Dutch] Het doel van de publicatie is om belanghebbenden te informeren over de huidige stand van zaken m.b.t. vergaand energiezuinig bouwen. Tevens wordt een handreiking geboden over de te volgen stappen en zijn een aantal voorbeelden opgenomen over de praktijk. De publicatie is beperkt tot seriematige woningbouw. De energieconcepten zijn op het niveau van de individuele woning of een woongebouw. De weergegeven energieconcepten zijn gebaseerd op bekende- en marktrijpe technieken. Een energieconcept is een afgewogen en op elkaar afgestemd samenstel van ontwerpmaatregelen, bouwkundige maatregelen en voorzieningen, de installatie en de (duurzame) energievoorziening . Optimalisatie vindt plaats op basis van energiebesparing en kosten/baten terwijl tevens moet worden voldaan aan eisen voor veiligheid, gezondheid, comfort en bedieningsgemak.

 10. JAR 2013, 193, (rolnr. C/09/433443/HA ZA/12-1463, ECLI:NL:RBDHA:2013:7749: overgang van ene payrollbedrijf naar andere geen overgang van onderneming, inlenende werkge)

  J.P.H. Zwemmer

  2013-01-01

  Tot mei 2010 verzorgde BDG de detachering en payrolling van ongeveer 600 werknemers bij AgentschapNL, een overheidsinstantie. In 2010 is de opdracht tot het verrichten van payrolldienstverlening door de Staat uitbesteed aan CapitalP in plaats van aan BDG. Tussen partijen is een geschil ontstaan over

 11. Onderzoek naar de inductie van chromosoomafwijkingen en "sister- chromatid exchanges" door methecrylamide met Chinese hamster cellen in vitro

  Knaap, van der, J.A.; A.G.A.C.; Bergkamp; W.G.M.; Groot, de, C.P.G.M.; M.G.

  1987-01-01

  Methacrylamide is onderzocht in een test op chromosoomafwijkingen en een test op zuster-chromatide uitwisselingen (SCE's) in V79 Chinese hamster cellen in vitro ; vanwege lage toxiciteit konden hoge concentraties (tot 10 mg/ml, 117,4 mmol/l) worden getest. Methacrylamide induceerde een significate, concentratie gerelateerde toename in het aantal SCE's per cel vanaf 2,5 mg/ml (29,4 mmol/l) zowel in aan- als in afwezigheid van metabolische activering. Daarentegen zijn er onvoldoende a...

 12. Integratie van het diversiteitsbeleid in het organisatiebeleid. Een praktijkstudie bij Center Parcs België en Randstad Group Belgium aan de hand van het 7S-diversiteitsinstrument

  EEVERS, Sofie; LAENEN, Kim

  2008-01-01

  'In welke mate is het diversiteitsbeleid geïntegreerd in het organisatiebeleid van Center Parcs België en Randstad Group Belgium en in welke mate is het 7S-diversiteitsinstrument, gebaseerd op het model van McKinsey, een goede hulp om dit (verder) te bewerkstelligen?' Dit is de onderzoeksvraag die wij in onze masterproef trachten nagaan. Onder diversiteit verstaan we álle mogelijke aspecten waarop mensen van elkaar kunnen verschillen. We kijken dus naar diversiteit in de ruime zin. Met het oo...

 13. Segmentation research on (potential) users of domotica and technical control of behavior. Summary and conclusions; Segmentatie onderzoek naar (potentiele) gebruikers domotica en technische gedragssturing. Samenvatting en conclusies

  Peeck, V.; Verheggen, P.P.; Schreurs, J.P. [Motivaction, Amsterdam (Netherlands)

  2001-10-01

  The quantitative study on the title subject is based on the third measurement of the multi-client study in which attention is paid to attitudes (and use) of energy en the interest for domotica. The results are correlated with different types of communities. [Dutch] Het kwantitatieve deelonderzoek is gebaseerd op de derde meting van het multiclientonderzoek Socioconsult van Motivaction waarin specifiek aandacht is besteed aan attitude (en gebruik) ten aanzien van energie en de interesse van domotica. Deze gegevens zijn gekoppeld aan de woonbelevingsgroepen, een domeinspecifieke segmentatie op het gebied van woonbeleving. In dit rapport worden de verschillende woonbelevingsgroepen beschreven.

 14. Bioassays en chemische metingen, is er een relatie?; multivariate analyse van chemische en biologische waarnemingen aan sedimenten van de Waddenzee en het Zeehavenkanaal

  Brink, van den, W.; Kater, B.J.

  2000-01-01

  Dit rapport beschrijft de resultaten van de multivariatieanalyse van twee onderzoeken uitgevoerd door het Rijksinstituut voor Kust en Zee. In het Waddenonderzoek zijn sedimenten van zestien plaatsen in de Waddenzee zowel chemisch als biologisch beoordeeld met behulp van chemische metingen en een aantal laboratoriumbiotests in vitro en in vivo. De gegevensset van de Waddenzee is verzameld om na te gaan of waargenomen effecten in de biotests gerelateerd zijn aan de chemische karakteristieken, e...

 15. Onderwysersopleiding as prakties-sielkundige antwoord op die eise wat die moderne tyd aan die Calvinistiese filosofie en praktyk van die opvoeding stel

  D.H. Cilliers

  1969-03-01

  Full Text Available Die tema van hierdie simposium gaan oor hoe die eise van die moderne tyd deur die Calvinistiese filosofie en praktyk van die opvoeding benader kan word. Aan my is toebedeel die prakties-sielkundige aspek daarvan; maar dit is ’n geweldige wye onderwerp en daarom gaan ek my meer bepaald toespits op een besondere aspek daarvan naamlik die van die onderwyser en onderwysersopleiding.

 16. Ze luisteren gewillig en vinden het prachtig. Maar ik roep dit al jaren. Onderzoek naar bewonersbijeenkomsten en de relatie tussen burgers en gemeente in Almere

  Bleijenberg, Christine; Dessing, Nick; Renes, Reint Jan

  2013-01-01

  Burgerparticipatie en interactieve beleidsontwikkeling zijn niet meer weg te denken uit de manier van werken van Nederlandse gemeenten (WRR, 2012). Bewonersbijeenkomsten zijn hierbij, ondanks alle online mogelijkheden, een bekende en frequent toegepaste methode voor interactie tussen gemeente en burgers. Bestuurskundig onderzoek naar burgerparticipatie richt zich vaak op de tevredenheid van burgers en overheid met de resultaten, de samenwerking, de vorm en het democratisch gehalte van project...

 17. Denken over een duurzame toekomst (dl. 1): Naar een duurzame veiligheid? Verslag van het symposium gehouden op 12 mei 1989 te Utrecht

  Spronk, T.; Myers, N.; Court, T. de la; Opschoor, J.B.; Goedmakers, A.M.C; Houwelingen, J. van

  1989-01-01

  Sedert 1981 worden jaarlijks op of omstreeks 1 maart aan verschillende universiteiten in Nederland en Belgie universitaire vredesdagen georganiseerd, d.w.z. dagen waarop activiteiten plaatsvinden rond de problematiek van oorlog, vrede en veiligheid. Het initiatief tot het houden van de universitaire

 18. Die kognitiewe, persoonlikheids- en belangstellingsprofiele van homogene klasse, gevorm aan die hand van die jung-persoonlikheidsvraelys

  C. A. Carstens

  1991-06-01

  Full Text Available The cognitive, personality and interest profiles of homogeneous classes formed with reference to the Jung Personality Questionnaire. The principal aim of the study was to determine whether individuals can be classified into natural classes according to the dimensions of the Jung Personality Questionnaire (JPQ, viz. introversionextraversion, feeling-thinking, intuition-sensing and perception-judging. Five clusters were obtained by means of a cluster analysis. Multivariate analysis of variance revealed statistically significant differences between the obtained clusters in terms of the mean vectors of scores from the Senior Aptitude Test (SAT, the Sixteen Personality Factor Questionnaire (16-PF and the 19 Field Interest Inventory (19-FII. One-way analysis of variance was used to test the differences amongst the five clusters in terms of the above mentioned mean scores. Statistically significant results were obtained. Opsomming Die hoofdoel van die studie was om die teorie van Jung te gebruik ten einde vas te stel of persone in natuurlike klasse ingedeel kan word aan die hand van die vier bipolere persoonlikheidsdimensies van die Jung- persoonlikheidsvraelys (JPV, naamlik introversie- ekstraversie, gevoel-denke, intuisie-waarneming en persepsiebeoordeling. Deur middel van bondelontleding is vyf bondels verkry en met behulp van meerveranderlike variansieontleding is vasgestel dat die bondels statistics beduidend van mekaar verskil ten opsigte van die vektore van gemiddeldes van die Senior Aanlegtoets (SAT, die Sestien-persoonlikheidsfaktorvraelys (16-PF, en die Negentienveld-belangstellingsvraelys (19-VBV. Die verskille tussen bondels ten opsigte van die bogemelde tellings, is deur middel van eenrigting-variansieontleding ondersoek en statistics beduidende resultate is verkry.

 19. The role of atmospheric stability/turbulence on wakes at the Egmond aan Zee offshore wind farm

  Barthelmie, R. J.; Churchfield, M. J.; Moriarty, P. J.; Lundquist, J. K.; Oxley, G. S.; Hahn, S.; Pryor, S. C.

  2015-06-01

  The aim of the paper is to present results from the NREL SOWFA project that compares simulations from models of different fidelity to meteorological and turbine data from the Egmond aan Zee wind farm. Initial results illustrate that wake behavior and impacts are strongly impacted by turbulence intensity [1]. This includes both power losses from wakes and loading illustrated by the out of plane bending moment. Here we focus on understanding the relationship between turbulence and atmospheric stability and whether power losses due to wakes can effectively be characterized by measures of turbulence alone or whether atmospheric stability as a whole plays a fundamental role in wake behavior. The study defines atmospheric stability using the Monin-Obukhov length estimated based on the temperature difference between 116 and 70 m. The data subset selected using this method for the calculation of the Monin-Obukhov length indicate little diurnal or directional dependence of the stability classes but a dominance of stable classes in the spring/unstable classes in fall and of near-neutral classes at high wind speeds (Figure 2). The analysis is complicated by the need to define turbulence intensity. We can select the ratio of the standard deviation of wind speed to mean wind speed in each observation period using data from the meteorological mast, in which case a substantial amount of data must be excluded due to the presence of the wind farm. An alternative is to use data from the wind turbines which could provide a larger data set for analysis. These approaches are examined and compared to illustrate their robustness. Finally, power losses from wakes are categorized according to stability and/or turbulence in order to understand their relative importance in determining the behavior of wind turbine wakes.

 20. Gewoon aan de slag?

  Saskia Keuzenkamp; Ans Oudejans

  2011-01-01

  Het vergroten van de veiligheid van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders is een speerpunt van het lesbisch- en homo-emancipatiebeleid van het kabinet. De leden van deze groepen moeten immers open kunnen zijn over hun seksuele voorkeur of genderidentiteit als zij dat willen. Ze moeten gevrijwaard zijn van discriminatie of andere negatieve uitingen. In hoeverre is dat het geval? Hoe veilig voelen lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders ...

 1. Samen werken aan duurzaamheid

  Jacobs, J.

  2001-01-01

  This thesis is about a particular dilemma of sustainability. It arises if a sustainable solution of one sector implies a non-sustainable solution for another sector involved. I use Gadamers theory of hermeneutic as an analytical tool for a possible approach of this dilemma.I assume that in the case

 2. Hulpverlening aan Surinaamse lagereschoolleerlingen

  Plet, E.G.

  2003-01-01

  The aim of this study is in the first place to obtain a clear insight into the state of affairs regarding problem pupils within Primary Education (PE) as well as concerning the role, meaning and function of the existing assistance offered to them. Secondly, we seek to deepen the insight into the bas

 3. Werken aan inclusie

  Douwe van Houten

  2009-01-01

  Full Text Available This article elucidates the concepts of inclusion and diversity, and describes several examples of inclusive practices in Dutch society. The author explains his interpretation of diversity and combines this perspective with the concept of equality. He states that this combination is very important in an inclusive society. He concludes by sketching some general characteristics of the best practices described in the article.

 4. Vaarwel aan etnosentrisme*

  J. M. Kirsten

  1981-03-01

  Full Text Available In this article the author deals with the problem of ethnocentrism within the framework of the larger problem of primitivity and modernity. Ethnocentrism strats from the premise of a normative comparison between primitive and modern cultures on the basis of inter-cultural criteria which are determined by the idiosyncratic cultural situation. This comparison must inevitably culminate in a self-centred glorification of the idiosyncratic national and group traditions and values This dilemma may be avoided, according to the author, should primitivity and modernity not be regarded as two normatively different ways of life (in the sense that the latter should necessarily be better or higher than the preceding one, but as alternative cultural strategies. Primitivity and modernity are cultural strategies oriented in and directed at totally divergent value systems. It is methodologically incorrect to measure the one in terms of the other. There are no logical or ethical grounds to regard the technical and scientific develop­ ment of Western civilization (that is, in terms of cultural values more highly than the so-called primitive cultures. In fact, Western (utilitarian value orientation is in itself suspect. The motif of technico-scientific control underlying this goes hand in hand with control and stewardship of man himself. Western man has in fact come into the point: where he himself is becoming the victim of his own uncontrollable urge for power.

 5. Werken aan inclusie

  Douwe van Houten

  2008-09-01

  Full Text Available This article elucidates the concepts of inclusion and diversity, and describes several examples of inclusive practices in Dutch society. The author explains his interpretation of diversity and combines this perspective with the concept of equality. He states that this combination is very important in an inclusive society. He concludes by sketching some general characteristics of the best practices described in the article.

 6. Non-fiscal price incentives. The energy-efficiency impact of differentiated energy prices; Niet-fiscale prijsprikkels. Onderzoek naar het besparingseffect van gedifferentieerde energieprijzen

  Leguijt, C.; Blom, M.B.J.; Schepers, B.L.; Warringa, G.E.A.

  2012-02-15

  An exploratory study has been carried out on the potential impact of non-fiscal energy incentives. The study will feed into the Dutch government policies on energy efficiency in the built environment. The study takes in both electricity and gas, and private dwellings as well as utility buildings. The following non-fiscal price incentives were considered: (1) consumer prices indexed to consumption volume; (2) consumer prices indexed to time of consumption; (3) the energy-efficiency impact of 'autonomous' increases in energy prices. The energy-efficiency effects of price changes (options 1 and 3) were calculated on the basis of price elasticities, while for option 2 use was made of the results of the Social Cost-Benefit Analysis of Smart Grids carried out by CE Delft in collaboration with KEMA. The conclusions of the study are as follows: (a) Although differentiating consumer prices by consumption volume may yield energy savings of up to 2%, this would require market agreements in breach of the competition rules underpinning the liberalised energy market. This option is therefore unfeasible via consumer prices; (b) The energy savings accruing from indexing consumer prices to time of consumption are uncertain, as the main impact will be a temporal shift in consumption. This option is highly feasible, as such differentiation will in all likelihood evolve of its own accord with the roll-out of smart meters and smart grids; (c) The energy-efficiency impact of autonomous energy price rises is 0.2 to 0.4% per annum [Dutch] CE Delft heeft in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden voor niet-fiscale energieprijsprikkels. De studie maakt onderdeel uit van het plan van aanpak energiebesparing gebouwde omgeving van BZK. De verkenning betreft zowel elektriciteit als gas, en zowel huishoudens als utiliteitbouw. De niet-fiscale prijsprikkels die zijn verkend betreffen: (1

 7. Richtlijn 'screening en diagnostiek van het mammacarcinoom' (herziening).

  Zonderland, H. M.; Tuut, M.K.; den Heeten, G. J.; van Asperen, C J; de Bock, G H; Rutqers, E.J.; Westenend, P.J.; Smit, G.M.; Benraadt, J.

  2008-01-01

  Revised practice guideline 'Screening and diagnosis of breast cancer' The evidence-based revision of the practice guideline 'Screening and diagnosis of breast cancer' was necessitated by new insights, for instance on the cost-effectiveness of screening modalities other than mammography. Mammography is the only screening modality that is recommended for the general population. In the Netherlands, women from 50-75 years of age are invited for screening. However, in view of the ongoing increase ...

 8. Green gas in the natural gas distribution system. Towards a zero-energy dairy industry. Part 1; Groen gas op het aardgasnet. Naar een energieneutrale zuivelketen. Deel 1

  Bruinsma, B. [KWA Bedrijfsadviseurs, Amersfoort (Netherlands)

  2007-09-15

  This is the second report in a series on 'zero-energy dairy industry' in the Netherlands. In this first report options were explored. In the second report three concrete pilot projects were presented (Beemster, Koudum. St. Oedenrode). In the third report we focus on making the transport part zero-energy [Dutch] Dit rapport is het eerste rapport in de reeks 'naar een energieneutrale zuivelketen' waarin de mogelijkheden worden verkend. In het tweede apport worden drie concrete pilotprojecten gepresenteerd (Beemster, Koudum. St. Oedenrode). In het derde rapport zoomen we in op het energieneutraal maken van het onderdeel transport in de zuivelketen.

 9. Smart Materials in the Netherlands. From fundamental research to innovative societal applications; Smart Materials in Nederland. Van Fundamenteel Onderzoek naar Innovatieve Maatschappelijke Toepassingen

  Callant, C.

  2012-11-15

  Research in the field of smart materials in the Netherlands is subdivided into structural materials research and functional materials research. In addition, it shows a breakdown by type of material: metals, polymers and composites. Netherlands is particularly active in a number of sub-areas carries out research on a global level, such as selfhealing materials and biomimetic materials [Dutch] Onderzoek op het gebied van slimme materialen wordt in Nederland onderverdeeld in constructief materiaalonderzoek en functioneel materiaalonderzoek. Daarnaast kent men een onderverdeling naar soort materiaal: metalen, polymeren en composieten. Nederland is op een aantal deelgebieden bijzonder actief en voert daarbij onderzoek uit op wereldniveau, zoals selfhealing materials en biomimetic materials.

 10. Een slimme gok?: Onderzoek naar de mogelijkheden om de aard en de omvang van illegale kansspelen in Nederland vast te stellen

  Wilkinson, C.; Vunderink, L.; van der Heijden, P.G.M.

  2008-01-01

  In dit onderzoek is gekeken naar wat er al bekend is over de illegale kansspelen in Nederland en of er methoden zijn om per type kansspel de aard en omvang van illegale kansspelen betrouwbaar vast te stellen en of deze methoden in de praktijk haalbaar zijn, en zo ja, wat (per type kansspel) de beste methode is om de aard en omvang van illegale kansspelen vast te stellen, met de bijbehorende onderzoeksopzet en benodigde expertise. Het onderzoek betreft de volgende typen illegale kansspelen: po...

 11. Denken over een duurzame toekomst (dl. 1): Naar een duurzame veiligheid? Verslag van het symposium gehouden op 12 mei 1989 te Utrecht

  Spronk, T.; Myers, N; Court, T. de la; J.B. (Hans) Opschoor; Goedmakers, A.M.C; Houwelingen, J. van

  1989-01-01

  Sedert 1981 worden jaarlijks op of omstreeks 1 maart aan verschillende universiteiten in Nederland en Belgie universitaire vredesdagen georganiseerd, d.w.z. dagen waarop activiteiten plaatsvinden rond de problematiek van oorlog, vrede en veiligheid. Het initiatief tot het houden van de universitaire vredesdagen werd in het midden van de zeventiger jaren genomen door de Nobelprijswinnaars McBride, De Duve, Prigogine en Kastler met het oogmerk de discussie over oorlog, vrede en veiligheid tusse...

 12. Onderzoek naar de inductie van chromosoomafwijkingen en "sister- chromatid exchanges" door 2,3-epoxypropylmethacrylaat met Chinese hamster cellen in vitro

  Knaap, van der, J.A.; A.G.A.C.; Bergkamp; W.G.M.; Groot, de, C.P.G.M.; M.G.

  1986-01-01

  2,3-epoxypropylmethacrylaat of glycidylmethacrylaat bleek een clastogene werking te hebben in een test op chromosoomafwijkingen met Chinese hamster cellen in vitro, zowel in aan- als afwezigheid van een systeem voor metabolische activering (S9), bij concentraties vanaf 0,03 ul/ml (0,23 mmol/l). Tevens induceerde 2,3-epoxypropylmethacrylaat in deze cellen een significante toename in het aantal zuster-chromatide uitwisselingen (SCE's) per cel, zowel in afwezigheid van metabolische activeri...

 13. Een verkenning van begraven dekzandbodems in een bodembeschermingsgebied ten zuidoosten van Almere; een interdisciplinair onderzoek naar de kwaliteit van het bodemarchief, met implicaties voor archeologische waarden

  Makaske, B.; Smeerdijk, van, D.G.; Kooistra, M.J.; Haring, R.M.K.; Verbauwen, E.C.; Smit, S.

  2002-01-01

  In het bodembeschermingsgebied aan het Eemmeer ten zuidoosten van Almere is een geologisch-bodemkundig, micromorfologisch, paleo-ecologisch en geochemisch onderzoek uitgevoerd van begraven dekzandgronden en het hierop liggende basisveen. Hierbij zijn vier bodemprofielen uit het gebied in detail onderzocht. Daarnaast is er een gebiedsdekkende inventarisatie van recente verstorende bodemingrepen uitgevoerd. Het doel van het onderzoek was een kwaliteitsbepaling van het bodemarchief rond de overg...

 14. Waterwijzer Landbouw, fase 2. Modellering van het bodem-water-plantsysteem met het gekoppelde instrumentarium SWAP-WOFOST

  Kroes, J.G.; Bartholomeus, R.; Van Dam; Hack-ten Broeke, M.J.D.; Supit, I.; Hendriks, R. F. A.; De, Wit, A.; Bolt, van der, F.J.E.; Walvoort, D.J.J.; Hoving, I.E.; Bakel, van, Bas

  2015-01-01

  Voor het bepalen van de effecten van de ingrepen in de waterhuishouding op landbouwopbrengsten zijn in Nederland al geruime tijd drie methodes in gebruik: de HELPtabellen, de TCGB-tabellen en AGRICOM. In bijna elke berekening wordt gebruik gemaakt van een van deze methodes. Landbouw, waterbeheerders en waterleidingbedrijven dringen al langere tijd aan op een herziening van deze methodes, onder meer omdat ze gebaseerd zijn op verouderde meteorologische gegevens en ze niet klimaatrobuust zijn.

 15. Storen broedvogels zich aan het geluid van race-elementen? : effect van de in 2010/2011 op het TT-Circuit gehouden Superbike- en Superleage-evenementen op broedvogels in het Natura 2000-gebied Witterveld

  Henkens, R.J.H.G.; Liefting, M.; Hallmann, C.; Kleunen, van A.

  2012-01-01

  Het management van TT-Circuit Assen wil in het broedseizoen een extra auto- of motorsportevenement organiseren met een substantiele geluidsuitstraling. Het circuit grenst echter aan het Natura 2000-gebied Witterveld met o.a. de natuurbehoudsdoelstelling ‘het waarborgen van de voor de fauna noodzakel

 16. Europa: een supermacht? De Europese ordening in een multi-polaire wereld. Verslag van de lezingen gehouden in het kader van de universitaire vredesdagen aan de Rijksuniversteit Utrecht van 14 en 15 maart 1991

  Kip, R.; Berg, H. van den; Siekmann, R.C.R.; Staden, A. van; Siccama, J.G.; Brenner, Y.S.; Hommes, E.W.; Vucht Tijssen, L. van

  1991-01-01

  Sedert 1981 worden jaarlijks op of omstreeks 1 maart aan verschillende universiteiten in Nederland en België universitaire vredesdagen georganiseerd, d.w.z. dagen waarop activiteiten plaatsvinden rond de problematiek van oorlog, vrede en veiligheid. Het initiatief tot het houden van de universitaire

 17. Het gehalte aan cadmium, lood, koper, mangaan en zink in sla, spinazie en andijvie uit de kas en van de volle grond

  Ellen G; Tolsma K; van Loon JW

  1988-01-01

  In totaal 41 monster sla, 38 spinazie en 41 andijvie, 50% van de volle grond en 50% uit de kas, zijn geanalyseerd op gehalten aan cadmium, lood, koper, mangaan en zink. De gemiddelde gehalten, in mg/kg vers produkt waren: cadmium in sla 0,012, in spinazie 0,027 en in andijvie 0,024 ; lood in sla 0,013, in spinazie 0,039 en in andijvie 0,017 ; koper in sla 0,70, in spinazie 0,81 en in andijvie 0,61 ; mangaan in sla 1,06, in spinazie 2,29 en in andijvie 1,18; zink in sla 2,65, in spinazie 6,11 ...

 18. Sustainable towards a second gas revolution. The Groningen Way; Duurzaam op weg naar een tweede gasrevolutie. De Groningen Way

  Euverink, G.J.; Van Gemert, W.J.T.; Groeneveld, M.J.W.; Stokman, F.N.; Visser, C.

  2013-10-15

  The authors suggest to give the Dutch province Groningen a pioneering role in the energy transition, in which aboveground biogas production must be stimulated, and thus natural gas reserves can be left untouched. For that, the produced gas must be transferred to 'green' gas to be able to mix it into the natural gas distribution system. The applied techniques which the authors propose are based on power-to-gas, for which a surplus of sustainably produced energy (e.g. solar and wind energy) is used to generate hydrogen from the electrolysis of water. From hydrogen and CO2 'green' gas can be produced. In addition, the authors suggest to improve green gas installations which produce gas from sewage sludge and organic waste. This can be done using biological enzymes [Dutch] De auteurs stellen voor om de provincie Groningen een voortrekkersrol te geven in de energietransitie, waarbij bovengrondse biogasproductie gestimuleerd moet worden, zodat het huidige aardgas gewoon in de bodem kan blijven zitten. Daarbij moet het gas wel worden opgewerkt tot groen gas, zodat het rechtstreeks aan het aardgasnet geleverd kan worden. De technieken die de wetenschappers daarbij voorstellen is de gebruikmaking van Power-to-gas, waarbij overtollig duurzaam geproduceerde energie, uit bijvoorbeeld zon en wind, wordt gebruikt om uit water waterstof te maken. Door die waterstof vervolgens met CO2 te verbinden, kan er er groen gas van worden gemaakt. Daarnaast stelt de denktank verbeterde groengasinstallaties voor die gas halen uit rioolslib en biologisch afval. Dit kan met behulp van biologische enzymen die zelf hoge druk opbouwen.

 19. Hergebruik van ijzer en staal in STREAM: een analyse van de verklarende variabelen achter de inzet van ijzer- en staalschroot

  Dam JD van; Elzenga HE; Smit JRK; LAE

  1996-01-01

  Teneinde de milieubelasting als gevolg van economische activiteiten te prognotiseren worden economische scenario's van het Centraal Planbureau (CPB) getransformeerd naar fysieke scenario's. Door koppeling van emissie- en energiefactoren aan de geprognotiseerde fysieke productie kunnen

 20. Schurft en aardappelen : introductie

  Bus, C.B.

  2003-01-01

  In deze introductie wordt ingegaan op enkele resultaten van het onderzoek naar de beheersing van schurft in aardappelen door teeltmaatregelen, chemische bestrijding en rassenverschillen; drie soorten schurft komen aan bod: poerderschurft, gewone schurft en netschurft.

 1. Assessment of technical documentation of Annex II medical devices

  Roszek B; van Drongelen AW; Geertsma RE; van Tienhoven EAE; BMT

  2005-01-01

  Onderzoek werd verricht naar de beschikbaarheid en kwaliteit van de technische documentatie (dossier) van medische hulpmiddelen. Fabrikanten van medische hulpmiddelen zijn verplicht om documentatie beschikbaar te hebben die voldoet aan de bepalingen in de Europese Richtlijn Medische Hulpmiddelen (M

 2. Invloed van zeeschepen op luchtkwaliteit

  Mooy M; Mennen M; IMD

  2008-01-01

  Uit deze literatuurstudie blijkt dat de zeescheepvaart substantieel bijdraagt aan de uitstoot van zwaveldioxide, stikstofoxiden, fijn stof en nikkelverbindingen naar de lucht op nationaal niveau. Niettemin is alleen een verhoogde concentratie stikstofdioxide waargenomen in de directe omgeving v

 3. Transportstromen verschuiven door toepassing 3-D

  Janssen, G.R.

  2014-01-01

  3-D printing is aan een gestage opmars bezig.ln een paar jaar tijd is er een miljardenmarkt ontstaan die exponentieel groeit. TNO deed onderzoek naar de impact van deze ontwikkelingen op supply chains.

 4. eLearning

  Hartog, R.J.M.; Schaaf, van der, R.J.

  2003-01-01

  Uitleg van de betekenis en mogelijkheden van Learning Management Systemen (LMS), ook wel elektronische leeromgevingen (ELO's) of Virtual Learning Environments (VLE's) genoemd, waarbij wordt verwezen naar de situatie aan Wageningen UR

 5. Regionaal gekwetter : Ervaringen met Twitter bij incidentbestrijding

  Van Voorst, J.; Treurniet, W.

  2011-01-01

  Het professioneel gebruik van Twitter krijgt binnen de veiligheidsregio’s steeds meer aandacht. Deze aandacht gaat vooral uit naar de kracht van Twitter als communicatiemiddel. Kan Twitter ook een bijdrage leveren aan de beeldvorming van hulpverleningsdiensten?

 6. Estrategias de alimentacion y manejo para alcanzar la uniformidad y calidad deseadas en porcino

  Hartog, den L.A.; Smits, C.H.M.

  2005-01-01

  De rijksoverheid heeft het geld voor het soortenbeleid overgeheveld naar de provincies. Enkele provinciale ambtenaren aan het woord over de uitvoering van het beleid m.b.t. de bescherming van soorten in hun provincies

 7. Tariff advice for the supply of heat to small-scale consumers in 2011; Tariefadvies voor de levering van warmte aan kleinverbruikers 2011

  NONE

  2010-12-16

  The title advice is based on the principle of 'not more than otherwise' (nmda, abbreviated in Dutch), which principle is applied for the calculation of the contribution for connection to the energy supply system, the reduced rate for those paying standing charges, and the price of heat. The principle implies that the determined tariff for the supply of heat is such that, on average, the consumer of heat does not pay more than in case natural gas is used for an individual central heating system. From the year 2000 on the tariff advice includes a so-called cost-effectiveness contribution. In this advice attention is paid to the cost-effectiveness contribution, the connection contribution, the reduced rate, and the heat price. In the final chapter the indexing and updating of the different tariff elements of the advice are discussed. [Dutch] In 1993 heeft EnergieNed haar eerste tariefadvies voor de levering van warmte aan kleinverbruikers uitgebracht. Dit tariefadvies verving het eerdere advies uit 1985 van de toenmalige VESTIN. In het advies van 1993 werd de warmteprijs voor het eerst vastgesteld op basis van marktwaarde en niet zoals eerder het geval was op basis van een geschat rendement van de cv-ketel. De tariefadviezen gaan uit van het 'niet-meer-dan-anders' beginsel (nmda-beginsel). Dit nmda-beginsel wordt toegepast voor de berekening van de aansluitbijdrage, het vastrecht en de warmteprijs en komt er op neer dat er een zodanig tarief voor de geleverde warmte wordt gevraagd dat het de warmteverbruiker gemiddeld niet meer kost dan bij gebruik van aardgas voor individuele centrale verwarming. SenterNovem zag er op toe dat deze drie componenten een correct uitgangspunt vormden voor de toepassing van het nmda-beginsel op basis van marktwaarde. Vanaf 1993 zijn de EnergieNed adviezen jaarlijks geindexeerd en/of aan de veranderende marktomstandigheden aangepast. Eveneens zijn de gevolgen van de EPN-wetgeving in de tariefelementen verwerkt. Met

 8. Tariff advice for the supply of heat to small-scale consumers in 2010; Tariefadvies voor de levering van warmte aan kleinverbruikers 2010

  Schurink, H.B.

  2009-12-19

  The title advice is based on the principle of 'not more than otherwise' (nmda, abbreviated in Dutch), which principle is applied for the calculation of the contribution for connection to the energy supply system, the reduced rate for those paying standing charges, and the price of heat. The principle implies that the determined tariff for the supply of heat is such that, on average, the consumer of heat does not pay more than in case natural gas is used for an individual central heating system. From the year 2000 on the tariff advice includes a so-called cost-effectiveness contribution. In this advice attention is paid to the cost-effectiveness contribution, the connection contribution, the reduced rate, and the heat price. In the final chapter the indexing and updating of the different tariff elements of the advice are discussed. [Dutch] In 1993 heeft EnergieNed haar eerste tariefadvies voor de levering van warmte aan kleinverbruikers uitgebracht. Dit tariefadvies verving het eerdere advies uit 1985 van de toenmalige VESTIN. In het advies van 1993 werd de warmteprijs voor het eerst vastgesteld op basis van marktwaarde en niet zoals eerder het geval was op basis van een geschat rendement van de cv-ketel. De tariefadviezen gaan uit van het 'niet-meer-dan-anders' beginsel (nmda-beginsel). Dit nmda-beginsel wordt toegepast voor de berekening van de aansluitbijdrage, het vastrecht en de warmteprijs en komt er op neer dat er een zodanig tarief voor de geleverde warmte wordt gevraagd dat het de warmteverbruiker gemiddeld niet meer kost dan bij gebruik van aardgas voor individuele centrale verwarming. SenterNovem zag er op toe dat deze drie componenten een correct uitgangspunt vormden voor de toepassing van het nmda-beginsel op basis van marktwaarde. Vanaf 1993 zijn de EnergieNed adviezen jaarlijks geindexeerd en/of aan de veranderende marktomstandigheden aangepast. Eveneens zijn de gevolgen van de EPN-wetgeving in de tariefelementen verwerkt. Met

 9. The discursive other dynamics in plant scientists' talk on Phytophthora with experts and the public

  Mogendorff, K.G.

  2014-01-01

  In toenemende mate wordt van wetenschappers verlangd dat ze technologieën ontwikkelen die nuttig zijn voor en in de samenleving. Het proefschrift The discursive Other kijkt naar hoe plantonderzoekers deze verwachting oppakken. Het proefschrift analyseert bijeenkomsten waarin plantonderzoekers verantwoording afleggen over hun deels omstreden onderzoek naar ziektebestrijding in aardappelen. Dat doen ze aan collega-experts of aan het bredere publiek. Het blijkt dat plantonderzoekers vooral prate...

 10. A contrastive study of similes in English and Norwegian : A corpus-based analysis of features of the English similes like a/an + noun and as + adjective + as+ noun and their most frequent translation correspondences in the Norwegian language

  2012-01-01

  Within the framework of the present study, simile, which is a special kind of metaphor, is investigated both on the syntactic and conceptual levels. The starting point of the research are two English simile frames: "like a/an [noun]" and "as [adjective] as [noun]" which are first of all established as most frequent mutual translation correspondences with the Norwegian "som en/ei/et [noun]" and "like [adjective] som [noun]". These four structures are then further investigated in terms of ve...

 11. Europa: een supermacht? De Europese ordening in een multi-polaire wereld. Verslag van de lezingen gehouden in het kader van de universitaire vredesdagen aan de Rijksuniversteit Utrecht van 14 en 15 maart 1991

  Kip, R.; Berg, H. van den; Siekmann, R.C.R.; A. van Staden; Siccama, J.G.; Y. S. Brenner; Hommes, E.W.; Vucht Tijssen, L. van

  1991-01-01

  Sedert 1981 worden jaarlijks op of omstreeks 1 maart aan verschillende universiteiten in Nederland en België universitaire vredesdagen georganiseerd, d.w.z. dagen waarop activiteiten plaatsvinden rond de problematiek van oorlog, vrede en veiligheid. Het initiatief tot het houden van de universitaire vredesdagen werd in het midden van de jaren zeventig genomen door de Nobelprijswinnaars McBride, De Duve, Prigogine en Kastler met het oogmerk de discussie over de genoemde onderwerpen tussen acad...

 12. Comparison of the Dynamic Wake Meandering Model, Large-Eddy Simulation, and Field Data at the Egmond aan Zee Offshore Wind Plant: Preprint

  Churchfield, M. J.; Moriarty, P. J.; Hao, Y.; Lackner, M. A.; Barthelmie, R.; Lundquist, J.; Oxley, G. S.

  2014-12-01

  The focus of this work is the comparison of the dynamic wake meandering model and large-eddy simulation with field data from the Egmond aan Zee offshore wind plant composed of 36 3-MW turbines. The field data includes meteorological mast measurements, SCADA information from all turbines, and strain-gauge data from two turbines. The dynamic wake meandering model and large-eddy simulation are means of computing unsteady wind plant aerodynamics, including the important unsteady meandering of wakes as they convect downstream and interact with other turbines and wakes. Both of these models are coupled to a turbine model such that power and mechanical loads of each turbine in the wind plant are computed. We are interested in how accurately different types of waking (e.g., direct versus partial waking), can be modeled, and how background turbulence level affects these loads. We show that both the dynamic wake meandering model and large-eddy simulation appear to underpredict power and overpredict fatigue loads because of wake effects, but it is unclear that they are really in error. This discrepancy may be caused by wind-direction uncertainty in the field data, which tends to make wake effects appear less pronounced.

 13. Immissie-, gewas en depositieonderzoek in de omgeving Van Voorden Gieterij BV te Zaltbommel

  Mennen MG; Putten EM van; Krystek P; IMD; LAC

  2004-01-01

  In de leefomgeving rond het bedrijf Van Voorden Gieterij BV in Zaltbommel is een immissieonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek maakt deel uit van een studie naar de blootstelling van omwonenden aan stoffen, die door de gieterij worden geemitteerd, en naar de gezondheidsklachten en hinder van omwon

 14. Boer zocht vrouw, maar het liefst dicht bij huis...

  Ekamper, P.; van Poppel, F.W.A.

  2007-01-01

  In Nederland,maar ook in België, Duitsland, Engeland, Noorwegen, Zweden en de VS beleven miljoenen tv-kijkers al enkele jaren plezier aan het kijken naar boeren op het dating-pad.Op het internet zijn agrarische dating-sites te vinden en ook met advertenties op melkflessen zoeken boeren naar een vrou

 15. Overal robots : automatisering van de liefde tot de dood

  Royakkers, L.; Damen, F.; Est, R. van; Besters, M.; Brom, F.; Dorren, G.; Smits, M.W.

  2012-01-01

  Amerikaanse drones, onbemande luchtvaartuigen, vliegen boven Afghanistan, op zoek naar terroristen. Tegelijkertijd speelt in Japan een robot de hoofdrol in een toneelstuk. Eva, een zorgrobot – gebouwd door studenten aan de TU Delft – verricht huishoudelijke taken en voegt zich al lerend naar de wens

 16. Nutrition, Nutritional State and Related Conditions in Older Adults with Intellectual Disabilities

  Bastiaanse, Luc

  2014-01-01

  markdownabstract__Abstract__ Het onderzoek naar voeding en voedingstoestand van oudere mensen met een verstandelijke beperking maakt deel uit van een grote epidemiologische studie naar de gezondheid van ouderen met een verstandelijke beperking: de GOUD studie. In de GOUD-studie is onderzoek gedaan naar het voorkomen van aandoeningen gerelateerd aan een drietal thema's: voeding en voedingstoestand, angst en depressie, en lichamelijke activiteit en fitheid. De belangrijkste conclusies uit het d...

 17. Love at first swipe? Een kwalitatieve interviewstudie naar de motieven en doeleinden van gebruikers van de applicatie Tinder [Love at first swipe? A qualitative interview study of the motives and purposes of Tinder users

  Daalmans, S.; Cunningham, C.; Ommen, M.E. van

  2016-01-01

  Dit onderzoek had tot doel inzicht te verkrijgen in de doeleinden en beweegredenen waarmee de populaire applicatie Tinder wordt gebruikt. Aan de hand van diepte-interviews met gebruikers wordt duidelijk dat er een vijftal gebruikswijzen bestaan voor de applicatie, dat deze verschillen voor mannen en

 18. Praktijkonderzoek naar interventies

  Smeijsters, Henk

  2010-01-01

  Dit artikel beschrijft de eerste fase van het onderzoeksproject dat als doel heeft ontwikkelen, uitvoeren en verbeteren van vaktherapeutische interventies in de Justiciele Jeugdinrichtingen (JJI)en de Gesloten Jeugdzorg(GJ.

 19. Naar een gezondere voedselkeuze

  Winter, de M.A.; Backus, G.B.C.

  2010-01-01

  Meer wetenschappelijk onderzoek met inbegrip van keiharde data om onderbouwd en gericht maatregelen te kunnen nemen. Dat was de belangrijkste aanbeveling uit een bijzonder rondetafelgesprek, gehouden op initiatief van Wageningen UR en Ahold. Een internationale groep topmensen uit de industrie, unive

 20. Naar strategieen van voedingsvoorlichting

  Westmaas-Jes, M.M.

  1977-01-01

  Cardiovascular diseases account for a large part of total mortality: in 1974 45.7% of all deaths in the Netherlands were due to these diseases. As at least part of these diseases is man-made, the need for prevention is often stressed. The Netherlands Heart Foundation has many activities which aim at

 1. Op zoek naar

  Keulen, Jean-Paul

  2006-01-01

  A six billions euros machine to look for something that perhaps does not even exists. It seems insane, but if the Higgs boson is found, then a piece of the very important puzzle of physics will be discovered. (4 pages)

 2. Terug naar de krulstaart

  Zonderland, J.J.

  2010-01-01

  Ongeveer de helft van alle gangbare varkensbedrijven in Nederland heeft te maken met staartbijten bij gespeende biggen of vleesvarkens. Staartbijten is een complex probleem. Door het verstrekken van effectief hokverrijkingsmateriaal kan staartbijten sterk worden teruggedrongen en dus ook de noodzaak

 3. Naar de bollen

  Koopmans, C.; Marlet, G.; Willebrands, D.

  2014-01-01

  In de periode 2020-2040 is het bouwen van woningen in de Bollenstreek voor de samenleving rendabeler dan in Almere. Woningbouw in het Westland brengt echter hoge kosten met zich mee, omdat dan kassen moeten worden verplaatst. Dit blijkt uit een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) van verplaatsen van tuinbouw ten behoeve van nieuwe woningen.

 4. Disgenoten en ongenode gasten

  Tielens, A.G.M.

  2001-01-01

  Ze liggen op de loer, ruiken wanneer je er aan komt, komen naar je toe, boren zich door je huid heen en richten daar een feestmaal aan. Daarna zoeken ze zich een weg via hart en longen en nestelen zich uiteindelijk voor jaren in je aderen om zich daar in bijna volstrekte ledigheid te goed te doen aa

 5. Greening and earning. Searching for chances for the Dutch economy; Vergroenen en verdienen. Op zoek naar kansen voor de Nederlandse economie

  Hanemaaijer, A.; Manders, T.; Raspe, O.; Van den Berge, M.; Brandes, L.; Van der Esch, S.; Notenboom, J.; Reudink, M.

  2013-10-15

  This Signals Report focuses on the interface between greening and competitiveness, especially with regard to the chances that are offered by greening. It describes how the Netherlands is doing, how we are doing compared to other countries. It also identifies bottlenecks and barriers that companies encounter in realizing their ambition to become greener, and the report looks across the border to learn from other countries. Based on this analysis, the report outlines opportunities for policy signals to facilitate the transition to a green, innovative and competitive Dutch economy [Dutch] Dit Signalenrapport richt zich op het raakvlak tussen vergroening en concurrentiekracht en vooral op de kansen die vergroening biedt. Het beschrijft hoe Nederland ervoor staat, hoe we het doen ten opzichte van andere landen, het inventariseert knelpunten en barrieres waar bedrijven tegenaan lopen bij het realiseren van hun ambitie om te vergroenen, en het kijkt over de grens om te leren van andere landen. Op basis van deze analyse schetst dit signalenrapport mogelijkheden voor beleid om de overgang naar een groene, innovatieve en concurrerende Nederlandse economie te bevorderen.

 6. Toeschouwer in de speeltuin van weleer. Een interview met Piel Calis

  Mathijs Sanders

  2000-12-01

  Full Text Available Twintig jaar lang werkte Piet Calis aan zijn onderzoek naar de verborgen geschiedenis van de Nederlandse literatuur tussen 1941 en 1951. Gefascineerd door wat zich voordeed in de jaren voor de literaire omwenteling van de Vijftigers, begon hij een speurtocht naar wat zich achter de schermen van literaire tijdschriften afspeelde. Calis onderzocht een grote hoeveelheid documentair materiaal (tijdschriftafleveringen, redactie- en uitgeversarchieven en particuliere correspondenties en voerde gesprekken met schrijvers en redacteurs. De verborgen geschiedenis die daarmee aan het licht kwam documenteerde hij in een viertal lijvige boeken over schrijvers en tijdschriften tussen 1941 en 1951: de jaren van de Duitse bezetting tot aan de doorbraak van de Beweging van Vijftig.

 7. Agrobiodiversiteit en duurzaam bodembeheer in de provincie Limburg (Venray e.o) : eind rapportage

  Dogterom , J.; Korthals, G.W.; Gastel-Topper, van, A.W.W.; Meuffels, G.J.H.M.

  2010-01-01

  De Vereniging Innovatief Platteland (VIP) wil met innovaties en duurzame activiteiten werken aan een duurzame landbouw in het gebied rondom Venray. Werken aan biodiversiteit en duurzaam bodembeheer hoort daar nadrukkelijk bij. Door dit project is een aanzet gegeven in het gebied rondom Venray tot het verder implementeren en doorvertalen van wetenschappelijke kennis naar de praktijk. Er is in een nauwe interactie tussen wetenschap, adviseurs en andere intermediairen en ondernemers gewerkt aan ...

 8. Psychometrische kwaliteiten van de Recidive Inschattingsschalen (RISc): Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid, interne consistentie en congruente validiteit

  Knaap, L.M. van der; Leenarts, L.E.W.; Nijssen, L.T.J.

  2007-01-01

  Het instrument Recidive Inschattings Schalen (RISc) is gebaseerd op een Engelstalig instrument (OASys). Tijdens de ontwikkeling van de RISc is aandacht besteed aan de vertaling van het instrument, aan de kwaliteit van de items en aan de interne consistentie van de schalen van het instrument. Verder onderzoek naar de betrouwbaarheid en validiteit van de RISc is echter noodzakelijk omdat de psychometrische kwaliteiten voor een Nederlandse populatie onbekend zijn. Daarnaast dient het instrument ...

 9. Nuclear Energy and Sustainable Development. Theoretical Reflections and Critical-Interpretative Research Towards a Better Support for Decision Making (Kernenergie en duurzame ontwikkeling. Theoretische reflecties en kritisch-interpretatief onderzoek naar een betere ondersteuning van de besluitvorming)

  Laes, Erik

  2006-01-01

  In dit proefschrift bestuderen we de rol van kernenergie in België in het licht van een brede maatschappelijke vraag naar meer duurzame ontwikkeling. Hoewel het concept ‘duurzame ontwikkeling’ reeds een lange ontwikkelingsgeschiedenis heeft doorgemaakt, verkreeg het pas in 1987 een ruime internationale weerklank met de publicatie van het rapport “Our Common Future” (ook wel het ‘Brundtland-rapport’ genoemd) door de Wereldcommissie voor Milieu en Ontwikkeling. Een concrete uiting van deze be...

 10. Hulde aan ons ou vertalers

  H. F. van Rooy

  1983-03-01

  Full Text Available The author presents a survey of the men involved in the Afrikaans translations of the Bible, stretching from the earliest efforts to 7979. In the first section he presents the translators: J.D. du Toil, H.C.M . Fourie, B.B. Keet.J.D . Kestell, E.E. van Rooyen.